You are on page 1of 11

தமிழக அரசின துறைற வாரியான ெவப்சைசைட்ஸ இதோதா!

Written by: Keerthi
Updated: Thursday, June 27, 2013, 13:24 [IST]

Ads by Google

Sobha Meritta OMR Chennai

Electricity Bill Payment

2/3 BHK Luxury Apartments. Great Investment
Opportunity.

Pay Electricity Bills Easily Online Avoid Long Queues.
Sign Up Now!

www.Sobhameritta.com/Bookings-Open

Myuniverse.co.in/Electricity_Bills

நம்மில பலருக்க தமிழக அரசின பல ெவப்சைசைட்டுகள உளளதோத எனற ெதரியாதுற எனற தான
ெசைாலல ோவண்டும்.
அந்த அளதவுக்க பலர அைத பயனபடுத்தாமலோல உளளதனர எனலாம்.
உண்ைமலயில பலருக்க அைத பற்ற ெதரிவதிலைல எனோற கூறலாம், தமிழக அரச ஒவ்வெவாரு
துறைறக்கம் தனித்தனிோய ெவப்சைசைட்டுகைளத ெவளியிட்டிருக்கிறதுற.
இதோதா அந்த ெவப்சைசைட்களின முழுத் தகவலகளும் உங்களுக்காக....

சைானறதழ்கள
1)

பட்டா

/

சிட்டா

http://taluk.tn.nic.in/edistrict_certificate/land/chitta_ta.html?lan=ta

அடங்கல

ezeego1.tn.ticketcounters.net/igr/webAppln/EC.pdf E-டிக்ெகட் முன பதிவு 7) ரயில மலற்றம் பஸ பயண சீட்டு http://tnstc.co.gov.in/appforms/birth.com/ http://www.in/TNSTCOnline/ http://www.bsnl.pdf http://www.2) அ-பதிோவடு விவரங்கைளத பாரைவயிட http://taluk.in/portal/aspxfiles/login.in/appforms/cert-income.in/ E-Payments (Online) 9) BSNL ெதாைலோபசி மலற்றம் Mobile http://portal.in/eservicesnew/land/areg_ta.tn.gov.makemytrip.aspx Bill கட்டணம் ெசைலுத்துறம் வசைதி .in/appforms/cert-community.yatra.html?lan=ta 3) விலலங்க சைானறதழ் http://www.nic.gov.in/appforms/death.tn.gov.com/ http://www.in/ http://www.com/ http://www.redbus.irctc.co.tn.tn.pdf 5) சைாதி / சைானறதழ் வாரிச சைானறதழ் http://www.cleartrip.pdf 6) இதருப்சபிட மலற்றம் வருமலான சைானறதழ் http://www.asp?tams=0 4) பிறப்சப மலற்றம் இதறப்சப சைானறதழ் http://www.in/ விமலான பயண சீட்டு http://www.tnreginet.

com/ http://www.rechargeitnow.10) Mobile ர- சைாரஜ மலற்றம் டாப்ச அப்ச ெசைய்யும் வசைதி https://www.rediff.com/ http://www.B.kotaksecurities.hdfcsec.ebay.sharekhan.com/ http://www.com/ கலவி மலற்றம் ோவைல வாய்ப்சப சைாரந்த ோசைைவகள (Online) வணிகம் ெசைய்யும் வசைதி .itzcash.religareonline.co.com/ http://www.oximall.indiatimes.com/ http://www.oximall.com/ https://www.rechargeitnow.com/ http://www.in/ http://shopping.html 14) Share Market - பங்கச சைந்ைதயில On-Line http://www.itzcash.com/ http://www.com/ http://shopping.com/shopping/index.com/ 12) NEFT / RTGS மூலம் பிறர ACCOUNT ‘க்க பணம் மலாற்றம் வசைதி 13) E-Payment ெசைய்துற ோவண்டிய ெபாருள வாங்கம் வசைதி http://www.icicidirect. Bill கட்டணம் ெசைலுத்துறம் வசைதி http://www.com/ 11) E.

in/ http://www.nic.lampsglow.in/user.classteacher.dge1. 12th Std பாடங்கைளத கற்றக்ெகாளளும் வசைதி http://www.nic.Pallikalvi.chennaionline.tnresults.indianbank.in/dge 4) இதைணயதளதங்கள மூலமலாக 10th.htm 16) பளளி மலற்றம் கலலூரி ோதரவு முடிவு / மலதிப்செபண் பற்றய தகவல அறந்துறக் ெகாளளும் வசைதிhttp://www.in/vidya_jyothi.com/personal/loans/educational_loan/el_indian/el_indian.tn.hdfcbank.com/ .sbi.in/dge/ http://www.com/eduloans1.southindia.tn.bankofindia.15) மலாணவரகள ோமலற்படிப்சபக்கான வங்கிக் கடன விவரங்கள மலற்றம் விண்ணப்சபங்கள https://www.com/ http://www.results.com/ http://www.in/ http://www.in/education.htm? action=viewsection&lang=0&id=0%2C1%2C20%2C118 http://www.aspx http://www.bankofbaroda.gov.tn.asp http://www.dge2.in/ http://www.aspx http://www.com/results 3) சைமலசசீர கலவி பாட பத்தகங்கைளத பதிவிறக்கம் ெசைய்ய http://www.com/personal/loans/studypower/Education-Loan.gov.iob.axisbank.in/ http://www.co.php http://www.nic.asp http://www.com/pfs/eduloans.tn.

