You are on page 1of 81

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

Universitatea de Stat „Alecu Russo”
Facultatea „Tehnică, Fizică, Matematică şi Informatică”
Catedra „Fizică ţi metodica predării fizicii”

Valeriu ABRAMCIUC

ELECTROTEHNICĂ

Curs universitar
Pentru studenţii specialităţii „Fizică şi informatică”

BĂLŢI, 2010
INTRODUCERE

Aplicaţiile tehnice ale fenomenelor electromagnetice au o importanţă din ce
în ce mai mare în toate sectoarele economiei naţionale şi au devenit o componentă
firească şi necesară în cele mai diferite domenii de activitate. Utilizarea largă a
electricităţii, pătrunderea măsurărilor şi acţionărilor electrice în toate domeniile,
marea importanţă a automatizărilor şi a tehnicilor de calcul electronic, impun ca
fiecare profesor, independent de locul de activitate (liceu, colegiu, gimnaziu etc.)

cunoască

temeinic

principalele

probleme

teoretice

din

domeniul

electromagnetismului şi, în special, cele cu caracter aplicativ.
Cursul universitar “Electrotehnică” este destinat studenţilor facultăţilor
fizico-tehnice ale instituţiilor superioare de învăţământ, specialitatea "Fizică şi
informatică", însă poate fi util şi pentru alte specialităţi înrudite. Programul de
studiu prevede, pentru această disciplină, 30 ore prelegeri şi 30 ore laborator,
cursul promovându-se în semestrul cinci.
Obiectivul principal al cursului normativ universitar “Electrotehnică” este
studiul fenomenelor electrice şi magnetice din punct de vedere al aplicaţiilor
tehnice. Aceasta impune ca fiecare specialist să cunoască temeinic legile câmpului
electromagnetic, metodele de calcul ale circuitelor electrice, folosirea acestora în
diverse situaţii practice.
Pentru viitorul specialist o importanţă deosebită o au lucrările de laborator,
în cadrul cărora el trebuie să-şi dezvolte deprinderi de cercetare a caracteristicilor
instalaţiilor electrotehnice şi a fenomenelor electromagnetice, să posede deprinderi
practice de montaj a circuitelor electrice, de efectuare a diferitelor măsurări, de
prelucrare a datelor experimentale, de reprezentare grafică şi interpretare a
rezultatelor.
În cadrul cursului dat se folosesc cunoştinţele obţinute la disciplinele
studiate la liceu şi în semestrele precedente, îndeosebi “Fizica” (compartimentul
“Electricitate şi magnetism”) şi “Matematica”.
Cursul prezent constituie opt capitole principale şi reprezintă baza teoretică
generală, care se concretizează separat în cadrul fiecărei lucrări de laborator.

BIBLIOGRAFIE
1. Ursea P.C., Rouădedeal F., Ursea B.P. Electrotehnica aplicată. Ghidul
electrotehnicianului. - Bucureşti, Editura Tehnică, 1995. – 333 p. [cota 621.3
U84]
2. Saimac A., Cruceru C. Electrotehnica. - Bucureşti, 1981.
3. Şora C. Bazele electrotehnicii. - Bucureşti, 1982.
4. Novac I., Micu E., Atanasiu Gh. ş. a. Maşini şi acţionări electrice. - Bucureşti,
1982.
5. Tunsoiu Gh. Seracin E., Saal C. Acţionări electrice. - Bucureşti, 1982.
6. Isac E. Măsurări electrice şi electronice. - Bucureşti, 1986.
7. Electrotehnica generală. Sub redacţia lui Blajchin A. T. - Chişinău, 1971.
8. Popov V. S., Nicolaev S. A. Electrotehnica. - Chişinău, 1970.
9. Касаткин А. С., Немцов М. В. Электротехника. - Москва, 1983.
10.Электротехника: Общий курс. /Под ред. Пантюшина В. С. - Москва, 1959.
11.Прищеп Л. Г. Учебник сельского электрика. - Москва, 1982.
12.Чаткин М. Р., Бодин А. П. Электротехника и электрификация сельского
хозяйства. - Москва, 1963.
13.Камнев В.Н. Чтение схем и чертежей электроустановок. Изд. 2-е, перераб.
и доп.. М.: Высшая школа, 1990. – 144 с. [cota 607(075) K184]
14.Каминский Е.А. Практические приѐмы чтения схем электроустановок. М.,
Энергоатомиздат, 1988. – 368 с. [cota 6П2.1 K182]
15.Евсюков А. А. Электротехника. - Минск, 1979.
16.Китунович Ф. Г. Электротехника. - Минск, 1982.
17.Иванов И. И., Равдоник В. С. Электротехника. - Москва, 1984.
18.Бараш Н. В., Бладько В. М. Общая электротехника. - Москва, 1968.
19.Арутюнов В.О. Электрические измерительные приборы и измерения. М. –
Л., Государственное энергетическое издательство, 1958. – 631 с. [cota
6П2.108 А86]
20.Шульц Ю. Электроизмерительная техника. 1000 понятий для практиков:
Справочник. - Москва, 1989.

21.Шпаннеберг Х. Электрические машины. 1000 понятий для практиков:
Справочник. - Москва, 1988.
22.Вольдек А. И. Электрические машины. - Ленинград, 1974.
23.Preda M., Cristea P., Manea Fl. ş. a. Probleme de electrotehnică şi maşini
electrice. - Bucureşti, 1982.
24.Cristea P. Aplicaţii şi probleme de electrotehnică teoretică. - Bucureşti, 1977.
25.Гайях Т., Мелузин Г., Бернат И. Простейшие электротехнические расчеты.
- Москва, 1968.
26.Поляков В. А. Практикум по электротехнике. - Москва, 1964.
27.Лабораторные работы по электротехнике. /Под ред. Пантюшина В. С. Москва, 1977.
28.Рекус Г. Г., Чесноков В. Н. Лабораторные работы по электротехнике и
основам электротехнике. - Москва, 1989.
29.Усик В. П., Вахольский Б. М. Лабораторные работы по общей
электротехнике. - Москва, 1972.
30.Атабеков В. Б., Живов М. С. Монтаж осветительных электроустановок. Москва, 1979.
31.Лепаев Д. А., Штехман Н. Я. Бытовые электроприборы. - Москва, 1973.

2. то и токи являются синусоидальными.1 b) ток ocтаѐтся постоянным по направлению. и по направлению. 3. Можно выделить три вида переменного тока: a) ток остаѐтся постоянным по величинене.Электротехника – это наука. но изменяется по величине.3. 1.гармонические токи. то в Рис.2 c) ток изменяется и по величине. i Im t -Im Т Рис.3 .1). 1.ток. Основные понятия Назовѐм переменным током . но изменяется по направлению (pис. i (i  0) 0 t T Рис.2 представлен такой переменный ток.1. а только синусоидальные (косинусоидальные) токи . Если ЭДС или напряжение синусоидально. ОДНОФАЗНЫЙ СИНУСОИДАЛЬНЫЙ ТОК 1. при котором значение тока в любой момент времени сила тока является положительной или равной нулю. 1. Если ЭДС не синусоидально. Далее будем изучать не все переменные токи. Преимущества синусоидальных токов по сравнению с остальными переменными токами: 1. Математический расчет цепей и изложение синусоидальных токов проще. На pис. изучающая электрические и магнитные явления и применение их на практике ГЛАВА I. 1. 1.1. изменяющийся со временем. Tакой переменный ток представлен на pис.

единицы измерения grad ] или [ rad . Если на одном и том же графике представлен и ток и напряжение. i  начальная фаза тока... где: I . Например: i=Imsin(t+i). Если начальная фаза отрицательна. 2. 1. то график сдвинут вправо. Графичеслое представление. А1. Любая несинусоидальная но периодическая функция может быть разложена на алгебраическую сумму синусоидальных функций различной частоты (теорема Фурье).. А2. Способы представления синусоидальных величин I. А. f s График данной величины представлен на pис. f Если начальная фаза положительна.4 соответствующий угол. rad   314 .   циклическая частота.мгновенное значение тока. которая равна значению силы тока в момент времени t  0 . 1.к – начальные фазы соответствующих гармоник. t  i   фаза или аргумент функции. s  1  rad  60 .ток i=Im sin(wt+i). то называют разностью фаз между током и напряжением величину:   U  I .Ак – амплитуды соответствующих гармоник. I m  амплитуда силы тока (максимальное положительное его значение).2. А0 – постоянная. Аналитическое представление (с помощью математического выражения) Пусть данo aналитическое представление (с помощью математического выражения). 2 1 1 T   0. то график сдвинут влево относительно оси ординат на pис. 1.02 .. t  время. 3   50Hz. A i=2sin(314t+/2)А где Im=2A. II. в общем виде: где: А=А0+ А1sin(t+1)+A2sin(2t+2)++Aкsin(кt+к).4.1.

поэтому e=2ℓrBwsint. Рис.1. . Постоянное магнитное поле имеет магнитную индукцию. V=r. то общая ЭДС будет: e  we 0 известно.3 Получение синусоидальных токов Синусоидальные токи получают с помощью синусоидального генератора. Согласно закону электромагнитной индукции. а в одном витке e 0  2lBv sin   2e . 1. В начальном положении. в одной активной части контура при вращении индуцируется ЭДС: e  lBv   lBv sin  . которая имеет w витков и помещена между полюсами магнитного поля. так как рамка содержит w витков. которое создаѐтся постоянным магнитом или электромагнитом pис. что угловая скорость: =  . изготовленной из проводника. 1. t  =t.8 Рамка вращается с постоянной угловой скоростью =const. рамка составляет с горизонтальной осью угол .8. когда t=0. Простейший генератор состоит из рамки. постоянную во времени B=const.

i dS  dq. Обозначим через Em=BS w – амплитудное значение ЭДС. При вращении рамки ток в рамке меняет направление на противоположное и мы получаем переменный синусоидальный ток.учитывая. Среднее значение переменного тока – это такой постоянный ток. idt  dq. ограниченная графиком (pис. перенесѐнного через проводник за данный интервал времени: Т I срТ Т Т i 1   dt   I m sin tdt  I m Т  sin tdt  0. что площадь рамки S=2ℓr. который за определѐнное время переносит через поперечное сечение проводника такое же количество электричества. Рис. 1. как и переменный ток (Iср. направление eѐ определяем по правилу правой руки. Uср.9 Площадь. для которых 1. Eср). получим e=BS wsin t. i 2  i.4.9) зависимости тока от времени и осью абцисс численно равна количеству электрического заряда. dq . Т Т 0 0 0 . Увеличение индукции магнитного поля осуществляется применением в качестве сердечников электромагнитов специальных магнитных материалов – ферромагнетиков. dt Пусть задан ток: dt  0. подставим это в формулу: e  E m sin t . 1. 1. Средние и действующие значения переменных токов I. i 1 .

636U m .площадь постоянного тока Рис.636I m . S1=S2.Вывод: Среднее значение тока (Uср.636 m .    2 Для любых синусоидальных величин: 2I m I ср Т   2 U ср Т  2  ср Т 2 Физический смысл:   0.площадь переменного тока S2 . . и в среднем за период среднее значение тока равно нулю.10). Фср. Eср. 1.  idt  0 : За первый полупериод по проводнику ток проходит в одном направлении. ) за целый период или количество периодов равно нулю. T U med T  0. 2U m  2 m   0. за другой полупериод – в обратном направлении. 1. i  I m sin t Среднее значение токов измеряется школьным гальванометром. Поэтому для синусоидальных величин среднее значение расчитывается за пол– периода (pис. S1 .  0.636U m . если они иэменяются по синусоидальному или косинусоидальному закону.636I m .10 I med T 2 T T T T 2 2 2  2I m 2 idt 2 2   idt  I m sin tdt  sin td t   T 2 T0 T0 T 0 0 2I T 2  m  cos t  0  0.

E . Q  i 2 Rdt . то: T  i  I m sin t. 2 0 T  Q  Q  I 2 Rt  i 2 Rdt . Для синусоидальных величин коэффициент амплитуды обозначается: kA  Im I  m  2  1. T Расчитываем действующее значение тока за период. Отношение амплитудного значения к действующему называется коэффициентом амплитуды переменной величины. что и переменный ток. 2 U U  m  0.  . в случае.       T   cos 2  t d 2  t   sin 2  t |    0 2 0 2   2 2T I I m . Имеем проводник с сопротивлением R для постоянного и переменного токов. Im I 2 Oтношение действующего значения к среднему значению называется коэффициентом формы кривой. Если по проводнику с сопротивлением R протекает ток i=Imsin t за время dt. 2 E E  m  0. Действующее значение переменного тока – это такое значение постоянного тока. Т I2   I m2 2T Т I m2 1 2 1 2 2 i dt  I sin  tdt  m T 0 T 0 T 1  cos 2t  dt  I m2 Т 1  cos 2t dt  I m2 Т dt  Т cos 2t dt       2 T  T  Т 0 0 0 0 Т   I m2 I m2 I m2 1 T .действующе значения. когда ток синусоидален.общая формула для действующего значения тока любой синусоидальной величины.II. 0 T I T I i 0 2 1 2 i dt . 2 I. которое при прохождении через проводник с сопротивлением R в течении определѐнного времени выделяет такое – же количество тепла.41. При протекании постоянного тока с силой I в течении времени t выделится количество теплоты: Q  I 2 RT .71E m . U. T0  dt .71U m . dQ  i RT.

