You are on page 1of 3

ZAGREVANJE

. . . . .

Skupljene noge, ruke od poloZaja uvis do vrhova prstiju na nogama Siri raskorak, naizmenidno doticanje leve, pa desne noge Skupljene noge, ,,bere groZdje", visoko, viSe... Blagi raskorak, ruke na bokovima, povija telo napred -nazad lsti poloZaj - okrece gornji deo tela ukrug

VEZBE NA STOMAKU

. . . . . . o . . . . o . . o .

Upleteni prsti, delo na pe5kiru, podiZe laktove (po 10 puta), 1,2-2,2 isti poloZaj, podiZe iglavu (pauza posle svake serije) Ruke na potiljku, podiZe laktove

isti poloZaj, podiZe i glavu


Ruke ispruZene ispred, podiZe ruke isti poloZaj, podiZe iglavu Ruke ispruZene. r.rpleteni prsti. podi2e ruke isti poloZaj, podiZe iglavu
RaSirene ruke, podiZe ih

isti polo2aj, podiZe iglavu Ruke savijene u laktovima, podiZe ih isti poloZaj, podiZe iglavu Ruke ispruZene pored tela, podiZe ih isti poloZaj podiZe iglavu Upleteni prsi na ledjima, podiZe ruke isti poloZaj, podiZe iglavu

SE'ECI

STAV

ffURSK

SED)

.Rukenapotiljku,pra\tale.Jja,ra5irenilaktovi,spu5tasekaunutra
lstipoloZaj,rukeispruZauvis,visoko'pratipogledc'm'palaganovracarra
potiljak
do Ruke iz polozaja iza ledja, ispruZi Noge ispruZene, kolena spustena' vrhova prstiju na nogama (uz zadriavanie)

JednanogaispruZena,drugaprekonje(savijenaukolenu).Stopala
unutra zategnuta, ruke na potiljku, gibati ka

isto, promena noge


o 3

Spoji stopala, isteZe se, udah

izdah

isti poloZaia, razgibava Prepone

VEZBE NA LEDJIMA
a a
a a a

pa spu5ta na pod (po 5 puta) Savijena kolena povlaci ka licu,

lstipoloZaj,razmaknutakolena,i.ukeispodglave.levokoleno-desnilakat'."
TrbuSnjaci sa savijenirn koienirna (udah) lspruZene noge podiZe uvis, zadrZi Podigne noge visoko, Siriih i

- spusti (izdah)
i

Vozibicikl-ujednompravcu,paunatrag(20putada"okrenetoaak")

a a

skuplja

pa ih prebaci na levu stranu struka' zadrzl lspruzene noge savija u kolenirna, vrati u sredinu, pa isto na desnu stranu ruke Trbu5njaci, ispruZene noge, ispruZene

a a

lsto, sa rukama na Potiljku


pu5ta (10 Puta)

prstiiu, zadriava neko vfet"fle' pa sedi sa ispruZenim nogama, dohvata vrhove

u/

fir)

SEDEC| ?OLOZAJ (OSLO/VJ EN A LED-: A)

:. . . . . ' . . . ' ' . . . . ' ' . . . . .:' .

lspruzene noge, stopala zategnuta, povlaci ih napred lsti poloZaj, noge naizmenicno Skupljene noge, samo stiska prstice

nazad(10 puta)

lsti poloZaj, ,,ljube se prstici", pa se razdvoje (,,vole se,,, pa se ,,ne vole,,) lsti polozaj, stopala zajedno u krug (na jednu, pa na drugu stranu)
Nogd na nozi (peta oslonjena na prstice), zategnuto stopalo (ono koje je gore) pomerati napred - nazad

lsti poloZaj, stiska prstice


lsti poloZaj, ,,diriguje"

lsti poloZaj, stopalo vrti u krug, pa na drugu stranu


Ponoviti sve sa drugom nogom (stopalo, prstici, dirigovanje, ukrug) Savijena kolena obuhvati rukama, stopala na podu, podiZe (naizmenicno) prste - peta

lsti poloZaj, samo stiska prstice lsti polozaj,pocignestopela-rasiri ih-skupi -sousti napod(5outa) 1.2,3,4 lsti polozaj, mili stopalo tako sto grabi prsticima (,,gusenica,,) napred, pa vrati
nazad stopala, pa ponovi sve joS cetiri puta

lsti poloZaj, stopala naizmenicno podiZe gore _dole lsti poloZaj, stisne prstei tako Siri stopala (sa stisnutim prsticim a) 1,2,3,4 Jedna noga ispruZena, druga prebacena preko nje, savijena u kolenima. Nju drZi rukama, savija prstice na zategnutom stopalu lsti poloZaj, zategnuto stopalo pomera napred _ nazad lsti poloZaj, ,,diriguje" zategnutim stopalom lsti poloZaj, pravi krugove
Ponovi sve sa drugom nogom (prstici, napred-nazad, diriguje, krug)

Savijene noge u kolenima, ra5iri ih, spojena stopala drzi rukama i stiska prstice (10 puta)

lsti polo2aj, prsti spojeni pete spojene