nic.in/en/career.இதந்திய ராணுவத்தில http://www.omcmanpower.tnpsc.kalvisolai.com/civilservices/ http://www.com/ http://www.edurite.cbse.upsc.gov.com/ 6) UPSC/ TNPSC/ BSRB / RRB / TRB க்கான பயிற்சி. பதிவு ெசைய்துற விண்ணப்சபிக்கம் வசைதி வாய்ப்சபகள அறய http://www.naukri.in/ http://www.ssbrectt.gov.com/ http://www.in/ http://www.employmentnews.nic.rrcb.com/ 5) 10th & 12th வகப்சபிற்கான அரச ோதரவு மலாதிரி ோகளவி தாளகள மலற்றம் பாடங்கைளத படிக்க அலலதுற பதிவிறக்கம் ெசைய்ய http://www.in/ http://upscportal.gov.in/ 7) உள நாடு மலற்றம் உலக நாடுகளில ோவைல வாய்ப்சபகள பற்றய தகவல அறந்துறக் ெகாளளும் வசைதி.iba.http://www.html ோவைல .com/ .gov.gov. ோதரவு மலற்றம் ோவைல வாய்ப்சபகள பற்றய தகவல அறந்துறக் ெகாளளும் வசைதி http://www.classontheweb.in/ http://trb.com/ http://www.monster.tn.in/ http://bsf.com/ http://www.org.in/ http://www.

skype.meebo.in/ 9) இதந்திய கப்சபல பைடயில பயிற்சி மலற்றம் ோவைல வாய்ப்சபகள அறய ெசைய்யும் வசைதி http://nausena-bharti.html http://99likes.com/ http://www.com/ http://www.html 2) சிறாரகளுக்க கணினி பயிற்சி http://www.nic.ehow.miniclip.pogo.com/ http://www.intelligentedu.http://indianarmy.com/about_6133736_online-basic-computer-training.com/video_5846782_basic-computer-training-children.uk/ http://www.homeandlearn.com/ http://www.ehow.in/ 10) Face to Face chat / Interview ோநரகாணல http://www.blogspot.zapak.blogspot.com/ http://www.nic.com/ http://www.com/ 3) இத http://www.com/ கணினி பயிற்சிகள (Online) 1) அடிப்சபைட கணினி பயிற்சி http://99likes.com/ http://www.gmail.co.yahoochat.com/ - விைளதயாட்டுக்கள .

com/ http://www.incredibleindia.skype.com/ http://www.in/ http://www.india-tourism.freeonlinegames.org/ http://www.in/ http://www.wikipedia. சைாட்டிங்.rtiindia.com/ http://www. ெவப்ச கானஃபெபெரனஸ.gov.com/ http://www.com/ ெபாதுற ோசைைவகள (Online) 1) தகவல அறயும் உரிைமல சைட்டம் http://rti.org/ 2) சற்றலா மலற்றம் முக்கிய http://www.rti.ebuddy.com/ http://www.theashokgroup.org/forum/content/ http://rti.com/ http://www.com/ http://www. தகவல ோதடுதள http://www.http://www.hotmail.gov.india. இத-ெமலயில.com/ தலங்கள பற்றய தகவல ெபறம் வசைதி .roundgames.smartindiaonline.google.com/ http://www.com/ 4) ப்செரௌசிங்.yahoo.

com/ 7) இதைனயதளதம் மூலமலாக உங்களுக்க ோதைவயான VIDEO படங்கைளத ோதடி கண்டு மலகிழலாம் http://www.dinamani.com/ இதைனயதளதம் மூலமலாக உங்களுக்க ோதைவயான ெதாழில / வரத்தகம் மலற்றம் ஸதாபனங்கின முகவரி / ெதாைலோபசி தகவலகைல இதலவசைமலாக ோதடி ெதரிந்துற ெகாளளதலாம் http://www.justdial.php 6) இதைனயதளதம் மூலமலாக இதந்தியாவில எந்த ஒரு ெமலாைபலுக்கம் இதலவசைமலாக SMS அனுப்சபம் வசைதி http://www.com/ 5) ஜாதகம் மலற்றம் ராசிபலைன அறந்துறக் ெகாளளத http://www.com/ http://www.com/ .bharatmatrimony.com/ http://kalyanamalai.com/ 4) கழந்ைதகளுக்கான தமிழ் ெபயரகைளத அரத்தோதாடு பாரக்கவும் மலற்றம் தமிழ் அகராதி.3) திருமலணம் பரிய விரும்போவார இதைணயதளதங்கள மூலமலாக பதிவு ெசைய்துற தங்கள வாழ்க்ைக துறைணைய ோதடி ோதரவு ெசைய்யும் வசைதி http://www.com/ http://www.way2sms.youtube. தமிழ் பத்தகங்கைளத பாரக்க மலற்றம் பதிவிறக்கம் ெசைய்ய http://www.com/ http://freehoroscopesonline.net/ http://www.co.tamilmatrimony.com/ 9) இதைனயதளதம் மூலமலாக உங்களுக்க ோதைவயான ெமலாழியில தினசைரி / வார நாளிதலகைளத இதலவசைமலாக வாசித்துற ெசைய்திகைளத அறயலாம் http://www.oneindia.tamilcube.koodal.in/horoscope.dinamalar.in http://www.shaadi.