11.11 . 2 2 2 2 2. Рис.14  Im    1.11.82 Действущее и среднее значение переменного тока показаны на pис. 1.Im k I I cp  2 Im  2  Im   3. 1.

C=0) (pис. R R . l. I2 P  активная мощность. 1. то сопротивление. (L=0.5 Цепь с идеальным активным сопротивлением Омическое сопротивление-это сопротивление проводника. где: Рис.1. Назовѐм активным идеальным сопротивлением. Рис.S . S где: ρ .12 Векторная диаграма и график величин изображены на pис. R P . R [Ом].1. Если по проводнику протекает переменный ток.13 Закон Ома для мгновенных значений: i u Um  sin t  I m sin t. которое не обладает индуктивностью и ѐмкостью. но R  r-благодаря поверхностному эффекту. l r . I  действующее значение.12). то он обладает активным сопротивлением. когда по нему протекает постоянный ток. 1. 1.геометрические параметры проводника.удельное сопротивление.13.

1. создаѐт переменное магнитное поле.14). U m  I m L  I m X L . Рис. протекая через идеальную индуктивность.15 U m  X L I m . где XL – индуктивное сопротивление [Ом]. Переменный ток. выраженный через амплитудное значение. U  IX L – закон Ома. dt dt знак „-” определяется по правилу Ленца. График и векторная диаграма представленны на pис. по которому протекает ток. обладает индуктивностью L [Гн].1. 1. и согласно закону самоиндукции в самой индуктивности самоиндуцируется ЭДС: e L  L Рис.15. Согласно II закону Киргофа для данной цепи имеем: u  e L  I m L cos t  I m L sin t  90   U m sin t  90 .6 Цепь синусоидального тока с идеальной индуктивностью Любой проводник.14 dI sin t  di  L m  LI m  cos t  E m cos t . 1. . X L  L  2fL . выраженный через действующие значения.закон Ома для цепи с идеальной индуктивностью. Для цепи с идеальной индуктивностью напряжение опережает ток на 90º и сдвиг фаз =u-I =90º. В идеальном случае: R=0. С=0 (pис. 1.

когда имеем дело с идеальной ѐмкостью. dt q C .1. U dq C  dq  Cdu. Цепь с идеальной ѐмкостью Под идеальной ѐмкостью подразумевают конденсатор с идеальным диэлектриком.7. выраженный через амплитудные значения.1. какова зависимость силы тока от времени: dq . 1. dt dt i  I m cos t  I m sin t  90. du Cdu d sin t  i  CU m  U m C cos t. XC U I  закон Ома для действущих значений XC В данном случае. С Обозначения: -фарад mФ – миллифарад Ф – микрофарад pФ – пикофарад нФ .17):    u  i  90  .16. Конденсатор в схеме обозначают так как показано на pис. Рис. i Обозначим: Xc ѐмкостное сопротивление 1 1 .17 .нанофарад Рис. XC   C 2f U I jm  m  .закон Ома для данной цепи. 1.16 Требуется определить. 1. то ток опережает напряжение на 90 (pис.

1. мгновенное значение мощности является постоянно положительной величеной (pис. Пусть дано: i  I m cos t.19. P  IU  I 2 R  R U I . выделяемое в данном резисторе за единицу времени. U2 W . R Физический смысл активной мощности – количество теплоты.   90 p  I m U m sin t cos t 2  IU sin 2t 2 2 Следовательно мгновенная мощность изменяется с удвоенной частотой: за один период колебания тока или напряжения мгновенная мощность совершает два колебания pис.активная мощность PW  p  I m U m sin 2 t P Рис.18) обозначим P – энергию выделенную за единицу времени P . Следовательно: 2  2IU sin 2 t  IU1  cos 2t  . 1. выделяемая в данный момент времени в данной цепи: p  ui . u  U m sin t.18 T T T T  1 1 IU    pdt  IU 1  cos 2  t dt  dt  cos 2tdt       T0 T 0 T 0 0   IU  0  IU . Энергетические процессы в цепях синусоидального тока 1. (имеют смысл потери: превращение электрической энергии в тепловую. =0. Мгновенное значение мощности (p) – это энергия. 2 2 Так как p  I m U m sin 2 t . Цепь с идеальной индуктивностью. Цепь с идеальным активным сопротивлением Пусть дано: U=Umsint.1. i=Imsint. a) Рис. падение КПД).19 . 1. 1.8. 2.

то =0. 1. Если UL<Uc. где: X L  L  2fL . U Векторная диаграма для данного случая представлена на pис. равен нулю: Если UL=Uc. то >0. 1. C – элементов Дана цепь (pис.20): Рис. согласно II закону Кирхгофа для всей данной цепи: векторная сумма падений напряжений на всех элементах цепи равна векторной сумме напряжений и ЭДС: XC   =U  R+ U  L+ U  C. меньше.сдвиг фаз между током и общим напряжением. 1. L.20 Согласно закону Ома для каждого элемента имеем: U R  IR. C 2fC Для переменного тока.1. то <0. Фактически  может быть больше.9. В данном случае векторную диаграмму начинают строить с общего для всех элементов параметра – с силы тока I. U C  IX C . 1. Рис.21.21 . 1 1  . U L  IX L .  . Если UL>Uc. Последовательное соединение R.

22 Рис. приложенным к цепи. Резонанс напряжений может быть получен тремя способами: 1) изменением L. 2) Ul=Uc. равен нулю: =0. Резонанс напряжений Назовѐм резонансом напряжений явление. Обозначение катушки с сердечником. T  2 LC  формула Томпсона. L. При резонансе напряжений падение напряжения на активном сопротивлении равно приложенному к цепи напряжению. Векторная диаграмма для случая резонанса напряжений педставлена на pис. .1. 1. С=const. а обозначим Ua – активное напряжение. когда сдвиг фаз между током и напряжением. Введением или выведением сердечника из катушки изменяем еѐ индуктивность.10. L=const. 5) IX L  IX C X L  X C  математическое условие резонанса напряжений. 1 Так как X L  X C имеем L  .падение напряжения на активном элементе. 2) Изменением ѐмкостей при . то есть вся цепь ведѐт себя как активное сопротивление (как будто в цепи нет элементов L и C). то не будем обозначать UR . 1.22 3) Up=UL-Uc=0 где Up – падение напряжения на реактивных элементах или реактивное напряжение.   0  резонансная частота. при . T 2 0  2 LC . 4) U=UR =Ua Так как UR . происходящее в цепи переменного тока с последовательным соединением R. C – элементов. C 1  0 . Следствия резонанса напряжений: 1) =0. LC 0  2f 0 .

Треугольник мощностей Треугольник напряжений Из векторной диаграммы последовательного соединения pис. Треугольник называют треугольником напряжений при последовательном соединении R.11. который называют треугольником сопротивлений pис. стороны которого представляют напряжения. Рис. R. Треугольник сопротивлений. U r  U sin  . 2 U  IZ . По теореме Пифагора: U  U a  U r  I 2 R2  I 2 X L  X C   2 2 2 2  1  1     I R 2   L   I R   2fL    2fC  C    2 2  I R 2   X L  X C   IZ . U  U a  U r  U a  U L  U C  . U r  IX L  IX C  I X L  X C . . Ua Треугольник сопротивлений Так как: U a  IR.25 Из треугольника следует: U a  U cos  . то получим подобный треугольник. 2 tg  2 2 2 Ur .21. L. C – элементов выделяем треугольник. Треугольник напряжений. Если каждую из сторон треугольника напряжений поделить на силу тока. 1. C – элементов pис.25. 2 Z  R 2   X L  X C   полное сопротивление. Ua   arctg Ur .1. 1. L.26. 1. 1.

Рис. соединяющая собой два узла. 1  arctg X L1  0 – ток I1 отстаѐт от напряжения на угол 1. I1  U1  Z1 U1 R12  X l21 .1).R2 . Z 2  R22  X с22 . РАЗВЕТВЛЁННЫЕ ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА 2. могут быть расчитаны графически (из векторной диаграммы) или аналитически.1. Построить векторную диаграмму. Направление тока I1 определяем из треугольника сопротивлений первой ветви. Графо-аналитический метод решения задач Узел – это точка электрической цепи. Так как ветви 1 и 2 соединены параллельно. I2. Параметры. Ветвь – это цепочка. общий ток. I I – неразветвлѐнный.XC2 .U Определить:I1.1 Пусть даны значения элементов: R1. Пусть дана цепь (pис. то к ним приложено одно и то же напряжение: U=U1=U2. Направление тока I2 определяем из треугольника сопротивлений второй ветви: . необходимые для вычисления. в которой сходятся минимум три провода. 2. R1 I2  U2  Z2 U2 R22  X с22 .ГЛАВА II. 2. XL1. Pасчитываем общее сопротивление ветвей: Z1  R12  X l21 .

cos   1 ( коэффициент мощности максимален ). в которых одни ветви содержат индуктивности. Резонанс токов Назовѐм резонансом токов явление. 2. 2. b  0 . Рис. I rez  I min Векторную диаграмму строим качественно (pис.5 . 2. b L  b C -математическое условие резонанса тока. b L  b L1 b C  b C 2  b L1  b C 2 yg 3. I r  0 (цепь ведѐт себя как будто в ней отсутствут элементы L и C ) 7.3. 2. в которой можно получить резонанс токов представлена на pис. I1r  I 2 r 5. =0 Простейшая цепь. 2.2. происходящее в разветвлѐнных цепях переменного тока. 8. 2. I  I1a  I 2 a 4. а другие – ѐмкости и сдвиг фаз между неразветвлѐнным током и общим напряжением равен нулю.3 Треугольник проводимостей для таких цепей представлен на pис. I1r  I 2 r 6.4.4 Следствия резонанса токов: 1.5). 2.2. İ Ů 1>0 İ1a İ1p İ2 İ2 İ1 2<0 İ2a Рис. Рис. I  I a .

Естественный метод состоит в том. что является невыгодным. какую долю полной мощности S представляет активная мощность. 2.5 I U cos  I1=3 A I2=6 A Если у потребителя низкий коэффициент мощности. различные нагреватели и так далее). называют активными (лампы накаливания. P>Pн – режим перегрузки.2. Если cos<1. Его технико – экономическое значение и способы его повышения cos   P P  . чтобы получить резонанс напряжений. P1=660 Вт P2=660 Вт Ток потребителя определяют по формуле: P cos1=1 cos2=0.2. то мощность генераторов не используется полностью. Pн – номинальная (паспортная) мощность двигателя. Этот способ применяют в радио. Это приводит к перерасходу меди. Потребители с низким cos имеют большой ток. что подбирается мощность двигателя исходя из требуемой мощности для данного Рис. и представляют собой активно – индуктивную нагрузку. Коэффициент мощности. у которых cos=1. I II Коэффициент мощности указывают в паспорте U1=220 В U2=220 В приборов. который показывает. 2) Искуственный метод Суть метода состоит в том.8. для них нужен провод большего диаметра. то потребитель потребляет большой ток по сравнению с потребителем с большим коэффициентом мощности при одинаковой мощности. IU S P – коэффициент мощности. Если P<Pн – режим недогрузки.8 механизма. P=0 – режим холостого хода. cos при Pн – максимально возможный. Существует несколько методов повышения коэффициента мощности. которые имеют cos<1.3. 1) Естественный метод Для двигателей зависимость cos (P) на валу двигателя имеет вид показаный на рис. . Потребители. Самыми распространѐнными потребителями электрической энергии являются электродвигатели переменного тока и различные трансформаторы. что подключаются: a) последовательно с нагрузкой конденсатор определѐнной ѐмкости.

Угол  увеличивается.9 Двигатель или трансформатор имеют активно – индуктивный характер.подключают параллельно потребителю конденсатор такой ѐмкости. а cos . то есть компенсирует индуктивный ток сети. I sin 1 . Мощность конденсатора расчитывают: Cогласно первому закону Киргоффа: I  I  I  I  I  I  I  I  I 1 2 a r a L C a Так как I C  I L .9. что приводит к уменьшению реативного тока. и I C  U U   UC  2fUC . I1 sin 1  UC . Рис. 2 XC Z Из треугольника токов для первой ветви: I L  I1 sin 1 .уменьшается. 2. C 1 U I sin 1 U cos 1 P sin 1 P C 1   12  1 2 tg1 . и наоборот. U U cos 1 U cos 1 U 3)Метод синхронных компенсаторов Синхронная машина в режиме компенсатора подаѐт ѐмкостной ток в сеть.рис. 2. уменьшение угла  ведѐт к увеличению cos. чтобы получить резонанс токов. .

a+jв j  1 Комплексное число в комплексной плоскости представляется одной точкой (pис.экспоненциальная форма представления комплексных чисел. .мнимая ось вещественная ось + Рис. а. 2. Представление чисел в комплексной форме Комплексные числа представляют в виде: а+iв где: а – вещественная часть. Операции над комплексными числами: 1.-j2. В комплексной плоскости углы начинают отсчитывать от положительной вещественной полуоси и считаются положительными против часовой стрелки и отрицательными – по часовой стрелке. 2.10 Например pис. - +j . сложение комплексных чисел: (а+jв) + (с+jd) = (а+с) + j(в+d).2. Любое комплексное число может быть представленно в комплексной плоскости только одним вектором. Вместо i в электротехнике применяют j. i – мнимая единица. а+jв=|ОА|(cos+jsin) – геометрическая форма представления комплексных чисел. iв – мнимая часть.4. 2. в – любые числа.10).11 Рис.11 a+jв – алгебраическая форма. |ОА| еj .

