†Öê×›Íü†Ö ×»Ö×¯Ö ŸÖ£ÖÖ ˆ““ÖÖ¸üÖ

†Öê×›Íü†Ö ŸÖ£ÖÖ ØÆü¤üß ³ÖÖÂÖÖ†Öë úß ×»ÖׯֆÖë úÖ ´Öæ»Öºþ¯Ö ‹ú Æüß Æîü… »Öê׍ú−Ö ¾ÖŸÖÔ´ÖÖ−֍úÖ׻֍ú
†Öê×›Íü†Ö ¾ÖÖÔ´ÖÖ»ÖÖ ¤êüÖ−Öê ´Öë ØÆü¤üß úß ¤êü¾ÖÖ−Ö֐ָüß ÃÖê ×¾Ö×³Ö®Ö »ÖÖŸÖß Æîü… †Öê×›Íü†Ö ×»Ö×¯Ö êú ÃÖ²Ö †Ö¸üÖë êú
‰ú¯Ö¸ü ׿ָüÖê¸êüÖÖ −ÖÆüà ÆüÖêŸÖß Æîü… וÖ−Ö †Ö¸üÖë êú ‰ú¯Ö¸ü ¸êüÖÖ ÆüÖêŸÖß Æîü ¾ÖÆü †¬ÖÔ ÖÖê»Ö֍úÖ¸ü ÆüÖêŸÖß Æîü, ØÆü¤üß úß
ŸÖ¸üÆü Šú•Öã ¸êüÖÖ −ÖÆüà… †Öê×›Íü†Ö ¾ÖÖÔ´ÖÖ»ÖÖ ¯Ö׸ü¾ÖÙ¬ÖŸÖ ¤êü¾Ö−Ö֐ָüß êú ÃÖÖ£Ö −Öß“Öê ¤üß Ö‡Ô Æîü…
þָü



Þ

ƒ

†Ö

‡Ô

ˆ

ˆ

‰ú

(Šú)

¾µÖÓ•Ö−Ö

ˆ‰

Š

Š‰

‹ê

†Öê

†Öî

Œ



Ô

»

ú

Ö

×

Ö

‘Ö

’û

“Ö

”û

•Ö

—Ö

˜Ö

™ü

šü

š

ݟ

ϟ

œ

Ö



ŸÖ

£Ö

¤ü

¡

¬Ö

¢

−Ö

¯Ö

±ú

²Ö

³Ö

´Ö




Ç


Ÿ»

˜

£

¤

¥

¦

¨

Ç©

•Ö

¸ü

ôû

¤©

¿Ö

¤ý

ÂÖ

¬

ÃÖ

Æü

Ö

µÖ

»Ö

ä

ã

ª
×¾Ö¿ÖêÂÖ ×“ÖÅ−Ö

«

ê

ì

†Öê×›Íü†Ö ʱÉÊ{É

xxvii

Ó

Ñ

Ë

¤êü׏֋ ׍ú †Öê×›Íü†Ö ¾ÖÖÔ´ÖÖ»ÖÖ ´Öë 11 þָü †Öî¸ü 35 ¾µÖÓ•Ö−Ö Æïü… ‡−Ö êú †»ÖÖ¾ÖÖ 4 ×¾Ö¿ÖêÂÖ
דÖÅ−Ö ³Öß Æïü… †Öê×›Íü†Ö êú þָüցָüÖêÓ ˆ−Ö úß ´ÖÖ¡ÖÖ†Öë, ¾µÖÓ•Ö−ÖցָüÖë, ÃÖÓµÖ㌟ÖցָüÖë ŸÖ£ÖÖ ‡−Ö ÃÖ²Ö êú
ˆ““ÖÖ¸üÖ êú ²ÖÖ¸êü ´Öë −Öß“Öê פü‹ Ö‹ ×−ÖµÖ´ÖÖêÓ úÖê ¬µÖÖ−Ö ´ÖÓê ¸üÖ−ÖÖ ˆ×“ÖŸÖ ÆüÖêÖÖ…
1.
2.

þָüցָüÖë ´Öë '' (†) úÖê ”ûÖê›Íüú¸ü †−µÖ ÃÖ³Öß êú×»Ö‹ ´ÖÖ¡ÖÖ ×“ÖÅ−Ö ÆüÖêŸÖê Æïü…
†Öê×›Íü†Ö êú ¯ÖÆü»ÖÖ †Ö¸ü '' (†) úÖ ˆ““ÖÖ¸üÖ ØÆü¤üß êú '†' •ÖîÃÖÖ −ÖÆüà Æîü… ØÆü¤üß '†' êú
ˆ““ÖÖ¸üÖ êú ×»Ö‹ ´ÖãÑÆü úÖê ו֟Ö−ÖÖ ÖÖê»Ö−ÖÖ ¯Ö›ÍüŸÖÖ Æîü, †Öê×›Íü†Ö (†) êú ×»Ö‹ ˆÃÖ ÃÖê £ÖÖê›ÍüÖ ú´Ö
ÖÖê»Ö−ÖÖ ¯Ö›üŸÖÖ Æîü… •Öß³Ö úÖê ÆüÖëšüÖë êú ¯Öß”êû ´ÖãÑÆü êú −Öß“Öê ¸üÖ ú¸ü ˆ““ÖÖ¸üÖ ú¸ü−ÖÖ ¯Ö›ÍüŸÖÖ Æîü †Öî¸ü
ÆüÖëšüÖë úÖê †¬ÖԐÖÖê»Ö֍úÖ¸ü ÛãÖ×ŸÖ ´ÖÓ ¸üÖ−ÖÖ Æîü… µÖÆüß Ã¾Ö¸ü ÃÖ³Öß ¾µÖÓ•Ö−־֝ÖÖí êú ˆ““ÖÖ¸üÖ ´Öë
†ÓŸÖÙ−Ö×ÆüŸÖ ÆüÖêŸÖÖ Æîü †Öî¸ü ‡ÃÖ úÖ ˆ““ÖÖ¸üÖ †Ö¬ÖÖ '†Öê' •ÖîÃÖÖ »ÖÖŸÖÖ Æîü… ‡ÃÖ ×»Ö‹ †Öê×›Íü†Ö ×»Öׯֈ““ÖÖ¸üÖ ÃÖÓ²Ö¬Öß ‡ÃÖ ×™ü¯¯ÖÖß ´Öë ¾µÖÓ•Ö−ÖÖë êú †ÓŸÖÙ−Ö×ÆüŸÖ þָü êú ˆ““ÖÖ¸üÖ úÖê פüÖÖ−Öê êú×»Ö‹
¤êü¾Ö−Ö֐ָüß '†Öê' úß ´ÖÖ¡ÖÖ êú −Öß“Öê ‹ú ”ûÖê™üß ÃÖß ¸êüÖÖ ›üÖ»Öß Ö‡Ô Æîü •ÖîÃÖê '‹£¦' (úÖê´ÖÖêôûÖê)
'ú´Ö»Ö' ŒµÖÖë ׍ú ØÆü¤üß ÃÖê ×¾Ö×³Ö®Ö †Öê×›Íü†Ö êú ×¾Ö¿ÖêÂÖ ˆ““ÖÖ¸üÖ úß †Öê¸ü ¬µÖÖ−Ö »ÖÖ−ÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú Æîü…
†Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü

†Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü
¤êü¾Ö−Ö֐ָüß ´Öë

‹£¦
£¥

ú´Öôû
†´Ö¸ü

†Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤üÖë
êú ˆ““ÖÖ¸üÖ
¤êü¾Ö−Ö֐ָüß ´Öë
úÖê´ÖÖêôûÖê
†Öê´ÖÖê¸üÖê

†Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤üÖë
êú ØÆü¤üß †£ÖÔ
ú´Ö»Ö
†´Ö¸ü

†Öê×›Íü†Ö ´Öë µÖפü úÖê‡Ô ¾µÖÓ•Ö−Öցָü ײÖ−ÖÖ Æü»ÖÓŸÖË ( ìË ) êú ׻֏ÖÖ •ÖÖŸÖÖ Æîü, ŸÖÖê ˆÃÖ úÖ ˆ““ÖÖ¸üÖ
†ŸÖÓÙ−Ö×ÆüŸÖ '†Öê' êú ÃÖÖ£Ö Æüß ÆüÖêŸÖÖ Æîü †£ÖÖÔŸÖ ˆ““ÖÖ¸üÖ ´Öë (†Ö¬ÖÖ †Öê) ÆüÖêŸÖÖ Æîü…
3.

†Öê×›Íü†Ö ´Öë '‚' (‡), 'ƒ' (‡Ô), '„' (ˆ), '…' (‰ú) •ÖîÃÖê “ÖÖ¸ü þָüցָü ÆüÖêŸÖê Æãü‹ ³Öß ˆ““ÖÖ¸üÖ ´Öë
ÇüÃ¾Ö †Öî¸ü ¤ü߬ÖÔ Ã¾Ö¸üÖë ´Öë ïÖ™ü †ÓŸÖ¸ü −ÖÆüà ¸üÆüŸÖÖ Æîü… »Öê׍ú−Ö ×»Ö×¯Ö ´Öë ‡−Ö “ÖÖ¸üÖë úÖ †»ÖÖ †»ÖÖ
¯ÖϵÖÖêÖ •Ö̺þ¸üß Æîü…

4.

†Öê×›Íü†Ö êú 'ˆ' (‹) ŸÖ£ÖÖ 'ˆ‰' (‹ê) †Öî¸ü 'Š' (†Öê) ŸÖ£ÖÖ 'Š‰' (†Öî) êú ˆ““ÖÖ¸üÖ ´Öë úÖ×±ú ±úÔú
ÆüÖêŸÖÖ Æîü… 'ˆ‰' (‹ê) ŸÖ£ÖÖ 'Š‰' (†Öî) ¤üÖê-¤üÖê þָüÖë êú ×´Ö»Ö−Ö ÆüÖê ú¸ü ÃÖÓµÖãŒŸÖ Ã¾Ö¸ü ÆüîÓ… 'ˆ' (‹) ŸÖ£ÖÖ
'Š' (†Öê) ‹ú ‹ú þָü Æïü… ÃÖÓµÖãŒŸÖ Ã¾Ö¸ü 'ˆ‰' (‹ê) úÖ ˆ““ÖÖ¸üÖ '' (†) + '‚' (‡) êú ˆ““ÖÖ¸üÖ
ÃÖê ÆüÖêŸÖÖ Æîü †Öî¸ü 'Š‰' (†Öî) úÖ ˆ““ÖÖ¸üÖ '' (†) + '…' (‰ú) êú ˆ““ÖÖ¸üÖ ÃÖê ÆüÖêŸÖÖ Æîü…

¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö

xxviii

5.

†Öê×›Íü†Ö úß ¾ÖÖÔ´ÖÖ»ÖÖ ´Öë ³Öß Ã¾Ö¸üցָüÖë êú ÃÖÖ£Ö •ÖÖê›Íêü Ö‹ '†' (Šú) úÖ ˆ““ÖÖ¸üÖ þָü ¾ÖÖÔ úÖ
−ÖÆüà Æîü… ‡ÃÖ úÖ ˆ““ÖÖ¸üÖ '¥'Ú (¹ý) úÖ ÆüÖêŸÖÖ Æîü… ØÆü¤üß úß ŸÖ¸üÆü ãú”û ¿Ö²¤üÖë êú †Ö¸Óü³Ö ´Öë ‡ÃÖ úÖ
¯ÖϵÖÖêÖ ÆüÖêŸÖÖ Æîü… ˆ¤üÖÆü¸üÖ :
†Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü

†Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤üÖë
êú ˆ““ÖÖ¸üÖ
¤êü¾Ö−Ö֐ָüß ´Öë
†™Ú
ŠúŸÖã
¹ýŸÖã
†Ç©ß
Šú×ÂÖ
¹ý×ÂÖ
»Öê׍ú−Ö '†' (Šú) úÖ ˆ¯ÖדÖÆËü−Ö ' ï ' ( é ) úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ¾µÖÓ•Ö−ÖÖë êú
פüÖÖ−Öê êú ×»Ö‹ ²ÖÆãüŸÖ ¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ Æîü… ˆ¤üÖÆü¸üÖ :

6.

†Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü
¤êü¾Ö−Ö֐ָüß ´Öë

†Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü

†Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü
¤êü¾Ö−Ö֐ָüß ´Öë

‹ïÇÞ
ï«
™ï˜
£ï

éú¯ÖÖ
ÖéÆü
¡ÖéÖ
´ÖéÖ

†Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤üÖë
êú ˆ““ÖÖ¸üÖ
¤êü¾Ö−Ö֐ָüß ´Öë
úË˹ý¯ÖÖ
Ö˹ýÆüÖê
¡ÖéÖÖê
´ÖéÖÖê

†Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤üÖë
êú ØÆü¤üß †£ÖÔ
ŠúŸÖã
Šú×ÂÖ
ÃÖÓµÖ㌟ÖցָüÖë úÖê ('¸ü'¾ÖÖ»Öê)
†Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤üÖë
êú ØÆü¤üß †£ÖÔ
éú¯ÖÖ
ÖéÆü
¡ÖéÖ
´ÖéÖ

†×¬ÖúŸÖ¸ü †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü þָüÖÓŸÖ ÆüÖêŸÖê Æïü †Öî¸ü ¿Ö²¤üÖë êú †Ó×ŸÖ´Ö ¾ÖÖÔ ¯Ö¸ü †ÓŸÖÙ−Ö×ÆüüŸÖ þָü ¾ÖÖÔ úÖ
Æüß ˆ““ÖÖ¸üÖ ÆüÖêŸÖÖ Æüî… »Öê׍ú−Ö ØÆü¤üß ´Öë ¿Ö²¤ü êú †Ó×ŸÖ´Ö ¾ÖÖÔ ´Öë †ÓŸÖÙ−Ö×ÆüŸÖ '' (†) ¾ÖÖÔ ÆüÖê−Öê ¯Ö¸ü
³Öß ˆÃÖ úÖ ˆ““ÖÖ¸üÖ ¿Öã¨ü ¾µÖÓ•Ö−Ö (Æü»ÖÓŸÖ¾ÖÖ»ÖÖ) •ÖîÃÖÖ Æüß ÆüÖêŸÖÖ Æîü… ˆ¤üÖÆü¸üÖ :
†Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü

†Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü
¤êü¾Ö−Ö֐ָüß ´Öë

Ô¥
£Þ¡

‘Ö¸ü
´ÖÖ−Ö¾Ö

†Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤üÖë
êú ˆ““ÖÖ¸üÖ
¤êü¾Ö−Ö֐ָüß ´Öë
‘Ö¸üÖê
´ÖÖ−ÖÖê²ÖÖê

†Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤üÖë
êú ØÆü¤üß †£ÖÔ
‘Ö¸ü
´ÖÖ−Ö¾Ö

†Öê×›Íü†Ö ´Öë †−µÖ ³ÖÖÂÖÖ†Öë ÃÖê †Ö‹ Æãü‹ ¿Ö²¤üÖë êú †Ó×ŸÖ´Ö ¬¾Ö×−Ö •Ö²Ö þ֟ÖÓ¡Ö ¾µÖÓ•Ö−Ö ÆüÖêŸÖÖ Æîü ŸÖ²Ö ˆÃÖê
׻֏Ö−Öê ´Öë Æü»ÖÓŸÖ úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ú¸üŸÖê Æïü †Öî¸ü ˆÃÖ úÖ ˆ““ÖÖ¸üÖ ³Öß ×²Ö−ÖÖ Ã¾Ö¸ü ¾ÖÖÔ ÃÖê ÆüÖêŸÖÖ Æîü…
ˆ¤üÖÆü¸üÖ:

†Öê×›Íü†Ö ʱÉÊ{É

xxix

†Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü

†Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü
¤êü¾Ö−Ö֐ָüß ´Öë

á‹‹ì
–ÞÄÂ¥
–ñÞ‚¢¥ì

êúËú
›üÖòŒ™ü¸ü
›ÒüÖ‡³Ö¸Ëü

†Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤üÖë
êú ˆ““ÖÖ¸üÖ
¤êü¾Ö−Ö֐ָüß ´Öë
êúËú
›üÖòŒ™ü¸Ëü
›ÒüÖ‡³Ö¸Ëü

†Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤üÖë
êú ØÆü¤üß †£ÖÔ
êúËú
›üÖòŒ™ü¸ü
›Òîü¾Ö¸ü

7. †Öê×›Íü†Ö ¾ÖÖÔ´ÖÖ»ÖÖ ´Öë '‘' (¾ÖÖÔ '•Ö') '¤' (†ÓŸÖÃ£Ö 'µÖ' (•Ö)) ŸÖ£ÖÖ '¤ý' (µÖ) •ÖîÃÖê ŸÖß−Ö †Ö¸ü Æïü…
»Öê׍ú−Ö ˆ““ÖÖ¸üÖ êú¾Ö»Ö ¤üÖê Æüß Æïü… ¾Öê Æïü '•Ö' úÖ ŸÖ£ÖÖ 'µÖ' úÖ… 'µÖ' úÖ ˆ““ÖÖ¸üÖ ¿Ö²¤üÖë êú ´Ö¬µÖ
†Öî¸ü †ÓŸÖ ´Öë Æüß ÆüÖêŸÖÖ Æîü… †Ö¸Óü³Ö ´Öë −ÖÆüà… ˆ¤üÖÆü¸üÖ:

8.

†Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü

†Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü
¤êü¾Ö−Ö֐ָüß ´Öë

‘¦
‘”Þ
‘Þ™Þ
á¤Þà
¤£
¤ß¡Þ
¡¤ýª
¡î¤ý

•Öôû
•Ö™üÖ
•ÖÖŸÖ−ÖÖ
•ÖÖêÖß
•Ö´Ö
וֲÖÖ
²ÖµÖÃÖ
²µÖµÖ

†Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤üÖë
êú ˆ““ÖÖ¸üÖ
¤êü¾Ö−Ö֐ָüß ´Öë
•ÖÖêôûÖê
•ÖÖê™üÖ
•ÖÖŸÖÖê−ÖÖ
•ÖÖêÖß
•ÖÖê´ÖÖê
וֲÖÖ
²ÖÖêµÖÖêÃÖÖê
²µÖÖêµÖÖêê

†Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤üÖë
êú ØÆü¤üß †£ÖÔ
•Ö»Ö
•Ö™üÖ
µÖÖŸÖ−ÖÖ
µÖÖêÖß
µÖ´Ö
•ÖÖ−ÖÖ
¾ÖµÖÃÖ
¾µÖµÖ

†Öê×›Íü†Ö ´Öë '–' (›ü) ŸÖ£ÖÖ '—' (œ) êú×»Ö‹ ¤üÖê ¤üÖê ˆ““ÖÖ¸üÖ Æïü… ¿Ö²¤üÖë êú †Ö¸Óü³Ö ´Öë '›ü' ŸÖ£ÖÖ 'œü'
úÖ ˆ““ÖÖ¸üÖ Æîü †Öî¸ü ¿Ö²¤üÖë êú ´Ö¬µÖ ŸÖ£ÖÖ †ÓŸÖ ´Öë ØÆü¤üß úß ŸÖ¸üÆü '›Íü' ŸÖ£ÖÖ 'œÍü' úÖ ˆ““ÖÖ¸üÖ ÆüÖêŸÖÖ
Æîü… ˆ¤üÖÆü¸üÖ:
†Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü

†Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü
¤êü¾Ö−Ö֐ָüß ´Öë

–¥
–Þ‹Ú
Ç–Íß¡Þ

›ü¸ü
›ü֍ãú
¯Ö×›Íü²ÖÖ

†Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤üÖë
êú ˆ““ÖÖ¸üÖ
¤êü¾Ö−Ö֐ָüß ´Öë
›üÖ¸ê Öêü
›ü֍ãú
¯Ö×›Íü²ÖÖ

†Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤üÖë
êú ØÆü¤üß †£ÖÔ
›ü¸ü
›üúÖµÖŸÖ
¯Ö›Íü−ÖÖ

¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö

xxx

á¥Þ–ì
—
—Þ¡Þ
‹—Í
¬—Í
9.

¸üÖê›ÍüË
œüÖ
œüÖ²ÖÖ
úœÍü
»ÖœÍü

¸üÖê›ÍüË
œüÖ
œÍüÖ²ÖÖ
úÖêœÍüÖê
»ÖÖêœÍüÖê

¸üÖê›Íü (ÃÖ›Íüú)
œüÖ
œüÖ²ÖÖ
ú»Öß
»Ö›Íü

†Öê×›Íü†Ö ×»Ö×¯Ö ´Öë ¯ÖÖÑ“Ö †−Öã−ÖÖ×ÃÖŒµÖ ¬¾Ö×−Ö†Öë êú×»Ö‹ ¯ÖÖÑ“Ö †Ö¸ü Æïü •ÖîÃÖê '»' (’û), '“' (˜Ö), '˜'
(Ö), '' (−Ö) ŸÖ£ÖÖ '£' (´Ö)… »Öê׍ú−Ö ‡−Ö ¯ÖÖÑ“ÖÖë ´Öë ¿Ö²¤üÖë êú †Ö¸Óü³Ö ŸÖ£ÖÖ ´Ö¬µÖ ´Öë †êú»Öê ŸÖ£ÖÖ
ÃÖÓµÖ㌟Öցָü ´Öë êú¾Ö»Ö '' (−Ö) ŸÖ£ÖÖ '£' (´Ö) †ÖŸÖê Æïü… ˆ¤üÖÆü¸üÖ:
†Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü

†Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü
¤êü¾Ö−Ö֐ָüß ´Öë

†Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤üÖë
êú ˆ““ÖÖ¸üÖ
¤êü¾Ö−Ö֐ָüß ´Öë
−ÖÖê´ÖÖêÍúÖ¸üÖê
´ÖÖ−ÖÖê²ÖÖê
´ÖÖê¬Öã
´ÖÖê´ÖÖêŸÖÖ

†Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤üÖë
êú ØÆü¤üß †£ÖÔ

†Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤üÖë
êú ˆ““ÖÖ¸üÖ
¤êü¾Ö−Ö֐ָüß ´Öë
²ÖߝÖÖ
úÖꝚüÖê
‘ÖÖꝙüÖ

†Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤üÖë
êú ØÆü¤üß †£ÖÔ

£ªÕÞ¥
−Ö´ÖÍúÖ¸ü
−Ö´ÖÍúÖ¸ü
£Þ¡
´ÖÖ−Ö²Ö
´ÖÖ−Ö¾Ö
£œÚ
´Ö¬Öã
´Ö¬Öã
££™Þ
´Ö´ÖŸÖÖ
´Ö´ÖŸÖÖ
'˜' (Ö) ¬¾Ö×−Ö ¿Ö²¤üÖë êú †Ö¸Óü³Ö ´Öë −ÖÆüà †ÖŸÖÖ Æîü… ´Ö¬µÖ ´Öë †êú»Öê µÖÖ ÃÖÓµÖ㌟Öցָü ´Öë †ÖŸÖê Æïü…
ˆ¤üÖÆü¸üÖ:
†Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü

†Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü
¤êü¾Ö−Ö֐ָüß ´Öë

¡à˜Þ
‹˜Ö
ÔÆÂÞ

²ÖߝÖÖ
Óúšü
‘ÖÓ™üÖ

¾ÖߝÖÖ
Óúšü
‘ÖÓ™üÖ

'»' (’û) ŸÖ£ÖÖ '“' (˜Ö) ¬¾Ö×−ÖµÖÖÑ ¿Ö²¤üÖë êú †Ö¸Óü³Ö ´Öë −ÖÆüà †ÖŸÖê Æïü ŸÖ£ÖÖ ´Ö¬µÖ ´Öë †êú»Öê −ÖÆüà †ÖŸÖê
Æïü… ¿Ö²¤üÖë êú ´Ö¬µÖ ´Öë ÃÖÓµÖ㌟Öցָü ´Öë †−ÖãþÖÖ¸ü êú ¯ÖÆü»Öê µÖÖ ¾ÖÖÖԁָü êú ¯ÖÆü»Öê †ÖŸÖê Æïü… ˆ¤üÖÆü¸üÖ:
†Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü

†Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü

†Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤üÖë

†Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤üÖë

†Öê×›Íü†Ö ʱÉÊ{É

xxxi

¤êü¾Ö−Ö֐ָüß ´Öë

¼»
°¦
ª°Þ¥
10.

11.

†Óú
†Ó“Öôû
ÃÖÓ“ÖÖ¸ü

êú ˆ““ÖÖ¸üÖ
¤êü¾Ö−Ö֐ָüß ´Öë
†Öê’ûúÖê
†ÖꘓÖÖêôûÖê
ÃÖÖꘓÖÖ¸üÖê

êú ØÆü¤üß †£ÖÔ
†Óú
†Ó“Ö»Ö
ÃÖÓ“ÖÖ¸ü

†Öê×›Íü†Ö ´Öë ãú”û ¯Ö׸üÛãÖןֆÖë ´Öë '˜' (Ö) úÖê '' (−Ö) úÖ ˆ““ÖÖ¸üÖ ³Öß ÆüÖêŸÖÖ Æîü… ˆ¤üÖÆü¸üÖ
êú×»Ö‹ '¥' (¸)ü ¬¾Ö×−Ö êú ²ÖÖ¤ü †Ö−Öê¾ÖÖ»Öê '˜' (Ö) ¬¾Ö×−Ö¾ÖÖ»Öê ÃÖÓµÖ㌟Öցָü ׻֏֟Öê ¾ÖŒŸÖ ¤üÖê ¤üÖê '˜'
(Ö) úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ú¸üŸÖê Æïü… »Öê׍ú−Ö ˆ““ÖÖ¸üÖ ´Öë ×ÃÖ±Ôú '−Ö' Æüß ÆüÖêŸÖÖ Æîü… ˆ¤üÖÆü¸üÖ:
†Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü

†Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü
¤êü¾Ö−Ö֐ָüß ´Öë

‹˜Ùí
¡˜Ùí
ªó˜Ùí

úÖÔ
²ÖÖÔ
þ֝ÖÔ

†Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤üÖë
êú ˆ““ÖÖ¸üÖ
¤êü¾Ö−Ö֐ָüß ´Öë
úÖê−ÖÖì
²ÖÖê−ÖÖì
þÖÖê−ÖÖì

†Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤üÖë
êú ØÆü¤üß †£ÖÔ
úÖÔ
¾ÖÖÔ
þ֝ÖÔ

†Öê×›Íü†Ö ´Öë '¡' (²Ö) ŸÖ£ÖÖ (¾Ö) êú×»Ö‹ ‹ú Æüß ˆÖ¸ü úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ †×¬ÖúŸÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖ Æîü… »Öê׍ú−Ö ¤üÖê
ˆ““ÖÖ¸üÖ Æïü, ‹ú (²Ö) úÖ ŸÖ£ÖÖ ¤ãüÃÖ¸üÖ (¾Ö) úÖ… '¡' (²Ö) úÖ ˆ““ÖÖ¸üÖ Æüß ÃÖ¾ÖÖÔ׬֍ú ¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ Æîü…
ÃÖÓÍéúŸÖ êú ŸÖ¤Ëü³Ö¾Ö ¿Ö²¤üÖë ´Öë ³Öß '²Ö' úÖ Æüß ¯ÖϵÖÖêÖ Æîü - ׻֏Ö−Öê ´Öë †Öî¸ü ˆ““ÖÖ¸üÖ ú¸ü−Öê ´Öë… '¾Ö' úÖ
ˆ““ÖÖ¸üÖ ÃÖÓµÖ㌟ÖցָüÖë êú ¤æüÃÖ¸êü ãÖÖ−Ö ¯Ö¸ü ŸÖ£ÖÖ †−µÖ ³ÖÖÂÖÖ†Öë ÃÖê †Ö‹ Æã‹ ãú”û ¿Ö²¤üÖë ´Öë ÆüÖêŸÖÖ Æîü…
ŸÖ²Ö '¾Ö' úÖ ˆ““ÖÖ¸üÖ פüÖÖ−Öê êú×»Ö‹ '§' †Ö¸ü úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ¿Ö²¤üÖêÓ êú †Ö¸Óü³Ö ´Öë ÆüÖêŸÖÖ Æîü…
ÃÖÓµÖ㌟ÖցָüÖë ´Öë ‡ÃÖ úÖ †¬ÖÖԁָü '¡'( ó ) úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ÆüÖêŸÖÖ Æîü… ˆ¤üÖÆü¸üÖ:
†Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü

†Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü
¤êü¾Ö−Ö֐ָüß ´Öë

§Þá¥Æ ì
¡Þ˜à
¡¥Ú˜
Ç¡
ªó˜Ùí
ªó¥

¾ÖÖ¸ëü™ü
²Ö֝Öß
²Ö¹ýÖ
¯Ö²Ö−Ö
þ֝ÖÔ
þָü

†Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤üÖë
êú ˆ““ÖÖ¸üÖ
¤êü¾Ö−Ö֐ָüß ´Öë
¾ÖÖ¸ëü™Ëü
²Ö֝Öß
²ÖÖê¹ýÖÖê
¯ÖÖê²ÖÖê−ÖÖê
þÖÖê−ÖÖì
þÖÖê¸üÖê

†Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤üÖë
êú ØÆü¤üß †£ÖÔ
¾ÖÖ¸Óü™ü
¾ÖÖםÖ
¾Ö¹ýÖ
¯Ö¾Ö−Ö
þ֝ÖÔ
þָü

¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö

xxxii

¨óߝà
12.

13.

14.

15.

†ÛÀ¾Ö−Öß

†ÛÀ¾Ö−Öß

†ÛÀ¾Ö×−Ö

ü
†Öê×›Íü†Ö ¾ÖÖÔ´ÖÖ»ÖÖ ´Öë ³Öß ¾µÖÓ•Ö−ÖÖë êú ÃÖÖ£Ö ‹ú ÃÖÓµÖ㌟Öցָü '¤©' (Ö) •ÖÖê›ÍüÖ ÖµÖÖ Æîü… »Öê׍ú−Ö ‡ÃÖ
úÖ ˆ““ÖÖ¸üÖ ŸÖÖê 'Ö' µÖÖ 'µÖ' •ÖîÃÖê ÆüÖêŸÖê Æïü… ˆ¤üÖÆü¸üÖ:
†Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü

†Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü
¤êü¾Ö−Ö֐ָüß ´Öë

¤©ß™ß‘
Ǥ©à
ªÚ¬¤©˜Þ
Ǥ©

ׁÖן֕Ö
¯ÖÖß
ÃÖã»ÖÖÖÖ
¯ÖÖ

†Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤üÖë
êú ˆ““ÖÖ¸üÖ
¤êü¾Ö−Ö֐ָüß ´Öë
׏Öן֕ÖÖê
¯ÖÖêÖß
ÃÖã»ÖÖꏵ֝ÖÖ
¯ÖÖꏵÖÖê

†Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤üÖë
êú ØÆü¤üß †£ÖÔ
ׁÖן֕Ö
¯ÖׁÖ
ÃÖã»ÖÖÖÖ
¯ÖÖ

†Öê×›Íü†Ö ´Öë ¬¾Ö×−Ö ÃÖÖ´µÖŸÖÖ ŸÖ£ÖÖ ×»Ö×¯Ö ÃÖÖ´µÖŸÖÖ ¸üÖ−Öê¾ÖÖ»Öê ¤üÖê †Ö¸ü Æïü… ¾Öê Æïü '¬' (»Ö) ŸÖ£ÖÖ '¦'
(ôû)… »Öê׍ú−Ö ØÆü¤üß ´Öë ×ÃÖ±ÌÔú '»Ö' Æüß Æîü… ØÆü¤üß úß ŸÖ¸üÆü †Öê×›Íü†Ö ´Öë ³Öß '»Ö' ¬¾Ö×−Ö úÖ ˆ““ÖÖ¸üÖ
¯ÖÖÝÀ¾Öú ¾ÖŸÃµÖÔ Æîü… »Öê׍ú−Ö 'ôû' ¬¾Ö×−Ö úÖ ˆ““ÖÖ¸üÖ ¯ÖÖÝÀ¾Öú ´Öæ¬ÖÔ−µÖ Æîü… ˆ¤üÖÆü¸üÖ:
†Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü

†Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü
¤êü¾Ö−Ö֐ָüß ´Öë

‘¦
‹‘¦
¬™Þ
‹¬¥Þ

•Öôû
ú•Öôû
»ÖŸÖÖ
ú»Ö¸üÖü

†Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤üÖë
êú ˆ““ÖÖ¸üÖ
¤êü¾Ö−Ö֐ָüß ´Öë
•ÖÖêôûÖê
úÖê•ÖÖêôûÖê
»ÖÖêŸÖÖ
úÖê»ÖÖê¸üÖ

†Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤üÖë
êú ØÆü¤üß †£ÖÔ
•Ö»ÖË
úÖ•Ö»Ö
»ÖŸÖÖ
ú¸êü»ÖÖ

ÃÖÓµÖ㌟Öցָü '²' (–Ö) úÖ ˆ““ÖÖ¸üÖ ØÆü¤üß úß ŸÖ¸üÆü 'ì' (ÖË) + '¤ý' (µÖ) úÖ Æîü… ˆ¤üÖÆü¸üÖ:
†Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü

†Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü
¤êü¾Ö−Ö֐ָüß ´Öë

²Þ
¡ß²Þ

–ÖÖ−Ö
ײ֖ÖÖ−Ö

†Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤üÖë
êú ˆ““ÖÖ¸üÖ
¤êü¾Ö−Ö֐ָüß ´Öë
µÖÖ−ÖÖê
ײ֐µÖÖ−ÖÖê

†Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤üÖë
êú ØÆü¤üß †£ÖÔ
–ÖÖ−Ö
×¾Ö–ÖÖ−Ö

ÃÖÓµÖ㌟Öցָü 'ªþ' (ŸÃÖ) úÖ ˆ““ÖÖ¸üÖ †Öê×›Íü†Ö ´Öë 'ªì' (ÃÖË) + '' (“Ö) úÖ Æîü… ˆ¤üÖÆü¸üÖ:

†Öê×›Íü†Ö ʱÉÊ{É

16.

xxxiii

†Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü

†Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü
¤êü¾Ö−Ö֐ָüß ´Öë

„ªþ¡
¡Þªþ¬î
„ªþÞ«

ˆŸÃÖ²Ö
²ÖÖŸÃÖ»µÖ
ˆŸÃÖÖÆü

†Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤üÖë
êú ˆ““ÖÖ¸üÖ
¤êü¾Ö−Ö֐ָüß ´Öë
ˆÃ“ÖÖê²ÖÖê
²ÖÖÓÖÖ껵ÖÖê
ˆÃ“ÖÖÆüÖê

†Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤üÖë
êú ØÆü¤üß †£ÖÔ
ˆŸÃÖ¾Ö
¾ÖÖŸÃÖ»µÖ
ˆŸÃÖÖÆü

†Öê×›Íü†Ö ´Öë •Ö²Ö '¥' (¸ü) †Ö¸ü úÖ ˆ““ÖÖ¸üÖ ÃÖÓµÖ㌟ÖցָüÖë êú ¯ÖÆü»Öê ãÖÖ−Ö ¯Ö¸ü †ÖŸÖÖ Æîü ŸÖ²Ö ØÆü¤üß
úß ŸÖ¸üÆü ˆÃÖ úÖ ˆ¯ÖדÖÅ−Ö ¤æüÃÖ¸êü †Ö¸ü êú ‰ú¯Ö¸ü Æüß ›üÖ»ÖŸÖê Æïü… ˆ¤üÖÆü¸üÖ:
†Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü

†Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü
¤êü¾Ö−Ö֐ָüß ´Öë

¡í
£Þí

²ÖÖÔ
´Ö֐ÖÔ

†Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤üÖë
êú ˆ““ÖÖ¸üÖ
¤êü¾Ö−Ö֐ָüß ´Öë
²Ö¸ËüÖÖê
´ÖÖ¸ËüÖÖê

†Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤üÖë
êú ØÆü¤üß †£ÖÔ
¾ÖÖÔ
´Ö֐ÖÔ

»Öê׍ú−Ö ‹êÃÖê ²ÖÆãüŸÖ Æüß ¿Ö²¤ü Æïü וÖ−Ö ´Öë '¥' (¸ü) êú ²ÖÖ¤ü †Ö−Öê¾ÖÖ»Öß ¬¾Ö×−Ö†Öë úÖ ×«üŸ¾Ö †Ö¸ü ׻֏֟Öê
Æïü †Öî¸ü ‹ú úÖ Æüß ˆ““ÖÖ¸üÖ ú¸ŸÖê Æïü… ˆ¤üÖÆü¸üÖ:

17.

†Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü

†Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü
¤êü¾Ö−Ö֐ָüß ´Öë

‹±í¡î
®íÞ
‹˜Ùí
ªó˜Ùí

ú¢ÖÔ²µÖ
“Ö““ÖÖÔ
úÖÔ
þ֝ÖÔ

†Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤üÖë
êú ˆ““ÖÖ¸üÖ
¤êü¾Ö−Ö֐ָüß ´Öë
úÖêŸÖÔ²µÖÖê
“ÖÖê“ÖÖÔ
úÖê−ÖÖÔê
þÖÖê−ÖÖÔê

†Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤üÖë
êú ØÆü¤üß †£ÖÔ
úŸÖÔ¾µÖ
“Ö“ÖÖÔ
úÖÔ
þ֝ÖÔ

•Ö²Ö '¥' (¸ü) úÖ ˆ““ÖÖ¸üÖ ÃÖÓµÖ㌟Öցָü êú ¤æüÃÖ¸êü ãÖÖ−Ö ¯Ö¸ü †ÖŸÖÖ Æîü ŸÖ²Ö ˆÃÖ úÖ ˆ¯ÖדÖÅ−Ö '‹ñ'
(Îú) 'Çñ' (¯ÖÏ) •ÖîÃÖê ¾µÖÓ•Ö−Ö êú −Öß“Öê ›üÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖÖ Æîü… ˆ¤üÖÆü¸üÖ:
†Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü

†Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü

†Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤üÖë

†Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤üÖë

Ö§üÖ ´ÖÆüß−ÖÖ / ´ÖÖÃÖ ¯ÖîÃÖÖ . 19. “֍Îú †ÖÏ ¯ÖÏÖ£ÖÔ−ÖÖ êú ˆ““ÖÖ¸üÖ ¤êü¾Ö−Ö֐ָüß ´Öë “ÖÖêÎúÖê †ÖêÖÏÖê ¯ÖÏÖ£ÖÔ−ÖÖ êú ØÆü¤üß †£ÖÔ “֍Îú †ÖÏ ¯ÖÏÖ£ÖÔ−ÖÖ ¬µÖÖ−Ö ¤üßו֋ ׍ú †Öê×›Íü†Ö ´Öë ãú”û †Ö¸ü/ÃÖÓµÖ㌟Öցָü ‹ú ¯ÖύúÖ¸ü ÃÖê ׻֏֍ú¸ü ˆÃÖ úÖ ˆ““ÖÖ¸üÖ †Öî¸ü ‹ú ¯ÖύúÖ¸ü ÃÖê ú¸üŸÖê Æïü… ˆ¤üÖÆü¸üÖ: †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü ¤êü¾Ö−Ö֐ָüß ´Öë †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤üÖë êú ØÆü¤üß †£ÖÔ ‡Ó¸êü•Ö †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤üÖë êú ˆ““ÖÖ¸üÖ ¤êü¾Ö−Ö֐ָüß ´Öë ‡’ËûÖÏê•ÖÖê ‚äᥑ ‚äá¥‘à ÷ ‡Ó¸êü•Öß †®Ö ‡’ËûÖÏê•Öß †Öê¸Ëü−ÖÖê †ÓÖÏê•Öß (³ÖÖÂÖÖ) †®Ö †ÓÖÏê•Öß (»ÖÖêÖ) †Öê×›Íü†Ö ×»Ö×¯Ö ´Öë ³Öß ¤êü¾Ö−Ö֐ָüß ×»Ö×¯Ö êú •ÖîÃÖê '¨' (¿Ö). 'Ç©' (ÂÖ).¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö xxxiv ¤êü¾Ö−Ö֐ָüß ´Öë ‹ñ ñ ÇñÞšíÞ 18. 'ª' (ÃÖ) •ÖîÃÖê ŸÖß−Ö †Ö¸ü Æïü… »Öê׍ú−Ö ‡−Ö ŸÖß−ÖÖë úÖ ˆ““ÖÖ¸üÖ ×ÃÖ±ÌÔú 'ª' (ÃÖ) •ÖîÃÖÖ Æüß Æîü… ˆ¤üÖÆü¸üÖ: †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü ¤êü¾Ö−Ö֐ָüß ´Öë ¨¤ý ᛨ áÇ©Þ–Í¨à ‹ïÇ©‹ ᡨ ª¤îÞ £Þª Ç‚ªÞ ¿ÖµÖ−Ö ¤êü¿Ö ÂÖÖê›Íü¿Öß éúÂ֍ú ²Öê¿Ö ÃÖ•µÖÖ ´ÖÖÃÖ ¯Ö‡ÃÖÖ †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤üÖë êú ˆ““ÖÖ¸üÖ ¤êü¾Ö−Ö֐ָüß ´Öë ÃÖÖêµÖ−ÖÖê ¤êüÃÖÖê ÃÖÖê›ÍüÖêÃÖß éúÃÖÖêúÖê ²ÖêÃÖÖê ÃÖÖꕵÖÖ ´ÖÖÃÖÖê ¯Ö‡ÃÖÖ †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤üÖë êú ØÆü¤üß †£ÖÔ ¿ÖµÖ−Ö ¤êü¿Ö ÂÖÖê›Íü¿Öß éúÂ֍ú ¾Öê¿Ö ¿ÖµµÖÖ.

'ª' (ÃÖ). 'Ç©' (ÂÖ). '¬' (»Ö).†Öê×›Íü†Ö ʱÉÊ{É xxxv »Öê׍ú−Ö ÃÖÓµÖ㌟ÖցָüÖë ´Öë ú³Öß ú³Öß '¨' (¿Ö). ) †−ÖãþÖÖ¸ü úÖê פüÖÖŸÖÖ Æîü… ‡ÃÖ úÖ ˆ““ÖÖ¸üÖ ¯Ö׸üÛãÖןֆÖë êú †−ÖãÃÖÖ¸ü ²Ö¤ü»ÖŸÖÖ Æîü… ¬µÖÖ−Ö ¤êüÓ ×ú †Öê×›Íü†Ö ´Öë ¾ÖÖÖԁָüÖë êú ¯ÖÆü»Öê †−ÖãþÖÖ¸ü úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ £ÖÖê›ÍüÖ ú´Ö Æîü… •µÖÖ¤üÖŸÖ¸ü †−Öã−ÖÖ×ÃÖŒµÖ ŸÖ£ÖÖ ¾ÖÖÖԁָüÖë êú ÃÖÓµÖ㌟ÖցָüÖë úÖ Æüß ‡ÃŸÖê´ÖÖ»Ö ÆüÖêŸÖÖ Æîü… •Ö²Ö †−ÖãþÖÖ¸ü úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ¾ÖÖÖԁָü êú ¯ÖÆü»Öê ÆüÖêŸÖÖ Æîü ŸÖ³Öß ˆÃÖ úÖ ˆ““ÖÖ¸üÖ Ã־֐ÖáµÖ †−Öã−ÖÖ×ÃÖŒµÖ ¬¾Ö×−Ö úÖ Æüß ÆüÖêŸÖÖ Æîü… ˆ¤üÖÆü¸üÖ: †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü ¤êü¾Ö−Ö֐ָüß ´Öë ªä‹ñޝØà ªäÔ ªä£ýòÞØ ÃÖӍÎúÖÓ×ŸÖ ÃÖÓ‘Ö ÃÖÓ³ÖÏÖÓŸÖ †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤üÖë êú ˆ““ÖÖ¸üÖ ¤êü¾Ö−Ö֐ָüß ´Öë ÃÖ’ËûÎúÖÓ×ŸÖ ÃÖÖê’û¬ÖÖê ÃÖÖê´³ÖÏÖÓŸÖÖê †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤üÖë êú ØÆü¤üß †£ÖÔ ÃÖӍÎúÖÓ×ŸÖ ÃÖÓ‘Ö †´Ö߸ü •Ö²Ö †−ÖãþÖÖ¸ü úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ '¤ý' (µÖ). †²Ö †Ö¯Ö †Öê×›Íü†Ö ¾ÖÖÔ´ÖÖ»ÖÖ êú “ÖÖ¸ü ×¾Ö¿ÖêÂÖ ×“ÖÅ−ÖÖë êú ˆ““ÖÖ¸üÖ êú ²ÖÖ¸êü ´Öë −Öß“Öê ¤üß Ö‡Ô •ÖÖ−֍úÖ¸üß ÃÖê ¯Ö׸ü×“ÖŸÖ ÆüÖê •ÖÖ‡‹… 1) '0' ( . '¥' (¸ü). 'Ç©' (ÂÖ). '¨' (¿Ö). '«' (Æü) êú ¯ÖÆü»Öê †ÖŸÖÖ Æîü ŸÖ²Ö ˆÃÖ úÖ ˆ““ÖÖ¸üÖ '»' (’û) •ÖîÃÖÖ ÆüÖêŸÖÖ Æîü… (µÖ) êú ¯ÖÆü»Öê (¸ü) êú ¯ÖÆü»Öê (»Ö) êú ¯ÖÆü»Ö †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤üÖë ¤êü¾Ö−Ö֐ָüß ´Öë êú ˆ““ÖÖ¸üÖ ¤êü¾Ö−Ö֐ָüß ´Öë ªä¤£ ÃÖÓ•Ö´Ö ÃÖÖê’Ëû•Ö´ÖÖê ªä¥¤©˜ ÃÖÓ¸üÖÖ ÃÖÖê’Ëû¸üµÖÖêÖÖê ªä¬÷ ÃÖӻ֐−Ö ÃÖÖê’Ëû»ÖÖê−ÖÖê †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤üÖë êú ØÆü¤üß †£ÖÔ ÃÖÓµÖ´Ö ÃÖÓ¸üÖÖ ÃÖӻ֐−Ö . 'ª' (ÃÖ) úÖ †»ÖÖ †»ÖÖ ˆ““ÖÖ¸üÖ ³Öß ÆüÖêŸÖÖ Æîü… †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü ¤êü¾Ö−Ö֐ָüß ´Öë ÇËߣ ªïÌß ªõ¥˜ ¯ÖÛ¿“Ö´Ö ÃÖéÛ™ü ôָüÖ †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤üÖë êú ˆ““ÖÖ¸üÖ ¤êü¾Ö−Ö֐ָüß ´Öë ¯ÖÖêÛ¿“Ö´ÖÖê ÃÖéÛ™ü ôÖÖê¸üÖêÖÖê †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤üÖë êú ØÆü¤üß †£ÖÔ ¯ÖÛ¿“Ö´Ö ÃÖéÛ™ü ôָüÖ 20.

¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö xxxvi (¿Ö) êú ¯ÖÆü»Öê (ÃÖ) êú ¯ÖÆü»Öê (Æü) êú ¯ÖÆü»Öê (2) (3) (4) ªä¨¤ý ªäªÞ¥ ªä«Þ¥ ÃÖÓ¿ÖµÖ ÃÖÓÃÖÖ¸ü ÃÖÓÆüÖ¸ü ÃÖÖê’Ëû¿ÖÖêµÖÖê ÃÖÖê’ËûÃÖÖ¸üÖê ÃÖ’ËûÆüÖ¸üÖê ÃÖÓ¿ÖµÖ ÃÖÓÃÖÖ¸ü ÃÖÓÆüÖ¸ü 'ã' ( „ ) µÖÆü ×¾ÖÃ֐ÖÔ úÖê פüÖÖŸÖÖ Æîü… ‡ÃÖ úÖ ˆ““ÖÖ¸üÖ úÆüà úÆüà ØÆü¤üß úÖ 'Æü' •ÖîÃÖÖ Æîü †Öî¸ü úÆüà ¯Öæ¾ÖÔ¾ÖŸÖá ¾µÖÓ•Ö−Ö-¬¾Ö×−Ö êú ׫üŸ¾Ö úÖ ¬µÖÖêŸÖú ³Öß ÆüÖêŸÖÖ Æîü… ˆ¤üÖ¸üÖ: †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü ¤êü¾Ö−Ö֐ָüß ´Öë Çڝ㠛Ú㌠¯Öã−Ö„ ¤ãü„Ö †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤üÖë êú ˆ““ÖÖ¸üÖ ¤êü¾Ö−Ö֐ָüß ´Öë ¯Öã−ÖÆüÖ ¤ãüÖÖê †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤üÖë êú ØÆü¤üß †£ÖÔ ¯Öã−Ö„ ¤ãü„Ö ' ê ' ( Ñ ) ‡ÃÖ úÖ ¬Ö´ÖÔË ØÆü¤üß êú ÃÖ´ÖÖ−Ö †−Öã−ÖÖ×Ã֍úŸÖÖ ×¤üÖÖ−ÖÖ Æîü… ˆ¤üÖÆü¸üÖ: †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü ¤êü¾Ö−Ö֐ָüß ´Öë £Þ£Úê £Úê ´ÖÖ´ÖãÑ ´ÖãÑ †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤üÖë êú ˆ““ÖÖ¸üÖ ¤êü¾Ö−Ö֐ָüß ´Öë ´ÖÖ´ÖãÑ ´ÖãÑ †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤üÖë êú ØÆü¤üß †£ÖÔ ´ÖÖ´ÖÖ ´ÖîÓ ' ì' ( Ë ) µÖÆü þ֟ÖÓ¡Ö ¾µÖÓ•Ö−Ö úÖê פüÖÖ−Öê¾ÖÖ»ÖÖ Æü»ÖÓŸÖË ×“ÖÅ−Ö Æîü •ÖÖê ØÆü¤üß êú •ÖîÃÖÖ Æîü… ˆ¤üÖÆü¸üÖ: †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü ¤êü¾Ö−Ö֐ָüß ´Öë ¡Þ‹ìÞ™Ú¥à –ñÞ‚¢¥ì ²Ö֍Ëú“ÖÖŸÖã¸üß ›ÒüÖ‡³Ö¸Ëü †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤üÖë êú ˆ““ÖÖ¸üÖ ¤êü¾Ö−Ö֐ָüß ´Öë ²Ö֍Ëú“ÖÖŸÖã¸üß ›ÒüÖ‡³Ö¸Ëü †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤üÖë êú ØÆü¤üß †£ÖÔ ¾Ö֍Ëú“ÖÖŸÖã¸üß ›Òîü¾Ö¸ü ¬µÖÖ−Ö ¤üßו֋ ׍ú •Ö²Ö úÆüà þ֟ÖÓ¡Ö ¾µÖÓ•Ö−Ö ¿Ö²¤üÖë êú ´Ö¬µÖ ´Öë µÖÖ †ÓŸÖ ´Öë †ÖŸÖÖ Æîü ŸÖ²Ö Æü´Öê¿ÖÖ †Öê×›Íü†Ö ´Öë Æü»ÖÓŸÖ êú דÖÅ−Ö úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ÆüÖêŸÖÖ Æüß Æîü… »Öê׍ú−Ö ØÆü¤üß ´Öë ¿Ö²¤üÖÓŸÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¾µÖÓ•Ö−Ö êú ÃÖÖ£Ö ãú”û ¿Ö²¤ÖêÓ ´Öë Æüß Æü»ÖÓŸÖ •ÖÖê›ÍüÖ •ÖÖŸÖÖ Æîü… ˆ¤üÖÆü¸üÖ: †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤üÖë †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤üÖë .

†Öê×›Íü†Ö ÆüšüÖŸÖË †×±úÃÖË ÃÖ¤ËüÖãºþ êú ˆ““ÖÖ¸üÖ ¤êü¾Ö−Ö֐ָüß ´Öë ÆüÖêšüÖŸÖË †Öê×±úÃÖË ÃÖÖê¤ËüÖã¹ý êú ØÆü¤üß †£ÖÔ ÆüšüÖŸÖË †Öò×±úÃÖ ÃÖ¤ËüÖã¹ý .†Öê×›Íü†Ö ʱÉÊ{É xxxvii ¤êü¾Ö−Ö֐ָüß ´Öë «•Þ™ì Ÿß»ªì ª›ìÚ¥Ú 1.

ªÉ½þ ¤ÉÉiÉ +¤É ºÉ´ÉÇVÉxÉÊ´ÉÊnùiÉ ½èþ* ´ÉÉÊhÉVªÉ +Éè®ú +lÉÇ-´ªÉ´ÉºlÉÉ EòÒ oùι]õ ºÉä VÉÉä näù¶É ¤É½ÖþiÉ +ÉMÉä ¤Égø Ö‹ ½éþ BäºÉä näù¶ÉÉå Eäò ÊxÉ´ÉÉʺɪÉÉå Eäò ʱÉB ¦ÉÉ®úiÉ EòÒ ¤É½Öþ¦ÉÉʹÉEòiÉÉ +¦ÉÒ ¦ÉÒ {ɽäþ±ÉÒ VÉèºÉÒ ½þÒ ½èþ* =xÉEäò näù¶ÉÉå ¨Éå +xÉäEò xɺ±É Eäò ±ÉÉäMÉ +{ÉxÉä MÉÒiÉ-ºÉÆMÉÒiÉ. {ÉÉÊ]õªÉɱÉÉ. ±ÉJÉxÉ>ð B´ÉÆ MÉÖ´ÉɽþÉ]õÒ ¨Éå κlÉiÉ IÉäjÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ EåòpùÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä |ÉÊiÉ ´É¹ÉÇ VÉÖ±ÉÉ<Ç ºÉä +|Éè±É iÉEò ¦ÉÉ®úiÉ Eäò Ê´ÉʦÉzÉ ®úÉVªÉÉå Eäò +vªÉÉ{ÉEòÉå EòÉä =xÉEòÒ <SUôÉxÉÖºÉÉ®ú +lÉ´ÉÉ ºÉƤÉÆÊvÉiÉ ®úÉVªÉ EòÒ ¦ÉɹÉÉ |ÉhÉɱÉÒ Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ ´ÉÉÆÊUôiÉ ¦ÉɹÉÉ+Éå ¨Éå nùºÉ ¨ÉÉºÉ EòÉ MɽþxÉ |ÉʶÉIÉhÉ ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* <ºÉ |ÉʶÉIÉhÉ Eäò ={É®úÉÆiÉ ªÉä +vªÉÉ{ÉEò ºÉÒJÉÒ MÉ<Ç ¦ÉɹÉÉ EòÉä ºÉƤÉÆÊvÉiÉ ®úÉVªÉÉå Eäò Ê´ÉtɱɪÉÉå ¨Éå {ÉÉ`ö¬Gò¨É Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ +lÉ´ÉÉ BäÎSUôEò Ê´É¹ÉªÉ Eäò °ü{É ¨Éå {ÉgøÉiÉä ½éþ* {É®ú +¤É iÉEò ÊuùiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ Ê¶ÉIÉhÉ EòÒ ÊVÉiÉxÉÒ +SUôÒ ÊEòiÉɤÉå +ÉiÉÒ ®ú½þÒ ½éþ -. iÉÉäc÷xÉä EòÉ xɽþÓ* ±ÉÉäMÉ +CºÉ®ú ªÉ½þ ¦ÉÚ±É VÉÉiÉä ½éþ ÊEò ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå +ÉB. ¤ÉºÉä +Éè®ú VÉx¨Éä ½þWÉÉ®úÉå IÉäjÉ Eäò ±ÉÉäMÉÉå Eäò ʱÉB =xÉEòÒ ¦ÉɹÉÉBÄ ½þÒ ´É½þ ºÉÉvÉxÉ ®ú½þÒ ½éþ VÉÉä BEò nÚùºÉ®äú EòÉä +É{ÉºÉ ¨Éå VÉÉäc÷iÉÒ ®ú½þÒ ½éþ* ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ ºÉƺlÉÉxÉ <ºÉÒ ¦ÉÉʹÉEò ºÉƪÉÉäMÉ EòÉä. =xÉEäò ºÉÆSÉɱÉEòÉå Eäò ºÉÉlÉ +ºÉʨɪÉÉ ¨Éå.|ÉÉCEòlÉxÉ ºÉÊnùªÉÉå ºÉä ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ¤É½Öþ¦ÉÉʹÉEòiÉÉ EòÉ |ÉSɱÉxÉ ®ú½þÉ ½èþ -. {ÉÊ`öiÉ.´ÉÒ. JÉÉxÉÉJÉVÉÉxÉÉ.´Éä ºÉ¦ÉÒ +ÆOÉäWÉÒ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ½þÒ ®úSÉÒ-¤ÉxÉÒ Uô{ÉÒ-Uô{ÉÉ<Ç Ö‡Ô ½éþ* =xÉEäò ®úSÉʪÉiÉÉ +Éè®ú |ÉEòɶÉEò ¶ÉɪÉnù ºÉÉäSÉiÉä ½éþ ÊEò +ÆOÉäWÉÒ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É EòÉä +{ÉxÉÉxÉä ºÉä ÊuùiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ Ê¶ÉIÉhÉ +Éè®ú Ê´Énäù¶ÉÒ ¦ÉɹÉÉ Ê¶ÉIÉhÉ nùÉäxÉÉå Eäò ʱÉB =xÉEòÒ ÊEòiÉɤÉå |ɪÉÉäMÉ ¨Éå +É ºÉEòiÉÒ ½éþ* ºÉÉäSÉÉ ½þÉäMÉÉ ÊEò <ºÉ iÉ®ú½þ ºÉä BäºÉÒ ÊEòiÉɤÉå ¤ÉÉWÉÉ®ú ¨Éå JÉ®úÒ =iÉ®åúMÉÒ* ±ÉäÊEòxÉ nùÊIÉhÉ BʶɪÉÉ<Ç näù¶ÉÉå ¨Éå ¤ÉºÉä +Éè®ú ªÉ½þÉÄ Eäò ÊEòºÉÒ xÉ ÊEòºÉÒ ¦ÉɹÉÉ EòÉä ¨ÉÉiÉÞ¦ÉɹÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå ¤ÉÉä±ÉxÉä ´ÉɱÉÉå Eäò ʱÉB ÊEòºÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ EòÉä ºÉÒJÉxÉÉ +Éè®ú <ºÉEäò nùɪɮäú Eäò ¤Éɽþ®ú Eäò ±ÉÉäMÉÉå Eäò ʱÉB ½þ¨ÉÉ®úÒ ¦ÉɹÉÉ+Éå {É®ú +ÊvÉEòÉ®ú |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉÉ nùÉä ʤɱÉEÖò±É +±ÉMÉ Ê¶ÉIÉhÉ|ÉÊGòªÉÉBÄ ½éþ* +iÉ& <xÉ nùÉäxÉÉå ±ÉIªÉ-MÉÉäι`öªÉÉå Eäò ʱÉB nùÉä +±ÉMÉ iÉ®ú½þ EòÒ ºÉɨÉOÉÒ EòÒ +ɴɶªÉEòiÉÉ ½èþ* BEò . {É®ú EÖòUô ½þÒ ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå =xÉEòÉ +{ÉxÉi´É ʴɱÉÒxÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* +iÉ& =xÉEäò ʱÉB ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå BEò ºÉÉlÉ +xÉäEò ¦ÉɹÉÉ+Éå EòÉ <ºÉ Fònù®ú ºÉÊnùªÉÉå ºÉä EòÊlÉiÉ. nù}iÉ®ú ¨Éå +ÆOÉäWÉÒ ¨Éå +Éè®ú ¨ÉxÉÉä®ÆúVÉxÉ Eäò ʱÉB Ê¡ò±¨É iÉlÉÉ ]õÒ. ¦ÉÉʹÉEò κlÉÊiɪÉÉå ¨Éå ¦ÉÒ ¤É½Öþ¦ÉÉʹÉEòiÉÉ OÉÊlÉiÉ ½èþ* ´É½þ iɦÉÒ ºÉÆ¦É´É ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ VÉ¤É ÊEòºÉÒ ¨ÉÖ±Eò ¨Éå ¦ÉɹÉÉBÄ VÉÉäc÷xÉä EòÉ EòÉ¨É Eò®úiÉÒ ½éþ.JÉÉºÉ iÉÉè®ú {É®ú ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ+Éå Eäò ºÉÒJÉxÉä ʺÉJÉÉxÉä EòÒ ÊEòiÉɤÉå -. ´Éä¶É-+ɦÉÚ¹ÉhÉ iÉlÉÉ ®ú½þxÉ-ºÉ½þxÉ EòÉä ±ÉäEò®ú +ÉiÉä ®ú½äþ ½éþ. +ÉnùÉxÉ-|ÉnùÉxÉ EòÉä ¤ÉFÇò®úÉ®ú ®úJÉxÉä ¨Éå +Éè®ú <ºÉ¨Éå +Éè®ú <WÉÉ¡òÉ Eò®úxÉä Eäò EòÉ¨É ¨Éå +{ÉxÉä EòÉä ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ Eò®úiÉÉ +ɪÉÉ ½èþ* +ÉvÉÖÊxÉEò ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ+Éå Eäò ʶÉIÉhÉ-|ÉʶÉIÉhÉ EòÉ IÉäjÉ <ºÉ ºÉƺlÉÉxÉ Eäò ʱÉB ºÉ¤É ºÉä ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ IÉäjÉ ®ú½þÉ ½èþ* ªÉ½þÉÄ ºÉä |ÉEòÉʶÉiÉ {ÉÉÄSÉ ºÉÉè {ÉSÉÉºÉ Eäò Fò®úÒ¤É ÊEòiÉɤÉÉå ¨Éå ºÉä +ÉvÉÒ ºÉä WªÉÉnùÉ ¦ÉɹÉÉ-ʶÉIÉhÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå ½þÒ ½þÉä ®ú½þÒ ½éþ* VÉèºÉÉ ÊEò ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ Eäò +vªÉªÉxÉ-+vªÉÉ{ÉxÉ ºÉä VÉÖcä÷ ±ÉÉäMÉÉå EòÉä {ÉiÉÉ ½þÒ ½èþ. ¨Éå ˽þnùÒ EòÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú Eò®úiÉÉ ½èþ +Éè®ú PÉ®ú ¨Éå +{ÉxÉä ±ÉÉäMÉÉå Eäò ºÉÉlÉ ¤ÉÆMɱÉÉ ¨Éå ¤ÉÉiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ iÉÉä ½þ¨Éå BäºÉÒ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå EòÉä<Ç +º´ÉɦÉÉÊ´ÉEòiÉÉ xÉWÉ®ú xɽþÓ +ÉiÉÒ ½èþ* ªÉ½þÉÄ xÉ Eäò´É±É ´ªÉÊHò ¤É½Öþ¦ÉɹÉÒ ½èþ. ºÉÉä±ÉxÉ. {ÉÚhÉä. |ɺ¡ÖòÊ]õiÉ ®ú½þ {ÉÉxÉÉ BEò +VÉÒ¤ÉÉä-NÉ®úÒ¤É Ê¨ÉºÉÉ±É VÉèºÉÉ ½èþ ÊVɺÉEòÒ ´ªÉÉJªÉÉ näù {ÉÉxÉÉ ¨ÉÖζEò±É EòÉ¨É ½èþ* {É®ú ÊEòºÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ EòÒ ®úÉäWɨɮæú EòÒ ÊWÉxnùMÉÒ EòÒ +Éä®ú +MÉ®ú ½þ¨É NÉÉè®ú Eò®åú iÉÉä ªÉ½þ näùJÉåMÉä ÊEò ´É½þ BEò ½þÒ ºÉÉlÉ |ÉÊiÉÊnùxÉ +±ÉMÉ +±ÉMÉ EòÉ¨É ¨Éå {ÉÞlÉEÂò {ÉÞlÉEÂò {ÉÊ®úκlÉÊiɪÉÉå ¨Éå ʦÉzÉ Ê¦ÉzÉ ¦ÉɹÉÉ EòÉ |ɪÉÉäMÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* +MÉ®ú ½þ¨É näùJÉiÉä ½éþ ÊEò EòÉä<Ç SÉÉªÉ Eäò ¤ÉMÉÒSÉä ¨Éå ¨ÉWÉnÚù®úÉå Eäò ºÉÉlÉ Ê¤É½þÉ®úÒ ¤ÉÉäʱɪÉÉå ¨Éå. 1969 ¨Éå ºlÉÉÊ{ÉiÉ ½þÉäxÉä Eäò ¤ÉÉnù ºÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ ºÉƺlÉÉxÉ EòÉ ¨ÉÖJªÉ =qäù¶ªÉ ®ú½þÉ ½èþ ºÉ¦ÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ+Éå EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ Eò®úxÉÉ B´ÉÆ =xɨÉå +ɴɶªÉEòiÉÉxÉÖºÉÉ®ú {ÉÉ`ö¬-ºÉɨÉOÉÒ iÉèªÉÉ®ú Eò®úxÉÉ* <ºÉ =qäù¶ªÉ EòÒ {ÉÚÌiÉ Eäò ʱÉB ¨ÉÖJªÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ+Éå Eäò +±ÉÉ´ÉÉ ¤É½ÖþiÉ ºÉÒ VÉxÉVÉÉiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ+Éå {É®ú ¦ÉÒ ¶ÉÉävÉ ½þÉä ®ú½þÉ ½èþ +Éè®ú =xɨÉå {ÉÉ`ö¬-ºÉɨÉOÉÒ iÉèªÉÉ®ú EòÒ VÉÉ ®ú½þÒ ½éþ* <ºÉEäò +ÊiÉÊ®úHò ÊjɦÉɹÉÉ ºÉÚjÉ Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ ºÉƺlÉÉxÉ Eäò ¨ÉèºÉÚ®ú. ¦ÉÖ´ÉxÉä·É®ú.

¨É®úÉ`öÒ. ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ ºÉƺlÉÉxÉ . ªÉ½þÒ BEò +ɶSɪÉÇ-VÉxÉEò ¤ÉÉiÉ ½èþ* <ºÉ Eò¨ÉÒ EòÒ +É{ÉÚÌiÉ Eäò ʱÉB +Éè®ú <xÉ WÉ°ü®úiÉÉå EòÉä näùJÉiÉä ½ÖþB ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ ºÉƺlÉÉxÉ xÉä ‘¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ’ EòÒ BEò {ÉÖºiÉEò-ÀÖÞÆJɱÉÉ EòÒ ºÉÆEò±{ÉxÉÉ EòÒ ½èþ* ªÉ½ †Öê×›Íü†Ö {ÉÖºiÉEò =ºÉ ÀÖÞÆJɱÉÉ EòÒ BEò Eòc÷Ò ½èþ* ÊjɦÉɹÉÉ ºÉÚjÉ Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ Ë½þnùÒ ¦ÉɹÉÒ ®úÉVªÉÉå ¨Éå +xªÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ+Éå EòÉ iÉҺɮúÒ ¦ÉɹÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå |ÉSɱÉxÉ iÉÉä +´É¶ªÉ ½Öþ+É ½èþ {É®ÆúiÉÖ ¦ÉɹÉÉ +vªÉÉ{ÉEòÉå B´ÉÆ {ÉÖºiÉEòÉå EòÒ Eò¨ÉÒ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ´ÉÉÆÊUôiÉ ºÉ¡ò±ÉiÉÉ xɽþÓ Ê¨É±É {ÉÉ<Ç* +xªÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ+Éå B´ÉÆ Ê´É¶Éä¹É °ü{É ºÉä nùÊIÉhÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ+Éå Eäò +vªÉªÉxÉ B´ÉÆ +vªÉÉ{ÉxÉ ½äþiÉÖ =kÉ®ú |Énäù¶É EòÒ ®úÉVªÉ ºÉ®úEòÉ®ú B´ÉÆ EÖòUô º´ÉɪÉkÉ ºÉƺlÉÉ+Éå xÉä BEò +ʦɪÉÉxÉ EÖòUô ´É¹ÉÇ {ɽþ±Éä |ÉÉ®Æú¦É ÊEòªÉÉ lÉÉ* SɪÉÊxÉiÉ ¦ÉɹÉÉ+Éå EòÒ ´ÉÉÆÊUôiÉ {ÉÖºiÉEò B´ÉÆ ¦ÉɹÉÉ +vªÉÉ{ÉEòÉå Eäò Ê´Éʶɹ]õ |ÉʶÉIÉhÉ B´ÉÆ ÊxɪÉÖÊHò ½äþiÉÖ ®úÉVªÉ ºÉ®úEòÉ®ú xÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ ºÉƺlÉÉxÉ EòÉ ºÉ½þªÉÉäMÉ +ɴɶªÉEò ºÉ¨ÉZÉÉ* <ºÉÒ ºÉ½þªÉÉäMÉ EòÒ Eòc÷Ò ¨Éå =kÉ®ú |Énäù¶É EòÒ ®úÉVªÉ ºÉ®úEòÉ®ú Eäò +xÉÖ®úÉävÉ {É®ú ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ ºÉƺlÉÉxÉ xÉä ®úÉVªÉ Eäò ¦ÉɹÉÉ Ê´É¦ÉÉMÉ Eäò ºÉÉlÉ Ê¨É±ÉEò®ú +ºÉʨɪÉÉ. Eò¶¨ÉÒ®úÒ. EòzÉc÷. iÉÊ¨É±É B´ÉÆ iÉä±ÉÖMÉÖ ¦ÉɹÉÉ+Éå EòÒ {ÉÉ`ö¬ºÉɨÉOÉÒ Eäò ÊxɨÉÉÇhÉ ½äþiÉÖ EòɪÉǶÉɱÉÉBÄ +ɪÉÉäÊVÉiÉ EòÓ* <xÉ EòɪÉǶÉɱÉÉ+Éå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä <xÉ ºÉ¦ÉÒ ¦ÉɹÉÉ+Éå EòÒ {ÉÉ`ö¬ {ÉÖºiÉEåò iÉèªÉÉ®ú EòÒ MÉ<Ç lÉÓ* ªÉä {ÉÖºiÉEåò ‘¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ’ {ÉÖºiÉEò-¸ÉÞÆÞJɱÉÉ Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ +É ®ú½þÒ ½éþ* ½þÊ®úuùÉ®ú Eäò ¥ÉÀ´ÉSÉÇºÉ ¶ÉÉävÉ ºÉƺlÉÉxÉ Eäò +xÉÖ®úÉävÉ {É®ú =xÉ Eäò ½þÒ ºÉ½þªÉÉäMÉ ¨Éå EòzÉc÷. ¤ÉÆMɱÉÉ. ¨É±ÉªÉɳý¨É. {ÉÆVÉɤÉÒ iÉlÉÉ †Öê×›Íü†Ö EòÉ |ÉEòɶÉxÉ +¤É ½þÉä ®ú½þÉ ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ ËºÉvÉÒ {ÉÖºiÉEò EòÉ |ÉEòɶÉxÉ ¦ÉÒ MÉÖVÉ®úÉiÉ Eäò EòSUô Eäò <ÆÊb÷ªÉxÉ <xÉκ]õ]õ¬Ú]õ +Éì¡ò ˺ÉvÉÉä±ÉVÉÒ Eäò ºÉÉlÉ Æü´ÖÖ¸üÖ ºÉƺlÉÉxÉ Eò®úxÉää´ÉɱÉÉ ½èþ* ¨Éé +ɶÉÉ Eò®úiÉÉ ½ÚÄþ ÊEò ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ ÀÖÞÆJɱÉÉ EòÒ ªÉ½þ †Öê×›Íü†Ö {ÉÖºiÉEò ºÉ¨ÉºiÉ Ê½ÆnùÒ ¦ÉɹÉɦÉÉʹɪÉÉå Eäò ʱÉB ={ɪÉÉäMÉÒ ½þÉäMÉÒ* <ºÉEäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ´Éä xÉ Eäò´É±É ºÉƤÉÆÊvÉiÉ ¦ÉɹÉÉ Eäò +vªÉªÉxÉ ¨Éå ¯ûÊSÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ ±ÉåMÉä. ¨É®úÉ`öÒ.vi ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : +ÉäÊc÷+É +Éè®ú Eònù¨É +ÉMÉä VÉÉ Eò®ú +{ÉxÉä ±ÉƤÉä iÉWÉÖ¤Éæ ºÉä ¨Éé ªÉ½þ ¦ÉÒ Eò½þ ºÉEòiÉÉ ½ÚÄþ ÊEò +MÉ®ú ÊEòºÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ EòÉä BEò +xªÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ ÃÖߏÖ−Öß-ʺÉJÉÉxÉÒ ½èþ iÉÉä ´É½þ EòÉ¨É +MÉ®ú BEò ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ Eäò WÉÊ®úªÉä ½þÒ +SUôÒ iÉ®ú½þ EòÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ* =ºÉ ʱɽþÉWÉ ºÉä ¨ÉÉvªÉ¨É ¦ÉɹÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå ˽þnùÒ EòÉ xÉÉ¨É +ÉxÉÉ º´ÉɦÉÉÊ´ÉEò ½èþ EòÉ®úhÉ <ºÉEòÉä ¨ÉÉiÉÞ-¦ÉɹÉÉ iÉlÉÉ +xªÉ-¦ÉɹÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå ¤ÉÉä±ÉxÉä-•ÖÖ−Ö−Öê¾ÖÖ»Öê ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ±ÉÉäMÉÉå EòÒ ºÉÆJªÉÉ <iÉxÉÒ ¤Éc÷Ò ½èþ ÊEò ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå ˽þnùÒ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä +xªÉ +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ ¦ÉɹÉÉ+Éå EòÉä ʺÉJÉÉxÉä EòÒ ´ÉèYÉÉÊxÉEò fÆøMÉ ºÉä |ɺiÉÖiÉ ºÉɨÉOÉÒ +¤É iÉEò CªÉÉå xɽþÓ +ɪÉÒ lÉÒ. {ÉÆVÉɤÉÒ. MÉÖVÉ®úÉiÉÒ. +Ê{ÉiÉÖ =ºÉEäò |ÉSÉÉ®ú B´ÉÆ |ɺÉÉ®ú ¨Éå ¦ÉÒ +{ÉxÉÉ +¨ÉÚ±ªÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ nåùMÉä* ¨ÉèºÉÚ®ú 15/5/2005 =nùªÉ xÉÉ®úɪÉhÉ ËºÉ½þ ÊxÉnäù¶ÉEò. MÉÖVÉ®úÉiÉÒ. +ÉäÊc÷ªÉÉ. ˺ÉvÉÒ. iÉÊ¨É±É iÉlÉÉ iÉä±ÉÖMÉÖ {ÉÖºiÉEòÉå EòÉ ¨ÉÖpùhÉ iÉlÉÉ |ÉEòɶÉxÉ ½Öþ+É ½èþ* <ÊiɨÉvªÉ Vɨ¨ÉÚ Eäò b÷ÉäOÉÒ ºÉƺlÉÉ EòÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú =xÉ Eäò ºÉ½þªÉÉäMÉ ¨Éå b÷ÉäOÉÒ {ÉÖºiÉEò EòÉ ÊxɨÉÉÇhÉ iÉlÉÉ |ÉEòɶÉxÉ ¦ÉÒ ½Öþ+É ½èþ +Éè®ú Eò¶¨ÉÒ®ú Eäò ¤Éɽþ®ú ®ú½xÉä´ÉɱÉä Eò¶¨ÉÒÊ®ú+Éå Eäò +xÉÖ®úÉävÉ {É®ú Eò¶¨ÉÒ®úÒ {ÉÖºiÉEò EòÉ |ÉEòɶÉxÉ ½¨ÉÉ®äú ºÉƺlÉÉxÉ xÉä ÊEòªÉÉ ½èþ* ¤ÉÉEòÒ Uô½þ {ÉÖºÉiÉEòÉå +ºÉʨɪÉÉ. ¨É±ÉªÉɳý¨É. ¤ÉÆMɱÉÉ.

) 12 (ú) †−µÖÖµÖ (×¾Ö.) ™ß (׍Îú.) ™ßšß (ÃÖÓ.) ´Þ¥ (ÃÖÓ.) ´ (ÃÖÓ/×¾Ö. †−Ö•ÖÖ−Öê 15 (ú) ú´ÖÖ−ÖÖ 14 (ú) −ÖÖ−ÖÖ 20 (Ö) ¹ýú−ÖÖ.¿Ö²¤üÃÖæ“Öß 375 ¿Ö²¤üÃÖæ“Öß †Öê×›Íü†Ö ˜ß™ (×¾Ö.) Ø¥Þ¤ý (ÃÖÓ.×¾Ö.×¾Ö.) ×ß (׍Îú.) ™ß‹£á¥ (׍Îú.) ™ß¡Þ«ß™ (×¾Ö.) ÆÂÞ (ÃÖÓ.) î ªÞœÞ¥˜ ¯ÖÖšü −ÖÓ 17 (Ö) 2 (ú) ×ÆüÓ¤üß •ÖÖê אÖ−Öê −ÖÆüà •ÖÖ ÃÖŒŸÖê Æîü 12 (ú) †ÖÑ“Ö»Ö 14 (Ö) †–ÖÖŸÖ.) ‘˜Þ (×¾Ö.×¾Ö.) ”‹ß¡Þ (׍Îú.) Þ” îÞ¤ý .) ‘í (׍Îú.) ‘Þ (ÃÖÓ.) ™ß›Û¥ (׍Îú.) ´¡ß¨óÞª (ÃÖÓ. †™üú 14 (ú) Æîü 4 (ú) ú´Ö¸ü 14 (ú) ãú¢ÖÖ 7 (ú) ú´ÖÃÖê ú´Ö 2 (Ö) •µÖÖ¤üÖ 10 (Ö) †×ŸÖ×£Ö.) á” (׍Îú. ײ֑−Ö 16 Ö) †Ó¬ÖÖ. −Öê¡ÖÆüß−Ö 24 (Ö) †Ó¬Ö×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ 4 (Ö) †Ó¬Öê¸üÖ 20 (Ö) ÃÖ´Öß¯Ö 18 (Ö) †−Ö−µÖ.) 11 (Ö) †³ÖÖ¾Ö (×¾Ö.) °¦ (ÃÖÓ. †ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ (ÃÖÓ. ´ÖêÆü´ÖÖ−Ö 11 (Ö) †×ŸÖ¾ÖÖ×ÆüŸÖ 11 (Ö) ²ÖÖ¬ÖÖ.) ˜Øß¥Þ (‹Ú‹Ú¥) (×¾Ö.

) ÇÞ•ÚÞ (×¾Ö.) ÚÇ©Öß™ (׍Îú.) Ú¡Þ› (ÃÖÓ.) Ÿß»ªì (ÃÖÓ.) ¢ß¤ý (ÃÖÓ.) ¢ß¦ÞÇ© (ÃÖÓ. ‡“”ûÖ 24 (ú) 9 (ú) †−Öã´ÖÖ−Ö.) 20 (Ö) ¯Ö¸ü´Ö.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 376 ß³î (×¾Ö.) Ú‹¥˜ (׍Îú. †Ó¤üÖ•Ö †Ö¤êü¿Ö / †−Öã¿ÖÖÃÖ−Ö 22 (Ö) ÃÖÓ¯Ö®Ö 11 (ú) †¯Ö¸üÖ¬Ö.) ¢ßá¤Þ (ÃÖÓ. ²Ö›Íüß ²ÖÆü−Ö 16 (ú) †−Ö¯ÖœÍü 18 (Ö) †¯Öæ¾ÖÔ 11 (ú) ‡ÓŸÖ•ÖÖ¸ü 22 (ú) †Öò×±úÃÖ 15 (ú) ú´ÖÖ−ÖÖ 13 (ú) †¾ÖúÖ¿Ö.) ¡ª¥ (ÃÖÓ. ú´Öß 21 (ú) †×³Ö–Ö. •Öã´ÖÔ 18 (ú) †¯Ö׸üÆüÖµÖÔŸÖÖ 1 (ú) ¤üߤüß.) ÇÛ¡í (×¾Ö. ÃÖê¾ÖÖ×−Ö¾Öé×ŸÖ 19 (Ö) †¾ÖãÖÖ−Ö 10 (ú) †¾Ö¿µÖ 12 (ú) −ÖÖ ÃÖ´Ö—Ö 11 (Ö) †³ÖÖ¾Ö. †Öê×›Íü¿Öß −ÖËéŸµÖ úÖ ¿ÖêÂÖ ³ÖÖÖ †×³Ö−ÖµÖ 21 (ú) ׿֍úÖµÖŸÖ 20 (Ö) †×³Ö»ÖÖÂÖÖ.) Ç¥Þœ (ÃÖÓ.) Ç¥ß«Þ¤íî™Þ (ÃÖÓ.) áǤ©Þ (׍Îú. †−ÖãÖ´Ö−Ö 5 (Ö) †−Öãד֟Ö.) Ú¨Þª (ÃÖÓ. †−Öã³Ö¾Öß 4 (ú) .) ¡¨î (×¾Ö. ˆ×“ÖŸÖ −ÖÆüà 2 (ú) †−Öã¾ÖÖ¤ü ¢ßà™ (ÃÖÓ.) Úß™ (×¾Ö.) Ú£Þ (ÃÖÓ.) ¢Þ¡ (ÃÖÓ.) ¢ß² (×¾Ö.) ‘í (׍Îú.) ÇÞ (ÃÖÓ.) ¡ª×ޝ (ÃÖÓ. †ŸµÖÖ¬Öߍú 15 Ö) †−ÖãÃÖ¸üÖ.) 24 (Ö) †×³Ö−ÖµÖ.) ¡Ú’Þ (×¾Ö.

†ÖÃÖ´ÖÖ−Ö 20 (Ö) †ÖúÖӁÖÖ.) ªØÇñÞ¤ý (×¾Ö.) Ïð¨î™Þ (ÃÖÓ.×¾Ö.) Þ²Þ (ÃÖÓ. †À¾ÖŸ£Ö 18 (ú) ŸÖ»Ö¾ÖÖ¸ü 18 (ú) ×¾Ö¿ÖêÂÖ 24 (ú) Æü•ÖÖ¸üÖêÓ.) Þ„ (†.×¾Ö. ÃÖÖ´Ö−Öê 11 (Ö) †Ö−Öê¾ÖÖ»ÖÖ 2 (ú) •Öß .¿Ö²¤üÃÖæ“Öß £¥ (×¾Ö.) Þƒ (ÃÖÓ.) ªÚ¡ßœÞ (ÃÖÓ. ÃÖæµÖÖÔÃŸÖ 8 (ú) ŸÖú×»Ö±Ëú 17 (Ö) †Ã¯Ö鿵֟ÖÖ 7 (Ö) †×ÆÓüÃÖÖ 11 (Ö) •µÖÖ¤üÖ. ‡“”ûÖ 19 (Ö) †ÖúÂÖÔÖ 8 (ú) ¤êüÖŸÖê ¸üÆ−ÖÖ.) ªØ (ÃÖÓ. »ÖÖ›Íü»ÖÖ 14 (ú) −ÖÖ−Öß 1 (ú) †Öî¸ü 4 (Ö) †ÖúÖ¿Ö.) ¨à (ÃÖÓ.) ¨ó™ìš (ÃÖÓ.) ÞŒß›„šß¡Ú (׍Îú.) á¨Ç© (×¾Ö.×¾Ö. †ÃÖӏµÖ 18 (Ö) †ÃŸÖ 18 (Ö) †ÃŸÖ¯ÖÏÖµÖ.) ä¨ (ÃÖÓ. ×ÆüÃÃÖÖ 12 (ú) ¯Öֻ߯Ö./×¾Ö) ªØ£ß™ (ÃÖÓ.) ª£à¤ýÞ (ÃÖÓ. ³Ö֐Ö.) ¬ß¦ (×¾Ö.) Ñ (׍Îú.) ªäŒî (×¾Ö.) Þ (׍Îú.) Þ‹Þä¤©Þ (ÃÖÓ. †úÖ¸Ö 16 (Ö) †Ö¸ü 20 (Ö) †×ŸÖׯÖϵÖ. ›ãü²ÖŸÖÖÆãü†Ö 2 (ú) 18 (Ö) †ÃÖ×´ÖµÖÖ †ÃŸÖ×´ÖŸÖ.) 377 15 (ú) †´Ö¸ü 3 (ú) £ÖÖê›ÍüÖ 16 (Ö) †Ó¿Ö.) ÞÞ£à (׍Îú. ×−֐ָüÖ−Öß ú¸ü−ÖÖ 11 (Ö) †ÖÖê.) Þ‹Þ¨ (ÃÖÓ.) Þ‹ïÌ (׍Îú.) á«™Ú‹ (×¾Ö.) «ßäªÞ (ÃÖÓ.) ¤©¥ (ÃÖÓ.

¯ÖύúÖ¿Ö 24 (Ö) †Ö»ÖÖêú¯ÖÖŸÖ .) Þ–Í (׍Îú.) Þ¥ßÇ©Þ Çß•Þ (ÃÖÓ. †Ö¸üÓ³Ö 9 (Ö) ‹ú ¯ÖύúÖ¸ü úÖ ÖÖª (¯ÖÖšü ¤êü׏֋) 9 (Ö) †Ö»Öæ 1 (ú) †Ö−ÖÖ 1 (ú) †Ö»ÖÖ 4 (Ö) †Ö¿Öß¾ÖÖÔ¤ü 20 (Ö) †Ö¿ÖӍúÖ.) Þ¥ (׍Îú./†¾µÖµÖ) Þ˜ß¡Þ (׍Îú.) Þ£ (ÃÖ¾ÖÔ.) Þ£ßÇ© (ÃÖÓ.) Þ‘ß‹Þ¬ß (׍Îú.) Þá¬Þ‹ÇÞ™ (ÃÖÓ.) Þ¥£ý (ÃÖÓ.) Þ«ôޝ (ÃÖÓ.) Þ¬Ú (ÃÖÓ.×¾Ö.) Þ¦Ú (ÃÖÓ.) Þ¨íà¡Þ› (ÃÖÓ.) Þá³Þ¦ (ÃÖÓ.) Þ›ß (×¾Ö.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 378 Þ™õà¤ý (ÃÖÓ./×¾Ö.) Þ¨ä‹Þ (ÃÖÓ.) Þ‘ß (׍Îú.) Þ›¥ (ÃÖÓ.×¾Ö.) ÞœÚß‹ (ÃÖÓ.) Þ³ (ÃÖÓ. †Ö¾ÖÖÆü−Ö 22 (ú) †Ö»ÖÖêú. ³ÖµÖ 19 (ú) †ÖÂÖÖœÍü (´ÖÆüß−ÖÖ) 15 (Ö) †ÖžÖÖ−Ö.×¾Ö.) ÞÇ©Þ—Í (ÃÖÓ.×¾Ö.) 17 (Ö) ×−Ö•ÖÀ¾Ö 3 (ú) †Ö•Ö 2 (ú) †Ö•Öú»Ö 12 (ú) †Öî¸ü 1 (ú) »ÖÖ−ÖÖ 6 (Ö) †Ö¤ü¸ü 15 (Ö) ¯Öæ¸üÖŸÖ−Ö 15 (Ö) †Ö−¤üÖê»Ö−Ö 2 (Ö) †Ö¬Öã×−֍ú 1 (ú) †Ö¯Ö 10 (Ö) †Ö−ÖÓ¤ü 21 (Ö) †Ö¾Öê¤ü−Ö 1 (ú) Æü´Ö 10 (Ö) †Ö×´ÖÂÖ 10 (ú) †Ö»ÖÖ 1 (ú) ¿Öã¹ý.) ÞªØÞ (×¾Ö.) Þªß¡Þ (׍Îú.) Þǘ (ÃÖ¾ÖÔ.) Þá¡› (ÃÖÓ.

) „Ç‹ï™ (×¾Ö.) „Çᛨ (ÃÖÓ. —ÖÖэú−ÖÖ 12 (Ö) ˆÑ“ÖÖ 17 (ú) †Ö¸ÖêÆüß 15 (ú) ˆšü−ÖÖ 21 (ú) Æü¾ÖÖ‡Ô•ÖÆüÖ•Ö 8 (Ö) ˆ›Íü−ÖÖ 17 (Ö) ˆ¤Ëü‘ÖÖ™ü−Ö 15 (Ö) ˆ¤ü²Öé¨ü 11 (Ö) ˆ¨Ôü 21 (ú) ˆ§êü¿µÖ 12 (ú) ˆ¯ÖúÖ¸ü.) „á·¨î (ÃÖÓ.) ‚³ñߤý (ÃÖÓ.) „‹þ¦ £˜ß (ÃÖÓ.) „¼ß»¡Þ (׍Îú.) „›ìÔÞ” (ÃÖÓ.) „–ÍÞ‘Þ«Þ‘ (ÃÖÓ.) ‚ä¥Þ‘à (ÃÖÓ.) „–Íß¡Þ (׍Îú.) ‚™îÞ›ß (׍Îú.) „•Þ˜ß (×¾Ö.) „Ç‹Þ¥ (ÃÖÓ.) „® (×¾Ö.) 379 24 (ú) ¯ÖύúÖ¿Ö ¾µÖ¾ÖãÖÖ 1 (ú) µÖê 6 (ú) †×³ÖµÖÓŸÖÖ / ‡Ó•Öß×−ÖµÖ¸ü 13 (Ö) ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖ 2 (ú) ‡ŸµÖÖפü 15 (Ö) ‡Ô−ÃÖ¯Öꌙü¸ü 16 (Ö) ‡ÓצüµÖ 2 (ú) †ÓÖÏê•Öß 4 (Ö) ×−֍ú»ÖÖ−ÖÖ 18 (Ö) ˆŸú»Ö 7 (Ö) ˆŸú»Ö ´Ö×Ö 8 (Ö) “Öã¯Öêú ÃÖê ¤êüÖ−ÖÖ.) „Çá¢Þ (ÃÖÓ.) „›ì¡ï·© (×¾Ö.) „‹þ¦ (ÃÖÓ.) ‚ä‘ߝ߁¥ (ÃÖÓ.) ‚™ß (ÃÖÓ.) „‚ê¡Þ (׍Îú.) „ǝîÞª (ÃÖÓ.) „•ß¡Þ (׍Îú./×¾Ö.) ‚ˆ (ÃÖ¾ÖÔ.×¾Ö.¿Ö²¤üÃÖæ“Öß Þá¬Þ‹ªÈÂÞ (ÃÖÓ. ×ÆüŸÖ.) „·©óí (×¾Ö.) ‚ìªìáÇÄÂ¥ (ÃÖÓ. »ÖÖ³Ö 24 (ú) ˆ¯ÖéúŸÖ 24 (ú) ˆ¯Ö¤êü¿Ö 2 (ú) ˆ¯Ö−µÖÖÃÖ 10 (Ö) ˆ¯Ö³ÖêÖÖ .

) ˆ‚•ß (†.×¾Ö) „Ç«Þ¥ (ÃÖÓ.) ˆ‚”ß (†. ¯Ö¿Ö´Ö 8 (Ö) ŠúŸÖã 3 (Ö) ‡ÃÖ ŸÖ¸ü±ú 1 (Ö) µÖÆü 1 (Ö) µÖÆüÖÑ 6 (Ö) ‹ú 18 (ú) ¯ÖÖ¯ÖÖŸÖ.) ˆš¥ (†.) „«Þ– (ÃÖÓ./×¾Ö.) ˆ‹™¥Ÿ»Þ (ÃÖÓ.) ˆá¡ (׍Îú. ¯ÖÖÖ»Ö 14 (Ö) ‰ú−Ö.) ˆ‹Ú”ßÞ (×¾Ö.) ˆá˜á™á˜ (†.) ˆ‹ (ÃÖÓ.) „ªÞþ« (ÃÖÓ.) „õÞ (×¾Ö.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 380 „Ç¥ (׍Îú.) ˆ‹ÞØ (×¾Ö.) „¬ì (ÃÖÓ.) „÷™ (×¾Ö.)Í „ªþ¡ (ÃÖÓ.) ˆšß£œîᥠ(†.×¾Ö.) ˆ‹Þ•ß (†. ‹ú ŸÖ¸ü±úÖ 20 (ú) ÃÖÆü´ÖŸÖ 12 (ú) ‡ú½Ö 17 (Ö) ‹úÖÓŸÖ 17 (ú) †êú»Öê 5 (Ö) ‡¬Ö¸ü ˆ¬Ö¸ü 5 (ú) ‡ŸÖ−ÖÖ 5 (ú) ‡ÃÖ²ÖÖ¸ü 6 (ú) ‡ÃÖß ²Öß“Ö 2 (Ö) †²Ö 10 (ú) ‹ú ¯ÖύúÖ¸ úÖ ÖÖüª 17 (Ö) ‹êןÖÊ .) ˆ‰™ß«î (ÃÖÓ.) „ÇÞ‘í (ÃÖÓ.) ˆá™ (†.) ˆÞ–Í (†.) 12 (ú) ‰ú¯Ö¸ü 10 (Ö) ˆ¯ÖÆüÖ¸ü 23 (Ö) ú´ÖÖ‡Ô 8 (Ö) ±úÖэú 21 (ú) ˆŸÃÖ¾Ö 21 (Ö) ˆŸÃÖÖÆü 2 (Ö) ˆ®ÖŸÖ 20 (Ö) ²ÖÖ¾Ö»ÖÖ.) †™Ú (ÃÖÓ.) ˆ‹£™ (×¾Ö.) ˆ˜ØÜ¥ß Çß•Þ (ÃÖÓ.

) ‹¦¥¡ (ÃÖÓ.¿Ö²¤üÃÖæ“Öß Š–ÍßÞ (ÃÖÓ.) ‹¦Þ (ÃÖÓ./×¾Ö.) ‹šÞ (ÃÖÓ.) ‹›¦à (ÃÖÓ. ²ÖÖŸÖ 17 (ú) ²ÖÖŸÖ ²Ö−Ö−ÖÖ 24 (Ö) ú£ÖÖ¾ÖßÖã 9 (ú) êú»ÖÖ 2 (Ö) ú×¾Ö 2 (ú) ú×¾ÖŸÖÖ 16 (Ö) ú´Ö 4 (ú) ú´Ö¸ü¯Ö¼üß 10 (ú) ú´Ö ÆüÖê−ÖÖ 1 (ú) ú¸ü−ÖÖ 17 (Ö) ¤üµÖÖ 8 (Ö) ú»Ö¸ü¾Ö (¬¾Ö×−Ö) 12 (Ö) ú»Öú»Ö (¬¾Ö×−Ö) 6 (Ö) 24 (ú) ú»ÖÖ ú»Ö֍úÖ¸ .) ‹£¥Ç”ß (ÃÖÓ.) ‹¼»–ÍÞ (ÃÖÓ.) ‹šÞ¡ªØÜ (ÃÖÓ. ¤ü¾ÖÖ‡Ô 9 (Ö) ú¤Ëü¤æü 5 (ú) êúú›ÍüÖ 4 (ú) ú“”Ö 2 (ú) ŒµÖÖ 3 (ú) ²ÖÖŸÖ 4 (ú) ú£ÖÖ.) 381 2 (Ö) 15 (Ö) †Öê×›Íü†Ö "†Öê×›Íü†Ö þ֟Ö−¡Ö ³ÖÖÂÖÖ −ÖµÖ" (‹ú ³ÖÖÂÖÖ †ÖÓ¤üÖê»Ö−Ö) 4 (ú) †Öê×›Íü¿Öß 22 (Ö) ˆÂÖÖ¾ÖÎŸÖ 3 (ú) †ÖîÂÖ¬Ö.) Š–Íߨà (×¾Ö.) ‹ŒÞ¥Ú (ÃÖÓ.) ‹¦‹¦ (ÃÖÓ/×¾Ö.) ‹¡ß™Þ (ÃÖÓ.) ‹¦Þ‹Þ¥ (ÃÖÓ.) Š–ÍßÞ ªìó™Ð ¢ÞÇ©Þ ¤ý (ÃÖÓ.) ‹£ì (×¾Ö.×¾Ö.) ‹¡ß (ÃÖÓ.) ‹®×Þ (ÃÖÓ.) ‹'˜ (†.) ‹¥ (׍Îú.) ‹šÞ Ç–Íß¡Þ (׍ÎúÓ./×¾Ö) Š‰Ç©œ (ÃÖÓ. úÆüÖ−Öß.) ‹£ß¡Þ (׍Îú./׍Îú.) ŠÇ©Þ¡ñ™ (ÃÖÓ.) ‹šÞ (ÃÖÓ.) ‹¥Ú˜Þ (ÃÖÓ.

) ‹Þ¤íî (׍Îú. ´ÖêÆü´ÖÖ−Ö .) ‹ß ‹ß (†.) ‹Þ‹¥Þ Çß•Þ (ÃÖÓ.) ‹ß˜ß¡Þ (׍Îú.) ‹Þ”ß¡Þ (׍Îú.×¾Ö.) ‹Ú˜ßÞ (×¾Ö.) ‹Þ³ß¡Þ (׍Îú.) ‹Þ (ÃÖÓ.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 382 ‹¦ß‹Þ (×¾Ö.) ‹«ß¡Þ (׍Îú.) ‹Þ¥Ú‹Þ¤íî (×¾Ö. ×Æü´Ö-ز֤ãü 9 (Ö) ‹ú ¯ÖύúÖ¸ü úÖ ÖÖª (¯ÖÖšü ¤êü׏֋) 8 (Ö) úÖ−Ö 10 (Ö) ¸Öê−ÖÖ 8 (ú) úÖµÖÔ 23 (Ö) úÖ´Ö¬ÖÓ¬ÖÖ 18 (ú) ¯ÖÖÓ›ãü¸ü. ¯Öß»Öß 12 (ú) úÖ¸ÖÖ−ÖÖ 11 (ú) úÖ¸üÖ 18 (Ö) ú»ÖÖ ´ÖÓ×›ÍüŸÖ 15 (Ö) úÖ¾µÖ 11 (Ö) úÖµÖÔ 3 (ú) 18 (Ö) ú»Ö (†Ö−Öê¾ÖÖ»ÖÖ) £ÖúÖÆãü†Ö 2 ( ) úÖî−Ö úÖî−Ö ÃÖß 2 (ú) Ö¸üߤü−ÖÖ 12 (ú) úÆüÖÑ 14 (Ö) úÖêµÖ»Ö úß ÖÖ−ÖÖ 14 (ú) ´ÖãÖá 23 (ú) ãú™ãüÓ²Ö 14 (Ö) †×ŸÖ×£Ö.úÖ™−ÖÖ 14 (Ö) »Öú›Íüß 12 (Ö) †ÖîÃÖ.) ‹ûÞØ (×¾Ö.) ‹Þ¬ß (׍Îú.×¾Ö.) ‹Þ£œ³Þ (ÃÖÓ.) ‹Þ¥ŒÞÞ (ÃÖÓ.) ‹Þ‹¥ (ÃÖÓ.) ‹Ú‹Ú–ÍÞ (ÃÖÓ.) ‹Þ£ (ÃÖÓ.) ‹Þ£¦ (×¾Ö.) ‹Þ• (ÃÖÓ.) ‹Þ' ‹Þ' (×¾Ö.) ‹Þ¥˜ (ÃÖÓ.) ‹Ú ‹Ú (ÃÖÓ.) 20 (Ö) ú»Öß 20 (Ö) úÆü−ÖÖ 14 (Ö) ¯ÖÖßµÖÖêÓ úß ¬¾Ö×−Ö 3 (ú) ¤ãüÖ−ÖÖ.) ‹Ú”Ú£ó (×¾Ö.) ‹ÚÞá–Í (׍Îú.) ‹Þ¡î (ÃÖÓ.

´ÖÖ¸ü´Ö”û 24 (ú) ãú¿Ö»ÖŸÖÖ 24 (Ö) ãúÃÖÓÍúÖ¸ü 16 (Ö) ú»Ö ú»Ö −ÖÖ¤ü 12 (Ö) ãú»ÖÖ.) ‹Ú¦Ú‹ÚÞ (ÃÖÓ.) ‹Ú£Þ¥ ÇÛ˜Ùç£Þ 383 (ÃÖÓ.) á‹á™ (†./×¾Ö.) á‹‘Þ˜ß (†.) ‹Ú«Þ¦ßÞ (ÃÖÓ. ŸÖ™ü 2 (ú) úÖî−Ö úÖî−Ö ÃÖß 12 (ú) −Ö•ÖÖ−Öê 12 (ú) úÆüÖÑ ÃÖê 4 (ú) ׍úŸÖ−Öß 13 (Ö) êú¤Ö¸ü ÖÖî¸üß (´ÖÓפü¸ü) 21 (ú) ëú¦ü 2 (ú) êú¾Ö»Ö 13 (ú) 6 (ú) 16 (Ö) 6 (ú) 20 (Ö) 3 (Ö) ׍úŸÖ−Öß ²Ö›Íüß îúÃÖê.) ‹Ú᫦ߋޣ¤ý (×¾Ö.) Œ˜ØßÞ (×¾Ö.) ዳñ (ÃÖÓ. ÖÖ¤üÖ−Ö ™ãüú›ÍüÖ ‘ÖÖѾÖ.¿Ö²¤üÃÖæ“Öß ‹Ú±íÞ (ÃÖÓ. ãú»»Öß 17 (ú) ²ÖÖê»Ö−Öê¾ÖÖ»ÖÖ.) á‹„ê (†. ׍úÃÖ ŸÖ¸üÆü úÖê‡Ô.) ‹Úß (×¾Ö.) ‹Ú£ýॠ(ÃÖÓ.) á‹–Íڔ߈ (×¾Ö.) ‹Û¦ (ÃÖÓ. “ÖÖê™ü . ãú”û ÖÖ−Ö. ²ÖÖŸÖæ−Öß 17 (Ö) †Ö¿“ÖµÖÔ•Ö−֍ú 18 (Ö) ãú†ÖÑ 19 (Ö) ׍ú−ÖÖ¸üÖ.) á‹Þâ˜ªß (†.) ‹ÚªäªÕÞ¥ (ÃÖÓ.) á‹¡¦ (†.) ‹ÛÇ (ÃÖÓ.) ‹Ú¨¦™Þ (ÃÖÓ.) Œ˜ß (ÃÖÓ.) 4 (ú) ãú¢ÖÖÔ 16 (Ö) ”ûÖê™ê 4 (ú) 5 (Ö) ãú´ÖÖü¸ü ¯ÖæݝÖ´ÖÖ-‹ú ˆŸÃÖ¾Ö úÖ −ÖÖ´Ö (¯ÖÖšü ¤êü׏֋) ‘Ö×›ÍüµÖÖ»Ö.) á‹£ß™ß (†.) á‹›Þ¥ áÞâ¥à (ÃÖÓ.) á‹„ê•Ú (†.) Œ˜Ø (ÃÖÓ.) ‹Ú¦Ú‹Ú¦Ú (ÃÖÓ.

•µÖÖ¤üÖ 10 (Ö) Öã¿Öß.) áŒÞ‘ß¡Þ (׍Îú. †Ö−ÖÓ¤ü 8 (ú) Öê»Ö 7 (ú) œãÑüœü−ÖÖ 9 (ú) Öã¤Ö‡Ô 4 (ú) »ÖÖÖ−ÖÖ 22 (Ö) ÖÖê¤ü−ÖÖ 4 (Ö) ¿Öê±úÖ»Öß ±æú»Ö 8 (Ö) ¯Öê›Íü.) ŒÞ‚¡Þ (׍Îú.) áŒÞ¦ß¡Þ (׍Îú.) ¾»¨ß„¦ß (ÃÖÓ.) ŒÞ™ß¥ (ÃÖÓ.) ŒÞÆß (×¾Ö.) áŒÞªß¡Þ (׍Îú.) Œ¡¥ (ÃÖÓ.) ጦ (ÃÖÓ.) 8 (Ö) ÖÖ¤ü 18 (Ö) Ö−Ö−Ö.) × (ÃÖÓ.) Œ (ÃÖÓ.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 384 Œ™ (ÃÖÓ.) áŒÞ› (׍Îú. ¯ÖÖî¬ÖÖ 14 (ú) ´ÖãÖÖÔ .) Œ¥ÞÇ (×¾Ö.) ŒÚªß (×¾Ö.) ŒÚ¡ì (׍Îú. ÆüÖ»Ö-“ÖÖ»Ö 5 (Ö) ¬Öæ¯Ö 3 (ú) ²Öã¸üÖ. ¯Ö׸ü¿Öã¬Ö 20 (Ö) ÖÖןָü 7 (Ö) ÖÖ−Öê úß “Öß•Ö.) Œ¥Þ (ÃÖÓ.×¾Ö. Ö¸üÖ²Ö 1 (ú) ÖÖ−ÖÖ 24 (ú) ¿Öã¨ü. Öã¤üÖ‡Ô 23 (ú) Ö²Ö¸ü.) ä‘Þ (ÃÖÓ. ÖÖª 14 (ú) Öæ²ÖË.) ŒÞ›î (ÃÖÓ.

†Öê×›Íü†Ö ¦ÉɹÉÒ uùÉ®úÉ ¦ÉɹÉÉ |ɪÉÉäMÉ EòÒ Ê´ÉʦÉzÉ ÎºlÉÊiɪÉÉå ¨Éå ÊEòB VÉÉxÉä´ÉɱÉä ÊnùxÉ-|ÉÊiÉÊnùxÉ Eäò ´ÉÉiÉÉDZÉÉ{ÉÉå EòÉä ºÉÖxÉ Eò®ú ºÉ¨ÉZÉxÉÉ. iÉlÉÉ 7. ¦ÉɹÉhÉ. Ê´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå. 5. 6. 2. ºÉÚSÉxÉÉ{É^õÉå. 4. 3.´ÉÒ. ´ÉÉSÉxÉ iÉlÉÉ ±ÉäJÉxÉ {É®ú ªÉ½þÉÄ ºÉ¨ÉÉxÉ °ü{É ºÉä ¤É±É ÊnùªÉÉ MɪÉÉ ½èþ* ¸É´ÉhÉ +Éè®ú ¦ÉɹÉhÉ EòÉè¶É±ÉÉå Eäò Ê´ÉEòÉºÉ Eäò ʱÉB |ÉiªÉäEò {ÉÉ`ö ¨Éå ´ÉÉiÉÉDZÉÉ{É ÊnùB MÉB ½éþ +Éè®ú =ºÉ Eäò ¤ÉÉnù ¨ÉÉèÊJÉEò +¦ªÉÉºÉ Eäò ʱÉB {ɪÉÉÇ{iÉ ºÉɨÉOÉÒ . <¶iɽþÉ®úÉå. ´ªÉÊHòMÉiÉ B´ÉÆ +xªÉ |ÉEòÉ®ú Eäò {ÉjÉ Ê±ÉJÉxÉÉ iÉlÉÉ +{ÉxÉÒ ¯ûÊSÉ Eòäò{ÉÊ®úÊSÉiÉ iÉlÉÉ ºÉ®ú±É ʴɹɪÉÉå {É®ú ÊxÉnæùʶÉiÉ ´É º´ÉiÉÆjÉ ±ÉäJÉ Ê±ÉJÉxÉÉ. {ÉÊjÉEòÉ+Éå. EòIÉÉ ¨Éå ºÉ½þ{ÉÉÊ`öªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ +{ÉxÉÒ ÊnùxÉSɪÉÉÇ Eäò Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå ºÉ®ú±É ´ÉÉCªÉÉå ¨Éå ¤ÉÉiÉSÉÒiÉ Eò®úxÉÉ B´ÉÆ †Öê×›Íü†Ö ¦ÉÉʹɪÉÉå ºÉä <xÉ Ê´É¹ÉªÉÉå {É®ú +Éè{ÉSÉÉÊ®úEò iÉlÉÉ +xÉÉè{ÉSÉÉÊ®úEò ºÉÆnù¦ÉÉç ¨Éå SÉSÉÉÇ Eò®úxÉÉ. ®äúÊb÷ªÉÉä ´É ]õÒ. =nÂùPÉÉä¹ÉhÉÉ+Éå +Éè®ú +xªÉ EòɪÉÇGò¨ÉÉå EòÉ ºÉÉ®ú OɽþhÉ Eò®úxÉÉ. ¶É¤nùEòÉä¿Ö EòÒ ºÉ½þɪÉiÉÉ ±ÉäiÉä ½ÖþB †Öê×›Íü†Ö ºÉä ˽þnùÒ ¨Éå +Éè®ú ˽þnùÒ ºÉä †Öê×›Íü†Ö ¨Éå ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ MÉt ºÉɨÉOÉÒ EòÉ +xÉÖ´ÉÉnù Eò®úxÉÉ.¸É´ÉhÉ. {É®ú |ɺÉÉÊ®úiÉ ½þÉäxÉä´ÉɱÉä ºÉ¨ÉÉSÉÉ®úÉå. ´ªÉÊHòMÉiÉ iÉlÉÉ +xªÉ |ÉEòÉ®ú Eäò {ÉjÉÉå +ÉÊnù ºÉä ºÉƤÉÆÊvÉiÉ UôÉä]äõ UôÉä]äõ +xÉÖSUäônùÉå EòÉä {ÉgøxÉÉ +Éè®ú ºÉÉlÉ ½þÒ ¶É¤nùEòÉä¿Ö +Éè®ú ºÉÆnù¦ÉÇ OÉÆlÉÉå EòÉ ={ɪÉÉäMÉ Eò®ú {ÉÉxÉÉ. †Öê×›Íü†Ö ¦ÉɹÉÉ Eäò ºÉÉʽþÎiªÉEò. ʽÆþnùÒ ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä +xªÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ+Éå EòÉ +vªÉªÉxÉ +Éè®ú +vªÉÉ{ÉxÉ Eäò ʱÉB iÉèªÉÉ®ú EòÒ MÉ<Ç {ÉÉ`ÂöªÉ ºÉɨÉÊOɪÉÉå EòÒ ÀÉÞÆJɱÉÉ ½èþ '¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ'* <ºÉ ÀÉÞÆJɱÉÉ EòÒ {ÉÖºiÉEòÉå EòÒ ®úSÉxÉÉ ¦ÉÉ®úiÉ ºÉ®úEòÉ®ú Eäò ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ ºÉƺlÉÉxÉ (¨ÉèºÉÚ®ú) iÉlÉÉ =kÉ®ú |Énäù¶É ºÉ®úEòÉ®ú Eäò ¦ÉɹÉÉ Ê´É¦ÉÉMÉ Eäò ºÉ½þªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆSÉÉʱÉiÉ EòɪÉǶÉɱÉÉ+Éå ¨Éå ½Öþ<Ç lÉÒ* '¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö' {ÉÖºiÉEò <ºÉ ÀÉÞÆJɱÉÉ EòÒ BEò Eòc÷Ò ½èþ* <xÉ {ÉÉ`ÂöªÉ ºÉɨÉÊOɪÉÉå ¨Éå |ÉʶÉIÉhÉ |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉä Eäò {ɶSÉÉiÉ UôÉjÉÉå ºÉä ÊxɨxÉʱÉÊJÉiÉ ³ÖÖ×Â֍ú ãú¿Ö»ÖŸÖÖ†ÖêÓ úß +{ÉäIÉÉ EòÒ VÉÉiÉÒ Æîü : 1. ºÉɨÉÉÊVÉEò +Éè®ú ºÉÉƺEÞòÊiÉEò ʴɹɪÉÉå +lÉ´ÉÉ {ÉÊ®ú´Éä¶É EòÒ VÉÉxÉEòÉ®úÒ |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉÉ* ={ɪÉÖÇCiÉ =qäù¶ªÉÉå EòÉä vªÉÉxÉ ¨Éå ®úJÉiÉä ½ÖþB <ºÉ {ÉÉ`ÂöªÉ {ÉÖºiÉEò EòÒ ®úSÉxÉÉ EòÒ MÉ<Ç ½èþ* ¦ÉɹÉÉ Eäò SÉÉ®úÉå EòÉè¶É±ÉÉå . ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú {ÉjÉÉå. †Öê×›Íü†Ö ¦ÉɹÉÉ ¨Éå {ÉÖºiÉEòÉå.¦ÉÚʨÉEòÉ Ë½þnùÒ ¦ÉɹÉÉ-¦ÉÉʹɪÉÉå EòÉä vªÉÉxÉ ¨Éå ®úJÉiÉä ½ÖþB. Ê´ÉʦÉzÉ Ê´É¹ÉªÉÉå {É®ú UôÉä]äõ UôÉä]äõ MÉtÉÆ¶É Ê±ÉJÉxÉÉ.

¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö

viii

½éþ* <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ´ÉÉSÉxÉ +Éè®ú ±ÉäJÉxÉ EòÉè¶É±ÉÉå Eäò Ê´ÉEòÉºÉ Eäò ʱÉB |ÉiªÉäEò {ÉÉ`ö ¨Éå BEò ´ÉÉSÉxÉ +xÉÖSUäônù ½èþ +Éè®ú ºÉÉlÉ
½þÒ +¦ªÉÉºÉ ¦ÉÒ* ªÉ½þ {ÉÖºiÉEò EòIÉÉ ¨Éå +vªÉÉ{ÉEò EòÒ ºÉ½þɪÉiÉÉ ºÉä ¦ÉɹÉÉ ºÉÒJÉxÉä Eäò ʱÉB ŸÖîµÖÖ¸ü úß Ö‡Ô Æîü… <ºÉʱÉB
ʱÉÊ{É ºÉÒJÉxÉä/ʺÉJÉÉxÉä Eäò ʱÉB <ºÉ {ÉÖºiÉEò ¨Éå +±ÉMÉ ºÉä EòÉä<Ç |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xɽþÓ ÊEòªÉÉ MɪÉÉ ½èþ* ±ÉäÊEòxÉ ¦ÉÚʨÉEòÉ Eäò ¤ÉÉnù
ʱÉÊ{É ºÉÒJÉxÉä Eäò ʱÉB ={ɪÉÉäMÉÒ ºÉÆEäòiÉ +Éè®ú ÊxÉnæù¶É ʴɺiÉÉ®ú {ÉÚ´ÉÇEò ÊnùB MÉB ½éþ* <ºÉEäò +xÉÖºÉÉ®ú +vªÉÉ{ÉEò EòIÉÉ
¨Éå ʱÉÊ{É ÊºÉJÉÉ ºÉEåòMÉå* <xÉ ºÉÆEäòiÉÉå EòÒ ºÉ½þɪÉiÉÉ ºÉä =iºÉɽþÒ Ê´ÉtÉlÉÔ +{ÉxÉä +É{É †Öê×›Íü†Ö ʱÉÊ{É EòÉ +¦ªÉÉºÉ Eò®ú
ºÉEåòMÉä*
<ºÉ {ÉÖºiÉEò Eäò SÉÉ®ú ¦ÉÉMÉ ½éþ - ¦ÉÚʨÉEòÉ, †Öê×›Íü†Ö-ʱÉÊ{É iÉlÉÉ =SSÉÉ®úhÉ, {ÉÉ`ö¨ÉɱÉÉ iÉlÉÉ ¶É¤nùºÉÚSÉÒ* {ÉÖºiÉEò
Eäò {ÉÉ`öÉå ¨Éå ¦ÉɹÉÉ ºÉÆ®úSÉxÉÉ+Éå {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ ´ÉÉiÉÉDZÉÉ{É iÉlÉÉ +¦ªÉɺÉ, ´ÉÉSÉxÉ-±ÉäJÉxÉ, +xÉÖ´ÉÉnù +¦ªÉÉºÉ iÉlÉÉ ºÉ®ú±É
´ªÉÉEò®úÊhÉEò ´É ºÉÉƺEÞòÊiÉEò ʤÉÆnÖù+Éå Eäò Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå {ɪÉÉÇ{iÉ VÉÉxÉEòÉ®úÒ nùÒ MÉ<Ç ½èþ* '¶É¤nùºÉÚSÉÒ' ¨Éå {ÉÉ`öÉå ¨Éå +ÉB †Öê×›Íü†Ö
¶É¤nùÉå EòÉä ´ÉhÉÇGò¨É ¨Éå |ɺiÉÖiÉ Eò®ú =xÉEäò +lÉÇ Ë½þnùÒ ¨Éå ÊnùB MÉB ½éþ*
{ÉÉ`öÉå EòÉ føÉÄSÉÉ <ºÉ |ÉEòÉ®ú ½èþ -1. ´ÉÉiÉÉDZÉÉ{É
2. {ÉÉ`ö ¨Éå +ÉB −Ö‹ ¶É¤nùÉå Eäò +lÉÇ
3. +¦ªÉɺÉ
4. ´ÉÉSÉxÉ +xÉÖSUäônù ({ÉÊgøB +Éè®ú ºÉ¨ÉÊZÉB)
5. +xÉÖSUäônù ¨Éå |ɪÉÖHò −Ö‹ ¶É¤nùÉå Eäò +lÉÇ
6. +xÉÖSUäônù ºÉƤÉxvÉÒ +¦ªÉɺÉ
7. +xÉÖ´ÉÉnù iÉlÉÉ ±ÉäJÉxÉ +¦ªÉɺÉ
8. ´ªÉÉEò®úÊhÉEò iÉlÉÉ ºÉÉƺEÞòÊiÉEò Ê]õ{{ÉÊhɪÉÉÄ

{ÉÉ`ö ¨Éå ÊnùB MÉB ´ÉÉiÉÉDZÉÉ{É iÉlÉÉ ´ÉÉSÉxÉ +xÉÖSUäônù ¨Éå BEò ºÉÒ ½þÒ ºÉÆ®úSÉxÉÉ+Éå EòÉ |ɪÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ MɪÉÉ ½èþ*
ªÉ½þÒ ºÉÆ®úSÉxÉÉBÄ {ÉÉ`ö Eäò ʶÉIÉhÉ-ʤÉÆnÖù ½éþ* +xÉÖ´ÉÉnù iÉlÉÉ ±ÉäJÉxÉ +¦ªÉÉºÉ ¦ÉÒ <x½þÓ Ê¶ÉIÉhÉ-ʤÉÆnÖù+Éå {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ ½éþ*
{ÉÖºiÉEò Eäò ´ÉÉiÉÉDZÉÉ{ÉÉå EòÉ SɪÉxÉ ¦ÉɹÉÉ-|ɪÉÉäMÉ EòÒ =xÉ ºÉɨÉÉxªÉ κlÉÊiɪÉÉå EòÉä ±ÉäEò®ú ÊEòªÉÉ MɪÉÉ ½èþ ÊVÉxÉEòÉ
ºÉɨÉxÉÉ ½þ¨Éå +{ÉxÉä ÊnùxÉ-|ÉÊiÉÊnùxÉ Eäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå Eò®úxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ* =nùɽþ®úhÉ Eäò ʱÉB ÊEòºÉÒ {ÉÊ®úÊSÉiÉ Eäò PÉ®ú VÉÉxÉÉ,
ÊEòºÉÒ =iºÉ´É ¨Éå ºÉΨ¨ÉʱÉiÉ ½þÉäxÉÉ, ¤ÉgøiÉÒ-¨É½ÆþMÉÉ<Ç {É®ú SÉSÉÉÇ Eò®úxÉÉ, ÊEò®úɪÉä EòÉ ¨ÉEòÉxÉ JÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉ ¨ÉEòÉxÉ ¤ÉxÉ´ÉÉxÉä
Eäò Eò¹]õÉå EòÒ SÉSÉÉÇ Eò®úxÉÉ, <±ÉÉVÉ Eäò ʱÉB b÷ÉìC]õ®ú Eäò {ÉÉºÉ VÉÉxÉÉ, ÊEòºÉÒ nù¶ÉÇxÉÒªÉ ºlÉ±É {É®ú PÉÚ¨ÉxÉä VÉÉxÉÉ +ÉÊnù
´ÉÉiÉÉDZÉÉ{É Eäò Ê´ÉʦÉzÉ Ê´É¹ÉªÉÉå EòÉä +±ÉMÉ fÆøMÉ ºÉä |ɺiÉÖiÉ Eò®úxÉä EòÉ |ɪÉixÉ ÊEòªÉÉ MɪÉÉ ½èþ ÊVɺɺÉä Ê´ÉtÉlÉÔ ªÉ½þ VÉÉxÉ
ºÉEåòMÉä ÊEò †Öê×›Íü†Ö ¦ÉɹÉÉ ¨Éå ÊxÉ´ÉänùxÉ EèòºÉä Eò®úiÉä ½éþ, +Énäù¶É EèòºÉä näùiÉä ½éþ, ¨ÉxÉÉ EèòºÉä Eò®úiÉä ½éþ, xÉ©ÉiÉÉ EèòºÉä +ʦɴªÉHò
EòÒ VÉÉiÉÒ ½èþ, ½þɺÉ-{ÉÊ®ú½þÉºÉ EèòºÉä ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ, ºÉÉÆi´ÉxÉÉ EèòºÉä nùÒ VÉÉiÉÒ ½èþ +ÉÊnù* {ÉÉ`ö Eäò ´ÉÉiÉÉDZÉÉ{É +Éè®ú ´ÉÉSÉxÉ
+xÉÖSUäônù EòÒ Ê´É¹ÉªÉ ´ÉºiÉÖ ¨Éå ¦ÉÒ ªÉlÉɺÉÆ¦É´É ºÉɨªÉ ®úJÉxÉä EòÉ |ɪÉÉºÉ ÊEòªÉÉ MɪÉÉ ½èþ* ´ÉÉSÉxÉ +xÉÖSUäônùÉå Eäò ʱÉB ±ÉäJÉxÉ
EòÒ Ê´ÉʦÉzÉ ¶ÉèʱɪÉÉå EòÉ |ɪÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ MɪÉÉ ½èþ* VÉèºÉä EòÉä<Ç +xÉÖSUäônù ´ÉÞkÉÉÆiÉ °ü{É ¨Éå ½èþ iÉÉä EòÉä<Ç Ê´É´É®úhÉÉi¨ÉEò, EòÉä<Ç
ºÉÆ´ÉänùxÉÉi¨ÉEò, EòÉä<Ç +Éi¨ÉEòlÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå* Eò½þÓ ÊxɤÉÆvÉ ¶Éè±ÉÒ EòÉä +{ÉxÉɪÉÉ MɪÉÉ ½èþ iÉÉä Eò½þÓ ºÉƺ¨É®úhÉ EòÉ ºÉ½þÉ®úÉ
ʱɪÉÉ MɪÉÉ ½èþ* Eò½þÓ Eò½þÉxÉÒ VÉèºÉÉ ºÉ®úºÉ ¨ÉÉvªÉ¨É ʱɪÉÉ MɪÉÉ ½èþ iÉÉä Eò½þÓ {ÉjÉ VÉèºÉÉ ={ɪÉÉäMÉÒ ¨ÉÉvªÉ¨É*
{ÉÉ`ö¨ÉɱÉÉ ¨Éå 24 {ÉÉ`ö ½éþ* <xÉ {ÉÉ`öÉå ¨Éå ºÉä 20 ʶÉIÉhÉ-{ÉÉ`ö ½éþ +Éè®ú 4 ¯Öã−Ö³µÖÖÔÃÖ {ÉÉ`ö ½éþ* ʶÉIÉhÉ {ÉÉ`ö 4
<EòÉ<ªÉÉå ¨Éå ¤ÉÉÄ]äõ MÉB ½éþ* |ÉiªÉäEò <EòÉ<Ç ¨Éå 5-5 ʶÉIÉhÉ {ÉÉ`ö ½éþ ÊVɺɨÉå ºÉä BEò-BEò ¯Öã−Ö³µÖÖÔÃÖ {ÉÉ`ö ½èþ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú

¦ÉÚʨÉEòÉ

ix

<ºÉ {ÉÖºiÉEò ¨Éå {ÉÉ`ö 6, 12, 18 +Éè®ú 24 ¯Öã−Ö³µÖÖÔÃÖ {ÉÉ`ö ½éþ* ʶÉIÉhÉÉlÉÇ {ÉÉ`öÉå EòÉä ´ªÉÉEò®úÊhÉEò ºÉÆ®úSÉxÉÉ+Éå +Éè®ú ¶É¤nùÉå
EòÒ ºÉÆJªÉÉ ´É |ÉEòÉ®ú Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú ºiÉ®úÒEÞòiÉ ÊEòªÉÉ MɪÉÉ ½èþ* ºiÉ®úÒEò®úhÉ Eäò ¨ÉÚ±ÉiÉi´Éú <ºÉ |ÉEòÉ®ú ½éþ*
1.
2.
3.
4.

