You are on page 1of 264

«•

E

v:

...

Digitized by the Internet Archive
in

2011 with funding from
University of Toronto

http://www.archive.org/details/erdlyrmeiOOrd

ERDÉLY ÉRMEI
KÉPATLASZSZAL,

KÖZLI

D*

ÉRDY
ÉS A

JÁNOS.
MAGYAR NEMZETI MTZEUM REGISEGTÍI1Á»AK RE.

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA RENDES TAGJA.

A

M.

TUDOM. AKADÉMIA KIADÁSA.

PESTEN.
EGGENBERGER FERDINÁND MAGYAR AKADÉMIAI KÖNYVÁRUSNÁL.
M. D. CCC. LX1I.

. N31 n ntottEmich GusztáT td.1 Test. 1862. nyomdásznál.

" Azért igen természetes. vagy törvényes ötv. és zámos magán szerzdésekben fordul el. utóbb. ') Pensa. IV. parancsolja. mérlegel. értékes. a pápai adószedk számadásaiban. Az érmeesek mérlegezése sokszor említtetik az osztaték. 1845. angol penny pence) stb. legezett. évi itéletlevelében mondatik: „14 marcas in denarüs ponderatis. oklevelekben. hajdan Gilt. határozott sályértékü színtartalmú. sz. KhnV EBD1ÍLT KKMEI. . eszközül. régi s négy év eltt forgalomban volt. A latin penso annyi mint súlyoannyi. Gültige. franczia monnaie. érték: német das Geltende. már az és skorban forgalmi a értékmér fizetésid használtattak. Értékének 1 és súlyának meghatározásában Zsám- ) Társalkodó. súly: pensus. 43. Más értelem rejlik a magyar érem. pecus. A pénz tehát forgalmi eszközül használt általános értékmérü Greld. angol guilt. évi érmelési rendeletében hogy minden városban legyen mérleg és az ahhoz tartozó nehezékek a közhelyeken kitéve. vagy aranypensa már Szt. a. mint réz. s annyi mint a latin pecunia. változatos jelleg (typus).Bevezetés. hogy a sokadalomra megjelent kereskedk. szóban: mert így egyedül a polgári fhatalom eszközlésével általános viszonértékfíl forgalomba bocsátott. határozott érték súlylyal jegyzett darabokra Nálunk még Róbert Károly király 1342. A fémek. oklevelekben. szk Kezdetben a kereskedés és tzslet viszcmos cserélésben állott. vagy nyirkait érmekkel. mivel jegytelen dara- bokra osztott arany és ezüst cserébe bocsátásakor mérlegezteték. mivel a mérlegezés alkalmatlan volt. angol money.um innen a magyar pénz. marha. pensnm annyimint pondus. latin moneta. szokásuk szerint csalást ne zhessenek. melynek moz- dulatlan élete a csereberélés számtalan akadályai közi keletkezett súly esmérték eszméjével egy arányban kezdett ezek között a fejledezni. német Münze stb. István és Szt. érm-et. hogy a darabokra osztott arany és ezüst leginkább mérlegezésétl neveztetek. vert fémdarabok neveztetnek. mint mér(többes számban gat. vagyon. tör- vényeiben. gnilti stb. Béla király 1269. kelend. olasz pezzo. ezüst és arany. ez körben tartá a termények és készítvén vek lassi'i forgalmát. a mostani. László királyok .

vagy ezüst. Schoenvisner. Concilia I. Beleitekének menytartalomnak (Kora) mon- nyisége.. mert 13+3=46. évi itéletlevelében rendeli." de azért már I. Kovachich és mások sokat fáradoztak ugyan. ennek jövedelme tesz minden bécsi girára 400 bécsi érmecset számítva. mind az érmeit arany Ilyen súly vagy mérték fleg a és ezüst. mely ha tartalmú 16 latot (félfontot) foglal magában. évre számadásaiban följegyezte : Az egri 7 püspöki megyében ürességben volt a fesperesség. a fok 12 szemerre (Gran). súlya s tartalma szín- gira (marca). súlyát. melyben 3 rész vegyítek foglaltatik." IV. Schrot).IV bóky. ' . de a vegyítek kihagyásával keveseb(Billon) : ötv így a 13 latos ötv gira az. (poids. akkor az arany veres ötv. Béla (1235 — 1270. Péterfy ') külön dolgozatot igért a pensa súlyának és értékének meghatározásáról. évi oklevelében mondatik: „Decem pensis denariorum Viennensium com- putatis pro marca. bécsi girát. vagy épen alszerübb együtt 16 latot bet. Kerchelich. Az arany osztatik fel. ha pedig ötvözött. más ér- telme volt valóságban és más a számításban. Ha tott és az akár veretlen.) Agy ó'ri káptalan hogy a vesztes 1265. de tartalma 24 fokra (carat). akár edényekre. érték bécsi érmecsekrl Bóbert Károly 1342. csakhogy e dolgozata közzé nem tétetek. ékszerekre s eszközükre fordí- bármiként hasznosított. de véleményeik eltérnek egymástól. azaz: többé- kevesebbé vegyített. akár érmeit aranyat és ezüstöt mérlegre vetjük. vagy 10 pensát bécsi mérlegezett ér- mecsekben. melyekbl urunk pápa) részére tartottam 3 girát. rézzel Mikor az arany ezüsttel van vegyítve akkor fehér ötv: ha pedig van összekötve. Lajos alatt és utóbb mindig forgalomban csekély tartalmú s E maradtak. Mind a veretlen. vagy benne foglalt színarany. Mosóezy. évi érmelési rendeletében mondja: „Quorum omnimodam extirpationem volumus et committimus. szerint becsültetik. fél a vasvári káptalan eltt költség fejében fizessen 25 girát. súlya szintúgy. minden girára zágrábi érmecsekben 5 pensát számítva. . akkor a vegyitekkel foglal ugyan magában. Béla 1267. mint a gfra névnek. ezek mindegyike ér 3 és fél forintot. csekély érték bécsi érmecsek (denarii Viennenses) nálunk király alatt voltak forgalomban. mint az ezüsté gira szerint mérlegeztetik és 16 latra becsültetik. (a A pápai adószed 1319. Az apró már IV. a A s pensa nevezetnek szintúgy. : ') S. súlyértékét határozzuk a annak datik meg. 26.

III. com. 1317. Cossartii. mind súlyra. évre följegyezve: Én Gervasi Péter.Ginínak más értelme van a valóságban gira nevezet alatt és más a számításban. ti- E keresztes had költségeinek fedezésére a papság jövedelmeinek zedrészét fizeté a római kincstárba. Lutetiae Parisiorum. A római pápák e korszer eszmének élére állottak." Philip. János (1316 -1334) pápa. de praeb. . eretnekek és hitetlenek legyzéséibe s azoknak vagy megtérítésére vagy kiirtására viselt háború neveztetek keresztes hadjáratnak. Labbei. a tizeden kivül minden megüresült els évi egyházi jövedelem felét az apostoli kincstárba rendelé behajtatni. fol. in „Fructus. évi clermonti zsinat elhatározá a keresztes hadjárat megkezdését. in extrav. reliquam ver medietatem ille pro sua sustentatione percipiat. 275. utóbb Szaladin tized (decimae Saladinae) néven hivaték. ) „In islo eoncilio (viennensi in Gallia) petita fit et coneessa decima sexennalis ') subsidium terrae sanctae et annis suceessivis soluta. évben az albigai (Albigenses) eretnekek ellen hirdetett 1311. per niodiuui dividantur. etdig. évben a viennei zsinat Francziaországban hat évre ') keresztes háborút és költségeinek fedezésére az egyházi jövedelmektl tizedet rendelt behajtatni. mert nem csak siíly értetik. mind számításra nézve különböz gira volt haszná- latban. mely fizetés kezdetben Jus decimandi. minden budai girát 56 garasra számítva.) ) 3 46X50=2300. XI. 1671. évben. col. 1565. középkorban Európa csaknem minden részeiben hangosan nyilatamaz eszme. ezeket találjuk 1340. fleg a pogányok és bálványozok. Az egri girát 50.11. rótt tizedet a papság jövedelmére. reditus et proventus prinii anni) beneficiorum hujus módi (ecclesiasticorum cum vacare contígerit. Miklós egri püspök ártól. hanem batározott számú arany és ezüst érmek is egyenl értékük miatt szinte girának hivattak. hanem majd minden városban. hajdan a viennei zsinatban kivetett hat évi tizedbl. XI. vettem 46 girát garasokban. qui benencium hujusmodi (vacans) dignoscitur obtinere. és 4 garast.. hanem sokáig. Ezt a tizedet a magyar papság is fizette. törvényes. ngy nálunk is nem csak érmelési (monetalis). p. II." *') XXII. Part. hogy Palaestinát a keresztény hit bölcsjét meg kell a pogány igájától szabadítani. -i ('. et <4abr. Decim. kozott és az A 1095. A párisi zsinat 1226. nem hat évig." (Cap. 41x56=22964-4=2300 gar. Sacrosaneta Coneilia. quorum medietas recipiatur pro camera praedicta (apostolica). számítási nehéz és könny gira volt keletben. A pápai tizedszedk számadásaiban vagy könyveiben (Libri camerae Apostolicae). Valamint másutt. Tom. pont. ez a budai számírás szerint tesz: 41 girát minden girára 50 garast számítva. a budait 56 garasra számítja. Európában utóbb minden háborút keresztesnek neveztek el.

hogy a magyar érnielést azért volna . verjenek. . melyrl egykor többet mondottunk. pont. A magyar polgári alkotmány szerint. az 1550. melynek mindegyike ér 4 arany rintot. I. mint IV. amaz az ország ellenó're által szerint az esztergami érsek és tárnok ez a király részérl." 1557: 15. Ferdinánd ez elter- ezélszer német szerint szabályozni s értékre hozni ') Coll. A pápai adószedk számadásaiban már 1318. ) a zetétl rendelt díja. az azért nem szenved kétséget. ezek felét urunk (a pápa) részére tartottam meg. Hogy az érmelés a törvényes illeti. hanem eló' is segedelmével jutott a magyar trónra. mivel az ér- seknek meghatalmazott ellenre az országnak kötelezte magát esküvel. ') fo- Az 1550: az annaták ellen. 14. 1. hogy Ugyanezt hirdeti szakadatlanul az esztergami érsekség pisetuma is. mely mint királyi kincstartó. 87. világos tanúja ennek. évre találjuk: A váradi egyházi megyében üres volt a prépostság. az országból kivitetnek. ötvfí és és ezüst rudakat. kezdek behajtani. Ezt tnteti föl tiszta fényben azon alkotmányos régi intézmény. Béla az esztergami érsekségnek még a szent kirá- lyoktól nyert jogait megersít 1263. hanem az országgyléssel közösen az számos nyilván kitetszik. évi törvényeinkbl és okleveleinkbl magyar alkotmány fénykorápozsonyi országgylés. hogy az érmészek (monetarii) törvényes mérték érmeket Hogy az esztergami érsek az ország részé- rl ellenrködött az érmeidékben. ki a római szentszék csak megengedte. p. melynek összes jövedelme 50 színezüst gira a budai súly szerint. az ország kárával váltatván be. magyar királyt nem kizárólag. évben a Magyarországot illet pápai adószedó'k könyveit agy számadásait. hol I. valamint a törvényhozást úgy az érnielést is a törvéii3*es magyar király és az országgylés közösen gyakorolták. mivel a jobb azonegy tartalmú magyar érmek. Ezek tartották zárva az érmeléshez alkalmazott törvényes arany zése. Ferdinánd (1527 — 1564) a király azt terjeszté el. tudniillik 25 színezüst girát. ? ) „Ad quod íofficium) est Regno iuratus. mert a pisetum (nehezék. törvényczikkeink még panaszt emelnek Klimó György (1751 1777) pécsi püspök leirattá A T Rómában 1760.— VI A Károly pápai adónak e nenie utóbb Annatae név alatt ismeretes. melyeket a pesti egyetem könyvtára Klimó példányaiból másoltatott le. és 1649. évi oklevelébl tudjuk. 43. a szomszéd tartományok alszerbb ötv érmeivel. pondus) az esztergami érseknek fleg az érmel minták riaz érmeidékben híven fog ellenrködni. hogy a ból semmit ne említsünk. mindegyik külön meghatalmazott rajok volt bízva a vasminták ügyelt az érmelésre. Dec. nem segítette ez adószedést azért azt nálunk korán . föl az ötv (liga) vagy érembélyegek r- k ügyeltek érnieldékben. Róbert király.

hogy az aram érmein. év óta legtöbb nagyobb ezüst érmet verettek. des Mittelalters und Von P. használták az érmeken elforduló jegyek magyarázatául. 1797. a hol vidítések. Ulászló (1490—1516) király alatt a bányászati kamarákat. 40. Fortsetzung der Algemeinen Welthistorie. E törvényekbl tudjuk azt is. régi szokás szerint a még akkor tallérokat elször lési. J Zeit.') Érem vizsgácsaknem kizárólag Thnrnschwamb János 1 érmelési ügynök. Cammergrafius) igazsága kitnjék. 1453-ik évben kelt a körmöczi érmeidének adott rendeletét az országgylés — határoígy: „Inter ceteras providas ordinationes. csakhogy ott kezdték a fáradságos munkát.. i Nzéchenviani. „elvek 1553: 2a.'. 4. Schlickeysen. . Ulászló. Joachirusthal nevii völgyben gazdag ezüst bányákra akadtak." 2 ) és rendeli azt is. ') nem vertek. 317. és II. hogy miiünk is meg czíiner és Marin képe. a köriraton kivid két betií legyen a téren. Schlickeysen tíz évig kutatott a levéltárakban és úgy adta ki (darátokból merített lóink a régibb adatokat mellzve. Th. jobbról az érmeidé. nyomozásainak eredményét. quas nuper in Congregatione generáli Praelatornm. . és fémereken elforduló számtalan röjegyek. A magyar egyes és erdélyi érmeken betk vagy azt végezniök kellett volna. balról a kamara igazgató nevének els betje.V > ( latalogus Nuinorum Hungáriáé ae Transilvaniae Instituti nat. II. kelt érmelési rendeletében az országos tanácsra így hivatkozik: „PraelatorumetBaronum nostrorum voto unanimi et de eonsilic rundem/' isrendeli: Ott hozott és szentesített „Hogy az érmelési rei monetalis. Lajos korszakából fennmaradt rövid jegymelyeket Rindmüller pótlékkal toldott meg ). kamara igazgatók (Comes Camerae. A. bírták. kik érmelési jogot nyervén. ismerni. G. . Róbert Karolj 1342. a bányászat és érmelés titkaiba avatott bethlenfalvai Thurzók ') Schlick grófok Csehországban. Dominorum et Nobilium dicti nostri zatéira alapítja Regni Hungáriáé Posonii celebrata és ezüst fecimus. Berlin. melyek Joacbimsthaler.Méhben hagyott László (1452 1457) király. Innen van átvéve a Talerus. Halle. melybl az általa veretett érmet meg lehess. rövidebben Thaler nevet nyertek. 1550: 48. 8. törvényben említtetnek Az eddig mondottakhoz forgalmi s járd] még az is. 1518. tallér nevezet. jelvek és czímerek magyarázatát nálunk már többen kísérlettek meg. hogy azok mindegyike oly jegyet tegyen érmeire. rendeljük. 1855. *) Erklárung der Abkürzungen auf Münzen des Alterthums. 49. 209. zeteit. mikor II. I.-. 111.VII jesatése gyár nyerte az országgylés helyeslését azon kikötéssel: hogy amamagyar érmelésnél ezután is fenntartassanak. hogy királyaink minden érmevagy az országos tanácsra vagy az adókivetési rendeleteikben S országgylésre midn ezeket Praefectus törvényekre hivatkoznak.

betegsége miatt a bányászati kamarákat öcscsére Elekre bízta. 150. 426. In Auctario Dipplomatico. 4- ) Francisci Kollár. évi forgalmi aranyain is a K B jegyek Körmöcz olvastatik ). ki Németországból költözött ide. II. Hanz. Innen az következik hogy e korszakban az érmeken elforduló egyes betk az érmeidé és az érmelési kamaraigazgató nevét állítják el. 317. Ulászló érmein 1526) király érmein 1519. és 1526. akár gyógyulás reményében Augsburgba vonult. úgy mint az elbbieknél nagyobb veret ezüst érmeket és pedig évszámmal 1499-dikrl elször találunk. II. Ulászló néhány nagyobb aranyain és ezüst érmein a téren jobbbalról ról Thurzó János) olvastatik. p. 1508. honnan 1521-ben egyedül kimultának híre jött hazájába vissza. évi october 10-én sznt meg élnis a bányászati kamarák fiára Györgyre szállottak. Azért találunk II. máskép Beham. HART. Lajos (1516 Körmöcz és Thurzó György) jegye- — Thurzó György. fémere hátlapján L. e bányavárosok között volt Körmöcz is. mely 1525. évben pártokra ') Kovachich. majd K G jegyek tnnek föl mert Thurzó János 1508. és igy II. 'maga pedig akár hitesének tanácsára. valamint II. B. Lajosnak 1525. és II. Lajos az országos tanács megegyeztével Az 1525. Vindobonae. Alexius Thurzó. pag. éviganynyit jelentenek.— VIII Thurzó János az érmelésnek nevezetes líjítója lön II. (azaz : KREMITZ. a *) Du Val. kinek Körmöcz zálogos birtoka volt '). . . Ulászló aranyain aK H vagy K . BECHEN. Bechem vagy Böheim Bernhard jelentések. M. XXV. dag Fuggerekkel. (Ludovicus Maria) névrejtjegy mellett látható K. 2 ) II. ki Fugger Annát bírván nül. évi érmecsein majd K H. e KG (azaz: 1508—1516.) (Nagybánya. hogy Mária királynétól megnyerje a körmöczi és kamara fiak igazgatását. Supplementum ad vestigia Comitiorum. És IÍ. mint Kremnitz. várat és nagykiterjedés birtokot adományozott. Lajos és Mária királyi udvarában az idegenek pártolása s a hazasza- mellzése nagy elégületlenséget okozott. h jegyek 1503 — 1508. 1762. bányászati társulatban is állott a gazII. Beheim. II. évifémer (Médaille) ellapján a téren: 5 KREMXICZ BERX- Lajosnak más szinte 1525. Máriának hitbéri és mint magyar királynénak 1522-ben több bányavárost. TVRSO Körmöcz és . Monn. Ursini Velii de bello Pannonico. évig ket. Ulászló alatt nagyobb aranyakat. aranyain és érmecsein 1503tól kezdve az évszámoknak már teljes sorozata fordul el. Lajos érmein 1520 1524-ig K A (Kremnicium. en Arg. azaz: Körmöcz és Thurzó János. Alexius Thurzó) NA jegyeket találunk. Casp.

15'J7: 12. óta Álba Carolina. jegyek. és 1718. T hogy a pozsonyi veret érmein a C. hogy az idegeneket távolítsák el udvarokból a törvények holt betk. Bd. azon érmelési szabály. évi aranyain. mert az érmelés már nem kincstartókra. kik az ország kincseit nyilván pusztítják és kihordják. Supplementnm ad vestigia Comitiomm III. 2 1787. ismét vissza. 1 748-ban udvari ezímet nyert. meg. kelt érmelési rendelet 2 ) az érmeidéket követ- Körmöcz. Ez a magyar királyi. jegyeken kivül P. V. k. III. D. hogy az idegenek minden hivataltól fosztassanak meg. Több fényes hivatal és számos királyi jövedelem forrás az idegenek kezeiben volt. Sammlung aller k. IJgj de e királynak a jjozsonyi érmeidébl került 1712. Az érmeken és fémereken elforduló számtalan egyes betk értelme találomra ki nem mondható. B. Bécs. 1748. H. évig. H. évi jún. Körmöcz-Bánya (Kremnitz Bergstadt) és Nagy-Bánya jelentések. melyek Paulus Wedrdi jelentések ki mint tudjuk. hanem egyedül kútforrások után határozható elforduló K. ]!. in VIII. azonnal küldessenek ki az országból. jegyek Nagy-Bánya jelentések. C. jegyeket is találunk. és IV. Prága. a kérelmek sikeredének maradtak. utóbb udvari I. E káros rendetlenségek orvoslására alkották az 1525. B. az országgylésnek volt felels. Yerordnungen und Gesetze von 1740 bis 1780. I. W. 25. és 1784-ben Budára tért. Carlsburg. mely szerint az érmeken elforduló egyes betk az érmeidé s a kincstartó nevét állítják el. Károly (1711 1740. KKHV . az X. melynek számot adni Ferdinánd korában és ezen innen. F. betk Camera Hungariea.) király 1712. 24. évi tallérain C. hatvani feg) eeres országgylésen a [I. hanem ügynökségekre bízatott. és a magyar és erdélyi érmeken tartozott. 1 ) 2 ) Kovachicb. melyben elhunyt. mely 1530-ban íSzulejman hadikészületei miatt Pozsonyba tétetek át. 9-én kez betkkel rendeli jelöltetni: A. kamara. a Fuggerek és más idegenek. vagy kincstár. Hall (megsznt). B. valamint 1717. ') Hiába járultak követséggel a király és királynéhoz. Gyulafehérvár. egészen megváltozott. : Ferdinánd 1527-ben Budánkirályi kamarát alapított. Bánden. törvényczikket. 1715. és X. E.IX kadozta az országot. Wien. pozsonvi érmész volt. Grécz (megsznt). — Az 176G. évi érmelési rendeleteibl tudjuk. 58. 1599 : 24.

.

.

H. sz. Smölnitz. png. egyházak kincsei még inkább hirdetik a sz. Dipl. [melyet szent István király a monte casinói monostornak ajándékozott^ 2). Vita S.és ezüst-bányái. A Szomolnok. Király maga mondja adománylevelében: „Idein monasterium (ad radices montis ferrei) dotavimus aiirificiblIS (JllinqUí'. Gellért A sz. Günzburg (megsznt). [stván király életírója beszéli. Ha delt: a szt. 3 ) Pray. kik az ismeretes érmecseinek bélyegeit Jvésték. Diatribc. : . Nagybánya. I. király a pécsváradi monostor mellé öt aranymvest ren- úgy kétségkívül magának is voltak udvari ötvösei. p 220. Hazai ötvösök a mvei voltak azon arany gyrk és nyak- magyar nk sz. vagy ötvösök soha és ezzel : nem hiányzottak. Ezek készítették ama drága kövekkel és vésett írással ékes aranykeresztet. *) Pertz. '') Endlicher. mind azt bizonyítják. 182 XII. s azon bámulandó mennyiség szent és házi arany. Vénedig. Az érembélyegeket es pecsétnyomókat kezdetben az ötvösök véstek. e monostor használatára. Hartvik 207. sokféle mestert is rendelt. hazai ötvösök mszorgalmát. hogy nálunk arany.G Mont. mely érmecsek szent István királyi palotájában verettek. Eddig a rendelet ezekhez járultak . ékszerek. két utolsó érmeidében csak rezet érmeitek. melyeket !. VII. évben kelt adománylevelében nagyjövedelm jószágokká] halmozá. Casin 'íisis p 674 de S. Script.X G. melyekrl történeti emlékeink szólanak de melyekbl a romboló századok szeszélye aránylag keveset kiméit meg. más szabados és szolga személyzeten kívül. A szt. mert még akkor [állandó érmeldék nem voltak. Ötvösei dolgoztak azon nagy érték [aranykereszten. mely utóbbi drága keresztnek rajza Praynál látható hínezok. Milano. O. hogy a ] _ ) Coil. : M. Benedek szerzetének részére. században ötvösök? Magyarországnak egy Erdélynek gazdag arany. király által -. de az a kérdés: voltak-e nálunk a XI. Mailand.és ezüst-edények. Yelencze. Orovicza.i]>i'lutt püspöknek ajándokl nyújtottak')..'al. ragyogó diszítmények és eszközök.és ezüstmvesek. a sz. És S.|melyet neje Gizella a regensburgi egyháznak kül- dött/ hol édes anyjának tetemei nyugodtak. Igen. Ladislao. in Disscrt. A pécsváradi monostort (monasteriuna ad radices montis ferrei). Cliron.és házi edények készítésére öt aranymves fordul el'. V. ezek közt szent. István király alapítá s azt 1015. a nemzet keleti fényzése.

" ') III. évben kelt adománylevelében szép jószágokkal gazdagítáj mo- nostor használatára többféle szolgát és mestert rendelt.) pápa e benedeki monostort s sz. II. a királynénak tartozó minden szolgálat alól fölmenti. Dipl. s a m. ') Cod. . az tehet bizonyságot. király az általa alapított püspökségek és apátságok egyházait. tneze (1198 1216. remekmve melyet II. ötvös. évi oklevelében maga állítja A G-aran melléki (de iuxta Gron) sz. és ezüst edényekkel teljes kincstárát A s tihanyi monostort a benedekiek részére Endre király alapítá. III. mint aranymves. ezek között s elsorolja annak egyházait. X. Vol. Ez ötvösnek vagy utódának (scyphixs). 1209. kire az ott nyugvó els neje Anna máskép Ágnes 1183. Béla király 1243. . Endre király. Egymás mellett feküdtek vörös márványlapokból összeállított koporsóba zárva. a mit mondanunk sem kellene. edényekkel és i egyháznak mint arany szín aranyból készített és drágakövekkel ékesített oltárlapjait.székes-fehérvári Boldog Asszony nagyszer egyházában temettetek el. 1. ezek közt lUÚves is (aurifex volt azon egy araiiy- unus fordul és el 2 ). G ) IV. úgymond. Dipl.. szolgáit és nem az alapítványban olvasható: 5 Unum Auriffcein. Ab omni iugo debit Pesten Kiadja a ss. III. vagy mint a nemesi levélben olvastatik: Szent István els magyar király életirata. 1854. hogy AllrilVx és Allriíaber annyi. év óta várakozók. Cod. vala'). s ket a nemesek sorába igtatja. XII. mint ezt II. benedeki monostort I. III. évben. A nagyszer székes-fehérvári egyház kincseirl Hartvik úgyszól. Péter védelme alá helyezi. k ) Cod. a ki látta kel. 1. Gyéza (1074 1077. et terram ad quinque aratra ultra Danubium. évben birto- pártfogása kait. Ü5. 352. gyöngyökkel drágakövekkel ékes kancsó. e azt 1055. Dipl. Dipl. a mi nyilván mutatja azt is. r 'j Magyarország Erdély képekben. keresztek- más isteni szolgálathoz kívántató készületekkel bven díszesíté. mini szemtanú: Szavaim valóságáról. a király ez alapítványában ezeket is mondja: „Dedi unum AuriflceiU Neskn cum fratribus — suis. hamm többesben Alirifíibros kifejezés használtatik ).432. Béla király 1196. Múzeum kincstárában látható gyászékszerek nagyobb részét vagy az udvari ötvösök készítették. évben hagyá el a világot és a . Vol. évben alapítá a benedekiek részére.) király 1075. kereszthadjárata eltt a tihanyi monostorból elvitt. 392. 4. melyekben talált. . és I. annak saját és unokatestvéreit a Veszprém megyei Bödöge helység bérbirtoko- vagy a fehérvári sait. Emire 1233. István társulat.XI sz. I. nejének Mária királynénak Ötvöséi. 42. -i Cod. szabadosait. I.

.

.

Endre királyt és ó't magát. <iviíjt. . 1819. hiteles pecsétet készített és vésett. I. fi Ungern. mint ötvös híven szol- Az adománylevélben ezeket mondja: „Quod cum magister Stephanns ailrifaber. tandem pr«pter idom olíicilllil sic coram nostre maiestatis oculis cabilem ob contiimam legalitatem et servitia st'uduisset exhibere" visset. |>a<r.) királynak els még kiadatlan nem ezen 1312.: xn sive servicii. regine Hungarie tenetur. teljes ép- ketts pecsété a régi Kállay nemzetség gazdag levéltárában 1312. Béla király 1248. mert a királynak. Gyr. 6 hanem azt a pecsétnyomóját készítette Pray munkájában Es így látható. ki t flileÜS aiirilabcr HOStcr czímen nevezi. quae idem nobis in conservatione dicti castri Scepusiensis et in sculptione. évben birtokot adományozott. év után használt. István (1270—1272. István király 1270. ') Gyri történelmi és régészeti füzetek. szepesi alispán és várnagynak 1331. Róbert Károly 1309 ségíí — 1342. 131. fig.II. évig használt. települ eke tér nagyságú vagy szállásni (pro terra descensuali) gálta. Róbei-t Károly király Péter ötvös mesternek. De rajza Péter ötvös Róbert Károlynak s véste. 8. XII. letelepedésül. ) Pray. 1. IV. évtl 1333. 1805. mint hihet. 8. . I. fabi-icatione. 2 ). Analecta Scepusii. 56. Sámuel Brcdctzky. melyben olvastatik: „Matthaeus Aurifaber einsdem Domini Stephani regis" 4 ). évpraesClítiS sigilli nostri au- ben kelt adománylevelében mondja: „In sculptione thentici. 18Í>1. vagy mint az adománylevél mondja: „In memóriám revocantes meritoria servitia ipsius Magistri Petri. Engel e kötetben Cornides Dániel ily czimii értekezését kíizli in Bruchstücke zur Geschichte der stadtischen Cultur und des Gewerbfleiszes 5 ) Wagner. melyet.tre quo sua generatio videlicet villa Bedegey eidem carissime confoglaló nemesi levél. Gl.) királynak Máté volt udvari ötvöse. melyet 1323. Beytrage zur Topograpliie dos Königreichs Ungern. ez ötvös maga készített fél IV. Tab. Dipl. évi okiratának értelmét." azt a pecsétet érti. penitus eximentes. 14. Tud. István nádor 1389. et V. III. ) melyet 1323. sic pure et perpetue '). évi itéletlevelében átírja V. 53. 207. évi oklevélrl függ. és melynek mert a király Péter ötvös részére 1331. Syntagma historieuni de Sigillis. Vol. Wien. *) 3 ) A magyarországi aranyszabadság kezdetérl. mivel atyját II. sorti nos. IV. primum felicis recordationis Patri nostro in arte fabrili fideliter servise pla''). statuiums libertati" Ez arany szabadságot magában arany pecsét alatt kelt. Cod. évi. seu paratione praesentis sigilli nostri authentici exhibuit et impendit" 5 ). évben ötvösének két és telket ajándékozott gyarmatul. *) Bándchen.

L .. mindegyiken külön kötetben adta ki féméi-rajzokkal és rövid életírásokkal. Mondó insino al presente tempó.. tudósok es mvészek emlékezetét az utókornak fenntartsák... ez »««pm«v*»tek ftaéWesérel ísMedaimren XVI. több mint tízféle arany és ezüst fémerrel tiszteltetek meg. Angsborg birodalmi városokban csakhamar elterjedett.. vagy fémlapokra vertek féldomboró arczképeket.. -y | > eveket késhettek hanem érembélyegeke.. M. XIII A magyarországi - .. fémerezés egykor oly divatos mint napjainkban a fényképe- zés. hogy a fejedelmek.] t°— -**. hogy Lünk 3?. con le lor vite in compendio A ennek okát ? raccolte. vagy a feledekenysegbe ment régiek emlékezetét megújítsák. Hol keressük az idegen Nálunk hadvezérek és kamarai tisztviselk fémereivel gyakran találkozunk. tisztviselk.. 1553. Benvenuto Cellini. . Henrik. egyedül a magyaroknál nemjjöhetett a fémerezés divatba.. 1553. ak ötvösiik kik ncra csak Ba :-. Armpruster János. évben olasz. & pecsétayom6k t s v&(ek toki 1 .*• v„„ —4..' piu illustri. Gambello. : ^^-^ xrrr «k M •2T*. «"í f "-V" . 1 . de mihelyt a nyemvészi törekvésnek mhelyeket állított és gyárakat emelt. franczia angol.. 4. termé- más híres fémerészek. évben Magyarország teljes hatalmú kormányzója s kegyetlen zsarnoka.. Urbino. II. kik nagyrészt ötvösök is bélyegeket és mintákat készítenek. Ádám és Évától kezdve hozták életbe s fémereiket Rovillio Vilmos Lionban. (1547-1559. Dürer Albert hanyatlásnak indult. ifjú szét festvények és leírások után voltak egyszersmind.„. Az olasz. nürnbergi. minden fleg nász nagyban mködének.' U"" egy eldé]yi mvészek & kfamTesek «. hadban ( nmv^. latin franczia és spanyol nyelveken.és Franciaországban. Ampringen János Gáspár.. dal principio del volt. orszVh omagban a IrT**? XV./. mint jelenleg a berlini fémergyárak és gyász eseményre fémért gyártottak az ó és új testamentomi híres személyek és nevezetes események emlékezetét. a tökély fpontján állott. et fulgenti huomini et donne. a német rend nagymestere s 1673.e legott alább szállott és és és hozták életbe az arczképeket.) franczia király nejének ajánlott. hadvezérek.nek A ü ága Angol. é N« u 3 g fémerészek.. keatóén honnan ) Olasza . két részre osztott ezen munka olasz kiadásának czíme ez: Prontuario de le Medaglie de .J. A tudományt és szépmvészetet pártoló Medici Katalin. In Lione.'"*" m :.• .zép-' és a tíínt új r „ fia. mvészileg fogták föl és a fémerlés részkedés e szépmvészet mvészi kezeik alatt. sok ""'*• hajdan a magyar király é '" '" -«*»** -gbizonyítaui. Aretinus.

.

.

XIV pozsonyi fharminczadosnak és nejének Kamperin Annának is van fémere de a magyarok e divatot a hazához hívtelen idegenektl eltanulni már azért sem . ezeket rzé gondosan és hagyá utódainak kedves emlékül és további rzésül. vagy seitl öröklési jogon birtokába jutott adományleveleket. A magyarok emlékezetére aránylag csekély számú fémereket talákívánták . czímereket. mert ha magyarnak fémért készítettek párthívei. hanem részint azért. a haza s szas badság védelmére használt fegyvereket. részint lunk. nem azért. mivel a magyarnak az akkoron divatos fémereknél kedvesebb. nemzeti érdekíí nagyobb mvészi becs emlékei voltak. mert a fémerek nem voltak összhangzásban a magyar élet akkori viszonyaival. . az ellenpártnak els gondja volt e megtiszteltetést gúnyfémerrel megbuktatni. hogy a mvészetet nem szerették. A magyar zászlós úr és nemes. az érdemei által szerzett. házi ezüst edényeket és ékszereket tekinté nemzetségi kincsekl.

bet annyi. Ferdinánd pártján állott. ") 20 án ér- Schoenwisncr szerint a H. kinek 1552. R. (tízes) volt. 41. Erdélyrl szólunk. I. A három négy vagy több szögletü. H. Csak hogy e péklány a városok. Szeben (Cibinium. mivel tíz As értéket foglalt magában. mint Hermannstadt 3 ). Fortsetzung der allgemeinen Welthistorie. ') Erdélyt Castaldo a szebeni kamara igazgatását Váczy Pálra bízta. a két koronás. Halle. kicsinyezö érmecs szó helyesen fejezi a rég helytelenné vált dénár szónak mos- tani értelmét. Th. mely a rómaiaknál azért neveztetett így. Dei gratia Rex. D. A I. Fortsetzung der allgemeinen Welthistorie. arany és érmecs ismeretesek. vagy ko- rona néküli kard pedig a szebeni királyi bíróság czímere De az hihetbb. Bd. *) Appei's Repertórium IV. mint Appel rézre vésett példányán. a czímlapon. helyek. XXXI. Ferdinándtól egyedül hódolati s tábori csegely. 49. vagy h: Hermannstadt. jobbára sürget körülmények között vert érmeket néven nevezhetjük. Bd. Denarius ismeretes ezüstérem. 35. Ferdinánd részére Oastaldo foglalta el 1551. ÍBUT ERDÉLY KRÍM i. ') •i 4. G. s a denarius nevet oly apró érmek elnevezésére használta.I. melyek a német mnyelven Klippé néven hivatnak. 360. melyen két koronás kard mellett Cl BI (nium olvasható 4 ). V. és ennek érmei. ') 4. fordulnak . Ferdinandus val : betk vagy jegyek 52. s Szeben város neve — ) közönségek és társulatok osztályába csegely tartozik. R. . ki. melyek semmi más érmet nem tartalmaztak. máskép Assis e A középkor római nevezettl nem tudott megválni tíz . í. János király boszonkodott a szebeniekre. el : Rex Vngariae. évszám az ezeres és százas kihagyásá- 1552. Hermannstadt) I. 1798. mind a szebeni érmeidében (domus monetaria) verettek. 2. és akkor a denarius jegye X. hogy ez által czímere van elötüntetve úgy. melési utasítást adott. s az érmeidét Szebenböl Kolosvárra tétette át. 1801. ül. me- lyeken következ rövidítések és egyes F. Th. 1551—1556. mart. Halle. . FERDINÁND. Notitia.

TVARVM.) E csegely magyarázatát olvashatni: Köhler's Münz-Belustigung. IV. R. TRANSILVANIAE. A Vicnne. (Ferdinandus Rex Vngariae. V. szakállas és barkós balra fordult feje két virágosa között. 4.) . Val. Szintolyan különböz nagyságú három példány. lapra vert tábori csegely. I.PROTEGE. II. helyezett két kard (Szeben) és (15) 52. Catalogue des Monnoies en Argent. 1. F. 1769. Tábla. Felül és alul virágosa.PI1 VISITATIO. (Gr. Un<.Hódolati csegely. Tli. REGNI. 2sz. SVB VMBRA. ALARVM. Du munkájában. Egy 1. (Nemzeti Múzeum. 239. SVB. Hasonlót lát- hatni szinte réznyomatbau és leírva: Köhler's Münz-Belustigung. XIV. 1. Andrássy Manó. Tábla. I) LI. Bd. 121. AN() M. A király koronás. p.- risches Magazin. V. 150. 409. 2. NOS. sz.) Nyilt szárnyú egy fej Alul döntött keresztbe sas. 1733. Nürnberg. mellén Magyarország és Ausztria czímere.FERDINANDI. XPATERNAREGIS.

