You are on page 1of 4

DREVNA AMERIKA I DREVNA EVROPA

Prema zvaniĉnoj istoriografiji istorija i civilizacija Amerike počinju "otkrićem", dok je prekolumbovska Amerika bila naseljena divljacima, varvarima. Imajući u vidu da Amerika - "Novi svet" predstavlja produžetak zapadnoevropske civilizacije, tu tezu nametnula je zapadnoevropska istoriografija. Ona je osporena arheološkim i drugim otkrićima u 19. i 20. veku posle dekolonizacije Amerike. Novijim otkrićima i saznanjima upotpunjuje se sasvim obrnuta slika o Drevnoj Americi i stvarnoj ulozi evropske civilizacije u Novom svetu. Lažnom slikom o narodima koji su naseljavali Ameriku pre "otkrića" i njihovim kulturama skrivana je istina da je okupacija Amerike predstavljala, u stvari, kraj autentiĉnih, miroljubivih, visokorazvijenih civilizacija, naprednijih od one koja im je silom nametnuta. Konkvistadorskom tezom o "varvarskim" domorocima Amerike prikrivana je tako istina o do tada, najvećem genocidu i pljački u istoriji čovečanstva. Iza predstave o anonimnim varvarima - "Indijancima", izronila su svedoĉanstva ne samo o civilizacijama koje su se tragiĉno "susrele" sa evropskim osvajaĉima (Asteci, Maje, Inke), već i o mnogim, milenijumima starijim (Olmeci, Ćavini, Tiauanako i dr.). Vladajuća akademska teza da istorija evropske civilizacije počinje od Grčke i Rima, da je Drevna Evropa bila varvarska, takoĊe, je dovedena u pitanje arheološkim i drugim otkrićima 19. i 20. veka. S obzirom da se iz tamnih dubina evroazijske i evromediteranske "varvarike" pojavljuju razvijene hiljadugodišnje civilizacije, naprednije od onih koje su ih pokorile i prisvojile, neizbežno se nameće poreĊenje o Slovenima kao Indijancima Evrope. Teze R. Salinasa Prajsa, koje su povod ovog rada, bacaju novo svetio na zaboravljena, ili odbaĉena otkrića velikih slovenskih, i ne samo slovenskih istraživaĉa o poreklu i drevnosti Slovena. Revolucionarnim otkrićima prof Pešića, da je klasiĉnim civilizacijama Helade i Rima prethodila razvijena protoslovenska civilizacija koja je iznedrila najstarije pismo Evrope, stvara se nova, revidirana slika o predantiĉkoj Evropi i mestu Slovena u stvaranju evropske civilizacije. Podsetimo se nekih ĉinjenica o Slovenima. Ovi "varvari", Indijanci Evrope i danas su najveća porodica evropskih naroda. Preko 300 miliona Slovena, potomaka evropskih starosedelaca i danas živi širom Evrope od Istoĉnih (Rusi, Ukrajinci, Belorusi), Zapadnih (Poljaci, Ĉesi, Slovaci) do Južnih Slovena (Slovenci, Hrvati, Makedonci, Crnogorci, Bugari, Srbi). Mnogi tragovi prisustva Slovena nalaze se širom Evrope, gde je nekoliko starih slovenskih naroda nestalo ili asimilovano pod raznim okupatorima. U toku poslednje dve hiljade godina smenjivali su se rimski osvajaĉi nad Slovenima Balkana i Podunavlja, germanski nad Slovenima Centralne i Zapadne Evrope, MaĊari nad Slovenima Srednjeg Podunavlja, mongolsko-tatarski nad Slovenima Istoĉne Evrope, Turci i Germani nad Južnim Slovenima. Najveće posledice po slovenstvo su nastale na prostorima pod hiljadugodisnjom germanskom okupacijom gde je nestalo ili germanizovano nekoliko starih slovenskih naroda (Prusi, Lužiĉki Srbi, Baltiĉki