{ÉÊ®úÊSÉiÉ ºÉä +{ÉÊ®úÊSÉiÉ EòÒ +Éä®ú
ºÉ®ú±É ºÉä EòÊ`öxÉ EòÒ +Éä®ú
|ÉiªÉäEò ºÉä ºÉɨÉÉxªÉ EòÒ +Éä®
ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ÃÖê ŸÖú−Öߍúß úß †Öê¸ü
¦ÉɹÉÉ<Ç ºÉÆ®úSÉxÉÉ+Éå {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ ´ÉÉiÉÉDZÉÉ{ÉÉå EòÉ ºiÉ®úÒEò®úhÉ Eò®úiÉä ºÉ¨ÉªÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÉ Ê´É¶Éä¹É vªÉÉxÉ ®úJÉÉ
MɪÉÉ ½èþ ÊEò {ÉÉ`ÂöªÉ-ºÉɨÉOÉÒ EòÒ º´ÉɦÉÉÊ´ÉEòiÉÉ ¤ÉxÉÒ ®ú½äþ* +iÉ& ¤ÉÉnù Eäò {ÉÉ`öÉå ¨Éå ʺÉJÉÉB VÉÉxÉä´ÉɱÉä ʶÉIÉhÉ Ê¤ÉÆnùÖ +Éå
ºÉä ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö EÖòUô ºÉÆ®úSÉxÉÉBÄ +É®Æú¦É Eäò {ÉÉ`öÉå ¨Éå +É MÉ<Ç ½éþ* BäºÉÉ <ºÉʱÉB ½Öþ+É CªÉÉåÊEò =ºÉ {ÉÉ`ö ʴɶÉä¹É EòÒ Ê´É¹ÉªÉ-´ÉºiÉÖ
Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå =xÉEòÉ =±±ÉäJÉ +ɴɶªÉEò lÉÉ* BäºÉÒ ºÉÆ®úSÉxÉÉ+Éå EòÉä =ºÉ {ÉÉ`ö EòÒ ¶É¤nù ºÉÚSÉÒ Eäò ʽþººÉä Eäò °ü{É ¨Éå
nù¶ÉÉǪÉÉ MɪÉÉ ½èþ*

×¿ÖÖÖ ¯ÖÖšüÖë ´Öë †Ö‡Ô Æãü‡Ô ¾µÖ֍ú¸üם֍ú ÃÖÓ¸ü“Ö−ÖÖ‹Ñ
¯ÖÖšü −ÖÓ. I
1.
1)
Æïü…

†Ûß־Ö֓֍ú ׍ÎúµÖÖ¸ü×ÆüŸÖ ¾ÖÖŒµÖ

‚ˆ á£Þ ªÞ¾» ¥á£¨ ™ß§Þ¥à»»Þ

µÖê ´Öê¸êü ×´Ö¡Ö ¸ü´Öê¿Ö ן־ÖÖ¸üß

‡‹ ´ÖÖê ÃÖÖÓÖ ¸ü´Öê¿Ö ן־ÖÖ¸üß…

á£Þ Þê Çñ™à‹»»Þ
2)

´Öê¸üÖ −ÖÖ´Ö ¯ÖÏŸÖߍú Æîü…

´ÖÖê −ÖÖÑ ¯ÖÏŸÖߍú…
†Ö–ÖÖ£Öԍú ¾ÖÖŒµÖ

ÇñÞšíÞ ™Ú ¤Þ»'»Þ

¯ÖÏÖ£ÖÔ−ÖÖ, ŸÖæ •ÖÖ…

¯ÖÏÖ£ÖÔ−ÖÖ, ŸÖæ •ÖÖ'…

¬™Þ, ™Úᣠ¤Þ»»Þ

»ÖŸÖÖ, ŸÖã´Ö •ÖÖ†Öê…

»ÖŸÖÖ, ŸÖã´Öê •ÖÖ†…

¥á£¨ ¡Þ¡Ú, Þǘ ¤ÞÞØÜ»»Þ
¯ÖÖšü −ÖÓ. 2
1)

¸ü´Öê¿Ö ²ÖÖ²Öã, †Ö¯Ö •ÖÖ‡‹…

¸ü´Öê¿Ö ²ÖÖ²Öã, †Ö¯ÖÖ •ÖÖ†Ö−ŸÖã…
†Ûß־Ö֓֍ú ׍ÎúµÖÖ '×ß' (†×”û) 'úÖ / úß / êú / ´Öë Æîü'/ Æïü êú ¾ÖÖŒµÖ ŸÖ£ÖÖ ˆ−֍êú ×−ÖÂÖê¬Ö ºþ¯Ö
'Þ«ßê' (−ÖÖØÆü) '−ÖÆüà' êú ¾ÖÖŒµÖ
á£Þ¥ ¡«ß ×ß»»Þ
´Öê¸üß ×úŸÖÖ²Ö Æîü…
´ÖÖê¸ü ²Ö×Æü †×”û…
á£Þ Çތᥠ¡«ß ×ß»»Þ
´Öê¸êü ¯ÖÖÃÖ ×úŸÖÖ²Ö Æîü…

¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö

x

2)

3)

4)
ÆæÑü…

´ÖÖê ¯Ö֏ָêü ²Ö×Æü †×”û…

á£Þ Çތᥠ£¬¤ýÞ¦£ ¢ÞÇ©Þ¥
Ú¡Þ› Þ«ßê»»Þ

´Öê¸êü ¯ÖÖÃÖ ´Ö»ÖµÖÖôû´Ö ³ÖÖÂÖÖ
úÖ †−Öã¾ÖÖ¤ü −ÖÆüà…

´ÖÖê ¯Ö֏ָêü ´Ö»ÖµÖÖôû´Ö ³ÖÖÂÖÖ¸ü †−Öã²ÖÖ¤ü
−ÖÖØÆü…
ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ¾ÖŸÖÔ´ÖÖ−Ö úÖ׻֍ú ׍ÎúµÖÖ†Öë êú ¾ÖÖŒµÖ ŸÖ£ÖÖ ˆ−֍êú ×−ÖÂÖê¬Ö ºþ¯Ö
£Úê Çá—Í
»»Þ
´Öï ¯ÖœÍüŸÖÖ ÆæÑü/ ¯ÖœÍüŸÖß ÆãÑü…
´ÖãÑ ¯ÖœÍêü…
ÞᣠǗڻ»Þ
Æü´Ö ¯ÖœÍüŸÖê Æïü/Æü´Ö ¯ÖœÍüŸÖß Æïü…
†Ö´Öê ¯Öœãü…
™Ú Ç—Ú Þ
ŸÖæ ¯ÖœÍüŸÖÖ Æîü/ŸÖæ ¯ÖœÍüŸÖß Æîü/
ŸÖã ¯Öœãü…
™ÚᣠǗ Þ
ŸÖã´Ö ¯ÖœÍüŸÖê ÆüÖê/ ¯ÖœÍüŸÖß ÆüÖêü…
ŸÖã´Öê ¯ÖœÍü Þ
™ÚᣣÞá/ ™Úá£ý£ÞᝠǗͻ»Þ
ŸÖã´Ö »ÖÖêÖ ¯ÖœÍüŸÖê ÆüÖê/¯ÖœÍüŸÖß ÆüÖê…
ŸÖã´Öê´ÖÖ−Öê ¯ÖœÍü/ ŸÖã´³Öê´ÖÖ−Öê ¯ÖœÍü…
Þǘ / Þǘ£ÞᝠǗ͝Øß»»Þ
†Ö¯Ö/†Ö¯Ö »ÖÖêÖ ¯ÖœÍüŸÖê Æïü/
†Ö¯ÖÖ/ †Ö¯ÖÖ´ÖÖ−Öê ¯ÖœÍÓüןօ
¯ÖœÍüŸÖß ÆîüÓ…
†¯ÖæÖÔ ¾ÖŸÖÔ´ÖÖ−֍úÖ׻֍ú ׍ÎúµÖÖ¾ÖÖ»Öê ¾ÖÖŒµÖ
£Úê ᛌڐ×ß / ᛌځ×ß Þ
´Öï ¤êüÖ ¸üÆüÖ ÆæÑü/ ¤êüÖ ¸üÆüß
´ÖãÑ ¤êüÖã×”û / ¤êüÖã†×”û…

᪣Þᝠᛌځ×Øß»»Þ
5)

¾Öê ¤êüÖ ¸üÆêü ÆüîÓ/ ¤êüÖ ¸üÆüß Æïü…

ÃÖê´ÖÖ−Öê ¤êüÖã”ûÓןÖ/¤êüÖ㆔ûÓ×ŸÖ …
‡“”ûÖ£Öԍú ¯ÖϵÖÖêÖ '›¥‹Þ¥' (¤ü¸üúÖ¸ü) '“ÖÖ×Æü‹' êú ¾ÖÖŒµÖ
Þǘ¼»¥ á‹„ê ¢ÞÇ©Þ¥ Ú¡Þ›
†Ö¯ÖúÖê ׍úÃÖ ³ÖÖÂÖÖ úß
¡«ß ›¥‹Þ¥ ?
†−Öã¾ÖÖ¤ü ¯Öãß֍ú “ÖÖ×Æü‹?
†Ö¯ÖÖӍú¸ü êúˆÑ ³ÖÖÂÖÖ¸ü †−Öã²ÖÖ¤ü
²Ö×Æüü ¤ü¸üúÖ¸ü?

¦ÉÚʨÉEòÉ

xi

¯ÖÖšü −ÖÓ. 3
1.
1)

ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ³ÖæŸÖúÖ׻֍ú ׍ÎúµÖÖ¾ÖÖ»Öê ¾ÖÖŒµÖ ŸÖ£ÖÖ ˆ−֍êú ×−ÖÂÖê¬Ö ºþ¯Ö

‹Þ¬ß ¥Þ™ß¥Ú ‘ó¥ šß¬Þ»»Þ

ú»Ö ¸üÖŸÖ (úÖê) ²ÖãÖÖ¸ü £ÖÖ…

úÖ×»Ö ¸üÖןֹý •¾Ö¸ü ×£Ö»ÖÖ…

£ßß ªÞÚ ”ßá‹ Çß‚¬Þ
×´Ö×−Ö ÃÖ֐Öã ×™üêú ׯև»ÖÖ…

™Ú ™ á£Þ ‹šÞ ¨Ú˜ß¬Úß»»Þ
ÃÖã−Öß…
2)

3)

¯ÖÖšü −ÖÓ. 4
1.
1)

2)
3)

×´Ö×−Ö −Öê •Ö¸üÖ ÃÖÖ ÃÖÖ²Öã¤üÖ−ÖÖ
ׯֵÖÖ (×»ÖµÖÖ)…
ŸÖã´Ö−Öê ŸÖÖê ´Öê¸üß ²ÖÖŸÖ −ÖÆüà

ŸÖã ŸÖ ´ÖÖê ú£ÖÖ ¿ÖãםֻÖã×−Ö…
'×ß' (†×”û) '´Öë Æîü/úÖ úß, êú Æî / Æïü' êú ³ÖæŸÖúÖ׻֍ú ºþ¯ÖÖë êú ¾ÖÖŒµÖ
£ßß‹Ú ‹Þ¬ß ¥Þ™ß¥Ú ‘ó¥ šß¬Þ»»Þ
×´Ö×−Ö úÖê ú»Ö ¸üÖŸÖ úÖê ²ÖãÖÖ¸ü
×´Ö×−֍ãú úÖ×»Ö ¸üÖןֹý •¾Ö¸ü ×£Ö»ÖÖ…
£ÖÖ…
׍ÎúµÖÖ êú ˆ§êü¿µÖ úÖ ²ÖÖê¬Ö ú¸üÖ−Öê¾ÖÖ»Öê ¾ÖÖŒµÖ
™Úᣠ£ßß‹Ú ‹'˜ ŒÞ‚¡Þ‹Ú ᛬ ?
ŸÖæ´Ö −Öê ×´Ö×−Ö úÖê ÖÖ−Öê êú×»Ö‹ ŒµÖÖ
ŸÖã´Öê ×´Ö×−֍ãú ú'Ö ÖÖ‡²Ö֍ãú ¤êü»Ö?
פüµÖÖ?
ªß’ÞÇÞ˜ß Çß‚¡Þ‹Ú ‹«ßᬻ»Þ
ˆ²ÖÖ»ÖÖ Æãü†Ö ¯ÖÖ−Öß ¯Öß−Öê úÖê/êú×»Ö‹
×ÃÖ—ÖÖ¯ÖÖ×Ö ×¯Ö‡²Ö֍ãú ú×Æü»Öê…
²ÖÖê»Öê…
†Ûß־Ö֓֍ú '×ß' (†×”û), 'á«¡'» (Æêü²Ö) Æîü/ Æïü, úÖ/úß/êú/ ´Öë Æîü/Æïü ÆüÖêÖÖ /ÆüÖêÖß ×ÎúµÖÖ ¾ÖÖ»Öê
(³Ö×¾Öµ֟֍úÖ»Ö êú) ¾ÖÖŒµÖ ŸÖ£ÖÖ ˆ−֍êú ×−ÖÂÖê¬Ö ºþ¯Ö
‹Þ¬ß ªÛÞ ¢¡á¥ ‹Ú£Þ¥
ú»Ö ÃÖæ“Ö−ÖÖ³Ö¾Ö−Ö ´Öë ãú´ÖÖ¸ü ˆŸÃÖ¾Ö
„ªþ¡ á«¡»»Þ
ÆüÖêÖÖ…
úÖ×»Ö ÃÖæ“Ö−ÖÖ ³Ö²Ö−Ö¸êü ãú´ÖÖ¸ü
ˆŸÃÖ¾Ö Æêü²Ö…
áª•ß Þ”‹ á«¡ß Þ
¾ÖÆüÖÑ −ÖÖ™üú −ÖÆüà ÆüÖêÖÖ…
ÃÖêךü −ÖÖ™üú Æêü²Ö×−Ö…
†−µÖ ׍ÎúµÖÖ†Öë êú ³Ö×¾Öµ֟֍úÖ»Ö êú ¾ÖÖŒµÖ ŸÖ£ÖÖ ˆ−֍êú ×−ÖÂÖê¬Ö ºþ¯Ö
᪣Þᝠ‹'˜ Þ”‹ ‹¥ßá¡ ?
ŒµÖÖ ¾Öê »ÖÖêÖ −ÖÖ™üú ú¸ëüÖê/
ÃÖê´ÖÖ−Öê ú'Ö −ÖÖ™üú ú׸ü²Öê?
ú¸ëüÖß?
à™ ÚªÞᥠ᪣ÞᝠÞßá¡»»Þ
ÖßŸÖ êú †−ÖãÃÖÖ¸ü ¾Öê »ÖÖêÖ −ÖÖ“ÖëÖê/
ÖßŸÖ †−ÖãÃÖÖ¸üê ÃÖê´ÖÖ−Öê −ÖÖדֲÖê…
−ÖÖ“ÖëÖß…
᪠¤ß¡ß»»Þ
¾ÖÆü −ÖÆüà •ÖÖ‹ÖÖ/ •ÖÖ‹Öß…

¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö

xii

¯ÖÖšü −ÖÓ. 5
1.

2.

•Öºþ¸üŸÖ

ÃÖê וֲÖ×−Ö…
†×−Ö¾ÖÖµÖÔŸÖÖ úÖ ²ÖÖê¬Ö ú¸üÖ−Öê¾ÖÖ»Öê ¾ÖÖŒµÖ ŸÖ£ÖÖ ˆ−֍êú ×−ÖÂÖê¬Ö ºþ¯Ö
á«ÞᔬᥠÞ¥Ú ¥ß‘á¢íªì
ÆüÖê™êü»Ö ´Öë ¯ÖÆü»Öê ÃÖê †Ö¸üÖÖ ú¸ü−ÖÖ
‹¥ß¡Þ‹Ú Ç–Íß¡»»Þ
¯Ö›êüÖÖ…
ÆüÖê™êü»Ö¸êü †ÖÖ¹ý ׸ü•Ö³ÖìÃÖ−ÖË ú׸ü²Ö֍ãú ¯Ö×›Íü²Ö…
ˆá™ Þ¥Ú ¥ß‘á¢íªì ‹¥ß¡Þ‹Ú
‡ŸÖ−Öê ¯ÖÆü»Öê ׸ü•Ö³ÖìÃÖ−Ö −ÖÆüà
ú¸ü−ÖÖ
Çá–͝޻»Þ
¯Ö›ÍêüÖÖ…
‹ŸÖê †ÖÖ¹ýü ׸ü•Ö³ÖìÃÖ−ÖË ú׸ü²Ö֍ãú
¯Ö›Íêü−ÖÖ…
‡“”ûÖ£Öԍú ׍ÎúµÖÖ¾ÖÖ»Öê ¾ÖÖŒµÖ ŸÖ£ÖÖ ˆ−֍êú ×−ÖÂÖê¬Ö ºþ¯Ö…
™Ú£‹Ú á£Þ ªÞ¾»á¥ ˆš¥ Š–ÍߨÞ
ŸÖã´ÖúÖê ‡ÃÖ ²ÖÖ¸ü ´Öê¸êü ÃÖÖ£Ö
¤ß¡Þ ›¥‹Þ¥»»Þ
†Öê×›Íü¿ÖÖ •ÖÖ−ÖÖ “ÖÖ×Æü‹…
ŸÖã´Öãú ´ÖÖê ÃÖÖӐָêü ‹£Ö¸ü †Öê×›Íü¿ÖÖ ×•Ö²ÖÖ
¤üü¸üúÖ¸ü…
á«Þᔬᥠ¥«ß¡Þ £œî Þ£¥
ÆüÖê™êü»Ö ´Öë Æü´ÖÖ¸êü ¸üÆü−Öê úß

›¥‹Þ¥ Þ«ßê»»Þ

¯ÖÖšü −ÖÓ. 6
¯ÖÖšü −ÖÓ. 7
1.

ÆüÖê™êü»Ö¸êü ¸ü×Æü²ÖÖ ´Ö¬µÖ †Ö´Ö¸ü ¤ü¸üúÖ¸ü −ÖÖ×ÆÓü…
1 ÃÖê 5 ŸÖú êú ¯ÖÖšüÖë ´Öë †Ö‹ Æãü‹ ×¿ÖÖÖ Ø²Ö¤ãü†ÖêÓ úÖ ¯Öã−Ö¸üÖ¾Ö»ÖÖêú−Ö…
†¯ÖæÖÔ ³ÖæŸÖúÖ׻֍ú ׍ÎúµÖÖ¾ÖÖ»Öê ¾ÖÖŒµÖ ŸÖ£ÖÖ ˆ−֍êú ×−ÖÂÖê‘Ö ºþ¯Ö

á«á¬ áª•ß ¡ŒÚ¥ßÞ Ô¥ «ßê £ß¦Úšß¬Þ»»Þ
¾ÖÖ»ÖÖ ‘Ö¸ü
Æêü»Öê ÃÖêšüß ²ÖÖã׸ü†Ö ‘Ö¸ü ×ÆüÑ ×´Öôãû×£Ö»ÖÖ…

Þ‚ê £Úê ¡Ú¬ß¡Þ‹Ú ¤Þ„šß¬ß»»Þ
−ÖÖ‡Ñ, ´ÖãÑ ²Öã×»Ö²Ö֍ãú •ÖÖˆ−Ö×£Ö×»Ö…
¯ÖÖšü −ÖÓ. 8
1.

³Öß −ÖÆüà…

»Öê׍ú−Ö ¾ÖÆüÖÑ ‹ú ú´Ö¸êü
Æüß ×´Ö»Ö ¸üÆüÖ £ÖÖ…
−ÖÆüà, ´Öï ‘Öæ´Ö−Öê êú ×»Ö‹ −ÖÆüà •ÖÖ
¸üÆüÖ £ÖÖ/¸üÆüß £Öß…

†¯ÖæÖÔ ³Ö×¾Öµ֟֍úÖ׻֍ú ׍ÎúµÖÖ¾ÖÖ»Öê ¾ÖÖŒµÖ

Ç߬ޣÞᝠ¡±í£Þ ªÕܬ¥Ú ÞªÚšßá¡»»Þ
ׯֻÖÖ´ÖÖ−Öê ²ÖŸÖÔ´ÖÖ−Ö Ããú»Öºþ †ÖÃÖã×£Ö²Öê…

²Ö““Öê †³Öß Ãæú»Ö ÃÖê †Ö ¸üÆêü Æü֐ë Öê/
†Ö ¸üÆüß ÆüÖêÓ Öß…

¦ÉÚʨÉEòÉ

xiii

™ÚᣠᥖÍߊᥠ‘˜Þ˜ ¨Ú˜Úšß¡»»Þ
¸üÆêü

ŸÖã´Öê ¸êü×›Íü†Öê¸êü •ÖÖÖÖ ¿ÖãÖã×£Ö²Ö…

¯ÖÖšü −ÖÓ. 9
1.

¯ÖÖšü −ÖÓ. 10
1.

¸üÖÖ £ÖÖ…
¯ÖÖšü −ÖÓ. 11
1)

úß

´Öï−Öê −ÖÖ™ü¶´ÖÓ“Ö −ÖÆüà ¤êüÖÖ

´ÖãÑ −ÖÖ™ü¶´ÖÓ“Ö ¤êü׏Ö−ÖÖÓ×Æü…
¯ÖæÖÔ ³ÖæŸÖúÖ׻֍ú ׍ÎúµÖÖ¾ÖÖ»Öê ¾ÖÖŒµÖ ŸÖ£ÖÖ ˆ−֍êú ×−ÖÂÖê¬Ö ºþ¯Ö
£Úê ª¥ªó™à ÇÛ‘Þᥠª£ªØ¼» ÇÞ‚ê
´Öï−Öê ÃÖ¸üþ֟Öß ¯Öæ•ÖÖ ´Öë Ãֲ֍êú ×»Ö‹
¬ÚÞ ‹¥ßšß¬ß»»Þ
ú¯Ö›Íêü »ÖÖ‹ £Öê…
´ÖãÑ ÃÖ¸üþ֟Öß ¯Öæ•ÖÖ¸êü ÃÖ´ÖßÖӍú ¯ÖÖ‡Ñ »ÖãÖÖ
ú׸ü×£Ö×»Ö…
£Úê ™ Þ¥Ú ‹ß×ß ¥Œß šß¬ß»»Þ
´Öï−Öê ŸÖÖê ¯ÖÆü»Öê ãú”û −ÖÆüà
´ÖãÑ ŸÖ †ÖÖ¹ý ׍ú×”û ¸ü×Ö −Ö×£Ö×»Ö…
¯ÖæÖÔ ³Ö×¾Ö嵅م úÖ׻֍ú ׍ÎúµÖÖ¾ÖÖ»Öê ¾ÖÖŒµÖ ŸÖ£ÖÖ ˆ−֍êú ×−ÖÂÖê¬Ö ºþ¯Ö
Þ«Þ! á‹á™ ¥‹Ø ¡«ßšß¡»»Þ
†ÖÆüÖ! ׍úŸÖ−ÖÖ Öæ−Ö ²ÖÆüÖ ÆüÖêÖÖ…
†ÖÆüÖ! êúŸÖê ¸üŒŸÖ ²Ö×Æü×£Ö²Ö…
™Ú ™ ¥Þ‘£«¬ ×‹¥ ›ÚÔ픘Þ
ŸÖæ −Öê ŸÖÖê ¸üÖ•Ö´ÖÆü»Ö “ÖÖîú

‹šÞ ¨Ú˜ß šß¡Ú»»Þ
2)

ŸÖã´Ö−Öê ¾ÖÆüÖÑ ŒµÖÖ-ŒµÖÖ ¤êüÖÖ

ŸÖã´Öê ÃÖêךü ú'Ö ú'Ö ¤üê׏֔û ?

£Úê Þ”î£ä ᛌߝޫßê»»Þ

Æîü…

ÆüÖêÖê/ ¸üÆüß ÆüÖêÖß…

¯ÖæÖÔ ¾ÖŸÖÔ´ÖÖ−֍úÖ׻֍ú ׍ÎúµÖÖ¾ÖÖ»Öê ¾ÖÖŒµÖ †Öî¸ü ˆ−֍êú ×−ÖÂÖê¬Ö ºþ¯Ö

™Úá£ áª•ß ‹'˜ ‹'˜ á›Œß× ?
Æîü?

ŸÖã´Ö ¸êü×›ü†Öê ÃÖê •ÖÖÖÖ ÃÖã−Ö

ŸÖã ŸÖ ¸üÖ•Ö´ÖÆü»Ö ”ûú¸ ¤ãü‘ÖÔ™üÖÖ ú£ÖÖ
¿Öã×Ö −Ö×£Ö²Öã…
ÃÖÆüÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ÃÖæ“֍ú †¾µÖµÖ ¿Ö²¤üÖë¾ÖÖ»Öê ¾ÖÖŒµÖ

á¤á™ š˜ØÞ á«¡ á£Þá™ áªá™

¤ãü‘ÖÔ™ü−ÖÖ êú ²ÖÖ¸êü ´Öë ÃÖã−ÖÖ −ÖÆüà
ÆüÖêÖÖ…
ו֟Ö−ÖÖ šÓü›Íü Æü֐ê ÖÖ ´Öã—Öê ˆŸÖ−ÖÖ Æüß

¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö

xiv

¢¬ ¬Þß¡»»Þ
¯ÖÖšü −ÖÓ. 12
¯ÖÖšü −ÖÓ. 13
1)
†Ö´Öê׸üúÖ

†“”ûÖ »ÖÖêÖÖ…

•ÖêŸÖê £ÖÓ›üÖ Æêü²Ö ´ÖÖêŸÖê ÃÖêŸÖê ³Ö»Ö »ÖÖאֲօ
7 ÃÖê 11 ŸÖú êú ¯ÖÖšüÖë ´Öë †Ö‹ Æãü‹ ×¿ÖÖÖ Ø²Ö¤ãü†Öë úÖ ¯Öã−Ö¸üÖ¾Ö»ÖÖêú−Ö
¿ÖŒµÖŸÖÖ (ÃÖÖ´ÖÖ£µÖÔ) ²ÖÖê¬Öú ׍ÎúµÖÖ¾ÖÖ»Öê ¾ÖÖŒµÖ ŸÖ£ÖÖ ˆ−֍êú ×−ÖÂÖê¬Ö ºþ¯Ö
᪠œß‹ Ç—Íß¡Þ‹Ú ÞᣥߋÞ
†ÖÖê ¯ÖœÍü−Öê êú ×»Ö‹ ¾ÖÆü

¤Þ‚ÇÞ᥻»Þ

•ÖÖ Ã֍úŸÖÖ Æîü/ Ã֍úŸÖß Æîü…

ÃÖê †×¬Öú ¯ÖלÍü²Ö֍ãú †Ö´Öê׸üúÖ •ÖÖ‡¯ÖÖ¸êü…

£Úê Þê‹Ú ¤Þ‚Çޥڝ߻»Þ
¯ÖÖšü −ÖÓ. 14
1.
1)
2)

´ÖãÑ ÖÖэãú •ÖÖ‡¯ÖÖºþ×−Ö…

´Öï ÖÖÑ¾Ö (úÖê) −ÖÆüà •ÖÖ Ã֍úŸÖÖ/
Ã֍úŸÖß…

†Öê×›Íü†Ö êú ÃÖÓ–ÖÖ†Öë ŸÖ£ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ−ÖÖ´ÖÖë êú Ø»ÖÖ ŸÖ£ÖÖ ¾Ö“Ö−֍úÖ ¯Öã−Ö²ÖÔ»Ö−Ö
Ç߬ޔ߈ ¤Þ„×ß»»/ Ç߬ޔވ ¤Þ„×ß»»Þ
²Ö““ÖÖ •ÖÖŸÖÖ Æîü…
ׯֻÖÖ×™ü‹ •Öֈהû/ׯֻÖÖ™üÖ‹ •Öֈהû…
á£Þ ¡–Í ¢„˜à¥ áÞ”߈ Çځ ×ß»»Þ
´Öê¸üß ²Ö›üß ²ÖÆü−Ö úÖ ‹ú ²Öê™üÖ Æîü…
´ÖÖê ²Ö›Íü ³ÖˆÖ߸ü ÖÖê×™ü‹ ¯Öㆠ†×”û…
Þ£¥ áÞá” ¡ßÞ ×ß»»Þ
Æü´ÖÖ¸üÖ ‹ú ²ÖÖß“ÖÖ Æîü…
†Ö´Ö¸ü ÖÖê™êü ²Öא֓ÖÖ †×”û…
áÞ¥ÚǬ ˆá˜á™á˜ ¡Ú¬ß¡Þ £Þ»»Þ
ÖÖê¾ÖéÓ¤ü ‡¬Ö¸ü ˆ¬Ö¸ü ‘Öæ´Ö−ÖÖ ´Ö−ÖÖ Æîü…
ÖÖê¹ý¯Ö»Ö ‹ÖêŸÖêÖê ²Öã×»Ö²ÖÖ ´Ö−ÖÖ…
ªÕܬ Ç߬ވ Þ£ó ª¡Ú ŒÞ‚›ßØß»»Þ
Íæú»Ö êú ²Ö““Öê †Ö´Ö ÃÖ²Ö ÖÖ
Íãú»Ö ׯֻÖÖ‹ †ÖÓ²Ö ÃÖ²Ö㠏Öևפüü†Û−ŸÖ…
¤êüŸÖê Æïü…
Þ£ ¡ßÞ Þ£óÚ–Íß‹ ¢¬ Úá«ê»»Þ
Æü´ÖÖ¸êü ²ÖÖß“Öê êú †Ö´Ö †“”êû −ÖÆüà
†Ö´Ö ²Öא֓ÖÖ †ÖӲ֐Öã×›Íüú ³Ö»Ö −ÖãÆëü…
Æïü…
᪠‘ᘠ–Þ‹Ø¥
¾Öê ‹ú ›üÖòŒ™ü¸ü Æïü…
ÃÖê •ÖÖê ›üÖòŒŸÖ¸ü…
᪣Þᝠ™Ú£‹Ú ¢¬ ÇÞ„šßá¡ Þ ?
¾Öê (»ÖÖêÖ) ŸÖã´ÖúÖê ¯µÖÖ¸ü ú¸üŸÖê ÆüÖëÖê
ÃÖê´ÖÖ−Öê ŸÖã´Öãú ³Ö»Ö ¯ÖֈףֲÖê −ÖÖ?
−Ö?
᪍ږÍß‹ ŒÚ¡ì £ß•Þ Ÿ»¦»»Þ
¾Öê ±ú»Ö ²ÖÆãüŸÖ ´Ößšêü Æïü…

¦ÉÚʨÉEòÉ

xv

ÃÖêÖã×›Íüú Öã²Ö ×´ÖšüÖ ±úôû…

á£Þ ¡ÞÇÞ ‘ᘠŠ‹ß¬»»Þ
Æïü…

ÇÚ¬ßä
¯ÖãÜ»»ÖÖ
׍ú¬Ö¸ü Æîü…

´Öê¸êü ׯ֟ÖÖ•Öß (‹ú) ¾Öúß»Ö

´ÖÖê ²ÖÖ¯ÖÖ •ÖÖê †Öê׍ú»Ö…

™Ú£ ‘ÞÔ¥ á‹„ê•ß ?

ŸÖã´ÆüÖ¸êü −ÖÖ−ÖÖ•Öß úÖ ‘Ö¸ü

ŸÖã´Ö †•ÖÖ‘Ö¸ü êúˆÑךü?

ªÐÂà¬ßä
áÖßػ֐Ö

á£Þ £Þ‚ê ‘á˜ –ދإޘ໻Þ

´Öê¸üß ´ÖÖ´Öß (‹ú) ›üÖòŒ™ü¸üÖ−Öß Æïü…

´ÖÖê ´ÖÖ‡Ñ •ÖÖê ›üÖŒŸÖ¸ü֝Öß…

á£Þ á¡Þ„¥ Þᣠ›ß'”Þ ’߁»»Þ
»Ö›Íü׍úµÖÖÑ

„¢¤ý¬ßä
ˆ´ÖµÖػ֐Ö

´Öê¸üß ´ÖÖŸÖÖ•Öß êú Æü´Ö ¤üÖê

´ÖÖê ²ÖÖêˆü¸ü †Ö´Öê פü'™üÖ ×—Ö†…

Æïü…

Ç߬ޣޝ¼Ú» áª÷« ‹¥»»Þ

²Ö““ÖÖë ÃÖê ¯µÖÖ¸ü ú¸üÖê…

ׯֻÖÖ´ÖÖ−֍ãÓú Ã−ÖêÆü ú¸ü…

‹Ú‹Ú¥ ×ÜÞ”ß ‹Úê ‹Úê ‹¥Ú×ß»»Þ
‹û࡬ßä
Œ»Öß¾Öػ֐Ö

ãú¢ÖÖ ×¯Ö»»ÖÖ ãÑú ãÑú ú¸üŸÖÖ Æîü…

ãúãú¸ü ”ãû†Ö×™ü ãÑú ãÑú úºþ×”û…

™Ú£ Ô¥ á‹„ê•ß ?

ŸÖã´ÆüÖ¸üÖ ‘Ö¸ü úÆüÖÑ Æîü?

ŸÖã´Ö ‘Ö¸ü êúˆÑךü?

Þ£¥ áÞ”߈ ¡ßÞ ×ß»»Þ
¯ÖÖšü −ÖÓ. 15
1.

†Ö´Ö¸ü ÖÖê×™ü‹ ²Öא֓ÖÖ †×”û…
¯Öæ¾ÖԍúÖ׻֍ú éú¤ÓüŸÖ ¾ÖÖ»Öê ¾ÖÖŒµÖ ŸÖ£ÖÖ ˆ−֍êú ×−ÖÂÖê¬Ö ºþ¯Ö

Æü´ÖÖ¸üÖ ‹ú ²ÖÖß“ÖÖ Æîü…

¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö xvi 1) †ÖµÖÖ «êᥠ£Þê. «Þ¬ßÞ á«Þ‚¤Þ„×Ü»»Þ ú¸ü £Öú •ÖÖŸÖß Æîü/•ÖÖŸÖÖ Æîü… ‹²Öê ŸÖ ŸÖã ×−Ö•Ö ¯ÖÖšü ¯ÖלÍü¯ÖלÍü׍ú ÆüÖ×»Ö†Ö ÆüÖꇕÖÖˆ”ãû… ¾ÖŸÖÔ´ÖÖ−֍úÖ׻֍ú éú¤ÓüŸÖ úß ¯Öã−Ö¹ýÛŒŸÖ ¾ÖÖ»Öê ¾ÖÖŒµÖ ›ßªÞ¥Þ ‹Þ£ ‹¥Ú ‹¥Ú £Úê š‹ß ´Öï £Öú †²Ö ŸÖÖê ŸÖæ †¯Ö−ÖÖ ¯ÖÖšü ¯ÖœÍü ¤Þ„×ß»»Þ פü−Ö³Ö¸ü úÖ´Ö ú¸üŸÖê ú¸üŸÖê •ÖÖŸÖß ÆæÑü… פü−ÖÃÖÖ¸üÖ úÖ´Ö úºþ úºþ ´ÖãÑ £Ö׍ú •Öֈהû… ᪣Þᝠ™ Þ‘ß ÞªÚ ÞªÚ á–괧 ‹á¬»»Þ †Ö•Ö ŸÖÖê ˆ−ÆüÖë−Öê †ÖŸÖê-†ÖŸÖê ¤êü¸ü úß… . £Úê ¢ÞÇ©˜ ᛂ‹¥ß «ßê Þªß¬ß»»Þ ÆüÖÑ ²Öê™üß. 16 1. ´ÖãÑ ³ÖÖÂÖÖ ¤êü‡ú׸ü ØÆü †Ö×ÃÖ×»Ö… á‹¡¦ á¡Þ„ ¡ßÞ ŒÞ‚¡ÞᥠÃÖÖê á¨Þ‚Ç–Í߬޻»Þ êú¾Ö»Ö ´ÖÖŸÖÖ•Öß ×²Ö−ÖÖ ÖÖ‹ Ö‡Ô… êú²Öô ²ÖÖêˆ ×²Ö−ÖÖ ÖÖ‡²ÖÖ¸êü ¿ÖÖꇯÖכͻÖÖ… Þ‘ß £Úê  Ç—Íß‹¥ß ¤Þ‚šß¬ß»»Þ †Ö•Ö ´Öï ¯Öœü ú¸ü −ÖÆüà ÖµÖÖ £ÖÖ… †Ö×•Ö ´ÖãÑ −Ö ¯ÖלÍüú׸ü •ÖևףÖ×»Ö… 2) †´Ö¸ü ¯Öæ¾ÖԍúÖ׻֍ú éú¤ÓüŸÖ úß ¯Öã−Ö¹ýÛŒŸÖ¾ÖÖ»Öê ¾ÖÖŒµÖ ᪠‹¡ß™Þ ᬌßá¬Œß ‹¥ß £¥ á«Þ‚šßᬻ»Þ ¾Öê ú×¾ÖŸÖÖ ×»ÖÖ ×»ÖÖú¸ü ÆüÖê Ö‡Ô £Öà… ÃÖê úײ֟ÖÖ »Öê׏ֻÖê×Ö ú׸ü †´Ö¸ü ÆüÖê‡×£Ö»Öê… ˆá¡ ™ ™Ú ß‘ ÇÞ• Ç—ÍßÇ—Íß‹ß ¯ÖœÍü ¯ÖÖšü −ÖÓ. ´Öï ³ÖÖÂÖÖ ¤êüú¸ü Æüß ÆæÑü… ÆÑü¸êü ´ÖÖÑ.

ŸÖÖ' ¯ÖÖêÂ֝ÖÖÆüÖ¸üß ¯Öㆠ´Ö׸üÖ»ÖÖ… ׍ÎúµÖÖ ÃÖê ¾µÖãŸ¯Ö®Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖÖ ¿Ö²¤üÖêÓ êú ¾ÖÖŒµÖ úÖî−Ö? †−Öêú •ÖÖÆüÖë ÃÖê (¤êü¿ÖÖë ÃÖê) ¤êüÖ−Öê¾ÖÖ»Öê †Ö‹ÑÖê… ˆÃÖ úÖ ¯ÖÖêÂÖÖ ú¸ü−Öê¾ÖÖ»ÖÖ ²Öê™üÖ ´Ö¸ü ÖµÖÖ… .¦ÉÚʨÉEòÉ xvii 2. 1) ´Öï −Öê ³ÖîµÖ֍úÖê †Öò×±úÃÖ ÃÖê †ÖŸÖê Æãü‹ ¤êüÖÖ… ³ÖÖ‡Ó׍ú †×±úÃÖ˹ý †ÖÃÖã×£Ö²ÖÖ¸ü ´ÖãÑ ¤êü׏Ö×”û… ׍ÎúµÖÖ ÃÖê ¾µÖãŸ¯Ö®Ö ÃÖÓ–ÖÖ†Öë êú ¾ÖÖŒµÖ ‹Þ¬ß Þ£¥ ‚ä¥Þ‘à Ç—ÍÞ Þ¥£ý á«¡»»Þ ú»Ö Æü´ÖÖ¸üß †ÓÖÏê•Öß úß ¯ÖœÍüÖ‡Ô †Ö¸Óü³Ö Æü֐ê Öß… úÖ×»Ö †Ö´Ö¸ü ‡Ó¸üÖ•Öß ¯ÖœÍüÖ †Ö¸ü´³Ö Æêü²Ö… 2) 2. 1) ‹Þ¬ß ᪕ÞᥠÞ„˜Þ ¡Þ‘˜Þ á«¡»»Þ úÖ×»Ö ÃÖêšüÖ¸êü ÖÖˆÖÖ ²Ö֕֝ÖÖ Æêü²Ö… éú¤ÓüŸÖ¾ÖÖ“Öß ¿Ö²¤üÖë ÃÖê ¾µÖãŸ¯Ö®Ö ÃÖÓ–ÖÖ ¿Ö²¤ü ¥Þ™ßᥠ‹ß˜ß¡Þ¡Þ¬Þä‹¥ ¢ß–Í á«¡»»Þ ¸üÖןָêü ׍úםֲÖÖ²ÖÖ»ÖÖӍú¸ü ׳֛Íü Æêü²Ö… 2) ú»Ö ¾ÖÆüÖÑ ÖÖ−ÖÖ ²Ö•ÖÖ−ÖÖ ÆüÖêÖÖ… £Úê ŒÞ‚¡Þ¡Þ¬Þ Úá«ê ™ Þ„ ‹ßˆ ? ¸üÖŸÖ ´Öë Ö¸üߤü−Öê¾ÖÖ»ÖÖë úÖ ³Öß›Íü ÆüÖêÖÖ… ´Öï ÖÖ−Öê¾ÖÖ»ÖÖ −ÖÆüà ÆæÑü ŸÖÖê †Öî¸ü 3) ´ÖãÑ ÖÖ‡²ÖÖ²ÖÖ»ÖÖ −ÖãÆëü ŸÖ †Öˆ ׍ú‹? á‹ ‘ÞÞ¥Ú á›Œ˜Þ«Þ¥à Þªß×Øß»»Þ †−Öêú •Ö֐ÖÖ¹ý ¤êüÖÖÖÆüÖ¸üß †Ö×ÃÖ”ûÛ−ŸÖ… 4) ™Þ' áÇÞÇ©˜«Þ¥à Çځ £¥ß¬Þ»»Þ 3. ÃÖê´ÖÖ−Öê ŸÖ †Ö×•Ö †ÖÃÖã †ÖÃÖã ›êü׸ü ú»Öê… ¾ÖŸÖÔ´ÖÖ−֍úÖ׻֍ú éú¤ÓüŸÖ ׍ÎúµÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂ֝־ÖÖ»Öê ¾ÖÖŒµÖ £Úê Þ‘ß ™Ú£¥ Ç߬ÞÇ߬߼ڻ ªÕܬ‹Ú ¤Þ„šß¡Þ¥ ᛌߐ×ß»»Þ †Ö•Ö ´Öï−Öê ŸÖã´ÆüÖ¸êü ²Ö““ÖÖë úÖê ¯ÖÖšü¿ÖÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖê Æãü‹ ¤êüÖÖ… ´ÖãÑ †Ö×•Ö ŸÖã´Ö¸ü ׯֻÖÖׯÖػ֍ãú Íãú»Öãú •ÖֈףֲÖÖ¸ü ¤êü׏Ö×”û… ¢Þ‚ä‹ß Ÿß»ªì¥Ú ÞªÚšß¡Þ¥ £Úê ᛌߐ×ß»»Þ ¯ÖÖšü −ÖÓ. 17 1.

ŸÖÖê ²ÖÆãüŸÖ †Ö¯ÖÖ †Ö´Öãú '¸ü£Ö•ÖÖ¡ÖÖ' ײÖÂÖµÖ¸êü •Öפü ׍ú×”û úÆÓüŸÖê ŸÖê²Öê ³ÖÖ׸ü ³Ö»Ö Æãü†ÓŸÖÖ… †“”ûÖ ÆüÖêŸÖÖ… Þǘ£Þᝠá¬ Þᣠ£œî −ÖÆüà ¤ß¡Úß»»Þ 2.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö xviii 1) »ÖÖêÖ 2) 3) ᪕Þᥠ‘¦ØÞ ßÞêᥠá¬Þ‹ Þ¬ßá¡»»Þ ÃÖêšüÖ¸êü •Öôû−ŸÖÖ ×−Ö†ÖѸêü »ÖÖêú “ÖÖ×»Ö²Öê… ¦ØÞ Þ–Íßᥠ—Í Þ«ßê»»Þ ¾ÖÆüÖÑ •Ö»ŸÖß Æãü‡Ô †ÖÖ ´Öë “Ö»ÖëÖê… “Ö»ÖŸÖß Æãü‡Ô ÖÖ›üß ¯Ö¸ü ´ÖŸÖ “Öלü‹… “Öôû−ŸÖÖ ÖÖ×›Íü¸êü “ÖœÍü −ÖÖØÆü… ÇÞ«Þ–Í „Ç¥‹Ú ‘ß¡ÞÇÞ‚ê áÞ”߈ „•Þ˜ß ¯ÖÆüÖ›Íü êú ‰ú¯Ö¸ü •ÖÖ−Öê êú×»Ö‹ ‹ú ¥ÞªØÞ ¤Þ‚×ß»»Þ †Ö¸üÖêÆüß ¸üÖßÖÖ Æîü… ¯ÖÖÆüÖ›Íü ˆ¯Ö¸üãú וֲÖÖ¯ÖÖ‡Õ ÖÖê×™ü‹ ˆšüÖ×Ö ¸üÖßÖÖ •Öևהû… 4) ¯ÖÖšü −ÖÓ. 19 1. '¸ü£ÖµÖÖ¡ÖÖ' êú Þ£¥ Ô¥ ᬄ”Þ˜ß á¡¦ ᫬ޘ߻»Þ †Ö´Ö¸ü ‘Ö¸ü »ÖꈙüÖ×Ö ²Öêôû Æêü»ÖÖםօ Æü´ÖÖ¸üÖ ‘Ö¸ü »ÖÖî™ü−Öê úÖ ÃÖ´ÖµÖ ÆüÖê ÖµÖÖ Æîü… 13 ÃÖê 17 ŸÖú êú ¯ÖÖšüÖë ´Öë †Ö‹ Æãü‹ ×¿ÖÖÖ Ø²Ö¤ãü†Öë úÖ ¯Öã−Ö¸üÖ¾Ö»ÖÖêú−Ö ÆêüŸÖã´Ö¤Ëü׍ÎúµÖÖ¾ÖÖ»Öê ¿ÖŸÖÔ¾Ö֓֍ú ¾ÖÖŒµÖ ŸÖ£ÖÖ ˆ−֍êú ×−ÖÂÖê¬Ö ºþ¯Ö Þǘ ¡Þ«Ü–ÍÞ ›ß ¤›ß ÇÚ¥à ¤ßá¡ †Ö¯Ö '²ÖÖÆãü›ÍüÖ' êú פü−Ö µÖפü ¯Öã¸üß á™á¡ £Úê »»¤ß¡ß»»Þ •Ö֋ѐÖê. †Ö¯Ö −ÖÆüà Ö‹ ŸÖÖê Æü´Ö ³Öß •Ö֋ѐÖê… †Ö¯ÖÖ´ÖÖ−Öê −֐ֻÖê †Ö´Öê ´Ö¬µÖ וֲÖã×−Ö… ÆêüŸÖã-ÆêüŸÖã´Ö¤ü ³ÖæŸÖúÖ׻֍ú ׍ÎúµÖÖ¾ÖÖ»Öê ¾ÖÖŒµÖ Þ£‹Ú ‹«ßšßᬠ™ Þᣠ¡ß ¤Þ‚šÞØÜ»»Þ Æü´Ö úÖê úÆüÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖÖê ´Öï ³Öß •ÖÖ‰ÑúÖÖ/ †Ö¯ÖÖ ²ÖÖÆãü›ÍüÖ ×¤ü−Ö •Öפü ¯Öã¸üß ×•Ö²Öê •ÖÖ‰ÑúÖß… ŸÖê²Öê ´ÖãÑ ×•Öײօ Þǘ Þ£‹Ú '¥š¤Þ™ñÞ' ¡ßÇ©¤ýᥠ¤›ß µÖפü †Ö¯Ö Æü´ÖúÖê ‹ß×ß ‹«áØ á™á¡ ¢Þ¥ß ¢¬ «ÜØÞ»»Þ ÃÖÓ²Ö¬Ö ´Öë ãú”û úÆüŸÖê. 18 ¯ÖÖšü −ÖÓ. ŸÖÖê Æü´Ö ³Öß Ö‹ ÆüÖêŸÖê… .

‹. Æü´Ö •Ö²Ö ¯ÖœÍüŸÖê £Öê. ŸÖ²Ö µÖÆüÖÑ áªá™á¡á¦ ˆ•ÞᥠáÞ”߈ ¸êü³Öê−ÃÖÖ úÖò»Öê•Ö ‹ú Æüß £ÖÖ… á¥á¢ìªÞ ‹á¬‘ì»»šß¬Þ Þ †Ö´Öê •ÖêŸÖê²Öêôêû ¯Öœãü×£Ö»Öã. ¾ÖÆüÖÑ ‹ú •ÖÓÖ»Ö £ÖÖ… •ÖÆüÖÑ ŸÖã´ÆüÖ¸üÖ †Ö×•Ö •ÖêˆÑךü ŸÖã´Ö ײÖÀ¾Öײ֪ÖôûµÖ ÃÖê‡×šü ÖÖê×™ü‹ •ÖÓÖ»Ö ×£Ö»ÖÖ… Þǘ á¤á¡ Þ‹ß¥à ‹¥ßšßá¬. 21 1. 1) Ç¡ß™ñ ‹±í¡î á¡Þ¬ß ¢Þ¡Úšßᬻ»Þ ŸÖ²Ö •ÖÖê ¯ÖÖšü ¯ÖœüÖŸÖê £Öê ¾Öê »ÖÖêÖ ׿ցÖÖ¤üÖ−Ö úÖê ¯Ö×¾Ö¡Ö ´ÖÖ−ÖŸÖê £Öê… ÃÖêŸÖê²Öêôêû •ÖêˆÑ´ÖÖ−Öê ¯ÖÖšü ¯ÖœÍüֈףֻÖê ÃÖê´ÖÖ−Öê ׿ցÖÖ¤üÖ−֍ãú ¯Ö×²Ö¡Ö ú¢ÖÔ²µÖ ²ÖÖê×»Ö ³ÖÖ²Öã×£Ö»Öê… ¯ÖÏê¸üÖÖ£Öԍú ׍ÎúµÖÖ¾ÖÖ»Öê ¾ÖÖŒµÖ ŸÖ£ÖÖ ˆ−֍êú ×−ÖÂÖê¬Ö ºþ¯Ö Þ£‹Ú ˆ•ß ¡áª‚ᛂ £ÐÂ༻ Çß. ÃÖêŸÖê²Öêôêû ‹šüÖ¸êü ÖÖê×™ü‹ ¸êü³Öê−ÃÖÖ ú»Öê•ÖË ×£Ö»ÖÖ… ×¾ÖÀ¾Ö×¾ÖªÖ»ÖµÖ Þ‘ß á¤á™ ’߁ ǗڐםØß áªá™á¡á¦ áªá™ ’߁ Ǘڝšßᬻ»Þ †²Ö ו֟Ö−Öß »Ö›Íü׍úµÖÖÑ ¯ÖœÍü ¸üÆüß Æïü. ÃÖê²Öê ¤ü¸ü´ÖÖ êúŸÖê ×£Ö»ÖÖ? áªá™á¡á¦ ᤄê£ÞᝠÇÞ• Ç—ÍÞ„šßᬠ᪣Þᝠ¨ß¤©Þ›Þ‹Ú úŸÖÔ¾µÖ ¯ÖÖšü −ÖÓ. 20 1. úÆüÖÑ Ö‹? . ŸÖ²Ö ˆŸÖ−Öß »Ö›Íü׍úµÖÖÑ −ÖÆüà ¯ÖœÍüŸÖß †Ö×•Ö •ÖêŸÖê ×—Ö† ¯Öœãü”Óû×ŸÖ ÃÖêŸÖê²Öêôêû ÃÖêŸÖê ×—Ö† ¯ÖœÍåü−Ö×£Ö»Öê… £Öà… Þ‘ß á¤„ê•ß ™Ú£ ¡ß¨ó¡ß›îÞ¦¤ý †Ö•Ö ᪂•ß áÞ”߈ ‘䍬 šß¬Þ»»Þ Æîü. áªá¡ ŸÖ²Ö ›¥£Þ á‹á™ šß¬Þ ? •Ö²Ö †Ö¯Ö −ÖÖîú¸üß ú¸üŸÖê £Öê.ˆ ‹ÚÞá–Í á¬ ? Æü´ÖúÖê µÖÆüÖÑ ×²Öšü֍ú¸ü ´ÖÓ¡Öß •Öß êú ¯Öß. ¾ÖêŸÖ−Ö ×úŸÖ−ÖÖ £ÖÖ? †Ö¯ÖÖ •Öê²Öê “ÖÖ׍ú¸üß ú׸ü×£Ö»Öê.¦ÉÚʨÉEòÉ ¯ÖÖšü −ÖÓ. xix †Ö´Öãú ú×Æü×£Ö»Öê ŸÖ †Ö´Öê ×²Ö •ÖÖ‡£ÖÖÓŸÖã… ÃÖÆüÃÖÓ²Ö¬ÖÃÖæ“֍ú †¾µÖµÖ ¿Ö²¤üÖë ¾ÖÖ»Öê ¾ÖÖŒµÖ ŸÖ£ÖÖ ˆ−֍êú ×−ÖÂÖê¬Ö ºþ¯Ö Þᣠá¤á™á¡á¦ Ǘښ߬Ú.

1) ÃÖ¸üúÖ¸ü úß ŸÖ¸ü±ú ÃÖê ‹ú Ùêü×›üµÖ´Ö ²Ö−Ö¾ÖÖ−ÖÖ Æü´ÖÖ¸üÖ ˆ§êü¿µÖ Æîü… ×´ÖÁÖ׍ÎúµÖÖ ¾ÖÖ»Öê ¾ÖÖŒµÖ ŸÖ£ÖÖ ˆ−֍êú ×−ÖÂÖê¬Ö ºþ¯Ö ¡Þ«ÞÔ¥ ›ß ‹îÞ‹Ú ª‘ ‹¥ß¡Þ ›Þ¤ýß™ó ™Þ¼»¥»»Þ ¿ÖÖ¤üß êú פü−Ö ú−µÖÖ êú ÀÖéӐÖÖ¸ü ú¸ü−Öê úÖ ¤üÖ×µÖŸ¾Ö ³Öß ˆ−֍úÖ… ²ÖÖÆüÖ‘Ö¸ü פü−Ö ú−µÖ֍ãú ÃÖ•Ö ú׸ü²ÖÖ ¤üÖ×µÖŸ¾Ö ŸÖÖӍú¸ü… ˆ‚ ª¡Ú ‹Þ£ ‹¥ß¡Þ‹Ú ™Þ¼Ú» ¡«Ü™ ¢¬ ¬Þß¡»»Þ µÖê ÃÖ²Ö úÖ´Ö ú¸ü−ÖÖ ˆ−֍úÖê ²ÖÆãüŸÖ †“”ûÖ Æüß »ÖÖêÖÖ… ‹‡ ÃÖ²Ö㠍úÖ´Ö ú׸ü²Ö֍ãú ŸÖÖӍãú ²ÖÆãüŸÖ ³Ö»Ö »ÖÖאֲօ ˆ«Þ›óÞ¥Þ á£Þá™ ¡«Ü™ Œ¥ÞÇ ¬ÞÚ×ß»»Þ ‡ÃÖ ÃÖê ´Öã—Öê ²ÖÆãüŸÖ ²Öã¸üÖ »ÖÖŸÖÖ Æîü… ‹ÆüÖ«üÖ¸üÖ ´ÖÖêŸÖê ²ÖÆãüŸÖ Ö¸üÖ¯Ö »Ö֐Öã×”û… ‹'˜ Þǘ á£Þá™ ªÞ«Þ¤î ‹¥ßá¡ß ? ŒµÖÖ †Ö¯Ö ´Öê¸üß ´Ö¤ü¤ü −Ö ú¸ëüÖê… ú'Ö †Ö¯ÖÖ ´ÖÖêŸÖê ÃÖÖÆüÖ•µÖ ú׸ü²Öê×−Ö? Þǘ ßØÞ ‹¥Øܝ߻»Þ †Ö¯Ö Ø“ÖŸÖÖ ´ÖŸÖ úßו֋… †Ö¯ÖÖ Ø“ÖŸÖÖ ú¸üŸÖãÓ×−Ö… 2) ÃÖÓµÖãŒŸÖ ×ÎúµÖÖ¾ÖÖ»Öê ¾ÖÖŒµÖ ŸÖ£ÖÖ ˆ−֍êú ×−ÖÂÖê¬Ö ºþ¯Ö ᪠‹Þ£ ᪠‹¥ßᝡ»»Þ ¾ÖÆü úÖ´Ö ¾Öê ú¸ü »ÖëÖê… ÃÖê úÖ´Ö ÃÖê ú׸ü−Öê²Ö… Þ¥Ú £Úê ™Þ «Þ™á¥ ‹ß×ß ”ä‹Þ ᛂᛡ߻»Þ †ÖÖ¹ý ´ÖãÑ ŸÖÖ ÆüÖŸÖ¸êü ׍ú×”û ™ÓüúÖ ¤êü‡¤êüײօ ´Öï ¯ÖÆü»Öê Æüß ˆÃ֍êú ÆüÖ£Ö ãú”û ¹ý¯ÖµÖê ¤êü¤æÑüÖÖ… .¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö xx †Ö´Öãú ‹×šü ²ÖÃÖꇤêü‡ ´ÖÓ¡Öàú ׯÖ.‹ ãú†Ö›Íêü Ö»Öê? áÞ”߈ ÌÂÞ–Íߤý£ì ª¥‹Þ¥¼» ›óÞ¥Þ ‹á¥‚¡Þ Þ£¥ „á·¨î»»Þ ÖÖê×™ü‹ ™üÖ×›ÍüµÖ´ÖË ÃÖ¸üúÖ¸Óüú «üÖ¸üÖ ú¸êü‡²ÖÖ †Ö´Ö¸ü ˆ§ê¿µÖ… ¯ÖÖšü −ÖÓ. 22 1.

ׯֻÖÖ´ÖÖ−Öê ú'Ö êú²Öôû ´ÖÖ”û¸êü ¸üÖוÖÆêü²Öê ؍ú²ÖÖ ãúãú›ÍüÖ ×úםֲÖ֍ãú ØÆü ¯Ö×›Íü²Ö? ú´ÖÔ¾ÖÖ“µÖ¾ÖÖ»Öê ¾ÖÖŒµÖ ŸÖ£ÖÖ ˆ−֍êú ×−ÖÂÖê¬Ö ºþ¯Ö ᪣ޝ¼» ›óÞ¥Þ ªÞäªÕð™ß‹ „ªþ¡ ÃÖÖÓÍéúן֍ú ŒµÖÖ ²Ö““Öê êú¾Ö»Ö ´Ö”û»Öß ÃÖê ¸üÖ•ÖÌß ÆüÖëÖê µÖÖ Æü´Ö úÖê ´ÖãÖì Ö¸üߤü−ÖÖ Æüß ¯Ö›ÍêüÖÖ? ‹¥Þ¤ß¡»»Þ ˆ−Ö »ÖÖêÖÖêÓ êú «üÖ¸üÖ ˆŸÃÖ¾Ö ú¸üÖµÖÖ •ÖÖ‹ÖÖ… ÃÖê´ÖÖ−ÖӍú «üÖ¸üÖ ÃÖÖÓÍéúן֍ú ˆŸÃÖ²Ö ú¸üÖוֲօ ™Þ¼» ›óÞ¥Þ Ç߬ޣޝä‹Ú ÇÚ¥ªÕÞ¥ ¯Öã¸üÍúÖ¸ü ›ßÞ¤ß¡»»Þ ˆ−֍êú «üÖ¸üÖ ²Ö““ÖÖë úÖê פü»ÖÖµÖÖ •ÖÖ‹ÖÖ… ŸÖÖӍú «üÖ¸üÖ ×¯Ö»ÖÖ´ÖÖ−ÖӍãú ¯Öã¸üÍúÖ¸ü פü†Öוֲօ ¯ÖÖšü −ÖÓ. 24 19 ÃÖê 23 ŸÖú êú ¯ÖÖšüÖë ´Öë †Ö‹ Æãü‹ ×¿ÖÖÖ Ø²Ö¤ãü†Öë úÖ ¯Öã−Ö¸üÖ¾Ö»ÖÖêú−Ö {ɽþ±Éä ½þÒ Eò½þÉ VÉÉ SÉÖEòÉ ½èþ ÊEò ½þ®ú {ÉÉ`ö Eäò ´ÉÉiÉÉDZÉÉ{É Eäò ¤ÉÉnù =ºÉ ´ÉÉiÉÉDZÉÉ{É ¨Éå +ÉB xɪÉä ¶É¤nùÉå EòÉä ÊnùªÉÉ MɪÉÉ ½èþ* BäºÉä ¤É½ÖþiÉ ºÉä ¶É¤nù ½éþ VÉÉä †Öê×›Íü†Ö ¦ÉɹÉÉ ¨Éå ºÉƺEÞòiÉ iÉlÉÉ +xªÉ ¦ÉɹÉÉ+Éå ºÉä +ÉB ½éþ* <xɨÉå .¦ÉÚʨÉEòÉ xxi £Úê ‹ß×ß ‹¥ßß Þ«ßê»»Þ 3) ´Öï −Öê ãú”û −ÖÆüà ú¸ü ×»ÖµÖÖ Æîü… ´ÖãÑ ×ú×”û ú׸ü −ÖÖÓ×Æü… ÃÖÓµÖãŒŸÖ ¾ÖÖŒµÖ ¡Þ«ÞÔ¥ ™ á‹¡¦ áÞ”߈ £Þª ¥«ß¬Þ»»Þ Þ„ á£Þá™ ‹ß×ß ‹Þ£ ¿ÖÖ¤üß êú ŸÖÖê êú¾Ö»Ö ‹ú Æüß ´ÖÆüß−ÖÖ ¸üÆü ÖµÖÖ Æîü †Öî¸ü ´Öã—Öê ãú”û úÖ´Ö á›á¬ Þ«ßê»»Þ −ÖÆüà פüµÖÖ Æîü… ²ÖÖÆüÖ‘Ö¸ü ŸÖ êú²Öô ÖÖê×™ü‹ ´ÖÖÃÖ ¸ü×Æü»ÖÖ… †Öˆ ´ÖÖêŸÖê ׍ú×”û úÖ´Ö ¤êü»Öê −ÖÖÓ×Æü… Ç߬ޣÞᝠ‹'˜ á‹¡¦ £Þ×ᥠÆüß ¥Þ‘ßá«á¡ ‹ß£óÞ ‹Ú‹Ú–ÍÞ ‹ß˜ß¡Þ‹Ú «ßê Ç–Íß¡»»? ¯ÖÖšü −ÖÓ. 23 1.

=xÉ ¨Éå ʺÉJÉÉB MÉB {ÉÉ`ÂöªÉ-ʤÉÆnÖù+Éå EòÉä vªÉÉxÉ ¨Éå ®úJÉ Eò®ú iÉèªÉÉ®ú ÊEòB MÉB ½éþ* <xÉ +¦ªÉɺÉÉå EòÉ ={ɪÉÉäMÉ ºÉÒJÉä ½ÖþB ʤÉÆnÖù+Éå EòÉä nùÉä½þ®úÉxÉä iÉlÉÉ {É®úÒIÉÉ Eäò ʱÉB ¦ÉÒ ÊEòªÉÉ VÉÉBMÉÉ* ÊxÉªÉ¨É Eäò +xÉÖºÉÉ®ú UôÉjÉ EòÒ {É®úÒIÉÉ =x½þÓ Ê¤ÉÆnÖù+Éå Eäò Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå ±ÉÒ VÉÉBMÉÒ VÉÉä ʺÉJÉÉB VÉÉ SÉÖEäò ½éþ* ±ÉäÊEòxÉ |ÉiªÉäEò {ÉÉ`ö ¨Éå xÉB ´ÉÉCªÉ +´É¶ªÉ näùJÉxÉä EòÉä Ê¨É±É VÉÉBÄMÉä* ºÉÒJÉÒ ½Öþ<Ç ºÉÆ®úSÉxÉÉ+Éå +Éè®ú ¶É¤nùÉå EòÒ ºÉ½þɪÉiÉÉ ºÉä Ê´ÉtÉlÉÔ º´ÉªÉÆ BäºÉä ´ÉÉCªÉ MÉgø ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊVÉxÉEòÉ |ɪÉÉäMÉ ºÉÒJÉä MÉB {ÉÉ`öÉå ¨Éå xɽþÓ +ɪÉÉ ½èþ* |ÉiªÉäEò +¦ªÉÉºÉ ¨Éå {É®úÒIÉÉ Eäò ʱÉB BEò ºÉ¨ÉªÉ {É®ú BEò ½þÒ Ê¤ÉÆnÖù EòÉä ®úJÉÉ MɪÉÉ ½èþ* +¦ªÉÉºÉ ¨Éå ÊnùB MÉB |ɶxÉ ¦ÉɹÉÉ ºÉÆ®úSÉxÉÉ +Éè®ú ¶É¤nùÉå ºÉä ºÉƤÉÆÊvÉiÉ ½éþ* EÖòUô |ɨÉÖJÉ +¦ªÉÉºÉ <ºÉ |ÉEòÉ®ú ½éþ.¶É¤nºÉÚSÉÒ* {ÉÉ`öÉå ¨Éå |ɪÉÖHò ¶É¤nùÉå EòÒ ºÉÚSÉÒ ´ÉhÉǨÉɱÉÉ Eäò Gò¨É ¨Éå nùÒ MÉ<Ç ½èþ* vªÉÉxÉ näùxÉä EòÒ ¤ÉÉiÉ ªÉ½þ ½èþ ÊEò <ºÉ¨Éå ¶É¤nùÉå Eäò ¨ÉÚ±É °ü{É +lÉÉÇiÉ EòÉä¶ÉÒªÉ °ü{É EòÉä ½þÒ ºlÉÉxÉ ÊnùªÉÉ MɪÉÉ ½èþ* ºÉÆYÉÉ iÉlÉÉ ºÉ´ÉÇxÉÉ¨É ¶É¤nùÉå EòÉ ¨ÉÚ±É °ü{É ½þÒ ÊnùªÉÉ MɪÉÉ ½èþ. ´ÉÉCªÉ °ü{ÉÉå ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eò®úxÉÉ.´ÉºiÉÖÊxɹ`ö B´ÉÆ Ê´ÉºiÉÉ®úÊxɹ`ö* <xÉ |ɶxÉÉå ºÉä UôÉjÉ Eäò ¤ÉÉävÉxÉ iÉlÉÉ +ʦɴªÉÊHò nùÉäxÉÉå EòÒ ½þÒ {É®úÒIÉÉ ½þÉä ºÉEäòMÉÒ* |ÉlÉ¨É {ÉÉÄSÉ {ÉÉ`öÉå EòÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {ÉÉ`ÂöªÉ-ºÉɨÉOÉÒ †Öê×›Íü†Ö ʱÉÊ{É ¨Éå +Éè®ú ³ÖÖÂÖÖ ×Ã֏ÖÖ−Öê ÆêüŸÖã näù´ÉxÉÉMÉ®úÒ ¨Éå ¦ÉÒ nùÒ MÉ<Ç Æïü… BäºÉÉ <ºÉʱÉB ÊEòªÉÉ MɪÉÉ ½èþ ÊVɺɺÉä Ê´ÉtÉlÉÔ +É®Æú¦É ¨Éå ¦ÉɹÉÉ ºÉÒJÉxÉä {É®ú +ÊvÉEò vªÉÉxÉ EåòÊpùiÉ Eò®ú ºÉEåò* VÉ¤É ´É½þ ¦ÉɹÉÉ ºÉä lÉÉäc÷É ¤É½ÖþiÉ {ÉÊ®úÊSÉiÉ ½þÉä VÉÉBMÉÉ iÉÉä ʱÉÊ{É ºÉÒJÉxÉä ¨Éå ¦ÉÒ =ºÉä ºÉ½þɪÉiÉÉ Ê¨É±ÉäMÉÒ* ´ÉèºÉä +{ÉäIÉÉ ªÉ½þÒ EòÒ VÉÉiÉÒ ½èþ ÊEò ¦ÉɹÉÉ +Éè®ú ʱÉÊ{É nùÉäxÉÉå EòÉ Ê¶ÉIÉhÉ ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ½þÒ +É®Æú¦É ÊEòªÉÉ VÉÉB* †Öê×›Íü†Ö ʱÉÊ{É ºÉÒJÉxÉä Eäò ʱÉB 20 ‘ÖÓ™üÖë EòÒ ÊxÉnæù¶É ºÉɨÉOÉÒ {ɪÉÉÇ{iÉ ½èþ* <ºÉEäò {ɶSÉÉiÉ Ê´ÉtÉlÉÔ Ê¤ÉxÉÉ ÊEòºÉÒ EòÊ`öxÉÉ<Ç Eäò †Öê×›Íü†Ö ʱÉÊ{É ¨Éå {ÉÉ`ÂöªÉ ºÉɨÉOÉÒ EòÉä {Égø ºÉEäòMÉÉ* {ɽþ±Éä {ÉÉÄSÉ {ÉÉ`öÉå ¨Éå ¦ÉɹÉÉ EòÉ ¦ÉÒ EÖòUô YÉÉxÉ Ê´ÉtÉlÉÔ EòÉä ½þÉä VÉÉBMÉÉ* Uô`öÉ {ÉÉ`ö ¯Öã−Ö³µÖÖÔÃÖ Eäò ʱÉB ½èþ* <ºÉ¨Éå {ɽþ±ÉÒ {ÉÉ`ÂöªÉ <EòÉ<Ç Eäò ʶÉIÉhÉ Ê¤ÉÆnÖù+Éå {É®ú Ê´ÉtÉlÉÔ Eäò +¦ÉÒ iÉEò ºÉÒJÉä MÉB ¦ÉɹÉÉ<Ç Ê¤ÉÆnÖù+Éå EòÒ {É®úÒIÉÉ ½þÉä VÉÉBMÉÒ* Uô`äö {ÉÉ`ö ºÉä SÉÉè¤ÉҺɴÉå iÉEò Eäò {ÉÉ`öÉå EòÉä näù´ÉxÉÉMÉ®úÒ ¨Éå xɽþÓ ÊnùªÉÉ MɪÉÉ ½èþ CªÉÉåÊEò +¤É iÉEò UôÉjÉ †Öê×›Íü†Ö ʱÉÊ{É ºÉä {ÉÊ®úÊSÉiÉ ½þÉä MÉB ½þÉåMÉä* ´ªÉÉEò®úÊhÉEò iÉlÉÉ ºÉÉƺEÞòÊiÉEò Ê]õ{{ÉÊhɪÉÉå ¨Éå +´É¶ªÉ ´ªÉÉJªÉÉ Eäò ʱÉB ºÉ®ú±É +Éè®ú ºÉÉvÉÉ®úhÉ ¦ÉɹÉÉ EòÉ |ɪÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ MɪÉÉ ½èþ* |ɪÉÉºÉ ªÉ½þÒ ®ú½þÉ ½èþ ÊEò ÎC±É¹]õ iÉEòxÉÒEòÒ ¶É¤nùɴɱÉÒ EòÉ Eò¨É ºÉä Eò¨É |ɪÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ VÉÉB* UôÉjÉ EòÉä SÉÉʽþB ÊEò ´É½þ ´ªÉÉEò®úÊhÉEò ºÉÆ®úSÉxÉÉ+Éå EòÉ +SUôÒ iÉ®ú½þ +¦ªÉÉºÉ Eò®ú =x½åþ {ÉÚ®úÒ iÉ®ú½þ ¾þnùªÉÆMÉ¨É Eò®ú ±Éä* <ºÉºÉä ´ªÉÉEò®úhÉ Eäò ÊxɪɨÉÉå EòÉä ºÉ¨ÉZÉxÉÉ ºÉ®ú±É ½þÉä VÉÉBMÉÉ* {ÉÖºiÉEò EòÉ +ÆÊiÉ¨É JÉÆb÷ ½èþ -. |ɶxÉÉå Eäò =kÉ®ú näùxÉÉ +ÉÊnù* |ÉiªÉäEò {ÉÉ`ö ¨Éå Eò¨É ºÉä Eò¨É {ÉÉÄSÉ-”ûÆü +¦ªÉɺÉÉå EòÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É ÊEòªÉÉ MɪÉÉ ½èþ* ´ÉÉSÉxÉ +xÉÖSUäônù EòÉ =qäù¶ªÉ UôÉjÉ Eäò ¤ÉÉävÉxÉ +Éè®ú ¶É¤nù ³ÖÓ›üÖ¸üú EòÉä Ê´ÉEòʺÉiÉ Eò®úxÉÉ ½èþ* <xÉ +xÉÖSUäônùÉå Eäò Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå nùÉä |ÉEòÉ®ú Eäò |ɶxÉ {ÉÚUäô MÉB ½éþ . ´ÉÉCªÉ {ÉÚ®úÉ Eò®úxÉÉ. =ÊSÉiÉ ¶É¤nùÉå EòÉ SɪÉxÉ Eò®úxÉÉ. xÉ ÊEò =xÉEäò °ü{ÉÉÆiÉÊ®úiÉ °ü{É .xxii ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö ºÉä ¤É½ÖþiÉ ºÉä ¶É¤nùÉå EòÉ |ɪÉÉäMÉ Ê½ÆþnùÒ ¨Éå ¦ÉÒ ½þÉäiÉÉ ½èþ* <ºÉ ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå =xÉ ¶É¤nùÉå {É®ú ¦ÉÒ Ê´É¶Éä¹É vªÉÉxÉ ÊnùªÉÉ MɪÉÉ ½èþ VÉÉä °ü{É EòÒ oùι]õ ºÉä iÉÉä nùÉäxÉÉå ¦ÉɹÉÉ+Éå ¨Éå ºÉ¨ÉÉxÉ ½éþ {É®ú =xÉEäò +lÉÇ †Öê×›Íü†Ö +Éè®ú ʽþÆþnùÒ ¨Éå ¤É½ÖþiÉ Ê¦ÉzÉ ½éþ* ¶É¤nùÉå Eäò ´Éä +lÉÇ {ɽþ±Éä ÊnùB MÉB ½éþ VÉÉä =ºÉ {ÉÉ`ö Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ Eäò ={ɪÉÖHò ½éþ* <ºÉEäò {ɶSÉÉiÉ ªÉÊnù +ɴɶªÉEò ½Öþ+É iÉÉä ´Éä +lÉÇ ¦ÉÒ ÊnùB MÉB ½éþ VÉÉä ºÉ´ÉÉÇÊvÉEò |ÉSÉʱÉiÉ ½éþ* {ÉÉ`öÉå Eäò +¦ªÉɺÉ. BEò ½þÒ ´ÉÉCªÉ EòÉä Ê´ÉʦÉzÉ °ü{ÉÉå ¨Éå Eò½þxÉÉ.¶É¤nùÉå EòÉ Gò¨É `öÒEò Eò®úEäò ´ÉÉCªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ. ´ÉÉCªÉ ʴɺiÉÉ®ú Eò®úxÉÉ. ´ÉÉCªÉÉƶÉÉå EòÉä VÉÉäc÷Eò®ú ´ÉÉCªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ.VÉèºÉä- . EòiÉÉÇ ªÉÉ Eò¨ÉÇ Eäò ˱ÉMÉ +Éè®ú ´ÉSÉxÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ÊGòªÉÉ ¨Éå =ÊSÉiÉ |ÉiªÉªÉ ±ÉMÉÉxÉÉ.

'Ô¥Ú' (Pɯû) 'PÉ®ú ºÉä' +ÉÊnù °ü{É xÉ näùEò® Eäò´É±É 'Ô¥' (PÉ®ú) 'PÉ®ú' ¶É¤nù EòÉä ½þÒ ºÉÚSÉÒ ¨Éå ÊnùªÉÉ MɪÉÉ ½èþ* <ºÉÒ iÉ®ú½þ ÊGòªÉÉ+Éå Eäò ¦ÉÒ úÖê¿ÖßµÖ °ü{É EòÉä ½þÒ ºÉÚSÉÒ ¨Éå ºlÉÉxÉ ÊnùªÉÉ MɪÉÉ ½èþ. '‹¥Ú' (Eò¯ûÊUô. EòÉ±É +Éè®ú ´ÉÞÊkÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ÊGòªÉÉ Eäò Ê´ÉʦÉzÉ °ü{ÉÉå EòÉä xɽþÓ* VÉèºÉä-ªÉ½þÉÄ Eäò´É±É '‹¥ß¡Þ' (EòÊ®ú¤ÉÉ) 'Eò®úxÉÉ' °ü{É EòÉä ½þÒ ®úJÉÉ MɪÉÉ ½èþ* <ºÉºÉä ¤ÉxÉä '‹¥Ú×ß'. +iÉ& {ÉÉ`ö Eäò ´ÉÉiÉÉDZÉÉ{É ¨Éå +ÉB ½ÖþB ¶É¤nùÉå EòÉä ¯ÖÖšü ºÉÆJªÉÉ Eäò ¤ÉÉnù 'Eò' +Éè®ú ´ÉÉSÉxÉ +xÉÖSUäônù Eäò ¶É¤nùÉå EòÉä 'JÉ' °ü{É ¨Éå ÊnùJÉɪÉÉ MɪÉÉ ½èþ* =nùɽþ®úhÉ Eäò ʱÉB ÇÞ (+{ÉÉ) 'nÒùnÒùú' ¶É¤nù Eäò ºÉɨÉxÉä 1 (Eò) ʱÉJÉÉ ½Öþ+É ½èþ* <ºÉEòÉ +lÉÇ ½èþ ªÉ½þ ¶É¤nù |ÉlÉ¨É {ÉÉ`ö Eäò ´ÉÉiÉÉDZÉÉ{É ¨Éå |ɪÉÖHò ½Öþ+É ½èþ* ˆ‚”ß (B<Ê]) 'ªÉ½' ¶É¤nù EòÒ nùÉʽþxÉÒ iÉ®ú¡ò 1 (JÉ) ÊnùªÉÉ MɪÉÉ ½èþ* <ºÉEòÉ +lÉÇ ½èþ ªÉ½þ ¶É¤nù |ÉlÉ¨É {ÉÉ`ö êú ´ÉÉSÉxÉ +xÉÖSUäônù ¨Éå ½èþ* ‡−Ö êú †»ÖÖ¾ÖÖ ¯ÖÏŸµÖêú ¿Ö²¤ü úß ¾µÖ֍ú¸üם֍ú úÖê™üß ³Öß ×¤üÖÖ‡Ô Ö‡Ô Æîü… ¶É¤nùºÉÚSÉÒ Eäò ¤ÉÉnù †Öê×›Íü†Ö ÊMÉxÉiÉÒ 'BEò' ºÉä 'ºÉÉè' iÉEò ÃÖӏµÖÖ†Öë ¨Éå iÉlÉÉ ¶É¤nùÉå ¨Éå nùÒ MÉ<Ç ½èþ* <ºÉ {ÉÖºiÉEò EòÉä EòIÉÉ ¨Éå {ÉgøÉxÉä´ÉɱÉä +vªÉÉ{ÉEòÉå ºÉä nùÉä iÉÒxÉ ¤ÉÉiÉå Eò½þxÉÉ WÉ°ü®úÒ ½èþ* ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ¦ÉɹÉÉ EòÉä {ÉgøÉxÉä Eäò ʱÉB EòÉä<Ç ¦ÉÒ BEò iÉ®úÒEòÉ BäºÉÉ xɽþÓ ½èþ VÉÉä {ÉÚ®úÒ iÉ®ú½þ ºÉ¨ÉlÉÇ ½þÉä ªÉÉ +{ÉxÉä +É{É ¨Éå {ÉÚhÉÇ ½þÉä* ʴɶÉä¹É °ü{É ºÉä ÊuùiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ {ÉføÉxÉä Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå ªÉ½þ ¤ÉÉiÉ ¿ÖŸÖ-¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ ºÉiªÉ ½èþ* ÊuùiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ ºÉÒJÉxÉä Eäò ʱÉB Ê´ÉtÉlÉÔ EòÉä EòIÉÉ Eäò ¦ÉÒiÉ®ú +Éè®ú ¤Éɽþ®ú BEò-VÉèºÉÉ ½þÒ |ɪÉÉºÉ Eò®úxÉÉ ½þÉäMÉÉ* Ê´ÉtÉlÉÔ ºÉÒJÉÒ MÉ<Ç ºÉÆ®úSÉxÉÉ+Éå +Éè®ú ¶É¤nùÉå EòÉä ÊVÉiÉxÉÉ +ÊvÉEò nùÉä½þ®úÉBMÉÉ. ÊVÉxɨÉå ´Éä ¶É¤nù |ɪÉÖHò ½ÖþB ½éþ* ŒµÖÖë׍ú |ÉiªÉäEò {ÉÉ`ö ¨Éå nùÉä nùÉä ¶É¤nù-ºÉÚÊSɪÉÉÄ ½éþ . =iÉxÉÉ ½þÒ =ºÉEäò =SSÉÉ®úhÉ +Éè®ú ¤ÉÉävÉxÉ ¨Éå ºÉÖvÉÉ®ú ½þÉäMÉÉ* ʶÉIÉEòÉå ºÉä +{ÉäIÉÉ EòÒ VÉÉiÉÒ ½èþ ÊEò ´Éä ʺÉJÉÉ<Ç MÉ<Ç ºÉÆ®úSÉxÉÉ+Éå iÉlÉÉ †Öê×›Íü†Ö ¶É¤nùÉå Eäò +¦ªÉÉºÉ Eäò ʱÉB EòIÉÉ ¨Éå =ÊSÉiÉ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ iÉèªÉÉ®ú Eò®åú* Eò½þxÉä EòÉ iÉÉi{ɪÉÇ ªÉ½þ ½èþ ÊEò ¦ÉɹÉÉ EòÉä =ºÉEäò {ÉÊ®ú´Éä¶É ¨Éå ®úJÉEò®ú ½þÒ ºÉÒJÉxÉÉ +Éè®ú ʺÉJÉÉxÉÉ SÉÉʽþB* <ºÉºÉä ºÉÒJÉxÉä-ʺÉJÉÉxÉä EòÒ |ÉÊGòªÉÉ ºÉ®ú±É ¦ÉÒ ½þÉäMÉÒ +Éè®ú º´ÉɦÉÉÊ´ÉEò ¦ÉÒ* ʺÉJÉÉ<Ç MÉ<Ç ºÉÆ®úSÉxÉÉ+Éå +Éè®ú ¶É¤nùÉå EòÉ {ɪÉÉÇ{iÉ +¦ªÉÉºÉ Eò®ú´ÉÉ ±ÉäxÉä Eäò ¤ÉÉnù ʶÉIÉEò EòÉä SÉÉʽþB ÊEò ´É½þ {ÉÚ®äú {ÉÉ`ö EòÉä >ÄðSÉä º´É®ú ¨Éå {Égåø * ʶÉIÉEò EòÉ =SSÉÉ®úhÉ º{ɹ]õ ½þÉäxÉÉ SÉÉʽþB* +ʦɴªÉÊHò Eäò +xÉÖºÉÉ®ú =ºÉEäò º´É®ú ¨Éå =ÊSÉiÉ =iÉÉ®ú-SÉføÉ´É ¦ÉÒ ½þÉäxÉÉ SÉÉʽþB* {ÉÉ`ö EòÉ {ɽþ±ÉÉ ´ÉÉSÉxÉ vÉÒ¨ÉÒ MÉÊiÉ ºÉä ÊEòªÉÉ VÉÉBÄ ÊVɺɺÉä Ê´ÉtÉlÉÔ |ÉiªÉäEò v´ÉÊxÉ. ÊEòªÉÉ ½èþ. Eò¯ûxÉ) 'Eò®ú ®ú½þÉ ½èþ. +iÉ& ¤ÉÉ®ú ¤ÉÉ®ú nùÉä½þ®úÉxÉä ¨Éå =x½åþ ʽþSÉEò ¦ÉÒ ½þÉä ºÉEòiÉÒ ½èþ +Éè®ú =xÉEäò ʱÉB ªÉ½þ +¦ªÉÉºÉ +¯ûÊSÉEò®ú ¦ÉÒ ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ* BäºÉÒ +´ÉºlÉÉ ¨Éå ʶÉIÉEò +{ÉxÉÒ ºÉÖÊ´ÉvÉÉxÉÖºÉÉ®ú ´ªÉÊHòMÉiÉ °ü{É ºÉä =xÉEòÒ ºÉ½þɪÉiÉÉ Eò®åú* ºÉÉƺEÞòÊiÉEò +Éè®ú .¦ÉÚʨÉEòÉ xxiii 'Ô¥¥' (PÉ®ú®ú) 'PÉ® EòÉ' ú 'Ôá¥'. ¶É¤nù +Éè®ú ´ÉÉCªÉ EòÉä º{ɹ]õ °ü{É ºÉä ºÉÖxÉ ºÉEåò* <ºÉEäò {ɶSÉÉiÉ {ÉÉ`ö EòÉä ¦ÉɹÉÉ EòÒ º´ÉɦÉÉÊ´ÉEò MÉÊiÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú {ÉgøxÉÉ SÉÉʽþB* Ê¡ò®ú +{ÉxÉä ºÉÉlÉ Ê´ÉtÉÌlɪÉÉå EòÉä ¦ÉÒ ºÉɨÉÚʽþEò °ü{É ¨Éå {ÉÉ`ö EòÉä nùÉä½þ®úÉxÉä Eäò ʱÉB Eò½þxÉÉ SÉÉʽþB* iÉi{ɶSÉÉiÉ ¤ÉÉävÉxÉ ºÉƤÉÆvÉÒ |ɶxÉ {ÉÚUäô VÉÉBÄ* ªÉÊnù Ê´ÉtÉÌlɪÉÉå EòÉä |ɶxÉÉå Eäò =kÉ®ú näùxÉä ¨Éå EòÊ`öxÉÉ<Ç ½þÉä iÉÉä ʶÉIÉEò =xÉEòÒ ¨Énùnù Eò®åú* <iÉxÉä +¦ªÉÉºÉ Eäò ¤ÉÉnù Ê´ÉtÉlÉÔ º´ÉiÉ& =ºÉ {ÉÉ`ö EòÉ ´ÉÉSÉxÉ Eò®ú {ÉÉBMÉÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉZÉ ºÉEäòMÉÉ* ªÉÊnù UôÉjÉ Eäò =SSÉÉ®úhÉ ¨Éå EòÉä<Ç jÉÖÊ]õ ½þÉä iÉÉä ʶÉIÉEò =ºÉ jÉÖÊ]õ EòÉä nùÉä½þ®úÉB ʤÉxÉÉ ºÉ½þÒ °ü{É EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ nåù* <ºÉ +¦ªÉÉºÉ Eäò {ɶSÉÉiÉ ¦ÉÒ Ê´ÉtÉÌlɪÉÉå Eäò ¨ÉxÉ ¨Éå ªÉÊnù EòÉä<Ç ºÉÆnäù½þ ªÉÉ |ɶxÉ ®ú½þ VÉÉB iÉÉä ʶÉIÉEò =ºÉEòÉ ÊxÉ´ÉÉ®úhÉ Eò®åú* ½þ¨ÉÉ®äú Ê´ÉtÉlÉÔ ´ÉªÉºEò ¦ÉÒ ½þÉä ºÉEòiÉä ½éþ. =xÉEòÉ ÊVÉiÉxÉÉ +ÊvÉEò |ɪÉÉäMÉ Eò®äúMÉÉ. EòÒÊVÉB' +ÉÊnù °ü{ÉÉå EòÉä xɽþÓ ÊnùªÉÉ ½èþ* ¶É¤nºÉÚSÉÒ ¨Éå †Öê×›Íü†Ö ¶É¤nùÉå Eäò nùÉʽþxÉÒ iÉ®ú¡ò =xÉ ¶É¤nùÉå Eäò ˽þnùÒ +lÉÇ ÊnùB MÉB ½éþ* nùÉäxÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ ¨Éå =xÉ {ÉÉ`öÉå EòÒ Gò¨É ºÉÆJªÉÉBÄ ¦ÉÒ nùÒ MÉ<Ç ½éþ. '‹¥ß¬ß'. EòÊ®úʱÉ. (PÉ®äú) 'PÉ®ú ¨Éå'.

ʽÆþnùÒ EòÒ ºÉÆ®úSÉxÉÉ ¨Éå xɽþÓ* ´ÉÉSÉxÉ +xÉÖSUäônùÉå Eäò ˽þnùÒ +xÉÖ´ÉÉnù xɽþÓ ÊnùB MÉB ½éþ* BäºÉÉ <ºÉʱÉB ÊEòªÉÉ MɪÉÉ ½èþ ÊVɺɺÉä UôÉjÉ †Öê×›Íü†Ö ¦ÉɹÉÉ EòÉä =ºÉÒ ¦ÉɹÉÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ½þÒ ºÉ¨ÉZÉxÉä EòÉ |ɪÉÉºÉ Eò®åú +Éè®ú º´ÉªÉÆ =ºÉEòÉ Ë½þnùÒ ¨Éå +xÉÖ´ÉÉnù Eò®úxÉä EòÉ |ɪÉÉºÉ Eò®åú* ¦ÉɹÉÉ Ê¶ÉIÉhÉ EòÉä +ÊvÉEò |ɦÉɴɶÉɱÉÒ iÉlÉÉ ®úÉäSÉEò ¤ÉxÉÉxÉä Eäò ʱÉB †Öê×›Íü†Ö ¦ÉɹÉÉ Eäò {ÉÊ®ú´Éä¶É EòÉ +xÉÖ¦É´É iÉlÉÉ †Öê×›Íü†Ö ¦ÉɹÉÉ ¦ÉÉʹɪÉÉå ºÉä ºÉÆ{ÉEÇò ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úxÉÉ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ½èþ* BäºÉÉ |ɪÉÉºÉ ÊEòªÉÉ VÉÉB ÊEò UôÉjÉÉå EòÉä †Öê×›Íü†Ö ¦ÉɹÉÉ-¦ÉÉʹɪÉÉå Eäò ºÉÆ{ÉEÇò ¨Éå +ÉxÉä iÉlÉÉ ºÉƤÉÆÊvÉiÉ ¦ÉɹÉÉ Eäò MÉÒiÉ.xxiv ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö ´ªÉÉEò®úÊhÉEò Ê]õ{{ÉÊhɪÉÉå EòÉä EòIÉÉ ¨Éå xÉ {Égø´ÉÉ Eò®ú. ÃÖÓÍéú×ŸÖ ŸÖ£ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ úÖ ¯Ö׸ü“ÖµÖ ”ûÖ¡ÖÖë úÖê ÆüÖê… . xÉäiÉÉ+Éå iÉlÉÉ +xªÉ ʴɦÉÚÊiɪÉÉå Eäò ÊSÉjÉ ¦ÉÒ ÊnùJÉÉB VÉÉBÄ* ªÉÊnù ={ɱɤvÉ ½þÉä ºÉEåò iÉÉä †Öê×›Íü†Ö ®úÉVªÉ Eäò ½þºiÉʶɱ{É Eäò xɨÉÚxÉÉå ºÉä EòIÉÉ EòÉä ºÉVÉɪÉÉ VÉÉB* ºÉÆ¦É´É ½þÉä iÉÉä EòIÉÉ ¨Éå †Öê×›Íü†Ö ®úÉVªÉ Eäò |ÉÉEÞòÊiÉEò. ¾ÖÖ“Ö−Ö †−Öã“”êû¤ü ŸÖ£ÖÖ †−Öã¾ÖÖ¤üÖë êú ×»Ö‹ †−Öã“”êû¤üÖë úÖ »ÖêÖ−Ö ú¸üŸÖê Æãü‹ ³Öß µÖÆü ¯ÖϵÖÖÃÖ ×úµÖÖ ÖµÖÖ Æîü ׍ú ‡−֍êú «üÖ¸üÖ †ÖêכͿÖÖ êú •Öß¾Ö−Ö. ´ÉÉiÉÉDZÉÉ{É. BäÊiɽþÉʺÉEò +Éè®ú ºÉÉƺEÞòÊiÉEò ¨É½þi´É Eäò ÊSÉjÉ ±ÉMÉÉB VÉÉB iÉlÉÉ ´É½þÉÄ EòÒ Ê´ÉʦÉzÉ BäÊiɽþÉʺÉEò B´ÉÆ ºÉÉƺEÞòÊiÉEò {É®Æú{É®úÉ+Éå EòÉ +ÉìÊb÷ªÉÉä-´ÉÒÊb÷ªÉÉä ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ¦ÉÒ {ÉÊ®úSÉªÉ Eò®úɪÉÉ VÉÉB* ¾ÖÖŸÖÖÔ»ÖÖ¯Ö. ú»ÖÖ. ¦ÉɹÉhÉ +ÉÊnù ºÉÖxÉxÉä EòÉ +´ÉºÉ®ú Ê¨É±É ºÉEåò* ºÉÉlÉ ½þÒ UôÉjÉÉå EòÉä †Öê×›Íü¿ÖÖ Eäò ¨É½þÉxÉ ºÉÉʽþiªÉEòÉ®úÉå. EòÊ´ÉiÉÉBÄ. PÉ®ú ¨Éå {ÉgøxÉä Eäò ʱÉB Eò½åþ* =ºÉ Eäò ¤ÉÉnù Ê´ÉtÉÌlɪÉÉå Eäò ºÉƶɪÉÉå EòÉ ÊxÉ´ÉÉ®úhÉ EòIÉÉ ¨Éå Eò®ú ºÉEòiÉä ½éþ* UôÉjÉÉå ºÉä ´ÉÉSÉxÉ +xÉÖSUäônùÉå EòÉä ¨ÉÉèxÉ °ü{É ºÉä {ÉgøxÉä Eäò ʱÉB ¦ÉÒ Eò½åþ* +xÉÖSUäônù Eäò Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå {ÉÚUäô MÉB |ɶxÉÉå Eäò =kÉ®ú Ê´ÉtÉlÉÔ º´ÉiÉ& näùxÉä EòÉ |ɪÉÉºÉ Eò®åú* +ɴɶªÉEòiÉÉ {Éc÷xÉä {É®ú ʶÉIÉEò EòÒ ¨Énùnù ±Éå* ʶÉIÉEò UôÉjÉ EòÉä <iÉxÉÉ ºÉ¨ÉªÉ +´É¶ªÉ nåù ÊEò ´É½þ {ÉÚ®äú +xÉÖSUäônù EòÉä ¨ÉÉèxÉ °ü{É ºÉä 2-3 ¤ÉÉ®ú {Égø ºÉEåò* <ºÉEäò {ɶSÉÉiÉ ªÉÊnù ºÉ¨ÉªÉ ®ú½äþ iÉÉä |ÉiªÉäEò UôÉjÉ ºÉä ¤ÉÉ®úÒ ¤ÉÉ®úÒ ºÉä =ºÉ +xÉÖSUäônù EòÉä >ÄðSÉä º´É®ú ¨Éå {ÉgøxÉä Eäò ʱÉB Eò½åþ* vªÉÉxÉ ®ú½äþ ÊEò EòIÉÉ ºÉ¨ÉÉ{iÉ ½þÉäxÉä ºÉä {ɽþ±Éä +ÆÊiÉ¨É ´ÉÉSÉxÉ Ê¶ÉIÉEò uùÉ®úÉ ½þÒ ÊEòªÉÉ VÉÉBÄ ÊVɺɺÉä UôÉjÉ Eäò EòÉxÉÉå ¨Éå ºÉ½þÒ =SSÉÉ®úhÉ nùVÉÇ ½þÉäiÉÉ ®ú½äþ* +xÉÖ´ÉÉnù +Éè®ú ±ÉäJÉxÉ EòÉ +¦ªÉÉºÉ UôÉjÉ EòÉä MÉÞ½þEòɪÉÇ Eäò °ü{É ¨Éå ÊnùªÉÉ VÉÉB* ʶÉIÉEò <ºÉEòÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÒ {ÉÚ´ÉÇEò VÉÉÄSÉ Eò®åú +Éè®ú UôÉjÉ Eäò ÃÖÓ¤êüÆü +Éè®ú ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå {É®ú ʴɺiÉÉ®ú{ÉÚ´ÉÇEò SÉSÉÉÇ Eò®ú =xÉEòÉ ÊxÉnùÉxÉ Eò®åú* EÖòUô {ÉÉ`öÉå ¨Éå †Öê×›Íü†Ö ¦ÉɹÉÉ Eäò |ÉSÉʱÉiÉ ¨ÉÖ½þÉ´É®úÉå ´É Eò½þÉ´ÉiÉÉå EòÉ |ɪÉÉäMÉ ½Öþ+É ½èþ* ªÉÊnù ˽þnùÒ ¨Éå ¦ÉÒ =ºÉÒ iÉ®ú½þ Eäò ¨ÉÖ½þÉ´É®äú ½þÉå iÉÉä ʶÉIÉEò =xÉEòÉ ºÉ½þÉ®úÉ ±ÉäiÉä ½ÖþB +lÉÇ º{ɹ]õ Eò®åú* ªÉÊnù ˽þnùÒ ¨Éå BäºÉä ¨ÉÖ½þÉ´É®äú xÉ ½þÉå iÉÉä ʶÉIÉEò Ê´ÉʦÉzÉ ´ÉÉCªÉÉå ¨Éå =xÉEòÉ |ɪÉÉäMÉ Eò®úEäò =xÉ Eäò +lÉÇ º{ɹ]õ Eò®åú* |ÉiªÉäEò {ÉÉ`ö Eäò ´ÉÉiÉÉDZÉÉ{É ¨Éå ºÉ¦ÉÒ ´ÉÉCªÉÉå EòÉ Ë½þnùÒ +xÉÖ´ÉÉnù ÊnùªÉÉ MɪÉÉ ½èþ* +xÉÖ´ÉÉnù Eò®úiÉä ºÉ¨ÉªÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÉ vªÉÉxÉ ¸üÖ−Öê úß úÖê×¿Ö¿Ö úß Æîü ÊEò ˽þnùÒ ¦ÉɹÉÉ EòÒ +{ÉxÉÒ |ÉEÞòÊiÉ ¤ÉxÉÒ ®ú½äþ* {É®ú Eò½þÓ Eò½þÓ Ë½þnùÒ ¨Éå EÖòUô ´ÉÉCªÉ ¤ÉxÉÉ´É]õÒ ªÉÉ +º´ÉɦÉÉÊ´ÉEò ±ÉMÉ ºÉEòiÉä ½éþ* †Öê×›Íü†Ö ¦ÉɹÉÉ EòÒ EÖòUô ʴɶÉä¹É ºÉÆ®úSÉxÉÉ+Éå Eäò |ɪÉÉäMÉ näùxÉä Eäò |ɪÉixÉ ¨Éå BäºÉÉ ½þÉä MɪÉÉ ½èþ* +xÉÖ´ÉÉnù Eäò´É±É <ºÉʱÉB ÊnùªÉÉ MɪÉÉ ½èþ ÊVɺɺÉä UôÉjÉ +lÉÇ ºÉ¨ÉZÉ ºÉEåò* +xÉÖ´ÉÉnù EòÉ |ɪÉÉäMÉ †Öê×›Íü†Ö ¦ÉɹÉÉ ºÉÒJÉxÉä Eäò ʱÉB xÉ ÊEòªÉÉ VÉÉB* ¦ÉɹÉÉ Eäò´É±É ºÉÆ®úSÉxÉÉ+Éå ´É ¶É¤nùÉå Eäò +¦ªÉÉºÉ uùÉ®úÉ ½þÒ ºÉÒJÉÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ* ˽þnùÒ +xÉÖSUäônù EòÉ †Öê×›Íü†Ö ¦ÉɹÉÉ ¨Éå +xÉÖ´ÉÉnù Eò®úiÉä ºÉ¨ÉªÉ UôÉjÉ ªÉ½þÒ |ɪÉÉºÉ Eò®åú ÊEò =ºÉEòÉ +xÉÖ´ÉÉnù †Öê×›Íü†Ö ¦ÉɹÉÉ EòÒ ºÉÆ®úSÉxÉÉ ¨Éå ½þÉä.

´Ö−ÖÖêÆü¸ü. ŸÖ£ÖÖ ˆ¯ÖÖ¬µÖÖ ›üÖò.¯Öß. סֿÖÖ»Ö. —Öæ×−Ö ´ÖÛ»»Öú ŸÖ£ÖÖ ØÆü¤üß ×¾Ö¿ÖêÂÖ–Ö ¯ÖÏÖê. ¯Ö¼ü−Öֵ֍ú. −ÖÓ¤üß¿Ö ‡−Ö ÃÖ²Ö úÖ ³Öß ´Öï µÖÆüÖÑ éúŸÖ–ÖŸÖÖ ¯Öæ¾Öԍú ôָÖ ú¸üŸÖß ÆæÑü… ÃÖÓãÖÖ−Ö êú ¯ÖÖšü¶ ÃÖִ֐ÖÏß ×−Ö´ÖÖÔÖ .(›üÖò).b÷Éì.›üß. ÃÖÖ´ÖË ´ÖÖêÆü−Ö »ÖÖ»Ö ŸÖ£ÖÖ ˆ−Ö êú ÃÖÆüú´Öá.²Öß. (b÷Éì.¦ÉÚʨÉEòÉ xxv <ºÉ {ÉÉ`ÂöªÉGò¨É Eäò {ɶSÉÉiÉ UôÉjÉÉå ºÉä VÉÉä ³ÖÖ×Â֍ú ×−Ö¯ÖãÖŸÖÖ†Öë úß +{ÉäIÉÉBÄ EòÒ MÉ<Ç ½éþ =xÉEòÉ Ê´É´É®úhÉ {ɽþ±Éä ½þÒ ÊnùªÉÉ VÉÉ SÉÖEòÉ ½èþ* ´ÉɺiÉ´É ¨Éå ʶÉIÉÉÌlɪÉÉåxÉä <ºÉ {ÉÖºiÉúEò ºÉä ÊEòiÉxÉÉ ºÉÒJÉÉ ½èþ ´É½þ <ºÉ {ÉÖºiÉEò EòÒ EòºÉÉè]õÒ ¦ÉÒ ½èþ +Éè®ú ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ ¦ÉÒ* ªÉ½þ |ɪÉÉºÉ |ÉɪÉÉäÊMÉEò ½èþ* <ºÉ¨Éå ʶÉIÉEòÉå B´ÉÆ UôÉjÉÉå EòÒ ´ªÉɴɽþÉÊ®úEò ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú ºÉÖvÉÉ®ú EòÒ ¤É½ÖþiÉ ºÉÒ ºÉƦÉÉ´ÉxÉÉBÄ ½éþ* <ºÉ Ênù¶ÉÉ ¨Éå ºÉEòÉ®úÉi¨ÉEò ºÉÖZÉÉ´ÉÉå EòÉ º´ÉÉMÉiÉ ½èþ* ¨Éä®úÒ ¤ÉÉiÉ +vÉÚ®úÒ ®ú½þ VÉÉBMÉÒ ªÉÊnù ¨Éé ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ ºÉƺlÉÉxÉ Eäò {ÉÚ´ÉÇ ÊxÉnäù¶ÉEò ¯ÖÏÖê. ÁÖß´ÖŸÖß †×−ÖŸÖÖ ²Ö¤ü¸üß−ÖÖ£Ö †Öî¸ü ÁÖß´ÖŸÖß Ã¾ÖÖÖÔ»Öß “ÖÖî¬Ö¸üß úÖ ´Öï ×¾Ö¿ÖêÂÖ ¬Ö−µÖ¾ÖÖ¤ü ¤êü−ÖÖ “ÖÖÆüŸÖß ÆæÑü וÖ−ÆüÖë−Öê †ŸÖß¾Ö ¬µÖÖ−Ö ŸÖ£ÖÖ »ÖÖ−Ö ÃÖê ‡ÃÖ ¯Öãß֍ú êú ›üß.Ö֐ÖêÀ¾Ö¸ü ´ÖÆüÖ¯ÖÖ¡Ö úÖ ³Öß †Ö³ÖÖ¸üß ÆæÑü… ˆÃÖß ¯ÖύúÖ¸ü ¯ÖÏÖê. {ÉÊ®ú´ÉvÉÇxÉ.‹ÃÖ. úÖ úÖ´Ö ×úµÖÖ Æîü… Æü´ÖÖ¸êü ÃÖÓãÖÖ−Ö êú ¯Öãß֍úÖ»ÖµÖ êú †¬µÖÖ ›üÖò.) =nùªÉ xÉÉ®úɪÉhÉ ËºÉ½þ Eäò |ɪÉɺÉÉå ºÉä ½þÒ <xÉ {ÉÖºiÉEòÉå EòÉä |ÉEòÉ¶É EòÒ ÊEò®úhÉ näùJÉxÉä EòÉ +´ÉºÉ®ú |ÉÉ{iÉ ½Öþ+É ½èþ* <xÉ ºÉ¤ÉEäò |ÉÊiÉ ¨Éé +ɦÉÉ®ú ´ªÉHò Eò®úiÉÒ ½ÚÄþ* ʴɶÉä¹É °ü{É ºÉä |ÉÉä.(›ÍüÖò). ¸üÖ´ÖÃÖÖ´Öß ŸÖ£ÖÖ ˆ−Ö êú ÃÖÆüµÖÖêÖß ÁÖß. ãú´ÖÖ׸ü. ú»Ö֍úÖ¸ü ÁÖß.‹−Ö.™üß. +hhÉɨɱÉè iÉlÉÉ =kÉ®ú |Énäù¶É ºÉ®úEòÉ®ú Eäò ¦ÉɹÉÉ Ê´É¦ÉÉMÉ Eäò {ÉÚ´ÉÇ ¦ÉɹÉÉ-{É®úɨɶÉÔ ¯ÖÏÖê. ˺ɽþ xÉä ˽þnùÒ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä iÉèªÉÉ®ú EòÒ MÉ<Ç '¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ' EòÒ ÀÉÞÆJɱÉÉ EòÒ ºÉ¦ÉÒ {ÉÖºiÉEòÉå Eäò |ÉEòɶÉxÉ ¨Éå ¤É½ÖþiÉ Ênù±ÉSɺ{ÉÒ ±ÉÒ ½èþ* <ºÉ ÀÉÞÆJɱÉÉ EòÉä =kÉ®úÉäkÉ®ú +ÉMÉä ¤ÉgøÉxÉä EòÉ ¸ÉäªÉ ¦ÉÒ =x½þÓ EòÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* {ÉÖºiÉEò ÊxɨÉÉÇhÉ EòɪÉǶÉɱÉÉ ¨Éå ÁÖß´ÖŸÖß.Æü.¿ÖÖ¸ü¤üÖ.¯Öß. ÃÖãéú×ŸÖ ŸÖ−ÖµÖ ÃÖÖ´ÖÓŸÖ¸üÖµÖ ŸÖ£ÖÖ ÁÖß. êú †´Öæ»µÖ µÖÖêÖ¤üÖ−Ö êú ×»Ö‹ ˆ−Ö êú ¯ÖÏ×ŸÖ ´Öï ÆüÖÙ¤üú †Ö³ÖÖ¸ü ¯Öύú™ü ú¸üŸÖß ÆæÑü… ¯ÖÏ£Ö´Ö úÖµÖÔ¿ÖÖ»ÖÖ êú ²ÖÖ¤ü ¯Öãß֍ú úß ¯ÖÖÓ›ãü×»Ö×¯Ö ¯ÖœÍü ú¸ü ¸ü“Ö−ÖÖŸ´Öú ÃÖã—ÖÖ¾Ö ¤êü−Öê êú ×»Ö‹ ´Öï ›üÖò. (›üÖò). ¯Ö¸ü´ÖÖ−ÖÓ¤ü ²ÖÖ׸üÖ ŸÖ£ÖÖ ÁÖß.‹−Ö. ÃÖã´Ö−֍ãú´ÖÖ¸üß †Öî¸ü úÖò™ü»ÖÖêÖ¸ü ´Ö߸ü ×−ÖÃÃÖÖ¸ü ÆãüÃÖî−Ö.²Öß.b÷Éì.†Ö¸ü. {ÉÖxɱÉæJÉxÉ +ÉÊnù EòÉ EòɪÉÇ iÉi{É®úiÉÉ ºÉä ºÉÆ{ÉzÉ Eò®ú ºÉɨÉOÉÒ EòÉä |ÉEòɶÉxÉ ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉxÉä Eäò ʱÉB Æü´ÖÖ¸êü ÃÖÓãÖÖ−Ö êú ¯Öæ¾ÖÔ ×−Ö¤êü¿Öú ¯ÖÏÖê.†Ö¸ü. ´Öã¸üÖ¸üß »ÖÖ»Ö ˆ¯ÖÏê×ŸÖ úß ¯ÖÖÓ×›ÍüŸµÖ¯ÖæÖÔ |ÉÊiɦÉÉÊMÉiÉÉ Eäò ʱÉB ¦ÉÒ ¨Éé =xÉEäò |ÉÊiÉ +ɦÉÉ®ú ´ªÉHò Eò®úiÉÒ ½ÚÄþ* =Hò EòɪÉǶÉɱÉÉ Eäò ={É®úÉÆiÉ +ɪÉÉäÊVÉiÉ {ÉÖxÉ®úÒIÉhÉ-EòɪÉǶÉɱÉÉ ¨Éå ºÉƶÉÉävÉxÉ.ײÖ. ײÖÀ¾ÖÖÃÖ ŸÖ£ÖÖ ˆ−֍êú ÃÖÆüµÖÖêÖß ŸÖ£ÖÖ ¯ÖύúÖ¿Ö−Ö ×¾Ö³ÖÖÖ êú †¬µÖÖ ¯ÖÏÖê.(›üÖò). ãú´ÖÖ׸ü.¯Öß. ÃÖã»ÖÖê“Ö−ÖÖ.ÃÖß. ºþ¯ÖÖӍú−Ö ŸÖ£ÖÖ ÃÖÓ¯ÖÖ¤ü−Ö Eò®úxÉä †Öî¸ü EòɪÉǶÉɱÉÉ+Éå Eäò ºÉÆSÉɱÉxÉ EòÉ SÉÖxÉÉèiÉÒ {ÉÚhÉÇ =kÉ®únùÉʪÉi´É <x½þÓ ¨É½þÉxÉÖ¦ÉÉ´ÉÉå uùÉ®úÉ ¨ÉÖZÉä ºÉÉé{ÉÉ MɪÉÉ lÉÉ* ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ ÀÉÞÆJɱÉÉ EòÒ {ÉÖºiÉEòÉå EòÉ ÊxɨÉÉÇhÉ EòÉ¢òÒ {ɽþ±Éä ½þÉä MɪÉÉ lÉÉ . ›üÖò.<Ç. ¿Öã³Ö»Ö´Öß ¤üÖÃÖ. {É®ú ªÉ½þ ¤É½Öþ¨ÉÚ±ªÉ ºÉɨÉOÉÒ ¤É®úºÉÉå iÉEò |ÉEòɶÉxÉ EòÒ |ÉiÉÒIÉÉ Eò®úiÉÒ ®ú½þÒ* ºÉƺlÉÉxÉ Eäò {ÉÚ´ÉÇ ÊxÉnäù¶ÉEò ¯ÖÏÖê. Óú¯µÖæ™ü¸ü ëú¦ü êú ¯ÖÏÖê.(›üÖò).†Ö¸ü. ¯Ö¼ü−Öֵ֍ú úÖê ³Öß ´Öï éúŸÖ–ÖŸÖÖ ¤êü−ÖÖ “ÖÖÆüŸÖß ÆæÑü… ˆ−ÆüÖë−Öê †Öê×›Íü†Ö ×»Ö×¯Ö ŸÖ£ÖÖ ˆ““ÖÖ¸üÖ ÃÖÓ²Ö¬Öß ×−ÖµÖ´ÖÖêÓ úß ×™ü¯¯ÖÖß •ÖÖê Æü´Ö −Öê ŸÖîµÖÖ¸ü úß Æîü ˆÃÖ úÖ †¾Ö»ÖÖêú−Ö ×úµÖÖ Æîü… ãú´ÖÖ׸ü —Öæ×−Ö ´ÖÛ»»Öú. ³Ö•ÖÆü׸ü ´ÖÖêÆüÖ¯ÖÏÖ¡Ö úÖ +iªÉÆiÉ ®úSÉxÉÉi¨ÉEò ªÉÉäMÉnùÉxÉ ®ú½þÉ* <xÉEäò |ÉÊiÉ ¨Éé +{ÉxÉÒ EÞòiÉYÉiÉÉ |ÉEò]õ Eò®úiÉÒ ½ÚÄþ* EòɪÉǶÉɱÉÉ ¨Éå ØÆü¤üß Ê´É¶Éä¹ÉYÉ Eäò °ü{É ¨Éå ¯ÖÏÖê. (›üÖò. ÖÖêؾ֤ü ¶É¨ÉÉÇ ®úVÉxÉÒ¶É Eäò |ÉÊiÉ +{ÉxÉÒ EÞòiÉYÉiÉÉ |ÉEò]õ xÉ Eò°Äü CªÉÉåÊEò ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ ÀÉÞÆJɱÉÉ EòÒ {ÉÖºiÉEòÉå EòÉ ÃÖӍú»¯Ö−Ö.) +ÉåEòÉ®ú xÉÉlÉ EòÉè±É iÉlÉÉ ºÉƺlÉÉxÉ Eäò ´ÉiÉǨÉÉxÉ ÊxÉnäù¶ÉEò |ÉÉä.(›üÖò). Æü´ÖÖ¸êü ´Öã¦üÖÖ»ÖµÖ êú ¯ÖϲÖӬ֍ú ÁÖß.‹.

êú.†Ö‡Ô.‹ÃÖ. ™üß.¾Öß.xxvi ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö ëú¦ü êú ´Öê¸êü ÃÖÆüµÖÖêÖß ÁÖß. ›üÖò. µÖןָüÖ•Öã ŸÖ£ÖÖ ÁÖß.²Öß.•Öß. ›üÖò. ÁÖß×−Ö¾ÖÖÃÖ−Ö êú ¯ÖÏ×ŸÖ ´Öê¸üß †¯ÖÖ¸ü éúŸÖ–ÖŸÖÖ µÖÆüÖÑ ¯Öύú™ü ú¸üŸÖß ÆæÑü וÖ−ÆüÖêÓ−Öê ´ÖÆüß−ÖÖêÓ ŸÖú “Ö»Ö−Öê¾ÖÖ»Öß ´Öê¸üß úÖµÖÔ¿ÖÖ»ÖÖ†ÖêÓ êú ÃÖÓ“ÖÖ»Ö−Ö ´Öë ´ÖÆüŸ¾Ö¯ÖæÖÔ ¿ÖîÖם֍ú ŸÖ£ÖÖ ÃÖÖ´Ö׵֍ú ÃÖÆüúÖ׸üŸÖÖ ¤üß Æîü… ”ãû×¼ü êú פü−ÖÖêÓ ŸÖ£ÖÖ †Öò×±úÃÖ ÃÖ´ÖµÖ êú ²ÖÖÆü¸ü ³Öß ‘ÖÓ™üÖêÓ ŸÖú ‘Ö¸ü úß Ø“ÖŸÖÖ −Ö ú¸ü êú '³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ³ÖÖÂÖÖ •µÖÖêןÖ' ÀÖéӏֻÖÖ úß ¯Öãß֍úÖë êú ×−Ö´ÖÖÔÖ ´Öë ´Ö−Ö ÆüÖê−ÖÖ ´Öã—Öê ˆ−Ö úß Æüß ´Ö¤ü¤ü ÃÖê úÖµÖÔÃÖÖ¬µÖ Æãü†Ö Æîü… ˆ−Ö ÃÖ³Öß ”ûÖ¡ÖÖë ‹¾ÖÓ ×¿ÖÖúÖë êú ¯ÖÏ×ŸÖ ´Öï †×ÖÏ´Ö ºþ¯Ö ÃÖê †¯Ö−ÖÖ †Ö³ÖÖ¸ü †×³Ö¾µÖŒŸÖ ú¸ü−ÖÖ “ÖÖÆüŸÖß ÆæÑü •ÖÖê ‡ÃÖ ÃÖִ֐ÖÏß úÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ú¸ëüÖê †Öî¸ü ‡ÃÖ êú ×¾ÖÂÖµÖ ´Öë †¯Ö−Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü ŸÖ£ÖÖ ¯ÖÏןÖ׍ÎúµÖÖ‹Ñ Æü´Ö ŸÖú ¯ÖÆãÑü“Ö֋ѐÖê… ¨ÉèºÉÚ®ú 15/5/2005 ¤ÉÒ.‹−Ö. ÁÖß´ÖŸÖß. µÖ¤ãü¸üÖ•Ö−Ö. ²ÖÖê¸üú¸ü. ´ÖÓ•Öã−ÖÖ£Ö.²Öß. ´ÖÛ»»ÖúÖ•ÖãÔ−Ö. ¸üÖ•Öã ³Öß úÖµÖÔ¿ÖÖ»ÖÖ†ÖêÓ êú ÃÖÓ“ÖÖ»Ö−Ö ´Öë ´Öê¸üß ²ÖÆãüŸÖ ´Ö¤ü¤ü úß Æîü †Öî¸ü ´Öê¸üê ¬Ö−µÖ¾ÖÖ¤ü êú ¯ÖÖ¡Ö Æïü… ´Öï †¯Ö−Öê ¯Ö×ŸÖ ¯ÖÏÖê. †Öî¸ü ˆ−Ö êú ÃÖÆüú´Öá ÁÖß.¾Öß. ¶ªÉɨɱÉÉ EÖò¨ÉÉ®úÒ ¯ÖÏÖê.‹ÃÖË. ‹¾ÖÓ ˆ¯Ö×−Ö¤êü¿Öú ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ³ÖÖÂÖÖ ÃÖÓãÖÖ−Ö . ¾Ö֝Öß ŸÖ£ÖÖ ãú´ÖÖ¸üß ÃÖã¬ÖÖ ±úÖ™üú úß ÃÖÆüúÖ׸üŸÖÖ ³Öß †×¾ÖôָüÖßµÖ Æîü… ˆÃÖß ¯ÖύúÖ¸ü Æü´ÖÖ¸êü »ÖêÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ êú ´ÖãµÖ ÁÖß.‹ÃÖ.‹ÃÖ.

