You are on page 1of 1

JADUAL 1.3.

2: TENAGA BURUH, GUNA TENAGA MENGIKUT SEKTOR (MSIC 1972) DAN PENGANGGURAN, 2001- 2007, MALAYSIA Table 1.3.2 : Labour Force, Employment by Sector (MSIC 1972) and Unemployment, 2001 - 2007, Malaysia ('000) Guna Tenaga Mengikut Sektor/Employment by Sector Tahun Year 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Nota/Note :
S1: Pertanian, Pemburuan, Perhutanan & Perikanan/ Agriculture, Hunting, Forestry & Fishing S2: Perlombongan & Kuari/Mining & Quarrying S3: Pembuatan/Manufacturing S4: Pembinaan/Construction S5: Elektrik, Gas dan Air/Electricity, Gas & Water S6: Pengangkutan, Penyimpanan dan Komunikasi/ Transport, Storage & Communications S7: Perdagangan Jual Borong dan Jual Runcit, Pembaikan Kenderaan Bermotor, Motosikal, Barangan Persendirian & Isi Rumah dan Hotel & Restoran Wholesale & Retail Trade, Repair of Motor Vehicles, Motorcycles, Personal & Household Goods and Hotels & Restaurants S8: Pengantaraan Kewangan, Aktiviti hartanah, Penyewaan dan Perniagaan/ Financial Intermediation, Real Estate, Renting and Business Activities S9: Perkhidmatan-perkhidmatan lain/ Other Services Sumber : Jabatan Perangkaan Malaysia Source: Department of Statistics Malaysia

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

Jumlah Kadar Pengangguran Total Unemployment Rate(%) 9,357 9,543 9,870 9,980 10,045 10,275 10,538 3.5 3.5 3.6 3.5 3.5 3.3 3.2

Kadar Penyertaan Tenaga Buruh Labour Force Participation Rate (%) 64.9 64.4 65.2 64.4 63.3 63.1 63.2

1,416 1,425 1,408 1,453 1,470 1,504 1,558

27 28 30 35 36 42 39

2,184 2,069 2,131 2,023 1,989 2,083 1,977

830 905 943 891 904 909 923

57 51 58 58 57 75 61

468 497 482 533 545 540 538

2,043 2,113 2,236 2,305 2,292 2,372 2,473

574 638 628 695 706 751 840

1,758 1,819 1,955 1,988 2,045 2,000 2,129