You are on page 1of 8

СТРУКТУРА НА СРЕДНОРОЧНО ПЛАНИРАЊЕ НА НАСТАВАТА

ТЕМАТСКО-ПРОЦЕСНО ПЛАНИРАЊЕ
Наставен предмет: Англиски јазик
Одделение: III
Тема 3 : ГОДИШНИ ВРЕМИЊА, МЕСЕЦИ, ДЕНОВИ ОД НЕДЕЛАТА, ЦЕЛИ ЧАСОВИ

Време на реализација: декември/јануари/февруари
Цели на тема бр. 3: Годишни времиња, месеци, денови од неделата, цели часови
1. Ученикот да го разбере значењето на лексичките единици, да ги репродуцира и да ги употребува во соодветни говорни
ситуации (Годишни времиња, месеци, денови од неделата, цели часови)
2. да може да води едноставна комуникација – да знае да ги именува годишните времиња, месеците во годината и деновите
во неделата
3. да знае да ги опише временските прилики во дадено годишно време, месец или ден
4. да знае да искажува цели часови, да го препознава прашањето за искажување време и да знае да одговори на истото
5. да знае да посочува предмети со показните заменки и да ги препознава и именува прилозите за место
Се
дм
иц
а:
1

2

Лексички
единици:
Годишни
времиња,
месеците
во годината
Временски
прилики

Граматичк Јазични
и
функции:
структури:

Слушање со
разбирање:

How's the
weather?

да може да го
разбере
значењето на
лексичките
единици за годишни
времиња, месци,
денови во неделата,

Говорење:

Читање:

Пишување:

Правилно да ги
изговара
и соодветно да ги
применува лексичките
единици
во едноставни куси

Ученикот/ученич
ката:
• да ги
препознава и
чита фонетските
симболи;

Ученикот/учен
ичката:
• правилно да
ги пишува зборовите што
претходно
биле

• читање со идентификувањ е на конкретни информации во даден текст усвоени за изговор и читање.3 Показни заменки There is/ There are Еднина и множина кај именките 4 Прилози за место in. Yes. цели часови • да може да разбере едноставни куси искази. дијалози и куси текстови. under 5 Определен член the 6 Денови во неделата 7 8 How many is there? How many are there Прилози за време now. • да може да ги разбира основните намери на својот соговорник./No. there are. . • да чита и разбира упатства. запирка. инструкции. What day is it today? What time is it? It's one o'clock. • да го препознава и разбира значењето на инерпункцијата. on. искази • да ги воочува разликите меѓу писмото и изговорот на почесто употребуваните зборови. пораки и сл. • да пишува правилно едноставни реченици. there aren't. • да се оспособи да чита со разбирање куси реченици. натписи и пораки. there isn't./No. today Is there? Are there? Yes. од аспект на структура и интерпункција (точка. прашалник и извичник). there is.

4. комуникативен. усна повратна информација. НАСТАВНА ЦЕЛИНА: Годишни времиња. цеде. 6. месеци. флеш-карти Форми и методи на работа: фронтална. во групи. самооценување. техники и инструменти на оценување: усни одговори на прашања од наставник. 7. аудиолингвален Форми. индивидуална. во парови. 5. чек-листа Оценка за реализација од темата: 1. 3. 2. . постер. методи. меѓусебни разговори на учениците. денови од неделата.Неопходни наставни средства и помагала: учебник. цели часови Презентирање на годишните времиња Презентирање на месеците од годината Вежби со годишните времиња и месеците од годината Презентирање на временски прилики Разговор за временски прилики Обработка на песна: How's the weather Искажување наредби час бр.

10. 15. 25. месеците и годишните времиња Повторување на темата Повторување и утврдување на темата ЛЕКСИЧКИ ЕДИНИЦИ ГРАМАТИЧКИ СТРУКТУРИ ЈАЗИЧНИ ФУНКЦИИ СЛУШАЊЕ СО РАЗБИРАЊЕ ГОВОРЕЊЕ ЧИТАЊЕ ПИШУВАЊЕ УТВРДУВАЊ Е . 14. 22. on. 20. 21. СЕ ДМ ИЦ А Презентирање на показните заменки There is/are Разликување еднина и множина Вежби со показната заменка There is/are за еднина и множина Презентирање на прашањето How many? Презентирање на прилози за место in. 17. 9. under Презентирање на определениот член the Вежби со прилози за место и определен член Обработка на песна Where are the bugs? Презентирање на кратки одговори на прашањето Is there? Are there? Вежби со поставување прашања и давање кратки одговори Презентирање на деновите од неделата Презентирање на прилози за време today. 16.8. 18. 12. МЕ ЧА СЕ С Ц/ БР. now Презентирање на прашањето What day is it today? Презентирање на прашањето What time is it? и искажување цели часови Вежби со искажување цели часови Изработка на календар со деновите. 19. 11. 13. 23. 24.

1 Презентирање на годишните времиња 2 Презентирање на месеците од годината 3 4 Вежби со годишните времиња и месеците од годината Презентирање на временски прилики 5 Разговор за временски прилики 6 Обработка на песна: How's the weather 7 8 Искажување наредби Презентирање на показните заменки There is/are .

on. under 13 Презентирање на определениот член the 14 Вежби со прилози за место и определен член 15 16 Обработка на песна Where are the bugs? Презентирање на кратки одговори на прашањето Is there? Are there? .9 Разликување еднина и множина 10 Вежби со показната заменка There is/are за еднина и множина 11 Презентирање на прашањето How many? 12 Презентирање на прилози за место in.

now 20 21 22 23 Презентирање на прашањето What day is it today? Презентирање на прашањето What time is it? и искажување цели часови Вежби со искажување цели часови Изработка на календар со деновите. месеците и годишните времиња .17 18 Вежби со поставување прашања и давање кратки одговори Презентирање на деновите од неделата 19 Презентирање на прилози за време today.

24 Повторување на темата 25 Повторување и утврдување на темата .