ÇÞ•ø ¯ÖÖšü ™ßšß ª‹Þþ¥ †×ŸÖ×£Ö ÃÖŸúÖ¸ü †×ŸÖ×£Ö ÃÖŸúÖ¸ü £«ÞÇÞ™ñ : £ªÕÞ¥ ™ß§Þ¥à ¡Þ¡Ú l 1 ´ÖÆüÖ¯ÖÖ¡Ö : −Ö´ÖÍúÖ¸ü ן־ÖÖ¸üß ²ÖÖ²Öã… ´ÖÆüÖ¯ÖÖ¡Ö : −Ö´ÖÍúÖ¸ü ן־ÖÖ¸üß ²ÖÖ²Öã… ™ß§Þ¥à : £ªÕÞ¥ l ן־ÖÖ¸üß : −Ö´ÖÍúÖ¸ü… ן־ÖÖ¸üß : −Ö´ÖÍúÖ¸ü… £«ÞÇÞ™ñ : ¢ß™¥‹Ú ÞªØÜ l ´ÖÆüÖ¯ÖÖ¡Ö : †Ó¤ü¸ü †Ö‡‹… ´ÖÆüÖ¯ÖÖ¡Ö : ׳ָ֟üãú †ÖÃÖÓŸÖã … ™ß§Þ¥à : œî¡Þ› l ן־ÖÖ¸üß : ¬Ö−µÖ¾ÖÖ¤ü… ן־ÖÖ¸üß : ¬Ö−µÖ²ÖÖ¤ü… £«ÞÇÞ™ñ : ¬™Þ ! ‚ˆ á£Þ ªÞä ™ß§Þ¥à l Þ£ Ÿß»ªì¥ ¡– Í¡Þ¡Ú»»Þ ¤ýÞä‹ Ô¥ „±¥Çñᛨ¥ ¬á¤©÷Þâᥠl ´ÖÆüÖ¯ÖÖ¡Ö : »ÖŸÖÖ ! ‡‹ ´ÖÖê ÃÖÖÓÖ ¸ü´Öê¿Ö ן־ÖÖ¸üß… †Ö´Ö †×±úÃÖ˸ü ²Ö›Íü²ÖÖ²Öã… µÖÖӍú ‘Ö¸ü ˆ¢Ö¸ü¯ÖϤêü¿Ö¸ü »ÖÖ−Ö‰ú¸êü… ¬™Þ : £ªÕÞ¥ l »ÖŸÖÖ : −Ö´ÖÍúÖ¸ü… ™ß§Þ¥à : £ªÕÞ¥ ¢Þ„‘ l £Úê ´ÖÆüÖ¯ÖÖ¡Ö : »ÖŸÖÖ ! µÖê ´Öê¸êü ×´Ö¡Ö ×ŸÖ¾ÖÖ¸üß Æïü… Æü´ÖÖ¸êü †Öò×±úÃÖ êú ²Ö›Íêü²ÖÖ²Öã… ‡−֍úÖ ‘Ö¸ü ˆ¢Ö¸ü ¯ÖϤêü¿Ö êú »ÖÖ−Ö‰ú ´Öë Æîü… »ÖŸÖÖ : −Ö´ÖÍúÖ¸ü… ן־ÖÖ¸üß : −ÖÓ´ÖÍúÖ¸ü ³ÖÖ³Öß… ´Öï †Ö¯Öêú ¯Ö×ŸÖ úÖ ×´Ö¡Ö ÆÑã… .

£ªÕÞ¥ ‹¥ l ´ÖÆüÖ¯ÖÖ¡Ö : ן־ÖÖ¸üß ²ÖÖ²Öã.³ÖÖÖ¸üŸÖßµÖ ³ÖÖÂÖÖ •µÖÖê×ŸÖ : †Öê×›Íü†Ö 2 Þǘ¼» ªóޣ༻¥ ªÞä»Þ ×ŸÖ¾ÖÖ¸üß : −Ö´ÖÍúÖ¸ü ³ÖÖˆ•Ö… ´ÖãÑ †Ö¯ÖÖӍú þÖÖ×´ÖӍú¸ü ÃÖÖӐօ ´ÖÆüÖ¯ÖÖ¡Ö : ן־ÖÖ¸üß ²ÖÖ²Öã ! µÖê ´Öê¸êü ²Öê™üÖ-²Öê™üß Æïü… ²Ö““ÖÖêÓ. ´ÖÖÑ úß ÃÖÆüÖµÖŸÖÖ ú¸ü… . ™Ú£ Þê ‹'˜ l ן־ÖÖ¸üß : −Ö´ÖÍúÖ¸ü. ‹ß×ß ‘¦ŒßÞ Þ˜ l Çñšá£ ÇÞ˜ß Þ˜»»Þ ™Þ'ÇᥠÞ'»»Þ ´ÖÆüÖ¯ÖÖ¡Ö : »ÖŸÖÖ ! ŸÖã´Öê •ÖÖ†. ‹´ÖÖ−Öê ´ÖÖê ¯Öã†×—Ö†… ׯֻÖÖ´ÖÖ−Öê. −Ö´ÖÍúÖ¸ü ú¸ü… ÇñÞšíÞ Š : Çñ™à‹ ¯ÖÏÖ£ÖÔ−ÖÖ †Öî¸ü: −Ö´ÖÍúÖ¸ü ´ÖÖîÃÖÖ•Öß… ¯ÖÏŸÖߍú £ªÕÞ¥ £„ªÞ l ¯ÖÏÖ£ÖÔ−ÖÖ †Öê : −Ö´ÖÍúÖ¸ü ´ÖˆÃÖÖ … ¯ÖÏŸÖߍú ן־ÖÖ¸üß : −Ö´ÖÍúÖ¸ü… ŸÖã´ÆüÖ¸üÖ −ÖÖ´Ö ŒµÖÖ Æîü ? ™ß§Þ¥à : £ªÕÞ¥. ŸÖã´Ö −ÖÖÑ ú'Ö? Çñ™à‹ : á£Þ Þê Çñ™à‹ Þ„ ‚ˆ á£Þ ÇÞ ÇñÞšíÞ l ¯ÖÏŸÖߍú : ´Öê¸üÖ −ÖÖ´Ö ¯ÖÏŸÖߍú Æîü †Öî¸ü µÖÆü ´Öê¸üß ¤üߤüß ¯ÖÏÖ£ÖÔ−ÖÖ Æîü… ¯ÖÏŸÖߍú : ´ÖÖê −ÖÖÑ ¯ÖÏŸÖߍú †Öˆ ‡‹ ´ÖÖê †¯ÖÖ ¯ÖÏÖ£ÖÔ−ÖÖ… £«ÞÇÞ™ñ : ¬™Þ ! ™Úᣠ¤Þ. −Ö´ÖÍúÖ¸ü ú¸üÖê… £«ÞÇÞ™ñ : ™ß§Þ¥à ¡Þ¡Ú ! ˆ£Þᝠá£Þ Çځ’߁ l Ç߬ޣÞá. ׍ú×”û •Öôû×Ö†Ö †ÖÖ… ¯ÖÏ£Ö´Öê ¯ÖÖ×Ö †ÖÖ… ŸÖÖ¯Ö¸êü “ÖÖ'… ¬™Þ : Þ×Þ «„ l »ÖŸÖÖ : †Ö”ûÖ Æüˆ… £«ÞÇÞ™ñ : ÇñÞšíÞ ™Ú ¤Þ'» l á¡Þ„‹Ú ªÞ«Þ¤î ‹¥ l ´ÖÆüÖ¯ÖÖ¡Ö : »ÖŸÖÖ ! ŸÖã´Ö •ÖÖ†Öê. ãú”û •Ö»Ö¯ÖÖ−Ö »ÖÖ†Öê… ¯ÖÆü»Öê ¯ÖÖ−Öß »ÖÖ†Öê… ×±ú¸ü “ÖÖµÖ… »ÖŸÖÖ : †“”ûÖ•Öß… ´ÖÆüÖ¯ÖÖ¡Ö : ¯ÖÏÖ£ÖÔ−ÖÖ ! ŸÖæ •ÖÖ.

›ßØÜ l ן־ÖÖ¸üß : †Ö”ûÖ. †Ö´Ö †Öê×›Íü¿ÖÖ ÖÖê×™ü‹ ´ÖÓפüü¸ü ´ÖÖ×ôû×−Ö ¯ÖϤêü¿Ö… ¯Öã¸ü߸ü •ÖÖ®ÖÖ£Ö ´ÖÓפü¸ü. ¤ßüו֋… ´ÖÆüÖ¯ÖÖ¡Ö : ŸÖÖÆüÖÆêü»Öê †Öˆ ×™üêú ÖÖ†ÖÓŸÖã… ™ß§Þ¥à : Þ×Þ. Æü´ÖÖ¸üÖ †ÖêכͿÖÖ ´ÖÓפü¸üÖêÓ úÖ ¯ÖϤêü¿Ö Æîü… ¯Öã¸üß úÖ •ÖÖ®ÖÖ£Ö ´ÖÓפü¸.{ÉÉ`ö 1 3 ´ÖÆüÖ¯ÖÖ¡Ö : ¯ÖÏÖ£ÖÔ−ÖÖ ŸÖã •ÖÖ'… ²ÖÖꈍãú ÃÖÖÆüÖ•µÖ ú¸ü… ¯ÖÏÖ£ÖÔ−ÖÖ : ÆüÖÑ ×¯ÖŸÖÖ•Öß… ÇñÞšíÞ : «„ ¡ÞÇÞ l ´ÖÆüÖ¯ÖÖ¡Ö : µÖê ÃÖ²Ö Æü´ÖÖ¸êü †Öê×›Íü†Ö •Ö»Ö¯ÖÖ−Ö '“Öã›ÍüÖ‘ÖÂÖÖ' †Öî¸ü '›üÖ»Ö´ÖÖ' Æïü… †Ö¸üÓ³Ö ×úו֋… ¯ÖÏÖ£ÖÔ−ÖÖ : Æüˆ ²ÖÖ¯ÖÖ… £«ÞÇÞ™ñ : ‚ˆ ª¡Ú Þ£ Š–ÍßÞ ‘¦ŒßÞ l 'Ú–ÍÞÔÇ©Þ' Þ„ '–Þ¬£Þ' l Þ¥£ý ‹¥ØÜ l ´ÖÆüÖ¯ÖÖ¡Ö : ‡‹ ÃÖ²Öã †Ö´Ö †Öê×›Íü†Ö •Öôû׏ֆօ '“Öã›ÍüÖ‘ÖÂÖÖ' †Öˆ '›üÖ»Ö´ÖÖ'… †Ö¸Ó³Ö ú¸ÓŸÖã… ×ŸÖ¾ÖÖ¸üß : ¾ÖÖÆü ! ²ÖÆãüŸÖ þÖÖפü™ü Æïü… ™ß§Þ¥à : ¡Þã ! ¢Þ¥ß ªÚÞ›ßÞ»»Þ ´ÖÆüÖ¯ÖÖ¡Ö : ŸÖ²Ö ŸÖÖê †Öî¸ü £ÖÖê›ÍüÖ ÖÖ‡‹… ן־ÖÖ¸üß : ¾ÖÖ: ³ÖÖ׸ü ÃÖã†Öפü†Ö… £«ÞÇÞ™ñ : ™Þ«Þá«á¬ Þ„ ”ßá‹ ŒÞÞØÜ»»Þ ן־ÖÖ¸üß : †“”ûÖ. ³Öã¾Ö−Ö꿾ָü úÖ ×»ÖӐָüÖ•Ö ´ÖÓפü¸ü ŸÖ£ÖÖ úÖêÖ֍Ôú úÖ ÃÖæµÖÔ ´ÖÓפü¸ü ³ÖÖ¸üŸÖ ´Öë ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü Æïü … úÖ»Öß †Öî¸ü Æü−Öã´ÖÖ−Ö ´ÖÓפüü¸ü ³Öß ÁÖêšü Æïü… ׬ָêü ׬ָêü †Ö¯Ö ‡‹ ÃÖ²Ö ¤êü׏֋… »ÖŸÖÖ : †Ö»Öß ”ãû¼üß ´Öë †¯Ö−Öß ¯ÖŸ−Öß úÖê ³Öß »ÖÖ‡‹ … . Þ£ Š–Íß¨Þ áÞ”߈ £³ß¥ £Þ¦ßà Çñᛨ l Çڥॠ‘÷Þš £³ß¥. ³Öã²Ö−Ö꿾ָü¸ü ×»ÖӐָüÖ•Ö ´ÖÓפü¸ü ŸÖ£ÖÖ úÖêÖ֍Ôú¸ü ÃÖæµÖÔ ´ÖÓפü¸ü ³ÖÖ¸üŸÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü… úÖ×ôû †Öî ´ÖÆüÖ¯ÖÖ¡Ö : ן־ÖÖ¸üß ²ÖÖ²Öã. פü†ÓŸÖã… £«ÞÇÞ™ñ : ™ß§Þ¥à ¡Þ¡Ú. ¢Ú¡á¨ó¥¥ ¬ß䍥ޑ £³ß¥ ™šÞ á‹Þ˜Þ‹í¥ ªÛ¤íî £³ß¥ ¢Þ¥™ Çñªß·© l ‹Þ¦ß Š «Ú£Þ £³ß¥ £œî á¨ñÇ©Ö»Þ œàᥠœàᥠÞǘ ˆª¡Ú ᛌØÜ l ´ÖÆüÖ¯ÖÖ¡Ö : ן־ÖÖ¸üß ²ÖÖ²Öã.

²Öê™üÖ ¯Öã¡Öß.³ÖÖÖ¸üŸÖßµÖ ³ÖÖÂÖÖ •µÖÖê×ŸÖ : †Öê×›Íü†Ö 4 Æü−Öã´ÖÖ−Ö ´ÖÓפü¸ü ´Ö¬µÖ ÁÖêšü… ¬Ö߸êü ¬Ö߸êü †Ö¯ÖÖ ‹ÃÖ²Öã ¤êÖ−ŸÖã… ¬™Þ : ÞªØÞ ×Ü”ßᥠÞǘ¼» ªÐÂà¼Ú» £œî Þ˜ØÜ l »ÖŸÖÖ : †ÖÃÖ−ŸÖÖ ”ãû×™ü¸êü †Ö¯ÖÖӍú áÖàãú ´Ö¬µÖ †ÖÖÓŸÖã… ¿Ö²¤üÖ£ÖÔ †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü ¢ß™¥‹Ú ÞªØÜ ¡ªØÜ ªÞä Þ£ ¡–Í¡Þ¡Ú ¤ýÞ¼» ¢Þ„‘ á£Þ £Úê Çځ ’߁ ™Ú ¤Þ' Þê ÇÞ ™Úᣠ‘¦ŒßÞ Þ˜ Þ„ ÇÞ˜ß ¤êü¾Ö−Ö֐ָüß ³Öߟָüãú †ÖÃÖÓŸÖã ²ÖÃÖÓŸÖã ÃÖÖÓÖ †Ö´Ö ²Ö›Íü²ÖÖ²Öã µÖÖэú ³ÖÖˆ•Ö ´ÖÖê ´ÖãÑ ¯Öㆠחֆ ŸÖã •ÖÖ −ÖÖÑ †¯ÖÖ ŸÖã´Öê •Öôû×Ö†Ö †ÖÖ †Öˆ ¯ÖÖ×Ö ×ÆÓ¤üß †£ÖÔ †Ó¤ü¸ü †Ö‡‹ ²Öîךü‹ ×´Ö¡Ö Æü´Ö ²Ö›Íêü²ÖÖ²Öã ‡−֍úÖ ³ÖÖ³Öß ´Öê¸ê ´Öë ¯Öã¡Ö. ²Öê™üß ŸÖæ •ÖÖ −ÖÖ´Ö ¤üߤüß / ²Ö›Íüß ²ÖÆü−Öü ŸÖã´Ö •Ö»Ö¯ÖÖ−Ö »ÖÖ†Öê †Öî¸ü ¯ÖÖ−Öß .

†Öפü ÃÖê ²Ö−Öß Æãü‡Ô ‹ú ¯ÖύúÖ¸ úß ÃÖ²•Öß) †Ö¸Óü³Ö úßו֋ þÖÖפü™ü £ÖÖêü›ÍüÖ ÖÖ‡‹ ¤üßו֋ ‹ú ´ÖÓפü¸üÖêÓ úß ¿ÖéӏֻÖÖ †Ö¯Ö ¤êü׏֋ †Ö»Öê ²ÖÖ¸ü. ÃÖ´ÖµÖ ”ã¼üß ´Öë †¯Ö−ÖÖ ¯ÖŸ−Öß úÖê »ÖÖ‡‹ .{ÉÉ`ö 1 5 Þ' ªÞ«Þ¤î ‹¥ ¡ÞÇÞ ‚ˆ ª¡Ú Ú–ÍÞÔÇ©Þ “ÖÖ ÃÖÖÆüÖ•µÖ ú¸ü ²ÖÖ¯ÖÖ ‡‹ ÃÖ²Öã “Öã›ÍüÖ‘ÖÂÖÖ –Þ¬£Þ ›üÖ»Ö´ÖÖ Þ¥£ý ‹¥ØÜ ªÚÞ›ßÞ ”ߋ߈ ŒÞÞØÜ ›ßØÜ áÞ”߈ £³ß¥ £Þ¦ßà Þǘ ᛌØÜ ÞªØÞ š¥ ×Ü”ßᥠÞǘ¼» ªÐÂà¼Ú» Þ˜ØÜ †Ö¸üÓ³Ö ú¸ÓŸÖã ÃÖã†Öפü†Ö ×™ü׍ú‹ ÖÖ†ÖÓŸÖã פü†ÓŸÖ㠐ÖÖê×™ü‹ ´ÖÓפü¸ü ´ÖÖ×ôû−Öß †Ö¯ÖÖ ¤êüÖÓŸÖã †ÖÃÖÓŸÖÖ £Ö¸ü ”ãû×™ü¸êü †Ö¯ÖÖӍú áÖàãú †ÖÖÓŸÖã †³µÖÖÃÖ I. −Öß“Öê פü‹ Ö‹ ¾ÖÖŒµÖ ¤üÖêÆü¸üÖ‡‹… 1) £ªÕÞ¥ ™ß§Þ¥à ¡Þ¡Ú l −Ö´ÖÍúÖ¸ü ן־ÖÖ¸üß ²ÖÖ²Öã… 2) ¢ß™¥‹Ú ÞªØÜ l ׳ָ֟üãú †ÖÃÖÓŸÖã… “ÖÖµÖ ÃÖÆüÖµÖŸÖÖ ú¸ü ׯ֟ÖÖ•Öß µÖê ÃÖ²Ö “Öã›ÍüÖ‘ÖÂÖÖ (“Öã›ÍüÖ ÃÖê ²Ö−ÖÖ Æãü†Ö ‹ú ÖÖª) ›üÖ»Ö´ÖÖ (¤üÖ»Ö. ™ü´ÖÖ™ü¸ü.

¾ÖÖŒµÖÖêÓ ´Öë ¸êüÖÖÓ׍úŸÖ ¿Ö²¤üÖêÓ êú ãÖÖ−Ö ¯Ö¸ü פü‹ Ö‹ ¿Ö²¤üÖêÓ úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ú¸ü ¯ÖÖÑ“Ö ¯ÖÖÑ“Ö ¾ÖÖŒµÖ ²Ö−ÖÖ‡‹… „›Þ«¥˜ 1:. 4. ÖÖ†ÖÓŸÖã ¡ªØÜ ²ÖÃÖÓŸÖã 5. ŒÞÞØÜ 3.‡‹ ´ÖÖê ÃÖÖÓÖ ¸ü´Öê¿Ö Þ £œÚ¬ß™Þ ´Ö¬Öã×»ÖŸÖÖ ¥Þ‘Þ ¸üÖ•ÖÖ Ç߼߻ ׯÖÓ׍ú ¡ß£¦ ײִÖôû Ǭû¡à ¯Ö»»Ö²Öß .³ÖÖÖ¸üŸÖßµÖ ³ÖÖÂÖÖ •µÖÖê×ŸÖ : †Öê×›Íü†Ö 6 3) ‚ˆ á£Þ ªÞ¾» ¥á£¨ ™ß§Þ¥à l ‡‹ ´ÖÖê ÃÖÖÓÖ ¸ü´Öê¿Ö ן־ÖÖ¸üß … 4) ™Ú£ Þê ‹'˜ ? ŸÖã´Ö −ÖÖÑ ú'Ö ? 5) ¡Þã! ¢Þ¥ß ªÚÞ›ßÞ l ²ÖÖ: ! ³ÖÖ׸ü ÃÖã†Öפü†Ö … II.‚ˆ á£Þ ªÞ¾» ¥á£¨»»Þ üˆ¤üÖÆü¸üÖ 1:. 2.¤ÞÞØÜ Þǘ ¤ÞÞØÜ •ÖÖ†ÖÓŸÖã †Ö¯ÖÖ •ÖÖ†ÖÓŸÖã 1. ˆ¤üÖÆü¸üÖ êú †−ÖãÃÖÖ¸ü פü‹ Ö‹ ¿Ö²¤üÖêÓ êú ÃÖÖ£Ö ‘Þǘ’ (†Ö¯ÖÖ) ‘†Ö¯Ö’ úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ú¸ü ¾ÖÖŒµÖ ²Ö−ÖÖ‡‹… „›Þ«¥˜ :. ÞªØÜ †ÖÃÖÓŸÖ㠁ޘØÜ †ÖÖÓŸÖ㠁ޥ£ý ‹¥ØÜ †Ö¸üÓ³Ö ú¸ÓŸÖã III.

‡‹ ÃÖ²Öã †Öê×›Íü†Ö •Öôû×Ö†Ö ¡äÞ¦à ²ÖӐÖÖôûß «ß³ÚªØޝà ×Æü−¤ãüßÖÖ−Öß Ú‘¥Þ™ß Öã•Ö¸üÖŸÖß ÇÃÂÞ¡à .ŸÖã´Öê ׍ú×”û •Öôû×Ö†Ö †ÖÖ … –Þ¬£Þ ›üÖ»Ö´ÖÖ Ú–ÍÞÔÇ©Þ “Öã›ÍüÖ‘ÖÂÖÖ Þ' “ÖÖ' ÇÞ˜ß ¯ÖÖ×Ö „›Þ«¥˜ 4:.{ÉÉ`ö 1 7 „›Þ«¥˜ 2:.™Úᣠ‹ß×ß ‘¦ŒßÞ Þ˜… ˆ¤üÖÆü¸üÖ 3:.‚ˆ á£Þ ªÞ¾» ¥ÞÔ¡ l ˆ¤üÖÆü¸üÖ 2:.‚ˆ ª¡Ú Š–ÍßÞ ‘¦ŒßÞ l ˆ¤üÖÆü¸üÖ 4:.‡‹ ´ÖÖê ÃÖÖÓÖ ¸üÖ‘Ö²Ö … ¡–Í¡Þ¡Ú ²Ö›Íü²ÖÖ²Öã ¡ÞÇÞ ²ÖÖ¯ÖÖ Çځ ¯Öㆠ£ß™ñ ×´Ö¡Ö Ÿß»ª¥ †×±úÃÖ¸ü „›Þ«¥˜ 3 :.

ªÛ¤íî £³ß¥. ‚ˆ ¢Þ„‘ (á£Þ)»»Þ ‡‹ ³ÖÖˆ•Ö (´ÖÖê) Þ ˆ£ÞᝠÇځ (Þ£)»»Þ ‹´ÖÖ−Öê ¯Öㆠ(†Ö´Ö) Þ 5. Ú–ÍÞÔÇ©Þ ------. Þ£. ÇñÞšíÞ Çñ™à‹¥ ------ . VI. 4.¡–Í¡Þ¡Ú »»Þ †Ö´Ö -------.»»Þ 2. »ÖŸÖÖ) 1. ÃÖæµÖÔ´ÖÓפüü¸ü.³ÖÖÖ¸üŸÖßµÖ ³ÖÖÂÖÖ •µÖÖê×ŸÖ : †Öê×›Íü†Ö 8 ¯ÖÓ•ÖÖ²Öß ‹Þ¨õߥà IV.•Öôû×Ö†Ö … 4. ¤ê ˆ¤üÖÆü¸üÖ êú †−ÖãÃÖÖ¸ü úÖꚍú ´Öë פü‹ Ö‹ ¿Ö¾¤üÖêÓ úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ú¸ü ¾ÖÖŒµÖÖêÓ úÖ ×¾ÖßÖÖ¸ü úßו֋… ˆ¤üÖÆü¸üÖ : ‚ˆ ªÞ¾» (™Ú£) »Þ ‚ˆ ™Ú£ ªÞ¾»»Þ ‡‹ ÃÖÖÓÖ (ŸÖã´Ö) »Þ ‡‹ ŸÖã´Ö ÃÖÖӐօ 1. Þ£ --------. ÇÞ.ŒÞ' ™Ú ŒÞ ÖÖ ŸÖ㠏ÖÖ† ™ÚᣠŒÞ Þǘ ŒÞÞØÜ ŸÖã´Öê ÖÖ† †Ö¯ÖÖ ÖÖ†ÖÓŸÖã ¤Þ' •ÖÖ' ¡ª Þ˜ ²ÖÃÖ †ÖÃÖ †ÖÖ Þª á› V.‘¦ŒßÞ »»Þ “Öã›ÍüÖ‘ÖÂÖÖ -------. 3. 3. úÖ׿´Ö¸üß ˆ¤üÖÆü¸üÖ êú †−ÖãÃÖÖ¸ü ¤üß Öü‡Ô ׍ÎúµÖÖ†ÖêÓ úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ú¸ü ŸÖß−Ö ŸÖß−Ö ¾ÖÖŒµÖ ²Ö−ÖÖ‡‹ … ˆ¤üÖÆü¸üÖ :.²Ö›Íü²ÖÖ²Öã … á‹Þ˜Þ‹í¥ ----------. †Ö´Ö. †¯ÖÖ. ‚ˆ ’߁ (¤ýÞä‹)»»Þ ‡‹ ×—Ö† (µÖÖӍú) Þ ‚ˆ Š–Íß¨Þ (Þǘ¼»)»»Þ Þ ‡‹ †Öê×›Íü¿ÖÖ (†Ö¯ÖÖӍú) ‚ˆ Ô¥ (™Ú£) Þ ‡‹ ‘Ö¸ü (ŸÖã´Ö) Þ úÖêšüú ´Öë פü‹ Ö‹ ¿Ö²¤üÖêÓ ´Öë ÃÖê ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ¿Ö²¤ü “Öã−֍ú¸ü ×−Ö´−Ö ¾ÖÖŒµÖ ¯Öæ¸êü úßו֋ … (Ÿß»ª¥. ¬™Þ) (†×±úÃÖ¸ü. 2.

¤Þ. á£Þ --------. ´ÖÓפüü¸ü) ¤Þ.ú´Öôû֍úÖ−ŸÖ… (²ÖÖ²Öã•Öß) VII.… VII.¥á£¨ ™ß§Þ¥à l (×´Ö¡Ö) ´ÖÖê -------. †Öê×›Íü¿ÖÖ) 2.‹£¦Þ‹ÞØ … (²ÖÖ²Öã•Öß) ´ÖÖê -------. £³ß¥) •ÖÖ†Ö−ŸÖã. •Öôû×Ö†Ö †ÖÖ… 1.Þ˜ l (‘¦ŒßÞ.»ÖŸÖÖ (³ÖÖ³Öß) … ´ÖÖê ³ÖÖˆ•Ö »ÖŸÖÖ … 1.… á£Þ ªÐÂà ---------.¡Æß l (²Öê™üÖ) ´ÖÖê --------.«¥ßÇñªÞ› l (´ÖÖîÃÖÖ) ´ÖÖê -------. Þǘ ______ ÞªØÜ Þ (Çñᛨ. -----.»»Þ 5. á£Þ ---------. Š–ÍߨÞ) •ÖÖ. ¤ÞÞØÜ.²Öם™ü … (²Öê™üÖ) 4.{ÉÉ`ö 1 9 -.¬™Þ l (³ÖÖ³Öß) 2) á£Þ ¢Þ„‘ ¬™Þ l ´ÖÖê --------. ‘¦ŒßÞ Þ˜ l •ÖÖ†.… ¯ÖÏÖ£ÖÔ−ÖÖ ¯ÖÏŸÖߍú¸ü --------. úÖêšüú ´Öë פü‹ Ö‹ ×ÆüÓ¤üß ¿Ö²¤üÖêÓ êú ÃÖ´ÖÖ−ÖÖ£Öԍú †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤üÖêÓ ÃÖê ¾ÖÖŒµÖ ¯Öã¸êü úßו֋ … ˆ¤üÖÆü¸üÖ :-1) á£Þ -------. Ô¥‹Ú) .Æü׸ü¯ÖÏÃÖÖ¤ü… (´ÖÖîÃÖÖ) 5. ´ÖÓפü¸ü) 3. _______ ¤êüÖÓŸÖã… (¯ÖÖםÖ. _______ ÃÖÖÆüÖ•µÖ ú¸ü l (²ÖÖꈍãú.†ÖÖ… (•Öôû׏ֆÖ. _______ ªÞ«Þ¤î ‹¥ l (á¡Þ„‹Ú. ______ ᛌØÜ l (ÇÞ˜ß. á£Þ --------. úÖêÖ֍Ôú¸ü --------. ¤Þ. á£Þ ---------.Çñà™ß l (²Öê™üß) ´ÖÖê -------.¯ÖÏßןօ (²Öê™üß) 3. á£Þ ---------. úÖêšüú ´Öë פü‹ Ö‹ ¿Ö²¤üÖêÓ ´Öë ÃÖê ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ¿Ö²¤ü “Öã−֍ú¸ü ¾ÖÖŒµÖ ¯Öã¸ê úßו֋ … ˆ¤üÖÆü¸üÖ :. £³ß¥) •ÖÖ†. --------.¸ü´Öê¿Ö ן־ÖÖ¸üß … (×´Ö¡Ö) 2.l ´ÖÖê áÖß --------.

Þ˜ØÜ Þ (ªÐÂà¼Ú». ´ÖÖŸÖÖ•Öß ²Ö›Íêü ³ÖîµÖÖ ‹ú ׿ֿÖã†ÖêÓ úÖ ³ÖÖ³Öß ˆ−֍úÖ . --------.ú¸ü… (−Ö´ÖÍúÖ¸ü.†ÖÖ−ŸÖã… (áÖàãú. ÇÞ«Þ–Í) †ÖÃÖ−ŸÖÖ £Ö¸ü --------. ÇñÞšíÞ ¤Þ. ¯ÖÖÆüÖ›Íü) ¯ÖלÍü‹ †Öî¸ü ÃÖ´Ö×—Ö‹ Þ£ Ô¥ †Ö´Ö ‘Ö¸ü £ê Ú £œÚ l ˆ‚”ß Þ£ Ô¥ l ‚ˆ á£Þ £Þ' l ‚ˆ á£Þ ¡ÞÇÞ l ‚ˆ á£Þ ¢Þ‚ l á£Þ ´ÖãÑ ´Ö¬Öã… ‹‡×™ü †Ö´Ö ‘Ö¸ü… ‡‹ ´ÖÖê ´ÖÖ… ‡‹ ´ÖÖê ²ÖÖ¯ÖÖ… ‡‹ ´ÖÖê ³ÖÖ‡… ´ÖÖê ¢Þ‚¥ Þê ¥Þ‘Þ l ᪠¨ß¨Ú £Þ¼»¥ –Þ‹Ø¥ l ‚ˆ á£Þ ¢Þ„‘ ¥£Þ l ᪠‘ᘠ³ÖÖ‡Ô¸ü −ÖÖÑ ¸üÖ•ÖÖ… ÃÖê ׿ֿÖã ´ÖÖ−ÖӍú¸ü ›üÖŒŸÖ¸ü… ‡‹ ´ÖÖê ³ÖÖˆ•Ö ¸ü´ÖÖ… ÃÖê •ÖÖê ¨ß¤©¤ý™ñà l ᪠á£Þ ¡–Í ¢„˜à l á£Þ ¡–Í ¢„˜à¥ Þê ¡ªÚ´¥Þ»»Þ ™Þ¼»¥ ªóޣ༻ Þê ׿ցֵ֡Öß… ÃÖê ´ÖÖê ²Ö›Íü ³ÖˆÖß… ´ÖÖê ²Ö›Íü ³ÖˆÖ߸ü −ÖÖÑ ²ÖÃÖãÓ‘Ö¸üÖ… ŸÖÖӍú¸ü þÖÖ´Öàú −ÖÖÑ ¡ß‘¤ý l ᪠‘ᘠ¨ß¤©‹»»Þ ᪣ޝ䋥 Çځ Þê œÚÇ© l ײֵ֕օ ÃÖê •ÖÖê ׿ց֍ú… ÃÖê´ÖÖ−ÖӍú¸ü ¯Öㆠ−ÖÖÑ ¬Ö−ÖãÂÖ… ¿Ö²¤üÖ£ÖÔ †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü ˆ‚•ß ˆ‚”ß £Þ' ¢Þ‚Þ ‘ᘠ¨ß¨Ú£Þ¼»¥ ¢Þ„‘ ™Þ¼»¥ ¤êü¾Ö−Ö֐ָüß ‹‡×šü ‹‡×™ü ´ÖÖ' ³ÖÖ‡−ÖÖ •ÖÖê ׿ֿÖã´ÖÖ−ÖӍú¸ü ³ÖÖˆ•Ö ŸÖÖӍú¸ü ×ÆÓ¤üß †£ÖÔ µÖÆüÖÑ µÖÆü ´ÖÖÑ. ÞªØÞ š¥ -----------. ________ ‹¥ Þ (£ªÕÞ¥. ‘Ö¸üãú) 4. ¬á¤©÷Þâ) ¯ÖÏÖ£ÖÔ−ÖÖ •ÖÖ†.³ÖÖÖ¸üŸÖßµÖ ³ÖÖÂÖÖ •µÖÖê×ŸÖ : †Öê×›Íü†Ö 10 †Ö¯ÖÖ ______ †ÖÃÖÓŸÖã Þ (¯ÖϤêü¿Ö. »ÖÖ−Öˆ) 5.

‘¦ŒßÞ. ÖÖ†ÖÓŸÖã. ÃÖÖӐÖ. ™Úá£. Þ' ¤ÞÞØÜ 2. ²ÖÖêˆ. ŒÞÞØÜ. ¢Þ„‘. ³ÖÖˆ•Ö. á£Þ¥. á¡Þ„. ´ÖÖê¸ü III. ‹”‹. “Öã›ÍüÖ. ×—Ö†. “ÖÖ' 3. ᛌ. †ÖÃÖ−ŸÖã. •Öôû׏ֆÖ. ˆ‚”ß Þ£ Ô¥ l 2. ™Þ¼»¥. l 3. †−Öã“”êû¤ü êú †−ÖãÃÖÖ¸ü ÃÖÆüß ú£Ö−Ö “Öã×−Ö‹ … 1. •ÖÖ†ÖÓŸÖã 4. ´ÖÖê ²ÖÖ¯ÖÖ •ÖÖê ›üÖŒŸÖ¸ü … 5. –Þ‹Ø¥. Þǘ á‹Þ˜Þ‹í £³ß¥ ᛌØÜ »»Þ †Ö¯ÖÖ úÖêÖ֍Ôú ´ÖÓפü¸ü ¤êüÖÓŸÖã… †Öê×›Íü†Ö ´Öë †−Öã¾ÖÖ¤ü úßו֋ … . ‹‡×™ü †Ö´Ö ‘Ö¸ü … ú™üú ´ÖÖê ´ÖˆÃÖÖ ‘Ö¸ü … á£Þ ¡ÞÇÞ ‘ᘠ–Þ‹Ø¥ l 4. ÞªØÜ. ›üÖŒŸÖ¸ü. ªÞ¾». ŸÖã´Öê. áª. ¤êüÖ. á£Þ¥ ´ÖãÑ.{ÉÉ`ö 1 11 ᪣ޝ¼»¥ ÃÖê´ÖÖ−ÖӍú¸ü ˆ−Ö »ÖÖêÖÖëúÖ †³µÖÖÃÖ I. ¯ÖÏŸµÖêú ¿Ö²¤ü ÃÖ´ÖæÆü ÃÖê †−Öã¯ÖµÖãŒŸÖ ¿Ö²¤ü ×−֍úÖ×»Ö‹… 1. µÖÖӍú¸ü £Úê. ŸÖÖӍú¸ü. Ú–ÍÞ. ¤ýÞ¼»¥ ´ÖÖê¸ü. £Þ£Úê ú™üú. ´ÖÖ´ÖÑã 5. ÃÖê. ‹”‹ á£Þ £„ªÞ Ô¥ á£Þ ¢Þ„‘ ¨ß¤©¤ý™ñà l ´ÖÖê ³ÖÖˆ•Ö ׿ցֵ֡Öß… ᪣ޝ¼»¥ Çځ Þê œÚÇ©ì»»Þ ÃÖê´ÖÖ−ÖӍú¸ü ¯Öㆠ−ÖÖÑ ¬Ö−ÖãÂÖ … II. ØÆü¤üß ´Öë †−Öã¾ÖÖ¤ü úßו֋… á‹Þ˜Þ‹í £³ß¥ ™ß ªÚ³¥ l (á‹Þ˜Þ‹í) ˆ«Þ Çïšß¡à¥ Ì£ Þˤíî l ¢Ú¡á¨ó¥¥ úÖêÖ֍Ôú ´ÖÓפü¸ü †×ŸÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü… (úÖêÖ֍Ôú) ‹ÆüÖ ¯Öé×£Ö²Ö߸ü †Â™ü´Ö †Ö¿“ÖµÖÔ… ³Öã²Ö−Ö꿾ָüü¸ü ¥Þ‘¥Þ˜à £³ß¥ £œî Çñªß·© l ™Þ'¥ á¨Þ¢Þ ™ß ªÚ³¥»»Þ á‹Þ˜Þ‹í £³ß¥ ªÞ¥Þ ¸üÖ•Ö¸ü֝Öß ´ÖÓפü¸ü ´Ö‘µÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü… ŸÖÖ¸ü ¿ÖÖê³ÖÖ †×ŸÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü… úÖêÖ֍Ôú ´ÖÓפü¸ü ÃÖÖ¸üÖ ¢Þ¥™á¥ ¡ß¥¦ »»Þ ³ÖÖ¸üŸÖ¸êü ײָüôû… IV. ’߁.

1. 3. ™Úᣠ¤Þ l »ÖŸÖÖ. †Ö¯ÖÖ •ÖÖ†Ö−ŸÖã … ˆ¤üÖÆü¸üÖ 1 êú †Öê×›Íü†Ö ¾ÖÖŒµÖ ׍ÎúµÖÖ ¸ü×ÆüŸÖ ¾ÖÖŒµÖ ÆîüÓ… †Öê×›Í†Ö ´Öë ׍ÎúµÖÖ ¿Ö²¤üÍü úÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü −Ö ú¸üŸÖê Æãü‹ ³Öß ‹êÃÖê ¾ÖÖŒµÖ ²Ö−Ö Ã֍úŸÖê ÆîüÓ… »Öê׍ú−Ö ØÆü¤üß ´Öë ‡ÃÖ ŸÖ¸üÆü êú ¾ÖÖŒµÖÖêÓ ´Öë †×ÃŸÖ ¾Ö֓֍ú ׍ÎúµÖÖ (µÖÖê•Öú ׍ÎúµÖÖ) 'Æîü / Æïü' úÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü †Ö¾Ö¿µÖú Æîü… •ÖîÃÖê :-‚ˆ á£Þ ÇÞ ÇñÞšíÞ»»Þ µÖÆü / µÖê ´Öê¸üß ¤üßü¤üßü ¯ÖÏÖ£ÖÔ−ÖÖ Æîü/ Æïü… ‡‹ ´ÖÖê †¯ÖÖ ¯ÖÏÖ£ÖÔ−ÖÖ… ˆ¤üÖÆü¸üÖ 2 êú †Öê×›Í†Ö ¾ÖÖŒµÖ †Ö–ÖÖ¾Ö֓֍ú ¾ÖÖŒµÖ ÆîüÓ… †Öê×›Íü†Ö ´Öë ´Ö‘µÖ´Ö ¯Öã¹ýÂÖ †−ÖÖ¤ü¸üÖ£Öԍú ÃÖ¾ÖÔ−ÖÖ´Ö êú ×»Ö‹ '™Ú' (ŸÖã) ‘ŸÖæ’.³ÖÖÖ¸üŸÖßµÖ ³ÖÖÂÖÖ •µÖÖê×ŸÖ : †Öê×›Íü†Ö 12 V. ‡ÃÖ ¯ÖÖšü ´Öë ¤üÖê ¯ÖύúÖ¸ü êú ¾ÖÖŒµÖÖêÓ úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ Æãü†Ö Æîü … ˆ¤üÖÆü¸üÖ (1) :. ‚ˆ á£Þ ªÞ¾» ¥á£¨ ™ß§Þ¥à ‡‹ ´ÖÖê ÃÖÖÓÖ ¸ü´Öê¿Ö ן־ÖÖ¸üß … 2. á£Þ Þê Çñ™à‹ l ´ÖÖê −ÖÖÑ ¯ÖÏŸÖߍú … ˆ¤üÖÆü¸üÖ (2) :. ŸÖæ •ÖÖ… ¯ÖÏÖ£ÖÔ−ÖÖ. ´ÖîÓ ú´Ö»ÖÖ ÆæÑ … ´Öê¸üÖ ‘Ö¸ü Æü׸ü«üÖ¸ü ´Öë Æîü … ´Öê¸êü ²Ö›Íêü ³ÖÖ‡Ô úÖ −ÖÖ´Ö ÃÖã‘Ö߸ü Æîü … ¾Öê ‹ú †‘µÖ֯֍ú Æïü … †¯Ö−Öê ²ÖÖ¸êü ´Öë ‹ú ”ûÖê™üÖ †−Öã“”êû¤ü †Öê×›Íü†Ö ´Öë ×»Ö׏֋ … ×™ü¯¯ÖםֵÖÖÑ I. ŸÖã´Öê •ÖÖ† … ¥á£¨ ¡Þ¡Ú. ŸÖã´Ö •ÖÖ†Öê … »ÖŸÖÖ. †Ö¤ü¸üÖ£Öԍú ÃÖ¾ÖÔ−ÖÖ´Ö êú ×»Ö‹ '™Úá£' (ŸÖã´Ö) ‘ŸÖã´Ö’ ŸÖ£ÖÖ †×‘֍ú †Ö¤ü¸üÖ£Öì ÃÖ¾ÖÔ−ÖÖ´Ö êú ×»Ö‹ 'Þǘ' (†Ö¯ÖÖ) ‘†Ö¯Ö’ úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ÆüÖêŸÖÖ Æîü †Öî¸ü ‡−֍êú †−ÖãÃÖÖ¸ü †Ö–ÖÖ¾Ö֓֍ú ׍ÎúµÖÖ úÖ ºþ¯Ö ³Öß ²Ö¤ü»Ö •ÖÖŸÖÖ Æîü … ˆ¤üÖÆü¸üÖ :- ™Ú ¤Þ' (ŸÖã •ÖÖ) = ŸÖæ •ÖÖ (†−ÖÖ¤ü¸üÖ£Öԍú) ™Úᣠ¤Þ (ŸÖã´Ö •ÖÖˆ) = ŸÖã´Ö •ÖÖ†Öê (†Ö¤ü¸üÖ£Öԍú) Þǘ ¤ÞÞØÜ (†Ö¯ÖÖ •ÖÖ†Ö−ŸÖã) = †Ö¯Ö •ÖÖ‡‹ (†×¬Öú †Ö¤ü¸üÖ£Öԍú) . Þǘ ¤ÞÞØÜ l ¸ü´Öê¿Ö ²ÖÖ²Öã. ™Ú ¤Þ' l l µÖê ´Öê¸êü ×´Ö¡Ö ¸ü´Öê¿Ö ן־ÖÖ¸üß Æïü… ´Öê¸üÖ −ÖÖ´Ö ¯ÖÏŸÖߍú Æîü… ¯ÖÏÖ£ÖÔ−ÖÖ. †Ö¯Ö •ÖÖ‡‹ … ¸ü´Öê¿Ö ²ÖÖ²Öã. ÇñÞšíÞ. ŸÖã •ÖÖ' … ¬™Þ. 2.1.

¯Öã.) ˆÚ–Íß‹ µÖÆü (−Ö.) ‹Öã×›Íüú III. ´Ö‘µÖ´Ö ¯Öã¹ýÂÖ ŸÖ£ÖÖ †−µÖ ¯Öã¹ýÂÖ ÃÖ¾ÖÔ−ÖÖ´ÖÖêÓ êú ºþ¯Ö −Öß“Öê פü‹ . †Öê×›Íü†Ö êú ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö úÖ¸üú.{ÉÉ`ö 1 II. 13 †Öê×›Íü†Ö êú ÃÖ¾ÖÔ−ÖÖ´Ö ×−Ö´−Ö ¯ÖύúÖ¸ü êú ÆîüÓ… ˆ¢Ö´Ö ¯Öã¹ýÂÖ ˆ‹¡ (‹ú¾Ö“Ö−Ö) £Úê ¡«Ü¡ (²ÖÆãü¾Ö“Ö−Ö) Þᣠ/ Þá£ý ´Öï ´ÖãÑ Æü´Ö †Ö´Öê / †Ö´³Öê ÞᣣÞᝠ/ Þá£ý£ÞᝠÆü´Ö»ÖÖêÖ †Ö´Öê´ÖÖ−Öê / †Ö´³Öê´ÖÖ−Öê ´Ö¬µÖ´Ö ¯Öã¹ýÂÖ ˆ‹¡ (‹ú¾Ö“Ö−Ö) ™Ú ŸÖæ ¡«Ü¡ (²ÖÆãü¾Ö“Ö−Ö) ŸÖæ ™Úᣠ/ ™Úá£ý ™ÚᣣÞᝠ/ ™Úá£ý£ÞᝠŸÖã´Ö ŸÖã´Ö»ÖÖêÖ ŸÖã´Öê / ŸÖã´³Öê ŸÖã´Öê´ÖÖ−Öê / ŸÖã´³Öê´ÖÖ−Öê Þǘ Þǘ£Þᝠ†Ö¯ÖÖ (†Ö¤ü¸üÖ£Öԍú) †Ö¯Ö †Ö¯ÖÖ´ÖÖ−Öê †Ö¯Ö»ÖÖêÖ †−µÖ ¯Öã¹ýÂÖ ˆ‹¡ (‹ú¾Ö“Ö−Ö) ᪠¡«Ü¡ (²ÖÆãü¾Ö“Ö−Ö) µÖÆü/¾ÖÆü ÃÖê ᪂”Þ ÃÖê´ÖÖ−Öê ¾ÖÆü ÃÖꇙüÖ ˆ‚”Þ ‹‡™üÖ áª£ÞᝠÃÖêÖã×›Íüú µÖÆü µÖê/¾Öê (¯ÖãÓ/áÖß) ᪍ږÍß‹ ¾ÖÆü (−Ö.¯Öã. ˆ¢Ö´Ö ¯Öã¹ýÂÖ.

³ÖÖÖ¸üŸÖßµÖ ³ÖÖÂÖÖ •µÖÖê×ŸÖ : †Öê×›Íü†Ö 14 Ö‹ Æïü… ˆ¢Ö´Ö ¯Öã¹ýÂÖ ˆ‹¡ (‹ú¾Ö“Ö−Ö) á£Þ¥ ´Öê¸üÖ (¡«Ü¡) ²ÖÆãü¾Ö“Ö−Ö Þ£¥ ´ÖÖê¸ †Ö´Ö¸ü Þ££Þ¼»¥/ Æü´ÖÖ¸üÖ Æü´Ö»ÖÖêÖÖëúÖ †Ö´Ö´ÖÖ−ÖӍú¸ü/ Þ£ý£Þ¼»¥ †Ö´³Ö´ÖÖ−ÖӍú¸ü ´Ö‘µÖ´Ö ¯Öã¹ýÂÖ ˆ‹¡ (‹ú¾Ö“Ö−Ö) á™Þ¥ ŸÖê¸üÖ ŸÖÖê¸ü ™Ú£¥ ŸÖã´ÆüÖ¸üÖ ŸÖã´Ö¸ü Þǘ¼»¥ (¡«Ü¡) ²ÖÆãü¾Ö“Ö−Ö ™Ú££Þ¼»¥ ŸÖã´Ö»ÖÖêÖÖëúÖ ŸÖã´Ö´ÖÖ−ÖӍú¸ü ™Ú£ý£Þ¼»¥ ŸÖã´³Ö´ÖÖ−ÖӍú¸ü †Ö¯Ö úÖ †Ö¯ÖÖӍú¸ü Þǘ£Þ¼»¥ †Ö¯Ö»ÖÖêÖÖëúÖ †Ö¯ÖÖ´ÖÖ−ÖӍú¸ü †−µÖ ¯Öã¹ýÂÖ ˆ‹¡ (‹ú¾Ö“Ö−Ö) (¡«Ü¡) ²ÖÆãü¾Ö“Ö−Ö ™Þ¥/™Þ¼»¥/¤ýÞ¼»¥ ('ˆÃ֍úÖ'/'‡Ã֍úÖ') ᪣ޝ¼»¥ ŸÖÖü¸ü/ŸÖÓ֍ú¸ü/µÖÖӍú¸ü ÃÖê´ÖÖ−ÖӍú¸ü IV. ×−Ö´−Ö ¾ÖÖŒµÖÖêÓ ¯Ö¸ü ¬µÖÖ−Ö ¤üßו֋ … ¢ß™¥‹Ú Þª †Ó¤ü¸ü †Ö‡‹ ˆ−֍úÖ/ˆ−Ö»ÖÖêÖÖëúÖ .

{ÉÉ`ö 1 15 ׳ָ֟üãú †ÖÃÖ ¡Þ«Þ¥‹Ú ¤Þ ²ÖÖÆü¸ü •ÖÖ†Öê ²ÖÖÆü¸üãú •ÖÖ† £³ß¥‹Ú Þ¬ ´ÖÓפü¸ü “Ö»ÖÖê ´ÖÓפü¸üúãú “ÖÖ»Ö ¬Þ‚á¡ñ¥à‹Ú Þª »ÖÖ‡²ÖÎê¸üß ´Öë †Ö†Öê »ÖÖ‡²ÖÎê¸üߍãú †ÖÃÖ á›Þ‹Þ‹Ú Þª ¤ãüúÖ−Ö ´Öë †Ö†Öê ¤üÖêúÖ−֍ãú †ÖÃÖ ˆ¯ÖµÖãÔŒŸÖ ¾ÖÖŒµÖÖêÓ êú ¸êüÖÖÓ׍úŸÖ ¿Ö²¤üÖêÓ ´Öë '‹Ú' (ãú) 'úÖê' úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ãÖÖ−Ö¾Ö֓֍ú ¿Ö²¤ü ¯Ö¸ü ²Ö»Ö ¤êü−Öê êú ×»Ö‹ ׍úµÖÖ ÖµÖÖ Æîü… ÃÖ´Ö×—Ö‹ ׍ú †Öê×›Íü†Ö úÖ '‹Ú' (ãú) 'ãú' ØÆü¤üß êú 'úÖê' •ÖîÃÖê ú´ÖԍúÖ¸üúßµÖ Æîü… ‡ÃÖ ¯ÖύúÖ¸ü †Öê×›Íü†Ö êú '‹Ú' (ãú) ¯Ö¸üÃ֐ÖÔ úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ‡ÃÖ ¯ÖÖšü ´Öë ãÖÖ−Ö¾ÖÖ“Öß ÃÖÓ²Ö¬Ö ×¤üÖÖ−Öê êú×»Ö‹ ¯ÖϵÖãŒŸÖ Æüã†Ö Æîü… V. †Öê×›Íü†Ö ´Öë ׸ü¿ŸÖê¾Ö֓֍ú ÃÖÓ–ÖÖ†ÖêÓ êú ×»Ö‹ ×−Ö´−Ö ¿Ö²¤üÖêÓ úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ׍úµÖÖ •ÖÖŸÖÖ Æîü :†Öê×›Íü†Ö ¡ÞÇÞ á¡Þ„ / £Þ ¢Þ„‘ / ÛÞá¡Þ„ £„ªÞ / £Þ„ªà ¢Þ‚Þ / ¢Þ‚ / Þ ¤êü¾Ö−Ö֐ָüß ²ÖÖ¯ÖÖ ²ÖÖêˆ ³ÖÖˆ•Ö / −Öæ†Ö²ÖÖêˆ ´ÖˆÃÖÖ / ´ÖÖˆÃÖß ³ÖÖ‡−ÖÖ / ³ÖÖ‡ / −Ö−ÖÖ ØÆüü¤üß ×¯ÖŸÖÖ•Öß ´ÖÖÑ. ´ÖÖŸÖÖ•Öß ³ÖÖ³Öß ´ÖÖîÃÖÖ / ´ÖÖîÃÖß ³ÖîµÖÖ/ ³ÖÖ‡Ô ÇÞ / Þà †¯ÖÖ / −ÖÖ−Öß ¤üߤüß .

MÉô²{É. ÇñÞà á¬Œ‹£Þ¼»¥ ‹ß×ß ¡«ß nÖùEòÉxÉnùÉ®ú : VÉÒ. ª¡Ú Çñ‹Þ¥¥ ¡«ß ×ß»»Þ „ǝîÞª. £«Þ¡ß›îÞ¦¤ý Š ¡ß¨ó¡ß›îÞ¦¤ý¥ ÇÞ•îÇڪ؋ ¡ß ×ß»»Þ Þǘ ‹ßˆ ? œîÞÇß‹Þ Þ ×Þ™ñà ? ¤üÖêúÖ−Öß : +ÉYÉÉ.{ÉÉ`ö 2 17 ÇÞ•ø ¯ÖÖšü ¡«ß á›Þ‹Þá¥ ²Ö×Æü ¤üÖêúÖ−Ö¸êü ªá¥Þ‘Þ : ™Ú£ á›Þ‹Þá¥ ‹ß ‹ß ¡«ß ª¡Ú ×ß»? 2 ÊEòiÉÉ¤É EòÒ nÖùEòÉxÉ ¨Éå ºÉ®úÉäVÉÉ : iÉÖ¨½þÉ®úÒ nÖùEòÉxÉ ¨Éå EòÉèxÉ-EòÉèxÉ ºÉÒ {ÉÖºiÉEåò ½éþ ? ÃÖ¸üÖê•ÖÖ : ŸÖã´Ö ¤üÖêúÖ−Ö¸êü ׍ú ׍ú ²Ö×Æü ÃÖ²Ö㠆הû ? á›Þ‹Þà : Þ²Þ. EòÊ´ÉiÉÉ EòÒ {ÉÖºiÉEåò. ºÉ¤É |ÉEòÉ®ú EòÒ {ÉÖºiÉEåò ½éþ* ={ÉxªÉɺÉ. ¨É½þÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ iÉlÉÉ Ê´É·ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ EòÒ {ÉÉ`ö¬ {ÉÖºiÉEåò ¦ÉÒ ½éþ* +É{É EòÉèxÉ ½éþ? +vªÉÉÊ{ÉEòÉ ªÉÉ UôÉjÉÒ? ºÉ®úÉäVÉÉ : ¨Éé +vªÉÉÊ{ÉEòÉ ½ÚÄþ* +SUôÉ. ÑÂ. EòʤÉiÉÉ ¤Éʽþ. Eò½þÉxÉÒ. ºÉ¤ÉÖ |ÉEòÉ®ú®ú ¤Éʽþ +ÊUô* ={ÉxªÉɺÉ. |ÉÉSÉÒxÉ ±ÉäJÉEòÉå EòÒ EÖòUô {ÉÖºiÉEåò ÊnùJÉÉ+Éä iÉÉä* . ‹¡ß™Þ ¡«ß. ¨É½þÉʤÉtɳýªÉ +Éä ʤɶ´ÉʤÉtɳýªÉ®ú {ÉÉ`ö¬{ÉÖºiÉEò Ê¤É +ÊUô* +É{ÉhÉ ÊEòB ? +vªÉÉÊ{ÉEòÉ xÉÉ UôÉjÉÒ ? ªá¥Þ‘Þ : £Úê ‘á˜ œîÞÇß‹Þ»»Þ Þ×Þ.

¤É³ý®úÉ¨É nùɺÉÆEò 'VÉMɨÉÉä½þxÉ ®úɨÉɪÉhÉ'. ¡¦¥Þ£ ›Þª¼» '‘á£Þ«. áÞÇÞ¦ ‹ïÇ©Ù¼» 'Ç›îÞ¡¦à' ‚™îÞ›ß ¡«Ü™ ¡«ß ×ß»»Þ ׍ú? פü†ŸÖ… á›Þ‹Þà : ᛌڐ×ß»»Þ Þ‚ Þ²Þ».¥Þ£Þ¤ý˜'.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : +ÉäÊc÷+É 18 á›áŒ‚¬»»Þ ºÉ®úÉäVÉÉ : ¨ÉÖÄ VÉhÉä +vªÉÉÊ{ÉEòÉ* +ÉSUôÉô. MÉÉä{ÉɱÉEÞò¹hÉ EòÒ {ÉtɴɱÉÒ <iªÉÉÊnù ¤É½ÖþiÉ ÊEòiÉɤÉå ½éþ* nùÉäEòÉxÉÒ : B< ºÉä{É]ä näJÉxiÉÖ* ºÉÉ®ú³ýÉ nùɺÉÆEò '¨É½þɦÉÉ®úiÉ'. ¤É±É®úÉ¨É nùÉºÉ EòÉ 'VÉMɨÉÉä½þxÉ ®úɨÉɪÉhÉ'. ÃÖê ²Ö×Æü ´ÖÖê ¯Ö֏ָêü ²Ö¢ÖÔÔ´ÖÖ−Ö −ÖÖ×ÆÑ… ºÉ®úÉäVÉÉ : iÉÖ¨É CªÉÉ EÖòUô {ÉÊjÉEòÉBÄ xɽþÓ ®úJÉiÉä? +ÉVÉEò±É iÉÉä ºÉ¦ÉÒ ±ÉÉäMÉ {ÉÊjÉEòÉBÄ {ÉgøxÉÉ {ɺÉÆnù Eò®úiÉä ½éþ* iÉÖ¨½þÉ®äú {ÉÉºÉ EòÉèxÉ-EòÉèxÉ ºÉÒ {ÉÊjÉEòÉBÄ ½éþ ? ªá¥Þ‘Þ : ™Úᣠ‹'˜ ‹ß×ß Ç™ñß‹Þ ¥ŒÚ? Þ‘ߋެߙ ª£áªØ Ç™ñß‹Þ Ç—Íß¡Þ‹Ú ¢¬ÇށޝØß»»Þ ™Ú£ Çތᥠ‹'˜ ‹'˜ Ç™ñß‹Þ ª¡Ú ×ß ? ÃÖ¸üÖê•ÖÖ : ŸÖã´Öê ú'Ö ׍ú×”û ¯Öס֍úÖ nÖùEòÉxÉnùÉ®ú : ¨Éé Eäò´É±É +ÉäÊc÷+É {ÉÊjÉEòÉ 'xɴɦÉÉ®úiÉ' +Éè®ú '›üüMÉ®ú' . ´É½þ ÊEòiÉÉ¤É ¨Éä®äú {ÉÉºÉ +¦ÉÒ xɽþÓ ½èþ* á›Þ‹Þà : ˆ‚ áªáÇ” ᛌØÜ»»Þ ªÞ¥¦Þ ›Þª¼» '£«Þ¢Þ¥™'. |ÉÉSÉÒxÉ ±ÉäJÉEò¨ÉÉxÉÆEò®ú ÊEòÊUô ¤Éʽþ nùäùJÉä<±É* nÖùEòÉxÉnùÉ®ú : =ºÉ iÉ®ú¡ò näùÊJÉB* ºÉÉ®ú±ÉÉ nùÉºÉ EòÉ '¨É½þɦÉÉ®úiÉ'. MÉÉä{Éɳý EÞò¹hÉÆEò '{ÉtɴɳýÒ' <iªÉÉÊnù ¤É½ÖþiÉ ¤Éʽþ +ÊUô* ºÉ®úÉäVÉÉ : VÉMÉzÉÉlÉ nùÉºÉ EòÉ ¦ÉÉMÉ´ÉiÉ ½èþ CªÉÉ? nùÒÊVÉB iÉÉä* ªá¥Þ‘Þ : ‘÷Þš ›Þª¼» '¢Þ¡™' ×ß ‹ß ? ›ß™»»Þ ÃÖ¸üÖê•ÖÖ : •ÖÖ®ÖÖ£Ö ¤üÖÃÖӍú '³Ö֐ֲ֟Ö' †×”û nÖùEòÉxÉnùÉ®ú : näùJÉiÉÉ ½ÖÄþ* xɽþÓ VÉÒ. ᪠¡«ß á£Þ Çތᥠ¡±í£Þ Þ«ßê»»Þ ¤üÖêúÖ−Öß : ¤üêüÖã×”û… −ÖÖ‡ †Ö–ÖÖ.

JÉ®úÒnùiÉä xɽþÓ* <ºÉʱÉB ¨Éé +ÊvÉEò {ÉÊjÉEòÉBÄ xɽþÓ ®úJÉiÉÉ* á›Þ‹Þà : £Úê á‹¡¦ Š–ÍßÞ Ç™ñß‹Þ '¡¢Þ¥™' Þ„ '–¥' ¥áŒ»»Þ ™Þ' ×–ÍÞ ‚ä¥Þ‘à '”ñޝìªá¬ªì' ˆ¡ä '‚˜Ø߁ޝì áÇÞˆ”ñà' £œî á£Þ á›Þ‹Þá¥ ×ß»»Þ Þ‘ß‹Þ¬ß á¬Þ‹£Þᝠá›Þ‹Þá¥ «ßê Ç™ñß‹Þ Ç—ÍØß»»Þ ‹ß˜Øß Þ«ßê»»Þ á™˜Ú £Úê ᡨà Ç™ñß‹Þ ¥áŒÞ»»Þ ¤üÖêúÖ−Öß : ´ÖãÑ êú¾Ö³ý †Öê×›Íü†Ö ¯Öס֍úÖ 'xɤɦÉÉ®úiÉ' †Öˆü '›üMÉ®ú' ¸üÖê… ŸÖÖ' ”û›ÍüÖ '‡ÓÖÏÖ•Öß ™ÒüÖÓûÖê¿Ö−Ö' ‹²ÖÓ '‡Ó×›Íü†Ö−ÖË ¯ÖÖê‹™Òüß' ´ÖÖê ¤ü֍ê úÖ−Ö¸êü †×”û… †Öו֍úÖ×»Ö »ÖÖêú´ÖÖ−Öê ¤üÖêúÖ−Ö¸êü ØÆü ¯Öס֍úÖ ¯ÖœÍüÓןÖ. Þ„ ºÉ®úÉäVÉÉ : ¨ÉÖZÉä ¨É±ÉªÉɳý¨É EòÒ ÊEòiÉÉ¤É . ׍úÖÓÛŸÖ −ÖÖ×ÆÑ… ŸÖêÖã ´ÖãÑ ²Öê¿Öß ¯Öס֍úÖ ¸üÖê−ÖÖ… ªá¥Þ‘Þ : Ú¡Þ› ¡«ß ‹'˜ ˆ‚•ß ×ß ? ºÉ®úÉäVÉÉ : CªÉÉ ªÉ½þÉÄ +xÉÖ´ÉÉÊnùiÉ {ÉÖºiÉE ½èþ ? nÖùEòÉxÉnùÉ®ú : +É{É EòÉä ÊEòºÉ ¦ÉɹÉÉ EòÒ +xÉÖ´ÉÉÊnùiÉ {ÉÖºiÉEåò SÉÉʽþB ? ¨Éä®äú {ÉÉºÉ ¤ÉÆMɱÉÉ +Éè®ú +ºÉʨɪÉÉ ¦ÉɹÉÉ+Éå EòÒ +xÉÖ´ÉÉÊnùiÉ {ÉÖºiÉEåò ½éþ* ÃÖ¸üÖê•ÖÖú : †−Öã²ÖÖ¤ü ²Ö×Æü úú'Ö ‹‡×šü †×”û ? á›Þ‹Þà : Þǘ¼»¥ á‹„ê ¢ÞÇ©Þ¥ Ú¡Þ› ¡«ß ›¥‹Þ¥? á£Þ Çތᥠ¡ä¦Þ.{ÉÉ`ö 2 19 ¸üÖã−Ö? †Öו֍úÖ×»ÖŸÖ ÃÖ´ÖßÖê ¯Öס֍úÖ ¯ÖלÍü²Ö֍ãú ³Ö»Ö ¯ÖÖ†ÖÓÛŸÖ… ŸÖã´Ö ¯Ö֏ָêü ú'Ö ú'Ö ¯Öס֍úÖ ÃÖ²Ö㠆הû ? ®úJÉiÉÉ ½ÚÄþ* <xÉEäò +ÊiÉÊ®úHò +ÆOÉäWÉÒ ']ÅõÉƺ±Éä¶ÉxÉ +Éè®ú '<ÆÊb÷ªÉÉxÉ {ÉÉä<]ÅõÒ' ¨Éä®úÒ nÚùEòÉxÉ ¨Éå ½éþ* +ÉVÉEò±É iÉÉä ±ÉÉäMÉ nÚùEòÉxÉ ¨Éå ½þÒ {ÉÊjÉEòÉ {ÉgøiÉä ½éþ.

¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : +ÉäÊc÷+É 20 ª£à¤ýÞ ¢ÞÇ©Þ¥ Ú¡Þ› ¡«ß ×ß»»Þ ¤üÖêúÖ−Öß : †Ö¯ÖÖӍú¸ü êúˆÑ ³ÖÖÂÖÖ¸ü †−Öã²ÖÖ¤ü ²Ö×Æü ¤ü¸üúÖ¸ü ? ´ÖÖê ¯Ö֏ָêü ²ÖӐֳýÖ †Öˆ †ÃÖ´ÖßµÖÖ ³ÖÖÂÖÖ¸ü †−Öã²ÖÖ¤ü ²Ö×Æü †×”û… ªá¥Þ‘Þ : á£Þ¥ £¬¤ýÞ¦£ì ¡«ß ›¥‹Þ¥»»Þ ÃÖ¸üÖê•ÖÖ : ´ÖÖê¸ü ´Ö»ÖµÖÖôû´ÖË ²Ö×Æü ¤ü¸üúÖ¸ü… SÉÉʽþB* nÖùEòÉxÉnùÉ®ú : iÉÉä CªÉÉ +É{É ¨É±ÉªÉÉʳý ½éþ ? ºÉ®úÉäVÉÉ : xɽþÓ. á£Þ¥ £Þ™ï¢ÞÇ©Þ ‹÷–Í Þ ‹ßØÜ £Úê £¬¤ýÞ¦£ ¢ÞÇ©Þ ‘Þᘻ»Þ ÃÖ¸üÖê•ÖÖ : −ÖÖ‡Ñ. ¨Éä®úÒ ¨ÉÉiÉÞ¦ÉɹÉÉ EòzÉc÷ ½èþ* {É®ÆúiÉÖ ¨Éé ¨É±ÉªÉɳý¨É ¦ÉɹÉÉ VÉÉxÉiÉÒ ½ÖÄþ* á›Þ‹Þà : Þǘ ‹'˜ á™á¡ £¬¤ýÞ¦à? ¤üÖêúÖ−Öß : †Ö¯ÖÖ ú'Ö ŸÖê²Öê ´Ö»ÖµÖÖôûß? ªá¥Þ‘Þ : Þ‚ê. ´ÖÖê¸ü ´ÖÖŸÖé³ÖÖÂÖÖ ú®Ö›Íü… ׍ú−ŸÖã ´ÖãÑ ´Ö»ÖµÖÖôû´ÖË ³ÖÖÂÖÖ •Ö֝Öê… á›Þ‹Þà : ˆá¡ ™ á£Þ Çތᥠ£¬¤ýÞ¦£ ¢ÞÇ©Þ¥ Ú¡Þ› ¡«ßÚ–Íß‹ Þ«ßê»»Þ ˆ‚ ¡«ß”ß á›ŒØÜ»»Þ ¥¡à³ñÞš •Þ‹Ú¥¼» "à™Þæà" ¡«ß¥ Š–ÍßÞ Ú¡Þ›»»Þ ¤üÖêúÖ−Öß : ‹²Öê ŸÖ ´ÖÖê ¯Ö֏ָêü ´Ö»ÖµÖÖôû´Ö ³ÖÖÂÖÖ¸ü †−Öã²ÖÖ¤ü ²Ö×ÆüÖã×›Íüú −ÖÖ×ÆüÑ… ‹‡ ²Ö×Æü×™ü ¤êüÖÓŸÖã… ¸ü²Öß−¦ü−ÖÖ£Ö šü֍ãú¸Óüú 'ÖߟÖÖÓ•Ö³ýßü' ²Ö×Æü¸ü †Öê×›Íü†Ö †−Öã²ÖÖ¤ü… nÖùEòÉxÉnùÉ®ú : <ºÉ ºÉ¨ÉªÉ iÉÉä ¨Éä®äú {ÉÉºÉ ¨É±ÉªÉɳý¨É ¦ÉɹÉÉ EòÒ +xÉÖ´ÉÉÊnùiÉ {ÉÖºiÉEåò xɽþÓ ½éþ* ªÉ½þ ÊEòiÉÉ¤É näùÊJÉB* ®ú´ÉÓpùùxÉÉlÉ `öÉEÖò®ú EòÒ 'MÉÒiÉÉÆVÉʱÉ' EòÉ +ÉäÊc÷+É +xÉÖ´ÉÉnù ½èþ* ºÉ®úÉäVÉÉ : `öÒEò ½èþ* ¨Éé +¦ÉÒ ªÉ½þ ÊEòiÉÉ¤É ±ÉäiÉÒ ½ÚÄþ* ¨ÉÖZÉä <ºÉ ¨É½þÒxÉä EòÉ BEò '›üMÉ®ú' {ÉÊjÉEòÉ nùÉä* .

{ÉÉ`ö 2 21 ªá¥Þ‘Þ : •ß‹ ×ß»»Þ £ê Ú ¡±í£Þ ˆ‚ ¡«ß”ß „×ß»»Þ £á™ ˆ £Þª¥ áÞ”߈ "–¥" Ç™ñß‹Þ ›ß»»Þ ÃÖ¸üÖê•ÖÖ : ךüú †×”û… ´ÖãÑ ²Ö¢ÖÔ´ÖÖ−Ö ‹‡ ²Ö×Æü×™ü −ֈהû… ´ÖŸÖê ‹ ´ÖÖÃÖ¸ü ÖÖê×™üü‹ '›üÖ¸ü' ¯Öס֍úÖ ×¤ü†… ¿Ö²¤üÖ£ÖÔ †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü ¤êü¾Ö−Ö֐ָüß ×ÆüÓ¤üß †£ÖÔ á›Þ‹Þ ‹ß ‹ß ¡«ß ª¡Ú ×ß Þ²Þ ª¡ÚÇñ‹Þ¥¥ „ǝîÞª Ñ ‹¡ß™Þ £«Þ¡ß›îÞ¦¤ý ¡ß¨ó¡ß›îÞ¦¤ý ÇÞ•î Çڪ؋ ÇñÞà á¬Œ‹ £Þ¼»¥ nùÉäEòÉxÉ ÊEò ÊEò ¤Éʽþ ºÉ¤ÉÖ +ÊUô +ÉYÉÉ ºÉ¤ÉÖ|ÉEòÉ®ú®ú ={ÉxªÉÉºÉ Mɲ{É EòʤÉiÉÉ ¨É½þÉʤÉtɳýªÉ ʤɶ´ÉʤÉtɳýªÉ {ÉÉ`ö¬ {ÉÖºiÉEò |ÉÉSÉÒxÉ ±ÉäJÉEò ¨ÉÉxÉÆEò®ú nÚùEòÉxÉ EòÉèxÉ-EòÉèxÉ ºÉÒ ÊEòiÉÉ¤É ºÉ¤É EòÉ/EòÒ/Eäò ½èþ. ¨Éå/{ÉÉºÉ ½èþ VÉÒ ºÉ¤É |ÉEòÉ®ú EòÉ ={ÉxªÉÉºÉ Eò½þÉxÉÒ EòÊ´ÉiÉÉ ¨É½þÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ Ê´É¶´ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ {ÉÉ`ö¬ {ÉÖºiÉEò |ÉÉSÉÒxÉ ±ÉäJÉEò ¤É½Öþ´ÉSÉxÉ {É®úºÉMÉÇ .

¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : +ÉäÊc÷+É 22 á›áŒ‚¬ áªÇá” ‘á£Þ« ¥Þ£Þ¤ý˜ áÞÇÞ¦ ‹ïÇ©Ù näùJÉä<±É ºÉä{É]äõ VÉMɨÉÉä½þxÉ ®úɨÉɪÉhÉ MÉÉä{Éɳý EÞò¹hÉ Ç›îÞ¡¦à ‚™îÞ›ß ¡«Ü™ {ÉtɤɳýÒ <iªÉÉÊnù ¤É½ÖiÉ ‘÷Þš ›Þª VÉMÉzÉÉlÉ nùÉºÉ ¢Þ¡™ ¦ÉÉMɤÉiÉ á›ŒÚ×ß Çތᥠ¡±í£Þ Þ«ßê ‹'˜ Ç™ñß‹Þ ¥ŒÚ Þ‘ß‹Þ¬ß ª£áªØ Ç—Íß¡Þ‹Ú ¢¬ÇށޝØß á‹¡¦ Þ„ ¥áŒ ™Þ' ×–ÍÞ näùJÉÖÊUô {ÉÉJÉ®äú ¤ÉkÉǨÉÉxÉ xÉÉ˽þÄ Eò'hÉ {ÉÊjÉEòÉ ®úJÉÖxÉ +ÉÊVÉEòÉ汃 ºÉ¨ÉºiÉä {ÉÊgø¤ÉÉEÖò ¦É±É {ÉÉ+ÉÆÎiÉ Eäò¤É³ý +É= ®úJÉä iÉÉ' Uôc÷É ÊnùJÉÉ+Éä iÉÉä =ºÉ iÉ®ú¡ò VÉMɨÉÉä½þxÉ ®úɨÉɪÉhÉ MÉÉä{ÉÉ±É EÞò¹hÉ (BEò +ÉäÊc÷+É EòÊ´É EòÉ xÉɨÉ) {ÉtɴɱÉÒ <iªÉÉÊnù ¤É½ÖþiÉ VÉMÉzÉÉlÉ nùÉºÉ (+ÉäÊc÷¶ÉÉ Eäò BEò |ÉʺÉrù EòÊ´É) ¦ÉÉMÉ´ÉiÉ (BEò ¦ÉÊHò OÉÆlÉ) näùJÉiÉÉ/iÉÒ ½ÚÄþ {ÉÉºÉ +¦ÉÒ xɽþÓ/xÉ CªÉÉ {ÉÊjÉEòÉ xɽþÓ ®úJÉiÉä ? +ÉVÉEò±É ºÉ¦ÉÒ {ÉgøxÉä Eäò ʱÉB {ɺÉÆnù Eò®úiÉä ½éþ* Eäò´É±É +Éè®ú ®úJÉiÉÉ ½ÚÄþ * <xÉEäò +ÊiÉÊ®úHò .

{ÉÉ`ö 2 23 £œî ¥á« ˆ‚•ß ¡ªß ¡ªß¡Þ Ǘ͝Øß Ç—Íß¡Þ ‹ß˜Øß ‹ß˜ß¡Þ á™˜Ú á¡¨à Ú¡Þ› á‹„ê ¢ÞÇ©Þ ›¥‹Þ¥ ¡ä¦Þ ª£à¤ýÞ £¬¤ýÞ¦£ì á™á¡ ¨ÉvªÉÆ ®ú½äþ B<Ê`ö ¤É漃 ¤ÉʺɤÉÉ {ÉgøÆÎiÉ {ÉÊgø¤ÉÉ ÊEòhÉÆÊiÉ ÊEòÊhɤÉÉ iÉähÉÖ ¤Éä¶ÉÒ +xÉÖ¤ÉÉnù Eäò=Ä ¦ÉɹÉÉ nù®úEòÉ®ú ¤ÉÆMɳýÉ +ºÉ¨ÉÒªÉÉ ¨É±ÉªÉɳý¨É ¦ÉÒ ®ú½þiÉä ªÉ½þÉÄ ¤Éè`öxÉÉú ¤Éè`ö {ÉgøiÉä ½éþ {ÉgøxÉÉ JÉ®úÒnùiÉä ½éþ JÉ®úÒnùxÉÉ <ºÉʱÉB ¤É½ÖþiÉ +xÉÖ´ÉÉnù EòÉèxÉ ºÉÒ ¦ÉɹÉÉ SÉÉʽþB ¤ÉÆMɱÉÉ +ºÉʨɪÉÉ ¨É±ÉªÉɳý¨É iÉä¤Éä iÉÉä CªÉÉ †³µÖÖÃÖ I. −Öß“Öê פü‹ Ö‹ ¾ÖÖŒµÖ ¤üÖêÆü¸üÖ‡‹… 1) ™Ú£ á›Þ‹Þá¥ ‹ß ‹ß ¡«ß ª¡Ú ×ß? ŸÖã´Ö ¤üÖêúÖ−Ö¸êü ׍ú ׍ú ²Ö×Æü ÃÖ²Ö㠆הû ? 2) ª¡Ú Çñ‹Þ¥¥ ¡«ß ×ß»»Þ ÃÖ²Öã ¯ÖύúÖ¸ü¸ü ²Ö×Æü †×”û… 3) ÇñÞà á¬Œ‹£Þ¼»¥ ¡«ß á›áŒ‚¬»»Þ .

¾ÖÖŒµÖÖë ´Öë ¸êüÖÖÓ׍úŸÖ ¿Ö²¤üÖë êú ãÖÖ−Ö ¯Ö¸ü פü‹ Ö‹ ¿Ö²¤üÖë úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ú¸ü ¾ÖÖŒµÖ ²Ö−ÖÖ‡‹… ™Ú£ á›Þ‹Þá¥ ‹ß ¡«ß ×ß ? 2. ˆ•Þᥠ„ǝîÞª ¡«ß ×ß… ŸÖã´Ö ¤üÖêúÖ−Ö¸êü ׍ú ²Ö×Æü †×”û ? ‹šüÖ¸êü ˆ¯Ö−µÖÖÃÖ ²Ö×Æü †×”û… ‹ß ‹ß Ñ ¡«ß ׍ú ׍ú Ö»¯Ö ²Ö×Æü á‹„ê êúˆÑ ‹¡ß™Þ ¡«ß úײ֟ÖÖ ²Ö×Æü ‹'˜ ú'Ö ‹Þ¡î úÖ²µÖ Ç™ñß‹Þ ¯Öס֍úÖ Þ”‹ −ÖÖ™üú . 1.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : +ÉäÊc÷+É 24 ¯ÖÏÖ“Öß−Ö »ÖêÖú´ÖÖ−ÖӍú¸ü ²Ö×Æü ¤êüÖꇻօ 4) ‘÷Þš ›Þª¼» "¢Þ¡™" ×ß ‹ß? •ÖÖ®ÖÖ£Ö ¤üÖÃÖӍú ‘³Ö֐ֲ֟֒ †×”û ׍ú ? 5) ™Úᣠ‹'˜ ‹ß×ß Ç™ñß‹Þ ¥ŒÚ? ŸÖã´Öê ú'Ö ׍ú×”û ¯Öס֍úÖ ¸üÖã−Ö ? 6) £Úê á‹¡¦ Š–ÍßÞ Ç™ñß‹Þ "¡¢Þ¥™" Þ„ "–¥" ¥áŒ»»Þ ´ÖãÑ êú²Öôû †Öê×›Íü†Ö ¯Öס֍úÖ ‘−Ö²Ö³ÖÖ¸üŸÖ’ †Öˆ ‘b÷Ö¸ü’ ¸üÖê… 7) á™˜Ú £Úê ᡨà Ç™ñß‹Þ ¥áŒÞ»»Þ ŸÖêÖã ´ÖãÑ ²Öê¿Öß ¯Öס֍úÖ ¸üÖê−ÖÖ… 8) Þǘ¼»¥ á‹„ê ¢ÞÇ©Þ¥ Ú¡Þ› ¡«ß ›¥‹Þ¥ ? †Ö¯ÖÖӍú¸ü úêˆÑ ³ÖÖÂÖÖ¸ü †−Öã²ÖÖ¤ü ²Ö×Æü ¤ü¸üúÖ¸ü ? 9) £Úê ¡±í£Þ ˆ‚ ¡«ß”ß‹Ú „×ß»»Þ ´ÖãÑ ²Ö¢ÖÔ´ÖÖ−Ö ‹‡ ²Ö×Æü×™üãú −ֈהû… II.

{ÉÉ`ö 2 3) 25 á£Þ Çތᥠ¡«ß Þ«ßê… ´ÖÖê ¯Ö֏ָêü ²Ö×Æü −ÖÖ×ÆÑ… 4) ÇÚ¥Ú˜Þ ¡«ß ¢ß™á¥ ᛌØÜ £«Þ¢Þ¥™… ¯Öã¹ýÖÖ ²Ö×Æü ׳ָ֟êü ¤êüÖÓŸÖã ´ÖÆüÖ³ÖÖ¸üŸÖ… ‹ß×ß ¡«ß ¥Þ£Þ¤ý˜ ׍ú×”û ²Ö×Æü Š–ÍßÞ ¡«ß ¸üÖ´ÖÖµÖÖ Ç›îÞ¡¦à †Öê×›Íü†Ö ²Ö×Æü Ú¡Þ› ¡«ß ¯ÖªÖ²Öôûß ¢Þ¡™ †−Öã²ÖÖ¤ü ²Ö×Æü ¡«Ü™ ¡«ß ³ÖÖÖ²ÖŸÖ à™ÞÃÂ¦à ²ÖÆãüŸÖ ²Ö×Æü Ñ ¡«ß ÖߟÖÖÓ•Öôûßû „ǝîÞª Öó¯Ö ²Ö×Æü ˆ¯Ö−µÖÖÃÖ 5) £ê Ú „×ß 6) ´ÖãÑ −ֈהû… ´ÖÖê¸ü ´ÖÖŸÖé³ÖÖÂÖÖ ú®Ö›Íü… ¤Þ„×ß á™Þ¥ •Öֈהû ŸÖÖê¸ü ¯ÖœÍåü×”û ŸÖÖӍú¸ü ¤êüÖã×”û †Ö¯ÖÖӍú¸ü Öֈהû ÃÖê´ÖÖ−ÖӍú¸ü ׍úÖã×”û †Ö´Ö´ÖÖ−ÖӍú¸ü Ǘڐ×ß ™Þ¼»¥ ᛌڐ×ß Þǘ¼»¥ ŒÞ„×ß áª£Þ¼»¥ Þ££Þ¼»¥ ‹ß˜Ú×ß 7. á£Þ¥ £Þ™ï¢ÞÇ©Þ ‹÷–Í»»Þ ª£áªØ Ç™ñß‹Þ Ç—ÍØß»»Þ ÃÖ´ÖßÖêê ¯Öס֍úÖ ¯ÖœÍüÓÛŸÖ Þ ¡«ß 8. ᪣Þᝠ‹ß˜Øß Þ«ßê»»Þ ÃÖê´ÖÖ−Öê ׍úÖÓÛŸÖ −ÖÖ×ÆüÑ Þ ßØß .

ˆ¤üÖüÆü¸üÖ êú †−ÖãÃÖÖ¸ü úÖêšüú ´Öë פü‹ Ö‹ ¿Ö²¤üÖë ÃÖê ¾ÖÖŒµÖÖë úÖ ×¾ÖßÖÖ¸ü úßו֋… ˆ¤üÖÆü¸üÖ : á£Þ¥ ›¥‹Þ¥ (Ú¡Þ› ¡«ß)»»Þ ´ÖÖê¸ü ¤ü¸üúÖ¸ü (†−Öã²ÖÖ¤ü ²Ö×Æü)… á£Þ¥ Ú¡Þ› ¡«ß ›¥‹Þ¥»»Þ ´ÖÖê¸ü †−Öã²ÖÖ¤ü ²Ö×Æü ¤ü¸üúÖ¸ü… . £Úê £¬¤ýÞ¦£ì ¢ÞÇ©Þ ‘Þᘻ»Þ »ÖêÖÓÛŸÖ ¤üêüÖÓÛŸÖ Ñ ¡«ß Öó¯Ö ²Ö×Æü ×−Ö†ÓÛŸÖ áŒÞ‘Øß ÖÖê•ÖÓ×ŸÖ ´ÖãÑ ´Ö»ÖµÖÖôÍû´ÖË ³ÖÖÂÖÖ •Ö֝Öê… ¡ä¦Þ ²ÖӐÖôûÖ Š–ÍßÞ †Öê×›Íü†Ö ª£à¤ýÞ †ÃÖ´ÖßµÖÖ ‹Þ¨õß¥à úÖÛ¿´Ö¸üß Ú‘¥Þ™ß Öã•Ö¸üÖ×ŸÖ ™Þ£ß¬ ŸÖÖ×´Ö»Ö á™¬ÚÚ ŸÖê»ÖãÖã III.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : +ÉäÊc÷+É 26 ²Ö×Æü ÇÞ•î Çڪ؋ ¯ÖÖšü¶ ¯Öãß֍ú Ú¡Þ› ¡«ß †−Öã²ÖÖ¤ü ²Ö×Æü ‹¡ß™Þ ¡«ß Ǘ͝Øß ¯ÖœÍüÓÛŸÖ á¬ŒØß á›ŒØß úײ֟ÖÖ ²Ö×Æü 9.

{ÉÉ`ö 2 27 1. ™Þ¼»¥ ›¥‹Þ¥ (Ú¡Þ› ¡«ß)»»Þ ŸÖÖӍú¸ü ¤ü¸üúÖ¸ü (†−Öã²ÖÖ¤ü ²Ö×Æü)… Þ£¥ ›¥‹Þ¥ (à™Þæà)»»Þ †Ö´Ö¸ü ¤ü¸üúÖ¸ü (ÖߟÖÖÓ•Öôûß)… ˆ¤üÖÆü¸üÖ êú †−ÖãÃÖÖ¸ü פü‹ Ö‹ ¾ÖÖŒµÖÖë êú ¯ÖÏ¿−Ö¾Ö֓֍ú ¾ÖÖŒµÖ ¾Ö−ÖÖ‡‹ … ˆ¤üÖÆü¸üÖ : á›Þ‹Þá¥ ¡«ß ×ß»»Þ ¤üÖêúÖ−Ö¸êü ²Ö×Æü †×”û… á›Þ‹Þá¥ ¡«ß ×ß ‹ß? ¤üÖêúÖ−Ö¸êü ²Ö×Æü †×”û ׍ú ? 1. úÖêšüú ´Öë פü‹ Ö‹ ØÆü¤üß ¿Ö²¤üÖêÓ êú ÃÖ´ÖÖ−ÖÖ£Öԍú †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤üÖêÓ úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ú¸ü ¾ÖÖŒµÖ ¯Öæ¸êü úßו֋ … 1. IV. ¥¡à³ñÞš¼» 'à™Þæà' ¡«ß ×ß»»Þ ¸ü²Öà¦ü−ÖÖ£ÖӍú 'ÖߟÖÖÓ•Öôûß' ²Ö×Æü †×”û… 5. Þǘ¼»¥ ›¥‹Þ¥ (Ñ ¡«ß)»»Þ †Ö¯ÖÖӍú¸ü ¤ü¸üúÖ¸ü (Öó¯Ö ²Ö×Æü)… 3. 5. á£Þ¥ Ô¥ ×ß»»Þ ´ÖÖê¸ü ‘Ö¸ü †×”û… 2. á›Þ‹Þá¥ _________ ¡«ß ×ß »»Þ (ÃÖ²Ö ¯ÖύúÖ¸ü êú) ¤üÖêúÖ−Ö¸êü ²Ö×Æü †×”û… . ™Ú£¥ ›¥‹Þ¥ (‹¡ß™Þ ¡«ß)»»Þ ŸÖã´Ö¸ü ¤ü¸üúÖü¸ü (úײ֟ÖÖ ²Ö×Æü)… 2. á›Þ‹Þá¥ Ç¡«ß ×ß»»Þ ¤üÖêúÖ−Ö¸êü Ö¯Ö²Ö×Æü †×”û… 4. ᪣ޝ¼»¥ ›¥‹Þ¥ (¥Þ£Þ¤ý˜ ¡«ß)»»Þ ÃÖê´ÖÖ−ÖӍú¸ü ¤ü¸üúÖ¸ü (¸üÖ´ÖÖµÖÖ ²Ö×Æü)… 4. Çñ«¥Þ‘¼» ¢ÞÇ©Þá‹ÞÇ© ×ß»»Þ ¯ÖÏÆü¸üÖ•ÖӍú '³ÖÖÂÖ֍úÖêÂÖ' †×”û… V. ¡«ßᥠ‹¡ß™Þ ×ß»»Þ ²Ö×Æü¸êü úײ֟ÖÖ †×”û… 3.

£Úê Ç ¡«ß Çá—Í»»Þ 2. 2. 5. פü†) Þ £Úê ¡«ß”ß‹Ú ________ („×ß. ×−Ö†) Þ . ›ß)»»Þ ŸÖã´Öê †−Öêú ú¤üÓ²Ö (פü†ÓŸÖã. ´ÖãÑ ¯Öס֍úÖ ×úÖê… 5. úÖêšüú ´Öë פü‹ Ö‹ ¿Ö²¤üÖêÓ ´Öë ÃÖê ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ¿Ö²¤ü “Öã−֍ú¸ü ¾ÖÖŒµÖ ¯Öã¸ê úßו֋ … 1. á£Þ á›Þ‹Þá¥ Ç™ñß‹Þ ¥á«»»Þ £Úê ¢Þ¡™ ¡«ß ‹ßᘻ»Þ ´ÖãÑ ³ÖÖÖ²ÖŸÖ ²Ö×Æü ׍úÖê… £Úê áªÇá” ¡«ß á›áŒ»»Þ ´ÖãÑ ÃÖê¯Ö™êü ²Ö×Æü ¤êüÖê… VII. ™Úᣠá‹ ‹›£ó ______ (›ßØÜ. ß) Þ ´ÖãÑ ²Ö×Æü×™üãú (−ֈהû. 3. ´ÖãÑ Ö¯Ö ²Ö×Æü ¯ÖœÍêü … ´ÖÖê ¤üÖêúÖ−Ö¸êü ¯Öס֍úÖ ¸üÆêü… £Úê Ç™ñß‹Þ ‹ßᘻ»Þ 4. ÇÞ•î Çڪ؋ ______ ×ß»»Þ (³Öß) ¯ÖÖšü¶ ¯Öãß֍ú 3. Þ‚ê _____ ! ᪠¡«ß Þ«ßê Þ (•Öß) −ÖÖ‡Ñ 4. ! ÃÖê ²Ö×Æü −ÖÖ×ÆÑ… '¡¢Þ¥™' _____ '–¥' ×ß»»Þ (†Öî¸ü) '−Ö²Ö³ÖÖü¸üŸÖ' '›üÖ¸ü' †×”û… ˆ˜Ú £Úê ______ Ç™ñß‹Þ ¥áŒÞ»»Þ (•µÖÖ¤üÖ) ‹Öã ´ÖãÑ VI.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : +ÉäÊc÷+É 28 2. †×”û… ¯Öס֍úÖ ¸üÖê−ÖÖ… −Öß“Öê פü‹ Ö‹ ¾ÖÖŒµÖÖë êú ×−ÖÂÖê¬Ö¾Ö֓֍úúºþ¯Ö ²Ö−ÖÖ‡‹… ˆ¤üÖÆü¸üÖ : £Úê Ú¡Þ› ¡«ß ¥áŒ»»Þ ´ÖãÑ †−Öã²ÖÖ¤ü ²Ö×Æü ¸üÖê… £Úê Ú¡Þ› ¡«ß ¥áŒÞ»»Þ ´ÖãÑ †−Öã²ÖÖ¤ü ²Ö×Æü ¸üÖê−ÖÖ… £Úê Ú¡Þ› ¡«ß ¥áŒÞ«ßê»»Þ ´ÖãÑ †−Öã²ÖÖ¤ü ²Ö×Æü ¸üÖê−ÖÖ×ÆÑ… 1.

4. 4. ´ÖÖê ¯Ö֏ָêü ¸ü²Öߦü−ÖÖ£ÖӍú 'ÖߟÖÖÓ•Öôûß' ²Ö×Æü †×”û Þ ¯ÖלÍü‹ †Öî¸ü ÃÖ´Ö×—Ö‹ ‹¡ß ª®ß ¥Þ„™¥Þ¤ý ú×²Ö ÃÖÛ““Ö ¸üÖˆŸÖ¸üÖµÖ . ‹'˜. ¯ÖœÍüÓÛŸÖ) Þ Þǘ ˆ«ß ¡«ß”ß‹Ú _______ (ᛌ. ׍ú‹. 2. ׍ú. á‹„ê á‹„ê) (êúˆÑ.{ÉÉ`ö 2 29 3. úÖêšüú ´Öë פü‹ Ö‹ ¯ÖÏ¿−Ö¾Ö֓֍ú ¿Ö²¤üÖêÓ ´Öë ÃÖê ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ¿Ö²¤ÖêÓ úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ú¸ü ¯ÖÏ¿−Ö¾Ö֓֍ú ¾ÖÖŒµÖ ²Ö−ÖÖ‡‹ü… (á‹„ê. Ǘ͝Øß)»»Þ ÃÖ´ÖßÖê ¯Öס֍úÖ (¯ÖœÍêü. ᛌßá¬) Þ †Ö¯ÖÖ ‹×Æü ²Ö×Æü×™üãú (¤êüÖ. ¤êü׏ֻÖê) Þ £á™ áÞ”߈ ¡«ß ______ (›„×ß. 5. ‹ß. ‹ßˆ. £Úê ªäԣߙñÞ»Þ ´ÖãÑ ÃÖÓ‘Ö×´Ö¡ÖÖ Þ áª ‘ᘠœîÞÇß‹Þ»»Þ ÃÖê •ÖÖê †¬µÖÖׯ֍úÖ Þ á£Þ Çތᥠ'¡¢Þ¥™' Þ„ '–¥' Ç™ñߋޣޝ ×ß»Þ ´ÖÖê ¯Ö֏ָêü '−Ö²Ö³ÖÖ¸üŸÖ' †Öˆü '›üÖ¸'ü ¯Öס֍úÖ´ÖÖ−Ö †×”û Þ á£Þ¥ ¡ä¦Þ ¢ÞÇ©Þ¥ Ú¡Þ› ¡«ß ›¥‹Þ¥ Þ ´ÖÖê¸ü ²ÖӐÖôûÖ ³ÖÖÂÖÖ¸ü †−Öã²ÖÖ¤ü ²Ö×Æü ¤ü¸üúÖ¸ü Þ «ê. פü†) Þ VIII. êúˆÑ êúˆÑ) 1. 5. á£Þ Çތᥠ¥¡à³ñÞš¼» 'à™Þæà' ¡«ß ×ß Þ ÆÑü. 3. ›ß) Þ ´ÖŸÖê ÖÖê×™ü‹ ²Ö×Æü (¤üˆ×”û. ª£áªØ Ç™ñß‹Þ _______ (Çá—Í. ú'Ö.

¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : +ÉäÊc÷+É 30 Š–ÍßÞ ¢ÞÇ©Þᥠ„÷™ ªÞ«ß™î ×ß»»Þ ª®ß ¥Þ„™¥Þ¤ý Š–Íߨޥ ‘ᘠ¡–Í ‹¡ß»»Þ †Öê×›Íü†Ö ³ÖÖÂÖÖ¸üê ˆ®ÖŸÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ †×”û… ÃÖÛ““Ö ¸üÖˆŸÖ¸üÖµÖ †Öê×›Íü¿ÖÖ¸ü •ÖÖê ²Ö›Íü úײօ ᪠ÞœÚß‹ Š–ÍßÞ ›î ‹¡ß™Þ¥ ᬌ‹»Þ ™Þ¼» ᬌލږÍß‹ ™ß ª¥¦ Š ªÚ³¥»»Þ ÃÖê †Ö¬Öã×−֍ú †Öê×›Íü†Ö Öª úײ֟ÖÖ¸ü »ÖêÖú… ŸÖÖӍú »ÖêÖ֐Öã×›Íüú †×ŸÖ ÃÖ¸üôû †Öê ÃÖãÓ¤ü¸ü… ™Þ¼» ‹¡ß™Þ Ú–Íß‹ ™ß ÇñޘϨíà»»Þ ˆá¡ £êÚ ™Þ¼»¥ áÞ”߈ ‹¡ß™Þ ¡«ß ª£ß¤ýÞ ŸÖÖӍúú úײ֟ÖÖ Öã×›Íüú †×ŸÖ ¯ÖÏ֝ÖïֿÖá… ‹²Öê ´ÖãÑ ŸÖÖӍú¸ü ÖÖê×™ü‹ úײ֟ÖÖ ²Ö×Æü †ÃÖ×´ÖµÖÖ ¢ÞÇ©ÞᥠÚ¡Þ› ‹¥Ú×ß»»Þ ™Þ¼» ‹¡ß™Þ ¡«ß Š–Íߨޥ £«Þ¡ß›îÞ¦¤ý Š ¡ß¨ó¡ß›îÞ¦¤ý¥ ³ÖÖÂÖÖ¸êü †−Öã²ÖÖ¤ü ú¹ý×”û… ŸÖÖӍú úײ֟ÖÖ ²Ö×Æü †Öê×›Íü¿ÖÖ¸ü ´ÖÆüÖײ֪ÖôûµÖ †Öê ײֿ¾Öײ֪ÖôûµÖ¸ü ú ÇÞ•î‹ñ£á¥ ×ß»»Þ ¯ÖÖšü¶Îú´Ö¸êü †×”û… ¿Ö²¤üÖ£ÖÔ †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü ¤êü¾Ö−Ö֐ָüß ×ÆÓ¤üß †£ÖÔ Š–ÍßÞ ¢ÞÇ©Þ „÷™ ªÞ«ß™î ª®ß ¥Þ„™¥Þ¤ý ¡–Í‹¡ß ÞœÚß‹ ›î ‹¡ß™Þ ™ß ª¥¦ ªÚ³¥ ᬌØß ‹¡ß™Þ Ú–Íß‹ †Öê×›Íü†Ö ³ÖÖÂÖÖ †Öê×›Íü†Ö ³ÖÖÂÖÖ ˆ®ÖŸÖ ˆ®ÖŸÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ÃÖÛ““Ö ¸üÖˆŸÖ¸üÖµÖ ÃÖÛ““Ö ¸üÖˆŸÖ¸üÖµÖ (‹ú ú×¾Ö úÖ −ÖÖ´Ö) ²Ö›Íüú×²Ö ²Ö›ÍüÖ ú×¾Ö †Ö¬Öã×−֍ú †Ö¬Öã×−֍ú Öªúײ֟ÖÖ Öªú×¾ÖŸÖÖ †×ŸÖ •µÖÖ¤üÖ ÃÖ¸üôû ÃÖ¸ü»Ö ÃÖãÓ¤ü¸ü ÃÖãÓ¤ü¸ü »ÖêÖÓ×ŸÖ ×»ÖÖŸÖê Æïü úײ֟ÖÖ Öã×›Íüú ú×¾ÖŸÖÖ‹Ñ .

{ÉÉ`ö 2 31 ÇñޘϨíà ˆá¡ ÇÞ•î‹ñ£á¥ ¯ÖÏ֝ÖïֿÖá ´Ö´ÖÔïֿÖá ‹²Öê †²Ö ¯ÖÖšü¶Îú´Ö¸üêü ¯ÖÖšü¶Îú´Ö ´Öë †³µÖÖÃÖ I. ™Þ¼» ‹¡ß™Þ á‹„ê ÇÞ•î‹ñ£á¥ ×ß? ŸÖÖӍú úײ֟ÖÖ êúˆÑ ¯ÖÖšü¶Îú´Ö¸êü †×”û ? II. Š–ÍßÞ ¢ÞÇ©Þᥠ‹'˜ ×ß»»Þ †Öê×›Íü†Ö ³ÖÖÂÖÖ¸êü ú'Ö †×”û ? 2. ™Þ¼» ‹¡ß™ÞÚ–Íß‹ ‹ßÇ¥ß ? ŸÖÖӍú úײ֟Ö֐Öã×›Íüú ׍ú¯Ö׸ü ? 5. −Öß“Öê ‘ú’ ×¾Ö³ÖÖÖ ´Öë פü‹ Ö‹ ¿Ö²¤üÖë êú ÃÖÖ£Ö ‘Ö’ ×¾Ö³ÖÖÖ êú ¿Ö²¤üÖë úÖ ÃÖÆüß ×´Ö»ÖÖ−Ö ú¸ü ¾ÖÖŒµÖÖÓ¿Ö ²Ö−ÖÖ‡‹… 'ú' 'Ö' Š–Íߨޥ ÇÞ•î‹ñ£ †Öê×›Íü¿ÖÖ¸ü ¯ÖÖšü¶Îú´Ö †ÃÖ´ÖßµÖÖ úײ֟Ö֐Öã×›Íüú †×ŸÖ ÃÖ¸üôû ³ÖÖÂÖÖ ª£à¤ýÞ ™ß ª¥¦ ‹¡ß™ÞÚ–Íß‹ ¢ÞÇ©Þ ÇñޘϨíà ‹¡ß™Þ ¯ÖÏ֝ÖïֿÖá úײ֟ÖÖ . ª®ß ¥Þ„™¥Þ¤ý ‹ßˆ ? ÃÖÛ““Ö ¸üÖˆŸÖ¸üÖµÖ ×ú‹ ? 3. ª®ß ¥Þ„™¥Þ¤ý ‹ßÇ¥ß ‹¡ß™Þ ᬌØß ? ÃÖÛ““Ö ¸üÖˆŸÖ¸üÖµÖ ×ú¯Ö׸ü úײ֟ÖÖ »ÖêÖÓÛŸÖ ? 4. †−Öã“”êû¤ü êú †Ö¬ÖÖ¸ü ¯Ö¸ü −Öß“Öê פü‹ Ö‹ ¯ÖÏ¿−ÖÖë êú ˆ¢Ö¸ü ¤üßו֋ … 1.

Š áÞÇà¡Þ¡Ú¼» '£Þ”ߣ”Þ¦' Þ„ Ç¥‘Þ'»‚™îÞ›ß»Þ ˆ«ß Çޕލޥ‹Ú ¡ß¨ó¡ß›îÞ¦¤ý '²ÖÖ×»Ö¸üÖ•ÖÖ' †Öê ÖÖê¯Öß²ÖÖ²ÖãӍú '´ÖÖ×™ü´Ö™üÖôû' †Öˆ '¯Ö¸ü•ÖÖ' ‡ŸµÖÖפü… ‹×Æü ¯ÖÖšü֐ÖÖ¸üãú ײÖÀ¾Öײ֪ÖôûµÖ Š £«Þ¡ß›îÞ¦¤ý¥ Ç߬ޣÞᝠǗÍß¡Þ‹Ú ÞªØß»»Þ ˆšßᥠÇñÞà á¬Œ‹£Þ¼»¥ †Öê ´ÖÆüÖײ֪ÖôûûµÖ¸ü ׯֻÖÖ´ÖÖ−Öê ¯ÖלÍü²Ö֍ãú †ÖÃÖÛ−ŸÖ… ‹×£Ö¸êü ¯ÖÏÖ“Öß−Ö »ÖêÖú´ÖÖ−ÖӍú¸ü ñ×Þ¡¦à£Þ ×ß»»Þ ÖÏ−£ÖÖ²Öôûß´ÖÖ−Ö †×”û… IV.¯ÖÏןֳÖÖ ¸üÖµÖӍú '•ÖÖ–ÖÃÖê−Öß'. ײÖ×³Ö®Ö Ç™ñ Ç™ñß‹Þ ™Þ' ×–ÍÞ '¥Þ£Þ¤ý˜'. ›î ªÞ«ß™î.Çñ™ß¢Þ ¥Þ¤ý¼» '¤Þ²áªà'. ×ÆüÓ¤üß ´Öë †−Öã¾ÖÖ¤ü úßו֋… ¢Ú¡á¨ó¥á¥ áÞ”߈ ¥Þ‘î Çޕލޥ ×ß»»Þ ˆ«Þ¥ Þ£ '«á¥‹ïÇ©Ù £«™Þ¡ Çޕލޥ'» ³Öã²Ö−ÖêÀ¾Ö¸ü¸êü ÖÖê×™ü‹ ¸üÖ•µÖ ¯ÖÖšü֐ÖÖ¸ü †×”û… ‹ÆüÖ¸ü −ÖÖ´Ö 'Æü¸êüéúÂÖ ´ÖÆüŸÖÖ²Ö ¯ÖÖšü֐ÖÖ¸ü'… ˆ«Þ¥ ª£¤ý ª‹Þ¦ Þ•”Þ¥Ú ¥Þ™ß Þ•”Þ»»Þ ˆ«ß Çޕލޥᥠª¡ÚÇñ‹Þ¥¥ ‹ÆüÖ¸ü ÃÖ´ÖµÖ Ã֍úÖôû †Öšü™üÖ¹ý ¸üÖ×ŸÖ †Öšü™üÖ… ‹×Æü ¯ÖÖšü֐ÖÖ¸ü¸êü ÃÖ²Öã¯ÖύúÖ¸ü¸ü „ǝîÞª. Öó¯Ö. '´ÖÆüÖ³ÖÖ¸üŸÖ'. ¡ß¢ß÷ ˆ¯Ö−µÖÖÃÖ. ¯ÖÏÖ“Öß−Ö »ÖêÖú´ÖÖ−ÖӍú¸ü ¯Öª ÃÖÖ×ÆüŸµÖ. '¢Þ¡™' Þ›ß ñ×£Þ ×ß»»Þ ¯Ö¡Ö ¯Öס֍úÖ ŸÖÖ' ”û›ÍüÖ '¸üÖ´Öֵ֝Ö'. úÖÅ−Öã²ÖÖ²ÖãӍú '¡Þ¬ß¥‘Þ'. Öª ÃÖÖ×ÆüŸµÖ. ‘ú×¾ÖŸÖÖ¾Ö»Öß’ ×ÆüÓ¤üß ÃÖÖ×ÆüŸµÖ úß †´Öæ»µÖ ×−Ö×¬Ö Æïü… V. ‹Þ›÷Ü¡Þ¡Ú¼» ¯ÖÖšü֐ÖÖ¸ü¸êü ײÖ×³Ö®Ö ˆ¯Ö−µÖÖÃÖ´ÖÖ−Ö †×”û… •Ö£ÖÖ :. ÑÂ. ¤©Ú›ñÑÂ. ÇñÞà á¬Œ‹£Þ¼»¥ Ç›î ªÞ«ß™î. †¯Ö−Öß ³ÖÖÂÖÖ êú ׍úÃÖß ‹ú ú×¾Ö êú ²ÖÖ¸ê ´Öë †Öê×›Íü†Ö ´Öë ‹ú ”ûÖê™üÖÃÖÖ †−Öã“”êû¤ü ×»Ö׏֋… . '³Ö֐ֲ֟Ö' †Öפü ÖÏ−£Ö´ÖÖ−Ö †×”û… ‹×Æü ˆ«ß Çޕލޥᥠ¡ß¢ß÷ „ǝîÞª£Þ ×ß»»Þ ¤šÞ :. Öã¦üÖó¯Ö.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : +ÉäÊc÷+É 32 ª¥¦ ªÚ³¥ ¡–Í‹¡ß ÃÖ¸üôû ÃÖã−¤ü¸ü ²Ö›Íüú×²Ö üIII. †Öê×›Íü†Ö ´Öë †−Öã¾ÖÖ¤ü úßו֋ … ŸÖã»ÖÃÖß ¤üÖÃÖ ×ÆüÓ¤üß ÃÖÖ×ÆüŸµÖ êú ‹ú ´ÖÆüÖ−Ö ú×¾Ö Æïü… ¾Öê ‘¸üÖ´Ö“Ö׸üŸÖ ´ÖÖ−ÖÃÖ’ ´ÖÆü֍úÖ¾µÖ êú ¸ü“Ö×µÖŸÖÖ Æïü… ˆ−֍úß µÖÆü éú×ŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖ¾ÖÂÖÔ ´Öë ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü Æîü… »ÖÖêÖ ‡Ã֍úÖ ¯ÖÏןÖפü−Ö ¯ÖÖšü ú¸üŸÖê Æüïü… ‡ÃÖ´Öë ˆ““Ö úÖê×™ü úÖ ³ÖÖ¾Ö¯ÖæÖÔ ¾ÖÖÔ−Ö †Öî¸ü ˆŸéú™ü “Ö׸ü¡Ö-×“Ö¡ÖÖ Æîü… ˆ−֍úß ‘×¾Ö−ÖµÖ-¯Öס֍úÖ’. '£«Þ¢Þ¥™'.

£Úê '–¥' ¥áŒ»»Þ ´Öï ‘›üÖ¸ü’ ¸üÖŸÖÖ ÆæÑü… (´Öê¸êü ¯ÖÖÃÖ ›üÖ¸ü Æüîü) ´ÖãÑ ‘›üÖ¸ü’ ¸üÖê… 2. á£Þ Çތᥠ¡«ß ×ß»»Þ ´Öê¸êü ¯ÖÖÃÖ ×úŸÖÖ²Ö Æüîü… ´ÖÖê ¯Ö֏ָêü ²Ö×Æü †×”û… 2. Ç™ñß‹Þ ‹'˜ ×ß ? ŸÖã´ÆüÖ¸êü ¤æüúÖ−Ö ´Öë úÖî−Ö-úÖî−Ö ÃÖß ¯Öãß֍ëú Æïü? ¯Öס֍úÖ Æîü ŒµÖÖ ? . ™Ú£ á›Þ‹Þá¥ ‹ß ‹ß ¡«ß ×ß? ŸÖã´Ö ¤üÖêúÖ−Ö¸êü ׍ú ׍ú ²Ö×Æü †×”û ? 3. £Úê ᛌڐ×ß»»Þ ´Öï ¤êüÖŸÖÖ ÆæÑü… ´ÖãÑ ¤üêüÖã×”û… (3) 1. £Úê ¡«ß”ß‹Ú „×ß»»Þ ´Öï ׍úŸÖÖ²Ö (úÖê) »Öê ¸üÆüß ÆæÑü… ´ÖãÑ ²Ö×Æü×™üãú −ֈהû… 2.{ÉÉ`ö 2 33 ×™ü¯¯ÖםֵÖÖÑ I. á£Þ¥ £¬¤ýÞ¦£ì ¡«ß ›¥‹Þ¥»»Þ ´Öã—Öê ´Ö»ÖµÖÖôû´ÖË ×úŸÖÖ²Ö “Ö×Æü‹… ´ÖÖê¸ü ´Ö»ÖµÖÖôû´ÖË ²Ö×Æü ¤ü¸üúÖ¸ü… (5) 1. £Úê / ᪠ŒÞ„×ß»»Þ ´Öï / ¾ÖÆü ÖÖ ¸üÆüÖ / ¸üÆüß ÆæÑü… ´ÖãÑ / ÃÖê ÖÖˆ†×”û… 3. ᪣ÞᝠŒÞ„×Øß»»Þ ¾Öê ÖÖ ¸üÆêü Æïü / ¸üÆüß Æïü… ÃÖê´ÖÖ−Öê ÖÖˆ†”ÓÛŸÖ… 5. £¬¤ýÞ¦£ì ¢ÞÇ©Þ¥ Ú¡Þ› Þ«ßê»»Þ ´Ö»ÖµÖÖôû´ÖË ³ÖÖÂÖÖ úÖ †−Öã¾ÖÖ¤ü −ÖÆüà Æîü… ´Ö»ÖµÖÖôû´ÖË ³ÖÖÂÖÖ¸ü †−Öã²ÖÖ¤ü −ÖÖ×ÆÑ … (2) 1. Þǘ£ÞᝠŒÞ„×Øß»»Þ †Ö¯Ö (»ÖÖêÖ) ÖÖ ¸üÆêü Æïü… †Ö¯ÖÖ´ÖÖ−Öê ÖÖˆ†”ûÓÛŸÖ… (4) 1. ‘÷Þš ›Þª¼» ¢Þ¡™ ×ß ‹ß? •ÖÖ®ÖÖ£Ö ¤üÖÃÖ úÖ ³ÖÖÖ¾ÖŸÖ Æîü ŒµÖÖ ? •ÖÖ®ÖÖ£Ö ¤üÖÃÖӍú ³ÖÖÖ²ÖŸÖ †×”û ׍ú ? 2. ‡ÃÖ ¯ÖÖšü ´Öë ×−Ö´−Ö¯ÖύúÖ¸ü êú ¾ÖÖŒµÖÖêÓ úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ Æãü†Ö Æîü … (1)1. ᪠ŒÞ„×Øß»»Þ ¾ÖÆü ÖÖ ¸üÆüÖ / ¸üÆüß Æîü… ÃÖê ÖÖˆ”ûÓÛŸÖ… 4.

¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : +ÉäÊc÷+É

34

¯Öס֍úÖ ú'Ö †×”û ?

4.

á‹„ê ¢ÞÇ©Þ¥ Ú¡Þ› ›¥‹Þ¥?

úÖî−Ö-ÃÖß ³ÖÖÂÖÖ úÖ †−Öã¾ÖÖ¤ü “ÖÖ×Æü‹

?
êúˆÑ ³ÖÖÂÖÖ¸ü †−Öã²ÖÖü¤ü ¤ü¸üúÖ¸ü ?

(6) 1.

¡«ß á›áŒ‚¬»»Þ

פüÖÖ†Öê ŸÖÖê…

׍úŸÖÖ²Ö

²Ö×Æü ¤üêüÖê‡»Ö …
¾ÖÖŒµÖ (1.1) ´Öë †Öê×›Í†Ö úß '×ß»'» (†×”û) ‘´Öë, úÖ, êú, úß, Æîü/Æïü' ׍ÎúµÖÖ úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ Æüãü†Ö Æîü…
ˆ¤üÖüÆü¸üÖ :- á£Þ¥ ¡«ß ×ß»»Þ
´Öê¸üß ×úŸÖÖ²Ö Æîü…
´ÖÖê¸ü ²Ö×Æü †×”û…
á£Þ Çތᥠ¡«ß ×ß»»Þ
´Öê¸êü ¯ÖÖÃÖ ×úŸÖÖ²Ö Æîü…
´ÖÖê ¯Ö֏ָêü ²Ö×Æü †×”û…
™Þ¼»¥ ¡«ß ×ß»»Þ
ˆ−֍êú ¯ÖÖÃÖ ×úŸÖÖ²Ö Æîü…
ŸÖÖӍú¸ü ²Ö×Æü †×”û…
¾ÖÖŒµÖ (1.1) ´Öë '×ß»»' (†×”û) ׍ÎúµÖÖ úÖ ×−ÖÂÖê¬ÖÖ£Öԍú ºþ¯Ö Æîü… †Öê×›Íü†Ö ´Öë '×ß' (†×”û) '´Öë úÖ/
êú/׍ú Æîü/Æïü', ׍ÎúµÖÖ úÖ ×−ÖÂÖê¬ÖÖ£Öԍú ºþ¯Ö 'Þ«ßê»»' (−ÖÖ×ÆüÑ) ‘−ÖÆüà’ Æîü… µÖÆü ×ÆüÓ¤üß êú ‘−ÖÆà’ úêú
ÃÖ´ÖÖ−Ö Æîü…
¾ÖÖŒµÖ (2.1 & 2.2) ´Öë †Öê×›Íü†Ö êú ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ¾ÖüŸÖÔ´ÖÖ−Ö úÖ»Ö úß ×ÎúµÖÖ úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ Æãü†Ö Æîü… ´Öæ»Ö
׍ÎúµÖÖ êú ÃÖÖ£Ö ¯Öã¹ýÂÖ †Öî¸ü ¾Ö“Ö−Ö êú †−ÖãÃÖÖ¸ü '-ˆ' (-‹), '-' (-†), '-Øß'» (-Û−ŸÖ) †Öפü ¯ÖÏŸµÖµÖÖêÓ
úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ú¸ü ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ¾ÖŸÖÔ´ÖÖ−Ö úÖ»Ö êú ºþ¯Ö ²Ö−ÖŸÖê Æïü…
ˆ¢Ö´Ö ¯Öã¹ýÂÖ
£Úê Çá—Í
»»Þ
´Öï ¯ÖœÍüŸÖÖ ÆæÑü …
‹ú ¾Ö“Ö−Ö
´ÖãÑ ¯ÖœÍêü Þ
´Öï ¯ÖœÍüŸÖß ÆæÑü …
²ÖÆãü¾Ö“Ö−Ö
Þá£/ ÞᣣÞá Ç—Ú Þ
Æü´Ö (»ÖÖêÖ) ¯ÖœÍüŸÖê Æïü / Æü´Ö ¯ÖœÍüŸÖß
Æüïü…
†Ö´Öê / †Ö´Öê´ÖÖ−Öê ¯ÖœÍå Þ
´Ö¬µÖ´Ö ¯Öã¹ýÂÖ
‹ú ¾Ö“Ö−Ö

™Ú Ç—Ú»»Þ
ŸÖã ¯ÖœÍåü…

ŸÖæ ¯ÖœÍüŸÖÖ Æîü / ŸÖã ¯ÖœÍüŸÖß Æîü …

{ÉÉ`ö 2

35

™ÚᣠǗ»»Þ

ŸÖã´Ö ¯ÖœÍüŸÖê ÆüÖêü / ¯ÖœÍüŸÖß ÆüÖê…

ŸÖã´Öê ¯ÖœÍü…

Þǘ Ǘ͝Øß»»Þ

†Ö¯Ö ¯ÖœÍüŸÖê Æïü / ¯ÖœÍüŸÖß Æïü…

†Ö¯ÖÖ ¯ÖœÍüÓÛŸÖ…

™ÚᣣÞᝠǗÍ

²ÖÆãü¾Ö“Ö−Ö

ŸÖã´Ö »ÖÖêÖ ¯ÖœÍüŸÖê Æïü / ¯ÖœÍüŸÖß Æïü…

ŸÖã´Öê´ÖÖ−Öê ¯ÖœÍü

Þǘ£ÞᝠǗ͝Øß

†Ö¯Ö »ÖÖêÖ ¯ÖœÍüŸÖê Æïü / ¯ÖœÍüŸÖß Æïü…

†Ö¯ÖÖ´ÖÖ−Öê ¯ÖœÍÓüÛŸÖ
†−µÖ¯Ö㸹ýÂÖ
‹ú¾Ö“Ö−Ö

᪠Çá—Í»»Þ

¾ÖÆü ¯ÖœÍüŸÖÖ Æüîü / ¾ÖÆü ¯ÖœÍüŸÖß Æîü…

ÃÖê ¯ÖœÍêü
²ÖÆãü¾Ö“Ö−Ö

᪣ÞᝠǗ͝Øß »»Þ

¾Öê ¯ÖœÍüŸÖê Æïü / ¾Öê ¯ÖœÍüŸÖß Æïü …

ÃÖê´ÖÖ−Öê ¯ÖœÍÓÛŸÖ
¬µÖÖ−Ö ¤üßו֋ ׍ú ØÆü¤üß úß ŸÖ¸üÆü †Öê×›Íü†Ö ´Öë Ø»ÖÖ êú †−ÖãÃÖÖü¸ü ׍ÎúµÖÖºþ¯Ö −ÖÆüà ²Ö¤ü»ÖŸÖê…
¾ÖÖŒµÖ (3.1 to 3.5) ´Öë †Öê×›Íü†Ö êú †¯ÖæÖÔ ¾ÖŸÖÔ´ÖÖ−Ö úÖ»Ö êú ׍ÎúµÖÖ úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ Æüãü†Ö Æîü… †¯ÖæÖÔ
¾ÖŸÖÔ´ÖÖ−Ö úÖ»Ö êú ׍ÎúµÖÖ ºþ¯Ö ²Ö−ÖÖ−Öê ´Öë ´Öæ»Ö ׍ÎúµÖÖ êú ÃÖÖ£Ö '-×ß' (-×”û), '-×ß' (-†×”û), '-×Øß'
(-”ûÓןÖ), '-×Øß' (-†”ûÓןÖ) úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ÆüÖêŸÖÖ Æîü… µÖê ÃÖ²Ö †Öê×›Íü†Ö êú ‹ú ¯ÖύúÖ¸ü úß µÖÖê•Öú ׍ÎúµÖÖ‹Ñ Æïü
•ÖÖê ÃÖÆüֵ֍ú ׍ÎúµÖÖ†ÖêÓ úß ŸÖ¸üÆü úÖ´Ö ú¸üŸÖß Æïü… µÖê ¯Öã¹ýÂÖ †Öî¸ü ¾Ö“Ö−Ö êú †−Öãºþ¯Ö ÆüÖêŸÖß Æïü…

ˆ¢Ö´Ö¯Öã¹ýÂÖ
‹ú¾Ö“Ö−Ö

£Úê ᛌڐ×ß / ᛌځ×ß»»Þ

´Öï ¤êüÖ ¸üÆüÖ ÆæÑü…

´ÖãÑ ¤êüÖã×”û / ¤êüÖã†×”û…
²ÖÆãü¾Ö“Ö−Ö

Þᣠᛌڐ×Ü / ᛌځ×Ü»»Þ

Æü´Ö ¤êüÖ ¸üÆêü Æïü…/¸üÆüß Æïü…

†Ö´Öê ¤êüÖã”ãû / ¤êüÖ㆔ãû…
´Ö¬µÖ´Ö¯Öã¹ýÂÖ
‹ú¾Ö“Ö−Ö

™Ú ᛌڐ×Ü / ᛌځ×Ü»»»Þ
ŸÖã ¤êüÖã”ãû / ¤êüÖ㆔ãû…

ŸÖæ ¤üêüÖ ¸üÆüÖ Æîü/¸üÆüß Æüîü…

¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : +ÉäÊc÷+É

36

™Úá£ á›ŒÚ× / ᛌځ×»»Þ

ŸÖã´Ö ¤üêüÖ ¸üÆüê ÆüÖê/¸üÆüß ÆüÖê…

ŸÖã´Öê ¤üêüÖã”û / ¤üêüÖ㆔û…
²ÖÆãü¾Ö“Ö−Ö

™ÚᣣÞá á›ŒÚ× / ᛌځ×»»Þ

ŸÖã´Ö»ÖÖêÖ ¤êüÖ ¸üÆüê Æïü/¸üÆüß Æïü…

ŸÖã´Öê´ÖÖ−Öê ¤êüÖã”û / ¤êüÖ㆔û…

Þǘ / Þǘ£ÞᝠᛌڐםØß»»Þ
¸üÆüß Æïü…

†Ö¯Ö/ †Ö¯Ö»ÖÖêÖ ¤êüÖ ¸üÆêü Æïü/¤êüÖ

†Ö¯ÖÖ/†Ö¯ÖÖ´ÖÖ−Öê ¤êüÖã”Óûןօ
†−µÖ¯Öã¹ýÂÖ

‹ú¾Ö“Ö−Ö :

᪠ᛌڐ×ß / ᛌځ×ß»»Þ

¾ÖÆü ¤üêüÖ ¸üÆüÖ / ¸üÆüß Æüîü…

ÃÖê ¤êüÖã×”û / ¤êüÖã†×”û…
²ÖÆãü¾Ö“Ö−Ö :

᪣ÞᝠᛌڐםØß / ᛌځ×Øß»»Þ

¾Öê ¤êüÖ ¸üÆêü Æïü/¸üÆüß Æüïü…

ÃÖê´ÖÖ−Öê ¤êüÖã”ÓÛŸÖ / ¤êüÖ㆔ûÓÛŸÖ…
¾ÖÖŒµÖ (4.1) ´Öë †Öê×›Íü†Ö êú '›¥‹Þ¥' (¤ü¸üúÖ¸ü) ‘“ÖÖ×Æü‹’ ׍ÎúµÖÖ úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ Æîü… ‘´Öã—Öê “ÖÖ×Æü‹’
•ÖîÃÖê ¾ÖÖŒµÖÖë êú ×»Ö‹ †Öê×›Íü†Ö ´Öë 'á£Þ¥ ›¥‹Þ¥' (´ÖÖê¸ü ¤ü¸üúÖ¸ü) úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ÆüÖêŸÖÖ Æüîü…
¾ÖÖŒµÖ (5.1 to 5.4) ´Öë ×¾Ö×³Ö®Ö ¯ÖύúÖ¸ü êú ¯ÖÏ¿−Ö¾Ö֓֍ú ¾ÖÖŒµÖÖë úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ Æüãü†Ö Æîü… '-‹ß' (-׍ú)
‘ŒµÖÖ’, '-‹ß, ‹ß' (-׍ú, ׍ú) ‘ŒµÖÖ-ŒµÖÖ’, '-‹'˜' (-úÖ) ‘úÖî−Ö’, '-á‹„ê (-êúˆÑ) ‘úÖî−Ö-ÃÖß’
†Öפü ¯ÖÏ¿−Ö¾Ö֓֍ú ¿Ö²¤ü Æüïü…
¾ÖÖŒµÖ (6.1) ´Öë 'á›áŒ‚¬' (¤êüÖꇻÖ) ‘ŸÖã´Ö פüÖÖ†Öê’ ×ÎúµÖÖ ºþ¯Ö úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ Æîü •ÖÖê †Ö–ÖÖ£Öԍú Æüîü…
¯ÖÏ£Ö´Ö ¯ÖÖšü ´Öë '-›ß' (-פü†) ‘¤üÖê’, '-›ßØÜ' (-פü†ÓŸÖã) ‘¤üßו֋’ úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ Æãü†Ö £ÖÖ… ׍ÎúµÖÖ êú
ÃÖÖ£Ö '-‚¬' (-‡»Ö) ¯ÖÏŸµÖµÖ •ÖÖê›Íü ¤êü−Öê ÃÖê †Ö–ÖÖ£Öԍú ¾ÖÖŒµÖÖë ´Öë úÖê´Ö»ÖŸÖÖ úÖ ³ÖÖ¾Ö †Ö •ÖÖŸÖÖ Æîü…
¾Ö“Ö−Ö êú †−ÖãÃÖÖ¸ü †Ö–ÖÖ£Öԍú úÖ ºþ¯Ö ³Öß ²Ö¤ü»ÖŸÖÖ Æîü…
‹ú¾Ö“Ö−Ö

™Ú á›áŒ‚¬Ú»»Þ

ŸÖã פüÖÖ ŸÖÖêê / ŸÖã •Ö͸üÖ ×¤üÖÖ ŸÖÖê…

ŸÖã ¤êüÖꇻÖã…

™Úᣠá›áŒ‚¬

»»Þ

ŸÖã´Ö פüÖÖ†Öê/ ŸÖã´Ö פüÖÖ†Öê ŸÖÖê…

ŸÖã´Öê ¤êüÖꇻօ

Þǘ á›áŒ‚ᬻ»Þ

†Ö¯Ö פüÖÖ‡‹ ŸÖÖê…

{ÉÉ`ö 2

37

†Ö¯ÖÖ ¤êüÖꇻÖê…
²ÖÆã¾Ö“Ö−Ö

™ÚᣣÞᝠá›áŒ‚¬»»Þ

ŸÖã´Ö (»ÖÖêÖ) פüÖÖ†Öê −ÖÖ…

ŸÖã´Öê´ÖÖ−Öê ¤üêüÖꇻօ

Þǘ£Þᝠá›áŒ‚ᬻ»Þ

†Ö¯Ö (»ÖÖêÖ) פüÖÖ‡‹ −ÖÖ…

†Ö¯ÖÖ´ÖÖ−Öê ¤êüÖꇻÖê…
II.

