You are on page 1of 48

TABEL ARMONIZARE LEGISLATIV

ACT NORMATIV COMUNITAR
1

ACTE NORMATIVE NAŢIONALE ce transpun şi implementează actul comunitar
2

Transpunere totală

Directiva Consiliului 85/337/CEE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului modificată de: Directiva Consiliului 97/11/CE Directiva 2003/35/CE

Directiva Consiliului 90/313/CE privind accesul publicului la informaţia de mediu abrogată de: Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2003/4/CE privind accesul publicului la informaţia de mediu

Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului Transpunere totală

Legea nr. 265/29.06.2006 (M.Of. nr. 586/06.07.2006) pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/22.12.2005 privind protecţia mediului (M.Of. nr. 1196/30.12.2005, rectificare în M.Of. nr. 88/31.01.2006) Ordonanţa de urgenţă nr. 114/17.10.2007 (M.Of. nr. 713/22.10.2007) pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului Legea nr. 22/22.02.2001 (M.Of. nr. 105/01.03.2001) pentru ratificarea Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25.02.1991 Hotărârea de Guvern nr. 1213/06.09.2006 (M.Of. nr. 802/25.09.2006) privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private Ordinul Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului nr. 860/26.09.2002 (M.Of. nr. 52/30.01.2003) pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu (modificat prin Ordinul MAPAM nr. 210/25.03.2004 - M.Of. nr. 309/07.04.2004; Ordinul MMGA nr. 1037/25.10.2005 - M.Of. nr. 985/07.11.2005) Ordinul Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului nr. 863/26.09.2002 (M.Of. nr. 52/30.01.2003) privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului Ordinul Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului nr. 864/26.09.2002 (M.Of. nr. 397/09.06.2003) pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în context transfrontieră şi de participare a publicului la luarea deciziei în cazul proiectelor cu impact transfrontieră Legea nr. 265/29.06.2006 (M.Of. nr. 586/06.07.2006) pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/22.12.2005 privind protecţia mediului (M.Of. nr. 1196/30.12.2005, rectificare în M.Of. nr. 88/31.01.2006) Ordonanţa de urgenţă nr. 114/17.10.2007 (M.Of. nr. 713/22.10.2007) pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului Legea nr. 86/10.05.2000 (M.Of. nr. 224/22.05.2000) pentru ratificarea Convenţiei privind accesul liber la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în problemele de mediu, semnată la Aarhus la 25.06.1998 Legea nr. 554/02.12.2004 (M.Of. nr. 1154/07.12.2004) contenciosului administrativ Hotărârea de Guvern nr. 878/28.07.2005 (M.Of. nr. 760/22.08.2005) privind accesul publicului la informaţia privind mediul Legea 544/12.10.2001 (M.Of. nr. 663/23.10.2001) privind liberul acces la informaţiile de interes public (modificată prin Legea nr. 371/05.10.2006 – M.Of. nr. 837/11.10.2006; modificată şi completată prin Legea nr. 380/05.10.2006 – M.Of. nr. 846/13.10.2006) Hotărârea de Guvern nr. 123/07.02.2002 (M.Of. nr. 167/08.03.2002) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public Ordinul Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului nr. 1182/18.12.2002 (M.Of. nr. 331/15.05.2003) pentru aprobarea Metodologiei de gestionare şi furnizare a informaţiei privind mediul, deţinută de autorităţile publice pentru protecţia mediului Legea nr. 265/29.06.2006 (M.Of. nr. 586/06.07.2006) pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/22.12.2005 privind protecţia mediului (M.Of. nr. 1196/30.12.2005, rectificare în M.Of. nr. 88/31.01.2006) Ordonanţa de urgenţă nr. 114/17.10.2007 (M.Of. nr. 713/22.10.2007) pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului HG nr. 1076/08.07.2004 (M.Of. nr. 707/05.08.2004) privind stabilirea procedurii evaluării de mediu pentru planuri şi programe Ordinul Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului nr. 995/21.09.2006 (M.Of. nr. 812/03.10.2006) pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe Ordinul MMGA nr. 117/02.02.2006 pentru aprobarea manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe (M.Of. nr. 186/27.02.2006)

LEGISLAŢIE ORIZONTALĂ

1

Continuare pagina 1 1

Directiva 2003/35/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a participării publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe privind mediul

Directiva 2004/35/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind răspunderea de mediu referitoare la prevenirea şi repararea prejudiciului adus mediului Directiva Consiliului 91/692/CEE pentru standardizarea şi raţionalizarea rapoartelor privind implementarea anumitor directive referitoare la mediu amendată de: Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 Implementată prin: Decizia 1994/741/CE Decizia 1997/662/CE Nu necesită transpunere Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1210/90, privind înfiinţarea Agenţiei Europene de Mediu şi a Reţelei Europene de Informare şi Observare pentru Mediu (EIONET) modificat de: Regulamentul Consiliului (CE) nr. 933/1999 şi al Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1641/2003

Legea nr. 265/29.06.2006 (M.Of. nr. 586/06.07.2006) pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/22.12.2005 privind protecţia mediului (M.Of. nr. 1196/30.12.2005, rectificare în M.Of. nr. 88/31.01.2006) Ordonanţa de urgenţă nr. 114/17.10.2007 (M.Of. nr. 713/22.10.2007) pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului Ordinul Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului nr. 1325/22.09.2000 (M.Of. nr. 580/20.11.2000) privind participarea publicului, prin reprezentanţii săi, la pregătirea planurilor, programelor, politicilor şi legislaţiei privind mediul Hotărârea de Guvern nr. 564/26.04.2006 (M.Of. nr. 406/10.05.2006) privind cadrul de realizare a participării publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 1387/31.12.2006 (M.Of. nr. 91/05.02.2007) privind aprobarea Procedurii de participare a publicului la elaborarea, modificarea sau revizuirea programelor de acţiune pentru zonele vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 35/2007 (M.Of. nr. 56/24.01.2007) privind aprobarea Metodologiei de elaborare şi punere în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului Legea nr. 86/10.05.2000 (M.Of. nr. 224/22.05.2000) pentru ratificarea Convenţiei privind accesul liber la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în problemele de mediu, semnată la Aarhus la 25.06.1998 Ordonanţa de urgenţă nr. 68/28.06.2007 (M.Of. nr. 446/29.06.2007) privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului (aprobată de Legea nr. 19/29.02.2008 - M.Of. nr. 170/05.03.2008)

2

Legea nr. 622/07.11.2001 (M.Of. nr. 770/03.12.2001) pentru ratificarea Actului final al negocierilor dintre Guvernul României şi Comunitatea Europeană de adoptare a Acordului privind participarea României la Agenţia Europeană de Mediu şi la Reţeaua Europeană de Informare şi Observare a Mediului (EIONET), adoptat la Bruxelles la 9.10.2000 şi a Acordului dintre România şi Comunitatea Europeană privind participarea României la Agenţia Europeană de Mediu şi la Reţeaua Europeană de Informare şi Observare Legea nr. 456/01.11.2004 (M.Of. nr. 1138/02.12.2004) pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre România şi Comunitatea Europeană privind contribuţia României la programul Comunităţii "Instrument Financiar pentru Mediu (LIFE)", semnat la Bucureşti la 5.03.2003 şi la Bruxelles la 18.03.2003 Hotărârea de Guvern nr. 650/05.06.2003 (M.Of. nr. 420/16.06.2003) privind plata contribuţiei României pentru anul 2003 pentru participarea la Programul LIFE al Comunităţii Europene Hotărârea de Guvern nr. 582/21.05.2003 (M.Of. nr. 386/04.06.2003) privind plata contribuţiei României la Programul LIFE-Natura al Comunităţii Europene pe anii 2003 şi 2004 Hotărârea de Guvern nr. 249/22.02.2006 (M.Of. nr. 187/28.02.2006) privind suportul financiar acordat participanţilor români la Programul LIFE-Natura al Comunităţii Europene pentru anii 2006-2009 Hotărârea de Guvern nr. 80/30.01.2002 (M.Of. nr. 116/12.02.2002) privind aprobarea sprijinului financiar acordat participanţilor români la Programul LIFE-MEDIU din bugetul de stat al României Hotărârea de Guvern nr. 725/14.05.2004 (M.Of. nr. 467/25.05.2004) privind plata contribuţiei României referitoare la participarea ţării noastre la programul LIFE al Comunităţii Europene Hotărârea de Guvern nr. 782/19.05.2004 (M.Of. nr. 474/26.05.2004) privind aprobarea sprijinului financiar acordat participanţilor români la Programul LIFE - MEDIU din bugetul de stat al României

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1655/2000 privind instrumentul financiar pentru mediu (LIFE) amendat de: Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 2004/1682 şi nr. 1682/2004

2

Continuare pagina 2 1

2001/358/CEE: Decizia nr. 3/2001 a Consiliului de Asociere România - Uniunea Europeană din 23.03.2001 privind adoptarea condiţiilor şi a modalităţilor de participare a României la instrumentul financiar pentru protecţia mediului (LIFE) Transpunere totală 76/161/EEC: Decizia Consiliului din 08.12.1975 stabilind o procedură comună pentru elaborarea şi reactualizarea constantă a unui inventar al surselor de informaţii privind mediul în Comunitatea Europeană Nu este transpusă Decizia Comisiei 92/446/CEE referitoare la chestionarele care au legătură cu Directivele din sectorul apă amendată prin 395D0337 Nu este transpusă Decizia Comisiei 96/511/CE referitoare la chestionarele prevăzute în Directivele Consiliului 80/779/CEE, 82/884/CEE, 84/360/CEE şi 85/203/CEE (Text cu relevanţă EEA) Nu este transpusă Propunere pentru o Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind accesul la justiţie în probleme de mediu Propunere pentru o Decizie a Consiliului, în numele Comunităţii Europene, a Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu Directiva Consiliului 96/62/CEE privind evaluarea şi managementul calităţii aerului înconjurător amendată de: Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 Directiva Consiliului 1999/30/CE privind valorile limită pentru dioxidul de sulf, dioxidul de azot şi oxizii de azot; pulberile în suspensie şi plumbul din aerul înconjurător modificată de: Decizia 2001/744/CE Directiva Parlamentului European şi Consiliului 2000/69/CE privind valorile limită pentru benzen şi monoxidul de carbon din aerul înconjurător Directiva Parlamentului European şi Consiliului 2002/3/CE privind ozonul din aerul înconjurător Transpunere totală

Hotărârea de Guvern nr. 230/16.02.2006 (M.Of. nr. 171/22.02.2006) pentru aprobarea plăţii contribuţiei României la programul Life Mediu, conform contractului LIFE05 ENV/RO/000106 "Dezvoltarea unui sistem de supraveghere şi avertizare a impactului poluării aerului asupra mediului urban AIR AWARE" Ordin MMGA nr. 379/29.04.2005 (M.Of. nr. 385/06.05.2005) privind stabilirea condiţiilor de implementare a proiectelor promovate de România şi selectate de Comisia Europeană în cadrul instrumentului financiar comunitar LIFE Decizia nr. 3/23.03.2001 (M.Of. nr. 615/20.08.2002) a Consiliului de Asociere România-Uniunea Europeană privind adoptarea condiţiilor şi a modalităţilor de participare a României la instrumentul financiar pentru protecţia mediului (LIFE)

2

CALITATEA AERULUI ŞI SCHIMBĂRILE CLIMATICE Legea nr. 655/20.11.2001 (M.Of. nr. 773/04.12.2001) pentru aprobarea OUG nr. 243/28.11.2000 privind protecţia atmosferei (modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă nr. 12/28.02.2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului - M.Of. nr. 153/02.03.2007) Ordonanţa de urgenţă nr. 196/22.12.2005 (M.Of. nr. 1193/30.12.2005) privind Fondul pentru mediu (aprobată de Legea nr. 105/25.04.2006 – M.Of. nr. 393/08.05.2006; modificată de Legea nr. 292/02.11.2007 – M.Of. nr. 758/08.11.2007) Legea nr. 265/29.06.2006 (M.Of. nr. 586/06.07.2006) pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/22.12.2005 privind protecţia mediului (M.Of. nr. 1196/30.12.2005, rectificare în M.Of. nr. 88/31.01.2006) Ordonanţa de urgenţă nr. 114/17.10.2007 (M.Of. nr. 713/22.10.2007) pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului Hotărârea de Guvern nr. 543/07.04.2004 (M.Of. nr. 393/04.05.2004) privind elaborarea şi punerea în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului (completată de Hotărârea nr. 210/28.03.2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis–ul comunitar în domeniul protecţiei mediului – M.Of. nr. 187/19.03.2007) Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 35/11.01.2007 (M.Of. nr. 56/24.01.2007) privind aprobarea Metodologiei de elaborare şi punere în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului Hotărârea de Guvern nr. 586/15.04.2004 (M.Of. nr. 389/03.05.2004) privind înfiinţarea şi organizarea Sistemului naţional de evaluare şi gestionare integrată a calităţii aerului

3

Continuare pagina 3 1

Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr. 2004/107/CE referitoare la arsen, cadmiu, mercur, nichel şi hidrocarburi aromatice policiclice prezente în aer Decizia Comisiei 2001/839/CE de elaborare a unui chestionar care să fie utilizat în raportarea anuală în evaluarea calităţii mediului ambiant conform Directivelor Consiliului 96/62/CE şi 99/30/CE Transpunere totală Decizia Consiliului 2004/224/CE privind stabilirea regulilor de schimb de informaţii privind planuri sau programe necesare sub Directiva Consiliului 96/62/CE în legătură cu valorile limită a anumitor poluanţi în aerul înconjurător Nu este transpusă

Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 448/21.03.2007 (M.Of. nr. 226/03.04.2007) pentru aprobarea Normativului privind evaluarea pentru arsen, cadmiu, mercur, nichel şi hidrocarburi aromatice policiclice în aerul înconjurător

Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1095/02.07.2007 (M.Of. nr. 513/31.07.2007) pentru aprobarea Normativului privind stabilirea indicilor de calitate a aerului în vederea facilitării informării publicului HG nr. 731/14.05.2004 (M.Of. nr. 496/02.06.2004) pentru aprobarea Strategiei naţionale privind protecţia atmosferei HG nr. 738/14.05.2004 (M.Of. nr. 476/27.05.2004) pentru aprobarea Planului naţional de acţiune în domeniul protecţiei atmosferei Ordinul Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului nr. 592/25.06.2002 (M.Of. nr. 765/21.10.2002) privind aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limită, a valorilor de prag şi a criteriilor şi metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot şi oxizilor de azot, pulberilor în suspensie (PM10 şi PM2,5), plumbului, benzenului, monoxidului de carbon şi ozonului în aerul înconjurător (completat de Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 27/10.01.2007 pentru modificarea şi completarea unor ordine care transpun acquis-ul comunitar de mediu – M.Of. nr. 194/21.03.2007) Hotărârea de Guvern nr. 1879/21.12.2006 (M.Of. nr. 27/16.01.2007) pentru aprobarea Programului naţional de reducere progresivă a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot, compuşi organici volatili şi amoniac Ordinul MAPM nr. 745/30.08.2002 (M.Of. nr. 739/09.10.2002) privind stabilirea aglomerărilor şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea calităţii aerului în România (modificat de Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 27/10.01.2007 pentru modificarea şi completarea unor ordine care transpun acquis-ul comunitar de mediu – M.Of. nr. 194/21.03.2007) Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 346/12.03.2007 (M.Of. nr. 316/11.05.2007) privind aprobarea încadrării localităţilor din cadrul Regiunii 1 in liste, potrivit prevederilor Ordinului Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea calităţii aerului in România Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 347/12.03.2007 (M.Of. nr. 316/11.05.2007) privind aprobarea încadrării localităţilor din cadrul Regiunii 2 in liste, potrivit prevederilor Ordinului Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea calităţii aerului in România Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 348/12.03.2007 (M.Of. nr. 316/11.05.2007) privind aprobarea încadrării localităţilor din cadrul Regiunii 3 in liste, potrivit prevederilor Ordinului Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea calităţii aerului in România Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 349/12.03.2007 (M.Of. nr. 316/11.05.2007) privind aprobarea încadrării localităţilor din cadrul Regiunii 4 in liste, potrivit prevederilor Ordinului Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea calităţii aerului in România Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 350/12.03.2007 (M.Of. nr. 316/11.05.2007) privind aprobarea încadrării localităţilor din cadrul Regiunii 5 in liste, potrivit prevederilor Ordinului Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea calităţii aerului in România Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 351/12.03.2007 (M.Of. nr. 316/11.05.2007) privind aprobarea încadrării localităţilor din cadrul Regiunii 6 in liste, potrivit prevederilor Ordinului Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea calităţii aerului in România Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 352/12.03.2007 (M.Of. nr. 316/11.05.2007) privind aprobarea încadrării localităţilor din cadrul Regiunii 7 in liste, potrivit prevederilor Ordinului Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea calităţii aerului in România

2

Ordinul Ministrului Economiei şi Comerţului nr. 662/17.09.2004 (M.Of. nr. 877/25.09.2004) privind stabilirea unui formular comun pentru prezentarea informaţiilor naţionale referitoare la calitatea carburanţilor introduşi pe piaţă Ordinul MAPM nr. 592/25.06.2002 (M.Of. nr. 765/21.10.2002) privind aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limită, a valorilor de prag şi a criteriilor şi metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot şi oxizilor de azot, pulberilor în suspensie (PM10 şi PM2,5), plumbului, benzenului, monoxidului de carbon şi ozonului în aerul înconjurător (completat de Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 27/10.01.2007 pentru modificarea şi completarea unor ordine care transpun acquis-ul comunitar de mediu – M.Of. nr. 194/21.03.2007)

4

nr.2007) Hotărârea de Guvern nr.12. 655/20.04. nr. nr. 842/08.11. plumbului.2007) HG nr.Of. 194/21. nr.06. decembrie 2007) Legea nr. 34/13.Of. 15/05.2006) privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră Hotărârea de Guvern nr. pulberilor în suspensie (PM10 şi PM2. nr.Of. 280/2004/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind un mecanism de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră din Comunitate şi pentru punerea în aplicare a Protocolului de la Kyoto Directiva Consiliului 93/12/CEE privind reducerea conţinutului de sulf în combustibilii lichizi amendată de: Directiva 1998/70/CE Directiva Consiliului 1999/32/CE privind reducerea conţinutului de sulf al anumitor combustibili lichizi şi de modificare a Directivei Consiliului 93/12/CEE Transpunere totală Legea nr. 442/18.05.2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului .2007 (M. 3/02. 153/02. nr.02. 110/06.Of. nr.11.12. 26/14. 81/16.12. 326/06. 780/14.Of.2007) privind limitarea conţinutului de sulf din combustibilii lichizi Hotărârea de Guvern nr.12.12. 2005/166/CE pentru stabilirea unor norme de punere în aplicare a Deciziei nr.2007 pentru modificarea şi completarea unor ordine care transpun acquis-ul comunitar de mediu – M.01. nr.02.Of.2004 (M.1994 (M.11. 1275/22.2001 (M. 592/25. a valorilor de prag şi a criteriilor şi metodelor de evaluare a dioxidului de sulf. 243/28. 365/29.2001) pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2008) privind înfiinţarea Sistemului naţional pentru estimarea nivelului emisiilor antropice de gaze cu efect de seră rezultate din surse sau din reţinerea prin sechestrare a dioxidului de carbon. 1897/29.M. 773/04. nr.10.Of. nr. nr. dioxidului de azot şi oxizilor de azot.M.2007 (M.03. nr.03.Of.05.2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului . 773/04.06. 12/28.Of.1992 Legea nr.12.05.11. nr. 689/05.Of. 1095/02. 119/12.2007) pentru aprobarea Normativului privind stabilirea indicilor de calitate a aerului în vederea facilitării informării publicului Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr.2006) pentru aprobarea Planului naţional de acţiune privind schimbările climatice (PNASC) Hotărârea de Guvern nr.06.2005 (M. reglementate prin Protocolul de la Kyoto Legea nr. 1877/22. 765/21.2000 privind protecţia atmosferei (modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1570/19. 554/27. nr.2007) Decizia Consiliului 93/389/CEE privind un mecanism de supraveghere a emisiilor de CO2 şi de alte gaze cu efect de seră pe teritoriul Comunităţii modificată de: Decizia Consiliului 1999/296/CEE Decizia Parlamentului European şi a Consiliului 2004/280/CE privind mecanismul de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră pe teritoriul Comunităţii şi pentru punerea în aplicare a Protocolului de la Kyoto Transpunere totală (după aprobare.07.2006) 5 .2002) privind aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limită.05.1997 Hotărârea de Guvern nr. adoptat la 11. 513/31. 389/03. 243/28. semnată la Rio de Janeiro la 05.5 (pulberi în suspensie) sub Directiva 1999/30/CE Nu este transpusă Ordinul Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului nr.05. 470/23.Of.Of. benzenului.Of.2002 (M.2007) pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2008—2012 Decizia Comisiei nr.1994) pentru ratificarea Convenţiei-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice.11. 153/02. nr.01.2006 .2007 (M.12.03.05.2001) pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.Of.2004) privind înfiinţarea şi organizarea Sistemului naţional de evaluare şi gestionare integrată a calităţii aerului Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr.2006 (M.02.M.Continuare pagina 4 1 2 Decizia Consiliului 97/101/CE cu privire la schimbul reciproc de informaţii şi date din reţelele şi staţiile individuale cu privire la măsurarea poluării aerului în Statele Membre amendată de: Decizia 2001/752/CE Transpunere parţială Decizia Comisiei 2004/279/CE cu privire la îndrumarea implementării Directivei 2002/3/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind ozonul şi aerul înconjurător Nu este transpusă Decizia Comisiei 2003/37/CE privind liniile directoare pentru determinarea metodei de referinţă provizorie pentru prelevarea şi măsurarea PM2.Of.Of.02. 655/20.2004 (M.05.Of.06. nr.02.04) privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei (modificată prin Hotărârea de Guvern nr.07. monoxidului de carbon şi ozonului în aerul înconjurător (completat de Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr.2001 (M.01. nr. 24/06. 586/15.11.Of. nr.1996 (M.5).1996) privind înfiinţarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Schimbări Climatice Hotărârea de Guvern nr. 27/10.2000 privind protecţia atmosferei (modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă nr.2007 (M.01.2001 (M. 12/28.2001) pentru ratificarea Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice.

echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea.M.Of. 29/10.M.2004) pentru aprobarea Normelor metodologice privind măsurarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea şi încărcarea/descărcarea benzinei la terminale Ordinul Ministrului Economiei şi Comerţului nr. 742/04. nr. 337/23. nr.01.2004 (M.2004) privind aprobarea Sistemului de monitorizare a calităţii benzinei şi motorinei (modificată de Ordinul MEC nr.2004 (M. amplasate pe containerele mobile Ordinul Ministrului Industriei şi Resurselor nr. 781/09.2006 (M.Of.2005) pentru aprobarea Listei organismelor recunoscute care realizează activitatea de eşantionare Ordinul Ministrului Economiei şi Comerţului nr. 626/12.08.11.11.07. 907/28. 893/04.01.2006) Hotărârea de Guvern nr.Continuare pagina 5 1 Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 488/11. 992/09. 768/13. 239/16. 58/10. 1882/2003 Transpunere totală Hotărârea de Guvern nr.2002) privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a industriei petroliere din România Legea nr.06. nr.2004 (M.2007) pentru aprobarea Listei organismelor recunoscute care realizează activitatea de eşantionare 2 Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 94/63/CE privind controlul emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea benzinei şi distribuţia sa de la terminale la staţiile de benzină amendată de: Regulamentul (CE) nr. nr.08.Of. nr.Of.07. 612/26. nr. 689/05.M. descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină (modificată de Hotărârea de Guvern nr.Of. la alt depozit sau terminal.08.04) privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei (modificată prin Hotărârea de Guvern nr.2005 .11.Of.2005 (M.2007 (M.2005 (M.Of.11. încărcarea.09.Of.2005 şi republicată în M.09.Of.M.2005 şi Ministerul Transporturilor Construcţiilor şi Turismului nr. nr. 468/15. 662/17.2000 privind protecţia atmosferei (modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă nr.Of.2006) privind recunoaşterea organismului de inspecţie tehnică în exploatare pentru instalaţiile de încărcare şi descărcare a benzinei. echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea. nr. 1243/23.2001) pentru aprobarea OUG nr.02.2006) Ordin Ministrului Economiei şi Comerţului nr.Of.2006 .Of. nr. 812/07. nr. 1081/19.11.Of.2001 (M.12.2001) privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea. 1879/02. în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din operaţiile de încărcare. 716/13. nr. nr.01.Of. nr.2004) privind stabilirea unui formular comun pentru prezentarea informaţiilor naţionale referitoare la calitatea carburanţilor introduşi pe piaţă Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 98/70/CE privind calitatea benzinei şi motorinei şi de modificare a Directivei 93/12/CEE modificată de: Directiva 2000/71/CE Directiva 2003/17/CE Transpunere totală Transpunere totală Decizia Comisiei 2002/159/CE privind stabilirea unui formular comun pentru prezentarea sintezelor de date naţionale referitoare la calitatea carburanţilor 6 .2004 (M.08.2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului .Of. descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină (modificat de Ordinul MEC nr. 324/18.2007) privind aprobarea Procedurii de eşantionare pentru verificarea respectării condiţiilor privind conţinutul de sulf din combustibilii lichizi Ordinul Ministerul Economiei şi Finanţelor nr.Of.M.Of. 12/28. nr.02.2005 . 512/16.11.09.04. încărcarea. 243/28. descărcare şi distribuţie a benzinei la terminale şi la staţiile de benzină Ordinul Ministrului Economiei şi Comerţului nr.02.2007 (M. 877/25. 153/02.03.12. nr.10. nr.08.2006) pentru aprobarea Normelor privind inspecţia tehnică a containerelor mobile utilizate pentru transferul benzinei de la un terminal la o staţie de benzină. 773/04.2001 (M.01. 442/18.05.2002) pentru aprobarea Normelor privind inspecţia tehnică a instalaţiilor. încărcarea.12.2005) Hotărârea de Guvern nr.2005) privind înlocuirea anexei la Ordinul Ministrului Industriei şi Resurselor nr. 655/20. 595/29.03. transport.01.2007) Ordinul Ministrului Economiei şi Comerţului nr. 643/26. 337/2001 pentru aprobarea Normelor privind inspecţia tehnică a instalaţiilor.11.2007) Ordinul Ministrului Industriei şi Resurselor nr. nr. 1775/31. 655/2002 (M. nr. 152/17. 783/29.12.2006 (M.2006 . 568/14.2005) privind desemnarea organismelor de inspecţie a instalaţiilor. nr.2004 (M.Of.05.Of. echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea.Of. încărcarea.Of. 348/29.10.07. descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 15/05. 92/25.09. descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină Ordinul Ministrului Economiei şi Comerţului nr. nr. 34/13.2001 (M.03.06. 10/10. 122/24. nr.12.

