You are on page 1of 7

KAJIAN TINJAUAN (SURVEY

)
Kaedah penyelidikan bukan berbentuk eksperimen yang paling popular digunakan dalam pelbagai bidang khusus – Sains Sosial, pendidikan. 2 jenis reka bentuk kajian tinjauan
• Cross-sectional (jangka masa tertentu/ singkat) • Longitudinal (jangka masa panjang)

Kajian ini digunakan untuk mendapatkan persepsi menyeluruh daripada satu populasi (sampel dalam sesuatu populasi)

Kajian digunakan untuk mendapatkan maklumat daripada responden yang ramai

Ciri-ciri populasi • Maklumat yang diperoleh boleh memberi kenyataan dan gambaran umum tentang sesuatu populasi • Membuat kenyataan umum (generalization) tentang sesuatu populasi Tujuan Kajian • Cth: penggunaan BI dalam P&P Sains Tinjauan • Kajian menyeluruh mengenai sesuatu isu/ masalah • Kutipan data yang cepat • Penggunaan saiz sampel yang besar Ciri-Ciri kajian • Maklumat dipungut secara terus daripada responden dalam masa tinjauan singkat .

telefon .Cara Pemilihan Sampel Dalam Kajian Tinjauan • Pensampelan Rawak Mudah (simple random sampling) • Pensampelan Berstrata (stratified sampling) • Pensampelan Sistematik (systematic sampling) • Pensampelan Kelompok (cluster sampling) Kaedah Kajian Tinjauan • Soal selidik • Secara pos atau dihantar sendiri • Soal selidik disediakan mengikut objektif dan persoalan kajian • Soal selidik sedia ada/ terdahaulu juga boleh digunakan • Temu bual • Secara lisan. emel. secara kertas-pensil. SMS.

KAJIAN KORELASI  Penyelidikan jenis deskriptif kerana menerangkan hubungkait atau hubungan sedia ada antara pembolehubah  Penyelidik dapat menerangkan atau meramalkan sesuatu fenomena  MAKSUDpenyelidikan yang cuba mencari hubungkait atau perhubungan antara pembolehubah dengan menggunakan kaedah statistik kolerasi tanpa mencari sebab dan penyebabnya  Ia juga menilai kekuatan dan arah hubungan atau kaitan antara pembolehubah yang diselidik .

• Tidak boleh diguna untuk terangkan sebab atau penyebab. Tetapi ada 2 fungsi penting dalam sains 1) Jika hubungkait atau perhubungan antara pembolehubah konsisten. maka hubungan berkenaan boleh diguna untuk menjangka masa hadapan (Terdapat 2 bentuk kolerasi: positif dan negatif @ songsang) 2) Penyelidikan kolerasi boleh menyediakan data sama ada konsisten atau tidak dengan teori saintifik .

CONTOH • Penyelidik ingin mengetahui sama ada wujud hubungkait antara prestasi akademik pelajar kejuruteraan dan tempoh masa yang dihabiskan untuk mengulangkaji pelajaran Dapatkan maklumat drp buku rekod dan tempoh masa yang mereka habiskan sama ada melalui soal selidik atau terus bertanya pada respondan .

tetapi boleh menidakkan teori tersebut.berlaku apabila dapatan penyelidikan kolerasi tidak konsisten dengan teori saintifik .• Penyelidikan kolerasi tidak boleh buktikan sama ada sesuatu teori itu betul.