You are on page 1of 2

ெலசியா எ

கற ைறபா 1 of 2 http://www. ெலசியா எ ..eelanesan.com/health/45-udal-nalam/515-dyslexia-a-learning..

கற ைறபா தி8கAகிழைம. 19 ஏ ர 2010 01:53 பாலகாதிகா 'தாேர ஜம ப' (Thare Zameen Par) எ .

ச?யான -ைறய1 பாட8கைள க#ெகாத ப1 . க#ெகா/வ. சி#வைன பறிய அ பட . இயபாக எ ப நடகி ற.வைதF கிரகி. என+ அ.. இஷாைன நிைன* பதிெகா/<8க/. பல ஆைணகைள ஒ றாக ெகாைகய1 அவைற வ?ைசயாக.கைள தைலகீ ழாக* இவக/ எ>தH .வகதி ப பாக/. என ெத?.ெசயபாA ஒ>8கைமதி சீைல.உதாரணமாக 'cat' 'tac' ஆக* .. ஒலிக< எ>. 3தகதி பக8கள+ வ?கள+ ம தான ஒ>8கைம* ம# கA பா.கைள அறித 3. அதனாதா . வாைதகளாத 5.ட . எ ற ெசா உ. அவசிய . ச?யான வழிகாAத7 இ. இவக/ மனநிைல ச?ய1லாதவக/ அல. ெசயப. ப தி. ப ப. மிைகயாகா. ெலசியாவா பாதிக பAடவகளா ஏ பக இய7வதிைல.த இைவ அைன.. எ ப. ெசDவாக/. உ6ைமதா .வாவைதF . ப. அ.வாத. ப1 ெலசியாவா பாதிக பAட ழைதகளா பக* எ>த* -F . - 3 பதவைற நிைனவ1 நி#திெகா/வ. ைகவ1ைன ெபா. எ>.தா . 12/29/2010 5:04 PM .ெகா6 ெசாகைள . நாளைடவ1 பல-ைற ஏகனேவ பாத ெசாகைள ஒலிவவைத உண. உ. -த இர6 9 # பகள+ேலேய தமாற உ6டாகிற. சதிகி றன. இவறி ைறபா உ6டா . எ ப.வாத 8.. ஒேர வ1தமான எ>.ெகா/<த 4.. மித கனமான ெசயலாகி வ1கிற. ஒலிக/ இைண. ெலசியா எ றா எ ன? 9ைளய1 உ/ள சில ப1ர. வைர ஒ(ெவா. எ(வைகயான ைறபாAைட ேதா#வ1கிற. வவ8கைளெகா6 ெதாட3கைள உணவைதF . ப ப.வக8கைள உ. அ. எ>. வ?ைய பதப1 அதகத வ?.ெகா/வ. - ேப அறிதவைறF . இைவ இயபானைவ.HA ப'. எ>. 'saw' ஆக* இவக< மாறிவ1டH .ெகா/<- . எ # வ?ைசயாக பக இய7த 6. ச?வர நட ெபா>. அ. எ>. ெலசியாவா பாதி 3/ளான ழைதக<. இவக< எ>.கைள HAட ேவ6ய அவசிய இலாமேலேய. அவ ப ப17 சிறக ெதாட8கிவ1கிறா .வதி7 சிரம8க/ இ. எ>. அதகத. எ # அறி. இதனா இவக/ மிக ெம. இத இயபான ெசயைல.ைனகளா..வாக* .. நா ப ப.. பல நிைலகைள உைடய. திைர படதிகான மிைக பத இைல. . பாதைவ.. இத காரணமாகேவ அவக/ ேமெகா6 ப ப.வ. எ>.ெகா/ள இய7வதிைல. அதாவ.. நிைன* ைவ. பல மதிய1 வ1ழி 3ணைவ 56ய. இழைதக<. அேத ேபா 'I மிள தி ப1லி' எ # எ>தினா இவக/ அைத 'Iமி லதி ப1லி' எ # பாக H .ெகா/வ. 3திய க. ஆனா. 'எ>. எ ப வாைதகைள உ. இதிதிைர படதி பாத 'இஷா ' எ ற சி#வைன நா அ(வள* எள+தாக மறதி. 'வாDவ1A ப' எ # சி#ழைதகைள நா H#வ. 1.வாகிற.கலா . பவ8க/. ப ப.வா எ பைத 3?.Aக/ ெசDவதி7 மித ஈபா உைடயவ . உதிகைள உ. அத 'ெலசியா' றித ேம7 சில வ1வர8கைள நா இ8ேக பகி. ப1ைழகைள தி. வவ8கைள கவன+. 'was'. கAடதி7 தட8ககைள.ெகா/ளலா . 3திதாக பா பவைறF ெதாட3 பத இய7த 7. அவ ம அல.க -யா.க<மான ெதாடைப உண. எ பைத உணத 2. ெசDய -யா. இைறபா ழைதக< ஏபகிற. ஓவ1யதி7 . கற ைறபா/ள ஒ. நிைனவாறலி உதவ1யா ழைதகளா பக இய7 . ெலசியாவா பாதிக பAட ழைதகளா. 'pot' 'top'ஆக* . சில ெசயபாகள+ ஆவ உ/ளவகளாக இ.. எ ற எ>ைத. அவகளா ஒலி வாைதகைள உ. ழைதக/ பைகய1 அ எ ற எ>. -த. ஏக பAட த 3 தவ#மாக* ப பாக/. மA தா ெகாBச கனமான கா?ய .வ.கைள அவறி வ?வவைத ெகா6 அைடயாள கா6ப.கைளF இைண. கன உைழ 3 . இவக/ 3திசாலியாக. ஒ. ேசதா அ. க#ெகா/வ. பதைவகைள நிைனவ1 நி#. ப பதி7 எ>.வ.வ1 . ஒலிகைளF . இவக/ எ>. இவறி சிலவைற ந மா ெசDய -யவ1ைல என+.