1250/24.2007 pentru modificarea şi completarea unor ordine care transpun acquis-ul comunitar de mediu – M.06.06.1979.07. 343/19.10. încheiată la Geneva la 13.1998 şi la Gothenburg la 01.2003) privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi din instalaţii mari de ardere Hotărârea de Guvern nr.2006) Ordinul MAPM nr.Of. nr.Of. destinate maşinilor mobile nerutiere şi stabilirea masurilor de limitare a emisiilor de gaze şi particule poluante provenite de la acestea. 1102/25. nr. 1856/22.12.02.2008 .Of.07. nr.Of. 44/18.11. 592/25.06.2004 .01.01. plumbului.2005 (M.5).05.Of.2005 (M.2002) privind stabilirea procedurilor de aprobare de tip a motoarelor cu ardere internă. eutrofizării şi nivelului de ozon troposferic 1 2 Hotărârea de Guvern nr. nr. 472/13. 23/11. 332/28.2003 (M. benzenului. nr. 636/13. 947/23. 1339/27. nr.2005) privind desemnarea serviciului tehnic care efectuează încercările în vederea aprobării de tip a motoarelor destinate maşinilor mobile nerutiere şi a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă Hotărârea de Guvern nr.11.12. nr.Continuare pagina 6 Directiva Parlamentului European şi Consiliului 1999/94/CE privind disponibilitatea informaţiilor asupra consumului de carburant şi emisiilor de CO2 destinate consumatorilor la comercializarea autoturismelor noi modificată de: Directiva Comisiei 2003/73/CE Regulamentul (CE) nr.2004 şi de Hotărârea de Guvern nr. 541/17.Of. monoxidului de carbon şi ozonului în aerul înconjurător (completat de Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr.2005 (M. 765/21. 1902/04. nr. nr.2002) privind aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limită.Of. 133/06.2004 (M. 116/14.Of.12. 821/05.07.01.05.11.Of. 108/02.2002) privind desemnarea serviciului tehnic în vederea eliberării aprobării de tip pentru motoare cu ardere internă destinate maşinilor mobile nerutiere Hotărârea de Guvern nr. nr.01.2004) privind unele m ăsuri pentru desemnarea serviciului tehnic care efectuează încercările pentru motoarele destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi pentru motoarele secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă Ordinul Ministrul Economiei şi Comerţului nr. 26/26. referitor la reducerea acidifierii. 623/22.2002 (M.Of.M.2004 (M. în scopul protecţiei atmosferei Ordinul Ministrului Industriei şi Resurselor nr. 699/12.Of.Of. în scopul protecţiei atmosferei (modificată prin Hotărârea de Guvern nr. 27/10.09. nr.06.2002 (M.12.12.03. pulberilor în suspensie (PM10 şi PM2.02.2002 (M.12.2006 .2004) privind furnizarea informaţiilor referitoare la consumul de carburant şi emisiile de CO2 ale autoturismelor noi. nr.03.02. 271/23. 1882/2003 Transpunere totală Decizia Consiliului 2002/215/CE cu privire la concluziile celui de al PATRULEA Amendament al Protocolului de la Montreal cu referire la substanţele care epuizează stratul de ozon Nu este transpusă Directiva Consiliului 97/68/CE privind armonizarea legislaţiei Statelor Membre cu privire la măsurile adoptate împotriva emisiilor de poluanţi gazoşi şi de pulberi provenind de la motoarele cu combustie internă care urmează să fie instalate pe maşinile mobile nerutiere modficată de: Directiva Comisiei 2001/63/CE Directiva 2002/88/CE Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2004/26/CE Transpunere totală Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2003/30/CE privind promovarea utilizării carburanţilor biologici sau a altor carburanţi regenerabili folosiţi pentru transport Directiva Parlamentului European şi Consiliului 2001/81/CE de stabilire a plafoanelor naţionale de emisie pentru anumiţi poluanţi atmosferici Decizia Consiliului 2003/507/CE privind aderarea Comunităţii Europene la Protocolul Convenţiei din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi. 838/06.2006) privind promovarea utilizării biocarburanţilor şi a altor carburanţi regenerabili pentru transport Transpunere totală Hotărârea de Guvern nr.07.2003) privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii (modificată de Hotărârea de Guvern nr.03. dioxidului de azot şi oxizilor de azot.2003) pentru ratificarea protocoalelor Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi. 489/08.04.12.Of. 743/11. a valorilor de prag şi a criteriilor şi metodelor de evaluare a dioxidului de sulf.M. nr.2003 (M. nr. adoptate la Aarhus la 24. destinate cumpărătorilor la comercializare Hotărârea de Guvern nr. nr. 1844/22.2006) privind plafoanele naţionale de emisie pentru anumiţi poluanţi atmosferici Legea nr. 470/01. 293/05.M.1999 Hotărârea de Guvern nr. nr.2007 (M.Of. 194/21.2008) Ordinul Ministrul Economiei şi Comerţului nr.Of. 365/29.2007) 7 .2003 (M.2007) privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea.Of.10.08.

1768/21. nr.2007 (M. 2003/87/CE şi în Decizia nr. nr.12.2001 (M.1999 Regulamentul Comisiei (CE) nr.2001) pentru ratificarea Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice. 680/05. încheiată la Geneva la 13. nr.06.2007 (M.1997 8 . eutrofizarii şi nivelului de ozon troposferic Transpunere totală 22004A0319(01) Protocolul Convenţiei din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi referitor la poluanţii organici persistenţi. 842/08.Of. adoptate la Aarhus la 24. eutrofizarii şi nivelului de ozon troposferic Decizia Consiliului 2003/507/CE privind aderarea CE la Protocolul Convenţiei din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi. 916/2007 Decizia Comisiei 2004/156/CE pentru stabilirea liniilor directoare de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva nr. nr.2003) pentru ratificarea protocoalelor Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi.Of.Of. 1474/25.Of.02.2003 (M. 271/23.01.2003) pentru ratificarea protocoalelor Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi.Of. adoptat la 11.Of.2007) pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea şi operarea registrului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră Legea nr.06.Of. decembrie 2006) Decizia Consiliului 2002/358/CE referitoare la aprobarea în numele Comunităţii Europene a Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice şi realizarea comună a subangajamentelor Transpunere totală Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor nr.2007 (M.1998 şi la Gothenburg la 01.Of. 780/14.06.11. 81/16. referitor la reducerea acidifierii.2007) pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2008—2012 Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr.Of.09.1998 şi la Gothenburg la 01.2006 (M.07. nr.12. 1897/29.1979.2007 (M.06. care amendează Directiva Consiliului 96/61/CE amendată de: Directiva 101/2004 Transpunere totală (după adoptare decembrie 2005) Legea nr.07.06.2003 (M.12.10. 635/17.2007) pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea şi operarea registrului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 280/2004/CE modficat de: Regulamentul Comisiei Europene nr.02.05. 554/27. 470/01. nr.12.09.1979. încheiată la Geneva la 13. nr. nr. 2216/2004 referitoare la un sistem standardizat şi sigur de înregistrare prevăzut în Directiva nr. 101/9.06.2006) privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră Ordinul nr.09.2007) pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea Planului naţional de alocare Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr.2007 (M. Regulamentul 2004/850 din 20. adoptate la Aarhus la 24.08. 680/05.2004 privind poluanţii organici persistenţi 1 2 Legea nr. 470/01. 85/26.1999 Transpunere totală Decizia Parlamentului European şi a Consiliului 2000/1753/CE care stabileşte o schemă pentru monitorizarea emisiilor specifice medii de CO2 de la autovehiculele noi Nu este transpusă Directiva Parlamentului şi a Consiliului European 2003/87/CE privind stabilirea unei scheme de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii.11.10.2007) pentru aprobarea Procedurii de acreditare a organismelor de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră Hotărârea de Guvern nr.Continuare pagina 7 22003A0717(01) Protocolul Convenţiei din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi referitor la reducerea acidifierii.02. 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului Transpunere totală (după aprobare. nr. 271/23.11. 1474/25. 3/02.

2002) privind incinerarea deşeurilor (modificată de Hotărârea de Guvern nr. 1215/10. nr. 113/24.2006) privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private Ordinul MAPM nr. modificarea şi revizuirea planurilor de gestionare a deşeurilor.2003) privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 195/2005 privind protecţia mediului MANAGEMENTUL DEŞEURILOR 2 9 . nr.12. nr. 114/17.2003) pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu (modificat prin Ordinul MMGA nr.02. rectificare în M.02. 66/29.2007) privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor regionale şi judeţene de gestionare a deşeurilor Hotărârea de Guvern nr.2005 .Of.Of. 1147/10.Of.Of.Of.Of. 863/26. 1470/09. 802/25. 1499/21.M. 951/06. nr. 52/30. 78/16. 497/25.2005) Hotărârea de Guvern nr. 187/19.2002 (M.Of.10.Of.2006) pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. nr.07. 38/18. 713/22. nr. 1213/06. nr.Of.Of. nr.2007 (M.2005 . nr.09. 195/22. inclusiv deşeurile periculoase (completată de Hotărârea nr.2004 (M.12.11.12. 1882/2003 Directiva Consiliului 91/689/CEE privind deşeurile periculoase modificată de: Directiva Consiliului 94/31/CE Transpunere totală Legea nr.12. nr. monitorizarea şi închiderea depozitelor de deşeuri Ordinul MAPM nr. 856/16.2007 (M. nr. 1037/25.12. 586/06.2005) pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor (modificat prin Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. nr.06.09.04.Of.Of. 790/19. 78/2000 privind regimul deşeurilor Hotărârea de Guvern nr.2006) pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11.2002) privind depozitarea deşeurilor Ordinul MAPAM nr.2005 – M. 283/22.01.2006 (M.Of.Of.12. nr.2006 (M.2005 M.Of.09.03.06.2001) pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/26. 985/97.Of.2001 (M. 78/16.2002 (M.2000 (M.01. nr. 128/14.2000 (M.09.Of.06. nr.2004) privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi a Planului naţional de gestionare a deşeurilor Hotărârea de Guvern nr.2002) privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile.07.01.12.2007) pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.01.12.2005) Hotărârea de Guvern nr. nr.09.03. nr. nr.2007) privind Procedura de participare a publicului la elaborarea. 123/30.2003 (M.Of.09.Of.03. 800/13. 210/28.Of.2003) privind aprobarea Planului naţional de gestionare a deşeurilor – plan naţional de etapă Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr.2004 (M.2002 (M. Ordinul nr.Of.2003 (M.2002 (M.11.Of. 1091/05. 268/31.Of.Of. 27/15.2005) Ordinul MAPM nr. 1364/14.2003) pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor – construirea. 1101/07.04.M. 818/17.03.09. 954/18.07. 232/04. 150/07.11. nr. nr. 860/26.07.Continuare pagina 8 1 Transpunere totală Directiva Consiliului 75/442/CEE privind deşeurile modificată de: Directiva 91/156/CEE Decizia 1996/350/CE Regulamentul (CE) nr.2005) Ordinul Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului nr. nr.2006 (M. exploatarea.2006 (M.10. 411/25.2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis–ul comunitar în domeniul protecţiei mediului – M. nr. 426/18.2002 (M. 283/22.2001) pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2003 (M.2007) Hotărârea de Guvern nr. nr.2007) privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.Of. 160/06.09.01. 309/07.07.01. nr.2006) Ordonanţa de urgenţă nr.2000) privind regimul deşeurilor Ordonanţa de urgenţă nr.2007) de aprobare a planurilor regionale de gestionare a deşeurilor Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr.2001 (M. 210/25. 78/2000 privind regimul deşeurilor Legea nr. regional şi judeţean Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 61/06. 1158/15.03.03. 411/25. 150/07. 1196/30. nr. 426/18.06. adoptate sau aprobate la nivel naţional.2003) pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deşeurilor Legea nr.02.10.Of. 164/07. nr. 659/05. nr.03.10. 332/28.Of.Of. 757/26.07.01. 52/30.2002 (M. 61/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2007 (M.2004.01.2005 privind protecţia mediului (M. nr.06.2005.04. nr.2006 şi al Ministrului Integrării Europene nr.2004 .2003) pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu (modificat prin: Ordinul MAPAM nr.03. 1230/30.2000) privind regimul deşeurilor Legea nr. 1385/29. 265/29.Of. nr.11. 162/20.M.01. 88/31.2006 (M.06. nr.Of.Of.10.08.

nr.09. 659/05. 330/19. nr.11.2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis–ul comunitar în domeniul protecţiei mediului – M.03. 1470/09.Of.2004 (M.2006 (M.01.2004 şi MEC nr. nr. 249/20. 131/28.2007 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea şi controlul bifenililor policloruraţi şi ale altor compuşi similari . 88/31.M. 21–23 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Secretariatului pentru compuşi desemnaţi . completată de Hotărârea nr. modificată şi completată de Hotărârea de Guvern nr. 966/01. 173/13.11.03.10.03. 1018/19. nr.2006.2001) pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. nr.Of.2004 (M. a) din Directiva 75/442/CEE şi a Deciziei 94/904/CE de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în conformitate cu art.Of.2007 privind abrogarea art. 856/16. 66/29.2001 (M. nr.03.2005. 629/13. 324/15. 265/29. Construcţiilor şi Turismului nr.08.04.2004) privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi a Planului naţional de gestionare a deşeurilor Ordinul comun MAPAM nr.03. 78/16.01. 426/18. 659/05.2006) Ordonanţa de urgenţă nr.08.2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis–ul comunitar în domeniul protecţiei mediului – M.12.Continuare pagina 9 1 Hotărârea de Guvern nr.Of. nr.04.Of. nr. 114/17.2005) privind înfiinţarea în cadrul Direcţiei deşeuri şi substanţe chimice periculoase a Secretariatului pentru compuşi desemnaţi (modificat de Ordinul MMGA nr. 411/25.09.Of.06. nr.2007) 2 Decizia Comisiei 2000/532/CE de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în conformitate cu art.03.Of.Of.Of.07. 598/30. 210/28.10. 210/28. 257/13. nr. nr. al Ministrului Transporturilor. 986/19.M.Of.Of.Of.2004) pentru aprobarea Procedurii de reglementare şi control al transportului deşeurilor pe teritoriul României (modificat şi completat prin Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr.2006) pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. nr. 975/22. nr.03.09.07.Of.2005. 954/18.07.2006. 2188/21.2002 – M.01.03. 411/25. 1196/30.09.02.06. nr. 187/19. 586/06. 1 lit. 211/06.12.2006şi al Ministrului Economiei şi Comerţului nr.03.2006 – M. 426/18.Of. 821/07.Of.Of.2007) Hotărârea de Guvern nr. (4) din Directiva Consiliului 91/689/CEE privind deşeurile periculoase amendată prin: Decizia 2001/118/CE Decizia 2001/119/CE Decizia 2001/573/CE Transpunere totală Hotărârea de Guvern nr.07.10. nr. 195/22.2007) Legea nr.2005 (M.Of.Of.M. 195/2005 privind protecţia mediului 10 . nr. nr. 856/16.2001 (M. 187/19.08.10.2002) privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile. nr.09.2000 (M. MTCT nr. Ordinul MMDD nr. 713/22. 187/19.2007) pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2005 privind protecţia mediului (M.2006 .2001) pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. inclusiv deşeurile periculoase (completată de Hotărârea nr.2007 (M.Of. nr.2000 privind regimul deşeurilor Legea nr.Of.09.06.2000) pentru reglementarea regimului special privind gestiunea şi controlul bifenililor policloruraţi şi ai altor compuşi similari (modificată prin HG nr.07.2007) Transpunere totală Directiva Consiliului 96/59/CE privind eliminarea bifenililor şi trifenililor policloruraţi (PCB şi PCT) Decizia Comisiei 2001/68/CE cu privire la stabilirea a două metode de referinţă pentru măsurarea bifenililor policlorurati conform articolului 10(a) al Directivei Consiliului 96/59/CE privind eliminarea bifenililor policlorurati şi a trifenililor policlorurati (PCB/PCT) Nu este transpusă Directiva Parlamentului European şi Consiliului 2000/76/CE privind incinerarea deşeurilor Transpunere totală Legea nr.2007) Ordin MMGA nr.2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis–ul comunitar în domeniul protecţiei mediului – M.2007.08.2002) privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile. 291/03.12. rectificare în M.2000 privind regimul deşeurilor Hotărârea de Guvern nr. 1 alin. 2/05. 78/16.2002 (M.03.03. nr. inclusiv deşeurile periculoase (completată de Hotărârea nr. 210/28.09. 118/02.2004. 1349/03.2002 (M.

639/20.07. suspendare sau anulare a autorizaţiei de colectare a deşeurilor industriale reciclabile de la persoane fizice şi a Normelor privind procedura de acordare.Of.10. 27/12. 1196/30.Of.2006) pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2006 (M. 665/18.09. 1462/27. 927/06. nr.2004 .M. 1095/10.12.09.2006 – M.09. prelungire.06.10.07. Legea nr. 86/26. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor (completat prin Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr.11. nr. prelungire.2007.Of.07.Of.2005 privind protecţia mediului (M. 78/16.2003.09. 1207/25.2007 pentru modificarea şi completarea unor ordine care transpun acquis-ul comunitar de mediu – M.2006 şi MS nr. 426/17.2004) Ordinul MAPM nr. MEC nr. 61/25. nr. nr.01.01. 621/23. 411/25.2003 .Of. 128/14.2005 (M.2005 – M. 618/13.12. nr. Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr.Of. 265/20. nr. 1190/23.12.06. nr.07.2006.07. 332/20.2004 (M. nr.02. 456/11.Of.2007) Ordinul MMGA nr. 150/07.Of.2007) Ordinul comun al Ministrului Industriei şi Resurselor nr.04.2002) privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje Ordinul MMGA nr.11. 929/18. nr.09.M.Continuare pagina 10 1 Directiva Parlamentului European şi Consiliului 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje modificată de: Regulamentul (CE) nr. nr.2005. 1229/30.2002 (M.05.Of.2001 şi Ministrului Administraţiei Publice nr. nr. 698/10.2002) privind incinerarea deşeurilor (modificată prin HG nr. 713/22. nr.07.09.2006) Ordonanţa de urgenţă nr. suspendare sau anulare a autorizaţiei de valorificare a deşeurilor industriale reciclabile (M. 16/26.05.2006.06. 499/08. nr. 265/29.2007 (M.2006 .06. 775/28.03.07.2005 şi MAI nr.2006) Hotărârea de Guvern nr. 138/12.07.2002 (M. 386/06. 731/22.2006) (modificat de Ordinul comun al MMGA nr.2005 .12.Of.2006.2002 (M. Ordinul comun al MMGA nr.03.04.2005) Ordinul MMGA nr. 968/14.2002 (M.08. 1872/21.01.12. nr. 858/23.10. 194/27.05. 940/07.2007) pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2005. 1215/10.Of.Of.10. 219/01.Of.M.06.01.Of. 422/30. nr. nr. 503/30.M.11. 675/07.Of.Of.01. 499/08.M.2005 şi MS nr.05.03.12. 360/22.2001) Ordinul Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului nr. MEC nr.2005) privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje (modificată şi completată prin Hotărârea de Guvern nr.Of.08. 160/06.2001 (M.04.2005) privind aprobarea Criteriilor de evaluare a echipamentelor de neutralizare prin sterilizare termică a deşeurilor rezultate din activitatea medicală (modificat prin Ordinul comun al MMGA nr. 88/31.09. 309/07.Of. 1180/28.05. 306/25. 1325/02.Of.01.2006 şi de Ordinul comun al MMGA nr. 269/23. 195/22. 756/26.2001 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare. 740/01.Of.06.2003) privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje Hotărârea de Guvern nr.M.07.2007 .2005 (M. 195/2005 privind protecţia mediului Legea nr.2006) Ordin MMGA nr. 566/11.2001) pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2006. 1248/07.12. nr.Of. 349/11. nr. 210/25.06.2003 (M. 114/17.2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile (modificată de Ordonanţa de Urgenţă nr.2001) pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2005) pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deşeurilor Ordinul comun al MMGA nr. 194/21. 268/31. 586/06.2007) 2 11 .2005 şi MS nr.Of. 2/07.01. al Ministrului Economiei şi Finanţelor nr.2005) privind emiterea avizului de mediu la încetarea activităţilor de eliminare a deşeurilor.M.Of.2006 . nr.2000 privind regimul deşeurilor Legea nr.Of. nr. 836/11.Of.Of. nr.2006 .12. respectiv depozitare şi incinerare Ordinul Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului nr. 860/26.Of.2006 şi al MAI nr.2002) pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale Legea nr. 27/10.2006 (M. nr.M.2001 (M. MEC nr. 426/18.2007 şi al Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr.2005 pentru aprobarea Procedurii şi criteriilor de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje (M.10. 1274/14.Of. 465/18. 1426/19. nr.08. nr.12.03. nr. 461/28. 52/30.08.2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje (M.2006 şi al MAI nr.2005) Ordin comun al MMGA nr.03.Of. nr. nr.02.06.07.Of.Of. rectificare în M. 15/10. nr.2006) pentru aprobarea Listei localităţilor izolate care pot depozita deşeurile municipale în depozitele existente ce sunt exceptate de la respectarea unor prevederi ale Hotărârii Guvernului nr.2003) pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deşeurilor Ordinul Ministrului Sănătăţii şi Familiei nr.04. nr.12.2006 . 1882/2003 Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2004/12/CE Transpunere totală Hotărârea de Guvern nr. 21/10.06.2005 (M.01. 1765/25.2002 (M.04.01.01. nr. nr.2003) pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu (modificat de Ordinul MAPAM nr.

nr. 1872/21. 927/06. EN 13430:2000. 27/10. 15/10. 78/16.2007) Hotărârea de Guvern nr. EN 13429:2000.08.05. 187/19. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor (completat prin Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr.07.01.2007) pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. nr. nr.Of.2003) privind aprobarea Planului naţional de gestionare a deşeurilor Hotărârea de Guvern nr.01.01. 162/20. 775/28.2007) Ordinul Ministrului Economiei şi Comerţului nr.2004) privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate ale căror prevederi se referă la ambalaje şi deşeuri de ambalaje Ordinul Ministrului Economiei şi Comerţului nr.Of.06.Of.07.M. 493/17.10.Of. 838/07. stabilit în Directiva 94/62/CE Hotărârea de Guvern nr.Of.M. 244/19.2007) Ordin MMGA nr.03.2000 (M.Of.01.12. 639/20. 411/25. 639/20. 128/04.12. 349/21. 1047/24.06.Of.Of. nr.05. stabilită în Directiva 94/62/CE referitoare la ambalaje şi deşeurile de ambalaje Transpunere totală Decizia Comisiei 97/129/CE care stabileşte sistemul de identificare a materialelor utilizate ca ambalaje în conformitate cu Directiva 94/62/CE Transpunere totală Decizia Comisiei 97/138/CE de stabilire a formatului sistemului de baze de date în conformitate cu Directiva 94/62/CEE Transpunere totală Decizia Comisiei 2001/171/CE de stabilire a condiţiilor de derogare pentru ambalajele de sticlă privind nivelul concentraţiei de metale grele.Of.Of.10. nr.2005) privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje (modificată şi completată prin Hotărârea de Guvern nr. 713/22. nr.Of. 244/19.2007) Hotărârea de Guvern nr. nr.01. nr.2002) privind depozitarea deşeurilor 12 . 128/04.Of. 675/07.07.03.01.07. 1196/30.2006) pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2006 – M.2006 .04.Of.05. 210/28. nr.07.2005 (M.06.2006 (M. nr.2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje (M. 621/23.06. 113/24. 2001/524/CE privind publicarea standardelor de referinţă EN 13428:2000. 456/25. 639/20.10.02. rectificare în M. 929/18.Of.2004 (M. 394/10.2002 (M.Of.2001 (M. 194/21. 426/18. nr.2005.2006 (M.03. 164/07. 621/23. nr.2003 (M. 1140/21. 888/31.2007 (M.2006) pentru aprobarea Listei localităţilor izolate care pot depozita deşeurile municipale în depozitele existente ce sunt exceptate de la respectarea unor prevederi ale Hotărârii Guvernului nr. 1882/2003 Hotărârea de Guvern nr.2006) Ordonanţa de urgenţă nr.06.2005) privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje (modificată şi completată prin Hotărârea de Guvern nr.2006 .2005) privind depozitarea deşeurilor (completată de HG nr.Of. 586/06. nr. nr.M.Of. nr.2005 (M. 1872/21.03.2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis–ul comunitar în domeniul protecţiei mediului – M.12.2007 privind constituirea Comisiei de evaluare şi autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje .2005) Directiva Consiliului 1999/31/CE privind depozitarea deşeurilor amendată de: Regulamentul (CE) nr.03. nr.2001) pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.07.2006) privind constituirea Comisiei de evaluare şi autorizare a operatorilor în vederea preluării responsabilităţilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare a deşeurilor de ambalaje (modificat de Ordinul MMGA nr.10. nr.12. 1823/21. 1872/21.2005) privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje (modificată şi completată prin Hotărârea de Guvern nr. nr. EN 13431:2000 şi EN 13432:2000 din Monitorul Oficial al Comunităţii Europene în legătură cu Directiva 94/62/CE cu privire la ambalaje şi deşeurile de ambalaje (Text cu relevanţă EEA) Transpunere totală Decizia Comisiei nr. nr.03. 1999/177/CE care stabileşte condiţiile pentru derogare privind nivelul concentraţiei de metale grele din lăzile şi paleţii de plastic. nr.2006.10. nr. 114/17.11.Of.Of.Of. nr.2004 (M. 15/10. Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 283/22. 88/31.2006 .2007) Ordinul MMGA nr.12.Of. 123/30.2004) privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate ale căror prevederi se referă la ambalaje şi deşeuri de ambalaje 2 Decizia Comisiei nr.07.2005 (M.2005 privind protecţia mediului (M.2007 pentru modificarea şi completarea unor ordine care transpun acquis-ul comunitar de mediu – M.03.2005) pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de omologare a ambalajelor destinate transportului rutier al substanţelor şi preparatelor chimice periculoase Ordinul MEC nr. 621/23.Continuare pagina 11 1 Ordin al MMGA nr. nr. 265/29.03. 610/26. 15/10.10.Of.2007) Legea nr.Of. nr.2000) privind regimul deşeurilor Legea nr.10.06.Of.11.M. /22.2005 (M.Of.02.2005 (M.2006 (M.12. 195/2005 privind protecţia mediului Hotărârea de Guvern nr. nr.

04. nr. 114/17.Of.01. nr.10. nr.2001 (M. nr. nr.M.Of.2000 privind regimul deşeurilor Legea nr. nr.11.08. 426/18.Of.Of.2004) pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor.2000 privind regimul deşeurilor Ordinul Ministrului Agriculturii.Of.2001) privind regimul bateriilor şi acumulatorilor care conţin substanţe periculoase Legea nr. nr. 1196/30.2005) Ordinul MMGA nr.2006) pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10. 807/2003 Transpunere totală 13 . 411/25. nr.2007 (M.07.06.2005 privind protecţia mediului (M. 802/25.01.Of.06.Of. respectiv depozitare şi incinerare Ordinul MAPM nr.2006 (M.2001) pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1180/28. 1057/18.Of.10.11. 95/12.2004 (M.2005) privind emiterea avizului de mediu la încetarea activităţilor de eliminare a deşeurilor.11. nr.2000 (M.2007 (M.2005 . 194/08.2004 şi al Ministrului Agriculturii. nr.Of.11.12.03. 465/18. nr. nr. Apelor şi Mediului nr.03.Of.2003) pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu (modificat de Ordinul MAPAM nr.2002 (M.2007 pentru modificarea şi completarea unor ordine care transpun acquis-ul comunitar de mediu – M. 309/07.2001 (M. nr. 713/22.2005) Ordin MMGA nr. rectificare în M. 265/29. 52/30.Of. 586/06.03.2005 (M.12. nr. 235/07.2001 (M.06. 757/26.Of.07.2005.12.07.Of. nr. 195/22. 88/31. 210/25.03.2005 – M.10. Pădurilor. 985/07.10.2004) pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor.2007) 2 Transpunere totală Directiva Consiliului 75/439/CEE privind eliminarea uleiurilor uzate modificată de: Directiva Consiliului 87/101/CEE Transpunere totală Directiva Consiliului 91/157/CEE privind bateriile şi acumulatorii care conţin anumite substanţe periculoase amendată de: Directiva Comisiei 93/86/CE privind etichetarea bateriilor Directiva Comisiei 98/101/CE Directiva Consiliului 86/278/CEE privind protecţia mediului şi în special a solurilor când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură amendată de: Regulamentul (CE) nr.Of.Of.02. 194/08. 265/29. nr.Of.03. 86/26. nr.Of.2005. 27/10. 867/30. 1037/25.Of. 1274/14.12. 78/16.2006) pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.Of. 88/31. 426/18.09.Of.02.12.2006 (M. nr.2007 (M. 95/12. când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură Ordinul comun al Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 16/26.07.2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile Hotărârea de Guvern nr.2000) privind regimul deşeurilor Legea nr. 426/18. 1101/07. 1196/30.2003) pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor – construirea. rectificare în M.2006) privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private Ordinul Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului nr.2001) pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2007) pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 959/19. nr.2001) pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.07.2001 (M. 66/27.Of. 713/22. 848/25.01.2002) privind definirea criteriilor care trebuie îndeplinite de deşeuri pentru a se regăsi pe lista specifică a unui depozit şi pe lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri Ordinul Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului nr.2006 (M. 708/01. 195/22.Of.09.2005 privind protecţia mediului (M.06. 195/2005 privind protecţia mediului Hotărârea de Guvern nr. 344/16. nr.11. 114/17.2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri (M.2001 (M. nr.2002 (M. nr.2004 . 199/22.06.10.09.Of.Continuare pagina 12 1 Decizia Consiliului 2003/33/CE privind stabilirea criteriilor şi procedurilor de acceptare a deşeurilor la depozitare conform Articolului 16 şi a Anexei II a Directivei 1999/31/CE Transpunere totală Hotărârea de Guvern nr.10. când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură (modificat şi completat prin Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 411/25. 586/06.2001) pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 700/05.Of.2002 (M.2006) Ordonanţa de urgenţă nr.2005 (M. 1147/10. 195/2005 privind protecţia mediului Legea nr.2005) privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri Legea nr. nr.06. monitorizarea şi închiderea depozitelor de deşeuri Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 194/21.01. nr.Of. 411/25.2006) Ordonanţa de urgenţă nr. Pădurilor şi Dezvoltării Rurale nr. 78/16.2005) pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor (modificat prin Ordinul MMGA nr.Of.2004 (M. 150/07.2004. 49/14. 283/22.12. nr.2007) pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/16.2007) privind gestionarea uleiurilor uzate Legea nr.2005) Ordin MMGA nr.10. nr.01.12. 1213/06.09.03.01. 422/30.03.07. 1230/30.M. nr.2004 (M. nr.07.01.Of. Ordinul nr. nr. exploatarea.07.Of.12.Of.07. 860/26.01.07.