VNG * 1531. alatt. cseh oroszlán. 3. 105. FKKblNAND. csillag. 1. Ermecs. Tábla. és döntött keresztbe helyezett két koronázott kard. 1.hiányzik. ketts kereszt. balról föntebb fekmentes csikolat. kisdedével * FERDINÁND. Paizs — Mária G. Sz. 199. 3. p. Mária alatt külön vérten egy fej mellén magyar csikolat. D. FERDINÁND! sas. X S* LA1USLAVSREX * 1553. 1 .) 2. VNGAR. és hosszában két térre szelt paizson jobbról alantabb. 1).i. dalmátországi koronás fe- és a paizs szivében külön vérten nyilt szárnvú * egy ftíjü sas tnnek el. a téren: h. döntött keresztbe helyezett két koronázott kard és két 1. László koronás fvel fegy- verzetben állva. Négy térre szelt paizs. a téren: H. Sz. 1. R. sz. jobbjában hosszú baljában keresztes gömb. Mint 1. . 4. VI. terén fekmentes csikolat. (Nemzeti Múzeum. de a két csillag. FERDINÁND D G * R * VNGARIE * Koronás Mária hold humorában ülve. Arany. (Du Val. X Mint alatt. nyel szekercze. 1529. 1.Múl Ausztria czímere. Monn. Mária kisdedével. Gr. Festetics példánya után Schoenwisner. 3. 359. oldalához hajlott Á terén : H. G. jek. R. László. i IV. 2. jobbján kisdede. alul virágcsa. 1555. en Or.

* PATRON A A 4. mint azt ez órmecs. Alul: két koronázott kard. FERDINÁND. 14. téren H.I. évi arany. 1532. . II. A az imént szebeniek tehát régen 1551. kétes jegy. ') Pray. leírt 1529. jobbján kisdede. eltt I. X I. Mária koronázott lejjel ülve. és Frangepán Ferencz ') érsek. Nádasdy Tamáshoz. 13. e's (így). Ferdinánd pártján kalocsai állottak. Epistolae Proeerum Regni Hung. * VGARIE. írott válasza bizonyítják. Tábla. sz.

milyen csákányok Úrvölgy (Herrn Grund. de itt is láthatók. 10. mert a Méis a Metallum (fém) szó szolgál alapúi. Szomolnok érmein általában bánya jelentések ugyan. már ismeretes. úgy. 7. részint mivel az ily nem emlékek fémis bl erednek. többféle változatú forgalmi arany és ezüst érmei s érmecsei rendre következnek. Jánosnak bivaték. honnan a szép mvészetnek ezen ága is csakhamar eltérj edett. reszteltetek. érmeit. mégis a Médaillon és Médaille. SE. (1506 — 1548) lengyel király leánya. JÁNOS ZSIGMOND. Klippen-.gyUjtemény János és Izabella fémerei. E. A rég megsznt csaknem végkép elenyészett fémerezés (das Medailliren) Olaszországban a XV. F. man 11. Joannes electus S. Nagybánya. melyeknek más czéljok nincs. N. és az azokban rejl fémnek értékét és jelentik. R. a mondott magyarázatok után. — 1540) magyar király neje Budán 1540. hogy sokszor a na gyobb példány fémerke s a kisebb fémer. melyeken elforduló rövidítések és egyes betk vagy jegy ekézek: II. vagy. V. VN. vagy János. Sic fata volunt. részint azért. anyúl sétl Zsigmondnak: . század els felében tnt újra fel. szultánnak parancsából pedig mégis anyja kívánságára atyjától II. azok emlékezetét utóbb megújítani. B. R. ha arról az egykorúak nem gondoskodtak. Médaillon és Médaille nevet viselnek azon fémemlékek. ez év után íbll-ig egyedül Izabella (Erzsébet).Szulej- jul. Rex Vngariae. . anyjával Izabellával 1556 Szapolyay János (1526 — 1558. N. I. V. SE. következleg fejezhetjük ki: Erem-. Figyelembe veend. II. S. fémer- és arany. . P. Döntött keresztbe helyezett két bányász csákány. R. ritkán János neveken fordul el. ki érmein I. fémer és fémerke mszók vegyest használtatnak. mint a személyek és események emlékezetét az utókornak fentartani.. V. és Nagybánya értelmek. Joannes secundus Rex Vngariae. Vallis Dominorum). I. Körmöczbánya. fiút ki : János Zsigmond. Vár vagy torony Kolosvár. A Mllnzen-. I. Selmeczbánya. 10. REX. daille névnek Ezeket fémer és kicsinyezett fémerke néven nevezhetjük. Joannes Rex.und Ducaten-Sammlitng czimet. esegely-. hogy ámbár a fémerke mszó kicsinyez értelm. Médaillen. Zsigmond ámbár Istvánnak keJánosnak. V. szült. R. A szebeni két kard.

az . D. Képes fémer. térre szelt vérten farkas és . ketts kereszt. és négy 3. alul vár vagy to- X magyaV * YSABE*1)*G*R* EG 1. Balra fordult mellképe dolmányban. 1. térre szelt 1. mind * * kett Szapolyai czímere a téren X vasban S * LADISLAVS jobbjában REX * 1556. egyszarvú váltják két gömböcs. a 2. fején kalpag. László koronás szekercze.6 II. F. Behorpadt oldalú. bi a. a téren N. * VNGA * 1558. és Izabella neve. Az négy osztályú a 2. hosszú nyel baljában keresztes gömb. és 4. V * (Sic tata volunt. * R * HVNG. VNG.) n. sz. 1. 5. csikolat. 7. I. téren magyar téren ketts kereszt föl a paizs szivében a 4. max. állva.) 111. fejjel. . MVND.) Koronás Mária hold humorában rony (Kolosvár. (Heraeus . SECVN*DEI*G koronás paizs. a milanói dalmátországi fejek állanak. (Nemzeti Múzeum.) ülve. téren farkas. jobbján kisdede. Tábla. sz. lOANNES. REX. IOHANNES. csikolat és egyszarvú lengyel sas. G. László. Sz. Geneal. 6. egymást. 6ZAF0LYAI JÁNOS. Paizs és * sz. P. Tab. : Négy térre szelt egyenes oldalú paizs. János-Zsigmond 1. . 3. a 4. Tábla. I. Tábla. SIGIS. sz. IOHAN * S1GISM * R * VNG * S.

11. IOHAX 5 60. ::SO IS M * R * \X(i * 8. 5. farkas. Hasonló. 2. 5. jobbján kisdede. SZAPOI. * SIGISM * * R * VNG * S. Behorpadt ol- dalú négy térre szelt koronás paizs. Alul döntött keresztbe helyezett két X ketts •:> YSABE *D * G* REG* VNGA 1. 57 * YSABE * D: G * REG * VNGA Mint 2 * alatt. 6. lengyel sas.) IV. Muz. alatt. + kítva. 7. dalmát- országi tejek tnnek föl. jobbján kisdede. 15. :>. V. Tábla. Behorpadt négy térre szelt koronás paizs az els négy osztályú terén far. Paizs és Mária kisdedével. (Izabella anyjának milanói Bona Sfortiának czímere). és egyszarvú . oldalú. SIGISM. hátlapján a REG nincs megsza2. 1. 3. ez. milanói boa. de alul vár vagy torony. de (Mind a nemz. s L557. R. Koronás Mária hld humorában csákány. F. F. a többi mint 6. Mint 2. alatt. 4. 8.II. X morában * PATRONA * * VNGARIE** Mária koronás fvel a hold hu- ülve. de az évszám: 1+5+5+7+ * * S * 4. ellapján alul döntött keresztbe helyezett két csákány. . 3. VNG*1. X 5. : kas. Mint * 1. 5. V. 9. ketts kereszt. magyar csikolat 4. az kereszt. IOHAX. IOHAX ülve. de|a körirat között keresztkék. dalmátországi fejek láthatók. magyar csikolat és egyszarvú 2. Tábla. * 1. lengyel sas. Alul döntött keresztbe helyezett két koronázott kard. * 10 * SECV * I) * G * ELE * REX * VN * 1570. 6. mi- lanói boa. oldalainál csillag. négy osztályú téren: . I.YAI IANOS. F * V * de a körirat között csillagcsák és 1558. sz. 1. alatt.

JÁNOS. Mint 1. Mint Mint Mint alatt . PATRONA ** VNGARIE. alatt X 9. dalmátországi fejek jnek * el. kereszt. de 1572. A többi mint 2. (Nemzeti Múzeum. sz. alatt 1566. 10 * SEC * D * G * ELEC * RE * VN * 1571. vagy torony két csillag között. Mint 1.) . 4. A többi mint 1. 4. * IO * SECV D G * ELE * REX * VN. X PATRONA 15. alatt. Mint 1. de 1562. 1. 11. 3. magyar csikolat és egyszarvú . Alul döntött keresztbe helyezett két ko- 10. X PATRONA 13 Mint 14. SECVN * D * G * ELEC * R * VN * 1560. 1. ** 1569. X PATRONA két csákány. lengyel sas. 8. IO * SEC * I) * G * ELE * R * VN * 1560. 6. alatt. 1. alatt. Alul vár. Mint Mint 1. 1569. PATRON A * * VNGARIE. de 1571. alatt. VN * 15(35 Behorpadt oldalú négy* térre szelt koronás paizs az els négy osztályú terén farkas. Hasonló 1571 de a csillagok hiányzanak. Tábla. ketts . 12. **** - VNGARIE Alul mint * * Alul mint 6 6. SZAPOMA1 . Alul mint 6 alatt. milanói boa. 7. alatt ronás kard. 1565. alatt. 2. 1. • ** VNGARI1E Alul döntött keresztbe helyezett * 10 * X 9. alatt. * 10 * SECV * í) * G * ELE * REX. X 5. de 1564. VNGARIE homorú- ülve. alatt. * Koronás Mária hold X PATRONA ban II. 2. 3. alatt. jobbján kisdede. 1. alatt 1568. VNGARIE.g II.

9 V. Aranyka. térre szelt paizson 4. I. sz. 104.) 2.) VII. N B jegyekkel. jobbkisdede. SZAPOI. Izabella 1. 2. Behorpadt ERM négy térre szelt négyosz<> ERDÉLY ÉRMEI. (Seivert. . f YSABELLA oldalú. G. ketts kereszt. •>:• IOAN. ketts kereszt. : 1. 9. /énére jelmondattal. egyszarvú jnek el. ján évszámmal tnnek el. 1 Mária kisdedével. Nemzetni !/ i. az R bet fölött nap és hold lát- X hatók. Tábla. H. oroszlán. Szemcsés körben négy részre szelt magyar csikolat. magyar csikolat. melyben 4. * D * G * R * HTNG * DALMA koronás paizs. VNGARIE A téren: N (Du Val * Szemcsés körbe foglalt koroP. dalmátországi fejek. SECVN. sz. Tábla. jobbján kisdede. a paizs fölött és oldalain virágcsák 1562. Hasonló L558. 142.VNG. 1. Négy 3. * CROA* ETC. magyar és dalmátországi czímerek. D. paks. farkas látható. 2. A paizs szívében külön vérten t X PATRONA 1.YAI JÁNOS. pag. 3. * . 1557. . a paizs szívében külön vérten far- kas. * nás Mária. oldalainál IR jegyek.R. . (Jankovics.) VI.II. Mária koronás és fénykörös fvel a hold homorában ülve. dal- mátországi tejek. az 1. 1.

R.) sz. 7. 3. . VN. 3. SZAPOLYAI JÁNOS. Sí * DEVS * NOBISOVM * QVIS * CONTRA (öt sorban.: X Sí : CROVA * ET( * DEVS: NOBI: SCVM: QVIS CONTRA a körirat végén: : : N< iS Fej két csillag között. oldalainál: 1562. Egy 1. Tábla. 5. sz.6. oldalainál: 1. V. (Joannes Secundus Rex Vng. ketts kereszt. 141. n. milanói boa. 2.5. 1. magyar csikolat. vm. Tábla.) 2.) (Ezüst. Festetics. gr. p. (Gróf Festetics. és egyszarvú. (Gr. K.. II.5. : Tábla. 12. tályú terén : farkas. 10. lapra vert tábori érmek.7. lengyel sas. I. sz. Andrássy Manó.1. 13. 1. (Arany. NOS: S | F: V * 1.) . Behorpadt oldalú paizson.) Behorpadt oldalú pai- z son hold és csillag között jobbra ágaskodó farkas. Ellapja ugyanaz. 237. de 1. Muz. S. SE. Tábla. X. 5.10 U. V. dalmátországi fejek fordulnak el. (Seivert. REX. oldalainál: 1562. Ezüst. Lochner. 14.) 2. (Joannes Electus Rex Vng. sz. 4. (Nemzeti Múzeum. 1.5.) Behorpadt oldalú paizson. 10. I. hold és csillag között jobbra ágaskodó farkas. » E. hold és csillag között jobbra ágaskodó farkas.5.

F. magyar esikolat 4. * ELE * REX * VN * 1*5*71. X PATRONA •>:• * * VNGARIE *. 11 4. SECV * I) * G * ELE * EEX*VN * 1560 * A többi mint 1. II.) .II. alatt. * 1560. alatt. dalmát- országi fejek láthatók. SZAPOI. magyar esikolat és egyszarvú.IÁNOS. az négy osztályú terén 2. * 10 * térre szelt SECV D * G 1. V. 3. az tarkas. 2./'merek. Behor- padt oldalú négy térre szelt koronás paizs. - ( Mária kisdedével * és Danzig bélyeg nyomattal. és Danzig (Gedanum) város bélyegnyomata. dalmátországi tejek állanak. Nemzeti Múzeum. | A többi mint 1. * 10 * SECV * D * G * ELE * VN * REX 1. Alul vár vagy torony. Négy koronás paizs. és egyszarvú. I()oSKoR°V. 3. (Nemzeti Múzeum. jobbján kisdede. * 10 * sz. 4. ketts ke- reszt.YAI .) IX. sz. lengyel sas. Koronás Mária hold homo- rában ülve jobbján kisdede. (Du Val. X * PATRONA II. Alul döntött keresztbe helyezett két kard. . 104. . 1°56<>5. négy osztályú terén 2. jelmondattal. ketts kereszt. 3. 2. Paizs Mária kisdedére/ és 8. lengyel sas. pag. * * VN(ÍA * SFV * Koronás Mária hold homo- rában ülve. 1. tarkas. milanói boa. üres.) X. Tábla. Tábla.

VNG. *D*G*R*VN* magyar csikolat. az négy osztályú terén 3. F. I. VN. * SIGISM. 15.12 II. a paizs szívében külön vér- X PATRONA II. SIGISM. sz. REX. * 10 * SECV * I) * G. ezüst. (Seivert. Arany. Alul vár vagy torony. ketts kereszt.) Hasonló 1562. S. Kétszerezett nevével és S. 4. XI. R. magyar boa. (Eszterházy gróf. oldalú négy térre szelt koronás paizs. SEC. Errnecsek. R. IOHAN Tábla. Szemcsés kör2. A többi mint alatt. egyszarvú jnek el. ELE * REX. jelmondattal. Mária. D. V. 5. 1561.) 2.) (A m. ben négy részre szelt paizson 1 ketts kereszt. ten farkas látható. csikolat és egyszarvú.) xn. ELE. 1562. VNG * S * F * V * Koronás Mária hold homorában ülve. A téren : N Tábla. . 1. Muz. SZAPULYAI JÁNOS. jobbján kisdede. X 3. Behorpadt farkas. Arany. 1. V. * IOAX * SECVN 4. X II. F. jobbján kisdede. 1. 4. in Crit. 3. . V. 2 lengyel sas. n. dalmátországi fejek. p. milanói dalmátországi fejek. 1556. sz. Smeizelii. G. Recens. IOH. VNGARIE. arany. . Szemcsés körbe foglalt koronás P. (Schwartz.

ketts kereszt. sz. (Mind a raagy. G. 1557. : körbe foglalt koronás Tábla. Mint * 2.) 4. G* 11 * VNG * 1556. 1. Mint *IOAN*SECVN*D*G*R*VNGA* L556.no*. 1. alatt. Mint * IOAN * SECVN * D * alatt. nem. R.II. * IOIIAN. (Nemzeti Múzeum. 13 1. 1557. egyszarvú. IOAN * SECVN * I) * G * R * VNGAR. a paizs szívében külön vérten farkas. VNGA * 2. I).JÁ. Szemcsés körben négy részre szelt paizson 4. 3. magyar csikolat. 5. * * Mária. Szemcsés A téren N P. dal- mátországi tejek. alatt . 6. 6. SZAPOLTÁI .) . 2. SECVN. jobbján kisdede. X PATRONA II. 3. Múzeumban. VNGARIÉ. de 1557.

) n. * MON * TRANSIL nyel * S * B * I) * S. II.) Sz. Tábla. . : MON. MAG.BÁTHORI ISTVÁN. 1571. fegyverzetben állva. László koronás fvel. melyet Rudolf királytól nyert cserében Szatmárért. 1580. S. II. jobbjában hosszú szekercze. . — Mária kisdedével.-157(5. . Sz. László. Ettl képfémer forgalmi arany és ezüst érmek kevés változatban ismeretesek melyeken következ rövidítések és egyes betk vagy jegyek fordulnak el . sz. Geneal. TRAXSIL. B. B. Tab. a téren 1575. jobbján kisdede. Moneta Transilvaniae Stephani Báthori de Somlyó. L. Nagybánya. X * PATRONA ülve. DVX. I. max. D. (Moneta Transilvaniae Stephani Báthori de Somlyó. (Heraeus. sz. VNGARIE * Koronás Mária hold homorában ke't Alul döntött keresztbe helyezett koronázott Tábla. 8. oldalához hajlott baljában ke- resztes gömb. utóbb lengyel király. S. Magnus Dux Lithvaniae. N. Képfémer (Numisma iconicum). kard. I. 7.

Mint 1. TRANS. baljában kardjá- nak markolata. REX. LADISLAVS. MAG. B *: D * . S. kiníli/i czfme. jobbján kisdede. I REX. S. PO. kinyújtott baljában keresztes II.) in Lengyel 1.) többi. 1586. STEPHAN. Szintolyan. 1) : G.) 4. László koronás fvel fegyverzetben állva. Mellképe. 1574. PRV. szakállas. (Welzl. a téren : N B. (Nem/eti Múzeum. D. sz. X. — Paizs. 9. POLON. Hasonló. REX. 5. MONE * TKANSLL * S * II. Balra for- dult mellképe koronás fvel. barkós és bajuszos arczczal. 1582. fegyverzetben. Egyetem. B. S. gömb. DG. PRIN. POL. László STEPHANVS. MAS.BÁTH0E1 intvÁ. PRV. L. L573. 2.szekercze. alatt. DVX. B. Sz. 15 2.8 * L572. MON. G. TRAN. IV. A Nemzeti Múzeum. 46.) 3. PRVS. Négy térre . mint fönebb. SAM. jobbjában hosszú nyel. jobbjában vállára támasztott buzogány. Alul külön vérten Báthori czírner. — Sz. 1. D. REX.n. Koronás Mária hold homorában ülve. II. (Tc-sti L572. Tábla. Abth. X RYS. STEPHANV. LIVÜ. 6.

p. Mint X MAG Mint áll 1.) 3. (Nemzeti Múzeum. azért nevezetes. 2. (Du Val. de nem nagybányai. 10. mert czímei között a Princeps Transilvaniae czím is.16 BÁTHORI ISTVÁN. Mon. STEPHANVS * * * D * G * * REX * * POLONIAE * : 1580.) . A paizs szívében külön vérten Báthori czímer. sz. DVX LIT RVS PRVS MAS * PR * TRA- alatt. Hasonló : 1586. alatt. 1. 11. en or. A téren: 1585. szelt koronás paizson lengyel sas és lithvániai lovag váltják föl egy- mást. Tábla. NB. 116.

S. C. B. VIRTVS : * DE * SOM * VAIVODA * TRANSILVA * mely Két paizstartó között koronás paizs. * ET * SIC- CHR * BATH * COMES * Z. VAIVODA. Paizs.BÁTHORI KRISTÓF. D MILLESI QVINGEN OCT TERTIO. 1. . : -+- ANNO . 2. * CHR * B * D * S * VAIVODA * TR * ET * Sí * a " CO*Z : Két paizstartó között koronás paizs. Christophorus Báthori de Somlyó. Cibinium. Kitol jeligés fémerek . S. — Virtus unita valet jelmondat. forgalmi aranyok és tábori tallérok ismeretesek : . Vaivoda Transilvaniae et Siculorum etcetera. de hátlapján : . Báthori czímert mutat.) 3. Comes Sí. CO. melyen Báthori czímer látható. CHR. VIRTVS * VNITA * VALET * és körirata : Három sorban négy fekmentes vonal között. D. Mint fönnebb. * QVINGENTESIMO * SEPTVAG 11. ET. Körirata ez * * ANNO * DOMINI * MILESIMO SEPTIMO 11. 1576—1581. Z. Christophorus Báthori de Somlyó. C. és két koronázott kard. D. X * * VNITA * * * VALET * Felül és alul lombozat. melyeken következ rövidítések és jegyek találtatnak Z.) (Nemzeti Múzeum. Tábla. B. TR. ez. et (cetera). ÉRDI ERDÉL1 ÉRMEI. : : : (megújított.

(Du Val. magyar el. . (Nemzeti Múzeum. Paizs. *CH*B*D*S*V* TRANS * zson.) . (Nemzeti Múzeum. fej. ketts kereszt. 2. sz. Felül és Körirata ez * ANNO DO * MI * QVI * SEPT SEPTIMO. II. * CHR * B * * S * VAIVODA . ágaskodó oroszlán. Négy térre szelt pai4. 14. pag. 1579. X* VICTRIX * * CASTA lombozat között * II. 3. * TR * * ET * Sí * CO * Z. 1.) n.) in. 13. csikolat. Körirata ez * ANNO DO * MI * QVI * SEPT SEPTIMO. Két alul paizstartó között koronás paizs melyen Báthori czímere látható. — Mária kisdedével. 230. * Mária koronás és fátyolos fejjel A téren C és döntött keresztbe helyezett két ko- ronázott kard. fej. 12. ez. Tábla. * * FIDES : Három * sorban. Tábla. Tábla. Felül és lombozat között * II. dalmátországi fejek. X alul * VIRTVS * VNITA * VALET : * Három * sorban.18 BÁTHORI KRISTÓF. — D Victrix casta fides jelmondat. sz. és a paizs szívében külön vérten Báthori czímer tnnek X * PATRONA * VNGARIE ülve jobbján kisdede. Paizs.

Alul döntött keresztbe helyezett két koronázott Tábla. Paizs Báthori czímerrel.) 2. — * Mária kisdedével. 2. B : I) : S : Alább : 1580. Sz. * PATRONA VNGARIE. 111. 3. 1. 111. Tábla. Tábla. 111. *G*B*D*S# Paizson Báthori czímer. (Nemzeti Múzeum. 5. oldalához hajlott baljában keresztes gömb. X * PATRONA Mint Mint 3. e fölött két paizstartó feje látható. a téren 1577. 19 IV. 1581. Koronás Mária hold homorában ülve. X kard. Hasonló : 1578. Sz. alatt 1. : lapra vert tábori érmek. 1580. ez. sz. C * B * J) * S. (Nemzeti Múzeum. 3. László koronás fvel fegyverzetben jobbjában hosszú nyel szekereze.) oldalárnál : 1580.BÁTHORI KB1STÓF. * MON * TRANSIL állva. 4. : * * VNGARIE * 1579. . sz. 2. László. (Nemzeti Múzeum. jobbján kisdede. 1.) alatt : Egy 1.

) . * ANXO DO MI * QVI SEPT jnek SEPTIMO. yí ELIZAB * BOCIKAI * CONSORS * ILL * PRENO * TRANSSYLVANIE X alul * Bocskai czímerrel díszes paizs. (Nemzeti Múzeum.) 3. Hasonló kisebb.) 2. lombozat között * Körirata ez : * ANNO * DOMINI * MIL * QVTNG SEPTVAGE Tábla. és lombozat között fejek * Körirata ez III. * SEPTIMO. sí. (Nemzeti Múzeum. X fölirat . * * * CASTA * * * * Három * sorra osztott tolul és alul fekmentes vonal. sz. félül és fej. Bocskai czímerrel díszes paizs. Kitl háromféle nagyságú arany fémért ismerünk. 1577. * VICTRIX * CASTA * FIDES * Három sorban. 1. el. Nemzetségi czímer. 5. III. BÁTHORI KRISTÓFNE. * ELIZAB VICTRIX : * BOCIKAI * CONSORS FIDES * * IL * PRI * TRA .BOCSKAI ERZSÉBET. Tábla. 4. (Pesti Egyetem. — Victrix casta fides jelmondat.

SIGISM. DE. . Partium Regni Hungáriáé Do- Siculorum Comes. X (1596. T. S. sz. P. TRAN. BATORI. R. Romani Imperii Princeps. R. WAL. I. 359. p. HVN. MOLD. TRANSIL. Sigismundus Bátori de Moldáviáé. mellét nyakáról lógó befoglalt kereszt ékesíti. CO. MOL. S. 6. bajuszos és barkós arczczal.) 111. ET. TEMESWAR. Ettl : fémer. többféle veret nagyobb és kisebb arany. TRANSAL. Fémer. Walachiae Somlyó. AV. jobbjában vállára támasztott buzogányt tart. WAL. TRAN. Vaivoda Transilvaniae Transalpinae Sacri Siculorum Comes. Ez erdített város környékén táborhelyek. . Balra fordult mellképe födetlen üstökös fvel. díszes fegyverzetben. ET. I. E. C. (Luckii . S. et S. PRINC.BÁTHORI ZSIGMOND. Walachiae. mely helyesebben a városok . Transalpinae. Aurei Velleris Eques et Romani Imperii Princeps. csegely. minus. Sylloge numismatum elegant. \VA. ET. Tábla. PR. Transilvaniae . PAR. közönségek .) E fémernek fémneme nem határoztatik meg és társulatok osztályába tartozik. VAIVO. DOMI. Sacri Sí. VEL. : tallér és hármas garas ismeretesek következ röviditésekkel és jegyekkel SIGIS. helyek. REG. 1581—1601.

sz. Három sorban.22 BÁTHORI ZSIGMOND. MONETA CIVITATIS CORONENSIS. II. — Brassó város czímere. 7. III. Kétfej SIGIS. sz. 111. TRANS. IV. fegyver- . (Nemzeti Múzeum. helyek . Jobbra fordult bajuszos mellképe födetlen fejjel.) E csegely a városok . — : Virtus unita valet jelmondat. ET SAC. * SIGIS : BATORI DE : S : VAIVO TRAN ET S : : : : C. Nemzetségi czírner. foglalt sas. * SIGISMVN D G TRAN MOL : : : : WAL TRANSAL : : S • R : I : PR. Felül és alul csillagokkal ékes : lom- bozat. — Kétfej : sas. 8. melyen Báthori czírner látható. Kronstadt) város czímere. mellét Báthori czírner négy 1601. X DEO Középkörirat : VINDICI PATRIAE. Ko- ronás paizs két paizstartó között. Arany gyapjúba díszesíti. A téren : Brassó (Corona. Tábla. kétfej koronázott sas. (Nemzeti Múzeum. Tábla. PRIN. közönségek és társulatok osztályába tartozik. szögét virágcsák ékesítik. * ANNO D MILLESI QVINGEN : OCT TERTIO. III. ROM BIP. Mellképe. X * VIRTVS irat * VNITA * * VALET : * Három : sorra osztott föl- négy fekmentes vonal Körirata ez : között.

mellét Báthori czímer IV. BATHORI * Koronás Mária hold homoráSz. Tábla. Tábla. : kisdedével. baljában hosszú szekercze. László ban ülve. (Nemzeti Múzeum. László képverettel. — Erdély fejedelmi : . . . LADISLAVS : * REX .) Neve s Mária 1. SIGISMVND . foglalt kétfej koronázott sas. kinyújtott jobbjában keresztes 1591. X hosszú PRINCEPS szekercze . alul Báthori czímer. mellét spanyol galléros nyakáról fúgg : kereszt X PAR REG HVN : : : DOM1 AV VEL E ET : : : : 81 : C( ) : 1.5. kinyújtott jobbjában keresztes a téren gömb. László körirattal és képverettel. Sz. nyel 1590. . (Nemzeti Múzeum. 1591. czítne. sz. 3. sz. Sz. 1. jobbján kisdede. Tábla. 2. sz. .HÁTHOICI ZSIGMOND. . 23 zetben és palástban ékesíti. Mária 1.8. a téren IV. de X PRINCEPS TRANSSYLV . kisdedével. Arany gyapjúba ékesíti. X nyel S . gömb. jobbján kisdede. alul Báthori czímer. . Mint fentebb. SIGISMVND BATHORI . — .) VI. IV. sz. 2.9. TRAXSSYLVA : : koronás fóvel baljában fegyverzetben állva. * p Koronás Mária hold homokoronás fvel fegyver- rában ülve. László zetben állva.

VNGARIE * Mint fönnebb. sz. IL.9. 2. sz. László képverettel. X 4. Mint fönnebb. X S * LADISLAVS REX : * 1.5. jobbján kisdede. S LADIS + + + + LAVS * REX. Mint fönnebb. körirattal. S. oldalához gömb. N B. . (Nemzeti Múzeum. a téren 1593. LAÜISLA — VS * REX * 1593. SIGISMVND * * BATHORI * Mária mint fönnebb. SIGISMVND + BATHORI. László koronás fvel. SIGI . LADISLA VS. X 6. • BÁTHORI ZSIGMOND. S. X PATRONA názott kard. : X+ * LADIS *** LAVS * REX + A téren 1595. Sz. B D : . X 5.) VT1. S. jobbján kisdede. 6. D. alatt. 7. 1594. * * VNGARIE * Koronás Mária hold homorá- ban ülve. László koronás fvel.24 2. de Mint S 2. MONE TRA X * PATRONA * : : : IL * : SIGI : B. Alul döntött keresztbe helyezett két koro- IV.7 Sz. + MONE TRA . ban ülve. 1593. A téren : : Mint S. Patrona Ungariae hátlapi 1. 4. fegyverzetben állva. jobbjában hosszú hajlott baljában keresztes nyel szekercze. a téren IV. REX * 1595. — . kinyújtott bal- jában keresztes gömb. Tábla. SIGISMVND * * BATHORI. Tábla. jobbjában hosszú nyel szekercze. Koronás Mária hold homoráalul Báthori czímer. LADISLA * VS * REX * A téren SIGISMVNDVS BATHORI * N B. . * X 3. 1592. 2. fegyverzetben állva. S. alatt. lllustrissimus czíme sz.

D G TRA MOL WA.) Bocskay István Báthory Zsigmond tanácsosa viselt Illustris czímet és fgy Báthory Zsigmond rövidített czíme érmein így olvasandó Moneta Transilvaniae Illustrissimi Sigis. jobbján kisdede. — Sz. 10.T. László . alatt. Mint 9. 25 MON * TRAN IL S1G1 * B * D S. X zott kard. alatt.P. MONE TRA IL .S. 1584. . . de alul döntött keresztbe helyezett két koroná- 1. MONE TRA : : IL : SIGI : B D : : S : A téren : 1592. 3. . de a téren : 1594. Kétfej . vm. SIGIS ékesíti. Mint Mint 3. Két virágcsa. sz. : Szintolyan 1588. oldalához haj- gömb. 5. Arany gyapjúba foglalt kétfej czímer ÍBDY ERDÉLY ÉB1TE1. Sz. X * PATRONA IV. jobbjában hosszú lott baljában keresztes nyel szekercze. VNGARIE * Koronás Mária hold homorában ülve. alatt. IL * S * !SIG B B . I. . 6. A téren X PATRONA * VNGARIE. . MON Mint * TRANS . 4. 4. László koronás fvel. koronázott (Nemzeti Múzeum. körirattal és képverettel. +D D S. a téren : 1586. : 1583. 7. alul vár vagy torony (Kolosvár). 8. .liÁTLIOKl ZSIGMOND. alatt alul döntött keresztbe helyezett két. : mundi Báthori de Somlyó. X 9. . : alatt. Mint Mint 9. 1.R. 5. Hasonló 1587. a téren 1594. fegyverzetben állva. mellét Báthori 4 .S. 11. X kard. alatt. Tábla. 2. A téren : 1582. s nyilt szárnyú koronázott sas. sas.

baljában kócsagtollas sisak. Mellképe. des Monnoies en Argent. — Keresztre függesztett . kinyújtott bal- jában keresztes gömb. két paizstartó között. p. IV.) X. SIGISMVNDVS * BATHORI * Balra fordult mellképe födet- len fvel.) IX. Sz. a téren IV. : N B. . Mellképe. fol. TRANSILVANIAE. 9. X S LADISLAVS . . — Paizs. 1. sz. Tábla. (Du Val. 1598. REGNI . IV. jobbjában vállára tá- masztott buzogány. * Balra fordult mellképe födetlen fejjel.26 BÁTHORI ZSIGMOND. paizs. Catal. 7. 437. (Nemzeti Múzeum. alul . felül N B. díszes fegyverzetben. László koronás fvel fegyverzetben állva jobbjában hosszú nyel szekercze. REX. eltte a téren kereszt. sz. PRTNCIPIS . Tábla. fegyverzetben. jobbjában vállára támasztott buzogány. Tábla. 8. . Keresztre íüggesztett koronázott paizs Báthori czímerrel. baljában kardjának markolata. 1769. * * . A téren. SIGISMVNDVS BATORI PRINCEPS TRANSSIL . sz. A Vienne. X + MONETA 1589. X veg alatt * PRINCEPS * TRANSSYLVANIÁÉ * 1595 * Herczegi sü- Báthori czímerrel díszes paizs.

díszes fegyverzetben. mint azon drága kereszt . * SIGISMVNDVS . TRANSSYLVANIÁÉ. : X * MOLDAVI WALA TRAN : S R : I : PRIN : 1*5*9*7. 1589. Szapolyai János végrendeletileg Erdélynek . 8. (Nemzeti Múzeum. A téren N B. . hogy XIII. pag. A. 1595. melyet Bethlen Farkas szerint zott. Más fegyverzetben. Mint 8. (Kaprinai. XI. föl. X 3. vagy mellképe eltt tnik (II. alatt.) 4* . Tábla. •. 1584-ben arany keresztet küldött Báthori Zsigmondnak. MS. 10. 6. hagyományo- Ez akár gyanítással akár véleménynyel meg nem elégedhetünk mert történeti adatunk van arra. 4. Hasonló.) Schoenwisner gyanítja. 11. nem más . sz. 1593. mely Báthori Zsigmond érmein vagy nyakáról függ . * D * G * TRANSYLVÁNI . 9. IV. a téren kereszt. 1592. (Nemzeti Múzeum. de a kereszt hiányzik.• 27 1. 7. Gergely (1572 1585) pápa. . 10.) És e kereszt Báthori Zsigmond — érmein csak 1584. 1591. Tom. 114. Keresztre függesztett koronázott paizs Báthori czímerrel. jobbjában vállára támasztott buzogány baljában kardjának markolata : : eltte a téren kereszt. kereszt pontok nélkül. a te'ren kereszt. de a kereszt hiányzik. Mint alatt. 1. 2. év után tnik el.) H. föl . • [• BATHORI. Osegely. Más fegyverzetben. 1593. Mint Mint 1590. hogy azon kereszt. 208. a kereszt mellett három pont. alatt. Hasonló.• PRINCEPS 2.BÁTHOKI ZSIGMOND. 5. díszesebb fegyverzetben. alatt. 1592. — Moldva s Oláhország czimei keresztre függesztett paizszsal. Hasonló. 1594. •. SIGISMVNDVS. Mellképe. 1596. XIV. * Balra fordult mellképe födetlen fvel.

m* felül Báthori czímer.) . G. Mint 1. SIGISMUNDUS 1594.I. Hármas 1.5. sz.28 BÁTHOEI ZSIGMOND.7. X* ren : Báthori czímerrel díszes paizs között : 1. xn. MOL.9. alatt. 1598. 11. 2. WAL. Tábla. 4. Hasonló. BATOHTJ. : R. P. . S. IV. GRO ARG TRIP PRIN TRANSILVANIAE * * * 1596. SIG. I. I. Balra fordult : feje. X 3. D. garas. (Nemzeti Mazenm. A té- GRO ARG TRIP * PRIN TRANSYL VANIAE : * .I.* : TRAN.

MII-IAL . en Or. Fémer. Tábla." . LOCVMT CIS TRAN PAR El SVP EXER GE CAP. 1593—1601. Supplément. MICHAEL VAL TRANS VA1W : : : : S : C RAE M CONS: : : : PER : Mellképe szakállas és bajuszos arcztelben. nactus. Oláhországi vajda 8 Erdélyország helytartója. . TRANSYL : X = S : : : : : : : : : : : : : : IV. így olvashatjuk: „Michael Valachiae Transalpinae Vaiwoda. (Du Val. öltözéke díszes mente. fején kalpag.) E Rae (e) fémernek elölapi s ezzel kapcsolatban álló hátlapi köriratát . mint a kegyetlen Basta György fémere. melynek bogláros forgójában kócsagtoll hajlong. - Középen „ Auxilio Dei vigilantia virtute et armis victoriam E fémer helyesebben a személyek fémerei sorába tartozik úgy . 1600. Sacratissimae Caesareae giaeque Maiestatis (Rudolphi) Consiliarius ei Transilvaniam partiuinque : per y£ Transilvaniam Locumtenens Cissup (b) iectarum. 12. p. Exercitus Generális Capitaneus " . sz. mely sok veszödséget okozott. . 68. Középen A D VIGILANTÍA VIRTVTE ET ARMIS VÍCTORIAM NACTVS 1600. Monn.