ÃÖÖ¸ü»ÖÖ ¤üÖÃÖ - †Öê×›Íü†Ö ³ÖÖÂÖÖ êú ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ´ÖÆü֍ú×¾Ö Æïü… ˆ−֍úÖ ‘´ÖÆüÖ³ÖÖ¸üŸÖ’ †Öê×›Íü†Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖ úÖ
¯ÖÏ´ÖãÖ ´ÖÆü֍úÖ¾µÖ Æîü… ˆ−֍úÖê †Öê×›Íü†Ö ³ÖÖÂÖÖ úê ¯ÖϾ֟Öԍú ´ÖÖ−ÖŸÖê ÆîüÓ… ‡−Ö êú ¯ÖÆü»Öê †Öê×›Íü†Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖ
´Öë ‘²ÖÖî¨üÖÖ−Ö-†Öê-¤üÖêÆüÖ’ ×´Ö»ÖŸÖÖ Æîü •ÖÖê ÖÏÓ£Ö 8¾ÖßÓ †Öî¸ü 12¾Öà ¿ÖŸÖÖ²¤üß êú ´Ö¬µÖ ׻֏ÖÖ ÖµÖÖ Æî…
‘ÃÖÖ¸ü»ÖÖ ´ÖÆüÖ³ÖÖ¸üŸÖ’ †Öî¸ü ‘²ÖÖî¨üÖÖ−Ö-†Öê-¤üÖêÆüÖ’ êú ²Öß“Ö êú ÃÖ´ÖµÖ ´Öë ”ûÖê™üß-”ûÖê™üß ¸ü“Ö−ÖÖ‹Ñ •ÖîÃÖê
‘úÖꇻÖß “ÖÖîŸÖßÃÖÖ’ †Öפü Æãü‡Ô Æïü…
²Ö»Ö¸üÖ´Ö ¤üÖÃÖ - †Öê×›Íü†Ö ¾ÖîÂÖ¾Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖ êú ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ú×¾Ö Æïü… ˆ−֍úß ‘¸üÖ´Öֵ֝֒ úÖê ‘•ÖÖ´ÖÖêÆü−Ö
¸üÖ´Öֵ֝֒ úÆüÖ •ÖÖŸÖÖ Æîü… ¾Öê ‘¯ÖÓ“ÖÃ֏ÖÖ’ ´ÖÓ›ü»Öß êú ú×¾ÖµÖÖë ´Öë ÃÖê ‹ú Æïü… †−µÖ ú×¾ÖµÖÖë êú −ÖÖ´Ö Æïü
-- •ÖÖ®ÖÖ£Ö ¤üÖÃÖ, †“µÖãŸÖÖ−ÖÓ¤ü ¤üÖÃÖ, †−ÖÓŸÖ ¤üÖÃÖ †Öî¸ü µÖ¿ÖÖê²ÖÓŸÖ ¤üÖÃÖ…
ÖÖê¯ÖÖ»Ö éúÂÖ - †Öê×›Íü†Ö êú ¾ÖîÂÖ¾Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖ êú ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ú×¾Ö Æïü… ˆ−֍úß ‘¯ÖªÖ¾Ö»Öß’ ´Öë éúÂÖ úß
²ÖÖ»Ö»Öß»ÖÖ, ¸üÖÃÖ»Öß»ÖÖ †Öî¸ü éúÂÖ ³ÖÛŒŸÖ †Öפü úÖ †¯Öæ¾ÖÔ ¾ÖÖÔ−Ö ¤êüÖ Ã֍úŸÖê Æïü…
•ÖÖ®ÖÖ£Ö ¤üÖÃÖ - †Öê×›Íü†Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖ êú ¯ÖÓ“ÖÃ֏ÖÖ µÖãÖ êú ¯ÖÏ´ÖãÖ ú×¾ÖÁÖêšü Æïü… ˆ−֍êú «üÖ¸üÖ ¸üד֟Ö
'³Ö֐־֟Ö' ²ÖÆüŸÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü Æîü… †Ö•Ö ³Öß ÖÖ¾ÖÑ ÖÖ¾ÖÑ ´Öë †Öî¸ü ‘Ö¸ü ‘Ö¸ü ´Öë '³Ö֐־֟Ö' úÖ ¯ÖÖšü ú¸üÖµÖÖ •ÖÖŸÖÖ
Æîü… µÖÆü ÖÏÓ£Ö ²ÖÆãüŸÖ Æüß ¯ÖæµÖ ´ÖÖ−ÖÖ •ÖÖŸÖÖ Æîü… ‡ÃÖ×»Ö‹ †Öê×›Íü¿ÖÖ êú »ÖÖêÖ ‡Ã֍úß ¯Öæ•ÖÖ ú¸üŸÖê Æïü…
†“µÖãŸÖÖ−ÖÓ¤ü ¤üÖÃÖ - µÖê ²ÖӐÖÖ»Öß ¾ÖîÂÖ¾Ö ´ÖŸÖ úß †¯ÖêÖÖ †Öê›ÍüßÃÖß ¾ÖîÂÖ¾Ö ´ÖŸÖ êú ¯ÖÏßÖ־֍ú £Öê…
†“µÖãŸÖÖ−ÖÓ¤ü ¤üÖÃÖ ‘¿Öæ−µÖ ÃÖÓ×ÆüŸÖÖ’ êú ¸ü“Ö×µÖŸÖÖ Æïü… µÖÆü ¸ü“Ö−ÖÖ µÖãÖÖÓŸÖ¸üúÖ¸üß ´ÖÖ−Öß •ÖÖŸÖß Æîü… ‡ÃÖ´Öë
¿Öæ−µÖ úÖ •ÖÖê ¾ÖÖÔ−Ö ×úµÖÖ ÖµÖÖ Æîü ¾ÖÆü »ÖÖ•Ö¾ÖÖ²Ö Æîü…
ÖÖê¯Öֻ֍éúÖ, ¾Ö−Ö´ÖÖ»Öß, ú×¾ÖÃÖæµÖÔ †Öî¸ü ²Ö»Ö¤êü¾Ö - µÖê ŸÖß−ÖÖêÓ ´ÖÆüú×¾Ö†ÖêÓ −Öê †Öê×›Íü†Ö ´Öë ´ÖÆü֍úÖ¾µÖ ¸ü“Öê
Æüïü… †Öê×›Íü†Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ‡−֍úß ¤êü−Ö ÃÖê ÃÖ´Öé¨ü Æãü†Ö Æîü…
ˆ¯Öê−¦ü ³ÖÓ•Ö- †Öê×›Íü†Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖ êú ¸üßן֍úÖ»Ö êú ¯ÖϾ֟Öԍú ´ÖÖ−Öê •ÖÖŸÖê Æïü… ‡−Ö êú ¯Öæ¾ÖÔ¾ÖŸÖá »ÖêÖúÖë −Öê
³ÖÖÂÖÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ¯Ö¸ü †×¬Öú ¬µÖÖ−Ö ×¤üµÖÖ… ˆ¯Öë¦ü ³ÖÓ•Ö −Öê µÖÆü ×ÃÖ¨ü ׍úµÖÖ ×ú •ÖÖê ãú”û ÃÖÓÍéúŸÖ ´Öë
׻֏ÖÖ ÖµÖÖ Æîü ˆÃÖß ÃŸÖ¸ü úß ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ¸ü“Ö−ÖÖ ú¸ü−ÖÖ †Öê×›Íü†Ö ´Öë ³Öß ÃÖÓ³Ö¾Ö Æüîü…
¸üÖ¬ÖÖ−ÖÖ£Ö ¸üÖµÖ- ¸üÖ¬ÖÖ−ÖÖ£Ö ¸üÖµÖ ÃÖê †Öê×›Íü†Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖ êú †Ö¬Öã×−֍ú µÖãÖ úÖ †Ö¸üÓ³Ö ÆüÖêŸÖÖ Æüîü… ‡−Ö úß
´ÖÓ›ü»Öß êú †−µÖ ´ÖãµÖ »ÖêÖú ±úú߸ü ´ÖÖêÆü−Ö ÃÖê−ÖÖ¯ÖןÖ, ´Ö¬ÖãÃÖæ¤ü−Ö ¸üÖ¾Ö †Öî¸ü ÖӐÖÖ¬Ö¸ü ´ÖêÆêü¸ü Æïü…
ÃÖê−ÖÖ¯Ö×ŸÖ Æü´ÖÖ¸êü ÃÖÖ×ÆüŸµÖ êú ¯ÖÏ£Ö´Ö úÖÆüÖ−ÖߍúÖ¸ü ´ÖÖ−Öê •ÖÖŸÖê Æüïü †Öî¸ü ÖӐÖÖ¬Ö¸ü ´ÖêÆêü¸ü 'ŸÖ¯ÖþÖß−Öß' úÖ¾µÖ
׻֏֍ú¸ü †´Ö¸ü Æãü‹ Æïü… ´Ö¬ÖãÃÖæ¤ü−Ö ¸üÖ¾Ö úÖ '²ÖÖÔ²ÖÖê¬Ö' †×³Ö ³Öß ˆŸÖ−ÖÖ Æüß ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü Æîü…

¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : +ÉäÊc÷+É

38

אÖ−ÖŸÖß ÃÖß׏֋ :-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ˆ‹
›Ú‚
™ßß
Þ¥ß
ÇÞ°
×
ªÞ™
Þ•

ݬ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

‹ú
¤ãü‡
ןÖ×−Ö
“ÖÖ׸ü
¯ÖÖÑ“Ö
”û†
ÃÖÖŸÖ
†Öšü
−Ö†
¤üÃÖ

‹ú
¤üÖê
ŸÖß−Ö
“ÖÖ¸ü
¯ÖÖÑ“Ö
”ûÆü
ÃÖÖŸÖ
†Öšü
−ÖÖî
¤üÃÖ

¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : +ÉäÊc÷+É

38

ÇÞ•
¯ÖÖšü

–Þ‹Ø¥¡Þ¡Ú Þªßá¬
›üÖŒŸÖ¸ü²ÖÖ²Öã †Ö×ÃÖ»Öê

¥£¬Þ : ÇÞ, ‹'˜ ‹¥Ú× ‹ß ?
Þ‘ß ‹'˜ Ÿß»ªì ¤Þ„
?
¸ü´Ö»ÖÖ : †¯ÖÖ, ú'Ö ú¹ý”û ׍ú ? †ÖוÖ
ú'Ö †×±úÃÖ •ÖÖˆ−Ö ?

£Þ¦™à : Þ‚ê, Þ‘ß ×Ü”ß „×ß»»Þ
£ßß¥ ᛫ Œ¥ÞÇ»»Þ
´ÖÖ»ÖŸÖß : −ÖÖ‡Ñ, †Ö×•Ö ”ãû×™ü −ֈהû…
×´Ö×−Ö¸ü ¤êüÆü Ö¸üÖ¯Ö…

¥£¬Þ : £ßß¥ ‹'˜ á«¬Þ ‹ß ?
¸ü´Ö»ÖÖ : ×´Ö×−Ö¸ü ú'Ö Æêü»ÖÖ׍ú ?

£Þ¦™à : ‹Þ¬ß ¥Þ™ß¥Ú ‘ó¥ šß¬Þ»»Þ
¡±í£Þ áÇ” ¡ß ‹Þ”ڐ×ß»»Þ
´ÖÖ»ÖŸÖß : úÖ×»Ö ¸üÖןֹý •¾Ö¸ü ×£Ö»ÖÖ…
²Ö¢ÖÔ´ÖÖ−Ö ¯Öê™ü ×²Ö úÖ™ãü×”û…

¥£¬Þ : ¢Þ‚ Þ«ÞØß ‹ß ? ™Þ‹Ú
‹Þ«ßê‹ß –Þ‹Ø¥ŒÞÞ
ᝂá¬ß ?
¸ü´Ö»ÖÖ : ³ÖÖ‡ −ÖÖÆüÖ×−ŸÖ ׍ú ? ŸÖ֍ãú
úÖØÆü׍ú ›üÖŒŸÖ¸üÖÖ−ÖÖ
−ÖꇐֻÖê×−Ö ?

3
›üÖŒ™ü¸ü ²ÖÖ²Öæ †Ö‹

¸´Ö»ÖÖ : ¤üߤüß, ŒµÖÖ ú¸ü ¸üÆüß ÆüÖê ? †Ö•Ö ŒµÖÖ
¤ü°ŸÖ¸ü −ÖÆüà •ÖÖ ¸üÆüß ÆüÖê ?

´ÖÖ»ÖŸÖß : −ÖÆüà, †Ö•Ö ”ãû™üß »Öê ¸üÆüß ÆæÑ… ×´Ö−Öß úß
ŸÖ²ÖßµÖŸÖ Ö¸üÖ²Ö Æîü…

¸´Ö»ÖÖ : ×´Ö−Öß úÖê ŒµÖÖ Æãü†Ö ?
´ÖÖ»ÖŸÖß : ú»Ö ¸üÖŸÖ úÖê ²ÖãÖÖ¸ü £ÖÖ… †³Öß ¯Öê™ü ³Öß
¤ãüÖŸÖÖ Æîü…

¸´Ö»ÖÖ : ³ÖÖ‡Ô ÃÖÖÆü²Ö −ÖÆüà Æïü ŒµÖÖ ? ŒµÖÖêÓ ˆÃ֍úÖê
†Ã¯ÖŸÖÖ»Ö −ÖÆüà »Öê ÖµÖê ?

{ÉÉ`ö 3

39

£Þ¦™à : Þ‘ß‹Þ¬ß ™ ᪠ÇÚ¥àá¥
¥«Ü×Øß»»Þ ˆ•ß ¥«ÜÞ«ÞØß»»Þ
¬Þ £Þªá¥ ™Þ¼»¥ ¡›¦ß
á«Þ‚¬Þ»»Þ
´ÖÖ»ÖŸÖß : †Öו֍úÖ×»ÖŸÖ ÃÖê ¯Öã¸ü߸êü
¸üÆãü”û×−ŸÖ… ‹×šü ¸üÆãü−ÖÖÆüÖû×−ŸÖ…
Ö»ÖÖ´ÖÖÃÖ¸êü ŸÖÖӍú¸ü ²Ö¤ü×ôû
ÆüÖꇐֻÖÖ…

¥£¬Þ : ªá™ Þ ‹'˜ ? Þ×Þ,
£ßß‹Ú ‹'˜ ŒÞ‚¡Þ‹Ú ᛬
?

´ÖÖ»ÖŸÖß : †Ö•Öú»Ö ŸÖÖê ¾Öê ¯Öã¸üß ´Öë ¸üÆüŸÖê Æïü… µÖÆüÖÑ
−ÖÆüà ¸üÆüŸÖê Æïü… ׯ֔û»Öê ´ÖÆüß−Öê ˆ−֍úÖ
ŸÖ²ÖÖ¤ü»ÖÖ ÆüÖê ÖµÖÖ…

¸´Ö»ÖÖ : ÃÖ“Ö Æîü ŒµÖÖ ? †“”ûÖ, ×´Ö−Öß úÖê ŒµÖÖ
ÖÖ−Öê úÖê פüµÖÖ ?

´ÖÖ»ÖŸÖß : ˆÃÖ−Öê ŸÖÖê £ÖÖê›ÍüÖÃÖÖ ÃÖÖ²Öã¤üÖ−ÖÖ ÖÖµÖÖ…
ÖÖ−Öê úÖê ´Ö−ÖÖ ×úµÖÖ…

¸ü´Ö»ÖÖ : ÃÖŸÖê −ÖÖ ú'Ö ? †Ö“”ûÖ ×´Ö×−֍ãú
ú'Ö ÖÖ‡²Ö֍ãú ¤êü»Ö?

£Þ¦™à : ᪠™ ªÞÚ ”ßá‹
Çß‚¬Þ»»Þ ŒÞ‚¡Þ‹Ú £Þ‹¬Þ»»Þ
´ÖÖ»ÖŸÖß : ÃÖê ŸÖ ÃÖ֐Öã ×™üêú ׯև»ÖÖ…
ÖÖ‡²Ö֍ãú ´Ö−Ö֍ú»ÖÖ…

¥£¬Þ : £Úê –ÍÞ‹Ø¥ŒÞÞ‹Ú ¤Þ„×ß»»Þ
™Úᣠ¡îªØ «ÜÞ«ßê»»Þ £Úê
–Þ‹Ø¥¡Þ¡Ú¼Ú» Þ˜Ú×ß»»Þ
¸ü´Ö»ÖÖ : ´ÖÑã ›üÖŒŸÖ¸üÖÖ−Ö֍ãú •Öֈהû… ŸÖã´Öê
²µÖÃŸÖ Æãü†−ÖÖ×ÆÑü… ´ÖãÑ
›üÖòŒŸÖ¸ü²ÖÖ²ÖãӍãú †ÖÖã×”û…

(–Þ‹Ø¥ Þªßá¬)

¸´Ö»ÖÖ : ´Öï ›ËüÖŒŸÖ¸üÖÖ−ÖÖ •ÖÖ ¸üÆüß ÆæüÑ … ŸÖã´Ö
¾µÖ֍ãú»Ö −ÖÆüà ÆüÖê−ÖÖ… ´Öï ›üÖòŒ™ü¸ü ²ÖÖ²Öæ
úÖê »ÖÖ ¸üÆüß ÆæÑü…

(›üÖòŒ™ü¸ü †Ö‹)
›üÖòŒ™ü¸ü : ²Öê™üß, ŒµÖÖ Æãü†Ö ? •Ö͸üÖ •Öß³Ö
פüÖÖ†Öê ŸÖÖê… ŒµÖÖ ¯Öê™ü ¤ãüÖ ¸üÆüÖ Æîü?

(›üÖòŒŸÖ¸ü †Ö×ÃÖ»Öê)

–Þ‹Ø¥ : ’߁, ‹'˜ á«¬Þ ?
”ßá‹ ‘ߢ á›áŒ‚¬Ú»»Þ
áÇ” ‹'˜ ‹Þ”ڐ×ß?
›üÖòŒŸÖ¸ü : ×—Ö†, ú'Ö Æêü»ÖÖ ? ×™üêú וֳÖ

×´Ö−Öß : ÆüÖÑ, £ÖÖê›ÍüÖ £ÖÖê›ÍüÖ ¤ãüÖŸÖÖ Æîü… ˆ»Ö™üß ³Öß
†ÖŸÖß Æîü…

¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : +ÉäÊc÷+É

40

¤êüÖꇻÖã… ¯Öê™ü ú'Ö úÖ™ãü×”û ?

£ßß

:

«ê, Ñ Ñ ‹Þ”ڐ×ß»»Þ
¡ÞØß £œî ¬ÞÚ×ß»»Þ

×´Ö×−Ö : ÆÑü, †ó¯Ö †ó¯Ö úÖ™ãü×”û… ²ÖÖÓןÖ
´Ö‘µÖ »Ö֐Öã×”û…

–Þ‹Ø¥ : ‹Þ¬ß ªÕܬᥠ¡Þ«Þ¥
‘ߝßÇ© ‹ß×ß ŒÞ‚¬Ú ‹ß ?
›üÖŒŸÖ¸ü : úÖ×»Ö Ããú»Ö¸êü ²ÖÖÆüÖ¸ü וÖ×−ÖÂÖ
׍ú×”û ÖÖ‡»Öã׍ú ?

£ßß

: «ê, –Þ‹Ø¥ £„ªÞ»»Þ
‹Þ¬ß ªÕܬᥠªÞ䍣ޝ¼»
ªÞšßᥠÚǐÚÇ ŒÞ‚¬ß»»Þ

×´Ö×−Ö : ÆÑü, ›ÖŒŸÖ¸ü ´ÖˆÃÖÖ… úÖ×»Ö
Íãú»Ö¸êü ÃÖÖӐִÖÖ−ÖӍú ÃÖÖ×£Ö¸êü
Öã¯Ö“Öã¯Ö Öև׻օ

£Þ¦™à : ‹Þ«ßê‹ß ŒÞ‚¬Ú ? ¡Þ«Þ¥
‘ߝßÇ© ¢¬ Úá«ê»»Þ ™Ú ™
á£Þ ‹šÞ ¨Ú˜ß¬Úß»»Þ ˆá¡
ᛌ߬ڙ»»! á‹£ß™ß á›«
Œ¥ÞÇ á«Þ‚¬Þ»»!
´ÖÖ»ÖŸÖß : úÖ×ÆÑü׍ú ÖÖ‡»Öã ? ²ÖÖÆüÖ¸ü
וÖ×−ÖÂÖ ³Ö»Ö −ÖãÆëü… ŸÖã ŸÖ ´ÖÖê ú£ÖÖ
¿ÖãםֻÖã×−Ö! ‹²Öê ¤êü׏ֻÖãŸÖ…
êú×´Ö×ŸÖ ¤êüÆü Ö¸üÖ¯Ö ÆüÖꇐֻÖÖ!

–Þ‹Ø¥ : Þ«Þ, ¥ÞØÜ Þ«ßê»»Þ ¡îªØ
á«¡Þ¥ ‹ß×ß Þ«ßê»»Þ
ˆ«ß Š‰Ç©œ •ß‹ì ª£¤ýá¥
›ßØÜ»»Þ ›ß‹Ú ›Ú‚š¥
á›á¡»»Þ ª‹Þᦠ8
”ÞᥠÞ„ ¥Þ™ß 8
”Þ᥻»Þ ªß’ÞÇÞ˜ß Çß‚¡Þ‹Ú

›üÖŒ™ü¸ü : ŒµÖÖ ú»Ö Íæ»Ö ´Öë ²ÖÖÆü¸ü ãú”û “Öß•ÖÌ
ÖÖ‡Ô ?

×´Ö−Öß : ÆüÖÑ, ›üÖŒ™ü¸ü “ÖÖ“ÖÖ… ú»Ö ´Öï−Öê Íãú»Ö ´Öë
ÃÖÆêü×»ÖµÖÖêÓ êú ÃÖÖ£Ö ÖÖê»Ö-Ö¯¯Öê ÖÖ‹…

´ÖÖ»ÖŸÖß : ŒµÖÖêÓ ÖÖ‹ ? ²ÖÖÆü¸ü úß “Öß•ÖÌ †“”ûß
−ÖÆüà ÆüÖêŸÖß… ŸÖã ŸÖÖê ´Öê¸üß ²ÖÖŸÖ −ÖÆüà
ÃÖã−ÖŸÖß… †²Ö ¤êüÖÖ ! ŸÖ²ÖßµÖŸÖ îúÃÖê
Ö¸üÖ²Ö ÆüÖê Ö‡Ô !

›üÖŒ™ü¸ü : †ÖÆüÖ, ÖãÃÃÖÖ ´ÖŸÖ úßו֋… דÖÓŸÖÖ
úß úÖê‡Ô ²ÖÖŸÖ −ÖÆüà… ¤ü¾ÖÖ‡Ô šüߍú
ÃÖ´ÖµÖ ¯Ö¸ü ¤üßו֋… פü−Ö ´Öë ¤üÖê ²ÖÖ¸ü
¤êü−ÖÖ Æîü… ÃÖã²ÖÆü †Öšü ²Ö•Öê †Öî¸ü ¸üÖŸÖ
†Öšü ²Ö•Öê… ˆ²ÖÖ»ÖÖ Æãü†Ö ¯ÖÖ−Öß ¯Öß−Öê
êú ×»Ö‹ ¤üßו֋… ×´Ö−Öß, †Ö•Ö ÃÖê
´ÖÖÑ úß ²ÖÖŸÖ ´ÖÖ−Ö… ²ÖÖÆü¸ü úß “Öß•ÖÌ
´ÖŸÖ ÖÖ…

{ÉÉ`ö 3 41 ›ßØÜ»»Þ £ßß. Þ‘ß•Þ¥Ú £Þ' ¼» ‹šÞ £Þ»»Þ ¡Þ«Þ¥ ‘ߝßÇ© Þ„ ŒÞ' Þ»»Þ ›üÖŒŸÖ¸ü : †ÖÆüÖ ¸ü֐Ö−ŸÖã −ÖÖ×ÆÑü… ¾µÖÃŸÖ Æêü²ÖÖ¸ü ׍ú×”û −ÖÖ×ÆÑü… †ÖîÂÖ¬Ö ×šüú ÃÖ´ÖµÖ¸êü פü†−ŸÖã… ×¤ü−֍ãú ¤ãü‡£Ö¸ü ¤êü²Öê… Ã֍úÖôû 8 ™üÖ¸êü †Öˆ ¸üÖ×ŸÖ 8 ™üÖ¸êü… ×ÃÖ—ÖÖ¯ÖÖ×Ö ×¯Ö‡²Ö֍ãú פü†−ŸÖã… ×´Ö×−Ö †Öו֚üÖ¹ý ´ÖÖӍú ú£ÖÖ´ÖÖ−Ö… ²ÖÖÆüÖ¸ü וÖ×−ÖÂÖ †Öˆ ÖÖ'−ÖÖ… ¿Ö²¤üÖ£ÖÔ †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü Þê‚ á›« Œ¥ÞÇ ‹Þ¬ß ¥Þ™ß¥Ú ‘ó¥ áÇ” ‹Þ”ڐ×ß ¢Þ‚ Þ‘ß‹Þ¬ß ÇÚ¥à ¬Þ£Þª ¡›¦ß ª™ ªÞÚ ”ßá‹ ¤êü¾Ö−Ö֐ָüß −ÖÖч ¤êüÆü Ö¸üÖ¯Ö úÖ×»Ö ¸üÖןָüã •¾Ö¸ü ¯Öê™ü úÖ™ãü×”û ³ÖÖ‡ †Öו֍úÖ×»Ö ¯Öã¸üß Ö»ÖÖ´ÖÖÃÖ ²Ö¤ü×ôû ÃÖŸÖ ÃÖ֐Öã ×™üêú ×ÆüÓ¤üß †£ÖÔ −Ö. −ÖÆüà ŸÖ²ÖßµÖŸÖ Ö¸üÖ²Ö ú»Ö ¸üÖŸÖ ÃÖê ²ÖãÖÌÖ¸ü ¯Öê™ü ¤ãüÖ ¸üÆüÖ Æîü ³ÖÖ‡Ô †Ö•Öú»Ö ¯Öã¸ßü (‹ú ŸÖߣÖÔãÖÖ−Ö) ׯ֔û»ÖÖ ´ÖÆüß−ÖÖ ŸÖ²ÖÖ¤ü»ÖÖ ÃÖ“Ö ÃÖÖ²Öã¤üÖ−ÖÖ £ÖÖê›ÍüÖ ÃÖÖ .

Þ‘ß ‹'˜ Ÿß»ªì ¤Þ„ ? †Ö×•Ö ú'Ö †×±úÃÖË •ÖÖˆ−Ö ? 4. Þ‘ß ×Ü”ß „×ß»»Þ †Ö×•Ö ”ûãû×™ü −ֈהû … 3. −Öß“Öê פü‹ Ö‹ ¾ÖÖŒµÖ ¤üÖêüÆü¸üÖ‡‹… 1. ¬Þ£Þªá¥ ™Þ¼»¥ ¡›¦ß á«Þ‚¬Þ»»Þ ¾µÖ֍ãú»Ö ÆüÖê−ÖÖ ²Öã»Ö֍ú¸ü »ÖÖ ¸üÆüß ÆæÑü •Öß³Ö £ÖÖêÍü›ÍüÖ-£ÖÖê›ÍüÖ ˆ»Ö×™ü †Ö×ŸÖ Æîü ²ÖÖÆü¸ü úß “Öß•ÖÌ ÖÖê»ÖÖ¯¯Öê ÃÖÖ£Ö ²ÖÖŸÖ †“”ûÖ ÖãÃÃÖÖ ÆüÖê−ÖÖ šüߍú ÃÖ´ÖµÖ ¯Öü¸ü ˆ²ÖÖ»ÖÖ Æãü†Ö ¯ÖÖ−Öß ¾µÖ¾ÖÆüÖü¸ü úßו֋ †Ö•Ö ÃÖê ´ÖÖ−ÖÖê . £ßß¥ ᛫ Œ¥ÞÇ»»Þ ×´Ö×−Ö¸ü ¤êüÆü Ö¸üÖ¯Ö… 2.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : +ÉäÊc÷+É 42 ¡îªØ –Þ‹ß Þ˜Ú×ß ‘ߢ Ñ Ñ ¡ÞØß ¬ÞÚ×ß ¡Þ«Þ¥ ‘ߝßÇ© ÚǐÚÇ ªÞšàᥠ‹šÞ ¢¬ ¥ÞØÜ •ß‹ì ª£¤ýᥠªß’ÞÇÞ˜ß ¡î¡«Þ¥ ‹¥ØÜ Þ‘ß•Þ¥Ú £Þ ¾µÖÃŸÖ ›üÖ׍ú †ÖÖã×”û ×•Ö³Ö †ó¯Ö †ó¯Ö ²ÖÖÓ×ŸÖ »Ö֐Öã×”û ²ÖÖÆü¸ü וÖ×−ÖÂÖ Öã¯Ö“Öã¯Ö ÃÖÖ£Ö߸êü ú£ÖÖ ³Ö»Ö ¸ü֐ÖÓŸÖã ךüú ÃÖ´ÖµÖ¸êü ×ÃÖ—ÖÖ ¯ÖÖ×Ö ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ú¸ÓŸÖã †Öו֚üÖ¹ý ´ÖÖ−Ö †³µÖÖÃÖ I.

1) úÖ×»Ö ¸üÖןֹý •¾Ö¸ü ×£Ö»ÖÖ… ¸êüÖÖÓ׍úŸÖ ¿Ö²¤üÖë êú ãÖÖ−Ö ¯Ö¸ü פü‹ Ö‹ ¿Ö²¤üÖë úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ú¸ü ¾ÖÖŒµÖ ²Ö−ÖÖ‡‹ … ÇÞ ‹'˜ ‹¥Ú×‹ß ? £ßß¥ ‹Þ¬ß ¥Þ™ß¥Ú ‘ó¥… 2) †¯ÖÖ. ú'Ö ú¹ý”û׍ú ? ×´Ö×−Ö¸ü úÖ×»Ö ¸üÖןֹý •¾Ö¸ü… ¡ÞÇÞ ¬Þ ¥Þ™ß¥Ú ²ÖÖ¯ÖÖ Ö»ÖÖ ¸üÖןֹý ´ÖˆÃÖÖ †Ö×•Ö Ã֍úÖôãû ²ÖÖêˆ Ö»ÖÖ´ÖÖÃÖ¹ý ´ÖÖôûŸÖß †Öו֚üÖ¹ý ¸ü´Ö»ÖÖ ¯ÖÆü¸ü פü−Ö¹ý £„ªÞ Þ‘ß ª‹Þ¦Ú á¡Þ„ ¬Þ£Þª¥Ú £Þ¦™à Þ‘ß•Þ¥Ú ¥£¬Þ 3) Ç«¥ ›ß¥Ú ™Úᣠ‹'˜ ‹¥Ú× ‹ß ? ŸÖã´Öê ú'Ö ú¹ý”û ׍ú ? á›ŒÚ× ¨Ú˜Ú× ¢Þ‚ Þ«ÞØß ‹ß ? 4) ³ÖÖ‡ −ÖÖÆüÖÛ−ŸÖ ׍ú ? ᪠¤êüÖã”û ÃÖê ¿ÖãÖã”û ÃÖê´ÖÖ−Öê ᪣Þᝠ. úÖØÆü׍ú ÖÖ‡»Öã ? ªÕܬᥠ¡Þ«Þ¥ ‘ߝßÇ© ‹ß×ß ŒÞ‚¬Ú ‹ß ? 6.{ÉÉ`ö 3 43 Ö»ÖÖ´ÖÖÃÖ¸êü ŸÖÖӍú¸ü ²Ö¤ü×ôû ÆüÖꇐֻÖÖ… ‹Þ«ßê‹ß ŒÞ‚¬Ú ? 5. Íãú»Ö¸êü ²ÖÖÆüÖ¸ü וÖ×−ÖÂÖ ×ú×”û ÖÖ‡»Öã ׍ú ? £ßß¥ ‹'˜ á«¬Þ ? 7. II. ×´Ö×−Ö¸ü ú'Ö Æêü»ÖÖ ? ‹Þ¬ß ¥Þ™ß¥Ú ‘ó¥ šß¬Þ»»Þ 8.

¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : +ÉäÊc÷+É 44 Þ˜Ú× Ç߬ޣÞᝠ†ÖÖã”û ׯֻÖÖ´ÖÖ−Öê ᛄ× –Þ‹Ø¥ ¡Þ¡Ú ¤êüˆ”û ›üÖòŒŸÖ¸ü ²ÖÖ²Öã −Öꈔû ¸üÖ¬ÖÖ ¥ÞœÞ ᝄ× 5) £ßß‹Ú ‹'˜ ŒÞ‚¡Þ‹Ú ᛬ ? 6) ×´Ö×−֍ãú ú'Ö ÖÖ‡²Ö֍ãú ¤êü»Ö ? Ç—Íß¡Þ‹Ú ¯ÖלÍü²Ö֍ãú ™Ú ™ á£Þ ‹šÞ ¨Ú˜ß¬Úß»»Þ ŸÖã ŸÖ ´ÖÖê ú£ÖÖ ¿ÖãםֻÖã×−Ö»Þ ¡ÞÇÞ¼» ²ÖÖ¯ÖÖӍú ‹¥ß¡Þ‹Ú á¡Þ„¼» ú׸ü²Ö֍ãú ²ÖÖêˆÓú ¨Ú˜ß¡Þ‹Ú ™Þ¼» ¿ÖãםֲÖ֍ãú ŸÖÓ֍ú á›Œß¡Þ‹Ú ¤ýÞ¼» ¤êü׏ֲÖ֍ãú µÖÖӍú Þ˜ß¡Þ‹Ú ᪣ޝ¼» †ÖםֲÖ֍úãú ÃÖê´ÖÖ−ÖӍú ÇÞ¼» †¯ÖÖӍú 7) Þ‘ß•Þ¥Ú £Þ'¼» ‹šÞ £Þ … †Öו֚üÖ¹ý ´ÖÓ֍ú ú£ÖÖ ´ÖÖ−Ö… ¤™÷ ß 8) ™Þ¼»¥ ¡›¦ß á«Þ‚¬Þ»»Þ ŸÖÓ֍ú¸ü ²Ö¤ü×ôû ÆüÖꇐֻÖÖ… ᛫ Œ¥ÞÇ •ÖŸ−Ö ×−Ö† ¤êüÆü Ö¸üÖ¯Ö úÖ´Ö ú¸ü •¾Ö¸ü ú£ÖÖ ¿ÖãÖ ¯Ö¸ü߁ÖÖ ´Ö−Ö ¸üÖ ÖÖ‡²ÖÖ ‹Þ£ ‹¥ ‹šÞ ¨Ú˜ £ ¥Œ ‘ó¥ Ç¥à¤©Þ ŒÞ‚¡Þ .

£ßß‹Ú ‹Þ¬ß ______ ×´Ö×−֍ãú úÖ×»Ö 4. ‹'˜ ×´Ö×−Ö¸ü ú'Ö ______… ÃÖŸÖê −ÖÖ ________… IV. ______»»? 5. £Úê ¤Þ„×ß… (–Þ‹Ø¥ŒÞÞ) ´ÖãÑ •Öֈה…û (›üÖŒŸÖ¸üÖÖ−ÖÖ) Þ‘ߋެߙ ᪠______ ¥«Ü×Øß… (ÇÚ¥à) †Öו֍úÖ×»ÖŸÖ ÃÖê 3.£ßß¥ ᛫ _____»»Þ ×´Ö×−Ö¸ü ¤êüÆü … £ßß¥ ᛫ Œ¥ÞÇ»»Þ ×´Ö×−Ö¸ü ¤üêüÆü Ö¸üÖ¯Ö… 1. ›üÖòŒŸÖ¸üÖÖ−Ö֍ãú _____… ³ÖÖ‡ ú'Ö _______… ªá™ Þ ______»»? úÖꚍú ´Öë פü‹ Ö‹ ¿Ö¾¤üÖêÓ êú ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ºþ¯ÖÖë úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ú¸ü ¾ÖÖŒµÖ ¯Öæ¸êü úו֋… 1. 5. ÇÞ ‹'˜ _____ ? †¯ÖÖ ú'Ö ______… 2.{ÉÉ`ö 3 45 áª¡Þ ‹¥ ¡Ú¬ß¡Þ ÃÖê²ÖÖ ú¸ü III. ¸üÆãü”ûÓÛŸÖ… (¯Öã¸üß) ‘ó¥ šß¬Þ… (¥Þ™ß) •¾Ö¸ü ×£Ö»ÖÖ… (¸üÖןÖ) ¥àÚ‹Ú ‹'˜ _______ ᛬ ? (ŒÞ‚¡Þ) ׸−Öããú ú'Ö ¤êü»Ö ? (ÖÖ‡²ÖÖ) Þ‘ß•Þ¥Ú _______ ‹šÞ £Þ… (£Þ') †Öו֚üÖ¹ý V. £ßß¥ ú£ÖÖ ´ÖÖ−Ö… (´ÖÖ') ˆ¤üÖÆü¸üÖ êú †−ÖãÃÖÖ¸ü ¾ÖÖŒµÖÖë úÖ ¯Ö׸ü¾ÖŸÖÔ−Ö úßו֋ … ¢Þ‚ ‹'˜ . 2. _____»»? 3. ¾ÖÖŸÖÖÔ»ÖÖ¯Ö êú †−ÖãÃÖÖ¸ü ×−Ö´−Ö ¾ÖÖŒµÖ ¯Öæ¸êü úßו֋… ²Öã×»Ö²ÖÖ „›Þ«¥˜ :. –Þ‹Ø¥ŒÞÞ‹Ú _____»»Þ 4.

´ÖãÑ ¯ÖœÍêü … £Úê Ǘڐ×ß… „›Þ«¥˜ 2) :. ᪠Þ' Ç߈»»Þ ÃÖê “ÖÖ' ׯ֋… 3. ᪣Þᝠ¢Þ™ ŒÞÞØß»Þ ÃÖê´ÖÖ−Öê ³ÖÖŸÖ ÖÖ†ÖÛ−ŸÖ… 4. ¥£Þ ‹á¬‘‹Ú ¤Þˆ»»Þ ¸ü´ÖÖ ú»Öê•Öúãú •ÖÖ‹… 5.᪠Çá—Í… ˆ¤üÖÆü¸üÖ 2) :ÃÖê ¯ÖœÍêü… ᪠Ǘځ×ß… ÃÖê ¯ÖœÍåü†×”û… ´ÖãÑ ¯ÖœÍåü×”û… £Úê ‹á¥… ᪠‹á«… ´ÖãÑ ú¸êü… ÃÖê úÆêü… £Úê ŒÞˆ… ᪠Þ᪅ ´ÖãÑ ÖÖ‹… £Úê Ç߈… ´ÖãÑ ×¯Ö‹… £Úê ¤Þˆ… ´ÖãÑ •ÖÖ‹… £Úê ¨Úᘅ ´ÖãÑ ¿ÖãÖê… ÃÖê †ÖÃÖê… áª ßˆ… ÃÖê ×−Ö‹… ᪠Þᘅ ÃÖê †ÖÖê… áª ¨Úᘅ ÃÖê ¿ÖãÖê… „›Þ«¥˜ 3) :- £Úê ˆ«ß ¡«ß”ß Çá—Í»»Þ ˆ¤üÖÆü¸üÖ 3) ´ÖãÑ ‹×Æü ²Ö×Æü×™ü ¯ÖœÍêü … :- £Úê ˆ«ß ¡«ß”ß Ç—Íß¬ß »»Þ ´ÖãÑ ‹×Æü ²Ö×Æü×™ü ¯ÖלÍü×»Ö… 1.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : +ÉäÊc÷+É 46 „›Þ«¥˜ 1) :. «¥ß ᥖÍߊ ¨Úᘻ»Þ .£Úê Çá—Í… ˆ¤üÖÆü¸üÖ 1) :. £Úê Ç™ñß‹Þ”ß ‹ßᘻ»Þ ´ÖãÑ ¯Öס֍úÖ×™ü ׍úÖê… 2.

™Úᣠ‹'˜ ________ ŒÞ»»? ŸÖã´Öê ú'Ö 8. Öã¯ÖË“Öã¯ÖüË. †×±úÃ֍ãú. Ÿß»ª‹Ú. Þǘ _______ Ç߁ØÜ»»Þ †Ö¯ÖÖ 2. £ßß‹Ú ______ ‘ó¥»»Þ ×´Ö×−֍ãú 6. †ÖîÂÖ¬Ö…) 1. ¸üÆãü−ÖÖÆüÖÑןօ ÖÖ† ? ᪣ޝ¼»¥ ÛÞ ¡«ß ______»»Þ ÃÖê´ÖÖ−ÖӍú¸ü −Öæ†Ö ²Ö×Æü 9. ‹Þ¬ß¥Þ™ß¥Ú. úÖ×»Ö¸üÖןָüã. Š‰Ç©œ) (¯Öê™ü. †Ö×ÃÖ»Öê. •ÖÖˆ−Ö ? £ßß¥ ᛫ »Þ ×´Ö×−Ö¸ü ¤êüÆü … ˆá¡ ‹'˜ ‹Þ”ڐ×ß»»? ‹²Öê ú'Ö 5. Ö¸üÖ¯Ö. Œ¥ÞÇ. ÚÇìÚÇì. Þ'. ÇÚ¥àá¥. ¤ü¸üúÖ¸üü. “ÖÖ'. 4. … … –Þ‹Ø¥ ÇñߤýÞ‹Ú _____ á›á¬»»Þ . ׯֆӟÖã… ™Úᣠ‹'˜ ¤Þ„»»? ŸÖã´Öê ú'Ö 3. Þªßá¬. ›¥‹Þ¥. ¯Öã¸ü߸êü. úÖêšüú ´Öë פü‹ Ö‹ ¿Ö²¤üÖêÓ ´Öë ÃÖê ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ¿Ö²¤ü “Öã−֍ú¸ü ¾ÖÖŒµÖ ¯Öã¸êü úßו֋ … (áÇ”. –Þ‹Ø¥ ¡Þ¡Ú _____»»Þ ›üÖŒŸÖ¸ü ²ÖÖ²Öã 10. úÖ™ãü×”û ? •¾Ö¸ü… Þ‘ß‹Þ¬ß ™ ᪠_______ ¥«ÜÞ«ÞêØß»»Þ †Öו֍úÖ×»Ö ŸÖ ÃÖêü 7.{ÉÉ`ö 3 47 Æü׸ü ¸êü×›ü†Öê ¿ÖãÖê… VI.

Þ‘ß ™Úᣠԥ‹Ú ¤Þ„×»Þ †Ö×•Ö ŸÖã´Öê ‘Ö¸üãú •ÖÖˆ”û… . Þ£‹Ú ‹«ß¬ Þ áª á›¬Þ Þ (ŒÞ‚¡Þ) ÃÖê ¤êü»ÖÖ Þ (ÖÖ‡²ÖÖ) VIII. úÖêšüú ´Öë פü‹ Ö‹ ×ÆüÓ¤üß ¿Ö²¤üÖêÓ êú †Öê×›Íü†Ö ÃÖ´ÖÖ−ÖÖ£Öԍú ¿Ö²¤üÖë úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ú¸ü ¾ÖÖŒµÖ ¯Öã¸ê úßו֋… 1. ´ÖŸÖê ¤êü»Ö Þ (ú׸ü²ÖÖ) †Ö´Öãú ú×Æü»Ö Þ (†ÖםֲÖÖ) ™Úᣠᝬ Þ (Ç—Íß¡Þ) ŸÖã´Öê −Öê»Ö Þ (¯ÖלÍü²ÖÖ) ᪣Þᝠá¬ Þ (ᛌߡÞ) ÃÖê´ÖÖ−Öê Ö»Öê Þ (¤üêü׏ֲÖÖ) 4. ÞªÚÞ«ÞØß»»Þ (Þ‘‹¬) ¿ÖãÖ… (²ÖÖŸÖË) −Öß“Öê פü‹ Ö‹ ¾ÖÖŒµÖÖë êú ÃÖÖ£Ö '‹'˜' (ú'Ö) •ÖÖê›Íü ú¸ü ¯ÖÏ¿−Ö¾Ö֓֍ú ¾ÖÖŒµÖ ²Ö−ÖÖ‡‹… 1. †ÖÃÖã−ÖÖÆüÛ−ŸÖ… (†Ö•Öú»Ö) ¡Þ«Þ¥ ²ÖÖÆüÖ¸ü 5. 3. ‹£¦Þ ¤Þ„×ß»»Þ («ªÇÞ™Þ¬) ú´ÖôûÖ •Öֈהû… (Æüï֟ÖÖ»Ö) ᪠™ ÃÖê ŸÖ 4. ×´Ö×−֍ãú ú'Ö ÖÖ‡²Ö֍ãú ¤üêü»Ö ? £á™ ᛬ Þ (‹¥ß¡Þ)»» 2. ™ÚᣠÇÞ˜ß Ç߁»»Þ („¡Þ¬Þ) ŸÖã´Öê ¯ÖÖ×Ö ×¯Ö† (ˆ²ÖÖ»ÖÖ) 2. ˆ¤üÖÆü¸üÖ êú †−ÖãÃÖÖ¸ü פü‹ Ö‹ ¿Ö²¤üÖë êú ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ºþ¯ÖÖë úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ú¸ü ¯ÖÏ¿−Ö¾Ö֓֍ú ¾ÖÖŒµÖ ²Ö−ÖÖ‡‹… ˆ¤üÖÆü¸üÖ : £ßß‹Ú ᛬»»Þ (ŒÞ‚¡Þ) ×´Ö×−֍ãú ¤êü»Ö Þ (ÖÖ‡²ÖÖ) £ßß‹Ú ‹'˜ ŒÞ‚¡Þ‹Ú ᛬ ? 1. (Þ˜ß¡Þ)» 3. ŒÞ Þ«ßê»»Þ (à‘ì) ÖÖ† −ÖÖØÆü… (“Öß•ÖË) £Þ'¼» _____ ¨Ú˜»»Þ (¡Þ™ì) ´ÖÖӍú IX. 5.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : +ÉäÊc÷+É 48 ›üÖŒŸÖ¸ü ׯÖϵÖ֍ãú ¤êü»Öê… VII.

{ÉÉ`ö 3

49

2.

‹Þ¬ß £ß•Þ ŒÞ‚¬»»Þ
úÖ×»Ö ×´ÖšüÖ ÖÖ‡»Ö…

3.

¬àÞ¥ ᛫ Œ¥ÞÇ»»Þ
»Öß−ÖÖ¸ü ¤êüÆü Ö¸üÖ¯Ö…

4.

™Ú£¥ áÞ–Í ‹Þ”ڐ×ß»»Þ
ŸÖã´Ö¸ü ÖÖê›Íü úÖ™üãü×”û…

5.
X.

Þ‘ß £ÞÌÂ¥ ¡Þ¡Ú Þªßᬻ»Þ

†Ö×•Ö ´ÖÖ™ü¸ü ²ÖÖ²Öã †Ö×ÃÖ»Öê…
−Öß“Öê פü‹ Ö‹ †Öê×›Íü†Ö †Öî¸ü ×ÆÓ¤üß êú ÃÖ´ÖÖ−ÖÖ£Öá ¾ÖÖŒµÖÖë úÖ ×´Ö»ÖÖ−Ö úßו֋…
†Öê×›Íü†Ö ¾ÖÖŒµÖ

™Ú ˆ‚•ß ¡ª»»Þ

×ÆÓ¤üß ¾ÖÖŒµÖ
Æü´Ö •ÖÖ ¸üÆüß Æïü…

ŸÖã ‹‡×šü ²ÖÃÖ…

᪠‹'˜ Þªßᬠ?

´Öê¸ß ´ÖÖÑ †ÖµÖß…

ÃÖê ú'Ö †Ö×ÃÖ»Öê ?

Þᣠ¤Þ„×Ü»»Þ

×´Ö−Öß úÖê ׍úŸÖÖ²Ö ¤üÖê…

†Ö´Öê •ÖÖˆ”ãû…

á£Þ £Þ' Þªßᬻ»Þ
´ÖÖê ´ÖÖ' †Ö×ÃÖ»Öê…

£ßß‹Ú ¡«ß”Þ á›¬»»Þ

´Öï −ÖÆà •ÖÖ ¸üÆüß ÆæÑü…
ŸÖæ µÖÆüÖÑ ²Öîšü…

×´Ö×−֍ãú ²Ö×Æü™üÖ ¤êü»Ö…

Þǘ ÞªØÜ»»Þ
†Ö¯ÖÖ †ÖÃÖ−ŸÖã…

£Úê ¤Þ„Þ«ßê»»Þ
´ÖãÑ •ÖÖˆ−ÖÖ×ÆÑ…

™Ú£ Þê ‹'˜ ?
ŸÖã´Ö −ÖÖÑ ú'Ö ?

¯ÖלÍü‹ †Öî¸ü ÃÖ´Ö×—Ö‹

ŒµÖÖ ¾Öê †Ö‹ ?
ŸÖã´ÆüÖ¸üÖ −ÖÖ´Ö ŒµÖÖ Æîü ?
†Ö¯Ö †Ö‡‹…

¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : +ÉäÊc÷+É

50

Þ£ ªÕܬ¥ ˆ‹ Ô”˜Þ
†Ö´Ö Íæú»Ö¸ü ‹ú ‘Ö™üÖÖ
Þ£ ªÕܬ ‹”‹á¥ ×ß»»Þ ᪂ ªÕܬᥠÇñš£¥Ú ›¨£á¨ñ˜à ǤíîØ ×ß»»Þ Çñš£
á¨ñ˜àá¥
†Ö´Ö Íãú»Ö ú™üú¸êü †×”û… ÃÖê‡ Ããú»Ö¸êü ¯ÖÏ£Ö´Ö¹ý ¤ü¿Ö´ÖÁÖêÖß ¯Ö•µÖÕŸÖ †×”û… ¯ÖÏ£Ö´Ö ÁÖêÖ߸êü

Þ¦ßª ‘˜, ›óß™à¤ý á¨ñ˜àᥠ•™ß¥ß¨ ‘˜, ™ï™à¤ý á¨ñ˜àᥠ¡Þ‚¨ ‘˜,™Úší
á¨ñ˜àá¥
“ÖÖ×ôûÃÖ •ÖÖ, ׫üŸÖßµÖ ÁÖêÖ߸êü †šüןÖ׸ü¿Ö •ÖÖ, ŸÖéŸÖßµÖ ÁÖêÖ߸êü ²ÖÖ‡Ô¿Ö •ÖÖ, “ÖŸÖã£ÖÔ ÁÖêÖ߸êü

á‹Þ–߈ ‘˜,Ç°£ á¨ñ˜àᥠ•¥ ‘˜, Ç©Ç©Ö á¨ñ˜àᥠǐߨ ‘˜, ªÇØ£ á¨ñ˜àá¥
úÖê×›Íü‹ •ÖÖ, ¯ÖÓ“Ö´Ö ÁÖêÖ߸êü †šü¸ü •ÖÖ, ÂÖšü ÁÖêÖ߸êü ¯Ö×“Ö¿Ö •ÖÖ, ÃÖ¯ŸÖ´Ö ÁÖêÖ߸êü

á‹Þ–Í߈ ‘˜, Ì£ á¨ñ˜àᥠ•¥ ‘˜, ¡£ á¨ñ˜àᥠ™ß¥ß¨ ‘˜, ›¨£
á¨ñ˜àá¥
úÖê×›Íü‹ •ÖÖ, †Â™ü´Ö ÁÖêÖ߸êü †šü¸ü •ÖÖ, −Ö²Ö´Ö Á֝Ö߸êü ןÖ׸ü¿Ö •ÖÖ, ¤ü¿Ö´Ö ÁÖêÖ߸êü

á•‚¨ ‘˜ Çß¬Þ Ç—ÍØß»»Þ Þ£ ªÕܬ¥ ÇñœÞ ¨ß¤©‹¼» Þê ¥á£¨ ›Þª»»Þ ™Þ¼»
ªÐÂà £œî
†šêü‡¿Ö •ÖÖ ׯֻÖÖ ¯ÖœÍüÛ−ŸÖ… †Ö´Ö Íãú»Ö¸ü ¯ÖϬÖÖ−Ö ×¿ÖÖÓúú −ÖÖÑ ¸ü´Öê¿Ö ¤üÖÃÖ… ŸÖÖӍú áÖß ´Ö¬µÖ

Þ£ ªÕܬ¥ ¨ß¤©¤ýß™ñà»»Þ ™Þ¼» Þê „£ç¦Þ»»Þ
™ï™à¤ý

™Þ¼» ’߁ Þê ’Úß»»Þ ªßˆ Þ£ ªÕܬá¥

†Ö´Ö Íãú»Ö¸ü ׿ցÖ×µÖ¡Öß… ŸÖÖӍú −ÖÖÑ ˆÙ´ÖôûÖ… ŸÖÖӍú ×—Ö† −ÖÖÑ —Öã×−Ö… ×ÃÖ‹ †Ö´Ö Íãú»Ö¸êü ŸÖéŸÖßµÖ

á¨ñ˜àᥠÇá—Í»»Þ ጦ×Ü”ß ª£¤ýᥠª¡Ú Ç߬ޣÞᝠ¡Þ«Þá¥ áŒ¦ß¡Þ‹Ú ¤ÞÞØß»»Þ
›ßá
ÁÖêÖ߸êü ¯ÖœÍêü… Öêôû”ûã ×™ü ÃÖ´ÖµÖ¸êü ÃÖ²Öã ׯֻÖÖ´ÖÖ−Öê ²ÖÖÆüÖ¸êü Öê×ôû²Ö֍ãú •ÖÖ†ÖÛ−ŸÖ… פü−Öê

’Úß áŒ¦×Ü”ß ª£¤ýᥠጦ Ç–Í߁ÞᥠǖÍߍ¬Þ»»Þ ™Þ'¥ áÞ– Œ˜ØßÞ á«Þ‚ ¥‹Ø
—Öã×−Ö Öêôû”ûã ×™ü ÃÖ´ÖµÖ¸êü Öêôû ¯Ö×›üÍü†ÖÖ¸êü ¯Ö×›ÍüÖ»ÖÖ… ŸÖÖ¸ü ÖÖê›Íü ÖÓ×›ü†Ö ÆüÖê‡ ¸üŒŸÖ

¡Þ«Þ¥ß¬Þ»»Þ ™Þ'¥ £Þ' ¡«Ü™ ¡îªØ á«Þ‚ –Þ‹Ø¥ŒÞÞ‹Ú ᝂá¬»»Þ ᪕Þá¥
ªí£Þá
²ÖÖÆüÖ׸ü»ÖÖ… ŸÖÖ¸ü ´ÖÖ' ²ÖÆãüŸÖ ²µÖÃŸÖ ÆüÖê‡ ›üÖŒŸÖ¸üÖÖ−Ö֍ãú −ÖꇐֻÖê… ÃÖêšüÖ¸êü −ÖÃÖÔ´ÖÖ−Öê

’ڝߥ Œ˜ØßÞ‹Ú ªŸ»Þ‹¥ß Š‰Ç©œ ¬Þ‚ᬠÇÚ˜ß –Þ‹Ø¥¼» ‹«ß¡Þ ÚªÞᥠ”ߔޝªì
—Öã×−Ö¸ü ÖÓ×›ü†Öãú ÃÖ±ú֍ú׸ü †ÖîêÂÖ¬Ö »ÖÖÖ‡»Öê ¯Öã×Ö ›üÖŒŸÖ¸Óüú ú×Æü²ÖÖ †−ÖãÃÖÖ¸êü ×™ü™üÖ−ÖÃÖË

‚äá‘‹ªì á›á¬»»Þ –Þ‹Ø¥ Ç¥Þ£¨í ‹á¬, £îÞ–ÍÞ£ ! Þǘ ›ß‹Ú 3 š¥ ‹¥ß

{ÉÉ`ö 3

51

Š‰Ç©œ
‡Ó•ÖêŒÃÖ−Ö ¤êü»Öê… ›üÖŒŸÖ¸ü ¯Ö¸üÖ´Ö¿ÖÔ ú»Öê, ´µÖÖ›ÍüÖü´Ö ! †Ö¯ÖÖ פü−֍ãú ןÖ×−Ö£Ö¸üú׸ü †ÖîÂÖ¬Ö

•ß‹ì ª£¤ýᥠá›á¡ Š ™Þ ªÞ¾»á¥ ªÞÚ›ÞÞ Š ªß’ÞÇÞ˜ß Çß‚¡Þ‹Ú á›á¡»» …
ךüú ÃÖ´ÖµÖ¸êü ¤êü²Öê †Öê ŸÖÖ ÃÖÖӐָêü ÃÖ֐Öã¤üÖ−ÖÖ †Öê ×ÃÖ—ÖÖ¯Ö֝Öß ×¯Ö‡²Ö֍ãú ¤êü²Öêú…

¿Ö²¤üÖ£ÖÔ
†Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü

ªÞ£÷Þá¥
–Þ‹Ø¥ŒÞÞ
á‘á‘¡ÞÇÞ
áªÇ”‹Ú
¡Ú—Íà
᪕ß
ˆ Þ–Í‹Ú
›ÚÔ픘Þ
ˆá¡
ªí£Þá
á¥Þà
¡”ß‹Þ
áÞ–Í
«Þ™
Ç”ß
¡Þ´ßá¬
áªÇÞáŒ

¤êü¾Ö−Ö֐ָüß
ÃÖÖ´−ÖÖ¸êü

×ÆüÓ¤üß †£ÖÔ
ÃÖÖ´Ö−Öê

›üÖŒŸÖ¸üÖÖ−ÖÖ
•Öê•Öê²ÖÖ¯ÖÖ

›üÖòŒ™ü¸üÖÖ−ÖÖ,
†Ã¯ÖŸÖÖ»Ö
¤üÖ¤üÖ•Öß

ÃÖê¯Ö™üãú

ˆÃÖ ŸÖ¸ü±Ìú

²ÖãœÍüß

²ÖæœüÍß

ÃÖêךü

¾ÖÆüÖÑ

‹ †Ö›Íüãú

‡ÃÖ ŸÖ¸ü±ú

¤ãü‘ÖÔ™üÖÖ

¤ãü‘ÖÔ™ü−ÖÖ

‹²Öê

†²Ö

−ÖÃÖÔ´ÖÖ−Öê

−ÖÃÖí

¸üÖêÖß

¸üÖêÖß

²Ö×™üúÖ

ÖÖê»Öß

ÖÖê›üÍ

™üÖѐÖ

ÆüÖŸÖ

ÆüÖ£Ö

¯Ö×™ü

¯Ö¼üß

²ÖÖÛ−¬Ö»Öê

²ÖÖÓ¬Ö ×¤üµÖÖ

ÃÖê¯Ö֏Öê

ˆÃÖŸÖ¸ü±Ìú

†³µÖÖÃÖ

¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : +ÉäÊc÷+É

52

I.

†−Öã“”êû¤ü êú †−ÖãÃÖÖ¸ü −Öß“Öê פü‹ Ö‹ ¯ÖÏ¿−ÖÖë úêú ˆ¢Ö¸ü ¤üßו֋…
1.
™£ ªÕܬ¥ ÇñœÞ ¨ß¤©‹¼» Þ£ ‹'˜ ?
ŸÖ´Ö Íãú»Ö¸ ¯ÖϬÖÖ−Ö ×¿ÖÖÓúú −ÖÖ´Ö ú’Ö?
2.
ªÕܬᥠá‹á™ á¨ñ˜à ǤíîØ ×ß ?
Íãú»Ö¸êü êúŸÖê ÁÖêÖß ¯Ö•µÖÕŸÖ †×”û ?
3.
ጦ×Ü”ß ª£¤ýᥠÇ߬ޣÞᝠ‹'˜ ‹¥Øß ?
Öêôû”ãû×™üü ÃÖ´ÖµÖ¸êü ׯֻÖÖ´ÖÖ−Öê ú’Ö ú¸üÓÛŸÖ ?
4.
’Úß ‹ßˆ ?
—Öã×−Ö ×ú‹ ?
5.
›ßᝠጦ×Ü”ß ª£¤ýᥠ’ڝߥ ‹'˜ á«¬Þ ?
üפü−Öê Öôû”ãû×™üü ÃÖ´ÖµÖ¸êü —Öã×−Ö¸ü ú'Ö Æêü»ÖÖ?
6.
7.

Çñšá£ ªí£Þᝠ’ڝߥ ‹'˜ ‹á¬ ?
¯ÖÏ£Ö´Öê −ÖÃÖÔ´ÖÖ−Öê —Öã×−Ö¸ü ú'Ö ú»Öê ?
–Þ‹Ø¥¼» ‹«ß¡Þ ÚªÞᥠªí£ÞᝠÇÚ˜ß ‹'˜ ‹á¬ ?
›üÖŒŸÖ¸Óüú ú×Æü²ÖÖ †−ÖãÃÖÖ¸êü −ÖÃÖÔ´ÖÖ−Öê ¯Öã×Ö ú’Ö ú»Öê ?

II.

‘ú’ †Öî¸ü ‘Ö’ ÖÓ›ü ´Öë פü‹ Ö‹ †Öê×›Íü†Ö †Öî¸ü ×ÆüÓ¤üß êú ÃÖ´ÖÖ−ÖÖ£Öԍú ¿Ö²¤üÖêÓ úÖ ×´Ö»ÖÖ−Ö úßו֋…
ú

ˆ‚
ˆ•ß
áªÇ”‹Ú
᪂
᪕ß
ˆá™
á«‚
ˆá¡

‹‡
‹×šü
ÃÖê¯Ö™üãú
ÃÖê‡
ÃÖêךü
‹ŸÖê
Æêü‡
‹²Öê

Ö
ˆÃÖ ŸÖ¸ü±Ìú
†²Ö
†¸êü
‡ŸÖ−ÖÖ
¾ÖÆüÖÑ
µÖÆü
µÖÆüÖÑ
¾ÖÆü

{ÉÉ`ö 3

53

III. ×ÆüÓ¤üß ´Öë †−Öã¾ÖÖ¤ü úßו֋…

Þ£ á‘á‘¡ÞÇÞ¼»¥ ‹Þ¬ß ›ÚÔí”˜Þ á«¬Þ»»Þ ™Þ¼»¥ áÞ–Í ‹Þ”ڐ×ß»»Þ ¢Þî¡¨™ã Þ£
Ô¥
†Ö´Ö •Öê•Öê²ÖÖ¯ÖÖӍú¸ü úÖ×»Ö ¤ãü‘ÖÔ™üÖÖ Æêü»ÖÖ… ŸÖÖӍú¸ü ÖÖê›Íü úÖ™ãü×”û… ³Ö֐µÖ¾Ö¿ÖŸÖ„ †Ö´Ö ‘Ö¸ü

ªÞ£÷Þᥠ«ßê áÞ”߈ ¡–Í –Þ‹Ø¥ŒÞÞ šß¬Þ»»Þ Þᣠ™Þ¼Ú» ᪂ –Þ‹Ø¥ŒÞÞ‹Ú
ᝂ¬Ú»»Þ
ÃÖÖ´−ÖÖ¸êü ØÆü ÖÖê×™ü‹ ²Ö›Íü ›üÖŒŸÖ¸üÖÖ−ÖÖ ×£Ö»ÖÖ… †Ö´Öê ŸÖÖӍãú ÃÖê‡ ›üÖŒŸÖ¸üÖÖ−Ö֍ãú −ÖꇐֻÖã…

–Þ‹Ø¥ ™Þ¼»¥ áÞ–Í Ç¥à¤©Þ ‹á¬»»Þ ™ÞÇᥠªí£Þá Ç”ß ¡Þ´ßᬻ»Þ Ôá¥
ŒÞ‚¡Þ
›üÖŒŸÖ¸ü ŸÖÖӍú¸ü ÖÖê›Íü ¯Ö¸ü߁ÖÖ ú»Öê… ŸÖÖ¯Ö¸êü −ÖÃÖÔ´ÖÖ−Öê ¯Ö×™ü ²ÖÖÓÛ¬Ö»Öê… ‘Ö¸êü ÖÖ‡²ÖÖ

ÇÞ‚ê –Þ‹Ø¥ Š‰Ç©œ á›á¬»»Þ Þ£ á‘á‘¡ÞÇÞ ‹ß×ß ª£¤ý œ¥ß –Þ‹Ø¥ŒÞÞá¥
¡ß¨ñÞ£
¯ÖÖ‡Ñ ›üÖŒŸÖ¸ü †ÖîÂÖ¬Ö ¤êü»Öê… †Ö´Ö •Öê•Öê²ÖÖ¯ÖÖ ×ú×”û ÃÖ´ÖµÖ ¬Ö׸ü ›üÖŒŸÖ¸üÖÖ−ÖÖ¸êü ×¾ÖÁÖÖ´Ö

áá¬»»Þ ÔÆÂÞˆ ÇᥠÞᣠ™Þä‹Ú œ¥ß Ô¥‹Ú ៻¥ßÞªß¬Ú»»Þ
−Öê»Öê… ‘ÖÓ™üÖ‹ ¯Ö¸êü †Ö´Öê ŸÖÖӍãú ¬Ö׸ü ‘Ö¸üãú ±êú׸ü †Ö×ÃÖ»Öã…
IV.

V.

†Öê×›Íü†Ö ´Öë †−Öã¾ÖÖ¤ü úßו֋ …
´Öê¸üß ÃÖÆêü»Öß úß ŸÖ²ÖßµÖŸÖ Ö¸üÖ²Ö Æãü‡Ô… ²ÖãÖÖ¸ü Æãü†Ö… ¯ÖÖÃÖ ´Öë úÖê‡Ô ›üÖòŒ™ü¸ü −ÖÆà £Öê… ‡ÃÖ×»Ö‹ Æü´Ö
²ÖÖ•ÖÌÖ¸ Ö‹… ¾ÖÆüÖÑ ‹ú ²Ö›Íêü ›üÖòŒ™ü¸ü £Öê…ü ¾Öê ´Öê¸êü ׯ֟ÖÖ•Öß êú ×´Ö¡Ö £Öê… ¾Öê ´Öê¸êü ×»Ö‹ ׯ֟ÖÖ êú ÃÖ´ÖÖ−Ö
£Öê… Æü´Ö ¤üÖê−ÖÖë ˆ−֍êú ¯ÖÖÃÖ Ö‡Õ… ˆ−ÆüÖêÓ−Öê ´Öê¸üß ÃÖÆêü»Öß úß •ÖÖÑ“Ö úß… ˆÃ֍úÖê ãú”û ¤ü¾ÖÖ ¤üßü… †Öî¸ü
‹ú ¤ü¾ÖÖ Æü´Ö ¤æüúÖ−Ö ÃÖê »Öà… Æü´Ö ÆüÖòÙü»Ö »ÖÖîü™ü †Ö‹… ´Öê¸üß ÃÖÆêü»Öß −Öê ×ÃÖ±Ôú ¤æü¬Ö †Öî¸ü ±ú»Ö ÖÖ‹…
ˆÃÖ−Öê “ÖÖ¾Ö»Ö ¸üÖê™üß ÖÖ−ÖÖ ú´Ö ú¸ü פüµÖÖ… ¤üÖê פü−Ö êú ²ÖÖü¤ü ¾ÖÆü šüߍú Æüãü‡Ô… †²Ö ¾ÖÆü ²ÖÆãüŸÖ Öã¿Ö Æîü…
†¯Ö−Öê ÖÖÑ¾Ö êú ׍úÃÖß †Ã¯ÖŸÖÖ»Ö êú ²ÖÖ¸êü ´Öë †Öê×›Íü†Ö ´Öë ‹ú ”ûÖê™üÖ †−Öã“”êû¤ü ×»Ö׏֋…

×™ü¯¯ÖםֵÖÖÑ
I.

‡ÃÖ ¯ÖÖšü ´Öë ¤üÖê ¯ÖύúÖ¸ü êú ¾ÖÖŒµÖÖêÓ úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ Æãü†Ö Æîü …
(1) 1.

᪙ ªÞÚ ”ßá‹ Çß‚¬Þ»»Þ

ˆÃÖ−Öê ŸÖÖê •Ö̸üÖ ÃÖÖ ÃÖÖ²Öæ¤üÖ−ÖÖ ×¯ÖµÖÖ…

ÃÖêŸÖ ÃÖ֐Öã ×™üêú ׯև»ÖÖ…
2.

™Ú ™ á£Þ ‹šÞ ¨Ú˜ß¬Úß»»Þ
ŸÖã ŸÖ ´ÖÖê ú£ÖÖ ¿ÖãםֻÖã×−Ö…

ŸÖã´Ö−Öê ŸÖÖê ´Öê¸üß ²ÖÖŸÖ −ÖÆüà ÃÖã−Öß…

¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : +ÉäÊc÷+É

54

3.

™Ú ‹Þ«ßê‹ß ŒÞ‚¬Ú»»?

ŸÖæ−Öê ŒµÖÖë ÖÖµÖÖ ?

ŸÖ㠍úÖ×ÆüÑ׍ú ÖÖ‡»Öã ?
4.

‹Þ¬ß ¥Þ™ß¥Ú ‘ó¥ šß¬Þ»»Þ

ú»Ö ¸üÖŸÖ ÃÖê ²ÖãÖÌÖ¸ü £ÖÖ…

úÖ×»Ö ¸üÖןֹý •¾Ö¸ü ×£Ö»ÖÖ…
(2) 1.

£ßß‹Ú ‹'˜ ŒÞ‚¡Þ‹Ú ᛬ ?

×´Ö−Öß úÖê ŒµÖÖ ÖÖ−Öê úÖê פüµÖÖ ?

×´Ö×−֍ãú ú'Ö ÖÖ‡²Ö֍ãú ¤êü»Ö ?
2.

ªß’ÞÇÞ˜ß Çß‚¡Þ‹Ú ‹»«ßᬻ»Þ

ˆ²ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖ−Öß ¯Öß−Öê úÖê ²ÖÖê»Öê…

×ÃÖ—ÖÖ¯ÖÖ×Ö ×¯Ö‡²Ö֍ãú ú×Æü»Öê…
ˆ¯ÖµÖÔãŒŸÖ (1) ¾ÖÖŒµÖÖë ´Öë ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ³ÖæŸÖúÖ»Ö ×ÎúµÖÖ úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ Æãü†Ö Æîü… †Öê×›Íü†Ö ´Öë ³ÖæŸÖúÖ»Ö úß
׍ÎúµÖÖ êú ¯ÖϵÖÖêÖ ´Öë ´Öæ»Ö ׍ÎúµÖÖ êú ÃÖÖ£Ö '-‚¬' (-‡»Ö), '-‚¬ß' (-‡×»Ö), '-¬ß' (-×»Ö), '-¬Þ'
(-»ÖÖ), '-‚¬Þ' (-‡»ÖÖ), '-á¬' (-»Öê), '-‚á¬' (-‡»Öê) ¯ÖÏŸµÖµÖ •ÖÖê›Íêü •ÖÖŸÖê Æïü… ¯Öã¹ýÂÖ †Öî¸ü ¾Ö“Ö−Ö êú
†−ÖãÃÖÖ¸ü ׍ÎúµÖÖ úÖ ºþ¯Ö ²Ö¤ü»Ö •ÖÖŸÖÖ Æîü…
‹ú¾Ö“Ö−Ö
²ÖÆãü¾Ö“Ö−Ö
ˆ¢Ö´Ö¯Öã¹ýÂÖ

£Úê ŒÞ‚¬ß»»Þ

´Öï−Öê ÖÖµÖÖ…

´ÖãÑ Öև׻օ

ÞᣠŒÞ‚¬Ú»»Þ

Æü´Ö−Öê ÖÖµÖÖ…

†Ö´Öê ÖÖ‡»Öã…

ÞᣣÞᝠŒÞ‚¬Ú»»Þ Æü´Ö−Öê ÖÖµÖÖ…
†Ö´Öê´ÖÖ−Öê ÖÖ‡»Öã…

´Ö¬µÖ´Ö¯Öã¹ýÂÖ
ÖÖ‹…

ÖÖ‹…

™Ú ŒÞ‚¬Ú»»Þ

ŸÖæ−Öê ÖÖµÖÖ…

™ÚᣣÞᝠŒÞ‚¬»»Þ

ŸÖ㠏ÖÖ‡»Öã…

ŸÖã´Öê´ÖÖ−Öê ÖÖ‡»Ö…

™ÚᣠŒÞ‚¬»»Þ ŸÖã´Ö−Öê ÖÖµÖÖ…

™Úá£ý£ÞᝠŒÞ‚¬»»Þ

ŸÖã´Öê ÖÖ‡»Ö…

ŸÖã´³Öê´ÖÖ−Öê ÖÖ‡»Ö…

†Ö¯ÖÖ ÖÖ‡»Öê…

†Ö¯ÖÖ´ÖÖ−Öê ÖÖ‡»Öê…

Þǘ ŒÞ‚ᬻ»Þ †Ö¯Ö ÖÖ‹

ŸÖã´Ö(»ÖÖêÖÖêÓ) −Öê

ŸÖã´Ö(»ÖÖêÖÖêÓ) −Öê

Þǘ£ÞᝠŒÞ‚ᬻ»Þ †Ö¯Ö (»ÖÖêÖÖêÓ)

ÖÖ‹…
†−µÖ¯Öã¹ýÂÖ

᪠ŒÞ‚¬Þ»»Þ ˆÃÖ−Öê ÖÖµÖÖ… ᪣ÞᝠŒÞ‚ᬻ»Þ
ÃÖê ÖÖ‡»ÖÖ…

ÃÖê´ÖÖ−Öê ÖÖ‡»Öê…

ˆ−ÆüÖë−Öê ÖÖµÖÖ…

{ÉÉ`ö 3

55

(1.2) †Öî¸ü (1.3) ¾ÖÖŒµÖÖë ´Öë ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ³ÖæŸÖúÖ»Ö êú ×−ÖÂÖê¬ÖÖ£Öԍú †Öî¸ü ¯ÖÏ¿−ÖÖ£Öԍú ºþ¯Ö פü‹ Ö‹ Æüïü…
†Öê×›Íü†Ö ´Öë ×−ÖÂÖê¬ÖÖ£Öԍú ¾ÖÖŒµÖÖêÓ ´Öë 'ß' (×−Ö) †Öî¸ü 'Þ«ßê' (−ÖÖ×ÆÑ) úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ÆüÖêŸÖÖ Æîü…
ˆ¤üÖÆü¸üÖ

¨Ú˜ß¬Úß»»Þ

−ÖÆà ÃÖã−ÖÖ…

¿ÖãםֻÖã×−Ö…

¨Ú˜ß¬ÚÞ«ßê

−ÖÆüà ÃÖã−ÖÖ…

¿ÖãםֻÖã−ÖÖ×ÆÑ…
¯ÖÏ¿−ÖÖ£Öԍú ¾ÖÖŒµÖÖë ´Öë ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖύúÖ¸ü êú ¯ÖÏ¿−Ö¾Ö֓֍ú ¿Ö²¤üÖë '‹'˜' (ú'Ö), '‹Þ«ßê‹ß' (úÖ×ÆÑ׍ú) ŸÖ£ÖÖ
'‹ß' (׍ú) úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ Æãü†Ö Æîü…
(1.4) êú ¾ÖÖŒµÖ ´Öë '×ß' (†×”û) ´Öë Æîü /úÖ, úß, êú Æüîü ׍ÎúµÖÖ êú ³ÖæŸÖúÖ»Ö úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ³Öß Æãü†Ö Æîü…
šß¬Þ £ÖÖ
•ÖîÃÖê :- ×ß Æîü
†×”û
×£Ö»ÖÖ
(2.1) ŸÖ£ÖÖ (2.2) ¾ÖÖŒµÖÖë (2) ´Öë †Öê×›Íü†Ö êú 'ŒÞ‚¡Þ‹Ú' (ÖÖ‡²Ö֍ãú), 'ÖÖ−Öê úÖê' 'Çß‚¡Þ‹Ú'
(ׯև²Ö֍ãú) '¯Öß−Öê úÖê' ׍ÎúµÖÖ ºþ¯ÖÖë úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ Æãü†Ö Æîü… µÖê ×ÆÓ¤üß ´Öë ‘ÖÖ−Öê êú ×»Ö‹’, ‘¯Öß−Öê êú ×»Ö‹’
êú ÃÖ´ÖÖ−Ö Æïü… µÖê ׍ÎúµÖÖ ºþ¯Ö ׍ÎúµÖÖ êú úŸÖÖÔ êú ˆ§êü¿µÖ úÖ ²ÖÖê¬Ö ú¸üÖŸÖê Æïü…
¬µÖÖ−Ö ¤üßו֋ ׍ú †Öê×›Íü†Ö ´Öë ´Öæ»Ö ׍ÎúµÖÖ ´Öë '-‚¡Þ' (-‡²ÖÖ) »ÖÖ֍ú¸ü ׍ÎúµÖÖ£Öԍú ÃÖÓ–ÖÖ ²Ö−ÖŸÖß Æîü…
‹êÃÖß ÃÖÓ–ÖÖ†Öëêú ÃÖÖ£Ö '-‹Ú' (-ãú) ¯ÖÏŸµÖµÖ »ÖÖ֍ú¸ü ׍ÎúµÖÖ úÖ ˆ§êü¿µÖ פüÖÖ−Öê ¾ÖÖ»Öê ºþ¯Ö ²Ö−ÖŸÖê Æïü,
•ÖîÃÖê: (-ÖÖ + -‡²ÖÖ + -ãú) = 'ŒÞ‚¡Þ‹Ú' (ÖÖ‡²Ö֍ãú)… ×ÆüÓ¤üß ´Öë ‹êÃÖê ºþ¯Ö ²Ö−ÖÖ−Öê êú ×»Ö‹ ´Öæ»Ö
׍ÎúµÖÖ ´Öë '†Ö−ÖÖ + êú ×»Ö‹' »ÖÖÖŸÖê Æüïü… •ÖîÃÖê: †Ö−ÖÖ + úêú ×»Ö‹ = †Ö−Öê êú ×»Ö‹…
II.

†Öê×›Íü†Ö ´Öë ´Ö−Öã嵅 êú †ÓÖ¾ÖÖ“Öß ¿Ö²¤ü −Öß“Öê פü‹ Ö‹ Æïü…
†Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü

¨¥à¥
᛫
£Ú˜Ø
áÞ–Í
«Þ™
áÇ”
‘ߢ
›ÞØ
Š•

¤êü¾Ö−Ö֐ָüß
¿Ö¸ü߸ü
¤êüÆü
´ÖãÓ›Íü
ÖÖê›Íü
ÆüÖŸÖ
¯Öê™ü
וֳÖ
¤üÖÓŸÖ
†Öêšü

×ÆÓ¤üß †£ÖÔ
¿Ö¸ü߸ü / ¤êüÆü
¤êüÆü / ¿Ö¸ü߸ü
×ÃÖ¸ü
™üÖѐÖ
ÆüÖ£Ö
¯Öê™ü
•Öß³Ö
¤üÖÑŸÖ
†ÖêÓšü

¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : +ÉäÊc÷+É

56

ÞŒß
‹Þ
Þ‹
ÆÂÞ
Þ¾Ú»•ß
Þ˜ÖÜ
‹ÇÞ¦
Þ¬
×Þ™ß
‘äÔ
Œ
Þ‹ÇÚ–ÍÞ
ÇÞ”ß
ÇÞ›

†Ö׏Ö
úÖ−Ö
−Ö֍ú
†Ó™üÖ
†ÖѐÖãšüß
†ÖÑšãü
ú¯ÖÖôû
ÖÖ»Ö
”ûÖןÖ
•ÖÓ‘Ö
−֏Ö
−Ö֍ú¯Öã›ÍüÖ
¯ÖÖ×™ü
¯ÖÖ¤ü

†ÖяÖ
úÖ−Ö
−Ö֍ú
ú´Ö¸ü
ˆÑÖ»Öß
‘Öã™ü−ÖÖ
´ÖÖ£ÖÖ
ÖÖ»Ö
”ûÖŸÖß / ÃÖß−ÖÖ
•ÖÖÑ‘Ö
−Ö֏Öæ−Ö
−Ö£Ö−ÖÖ
´ÖãÑÆü
¯Öî¸ü

¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : +ÉäÊc÷+É 56 ÇÞ•ø ¯ÖÖšü Š–Íß¨à Þ á›Œß¡Þ †Öê×›üÍ¿Öß −ÖÖ“Ö ¤êü׏ֲÖÖ ªÐÂà : ¨Ú˜ ! ‹Þ¬ß ªÛÞ ¢¡á¥ '‹Ú£Þ¥ „ªþ¡' á«¡»»Þ áÖß : ¿ÖãÖ! úÖ×»Ö ÃÖæ“Ö−ÖÖ ³Ö²Ö−Ö¸êü 'ãú´ÖÖ¸ü ˆŸÃÖ¾Ö' Æêü²Ö… ªóÞ£à : ªá™! ‹Þ¬ß ‹'˜ '‹Ú£Þ¥ ÇÛ˜Ùç£Þ' ? þÖÖ´Öß : ÃÖŸÖê ! úÖ×»Ö ú'Ö 'ãú´ÖÖ¸ü ¯ÖæִٝÖÖ'? ªÐÂà : ‹'˜ ™ßšß ¡ß ¢Ú¬ß¬»»»? Ÿß»ª¥Ú ¨àÔñ Þªß¡»»Þ ªäœîÞá¡á¦ 'ªÛÞ ¢¡' ¤ß¡Þ»»Þ £á™ Š–Íß¨à Þ á›Œß¡Þ‹Ú ¢Þ¥ß ¢¬¬Þ፻»Þ áª•ß Š–Íß¨à Þ á«¡»»Þ áÖß : ú'Ö ןÖ×£Ö ×²Ö ³Öã׻֐ֻÖ? †×±úÃÖ¹ý ¿Öß‘ÖÐ †Ö×ÃÖ²Ö… ÃÖÓ¬µÖÖ²Öêôûê ÃÖæ“Ö−ÖÖ ³Ö²Ö−Ö ×•Ö²ÖÖ… ´ÖŸÖê †Öê×›Íü¿Öß −ÖÖ“Ö ¤üêü׏ֲÖ֍ãú 4 †Öê×›üÍ¿Öß −ÖéŸµÖ ¤êüÖëÖê ¯ÖŸ−Öß : ÃÖã−ÖÖê ! ú»Ö ÃÖæ“Ö−ÖÖ ³Ö¾Ö−Ö ´Öë ‘ãú´ÖÖ¸üˆŸÃÖ¾Ö’ ÆüÖêÖÖ … {ÉÊiÉ : ºÉSÉ ! CªÉÉ Eò±É 'EÖò¨ÉÉ®ú {ÉÚÌhɨÉÉ' ½èþ ? {ÉixÉÒ : CªÉÉ ÊiÉÊlÉ ¦ÉÒ ¦ÉÚ±É MÉB ? +ÉìÊ¡òºÉ ºÉä ¶ÉÒQÉ +É+ÉäMÉä * ¶ÉÉ¨É EòÉä ºÉÚSÉxÉɦɴÉxÉ VÉÉBÄMÉä* ¨ÉÖZÉä +ÉäÊc÷öÉÒ xÉÞiªÉ näùJÉxÉÉ ¤É½ÖþiÉ +SUôÉ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ * ´É½þÉÄ +ÉäÊc÷¶ÉÒ xÉÞiªÉ ½þÉäMÉÉ* .

ŸÖã´Öê ŸÖ ×•Ö²Ö. ™Úᣠ™ ¤ß¡. ¬ßÇÞ ™ Š– Íß¨à Þ ¨ßŒÚ×Øß»»Þ ᪣Þᝠ¤ßá¡»»Þ Ç߼߻ Ôᥠ¥«ß¡»»Þ ᪠¤ß¡ß»»Þ áÖß : ÆÑü. ¨Éé VÉÉ>ÄðMÉÒ* ʱÉ{ÉÉ : iÉÚ iÉÉä EÖòUô xɽþÓ ºÉ¨ÉZÉäMÉÒ* CªÉÉå VÉÉBMÉÒ? Ë{ÉEòÒ : ´É½þÉÄ CªÉÉ-CªÉÉ ½þÉäMÉÉ ? nùÒnùÒ. †Ö´Öê ÃÖ´ÖßÖê וֲÖÖ… ¤ü߯ÖÖ. £Úê ¤ß¡ß»»Þ دÖ׍ú : ²ÖÖ¯ÖÖ ´ÖãÑ ×•Öײօ ¬ßÇÞ : ™Ú' ™ ‹ß×ß ¡Ú’ߡڝ߻»Þ ‹Þ«ßê‹ß ¤ß¡Ú ? ×»Ö¯ÖÖ : ŸÖã’ŸÖ ×ú×”û ²Öã×—Ö²Öã×−Ö úÖ×ÆÑ׍ú וֲÖã ? Ç߼߻ : ‹'˜ ª¡Ú áª•ß á«¡‹ß ? ‚ˆ Š–Íß¨Þ Þ ‹'˜ ‹ß ÇÞ ? دÖ׍ú : ú'Ö ÃÖ²Öã ÃÖêךü Æêü²Ö׍ú ? ‡‹ †Öê×›Íü¿Öß −ÖÖ“Ö ú’Ö ׍ú †¯ÖÖ ? ¬ßÇÞ : Š–Íß¨à Þ Š–Íߨޥ áÞá” Çñªß·© Þ»»Þ ™Ú á¬ ᛌߡڻ»Þ ᪕ÞᥠÞß¡Þ {ÉÊiÉ : ¨Éé VÉÉ>ÄðMÉÉ. iÉÖ¨É VÉÉ+ÉäMÉÒ. CªÉÉ ¤ÉSSÉä ¦ÉÒ VÉÉBÄMÉä ? {ÉixÉÒ : ½þÉÄ. ªÉ½þ +ÉäÊc÷÷ºÉÒ xÉÞiªÉ CªÉÉ ½þèþ ? ʱÉ{ÉÉ : +ÉäÊc÷¶ÉÒ xÉÞiªÉ +Éäc÷Ò¶ÉÉ EòÉ BEò |ÉʺÉrù xÉÞiªÉ ½è* iÉÚ VÉÉBÊMÉ iÉÉä näùJÉäMÉÒ* ´É½þÉÄ xÉÉSÉxÉä´ÉɱÉä (xÉiÉÇEòxÉiÉÇÊEòªÉÉÄ) +ÉäÊc¶ÉÒ xÉÉSÉ xÉÉSÉåMÉä* .{ÉÉ`ö 4 57 ³ÖÖ׸ü ³Ö»Ö»Ö֐Öê… ÃÖêךü †Öê×›Íü¿Öß −ÖÖ“Ö Æêü²Ö… ªóÞ£à : £Úê ¤ß¡ß. ½þ¨É ºÉ¤É VÉÉBÄMÉä* nùÒ{ÉÉ +Éè®ú ʱÉ{ÉÉ iÉÉä +ÉäÊc÷¶ÉÒ xÉÞiªÉ ºÉÒJÉ ®ú½þÒ ½éþ* ´Éä (±ÉÉäMÉ) •Ö֋ѐÖà… Ë{ÉEòÒ PÉ®ú ¨Éå ®ú½äþMÉÒ* ´É½þ xɽþÓ VÉÉBMÉÒ* Ë{ÉEòÒ : Ê{ÉiÉÉVÉÒ. Ç߬ޣÞᝠ‹'˜ ¤ßá¡? þÖÖ´Öß : ´ÖãÑ ×•ÖײÖ. Þᣠª£áªØ ¤ß¡Þ»»Þ ›àÇÞ. ×»Ö¯ÖÖ ŸÖ †Öê×›Íü¿Öß −ÖÖ“Ö ×¿ÖÖã”ûÛ−ŸÖ… ÃÖê´ÖÖ−Öê וֲÖê… Ø¯Ö׍ú ‘Ö¸êü ¸ü×Æü²Ö… ÃÖê וֲÖ×−Ö… Ç߼߻ : ¡ÞÇÞ. ׯֻÖÖ´ÖÖ−Öê ú'Ö וֲÖê ? ªÐÂà : «ê.

¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : +ÉäÊc÷+É 58 Ç߬ވ (±í‹-±í‹à) Š–Íß¨à Þ Þßá¡»»Þ ×»Ö¯ÖÖ : †Öê×›Íü¿Öß −ÖÖ“Ö †Öê×›Íü¿ÖÖ¸ü ÖÖê™êü ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü −ÖÖ“Ö… ŸÖ㠐ֻÖê ¤êü׏ֲÖã… ÃÖêšüÖ¸êü −ÖÖדֲÖÖ ×¯Ö»ÖÖ‹ (−ÖŸÖԍú−ÖŸÖԍúß) †Öê×›Íü¿Öß −ÖÖ“Ö −ÖÖדֲÖê… Ç߼߻ : ᪣Þᝠ‹'˜ ‹'˜ ª¡Ú Çß´ßá¡»»? دÖ׍ú : ÃÖê´ÖÖ−Öê ú'Ö ú'Ö ÃÖ²Öã ׯÖÓ׬ֲÖê… ¬ßÇÞ : ᪣ÞᝠŠ–Íß¨à ¨Þ—Íà Çß´ßá¡»»Þ ’߁£Þᝠ£Ú˜ØᥠŸÚ»¬¥ ”Þ«ßÞ áŒÞªßá¡»»Þ ™Þ¥‹ªà Ú–Íß. «Þ¥. ™šÞ £šÞ£˜ß Çß´ßá¡»»Þ ÆÂÞᥠ¥ÛÇÞ¥ ‹£¥Ç”ß ¡Þ´ßá¡»»Þ Þ„ áÞ–ÍᥠÔÚê¾Ú»¥ £œî ¡Þ´ßá¡»»Þ Çځ£ÞᝠŠ–Íß¨à ¨Þ—Íà‹Ú ‹×Þ£Þ¥ß áœÞ™ßÇ¥ß Çß´ßá¡ »Þ ‹Ú±íÞ Çß´ßá¡ Þ«ßê»»Þ á¡‹á¥ £Þ¦ß Çß´ßá¡»»Þ ÆÂÞᥠ‹£¥ ¡´ ¡Þ´ßá¡ Š áÞ–ÍᥠÔÚ¾Ú»¥ £œî ¡Þ´ßá¡»»Þ ×»Ö¯ÖÖ : ÃÖê´ÖÖ−Öê †Öê×›Íü¿Öß ¿ÖÖœÍüß ×¯ÖÛ−¬Ö²Öê… ×—Ö†´ÖÖ−Öê ´ÖãÓ›ü¸êü ±ãú»Ö¸ü ™üÖ×Æü†Ö ÖÖê×ÃÖ²Öê… ŸÖÖ¸üú×ÃÖ “Öã×›Íü. ŸÖ£ÖÖ ´Ö£ÖÖ´Ö×Ö ×¯ÖÛ−¬Ö²Öê… †™üÖ¸êü ºþ¯ÖÖ¸ü ú´Ö¸ü¯Ö×™ü ²ÖÖÛ−¬Ö²Öê… †Ö= ÖÖê›Í¸êü ‘ÖãѐÖã¸ü ´Ö¬µÖ ²ÖÖÓ׬ֲÖê… ¯ÖㆴÖÖ−Öê †Öê×›Íü¿Öß ¿ÖÖœÍüߍãú ú”ûÖ´ÖÖ׸ü ¬ÖÖêן֯Ö׸ü دÖ׬ֲÖê… Ë{ÉEòÒ : ´Éä ±ÉÉäMÉ CªÉÉ-CªÉÉ {ɽþxÉåMÉä ? ʱÉ{ÉÉ : ´Éä +ÉäÊc÷¶ÉÒ ºÉÉc÷Ò {ɽþxÉåMÉä* ±Éc÷EòÒªÉÉÄ ¨ÉÉlÉä {É®ú ¡Úò±ÉÉå EòÒ ]õÉʽþ+É ±ÉMÉÉBÄMÉÒ* iÉÉ®úEòºÉÒ “ÖæÊc÷ªÉÉÄ. ÆüÖ¸ü. ½þÉ®ú iÉlÉÉ ¨ÉÉlÉɨÉÊhÉ {ɽþxÉåMÉä* Eò¨É®ú {É®ú SÉÉÄnùþÒ EòÒ Eò¨É®ú {É]Âõ]õÒ ¤ÉÉÄvÉåMÉä +Éè®ú {Éè®úÉå ¨Éå PÉÖÄPɯû ¦ÉÒ ¤ÉÉÄvÉäÆMÉä* »Ö›Íüêú »ÖÖêÖ †Öê×›Íü¿Öß ÃÖÖœÍüß úÖê úÖ“”ûÖ ú¸üêú ¬ÖÖê×ŸÖ úß ŸÖ¸üÆü ¯ÖÆü−ÖêÖë… ãúŸÖÖÔ −ÖÆüà ¯ÖêÆü−ÖêÖë… Ö»Öê ´Öë ÆüÖ¸ü ¯ÖÆü−ÖëÖê… ú´Ö¸ü ´Öë ú´Ö¸ü ²ÖÓ¬Ö ²ÖÖѬÖêÖë †Öî¸ü ¯Öî¸üÖë ´Öë ‘ÖÑã‘Öã¹ý úÖê ²ÖÖѬÖëÖê… .

á¡á«¬Þ Š «Þ¥á£Þß¤ý£ ‚™îޛ߻»Þ פü¯ÖÖ : ÆÑü. ¢ß¤ýᥠ‹'˜ á«¡ ʱÉ{ÉÉ : +®äú ! xÉ. '²Ö™ãü'. xÉ. ÊEòiÉxÉä |ÉEòÉ®ú Eäò ¾ÖÖª ¤ÉVÉåMÉä* VÉèºÉä ¨ÉnÇù±É. ™¡¬Þ. ÃÖߟÖÖ¸ü.{ÉÉ`ö 4 59 ãú¢ÖÖÔ Ø¯Ö׬ֲÖê −ÖÖÓ×Æü… ²Öêú¸êü ´ÖÖ×ôûü دÖ׬ֲÖê… †Ó™üÖ¸êü ú´Ö¸ü ²ÖÓ¬Ö ²ÖÖÓ׬ֲÖê †Öê ÖÖê›Í¸êü ‘ÖãӐÖã¸ü ´Ö¬µÖ ²ÖÖÓ׬ֲÖê… Ç߼߻ : Þ ª«ß™ ‹'˜ ¡Þ‘Þ ¡Þ‘ß¡? à™ ¡ß á¡Þ¬ßá¡ ? دÖ׍ú : −ÖÖ“Ö ÃÖ×ÆüŸÖ ú'Ö ²ÖÖ•ÖÖ ²ÖÖוֲÖ? ÖßŸÖ ×²Ö ²ÖÖê×»Ö²Öê ? ›àÇÞ : «ê. ŸÖ²Ö»ÖÖ. iɤɱÉÉ. êúŸÖê ¯ÖύúÖ¸¸üü ²ÖÖ•ÖÖ ²ÖÖוֲօ •Ö£ÖÖ:.£·í¦. '¡”Ú' Þßá¡»»Þ Þ„ á¨Ç©á¥ 'á£Þ¤©' Þßá¡»»Þ Ë{ÉEòÒ : CªÉÉ xÉÞiªÉ Eäò ºÉÉlÉ ¤ÉÉVÉÉ ¤ÉVÉäMÉÉ ? (CªÉÉ) MÉÉxÉä ¦ÉÒ MÉÉBÄMÉä ? nùÒ{ÉÉ : ½þÉÄ. á‹á™ Çñ‹Þ¥¥ ¡Þ‘Þ ¡Þ‘ß¡»»Þ ¤šÞ:. +ʦÉxÉªÉ ¨Éå CªÉÉ ½þÉäMÉÉ? CªÉÉ ´Éä (±ÉÉäMÉ) xÉÉ]õEò Eò®åúMÉä ? Ç߼߻ : ÇÞ. ʺÉiÉÉ®ú. gøÉä±É.´Ö§Ôüôû. ²ÖêÆêü»ÖÖ †Öê ÆüÖ¸ü´ÖÖê×−ÖµÖ´Ö ‡ŸµÖÖפü… ¬ßÇÞ : Çñšá£ '£¾»¦Þ¥˜' á«¡»»Þ ᪚ßᥠÞ¤ý‹ á˜¨ Š ‘÷Þš¼» ªØÜ™ß á¡Þ¬ßá¡»»Þ ™Þ' ª«ß™ Þ á«¡»»Þ ™ÞÇᥠ᪣Þᝠ'Ǭû¡à'. ªà™Þ¥. ´É½þÉÄ xÉÉ]õEò xɽþÓ ½þÉäMÉÉ* . +Éè®ú ½þÉ®ú¨ÉÉäÊxÉªÉ¨É <iªÉÉÊnù * ʱÉ{ÉÉ : {ɽþ±Éä '¨ÉÆMɱÉÉSÉ®úhÉ' ½þÉäMÉÉ* =ºÉ¨Éå MÉɪÉEò MÉhÉä¶É +Éè®ú VÉMÉzÉÉlÉ EòÒ ºiÉÖÊiÉ MÉÉBÄMÉä* =ºÉEäò ºÉÉlÉ xÉÞiªÉ ½þÉäMÉÉ* =ºÉEäò ¤ÉÉnù ´Éä ±ÉÉäMÉ '{ɱ±É´ÉÒ' '¤É]Öõ' xÉÉSÉäMÉå* +Éè®ú +ÆiÉ ¨Éå '¨ÉÉäIÉ' (xÉÞiªÉ) xÉÉSÉåMÉä (Eò®åúMÉä)* ×»Ö¯ÖÖ : ¯ÖÏ£Ö´Öê '´ÖӐÖôûÖ“Ö¸üÖ' Æêü²Ö… ÃÖê×£Ö¸êü Öֵ֍ú ÖÖê¿Ö †Öê •ÖÖ®ÖÖ£ÖӍú ßÖã×ŸÖ ²ÖÖê×»Ö²Öê… ŸÖÖ ÃÖ×ÆüŸÖ −ÖÖ“Ö Æêü²Ö… ŸÖÖ¯Ö¸êü ÃÖê´ÖÖ−Öê '¯Ö»»Ö²Öß'. á—ÍÞ¬. ¤Éä½äþ±ÉÉ. −ÖÖדֲÖê †Öˆ ¿ÖêÂÖ¸êü '´ÖÖêÖ' −ÖÖדֲÖê… Ë{ÉEòÒ : nùÒnùÒ. œÍüÖê»Ö.

²Ö−Ö´ÖÖôûß ‡ŸµÖÖؤüú¸ü ÖßŸÖ ²ÖÖê×»Ö²Öê… ¸üÖ¬ÖÖ éúÖӍú ú£ÖÖ ÃÖê×£Ö¸êü ×£Ö²Ö… ÖßŸÖ †−ÖãÃÖÖ¸êü ÃÖê´ÖÖ−Öê −ÖÖדֲÖê… ³ÖÖ׸ü ³Ö»Ö »ÖÖאֲօ Ç߼߻ : Š! ™Þ«Þá«á¬ ™ £Úê ßˤý ¤ß¡ß»»Þ دÖ׍ú : †Öê ! ŸÖÖÆüÖÆêü»Öê ŸÖ ´ÖãÑ ×−Ö¿“ÖµÖ '+ʦÉxɪÉ' +ÉäÊc÷¶ÉÒ xÉÞiªÉ EòÉ ¸Éä¹`ö ¦ÉÉMÉ ½èþ +Éè®ú =ºÉ¨Éå '¨ÉÉäIÉ' +ÉäÊc÷¶ÉÒ EòÉ +ÆÊiÉ¨É ¦ÉÉMÉ ½èþ* 'MÉÒiÉMÉÉäÊ´ÉÆnù ' +ÉäÊc÷¶ÉÒ xÉÞiªÉ EòÉ ¨ÉÖJªÉ +ÉvÉÉ®ú ½è* ´Éä (±ÉÉäMÉ) MÉÉä{ÉɱÉEÞò¹hÉ.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : +ÉäÊc÷+É 60 ? ᪣Þᝠ‹'˜ Þ”‹ ‹¥ßá¡»? دÖ׍ú : †¯ÖÖ. ¡£Þ¦à ‚™îޛ߼»¥ à™ á¡Þ¬ßá¡»»Þ ¥ÞœÞ-‹ïÇ©Ù¼» ‹šÞ ᪚ßᥠšß¡»»Þ à™ ÚªÞᥠ᪣ÞᝠÞßá¡»»Þ ¢Þ¥ß ¢¬ ¬Þß¡»»Þ ×»Ö¯ÖÖ : †Ö¸êü ! −ÖÖ. ´ÉxɨÉɱÉÒ <iªÉÉÊnù Eäò MÉÒiÉ MÉÉBÄMÉä* ®úÉvÉÉEÞò¹hÉ EòÒ EòlÉÉ =xɨÉå ½þÉäMÉÒ* MÉÒiÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ´Éä ±ÉÉäMÉ xÉÉSÉåMÉä* ¤É½ÖþiÉ +SUôÉ ±ÉMÉäMÉÉ* Ë{ÉEòÒ : +Éä ! iÉ¤É iÉÉä ¨Éé +´É¶ªÉ VÉÉ>ÄðMÉÒ* ʱÉ{ÉÉ : Ê{ÉiÉÉVÉÒ CªÉÉ ´É½þ ½þ¨ÉÉ®äú ºÉÉlÉ VÉÉBMÉÒ? . Þ áª•ß Þ”‹ á«¡ß»»Þ '¢ß¤ý' Š–Íß¨à Þ¥ á¨ñǩ֢ލ»» Þ„ 'á£Þ¤©' á«„×ß Š– Íߨॠá¨Ç©¢Þ»»Þ 'à™ áÞ¡ß³' Š–Íß¨à Þ¥ £ÚŒî ÞœÞ¥»»Þ ᪚ßᥠ᪣ÞᝠáÞÇÞ¦‹ïÇ©Ù. †×³Ö−ÖµÖ¸êü ú'Ö Æêü²Ö ? ÃÖê´ÖÖ−Öê ú'Ö −ÖÖ™üú ú׸ü²Öê ? ¬ßÇÞ : Þᥠ! Þ. −ÖÖ ÃÖêךü −ÖÖ™üú Æüê²Ö×−Ö… '†×³Ö−ÖµÖ' †Öê×›Íü¿Öß −ÖÖ“Ö¸ü ÁÖêšü³ÖÖÖ †Öˆ '´ÖÖêÖ' Æêüˆ×”û †Öê×›Íü¿Ö߸ü ¿ÖêÂÖ³Ö֐օ 'Öߟ֐ÖÖêײÖÓ¤ü' †ÖêכͿÖß −ÖÖ“Ö¸ü ´ÖãµÖ †Ö¬ÖÖ¸ü… ÃÖê×£Ö¸êü ÃÖê´ÖÖ−Öê ÖÖê¯ÖÖôûéúÖ.

᪠¤ß¡»»Þ ²ÖÖ¯ÖÖ : ÆÑü. ´É½þ VÉÉBMÉÒ* ¬ßÇÞ : ¡ÞÇÞ.{ÉÉ`ö 4 61 וÖײօ Ê{ÉiÉÉVÉÒ : ½þÉÄ. Þ£ ªÞšßᥠ᪠‹'˜ ¤ß¡ ? ×»Ö¯ÖÖ : ²ÖÖ¯ÖÖ. ÃÖê וֲօ ¿Ö²¤üÖ£ÖÔ †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü ¤êü¾Ö−Ö֐ָüß ×ÆÓü¤üß †£ÖÔ Þ‘ß ‹Þ¬ß ÞªØÞ‹Þ¬ß ™‹Þ¬ß ™ ǁ¥›ß ÞªØÞ Ç¥›ß ªÛÞ ¢¡ á«¡ ‹Ú£Þ¥ ÇÛ˜Ùç£Þ ™ßšß ¢Ú¬ß¬ ¨àÔñ Þªß¡ ªäœîÞá¡á¦ ¤ß¡Þ †Ö×•Ö úÖ×»Ö †ÖÃÖÓŸÖ֍úÖ×»Ö ÖŸÖúÖ×»Ö ÖŸÖ ¯Ö†¸üפü−Ö †ÖÃÖÓŸÖÖ ¯Ö†¸üפü−Ö ÃÖæ“Ö−ÖÖ ³Ö²Ö−Ö Æüê²Ö ãú´ÖÖü¸ü ¯ÖæݝÖ´ÖÖ ×ŸÖ×£Ö ³Öã×»ÖÖ»Ö ¿Öß‘ÖÐ †Ö×ÃÖ²Ö ÃÖÓ¬µÖÖ²Öêôêû וֲÖÖ †Ö•Ö ú»Ö ú»Ö (†Ö−Öê¾ÖÖ»ÖÖ) ú»Ö (²ÖߟÖÖ Æüãü†Ö) ¯Ö¸üÃÖÖë (²ÖߟÖÖ Æãü†Ö) ¯Ö¸üÃÖÖë (†Ö−Öê¾ÖÖ»ÖÖ) ÃÖæ“Ö−ÖÖ ³Ö¾Ö−Ö ÆüÖêÖÖ ãú´ÖÖü¸ ¯ÖæִٝÖÖ ×ŸÖ×£Ö ³Öæ»Ö Ö‹ ¿Öß‘ÖÐ †Ö†ÖêÖê ¿ÖÖ´Ö úÖê. ÃÖÓ¬µÖÖ ÃÖ´ÖµÖ •Ö֋ѐÖê . †Ö´Ö ÃÖÖ×£Ö¸êü ÃÖê ú'Ö וֲÖ? ¡ÞÇÞ : «ê.

¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : +ÉäÊc÷+É 62 Š–Íß¨à Þ ¢Þ¥ß ¢¬¬Þ፠ß«Þ™ß ¨ßŒÚ×Øß ¥«ß¡ ¡Ú’ß¡Úß Çß´ßá¡ Š–Íß¨à ¨Þ—Íà £Ú˜Øᥠ”Þ«ßÞ †Öê×›Íü¿Öß −ÖÖ“Ö ³ÖÖ׸ü ³Ö»Ö»Ö֐Öê ×−ÖÆüÖ×ŸÖ ×¿ÖÖã”Û−ŸÖ ¸ü×Æü²Ö ²Öã×—Ö²Öã×−Ö ×¯ÖÛ−¬Ö²Öê †Öê×›Íü¿Öß ¿ÖÖœÍüß ´Ö㝛ü¸êü ™üÖ×Æü†Ö †Öê×›Íü¿Öß −ÖéŸµÖ ²ÖÆãüŸÖ †“”ûÖ »ÖÖŸÖÖ Æîü… ×−ÖÆüÖµÖŸÖ / †ŸµÖ−ŸÖ ÃÖßÖ ¸üÆêü Æïü ¸üÆêüÖÖ −ÖÆüà ÃÖ´Ö—ÖêÖß ¯ÖÆü−ÖëÖê †Öê×›Íü¿ÖÖ úß ÃÖÖ›Íüß ´ÖÖ£Öê ¯Ö¸ü ±ãú»ÖÖë ÃÖê ²Ö−ÖÖµÖÖ ÖµÖÖ Öã“”ûÖ / ßֲ֍ú áŒÞªßá¡ ™Þ¥‹ªà «Þ¥ £šÞ£˜ß ÖÖê×ÃÖ²Öê ŸÖÖ¸üú×ÃÖ ÆüÖ¸ü ´Ö£ÖÖ´Ö×Ö »ÖÖÖ‹Öë ŸÖÖ¸üúÃÖß ÆüÖ¸ü ´ÖÖ£Öê ¯Ö¸ü ¯ÖÆü−Ö−Öê úÖ ‹ú †Ö³ÖæÂÖÖ ÆÂÞᥠ‹£¥Ç”ß ¡Þ´ßá¡ áÞ–ÍᥠÔÚ¾Ú»¥ ¡Þ‘Þ ¡Þ‘ß¡ á¡Þ¬ßá¡ £›í¦ ªà™Þ¥ †™üÖ¸êü ú´Ö¸ü¯Ö×™ü ²ÖÖÓ׬ֲÖê ÖÖê›Íü¸êü ‘ÖãѐÖã¸ü ²ÖÖ•ÖÖ ²ÖÖ×•Ö²Ö ²ÖÖê×»Ö²Öê ´Ö¤Ôüôû ÃÖߟÖÖ¸ü ú´Ö¸ü ´Öë ú´Ö¸ü-¯Ö¼üß ²ÖÖѬÖëÖê ¯ÖÖÑ¾Ö ´Öë ‘ÖãÑ‘Öºþ ²ÖÖ•ÖÖ ²Ö•ÖêÖÖ Ö֋ѐÖê ´Ö¤Ôü»Ö (¾ÖÖªÖê¯Öú¸üÖ) ×ÃÖŸÖÖ¸ü (¾ÖÖªÖê¯Öú¸üÖ) .

áª•ß Š–Íß¨à Þ á«¡»»Þ ÃÖêךü †Öê×›Íü¿Öß −ÖÖ“Ö Æêü²Ö… 2.{ÉÉ`ö 4 63 á¡á«¬Þ á‹á™Çñ‹Þ¥ Çñšá£ £¾»¦Þ¥˜ Ǭû¡à ²ÖêÆêü»ÖÖ êúŸÖê¯ÖύúÖ¸ü ¯ÖÏ£Ö´Öê ´ÖӐÖôûÖ“Ö¸üÖ ¯Ö»»Ö²Öß ²ÖêÆêü»ÖÖ (¾ÖÖªÖê¯Öú¸üÖ) ׍úŸÖ−Öê ¯ÖύúÖ¸ü êú ¯ÖÆü»Öê ´ÖӐֻÖÖ“Ö¸üÖ ¯Ö»»Ö¾Öß (†Öê×›Íü¿Öß −ÖéŸµÖ úÖ ¤æüÃÖ¸üÖ ³Ö֐Ö) ¡”Ú ²Ö™ãü ²Ö™ãü (†Öê×›Íü¿Öß −ÖéŸµÖ úÖ ŸÖßÃÖ¸üÖ ³Ö֐Ö) á¨Ç©á¥ ¢ß¤ý ¿ÖêÂÖ¸êü †×³Ö−ÖµÖ †ÓŸÖ ´Öë †×³Ö−ÖµÖ (†Öê×›Íü¿Öß −ÖéŸµÖ úÖ ¿ÖêÂÖ ³Ö֐Ö) Þ”‹ á¨Ç©¢Þ ‹¡ß ‹šÞ à™ ¢¬¬Þß¡ ™Þ«Þá«á¬ ßˤý á£Þ¤© á¨ñǩ֢ލ −ÖÖ™üú ¿ÖêÂÖ ³ÖÖÖ ú×²Ö ú£ÖÖ ÖßŸÖ ³Ö»Ö »ÖÖ×Ö²Ö ŸÖÖÆüÖÆêü»Öê ×−Ö¿“ÖµÖ ´ÖÖêÖ ÁÖêš³ÖÖÖ ü −ÖÖ™üú †Ó×ŸÖ´Ö ³Ö֐Ö. ˆÃ֍êú ²ÖÖ¤ü †¾Ö¿µÖ ´ÖÖêÖ ÁÖêšü³ÖÖÖ †³µÖÖÃÖ I. ¿ÖêÂÖ ³ÖÖÖ ú×¾Ö ú£ÖÖ. −Öß“Öê פü‹ Ö‹ ¾ÖÖŒµÖ ¤ÖêÆü¸üÖ‡‹… 1. úÆüÖ−Öß. ²ÖÖŸÖ ÖÖ−Ö †“”ûÖ »ÖÖêÖÖ ŸÖ²Ö. áª•ß Þ”‹ á«¡ß»»Þ .

Þᣠª£áªØ ¤ß¡Þ»»Þ †Ö´Öê ÃÖ´ÖßÖê וֲÖÖ… 7. £Ú˜ØᥠŸÚ»¬¥ ”Þ«ßÞ áŒÞªßá¡»»Þ ´ÖãÓ›ü¸êü ú±ãú»Ö¸ü ™üÖ×Æü†Ö ÖÖê×ÃÖ²Öê… II ˆ¤üÖÆü¸üÖ êú †−ÖãÃÖÖ¸ü ¾ÖÖŒµÖÖêÓ ´Öë ¸êüÖÖÓ׍úŸÖ ¿Ö²¤ÖêÓü êú ãÖÖ−Ö ¯Ö¸ü פü‹ Ö‹ ¿Ö²¤üÖêÓ úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ú¸ü −ÖµÖê ¾ÖÖŒµÖ ²Ö−ÖÖ‡‹ … ˆ¤üÖÆü¸üÖ:- 1. ‹'˜ ª¡Ú áª•ß á«¡‹ß ? 4. ¡ÞÇÞ £Úê ¤ß¡ß »»Þ ? ²ÖÖ¯ÖÖ ´ÖãÑ ×•Öײօ 6. ™Ú’™ ¡Ú’ߡڝ߅ ŸÖã’ŸÖ ²Öã×—Ö²Öã×−Ö… «Þ¥ ‹«ß¡Úß ÆüÖ¸ü ú×Æüü²Öã×−Ö Ú–Íß ¤ß¡Úß . ᪠£šÞ£˜ß Çß´ßá¡… ÃÖê ´Ö£ÖÖ´Ö×Ö ×¯ÖÛ−¬Ö²Öê… 2. ᪣Þᝠ¨Þ—Íà Çß´ßá¡»»Þ ÃÖê´ÖÖ−Öê ¿ÖÖœÍüß ×¯ÖÛ−¬Ö²Öê… 10.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : +ÉäÊc÷+É 64 ÃÖêךü −ÖÖ™üú Æüê²Ö×−Ö… 3. ü ‹Þ«ßê‹ß ¤ß¡Ú ? úÖ×ÆüÑ׍ú וֲÖã ? 11. ™Ú ‹Þ¬ß ᛌߡڻ»Þ ŸÖ㠍úÖ×»Ö ¤êü׏ֲÖã… 8. ú'Ö ÃÖ²Öã ÃÖêךü Æüê²Ö׍ú ? '¢ß¤ý'ᥠ‹'˜ á«¡ '†×³Ö−ÖµÖ'¸êü ú'Ö Æêü²Ö ? 5. ™Úᣙ ¤ß¡»»Þ ŸÖã´ÖêŸÖ וֲօ 9.