04.2005) privind delegarea către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului a atribuţiilor ce revin Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor în domeniul exportului deşeurilor periculoase şi al transportului deşeurilor nepericuloase în vederea importului. 586/06. în vederea importului.11. a amendamentului la Convenţia de la Basel (1989) privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora. nr.2007 (M.Of. 259/93 cu privire la transportul diferitelor tipuri de deşeuri către anumite ţări la care Decizia finală a OECDC (92)39 nu se aplică amendat prin 32000R0334. 505/15.2004) privind controlul introducerii în ţară a deşeurilor nepericuloase.1999.05. 788/17.2006) pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/31. nr. nr. nr.2005 – M.2004 (M. nr.2002) pentru stabilirea autorităţilor publice responsabile de controlul şi supravegherea importului.1991) pentru aderarea la Convenţia de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora Legea nr. 195/2005 privind protecţia mediului Legea nr. 32000R0354 amendat prin 32000R1208.02.01. perfecţionării active şi a tranzitului Hotărârea de Guvern nr.06.12. 1013/2006 privind transferul de deşeuri 2 14 . 893/10. 32003R2118 amendat prin 32005R0105 Decizia Comisiei 94/575/CE care determină procedura de control sub Regulamentul Consiliului (CE) nr. 352/27. 2557/2001 abrogat de: Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr.01. nr. 189/04. dinspre şi înspre Comunitatea Europeană modificat de: Regulamentul Consiliului (CE) nr.2005 privind protecţia mediului (M.Of.10. 1196/30. nr. 514/09.2005) Hotărârea de Guvern nr. 1547/1999 care stabileşte procedurile de control sub Regulamentul Consiliului (CEE) nr.Continuare pagina 13 1 Regulamentul Consiliului (CEE) nr. nr.12. dinspre şi înspre Comunitatea Europeană Transpunere totală Legea nr. 259/93 cu privire la diferite transporturi de deşeuri către diferite ţări nemembre OECD Decizia Comisiei nr.2007 (M. 97/640/CE cu privire la aprobarea în numele Comunităţii. 228/20.Of.Of. 18/26.11.05.Of.Of.11.2007) pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2002 (M.10. 1013/2006 privind transferul de deşeuri Decizia Consiliului nr.2006 (M.07.2002 (M. 94/774/CE din 24.Of.Of.2005 (M. 265/29. 1420/1999 din 29.12. 114/17. nr. 1119/08. 522/02. 1024/18.1994 cu privire la nota standard de consemnare din Regulamentul Consiliului nr. nr. 32000R1552 amendat prin 32001R0077.08.Of. 6/25.11.06.Of. conform Deciziei III/1 a Conferinţei Părţilor Regulamentul Consiliului (CE) nr.2006) Ordonanţa de urgenţă nr.06. 259/93 cu privire la supravegherea şi controlul transporturilor de deşeuri în. rectificare în M.1991 (M. 195/22. 713/22. 32001R1800 amendat prin 32001R2243.2002) pentru acceptarea amendamentelor la Convenţia de la Basel (1989) privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora Hotărârea de Guvern nr.Of. 1357/27.03. 265/15. nr. 259/93 privind supravegherea şi controlul transportului deşeurilor în. 120/97 Decizia Comisiei 1999/816/CE Regulamentul Comisiei (CE) nr. perfecţionării active şi a tranzitului (modificată prin HG nr.07.01. care stabileşte regulile şi procedurile comune care se referă la transportul către diferite ţări nemembre OECD a diferitelor tipuri de deşeuri amendat prin 32000R1208 amendat prin 32000R2630 amendat prin 32001R0077 amendat prin 32001R1800 amendat prin 32001R2243 amendat prin 32003R2118 amendat prin 32005R0105 Regulamentul Comisiei (CE) nr. exportului şi tranzitului de deşeuri Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr.2005.2007) privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr.

12. 170/12.2007) privind modalităţile de realizare a controlului exportului şi importului produşilor chimici periculoşi.Of.2005 şi MTCT nr.2007) pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1313/20.08. 87/10.10.08.2003) pentru aprobarea Reglementarilor privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România – RNTR 2 (modificat de Ordinul MTCT nr.2003 (M. 1771/30.2007 (M.02.2001 (M.07. 992/2005 privind limitarea utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice .12.08.2007) privind aprobarea Metodologiei pentru urmărirea realizării de către operatorii economici a obiectivelor prevăzute la art. 211/11.04. nr. 260/29. 625/02. 1226/30.Of. 304/2003 (M.07.2005 şi MEC nr.Of.2005 şi MEC nr.Of.M.2004 privind gestionarea anvelopelor uzate (M.M.12.03. nr. 1196/30.Of.M. (1) si (2) din Hotărârea Guvernului nr. nr. 1213/2003 Regulamentul Comisiei (CE) nr.06.2000 privind regimul deşeurilor Legea nr.Of.04. nr.10.2005.Of. nr.Of. Transporturilor şi Locuinţei nr.03.2007 (M.2007 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. nr. 822/12. 753/06. 2406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz Ordin MMGA nr.09.RNTR 4.07. 88/31.2005) privind gestionarea vehiculelor scoase din uz (modificată de Hotărârea de Guvern nr.Continuare pagina 14 1 Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr.12. 88/10. 1338/06.08.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz Ordinul MMGA nr.Of.2006 .Of. 226/03.2007) privind exportul şi importul produşilor chimici periculoşi Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr.M.07.M. 32/11.2006 (M.2004) Ordinul MTCT nr.Of.08. reglare şi/sau desfăşoară activitate de reconstrucţie a vehiculelor rutiere . 32/15.2004 (M. 275/18. nr. 816/21. nr.2007.08.08. Familiei şi Egalităţii de Şanse nr. nr. al Ministrului Sănătăţii Publice nr. 114/17.2003) privind modificarea şi completarea Ordinului MT nr.10.Of.2006) pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.02. 304/ 2003 privind exportul şi importul produşilor chimici periculoşi Legea nr.01. nr. rectificare M.2007 şi al Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 4 alin.Of.Of. nr. 426/18.2005) pentru aprobarea Procedurii şi condiţiilor de autorizare a persoanelor juridice în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de reutilizare. nr. 195/2005 privind protecţia mediului Hotărârea de Guvern nr. 586/06.2006 .2006) Hotărârea de Guvern nr. cu modificările şi completările ulterioare Hotărârea de Guvern nr. nr. 15 alin.10.Of.06.Of.03. nr.04. 722/15.2007 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr.Of.2006) Ordinul comun al MMGA nr. 536/1997 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea şi/sau omologarea echipamentelor. 110/22.01.2004) Ordinul Ministrului Lucrărilor Publice. nr. nr.Of.Of.02. 32/11. 305/28.02. 626/12.09. conform Hotărârii Guvernului nr. 713/22.2005 (M. rectificare în M. 1224/29. 2. 677/04. nr.2003 .2001) pentru aprobarea OUG nr. 829/09. 592/20. 78/16. precum şi evaluarea capabilităţii tehnice şi autorizarea agenţilor economici care prestează servicii de reparaţie.12. 304/2003 privind exportul şi importul de produse chimice periculoase modificat de: Regulamentul (CE) nr.2005 (M. 992/25.2005 (M.Of. 829/09.2007) 2 15 . 62/12. nr. 941/21.12. 527/25. nr. 295/08.07.2005 privind protecţia mediului (M.04.2007. Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr.2005) privind gestionarea vehiculelor scoase din uz (modificată de Hotărârea de Guvern nr.09. al Ministrului Economiei şi Finanţelor nr.12. 588/07.2004 (M. MAI nr. 265/29. 252/16.Of. 1313/20.01.2005) privind aprobarea modelului şi a condiţiilor de emitere a certificatului de distrugere la preluarea vehiculelor scoase din uz Hotărârea de Guvern nr. 1043/15.Of.2005. pieselor de schimb şi materialelor utilizate la vehicule rutiere. 1178/27.2005 (M.02.04. 775/2004 Directiva Parlamentului European şi Consiliului 2000/53/CE privind autovehiculele uzate modificată de: Decizia Comisiei 2002/525/CE Decizia Comisiei 2005/63/CE Decizia Comisiei 2002/151/CE privind cerinţele minime pe care trebuie să le îndeplinească certificatul de distrugere eliberat conform articolului 5 (3) al Directivei 2000/53/CE Transpunere totală Decizia 2003/138/CE care stabileşte standardele de codare a componentelor şi materialelor vehiculelor ca urmare a prevederilor Directivei 2000/53/CE Transpunere totală Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2002/95/CE privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice Transpunere totală Hotărârea nr. nr.03. 1460/06.10. nr.2006. 305/2007 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. precum şi modalităţile de colaborare dintre autorităţi. reciclare şi valorificare energetică a vehiculelor scoase din uz Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr.01.2006) Ordonanţa de urgenţă nr.06. 2406/21. 411/25. 411/18.11.2005) privind materialele şi componentele vehiculelor exceptate de la aplicarea art. 1239/06.2007 şi al Ministrului Muncii.2005.10. nr. 160/24.09. 2406/21.2007 (M.2003 (M.2006 .2005) privind limitarea utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice (modificată de Hotărârea de Guvern nr.02. nr.07. (1) din HG nr.Of. 195/22.

reciclare şi valorificare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (modificat de Ordinul MMGA nr. art.2003.2005 (M. 1190/2002 (M. 463/12.Continuare pagina 15 1 2 Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2002/96/CE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE) amendată de: Directiva 2003/108/CE Transpunere totală Ordin MMGA nr.09. modul de evidenţă şi raportare a datelor privind echipamentele electrice şi electronice şi deşeurile de echipamente electrice şi electronice (modificat de Ordinul MMDD nr.05. 2001/753 privind un chestionar de raportare pentru Statelor Membre pentru implementarea Directivei 2000/53/CE a Parlamentului şi Consiliului European cu privire la vehiculele scoase din uz Nu este transpusă Decizia Comisiei nr.2005 (M.Of.Of. 715/13.10.12.2005) privind aprobarea m ăsurilor specifice pentru colectarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice care prezintă riscuri prin contaminare pentru securitatea şi sănătatea personalului din punctele de colectare Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr.01.2005 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (M.2007 şi Ordinul MEF nr.11. nr. 1667/04.Of. nr.M.2006) privind aprobarea Procedurii şi criteriilor de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare.2002) privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile. nr. 817/19.Of.06.12.05. 210/28.2002) privind organizarea statisticii oficiale (modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr.01. 9/07. aprobată prin Legea nr.05.10.2005 şi Ministerului Economiei şi Comerţului nr.05.12. 910/12. 901/SB/30.2005.2007) Ordinul Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului nr. nr.12.08. nr.1992 (republicată în M. 1/03.2007 – M.2007 şi Ordinul MEF nr.2006 – M.2005 (M. 41 (2) din Regulamentul Consiliului 259/93 Nu este transpusă Decizia Comisiei nr. 721/15. 1269/21. 574/2004 Decizia Comisiei nr.Of. 491/10. 1012/20.08. 1225/29. 659/05. nr.2006.2003 M.2003 .Of.08.2003.2007) Hotărârea de Guvern nr. 448/19. 763/18. 44/18. nr. 428/27.06. 856/2002 (M. 1161/21. nr. Ordinul MMDD nr.Of.11.03.Of. 1704/14.Of. nr.Of.2005) Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr.2006 şi Ordinul MEC nr. 706/18. nr. nr.04. 1999/412/CE în ceea ce priveşte un chestionar pentru obligaţia raportării de către Statele Membre conf. 2/07.Of. 1223/29.06.) privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. inclusiv deşeurile periculoase (Lista Europeană a Deşeurilor) (completată de Hotărârea nr.Of.11. 187/19. nr.2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis–ul comunitar în domeniu protecţiei mediului – M.2003) Hotărârea de Guvern nr.03.01.11.2005 şi Ministerului Economiei şi Comerţului nr.2007) Ordonanţa Guvernului nr.Of. nr. 307/09.09. 2000/738/CE referitoare la un chestionar pentru rapoartele Statelor Membre în ceea ce priveşte implementarea Directivei 1999/31/CE cu privire la depozitarea deşeurilor Nu este transpusă 16 . 2150/2002 privind statistica deşeurilor amendat prin: Regulamentul Comisiei (CE) nr. 820/07. 67/28.2007 – M. rectificare în M.2006) privind procedura de înregistrare a producătorilor.11. 618/30. reutilizare.Of.12. 910/31.

1882/2003 Transpunere totală Hotărârea de Guvern nr.Of. 241/17. 105.2007) Ordinul Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului nr.2002 (M. 15/10.2000) privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din sursele agricole (modificată de Hotărârea de Guvern nr.Of.2006 .2006 (M.2006) pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă Ordinul MAPM nr. 964/13. 1360/10.2008 (M. Hotărârea de Guvern nr.06.11. nr. 130/19.2008 şi al Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr.M. 322/03.02.M.11. 357/20. 568/12.12.11. nr.02.Of.2001) pentru aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei şi a grupului de sprijin pentru aplicarea acestui plan Ordinul Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului nr.M. 210/28. nr. nr.Declaraţia Comisiei Transpunere totală 1 2 Ordinul comun al MMGA nr.03.Of.11.2008) pentru adoptarea măsurilor privind bunele condiţii agricole şi de mediu în România 17 .Of. eventual.04. 1061/28. 1234/14.2005 . 10/05.Of. 662/07.Continuare pagina 16 Directiva Consiliului 78/176/CEE privind deşeurile provenite din industria dioxidului de titan (modificată de Directiva Consiliului 83/29/CEE) amendată de : Directiva Consiliului 82/883/CEE privind procedurile de supraveghere şi monitorizare a mediului datorate deşeurilor din industria dioxidului de titan (modificată de Directiva 89/428/CEE) Directiva Consiliului 92/112/CEE privind procedurile de armonizare a programelor de reducere şi.2001 pentru aprobarea componentei nominale a Comisiei pentru aplicarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole Ordinul Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului nr.10.12. 187/19. nr.05.2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis–ul comunitar în domeniul protecţiei mediului – M.01. 56/21.03. nr.07.03.01. 197/27.2002 pentru aprobarea Codului bunelor practici agricole pentru uzul fermierilor Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 210/28.03. 1146/10.05.2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis–ul comunitar în domeniul protecţiei mediului – M.2004 şi MEC nr.01.Of. nr.Of.10.05.Of. 511/13. nr.2006) CALITATEA APEI Directiva Consiliului 75/440/CEE privind calitatea cerută apelor de suprafaţă destinate producerii de apă potabilă modificată de: Directiva Consiliului 79/869/CEE Transpunere totală Directiva Parlamentului European şi Consiliului 91/676/CEE privind protecţia apelor împotriva poluării cauzate de nitraţii proveniţi din surse agricole amendată de: Regulamentul (CE) nr.2001 şi al MAAP nr. nr. 417/15. 616/15.08.2006) privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii (modificat de Ordinul MTCT nr.2005.2007) privind aprobarea Codului de bune practici în fermă Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.01. nr.2006 .2006. completată de Hotărârea nr.02.Of.2004 (M.2005) privind gestionarea deşeurilor din industria dioxidului de titan Ordin MTCT nr. 296/06.04.2003) pentru aprobarea Normativului privind obiectivele de referinţă pentru clasificarea calităţii apelor de suprafaţă Ordinul MMGA nr. nr.2007) Ordinul comun al MAPM nr.2006 (M.M.04. 78/31. nr.03.Of. eliminare a poluării cauzate de deşeurile din industria dioxidului de titan Transpunere totală Directiva 2000/59/CE a Parlamentului şi a Consiliului European 2000 privind instalaţiile de recepţie portuare pentru deşeurile generate de nave şi reziduurile m ărfii .01. nr.Of.06. 740/08. 751/23.951/08.Of.2005 . 100/07. 377/2001 privind aprobarea obiectivelor de referinţă pentru calitatea apelor de suprafaţă Hotărârea de Guvern nr.2002) pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafaţă utilizate pentru potabilizare şi a Normativului privind metodele de măsurare şi frecvenţa de prelevare şi analiză a probelor din apele de suprafaţă destinate producerii de apa potabilă (modificată de Hotărârea de Guvern nr.2001 (M. modificată şi completată de Hotărârea nr. 452/04. 187/19. 161/16.2000 (M. 526/25.2005.2002 (M.2006 (M.10. nr.Of.03. 870/15.03. nr. 567/26.Of. 15/17. 918/08.07.

2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis–ul comunitar în domeniul protecţiei mediului – M.03. nr. 408/24. nr.02.2006) Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 216/13.01. 62/24.Of.2006 (M. nr.Of. nr. 661/28. 1182/22.11. 310/28.2006 .Of. nr. 107/25.2005) privind aprobarea Programului cadru de acţiune tehnic pentru elaborarea programelor de acţiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole Hotărârea de Guvern nr.2005 pentru aprobarea Listei localităţilor pe judeţe unde există surse de nitraţi din activităţi agricole şi a Listei localităţilor din bazinele/spaţiile hidrografice unde există surse de nitraţi din activităţi agricole (zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile) (M. 1882/2003 Ordinul Ministrului Agriculturii. 634/24.04.Of.02.Of. 748/08. 325/24.2005. 616/17.03. 12/28. 308/12. 171/04. 20/11. control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la poluarea cu nitraţi Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr.2005) Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. nr.Of.06.1996 (M. 1671/25.04.Secţiunea a IV-a – Reţeaua de localităţi (modificată de Legea nr. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.04.Of.Of. 241/26. Legea nr.2005) pentru aprobarea organizării Sistemului naţional de monitoring integrat al solului. nr.10. 1270/30. 662/28. Apelor şi Mediului nr.2004) privind aprobarea organizării Monitoringului suport naţional integrat de supraveghere.2002.06.2006 (M.06.M. 242/26.08. 508/15.11.Of. nr.02. Legea nr. nr. 192/19.07.04.2003 (M.04. nr. 529/22.12.04. nr.03.11.09.10. 108/03.1996) (modificată de: Legea nr. 210/28.2002) privind aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate (modificată de Hotărârea de Guvern nr. 1069/18. Pădurilor şi Dezvoltării Rurale nr.1997) privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional .06. 244/08.03.05. 471/03. 197/07. 658/31.Continuare pagina 17 1 Directiva Consiliului 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane modificată de: Directiva Comisiei 98/15/CE Regulamentul (CE) nr.03.01.2005 şi MAPDR nr.2006 .1997 (M. 44/20.07.12.Of.2002 (M.2007) Legea nr.11. 224/13.Of.07. 352/21. 689/05.06. de supraveghere.2004) pentru aprobarea Metodologiei cu privire la desfăşurarea activităţilor specifice de gospodărire a apelor Ordinul Ministrului Agriculturii. 187/20. nr.2007 (M.2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole (M. control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole în apele subterane şi de suprafaţă şi pentru aprobarea Programului de supraveghere şi control corespunzător şi a procedurilor şi instrucţiunilor de evaluare a datelor de monitorizare a poluanţilor proveniţi din surse agricole în apele de suprafaţă şi în apele subterane Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. nr.01.2001) privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional .03.Secţiunea a II–a Apa (modificată de Legea nr.M.Of.2001.M.2006) privind aprobarea Procedurii şi a competenţelor de emitere a avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor (abrogă Ordinul Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului 1141/06.03.Of. nr.Of. de supraveghere. 71/28.2005 şi MAPDR nr.2003) Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. nr.Of. Apelor şi Mediului nr.2001 (M.07.2006 (M. 398/11. 351/06.01. control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la poluarea cu nitraţi şi pentru aprobarea Programului de organizare a Sistemului naţional de monitoring integrat al solului.01.05. 107/05. nr.2006) Legea nr. nr.12. nr. modificată şi completată de Hotărârea nr. Pădurilor.11.2005 şi MAPDR nr.06.M. nr.2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului – M. 112/04.07. completată de Ordonanţa de urgenţă nr.07. 661/01. 21/16.2006 (M.Of.Of.2004.2006.09. Pădurilor. nr.2006) Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr.2006) privind aprobarea Normativului de conţinut al documentelor tehnice de fundamentare necesare obţinerii avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor 2 18 .2007) pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr.Of. 15/11. nr.2002 .2006) pentru aprobarea Procedurii de suspendare temporară a autorizaţiei de gospodărire a apelor şi a Procedurii de modificare sau de retragere a avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr.07. 187/19.2005 (M.Of.2003 (M. 197/07. 188/28.01. 1072/19. 153/02.Of. 296/11.2006) pentru aprobarea formularului tip al Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în domeniul gospodăririi apelor Legea apelor nr.2005 şi al Ministrului Agriculturii.Of.2005 (M.2007) Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr.2005 .

2006 (M.02. 305/07.1995) pentru ratificarea Convenţiei privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a fluviului Dunărea (Convenţia pentru protecţia fluviului Dunărea).03. 154/23.2006) pentru aprobarea Procedurii şi a competenţelor de emitere a avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor Ordinul Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului nr. 370/2003 privind activităţile şi sistemul de autorizare a laboratoarelor de mediu Ordinul Ministrului Agriculturii.02.2007 (M.Of. 472/09. 35/02.2006 (M.Of.03.2005) (modificată de Hotărârea de Guvern nr. 565/01. 2006 1 2 Directiva Consiliului 82/176/CEE privind valorile limită şi obiectivele de calitate pentru evacuările de mercur provenite din sectorul de electroliză a clorurilor alcaline Directiva Consiliului 83/513/CEE privind valorile limită şi obiectivele de calitate pentru evacuările de cadmiu Directiva Consiliului 76/464/CEE privind poluarea cauzată de anumite substanţe periculoase evacuate în mediul acvatic al Comunităţii şi cele şapte Directive “fiice” Directiva Consiliului 84/156/CEE privind valorile limită şi obiectivele de calitate pentru evacuările de mercur din sectoare.02. nr.2000) privind unele măsuri de protecţie a calităţii resurselor de apă Hotărârea de Guvern nr.06.2005 (M.04.2006) privind aprobarea Manualului pentru modernizarea şi dezvoltarea Sistemului de Monitoring Integrat al Apelor din România (SMIAR) Ordinul MMGA nr. nr.2004.Of. 197/27.03.Of.Of.1996) (modificată de Legea nr.08.2007) Legea nr. 472/09.Of. 107/25. cauzată de evacuarea unor substanţe periculoase Hotărârea de Guvern nr. 41/27. Pădurilor.2005) privind prevenirea şi controlul integrat al poluării. 519/01. 272/15. nr.2006.Of. 428/20.06. 31/13. 104/19. emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase (M. 112/04. Legea nr. 244/08.03.Of. 153/02. 44/09. 562/29.1996 (M.2003 (M.10.04. 272/15.alge verzi.03.2003) pentru aprobarea Metodelor de măsurare şi analiză folosite la determinarea substanţelor prioritare/prioritare periculoase din apele uzate evacuate şi apele de suprafaţă Ordinul Ministrului Agriculturii.2006 – M. 351/21. nr. nr. nr.08.06.Of.2003 şi al MSF nr. Pădurilor.04.2005) pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a riscului substanţelor periculoase din listele I şi II şi al substanţelor prioritare/prioritar periculoase în mediul acvatic prin modelare matematică şi a Metodologiei de evaluare a impactului substanţelor periculoase din listele I şi II şi al substanţelor prioritare/prioritar periculoase asupra mediului acvatic prin teste ecotoxicologice .04. Apelor şi Mediului nr. nr.11. 1241/16.2001.2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor. 15/11.1995 (M.2003) pentru aprobarea Normativului privind obiectivele de referinţă pentru clasificarea calităţii apelor de suprafaţă Ordinul Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului nr. dafnia. completată de Hotărârea nr. nr.03. nr. altele decât cele care provin din electroliza clorurilor alcaline Directiva Consiliului 84/491/CEE privind valorile limită şi obiectivele de calitate pentru evacuările de hexaclorociclohexan (HCH) Directiva Consiliului 86/280/CEE privind valorile limită şi obiectivele de calitate pentru evacuările de anumite substanţe periculoase precizate în lista I a anexei din Directiva 76/464/CEE Directiva Consiliului 88/347/CEE de modificare a Anexei II din Directiva 86/280/CEE Directiva Consiliului 90/415/CEE de modificare a Anexei II din Directiva 86/280/CEE Transpunere totală Hotărârea de Guvern nr.05. 1109/06. nr.06.200 (M. Legea nr. 84/05.03. 1146/10.2002 (M.2007) Legea apelor nr. 234/15.05.2000) privind unele măsuri de protecţie a calităţii resurselor de apă Ordinul Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului nr. 783/14.2006 (M. 210/28. nr.2002. 310/28. 107/05. nr.2002) privind aprobarea Programului de acţiune pentru reducerea poluării mediului acvatic şi a apelor subterane.2006) Hotărârea de Guvern nr.01.01. nr.Of. 245/26.Of.2003) privind aprobarea Regulamentului pentru întocmirea inventarului iniţial al surselor de poluare pentru mediul acvatic şi apele subterane Ordinul Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului nr.06.1994 Ordonanţa de urgenţă nr. 12/28.2002 (M. 152/10.2004) pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea monitoringului calităţii apelor pentru substanţe prioritare/prioritar periculoase Ordinul MMGA nr.2006 (M. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. Apelor şi Mediului nr.Of.2004 (M.11. nr. semnată la Sofia la 29.06.2007pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului – M.2003 (M.2003) pentru aprobarea Metodologiei de evaluare rapidă a riscului pentru mediu şi sănătatea umană Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 661/01.01.2006.2003 (M.2000 (M.Of. 591/20. 191/07. 192/19. 187/19. 14/24. nr.06. 1406/03.09.02.2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis–ul comunitar în domeniu protecţiei mediului – M. nr. nr.01. nr.12.08.06.06.05. nr. peşti Ordinul MMGA nr.02.04.03.04. 213/01. 108/03.Of.2005 (M.2006) pentru aprobarea Procedurii de suspendare temporară a autorizaţiei de gospodărire a apelor şi a Procedurii de modificare sau de retragere a avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor 19 .2007) pentru abrogarea Ordinului Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului nr.02.Of. 501/04.02.Of.Continuare pagina 18 Decizia Consiliului 93/481/CEE privind formele prezentării programelor naţionale prevăzute de Articolul 17 al Directivei Consiliului 91/271/CEE Transpunere totală (după aprobare) Semestrul I. 118/07.Of.2003) pentru aprobarea Procedurii de modificare sau de retragere a avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor Ordin comun al MAPM nr. 662/28. nr.02.07.08.Of.Of.Of. 1078/30.Of.07. 327/11.Of.2003 (M.09. nr. nr. 132/20. aprobată prin Legea nr. completată de Ordonanţa de urgenţă nr.

nr.2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis–ul comunitar în domeniul protecţiei mediului – M.09.06.1998) privind asistenţa de sănătate publică (modificată de Ordonanţa de urgenţă nr. Ordinul MS nr.04. 187/19. 88/29.2004) pentru aprobarea Normelor de igienă privind apele potabile îmbuteliate.09.Of.09. inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile şi a Procedurii de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei potabile Ordinul nr.09.Of. 196/22. 181/18. nr.04. nr.1998 (M. 1059/24. 202/28. 729/11.02.07.03. construcţie.07.Of.02. nr.07.2002) privind aprobarea Normelor de calitate pentru apa din zonele naturale amenajate pentru îmbăiere Hotărârea de Guvern nr.2005 şi Ordinul MS nr.1997) pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei (modificat de Ordinul MS nr.11. nr.1996 (nepublicat) privind normele de supraveghere sanitară pentru sistemele publice de depozitare a apei potabile Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 26/24.2002.05. amenajare şi reglementare sanitară a funcţionării obiectivelor şi a activităţilor desfăşurate în acestea.1996 (M.2004 – M. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. altele decât cele supuse înregistrării în registrul comerţului şi a Procedurilor de reglementare sanitară a punerii pe piaţă a substanţelor şi produselor noi sau importate pentru prima dată şi destinate utilizării ori consumului uman (modificat de Ordinul MS nr. nr.03.04.10. 406/10.07.2003 . 69/16. nr. nr. nr. 807/2003 20 . 1276/28.2003) Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.Of. nr. nr. nr.2004) Legea apelor nr. 1193/28.06. 140/03. 133/13.06.02.1997 (M.04.06. 459/16.2005) Hotărârea de Guvern nr.06. 972/19.1995) pentru ratificarea Convenţiei privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a fluviului Dunărea (Convenţia pentru protecţia fluviului Dunărea).Of. 311/28. altele decât apele minerale naturale (modificat de Ordinul MS nr. 381/05.06. 350/27. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.2004 (M.2004) pentru aprobarea Normelor de supraveghere. 536/23.2002 (M. 810/02. 12/28. nr.1998) privind asistenţa de sănătate publică (modificată de Ordonanţa de urgenţă nr.02. Legea nr.2004 (M. nr.Of. 582/30.2005) Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice nr.04.2001.Of.03. 140/03.Of. 458/08.Of.2004.M.06. 857/30.2004 . 113/28. 200/20.Of. 100/26.09. 974/15.Continuare pagina 19 1 Directiva Consiliului 76/160/CEE privind calitatea apei de îmbăiere amendată de: Regulamentul (CE) nr.2005 (M.11. completată de Hotărârea nr. nr. Legea nr.2007) Legea nr.Of. 112/04. nr. 481/12.2002 (M. 536/23.05.2004.05.05.09.1997 (M. 2029/26.2002) privind aprobarea Procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare.09. 107/25. 1028/18.03. 259/24.2004.2007) Legea nr.06. 153/02.2003. nr. Legea nr.1997) pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei (modificat de Ordinul MS nr.Of. 14/24.Of.Of.11. nr. 1882/2003 Transpunere totală Transpunere totală Directiva Consiliului 78/659/CEE privind calitatea apelor dulci care trebuie să fie protejate sau îmbunătăţite în scopul susţinerii vieţii piscicole amendată de: Regulamentul (CE) nr. 93/08. 204/01. 930/11.05. 464/29. 107/05.08.2004 (M.Of. nr.06.08. inspecţie sanitară şi control ale zonelor naturale utilizate pentru îmbăiere Legea nr. 192/19.06.2005) pentru aprobarea procedurii de înregistrare la Ministerul Sănătăţii a laboratoarelor care efectuează monitorizarea calităţii apei potabile în cadrul controlului oficial al apei potabile (modificat de: Ordinul MS nr. completată de Ordonanţa de urgenţă nr.2005) pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.06.Of.08.2001 privind fondul piscicol.05. 116/04.05.2003 . nr. 64/28.03. 117/28. 273/12.2002) pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor de suprafaţă care necesită protecţie şi ameliorare în scopul susţinerii vieţii piscicole (modificată de Hotărârea de Guvern nr.2005.2006 . 627/02.Of.06.02. 41/27. nr.2003) (modificată de: Legea nr.06. Ordonanţa de urgenţă nr.Of.03. nr. 298/28. 204/01. Legea nr.2005 (M. Ordinul MS nr.2006. 527/10.1996 (M.2003) Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.2007) pentru aprobarea Listei laboratoarelor care efectuează monitorizarea calităţii apei potabile în cadrul controlului oficial al apei potabile Hotărârea de Guvern nr.Of.02.M.1996) (modificată de: Legea nr. nr. 998/26.2004) pentru aprobarea Normelor de supraveghere. 310/28. 100/26.03. 764/15.2002 (M.2004 – M.05. semnată la Sofia la 29. 818/30.2006) Legea nr.Of.07.2006.M.M. nr. 552/29.Of.05. pescuitul şi acvacultura (M.04.2002 (M.01. 64/28. 1028/18.07.Of.04.06. nr.2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului – M.Of.2004) Legea nr. nr.2002) privind calitatea apei potabile (modificată de Legea nr.1994 Legea nr.Of. republicată în M.11.1995 (M. 563/26. Legea nr. 808/2003 Transpunere totală Decizia Consiliului 77/795/CEE care instituie o procedură comună pentru schimbul de informaţii asupra calităţii apelor dulci de suprafaţă modificată de: Decizia Comisiei 84/422/CEE Decizia Consiliului 86/574/CEE Decizia Comisiei 90/2/CEE Hotărârea de Guvern nr.Of.06. 210/28.08.02. 800/02.2007 (M. 13/22.2004.09.06.2006.2001. 244/08.2004) OMS nr. 669/26. nr.1996) Codul silvic 2 Directiva Consiliului 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman amendată de: Regulamentul (CE) nr.2004. 192/19.Of.08.2004) Hotărârea de Guvern nr.Of.1998 (M. 464/29.