Veneti i dr). Usledilo je potom, da je upravo "germanskom" ili "nordijskom" tezom najmnogobrojnija porodica evropskih naroda proglašena evropskim skorojevićima, da su odjednom, izronili "niotkuda" tek u 6-7. veku n.e., pošto su u vreme propasti Zapadnorimskog carstva bili izbaĉeni iz evropske istorije. U verziji germanske škole civilizacija, pismenost ove najveće porodice evropskih "varvara" poĉinje, navodno, tek njihovim pokrštavanjem u 9-10. veku n.e. Teško je poverovati u ovu priĉu posle svih otkrića i brojne literature o poreklu Slovena i slovenske civilizacije. Daleko je logiĉnije prihvatiti da je istina obrnuta kao i u sluĉaju Drevne Amerike, naime, da se rimskom okupacijom završava slovenska autentiĉna pismenost i civilizacija, kao i španskim osvajanjima civilizacija ameriĉkih naroda. Prof. Pešić je svojom sistematizacijom vinĉanskogpisma, najstarijeg do sad poznatog pisma Evrope (VI milenijum s.e.), već ukazao na te "neuoĉene" srodnosti, utvrdivši da je pismo neolitske Vince ishodište mnogih kasnijih, predantiĉkih pisama evromediteranskih oblasti, da je identiĉno sa etrurskim, sliĉno sa minojskim, tripoljskim, sa kasnijim venetskim i još kasnijim runama. A pismo je vrhunsko obeležje svake civilizacije, dokaz njene autentiĉnosti. Polazeći od sliĉnosti pisama i drugih etnokulturnih karakteristika predantiĉkih evromediteranskih kultura dolazi se do zakljuĉka o njihovom zajedniĉkom etniĉkom stablu, o protoslovenskim karakteristikama i do uverljivih argumenata da su Sloveni ne samo najveća, nego i najstarija porodica evropskih naroda, da su čak kolevka evropske civilizacije.

Jedno od objašnjenja porekla imena Sloven i jeste sinonim za roba u rimsko vreme. trgovinom. kada su pokoreni Sloveni uistinu bili najveći izvor robovske snage za imperiju. izbaĉeni iz evropske istorije kao varvari i evropski došljaci u 6. nastala je i indoevropska teza o "germansko-arijevskoj civiliza-ciji". Baltiĉki Veneti i dr. (U Meksiku je popularna sliĉna izreka . voleli su mir i slobodu u svojoj zemlji". robovi. Kijev. 2000. Zajedniĉko i jednom i drugom pojmu jeste da ni slovenski ni ameriĉki narodi nisu sebe tako nazivali. Pre toga bila je poznata istina o Slovenima kao evropskim starosedeocima. na engleskom slave-Slave. Jedan Nemac krajem 18.Malo je poznato da je germanska teza o Slovenima kao evropskim došljacima i varvarima. u vreme pangermanskih planova širenja na slovenski "životni prostor". Sloveni. koja je bila "slovenski Amsterdam". . a hrišćansku veru za izgovor". gostoljubivi do raspikućnosti. U Nemaĉkoj su se bavili rudarstvom. godine . on nije mogao ni da sanja šta će u sledećih 200 godina. nekada vredni i srećni narodi. Veku n. a zbirnim nazivom osvajaĉa brisan je njihov nacionalni. tromog sna."Isuviše smo daleko od boga. Kao miroljubivi. od Dona do Moldave kao vlastitu svojinu i slaviti svoje stare svetkovine mirne marljivosti i trgovine". koji su stanovali u "najlepšim krajevima Evrope" što su "za susede dobili Nemce".Nemaca. Nažalost.). veka. To što su poĉeli Franci dovršili su Sasi. verski identitet. narodima "bez korena i stabla". "O Slovene su se jako ogrešile mnoge nacije. i oni