Закон Ома:  I  U . l . m – количество индуктивных элементов.  Z Законы Кирхгофа:  n 1) Ii  i 1  I ∑ⁿi=1. направленных от узла. U  U  E .5. Представление параметров схемы в комплексной форме. . Закон Ома и законы Кирхгофа в комплексной форме. направленных к узлу. i i 1 m – количество токов. n 2) m Xi i 1 l Li i 1 i i 1 n – количество активных и ѐмкостных элементов.количество источников ЭДС.2. m n – количество токов.

P. 3. 2 X L1 I  arctg 1L  0. Q1. P2. cos Решить задачу символическим методом и построить векторную диаграмму в комплексной плоскости.6. I P1. I1  Z1 R  U  1 R1  jX L1 R1  R  U I2   2 R2  jX с 2 R2  I1  jX L1 UR UX  2 1 2  j 2 L1 2  I1a  jI1L . S1. Расчитываем токи I1. 1. Q. Символический метод решения задач Пусть дана цепь с параметрами -pис. cos2. 2. I  I a2  I 2r . XC2. I2 по закону Ома: U=U+j0. Q2. Дано: R1.13.13 Z1  R 1  jX L1 . XL1. I2. 2. Z 2  R 2  jX C 2 . jX L1 R1  X L1 R 1  X L1 jX с 2 UX UR  2 2 2  j 2 с2 2  I1a  jIс 2 . 2. R2. Ia . U Найти: I1. Определяем ток в неразветвлѐнной части: I  I 1  I 2  I 1a  jI 1L  I 2 a  jI 2 C   I 1a  I 2 a  jI 1L  I 2 C   I a  jI r . Расчитываем 1 . jX с 2 R2  X с 2 R 2  X с2 I1  I12a  I12L .2. Записываем сопротивления ветвей в комплексной форме: Рис. R2 I 2a 1  arctg 4. R1 I1a X I  2  arctg C 2  arctg 2 C  0. S cos1. S2. I 2  I 22a  I 22C . U . I   arctg r .

Z2 g1  R2  0. XL1. Rn. где Eѐ считают положительной. Z 22 g 2 . In . XC2.. I2.14 Дано: R1.14..I3.7. g2  где I 3 a  Ug 3 .. UR I 2 a  I 2 cos  2  2 2  Ug 2 . Z 12 g 1 ..активная проводимости второй ветви. XL3. Xkn U Найти: I1.активная проводимости первой ветви. 2. Из треугольника сопротивлений: cos 1  R1 Z1 Z1 X L1  R1 I 1a  I 1 cos  1  UR 1  Ug 1 .2. . Рис. Метод проводимостей Пусть дана цепь содержащая n ветвей рис.. .. .2.? I-? Построить векторную диаграмму. Z 12 R1  0. R3. R2. .

2. 2.19): Рис. R2. I3 . 2. R  R ac  R ab  R bc  R 1  R 23  R 1  3. Определяем: R bC  R 23  Рис. Решение сложных схем (элементы соединены последовательно и параллельно между собой) Слоные схемы решают несколькими методами: 1) метод проводимостей (в обычной форме).8. 3) символический (комплексный) метод. R3. I2. R 2R3 R2  R3 . R ec 4.2.19 Дано: R1.? Uab-? Ubc-? R 2R3 R2  R3 Аналогичная схема представлена на рис.20.20 2. Пусть дана схема (рис. U Найти: I1. 2. U ab  IR 1 . 1. 2) метод комплексных проводимостей. I  U .

E A  E B  E C  0 Выражение ЭДС генератора в комплексной форме. что генератор имеет три фазы: фаза А. Трѐхфазный генератор Трѐхфазный генератор состоит из двух основных частей (рис.ТРЁХФАЗНЫЕ СИСТЕМЫ Трѐхфазной системой называется та система. C . ЭДС генератора имеют следующие выражения: e A  E m sin t . С.ГЛАВА III. 3. В. Обмотки обозначаются А. 3. В. X. e C  E m sin( t  240 )  E m sin( t  120 ). 3. 2) вращающаяся часть – ротор. сдвинуты по кругу относительно друг друга на 120º. 3. то это симметричная трѐхфазная система. на нѐм расположены обычно три идентичные обмотки. фаза С. Рис. С – начала обмоток. EA  EB  EC  Em 2 .1 А.которые сдвинуты друг относительно друга. Векторная сумма ЭДС генератора показана на рис. в которой действуют три одинаковые по амплитуде и частоте ЭДС.1. Y. представляет собой постоянный магнит (для генераторов малой мощности) или электромагнит. e B  E m sin( t  120) . фаза В. 3. E E E 1) E A  m e j0  m (cos 0  jsin 0)  m . 2 2 2 Рис.1): 1) неподвижная часть – статор. Если сдвиги фаз между ЭДС равны между собой по 120º. поэтому говорят.2 .концы обмоток. который запитывается постоянным напряжением.2.

3.3).2. E A B C . 0`=0. 3.3 0` . что нет падения напряжения на сопротивления обмоток (фаз) генератора. а от начала фаз идут провода к потребителю(рис. Рис. когда все концы фаз соединены вместе.нулевая точка генератора. Соединение фаз генератора звездой Соединение звездой означает такое соединение. что электрический потенциал нулевой точки генератора равен нулю (точка заземлена). EB  UB .3. Считается. EC  UC . По модулю: EA  UA .  E  E   0. то есть по модулю ЭДС одной фазы генератора равна напряжению этой фазы. Принято считать. Символически обозначают .

U A B C EA  EB  EC  Em . UCA. соединѐнного звездой. U AB A B  U  U  . UC Общий случай: Uф UA=UB=UC=Uф. Общий случай: Uл. UBC. U  U  0. Напряжение между любыми двумя линиями называют линейным напряжением. Обозначают в строгой последовательности: UAB. имеет следующий . 2 Провода. U BC B C  U  U  . Напряжение между любой линией и нулевой точкой (узлом) генератора называют фазным напряжением.  U  U  . называют линейными проводами (линиями). UB. соединяющие начала фаз генератора с потребителями. Обозначают соответственно: UA. U CA C A Векторная диаграмма напряжения для генератора.

что получают два различных напряжения. 3. Выделим заштрихованный треугольник (рис.вид (рис.5 Получили три равных равнобедренных треугольника. Изобразим на векторной диаграмме следущие векторы: Рис. все напряжения трѐхфазных цепей стандартизированны: 660/380 380/220 220/127 Трѐхфазные сети Рис. U CA C A Рис.4). U BC B C  U   ( U  ) (рис. 3.5). 3. 3. .4  U   ( U  ). У генератора фазное напряжение меньше линейного в 3 раз.6).6 обозначают символом: Чаще всего фазы генератора соединяют звездой именно потому. Исходя из этого. 3. 3. U AB A B  U   ( U  ).

Соединение фаз генератора треугольником Соединить фазы генератора треугольником означает: Рис.8. 3. Символически соединение фаз треугольником обозначат: Δ. Из вершин треугольника идут провода к потребителю.8 .7 соединить конец первой фазы с началом второй. Рис. 3. 3.3. конец третьей с началом первой фазы (рис. Векторная диаграмма для этого случая показана на рис. Для соединения фаз треугольником: UЛ  UФ .3.7). конец второй с началом третьей. 3.

9). При соедигнении звездой: IЛ  IФ .9 Точка.линейные токи – IЛ. . текущие по фазам потребителя. называют фазными токами. IB. отдельно определить начала и концы фаз. Рис. A B C 00 Нагрузка называется симметричной. Токи. IC . в общем случае IФ. если он есть. называют нулевым проводом. Нагрузка называется симметричной. а его ток. называется нулевой точкой. называют нулевым током или током нулевого провода и направлен от узла потребителя к узлу генератора. или узлом потребителя (0).4. то необходимо экспериментально. если выполняется условие: ZA  Z B  ZC . 3. если в каждой из фаз потребителя имеем одинаковые сопротивления одинакового характера.3. Согласно I закону Кирхгофа для узла 0 имеем: I  I  I  I . Провод. в которой соединяются концы фаз потребителя. Если потребитель является трѐхфазным двигателем. Если ZA≠ZB≠ZC – то нагрузка несимметрична. соединяющий узлы генератора и потребителя. Соединение нагрузки звездой Пусть фазы генератора соединены звездой и фазы потребителя также соединены звездой (рис. 3. Токи имеют направление от генератора к потребителю IA.

RS R IA  UФ  IB  UЛ . Принято считать при решении задач. C . Рис. 3. 3 UФ UB  . UC` . UФ UA  .10. IC. Требуется определить токи и построить векторную диаграмму. что падения напряжений в линиях пренебрежительно малы. Расчѐт цепи при симметричной нагрузке производится следующим образом: обычно задаѐтся линейное или фазное напряжение сети (генератора) и значения сопротивлений нагрузки. IC  A B I 0 0  0. Дано: Найти: RA = RB = RC = R IA.3. B. C 00 . UB`. IB. RC R По модулю: I A  I B  I C .10 RA  RB  RC  R . RB R UФ UC  .?  A   B   C  0. I00` -? UЛ UA`. Симметричная нагрузка Пусть в каждой из фаз потребителя имеем по активной нагрузке и они равны между собой рис.? A. если нет соответствующих указаний в условиях. I  I  I  I  0.5. 3.

то межузловое напряжение: Ů00`=ĖC=ŮФ.13.обрыв провода. Рис. RC=∞ . 3. EA  EB  EC  UA  UB  UC . . где нулевая точка генератора и потребителя не совпадают: 1) строят ЭДС генератора.12). Векторная диаграмма для этого случая показана на рис.12 1) Пусть RC=0: Z 00  . Соединение нагрузки звездой без нулевого провода при изменении нагрузки в одной фазе Пусть: RA=RB=R. ZC       E A YA  E B YB  E C YC . 3.3. 00 2 2 YA  YB  YC  Y00 YA  YB  YC  Y00 0  1  YC R R  YC YC YC     Если будет короткое замыкание в фазе С. 0≤RC≤∞. R E C YC 1  1    EA  EB EA  EB E C YC YC E C R R   U     0   E C . RC=0 – короткое замыкание (рис.6. U 00 YA  YB  YC  Y00 YA  YB  1 . 2) строят линейные напряжения. Z 00 YC  1  . 1 Y00   0. 3.

Z AB R U U I BC  BC  Ф . ICA-? линейные: IA. B AB BC YC : I C  I BC  I CA B BC AB I  I  I . Z CA R I AB  I BC  I CA  I Ф . 3. RAB=RCA=RBC=R. ZA : I A  I CA  I AB A AB CA        XB : I  I  I I  I I . ZBC=RBC (рис. IC-? Рис. При соединении треугольником: UЛ=UФ.7. IBC. Z BC R U U I CA  CA  Ф I. 3.14 U AB U Ф  . Для расчѐта линейных токов можно воспользоваться векторной диаграммой или расчитать фазные токи в комплексной форме и применить I закон Кирхгофа для узлов нагрузки. IB. Соединение нагрузки треугольником 1) Нагрузка симметрична: Пусть: ZAB=RAB. 3.15.14) ZCA=RCA. C CA BC Векторная диаграмма представлена на рис. Найти токи: фазные: IAB. I  I  I .. .3. I AB   AB   BC   CA  0.

Но IA≠IB≠IC. то имеет место равенство: UЛ=UФ. SA  SB  SC  I Ф U Ф  1 3 IЛUЛ . U Л  3U Ф . Q C  I C U C sin  C . 1 Q A  Q B  Q B  I Ф U Ф sin   I л U л sin  . SC  I C U C . IЛ  IФ . UA=UB=UC=UФ. 3 1 PB  I B U B cos   I Ф U Ф cos   I Л U Л cos  . 3 P  3PA  3I ф U ф cos   3I л U л cos  . 3 1 PC  I C U C cos   I Ф U Ф cos   I Л U Л cos  .  A   B   C  . 3 SA  I A U A . Соединение нагрузки звездой: а)нагрузка симметрична. Если имеется хороший нулевой провод. PA  I A U A cos   I Ф U Ф cos   Таким же образом расчитывают и реактивные мощности: Q A  I A U A sin A . но IЛ=IФ – всегда при соединении звездой нагрузки. б) нагрузка не симметрична ZA≠ZB≠ZC. ZA=ZB=ZC.3. 1 I Л U Л cos  . UA  UB  UC  UФ . IA  IB  IC  IФ .8. SA  I A U . Q B  I B U B sin  B . Мощности в трѐхфазных цепях 1. когда U00`=0 В этом случае мощности расчитываыт отдельно для каждой из фаз. . S  3S A  3I Ф U Ф  3I Л U Л .