2002 (M. completată de Hotărârea nr.Of. 196/22.Of.2002 (M. 859/01. 661/01.2002.03.2001.05. Pădurilor şi Protecţiei Mediului nr. nr.2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului – M.2007) Legea nr.Of.2002 (M. 187/19. nr.09.2005.09.2005 (M.2006 – M. 108/03.2007.2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis–ul comunitar în domeniul protecţiei mediului – M.03.06. nr.2004) Ordinul nr.Of. Hotărârea de Guvern nr.Of. 118/07. 210/28.12. 567/26. 112/04. 552/29.01.11.05.2003) pentru aprobarea Procedurii de modificare sau de retragere a avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor Ordinul MMGA nr.03.1996) (modificată de Legea nr. 454/26. Legea nr. 107/05. nr.07.06. 1193/28. 210/28. 310/28.01.Of. 197/27. Pădurilor şi Protecţiei Mediului nr. nr.Of.06. 62/10. nr.02.Of.M.Of. completată de Hotărârea nr.04.07.Of.2001) pentru aprobarea secţiunilor reprezentative din cadrul Sistemului naţional de supraveghere a calităţii apelor Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. precum şi a limitelor maxime admisibile pentru substanţele organohalogenate şi metale grele din apă şi din substratul sedimentar Ordinul Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului nr.1999 (M.1997) pentru aprobarea Normelor specifice privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară Hotărârea de Guvern nr.2004 M. Legea nr. 662/28. 277/11.1997 (M.2006 . nr.2006.2007) privind aprobarea Listei cu substanţele organohalogenate şi metale grele. 562/29.Of. 811/06.09.06. 201/28.Of.05. 616/15.Of.11. 417/15. completată de Hotărârea nr.06.Of.Of.02. nr.07. 12/28. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.02. 130/19. 807/2003 Directiva Consiliului 79/923/CEE privind calitatea necesară apelor pentru moluşte Transpunere totală Directiva Consiliului 80/68/CEE privind protecţia apelor subterane împotriva poluării cauzate de anumite substanţe periculoase Transpunere totală Hotărârea de Guvern nr.Of.2004. 100bis/26.2002 pentru aprobarea planului de măsuri pentru eliminarea sau reducerea riscului de poluare a apelor subterane Ordinul Ministrului Apelor.08.2005 . nr. nr.Of. nr. nr.11.Of.2002) pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafaţă utilizate pentru potabilizare şi a Normativului privind metodele de m ăsurare şi frecvenţa de prelevare şi analiză a probelor din apele de suprafaţă destinate producerii de apă potabilă (modificată de Hotărârea de Guvern nr.04. nr.03.2006.12.M.Continuare pagina 20 1 Transpunere totală Directiva Consiliului 79/869/CEE privind metodele de măsurare şi frecvenţele de prelevare şi analiză a apelor de suprafaţă destinate prelevării apei potabile amendată de: Directiva 81/855/CEE Regulamentul (CE) nr.02. 351/21.Of. 428/20.01.08.08.Of. 244/08. cauzată de evacuarea unor substanţe periculoase Ordinul Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului nr.2002) pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor pentru moluşte (modificată de Hotărârea de Guvern nr. Hotărârea de Guvern nr. 930/11. emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase (modificată de Hotărârea de Guvern nr.2002) privind aprobarea Programului de acţiune pentru reducerea poluării mediului acvatic şi a apelor subterane.08. nr. nr.2006 (M.Of.04.02. 839/07.2002) privind calitatea apei potabile (modificată de Legea nr.2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis–ul comunitar în domeniu protecţiei mediului – M. nr. nr.2005) privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor.1997 (M.Of.2005 (M. 1049/13.1996 (M. nr. 1888/28. 800/02. 572bis/24.2007) Ordinul MMDD nr. 1618/24. 107/25. nr.04.06.2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis–ul comunitar în domeniul protecţiei mediului – M.1999) pentru aprobarea Procedurii de notificare Ordinul Ministrului Apelor.04.2003) pentru aprobarea Normativului privind obiectivele de referinţă pentru clasificarea calităţii apelor de suprafaţă Hotărârea de Guvern nr. nr.04. completată de Ordonanţa de urgenţă nr.2000 (M. 535/07.05.02.M.02.06.1997) prin care se aprobă Normativul de conţinut al documentaţiilor tehnice necesare obţinerii avizului şi autorizaţiei de gospodărire a apelor Ordinul Ministrului Apelor.2003 (M. 311/28. 101/03. 280/24. 458/08.12. Pădurilor şi Protecţiei Mediului nr.Of. 467/12.04. 965/28.04.Of. 1146/10. nr.2006.2007) Hotărârea de Guvern nr.2002 (M. nr.2006) pentru aprobarea Procedurii de suspendare temporară a autorizaţiei de gospodărire a apelor şi a Procedurii de modificare/retragere a avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor 2 21 .2002 (M.03. nr.10. 15/11. 202/18. 153/02. 210/28.Of.2006) pentru aprobarea Procedurii şi a competenţelor de emitere a avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor Ordinul Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului nr.05.Of. 187/19.02.12.2007 (M.1996 (nepublicat) privind normele de supraveghere sanitară pentru sistemele publice de depozitare a apei potabile Legea nr. nr.07.2006. 192/19.2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea finalizării transpunerii acquis-ului comunitar în domeniul protecţiei mediului .03. 100/07.2005) pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică Legea apelor nr.2007) Hotărârea de Guvern nr.M.03.2006 (M. nr. 187/19. 582/30.Of.10.2003) pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 349/18. 783/14. 132/20.03.2003 (M. 662/07. 26/15.2002 (M. nr. nr. 1241/16.2002) privind gospodărirea integrată a zonei costiere Hotărârea de Guvern nr.09.Of. 104/19.03.06.2006 . nr.

713/13.2007) Ordinul Ministrului Agriculturii.02. 442/29.03.12.12.05. emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase (M. 562/29.09. 1171/17.06.05.171/2005 (M.2003 (M. 107/05. 240/18. 44/20.2006 (M.06.144/1.11. 1017/03.2003) pentru aprobarea Normativului privind obiectivele de referinţă pentru clasificarea calităţii apelor de suprafaţă Ordinul MMGA nr.2005 (M. MS nr. 1386/13. 112/04. nr.06. a florei şi faunei sălbatice Hotărârea de Guvern nr.04. nr. 407/07.2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului – M.12.01. 244/08.09. 913/15. nr.2005 şi MMGA nr. râs şi pisică sălbatică Ordinul Ministrului Agriculturii.2002 (M.04.2000) privind unele măsuri de protecţie a calităţii resurselor de apă Legea nr. nr.02. nr.2007) pentru aprobarea derogărilor în cazul speciilor urs.09. care sunt supuse programelor de conservare Ordinul MAPDR nr.12.2007 (M.2001. 783/14.2005) Hotărârea de Guvern nr. Pădurilor şi Dezvoltării Rurale nr.2007) privind regimul ariilor naturale protejate.06. în pericol de dispariţie şi a celor vulnerabile.06.Of.10. cauzată de evacuarea unor substanţe periculoase Hotărârea de Guvern nr.2004) privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale "Apele Române" Ordinul Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului nr.2005) pentru aprobarea Procedurii privind consultarea utilizatorilor de apă.02.2005) pentru aprobarea Principiilor uniforme de evaluare şi omologare a produselor de protecţie a plantelor Ordinul Ministrului Agriculturii. 634/14.Continuare pagina 21 1 Directiva Parlamentului European şi Consiliului 2000/60/CE de stabilire a cadrului comunitar de acţiune în domeniul strategiei apelor Decizia Parlamentului European şi Consiliului 2455/2001/CE de stabilire a listei substanţelor prioritare în domeniul apei şi de modificare a Directivei 2000/60/CE Transpunere totală Legea apelor nr.2005 pentru aprobarea Procedurii privind mecanismul de acces la informaţiile de interes public privind gospodărirea apelor (M. 1125/03. 118/07.10. 107/25.2002) privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române” Hotărârea de Guvern nr. 264/26. 1369/07. nr. 428/20. 984/07.Of. 624/11. nr. Apelor şi Mediului nr.09.Of. 451/21. 12/28.12.2007 (M.09.03. nr. 310/28.Of. nr.2006. 210/28.10.2006 – M.03. 786/11. nr.2004. nr.12.11. 978/03.01.06. Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.1996) (modificată de Legea nr. riveranilor şi publicului la luarea deciziilor în domeniul gospodăririi apelor PROTECŢIA NATURII Ordonanţa de urgenţă nr. 691/11. 1012/19.09.02. 1044/27. 1120bis/12.Of.2004 (M.2002 (M. 272/15.09. 132/20. nr.Of.Of.Of.2001 (nepublicat) privind aprobarea conţinutului cadru al Planului de gospodărire a apelor pe bazine hidrografice Ordinul Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului nr. completată de Ordonanţa de urgenţă nr. 187/19.2002 pentru aprobarea Comitetului de Coordonare şi Monitorizare a Implementării Directivei Cadru 2000/60/CEE şi a celorlalte directive din domeniul apei Ordinul Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului nr.2006) privind aprobarea Listei resurselor genetice animale în stare critică. al Ministrului Sănătăţii Publice şi al Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr.06.2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis–ul comunitar în domeniu protecţiei mediului – M.2003) pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.Of.Of. Legea nr.2007) pentru aprobarea principiilor uniforme de evaluare si omologare a produselor de protecţie a plantelor 2 Directiva Consiliului 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună sălbatică modificată de: Directiva 97/62/CE Regulamentul (CE) nr.2006. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.03. 192/19. 1.04. nr. nr. 351/21. 107/05. nr. al Ministrului Sănătăţii Publice nr.Of. 139/26.017/1.2007) Hotărârea de Guvern nr.Of. lup. nr. 691/20.2005 (M.2007) privind Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi faună sălbatică Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. conservarea habitatelor naturale. 1069/18.Of.09. 197/27.2007 şi al Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr.09.2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor. Pădurilor. completată de Hotărârea nr.Of.2000 (M.2004) pentru aprobarea Metodologiei cu privire la desfăşurarea activităţilor specifice de gospodărire a apelor Ordinul MMGA nr.2003 (M.10.09. nr. 57/20.Of.Of.2005. Legea nr.11.Of.10. 472/09.12.2002 (M. nr.10.2002) privind aprobarea Programului de acţiune pentru reducerea poluării mediului acvatic şi a apelor subterane.10.Of. 807/2003 22 .2007) privind instituirea de noi arii naturale protejate Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. nr. nr. 1143/18.2006.2007 (M.2007 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul Ministrului Agriculturii.Of. 995/13.2002. 1882/2003 Implementată de: Decizia 1997/266/CE Transpunere totală Transpunere totală Directiva Consiliului 79/409/CEE privind conservarea speciilor de păsări sălbatice modificată de: Directiva 91/244/CEE Directiva 94/24/CE Directiva 97/49/CE Regulamentul (CE) nr. Pădurilor şi Dezvoltării Rurale nr.Of. 1144/27.2007 (M. 153/02.2005) (modificată de Hotărârea de Guvern nr.10. 804/20. 1146/10.03.1996 (M. nr.03.Of. 268/20.

nr. 18/26.2002) pentru ratificarea Convenţiei Europene a Peisajului.Of.2006 (M.10. 605/03. Marea Mediterană şi din zona contiguă a Atlanticului. 451/08.Of.Of. nr. 974/22. 88/31. 412/02. nr. adoptată de Conferinţa generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie.M.Of.2003) Legea nr.10.11. nr.2007 . nr.Of. nr. 586/06. 5/25.Codul silvic (M.2006 şi MMGA nr. nr. 423/16.Of.2006. capturare şi/sau de achiziţie şi comercializare pe piaţă internă sau la export a plantelor şi animalelor din flora şi fauna sălbatică. nr. 112/29.M. 937/20. 13/11.2006) vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic (modificată şi completată de Legea nr.2000 (M.07. 330/05.05. nr. 437/2005 privind aprobarea Listei cu substanţele active autorizate pentru utilizare în produse de protecţie a plantelor pe teritoriul României Legea nr.2000) pentru aderarea României la Acordul privind conservarea liliecilor în Europa.2007) pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.2005.Of. 190/26.2004 (M.2006) pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 236/30. 536/23.2000 (M. 58/13. 283/07. 152/12.05. 647/06.11.Of.2001 .07.1991 Legea nr.04.Of.01.Of.Of.04. parcurilor naţionale şi parcurilor naturale şi constituirea administraţiilor acestora (modificată de Hotărârea de Guvern nr. nr.05. de importanţă internaţională.Of. 265/29.09.03.2000 Hotărârea de Guvern nr.05. nr.Of.03.1992 Legea nr.11.1995 Legea nr.2000 (M. 262/18.06. nr. adoptată la Bonn la 23.03.05.03.Of.1996 .01.07.05.Of.Of.Of. nr.2007 (M.07.1972 Legea nr.1993 (M.2003 . 117/05. nr.2000) privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate Decretul nr. 187/30. 2151/30.05.11. nr.01.03.07.07.1996 Ordinul MAPDR nr.2005) Legea nr. adoptat la Haga la 16.12.Of.06.2000. 454/18.1991) pentru aderarea României la Convenţia asupra zonelor umede.2001) pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare.12.2006) privind conservarea populaţiilor de sturioni din apele naturale şi dezvoltarea acvaculturii de sturioni din România Legea nr.03.11.08. Florenţa 20.1998 (M.07.11. 195/22.10.11. 197/02.11. Legea nr.M.M. rectificare în M.2005 .2006 (M.2006) Hotărârea de Guvern nr.Of. 197/10. nr.2005) privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone 2 23 .04.03. nr. semnată la Rio de Janeiro la 5.Of.2006 (M.2003 (M.05. 713/22.12.1990) pentru acceptarea Convenţiei privind protecţia patrimoniului mondial. 437/2005 privind aprobarea Listei cu substanţe active autorizate pentru utilizare în produse de protecţie a plantelor pe teritoriul României Hotărârea de Guvern nr.2001 – pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. MS nr. 944/22.05. 89/10. 385/04.1993 (M. 46/31.2007 (M.Of.06. în special ca habitat al păsărilor acvatice Hotărârea de Guvern nr. 38/12. 838/28.1998) pentru aderarea României la Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice. nr. 418/27.1990 (M. 1529/01. 1586/08.2000) pentru ratificarea Acordului privind conservarea pasărilor de apă migratoare african-eurasiatice. 82/20.2007) pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2000) pentru ratificarea Acordului privind conservarea cetaceelor din Marea Neagră.11.Of. 926/15.Continuare pagina 22 1 Ordinul MAPDR nr.1979 Legea nr. nr.05.M.Of. 13/08.1994) pentru ratificarea Convenţiei privind diversitatea biologică. 93/08.12.2006) Ordonanţa de urgenţă nr.07.07. 113/28.Of. nr. adoptat la Monaco la 24.07. 137/27.01. nr. 195/2005 privind protecţia mediului Ordinul Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului nr. 26/24.2000 .Of.1993) privind constituirea Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (modificată şi completată prin Legea nr.01. 90/10.04.2006 .2006 (M.2006 (M.06.2000 (M.Of. nr.1991 (M.2006 şi MMGA nr.1979 Legea nr. 1196/30.2006 (M. 199/02.06. 5/06. nr.2006) pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.2007) Legea nr. 592/10.2006) privind încadrarea unor arii naturale protejate în categoria zonelor umede de importanţă internaţională Legea nr.05. nr.1996) Legea nr. 407/09.Of.1994 (M.M.07. adoptat la Londra la 04. nr. 24/26.Of.2002 (M.11. nr.01.03. 472/13.07.Of. nr.08. 91/10. 230/04. nr. 305/04.2003) privind delimitarea rezervaţiilor biosferei. 395/10. nr. cultural şi natural. 326/14.Of. nr. precum şi a importului acestora (modificat prin Ordinul MAPM nr.2001 (M. nr. 62/25.2006) privind aprobarea Procedurii naţionale de omologare a produselor de protecţie a plantelor care conţin substanţe active notificate şi pentru care nu s-a luat încă o decizie de includere în lista cu substanţe active autorizate în Uniunea Europeană Hotărârea de Guvern nr.2005 privind protecţia mediului (M. 416/26. 228/23.05.02.04.06. 114/17.Of. adoptată la Berna la 19.1993) pentru aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa. Ştiinţă şi Cultură la 16. 239/30.05.09.

284/29. nr.Of.2004 (M. 3. ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România Hotărârea de Guvern nr.2006) privind aprobarea Metodologiei de realizare a registrului zonelor protejate Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr.2003 (M.Of.2006) 2 24 .05.Of.07. nr. 643/18. 1198/25.2006 (M.12. 793/11.09.Of.2007 (M. nr. 1964/13. 494/30. 69/15. 53/2005 (nepublicat) privind constituirea consiliului ştiinţific al Parcului Naţional Domogled .1973 Legea nr.10. nr. 338/97 privind protecţia speciilor de floră şi faună sălbatică prin reglementarea comerţului în acest domeniu Hotărârea de Guvern nr.07. 1284/24. 651/2004 (nepublicat) privind constituirea consiliului ştiinţific al Parcului Naţional Cheile Bicazului – Hăşmaş Ordinul nr. 1097/06.10.12. conservarea habitatelor naturale. nr.06. 643/2004 (nepublicat) privind constituirea consiliului ştiinţific al Parcului Naţional Munţii Rodnei – Rezervaţia Biosferei Ordinul nr. nr.Cheile Caraşului Ordinul nr.11.01. 656/2004 (nepublicat) privind constituirea consiliului ştiinţific al Parcului Natural Bucegi Ordinul nr. 850/27.2007 (M. nr. Pădurilor. 586/06.2003 (M.Continuare pagina 23 1 Decizia Comisiei 97/266/CE privind formularul-tip pentru situurile propuse ca situri NATURA 2000 Transpunere totală Regulamentul Consiliului (CEE) nr. din punct de vedere al necesităţii de conservare a diversităţii biologice Ordin Ministrului Agriculturii.07. 655/22. 88/31. 1196/30.08. a florei şi faunei sălbatice.11. nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate.2005 (M. 657/2004 (nepublicat) privind constituirea consiliului ştiinţific al Parcului Naţional Ceahlău Ordinul MMGA nr.12.2004) pentru aprobarea Planului de acţiune privind conservarea cetaceelor din apele româneşti ale Mării Negre Ordinul MMGA nr.08. 1581/08. 44/18.Of.Of.2006) privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone Ordinul MMGA nr. 646/2004 (nepublicat) privind constituirea consiliului ştiinţific al Parcului Naţional Munţii Macin Ordinul nr. nr. nr.10.arii naturale protejate Ordinul MMGA nr. 211/12. nr. 642/2004 (nepublicat) privind constituirea consiliului ştiinţific al Parcului Naţional Semenic . 815/29. 195/22.Of.2005) privind aprobarea procedurilor de încredinţare a administrării şi de atribuire în custodie a ariilor naturale protejate Ordinul MMGA nr. 644/2004 ((nepublicat) privind constituirea consiliului ştiinţific al Parcului Natural Porţile de Fier Ordinul nr.Of.11. 655/2004 (nepublicat) privind constituirea consiliului ştiinţific al Parcului Naţional Călimani Ordinul nr. 207/03. 98/07. nr. 1245/07.03.Of.03. nr. Pădurilor.2005) privind aprobarea Planului de management pentru Parcul Naţional Piatra Craiului Ordinul nr.2007) privind aprobarea documentaţiei necesare în vederea instituirii regimului de arie naturală protejată de interes naţional Ordin Ministrului Agriculturii. Apelor şi Mediului nr. 653/2004 (nepublicat) privind constituirea consiliului ştiinţific al Parcului Naţional Cozia Ordinul nr. 2. nr.2005) pentru actualizarea anexelor nr.2003) privind aprobarea zonării interioare a parcurilor naţionale şi a parcurilor naturale. nr.2005 (M. 265/29.03.2008) privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară. 739/31.2005.12. 552/26. 24/11.12. 487/09.11.2006) privind aprobarea conţinutului Formularului Standard Natura 2000 şi a manualului de completare al acestuia Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr.2006) pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. nr.Of.Of.2005 (M.06.07.Of.Of.1994) pentru aderarea României la Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie. 849/16.09.01. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. rectificare în M. 374/03.07. 648/11. 645/2004 (nepublicat) privind constituirea consiliului ştiinţific al Parcului Naţional Cheile Nerei – Beuşniţa Ordinul nr. Apelor şi Mediului nr.2003) privind procedura de încredinţare a administrării sau de atribuire a custodiei ariilor naturale protejate Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr.2005 (M. nr.2005) pentru aprobarea Clasificării peşterilor şi a sectoarelor de peşteri .Of.02.Of.12.Valea Cernei OM nr.01.07. 462/2001 Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr.1994 (M.Of. 1710/01. 654/2004 (nepublicat) privind constituirea consiliului ştiinţific al Parcului Natural Grădiştea Muncelului –Cioclovina Ordinul nr. 641/2004 (nepublicat) privind constituirea consiliului ştiinţific al Parcului Natural Balta Mică a Brăilei– Zonă Umedă de Importanţă Naţională Ordinul nr.2007) privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România Legea nr. 604/04. 4 şi 5 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.2005 (M.2006 (M.2007 (M.2005 (M. 679/28.09.2005 privind protecţia mediului (M. adoptată la Washington la 03. 640/2004 (nepublicat) privind constituirea consiliului ştiinţific al Parcului Natural Apuseni Ordinul nr.Of.

M. 117/05. 776/2004 Ordonanţa de urgenţă nr.1973 Ordinul MAPM nr.2003 . 416/26. 647/06.03.2003 .2003 . nr.1994 (M.2001 (M. 834/2004 Implementat prin Regulamentul (CE) nr.2001) pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare.2007)) Legea nr.05. Regulamentul (CE) nr. 197/02. 35/1997 Regulamentul Comisiei (CE) nr.M. 62/25.Of.2003) Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr.Of. capturare şi/sau de achiziţie şi comercializare pe piaţa internă sau la export a plantelor şi animalelor din flora şi fauna sălbatică.07.2003 . nr. precum şi a importului acestora (modificat de Ordinul MAPM nr. 117/05.1979 Ordinul Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului nr.2001 (M.Of.08.M. nr.2006) vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic (modificată şi completată de Legea nr. 35/1997 care stabileşte prevederi referitoare la certificarea pieilor şi bunurilor reglementate de Regulamentul (CEE) nr.2001) pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare.2007) privind unele m ăsuri pentru aplicarea regulamentelor Uniunii Europene privind comerţul cu specii sălbatice de faună şi floră Legea nr. 416/26.2001 (M.05. nr.Of. 1882/2003 Regulamentul Comisiei (CE) nr. Regulamentul (CE) nr.2007 (M. adoptată la Washington la 03. 472/13.M.09.12.07.1993 (M.03.05.1993) pentru aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa. 13/11. 69/15.2006 Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3254/91 amendat de: Decizia 1997/602/CE Decizia 1998/596/CE Regulamentul Consiliului (CE) 349/2003 de suspendare a introducerii în Comunitate de exemplare care aparţin de anumite specii de floră şi faună sălbatică amendat de: Regulamentul Comisiei (CE) nr. Regulamentul (CE) nr.07. 2214/98.Of.05.2001) pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare.2006 (M.Continuare pagina 24 1 2 modificat de: Regulamentul (CE) nr. capturare şi/sau de achiziţie şi comercializare pe piaţă internă sau la export a plantelor şi animalelor din flora şi fauna sălbatică.05. capturare şi/sau de achiziţie şi comercializare pe piaţa internă sau la export a plantelor şi animalelor din flora şi fauna sălbatică. adoptată la Washington la 3. nr.1994 (M.05.2003) Legea nr. 117/05. 944/22. 326/14.2007 (M. 407/09. 117/05. 195/2005 privind protecţia mediului Ordinul Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului nr.07. Regulamentul (CE) nr.08. nr. nr.2003) Legea nr.05.Of.07.07.11. 69/15.Of.11. 114/17. Regulamentul (CE) nr. 647/06. precum şi a importului acestora (modificat de Ordinul MAPM nr. 2307/97.07. 229/03.05.2007) pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 416/26. 2476/2001.04.Of.1994) pentru aderarea României la Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie. precum şi a importului acestora (modificat prin Ordinul MAPM nr.2001 (M. nr. adoptată la Berna la 19. 647/06. nr.Of.10.07. nr. 416/26.Of.03.10. 647/06.07. 3254/91 privind interzicerea utilizării capcanelor de picior în Comunitate şi introducerii în Comunitate a blănurilor şi a produselor prelucrate de la anumite specii de animale sălbatice originare din ţări care le capturează folosind capcane de picior sau alte metode în dezacord cu normele internaţionale de vânătoare cu capcane cu suferinţă minimă amendat de: Decizia 1997/602/CE Decizia 1998/596/CE Implementat de: Regulamentul (CE) nr.Of. 2724/2000.Of. 211/12.M.1994) pentru aderarea României la Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie.07.2001) pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare. nr. precum şi a importului acestora (modificat de Ordinul MAPM nr. 326/14. 348/81 privind regulile comune pentru importul produselor provenind de la balene sau de la alte cetacee Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1579/2001. nr.2007 . 255/01. nr. capturare si/sau de achiziţie şi comercializare pe piaţa internă sau la export a plantelor şi animalelor din flora şi fauna sălbatică. 1497/2003) Regulamentul (CE) nr.1973 Ordinul Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului nr.07. 1476/99.07.Of. 326/14.Of. 211/12.03.Of.03.2003) 25 . 1808/2001 Directiva Consiliului 83/129/CEE privind importul în Statele Membre al pieilor de pui de focă şi al produselor derivate din acestea modificată de: Directiva Consiliului 89/370/CEE) Directiva 1989/370/CEE Transpunere totală (după aprobare) 31. Regulamentul (CE) nr. 713/22. nr. 326/14. nr.

