You are on page 1of 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH
PHẦN I : LỊCH SỬ BẢN THÂN
1. Họ và tên : ..................................................................., Nam/ Nữ:.....................................
2. Ngày, tháng, năm sinh :

................................................................................

3. Hộ khẩu thường trú: Số nhà ................ Ấp ................................ Xã (Phường).....................................
Huyện(Quận)...................................Tỉnh (Thành phố)..............................................................................
4. Dận tộc: ............................., Tôn giáo:............................
5. Trình độ học vấn: .............................................
6. Trình độ chuyên môn : .......................................................
7. Trình độ ngoại ngữ : Anh văn (chứng chỉ) ............................................................
Pháp văn (chứng chỉ)...........................................................
8. Trình độ tin học: ................................................................
9. Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh :
10. Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam :

/

/
/

, tại ............................................
/

, tại ...........................................

11. Quá trình bản thân:
Tóm tắt quá trình học tập và làm việc từ 12 tuổi đến nay

PHẦN II : QUAN HỆ GIA ĐÌNH
12. Họ tên Cha : .........................................................

sinh năm : ....................

- Nghề nghiệp : .............................................
- Tóm tắt quá trình bản thân :
+ Trước 1975: ..........................................
+ Sau 1975 : ........................................................................................................
- Chỗ ở hiện nay : ............................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
13. Họ tên Mẹ : .........................................................
- Nghề nghiệp : ............................................
- Tóm tắt quá trình bản thân :

sinh năm : ......................

............................................... 14.. năm sinh....... ...... năm sinh...........+ Trước 1975 : .... năm sinh......................................................................................................... Con: (ghi rõ họ tên................................. Anh chị em ruột : (ghi rõ họ tên...................... Vợ (chồng): (ghi rõ họ tên.................. nơi ở hiện nay) Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng.............. - Chỗ ở hiện nay : ................. tháng ..................... nghề nghiệp........................................ năm 2010 Người khai ( Ký tên và ghi rõ họ tên) NHẬN XÉT VÀ CHỨNG NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ................ + Sau 1975 : ..... nơi ở hiện nay) 15...................... nơi ở hiện nay) 16................................................. Ngày ........................ nghề nghiệp.....................................