su postajali anonimni robovi. njihovu trgovinu na Baltiku i grad Vinetu "uništili su Skandinavski Germani. španskom eselavoEslavo itd. Sagradili su mnoge pomorske i trgovaĉke gradove. "smišljena politička podvala" 19. a suviše blizu Sjedinjenim Državama'). neagresivni narodi bili su žrtve osvajaĉkih ratova od strane "surovijih suseda . Sloveni su. bili iskljuĉeni. "Evrocentristička Evropa se uplašila buđenja slovenske civilizacije i svim silama je zapela da je odbaci kao nestvarnu". tako.Indijanci. kaže prof Pešić. kulturni. Mađara. Tatara. Bili su "darežljivi... koji su uspevali da ih potisnu i "umanje njihov etnički i istorijski značaj". meĊu njima Vinetu na Baltiku. Osvajaĉki ratovi pod Karlom Velikim imali su "kao povod korist. proizvodnjom tekstila. Aleksandar Petrović u svom izuzetnom delu "Praistorija Srba" ("Pešići sinovi". Sloveni su i fiziĉki nestajali. nego i zapadnih istoriĉara. Tako se ime Slovena prema latinskom zadržalo i u ostalim zapadnim jezicima. njegova nacija u pangermanskom zanosu. ne samo kod slovenskih autora od 16-19. iz koje su Sloveni. koji govori o Slovenima potpuno drugaĉije od njegovih kasnijih sunarodnika. Uporedo sa tezom o Slovenima kao neistorijskom narodu. genijalnog Lomonosova i mnogih drugih slovenskih nauĉnika za istinu o Slovenima. Njihovi ostaci u Nemačkoj nalik su na ono što su Španci uradili Peruancima" (odnosno svim domorocima . Surovjeckog. Sliĉno je bilo sa pojmom Indijanac koji je nastao iz zablude Kolumba da je stigao u Indiju "sa obratne strane". u njihovim zemljama "Sloveni su istrebljeni ili pretvoreni u robove".. "Teorija o indoevropskim jezicima je maska iza koje su se političan postarali da sakriju istinske vrednosti slovenske civilizacije". a najviše narodi nemačkog stabla".Johana Godfrida Herdera. Novgorod. Herder upućuje ohrabrenje i nadu Slovenima koji su tada uglavnom u austrougarskom i turskom ropstvu: "Vi ćete. varvarima i skorojevićima Evrope.. Nije pomogla borba Šafarika. metalurgijom. citira germanskog autora iz 1791.. najstariji Indoevropejci. veka. oslobođeni ropskih lanaca smeti da koristite svoje lepe krajeve od Jadranskog mora do Karpata. kako kaže genijalni Šafarik.e.). kaže prof Pešić. On kaže da su Sloveni "zauzimali više mesta na zemlji nego u istoriji". Na indogermanskoj teoriji je kasnije nastao monstruozni Hitlerov nacizam i teza o Slovenima kao nižoj rasi. Turaka". uraditi Slovenima. sa nepristrasnim poznavanjem slovenskog bića i oĉiglednim poštovanjem. veka već govori o Slovenima kao Indijancima Evrope! On kaže da je nesreća miroljubivih Slovena. na pr. Ostali su bili pod austrougarskom i turskom vlašću u vreme formiranja evropskih nacionalnih država. "Dobri" slovenski Ċaci beĉke i berlinske škole podaniĉki su prihvatili nove teze i ugradili ih u nacionalnu istoriografiju. ime su im nametnuli njihovi okupatori.. najzad probuđeni iz svog dugog. slične sudbine Sloveni su trajno obeleženi još u antiĉko vreme kao anonimni varvari. germanizovani u Nemaĉkoj i Zapadnoj Evropi (Lužiĉki Srbi.Indijancima Amerike). Pojam se zadržao gurajući u anonimnost imena starosedelaĉkih naroda Amerike. Prusi. ukljuĉujući i germanske.