Of.09.Of.2002) a grădinilor zoologice şi acvariilor publice (completată de Ordonanţa de urgenţă nr.2003) pentru aprobarea Programului naţional de monitorizare solRegulamentul Comisiei (CE) nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului Directiva 2003/35/CE European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE) Directiva 2003/87/CE Ordinul Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului nr.2003) pentru aprobarea Procedurii de Directiva Consiliului 96/61/CE privind prevenirea şi controlul evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu (modificat de Ordinul MAPAM nr. 808/27.Of.2003) pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu (modificat de Ordinul MMGA nr.2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în Directiva Consiliului 99/22/CE privind animalele sălbatice din domeniul protecţiei mediului – M.12. 689/01.2003) pentru aprobarea Documentului de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru industria celulozei şi hârtiei Ordinul Ministrului Agriculturii. 890/2002 pentru înfiinţarea Serviciului de Control al Poluării Industriale Ordinul Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului nr. 36/07.Of. nr. 244/12.2004.2003 (M.08.09.2007 (M.11. 860/26.06. 818/17. 3528/86 privind protecţia Ordinul Ministrului Agriculturii. nr.Of. 309/07. 1882/2003 pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanţurilor de mediu Transpunere totală Ordinul Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului nr. 125/18.08. Pădurilor.04.08.02. 800/13. 1133/05.11.2002 (M. 140/06.M.2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. nr. 37/02. precum şi Registrul naţional al grădinilor zoologice şi fiecărui acvariu public. 303bis/06.04.2007) privind aprobarea modelului fisei de evidenta a fiecărei grădini zoologice şi fiecărui acvariu public. Alimentaţiei şi Pădurilor nr.2006) Hotărârea de Guvern nr. 206/09.Of.04.11.04. nr.Of. nr.Of.Of. 709/11.2006 (M.2002 (M. 1798/19. 566/01. 38/21.2007) Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 184/21.Of. 169/02.11.Of. 153/02.04. a Documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF). 591/20.07.1997 (M.12.11. 444/08. 756/03. nr. 1213/06.M. 240/06.03.2007) privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acestora CONTROLUL POLUĂRII INDUSTRIALE ŞI MANAGEMENTUL RISCULUI Ordonanţa de urgenţă nr. aprobate de Uniunea Europeană 1 2 26 .01.2006) privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private Ordinul Ministrului Apelor. nr.2005) integrat al poluării (IPPC) Hotărârea de Guvern nr. nr. 184/1997 Regulamentul (CE) nr. 43/19. 592/25.Of.04.03.2003 (M.10. 1078/30. Pădurilor şi Protecţie Mediului nr.2002 (M. precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură atmosferice Hotărârea de Guvern nr. 2278/99 de punere în aplicare a vegetaţie forestieră pentru silvicultură Regulamentului Consiliului (CEE) nr. Apelor şi Mediului nr. nr.2005) privind prevenirea şi controlul integrat al poluării.04.11. 247/10. nr.11.Continuare pagina 25 Legea nr. nr.09. 52/30.11.2003 (M.10. 985/07.1997 (M.2002) pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură pădurilor din Comunitate împotriva poluării atmosferice Legea nr.2003) pentru aprobarea Documentului de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru industria producătoare de ciment şi var Ordinul MAPAM nr. 755/27.2002 de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr.06.2002) pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2008) privind stabilirea unor m ăsuri pentru aplicarea modificată de: prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1037/25. 271/23.2003 (M.03.1997) pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanţurilor de mediu (modificat şi completat prin Ordinul MAPPM nr. nr.03.07.2007) pentru aprobarea Procedurii grădinile zoologice de emitere a autorizaţiei de mediu Transpunere totală Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. Pădurilor.05.2007 (M. nr.04. Pădurilor.01.2004) pentru aprobarea.2002) privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea sistemului naţional de privind protecţia pădurilor Comunităţii împotriva poluării monitorizare sol-teren pentru agricultură. 327/11.2004 (M. 3528/86 (M. 85/2006 (M. 1158/15.04.Of. nr. nr.1997) pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluării mediului (modificat prin Ordinul MAPM nr.02. 303bis/06. 84/05.1999) Ordinul Ministrului Apelor. Pădurilor şi Protecţie Mediului nr.Of. 84/02. nr.2008 (M. 831/19. Apelor şi Mediului nr. nr. nr.08.2005 .02.03. 1003/22.Of. nr.Of.Of.2003) privind aprobarea Regulamentului pentru întocmirea inventarului iniţial al surselor de poluare pentru mediul acvatic şi apele subterane Ordinul Ministrului Agriculturii.Of.11. nr.10.03.M. 12/28.Of. Ordinul MMGA nr.2006 (M.01. aprobată prin Legea nr.2004 (M. 191/16. nr.Of.2005) Ordinul Ministrului Agriculturii.Of. nr.11.Of. 152/10.2003 (M.Of. nr. 1091/05. 631/03. nr. 316/11.04. 531/22.2002 privind modificarea şi completarea Ordinului nr.09. 802/25.Of.2005 (M. 501/04.11.2002 (M. prin metoda confirmării directe.09.2004 . 210/25. 1091/94 de stabilire a normelor Legea nr. Apelor şi Mediului nr. nr.2005 .Of. precum şi a Registrului naţional al grădinilor zoologice şi acvariilor publice Regulamentul Comisiei (CE) nr.2004) privind aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu Ordinul MAPAM nr.2002) Ordinul Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului nr. 223/03.09.

12. 191/04. nr.2001) pentru ratificarea Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice.09. 298/11.2003 (M.2005.09.Of.2004) privind modelul de notificare a autorităţilor publice de protecţie a mediului privind limitarea funcţionării instalaţiilor mari de ardere.04. 118/10.03. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE) Legea nr. nr.2005 pentru aprobarea Programului naţional de reducere a emisiilor de dioxid de sulf. nr.11.2005 (M. nr.05.Of.Of.2006) Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr.2004) privind protecţia civilă Legea nr.05. nr. nr.Of.1997 Legea nr. nr.12. nr.11.06.2007) pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 786/26.03.07.10. nr.2006) Ordonanţa de urgenţă nr.2003 (M.Of.2007 (M. nr.01.nr. nr.10.2001 (M. nr.Of. Apelor şi Mediului nr.2003) privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi din instalaţii mari de ardere (modificată de Hotărârea de Guvern nr.10. Ministrului Economiei şi Comerţului nr.Of.05.08. nr.02.02.09.2003) pentru aderarea României la Convenţia privind efectele transfrontiere ale accidentelor industriale. adoptat la 11. 833/13.Of . 195/2005 privind protecţia mediului Legea nr.2008) privind stabilirea unor m ăsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. respectiv.03. 773/04. 804/25. oxizi de azot şi pulberi provenite din instalaţii mari de ardere (M. nr.04. 114/17.Of. nr. 1441/12.03.2005 privind protecţia mediului (M.2007 (M.2006 – M.11.Of.2003 (M.04.2001) privind înfiinţarea.06.2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului .2002) pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.Of. 32/15. 196/26.06.Of. 125/18. 153/02.2005 şi MAI nr.Of. 888/04.04.05.12.Continuare pagina 26 1 Decizia Comisiei 2000/479/CE privind implementarea Registrului European de Emisii de Poluanţi (EPER) conform dispoziţiilor art.2002 (M. Hotărârea de Guvern nr.07.11. nr.M. 545/26. MEC nr.1992 Hotărârea de Guvern nr. Pădurilor.Of. 322/14.2005) Legea nr. a accidentelor majore produse Ordinul MAPAM nr. 460/31. 520/29.06.2003 (M. 3/02. 145/18.10.2007) privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase Ordin comun MMGA nr. nr.2001) pentru aprobarea OUG nr.2004) privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului tehnic pentru controlul activităţilor instalaţiilor mari de ardere Ordinul comun al Ministrului Agriculturii.02.05.Of.2006 şi al MAI nr. 12/28.Of.2006) pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 347/17.05.Of.2008 (M.12. 142/25.01.11.Of.2005) pentru organizarea şi funcţionarea secretariatelor de risc privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase Ordinul MAI nr. 265/29.2004) Ordinul MMGA nr.2004 pentru aprobarea Ghidului privind elaborarea propunerilor de programe de reducere progresivă a emisiilor anuale de dioxid de sulf. 15 din Directiva 96/61/CE Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2001/80/CE privind limitarea emisiilor în aer de poluanţi provenind de la instalaţiile mari de ardere Transpunere totală Directiva Consiliului 96/82/CE privind controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanţe periculoase modificată de: Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2003/105/CE Hotărârea de Guvern nr.09. 447/26.2004) privind aprobarea procedurilor de notificare a activităţilor care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase şi.02.05.08.02. 359/27.2006) privind aprobarea procedurii de investigare a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase Ordinul Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului nr. 481/08. 243/28. 522/16. 195/22.2001 (M.Of. 1196/30.01. 539/08.2006) privind aprobarea Procedurii de inspecţie pentru obiectivele care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase 2 27 .2003) privind înfiinţarea Secretariatului de risc pentru controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase Ordinul Ministrului Agriculturii.2005. organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă Legea nr. 1052/15. 1094/24. nr. nr.12. 88/31.2000 privind protecţia atmosferei (modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă nr.08. 81/16. nr.2005.2003 (M.12. 586/06. 1502/25. 77/27.Of. 544/01.03. 88/2001 (M.10. 899/06.2003 Ordinul Ministrului Agriculturii.02. 363/07. nr.2005 . nr.Of. 199/09. 655/20. 220/02.Of.Of.2004) pentru aprobarea Procedurii de evaluare a raportului de securitate privind activităţile care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase Ordinul MMGA nr. Pădurilor. nr. 541/17. oxizi de azot şi pulberi provenite din instalaţii mari de ardere (M.Of.2003 şi Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.2004 (M.2004 (M. 1318/29. 1299/23.Of. Apelor şi Mediului nr.02.2006 (M.03. 859/29.2005 (M. 713/22.M.03.2004 (M. nr.02. 1084/22.Of.2006 (M. 92/18. 140/06. 251/26. Pădurilor.2005 (M. 541/17. rectificare în M.2005) pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea planurilor de urgenţă în caz de accidente în care sunt implicate substanţe periculoase Ordinul MMGA nr. 647/16.2007) Hotărârea de Guvern nr. nr. Apelor şi Mediului nr. nr. conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. în vederea derogării de la respectarea valorilor limită de emisie.09. 712/24. 365/29.2003. adoptată la Helsinki la 17.02.12. 126/03.Of.

12.Of. nr.2006) pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2005 (M.06.05.2004 şi de Hotărârea de Guvern nr.04.02.2007 (M.2003. 444/08.09. 189/28. 189/28. 81/30. 253/26.2003 . Pădurilor şi Mediului nr.M.03. 1393/2003 pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare al Comisiei Naţionale pentru acordarea etichetei ecologice Hotărârea de Guvern nr.Of.2003) 28 . rectificare în M.11. nr.2005 .01.02.2006 (M.06.M.10.Of.09. 172/19.11.2006 (M.03.2007) pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2002) privind stabilirea procedurii de acordare a etichetei ecologice Hotărârea de Guvern nr. nr.2007) privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 265/29.03. modificat şi completat prin Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. nr.2004 privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru detergenţii pentru maşini de spălat vase (M. 166/08.2006) pentru actualizarea grupurilor de produse prevăzute în cuprinsul Anexei nr. 189/28. nr.06. nr. 424/17. 284/06.03.Of.Of.Of. 586/06.10. 166/08. 888/04.06.02.Of.2006 (M.2003) privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii (modificată de Hotărârea de Guvern nr.2002 (M.2002) privind stabilirea procedurii de acordare a etichetei ecologice Hotărârea de Guvern nr.12.2006 . 1327/12.07. nr. nr.2004) privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse vopsele şi lacuri utilizate pentru interioare Regulamentul Consiliului (CE) nr.2000 privind sistemul revizuit de acordare a etichetei ecologice comunitare Ordinul MMGA nr. 489/08. nr. 189/28.Of. OM nr.2002) privind stabilirea procedurii de acordare a etichetei ecologice Hotărârea de Guvern nr.2006 – M. 50/14. 166/08.2004 (M.Of.Of.2002 (M.2002 (M. 1102/25. 284/04.M. 1 la Hotărârea Guvernului nr.10.2006 (M. 878/27. 195/2005 privind protecţia mediului Hotărârea de Guvern nr.M.02. 867/29. 1012/20.Of. lacuri şi în produsele de refinisare a suprafeţelor vehiculelor Ordinul MMGA nr.2004) privind Stabilirea procedurii de organizare şi coordonare a schemelor de management de mediu şi audit (EMAS) în vederea participării voluntare a organizaţiilor la aceste scheme (modificat prin Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. nr.02.2006) Ordonanţa de urgenţă nr. nr. 699/12.05.Of.2005 privind protecţia mediului (M. 1313/04. nr.Of. 1196/30. 713/22.09.02.2004) privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse saltele de pat Hotărârea de Guvern nr. 859/26. nr.2005.01. nr.nepublicat)) Ordinul Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului nr. 236/07.12.2007 (M. 1339/27.2006) privind limitarea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite vopsele. 1980/2000 privind sistemul revizuit de acordare a etichetei ecologice comunitare Decizia Comisiei 96/304/CE privind stabilirea criteriilor ecologice pentru etichetarea lenjeriei de pat şi a cămăşilor Decizia Comisiei 2002/740/CE de stabilire a criteriilor ecologice revizuite pentru acordarea eco-etichetei comunitare saltelelor de pat şi de modificare a Deciziei 98/634/CE Transpunere totală Decizia Comisiei 2002/739/CE de stabilire a criteriilor ecologice revizuite pentru acordarea eco-etichetei comunitare pentru vopsele şi lacuri de interior şi de modificare a Deciziei 99/10/CE Transpunere totală Decizia Comisiei 99/205/CE pentru stabilirea criteriilor ecologice pentru etichetarea computerelor personale Decizia Comisiei 99/427/CE de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a eco-etichetei comunitare detergenţilor pentru maşini de spălat vase (modificată de Decizia Comisiei 2002/173/CE) Decizia Comisiei 2003/31/CE de stabilire a criteriilor ecologice revizuite pentru acordarea eco-etichetei comunitare detergenţilor pentru maşini de spălat vase şi de modificare a Deciziei 99/427/CE Transpunere totală Hotărârea de Guvern nr. 851/26. 1010/31.07.Of.2006) pentru aprobarea Procedurii de înregistrare EMAS Hotărârea de Guvern nr.03. 195/22.2005) pentru aprobarea unor ghiduri Ordinul Ministrului Agriculturii.Of. 225/15.09. nr.03.08.2006 .Of.03.03. 184/16. 114/17. nr.2002) privind stabilirea procedurii de acordare a etichetei ecologice Hotărârea nr. 735/07.02.2004 (M.10. nr. 821/05.2002 (M.2002 (M. 1018/26.10.Of.Continuare pagina 27 1 2 Directiva Consiliului 1999/13/CE privind reducerea emisiilor de compuşi organici volatili (COV) datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii amendată de: Regulamentul (CE) nr. 166/08. nr. 521/16. 1980/2000/CE din 17. 259/26. 219/12.Of. nr. 758/06. 189/2002 privind stabilirea procedurii de acordare a etichetei ecologice Ordinul Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului nr.2003 (M.12.10. nr.Of. 761/2001 care permite participarea voluntară a organizaţiilor la un sistem comunitar de management ecologic şi audit (EMAS) Legea nr.07.2006) Hotărârea de Guvern nr.Of.2004 (M.2006) Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr.Of.Of.03.2004 . nr. 88/31. 1882/2003 Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2004/42/CE privind reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datoraţi utilizării solvenţilor organici în anumite vopsele şi lacuri decorative şi în produsele pentru refinisarea autovehiculelor şi de modificare a Directivei 1999/13/CE Transpunere totală Regulamentul Parlamentului European şi Consiliului (CE) nr. nr.Of. Apelor.2002) privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei Naţionale pentru Acordarea Etichetei Ecologice (modificat prin Ordinul MAPM nr.11.2006.03.03.01.Of. 185/03. nr. nr. 1902/04.

Deciziei 93/389/CE.2002) privind stabilirea procedurii de acordare a etichetei ecologice Hotărârea de Guvern nr. Directivei 90/219/CEE. Directivei 88/320/CEE. Regulamentului 338/97/CE.2006) privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru serviciile de cazare pentru turişti Hotărârea de Guvern nr.2002 (M. 91/676/CEE. 43/18. 1855/22.2002) privind stabilirea procedurii de acordare a etichetei ecologice Hotărârea de Guvern nr. 761/2001/EC care permite participarea voluntară prin organizaţii într-o schemă de audit şi ecomanagement comunitară (SAMC) la selecţia şi utilizarea indicatorilor de mediu Nu este transpusă Regulamentul nr. Directivei 94/62/CE. nr.Of.03.01. Directivei 1999/13/CE. Directivei 94/63/CE. Directivei 94/67/CE.Of.2005 (M. Directivei 96/62/CE.Continuare pagina 28 1 2 Decizia Comisiei 2003/121/CE privind stabilirea criteriilor ecologice pentru acordarea eco-etichetei pentru aspiratoare amendată de: Decizia 2003/127/CE Transpunere totală Decizia Comisiei 2003/287/CE privind stabilirea criteriilor ecologice pentru acordarea eco-etichetei serviciilor de cazare turistică Transpunere totală Decizia Comisiei nr. 2000/728/CE privind stabilirea solicitării şi taxelor anuale ale eco-etichetei comunitare amendată de: Decizia 2003/393 Transpunere totală (după amendarea Deciziei) 2006-2007 Recomandarea Comisiei nr. 166/08.03. Directivei 91/692/CEE. nr.12.02. 166/08.Of.12. nr. Directivei 75/442/CEE Decizia Comisiei 1999/476/CE de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a eco-etichetei comunitare pentru detergenţi de rufe Decizia 2003/200/CE de stabilire a criteriilor ecologice revizuite de acordare a eco-etichetei comunitare pentru detergenţi de rufe şi de modificare a Deciziei 1999/476/CE Decizia Comisiei 2002/747/CE de stabilire a criteriilor ecologice revizuite pentru acordarea eco-etichetei comunitare becurilor electrice şi de modificare a Decizia Comisiei 1999/568/CE Hotărârea de Guvern nr.2002 (M.2004) privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse lămpi electrice 29 .2002 (M. 1882/2003 pentru amendarea Directivei 96/61/CE.02.2006) privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse aspiratoare Hotărârea de Guvern nr. 2003/47 privind principiile de asistare a Ţărilor Membre în pregătirea Planului naţional de reducere a emisiilor conform prevederilor Directivei 2001/80/EC privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţii mari de ardere Nu este transpusă Recomandarea Comisiei nr. nr. nr. 542/07.04. 1716/21. nr.2002) privind stabilirea procedurii de acordare a etichetei ecologice Transpunere totală Hotărârea de Guvern nr. 189/28.Of.04.Of. 189/28.03.01.2005 (M.Of.2004 (M. 189/28. 91/271/CEE.02. Directivei 92/43/CEE. 166/08. 28/12. Directivelor 98/83/CE. 2003/532 privind ghidul de implementare a Regulamentului Consiliului şi Parlamentului European nr. 368/27. Directivei 96/82/CE.

166/08. 1530/23. 176/12.Of.03. 166/08.08.2005) privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse din hârtie absorbantă Hotărârea de Guvern nr. 1894/04. 638/29.02. 189/28.03. 166/08.2002 (M. 189/28.03.2004) 30 .Of.08.Of.2004) privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse calculatoare portabile Transpunere totală Decizia Comisiei 2001/607/CE de stabilire a criteriile ecologice pentru atribuirea eco-etichetei comunitare detergenţilor destinaţi spălării manuale a veselei Transpunere totală Decizia Comisiei 2001/687CE de stabilire a criteriile ecologice pentru acordarea eco–etichetei comunitare calculatoarelor portabile Decizia Comisiei 1999/698/CE de definire a criteriilor ecologice de acordare a eco-etichetei comunitare pentru calculatoarele portabile Transpunere totală Decizia Comisiei 2001/688/CE de stabilire a criteriilor ecologice pentru acordarea eco-etichetei comunitare amelioratorilor de sol şi substraturilor de cultură Transpunere totală Hotărârea de Guvern nr.2002 (M.2002) privind stabilirea procedurii de acordare a etichetei ecologice Hotărârea de Guvern nr.Of.11. nr. 40/16.2003 (M.03. nr. 82/10.Continuare pagina 29 1 2 Decizia Comisiei 2002/741/CE de stabilire a criteriilor ecologice revizuite pentru acordarea eco-etichetei comunitare pentru hârtia copiativă şi hârtia de scris şi de modificare a Decizia Comisiei 99/554/CE Transpunere totală Decizia Comisiei 2000/40/CE de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a eco-etichetei comunitare pentru frigidere modificată de: Decizia 2004/214/CE Decizia Comisiei 2004/669/CE de stabilire a criteriilor ecologice revizuite pentru acordarea etichetei ecologice comunitare pentru frigidere şi de modificare a Deciziei 2000/40/CE Hotărârea de Guvern nr. 189/28.02.Of. 1111/27.02.02. nr.2002) privind stabilirea procedurii de acordare a etichetei ecologice Hotărârea de Guvern nr.02.2002) privind stabilirea procedurii de acordare a etichetei ecologice Transpunere totală Decizia Comisiei 2001/523/CE de stabilire a criteriilor ecologice pentru atribuirea eco-etichetei comunitare produselor de curăţat universale şi a produselor de curăţat de uz sanitar Hotărârea de Guvern nr. de uz casnic Hotărârea de Guvern nr.02. nr.2004 (M.2005 (M. 166/08. 166/08.02.Of. nr.Of. nr.2002 (M.2002) privind stabilirea procedurii de acordare a etichetei ecologice Hotărârea de Guvern nr. nr. 166/08.2004 (M. 166/08. şerveţelelor de hârtie şi altor produse de hârtie absorbantă pentru utilizare casnică Hotărârea de Guvern nr. 533/23. 169/26.2002 (M.Of.02.07.2004 (M.2004 privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse amelioratori de sol şi substraturi de cultură (M. 755/19.06.2002) privind stabilirea procedurii de acordare a etichetei ecologice Transpunere totală Decizia Comisiei 2000/45/CE de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a eco-etichetei comunitare pentru maşinile de spălat rufe modificată de: Decizia 2003/240/CE Transpunere totală Decizia Comisiei 2001/405/CE de stabilire a criteriilor ecologice pentru acordarea eco-etichetei comunitare hârtiei igienice. nr.02. 166/08.2004) privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse hârtie copiativă şi hârtie grafică Hotărârea de Guvern nr.02. nr. 189/28.11.2002) privind stabilirea procedurii de acordare a etichetei ecologice Hotărârea de Guvern nr.2002 (M.Of.03.Of. nr.02.Of. 189/28.2002 (M.03. 1058/08.2002 (M.03.02.2004) privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse detergenţi de vase pentru spălare manuală Hotărârea de Guvern nr. nr.Of.2002 (M.2004 (M. 522/09.03.10. nr. nr.01. 189/28.2002) privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse aparate frigorifice Hotărârea de Guvern nr. 170/26.09. 827/31. 189/28. 175/12.Of.07.Of. nr. nr. 908/06.Of.2002) privind stabilirea procedurii de acordare a etichetei ecologice Hotărârea de Guvern nr.06. 189/28.2003) privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru maşinile de spălat rufe.Of.02.2002) privind stabilirea procedurii de acordare a etichetei ecologice Hotărârea de Guvern nr.2004) privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse detergenţi universali şi detergenţi pentru grupuri sanitare Hotărârea de Guvern nr.2002 (M. nr.

Legea nr.08. aprobată prin Legea nr. 464/12.04. 200/09. 31981L0957.2004 privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse textile (M.09.2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice .2003) privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru articolele de încălţăminte Hotărârea de Guvern nr.2000 (M.Of.Of.2002) privind stabilirea procedurii de acordare a etichetei ecologice Hotărârea de Guvern nr. nr. 166/08. 31993L0101. 728/11.03. 53/2006 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 31988L0490. 859/01. adoptate la Aarhus la 24.07.07. ambalarea şi etichetarea preparatelor chimice periculoase modificată de: Regulamentul (CE) nr. nr.05.05. 31991L0632. 31993L0105.2007) Legea nr.07. 31979L0831. 31991L0326. încheiată la Geneva la 13.2003 (M.05. nr. 597/13. nr. 31996L0056. 451/18. 166/08. 185/03. nr. nr. 92/23. nr.2005) Hotărârea de Guvern nr.2002 (M.07.Of.02.Of. 31993L0072.2002) privind stabilirea procedurii de acordare a etichetei ecologice Hotărârea de Guvern nr.Of. etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase (modificată de Hotărârea de Guvern nr.02.Of.2003 (M.2006. 31980L1189. 31970L0189.1979. 325/20. 470/01. nr. nr. 31991L0410.2003 – M.10.2005) privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse materiale pentru pardoseli rigide Decizia Consiliului 2003/507/CE privind aderarea Comunităţii Europene la Protocolul de la Convenţia asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi referitor la reducerea acidifierii. 746/31.2004 (M.12.2000 privind clasificarea. 815/14.07. nr. modificată şi completată de Hotărârea de Guvern nr.07. ambalarea şi etichetarea substanţelor chimice periculoase amendată de: 31969L0081.Of.06.2001 (M. nr.Of. 416/26.08. nr.01.11. Hotărârea de Guvern nr.M.M. 356/28.08. eutrofizării şi nivelului de ozon troposferic Directiva Consiliului 67/548/CEE privind armonizarea legislaţiei şi măsurile administrative referitoare la clasificarea.02.2007 – M.2007 .2003) privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase (modificată de Legea nr. 31973L0146. 31998L0098.12. 271/23. 223/10. 31992L0032.Of.12. 1005/18. nr.2002 (M.Of.06.09.2007) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31996L0054.Of. 899/07.11. 31999L0033.03.03. 31976L0907. 365/29. nr. 32000L0032. 118/25. 535/07. nr.2001 . 53/2006 – M. nr. 31991L0325.07. nr.Of. 263/05. 199/09. 31988L0302.Of. 254/26. 416/26. 31975L0409.1999 Legea nr. 200/09. nr. 31998L0073.02.Of. nr. 223/03.2003) privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru maşinile de spălat vase de uz casnic Hotărârea de Guvern nr. 200/2000 privind clasificarea.Of.2006. etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase. 508/30.2003) pentru ratificarea protocoalelor Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi.03. 804/14. Hotărârea de Guvern nr. 840/07.07.12. 31986L0431. 166/08. 31983L0467. etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase Legea nr. 189/28.2004) Hotărârea de Guvern nr.M.02.Of. 31971L0144.08.2005 .Of.03.2002) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.Of. 177/12. 31993L0021. 31997L0069. nr.2007. 189/28.2006 . nr.M. 31984L0449.11.2005 (M. 32004L0073 Directiva Consiliului 99/45/CE privind armonizarea legislaţiei şi măsurile administrative referitoare la clasificarea. 189/28.2001) pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.02. Hotărârea de Guvern nr. 360/02. 32000L0033. 429/09.2005 privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse "televizoare" (M.2005) Hotărârea de Guvern nr.2007.2002) privind stabilirea procedurii de acordare a etichetei ecologice Hotărârea de Guvern nr.05.2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea finalizării transpunerii acquis-ului comunitar în domeniul protecţiei mediului . 635/05.2001 (modificată de Ordonanţa Guvernului nr.11.12.Of. 490/16.M. etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase 31 . 32003R0807.Of.Of. 32001L0059.M. 200/2000 privind clasificarea.1998 şi la Gothenburg la 01. 198/05. 731/11.2002 (M.Continuare pagina 30 1 2 Decizia Comisiei 2001/689/CE de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a eco-etichetei comunitare maşinilor de spălat vase Transpunere totală Decizia Comisiei 2002/231/CE de stabilire a criteriilor ecologice revizuite pentru acordarea eco-etichetei comunitare articolelor de încălţăminte şi de modificare a Deciziei 99/179/CE Transpunere totală Decizia Comisiei 2002/371/CE de stabilire a criteriilor ecologice pentru acordarea eco-etichetei comunitare produselor textile şi de modificarea a Deciziei 99/178/CE Transpunere totală Decizia Comisiei 2002/255/CE privind stabilirea criteriilor ecologice pentru acordarea eco-etichetei pentru televizoare Transpunere totală Decizia Comisiei 2002/272/CE privind stabilirea criteriilor ecologice pentru acordarea eco-etichetei pentru materiale rigide de pardoseală Transpunere totală Directiva Consiliului 2001/81/CE privind plafoanele naţionale de emisie pentru anumiţi poluanţi atmosferici Hotărârea de Guvern nr. 593/22. 31982L0232.2003.2002 (M.02. 31979L0370.2003 (M.2006 (M. 349/03.03.2006) privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1907/2006/CE Transpunere totală SUBSTANŢE CHIMICE ŞI ORGANISME MODIFICATE GENETIC Legea nr.Of.06. 451/18. nr.08.03.2000) privind clasificarea.10.Of. 31992L0037. 31987L0432. 31990L0517. nr. 31994L0069.

