2010-12-03 1

Chuong 4:
Ghep Juong bac cao SDH
2010-12-03 2
NOl DUNG CHUONG 4
 Lòch söû truyeàn daãn soá.
 Nhöôïc ñieåm cuûa PDH
 SDH laø gì? Ñaëc ñieåm cuûa SDH?
 Caùc Toác ñoä cuûa SDH
 Phaân caáp trong SDH
 Caùc khaùi nieäm cô baûn
2010-12-03 3
L\ch su cua tzuyen dan so
 Nhöõng naêm 70: PCM thaâm nhaäp maïng vieãn
thoâng.
 PCM 30/32 ra ñôøi laø caáp gheùp ñoàng boä
 Gheùp luoàng baäc cao PDH ra ñôøi?
 SONET ra ñôøi.
 Caùc chuaån SDH ñöôïc giôùi thieäu.
2010-12-03 4
PDH va nhuoc dìeæ cua no
 Tröôùc SDH, caùc maïng truyeàn daãn döïa treân PDH.
 Plesiochronous trong PDH coù nghóa laø caän ñoàng boä.
 Vieäc gheùp töø E1 leân E4 phaûi thoâng qua 2 caáp trung
gian laø E2 vaø E3.
 Toàn taïi 3 chuaån gheùp khaùc nhau
 Caùc khung coù caùc caáu truùc khaùc nhau
 Quaûn lyù hoaït ñoäng vaø caûnh baùo trong PDH ñoøi hoûi
caùc thieát bò rieâng.
 Xen reõ phöùc taïp vaø toán keùm
 . . .
2010-12-03 5
Ghep kenh tung cap tzong PDH
2010-12-03 6
Xen ze Juong E1 tu Juong E4 tzong PDH
4
D
M
E
4
D
M
E
2
D
M
E
2
D
M
E
3
D
M
E
3
D
M
E
140 Mbps 140 Mbps 34 Mbps
34 Mbps
8 Mbps
8 Mbps
2 Mbps
2010-12-03 7
SDH la gi? Ðac diem cua SDH?
 SDH laø phaân caáp gheùp luoàng thöù caáp ñoàng boä.
 Côû sôû cuûa SDH (Synchronous Digital Hierarchy) laø
gheùp keânh ñoàng boä – döõ lieäu töø caùc luoàng caáp thaáp
ñöôïc gheùp xen byte.
 Trong SDH, caùc keânh ñöôïc gheùp taïi caùc vò trí coá ñònh
coù quan heä vôùi caùc byte trong khung.
 Vieäc phaân keânh thöïc hieän baèng caùch laáy ra caùc bytes
caàn thieát töø luoàng soá.
 Ñieàu naøy cho pheùp cho pheùp coù theå reõ/xen moät keânh
ñôn tröïc tieáp töø luoàng soá maø khoâng caàn phaân keânh
töøng caáp nhö trong PDH.
2010-12-03 8
Caùc toác ñoä trong SDH
 SDH laø moät phaân caáp truyeàn taûi treân cô sôû gheùp caùc
luoàng 155.52 Mbit/s. (STM = Synchronous Transport Module)
ITTU-T
Designation
Data Rate (Mbps) Payload Rate
(Mbps)
STM-1 155.52 150.336
STM-4 622.08 601.344
STM-16 2488.32 2405.376
STM-64 9953.28 9621.50
 Moãi toác ñoä laø chính xaùc baèng boäi cuûa toác ñoä cuûa
luoàng caáp thaáp, vì vaäy phaân caáp naøy laø ñoàng boä.