ŸÖ㠍úÖ×ÆÑ׍ú וֲÖã ? £Úê ªäœîÞá¡á¦ ªÛÞ ¢¡ ¤ß¡ß»»Þ ´ÖãÑ ÃÖÓ¬µÖÖ²Öêôêû ÃÖæ“Ö−ÖÖ ³Ö¾Ö−Ö ×•Ö×²Ö … ¥«ß¡Ú ‹Þ¬ß ‹”‹ ¸ü×Æü²Ö㠍úÖ×»Ö ú™üú ¨Ú˜ß¡Ú Þ‘ß Þê‹Ú ¿ÖãםֲÖã †Ö×•Ö ÖÖэãú ŒÞ‚¡Ú ¥Þ™ßᥠ‹¬ß‹™Þ ÖÖ‡²Öã ¸Öüןָêü ú׻֍úŸÖÖ Þß¡Ú ª‹ÞᦠªÕܬ‹Ú −ÖÖדֲÖã Ã֍úÖôûê Íãú»Öãú á›Œß¡Ú Ç¥ ›ß Þß¡Þ‹Ú ¤êü׏ֲÖã ¯Ö†¸üפü−Ö −ÖÖדֲÖ֍ãú á¨Þ‚¡Ú ¿ÖÖꇲÖã III. ˆ¤üÖÆü¸üÖ êú †−ÖãÃÖÖ¸ü פü‹ Ö‹ ¿Ö²¤üÖë úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ú¸ü ¾ÖÖŒµÖ-×¾ÖßÖÖ¸ü úßו֋… ˆ¤üÖÆü¸üÖ:- ᪣ÞᝠÇß´ßá¡»»Þ ÃÖê´ÖÖ−Öê ׯÖÓÛ¬Ö²Öê… . “Öã×›Íü וֲÖã×−Ö ¨Þ—Íà ŒÞ‚¡Úß ¿ÖÖœÍüß ÖÖ‡²Öã×−Ö ‘Þ£Þ Ç—Íß¡Úß •ÖÖ´ÖÖ ¯ÖלÍü²Öã×−Ö ªÞ”í ¨Ú˜ß¡Úß ÃÖÖ™Ôü ¿ÖãםֲÖã×−Ö ™Ú ‹Þ«ßê‹ß ¤ß¡Ú ? 4.{ÉÉ`ö 4 65 3.

´ÖãÑ … 3. ²Ö•ÖÖ¸üãú. á£Þ. ¤æü¸ü¤ü¿ÖÔ−Ö¸êü… 4. ™Þ¦. ¤ß¡. ÖߟÖ. ÃÖÓ¬µÖÖ²Öêôêû… 2. ÃÖê´ÖÖ−Öê ׯև²Öê… 5. ¡Þ‘ß¡. ™Ú£. ᪣ÞᝠáŒÞªßá¡»»Þ ᪣ÞᝠŒÞ‚á¡»»Þ ÃÖê´ÖÖ−Öê ÖÖ‡²Öê… ÞªÞ£¥ Þ'»Þ ¾Ú»¥ Þ †ÖÃÖÖ´Ö¸ü “ÖÖ'… †ÓÖãü¸ü… ᪣Þᝠᛌßá¡»»Þ ÃÖê´ÖÖ−Öê ¤üêü׏ֲÖê… áÔÞ–Íޝސ Þ ‘ÖÖê›ÍüÖ−ÖÖ“Ö… IV. ™Úá£ Þ . ›Û¥›¨íá¥ Þ ²ÖÖוֲÖ. ¢ß¤ý. †×³Ö−ÖµÖ. á¡á«¬Þ. וÖײÖ. ÃÖߟÖÖ. ²ÖêÆêü»ÖÖ. ÃÖê´ÖÖ−Öê ÖÖê×ÃÖ²Öê… ‹£¥ ǔ߻»Þ ”Þ«ßÞ Þ ú´Ö¸ü ¯Ö×™ü… ™üÖ×Æü†Ö… ᪣ÞᝠÇß‚á¡»»Þ 4. á‹Þ˜Þ‹í. £Úê»»Þ ŸÖã´Ö. Öߟօ ªà™Þ ™Þ¦ ª«ß™ à™ Þ‚¡»»Þ ÃÖߟÖÖ ŸÖÖôû ÃÖ×ÆüŸÖ ÖßŸÖ ÖÖ‡²Ö… 1. ¡‘Þ¥‹Ú. ᪕ß. ªà™Þ. ˆ¤üÖÆü¸üÖ êú †−ÖãÃÖÖ¸ü ¯Ö¸üÃ֐ÖÔ 'ª«ß™' (ÃÖ×ÆüŸÖ) úÖ ˆ×“ÖŸÖ Ã£ÖÖ−Ö ¯Ö¸ü ¯ÖϵÖÖêÖ ú¸ü פü‹ Ö‹ ¿Ö¾¤üÖêÓ ÃÖê ¾ÖÖŒµÖ ²Ö−ÖÖ‡‹… ˆ¤üÖÆü¸üÖ : Þ‚¡. à™. ŸÖÖôû. ÃÖêךü. ªäœîÞá¡á¦»»Þ −ÖÖ“Ö Æêü²Ö. Þ á«¡. ÃÖê´ÖÖ−Öê ²ÖÖÓÛ¬Ö²Öê… 3. ¤ß¡ß. ᪣Þᝠ¡Þ´ßá¡ »Þ 2. à™»»Þ ÖÖ‡²Ö.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : +ÉäÊc÷+É 66 Š–Íß¨à ¨Þ—Íà»»Þ †Öê×›Íü¿Öß ¿ÖÖœÍüß… ᪣ÞᝠŠ–Íß¨à ¨Þ—Íà Çß´ßá¡»»Þ ÃÖê´ÖÖ−Öê †Öê×›Íü¿Öß ¿ÖÖœÍüß ×¯ÖÓÛ¬Ö²Öê… 1.

(»Öê׏ֲÖÖ)… Þǘ ‹Þ«Þ˜à ____ (‹«ß¡Þ) Þ †Ö¯ÖÖ úÖÆü֝Öß 4. ³ÖÖŸÖ. ™Úᣠª¥¡™ ____ (Çß‚¡Þ) Þ ŸÖã´Öê ÃÖ¸ü²ÖŸÖ 2. úÖêÖ֍Ôú. (ׯև²ÖÖ)… (ÖÖ‡²ÖÖ)… ˆ¤üÖÆü¸üÖ êú †−ÖãÃÖÖ¸ü פü‹ Ö‹ ¾ÖÖŒµÖÖÓ¿ÖÖë êú ÃÖ´ÖÖÃÖ ¿Ö²¤ü ²Ö−ÖÖ‡‹… 1. (ú×Æü²ÖÖ)… (Ç—Íß¡Þ) Þ (¯ÖלÍü²ÖÖ)… ᪣Þᝠ‘¬ ____ (Þ‚¡Þ) Þ ÃÖê´ÖÖ−Öê Ö•Ö»Ö VI. ˆ¤üÖÆü¸üÖ êú †−ÖãÃÖÖ¸ü úÖꚍú ´Öë ¤üß Ö‡Ô ׍ÎúµÖÖ†Öë êú ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ºþ¯ÖÖë úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ú¸ü ¾ÖÖŒµÖ ¯Öæ¸êü úßו֋… ˆ¤üÖÆü¸üÖ : £Úê à™ _____ (Þ‚¡Þ) Þ ´ÖãÑ ÖßŸÖ (ÖÖ‡²ÖÖ)… £Úê à™ Þ‚¡ß»»Þ ´ÖãÑ ÖßŸÖ Öևײօ 1. ŒÞ‚¡ß. ™ÚᣣÞᝠ‹¡ß™Þ ____ (ᬌߡÞ) Þ ŸÖã´Öê´ÖÖ−Öê úײ֟ÖÖ 3. Š–Íߨޥ Þ Š–Íß¨à Þ †Öê×›Íü¿ÖÖ¸ü −ÖÖ“Ö †Öê×›Íü¿Öß −ÖÖ“Ö 5. ᪠ÇÞ• ÃÖê ¯ÖÖšü 5. ™Þ¥‹ªß¥ Ú–Íß ŸÖÖ¸üú×ÃÖ¸ü “Öã×›Íü £šÞ¥ £˜ß ´Ö£ÖÖ¸ü ´Ö×Ö 2. ¢Þ™.{ÉÉ`ö 4 67 וֲÖ. ÞªÞ£¥ Þ' . ´ÖÖê. Š–Íߨޥ ¨Þ—Íà †Öê×›Íü¿ÖÖ¸ü ¿ÖÖœÍüß 3. £Úê Þ ÖևײÖ. ™¥‹Þ¥à. ŸÖã´Öê… 5. ´ÖãÑ … V. ŸÖ¸üúÖ¸üß.

¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : +ÉäÊc÷+É 68 †ÖÃÖÖ´Ö¸ü “ÖÖ' 4. ‹£¥¥ Ç”ß ú´Ö¸ü¸ü ¯Ö×™ VII. −Öß“Öê פü‹ Ö‹ (ú) ×¾Ö³ÖÖÖ êú †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤üÖë úÖ (Ö) ×¾Ö³ÖÖÖ ´Öë פü‹ Ö‹ ÃÖ´ÖÖ−ÖÖ£Öԍú ×ÆüÓ¤üß ¿Ö²¤üÖë ÃÖê ÃÖÆüß ×´Ö»ÖÖ−Ö úßו֋… ú Ö Çñšá£ (¯ÖÏ£Ö´Öê) †ÓŸÖ ´Öë ‹Þ¬ß (úÖ×»Ö) ¯ÖÆü−ÖëÖê ™Þ«Þá«á¬ (ŸÖÖÆüÖÆêü»Öê) ²Öê»ÖÖ ª«ß™ (ÃÖ×ÆüŸÖ) ŸÖ²Ö á¡á«¬Þ (²ÖêÆêü»ÖÖ) ¯ÖÖÑ¾Ö á¨Ç©á¥ (¿ÖêÂÖ¸êü) ÃÖÖ£Ö áÞ–Í Çß´ßá¡ (ÖÖê›Íü) ú»Ö (ׯÖÓÛ¬Ö²Öê) ¯ÖÆü»ÖÖ VIII. 'ú' †Öî¸ü 'Ö' ³Ö֐ÖÖë ´Öë פü‹ Ö‹ ¿Ö²¤üÖêÓ ´Öë ÃÖê ÃÖÖ£Öԍú ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ¾ÖÖ»Öê ¿Ö²¤üÖë úÖ ×´Ö»ÖÖ−Ö úßו֋… ú Ö ‘÷Þš ï™î •ÖÖ®ÖÖ£Ö −ÖéŸµÖ ªà™Þ¥ ‹¡ß ÃÖߟÖÖ¸ü ú×²Ö Ç¬û¡à ¡Þ‘Þ ¯Ö»»Ö²Öß ²ÖÖ•ÖÖ áÞÇÞ¦ ‹ïÇ©Ù ¥ÛÇÞ ÖÖê¯ÖÖôû éúÂÖ ºþ¯ÖÖ ™Þ¥‹ªà ªØÜ™ß ŸÖÖ¸üúÃÖß ÃŸÖã×ŸÖ .

´Ö»»Öß. ªØÜ™ß. †Öê×›Íü¿ÖÖ¸ü. ßÖãןÖ. áÞ–Íá¥) (±ãú»Ö¸ü. ¾»¨ß„¦ß Þ„ £³Þ¥ ŸÚ»¬ á™Þ¦ß¡ß»»Þ ›ß á¡á¦ á¡Þ„ ¬ßÞ ¢Þ‘ß¡»»Þ ™ÞÇᥠœàᥠÖӐÖ׿ֈôûß †Öˆ ´Ö−¤üÖ¸ü ±ãú»Ö ŸÖÖê×ôûײօ פü−Ö ²Öêôêû ²ÖÖêˆ ×»Ö†Ö ³ÖÖוֲօ ŸÖÖ¯Ö¸êü ¬Ö߸êü œàᥠªäœîÞ á«¡»»Þ Þ¥ßÞá–Í ´Þ¥ ›ß¨ß¡»»Þ Þ‹Þ¨á¥ ‘«ø „‚ê¡»»Þ ‘«ø ¥ÛÇÞšÞ¦ß ¬Ö߸êü ÃÖÓ¬µÖÖ Æêü²Ö… “ÖÖ׸ü†Ö›Íêü †−¬ÖÖ¸ü פü׿ֲօ †ÖúÖ¿Ö¸êü •Ö−Æü ˆ‡Ñ²Ö… •Ö−Æü ºþ¯ÖÖ£ÖÖ×ôû Ç¥ß ªÚ³¥ ›ß¨ß¡»»Þ á¡Þ„ ¬ßÞᥠÞ³ —Íß¡»»Þ £Úê ÛÞ¬ÚÞ Ç´ß¡ß Š Þ³‹Ú ÇÛ‘Þ ‹¥ß¡ß»»Þ ¯Ö׸ü ÃÖã−¤ü¸ü פü׿ֲօ ²ÖÖêˆ ×»Ö†Ö¸êü “ÖÖѤü ÖלÍü²Ö… ´ÖãÑ −Öæ†Ö»ÖãÖÖ ×¯ÖÛ−¬Ö×²Ö ü†Öê “ÖÖѤüãú ¯Öæ•ÖÖ ú׸üײօ á£Þá™ ‘«ø Þ¨à¡íÞ› ‹¥ß¡»»Þ ´ÖÖêŸÖê •Ö−Æü †Ö¿Öß²ÖÖÔ¤ü ú׸ü²Ö… ¿Ö²¤üÖ£ÖÔ . ፘØÜ. ¯Ö»»Ö²Öß. Ǭû¡à. £¬ûà. Š–Íߨޥ. Öꝛãü. £Ú˜Øᥠ_____ ”Þ«ßÞ áŒÞªßá¡… ´Ö㝛Íü¸êü 3. 69 úÖêšüú ´Öë פü‹ Ö‹ ¿Ö²¤üÖêÓ ´Öë ÃÖê ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ¿Ö²¤üÖêÓ úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ úü¸ü ¾ÖÖŒµÖ ¯Öã¸ê úßו֋ … (ŸÚ»¬¥. Š–Íß¨à Þ _____ áÞá” Çñªß·© Þ»»Þ †Öê×›Íü¿Öß −ÖÖ“Ö 2.{ÉÉ`ö 4 IX. ™üÖ×Æü†Ö ÖÖê×ÃÖ²Öê… áª£Þᝠ_____ ÃÖê´ÖÖ−Öê 4. ÔÚ¾Ú»¥ £œî ¡Þ´ßá¡»»Þ ‘ÖãѐÖã¸ü ´Ö¬µÖ ²ÖÖÓÛ¬Ö²Öê… ‘÷Þš¼» ______ á¡Þ¬ßá¡»»Þ •ÖÖ®ÖÖ£ÖӍú 5. úÖ×»Ö 'ãú´ÖÖ¸ü ¯ÖæִٝÖÖ' Æêü²Ö… †Ö´Öê ³ÖÖê¸ü¹ý ˆ×šü²Öã… ´ÖãÑ ²Öא֓ÖÖ¹ý ÖÖê»ÖÖ¯Ö. ÖÖê›Íü¸êü) 1. ÖÖê™êü ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü −ÖÖ“Ö… ²ÖÖê×»Ö²Öê… ™Þ'Çᥠ______ Þßá¡»»Þ ŸÖÖ'¯Ö¸êü −ÖÖדֲÖê… ¯ÖלÍü‹ †Öî¸ü ÃÖ´Ö×—Ö‹ ‹Ú£Þ¥ ÇÛ˜Ùç£Þ ãú´ÖÖ¸ü ¯ÖæݝÖ´ÖÖ ‹Þ¬ß '‹Ú£Þ¥ ÇÛ˜Ùí£Þ' á«¡»»Þ Þᣠá¢Þ¥¥Ú „•ß¡Ú»»Þ £Úê ¡ßÞ¥Ú áÞ¬ÞÇ.

¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : +ÉäÊc÷+É 70 †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü ¤êü¾Ö−Ö֐ָüß ×ÆüÓ¤üß †£ÖÔ á¢Þ¥¥Ú ÛÞ ‘Þ£Þ ¡ßÞ¥Ú áÞ¬ÞÇ £¬ûà ፘØÜ ¾»¨ß„¦ß £³Þ¥ ŸÚ»¬ á™Þ¦ß¡ß ›ßá¡á¦ ¬ßÞ ¢Þ‘ß¡ œàᥠœàᥠªäœîÞ Þ¥ßÞá–Í ´Þ¥ ›ß¨ß¡ Þ‹Þ¨á¥ ‘«ø „‚ê¡ ¥ÚÇÞšÞ¦ß Ç¥ß ªÚ³¥ Þ³ ³ÖÖê¸ü¹ý −Öæ†Ö •ÖÖ´ÖÖ ²Öא֓ÖÖ¹ý ÖÖê»ÖÖ¯Ö ´Ö»»Öß ÖÓê›ãü ÖӐÖ׿ֈ×ôû ´ÖÓ¤üÖ¸ ±ãú»Ö ŸÖÖê×ôû×²Ö ×¤ü−Ö²Öêôûê ×»Ö†Ö ³ÖÖ×•Ö²Ö ¬Ö߸êü ¬Ö߸êü ÃÖÓ¬µÖÖ “ÖÖ׸ü†Ö›êüÍ †Ó¬ÖÖ¸ü פü×¿Ö²Ö †ÖúÖ¿Ö¸êü •Ö−Æü ˆ‡Ñ²Ö ºþ¯ÖÖ£Ö×ôû ¯Ö׸ü ÃÖãÓ¤ü¸ü “ÖÖѤü ÃÖã²ÖÆü ÃÖê −ÖµÖÖ ±ÏúÖòú ²ÖÖß“Öê ÃÖê Öã»ÖÖ²Ö ´Ö»»Öß Öë¤üÖ ¿Öê±ÌúÖ»Öß ´ÖÓ¤üÖ¸ü ±æú»Ö ŸÖÖê›ÍèÑüÖß ¤üÖê¯ÖÆü¸ü êú ÃÖ´ÖµÖ »ÖÖ‡Ô ³Öæ−ÖêÖß ¬Ö߸êü-¬Ö߸êü ¿ÖÖ´Ö “ÖÖ¸üÖë †Öê¸ü †Ó¬Öê¸üÖ ×¤üÖÖ‡Ô ¯Ö›ÍêüÖÖ †ÖúÖ¿Ö ´Öë “ÖÓ¦ü´ÖÖ ×−֍ú»ÖêÖÖ / ˆÖêÖÖ “ÖÖѤüß úß £ÖÖ»Öß êú ÃÖ´ÖÖ−Ö ÃÖãÓ¤ü¸ü “ÖÖѤü .

£Þ' ‹'˜ ¢Þ‘ßá¡ ? ´ÖÖ' ú'Ö ³ÖÖוֲÖê ? 3. ‹Ú£Þ¥ ÇÛ˜Ùç£Þ á‹á¡ á«¡ ? ãú´ÖÖ¸ü ¯ÖæִٝÖÖ êú²Öê Æêü²Ö ? 2. ‘«ø á£Þá™ ‹'˜ ‹¥ß¡? •Ö−Æü ´ÖÖêŸÖê ú'Ö ú׸ü²Ö ? 6. †−Öã“”êû¤ü ´Öë ¾ÖÙÖŸÖ Îú´Ö êú †−ÖãÃÖÖ¸ü −Öß“Öê פü‹ Ö‹ ú£Ö−Ö Îú´Ö²Ö¨ü úßו֋… 1. Þ‹Þ¨á¥ ‹'˜ „‚ê¡? †ÖúÖ¿Ö¸êü ú'Ö ˆ‡Ñ²Ö ? 5. ™ÞÇᥠœàᥠœàᥠªäœîÞ á«¡»»Þ ŸÖÖ¯Ö¸êü ¬Ö߸êü ¬Ö߸êü ÃÖÓ¬µÖÖ Æêü²Ö… 4. †−Öã“”êû¤ü êú †Ö¬ÖÖ¸ü ¯Ö¸ü −Öß“Öê פü‹ Ö‹ ¯ÖÏ¿−ÖÖêÓ úê ˆ¢Ö¸ü ¤üßו֋… 1. á¡Þ„ ¬ßÞᥠÞ³ —Íß¡»»Þ ²ÖÖêˆ ×»Ö†Ö¸êü “ÖÖѤü ÖלÍü²Ö… 2.{ÉÉ`ö 4 71 —Íß¡ ÇÛ‘Þ Þ¨à¡íÞ› ÖלÍü²Ö ¯Öæ•ÖÖ †Ö¿Öß²ÖÖÔ¤ü ²Ö−Ö֋ѐÖß ¯Öæ•ÖÖ †Ö¿Öß¾ÖÖÔ¤ü †³µÖÖÃÖ I. £Úê Þ³‹Ú ÇÛ‘Þ ‹¥ß¡ß»»Þ ´ÖãÑ “ÖÖѤüãú ¯Öæ•ÖÖ ú׸üײօ 3. £Úê ‹Þ«Þ‹Ú ÇÛ‘Þ ‹¥ß¡ß ? ´ÖãÑ úÖÆü֍ãú ¯Öæ•ÖÖ ú׸ü×²Ö ? 4. £Úê ÛÞ ‘Þ£Þ Çß´ß¡ß»»Þ ´ÖãÑ −Öæ†Ö •ÖÖ´ÖÖ ×¯ÖÛ−¬Öײօ . ‹ßˆ ‹'˜ Çß´ß¡ Š ‹Þ«Þ‹Ú ÇÛ‘Þ ‹¥ß¡ ? ׍ú‹ ú'Ö دÖ×¬Ö²Ö †Öê úÖÆü֍ãú ¯Öæ•ÖÖ ú׸ü²Ö… II.

†Ö×ÃÖ²Öê… ´ÖãÑ ÃÖÓ¬µÖÖ ”û'™üÖ ²Öêôûê וÖײօ ´ÖãÑ †Öê×›Íü¿Öß −ÖÖ“Ö ¯ÖÖ‡Ñ †Ó™üÖ¸êü ú´Ö¸ü¯Ö×™ü. Þ‹Þ¨á¥ ‘«ø „‚ê¡»»Þ †ÖúÖ¿Ö¸êü •Ö−Æü ˆ‡Ñ²Ö… III. £Ú˜Øᥠ£šÞ£˜ß Š Š–Íß¨à ¡ªÐ Çß´ß¡ß»»Þ ˆ‚ Š–Íß¨à Þ á›Œß¡Þ ¯ÖÖ¤ü¸êü ‘ÖãѐÖã¸ü.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : +ÉäÊc÷+É 72 5. †¯Ö−Öê ׍úÃÖß ŸµÖÖêÆüÖ¸ü êú ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ´Öë †Öê×›Íü†ÖÖ ´Öë ‹ú ”ûÖê™üÖ ÃÖÖ †−Öã“”êû¤ü ×»Ö׏֋ … ×™ü¯¯ÖםֵÖÖÑ I. áª•ß Š–Íß¨à Þ á«¡»»Þ ÃÖêךü †Öê×›Íü¿Öß −ÖÖ“Ö Æêü²Ö… Þᣠª£áªØ ¤ß¡Þ… (2) 1. ‡ÃÖ ¯ÖÖšü ´Öë ŸÖß−Ö ¯ÖύúÖ¸ü êú ¾ÖÖŒµÖÖêÓ úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ Æãü†Ö Æîü … (1) 1. †Öê×›Íü†Ö ´Öë †−Öã¾ÖÖ¤ü úßו֋ … ú»Ö ¤üß¾ÖÖ»Öß ÆüÖêÖß… ²ÖÖ•ÖÌÖ¸ü ÃÖ•Öê ÆüÖëÖê… “ÖÖ¸üÖë ŸÖ¸ü±Ìú ³Öß›Íü ÆüÖêÖß… »ÖÖêÖ ×´ÖšüÖ‡Ô Ö¸üߤëüÖê… ŒµÖÖ Æü´Ö ²ÖÖ•ÖÌÖ¸ü •Ö֋ѐÖê ? ¯Ö™ü֏Öê »Ö֋ѐÖê… ŸÖã´Ö ú»Ö ŒµÖÖ ú¸üÖêÖê ? ŒµÖÖ ¤üß¾ÖÖ»Öß ´Öë פüµÖÖ −ÖÆüà •Ö»ÖÖ†ÖêÖê ? ŸÖ²Ö Æü´Ö ÃÖ²Ö ÃÖÖ£Ö-ÃÖÖ£Ö ²ÖÖ•ÖÌÖ¸ü •Ö֋ѐÖê… ²ÖÆãüŸÖ ÃÖÖ¸êü פü‹ †Öî¸ü ¯Ö™ü֏Öê »Ö֋ѐÖê… V. ‹Þ¬ß ‹Ú£Þ¥ „ªþ¡ á«¡»»Þ úÖ×»Ö ãú´ÖÖ¸ü ˆŸÃÖ¾Ö Æêü²Ö… 2. ÇޛᥠÔÚ¾Ú»¥. ØÆü¤üßü ´Öë †−Öã¾ÖÖ¤ü úßו֋… £Úê ÞªØÞ‹Þ¬ß ªÛÞ¢¡á¥ Š–Íß¨à Þß¡ß»»Þ á£Þ ªÞ¾»£Þᝠª£áªØ á›Œß¡Þ‹Ú ´ÖãÑ †ÖÃÖ−ŸÖ֍úÖ×»Ö ÃÖæ“Ö−ÖÖ³Ö²Ö−Ö¸êü †Öê×›Íü¿Öß −ÖÖדÖײօ ´ÖÖê ÃÖÖӐִÖÖ−Öê ÃÖ´ÖßÖê ¤êü׏ֲÖ֍ãú Þªßá¡»»Þ £Úê ª´îÞ 6”Þ á¡á¦ ¤ß¡ß»»Þ £Úê Š–Íß¨à Þ ÇÞ‚ê ÆÂÞᥠ‹£¥Ç”ß. ´Ö㝛ü¸êü ´Ö£ÖÖ´Ö×Ö †Öê †Öê×›Íü¿Öß ¾ÖÃ¡Ö ×¯ÖÛ−¬Ö×²Ö … ‹‡ †Öê×›Íü¿Öß −ÖÖ“Ö ¤êü׏ֲÖÖ ÇÞ‚ê Þ£ Š–Íߨޥ £ÛŒî£ÐÂà Þªßá¡»»Þ ᪠á£Þá™ ÇÚ¥ªÕÞ¥ á›á¡»»Þ ¯ÖÖ‡Ñ †Ö´Ö †Öê×›Íü¿ÖÖ¸ü ´Ö揵ִÖÓ¡Öß †Ö×ÃÖ²Öê… ÃÖê ´ÖÖêŸÖê ¯Öã¸üÍúÖ¸ü ¤êü²Öê… IV. †Ö´Öê ÃÖ´ÖßÖê וֲÖÖ… ú»Ö ãú´ÖÖ¸ü ˆŸÃÖ¾Ö ÆüÖêÖÖ… ¾ÖÆüÖÑ †Öê×›Íü¿Öß −ÖéŸµÖ ÆüÖêÖÖ… Æü´Ö ÃÖ²Ö •Ö֋ѐÖê… .

-'‚á¡' (-‡²Öê) ¯ÖÏŸµÖµÖ ¯Öã¹ýÂÖ ¾Ö“Ö−Ö êú †−ÖãÃÖÖ¸ü •ÖÖê›Íêü •ÖÖŸÖê Æüïü… ˆ¤üÖÆü¸üÖ :-£Úê (´ÖãÑ) -ŒÞ (ÖÖ) + -‚¡ß (-‡×²Ö) = ‘ŒÞ‚¡ß’ ÖÖ‡×²Ö ´Öë ÖÖˆÓ×Ö -™Úᣠ(ŸÖã´Öê) -ŒÞ (ÖÖ) + -‚¡ (-‡²Ö) = ‘ŒÞ‚¡’ ÖÖ‡²Ö ŸÖã´Ö ÖÖ†ÖêÖê -᪠(ÃÖê) -ŒÞ (ÖÖ) + -‚á¡ (-‡²Öê) = ‘ŒÞ‚á¡’ ÖÖ‡²Öê ¾Öê ÖÖ‹Öë ¯Öã¹ýÂÖ †Öî¸ü ¾Ö“Ö−Ö êú ÃÖÖ£Ö ‡−Ö ×ÎúµÖÖ†Öë êú ºþ¯Ö ²Ö¤ü»ÖŸÖê Æüïü… ˆ¤üÖÆü¸üÖ :ˆŸ¢Ö´Ö¯Öã¹ýÂÖ ‹ú¾Ö“Ö−Ö £Úê ŒÞ‚¡ß ´ÖãÑ ÖÖ‡×²Ö ²ÖÆãü¾Ö“Ö−Ö Þᣠ/ ÞᣣÞá/Þá£ý£ÞᝠŒÞ‚¡Ú †Ö´Öê / †Ö´Öê´ÖÖ−Öê / †Ö´³Öê´ÖÖ−Öê ÖÖ‡²Öã ‹ú¾Ö“Ö−Ö ™Ú ŒÞ‚¡Ú ´Öï ÖÖ‰ÑúÖÖ/ ÖÖ‰ÑúÖß Æü´Ö Ö֋ѐÖê/ Ö֋ѐÖß ´Ö¬µÖ´Ö¯Öã¹ýÂÖ ŸÖæ ÖÖ‹ÖÖ / ŸÖæ ÖÖ‹Öß ŸÖ㠏ÖÖ‡²Öã ™ÚᣠŒÞ‚¡ ŸÖã´Ö ÖÖ†ÖêÖê/ ÖÖ†ÖêÖß .{ÉÉ`ö 4 73 (3) 2.1&2) ´Öë †Öê×›Íü†Ö úê †ÛÃŸÖ ¾Ö֓֍ú ׍ÎúµÖÖ ‘×ß’ (†×”û) ´Öë ‘úÖ/úß/êú Æüîü/Æüïü’ êú ³Ö×¾Ö嵅م úÖ»Ö úÖ ºþ¯Ö 'á«¡' (Æêü²Ö) úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ׍úµÖÖ ÖµÖÖ Æîü… ØÆü¤üß ´Öë וÖÃÖ ¯ÖύúÖ¸ü ‘Æî’ü úÖ ³Ö×¾Ö嵅م úÖ»Ö úÖ ºþ¯Ö ‘Æü֐ê ÖÖ’ Æîü. úÖ ³Ö×¾Öµ֟ÖË ºþ¯Ö ‘á«¡’»»(Æêü²Ö) ÆüÖê •ÖÖŸÖÖ Æîü… ¾ÖÖŒµÖÖë (2. ˆÃÖß ¯ÖύúÖ¸ü †Öê×›Íü†Ö ´Öë '×ß' (†×”û).1&2) ´Öë †Öê×›Íü†Ö ׍ÎúµÖÖ êú ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ³Ö×¾Öµ֟ÖË úÖ»Ö úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ Æãü†Ö Æîü… ‘ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ³Ö×¾Öµ֟ÖË úÖ»Ö’ פüÖÖ−Öê êú ×»Ö‹ †Öê×›Íü†Ö ´Öë ´Öæ»Ö ׍ÎúµÖÖ êú ÃÖÖ£Ö -'‚¡ß' (-‡×²Ö). ᪣Þᝠ¤ßá¡… 1. -'‚¡' (-‡²Ö). ÃÖê´ÖÖ−Öê וֲÖê… áª ¤ß¡ß… ÃÖê וֲÖ×−Ö … 2. Ç߬ޣÞᝠ‹'˜ ¤ßá¡ ? ¾Öê (»ÖÖêÖ) •Ö֋ѐÖê… ¾ÖÆü −ÖÆüà •ÖÖ‹ÖÖ / •ÖÖ‹Öß… ŒµÖÖ ²Ö““Öê •Ö֋ѐÖê ? ׯֻÖÖ´ÖÖ−Öê ú'Ö וֲÖê ? ¾ÖÖŒµÖ (1.

1 & 3. †Öê×›Íü†Ö ´Öë ãú”û ±æú»ÖÖë úêú −ÖÖ´Ö :†Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü Ç¥Þ‘ß™Þ ¤êü¾Ö−Ö֐ָüß †¯Ö¸üÖו֟ÖÖ ×ÆüÓ¤üß †£ÖÔ †¯Ö¸üÖו֟ÖÖ . 'Þ«ßê' (−ÖÖØÆü) •ÖÖê›ÍüÖ •ÖÖŸÖÖ Æîü… ˆ¤üÖÆü¸üÖ :.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : +ÉäÊc÷+É 74 ŸÖã´Öê ÖÖ‡²Ö Þǘ ŒÞ‚á¡ †Ö¯Ö Ö֋ѐÖê/ Ö֋ѐÖß †Ö¯ÖÖ ÖÖ‡²Öê ²ÖÆã¾Ö“Ö−Ö ÖÖ†ÖêÖß ™ÚᣣÞá/ ™Úá£ý£ÞᝠŒÞ‚¡ ŸÖã´Ö (»ÖÖêÖ) ÖÖ†ÖêÖêê/ ŸÖã´Öê´ÖÖ−Öê ÖÖ‡²Ö / ŸÖã´³Öê´ÖÖ−Öê ÖÖ‡²Ö Þǘ£ÞᝠŒÞ‚á¡ †Ö¯ÖÖ´ÖÖ−Öê ÖÖ‡²Öê ‹ú¾Ö“Ö−Ö áª ŒÞ‚¡ †Ö¯Ö (»ÖÖêÖ) Ö֋ѐÖê/ Ö֋ѐÖß †−µÖ¯Öã¹ýÂÖ Ó ¾ÖÆü ÖÖ‹ÖÖ ÃÖê ÖÖ‡²Ö ²ÖÆã¾Ö“Ö−Ö áª£ÞᝠŒÞ‚á¡ ¾Öê (»ÖÖêÖ) Ö֋ѐÖê ÃÖê´ÖÖ−Öê ÖÖ‡²Öê µÖ£Ö֍Îú´Ö (3.(¾ÖŸÖÔ´ÖÖ−Ö) £Úê ÞªÚÞ«ßê»»Þ ´Öï −ÖÆüà †ÖŸÖÖ/†ÖŸÖß ÆæÑü… ´ÖãÑ †ÖÃÖã−ÖÖØÆü… £êÚ Þªß¬ß Þ«ßê»»Þ ´Öï −ÖÆüà †ÖµÖÖ/†ÖµÖß ´ÖãÑ †Ö×ÃÖ×»Ö −ÖÖØÆü… (³Ö×¾Öµ֟Ö) £êÚ Þªß¡ß Þ«ßê»»Þ ´Öï −ÖÆüà †Ö‰ÑúÖß/†Ö‰ÑúÖß ´ÖãÑ †Ö×ÃÖ×²Ö −ÖÖØÆü… V.2) êú ¾ÖÖŒµÖÖêÓ ´Öë †Öê×›Íü†Ö ׍ÎúµÖÖ êú ³Ö×¾Öµ֟ÖË úÖ»Ö êú ×−ÖÂÖê¬ÖÖ£Öԍú †Öî¸ü ¯ÖÏ¿−ÖÖ£Öԍú ºþ¯Ö Æïü… ¾ÖŸÖÔ´ÖÖ−Ö úÖ»Ö ŸÖ£ÖÖ ³ÖæŸÖúÖ»Ö úß Æüß ³ÖÖÑ×ŸÖ ³Ö×¾Öµ֟ÖË úÖ»Ö ´Öë ³Öß ×−ÖÂÖê¬ÖÖ£Öԍú ºþ¯Ö êú×»Ö‹ ׍ÎúµÖÖ êú ÃÖÖ£Ö 'ß' (×−Ö).

EÖò¨ÉÉ®ú {ÉÚÌhɨÉÉ +ÉäÊc÷+É EòÉ BEò ¨ÉÖJªÉ iªÉÉä½þÉ®ú ½èþ* EÖò¨ÉÉÊ®úªÉÉÄ =ºÉ ÊnùxÉ †“”êû ´É®ú {ÉÉxÉä Eäò ʱÉB SÉÉÄnù úß {ÉÚVÉÉ Eò®úiÉÒ ½éþ* +ÉÊ·ÉxÉ {ÉÚÌhɨÉÉ EòÉä ªÉ½þ iªÉÉä½þÉ®ú ¨ÉxÉɪÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* +ÉäÊbÃ÷¶ÉÒ xÉÞiªÉ +ÉäÊc÷¶ÉÉ EòÉ BEò ¶ÉɺjÉÒªÉ xÉÞiªÉ ½èþ* +ÉäÊc÷+É +Éè®ú ºÉƺEÞòiÉ Eäò 'MÉÒiÉMÉÉäË´Énù' Eäò MÉÒiÉÉå ºÉä <ºÉ xÉÞiªÉ ºÉÆMÉiÉ EòÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* ®úÉvÉÉ-EÞò¹hÉ <ºÉ xÉÞiªÉ Eäò ¨ÉÖJªÉ +ʦÉ|ÉÉªÉ (¨ÉÉäÊ]õ¡ò) ½þÉäiÉä ½éþ* näù¶ÉÊ´Énäù¶É ¨Éå <ºÉ xÉÞiªÉ EòÒ |ÉʺÉÊrù ½èþ* .{ÉÉ`ö 4 75 á¨Þ‹ ‹ß¥ ä¨ß„¦ß ªÚ´¥Þ‘ ፘØÜ áÞ¬ÞÇ ‹‹ äÇÞ áª¡™à Þá£¬à ‘Þ‚ ›Ú›Ú¥Þ Ǧި £¬ûà ¤Ú‚ á«Þ «¥áÞâ¥Þ ªÛ¤íî£ÚŒà †¿ÖÖêú †¿ÖÖêú ú×−Ö†¸ü ú−Öê¸ü ÖӐÖ׿ֈ×ôû ØÃ֐ÖÖ¸üÆüÖ¸ü / ¿Öê±ÌúÖ»Öß ÃÖãÖÓ¬Ö¸üÖ•Ö ÖÓ¬Ö¸üÖ•Ö Öë›ãü Öë¤üÖ ÖÖê»ÖÖ¯Ö Öã»ÖÖ²Ö ú−֍ú“ÖѯÖÖ ú™üÆü¸üß “ÖÓ¯ÖÖ ÃÖê²Ö×ŸÖ “ÖÓ¦ü´ÖÛ»»ÖúÖ “ÖÖ´Öê»Öß “Ö´Öê»Öß •ÖÖ‡ •ÖÖŸÖß ¤ãü¤ãü¸üÖ ¬ÖŸÖæ¸üÖ ¯Ö»ÖÖ¿Ö œüü֍ú ´Ö»»Öß ²Öê»ÖÖ / ´Ö»»Öß •Öã‡Ô •ÖãÆüß Æêü−ÖÖ ×Æü−ÖÖ Æü¸üÖÖî¸üÖ Æü¸üÖÖî¸üß ÃÖ敵ÖÔ´ÖãÖß ÃÖæµÖÔ´ÖãÖß III.

+ÉäÊc÷+É Eäò Gò¨É´ÉÉSÉEò ºÉÆJªÉÉ ¶É¤nù †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü ¤êü¾Ö−Ö֐ָüß Çñš£ |ÉlÉ¨É ›ó™à¤ý ÊuùiÉÒªÉ ™ï™à¤ý iÉÞiÉÒªÉ ™Úší SÉiÉÖlÉÇ Ç°£ {É\SÉ¨É Ç©Ç©Ö ¹É¹`ö ªÇØ£ ºÉ{iÉ¨É Ì£ +¹]õ¨É ¡£ xÉ¤É¨É ›¨£ nù¶É¨É Øߣ +ÆÎiÉ¨É ×ÆÓ¤üß †£ÖÔ {ɽþ±ÉÉ ÊuùiÉÒªÉ / nÚùºÉ®úÉ iÉÞiÉÒªÉ / iÉҺɮúÉ SÉÉèlÉÉ {ÉÉÄSÉ´ÉÉÄ Uô`öÉ ºÉÉiÉ´ÉÉÄ +É`ö´ÉÉÄ xÉÉè´ÉÉÄ nùºÉ´ÉÉÄ +ÆÎiÉ¨É .¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : +ÉäÊc÷+É 76 +ÉäÊc÷¶ÉÒ ºÉÉc÷Ò +ÉäÊc÷¶ÉÉ Eäò ºÉƤɱÉ{ÉÖ®ú iÉlÉÉ +xªÉ VÉMɽþÉäÆ ¨Éå ½þÉlÉ ºÉä ¤ÉÖxÉÒ ½Öþ<Ç ºÉÚiÉ +Éè®ú {ÉÉ]õ EòÒ ºÉÉc÷Ò* +ÉäÊc÷¶ÉÒ xÉÞiªÉ Eò®úiÉä ºÉ¨ÉªÉ ªÉ½þ ºÉÉc÷Ò {ɽþxÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉ Eäò +xªÉ |ÉÉxiÉÉå Eäò +±ÉÉ´ÉÉ <xÉ ºÉÉÊc÷+ÉäÆ EòÉä Ê´Énäù¶ÉÉå ¨Éå ¦ÉÒ {ɺÉÆnù ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* iÉÉ®úEò漃 :-'iÉÉ®úEòʺÉ' Eäò EòÉ¨É Eäò ʱÉB +ÉäÊc÷¶ÉÉ EòÉ Eò]õEò ºÉÉ®äú ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå |ÉʺÉrù ½èþ* <ºÉ¨Éå ºÉÉäxÉä +Éè®ú SÉÉÄnùÒ EòÒ iÉÉ®úÉå ºÉä Ê´ÉʦÉzÉ xɨÉÚxÉä EòÉgäø VÉÉiÉä ½éþ… κjɪÉÉÄ <ºÉEòÉäò ¤É½ÖþiÉ {ɺÉÆnù Eò®úiÉÒ ½éþ* IV.

”ß.ªß ᝄ× ? 5 SÉʱÉB. CªÉÉ iÉÖ¨É <ºÉ¤ÉÉ®ú B±É. ÊSÉʱÉEòÉ näùJÉåMÉä ¨ÉvÉÖUôxnùÉ : ®úÊVÉÃ+É. Öã²ÖË ³Ö»Ö Æüê²Ö… £œÚ×³Þ : ˆš¥ Þ¬. דÖ׻֍úÖ ¤êü׏ֲÖÖ £œÚ×³Þ : ᥑ߁Þ. ™Úᣠˆš¥ ‹'˜ ˆ¬. דÖ׻֍úÖ ×•Ö²ÖÖ… ŸÖã´Ö¸ü דÖ׻֍úÖ ¤êü׏ֲÖÖ ˆ×“ÖŸÖ… á¥‘ßÞ : ‚ˆ ß¬ß‹Þ ‹'˜ ? ®úÊVÉêÉÉ : ½þÉÄ. ß¬ß‹Þ ¤ß¡Þ»»Þ ™Ú£¥ ß¬ß‹Þ á›Œß¡Þ „ß™ì»»Þ ´Ö¬Öã”û−¤üÖ : ‹£Ö¸ü “ÖÖ»Ö. −Öê×²Ö ²ÖÖê×»Ö ³ÖÖ²Öã×”û… Æêü»Öê ¯ÖÏ£Ö´Öê ŸÖ •Ö֐ÖÖ šüߍú ú׸ü²Ö֍ãú ¯Ö×›Íü²Ö… £œÚ×³Þ : á™á¡ ™ ™Ú£‹Ú á£Þ ªÞ¾»á¥ ˆš¥ Š–Íß¨Þ ¤ß¡Þ ›¥‹Þ¥»»Þ ¨ÉvÉÖUôxnùÉ : iÉ¤É iÉÉä iÉÖ¨ÉúEòÉä <ºÉ¤ÉÉ®ú ¨Éä®äú ºÉÉlÉ +ÉäÊc÷¶ÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉʽþB* ´Ö¬Öã”û−¤üÖ : ŸÖê²Öê ŸÖÖê ŸÖã´Öãú ´ÖÖê ÃÖÖӐָêü ‹£Ö¸ü †Öê×›Íü¿ÖÖ ×•Ö²ÖÖ ¤ü¸üúÖü¸ü… á¥‘ßÞ : «ê.×™ü. ]õÒ. ±ÉäxÉä EòÉä ºÉÉäSÉ ®ú½þÒ ½ÚÄþ* ±ÉäÊEòxÉ {ɽþ±Éä iÉÉä ºlÉÉxÉ ÊxÉζSÉiÉ Eò®úxÉÉ {Écä÷MÉÉ* ¸üê×•Ö†Ö : ÆÑü. ŒÚ¡ì ¢¬ á«¡»»Þ ¸êü×•Ö†Ö : ÆÑü. á¡ß á¡Þ¬ß ¢Þ¡Ú×ß»»Þ á«á¬ Çñšá£ ™ ‘ÞÞ •ß‹ì ‹¥ß¡Þ‹Ú Ç–Íß¡»»Þ ®úÊVÉêÉÉ : ½þÉÄ. ¤É½ÖþiÉ +SUôÉ ½þÉäMÉÉ* ¨ÉvÉÖUôxnùÉ : <ºÉ¤ÉÉ®ú SɱÉÉä.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : +ÉäÊc÷+É 76 ÇÞ•ø ¯ÖÖšü Þ¬. −Öꈔû ? á¥‘ßÞ : «ê. ŸÖã´Öê ‹£Ö¸ü ú'Ö ‹»Ö.ºÉÒ ±Éä ®ú½þÒ ½þÉä ? ´Ö¬Öã”û−¤üÖ : ¸êüוֆÖ. ÊSÉʱÉEòÉ VÉÉBÄMÉä* iÉÖ¨½þÉ®úÉ ÊSÉʱÉEòÉ näùJÉxÉÉ =ÊSÉiÉ ½èþ* . ß¬ß‹Þ á›Œß¡Þ “ÖÖ»Ö.×ÃÖ.

‹ÃÖ²Öã ¤êü׏ֲÖÖ ú'Ö Öã×ÃÖ¸ü ú£ÖÖ −ÖæÆÑü ? á¥‘ßÞ : ˆ•Ú ªÞäá¥ ‹'˜ ‹'˜ ª¡Ú ¨ÉvÉÖUôxnùÉ : xɽþÓ. ˆá™ Þ¥Ú ¥ß‘¥á¢íª ‹¥ß¡Þ‹Ú Çá–͝޻»Þ á«Þᔬᥠ¥«ß¡Þ £œî Þ£¥ ›¥‹Þ¥ Þ«ßê»»Þ ¡¥‹Û¦ áÌ «Þ„ªìᥠ¥«ß¡Þ»»Þ ¢Þ¥ß ªÚ³¥ ‘ލ޻»Þ áÌ «Þ„ª¥ Þ¥ßÇá” ’ބꡘ ×ß»»Þ ™Þ‹Ú ¬Þß ß¬ß‹Þ «ò›»»Þ ˆá¡ ‹Ú«™. <iÉxÉä {ɽþ±Éä Ê®úVɦÉæºÉxÉ Eò®úxÉÉ xɽþÓ {Écä÷MÉÉ* ½þ¨Éå ½þÉä]äõ±É ¨Éå ®ú½þxÉä EòÒ WÉ°ü®úiÉ ¦ÉÒ xɽþÓ* ¤É®úEÖò±É MÉäº]õ ½þÉ=ºÉ ¨Éå ®ú½åþMÉä* ¤É½ÖþiÉ ºÉÖÆnù®ú ºlÉÉxÉ ½èþ* MÉäº]õ ½þÉ=ºÉ Eäò SÉÉ®úÉå iÉ®ú¢ò ZÉÉ=Ä ´ÉxÉ ½èþ +Éè®ú =ºÉEäò {ÉÉºÉ ÊSÉʱÉEòÉ ZÉÒ±É ½èþ* +¤É Eò½þÉä iÉÉä. ˆª¡Ú á›Œß¡Þ ‹'˜ ŒÚªß¥ ‹šÞ Ú«ê ? ´Ö¬Öã”û−¤üÖ : −ÖÖ. ‹ŸÖê †ÖÖ¹ý Ê®úVɦÉæºÉxÉ ú׸ü²Ö֍ãú ¯Ö›Íêü−ÖÖ… ÆüÖê™êü»Ö¸êü ¸ü×Æü²ÖÖ ´Ö¬µÖ †Ö´Ö¸ü ¤ü¸üúÖ¸ü −ÖÖ×ÆüÑ… ²Ö¸üæúôû Öê™ü ÆüÖˆÃÖ¸êü ¸ü×Æü²ÖÖ… ³ÖÖ׸ü ÃÖã−¤ü¸ü •Ö֐ÖÖ… Öê™ü ÆüÖˆÃÖ¸ü “ÖÖ׸ü¯Ö™êü — ÖÖˆÑ²ÖÖ †×”û… ŸÖ֍ãú»ÖÖ×Ö ×“Ö׻֍úÖ Èü¤ü… ‹²Öê ãúÆüŸÖ. CªÉÉ ªÉ½þ ºÉ¤É näùJÉxÉÉ xɽþÓ SÉÉʽþB ? ®úÊVÉêÉÉ : ªÉ½þÉÄ ºÉä CªÉÉ-CªÉÉ ºÉÉlÉ ±ÉäxÉÉ {Écä÷MÉÉ? .{ÉÉ`ö 5 77 ¸êü×•Ö†Ö : ‡‹ דÖ׻֍úÖ ú'Ö ? £œÚ×³Þ : ß¬ß‹Þ áÞ”߈ ¡–Í «ò›»»Þ ª£Ú›ñ ¢¦ß ¬Þ፻»Þ ´Ö¬Öã”û−¤üÖ : דÖ׻֍úÖ ÖÖê×™ü‹ ²Ö›Íü Èü¤ü… ÃÖ´Öã¦ü ³Ö×ôû »Ö֐Öê… á¥‘ßÞ : áª•ß Þ£‹Ú ‹'˜ á«ÞᔬᥠÞ¥Ú ¥ß‘¥á¢íªì ‹¥ß¡Þ‹Ú Ç–Íß¡»»Þ ®úÊVÉêÉÉ : ªÉ½þ ÊSÉʱÉEòÉ CªÉÉ ½èþ ? ¨ÉvÉÖUôxnùÉ : ÊSÉʱÉEòÉ BEò ¤Éc÷Ò ZÉÒ±É ½èþ* ºÉ¨ÉÖpù VÉèºÉÒ ±ÉMÉiÉÒ ½èþ* ®úÊVÉêÉÉ : CªÉÉ ½þ¨ÉEòÉä ´É½þÉÄ ½þÉä]õ±É ¨Éå {ɽþ±Éä ºÉä +É®úIÉhÉ Eò®úxÉÉ {Écä÷MÉÉ ? ¸êü×•Ö†Ö : ÃÖêךü †Ö´Öãú ú'Ö ÆüÖê™êü»Ö¸êü †ÖÖ¹ý ׸ü•Ö³ÖìÃÖ−Ö ú׸ü²Ö֍ãú ¯Ö×›Íü²Ö… £œÚ×³Þ : Þ.

Óúú›ÍüÖ †Öê ²Ö›Íü ²Ö›Íü ؓ֐Öã×›Íü ×´Öôûê… ŸÖÖÆüÖ¸ü ¯ÖÖ×Ö »Öãםֆօ ŸÖÓ×Æü¸êü ²ÖӐÖÖê¯ÖÃÖ֐ָü¸ü ¯ÖÖ×Ö ×´Ö¿Öã×”û… á¥‘ßÞ : ªá™ Þ ‹'˜ ? á™á¡ ™ á£Þ¥ á›Œß¡Þ ß«Þ™ß ›¥‹Þ¥»»Þ áª•Þ¥Ú £Úê ßäÚ–Íß £Þ× Þ˜ß¡ß»»Þ ¸üêü×•Ö†Ö : ÃÖŸÖê −ÖÖ ú'Ö ? ŸÖê²Öê ŸÖ ´ÖÖê¸ü פü׏ֲÖÖ ×−ÖÆÖü×ŸÖ ¤ü¸üúÖ¸ü… ÃÖêšüÖ¹ý ´ÖãÑ Ø“ÖÖã×›Íü ´ÖÖ”û †ÖםÖײօ £œÚ×³Þ : á™á¡™ Þ£‹Ú ß¾Ú»–Íß Ÿ»îÞÄòÂà ¤ß¡Þ‹Ú Ç–Íß¡»»Þ áª•ß ™Ú£‹Ú ¡³ ”ߘ –¡Þᥠß¾Ú»–Íß £ß¦ß¡»»Þ ´Ö¬Öã”û−¤üÖ : ŸÖê²Öê ŸÖ †Ö´Öãú ؓ֐Öã×›Íü °µÖÖC]ÅõÒ ×•Ö²Ö֍ãú ¯Ö×›Íü²Ö… ÃÖêךü ŸÖ´Öãú ²ÖÓ¤ü ×™üÖ ›ü²ÖÖ¸êü ؓ֐Öã×›Íü ×´Ö×ôû²Ö… á¥‘ßÞ : ß¬ß‹ÞᥠÞ„ ‹'˜ ª¡Ú á›Œß¡Þ‹Ú ×ß ? ¨ÉvÉÖUôxnùÉ : ªÉ½þÉÄ ºÉä EÖòUô ±ÉäxÉä EòÒ WÉ°ü®úiÉ xɽþÓ* ´É½þÉÄ JÉÉxÉÉ ¤É½ÖþiÉ +SUôÉ ½èþ* ÊSÉʱÉEòÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉUô±ÉÒ ¤Éc÷Ò¤Éc÷Ò EäòEòc÷É +Éè®ú ZÉÓMÉÉ (¨ÉUô±ÉÒ) ʨɱÉiÉÒ ½éþ* =ºÉEòÉ {ÉÉxÉÒ xɨÉEòÒxÉ ½èþ* =ºÉ¨Éå ¤ÉÆMÉÉ±É EòÒ JÉÉc÷Ò EòÉ {ÉÉxÉÒ Ê¨É±É ®ú½þÉ ½èþ* ®úÊVÉêÉÉ : CªÉÉ ªÉ½þ ºÉSÉ ½èþ ? (BäºÉÉ ½èþ CªÉÉ?) iÉ¤É iÉÉä ¨Éä®úÉ näùJÉxÉÉ ÊxɽþɪÉiÉ WÉ°ü®úÒ ½èþ* ´É½þÉÄ ºÉä ¨ÉÖZÉä ZÉÓMÉÉ ¨ÉUô±ÉÒ ±ÉÉxÉÒ {Écä÷MÉÒ* ¨ÉvÉÖUôxnùÉ : iÉ¤É iÉÉä ½þ¨ÉEòÉä ZÉÓMÉÉ ¡èòC]ÅõÒ VÉÉxÉÉ {Écä÷MÉÉ* ´É½þÉÄ iÉÖ¨ÉEòÉä ¤ÉÆnù Ê]õxÉ Eäò Êb÷¤¤Éä ¨Éå ZÉÓMÉÉ Ê¨É±ÉäMÉÒ* ®úÊVÉêÉÉ : ÊSÉʱÉEòÉ ¨Éå +Éè®ú CªÉÉ-CªÉÉ näùJÉxÉä Eäò ʱÉB ½éþ ? ¨ÉvÉÖUôxnùÉ : ÊSÉʱÉEòÉ Eäò {ÉIÉÒ näùJÉxÉä ªÉÉäMªÉ ½éþ* ¶ÉÒiÉ@ñiÉÖ +ÉxÉä {É®ú ¤É½ÖþiÉ |ÉEòÉ®ú . ‹ä‹–ÍÞ Š ¡–Í ¡–Í ß¾Ú»–Íß £ßᦻ»Þ ™Þ«Þ¥ ÇÞ˜ß ¬Ú˜ßÞ»Þ ™«ßêᥠ¡á¾»ÞǪލ¥¥ ÇÞ˜ß £ß¨Ú×ß»»Þ ´Ö¬Öã”û−¤üÖ : ‹šãü ׍ú×”û −Öê²ÖÖ ¤ü¸üúÖ¸ü −ÖÖ×ÆÑ… ÖÖ‡²ÖÖ ÃÖêךü Öã²Ö ³Ö»Ö… דÖ׻֍úÖ¸êü ÃÖ´Öã¦ü ´ÖÖ”û.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : +ÉäÊc÷+É 78 á¡Þ‹Ú Ç–Íß¡ ? ¸êü×•Ö†Ö : ‹šãü ÃÖÖӐָêü ú'Ö ú'Ö ÃÖ²Öã −Öê²Ö֍ãú ¯Ö×›Íü²Ö ? £œÚ×³Þ : ˆ•Ú ‹ß×ß á¡Þ ›¥‹Þ¥ Þ«ßê»»Þ ŒÞ‚¡Þ áª•ß ŒÚ¡ì ¢¬»»Þ ß¬ß‹Þᥠª£Ú›ñ £Þ×.

{ÉÉ`ö 5 79 ¸êü×•Ö†Ö : דÖ׻֍úÖ¸êü †Öˆ ú'Ö ÃÖ²Öã ¤êü׏ֲÖ֍ãú †×”û ? Eäò ½þWÉÉ®úÉå ½þWÉÉ®úÉå {ÉIÉÒ nÚù®ú nÚù®ú Eäò näù¶ÉÉå ºÉä ªÉ½þÉÄ +ÉiÉä ½éþ* £œÚ×³Þ : ß¬ß‹Þ¥ Ǥ©à á›Œß¬Þ ¢¦ß»»Þ ¨à™†™Ú Þªßᬠ¡«Ü ›Û¥ ›Û¥ ᛨ¥Ú ¡«ÜÇñ‹Þ¥¥ «‘Þ¥ «‘Þ¥ Ǥ©à ˆ•ß‹Ú ÞªØß»»Þ ´Ö¬Öã”û−¤üÖ : דÖ׻֍úÖ¸ü ¯ÖÖß ¤üêü׏ֻÖÖ ³Ö×ôû… ¿Öߟ֊úŸÖã †Ö×ÃÖ»Öê ²ÖÆãü ¤æü¸ü ¤æü¸ü ¤êü¿Ö¹ý ²ÖÆãü¯ÖύúÖ¸ü¸ü Æü•ÖÖ¸ü-Æü•ÖÖü¸ü ¯ÖÖß ‹×šüãú †ÖÃÖÓÛŸÖ… á¥‘ßÞ : '‹Þ¦ß‘Þ‚ ÇÞ«Þ–Í' ‹'˜ ß¬ß‹Þ £’ßᥠ×ß ? Þ£‹Ú ‹'˜ áª•ß‹Ú –äÞᥠ¤ß¡Þ‹Ú Ç–Íß¡ ? ¸êü×•Ö†Ö : 'úÖ×ôû•ÖÖ‡ ¯ÖÖÆüÖ›Íü' ú'Ö דÖ׻֍úÖ ´Ö×—Ö¸êü †×”û ? †Ö´Öãú ú'Ö ÃÖêךüãú ›ÓüÖÖ¸êü וֲÖ֍ãú ¯Ö×›Íü²Ö ? £œÚ×³Þ : Þ. £á™™ ¢Þ¥ß ŒÚªß ¬ÞÚ×ß»»Þ ˆá¡ £á™ ”ß‹” ‹Þ”ß¡Þ‹Ú Ç–Íß¡»»Þ ¸êü×•Ö†Ö : ´Ö¬Öã”ûÓ¤üÖ. xÉ. Þ –äÞᥠ¤ß¡Þ‹Ú Ç–Íß¡ Þ«ßê»»Þ ˆá¡ £”¥ ¬° Þ¬Ú×ß»»Þ ÇÞ˜ß £’ßᥠ'‹Þ¦ß‘Þ‚ ÇÞ«Þ–Í' Þ ÇÞ«Þ–Í „Çᥠ•Þ‹Ú¥Þ˜à £³ß¥ ×ß»»Þ ´Ö¬Öã”û−¤üÖ : −ÖÖ. ´ÖŸÖêŸÖ ³ÖÖ׸ü Öã×ÃÖ »Ö֐Öã×”û… ®úÊVÉêÉÉ : CªÉÉ 'EòÉʱÉVÉÉ< {ɽþÉc÷' ÊSÉʱÉEòÉ Eäò ¤ÉÒSÉ ¨Éå ½èþ ? CªÉÉ ½þ¨ÉEòÉä ´É½þÉÄ xÉÉèEòÉ ¨Éå VÉÉxÉÉ {Écä÷MÉÉ ? ¨ÉvÉÖUôxnùÉ : xÉ. xÉÉèEòÉ ¨Éå VÉÉxÉÉ xɽþÓ {Écä÷MÉÉ* +¤É ¨ÉÉä]õ®ú ±ÉÉÄSÉ SÉ±É ®ú½þÉ ½èþ* {ÉÉxÉÒ Eäò ¤ÉÒSÉ ¨Éå 'EòÉʱÉVÉÉ<' {ɽþÉc÷ ½èþ* {ɽþÉc÷ Eäò >ð{É®ú näù´ÉÒ EòÉ ¨ÉÆÎnù®ú ½èþ* ®úÊVÉêÉÉ : ¨ÉvÉÖUôÆnùÉ. −ÖÖ ›ÓüÖÖ¸êü וֲÖ֍ãú ¯Ö×›Íü²Ö −ÖÖ×ÆÑ… ‹²Öê ´Ö™ü¸ü »ÖÓ“Ö “ÖÖ»Öã×”û… ¯ÖÖ×Ö ´Ö×—Ö¸êü 'úÖ×ôû•ÖÖ‡ ¯ÖÖÆüÖ›Íü'… ¯ÖÖÆüÖ›Íü ˆ¯Ö¸êü šü֍ãú¸ü֝Öß ´ÖÓÛ¤ü¸ü †×”û… á¥‘ßÞ : £œÚ×³Þ. ¨ÉÖZÉä iÉÉä ¤É½ÖþiÉ JÉÖ¶ÉÒ ±ÉMÉ ®ú½þÉ ½èþ* +¤É iÉÉä ¨ÉÖZÉä Ê]õEò]õ EòÉ]õxÉÉ {Écä÷MÉÉ* .

¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : +ÉäÊc÷+É 80 ‹²Öê ´ÖŸÖê ×™üú™ü úÖ×™ü²Ö֍ãú ¯Ö×›Íü²Ö… ¿Ö²¤üÖ£ÖÔ †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü ˆš¥ ¢Þ¡Ú×ß á™á¡™ á£Þ ªÞ¾»á¥ ¤ß¡Þ ›¥‹Þ¥ Çñšá£ ß¬ß‹Þ «ò› ª£Ú›ñ áª•ß ˆá™ ª£Ú›ñ £Þ× ‹ä‹–ÍÞ ¡–Í ¡–Í ß¾Ú»–Íß £Þ× ¬Ú˜ßÞ ¡á¾»ÞÇ ªÞ¥ £ß¨Ú×ß ß«Þ™ß ¡³ ”ߘ –¡Þ Çñ‹Þ¥¥ ÇÞ«Þ–Í ¤êü¾Ö−Ö֐ָüß ‹£Ö¸ü ³ÖÖ²Öã×”û ŸÖê²ÖêŸÖ ´ÖÖê ÃÖÖӐָêü וֲÖÖ ¤ü¸üúÖ¸ ¯ÖÏ£Ö´Öê דÖ׻֍úÖ Èü¤ü ÃÖ´Öã¦ü ÃÖêךü ‹ŸÖê ÃÖ´Öã¦ü ´ÖÖ”û Óúú›ÍüÖ ²Ö›Íü ²Ö›Íü ؓ֐Öã×›Íü ´ÖÖ”û »Öã×Ö†Ö ²ÖӐÖÖê¯ÖÃÖ֐ָü ×´Ö¿Öã×”û ×−ÖÆüÖ×ŸÖ ²ÖÓ¤ü ×™üÖ ›ü²ÖÖ ¯ÖύúÖ¸ü¸ü ¯ÖÖÆüÖ›Íü ×ÆÓ¤üß †£ÖÔ ‡ÃÖ²ÖÖ¸ü ÃÖÖê“Ö ¸üÆüß ÆüæÑü ŸÖ²ÖŸÖÖê ´Öê¸êü ÃÖÖ£Ö •ÖÖ−ÖÖ “ÖÖ×Æü‹ ¯ÖÆü»Öê דÖ׻֍úÖ (‹ú —Öᯙ úÖ −ÖÖ´Ö) —Öᯙ ÃÖ´Öã¦ü / ÃÖ´Ö−¤ü¸ü ¾ÖÆüÖÑ ‡ŸÖ−Öê ÃÖ´Öã¦üß ´Ö”û»Öß êúú›ÍüÖ ²Ö›ÍüÖ ²Ö›ÍüÖ —ÖàÖÖ ´Ö”û»Öß −ִ֍úß−Ö ²ÖӐÖÖ»Ö úß ÖÖ›Íüß ×´Ö»ÖŸÖÖ Æüîü ×−ÖÆüÖµÖŸÖ ²ÖÓ¤ü ™üß−Ö / ×™ü−Ö ×›ü²²ÖÖ / ›ü²²ÖÖ ŸÖ¸üÆü úÖ ¯ÖÆüÖ›Íü .

á£Þ¥ á›Œß¡Þ ß«Þ™ß ›¥‹Þ¥»»Þ ´ÖÖê¸ü ¤üê׏ֲÖÖ ×−ÖÆüÖ×ŸÖ ¤ü¸üúÖ¸ü… 7. Þ£‹Ú ‹'˜ ˆá™ Þ¥Ú Þ¥¤©˜ ‹¥ß¡Þ‹Ú Ç–Íß¡ †Ö´Öãú ú'Ö ‹ŸÖê †ÖÖ¹ý †Ö¸üÖÖ ú׸ü²Ö֍ãú ¯Ö×›Íü²Ö ? 6. ™Ú£¥ ß¬ß‹Þ á›Œß¡Þ „ß™ì»»Þ ŸÖã´Ö¸ü דÖ׻֍úÖ ¤êü׏ֲÖÖ ˆ×“ÖŸÖ… ? ¾ÖÖŒµÖÖë ´Öë ¸êüÖÖÓ׍úŸÖ ¿Ö²¤üÖë êú ãÖÖ−Ö ¯Ö¸ü פü‹ Ö‹ ¿Ö²¤üÖë úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ú¸ü −ÖµÖê ¾ÖÖŒµÖ ²Ö−ÖÖ‡‹… 1) ™ÚᣠŠ–Íß¨Þ Þ¬»»Þ 2) ÞᣠÞ¬. דÖ׻֍úÖ ×•Ö²ÖÖ… ¢Ú¡á¨ó¥ ¬á¤©÷Þâ ³Öã²Ö−Ö꿾ָü »ÖÖ−Öˆ פü»»Öß úÖ¿´Ö߸ü ú™üú †ÖÖÏÖ ›ß¬ûà ‹”‹ ‹Þ¨õॠÞñÞ . á£Þ ªÞ¾»á¥ ˆš¥ ™ÚᣠŠ–Íß¨Þ Þ¬»»Þ ´ÖÖê ÃÖÖӐָêü ‹£Ö¸ü ŸÖã´Öê †Öê×›Íü¿ÖÖ “ÖÖ»Ö… 2.{ÉÉ`ö 5 81 £’ßᥠ–äÞ •Þ‹Ú¥Þ˜à ´Ö×—Öü¸êü ›üÓüÖÖ šü֍ãú¸ü֝Öß ²Öß“Ö ´Öë −ÖÖîúÖ ¤êü¾Öß †³µÖÖÃÖ I. −Öß“Öê פü‹ Ö‹ ¾ÖÖŒµÖ ¤ÖêÆü¸üÖ‡‹… 1. II. ÃÖêšãü ´ÖŸÖê ؓ֐Öã×›Íü ´ÖÖ”û −Öê²Ö֍úãú ¯Ö×›Íü²Ö… 4. ß¬ß‹Þ ¤ß¡Þ»»Þ ŸÖã´Öê †Öê›Íüß¿ÖÖ “ÖÖ»Ö… †Ö´Öê “ÖÖ»Ö. ˆš¥ Þ¬ ß¬ß‹Þ ¤ß¡Þ»»Þ ‹£Ö¸ü “ÖÖ»Ö ×“Ö׻֍úÖ ×•Ö²ÖÖ … áª•Ú £á™ ß¾Ú»–Íß £Þ× á¡Þ‹Ú Ç–Íß¡»»Þ 3. ˆá™ Þ¥Ú Þ¥¤©˜ ‹¥ß¡Þ‹Ú Çá–͝޻»Þ ‹ŸÖê †ÖÖ¹ý †Ö¸üÖÖ ú׸ü²Ö֍ãú ¯Ö›Íêü−ÖÖ… 5.

¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : +ÉäÊc÷+É 82 ªÕܬ Íãú»Ö ªßá£Þ ÇÚ¥à ú ¯Öã¸üß ×ÃÖ−Öê´ÖÖ 3) ß¾Ú»–Íß £Þ× á¡Þ‹Ú Ç–Íß¡»»Þ £³ß¥ ´ÖÓÛ¤ü¸ü 4) ؓ֐Öã×›Íü ´ÖÖ”û −Öê²Ö֍ãú ¯Ö×›Íü²Ö… ˆá™ Þ¥Ú ‹¥ß¡Þ‹Ú Çá–͝޻»Þ ‹ŸÖê †ÖÖ¹ý ú׸ü²Ö֍ãú ¯Ö›Íêü−ÖÖ… á¥Þ«ß á›¡Þ‹Ú ¸üÖê×Æü ¤êü²Ö֍ãú ¢Þ‹Ú¥ á¡Þ‹Ú ³Ö֍ãú¸ü −Öê²Ö֍ãú ØÃ֐ÖÖ ¯ÖלÍü²Ö֍ãú ‡×»Ö×¿Ö ¿ÖÖꇲÖ֍ãú úˆ ׯև²Ö֍ãú ªßäÞ Ç—Íß¡Þ‹Ú ‚¬ß¨ß á¨Þ‚¡Þ‹Ú ‹„ 5) Þ£‹Ú ‹'˜ ‹ß×ß á¡Þ‹Ú Ç–Íß¡ ? 6) á£Þ¥ á›Œß¡Þ ß«Þ™ß ›¥‹Þ¥ †Ö´Öãú ú'Ö ׍ú×”û −Öê²Ö֍ãú ¯Ö×›Íü²Ö ? ´ÖÖê¸ü ¤üêü׏ֲÖÖ ×−ÖÆüÖ×ŸÖ ¤ü¸üúÖ¸ü… ™Ú£‹Ú Þ£¥ ŸÖã´Öãú †Ö´Öü¸ü ÃÖê´ÖÖ−ÖӍãú ŸÖã´Ö¸ü ᪣ޝ¼Ú» ™Ú£¥ ™Þ¼Ú» ™Þ¼»¥ ŸÖÖӍãú ŸÖÖӍú¸ü ‹´ÖÖ−ÖӍãú µÖÖӍú¸ü ÃÖ´ÖßÖӍãú ÃÖê´ÖÖ−ÖӍú¸ü ˆ£Þ¼Ú» ª£ªØ¼Ú» 7) Çß‚¡Þ‹Ú ™Ú£¥ ß¬ß‹Þ á›Œß¡Þ „ß™ì… ŸÖã´Ö¸ü דÖ׻֍úÖ ¤êü׏ֲÖÖ ˆ×“ÖŸÖ… ¤ýÞ¼»¥ ᪣ޝ¼»¥ .

−Öß“Öê פü‹ Ö‹ ¾ÖÖŒµÖÖë ´Öë ¸êüÖÖÓ׍úŸÖ ¿Ö²¤ÖêÓ êú ãÖÖ−Ö ¯Ö¸ü úÖêšüú ´Öë פü‹ Ö‹ ¿Ö²¤ÖêÓ úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ú¸ü ¾ÖÖŒµÖ ²Ö−ÖÖ‡‹… ˆ«Þ¥ ÇÞ˜ß ¬Ú˜ßÞ»»Þ (™Þ'¥)»» 1. ¡«Ü™ Ǥ©à ˆ•ß‹Ú ÞªØß»»Þ (᪕ߋÚ) ²ÖÆãüŸÖ ¯ÖÖß ‹×šüãú †ÖÃÖÛ−ŸÖ… (ÃÖêךüãú) IV. ÃÖêךü ÆüÖê™êü»Ö¸êü ¸ü×Æü²Ö֍ãú ¯Ö×›Íü²Ö… (‹×šü) 4. ˆá™ Þ¥Ú ‹¥ß¡Þ‹Ú Çá–Í»»? (á‹á™) ‹ŸÖê †ÖÖ¹ý ú׸ü²Ö֍ãú ¯Ö›Íêü? (êúŸÖê) áª•ß á«Þᔬᥠ¥«ß¡Þ‹Ú Ç–Íß¡»»Þ (ˆ•ß) 3. ˆšßᥠ¡äáÞǪލ¥¥ ÇÞ˜ß £ß¨Ú×ß»»Þ (᪚ßá¥) ‹×£Ö¸êü ²ÖӐÖÖê¯ÖÃÖ֐ָü¸ü ¯ÖÖ×Ö ×´Ö¿Öã×”û… (ÃÖê×£Ö¸êü) 5. −Öß“Öê פü‹ Ö‹ ¾ÖÖŒµÖÖë ´Öë ¸êüÖÖÓ׍úŸÖ ¿Ö²¤ÖêÓ êú ãÖÖ−Ö ¯Ö¸ü úÖêšüú ´Öë ¤üß Öü‡Ô ´Öæ»Ö ׍ÎúµÖÖ†Öë êú ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ºþ¯ÖÖë úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ú¸ü ¾ÖÖŒµÖ ²Ö−ÖÖ‡‹ … ˆ¤üÖÆü¸üÖ :ÞᣠÞ¬ ÇÛ‘Þ ‹¥ß¡Þ»»Þ †Ö´Öê “ÖÖ»Ö ¯Öæ•ÖÖ ú׸ü²ÖÖ… £³ß¥ ᛌ ´ÖÓפüü¸ü ¤êüÖ ŸÚ»¬ á™Þ¦ .{ÉÉ`ö 5 83 á£Þ¥ ´ÖÖê¸ü Þ£¥ †Ö´Öü¸ü ™Þ¼»¥ ŸÖÖӍú¸ü ¤ýÞ¼»¥ µÖÖӍú¸ü ᪣ޝ¼»¥ ÃÖê´ÖÖ−ÖӍú¸ü III. ‹ÆüÖ¸ü ¯ÖÖ×Ö »Öãםֆօ (ŸÖÖ'¸ü) 2.

¯Ö×›Íü²Ö) … á£Þ¥ ____ ›¥‹Þ¥ Þ«ßê»»Þ (ᝬß. ÃÖê¯Ö֏֍ãú †Ö´Öê ´Ö™ü¸ü ¸êü •ÖÖˆ… ‹Þ¦ß‘Þ‚ „Çᥠ•Þ‹Ú¥Þ˜à £³ß¥ ×ß»»Þ . … ƒ. ¤üêü׏ֻÖÖ) ³Ö×ôû… úÖêšüú ´Öë פü‹ Ö‹ ¿Ö²¤üÖë ´Öë ÃÖê ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ¿Ö²¤ü “Öã−֍ú¸ü ¾ÖÖŒµÖ ¯Öæ¸êü úßו֋… (£Þ×. VI. 5. ᝡÞ)»» ´ÖÖê¸ü (−Öê×»Ö. (¬ß. ¬°. »ÖÓ“Ö. ÇÚ¥à ª£Ú›ñ ‹Û¦á¥ ’Þ„ê ×ß»»Þ ¯Öã¸üß ÃÖ´Öã¦ü æúôû¸êü —ÖÖˆÑ 2. −Öê²ÖÖ) ¤ü¸üúÖ¸ü −ÖÖ×ÆÑ… ß¬ß‹Þ¥ Ǥ©à ____ ¢¦ß (ᛌ߬ß. 3. ᪠ÇÞŒ‹Ú Þᣠ£”¥ ᥠ¤Þ„»»Þ −Ö‡Ô. ²ÖÖ.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : +ÉäÊc÷+É 84 ±ãú»Ö ŸÖÖêôû ‹Þ£ ‹¥ úÖ´Ö ú¸ ÇÞ• Ç— ¯ÖÖšü ¯ÖœÍ à™ Þ' V. ¤ß¡Þ) … (Ö×»Ö. וֲÖÖ) ß¬ß‹Þ ____ „ß™ì»»Þ (ᛌߡÞ. 4. ÖßŸÖ ÖÖ' úÖêšüú ´Öë פü‹ Ö‹ ¿Ö²¤üÖêÓ ´Öë ÃÖê ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ¿Ö²¤ü “Öã−֍ú¸ü ¾ÖÖŒµÖ ¯Öæ¸êü úßו֋… 1. 4. ÇÞ«Þ–Í) (´ÖÖ”û. ¡˜. ᛌ߬)»» דÖ׻֍úÖ (¤êü׏ֲÖÖ. ¯ÖÖÆüÖ›Íü) 1. áÌ «Þ„ªì. †×”û… ß¬ß‹Þ Çތᥠ¡¥‹Û¦ » »Þ דÖ׻֍úÖ ¯Ö֏ָüêü ²Ö¸üæúôû 3. ᛌ߬Þ)»» דÖ׻֍úÖ¸ü ¯ÖÖß (¤üêü׏Ö×»Ö. Öê™ü ÆÖüˆÃÖ. Ç–Íß¡)»» †Ö¸üÖÖ ú׸ü²Ö֍ãú (¯Ö×›Íü²Öã. ¤êü׏ֻÖ) ˆ×“ÖŸÖË… Þ¥¤©˜ ‹¥ß¡Þ‹Ú ______»»Þ (Ç–Íß¡Ú. ˆš¥ Þ¬ ß¬ß‹Þ _____ »»Þ ‹£Ö¸ü “ÖÖ»Ö ×“Ö׻֍úÖ 2.

4. … Þ¥ßÇá” ¡˜ ×ß»»Þ (—ÖÖˆÑ) “ÖÖ׸ü¯Ö™êü ²ÖÖ †×”û … £á™ ¢¬ ¬Þ፻»Þ ´ÖŸÖê (êúú›ÍüÖ) ³Ö»Ö»Ö֐Öê… ß¬ß‹ÞᥠדÖ׻֍úÖ¸êü 5. Íãú™ü¸ü ؍ú²ÖÖ ™ÖŒÃÖ߸êü וֲÖ֍ãú ¯Ö×›Íü²Ö… ¯ÖÏ£Ö´Öê †Ö´Öãú ×™üú™ü ú׸üü²Ö֍ãú Ç–Íß¡»»Þ Ç߬ޣÞᝠª£áªØ ˆ‹Þ•ß á«Þ‚ áÞ”߈ ‘ލÞᥠ¥«ß¡»»Þ ‚Þá–Í ªßÞá–Í ¯Ö×›Íü²Ö… ׯֻÖÖ´ÖÖ−Öê.{ÉÉ`ö 5 85 úÖ×ôû•ÖÖ‡ 5. úÖêšüú ´Öë פü‹ Ö‹ ×ÆüÓ¤üß ¿Ö²¤üÖë êú ÃÖ´ÖÖ−ÖÖ£ÖÔ †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü •ÖÖê›Íüú¸ü ¾ÖÖŒµÖ ²Ö−ÖÖ‡‹ … 1. ˆ¯Ö¸üêü šü֍ãú¸ü֝Öß ´ÖÓפüü¸ü †×”û… Þᣠª£Ú›ñ Þ˜ß¡Ú»»Þ †Ö´Öê ÃÖ´Öã¦ü †ÖםֲÖã… VII. ÃÖ´ÖßÖê ‹úךü ÆüÖê‡ ÖÖê×™ü‹ •Ö֐ÖÖ¸êü ¸ü×Æü²Ö… ‡†Ö›Íêü ×ÃÖ†Ö›Íêü á«¡ß»»Þ ³ ‹Þá¥ á‹ ǨÚǤ©à. 3. ß¬ß‹Þ áÞ”߈ »»Þ דÖ׻֍úÖ ÖÖê×™ü‹ 2. ªÕÜ”¥ ‹ß£óÞ ”Þ‹ìªßᥠ¤ß¡Þ‹Ú Ç–Íß¡»»Þ Çñšá£ Þ£‹Ú ”ß‹” ‹¥ß¡Þ‹Ú †Ö´Öãú ™üÖˆ−Ö ²ÖÃÖ. (—Öß»Ö) ¥ Ÿ»îÞÄòÂà ×ß»»Þ (—ÖàÖÖ ´Ö”û»Öß) ¸ü °µÖÖC]ÅõÒ †×”û… ¡äáÞǪލ¥¥ ÇÞ˜ß ______ £ß¨Ú×ß»»Þ (דÖ׻֍úÖ ´Öë) ²ÖӐÖÖê¯ÖÃÖ֐ָü¸ü ¯ÖÖ×Ö ü ×´Ö¿Öã×”û… ¯ÖלÍü‹ †Öî¸ü ÃÖ´Ö×—Ö‹ ³ ‹Þ −ÖÓ¤ü−֍úÖ−Ö−Ö ˆš¥ ×Ü”ßᥠª£áªØ £ß¨ß ³ ‹Þ ¤ß¡Þ»»Þ ¡«Ü™ £‘Þ ‹¥ß¡Þ»»Þ ¢Ú¡á¨ó¥¥Ú »‹£Ö¸ü ”ãû×™ü¸êü ÃÖ´ÖßÖê ×´Ö׿Öü −ÖÓ¤ü−֍úÖ−Ö−Ö ×•Ö²ÖÖ… ²ÖÆãüŸÖ ´Ö•ÖÖ ú׸ü²ÖÖ… ³Öã²Ö−Ö꿾ָü¸üã ú Þ£‹Ú ”Þ„ì ¡ªì. ª¥àªïÇ ‚™îÞ›ß á›Œß¡Þ‹Ú £ß¦ß¡»»Þ .

ú»Ö¸üÖ¯ÖŸÖ׸ü†Ö ²ÖÖ‘Ö. ØÃÖ¯ÖÖ•Öß. £Þä‹–Í Š ’ßä‹»»Þ ǨÚǤ©à£Þä‹Ú ᝂ ³ ‹Þ ¤êü׏ֲÖÖ ÃÖÖ¯Ö.‹¬¥ÞÇ™¥ßÞ ¡ÞÔ. ¢Þ¬Ú. ß™Þ¡ÞÔ Š £«Þ¡¦ ÃÖ±úÖ¸ü߸êü ¤êü׏ֲÖÖ ×²Ö×³Ö®Ö ¸ÓüÖ¸ü ²ÖÖ‘Ö… •Ö£ÖÖ :. ³ÖÖ»Öã. ªßäÇÞ‘à. ´ÖÖӍú›Íü †Öê ؗ֍ú… ¯Ö¿Öã¯ÖÖß´ÖÖ−ÖӍãú −Öê‡ −Ö¤Óü−֍úÖ−Ö−Ö á‹á™ ªÚ³¥»»Þ ᪕Þá¥ á›Œß¡Þ á‹ á¬Þ‹ä‹¥ ª£Þᡨ»»Þ ÞᣣÞᝠ¡«Ü™ êúŸÖê ÃÖãÓ¤ü¸ü… ÃÖêšüÖ¸êü ¤êü׏ֲÖÖ †−Öêú »ÖÖêÓúú¸ü ÃÖ´ÖÖ²Öê¿Ö… †Ö´Öê´ÖÖ−Öê ²ÖÆãüŸÖ ¡Ú¬ß¡Þ»»Þ Ǩڣޝ¼» ¡ßÇ©¤ýᥠ™á££Þᝠ¡«Ü™ ‹ß×ß ‘Þ˜ß Çޥߡ»»Þ Ç¨Ú Ç¤©à£Þ¼Ú» ÇÞŒ¥Ú ²Öã×»Ö²ÖÖ… ¯Ö¿Öã´ÖÖ−ÖӍú ײÖÂÖµÖ¸êü ŸÖ´Öê´ÖÖ−Öê ²ÖÆãüŸÖ ׍ú×”û •ÖÖ×Ö ¯ÖÖ׸ü²Ö… ¯Ö¿Ö㠯ցÖß´ÖÖ−ÖӍãú ¯Ö֏ֹ á›Œß ™Ú£‹Ú ¡«Ü™ ŒÚªß £œî ¬Þß¡»»Þ ¤êü×Ö ŸÖã´Öãú ²ÖÆãüŸÖ Öã×ÃÖ ´Ö¬µÖ »ÖÖאֲօ ¿Ö²¤üÖ£ÖÔ †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü ³ ‹Þ ¤êü¾Ö−Ö֐ָüß −ÖÓ¤ü−֍úÖ−Ö−Ö ˆ ¡Ç©í ‹ ²ÖÂÖÔ ×ÆüÓ¤üß †£ÖÔ −ÖÓ¤ü−֍úÖ−Ö−Ö (³Öã²Ö−ÖêÀ¾Ö¸ü êú ‹ú דÖ×›ÍüµÖÖ‘Ö¸ü úÖ −ÖÖ´Ö) ‡ÃÖ ÃÖÖ»Ö . «¦›à¡ªØ ‚™îÞ›ß ¡ß¢ß÷ Çñ‹Þ¥ á—Í‚ ᛌߡ޻»Þ ÇÚ˜ß ÆüÖê‡ ¤êü׏ֲÖÖ… ¿Öã†Ö. Æüôû¤üß²ÖÃÖ−ŸÖ ‡ŸµÖÖפü ײÖ×³Ö®Ö ¯ÖύúÖ¸ü “Öœêü‡ ¤êü׏ֲÖÖ… ¯Öã×Ö á›Œß¡Þ ªÞÇ.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : +ÉäÊc÷+É 86 ÞᣣÞᝠÆüêü²Ö×−Ö… −ÖÓ¤−֍úÖ−Ö−Ö¸êü †−Öêú ¯Ö¿Öã¯ÖÖß. ¿ÖÖ¸üß. ‹Ú£ýà¥. ¨Þ¥à. ÃÖ¸üßÃÖé¯Ö ‡ŸµÖÖפü ¤êü׏ֲÖ֍ãú ×´Ö×ôû²Ö… †Ö´Öê´ÖÖ−Öê ‘Þ¬ßÞ–Íßᥠªß䫪Ÿ»Þ¥à Š ¡ÞÔ ªŸ»Þ¥à á›Œß¡Þ‹Ú ¤ß¡Þ»»Þ áª•ß ªß䫪Ÿ»Þ¥àᥠ•ÖÖ׻֐ÖÖ×›Íü¸êü ØÃÖÆüÃÖ±úÖü¸üß †Öê ²ÖÖ‘Ö Ã֍úÖ¸üß ¤êü׏ֲÖ֍ãú וֲÖÖ… “ÖÖ»Ö ¤êü׏ֲÖÖ. ãú´³Ö߸ü. ד֟ÖÖ²ÖÖ‘Ö †Öê ´ÖÆüÖ²Öôû ¡ÞÔ ‚™îޛ߻»Þ ˆ•ß ÇÞ”ß™Ú˜Ø ‹¥ß ᪣ޝä‹Ú «‚¥Þ˜ ‹¥ß¡Þ Úß™ì»»Þ ª£áªØ œà¥ ª×ߥ ²ÖÖ‘Ö ‡ŸµÖÖפü… ‹×šü ¯ÖÖ×™üŸÖãÓ›Íü −Ö ú׸ü ÃÖê´ÖÖ−ÖӍãú Æü‡¸üÖÖ ú׸ü²ÖÖ †−Öãד֟ÖË… ÃÖ´ÖßÖê ¬Ö߸ü Ûãָü á«Þ‚ ᛌߡ޻»Þ ¨ÚÞ. ØÃÖÆüÃÖ±úÖ¸ü߸êü ªßä«£Þᝠˆá˜á™á˜ á«Þ‚ ¡Ú¬Úšß¡Þ¥ á›Œß¡Þ»Þ á‹á™ Çñ‹Þ¥¥ œ¦Þªßä«»»Þ Þ„ ¡ÞÔ ØÃÖÆü´ÖÖ−Öê êú×´Ö×ŸÖ ‹ÖêŸÖêÖê ÆüÖê‡ ²Öã»Öã×£Ö²ÖÖ¸ü ¤êü׏ֲÖÖ… êúŸÖê ¯ÖύúÖ¸ü¸ü ¬ÖôûÖØÃÖÆü… †Öˆ ²ÖÖ‘Ö ªŸ»Þ¥àá¥ á›Œß¡Þ ¡ß¢ß÷ ¥ä¥ ¡ÞÔ Þ ¤šÞ:.

{ÉÉ`ö 5 87 Œ¥Þ×Ü”ßᥠª£áªØ £ß¨ß £‘Þ ”ß‹” ‹¥ß¡Þ‹Ú Ç–Íß¡ áÞ”߈ ‘ލÞᥠ‚Þá–Í ªßÞá–Í á‹ ǨÚǤ©à ª¥àªïÇ ¡ÞÔ ªŸ»Þ¥à ªßä« ªŸ»Þ¥à ÇÞ”ß™Ú˜Ø ‹¬¥ÞÇ™¥ßÞ ¡ÞÔ £«Þ¡¦ ¡ÞÔ œ¦Þ¡ÞÔ œà¥ª×ߥ ¡ß¢ß÷ Çñ‹Þ¥ á—Í‚ á‹á™ ªÚ³¥ á‹ á¬Þ‹ä‹ ª£Þᡨ Úß™ «‚¥Þ˜ ‹¥ß¡Þ ªÞÇ ‹Ú£ýॠ¢Þ¬Ú ªßäÇÞ‘à Ö¸üÖ”ã×™ü¸êü ÃÖ´ÖßÖê ×´Ö×¿Ö ´Ö•ÖÖ ×™üú™ü ú׸ü¾Ö֍ãú ¯Ö×›Íü²Ö ÖÖê×™ü‹ •Ö֐ÖÖ¸êü ‡†Ö›Íêü ×ÃÖ†Ö›Íêü †−Öêú ¯Ö¿Öã¯ÖÖß ÃÖ¸üßÃÖé¯Ö ²ÖÖ‘Ö ÃÖ±úÖ¸ß ØÃÖÆü ÃÖ±úÖ¸üß ¯ÖÖ×™üŸÖ㝛Íü ú»Ö¸üÖ ¯ÖŸÖ¸üß†Ö ²ÖÖ‘Ö ÖÏß嫅 úÖ»Ö úß ”ãû×¼üµÖÖêÓ ´Öë ÃÖ²Ö ×´Ö»Öú¸ü †Ö−ÖÓ¤ü ×™üú™ü ú¸ü−ÖÖ ¯Ö›ÍêüÖÖ ‹ú •ÖÖÆü ´Öë ‡¬Ö¸ü ˆ¬Ö¸ü †−Öêú ¯Ö¿Öã¯ÖÖß ÃÖ¸üßÃÖé¯Ö/ ¸ëüÖ−Öê¾ÖÖ»Öê •ÖÖ−Ö¾Ö¸ü ²ÖÖ‘Ö ÃÖ±úÖ¸üß ØÃÖÆü ÃÖ±úÖ¸üß ²ÖÖŸÖ“ÖßŸÖ ú¸êü»ÖÖ •ÖîÃÖÖ »Öú߸ü¾ÖÖ»ÖÖ ²ÖÖ‘Ö ´ÖÆüÖ¾Öôû ²ÖÖ‘Ö ¬ÖôûÖ²ÖÖ‘Ö ¬Ö߸ü Ûãָü †−Öêú ¯ÖύúÖ¸ úß “ÖœÍêü‡ ´ÖÆüÖ²Ö»Ö ²ÖÖ‘Ö ÃÖ±êú¤ü ²ÖÖ‘Ö “Öã¯Ö“ÖÖ¯Ö †−Öêú ¯ÖύúÖ¸ü úß ×“Öכ͵ÖÖ êúŸÖê ÃÖã−¤ü¸ü †−Öêú »ÖÖêÓúú ÃÖ´ÖÖ²Öê¿Ö ׍úŸÖ−ÖÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü †−Öêú »ÖÖêÖÖëúÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö †−Öã×“ÖŸÖ Æü‡¸üÖÖ ú׸ü²ÖÖ ÃÖÖ¯Ö ãú´³Ö߸ü ³ÖÖ»Öã ×ÃÖѯÖÖ•Öß †−Öã×“ÖŸÖ Æüîü¸üÖ−Ö ú¸ü−ÖÖ ÃÖÑÖ¯Ö ‘Ö×›ÍüµÖÖ»Ö ³ÖÖ»Öæ Ø“Ö¯Öï•Öß .

ÃÖ´ÖßÖê. Œ¥Þ×Ü”ßá¥. ‹ß£óÞ. Íãú™ü¸ü.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : +ÉäÊc÷+É 88 £Þ¼»–Í ’ßä‹ ¡ßÇ©¤ýᥠÇÞŒ¥Ú ´ÖÖӍú›Íü ؗ֍ú ײÖÂÖµÖ¸êü »ÖӐÖæ¸ü / ²ÖÓ¤ü¸ü ÃÖÖêÆüß ²ÖÖ¸êü ´Öë ¯ÖÖÃÖ ÃÖê ¯Ö֏ֹ †³µÖÖÃÖ I. ª£áªØ. áÞ”߈ ‘ލÞá¥. ׍ú´²ÖÖ. ™üÖˆ−Ö²ÖÃÖ. −ÖÓ¤ü−֍úÖ−Ö−Ö. ¥«ß¡» ÖÖê×™ü‹ •Ö֐ÖÖ¸êü. ³Öã²Ö−Ö꿾ָü¹ý. −Öß“Öê פü‹ Ö‹ ¯ÖÏŸµÖêú ¿Ö²¤ü ÃÖ´ÖæÆü êú ¿Ö²¤üÖë úÖê ÃÖÆüß Îú´Ö ´Öë ¸üÖ ú¸ü ¾ÖÖŒµÖ ²Ö−ÖÖ‡‹… 1. ‹²ÖÂÖÔ 2. ÞᣣÞᝠŒ¥Þ ×Ü”ßᥠዄê•ß‹Ú ¤ß¡Þ ? †Ö´Öê´ÖÖ−Öê Ö¸üÖ”ãû×™ü¸êü êúˆÑךüãú וֲÖÖ ? ³ ‹Þ á‹£ß™ß ¤ß¡Þ‹Ú Çá–Í ? 2. Ö¸üÖ”ãû×™ü¸êü. Ç߬ޣÞá. ÞᣣÞᝠዄêšßᥠªß䫪Ÿ»Þ¥à Š ¡ÞÔ ªŸ»Þ¥à á›Œß¡Þ‹Ú ¤ß¡Þ †Ö´Öê´ÖÖ−Öê êúˆÑ×£Ö¸êü ØÃÖÆüÃÖ±úÖ¸üß †Öê ²ÖÖ‘ÖÃÖ±úÖ¸üß ¤êü׏ֲÖ֍ãú וֲÖÖ ? 5. †−Öã“”êû¤ü êú †Ö¬ÖÖ¸ü ¯Ö¸ü −Öß“Öê פü‹ Ö‹ ¯ÖÏ¿−ÖÖêÓ êú ˆ¢Ö¸ü ¤üßו֋… 1. á«Þ‚. ³‹Þ. ˆ¡Ç©í»» וֲÖã. ÆüÖê‡. ™ÖúÃÖß. ¸ü×Æü²Ö ? . ª£áªØ. ³‹Þá¥ ‹'˜ ª¡Ú á›Œß¡Þ‹Ú £ßᦠ? −ÖÓ¤ü−֍úÖ−Ö−Ö ú'Ö ÃÖ²Öã ¤êü׏ֲÖ֍ãú ×´Öôêû ? 4. ªÕÜ”¥. †Ö´Öãú 3. −ÖÓ¤ü−֍úÖ−Ö−Ö êú×´Ö×ŸÖ ×•Ö²Ö֍ãú ¯Ö›Íêü ? 3. ³ ‹Þá¥ á‹„ê á‹„ê ǨÚǤ©à ×Øß ? −ÖÓ¤ü−֍úÖ−Ö−Ö¸êü êúˆÑ êúˆÑ ¯Ö¿Öã¯ÖÖß †”Óû×ŸÖ ? 5. ˆ‹Þ•ß. Þ£‹Ú»» ¯Ö×›Íü²Ö. ‹úÖךü. ³‹Þ á¬ Þ£‹Ú ‹'˜ ¬Þ¢ £ß¦ß¡ ? ØÃÖÆü´ÖÖ−Öê ú'Ö ú¹ý”Óû×ŸÖ ? II. ¢Ú¡á¨ó¥¥Ú. ”Þ‹ìªß. £ß¨ß. ”Þ„ì¡ªìá¥. ÃÖ´ÖßÖê. ¤ß¡Ú. ¡ÞÔ ªŸ»Þ¥àᥠá‹á™ Çñ‹Þ¥¥ ¡ÞÔ á›ŒÞ¤Þˆ Š ‹'˜ ‹'˜ ? ²ÖÖ‘Ö ÃÖ±úÖ¸ü߸êü êúŸÖê ¯ÖύúÖ¸ü¸ü ²ÖÖ‘Ö ¤êüÖÖ•ÖÖ‹ †Öê ú'Ö ú'Ö ? 6. ׯֻÖÖ´ÖÖ−Öê. Ç–Íß¡. ×´Ö׿Ö.

{ÉÉ`ö 5 89 4. †Öˆ. ¡ÞÔ.‹¬¥ÞÇ™¥ßÞ ¡ÞÔ. ØÆü¤üßü ´Öë †−Öã¾ÖÖ¤ü úßו֋… Š–Íߨޥ ¥Þ‘œÞà ¢Ú¡á¨ó¥»»Þ ¢Ú¡á¨ó¥á¥ ˆ‹ £Úî‘߁£ì ×ß»»Þ £Úî‘߁£ì ª‹Þ¦ †Öê›Íüß¿ÖÖ¸ü ¸üÖ•Ö¬ÖÖ−Öß ³Öã²Ö−Ö꿾ָü… ³Öã²Ö−Ö꿾ָü¸üê ‹ú ´µÖãוֆ´ÖË †×”û…ú ´µÖãוֆ´ÖË Ã֍úÖôû ”Þ¥Ú ×”Þ Ç¤íîØ áŒÞ¬Þ ¥á«»»Þ ˆ«Þ á‹¡¦ áªÞ£¡Þ¥ ›ß ¡³ ¥á«»»Þ −Ö†™üÖ¹ý ”û†™üÖ ¯Ö•µÖÔÓŸÖ ÖÖê»ÖÖ ¸üÆêü… ‹ÆüÖ êú¾Öôû ÃÖÖê´Ö²ÖÖ¸ü פü−Ö ²ÖÓ¤ü ¸üÆêü… £Úî‘߁£ì ¤ß¡Þ‹Ú á«á¬ Çñšá£ ”ß‹” ‹Þ”ß¡Þ‹Ú Çá–Í»»Þ £Úî‘߁£ìᥠ¡ß¢ß÷ ™Þ¦Ç™ñ¥ ´µÖãוֆ´ÖË ×•Ö²Ö֍ãú Æêü»Öê ¯ÖÏ£Ö´Öê ×™üú™ü úÖ×™ü²Ö֍ãú ¯Ö›Íêü… ´µÖãוֆ´Ö¸êü ײÖ×³Ö®Ö ŸÖÖôû¯Ö¡Ö¸ü áÇÞšà. ᝂ»» −ÖÓ¤ü−֍úÖ−Ö−Ö . −Öê‡ III. ¯Ö¿Öã¯ÖÖß´ÖÖ−ÖӍãú. †Öê×›Íü†Ö ´Öë †−Öã¾ÖÖ¤ü úßו֋ … Æü´Öë ¾Ö−Ö •ÖÖ−ÖÖ ¯Ö›ÍêüÖÖ… ¾ÖÆüÖÑ ¿Öê¸üÖë êú —ÖãÓ›ü úÖê ¤üêüÖ−ÖÖ “ÖÖ×Æü‹… †Ö•Ö ¾ÖÆüÖÑ ²Ö““ÖÖë úÖê ³Öß •ÖÖ−ÖÖ ¯Ö›ÍêüÖÖ… Æü´ÖêÓ ¿Öß‘ÖÐ •ÖÖ−ÖÖ “ÖÖ×Æü‹… ¯Ö¿Öã†Öë úÖê ¤êüÖ−ÖÖ “ÖÖ×Æü‹… ‡−֍úÖê ÃÖŸÖÖ−ÖÖ −ÖÆüà “ÖÖ×Æü‹… ¤êüÖÖê. £˜ßÇ©¥ ‹¼»Þ¦ Þ„ Çš¥¥ £Û±ç ‚™îÞ›ß á›Œß¡Þ‹Ú £ßᦻ»Þ ¯Ö¿Öã´ÖÖ−ÖӍú¸ü ”ûÖ»Ö. ß™Þ¡ÞÔ. ÇñÞà ‹Þ¦¥ ™£óÞ £Ú›ñÞ. •Ö£ÖÖ:. ¸ÓüÖ¸ü 5. ´ÖםÖÂÖ¸ü ÓúúÖôû †Öˆ ¯Ö£Ö¸ü¸ü ´ÖæÙ¢Ö ‡ŸµÖÖפü ÃÖ²Öã ¤üêü׏ֲÖ֍ãú ×´Öôêû… £Úî‘߁£¥ ª¡Ú ‘ߝßÇ© á›Œß¡Þ‹Ú á«á¬ ¡Þ¥£óÞ¥ ¤ß¡Þ‹Ú Ç–Íß¡»»Þ ´µÖãוֆ´Öü¸ ÃÖ²Öã וÖ×−ÖÂÖ ¤êü׏ֲÖ֍úãú Æêü»Öê ²ÖÖ¸´²ÖÖ¸ü וֲÖ֍úãú ¯Ö×›Íü²Ö… IV. ¡ß¢ß÷. ײÖ׳֮Ö. £«Þ¡¦ ¡ÞÔ. ¥Þ‘Þ¼» ¡î¡«ð™ ÇÞ™ñ ˆ¡ä ¡ªÐÂ. ¤šÞ :. ¤êü׏ֲÖÖ. ǨÚǤ©à£Þä‹Ú. á‹á™ ªÚ䛥. ¯ÖÏÖ“Öß−Ö úÖôû¸ü ŸÖ´²ÖÖ ´Öã¦üÖ. ¥¾»¥»» ‡ŸµÖÖפü. ײÖ×³Ö®Ö Ç¨Ú£Þ¼»¥ ×Þ¬. ¸üÖ•ÖÖӍú ²µÖ²ÖÇüŸÖ ¯ÖÖ¡Ö ‹²ÖÓ ²Öß¡Ö. êúŸÖê ÃÖãÓ¤ü¸ü. ᛌߡ޻. Þ„. Æü´Ö †Ö Ö‹… ¾ÖÆüÖÑ ´ÖÖê¸ü −ÖÖ“ÖŸÖê Æüïü… †²Ö ¾ÖÂÖÖÔ ÆüÖê−Öß “ÖÖ×Æü‹… −ÖÖ−Öß ‹êÃÖê ²ÖÖê»ÖŸÖß Æïü… µÖÆüÖÑ ¤êüÖÖê… ×úŸÖ−Öê ¯ÖύúÖ¸ü êú ²ÖÖ‘Ö Æïü… ´Öã—Öê »Öú߸ü¾ÖÖ»Öê ²ÖÆãüŸÖ †“”êû »ÖÖŸÖê Æïü… ''ŸÖã´Æëü úÖî−Ö ÃÖÖ ²ÖÖ‘Ö †“”ûÖ »ÖÖŸÖÖ Æîü ?'' ''´Öã—Öê ? ´Öã—Öê ŸÖÖê ÃÖ±êú¤ü ²ÖÖ‘Ö †“”ûÖ »ÖÖŸÖÖ Æîü… ´Öã—Öê ˆÃÖ ²ÖÖ‘Ö úÖê −Ö•Ö̤üߍú ÃÖê ¤üêüÖ−ÖÖ ¯Ö›ÍêüÖÖ… ‡ÃÖ×»Ö‹ ´Öã—Öê ¾ÖÆüÖÑ •ÖÖ−ÖÖ “ÖÖ×Æü‹… ´Öï ¾ÖÆüÑÖ •ÖÖŸÖÖ ÆæÑü… V. ¡ß¢ß÷ ¯ÖÖê£Öß. ‚™îÞ›ß. ´ÖÆüÖ²Öôû ²ÖÖ‘Ö. ²ÖÖ‘Ö. ³ ‹Þ. †Ö¯Öêú «üÖ¸üÖ ¤êüÖê Æãü‹ ׍úÃÖß ×“Ö×›ÍüµÖÖ‘Ö¸ü êú ²ÖÖ¸êü ´Öë †Öê×›Íü†Ö ´Öë ‹ú ”ûÖê™üÖ ÃÖÖ †−Öã“”êû¤ü ×»Ö׏֋… .ú»Ö¸üÖ¯ÖŸÖ׸ü†Ö ²ÖÖ‘Ö. ²ÖÖ‘Ö ÃÖ±úÖ¸ü߸. ד֟ÖÖ²ÖÖ‘Ö. ¡ÞÔ ªŸ»Þ¥àá¥.

¨ÉiÉä ËSÉMÉÖÊc÷ ¨ÉÉUô xÉä¤ÉÉEÖò {ÉÊc÷¤É* 2. Çñšá£ ™ ‘ÞÞ •ß‹ ‹¥ß¡Þ‹Ú Ç–Íß¡»»Þ {ɽþ±Éä iÉÉä ºlÉÉxÉ ÊxÉζSÉiÉ Eò®úxÉÉ {Écä÷MÉÉ* |ÉlɨÉä iÉ VÉÉMÉÉ Ê`öEò EòÊ®ú¤ÉÉEÖò {ÉÊc÷¤É* ß¾Ú»–Íß Ÿ»îÞÄòÂà ¤ß¡Þ‹Ú Ç–Íß¡»»Þ ZÉÓMÉÉ ¡èòC]ÅõÒ VÉÉxÉÉ {Écä÷MÉÉ* 3.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : +ÉäÊc÷+É 90 ×™ü¯¯ÖםֵÖÖÑ I. "VÉÉxÉÉ {Écä÷MÉÉ" VÉèºÉä ÊGòªÉÉ °ü{ÉÉå Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ½éþ* ªÉ½þ |ɪÉÉäMÉ ÊGòªÉÉ EòÒ +ÊxÉ´ÉɪÉÇiÉÉ EòÉ ¤ÉÉävÉ Eò®úÉiÉÉ ½èþ* +ÉäÊc÷+É ¨Éå BäºÉä ÊGòªÉÉ °ü{É ÊxɨxÉ |ÉEòÉ®ú ºÉä ¤ÉxÉiÉä ½èþÆ* |ÉvÉÉxÉ ÊGòªÉÉ Eäò ºÉÆYÉÉlÉÇEò éú¤ÓüŸÖ Eäò ºÉÉlÉ -'‹Ú' (-EÖò) |ÉiªÉªÉ VÉÉäc÷ Eò®ú ºÉ½þɪÉEò ÊGòªÉÉ -'Ç–' ({Éc÷) EòÉ |ɪÉÉäMÉ EòÉ±É Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ½þÉäiÉÉ ½èþ* EòiÉÉÇ Eäò ºÉÉlÉ Eò¨ÉÇ EòÉ®úEò EòÉ -'‹Ú' (EÖò) |ÉiªÉªÉþ VÉÉäc÷xÉÉ SÉÉʽþB* vªÉÉxÉ nåù ÊEò +ÉäÊc÷+É ¨Éå ³Öß ºÉ½þɪÉEò ÊGòªÉÉ 'Ç–' (¯Ö›Íü) ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ EòÉ±É ¨Éå {ÉÖ¯û¹É +Éè®ú ´ÉSÉxÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú xɽþÓ ¤Énù±ÉiÉÉ* VÉèºÉä :1. ËSÉMÉÖÊc÷ }ªÉÉC]ÅõÒ ÊVɤÉÉEÖò {ÉÊc÷¤É* á£Þ¥ á›Œß¡Þ ›¥‹Þ¥ Þ ¨Éä®úÉ näùJÉxÉÉ Wɯû®úÒ ½èþ* 4. <ºÉ {ÉÉ`ö ¨Éå ÊxɨxÉ|ÉEòÉ®ú Eäò ´ÉÉCªÉÉå EòÉ |ɪÉÉäMÉ ½Öþ+É ½èþ* £á™ ßäÚ–Íß £Þ× á¡Þ‹Ú Ç–Íß¡»»Þ ¨ÉÖZÉä ZÉÓMÉÉ ¨ÉUô±ÉÒ ±ÉäxÉÒ {Écä÷MÉÒ* 1. ™Ú£¥ ß¬ß‹Þ á›Œß¡Þ „ß™ì»»Þ iÉÖ¨É EòÉä ÊSÉʱÉEòÉ näùJÉxÉÉ SÉÉʽþB iÉ֨ɮú ÊSÉʱÉEòÉ näùÊJɤÉÉ =ÊSÉiÉÂ* ´ÉÉCªÉ (1. £á™ ¤ß¡Þ‹Ú Ç–Í߬޻»Þ ¨ÉÖZÉä VÉÉxÉÉ {Éc÷É* ¨ÉiÉä ÊVɤÉÉEÖò {ÉÊc÷±ÉÉ* 2. 2 iÉlÉÉ 3) Eäò ÊGòªÉÉ °ü{É Ê½ÆnùÒ Eäò "±ÉÉxÉÉ {Écä÷MÉÉ". £á™ ¤ß¡Þ‹Ú ǖڐ×ß»»Þ ¨ÉÖZÉä VÉÉxÉÉ {ÉciÉÉ ½èþ* ¨ÉiÉä ÊVɤÉÉEÖò {ÉbÖ÷ÊUô* 2. ¨ÉÉä®ú näùÊJɤÉÉ nù®úEòÉ®ú* 5. ™Ú£‹Ú ¤ß¡Þ‹Ú ǖڐ×ß»»Þ iÉÖ¨ÉEòÉä VÉÉxÉÉ {ÉciÉÉ ½èþ* iÉÖ¨ÉEÖò ÊVɤÉÉEÖò {ÉbÖ÷ÊUô* 3. ™Ú£‹Ú ¤ß¡Þ‹Ú Ç–Í߬޻»Þ iÉÖ¨ÉEòÉä VÉÉxÉÉ {Éc÷É* . Þǘ¼Ú» ¤ß¡Þ‹Ú ǖڐ×ß»»Þ +É{ÉEòÉä VÉÉxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ* +É{ÉhÉÆEÖò ÊVɤÉÉEÖò {ÉbÖ÷ÊUô* 1.

£á™ ¤ß¡Þ‹Ú Ç–Íß¡»»Þ ¨ÉÖZÉä VÉÉxÉÉ {ÉcÉ* ¨ÉiÉä ÊVɤÉÉEÖò {ÉÊc÷¤É* 2. ´ÉÉCªÉ (4 iÉlÉÉ 5) ¨Éå ¨ÉÚ±ÉÊGòªÉÉ Eäò ºÉÉlÉ '‚¡Þ' (-<¤ÉÉ) |ÉiªÉªÉ VÉÉäc÷É MɪÉÉ ½èþ ÊVÉºÉ Eäò ¡ò±Éº´É¯û{É ´Éä ºÉÆYÉÉlÉÇEò EÞònÆùiÉ ¤ÉxÉ MÉB ½éþ* EòiÉÉÇ Eäò ºÉÉlÉ ºÉƤÉvÉ EòÉ®úEò '-¥' (-®ú) EòÉ |ÉiªÉªÉ VÉÉäc÷É MɪÉÉ ½èþ* BäºÉä ´ÉÉCªÉÉäÆ ºÉä ÊGòªÉÉ Eò®úxÉä EòÒ ‡“”ûÖ ŸÖ£ÖÖ •Öºþ¸üŸÖ EòÉ ¤ÉÉävÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* −ÖßSÉä ÊnùB MÉB nùÉä ´ÉÉCªÉÉäÆ ¨Éå +ÆiÉ®ú ½èþ* VÉèºÉä :1. Þǘ¼Ú» ¤ß¡Þ‹Ú Ç–Í߬޻»Þ +É{ÉEòÉä VÉÉxÉÉ {Éc÷É* +É{ÉhÉÆEÖò ÊVɤÉÉEÖò {ÉÊc÷±ÉÉ* 1. £á™ ¤ß¡Þ‹Ú Ç–Íß¡»»Þ ¨ÉÖZÉä VÉÉxÉÉ {Écä÷MÉÉ* ¨ÉiÉä ÊVɤÉÉEÖò {ÉÊc÷¤É* 3. ´É½þ ºÉéEòc÷Éå-½þWÉÉ®úÉå ´ªÉÊHòªÉÉå EòÉä bÚ÷¤ÉxÉä ºÉä ¤ÉSÉÉiÉÒ ½èþ* III. Þǘ¼Ú» ¤ß¡Þ‹Ú Ç–Íß¡»»Þ +É{ÉEòÉä VÉÉxÉÉ {Écä÷MÉÉ* +É{ÉhÉÆEÖò ÊVɤÉÉEÖò {ÉÊc÷¤É* II. 'á£Þ¥ á›Œß¡Þ ›¥‹Þ¥'»»Þ ¨Éä®úÉ näùJÉxÉÉ •Öºþ¸üß ½èþ* '¨ÉÉä®ú näùÊJɤÉÉ nù®úEòÉ®ú'* 2. EÖòUô {ɶÉÖ-{ÉÊIɪÉÉå Eäò xÉɨÉ* +ÉäÊc÷+É ¶É¤nù Š” ‹¾»Þ¥Ú näù´ÉxÉÉMÉ®úÒ ˆ™ü ÓúÖÖ¹ý ˽þnùÒ +lÉÇ ‰Ñú™ü ÓúÖÖºþ .{ÉÉ`ö 5 91 iÉÖ¨ÉEÖò ÊVɤÉÉEÖò {ÉÊc÷±ÉÉ* 3. 'á£Þá™ á›Œß¡Þ ›¥‹Þ¥'»»Þ ¨ÉÖZÉä näùJÉxÉÉ SÉÉʽþB* '¨ÉÉäiÉä näùÊJɤÉÉ nù®úEòÉ®'ú* ÊSÉʱÉEòÉ ¤ÉÆMÉÉ±É EòÒ JÉÉc÷Ò Eäò VÉ±É ºÉä ¦É®úÒ ½Öþ<Ç +ÉäÊc÷¶ÉÉ EòÒ |ÉʺÉrù ZÉÒ±É* <ºÉ ¨Éå b÷Éì±ÉÊ¡òxÉÉå EòÒ GòÒc÷xɶÉÒ±É iÉè®úÉEòÒ näùJÉxÉä EäòʱÉB {ɪÉÇ]õEò +ÉiÉä ½éþ* VÉÉcä÷ Eäò ÊnùxÉÉäÆ ¨Éå Ê´ÉʦÉzÉ |ÉVÉÉÊiɪÉÉå Eäò {ÉIÉÒ ªÉ½þÉÄ +Æbä÷ näùxÉä +ÉiÉä ½éþ* <ºÉ ZÉÒ±É ¨Éå Eò<Ç {ɽþÉÊc÷ªÉÉÄ ½éþ* BEò ¤ÉÉ®ú +ÉÄvÉÒ-iÉÚ¡òÉxÉ ¨Éå BEò xÉ´É-Ê´É´ÉÉʽþiÉÉ <ºÉ ÊZÉ±É ¨Éå bÚ÷¤É MɪÉÒ lÉÒ* =ºÉEòÉ xÉÉ¨É 'VÉÉ<' lÉÉ* ÊSÉʱÉEòÉ ZÉÒ±É EòÒ +xÉäEò {ɽþÉÊc÷ªÉÉå ¨Éå ºÉä BEò {ɽþÉc÷Ò EòÉ xÉÉ¨É 'EòÉʱÉVÉÉ<' =ºÉÒ xÉ´ÉÊ´É´ÉÉʽþiÉÉ Eäò xÉÉ¨É {É®ú {Éc÷É* ¨ÉÉxªÉiÉÉ ½èþ ÊEò ªÉtÊ{É ´É½þ º´ÉªÉÆ bÚ÷¤É MɪÉÒ.

¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : +ÉäÊc÷+É 92 ‹Ú‹Ú¥ á‹Þ‹ß¨ßÞ¦à œ ¤ý¦ Ú˜ØÜß £ÛÇ©Þ ß™Þ ¡ÞÔ £¥à Þƒ á×¦ß á‘¡ñÞ ’ß¼» ¡¦› ¡ÞÔ. ²ÖÖ‘ÖãÖß ²ÖÖ−Ö¸ü. ´ÖÖӍú›Íü ØÃÖÆü ׿ֆÖôû úÖˆ ãúãú›ÍüÖ úÖê‡×»Ö ¿Öã†Ö ¿Ö֐ÖãÖÖ ¿ÖÖ¸üß ‘Ö¸ü“Ö×™ü†Ö ¯ÖÖ¸üÖ ¯Öê“ÖÖ ²ÖÖ ãú¢ÖÖ »ÖÖê´Ö›Íüß Ö¬ÖÖ •ÖӐֻÖß ÃÖÖÑ›Íü אֻÖÆü¸üß “ÖߟÖÖ ÃÖã¸ü֐ÖÖµÖ ²Öú¸üÖ ÖÖê¸üÖ¸ü ÃÖÖÆüß ²Öî»Ö ²ÖÖ‘Ö. ¡ÞÔÚ˜à ¡Þ¥. £Þ¼»–Í ªßä« ¨ßÞ¦ ‹Þ„ ‹Ú‹Ú–ÍÞ á‹Þ‚¬ß ¨ÚÞ ¨ÞÚ˜Þ ¨Þ¥à Ô¥”ßÞ ÇÞ¥Þ áÇÞ ¡ ãúãú¸ü úÖê׍ú׿ֆÖôûß Ö¬Ö ÖµÖôû ÖãÑÓ›ãü×“Ö ´ÖæÂÖÖ ×“ÖŸÖÖ ²ÖÖ‘Ö “Ö´Ö¸üß ÖÖ‡Ô ”êûôûß •Öê²ÖÎÖ Ø—Öú ²Öôû¤ü ²ÖÖ‘Ö. ²ÖÖבÖ−Ö ²ÖÓ¤ü¸ü ØÃÖÆü ×ÃÖ†Ö¸ü / ×ÃÖµÖÖ¸ü úÖî†Ö ´ÖãÖÖÔ úÖêµÖ»Ö ŸÖÖêŸÖÖ Öߤü›Íü ´Öî−ÖÖ ÖÖê¸îüµÖÖ ú²ÖæŸÖ¸ü ˆ»»Öæ ²Öú .

ÞªØÜ. ᪠ÇÞŒ á‹Þ•¥à‹Ú ¤ÞÞØÜ»»Þ Çñ¢Þª : œî¡Þ›»»Þ (‹ñœ¥ ¡Þ¡Ú¼» á‹Þ•¥à) Çñ¢Þª : £ªÕÞ¥ Þ²Þ»»Þ £Úê Çñ¢Þª ™Úá¡í›à»»Þ ‹ñœ¥ : ÞªØÜ. +É<B. ¡ªØÜ»»Þ ›ß¬ûà¥Ú Þǘ á‹£ß™ß Þªßᬠ? : ¨Éé SÉGòvÉ®ú ¤ÉɤÉÖ ºÉä ʨɱÉxÉÉ SÉɽþiÉÉ ½ÚÄþ * ¨Éʽþ±ÉÉ Ê®úºÉä{¶ÉÊxɺ]õ : iÉ¤É =ºÉ iÉ®ú¢ò Eäò Eò¨É®äú EòÒ +Éä®ú VÉÉ<B * |ɦÉÉºÉ : vÉxªÉ´ÉÉnù * (SÉGòvÉ®ú ¤ÉɤÉÚ EòÉ Eò¨É®úÉ) |ɦÉÉºÉ : xɨɺEòÉ®ú. Þ²Þ»»Þ Þǘ ‹Þ«Þ‹Ú ªÞ¤©Þ™ ‹¥ß¡Þ‹Ú Þ«Üê×Øß? ¨Éʽþ±ÉÉ Ê®úºÉä{¶ÉÊxɺ]õ : VÉÒ ½þÉÄ ! +É{É ÊEòºÉºÉä ʨɱÉxÉÉ SÉɽþiÉä ½éþ ? Çñ¢Þª |ɦÉÉºÉ : £Úê ‹ñœ¥ ¡Þ¡Ú¼Ú» á›ŒÞ ‹¥ß¡Þ‹Ú Þ«Üê×ß»Þ £«ß¦Þ ¥ßáªÇ쪝ßÌ : á™á¡. VÉÒ ! ¨Éé |ɦÉÉºÉ SÉiÉÖ´ÉænùÒ ½ÚÄþ * SÉGòvÉ®ú : +É<B.{ÉÉ`ö 6 93 ÇÞ•ø ¯ÖÖšü 6 ¢Ú¡á¨ó¥ Ÿß»ªìᥠ³Öã¾Ö−Ö꿾ָü êú †Öò×±úÃÖ ´Öë ³Öã²Ö−Ö꿾ָü †×±úÃÖ˸êü Çñ¢Þª : ˆ‚”Þ ‹'˜ Œ˜ß ‚Ãߝ߁¥¼» Ÿß»ªì ? |ɦÉÉºÉ : CªÉÉ ªÉä JÉÊxÉVÉ <ÆVÉÒÊxɪɮú EòÉ +ÉìÊ¡òºÉ ½èþ ? £«ß¦Þ ¥ßáªÇ쪝ßÌ : «ê. ¤ÉèÊ`öB ! +É{É Ênù±±ÉÒ ºÉä EèòºÉä +ÉB ? |ɦÉÉºÉ : ¨Éé ½þ´ÉÉ<Ç VɽþÉWÉ ºÉä +ɪÉÉ * ¨Éä®úÒ {ÉixÉÒ +Éè®ú ¤ÉSSÉä +MɱÉä .

¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : +ÉäÊc÷+É 94 Çñ¢Þª ‹ñœ¥ Çñ¢Þª ‹ñœ¥ Çñ¢Þª ‹ñœ¥ Çñ¢Þª ‹ñœ¥ Çñ¢Þª : £Úê „–ÍޑޫޑᥠÞªß¬ß»»Þ á£Þ ªÐÂà Š Ç߬ޣÞᝠÞªØÞ £Þªá¥ Þªßá¡»»Þ : ᪣ÞᝠÞǘ¼» ªÞ¾»á¥ ÞªßᬠÞ«ßê ‹Þ«ßê‹ß ? : ˆ £Þªá¥ á£Þ ªÞ’߁ £Þ”ñß‹ Ç¥à¤©Þ á›¡»»Þ ǐߨ ™Þ¥ßŒá¥ ª¡Ú áÇÇ¥ ª¥ß¡»»Þ ™Þ'Çᥠ᪣Þᝠª£áªØ Þªßá¡»»Þ : ¢¬ ‹šÞ. á£Þ¥ Þ„ á–괧 ‹¥ß¡Þ „ß™ì Úá«ê»»Þ : Þǘ¼»¥ á‹£ß™ß‹Þ Ô¥ ›¥‹Þ¥»»? : ™ßß ¡ŒÚ¥ßÞ ԥᔠá£Þ¥ ›¥‹Þ¥»»Þ : ˆ ›ßá¥ Þǘ¼Ú» Þ£ Ÿß»ª¥ £ß¨ñ¡Þ¡Ú ªÞ«Þ¤î ‹¥ßá¡»»Þ : £Úê ™Þ«Þá«á¬ £ß¨ñ¡Þ¡Ú¼Ú» ¨É½þÒxÉä ¨Éå +ÉBÄMÉä * SÉGòvÉ®ú : ´Éä (±ÉÉäMÉ) +É{ÉEäò ºÉÉlÉ CªÉÉå xɽþÓ +ɪÉä ? |ɦÉÉºÉ : <ºÉ ¨É½þÒxÉä ¨Éä®úÒ UôÉä]õÒ ±Éc÷EòÒ ¨ÉèÊ]ÅõEò EòÒ {É®úÒIÉÉ näùMÉÒ* {ÉSSÉÒºÉ iÉÉ®úÒJÉ iÉEò ºÉ¤É {Éä{É®ú JÉi¨É ½þÉåMÉä* =ºÉEäò ¤ÉÉnù ºÉ¤É +ÉBÄMÉä* SÉGòvÉ®ú : +SUôÉ ½è* +É{É <ºÉÒ ¤ÉÒSÉ PÉ®ú `öÒEò EòÒÊVÉB* <ºÉEäò ʱÉB +É{ÉEòÉä Ê´ÉʦÉzÉ ºlÉÉxÉÉå {É®ú VÉÉxÉÉ ½þÉäMÉÉ +Éè®ú PÉ®ú näùJÉxÉÉ {Écä÷MÉÉ* |ɦÉÉºÉ : ½þÉÄ ! ¨Éé ¦ÉÒ ´É½þÒ (¤ÉÉiÉ) ºÉÉäSÉ ®ú½þÉ ½ÚÄþ * ¨ÉÖZÉä ¦ÉÒ +Éè®ú näù®ú xɽþÓ Eò®úxÉÒ SÉÉʽþB * SÉGòvÉ®ú : +É{ÉEòÉä EèòºÉÉ / ÊEòºÉ iÉ®ú½þ EòÉ PÉ®ú SÉÉʽþB ? |ɦÉÉºÉ : ¨ÉÖZÉä BEò iÉÒxÉ Eò¨É®úÉå ´ÉɱÉÉ PÉ®ú SÉÉʽþB * SÉGòvÉ®ú : (<ºÉEäò ʱÉB) ½þ¨ÉÉ®äú +ÉìÊ¡òºÉ Eäò ʨɸÉÉ ¤ÉɤÉÖ ºÉ½þɪÉiÉÉ Eò®åúMÉä* |ɦÉÉºÉ : iÉ¤É ¨Éé ʨɸÉÉ ¤ÉɤÉÖ ºÉä ʨɱÉÚÄMÉÉ* . £Úê ¡ß áª ‹šÞ ¢Þ¡Ú×ß. Þǘ ˆšß £œîᥠԥ •ß‹ì ‹¥ØÜ»»Þ ᪚ßÇÞ‚ê Þǘ¼Ú» ¡ß¢ß÷ ‘ÞÞ‹Ú ¤ß¡Þ‹Ú Ç–Íß¡»»Š Ô¥ á›Œß¡Þ‹Ú Ç–Íß¡»»Þ : «ê.

{ÉÉ`ö 6 95 ªÞ¤©Þ™ ‹¥ß¡ß»»Þ ‹ñœ¥ : Þǘ¼Ú» ¢Ú¡á¨ó¥ á‹£ß™ß ¬ÞÚ×ß ? Çñ¢Þª : ŒÚ¡ì ¢¬ ¬ÞÚ×ß»»Þ ‹ñœ¥ : Þǘ ‹'˜ á™á¡ Þ‘ß ‘ˆ ì ‹¥Ú×Øß»»? Çñ¢Þª : «ê Þ²Þ. JÉnùÉxÉ +ʦɪÉÆiÉÉ / <ÆVÉÒÊxɪɮú ʨɱÉxÉÉ UôÉä]õÒ ±Éc÷EòÒ ¨ÉèÊ]ÅõEò EòÒ {É®úÒIÉÉ =ºÉEäò ¤ÉÉnù <ºÉÒ ¤ÉÒSÉ `öÒEò =ºÉEäò ʱÉB näù®ú EèòºÉÉ / ÊEòºÉ |ÉEòÉ®ú EòÉ Eò¨É®úÉå ´ÉɱÉÉ †³µÖÖÃÖ . Þ‘ß «ßê £á™ ‘ˆì ‹¥ß¡Þ‹Ú Ç–Íß¡»»Þ SÉGòvÉ®ú : +É{ÉEòÉä ¦ÉÖ´ÉxÉä·É®ú EèòºÉÉ ±ÉMÉ ®ú½þÉ ½èþ ? |ɦÉÉºÉ : ¤É½ÖþiÉ +SUôÉ ±ÉMÉ ®ú½þÉ ½èþ * SÉGòvÉ®ú : iÉÉä CªÉÉ +É{É +ÉVÉ ½þÒ VÉÉì<xÉ Eò®ú ®ú½äþ ½éþ ? |ɦÉÉºÉ : VÉÒ ½þÉÄ ! ¨ÉÖZÉä +ÉVÉ ½þÒ VÉÉì<xÉ Eò®úxÉÉ {Écä÷MÉÉ * ¿Ö²¤üÖ£ÖÔ †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü Œ˜ß ‚ä‘ߝ߁¥ ªÞ¤©Þ™ ªÞ’߁ £Þ”ñß‹ Ç¥à¤©Þ ™Þ' Çᥠˆšß £œîᥠ•ß‹ì ᪚ßÇÞ‚ê á–¥ß á‹£ß™ß‹Þ ¡ŒÚ¥ßÞ ×ÆüÓ¤üß †£ÖÔ JÉÉxÉ.

£Úê Çñ¢Þª ›ß¬ûàÇ ›Þª ¡ß£¦Þ ᛡà Çñ¢Þ™à £ß¨ñ ªóÇ÷Þ á›‚ Çñª÷ £«ÞÇÞ™ñ 4) Þǘ á‹£ß™ß Þªßᬠ? ¡ªß¬ß ¡Ú¬ß¬ß ៻¥ß¬ß ŒÞ‚¬ß ‹Þ«ßê‹ß á‹á¡ á‹á™á¡á¦ á‹„ê›ß á‹á™ ™Þ¥ßŒá¥ ¬ß 5) á£Þ ªÞ ’߁¥ £Þ”ñß‹ Ç¥à¤©Þ á«¡»»Þ à™ Ç¥à¤©Þ 6) £á™ Ô¥ á›Œß¡Þ‹Ú Ç–Íß¡»»Þ Þ£‹Ú . −Öß“Öê פü‹ Ö‹ ¾ÖÖŒµÖ ¤üÖêÆü¸üÖ‡‹… 1) ˆ‚”Þ ‹'˜ Œ˜ß ‚Ãߝߤý¥¼» Ÿß»ªì ? 2) ᪠ÇÞŒ á‹Þ•¥à‹Ú ¤ÞÞØÜ»»Þ 3) £ªÕÞ¥ Þ²Þ»»Þ £Úê Çñ¢Þª ªÚ¡ñ£˜î£»»Þ 4) Þǘ á‹£ß™ß Þªßᬠ? 5) £Úê „–ÍޑޫޑᥠÞªß¬ß»»Þ 6) ᪣Þᝠª£áªØ Þªßá¡»»Þ 7) Þǘ¼Ú» ¡ß¢ß ÷ ‘ÞÞ‹Ú ¤ß¡Þ‹Ú Ç–Íß¡»»Þ 8) á£Þ¥ Þ„ á–괧 ‹¥ß¡Þ „ß™ì Úá«ê»»Þ II.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : +ÉäÊc÷+É 96 I. −Öß“Öê פü‹ Ö‹ ¾ÖÖŒµÖÖë ´Öë ¸êüÖÖÓ׍úŸÖ ¿Ö²¤üÖë êú ãÖÖ−Ö ¯Ö¸ü פü‹ Ö‹ ¿Ö²¤üÖë úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ú¸ü ¾ÖÖŒµÖ ²Ö−ÖÖ‡‹… 1) ˆ‚”Þ ‹'˜ Œ˜ß ‚Ãߝߤý¥¼» Ÿß»ªì»? 2) ªÚ¡ñ£˜î£ì»»Þ ‹á¬ÄÂ¥ £Þ‘ßáÌò” ¡–Í¡Þ¡Ú áÌáÞ ™«ªß¬›Þ¥ì 3) £Úê „–ÍޑޫޑᥠÞªß¬ß»»Þ £ªÕÞ¥ Þ²Þ.

2. 5. V. 4. ªÞ¤©Þ™. IV. ªÞ’߁. 3. úÖêšüú ´Öë פü‹ Ö‹ ¿Ö²¤üÖë ´Öë ÃÖê ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ¿Ö²¤ü “Öã−֍ú¸ü ¾ÖÖŒµÖ ¯Öæ¸êü úßו֋… 1. á‹Þ•¥à‹Ú. „–ÍÞ‘Þ«Þ‘) £Úê ___ ᥠÞªß¬ß»»Þ ᪠ÇÞŒ ____ ¤ÞÞØÜ»»Þ ‹Þ«Þ‹Ú ____ ‹¥ß¡Þ‹Ú Þ«Üê×Øß ? á£Þ ____ ¥ £Þ”ñß‹ Ç¥à¤©Þ á«¡»»Þ ǐߨ ™Þ¥ßŒá¥ ª¡Ú ____ ª¥ß¡»»Þ úÖêšüú ´Öë פü‹ Ö‹ ×ÆüÓ¤üß ¿Ö²¤üÖë êú ÃÖ´ÖÖ−ÖÖ£Öԍú †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤üÖë úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ú¸ü ¾ÖÖŒµÖ ¯Öæ¸êü . 2. ˆ‚”Þ ‹'˜ Œ˜ß ‚Ãߝߤý¥¼» Ÿß»ªì ? ‚ˆ á£Þ ¢Þ‚¼» ªÞ¾»»»Þ (‹'˜) Þǘ Þªßᬻ»Þ (ዣߙß) Þǘ ªÞ¤©Þ™ ‹¥ß¡Þ‹Ú Þ«Üê×Øß»»Þ (‹Þ«Þ‹Ú) ᪪ÞᝠÞªßᬠÞ«ßê»»Þ (‹Þ«ßê‹ß) ™Ú£ Ô¥ ‹¬ß‹™Þ»»Þ (‹ß) (áÇÇ¥.ˆ‚”Þ Œ˜ß ‚Ãߝߤý¥¼» Ÿß»ªì»»Þ (‹'˜) 1. 5. ˆ¤üÖÆü¸üÖ êú †−ÖãÃÖÖ¸ü úÖêšüú ´Öë פü‹ Ö‹ ¿Ö²¤üÖë úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ú¸ü −Öß“Öê פü‹ Ö‹ ¾ÖÖŒµÖÖë úß ¯ÖÏ¿−Ö¾Ö֓֍ú ¾ÖÖŒµÖ ²Ö−ÖÖ‡‹… ˆ¤üÖÆü¸üÖ :. 4. 3.{ÉÉ`ö 6 97 ¡Þ«ÞÔ¥ ‘õ›ß Š–Íß¨à Þ» Þ‹Þ¨¡Þ˜à áÇñލñÞ£ì ™Ú£‹Ú ™á™ ᪣ޝ¼Ú» ™Þ‹Ú 7) ™ßß ¡ŒÚ¥ßÞ ԥᔠ›¥‹Þ¥»»Þ ¡ŒÚ¥ßÞ ›ß £«¬ßÞ ‹˜ß‹ßÞ ªÚ³¥ßÞ á×Þ”ßÞ III.

úÖêšüú ´Öë ¤üß Ö‡Ô ׍ÎúµÖÖ†Öë êú ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ºþ¯ÖÖêÓ úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ú¸ü ¾ÖÖŒµÖ ¯Öæ¸êü úßו֋… 1. 5.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : +ÉäÊc÷+É 98 úßו֋… 1. £Úê ᪂ ‹šÞ ____»»Þ 3. ᛌߡÞ. á¨Þ‚¡Þ. ¨Ú˜ß¡Þ. ™Úᣠ____ á›¡Þ‹Ú ‹«Ü× ? 2. ᪣Þᝠª¡Ú ÞñÞ ____»»Þ (¤ß¡Þ) 2. ˆ¤üÖÆü¸üÖ:- ¤Þˆ ¤Þ„×ß ¬ß ᛌߡÞ. Ç—Íß¡Þ) VII. Ç߬ޣÞᝠ_____ £Þªá¥ Þªßá¡»»Þ 4. Þǘ ‘¬›ß áª•ß‹Ú ____»»Þ 5. ᪣Þá. VI. Ç—Íß¡Þ. ¨Ú˜ß¡Þ) . ˆ¤üÖÆü¸üÖ êú †−ÖãÃÖÖ¸ü úÖêšüú ´Öë ¤üß Öü‡Ô ׍ÎúµÖÖ†ÖêÓ ´Öë ÃÖê Æü¸ü ‹ú ׍ÎúµÖÖ ÃÖê ¤üÖê ¤üÖê ¾ÖÖŒµÖ ²Ö−ÖÖ‡‹ … ˆ¤üÖÆü¸üÖ:(¤ß¡Þ) £Úê Ô¥‹Ú ¤ß¡ß»»Þ £Úê ‹Þ¬ß ª‹Þᦠԥ‹Ú ¤ß¡ß»»Þ (ŒÞ‚¡Þ. á¨Þ‚¡Þ. ™Ú. Þǘ¼Ú» ¢Ú¡á¨ó¥ á‹£ß™ß ____»»Þ (‹«ß¡Þ) (‹¥ß¡Þ) (Þªß¡Þ) (¬Þß¡Þ) VIII. á£Þ ªÐÂà ____ Ç߬ޣÞᝠÞªßᬻ»Þ Þǘ¼»¥ á‹„êÇ¥ß Ô¥ ____ ? (׍úÃ֍úÖê) (îúÃÖê) (†Ö»ÖÖ) (†Öî¸ü) (“ÖÖ×Æü‹) ˆ¤üÖÆü¸üÖ êú †−ÖãÃÖÖ¸ü ¤üß Ö‡Ô Æü¸ü ‹ú ׍ÎúµÖÖ ÃÖê ŸÖß−Ö ŸÖß−Ö ¾ÖÖŒµÖ ²Ö−ÖÖ‡‹… (¤ß¡Þ) £Úê £Úê £Úê (ŒÞ‚¡Þ. ˆ¤üÖÆü¸üÖ êú †−ÖãÃÖÖ¸ü פü‹ Ö‹ ÃÖ¾ÖÔ−ÖÖ´ÖÖë ÃÖê ŸÖß−Ö ŸÖß−Ö ¾ÖÖŒµÖ ²Ö−ÖÖ‡‹ … (™Úá£) ™Úᣠ¤Þ»»Þ ˆ¤üÖÆü¸üÖ:- ™Úᣠ¬»»Þ ™Úᣠ¤ß¡»»Þ (Þǘ. ™Úá£ áª•ß‹Ú ____ ¬»»? 3. £ß¨ñ ¡Þ¡Ú ªÞ¤©Þ™ ____»»Þ 4. £Úê) IX. áª.

EäònùÉ®ú MÉÉè®úÒ * |ÉiªÉäEò ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ . á‹›Þ¥ áÞâ¥à £³ß¥ ×ß»»Þ Çñá™î‹ ¢Þ¥™à¤ý ˆ ª¡Ú á›Œß¡Þ „ß™»»Þ Š–Íߨޥ ‹¦Þ Š ¢ÞªÕ¤íî¥ Þ›¥ ¡—Íß¡Þ ›¥‹Þ¥»»Þ Þ‘ß‹Þ¬ß £Û±ç áÞ¥ß ¡—ڐ×ß»»Þ ˆ £Û±ç ᛄ¦ ¢ß™¥Ú á«„ ¡Þ ᛄ¦ ¡Þ«Þ¥Ú á«„»»Þ £Û±ç áÞ¥à ¡³ ‹¥ß¡Þ ÇÞ‚ê á¬Þ‹¼» ª«á¤Þ Çñá¤ýÞ‘»»Þ á‹ ª£¤ýᥠá¬Þá‹ £Û±ç‹Ú ¢Þ¾ß» ˆ ª¡Ú‹Ú ¡ß‹¦Þ¾» ‹¥ßᛄ×Øß»»Þ ˆ«Þ ¡³ ‹¥ß¡Þ ÇÞ‚ê £œî á¬Þ‹¼» ª«á¤Þ Çñá¤ýÞ‘»»Þ ¿Ö²¤üÖ£ÖÔ †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü ÇÚ¥Ú˜Þ ˆ«Þ‹Ú ˆ‹ «‘Þ¥ ¨ß¡ £³ß¥ ¬ß¾»¥Þ‘ £³ß¥ Þ™ñ ¡ß³Ú ªÞ¥ áÇÞŒ¥à ¥Þ‘¥Þ˜à £³ß¥. á¡Þ‚™Þ¦ £³ß¥. ¤ÉÉä<Ç iÉɱÉ.{ÉÉ`ö 6 99 ¯ÖלÍü‹ †Öî¸ü ÃÖ´Ö×—Ö‹ ¢Ú¡á¨ó¥¥ £³ß¥ ³Öã²Ö−ÖêÀ¾Ö¸ü¸ü ´ÖÓפü¸ü ¢Ú¡á¨ó¥ áÞ”߈ ÇÚ¥Ú˜Þ ª«¥»»Þ ˆ«Þ Š–Íߨޥ ¥Þ‘œÞà»»Þ ˆ•Þᥠˆ‹ «‘Þ¥ ¨ß¡ £³ß¥ ×ß»»Þ ¬ß¾»¥Þ‘ £³ß¥ ª¡Ú•Þ¥Ú ¡–Í ¨ß¡ £³ß¥»»Þ ™Úᣠ¬ß¾»¥Þ‘ £³ß¥ á›Œß¡Þ‹Ú ¤Þ»»Þ £³ß¥ ᛫ᥠªÚ³¥ ªÚ³¥ £Û±ç ᛌߡ»»Þ ¡ß³Ú ªÞ¥ áÇÞŒ¥àᥠÞáœÞ‚¡»»Þ ᪠Çތᥠ¥Þ‘¥Þ˜à £³ß¥.á‹›Þ¥ áÞâ¥à Çñá™î‹ ¢Þ¥™à¤ý ×ÆüÓ¤üß †£ÖÔ ü{ÉÖ®úÉxÉÒ <ºÉEòÉä BEò ½þWÉÉ®ú Ê¶É´É EòÉ ¨ÉÆÎnù®ú / Ê¶É´É ¨ÉÆÎnù®ú ˱ÉMÉ®úÉVÉ (¦ÉMÉ´ÉÉxÉ Ê¶É´É Eäò ¨ÉÆÊnù®ú) ¨ÉÆÎnù®ú-MÉÉjÉ Ê¤ÉÆnÖù ºÉÉMÉ®ú {ÉÉäJÉ®úÒ (BEò iÉɱÉÉ¤É EòÉ xÉɨÉ) (¦ÉÖ´ÉxÉä·É®ú ¨Éå +´ÉκlÉiÉ iÉÒxÉ ¨ÉÆÎnù®úÉå Eäò xÉɨÉ) ®úÉVÉ®úÉxÉÒ ¨ÉÆÊnù®ú. á¡Þ‚™Þ¦ £³ß¥.

Š–Íߨޥ ‹¦Þ ¢ÞªÕ¤íî¥ ‹'˜ á«¡Þ ›¥‹Þ¥ ? †−Öã“”êû¤ü êú †Ö¬ÖÖ¸ü ¯Ö¸ü (ú) †Öî¸ü (Ö) ¾ÖÖÖí êú ¿Ö²¤üÖë úÖ ÃÖÆüß ×´Ö»ÖÖ−Ö úßו֋… 'ú' ¢Ú¡á¨ó¥ ˆ‹ «‘Þ¥ £³ß¥ Þ™ñ ¡ß³Ú ªÞ¥ á‹›Þ¥ III. ¬ß¾»¥Þ‘ £³ß¥ ᪠ÇތᥠÞ„ á‹„ê á‹„ê £³ß¥ 5. ‹ß¥Þ˜à Š Ç¥Þªà ‚™îޛ߻»Þ á‹›Þ¥ ¡Þ¡Ú ᪂ Ÿß»ªá¥ ‘ᘠ‚ä‘ߝ߁¥»»Þ ᪠Ÿß»ª¥ ª£ªØ ‹ÉÚÂ.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : +ÉäÊc÷+É 100 ‹¦Þ ¢ÞªÕ¤íî Þ›¥ ¡—Íß¡Þ ªÚ¥¤©Þ Eò±ÉÉ ¨ÉÚÌiÉEò±ÉÉ / ʶɱ{ÉEò±ÉÉ +Énù®ú ¤ÉgøxÉÉ ºÉÖ®úÊIÉiÉ ®úJÉxÉÉ. ×ß ? 'Ö' áÇÞŒ¥à £Û±ç ÇÚ¥Ú˜Þ ª«¥ áÞâ¥à ¨ß¡ £³ß¥ ×ÆÓ¤üß ´Öë †−Öã¾ÖÖ¤ü úßו֋… ¢Ú¡á¨ó¥á¥ ªß¡Þ¦¤ý ×ß»»Þ ᪂ Ÿß»ªìᥠ¡ß¢ß÷ ǛǛ¡à£Þ ×ß»»Þ ¤šÞ:. ¤ÉSÉÉxÉÉ †³µÖÖÃÖ I.¡–Í¡Þ¡Ú. £³ß¥ Þ™ñᥠ‹'˜ ×ß ? 4. ˆ•Þᥠá‹á™Þ”ß ¨ß¡ £³ß¥ ×ß ? 3. ÇÞ˜ßÇÞ‚Çì Š Þ¬Ú¥ ‹Þ£ á›ŒÞ¨Ú˜Þ ‹¥Øß»»Þ ™Þ¼» ªÞ¾»á¥ Çñ™ß ¡ß¢Þ ÇÞ‚ê ‘á˜ ‘ᘠª«‹Þ¥à ×Øß»»Þ ›ßᝠŸß»ªá¥ 3/4 ÔÆÂÞ œ¥ß Þ¬Ú Þ¬ß¬Þ»»Þ ™Þ' ÇᥠŸß»ª¥ ¡–Í¡Þ¡Ú ™Þ¼Ú» –á‹‚ ‹«ßᬠÞǘ ¨àÔñ Þ¬Ú Þªß¡Þ¥ ¡î¡ª×Þ . Š–Íߨޥ ¥Þ‘œÞà¥ Þê ‹'˜ ? 2. †−Öã“”êû¤ü êú †Ö¬ÖÖ¸ü ¯Ö¸ü −Öß“Öê פü‹ Ö‹ ¯ÖÏ¿−ÖÖêÓ úê ˆ¢Ö¸ü ¤üßו֋… 1. II. ‚ä‘ߝ߁¥.

†Öê×›Íü†Ö ´Öë †−Öã¾ÖÖ¤ü úßו֋… ½þ¨É {É®úºÉÉå +ÉOÉúÉ VÉÉBÄMÉä* +ÉOÉúÉ ªÉ¨ÉÖxÉÉ xÉnùÒ Eäò ÊEòxÉÉ®äú {É®ú ½èþ* +ÉOÉúÉ ¨Éå iÉÉVɨɽþ±É ½èþ. +{ÉxÉä ÊVɱÉä Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå BEò UôÉä]õÉ ºÉÉ +xÉÖSUäônù ʱÉÊJÉB * . ÊVɺÉä ¶ÉɽþVɽþÉÄ xÉä +{ÉxÉÒ ¤ÉäNÉ¨É EòÒ ªÉÉnù ¨Éå ¤ÉxÉɪÉÉ* iÉÉVɨɽþ±É Ê´É·É |ÉʺÉrù ½þèþ* ªÉ½þÉÄ EòÉ ±ÉÉ±É ÊEò±ÉÉ ¨ÉÖMÉ±É ºÉ©ÉÉ]õ +Eò¤É®ú xÉä ¤ÉxÉɪÉÉ* ´É½þ ¦ÉÒ ¤É½ÖþiÉ |ÉʺÉrù ½èþ* +ÉOÉúÉ Eäò {ÉÉºÉ ½þÒ ¡òiɽþ{ÉÖ®ú ºÉÒEò®úÒ EòÉ ²Öã»ÖÓ¤ü nù®ú´ÉÉWÉÉ ½èþ* ªÉ½þ näùJÉxÉä ±ÉɪÉEò ½èþ* V.{ÉÉ`ö 6 101 ‹¥ØÜ»»Þ ™Þ'Çᥠዛޥ ¡Þ¡Ú ™Þ¼»¥ ª«‹Þ¥à‹Ú ªÞ¾»á¥ Þ˜ß Þ¬Ú •ß‹ì ‹¥ßá›á¬»»Þ IV.

¤Þ„šß¬ß»»Þ ™Þ¥‹ : ‹'˜ ¡Ú¬ß¡Þ‹Ú ¤Þ„šßᬠ? ‘ß™ì : Þ‚ê. £Úê ¡Ú¬ß¡Þ‹Ú ¤Þ„šß¬ß»»Þ ™Þ¥‹ : á™á¡ ‹'˜ ‹ß×ß ‹Þ£ šß¬Þ? ‘ß™ì : «ê. VÉÉ ®ú½þÉ lÉÉ* «ê. PÉ®ú fÚÄøgøà ®ú½þÉ lÉÉ* Ê{ÉUô±Éä ¨É½þÒxÉä ¨Éä®úÉ ¦ÉÖ´ÉxÉä·É®ú ¨Éå iɤÉÉnù±ÉÉ ½þÉä MɪÉÉ* +¤É iÉÉä ªÉ½þÉÄ Eò¨É ºÉä Eò¨É iÉÒxÉ ´É¹ÉÉç iÉEò ®ú½þxÉÉ {Écä÷MÉÉ* BEò ÊEò®úɪÉä EòÉ ¨ÉEòÉxÉ fÚÄøgø xÉÉ ÊxɽþɪÉiÉ (+ÊiÉ) +ɴɶªÉEò ½è* iÉÉ®úEò : +É{É {ɽþ±Éä Eò½þÉÄ lÉä ? +ÊVÉiÉ : ¨Éé Ênù±±ÉÒ ¨Éå lÉÉ* iÉÉ®úEò : ´É½þÉÄ +É{É CªÉÉ Eò®úiÉä lÉä* +ÊVÉiÉ : ´É½þÉÄ ¨Éé EòÆ{ªÉÚ]õ®ú <ÆVÉÒÊxɪɮú lÉÉ* ¶ÉÉävÉ EòɪÉÇ ¦ÉÒ Eò®ú ®ú½þÉ lÉÉ* ¨Éä®úÒ {ÉixÉÒ ´É½þÉÄ EòÆ{ªÉÚ]õ®ú Ê´ÉYÉÉxÉ {Égø ®ú½þÒ lÉÒ* .{ÉÉ`ö 7 101 ÇÞ•ø 7 ¯ÖÖšü ¢–ÍÞÔ¥ áŒÞ‘Úšß¬ß ³Ö›ÍüÖ‘Ö¸ü ÖÖê•Öã×£Ö×»Ö ³ÖÖ›Íêü úÖ ‘Ö¸ü œæÑüœüÍ ¸üÆüÖ £ÖÖ ™Þ¥‹ : Þǘ ‹Þ¬ß áÞÇ¡´Ú ×‹ Þá–Í ¤Þ„šßᬠ‹ß? iÉÉ®úEò : CªÉÉ +É{É Eò±É MÉÉä{ɤÉÆvÉÖ SÉÉè®úɽäþ EòÒ iÉ®ú¡òò VÉÉ ®ú½äþ lÉä? ‘ß™ : +ÊVÉiÉ : ½þÉÄ. ¨Éé PÉÚ¨ÉxÉä Eäò ʱÉB xɽþÓ VÉÉ ®ú½þÉ lÉÉ* iÉÉ®úEò : iÉ¤É CªÉÉ EÖòUô EòÉ¨É lÉÉ ? +ÊVÉiÉ : ½þÉÄ. Ô¥”߈ áŒÞ‘ښ߬߻»Þ á£Þ¥ ¬Þ £Þªá¥ ¢Ú¡á¨ó¥‹Ú ¡›¦ß á«Þ‚¬Þ»»Þ ˆá¡ ™ ™ßß ¡Ç©í Œá˜Ø ™ß ‹£ìᥠ¥«ß¡Þ‹Ú Ç–Íß¡ Þ ¢–ÍÞ Ô¥”߈ áŒÞ‘ß¡Þ ß«Þ™ß ›¥‹Þ¥»»Þ ™Þ¥‹ : Þǘ Þ¥Ú á‹„ê•ß šßá¬? ‘ß™ì : £Úê ›ß¬ûàᥠšß¬ß»»Þ ™Þ¥‹ : áª•ß Þǘ ‹'˜ ‹¥ÚšßᬠiÉÉ®úEò : CªÉÉ PÉÚ¨ÉxÉä Eäò ʱÉB VÉÉ ®ú½äþ lÉä? +ÊVÉiÉ : xɽþÓ.

+É<Ç. Þǘ ᤄê Çñ‹Þ¥¥ Ô¥ áŒÞ‘Úšßᬠ᪠Çñ‹Þ¥¥ Ô¥ ‹'˜ Çނᬠ? ‘ß™ì : £Úê ™ßß ¡ŒÚ¥ßÞ ԥᔠáŒÞ‘ښ߬߻»Þ á«á¬ áª•ß ¡ŒÚ¥ßÞ Ô¥ «ßê £ß¦Úšß¬Þ»»Þ Þ‘ß ‹Þ¬ß ™ Ô¥”߈ ªÚ¡ßœÞᥠ£ß¦ÚÞ«ßê»»Þ ™Þ¥‹ : ᪠‹šÞ ™ ª™»»Þ ‘ß™ì : Þǘ ™ ˆ ‘ލÞᥠÇÚ¥Ú˜Þ á¬Þ‹»»Þ £á™ Ô¥”߈ áŒÞ‘ß¡ÞᥠªÞ«Þ¤î ‹¥ØÜ Þ? ™Þ¥‹ : á£Þ ¡–Í ¡ÞÇÞ ÛÞ Ô¥”߈ ‹¥Úšßᬻ»Þ ᪠¢–ÍÞ”ßÞ £œî áŒÞ‘Úšßᬻ»Þ áª«ß ÔᥠiÉÉ®úEò : +¤É +É{É ªÉ½þÉÄ EòÉèxÉ ºÉä +ÉìÊ¢òºÉ ¨Éå EòɪÉÇ Eò®ú ®ú½äþ ½éþ ? +ÊVÉiÉ : ¨Éé BxÉ. ®úºÉÉä<Ç PÉ®ú.ºÉÒ. ºxÉÉxÉMÉß½þ +Éè®ú ¦ÉÆb÷É®ú-PÉ®ú ¦ÉÒ lÉä* {ÉÉxÉÒ EòÒ ]ÆõEòÒ ¦ÉÒ ¤ÉxÉÉ ®ú½äþ lÉä* CªÉÉ +É{ÉEòÉä =ºÉ ¨Éå ºÉÖÊ´ÉvÉÉ ®ú½äþMÉÒ? +ÊVÉiÉ : VÉÒ ½þÉÄ ! ¨ÉÖZÉä BäºÉÉ PÉ®ú ¤É½ÖþiÉ {ɺÉÆnù . CªÉÉ =ºÉ |ÉEòÉ®ú EòÉ PÉ®ú ʨɱÉÉ? +ÊVÉiÉ : ¨Éé iÉÉä BEò iÉÒxÉ Eò¨É®äú ´ÉɱÉÉ PÉ®ú fÚÄøfÃø ®ú½þÉ lÉÉ * ±ÉäÊEòxÉ ´É½þÉÄ BEò Eò¨É®äú ´ÉɱÉÉ PÉ®ú ½þÒ Ê¨É±É ®ú½þÉ lÉÉ* +ÉVÉEò±É iÉÉä BEò +SUôÉ PÉ®ú +ɺÉÉxÉÒ ºÉä xɽþÓ Ê¨É±ÉiÉÉ* iÉÉ®úEò : ´É½þ iÉÉä ºÉSÉ ½èþ* +ÊVÉiÉ : +É{É iÉÉä ªÉ½þÉÄ Eäò {ÉÖ®úÉxÉä +Énù¨ÉÒ (EòÉ¢òÒ ºÉ¨ÉªÉ ºÉä) ½éþ * ¨ÉÖZÉä PÉ®ú fÚÄøgø xÉä ¨Éå ¨Énùnù EòÒÊVÉB xÉ ? iÉÉ®úEò : ¨Éä®äú iÉÉ>ð BEò xɪÉÉ PÉ®ú ¤ÉxÉÉ ®ú½äþ lÉä * ´Éä ÊEò®úɪÉänùÉ®ú ¦ÉÒ fÚÄøgø ®ú½äþ lÉä * =ºÉ PÉ®ú ¨Éå iÉÒxÉ ¶ÉªÉxÉEòIÉ (ºÉÉäxÉä Eäò Eò¨É®äú). ¨Éå ´ÉèYÉÉÊxÉEò ½ÚÄþ* iÉÉ®úEò : +SUôÉ.Þ‚.ªß ᥠá¡â²Þß‹ ×ß»»Þ ™Þ¥‹ : Þ®×Þ. +É{É ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú EòÉ PÉ®ú fÚÄøgø ®ú½äþ lÉä.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : +ÉäÊc÷+É 102 ? ‘ß™ì : áª•ß £Úê ‹ÉÚÂ ‚Ãߝߤý¥ šß¬ß»»»»Þ á¡Ç©˜Þ £œî ‹¥Úšß¬ß»»Þ á£Þ ªÐÂà ᪕Þᥠ‹ÉÚÂ ¡ß²Þ Ç—Úšßᬻ»Þ ™Þ¥‹ : ˆá¡ Þǘ ˆ•ß á‹„ê Ÿß»ªá¥ ‹Þ£ ‹¥Ú×Øß? ‘ß™ì : £Úê ˆì.

¡«Ü™ œî¡Þ›»»Þ ½èþ* iÉÉ®úEò : iÉ¤É +É{É Eò±É nùÉä{ɽþ®ú EòÉä ¨Éä®äú ºÉÉlÉ SÉʱÉB* PÉ®ú näùJÉåMÉä* +ÊVÉiÉ : +SUôÉ VÉÒ. ¥´Þ Ô¥. ˆ«ßÇ¥ß Ô¥ á£Þ¥ ŒÚ¡ì Ǫ³»»Þ ™Þ¥‹ : á™á¡ ‹Þ¬ß £œîÞ«øᥠá£Þ ªÞá¾» Þ¬ØÜ»»Þ Ô¥ ᛌߡ޻»Þ ‘ß™ì : Þ®×Þ «„. (Ê{ÉiÉÉ EòÉ ¤Éc÷É ¦ÉÉ<Ç) ÊEò®úɪÉänùÉ®ú .{ÉÉ`ö 7 103 ™ßáÞ”ß á¨Þ‚¡Þ Ô¥. MÉ´Éä¹ÉhÉÉ ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú =ºÉ |ÉEòÉ®ú Eò¨É®äú ´ÉɱÉÉ VÉMɽþ {ÉÖ®úÉxÉÉ iÉÉ>ð. ÞœÚÞ Ô¥ Š ¢˜ØÞ¥ Ô¥ £œî šß¬Þ»»Þ ÇÞ˜ß ”޼߻ £œî ‹¥Úšßᬻ»Þ Þǘ¼»¥ ᪕ÞᥠªÚ¡ßœÞ á«¡‹ß? ‘ß™ì : «ê Þ²Þ. ¤É½ÖþiÉ vÉxªÉ´ÉÉnù* ¿Ö²¤üÖ£ÖÔ †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü áÞÇ¡´Ú ×‹ ¡Ú¬ß¡Þ‹Ú áŒÞ‘Úšß¬ß ™ßß¡Ç©í ™ß ‹£á¥ á¡Ç©˜Þ ᤄê Çñ‹Þ¥ ᪠Çñ‹Þ¥ ¡ŒÚ¥ßÞ ‘ÞÞ ÇÚ¥Ú˜Þ ¡–Í¡ÞÇÞ ¢–ÍÞ”ßÞ ×ÆÓ¤üß †£ÖÔ MÉÉä{ɤÉÆvÉÖ UôEò (BEò SÉÉèEò EòÉ xÉɨÉ) PÉÚ¨ÉxÉä Eäò ʱÉB fÚÄøgø ®ú½þÉ lÉÉ iÉÒxÉ ºÉÉ±É Eò¨É ºÉä Eò¨É ¶ÉÉävÉ.

Þǘ áÞÇ¡´Ú ×‹ Þá–Í ¤Þ„šßᬠ‹ß ? Þ‚ê. nùÉä{ɽþ®ú †³µÖÖÃÖ I.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : +ÉäÊc÷+É 104 á¨Þ‚¡Þ Ô¥ ¥´Þ Ô¥ ÞœÚÞ Ô¥ ¢˜ØÞ¥ Ô¥ Çޘߔ޼߻ Ǫ³ £œîÞ«ø ¶ÉªÉxÉ EòIÉ ®úºÉÉä<Ç PÉ®ú ºxÉÉxÉMÉÞ½þ ªÉÉ xɽþÉxÉä EòÉ Eò¨É®úÉ ¦ÉÆb÷É®úPÉ® {ÉÉxÉÒ EòÒ ]õÆEòÒ {ɺÉÆnù Eò®úxÉÉ ¨ÉvªÉɼxÉ. ᪠Çñ‹Þ¥¥ Ô¥ ‹'˜ Çނᬠ? −Öß“Öê פü‹ Ö‹ ¾ÖÖŒµÖÖë ´Öë ¸êüÖÖÓ׍úŸÖ ¿Ö²¤üÖë êú ãÖÖ−Ö ¯Ö¸ü פü‹ Ö‹ ¿Ö²¤üÖë úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ú¸ü ¾ÖÖŒµÖ ²Ö−ÖÖ‡‹… 1) „›Þ«¥˜ :.£Úê Ô¥”߈ áŒÞ‘ښ߬߻»Þ 2) ¡«ß”߈ „ǝîÞª”߈ £³ß¥”߈ ¡ß›îÞ¦¤ý”߈ Ÿß»ªì”߈ £Úê ¡«ß”߈ áŒÞ‘ښ߬߻»Þ á¬ŒÚšß¬ß Ç—Úšß¬ß Þ˜Úšß¬ß ᛄšß¬ß ᝄšß¬ß 3) á£Þ ¡–Í¡ÞÇÞ ÛÞ Ô¥”߈ ‹¥Úšßᬠ»Þ 4) ᪠¢–ÍÞ”ßÞ . −Öß“Öê פü‹ Ö‹ ¾ÖÖŒµÖ ¤üÖêüÆü¸üÖ‡‹… 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) II. ¡Ú¬ß¡Þ‹Ú ¤Þ„ šß¬ß»»Þ Ô¥”߈ áŒÞ‘ښ߬߻»Þ áª•ß Þǘ ‹'˜ ‹¥Úšßᬠ? áª•ß £Úê ‹ÉÚÂ ‚Ãߝߤý¥ šß¬ß»»Þ á£Þ ªÐÂà ‹ÉÚÂ ¡ß²Þ Ç—Úšßᬻ»Þ Þǘ ᤄê Çñ‹Þ¥¥ Ô¥ áŒÞ‘Úšßá¬.

á£Þ ªÐÂà Ç—Úšßᬻ»Þ (‹ÉÚÂ ¡ß²Þ) á£Þ ªÐÂà ‹ÉÂÚÂ ¡ß²Þ Ç—Úšßᬻ»Þ £Úê áŒÞ‘Úšß¬ß (Ô¥”߈)»»Þ £Úê Ô¥”߈ áŒÞ‘ښ߬߻»Þ £Úê Ǘښ߬߻»Þ (Ç¡«ß) .{ÉÉ`ö 7 105 áŒÞ‘Úšßᬻ»Þ ¡ÞÇÞ á‘á‘ ¡ÞÇÞ ›á›‚ 5) ‹‹Þ £Þ£Úê Þǘ ×‹Þá–Í ¤Þ„šßᬠ‹ß»»? Ç߬ޣޝ¼Ú» Þ£‹Ú ‹¬£ ÇÞ•îÇڪ؋ £á™ 6) Þ‚ê £Úê ¡Ú¬ß¡Þ‹Ú ¤Þ„ šß¬ß»»Þ 7) Ô¥Þá–Í ¡‘Þ¥Þá–Í ªÕܬÞá–Í áª Þá–Í ˆÞá–Í Þǘ ᤄê Çñ‹Þ¥¥ Ô¥ áŒÞ‘Úšßᬠ᪠Çñ‹Þ¥¥ Ô¥ ¡¥ á¬Þ‹ ¨Þ—Íà «˜Þ £ß•Þ áŒ¦ß¡Þ‹Ú ‹«ß¡Þ‹Ú ‹¥ß¡Þ‹Ú á›¡Þ‹Ú ¥Þ´ß¡Þ‹Ú ‹'˜ Çނᬻ? III. ˆ¤üÖÆü¸üÖ êú †−ÖãÃÖÖ¸ü úÖêšüú ´Öë פü‹ Ö‹ ¿Ö²¤üÖë úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ú¸ü ¾ÖÖŒµÖ ²Ö−ÖÖ‡‹… ˆ¤üÖÆü¸üÖ :- 1) 2) 1.

4. Þǘ™ ˆ ____ ᥠÛÞ á¬Þ‹»»Þ (ãÖÖ−Ö) (´Ö¤ü¤ü) 2. ¢–ÍÞ. ¢¬ Ô¥”߈ ____ ªÚ¡ßœÞᥠ£ß¦ÚÞ«ßê»»Þ V. ᪠____ áŒÞ‘Úšßᬻ»Þ 5. úÖêšüú ´Öë ¤üß Ö‡Ô ׍ÎúµÖÖ†Öë êú ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ºþ¯ÖÖë úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ úü¸ü ¾ÖÖŒµÖ ¯Öæ¸êü úßו֋… 1. 2. VI. 5. Þǘ ‹'˜ ™ ‹Þ¬ß ¡Ú¬ß¡Þ‹Ú ___ ? (¤ß¡Þ) ™Úᣠ‹”‹á¥ ™ ¡Ç©í ____ »»Þ (Ç—Íß¡Þ) ˆá¡ ˆ•ß _____ Ç–Íß¡»»Þ (¥«ß¡Þ) Þǘ Ô¥ Ǫ³ ____ ‹ß»»? (‹¥ß¡Þ) £á™ Ô¥”߈ áŒÞ‘ß¡Þᥠ____ Þ ? (ªÞ«Þ¤î ‹¥ß¡Þ) úÖêšüú ´Öë פü‹ Ö‹ ×ÆÓ¤üß ¿Ö²¤üÖë êú ÃÖ´ÖÖ−ÖÖ£Öԍú †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤üÖë úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ú¸ü ¾ÖÖŒµÖ ¯Öæ¸êü úßו֋… 1. IV. ᪣ÞᝠǗښßᬻ»Þ (‹¡ß™Þ ¡«ß) ™Ú Ǘښ߬ڻ»Þ (‘îÞ£ß™ß ¡«ß) ™ÚᣠǗښ߬»»Þ („ǝîÞª) Þǘ Ç—Úšßᬻ»Þ (Þ”‹) £Úê Ǘښ߬߻»Þ (Þ”‹”߈) £Úê ŒÞ„šß¬ß»»Þ»» (£ß•Þ”߈) £Úê ᛌښ߬߻»Þ (ªßᝣޔ߈) £Úê Þ„šß¬ß»»Þ (Š–Íß¨à à™”ßˆ) £Úê ‹ß˜Úšß¬ß»»Þ (‹¬£”߈) úÖêšüú ´Öë פü‹ Ö‹ ¿Ö²¤üÖë ´Öë ÃÖê ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ¿Ö²¤ü “Öã−֍ú¸ü ¾ÖÖŒµÖ ¯Öæ¸êü úßו֋… (¡›¦ß. á¡Ç©˜Þ. ¢–Íޔ߁Þ) 1. Þ‘ß‹Þ¬ß. £Úê ____ ‹¥Úšß¬ß»»Þ 4. £á™ Ô¥ áŒÞ‘ß¡Þᥠ____ ‹¥ØÜÞ 3. ¬Þ £Þªá¥ á£Þ¥ ____ á«Þ‚¬Þ»Þ 3.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : +ÉäÊc÷+É 106 2. £Úê ___ Ô¥”߈ áŒÞ‘ښ߬߻»Þ 2. á£Þ ____ ÛÞ Ô¥”߈ ‹¥Úšßᬻ»Þ (ŸÖÖ‰ú) . 3.

5. 3. ᪠á¡Ç©˜Þ ____»»Þ (Ç—Íßšßá¬. áŒÞ‘ښ߬Ú) á£Þá™ ªÞ«Þ¤î ____»»Þ (ßØÜ. 2. 2. ¯ÖÖšü êú †−ÖãÃÖÖ¸ü (ú) †Öî¸ü (Ö) ¾ÖÖÖí êú ¿Ö²¤üÖë úÖ ÃÖÆüß ×´Ö»ÖÖ−Ö úßו֋… 'ú' 'Ö' ÇÚ¥Ú˜Þ áÞÇ¡´Ú ÞœÚÞ ™ßß ÇÞ˜ß ¡ŒÚ¥ßÞ ”޼߻ ×‹ Ô¥ á¬Þ‹ VIII. ᛌښ߬ß) ᪣ÞᝠªÕܬ‹Ú ____»»Þ (Þ¬Úšßá¬. ‹¥ØÜ) ˆ¤üÖÆü¸üÖ êú †−ÖãÃÖÖ¸ü פü‹ Ö‹ ¿Ö²¤üÖë úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ú¸ü ¾ÖÖŒµÖÖêÓ úÖ ×¾ÖßÖÖ¸ü úßו֋… ˆ¤üÖÆü¸üÖ:™ÚᣠÞ„šßᬻ»Þ (à™) 1. 5. 5.{ÉÉ`ö 7 107 4. áª«ß ÔᥠáÞ”߈ ____ ×ß»»Þ (¿ÖµÖ−Ö úÖ) ‹Þ¬ß ____ ᥠá£Þ ªÞá¾» Þ¬ØÜ»»Þ (¤üÖê¯ÖÆü¸ü) VII. ‹¥Úšßá¬) £Úê ‹ÉÚÂ ¡ß²Þ ____ »»Þ (Ǘښ߬ß. 4. 3. ¤Þ„šßá¬) ™Ú Ô¥”߈ ____ »»Þ (£ß¦Úšß¬Ú. ¯ÖלÍü‹ †Öî¸ü ÃÖ´Ö×—Ö‹ ™Úᣠà™ Þ„šß¬»»Þ Þǘ Ç—Úšßᬻ»Þ ᪣Þᝠᬌښßᬻ»Þ ÞᣣÞᝠ¤Þ„šß¬Ú»»Þ ™ÚᣠªÞ«Þ¤î ‹¥Úšßᬻ»Þ á£Þ ¡–Í ¡ÞÇÞ ‹¥Úšßᬻ»Þ „‹þ¦ £˜ß ˆŸúôû ´Ö×Ö (¡«ß) (‹¡ß™Þ) (¡Ú¬ß¡Þ‹Ú) (¥ß¡ ×Þ™ñ£Þ¼Ú») (ÛÞ Ô¥”߈) . IX. 4. úÖêšüú ´Öë ¤üß Ö‡Ô ׍ÎúµÖÖ†Öë ´Öë ÃÖê ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ×ÎúµÖÖü “Öã−֍ú¸ü ¾ÖÖŒµÖÖêÓ úÖ ×¾ÖßÖÖ¸ü ׍úו֋… 1.

ª™î Š «ßäªÞ ¨ß¤©Þ ᛄšßᬻ»Þ áÞÇ¡´Ú ‘ᘠ‹¡ß £œî šßᬻ»Þ ᪠ᛨ áÇñ£ £Û¦‹ ‹¡ß™Þ ᬌߚßᬻ»Þ ™Þ¼» ‹¡ß™Þ¥ á‹á™Þ”ß œÞ–Íß ›ßÞ¬Þ»»Þ "£ß¨Ú á£Þ¥ ᛫ ˆ ᛨ £Þ”ßᥠᛨ¡Þªà Þ¬ß ¤ÞÞØÜ Çß•ßᥠᛨ¥ ªó¥Þ‘ Çáš á¤á™ Þ–Í ÇÚ¥Ú ™«ßê Ç–Íß á£Þ¥ £Þäª «Þ–Í»»Þ" ¿Ö²¤üÖ£ÖÔ †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü „‹þ¦ £˜ß ‘ᘠᛨ ᪡‹ ¡îÞ ¡Þ™îÞ Çà–Íß™ áª¡Þ ŒÞ›î ¡ªÐ ¥ß¡ ᛨáÇñ£ ª™î «ßäªÞ ×ÆÓ¤üß †£ÖÔ =iEò±É ¨ÉÊhÉ BE näù¶É ºÉä´ÉEò ¤ÉÉgø +ÉÄvÉÒ / iÉÚ¢òÉxÉ {ÉÒÊc÷iÉ ºÉä´ÉÉ KÉÉxÉä EòÒ SÉÒWÉäÆ / JÉÉt Eò{Éc÷É MÉ®úÒ¤É näù¶É ¦ÉÊHò ºÉiªÉ +˽þºÉÉ .¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : +ÉäÊc÷+É 108 áÞÇ¡´Ú ›Þª¼Ú» „‹þ¦ £˜ß ‹Ú«Þ¤Þˆ»»Þ ᪠‘ᘠᛨ ᪡‹ šßᬻ»Þ ᪠¡îÞ Š ¡Þ™îÞ ª£¤ýᥠÇà–Íß™ á¬Þ‹£Þ¼»¥ áª¡Þ ‹¥Úšßᬻ»Þ ᪣ޝ¼Ú» áÞÇ¡´Ú ŒÞ›î Š ¡ªÐ ¡ÞÆÜšßᬻ»Þ ᪠¥ß¡ ×Þ™ñ£Þ¼Ú» ¡«Ü™ ªÞ«Þ¤î ‹¥Úšßᬻ»Þ áÞÇ¡´Ú ªÞ¤©àáÞÇÞ¦ •Þᥠ'ª™î¡Þ›à ¡¡ß›îÞ¦¤ý' ª×Þǝ ‹¥ßšßᬻ»Þ áª•ß ×Þ™ñ£Þ¼Ú» ᛨáÇñ£.

5. 3. II. ᪠‹Þ«Þ¥ áª¡Þ ‹¥Úšßᬠ? áÞÇ¡´Ú ‹Þ«Þ‹Ú ¡«Ü™ ªÞ«Þ¤î ‹¥Úšßᬠ? ᪠ª™î¡Þ›à ¡ ¡ß›îÞ¦¤ý á‹„ê•ß ª×Þǝ ‹á¬ ? ᪠×Þ™ñ £Þ¼Ú» ‹'˜ ¨ß¤©Þ ᛄšßᬠ? áÞÇ¡´Ú ‹ß Çñ‹Þ¥ ‹¡ß™Þ ᬌښßᬠ? ¯Ö׸ü“”êû¤ü êú †−ÖãÃÖÖ¸ü (ú) †Öî¸ü (Ö) ´Öë פü‹ Ö‹ ¾ÖÖŒµÖ Ö›üÖë úÖ ÃÖÆüß ×´Ö»ÖÖ−Ö ú¸ü ¯Öæ¸êü ¾ÖÖŒµÖ ²Ö−ÖÖ‡‹… 'ú' áÞÇ¡´Ú ›Þª¼Ú» ᪠¥ß¡ ×Þ™ñ£Þ¼Ú» ᪠ᛨáÇñ£ £Û¦‹ áÞÇ¡´Ú ª™î¡Þ›à ¡¡ß›îÞ¦¤ý ᪠×Þ™ñ£Þ¼Ú» ᛨáÇñ£ III. 6. ¯ÖÖšü êú †−ÖãÃÖÖ¸ü −Öß“Öê פü‹ Ö‹ ¯ÖÏ¿−ÖÖêÓ úê ˆ¢Ö¸ü ¤üßו֋… 1. áÞÇ¡´Ú¼Ú» ‹'˜ ‹Ú«Þ¤Þˆ ? 2. 4. 'Ö' ¡«Ü™ ªÞ«Þ¤î ‹¥Úšßᬻ»Þ „‹þ¦ £˜ß ‹Ú«Þ¤Þˆ»»Þ ¨ß¤©Þ ᛄšßᬻ»Þ ‹¡ß™Þ ᬌښßᬻ»Þ ª×Þǝ ‹á¬»»Þ ×ÆÓ¤üß ´Öë †−Öã¾ÖÖ¤ü úßו֋… ¡Ç©í‹ ™á¦ ÞᣣÞᝠ‹”‹á¥ šß¬Ú Çñá™î‹›ß ˜Øà £³ß¥‹Ú ¤Þ„šß¬Ú»»Þ .{ÉÉ`ö 7 109 ¨ß¤©Þ ‹¡ß ᛨáÇñ££Û¦‹ á‹á™Þ”ß œÞ–Íß Ê¶ÉIÉÉ EòÊ´É näù¶É|Éä¨É {ÉÚhÉÇ EÖòUô {ÉÆÊHò / {ÉÆÊHòªÉÉÄ †³µÖÖÃÖ I.

¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : +ÉäÊc÷+É 110 ª‹ÞᦠÇÛ‘Þ ‹¥Úšß¬Ú»»Þ Çñá™î‹›ß £Þ' ˜Øà¼Ú» ÇÛ‘‹£Þᝠ¢ß÷ ¢÷ ᡨᥠªÈß™ ‹¥Úšßᬻ»Þ ᪕Þᥠ¡ß¢ß÷ Çñ‹Þ¥¥ á¢Þ¥Þ ‹ß˜ß¡Þ‹Ú £ß¦Úšß¬Þ»»Þ ¤šÞ:„ŒÚ–ÍÞ. ºÉÆOɽþɱɪÉ. †Ö¯Ö êú ‘Ö¸ü êú ²ÖÖ¸êü ´Öë †Öê×›Íü†Ö ´Öë ‹ú ”ûÖê™üÖ-ÃÖÖ †−Öã“”êû¤ü ×»Ö׏֋… ×™ü¯¯ÖםֵÖÖÑ I. Þǘ ‹Þ¬ß áÞÇ¡´Ú ×‹ Þá–Í ¤Þ„šßᬠ‹ß ? †Ö¯Ö úÖ»Ö ÖÖê¯Ö²ÖÓ¬Öã “ÖÖîú ׍ú †Öî¸ •ÖÖ ¸üÆüß £Öß ? †Ö¯ÖÖ úÖ×»Ö ÖÖê¯Ö¾Ö−¬Öã ”ûú †Ö›Íêü •ÖֈףֻÖê ׍ú ? 3. †Öê×›Íü†Ö ´Öë †−Öã¾ÖÖ¤ü úßו֋… ¨Éé ¦ÉÖ´ÉxÉ䶴ɮú MɪÉÉ* ¶É½þ®ú ºÉÖnÆ ù®ú ½èþ* ¨ÉÆnù ´ÉɪÉÖ SÉ±É ®ú½þÒ lÉÒ* {Éäc÷Éå EòÒ ]õ½þÊxɪÉÉÄ Ê½þ±É ®ú½þÒ lÉÒÆ* ´É½þÉÄ ¤Écä÷ ºÉÖÆnù®ú ¦É´ÉxÉ lÉä* ¨Éé BEò ½þÉä]õ±É ¨Éå `ö½þ®úÒ* ¤ÉÉWÉÉ®úÉå ¨Éå ¦ÉÒc÷ lÉÒ* EòÉä<Ç +É ®ú½þÉ lÉÉ* EòÉä<Ç VÉÉ ®ú½þÉ lÉÉ* ¦ÉÖ´ÉxÉ䶴ɮú xÉMÉ®ú ¨Éå PÉÚ¨ÉxÉä Eäò ʱÉB ¨ÉÖZÉä ¤É½ÖþiÉ <SUôÉ ½þÉä ®ú½þÒ lÉÒ* ¨ÉÖZÉä ´É½þÉÄ Eäò ±ÉÉäMÉ ¤É½ÖþiÉ +SUäô ±ÉMÉä* =xÉ ¨Éå EÖòUô ±ÉÉäMÉ ¨Éä®äú ʨÉjÉ ¤ÉxÉ MÉB* ´Éä ¦ÉÒ ¨ÉÖZÉä ¤É½ÖþiÉ {ɺÉÆnù Eò®úiÉä lÉä* ºÉ¤ÉEäò ºÉÉlÉ Ê¨É±É ®ú½þÒ lÉÒ* BEò ÊnùxÉ ½þ¨É ºÉ¤É ʺÉxÉä¨ÉÉ. xÉÆnùxÉEòÉxÉxÉ. Ô߁. Œ‚. ›àÇ ‚™îޛ߻»Þ ˆª¡Ú Þᣠ‹ß˜ß ÇÛ‘Þ ‹¥Úšß¬Ú»»Þ ᪂ á¢ÞÚ–Íß‹ ᝂ ÇÛ‘‹ ˜Ø༻ Çތᥠáâá¡›î ‹¥Úšßᬻ»Þ £³ß¥ ªÞ£Þᥠ¢ß‹Þ¥à£Þᝠ¢ß‹ £ÞÚšßᬻ»Þ £Úê £œî ª£ªØ¼Ú» ”¼»Þˆ ”¼»Þˆ ᛄšß¬ß»»Þ ™Þ' ÇᥠÞᣣÞᝠԥ‹Ú ៻¥ßÞªÚšß¬Ú»»Þ ¡«Ü™ ¢¬ ¬ÞÚšß¬Þ»»Þ IV. ‹›¦à. á£Þ ªÐÂà ᪕Þᥠ‹ÉÚÂ Ç—Úšßᬻ»Þ ´Öê¸üß ¯ÖŸ−Öß ¾ÖÆüÖѯָü Óú¯µÖã™ü¸ü ¯ÖœÍü¸üÆêü£Öê… ´ÖÖê áÖß ÃÖêšüÖ¸êü úÓ¯µÖã™ü¸ü ¯ÖœãüÍ×£Ö»Öê… 2. Þ‚ê £Úê ¡Ú¬ß¡Þ‹Ú ¤Þ„šß¬ß»»Þ −ÖÆüà ´Öï ‘Öã´Ö−Öê −ÖÆüà •ÖÖ ¸üÆüÖ £ÖÖ… −ÖÖ‡Ñ ´ÖãÑ ²Öã×»Ö¾Ö֍ãú •ÖÖˆ−Ö×£Ö×»Ö… ´ÉÉCªÉ (1) ¨Éå +ÉäÊc÷+É Eäò +{ÉÚhÉÇ ¦ÉÚiÉ EòÉ±É ÊGòªÉÉ EòÉ |ɪÉÉäMÉ ½Öþ+É ½èþ* +ÉäÊc÷+É ¨Éå +{ÉÚhÉÇ ¦ÉÚiÉ EòÉ±É ¨Éå ¨ÉÚ±É ÊGòªÉÉ Eäò ºÉÉlÉ '-„' (-=) |ÉiªÉªÉ VÉÉäc÷É VÉÉiÉÉ ½èþ . ‡ÃÖ ¯ÖÖšü ´Öë ¤üÖê ¯ÖύúÖ¸ü êú ¾ÖÖŒµÖÖêÓ úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ Æãü†Ö Æîü … 1. {±ÉÉxÉä]õÉäÊ®úªÉ¨É +ÉÊnù MÉB* ¶ÉɨÉEòÉä ˱ÉMÉ®úÉVÉ +Éè®ú ®úɨɨÉÆÊnù®ú ¦ÉÒ MÉB* iÉ¤É ¤É½ÖþiÉ +ÉxÉÆnù ±ÉMÉ ®ú½þÉ lÉÉ* ½þ¨É ºÉ¤É iÉɱÉÉ¤É ¨Éå ºxÉÉxÉ ¦ÉÒ ÊEòB* xɽþÉxÉä Eòäò ¤ÉÉnù ¤É½ÖþiÉ `Æöb÷ ±ÉMÉÉ* ´É½þÉÄ Eäò ±ÉÉäMÉ Eò<Ç iÉ®ú½þ EòÒ SÉÒWÉå ¤ÉäSÉ ®ú½äþ lÉä* +{ÉxÉä +{ÉxÉä PÉ®ú ºÉä ½þ¨ÉÉ®äú ʨÉjÉ JÉÉxÉÉ ¦ÉÒ ±ÉÉB* ½þ¨É ºÉ¤É JÉÉxÉÉ JÉÉB* BEò ºÉÉlÉ JÉÉxÉä ¨Éå +Éè®ú ®ú½þxÉä ¨Éå ¤É½ÖþiÉ ¨ÉVÉÉ +ɪÉÉ* V.

'-šß¬Ú' (-ÊlɱÉÖ).{ÉÉ`ö 7 111 +Éè®ú {ÉÖ°ü¹É iÉlÉÉ ´ÉSÉxÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú '-šß¬ß' (-ÊlÉʱÉ). '-šßá¬' (-ÊlɱÉä) ºÉ½þɪÉEò ÊGòªÉÉ+Éå EòÉ |ɪÉÉäMÉ ½þÉäiÉÉ ½è * =kÉ¨É {ÉÖ¯û¹É BEò´ÉSÉxÉ £Úê Ǘښ߬߻»Þ ¨Éé {Égø ®ú½þÉ lÉÉ/ ¸üÆüß £Öß… ¨ÉÖÄ {ÉfÖøÊlÉʱÉ* ¤É½Öþ´ÉSÉxÉ ÞᣣÞá/ Þá£ý£ÞᝠǗښ߬Ú* ½þ¨É (±ÉÉäMÉ) {Égø ®ú½äþ lÉä/¸üÆüß £Öà* +ɨÉä¨ÉÉxÉä / +ɨ¦Éä¨ÉÉxÉä {ÉgÙøÊlɱÉÖ* BEò´ÉSÉxÉ ¸üÆüß £Öß… ™Ú ¨ÉvªÉ¨É {ÉÖ¯û¹É Ǘښ߬Ú* iÉÚ {Égø ®ú½þÉ lÉÉ / iÉÖ {Ég iÉÖ {ÉgÙøÊlɱÉÖ* ¤É½Öþ´ÉSÉxÉ lÉä/¸üÆüß £Öà… BEò´ÉSÉxÉ ¤É½Öþ´ÉSÉxÉ ™ÚᣣÞá/ ™Úá£ý£ÞᝠǗښ߬* iÉÖ¨Éä¨ÉÉxÉä / iÉÖ¨¦Éä¨ÉÉxÉä {ÉgÙøÊlɱÉ* Þǘ Ç—Úšßá¬* +É{ÉhÉ {ÉgÙøÊlɱÉä* Þǘ£ÞᝠǗښßá¬* +É{ÉhɨÉÉxÉä {ÉgÙøÊlɱÉä* iÉÖ¨É (±ÉÉäMÉ) {Égø ®ú½äþ +É{É {Égø ®ú½äþ lÉä/¸üÆüß £Öà* +É{É (±ÉÉäMÉ) {Égø ®ú½äþ £Öê/¸üÆüß £Öà… +xªÉ {ÉÖ¯û¹É BEò´ÉSÉxÉ áª Ç—Úšß¬Þ* ´É½þ {Égø ®ú½þÉ lÉÉ/´É½þ {Égø ¸üÆüß £Öß… ºÉä {ÉgÙøÊlɱÉÉ* ¤É½Öþ´ÉSÉxÉ áª£ÞᝠǗښá¬* ´Éä (±ÉÉäMÉ) {Égø ®ú½äþ lÉä/¸üÆüß £Öà* ºÉä¨ÉÉxÉä {ÉgÙøÊlɱÉä* ={ɪÉÖÇHò ´ÉÉCªÉÉå EòÒ ÊGòªÉÉ+ÉäÆ ºÉä ºÉÉiÉiªÉiÉÉ +Éè®ú +¦ªÉÉºÉ EòÉ ¤ÉÉävÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * ´ÉÉCªÉ (2) +Éè®ú (3) ¨Éå ºÉÉiÉiªÉ ¦ÉÚiÉEòÉ±É EòÒ ÊGòªÉÉ Eòä |ɶxÉ´ÉÉSÉEòò +Éè®ú ÊxɹÉävÉ´ÉÉSÉEò °ü{É ½éþ* .

112 ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : +ÉäÊc÷+É .

ˆá¡ ª¥ß¬Þ»»Þ Ç߬ޣÞᝠ¡±í£Þ ªÕܬ¥Ú ÞªÚšßá¡»»Þ £Þ„ªà : £Þª ÔᥠÞ«ßê‹ß ? £˜ß : Þ‚ê £Þ„ªà»»Þ ᪙ ‹Þ¬ß ”Ú¥ìᥠá¬»»Þ ˆá¡ ៻¥Úšßá¡»»Þ ¥Þ™ßᥠˆ•ß Ç«°ßá¡»»Þ Þ®×Þ £Þ„ªà. †³Öß ÖŸÖ´Ö Æãü‡Ô… ²Ö““Öê †³Öß Ãæú»Ö ÃÖê †Ö ¸üÆêü ÆüÖëÖê… ´ÖÖîÃÖß : ŒµÖÖ ´ÖÖ−ÖÃÖ ‘Ö¸ü ´Öë −ÖÆüà Æîü ? ´Ö×Ö : −ÖÆüà ´ÖÖîÃÖß… ¾Öê ŸÖÖê ú»Ö ™æü¸ü ¯Ö¸ü Ö‹… †²Ö ¾ÖÖ¯ÖÃÖ †Ö ¸üÆêü ÆüÖëÖê… ¿Öִ֍úÖê µÖÆüÖÑ ¯ÖÆãÑü“ÖëÖê… †“”ûÖ ´ÖÖîÃÖß. †Ö¯ÖúÖê −ÖµÖÖ ‘Ö¸ü îúÃÖÖ »ÖÖ ¸üÆüÖ Æîü ? ´ÖÖîÃÖß : ‘Ö¸ü ŸÖÖê †“”ûÖ »ÖÖ ¸üÆüÖ Æîü… ׍úÓŸÖã ´Öã—Öê ÖÖÑ¾Ö úß (²ÖÖŸÖ) µÖÖ¤ü †Ö ¸üÆüß Æîü… Æü»Ö¾ÖÖÆüß (»ÖÖêÖ) †²Ö ŸÖÖê ¬ÖÖ−Ö úÖ™ü ¸üÆêü ÆüÖëÖê… ŒµÖÖ ´Öú¸üÖ †“”ûß ŸÖ¸üÆü ÖêŸÖß²ÖÖ›Íüß úß ¤êüÖ¸êüÖ ú¸üŸÖÖ ÆüÖêÖÖ ? . Þǘ¼Ú» ÛÞ Ô¥ á‹£ß™ß ¬ÞÚ×ß ? £Þ„ªà : Ô¥ ™ ¢¬ ¬ÞÚ×ß»»Þ á«á¬ á£Þ¥ Þê ‹šÞ £á ¯Ö›ÍüÖêÃÖ úÖ ‘Ö¸ü ´Ö×Ö : ´ÖÖîÃÖß ! ŒµÖÖ ú¸ü ¸üÆüß £Öà ? ´ÖÖîÃÖß : ´Öï ³ÖÖÖ¾ÖŸÖ ¯ÖœÍü ¸üÆüß £Öß… ´Ö×Ö : †Ö¯Öúß ²ÖÆæü †Öî¸ü ¯ÖÖêŸÖÖ-¯ÖÖêŸÖß ŒµÖÖ ú¸ü ¸üÆêü Æïü ? ´ÖÖîÃÖß : ²ÖÆãü ŸÖÖê ¸üÃÖÖê‡ ú¸ü ¸üÆüß ÆüÖêÖß… »ÖÖ»Öß −ÖÖ“Ö úÖ †³µÖÖÃÖ ú¸ü ¸üÆüß ÆüÖêÖß… º ¯ÖÖ ¯ÖÖšü ¯ÖœÍü ¸üÆüß ÆüÖêÖß †Öî¸ü ¯ÖÖêŸÖÖ ŸÖÖê Öê»Ö ¸üÆüÖ ÆüÖêÖÖ… ŒµÖÖ ŸÖê¸üß ¸üÃÖÖê‡ ÖŸÖ´Ö Æãü‡Ô? ´Ö×Ö : ÆüÖÑ. Þ„ Þ™ß”Þ™ ጦښߡ»»Þ á™Þ¥ ‹'˜ á¥ÞáÇ©‚ ª¥ß¬Þ ? £˜ß : «ê. ¥ÛÇÞ ÇÞ• Ç—Úšß¡.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 112 ÇÞ•ø 8 ¯ÖÖšü Ç–Íß¨Þ Ô¥ ¯Ö×›Íü¿ÖÖ ‘Ö¸ü £˜ß : £Þ„ªà ! ‹'˜ ‹¥Úšßᬠ‹ß ? £Þ„ªà : £Úê ¢Þ¡™ Ǘښ߬߻»Þ £˜ß : Þǘ¼» á¡Þ«Ý Þ„ Þ™ß Þ™Ú˜à £Þᝠ‹'˜ ‹¥Ú×Øß? £Þ„ªà : á¡Þ«Ý ™ á¥ÞáÇ©‚ ‹¥Úšß¡»»Þ ¬Þ¬ß Þ ¢îÞª ‹¥Úšß¡.

Þ„ œÞ ‹”Þ ¡ß ᛌښßá¡»»Þ £Þ„ªà : ÛÞ ‘ލÞᥠá¡Þ«Ý”Þ ˆ‹¬Þ ¥«ß¡»»Þ £Úê á‹£ß™ß ¤ß¡ß? £˜ß : ¡îªØ «ÜØܝß. ‹ß×ß ªÚ¡ÚœÞ á«¡ß»»Þ £Þ„ªà : á™á¡ ™ £Úê ‹Þ¬ß Ô¥‹Ú ¤ß¡ß»»Þ ´Ö×Ö : †Ö¯Ö ŸÖÖê µÖÆüÖÑ ¸üÆüà… ´Öï ÃÖÖê“Ö ¸üÆüß ÆæÑü. £Þ„ªà ÞᣠªÞ‚ Ç–ÍߨÞᥠ×Ü »Þ ÞŒß ᛄšß¡Ú á¤. Þǘ ™ ÞªØÞ £Þªá¥ Þê‹Ú ¤ßá¡»»Þ ᥖÍߊ £œî ªÞ¾»á¥ ᝂ¤ßá¡»»Þ áª•ß á¥–Íߊᥠ‘˜Þ˜ ¨Ú˜Úšßá¡. ᪠Þ‹¥ á”Þ‹Þ”Þ ‹ß×ß ‹¥Ú šß¡»»Þ £Þ„ªà : ᪂”Þ ¢Þ¥ß ‹Þ£ áÞ¥»»Þ áÇá” áÇá” ŒÞ„šß¡. †Ö¯Ö ŸÖÖê †Ö»Öê ´ÖÆüß−Öê ÖÖÑ¾Ö •Ö֋ѐÖß… ¸êü×›Íü†Öê ³Öß ÃÖÖ£Ö »Öê •Ö֋ѐÖß… ¸êü×›Íü†Öê ÃÖê ¾ÖÆüÖÑ ‘•ÖÖ֝֒ (¯ÖÏÖ£ÖÔ−ÖÖ ÖߟÖ) ÃÖã−Ö ¸üÆüß ÆüÖêӐÖß †Öî¸ü ¬ÖÖ−Ö úß ú™Ö‡Ô ³Öß ¤êüÖ ¸üÆüß ÆüÖêӐÖß… ´ÖÖîÃÖß : −Ö‡Ô •ÖÖÆü ´Öë ²ÖÆæü †êú»Öß ¸üÆêüÖß… ´Öï îúÃÖê •ÖÖ‰ÑúÖß ? ´Ö×Ö : ´ÖÖîÃÖß †Ö¯Ö דÖÓŸÖÖ ´ÖŸÖ úßו֋… Æü´Ö ¯ÖÖÃÖ-¯Ö›ÍüÖêÃÖ ´Öë (¸üÆüŸÖê) Æïü… −Ö•Ö̸ü-Öã•Ö̸ü ¤êüŸÖê ¸üÆëüÖê… ãú”û (úÖê‡Ô) †ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ −ÖÆüà ÆüÖêÖß… ´ÖÖîÃÖß : ŸÖ²Ö ŸÖÖê ´Öï ú»Ö Æüß ÖÖÑ¾Ö úÖê •ÖÖ‰ÑúÖß… ¿Ö²¤üÖ£ÖÔ . ¾ÖÆü −ÖÖîú¸ü ”û֍ê ú¸üÖ ãú”û −ÖÆüà ú¸ü ¸üÆüÖ ÆüÖêÖÖ… ´ÖÖîÃÖß : ¾ÖÆü ²ÖÆãüŸÖ úÖ´Ö“ÖÖê¸ü Æîü… ³Ö¸ü ¯Öê™ü ÖÖ ¸üÆüÖ ÆüÖêÖÖ †Öî¸ü ÃÖÖ¸êü ÃÖ´ÖµÖ ÃÖÖêŸÖÖ ¸üÆüŸÖÖ ÆüÖêÖÖ… ÖêŸÖß ´Öë ¤êü¸üß ú¸ü−ÖÖ šüߍú −ÖÆüà Æîü… úÆüÖ¾ÖŸÖ Æîü ÖêŸÖß •Ö»¤üß-•Ö»¤üß ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ¬Ö߸êü-¬Ö߸êü… ´Ö×Ö : ´ÖÖîÃÖß. Þ„ ª¡Úá¡á¦ á¨Þ„šß¡»»Þ ÞÇ© ‹Þ£á¥ á–괧 ‹¥ß¡Þ „ß™ Úá«ê»»Þ ‹šÞᥠ×ß Ç¥Þ -"ÞÇ© ™¥ ™¥ ¡˜ß‘ £•"»»Þ £˜ß : £Þ„ªà.{ÉÉ`ö 8 113 ǖڐ×ß»»Þ «¦ßÞ£Þᝠˆá¡ ™ œÞ ‹Þ”Úšßá¡»»Þ £‹¥Þ ‹'˜ •ß‹ìᥠ¡ß¬ ¡Þ–Íß á›ŒÞ ¨Ú˜Þ ‹¥Úšß¡ ? £˜ß : Þǘ™ ˆ‚•ß ¥«ßᬻ»Þ £Úê ¢Þ¡Ú×ß.

†ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖ´Öë ÃÖã−Ö ¸üÆüß ÆüÖêӐÖß †³µÖÖÃÖ I. −Öß“Öê פü‹ Ö‹ ¾ÖÖŒµÖ ¤üÖêÆü¸üÖ‡‹… 1) 1. ¡ß¬ ¡Þ–Íß 2) 1. á›ŒÞ¨Ú˜Þ ‹¥Úšß¡Ú»»Þ .¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 114 †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü á¡Þ«Ý Þ™ß Þ™Ú˜à á¥ÞáÇ©‚ ጦښߡ ª¥ß¬Þ ៻¥Úšßá¡ á›ŒÞ¨Ú˜Þ ‹Þ£áÞ¥ áÇá”áÇá” á¨Þ„šß¡ ÞÇ©‹Þ£ á–괧 ‹¥ß¡Þ ™¥ ™¥ ¡˜ß‘ £• ‘˜Þ˜ œÞ‹”Þ ÞŒß ›„šß¡Ú ªÚ¡ßœÞ ¡ßÇ©¤ýᥠ¨Ú˜Úšßá¡ ØÆü¤üß †£ÖÔ ²ÖÆæü ¯ÖÖêŸÖÖ ¯ÖÖêŸÖß ¸üÃÖÖê‡Ô Öê»Ö ¸üÆüÖ ÆüÖêÖÖ ÖŸ´Ö Æãü†Ö / ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖ Æãü†Ö ¾ÖÖ¯ÖÃÖ †Ö ¸üÆêü ÆüÖëÖê ¤êüÖ¸êüÖ úÖ´Ö“ÖÖê¸ü ³Ö¸ü¯Öê™ü ÃÖÖêŸÖÖ ¸üÆüŸÖÖ ÆüÖêÖÖ ÖêŸÖß ¤êü¸üßü ú¸ü−ÖÖ •Ö»¤üß •Ö»¤üß ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ¬Ö߸êü •ÖÖÖÖ (³ÖÖ¾ÖÖ−Ö êú ¯ÖÏ×ŸÖ †ÖŸ´Ö×−Ö¾Öê¤ü−Ö êú ÖߟÖ) ¬ÖÖ−Ö úß ú™üÖ‡Ô ¤êüÖŸÖê ¸üÆëüÖê / −Ö•Ö̸ü ¤êüŸÖê ¸üÆëüÖê. ×−֐ָüÖ−Öß ú¸ëüÖê ÃÖ´ÖõÖÖ.

7. á›ŒÞ¨Ú˜Þ ‹Þ£ áÞ¥ ªÞ‚ Ç–Íß¨Þ 1. 2. 5. 3. II. 6. 3. 3. 4.á¡Þ«Ý ™ á¥ÞáÇ©‚ ‹¥Úšß¡»»Þ ‹Þ£ ¥´Þ ¡—ÍÞ á›ŒÞ¨Ú˜Þ ™¥‹Þ¥à ª¡Ú‹Þ£ 2) 4) ¥ÛÇÞ ÇÞ• Ç—Úšß¡»»Þ 3) ᪣ÞᝠœÞ ‹Þ”Úšßá¡»Þ £œÚ Ç¥ß¡Þ ªõß™Þ «£ ¨ßŒÞ £‹Þ ¨ßÇñÞ ‹Þ• £Ú÷Þ × áÞÇÞ¦ ‹'˜ •ß‹ìá¥ á›ŒÞ¨Ú˜Þ ‹¥Úšß¡»»? ‹Þ£ ›Þ£ Ç—ÍÞ ¨Ú˜Þ .{ÉÉ`ö 8 115 3) 2. á¡Þ«Ý ™ á¥ÞáÇ©‚ ‹¥Úšß¡»»Þ ¬Þ¬ß Þ ¢îÞª ‹¥Úšß¡»»Þ Ç߬ޣÞᝠªÕܬ¥Ú ៻¥Úšßá¡»»Þ «¦ßÞ£ÞᝠœÞ ‹Þ”Úšßá¡»»Þ £‹¥Þ ‹'˜ ¡ß¬¡Þ–Íß •ß‹ìá¥ á›ŒÞ¨Ú˜Þ ‹¥Úšß¡ ? £Úê ¢Þ¡Ú×ß áª Þ‹¥ á”Þ‹Þ”Þ ‹ß×ß ‹¥Ú šß¡»»Þ ÞᣠÞŒß ›„šß¡Ú ᤻»Þ 2. 4. 'ÞÇ© ™¥ ™¥ ¡˜ß‘ £•»»Þ' ÞŒß ›„šß¡Ú»»Þ ¸êüÖÖÓ׍úŸÖ ¿Ö²¤üÖë êú ãÖÖ−Ö ¯Ö¸ü פü‹ Ö‹ ¿Ö²¤üÖêÓ úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ú¸ü ¾ÖÖŒµÖ ²Ö−ÖÖ‡‹ … 1) „›Þ«¥˜ :.

V. 2.¥ÛÇÞ ÇÞ• Ç—Úšß¡»»Þ à™ Þ ጦ ᥖÍߊ ”ß. 5. úÖêšüú ´Öë פü‹ Ö‹ ¿Ö²¤üÖë êú ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ º ¯ÖÖë úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ú¸ü ¾ÖÖŒµÖ ¯Öæ¸êü úßו֋… Ç߬ޣÞᝠ____ ÞªÚšßá¡»»Þ (ªÕܬ) 1. 3.¢ß. 6. ‹Þ”Úšßá¡.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 116 ›ßÞ ßÞ ŒßÞ ÇßÞ ¥´Þ ¡—ÍÞ 5) ¬Þ¬ß ™ Þ ¢îÞª ‹¥Úšß¡»»Þ à™ ¼» ß™ñ ˜ß™ ‘îÞ£ß™ß III. ‹¥Úšß¡) . ˆ¤üÖÆü¸üÖ êú †−ÖãÃÖÖ¸ü ¸êüÖÖÓ׍úŸÖ ¿Ö²¤ü êú ãÖÖ−Ö ¯Ö¸ü פü‹ Ö‹ ¿Ö²¤üÖêÓ úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ú¸üŸÖê Æãü‹ ˆ−Ö êú †−ÖãÃÖÖ¸ü ׍ÎúµÖÖ†Öë úÖê ³Öß ²Ö¤ü»Öú¸ü −ÖµÖê ¾ÖÖŒµÖ ²Ö−ÖÖ‡‹ … „›Þ«¥˜ :. ÞªÚšßá¡. £Þª ____ Þ«ßê‹ß ? (Ô¥) ‹Þ¬ß ____ Þªß ˆ•ß Ç«°ßá¡»»Þ (¥Þ™ß) Þǘ ____ ᥖÍߊ”Þ á‚ ¤ÞÞØÜ»»Þ (ªÞ¾»á¥) Þᣠ____ á×»»Þ (ªÞ‚ Ç–ÍߨÞ) á™á¡ ™ £Úê ‹Þ¬ß ____ ¤ß¡ß»»Þ (Þê) úÖêšüú ´Öë ¤üß Ö‡Ô ׍ÎúµÖÖ†Öë úÖ ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ Ã£ÖÖ−Ö ¯Ö¸ü ¯ÖϵÖÖêÖ ú¸ü ¾ÖÖŒµÖ ¯Öæ¸êü úßו֋… (ጦښߡ. ›„šß¡Ú. IV. 4.

4. Ç߬ޣÞᝠˆá¡ ªÕܬ¥Ú ____»»Þ «¦ßÞ£ÞᝠœÞ ____ »»Þ Þ™ß”Þ ™ ____»»Þ á¡Þ«Ý ™ á¥ÞáÇ©‚ ____»»Þ ÞᣠÞŒß _____»»Þ −Öß“Öê פü‹ Ö‹ †Öê×›Íü†Ö †Öî¸ü ×ÆüÓ¤üß êú ÃÖ´ÖÖ−ÖÖ£Öԍú ¿Ö²¤üÖêÓ úÖ ÃÖÆüß ×´Ö»ÖÖ−Ö úßו֋… 'ú' 'Ö' ᥖÍߊ á¡Þ«Ý á¥ÞáÇ©‚ £á ǖڐ×ß ¢îÞª ªÞ‚ Ç–Íß¨Þ ÞÇ© ‹Þ£ ¸üÃÖÖê‡Ô ¯Ö›ÍüÖêÃÖ †³µÖÖÃÖ ÖêŸÖß µÖÖ¤ü †Ö ¸üÆüÖ Æîü ²ÖÆæü ¸êü×›Íü†Öê VII. 5. ᥖÍߊá¥) £Úê ____ Ǘښ߬߻»Þ Þǘ¼Ú» ÛÞ ____ á‹£ß™ß ¬ÞÚ×ß ? á«á¬ á£Þ¥ Þê ‹šÞ ____ ǖڐ×ß»»Þ áª•ß ____ ‘˜Þ˜ ¨Ú˜Úšßá¡»»Þ ÛÞ ‘ލÞᥠá¡Þ«Ý”Þ ____ ¥«ß¡»»Þ VIII. £á. 2. úÖêšüú ´Öë פü‹ Ö‹ ¿Ö²¤üÖë ´Öë ÃÖê ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ¿Ö²¤ü “Öã−֍ú¸ü ¾ÖÖŒµÖ ¯Öæ¸êü úßו֋… (Ô¥. ¢Þ¡™.{ÉÉ`ö 8 117 1. 4. VI. (ú) †Öî¸ü (Ö) ¾ÖÖÖí êú ¿Ö²¤üÖë úÖ ÃÖÆüß ×´Ö»ÖÖ−Ö úßו֋…ü 'ú' 'Ö' ¡ß¬ á›ŒÞ ¨Ú˜Þ áÞ¥ . 2. 5. 3. 3. 1. ˆ‹¬Þ.

™ÚᣠÔᥠÇÞ• Ç—Úšß¡»»Þ 4. ÞÇ©à ‘£ßᥠ«¦ ‹¥ß¡»»Þ 5. £Þ' á¥ÞáÇ©‚ Ôᥠ‹Þ£ ‹¥ßá¡»»Þ 4. ¡ÞÇÞ á¥–Íߊᥠà™ ¨Ú˜Úšßá¡»»Þ ¯ÖלÍü‹ †Öî¸ü ÃÖ´Ö×—Ö‹ Þ£ Þê †Ö´Ö ÖÖÑ ˆá¡ Þ£ Þê ¡ß¬á¥ œÞ × ª¡Ú «ªÚšß¡»»Þ ¥Þ™ß ÇÞ«ßᬠÞÇ©à ¢Þ‚ ¡ß¬‹Ú ¤Þ„šß¡»»Þ ᪠¡ß¬á¥ ÇÞ˜ß á›„šß¡»»Þ ¡«Ü™ Œ¥Þ á«„šß¡»»Þ á‹á™ Çñ‹Þ¥¥ Œ™ ªÞ¥ ᛄšß¡»»Þ Œ™ ᛡÞÇᥠ£Þ”ߥ „¡í¥™Þ ¡—Úšß¡»»Þ ᪚ßᥠª¡Ú Çñ‹Þ¥¥ Ÿ»ª¬ á«„šß¡»»Þ †™Ú Ú¤Þ¤ýà ¡ß¢ß÷ Çñ‹Þ¥¥ Ÿ»ª¬ á«„šß¡»»Þ .¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 118 ‹Þ£ áÇá” ™¥ IX. ‹Þ¬ß ¥¡à³ñ £˜ØÇ •Þᥠ£Úê Š–Íß¨à Þ ÞÚšß¡ß»»Þ 3. ¡Þ–Íß ™¥ áÇá” ˆ¤üÖÆü¸üÖ êú †−ÖãÃÖÖ¸ü ¾ÖÖŒµÖÖêÓ úÖ ¯Ö׸ü¾Ö¢ÖÔ−Ö ×úו֋… „›Þ«¥˜ :. ³Ú ÇÞ• Ç—Íß¡»»Þ 3. Ç߬ޣÞᝠŒ˜Øß¥ß ᛌښßá¡»»Þ 2.(1) ¥£Þ à™ Þ‚¡»»Þ ¥£Þ à™ Þ„šß¡»»Þ 1. ‹Ú£Þ¥ ÇÛ˜Ùç£Þᥠ’߁£ÞᝠÞ ‹¥ßá¡»»Þ ³Ú ጦ ጦښߡ»»Þ „›Þ«¥˜ :. «¥ß ªÕܬ‹Ú ¤Þ„šß¡»»Þ 5.(2) ³Ú ጦ ጦښ߬޻»Þ 1. ¡ÞÇÞ ¢Þ™ ŒÞ‚á¡»»Þ 2.

áÞ• Ô¥‹Ú ៻¥Úšßá¡»»Þ × „«Þ–Íᥠ–ÞÞ˜ßÞ Œ¥Þ „ä‹ß £Þ¥Úšß¡»»Þ Ǥ©à£Þᝠ‹¦¥¡ ‹¥Úšßá¡»»Þ ¡ß¢ß÷ Çñ‹Þ¥ ‹ßßê¥ß £ßêß¥ß ¨µá¥ ‹Þ Ÿ»Þ”ߤބšß¡»»Þ ªÃÂá¡á¦ ÇËߣ ›ßá¥ ªÛ¤íî ¡Ú–Úšß¡»»Þ Þ£ Þê £³ß¥á¥ £ä¦ Þ¦™à á«„šß¡. Þ„ ÔÆ ¡Þ‘Úšß¡»»Þ ¿Ö²¤üÖ£ÖÔ †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü ¡ß¬ œÞ × «ªÚšß¡ ¥Þ™ß ÇÞ«ßᬠÞÇ©à ¢Þ‚ Œ™ ªÞ¥ œÛ¦ß „–Úšß¡ Þƒ áÞ• × „«Þ–Íᥠ–Þ«Þ˜ßÞ Œ¥Þ „¼ß» £Þ¥Úšß¡ ªä‘ á«á¬ ÇËߣ ›ß ¡Ú–Úšß¡ ØÆü¤üß †£ÖÔ ÖêŸÖ ¬ÖÖ−Ö úß ¯ÖÖî¬ÖÖ ÆÑüÃÖ ¸üÆêü ÆüÖëÖê ÃÖã²ÖÆü ÆüÖê−Öê ÃÖê éúÂ֍ú (׍úÃÖÖ−Ö ³ÖÖ‡Ô) ÖÖ¤ü (¯Öê›Íü úÖ) ÃÖÖ¸ü.{ÉÉ`ö 8 119 ™Þ'ÇᥠÞÇ©à¢Þ‚ œÞÚ–Íß‹Ú á‚ ¡‘ޥᥠ¡ß‹ñà ‹¥Úšß¡»»Þ áªšß¥Ú Ç‚ªÞ ÇÞ‚ Ô¥‹Ú ǥߡÞÇ™ñ Þ˜Úšß¡»»Þ ÞÇ©à ¢Þ‚¥ Ç߬ޣÞᝠªÕܬ‹Ú ¤Þ„šßá¡»»Þ ÇᥠªÐÂà ™Þ‹Ú ¡ß¬á¥ ªÞ«Þ¤î ‹¥Úšß¡»»Þ ™Þ'ÇᥠÞªß á¥ÞáÇ©‚ ‹¥Úšß¡ Š Ç߬ޣޝ¼Ú» ŒÞ‚¡Þ‹Ú ›„šß¡ ˆ¡ä ªóÞ£à ÇÞ‚ê ŒÞ›î ᝂ ¡ß¬‹Ú ¤Þ„šß¡»»Þ ›ß¥ á¨Ç© Çñ«¥á¥ Þê ›Þ˜ØᥠœÛ¦ß „–Úšß¡»»Þ Þƒ. ŸÖŸ¾Ö ¬Öæ»Ö ˆ›Íü ¸üÆêü ÆüÖëÖê Öê›Íü ¯Öê›Íü êú ±úÖэú ÃÖê ¿ÖÖ´Ö úß úÖê´Ö»Ö ¬Öæ¯Ö (ÃÖæµÖÔ ×ú¸üÖë) —ÖÖэëúÖß ¿ÖÖ´Ö Æãü‡Ô ¯ÖÛ¿“Ö´Ö ×¤ü¿ÖÖ ›ãü²Ö ¸üÆüÖ ÆüÖêÖÖ .

œÞ × ª¡Ú á‹„ê•ß «ªÚšß¡ ? 2. ¥Þ™ß ÇÞ«ßᬠÞÇ©à ¢Þ‚ ‹'˜ ‹¥Úšß¡ ? ÞÇ©à ¢Þ‚¥ ªÐÂà ‹'˜ ‹¥Úšß¡ ? –ÞÞ˜ßÞ Œ¥Þ á‹„ê•ß „¼ß» £Þ¥Úšß¡ ? á‹á™á¡á¦ ªÛ¤íî ¡Ú–Úšß¡ ? Þê £³ß¥á¥ ªÃ á«á¬ ‹'˜ á«„šß¡ ? á‹„ê£Þᝠ‹¦¥¡ ‹¥Úšßá¡ ? ÞÇ©à‹Ú ‹ßˆ ¡ß¬á¥ ªÞ«Þ¤î ‹¥Úšß¡ ? ÞÇ©à¢Þ‚ œÞ Ú–Íß‹Ú á‚ á‹„ê•Þᥠ‹'˜ ‹¥Úšß¡ ? á‹á™á¡á¡á¦ Þê ›Þ˜ØᥠœÛ¦ß „–Úšß¡ ? −Öß“Öê פü‹ Ö‹ (ú) †Öî¸ü (Ö) ¾ÖÖÖí êú ¿Ö²¤üÖë úÖ ÃÖÆüß ×´Ö»ÖÖ−Ö úßו֋… . 3. 7. 8. 9. II. 4. 6. 10. †−Öã“”êû¤ü êú †Ö¬ÖÖ¸ü ¯Ö¸ü −Öß“Öê פü‹ Ö‹ ¯ÖÏ¿−ÖÖë êú ˆ¢Ö¸ü ¤üßו֋… 1. 5.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 120 £¾»¦ Þ¦™à ÔÆ ¡Þ‘Úšß¡ Œ¥Þ Ÿ»ª¬ ªÞ«Þ¤î ›ß¥ á¨Ç© Çñ«¥ Ǥ©à£Þᝠ‹¦¥¡ ‹ßêß¥ß £ßêß¥ß ¨µ ‹Þ Ÿ»Þ”ߤބšß¡ †™Ú ¡‘Þ¥ ¡ß‹ñà ´ÖӐֻÖ-†Ö¸üŸÖß ‘ÖÓ™üÖ ²Ö•Ö ¸üÆüÖ ÆüÖêÖÖ ¬Öã¯Ö ±úÃÖ»ÖË ÃÖÆüÖµÖŸÖÖ. ´Ö¤ü¤ü פü−Ö úÖ †Ó×ŸÖ´Ö ³ÖÖÖ ¯ÖֵׁÖÖÑ ¬¾Ö×−Ö Öã−֐Öã−ÖÖ úÖ−Ö ±ú™üÖ−ÖÖ ŠúŸÖã ²ÖÖ•ÖÖ¸ü ²Öê“Ö−ÖÖ †³µÖÖÃÖ I.

‹Ú‹Ú–ÍÞ £œî ¥«Øß»»Þ ᪂ Ôᥠ¥´Þ¥´ß á«„šß¡Þ Ÿ»¦á¥ œÛÞê £œî á«„šß¡»»Þ ˆ‚ œÛÞê ›óÞ¥Þ á×¦ß ‹Ú‹Ú–ÍÞ¼» ”ß¼» £¥ß¤Þ„šßá¡»»Þ ™Þ Ÿ»¦á¥ ”ß¼» Ú–Íß‹ £˜ßÇ©¼» ᛫ᥠ¬ÞÚ šßá¡»»Þ Þ›ß¡Þªà£Þᝠ¨ß‹Þ¥ ‹¥ß Ç¨Ú £Þ„êª‹Ú Ôᥠ’Úᬂ ¥ŒØß»»Þ œÛÞêᥠˆÚ–Íß‹ ªß’ß ¤Þ„šß¡»»Þ Ÿ»¦á¥ ˆ«Þ ¡«Ü™ ›ß ǤíîØ ¥«Üšß¡»»Þ Þ፠‘£ß. 121 'ú' 'Ö' ÞÇ©à Œ™ Þê Þƒ × –ÞÞ˜ßÞ ÇËߣ £¾»¦ ›Þ˜Ø áÞ• ªÞ¥ ¢Þ‚ Œ¥Þ ›ß Þ¦™à „«Þ–Í ×ÆüÓ¤üß ´Öë †−Öã¾ÖÖ¤ü úßו֋… ªÞœÞ¥˜™ã Þ›ß¡Þªà Ô¥ áÞ”߈ ¡Œ¥Þ»»Þ ᪂Ôᥠ¡ÞÇÞ á¡Þ„. ‘¾»¬ Š ‘¦ ªÉ› „ÇᥠÞ›ß¡Þªà£Þ¼»¥ «ßê œß‹Þ¥ šß¬Þ»»Þ ˆá¡ ª¡Ú ª¥‹Þ¥¼» «Þ™‹Ú Þ¬ß¤Þ‚×ß»»Þ Ÿ»¦á¥ ¡ß‹Þ¨ Þêᥠá¤á™ á¤Þ‘Þ á«„×ß ™Þ›óÞ¥Þ Þ›ß¡Þªà£Þᝠá¡Ô¥ á«„×Øß»»Þ ˆá˜ á™á˜ ¡Ú¬ß á¨Ç©á¥ ª«¥¥ ¥ÞªØÞ ‹–ÍᥠÞ¨ñ¤ý ᝄ×Øß»»Þ Þ›ß¡Þªà Þê Çތᥠ™Þ¼»¥ Ç¡ß™ñ ‘¾»¬ Š ªó®× ’¥˜Þ šÞˆ»»Þ áÞ”߈ ‘ÞÞ¥Ú ™–Íތނ î ‘ÞÞ‹Ú á¬ ᪣Þᝠˆ‚ª¡Ú ªÞäªÕð™ß‹ ß«ø «á¥‚šÞÞØß»»Þ Þ›ß¡Þªà Ô¥ á«„×ß áª£Þ¼»¥ ™ß Þǘޥ»»Þ ª¡Ú Þ›ß¡Þªà¼» Ô¥ . Çځ ’߁ ˆ‹Þ•ß ¥«Øß»»Þ ¤Ú¡‹ á«á¬ Çځ œÞ¾»–ÍÞ ÔᥠŠ ’߁ œÞ¾»–Íß Ôᥠ¥«Øß»»Þ ¡Þ«Þá«á¬ ᪣ÞᝠÞÇ˜Þ Ô¥ ¡ªÞØß»»Þ Þ›ß¡Þªà¼» Ôᥠ£˜ßÇ©¼» ×–ÍÞ á×¦ß.{ÉÉ`ö 8 III.

¾ÖÆü −ÖÖîú¸ü ”ûÖêú¸üÖ ãú”û −ÖÆüà ú¸ü ¸üÆüÖ ÆüÖêÖÖ… ¾ÖÖŒµÖ (1) ´Öë †Öê×›Íü†Ö êú †¯ÖæÖÔ ³Ö×¾Ö嵅م úÖ»Ö úß ×ÎúµÖÖ úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ Æãü†Ö Æîü… µÖÆü ×ÆüÓ¤üß êú ‘†Ö ¸üÆêü ÆüÖëÖê’ •ÖîÃÖÖ ¯ÖϵÖÖêÖ Æîü… †¯ÖæÖÔ ³Ö×¾Ö嵅م úÖ»Ö ´Öë †Öê×›Íü†Ö ׍ÎúµÖÖ êú ÃÖÖ£Ö -'šß¡Þ' (×£Ö²ÖÖ). £‹¥Þ ‹'˜ ¡ß¬¡Þ–Íß á›ŒÞ¨Ú˜Þ ‹¥Úšß¡ ? ŒµÖÖ ´Öú¸üÖ †Û“”ûŸÖ¸üÆü Öêן־ÖÖ×›Íü ´Öú¸üÖ ú'Ö ײֲֻÖÖ×›Íü ¤êüÖÖ¿ÖãÖÖ ú¹ý×£Ö²Ö ? 3. -'šß¡ß' (-×£ÖײÖ). ᪠Þ‹¥ á”Þ‹Þ”Þ ‹ß×ß ‹¥Úšß¡»»Þ ´ÖãÑ ³ÖÖ²Öã×”û ÃÖê “Ö֍ú¸ü ™üÖêúÖ™Ö ×ú×”û ú¹ý−Ö×£Ö²Ö… ´Öï ÃÖÖê“Ö ¸üÆüß ÆãÑü. Ç߬ޣÞᝠ¡±í£Þ ªÕܬ¥Ú ÞªÚšßá¡»»Þ ׯֻÖÖ´ÖÖ−Öê ²Ö¢ÖÔ´ÖÖ−Ö Ããú»Ö¹ý †ÖÃÖã×£Ö²Öê… 2. -'šß¡' (-×£Ö²Ö) ¯ÖÏŸµÖµÖÖë úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ÆüÖêŸÖÖ Æîü… ¯Öã¹ýÂÖ †Öî¸ü ¾Ö“Ö−Ö êú †−ÖãÃÖÖ¸ü ׍ÎúµÖÖ úÖ ºþ¯Ö ²Ö¤ü»Ö •ÖÖŸÖÖ Æîü… ˆ¢Ö´Ö¯Öã¹ýÂÖ ‹ú¾Ö“Ö−Ö £Úê ÞªÚšß¡ß»»Þ ´ÖãÑ †ÖÃÖã×£Öײօ ´Öï †Ö ¸üÆüÖ ÆãÑüÖÖ… . ‡ÃÖ úÖ ÃÖ´ÖÖ“ÖÖ¸ü ¤êü−ÖÖ… ¾ÖÆüÖÑ ²ÖÖß“Öê ÆüÖëÖê… ˆ−Ö´Öë דÖ×›ÍüµÖÖÑ “ÖÆü“ÖÆüÖŸÖß ÆüÖëÖß… ³ÖÖÑןÖ-³ÖÖÑ×ŸÖ êú ¯Ö¿Öã-¯ÖÖß ×¾Ö“Ö¸üÖ ú¸ü ¸üÆêü ÆüÖëÖê… ‹úÖÓŸÖ ´Öë †Ö¯Ö ÃÖÖê“Ö ¸üÆêü ÆüÖëÖê… ²Ö““Öê Íæú»Ö ÃÖê †Ö ¸üÆêü ÆüÖëÖê… ‘Ö¸ü ´Öë ¯ÖÏÃÖ®ÖŸÖÖ ”ûÖ ¸üÆüß ÆüÖêÖß… ×Æü¸ü−ÖË ¤üÖî›Íü ¸üÆêü ÆüÖêӐÖë †Öî¸ü ´ÖÖê¸ü −ÖÖ“Ö ¸üÆêü ÆüÖêӐÖê… V. †Öê×›Íü†Ö ´Öë †−Öã¾ÖÖ¤ü úßו֋… †Ö¯Ö ‘Ö¸ü •ÖÖ ¸üÆêü ÆüÖëÖê… ´Öï †Ö¯Ö êú ‘Ö¸ü úß ¤êüÖ¸êüÖ ú¸üŸÖÖ ¸üÆæÑüÖÖ… ÖÖÑ¾Ö ´Öë ŒµÖÖ ŒµÖÖ ú¸ëüÖê. ‡ÃÖ ¯ÖÖšü ´Öë ×−Ö´−Ö ¯ÖύúÖ¸ü êú ¾ÖÖŒµÖÖêÓ úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ Æãü†Ö Æîü … 1. -'šß¡Ú' (-×£Ö²Öã). ²Ö““Öê †³Öß Ããú»Ö ÃÖê †Ö ¸üÆêü ÆüÖêÓ Öê… úß ¤êüÖ¸êüÖ ú¸üŸÖÖ ÆüÖêÖÖ ? £Úê ¢Þ¡Ú×ß.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 122 ˆ‹ÞÇ¥ß Úá«ê»»Þ ªÞØÞ¦ £Þ¼» Ô¥ ŒÃÂÞ Ç¥ß»»Þ ˆ«Þ¥ ¡Þ«Þ¥ ‹Þ× Ç”Þ Ç”Þ ¥¾»á¥ ¬ßÇÞ»»Þ ªŠ¥Þ £Þ¼» ¡Þ«Þ¥ ‹Þ×ᥠß™Þ ™ß ªÚ³¥»»Þ á™Þ–ÍÞ £Þ¼» Ô¥ áÞ¬ Š áÞ‘߁޻»Þ ª¡Ú Ô¥¥ áá«¥Þ ¬Þ»»Þ ᪫ßÇ¥ß ª¡Ú Þ›ß¡Þªà£Þ¼»¥ áá«¥Þ £œî ¬Þ ¬Þ»»Þ IV. ÖÖÑ¾Ö êú ׍úÃÖÖ−Ö êú ²ÖÖ¸êü ´Öë †Öê×›Íü†Ö ´Öë ‹ú ”ûÖê™üÖ ÃÖÖ †−Öã“”êû¤ü ×»Ö׏֋… ×™ü¯¯ÖםֵÖÖÑ I.

'ÞÇ© ™¥ ™¥ ¡˜ß‘ £•'»Þ á›ŒÞ¨Ú˜Þ ‹¥ß¡Þ»»Þ ÞŒß ᛄšß¡Ú»»Þ '»“ÖÖÂÖ ŸÖ¸ü ŸÖ¸ü ²Ö×Ö•Ö ´Öšü'»… ¤êüÖÖ¿ÖãÖÖ ú׸ü²ÖÖ †Ö×Ö ¤üêˆ×£Ö²Öã 1. 2.{ÉÉ`ö 8 123 ÞᣣÞá/ Þá£ý£ÞᝠÞªÚšß¡Ú»»Þ ²ÖÆãü¾Ö“Ö−Ö Æü´Ö †Ö ¸üÆêü Æü֐ë Öê… †Ö´Öê´ÖÖ−Öê / †Ö´³Öê´ÖÖ−Öê †ÖÃÖã×£Ö²Öã… ´Ö¬µÖ´Ö¯Öã¹ýÂÖ ‹ú¾Ö“Ö−Ö ¸üÆüÖ ÆüÖêÖÖ… ™Ú ÞªÚšß¡Ú»»Þ ŸÖæ †Ö ¸üÆüÖ Æü֐ê ÖÖ/ ŸÖã †ÖÃÖã×£Ö²Öã … ™ÚᣠÞªÚšß¡»»Þ ŸÖã´Ö †Ö ¸üÆêü ÆüÖêÖê/ ¸üÆüß ÆüÖêÖß… ŸÖã´Öê †ÖÃÖã×£Ö²Ö… Þǘ ÞªÚšßá¡»»Þ †Ö¯Ö †Ö ¸üÆêü / ¸üÆüß ÆüÖêӐÖê… †Ö¯ÖÖ †ÖÃÖã×£Ö²Öê… ™ÚᣣÞá/ ™Úá£ý£ÞᝠÞªÚšß¡»»Þ ²ÖÆãü¾Ö“Ö−Ö ŸÖã´Öê´ÖÖ−Öê/ ŸÖã´³Öê´ÖÖ−Öê †ÖÃÖã×£Ö²Ö… Þǘ£ÞᝠÞªÚšßá¡»»Þ †Ö¯ÖÖ´ÖÖ−Öê †ÖÃÖã×£Ö²Öê… ŸÖã´Ö (»ÖÖêÖ) †Ö ¸üÆêü ÆüÖëÖê / ¸Æüß ÆüÖêӐÖß †Ö¯Ö (»ÖÖêÖ) †Ö ¸üÆêü ÆüÖëÖê/ ¸üÆüß ÆüÖêӐÖß… †−µÖ¯Öã¹ýÂÖ ‹ú¾Ö“Ö−Ö ÆüÖêאօ ᪠ÞªÚšß¡»»Þ ¾ÖÆü †Ö ¸üÆüÖ ÆüÖêÖÖ/ ¸üÆüß ÃÖê †ÖÃÖã×£Ö²Ö ²ÖÆãü¾Ö“Ö−Ö áª£ÞᝠÞªÚšßá¡»»Þ ÃÖê´ÖÖ−Öê †ÖÃÖã×£Ö²Öê ¾Öê (»ÖÖêÖ) †Ö ¸üÆêü ÆüÖëÖê/ ¸üÆüß ÆüÖêӐÖß… ¾ÖÖŒµÖ (2) †Öî¸ü (3) †Öê×›Íü†Ö êú †¯ÖæÖÔ ³Ö×¾Ö嵅م úÖ»Ö êú ¯ÖÏ¿−Ö¾Ö֓֍ú †Öî¸ü ×−ÖÂÖê¬Ö¾Ö֓֍ú ºþ¯Ö Æïü… II. †Öê×›Íü†Ö ´Öë ¤üß Æãü‡Ô ¯ÖÆü»Öß úÆüÖ¾ÖŸÖ úÖ †£ÖÔ µÖÆü Æîü ׍ú •Ö²Ö ÖêŸÖ ´Öë úÖ´Ö ú¸ü−ÖÖ Æîü ŸÖÖê •Ö»¤üß- . 3. ‡ÃÖ ¯ÖÖšü ´Öë †Öê×›Íü†Ö úß ‹ú úÆüÖ¾ÖŸÖ †Öî¸ü ¤üÖê ´ÖãÆüÖ¾Ö¸üÖë úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ Æãü†Ö Æîü … 1.

“ÖÖîúÃÖß ú¸ü−ÖÖ. −Ö•Ö̸ü Öã•Ö̸ü ¸üÖ−ÖÖ… . †Öê×›Íü†Ö ´Öë פü‹ Ö‹ ¯ÖÆü»Öê ´ÖãÆüÖ¾Ö¸êü úÖ †£ÖÔ Æîü ׍úÃÖß úß šüߍú ¯ÖύúÖ¸ü ÃÖê ¤üêÖ³ÖÖ»Ö ú¸ü−ÖÖ… 3. †Öê×›Íü†Ö ´Öë פü‹ Ö‹ ¤æüÃÖ¸êü ´ÖãÆÖü¾Ö¸êü úÖ †£ÖÔ Æîü.124 ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö •Ö»¤üß ÃÖ´ÖµÖ ¯Ö¸ü ú¸ü−ÖÖ “ÖÖ×Æü‹… ÃÖ´ÖµÖ ²ÖßŸÖ •ÖÖ−Öê ¯Ö¸ü ÖêŸÖß šüߍú −ÖÆüà ÆüÖêÖß… úÖê‡Ô ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ú¸ü−ÖÖ Æîü ŸÖÖê ÃÖÖê“Ö ÃÖ´Ö—Ö ú¸ü ú¸ü−ÖÖ “ÖÖ×Æü‹… •Ö»¤üß ú¸ü−ÖÖ šüߍú −ÖÆüà… 2.

¨ÉéxÉä näùJÉÉ ½èþ* ¦ÉÖ´ÉxÉä·É®ú ¨Éå ½þÒ 'JÉÆb÷ÊMÉÊ®ú-=nùªÉÊMÉÊ®ú' {ɽþÉc÷ ½è * ʱÉiÉÉ : nùÒnùÒ. iÉ֨ɱÉÉäMÉÉå ¨Éå ºÉä ÊEòºÉÒ xÉä 'JÉÆb÷ÊMÉÊ®ú-=nùªÉÊMÉÊ®ú' {ɽþÉc÷ näùJÉÉ ½è ? ¤ÉSSÉä : xɽþÓ nùÒnùÒ. iÉÖ¨ÉxÉä <ºÉEäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå CªÉÉ CªÉÉ {ÉgøÉ ½èþ? ÊEòºÉ ®úÉVÉÉ xÉä <xÉ MÉÖ¡òÉ+Éå EòÉ . Eò½þÉä iÉÉä.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : +ÉäÊc÷+É 124 ÇÞ•ø ¯ÖÖšü 9 Œ˜Øß¥ß-„›¤ýß¥ß JÉÆb÷ÊMÉÊ®ú-=nùªÉÊMÉÊ®ú JÉhb÷ÊMÉÊ®-=nùªÉÊMÉÊ®ú Ú¥Ú£Þ : Ç߬ޣÞá. ¨ÉéxÉä 'JÉÆb÷ÊMÉÊ®ú-=nùªÉÊMÉÊ®ú' MÉÖ¡òÉ+Éå Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå {ÉgøÉ ½èþ * +vªÉÉÊ{ÉEòÉ : +SUôÉ Ê±ÉiÉÉ. £Úê 'Œ˜Øß¥ß„›¤ýß¥ß' ÚÁ»Þ ¡ßÇ©¤ýᥠ+vªÉÉÊ{ÉEòÉ : ¤ÉSSÉÉä. ™ÚᣣÞá á‹«ß 'Œ˜Øß¥ß-„›¤ýß¥ß' ÇÞ«Þ–Í á›Œß× ? Ç߬ޣÞᝠ: Þ‚ê Ú¥Ú£Þ. ½þ¨ÉxÉä xɽþÓ näùJÉÉ ½èþ* näùJÉxÉä Eäò ʱÉB ´É½þÉÄ CªÉÉ-CªÉÉ ½éþ? +vªÉÉÊ{ÉEòÉ : nùäùJÉxÉä Eòäò ʱÉB ¤É½ÖþiÉ ½éþ* ±ÉäJÉÉ ! iÉÖ¨É iÉÉä ¦ÉÖ´ÉxÉä·É®ú MÉ<Ç ½þÉä* CªÉÉ 'JÉÆb÷ÊMÉÊ®-=nùªÉÊMÉÊ®úú' {ɽþÉc÷ xɽþÓ näùJÉÉ ? ±ÉäJÉÉ : ½þÉÄ nùÒnùÒ. £Úê ᛌߐ×ß»»Þ ¢Ú¡á¨ó¥á¥ «ßê 'Œ˜Øß¥ß-„›¤ýß¥ß' ÇÞ«Þ–Í ×ß»»Þ ¬ß™Þ : Ú¥Ú£Þ. Þᣠᛌߝڻ»Þ ᪕Þá¥ á›Œß¡Þ‹Ú ‹'˜ ‹'˜ ×ß ? Ú¥Ú£Þ : ¡«Ü™ ‹ß×ß á›Œß¡Þ‹Ú ×ß á¬ŒÞ! ™Úᣠ™ ¢Ú¡á¨ó¥ ¤Þ‚×»»Þ 'Œ˜Øß¥ß-„›¤ýß¥ß' ÇÞ«Þ–Í ‹'˜ ᛌߝ ? á¬ŒÞ : «ê Ú¥Ú£Þ.

¨ÉéxÉä xÉÉ]õ¬ ¨ÉÆSÉ xɽþÓ näùJÉÉ ½èþ* +vªÉÉÊ{ÉEòÉ : iÉ¤É =ºÉ xÉÉ]õ¬¨ÉÆSÉ ¨Éå xÉÉ]õEò ½þÉä ®ú½þÉ lÉÉ * ʱÉiÉÉ : +SUôÉ nùÒnùÒ. ˆá¡ ‹'˜ áª•ß Þ”‹ á«„×ß ? ÊxɨÉÉÇhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ ? ʱÉiÉÉ : ®úÉVÉÉ 'JÉÉ®ú´Éä³ý' Eäò ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå <ºÉ MÉÖ¡òÉ EòÉ ÊxɨÉÉÇhÉ ½Öþ+É ½èþ * +vªÉÉÊ{ÉEòÉ : ±ÉäJÉÉ.{ÉÉ`ö 9 Ú¥Ú£Þ ¬ß™Þ Ú¥Ú£Þ á¬ŒÞ Ú¥Ú£Þ á¬ŒÞ Ú¥Ú£Þ ¬ß™Þ 125 Ç—Íߐ×ß»»Þ : Þ®×Þ ¬ß™Þ. ‹«ß¬. ™Úᣠˆ ¡ßÇ©¤ýᥠ‹'˜ ª¡Ú Ç—Íߐ×? á‹„ê ¥Þ‘Þ ˆ‚ ÚÁ»Þ ª¡Ú ß£íÞ˜ ‹¥ß×Øß»»? : ¥Þ‘Þ 'ŒÞ¥á¡¦' ¼» ª£¤ýᥠˆ«ß ÚÁ»Þ¥ ß£íÞ˜ á«Þ‚×ß»»Þ : ᬌÞ. iÉÖ¨ÉxÉä ´É½þÉÄ +Éè®ú CªÉÉCªÉÉ näùJÉÉ ½èþ ? ±ÉäJÉÉ : ¨ÉèxÉä ´É½þÉÄ ®úÉxÉÒ MÉÖ¡òÉ +Éè®ú ½þÉlÉÒ MÉÖ¡òÉ EòÉä näùJÉÉ ½èþ* ªÉä ºÉ¤É ®úÉVÉÉ 'JÉÉ®ú¤Éä³ý' Eäò +xÉÖ¶ÉɺÉxÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå ½þÒ ½Öþ+É ½èþ* +vªÉÉÊ{ÉEòÉ : ´É½þÉÄ BEò xÉÉ]õ¬ ¨ÉÆSÉ ½èþ* CªÉÉ iÉÖ¨ÉxÉä (=ºÉä) näùJÉÉ ½èþ? ±ÉäJÉÉ : xɽþÓ nùÒnùÒ. ´É½þÉÄ ¤É½ÖþiÉ ¤ÉÆnù®ú ½èþÆ xÉ ? . ™ÚᣠÞ„ ‹'˜ áª•ß á›Œß× ? : £Úê ᪕Þᥠ¥Þ˜à ÚÁ»Þ Š «Þ™à ÚÁ»Þ ᛌߐ×ß»»Þ ˆ‚ ª¡Ú ¥Þ‘Þ 'ŒÞ¥á¡¦'¼» Ú¨Þª ª£¤ýᥠ«ßê á«Þ‚×ß»»Þ : áª•ß áÞ”Þˆ Þ”î £° ×ß»»Þ ™Úᣠ‹'˜ á›Œß× ? : Þ‚ê Ú¥Ú£Þ. £Úê Þ”î £° á›Œß Þ«ßê»»Þ : áªá™á¡á¦ áª«ß Þ”î £°á¥ Þ”‹ á«„šß¬Þ»»Þ : Þ®×Þ Ú¥Ú£Þ. CªÉÉ ´É½þÉÄ +¤É xÉÉ]õEò ½þÉä ®ú½þÉ ½èþ ? +vªÉÉÊ{ÉEòÉ : ½þÉÄ. +¤É ¦ÉÒ +ÉäÊc÷¶ÉÉ úß ºÉƺEÞòÊiÉ Ê´É¦ÉÉMÉ ´É½þÉÄ xÉÉ]õEò Eò®ú ®ú½þÉ ½èþ* ¨ÉéxÉä BEò ¤ÉÉ®ú ´É½þÉÄ 'Bä®ú JÉÉ®ú¤Éä³ý' xÉÉ]õEò näùJÉÉ ½èþ? ʱÉiÉÉ : nùÒnùÒ.

™ÚᣠÞ„ ‹'˜ ª¡Ú á›Œß× ? ±ÉäJÉÉ +vªÉÉÊ{ÉEòÉ : ±ÉäJÉÉ. ˆá¡ £œî Š– Íߨޥ ªäªÕð™ß ¡ß¢Þ áª•ß Þ”‹ ‹¥Ú×Øß»»Þ £Úê šá¥ áª•ß 'ˆ‰¥ ŒÞ¥á¡¦' Þ”‹ ᛌߐ×ß»»Þ : Ú¥Ú£Þ. iÉÖ¨ÉxÉä +Éè®ú CªÉÉ-CªÉÉ näùJÉÉ ½èþ ? ±ÉäJÉÉ áª•ß £«Þ¡à¥ á‘❼»¥ ¡–Í £Û±ç £Úê ᛌߐ×ß Þ ™Þ' Çᥠ¡Þ¥¢Û‘Þ ›ÚíÞ¼Ú» £œî £Úê ÇÛ‘Þ ‹¥ß×ß»»Þ : ™Úᣠ¡«Ü™ ¢¬ ‹Þ£ ‹¥ß×»»Þ ¿Ö²¤üÖ£ÖÔ Ú¥Ú£Þ ÚÁ»Þ : ´É½þÉÄ ¨ÉéxÉä ¨É½þÉ´ÉÒ®ú VÉèxÉ EòÒ ¤Éc÷Ò ¨ÉÚÌiÉ näùJÉÒ ½èþ* +Éè®ú ¤ÉÉn ù¨Éå ¤ÉÉ®ú½þ ¦ÉÖVÉÉ+Éå ´ÉɱÉÒ nÖùMÉÉÇ EòÒ ¦ÉÒ ¨ÉéxÉä {ÉÚVÉÉ EòÒ* +vªÉÉÊ{ÉEòÉ : iÉÖ¨ÉxÉä ¤É½ÖþiÉ +SUôÉ EòÉ¨É ÊEòªÉÉ ½èþ* : †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü : ½þÉÄ Ê±ÉiÉÉ. áª•ß ‹ÚÞá– ¡«Ü™ £Þ¼»–Í ×Øß»»? : «ê ¬ß™Þ.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : +ÉäÊc÷+É 126 Ú¥Ú£Þ ¬ß™Þ á¬ŒÞ Ú¥Ú£Þ á¬ŒÞ Ú¥Ú£Þ : «ê. £Úê áª•ß ¡«Ü™ ¡–Í ¡–Í £Þ¼»–Í á›Œß×ß»»Þ £Úê ᪣ޝ¼Ú» ‹›¦à Š ßÞ ¡Þ›Þ£ ŒÞ‚¡Þ‹Ú ᛂ×ß»»Þ : ᬌÞ. ¨ÉéxÉä ´É½þÉÄ ¤É½ÖþiÉ ¤Écä÷ ¤Écä÷ ¤ÉÆnù ®ú näùJÉä ½éþ* ¨ÉéxÉä =xÉEòÉä Eäò±Éä +Éè®ú ¨ÉÚÄMÉ¡ò±ÉÒ JÉÉxÉä EòÉä ÊnùB* ×ÆÓ¤üß †£ÖÔ +vªÉÉÊ{ÉEòÉ MÉÖ¡òÉ .