X Közepén Körirata ez: DOMINVS PROTECToR MEVS. melynek csúcsát két csillag és szint- ennyi hold környezi. IX. Fémer. ANNODOM1NÍ MILLESMO SEXCENTESIMO TERTIO. 1. ezüstben. aranyban. : CLAVDIOPOLI.) Pinder. 438. Berlin. 1603. : & nyilt koronán átszúrt kardot tart. sz.SZÉKEL MÓZES. Tábla. a berlini ezüst pél- dányt Becker koholmánynak tartja. Die Beckerscben falschen Münzen. IV. 8. Három sorban. 13.) (Du Val. . MOISES ZEKEL DE SEMIENFALVA VAIVODA TRANSILVANTAE ET SICUL GOMES. Két szemközt ágaskodó oroszlán. (Nemzeti Múzeum. 1843. 231. 1.

Numotheca Prinz. Tab. V. Albert Süveg. Tábla. ROMANORVM. VI. sz. X VICTOR1A DACICA. korona alatt. 265. Bohém iae Rex. IM. Germaniae. 1598—1605. Clausen-Burg. Balra fordult szakállas.RUDOLF. baljában vezérbotot tart. S. mint alul a vár mutatja. RVDOLPHVS. spauyol galléros nyakáról arany gyapjú függ. ü. A R. S. Diadalfcmer. SEMP. németül Huet királybiró. Münz-Belustigung. fölemelt baljában olajág koszorú. . Hermanstadt. H. Sanctus Ladislaus. bajuszos és barkós mellképe. itt küvotkeznok . L. A. Erdélyországi példányai ezek. melyeken elforduló rövidítések és jegyek ROM. borostyán koszorús fejjel. díszes fegyverzetét szalagos öltözék födi. . B. G. sz. XXH. Tábla. Személyesített béke nagyszer diadal- emlék között jobbjában alákonyúlt szövétnek. C B. AVG. IMrERATOR. H. Hergott 1. állva. 1. R. Hungáriáé. Aust. Romanorutn Imperátor Sempcr Augustus. 2UÜL Helyesebben megfordítva : Kohléra .

32 RUDOLF. a te'ren S L. jobbjában hosszú dalához hajlott baljában keresztes nyel szekercze. (Nemzeti Múzeum. RO. p. G. n. Koronás Mária hold homorában ülve jobbján kisdede. G. Alul vár vagy torony. RO. V. . S. és koronázott AR betkbl szerkezeit névrejt jegy. alul egyszarvú. H. IM. sas. László ko- ronás fvel. László. G. Sz. REX * Két- fej s nyílt szárnyú koronázott mellén arany gyapjúba foglalt Ausz- tria s Burgundia czímere. D. R. ol- gömb. R. ** HVNGARIAE (15)98. — Szeben város czímere. ez. Kétfej s nyílt s szárnyú koronázott sas. II. AVG. tött keresztbe helyezett koronázott két kard.E. B. RUDOL. G.) 2. HB. 309. Sz.X. H. X velii * SOLI DEO GLÓRIA CIVIT : CIBIN : ANNO 1605. RVDOL. sas.) X * PATRONA . alatt. — Mária S . B. IMP. Tábla. kisdedével. G. (S. 1. A többi mint 1. S A. 2. a korona alatt Dönhárom le- háromszög. H D G RM. mellén arany gyapjúba foglalt Ausztria Burgundia czímere. a téren H. sz. Kétfej 1. S. Tábla. RVDOL ü D G ROM IM . II D. RVDOL. A G HB R . fegyverzetben állva. BÍP. 2. . (Du Val . AVG. 3.) ni. Ladislaus. Mon. en Or. V.

Hét sorra osztott dult szakállas eltt ORIENS. a fölfelé fordult eltt fölirat. (Nemzeti Múzeum. RVDOL. »/. a OCCIDENS. mellén arany gyapjúba foglalt Ausztria és Bur- V. TERRENA CONSIDERESVT CAELICA POSSIDES. V. — H.I.) IV. Neve s képverete. alul vár vagy torony. MDCn FATALI TRANSSYLVANIÁÉ. 4. Tábla. G BO REX Rudolf koronás fvel. TANDEM DEVS PROPIT1ARE AN. sz. a téren H és koronázott AR betkbl kezeit névrejt jegy. 5 .) ÉRDI ERDÉLY ÉRMEI. Tábla. tott E. egyszarvú. D G R.) V. Döntött keresztbe helyezett két koronázott kard. (Nemzeti Múzeum. : a balra for- DEVS olvasható. X ARC gundia czímere. Tábla. Kétfej s nyílt szárnyú koronázott sas. jobbjában vállára támasz- kormánypálcza. 33 X * 80 LI DEO GLÓRIA CIVIT alul : CIBIN : ANO 1605. Határozatlan. X ATERGO ET FRONTÉ MALVM. 1. kardosán balra fordultán állva.RUDOLF. (Nemzeti Múzeum. fegyverzetben. a korona alatt három level szer- háromszög. Kétfej sas. Három jobbra fordult szakállatlan eltt : : arczú fej.S A. : . sx. arany és ezüst. : AVS DVX BVR MA:M0. 5. 6. V. baljában keresztes gömb. : 1605. a téren CB.

tott fölirat. CONSIDERES VT. (Nemzeti Múzeum. CAELICA POSSIDES.) . Tábla. . sz. Három arczú fej. V. a jobbra fordult szakállatlan eltt OCCIDENS. . A TERGO ET FRONTÉ MALVM TANDEM DEVS PROPITIARE AN MDCH FATALI TRASSYLVANIAE. Hét sorra osz- X . RUDOLF. 7. . . .34 2. a eltt DEVS balra fordult szakállas eltt ORIENS. : : : olvasható. a fölfelé fordult TERRENA .

A paizs szivében sárkánynyal körített Bocskai czímer látható. STEPH: BOCHKAY D G : : : . balról nyilt szárnyú sas a magyarok és hét vár a szászok czímerei fog- laltatnak. 2. . Sanctus Ladislaus. 1604—1607. arany és ezüst fémerei. Collect. Kolos-Vár. . forgalmi mei. Képe jelmondattal. I. C. TRAX nap 03 P. Jeligés érme. sz. gombos dolmány- ban. nagyobb aranyai és hasonló következ jegyek fordulnak el : ezüst ér- S. Andrássy Manó. VI. .„ H. Herczegi süveg alatt hosszában szelt paizs és melyben jobbról hármas hold a széke- halmon ketts kereszt . X DVLCE X lyek . EST PRO PATRIA MÓRI . melyeken II. s czíme paizszsal. (Gr. 1606.) (Scheigeri. szakállas e's barkós arczczal. fejét bogláros forgóval és tolltarajjal díszes kalpag ékesíti. V. . mint alul a vár mutatja. és ET SICC. S.BOCSKAI ISTVÁN. tallérai s garasai ismeretesek. Typorum. Hermannstadt. Jobbra for- dult mellképe.) 5* . magyar csikolat . bajuszos. Tábla.Neve . L. .

VI. kalpag . . . en Arg. . kós arczczal. a pontok hiányzanak. díszes fegyverzetben. — Kardot : tartó vaskar ketts jelmondattal. szakállas és barfödi. Mon. . jobbjában vállára tá- masztott buzogány . baljában kardjának markolata. s czíme mellképével. sz. . pag. Felhbl kinyúló hajlott vaskar kardot melyre kígyózott szalagon ez olvas- PRO DEO ET PATRIA. . fejét . Balra fordult * : : : G HVNGA TRAN Q PRIN : : : : mellképe. sza- kállas és barkós arczczal. QVAE : Balra fordult mellképe födetlen üstökös fejjel. (Nemzeti Múzeum. Neve 1.36 BOCSKAI ISTVÁN. II. (Nemzeti Múzeum. csak hogy a kardra kígyózott szalagon alul PRO DEO és felül ET PATRIA. s mellképe. 3. STEPHANVS D G HVNGARIAE TRAN:SYLVAN1E: : : . . bajuszos. X * DVLCE ható : . j 2. PRINCEPS ET . — Folytatott czíme paizszsal.) in Neve 1. . : . . 438.) STEPHANVS BOCHKAY D G HVNGARIAE TRANSQ PRIN ET SICVL COMES A többi mint föntebb. EST PRO PATRIA MÓRI tart. 3. . bajuszos. : : Ezüst. STE BOCHKAY D ET SICV: COMES. Tábla. SICVLOVM : COMES : 1606 : Koronás melyben jobbról hármas halmon ketts kereszt és magyar csikó- . fegyverzetben. de az évszámok között (Du Val . : X paizs. Hasonló ezüst. 1:6:0:5.

(Du Val. . X mint 1. jobbján kisdede. nyílt szárnyú sasa magyarok. csak hogy ezüst. és hét vár a szászok czímerei jnek el.székelyek. .) V. keresztes palástban hold hu- morában ülve. sz. (Nemzeti Múzeum. bajuszos. ET SICVLORVM COMES (Nemzeti 1606 : A többi alatt. Múzeum) elször fordulnak elö. : SYLVA 1605.: BOCSKAI ISTVÁN. 37 lat. STEPHANVS BOCHKAY DE KIS MARIA PRIN TRAN: . 5. sz. . eresztett hajjal. szakállas és . REGNI : HVNG DOMINVS ET SICVLOR . VI. Itt a székelyek . Neve. . balról nap és hold a . magyarok és szászok czímerei külön . : : : Balra fordult mellképe födetlen üstökös fejjel. teljes czíme s czímere. D G HVNGARIAE TRANSYLVAN1AE : : . a paizs fölött X COMES . QVAE. Tábla. Tábla.Mon. 1. p. : Koronás Mária eresztett hajjal . 231). IV. : STEPHANVS PRÍNGEPS : . A paizs szívét sárkányba foglalt Bocskai czímer ékesíti. 2. A téren : N B. PARTIVM . * STEPHANVS BOCH D G HV TRANQ PRINCEPS. — Mária . TI. 4. — : : Paizs. en Or. Mellképe. Sárkánynyal körített paizs Bocskay czímerrel .

födetlen fejjel. A paizs fölött VT. . de a paizs alatt döntött (Nemzeli Múzeum. A téren sz. nyílt szárnyú sas a magyarok. jobbjában Vitllára támasztott bu- zogány- X SICVLORVM COMES EICZ. melyben nap e's jobbról hármas halmon ketts kereszt magyar csikolat.) . és hét vár a szászok czímerei foglaltatnak a paizs szívében sárkány: nyal körített Bocskai czímer látható. melyben jobbról hármas halmon ketts kereszt és csikolat. . 6. szakállas és barkós arczczal. VI. Koronás paizs. Tábla. a Komagyar magya- rok. Hasonló. barkós arczczal díszes fegyverzetben. 1. 1. . VII. . Hasonló : 1605. Balra fordult mellképe. jobbjában vállára támasztott bu- zogány. pag. díszes fegyverzetben. nyílt szárnyú sas . . . Not. Eltévesztett bélyeggel vert arany. (Schoenwisner.38 BOCSKU . ronás paizs. C . e's 1606. balról nap és hold a székelyek. ISTVÁN. X GROS ARGENT SE REG. 16. S . és hét vár a szászok czímerei foglaltatnak. ez. 2. 2. : H S. Tábla. bajuszos.) keresztbe helyezett két kard. . HV ET TRA . . * STEPHANVS BOCH D G PRINCEPS HV TR ET . A paizs szívében sárkánynyal körített Bocskai czímer látható. Alul elöntött keresztbe helyezett két kard. balról hold a székelyek. . . VI.06. 507.

2. G HVNG : J líAN : PEI . de 1606. s képe. STE BOCH : : D. 1. (Gróf Festetics. SICVLORVM COMES : . STEPH . László koronás fvel. sz. L. alatt. 1. HVN TRAN .) . alatt. Tábla. 39 vn. G . ET : . nyel sze- kinyújtott baljában keresztes gömb. Mint 1.) 2. többi mint (Nemzeti Múzeum. Alul vár vagy torony. Balra fordult képe. Tábla.BOCSKAI ISTVÁN. Sárkánynyal körített Bocskai czímer. sz. 3. kisdedével. A téren S L. CV . Neve 1. mint Rudolfé). Sz. P . X ET . P ET . kisdede. 2. G. — Mária . (Nemzeti Múzeum. Sz. STEPH D G HVN : TRAN . — Czítnnr. fejét kalpag födi A téren: C V. X * : PATRONA HVNGARIAE : 1605 . SIC : CO . fegyverzetben állva. D • . jobbján VII. szakállas és barkós arczczal. Koronás Mária hold homorában ülve.) vm. (Kolozsvá- rott veretett. László. Sí . bajuszos. VII. r : STE : BOCH : I) .606. Alul Bocskai czímer. HVNG TRAN PRIN A : : . jobbjában hosszú kercze .

fegyverzetben állva. Tábla. . STEPHA BOCHKAY PR TRANSYL : : . László körirattal és képverettel. bajuszos. 6. 9. . HVN TRAN P ET fejjel. László koronás fvel. . . 5. 4.P. szakállas és barkós arczczal.DG. . D G HVN TRAN P ET SICV Balra fordult képe . 1607. . 1607. 4.40 BOCSKAI ISTVÁN. . .) X. STE . STEPH D G HVN TRAN P ET . . Mint 3. . VII. NB. . kisdede. födetlen üstökös fejjel. 3. e garas értékét jelenti. 1605. kinyújtott bal- jában keresztes gömb. : : X : S : LADISLAVS REX : 1605 : Sz. — Sz. alatt . . 7. Tábla. Balra fordult képe födetlen üstökös bajuszos. . . . CO .P. .SC. 1607. . szakállas és barkós arczczal. S . D G HVN TRAN P ET SIC. . . a téren VII. ezüst magyar . STEPH STEPH STEPH STEPH STEPH D G HVN TRAN P ET SICV 1607. Felül a * III * róinai szám * * . 1607. négy sorra osztott fölirat fölött behorpadt oldalú bárom paizson Magyarország Bocskai és Erdély czímerei láthatók. SIC . Mária kisdedével. jobbjában hosszú nyel szekercze. . . CO . . 8.H. sz. . 5. X GROS ARG TR1P REGNI HVNGAR 1606 . . D G HW TRA .. . E . . . D G HVN TRA . (Nemzeti Múzeum. . 2. . de a paizsok egyenes oldaluak. . garas. . Hasonló 1606 .1SC. . . sz. . . Koronás Mária hold homorábon ülve jobbján . IX. Hármas 1.

GROS ARG TRIP REGN] IIVNGAR . 508. ez. Rajza hiányzik. VII. .) leirt és (Tab. (III. - — Szeben czímere. és több . pag. n. de 1608. a harmadik paizson pedig rövid Felül a . 5. TAS CEB ANNO . Bd. 6. Tábla. 24. 48. . László koronás fejjel fegyverzetben állva. 1609. n. VNGARIE. név és évszám nélkül . jobbjában hosszú lott nyel szekercze. arany ehhez hasonló. Not. 23. . Sz. Ez arany Rudolféhoz hasonló . 6. alatt. körirattal. erdélyi aranynak mondja. alul külön vérten oroszlán. oldalához haj- baljában keresztes gömb. (II. a korona alatt bárom level háromszög alul a téren H és koronázott AR betkbl kezeit névrejt jegy. E négy sorra és osztott felirat fölött egyenes oldalú bárom paizson Magyarország Bocskai czímerei. . Bocskai aranyai közé sorolták a Welzl. STEPH D G HVN TRAN P ET . Koronás homorában alul döntött keresztbe helyezett két csákány. Vértezett mellképe. A többi mint9. .) Sí C. Du Val is p. . 4. DEO GLÓRIA egyszarvú . 41 X hatók.) (Schoemvisner Találtatnak . (II. nyel szekerez lát- Ili . ily köriraüi aranyok . 314. a Széchenyi Catal.BOCSKAI ISTVÁN. . . 1606. 1398. . : MON OR TRANISL VA VNG . COM.) leirói MON ORD . V VN . 1. n. Vértezett mellképe. X SÜLI . római szám e garas értékét jelenti. XI. .) Bocskai Istvánnak tulajdoníttatik. Abth. Mária hold X PATRONA ülve jobbján kisdede Ez lerajzolt . Két szer- döntött keresztbe belyezett koronázott kard. O LBL. . . 10.) . STEPH l) G HYN TRAN P ET (Nemzeti Múzeum. 0. SIC . II. és az elölapi körirat így magyaráztatik : Moneta ordinaria Transilvanico-Vngarica. Cl VI .V KKUÍ-LV KJUTKI. . . TRA-NSIS . az elbbihez hasonló aranyat is : Catal.

. . vagy (Ower is Issel) többféle arany és ezüst érmei ismeretesek : . 266.42 BOCSKAI ISTVÁN. ily köriratú aranyai MON AV DV GEL VAL VNGARIE. ve'rten oroszlán. en Or. . jobbjában hosszú alul nyel szekercze. Koronás Mária hold homorában ülve.) . jobbján kisdede. . és változó elölapi körMoneta Ordinum Transissulaniae (Reipublicae Belgii) valoris Vngarici. oldalához hajlott baljában keresztes gömb. miután nem csak Transisalana Transissulania . hanem Geldriának (Duché de Gueldres) . vannak . . . (Du Val Mon. külön . fegyverzetben állva. iratuk így olvasandó Ezek Bocskai István aranyai között nem foglalhatnak helyet. László koronás fejjel. p. : Ezt szükségtelen hosszasan mutogatnunk. X CONFID DN NO MOVETVR. Sz.

jobbjában vállára támasztott buzogány. szakállas és barkós arczczal. X NON . 8. melyeknek Ketts jelmondata arany és ezüst fémerei. SIG : RAKÓ D G PR TR PAR REG HV DO : : : : Balra fordult mellképe födetlen fejjel. * VOLENTIS SED : MI- SERENTIS DEL Hat sorra osztott fölirat. II. 1845. bajuszos. s I. . SIGISMVNDVS RAKOCH D G D ET SIC CO Balra fordult mellképe : : PR TR PAR RE H : : : : : : : : födetlen fejjel. sz. bajuszos. Fémer ketts jelmondattal*). - Czimere : AQ V1LA fölirattal. Verzeichniss II. (Nemzeti Múzeum. Mellképe.und Medaillen-Sammlung. : Körirata ez * SOLI . * EST CVRRENTIS NEQVE . sza- kállas és barkós arczczal. baljában kardjának markolata. GLÓRIA * ANNO DO M DC VII. Tábla. II. RÁKÓCZI ZSIGMOND. 1. Münz. Bd. DEO VII. 48. ezüst érmecsei e követ- kezk..) Ezüstben. *) A czím és jelmondat betinek alakjai az ábrán láthatók. : : . Wien. fegyverzetben. 1607. . Abth. Welzl. forgalmi aranyai jegyei már föntebb fordultak el. 7.

3.- 44 RÁKÓCZI ZSIGMOND. fegyverzetben jobbjában vállára támasztott buzogány. A (Nemzeti Múzeum. VII. Ermecs. többi mint RAKÓ D G PR TR PAR DC VII. Négy részre szelt paizson. alatta Nyilt szárnyú koronátart. baljában kardjá. és oroszlán. sz. dalmátországi fejek. csikolat. ketts kereszt. Tábla. ET SICVLORVM COMES MDCVUI. alul vár vagy torony. MDCVII. Paizs. C V. nak markolata. — Mária .) III. (Kolosvár. alul vár vagy torony. de M : : : : : : . : SIG 1. Tábla. bal lábával talapon áll. 2. jobbján kisdede. a paizs szívében ausztriai csikolat. a téren : C V. : RE : HV : DO. SIG magyar : RAKOCY D G P TRAN .) VII. Koronás Mária ülve. P kisdedével. Hasonló. sz. X AQVILA. a talap fölött zott sas. (Nemzeti Múzeum ) . alatt. 8. : . jobb lábával kardot egy sorban he't vár. a paizs fölött 160- X PARTIM REG A téren : HVN. 9.

CIBIN. B.BÁTH0R1 GÁBOR. 2. Három paizs. 6. de ellapján alul 1611 . jobbról talapon nyílt szárnyú sas. Álba Júlia. sokféle változatú aranyai. 10. alatt. Ellapi köriratának vége : ET : SIC : COMES . 1. 1613. Mint 1 . melyeken a : még elö nem jegyek így olvasandók . T. 1608—1613. balról hét a korona oldalainál . Jelmondat. korona alatt három paizs. E jeligés fémer ezüstben. : vár láthatók CI-BIN olvasható. . mint alul a vár igazolja. AL. 4. : : : : : GÁBRIEL : . K O. Kolosvár. tallérai. C I. Öt sorra osztott VII. Gábriel Báthori Princeps Transilvaniae. I) . sz. Sí COMES. Arany és ezüst jeligés fómerei.11. G PRIN TRAN PAR REG HVN D: körített ET . Alul : 16. 5.11 . . CIBPN. Hasonló. X fölírat. a középsn Báthori czímer. fordult rövidítések és hármas garasai s érmecsei így következnek. Sárkánynyal . garasai. : Hasonló. G. P. 3. PRO PATRIA ARIS ET FOCIS 16. Tábla. egy lapra vert tá- bori tallérfii. — . Cibinium mint a szebeni két kard mutatja. IV. Hasonló : 1613. Jeligés fémer.

Hátlapja : Hasonló de körirata végén . . Alul vár vagy torony. bajuszos. Tábla. 1. PAR REG HV D ET SICVL COM Évszám . * GAB . Balra fordult mellképe födetlen . lapra vert. alul 2. talapon nyilt szárnyú sas.) m. de X 3.46 BÁTHORI GÁBOE. alatt. : CIBIN. Mint Mint 1. : : : . A téren : C V. CIBIN. alatt. X Mint (Nemzeti Múzeum.) Mint 1. Egy 1. . Hasonló. GÁBRIEL D G PRIN TRAN PAR REG HVN D. a középsn Báthori czímer. 232. . SIC COMES. Mon. — : Czímere. 16.) n. nélkül. : Sárkánynyal körített korona alatt három paizs. 1. jobbról vár láthatók. 2. alatt. alul alatt. . fegyver- zetben jobbjában vállára támasztott buzogány.11 . 1. fejjel. balról hét üres. : : : : : : ET . sz. 1. . évszám nélkül. ET Sí . en Or. VIII. . (Nemzeti Múzeum. BATHORI D : G : TRAN : PRI. p. COMES. Mellképe. X rített PAR RE HV DO ET : : : : Sí : CO : 1609. szakállas és barkós arczczal. (Du Val. Sárkánynyal kö- koronás paizson Báthori czímer. X 7.

Sz. 3.) 2. Tábla. jobbjában hosszú nyel nyújtott baljában keresztes gömb. szakállas és barkós arczczal. enOr. VIII. (Du Val. . . — . : : . X GÁBRIEL D G PRLN TRAN PATRONA HVNGARIAE. - — Mária : kisdedével. . 1. bajuszos. X RE HVN DO ET SIC CO GAB BA I) G TRAN PRINCE PAR RE HV DO ET SIC CO : : : : : : : : : : : 1611. PA : RE : : HVN : . (Nemzeti Múzeum. GÁBRIEL D G PRLN TRANSYL . 1613 B. 1609. .) IV. 47 X 4. DO ET : : Sí : : 1610. sz. : : 1612. Mon. . László. A : téren N B. Sí . Mint fönnebb. . PAR REG : : II V DO ET : : Sí : CO CO : 1609. .BÁTHOKI GÁBOR. HVNGARI 1610 * Mária hold homorában ülve. de X PAR 6. . . 1. (Nemzeti Múzeum. . . p. Hasonló. X PAR REG HVN DO ET . GÁBRIEL D G PRIN TRAN ET : : : : . CO . sz. Egy fejit sas. : Nyilt szár- nyú egy fej sas. : Balra fordult födet- len feje.László koszekercze. Födetlen feje. Tábla. ki- ronás fejjel fegyverzetben állva. C. A téren N VIII. mellén Báthori czímer. Sí : Sz . .) V. X 5. Sí . 231. 2. . X PATRONA jobbján kisdede.

sz. GÁBRIEL D G PRIN TRANSYLVA. 4. X ET . Sárkánynyal körített PAR RE HVN DO Báthori czímer. 5. . A té. X 4. GÁBRIEL D G PRIN TRANSYLVA . (Du Val. Födetlen feje. VII. 1. VIII. : CIBINI.3. : : : : . en Or. : GÁBRIEL D G . bajuszos. 48 2.) VI. ren : C I. alatt. . A téren .. X mint 1. szakállas és barkós arczczal. Döntött keresztbe helyezett két kard. 1613. Sí . . sz. — Czímere. VIII. : Balra fordult födet- len feje. Mint Mint Mint 1. 3. . . bajuszos. . alatt. Födetlen feje.6. : : 1611. en Or. de 1612. .1. . Egyébként alatt. . de 1612. 232). szakállas és barkós arczczal. pag. Döntött keresztbe helyezett két kard. p. X D ET . Sí CO . PRIN TRANSYLVA Balra fordult fö- detlen feje. Mon. 1.) . CO . . (Du Val . 300. 2. alatt. . . . — Czímere mellett . Tábla. Tábla. BÁTHORI GÁBOR. PAR RE HVN DO ET SIC CO . : CIBINI. (Nemzeti Múzeum. Mon. Sárkánynyal körített PAR REG HVN Báfhori czímer. .

— . ez. a téren C V. 49 VIII. sz.vnioui gábok. GAB D G P TE VAL TRANS : : : : : Balra fordult képe. (Du Val Mon. X PAR : RE : HVN : DO ET SIC : CO : 1611. Mellképe. szakállas és barkós arczczal fején bogláros forgóval és tollta- rajjal díszes kalpag. VIII. 3. czímere. Sárkánynyal körített koronás paizson Báthori czímer. Balra fordult mellképe födetlen fejjel. alatt. 0. Czímere. alatt. (Nemzeti Múzeum.B. : : : X rített PAR RE HV L 1)0 ET SIC : CG : 1613. czhnmel.) . Kalpagos 1. : Sárkánynyal köAlul vár vagy koronás paizson Báthori czrmer. GAB : J) : G PR TRA : : VAL : TRANSAL . 7 . GAB D G P TR WAL TRAN. Tábla. — : Val. bajuszos. 232. VIII. 7.) rx. GAB D G P TR [WAL : : : : : : TRANS . 1613. bajuszos . jobbjában vállára támasztott buzogány. 2.) LRI'T ERDÉLY ÉRMEI. en Or. torony. 1613. Alul vár vagy torony. (Nemzeti Múzeum. p. Tábla. A többi mint 1. Transal. szakállas és barkós arczczal fegyverzetben. A téren K 0. A többi : : : : : : mint 1. : feje.

. VII.) Nem áll-e ez országi fejek és cseh oroszlán Báthori aranykán 1616. fölött ülve. Mellképe. G PRIN TRAN ET . X PARTWM COMES . sz. REGNI alatt : HVNG : DOMINVS ET SICVL : . sas. S Négy részre szelt pai- zson : magyar csikolat. a paizs szívében üres vért. VII. : XI. A . szakállas és barkós arczczal. téren : 16-10. 12. Tábla. Korona sárkánynyal körített. fegyverzetben. * : GÁBRIEL BÁTHORY D G PRINCEPS : : : : TRANSYL- VANIAE : Balra fordult mellképe födetlen fejjel. dalmátországi fejek és oroszlán. 1609. fekmentesen két szárnyú részre szelt paizs szívét Báthori czímer díszesíti. GABRI D . — . Paizs. Mária kisdedével.50 BÁTHORI GÍBOR. Tábla. baljában kardjának markolata. . De a dalmátGábor érmein fordulnak el Betlenéin nem. úgy Betlen Gáboré. évszám? Ha igen. X.) . Koronás Mária tel hold jobb- ján kisdede. X PATRO HVNG 11. . — : Paizs. ketts kereszt. bajuszos. . sz. a téren felül nyilt NB láthatók. (Nemzeti Múzeum. jobbjában vállára támasztott buzogány. (Gróf Festetics. alul hét vár.

BÁTHORI GÁBOR.11. P. \ II.) XIV. Tábla. Transilvaniae. . B. Tábla. a baloldalán állón talap fölött nyílt szárnyú sas jnek el. . Sárkáuynyal köBáthori Princeps : VII. 51 XII. : 13. kisdedével. PRO PATRIA ARIS ET FOCIS 16. TRANSYLVANI . jobbjában vállára támasztott bu. Mária . . Egy . zogány baljában kardjának markolata.) XHJ. 2. : : . — Paizs. szakál1. (Gábriel CIBIN. Mellképe. . . A téren : N B. GÁBRIEL D G PRIN . SICVL . A téren G. GÁBRIEL BÁTHORY D G PRINCEPS TRAN SYLVANIAE Balra fordult mellképe födetlen fejjel bajuszos. T. sz. ez. lapra vert jelmondattal. a középst Báthori czímer ékesíti. (Nemzeti Múzeum. Hasonló 1609. X COMOS : * PARTÍVM REGNI HVNG DOMINVS ET : : : : . — Három : : paizs. * : : . . 14. Sárkánynyal körített három koronás paizs . las és barkós arczczal.) A paizs alatt . . . Mária fedve s jobbján kisdedét tartva ül. 1608. rített Báthori czímer. ennek jobb oldalát elfoglalón hét vár. fegyverzetben. (Nemzeti Múzeum.

(Nemzeti Múzeum. két rózsavirágcsa között. X 4. . GÁBRIEL D G PR TR ET Mint 1. GÁBRIEL D G PEI TR . Hármas garas 1. C .) XVI. . szakállas és barkós arczczal. bajuszos. . és dalmátországi fejek. . felül 1TI. . . oldalain : 1609. . X alatt. : : . . I) G PRIN TR ET SC . REG HVN DOMINVS ET . . X 3. SC Sí . ketts kereszt. 1610 : térre szelt paizson : magyar csikolat. . 15. oldalain 16-09. . . . Hármas 1. ez alatt sárkánynyal körített Báthori czímer. garas. Tábla. . Tábla. paizszsal. TRANS . . (Nemzeti Múzeum. : sárkányba foglalt Báthori czímer.52 BÁTHOIÍI GÁBOR. A paizs szívében külön vérten Báthori czímer. Balra fordult fö- detlen feje. Sí . GABR D G PRIN TRA ET . 2. CO. sz. . X Négy •>:- : PAR . bajuszos. GROS ARG TRIP REG TRANSYLVANIAE. Sí . Mint 2. REG . VII. VII. CO . . . oroszlán. szakállas és barkós arczczal. . . . * Balra fordult födetlen feje. . . . . alatt.) XV. GABRI . sí. X szekercze GROS ARG TRIP . oldalain 16-09. Felül HL Sárkánynyal körített Báthori czímer. "E . Felül rövid nyel s virágcsa között III. . GÁBRIEL D G PR TR E S C. 16. . . .

1. 8. III . sz. Hasonló 1610. X 6. Egy fej : sas. 1. alatt. GÁBRIEL D G PRIN TRAN ET S GROS ARG TRIP REG TRAXSYLYAXT . . X GROSSYS . 9. : . : TRIP 1(3. . Felül . .) . (Nemzeti Múzeum. sz. 1.11.3. X 7. GROSSYS REGXI TRAXSYL . X GRO ARG paizs oldalam 5. Hasonló. 1.1. *IIIv:1. (Nemzeti Múzeum. 1611. Mint alatt.. . 3. . N B. VIII..6. UA'lHOEl GÁBOR. Herczegi korona alatt neve. . ET .6. 53 X ez alatt GROS ARG TRIP EEGN1 TRANSYLVANIAE Báthori czímer. . A paizs oldalain (T BI . Tábla. IV. . a czímer oldalain : AL : . 2. Garas. .1. . . .1.) xvn. REGNI . A többi mint 6. Mint alatt. . Tábla. X 3. Szintolyan 1612. X 4. alatt. Mint Felül 1. . I) Herczegi korona alatt : 16-13 GAB BATHO : : G PRIX • TRAN sas . .2. REGN TRANSILYAXTE. — . alatt.6.. . PRIN TRAN . Felül *IU* . : Felül ÜL két virágcsa között. . TRANSIL Nyilt szárnyú egy fej mellén Báthori czímer a téren VIII. 1. . 2. GÁBRIEL D G . a paizs oldalain Cl . . oldalain AL IV 1. BL . Mint 1. a paizs oldalain : 1613.. 4. a Cl BI 1 .11.6.

a te'ren N B.) . 17. . sí. Mária kisdedével.16. XVIII Egy fej * sas. hét vár. (Nemzeti Múzeum. X PATRONA * HVNGAREE dede. Paizson hét vár.54 BÁTHORI GÁBOR. — . X PRINCEPS TRANSYL 1608 Herczegi korona alatt GÁBRIEL : : : : . mellén Bátbori czímer. GÁBRIEL D G PRIN TRAN . VII Tábla. — Hét vár. XXII. .11. jobbján kis- A téren : C I. (Nemzeti Múzeum. . Koronás Mária ülve.) xrx. . Tábla. kö- zepett külön vérten döntött keresztbe helyezett két kard. 1. BÁTHORY Nyilt szárnyú egy fej sas. sz. Czímer.

) szerint gyés Civitas. Mind : ez puszta vélemény. évben kelt egybe 1628. és MeC.. ketts jelmondattal. 77. sokféle gakövetkez rövirasai. B. P. C. 523. és Bethlen Gábor brandenburgi Katalinnal 1626. hogy királyi czímét a birodalmi. Gábriel Dei Gratia Princeps. 31-én hirdetett. Érmein kezdetben erdélyi fejedelem . tallérai. Z. és 524. hol béke föltételei szerint üppolia s Ratibor herczegség adatott át neki Szilés ziában úgy. aranykái. M. . melyeken : dítések és jegyek fordulnak elö : A. Brassó. kisebb aranyai. utóbb Magyar. 1613—1629. Károlyi Zsuzsanna Bethlen Gáborné életét 1622. — Vaskar kardot tart. 1. 1. I. Civitas Corona. BETHLEN GÁBOR. : Civitas Megyés. évi deo. nagyobb aranyai.és Erdélyország herczege czí- men fordul elö. Schlickeysen. N. Erkliirung der Abkürzungen. és M. évi május 12. változó czímei szerint elö nem sorolhatók. 1620 — 1624. oppoliai is ratibori berezeg czímmel cserélje föl de azért érmein az év után választott magyar király czímen íratik. I. napján Kolosvárott 1627. és oltá el a halál. Az 1621. G. 1. Fémerei. és Moneta Cibiniensis. C. bajuszos. melyre korona van tzve. Balthasar Zwirner. királyul választatok. apríl 12. boroszlói és oppoliai (oppelni) érmész. és ez kötött nicklsburgi 1620. évi érmein még is Károlyi Zsuzsanna czimere tnik föl. G. A Széchenyi Catal. Beszterczebányára (Neosolium) országgylést évtl választott magyar király czímet nyert. szakállas és barkós arczczal. ezekhez adja még Civitas Miskolcz. Neve s mellképe. G.) szerint: Cibiniensis Moneta. (II. Álba Júlia. érmecsei s fillérei. D. 42. GAB BETLEN D G P TRAN PART REG HVN DO: : : : : : : : : ET Sí : CO : Jobbra fordult fején bogláros forgóval és tolltarajjal dí- szes kalpag. féltallérai. C. Schoenwisner (Not.

. s mellképe.) II. alatta három paizs áll.) 2. (Álba Júlia). : mellette szalag kígyózik. * GÁBRIEL BETH D G PRIN TRAN . . szakállas és barkós arczczal. Mon. DNS ILLVM : : MEA ET SALVS MEA QVEM TIMEBO. czímerei foglaltatnak. (Nemzeti Múzeum. 232. Balra fordult mell- képe. s erdélyi czímerek. bajuszos. X 16. melyen ez olvasható CONSILIO FIRMA- TA DEL VIII. tart. melyen szemközt álló nyakon átnyilazott két vadlúd (nem hattyú). kalpag. GÁBRIEL . szakállas és barkós arczczal. I. Felhkbl kinyúló vaskar kardot melyre korona van tzve. mint az erdélyi szászföld czímere látható. 10. — Nemzetségi . Alul Vili. vállaira panyókán vetett sujtásos mentéjét díszíti. sz. Jobbról fekmentesen két térre . a középst sár- . * PAR * REG * HVNG * DOM három * ET * SICVL * COM * Két oroszlán koronát tart. Balról külön paizson hét vár. BETH D : G PRIN . alatta paizs áll. tolltarajjal fejét bogláros forgóval és ékes kalpag födi. * PAR * REG * HVNG * DOM * ET . TRAN fején Balra fordult kócsagtollas mellkepe. en Or. 11. bajuszos. monorú vérten : A.16.56 BETHLEN GÁEOR. X 1619. szelt paizsnak a székelyek alsóban félig fens osztályában nap és hold. Tábla. (Du Val . Neve 1. mint a Bethlen nemzetség iktári ágának czímere látható. szrmegallér X 1619. pag. kiemelkedett nyilt szárnyú sas a magyarok . Tábla. SICVL * COM * Két oroszlán koronát tart. a középst sárkány köríti. sz.

