You are on page 1of 2

Công ty Cổ phần truyền thông tin học Phần mềm Việt

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phóc
-----o0o-----

Biªn b¶n nghiÖm thu
vµ thanh lý hîp ®ång
Sè:…. / TLH§
- Căn cứ Bộ luật d©n sự của nước Cộng hßa X· hội Chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội
khãa 11 th«ng qua ngày 14/6/2005 ;
- C¨n cø LuËt Th¬ng m¹i sè 36/2005/QH11 cña níc Céng hoµ X· héi Chñ nghÜa ViÖt
Nam ®îc Quèc héi 11 th«ng qua ngµy 14/06/2005;
- C¨n cø vµo H§ ThiÕt kÕ vµ x©y dùng Website sè …./H§WS ký ngµy … th¸ng … n¨m
200… gi÷a C«ng ty ………………………………………... vµ C«ng ty Cæ phÇn TruyÒn th«ng
Tin häc PhÇn MÒm ViÖt.
H«m nay, ngµy .... th¸ng .... n¨m 200..,
Chóng t«i gåm:
Bªn A: C«ng ty
………………………………………………………………………………………………
§Þa chØ:
§iÖn tho¹i:
§¹i diÖn:
M· sè thuÕ:
Email:
Tµi kho¶n:
Më t¹i:

…………………………………… Fax:…………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………. Chức vô:…………………………………………….
……………………………………................................................................................
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
.

Bªn B: C«ng ty cp truyÒn th«ng tin häc phÇn mÒm viÖt
§Þa chØ:
§iÖn tho¹i:
§¹i diÖn:
M· sè thuÕ:
Email:
Tµi kho¶n:
Më t¹i:

Sè 8 Ngâ 394/1 §éi CÊn – Cèng VÞ – Ba §×nh – Hµ Néi
(84-4) 218 44 83
Ng« Minh QuyÒn
Chøc vô: Gi¸m ®èc
0101980806
info@vinawebsoft.com
0491001464264
Ng©n hµng ngo¹i th¬ng ViÖt Nam – chi nh¸nh CÇu GiÊy

Sau khi trao ®æi, bµn b¹c hai bªn nhÊt trÝ tháa thuËn ký kÕt Biªn b¶n nghiÖm thu vµ
thanh lý Hîp ®ång víi c¸c ®iÒu kho¶n sau:
§iÒu 1: Bµn giao vµ nghiÖm thu s¶n phÈm.

/HĐWS Sau khi chuyÓn giao. ®µo t¹o vµ nghiÖm thu ®¹t yªu cÇu vÒ chÊt lîng vµ tiÕn ®é thêi gian nh néi dung H§WS ®· ký kÕt.Sau khi ký thanh lý hîp ®ång nµy. Bªn A ®· thanh to¸n cho Bªn B sè tiÒn lµ: …………… (bằng chữ:) - Sè tiÒn cßn l¹i Bªn A thanh to¸n tiÕp cho Bªn B lµ: ……………………… ( bằng chữ:) §iÒu 3: HiÖu lùc cña biªn b¶n thanh lý hîp ®ång .Biªn b¶n thanh lý hîp ®ång nµy gåm 02 trang vµ ®îc lËp thµnh 02 b¶n cã gi¸ trÞ ph¸p lý nh nhau. mçi bªn gi÷ 01 b¶n §¹i diÖn bªn A §¹i diÖn bªn B . Hai bªn ®i ®Õn thèng nhÊt nghiÖm thu vµ bµn giao s¶n phÈm trang Web vµ thanh lý hîp ®ång.Công ty Cổ phần truyền thông tin học Phần mềm Việt Bªn B cung cÊp cho Bªn A dÞch vô thiÕt kÕ trang Web theo ®óng néi dung hîp ®ång sè:…. Bªn A cã tr¸ch nhiÖm thanh to¸n ngay sè tiÒn cho Bªn B nh ®iÒu 2 cña b¶n thanh lý hîp ®ång.. §iÒu 2: Thanh to¸n - Tæng gi¸ trÞ hîp ®ång bªn A thanh to¸n cho Bªn B lµ: ………………. . (bằng chữ:).