1) xÉÒSÉää ÊnùB MÉB ´ÉÉCªÉ nùÉä½þ®úÉ<B* ™ÚᣣÞá á‹«ß Œ˜Øß¥ß-„›¤ýß¥ß ÇÞ«Þ–Í á›Œß× 1) 2) Þ‚ê Ú¥Ú£Þ. II.{ÉÉ`ö 9 127 áŒÞ› Ú¨Þª Þ”î £° ªäªÕð™ß ¡ß¢Þ ‹›¦à ßÞ¡Þ›Þ£ ÇÛ‘Þ ‹¥ß¡Þ JÉÖnùÉ<Ç +Énäù¶É / +xÉÖ¶ÉɺÉxÉ ®ÆúMɨÉÆSÉ ºÉƺEÞòÊiÉ Ê´É¦ÉÉMÉ Eäò±ÉÉ ¨ÉÚÄMÉ¡ò±ÉÒ {ÉÚVÉÉ Eò®úxÉÉ †³µÖÖÃÖ I. Þᣠᛌߝڻ»Þ 3) Œ˜Øß¥-„›¤ýß¥ß ÇÞ«Þ–Í ‹'˜ ᛌߝޫê ? 4) ™Úᣠˆ ¡ßÇ©¤ýᥠ‹'˜ ª¡Ú Ç—Íß× ? 5) £Úê ¥Þ˜à ÚÁ»Þ Š «Þ™à ÚÁ»Þ ᪕Þᥠᛌߐ×ß»»Þ 6) ¡Þ¥¢Û‘Þ ›ÚíÞ¼Ú» £œî £Úê ÇÛ‘Þ ‹¥ß×ß»Þ 7) Œ˜Øß¥ßá¥ á›Œß¡Þ‹Ú ‹'˜ ‹'˜ ×ß ? 8) ¡«Ü™ ‹ß×ß á›Œß¡Þ‹Ú ×ß»»Þ ? xÉÒSÉä ÊnùB MÉB ´ÉÉCªÉÉå ¨Éå ®äúJÉÉÆÊEòiÉ ¶É¤nùÉå Eäò ºlÉÉxÉ {É®ú ÊnùB MÉB ¶É¤nùÉå EòÉ |ɪÉÉäMÉ Eò®ú ´ÉÉCªÉ ¤ÉxÉÉ<B* £Úê Œ˜Øß¥ß-„›¤ýß¥ß ÚÁ»Þ ¡ßÇ©¤ýᥠǗÍߐ×ß»»Þ ™Þ‘£«¬ Þ›ß¡Þªà ªäªÕð™ß ¨ñà¥Þ£ ³ñ¼» Š–Íߨޥ ᛄ¦ 2) £Úê Þ”î £° ᛌߝޫßê»»Þ Š–Íß¨à ï™î ¢Þ¥™ Þ”î£ì ‹š‹¦à ¢Þ¾»–ÍÞ .

=nùɽþ®úhÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú EòÉä¹`öEò ¨Éå ÊnùB MÉB ¶É¤nùÉå Eäò ÊxɹÉävÉ °ü{ÉÉå EòÉ |ɪÉÉäMÉ Eò®ú ´ÉÉCªÉ ¤ÉxÉÉ<B* ×¡ß ¢ÞÇ©˜ .¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : +ÉäÊc÷+É 128 œ„¦à ß¥ßªØÜÇ 3) ‹ÚßÇÚ–Íß Þ ™ÚᣣÞá á‹«ß Œ˜Øß¥ß-„›¤ýß¥ß ÇÞ«Þ–Í á›Œß× ? à¦ß¥ß œ„¦ß ß¥ß ®ç‹Þ ¬¦ß™ ß¥ß ³‹Þ 5) ™Úᣠ¢Ú¡á¨ó¥ ¤Þ‚×»»Þ ™Ú ¤Þ‚×Ü ™ÚᣣÞᝠ¤Þ‚×× Þǘ£Þᝠ¤Þ‚×Øß £Úê ¤Þ‚×ß Þᣠ¤Þ‚×Ü áª ¤Þ‚×ß áª£Þᝠ¤Þ‚×Øß 4) ˆ ¡ßÇ©¤ýᥠ‹'˜ ª¡Ú Ç—Íß× ? ¨Ú˜ß× ‹¥ß× ‹«ß× á¬Œß× á›Œß× 6) á‹„ê ¥Þ‘Þ ˆ‚ ÚÁ»Þ ª¡Ú áŒÞ› ‹¥ß×Øß? ᬌߐםØß ‹¡ß ¡«ß ¨ß¤©‹ ÇÞ• ¨ßÑÂà £³ß¥ ªäá¨Þœ ‹¥ß×Øß ß£íÞ˜ ‹¥ß×Øß Þ¼ß»×ìØß ß™ñ‹¥ £ÐÂà ᛂ×Øß III.

Þᣠ(ᝡÞ)»»Þ Þ²Þ. Þᣠ(ᛌߡÞ)»»Þ Þ‚ê Ú¥Ú£Þ. Þᣠ(‘ޘߡÞ)»»Þ á‹„ê ¥Þ‘Þ ÚÁ»Þ ª¡Ú ____ ? (ß£íÞ˜ ‹¥ß×Øß. ᛌߐ×) £Úê 'ˆ‰¥ ŒÞ¥á¡¦' Þ”‹ ____»»Þ (ᛌߐ×ß. ‹¥ß×) EòÉä¹`öEò ¨Éå nùÒ MÉ<Ç ÊGòªÉÉ+Éå Eäò ={ɪÉÖHò °ü{ÉÉå EòÉ |ɪÉÉäMÉ Eò®ú ´ÉÉCªÉ {ÉÚ®äú EòÒÊVÉB… 1) 2) 3) 4) £Úê «Þ™à ÚÁ»Þ ____ ¤Þ„×ß»»Þ (ᛌì) ™ÚᣠÞ„ ‹'˜ áª•ß ____? (ᛌì) ™ ‹Þ¬ß £Úê ‹”‹ ____»»Þ (¤Þ') ÞªØÞ áªÞ£¡Þ¥ ›ß Þǘ ᥖÍߊᥠà™ ____»»Þ (¨Ú˜) . ß£íÞ˜ ™Úᣠ‹'˜ ª¡Ú ____ ? (ᛌߐםØß. ™ß) ᪕ÞᥠǤ©à ᛌߐ×ß»»Þ (ªÚ³¥ ªÚ³¥. Þᣠᛌߝڻ»Þ ¡ÞÇÞ. ᛌߐ×) £Úê Þ”î £°á¥ Þ”‹ ____»»Þ (‹¥ß×ß. £Úê £Úê £Úê £Úê £Úê £Úê ᪕Þᥠ£Þ¼»–Í á›Œß×ß»»Þ (¡–Í ¡–Í. Þᣠ(¢Þ¾ß»¡Þ)»»Þ á¡Þ„.{ÉÉ`ö 9 1. ™ß) EòÉä¹`öEò ¨Éå ÊnùB MÉB ¶É¤nùÉå ¨Éå ºÉä ={ɪÉÖHò ÊGòªÉÉ ¶É¤nù SÉÖxÉEò®ú ´ÉÉCªÉ {ÉÚ®äú EòÒÊVÉB* ™Úᣠˆ ¡ßÇ©¤ýᥠ‹'˜ _____ ? (Ç—Íߐ×. Þᣠ(‹¥ß¡Þ)»»Þ ÇÞ. ŒÚ¡ì) ᪕Þᥠ‹Ú¦ß ŒÞ‚×ß»»Þ (ª¥Ú ª¥Ú. Ç—ÍߐםØß) 1) 2) ‹á¥‚×Øß) 3) 4) 5) V. =nùɽþ®úhÉ : 1) 2) 3) 4) 5) IV. 129 =nùɽþ®úhÉ : 1) 2) 3) 4) 5) 2. ¡«Ü™) £Úê ᪕Þᥠ¡«Ü™ ¡–Í ¡–Í £Þ¼»–Í á›Œß×ß»»Þ ᪕ÞᥠÇß¬Þ á›Œß×ß»»Þ (á×Þ” á×Þ”. ŒÚ¡ì) ᪕Þᥠ¡«ß Ç—Íߐ×ß»»Þ (á£Þ”Þ á£Þ”Þ. Þᣠ(ŒÞ‚¡Þ)»»Þ ¢Þ‚. Þ‚ê Þ‚ê Þ‚ê Þ‚ê Þ‚ê Þ‚ê Ú¥Ú£Þ. ¢Þ¥ß) ᪕Þᥠǚ¥ ᛌߐ×ß»»Þ (¡ß¥Þ” ¡ß¥Þ”.

2. 6. á¡á¦á¡á¦ Þᣠªßá£Þ ____»»Þ (ᛌì) =nùɽ®úhÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú xÉÒSÉä ÊnùB MÉB ´ÉÉCªÉ-ªÉÖM¨ÉÉå EòÉä VÉÉäc÷Eò®ú xɪÉä −ÖµÖê ´ÉÉCªÉ ¤ÉxÉÉ<B… =nùɽþ®úhÉ : 1. 2. 4. 3. ×Ü”ß ›ß £Þ¼»á¥ ÞᣠÞêᥠ¥«Üšß¬Ú»»Þ £Úê ‘÷Þš¼» "£«ÞÇñªÞ›" ŒÞ‚×ß»»Þ ¨Éå) (+{ÉÚhÉÇ ¦ÉʴɹªÉiÉ EòÉ±É Eäò ´ÉÉCªÉ ¨Éå) (+{ÉÚhÉÇ ¦ÉʴɹªÉiÉ Eäò ÊxɹÉävÉ´ÉÉSÉEò ´ÉÉCªÉ ¨Éå) VIII. 4. EòÉä¹`öEò ¨Éå ÊnùB MÉB ÊxÉnäù¶ÉÉå Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ÊxɨxÉ ´ÉÉCªÉÉå EòÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ EòÒÊVÉB* 1. 3. 5. Þᣠœ„¦ß ß¥ß ¤ß¡Ú»»Þ (ÊxɹÉävÉ´ÉÉSÉEò ´ÉÉCªÉ ¨Éå) £Úê Œ˜Øß¥ß-„›¤ýß¥ß ÇÞ«Þ–Í á›Œß×ß»»Þ (|ɶxÉ´ÉÉSÉEò ´ÉÉCªÉ ¨Éå) £Úê áª•ß £«Þ¡à¥ á‘❼»¥ £Û±ç ᛌߝޫßê»»Þ (ºÉEòÉ®úÉi¨ÉEò ´ÉÉCªÉ ¨Éå) á£Þ ¡ÞÇÞ £Þ' ‹Þ¬ß ÇÚ¥à á¬»»Þ (+{ÉÚhÉÇ ¦ÉÚiÉ EòÉ±É Eäò ´ÉÉCªÉ 5. EòÉä¹`öEò ¨Éå ÊnùB MÉB ʽÆnùÒ |ɪÉÉäMÉÉå Eäò ºÉ¨ÉÉxÉÉlÉÇEò +ÉäÊc÷+É |ɪÉÉäMÉÉå ºÉä ´ÉÉCªÉ {ÉÚ®äú EòÒÊVÉB* .¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : +ÉäÊc÷+É 130 5) VI. £Úê ᪣ޝ¼Ú» ‹›¦à ŒÞ‚¡Þ‹Ú ᛂ×ß»»Þ £Úê ᪣ޝ¼Ú» ßÞ¡Þ›Þ£ ŒÞ‚¡Þ‹Ú ᛂ×ß»»Þ £Úê ᪣ޝ¼Ú» ‹›¦à Š ßÞ¡Þ›Þ£ ŒÞ‚¡Þ‹Ú ᛂ×ß»»Þ ᪠£á™ ‹Þ‘ á¬Œß¡Þ‹Ú á›‚×ß»»Þ ᪠£á™ ‹¬£ á¬Œß¡Þ‹Ú á›‚×ß»»Þ £Þ' ™Ú£‹Ú ¢Þ™ ŒÞ‚¡Þ‹Ú ᛂ×Øß»»Þ £Þ' ™Ú£‹Ú ™¥‹Þ¥à ŒÞ‚¡Þ‹Ú ᛂ×Øß»»Þ ᪣ÞᝠŒ˜Øß¥ß-á›Œß¡Þ‹Ú ¤Þ‚×Øß»»Þ ᪣Þᝠœ„¦ßß¥ß á›Œß¡Þ‹Ú ¤Þ‚×Øß»»Þ ™Ú ™Þ¼Ú» Ç Ç—Íß¡Þ‹Ú ‹«ß×Ü»»Þ ™Ú ™Þ¼Ú» ‹¡ß™Þ Ç—Íß¡Þ‹Ú ‹«ß×Ü»»Þ £Þœ¡à ™á™ Ú–Íß Çß´ß¡Þ‹Ú á›‚×ß»»Þ £Þœ¡à ™á™ «Þ¥ Çß´ß¡Þ‹Ú á›‚×ß»»Þ VII.

ªÞ¥Ú. xÉÉÊ®úªÉ±É +Éè®ú MÉÖc÷ ºÉä ¤ÉxÉÉ JÉÉt . 5. xÉÉÊ®úªÉ±É.{ÉÉ`ö 9 1. Þ‚ Š £Þ' £ß¨ß ¡ß¢ß÷ Çñ‹Þ¥ Çß•Þǘޣޝ ™ßÞ¥ß ‹¥ß×Ü»»Þ ÇÞ –Þ¦ß ‘Þ ‹¥ß×ß»»Þ ™Þ‹Ú ßß ªß¥Þᥠ¡Úá–‚×ß»»Þ ¡ÞÇÞ ¡‘Þ¥‹Ú ¤Þ‚×Øß»»Þ ᪠‹«ß×Øß £Úê ¡‘Þ¥¥Ú Þªß¬Þ ǤíîØ ™á££ÞᝠáǤ©Þ ‹¥ß¡»»Þ ¡ÞÇÞ ª‹Þ¦Ú ¡ß¢ß÷ Çñ‹Þ¥ Þ¦Ú. 2. 131 á£Þá™ ª‹ÞᦠáÞ”߈ ‹›¦à _____ £ß¦ß¬Þ»»Þ (JÉÉxÉä Eäò ʱÉB) ¨ß¤©‹ ™Þ¼Ú» áÞ”߈ ¡«ß _____ Ç—Íß¡Þ‹Ú á›á¬»»Þ ({ÉgøxÉä Eòäò ʱÉB) ¬™Þ à™ ______ ªÛÞ¢¡ ¤Þ‚×ß»»Þ (MÉÉxÉä Eäò ʱÉB) £Úê ______ ¡Þ¥¡Þ”à ÌÂÞ–Íߤý£ ¤ß¡ß»»Þ (JÉä±ÉxÉä Eòäò ʱÉB) ÞᣣÞᝠ_______ ³ ‹Þ ¤Þ„×Ü»»Þ (PÉÚ¨ÉxÉä Eäò ʱÉB) ¯ÖלÍü‹ †Öî¸ü ÃÖ´Ö×—Ö‹ ¨Þ£ó ›¨£à ¿ÖÖÓ²Ö ¤ü¿Ö´Öß Þ‘ß ¨Þ£ó ›¨£à»»Þ ˆ«ß ›ß ªÛ¤íî¼Ú» ÇÛ‘Þ ‹¥Þ¤Þˆ»»Þ ¨Þ£ó ›¨£à ›ß £Þ' á‹á™ Çñ‹Þ¥¥ Çß•ÞÇ˜Þ ™ßÞ¥ß ‹¥ß×Øß»»Þ ÞᣣÞᝠ£œî £Þ'¼Ú» ªÞ«Þ¤î ‹¥ß×Ü»»Þ £Þ' £˜ØÞ Çß•Þᥠá×Þ. –ÍßÞ Š Ú–Í ÇÚ¥ ᛂ —ÍߐםØß»»Þ £Úê. ‹ŒÞ¥Ú. ‹°Þ ‹›¦à. ᢘØß. 4. 3. ¶ÉCEò®ú +ÉÊnù ºÉä ¤ÉxÉÉ BEò |ÉEòÉ®ú EòÉ JÉÉt {ÉxÉÒ®ú xÉÉÊ®úªÉ±É MÉÖc÷ SÉɴɱÉ. ¡ß¬Þ™ß ¡Þ‚˜ ‚™îÞ›ß Ç¥ß¡Þ Þ˜ß×Øß»»Þ ™Þ' Çᥠ£Þ' Ç¥ß¡Þ ‹Þ”ߐםØß Š ÔÞÆ ™¥‹Þ¥à ™ßÞ¥ß ‹¥ß×Øß»»Þ ™Þ' ª«ß™ Çß•ÞÇ˜Þ ‚™îÞ›ß ªÛ¤íî¼» Çތᥠ¡Þ—ÍߐםØß»»Þ ¿Ö²¤üÖ£ÖÔ †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü ¨Þ£ó ›¨£à Çß•ÞÇ˜Þ £˜ØÞÇß•Þ á×Þ –ÍßÞ Ú–Í Þ¥ßÇ©Þ Çß•Þ ×ÆÓ¤üß †£ÖÔ ºÉÉÆ¤É nù¶É¨ÉÒ ( BEò iªÉÉä½þÉ®ú EòÉ xÉÉ¨É ) SÉÉ´É±É iÉlÉÉ =c÷nù nùÉ±É ºÉä ¤ÉxÉÉ JÉÉt SÉɴɱÉ. ¡Þ‚˜. =c÷nù nùɱÉ.

ßß . ¶ÉCEò®ú iÉlÉÉ PÉÒ ºÉä ¤ÉxÉÉ BEò JÉÉt ÊSÉÊxÉʺɮúÉ (SÉÒxÉÒ EòÒ SÉɺÉxÉÒ) ᢘØß Ç¥ß¡Þ ‹Þ”ߐ×ß ÔÞÆ ™¥‹Þ¥à ¢Þ¥ß á¢Þ ʦÉÆÎb iÉ®úEòÉ®úÒ b÷ɱÉÉ ½èþ * +ɱÉÚ EòSÉÖ ¤ÉéMÉxÉ EòqÝ ±ÉÉèEòÒ EòÉ]õÒ ½èþ ºÉ¦ÉÒ iÉ®úEòÉ®úÒ Ê¨ÉʸÉiÉ ºÉ¤WÉÒ ¤É½ÖþiÉ ¦ÉÉäMÉ / |ɺÉÉnù †³µÖÖÃÖ I. xÉÉÊ®úªÉ±É iÉlÉÉú ¶ÉCEò®ú ºÉä ¤ÉxÉÉ JÉÉt ¨ÉènùÉ. ¨Þ£ó ›¨£àᥠ‹Þ«Þ‹Ú ÇÛ‘Þ ‹¥ß¡ ? £Þ' ‹ß Çß•Þ ‹¥ß×Øß ? á‹„ê ‘Þ ßß ªß¥Þᥠ¡Ú–Íߐ×ß ? ¡ÞÇÞ ¡‘Þ¥¥Ú ‹ß ‹ß Ç¥ß¡Þ Þ˜ß×Øß»»Þ ‹ßˆ Ç¥ß¡Þ ‹Þ”ߐםØß ? £Þ' ‹Þ«Þ ÇތᥠÇß•ÞÇ˜Þ ¡Þ—ÍߐםØß ? פü‹ Ö‹ ¯ÖÏŸµÖêú ¿Ö²¤ü ÃÖ´ÖæÆü ÃÖê †−Öã¯ÖµÖãŒŸÖ ¿Ö²¤ü ²ÖŸÖÖ‡‹… 1) Þ¦Ú. ‹›¦à. ªÞ¥Ú. †−Öã“”êû¤ü êú †Ö¬ÖÖ¸ü ¯Ö¸ü ×−Ö´−Ö ¯ÖÏ¿−ÖÖë úêúˆ¢Ö¸ü ¤üßו֋… 1) 2) 3) 4) 5) 6) II.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : +ÉäÊc÷+É 132 ‹Þ‹¥Þ Çß•Þ Í–Þ¦ß ‘Þ ßßªß¥Þ ¡Úá–‚×ß Þ¦Ú ªÞ¥Ú ¡Þ‚˜ ‹ŒÞ¥Ú ¬Þ„ ºÉÖVÉÒ. ¡Þ‚˜.

—Íߐ×ß á×Þ. Þƒ Þ¥ßÇ©Þ. =SSÉiÉ¨É xªÉɪÉɱɪÉ. ‹Þ‹¥Þ. ®äúb÷ ¡òÉä]Çõ. –Í߁Þ.{ÉÉ`ö 9 2) 3) 4) 5) 133 £Þ'. ᢘØß III. £˜ØÞ ‹Þ”ߐ×ß. ¥Þ´ß×ß. ªÛ¤íî. +ÉÊnù näùJÉÚÄMÉÒ* Ênù±±ÉÒ ºÉä ±ÉÉè]õxÉä ´ÉHò ¨Éé +ÉOÉÉ EòÉä ¦ÉÒ VÉÉ>ÄðMÉÒ* ´É½þÉÄ EòÉ iÉÉVɨɽþ±É SÉÉÄnùxÉÒ EòÒ ¶ÉÉ¨É ¨Éå näùJÉÚÄMÉÒ* ½þ¨ÉÉ®äú +ÉäÊc÷+É Eäò ÊSɱEòÉ VÉèºÉÉ ºÉÖÆnù®ú iÉ]õÉEò Ênù±±ÉÒ ¨Éå xɽþÓ ½é* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ Ênù±±ÉÒ iÉlÉÉ +ÉOÉÉ EòÒ ¨Éé ºÉè®ú Wɯû®ú Eò¯ÄûMÉÒ* ¨Éé BEò ¤ÉÉ®ú Eäò®ú±É ¦ÉÒ MÉ<Ç ½ÚÄþ* ´É½þÉÄ EòÒ ½þ®úÒ ¦É®úÒ |ÉEÞòÊiÉ xÉä ¨ÉÖZÉä ¤É½ÖþiÉ +ÉEò̹ÉiÉ EòÒ Æîü… Eäò®ú±É ºÉä ±ÉÉè]õxÉä Eäò ¤ÉÉnù ¨ÉéxÉä BEò +ÉäÊc÷+É {ÉÊjÉEòÉ ¨Éå Eäò®ú±É Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå ʱÉJÉÒ ½Ú*Ä =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú Ênù±±ÉÒ iÉlÉÉ +ÉOÉÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå ¦ÉÒ Ê±ÉJÉxÉÉ SÉɽþiÉÒ ½ÚÄþ* V. VÉÆiÉ®ú ¨ÉÆiÉ®ú. ×ÆüÓ¤üß ´Öë †−Öã¾ÖÖ¤ü úßו֋… Þ£ á‘á‘¡ÞÇÞ¼»¥ ‹Þ¬ß ›ÚÔí”˜Þ á«¬Þ»»Þ ™Þ¼»¥ áÞ–Í ‹Þ”߬޻»Þ ¢Þî¡¨™ã Þ£ Ô¥ ªÞ£÷Þᥠ«ßê áÞ”߈ ¡–Í –Þ‹Ø¥ŒÞÞ šß¬Þ »Þ Þᣠ™Þ¼Ú» ᪂ –Þ‹Ø¥ŒÞÞ‹Ú ᝂ¬Ú»»Þ –Þ‹Ø¥ ™Þ¼»¥ áÞ–Í Ç¥à¤©Þ ‹á¬»»Þ ™ÞÇᥠªí£Þá Ç”ß ¡Þ´ßᬻ»Þ ÔᥠŒÞ‚¡Þ ÇÞ‚ê –Þ‹Ø¥ Š‰Ç©œ á›á¬»»Þ Þ£ á‘á‘¡ÞÇÞ ‹ß×ß ª£¤ý œ¥ß – Þ‹Ø¥ŒÞÞᥠ¡ß¨ñÞ£ áá¬»»Þ ÔÆÂÞˆ ÇᥠÞᣠ™Þä‹Ú œ¥ß Ô¥‹Ú ៻¥ßÞªß¬Ú»»Þ IV. †Öê×›Íü†Ö ´Öë †−Öã¾ÖÖ¤ü úßו֋… ¨Éé ¤É½ÖþiÉ ¤ÉÉ®ú EòÉä±ÉEòkÉÉ MÉ<Ç ½ÚÄþ* ´É½þÉÄ ¨ÉéxÉä Ê´ÉC]õÉäÊ®úªÉÉ ¨É½þ±É +Éè®ú EòɱÉÒ ¨ÉÆÊnù®ú. ßß. näùJÉä ½éþ* Eò±ÉEòkÉä Eäò ÊlɪÉä]õ®úÉå ¨Éå ¨ÉéxÉä ¤ÉÆMɱÉÉ ÊºÉxÉä¨ÉÉBÄ ¦ÉÒ näùJÉÒ ½éþ* ¨ÉÖZÉä Ênù±±ÉÒ näùJÉxÉä EòÒ <®úÉnùÉ ½èþ* Ênù±±ÉÒ näùJÉxÉä Eäò ʱÉB ¨Éé +{ÉxÉä ʨÉjÉÉå Eäò ºÉÉlÉ VÉÉxÉÉ SÉɽþiÉÒ ½ÚÄþ * ¨Éä®úÒ BEò Ênù±±ÉÒ´ÉɱÉÒ ºÉ½äþ±ÉÒ ½èþ* ´É½þ ¨ÉÖZÉä +{ÉxÉä PÉ®ú ±Éä SɱÉäMÉÒ* =xÉ Eäò PÉ®ú´ÉɱÉÉå Eäò ºÉÉlÉ ¨Éé Ênù±±ÉÒ näùJÉxÉä Eäò ʱÉB VÉÉ>ÄðMÉÒ* Ênù±±ÉÒ ¨Éå ¨Éé ®úÉVÉPÉÉ]õ. ºÉƺÉnù ¦É´ÉxÉ. ™¥‹Þ¥à. Ú–Í. nùÒ´ÉɱÉÒ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå +ÉäÊc÷+É ¨Éå BEò UôÉä]õ ºÉÉ +xÉÖSUäônù ʱÉÊJÉB… ×™ü¯¯ÖםֵÖÖÑ I. ¡ÞÇÞ. –ަߍ‘Þ. ¡Þ—Íߐ×ß. ¬Þß×ß. ®úɹ]Åõ{ÉÊiÉ ¦É´ÉxÉ. <ºÉ {ÉÉ`ö ¨Éå ÊxɨxÉ |ÉEòÉ®ú Eäò ´ÉÉCªÉÉå EòÉ |ɪÉÉäMÉ ½Öþ+É ½è* . ÇÞ.

'näùJÉÒ ½èþ' VÉèºÉä |ɪÉÉäMÉÉå Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ½éþ* {ÉÖ¯û¹É +Éè®ú ´ÉSÉxÉ Eäò ºÉÉlÉ ÊGòªÉÉ EòÉ °ü{É ¦ÉÒ ¤Énù±ÉiÉÉ ½è* =kÉ¨É {ÉÖ¯û¹É BEò ´ÉSÉxÉ £Úê ᛌ×ß»»Þ ¨ÉéxÉä näùJÉÉ ½èþ* ¨ÉÖÄ näùÊJÉÊUô* ¤É½Öþ ´ÉSÉxÉ Þá£/ÞᣣÞᝠᛌߐ×Ü»»Þ ½þ¨É xÉä / ½þ¨É (±ÉÉäMÉÉå) xÉä näùJÉÉ ½è* +ɨÉä / +ɨÉä¨ÉÉxÉä näùÊJÉUÖô* Þá£ý/ Þá£ý£Þᝠᛌߐ×Ü»»Þ +ɨ¦Éä / +ɨ¦Éä¨ÉÉxÉä näùÊJÉUÖô* ¨ÉvªÉ¨É {ÉÖ¯û¹É BEò ´ÉSÉxÉ ™Ú ᛌߐ×Ü»»Þ iÉÚ −Öê näùJÉÉ ½èþ * iÉÖ näùÊJÉUÖô* ¤É½Öþ´ÉSÉxÉ näùJÉÉ ½èþ* ™Úᣠ/ ™ÚᣣÞᝠᛌߐ׻»Þ iÉÖ¨Éä / iÉÖ¨Éä¨ÉÉxÉä näùÊJÉUô* iÉÖ¨ÉxÉä / iÉÖ¨É (±ÉÉäMÉÉå) xÉä . £Úê Þ”î £° ᛌߝޫßê»»Þ ¨ÉéxÉä ´É½þÉÄ ®úÉxÉÒMÉÚ¡òÉnäùJÉÉ ½è* ¨ÉéxÉä xÉÉ]õ¬¨ÉÆSÉ xɽþÓ näùJÉÉ ½èþ* ¨ÉÖÄ xÉÉ]õ¬¨ÉÆSÉ näùÊJÉxÉÉ˽þ* 3. -'×Ü' (-UÖô).¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : +ÉäÊc÷+É 134 1. £Úê ᪕Þᥠ¥Þ˜àÚÁ»Þ-«Þ™àÚÁ»Þ ᛌߐ×ß»»Þ ½þÉiÉÒMÉÚ¡òÉ ¨ÉÖÄ ºÉä`öÉ®äú ®úÉhÉÒMÉÖÆ¡òÉ-½þÉiÉÒMÉÖÆ¡òÉ nùäùÊJÉÊUô* 2. ™ÚᣣÞá á‹«ß Œ˜Øß¥ß-„›¤ýß¥ß ÇÞ«Þ–Í á›Œß×»»? iÉ֨ɱÉÉäMÉå ¨Éå ºÉä ÊEòºÉÒxÉä JÉÆb÷ÊMÉÊ®ú=nùªÉÊMÉÊ®ú {ɽþÉc÷ näùJÉÉ ½èþ ? iÉÖ¨Éä¨ÉÉxÉä Eäòʽþ JÉhb÷ÊMÉÊ®ú-=nùªÉÊMÉÊ®ú {ÉɽþÉc÷ näùÊJÉUô? ={ɪÉÖÇHò ´ÉÉCªÉÉå ¨Éå {ÉÚhÉÇ ´ÉiÉǨÉÉxÉ EòÉʱÉEò ÊGòªÉÉ EòÉ |ɪÉÉäMÉ ½Öþ+É ½èþ* ´ÉÉCªÉ (1) ºÉEòÉ®úÉi¨ÉEò ½èþ* ´ÉÉCªÉ (2) {ÉÚhÉÇ ´ÉiÉǨÉÉxÉ EòÉʱÉEò ÊxɹÉävÉ´ÉÉSÉEò ½èþ +Éè®ú ´ÉÉCªÉ (3) |ɶxÉ´ÉÉSÉEò {ÉÚhÉÇEòÉʱÉEò ´ÉÉCªÉ ½èþ* +ÉäÊc÷+É ¨Éå ¨ÉÚ±ÉÊGòªÉÉ Eäò ºÉÉlÉ -'×' (-Uô). -'×ß' (-ÊUô). 1. '×Øß' (-UôÆÊiÉ) ºÉ½þɪÉEò ÊGòªÉÉ+Éå êú ´ªÉ´É½þÉ®ú Eò®úxÉä ºÉä {ÉÚhÉÇ ´ÉiÉǨÉÉxÉ EòÉʱÉEò ÊGòªÉÉ êú °ü{É ²Ö−ÖŸÖê Æïü… BäºÉä |ɪÉÉäMÉ Ê½ÆnùÒ Eäò 'näùJÉÉ ½èþ'.

£Úê ¬Þ‚á¡ñ¥à‹Ú Ç—Íß¡Þ‹Ú ¤Þ„×ß»Þ ¨ÉÖÄ ±ÉÉ<¥Éä®úÒEÖò {ÉÊgø¤ÉÉEÖò VÉÉ=ÊUô* 4. ᪕Þá¥ á›Œß¡Þ‹Ú ‹'˜ ‹'˜ ×ß ? ºÉä`öÉ®äú näùÊJɤÉÉEÖò Eò'hÉ Eò'hÉ +ÊU ô? 2. ᪠¡Ú¬ß¡Þ‹Ú ³ ‹Þ ¤Þ‚×Øß»»Þ ºÉä ¤ÉÖʱɤÉÉEÖò xÉnÆùxÉEòÉxÉxÉ VÉÉ<UÆôÊiÉ* . £Úê ᪣ޝ¼Ú» ŒÞ‚¡Þ‹Ú ‹›¦à Š ßÞ¡Þ›Þ£ ᛂ×ß»»Þ ¨ÉÖÄ ºÉä¨ÉÉxÉÆEÖò JÉÉ<¤ÉÉEÖò Eònù³Ò +Éä ÊSÉxÉɤÉÉnùÉ¨É näù<ÊUô* 3. =x½þÉåxÉä / =xÉ (±ÉÉäMÉÉå) xÉä näùJÉÉ áª£ÞᝠᛌߐםØß»»Þ ºÉä¨ÉÉxÉä näùÊJÉUÆôÊiÉ* xÉÒSÉä ÊnùB MÉB ´ÉÉCªÉÉå Eäò ®äúJÉÉÆÊEòiÉ ¶É¤nùÉäÆ {É®ú vªÉÉxÉ nùÒÊVÉBþ* 1.{ÉÉ`ö 9 135 ™Úá£ý / ™Úá£ý£Þᝠᛌߐ׻»Þ Æîü… ŸÖã´Ö−Öê/ŸÖã´Ö (»ÖÖêÖÖë) −Öê ¤êüÖÖ iÉÖ¨¦Éä/ iÉÖ¨¦Éä¨ÉÉxÉä näùÊJÉUô* Þǘ ᛌߐםØß / Þǘ£ÞᝠᛌߐםØß»»»»Þ +É{ÉxÉä / +É{É (±ÉÉäMÉÉäÆ) xÉä näùJÉÉ ½èþ? +É{ÉhÉ näùÊJÉUôÊÆiÉ/ +É{ÉhɨÉÉxÉä näùÊJÉUÆôÊiÉ* +xªÉ{ÉÖ¯û¹É BEò´ÉSÉxÉ áª á›Œß×ß»»Þ =ºÉxÉä näùJÉÉ ½èþ* ºÉä näùÊJÉÊUô* ¤É½Öþ´ÉSÉxÉ ½èþ* II.

¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : +ÉäÊc÷+É 136 ÇÞ• 10 ¯ÖÖšü ¡‘Þ¥ ›¥ ²Ö•ÖÌÖ¸ü ¤ü¸ü ªÚÇñߤýÞ : ª¡ß™Þ. ‹'˜ ¡Ú¬ß¡Þ‹Ú ¤Þ‚šß¬? ª¡ß™Þ : Þ‚ê. £Úê ¡Ú¬ß¡Þ‹Ú ¤Þ‚šß¬ß»»Þ £Úê ¡‘Þ¥‹Ú ¤Þ‚šß¬ß»»Þ ªÚÇñߤýÞ : ª¡ß™Þ : ‹'˜ ª¡Ú ™ÚᣠÞ˜ß¬ ? Þ‹Ú ¥‘ ÞªÚ×ß»»Þ £Úê Ç߬ޣޝ¼» ÇÞ‚ê ¬ÚÞÇ”Þ ‹ß˜ß¡Þ‹Ú ¤Þ‚šß¬ß»»Þ ªÚÇñߤýÞ : ¬ÚÞ ›Þ£ ™ Þ‹Þ¨ ×Ü‚ê¬Þ˜ß»»Þ ¡‘Þ¥ ‹¥ß¡Þ‹Ú –¥ ¬ÞÚ×ß»»Þ ª¡ß™Þ : £Úê 'ª¥ªó™à ÇÛ‘Þ'ᥠª£ªØ¼» ÇÞ‚ê ¬ÚÞ ‹¥ßšß¬ß»»Þ á£Þ ¡–Í ¢Þ‚ ¬Þ £Þªá¥ Þá£¥ß‹Þ¥Ú ²ÖÖ•ÖÌÖ¸ü úê ³ÖÖ¾Ö ºÉÖÊ|ɪÉÉ : ºÉÊ´ÉiÉÉ. iÉÖ¨É Eò½þÉÄ MÉ<Ç lÉÒ ? CªÉÉ PÉÚ¨ÉxÉä Eäò ʱÉB MÉ<Ç lÉÒ ? ºÉÊ´ÉiÉÉ : xɽþÓ. ¨Éé PÉÚ¨ÉxÉä Eäò ʱÉB xɽþÓ MÉ<Ç lÉÒ* ¨Éé ¤ÉÉWÉÉ®ú Ö‡Ô lÉÒ* ºÉÖÊ|ɪÉÉ : iÉÖ¨É xÉä CªÉÉ CªÉÉ ±ÉÉ<È ½þÉä ? ºÉÊ´ÉiÉÉ : +ÉMÉä (EÖòUô ÊnùxÉ +ÉMÉä) '®úVÉ' +É ®ú½þÉ ½èþ* ¨Éé ¤ÉSSÉÉå Eäò ʱÉB Eò{Écä÷ JÉ®úÒnùxÉä MÉ<Ç lÉÒ* ºÉÖÊ|ɪÉÉ : Eò{Éc÷Éå Eäò nùÉ¨É iÉÉä +ÉEòÉ¶É UÚô ®ú½äþ ½éþ* ¤ÉÉWÉÉ®ú VÉÉxÉä ¨Éå b÷®ú ±ÉMÉ ®ú½þÉ ½èþ* ºÉÊ´ÉiÉÉ : ¨ÉéxÉä 'ºÉ®úº´ÉiÉÒ {ÉÚVÉÉ' ¨Éå ºÉ¤É Eäò ʱÉB Eò{Écä÷ ±ÉÉB lÉä* ¨Éä®äú ¤Écä÷ ¦ÉèªÉÉ Ê{ÉUô±Éä ¨É½þÒxÉä +¨ÉäÊ®úEòÉ ºÉä +ÉB lÉä* ʱÉVÉÉ Eäò ʱÉB ´É½þÉÄ ºÉä ºÉÖÆnù®ú £òÉìEò ±ÉÉB lÉä* ʱÉVÉÉ =ºÉä '{ɽþ±ÉÒ ®úVÉ' ¨Éå {ɽþxÉäMÉÒ* ±ÉäÊEòxÉ 'ºÉÆGòÉÆÎiÉ' +Éè®ú '¦ÉÚʨÉnù½þxÉ' Eäò ʱÉB xɪÉä £òÉìEò ¤ÉxÉÉxÉä . ™Úᣠ‹ÚÞá– ¤Þ‚šß¬ ‹ß.

×Ü°ß Ç™¥ Çß•Þ ‚™îޛ߻»Þ ªÞ‚ᥠª£ªØ¼Ú» Çß•Þ ¡ÞÆßš߬߻»Þ ˆš¥ á¡Þœ«Üˆ £Úê ‹¥ß¡ßß»»Þ Þê¥Ú – ÍßÞ Ú–Íß‹ Þªßšß¬Þ»»Þ ª¡Ú ª¥ß ¬Þ˜ß»»Þ ˆá¡ –ÍßÞ ¡‘Þ¥¥Ú ‹ß˜ß¡Þ‹Ú Ç–Íß¡»»Þ ªÚÇñߤýÞ : Þ‘ß‹Þ¬ß –Í߁ޔ߈¥ ›Þ£ì ™ Þ¥ß ”¼»Þ.{ÉÉ`ö 10 Þªßšßᬻ»Þ ¬ß‘Þ ÇÞ‚ê áª•Ú áÞá” ªÚ³¥ ‘Þ£Þ Þ˜ßšßᬻ»Þ ¬ß‘Þ áª”Þ 'Ç«ß¬ß ¥‘'ᥠÇß´ß¡»»Þ á«á¬ 'ªä‹ñޝØß' Þ„ '¢Û£ß ›«' ÇÞ‚ê ÛÞ ‘Þ£Þ™ ‹¥ß¡Þ‹Ú Ç–Íß¡»»Þ ªÚÇñߤýÞ : ™Úᣠ‹'˜ ˆš¥ 'áÇÞ–ÍÇß•Þ' ‹¥ß¡ Þ«ßê ‹ß ? ª¡ß™Þ : ¬Þ ¡Ç©í £Úê ¡«Ü™ Çß•Þ ‹¥ßšß¬ß»»Þ ¤šÞ :áÇÞ–ÍÇß•Þ. UÖÆôÊSÉ{ÉiÉ®ú Ê{É`öÉ +ÉÊnù* {Éc÷ÉäºÉ ¨Éå ¨ÉéxÉä ºÉ¤ÉEòÉä Ê{É`öÉ ¤ÉÉÄ]õÉ lÉÉ* <ºÉ ¤ÉÉ®ú ¶ÉɪÉnù xɽþÓ ¤ÉxÉÉ>ÄðMÉÒ* MÉÉÄ´É ºÉä xÉÉÊ®úªÉ±É ±ÉÉB lÉä* ºÉ¤É JÉi¨É ½þÉä MÉB* +¤É xÉÉÊ®úªÉ±É ¤ÉÉWÉÉ®ú ºÉä JÉ®úÒnùxÉä {Écä÷ÆMÉä* ºÉÖÊ|ɪÉÉ : +ÉVÉEò±É BEò xÉÉÊ®úªÉ±É Eäò nùÉ¨É iÉÉä SÉÉ®ú ªÉÉ {ÉÉÄSÉ ¯û{ÉB ½éþ* Ê{ÉUô±Éä ºÉÉ±É ¨Éä®úÒ ºÉÉÄºÉ +ɪÉÒ lÉÓ* =x½þÉäÆ xÉä ¤É½ÖþiÉ xÉÉÊ®úªÉ±É ±ÉÉ<Ç £Öà… ¨Éä®úÒ ¦ÉÒ ¤É½ÖþiÉ ºÉ½þɪÉiÉÉ EòÒ lÉÒ* ºÉÊ´ÉiÉÉ : ½þÉÄ. ¨ÉÆb÷ÉÊ{É`öÉ. ¨ÉÖZÉä ªÉÉnù ½èþ* iÉÖ¨ÉxÉä ½þ¨Éå ¦ÉÒ '{ÉÉäc÷Ê{É`öÉ' ÊnùB lÉä* ºÉÖÊ|ɪÉÉ : +SUôÉ ºÉÊ´ÉiÉÉ ! ®úÒiÉÉ EòÒ ¶ÉÉnùÒ Eäò ºÉ¨ÉªÉ iÉÖ¨ÉxÉä Eò½þÉÄ ºÉä MɽþxÉä JÉ®úÒnäù lÉä? . Þ¥ßÇ©Þ Çß•Þ. ‹Þ‹¥Þ Çß•Þ. +ÉÊ®ú¹ÉÉÊ{É`öÉ. £˜ØÞ Çß•Þ. ÇÞ° ”¼»Þ á«Þ‚×ß»»Þ ™ ¡Ç©í á£Þ ¨Þ¨Ú Þªßšßᬻ»Þ ᪠¡«Ü™ –ÍßÞ Þ˜ßšßᬻ»Þ £á™ ¡ß ŒÚ¡ì ªÞ«Þ¤î 137 {Écå÷MÉä* ºÉÖÊ|ɪÉÉ : CªÉÉ iÉÖ¨É <ºÉ ¤ÉÉ®ú '{ÉÉäc÷Ê{É`öÉ' xɽþÓ ¤ÉxÉÉ+ÉäMÉÒ ? ºÉÊ´ÉiÉÉ : Ê{ÉUô±Éä ºÉÉ±É ¨ÉéxÉä ¤É½ÖþiÉ 'Ê{É`öÉ' ¤ÉxÉɪÉÉ lÉÉ* VÉèºÉä:. EòÉEò®úÉÊ{É`öÉ.{ÉÉäc÷Ê{É`öÉ.

¥à™Þ ¡Þ«ÞÔ¥ á¡á¦ ™Úᣠዄê•Ú «˜Þ ‹ß˜ßšß¬ ? £Úê ™ Þ¥Ú ‹ß×ß ¥Œß šß¬ß»»Þ ‹”‹¥Ú «ßê ª¡Ú «˜Þ ‹ß˜ßšß¬Ú»»Þ ªÚÞ¥ ›Þ£ì áªá™á¡á¦ ¡«Ü™ ¡—Íß ¤Þ‚šß¬Þ»»Þ Çᥠ¡¨î ‹£ß ¤Þ‚šß¬Þ»»Þ ™á£ á‹á¡ ’߁ ¡Þ«ÞÔ¥ ‹¥Ú× ‹ß ? «ê. BEò VÉMɽþ `öÒEò ÊEòªÉÉ lÉÉ* ±ÉäÊEòxÉ ´É®ú Eäò PÉ®ú´ÉɱÉÉå xÉä ¤É½ÖþiÉ nù½äþVÉ ¨ÉÉÄMÉÉ* ½þ¨É xÉä <xÉEòÉ®ú Eò®ú ÊnùªÉÉ lÉÉ* ¶ÉÉnùÒ ¯ûEò MÉ<Ç lÉÒ* +¤É Ê¡ò®ú BEò +Éè®ú VÉMɽþ `öÒEò EòÒ ½èþ* ´Éä ¤É½ÖþiÉ +SUäô ±ÉÉäMÉ ½éþ* +MɱÉä ¨É½þÒxÉä EòÒ {ÉÆpù½þ iÉÉ®úÒJÉ EòÉä ¶ÉÉnùÒ Eò®åúMÉä* . á£Þ¥ £á ×ß»»Þ ™ÚᣠÞ£‹Ú £œî 'áÇÞ– ÍÇß•Þ' ᛂšß¬»»Þ Þ®×Þ ª¡ß™Þ. áÞá” ‘ލÞᥠ•ß‹ì ‹¥ßšß¬Ú»»Þ ¡¥Ô¥ ¡«Ü™ á¤Þâ™Ú‹ £Þßᬻ»Þ Þᣠ£Þ ‹¥ßᛂšß¬Ú»»Þ ¡Þ«ÞÔ¥ ¡³ á«Þ‚¤Þ‚šß¬Þ»»Þ ˆá¡ ÇÚ˜ß Þ„ áÞá” ‘ލÞᥠ•ß‹ì ‹¥ß×Ü»»Þ ᪣Þᝠ¡«Ü™ ¢¬ á¬Þ‹»»Þ Þ¥ £Þª dz¥ ™Þ¥ßŒá¥ ¡Þ«ÞÔ¥ ‹¥ß¡Ú»»Þ ºÉÊ´ÉiÉÉ : ¨ÉéxÉä iÉÉä {ɽþ±Éä EÖòUô xɽþÓ ®úJÉÉ lÉÉ* Eò]õEò ºÉä ½þÒ ºÉ¤É MɽþxÉä JÉ®úÒnäù lÉä* ºÉÉäxÉä EòÉ nùÉ¨É iÉ¤É ¤É½ÖþiÉ ¤Égø MɪÉÉ lÉÉ* ¤ÉÉnù ¨Éå +´É¶ªÉ Eò¨É ½þÉä MɪÉÉ lÉÉ* iÉÖ¨É ¤Éä]õÒ EòÒ ¶ÉÉnùÒ Eò¤É Eò®ú ®ú½þÒ ½þÉä ? ºÉÖÊ|ɪÉÉ : ½þÉÄ.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : +ÉäÊc÷+É 138 ª¡ß™Þ : ªÚÇñߤýÞ : ª¡ß™Þ : ªÚÇñߤýÞ : ‹¥ßšßᬻ»Þ «ê.

=c÷nù nùɱÉ.{ÉÉ`ö 10 139 ¿Ö²¤üÖ£ÖÔ †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü ×ÆÓ¤üß †£ÖÔ ¥‘ ¬ÚÞÇ”Þ ›Þ£ Þ‹Þ¨ –¥ ª¥ªó™à ÇÛ‘Þ ¡–Í¢Þ‚ ‘Þ£Þ Ç«ß¬ß ¥‘ ªä‹ñޝØß ¢Û£ß ›« áÇÞ–Í Çß•Þ ®úVÉ (+ÉäÊc÷¶ÉÉ EòÉ BEò |ÉvÉÉxÉ {É´ÉÇ) Eò{Éc÷É ¦ÉÉ´É. xÉÉÊ®úªÉ±É. MÉÖc÷ +ÉÊnù ºÉä ¤ÉxÉÉ JÉÉt xÉÉÊ®úªÉ±É SÉÉ®ú ¯û{ÉB {ÉÉÄSÉ ¯û{ÉB ºÉÉäxÉÉ ¤Égø MɪÉÉ lÉÉ +´É¶ªÉ Eò¨É ½þÉä MɪÉÉ . =c÷nù nùɱÉ. xÉÉÊ®úªÉ±É +Éè®ú MÉÖc÷ ʨɱÉÉEò®ú =¤ÉɱÉÉ Æãü†Ö {ÉÉxÉÒ Eäò SÉÉ{É ¨Éå ½þ±ÉnùÒ Eäò {ÉiÉÉäÆ ¨Éå ¤ÉxÉÉ JÉÉt SÉɴɱÉ. UäôxÉÉ. nùɨÉ. xÉÉÊ®úªÉ±É +Éè®ú MÉÖc÷ú ºÉä ¤ÉxÉÉ JÉÉt SÉɴɱÉ. EòÒ¨ÉiÉ +ÉEòÉ¶É b÷®ú ºÉ®úº´ÉiÉÒ {ÉÚVÉÉ ¤Éc÷É ¦ÉÉ<Ç £òÉìEò {ɽþ±ÉÒ ®úVÉ ×ÜäßÇ™¥ Çß•Þ ˆ˜ØÜ¥ß Çß•Þ –ÍßÞ Þ¥ß”¼»Þ ÇÞ°”¼»Þ ªÚÞ ¡—Íߤނšß¬Þ ¡¨î ‹£ß¤Þ‚šß¬Þ ‘ºÉÆGòÉÆÊiÉ’ ‘¦ÉÚʨÉnù½þxÉ’ SÉɴɱÉ. =c÷nù nùɱÉ.

ÇÞ° ”¼»Þ á«Þ‚×ß»»Þ xÉÒSÉä ÊnùB MÉB ´ÉÉCªÉÉå ¨Éå ®äúJÉÉÆÊEòiÉ ¶É¤nùÉå Eäò ºlÉÉxÉ {É®ú =xÉEäò xÉÒSÉä ÊnùB MÉB ¶É¤nùÉå / ¶É¤nùªÉÖM¨ÉÉå EòÉ |ɪÉÉäMÉ Eò®ú ´ÉÉCªÉ ¤ÉxÉÉ<B* £Úê ª¥ªó™à ÇÛ‘Þᥠª£ªØ¼» ÇÞ‚ê ¬ÚÞ ‹¥ßšß¬ß»Þ ™Ú££Þ¼» ÇÞ‚ê ᪣ޝ¼» ÇÞ‚ê Ç߬ޣޝ¼» ÇÞ‚ê ’ß£Þ¼» ÇÞ‚ê Ô¥á¬Þ‹¼» ÇÞ‚ê 2) ª¡ß™Þ ‹ÚÞá– ¤Þ‚šß¬ ‹ß» ?ü á‹£ß™ß ‹Þ«ßê‹ß á‹á¡ á‹á™á¡á¦ á‹„êÞá–Í . 4. 5 6 Ç«ß¬ß ¥‘ áÇÞ–ÍÇß•Þ Þ‘ß‹Þ¬ß £Úê ª¥ªó™à ÇÛ‘Þᥠª£ªØ¼» ÇÞ‚ê ¬ÚÞ ‹¥ßšß¬ß»»Þ £Úê Ç߬ޣޝ¼» ÇÞ‚ê ¬ÚÞÇ”Þ ‹ß˜ß¡Þ‹Ú ¤Þ‚šß¬ß»»Þ ª¡ß™Þ. ¬ÚÞÇ”Þ 2) II. 1. 3. £Úê ¡‘Þ¥‹Ú ¤Þ‚šß¬ß»»Þ ¬ÚÞ ›Þ£™ Þ‹Þ¨ ×Ü‚ê¬Þ˜ß»»Þ Þ‘ß ‹Þ¬ß –Í߁ޔ߈¥ ›Þ£ Þ¥ß”¼»Þ. 2. 4.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : +ÉäÊc÷+É 140 á¤Þâ™Ú‹ Þ¥£Þª dz¥ ™Þ¥ßŒ ¡Þ«ÞÔ¥ Ú–Íß‹ nù½äþVÉ +MɱÉÉ ¨É½þÒxÉÉ {ÉÆpù½þ iÉÉ®úÒKÉ ¶ÉÉnùÒ ‹ú ÃÖê •µÖÖ¤üÖ †³µÖÖÃÖ I. ‹ÚÞá– ¤Þ‚šß¬ ‹ß ? Þ‚ê. xÉÒSÉä ÊnùB MÉB ¶É¤nù-ªÉÖM¨É iÉlÉÉ ´ÉÉCªÉ nùÉä½þ®úÉ<B* 1) 1. 3. 1) 2.

{ÉÉ`ö 10 141 ™ÚᣠÞ£‹Ú áÇÞ–ÍÇß•Þ á›‚šß¬»»Þ ‹Þ‹¥Þ Çß•Þ Þ¥ßÇ©Þ Çß•Þ ˆ˜ØÜ¥ß Çß•Þ ×Ü°ßÇ™¥ Çß•Þ £˜ØÞ Çß•Þ 5) Þ‚ê. áÇÞ–ÍÇß•Þ) 1. ª¥ªó™à ÇÛ‘Þá¥. 5. 3. £Úê ¡‘Þ¥‹Ú ¤Þ‚ šß¬ß»»Þ ªÕܬ‹Ú Ÿß»ª‹Ú ‹ÚÞ–Í‹Ú ¡ßÞ‹Ú Þ£óá™Þ”Þ‹Ú 3) 4) ¬ÚÞ ›Þ£™ Þ‹Þ¨ ×Ü‚ê¬Þ˜ß»»Þ ›¥›Þ£ Ç¥ß¡Þ ›Þ£ ᙬ ›Þ£ –ÍßÞ ›Þ£ ßß ›Þ£ III. 2. Þ‹Ú ____ ÞªÚ×ß»»Þ ¬ß‘Þ ÇÞ‚ê ªÚ³¥ ____ Þ˜ßšßᬻ»Þ £Úê _____ ª£ªØ¼» ÇÞ‚ ÛÞ ¬ÚÞ ‹¥ßšß¬ß»»Þ ™Úᣠ‹'˜ ____ ‹¥ß¡ Þ«ßê‹ß ? £Úê ª£ªØ¼Ú» ____ Çß•Þ ¡ÞÆßš߬߻»Þ (Eò) ´ÉMÉÇ ¨Éå ÊnùB MÉB ´ÉÉCªÉÉƶÉÉäÆ Eäò ºÉÉlÉ (JÉ) ´ÉMÉÇ Eäò ={ɪÉÖHò ¶É¤nù VÉÉäc÷Eò®ú ´ÉÉCªÉ ¤ÉxÉÉ<B* (Eò) (JÉ) ¬ÚÞ ›Þ£™ Þ‹Þ¨ ªÞ‚ᥠª£ªØ¼Ú» Çß•Þ ™¡Ç©í á£Þ ¨Þ¨Ú ¡¥Ô¥ ¡«Ü™ ˆš¥ á¡Þœ«Üˆ ¡ÞÆßÂšß¬ß ×Ü‚ê¬Þ˜ß ‹¥ß á«¡ß Þªßšßᬠá¤Þâ™Ú‹ £Þßᬠ. IV. EòÉä¹`öEò ¨Éå ÊnùB MÉB ¶É¤nùÉå EòÉ |ɪÉÉäMÉ Eò®ú ´ÉÉCªÉ {ÉÚ®äú EòÒÊVÉB* (ªÞ‚á¥. ¥‘. 4. ‘Þ£Þ.

‹¬£) Þǘ ᛂšßá¬ Þ (¢„˜à¼Ú». 10. dz¥ ™Þ¥ßŒá¥) ™ÚᣠÞ£‹Ú áÇÞ–ÍÇß•Þ á›‚šß¬»»Þ (‹Þ¬ß ¥Úß‹¥) ᪠ᛂšßᬻ» Þ (Ç߬ޣޝ¼Ú». Çß•Þ) ™ÚᣣÞᝠᛂšß¬ Þ (ªÞ¾»£Þ¼Ú». 12. á£Þ ¡–Í ¢Þ‚ Þªßšßᬻ»Þ (¬Þ £Þªá¥. 5. ÛÞ¡«ß) ™Ú ᛂšß¬Ú Þ (Þ££Þ¼Ú». 3. „Ç«Þ¥) VII. 2.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : +ÉäÊc÷+É 142 V. 4. VI. 3. EòÉä¹`öEò ¨Éå ÊnùB MÉB ¶É¤nùÉå Eäò ={ɪÉÖHò °ü{ÉÉå EòÉ |ɪÉÉäMÉ Eò®ú ´ÉÉCªÉ {ÉÚ®äú EòÒÊVÉB* 1. 6. ¨Þ—Íà) Þǘ£Þᝠᛂšßá¬ Þ (᪣ޝ¼Ú». ¡ªá¥) ¡ÞÇÞ ¡‘Þ¥¥Ú Ç¥ß¡Þ Þ˜ßšßᬻ»Þ (‹Þ¬ß. Þ¥ßÇ©Þ Çß•Þ) ᪣Þᝠᛂšßᬻ»Þ (¨ß¤©‹£Þ¼Ú». ˆ‹) Þ£Ô¥‹Ú ÞªØÜ»»Þ (ǁ¥›ß. =nùɽþ®úhÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú iÉÒxÉ iÉÒxÉ ¶É¤nùÉå EòÉ |ɪÉÉäMÉ Eò®ú ÊnùB MÉB UôÉä]äõ ´ÉÉCªÉÉå EòÉ Ê´ÉºiÉÉ®ú EòÒÊVÉB* =nùɽ®úhÉ :- ÞᣣÞᝠŒÞ‚šß¬Ú»»Þ ‹Þ¬ß ÞᣣÞᝠ™Þ¼»ÔᥠáÇÞ–ÍÇß•Þ ŒÞ‚šß¬Ú»»Þ . ¢¬) »»Þ ᪣ÞᝠÇÞ° ¡Ç©í œ¥ß Þêᥠ¥«Üšßᬻ»Þ (‹”‹¥. 8. 4. 9. 5. ŒÞ‚¡Þ‹Ú) á£Þ ¢„˜à¥ ¡Þ«ÞÔ¥»»Þ (ÞªØÞ £Þª. ÞᣥߋޥÚ) á£Þ ¡–Í ¢Þ‚ ¬Þ £Þªá¥ Þá£¥ß‹Þ¥Ú Þªßšßᬻ»Þ £Úê ¢Ú¡á¨ó¥ ¤Þ‚šß¬ß»»Þ (‹Þ¬ß ª‹Þá¦. £Úê ___ ¤Þ‚šß¬ß»»Þ (¡‘Þ¥) £Úê ª£ªØ¼» ÇÞ‚ê ¬ÚÞ ____»»Þ (‹¥) ¬ß‘Þ áª‚”Þ Ç«ß¬ß ___ Çß´ß¡»»Þ (¥‘) Þê¥Ú –ÍßÞ ____»»Þ (Þª) ™Úᣠ____ £œî Çß•Þ á›‚šß¬»»Þ (Þ£) EòÉä¹`öEò ¨Éå ÊnùB MÉB ¶É¤nùÉå EòÉ ºÉ½Ò ºlÉÉxÉ {É®ú |ɪÉÉäMÉ Eò®ú ÊnùB MÉB ´ÉÉCªÉÉå EòÉ Ê´ÉºiÉÉ®ú EòÒÊVÉB* =nùɽ®úhÉ (1) : 1. 11. 2. 7.

5. £Úê ¬Þ £Þªá¥ £³ß¥ ____ »»Þ (MɪÉÉ lÉÉ) 2. 5. ªÚ³¥ ‘Þ£Þ ____»»Þ (±ÉÉB lÉä) 4. 143 ™Úᣠᛌߚ߬ Þ £Úê á¬Œßšß¬ß Þ áª£Þᝠ¡Ú¬ßšßá¬ Þ ¥£Þ Þ‚šß¬Þ Þ Þǘ ¡ÞÆßšßá¬ Þ VIII. 2. ¡ÞÇÞ á‹á¡ ____ ? (+ÉB lÉä) 3.{ÉÉ`ö 10 1. ™Úᣠ‹'˜ áÇÞ–Í Çß•Þ ___»»Þ ᪠£á™ ¡ß ____»» * (xÉ½Ó Eò®úÉäMÉä) (¨Énùnù ÊEòªÉÉ lÉÉ) ¯ÖלÍü‹ †Öî¸ü ÃÖ´Ö×—Ö‹ ¥à™Þ¥ ¡Þ«ÞÔ¥ ¸üߟÖÖ¸ü ²ÖÖÆüÖ‘Ö¸ü Ÿ»Þ¬ìÚ £Þªá¥ ¥à™Þ¥ ¡Þ«ÞÔ¥ á«Þ‚šß¬Þ»»Þ ᪠›ß ª‹Þ¦Ú ¥à™Þ «¦›ßÞ ÇÞ” ¨Þ—Íà Çߴߚ߬޻»Þ á‹á™ «˜Þ Çߴߚ߬޻»Þ ¥à™Þ ¢Þ¥ß ªÚ³¥ ›ß¨Úšß¬Þ»»Þ ªÃ á¡á¦ ¥à™Þ¥ ¡¥ Þªß¬Þ»»Þ á‹á™ ¡¥¤Þ™ñà Þªßšßᬻ»Þ «Ü¦«Ü¦ß Ç–Íߚ߬޻»Þ ¨½» ¡Þ‘ߚ߬޻»Þ ¥à™Þ Š ™Þ' ¡¥ £Ú‹Ú” Çß´ßšßᬻ»Þ ᪣Þá á¡›à „Çᥠ¡ªßšßᬻ»Þ áª•ß ÇÚá¥Þ«ß™ £Ð ǗÍßšßᬠŠ á«Þ£ ‹¥ßšßᬻ»Þ ¥à™Þ¥ ¡¥ „Ȧ ᪠£œî á¡›àᥠÇñª÷™Þ¥ ª«ß™ ¡ªßšßᬻ»Þ ™Þ¼»¥ ǥߡޥ¥ ª£ªØ ª›ªî£ÞᝠᡛॠÞ¥ßÇތᥠ¡ªßšßᬻ»Þ ¡›É±߼ڻ á›Œß ª£áªØ ŒÚªß á«„šßᬻ»Þ Þ„ £œî ™Þ¼»¥ á‹ Ÿ»á”Þ „•Þ„šßᬻ»Þ ¥à™Þ Š „Ȧ ›Úá«ê ¡«Ü ªÚ³¥ ᛌޤބšßᬻ»Þ ¥à™Þ¥ ¢„˜à ¨ßŒÞ. EòÉä¹`öEò ¨Éå ÊnùB MÉB ʽþÆnùÒ ¶É¤nùÉå Eäò ºÉ¨ÉÉxÉÉlÉÇEò +ÉäÊc÷+É ¶É¤nùÉå EòÉ |ɪÉÉäMÉ Eò®ú ´ÉÉCªÉ {ÉÚ®äú EòÒÊVÉB* 1. ¬ß‘Þ ÇÞ‚ê. ¥à™Þ Š „Ȧ¼»¥ «Þ™˜Öß Ÿß»”Þ‚šß¬Þ»»Þ Þ„ «Þ™˜Öß ¡›¦á¥ ᪣Þᝠ™Þ‹Ú áÞ”߈ „Ç«Þ¥ ªó¥ÛÇ ÇÞ” ¨Þ—Íà”߈ á›á¬»»Þ ¨Ú¢ £Ú«Ý±íᥠ¡Þ«ÞÔ¥ Þ¥£ý á«Þ‚ ¡ß¢ß÷ Çñ‹Þ¥¥ ‹£í¡ßœß ÚªÞᥠá¨Ç© á«Þ‚šß¬Þ»»Þ ª¡Ú ™ßšß ˆ¡ä ǥߡޥ¥ ª›ªî£Þᝠ¡›É™߼ڻ Þ¨íà¡Þ› . 3. 4.

ß¥Þ£ßÇ© Š £ß•Þ ‚™îÞ›ß ™ßÞ¥ß ‹¥Þ¤Þ‚šß¬Þ»»Þ „Ȧ Š ™Þ¼» ǥߡޥ ÛÞá¡Þ«Ý‹Ú ¨Ú¢ £Ú«Ý±í á›Œß ™Þ¼» Ô¥‹Ú ᝂ¤Þ‚šßᬻ»Þ ™Þ¼» ªÞ¾»á¥ ¥à™Þ¥ ¡–Í ¢Þ‚ ¢Þ„‘ £œî ¤Þ‚šßᬻ»Þ ¥à™Þ ¨Þ¨Ú Ô¥‹Ú ¬Þá¡á¦ ¡«Ü™ ‹Þ³ßšß¬Þ»»Þ ¿Ö²¤üÖ£ÖÔ †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü Ÿ»Þ¬ìÚì £Þª «¦›ßÞ ÇÞ” «˜Þ ¡¥ ¡¥¤Þ™ñà «Ü¦«Ü¦ß ͨ½» £Ú‹Ú” á¡›à ÇÚá¥Þ«ß™ £Ð á«Þ£ „Ç«Þ¥ ŒÚªß Ç¥›ß ¨Þ¨ÚÔ¥ ×ÆÓ¤üß †£ÖÔ ¡òÉMÉÖxÉ EòÉ ¨É½þÒxÉÉ {ÉÒ±ÉÉ '{ÉÉ]õ'.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : +ÉäÊc÷+É 144 ᛂšßᬻ»Þ ™ÞÇᥠª£áªØ á¢Þ‘ß ŒÞ‚šßᬻ»Þ ª£áªØ á¢Þ‘ß‹Ú Þ³ ª«‹Þᥠ„Çá¢Þ ‹¥ß ŒÞ‚šßᬻ»Þ ᪂ á¢Þ‘ßᥠÞ£ßÇ©. ®äú¶É¨É (]õººÉ®ú) +ɦÉÚ¹ÉhÉ ´É®ú. nÖù±½þÉ ´É®úªÉÉjÉÒ. ¤ÉÉ®úÉiÉÒ ¡Úò±É-¡Úò汃 (¨ÉÖĽþ Eäò ¦ÉÒiÉ®ú EòÒ +Éä®ú ºÉä EòÒ VÉÉxÉä´ÉɱÉÒ BEò ¨ÉÆMɱÉ-v´ÉÊxÉ) ¶ÉÆJÉ ¨ÉÖEÖò]õ ¨ÉÆb÷{É {ÉÖ®úÉäʽþiÉ ¨ÉÆjÉ ªÉYÉ ={ɽþÉ®ú JÉÖ¶ÉÒ Ê{ÉUô±Éä ÊnùxÉ ºÉºÉÖ®úÉ±É .

ú¸ü²ÖÓ¬Ö−Ö †“”ûÖ ÃÖ´ÖµÖ. µÖ㐴Ö. ¤üÖê ²ÖÆü−Ö ÆüßֲÖÓ¬Ö−Ö.{ÉÉ`ö 10 145 ‹Þ³ßšß¬Þ Çñª÷™Þ ǥߡޥ Ÿ»á”Þ ªÚ³¥ á¤Þ–Íß ¢„˜à «Þ™˜Öß ¨Ú¢£Ú«Ü±í ¡ßœß á¨Ç© á«Þ‚šß¬Þ ™ßšß ª›ªî£Þᝠ¡›É屧 Þ¨à¡íÞ› á¢Þ‘ß ŒÞ‚šßᬠÞ³ ª«‹Þᥠ„Çá¢Þ Þ£ßÇ© ß¥Þ£ßÇ© £ß•Þ ÛÞá¡Þ«Ý Ô¥‹Ú ᝂ¤Þ‚šßᬠ¡–Í¢Þ‚ ¢Þ„‘ ®úÉä<Ç lÉÒ +ÉxÉÆnù ¯Ö׸ü¾ÖÖ¸ü ŸÖÃÖ¾Ö߸ü ºÉÖÆnù ®ú •ÖÖê›Íüß. ¿Öã³Ö ´ÖãÆæüŸÖÔ ×−ÖµÖ´Ö ÖŸ´Ö ÆüÖê ÖµÖÖ £ÖÖ †×ŸÖ×£Ö ÃÖ¤üõÖÖë xÉ´ÉnÆù{ÉÊiÉ +ɶÉÒ´ÉÉÇnù ¦ÉÉäVÉxÉ ÊEòªÉÉ lÉÉ +ÉxÉÆnù Eäò ºÉÉlÉ ={ɦÉÉäMÉ +ÉÊ¨É¹É ÊxÉ®úÉÊ¨É¹É Ê¨É`öÉ<Ç xÉ<Ç ¤É½Öþ ‘Ö¸ ´Öë »Öê Ö‹ £Öê / Ö‡Ô £Öà ¤Éc÷É ¦ÉÉ<Ç ¦ÉɦÉÒ †³µÖÖÃÖ .

12. 6. 4. ¥à™Þ ¨Þ¨Ú Ô¥‹Ú ¬Þá¡á¦ ¡«Ü™ ‹Þ³ßšß¬Þ»»Þ ¥à™Þ ¨Þ¨Ú Ô¥‹Ú ¤Þ‚šßᬻ»Þ ǥߡޥ¥ ª›ªî£Þᝠ¡›É±߼ڻ Þ¨íà¡Þ› ᛂšßᬻ»Þ ÇÚá¥Þ«ß™ £Ð ǗÍßšßᬻ»Þ ¥à™Þ¥ ¡–Í ¢Þ‚ ¢Þ„‘ ™Þ¼» ªÞ¾»á¥ ¤Þ‚šßᬻ»Þ ¡¥¤Þ™ñà Þªßšßᬻ»Þ ¥à™Þ «˜Þ Çߴߚ߬޻»Þ ª£áªØ „Ç«Þ¥ ᛂšßᬻ»Þ ¨Ú¢ £Ú«Ý±íᥠ¡Þ«ÞÔ¥ Þ¥£ý á«Þ‚šß¬Þ»»Þ ª£áªØ á¢Þ‘ß‹Ú Þ³ ª«‹Þᥠ„Çá¢Þ ‹¥ß ŒÞ‚šßᬻ»Þ III. 3. 14. 11. 5. 4. 7. 8. II. ʽþÆnùÒ ¨Éå +xÉÖ´ÉÉnù EòÒÊVÉB* .¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : +ÉäÊc÷+É 146 I. 6. 3. 10. †−Öã“”êû¤ü êú †Ö¬ÖÖ¸ü ¯Ö¸ü −Öß“Öê פü‹ Ö‹ ¯ÖÏ¿−ÖÖë êú ˆ¢Ö¸ü ¤üßו֋… 1. 13. 2. 2. 8. 10. 9. 5. 9. 7. ¥à™Þ¥ ¡Þ«ÞÔ¥ á‹á¡ á«Þ‚šß¬Þ ? ¥à™Þ á‹„ê ¥¾»¥ ÇÞ” ¨Þ—Íà Çß´ßšß¬Þ ? ¥à™Þ¥ ¡¥ á‹á™á¡á¦ Þªß¬Þ ? ¥à™Þ Š ™Þ' ¡¥ á‹„ê•ß ¡ªßšßᬠ? ÇÚá¥Þ«ß™ ‹'˜ ‹¥ßšßᬠ? ¥à™Þ ¨Þ¨Ú Ô¥‹Ú ¬Þá¡á¦ ‹'˜ ‹¥ßšß¬Þ ? „Ȧ ‹ßˆ ? á‹„ê£ÞᝠᡛॠÞ¥ßÇÞጠ¡ªßšßᬠ? ‹Þ«Þ¥ Ÿ»á”Þ „•ßšß¬Þ ? á‹„ê£Þ¼»¥ á¤Þ–Íß ªÚ³¥ ᛌޤބšß¬Þ ? ‹ßˆ «Þ™˜Öß Ÿß»”Þ‚šß¬Þ ? ¨ßŒÞ ‹ßˆ ? ¨ßŒÞ‹Ú „Ç«Þ¥ªó¥ÛÇ ‹'˜ £ß¦ßšß¬Þ ? ¥à™Þ ¡ß›Þ á«¡Þ ª£¤ýᥠ™Þ¼» Ô¥Ú ‹ßˆ ‹ßˆ ¤Þ‚šßá¬? +xÉÖSUäônù ¨Éå ´ÉÌhÉiÉ xÉÒSÉä nùÒ MÉ<Ç PÉ]õxÉÉ+Éå EòÉä Gò¨ÉÉxÉÖºÉÉ®ú ʱÉÊJÉB* 1.

‹Þ‹Ú–Íß ŸÚ»¬.{ÉÉ`ö 10 147 ¨¥™ ÇÛ˜Ùí£à á«„×ß '‹Þ±ç‹ ÇÛ˜Ùç£Þ'»»Þ ˆ«Þ¥ Þê '‹Ú£Þ¥ ÇÛ˜Ùç£Þ' á«á¬ £œî ˆ«Þ Çñ‹ï™á¥ ‹Ú£Þ¥à£Þ¼»¥ „ªþ¡»»Þ ¡ß¡Þ«ß™ ’߁£Þᝠ¢¬ ¡¥ ÇÞ‚¡Þ ÇÞ‚ê ˆ«ß›ß ³ñ¼Ú» ÇÛ‘Þ ‹¥Øß»»Þ ᪛ߝ ª¡Ú ’߁ ÛÞ ¬ÚÞ Çß´Øß»»Þ ŸÚ»¬á¥ ª‘ «ÜØß»»Þ ªÃ ᡦ‹Ú Œ‚. Ú–Í. ¾»¨ß„¦ß ŸÚ»¬ „ê¥Þ (¡ï³Þ¡™à) ¼» ÇތᥠÇÛ‘Þ ‹¥ßšßᬻ»Þ ‹‚ê ŸÚ»¬á¥ ŸÚ»¬á‹Þ•ß ª‘Þ¤Þ‚šß¬Þ»»Þ ¢Û‚êᥠÞ¥ ”Þ˜ß ŸÚ»¬ ášÞ‚ ™ß ªÚ³¥ ᛄ¦ ¥š¥ ǥߋÑÂÞ Š ™Þ'¥ —Þ°Þ ™ßÞ¥ß ‹¥ß¡Þ ‹¦Þ™õ‹™Þ¥ „›Þ«¥˜»»Þ Ç¥ßÇ©ÕÞ¥ Þ‹Þ¨á¥ ™ß ªó®× ‹ß¥˜ ¡ßá×‚šß¡Þ ³ñ‹Ú á›Œß ’߁£Þᝠ£áŒÞ¬Þ Þ³ „Çá¢Þ ‹¥ßšßᬻ»Þ ǥߡޥ¥ ª£áªØ ᪂ Þ³á¥ ¢Þà›Þ¥ á«Þ‚šßᬻ»Þ ª¡Ú „ªþ¡ Ç¥ß ˆšßᥠ£œî ¢ß÷ ¢ß÷ Çñ‹Þ¥¥ Çß•ÞÇ˜Þ ™ßÞ¥ß á«„šß¬Þ»»Þ ’߁£Þᝠß¬ ጦߚßᬻ»Þ ˆá¡ ¬Úá–Þ. ‹”ß ‘«ø¥ Çñ™ß×¡ß ‹¥Øß»»Þ ‘«ø‹Ú ÇÛ‘Þ á›‚ ›ß¤Þ‹ „ÇÞª ‹¥ßšß¡Þ ’߁£Þᝠ᪂ Þ³‹Ú ŒÞÞØß»»Þ ÇÛ¡í ¡Ç©í áǤ©Þ ˆ ¡Ç©í ÇÛ‘Þ ¢¬ á«Þ‚šß¬Þ»»Þ ÇñÞ¤ý Çñá™î‹¼» ÔᥠŸÚ»¬á‹Þ•ß ª‘Þ¤Þ„šß¬Þ»»Þ ª¡Ú ’߁£Þᝠ£ß¨ß ªÃÂá¡á¦ ‘«øߟڻ¬. ‹¡Þ–Íß Š ¨µ ™ßÞ¥ß ጦ £œî áŒ¦Þ ¤Þ„×ß»»Þ ¡ß¡Þ«ß™ ’߁£Þᝠ'‹Ú£Þ¥ ÇÛ˜Ùç£Þ' ¥ à™ á¡Þ¬Øß ˆ¡ä á¡Þ«ÝáÞ¥à Þ›ß ጦ ጦØß»»Þ ‹Ú£Þ¥ ÇÛ˜Ùç£Þ¥ î Þê ‹ÚÞê¥ ÇÚáê‚»»Þ ’߁£Þᝠà™ Þ‚šÞØß»» '‹ÚÞê¥ ÇÚᝂ ‘«øáÞ ŸÚ»¬ ¡„¦ ᡘà'»»Þ IV. á×Þ. +ÉäÊc÷+É ¨Éå +xÉÖ´ÉÉnù EòÒÊVÉB* ¨Éé Ê{ÉUô±Éä ºÉÉ±É ºÉƤɱÉ{ÉÖ®ú MÉ<Ç lÉÒ* ´É½þÉÄ ¤É½ÖþiÉ ºÉÉ®úÒ ºÉÉc÷Ò EòÒ nÖùEòÉxÉå lÉÓ* ´É½þÉÄ ºÉÖÆnù®ú ºÉÖÆnù®ú {ÉÉ]õ EòÒ ºÉÉÊc÷ªÉÉÄ näùJÉÒ lÉÓ* ¨ÉéxÉä +{ÉxÉä ʱÉB nùÉä ºÉÉÊc÷ªÉÉÄ ±ÉÉ<Ç lÉÓ* ¨Éä®äú ºÉ½äþʱÉ+Éå Eäò ʱÉB BEò BEò ºÉÉc÷Ò ±ÉÉ<Ç lÉÒ* ´É½þÉÄ ºÉä EÖòUô {É®únùÉå EòÉ Eò{Éc÷É ¦ÉÒ ¨ÉéxÉä JÉ®úÒnùÉ lÉÉ* ªÉä Eò{Écä÷ ¨Éä®äú ¦ÉÉ<Ç Eäò xɪÉä PÉ®ú EäòʱÉB ½éþ* ¨ÉÖZÉä xÉ<Ç VÉMɽþ näùJÉxÉÉ ¤É½ÖþiÉ {ɺÉÆnù ½èþ* Ê{ÉUô±Éä ºÉÉ±É +{ÉxÉä EòÖUô ʨÉjÉÉå Eòäò ºÉÉlÉ ½þÒ®úÉEÖònù näùJÉxÉä Eäò ʱÉB MÉ<Ç lÉÒ* ´É½þ ¨Éä®úÉ BEò +SUôÉ +xÉÖ¦É´É lÉÉ* +ÉxÉä´ÉɱÉÒ UÖôÊ^õªÉÉå ¨Éå ¨Éé +ÉäÊc÷¶ÉÉ Eäò ¤Éɽþ®ú Eäò VÉMɽþÉå EòÉä näùJÉxÉä EäòʱÉB VÉÉ>ÄðMÉÒ* V. +{ÉxÉÒ näùJÉÒ ½Öþ<Ç ÊEòºÉÒ ¶ÉÉnùÒ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå +ÉäÊc÷+É ¨Éå BEò UôÉä]õÉ +xÉÖSUäônù ʱÉÊJÉB* . ‹›¦à.

¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : +ÉäÊc÷+É 148 ×™ü¯¯ÖםֵÖÖÑ I. lÉÓ* ¬Þ¡Ç©í £Úê ¡«Ü™ Çß•Þ ‹¥ßšß¬ß»»Þ ׯ֔û»Öê ¾ÖÂÖÔ ´Öï −Öê ¤É½ÖþiÉ Ê{É`öÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MɱÉɤɹÉÇ ¨ÉÖÄ ¤É½ÖþiÉ Ê{É`öÉ EòÊ®úÊlÉʱÉ* 2. <ºÉ {ÉÉ`ö ¨Éå ÊxɨxÉ |ÉEòÉ®ú Eäò ´ÉÉCªÉÉå EòÉ |ɪÉÉäMÉ ½Öþ+É ½èþ :1. ª¡ß™Þ ! ‹ÚÞá–Í ¤Þ‚šß¬‹ß ? ºÉÊ´ÉiÉÉ ! Eò½ÉÄ MÉ<Ç lÉÒ ? ºÉʤÉiÉÉ! EÖò+Écä÷ VÉÉ<ÊlɱÉÊEò? 3. 'MɪÉÉ lÉÉ' VÉèºÉä ¯ÖϵÖÖêÖÖë Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ½éþ* ¨ÉÚ±É ÊGòªÉÉ Eäò ºÉÉlÉ {ÉÖ¯û¹É +Éè®ú ´ÉSÉxÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú '-šß¬' (-ÊlɱÉ). '-šß¬Þ' (-ÊlɱÉÉ). ¨Éé ¤ÉÉWÉÉ®ú MÉ<Ç lÉÒ* xÉÉ<Ä ¨ÉÖÄ ¤ÉVÉÉ®úEÖò VÉÉ<ÊlÉʱÉ* ={ɪÉÖÇHò ´ÉÉCªÉÉäÆ ¨Éå {ÉÚhÉÇ ¦ÉÚiÉEòÉʱÉEò ÊGòªÉÉ+ÉäÆ EòÉ |ɪÉÉäMÉ ½Öþ+É ½èþ* ªÉä ʽþÆnùÒ Eäò 'ÊEòªÉÉ lÉÉ'. '-šß¬ß' (-ÊlÉʱÉ). '-šßá¬' (-ÊlɱÉä) ºÉ½þɪÉEò ÊGòªÉÉBÄ VÉÉäc÷xÉä ºÉä {ÉÚhÉÇ ¦ÉÚiÉEòÉ±É EòÒ ÊGòªÉÉBÄ ¤ÉxÉiÉÒ ½éþ* ˆ¢Ö´Ö¯Öã¹ýÂÖ ‹ú ¾Ö“Ö−Ö £Úê ¤Þ‚šß¬ß»Þ ´Öï ÖµÖÖ £ÖÖ / MÉ<Ç lÉÒ… ¨ÉÖÄ VÉÉ<ÊlÉÊ±É Þ ²ÖÆãü¾Ö“Ö−Ö Þᣠ/ ÞᣣÞᝠ¤Þ‚šß¬Ú Þ +ɨÉä / +ɨÉä¨ÉÉxÉä VÉÉ<ÊlɱÉÖ Þ Þá£ý / Þá£ý£Þᝠ¤Þ‚šß¬Ú Þ £Öà… Æü´Ö / Æü´Ö»ÖÖêÖ Ö‹ £Öê/Ö‡Ô £Öà… Æü´Ö / Æü´Ö»ÖÖêÖ Ö‹ £Öê/Ö‡Ô +ɨ¦Éä / +ɨ¦Éä¨ÉÉxÉä VÉÉ<ÊlɱÉÖ Þ ¨ÉvªÉ¨É{ÉÖ¯û¹É BEò´ÉSÉxÉ ™Ú ¤Þ‚šß¬Ú Þ iÉÖ VÉÉ<ÊlɱÉÖ Þ ™Úᣠ/ ™Úá£ý ¤Þ‚šß¬ Þ iÉÖ¨Éä/ iÉÖ¨¦Éä VÉÉ<ÊlÉ±É Þ ŸÖæ ÖµÖÖ £ÖÖ / Ö‡Ô £Öß… ŸÖã´Ö Ö‹ £Öê / Ö‡Ô £Öà… . Þ‚ê £Úê ¡‘Þ¥‹Ú ¤Þ‚šß¬ß»»Þ xɽÓ.

MÉÖc÷. xÉÉÊ®úªÉ±É +Éè®ú MÉ®ú¨É ¨ÉºÉɱÉÉ b÷ɱÉEò®ú ªÉ½þ {ÉÉäc÷Ê{É`öÉ ¤ÉxÉɪÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ½þÉiÉMÉÉÆÊ`ö ªÉ½ ¶ÉÉnùÒ Eäò vɨÉÇÊGòªÉÉ+Éå ¨Éå BEò |ÉvÉÉxÉ ÊGòªÉÉ ½èþ* ¶ÉÉÊnù Eäò ´ÉänùÒ Eäò >ð{É®ú +ÎMxÉ EòÉä ºÉÉIÉÒ ¨ÉÉxÉ Eò®ú ±Éc÷EòÒ Eäò ½þÉlÉ Eäò >ð{É®ú ±Éc÷Eäò EòÉ ½þÉlÉ ®úJÉ Eò®ú EÖò¶É ºÉä ¤ÉÉÄvÉÉ VÉÉiÉÉ ½þèþ* ªÉ½þ EòÉ¨É {ÉÖ®úÉäʽþiÉ ½þÒ Eò®úiÉä ½éþè* <ºÉ MÉÉÆ`ö EòÉä ‘½þÉiÉMÉÉÆÊ`ö’ Eò½þiÉä ½þéþ +Éè®ú ±Éc÷EòÒ EòÒ ¤É½þxÉ <ºÉä JÉÉä±ÉiÉÒ ½èþ* ‘½þÉiÉMÉÉÆÊ`ö’ JÉÉä±ÉxÉä´ÉɱÉÒ ±Éc÷EòÒ EòÉä ={ɽþÉ®ú Eäò °ü{É ¨Éå nÖù±½þÉ Eò{Éc÷É ªÉÉ ¯û{ÉB nùäùiÉä ½éþ* . ®úVÉ ªÉ½þ +ÉäÊc÷¶ÉÉ êú EÞòÊ¹É {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ BEò ¤Éc÷É iªÉÉä½þÉ®ú ½èþ* VÉÚxÉ Eäò ¨É½þÒxÉä ¨Éå ºÉÆGòÉÆÊiÉ Eäò {ÉÚ´ÉÇ BEò ÊnùxÉ +Éè®ú +MɱÉä nùÉä ÊnùxÉ ªÉ½þ iªÉÉä½þÉ®ú ¨ÉxÉɪÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* =xÉ ÊnùxÉÉå ±Éc÷ÊEòªÉÉÄ PÉ®ú ¨Éå EÖòUô EòÉ¨É xɽþÓ Eò®úiÉÓ* {ÉÉäc÷Ê{É`öÉ ªÉ½þ BEò {ÉEò´ÉÉxÉ ½èþ* '®úVÉ' Eäò iªÉÉä½þÉ®ú {É®ú +ÉäÊc÷¶ÉÉ ¨Éå ±ÉÉäMÉ {ÉÉäc÷Ê{É`öÉ ¤ÉxÉÉEò®ú ®úJÉiÉä ½éþ* SÉɴɱÉ.{ÉÉ`ö 10 149 ¤É½Öþ´ÉSÉxÉ £Öà… ™ÚᣣÞᝠ/ ™Úá£ý£Þᝠ¤Þ‚šß¬ Þ ŸÖã´Ö»ÖÖêÖ Ö‹ £Öê / Ö‡Ô £Öà… iÉÖ¨Éä¨ÉÉxÉä/ iÉÖ¨¦Éä¨ÉÉxÉä VÉÉ<ÊlÉ±É Þ Þǘ / Þǘ£Þᝠ¤Þ‚šßá¬ Þ †Ö¯Ö»ÖÖêÖ Ö‹ £Öê / Ö‡Ô +É{ÉhÉ/ +É{ÉhɨÉÉxÉä VÉÉ<ÊlɱÉä Þ +xªÉ{ÉÖ¯û¹É BEò´ÉSÉxÉ ¤É½Öþ´ÉSÉxÉ áª ¤Þ‚šß¬Þ Þ ºÉä VÉÉ<ÊlɱÉÉ Þ áª£Þᝠ¤Þ‚šßá¬ Þ ºÉä¨ÉÉxÉä VÉÉ<ÊlɱÉä Þ ¾ÖÆü ÖµÖÖ £ÖÖ ¾Öê (»ÖÖêÖ) Ö‹ £Öê / Ö‡Ô £Öß… / Ö‡Ô £Öà… (2) +Éè®ú (3) ´ÉÉCªÉ ªÉlÉÉGò¨É {ÉÚhÉÇ ¦ÉÚiÉEòÉ±É Eäò |ɶxÉÉlÉÇEò +Éè®ú ÊxɹÉävÉÉlÉÇEò ´ÉÉCªÉ ½éþ* II. UäôxÉÉ. =c÷nù nùɱÉ.

ÖÖ›Íüß ¬Ö߸êü-¬Ö߸êü “Ö»ÖÖ†Öê… ¤êüÖ »ÖÖê ÃÖÖ´Ö−Öê ׍úŸÖ−Öß ŸÖê•Öüß ÃÖê ²ÖÃÖ †Ö ¸üÆüß Æîü! ´Öã—Öê ²ÖÆãüŸÖ ›Íü¸ü »ÖÖ ¸üÆÖ Æîü… Æü²Öß²Ö : ´ÖŸÖ ²ÖÖê»ÖÖê ³ÖÖ‡Ô… †Ö•Öú»Ö ¸üÖßÖê ´Öë ו֟Ö−Öß ³Öß›Íü ÆüÖê ¸üÆüß Æîü.{ÉÉ`ö 11 149 ÇÞ• ¯ÖÖšü áÞ”߈ ›ÚÔí”˜Þ 11 ‹ú ¤ãü‘ÖÔ™ü−ÖÖ ÖÖê×™ü‹ ¤ãü‘ÖÔ™üÖÖ ¥£Ú : «¡ß¡ì ! Þ–Íß œàᥠœàᥠ¬Þ»»Þ Þá¥ ¡ªì”Þ á‹á™ á‘ޥᥠÞªÚ×ß á›Œß¬Ú»»! á£Þá™ ¡«Ü™ –Í¥ ¬ÞÚ×ß»»Þ «¡ß¡ì : ‹«Þ ¢Þ‚»»Þ Þ‘ß‹Þ¬ß ¥ÞªØÞᥠá¤á™ ¢ß–Í á«„×ß áªá™ ›ÚÔí”˜Þ Ô”Ú×ß»»Þ á£Þ Çތᥠ›ÚÔ픘ޥ áÞ”߈ ¡–Í ™Þ¬ß‹Þ ×ß»»Þ»» ¥£Ú : ™Ú ™ ¥Þ‘£«¬ ×‹á¥ ›ÚÔí”˜Þ ‹šÞ ¨Ú˜ßšß¡Ú»»Þ ‹'˜ ¨Ú˜ß×Ü»? ¸ü´Öã «¡ß¡ì : Þ. ˆŸÖ−Öß ¤ãü‘ÖÔ™ü−ÖÖ‹Ñ ³Öß ÆüÖê ¸üÆüß Æïü… ´Öê¸êü ¯ÖÖÃÖ ¤ãü‘ÖÔ™ü−ÖÖ†ÖêÓ úß ‹ú ŸÖÖ׻֍úÖ Æîü… ¸ü´Öã : ŸÖæ −Öê ŸÖÖê ¸üÖ•Ö´ÖÆü»Ö “ÖÖîú úß ¤ãü‘ÖÔ™ü−ÖÖ êú ²ÖÖ¸êü ´Öë −ÖÆüà ÃÖã−ÖÖ ÆüÖêÖÖ? ŒµÖÖ ÃÖã−ÖÖ Æîü? Æü²Öß²Ö : −ÖÆüà… ¤ãü‘ÖÔ™ü−ÖÖ îúÃÖê Æãü‡Ô? : ŒµÖÖ ŸÖã´Ö ´Öã—Ö ÃÖê ˆÃÖ êú ²ÖÖ¸êü ´Öë ÃÖã−Ö−ÖÖ “ÖÖÆüŸÖê ÆüÖêü? ŸÖ²Ö ÃÖã−ÖÖê… ‹ú ²ÖÃÖ †Öî¸ü ‹ú Íæú™ü¸ü ×¾Ö¯Ö¸üßŸÖ ×¤ü¿ÖÖ†Öë ÃÖê †Ö ¸üÆêü £Öê… †Ö¯ÖÃÖ ´Öë ™üŒú¸ü Æãü‡Ô… Æü²Öß²Ö : ŸÖÖê ²ÖÆãüŸÖ »ÖÖêÖ ´Ö¸êü ÆüÖëÖê? ¸ü´Öã : −ÖÆüà… ²ÖÆãüŸÖ »ÖÖêÖ ŸÖÖê −ÖÆüà ´Ö¸êü ÆüÖëÖê… ¤üÖê ¯ÖÏÖîœÍü ¾µÖÛŒŸÖ †Öî¸ü ‹ú ”ûÖê™üÖ ÃÖÖ ²Ö““ÖÖ ¤ãü‘ÖÔ™ü−ÖÖ Ã£Ö»Ö ¯Ö¸ü Æüß ´Ö¸ü Ö‹… ´Öï−Öê ‹êÃÖÖ Æüß ÃÖã−ÖÖ £ÖÖ… . ›ÚÔí”˜Þ á‹£ß™ß á«¬Þ? ¥£Ú : ™Úᣠ‹'˜ á£Þ ÇÞŒ¥Ú áª«ß ¡ßÇ©¤ýᥠ¨Ú˜ß¡Þ‹Ú Þ«Üê× ‹ß? á™á¡ ¨Ú˜»»Þ áÞ”߈ ¡ªì Š áÞ”߈ ªÕÜ”¥ ¡ßÇ¥à™ ›ß¥Ú ÞªÚšßᬻ»Þ £Ú«Þê £Ú«ßê œ‹ÕÞ á«¬Þ»»Þ «¡ß¡ : ¡«Ü™ á¬Þ‹ ™ ¸ü´Öã : Æü²Öß²Ö.

¨Ú˜»»Þ áªá™á¡á¦ £Úê Æü²Öß²Ö : †ÖêÆü! ׍úŸÖ−ÖÖ Öæ−Ö ²ÖÆüÖ ÆüÖêÖÖ! ²ÖÆãüŸÖ ÃÖê »ÖÖêÖ •Ö̏´Öß ³Öß Æãü‹ ÆüÖëÖê… ¸ü´Öã : µÖÆü ²ÖÖŸÖ †Öî¸ü ´ÖŸÖ ¯Öæ”ûÖê ³ÖÖ‡Ô… ¾ÖÆü ¥ü¿µÖ ²Ö›ÍüÖ Æüß úÖ¹ýם֍ú £ÖÖ… Æü²Öß²Ö : ‡−Ö ÃÖ²Ö ¤ãü‘ÖÔ™ü−ÖÖ†Öë úÖ ¯ÖϬÖÖ−Ö úÖ¸üÖ Æîü •Ö−ÖÃÖӏµÖÖ ¾Öéרü… Æü´ÖÖ¸üß •Ö−ÖÃÖӏµÖÖ ×•ÖŸÖ−Öß ²ÖœëüÖß ˆŸÖ−Öß Æüß ÃÖ´ÖõÖÖ‹Ñ ³Öß ²ÖœÍëüÖß… ¸´Öã : ”ûÖê›üÖê ‡ÃÖ ²ÖÖŸÖ úÖê… †“”ûÖ ŸÖæ ŸÖÖê ú»Ö ú™üú •ÖÖ‹ÖÖ… ´Öê¸êü ×»Ö‹ ‹ú •Ö֍êú™ü »ÖÖ−ÖÖ… Æü²Öß²Ö : ŸÖã ³Öß ´Öê¸êü ÃÖÖ£Ö “Ö»Ö −ÖÖ… ¸ü´Öã : †“”ûÖ… ‹ú-ÃÖÖ£Ö •Ö֋ѐÖê… Æü²Öß²Ö : †¯Ö−ÖÖ Æêü»Ö´Öê™ü ³Öß ÃÖÖ£Ö »ÖÖ−ÖÖ… Æü´ÖÖ¸üß ¸üÖÖ êú ²ÖÖ¸êü ´Öë Æü´Ö ו֟Ö−ÖÖ ÃÖÖê“ÖëÖê ˆŸÖ−ÖÖ Æüß †“”ûÖ ÆüÖêÖÖ… ¸´Öã : ÆüÖÑ. ¡«Ü™ á¬Þ‹ ™ £¥ß šßá¡»»Þ ›ß' ‘˜ ¡¤ýªÕ á¬Þ‹ Š áÞ”߈ á×Þ” Çß¬Þ ›ÚÔí”˜Þ ª×ޝᥠ«ßê ªá¾» ªá¾» £¥ßá¬»»Þ £Úê ˆ£ß™ß «ßê ¨Ú˜ßšß¬ß»»Þ : Þ«Þ ! á‹á™ ¥‹Ø á¡Þ«ßšß¡! á¬Þ‹£Þᝠ¡ß ¡«Ü™ Œ˜ØßÞ ŒÞ¡¥Þ á«Þ‚šßá¡»»Þ : ᪠‹šÞ Þ„ ǐޥÞ ¢Þ‚»Þ ᪠›ï¨î ™ß ‹¥Ú˜ šß¬Þ»»Þ : ˆ ª¡Ú ›ÚÔ픘ޥ ÇñœÞ ‹Þ¥˜ á«¬Þ á¬Þ‹ªäŒîÞ ¡ï·©ß»»Þ Þ£¥ ‘ªäŒîÞ á¤á™ ¡—Íß¡ áªá™ ª£ªîÞ £œî ¡—Íß¡»»Þ : ×Þ–Í áª ‹šÞ»Þ Þ®×Þ. ªÞ¾» á«Þ‚ ¤ß¡Þ»»Þ : á™Þ ᫬ìᣔ”Þ ¡ß ªÞ¾»á¥ ᝂšß¡Ú»»Þ Þ£‹Ú ¥¤©Þ ‹¥ß¡Þ ¡ßÇ©¤ýᥠÞᣠá¤á™ ¢Þ¡ß¡Þ áªá™ ¢¬á«¡»Þ : «ê. ™Ú ™ ‹Þ¬ß ‹”‹ ¤ß¡Ú»»Þ á£Þ ÇÞ‚ê áÞá” ‘îÞá‹”ì Þ˜ßšß¡Ú»»Þ : ™Ú ¡ß á£Þ ªÞá¾» Þ¬Þ»»Þ : Þ®×Þ «„.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 150 ¥£Ú «¡ß¡ ¥£Ú «¡ß¡ì ¥£Ú «¡ß¡ì ¥£Ú «¡ß¡ì ¥£Ú £¥ßšßá¡»»? : Þê. ÃÖã−Ö… ŸÖ²Ö ŸÖú ´Öï ³ÖÖ³Öß úÖê ±úÖê−Ö ¯Ö¸ü ²ÖŸÖÖµÖÖ ÆüÖêÖÖ… ˆ−ÆüÖë −Öê ¤üÖ−ê ÖÖë ×´Ö¡ÖÖë úÖê ÖÖ−Öê êú×»Ö‹ ¸üÖÖ ÆüÖêÖÖ… Æü²Öß²Ö : ŸÖ²Ö ŸÖÖê Öæ²Ö ´Ö•ÖÌÖ †Ö‹ÖÖ… ú»Ö ÃÖã²ÖÆü −ÖÖî ²Ö•Öê ´Öï ŸÖã´ÆüÖ¸üÖ ‡ÓŸÖ•ÖÌÖ¸ü úºÑþÖÖ… ŸÖæ ´Öê¸êü ÃÖÖ£Ö •Öºþ¸ü †Ö‹ÖÖ… ÃÖÖ£Ö ´Öë Ö¸ü´Ö ú¯Ö›Íêü ³Öß »ÖÖ‹ÖÖ… ¾ÖÖ¯ÖÃÖ †ÖŸÖê ÃÖ´ÖµÖ šÓü›ü »ÖÖêÖß… .

{ÉÉ`ö 11 151 ¢Þ„‘¼Ú» ៻ޝᥠ‹«ßšß¡ß»»Þ ᪠¸ü´Öã : ´Öã—Öê ŸÖÖê šÓü›Íü Æüß ¯ÖÃÖÓ¤ü Æîü… ו֟Ö−ÖÖ šÓü›Íü Þ£ ›Ú‚‘˜ ªÞ¾»¼» ÇÞ‚ê ÆüÖêÖÖ ´Öã—Öê ˆŸÖ−ÖÖ Æüß †“”ûÖ »ÖÖêÖÖ… ŒÞ‚¡Þ‹Ú ¥Œßšßá¡»»Þ «¡ß¡ì : á™á¡ ™ ŒÚ¡ì £‘Þ á«¡»»Þ ‹Þ¬ß ª‹Þ¦ ”Þᥠ£Úê á™Þá™ áǤ©Þ ‹¥ß¡ß»»Þ ™Ú á£Þ ª«ß™ ßˤý Þªß¡Ú»»Þ ªÞ¾»á¥ ¨à™ áÇÞÇ©Þ‹ £œî Þ˜ß¡Ú»»Þ »áŸ»¥ß¬Þ á¡á¦ š˜ØÞ ¬Þß¡»»Þ ¥£Ú : á£Þá™ ™ š˜ØÞ Çª³»»Þ á¤á™ š˜ØÞ á«¡ á£Þá™ áªá™ ¢¬ ¬Þß¡»»Þ ¿Ö²¤üÖ£ÖÔ †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü Þ–Íß ¨Ú˜ß¡Þ‹Ú Þ«Üê×ß á£Þá™ ¡«Ü™ –¥ á£Þ Çތᥠ¡–Í ™Þ¬ß‹Þ œàᥠœàᥠ¬Þ á‹á™ á‘ޥᥠ¢ß–Í ØÆü¤üß †£ÖÔ ÖÖ›Íüß ÃÖã−Ö−ÖêúÖê “ÖÖÆüŸÖÖ ÆæÑü ü ´Öã—Öê ²ÖÆãüŸÖ ›ü¸ü ´Öê¸êü ¯ÖÖÃÖË ²Ö›Íüß ŸÖÖ׻֍úÖ ¬Ö߸êü-¬Ö߸êü “Ö»ÖÖ−ÖÖ ×úŸÖ−Öß •ÖÌÖê¸ü ÃÖê ³Öß›Íü .

¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 152 ›ÚÔí”˜Þ ¨Ú˜ßšß¡Ú ¡ßÇ¥à™ ›ß¥Ú £Ú«Þê £Ú«ßê œ‹ÕÞ ›ß' ‘˜ ¡¤ýªÕ á¬Þ‹ á×Þ” Çß¬Þ ¥‹Ø ¡«ßšß¡ ÇñœÞ ‹Þ¥˜ á¬Þ‹ ªäŒîÞ £‘Þá«¡ ª‹Þ¦ ”ÞᥠáǤ©Þ ‹¥ßšß¡ß š˜ØÞ ¬Þß¡ á£Þ ª«ß™ ¤ãü‘ÖÔ™ü−ÖÖ ÃÖã−ÖÖ ÆüÖêÖÖ ×¾Ö¯Ö¸üßŸÖ ×¤ü¿ÖÖ†Öë ÃÖê †Ö´Ö−Öê-ÃÖÖ´Ö−Öê (†Ö¯ÖÃÖ ´Öë) ™üŒú¸ü ¤üÖê †Ö¤ü´Öß ¯ÖÏÖîœÍü †Ö¤ü´Öß ”ûÖê™üÖ ²Ö““ÖÖ Öæ−Ö ²ÖÆüÖ ÆüÖêÖÖ ¯ÖϬÖÖ−Ö úÖ¸üÖ »ÖÖêúÃÖӏµÖÖ/•Ö−ÖÃÖӏµÖÖ †Ö−ÖÓ¤ü ÆüÖêÖÖ/´Ö•ÖÌÖ †Ö‹ÖÖ ÃÖã²ÖÆü −ÖÖî ²Ö•Öê ‡ÓŸÖ•ÖÖ¸ü úºÑþÖÖ ÃÖ¤üá »ÖÖêÖß ´Öê¸êü ÃÖÖ£Ö †³µÖÖÃÖ I. ™Ú ™ ¥Þ‘£«¬ ×‹á¥ ›ÚÔí”˜Þ ‹šÞ ¨Ú˜ß šß¡Ú»Þ ¡«Ü™ á¬Þ‹ ™ £¥ßšßá¡»? Þ«Þ ! á‹á™ ¥‹Ø á¡Þ«ßšß¡»»Þ á£Þ ÇÞ‚ê áÞá” ‘îÞá‹” Þ˜ßšß¡Ú»»Þ . 3. 4. 2. −Öß“Öê פü‹ Ö‹ ¾ÖÖŒµÖ ¤üÖêÆü¸üÖ‡‹… 1.

1) £Úê ¢Þ„‘¼Ú» áŸ»Þì ‹¥ß ‹«ßšß¡ß»»Þ ªÞ¾»á¥ ¨à™ áÇÞÇ©Þ‹ £œî ᝂšß¡Ú»»Þ Þ‘ß‹Þ¬ß ¥ÞªØÞᥠá¤á™ ¢ß–Í á«„×ß áªá™ ›ÚÔí”˜Þ Ô”Ú×ß»»Þ Þ£¥ ‘ªäŒîÞ á¤á™ ¡—Íß¡ áªá™ ª£ªîÞ £œî ¡—Íß¡»»Þ Þ£‹Ú ¥¤©Þ ‹¥ß¡Þ ¡ßÇ©¤ýᥠÞᣠá¤á™ ¢Þ¡ß¡Þ áªá™ «ßê ¢¬ á«¡»»Þ ¾ÖÖŒµÖÖë ´Öë ¸êüÖÖÓ׍úŸÖ ¿Ö²¤üÖë êú ãÖÖ−Ö ¯Ö¸ü פü‹ Ö‹ ¿Ö²¤üÖë úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ú¸ü ¾ÖÖŒµÖ ²Ö−ÖÖ‡‹ … ¡«Ü™ 3) á¬Þ‹ ™ £¥ßšßá¡»Þ ¡Ú—ÍÞ ªÐÂà á¬Þ‹ ¡ßá›¨à £˜ßÇ© Çß¬Þ 2) á£Þ ÇÞ‚ê áÞá” ‘îÞá‹” 4) Þ˜ßšß¡Ú»Þ ¨Þ— Íà ÔÞÔ¥Þ á‹Þ”í ªÞ”í «Þ¥ á‹á™ ¥‹Ø ¡«ßšß¡»»Þ ÇÞ˜ß ¥¾» ᙬ ›Úœ ¥ª £Úê ¢Þ„‘¼Ú» ៻ޝᥠ‹«ßšß¡ß»Þ £Þ'¼Ú» ¡ÞÇÞ¼Ú» ¡–Í ¢Þ‚¼Ú» ªÞ¥ì¼Ú» Ÿß»ª¥ì¼Ú» . 8. 6. 7.{ÉÉ`ö 11 153 5. 9. II.

(៻¥ß¬Þ. ¥Þ£Þ¤ý˜á¥) úÖꚍú ´Öë פü‹ Ö‹ ¿Ö¾¤üÖêÓ ´Öë ÃÖê ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ¿Ö²¤ü “Öã−֍ú¸ü ¾ÖÖŒµÖ ¯Öæ¸êü úו֋… (1) 1. IV. 4. 5. á‘Þ¥á¥. áÇÞÇ©Þ‹. 2. (2) 1. 3. ˆ¤üÖÆü¸üÖ êú †−ÖãÃÖÖ¸ü úÖêšüú ´Öë פü‹ Ö‹ ¿Ö²¤üÖêÓ úÖ ÃÖÆüß Ã£ÖÖ−Ö ¯Ö¸ü ¯ÖϵÖÖêÖ ú¸ü ¾ÖÖŒµÖÖë úÖ ×¾ÖßÖÖ¸ü úßו֋… ˆ¤üÖÆü¸üÖ:™Ú ™ ¨Ú˜ßšß¡Ú»»Þ (›ÚÔí”˜Þ ‹šÞ. 2. ‹á¬‘á¥) ᬌߚߡڻ»Þ (ß«Þ¥à‹Þ Ç™ñß‹Þá¥. 5. ªÞ¾») £Úê á™Þ ____ ¤ß¡ß»»Þ Þᣠ____ á«Þ‚ ‹”‹ ¤ß¡Þ»»Þ «¡ß¡ì á™Þ ªÞ«ß™î ¡«ß”Þ ____ Þ˜ßšß¡Ú»»Þ . 3.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 154 £Úê ™á™ áǤ©Þ ‹¥ßšß¡ß»»Þ ‹¬£ ᛂšß¡ß»»Þ Þ¦ß ᛂšß¡ß»»Þ ¢¬ ÇÞ‚šß¡ß»»Þ Ç ‹«ßšß¡ß»»Þ ß•ß ᛂšß¡ß»»Þ 5) III. 4. 3. ªÞá¾». ›ÚÔ픘Þ. ™Þ‘£«¬ ‹šÞ) Ç—Íßšß¡Ú»»Þ (ªà™Þ¼» ‹šÞ. ªÞ¾». ªÞ¾»á¥. ªÞ¾»á¥) Þá¥ ¡ªì”Þ á‹á™ ____ ÞªÚ×ß á›Œß¬Ú»»Þ ‹Þ«Þ ª«ß™ ____ á«¬Þ ? ™Ú ¡ß á£Þ ____ Þ¬»Þ»»Þ ¥Þ™ßᥠ____ á¡á¦ š˜ØÞ ¬Þß¡»»Þ ªÞ¾»á¥ ¨à™ ____ ᝂšß¡Ú»»Þ (ªÞá¾» ªÞá¾». ÞªÞ£á¥ ) ‘Þ˜ßšß¡Ú»Þ (ÇÛ‘Þá«¡Þ ‹šÞ. ¥Þ‘£«¬ ×‹á¥) 1. 2. Þ£ Ôá¥) ‹«ßšß¡Ú»Þ (Þ”‹ á«¡Þ ‹šÞ. ™Ú ™Ú ™Ú ™Ú ™Ú ™ ™ ™ ™ ™ ™Ú ™ ¥Þ‘£«¬ ×‹á¥ ›ÚÔí”˜Þ ‹šÞ ¨Ú˜ßšß¡Ú»»Þ Çß‚šß¡Ú»»Þ (Þ'.

‹¥ßšß¡) VII. 'ú' ×¾Ö³ÖÖÖ êú †Öê×›Íü†Ö ¾ÖÖŒµÖÖÓ¿ÖÖë úÖ 'Ö' ×¾Ö³ÖÖÖ êú ØÆü¤üß ¾ÖÖŒµÖÖÓ¿ÖÖë ÃÖê ÃÖÆüß ¯ÖύúÖ¸ü ×´Ö»ÖÖ−Ö úßו֋… 'ú' 'Ö' . 2. á¡Þ«ßšß¡) ™Úᣠá£Þ ¡«ß ªÞ¾»á¥ ____»»Þ (ᝂšß¡ß. 3. 2. 3. ™Ú ‹Þ¬ß ‹”‹ ____»»Þ (¤Þ‚šß¡. 155 ™Ú ›ÚÔí”˜Þ ‹šÞ ¨Ú˜ß¡Ú»»Þ ™Ú ‘÷Þš¼» ‹šÞ á¬Œßšß¡Ú »»Þ ™Úᣠ¡Þ«ÞÔ¥ ‹šÞ ‘ޘߚߡ»»Þ ™ÚᣣÞᝠ¡Ç©íÞ ‹šÞ ¨Ú˜ßšß¡»Þ Þǘ ªßá£Þ ‹šÞ ‹«ßšßá¡»Þ Þǘ£Þᝠ¥Þ£¼» ‹šÞ Ç—Íßšßá¡»»Þ» ˆ¤üÖÆü¸üÖ:᪠¬ß¾»¥Þ‘ £³ß¥ ᛌߚßá¡»»Þ ᪠¬ß¾»¥Þ‘ £³ß¥ ᛌߚßᬻ»Þ ¥à™Þ ¥‘ᥠáÇÞ–Í Çß•Þ ŒÞ‚šß¡»»Þ Þǘ ™Þ‘£«¬ ᛌߚßá¡»»Þ ™Úᣠ„ǝîÞª‹Þ¥ áÞÇàÞš £«ÞØß¼» ¡ßÇ©¤ýᥠ¨Ú˜ßšß¡»»Þ ᪣ÞᝠŠ–ÍߨÞᥠß¬ß‹Þ «ò› ᛌߚßá¡»»Þ Çß¬Þ”ß á‹á™á¡¦Ú ‹Þ³ßšß¡»»Þ úÖêšüú ´Öë פü‹ Ö‹ ¿Ö²¤üÖêÓ ´Öë ÃÖê ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ¿Ö²¤ü “Öã−֍ú¸ü ¾ÖÖŒµÖ ¯Öã¸êü úßו֋ … 1. V. ᝂšß¡) £Úê á™Þá™ áǤ©Þ ____»»Þ (‹¥ßšß¡ß. 4. ¥Þየ ¥á£¨¥ ª¡Ú•Þ¥Ú ¢¬ ____»»Þ ¡‘Þ¥¥Ú _____ Þªß¡»»Þ ˆ¤üÖÆü¸üÖ êú †−ÖãÃÖÖ¸ü פü‹ Ö‹ ¾ÖÖŒµÖÖë úÖ ¯Ö׸ü¾ÖŸÖÔ−Ö úßו֋… (1) ˆ¤üÖÆü¸üÖ:™Ú ›ÚÔí”˜Þ ‹šÞ ¨Ú˜ßšß¡Ú»»Þ 1. 2. šß¡ß) á‹á™ ¥‹Ø ____»»Þ (á¡Þ«ßšß¡Ú. ¤Þ‚šß¡Ú) £Úê ™Ú£ Ôᥠǫ°ß ____»»Þ (šß¡Ú. 4. 5. 5. VI. 4. 5. (2) 1. 3. 5.{ÉÉ`ö 11 4.

3. 4. 2. 3.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 156 á¬ŒÚšß¬Þ áŒ¦ßšß¬Þ Çß„šß¡ ŒÞ„šß¬Þ ¨Ú˜ß×ß á›ŒÚšß¡ Ǘځ×ß ÖÖ ¸üÆüÖ £ÖÖ… ¤êüÖÖ ÆüÖêÖÖ… Öê»ÖÖ £ÖÖ… ¯Öœü ¸üÆüÖ Æîü… ×»ÖÖ ¸üÆüÖ £ÖÖ… ÃÖã−ÖÖ Æîü… ¯Öß ¸üÆüÖ ÆüÖêÖÖ… VIII. áªá™ Ÿ»Ú¬ ¨ñà‘÷Þš¼Ú» ÇÛ‘Þ ‹¥ß¡Þ ÇÞ‚ê ᛂ×Ü»»Þ ¬ß¾»¥Þ‘ £³ß¥á¥ Þ‘ß ¡«Ü™ ¢ß–Í ____»»Þ £Úê á£Þ ªÞ¢Þ‚‹Ú ____ ¢¬ÇÞˆ ᪠£œî á£Þá™ _____ ¢¬ÇÞˆ»»Þ ¯ÖלÍü‹ †Öî¸ü ÃÖ´Ö×—Ö‹ . á¤á™ ‹•ß ǥߨñ£ ‹¥ß¡Þ ____ ¢¬ Ÿ»¦ ÇÞ‚¡Þ»»Þ ᪂ ±í‹à ____ ¢¬ Þß¡. 6. 2. 5. áªá™ ¡îÞ¼»¥Ú ᝡ޻»Þ Þ‘ß ¡ßÞᥠá¤á™ ŸÚ»¬ ____. ˆ¤üÖÆü¸üÖ êú †−ÖãÃÖÖ¸ü úÖêšüú ´Öë ¤üß Ö‡Ô ´Öæ»Ö ׍ÎúµÖÖ†Öë êú ÃÖÆüß ºþ¯ÖÖë úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ú¸ü ¾ÖÖŒµÖ ¯Öæ¸êü úßו֋… ˆ¤üÖÆü¸üÖ:¡ßÞᥠá‹á™ ŸÚ»¬ ____»»Þ (ŸÚ»”ß¡Þ) ¡ßÞᥠá‹á™ ŸÚ»¬ ŸÚ»”ߐ×ß»»Þ 1. ŸÚ»¬¥ ª¡Ú ÇÞŒÚ–Þ ____»»Þ (ᣬߡÞ) ™Úᣠ£á™ Ç ¡«ß ____»»Þ (ᛡÞ) ¥£Þ Š–ÍßÞ ªßá£Þ ____»»Þ (ᛌߡÞ) á¡Þ„ Þê¥Ú ____»»Þ (៻¥ß¡Þ) á›¡à ƒá¥ ¡îÞ ____»»Þ (Þªß¡Þ) ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ¿Ö²¤üÖë úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ú¸ü ¾ÖÖŒµÖ ¯Öæ¸êü úßו֋… 1. áªá™ Çñ¨äªÞ á¬Þ‹¼»•Þ¥Ú ÇÞ‚¡»»Þ Þ£‹Ú á¤á™ ”¼»Þ ____. 4. 5. IX.

¢Þ¡ Þ”. ›¾»Þ «¾»Þ£Þ Þ„ Ç¥ßᡨ Çñ›ÛÇ©˜ ¡—Íߐެߐ×ß áª£ß™ß ¥Þ‘î ¥Þ‘î ¢ß™á¥ Ô£ÞáÔÞ” ¤Ú·©¥ ªÛ™ñÇÞ™ £œî á«Þ‚šÞˆ»»Þ ‘ªäŒîÞ ¡ßáªÓÂÞ¥˜¥Ú £Ú‹ØßÇÞ‚¡Þ ÇÞ‚ê ¡ß¢ß÷ ¥Þ‘î¥ ª¥‹Þ¥ ¡«Ü™ ‹•ß ǥߨñ£ ‹¥Ú×Øß»»Þ ‹ßØÜ á¬Þ‹£Þ¼» ™¥Ÿ»¥Ú á¤á™ ǥߨñ£ á«¡Þ ›¥‹Þ¥ áªá™ á«„Þ«ßê»»Þ ¤›ß ˆ«ß ǥߪ×ß™ß ¨™Þµà ¨™Þµà œ¥ß Þᬠá™á¡ ‘à¡‘™¥ ¡ßÞ¨ á«Þ‚¤ß¡»»Þ ª¥‹Þ¥ ñޜߋޥ ¢ß±ßᥠ‘ªäŒîÞ ß¤ýÐ˜ ‹¥ØÜ»»Þ ˆ«ß ¬¤©î «Þª¬ ›ßá¥ šß¡Þ £ÚŒî Çñ™ß¡´‹ ªá™™Þ¥ ¢Þ¡‹Ú ›Û᥂ ¥ŒØÜ á™ì ᝖ÍßÚ–Í ‹«Ü˜à‹Ú Þ¬ß¤ß¡»»Þ ¡ß‹Þ¨¨à¦ ¥ÞÌò ¢Þ¥™ ‘ªäŒîÞ ¢Þ¥á¥ 'áÞ›¥Þ á‹Þá–Í á¤á™ £Þá–Í áªá™' à™ßá¥ áª«ß ¡ß‹Þ¨¨à¦ ¡ª×Þᥠ«ßê ¥«ß¡»»Þ ¡ß‹¨ß™ á«¡Þ Þ¨Þ ªóÇ÷ᥠ¥«ß¤ß¡»»Þ ˆ£ß™ß áÞ”ß‹ ÇᥠáÞ”߈ Ç°¡ÞÇ©ç‹ á¤Þ‘Þ . ¢Þ¥™¥ ‘ªäŒîÞ ¨á« á‹Þ”ß¥Ú „·©óí»»Þ ˆ«Þ ¢Þ¥™ ¢¦ß ¡ß‹Þ¨¨à¦ ¥ÞÌòÂÇÞ‚ê ßËß™ᥠˆ‹ ª™‹í ÔÆß»»Þ ¢Þ¥™ ¡Ç©íᥠ‘Þ™à¤ý ‘ªäŒîÞ ß¤ýÐ˜ á¤Þ‘Þ ‹Þ¤íî‹Þ¥à á«„×ß Š ˆ«Þ‹Ú ‹Þ¤íî‹Þ¥à ‹¥ß¡Þᥠ¢Þ¥™ Çïšß¡àᥠÇñš£ ª×ޝ œß‹Þ¥ ‹¥ß×ß»»Þ 1952 £ªß«Þᥠˆ«ß à™ß Þ¥£ý á«Þ‚šß¬Þ»»Þ ˆ«Þ ¢ß™á¥ ›àÔí 47 ¡Ç©í ™ß¡Þ«ß™ á«Þ‚¤Þ‚šßᬠ£œî ÇÛ˜Ùí ‘ªäŒîÞ ß¤ýÐ˜ ¡ßŸ»¦ á«Þ‚×ß»»Þ Çñ™ß¡Ç©í ‘ªäŒîÞ ¡ï·©ß ÇÞ„×ß»»Þ ˆÇ¥ß ¡ï·©ß ÇނᬠÞ„ á‹á™ ›¨´ß ÇᥠÇñÞ¤ý 2050 £ªß«Þ ᡦ‹Ú ˆ«Þ ¡±í£Þ Çïšß¡à¥ ª¡Ú•Þ¥Ú á¡¨à ‘ªäŒîÞ ¡ß¨ßÌ ¥ÞÌòÂ¥ ª×ޝ œß‹Þ¥ ‹¥ßšß¡Þ àì‹Ú ”Çߤߡ»»Þ ¡ß¨óᥠ‘ªäŒîÞ 3 Ú˜ ¡ï·©ß ÇÞ‚¬Þ á¡á¦ á‹¡¦ ¢Þ¥™á¥ ˆ«Þ 5 Ú˜ ¡ï·©ß ÇÞ‚×ß»»Þ ¢Þ¥™á¥ ‘ªäŒîÞ ¡—Íß¡Þ ªá¾» ªá¾» ¡ß¢ß÷ Çñ‹Þ¥¥ ª£ªîޣޝ ¡—ÍߤނšÞˆ»»Þ á¤£ß™ß á¡‹Þ¥ ª£ªîÞ.{ÉÉ`ö 11 157 ¢Þ¥™¥ ‘ªäŒîÞ ³ÖÖ¸üŸÖ¸ü •Ö−ÖÃÖӏµÖÖ ¢Þ¥™ ¡ß²Þ ˆ¡ä Çñ¤Ú‹Øß ¡ß›îÞ á¤©™ñᥠˆ‹ ÞÚÞ ᛨ á«Þ‚šßᬠ£œî ‘ªäŒîÞ ¡ï·©ß ˆ«Þ¥ ª£ï·©ß ǚᥠÇñœÞ Ø¥Þ¤ý á«Þ‚ ᛌÞᛂ×ß»»Þ á«™Ú‹ ‘ªäŒîÞ ¡ï·©ß‹Ú á¥Þ‹ß¡Þ ˆ¤Þˆ ª£ý¡Ç¥ á«¬Þ Þ«ßê»»Þ ß‹”ᥠá¤Þ‘Þ ‹£ß¨¥¼» ‘ªäŒîÞ ¡ßá¨Ç©²¼» ›óÞ¥Þ ˆ ªÉÂ‹ç™ ˆ‹ Ú¥Ú™óÇÛ˜Ùí ¥ßáÇÞ”í Çñ‹Þ¨ ÇÞ‚×ß»»Þ ¤Þ«Þ Çñ˜ßœÞ á¤Þî»»Þ ˆšßᥠ›¨íÞ¤Þ‚×ß á¤. £Þ¥Çß”ì.