. Е [В] – на холостом ходу. . По характеру измеряемой величины: – амперметр.A.ГЛАВА IV. . U[B]. R[].Ом Включают в цепь в зависимости от конструкции прибора. . переменный однофазный ток. P R 2 . Измерительные приборы классифицируются по нескольким признакам: По роду тока: цепи постоянного тока. .kA. Активное сопротивление не измеряют прямо. ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 4.омметр. Классификация электроизмерительных приборов Измерить какой-то параметр означает сравнить его с условным эталоном.ваттметр.1. Q[Bap] – реактивная мощность. I где P[Вт] – активная мощность. трѐхфазная симметричная система.V. принятым за единицу измерения.mV. I[A].mA. трѐхфазная несимметричная система. переменный и постоянный ток.kV. а расчитывают при переменном токе по формуле. – вольтметр.варметр.гальванометр.

в который входит и плечо. где k – коэффициент пропорциональности. изготовленная из меди.    Fa  FA \ \  FA \ \B . тогда по рамке потечѐт ток I.2).  вр  kFA  kIBl.2. а значит: FA  IBl sin  . имеющий полюсные наконечники. Рамка. При вращении рамки создаѐтся противодействующий момент спиральными пружинами: . Рис.2 Выводы рамки через спиральные пружины подключены к клеммам прибора. 4. Имеется подковообразный магнит. 4. Пусть к выводам рамки подаѐтся постоянное напряжение. который служит для придания силовым линиям магнитного поля радиального характера. имеет W витков активную длину l и ширину 2r и расположена на оси вращения в воздушном зазоре образованном магнитными полюсами и цилиндром (рис 4.4. намотана на алюминиевом корпусе. Между полюсами наконечников устанавливают неподвижно стальной цилиндр.1. На оси также прикреплена указательная стрелка с противовесами.1 Устройство показано на рис. Эта сила действует на каждую из сторон рамки и еѐ направление определяется по правилу правой руки. 4.Магнитоэлектрическая система Принцип действия основан на взаимодействиирамки с током и постоянного магнита. Рис.

Значит и вращающий момент равен:  ВР  k 1 2 . Если катушка запитывается постоянным или переменным током. Сила притяжения сердечника внутрь катушки прямо пропорциональна квадрату тока катушки. Прибор может быть использован в качестве амперметра с квадратичной шкалой. перед которой на оси находится сердечник из ферромагнетика. 45-55 – основная. где k1 – постоянная данного прибора.стрелка отклоняется. которое намагничивает сердечник и притягивает его внутрь катушки . Состоит из катушки.5.3. рабочая частота. поэтому измерительный механизм экранируют. Класс точности – порядка 1. чем у магнито–электрических систем. Электромагнитная система Принцип действия основан на притяжении внутрь катушки ферромагнитного сердечника.3. где: k – жѐсткость пружины.4.3 Устройство показано на рис.200 Hz. Прибор используют для измерения очень больших токов в цепях постоянного и переменного тока (в цепях переменного тока прибор показывает действующее значение тока). Большая собственная потребляемая мощность:   2R . Чувствительность прибора более низкая.угол отклонения стрелки. Высокая перегрузочная способность. создаѐтся магнитное поле (постоянное или переменное). .   k 2I2 .4. Прибор чувствителен к внешним магнитным полям. при которой прибор наиболее точен в измерениях. На циферблате обычно указывают частоту тока цепи: 45-55 .  . 4. Спиральные пружины создают противодействующий момент:  ПР  k . Рис.

4. так как он чувствителен к внешним магнитным полям.5 работающий как на переменном. 4.4. (напряжение на ней равно напряжению на нагрузке. k Получают амперметр с квадратичной шкалой. Сравнительно большая собственная потребляемая мощность. прибор экранируют. и в общем случае они могут иметь сдвиг фаз . содержащая большое количество витков из провода маленького сечения.ток I2 . то получают вольтметр. небольшая перегрузочная способность. Между половинками неподвижной катушки на оси располагается небольшая подвижная катушка. или варметр.  ПР  k . Электродинамическая система Принцип действия основан на взаимодействии магнитных полей двух катушек с током. состоящая из двух идентичных половинок. через подвижную катушку . то получают амперметр. Класс точности порядка 1. через неподвижную катушку протекает ток I1 . 4.  вр  k 1 I1 I 2 cos  .4.общий случай. Эта катушка изготовлена из провода большого сечения и содержит малое количество витков. Устройство показано на рис. Рис. В случае раздельного соединения катушек в цепь. k   2 I2  k 3I2 .5)  ВР  U  ВП  k 2 I 2 . что и по нагрузке). так и на постоянном токе. она называется катушкой напряжения). 1) В случае амперметра (рис. или счѐтчик электрической энергии. или фазометр. а в цепи параллельно нагрузке. 3) Если катушки подключают раздельно в цепь: неподвижная катушка последовательно с нагрузкой (значит по ней протекает такой же ток.4 Принцип действия: 1) Если катушки соединяют параллельно относительно друг друга. 4. а подвижную катушку параллельно нагрузке. Имеется одна неподвижная катушка. а в цепи последовательно с нагрузкой. Рис. . тогда получают или ваттметр. она называется токовой катушкой. 2) Если катушки соединены между собой последовательно. 4.

Взаимодействие токов I i1 с Ф2 порождает F1 : I i 2  Ф1  F2 . в результате чего образуется вращающий момент (рис. то д вращаться.сдвиг между токами.8) W1(2) – количество витков. I1. Fd   вр . 4.4. 4. W2>W1.8 Оси электромагнитов сдвинуты в пространстве друг относительно друга. . Индуктивная система Принцип действия основан на взаимодействии двух токов. Рис. который то  np  k 2 d .5. I 2   2  E i2  Ii2 . что  вр  k 11 2 сos . S1>S2.угол поворота диска. F  F1  F2  0 . где: k1 – коэффициент пропорциональности. то на краю диска ставят постоянный магнит. инду алюминиевом диске. постоянно не ускорялся. Когда  ВР   ПР диск будет вращаться равномерно.  . Под воздействием вращающего момента диск начнѐт ускоряться. Переменные магнитные потоки индуцируют в алюминиевом диске ЭДС и которые порождают вихревые токи (токи Фуко) в диске: 1  1  i1   i1 . S1(2) – сечение провода. Можно показать. I2 – токи. dt где  . Если по катушкам электромагнитов протекают переменные токи с соответ силами токов I1 и I2 и сдвинуты друг относительно друга на какой-то угол .

4. через систему тяг воздействует на стрелку прибора.6. Применяется для измерения очень больших напряжений напрямую (без трансформаторов). 4. Имеется специальный проводник. Данная система может иметь биметаллическую пластину или нагревательный элемент с коственным или непосредственным нагревом. Эта система используется в качестве комбинации с магнитоэлектрической системой. III – „-” . 4.4.11. - обозначение прибора с биметаллической пластиной.10 Если на I – „+” . он нагревается и удлиняется. внешние поля не воздействуют на показания.  вр  k 2 U 2 .11 .  пр  k. Электростатическая система Принцип действия основан на электростатическом взаимодействии электрически заряженных пластин (рис. Экранируется от внешних электрических полей. а чаще всего используют в качестве амперметра. и в результате электрического взаимодействия возникает сила F . как и пластины I. которая закреплена жѐстко с пластиной II. Δl = lο(1+Δt) – удлинение за счѐт теплового расширения. Устройство показано на рис. 4. Через систему рычагов тяга соединена со шкалой.10). класс точности порядка 1.   k 3 U 2 – угол отклонения стрелки пропорционален напряжению U. преимущественно применяют в цепях большой частоты. I. Рис. то получим конденсатор. может работать в цепях постоянного и переменного тока. а на II.4. через который пропускают электрический ток. Прибор имеет почти нулевую потребляемую мощность.7. Пластины II и III соединены электрически и выведены на клему прибора. F  k1U 2 . III – неподвижны II – подвижна Через отверстие в первой пластине проходит тяга. Рис. Тепловая система Принцип действия основан на тепловом эффекте электрического тока. Получаем вольтметр. класс точности порядка 1.

как вольтметр. действующая на пластины. войдѐт в механический резонанс. Рис. Пластины имеют различные частоты собственных механических колебаний. то есть ам-плитуда еѐ колебаний увеличится. Имеется ряд жѐстко соединѐнных пластин на одном конце. 4. которое заставляет пластину колебаться. близкую к частоте вынуждающей силы. Когда по электромагниту протекает переменный ток I. Та пластина. которая имеет собственную частоту колебания.12. он создаѐт переменное магнитное поле. Вибрационная система Принцип действия основан на явлении механического резонанса. запитываемый переменным напряжением U. Чувствителен к внешним колебаниям. Этот прибор называется герцметром (частотометром). Если частота переменного напряжения . Сравнительно низкая собственная потребляемая мощность. 4.12 . Устройство показано на рис. Над пластинами устанавливают электромагнит. Подключают в цепь. изменится с частотой 2.8. Класс точности порядка 2÷2.4. то сила.5.

а ток. 5.ГЛАВА V. Когда их два. 2) между ними также симметрично располагаются компенсационные полюса с компенсационной обмоткой и их столько же. . Статор представляет собой цилиндрическую полость. сколько пар магнитных полюсов. Усторйство машины постоянного тока Принцип обратимости машин постоянного тока состоит в следующем: одна и та же машина может работать или в режиме генератора или в режиме двигателя и устройство их одно и то же. изготовленную. dt W – количество витков данной секции. Коллектор – это совокупность изолированных между собой и изолированных от оси пластин.1):  где i  W dФ . которые создают коллекторное устройство.1  представляют собой электромагнит постоянного тока. Во всех секциях ротора индуцируется переменное ЭДС. говорят. Машины постоянного тока в режиме генератора имеют следующий принцип работы: первичная машина раскручивает ротор со скоростью n об . что машина обладает одной парой магнитных полюсов Р = 1.1. Главные магнитные полюса мин образуют основное магнитное поле машины. текущий по ним. В некоторых машинах на статоре могут быть дополнительные магнитные полюса для улучшения коммутации. и согласно закону электромагнитной индукции. В этом случае В – постоянная величина. концы которого прикреплены к пластинам. Устройство: Машина состоит из статора (неподвижная часть) и ротора (подвижная часть). обмотки этих электромагнитов называют обмотками возбуждения. которое характеризуется индукцией В или магнитным потоком Ф. У генераторов большой мощности главные магнитные полюса  Рис. которые снимают эту разность потенциалов и подают еѐ на выводы ротора. секции обмотки ротора пересекают силовые линии основного магнитного поля. 5. Условно можно представить себе одну секцию обмотки ротора как один виток. и на внутренней поверхности прикрепляется: 1) симметрично относительно друг друга главные магнитные полюса с полюсными наконечниками их может быть 2. Компенсационная обмотка состоит из двух полуобмоток. В независимости от способа получения основного магнитного поля при вращении ротора. 4 (самые распространенные). из пластин электротехнической стали. называют током возбуждения IВ. Ротор состоит из вала. на котором в пазах устанавливают секции обмоток ротора. но с некоторыми пластинами коллектора находятся в соприкосновении щѐтки. которые соприкасаются со щѐтками. в них индуцируется переменное ЭДС (рис. Щѐтки изготовляются из различных сортов графита. которые имеют выводы к клеммам машины. Главные магнитные полюса создают основное магнитное поле. У некоторых генераторов применяют в качестве основных магнитных полюсов постоянные магниты.МАШИНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА 5.

то кривая пойдѐт выше. nн – указывается на двигателе.2. значит необходимо поменять местами концы обмотки возбуждения. приводящее к изменению величины и направления результирующего магнитного поля машины при нагрузке. Rн=.4 Почти горизонтальный участок определѐн явлением магнитного сердечника обмотки возбуждения. а потери на нагрев увеличатся. Это значит. и при I В  0 получим  > ` 0 0 насыщения  ` 0 и всегда за счѐт намагничивания сердечника обмотки возбуждения.4): Рис. 3) Подключают вольтметр к якорной обмотке. 4) Постепенно увеличивая ток возбуждения до номинальных значений. что первичный двигатель вращает ротор с номинальной и постоянной скоростью. Если к обмотке якоря не подключена нагрузка. 5. снимаем значения ЭДС. которое создаѐтся током возбуждения. затем график имеет более пологий вид и дальнейшее увеличение I В не выгодно с энергетической точки зрения. 2) Запускают первичный двигатель и устанавливают n=nн=const номинальную частоту и поддерживают постоянной. 5. указанных в паспорте машины. Назовѐм характеристикой холостого хода генератора (любого типа) зависимость ЭДС генератора от тока возбуждения при номинальной и постоянной частоте вращения ротора и бесконечном сопротивлении нагрузки (рис. . Рис. Реакция якоря Реакция якоря представляет собой явление. Экспериментально получают следующим образом: 1) Отключается источник возбуждения I В  0 . 0 ЭДС определяется остаточной намагниченностью сердечников обмотки возбуждения. которая на холостом ходу измерит ЭДС генератора.3   f (I В ) .3). 5. Rн = . Если уменьшать I В . Генератор с независимым возбуждением и его характеристики В данном случае обмотка возбуждения электрически не связана с якорем и запитывается от постороннего источника постоянного тока (рис. так как ЭДС уже остаѐтся почти постоянной. усиливало магнитное поле остаточной намагниченности. Выводы обмотки возбуждения должны быть подключены таким образом. при n=nн=const. и снимем показания. 5. чтобы магнитное поле. В данном случае  0  5  15 В. В начале получим почти прямолинейный участок зависимости ЭДС от I В . но нагрузка не подключена. Если включив источник возбуждения и увеличивая ток возбуждения регулировочным реостатом и машина не возбуждается (ЭДС очень мало).5. имеем режим холостого хода Iя = Iн = 0.

