You are on page 1of 2

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ & TIN HỌC

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC MÔN: THIẾT KẾ WEB
1. Tên môn học: Thiết kế web (Web Designing) 2. Số đơn vị học trình: 03 ¾ Số tín chỉ lý thuyết: 2 ¾ Số tín chỉ thực hành: 1 3. Phân bố thời gian: ¾ Lý thuyết: 30 tiết ¾ Thực hành: 30 tiết 4. Mục tiêu của môn học: ¾ Nắm bắt các khái niệm về Internet, web ¾ Các bước thiết kế ¾ Áp dụng ngôn ngữ HTML, CSS để xây dựng một trang web tĩnh ¾ Áp dụng Javascript vào xử lý Form 5. Tóm tắt nội dung môn học: ¾ Giới thiệu về Internet, các công nghệ web ¾ Tổng quan về Thiết kế web, các bước thiết kế web ¾ HTML căn bản ¾ Sử dụng CSS (Cascading Style Sheets) để định dạng ¾ Tạo form ¾ Ngôn ngữ Javascript ¾ Sử dụng Dreamweaver, Front Page, MS Visual Studio để tạo trang web ¾ Đăng ký và sử dụng website 6. Điều kiện tiên quyết: ¾ Các môn học tiên quyết: Tin học đại cương, Lập trình căn bản 7. Nhiệm vụ của sinh viên: ¾ Tham dự lớp đầy đủ các buổi học lý thuyết và thực hành ¾ Làm các bài tập về nhà do giảng viên yêu cầu 8. Thang điểm và Tiêu chuẩn đánh giá: ¾ Thang điểm : 10 ¾ Tiêu chuẩn đánh giá: Theo qui chế hiện hành 9. Tài liệu tham khảo: ¾ Lê Minh Hoàng.Tự học thiết kế web,NXB “Lao Động”, tập I, 2007 ¾ Lê Minh Hoàng.Tự học thiết kế web,NXB “Lao Động”, tập II, 2007 ¾ http://www.3c.com.vn ¾ http://w3schools.com 10. NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA MÔN HỌC Chương 01: khái quát chung vể Internet (2LT, 0 TH) Chương 02: các bước thiết kế web (4LT, 2TH) ¾ Mục đích của website cần thiết kế ¾ Chiến lược thiết kế ¾ Thiết kế giao diện Chương 03: HTML căn bản (4LT, 4TH)

hình ảnh ¾ Các thẻ định dạng bảng biểu Chương 04: CSS (Cascading Style Sheets) ¾ Khái niệm về CSS ¾ Một số đặc tính cơ bản của CSS Chương 05: thiết kế web dùng form ¾ HTML form ¾ Tạo form ¾ Tạo 01 danh sách lựa chọn ¾ Tạo hộp thoại soạn thảo văn bản ¾ Căn bản về ngôn ngữ Javascript Chương 06: Thiết kế web sử dụng Dreamweaver. 2TH) Họ tên người biên soạn : Ks. 6TH) (6LT. Fron Page ¾ Sử dụng Macromedia Dreamweaver ¾ Sử dụng Microsoft FrontPage Chương 07: Đăng ký và quản lý Website ¾ Đăng ký host ¾ Quản lý website 11. Phan Hữu Tiếp Họ tên người phản biện : Ký tên: Ký tên: . Tóm tắt nội dung bài tập Bài tập theo nhóm ¾ Tạo trang web theo nhóm ¾ Chọn chủ đề trang web của nhóm ¾ Tham khảo các trang trên Internet ¾ Tạo trang Homepage và các trang cần thiết ¾ Upload lên host và kiểm tra Bài tập theo buổi: ¾ Hoàn tất lượng bài tập giảng viên phân bố theo buổi (4T. 8TH) (2LT. 8TH) (8LT.¾ Các thẻ định dạng cấu trúc dữ liệu ¾ Các thẻ định dạng khối ¾ Các thẻ định dạng danh sách ¾ Các thẻ định dạng ký tự ¾ Các thẻ chèn âm thanh.