Palenkea. Kećue. u centru jedne od najstarijih evroazijskih civilizacija. datiraju u kasniju epohu ili jednostavno proglašavaju falsifikatima. "neolitske revolucije". pregledu njene istorije u trajanju od najmanje dve hiljade godina pre hrišćanstva. prestonice Asteka. koje su ih uništile. o kojoj zvaniĉna istoriografija i dalje ćuti. Teotiuakana.Asteci. nikom drugom nije bilo u interesu da traži "slovensku vezu" kod predantiĉkih kultura Evrope. otvorili novi put utvrĊivanja etnoistorijskog karaktera misterioznih. Put ka istini o Americi vodio je najpre od onih najmlaĊih kultura i naroda koji su imali nesreću da doĊu u neposredan susret sa evropskim osvajaĉima . prebogate biblioteke. pripisuju drugim istorijskim narodima. ne tako davne. Mada su starosedeoci Amerike i Evrope imali svoju sopstvenu istoriju i pismenost dokazi o tome. MeĊutim. Stoga je dešifrovanje kojem su etniĉkom stablu pripadale novootkrivene. i nad kojima je izvršen najveći genocid u istoriji. Ĉićen Ice. Od najvećeg grada svog vremena na planeti Tenoćtitlana.Bitan preduslov svakog pokušaja traganja za istinom o poreklu Slovena. inkvizitorskih španskih hroniĉara o konkvisti i divljim Indijancima u Americi i rimskih hroniĉara i istoriĉara antike Tacita. istina o Drevnoj Evropi se teško probija. najstarije metalurgije. vladajuće germanskonordijske. Strabona. još manje galski ili germanski. U tom pogledu sliĉna je pouzdanost primitivnih. Ajmare i dr. ugradivši je kasnije u sve udžbenike i enciklopedije sveta. nije ostao "ni kamen na kamenu". ukljuĉujući i "oca istorije" Herodota o varvarima Evrope. u Kopanu u Hondurasu ĉitave knjige Maja pisma. ĉija je kultura i nasleĊe bilo najsurovije uništeno. na Balkanu i Podunavlju. Monte Albana. veku bilo je poznato da drevno domorodaĉko stanovništvo Evrope pre rimske okupacije nije govorilo ni grĉki. posle arheoloških otkrića u 19. zanemarivanje osnovne prepreke "smišljene politiĉke podvale" o Slovenima. Lingvisti su. "nestalih". Takvu je sudbinu doživela i Velesova knjiga. Dragocenost ovog dela sadržana je u pogledu na svet autentiĉne slovenske civilizacije. U duhu naših poreĊenja Veles knjiga ima sliĉan znaĉaj za Slovene kao otkriće i prevod svete knjige Ćilam Balam i tri kodeksa (pariški. epicentru najstarije evropske civilizacije? MeĊutim. kao što je bilo i u sluĉaju Drevne Amerike. nastalog na području današnjeg Beograda. egzistira i dalje zbog odnosa istorijske nauke prema tim nalazima. a oni proglašavani za neistoirijske narode i varvare. mrtvim ostacima nestalih naroda. Novom svetu razvijale u miroljubivoj evoluciji. ĉak hiljade piramida Tiauakana. posebno primenom "slovenskog kljuĉa" za dešifrovanje nekih predantiĉkih napisa. velelepni već napušteni gradovi. Arheologija je. pa se nalazi prećutkuju. Ušmala. a sami proglašeni divljacima. toliko karakteristiĉnih za civilizacije Starog sveta. obilato otkrivala po džunglama Centralne Amerike ili bespućima Anda prava ĉuda Drevne Amerike . anglosaksonski. Kopana. Pošto je slovenska istoriografija podaniĉki prihvatila "istinu" o svojoj prošlosti. Tikala . pionirskim poduhvatom. Tule. i 20. veku zvaniĉna istina se sve više dovodila u sumnju. ostali su "mrtvi". u Srednjem Podunavlju. rekonstrukcijom istorijske istine jeste uklanjanje. potvrĊujući tako slovensku pismenost koja je za zvaniĉnu nauku primljena tek sa hrišćanstvom i