5. 5. Характеристику получают следующим образом: 1) На холостом ходу R н   включают первичный двигатель и устанавливают: n  n н  const . Под воздействием этого ЭДС в цепи возбуждения появляется ток I B   0 . Если обмотка возбуждения включена согласно.13 . что и магнитный поток остаточной намагниченности сердечника обмотки возбуждения. необходимо.  rрег. Чтобы машина самовозбуждалась.5. I н  0 . 5. 2) сопротивление в цепи обмотки возбуждения должно быть меньше какого – то критического значения.13) и внешняя характеристика R н  . Последовательность получения характеристики холостого хода (рис. 2) Подключаем максимальное сопротивление Rн  Rн max и постепенно его уменьшая.. Условия для самовозбуждения: 1) согласное включение обмотки возбуждения. что ток возбуждения генерируется самим генератором (рис. снимаем показания амперметра и вольтметра цепи нагрузки. 2) Работа под нагрузкой (рис. Машина входит на номинальный режим. rрег.11 двигатель и устанавливают n  nн  const . R я  Rш  rрег. 3) машина должна обладать остаточной намагниченностью. I я  I н  I В . Генератор последовательного возбуждения и его характеристики Рис.    I B  B рез. .    .3. . благодаря остаточной намагниченности сердечника обмотки возбуждения в генераторе возбуждается ЭДС  0 . это генератор с самовозбуждением. 5.. 5. Генератор параллельного возбуждения 1) На холостом ходу R н  .4. Это объясняет самовозбуждение машины.согласно I-му закону Кирхгофа. При перемене мест клем Ш1 и Ш2 изменяется направление основного магнитного потока.12 B  B0  B рез. B  B0     0 . это значит.11).min . Согласно II-му закону Кирхгофа для цепи нагрузки: 5. Рис. чтобы магнитный поток обмотки имел такое же направление. I В  I Вн  const . то ток возбуждения создаст небольшое магнитное поле В .   н . 5. I н  0.12): включают первичный Рис.

которые превышают I ном. Рис. 1) Характеристика холостого хода R н   . Поэтому данный генератор используют. 2) Внешняя характеристика. При увеличении нагрузки Rн  . то I В  0 . Видно. 5.17). Так как обмотка возбуждения соединена последовательно с нагрузкой. При больших нагрузках машина насыщается. а это приводит к тому. ЭДС уже не так быстро возрастает и график уже отклоняется от прямолинейной зависимости. ЭДС почти не изменяется.15 Рис. Uн U Uн   U . и фактически на начальном участке это линейная зависимость.16). IB  Iн. поэтому выводы обмотки возбуждения обозначим через С1 и С2 (рис. 2) Подключают на выходе генератора вольтметр. Рис. 5. Генератор последовательного возбуждения и его характеристики . 5. I н Rн  I н R В  I н R я   . При небольших токах нагрузки машина не насыщена и ЭДС увеличивается быстрее.14 1) Включают первичный двигатель и устанавливают n  n н  const при R н   . При включении первичного двигателя на холостом ходу генератор вырабатывает небольшое ЭДС  0 . Значения I н и U н выбираются близко к вершине. Rн  Rн max . что напряжение на нагрузке очень сильно зависит от величины нагрузки. Через обмотку возбуждения в случае наличия нагрузки будет протекать весь ток нагрузки. который будет определять напряжение на нагрузке. Снимаем показания вольтметра и амперметра.4. но  U продолжает увеличиваться  U  I н R я  R В  . когда нагрузка постоянна.Этот генератор ещѐ называют сериесным (последовательный). При номинальных токах нагрузки и чуть больших этого тока машина насыщена.17 5. 5.16 3) Постепенно увеличиваем нагрузку и доводим ток нагрузки до значений. чем падение напряжения  U . вся характеристика преобразуется в одну точку и благодаря остаточной намагниченности генератора имеем некоторое  0 (рис. 5. 5. Рис.15). на 10 – 20 % (рис. I н  0 . что Iн  IB   Rн  RB  R н Ф    . Через амперметр включаем максимальное сопротивление нагрузки. 5.

Рис. 5. Так как обмотка возбуждения соединена последовательно с нагрузкой. 5. 5.Этот генератор ещѐ называют сериесным (последовательный).16 6) Постепенно увеличиваем нагрузку и доводим ток нагрузки до значений.15 Рис. что  Ф    . поэтому выводы обмотки возбуждения обозначим через С1 и С2 (рис.17 Uн U Uн   U . 5. но  U продолжает увеличиваться  U  I н R я  R В  . IB  Iн.15). Рис. и фактически на начальном участке это линейная зависимость. Rн  Rн max . когда нагрузка постоянна. Через амперметр включаем максимальное сопротивление нагрузки. I н  0 . ЭДС уже не так быстро возрастает и график уже отклоняется от прямолинейной зависимости. Iн  IB  Значения I н и U н выбираются близко к вершине. .16). 3) Характеристика холостого хода R н   . 5. который будет определять напряжение на нагрузке. 5.17). Через обмотку возбуждения в случае наличия нагрузки будет протекать весь ток нагрузки. 5) Подключают на выходе генератора вольтметр. Снимаем показания вольтметра и амперметра. При больших нагрузках машина насыщается. Рис. При номинальных токах нагрузки и чуть больших этого тока машина насыщена. то I В  0 . Видно.14 4) Включают первичный двигатель и устанавливают n  n н  const при R н   . При включении первичного двигателя на холостом ходу генератор вырабатывает небольшое ЭДС  0 . чем падение напряжения  U . При небольших токах нагрузки машина не насыщена и ЭДС увеличивается быстрее. При увеличении нагрузки Rн  . 4) Внешняя характеристика. Rн  RB  R н I н Rн  I н R В  I н R я   . Поэтому данный генератор используют. ЭДС почти не изменяется. а это приводит к тому. 5. вся характеристика преобразуется в одну точку и благодаря остаточной намагниченности генератора имеем некоторое  0 (рис. на 10 – 20 % (рис. которые превышают I ном. что напряжение на нагрузке очень сильно зависит от величины нагрузки.

и она является подобной той характеристике. так как по ней протекает весь ток нагрузки. Это соединение шунтового и сериесного генераторов. снимаем показания U нагрузки и I нагрузки. = Рис. Внешнюю характеристику получают в зависимости от способов соединения обмоток возбуждения между собой.18 rрег. такой ток возбуждения через шунтовую обмотку. Рис. Шунтовую обмотку возбуждения изготовляют из обмотки. Это генератор называют ещѐ компаунд – генератор (смешанный). Согласное включение обмоток возбуждения. 3) Не изменяя положение скользящего контакта r рег.19 I ВС  I н . Генератор смешанного возбуждения и его характеристики Это генератор имеет две обмотки возбуждения: одну – соединѐнную параллельно якорю (шунтовая). подключаем нагрузку на максимальное сопротивление Rн  Rнmax. Последовательное получение внешней характеристики (рис.18). Характеристику холостого хода данного генератора получают таким же образом. 5. и снимаем показания вольтметра. 4) Постепенно увеличивая нагрузку Rн  .min и устанавливаем n  n н  const. 5. 2) Устанавливают реостатом r рег.5. . Как и характеристику холостого хода генератора парралельного возбуждения. Согласно I–му закону Кирхгофа: I я  I ВШ  I ВС . вторую – последовательно с якорем (сериесная) (рис.19): 1) На холостом ходу генератора Rн=. а сериесная – имеет небольшое количество витков большого сечения. 5.5. то есть когда магнитные потоки шунтовой и сериесной обмоток возбуждения имеют одинаковые направления. Включаем первичный двигатель при r рег. Согласно II –му закону Кирхгофа для нижней обмотки: . 5. содержащей большое количество витков небольшого сечения. чтобы вольтметр показывал номинальное напряжение генератора.

Способы возбуждения двигателей такие же. Ф    . Этот генератор используется в качестве сварочного генератора постоянного тока. I ВШ   I я  Uн IнR с  Iя R я .  Uн  I н R я . Выбирается номинальный режим генератора в зависимости от требуемого напряжения на нагрузке. R Ш  r рег. Uн  IнR н  0 . Uн  так как I ВШ при номинальном режиме генератора  I нн . 1) В данном случае. Двигатели постоянного тока Рис.6. 2.   I я R я . когда обмотки возбуждения включены согласно. протекая через сериесную обмотку возбуждения.20).приближѐнное уравнение для данного генератора. поэтому I я  I н . 5. Rя . При сварке сопротивление между электродом и деталью очень мало и фактически генератор работает в режиме короткого замыкания (рис. Согласно II –му закону Кирхгофа для верхнего контура:   I н  Rс  I н  R н  I я R я . и поэтому падением напряжения I н R с можно пренебречь I н R с  0 . то есть магнитные потоки противоположны. как и у генераторов постоянного тока. через обмотку возбуждения протекает ток. При увеличении нагрузки сказывается падение напряжения на якоре и насыщение сердечника сериесной обмотки возбуждения.20 1. I ВШ  R Ш  I ВШ  r рег. при небольших токах нагрузки машина намагничивается благодаря сериесной обмотке возбуждения и напряжение на нагрузке увеличивается: ФС  Ф Ш . При увеличении нагрузки ток нагрузки. . размагничивает машину (уменьшается ЭДС) и в результате U н резко уменьшается: ФШ  Ф С . чем I н R я  U н  . 5. Подключая двигатель к сети постоянного тока. Устройство двигателей не отличается от устройства генератора постоянного тока. помещѐнного в магнитное поле. Принцип действия двигателя постоянного тока основан на взаимодействии проводника с током. 2) Встречное включение обмоток возбуждения.  I я R я  I ВШ R Ш  r рег. 5. который создаѐт основное магнитное поле машины. Ф    Увеличивается быстрее. R с очень мало.

5. Переполюсовка двигателя к сети постоянного тока не приводит к реверсированию двигателя. Одна секция обмотки якоря: M вр  FA  d .21 где d – диаметр якоря.7. Пуск двигателя постоянного тока: При подключении двигателя к сети постоянного тока напряжением U его ротор в начальный момент времени неподвижен n = 0. то есть секции обмотки якоря находятся в магнитном поле обмотки возбуждения. 5. По закону Ампера на каждую из активных сторон секции обмотки якоря действуют силы Ампера (рис. поддерживая то же направление тока в обмотке возбуждения. Rя I я  10  30I ян . 2) Изменяем направление тока возбуждения. F A  I я Bl . Вращающий момент двигателя постоянного тока.вращающий момент двигателя постоянного тока независимо от способа возбуждения. сохраняя прежнее направление тока якоря. Рис. k М . так как мы меняем и ток возбуждения и ток якоря. Согласно закону Ома ток якоря: U .обусловлен спецификой конструкции якоря. Способы реверсирования двигателей постоянного тока: 1) Изменяем направление тока в якоре. Iя  . 5.Одновременно и через якорь машины протекает ток.   90 0 . Пуск двигателя постоянного тока Вращающий момент двигателя постоянного тока: M вр  FA  d  I я Bld M вр  k М I я Ф .21): F A  I я Bl sin  .

этот ток может привести к искрению на коллекторе и даже выходу из строя щѐток и пластин коллектора. n  0. R я  Rп поэтому R п выводится ( R п = 0).  rрег.  При пуске. То есть r рег. I B  I Bmax  Ф  Фmax  M вр  k M I я Ф . 5. что и для генераторов:   k Фn . . как двигатель увеличит частоту вращения. После того.8. увеличивается ЭДС.  rрег. подключѐнных к данной сети. чтобы при пуске (n = 0): Iя  U  2  3I ян . включаемые последовательно с якорем. то изменение сопротивления r рег. приводит к изменению I B .min для того. Импульс пускового тока отрицательно сказывается на остальных потребителях. Для уменьшения пускового тока двигателей применяют пусковые реостаты.22. служит для регулирования частоты вращения ротора двигателя. в нѐм самоиндуцируется противо ЭДС ток якоря I я станет равным: Iя   и тогда U  . Rп  Rпmax . которое равно   k  Фn и ток якоря становится: Iя  U  . 5. чтобы увеличить ток возбуждения. а это приводит к изменению Ф и к изменению M в р . Противо ЭДС вычисляется по той же формуле. Двигатель с параллельным возбуждением и его механическая характеристика Электрическая схема двигателя с парралельным возбуждением показана на рис.  0. Rя если R п вывести. когда n  0    0 . Сопротивление пускового реостата выбирается таким. что приводит к изменению n. R я  Rп Когда ротор набирает обороты.

