You are on page 1of 8

CNG TY C PHN T TRNG HAI TRNG CAO NG NGH CHU LAI - TRNG HAI KCN Tam Hip, Ni Thnh,

, Qung Nam. Tel: 05103.567112 Fax: 05103.567113

IU L HOT NG CA TRUNG TM BI DNG THNG XUYN


I. C S PHP L: 1. Quyt nh s 76/2006/QH11 ngy 29 thng 11 nm 2006 v Lut dy ngh 2. Quyt nh s 595/2010/Q-BLTBXH ngy 12 thng 5 nm 2010 ca B Lao ng Thng binh v X hi v vic thnh lp trng Cao ng ngh Chu Lai Trng Hi. 3. Quyt nh s 344/Q-TCDN ngy 20 thng 9 nm 2010 v vic ph duyt iu l trng Cao ng ngh Chu Lai Trng Hi. 4. Giy chng nhn ng k hot ng dy ngh s 57/1010/GCN KHDN ngy 30 thng 9 nm 2010 ca Tng cc dy ngh v vic chng nhn hot ng dy ngh ca trng Cao ng ngh Chu Lai Trng Hi. II. C S HNH THNH: - Theo thng k trong nm 2010, Khu Lin Hp t chc 16 lp bi dng nghip v, kin thc, k nng cho 1822 CBCNV ang lm vic ti Khu Lin Hp. Cn c kt qu 6 thng u nm 2011, Nh trng t chc 14 lp bi dng kin thc cho 1239 CBCNV p ng yu cu ca cng vic. ng thi cn c k hoch o to, bi dng 6 thng cui nm 2011 cho ton Khu Lin Hp vi s lng 2119 gm 20 lp. (km theo bng ph lc thng k) Do vy vic thnh lp Trung tm bi dng thng xuyn rt cn thit cho giai on ny v nhng nm tip theo. Trung tm s gip cho Nh trng trong vic t chc cc lp bi dng c h thng, nng cao cht lng o to v cng tc qun l cht ch p ng c yu cu h thng qun tr ca Tng Cng ty.

Trang 1

III. CU TRC T CHC.

BAN GIM HIU

GIM C TRUNG TM . Nguyn Vn Kim Ln (K) TR L IU HNH KS. Trn Cng Thng (K) KS. V Vn Hin (K) KHOA CHUYN MN - Khoa khoa hc c bn - Khoa Tin hc & Ngoi ng - Khoa Cng ngh t - Khoa C kh - Khoa in in t - Khoaa Kinh t

PHNG BAN CHC NNG - Phng HCQT - Phng Ti V - Phng o to - Phng Cng tc HSSV

O TO NGH NGN HN (di 3 thng)

O TO CHUYN , K NNG MM

BI DNG CHUYN MN NGHIP V

LIN KT O TO VI CC TRNG, TTT, CC T CHC O TO

IV. CHC NNG, NHIM V: 1. Chc nng. - Kim tra u vo, nh hng bi dng tay ngh v kin thc hi nhp cho nhn s mi. - T chc o to, bi dng chuyn mn, nghip v, chuyn , k nng mm cho CBCNV ang lam vic tai THACO va cac ai ly trc thuc THACO. - Hp tc o to, thit lp mi quan h vi cc Trng, cc C s o to trn c nc. - Kim tra, nh gi kt qu o to v cp giy chng nhn . 2. Nhim v: - Tc nghip vi phng Nhn lc KLH tip nhn nhu cu o to. - Kim tra nh gi trnh u vo. - Lp k hoch, t chc thc hin cc lp o to, bi dng theo ni dung chng trnh c ph duyt. - Theo di im danh, kim sot v qun l lp hc. - Xy dng ni dung, chng trinh o to, bi dng chuyn mn nghip v hng nm trnh Ban Gim hiu ph duyt - Xy dng k hoch o to trnh Ban Gim hiu ph duyt. - T chc v thc hin cc lp o to, bi dng theo ni dung chng trnh c ph duyt. - Phi hp vi cc n v lin quan phc v lp hc theo k hoch c ph duyt v c ngi theo di im danh, kim sot v qun l lp hc.
Trang 2