Tábla. 1) . VIII. bajuszos. PAR . en- szívtép karval. szívét sárkánynyal körített vérten Bethlen ezímer tnik föl. sz. . jobbról Magyarország. 1 m. X TRANSYL nás négy térre szelt : PRINCEPS AC 8ICVL0RVM COM : Koro- monorú paizsnak klkarimája faragott m. melyen Bethlen ezímer . . tt-ns osztályát nap és hold az alsót sas foglalják : a balról álló paj- zson hét vár tnik föl. sz. Balra fordult mellképe födetlen üstökös fejjel.) tBliT SRDÉLY LHÍIÜJ. 2. p. DOM . Alul C M. Korona négy térre szelt paizs. (Du Val Mon. . balról Erdély czímerei állanak. REG . (Nemzeti Múzeum. . - Nemzetségi. Tábla. A jobbról álló paizsnak el . . Hasonló ezüst. SIC . Tábla. díszes fegyverzetén palást lebeg. szakállas és barkós arczczal. szárnyú sas Bethlen czímere. COMES ÖPVLIE . X RAT1BQ nek . : . (Gr. sujtásos és téjét gombos men- hölgyszrme (Hermelin) gallér díszíti. mint Károlyi Zsuzsanna Bethlen Gáborné.) 3. . GÁBRIEL . 15. sz. fején púpos kalpag. . VIII. szakállas és barkós arczczal fejét bogláros forgóval és tolltarajjal ékes púpos kalpag födi. és Erdély czímerei foglalják el. melynek klkari- mája faragott oldalait alatta nyílt m. Mellképe. GÁBRIEL D G SAC ROM IMP ET TRAN PRINC. 1. a paizs szívében Bethlen czímerét sárkány köríti. . g . 13. G REGNORVM . en Arg. minden jegy nélkül. . Balra for- dult mellképe. HVNG alatt . bajuszos. H\ NGARIAE. 14. .BETHLEN GÁBOB. Festetics. 57 kány köríti. 439. DVX. . látható. magyarországi s erdélyi czfmerek. Vili.

római birodalom herczege ezímmel. Károlyi Zsuzsanna 1. látható. X FAR REG HVNG DOM . Opulia s A *). mint az erdélyi szászföld czímerei tn- nek zanak föl. szakállas és barkós arczczal. C( )MES . GAB D G SA RO 1847. díszes fegyverzetben. . Károlyi Zsuzsanna . s vértes mell. . köriratban említett Ratibor czímeruek megfelel czímerei itt liiány- VIII. jobbról fekmentesen két térre szelt paizsnak s fens osztályát ballábán sziklacsúcson álló. p. elhunyt Károlyi Zsuzsanna. IM . karölü kar- 1622. az alsó osztályban pedig hét vár. . s erdélyi czímerek. IV. en Arg. Suppl. Mellképe. . . sz. . . Sperber) ékesíti. mint a Bethlen nemzetség iktári ágának ezímere.58 BETHLEN GÁBOR. 1. Mon. — Bethlen. ET TRAN PRIN . födetlen üstökös fejjel. RATIBO DVX Korona . szívében sárkánynyal körített vérten nyakon nyillal átszegzett két vadlúd. *) bajuszos. PRIN- CPS . . 41—46. ez szinte A baloldalú fekmentesen két térre szelt paizsnak fens osztályában nap és hold a székelyek. . OPVL1E . (Du Val. ez az szívtép karul. nyilt szárnyú val (Nisus. . .) Kalpagos mellképe római birodalom hercege czímmél. . 13. és nyilt szárnyú sas a magyarok. II. bajuszos. s Erdély czímerei. alatt négy térre szelt paizs. Ugyané paizsnak alsó osztályá- ban nyilt szárnyú Bethlen ezímer. Tábla. Bethlen Gáborné nemzetségi ezímere. fejét sz. Magyar Akadémiai Értesít. Balra for- dult vértezett mellképe. Félig balra fordult mellképe. 23. GÁBRIEL 1) : G SAC ROM IMP ET TRAN : . . a paizs alatt : 1626. . . melynek külka- rimája faragott m. - - Bethlen. jobbra tekint sas foglaltatik. . szakállas és barkós arczczal. SE I .

FAR . en- nek oldalait alatta szívtép karval. XXII. a paizs szívében Bethlen czímerét sárkány köríti. .DG. melynek egyenes oldalú külszárnyú sas és Érdél v czí- karimája faragott m. (Nemzeti Muzeum. 3. 1. mint Károlyi Zsuzsanna Bethlen Gábomé. s Erdély czímerei. alatt. . . KA T . RO . Tábla. GAB Mint . sz. 59 bogláros forgóval és tolltarajjal ékes kalpag födi. ET TRAN . . GAB D G SA RO ÍM TRAN . - Bethlen. . sz. Sí . Tnbln. . BETHLEN OAHOR. CO : OP . 1) 1. jobbjában vállára támasztott kormánypálezát tart. ET TRAN PRINC. . ennek szívtép karval : alatta nyilt merei állanak. . Katpagos mellképe római birodalom hefrezege czímmcl. PAE . . : . DOM . PRIN . : G SA RO : .. X 1(>2H. X alatt. LM IM . 1Ö29.) XXII. X a.) . a paizs szívében Bethlen czímerét sárkány köríti. . SA . . . nyilt szárnyú sas Bethlen ezíniere s Erdély czímerei foglalják el : a téren N B. CO OP RAT DVX . . SIC . . REG HVN DOM . jobbjában vállára támasztott kormánypálczát tart. (Nemzeti Múzeum. D\X . REG HVN . melynek monorú külkari- inája faragott m. szakállas és barkós arczczal fejét boglá- ros forgóval és tolltarajjal ékes kalpag födi. Károlyi Zsuzsanna 1. VI. 2. vértezett mellképe bajuszos . PRIN. 2. a téren N B. . . . Korona alatt négy térre szelt paizs. GAB Mint . Korona oldalait alatt négy térre szelt paizs. Balra fordult . X H>28 .

. . római birodalom mel. . üstökös és barkós arczczal. Mint Mint 2. GÁBRIEL Mint 1. GAB ü G . a téren (Du Val. X alatt. en Or. SA . alatt. * X 3. : N B. 2. . . a paizs baloldalát Erdély czímerei fogkarimájában 4. . 1628. 1627. . : SIC . GAB D G SA RO IM ET TRAN PRIN Mint 1. . (Nemzeti Múzeum. G SA RO IMP ET TRAN . Arany. . bajuszos.) VII. XXII. 5. Bethlen . RO . CO OP RAT DVX . RATIB . de 1628. herczege czfm- — . : Balra fordult vértezett és palástos mellképe.60 4. . SIC . IMP : ET TRAN PRIN . PAR RE HVN DO . BETHLEN GÁBOR. (Nemzeti Múzeum. OPOL . . olczí- dalait szívtépd karval. : : : Mint 2. . X alatt. de a téren N B. a téren 1622. p. sz. a téren N B . RO IM ET TRANSSYL PRIN: . PRIN. . GÁBRIEL D G : . Tábla. Üstökös. alatt. : : . / SA . . I) . szakállas X PAR REG HVN DOM . 1. . : . fejjel. CO AC .) Mon. alul a paizs N B.) . alatt szinte 1627. : CEPS. : X DVX . 4. : lalják el. Korona alatt négy térre szelt paizs szívében Bethlen czímere. : . Károlyi Zsuzsanna s erdélyi czimerck. . 1628. mint Károlyi Zsuzsanna Bethlen Gáborné mere. vértezett és palástos mellképe. 232. alatta nyilt szárnyú sas. . . 1.

6. : : . >( alul a . minden jegy nélkül. szakállas és barkós arczczal. Mint 1. L627. díszes fegyverzetben. HVN . magyaror- szági s erdélyi czímerek. : ( ). . . * : CO X OP RATIB x 4. 5. * PRIN- OEPS : X DVX * PAR * R * HVN * DNS 1628. . sz.BETTILKN GAHOR. . 1. * * : GABR *D*G*S*R* IMP * ET * TRANS * Sí * . oldalait Magyarország és Erdély czímerei foglalják a téren : M C. DNS . A torén CC. Mellképe. 1. . . Tábla. PAR RE HVN Nem csegely. rámái birodalom berezegi czfrnmel. . I\. (Nemzeti Múzeum. . 61 VIII. * GABR D G SA H [MP ET TRANS PBINCEPS* . 9. alatt. PAR RK HVN DNS téren Fél tallér. . 1627 tett el : X Koronázott faragott karimájú paizs szívében sárkánynyal körí- Bethlen czímer. X 1628 . . X 3.) . DNS . Mint * alatt. . RATIB . . RATIB DVX . födetlen üstökös fejjel. 2. C . bajuszos. . alatt. . jobbjában vállára támasztott bu- zogány.: kamara igazgató czímere. de csegely. . Hasonló féltallér . Nemzetségi. Sí . Sí . CO OP KATI DVX . Csegely. . 1' AH RE . CO OP . OP . Balra fordult mellképe. llasordó 1629 * Mint 2. Sí : CO . 1629. DVX . a 7.

2. jobb- jában vállára támasztott kormánypálcza. Bálra fordult vértezett és palástos mellképe. . (Gr.) XXII. magyarországi erdélyi czímerek. . oldalait Magyarország és Erdély czímerei foglalják a téren: AI. (Seivert után Schoenwisner. (cetera) REX TRAN PRINC ET . en Or. vagy hiányzanak . (Mária kisdedével) DAL CR zett (Magyarország czímere) fejjel. 1620 . . fejét tolltarajjal ékes kal- pag födi. . . de a K B jegyek . és alul a téren : K B. IX. vagy a rajzban hagyattak (Du Val Mon.) . X COM . . GÁBRIEL D G ELECTVS . a körirat között jobb- magyar czímer. 107.62 BETHLEN GÁBOR. balról Mária s kisdedével. * GÁBRIEL . 5. pag. Négy térre szelt paizs szívében sárkányba foglalt Bethlen el. HVNGARIAE DALMA . Festetics. 1622. CRO SCLA C . 1. hz. szakállas és barkós arczczal. czímer. G EL HVNGARIAE SCL REX Balra fordult vérte. Kormánypálczát ról tartó vértezett és üstökös mellképe .) 3. Hasonló ki. Hasonló. SI( ! . oldalait Magyarország és Erdély czímerei foglalják el. X téren : * TRANS * PRINCEPS * ET * SICVLOR * COM * 1621 * Koronázott faragott karimájú paizs szívében sárkányba foglalt Bethlen czímer. Nemzetségi. — L> . mellképe üstökös bajuszos. 521. . alul a K B. . . (Nemzeti Múzeum. . . Tábla. .) 4. .

: .BETHLEN GÍBOB. Koro- názott faragott karimájú paizs szívében sárkányba foglalt Bethlen czí- . COMES . REX . a paizs mer. fegyver- zetben. baljában kardjának markolata. baju- szos. * GÁBRIEL . 1. s erdélyi ezfmerek. 2. (Magyarország czímere) SCL . . TRANSYL ET SICVL COMES . X rimájában PRIN . oldalait Magyarország és Erdély czímerei foglalják N B. alatt. Koronáka- zott faragott karimájú paizs szívében sárkánynyal körített Betlüen czíel. . REX . . bal. Vértezett és üstökös mellképe. — . a körirat között jobbról czímer. Balra fordult vértezett és palástos mellképe üstökös fejjel. Tábla. Balra fordult mellképe födetlen üstökös fejjel. . . GÁBRIEL D G EL HVN DAL :. * GÁBRIEL . (Nemzeti Múzeum. DAL CROA SCLA . a körirat között jobbról magyar paizs. magyarországi s ezfmerek. . . szakállas és barkós arczczal. a körirat között jobbról magyar czímer. magyar erdélyi Nemzetségi. jobbjában vállára támasztott kormánypáleza. D .) XI. 1621 . 1(521. 10. G EL HVN DAL . CROA . balról Mária kisdedével. 1622. Üstökös. G EL HVN . bajuszos. ról Mária kisdedére!. IX. . vértezett és palástos mellképe. - Nemzetségi magyarországi (Mária kisdedével) I) : . sz. REX. 1. balról Mária kisdedével. TRANSYL ET SICVL . X PRIN .CRO SCL . szakállas és barkós arczczal. . 63 X. X Mint 1. .

249. X PAR A I. X 3. — . a téren : A I. baju- szos. Magyarország és Erdély czímerei foglalják B. . GÁBRIEL D G PRIN TRAN Balra fordult mellképe. DOM ET . a té- (Nemzeti Múzeum. CO SIC . alatt. . Mint 1. 2. külkarimája faragott m. Nemzetségi czímere. . CO . SIC . XV. . PAR RE HVN DOM . RE ÍD7NG . 1620 . . Mint 1. . . Mellképe s erdélyi fejdelem czíme. Münz-Belustigung. A téren . : A.64 BETHLEN GÁBOR. ezt Bethlen czímer IX. SIC . 1621 . . 1. Tábla. X ren alul : PRIN N B TRANSYL ET SICVLOR COMES . fegyverzetén palást csügg. I. . X PAR díszíti. . a parányi jegyek alul a téren alig láthatók. fejét toll tarajjal ékes kalpag födi. . . . el . alatt. 1. COM . sz. Mint 1.) . . (Nemzeti Múzeum.) Ez utóbbi kopasz tallér rajzát és hosszú magyarázatát adja Köhler. oldalait : mer . xn. 1619 . alatt. Ko- rona alatt kerek paizs. 2. 1620 . sí. szakállas és barkós arczczal. a paizs ka- rimájában N XXII. Tábla. 6. RE HVN DOM ET .

,

BKTHLUN QÁBOR.

65

XIII.
A.

Mellképe
1.

s választott

magyar
.

király czíme.

— Mária
REX
.

kisdedével.

*

GAB. D

G EL
.

HVN DA CR

S

Balra

fordult

mellképe, födetlen üstökös
fegyverzetén palást lebeg.

tejjel,

bajuszos, szakállas és barkós arczczal

X
köiös

PRIN

.

TRAN ET

.

COM.S

1623

.

Mária koronás és fényülve, jobbján
:

fejjel,

magyar öltözékben hold homorában

korinam
B.

-

pálezát tartó kisdede; alul Magyarország czímere, a téren

N

IX. Tábla. 2.

»/..

(Magyar Egyetem.)

2.

Hasonló

;

de az elölapi körirat végén
.

:

SC

.

REX
.

.

és

>C

PRIN
a
.

.

TRANSY ET
feje,
. . .

SIC

.

COMES
.

1621

de ezen és a kö-

vetkezkön
3.

koronás Mária

nines fénykörbe foglalva; a téren:
.

N B

+ GAB D G E HV DA
.

GR.

.

S
S
.

.

REX
REX
.
.

.

>(
4.

PRIN
*
.

X

TRANS ET SIC COMES GAB D G E HVN DA CR PRIN TRANS ET SIC COMES
. .

.

.

.

1622.
.

:

:

:

.

.

.

.

.

.

.

1622

a téren

:

N

B.

(pontok nélkül).
(Nemzeti Múzeum.)

B. Mellképe
1.

,

római birodalom herczegi ezímmel.


.

Mária

kisdedével.

x

GAB .D.G.S.R.I.ET. TRAN PRIN
1.
.
.

.

Balra for-

dult mellképe, mint A. alatt

X
ria,
2.

PA R HVN DO
.
.


:

.

CO OP RA
. .

.

DVX

.

1623.

Má-

mint A.

1.

a téren
1. alatt.

:

N

í'.

alul

Magyarország ezímere.

Mint
.

X
3.

PA R HV
.

.

DO

:

.

CO OP RA
.

.

.

DVX

.

1625.

Hasonló; 1626.
Szintolyan; 1627.
(Nemzeti Múzeum.)

4.

I.RDY ERIitl.Y hRMEI.

9

66

BETHLEN GÍBOB.

XIV.

Korma nypálczát

tartó mellképe, s választott

magyar

király czfme.

Mária
1.
. . . .

kisdedével.

GAB ü G EL HV DA CR SC REX
.
.

.

.

Balra fordult

mellképe födetlen

fejjel,

bajuszos, szakállas

e's

barkós arczczal, fegyver,

zetben, jobbjában vállára támasztott kormánypálcza

a téren:

K

B.

X TRANS
körös
fejjel

.

PR ET
.

SIC

.

COM

.

1621

.

Mária koronás és fény-

hold homorában ülve, jobbján kormánypálczát tartó kisde-

de; alul Magyarország czímere.

IX. Tábla, 3. sz.
2. 3.

Hasonló; 1620.
Szintolyan; de

X
4.
5.
6.

TRNS (TRANS
Mint Mint
1.

helyett) 1620.
16.2.1..
.

alatt;

de

Hasonló; de *
1.

GAB

és

X

.

1621

:

alatt;

de 1622.
(Nemzeti Múzeum. )

XV.
Mindkét neve, kalpagos
feje.


:

Nemzetségi czímere jelmondattal

,

vagy

a nélkül.
1.

GA

:

BET

:

1 )

:

G

P

:

T

:

P

:

R H
:

:

D

:

ET
,

:

CO

.

Balra fordult feje, bajuszos, szakállas és barkós arczczal
rajjal

fejét tollta-

ékes kalpag födi.

X

DEI

DON

:

EST NE
;

QMS GLO

:

1614. Bethlen ez ímerét

koronázott sárkány köríti

alul vár.

IX. Tábla,

4. sz.

;

BEI IH.KN GÁBOR.

67

2.

GA BET D G P T
.

.

:

:

.

.

X
3.

PAE
Mint

.

RE
:

.

IIV

.

D()

.

ET

.

.

CO
:

.

L614

.

alul vár.

2. alatt.
:

X
4.
5.

PA

RE HVN DG ET
:
. ;

:

CO

1615.

Hasonló

1616.

Mint
i

2.

alatt
:
.
.
:

X
6.

PA RE HV D ET 81 CO 1618. GÁBRIEL BET D G P TRAN
:
: . . . .
.
.

X
alul
:

PAR RE HVN
.

.

.

DOM

.

ET

SIC

.

CO

.

1(519

.

a

téren

A.

1.

(Nemzeti Múzeum.)

7.

Mint
Mint

2. alatt; 2. alatt
:

de az elölapi körirat végen
1614. alul
:

:

P

:

TR

.

X

vár.

(Du Val, Mon. en Or.

p. '_32).

XVI.
Kormdni/pdlczdt tartó mellképe, római birodalom herczege czímmel
Bethlen
,


Balra

Károlyi Zsuzsanna
.
.

s erdélyi czímcrek.

GAB D G SAC ROM
.

ÍM

.

ET TRAN PRI
. .

.

PAR

fordult mellképe, födetlen üstökös fejjel, bajuszos, szakállas és barkós

arczezal, fegyverzetben
a téren 1622.

,

jobbjában vállára támasztott kormánvpáleza

X REG HVN DOM
.
.

.

SIC

.

CO AC OPOL RATIB
.
.

.

1

>YX

.

melynek külkarimája faragott m, a paizs szívében Bethlen czímerét sárkány köríti, ennek oldalait karval, mint Károlyi Zsuzsanna Bethlen Gáborné, alatta nyílt szárnyú sas

Korona

alatt

négy

térre szelt paizs,

Bethlen

,

és

Erdély ezímerei
5. sz.

;

a téren

:

A

1.

IX. Tábla.

(Nemzeti Múzeum.)

Du

Val

,

Mon. en Or. pag. 232. Hol az

A

jegy kihagyatott.

68

BETHLEN GÁBOH.

xvn.
Mellképe, római birodalom herczegi czímmel.
kisdede.

— Mária fény körben, balján
.

1.

*

GAB D G SA RO IM ET TRAN
.
. . .
.

PRIN
e's

Balra for-

dult képe, födetlen üstökös fejjel, bajuszos, szakállas
czal, fegyverzetén palást lebeg.

barkós arcz-

X
alatt

PAR R HVN
. .

.

1)0

.

CO OP RAT DVX
. .

.

1629

.

Ko-

ronás Mária fénykörben ülve, jobbjában kormánypálcza

,

balján kisde-

de; alul faragott karimájú kosszúdad paizson Magyarország czímere, ez

N

B.

IX. Tábla, 6. sz.
2.
3.

Mint

1.
.

alatt; 1627.
. . .

GAB D G SA RO
Mint Mint
1.

.

I

.

ET TRAN PRIN
. .

.

X
4.

alatt;

1628.

1. alatt,
.
. . .

X

PAR R HVN DOM

SIC

.

COM OP R DVX
.

.

.

.

1629.

(Nemzeti Múzeum.)

XVIII
Magyarország czímere.
*


ET
.

Mária
.

kisdedével.

GAB
.

.

1)
:

.

G

.

S

.

R

.

I

TRAN PRIN
.

Magyarország

czímere; a téren

N B. X PA R HV D
. .

.

.

CO OP RA D
. .

62. (így 1626. he-

lyett, az ezeres és százas kihagyásával.)
,

Koronás Mária hold homorában

ülve jobbján kormánypálczát tartó kisdede.

IX. Tábla,

7. sz.

(Du Val

,

Mon. en Or.

p.

232.)

BETHLEN OÁnOR.

69

XIX.
Koronázott /xn'zson Magyarország czímere.


.

Mária
.

kisdedével.
alatt

RO IM ET TRAN PR gyarország czímere; a terén N B. X PAR R HV 1)0 Sí C OP R DV
.

GAB

I

)

.

( í

.

SA

.

.

Korona

Ma-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1627. Mária fény-

körös

fejjel

ülve, jobbján kisdede.
8. sz.
(Nemzeti

I

\

.

Tábla,

Múzeum.)

XX.
Balra fordult képe.


.

Bethlen,

Károlyi Zsuzsanna, erdélyi

s

oppóliai

czímerek.

*

GÁBRIEL

1)

.

G

.

SAC RO IM ET TRA PRI P
.
.

.

.

.

.

.

Balra tordúlt képe, födetlen üstökös fejjel, bajuszos, szakállas és barkós
arczczal, fegyverzetben
.
.

e's

palástban; alul
.

:

(24.)
.

X REG HV DN
alatta nyilt

.

CO AC OP RA DVX
. .
.

.

S

.

1623.

Koronázott faragott karimájú paizs szívében sárkánynyal körített Bethlen czímer, oldalait karval, mint Károlyi Zsuzsanna Bethlen Gáborne',

szárnyú ezüst holdas

mell

sas

mint Oppolia czímere, sas
:

és hét vár mint Erdély czímerei foglalják el; a téren

BZ

IV. Tábla.

11.

sz.

(Nemzeti Múzeum.)

Ez Oppolia

s

Katibor herczegség garasa.

. (Nemzeti Múzeum. . paizs szívében Bethlen czímer. . HVN N Sí . A téren N B X 3.70 BETHLEN GÁBOR. Koronás Mária. 4. (Nemzeti Múzeum. CRO SCLA REX . CROA DAL SCLA . 1. . Behorpadt oldalú paizson Magyarország czímere. . . ET SICUL COM . .) tartó kisdede. . E . . REX . . 13. D . : B. X PRIN TRAN 7. X PRIN TRAN ET COMES . tartó kisdede. . XXII. 1623. — Patrona Hungáriáé . sí. A. jobbján kormánypálczát tartó kisdede. 2. G . alatt. A téren N B Mint Mint 1. kisdedével. . SAC RO IM TRAN PR PA . G EL . Korona nélküli a téren . SIC . . DAL . alatt. . D : G . — . 1622. XXL Neve s nem koronázott paizson nemzetségi Mária 1. . . * : GÁBRIEL D G E HVN CRO DAL SCL REX . . . sz. . . Tábla. . . * GÁBRIEL . baljában gömböt Mint 1. a téren . . Mária. s magyarországi czímerek. * GÁBRIEL . Magyarország czímere.2. PRIN TRANS . a téren : B Z X * PATRONA HVNGARIAE . ET . Tábla. HVN . . Koronázott Mária hold homorában ülve. hold homorában ülve. 162.) XXII. alatt . 1620 . 1621 . . 4. jobbjá- ban kormánypálcza. COMES 1620. jobbján kormánypálczát IX. . oldalain : Magyar- ország czímere N B . X 5. GAB : I) .

PRI . . TRA . (Nemzeti Múzeum. • 1623.. 71 B. — Patrona Hungáriáé. . Neve s fénykörbe foglalt Mária kisdedével. Magyarország czímere. X PATRON HVNGARÍAE 1622. . GÁBRIEL D G SAC RO LM TRAN • • • . 1622. L626. PRIJj. IM .) . (Nemzeti Múzeum. SIC .. GAB I) • G SA RO Dl ET TRAN PR1N . oldalain Magyarország mere. A té- ren : N 3. A té- ren : N B. 2. 2. Koronázott paizs szívében Bethlen czímer. Ko- ronás Mária fénykörben hold homorában ülve.) xxm. jobbján kormánypálezát tartó kisdede. A téren : N 4. X PAR REG HVN • • : • DO . • . Tábla. . A té- ren : NB . szívében Bethlen czímer. PRI .SAC . a téren N B 8. 1625. P. Hasonló. RAT DVX . RO IM . - ségi s magyarországi czímerek. . • HVXGARIE . GÁBRIEL ' DG. . • X PATRONA GÁBRIEL B. TRA PR . • • DG. . . PA . CO • OP . . P . X PATR< >NA HVNGARIA (így) 1623.SAC I) • . -/. X PATRONA HVNGARÍAE :. . czí- XXII. — Koronázott paizson nemzet. B. RO Dl TRAN . 1. P . . + GÁBRIEL G SAC RO . .BETflLKN OÁBOR.

Mária fénysugáros körben. • alatt. (Nemzeti Múzeum. . fénykörös koronás fejjel. ez. Mint 3. ET • GAB D G SA RO • • .. Mária leny- körös és koronás fejjel : hold komorában ülve. XVIII Tábla. XXIV. 12 sz. 2. a téren C M. Koronátlan magyar czímer szívében nemzetségi czímere. • • Sí : . — . a téren : C M. — Mária GABR D G SA RO IM ET TRAN • . 1624. jobbján kormánypálczát tartó kisdede. Mint 1. • • X PA R HV D • • • • Sí • C OP RA DV • • 1624. . 00 OP RA DVX N B Mint 1. a téren • : M M. Mária fzött magyar vállban jobbján kisdede. Nemzetségi s magyarországi czímerek. • • 1629 . N B. fzött magyar tartó kisdede. alatt. X 5.) XXV. - • . . 1623. PRIN 1624. IM • • TRAN . váll- ban hold homorában ülve jobbján kormánypálczát IX. 1. PRIN . Mint Mint X alatt. Sí • CO OP RA DVX • . GAB D G SA RO IM ET TRANS PRIN • . . • . a téren 1623. . 3. 72 BETHLEN GÁBOR. 1. PA R HV D • . 1. • a té- ren : N B X 4. 1. kisdedével. alatt. REG . . Tábla . • . HVN DO . a téren : X PAR . 1. alatt . Koro- nátlan magyar czímer szívében sárkánynyal körített Bethlen czímer. oldalainál Magyarország czímere. Koronázott paizs szívében sárkánynyal körített czímer. .

té- ren : N B X 5. CO OP R DV ET TRAN PRI . LM . PAR Mint Mint . . . Sí . Károlyi Zsuzsanna s erdélyi czímerek. A . í>. PAE Mint . 1627. DV 1627. (Nemzeti Múzeum. 1627. CO . 1626. 4. a téren alatt. alatt. R . DNS . alatt. . ( !0 OP R . REG • HVN DO . . . CO OP RAT DVX . .Y KKUKJ. téren : M. . . alatt. . ET TRAN . DG. Sí '. -+- GABR : . hold és hét vár láthatók a téren : N B 10 ÍIBDY EKDl'n. 2.SA . . 1. . GAB . PRIN .) XXVI. . C( !. N B X 6. s szívtép karval. X 3. 7. . . alul : vért. TRAN • . 73 QABR D G . R 1MT . SA . . . mint Károlyi Zsuzsanna Bethlenné . . . . (í . 16-25. X PAR REG HVN DO . R HVNG . A . S . — Koronás Mária. . Bethlen. RO .. . : . Mint 4. 1627. DVX 1626 . PAR REG HVN DO Mint Mint 2. ET TRANS PRINC A téren: . alatt. . alatt. GAB D G SA RO IM ET . balról: nap és félsas. 2. jobbra tekint sas állanak . Négy térre szelt koronátlan paizs szívében sárkányba foglalt Bethlen ezhner. . . . . IM . . té- ren : N B X 8. . jobbján kisdede. D . . 1. BETHLEN GÁBOK. jobbról czímere. Sí . a 4. < P . . 1628. PRIN . C. RO . SIC .

magyarok IX. . . 15. sz. Tábla. alatta GAB BETHLEN D G . Korona. 14.74 BETHLEN GÁBOR. C . Korona alatt neve s czíme. és szászok czímerei. . . — A magyarok : és szászok czímerei. Tábla. Faragott karimájú magyarok IX. (Nemzeti Muzeuin. TRAN * . : TRAN paizs a : X GROSSVS REGNI TRANSYLVANLAE és szászok czímereivel. Hasonló. . rei foglaltatnak. PR1N . jobbján kormánypálczát tartó kisdede. Koronás Mária magyar öltözetben hold homorában ülve. OP . oldalainál 16-17. oldalainál : 16-19. . X GROSSVS REGNI TRANSlL : Fekmentesen három oszés szászok czíme- tályra szelt paizs. alatt neve s czíme.) XXVIIL Korona 1. X PA R HV . A : székelyek . Korona. (Nemzeti Múzeum. magyarok : .) XXVII. Tábla. 1622. 2. XXIII. 1620. ez. melyekben a székelyek. RA DV . Sí .) . 2. . sí. . (Nemzeti Múzeum. alatta GÁBRIEL D G PRIN . D .

alatt. X Korona. és szászok czírnerei. 17. Korona. a téren M C. .) XXX. J . 1. . SAC R IM . . 1622. 1. a téren : : N B. . - Korona. . . 2. . IX. 16-26. . alatt. Feje. . !Sár- kánynyal körített Bethlen czímer. .DG. Tábla. . . Mint oldalainál : 1627. a téren CG oldalainál : X Korona.) 10' . T PR . oldalainál : £ B - 1625. GAB I) G S R KT TR PR P R HV D CO OP RA D Faragott karimájú paizs n magyarok és szászok ffl : . alatta mint 1. A 1. .BBTBLEM GÁBOK. 75 XXJX. . Balra fordult feje X REG HV DN . (Nemzeti Múzeum. IX. BZ. Korona. alatta : GBOSSVS REGNJ TRANSYL. . 1. . alatt. X 4. alatt . magyarok . sí. SÍ . a többi mint : alatt. . czímerei-vel . Tábla. X 3. — . CO OP . a többi mint alatt. 5SI . PA . RA D . oldalainál 1625. sz. GAB alul 3. 10. . (Nemzeti Múzeum. . Mint 1 . Nemzetségi czímere. Mint 1. neve s czíme.

(Dr. Magyarország czímere. Tábla. Korona. Csegely. i>59. TRA . ezek között 1628. . HA CR SG R . bajuszos. de hátlapján : . . mint Oppolia herczegség czímere. II. : . a téren A I. Abth. yjIII^ Nyilt szárnyú. S . EL H . . Repertórium.) 3. 334. ET TRA PRI B Z X * GROSS DVC OPPAL ET RAT1BOR . II. 3. Stur. . — . 4. alattok : X GROS ARG TRIP OPO ET . Oppebi 1. Balra fordult üs- tökös feje.ZO . (Szuk Lipót. Bd. Abth. R . . GAB . .III. G . oldalainál 16-23. Nyilt szárnyú holdas mell jobbra tekint sas. sz. sz. XXIII. PR . MünzBetlilen Gábor Oppolia (Oppelu) és Eatibor herczegség más érmei und Medaillen-Sammlung. kisdedével. . . Mária. Silesia numismatiea .) Welzl. holdas mell jobbra tekint sas és jobbra emelked félsas között koronás paizson. . (Dr. III. Stur. alatta : GÁBRIEL : D G : . RAT ~B. és ugyanennek Silesia in nuinis munkákban nyomo- XXXII. Tábla. II. .) 2. Hasonló kerek . : .76 BETHLEN GABOtt. Appel. I . szakállas e's barkós arczczal. . GAB D G SAC R IM . Koronátlan Magyarország czímere. és Ralibor herczegség garasai. 1. . Bd. korona fölött ketts kereszt. \ X III. . : Dewerdeck zati dók. . I) : . . XXXI.

) XXXIII.) .OP. 1625. . . . co . alatt. X 6. ! < X 1626.. . 1. a téren : N X TRA 6. SC . I) . 1IVX CR . de a téren KB és 1622. alatt. I : . . 1626. I> G ET . . X 4. Koronás paizson Magyarország. alatt. EL . SCLA . 1625. 2. 1625. Mint 1. ET TRAN PR . .D. PR . . X 3.. tartó kisdede. 1. . Tábla. GAB D G EL MV DA . GAB PA . 162. . Hasonló. és 1620. l. téren : ( '. Mária fény- körben ülve. a téren N B . . alatt. a 2. 77 X TR tejjel . : K B KB . végén : OP RA DY . Mint Mint Mint Mint Mint 1. sí . alatt. sz. U>26. alatt. 1621 . (Xemzeti Múzeum. de az ellapi körirat végén : TRAN . alatt. 5. Koronás Magyarország czímere. 18. ( ü . 1.czímere. . (N'emzeti Múzeum. I) • G S • R . de a téren de a téren . alatt. GAB B. : 4. Mária fénykörös koronázott hold homorúban ülve . 2.R. Mint Mint 2. 1. 2. 5. — Mária • kisdedével.BKTHLKN GAUOlt. 2.SC. jobbján kormánypálczát tartó kisdede. . Sí CO : . de a téren : X B. de a téren : ( ! 0. 5. R . körirat X A 3. Mint Mint Mint -+- 1. a té- ren : M C. IX. a téren : K B. RE . alatt. . PRI . ET -/. és 1621. jobbján kormánypálczát \ \ III Tábla. PRIN alatt. X RHVD. alatt. de 1620. .

jobbján kisdede. alatt . X PATRONA HVNGAR IX. . . . a téren ez. C M. 1623 * Koronás Mária hold homo- rában ülve. a . Mint * 2. Mint Mint Mint 4. 1622.78 BETHLEN GÁBOR. -z. . X 6. B Z • . X AC SICV COM 1620 . 2. Patrona Hungáriáé. Mária kisdedével.) XXXV. . Fejedelmi czírne . czímere. 7. X PATRON HVNG 4. Koronátlan Magyarország czímere. alatt 3. X PATRON HVN 4. téren . a téren . XXXIV. 1628. . — . s Magyarország . alatt • . alul paizs. R IM • TRAN PRI . Magyarország czímere korona nélkül. IX. . (Nemzeti Múzeum. PR Magyarország czímere . . . 20. : N N G. * GABR • D G • • S . X PATRONA HVN • . X alatt. : a téren B. 19. : Koronás Mária eresztett hajjal hold homorában ülve jobbján kormánypálczát tartó kisdede. de 1623. alatt. alatt. 1623. — . . GAB D G SA R IM TR PR P • a téren : B Z. . • • 1623. Mint 2. X 5. . a 3. + GAB D G • • • SA RO IM TRA PR PA • • • . téren : Mint Mint 4. . GA D G HV ET TRANS korona nélkül. • . a téren K B. Tábla. 1. Z B. alatt. Tábla. a téren : BZ. . : 3. 1623.

fölötte : U521 a téren : N B . fillér Bethlen Gáboré. 6. GÁBRIEL D G . II. . (Seivert után Sehoenwisner. . . mert Körmöczbánya s Nagybánya 1621-ben nem voltak Ferdinánd (1618— 1037) királynak birtokában. 1619.) 2. GAB D G S R I ET TRAN PR a paizs fölött a téren N B. Tábla. balján kisdede. Neve 1. PKIX . .) XX XVI. jobb. alatt. — . kisdedével. (SAHOR. Mária kisdedével. a téren A I. PRÍN : . XXIII. TRAN X Mint t. alul hét vár. (Nemzeti Múzeum. • . Maevarország czírnere. . (Nemzeti Múzeum. GÁBRIEL BETH . Fekmentesen két térre szelt paizson. sz. jobbján kormánypálczát tartó kisdede. X PATRONA HVNGARIAE \ \ I 1620. X Koronás Mária hold homorában ülve. s Erdély . . 519.Mária a hold bomorában ülve. 7. . Koronátlan magyar czfmer.) E II. . félül félsas. X PATRONA HVNGARI . • . Aranyka. jában kormánypálcza. AT.) xxxvn. jobbjában kormánypálcza. DG. 79 1629. — Mária . TRANSIL . balján kisdede. Koronás Mária hold homoa téren : rában ülve. sz. czírnere. I Nemzeti Múzeum. : .BETHLEN 8. Tábla.

Bányászati rézérem. xxxvni. két virágosa között. Tábla. G D G . felül döntött keresztbe helyezett két . L között . 1628 . . IX. X V. bányász csákány virágosa s I ez. * . P . (Nemreti Múzeum. 21. . alul F K.80 BETHLEN GÁBOR.) .

. . TRAN meren emelked díszíti. . .) Romani Imperii Mellképe szemközt felfésit csipkés korában divatos díszviseletben. Montium Dux. U 1630 SIC CO A B I C M (Partium Regni Hungáriáé Domina.S.B. X PAR . N . . PRINC hajjal (Catharina Dei Gratia nata Marchionisa Brandenburgica. 1. nyakát és mellét gyöngyfzér díszíti. . PRINC letben . Bethlen Gábor özvegye. .ET. M . csipkés gallér ékesíti. Cliviae Montium Dux. ac Borussiae. . G . D . Tábla . .M. R . 22 . I : 1 l ! l : 1 ÉR11EI. B . . CO I B és . Juliaci. #ft . 1630 . : . S . Siculorum Comes. H . nyakát gallér ékesíti. R .R. balján kisdede alul bran- IX.D:G:N. I . I . . . .I. CATH D . Sacri et Transilvaniae Princeps. 1 1 .BRANDENBURGI KATALIN. Mellképe díszviseletben. a paizs osztályaiban K. (Partium Regni Hungáriáé Doniina. in Borussia Juliaci Cliviae. sz. Siculorum Comes.) Mária fénykörös . M D .) Koronázott faragott karimájú monorú I) . . ET TRAN . X PAR R H . CATH . rezg sugárkörben ülve jobbjában kormánypálcza denburgi sas. «fr . paizs szívében Bethlen czímerét sárkány köríti. 1630. koronás fejjel. 1. nyakát és mellét gyöngyfzér SIC . korában divatos díszvise- nyakát meren emelked . . Mellképe szemközt felfésit hajjal.