. U  U н  const.23 U  U н  const. уменьшение частоты вращения ротора при увеличении M c от нуля до номинального значения незначительно (n  несколько десятков об ). Для уменьшения падения частоты вращения с увеличением нагрузки. снимая показания тока. и тогда к двигателю будет подано всѐ напряжение сети. В данном случае скорость вращения ротора уменьшится линейно относительно M c . потребляемый из сети. 5. n=const.5. Согласно I – му закону Кирхгофа: I  I я  I В . rрег. пока I я не станет  1. увеличится.или вращается с постоянной скоростью или не вращается вообще. мин увеличивают ток возбуждения: I B  Ф  М в р  n  . С помощью r рег. и при увеличении момента сопротивления M c на валу двигателя ток. 3) Постепенно нагружаем двигатель. потребляемого из сети и тока возбуждения I B . не регулируют больше ток возбуждения I B  const. 5. Нагружают двигатель до тех пор. 5. то есть.9. при неизменном токе возбуждения (рис. Способ получения характеристики: 1) До включения двигателя в сеть производим все соединения и устанавливаем Rп  Rпmax . 5. Устанавливаем номинальную частоту вращения (по паспорту). I В  I я  I сети . на холостом ходу двигателя ( M c  0 ). Скорость вращения станет неизменной.min и включаем двигатель на номинальное и постоянное напряжение сети Рис.Рис.22 Назовѐм механической характеристикой двигателя постоянного тока зависимость частоты вращения ротора от момента сопротивления на валу двигателя при номинальном и постоянном напряжении сети и в некоторых случаях. 2) Подключаем двигатель к сети и с набором частоты вращения постепенно выводим пусковой реостат. В данном случае r рег.23): n  f M c  . Эта характеристика яввляется сравнительно жѐсткой.2 I ян . Двигатель последовательного возбуждения Электрическая схема двигателя с парралельным возбуждением показана на рис.  rрег. . когда: M вр  M с .23.

I. При увеличении M c : . r рег. 5. rрег. Поэтому механическая характеристика двигателя смешанного возбуждения имеет вид показкный на рис. Двигатель с параллельным возбуждением на холостом ходу имеет n  const.Механическую характеристику получают при I B  var . снимаем показания n. двигатель последовательного возбуждения не может работать на холостом ходу. Механическая характеристика является более жѐсткой по сравнению с характеристикой двигателя последовательного и параллельного возбуждения. I  I BII Последовательность получения механической характеристики (рис. то и его механическая характеристика представляет собой комбинацию механических характеристик двух двигателей. 5. а у двигателя последовательного возбуждения уменьшается гиперболически. Двигатель смешанного возбуждения и его механическая характеристика Схема двигателя паказана на рис.10. С увеличением нагрузки частота вращения двигателя параллельного Рис. Устанавливаем r рег.25): 1) Производим все соединения схемы. I Bi  const. иначе на холостом ходу n увеличивается очень быстро и двигатель входит в резонанс.24 возбуждения уменьшается линейно. необходимо быстро начинать загрузку двигателя. 3) Включаем двигатель в сеть и с набором частоты вращения выводим R п полностью R п =0. U c  U cн  const.  rрег. 5. . больше не трогаем. чтобы на холостом ходу ( M c  0 ) частота вращения: n  n н . 2) Устанавливаем Rп  Rпmax . 2) Так как этот двигатель не имеет Рис.23 постоянной частоты вращения на холостом ходу. Так как данный двигатель представляет собой комбинацию из двигателя параллельного возбуждения и двигателя последовательного возбуждения. Последовательность: 1) Производят все соединения схемы и устанавливают: Rп  Rпmax . 5. 4) Постепенно увеличиваем M c и каждый раз снимаем показания: M c .25. 5. 5. U  U н  const и подключают двигатель в сеть.min . Допускается работа двигателя с нагрузкой минимум 25% от его номинальной нагрузки.24 (она же применяется и для снятия характеристики). в таком положении.

5  2. При очень большом M c n резко упадѐт. Более сложные двигатели большой мощнотси применяют со смешанной системой возбуждения.5M cн . Он действует. . может сгореть сериесная обмотка и секции обмотки якоря или будет короткое замыкание между витками обмоток. созданы двигатели с постоянными магнитами. и обмотки возбуждения. ротор остановится. перегревается сериесная обмотка возбуждения и якорь. коллектор. выходят из строя R я  R BII щѐтки. тогда применяют и постоянные магниты. R я  R BII Обмотка возбуждения сериесная в случае двигателей всегда включается согласно с шунтовой обмоткой возбуждения. Соответсвенно меняется M вр. Это принцип выхода двигателя на устойчивый режим работы. В данном случае регулировка частоты вращения и вращающего момента в определѐнных пределах производят изменением напряжения питания. когда M c содержится в пределах: 0  M c  1. и n. В последнее время в связи с созданием ферромагнитных материалов с очень большой магнитной проницаемостью () и очень небольшой площадью петли гистерезиса. Регулирование тока через обмотки возбуждения может привести к увеличению или к уменьшению общего магнитного потока. то есть коэффициент показывает перегрузочную способность двигателя.M c  M c  M в р  n    k  Фп  I  U   I  I BII  Ф    I  const. значит: U  n    0  I   начинаются искрения на коллекторе.

 многофазные. Каждая из обмоток трансформатора расчитана на свой номинальный ток и напряжение. Трансформатор работает только на переменном токе.  сварочные и другие. а вторую – обмоткой низкого напряжения.  повышающие. тогда выводы первой обмотки обозначим через A и X и обмотку назовѐм обмоткой высокого напряжения. Устройство (рис.1.  измерительные (напряжения и тока). предназначенная для преобразования электрической энергии одного напряжения в электрическую энергию другого напряжения без изменения частоты. Классификация трансформаторов 1. 6. когда Zн0). .  согласующие. а эти параметры задаются в паспорте трансформатора. лишь Рис.ГЛАВА VI.  понижающие. которая подключается к потребителю. а обмотка. Обмотка. 6. По количеству фаз:  однофазные. Пусть W1 > W2. По назначению:  силовые. 3. 3) режим короткого замыкания (режим для исследования трансформатора. По форме сердечника: П – образный сердечник Ш – образный сердечник Тороидальный 2. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ Статическая машина. 2) режим нагрузки (нагрузка подключена). называется первичной.1) : Имеется сердечник из пластин электротехнической стали и две обмотки: W1 и W2. Рассмотрим самый простой двухобмоточный однофазный трансформатор с П – образным сердечником. называется трансформатором. называется вторичной.  трѐхфазные. Трансформатор имеет следующие режимы работы: 1) режим холостого хода (когда нагрузка не подключена): Zн =  и I2=0.1 бы напряжение данной обмотки было равно напряжению сети. подключѐнная к сети. 6. Трансформатор может быть подключѐн к сети любой обмоткой.

относящиеся к первичной катушке. что е1 отстаѐт от Ф на 90˚. то по закону электромагнитной индукции и в первичной и во вторичной катушке индуцируется ЭДС индукции. а ко второй – индексом 2.холостого хода. Магнитный поток пересекает и первичную и вторичную катушки.2. Действующее значение ЭДС индукции определяется по формулам: E1=4. Логическая схема работы трансформатора на холостом ходу:  е1    i 10  Ф U1 e2=U2 Для первичной катушки второй закон Кирхгофа записывается для действующих значений: . Тогда: e1 =  W1 dф  W1фm cos t = W1Фmsin(t-90˚)=E m1 sin(t-90˚).ток холостого хода трансфоматора. делаем вывод. Принцип дествия следующий : к первичной обмотке подаѐтся переменное напряжение U1. . обозначим индексом 1. так же как и е2. который создаѐт магнитный поток. .44w1Фm. . Ф=Фssint. силовые линии которого замыкаются в основном через ферромагнитный сердечник: U1  i10  Ф . Режим холостого хода Все параметры.6. . так и Ė1. U  E1 I 10 = 1 . где r1 – активное сопротивление первичной обмотки. Ток холостого хода определяется как U 10 Синусоидальное напряжение порождает синусоидальный ток и синусоидальный магнитный поток: . dt Сравнивая законы ЭДС и магнитного потока. U = E + I 10 r1 . Так как поток является переменным. r1  1. . поэтому е1 воздействует на i . Под действием U1 появляется переменный ток i 10 . где Ф – называют основным магнитным потоком трансформатора.

которые называют потерями за счѐт вихревых токов (РВ). характерезующее сам сердечник. Пластины изолируют между собой лаком или бумагой. r r – сопротивление. Эти потери имеют две составляющие: 1) за счѐт токов индукции (токи Фуко).2). которая в свою очередь порождает замкнутые (кольцевые. то есть электрическая энергия безвозвратно преобразуется в тепловую. dt Рис. Назначение сердечника: 1) является проводником для магнитного потока (Ф) (сердечники называют магнитопроводом.5 мм. выделяют большое количество теплоты.3. Э63). 2) потери на магнитном гистерезисе. индукционные) токи (токи Фуко) (рис. Переменный магнитный поток замыкается по сердечнику. тем самым уменьшая объѐмы. 6. то есть имеют место потери мощности. а из пластин толщиной 0. 3) увеличиавется индуктивное сопротивление XL обмоток за счѐт увеличения индуктивности L. магнитный поток в сердечнике усиливается. согласно закону Джоуля – Ленца. которые обозначают через PFe и называют потерями в стали. Ii  где Эти токи. так как магнитная проницаемость ферромагнетика очень большая по сравнению с воздухом >>1).6. При прохождении через обмотки трансформатора тока. следовательно имеют место потери мощности. В процессе работы сердечник нагревается. то есть увеличивают сопротивление: . в которых могут замыкаться индукционные токи. Для уменьшения этих потерь сердечники делают не цельными. 2) засчѐт большого значения . индуцирует в самом сердечнике ЭДС индукции. Величина токов индукции зависит от скорости изменения магнитного потока во времени. в них выделяется джоулевое тепло и затрачиваемая мощность называется потерей в меди (Рcu): Pcu1  I 12 r1 и Pcu2  I 22 r2 .2 и от электрического сопротивления материала сердечника: Ei . который определяет величину ЭДС индукции: dФ   Ei .30. вихревые. Потери в стали трансформатора Сердечники изготовляют из электротехнической стали (Э59. Потери в меди и стали трансформатора Потери в меди трансформатора Обмотки трансформатора обычно делают иэ меди (иногда из алюминия). 6.

протекая через идеальную индуктивность L. значит нагрузка имеет преоблада-ющий индуктивный характер. 6.6. 6. 6. Ток I10 .4. I . то поставим индексы 1. Рис.6) содержит активное сопротивление. потому что на холостом 0 ходу I10 r имеет небольшое значение. и идеальной индуктивностью L. на котором выделяется мощность – потери в стали.4.5: 1 . PFe  U 12 R Fe RFe – это активное сопротивление. поэтому будет ток холостого хода I10 . создаѐт переменное магнитное поле. Согласно первому закону Кирхгофа: Рис. то в нѐм возникают потери в стали. который создаѐт магнитный поток.6    I 10  I   I a (1) В этом случае второй закон Кирхгофа: . которое находится под напряжением: Uва=-E1. а это значит. Рис. 6.4 которое самоиндуцирует в катушке ЭДС E1. равная потерям в стали. она обладает каким-то активным сопротивлением r. Катушка без сердечника Катушка без сердечника имеет следующую эквивалентную схему показану на рис. Ia – активный ток.5 Катушка с сердечником Если катушка имеет сердечник. Так как эта катушка представляет собой первичную катушку трансформатора. 6. и согласно II закону Кирхгофа для данной цепи имеем:    U 1   E1  I 10 r1 . и так как нет вторичной катушки.ток намагничивания.имеет большое значение. то трансформатор работает на холостом ходу. На сопротивлении выделяется активная мощность. 6. Векторная диаграмма имеет вид показаный на рис. что эквивалентная схема (рис.

Ф 2  k F2 . Логическая схема трансформатора на холостом ходу продолжается и получаем логическую схему трансформатора нагружѐнного (рис. Ф2 противоположен Ф1 по правилу Ленца.6. U1 i1 Ф Ф2 – поток. по которой протекает ток I. произведение:   I w  F . содержащей W витков. созданный током i1. Рис. Натруженный трансформатор Подключена нагрузка: Zн  . [ w-виток]. Ф1 – поток. катушка имеет . e2 I2    Тогда Ф  Ф1  Ф 2 .10 Закон постоянства магнитного потока трансформатора Называется намагничивающей силой катушки. Эти намагничивающие силы создают соответствующие магнитные потоки:     Ф 1  k F1 . е1 Ф – основной магнитный поток. На холстом ходу первичная катушка трансформатора создаѐт намагничивающую силу:   F 10  I 10 w1 . созданный током i2.10).6. 6.5. Когда трансформатор работает под нагрузкой. где к – коэффициент пропорциональности. что и I. F имеет то же направление. а вторичная катушка: F 2  I 2 w2 . I2  0. Эта сила прямо пропорциональна магнитному потоку Ф:   Ф  k F 10 . намагничивающую силу:     первичная F 1  I 1 w1 .

