You are on page 1of 5

A1i,aL.t,2AJ;zAoDMoRiPRAVlLl.Jol/ErJ.JAri.jEPCLC7l,,.

:A'
LEZANJE

J'rif,ffii"';.l}iffj'.se

na dobrcm rnarjracu irvrdoi podiozi, na boku iri ledima, savijenih noqi

pravilno nepravilno
o

o O

USTAJANJE IZ KREVETA

Ako.leiite na ledjmd, ,savijte noge u kukovima i kolenimil, uvucite stomak i zategnite trbu5ne ': ., mi5i6ea

a) okrenite istovrem.eno na bok trup i noge (bez uvrtanja kicme), b) istovremeno odiZite ispravljen trup odguruju6iru .k i,

c)

ivice kreveta, sedite, a zatim se dignite sa kreveta pravih leda.

ispuStajte potkolenice preko

@a
d.

-/LAZA K-I ZL AZ AK IZ KOLA Pridite kolrma bocno. pravih u kukovima i kolenima udite nogom, te sedajuci privucite leda savijaJu( i ri, )(J{_, u kola prvo J(:rirrrllt i drugu nogu.

Pridite kolima ledima: a) Spu5tajuci se na sediste pravih leda, , . p9ulajte. noge u kukovima'i kolenima o/ KaO sednete, okrenite istovremeno trup inoge unutra

* *...\ *.-

pravilno

] .SII$AJANJE
.T,

lzbegayajte. dugo stajanje na jednom mestu. Ako ga je q?eoi; ;irerireStaite te2inu teta ial'eOne-na drugu !!!oSu6e. nogu, naslonite sd na.neki ziO iti banderu ili odignite i naslonite naizmenidnq jednu, pa orugu nog, ." visinu jednog stepenika.

B)
T\
pravilno

UOBTCAJENE DNEVNE AKTTVNOSTT

Ne savijajte kidmu. Uvucite stomak izategnite tr.busne misice. Savijajte se sarn6,u kukovima i [oienima."

pravilno

nepravilno

!-

;I

.l
.a'

I
..: i/

'-\

l,

'rt't

pravilno

+*
\/.*

nepravilno

pravilno
TC

.) PODIZANJE I NOSET,JJE'TERETA
reskih i kabastrIr Iii,"_r;:?::,["noj.un,u 6;rcdr1 , Kad podizete teret sa poia b"} savryanla euinite raSrr.r:lrlr i uvrtanla misice. predmet':-Y. kir.rne Uvucite sromak i zaregnrte";;r;;" prrvucite sasvim uz telo. podizrle" i /r;, j11,. kolenima.
.1

se pravih leda opruZu;uIi nogu-,i t-,,n,,u,,,,.,

nepravilno

pravilno

tr

nepravilho
nepravilno pravilno

Oepravilno
48

pravilno nepravilno pravilno

SEDENJE

i1.Oao.,-1d r/odi'te raduna da vam kukovi oro"."J," za stolorn' sedite.blizu rvlce siota ;;li;. PoduPire krsta i karlicu t iitinu du t" ne bi savilali' Ravnomerno oPterecenie

i kolena budu tr istoj ravli

q0 stepeni)' a da
t<o;i

oa's:orr

je odgovara'ucc

Neravnomerno (vece) oPtereden.ie'tdiska

diska

PotoZai

kiime i diska.Pn nePravilnom sedenlu

Poloiaiki6me idiska pri Pravilnom sedenlu

'

'}?

uSrAJANJFS4SioUcg
. !r..

nogu u Pravih leda istovremenim qpruZanjem stolice' kukovima i kolenima odiZite se sa