. . . 2. . sz. brandenburgi sas. . Tábla. zollerni négy koczka foglal- tatnak. . . 6. leírja Seivert után Schoenwisner. CATH D G N M B . I . . 5.) 3. 527. S . R . 23. ET TRAN PRIN . BKANDENBUKGI KATALIN.) IX. í (Nemzeti Mazean. hold és hét vár. Monorú arany fémer. A téren : C V (Kolosvár. X TANDEM BONA oroszlán. jülichi ágaskodó oroszlán. gyzelem koszorút 1. nap és fél sas. Kutyát tipró tart. felül személyesített GAUSA TRIVMPHAT. Mellképe szemközt. pomeráni grif. 4. 3.82 1.

BETHLEN ISTVÁN,
1630.

Neve

s czf/ne.


G
:

Nemzetségi czímere.

STEPHA

.

BET

.

J)

.

PRIN

.

TRA

.

Balra fordult képe
lejét

fegyverzetben, bajuszos,

szakállas és barkós arczczal,

bogláros

forgóval és tolltarajjal ékes kalpag födi.

X

PAR REG HVN DOM ET
.
. .

.

.

SIC

.

COM

.

1630

.

Bethlen

czímerét és

C

V. koronázott sárkány köríti.
ez.

IX. Tábla, 24.

(Nemzeti Múzeum.

(1

I.

RÁKÓCZI GYÖRGY,
1631

.

— 1648.
melyeken elforduló jegyek

Vannak már ismeretesek
Gr.
;

féraerei, többféle aranyai, tallérai és garasai,

rövidítések pedig ezek

:

G. R. Georgius Rákóczi.
R. P. T. Georgius Rákóczi Princeps Transilvaniae.

I.

Neve,

s

kalpagos vagy födetlen fej mellképe.


.

Köriratba

s

négyszögbe

foglalt ketts jelmondat.

GEORG RAKOO II I) G PR TR PAR RE HVN. DO ET SIC COM Balra fordult mellképe, bajuszos, szakállas és
1.
.

.

.

:

.

.

.

.

.

.

.

.

barkós arczczal,

fejét

bogláros forgóval és tolltarajjal ékes kalpag

födi,

fegyverzetben, jobbjában vállára támasztott buzogány, baljában kard-

jának markolata.

X*
A
téren

SOLI

*

OEO

-

GLÓRIA
,

*

ANNO

*

ÜOM

.

1631

.

Fara:

gott rámába foglalt négyszög

következ hat

sorra osztott fölirattal

NON EST CVRRENTISNEQVE VOLENTIS SED MISERENTISDEI.
C
V.
1.

X. Tábla,
2. 3.
.

sz.

Mint
*

1.

alatt;

de 1639.
.

GEORGIVS RAKOCE
.
.

.

D G
.

.

PR

.

TR

.

PAR

.

RE

.

HVN DO ET SICVL COM

.

Balra fordult vértezett mellképe fö-

detlen fejjel, bajuszos, szakállas és barkós arczczal, jobbjában vállára

támasztott kormánypálcza, baljában kardjának markolata.

X

*

SOLI* DEO GLÓRIA

*

ANNO DOM
fölirattal

.

M DC XXXI
alatt;

.

Faragott karimába foglalt négyszög oly

mint

1.

de min-

den jegy nélkül.
(Nemzeti Múzeum.)

l.

RÁKÓCZI OTÖR6T.

,5

II.

Neve

s

kalpagos vagy födetlen

fej mellképe.
Rákóez
.


.

F.t

sictd&nm

Oom

s

/tor-

ira/ és

sas.

1.

*

GEO RAKÓ
.

.!>:<;. PR

TB

PAB

.

RE

.

HVX

.

DO
a

Balra fordult vértezett mellképe, födetlen fejjel, bajuszos, szakállas

barkós arezczal , jobbjában vállára támasztott buzogány, baljában kardjának markolata.

X

ET

.

SICVLORVM
AQVTLA

.

CO

.

MES

.

MDCXXX1

.

Koronázott

nyilt szárnyú Rákóczi sas. bal lábán talapon állva,
tart. a talap fölött

jobb lábával kardot

olvasható, alatta hét vár. és alul vár (Ko-

losvárt látható.

X. Tábla.

i. sz.

Db
2.
ti

Val

.

Mon. en Or.

p.

233.)

KOR
ET
.

.

RAKÓ

.

D. G.PR. TR
tejjel.
.

.

FAR RE HVX

.

DOM

.

Balra fordult mellkepe kalpagos

X
3.

*

SICVLORVM
tejjel.

COMES

.

1631.
:

Mint
Mint
Mint

2. alatt;

de az elólapi körirat végén

PA

.

RE

.

HVX

.

DOMI

.

Kalpagos
2. 2.

X
4.

alatt;
alatt:

de

1*533.
:

de az elólapi körirat vegén

PA

.

RE HV DO.
. .

Kalpagos

tejjel.

X
5.

Mint

2.

alatt;

de 1636.
Nemzeti Múzeum.)

GEOR RAG
.

.

A

többi mint

2. alatt

:

kalpagos

tejjel.

X
6.

Mint

2. alatt
:

.

1632.
I

A
.

többinél nagyobb.

GEORG RAKO<
tejjel.

D

.

G

.

PR

.

TR

.

PA

.

RE

.

HV

.

D<>.

Kalpag- is

X

Mint

2. alatt;

de 1639. Dn
Val,

Mon. en Or.

p.

233

86

I.

KÁKÓCZI GYÖRGY.

III.

Neve
1.

s

kalpagos vagy födetlen
.

fej
.

mellképe.


.

Mária

kisdedével.

.

GE0RG1VS RAKOCI D G PRI
:
: ,

TRA

.

Balra fordult

vértezett mellképe, födetlen fejjel, bajuszos, szakállas és barkós arczezal
,

jobbjában kormány pálcza

baljában kardjának markolata.
.
.

X

PAR REG HVN DO ET
.

.

.

CO

.

1648

.

Koronázott

Mária fzött magyar válban hold homorában ülve, jobbján keresztes arany almát tartó kisdede
czímere; a téren N B
.

,

baljában kormánypálcza

;

alul

Magyarország

X. Tábla.

3. sz.

2.
3.

GEORG A többi mint 1. GEORG RAKÓ D G
.

alatt.
.

1648.
.

.

:

:

PRI
. .

TRANS

.

.

A

többi mint

h
.

alatt.

X

PAR REG HVNG DO ET
.

.

.

CO

.

1648. a téren:

NB

(Nemzeti Múzeum.)

4.

GEORGIVS RAKOCI D G PRIN TRANS
.

.

:

.

.

.

Balra for-

dult üstökös, vértezett és palástos mellképe, kormánypálcza nélkül.

X
5.

PAR RE HVN DO ET
.
.

.

.

.

CO
.

.

1645. a téren

:

N

B.

Mária mint

1.

alatt;

de jobbján kormánypálczát tartó kisdede.
.

GEORGIVS
.

RAKOCI
.

.

D

.

G
:

PRI

:

TR

.

Balra fordult

kalpagos, vértezett és palástos mellképe, kormánypálcza nélkül.

X
kisdede
;

PAR REG HV DO ET
.

.

COM

.

1647

.

Koronázott

palástos Mária
alul

hld homorában

ülve, jobbjában kormánypálcza, balján

Magyarország czímere.
,

A

jegyek hiányzanak.
p. 233).

(Du Val Mon. en Or.

I.

RÁKÓCZI QYÓBGT.
IV.

87

Buzogányt
1.
.

tartó kalpagos mellképe.


.

Czímere.
Balra fordult vérte-

GEORG RAKÓ
,

.DG

.

PRI

.

TRA

zett

mellképe

bajuszos, szakállas és barkós arczczal, íejét bogláros for-

góval és

tolltarajjal

ékes bozontos kalpag födi,

jobbjában

buzogány,

baljában kardjának markolata.

X
tart,

*

PA

.

RE

.

HV

.

1)0

.

ET

.

Síd

.

CO

.

1646.

Koronázott

nvilt szárnyú
a talap

Rákóczi sas, bal lábán talapon állva, jobb lábával kardot
fölött

AQVILA

olvasható,

alatta hét vár,

a téreu

A

I.

látható.

X. Tábla.
2.

4. 81.

Mint

1

.

alatt

;

de 1640. a téren

:

A

I.

(Nemzeti Múzeum.)

V.

Koronázott Magyarország czímere.
.
.

Mária
.

kisdedével.

szág

GEOR RAKÓ D G PRI TRAN Koronázott Magyarorczímere; a téren N B. X PATRONA HVNGARI 1642. Mária rezg sugárkörbeu
.
.

.

.

.

hold homorában ülve, jobbjában kormánypáleza

,

balján kisdede.

X. Tábla.

5. sz.
(Nemzeti Múzeum.)

VI.

Kormánypálezát
1.

tartó vértezett mellképe.
.

Nemzetségi

s erdélyi czímerek.

GEORGIVÖ RAKOCI D G. PRINCEPS TRANS Baka
.
:
. .

fordult vértezett mellképe, bajuszos, szakállas .és barkós arczczal, fejét

bogláros forgóval és tolltarajjal ékes kalpag födi, jobbjában kormánypáleza.

88 I- kAkÓCZI GYÖKGY. 4. 8. ez. sasa. alatt. Mellképén jobbjában kormánypálcza. de a körirat végén : ET . : kép faragott karimájú paizs alul a téren : ET N B. alul a téren : NB GEORG RAKÓ D : . X Mint 1. X. Mellképe mint 1. melyre e körirat és jelleg háromszor van mintegy negyed tallér nagyságban verve. Mint 1. . baljában kardjának markolata. s 4. . (Széchenyi Catal. a szászföld hét vára tnnek föl . a magyar fél sas 3. a té- N B. . : .) : (Nemzeti Múzeum. A körirat végén : ET . alatt . de a körirat végén . . X ren : PAR REG HVNG DOM ET . körötte 1. A körirat végén ET Sí körirat végén: PRINCEPS . 1645. COM . alatt. alatt de a körirat végén ET SIC COMES : . 440. Mon. . en Arg. . . : . . Hosszú ezüst lemez. B. SIC . . SIC . 1645 . TRA . alatt. 1647 . . alatt. Rákóczi kardot tartó koronás . G . 1646 . de az ellapi mellképe mint 4. 3. . a té- és N B. . . SIC . ': G PRIN TRNSIL .) . . . * GEORGD7S RAKÓ D . . Mint 1. . COM . COMES. Sí . . a téren N B. SIC . . . X Csegely. A székely nap és hold 2. . COMES . X ren : PAR REG HVNGA DOM ÉT . TRA. 1648. COM P . . és más- (Du Val. 2. . . N B. . Mint 1. 1645 : .) . alatt. p. alatt. 6. 6. X Mint alatt . a téren N- B Csegely. 5. X COMES 1648 a téren N RAKOCI D G P TRA Mint 4. . 1. X PAR REG HVN DOM ET . Sí . alatt. (Nemzeti Múzeum. Tábla. 51. . . Mint 4. GEORG X Mint 1.) 7. . CO . Faragott karimájú koronás paizs szivében Rákóczi félkereke.

és hármas paizs. (Dr. . G PRIN TRAN : . G PT PA FID Koronázott : paizs szívében sas és Rákóczi sasa és félkereke (3. .I. és várak tnnek XXIII.födi X jfi FAR R HVNG DO . SIC . 1. . . IX. — Nemzetségi . Tábla. (Bécsi cs. I) : — c's Nemzetségi . (Appcl. s erdélyi czímerek. . X.4. . hold : és várak.) vm. III.) 12 £BDY ERDÉLY KKMKT. sz. SZ. pag. Kulpugos : vértezett mellképe. melyeken nap. . Balra fordult kalpag 03 mellképe. D . Kalpagos mellképe.) . hold . barkós arczczal. Múzeum. Keresztes gömb. . Szabó). s erdélyi czímerek. hold. fél várak \ X. alul (C V. a ke- reszt karjai alatt 37. O . bajuszos. X alatt : PAR . RR D . — Hármas paizsen nap. 1. VI. G PRIN TRAN : : Balra fordult vértezett fejet tolltarajos kal- mell képe. REG HV DOM S. Korona föl. S. sz. paizs szivéfél sas ben Rákóczi koronázott sasa és várak. X alul : DE . fent 37. 81) VI!. kapcsolatban. szakállas a téren 1(>. 1C04. MONE N REG TRA . 1637. II Abth. Tábla . mely évszám az ellapival 7.) körötte nap . : SIC áll : CO A . CO . Keresztes gömb. Tábla. benne iz. 1G37. GEOR RAK . ET . GEO RAKÓ : . s félkereke körötte : nap és hold. B. : : ET . RÁKÓCZI GYÖRGY.

(Gr. benne hold homorában csillag. lombozat és csillagok között. 9. a ke- MONE NO REG . . B V . . (Nemzeti Múzeum. Felül és alul keresztkék. Nevének két kezd betje. Z . reszt karjai alatt 37. . alul TRA. és czfmének négy kezd beti. . . .y. KÁKÓczi gVöe<.) XI. X . Festetics. X. Nevének 1634. . .) X. alatt. Döntött keresztbe helyezett két bányászcsákány. . Tábla.90 2. Múzeum.) . 10. 24. Mint 1. . közöttök virágcsák. Tábla. . i. Keresztes gömb. X (G) EOR R D G P TRA. . X V benne : X. sz. G R P T . R Döntött keresztbe helyezett két bányász csákány lombo1630. — Két bányászcsákány. sz. (Nemzeti zat között.. — Lombozat között V. G .

11. Nagyobb magyarázattak.und Medaillen-Sammlung. de hatszögletes és így csegely. — Nemzetségi s erdélyi czímerek . X. 1. jobbjában kormánypálcza. Hasonló. (Welzl. 2. \ éi'tezett kalpagos mellképe. külkarímá- ját virágcsák ékesítik. GEORGIVS * RAKOCI * D * G « PRLNCEPS * TRA * Balra fordult vértezett mellképe. Abth. RÁKÓCZI GYÖRGY. Faragott s karimájú hosszában szelt koronázott paizs szívében Rákóczi sasa körötte ke- nap és hold.) 2. talapról emelked sas és hét vár. PART : * REG * HVN * DO * ET SIC CO fél * 1657. sz. Múnz. A rövidítések és jegyek könny I. II. I. 1486. X reke. kisebb aranyai 8 tallérai itt következnek. alul A.) 12* . szakállas és barkós arczczal. Bd.II. II. n. Tábla. . 1649—1660. baljában kardjának markolata. bajuszos. (Nemzeti Múzeum. fejét toll tarajjal ékes bozontos kalpag födi.

.) 3. 1652. 1. melyet 1831. REG HVN DOM ET . fordult meg kezemen. . .) 2. GEORG RAKÓ D G PR TR . SIC . . . . 1660. X. X PAR . . de 1654. . Tallér és csegely. Hasonló . 1860. a téren N B. alatt. Balra fordult vértezett . a téren : N B . 6. GEOR RAK D G PR TR X PAR REG HVN DO ET . 12. . p. arany nagyságúnak mondja látott. . GEOR RAKÓ D G : PRI . 1650. COM . mellképe. Festetics.) 6. sz. . . — Nemzetségi : s erdélyi czímcreh 1. . en Or. Hasonló . X Mint 5.baljában kard- jának markolata. szakállas és barkós arczczal és tolltarajjal ékes kalpag födi. . Tábla. . CO . 1. bajuszos. (Sclioenwisner. n. SIC . 4. . körötte nap és bold.) . Faragott : karimájú koronázott paizs szívében Rákóczi sasa s kereke. ki azt 7. .93 II. Wiczay. (Du Val . . T .) Seivert után. talapról emelked fél sas és bét vár . . . . Mon. leírja Schoenwisner (544. . de 1653. 1660. X Mint octob. : . : Wcszerlc megjegyzi bogy az. GEOR RAKÓ D G P TRA. a téren C V. alatt . 5. arany nagyságú volt. 10. jobbjában fejét bogláros forgóval kormánypáleza . . a téren : C. . 234. (Gr. V. (Gr. Arany. Vértezett kalpagos mellképe. Seivcrt után. . 5J4. EÁKÓCZI GTÖKGY.

alul a N 8. : N-B" : X 7. alatt. alatt : X 6. )( FAR REG HVN DO ET . X ren : GEORGIVS RAKÓ D G P T A többi mint 1. 1650. (Du Val . Mint 2. X 9. . Mint Mint 4. X 4. jobbjában kormánypáleza. fél sas és hét vár. a téren C. B.! . GEORG RAKÓ D G P. Tábla. 2. . szakállas és barkós arczczal. Mint 7. alul a téren N B. GEORG RAKÓ D G PRIN TRA . 1650. alul a téren : N B. bajuszos. Mon. COM . X. . Mint 2. Balra fordult vértezett mellképe. alatt. . baljában kardjának markolata. Mint 4. — Nemzetsígi . 1650. p. N. Neve 1. KÍKÓCZI GYÖRGY. V.) 2. FAR REG HVN DOM ET SIC COMES 1649. Faragott ka: rimájú koronázott paizs szívében Rákóczi sasa és hold. sz. alatt. talapról kereke. s erdélyi czímerek. : : : : . cn Arg. . : : : . Mint 2 alatt . . X téren : GEOR RAKÓ D G P TRA. : : . fejét tolltarajos kalpag födi. PAR REG HVN UO ET SIC : . körötte nap emelked 13. GEOR: RAKo D : G PR : TR . 440. . s kalpa gos fej mellképe. : : : : SIC : CO s : 1660. : . . alul a téren : N B 5. . . : : : : : : : . GEORGIVS RA D G P T. alatt. . . TRAN X FAR REG HVN DOM ET SIC : : : : . . . : 1649. 93 m. alatt. alatt 1650. a té- -N'-B3. B. : COM : 1650.

a téren . 1. alatt. GEOR RA D G P TR X Mint 4. alatt. X 22. B. COMES . tallér. : . . alatt. X Mint 4 alatt. B. alatt. X Mint X 15. kAkóczi gyökgy. . . alatt. T. alatt. alatt. 1660. . 4. X Mint 17. 1656. . 14. . X ren : PAR . . Csegely. . 12. . : X 23. 4. X Mint 11. : : . GEOR RAKÓ D G X Mint 4. 20. Mint Mint Mint 1658. 1657. alatt. . 1653. X 19. N B. a té- N B 10. 1C59. 4. Mint 2. 2. . 4. alatt. alatt. *). 16. . 1651. N B. REG HVN DO ET . alatt : . alatt. alatt leírt azon II. 1656. 1651. T. hanem melynek külkarimájára Wilke Dániel ueru Rákóczi Györgyé. 1656. X Mint Mint Mint Mint 4.94 n. X 24. N B. : . . N : B. (50. : 1659. B. X 13. 1652. alatt. . N N B. Catal.) *) A Szc'cli. PRI. (nem 1G3Ü) és így nem I. alatt. alatt. N B. N B 11. Mint X Mint 20. Mint N B 20. alatt. Mint 11. nem. Mint Mint 11. alatt. N B. . . Mint 4 alatt. 1651. 2. N N . alatt. 4. Sí . 1. X Mint 18. 2. GEORGI RA D G P 1658. Múzeumban. . alatt. alatt. Mint 4. 1655. alatt. N : B. GEOR RAKÓ D G PR 4. alatt. 4. GEOR RA D G P T 1659. : . 21. 4. N B. 1658. van vésve . alatt . Mint 7. Mint 11.NB. T. : (Mind a magy.

Múzeumban. N B. jában kormánypáleza. fejét tolltarajós kalpag födi. N B . Balra fordult vértezett mellképe bajuszos. Mint Mint Mint Mint alatt. de 1651.) . : . . . alul Magyarország czí- mere . PAR RE HV 1)0 ET Sí COM GEO RA D G P TRA. . 1655. PAR REG HVN DO ET Sí CO . Neve 1. 1. I) : G P TE : . X 8. jobb: . . . 1649. 95 IV. SIC . alatt 1. alatt de a körirat végén : ET . X ren : Mint 1. . \. 1650. de 1656. . . RÁKÓCZI GYÖROY. . . baljában kormánypáleza. . . 1. szakállas és barkós arczczal. . sz. SIC . 1657. X 9. de a körirat végén : ET . 8. alatt. 3. . X 6. CO . X 10. de 1650. X 4. 1650. . Mint Mint alatt. alatt. SIC . . . Koronázott Mária fzött magyar vállban hold bomorában ülve. Sí . Mint Mint 2. CO . 2. . 1. s kalpagos fej . . alatt. 4. >C PAR REG • • J1V . . 8. 3. COM .II. . . GE KA D G P T . mellképe. . GEOR RA . de a körirat végén : P. — Mária kisdedével. baljában kardjának markolata. . a téren N B 14. PAR RE HV DO ET . alatt. . N B de 1654. X 7. X 5. . Mint 2. alatt. Mint Mint alatt. alatt . T. Tábla. 1653 . 1. 1)0 ET . alatt. CO . a té- N B. jobbján keresztes gömböt tartó kisdede. (Mind a nemz.

. bozontos kalpag födi. Balra fordult vértezett mellképe. GEORG RAKOCI D G PR TR PA RE HV DO .9G II. baljában kard- jának markolata. X * PA tart. jobbjában kormánypáleza. fl. SIC . bajuszos. Neve !. FÁKÓCZI GYÖIíCiY. . fejét tolltarajos kalpag födi. Tábla. szakállas és barkós arczczal. markolata. DO . TRA . Tábla. alatta bét vár. bal lábán talapon állva. 1657 . . . fejét tolltarajos bo- zontos kalpag födi jobbjában kormánypáleza . sz. sz. a téren a talap fölött AQVILA olvasható. XI. látható. 85. Koronázott nyílt szárnyú Rákóczi sas a talap fölött . . RE HV . 3. . X. bajuszos. sas. — Rákóczi . baljában kardjának mar- kolata. Balra fordult vérte- zett mellképe. . PRI . (Nemzeti Múzeum. . A I. ET . . GEORG RAKÓ D G . a téren CV . . . . ET . jobbjában kormánypáleza. PRI TRA . (Gróf Festetics..) 2. alatta hét A I. RE HV DO . PA . jobb lábával kardot vár. . . látható. V. bal lábán talapon állva jobb lábával kardot a téren AQVILA olvasható. szakállas és barkós arczczal. CO . . CO . s kalpagos fej mellképe. . SIC . baljában kardjának X tart. Koronázott nyilt szárnyú Rákóczi sas. Balra fordult vértefejét tolltarajos zett mellképe. GEORG RAKÓ D G . . . bajuszos. szakállas és barkós arczczal. . . 1657. .

(Du Val. 1 5 . (Nemzeti Múzeum. kisdedével. . hal lábon talapon állva. Mária . alatta hét vár. . jobb lábával kardot talaj) fölött A. balján kisdede. 2.) ÍRDY ERDÉLY ÉRMEI. 234. \l Tábla. . «>r>VK 97 X ET SICVLORVM COMES . PRI TRA Koronázott Magyarország czímere. sz. Magyarország czímere. rezg sugár- körben ülve jobbjában kormány pálcza XI. Tábia.) VI. a terén N B X PATRONA HVNGAR . RÁKÓCZI GYÖBGY. 1 Koronázott nyilt szártart. a nyú Rákóczi sas. sz. . . . GEOR RAKÓ D G . 1653. p. en Or.ll. Koronázott Mária . — . Mon. 3.QVILA olvasható.

Balra fordult mellképe bebajuszos. czímerek. Üstökös fej mellképe begombolt dolmányban. DO .) . . (Nemzeti Múzeum. I. mint e város czímere mutatja. alatt. Érmein következ rövidítések C. ISI . a téren 4. — 1720. talapról emelked félsas és bét vár. . 1659. . 1659—1660. . X PA REG . körötte nap és hold. . . I. P>. ACHA BAR : . G PR TR . C V. V. — Nemzetségi s erdélyi 1. (Gr. és jegyek fordulnak el : P T PA RE . barkós arczczal. Kolosvár.) 2. ET . . A Széchenyi Catal. Tábla. HVN . Festetics. mondatik : Talán Johann Retecke ? de ez hamburgi bélyegmetszö volt 1664 C. jobbjában kormány pálcza alul lombozat. : X PAR REG HVN DO ET : : : : : SIC CO : : 1660 . 1) .BARCSAI ÁKOS. XI. CO . 58. . szakállas és gombolt dolmányban. Civitas Brassó. Faragott karimájú koronázott paizs szívében átnyilazott kardikós (Acinaces) vaskar koronára könyököl (Barcsai czímer). sz. Princeps Transilvaniae . R. födetlen üstökös fejjel. Partium Regni Hun- gáriáé Dominus Siculorum Comes. C . Mint 1. Sí . II. 1. HV Dü . és így ez érmeknél utóbb.

. 10. D9 II. (Nemzeti Múzeum. (Magyar Egyetem. 13 : . .) :!. G B. sz. : * . . .. CIBINIENSI. R H D . Nagyobb * SVB RAKOCIANA OPPRESSIONE REGNI TRANS.) 2. s erdélyi czímerek. alatt. de kerek és tél tallér nagyságú arany. alatt. Mint 1. ACIIATIVS . l> . Deus providebit jelmondat. . . .) : DEVS PROVIDEBIT. BARCSAI D GP : T . 1. . (nem 60. Felül 16. Neve. körötte Erdély- ország hármas czímere. G PR T . Kisebb körben folytatás : ILVAMAE ET OBSIDIONE . -/. . Mint . . PA . körötte Erdély czímerei. . RE(i HV DO . P . 5. XI. — . a téren: 1660. . szinte . Tábla. (Nemzeti Múzeum. RK HV : : DO : Sí C Koronázott paizs szívében Barcsai czímer. X körben : DEVS PROVIDEBIT Három sorra osztott ÍÖlirat. . de a körirat végén : PA . tás . Faragott karimájú koronázott paizs szívében Barcsai czímer. .IUKCSAI ÁKOS. 4. . X Nagyobb körben Kisebb körben folyta- . (Nemzeti Muzetim. alul SVB RAKOCIANA OPPRES REG TRA NS ET OBSIDIONE CIBINIENSI. Sí (J lööO . . S C. Tábla. XI. ACATIVS BARCSAI . 5 arany nagyságú. . . a téren korona mellett Cl— BI. csegely. nemzetségi 1. : . .

. . nemzetségi s erdélyi cztnierek. körötte Erdély hármas czímere. P . . (Nemzeti Múzeum.100 HARCSAI ÁKOS.6. 1. . v él killi fölirat 1. Mint R. nemzetségi s erdélyi czímerek. . . . a paizs oldalainál. SERVA NOS QVIA FERIM VS : sorra osztott fölirat. . S . sz. 6. R H D ET . 16-60.) in.6. de a körirat végén Sí . 5. Egész közepét elfoglaló fölírat körirattal. RH L> . BAR . •:: ET . . G . ACHATIVS BARCSAI I) G P T P R 11 D CO Faragott karimájú koronázott paizs szívében Barcsai czí. . Sí . PRI . Mint Mint 5. alatt. Sí . körötte Krdélv hármas czímere. 2. - Szegélybe foglalt vagy szegély körirattal. CO . . alatt. 1. Kisebb. . XI. ACHATIVS BARCSAI D G P T . Tábla.) ÍV. ] 1 v íi em tallérok: : 5. — . Körirata ez * SCHESBVRGI 1. TR . AC. 16-60. D . mer. . de Barcsai czímerében a vaskar nincs átnyilazva. X A körirat eltt két virágosa. . . CO. Neve. . Faragott karimájú koronázott paizs szívében Barcsai czímer. alatt . Öt DE PROFVNDIS CLAMAMVS . C . alatta Brassó czímere . R. Neve. 6. . P . X . I. . a paizs alatt • I. (Nemzeti Múzeum. .HAT . AD TE DOMINE.0. 7. .

. . szakállas és barkós jobbjában kormánypáleza. emberfej. Körirata ez DE . (Du Val. czímerek. p. Hasonló. sorra osztott föl- G . oldalainál L660. alatt. . de hátlapján két virágosa. . 7. Nemzetségi s erdélyi 1. ACHATTVS . . TRA Balra fordult mellképe begombolt dolmányban.BARCSAI AK08. : koronázott : fagyökér mint Brassó czfmere. . Mon.D.G. PERLMVS alul Szegélybe foglalt két Borra osztott fölírat. alatt. DOAHNE . 234.P. X irat SERVA NOS QVIA PERIMVS. sz. PROFVN- OLAMAMVS AD TE \1. en Arg. Üstökös fej mellképe begombolt dolmányban. V.) o§o MVS A többi mint 5. NOS QVIA PERI (Nemzeti Múzeum. C. 5. . Tábla. Mint l. tallér. X o§o SERVA o|o alatt. Mint 4. födetlen arczczal. NOS felül . . — . E három sorra osztott fölirat í'tglalva. PR1 fejjel. alatt. Mint 1. QVIA . X SERVA NOS QVIA nincsen szegélybe 6. p.P. Három nagyobb szegélybe van foglalva. en Or. Morm. B. bajuszos. . Nemzeti Múzeum.R. ACHATI BAR ü G .) 2.) 4. (Du Val . 471). PERIMVS.H.'$. BARCSAI .TR. 101 X DIS SERVA .D.

Vértezett és kalpagos mellképe — . Mon.) VI. CO . Sí . jobbjában kormánypálcza . ez. alatt. X PAR REG HVN DO ET . XI. . a téren C V. fejét tolltarajos kalpag födi. X PA . . . . . L34J.59. OOM . A. en Or. BAR ü G P TR . RE HV DO ET . 1659. Tábla . 16. 16.102 BARCSAI ÁKOS. Mint . (Du Val. 8. Sí . . PA RE HV DO ET . Faragott kari- májú koronázott paizson Barcsai XI. bajuszos.CH. p. . . CO . Sí . Felül a téren : (Nemzeti Múzeum.59 . 2. . . 9. Faragott karimájú koronázott paizs szívében Barcsai czímer. 1. sz. . X C V. . Balra fordult vértezett mell- képe. körötte Erdély hár- mas czímere. . és Erdély czímerei a téren C V. . Tábla.A . szakállas és barkós arczczal. Nemzetségi és erdélyi czímerek. baljában kardjának markolata.

V. B. mint Kemény János nemzetségi föl. . Princeps Transilvaniae. : czímere. Koronázott és függélyesen két osztályra szelt paizs. 1661. bajuszos. . a téren C V. Ritka érmein elforduló rövidítések és jegyek ezek : PKI. bal- jában kardjának markolata. szakállas és barkós arczczal. SIC .KEMÉNY JÁNOS. . körötte Erdélynek ez ím erei tnnek XI. PAR REG . . . vagy P. szívében külön vérten koronából szarvas n m sár- ki. jobbjában kormánypálcza. : . Balra fordult vértezett mellképe. Kalpagos vértezett mellképe. Tábla. A. Burg mutatja. HVN DO ET . . B. — : Nemzetségi : s erdélyi czímerek. Kolosvár. CO . (Nemzeti Múzeum. külkarimája faragott fejekkel. 11. C. S. 1661. mint alul a vár. IOAN : KEMÉNY D G : PRI TRA .) . X kány PAR REG HVX DO ET SIC GO . TRA. Partium Regni Hungáriáé Dominus et Siculorum Corxies. Seliüss-Burg . T. sz. . fejét bogláros forgóval és tolltarajjal ékes púpos kalpag födi.

12. vagy sárkány fejekkel ékes s erdélyi czímerek. 235. alatt. . körötte Erdélynek czímerei. és tolltarajjal ékes kalpag födi. Tábla.) 2. : : : TR. CO 1661. sz. en Or. ET B. .D. Balra tordúlt vérte- zett mellképe. . körötte erdélyi czímei-ek. 1. Kalpagos vértezett mellképe. a fens téren XI. X PAR REG HVN ÜO . . IOAN KEMENI . A (Gr. . bogláros forgóval jobbjában kormány pálcza. . II. Sí .) 3. X Mint 2. bajuszos. Koronázott kot térre szelt paizs szívében Kemény János nemzetségi ezímere.) in. IOA Mint : KÉMEN D G P . .104 KEMÉNY JÁNOS. szakállas és barkós arczczal.G. . KEMENI D G P . minden jegy . - — Virágcsákkal. T. (Du Val Monn. fejét tolltarajos kalpag födi jobbjában kormánypálcza baljában kardjának markolati. Kalpagos . Felül háromszöglet paizson nemzetségi. (Nemzeti Múzeum. Festetics. vértezett mellképe. alatt. nélkül. paizson nemzetségi 1. * IOANNES * KEMENI * D t G + Balra fordult vértezett fejét mellképe. PRIN TRA . X 1. 1661. . 10 . . bajuszos szakállas és barkós arczezal. .

alul vár. TR . és 16. jobbjában kormánypálcza kolata. alatt. alul a téren . a téren S. arany nagyságún. : 10. XI. Sí CO : Koronáczí- zott virágosak kai ékes paizs szívében Kemény János nemzetségi mere. de féltallér nagyságú. Tábla. 105 : X PRI : TRAN PAR RE HVN DO ET : : : . . Mellképe mint a 10. 13. alatt.61.KEMÉNY JÁNOS. körötte Erdély czímerei. B. : PRI . TRA . arany nagyságún. IOAN . G V. C V. 1661.) f. alatt. baljában kardjának mar. Mellképe mint X Mint 4. sz.BUt IRDÉLT £RU£I. (Mind a nemzeti Múzeumban. IOANNES KE D 2. 2. 1 A . X PAR REG HVN DO ET : : : : : SIC : CO : 1661. KEMÉNY D G : : PRI . 2. C Mint 2. sárkány fe: jekkel ékes paizs mint a 3.

Cibinium mint a szebeni két kard mutatja. C. V. C. S. Mások Arx Fogaras érmeidének . C. K. és szebeni két kard. I. mint a koronás fagyökér e város czímere mutatja. sokféle változatban így következnek. bajuszos. E. S. T. . A. Balra fordult vértezett mellképe. T. \ C. és szebeni két kard. a téren M. : : : : . B. tallérai garasai. és MO. A. Dominus. B. mások Andreas Fleischer szász királybíró- nak olvassák. N. Kolosvár. C. F. I. Szeben város mint a két kard igazolja. H. Cibinium. B. E. Száz arany.: APAFI MIHÁLY. MO. . E. Christian Bonhorst érmész. mint alul a vár . C. B. Burg igazolja. s Különféle nagyságú aranyai. 1. B. APAFI DEI G P TR Ágkoszorúba foglalt körSPLENDOR OPES AVRVM MVNDI MUfl NVLLA V( >irata ez LVPTAS QVIN PVTO PRO CHRISTOHAEC OMNIA DAMNA MEO. H. C. Álba Júlia. MIC : . I. melyeken ime rövidítések és jegyek fordulnak elö DNS. > : . CO. V. szakállas és barkós arczczal. Scháss-Burg . R. A. Civitas Brassó . I N. B. 1661 — 1690.

T . más tíz kisebb veret köríti következ körirattal * : APAFI D .) 2. alul külön vérten bal A F : : és három tnik föl. : : : Koronázott paizs faragott karimáját egymástól elfordult két grif képezi a korona alsó karimáján C B H betk láthatók. körötte Erdély czímerei állanak. bogláros forgóval és tolltarajjal ékes kalpag födi. XII. dal átszúrt gerezdes szlfára függesztett mint Apafi czímere. (Du Val . jobbjában kormánypálcza. Hasonló. Ezt . a paizs szívében kardsisak. HVNGARIAE DNS ET Sí CO L677.MI . G . PART : X REG : : . en Arg. baljában kardjának markolata. . p. Ágkoszorúba foglalt körirata ez SPES OONFISA DEO NVNQVAM CONFVSA RECEDIT FIDENTEM NESCIT DESERVISSE DEVS.) n.. jobbjában kor- mánypálcza VII. Mon. 107 fejét bogláros forgóval ás tolltarajjal ékes kalpag födi . sz. 14* . Tábla. APAKl MIHÁLY. Tábla. Tábla. G PRIX . (Du Val . bajuszos. Száz arany. 1. szakállas és barkós arczczal. * TRAN * Balra forfejét dult vértezett mellképe. Mon. 1. * MICHAEL * APAFI . 442. sz. ess. D . 2. de ezüst. en Or. baljában kardjának markolata. XIII. 235. . p. PR . mint föntebb. Balra fordult vértezett mell- képe.

. MICHAEL APAFI D G PRIN TRAN . Sí . . Koronázott monorú paizson nemzetségi s erdélyi czímerek. CO . jobbról nap és hét vár. . : PAR REG HVN DO hold és hét vár ET SIC . D . 1. balról hold és hét vár mint Erdély czímerei tnnek föl. de mellképe alatt a lombozat hiányzik. baljában kardjának markolata.108 APAFI MIHÁLY. Mint 1. XIII Tábla. . 2. . X ren : PAR REG HVN DOM ET . CO 1674. Mint alatt. ET . Balra fordult vérte- zett mellképe. 1. ET SICV . bajuszos. lóherrel. . . — . . TR . Kalpagos és vértezett mellképe. alul a té- K V. közbesztt háromlevel VII. SIC . sí. jobbjában kormány pálcza alul lombozat. . 1662. Ezt más . alul külön vérten döntött keresztbe helyezett két szebeni koronás kard látható. * MICHA APAFI D G PR . fejét tolltarajos kalpag födi. 3. . CO . 4. 3. Tábla. (Nemzeti Múzeum. 1663 * Korofél názott faragott karimájú paizs szívében Apafi czímer. . . tíz kisebb veret köríti következ körirattal .) m. 1667 . . . Koronázott faragott karimájú paizs szívében Apafi czímer. . balról hold és talapon nyilt szárnyú sas láthatók. az. . X PAR REG HVN DOM . . de jobbról nap és félsas. szakállas és barkós arczczal. X * PAR REG HVN . Koronázott faragott karimájú paizs szívében Apafi czímer. de a két kardos vért hiányzik. 1674. . . . . 3. babról tnnek föl. alatt. jobbról nap és sas. .