2010-12-03 9
Cau truc khung SDH co ban (STM-1)
2010-12-03 10
Truçen dan cac khung STM
2010-12-03 11
Cau truc khung SDH co ban (STM-N)
 Coù 3 vuøng chính trong khung STM-N:
 SOH
 Con troû ñôn vò quaûn lyù (AU pointer), vaø
 Taûi troïng thoâng tin
Trong SDH, 1 khe
thôøi gian coù 8 bit
(1 byte); moãi khung
coù ñoä daøi 125µs
2010-12-03 12
Phan cap SDH
2010-12-03 13
Phan cap SDH
HOP: High order path
LOP: Low order path
2010-12-03 14
Container
 C : Container, laø ñôn vò thoâng tin duøng ñeå ñoàng boä
hoaù caùc luoàng PDH vaøo moâi tröôøng SDH (khung
STM).
 Ñôn vò kích thöôùc cuûa Container tính theo bytes. Thôøi
gian cuûa caùc loaïi container ñeàu baèng 125µs.
 Coù caùc container sau:
 C4: duøng ñeà gheùp luoàng E4 (kích thöôùc 2340 bytes).
 C3: duøng ñeà gheùp luoàng E3, T3 (kích thöôùc 756 bytes).
 C2: duøng ñeà gheùp luoàng T2 (kích thöôùc 106 bytes).
 C11: duøng ñeà gheùp luoàng T1 - 1,5Mbps (kích thöôùc 25 bytes).
 C12: duøng ñeà gheùp luoàng E1 - 2 Mbps (kích thöôùc 34 bytes).
 Ñeå coù theå ñöa caùc luoàng PDH vaø caùc container
töông öùng caàn söû duïng caùc bit cheøn coá ñònh vaø cheøn
cô hoäi (cheøn döông, cheøn aâm, cheøn khoâng).
2010-12-03 15
SDH va tín hieu khong dong bo
 Taïi vuøng giao tieáp PDH/SDH caùc bit cheøn ñöôïc söû
duïng khi tín hieäu PDH ñöôïc ñöa vaøo Container töông
öùng.
2010-12-03 16
Cac container ao trong SDH
 Khi moãi moät C ñöïoc taïo ra, byte töø maõo ñöôøng daãn
(POH) ñöôïc gaén theâm vaøo vaø taïo thaønh Container aûo
(VC) .
 POH (Path Overhead) coù chöùa caùc thoâng tin veà hoaït
ñoäng, caûnh baùo vaø caùc thoâng tin quaûn lyù khaùc.
 Moät ñöôøng daãn (path) ñi ngang qua 1 maïng SDH toàn
taïi töø ñieåm tín hieäu PDH ñöôïc ñöa vaøo C ñeán ñieåm
tín hieäu PDH ñöôïc khoâi phuïc laïi töø C.
 POH ñi cuøng vôùi C (taïo thaønh VC) thoâng qua ñöôøng
daãn.
2010-12-03 17
Cac container ao trong SDH
 Coù caùc container aûo sau:
 VC4: kích thöôùc 2349 bytes.
 VC3: kích thöôùc 765 bytes.
 VC2: kích thöôùc 107 bytes.
 VC11: kích thöôùc 26 bytes.
 VC12: kích thöôùc 35 bytes.
 Caùc VC4, VC3 ñöôïc goïi laø caùc VC baäc cao; Caùc
VC11, VC12, VC2 ñöôïc goïi laø caùc VC baäc thaáp.
 Thôøi gian cuûa caùc VC cuõng laø 125µs.
2010-12-03 18
Ðon v] quan lç – AU
Nhom don v] quan lç - AUG
 Caùc VC baäc cao ñöôïc gaén theâm con troû ñeå taïo thaønh
ñôn vò quaûn lyù töông öùng.
 Chöùc naêng cuûa con troû laø ghi laïi moái lieân heä veà pha
giöõa khung STM-1 vôùi VC baäc cao ñöôïc gheùp vaøo.
 Coù theå hieåu ôû ñaây, phase laø vò trí baét ñaàu moät VC trong khung
STM-1.
 Coù 2 loaïi AU laø:
 AU3: kích thöôùc 786 bytes
 AU4: kích thöôùc 2358 bytes
 AU4 töông ñöông vôùi AUG (nhoùm ñôn vò quaûn lyù).
