Chöông 3

:
Gheùp luoàng baäc cao PDH

1

2010-12-03

NOÄI DUNG CHÖÔNG 3
 Phaân caáp gheùp luoàng thöù caáp PDH.
 Chuaån chaâu aâu
 Chuaån Baéc myõ
 Chuaån Nhaät baûn

Nguyeân lyù gheùp luoàng thöù caáp
Kyõ thuaät cheøn.
Caáu truùc khung caùc luoàng E2, E3, E4, E5
Kyõ thuaät xen reõ
Maõ ñöôøng truyeàn.
2

2010-12-03

Mức 1

Mức 2

Mức 3
672CH

×7

24CH

×4

96CH

Mức 4
×6

Mức 5

4032CH

BẮC
MỸ

DS5
44,736 Mb/s

274,176 Mb/s

G.752
×24
1CH

1,544 Mb/s

6,312 Mb/s

G.733
G.734

G.743
G.746

480CH
×3

×5
32,064 Mb/s

×30

30CH

2,048 Mb/s
G.732
G.735
G.736
G.737

×4

120CH

8,448 Mb/s
G.742
G.744
G.745

480CH

×4

34,368 Mb/s
G.751
G.753

3

×4
97,728 Mb/s

G.752

64 kb/s

5760CH

1440CH

NHẬT
BẢN

257,2 Mb/s

G.752

×4

1920CH

139.264 Mb/s
G.751
G.754

×4

7680CH

CHÂU
ÂU

564,992 Mb/s

2010-12-03

Caùc caáp gheùp theo chuaån Chaâu AÂu

ĐỘ
ĐƯỜ

4

2010-12-03

Caùc caáp gheùp theo chuaån Baéc myõ Ứ Ố Ố ĐỘ ĐƯỜ Ề ưỡ 5 ự ưỡ ự ưỡ ự 2010-12-03 .

6 2010-12-03 .

Nguyeân lyù gheùp luoàng thöù caáp 7 2010-12-03 .

Nguyeân lyù gheùp luoàng thöù caáp ··· ··· ··· ··· A0 B0 C0 D0 A1 ··· A2 B1 t + t + ··· C2 D1 + ··· B2 C1 t ··· D2 t = T ··· A B C D A B C D A B C D 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 T ··· t T  N·T0 T0 8 2010-12-03 .

Söï khoâng ñoàng boä ñoàng hoà 9 2010-12-03 .

Ñoàng boä ñoàng hoà & tröôït bit  Caùc luoàng soá ñeán khoâng hoaøn toaøn ñoàng boä vôùi nhau  Xuaát hieän hieän töôïng tröôït bit taïi khoái gheùp keânh Ñoàng hoä chaäm do caùc bit ñeán chaäm hôn vaø tröôït MUX 5 4 3 2 1 t 5 10 4 3 2 1 2010-12-03 .

Bình thöôøng. Bình thöôøng. trong töøng khung caáp cao daønh cho moãi luoàng caáp thaáp moät vò trí goïi laø bit cheøn. bit troáng naøy ñöôïc ruùt ra vaø thay vaøo ñoù laø moät bit thoâng tin. 11 2010-12-03 . (Söû duïng roäng raõi)  Cheøn aâm: ruùt bôùt bit troáng ra khoûi luoàng ñeán nhanh so vôùi ñoàng hoà gheùp keânh. trong töøng khung caáp cao daønh cho moãi luoàng caáp thaáp moät vò trí goïi laø bit cheøn. bit naøy laø bit troáng. neáu luoàng caáp thaáp ñeán chaäm. moät bit troáng ñöôïc cheøn vaøo vò trí naøy.  ÔÛ kyõ thuaät naøy.Kyõ thuaät cheøn Coù 2 kyõ thuaät cheøn cô baûn:  Cheøn döông: cheøn theâm xung cho luoàng ñeán chaäm so vôùi ñoàng hoà gheùp keânh.  ÔÛ kyõ thuaät naøy. bit naøy mang thoâng tin. neáu luoàng caáp thaáp ñeán nhanh.

So saùnh ñoàng hoà ñeå cheøn 12 2010-12-03 .