- Lin h tm i tc (c nhn, t chc o to bn ngoi nng lc) lin kt o to. - Trnh Ban gim hiu xem xt ni dung chng trnh o to, thng tin c nhn gio vin ging dy, lch trnh o to Hiu trng thng tho v k kt hp ng lin kt o to vi i tc. - Gim st qu trnh thc hin nhim v ca i tc lin kt o to bn ngoi. - Kim tra nh gi kt qu o to (phi hp vi i tc o to) - Hon tt h s qun l o to - Cp giy chng nhn n tng hc vin (phi hp vi i tc o to) - Hon tt h s, thanh quyt ton theo quy trnh - Phi hp vi phng Nhn lc cc n v qun l, lu tr kt qu v ni dung cc chng trnh o to - Thc hin cng tc thng k, bo co theo quy nh hoc theo yu cu ca Ban gim hiu - Xy dng c s vt cht v xut b sung trang thit b, phng tin dy hc...ph hp vi nhu cu o to - Qun l ti sn v ti chnh c giao. V. T CHC, QUN L O TO 5.1. Phm vi p dng: - Cc n v thuc VPQT, cc cng ty thuc KLH, cc n v thuc h thng Thaco v cc n v khc c nhu cu o to (chuyn , k nng mm, seminar) u phi thng qua Trng Cao ng ngh Chu Lai Trng Hi. 5.2. Qu trnh thc hin: - Cc n v gi giy yu cu v b phn qun l o to thng xuyn ca Trng. Nh trng xc nh nng lc o to: + Nu Trng c kh nng o to: Nh trng s k kt Hp ng vi n v c nhu cu o to. Sau Nh trng phi hp vi n v yu cu lp k hoch v tin hnh o to. + Nu Trng khng kh nng o to: Nh trng phi hp vi n v c nhu cu o to lin h tm i tc o to. Sau Nh trng xem xt cc iu kin i n k kt Hp ng o to vi i tc. ng thi Nh trng s k Hp ng vi n v c nhu cu o to. Nh trng cng vi cc bn c lin quan lp k hoch o to v tin hnh qu trnh o to. 5.3. Qun l qu trnh o to: - B phn qun l o to thng xuyn v phng qun l HSSV qun l qu trnh o to: thi gian ln lp ca gio vin, ca hc vin. - B phn Nhn Lc ca cc n v, cng ty thuc KLH; Nh trng lu tr, qun l kt qu o to. - Phng HCQT trng phi hp vi b phn Hnh chnh KLH c trch nhim b tr n, v a n Gio vin, hc vin (nu c) VI. QUY TRNH THC HIN: (Km theo)

Trang 3

VII. TH TC THANH TON. - Phng Ti v trng lp d ton o to v thanh quyt ton lp hc. Th tc thanh ton bao gm: + Giy yu cu o to ca cc n v (nu c) + Hp ng (ph lc d ton phng Ti v lp) + Danh sch hc vin (c Lnh o n v hoc Ban Lnh o KLH ph duyt) + Bin bn nghim thu + Bin bn thanh l hp ng + Ha n thu (nu hp ng vi i tc bn ngoi) + Nhng khon phi thanh ton: thu gio vin, nh xng, khu hao my mc thit b thc hnh, phng tin dy hc, in, nc, chi ph n , a n gio vin v hc vin, chi ph phc v(theo d ton lp km theo hp ng).

HIU TRNG

Trang 4

TNG HP CC LP BI DNG THNG XUYN NM 2010


TT TN LP THI GIAN S.LNG H.VIN N V O TO CHI PH

A 1 2 3 4 5 6 7 B 1 2 3 4 5 6 7 8 9

NI B T CHC O TO
Lp hc Ansys K nng qun l cn thit Bi dng CBCNV tuyn dng mi o to K thut vin KIA du lch o to ngh sn (ni b) o to li xe nng Anh vn ni b

1458
25 35 1200 22 67 104 5 364 27 27 27 59 35 Trng CN Dung Qut Trng CN Dung Qut Trng CN Dung Qut Trng CN Nng Ban tuyn gio tnh y Cng ty CP t vn v o to Nhn Lut (Viscen) S Cng thng Qung Nam Cng ty CP t vn v o to Nhn Lut (Viscen) H Bch Khoa nng Ban c Vn Trng Cao ng ngh Trng Cao ng ngh Chuyn vin o to Dch v X. Sn Chu Lai Trung tm o to