ெலசியா எ .

இ. இைறபா உைடயவக< எதைன வயதானா7 எ>. இர6 அல. 9 # வய.ழைதயா 'ABCD' எலா எ>. எ>. ப ப. Secondary Dyslexia. கற ைறபா 2 of 2 http://www. .. ழைத ப/ள+. இ. அ பதி ச?வர ேவைல ெசDயாைமய1 காரணமாக ப ப. சிரமமாகேவ இ. அல. ஹாேமா கள+ Iர ப1 காரணமாக உ. சி#வகள+ட தா அதிக காண ப . எ>. உ. பர பைர பர பைரயாக. ெபா>ேத க6டறி.பாலா?ட- காண ப ைறபா ஆ .. இவறி ஏப ைறபா. 1. ப1றவ1ேகாளா# இலாம. 9ைளய1 பத.தைல கA ப. சி# ழைதகள+ட அதிக காண பவதிைல 2. ெலசியா ைறபா இ.சி அல.வ.? ெலசியா ஏப வ1த8கைள கீ Jக6டவா# வைக பதலா . அதகான சிற 3 ஆசி?யகள+ட (Teaching Specialists) காAடலா . இ. 3.. ஜK கள+ 9ல கடத பகிற. ெசல ெதாட8கிய ப1 .வாவ. ெலசியா ஏ ஏபகிற.eelanesan. ப1றவ1ய1ேலேய 9ைளய1 இட பகதி (Cerebral Cortex) ஏப தவறான வ1ைனயாக . (Hereditary).வ1டH . ெபா.com/health/45-udal-nalam/515-dyslexia-a-learning. இைறபா வயதானா ைற. பைத சி#ழைதயாக இ. பதிய1 ஏபAட அதி. எ # அைழக பகிற. இ.வாக.கைளF உணர* .. காய காரணமாக ஏப ைறபா(Traumatic Dyslexia).ச?க* -F . இ. 'Primary Dyslexia'.வ.

. ( தி8கAகிழைம. ஒலி ஒள+காAசிக/ 9ல க#ெகாத நல. பைழய -ைறகள+ எ>. எ>. சிற 3 ஆசி?யகள+ட சில நாAக/ க#ெகா6டா. அத ப1 அவக/ தாமாகேவ பக ெதாட8கிவ1வ. இழைதக< அவக< 3?F ப க#த..வகள+ட காAடேவ6 .த. 19 ஏ ர 2010 19:24 (vasanth) Very good article in Tamil. ப1 ழைத ம. இ#தியாக இைற பத பAட.க/ (1) Dyslexia 1.. 19 ஏ ர 2010 14:24 ) க.கைள இன கா6பதி சிகக/ இ. keep it up 12/29/2010 5:04 PM . ெலசியா றித ேம7 சில வ1வர8க<ட ம 6 சதி ேபா . பத மAமி றி இவக<. தி8கAகிழைம.