 Toác ñoä ra R > R1+R2  i. 8.  Caàn moät soá bit ñeå laøm coân gvieäc naøy (caùc bit chæ thò cheøn). moãi moät luoàng baäc thaáp ñöôïc pheùp cheøn hoaëc khoâng cheøn 1 bit ñôn vaøo moãi khung baäc cao (bit cheøn). Mux cuûa caùc tín hieäu coù toác ñoä baèng nhau Bit cheøn 13 2010-12-03 .048Mbps + 256 Kbps  Bit cheøn vaø chæ thò cheøn  Vôùi caùc khung baäc cao.Kyõ thuaät Cheøn döông  Cheøn: söï ñoàng boä nhaèm choáng laïi vieäc maát soá lieäu do tröôït.e. E2.  Caàn chæ roõ coù cheøn hay khoâng ñeà ñaàu phaân keânh nhaän bieát.448Mbps = 4x2.

Caáu truùc khung caáp 2 – E2 (8Mbps) FAW Bit nghieäp vuï 1111010000 12 200 Ñoaïn 1 212 xx 4 Bit cheøn Caùc bit chæ thò cheøn 4 208 208 4 4 Ñoaïn 3 Ñoaïn 2 212 204 Ñoaïn 4 212 212 848 Khoaûng 100µs Cj1 Cj2 1 10 0 10 0 0 Cj3 Sj 10 10 S I I I S: bít chèn I: bit thông tin 14 2010-12-03 .

Caáu truùc khung caáp 2 – E2 (8Mbps) ÑOAÏN LOAÏI TÍN HIEÄU SOÁ BIT THÖÙ TÖÏ BIT 1  FAW:1111010000  Bit ngheäp vuï Data 10 2 200 1 – 10 11 – 12 13 – 212 2 Bit chæ thò cheøn Data 4 208 213 – 216 217 – 424 3 Bit chæ thò cheøn Data 4 208 425 – 428 429 – 636 Bit chæ thò cheøn Bit cheøn Data 4 4 204 637 – 640 641 – 644 645 .848 4 15 2010-12-03 .

69µs 16 2010-12-03 .Caáu truùc khung caáp 3 – E3 (34Mbps) FAW Bit nghieäp vuï 1111010000 1 2 372 Ñoaïn 1 384 xx 4 Bit cheøn Caùc bit chæ thò cheøn 380 4 Ñoaïn 2 384 38 0 Ñoaïn 3 384 4 4 376 Ñoaïn 4 384 1536 Khoaûng 44.

Caáu truùc khung caáp 3 – E3 (34Mbps) ÑOAÏN LOAÏI TÍN HIEÄU SOÁ BIT THÖÙ TÖÏ BIT 1  FAW:1111010000  Bit ngheäp vuï Data 10 2 372 1 – 10 11 – 12 13 – 384 2 Bit chæ thò cheøn Data 4 380 385 – 388 389 – 768 3 Bit chæ thò cheøn Data 4 380 769 – 772 773 – 1152 Bit chæ thò cheøn Bit cheøn Data 4 4 376 1153 – 1156 1157 – 1160 1161 .1536 4 17 2010-12-03 .

Caáu truùc khung caáp 4 – E4 (140Mbps) Bit nghieäp FAW vuï 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 xxxx 16 472 4 484 Bit chæ thò cheøn 4 484 1 2 3 488 488 488 4 484 4 488 4 Bit cheøn 484 4 4 5 488 480 6 488 2928 Khoaûng 21.02 µs 18 2010-12-03 .

Caáu truùc khung caáp 4 – E4 (140Mbps) ÑOAÏN LOAÏI TÍN HIEÄU SOÁ BIT THÖÙ TÖÏ BIT 1  FAW:111110100000  Bit ngheäp vuï Data 12 4 472 1 – 12 13 – 16 17 – 488 2 Bit chæ thò cheøn Data 4 484 489 – 492 493 – 976 3 Bit chæ thò cheøn Data 4 484 977 – 980 981 – 1464 4 Bit chæ thò cheøn Data 4 484 1465– 1468 1469 – 1952 5 Bit chæ thò cheøn Data 4 484 1953 – 1956 1957 .2440 Bit chæ thò cheøn Bit cheøn Data 4 4 480 2441 – 2444 2445 – 2448 2449 .2928 6 19 2010-12-03 .

20 2010-12-03 .Caáu truùc khung caáp 5 – E5 (565Mbps) FAW 111110100000 12 372 Bit nghieäp vuï Bit chæ thò cheøn 4 380 4 380 1 2 3 384 384 384 4 380 4 384 4 Bit cheøn 380 4 380 4 4 5 6 384 384 376 7 384 2688 Khoaûng 4.75 µs Khung E5 chæ coù trong phoøng thí nghieäm. khoâng toàn taïi trong thöïc teá.