1997) pentru înfiinţarea Registrului Naţional al Substanţelor Chimice Potenţial Toxice şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia Hotărârea de Guvern nr. 1196/30.Of.10. nr.2005 privind procedurile de raportare. 894/10.09. 608/04.2002 (M.09.Of.2005) Hotărârea de Guvern nr. 349/03.2007 . nr. nr.10. 803/25.2002) privind notificarea substanţelor chimice (modificată de Hotărârea de Guvern nr.Of. 263/05.09.2002) privind aprobarea Listei europene a substanţelor chimice notificate – ELINCS Ordinul Ministrului Industriei şi Resurselor nr. nr.06.11.2004) privind înfiinţarea.09.Of. 1159/26. nr.09. Hotărârea de Guvern nr.05.01.2004.Of.2005 (M. 22/16.M. 920/17. 360/02. 1001/18. 548/10.Of. etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase Legea nr. 436/17. nr.2002 (M.2003) privind unele măsuri pregătitoare pentru organizarea activităţilor aferente notificării substanţelor chimice Ordinul Ministrului Economiei şi Comerţului nr.2005 . 114/17.07.Of.05.2002) privind inventarul european al substanţelor existente puse pe piaţă – IESCE (conform Elinecs) Hotărârea de Guvern nr.06.Of.Continuare pagina 31 1 Directiva Consiliului 92/32/CEE de modificare a Directivei Consiliului 67/548/CEE referitoare la aproximarea legilor. nr. nr. 2167/30. organizarea şi funcţionarea Comitetului interministerial ştiinţific consultativ pentru evaluarea toxicităţii şi ecotoxicităţii substanţelor chimice periculoase 2 Directiva Comisiei 93/67/CEE de stabilire a principiilor de evaluare a riscurilor pentru om şi pentru mediul înconjurător pentru substanţele notificate în conformitate cu Directiva 67/548/CEE abrogată de: Regulamentul (CE) nr.Of. rectificare în M.10. nr.2006) pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2004 (M.2007) Legea nr. 1272/13.Of.Of.12.10.Of. 1159/26.2005.Of.Of. 13/05.2007) Ordinul Ministrului Industriei şi Resurselor nr. 793/93 din 23 martie 1993 privind evaluarea şi controlul riscurilor substanţelor existente şi a Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1300/20.2002) privind notificarea substanţelor chimice (modificată de Hotărârea de Guvern nr. 324/10.10.M.10.12. nr.10.2003 (M. 996/28.02. 1907/2006/CE 32 .2003 (M. 552/29. nr.05. 200/2000 privind clasificarea. nr. nr.2007 (M.07. 840/07.11. 26/14. 172/05. 899/07.2005) Hotărârea de Guvern nr. 1907/2006/CE Regulamentul Comisiei (CE) nr. 700/17.2002 (M. 1488/94 din 28 iunie 1994 privind stabilirea principiilor de evaluare a riscurilor pentru om şi mediu a substanţelor existente în conformitate cu Regulamentul Consiliului (CEE) nr. de către agenţii economici. nr. 88/31.2004) privind înfiinţarea.12.07. 978/03. 195/22.M.10. 548/30. nr.Of. nr.05. nr.M.12. nr.2007 (M.11.11. nr. 227/13.12.2004.Of. a datelor şi informaţiilor referitoare la substanţele şi preparatele chimice (M.10.10.05. 793/93 privind evaluarea şi controlul riscurilor prezentate de substanţele existente amendat de: Regulamentul (CE) nr. 1001/18.2005 privind protecţia mediului (M.2006) privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse lubrifianţi Hotărârea de Guvern nr. 195/2005 privind protecţia mediului Legea nr.2007) pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 793/93 Ordinul MMGA nr.12.2005) pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.M. nr.2007 .2003 (M.2005 şi MEC nr. 693/05. 552/29.11. 787/07. 793/93 abrogat de: Regulamentul (CE) nr. 85/08.2006 (M.2002 (M.Of. de către agenţii economici. 265/29. 1907/2006/CE Transpunere totală Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 223/24.2007 (M.05. nr. a datelor şi informaţiilor referitoare la substanţele şi preparatele chimice (M.09.Of.2003 (M.10. 104/19. Hotărârea de Guvern nr.Of.10.11. 713/22.Of.2003) pentru stabilirea metodologiei de declarare a substanţelor şi preparatelor chimice de către agenţii economici din industrie Ordinul Ministrului Economiei şi Comerţului nr. 693/05.01.08. nr.10.10.1997 (M.11.01. nr.2005) privind stabilirea principiilor de evaluare a riscurilor pentru om şi mediu ale substanţelor notificate Hotărârea de Guvern nr.09.Of. 818/04. reglementărilor şi prevederilor administrative referitoare la clasificarea.Of.2005 privind procedurile de raportare.06.12.Of.Of.2007) privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice Ordinul Ministrului Industriei şi Resurselor nr.2006) Ordonanţa de urgenţă nr.2003) privind aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor pentru nerespectarea regimului special al substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi a modelului de chitanţă pentru plata amenzilor aplicate Ordinul MMGA nr. 1739/21.2006 (M.Of.2004 (M. nr. 436/17. 1300/20.11. 635/05. nr.2003) privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase (modificată de Legea nr. 996/28.07. organizarea şi funcţionarea Comitetului interministerial ştiinţific consultativ pentru evaluarea toxicităţii şi ecotoxicităţii substanţelor chimice periculoase Legea nr. 1882/2003 abrogat de: Regulamentul (CE) nr.Of.Of. 426/19. nr. 1019/17.2004 (M.2004 . 1739/21. 586/06. 894/10. ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase Transpunere totală Hotărârea de Guvern nr. 700/17. 978/03.2007) privind stabilirea unor m ăsuri pentru aplicarea Regulamentului Consiliului (CEE) nr. nr.2005 şi MEC nr. 1488/94 privind stabilirea principiilor de evaluare a riscurilor pentru om şi mediu ale substanţelor existente în conformitate cu Regulamentul Consiliului (CEE) nr.2005) Hotărârea de Guvern nr.2004 .12.

195/2005 privind protecţia mediului Legea nr.03. 117/19. 217/09.618/2003 privind regimul de import al produselor periculoase pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediu Legea nr.10. MSF nr.Of.03.2005 privind protecţia mediului (M.12. şi pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon.2002) Ordinul MEC nr. 728/22.2006 pentru aprobarea tarifelor aferente activităţilor de inspecţie a instalaţiilor de testare şi de verificare a studiilor de siguranţă neclinice referitoare la sănătate şi mediu. nr.Of.Of.2007. nr.2007 (M.09.Of.04.1990 Ordonanţa Guvernului nr.08.2004 (M.12.05.03.2002 pentru aprobarea Procedurilor privind efectuarea inspecţiilor instalaţiilor de testare şi verificarea studiilor în vederea respectării principiilor de bună practică de laborator (M.12.1985.10.2007) pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1460/06.2003 (M.Of. 263/05.Of.Of. 304/ 2003 privind exportul şi importul produşilor chimici periculoşi Hotărârea de Guvern nr.2003) privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase (modificată de Legea nr. 292/15.12. nr.2006. 199/27.2006) 33 .1999 (M. 84/03. nr. nr. 394/01. adoptat la cea de-a doua reuniune a părţilor. în vederea evaluării gradului de conformitate cu Principiile de bună practică de laborator (M. 448/16. 367/27. 635/05. adoptată la Rotterdam la 10.1999) privind regimul comercial şi introducerea unor restricţii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon.2003 (M. nr. 356/21.Of.2007 şi al Ministrului Muncii. 114/17. nr.03.08. aprobată de Legea nr. 102/06. MSP nr.Of.2006) pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.06. nr.2005 .1993) pentru aderarea României la Convenţia privind protecţia stratului de ozon.2007 (M. 48/20. nr. 1338/06. conform Hotărârii Guvernului nr.10. 266/22. nr.07. 248/12.05. 2009/16.09.Of.10. 305/28.04. nr.Of.2000) 2 Decizia 89/569/CEE cu privire la acceptarea de către Comunitatea Economică Europeană a unei recomandări a OECD în concordanţă cu principiile unei bune practici de laborator Transpunere totală Hotărârea de Guvern nr.Of. nr.2007 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr.11.2006 (M.2002 (M.2006 pentru aprobarea Procedurilor privind efectuarea inspecţiilor instalaţiilor de testare şi verificarea studiilor în vederea respectării principiilor de bună practică de laborator (M.2007) privind modalităţile de realizare a controlului exportului şi importului produşilor chimici periculoşi. al Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 1196/30. 1.2006) Ordonanţa de urgenţă nr.2007 – M.06.12.04. 89/30.2004) pentru aplicarea Hotărârii Guvernului nr.04. 269/12. 88/31.2006) Ordinul MEC nr. nr. rectificare în M. 521/18. nr. 677/04. 1618/23.10. 360/02. 345/22.Of. nr.12. Familiei şi Egalităţii de Şanse nr. nr. al Ministrului Sănătăţii Publice nr.Of. 310/22.Of.1993 (M.2007) privind exportul şi importul produşilor chimici periculoşi Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr.1998 Legea nr. 265/29. 713/22.11.2002 şi MAAP nr. 295/05. 304/2003 privind importurile şi exportul produselor chimice periculoase modificat de: Regulamentul (CE) nr. 787/07.09.2004 (M. 1239/06.Of.2003 (M. 586/06. 63/24. aplicabilă anumitor produşi chimici periculoşi şi pesticide care fac obiectul comerţului internaţional.2006 .06.01. şi la Protocolul privind substanţele care epuizează stratul de ozon. din 27-29.01. 635/24.2003) privind aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor pentru nerespectarea regimului special al substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi a modelului de chitanţă pentru plata amenzilor aplicate Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 455/06. 159/03. 91/18.07.10.1987.2005. 486/05.2002.2004) privind regimul de import al produselor periculoase pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediu Hotărârea nr.12.03. 195/22. de la Londra.07.01. nr. 1213/2003 Regulamentul Comisiei (CE) nr.07. 899/07.09.Of. 304/2003 (M.08.08.2006.08.Of.Of. 775/2004 Decizia Consiliului 80/372/CEE privind clorfluorcarbura în mediul ambiant Transpunere totală Decizia 82/795/CEE referitoare la consolidarea măsurilor de precauţie privind hidrocarburile halogenate în mediului înconjurător 31.08. 226/03. adoptată la Viena la 22. adoptat la Montreal la 16.10.2007.05. 305/2007 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr.06. 753/06.10.M.Of.2005) Hotărârea de Guvern nr.2000 (M.04.2004) privind regimul de import al produselor periculoase pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediu Ordinul Ministrului Economiei şi Comerţului nr.2003) pentru aderarea României la Convenţia privind procedura de consimţământ prealabil în cunoştinţă de cauză. nr. nr. 223/24. nr. nr. nr.2002) privind aprobarea Principiilor de bună practică de laborator. 1160/08.2007) Ordinul MIR nr. Hotărârea de Guvern nr.02.Continuare pagina 32 1 Regulamentul Consiliului (CE) nr.2006 Legea nr.02. precum şi inspecţia şi verificarea respectării acestora în cazul testărilor efectuate asupra substanţelor chimice (modificată de Hotărârea de Guvern nr.M.2006 şi MAPDR nr.06.Of.03.2003 (M. 423/31. precum şi modalităţile de colaborare dintre autorităţi.Of.

16(2) al Directivei 98/8/CE amendat de: Regulamentul (CE) nr. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/30.2007 privind aprobarea normelor de aplicare a dispoziţiilor art. 263/05. 98/10.2007) pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 429/31.10. 265/29.2006) 2 34 .prevăzute la art. 195/22. 90/27. ministrului sănătăţii şi familiei şi ministrului apelor şi protecţiei mediului nr.09.2005.2005 (M.07. nr. 81/21. 4/20.2005) privind plasarea pe piaţă a produselor biocide (modificată de Ordinul MS nr. autorizaţii şi cereri .2006) Ordonanţa de urgenţă nr. 1182/07.M. 6/21.08. 662/27.12.12. 1535/12. 1135/18. 4(1) din Regulamentul (CE) nr.07.11.2007 (M.2007) pentru comercializarea produselor de protecţie a plantelor.01. 5/21. al Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 195/2005 privind protecţia mediului Legea nr. nr.1995 privind fabricarea. nr.2005 privind protecţia mediului (M.09. 911/01.12.06.Of. 41/22.2006.2007) Legea nr.05.2005) pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii.08.1999 .09. 1896/2000/CE privind prima fază a programului la care se referă art. 1173/02.2006 .2007) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr.Of. 919/14.2006 (M. nr. nr. Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice nr.12.10.Of.Of. 1321/02.1995 (M.Of. 2031/2003 Regulamentul Comisiei (CE) nr.12.11. nr.1995 Hotărârea de Guvern nr.2005 şi ANSVSA nr.Of. nr. 586/06. 952/12. nr.2006 . 852/21.09.Of. 584/03.2007 (M.2003 (M.2006 şi ANSVSA nr. 111/12.2008) Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice nr. 635/05. nr. 1196/30. MMGA nr.Of.2007 .1999) Legea nr.2005 şi MMGA nr. 38 din Ordonanţa nr. 636/20.05.1995) pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. nr. 4/20.11.Of. nr.2005 (M.11.12. 396/707/1. alimentaţiei şi pădurilor. nr.03.2005) pentru aprobarea componenţei Comisiei Naţionale pentru produse biocide şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia (modificat de Ordinul MS nr. 403/10.Of.944/2002 privind interzicerea utilizării pe teritoriul României a produselor de uz fitosanitar conţinând anumite substanţe active (M.2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România (modificată şi completată de Hotărârea de Guvern nr.2007 – M.11. precum şi pentru modificarea şi abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar Ordinul MAPDR nr. rectificare în M. 136/21. 108/30. dăunătorilor şi buruienilor în agricultură şi silvicultură Ordonanţa de Guvern nr.1994 (M.11. 213/19. 114/08.2006. 697/14.2005 .2005 .11. nr.Of. 468/12.2007) pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10. 713/22.Of.2007 şi al Preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 829/18. 1277/14.08. nr.01. 1896/2000 Hotărârea de Guvern nr.10.12.Of. 360/02.01.M.2007 pentru comercializarea produselor de protecţie a plantelor.Of. 2164/21.06.Of. nr.Of. nr.08.M.2005. 1178/27. 132/20. 574/01.Of.09. 1687/2002 cu privire la o perioadă adiţională pentru notificarea diferitelor substanţe active existente deja pe piaţa produselor biocide conform art.2005.M.09. 280/07.06. 592/28. 563/06.2007 (M.06. 317/16. nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide Ordinul MS nr. 984/07. 899/07. 88/31.11.2006.Of. nr.2006) pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor.Continuare pagina 33 1 Directiva Parlamentului European şi Consiliului 98/8/CE privind introducerea pe piaţă a produselor biocide amendată de: Regulamentul (CE) nr.09.2002) Legea nr. precum şi pentru modificarea şi abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar Hotărârea de Guvern nr.Of.2007 (M.2007.Of.2005. al Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 956/18.03.Of. MMGA nr. 114/17.1994) privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică (modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr.02.07. nr. MS nr.2007 şi al Preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.2003) privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase (modificată de Legea nr.M.06.09.01.Of. 85/13. 286/02. 564/29.M.05.06.07.10.1995) pentru stabilirea conţinutului formularelortip-certificate.08. 41/22. nr.08. nr.2005 (M.2005) Ordinul Ministrului Agriculturii şi Alimentaţiei nr.01.1995 (M. Hotărârea nr. 1882/2003 Transpunere totală Regulamentul Comisiei nr.12.10.

16(2) al Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi Consiliului în ceea ce priveşte plasarea pe piaţă a produselor biocide şi amendarea Regulamentului (CE) nr. 108/16.Of.08.03.02. adoptat la Montreal la 16. 633/14.Of.2007.2005 (M.12.10. nr.M.2004 . 566/28.Of. 2032/2003 privind a II-a fază a programului de 10 ani de activitate la care se referă art. 2077/2004 35 .08. 265/29. 486/05.2007 şi al Ministrului Muncii. adoptat la cea de-a doua reuniune a părţilor. 2039/2000 Decizia Comisiei 2003/160/CE Regulamentul (CE) nr. 713/22.2007. 88/31.06.Of.2003 (M.08.12.05.2007 (M.07. 2037/2000 privind substanţele care epuizează stratul de ozon modificat de: Regulamentul (CE) nr. Hotărârea de Guvern nr.2007) Hotărârea de Guvern nr. 646/07. 1196/30. adoptată la Viena la 22.2006. 932/10. 210/28.2003) privind restricţionarea introducerii pe piaţă şi a utilizării anumitor substanţe şi preparate chimice periculoase (modificată de Hotărârea de Guvern nr.06.06. şi pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon.07. 223/24. 84/03.07.Of. 1238/06.07. nr.Of. 635/05.09. Hotărârea nr.2006) pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10. nr.2003) privind restricţionarea introducerii pe piaţă şi a utilizării anumitor substanţe şi preparate chimice periculoase (modificată de Hotărârea de Guvern nr. Familiei şi Egalităţii de Şanse nr.1987.10.2007 pentru modificarea şi completarea anexei nr. nr.M. 633/14. 124/30. nr.03.2007) pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2006) Legea nr. 265/29.2007 M.01.06. nr.09.2003) privind prevenirea.08.Of.1985. nr.07.Of. 403/10.Of.2005 privind protecţia mediului (M.03.11. şi la Protocolul privind substanţele care epuizează stratul de ozon.2001) pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. nr.09. 502/26.Of.2005. 1 .2007) Ordinul MMGA nr. 195/22. 932/10. 616/15.Of.08.2007. 89/30. al MSP nr.Of. nr. 519/15. 807/2003 prevenirea şi Transpunere totală Directiva Consiliului 76/769/CEE privind restricţiile de comercializare şi utilizare a anumitor substanţe şi preparate chimice periculoase Ultimele modificări: Directiva 2001/41/CE.M.M.12.1999 (M. 586/06.07.2000) Transpunere totală Directiva Consiliului 87/217/CEE privind reducerea poluării mediului cauzată de azbest amendată de: Regulamentul (CE) nr.2003 (M.09. Hotărârea de Guvern nr. 718/06. nr.01.12. 114/17. nr.Of. 584/03. 109/20.2007 M. Directiva 2002/62/CE Directiva 2003/2/CE.06. 360/02.Of.2006) Ordonanţa de urgenţă nr.02. nr. Directiva 2002/45/CE Directiva 2002/61/CE. nr. rectificare în M. 236/07.10.07. Ordinul MMDD nr. 292/15. 347/27.2007) Ordinul Ministrului Economiei şi Comerţului nr. completată de Hotărârea nr. nr.11. 1238/06.09.2006 .Of.08.08.10. 263/05. 78/16.2005 . nr.10. 195/2005 privind protecţia mediului Legea nr.M.05. 411/25. 718/06.2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis–ul comunitar în domeniul protecţiei mediului – M.Of. 498/23. al MSP nr. de la Londra.Of.Of.2005.10. rectificare în M.Of.2005. 347/27.Continuare pagina 34 Regulamentul Comisiei (CE) nr.M.Of. nr. 984/07.10.Of. 187/19. nr. nr.1993) pentru aderarea României la Convenţia privind protecţia stratului de ozon. nr. 852/21.10.2007 şi al Ministrului Muncii.07.Of.06.08.2004 .1990 Ordonanţa Guvernului nr.06. Directiva 2003/34/CE Directiva 2003/36/CE.03.03.2003 (M.M. 734/07.M.2005) privind plasarea pe piaţă a produselor biocide (modificată de Ordinul MS nr.05.Of. 1196/30. 1896/2000 Transpunere totală 1 2 Hotărârea de Guvern nr.2006 (M.03. 787/07.2006) pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1907/2006/CE Regulamentul Parlamentului European şi Consiliului (CE) nr. 713/22.2003 (M.Of. nr.2007 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 498/23. 586/06.2007) pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 159/03.M. nr. 195/2005 privind protecţia mediului Legea nr. 566/28.05.Of. nr.2005) privind metodele de prelevare a probelor şi de determinare a cantităţilor de azbest în mediu Legea nr. nr.M.1999) privind regimul comercial şi introducerea unor restricţii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon.12.2003 (M. nr. 646/07.2004. 899/07. nr. nr.2001 (M.2007 (M.2000 privind regimul deşeurilor Hotărârea de Guvern nr.2003) privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase (modificată de Legea nr.Of. nr. nr. Hotărârea de Guvern nr.Of. 426/18.Of. nr.07.1993 (M.Of.06.2005 privind protecţia mediului (M. 423/31.2005 .08. 114/17.04.2003) privind aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor pentru nerespectarea regimului special al substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi a modelului de chitanţă pentru plata amenzilor aplicate Legea nr.06. Familiei şi Egalităţii de Şanse nr. Directiva 2003/3/CE Directiva 2003/11/CE. 1173/02.11.01.09.2005 .07. Ordinul MMDD nr.2006) Ordonanţa de urgenţă nr. reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest (modificată de Hotărârea de Guvern nr.04.Of.12. Directiva 2004/98/CE abrogată de: Regulamentul (CE) nr. aprobată de Legea nr. 956/18.2006 . Hotărârea de Guvern nr. 502/26. nr. 616/15. din 27-29.2005 .Of. 195/22.2007. 1804/2003 Decizia Comisiei 2004/232/CE Regulamentul (CE) nr.06.2006 (M.2005.2004.2005. 217/15. 1461/06.2005 (M.Of. Directiva 2003/53/CE Directiva 2004/21/CE Directiva 2003/96/CE. nr. 88/31. 1461/06.2000 (M.2005) Hotărârea de Guvern nr. 1 . Directiva 2001/90/CE Directiva 2001/91/CE. nr. 236/07.

2002) Ordinul Ministrului Agriculturii. nr. 86/30.04. 635/05. 91/10. 72/23.10. nr. nr.2003 (M. 294A0207(01).1995) privind completarea şi modificarea denumirii şi clasificării mărfurilor în Tariful vamal de import al României cu descrierea şi clasificarea substanţelor care epuizează stratul de ozon Hotărârea de Guvern nr. 1 la HG nr.1995 (M. 9/02. 181/10.2005 (M. modificată de Directiva Consiliului 98/81/CE Legea nr.12. 9/08.1995) privind înfiinţarea. nr. 200A1025(01).11. Pădurilor şi Protecţiei Mediului nr. nr. nr.09. organizarea şi funcţionarea Comitetului Naţional pentru Protecţia Stratului de Ozon Hotărârea de Guvern nr. nr. produse şi echipamente înscrise în anexele Protocolului de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon Ordinul Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului nr.11. 1610/27. adoptat la Copenhaga la 25.Of.2003) pentru contingentarea consumului şi producţiei de substanţe care epuizează stratul de ozon în anul 2003 Ordinul MMGA nr. Pădurilor şi Mediului nr.01.Of. 13/06.Of.Of.2002 (M. 87/09. nr.12.Of.11.1992 Legea nr. 914/12. 899/07.1995 (M.02.Of.09.2002 şi al Ministrului Finanţelor Publice nr.Of.Continuare pagina 35 1 Protocolul de la Montreal cu privire la substanţele care epuizează stratul de ozon – Declaraţia Comunităţii Economice Europene adoptată prin Decizia 1988/540/CEE amendat prin: 291A1231(02).Of.02. nr. 243/17.01. adoptat la Beijing la 3. 898/11.Of.2005 (M.2005) Hotărârea de Guvern nr.2005 .03.Of. 61/05. 24/27. 159/03. 310/06. nr. 234/27. 486/05.04.Of.2002) pentru contingentarea consumului şi producţiei de substanţe care epuizează stratul de ozon în anul 2002 Ordinul Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului nr.02. 263/05.2002) privind etichetarea alimentelor Hotărârea de Guvern nr. nr.1996 (M.Of. 1529/12.09. prevăzute în anexa nr.02.2004) privind aprobarea Programului naţional de eliminare treptată a substanţelor care epuizează stratul de ozon.2001 (M.10. 105/07.2001) pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon.2006) pentru contingentarea consumului şi producţiei de substanţe care epuizează stratul de ozon Ordinul comun al Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului nr.2000) pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 114/04. 304/28.2001) pentru aprobarea OG nr. 1202/24. 89/30.10.M. 2037/2000 al Parlamentului şi Consiliului European Transpunere totală (după adoptare) Septembrie 2006 Directiva Consiliului 90/219/CEE privind utilizarea în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic.2004) pentru contingentarea consumului şi producţiei de substanţe care epuizează stratul de ozon în anul 2004 2 Legea nr.2001 (M. la Montreal.08.2004 (M.2003) privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase (modificată de Legea nr. 106/07.2000 pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon.01.12. 360/02.02.10.09. 202A0314(01) Transpunere totală Decizia Comisiei 2005/103/CE privind determinarea unui mecanism pentru alocarea cotelor pentru producătorii şi importatorii de hidrocarburi halogenate pentru anii 2003 2009 în concordanţă cu Regulamentul (CE) nr.1997 Legea nr.02.01. adoptat la cea de-a IX-a reuniune a părţilor. 1112/26.2002 privind nominalizarea birourilor vamale de control şi vămuire la frontiera pentru intrarea/ieşirea din ţară a substanţelor care epuizează stratul de ozon (M. 874/20 dec. Apelor.Of.04.10.2002 (M.02. 281/05.Of.2005) pentru aprobarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon.10.2002 privind etichetarea alimentelor 36 . 2007) pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind etichetarea alimentelor.2002 (M.02.02. nr.2005) pentru contingentarea în anul 2005 a consumului şi a producţiei de substanţe care epuizează stratul de ozon Ordinul MMGA nr.09. 150/06.Of.02.Of.12. 506/17. 98/02. 106/07. actualizat Ordinul Ministrului Apelor. 89/23.05.01.04.Of. nr.2007 (M.01. 99/18.02. nr.1999 Hotărârea Guvernului nr.1996) pentru aprobarea Procedurii de reglementare a activităţilor de import şi export cu substanţe. nr.Of. nr.2000 (M. nr. 58/22.2006 (M.1999 privind regimul comercial şi introducerea unor restricţii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon Legea nr. din 15 – 17. 147/27.2004 (M.

42/17.Of.2005) pentru aprobarea Formularului de prezentare a rezumatului notificării privind introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic. 2002/811/CE.2006) Ordinul Ministrului Agriculturii. care stabileşte linii directoare pentru aplicarea anexei nr. 471/14. 337/14. 43/23.2007 privind utilizarea în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 663/02.M. 856/13.12.Of.Continuare pagina 36 amendată de: Directiva 1994/51/CEE Directiva 1998/81/CE Decizia 1991/448/CEE Decizia 2001/204/CE Regulamentul (CE) nr.2008) pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. în conformitate cu Directiva 2001/18/CE.Of.2006 . nr. 44/23. 438/28.Of. 438/28. 44/23.01. 98/25.05.08. nr. Pădurilor şi Dezvoltării Rurale nr.12.04. ca atare sau în produse Transpunere totală Decizia Consiliului 2002/813/CE de stabilire.06.2008) pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2007) privind introducerea deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 237/07.2007 (M. a Formularului de prezentare a rezumatului notificării privind introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic.2006) privind autorizarea cultivatorilor de plante modificate genetic (modificat de Ordinul MAPDR nr.09.05. a Formularului de prezentare a rezumatului notificării privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic. nr.Of.01.07.Of.2007 (M.2005 (M. în conformitate cu Directiva 2001/18/CE.10.2006 (M. 21/11.2005 (M. 1829/2003 Implementat de Regulamentul (CE) nr. nr. 923/06. Pădurilor şi Dezvoltării Rurale nr. 1882/2003 Decizia 2005/174/CE Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2001/18/CE pentru introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic şi de abrogare a Directivei 90/220/CEE amendată de: Decizia 2002/623/CE Decizia 2002/811/CE Regulamentul (CE) nr. 100/08.2007 (M.2005) privind aprobarea Formularului pentru prezentarea rezultatelor introducerii deliberate în mediu a plantelor superioare modificate genetic.2007 privind utilizarea în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic Ordinul Ministrului Agriculturii. în alte scopuri decât introducerea pe piaţă Ordinul MMGA nr. 704/04.2007) privind utilizarea în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic Legea nr. VII la Directiva nr. nr. 2001/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic şi care abrogă Directiva Consiliului nr. 606/06.2006 (M.Of.08.07. nr.2007 (M.09. 770/11. 21/11. în alte scopuri decât introducerea pe piaţă Transpunere totală Decizia Comisiei 2003/701/CE de stabilire.04. nr. 1829/21.01. nr. 44/23.01. în alte scopuri decât introducerea pe piaţă Transpunere totală 1 2 Ordonanţa de urgenţă nr.Of. 90/220/CEE Transpunere totală Decizia Consiliului 2002/812/CE de stabilire.02.Of.06. nr.2007) pentru aprobarea Îndrumarului privind evaluarea riscurilor asupra mediului şi sănătăţii umane.05.Of. a Formularului de prezentare a rezultatelor introducerii deliberate în mediu a plantelor superioare modificate genetic.2007) privind utilizarea în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic Legea nr.2008 (M.2005 (M.2005 (M. 937/20.Of. 3/09. nr.2008) pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru Securitate Biologică Ordonanţa de urgenţă nr. 1295/23. nr. 641/2004 Regulamentul (CE) nr.01. ca atare sau în produse Ordinul MMGA nr.2006) pentru aprobarea Formularului de prezentare a rezumatului notificării privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic. nr. datorate introducerii deliberate în mediu şi pe piaţă a organismelor modificate genetic Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr.Of. în alte scopuri decât introducerea pe piaţă 37 . 2002/811/CE Ordinul MMGA nr.Of. schiţate în Anexa III a Directivei 90/219/CEE Transpunere totală Decizia Consiliului nr.2008 (M.09.2005) care transpune Decizia Consiliului nr.05. 3/09. în conformitate cu Directiva 2001/18/CE. nr.06. 864/26.05. 44/23.10. 838/15. 631/05. nr. 437/28.2006) privind controlul şi certificarea calităţii seminţelor prin testarea soiurilor nemodificate genetic şi care pot fi impurificate cu soiuri modificate genetic Ordonanţa de urgenţă nr.2008 (M.11. 1830/2003 Transpunere totală (după adoptare semestrul II 2006) Decizia Comisiei 2000/608/CE referitoare la liniile directoare pentru evaluarea riscului.Of.01.09.

