ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ΢ ΚΑΙ ΘΡΗ΢ΚΔΤΜΑΣΩΝ
-----

Βαζκόο Αζθαιείαο:
Να δηαηεξεζεί κέρξη:
Βαζ. Πξνηεξαηόηεηαο:

ΔΝΙΑΙΟ΢ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ΢ ΣΟΜΔΑ΢
Π/ΘΜΙΑ΢ ΚΑΙ Γ/ΘΜΙΑ΢ ΔΚΠ/΢Η΢
Γ/Ν΢Η ΢ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΙΑ΢ ΔΚΠ/΢Η΢
ΣΜΗΜΑ Α΄

Αθήνα,
Απ. Ππυτ.

----Σαρ. Γ/λζε:
Αλδξέα Παπαλδξένπ 37
Σ.Κ. – Πόιε:
151 80 Μαξνύζη
Ιζηνζειίδα: www.minedu.gov.gr
Πιεξνθνξίεο: Αλ. Παζραιίδνπ
Σειέθωλν:
210-3442238
FAX:
210-3443390

21-08-2013
115475/Γ2

ΑΠΟΦΑ΢Η

ΘΔΜΑ: «Ωπολόγιο Ππόγπαμμα τυν μαθημάτυν τυν Α΄, Β΄, Γ΄ τάξευν τος Ημεπησίος
Γςμνασίος»
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ΢ ΠΑΙΓΔΙΑ΢ ΚΑΙ ΘΡΗ΢ΚΔΤΜΑΣΩΝ
Έσονταρ ςπότη:
1)

Σελ πεξ. γ ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 1566/85 (Α΄ 167) «Γνκή θαη ιεηηνπξγία
ηεο πξωηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο».

2)

Σελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 2525/97(Α΄ 188) «Δληαίν Λύθεην, πξόζβαζε ηωλ
απνθνίηωλ ηνπ ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, αμηνιόγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ θαη
άιιεο δηαηάμεηο»

3)

Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ θώδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά
όξγαλα πνπ θπξώζεθε κε ην άξζξν πξώην ηνπ Π.Γ. 63/2005 (Α΄ 98).

4)

Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 3 πεξ. α ηνπ λ. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεζκηθό πιαίζην ηωλ
Πξόηππωλ

Πεηξακαηηθώλ

΢ρνιείωλ,

Ίδξπζε

Ιλζηηηνύηνπ

Δθπαηδεπηηθήο

Πνιηηηθήο,

Οξγάλωζε ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ θαη Δθδόζεωλ «ΓΙΟΦΑΝΣΟ΢» θαη
ινηπέο δηαηάμεηο».
5)

Σελ κε αξ. 26/2013 Πξάμε ηνπ Γ.΢. ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο (Ι.Δ.Π.).

6)

Σν γεγνλόο όηη από ηελ παξνύζα δελ πξνθαιείηαη δαπάλε εηο βάξνο ηνπ θξαηηθνύ
πξνϋπνινγηζκνύ.

Απουασίζοςμε:

1

Καζνξίδνπκε ην ωξνιόγην πξόγξακκα ηωλ καζεκάηωλ ηωλ Α΄, Β΄ θαη Γ΄ ηάμεωλ ηνπ
Ηκεξεζίνπ Γπκλαζίνπ ωο εμήο:
ΣΑΞΕΙ΢
ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ/ΜΑΘΗ΢ΙΑΚΟ ΠΕΔΙΟ

Ελληνική Γλώςςα
και
Γραμματεία

ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ/ΜΑΘΗΜΑ

Α΄

Β΄

Γ'

Γλωςςική
Διδαςκαλία

2

2

2

Νεοελληνική
Λογοτεχνία

2

2

2

Αρχαία Ελληνική
Γλώςςα

3

3

3

Αρχαία Ελληνικά
Κείμενα από
Μετάφραςη

2

2

2

Μαθηματικά
Φυςική

4
1

4
2

4
2

Χημεία

-

1

1

Βιολογία

2

1

1

Γεωγραφία
Ιςτορία

2
2

2
2

2

Κοινωνική και πολιτική Αγωγή
Θρηςκευτικά
Αγγλικά

2
2

2
2

2
2
2

2η Ξζνη Γλώςςα
(Γαλλικά/Γερμανικά)
Σεχνολογία
Πληροφορική
Μουςική
Καλλιτεχνικά

2

2

2

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

Φυςική Αγωγή
Οικ. Οικονομία
Σοπική Ιςτορία
Περιβάλλον και Εκπαίδευςη για
την Αειφόρο Ανάπτυξη (Π.Ε.Α.Α)
΢χολικόσ Επαγγελματικόσ
Προςανατολιςμόσ (΢.Ε.Π.)
Φφςη και Άςκηςη

2
2

2
1

2
-

1

1

2

35

35

35

Νεοελληνική
Γλώςςα
και
Γραμματεία
Αρχαία
Ελληνική
Γλώςςα και
Γραμματεία

Μαθηματικά

Φυςικζσ Επιςτήμεσ

΢πουδζσ του Ανθρώπου και τησ
Κοινωνίασ

Ξζνεσ Γλώςςεσ
Σεχνολογία & Πληροφορική

Πολιτιςμόσ και Δραςτηριότητεσ
Αθλητική Ζωή
Οικιακή Οικονομία

Βιωματικζσ Δράςεισ-΢υνθετικζσ
Δημιουργικζσ Εργαςίεσ - Project

Πολιτιςμόσ και Δραςτηριότητεσ
Σζχνησ
΢χολική και Κοινωνική Ζωή (΢.Κ.Ζ.)
΢ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

2

Η ηζρύο ηεο παξνύζεο αξρίδεη από ην ζρνιηθό έηνο 2013-2014 γηα ηελ Α΄ ηάμε Γπκλαζίνπ, από
ην ζρνιηθό έηνο 2014-2015 γηα ηελ Β΄ ηάμε Γπκλαζίνπ θαη από ην ζρνιηθό έηνο 2015-2016 γηα ηελ
Γ΄ ηάμε Γπκλαζίνπ.
Η παξνύζα απόθαζε λα δεκνζηεπηεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεωο.

Αζήλα 21-08-2013

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ΢
ΠΑΙΓΔΙΑ΢ ΚΑΙ ΘΡΗ΢ΚΔΤΜΑΣΩΝ

ΚΩΝ΢ΣΑΝΣΙΝΟ΢ ΑΡΒΑΝΙΣΟΠΟΤΛΟ΢

3