. . REG . CO . 1. X 12. 4. alul koro- názott fagyökér jegy nélkül. . X MICH * APAFI PAR REG HVN . C T alul külön vérten döntött keresztbe helyezett két koronás kard látható. 1670 . . 16. 1675. (Mind a nemz. közbesztt háromlevel Mint 1. en Arg. Mint 1689. . : I) . . . 10. HVN . . .1. lóherrel.7. Monn. alatt. 7. D ET . PAE REG HVN DO ET SIC COM . . alul külön vérten : A I. . és így csegely. . a téren >: AC. 1668. . . MICH A APAFI D G PR TRA. a téren: . 442. a téren : A F. * . G PR TR . . . Sí . e vért alatt A F. . és virágosa. G . és két halom. CO . Múzeumban. nem . 7. a té- A 5. p. . . X D G P T PAR REG HVN DO ET MIC APAFI . Kalpagos és vértezett mellképe. tallérok. . APA . SIC . . mellképe födi. bajuszos szakállas és barkós arczczal fejét bozontos kalpag jobbjában kormánypáleza baljában kardjának markolata. . . SIC . . : A I. 109 X ren : PAR Mint * . .APAFI MIHÁLY. F.) IV. — * Koronás magyar paizson nemzetségi s erdélyi czímerek. Mint 7. 1683. . 6. . csillag alakú arany. alul külön vérten 8. . hat szögletes. 1665. . MI( IHAEL * APAFI * DEI * GR ATI A * PRINC * TRANS* X PAR REG H\ MiARIAF DO ET Sí COMES 1681. 9. (Du Val . . DOM ET . Balra fordult vértezett .) Ily 11. TR . . . alatt 1671. CO . alatt. alul külön vérten két hal. . . PRIN . alatt. melynek súlya : 4f arany. . D . . MI . .

4.) . alatt. . alul koro- názott fagyökér két virágosa között. alatt. MIC . MII. Mint Mint 2. SIC . alatt. X 8. koronázott fagyökér. 4. . alatt. a téren : : : . . (Mind a raagy. . : : : : : : : Mint 7. a téren B T. . . CO . a paizs oldalainál két rózsa. . MI * : . . Cl X fagyökér APA X D G * PRIN * TRA X PAR RE HV DO ET Sí !0 1665. . TRAN * ET SIC COM . . ( . a téren közbesztt háromlevel * * . nem. . * * PRIN * X 6. alul döntött keresztbe helyezett két kard lóherrel.) 2. de 1667. 10. 4. balról hold és hét vár. .HÓ APAFI MIHÁLY. minden jegy nélkül. : . 1667. (Báró Bretfeld. a téren B T. MICH APAFI D G PRIN TRAN. de a körirat végén : PRIN : : TRANSIL. B T. 1667. Mint 4. . alul koronázott féltallér. SÍ . alul koro- minden jegy nélkül. 3. Mint 4. MIC Mint : APA D G PRIN TRA : : . : . PAR REG HV DO . * MI X 3. CO . alatt. 2. Múzeumban. . ET . . BI. 1672. . * D G PR1N * TRAN * PAR REG HV DO ET Sí COM * APA . . Tábla. a téren : C B . X alul * PAR . APA D G . alul koro- názott fagyökér. . alatt 1672. D . * . MICHA APAFI D G PRIN TRANSIL. X * PAR REG HV DO * ET názott fagyökér 5. . X Mint látható. 1664. jobbról nap és sas. 1672. : : X 7. . : de 1672. 1666 * Koronázott paizs szívében Apafi czímer. : X 9. . sz. alatt. REG H . alul koronázott fagyökér.

X Mint 1. 235). I) . MI APA . . MIC . . Tábla. — . (Du Val Mon. en Or. 2.) VI. bajuszos. ET Sí CO. 3. * Balra fordult vértezettmell- képe. ahil koronázott fagyökér. . tolltarajjal bogláros forgóval és . 541. Kalpagos és vértezett mellképe. D G PR TR . 1664. PAR RE HV DO ET Sí CO . Kalpagos és vértezett mellképe. 111 V. p. szakállas és barkós arczczal. Wiczay. alatt. . MI . jobbról nap és és hét vár foglaltatnak. jobbjában kormánypálcza baljában kardjá- nak markolata. 1. XII. szakállas és barkós arczczal. fejét kalpag födi. Négy fél térre szelt ko- ronás paizs szívében Apafi czímer. G PR TR . PRIN . . . (Schoenwisner. . sz. bajuszos. a téren : (I B . (Gr. . . 4. MI X APA D G PRIX TRA. . 1663. . . balról hold mint Brassó város czímere látható. T. X PAR REG H D . . Seivert után. . Koronázott monorú paizson nemzetségi s erdélyi czímerek. . APAFI D . 1. 1. .APAKI MIHÁLY. . APA . Négy térre szelt magyar i>iii:s<ni nem- zetségi s erdélyi czímerek. alul koronázott fagyökér. .) 3. jobbjában kormány pálcza baljában kardjának markolata. . . ékes kalpag födi. . C B. sas. 1673. Balra fordult vértezett mellfejét képe. G . . . .

- . X PAR REG HVNG DO 2. CO . 8. : 1678. Kalpagos és vértezett mellképe. alatt 5. sz. Mint 2. alatt. csakhogy hatszögletes csegely. : . . F. alatt. . • • . T : . Mint . XII. alul : A A F. 3. 5. : Sí COM . Grif fejekkel ékes koronás paizson nem- zetségi s erdélyi czímer ek. Csegely. . MIC . APAFI : . A F. Tábla. .l\2 .) VII. 1684 .) DG P TR. & Sí : 00 . Mint Mint 5. MIC X PAR REG HVNGARIAE DO & SICv CO 1683. jobbról nap és fél sas. & SICV . Sí . A F. X Mint 4. Balra fordult vértezett mellfejét tolltarajos képe bajuszos. 6. alul döntött keresztbe helyezett két kard. (Gr. 7. jobbról nap és sas. szakállas és barkós arczczal. APAFI MIHÁLY. 2. . a téren alul XII. mindenre nézve. A F. X PAR REG HVNG D° & SICV COMES 1681. 6. PR . Festetics. CO . APAFI D G . 1680. F. balról hold és hét vár foglaltatnak. balról hold és hét vár. Két térre szelt koronázott paizs szívében Apafi czímer. . CO . 5. 1. 6. : : . MIC . Sí . alatt. alatt. (Nemzeti Múzeum. — . Két térre szelt koronázott paizs szívében Apafi czímer. . 1663. 1666. ez. : : : . . APAFI D G P TRA. jobbjában kormány pálcza baljában kardjának markolata. A MIC . X PAR REG HVN D ET . TR . X PAR REG HVN DO ET . kalpag födi. Tábla. APAF D G PR T. . : . : de a körirat végén : : . X PAR REG HVNGA DO : .

: : : X 10. CO : . nemzetségi s erdélyi czímerek. APAFI D . rajjal . alattihoz 10. 11. mindenben hasonló. Or. 12. P . Kalpagos és vértezett mellképe. 14. Sí . .APAFI MIHÁLY. ez. Mint 2. alatt. csegely. 1687. Koronázott paizs szívében Apafi czímer. alatt. . . CO . 113 X Mint 9. . jobbjában kormánypálcza markolata. 1668. . . . Tábla. XII. alul döntött keresztbe helyezett két koro- názott kard. . (Du Val Mon. . T. . . . A F. szakállas és barkós arczczal. — Koronázott. 1685. . Mint 1. TRAN. HVNG DOM & . . en . bajuszos. alatt. AF. de a körirat végén : Sí . felül behorpasztott paizson . . G P A F. Mint 12.) vm. 1689. 7. . de hatszögletes de 1688.) 15. 13. 16. A 10. A . X Mint 1. A I. (Mind a nemzeti Múzeumban. 6. 1676. MIC APAFI D G ékes kalpag födi. alatt. Mint A F. baljában kardjának X alul PAR REG . MIC . . AF. A F. . PAR REG HVNGA DO & SICULO COM . alatt. . liRDY ERDÉLY ÉRMEI. . . alatt . je . F. fejét bogláros forgóval és tollta1. alatt. 1684. balról hold és hét vár. 1688. jobbról nap és sas. 1663. MIC APAFI D G XMint 6. 235. p. de hatszögletes csegely. P T Balra fordult vértezett mellképe. MICH APAFI ü G P TRAX X PAR REG HVNGA DO & SICVLOR COM.

X PAR . alatt. szakállas és tolltarajjal és barkós arczczal. TR . jobbjában kormánypálcza. APAFI D : G . . Koronázott paizs szívében Apafi czímer. Kalpagos és vértezett mellképe. . jekkel ékes koronázott paizs szívében Apafi czímer. GO : . baljában kardjának markolata. G PR . . . 1662. CO . alatt. sz. A F. . HVNG : DO & : Sí . szakállas és barkós arczczal. közbeszott háromlevel lóherrel. MIC . bogláros forgóval . . . X PAR REG HVNG DO 3. . Balra fordult vértezett mellképe. . XII.) S . MICHA APAFI I) . 1678. czímerek. jobbjában kormánypálcza baljában kardjának markolata. Sí . CO . X * PAR REG HVN .114 2. bajuszos. : : : : . 1676. Tábla. Négyszögletes csegely XXIII. Balra fordult vértezett mellfejét képe. 3. . . minden jegy 4. SICV . jobbról nap és sas. REG . 2. X nélkül. PAR REG HVNG DO ET (Nemzeti Múzeum. jobbról nap és balról hold és hét vár. balról hold és hét vár. Mint 1. 1. fejét tolltarajjal ékes kalpag födi. alatt. és hatszögletes csegely. alul lombozat. TRA. de 1663. Mint Mint 1. 9. Grif fesas. (Császári Múzeum. P . ET . . ékes kalpag födi. . .) IX. C 1677. — Két griffej közé foglalt koronás paizson s erdélyi nemzetségi 1. . APAFI MIHÁLY. MICHA APAFI D G PR TR . D ET . sz. . Tábla. 8. alul döntött keresztbe helyezett két koronázott kard látható. bajuszos.

S. PAR REG HVN F) ET SIC COM . ET . MICH . X virágosa. . . Mint 4. PAR REG HVX : D<> ET SIC : COM : 1680. X a téren : MICH * APAFI * D G PR * TR. bajuszos. . 1672. . fejét tolltarajos kalpag födi jobbjában kormánypáleza baljában kardjának markolata. minden jegy nélkül. és alul a téren : A F. végén : ET . X PAR REG II YX DOM ET Sí CO 1668. balról hold és hét vár. . X nyas grif. Balra fordult vérte- zett melképe. 5. . . 1678. . . : . B. . felül a téren (' B alul . X 6. MICHAEL APAFI . Kalpagos és vértezett mellképe. . U5 X 4. SIC : COMES . T. 1669. . CO . A I. APA I) G PRIXCFPS TRAXSILVA * PAR REG HV DO ET SIC COM 1672. Két szárczí- mint paizstartó közé foglalt koronás paizs szívében Apafi mer. . alatt. alul: A I . alul vár. . alatt. Mint •>:• 1672. REG .) X. 8. alul a téren . . . III. zott fagyökér. jobbról nap és sas. — % Két szárnyas grif közé foglalt koronás s erdélyi czímerek. : G : . 10. SIC . PKIX TRAX. . COM . . paizson nemzetségi 1. a téren : : : C : B. . * APAFI * D G % PRIX TR . alul Mint 1. alul koronázott fagyökér. és 15* . 1671. A körirat 1. . Tábla. PART : . PAJSf (noniae) D . : koronázott fagyökér. : C . ez. PAR REG HVX DO ET : . 1663. \ V •2. 8.<. . 1671. közbcszótt háromlevel lóherrel. . . 1) MIC APAFI : . alul koroná. alatt. MIC X 9. döntött keresztbe helyezett két koronázott kard látható. . I. 7. ^MinU a nemzeti Muz. P . Mint alatt.APAFI MIHÁLY. alul külön vérten: és virágosa. és FI R. szakállas és barkós arczczal.!>. 10. . SIC .

bajuszos. ékes kalpag födi. (Nemzeti Múzeum. 4.) XI. alul : MICHAEL * APAFI DEI * GRATIA X PAR REG HVNGARIAE DO ET A I és virágcsa. Muz. balról hold és hót vár. Mint Mint 8. ez. A és virágcsa. * . alul : : AI I . tolltarajjal bogláros forgóval és . jobbjában kormánypálcza baljában kard- jának markolata. — Sas és hét vár. szakállas és barkós arczczal. * . : TRANS * COMES 1681. . alatt. . (Mind a nemz. és vértezett mellképe. 1677. 5.H5 3. : APAFI D : G P TR : . . C . alul külön vérten : AF és két hal? XVIII. Sí . baljában kardjának markolata. Kalpagos 1. Hasonló de hatszögletes csegely. 11. alul lombozat. jobbról nap és sas. Balra fordult vértezett mellképe. X PAR.) XII. : REG HUN DO ET : szerkezett koronázott paizs Lombozatból szívében Apafi czímer. éa virágcsa: 3. . Tábla. Lombozatból szerkezeti paizson nemzet- ségi s erdélyi czímerek. . alatt. PRINC Sí . de 1683. : : . . alul 1684. jobbjában kormány pálcza. APAFI MIHÁLY. fejét bogláros forgóval és tollta- ékes kalpag födi. szakállas és barkós arczczal. . Kalpagos és vértezett mellképe. — . 6. MIC bajuszos rajjal . * MIC * APAF D * G * P * T * Balra fordult vértezett mellfejét képe.

. MICHAEL APAFI D G PR TRA . közepett Apafi czímer. fejét tolltarajos kalpag födi. 1. . Nyilt szárnyú talapja alatt hét vár alul N * E. APAFI . E. . TR . . . PA . Nyilt szárnyú sas . 6. APAFI D . C. Balra fordult vértezett mellképe. födi. 2. p a téren : N E. SIC . X CI-BI. . T. . . MIC APAFI D G PR TR. Mint . de alul . . . Tábla. CO . : B. . CO GROS ARG. PR . 1673. . GROS AR . 16. sz.) XIII. * * D G PR bajuszos. 1672. ez. Koronázott ket- paizs fölött VI. X PAR ts . HV DO ET . Kalpagos 1. MI . . .72. szakállas és barkós arczozal. bajuszos. MI . D G P TR RE H DO ET . fejét kalpag . A . PA RE . . G . sz. . 1672. 2. . . alatt. XIII. jobb- jában kormánypálcza baljában kardjának markolata. MI APA X mint 1. Balra fordult vérte- zett mellképe. 117 X sas . 5. szakállas és barkós arczczal. . jobbról nap és sas. X 3. — Koronázott ketts paizs fölött VI. 4. M . többi alatt. . . alatta külön vérten XIII. 4. PA RE HV DO ET SIC CO GROS AR . .APAKI MIHÁLY. (Mind a nemzeti Múzeumban. Mint 1. 1673. alatt. Tábla. . S C GR AR . SIC . balról hold és hét vár. Tábla. . R H D ET . és vértezett mellképe. . 3. . talapja alatt hat vár ezek alatt a hetedik oldalainál XIII. de alul . .

118

APAFI MIHÁLY.

X
MO
CO

PAR RE H D ET
.
. .

.

.

S

.

C

.

GROS

.

AR

.

1673. alul

:

a téren

:

N

E.

M
4.

X
5.

MICHAEL APAFI D G PR TRA. PA RE H D ET 8 CO GR ARGEN
.
. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

alul elöntött

keresztbe helyezett két kard

,

felül a téren
.

:

16. alul 73.

MI

.

APAF D G P T
.
.

.

* Balra fordult vértezett mellké-

pe, bajuszos, szakállas és barkós arczczal, fejét tolltarajos kalpag födi,

jobbjában kormány páleza

,

baljában kardjának markolata.

X PAR .R.H.Ü.ET.SC.
zott

GRS

.

ARG

.

1674.

Koroná-

ketts paizs

fölött VI.

jobbról nap és sas, balról hold és hét vár,

közepett Apafi czímer, alatta külön vérten döntött keresztbe helyezett
két kard látható
,

közbesztt háromlevel lóherrel a téren
,

C

B.

XIII. Tábla,

7. sz.

6.

Mint

1.

alatt;

de

X
7.

1674. és alul döntött keresztbe helyezett két kard, a téren:

CL

Mint

5. alatt.
:
. .

X A körirat végén GR AR
lyezett két kard,
8.

1674. alul döntött keresztbe helóherrel.

közbesztt háromlevel

Mint
Mint

2. alatt.

X

1.

alatt;

de 1674- alul

:

a téren

:

NE

(Mind a magy. nem. Múzeumban.)

XIV.
Kulpagos
1.

és vértezett mellképe.

Koronázott ketts paizs fölött XII.
Balra fordult vértezett mellké-

MI

.

APAFI

DG.P.T.**
,

pe, bajuszos, szakállas és barkós arczczal, fejét tolltarajos kalpag födi,

jobbjában kormánypáleza

baljában kardjának markolata.

APAFI MIHÁLY.

Ily

X
ketts
lül
1(>.

*

PAR

RHDOET.S.C.

GROS ARGEN
.

* Koronázott

]>aizs fölött

XII. jobbról nap és sas, balról hold és hót vár, köze-

pett Apafi czímer, alatta külön vérten koronázott fagyökér; a téren fe:

alul

:

7l>.

XIII. Tábla. 8. sz.

2.

Mint
*

1. alatt.
. .
. .

X
mint
3.

PAR R H DO ET
1.

.

S

.

CO GROS ARG
.

.

.

A

többi

1. alatt.

Mint Mint

alatt.
;

X
4.

2. alatt
1.
.

de a körirat végén

:

GROS ARGE
. .
.

.

Mint

alatt.
.

X PAR R H D
.

.

ET
,

.

S

.

C
:

.

GR AR
V.

1G73. alul döntött

keresztbe helyezett két kard
5.

a téren

S.

Mint

1. alatt.
.

X PAR
6.

RE H D ET
. .
.

.

S

.

C

.

GROS ARGE
.

.

Alul koro-

názott fagyökér, oldalainál

:

1673.

Mint

1. alatt.
. .

X PAR REG H D
.

.

ET
.

.

S

.

C

.

GROS A
.

.

1G73. alul ko-

ronázott fagyökér, oldalainál két virágcsa.
7.

MI

.

APAF D
,

.

G

.

P T
fejét

Balra fordult mellképe, bajuszos,
tolltarajos

szakállas

és barkós arczczal,

kalpag födi,

jobbjában

kormánypálcza baljában kardjának markolata.

X
zott

PAR R H D ET
.

.

.

.

.

S

.

C

.

GROS
és sas
,

.

AR

.

1673.

Koroná-

ketts paizs

fölött XII. jobbról
,

nap

balról csillagos hold és

hét vár; közepett Apafi czímer

alatta

koronázott fagyökér.

XXIV. Tábla.

1.

sz.
(Dr.
Stur.

8.

Mint
Mint Mint

1.

alatt.

X
9.

6. alatt;

de a körirat végén

:

G ARG
.

.

1673. és alul a

keresztbe helyezett két kard két virágcsa között.
1. alatt,

120

APAFI MIHÁLY.

X PAR
10.

.

R H D ET
.
.

.

.

S

.

CO GR
.

.

AR

.

1674. alul dön-

tött keresztbe helyezett két

koronázott kard.

Mint

1. alatt.

X

Mint

2. alatt;
:

de a körirat végén
16. alul
:

:

GROS

.

A. alul koronázott

fagyökér, a téren felül

74.

(A

7.

számú csegelyt kivéve

,

mind a nemz. Múzeumban).

I.

L

1

P

T

,

1690— 17(>5.
Érmein következ
R.
gáriáé
,

rövidítések és jegyek fordulnak

el

:

K. V. és C. V. Kolosvár.
I.

S.

A. G. H. B. R.

Romanorum Imperátor Semper
;

Augustiis, Germaniae, Hun-

Bohemiae Rex.
F. T. Fogaras Turris érmeidének olvassák

de a szebeni két kard az ottani érmei-

dére mutat

,

és így

bélyeg

metsz

neve.

Balra fordált mellképe.
1.

— Koronázott kétfej
.

sas, mellén

Erdély czímerei.

LE0P0LDV1S D

G

.

ROM +

I

.

S

.

AVG X GER +
fejjel,

II

YX

4-

BO

+ REX +

Balra fordult mellképe, babérkoszorús

vértezett és palástos mellét hosszú fodor álbaj födi s aranygyapjú ékesíri.

X + DVCATVS XOV 9 TRAXSYLYAXIAE +
mellén
arai íygyapjuval

1696. Xyilt
tart,
,

szárnyú két fénykörös fej koronás sas kardot és kormánypálczát
körített paizson
1Ö1.

Erdély czímerei láthatók
10 arany nagyságú.

alul

lombozat között.

KV jegyek tnnek
1.

XIV. Tábla.

sz.

2.
3.

Mint

1.

alatt; 1695.

10 arany nagyságú.
.
.

LEOPOLD9

D.G.R.I.S.A. GER HVX

B()H

.

REX

.

X DVCATVS XÜVVS TRAXSYLYAXIAE
hatszögletes csegely. 4 arany nagyságú (3^).
4.

1697. alul:

K

V.

Mint

3.

alatt;

de 1698. hatszögletes csegely. 4 arany nagyságú.
16

ÉRDT ERDÉLY ÚRUEI.

122
5.

I'

LIPÓT.

X

LEOPOLD .D.G.B.l.S.A. GER HV .BO.RX DVCATVS NOV TRANSYLVAN 1696 alul K V.
.
.

.

.

.

:

Hatszögletes csegely, két arany nagyságú.
(Nemzeti Múzeum.)

Egy arany nagyságúak.
6. 7.

Mint

5. alatt,

1696. alul

:

K

V.
.

LEOPOLDYS .D.G.R.I.S.A.G.H.B. REX X DVCATVS NOV9 TRANSYL 1697. alul K V. I) 8. LEOPOLD G R I S A H B R X Mint 5. alatt, 1699. alul K V.
.

:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

:

Nemzeti Múzeum.)

n.

Balra fordult mellképe.
1.
.

-

Koronázott kétfej
. .

sas,

mellén hét vár.

LEOPOLD D G R
.

I

.

S

.

A GER HVN BOH REX.
. .

.

.

Balra fordult mellképe, babérkoszorús
lét

lejjel

,

vértezett és palástos mel-

hosszú fodor álhaj födi

s

aranygyapjú

ékesíti.
.

X DVCATVS
zött K. V. jegyek

NOV9 TRANSYLVANIAE

1694. Nyilt szárnyú
tart,

két fénykörös fej koronázott sas kardot és kormány pálczát

mellén

arany gyapjúval körített koronázott paizson hét vár; alul lombozat kö-

tnnek
Z. sz.

föl.

5 arany nagyságú.

XIV. Tábla.

Egy arany nagyságúak.
2.

Mint

1.

alatt;

de a körirat végén

:

BOH R X
.
.

X
3.

DVCAT9 NOV 9 TRANSYLVAN
Az elbbihez hasonló; de
1694.
(Nemzeti Múzeum.)

1693. alul

:

C

V.

baljában ke. G . . Mdnz. IV. . fej koronázott XIV. II. ARCHID AVS . mellén koronázott paizson elöntött keresztbe helyezett két kard látható közbesztt háromlóherrel. itt. . II.H. 1692. S . mint Val. p. . - - Kétfej sas. Du 3. I) . en Or. Kétfej koronázott a téren sas kardot és kormánypálezát tart. ( Welzl . X föl .I. . . 1) . .) I. Hol az ellap a hátlappal van fölcserélve úgy.R.A. resztes gömb. 4. mellén Erdélynek hármas czímere. . XIV. . E koronázott és vértezett király balra fordulva palástosan és kardosán áll mellét aranygyapjú ékesíti jobbjában kormánypáleza. 54. 1702. sz. Mon. . LEOPOLD .G. MONETA NOVA . BV MAR MOR COM TYR . Fekmentesen két térre szelt paizson fordul el. Bd. mellén arany- gyapjúba körített koronázott paizson Erdélynek hármas ezímere tnik F T. 314. Hasonló. . . 123 m. egyfej alatta halmokra helyezett hét vár X level LEOPOLDVS -DGR.S. Tábla. sz. A G H BüH REX .&B. Két- sas kardot és kormánypálezát tart. 1701. Koronázott király palástosan áll.und Medaillen-Sammlung. . LIPÓT. RO . mellen döntött keresztbe helyezett két kard. 16* . Tábla. 1. Wmzeti Múzeum. Abtli. TRANSYLVANIAE sas . I . Kétfej sas. — Sas és hét cár.) 2.

124 I. alul XV. — Kétfej sas.I. czímere. Balra babérkoszorús fejjel. 3.H. alul F T. — Kétfej s sas.S.G.R.R. XIV. REX fordult mellképe. Kétfej koronázott kormánypálczát tart. mellén aranygyapjúba kö- koronázott paizson Erdélynek hármas czímere tnik F T. LIPÓT. sz. Nemzeti Múzeum.G. . (Nemzeti Múzeum. s aranygyapjú ékesíti. Balra vértezett és palástos mellét hosz- szú fodor álhaj födi . mellét hosszú fodor álhaj födi aranygyapjú ékesíti.B. mellén aranygyapjúba körített koro- názott paizson Erdélynek hármas czímere tnik föl. . babérkoszorús fejjel. X MONETA NOV ARG TRANSYL sas kardot és 1696. LEOPOLDVS .H. Tábla. Balra fordult mellképe.A.G. Balra fordult mellképe.I.) . mellén Erdélynek hármas czímere. sz. Kétfej koföl. vértezett és palástos alul 3. 1704. X MONETA NOVA ARG TRANSYLV rített .A. XIV.) I VI. . mellén Erdélynek hármas LEOPOLDVS . 5. a téren ronázott sas kardot és kormánypálczát tart.B. 6. XV.D.S.D. REX fordult mellképe. ától koronás vérten döntött keresztbe helyzett két kard. Tábla.G.

• . • . közhesztt háromlevel lóherrel látható két virágcsa körött. ol- évszám alatt POLTVRA. B T. S . A . alatta döntött keresztbe helyezett két koronázott kard. LIPÓT. Balra fordult mellképe. Erdélynek hármas czímere. I . 1704. D G . II V F . de a körirat végén . XIV. 3. REX . . 1705. Tábla. 125 VII. R . 7. 2. • : LEOPOLDVS U G R 1.) . babérkoszorús fejjel. — . alatt. vértezett és palástos mellét fodor álhaj födi aranygyapjú ékesíti. Pohara. Mint Mint 1. (Nemzeti Múzeum. LEOPOLDVS s . sz.1. karjának alatta X dalainál : Koronázott paizson Erdélynek hármas czímere tnik 1705. • X alatt. I • S • G H B REX és A HV BO REX • • • . Balra fordult mellképe. olvashat*'). 1. G . . ez föl.

jobbjában kormánypálcza baljában kardjának markolata. ugyanaz jobbra fordulva közepett külön vérten kétfej sas. föl. PAR REG HVNGA D : : : : & SICVLO : CO : 1690. Négy osztályra szelt paizson : 1. F. és vértezett mellképe. Dei Gratia Princeps Transilvaniae. bajuszos és szakállas arczczal. s a baloldalú kar- dot XIV. 8.) . — . P. ugyanaz jobbra fordultán. toll ta- ékes kalpag födi. G. Kalpagos . rajjal fejét bogláros forgóval és . (Nemzeti Múzeum. 2. 3. Talán Johann Smeltzing leideni bélyegmetszö ? E. balra fordult koronás oroszlán. S. X tnnek áll. a téren jobbról nap és sas. el. Tábla. 4. sz. 1682—1699. I. Rövidítések és jegyek : D. T. Nemzetségi s erdélyi czímereh • • EME THOKO-LI D G P T • • Balra fordult vértezett mell- képe. V. C. balra fordult egyszarvú. balról hold és hét vár fordulnak a két tart.TÖKÖLYI IMRE. a paizs fölött négy sisak szélsbl két koronázott oroszlán n ki.

XIV. baljában kardjának markolata.) in. IX HVX . melven ez olvasható PRO DEO ET LIBERTATE. X * DVLCE : . Kalpagos és vértezeti mellképe. mentéjét hölgyszrme (Hermelin) gallér ékesíti. 127 II. — . . 10. bajuszos és szakállas arczczal. EME TÖKÖLY : PRIN : PAR : REGNI I1YX : : DOMINVS : Balra fordult vértezett mellképe. X SIC VIRÍTS NESCIA FRAEXI érezleg széttépi fölerltetett : Két oszlop közé kötött szilaj ló. bajuszos arczú vértezett mellképe. s a baloldalú kardot tart. Magvarország czímere látható.) . sz. Két oszlop közé kötött EMERK ' TE< KLY DVX PROTEST . r / stökös fej ff vértezett és mentés mellképe.TÖKÖLY1 IMBE. sz. XIV. Tábla. AE 26 . ezen szalag kígyózik. 9. (Nemzeti Múzeum. erejét fékeit. a téren : SPES MEA IX DNO 1683. - Kurdot tartó vaskar. (Gr. alul I. Festetics. ET DECORVM PRO PATRIA MÓRI : Szögletes görbületiéi vaskar kardot emel. A kar töveben két koro- nás sisakból két koronázott oroszlán alul koronázott vérten n ki. jobbjában kormánypálcza. fejét bogláros forgóval és tolltarajjal ékes kalpag födi. szilaj ló. alábukott mestere lábai alatt hever. Födetlen és üstökös fej. Tábla . S.

Alul * : X fölebb és fölebb XXIV. és az ellenpárt még 1733. Vértezett és palástos mellképe. REBELL . . TOGKEL . födetlen arczczal. AVDAX A dolmányba öltözött kardos lefelé Tökölyit koronázott meredek szikláról. alul E. . bajuszos arczczal . Tökölyit sas dobja meredek szikláról alá. Tábla. hátra fésült hajjal. TOCKOL . IV. CAPVT : Balra fordult mellképe födetlen fejjel. X a X RETR* CADIT alá . EMERIC . 2. sí.128 TÖKÖLYI IMRE. HVNGAROR fejjel. sznt meg élni. CAPVT : . EMERIC . (Ezüst : gróf Andrássy Manó. XIV. dolmányban és arra ) panyókán vetett díszes mente'ben . V C szállt RETRO CADIT AVDAX A nap felé MDCOXXXm. — Ikarosz tengerbe bukása. Balra fordult mellképe. F. . szakállas és barkós födi. vértezett mellét bajuszos. karja alatt hölgyszörme palást . boszus sas dobja fejével mélységbe hol rá dühös állat szájtátva várakozik. HVNGAROR . . Födetlen fej mellképe dolmányban és arra panyókán vetett mentében.) Megújított gúnyfémer.) : (Ólom Stúr Lipót. sz.) V. . Tökölyi 1705. Ikarosz tengerbe esik. REBELL . év- ben is gúnyolja. 11. — . (Nemzeti Múzeum. Tábla.

{Nemzeti Muz.. TökÖlyi Imrének és Vezir budai basának összefoglalt mellképei. . kivel Tökölyi. XIV. 129 VI. TÖKÖLYI IMRE. Tábla. 13. TökÖlyi Im- rének és Vezír budai basának összefoglalt és jobbra fordult mellképei nemzeti díszöltözetben. TIBI CONTINGET . ez. a szultántól vett fölszólításra Budán 1682. ezüst és ólom. . szövetséget kötött.) «M>T IRDÉLI ÍRilti. DEKELI QVOD MIHI ID .

. ez (Nemzeti Múzeum. babérkoszorús fejét hosszú fodor álhaj födi. Franz Kropff. (Herniannstadt) között két szebeni kard. . 1705—1711. Balra fordult mellképe. Rövidítések és jegyek : D. MAE. . T. IO^EPHVS D . sas . K. G R .I. alul koronázott vérten döntött keresztbe helyzett két kard tnik föl. Dux F. érmelési ügynök. XV. mellén aranygyapjúval körített koronázott paizson Erdély ezímerei láthatók. I. 1. I S . F. Burgundiáé Marchio Moraviae. vértezett palástos mellét aranygyapjú ékesíti. és H. — . JÓZSEF. I. S.) . Vértezett és palástos mellképe. A G HV BO REX . : : B : MAR M : : CO : TYROL : 1708. . közbesztt háromlevel lóherrel. Tábla. B. M. között két szebeni kard. Nyilt szárnyú két fénykörös fej koronázott sas kardot és kor- mánypálczát tart. 10 arany nagyságú. X ARCHIDVX AVSTR ü . mellén Erdély ezímerei. Johann . Kétfej . M. .

) III.D.S. . vértezett palástos mellét aranygyapjú ékesíti. alatt. Koronázott király palástosan áll. 1706. 1. alatt. .B. . X I. IOSEPHYS ékesíti. 1.B. X vérten : ARCfflD F.H. Vértezett és palástos mellképe. — Kétfej sas . .M. mellén Erdély czímcrei. AROHID . palástosan és kardosán aranygyapjú jobbjában kormánypálcza.S. 4.G. TY . CO .G. K.G. .C. Tábla.H.1.) XV. alul 17* .B. . REX. Mint 1. 2. B MA MO CO TYR . REX fejét Balra fordult mellképe babérkoszorús hosszú fodor álhaj födi 3. .A. 131 n. 1711.I.R. X föl . 1710. . — Kétjejv czímere. . koromellét názott és vértezett király balra fordulva. . .M. .G. . . E áll. Kétfej koronázott alul a téren sas kardot és kormánypálczát tart. (A rajzban kimaradt. AV. X ARCHIDVX AVS DVX BVR MAR MO 1708. D. IOSEPHYS .I. Mint 3.B. . ez. alul külön I. .D. . 3. . JÓZSEF. D . alul : F. ARCHID AVS D BV MAE . K.A. mellén Erdélynek hármas 1. sas. TYR A . mellén arany- gyapjúba körített koronázott paizson Erdélynek hármas czímere tnik : F T. nélkül. (Nemzeti Múzeum. 1. Mint alatt. baljában keresztes gömb. Minden jegy 3. . MOB COM TVR .

2. . 1. 2.A. 3. .B. X I. Poltura. S. 1706. között. alatt. Nyilt szártart.D. alatt. D . Balra fordult mellképe. nyú kétfej koronázott kormánypálczát alul : mellén ko- ronázott vérten Erdély czímerei láthatók I F K.R. babérkoszorús fejét hosszú fodor álhaj födi. X dalainál : Koronázott paizson Erdélynek hármas czímere tnik 1706. Mint 1. alatta döntött ke- resztbe helyezett két koronázott kard közbesztt látható háromlevel lóherrel F T között. 1707. JÓZSEF. Mint Mint 1. és a két keresztbe döntött kard M. . alatt. . 4. M .H. (Nemzeti Múzeum.G.B. Vértezett és palástos mellképe. — Ketts paizson Erdélynek hármas czímere. vértezett palástos mellét aranygyapjú ékesíti. 3.A. alul F.I.132 I.M. K. M COM TYR .S. 1711. 4. X ARCHID . Tábla. 1708. 1.CO. I. REX . 1711. 1709. IOSEPHVS . ez föl. alatt.M. sí. TYR sas kardot és .) IV. XV. sas.DG. Hasonló. és H. ol- évszám alatt POLTVRA olvasható. XV. ARCHID A . (Nemzeti Muzenm.) . 5. Tábla. B . Mint 1.

B . alul : 1. alul I F K. X : ARCHED . .) . Tábla. Kétfej . babérkoszorús fejét hosszú fodor álhaj födi. 3. TYR . Hasonló. R . melle vértezett és palástos. sas. . IOSEPHVS D . . G R I . 2.A.I. — . Balra for- dult mellképe. 133 V. mellén Erdély czírnerei. 1. XV.M. 1. A G H . Nyilt szárnyú koronázott kétfej sas. JÓZSEF. 1709.C.B. sz. 1710.D. 5. Mint 1.M. mellén külön vérten Erdély czírnerei láthatók. (Nemzeti Múzeum. S . Vértezett és pahístos mellképe. alatt.1711.

H. bajuszos . (Nem. . 4. : 3. S. . és G. 123. alul : R STAT D VAROU F. Rövidítések és jegyek : D. . F. 6. Balra fordult födetlen feje. . G. K. VER 7. ki Stockholmból Dresdába. lábairól a személyesített hazai törvény oldja le bilincseit. : : DVX CONFOE arczczal. Tábla. mérleget és kardot tartó Igazság. — : . t 1730. Hasonló ezüst. . . de ezüst. Mint 1. : FRANCISCVS . . Dániel Warov . D G TRANSYL PRIN RÁKÓCZI. és Dániel Varov fecit . BENE COEPIT HABÉT INCHOATO ANNO MDCCEI XIV IVNII. . X Alul : DIMIDIVM . és D. V. LA- QVEVS CONTRITVS EST ET NOS LIBERATI SVMVS PSAL. VAROV. Georgius Schuler. utóbb Bécsbe. RÁKÓCZI FERENCZ. Schuler. . Mint 3. jobbjáról a mellette álló. . . . . sz. XV. Jelképes fémer. Múzeum. 1. 18 arany nagyságú. alatt. . OPERE LIB . jött 1686. Vasra vert szabadság. V. I. 1703—1711. alatt. . II . . . melynek külkarimáján ez olvasható .) .II. W. Vasra vert szabadság állva baljában szárnyával csapkodó madarat tart. QVI . 2. de réz. e mellett ily föliratú nyitott könyv fekszik : Leges Patr. FACTI . Kolosvár.