2688 21 2010-12-03 .Caáu truùc khung caáp 5 – E5 (565Mbps) ÑOAÏN LOAÏI TÍN HIEÄU SOÁ BIT THÖÙ TÖÏ BIT 1  FAW:111110100000 Data 12 372 1 – 12 13 – 384 2 Bit chæ thò cheøn Data 4 380 385 – 388 389 – 768 3 Bit chæ thò cheøn Data 4 380 769 – 772 773 – 1152 4 Bit chæ thò cheøn Data 4 380 1153– 1156 1157 – 1536 5 Bit chæ thò cheøn Data 4 380 1537 – 1540 1541 .1920 6 Bit chæ thò cheøn Data 4 380 1921 – 1924 1925 – 2304 7 Bit nghieäp vuï Bit cheøn Data 4 4 376 2305 – 2308 2309 – 2312 2313 .

Kyõ thuaät xen /reõ (Insert/Drop) Site A Channel Bank Site B Drop/Insert D/A A/D E1 Site C Drop/Insert D/A A/D E1 E1 Drop/Insert analog channels Site D Drop/Insert D/A A/D Drop/Insert analog channels 22 Site E Channel Bank E1 Drop/Insert analog channels 2010-12-03 .

Kyõ thuaät xen /reõ (Insert/Drop) A Channel Bank B Drop/Insert Drop/Insert channels Drop C Drop/Insert Drop/Insert channels Insert D Drop/Insert E Channel Bank Drop/Insert channels Pass through 23 2010-12-03 .

Xen/reõ töøng möùc trong PDH 24 2010-12-03 .

MAÕ ÑÖÔØNG TRUYEÀN (LINE CODE) Noäi dung  Maõ nhò phaân  Taïi sao maõ nhò phaân khoâng ñöôïc duøng treân ñöôøng truyeàn?  Tieâu chuaån löïa choïn maõ ñöôøng truyeàn  Caùc loaïi maõ ñöôøng truyeàn thöôøng duøng 25 2010-12-03 .

26 2010-12-03 .MAÕ NHÒ PHAÂN Beân trong caùc thieát bò.  Bit 1: tín hieäu ôû möùc cao caû chu kyø bit.  RZ (return zero): trôû veà khoâng  Bit 0: tín hieäu ôû möùc thaáp caû chu kyø bit. caùc bit 0 vaø 1 ñöôïc bieåu dieãn döôùi 2 daïng maõ:  NRZ (non-return zero): khoâng trôû veà khoâng  Bit 0: tín hieäu ôû möùc thaáp caû chu kyø bit.  Bit 1: tín hieäu ôû möùc cao nöûa chu kyø ñaàu vaø trôû veà khoâng ôû nöûa chu kyø sau cuûa bit.

Tín hiệu đồng hồ 1 V 1 0 0 1 1 0 DC 0 Tín hiệu RZ t BIEÂN ÑOÄ DC f 2f 3f 4f 5f TẦN SỐ Phổ tín hiệu RZ 27 2010-12-03 .

.  Maät ñoä xung nhòp khoâng cao neân khaû naêng khoâi phuïc ñoàng hoà taïi ñaàu thu keùm..  . nhaát laø tröôøng hôïp coù moät chuoãi bit 0 lieân tuïc quaù daøi.Taïi sao maõ nhò phaân khoâng ñöôïc duøng treân ñöôøng truyeàn?  Laø tín hieäu 1 chieàu (ñôn cöïc) neân khoâng theå truyeàn qua bieán aùp giao tieáp ñöôøng truyeàn. 28 2010-12-03 .  Khoâng coù khaû naêng phaùt hieän loãi.

 Coù quy luaät ñeå coù khaû naêng phaùt hieän loãi. ñôn giaûn  Kinh teá.  Ít treã.Tieâu chuaån ñeå löïa choïn maõ ñöôøng truyeàn?  Phaûi laø tín hieäu xoay chieàu (löôõng cöïc) ñeå coù theå truyeàn qua bieán aùp giao tieáp ñöôøng truyeàn. 29 2010-12-03 . nhaát laø khoâng ñöôïc coù chuoãi bit 0 lieân tuïc quaù daøi.  Maät ñoä xung nhòp cao ñeå khaû naêng khoâi phuïc ñoàng hoà taïi ñaàu thu toát.

CMI (Coded Mark Inversion). HDB3 ().. 30 2010-12-03 . BNZS (Binary N Zero Substitution codes) ADI (Alternate Digit Inversion) .Caùc loaïi maõ ñöôøng truyeàn thöôøng duøng       AMI (Alternate Mark Inversion)..

nöûa chu kyø sau ôû möùc 0 (RZ) f/2 f 3/2f 2 f TẦN SỐ Phổ tín hiệu AMI 31 2010-12-03 .AMI Tín hiệu đồng hồ V 1 0 1 0 1 1 0 DC 0 t Tín hiệu AMI BIÊN ĐỘ Bit 0: caû chu kyø bit ôû möùc 0 Bit 1: Nöûa chu kyø ñaàu ñaûo daáu luaân phieân.