com/ வணிகம் (Economy) 1) தமிழ் நாட்டின இதனைறய தங்கம் மலற்றம் ெவளளியின விைல விவரம் அறயலாம் http://www.aspx 12) இதந்திய தபால துறைறயின INTERNATIONAL SPEED POST / ELECRTONIC MONEY ORDER / REGISTERED POST / EXPRESS PARCEL / E-VPP ோசைைவகைளத தபால துறைறயின இதைனயதளதம் மூலமலாக விவரம் அறயலாம்.goldenchennai.dailythanthi.in/ 10) இதைனயதளதம் மூலமலாக உங்களுக்க ோதைவயான ெதாைலக்காட்சியில ஒளிபரப்சபாகம் நிகழ்சசிகைளத ோநரைலயாக இதலவசைமலாக கண்டு மலகிழலாம் http://puthiyathalaimurai.com/ http://www.http://www.vikatan. http://www.tv/new/ http://www.com http://www.tamilnewspaper.ptcmysore.com/ http://www.uk/ 11) SPEED POST மூலமலாக நீங்கள அனுப்சபம் தபாலகைளத இதந்திய தபால துறைறயின இதைனயதளதம் மூலமலாக தபால ோசைரந்த விவரம் அறயலாம் http://services.blogspot.aspx ெமலனெபாருள (Software) பதிவிறக்கம் ெசைய்ய 1) இதைனயதளதம் மூலமலாக உங்களுக்க ோதைவயான ெமலனெபாருைளத இதலவசைமலாக பதிவிறக்கம் ெசைய்துற உபோயாகிக்கலாம் www.co.puthiyathalaimurai.bbc.gov.indiapost.net/ http://www.software99likes.com/ .gov.in/tracking.filehippo.com/ http://www.in/Speednettracking/Track.nakkheeran.

gov.in/ 2) பட்டதாரிகள அரச ோவைலவாய்ப்சபிற்க பதிவு ெசைய்ய http://www.rates.gov.gov.in/p/live-bullion-rates.com/ http://www.pdf மலனு .tn.html J.gov.in/appforms/ration.gocurrency.xe.in/tamiltngov/appforms/socialwelfare/wses_bankloan_form.com/ http://www.in/tamiltngov/appforms/pdf-oap. அரச நலத் திட்ட படிவங்கள (Online) 1) கடும்ப அட்ைட http://www.pdf 4) நலிந்ோதார கடும்ப நல நிதியுதவி ெபருவதற்கான மலனு http://www.http://www.in/tamiltngov/appforms/socialwelfare/socialwelfareschemes.passport.tn.goldenchennai.gov.html 2) ெவளிநாட்டின பணமலதிப்சபக்க இதந்திய ரூபாயின அனைறய மலாற்றத்தக்க மலதிப்சைப அறயலாம் http://www.tn.com/ அரச சைாரந்த விண்ணப்சப படிவங்கள (Online) 1) பாஸோபாரட் விண்ணப்சபம் http://www.gov.in/services/employment.in/tamiltngov/appforms/pdf-drs.pdf 3) ெபண்கள திருமலணத்திற்க ோகாரப்சபடும் உதவித் ெதாைக விண்ணப்சபம் மலற்றம் ெபண் கழந்ைத பாதுறகாப்சப திட்டம் http://www.gov.tn.tn.bullionrates.pdf 2) மலகளிர சய ோவைல வாய்ப்சப திட்டத்தின கீழ் வங்கிக் கடன ெபறவதற்கான விண்ணப்சபம் http://www.tn.pdf 5) ஆதரவற்ற முதிோயார / விதைவகள / கணவனால ைகவிடப்சபட்ட ெபண்கள / உடல ஊனமுற்ோறார உதவி ெதாைகக்கான http://www.

.tn.gov.in/schemes/swnmp/social_security_net.pdf இதனி நாமும் தமிழக அரசின ோதைவகளுக்க முதலில இதந்த ெவப்சைசைட்களுக்க ெசைனற தகவைல ோசைகரித்துற ெகாளோவாம்.http://www.