X CONCVRRYNT . . . 1. RÁKÓCZI PEEBNCZ. . . Tábla. (Dániel Warov. 1. Hercules hydra ellen küzd. : télben. . FRANCISCVS . XV.- II. FRANCISCVS II ü G TRANSYL PRIN R \K< X Zl DVX CONFOE R H STAT Vértezett és mentés mellképe arcz : : : . alatt. Tábla. az oltár talapján : D. . & TRANSYL RÁKÓés ba- Balra fordult vértezett képe födetlen fejjel juszos arczczal. Múzeum. D G . Mint 1.) III. Három 1. W. . . (Nemz. . 2. . . (Nemz.) . VT ALANT Alul CONCORDI V RELIGIONVM ANIMATA LIBERTATE * A M D CC V * IX CON SZECH Három Vesztaszz fát hord az oltáron ég tznek . . I . Vcsztaszz. Hercules hydra ellen küzd fölemelt bunkójával. Hasonló ezüst. sz. II . CZI . R .) . sz. Arany. S . PRINCEPS . de réz. . . ^35 II. ápo- lására. . (Gr. . X TENDIT PER ARDVA VIRTVS 8. : . Wiczay. Múzeum. 2.) XV.

Gyulafehérvár) emelkednek . Ez alatt : G. várait és folyóit vehetni ki. Alább kígyózó szalagon : Manet hInC proteCtIo regnI. C sacska ellenpárti fémer . ÁLBA IVL(ia. M(egyes) és hátúi Küküll folyam látszanak. (Nemz. * perfIDa CeDe trIas proprIVs CaDat IgnIs ab ara * MartI IVre pIo DIsCe saCrare trIas * Sisakos. Alul : InCoLIs nobILe praesIDIVM. ez. balról Brassó) és CIB(inium. X VMbra * bVb qVa Terebélyes zöldfa. FOG(aras). S.136 II. : Kolosvár). szebeni bélyegmetszö müve. (Georgius Schuler). vértezett és paizsos császári vitéz az ég oltárhoz siet. (1710). melytl Erdélynek több lerajzolt és betkkel jelölt városait. fejezi magas bér- ezek hosszú láncza be a láthatárt. IV. (1710). ab arborIs Vera saLVs patrIae sponDetVr paX reqVIes Ipsa seCVra VIrent. 9. CLAVDIOPOL (is. s a három Vestaszüzet megriasztja. Ez alatt : G. SCHVLER. Se- gesvár). Ellenpárti fémer. RÁKÓCZI FERENCZ. COR(ona. . DÉVA. Alább kígyózó szalagon : InDe paVor patrIae. de InIMICIs VICtor. Múzeum. jobbról : B(esztercze). Tábla. annak tüzét kardjával Alul : szerte szórja.) XV. Szeben).

názott paizs szívében Rákóczi sasa és hét vár.. és 1705. Hármas : halomból nyú- lánk pálmafa emelkedik. bajuszos arczczal. REGN e's . FRAN . Fara- gott karimájú koronázott paizs szíveben Rákóczi sasa hét vár. PAR . (Császári Múzeum ) VI. Faragott karimájú korofél sas . V. Nemzetségi s erdélyi czímerek. . t». nem csegely. Pálmafa. (Nemzeti Muzcum. KBMKI. X TANDEM XV. ih7 Kalpagos és vértezett mellképe. K. s erdélyi czímerek.\ FEKBNCZ. körötte föl. Tábla. jobbjában korinánypálcza baljában kardjának markolata. körötte nap . Nemzetségi 1. (K. II . 10. nap. V. Tábla. Balra fordult vértezett mellképe. kereke. fejét toll tarajos kalpag födi. hold mint Erdély czímerei láthatók. a téren 11. ez. 18 . hold tnnek alul : XV.M ET S1CVL COM s 1707. HVNG . V?) Egy arany nagyságú. OPPRESSA RESVRGET.ii ivAki'): y.i I BU1 Hl!. 2. I) G 8 R I ETTRANSYLV PRINC RÁKÓCZI . mint Erdély czímerei H. : MONETA NOVA AVREA s TRAJSTS kereke . X lel sas. Hasonló. i . 1><>.

helyek. íratlan. (Gr. közönségek és társulatok érmei mert Rákóczi Ferencznek magyarországi zönséget képeztek. 12. melyeket Rákóczi Ferencznek szokás tulajdoní: külön czímü osztályba tartoznak A s városok.. 138 II. XV. sz. REG(ni) HVNGA(riae) PRO LIBERTATE ily föliratú érmek. Andrássy Manó. RÁKÓCZI FEEENCZ. . X Az ellapi veret nyomai. VIL Egy lapra vert Íratlan. balra fordult födetlen feje. bajuszos arczczal. vagy ARGENTEA . : MONETA NOVA AVREA .) Azon valamint tani. Tábla. erdélyi szövetségesei azonegy czélra alakult kö- . . .

. WERNER. * LVCe . egy fej számhoz nyúl. Carolus Joannes Hedlinger. 1712—1740. hazájában t 1771.) XVI. VI. (Carolus Joannes Hedlinger. . Alul : dombok fölött hét vár. 2. * IVLIa nata pVI CaroLVs VIM robVr aVXIt IVLIa sIn LIbeat nVnC CaroLIna VoCer.III. és C. I. I. vagy C. K. gyulafehérvári erd alapkövének letétele. X fölötte TVTISSIMA QVIES sas. 1. Sámuel Köleséri de Keleseer. C : I H. (Nemzeti Múzeum. P. ily nem fémer a városok. A 1. H. D. utóbb Berlinben 1742. saCra CaroLI (sIMILes aLba aCCIpIt ortVs) * In soLIDa prDIVs ponItVr arCe LapIs. Hedlinger Carolus Hedlinger . H. sz. H. 1715. Tábla.) Több tartozik. helyek. stockholmi bélyegmetszö 1718. Gyulafehérvár alul : védíálakkal : ersítve. Péter Paul Werner nürnbergi fémerész f 1771. F. Hasonló ezüst fémer. KÁRÓL. közönségek és társulatok osztályába 18* . P. K. Rövidítések és jegyek : H. S.

Temesvár elfoglalása. VI . CAROLVS födi . ez. XVI. : XVI Tábla. rajzban kimaradt). G (a . X Alul : szemé- jobbjában koszorú.m Eipót fherczeg született). PVS . . (Nemzeti Múzeum. II. . D. D . ROM IMP SEMP AVG . 3. melyben april l?>-k. X (1716. 1716. . 1716. baljában bségtülk. 12.|40 '" KAROL. OCT. (Nemzeti Mnzeum. Caesaueae soboLI sErTEM sVa Dona pLanetae sVbsternVnt. 2. 1716. csúcsain a bolygók jegyei mint fémjegyek tnnek föl. Jobbra fordult lyesített biztonság. . födetlen alul : borostyán-koszorús fejjel. Lipót fherczeg születésére vert fémer. Hét gúla. a gúlák közötti téren díszes bölcsben kisded fekszik Alul C. H. Tábla. mellette hét várral díszes paizs. «z.) Hí. vértezett mellét palást PP WERNER.) . Balra for- dult képe. GEMMÁM QVAE DEERAT TANDEM CONCESSIT OLYM. SECVRITAS TRANSSYLVANIÁÉ HESTITVTA THEMESWARIO OCCVP. Hét vár vidéken fölállított gyr fészkébe szárnyas nemt kis- dedet boz az égbl alá.

talapján ez áll : OPT. a ki- hosszá vezénybotra támaszkodik. sz. Alul : 8ECVRITAS PERPETVA H. Cibinii. tart : alul két bányász-csákány XVI. s 155. 1 722. 8. hátúi személyesített rály fejet koszorúzza. oltár ellapján ez olvasható VOT MVT (MVLT). XVI. OPTIMOPRÍNCIP] RESTITVTOR] DACIAE. ki- nyújtott jobbjában kormánypálcza. baljáva] Alul: MDCCXVIÍ. I. Tábla.) . 205. DACIC. ez. PAR VOTIS. 4. 1717. (Nemzeti Múzeum. Q. Fogadalmi fémer. oszloptalapra jobb- Káról könyököl. K. balról egyfej tart. .Hl. P. kerek szegélybe foglalt két. Aczíralap után lerajzolva. PROGENIES MAGNVM COELI VENTVRA SVB AXEM Magas oszlop. fölötte a 1 LIS. jobbjában mérleg. Tábla. . Más kiadás : Posonii et Cassoviae. gyzelem X DONVM reblye hevernek. kel Személyesített Erdély hét vár fölött ülve. Négyszög felhkbl kinyúló : összekul- három kéz. KAROL. J41 IV. baljában bségtülk. E fémer szerzje Köleséri. 1. eltte három nemt és szében szívet és abból napot. leírva. ról 111. Az sas. Köleséri. (Sámuel Köleséri Keleséer). K. CAR. arczú Janust érmész). MDCCXXH. (Hedlinj X csolt alul : KT NATT NATORVM ET QVAE NASCENTVR AB oltáron lángoló szív. A király palástosan ülve. 5. 1780. Fogadalmi fétner. Anraria Romano-Dacica. 1717. S. az S. PRÍ. 1).

1738. VI. CAROLVS • : . p. mellén erdélyi. alatt. . (Nemzeti Múzeum. . . . A GE Hl H B REX. vértezett mellét palást födi. CAROL . Balra fordult képe babérkoszorús fejjel. 6. magyar. hármas halmon ketts kereszt : és burgundi csíkok ál- lanak.142 III- KÁRÓL. . : : : . Nyilt szárnyú két fénykörös fej koronázott sas kardot és kormánypálczát tart. ve'rtezett mellét palást födi. . jobbról balról koronázott castiliai vár és cseh oroszlán. I . mellén Jüggleg két térre szelt paizs Erdély czímereivel. — . borostyánkoszorús fejjel. . mint 1. — Kétfej : : : sas. külkarimán. . Balra fordult mellképe. Tallér. 1737. . Kétfej sas . : : : : : : : : : : : . VI . Monn. . alatt. VI DGR . . VI D G R IMP S A G HISP H B REX. 156. (Du Val . X 2. CAR X 3. D B PRINC TRANSYL . ü G R I S A G Hl HV B REX ARCHI D AV D BV PRINC TRANSIL 1721. . en Arg. Mint Mint 1. : Balra fordult mellkepe. cseh és burgundi czímerek. X ARCHI D AV .) VII. . 1.) 2. . Forin Balra fordult mellképe. . . ez. . alatt. A . S . Tábla. mellén aranygyapjúba foglalt koronázott paizs szívében koronás vérten Erdély czímerei láthatók. XVI. t. castiliai. a külkarimán CONSTANTER CONTINET ORBEM.

. 1. CAR . AV . BV PRINC TRANSYL 1724. Szintolyan. Kétfej sas. HV B .) . sz. XVI. 1726. Hl . alatt. Balra fordult mellképe. D . — . . Mint Mint 1. S . 3. Erdély czínierei lának. 2. castíliai. 1) .. vat/u fo r i >i 1. Hasonló. VI . (Nemzeti Múzeum. (Nemzeti Múzeum) VIII. mellén erdélyi. 6. REX . 1713. fíiggleg két térre szelt koronázott . magyar cseh és burgundi czímerek. G . 1737. balról hold és hét vár. 1. . 143 X tart. Tábla. . balról castiliai vár és cseh orosz- koronázott hármas halmon ketts kereszt és burgundi csíkok állanak. 1. Nyilt szárnyú két fény körös fej koronázott sas kardot és kormánypálczát tart. 1733.sas kardot és korinánypálczát mellen aranygyapjúba foglalt. 4. D G E . babérkoszorús fejjel. A .il- paizson jobbról nap és sas. 1727. V2 tallér Balra fordult mellképe. Mint 1. I . alatt. . vértezett mellét palást födi. mellén aranygyapjúba foglalt koronázott paizs szívében koro- nás vérten Erdély czímerei láthatók. alatt. jobbról lán. KAROL. 1725. Nyilt szárnyú két fénykörös fej koronázott . III. AECfflDVX AVSTR : D B PE TRANSYL : : : . X ARCHI . 5.

BV . jobbról castiliai vár és cseh . HV B : .144 III. mellén erdélyi. en Arg. D . magyar. 1) . babérkoszorús ékesíti. burgundi czímerek. arany. 1722. V. balról koronázott hármas halmon ketts kereszt és burgundi csíkok állanak. Nyílt szárnyú két fénykörös fej koronázott sas kardot és kormánypálezát tart. D . : : Balra fordult mellképe. (Du Val Monn. castifiai. A . sas. castiliai. TRANSYL . PRINC . Nyílt szárnyú két fénykörös fej koronázott sas kardot és kormánypálczát tart. I : CAR gyapjú VI . VI . jobbról castiliai vár és cseh oroszlán. PRINC . vértezett és palástos mellét arany- X ronás ARCHI . KÁKOL. G . BV . fejjel. AV .) Na gyobb Balra fordult mellképe. D G R : : : S : A : G . tallér. Kétfej cseh és sas. 156. . REX. fejjel. p. Hl . magyar. IX. Kétfej cseh és burgundi czímerek. G R . 1 . TRANSYL . AV . D . Balra fordult mellképe. S . Hl : HV B REX. mellén erdélyi. mellén arany gyapjúba foglalt koronázott paizs szívében ko- vérten Erdély czímerei láthatók . CAR gyapjú . mellén aranygyapjúba foglalt koronázott paizs szívében koro- nás vérten Erdély czímerei láthatók. D . . 1721. vértezett és palástos mellét arany- X ARCHI . Balra fordult mellképe babérkoszorús ékesíti.

B. vértezett és palástos mellét aranygyapjú ékesíti. BV .H. Balra fordult mellképe. baljában keresztes gömb. mint Erdély czímerei állanak. balról koronázott hármas halmon ketts kereszt és burgundi ( csíkok állanak.G'. mellén aranygyapjúba foglalt. HIS . . p. REX ÉttDY H . A vértezett király paldstosan szelt áll. balról hold és hét vár. Tábla. babérkoszorús fejjel.S. . 1 > .B. G ROM IMP . KAKOL. (Du Val. ez. Kétfej sas. Kisebb arany. CAROL . . XVI. ( : 10 arany nagyságú. I. függleg két részre szelt koronázott paizson jobbról nap és sas. . 1712. VI . 14f. 3.. Két- fej koronázott sas kardot és koi mánypálczát tart. . X ARCfflD . 8.D. REX A I) . palástosan és kardosán áll jobbjában kormánypálcza. oroszlán. GER . S . . VI . en Or.III. MA MO COM TYR . XII. alul: IFli. 1 10. Kétfej sas. (Nemzeti Múzeum. Tábla. ss. . Mon. . ERDKLY ÉRMEI. mellén függleg két térre szelt paizs Erdély czímereivel. XXIV.A.) XI. a külkarinián '( )NSTANTER 'ONTINET ORBEM. < n .H. Balra fordult mellképe.G. mellén függleg két térre paizs Erdély czímereivel CAROL E .I. . A . B . koronázott és vértezett király balra fordulva.

jobbról nap és sas. 110. B . . . X csegely. H B . Erdély czíinerei állanak. 1713! Nyilt szárnyú két fénykörös fej koronázott sas kardot és kormánypálczát tart. Kétfej sas . en Or. Mon. függleg két térre szelt koronázott paizson. : . VI . X XIII. mellén arany gyapjúba foglalt. . Tábla . . CAROL . 9. TRANSYL . . . . . AVST D BVR PRINC . mellén fekmentesen két térre szelt paizs Erdély czímerereivel. 2. TRANSYL . . Suppl. . . 1716. — . . REX. . alatt. . vértezett és palástos X ARCHI D A D B . X ARCHI D : . Nyilt szárnyú két fénykörös fej koronázott sas kardot és kormánypálczát tart. alatt. en Or.146 nI - KAROL. 1. CAR aranygyapjú . mellén aranygyapjúba foglalt fekmentesen két térre szelt koronázott paizson Erdély czímerei állanak. Múzeum. . GER . A : . p. Mon. sz. . alatt de a körirat végén Hl H B REX. : . XVI. REX X 4. . . . . . p. ARCHI D AVST D BVR PRINC TRANSYL Mint 3. A GE Hl H B REX . .) 2. . : .) 3. bak-ól hold és hét vár. . . H . Balra mellét fordult képe.) : Hl . D G R . . fejjel. PRINC . . . G Hl H B REX. (Du Val . . borostyánkoszorús ékesíti. 1734. de a körirat végén 1715. . ARCHI D A D BVR PRINC TRANSYL 1723. Nem Mint 1. Balra fordult mellképe. (Du Val. S . de a körirat végén . VI . . S . HIS . (Nemz. . . : . I . D G ROM IMP . Mint Mint 1. alatt. 35.

alatt. . 1721. PRINC. 1727.S. alatt. alatt. REX. 1740.I.G. 1729. X 12. 1724. 14. alatt. . Hl . Th. alatt. G . 5.H. Tab.H. 1735 alatt. Mint alatt. VI . alatt. alatt. Múzeumban.A. D G R. S. 6. X 18. U7 X 5. . Köhlc-ra. 70. CAR VI . KÁBÓL. 5. 1. alatt. Mint Mint Mint 1. . 6. Mint Mint 3. 5. Az elbbihez 1. H . : . . alatt. 1724. alatt. 6. X 14. 64. Mint Mint 5. alatt.R. alatt. . Mint Mint Mint Mint Mint 5.S. D AV D BV PRINC TRANSYL . ARCHI 1) . alatt. B . 19 . 1737. X 10. 1738.III. Mint Mint Mint .I. 1725.B. . (Mind a nemz. X 8. TRANSYL 1733. 2. 15. ARCHI Mint Mint Mint 1. X 6. Münz-Bclustigung. X 20. Mint 3. 6. Mint Mint Mint X 11. alatt. 12. X ARCHI D AVST : 1) : BVR — : PRIN : TRANSYL . X 7. n. de 1718. X 16. X 9. .G. X 13. alatt. alatt. alatt. alatt .B X ARCHI D A D B. CAROL . 6. S. REX . 14. 1 728. alatt. 6. 6. . hasonló. X 19. 17. . 1736. évi álpéldány.H.) XX.A. D G. alatt. de a körirat végén 1719. 11. . 1734. AV . . R. . . 1726. 1. 1.H. alatt. Mint 1730. Mint 14. alatt 5. 1) BVR PRINC TRANSYL . alatt.

Balra fordult képe. XVI. tnnek föl. G R . HY B . . vértezett mellét palást aranygyapjú XV. . ORBEM.) XVI. Erdély czímerei. Hl . (Nemzeti Múzeum. . — . Balra fordult borostyán koszorús feje. Tábla. — Földgömb felhkben. borostyánkoszorús ékesíti. sí. Földgömb felhkben. XIV. Kétfej sas. . 11. kákol. . (Nem. alul : Koronázott berezegi palástmennye- zetbe (Conopaeum) foglalt.148 m. Múzeum. Palást mennyezetbe foglalt Erdély czímerei. VI . mellén Erdély czímerei. VI . X czímerei PRINCEPS TRANSYL. Balra fordult képe. S . D G R . Tábla. alul Y4 . és . 10. CAR . fekmentesen két térre szelt paizson Erdély V4 . . CAR födi. I . REX . A GE Hl H B REX. . . ü . Balra fordult feje. . sz. és : Erdély czímerei láthatók.) XV. alul : fejjel. I . X CONSTANTER CONTINET XVI. S . A G . fekmentesen két osztályra Gyöngyfüzérbe szelt paizson foglalt koronázott. — .

mellén fekmentesen két térre 3. G . szelt paizs Erdély czftnereivel. . alatt. PRINC . . mellén aranygyap- júba foglalt Erdély czhnerei tnnek XVI. III. Kétfej sas. . B . . . S . sz. — D . . Balra fordult födi. Repertórium. 2. II . Bd. fénykörös fej koronázott sas kardot és kormánypálczát tart. . S. I) . a sas . D . . ez. Két- fej koronázott sas kardot és kormánypálczát tol. . 1015. . . X ARCHID A D 3. I . alatt. borostyánkoszorús fejjel. Mint . de mellkép alatt . REX . tart. n. R . : 3. . alul XVI. 4. . képe. CAR VI D G R I X ARCHID A D BV . Mint 1. 1726. Balra fordult mellképe. 12. vértezett mellét palást X ARCHID . A GE Hl H B REX. B . Két 3. XVII. Tábla. 3564. PRINC S TRANSYL . mellén : fekmentesen két térre szelt paizson Erdély czímerei láthatók. B . . . 1725. A G . BV PRINC TRANSYL . . alatt : 3. . AV . . . VI . 1735. Tábla. 1729. leírva s hihetleg példá- nyából az ellap lerajzolva. II. (Nemzeti Múzeum. Appel's. CAR . D . 1.III. 149 X AROHI .) . 2. TRANSYL . Abth. . PRINC TRANSYL 1736. AV . KÁHOL. . 17. III .

. Krajczár. XVI. Balra fordult mellképe. — . Balra fordult képe borostyánkoszorús fejjel. I 8 . H B REX. mellén függleg két térre szelt paizson Erdély czímerei. — Korona nélküli paizson Erdély czímerei.D.) XIX. ez. Hl . Tábla.A. XX. mellét palást födi.R.M.H. Balra fordult mellképe.H.S.B.D.H.G.G.G.) : POLTVRA. : Balra fordult képe borostyánkoszorús fejjel. ronázott sas. .S.G. . CAR . — . X POLTYRA XVI.150 ni. (Nemzeti Múzeum. ez. . . D G R . TYR tnnek 15.. 13. alatta 14.R. xvm. . 1712. kAbol. 1730. Balra fordult képe borostyánkoszorús fejjel.l. A .I. .M. mellén Erdély czímerei föl.R. . GE . X ARCHID . - Kétfej sas. Balra fordult képe. Koronázott paizson Erdély czímerei.A. CAE . X Paizs Erdély hármas czímerével. alul 1. VI. (Nemzeti Múzeum. mellét palást födi. Poltura. ez. Mnzeum.C.H. mellét palást födi. CAROL9 VI D. alul I F XVI.A. VI . 1740.B REX .B. Koronázott paizson Erdély hármas czímere. (Nemz. : Kétfej koK. Tábla. Tábla.

|f. Miuenm. koronázott sas Kétfej .R. borostyánkoszorús fejjel. 1731. Tábla.j XXI.S.H.) . mellén Erdély czímerei láthatók.A.R.Ui. mellét palást födi.H.G.B.D. KÁBÓL. dult kepe. 16. sz. . Balra fordult képe. Kétfej sas. mellén szelt CAE VI.I. (Nemz. - fekmentesen kél térre paizson Erdély czímerei. B PRINC . X ARCHID A D . alul : Balra for1. TRANSIL . XVI.G.

alul : INV(enit) L(iber) B(aro) IO(annes) I(udiciariae) AS(sessor. WÜRT. Hódola ti jémer 1. Dux Burgundiáé. és F. I. Dux Bur- gundiáé . Dux Burgundiáé . F. . I.) P . F. AR AV DVX BV M P TRAN CO . Erdély 1 765. ezüst és réz forgalmi érmek.M. . vagy H. Donner vagy Mathias Donner vagy Giovanni Toda Bécsi fém eresz (Me" dailleur) 1735—1764. B. 1741—1780.N. S. Archidux Austriae.L. fecit.) LÁZ DE GYAL(akuta) T(abulae) R(egiae) . . Mediolani . . Toda Bécsben 1739—1765. : Rövidítések és jegyek . Austriae . M. DONNER.D.B. . H. Archidux Aus- triae . Ignatius Donner F. A. F. vagy M.. . : . . Erdély hármas czímere (ár) díszíti. T. Archidux fecit. Magnus Princeps Transilvaniae D. Princeps Transilvaniae . Bély égmetsz Bécsben 1745—1790. Princeps Transilvaniae . . F.) Koronázott mennyezet alatt kagylóteknbe foglalt paizst. Florenczi fémerész. fecit. (MED. D. ez év után . TYR. . Comes Tyrolis. Franciscus Würth fecit.D. Etruriae (Toscanáé. Arany . W. 1 74 1 se regnantI MarIae thekesIae Vt prInCIpI sVae VotIs IVratI obstrInXere DaCI. nyert Nagyherczegség czímet . T. Szül: Bécsben 1752. (1741. . MEDI. Fémerek. TRAN .) AR AV DVX BV ME . ETR. vagy G. nupta Duci Lotharingiae Barri Magnó Duci . Tyrolis. fecit. CO . G. ARCH A D BV PR TRA . WÜRTH. . . f 1803. TYR. TERÉZIA. F. . Comes . . .

mint az isteni gondvisele's jelve fejjel. . melyben olvasható : . . ez. . sz. MARIA THERES1A ROM IMP HVNG BOH REX PRINC TRANSILV Balra fordult képe. alul ez áll: NEC SAEVOS METVENT ARMENTA LEONES. feje tetején fejdísz ragyog. DONNER. díszes épület eltt. . 153 SIC TERRAS REGINA TVETVR COELO ET TERKls HVNGARE TVTVS ERIS.. . rályné e bányász törvénykönyvet kormánypálczával illetve megszentesíti . F. TERÉZIA. . . 1747. 20 . fcfu i balszélén : G. alatt. . A oroszlán és kapu küszöbén. A nagyobb példányok hátlapján elfordulni szokott : Walliss F. kos. X LEGES METALLVRG RESTITVTAE. A : koronás királyné eltte szemé- bogláros díszpalástban fejdelmi széken lyesített ül balra fordultán. F. jobbjában nyitott könyvet LEGES METÁL RESTITVTAE. (Nemzeti Múzeum. Hasonló kisebb. tigris. XVII. 1. ketts kereszt jobbról Mária ül fénykörös koronázott . a kisebbeken hiányzik. . . lt mmi. XVII Tábla. Tábla. 4ki>t 2. baljával berezegi koronával födött erdélyi hár- mas czímerrel ékes paizsra támaszkodva. . Erdély térdel . A 1. és a kitart. a diadalkapu : . alul : MDCCXLYÜ. nyaka körül fodros hajfürtök lebegnek.) II. balról a királyné lokzatán ez olvasható letett koro- nája mellett térdelve imádja az isteni gondviselést. 2. X COELO NVMEN HABUS Diadalkapu fölött áll. M. bányatörvény megújítása. karja tövét karszorító köríti M. hom- SYB CRVCE IAM GEMINA GEMINA EST PATRON A MARIA. csipkével szegett fzött alul : és hímezett vállát palást födi s mellt ékesíti . TODA. jobbjában kormánypálcza balján kisdede. Isten szeme . juhbárány rködnek.

(Nemzeti Múzeum. lombok közt szélén : I. . M THERESIA ROM . F. 4. 1762. BOH REX PR . . Tábla. TRANS . a fa alsó ágaira sisak. az eltérben és messze távolban emelked hegyek ormain Erdély védvárai látszanak. Kisebb. alatt. TRANS Balra fordult feje . X 3. . szebeni árvaház templomának alapköve letétetik. Végrség fölállítása. 1.154 2. IMP D.) IV. . HVNG .H. alul : P. . de a körirat végén : PRINC . Alul : M. hármas czímerével ékes paizsra könyököl. M. : T. KEISERSWERT. . alul : LEGES METALLVRGICAE IN TRANSILVANIA RESTITVTAE MDCCXLVn. szemeit a fa- melynek körmeibl villám sugárzik. Pálma. Mint Mint 1. (Nemzeti Múzeum. HV BO REG. XVII. ülve. AVG M THERESIA AVG.és babérág koszorúba foglalt balra fordult képe. DONNER. D. Hat sorra osztott fölirat. alatt. B1P FRANC1SCVS .) m. IMP . Személyesített Erdély X fa alatt SECVRITAS DACIAE MDCCLXII. sz. TREÉZIA. 1770. Összefoglalt fejei balra fordultán. . de balszélén . sz. . 3. A . X Y VII. álló sasra fordítva. . és paizs vannak függesztve. . Tábla.F. F. M THERESIA D G R . kard.

X MVNERA RESTITVTA MDCCLXH ben. PIA FELEK hajfürtjei AYG . CIBINK XXI PVNII MDCCLXX. Erdély hármas czímerével ékes ernyzet A .S R I ET REG H B M P TRAN & & POSITVS LAPIS FVNDAMENTI TRO ERIGENDO TEMPLO ORPHANOTROPfffl THERESIANI. 155 MARIA THERE. F. . . WÜRTH. M THERESIA . az ajtónál két palotar hosszú tekintget. . . . eltte frend délyiek állanak. TEKÉZIA. Balra fordult képe ragyogó fejdíszszel. .) VI. . : Balra fordult képe ragyogó F. Tábla. 20 » fejdiszszel özvegyi fátyolban. közönségek és társulatok osztályába tartozik. királyné díszterem- alatt fejdelmi széken ül. M THERESIA . . Alul F. PIA FÉLIX AVG. ez. X FVNDANTE AVGVSTA . Az adónak méltányos kivetése. Tábla. sz. 1. Tíz sorra osztott fölirat. mellette apród vánkosra helyzett kardot tart. . WÜRT. gyöngyözött nyaka körül lebegnek. XVII. helyek .- M. 1762.) Ez helyesebben a városok . jobbjával kulcsot nyújt az eltte térdel zászlósnak baljában kormány er- pálcza. . V. 5. (Nemzeti Múzeum. 1765. . . Az udvari tisztségek visszaállítatnak. . . szélén : nyel szekerczét tartva F. (Nemzeti Múzeum. \ VIII.

156

M. TERICZU.

X
férfi

AEQVITAS TRIBVTORVM

.

MDCCLXV

.

Méltány széken

ülve, jobbjában súly egyénített mérleg, serpenyjébe az eltte álló
adóját teszi le, mögötte Erdély czímereivel ékes paizs fölött

n

dolmányos

gyümölcskosarat

tart.

XVIII. Tábla,

2. sz.
(Nemzeti Múzeum.)

vn.

A
szorúba foglalt
fölirat.

törvények javítása, 1765.

MARIA THERESIA PIA AVGVSTA.

Babér- és pálmaág ko-

X CVRA
balta és kard

FORI

MDCCLXV

.

Mérleg,

vessznyalábba kötött
a törvénytétel ezen

borostyánlombok közt

összeállítva,

jelvein nyitott törvénykönyv fekszik, a királyné jobbra fordult fátyolos

képével és következ jelmondatával

:

IVSTITIA

ET CLEMENTIA.
tnnek
föl,

Felül eskükéz, alul Erdély czímereivel díszes paizs

mellette

:

W (Würth)

látható.
3. sz.
(Nemzeti Múzeum.)

XVIII. Tábla.

vm.
Erdélyország Nagyherczegség czímet nyer, 1765.

IMP
lalt fejei

.

IOSFPHVS

balra fordultán;

AVG M THERESIA AVG alul F. WÜRTH. F.
II
. .
.

.

Összefog-

:

X MAGNVS

TRANSYLVANIAE PRLNCIPATVS MDCCLXV.
:

Hír, felhkben repül, jobbjával a pálmafára függesztett Erdély czímerével ékes paizshoz nyúl, baljával trombitál; szélén
F.

WÜRTH.

F.

XVIII. Tábla,

4. sz.
(Nemzeti

Múzeum

; .

M. TERÉZIA.

157

IX.

Mezgazdászat bányászat
,

és kereskedés

elmozdítása, 1769.
.

IMP IOSEPHVS
.

II

.

AVG M
.

.

THERESIA AVG
:

Mindket-

tnek

összefoglalt feje balra fordultán

felhkben szállongó Mercur baljában kígyókti körülfont békebotot tart, jobbjával hordó, málha s bségtülk halmazra, mint árutanyára mutat; szé,

DACIA FÉLIX Alul MDCCLXIX. A földmível szánt,
.

X

:

WÜRTH. F. AGFJS FODINIS COMMERCIO
;

alul
.

F.

.

a

bánjász fémrögöt tördel

a

lén

:

F.

WÜRT.

F.
5. sz.

XVIII. Tábla,

(Nemzeti Múzeum.)

X.
Balra fordult mellképe.

— Erdély hármas czfmere,
.

körötte

magyar, ausz-

triai, cseh- és

burgund-lotharingi ezímerek.
.

1.

MAR THERESIA D G REG HVNG BO
. .

.

Fejdíszszel

és csrösével díszes balra fordult feje, csipkével

szegett fzött vállát

palást födi s

mellt
.

ékesíti.
.

X ARCH
ETR
.

A

D BV PR TRAN N D LO B M D
.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

1743. Sasfejekkel és virágfzérekkel ékes, faragott karimájú ko-

ronázott paizs szívében koronás vérten Erdély hármas czímere látható jobbról magyar és ausztriai, balról cseh és burgund-lotharingiai ezíme-

rek állanak, 6 arany nagyságú.

XIX. Tábla.
2.

1.

ez.

Hasonló ezüst
olvasható.

;

melynek külkarimáján
(Nemzeti Múzeum.)

:

IVSTITIA

ET CLE-

MENTIA

168

M. TERÉZIA.

XI.

Balra fordult mellképe.


.

Kétfej

sas, mellén két koronával födött

paizson 5 czímer.

M THERESIA D G R
.
.

.

.

IMP

.

HV BO REG
. .

.

Fejdísz-

szel és fátyollal ékes balra fordult feje, csipkével díszes mellét palást
födi.

X ARCHID AV DVX
. .

.

BV M PR TRANS COM TYR.
.

.

.

.

.

1777 * Két fénykörös fej koronázott sas, mellén két koronával födött paizs szívében koronás vérten Ausztria czímere, jobbról magyar és burgundi, balról cseh és erdélyi czímerek

tnnek

föl.

XIX. Tábla,

2. ez.
(Nemzeti Múzeum.)

XII.

Balra fordult mellképe.
1.
.

— Kétfej sas
:
.

,

mellén Krdély hármas czímere.

M THERESIA D G R
.
. .
.

.

IMP
,
.

.

HV BO REG
. .

:

Fej-

díszszel és fátyollal ékes balra fordult feje

mellét palást födi.
.
. .

X AR AV DVX BV M
.

.

PR TRAN CO TYR
:

1779.

Két fénykörös fej koronázott sas, mellén koronás paizs, mely Erdély hármas czímerét foglalja magában; a téren H. S. alul (4.)

XIX. Tábla,
2.

3. ez.

M THERESIA D G R
.
.

.

.

IM

X AR AV DVX
• •

BV

ME

GE HV BO R. PR TRAN CO TY
.
. . .

.

.

1764.

5 arany nagyságú.
(Nnemzeti Múzeum.)

M. TERÉZIA.

jt-Q

XIII.

Balra fordult feje.

-

Kétfej

sas, mellén Erdély

hármas czímere.

A. Két arany nagyságúak.
1.

M THERESIA D G RO

.

.

.

.

I

.

GE HV BO
.

.

.

diszszel ékes balra fordult feje, csipkével díszes mellét palást födi.

RE

Fei-

1764 Két fénykora* fej koronázott sas, mellén koronás paizs, mely Erdély hármas czímerét foglalja magában alul

. .

X

AR AV DVX BV ME P TRAN 00 TY
.

.

.

.

;

:

(2.)

XIX. Tábla,

4. sz.

(Du Val, Mon. en Or. Suppl.

p. 35.)

2.

M

X
X
A
téren
4. 5. 6. 7.
8.
:

Mint

THERESIA D G R IMP GE HV BO RE
.

:

.

.

.

.

.

1.

alatt;

de 1765.
'

t A'ne lordult feje özvegyi fátyolban.

*

'

THERESIA
. •

D G R
'
• •
. .

I

HVN BOH REG
. . .

.

Balra

AR
Mint
Mint

AV DVX BV M P
3.

TRAN CO TYR
. •

.

H. G.
alatt; 1769. a téren
:

1768

H

G.

3. alatt; 3. alatt; 3. alatt;

1770.
1771.

Mint Mint

1773.

Hasonló; 1774.
Szintolyan; 1776.

9.

10.
11.

Mint

3. alatt;

1777. a téren
:

:

H

S.

Hasonló; 1778. a téren

H
:

S.

12.

Szintolyan; 1780. a téren

H

S.

(Mind a nemzeti Muz.)

160

M. TERÉZIA.

B.
1.
.

Egy arany nagyságúak.
.

M THERESIA D G RO I GE HV BO REG. X AR AV DV BV MEDI PR TRAN CO TY 1746.
. .
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2. 3.

Hasonló; 1750.

Mint

1. alatt.
. .

X AR AV DVX
4.

BV

ME PR TRAN CO TY
. . .

.

.

1751.

Mint Mint

1. alatt.

X
5. 6.
7.

3. alatt;

1753.

Hasonló; 1754.
Szintolyan; 1755.

Mint
.

1. alatt.
.
.

X AR AV DVX BV MED
.

.

P
.

.

TRAN CO
.

.

TY
.

.

1756.

8.
9.

Hasonló; 1758.

M THERESIA D G RO
.
. : .

I

.

GE
.

.

HV BO RE A
. .
.

többi mint
10.

7. alatt;
.

de 1758.
.

M THERESIA D G RO
.
.

.

I

.

G HV BO REG.
.

X
11.
12.

Mint
Mint
.

7. alatt;

1759.

9. alatt.
.

X AR AV DVX
Mint
9. alatt.

.

BV ME P TRAN CO TY
. . . .

.

.

1761.

X
13.

Mint

11. alatt;

de 1762.

Hasonló; 1763.
Szintolyan; 1764.