Ćirilom i Metodijem. Time je izgledalo da je svaka dalja priĉa o Slovenima u istoriji Evrope završena. dresdenski i madridski) za Maje. evromediteranskih kultura i naroda. Polazi se od premise da se u datoj oblasti Sloveni nisu nalazili ili da u datoj istorijskoj epohi oni nisu imali pismenost. Nijedan od "živih" gradova tih "najmlaĊih" naroda nije preživeo. i pored obilja podataka. "podvale" o Slovenima u 19. veliĉanstvena i autentiĉna umetniĉka dela uništena su. Maje. ĉak kanibalima. Plinija. od Baltika do Krita? Ko su tvorci nedavno otkrivenog kružnog grada Arkaim na Uralu. kapitalno delo slovenske istorije i civilizacije. Bila su to dela kultura koje su se u tzv. Njihovi gradovi.vinčanskog. koji je prototip mnogih kasnijih gradova observatohja širom Evrope sve do (barem dve hiljade godina mlađeg ali vrlo čuvenog) Stounhendža? Ko su tvorci najstarijeg naselja Evrope u Lepenskom Viru. ni latinski. posle dekolonizacije. "nestale" predantiĉke civilizacije. Istinu o njima pisali su okupatori. Pre te. Danas mnogi istraživaĉi tragaju za odgovorima na pitanja: Koji narodi su bili tvorci čudesnih dela koja je otkrivala i otkriva arheologija od Urala do Atlantika. kapitalnim delima: "Poreklo Slovena" i "Slovenske drevnosti". koje konkistadori nisu nikada ni upoznali jer su ih smatrali bezopasnim. zemljoradnje.stotine. Svojim do danas neprevaziĊenim. zapadne istoriografske teze. MeĊutim. najstarijeg pisma Evrope . preko ovih jezika bilo nemoguće. njihove knjige i biblioteke su uništavane. tragovi brisani. Problem izvora i argumenata za slovensku predantiĉku istoriju i pismenost i pored arheoloških otkrića. Problem izvora otežava preispitivanje zvaniĉne istine o Slovenima u Drevnoj Evropi kao i Indijanaca u Drevnoj Americi. dostizale svoj zenit i smenjivale se bez ratova i meĊusobnih razaranja. U njima su saĉuvani uklesani ostaci alfabeta. Šafarik je razobliĉio lažne teze o Slovenima u i danas aktuelnim.

ĉiji su preživeli potomci danas dovedeni do stvarnog varvarstva i bede. itd. Dardanci. pamćenje. mnogo starije kulture za koje ni Grci ni Rimljani nisu znali. Ali. da je domorodačko nasleđe Evrope praslovensko. pre svega pismenim dokazima. ali iznad svega pismo kao vrhunsko obeležje autentiĉnosti svake civilizacije. Na "svemirskom rasizmu". posle tridesetogodišnjeg istraživanja kulture Tiauanaka u bolivijskim Andima. Kelti. ukoliko se ne potvrde multidsiciplinarnim istraživanjima. Isti postupak je primenjen naknadno i u vezi nasleĊa evromediteranskih kultura koje nisu bile poznate ni Grcima ni Rimljanima. pitanje ko su bili svi ti narodi. nekim "nestalim" narodima ili vanzemaljcima. mistifikovanom tumaĉenju osnovnih ĉinjenica o delima "nestalih" ili vanzemaljaca koje su radoznalcima bile nepoznate. Deniken zaraĊuje bogatstvo i postaje popularan i ĉitan u ćelom svetu. ali ih pripisuju svom senzacionalnom otkriću. izronile su iz dubine milenijuma mnogo starije kulture Olmeka. Arheološka otkrića mogu biti najznaĉaniji doprinos formiranju istinske slike o skrivenoj prošlosti Drevne Evrope i Amerike. ili neponovljiva graditeljska dela andskih civilizacija sa Tiauanakom. Sarmati. Rimljani sa njima bili u dodiru i ratovima. Tiauakanaca. poput Minojske. Tragove drevnih predantiĉkih kultura Evrope najlakše je bilo otkriti preko "varvarskih" naroda Evrope.itd. MeĊutim. Veneti. ostalo je otvoreno