07. care modifică Decizia 91/448/CEE Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 55/16.12.03.M. 48/22. 84/535/CEE.2004 . nr.Of. 90/67/CEE care stabileşte constituirea unui comitet consultativ pentru protecţia animalelor utilizate în scop experimental sau în alte scopuri ştiinţifice Transpunere totală Decizia Comisiei 2004/204/CE ce stipulează ordonarea detaliată pentru operarea în registre pentru înregistrarea informaţiilor privind modificările genetice apărute în OMG.04.10. adoptat la Montreal la 29.2001 (M.2000 (M. 265/29.06. 62/05.Of. 503/26.01.2006 (M.11.2006) pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2007) privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 471/09. 1946/2003 privind transporturile peste frontiera a organismelor modificate genetic Transpunere totală Directiva Consiliului 86/609/CEE privind protecţia animalelor utilizate în scop experimental sau în alte scopuri ştiinţifice modificată de: Directiva 2003/65/CE Transpunere totală 1 2 Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 84/537/CEE. nr. 153/02.2007 (M. 84/30. 829/14.2003. 941/14. nr.09.Of.M.2006 (M.Of. 712/08.Of. 71/28.2005 privind protecţia mediului (M.2002 (M.Of.Of. 713/22.Of.06. 586/06.2006 (M.02.2002) pentru aprobarea OG nr.2003 pentru ratificarea Protocolului de la Cartagena privind biosecuritatea la Convenţia privind diversitatea biologică (semnată la 5. 741/17.Of.M.02.07.Of. 256/22. 84/538/CEE.2007) pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2003) Hotărârea de Guvern nr. 697/24. 398/13.2007) Ordinul Ministrului Agriculturii. nr. 84/533/CEE.12.2006) privind trasabilitatea şi etichetarea organismelor modificate genetic şi trasabilitatea alimentelor şi hranei pentru animale. 114/17.08. nr.11. 535/23. 1946/2003 din 15 iulie 2003 privind mişcarea transfrontieră a organismelor modificate genetic Legea nr. 1829/2003 privind produsele alimentare şi furajele modificate genetic Transpunere totală Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. nr.01. 192/26.03. 608/31. 206/06.2007 (M.Of. nr.2005 (M. 400/20.M.2005) pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte constituirea unui comitet consultativ privind protecţia animalelor utilizate în scopuri experimentale şi în alte scopuri ştiinţifice ZGOMOT Legea nr. Alimentaţiei şi Pădurilor nr.10. 1830/2003 privind urmărirea şi etichetarea organismelor modificate genetic şi urmărirea produselor alimentare şi furajere produse din organisme modificate genetic. 497/23.2007) pentru înfiinţarea Registrului naţional al informaţiei cu privire la modificările genetice din organismele modificate genetic şi transmiterea informaţiei către Comisia Europeană Legea nr.01. 12/28. Of. şi de modificarea Directivei 2001/18/CE Transpunere totală Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr.Of.2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului .08. nr.08.2007) privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor Directiva Parlamentului European şi Consiliului 2000/14/CE pentru armonizarea legilor statelor membre privind zgomotul emis de echipamentele utilizate în exteriorul construcţiilor (înglobează următoarele 9 directive: 79/113/CEE.Of.Of.02.12. Ordonanţa Guvernului nr. 1196/30.Of. rectificare în M. 1756/06.10.Continuare pagina 37 Decizia Comisiei nr. 4 din Directiva Consiliului 90/219/CEE. Decizia Comisiei 96/134/CE. nr. 195/2005 privind protecţia mediului Hotărârea nr. nr.1992 la Rio de Janeiro).Of. 406/11.2002 (M.2002) pentru aprobarea Instrucţiunilor privind adăpostirea şi îngrijirea animalelor folosite în scopuri ştiinţifice sau în alte scopuri experimentale Ordinul ANSVSA nr. 84/534/CEE. nr. nr. 86/662/CEE) Transpunere totală 38 . nr.2003 aprobată prin Legea nr.10.10.06. 621/30.2001) privind evaluarea conformităţii produselor (modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 143/01.07.03.2004) Legea nr.03.2002 şi Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului nr.02.05. nr. prevăzute în Directiva 2001/18/CE Decizia Consiliului 2002/628/CE privind concluziile Comisiei Europene ale Protocolului de la Cartagena privind Biosecuritatea Transpunere totală Decizia Comisiei 91/448/CEE privind liniile directoare pentru clasificarea la care se referă art. nr. 206/06. 84/536/CEE. 84/532/CEE.08. nr.2004 aprobată de Legea nr. nr.01.Of. 81/01. 37/30. obţinute din organisme modificate genetic Hotărârea de Guvern nr.2006) Ordonanţa de urgenţă nr.09.2006 (M. 173/09. nr. 195/22.05.08.03.2004 .2005.2006) privind hrana pentru animale şi alimentele modificate genetic Hotărârea nr. 88/31. 59/11.2007 (M.2002 pentru protecţia animalelor folosite în scopuri ştiinţifice sau în alte scopuri experimentale (modificată şi completată de OUG nr.2003 .01.

482/01.2004) Hotărârea de Guvern nr. 713/22.Of.2002) privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea energetică pentru introducerea pe piaţă a cuptoarelor electrice de uz casnic Hotărârea de Guvern nr.06. nr. nr.11. 348/21. nr. nr.Of. nr.Of.M.07. nr. nr.04.2005) privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental (modificată şi completată de Hotărârea de Guvern nr. 598/21. 88/31.08. nr. nr.1998) privind asistenţa de sănătate publică Hotărârea de Guvern nr.Of. 522/24. 321/14.12. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor Ordinul Ministerului Economiei şi Comerţului nr.Of.08.2004) privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a aparatelor electrocasnice în funcţie de nivelul zgomotului transmis prin aer Legea nr.2003 .04. 941/14.2002) pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea şi notificarea naţională a laboratoarelor de încercări. 437/06.Of. Hotărârea de Guvern nr.12.2000 .Of.01.07.2001 (M.11.2003) privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică pentru introducerea pe piaţă a aparatelor de climatizare de uz casnic Legea nr.2004 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecţie şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă (M. nr. şi a regulilor de aplicare şi utilizare a marcajului naţional de conformitate CS (modificată de: Hotărârea de Guvern nr.2004) Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 267/17. 621/30.2001 privind evaluarea conformităţii produselor. 1117/10.04.Of.Of. 503/26.Of.Of. 845/28.01.04. 321/14.12.10. nr.06. nr.08.2004 (M.2004) Hotărârea de Guvern nr. 674/28.2004) Ordinul Ministrul Economiei şi Comerţului nr. 487/16.2002 (M.07.05.10. 195/22. nr. 166/26. 406/11.2000) Legea nr. 204/01.04.2001 (M.2002 (M.1997 (M.07. precum şi a organismelor de certificare şi inspecţie care realizează evaluarea conformităţii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr.Of. organizarea şi funcţionarea Comitetului Interministerial pentru Supravegherea Pieţei Produselor şi Serviciilor şi Protecţia Consumatorilor Hotărârea de Guvern nr.2001) privind înfiinţarea. 383/22.M.07.2007 (M.2006) pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea procedurilor ce se utilizează în procesul de evaluare a conformităţii produselor din domeniile reglementate. 115/05. 785/29.Of. 119/14. 1274/20.Of.2001 (M.2003 aprobată prin Legea nr. nr. 536/23. nr. 681/19. nr. nr.05. 485/19. 807/2003 Transpunere totală Directiva Parlamentului European şi Consiliului 2002/49/CE privind evaluarea şi managementul zgomotului în mediu înconjurător Transpunere totală Hotărârea de Guvern nr.04.Of.01. 2176/30.2004 .2001 (M. 586/06.M.06. 712/08.01. 388/06.06.2005 (M. rectificare în M. nr.2004) privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate care se referă la metodele de m ăsură şi verificare a nivelului de zgomot transmis prin aer de aparatele electrocasnice Hotărârea de Guvern nr.1997) pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei Hotărârea de Guvern nr. nr. 177/18. 68/30.Of. 608/31.10. 114/17.2003 . nr.Of.Of.07.Of. 19/10. 1236/22. 445/08.2007 .06.Of. 788/27.Of.2002 (M. nr.12.2005.11.Of. nr.2002 (M.2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant) 2 39 .06. nr. 741/17. 630/15.2006) pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.08. 671/19.02.07.2001 (M.10.10. nr. 90/12. 313/06.2007 şi republicată în M. nr.Continuare pagina 38 1 Directiva Consiliului 86/594/CEE privind zgomotul emis de aparatele electrocasnice amendată de: Regulamentul (CE) nr. prevăzute în Legea nr. Ordonanţa Guvernului nr.04. 195/2005 privind protecţia mediului Legea nr.Of. nr.2001) privind stabilirea cerinţelor referitoare la eficienţa şi etichetarea energetică pentru introducerea pe piaţă a maşinilor combinate de spălat şi uscat rufe de uz casnic Hotărârea de Guvern nr.2004 pentru aprobarea unor m ăsuri privind desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformităţii echipamentelor destinate utilizării în exteriorul clădirilor (M. 377/11.08. 396/29. 140/03.2003.10.2002) privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică pentru introducerea pe piaţă a maşinilor de spălat vase de uz casnic Hotărârea de Guvern nr. 157/23.2002. nr. 1605/23.07.1998 (M.1996) privind protecţia muncii (modificată de Legea nr.Of. nr. 265/29.10. republicare în M.08.M.2004 aprobată de Legea nr. 608/31.08.M.01.2004 (M.12.Of.Of.2006) Ordonanţa de urgenţă nr.06.01.02.1996 (M.M. 62/05.2006 (M.10. 1196/30.Of.M.07.Of. 100/26.2004 .2008 cu denumirea HG nr.Of. 27/17.06.2001) privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienţa energetica pentru introducerea pe piaţă a maşinilor de spălat rufe de uz casnic Hotărârea de Guvern nr.2007) pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. nr.2003 (M.Of.12. 33/15.2001) privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică pentru introducerea pe piaţă a uscătoarelor electrice de rufe de uz casnic cu tambur Hotărârea de Guvern nr. 407/02. 358/27.2003.2001) privind evaluarea conformităţii produselor (modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. nr. 71/24.02.10.10.2005 privind protecţia mediului (M.04.2004 . nr.Of. 71/28.

nr. 1514/29.08.2004) privind principiile de organizare.1997 (M. nr.07.2005) Hotărârea de Guvern nr. 386/22. nr.01. 718/30.06.04.2005) pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele.Continuare pagina 39 1 Decizia Consiliului 99/847/CE privind stabilirea Programului de acţiune comunitar în domeniul Protecţiei Civile amendată de: Decizia 2005/12/CE de modificare a Deciziei 1999/847/CE în ceea ce priveşte prelungirea programului de acţiune comunitar în domeniul protecţiei civile Transpunere totală` Hotărârea de Guvern nr.2006 (M.2006) pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul al indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activităţile din zonele industriale.08.2000 (M. 885/31. pentru situaţii de urgenţă Ordinul Ministrul Administraţiei şi Internelor nr.Of.2006 (M. nr. nr. 486/05. nr.Of.2005) pentru stabilirea unităţilor responsabile cu elaborarea hărţilor de zgomot pentru căile ferate.2004 (M. nr. 2288/09. nr.M.Of.Of.12.2004 (M. 481/08.Of. 1397/31. analizarea şi evaluarea hărţilor strategice de zgomot PROTECŢIE CIVILĂ Legea nr. 844/19.10. celelalte organe centrale şi organizaţii neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă Ordinul MAI nr. 1474/12. 678/30. 1492/09.Of.09. feroviar şi aerian din vecinătatea aeroporturilor Ordinul MTCT nr.2005 . organizare.2004 (M.08.2006) pentru aprobarea Regulamentului de planificare.09.2004 (M. 1491/09. 493/12. 1094/24.09.07. nr. nr.05.Of.09. nr.Of.Of.11. precum şi limitele de competenţă ale acestora (modificat de Ordinul MTCT nr.11.2004 (M. respectiv al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.1990 Hotărârea de Guvern nr.07.2004) pentru aprobarea structurii cadru a Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea inspectoratelor judeţene.Of.2004) pentru aprobarea structurii-cadru a Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea inspectoratelor judeţene. 915/26.2000) privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 370/28. MSP nr. nr.2007 (M. 382/06.2004) pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (modificată de Hotărârea de Guvern nr.09. nr.2007 – M. a hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune aferente acestora.10. 884/28.06.M. nr. 884/28. 730/25.09. respectiv al municipiului Bucureşti. 160/03.09. adoptată la Londra la 30.M.10.2005) Ordinul Ministrul Administraţiei şi Internelor nr.2005 .06. 960/20.2005) pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă (modificat de Ordinul MAI nr. funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste Hotărârea de Guvern nr. răspunsul şi cooperarea în caz de poluare cu hidrocarburi.10.Of. 885/28. 1490/09.2006 şi MAI nr. atribuţiile.10.2000 pentru aderarea României la Convenţia internaţională privind pregătirea.Of. nr.08.12. 720/03. 314/07. 599/12.2004 (M.2006. 786/02.2004) privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (modificată de Hotărârea de Guvern nr.Of. 14/27. nr.09.09. nr. drumurile şi aeroporturile aflate în administrarea lor.06.Of.2005) pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă Ordinul Ministrul Administraţiei şi Internelor nr. 380/03.Of.09.Of. 885/28. 864/18. 958/19.Of. pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă Ordin Ministrul Administraţiei şi Internelor nr. 766/23. nr.2004 (M.1997) privind organizarea şi conducerea acţiunilor de evacuare în cadrul protecţiei civile Hotărârea de Guvern nr. 636/19.01. 1489/09.12.Of.10.2007) privind modificarea Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.2004 (M.03. 222/19.04. 1344/17.Of.2004) privind protecţia civilă Legea nr. 583/24.2006) Hotărârea de Guvern nr. 1474/12. funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă Hotărârea de Guvern nr.2005 (M.Of.2005) pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă 2 40 . nr.05.05. 370/28. 1830/21.2006) privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot Ordinul MMGA nr. din domeniul propriu de activitate.10. nr.2005 (M. 109/02. pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr.08.2004 (M.11.06.2007) Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr.09.2006.09. nr.2004) pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică.2006 . 217/30. 960/20.11. MTCT nr.2005 (M. 1258/01. de traficul rutier.2006 pentru aprobarea Regulamentului de planificare.2006 (M.Of.2007 (M.Of. 712/23. nr. nr. 1114/09.07.07. 360/14. 9/04. organizare.2007) pentru aprobarea Ghidului privind realizarea.11.09.Of.10.

788/24. prin Rezoluţia MEPC 119(52) a Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin din 15. 38/16.10.2007) pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor anexei VI „Reguli privind prevenirea poluării atmosferei de către nave” la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave.12. 2 din 5. nr. nr. nr.1992) pentru ratificarea Convenţiei privind protecţia Mării Negre împotriva poluării. 517/30.09. 35/29.2007pentru acceptarea amendamentelor la Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul IBC). 1969. nr.Of. 1 din 21.M.10.10.2002) Legea nr. avertizare. 735/14.07.2006) Decizia Parlamentului European şi a Consiliului 2850/2000/CE privind stabilirea unui cadru comunitar de cooperare în domeniul poluării marine accidentale sau deliberate amendată de: Decizia 2004/787/CE Ordinul Ministrul Administraţiei şi Internelor nr.12.08. 57/18. 1259/10.1992 (M. nr. semnat la Bruxelles la 28.11.02.2003 şi la Bucureşti la 25. nr.Of.Continuare pagina 40 1 Decizia Consiliului 2001/792/CE.12. nr.11.2000 (M.2000 (M.10. nr. şi a unor amendamente la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave.04.12. 349/18. respectiv.176(79) a Comitetului Securităţii Maritime din 10. 14/27. nr. 160/24.2006 (M.Of.Of.02.2005 (M.08.S.Of. 1 din 21.Of. adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.10.09. modificată prin Protocolul încheiat la Londra la data de 17. adoptată la Londra la 30.01.1978 Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 15/27.08.03.2005 2 41 .2000) pentru aderarea României la Protocolul din 1992 pentru amendarea Convenţiei internaţionale privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi.2006 (M.02.Of.2001 (M.2007 (M. 642/20. nr. 964/29. amendată.1992 Legea nr.01. avertizare şi alarmare a populaţiei Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. prealarmare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă Legea nr.07.02.2000 (M. 886/30. aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (MARPOL 73/78) Ordinul MT nr. nr.2007) privind acceptarea unor amendamente la anexa I revizuită şi la anexa IV revizuită la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave. semnată la Bucureşti la 21. 840/27.2000) privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.2004) privind protecţia civilă Legea nr. 899/07. 481/08. nr.11.1978 (MARPOL 73/78) HG nr.10. Euratom de instituire a unui mecanism comunitar pentru favorizarea unei cooperării întărite în cadrul intervenţiilor de asistenţă în domeniul protecţiei civile Transpunere totală Transpunere totală (după aprobare 31. nr. modificată prin Protocolul încheiat la Londra la 17. 1105/11.2006 (M.). nr. desfăşurarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie ale serviciilor de urgenţă profesioniste Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.2004 (M.09. 486/05. aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta Legea nr.2004 (M.2005 şi. 681/19.2001 (M. în forma corectată de documentele MEPC 52/24/Add.2000) privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 684/25. nr.1990 Legea nr. 485/08.01. 3/18.Of.144(54) a Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin din 24 martie 2006 Ordinul Ministrului Transporturilor nr.1993) pentru aderarea României la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave. 242/29.2004) pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre România şi Comunitatea Europeană privind participarea României la Mecanismul comunitar de facilitare a întăririi cooperări în intervenţiile de asistenţă în domeniul protecţiei civile.05.Of.1/Corr. 750/13.02.Of. nr.02.2002 .2005) privind ratificarea Acordului dintre Comunitatea Europeană pentru Energie Atomică (EURATOM) şi statele care nu sunt membre în Uniunea Europeană privind participarea acestora din urmă la reglementarea schimbului de informaţii în timp util în cazul unei urgenţe radiologice (ECURIE).1993 (modificată de Legea nr.2002 Legea nr. răspunsul şi cooperarea în caz de poluare cu hidrocarburi. în forma corectată de documentul MSC 79/23/Add. 160/03.10.Of.2007 (M. încheiat la Londra la 27.2001) privind acceptarea anexei nr.01.11.03. nr.Codul I.2004. 85/28.09.09.1993 (M.Of.01.2005 şi MEPC 52/24/Add. 37/29. nr.2005) privind instituirea serviciului de permanenţă la toate primăriile din zona de risc în caz de iminenţă a producerii unor situaţii de urgenţă Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. semnat la Bruxelles la 29. 696/15. 50/19. 107/30. 3/ Corr.10.08.Of.Of. organizarea.1997 (M.2001) pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.04. 580/23. 1184/06.1992 Legea nr.06.2006) pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 161/21. 98/16. 671/27.11.08.05. 3/ Corr.Of.Of.2006) pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de înştiinţare.Of.2004 Legea nr. adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.2007) pentru acceptarea amendamentelor la Codul pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul BCH). 158/03.06.2005) pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul naţional integrat de înştiinţare. adoptat de către Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia A 741 (18) din 4.01.2005 (M. 1134/13.1997) privind acceptarea de către România a Codului internaţional de management pentru exploatarea în siguranţă a navelor şi pentru prevenirea poluării (Codul internaţional de management al siguranţei .Of.M.2005 (M.01.2004. 1094/24.Of.08.Of. 6/08. pregătirea.2000 (M.03.12. 165/02.04. III. 736/22. 486/05. nr.11. nr.2000) pentru aderarea României la Convenţia internaţională privind pregătirea.03. nr.2006) pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea.07.2007 (M.Of.12.

2005) privind acceptarea amendamentelor la anexele la Protocolul din 1978 referitor la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (MARPOL 73/78).Of.02.M.Of.03. nr.Of. nr.09.01.05.2004 (M.05.2004 .2004 – M.11. 217/09.02. 33/29.2004.2003 . 365/23.05.08.2005) pentru aprobarea Normelor privind monitorizarea radioactivităţii mediului în vecinătatea unei instalaţii nucleare sau radiologice Legea nr. 642/25.11. nr.Of.Of.2007 – M.1992 (M.2006) Ordinul MLPTL nr.Of.Of. 305/29.Of. adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională la Londra prin rezoluţiile MEPC. nr.2000 (M.2002 (M.02. Legea nr.10. 784/29. 1627/23.04.2003) Hotărârea de Guvern nr. 1969.07. nr.Of.Of.2001 (M.04.04.12.2006 pentru acceptarea amendamentelor privind limitarea sumelor din Protocolul din 1992 pentru amendarea Convenţiei internaţionale privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi. Hotărârea de Guvern nr.2005 (M.Of. 544/02.11.2006) Ordinul preşedintelui CNCAN nr. nr. 142/05. Legea nr.02.2005) pentru acceptarea anexei IV revizuite la Convenţia Internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave. nr. 212/27.Of.Of. 659/22. Ordinul preşedintelui CNCAN nr. 94/14.2005) pentru aprobarea Normelor privind sistemele de oprire rapidă pentru centralele nuclearo-electrice de tip CANDU Ordinul preşedintelui CNCAN nr. nr.Continuare pagina 41 1 Directiva Consiliului 96/29/Euratom de stabilire a normelor de baza de securitate pentru protecţia sănătăţii lucrătorilor şi a populaţiei împotriva pericolelor prezentate de radiaţiile ionizante Transpunere totală Legea nr.2005 (M. 805/06. 115/12.Of.2004 (M. 1467/09. nr. organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române de Intervenţii şi Salvare Navală – ARISN aprobată prin Legea nr. 1164/08.2004) privind înfiinţarea.1996 (republicată M. 301/04. nr.02.10.2006) Hotărârea de Guvern nr. 861/21. 552/27.10.2004) Legea nr.12.11.Of.03. nr. 61/22. 698/15.2001 Ordonanţa de Guvern nr.11. nr.01.1996 .2002) privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Navale Române Hotărârea de Guvern nr. 573/23.07.07. 63/22.2007 (M.Of.2004) SECURITATE NUCLEARĂ ŞI RADIOPROTECŢIE Legea nr.10.10. nr. modificată prin Protocolul încheiat la Londra la data de 17 februarie 1978 (MARPOL 73/78). 317/10.03.2004 (M.11.2007) pentru aprobarea Ghidului privind verificarea periodică a sistemelor de protecţie fizică a instalaţiilor nucleare 2 42 .Of.115(51) a Comitetului pentru Protecţia Mediului Maritim la Londra 11 aprilie 2004 Legea nr.2005 (M.11. nr. 1593/18. 1084/02. 181/05. al Ministrului Transporturilor. 636/17.12. 78/18.2000) pentru aprobarea Normelor metodologice de implementare a prevederilor Convenţiei internaţionale privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi.Of. nr.04.M.2007) pentru aprobarea Ghidului privind protecţia preventivă a instalaţiilor nucleare Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr.Of.2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Deşeuri Radioactive (M. 182/15.Of.Of. nr.2003 . 652/25. 1133/10. 1022/25. 893/05. 1730/16. 652/13.2006.12.116(51) la 1 aprilie 2004 Legea nr.2004) Hotărârea de Guvern nr. 750/15.2006 – M.2006.10.Of.2003) privind aprobarea Planul Naţional de pregătire.2002) privind aprobarea sistemelor de raportare a incidentelor în care sunt implicate nave maritime care transportă mărfuri periculoase.11. 305/25.2000) privind dispozitivele medicale Hotărârea de Guvern nr. 77/01.2004.2004. încheiat la Londra la 27.11.M.09. nr.111(50) la 4.01. 1232/29.2007 (M.11. nr.2004) privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare (modificată de Hotărârea de Guvern nr. răspuns şi cooperare în caz de poluare marină cu hidrocarburi (modificată de Hotărârea de Guvern nr. 111/10.2005 (M.06.2003.08.Of. 193/13.09.M. adoptată de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC. nr. 1029/21.09.2004 . 459/21. Construcţiilor şi Turismului nr.02. nr.07.Of.2002 (M.Of.2007) Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr.95 (46) a Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin la Londra la 27.2002 (M.2004) privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române de Intervenţii şi Salvare Navală ARISN (modificată de Hotărârea de Guvern nr.12.Of. nr. 1992) (modificată de Hotărârea de Guvern nr.10. 91/31.2006 . 275/26. 69/27. adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.Of.08.Of. 69/24.12. 992/09. 389/03. 1992 (CLC. 337/08. 1/01.03.05.01.2000 (M.2004) Hotărârea de Guvern nr.1998) privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare (modificată şi completată prin Legea nr. 923/17. 176/18.Of.06.2003 şi MEPC. nr. 674/27. 304/29. 111/10.2003 (M. nr. nr.2004 şi al Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.M. nr. republicare Lege nr.07.2006 . substanţe dăunătoare şi/sau poluanţi marini Ordinul comun al Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. nr.10.2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comandamentului Operativ pentru Depoluare Marină (M. nr.M. 343/20. 291/31.M.07.2002) pentru acceptarea Amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 referitor la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave.05.01. 1601/23. nr. nr.Of. 33/15.09. 549/29. nr.12.

Of. nr.2006) pentru aprobarea Normelor privind revizuirea periodică a securităţii nucleare pentru centralele nuclearoelectrice Ordinul Preşedintelui CNCAN nr.Of. 381/05.2003) Ordinul Preşedintelui CNCAN nr.Of.10. 173/16. nr. nr.2003 (M.01. 289/02. 867/02. 111 bis/04.1997) pentru aprobarea Normativului de acordare şi de utilizare a echipamentului individual de protecţie la radiaţii ionizante RP 06/1997 Ordinul Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului 942/27.01.2004 (M.10.2004) Ordinul preşedintelui CNCAN nr. 318/23. 873/09. nr. 291/30.2004) Ordin al Preşedintelui CNCAN nr. nr.2004 (M.05. 281/16.2002) pentru aprobarea Normelor privind supravegherea medicală a persoanelor expuse profesional la radiaţii ionizante (modificat de Ordinul MSF nr. 393/04.2004 .Of. nr.2004 . nr. 366/22. nr.12.12. 184/10.12. 94/14.12. 764bis/30.08.12.2002) pentru aprobarea Normelor de securitate radiologică privind gospodărirea deşeurilor radioactive provenite de la mineritul şi prepararea minereurilor de uraniu şi toriu 2 43 . 1253/24.2001) pentru aprobarea Metodologiei privind examenul medical la angajarea în muncă. 192/26.2006 – M.08. 207/24.07. nr.2007) privind gospodărirea în siguranţa a deşeurilor radioactive Ordinul preşedintelui CNCAN nr.2003 (republicată în M.2004) pentru aprobarea Normelor privind calculul dispersiei efluenţilor radioactivi evacuaţi în mediu de instalaţiile nucleare Ordinul Preşedintelui CNCAN nr.2004) pentru aprobarea Normelor privind măsurările meteorologice şi hidrologice la instalaţiile nucleare Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.2006) Ordinul Preşedintelui CNCAN nr.M. nr.04.2003 (M. 944/28.12.2006 (M. 404/29.08.08.Of.10.2002 (M.2004) pentru aprobarea Normelor sanitare de bază privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare Ordinul Preşedintelui CNCAN nr.11. nr.Of. 924/23.08.2001 (M.2004 (M. 980/07. 980/07.Of.2004 pentru aprobarea Normelor privind eliberarea de sub regimul de autorizare a materialelor rezultate din practici autorizate în domeniul nuclear (M.06.Of.2004) Ordinul preşedintelui CNCAN nr.Of.2004) Ordinul preşedintelui CNCAN nr.Of.2001 privind aprobarea regulamentului de funcţionare al CNCAN. 836/27.03. 1253/24.Of.Of.05.Of. 1253/24. 294/30. nr.Of.11.2004 (M. 1253/24. nr.12. nr.2001) privind aprobarea Normelor de securitate radiologică – Proceduri de autorizare Ordinul MSF nr.2004) pentru aprobarea Normelor de securitate radiologică .2004) Ordinul preşedintelui CNCAN nr.08.2004 . 155/02.12.06. nr. 62/31.2004 (M.Of.2000) pentru aprobarea Normelor fundamentale de securitate radiologică (completat de Ordinul Preşedintelui CNCAN nr.2006 (M.12.03. 324/09.2003) pentru aprobarea Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic şi radiologie intervenţională (modificat de Ordinul CNCAN nr. controlul medical periodic şi examenul medical la reluarea muncii Ordinul MSF nr. nr. nr.06. nr.2004) Ordinul Preşedintelui CNCAN nr.2004) pentru aprobarea Normelor de securitate radiologică – sisteme de măsurare cu surse de radiaţii (modificat de Ordinul CNCAN nr.Of.2000 (M. 534/15. 56/25. 527/11.M. nr. 1032/20.09. 11/30.12. 532/14. 171/31. nr.11. nr. 530/14.Of. de prelucrare a materiilor prime nucleare şi de producere a combustibilului nuclear Ordinul Preşedintelui CNCAN nr.2006) pentru aprobarea Normelor privind evaluările probabilistice de securitate nucleară pentru centralele nuclearoelectrice Ordinul Preşedintelui CNCAN nr.Of.M.Of.09. 135/11.06.2004) pentru aprobarea Normelor de securitate radiologică în practica de radioterapie (modificat de Ordinul CNCAN nr.Of.05.Of.Of.M.01.Of. prin care s-a înfiinţat Registrul Naţional de Doze Ordinul preşedintelui CNCAN nr. nr.M.2004 pentru aprobarea Normelor Fundamentale pentru gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive (M.12.08.01. 14/24. 289/27. 293/30.06.2003) pentru aprobarea normelor de radioprotecţie operaţională privind desfăşurarea practicii de control nedistructiv cu radiaţii ionizante (modificat de Ordinul CNCAN nr.12.12.2002 .10.2006 (M.1997 (M.2003 şi Ordinul Preşedintelui CNCAN nr.11.Of. nr.12. nr.10. 439/22.Proceduri de autorizare a activităţilor de minerit şi preparare a minereurilor de uraniu şi toriu. 34/18. 144/05. 360/20. 361/20. 15/13.2004) Ordonanţa Guvernului nr.2001 (M. 316/07. 734/28.Of.2004 (M.04.05.2004 .10.04.2001 (M. examenul medical de adaptare. 1159/08.Of. nr. 1189/13.Continuare pagina 42 1 Ordinul MAPM nr.05.05. 761/30. 393/04.2006) pentru aprobarea Normelor de securitate radiologică privind dezafectarea instalaţiilor de minerit şi/sau preparare a minereurilor de uraniu şi/sau toriu (abrogă Ordinul Preşedintelui CNCAN nr.05. nr.