14.

15.

M THERESIA D G R
.

.

.

.

.

ÍM

.

GE HV B REG.
. .

.

X
16.

Mint

3. alatt;

1765.

Mint
.

9. alatt.
. .

X AR AV DVX
17.

BV ME P
.
.

.

TRAN CO
.

.

TYR

.

1765.

Mint Mint
.

1.

alatt.

X
18.

11. alatt;

1765.
.
. .

M THERESIA D G R HVN BOH REG. X AR AV DVX BV M P TRAN CO TYR 1765.
.

1

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

19.

Hasonló; 1767.

20. Szintolyan; 1768.

21 . de 1778. G. ausz- cseh és burr/und-lotharingi czímerek. a téren H S. 111. 25. AV DVX . de a téren H S. BO . X ARCH .) XIV. . MAR . . N : D LO . . Mint 1. a téren : : : Mint 22. Muz. Tábla. 1745. körötte magyar. M THERES D G R . BO. 161 21. CO TYR .D. Fejdíszszel és csöresével díszes balra fordult csipkével ékes mellét palást födi. THERESIA D G REG HVNG BO feje. alatt. 1777. . . TERÉZIA. 18. Egy arany nagyságú. B .) ÍRtiy eedély khmei. M . faragott karimájú koronázott paizs szívében koronás vérten Erdély hármas czímere látható.D. — Erdély hármas czímere. . REG. P I . BV . 1770. X 23. XIX. TRAN . .AD. Hasonló. Mon. . 5. alatt. 1741. Szintolyan. BV . : X ARCH ETR : A D : . . Mint 24. X AR téren : . Virág-füzérekkel ékes. D 1742. X. en Or. S. (Mind a nemz. . . . MAR THERESIA D G REG HVN . balról cseh és burgund-lotharingiai czímerek állanak. ETR . (Nemzeti Múzeum. HVN BOH .) 2. . p. TRA . REG .M. : . M THERES D G R . : . Balra fordult mellképe. a H 22. alatt. M . PR . B . Balra for- dult feje özvegyi fátyolban. 1 . 3. 1.M. a téren : H. . PR TRAN . jobbról ma- gyar és ausztriai. H G.L. triai . HV . 1777.B. 1780. . sz. CDu Val.

. GE HV BO RE . 2. nem. . . a téren . . . Balra fordált 1. 1765. 1... . . H . . B . . . . . TYR . M THERESIA D G RO . . . S . X alul : AR . THER 1) . : . . mellén Erdély hármas czímere. . BV ME P . ren : M THERES D G R I HVN BOH REG. 1759. . Mint 2. . : '/. . REG . XVI. . . . . . . . B . alul : V2 - (Mind a magy. M THERESIA D G RO X AR AV DVX B M . 162 M TERÉZIA. Két fénykörös fej koronázott sas. G R . Tábla. i alul 3. . . . . . . a téH G alul % THERE D G R I HV BO REG. . 6. alatt. 1762. . AV . X 5. . ME P TRAN CO TY . . — Kétfej . GE HV B REG. . Mint . . - XV. . . . . G . .:<• 4. . X A AV DVX B M P TRAN CO TYR 1774. . alatt. TRAN CO TY . G R . : H . . M THERE . . . sas. alul V2 : XIX. alul . Fejdísz- szel ékes balra fordult feje. . . I M . . sz. I . . . Fejdíszszel ékes balra fordult feje. feje. . : . Kétfej 1) : sas . . . mellén Erdély háiinas czímere. . . . . M X A A DVX B M PR TR CO TY 1780. DVX . . (JO . Halra fordált feje. I . . mellén koronás paizs. X AR AV DVX . — . . . . T GE H BO RE. 1765. 1. . Múzeumban. mely Erdély hármas czímerét foglalja magában. . I . . TRAN . 6.

X PRINCIPE TRANSYL Koronázott ernyzetbe . (i. mellét palást födi. koronázott paizson Erdély hármas czímere. 1778. . 1780.. Koronázott paizson Erdély hármas czímere. (Nemz. . . (Neui. . M. 163 X alul : A . Múzeum. mellén V. . 8. AY .. a téren : H S . foglalt paizst Erdélv hármas czímere díszíti. . B . X '/. 7. S. a téreo : H. .) 21 * .. Mennyezetbe foglalt Erdély hármas czímere. — . 1778. sz. Mint 2. Mint alatt. AV 2. I . Tábla. l> MAR THERES G REG HV BG . . '. 3. Tábla. XIX. . 174i». X alul : A . P TRANS : 1768. H . alul : Y. Tábla 9. I) . koronás paizson Elrdély hármas czímerei láthatók.) XVII. REG. THAXS . TEKÉZLA. . sz. sz. Balra fordult feje . . XIX. 2. II . M . 4.. alul alul : V. Két fénykörös fej koro- názott sas. B . Múzeum. Fejdíszszel ( : s csr- ösével ékes balra fordult leje. : 74 . . a téren H S . alatt. M THEB D G R . (Nemz. XIX. íratlan .) XVIH. Múzeum. DB PR .

PR TRAN . sz (Nemzeti Múzeum. Koronázott paizson Erdély hármas czímere. milanói boa. stájer leheg grif (itt oroszlán). Forintos. 1778. és görczi (Goritia) két mászó oroszlán 11. melltvel díszes fzött X AR AV DVX BV ME . A. lotharingiai (Lorraine) csonka sasok. Fejvál- díszszel és csörcsével ékes balra fordult feje. mellén 15 czímer. .. 1755 * Két fénykörös fej koronázott sas mellén koronás paizs melynek közepén Erdély hármas czímere tnik föl. Tábla. . . . kasztiliai vár. : : : : IM . körötte a paizs fens osztályaiban dalmát fejek. XIX.. . GE HV BO REG . TY . M THERESIA D G R . karantáni (Carinthia. H . láthatók. .) XX. S. burgundi heveder (balteus) és A lángot paizs alsó osztályaiban : karáni (Carniolia. ausztriai csikolat. Balra fordult mellképp. sz. XIX. . : és horvát koczkák foglaltatnak. XIX. (JO . . (Erdély fentiroli sas állanak. — Kétfej sas. X V. . magyar ketts kereszt.164 M- TERÉZIA. Kárnthen) csikolaton három oroszlán. Tábla. koronázott paizson Erdély hármas czímere. 10. lát palást födi. cseh oroszlán . Krain) sas. . íratlan. paizs közép téréin : A tebb).

Múzeum. . mellén koronás pai- zson Erdély hármas czímere látható. alatt. .M. Mint 1. . . 3. . . kisebb. . . 1762. X Mint 1. 30 kros 1. Hasonló. 1. 1760. . MARIA . M THERESIA D G R . . Tallér M THERESIA D G R IMP GE HV BO REG. . . XXI. Vl\ Tábla. . . TERÉZIA. . sz. . . . Arany. . GE HV B REG. : . Muz. . . . X foglalt két fénykörös fej koronázott sas. . X AB AY DVX BV ME PR TRAN CO TY 1756. 12. 2. 1759 X. . X 4. 1. . I . : : . . 1765. . M THERESIA D G R IMP GE HV BO X AR AV DVX BV ME PR TRAN CO TY 1. 2. C. 1761. . . . . . . Tíz arany nagyságú. Hasonló. 30. 165 B. X A külkarimán IVSTITIA ET CLEMENTIA. alatt. Csüllbe (rhombus) foglalt balra fordult . M PR TRAN COM . . (Nemz. . : . . . % forintos. . . vagy .) . RE. . GE HV BO REG. EVI . alatt. . . . . TY . THERESIA D G RO . de az elólapi körirat végén HV BO RE. X Csüllbe AR AV D B . képe alul . . háromszögben . (Mind Mint a nemz. . . . . .

IMP . 13. 1017. sz. . Appel's. ül. 1755 X alul : 20. M THERESIA D G R 1. . pálmaág között közepett koronás vérten Erdély hármas czímere látható. balról cseh és bnrgnnd-lotharingiai czímerek állanak. . 14. . Pálma- s babérág koszorúba foglalt balra fordult képe. . . Tábla. BOH . . Tábla. B . alul : 20. AV DVX BV ME PR TRAN CO TYR • . . X. Mint alatt. 2. . .166 2. lbe foglalt balra fordult képe. . . 4. 1. . • . . rajzolva. 20. • . XIX.DG. M THERESIA D G R IMP GE HV BO X AR AV DVX BV ME PR TRAN CO TY . . PR TRAN N D LO BA M . M. 1770 X a téren H G. . X ARCH ETR . n. . REG. alatt. . . . . D . REG HVN . 3572. . BOH . . sz. REG . HVN . 3. II. . . . . X AR 5. : G . babér. . • . . alatt. TERÉZIA. 1765. Abth. M THERESIA D G R Dl GE HV B RE X ARCHID A VST DVX BVRG CO TYR 1764 X 3. . . . R . alul . és ausztriai. M - THERESIA D . P TRAN CO TYR és 177G * Két fénykörös fej koronázott sas babérkoronás paizson Erdély hármas czímere alant : pálmaág között. . H . MARIA THERESIA . • . 1765 X Mint Mint • 2. XIX. . háromszögben .és . Húszas. Csül30. A D . jobbról magyar Csüllbe foglalt koronázott paizs. . Bd. Mint • 2. Repert. . a téren : 1744. X AR AV DVX Bü M . • : . : • • • . . . IMP : • HV B REG. . s gyjteményébl le- XXII. mellén a téren : látható. . alatt. . . G . X 6. leírva. .

. . 1773 1774 X a terén a terén : H II : G. . AV DVX BV ME . . . 4. (J(J Két fénykörös fej koronázott sas. jobbról magyar és ausztriai balról cseh és burgundi czímerek állanak alant . jg'T 7. sz. 8. JM . GE . .M. Í172. (i. mellén koronázott paizs közepén koronás vérten Erdély hármas czímere látható jobbról magyar és ausztriai balról cseh és burgundi czímerek állanak alant XVII. Fejdíszszel és csörcsével ékes balra fordult képe. M THERESIA D G R : . alatt.) XXIIi. HV . 177Í). X AR . 1. HV B0 REG . 1. X AR AV DVX BV MEDI PR TRAX • . : XV. . . . REG 1751. (Langer. TRAN C0 TV . alatt. sz. . . . alatt. Mint Mint 1. alatt. .) XXIV. PR . Mint Mint (i. mellét palást födi. 17 krajczáros. . II Mint X : 10. alatt. Két fénykörös fej koronázott x : XIX. . 1780 X X a téren a téren S S. mellét palást födi. Tábla. M THERESIA D G R . 15. 1. IM . 15 kmjczár os. . TEKÉZIA. 11. TV 1750 mellén koronás paizs közepén koronázott vérten Erdély hármas czímere látható. . . 1. Fej- díszszcl ékes balra fordult képe. Gffl . XXIV. i>. Tábla. . B0 . . . sas. : H (Mind a nemzeti Muz.

mellét bogláros palást födi. XIX. alatt. . . . . GE HV BO . Tábla. : : : . • • RE. .168 2. CO TY • • Két fénykörös fej koronázott sas. M THERESIA D G R . X AR AV DVX BV M P TRAN CO TYR 1780. IMP . . . . 8. szel ékes balra fordult képe. (Nemzeti Múzeum. M THERESIA D G R • . XIX. .és pálmaág között négyszög talap 10 látható. . e s. . Fejdísz1764. 16. HV BO . . mellén koronás vérten Erdély hármas czímere tnik föl. . X. Pálma- s babérág koszorúba foglalt balra fordult . : . alul : VII. . Mint 2. X Két fénykörös fej koronázott sas. BV ME . Hetes. .. . GE HV BO . • . TERÉZIA. . alul : 10. .) XXV. a téren : H. 3. GE . alatt. . . IM . M. . Mint 1. Tábla. . . .) . M THERES D G R • . alant babér. X AR AV DVX. . I . BV ME P TRAN • . Tíz 1. X AR AV DVX homlokzatán : BV ME PR TRAN CO TYR . alul : VII. GE HV BO RE TRAN CO TY 1763 X . 2. 1. mellén koronás paizs. RE. . (Nemzeti Múzeum. . M THERESIA D G R . 17. . . . (Nemzeti Múzeum. IM P . . . 1764. . . mely Erdély hár- mas czímerét foglalja magában . sz. REG 1765 . 2. feje. X AR AV DVX . . . . sz. • .) XXVI. . M THERESIA D G R IMP HVN BOH REG. . 1762.

ME . RE . THERES . 1 . . 22 . Tábla. BO . 1) . R .J M. XIX. I M . mellén sz. Fej- díszszeJ ékes balra fordult képe. . 1780 Két fénykörös fej koronázott sas. HV . Így XXVJI. . . sz. Koronálátható. 20. REG PRI . Tábla. G . M P TRANS . . . mellén koronás paizson Erdély czí: merei állanak. krajczáros garas. S. A\ .) Balra fordult feje. sz. D G R : . . :!. TEKÉZI \. :'». mellét palást födi. . Tábla.). özvegyi fátyolban. X ARCHID zott . XIX. M . TRANS1 L745. 1) . Hasonló. 1774. (Nemzeti Múzeum. mellét palást födi. REG X . XIV 2. . 10. <. 4. . 1765 X koronázott sas. 1) . . . X AR AV DVX Két fénykörös íi-jü BV . 1$. GE HV BO . balról cseh és burgundi czímerek állanak. P TRAJN . a téren : H G. CO TY . alant : E (Álba . . HVN . . alatt. a téren : H.lulia. 1777. MAR THEKESJ . . : '. Mint 3. alant 3. X AR AV D BV . . . paizs szívében koronás vérten Erdély hármas czímere jobbról alul : magyar és ausztriai. BO . MRUT KKUKLT k-HMKl. Három 1. 5. BVR . THERESIA . . Fejdíszszel és csere/ével ékes balra fordult feje.

Tábla. (Nemzeti Múzeum. . . . X AR AV D hatók . GE HV . Krajczár.) . . . Erdély hármas ezímerével díszes koronázott paizs.170 M. (Nemzeti Múzeum. XIV.és pálaxiaág között. . . REG . Koronázott paizs. 22. Garaska. paizsba foglalt fölirat. GE HV BO RE . TKUI'. 1747. 21. Fejdíszszel ékes balra fordult .) XXX. xxvm. BV . . . Tábla. . (Nemzeti Múzeum. 1765. ez. XIX. Tábla. . 23. I . Fejdísz- szel ékes Íjaira fordult képe . Félgaras. . . P TRAN C T 1762. X POLTVRA XIX. . mely Erdély hármas czí- merét foglalja magában. sz. mellén koronás vérten Erdély czímerei látalul : 1. M THERESIA D G RO . mellét palást födi. Két fény- körös fej koronázott sas. babér. feje. BO .) XXIX. M THER D G R . . . .ZIA. . M . I . X FIN GRESCHL sz.

15. XY. E. II. S.czínlapjaiból). I). (1770.».) bányász fémrögöt hord az olvaszdába. I. alant: PET. . Senatus Popolusque Daciae. díszes fegyverzetét és hátul csomóba kötött hölgyszrmével ékes palást födi. S. H. 178() A. REG . Tábla. Fémer a: erdélyi bányászatra. HER . mellét széles szalagról tuo-g aranygyapjú díszíti. 1790.1 o Z S E F. [-rans] X l\t : t Magna LVanIa soLe et LVxa potens ast DIgna soCIa Venere potentIor. Rövidítések és jegyek I. (Imre egyetemi tanai. &C . Feuierek. fecit. HOFER FEO. sz. 22* .IT. COR . D . B . (. loSKIMI 11 . &. Arany . Joannes Nep. G . év után Álba Júlia. X. lTiít'. A. I. Wirt P. II . . Halni fordult mellképe födetlen fejjel. WffiT. V. S . (í. és ezüst forgalmi : érmek... R . felfésit fodorított hajjal.

a nemz. . többi mint 1. II. AVGVSTVS A . MDCCrómai jelmezben. II . FELICITAS DACIAE. jozsef. Balra fordult babér- koszorús KRAFFT F. 2. alul : 1 . római öltözékben jobbra lépdel paripán. (Senatus Populusque Daciae Optiino Principi. kfal- kon mával ékes Erdélynek jobbról személyesítetett Adakozás érmet ömleszt. Muz. . IOSEPHVS WIRT F 2. 1. X ADVENTUS AVG MDCCLXXIII alant : . (Nemzeti Múzeum. hármas czímere díszkedik következ fölirattal P . II . . II.) 3. . József babérkoszorús fejjel. a kapu fölött : koronás paizson Erdély S . X (Ezüst és réz. a nemz. 3. II PIVS . EOSEPHVS feje . . FÉLIX AVG alul: fejjel. alatt. sz. alatt. alatt. PROFECTIO AVG. II. . PIVS . Mint Mint 2. Balra fordult babér- koszorús alant : KRAFFT F. II.) . kíséretében várkapuhoz közelít . Tábla. réz. (Schau. alatt. 350). PRINC . telszaru- XX. sz. 3. személyesített Adakozás . . XX. czímerét tartó s .) ín. X LXXIIJ.) X : . . Tábla.172 ír. .und Denkmünzen. X Mint 1. II. balra lép- József babér koszorús del jából paripájáról jobbját nyújtja az eltte térdel. FÉLIX AVG . 4. Muz. IOSEPHVS feje . Q D OPTIM . (Ezüst és réz. József erdélyi utazása.

1789. hátul csomóba kötött hajjal. 5.1 . -z. Két fénylát- körös fej koronázott sas kardot és kormánypálczát tart. D G R . a téren H. Balra fer- mellképe babérkoszorús lejjel hátul csomóba kötött : hajjal. HV . . alant : Lotharingia czímerei állanak. S .S . Forgalmi példányból rajzoltatott lo. .II düli .II.) . mellén Ausztria . mellét széles szalagról függ aranygyapjú kormánypálczát s ékesíti. (Álba Júlia). mellén arany- gyapjúba foglalt koronás paizson Ausztria s Lotharingia czímerei XX. . Balra fordult mellképe.. Két fénykörös fej koronámellén aranygyapjúba foglalt : koronás paizson Ausztria G.TÓZSKF. . . GE . IOS . Kétfej ms. 2. alul E. REX . [OS . alant K. BVRG . II . . LOTH M D H . REX . I . — . 173 IV. Tábla. tart. . s Lotharingia czímerei. Balra : fordult babérkoszorús teje. Jelmondat. BO . (Nemzeti Múzeum. Halra fordult feje. . D . sz. A . I) G R . (Álba Júlia. . XX. 4. A GER IER .) X zott sas VIRTVTE ET EXEMPLO kardot és 1768. Tábla. . X ARCH ha tók. A .

. . alant : Lotharingia czímerei állanak.S. XX. D BVRG LOTH M .H. . 1. X X . . . alatt. 5. YJ. a téren . hárul IOSEPfl II D G R I S A GE REX A A LO II D Két babérágba foglalt balra fordult babérkoszorús feje. mellét széles szalagról függ aranygyapjú 1. X . : H : G. 3. Mint Mint 1. . babér. . .G. G.és pálmaág között. sz. GE bajjal. alatt. . • • ékesíti. 1. . alant : E • (Álba Júlia.I.R. alul : E. D • HKT 1783. . Mint .174 II. a téren H 4. 2. . alatt. minden jegy nélkül. csomóba kötött bajjal. líEX . X a téren : VIRTVTE ET EXEMPLO . 20. )SEPH . . • • .A.A. .I. . mellét széles szalagról függ aranygyapjú ékesíti alant : E . S. Húszas. X ARCH <?. 1779 X Két tart. H I) .D. Tábla. 17W0. . I< a téren : H S.S.H.) foglalt balra fordult babérkoszorús teje. GERM HV A VST • B( ) REX • . kormánypálczát és gömböt és júba foglalt koronás paizson Ausztria H.) vn. (Nemzeti Múzeum. LO & M hátul . A A . . & M . Hasonló. 1780.G.D. fénykörös fej komellén aranygyap- ronázott sas kardot. IOSEPH . csomóba kötött . Tízes. JÓZSEF. <». 1765 1778 . Két babérágba (Álba Júlia.) .R.

A. -Mint |. alant : let széles szalagról aranygyapjú 1777.BO.GEBM. 7.11.II. (Nemzeti Múzeum.. 8 (Löffler. ÍMP S .n.S. koronás paizsou Ausztria : ren H . : a terei. (.LOAM. babérkoszorús ftiggó teje. .nellén aranygyapjúba foglalt •>. a jegv. 1()s : n.A. : II . I) .D.G. • 177(5.D G E. (Álba Júlia.. az. HETK' . . . M . pesti fogorvos gyújteinéuyéböl. 1782 X a flOSEPH. X E. (i.KEX. mi HET L790. X VIRÍTTEET EXEMPLO om^ott lalt .A.) VJÜ. m XX. X AVST ü B • LOTH . Tábla.. Q.I.s garas.) VIRTVTE ET EXEMPLO.„. I> .) . Két fénykörös fejíí koronázott sas kardot es kormánvpálezát tart.A. . . . ez.. Italra fordult hátul csomóba kötött hajjal. s es kormánypáfczát tart. ^. H.G. BVRG • LOTB M .I.nl„ Két félkörös fej ko. l\\\\ . Tábla. XX. . h. ROM . ••ilul : X ARCH AVST • . al] : aranygyapjúba fog*_ Lotharingia czfmere t muiI< a babér.D.E.B. a terei.S. melékesíti. . . Három 11>. A-rajc:á)v. tereu ARCfl semmi jegy. -• :: . alul A GEB HVNG BOH .és pálmaág között 10.B.HV. 1770 X sas k . [) .U.H. alatt. JÓZSEF. .G. terén se.

. . I . a téren . . 1773. . 3. a téren (Nemzeti Múzeum. "• József. alatt. .. IOS H . X ARCH semmi jegy. . D . . . A D BVRG LOTH M D H . . alul : E. : H S . . A GE HV BO REX . G. Mint 1. .176 2. . . 1785. G R .

sz. 12. . IMP . ET . X Mint 1. (Nemzeti Múzeum.V KliML-.) CAES LEOPOLDO II P V AVG HOMAGIVM. osztott fölirat. sz.II. kígyózó szalaggal magyarok czímerei hithatók. . nyilt szárnyú az oltárt. IMP . N.I. . DEC MDCCXC. 23 . lf. . Arany és ezüst forgalmi érmek. . alatt. Balra fordult ba- bérkoszorús feje. . B. . l'RAESTIT CLAVDIOPOLI XXIII.T X zatán ez sas a PIETATE áll : . . LEOPOLDYS : . . . ez alatt nap és hold a székelyek. 11. alul I. LEOPOLD. sz. Fémerek. . V . 1. 2. Tábla. II . . . CONCORDIA. AVGVSTVS V. ÍO. ET CONCOKDIA Tömjénzö oltár. X PIETATE . CAES LEOPOLDO II P F AVG HOMAG1VM PRAESTITVM CLAVDIOPOLI XXIII DEC MDCCXC. . ÉBDY KKDKt. Tábla. XX. XX. . . P . XX. WIR. . 9. Tömjénz oltár. 1790—1792. FIDEI fölirattal és Erdély hármas czímerével. . . Tábla. I. mint szászok czímerei körítik. : . Hódolati fémerek. A. . magát a egybekapcsolt hét vár. . Hat sorra 3. homlok- FIDEI .

. .és pál- maág között 20. Tábla. S . S . X ARCH . arany. «• LBOPOLI>. . alatt. HET 1791 . 1791. II D A . . LEOP . . l) . Balra fordult feje. II . 1792. . . alatt.) m. .) . 2. de kisebb ezüst. XX. (Nem. baljában keresztes gömb. Múzeum. arany. — . mellén aranygyapjúba foglalt koronás paizson Ausztria és Lotharingia czímerei állanak . -Gr .178 4. . Két fény- körös fej koronázott sas kardot és kormánypálczát tart. I . R IMP . X ARCH nek föl. Mint Mint 3. mellén Ausztria s Lotharingia czímerei. mellén aranygyapjúba foglalt koronás paizson Ausztria s Lotharingia czímerei tn- XX. 13. Hasonló. LEOP . alatt. 5. : E. alul babér. Mint 1. . (?. A GE HV B REX . . A GERM HV BO REX . sas. sz. . 14. alant . Két fénykörös fej koronázott sas jobb lábával kardot és kormánypálczát tart. . Balra fordult babérkoszorús feje. . sz. . . 7. . (Nemzeti Múzeum. Két babérágba foglalt balra fordult babérkoszorús feje . Húszas. alul E. D G R . AVST D BVRG LOTH M D . : . (Nemzeti Múzeum. 1 7. BVRG LOTH M D H . 1. . Tábla. . Kétfej . 3. .) n.

: . I. A. . C. F. Mindkettnek arczképe szemközt. WVRSCHBAUER. Arany . Mint 1. 1. de a TVTATVR ET AVGET (Nemzeti Múzeum. Féuierek. . MÜCCCXVII Ég oltár. ALVINTZ. J . . alatt. IN . . erdélyi utazásra. : Alul FEUCITATEM PERP VOVET CAPIT TRANSILV . melyre Vestaszz hála áldozatot önt.I. . . . 23 . a egyház. . KKRKNCZ. 1792—1835. . MELIORE . . X ONE . jobbról föl. . . Fémer az 1. ezüst éa réz forgalmi érmek. DOTATI. felhkben sugár- XXI. Tábla. . balról messze távolban Alvincz tnik körbe foglalt kereszt lebeg. 2. sz. . . . . AVGVSTIS HOSPITIBVS PRO . . : . B. FRANCISCVS AVST IMP REX VNG M PRL\ TRANS CAROLINA AVGVSTA IMPERATRIX Fent TVTATVR ET AVGET Alant FÉLIX A A IN DACIÁM ADVENTVS . .) hiányzik.

Kisebb körben AYST IMP HVN REX CAROLINA A VG VST A IMP. . XXI. sz. Tábla. alant : C. . föl. Nagyobb körben PRINCIPIS EST VIRTVS MAXIMA NOSSE : FRANCIS< VS : I . A zöM balra ledl. Állva verest. Mindkettnek bauer F. Tizenkét sorra osztott fölirat. mert a nap és hold a székelyek. . •) Itt és nyílt szárnyú sas a az érmész rosszul jelzi az Erdély czímereirrek színeit magyarok czímerei nem ezüst. a bíbor balra megyén Koczkázott négyszög búsfeketére mutat. A ezímertan következ szabályok czímermezök színeit: Pontok aranyt tesznek a jegy kihagyása ezüstöt. 3. Wnrsch- PROSPERO SOSPITI ADVENTV AVGVSTI ET AVGVSTAE CONSILIO ET ARMIS PACATO RBE DICIONES AVSTRIACAS SVBDITOSQVE OVANTES EELIOI ITINERE LVSTRANTIBVS DEVOTE ADDICTA LAETA PROVINCIA DACIAE KAL 30. SVOS. Szintazon erdélyi utazásra. CIÁÉI FRANCISCO I CAES ET OAROLINAE AVG PRIMAE DAINVISENTI IMPERATRICL MDCOCXVU Virággal koszorúzott Alant DACIA LAETA : . kék színt fekve vonáska jelent. sz. az homlokzatát színekkel jelzett*) Erdély czímerei X felhk YIDISSK SAT EST. . Tábla. . (Nemz. II. hogy álljanak. . tz. XXI.) III. teljes fényben ragyogó nap legyzi a sötétségét. A 2. AVG MDCOCXVU.IgO I. PEKBKCZ. X FAVSTO . hanem kék téren szerint jelzi a czímerek és s : kell. Múzeum. és magasan füstölg oltárra babérszálat díszítik. nemt oltár a lángot vetett. (Nemzeti Múzeum. öszvefoglalt balra fordult képe. . . . Ugyanazon : erdélyi utazásra.

kardot és s kormánypálezát tart. Balra tordúlt babérkoszorús feje. A VST DVX • BVRG . tart. FRANC REX . XXI. . Balra fordult feje. (Álba Júlia. FEttENCZ. Tábla. I . 2. X A . • II • I) G R . fél és V. . BO REX . XARCH FLAN nás . AVSTRIAE IMPERÁTOR . IIVN . német és cseh három korona s arangyapjú foglalják el. 5. Mu/. FRANCISCVS I I) . .s:. sí. A GER HIE . . HON . Balra fordult babérkoszorús feje. B. sas . IMP . • . A . Két fej koronázott jobb lábával kardot és kormány- pálczát baljában keresztes s gömb.) . szögeit magyar. sas. alul E. alul : E.. Balra tördúlt babérkoszorús feje. . . Koroná- zott két fénykörös fej sas. S . LOTH BRAB . A . mellén aranygyapjúba foglalt pai- zson Csehország. 18 l IV. Endre máskép burgundi döntött nagy kereszt. . BOB .<'iira. X ARCH A . Kétfej . XXI. S : . (í : . . alul E. . sz. . VEN GAL LOD sas. 4. D G R . mellén ketts czímer. HVN . Ausztria Lotharingia czímerei állanak. (Koro1797. mellén ko- ronás paizson Ausztria LotharÍDgia czímerei láthatók (Xemz. Tábla. Balra fordult feje. BVRG LOTH M D H . . tallér). L. LOMB ET. 1825. — • Kétfej . koronás tallér.I. FRANC . I) . . II. COM . .) /v/é. REX . 1792. II . Forgalmi példányból rajzoltatott le. A. GE HV . mellén hármas czímer.

A VST . .otharingia XXI.) VI. baljában keresztes sas. jobb lábával kardot és kormány pálfoglalt koro: gömb. .jg2 2. . alant . .H. . 20.D. D BVRG LOTH M ü HÉT . pálczát IIVN BOH LOMB ET VEN GAL LOD IL REX L824.S. 6. jobb lábával kardot és kormánytart. több lovagrenddel czímerei állanak. .G. mellén aranygyapjúba názott paizson Ausztria s Lotharingia czímerei állanak. X ARCH . . Tábla. . koronás tallér. sz.I. . . . évi /. FRANC . . . Tábla. Két fej koronázott sas.A. . 1 795 X Két fénykörös fej koronázott czát tart. két babérágba foglalva . FRANCISCVS fordiilt I . . Csehország Ausztria s 1 . ez. '• FKBKSCZ. Tallér-. 1. Babérral koszorúzott balra fordult feje. AVSTRIAE IMPERÁTOR . rajzoltatott. baljában keresztes gömb. mellén aranygyapjúba foglalt és . : E. . G . GERM HV BO REX . . XXI. D . Szintolyan és ugyanazon V* 1 797. ?. .R. Forgalmi példányból Húszas. X A A . Balra repkénynyel koszorúzott feje alul : E. (Nemzeti Múzeum. 3. díszített paizson . alul babér és pálmaág között.

alul • b) . mellén arany- gyapjúba foglalt koronázott paizson állanak. (Nemz. 1795. Tábla. de alul babér és pálmaág között LO. . de a sas mellén korona ne'lküli paizson. . BOH . Hasonló. XXI. 1 2 krajczáros. 3. 1795 . Ausz- tria s Lotharingia czímerei láthatók. ü G AVST IMPERÁTOR . 1835. FRANCISCVS IIVN [ . Mint 1. 7. 179(5. KÖN . I ízes. alatt. KREÜTZER 8. alul . Csehország.és pálmaág között E. alatt. de tejet befoglaló két habérág hiányzik. (Nemzeti Múzeum. . . Mint 2.) . 4. . VEN . 5. babér. Muze. ez. Ausztria Lotharingia czímerei X 12. alatt. Két fény- körös fej koronázott sas kardét és keresztes tart. GAL . (>. Szintolyan. 183 2. 17l>7. ERBLANDISCHE . Mint 2. LOMB ET . IL REX A 1824.ura.KKUKNI'Z.) VIII. LOD . SCHETDMÜNZ gömböt s . . 1828. KAI. : E. X A .

.) X. . FEBENCZ. BOH . (Gyulafehérvár. . alatt. FRANCJS* ÍVX !VS . fej koronázott jobb lábával kardot és kormányfoglalt 3.I s'4 I. IMP . ('süllbe foglalt két lénykörös íéj koronázott sas. sz. 1826. . Hetes. A . . alant . . Tábla . . X A A . jobb lábával tart.) XXI. pálczát baljában keresztes 10. (Nemzeti Múzeum. a téren VII. . . mellén aranygyapjúba XXI. gömb. REX . 1830. Babérral koszorúzott balra fordult feje. 2. LOMB ET VEN GAL LOD sas. II . Három 1. . I . Tábla. krajezáros garas. ü G R . babér- és pálmaág. évszám és E. . D G AVST IMPERÁTOR . Két tart. (Nemzeti Múzeum. 3. Hasonló. . szám. 1802. : E. kardott és kormánypálczát baljában keresztes gömb. . ez. . mellén arany- &y a PJ UDa foglalt koronázott paizson Ausztria s Lotharingia czímerei ál: lanak.) . 1828. Mint 1. IX. 9. FRAN< !. . A GE HV B REX A . I . X Díszített esüllbe foglalt 7. S . IL .

: . FRANZ KAIS V OEST KOEN Z HVN BOEH GALIZ U LOD Csüllbe zárt balra fordult babérkoszorús feje alul E a esüll behorpasztott ke't oldalánál 15. . Réz 30 krajczáros. a esüll négy oldalán kivül. Szemcsés csüllbe foglalt két fej koronázott sas kardot kormányesüll pálczát tart. .I. . BÖ . . X FÜNFZEHEN KREÜTZER ERBLAENDISOH 1807. : . . . 3 krajezár. Köze- XXI. LO pett . . BANCO ZETT THEI- LVNGS MÜNZ Z XXI. K. . 15. szám szinte négy- szer adatik el. Babérral koszorúzott balra fordult feje. FRANZ KAIS * V OEST KOEN * Z HÜNG BOEH * GALIZ U LOD Szemcsés csüllbe zárt babérral koszorúzott balra * . mellén aranygyapjúval körítet 30 oldalain kivül olvashatni : láthat/*. alul : E. el. . a esüll horpadásainál : kétszer adatik . . . sz. 30. GAL . WIENER ST . 185 XI. Kéz 15 . . X * DREYSSIG * KREÜTZER * ERBLAEND szám * ISC11 e's . a . * . 12. . . L" . tart. a esüll olda. FRANZ KAIS V OEST KÖN Z HU . Tábla. . alul : K . . . FERENCZ. sz. Tábla ÉR]>Y ERDKI. . . krajczáros. .V ÉRMEI. . . foglalt kétfej sas kardot és kormánypálczát 15. tbrdúlt teje. . . 1812. 24 . . XII. . 30. lain belííl olvashatni WIENER ST BANCO ZET THEILUNG Z . 11. Szemcsés csüllbe mellén 15. X : 3 SOHEIDMÜNZE DER WIENER WAEHRüNG KREÜTZER. szám kétszer fordul el. 1807. .

Koronátart. SCHEIDEMÜNZE s . . Ausztria Lotharingia X EIN KREUZER XXI. Tábla. FERENCZ.186 I. K K OESTERREICHISCHE . . 13. alul : E. zott paizson két fej sas. . XIII. jobb lábával kardot és kormánypálczát baljában keresztes czímerei láthatók. Krajczár. mellén Csehország. sz. .és pálmaág között 1816. babér. gömb.

) 2. f 1861. 6. félsas. . sz. (Arany : XXIV. FERDINANDO AVSTR IMP REGI HVNG MAGNÓ . . . PRINCIP1 TRAJSISILVANIAE jobb válla alatt : . X HOMAGIYM PRAESTITVM CIBIN1I MDCCCXXXVII 1. Múzeum. . . Koronával ékes herczegi palást mennyezett Erdély hármas czímere. Hódolati fémer. . Nemzeti Múzeum. D BOEHM F. . FERDINÁND. . . . 13. 5. 1837. : jul. . .) 24 . . . . Balra fordult koronás fej mellképe. Herczegi korona hold és alatt : fekmenteseu ke't térre szelt paizson felül : nap. Tábla. Dr. FERDINANDO A I REGI HVNG M P TRANSYLVÁNIAE Balra fordult babérkoszorús feje. Szabó. Tábla. X HOMAGIVM PRAESTITVM J . XXIV. sz. alul hét vár. 1835—1848. OIBINII alatt . . . MDCCCXXXVII . V. ..) (Ezüst nemz. . .

.

.(/< .y< .u /u// / .

.

.

.

v<y/r j//i -/)(///' / .//íV// J.1 m* o Vrr.

.

.

.

.

.

5íu .

.

' III QAzó?: OyOa/Aar^ .

.

. .

.

''/. 2S/c///i~ c/cuoru . - í'alÁ /Ar/erD.

.

ZáAo-t v .

.

. i oJb&TTAQsúsrié/^p.Í2 V . 2 l c - i.

.

. (/'n/i .

.

.

.

m ./ ^/// r/rA /.

.

.

.

-.\l»>. -c v i . v 5 / - • 3 I p _ I'V" . l VI.1 \ NAI.' I >.S'-VI .t* l! vV \ fi%> ni IKOÍ.'kk IU>I'.Curcrá U Rí I • /// 11.IA \ \ ^ ' | j V v I M*I'.R iKi.-l i'l v r. FV'I <'. n i.r •I .1.V|V.\ .V. ív i M m .H' ll ü^r I\ <<>(.I..l AI-KOlt* lti.\h-i.. v I.lXV VíiI.I.vi is V 1..»U<.

.

r llttL .y/. . .

.

'Jaé> \ .

.

.

.

.

.

\ A \ .\ I V ^ N.

.

.w.

.

.

.

-S .7at> xz/r i \.

.

.

.

CJ 2630 E7 Érdi. János Erdélyi érmei PLEASE DO NOT REMOVE FROM THIS CARDS OR SLIPS POCKET UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY .

. .••• • w.:***'* . . . 9*k :.'.•*:* •: '• - • •'/''* ..'• .