 . строим j I 2 X S 2  I 2 r2 . Порядок построения векторной диаграммы (рис.угол потерь в стали. что E1  E2 . что    I 10  I   I a . W2 E2 отсюда следует. 7) из опыта холостого хода следует. что k12  W1 E1   1. 6. в таком случае строят векторную диаграмму согласно уравнениям (1). 6. который определяют из треугольника сопротивлений вторичной обмотки: 2  arctg X LН  X S 2 RН  r2  0. 8) согласно уравнению (2) строим: - Рис.    куда и I 2 .12):   1) намагничивающий ток I  создаѐт магнитный поток Ф .  2) магнитный поток Ф индуцирует в первичной и вторичной обмотке ЭДС.12 .     5) U 2  I 2 RН  j I 2 X LН  I 2 Z Н . 6) согласно уравнению (1) строим вектор – E1. которые отстают от Ф на 90. Пусть нагрузка является активно-индуктивной.6. (3).6 Векторная диаграмма нагруженного трансформатора Предположим. 3) ток во вторичной обмотке I2 будет отставать от ЭДС E2 на угол 2 . (2). 4) пишем уравнение (3) в следующей форме:     E 2  I 2 r2  j I 2 X S 2  U 2 (3)  строим вектор I 2 r2 : он направлен туда же.  на основе U 2 строим прямоугольный     треугольник: I 2 RН  I 2 . j I 2 X LН  I 2 .

2) определяют потери в меди первичной обмотки: PCu1  I 102 r1 .13 ZН =. .13: Рис.14 1) омметром измеряют величину r1. тем больше r1. Опыт холостого хода проводят по схеме показаной на рис. 6. 2) экспериментальное определение потерь в стали трансформатора. амперметр покажкт I10 – ток холостого хода. 6. Для низких частот омическое сопротивление первичной обмотки приближѐнно равно активному. XL.6. Ваттметр покажет потребляемую мощность из сети на холостом ходу. 3) определение параметров схемы замещения трансформатора. I2 =0. РН – регулятор напряжения. PCu 2  0.7. 6. чем меньшую мощность имеет трансформатор. С помощью РН устанавливают в первичной обмотке номинальное напряжение UН (по паспорту). 6. RFe.14: Параметры схемы замещения: I1. Рис. Опыт холостого хода трансформатора Цели опыта: 1) экспериментальное определение потерь в меди первичной обмотки. Схема замещения трансформатора на холостом ходу имеет вид показаный на рис.

Говорят.17) получаем:   ` I 10  I 1  I 2  I 2`  I2 . W2 E2 В реальном трансформаторе первичная и вторичная обмотки соединены между собой только магнитным путѐм (рис. в котором ЭДС первичной обмотки. и все сдвиги фаз сохраняются.15).15 Параметры приведѐнного трансформатора обозначаются со штрихом.16). 6. k12 . что параметры вторичной обмотки приведены (перерасчитаны) к параметрам первичной обмотки.6. все мощности вторичной обмотки равны соответствующим мощностям вторичной обмотки реального трансформатора. Магнитная связь трудно поддаѐтся расчѐту.8. 6. реактивных и полных мощностей и из схемы замещения (рис. а  а  в  в ` ` Рис. Согласно определению: E 2`  E1 (рис. Приведѐнный трансформатор Приведѐнный трансформатор – это воображаемый трансформатор. Рис. 6. 6. 6.17 Из условия равенства активных. Имеем трансформатор: W1 E  k12  1 . 6. значит.16 Рис.

Асинхронная машина может работать в нескольких режимах: 1) генератор. изготовленную.1.ГЛАВА VII.частота сети. с мин P P  . отличной от частоты вращения магнитного поля статора. с индексом 2. что и у трансформаторов). 3) тормоз. то они создают одну пару магнитных полюсов. Если =50 Гц. Гц п [ об мин ] . Для трѐхфазных двигателей их может быть: 3. Устройство. которое вращается со скоростью: п1  где: f 1 об 60 f 1 об [ ] [ ]. в которой ротор вращается с частотой. Можно показать. Обмотки Р . из пластин электротехнической стали (назначение пластин то же.синхронная скорость. 12… Обмотки статора подключаются звездой или треугольником в трѐхфазную сеть. Статор представляет собой цилиндрическую полость. Если на статоре имеется три обмотки. АСИНХРОННАЯ МАШИНА 7. 2) двигатель. Величины. то п [ об мин]  3000 . будем писать с индексом 1. относящиеся к ротору. 6. относящиеся к статору. В этой полости располагаются симметрично относительно друг друга идентичные обмотки статора. п1 . Устройство асинхронной машины Асинхронная машина . поэтому Р=1.это такая машина. 9. Р – количество пар магнитных полюсов. а величины. что три обмотки статора создают в полости статора вращающееся магнитное поле.

п1    60 f1 об  const . Принцип действия асинхронного двигателя Статор создаѐт вращающееся магнитное поле. В паспорте двигателя указывается: или S н или n2 н .7. для данного двигателя мин P n2 . l – активная длина ротора. n2  0 . 7. . α – угол между I и В (для нашего случая =90). направление вращения которого может быть изменено путѐм перемены мест любых двух фаз двигателя рис. Рис.1 Согласно закону электромагнитной индукции в фазах ротора индуцируется ЭДС: E dФ . Если цепь замкнута. где I – ток. что означает. которое равно диаметру „беличьего колеса”. который индуцируется в роторе. Направление силы Ампера определяем по правилу левой руки. что этот параметр снят при номинальной нагрузке. В – индукция магнитного поля статора. где: I – ток индукции. n1 Скольжение показывает в процентах отставание ротора от магнитного поля статора. n2  n1 1  S  . dt Направление ЭДС индукции определяем по правилу правой руки.2. Создаѐтся вращающий момент: М вр  FAd  IBld . 7. Обычно S н  3  5%  и зависит от нагрузки двигателя.частота вращения ротора в момент пуска двигателя равна нулю. то туда же направлен и ток индукции: FA  IBl sin  . После возникновения М в р ротор начнѐт вращаться ( n2  0 ). Назовѐм скольжением S отношение: S n1  n2 %  .1. d – плечо силы ампера.

   kW1 I 10  kW1 I 1  kW2 I 2 .2 Согласно I – му закону Кирхгофа:    I10  I a  I  .ток холостого хода одной фазы статора.Схема замещения асинхронного двигателя Как и в случае трансформатора в асинхронном двигателе вращающееся магнитное поле статора пересекает и обмотки статора и в обмотках статора индуцируется противо ЭДС. Напряжение сети. которые являлись постоянными. обозначим через U 1 . так как в обеих обмотках трансформатора ЭДС имели одинаковую частоту. которое противоположно направлению приложенного напряжения сети. 7. каждая из фаз статора обладает активным сопротивлением r1 . который пропорционален индуктивному сопротивлению рассеивания X S1 . В случае двигателя частота 2 отлична от 1 (21): f2  P n1  n2  n1  S  f1 . в асинхронных двигателях действует закон постоянства магнитного потока в любых режимах работы двигателя. 7.7. На холостом ходу ток одной фазы статора обозначим через I 10 и им пренебрегать нельзя.2 Рис.  I 1 . приходящееся на одну фазу.ток одной фазы статора при нагрузке. где:  I 10 .3. Вторичная обмотка трансформатора обладала параметрами. согласно II закону Кирхгофа для одной фазы статора получаем:   U1     I r  jI X  1  1 1 1 S1 . Электрическая схема замещения одной фазы статора выглядит полазана на рис. .уравнение напряжения одной обмотки статора. Как и у трансформаторов. и существует поток рассеивания статора. так как он отличается только в несколько раз от номинальных токов. и тогда. Уравнение ЭДС статорной обмотки. Как и в случае трансформатора. 60 n2 f 2  S  f1 .

угол потерь в стали). так как 21. Частично эта мощность рассеивается на потери в меди. Рэм – мощность.7. Энергетическая диаграмма асинхронного двигателя Энергетическая диаграмма асинхронного двигателя представлена на рис. то Р1=Р+ Р2.   1 P1 P1 P1 если Р – все потери.7 Р2 – мощность. 7. Основная мощность – это магнитная мощность. Рмех – потери за счѐт сил трения в подшипниках и за счѐт сопротивления воздуха для вентилятора. . Рис. которая передаѐтся ротору посредством электромагнитного поля. передаваемая валу двигателя – полезная мощность. m1 – количество фаз статора.  P2 P1  P P % . Асинхронный двигатель потребляет из сети активную мощность: где P1  m1 I1ФU1Ф cos1 . PFe2  0 . у двигателей малой мощности КПД ниже. КПД асинхронных двигателей большой мощности при номинальной нагруз достигает 85 – 93 %. часть которой затрачивается потери в стали статора ( . 7.7.4. потери в стали и механическ потери.

S m1 – количество фаз статора. при S  0 нет тока I 2` и М в р  0. то есть двигатель может кратковременно работать с перегрузкой. Интервал ОА – это устойчивый режим работы. r2` `2 Р эм  m 1 I 2 . поэтому Мвр называется пусковым.нагрузка. При запуске двигателя S=1. интервал АВ – неустойчивый режим. 2 `  2 r   r1  2   X 1S  X 2` S S   M вр   r2` m1U S ` 2 2  r2`  2f 1  r1    X 1S  X 2` S S    2   .8).5. Называется механической характеристикой асинхронного двигателя зависимость вращающего момента от скольжения (рис. то есть магнитное поле статора опережает вращение ротора на 3  5 %. 7.03  0.7. Sноминальное (Sн) для различных двигателя: Sн = 0. S U1 I 2`  . 1 1 – угловая скорость вращения магнитного поля статора. Вращающий момент двигателя и механическая характеристика Для двигателя: М вр  где где: Рэм . способность. то есть Мвр=(S) имеет один максимум. что зависимость вращающего момента от скольжения. I1 – приведѐнный ток ротора.8  m1U1`r2`  2f1 r1  r1`   X 1S  X 2` S 2  2 . Можно показать. r1 .  Эта формула определяет вращающий момент асинхронного двигателя. М max . где f1  частота напряжениясети. М в рп уск  Рис.05 = 3 – 5 %. 1  2f1 . 7. .перегрузочная  k  3  5% М вр.н.

2. 8. то вращается магнитное поле ротора. если частота напряжения сети не изменяется. Устройство синхронной машины Назовѐм синхронной машиной ту машину. Если ротор имеет одну обмотку возбуждения. где требуется строго постоянная скорость вращения и большие вращающие моменты.1. 8. СИНХРОННЫЕ МАШИНЫ 8. генератор: используют преимущественно для получения трѐхфазных синусоидальных напряжений. что полюсные наконечники ротора не являются явными.  B   m sin t  1200 .ГЛАВА VIII. Это значит. 60 f 1 об n1  . Рис. компенсатор: используют для повышения cos электрических сетей. Генератор и его принцип работы Первичная машина вращает ротор синхронной машины.  C   m sin t  2400 . который запитывает через контактные кольца и щѐтки постоянным током. то он обладает двумя магнитными полюсами N и S и для получения частоты 50 Гц необходимо вращать ротор со скоростью n=3000 об/мин. Величина тока возбуждения Iв определяет индукцию магнитного поля электромагнита. В случае. когда Р=1 и =50 Гц. в которой частота вращения ротора строго постоянна. двигатель: используют в тех случаях.1 . то есть выходящими.2. поэтому ротор изготавливают в виде неявнополюсного (рис. пересекая обмотки статора. в которых индуцируется ЭДС:  A   m sin t . Этот ток (ток ротора) называют током возбуждения. то n1=n2=3000 об/мин. Ротор представляет собой электромагнит (для машин малой мощности может быть использован постоянный магнит). если имеется то возбуждения. Это быстроходный генератор. 3. мин P   Синхронные машины имеют три режима работы: 1. Синхронная машина состоит из статора.1). который подобен статору асинхронного двигателя.   2f . 8.

С3 соединяются треугольником . 8. С2. 8. 2) используя источник питания постоянного или переменного тока и сигнальную лампочку рис. Если стрелка покажет какое–то сопротивление. Обозначают: С1 – начало первой обмотки А. 1) Выводы машины обозначены: С4. Определяют концы (выводы) каждой обмотки статора. С6 – конец третьей обмотки С. 8. С2 – начало второй обмотки В.8. С5.3 (можно использовать батарейку от фонарика). С3 – начало третьей обмотки С.С1 2) Выводы машины не обозначены. то выводы из различных катушек. 8. С3 – начала. С6 – концы обмоток соединяются звездой С1. Обмотки статора могут быть включены звездой без нулевого провода или треугольником.С2 С5 . подаѐтся напряжение сети С4 .2): Рис.2 Если стрелка омметра покажет .4 . Определение начал и концов обмотки статора Метод одинаков для синхронных двигателей и для асинхронных двигателей и генераторов.3. С4 – конец первой обмотки А.3 Рис. так как обмотки идентичны. Статор синхронной и асинхронной машины представляет собой симметричную нагрузку. Выводы обмоток статора можно определить: 1) омметром или мегаомметром (рис. Рис. то эти два провода принадлежат к одной катушке. С5 – конец второй обмотки В. Характеристика холостого хода синхронного генератора. С6 . Обычно выводы статора маркированы. 8. Если выводы обмоток статора не обозначены. то их определяют экспериментально: I.