2004 (M.Of.Of. nr.2004 2 44 .05.10.2004.2002) Legea nr.Of. 202/15. Legea nr.M. 15/13. 127/12.Of. 322/15.12.M.11.10.2004) Ordinul MMGA nr. Pădurilor şi Protecţiei Mediului nr.11.07.06. 195/13.05.02.12. 757/06. 1164/08.Of. 326/25.1998) pentru aprobarea Acordului dintre Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare din România şi Comisia Elenă pentru Energie Atomică a Republicii Elene privind notificarea rapidă a unui accident nuclear şi schimbul de informaţii asupra instalaţiilor nucleare. 265/03. 549/29. 933/25. 944/2001 Ordinul Preşedintelui CNCAN nr. 936/20.1993) privind aprobarea normelor republicane de securitate nucleară. nr.1997) pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind notificarea rapidă a accidentelor nucleare.2003 .1997) pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind notificarea rapidă a unui accident nuclear şi schimbul de informaţii asupra instalaţiilor nucleare.08.1997 Hotărârea de Guvern nr.08. nr.2006.11. 223/11. 213/23. 734/10.Of.08.01.2003) pentru aprobarea completărilor la Normele privind supravegherea medicală a persoanelor expuse profesional la radiaţii ionizate. 111/10.12. nr.09.1997 Hotărârea de Guvern nr.1996 .2004) privind protecţia civilă Legea nr.2002) pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovace privind notificarea rapidă a unui accident nuclear şi schimbul de informaţii asupra instalaţiilor nucleare. nr.2002 (M. nr.1995 (M. 423/25. semnat la Bucureşti la 26. nr.2002) pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse privind notificarea rapidă a unui accident nuclear şi schimbul de informaţii asupra instalaţiilor nucleare. nr. semnat la Bucureşti la 18.2006) pentru aprobarea Ghidului privind cerinţele tehnice pentru proiectarea.04. pregătirea şi intervenţia la accidente nucleare şi urgenţe radiologice Hotărârea de Guvern nr. privind planificarea.1990) pentru aderarea României la Convenţia cu privire la notificarea rapidă a unui accident nuclear şi la Convenţia cu privire la asistenţă în caz de accident nuclear sau urgenţă radiologică Ordinul Ministrului Apelor.1998) privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare (modificată şi completată prin Legea nr.M.05.Of. 698/15.05.Continuare pagina 43 1 Decizia Consiliului 87/600/Euratom privind procedura comunitară pentru schimbul rapid de informaţii în caz de urgenţă radiologică Transpunere totală Ordinul Preşedintelui CNCAN nr. nr. 552/27. nr. 63/22. 11/08.12. nr. 1267/29.1996 (republicată M.2006 .2002) pentru aprobarea Normelor de securitate radiologică privind radioprotecţia operaţională în mineritul şi prepararea minereurilor de uraniu şi toriu (modificat de Ordinul CNCAN nr. nr. 880/06.2006 (M.04.Of. 825/07.09. în timp de pace.08.1997 (M.09.1998 (M.12. 319/14.10.05.2002 (M.2002 (M.M.05.1997 Hotărârea de Guvern nr. 942/27.Of.11. semnat la Viena la 22.2002 Hotărârea de Guvern nr.Of. nr. nr. nr.1998) pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind colaborarea în domeniul protecţiei civile.05. nr.12.2001 (nu a fost publicat) pentru aprobarea regulilor interne ale CNCAN Ordinul Preşedintelui CNCAN nr. 769/22. nr.01. 1032/20.1998 (M.02.01.05. 343/20.1993 (M. semnat la Moscova la 21. 111/10. nr. 242/14.2004) pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind notificarea rapidă a accidentelor nucleare şi schimbul de informaţii în domeniul securităţii nucleare şi radiologice. 180/05. nr. 481/08. 181/05.1996 Decretul nr.03.09.1995) pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Elene privind notificarea rapidă a unui accident nuclear şi schimbul de informaţii asupra instalaţiilor nucleare Hotărârea de Guvern nr.2004) Ordinul Preşedintelui CNCAN nr.01.2004 . 67/14.Of. 280/16.Of. nr.11.Of. 332/15.2002) pentru aprobarea Normelor de dozimetrie individuală (modificat de Ordinul CNCAN nr.Of.Of. 78/18.2003. construcţia.Of.2002 Hotărârea de Guvern nr.09.08.10. nr. amplasarea. 541/12.2004 .Of. Legea nr. 271/19.Of. nr.11. 292/30.04.10.04. 192/25. Ordinul preşedintelui CNCAN nr. republicare Lege nr.2006. 193/13.Of. 301/04. nr.Of. închiderea şi dezafectarea incintelor amenajate pentru depozitarea minereurilor de uraniu şi/sau toriu şi a deşeurilor rezultate de la prepararea minereurilor de uraniu şi/sau toriu Ordinul MSF nr.2002 (M. 422/25.2002) pentru aprobarea Normelor privind eliberarea permiselor de exercitare a activităţilor nucleare şi desemnarea experţilor acreditaţi în protecţie radiologică Ordinul comun al Ministrului Muncii şi Solidarităţii Sociale nr.1990 (M.M. 99/23.Of.2002 şi al Ministrului Sănătăţii şi Familiei nr. 508/20.2006 – M. semnat la Bucureşti la 19.Of.05.05.12.Of.05.Of.2002 privind aprobarea Normelor generale de protecţie a muncii (M.2002 (M. 12/16.Of.1997 (M. semnat la Bucureşti la 22.10.2002 (M.05. nr.02. 1253/24. nr.2006) Legea nr.12.09.2004 (M.2004 . funcţionarea. 677/12. 1094/24.09. 2188/14.11. aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătăţii şi Familiei nr.M. semnat la Kozlodui la 28.

04.12.Of.2004 (M.10.2003 şi la Bucureşti la 25. Pădurilor şi Protecţiei Mediului nr.1996 (republicată M.11. celelalte organe centrale şi organizaţii neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă Legea nr.11.2000 (M.Of.11. Ordinul preşedintelui CNCAN nr.05. 63/22.11. nr.Of. 314/07. 73/11. nr. 538/24. 297/07.Of.Of.M. nr.1996 (republicată M.01.08. Legea nr.2004 (M. nr.M. 552/27. nr.11. nr.2002) privind aprobarea Normelor de autorizare a lucrului cu surse de radiaţii în exteriorul incintei special amenajate 2 45 . nr.01.2003 .01.06. 111/10.Of.2003) pentru aprobarea completărilor la Normele privind supravegherea medicală a persoanelor expuse profesional la radiaţii ionizate.11. 14/24.2003) Ordinul Ministrului Sănătăţii şi Familiei nr. 1164/08.2004) privind principiile de organizare. 242/14.1996 .08.10.2002 (M.1993 (M.10. 353/20.08. nr.10.2001 (M.M. 343/20. 301/04. 885/28. 111/10.M.1996 (republicată M.03.2005) Hotărârea de Guvern nr. 485/08. pregătirea şi intervenţia în caz de accident nuclear sau urgenţă radiologică Ordinul Ministrului Apelor.11.06. 34/18. 944/28. 764bis/30. 195/13.2005 privind ratificarea Acordului dintre Comunitatea Europeană pentru Energie Atomică (EURATOM) şi statele care nu sunt membre în Uniunea Europeană privind participarea acestora din urmă la reglementarea schimbului de informaţii în timp util în cazul unei urgenţe radiologice (ECURIE).11.07. nr. 181/05.05.2006 .Of.M. nr.1993) privind aprobarea normelor republicane de securitate nucleară.Of.Of. 552/27. validare şi răspuns pe timpul unei urgenţe radiologice Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.2005) privind aprobarea Procedurilor generice pentru colectarea datelor.Of.2001) pentru aprobarea Normelor de securitate radiologică privind radioprotecţia operaţională a lucrătorilor externi (completat de Ordinul Preşedintelui CNCAN nr.M.1996 .M. nr. 165/02. 1490/09.2001 (M.01.2006) Ordinul Preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. nr.04. 766/30. 324/09.1998) privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare (modificată şi completată prin Legea nr. 181/05. 15/13.2004) pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică. nr.08. 78/18.Of.Of.2004 (M. nr.2003 .Of.02.Continuare pagina 44 1 Directiva Consiliului 89/618/Euratom privind informarea populaţiei asupra măsurilor de protecţie a sănătăţii care trebuie aplicate şi asupra procedurilor care se impun în caz de urgenţă radiologică Transpunere totală Directiva 2003/122/EURATOM privind controlul activităţilor surselor radioactive sigilate şi a surselor orfane Transpunere totală Directiva Consiliului 90/641/Euratom privind măsurile de protecţie operaţională a lucrătorilor externi expuşi riscului radiaţiilor ionizante în timpul desfăşurării activităţilor în zonele controlate Legea nr.Of.Of.06.2004 .2006) Ordinul Preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr.10.09.09. funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă Hotărârea de Guvern nr.2001) privind aprobarea Normelor de protecţie fizică în domeniul nuclear Ordinul Preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr.2006.1998) privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare (modificată şi completată prin Legea nr.12.M.2003. 404/29.2006 – M.2004 .2004. nr.Of. 193/13.2004 (M.02. nr.2004) pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (modificată de Hotărârea de Guvern nr. 301/04. 78/18.05.2006. 980/07.12. 111/10. nr. 884/28.Of. nr. 1164/08. 683/07. nr. 1164/08.2006) Ordinul Preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. nr.02. Legea nr.2006 – M. aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătăţii şi Familiei nr. Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 549/29.2003.05. nr. 111/10. atribuţiile.Of. 884/28.05. 549/29.M.2006. 980/07.10.12. nr.05. Ordinul preşedintelui CNCAN nr.Of.2001 (M.Of.M.Of.06. nr. nr.2004 .2000) pentru aprobarea Normelor fundamentale de securitate radiologică (completat de Ordinul Preşedintelui CNCAN nr. nr. 382/24. 111/10.12.12. 1114/09. 549/29.12. Legea nr.09.2004.1996 .Of.Of. 193/13.Of.08.2005 (M.1998) privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare (modificată de Legea nr.2004) privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (modificată de Hotărârea de Guvern nr. 698/15.2005) pentru aprobarea Normelor metodologice privind planificarea.06.01. 9/04. 78/18.2005 (M. 520/20.M.2005 .06. 323/09.01.09. republicare Lege nr.07.2003 . nr.2003. nr.2006 – M. 684/07. 481/08. nr. 1094/24. Legea nr.Of.Of.2006 . Legea nr.M. semnat la Bruxelles la 29. 1491/09. 181/05.09. 552/27. Legea nr.06.04. nr.10. 343/20. pregătirea şi intervenţia la accidente nucleare şi urgenţe radiologice Legea nr.08. 698/15.04. 2288/09.Of. 63/22. 1032/20.2006 ) Ordinul Ministrului Sănătăţii şi Familiei nr.2001) pentru aprobarea Normelor privind supravegherea medicală a persoanelor expuse profesional la radiaţii ionizante (modificat de Ordinul MSF nr. nr.2006 – M.2004 (M.Of.2006 – M.Of.2006.2006 .11.12.2005) pentru aprobarea Normelor privind sursele orfane şi controlul surselor închise de mare activitate Legea nr.2006.2006. republicare Lege nr.03.11. nr. nr.M.11. 944/2001 Ordinul Preşedintelui CNCAN nr.03.04.06.2002 (M.2004 (M.2006) Hotărârea de Guvern nr.09. 343/20. 386/22. funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste Hotărârea de Guvern nr.2002 M.2004 (M. 193/13.2004.Of.09.09. 698/15.12. nr. privind planificarea.2005 (M. 1514/29. 15/13. 1032/20. nr.2005) Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.2005) pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele.12.Of. republicare Lege nr.10.Of. nr.2006 .Of. nr.Of. nr.Of. 63/22.03.05.Of. 1492/09. 1109/08.Of.Of. 111/10.12. nr.Of. nr.2006) Legea nr.07. 356/21.Of.02.2004) privind protecţia civilă Hotărârea de Guvern nr.06. 885/28. 301/04.M. nr. 1489/09.

333/22. nr. 446/25. nr.2002) Ordinul preşedintelui CNCAN nr. Ordinul preşedintelui CNCAN nr.Of. 1014/03.2004) Ordin comun al CNCAN nr.M.2004) privind protecţia civilă Legea nr. 924/23.09. 50/29. 322/09.1999) pentru ratificarea Convenţiei comune asupra gospodăririi în siguranţă a combustibilului uzat şi asupra gospodăririi în siguranţă a deşeurilor radioactive Legea nr.Of. nr.Of.06. 316/07.2003 pentru aprobarea Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic şi radiologie intervenţională (M. 381/05. 527/11.2004) Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.03.1998) privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare (modificată şi completată prin Legea nr.2006 şi ANCS nr.06.2004) privind organizarea şi funcţionarea laboratoarelor şi compartimentelor de igiena radiaţiilor ionizante aflate în reţeaua Ministerului Sănătăţii Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. nr. 861/04.2004 .03. 980/07. 1334/19. 357/21. nr. 368/27. nr. nr.Of. 1493/93 privind transportul substanţelor radioactive între statele membre Transpunere totală Ordinul Preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. nr.04.06.03. nr. Legea nr.03.2006 (M.M. 698/15.1996 (republicată M.M.Of.2004 (M. nr.M. nr.2006. 301/04.11.04.1999 (M. nr.11. 31/18.Continuare pagina 45 1 Directiva Consiliului 97/43/Euratom privind protecţia sănătăţii persoanelor împotriva pericolelor pe care le prezintă radiaţiile ionozate rezultate din expunerea în scopuri medicale şi de abrogare a Directivei 84/466/Euratom Transpunere totală Decizia Comisiei 93/552/Euratom de stabilire a formularului standard pentru supravegherea şi controlul transporturilor de deşeuri radioactive.2004 (M.Of. Ministrului Sănătăţii nr. 193/13.2003) Ordinul Preşedintelui CNCAN nr.10. nr. 1253/24.2004.12. nr.08. prevăzut de Directiva Consiliului 92/3/Euratom Regulamentul Consiliului (Euratom) nr. 63/22.2003.12. încheiat la Geneva la 30.Of.1994) pentru aderarea României la Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR).M.2006 .2003) privind aprobarea Normelor de securitate radiologică – proceduri de acceptare a întreprinderilor externe Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.01.11.2002 şi al Preşedintelui CNCAN nr.Of.06. nr.06.12.11.Of.12.2004) privind aprobarea Normelor de securitate radiologică în practica de radioterapie (modificat de Ordinul CNCAN nr.Of. 1186/21.Of. 291/30.06.Of.03.Of.04.2006) Ordinul Preşedintelui CNCAN nr. 283/21. 1065/21.12. 343/20.M.12.2000 (M.04.Of. 552/27.Of.2004 . republicare Lege nr.2006) Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. nr.01. 970/05.09. 967/01.04.2004 (M.2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind dezvoltarea practicilor radioterapeutice Ordinul comun al Ministrului Sănătăţii şi Familiei nr.05. 1152/20.2003) pentru aplicarea HG nr. 94/14.Of.1996 . 924/23.2006.2003 (M.08. 173/16.12. nr.04. 293/30.2004 .Of. nr.M.2006 – M.08.2003) pentru aprobarea Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic şi radiologie intervenţională (modificat de Ordinul CNCAN nr. 14/24.11. 481/08.2006 pentru aprobarea Reglementărilor specifice privind expunerile medicale la radiaţii ionizante pentru cercetarea medicală şi/sau biomedicală (M.Of.08.2005) pentru aprobarea Normelor privind controlul şi supravegherea expedierilor internaţionale de deşeuri radioactive implicând teritoriul României (modificat prin Ordinul preşedintelui CNCAN nr.Of. nr.Of.Of.M.2003 . 300/27. 9112/29. nr.Of. 1200/24.2004 (M.2004) cu privire la acţiunile specifice privind protecţia sănătăţii persoanelor fizice împotriva radiaţiilor ionizante în cazul expunerii medicale (modificat de Ordinul comun al MS nr.2004 (M.04. 1094/24.2004) privind aprobarea Normelor sanitare de bază pentru desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare Legea nr. 64/20.09.12.Of. Legea nr. 136/31.11.Of. nr.1993 privind expediţiile e substanţe radioactive între statele membre Ordinul Preşedintelui CNCAN nr. 105/16. nr.102004 (M.05. 37/17. 79/04. 549/29.2006 .2005 (M.11. nr. 298/03. 431/16.2006 şi CNCAN nr.10.Of. 1253/24.2005) Legea nr.1994 (M.11.02. nr.2006 – M.05.06.Of.2002 (M.11.03.12. 181/05. 155/16.07. nr. nr.12. nr.10.2002 (M.2006) Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1080/2003 privind reabilitarea şi modernizarea aparatelor radiologice tip ELTEX 400 şi a instalaţiilor de sterilizare tip ISM Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. nr.11.2006. 66/20.Of. 446/25.03.2002) pentru aprobarea Normelor privind radioprotecţia persoanelor în cazul expunerilor medicale la radiaţii ionizante (M. 1164/08. 1493/93 din 8. 111/10.2005 pentru aprobarea Normelor privind transportul materialelor radioactive (M. 285/19.2006) privind aprobare instrucţiunilor referitoare la crearea cadrului legal pentru aplicarea Regulamentului Consiliului (Euratom) nr.2003 (M. nr.2008) 2 46 . 299/27.2004) pentru aprobarea Normelor metodologice privind verificarea îndeplinirii criteriilor de acceptabilitate pentru instalaţiile radiologice Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.10.Of. 353/19.06.04. 532/14. 274/26.09. 404/29.Of.05. 885/28.Of.2000) pentru aprobarea Normelor fundamentale de securitate radiologică Ordinul Preşedintelui CNCAN nr. 78/18.01. nr.2006) Ordinul Preşedintelui CNCAN nr.1957 (modificat şi completat de Legea nr.2007 . 111/10. 228/16.09.

nr.Of.06. 835/27.2003 (M.2002) Legea nr.Of.1980 (anexa cuprinde Regulamentul privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase .1999 (M. 527/22.01.1998) pentru aprobarea reglementărilor aeronautice civile romane – RACR – Transportul aerian al bunurilor periculoase – TABP.1999 pentru modificarea Convenţiei privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF).2001) pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 186/08.1957 (modificat şi completat de Legea nr.2001) pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.2001 (M. nr.Of.Of. 400/13. 913/14. 321/08.06.06. 69/30. nr.Of.2002 (M. nr.1999 (M.06. 127bis/18. nr. 7/30.Of. 192/26. nr.07.2006) pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.M.2003) pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.2002 (M.05.10. 222/02. inclusiv depozitarea finală Ordonanţa nr.11. nr.1999 pentru modificarea Convenţiei privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF). 96/07. 31/18. semnat la Vilnius la 03.2007 (M.02.Of.2007) privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.02. nr.Of.01.Of. 2374/08.2001 (M. Construcţiilor şi Turismului nr.06.2003) privind gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive.06. nr.Of. 137bis/21.03. nr.Of.Of. 283/21.2003 (M. 188/21.1994) pentru aderarea României la Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR). 538/01.Of.06.04.2002) pentru aprobarea Normelor de securitate radiologică privind gospodărirea deşeurilor radioactive provenite de la mineritul şi prepararea minereurilor de uraniu şi toriu Ordinul Ministrului Sănătăţii şi Familiei nr. nr.03. nr.Of.1980 (Protocolul 1999).2003) pentru aprobarea Ordonanţei de Guvern nr.2006 – M.Of. 193/2003 Ordinul Preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 663/02.01. 11/30.07.RID) Hotărârea de Guvern nr. ediţia 1998 (modificat prin Ordinul MLPTL nr.2002 (M.04.09.Of. 11/2003 privind gestionarea combustibililui nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive. ediţia 2/2003. Constructorilor şi Turismului nr.12.05. aprobate prin Ordinul Ministrului Transporturilor.Of.04. nr.09. 8/09. 867/02.2003 (M. semnată la Berna la 09. nr.2002 (M.01.2003) privind utilizarea în scopuri exclusiv paşnice a energiei nucleare (modificată şi completată prin Legea nr. 538/01.2001 privind ratificarea Protocolului din 3. 23/01. nr.2003 (M.09. semnată la Berna la 09. nr.05.08. nr. 53/16.Of. încheiat la Geneva la 30.2007 (M. 345/17. nr. semnată la Berna la 09.1983) pentru ratificarea Convenţiei cu privire la transporturile internaţionale feroviare (COTIF).02.Of.2008) Legea nr. 136/31.01. 53/16.2001) Ordinul Ministrului Transporturilor.Of.12.2002) privind aprobarea Normelor pentru expediţii internaţionale de materiale radioactive implicând teritoriul României Ordinul Preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr.2007) pentru modificarea şi completarea Reglementarilor aeronautice civile romane referitoare la protecţia mediului/RACR-PM.2002) pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale Ordinul Preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 183/06.01.2002 (M. 26/15.07.2007) pentru aprobarea Normelor de efectuare a activităţii de transport rutier de mărfuri periculoase în România Ordinul Ministrului Transporturilor nr.01. 1925/18.09. 38/18.12.09. inclusiv depozitarea definitivă Ordinul Preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr.2007 .04. nr. 386/06. 373/03.Of.Of. nr.05.2003) privind gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive. nr.08.02.10.2006 (M.2004 (M.M.01.2006 (M. 301/04. nr.03. 105/16. 1175/26.Of. 31/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.01. 374/04. 31/19. nr.07.1999) pentru ratificarea Convenţiei comune asupra gospodăririi în siguranţă a combustibilului uzat şi asupra gospodăririi în siguranţă a deşeurilor radioactive Legea nr.12.2001 privind ratificarea Protocolului din 3.2006) pentru aprobarea Normelor privind depozitarea la suprafaţă a deşeurilor radioactive Decretul nr.09. 61/01.1983 (B.1994 (M.01.2002) pentru aprobarea Normelor fundamentale pentru transportul în siguranţă al materialelor radioactive Ordinul Preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr.Continuare pagina 46 1 Legea nr.07. semnat la Vilnius la 03.10. 509/15. 219/01.2006) Legea nr.Of. nr. 45/22. 69/30.proceduri de autorizare Ordinul Preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr.2005 (M.1998 (M. 37/17. 11/30.02.02.12.05.Of. nr.Of.2002) Legea nr. 57/17.2002) pentru aprobarea Normelor pentru expedieri internaţionale de deşeuri radioactive implicând teritoriul României Ordinul Preşedintelui CNCAN nr.04.Of. 393/04.2003) privind aprobarea Normelor pentru transportul materialelor radioactive .01. 320/08.2001 .Of. 333/22.2004) privind aprobarea Normelor fundamentale pentru gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive 2 47 . 61/01.12.12. inclusiv depozitarea definitivă Legea nr.1999 (M. nr.05. nr.08. 45/22.05.2002 (M. 56/25. 696/15. 100/28. 59/01.1980 (Protocolul 1999). nr.2003 (M.

2004 Ordinul comun al Ministrului Sănătăţii şi Familiei nr. 91/14.05. 856/23.06. 616/2000) Regulamentul Comisiei (CE) nr. după un accident nuclear sau în caz de urgenţă radiologică. Regulamentul Consiliului (CE) nr. ca urmare a unui accident nuclear sau a altei situaţii de urgenţă radiologică Regulamentul Comisiei (Euratom) nr.01.2005 (M. 314/06. ca urmare a accidentului de la centrala nuclearoelectrica de la Cernobîl (amendat de Regulamentul (CE) nr. 944/89 privind stabilirea nivelelor maxime permise de contaminare radioactivă a produselor alimentare.03. Alimentaţiei şi Pădurilor nr. 3954/87 privind condiţiile speciale de export a produselor alimentare şi furajere. 737/90 Legea nr.2001. 770/90 privind stabilirea nivelelor maxime permise de contaminare radioactivă a produselor furajere.11. ca urmare a unui accident nuclear sau ca urmare a unor situaţii de urgenţă radiologică.Of. 1661/1999 de stabilire a regulilor detaliate pentru aplicarea Regulamentului Consiliului (CEE) nr. la condiţiile speciale de export al produselor alimentare şi furajere. 1609/2000 de stabilire a listei de produse excluse de la aplicarea Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2218/89) Regulamentul Consiliului (Euratom) nr. 1661/1999 de stabilire a regulilor detaliate pentru aplicarea Regulamentului Consiliului (CEE) nr.2006 (M.12. nr.2002 şi al Preşedintelui CNCAN nr. precum şi la condiţiile care guvernează importurile produselor agricole originare din alte ţări.01. nr.Of.2003 şi la Bucureşti la 25. 41/19. ca urmare a unui accident nuclear sau a altei situaţii de urgenţă radiologică Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2218/89 pentru amendarea Regulamentului (Euratom) nr.12. al Ministrului Agriculturii.12. ca urmare a unui accident nuclear sau a altor situaţii de urgenţă radiologică (modificat de Regulamentul (EURATOM) nr.2006 şi al preşedintelui CNCAN nr.2005) privind ratificarea Acordului dintre Comunitatea Europeană pentru Energie Atomică (EURATOM) şi statele care nu sunt membre în Uniunea Europeană privind participarea acestora din urmă la reglementarea schimbului de informaţii în timp util în cazul unei urgenţe radiologice (ECURIE). 485/08. 737/90 (amendat de Regulamentul (CE) nr. 737/90 privind condiţiile stabilite pentru importurile de produse agricole provenind din alte ţări.2007) privind aprobarea Instrucţiunilor referitoare la crearea cadrului legal şi pentru aplicarea regulamentelor Consiliului şi Comisiei Europene referitoare la stabilirea nivelurilor maxime admise de contaminare radioactivă a produselor alimentare şi furajere. 737/90 Regulamentul Comisiei (CE) nr.Continuare pagina 47 1 2 Acordul între EURATOM şi statele ne-membre ale UE privind participarea acestora la acţiunile Comunităţii pentru schimbul anticipat de informaţii în caz de urgenţă radiologică (ECURIE) Transpunere totală Regulamentul Consiliului (Euratom) nr. 286/08. 686/1995. 297/07.06.2002) pentru aprobarea Normelor privind alimentele şi furajele contaminate radioactiv după un accident nuclear sau altă situaţie de urgenţă radiologică Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice nr.10. 1608/2002 de modificare a Regulamentului Comisiei (CE) nr. 165/02. ca urmare a unui accident nuclear sau a altei situaţii de urgenţă radiologică Regulamentul Consiliului (Euratom) nr.2002 (M.2006. 1805/29. semnat la Bruxelles la 29. 3954/87 privind stabilirea nivelelor maxime permise de contaminare radioactivă a produselor alimentare şi furajere. nr. ca urmare a accidentului de la centrala nuclearo-electrică de la Cernobîl 48 . 112/12.Of. 1621/2001) Regulamentul Comisiei (CE) nr. al Preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.03.