 3 AU-3 gheùp xen byte vôùi nhau taïo thaønh moät AUG.
 Thôøi gian cuûa caùc AU vaø AUG cuõng laø 125µs.
2010-12-03 19
Ðon v] quan lç - AU
 AU4 coù theå truyeàn tröïc tieáp vaøo STM-1 baèng caùch
gaén theâm caùc töø maõo ñoaïn truyeàn daãn (SOH).
 3 AU3 coù theå truyeàn vaøo STM-1 baèng caùch gheùp xen
bytes vôùi nhau taïo thaønh AUG vaø gaén theâm caùc töø
maõo ñoaïn truyeàn daãn (SOH).
2010-12-03 20
Truçen cac VC
 Container C-4 ñöôïc ñöa vaøo STM thoâng quan VC-4.
2010-12-03 21
Ðon v] luong so –TU (Tributarç Unit)
 Tröø VC-4, taát caû caùc VC coøn laïi ñeà coù theå ñöa vaøo
moät VC lôùn hôn tröôùc khi chuyeån vaøo khung STM-1.
 Khi ñoù caàn thieát phaûi ghi laïi moái lieân heä veà phase
giöõa VC baäc thaáp vôùi VC baäc cao hôn.
 Coù theå hieåu ôû ñaây, phase laø vò trí baét ñaàu moät VC baäc thaáp trong
moät VC baäc cao hôn.
 Chöùc naêng naøy ñöôïc thöïc hieän bôùi con troû.
 Moät VC baäc thaáp ñöôïc gaén theâm con troû goïi laø ñôn vò
luoàng soá.
2010-12-03 22
Ðon v] luong so -TU
 Coù caùc TU sau:
 TU3: kích thöôùc 768 bytes.
 TU2: kích thöôùc 108 bytes.
 TU11: kích thöôùc 27 bytes.
 TU12: kích thöôùc 36 bytes.
 Thôøi gian cuûa caùc TU cuõng laø 125µs.
2010-12-03 23
Nhom don v] luong so –TUG
 Tröôùc khi ñöa vaøo VC baäc cao hôn, caùc TU ñöôïc
gheùp xen bytes vôùi nhau taïo thaønh nhoùm ñôn vò
luoàng soá (TUG).Thôøi gian cuûa caùc TUG laø 125µs.
 Coù caùc TUG sau:
 TUG-2
 TUG-3
 TUG-2 ñöôïc taïo ra baèng moät trong caùc caùch sau:
 Gheùp xen bytes 4 x TU-11
 Gheùp xen bytes 3 x TU-12
 Töông ñöông moät TU-2
 TUG-3 ñöôïc taïo ra baèng moät trong caùc caùch sau:
 Gheùp xen bytes 7 x TUG-2
 Töông ñöông moät TU-3
2010-12-03 24
Ví du: trinh tu ghep E1 vao SDH
2010-12-03 25
Mao dau doan (Section Overhead –SOH) cua STM-1
A1
B1
D1
A1
B2
D4
D7
D10
S1
A1 A2 A2 A2 J0
AU-4 Pointer
E1
D2 D3
F1
B2 B2 K1
D5
D8
K2
D6
D9
D12 D11
E2 M1
RSOH
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MSOH
Maøo ñaàu ñoaïn chuyeån tieáp
Maøo ñaàu ñoaïn gheùp keânh
2010-12-03 26
POH va SOH trong SDH
Ñaàu / cuoái
Ñaàu / cuoái
Xen / reõ Chuyeån tieáp
Chuyeån tieáp
POH
MSOH MSOH
RSOH RSOH
RSOH RSOH
PDH PDH
2010-12-03 27
Chuc nang chính cua POH va SOH
 Chöùc naêng cuûa SOH:
 Ñoàng boä khung
 Kieåm tra loãi
 Truyeàn döõ lieäu
 Ñieàu khieån chuyeån maïch baûo veä
 Baûo döôõng
 Chöùc naêng cuûa POH:
 Kieåm tra loãi
 Baûo döôõng

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful