You are on page 1of 26

Moravska škola

‡Osnova crkve trikonhos sažetog ili razvijenog tipa ‡Crkva ima jednu ili pet kupola ‡Polihromna dekoracija fasade ‡Način zidanja ± jedan red kamena i tri opeke ‡Na fasadi se javlja horizontalna i vertikalna podela ‡Ukrasi u vidu šahovskih polja, lozica, rozeta

‡ Veliki praznici, zemaljski život Hristov i njegova Čuda i ciklus apokrifnog žitija Bogorodice u priprati

‡ Podigao je knez Lazar ‡ Posvećena Svetom Spasu-Vaznesenju Gospodnjem ‡ Oslikana dekorativnim stilom Ravanica .

.

.

.

.

.

Ljubostinja ‡ Zadužbina kneginje Milice ‡ Posvećena Uspenju Presvete Bogorodice .

.

.

.

.

.

Resava ‡ Zadužbina despota Stefana Lazarevica ‡ Posvećen Svetoj Trojici .

.

.

.

.

.

Kalenić ‡ Zadužbina protovestijara Bogdana ‡ Posvećen je Vavedenju Bogorodice .