pitanje kog su oni etniĉkog porekla. Trojanske itd. Praslovenskim istraživanjima uspostavlja se etnokulturna veza i kontinuitet izmeĊu mlaĊih i starijih kultura od neolita do rimske okupacije Balkana. pak. već su otkrivane zahvaljujući arheološkim otkrićima (na primer minojska. Slično je bilo u Evropi. Kada je poljski nauĉnik Poznanski. pošto se znalo da ne pripadaju Grcima ili Rimljanima. Ova kultura i neke druge kao Olmeĉka. hetitska i dr. Grcima. Kimeri. Arheologija nam tek otkriva i druge "nestale". koji su bili neposredne žrtve konkviste. pri ĉemu su Sloveni nezaobilazni. u antiĉkim vremenima. Sliĉno se dogodilo i sa istinom o evropskim domorocima. najpre su u duhu evrocentrizma bila pripisivana Rimljanima. Inka. ni arheologija nije od pomoći ukoliko se njena otkrića ne uvrste u istinski etno-istorijski kontekst. Hetitske. Sada je poznato koji se narodi kriju iza anonimnih varvara pod raznim nazivima poput: Veneti. Pripadali su jednostavno varvarskom svetu. Daĉani. velelepnim Macu Pikćuom itd. Iliri. mitološke Atlantide koja je. sve kako bi se sakrila istina dobro poznata onima koji su iste civilizacije uništili. Pokazalo se da je na podruĉju Balkana i Srednjeg Podunavlja bio centar najstarije evropske "neolitske revolucije" u kome su se u periodu od više milenijuma. antiĉkih savremenika. koji su potpali pod rimsku vlast i postali njihovi robovi ili su. Ćavinom de Uantarom. misterioznim narodima dok nisu stigli rezultati drugih istraživanja. I pored toga. a njihov jezik i verovanja posvedoĉila usmena tradicija naroda. Pored nesrećnih Maja. bilo je poznato da su tvorci Maja kulture preci istog naroda kome su pripadali i preživeli potomci. Iliri. Rašani. Gradovi Drevne Amerike bili su "nemo kamenje" pre nego što su pisani spomenici "progovorili". Ćavina i drugih. doživela svoj procvat i propast upravo u tom delu sveta. nije se ni pokretalo. Traĉani. poĉetkom prošlog veka. Tako se sada može reći da su Sloveni zauzimali najznačajnije mesto među predantičkim "varvarima" Evrope. Najviše podataka o "varvarskim" savremenicima Grĉke i Rima saĉuvano je pod raznim nazivima kao: Etrurci. svojevremeno. Skiti. MeĊutim. da je prisvojeno od strane njihovih pokoritelja i ugraĊeno u temelje zapadnoevropske civilizacije. Tripoljske. ĉak se dovode u vezu sa potomcima prepotopske. Kelti. . Makedonci. Traĉani. po tezama atlantologa. Makedonci i dr. zatim Feniĉanima ili izgubljenim jevrejskim plemenima. obzirom da su pismene tragove njihovi okupatori nemilosrdno uništili. neprekidno razvijale bogate kulture. kako prihvatiti jednostavnu istinu da su ta veliĉanstvena ostvarenja Drevne Amerike ostvarili preci današnjih bednih "Indijanaca"? Bilo bi to priznanje zloĉina nad njima. Jer. Arheološki nalazi su najpre svedoĉili o "nestalim". Danas neki ameriĉki istraživaĉi potvrĊuju teze Poznaskog. bio je proglašen za fantastu i odbaĉen. pre svega njihovih pisama i jezika. izneo hipoteze o starosti ove civilizacije od 16 hiljada godina. Saksauamanom. njihovo nasleĊe je ugraĊeno u grĉko-rimsku antiku i nekritiĉki uneto u zajedniĉki fond zapadne civilizacije. Na kraju. Asteka. Sarmati. kom etniĉkom stablu su pripadali. Ĉudesna otkrića koja su poĉela da izranjaju iz kolonijalnog mraka. Kada je Maja pismo delimiĉno dešifrovano. Mistifikacijom se prikriva prava istina o zloĉinu nad istinskim tvorcima ovih civilizacija.