You are on page 1of 6

TINJAUAN LITERATUR

Tinjauan Literatur
Pengenalan Literatur Berkaitan Kajian Berkaitan Rumusan

Pengenalan
Dalam bahagian tinjauan literatur ini, anda akan menyatakan tujuan kajian anda dan topik kecil tentang Literatur Berkaitan dan Kajian Berkaitan yang akan disampaikan dalam muka surat seterusnya.

Literatur Berkaitan
Anda perlu menyampaikan lakaran kasar semua literatur yang berkaitan dengan kajian anda. Ini termasuklah teori-teori dan prinsip-prinsip dalam topik kajian anda

Kajian Berkaitan
Dalam bahagian ini, anda akan memfokuskan kepada kajian-kajian lepas yang dijalankan di dalam dan di luar negara yang berkaitan dengan soalan kajian yang anda pilih. Anda harus memberi ringkasan kepada setiap kajian dan terangkan penemuannya. Kemudian nyatakan pandangan anda sekiranya terdapat persamaan dan perbezaan antara kajian-kajian tersebut.

Rumusan
Berdasarkan tinjauan literatur yang anda buat, tuliskan pandangan anda tentang kajian-kajian lepas dan juga kepentingan tinjauan ini kepada kajian anda