8.4. Реакция якоря
Ток возбуждения синхронной машины создаѐт основной магнитный поток Ф 0.
Вращение ротора первичной машиной индуцирует в фазах статора ЭДС (в случае генератора
статор называется якорем).

 1   W1dФ (закон Фарадея) ;
dt
 1  4,44 f 1W1Ф0 k1 ,
где:

1 – определяется частотой вращения ротора;

W1 – количество витков одной фазы якоря;
k1 – обмоточный коэффициент фазы якоря (k10,8  0,9).
На холостом ходу ток через обмотки якоря I1 = 0. Как и в случае трансформатора ЭДС
 1 отстаѐт на 90 от Ф0 .На рис. 8.12 показана векторная диаграмма синхронного генератора
на холостом ходу).

Рис. 8.12
Если к обмоткам якоря подключить симметричную нагрузку, то по ним потечѐт ток
I10, который создаст магнитное поле Фя. Называется реакцией якоря изменение основного
магнитного потока Ф0 под влиянием магнитного потока якоря Фя.

8.5. Двухполюсный синхронный генератор
Рассмотрим несколько случаев:
1) Активная нагрузка ( рис. 8.13)
Ротор представляет собой электромагнит с одной парой полюсов.
B0S=Ф0.

Так как ротор вращается, то п
попеременно индуцирует ЭДС:

 0  W1 dФ0 .
dt

Векторная
диаграмма для данн
случая показана на рис. 8.14, где I1 – ток як

Фя – магнитное поле, созданное током якор
имеет поперечный характер относител
Рис. 8.13
основного магнитного поля ( рис. 8.15).
Результирующее магнитное поле Ф изме
конфигурацию первоначального магнитного п
Ф0 и увеличит магнитное поле под сбегающ
краем полюсного наконечника и уменьш
магнитное поле под набегающим краем полюсн
наконечника, то есть за счѐт появления
величина, которая зависит от R, модифициров
Рис. 8.14
Рис. 8.15
магнитное поле синхронного генератора,
естественно изменит и ЭДС генератора
напряжение на нагрузке. Конечная векторнная диаграмма показана на рис.8.16.

=0 – угол между I 1 и  0 .

Рис. 8.16

8.6. Включение синхронной машины на параллельную работу с сетью
Предполагается, что мощность сети бесконечно велика, из этого следует, что
напряжение в сети поддерживается постоянным, независимо от количества потребителей.
Для подключения синхронной машины на параллельную работу с сетью, должны
выполняться следующие условия:
1)
частота ЭДС синхронной машины должна быть равна частоте напряжения сети:
см=сеть;
2)
последовательность фаз синхронной машины должна соответствовать
последовательности фаз сети;
3)
фазное или линейное ЭДС (напряжение) синхронной машины
должно быть равно фазному или линейному напряжению сети:
 л сети
л см

 
 
U  3U
U
 3U .
ф см

л см

л сети

ф сети

ф сети

ф см

4)
в момент включения синхронной машины на параллельную работу с сетью должно
выполняться условие:

U фсм  U фсети ;

или

U лсм  U лсети .

Фазное (линейное) напряжение синхронной машины должно быть равно и
противоположно фазному (линейному) напряжению сети.
Невыполнение хотя бы одного из условий и попытка включения машины в этом
случае приводит к аварийному режиму работы и выходу из строя синхронной машины.
Для включения синхронной машины на параллельную работу с сетью используется
схема показаная на рис. 8.25, в которой используется ламповый синхроноскоп, служащий для
определения выполнения условий 1 – 4.

Рис. 8.25

8.7. Уравнение ЭДС и напряжений синхронной машины и векторная диаграмма
В любом режиме работы синхронной машины имеет место следующее уравнение
напряжений и ЭДС:

U1   j I1 X ,

где:
двигателя);

U1

- напряжение на нагрузке (режим генератора) или напряжение сети (режим

 - ЭДС синхронной машины, не зависящее от режима работы;

I 1 - фазный ток нагрузки (режим генератора) или ток, потребляемый из сети

(режим двигателя);
X - синхронный реактанс, то есть идеальное индуктивное сопротивление
синхронной машины.
Так как активное сопротивление синхронной машины мало по сравнению с
индуктивным сопротивлением, то и падение напряжения I 1 R мало по сравнению с
I 1 X I 1 R  I 1 X  и I 1 R пренебрегают.
Уравнение представляет собой II-й закон Кирхгофа для одной фазы синхронной
машины. После синхронизации синхронной машины с сетью звезда напряжений синхронной
машины вращается в том же направлении с той же угловой скоростью, что и звезда
напряжений сети (рис. 8.26).

f см  f сети ;
 см   сети .
Каждая из ламп синхроноскопа находится под
векторной разностью напряжений синхронной машины и

сети, и в режиме синхроноскопа, так как U фсм   U фсети ,
напряжение на лампе равно нулю и лампы тухнут
полностью.
Максимально возможное напряжение, приходящееся
на одну лампу синхроноскопа, это будет 2  U фсети  см  .
Лампочка не сгорает, так как в синхроноскопе
включают три раза по две лампочки. Синхроноскоп может
быть подключѐн таким образом, чтобы при синхронизации
синхронной машины с сетью лампы горели. Такой синхроноскоп используют реже.
В момент синхронизации синхронной машины с сетью магнитное поле, образуемое
статором (якорем) имеет одно и то же направление, что и магнитное поле ротора, и они
Рис. 8.26

Рис. 8.27

  U1 . Через конец  Рис.   Рис. имеет положение векторов показаное на рис. В режиме перевозбуждения генератора   U 1 . 8. +(-)=. 2) недовозбуждѐнный генератор 1. Согласно уравнению       U 1  j I 1 x через конец вектора  U 1 опускают перпендикуляр на вектор I 1 или его продолжение (рис. Это упрощѐнная векторная диаграмма перевозбуждѐнного генератора.  U1 в данном случае будет компенсировать напряжение сети.32 ф л   U c ф л . В режиме генератора с нагрузкой Ф будет отклонѐн на угол  относительно его положения на холостом ходу (рис. <0 >0 = 0. I я I 1   0 . 2.33 U 1 проводят перпендикуляр к   и получают на пересечении   . Перевозбуждѐнный генератор Для первого случая векторная диаграмма на холостом ходу синхронной машины которая синхронизована с сетью.8.8.8. Режим генератора В этом режиме может быть два случая: 1) перевозбуждѐнный генератор   U 1 . 8.  > 0.8.32. 8.33). Рис.34).34 . Согласно уравнению  U    1   j I 1 x вектор j I 1 x  перпендикулярен вектору I 1 и опережает его.   U 1  U c . Это четвѐртое условие компенсации работы генератора под нагрузкой.четвѐртое условие синхронизации. Недовозбуждѐнный генератор В этом случае:   U 1 . ток нагрузки I1 отстаѐт от ЭДС на угол 0< <90. -90 <  < 0. 8.

что ток I 1 относительно U c является активно–ѐмкостным.   1 – угол между I 1 и U c . <0.  продолжают прямую вектора I 1 в обратном направлении.  < 0. . 8.9. Согласно четвѐртому условию синхронизации:   U 1  U c . Из конца вектора U 1 опускают перпендикуляр на эту прямую и продолжают еѐ до пересечения с направлением ЭДС.  Через конец вектора U 1 опускают перпендикуляр на эту прямую и в точке пересечения с направлением ЭДС. 8.36)     U 1 . Режим двигателя В этом режиме может быть два случая: 1) Перевозбуждѐнный двигатель (рис. 8. получаем вектора Рис. -180<0<90. При 1=90 I 1 является чисто индуктивным. +(-)=. U 1   U c .   1<0 – означает. Когда  1=-90 ток перевозбуждѐнного двигателя относительно U c является чисто ѐмкостным. Согласно уравнению:  Рис.8. что ток I 1 относительно напряжения  сети имеет активно–индуктивный характер.35     U 1 j I 1 x . 8. Согласно уравнению:      U 1 j I 1 x . 1<0. 2) Недовозбуждѐнный двигатель (рис.35)   U 1 .  >0 относительно U 1 . 90<0<180.  1>0 значит.36    и j I1 x .   продолжают прямую вектора I 1 в обратном направлении.

37)   U 1 . Режим синхронного компенсатора 1. В данном случае синхронная машина не потребляет и не отдаѐт в сеть активной мощности (так как 1=-90). 8. 8. I c  I 1  I ca   c  0.  Соответственно ток I 1 является идеальным ѐмкостным током Рис.37  относительно U c и компенсирует идеальную индуктивную составляющую тока сети.8.39) Согласно выражению:      U 1 j I 1 x . то есть уменьшает сдвиг фаз между током сети и напряжением сети. как и на холостом ходу. то есть увеличивает cos сети. 1=90. 8. Перевозбуждѐнный компенсатор (рис. ток  I 1 относительно U c является идеально индуктивным. Магнитный поток и ЭДС имеют такое же направление. ==90.   U 1  U c .  И здесь синхронная машина не потребляет и не отдаѐт в сеть активную мощность.38).38 2. то cos  c  1. . =-90. 1=-90. Недовозбуждѐнный компенсатор (рис. 8. Когда нет синхронного компенсатора. cos  c  1. =0. Рис.10.  c  0 (рис.      Если I 1  I c1 . 8.

5. Соединение фаз генератора звездой 3.5. Симметричная нагрузка . Решение сложных схем ГЛАВА III. Последовательное соединение R.СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВА I.11.6.7. Получение синусоидальных токов 1.3.3. Символический метод решения задач 2.2. Коэффициент мощности. Цепь с идеальной ѐмкостью 1. Резонанс напряжений 1.4. ТРЁХФАЗНЫЕ СИСТЕМЫ 3. Основные понятия 1. Цепь синусоидального тока с идеальной индуктивностью 1.4.7.1. L. Соединение фаз генератора треугольником 3. ОДНОФАЗНЫЙ СИНУСОИДАЛЬНЫЙ ТОК 1.3.5.аналитический метод решения задач 2. Представление чисел в комплексной форме 2. РАЗВЕТВЛЁННЫЕ ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА 2.1. Треугольник напряжений.1. Резонанс токов 2. Трѐхфазный генератор 3.6. Графо . Его технико – экономическое значение и способы повышения 2.9. Средние и действующие значения переменных токов 1. C – элементов 1.10. Метод проводимостей 2. Треугольник мощностей.8.2.4. Способы представления синусоидальных величин 1.2. Цепь с идеальным активным сопротивлением 1. Треугольник напряжений ГЛАВА II. Энергетические процессы в цепях синусоидального тока 1. Треугольник сопротивлений.8. Соединение нагрузки звездой 3. Представление параметров схемы в комплексной форме 2.

4. Генератор последовательного возбуждения и его характеристики 5.7.1. Катушка без сердечника 6.8.4. Мощности в трѐхфазных цепях ГЛАВА IV. Пуск двигателя постоянного тока 5. Электростатическая система 4. Вибрационная система ГЛАВА V.3.1. Соединение нагрузки звездой без нулевого провода при изменении нагрузки в одной фазе 3. Электромагнитная система 4.3.9.6. Тепловая система 4.5. Векторная диаграмма нагруженного трансформатора .8. Режим холостого хода 6. Электродинамическая система 4. Магнитоэлектрическая система 4.8.7. Устройство машины постоянного тока 5. Двигатели постоянного тока 5.2. Натруженный трансформатор 6. Двигатель с параллельным возбуждением и его механическая характеристика 5. Классификация трансформаторов 6.1. Индуктивная система 4. МАШИНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА 5. Вращающий момент двигателя постоянного тока. Двигатель последовательного возбуждения 5.6. Потери в меди и стали трансформатора 6.4.2. Классификация электроизмерительных приборов 4. ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 4. Генератор с независимым возбуждением и его характеристики 5. Генератор смешанного возбуждения и его характеристики 5.5.5.6.6. Генератор параллельного возбуждения 5.2.7.10. Двигатель смешанного возбуждения и его механическая характеристика ГЛАВА VI.3.3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ 6. Соединение нагрузки треугольником 3.

2. Режим двигателя 8. Уравнение ЭДС статорной обмотки. Генератор и его принцип работы 8. Энергетическая диаграмма асинхронного двигателя 7. Характеристика холостого хода синхронного генератора.4.4. Реакция якоря 8. Включение синхронной машины на параллельную работу с сетью 8.1.6.3. СИНХРОННЫЕ МАШИНЫ 8. Уравнение ЭДС и напряжений синхронной машины и векторная диаграмма 8.5. Устройство синхронной машины 8. Режим генератора 8.1.6. Двухполюсный синхронный генератор 8.3. Принцип действия асинхронного двигателя 7. Опыт холостого хода трансформатора ГЛАВА VII. Устройство асинхронной машины 7.7.5. Схема замещения асинхронного двигателя 7. Вращающий момент двигателя и механическая характеристика ГЛАВА VIII.7.8. АСИНХРОННАЯ МАШИНА 7.9. Определение начал и концов обмотки статора 8.10.2. Режим синхронного компенсатора .