You are on page 1of 2

N TP CC DNG HU C

Cu 1: Cho 10 ml dung dch ancol etylic 92o phn ng ht vi kim loi Na (d), thu c V lt kh H 2 (ktc). Bit khi lng ring ca ancol etylic nguyn cht bng 0,8 g/ml. Gi tr ca V l: A. 8,512. B. 2,290. C. 6,720. D. 1,792. Cu 2: x phng ho hon ton 52,8 gam hn hp hai este no, n chc, mch h l ng phn ca nhau cn va 600 ml dung dch KOH 1M. Bit c hai este ny u khng tham gia phn ng trng bc. Cng thc ca hai este l A. C2H5COOC2H5 v C3H7COOCH3. B. C2H5COOCH3 v CH3COOC2H5. C. HCOOC4H9 v CH3COOC3H7. D. CH3COOC2H5 v HCOOC3H7. Cu 3: Hn hp X gm hai ancol no, n chc, mch h, k tip nhau trong dy ng ng. Oxi ho hon ton 0,1 mol hn hp X c khi lng m gam bng CuO nhit thch hp, thu c hn hp sn phm hu c Y. Cho Y tc dng vi mt lng d dung dch AgNO3 trong NH3, thu c 27 gam Ag. Gi tr ca m l A. 6,75. B. 4,05. C. 4,25. D. 7,65. Cu 4: Xenluloz trinitrat c iu ch t phn ng gia axit nitric vi xenluloz (hiu sut phn ng 60% tnh theo xenluloz). Nu dng 2 tn xenluloz th khi lng xenluloz trinitrat iu ch c l A. 2,97 tn. B. 3,67 tn. C. 1,10 tn. D. 2,20 tn. Cu 5: Hn hp X gm hai anehit n chc Y v Z (bit phn t khi ca Y nh hn ca Z). Cho 1,89 gam X tc dng vi mt lng d dung dch AgNO3 trong NH3, sau khi cc phn ng kt thc, thu c 18,36 gam Ag v dung dch E. Cho ton b E tc dng vi dung dch HCl (d), thu c 0,784 lt CO2 (ktc). Tn ca Z l A. anehit acrylic. B. anehit butiric. C. anehit propionic. D. anehit axetic. Cu 6: t chy hon ton m gam hn hp X gm ba ancol (n chc, thuc cng dy ng ng), thu c 4,48 lt kh CO2 (ktc) v 5,85 gam H2O. Mt khc, nu un nng m gam X vi H2SO4 c th tng khi lng ete ti a thu c l : A. 2,80 gam. B. 6,50 gam. C. 3,925 gam. D. 3,70 gam. Cu 7: Hp cht X c cng thc phn t CH8O3N2. Cho 9,6 gam X tc dng vi 300 ml dung dch NaOH 1M, un nng n phn ng hon ton thu c dung dch Y. tc dng vi cc cht trong Y cn ti thiu 200 ml dung dch HCl x mol/l c dung dch Z. Bit Z khng tc dng vi dung dch Ba(OH) 2. Gi tr ca x l A. 1,50. B. 1,00. C. 0,75. D. 0,50. Cu 8: Cho hp cht hu c c cng thc phn t C 2H7NO2 tc dng va vi dung dch NaOH v un nng, thu c dung dch Y v 4,48 lt (ktc) kh Z (lm xanh qu m v c t khi so vi N 2 nh hn 1). C cn dung dch Y c m gam mui khan.Gi tr ca m l: A. 13,4 B. 6,7. C.16,4 D. 8,2. Cu 9: X l hn hp gm H2 v hi ca hai anehit (no, n chc, mch h, phn t u c s nguyn t C nh hn 4), c t khi so vi heli l 4,7. un nng 2 mol X (xc tc Ni), c hn hp Y c t khi hi so vi heli l 9,4. Thu ly ton b cc ancol trong Y ri cho tc dng vi Na (d), c V lt H 2 (ktc). Gi tr ln nht ca V l A. 22,4. B. 13,44. C. 5,6. D. 11,2. Cu 10: Thy phn 34,2 gam mantoz vi hiu sut 50%. Sau tin hnh phn ng trng bc vi dung dch thu c. Khi lng Ag kt ta l A. 43,2 gam. B. 32,4 gam. C. 21,6 gam. D. 10,8 gam. Cu 11: C 45,75 gam cao su buna-S phn ng va ht vi 20 gam brom trong CCl 4. T l mt xch butaien v stiren trong cao su buna-S l A. 1 : 3 B. 1 : 2 C. 2 : 3 D. 3 : 5 Cu 12: Cho 200 gam mt loi cht bo c ch s axit l x tc dng va vi 31 gam NaOH, thu c 207,55 gam hn hp mui khan. Gi tr x l: A. 15. B. 7 . C. 3. D. 10. Cu 13: Hirat ho 3,36 lt C2H2 ( ktc) thu c hn hp A (hiu sut phn ng 60%). Cho hn hp sn phm A tc dng vi dung dch AgNO3/NH3 d thu c m gam cht rn. Gi tr ca m l A. 19,44 B. 33,84 C. 14,4 D. 48,24 Cu 14: Cho xycloankan A phn ng vi brom thu c cht B. Kt qu phn tch cho thy B cha 22,22% C; 3,70% H v 74,08% Br. T khi hi ca B so vi khng kh bng 7,4483. Tn gi ca A l : A.xyclopropan B.xyclobutan C.metylxyclopropan D.xyclopentan Cu 15: Cho cc cht : amoniac (1); anilin (2); p-nitroanilin (3); p-metylanilin (4); metylamin (5); imetylamin (6). Hy chn s sp xp cc cht trn theo th t lc baz tng dn. A . (3) < (2) < (4) < (1) < (5) < (6) B . (2) > (3) > (4) > (1) > (5) > (6) C . (2) < (3) < (4) < (1) < (5) < (6) D . (3) < (1) < (4) <(2) < (5) < (6) Cu 16: Hn hp X gm hai axit cacboxylic no, mch h Y v Z (phn t khi ca Y nh hn ca Z). t chy hon ton a mol X, sau phn ng thu c a mol H2O. Mt khc, nu cho a mol X tc dng vi lng d dung dch NaHCO 3, th thu c 1,6a mol CO2. Thnh phn % theo khi lng ca Y trong X l A. 46,67%. B. 40,00%. C. 25,41%. D. 74,59%.