 Ñôn giaûn. nhaát laø khi coù chuoãi bit 0 lieân tuïc -> khaû naêng khoâi phuïc ñoàng hoà keùm. khoâng treã  Khuyeán caùo duøng cho luoàng E1 32 2010-12-03 .AMI  Löôõng cöïc -> truyeàn ñöôïc qua bieán aùp  Coù quy luaät ñaûo daáu -> coù khaû naêng phaùt hieän loãi  Ít xung nhòp.

RZ vaø AMI: 1100101010000001111 33 2010-12-03 .AMI  Bieåu dieån chuoãi bit sau döôùi daïng NRZ.

 B00v – trong tröôøng hôïp giöõa bit vi phaïm hieän taïi vaø bit vi phaïm tröôùc ñoù coù moät soá chaün caùc bit 1. (B laø bit 1 giaû) 34 2010-12-03 . söû duïng caùc bit vi phaïm (v)  Neáu coù chuoãi 0000 thì thay theá baèng:  000v – trong tröôøng hôïp giöõa bit vi phaïm hieän taïi vaø bit vi phaïm tröôùc ñoù coù moät soá leû caùc bit 1. Phaùt trieån töø AMI.

BIÊN ĐỘ f/2 f 3/2f 2 f TẦN SỐ Phổ tín hiệu HDB3 35 2010-12-03 .

HDB3  Löôõng cöïc -> truyeàn ñöôïc qua bieán aùp  Coù quy luaät ñaûo daáu -> coù khaû naêng phaùt hieän loãi  Xung nhòp nhieàu. E2. E3 36 2010-12-03 . coù treã  Khuyeán caùo duøng cho caùc luoàng E1. chuoãi bit 0 lieân tuïc khoâng quaù 3 bit -> khaû naêng khoâi phuïc ñoàng hoà toát.  Khoâng ñôn giaûn.

HDB3  Bieåu dieån chuoãi bit sau döôùi daïng HDB3: 1100101010000001111 37 2010-12-03 .

HDB3  Löu yù: 1100101010000001111 38 2010-12-03 .

HDB3  Bieåu dieån chuoãi bit sau döôùi daïng HDB3: 1000010100000000110000  Chæ duøng 000v -> sai  Duøng 000v vaø B00v 39 2010-12-03 .

HDB3  Bieåu dieån chuoãi bit sau döôùi daïng HDB3: 1000010100000000110000  Duøng 000v vaø B00v 40 2010-12-03 .

HDB3  Bieåu dieån chuoãi bit sau döôùi daïng HDB3: 110000010110000000001  Duøng 000v vaø B00v 41 2010-12-03 .

HDB3  Bieåu dieån chuoãi bit sau döôùi daïng HDB3: 110000010110000000001  Duøng 000v vaø B00v 42 2010-12-03 .

CMI 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 t CLK RNZ t 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 t t CMI Bit 0: nöûa chu kyø ñaàu ôû möùc thaáp (-v). -v) 43 2010-12-03 . nöûa chu kyø sau ôû möùc cao (+v) Bit 1: ñaûo daáu luaân phieân caû chu kyø bit (+v.

khoâng coù tín hieäu möùc 0.  Ñôn giaûn.CMI  Löôõng cöïc -> truyeàn ñöôïc qua bieán aùp  Coù quy luaät -> coù khaû naêng phaùt hieän loãi  Xung nhòp raát nhieàu.5 chu kyø bit -> khaû naêng khoâi phuïc ñoàng hoà raát toát. E5 44 2010-12-03 . khoâng treã  Khuyeán caùo duøng cho caùc luoàng E4. tín hieäu möùc +V hoaëc –V khoâng quaù 1.

CMI  Bieåu dieån chuoãi bit sau döôùi daïng CMI: 1100101010000001111 45 2010-12-03 .

CMI  Bieåu dieån chuoãi bit sau döôùi daïng CMI: 1000010100000000110000 46 2010-12-03 .

CMI  Bieåu dieån chuoãi bit sau döôùi daïng CMI: 110000010110000000001 47 2010-12-03 .

Mã đường truyền: BNZS vaø ADI  Sinh vieân töï nghieân cöùu 48 2010-12-03 .