THU N V O TO BN NGOI
S cp ngh Cng ngh t S cp ngh Hn S cp ngh Ct gt kim loi Chng ch s phm dy ngh i tng ng Lp k hoch vn hnh v iu trong doanh nghip SX t V sinh cng nghip trong ngnh c kh K nng phng vn v tuyn dng o to CNC TNG Trang 5

87

46

44

12 1822

TNG HP CC LP BI DNG THNG XUYN NM 2011

TT A 1 2 3 4 5 6 B 1 2 3 4 5

TN LP NI B T CHC O TO o to Anh vn ni b (Lp c bn) Lp o to KIA -STEP1 Nhn thc Tiu chun ISO/TS 16949:2009 K nng thuyt trnh Lp o to KIA -STEP1 Lp o to phn mm Microsoft Project. THU N V O TO BN NGOI Lp Cao hc Lp Nghip v qun l kho bi Lp Vn ha ng x trong doanh nghip Lp Nghip v Nh hng Lp Nghip v bung phng Lp in in t - iu khin t ng & H thng iu ha khng kh trn xe Bus Thaco Lp Chng ch s phm dy ngh Lp hn p lc TNG

THI GIAN

S.LNG H.VIN 978

N V O TO

CHI PH

14/3 30/6/2011 21/3 31/3/2011 7/5/2011 27/5 07/6/2011 6/6 13/6/2011 04/6 6/6/2011

300 15 46 441 15 161 266

Ngc Luyn Nguyn T. Hng N B phn: T sau bn hng TS.Nguyn Phc Thnh Mr. Phm Vn Ti B phn: T sau bn hng GV Hunh Ngc Qu VPTQ TP. HCM Lp 2 Lp 1

26/2 30/12/2011 26/2 06/3/2011


12 &13/3/2011

11 57 45 34 13

i Hc Nng VISCEN Trng CN N Trng CN N Trng CN N Phm Quc Thi H Bch Khoa N Trng CN N Trung tm kim nh cht lng khu vc 3 39,000,000 3,200,000 1,600,000 6,380,000

19&20 / 3 /2011 19&20/3; 23&24/4 24/2 24/4/2011 01/4 31/7/2011 5/5/2011 31/5/2011

30

36,300,000

7 8

71 5 1244

142,000,000 25,000,000

(S liu c tng hp n ngy 10/6/2011) K HOCH CC LP BI DNG THNG XUYN NM 2011

Trang 6

TT A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B 1 2 3 4 5 6

TN LP NI B T CHC O TO Kin thc hi nhp cho nhn s mi Lp tp hun nghip v v th lc cho nhn vin bo v o to ni b: Li xe nng, 5S, 8T, vn ha Cng ty Chng trnh o to k nng qun l sn sut v cht lng o to chng trnh ng dng phn mn thit k tnh ton o to chng trnh ng dng cng ngh composite o to chuyn mn v thit k v gia cng trn my CNC o to cc lp PLC, bo tr .. o to anh vn ni b THU N V O TO BN NGOI Chng trnh o to k nng tuyn dng Chng trnh o to chng ch s phm ngh o to in, in t, in lnh chuyn su o to kim tra cht lng xe xut xng o to an ton v sinh thc phm cho nhn vin phc v n ung K thut ch bin thc phm, mn n

THI GIAN

S.LNG H.VIN 1669

N V O TO

CHI PH

11/6 13/8/2011 06/6 09/7/2011

888 109 224 187 4 2 30 25 200 450 90 71 3 5 30 6

Trng CN Trng CN CN Chu Lai Trng Hi Vn phng Qun tr KLH Vn phng Qun tr KLH Cng ty xe Khch Cng ty C kh Cng ty C kh CN Chu Lai Trng Hi

VISCEN CN Nng HBK Nng

Trang 7

TT 7 8 9 10 11

TN LP Hun luyn NV PCCC cho i PCCC ca Cty NV qun l ngun nhn lc NV qun l hnh chnh l tn Lp Pht trin nng lc lnh o v qun tr cp trung. Qun tr hnh chnh vn phng hin i TNG

THI GIAN

S.LNG H.VIN 40 19 46 90 50 2119

N V O TO

CHI PH

VISCEN VISCEN

Trang 8