‰ú¯Ö¸ü ¯ÖÆãÑü“ÖêÖß ×¾ÖúÖÃÖ¿Öᯙ ¸üÖ™Òü Ã֟֍Ôú ‘ÖÓ™üÖ ×−ÖµÖÓ¡ÖÖ úÖµÖԍúÖ¸ß ×−ÖµÖ´ÖÖ¾Ö»Öß .¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 158 ¤Þ„šß¡ ‹ßØÜ á¤Þ‘Þ¥ ªÚŸ»¦ ‘ªäŒîÞ ¡ï·©ß á¤Þê Ú á›¨¥ ªÞœÞ¥˜ Þ¥ß‹ ÇÞ‚¡Þ¥Ú ¡äß™ á«„šßá¡»»Þ ¿Ö²¤üÖ£ÖÔ †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü ‘ªäŒîÞ ¡ß²Þ Çñ¤Ú‹Øß ¡ß›îÞ ÞÚÞ ᛨ ª£ï·©ß ǚᥠÇñœÞ Ø¥Þ¤ý á«™Ú‹ß Íá¥Þ‹ß¡Þ á¤Þ‘Þ ‹£ß¨ ¡ßá¨Ç©² Ú¥Ú™óÇÛ˜Ùí ¥ßáÇÞ”í Çñ˜ßœÞ á¤Þî ›¨íÞ¤Þ‚×ß ÞÞ£à „·©óí Ç«äß¤ß¡ ¡ß‹Þ¨¨à¦ ¥ÞÌò ª™‹í ÔÆß ß¤ýÐ˜ ‹Þ¤íî‹Þ¥à à™ß ØÆü¤üß †£ÖÔ •Ö−ÖÃÖӏµÖÖ ×¾Ö–ÖÖ−Ö ¯ÖϵÖãÛŒŸÖ ×²ÖªÖ †ÖÖê ¸üÆü−Öê¾ÖÖ»ÖÖ ¤êü¿Ö ÃÖ´Öéרü úß ¯Ö£Ö´Öë ¯ÖϬÖÖ−Ö ²ÖÖ¬ÖÖ •µÖÖ¤üÖ ¸üÖêú−ÖÖ µÖÖê•Ö−ÖÖ ú×´Ö¿Ö−Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖ–Ö ´ÖÆüŸ¾Ö¯ÖæÖÔ ×¸ü¯ÖÖê™Ôü ¬µÖÖ−Ö ¤êü−Öê µÖÖêµÖ ¤üÙ¿ÖŸÖ Æãü†Ö Æîü †Ö−Öê¾ÖÖ»ÖÖ ‰ú¨ÔËü.

‹Þ«ÞÇÞ‚ê ª™‹í ÔÆßÂ¥ ªÛÞ ›ßÞ¤Þ‚×ß ? . ¢Þ¥™¥ ª£ï·©ß ǚᥠ‹'˜ ÇñœÞ Ø¥Þ¤ý á«Þ‚ ᛌÞᛂ×ß ? á¤Þ‘Þ ‹£ß¨¥¼» ‘ªäŒîÞ ¡ßá¨Ç©² ›óÞ¥Þ ‹ß Çñ‹Þ¥ ¥ßáÇÞ”í Çñ‹Þ¨ ÇÞ‚×ß? 3. 2.{ÉÉ`ö 11 159 ™ß¡Þ«ß™ á«Þ‚¤Þ‚šßᬠ›¨´ß Çᥠᡋޥ ª£ªîÞ ¢Þ¡ ” £Þ¥Çß” ›äÞ «äÞ£Þ Ç¥ßᡨ Çñ›ÛÇ©˜ ¥Þ‘î ¥Þ‘î ¢ß™á¥ á›¨ ᛨ ¢ß™á¥ Ô£ÞáÔÞ” ¤Ú·© ªÛ™ñÇÞ™ ¡ßáªÓÂÞ¥˜ £Ú‹Øß ÇÞ‚¡Þ ÇÞ‚ê á¤á™ ǥߨñ£ áªá™ á«„Þ«ßê ǥߪ×ß™ß ¨™Þµà ‘à¡‘™ ¡ßÞ¨ “Ö»ÖÖ ÖµÖÖ ¤ü¿ÖÖÛ²¤ü êú ¾ÖÖ¤ü ²Öê¸üÖê•ÖÖÖ¸üß ÃÖ´ÖõÖÖ †³ÖÖ¾Ö †−ÖÖ™ü−Ö ´ÖÖ¸Ëüׯ֙ü ¤ÓüÖÖ ÆÓüÖÖ´ÖÖ ¯Ö׸ü¾Öê¿Ö ¯ÖϤæüÂÖÖ ¸üÖ•µÖ ¸üÖ•µÖ êú ²Öß“Ö ´Öë ¤êü¿Ö ¤êü¿Ö êú ²Öß“Ö ´Öë ‘Ö´ÖÖÃÖ−Ö »Ö›ÍüÖ‡Ô ÃÖæ¡Ö¯ÖÖŸÖ ×¾ÖñúÖê™ü−Ö ´ÖãÛŒŸÖ ¯ÖÖ−Öê êú ×»Ö‹ ו֟Ö−Öß ´ÖêÆü−ÖŸÖ ˆŸÖ−ÖÖ −ÖÆüà ÆüÖêŸÖß ¯Ö׸üÛãÖ×ŸÖ ¿ÖŸÖÖÛ²¤ü •Öß¾Ö•ÖÖŸÖ ×¾Ö−ÖÖ¿Ö †³µÖÖÃÖ I. †−Öã“”êû¤ü êú †Ö¬ÖÖ¸ü ¯Ö¸ü −Öß“Öê פü‹ Ö‹ ¯ÖÏ¿−ÖÖë êú ˆ¢Ö¸ü ¤üßו֋… 1.

ÇñœÞ Ø¥Þ¤ý. ¢Þ¥™ Çïšß¡àᥠ‹'˜ ÇÞ‚ê Çñš£ ª×ޝ œß‹Þ¥ ‹¥ß×ß ? 4. áª«ß ¡ß‹Þ¨¨à¦. Çšá¥. ¤›ß»» ¢Þ¥™. ˆ«Þ¥. á«Þ‚. ¨™Þµà ¨™Þµà œ¥ß. á™á¡. á¤£ß™ß á¡‹Þ¥ ª£ªîÞ. ᤩ™ñᥠˆ‹. Þá¬. ᪣ߙ߻» ‘à¡‘™¥. £Þ¥ìÇß”ì. áÞ›¥Þ á‹Þá–Í á¤á™ £Þá–Í áªá™. ‹ßÇ¥ß ¢Þ¡á¥ ‘à¡‘™¥ ¡ßÞ¨ á«Þ‚¤ß¡ ? 6. à™ßá¥. 2. ÞÚÞ ᛨ á«Þ‚šßᬠ£œî.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 160 3. 5. ¡ª×Þᥠ«ßê ¥«ß¡»» III. †−Öã“”êû¤ü êú †Ö¬ÖÖ¸ü ¯Ö¸ü −Öß“Öê פü‹ Ö‹ ¯ÖÏŸµÖêú ¿Ö²¤üÖë ŸÖ£ÖÖ ¾ÖÖŒµÖÖÓ¿ÖÖêÓ êú ÃÖ´ÖæÆü úÖê ÃÖÆüß Îú´Ö ´Öë ¸üÖ ú¸ü ¾ÖÖŒµÖ ²Ö−ÖÖ‡‹… 1. ¡ß‹Þ¨¨à¦ ¥ÞÌò ¢Þ¥™ á‹„ê à™ßá¥ áª«ß ¡ß‹Þ¨¨à¦ ¡ª×Þᥠ«ßê ¥«ß¤ß¡ ? II. 4. ¥Þ‘î ¥Þ‘î ¢ß™á¥ Ô£ÞáÔÞ”. ¡ß‹Þ¨¨à¦ ¥ÞÌòÂ. ª£ï·©ß Çšá¥. ¢Þ¡ ”. ᛌÞᛂ×ß. ¥ÞÌòÂ¥ ª×ޝ. Çïšß¡à¥ ª¡Ú•Þ¥Ú ᡨà. ‘ªäŒîÞ ¡ï·©ß. Ô¥ ¢Þ¾ß»¬Þ»»Þ á¬Þ‹ £á¬»»Þ Þ‚ áÞ¥Ú £á¬»»Þ Ÿ»ª¬ Ì ᫬޻»Þ ˆª¡Ú á«„×ß ›ÚÔ픘޻»Þ ¥ÞªØÞᥠÞ–Íß £”¥ ¤Þ„×ß»»Þ áÞ”߈ Þ–Íß ªÞ£Þ¥Ú ÞªÚ×ß»»Þ £Ú«Þê£Ú«ßê œ‹ÕÞ á«¬Þ»»Þ á¬Þ‹ £á¬»»Þ ˆ«Þ ›ÚÔ픘޻»Þ ¥ÞªØÞᥠÞ–Íߤބ×ß»»Þ ¥ÞªØÞ ‹–Íᥠá¬Þ‹ ¡ªß×Øß»»Þ ˜Þ¤ý™ á«Þ‚ Þ–Íß „Ç¥‹Ú —Íߍ¬Þ»»Þ á¬Þ‹ £á¬»»Þ ˆ«Þ £œî . ›äÞ Þ„. Çñ™ß¡Ç©í á‹á™ «Þ¥á¥ ‘ªäŒîÞ ¡ï·©ß ÇÞ„×ß ? 5. ˆ«ß ǥߪ×ß™ß. ×ÆüÓ¤üß ´Öë †−Öã¾ÖÖ¤ü úßו֋… Þǘ£ÞᝠÑ ¡«Ü™ ‘ޘߚßá¡. ¢Þ¥™»» à‹Ú ”Çߤߡ. ¡ßÞ¨ á«Þ‚¤ß¡. ¤Ú·©¥ ªÛ™ñÇÞ™ á«Þ‚šÞˆ. ‘ªäŒîÞ ¡ß¨ßÌÂ. ‘ªäŒîÞ. ¤Þ«Þ Ôá” ™Þ«Þ Ô”˜Þ»»Þ ᤄê Ô”˜Þ ›Ú·í¨Þ Þᘠ™Þ«Þ ›ÚÔ픘޻»Þ áÞ”߈ ‚ ¡«ß¤Þ„×ß»»Þ ¡«Ü™ ¡Ç©íÞ á«¬Þ»»Þ ¡´ ¢Þ¾ß»¬Þ». 2050 £ªß«Þ ᡦ‹Ú. ¢Þ¥á¥. ˆ«Þ ¡±í£Þ. ¡ß²Þ ˆ¡ä. œß‹Þ¥ ‹¥ß¡»» Ç¥ßᡨ Çñ›ÛÇ©˜ ‚™îÞ›ß. 3. Çñ¤Ú‹Øß ¡ß›îÞ.

£ï™á›«» (´ÖéŸÖ¤êüÆü) .{ÉÉ`ö 11 161 ›ÚÔ픘޻»Þ ÇÞ«Þ–Íß ¥ÞªØÞ ™ßÞ¥ß á«„ß»»»»Þ „Ç¥Ú ÇÞ«Þ–Í œªß¬Þ»»Þ ¥ÞªØÞᥠ‹Þ£ ‹¥Úšß¡Þ á¬Þ‹ áÇÞ™ß á«Þ‚á¬»»Þ Œ˜ßᥠ‹Þ£ á«„šß¡ Þ «•Þ™ì ¡«Ü™ á‘ޥᥠÇÞ˜ß ¡Þ«Þ¥ß¬Þ»»Þ á¬Þá‹ ‹¡Þ” ¡³ ‹¥ß ¥«ßᬻ»Þ ™ÞÇᥠ›Úí´ ¡ÞΠ¡Þ«Þ¥ß¬Þ á¬Þ‹ £¥ßá¬»»Þ ˆ«Þ £œî ›ÚÔ픘޻»Þ ¥ÞªØÞᥠá¬Þ‹ ¤Þ„šßᬻ»Þ á£Ô áÔÞá–Í‚šß¬Þ»»Þ ’–Í á™ÞŸ»Þ ᫬޻»Þ × Ç–Íß á¬Þ‹ £á¬»»Þ Ô–ÍÔ–Íß –͐–Íßᥠá¬Þ‹ £á¬»»Þ ‹ÚÞÇš¥ £Þ–Íᥠá¬Þ‹ £á¬»»Þ ˆª¡Ú ›ÚÔ픘޻»Þ Þ„ ¡ß ¨Ú˜ßšßá¡. ᤄê£Þᝠ¡°ßá¬ ᪣Þᝠ¤©£ á«Þ‚á¬»»Þ ‹Þ«Þ¥ ¡ÞÇ £Þ' £¥ß×Øß ™ ‹Þ«Þ¥ ¢Þ‚¢„˜à £¥ß×Øß»»Þ ‹Þ«Þ¥ Çځ ’߁ £¥ß×Øß»»Þ ‹Þ«Þ¥ Ô¥›óÞ¥ ¢Þ¾ß»×ß™ ‹Þ«Þ¥ ‘࡝ ¤Þǝ¥ ªÞœ Þ¬ß¤Þ‚×ß»»Þ ›ÚÔí”˜Þ ›ÚŒ‹Ì Þᘻ»Þ IV. ᪣Þᝠdz¥ŸÚ»” „®¥ ÇÞ˜ß ÞÇᥠ£¥ßá¬»»Þ ‹Û¦á¥ ¡«Ü Ô¥›óÞ¥ ¢Þ¾ß»¬Þ»»Þ «‘Þ¥ «‘Þ¥ á¬Þ‹ £á¬»»Þ ˆª¡Ú ™ ›ÚÔ픘޻»Þ ª¡Ú ›ÚÔ픘Þᥠᤠá¬Þ‹ £¥Øß. †Öê×›Íü†Ö ´Öë †−Öã¾ÖÖ¤ü úßו֋ … µÖÆü ÖӐÖÖ −Ö¤üß Æîü… ŸÖã´Ö−Öê ŸÖÖê ÖӐÖÖ −Ö¤üß ¤êüÖß ÆüÖêÖß… −Ö¤üß êú ׍ú−ÖÖ¸êü úÖ»Öß êú ´ÖÓפüü¸ü ´Öë ¯Öæ•ÖÖ ÆüÖêÖß… †Ö•Öú»Ö ÖӐÖÖ −Ö¤üß úÖ •Ö»Ö ÖÓ¤üÖ ÆüÖêŸÖÖ •ÖÖ ¸üÆüÖ Æîü… †²Ö ŸÖã´Ö ú»Öú¢ÖÖ •ÖÖ†Öê… ¯Ö¿Öã†Öë úß »ÖÖ¿ÖêÓ ¯Ö›Íüß ÆüÖëÖß… µÖÆü ×ÃÖ±Ôú µÖÆüÖÑ úß ²ÖÖŸÖ −ÖÆüà Æîü… ×Æü´ÖÖ»ÖµÖ ÃÖê ÖӐÖÖ úÖ ˆŸÃÖ¾Ö ÆüÖêŸÖÖ Æîü… ¯Ö¾ÖÔŸÖ ¯ÖϤêü¿ÖÖë ´Öë ÖӐÖÖ ¯Ö×¾Ö¡Ö ¸üÆüŸÖß Æîü… ÖÖѾÖÖë ŸÖ£ÖÖ −֐ָüÖë ´Öë ¯ÖÆãÑü“ÖŸÖß Æîü ŸÖÖê ¾ÖÆü †¯Ö×¾Ö¡Ö ÆüÖê •ÖÖŸÖß Æîü… »ÖÖêÖ Æüß ˆÃÖ úÖ úÖ¸üÖ ÆüÖêŸÖê Æïü… ÖÓ¤üß “Öß•ÖÌë ˆÃÖ êú ¯ÖÖ−Öß ´Öë ±ëúúŸÖê Æïü… ³ÖÖ¸üŸÖ úß ÃÖ²Ö −ÖפüµÖÖë úß ÆüÖ»ÖŸÖ µÖÆüß Æîü… »ÖÖ¿Öë . ¢Þ¡ß šß¡Þ Ô”˜Þ ›ÚÔ픘޻»Þ ª£Ú›ñᥠá¬Þ‹ ÞáœÞ„×Øß»»Þ «ª ŒÚªßᥠÇÞ˜ß áŸ»ÞÇ–ÍÞ áŸ»ÞÇ–Íß á«„×Øß»»Þ «•Þ™ì ™á¦ ™á¦ ªÚ ¡›¦ß¬Þ»»Þ ‘ᘠá¬Þ‹ ªÚá¥ ”Þ˜ßá«Þ‚ ¢ß™¥‹Ú Þ¬ß¬Þ»»Þ á‹«ß ˆÇ¥ß á«¡ ¢Þ¡ß šßᬻ»Þ ˆ«Þ ›ÚÔ픘޻»Þ Þǘ£Þᝠˆá¡ Œ¡¥‹Þ‘ᥠÚÞ£ß ¡ßÇ©¤ýᥠǗÍßšßá¡»»Þ ™ ¨á« ¡Ç©í ¢ßᙥ ¢Þ¥™ „NjۦᥠÚÞ£ß á«Þ‚šß¬Þ»»Þ «•Þ™ì ᛌލ¬Þ ª£Ú›ñ Çá×‚ Çá×‚ ¤Þ„×ß»»Þ £Þ×£Þᝠ¨ÚŒß¬Þᥠá–Í„ê×Øß»»Þ ᤄê£Þᝠ‹'˜ á«„×ß á›Œß¡Þ‹Ú á¬ ‹ß£óÞ £Þ× œ¥ß¡Þ‹Ú á¬. ™Þ Úá«ê.

á¬Þ‹£Þᝠ¡ß ¡«Ü™ Œ˜ØßÞ ŒÞ¡¥Þ ²ÖÆãüŸÖ ÃÖê »ÖÖêÖ •Öִ̏Öß ³Öß Æãü‹ ÆüÖêÓ Öê… á«Þ‚šßá¡»»Þ »ÖÖêú´ÖÖ−Öê ×²Ö ²ÖÆãüŸÖ ÖÓÛ›Íü†Ö ÖÖ²Ö¸üÖ ÆüÖê‡×£Ö¾Öê… 4. áªá™ ›ÚÔí”˜Þ Ô”Ú×ß»»Þ †Ö•Öú»Ö ¸üÖßÖê ´Öë ו֟Ö−Öß ³Öß›Íü ÆüÖê ˆŸÖ−Öß ¤ãü‘ÖÔ™ü−ÖÖ‹Ñ ³Öß ÆüÖê ¸üÆüß Æïü… †Öו֍úÖ×»Ö ¸üÖßÖÖ¸ê •ÖêŸÖê ׳֛Íü Æêüˆ×”û ÃÖêŸÖê ¤ãü‘ÖÔ™üÖÖ ‘Ö™ãü×”û… 7. áªá™á¡á¦ £Úê ¢Þ„‘¼Ú» ៻ޝìᥠŸÖ²Ö ŸÖú ´Öï ³ÖÖ³Öß úÖê ±úÖê−Ö ¯Ö¸ü ²ÖŸÖÖµÖÖ ‹«ßšß¡ß»»Þ ÆüÖêÖÖ… ÃÖêŸÖê¾Öôûê ´ÖãÑ ³ÖÖˆ•ÖӍãú ±úÖê−Ö¸êü ú×Æü×£Öײօ 5. Þ«Þ á‹á™ ¥‹Ø ¡«ßšß¡ ? †ÖÆüÖ ü! ׍úŸÖ−ÖÖ Öæ−Ö ²ÖÆüÖÆüÖêÖÖ… †ÖÆüÖ ! êúŸÖê ¸üŒŸÖ ²Ö×Æü×£Ö²Ö ? ™Ú ™ ¥Þ‘£«¬ ×‹¥ ›ÚÔí”˜Þ ‹šÞ ŸÖã −Öê ŸÖÖê ¸üÖ•Ö´ÖÆü»Ö “ÖÖïú úß 2. ˆÃÖ êú ²ÖÖ¸êü ´Öë ‹ú ”ûÖê™üÖ †−Öã“”êû¤ü ×»Ö׏֋… ×™ü¯¯ÖםֵÖÖÑ I. ‡ÃÖ ¯ÖÖšü ´Öë ×−Ö´−Ö ¯ÖύúÖ¸ü êú ¾ÖÖŒµÖÖë úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ Æãü†Ö Æîü… 1. ¤ãü‘ÖÔ™ü−ÖÖ êú ²ÖÖ¸êü ´Öë ÃÖã−ÖÖ ÆüÖêÖÖ… ¨ß˜ßšß¡Ú»»Þ ŸÖã ŸÖ ¸üÖ•Ö´ÖÆü»Ö ”ûú¸ü ¤ãü‘ÖÔ™üÖÖ ú£ÖÖ ¿ÖãםÖ×£Ö²Öã… 3. Þ£¥ ‘ªäŒîÞ á¤á™ ¡—Íß¡ áªá™ Æü´ÖÖ¸üß •Ö−ÖÃÖӏµÖÖ ×•ÖŸÖ−Öß ²ÖœÍêüÖß.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 162 V. . Þ‘ß‹Þ¬ß ¥ÞªØÞᥠá¤á™ ¢ß–Í á«„×ß. ᪠Þ£ ›Ú‚ ªÞ¾»¼» ÇÞ‚ê ŒÞ‚¡Þ‹Ú ˆ−ÆüÖë −Öê Æü´Ö ¤üÖê−ÖÖë ×´Ö¡ÖÖë úÖê ÖÖ−Öê êú×»Ö‹ ¥Œßšßá¡»»Þ ¸üÖÖ ÆüÖêÖÖ… ÃÖê †Ö´Ö ¤ãü‡ ÃÖÖӐÖӍú ¯ÖÖ‡Ñ ÖÖ‡²Ö֍ãú ¸ü׏Ö×£Ö²Öê… 6. ¸üÆüß Æîü. ‹ú ¤ãü‘ÖÔ™ü−ÖÖ ÃÖê ׍úÃÖß úÖê †Ö¯Ö −Öê ²Ö“ÖÖµÖÖ.

•ÖÖ + ‡×£Ö×²Ö > •ÖևףÖ×²Ö (™Úá£) . '‚šß¡' (-‡×£Ö²Ö).¤Þ + ‚šß¡ß > ¤Þ‚šß¡ß ´Öï ÖµÖÖ ÆæÑüÖÖ/Ö‡Ô ÆæÑüÖß… (´ÖãÑ) .{ÉÉ`ö 11 163 ª£ªîÞ ¡—Íß¡»»Þ ˆŸÖ−Öß Æüß ÃÖ´ÖõÖÖ‹Ñ ³Öß ²ÖœÍêüÖß… †Ö´Ö¸ü •Ö−ÖÃÖӏµÖÖ •ÖêŸÖê ²ÖלÍü²Ö ÃÖêŸÖê ÃÖ´ÖõÖÖ ²ÖלͲօ 8. '‚šß¡Þ' (‡×£Ö²ÖÖ).•ÖÖ + ‡×£Ö²Ö > •ÖÖ‡×£Ö²Ö (áª) .¤Þ + ‚šßá¡ > ¤Þ‚šßá¡ ¾Öê Ö‹ ÆüÖëÖê/Ö‡Ô ÆüÖëÖß (ÃÖê) .¤Þ + ‚šß¡ > ¤Þ‚šß¡ ŸÖã´Ö Ö‹ ÆüÖêÖê/Ö‡Ô ÆüÖêÖß… (ŸÖã´Öê) .•ÖÖ + ‡×£Ö²Öê > •ÖևףֲÖê ˆ¢Ö´Ö¯Öã¹ýÂÖ ‹ú¾Ö“Ö−Ö £Úê ¤Þ‚šß¡ß»»Þ ´Öï ÖµÖÖ ÆãÑüÖÖ/ Ö‡Ô ÆãÑüÖß… ´ÖãÑ •ÖևףÖײօ ²ÖÆãü¾Ö“Ö−Ö Þá£/ ÞᣣÞᝠ¤Þ‚šß¡Ú»»Þ †Ö´Öê / †Ö´Öê´ÖÖ−Öê •ÖևףֲÖã… Þá£ý / Þá£ý£Þᝠ¤Þ‚šß¡Ú»»Þ †Ö´³Öê / †Ö´³Öê´ÖÖ−Öê •ÖևףֲÖã… Æü´Ö/Æü´Ö»ÖÖêÖ Ö‹ ÆüÖëÖê/ Ö‡Ô ÆüÖêÓ Öß… . †Öî¸ü '‚šßá¡' (-‡×£Ö²Öê) ÃÖÆüֵ֍ú ׍ÎúµÖÖ†Öë úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ÆüÖêŸÖÖ Æîü… ¯Öã¹ýÂÖ †Öî¸ü ¾Ö“Ö−Ö êú ÃÖÖ£Ö ×ÎúµÖÖ úÖ ºþ¯Ö ³Öß ²Ö¤ü»ÖŸÖÖ Æîü… •ÖîÃÖê:- (£Úê ) . '‚šß¡Ú' (-‡×£Ö²Öã). á¤á™ š˜ØÞ á«¡ á£Þá™ áªá™ ¢¬ ו֟Ö−ÖÖ šÓü›Íü Æü֐ê ÖÖ ´Öã—Öê ˆŸÖ−ÖÖ Æüß ¬Þß¡»»Þ †“”ûÖ »ÖÖêÖÖ… •ÖêŸÖê £ÖÓ›ÍüÖ Æêü²Ö ´ÖÖêŸÖê ÃÖêŸÖê ³Ö»Ö »ÖÖאֲօ ˆ¯ÖµÖãÔŒŸÖ (1) ÃÖê (5) ŸÖú êú ׍ÎúµÖÖºþ¯Ö †Öê×›Íü†Ö êú ¯ÖæÖÔ ³Ö×¾Öµ֟֍úÖ׻֍ú ºþ¯ÖÖë úÖê פüÖÖŸÖê Æëü… ØÆü¤üß êú ÃÖ´ÖÖ−Ö †Öê×›Íü†Ö ´Öë ³Öß ¯ÖæÖÔ³Ö×¾Öµ֟֍úÖ׻֍ú ׍ÎúµÖÖ‹Ñ ÃÖÓ³ÖÖ¾Ö−ÖÖ ŸÖ£ÖÖ ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ¯ÖæÖÔ³Ö×¾Ö嵅م úÖ»Ö úÖ ²ÖÖê¬Ö ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔ−ÖãÃÖÖ¸ü ú¸üÖŸÖß Æïü… ˆ¯ÖµÖãÔŒŸÖ (6) ÃÖê (8) ŸÖú êú ¾ÖÖŒµÖ †Öê×›Íü†Ö êú ÃÖÆüÃÖÓ²Ö¬Ö ÃÖæ“֍ú †¾µÖµÖ ¿Ö²¤üÖë úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ פüÖÖ−Öê¾ÖÖ»Öê ¾ÖÖŒµÖ Æïü… µÖê ØÆü¤üß êú 'ו֟Ö−Öê'-'ˆŸÖ−Öê' ¾ÖÖ»Öê ¾ÖÖŒµÖÖë êú •ÖêÃÖê ¯Ö׸ü´ÖÖÖ úÖ ²ÖÖê¬Ö ú¸üÖŸÖê Æïü… †Öê×›Íü†Ö ´Öë ׍ÎúµÖÖ êú ¯ÖæÖÔ ³Ö×¾Öµ֟֍úÖ»Ö úê ºþ¯Ö פüÖÖ−Öê êú ×»Ö‹ ´Öæ»Ö ׍ÎúµÖÖ êú ÃÖÖ£Ö '‚šß¡ß' (‡×£ÖײÖ).

¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 164 ‹ú¾Ö“Ö−Ö ™Ú ¤Þ‚šß¡Ú»»Þ ´Ö¬µÖ´Ö ¯Öã¹ýÂÖ ŸÖæ ÖµÖÖ ÆüÖêÖÖ/ Ö‡Ô ÆüÖêÖß… ŸÖã •ÖևףֲÖã… ™Úá£/ ™Úá£ý ¤Þ‚šß¡»»Þ ŸÖã´Öê / ŸÖã´³Öê •Öևףֲօ Þǘ ¤Þ‚šßá¡ ŸÖã´Ö Ö‹ ÆüÖêÖê/ Ö‡Ô ÆüÖêÖß… »»Þ †Ö¯Ö Ö‹ ÆüÖêӐÖê/ Ö‡Ô ÆüÖêӐÖß… †Ö¯ÖÖ •ÖևףֲÖê… ²ÖÆãü¾Ö“Ö−Ö ™ÚᣣÞᝠ/ ™Úá£ý£Þᝠ¤Þ‚šß¡»»Þ ŸÖã´Ö »ÖÖêÖ Ö‹ ÆüÖëÖê/ Ö‡Ô ÆüÖêӐÖß… ŸÖã´Öê´ÖÖ−Öê/ ŸÖã´³Öê´ÖÖ−Öê •Öևףֲօ ²ÖÆãü¾Ö“Ö−Ö Þǘ£Þᝠ¤Þ‚šßá¡»»Þ †Ö¯ÖÖ´ÖÖ−Öê •ÖևףֲÖê… ‹ú¾Ö“Ö−Ö áª ¤Þ‚šß¡»»Þ †Ö¯Ö»ÖÖêÖ Ö‹ ÆüÖëÖê/ Ö‡Ô ÆüÖêӐÖß… †−µÖ¯Öã¹ýÂÖ ¾ÖÆü ÖµÖÖ ÆüÖêÖÖ/ Ö‡Ô ÆüÖêÖß… ÃÖê •Öևףֲօ ²ÖÆãü¾Ö“Ö−Ö áª£Þᝠ¤Þ‚šßá¡»»Þ ÃÖê´ÖÖ−Öê •ÖևףֲÖê… ¾Öê »ÖÖêÖ Ö‹ Æü֐ë Öê/ Ö‡Ô ÆüÖêӐÖß… .

‹ì ‹¥Ú×ß»»Þ ›à : £Úê ™ ˆá¡ ÇÞ«Þ–Í „Ç¥Ú ÞªÚ×ß»»Þ á£Þ £ Þ‘ß ¢Þ¥ß ŒÚªß»»Þ ™á£ ™ ‹'˜ £ £Þ¥ß ¡ªß×»»Þ ‹'˜ á«‚×ß ? ‘¾»¬ : ᪠‹šÞ Þ„ ǐޥÞ»»Þ ‹Þ¬ß‹Þ ‹šÞ ¨Ú˜»»Þ á‹„ê•Ú á‹‘Þ˜ß ›á¦ á¬Þ‹ Þªßᬻ»Þ ›à : ᪣Þᝠ‹'˜ ‹á¬ ? ‘¾»¬ : ᪣Þᝠ¡¥. ¨ó™ìš. ‹ÚÞá– ˆá™ á‘ޥᥠœÞ‚ê×Ü‹ß ? ™Ú ™ Þ‘ß ¢Þ¥ß ªÚ³¥ ›ß¨Ú×Ü»»Þ á™Þ ᛫ Œ¥Þᥠ¥ÛÇÞ ™Þ¥ Ç¥ß ‹ì.³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ³ÖÖÂÖÖ •µÖÖê×ŸÖ : †Öê×›Íü†Ö 164 ÇÞ• 12 ¯ÖÖšü ‘¾»¬ Þ„ ›à¥ ÇªÇ •ÖÓÖ»Ö †Öˆ −Ö¤ü߸ü Ö¯ÖÃÖ¯Ö •ÖÓÖ»Ö †Öî¸ü −Ö¤üß úß ²ÖÖŸÖ“ÖßŸÖ ‘¾»¬ : ›à. ´ÖÆüÖòÖ−Öß. ¥¡¥ Þ›ß á‹á™ × ¢Þ‚¼Ú» á£Þ¥ ‹Þ”ß Çá‹‚šßᬻ»Þ á¨Ç©á¥ ª£ªØ¼Ú» ˆ‹Þ•ß ”ñ‹á¥ ᝂá¬»»Þ ›à : Þ «Þ! ‚ˆ™ ¡–Í îÞ¤ý •ÖÓÖ»Ö : −Ö¤üß. ᣫÞß. ‡ŸÖ−Öß ŸÖê•ÖÌß ÃÖê úÆüÖÑ ¤üÖî›Íü ¸üÆüß ÆüÖê? ŸÖã´ÖŸÖÖê †Ö•Ö ²ÖÆãüŸÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü פüÖ ¸üÆüß ÆüÖê… ŸÖê¸üÖ ¿Ö¸ü߸ü ¬Öæ¯Ö ÃÖê “ÖÖѤüß êú ÃÖ´ÖÖ−Ö “ִ֍ú ¸üÆüÖ Æîü… −Ö¤üß : ´Öï ŸÖÖê †³Öß ¯ÖÆüÖ›ÍüÖë êú ‰ú¯Ö¸ü ÃÖê †Ö ¸üÆüß ÆæÑü… ´Öê¸üÖ ´Ö−Ö †Ö•Ö ²ÖÆãüŸÖ ¯ÖÏÃÖ®Ö Æîü… ŸÖã´ÖŸÖÖê ´Ö−Ö ´ÖÖ¸ü ú¸ü ²Öîšüß ÆüÖê… ŒµÖÖ Æãü†Ö Æîü? •ÖÓÖ»Ö : µÖÆü (²ÖÖŸÖ) ´ÖŸÖ ¯Öæ”ûÖê… ú»Ö úß ²ÖÖŸÖ ÃÖã−ÖÖê… −Ö •ÖÖ−Öê úÆüÖÑ ÃÖê ²ÖÆãüŸÖ ÃÖÖ¸êü »ÖÖêÖ †Ö‹ £Öê… −Ö¤üß : ˆ−ÆüÖë−Öê ŒµÖÖ ×úµÖÖ? •ÖÓÖ»Ö : ˆ−ÆüÖë−Öê ¾Ö™ü²ÖéÖ. ¯Öß¯Ö»Ö (†À¾ÖŸ£Ö). ¸ü²Ö¸ü †Öפü ´Öê¸êü ²ÖÆãüŸÖ ÃÖÖ¸êü ¯Öê›Íü ³ÖÖ‡µÖÖë úÖê úÖ™ü פüµÖÖ … †ÓŸÖ ´Öë ÃÖ²Ö úÖê ‡ú½êü ú¸ü ™Òüú ´ÖÓê »Öê Ö‹… −Ö¤üß : †Öê ÆüÖê! µÖÆü ŸÖÖê ²Ö›ÍüÖ †−µÖÖµÖ Æãü†Ö… •ÖÓÖ»Ö : ´Öã—Öê ²ÖÆãüŸÖ ¤ãü„Ö ÆüÖê ¸üÆüÖ Æîü… ¾Öê †²Ö ¯Öê›ÍüÖë úÖê •Ö»ÖÖ ¸üÆêü ÆüÖëÖê… .

ˆ‚ á¬Þ‹£Þᝠ¢Þ¥ß ¡Ú’Þ»»Þ Þ®×Þ. ‘¦™ ‘࡝»»Þ á™Þ ¡ßÞ ᪣Þᝠ‘à‚êá¡ á‹£ß™ß ? á™Þ¥ ¤ß¡Þ „ß™ì»»Þ ›à : ᪠‹šÞ ™ ª™»»Þ á«á¬ Þêᥠá£Þ ÇÞ˜ß Œ¥ÞÇ á«Þ‚ ¤Þ„×ß»»Þ Þê Çތᥠ¡–Í ¡–Í ‹Þ¥ŒÞÞ ×ß»»Þ ™Þ'¥ £‚¦Þ ÇÞ˜ß á£Þ 165 −Ö¤üß : »Öê׍ú−Ö ¾Öê »ÖÖêÖ ¯Öê›ÍüÖë ÃÖê ²ÖÆãüŸÖ »ÖÖ³Ö ¯ÖÖ ¸üÆêü £Öê… ŒµÖÖ ¾ÖÆüß ˆ¯ÖúÖ¸ü †²Ö ¾Öê †Öî¸ü ¯Ö֋ѐÖê? •ÖÓÖ»Ö : ÃÖ“Ö Æîü −Ö¤üß. µÖê »ÖÖêÖ ²Ö›Íêü −ÖÖÃÖ´Ö—Ö Æïü… †“”ûÖ. •Ö»Ö ŸÖÖê •Öß¾Ö−Ö Æîü… ¾Öê »ÖÖêÖ ŸÖê¸êü ײÖ−ÖÖ îúÃÖê ו֋ѐÖê? ŸÖê¸üÖ •ÖÖ−ÖÖ ˆ×“ÖŸÖ Æîü… −Ö¤üß : µÖÆü ŸÖÖê ÃÖ“Ö Æîü. ÃÖÖê“Ö ¸üÆüß £Öß †Öî¸ü †ÖÖê −ÖÆüà •ÖÖ‰ÑúÖß… »Öê׍ú−Ö ´Öã—Öê ŸÖÖê •ÖÖ−ÖÖ Æüß ¯Ö›ÍêüÖÖ… ÖÖÑ¾Ö êú »ÖÖêÖ ´Öê¸üß ¸üÖÆü ¤êüÖ ¸üÆêü ÆüÖëÖê… •ÖÓÖ»Ö : ÆüÖÑ. ¯Ö¸üÓŸÖ㠐ÖÖÑ¾Ö ´Öë ´Öê¸üÖ ¯ÖÖ−Öß ÖÓ¤üÖ ÆüÖê ¸üÆüÖ Æîü… ÖÖÑ¾Ö êú ¯ÖÖÃÖ ²Ö›Íêü-²Ö›Íêü úÖ¸üÖÖ−Öê Æïü… ˆ−֍úÖ ÖÓ¤üÖ ¯ÖÖ−Öß ´Öê¸üßü úÖµÖÖ (¿Ö¸ü߸)ü ´Öë ×´Ö»Ö ¸üÆüÖ Æîü… •ÖÓÖ»Ö : ‡ÃÖß×»Ö‹ ŸÖÖê »ÖÖêÖ †Ö•Ö-ú»Ö †−Öêú ¯ÖύúÖ¸ü êú ¸üÖêÖÖë ÃÖê —Öê»Ö ¸üÆêü Æïü… −Ö¤üß : »Öê׍ú−Ö †²Ö ÃÖê ‹êÃÖÖ −ÖÆüà ÆüÖêÖÖ… ÖÖÑ¾Ö êú µÖã¾Öú ²ÖÆãüŸÖ †“”ûÖ úÖ´Ö ú¸ü ¸üÆêü Æïü… ¯Öê›ÍüÖêÓ «üÖ¸üÖ Æü´Öë ²ÖÆãüŸÖ »ÖÖ³Ö †Öî¸ü ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ‹Ñ ×´Ö»Ö ¸üÆêü Æïü… ‡−Ö êú ²ÖÖ¸êü ´Öë »ÖÖêÖÖë úÖê ÃÖ´Ö—ÖÖ ¸üÆêü Æïü… . ˆá¡ á™Þ ‹šÞ ‹«»»Þ ™Ú ‹'˜ ˆ‚•ß ¥«ß¤ß¡Ú Þ ‹'˜ ? Þê Þ–Í‹Ú ¤ß¡Úß ? ›à : «ê. ŸÖæ †¯Ö−Öß ²ÖÖŸÖ úÆü… ŒµÖÖ ŸÖæ µÖÆüà ¸üÆêüÖß? ÖÖÑ¾Ö úß †Öê¸ü −ÖÆüà •ÖÖ‹Öß? −Ö¤üß : ÆüÖÑ. ¢Þ¡ßšß¬ß Þ„ Þ‹Ú ¤ß¡ß Þ«ßê»»Þ á«á¬ £á™ ¤ß¡Þ‹Ú «ßê Ç–Íß¡»»Þ Þê á¬Þ‹£Þᝠá£Þá™ Þ«ßê šßᡠ᤻»! ‘¾»¬ : «ê.¯ÖÖšü 12 ᫬޻»Þ ‘¾»¬ : £á™ ¢Þ¥ß ›Ú㌠¬ÞÚ×ß»»Þ ˆá¡ ᪣Þᝠ× Ú–Íß‹Ú ‘Þ¦ß á›„šßá¡»»Þ ›à : á«á¬ × £Þ¼»•Úê ᪂ á¬Þ‹£Þᝠ¡«Ü™ „Ç‹Þ¥ ÇÞ„šßᬻ»Þ ‹'˜ ᪂ „Ç‹Þ¥ ᪣ÞᝠÞ„ ˆá¡ ÇÞ‚á¡ ? ‘¾»¬ : ª™á¥ ›à.

¯Öê›Íü³ÖÖ‡µÖÖë úÖê ³Öß ¾Öê (»ÖÖêÖ) †Öî¸ü −ÖÆüà úÖ™ëüÖê… †Ö»Öê ÃÖ¯ŸÖÖÆü ÖÖÑ¾Ö êú µÖã¾Öú»ÖÖêÖ •ÖÓÖ»Ö (´Öë) †Ö‹ÑÖê… µÖÆüÖÑ ¾Öê (»ÖÖêÖ) −Ö‹ ¯Öê›ÍüÖë êú ²Öß•Ö ¸üÖê¯ÖëÖê… •ÖÓÖ»Ö : †“”ûÖ… −Ö¤üß : ÆüÖÑ. ŸÖ²Ö ŸÖæ ¤êüÖêÖÖ ×ú ¾Ö−µÖ ±æú»ÖÖë ÃÖê •ÖÓÖ»Ö îúÃÖê ÆüÃÖ ¸üÆüÖ ÆüÖêÖÖ… ¯Öê›ÍüÖë úß ”ÖµÖÖ ´Öë šÓü›Íüß Æü¾ÖÖ †Ö ¸üÆßü ÆüÖêÖß… ¯Öê›Íü ±ú»Ö-±æú»Ö ÃÖê ³Ö¸ü Ö‹ ÆüÖêӐÖê… ¿ÖÖ´Ö êú ÃÖ´ÖµÖ ¬Ö߸êü ¬Ö߸êü Æü¾ÖÖ ²ÖÆü ¸üÆßü ÆüÖêÖß… ŸÖ²Ö ŸÖê¸êü ¿Ö¸ü߸ü êú ÃÖ²Ö ‘ÖÖ¾Ö ³Ö¸ü •Ö֋ѐÖê… ŸÖæ ³Öß ²ÖÆãüŸÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü פüÖêÖÖ… . × ¢Þ‚£Þ¼Ú» Þ„ ¡ß ᪣Þᝠ‹Þ”ßá¡ Þ«ßê»»Þ ÞªØÞ ªÇØޫᥠÞê¥ ¤Ú¡‹£Þᝠ‘¾»¬‹Ú Þªßá¡»»Þ ˆ•ß ᪣ÞᝠÛÞ ×¥ £Ãß ª¡Ú áÇÞ™ßá¡»»Þ Þ®×Þ ! «ê. áªá™á¡á¦ ™Ú á›Œß¡Ú ¡˜ÚÞ ŸÚ»¬á¥ ‘¾»¬ á‹£ß™ß «ªÚšß¡»»Þ ×¥ ×ނᥠš˜ØÞ Ç¡ ÞªÚšß¡ Þ ×”ß ŸÚ»¬ Ÿ»¦á¥ ¢¥ß ¤Þ„šß¡»Þ ªä‘ ᡦ‹Ú £³ £¦¤ý œàᥠœàᥠ¡«Üšß¡»»Þ áªá™á¡á¦ á™Þ ᛫ᥠª¡Ú ÔÞÞ ¨ÚŒß •ÖÓÖ»Ö : †“”ûÖ! ÃÖ“Ö Æîü ŒµÖÖ ? −Ö¤üß : ÆüÖÑ.³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ³ÖÖÂÖÖ •µÖÖê×ŸÖ : †Öê×›Íü†Ö 166 ‘¾»¬ : ›à : ‘¾»¬ : ›à : ‘¾»¬ : ›à : ᛫ᥠ£ß¨Ú×ß»»Þ ᪚ßÇÞ‚ê ™ Þ‘ß‹Þ¬ß á¬Þ‹£Þᝠá‹á™ Çñ‹Þ¥ á¥Þ á¢ÞÚ×Øß»»Þ á«á¬ ˆá¡ •Þ¥Ú Þ„ áª£ß™ß á«¡ß»»Þ Þê ¤Ú¡‹£Þᝠ¢Þ¥ß ¢¬ ‹Þ£ ‹¥Ú×Øß»»Þ × ›óÞ¥Þ á¬Þ‹¼Ú» ¡«Ü™ ¬Þ¢ Š ªÚ¡ßœÞ £ß¦Ú×ß»»Þ ˆ«ß ¡ßÇ©¤ýᥠá¬Þ‹£Þ¼Ú» «ßê ¡Ú’Þ„×Øß»»Þ ªá™ Þ ‹'˜ ? «ê.

¯ÖÖšü 12 167 ¤Þ‚šß¡»»Þ ™Ú ¡ß ¡«Ü™ ªÚ³¥ ›ß¨Úšß¡Ú»»Þ ¿Ö²¤üÖ£ÖÔ †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü ‘¾»¬ ›à ‹ÚÞá– ˆá™ á‘ޥᥠŒ¥Þ ¥ÛÇÞ ™Þ¥ ˆá¡ „Ç¥Ú á‹„ê•Ú á‹‘Þ˜ß ¡¥ ¨ó™ìš ᣫÞß ˆ‹Þ•ß ᝂ ¤Þ‚šßᬠ¡–Í îÞ¤ý ¢Þ¥ß ›Ú㌠‘Þ¦ß¡Þ á«á¬ „Ç‹Þ¥ ØÆü¤üß †£ÖÔ •ÖÓÖ»Ö −Ö¤üß úÆüÖÑ ‡ŸÖ−Öß ŸÖê•ÖÌß ÃÖê ¬Öæ¯Ö “ÖÖѤüß úß ŸÖÖ¸ü †²Ö ‰ú¯Ö¸ü ÃÖê −Ö •ÖÖ−Öê úÆüÖÑ ÃÖê ¾Ö™ü²ÖéÖ ¯Öֻ߯Ö/†À¾ÖŸ£Ö ´ÖÆüÖѐÖ−Öß ¾ÖéÖ ‡ú½üÖ »Öê Ö‹ £Öê ²Ö›ÍüÖ †−µÖÖµÖ ²ÖÆãüŸÖ ¤ãü„Ö •Ö»ÖÖ−ÖÖ »Öê׍ú−Ö ˆ¯ÖúÖ¸ü/×ÆüŸÖ/»ÖÖ³Ö .

²Öã¸üÖ. Ö¸üÖ²Ö úÖ¸üÖÖ−ÖÖ ¿Ö¸ü߸ü/úÖµÖÖ ‡ÃÖß×»Ö‹ ׍úŸÖ−Öê ¯ÖύúÖ¸ü úÖ ¸üÖêÖ ³ÖÖêÖ ¸üÆêü Æïü/—Öê»Ö ¸üÆêü Æïü †²Ö ÃÖê µÖã¾Öú (»ÖÖêÖ) †“”ûÖ úÖ´Ö ÃÖ´Ö—ÖÖ ¸üÆêü Æïü ¯Öê›Íü úÖ™ëüÖê ÃÖ¯ŸÖÖÆü ¾Ö−µÖ ±æú»Ö ´ÖÓ¤ü ´Ö»ÖµÖ »ÖÖ³Ö ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ”ûÖµÖÖ ±ú»Ö ±æú»Ö ¯Ö¢ÖÖ .³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ³ÖÖÂÖÖ •µÖÖê×ŸÖ : †Öê×›Íü†Ö 168 ¡Ú’Þ ¥«ß¤ß¡Ú Þê Þ–Í‹Ú ¢Þ¡Úšß¬ß £á™ ‘¦ ‘࡝ Œ¥ÞÇ ‹Þ¥ŒÞÞ ᛫ ᪚ßÇÞ‚ê á‹á™ Çñ‹Þ¥¥ á¥Þ á¢ÞÚ×Øß ˆá¡•Þ¥Ú ¤Ú¡‹£Þᝠ¢¬‹Þ£ ¡Ú’„×Øß × ‹Þ”ßá¡ ªÇØÞ« ¡˜ÚÞ ŸÚ»¬ £³ £¦¤ý ¬Þ¢ ªÚ¡ßœÞ ×Þ‚ Ÿ»¦ ŸÚ»¬ Ç™ñ −ÖÖ ÃÖ´Ö—Ö ¸üÆüÖêÖß ÖÖÑ¾Ö úß †Öê¸ü ÃÖÖê“Ö ¸üÆüß £Öß ´Öã—Öê •Ö»Ö/¯ÖÖ−Öß •Öß¾Ö−Ö ÖÓ¤üÖ.

10. 5. 3. ‹ÚÞá–Í ˆá™ á‘ޥᥠ‹¦‹¦ Þ›á¥ œÞ‚ê×Ü ‹ß ? ¤Þ„×Ü ‹ß ? ¡«Ü×Ü ‹ß ? Þ„×Ü ‹ß ? «ªÚ×Ü ‹ß ? 2) £Úê ™ ˆá¡ ÇÞ«Þ–Í á›„¦ Þ¦ ƒ ¡´ á‹Þ•Þ ×Þ™ . 9.¯ÖÖšü 12 169 š˜ØÞÇ¡ ›ß¨Úšß¡Ú ÔÞÞ ¨ÚŒß¤Þ‚šß¡ šÓü›Íü ¯Ö¾Ö−Ö ×¤üÖÖêÖß ‘ÖÖ¾Ö/•Ö̏ûÌ´Ö ³Ö¸ü ÖµÖê ÆüÖëÖê †³µÖÖÃÖ I. ›à. 6. 7. II. 2. ‹ÚÞá–Í ˆá™ á‘ޥᥠœÞ‚ê×Ü ‹ß ? ™á£ ™ ‹'˜ £ £Þ¥ß ¡ªß× »»Þ ˆá¡ ᪣Þᝠ× £Þ¼Ú» ‘Þ¦ß á›„šßá¡»»Þ × £Þ¼»•Úê ᪂ á¬Þ‹£Þᝠ¡«Ü™ „Ç‹Þ¥ ÇÞ„šßᬻ»Þ ‹'˜ ᪂ „Ç‹Þ¥ ᪣ÞᝠÞ„ ˆá¡ ÇÞ‚á¡ ? ‘¾»¬ Þ„ ›à¥ ÇªÇ ¨Ú˜ß¡Þ‹Ú ¡«Ü™ £ÈÂÞ ¬ÞÚšß¬Þ»»Þ ‘¦ ¡ßÞ á‹«ß ¡äß ÇÞ¥ßá¡ Þ«ßê»»Þ ˆá¡ á™Þ ‹šÞ ‹«»»Þ ™Ú ‹'˜ ˆ‚•ß ¥«ß¤ß¡Ú Þ ‹'˜»»? ÇÚ¥Þ™ ¤Úá¥ á¬Þ‹£Þᝠ× ˆ¡ä ›à £Þ¼»¥ ÇÛ‘Þ ‹¥Úšßᬻ»Þ ¸êüÖÖÓ׍úŸÖ ¿Ö²¤üÖë êú ãÖÖ−Ö ¯Ö¸ü פü‹ Ö‹ ¿Ö²¤üÖë úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ú¸ü ¾ÖÖŒµÖ ¯Öæ¸êü úßו֋… 1) „Ç¥Ú ÞªÚ×ß»»Þ ›à. 4. 8. −Öß“Öê פü‹ Ö‹ ¾ÖÖŒµÖ ¤üÖêÆü¸üÖ‡‹… 1.

³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ³ÖÖÂÖÖ •µÖÖê×ŸÖ : †Öê×›Íü†Ö

170

3)

‹Þ¬ß‹Þ ‹šÞ ¨Ú˜»»Þ

á‹„ê•Ú á‹‘Þ˜ß ›á¦á¬Þ‹

4)

Þªßšßᬻ»Þ
Þ‘ß‹Þ
᪛ߝ
¬Þ£Þª
ǁ¥ ›ß
™ ¡Ç©í
5)

ᛄšßá¡»»Þ
ᛄšß¡Ú
ᛄšß¡
ᛄšß¡Ú

›á¦ Ç߬Þ
Ç’Þäˆ á¬Þ‹
ÇᬠÞƒ
áÞá• á×¦ß
›á¦ ’߁

ˆá¡ ᪣Þᝠ× Ú–Íß‹Ú ‘Þ¦ß

6) ˆá¡ ᪣Þᝠ×Ú–Íß‹Ú ‘Þ¦ß

ᛄšßá¡»»Þ
Ç™ñ

ÞᣣÞá

‹Þ•

™Úá£

‹Ú”Þ

™Ú

Ô¥

áª

ᛄšß¡
¨¡

ᛄšß¡
7)

¡Ú’Þ»»Þ

Þǘ

× £Þ¼»•Úê ᪣Þᝠ¡«Ü™ „Ç‹Þ¥

8)

ˆ«ß á¬Þ‹£Þᝠ¢Þ¥ß

ÇÞ„šßᬻ»Þ
¬Þ¢
ªÚ¡ßœÞ
×Þ‚
Ÿ»¦
ŸÚ»¬

Ç߬Þ
’߁
Çځ
¤Ú¡‹
–Þ‹Ø¥

¯ÖÖšü 12

171

Ç™ñ
š˜ØÞÇ¡
III. ˆ¤üÖÆü¸üÖ êú †−ÖãÃÖÖ¸ü úÖêšüú ´Öë פü‹ Ö‹ ¿Ö²¤üÖë úÖ ˆ×“ÖŸÖ Ã£ÖÖ−Ö ¯Ö¸ü ¯ÖϵÖÖêÖ ú¸ü ¾ÖÖŒµÖÖë úÖ
×¾ÖßÖÖ¸ü úßו֋…
ˆ¤üÖÆü¸üÖ:á™Þ ᛫ ß‹ìß‹ì ‹¥Ú×ß»»Þ (¥ÛÇÞ)

1.
2.
3.
4.

á™Þ ᛫ ¥ÛÇÞ Ç¥ß ß‹ìß‹ì ‹¥Ú×ß»»Þ
á™Þ ᛫ ’߬ì£ß¬ì ‹¥Ú×ß»»Þ (ªÚÞ)
Ç¥›Þ Ç¡á¥ ’¬£¬ ‹¥Ú×ß»»Þ (Ç™ñ)
™Þ ÞŒß œÇìœÇì ‹¥Ú×ß»»Þ (ßÞê)
᪠ÞŒß £ß”ß£ß”ß ‹¥Ú×ß»»Þ (™Þ¥Þ)

IV.

úÖêšüú ´Öë פü‹ Ö‹ ØÆü¤üß ¿Ö²¤üÖë êú †Öê×›Íü†Ö ÃÖ´ÖÖ−ÖÖ£Öԍú ¿Ö²¤üÖë úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ú¸ü ¾ÖÖŒµÖ ¯Öæ¸êü
úßו֋…
1. ™Ú' ™ Þ‘ß ¡«Ü™ ªÚ³¥ _____ Þ (פüÖŸÖê ÆüÖê)
2. á£Þ £ Þ‘ß ¢Þ¥ß ____»»Þ
(¯ÖÏÃÖ®Ö)
3. á‹„ê•Ú á‹‘Þ˜ß ____ á¬Þ‹ Þªßᬻ»Þ
(²ÖÆãüŸÖ ÃÖÖ¸êü)
4. ª£ªØ¼Ú» ____ ”ñ‹á¥ ᝂ á¬»»Þ (‡ú½êü)
5. Þê ᥠá£Þ ÇÞ˜ß ____ á«Þ‚ ¤Þ„×ß»»Þ (ÖÓ¤üÖ)

V.

úÖêšüú ´Öë פü‹ Ö‹ ¿Ö²¤üÖë ´Öë ÃÖê ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ¿Ö²¤ü “Öã−֍ú¸ü ¾ÖÖŒµÖ ²Ö−ÖÖ‡‹…

1.
2.
3.
4.
5.
VI.

(Þ–Í‹Ú, Ú–Íß‹, ‘࡝, ¡Ú’Þ, „Ç¥Ú)
× ____ ‘Þ¦ß á›„šßá¡»»Þ
ÇÞ«Þ–Í ____ ÞªÚšßá¡»»Þ
á¬Þ‹£Þᝠ¢Þ¥ß ____»»Þ
Þê ____ ¤ß¡Úß»»Þ
‘¦ ™ ____»»Þ

úÖêšüú ´Öë ÃÖê ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ×ÎúµÖÖ ºþ¯ÖÖë úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ú¸ü ¾ÖÖŒµÖ ¯Öæ¸êü úßו֋…

1. ᪣Þᝠ‹'˜ ____»»? (‹¬ß, ‹á¬)
2. ᪣Þᝠá‹á™ × ¢Þ‚¼Ú» á£Þ¥
Çá‹‚šßá¬)

‹Þ”ß

____»»Þ

(Çá‹‚šß¬ß,

³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ³ÖÖÂÖÖ •µÖÖê×ŸÖ : †Öê×›Íü†Ö

172

3.
4.
5.

£á™ ¢Þ¥ß ›Ú㌠____ »»Þ (¬ÞÚ×Øß, ¬ÞÚ×ß)
™Ú ‹'˜ ˆ‚•ß ____ Þ ‹'˜ ? (¥«ß¤ß¡Þ, ¥«ß¤ß¡Ú)
¡˜ÚÞ ŸÚ»¬¥ ‘¾»¬ á‹£ß™ß ____»»Þ («ªÚšß¡ß, «ªÚšß¡)

VII. ¯ÖÖšü êú †−ÖãÃÖÖ¸ü (ú) †Öî¸ü (Ö) ¾ÖÖÖí êú ¿Ö²¤üÖë úÖ ÃÖÆüß ×´Ö»ÖÖ−Ö úßו֋…
(ú)

(Ö)

îÞ¤ý
á¬Þ‹£Þá
›ÚãŒ
×
£³ £¦¤ý

Þªßšßá¬
¬ÞÚ×ß
áÇÞ–Íßá¡
á¡Þ«Üšß¡
᫬Þ

VIII. ˆ¤üÖÆü¸üÖ êú †−ÖãÃÖÖ¸ü ¤üß Ö‡Ô ¯ÖÏŸµÖêú ׍ÎúµÖÖ êú ”ûÆü-”ûÆü ¾ÖÖŒµÖ ²Ö−ÖÖ‡‹…
ˆ¤üÖÆü¸üÖ:- 1) £Úê ‘»¾»¬ ᛌ߁×ß»»Þ

1.
3.
5.
IX.

£Úê ‘¾»¬
£Úê ‘¾»¬
£Úê ‘¾»¬
£Úê ‘¾»¬
£Úê ‘¾»¬
‹«ß¡Þ
ᛡÞ
ÇÞ‚¡Þ

ᛌߚ߬߻»Þ
ᛌߚߡ߻»Þ
ᛌځ×ß»»Þ
ᛌښ߬߻»Þ
ᛌښߡ߻»Þ
2.
4.

Þ˜ß¡Þ
Ç—Íß¡Þ

ˆ¤üÖÆü¸üÖ êú †−ÖãÃÖÖ¸ü úÖêšüú ´Öë פü‹ Ö‹ ¯ÖÏŸµÖêú ÃÖ¾ÖÔ−ÖÖ´Ö êú ×¾Ö×¾Ö¬Ö ºþ¯ÖÖêÓ ÃÖê ÃÖÖŸÖ-ÃÖÖŸÖ ¾ÖÖŒµÖ
²Ö−ÖÖ‡‹…
ˆ¤üÖÆü¸üÖ:-

1.
2.
3.

£Úê Š–ÍßÞ ¡ß›îÞšíà»»Þ
á£Þ¥ ¡«ß» ×ß»Þ
á£Þá™ áÞ”߈ ÛÞ ‹¬£ ›¥‹Þ¥»»Þ

173

¯ÖÖšü 12

4.
5.
6.
7.
X.

ڐ׻»Þ

á£Þ
á£Þ
á£Þ
á£Þ
(™Ú,

ÇÞŒ¥Ú ˆ‚ ÛÞ ¡«ß”ß‹Ú ß»»Þ
ÇތᥠǂªÞ Þ«ßê»»Þ
ª«ß™ Ô¥‹Ú Þª»»Þ
ªÞ¾»á¥ ™á£ Þ¬»»Þ»»
™Úá£, Þǘ, áª, ᪣Þá)

ˆ¤üÖÆü¸üÖ êú †−ÖãÃÖÖ¸ü úÖêšüú ´Öë פü‹ Ö‹ ׍ÎúµÖÖ†Öë úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ÃÖ³Öß ÃÖ¾ÖÔ−ÖÖ´ÖÖë êú ÃÖÖ£Ö †»ÖÖ
†»ÖÖ ¾ÖÖŒµÖÖë ´Öë úßו֋…
ˆ¤üÖÆü¸üÖ:-

1.
3.

£Úê ÇÞ• Ǘڐ×ß»»Þ
™Ú ÇÞ• Ǘڐ×Ü»»Þ

5.

Þǘ ÇÞ• ǗڐםØß»»Þ»»Þ
(ᬌߡÞ, ¨Ú˜ß¡Þ, Þ‚¡Þ)

¯ÖלÍü‹ †Öî¸ü ÃÖ´Ö×—Ö‹

2.
4.
6.

ÞᣣÞᝠÇÞ• Ç—Ú»Þ
™ÚᣣÞᝠÇÞ• Ç—

᪠ÇÞ• Ǘڐ×ß»Þ

¡ ’¥˜Þ

²Ö−Ö —Ö¸üÖÖ
£Úê ˆ‹ ¡ ’¥˜Þ»»Þ „® Ç¡í™ Ú«Þᥠá£Þ Ô¥»»Þ ÇÞ«Þ–Í‹Ú ‹Þ”ß ‹Þ”ß
£Úê ¡«ß Þªß×ß»»Þ á£Þ¥ ’¥’¥ ¨µ Š ‹¦‹¦ Þ›á¥ ÞŒÇÞŒ ¡«Ü™ š˜ØÞ
¬ÞÚšß¬Þ»»Þ ‹¦‹¦ ¨µ à™¥ Ú䑝 ªïÌß ‹¥Úšß¬Þ»»Þ Ç™ñ¥ ’˜ê ’˜ê ¨µ Š
Ǥ©à£Þä‹¥ ‹ßêß¥ß £ßêß¥ß ¨µ ˆ«ß Ç¥ßᡨ á£Þá™ ¡«Ü™ Þ³ ᛄšß¬Þ»»Þ
’¥˜Þ¥ ¨Ú¢ñ Š ªó®× ‘¦á¥ ª¡Ú ™ßšß˜ Þªß £ŒÚªßᥠÇÞ˜ß Çß„šßᬻ»Þ
ª™á¥ £Úê á‹á™ Ç¡ß™ñ»»Þ ‹Þ«Þ¥ßÇÞ‚ê á£Þ £á¥ ¡Þ× ¡ßÞ¥ šÞˆ»»Þ á£Þ
„Çᥠª£áªØ ÇÞ› ᛂ Þ¬Øß»»Þ áÞ–Í œÚØß»»Š ‹Ú¦Ú‹ÚÞ ÇÞ˜ß Ç‹ÞØß á«á¬
á£Þ £á¥ ”ߋ߈ á¡Þ¬ß ›Ú㌠šÞˆ»»Þ ª¡Ú‹Ú ×Þ–Íß £Úê Þ‹Ú Þ‹Ú ¡Þ«ß
Þ¬ßšÞˆ»»Þ á£Þ ᛫ᥠ”Çì ”Çì ¡Ç©íÞ Ç–ÍÚšÞˆ»»Þ á£Þá™ ŒÚ¡ì Þ³ ›ßˆ»»Þ
¨¥™¥ ß£í¦ Þ‹Þ¨á¥ á”ÞÇÞá”ÞÇÞ ‹Þ‹¥ ¡ß³Úᥠ£Úê ¢ß‘ß¤Þ„šß¬ß»»Þ ¡ªØ †™Ú
Þªßᬠá£Þ ™ÚãÇÞ¨óíᥠ¡ß¢ß÷ Çñ‹Þ¥ ŸÚ»¬ ¢¥ß ¤Þ„šß¡ Š Þ¥ßÞá–Í
ª¡Ú‘ߣÞᥠǥßÇÛ˜Ùí á«Þ‚¤Þ„šß¡»»Þ áªá™á¡á¦ £Úê ŒÚ¡ì ªÚ³¥ ᛌޤބšß¡ß»»Þ
áª«ß ª£¤ýᥠá£Þ ÇÞŒ‹Ú á‹á™ Çñ‹Þ¥¥ á—Í‚ Þªß ÇÞ˜ß Çß„šßá¡ ˆ¡ä

³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ³ÖÖÂÖÖ •µÖÖê×ŸÖ : †Öê×›Íü†Ö

174

ŸÚ»¬¥Ú £«ÜᝡÞÇÞ‚ê £œÚ£¤©ß‹Þ£Þ¼»¥ ¢ß–Í á«„šß¡»»Þ £œÚ£¤©ß‹Þ£Þ¼»¥ Ú˜ÚÚ˜Ú
¨µ Š á£Þ¥ ’¥’¥ ¨µá¥ Þ¥ßÞá–Í œóß¥ Çñ‹É á«Þ‚ ¤Þ„šß¡»»Þ
áªá™á¡á¦ £Úê á‹á™ ªÚ³¥ ›ß¨Úšß¡ß ª™á¥ !
¿Ö²¤üÖ£ÖÔ
†Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü

¡ ’¥˜Þ
„® Ç¡í™
Ô¥
Þê
ÇÞ«Þ–Í
«•Þ™ì
‹Ú¦Ú‹ÚÞ
›ÚãŒ
ԝ
¡Þ›¬
á£Ô
áÔÞ”ß Þªß×ß
š˜ØÞ
¡«Üšß¬Þ
”Çì ”Çì
¡Ç©íÞ
Ú䑝
‹¦ ‹¦
œóß
¨Ú¢ñ

×ÆüÓ¤üß †£ÖÔ
¾Ö−Ö —Ö¸ü−ÖÖ/¾Ö−µÖ —Ö¸ü−ÖÖ
‰Ñú“Öê ¯Ö¾ÖÔŸÖ
‘Ö¸Ëü
−ÖÖ´ÖË
¯ÖÆüÖ›Íü
ÆüšüÖŸÖË
ãú»ÖÖ, ãúÛ»»Ö
ˆ¤üÖÃÖË, ¤ãü„Öß
‘Ö−ÖÖ
²ÖÖ¤ü»Ö
´Öê‘Ö
”ûÖ ÖµÖÖ Æîü
šÓü›
²ÖÆü ¸üÆüÖ £ÖÖ
™ü¯ÖË ™ü¯ÖË
²ÖÖ׸ü¿Ö
ÖãÓ•Ö−Ö
ú»Ö-ú»Ö (¬¾Ö×−Ö)
¬¾Ö×−Ö
ÃÖ±êú¤ü

175

¯ÖÖšü 12

ß£í¦ Þ‹Þ¨
á”ÞÇÞ á”ÞÇÞ
‹Þ‹¥ ¡ß³Ú
ŸÚ»¬
£«Ü
ªïÌßÂ
¨¥™
ß£í¦
¡ªØ
Ç¡ß™ñ
°¦
Çñ‹É
¢¥ßᛡ

×−Ö´ÖÔ»Ö †ÖúÖ¿Ö
²ÖæѤü-²ÖæѤü
†ÖêÃÖ úß ²ÖæѤü
±æú»Ö
´Ö¬Öã
ÃÖéÛ™ü
¿Ö¸üŸÖË ŠúŸÖã
×−Ö´ÖÔ»Ö
¾ÖÃÖÓŸÖ
¯Ö×¾Ö¡Ö
†ÖÑ“Ö»Ö
Óú¯Ö−Ö
³Ö¸ ü¤êüÖÖ

†³µÖÖÃÖ
I.

†−Öã“”êû¤ü êú †−ÖãÃÖÖ¸ü −Öß“Öê פü‹ Ö‹ ¯ÖÏ¿−ÖÖë úêú ˆ¢Ö¸ü ×»Ö׏֋…
1.
¡ ’¥˜Þ¥ Ô¥ á‹„ê•ß ?
2.
’¥˜Þ ‹¦‹¦ ¨µá¥ ‹'˜ ªïÌß ‹¥Úšß¬Þ ?
3.
’¥˜Þ‹Ú ‹ß Çñ‹Þ¥ ¨µ ÇÞ‚ Þ³ ᛄšß¬Þ

4.
5.

6.
II.

¡ªØ †™Ú Þªßᬠ‹'˜ ¢¥ßᛡ ?
á‹„ê ª£¤ýᥠá—Í‚ Š £œÚ£¤©à‹Þ£Þ¼»¥ ¢ß–Í á«„šß¡ ?
‹Þ«Þ¥ œóßᥠÞ¥ßÞá–Í Çñ‹É á«„šß¡ ?

−Öß“Öê פü‹ Ö‹ ¿Ö²¤ü-ÃÖ´ÖæÆüÖë ´Öë ÃÖê †−Öã¯ÖµÖãŒŸÖ ¿Ö²¤ü ²ÖŸÖÖ‡‹…

1.
2.
3.
4.

?

áª, ‚ˆ, £Úê, ™Úá£, Ç—Í
ÑÂ, ¡„¦, £Þ¦™à, ¾»¨ß„¦à, áÞ¬ÞÇ
á£Ô, Ô–ÍÔ–Íß, ¡Ç©íÞ, ¡Þ›¬
’¥˜Þ, ‹Þ‹¥, Ç¡í™, Ú«Þ, ¡„¦

³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ³ÖÖÂÖÖ •µÖÖê×ŸÖ : †Öê×›Íü†Ö

176

5.

ᛌ߬ß, á›Þâ–Í߬ß, áŒÞ‘ښ߬ß, ×ނǬ, ¡«Üšß¬Þ»»

III. ‘ú’ ŸÖ£ÖÖü ‘Ö’ ¾ÖÖÖí êú ¿Ö²¤üÖë úÖ ÃÖÆüß ×´Ö»ÖÖ−Ö úßו֋…

IV.

‘ú’

‘Ö’

¡
Ô–ÍÔ–Íß
”Çì”Çì
‹¦‹¦
á”ÞÇÞ á”ÞÇÞ
Ç¡í™
ß£í¦
ԝ

¡Þ›¬
à™
Ú«Þ
‹Þ‹¥
’¥˜Þ
¡Ç©íÞ
¨µ
Þ‹Þ¨

ØÆü¤üß ´Öë †−Öã¾ÖÖ¤ü úßו֋…

Ç¥ßᡨ ªá™™Þ ÞœÚß‹™Þ¥ ß«ø»»»Þ Ç¥ßᡨ ‹«ßᬠŒÞ¬ß ‘¾»¬,
ÇÞ˜ß, ‹ß£óÞ Çލ ¡Ú’Þˆ Þ«ßê»»Þ Þ¥ßÇތᥠšß¡Þ ¡ª™ß Š á¬Þ‹ £œî
Ç¥ßᡨᥠ˜Þá«¡Þ „ß™ì»»Þ Þ£ Þ¥ßÇތᥠá¬Þ‹ ¤›ß ¥ÞªØÞ‹–Íᥠ’Þ–ÍÞ
¡ªØß, ǥߪñÞ ‹¥Øß, Ôᥠ‹ß£óÞ Ÿß»ªìᥠÇޝ Çß‹ NjޝØß, ™Þ«Þ £œî
Ç¥ßᡨ Çñ›ÛÇ©˜»»Þ á¬Þ‹ á¤á™ ¡—͝Øß £Ú˜Ø ÚÃßÂ¡Þ ‘ÞÞ áª™ß‹ß ‹£ß¤Þˆ»»Þ ÞÇ©
‘£ß
ªÞ
ªÞ
Œ˜Øá¥
¡ß¢‹Ø
á«Þ‚¤Þˆ»»Þ
‹Þ£
‹ß£óÞ
Þ‹ß¥à £ß¦ß¡Þ ˆ‹ Çñ‹Þ¥ ª£ý¡ á«Þ‚¤Þˆ»»Þ ¥à¡, ß¥¤©¥™Þ Š ¨ß¤©ß™™Þ
¡á—»»Þ
Ô¥ ‹¥ß¡Þ ˆ¡ä ‘Þá¦˜ß ‹Þ• ÇÞ‚ê ×‹”Þ «Üˆ»»Þ × ¡Þ´ß ¥Œßšß¡Þ
£Þ”ß áœÞ‚ á«Þ‚¤Þˆ»»Þ ‘¾»¬ šß¡Þ¥Ú ¡Ç©íÞ «Üˆ»»Þ ‘¾»¬ ‹”Þ á«¡Þ¥Ú ¡Ç©íÞ ‹£ß
‹£ß ‹ñᣠ£¥Ú–Íß Þ᪻»Þ Œ¥Þ ™Þ™ß ¡á—Í»»Þ Çލ ¡›á¦»»Þ
ƒá¥ ¡´ á«¡Þ¥Ú ƒ ‹ñᣠ¨ÚŒß ¨ÚŒß Þ᪻»Þ ƒ ‹Û¦á¥ ‹¦
‹Þ¥ŒÞÞ á«¡Þ¥Ú ˆ«Þ¥ ›ÛÇ©ß™ ÇÞ˜ß ƒá¥ £ß¨ß ˆ«Þ‹Ú ›ÛÇ©ß™ ‹á¥»»Þ ‹Þ¦à ƒ
ˆ«Þ¥ ˆ‹ „›Þ«¥˜»»Þ ˆ«ß ƒá¥ ªÇØ£ ¡´ ‹¥ß¡Þ á¤Þ‘Þ á«„×ß»»Þ ƒ
‹Û¦á¥ šß¡Þ áÞ”߈ ‹Þ‘ ‹¦¥Ú Çñ›ÛÇ©ß™ ÇÞ˜ß Ç–Úšß¡Þ¥Ú ˆ«Þ ƒ‹Û¦ ¡Þªß³Þ
£Þ¼» ÇÞ‚ê ‹Þ¦ á«Þ‚×ß»»Þ ˆ« Çñ›ÛÇ©˜ Ÿ»¦á¥ ŒÞ¬ß ¢Û‚ê „Ç¥ Úá«ê, ¢Û‚ê

¯ÖÖšü 12

177

™¦ ÇÞ˜ß £œî Çñ›ÛÇ©ß™ á«„×ß»»Þ
¥Þ‘Þ£ÞᝠÞÇ˜Þ Çñ¨ªØß ÇÞ‚ê á¤„ê ¨ß¦Þᬌ ß£íÞ˜ ‹¥ßšßá¬, ™«ßêá¥
ªßˆ á‹á™ ‹Û áÇÞŒ¥à, Š á‹á™ ‘¦Þ¨¤ý ™ßÞ¥ß ‹¥ß×Øß ˆ«Þ¥ «ßªÞ¡
ᛂšÞØß»»»Þ
ˆá¡ ‹Û, áÇÞŒ¥à áÇÞ™ß á«Þ‚¤Þ‚×ß»»Þ ƒ áÇÞ™ß áª•ß Ô¥ ™ßÞ¥ß
‹¥Þ ¤Þ„×ß»»Þ £«Þ›à ¡ß«Þ¥, ¾»Þ ¡ß«Þ¥ Þ›ß ˆ«Þ¥ „›Þ«¥˜»»Þ ÇÞ˜ß ‹šÞ
‹Þ«ß¥ß £‹Ú Þ᪠Þ«ßê»»Þ £á ¥Œß¡Þ‹Ú á«¡ á¤, Çïšß¡à¥ ‘¦ ªÉ›¥
¨™‹–ÍÞ 98 ¢Þ ¡¥Ÿ» ™á¦ ×ß»»Þ £Þ™ñ ›Ú‚¢Þ Þ£ ¡î¡«Þ¥á¥ ¬ÞÚ×ß»»Þ
ˆ‚ ›Ú‚¢Þ ÇÞ‚ê Çïšß¡àᥠ£¥Þ«˜Þ ¬Þß×ß»»Þ á¬Þ‹ªäŒîÞ ¡ï·©ß ª£ªîÞ‹Ú Þ«Ü¥ß
‘”ߦ ‹¥ßᛂ×ß»»Þ
V.

†Öê×›Íü†Ö ´Öë †−Öã¾ÖÖ¤ü úßו֋…
‡Óפü¸üÖ ¯Ö֍Ôú ¸üÖˆ¸üêú»ÖÖ ´Öë ÛÃ£ÖŸÖ Æîü… ²ÖÆãüŸÖ פü−Ö ¯ÖÆü»Öê ˆÃÖü ¯Ö֍Ôú úÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ Æãü†Ö Æîü…
†²Ö ¾ÖÃÖÓŸÖ ŠúŸÖã †Ö‡Ô Æîü… ¾ÖÆüÖÑ ×úŸÖ−Öê ±æú»Ö ×Ö»Ö ¸üÆêü ÆüÖëÖê… ŒµÖÖ ŸÖã´Ö ¾ÖÆüÖÑ •ÖÖ−ÖÖ “ÖÖÆüÖêÖê? ¾ÖÆüÖÑ
Öã»ÖÖ²Ö êú ±æú»ÖÖêÓ úÖ ²ÖÖß“ÖÖ Æîü… ¾ÖÆüÖÑ Æü•ÖÌÖ¸üÖë ׍úÃ´Ö êú Öã»ÖÖ²Ö êú ¯ÖÖî¬Öê Æïü… ¾ÖÆüÖÑ ‹ú דÖ×›ÍüµÖÖ ‘Ö¸ü
³Öß Æîü… ŸÖã´Ö ú»Ö ¾ÖÆüÖÑ •ÖÖ†Öê… ¾ÖÆüÖÑ »ÖÖ»Ö, ¯Öß»Öê, úÖ»Öê, Æü¸êü, −Öß»Öê †Öפü ׍úŸÖ−Öê ¸ÓüÖÖë êú Öã»ÖÖ²Ö
×Ö»Ö ¸üÆêü ÆüÖëÖê… †ÖÃÖ-¯ÖÖÃÖ êú Íæú»ÖÖë êú ²Ö““Öê ¾ÖÆüÖÑ ‘Öæ´Ö−Öê †ÖŸÖê Æïü… ÃÖã²ÖÆü ÃÖ¾Öê¸êü ¾Öé¨ü•Ö−Ö ³Öß †ÖŸÖê
ÆüÖëÖê… †Öò×±úÃÖ êú »ÖÖêÖ ”ãû¼üß êú פü−Ö ¾ÖÆüÖÑ ‘Öæ´Ö−Öê •ÖÖŸÖê Æü֐ë Öê †Öî¸ü †Ö−ÖÓ¤ü »Öê ¸üÆêü ÆüÖëÖê… ‡ÃÖ ¯Ö֍Ôú
úß ¤êüÖ³ÖÖ»Ö †ÖÃÖ¯ÖÖÃÖ êú ÃÖ²Ö »ÖÖêÖ ú¸üŸÖê ÆüÖëÖê… ¯Ö›ÍüÖê×ÃÖµÖÖë úÖê ‡ÃÖ ¯Ö֍Ôú úß ×−֐ָüÖ−Öß ú¸ü−Öß Æüß
“ÖÖ×Æü‹ −Ö?
VI. †¯Ö−Öê «üÖ¸üÖ ¤êüÖê Ö‹ ׍úÃÖß ×“Ö×›ÍüµÖÖ ‘Ö¸ü µÖÖ ²ÖÖß“Öê êú ²ÖÖ¸êü ´Öë ‹ú †−Öã“”êû¤ü ×»Ö׏֋…
VII. †Öê×›Íü†Ö ŠúŸÖã†Öë êú −ÖÖ´Ö
†™Ú´ÖÖîÃÖ´Ö/ŠúŸÖã
ñàÇ©õÖÏß´Ö
¡Ç©íÞ¾ÖÂÖÖÔ
¨¥™¿Ö¸üŸÖ
á«£ØÆêü´ÖÓŸÖ
¨à™ ¿ÖߟÖ
¡ªØ¾ÖÃÖÓŸÖ

´Öï ÖÖÑ¾Ö (úÖê) −ÖÆüà •ÖÖ Ã֍úŸÖÖ… ŒµÖÖë ׍ú ´Öï ‡ÃÖ ²ÖÖ¸ü †¯Ö−Öê ²Ö›Íêü ²Öê™êü êú ‘Ö¸ü ³ÖÖê¯ÖÖ»Ö •ÖÖ ¸üÆüÖ ÆæÑü… ¿Ö¸üŸÖ : †Ö¯Ö ŸÖÖê ãú”û פü−Ö ¯ÖÆü»Öê Ö‹ £Öê… ŒµÖÖ †Ö¯Ö úÖê µÖÆüÖÑ †“”ûÖ −ÖÆüà »ÖÖŸÖÖ? ´ÖÖ¬Ö¾Ö : †¾ÖúÖ¿Ö »Öê−Öê êú ²ÖÖ¤ü †²Ö µÖÆüÖÑ †“”ûÖ −ÖÆüà »ÖÖŸÖÖ… ŸÖã´ÆüÖ¸üß ³ÖÖ³Öß ŸÖÖê ´Öã—Öê ”ûÖê›Íü ú¸ü “Ö»Öß Ö‡Ô (´Ö¸ü ÖµÖß) ! ´Öï ¯ÖÆü»Öê ÃÖ²Ö úÖ´Ö †¯Ö−Öê ÆüÖ£ÖÖë ÃÖê ú¸ü Ã֍úŸÖÖ £ÖÖ… ¯Ö¸üÓŸÖ㠆֕֍ú»Ö †Öî¸ü −ÖÆüà ú¸ü Ã֍úŸÖÖ… ¿Ö¸üŸÖ : ‡ÃÖŸÖ¸üÆü ²ÖÖ¸ü-²ÖÖ¸ü ¸êü»Ö µÖÖ¡ÖÖ ú¸ü−ÖÖ. ŒµÖÖ †Ö¯Ö úÖ ¿Ö¸ü߸ü ÃÖÆü Ã֍êúÖÖ? ¿Ö¸üŸÖ : ŸÖ²Ö ŸÖÖê †Ö¯ÖúÖê úÖê‡ ³Ößü ÃÖ´ÖõÖÖ −ÖÆüà ÆüÖêÖß… †Ö¯Ö †“”ûß ŸÖ¸üÆü ÖÖ-¯Öß .{ÉÉ`ö 13 177 ÇÞ• 13 ¯ÖÖšü ¡ª¥ ᝬÞÇᥠ†²ÖÃÖ¸ü −Öê»ÖÖ¯Ö¸êü †¾ÖúÖ¿Ö »Öê−Öê êú ²ÖÖ¤ü ¨¥™ : £Þœ¡ ¡Þ¡Ú ! Þǘ ‹'˜ œÞ ‹”Þ ×Ü”ßᥠÞê‹Ú ¤Þ„×Øß»»? £Þœ¡ : Þê. £Úê Þê‹Ú ¤Þ‚ Çޥڝ߻»Þ ‹Þ¥˜ £Úê ˆš¥ ¡–Í Çځ Ô¥‹Ú á¢ÞÇÞ¦ ¤Þ„×ß»»Þ ¨¥™ : Þǘ Ñ ›ß ™á¦ ™ ¤Þ‚šßᬻ»Þ Þǘ¼Ú» ˆ•ß ‹'˜ ¢¬ ¬ÞÚß ? £Þœ¡ : ¡ª¥ á¬Þ Çᥠˆá¡ ˆ•ß ¢¬ ¬ÞÚß»»Þ ™£ ¢Þ„‘ ™ £á™ ×Þ–Íß Þ¬ßá¬»»Þ Þ¥Ú ª¡Ú ‹Þ£ ß‘ «Þ™á¥ ‹¥ß Çޥښ߬߻»Þ á«á¬ Þ‘ß‹Þ¬ß Þ„ Çޥڝ߻»Þ ¿Ö¸üŸÖ : ´ÖÖ¬Ö¾Ö ²ÖÖ²Öã ! ŒµÖÖ †Ö¯Ö '¬ÖÖ−֍ú™üÖ‡Ô' úß ”ãû¼üß ´Öë ÖÖÑ¾Ö (úÖê) •ÖÖ ¸üÆêü Æïü? ¨¥™ : á«á¬ š¥‹Ú š¥ ˆ£ß™ß ᥦ ¤Þ™ñÞ ‹á¬ Þǘ¼» ᛫ ‹'˜ ª«ßÇޥߡ ? £Þœ¡ : á¤á™ ›ß £Úê ¤Þ‚ÇÞ¥Úšß¡ß ¤Þ„šß¡ß»»Þ ˆš¥ á£Þ á¡Þ«Ý á£Þ ªÞ¾»á¥ Þªß ÇÞ¥Øß»»Þ ´ÖÖ¬Ö¾Ö : ו֟Ö−Öê פü−Ö ´Öï •ÖÖ Ã֍æÑúÖÖ •ÖÖŸÖÖ ¸üÆãÑüÖÖ… ‡ÃÖ ²ÖÖ¸ü ´Öê¸üß ¯Öã¡Ö¾Ö¬Öã (²ÖÆæü) ´Öê¸êü ÃÖÖ£Ö †Ö Ã֍úŸÖß Æîü… ¯ÖÖêŸÖß (−ÖÖןÖ−Ö) ³Öß †Ö Ã֍úŸÖß Æîü… ´ÖÖ¬Ö¾Ö : −ÖÆüà.

†Ö¯Öêú ”ûÖê™êü »Ö›Íüêú úß ›üÖòŒ™ü¸üß úß ¯ÖœÍüÖ‡Ô ÖŸ´Ö ÆüÖê ÖµÖß Æî? ´ÖÖ¬Ö¾Ö : −ÖÆüà. ˆá¡™ ™Þ'¥ ™Úší ¡Ç©í Þ¬ß×ß»»Þ Þ„ ¡áÇ©í Çá¥ Ç¥à¤©Þ ª¥ß ¤Þ‚šß¡»»Þ ™Þ' Çᥠ᪠œß‹ Ç—Íß¡Þ‹Ú Þá£¥ß‹Þ ¤Þ‚ÇÞ᥻»Þ ¨¥™ : Þǘ ŒÚ¡ì ¢Þî¡Þ £Þœ¡ ¡Þ¡Ú»»Þ ›Ú‚”ß ¤Þ‹ Çځ ¬Þß ªÞ¥ß×Øß»»Þ ˆš¥ Þǘ ßËߝØᥠ£«ÞÇñ¢Ú ‘÷Þš¼» Þ£ ᝂ ¨ÞØßᥠ¡äß Ã֍ëúÖê… ´ÖÖ¬Ö¾Ö : ÆüÖÑ.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 178 Þ™Ú˜à”Þ ¡ß ÞªßÇÞ᥻»Þ ¨¥™ : á™á¡ Þǘ¼»¥ Þ„ á‹Þâ˜ªß ªÚ¡ßœÞ á«¡ß»»Þ Þǘ ¢¬á¥ ŒÞ‚ ÇÞ¥ßá¡»»Þ £Þœ¡ : «ê ᪠‹šÞ ª™»»Þ ¨¥™ : Þ™Ú˜à á‹–Íڔ߈ ᫬ޘß? ᪠‹'˜ ‹šÞ ‹«ßÇޥڐ×ß ? £Þœ¡ : á£Þ Þ™Ú˜à”ß áÞ”߈ Þ„¦á¥ —ÍÞ»»Þ ¢Þ¥ß ªÚ³¥ ‹šÞ ¡ß ‹«ßÇޥڐ×ß»»Þ ™Þ'¥ Ú¬Ú Ú¬Ú ‹šÞ £á™ ¨Ú˜ß¡Þ‹Ú ¢Þ¥ß ¢¬¬Þ፻»Þ áªá™á¡á¦ ᪠•Ú‹Ú •Ú‹Ú Þ¬Úšß¬Þ»»Þ ˆá¡ ™ á›Þâ–Íß ÇÞ¥Úšß¡»»Þ ¨¥™ : Þǘ¼» ªÞ Çځ¥ –Þ‹Ø¥à ÇÞ• ‹'˜ á¨Ç© ᫬ޘߋß? £Þœ¡ : Þ‚ê. µÖÆü ŸÖÖê (ÃÖ“Ö) Æîü… ¿Ö¸üŸÖ : ¯ÖÖêŸÖß (−ÖÖןÖ−Ö) †²Ö ׍úŸÖ−Öß (²Ö›Íüß) ÆüÖê Ö‡Ô Æîü? ŒµÖÖ ¾ÖÆü ²ÖÖŸÖ ú¸ü Ã֍úŸÖß Æîü? ´ÖÖ¬Ö¾Ö : ´Öê¸üß ¯ÖÖêŸÖß ‹ú “ÖÖ¾Ö»Ö-¤üÖ−Öê ÃÖß (²ÖÆãüŸÖ ÃÖã‘Ö›Íü) Æîü… ²ÖÆãüŸÖ †“”ûß ŸÖ¸üÆü ²ÖÖŸÖ ³Öß ú¸ü Ã֍úŸÖß Æîü… ˆÃÖ úß ŸÖãŸÖ»Öß ²ÖÖŸÖë ÃÖã−Ö−ÖÖ ´Öã—Öê ²ÖÆãüŸÖ †“”ûÖ »ÖÖŸÖÖ Æîü… ŸÖ²Ö ¾ÖÆü šãü´Öú-šãü´Öú “Ö»ÖŸÖß £Öß… †²Ö ŸÖÖê ¤üÖî›Íü Ã֍úŸÖß ÆÖêÖß… ¿Ö¸üŸÖ : ŒµÖÖ. †³Öß ŸÖÖê ˆÃÖ úÖ “ÖŸÖã£ÖÔ ¾ÖÂÖÔ “Ö»Ö ¸üÆüÖ Æîü… †Öî¸ü ‹ú ¾ÖÂÖÔ êú ²ÖÖ¤ü ¯Ö¸ü߁ÖÖ ÖŸ´Ö Æãü‡Ô ÆüÖêÖß…ˆÃ֍êú ²ÖÖ¤ü ¾ÖÆü †ÖÖê ¯ÖœÍü−Öê êú ×»Ö‹ †´Öê׸üúÖ •ÖÖ Ã֍úŸÖÖ Æîü… ¿Ö¸üŸÖ : ´ÖÖ¬Ö¾Ö ²ÖÖ²Öã. †Ö¯Ö ²ÖÆãüŸÖ ³Ö֐µÖ¾ÖÖ−Ö Æïü… †Ö¯Ö êú ¤üÖê−ÖÖë ¯Öã¡Ö úÖ´Ö ¯Ö¸ü »ÖÖ Ö‹ Æïü… †²Ö ÃÖê †Ö¯Ö ×−ÖÛ¿“ÖÓŸÖ ÆüÖêú¸ü ´ÖÆüÖ¯ÖϳÖæ •ÖÖ®ÖÖ£Ö úÖ −ÖÖ´Ö »Öê ú¸ü ¿ÖÖÓ×ŸÖ ÃÖê •Öß Ã֍úŸÖê Æïü… .

{ÉÉ`ö 13 179 ÇÞ¥ßá¡»»Þ ¿Ö²¤üÖ£ÖÔ †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü œÞ‹”Þ ×Ü”ß ¤Þ‚ÇÞ¥Úß ¡–ÍÇځ ¤Þ‚ÇÞᥠ¡ª¥ ×Þ–Íß Þ¬ßá¬ ‹¥ß ÇÞ¥Úšß¬ß š¥‹Ú š¥ á¡Þ«Ý Þ™Ú˜à ªÚ¡ßœÞ ዖڔ߈ Ú¬Ú Ú¬Ú ‹šÞ •Ú‹Ú •Ú‹Ú Þ¬ß á›Þâ–Íß ÇÞ¥Úšß¡ ªÞÇځ ª¥ß¬Þ˜ß ª¥ß¤Þ‚šß¡ ¢Þî¡Þ ×ÆüÓ¤üß †£ÖÔ ¬ÖÖ−Ö-ú™üÖ‡Ô úß ”ãû¼üß −ÖÆüà •ÖÖ Ã֍úŸÖÖ ²Ö›ÍüÖ ²Öê™üÖ •ÖÖ Ã֍úŸÖÖ ÆæÑü †¾ÖúÖ¿Ö/ÃÖê¾ÖÖ×−Ö¾Öé×¢Ö ´Ö¸ü Ö‡Ô/”ûÖê›Íüú¸ü Ö‡Ô ú¸ü Ã֍úŸÖÖ £ÖÖ ²ÖÖ¸ü-²ÖÖ¸ü ²ÖÆæü (¯Öã¡Ö¾Ö¬Öã) ¯ÖÖêŸÖß ÃÖ´ÖõÖÖ. †ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ×úŸÖ−Öß ²Ö›Íüß ŸÖãŸÖ»Öß ²ÖÖŸÖë šãü´Öú-šãü´Öú “Ö»Ö−ÖÖ ¤üÖî›Íü Ã֍úŸÖß ÆüÖêÖß ”ûÖê™üÖ »Ö›ÍüúÖ ÖŸ´Ö ÆüÖê ÖµÖÖ ÖŸ´Ö Æãü‡Ô ÆüÖêÖß ³Ö֐µÖ¾ÖÖ−ÖË .

10. (2) 1. £Úê Þê‹Ú ¤Þ‚ Çޥڝ߻»Þ ˆ£ß™ß ¤Þ™ñÞ ‹á¬ Þǘ¼» ᛫ ª«ßÇޥߡ ™»»? á¤á™ ›ß £Úê ¤Þ‚ ÇÞ¥Úšß¡ß. 1. ÇÞ¥ßá¡»»Þ 6. 9. (1) −Öß“Öê פü‹ Ö‹ ¾ÖÖŒµÖÖÓ¿Ö ŸÖ£ÖÖ ¾ÖÖŒµÖ ¤üÖêÆü¸üÖ‡‹… œÞ‹”Þ ×Ü”ß 2. 2. 3.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 180 ¬ÞßªÞ¥ß×Øß ßËߝØᥠ‘÷Þš¼» Þ£á¡Þ £«ÞÇñ¢Ú ¨ÞØßᥠᝂ‹¥ß ¡äßÇÞ¥ßá¡ úÖ´Ö ¯Ö¸ü »ÖÖ Ö‹ Æïü ×−ÖÛ¿“ÖÓŸÖ ÆüÖêú¸ü •ÖÖ®ÖÖ£Ö êú −ÖÖ´Ö »Öê−ÖÖ ´ÖÆüÖ¯ÖϳÖã ¿ÖÖÓ×ŸÖ ÃÖê »Öêú¸ü •Öß Ã֍úŸÖê Æïü †³µÖÖÃÖ I. áªá™›ß ™ Þǘ ¢¬á¥ ŒÞ‚ £Úê ‹Þ£ ‹¥ßÇÞ᥻»Þ Þᣠ‹Þ£ ‹¥ßÇÞ¥Ú»»Þ ™Ú ‹Þ£ ‹¥ßÇÞ¥Ú»»Þ ™Úᣠ‹Þ£ ‹¥ßÇÞ¥»»Þ Þǘ ‹Þ£ ‹¥ßÇÞ¥Øß»»Þ ᪠‹Þ£ ‹¥ßÇÞ᥻»Þ . 5. š¥‹Ú š¥ Ú¬Ú Ú¬Ú ‹šÞ ˆš¥ á£Þ ¡–ÍÇځ Ô¥‹Ú á¢ÞÇÞ¦ ¤Þ‚ÇÞ᥻»Þ Þê. 11. 7. ዖڔ߈ •Ú‹Ú •Ú‹Ú Þ¬ß 4. ¤Þ„šß¡ß»»Þ á¡Þ«Ý á¤á™›ß ¥«ßá¡. 8. 5. 3 4.

᪠‹Þ£ ‹¥ßÇÞ¥Øß»»Þ ᪣Þᝠ‹Þ£ ‹¥ßÇÞ¥Øß»»Þ ¸êüÖÖÓ׍úŸÖ ¿Ö²¤üÖë êú ãÖÖ−Ö ¯Ö¸ü פü‹ Ö‹ ¿Ö²¤üÖë úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ú¸ü ¾ÖÖŒµÖ ²Ö−ÖÖ‡‹ … 1) £Úê ˆš¥ á£Þ ¡–ÍÇځ Ô¥‹Ú ¤Þ‚ÇÞ᥻»Þ 2) 3) Þ„ Çޥڝ߻»Þ ªÞ¾» ¨Þ¨Ú ªÞ¥ì¼» ¡ÞÇ ¢„˜à £Úê Þ¥Ú ª¡Ú ‹Þ£ ß‘ «Þ™á¥ ‹¥ßÇޥښ߬߻»Þ ßá‘ ª«‘ᥠªÚ¡ßœÞᥠ¡ßÞ ‹ÌÂᥠ¨àÔñ Þǘ ‚ˆ ªÚ¡ßœÞ ª«ßÇÞ¥ßá¡ ™ ? 4) Þ‘ß‹Þ¬ß ˆá™ ‹Þ£ £á¥Œßá¡ ¢Ú¬ß¤ßá¡ ª¡Úá¡á¦ ›ß᝛ßᝠ5) ˆá¡ ¢Þ ‹¥ßá¡ ›Û᥂ ÇÞ¥ßá¡ ª£ýÞ¦ß ÇÞ¥ßá¡ á¤á™›ß £Úê ¤Þ‚ÇÞ¥Úšß¡ß ¤Þ„šß¡ß»»Þ ŒÞ‚ ÇÞ¥Úšß¡ß ŒÞ„šß¡ß Þ‘ß ª‹Þᦠ.{ÉÉ`ö 13 181 12. II. 13.

(1) Þ‚¬Þ˜ß Ç—Íß¬Þ˜ß ŒÞ‚¬Þ˜ß ‹¬Þ˜ß ¨ßŒß¬Þ˜ß Ç—ÍÞ ‹Þ£ á¡Ç©˜Þ á¬ŒÞ Ç¥à¤©Þ ˆ¤üÖÆü¸üÖ êú †−ÖãÃÖÖ¸ü −Öß“Öê פü‹ Ö‹ ¾ÖÖŒµÖÖë úÖ ¯Ö׸ü¾ÖŸÖÔ−Ö úßו֋… :. 3.£Úê Þ‘ß ‹¬ß‹™Þ ¤Þ„×ß»»Þ (¤ß¡Þ) £Úê Þ‘ß ‹¬ß‹™Þ ¤Þ‚ÇÞ᥻»Þ £Úê ÇÞ• Ǘڐ×ß»»Þ (Ç—Íß¡Þ) £Úê ጦ ጦڐ×ß»»Þ (ጦߡÞ) £Úê à™ Þ„×ß»»Þ (Þ‚¡Þ) £Úê Þ ¨ßŒÚ×ß»»Þ (¨ßŒß¡Þ) £Úê ¢¬ ‹Þ£ ‹¥Ú×ß»»Þ (‹¥ß¡Þ) ˆ¤üÖÆü¸üÖ 1.£Úê ˆ‚ ‹Þ£ _____»»Þ (ú¸ Ã֍úŸÖÖ ÆãÑü) 1. 2.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 182 6) Ç—Íß ÇÞ¥Úšß¡ß Ç—Úšß¡ß á›‚ ÇÞ¥Úšß¡ß á›„šß¡ß ¨Ú˜ß ÇÞ¥Úšß¡ß ¨Ú˜Úšß¡ß ‹«ß ÇÞ¥Úšß¡ß ‹«Üšß¡ß ᪠‹'˜ ‹šÞ ‹«ß¬Þ˜ß»»? 7) Þǘ¼» ªÞ Çځ¥ ÇÞ• ‹'˜ ª¥ß¬Þ˜ß ? à™ ÇÞ• ¢Þ™ ‹Þ£ Þ III. 4. (2) ˆ¤üÖÆü¸üÖ êú †−ÖãÃÖÖ¸ü úÖêšüú ´Öë פü‹ Ö‹ ØÆü¤üß ×ÎúµÖÖ†Öë êú †Öê×›Íü†Ö ÃÖ´ÖÖ−ÖÖ£Öԍú ¿Ö²¤üÖë úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ú¸ü ¾ÖÖŒµÖ ¯Öæ¸êü úßו֋… ˆ¤üÖÆü¸üÖ :. 5. 4. £Úê ˆ‚ ‹Þ£ ‹¥ßÇÞ᥻»Þ Þᣠ¡«ß ______»»Þ ™Ú ᪂ à™ _____»»Þ ™Úᣠˆ•ß‹Ú ______»»Þ Þǘ ß•ß ______»»Þ (×»ÖÖ Ã֍úŸÖÖ Æîü) (ÖÖ Ã֍úŸÖÖ Æîü) (†Ö Ã֍úŸÖÖ ÆüÖê) (³Öê•Ö Ã֍úŸÖê Æïü) . 3. 2.

Þǘ ᛂ (ÇޥߡÞ)»»Þ ™ÚᣣÞᝠ¤Þ‚ (ÇޥߡÞ)»»Þ ᪠ǗÍß (ÇޥߡÞ)»»Þ ᪣Þᝠ¡«ß (ᝡÞ)»»Þ ™Úᣠ¬Þ‚á¡ñ¥àᥠ(Ç—Íß¡Þ)»»Þ £Úê ß•ß á¬Œß (ᬌߡÞ)»»Þ úÖꚍú ´Öë פü‹ Ö‹ ¿Ö¾¤üÖêÓ ´Öë ÃÖê ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ¿Ö²¤üÖë úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ú¸ü ¾ÖÖŒµÖ ¯Öæ¸êü úßו֋… 1. ᪠£³ß¥ (¤ß¡Þ)»»Þ 2. 5. 4. ˆ¤üÖÆü¸üÖ :. 2. Þǘ£Þᝠ¥Œß (ÇޥߡÞ)»»Þ 6. œÞ‹”Þ.{ÉÉ`ö 13 183 5. ˆ¤üÖÆü¸üÖ ™Ú Þ (‹¥ß¡Þ)»»Þ ™ÚᣣÞᝠ«‹ß (ጦߡÞ)»»Þ 6. (−ÖÖ“Ö Ã֍úŸÖß Æîü) (²Öã»ÖÖ Ã֍úŸÖê Æïü) (¯µÖÖ¸ üú¸ü Ã֍úŸÖê Æïü) (•ÖÖ Ã֍úŸÖê Æïü) ˆ¤üÖÆü¸üÖ êú †−ÖãÃÖÖ¸ü úÖêšüú ´Öë פü‹ Ö‹ ׍ÎúµÖÖ†Öë êú ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ºþ¯ÖÖë úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ú¸ü ¾ÖÖŒµÖ ²Ö−ÖÖ‡‹… (1) (2) (3) V. 6. 7. ™ÚᣠÇÞ• (Ç—Íß¡Þ)»»Þ 4. ᪠‹Þ£ (‹¥ß¡Þ)»»Þ 2. 3. 3. 5.᪠‹šÞ (‹«ß¡Þ)»»Þ ᪠‹šÞ ‹«ß ÇÞ¥Úšß¡»»Þ 1. £Úê à™ (Þ‚¡Þ)»»Þ 2. ªÞÇځ. ᪣Þᝠ¡Ú¬ß (ÇޥߡÞ)»»Þ 3. ªßˆ Š–Íß¨à Þ _____»»Þ ᪣Þᝠ™Ú£‹Ú ª¡Úá¡á¦ ______»»Þ ª¡Ú á¬Þ‹ Ç߬ޣޝ¼Ú» ______»»Þ Þ‘ß Çñ™ß¢Þ ™šÞ Çñ™ß£Þ ‹á¬‘ì _____»»Þ :. ¡ª¥. ¢Þî¡Þ) Þǘ ‹'˜ ____ ×Ü”ßᥠÞê‹Ú ¤Þ„×Øß»»? Ñ ›ß ____ ™ ¤Þ‚šßᬻ»Þ £á™ _____ ᝬÞÇᥠÞ„ ˆ•ß ¢¬ ¬ÞÚß»»Þ Þǘ¼» ____ ¥ –Þ‹Ø¥à ÇÞ• á¨Ç© á«¬Þ˜ß ‹ß ? . 8. 5. ™ÚᣣÞᝠÞ‘ß (áŒÞ‘ß¡Þ)»»Þ 6. IV. 3. (™á¦. ™Úᣠ‹«ß (ÇޥߡÞ)»»Þ 4.£Úê ˆ‚ ‹šÞ (‹«ß¡Þ)»»Þ £Úê ˆ‚ ‹šÞ ‹«ßÇÞ᥻»»Þ 1. Þǘ ¼» (‹¥ß¡Þ)»»Þ ˆ¤üÖÆü¸üÖ :.᪠Þ¬ß (ÇޥߡÞ)»»Þ ᪠Þ¬ß Çޥښ߬޻»Þ 1. ™Ú ŒÞ‚¡Þ‹Ú »Þ (ᛡÞ) 4.

‹¥ßÇÞ¥Ú»»Þ £Úê Þ‘ß ˆ«ß „ǝîÞª ¡«ß”ß á‚ÇÞ᥻»Þ ᪣Þᝠ‘¾»¬‹Ú ¤Þ‚ÇÞ¥Øß»»Þ 2. áª áŒ¦ß¡Þ‹Ú ¤Þ‚ÇÞ᥻»Þ ªà™Þ Þ ÞßÇÞ᥻»Þ 4. á£Þ ’߁ ªÞ¾»á¥ Þªß ____»»Þ (Çޥߡß. Þǘ ____ £Þœ¡ ¡Þ¡Ú»»Þ úÖêšüú ´Öë פü‹ Ö‹ ¿Ö²¤üÖë ´Öë ÃÖê ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ¿Ö²¤ü “Öã−Ö ú¸ü ¾ÖÖŒµÖ ¯Öæ¸êü úßו֋… 1. 2. Çޥߡ) ™Ú Ô¥‹Ú Þªß ____»»Þ (ÇޥߡÚ. ÇÞ¥Úšß¡) ᪠Þá£¥ß‹Þ ¤Þ‚ ____»»Þ (ÇޥߡÞ. ÇޥߡÞ) VII. Çޥߡ) ᪠áªá™á¡á¦ ‹šÞ ‹«ß ____»»Þ (Çޥښ߬ß. 3. 5. ˆ¤üÖÆü¸üÖ êú †−ÖãÃÖÖ¸ü ˆ×“ÖŸÖ Ã£ÖÖ−Ö ¯Ö¸ü ¤üÖê ¤üÖê ¿Ö²¤ü •ÖÖê›Íüú¸ü פü‹ Ö‹ ¯ÖÏŸµÖêú ¾ÖÖŒµÖ úÖ ×¾ÖßÖÖ¸ü úßו֋… ˆ¤üÖÆü¸üÖ:£Úê ˆ‚ ¡«ß”ß á‚ÇÞ᥻»Þ 1.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 184 5. ÞᣣÞᝠÇÛ‘Þ VIII. Çޥښ߬Þ) á£Þ Þ™Ú˜à ˆá¡ á›Þâ–Íß ____ »»Þ (ÇÞ¥Úšß¡Þ. ᪠ˆ‚ ‹Þ£ ‹¥ßÇÞ¥ßá¡ Þ«ßê»»Þ £Úê ‹Þ«Þ˜à ᬌßÇÞ᥻»Þ ᪠Þǘ¼Ú» Çñ¨÷ ǐޥßÇÞᥠ‹ß ? ™ÚᣠÞ‘ß ¥Þ™ßᥠˆ ª×ޝ¥Ú ¤Þ‚ÇÞ¥»»Þ ᪣Þᝠª‹Þᦠˆ•ß‹Ú Þªß ÇÞ¥Øß»»Þ Þǘ£Þᝠ‹Þ¬ß ¬ß¾»¥Þ‘ £³ß¥‹Ú ¤Þ‚ÇÞ¥Øß»»Þ ˆ‚ ¡Ç©í £Úê ˆ£ì. 5. 2. 3. 5. VI. 4.ˆ Ç¥à¤©Þ á›‚ÇÞ᥻»Þ ˆ¤üÖÆü¸üÖ êú †−ÖãÃÖÖ¸ü פü‹ Ö‹ −֍úÖ¸üÖŸ´Öú ¾ÖÖŒµÖÖë êú Ã֍úÖ¸üÖŸ´Öú ¾ÖÖŒµÖ ²Ö−ÖÖ‡‹… . 4. IX. 3. ˆ¤üÖÆü¸üÖ êú †−ÖãÃÖÖ¸ü פü‹ Ö‹ ¾ÖÖŒµÖÖë êú ×−ÖÂÖê¬Ö¾Ö֓֍ú ºþ¯Ö ²Ö−ÖÖ‡‹… ᪠ˆ‚ ‹Þ£ ‹¥ßÇÞ¥ßá¡»»Þ ˆ¤üÖÆü¸üÖ:- 1. 6. Þǘ£Þᝠ¢Þ™ ŒÞ‚ÇÞ¥Øß»»Þ ™ÚᣠÇÚ¥à‹Ú ¤Þ‚ÇÞ¥»»Þ 6.

£Úê ¤Þ‚ ÇÞ¥ß¬ß Þ«ßê»»Þ áª ŒÞ‚ Çޥڐ×ß»»Þ Þǘ á›Œß ÇޥڐםØß»»Þ ™ÚᣣÞᝠᝂ Çޥڐ׻»Þ 2. Þǘ ‹'˜ ‹Ì ª«ß ÇÞ¥ßá¡ ? £Úê Ç—Íß Çޥߡ߻»Þ ᪣Þᝠ‹¥ß ÇÞ¥ßá¡»»Þ 4. Þᣠ‘¾»¬‹Ú ______»»Þ ᪣ÞᝠÞ‘ß ªÞ¤©Þ™ _____»»Þ Þᣠ᪂ ß•ß _______»»Þ ‹Þ¬ß ™Úᣠ‹'˜ ˆ•ß‹ß ______»»Þ £Úê ‹'˜ ˆ‚ ¡«ß¥Ú ______»»Þ ™Úᣠ‹'˜ á£Þ á›Þ‹Þ¥Ú ›Ú‚”ß ¡«ß _____»»Þ ªäœîÞ ÇÞä”Þ Ç¤íîØ £Úê ˆ•ß ______»»Þ . 2. −Öß“Öê פü‹ Ö‹ ¾ÖÖŒµÖ ¯Öæ¸êü úßו֋… 1. 6. ™Úá£ á›Œß Çޥߡ»»Þ Þǘ ¥Þ´ß ÇÞ¥ßá¡»»Þ 6.{ÉÉ`ö 13 185 £Úê Þ‘ß‹Þ¬ß ª¡Ú ‹Þ£ ß‘ «Þ™á¥ ‹¥ß Çޥڝ߻»Þ £Úê Þ‘ß‹Þ¬ß ª¡Ú‹Þ£ ß‘ «Þ™á¥ ‹¥ßÇޥڐ×ß»»Þ £Úê Þ‘ß‹Þ¬ß ªÕܬ ¤Þ‚ Çޥڝ߻»Þ ᪠Þ‘ß‹Þ¬ß à™ Þ‚ Çޥڝ߻»Þ ᪣ÞᝠÞ‘ß‹Þ¬ß ˆ•ß‹ß ÞªßÇޥڝޫޝØß»»Þ Þǘ Þ‘ß‹Þ¬ß £á™ „Çᛨ ᛂÇÞ¥Ú Þ«ÞØß»»Þ ™Ú Þ‘ß‹Þ¬ß Þ ¨ßŒß Çޥڝڻ»Þ ˆ¤üÖÆü¸üÖ:- 1. 5. ˆ¤üÖÆü¸üÖ êú †−ÖãÃÖÖ¸ü ¾ÖÖŒµÖÖë úÖ ¯Ö׸ü¾ÖŸÖÔ−Ö úßו֋… ˆ¤üÖÆü¸üÖ:£Úê ¤Þ‚ Çޥڐ×ß»»Þ 1. 5. ᪣Þá á¬Œß ÇÞ¥Øß»»Þ ™Ú ‹«ß Çޥڐ×Ü»»Þ £Úê á›Þâ–Íß Çޥߐ×ß»»Þ ˆ¤üÖÆü¸üÖ êú †−ÖãÃÖÖ¸ü −Öß“Öê פü‹ Ö‹ ¾ÖÖŒµÖÖë êú ¯ÖÏ¿−ÖÖ£Öԍú ¾ÖÖŒµÖ ²Ö−ÖÖ‡‹… ˆ¤üÖÆü¸üÖ:Þǘ ‹Ì ª«ß ÇÞ¥ßá¡»»Þ 1. 3. 5. 2. £Úê Þ¬ß Çޥߡ߻»Þ XII. 7. 3. 4. Þǘ£ÞᝠÇß‚ ÇÞ¥ßá¡»»Þ 2. X. 3. 5. 4. XI. 4. 6. 3.

ä . ¡ßœÞª¢Þ ï«.‹”‹ ¿Ö²¤üÖ£ÖÔ †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü ØÆü¤üß †£ÖÔ . £Ú÷Þ‹Ú á£Þ¥ áª÷« ᛡ»»Þ ‚™ß»»Þ ™Ú£¥ áª÷«Þœà ªÞ¥ áÇñ¥‹ ñÞ«‹ ªÞ¥ ›Þª ß¥Þ‹Þ¥ ›Þª Ô.2005 ÛÞ›ß¬ûà ™Þ ÇÛ‘à¤ý ¢Þ‚Þ.ŸÚ»¬Œ¥Þ ‘߬ûÞ . á‹›Þ¥áÞâ¥à.576 Ô. á¡Þ‚™Þ¦ £³ß¥ Š ¡ß³ÚªÞ¥ ᛌßÇޥߡ»»Þ ¨ß¬Þ Š £Ú÷Þ ™£ ªÞ¾»á¥ šßá¡»»Þ Ç¥›ß ª£áªØ £ß¨ß œ„¦ßß¥ß. ‹ïÇ©ß Š á¡âÇ©¤ýß‹ ¡ß¨ó¡ß›îÞ¦¤ý £œî ᛌßÇޥߡ»»Þ ÞªØÞ ×Ü”ßᥠ£Úê ‹¬ß‹™Þ ¤Þ‚ÇÞ᥻»Þ á£Þ¥ ‘ᘠªÞ¾» £œî á£Þ ªÞ¾»á¥ ¤Þ‚ÇÞ¥Øß»»Þ ™ÚᣠÛÞá¡Þ„¼Ú» á£Þ¥ £ªÕÞ¥ ‘˜Þ‚ ᛡ»»Þ ¨ß¬Þ.111 áÇÞÌ . á£Þ¥ £ªÕÞ¥ ñ«˜ ‹¥ß¡»»Þ ™ ‹Þ¬ß ™Ú£ ß•ß ÇÞ‚¬ß»»Þ ™ÚᣠŠ ÛÞá¡Þ„ ¨ß¬Þ Š £Ú÷Þ‹Ú á‚ ¢Ú¡á¨ó¥ ¤Þ„× á¡Þ¬ß ß•ßᥠᬌߐ׻»Þ ™Úᣠ‘÷Þš ˆ‹ìªáÇñªá¥ ¢Ú¡á¨ó¥ ¤Þ‚Çޥߡ»»Þ áÞ”߈ á”ޥߋìªÞᥠ¢Ú¡á¨ó¥¥ £Úî‘ߤý£ì. ¡Þ˜à¡ß«Þ¥.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 186 ¯ÖלÍü‹ †Öî¸ü ÃÖ´Ö×—Ö‹ 30.ñàÇÞ‹í ¡ß£¦Þ ß¡Þª ÛÞ›ß¬ûà áÇÞÌ . ä . ¥Þ‘¥Þ˜à £³ß¥.05. Œ˜Øß¥ß Š „›¤ýß¥ß ᛌßÇޥߡ»»Þ ˆ‹Þ£ñ ‹Þá¥ áÞ¬ÞÇ ¡ßÞ Š ªÞ£Ø ³ñᨌ¥ ÇûÞáá”ޥߤý£ £œî á›Œß Çޥߡ»»Þ ¢Ú¡á¨ó¥á¥ ªß¡Þ¦¤ý.

¢Ú¡á¨ó¥á¥ á‹„ê á‹„ê £³ß¥ ×ß ? 3. ᛌßÇÞ¥ßá¡. œ„¦ßß¥ß. ñ«˜. II. £Úê. 5. ÞªØÞ ¨ß¬Þ Š £Ú÷Þ. 2. 5. 3. ÇÞ‚¬ß. 4. „›¤ýß¥ß. †−Öã“”êû¤ü êú †−ÖãÃÖÖ¸ü −Öß“Öê פü‹ Ö‹ ¯ÖÏ¿−ÖÖë úêú ˆ¢Ö¸ü ×»Ö׏֋… á‹„ê Þ–Íßᥠ¢Ú¡á¨ó¥ ¤Þ‚Çޥߡ ? 1. Š Œ˜Øß¥ß ÛÞá¡Þ„¼Ú». 2.{ÉÉ`ö 13 187 ß•ß á‹›Þ¥áÞâ¥à ¥Þ‘¥Þ˜à £³ß¥ á¡Þ‚™Þ¦ £³ß¥ ¡ß³ÚªÞ¥ œ„¦ßß¥ß ªß¡Þ¦¤ý ¡ßœÞª¢Þ ï« ¡Þ˜à¡ß«Þ¥ ÛÞá¡Þ„ áª÷« ‚™ß áª÷«Þœà דֽüß êú¤üÖ¸ü ÖÖî¸üß (‹ú ´ÖÓפü¸ü) ¸üÖ•Ö¸üÖ−Öß ´ÖÓפü¸ü ²ÖÖꇟÖÖ»Ö ´ÖÓפü¸ü ز֤ãü ÃÖ֐ָü (‹ú ŸÖÖ»ÖÖ²Ö) ¬Ö¾Ö»Ö אÖ׸ü ÃÖד־ÖÖ»ÖµÖ ×¾Ö¬ÖÖ−Ö ÃÖ³ÖÖ ÖéÆü ²Ö֝Öß ×²ÖÆüÖ¸ü (¾Ö֝Öß ×¾ÖÆüÖ¸üˆŸú»Ö ×¾ÖÀ¾Ö. ™Ú£. £ªÕÞ¥ ᛡ. ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖ Ã−ÖêÆü êú ÃÖÖ£Ö (ÃÖÃ−ÖêÆü) †³µÖÖÃÖ I. 4. £ªÕÞ¥ ß•ß. ™á£. á£Þ¥ . ¢Ú¡á¨ó¥ ÇûÞáá”ޥߤý£¥ Þê ‹'˜ ? Š–Íߨޥ ¡ßœÞª¢Þ ï« á‹„ê•ß ×ß ? áÞ¬ÞÇ ¡ßÞ á‹„ê•ß ×ß ? −Öß“Öê פü‹ Ö‹ ¿Ö²¤üÖë úÖê ÃÖÆüß Îú´Ö ´Öë ¸üÖú¸ü ¾ÖÖŒµÖ ²Ö−ÖÖ‡‹… 1. ¤Þ‚ÇÞá¥. á£Þ'¥.×¾ÖªÖ»ÖµÖ Óú¯ÖÃÖ úÖ −ÖÖ´Ö) ³ÖÖ³Öß Ã−ÖêÆü ‡×ŸÖ. ‹¥ß¡. ™‹Þ¬ß ×Ü”ßá¥.

¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 188 III. †−Öã“”êû¤ü êú †−ÖãÃÖÖ¸ü −Öß“Öê פü‹ Ö‹ ¾Ö“Ö−Ö ÃÖÆüß Îú´Ö ´Öë »ÖÖ‡‹… 1. 2. Œ˜Øß¥ß Š „›¤ýß¥ß ᛌßÇÞ¥ßá¡»»Þ ‘÷Þš ˆ‹ìªáÇñªá¥ ¢Ú¡á¨ó¥ ¤Þ‚Çޥߡ»»Þ ØÆü¤üß ´Öë †−Öã¾ÖÖ¤ü úßו֋… ÞªØÞ ¡Ç©í £Úê ¡ª¥ á¡Þ‹Ú ¤Þ„×ß»»Þ ¡ª¥ á¡Þ ÇÛ¡í¥Ú £Úê á£Þ¥ á¤Þ‘Þ ™ßÞ¥ß ‹¥ßªÞ¥ß×ß»»Þ Þš Š ¡ßœ¡Þ £«ß¦Þ£Þ¼»ÇÞ‚ê áÞ”߈ ዳñ áŒÞ¬ß¡Þ‹Ú Þ«Üê×ß»»Þ ˆ«Þ ˆ£ß™ß ˆ‹ ዳñ á«¡ ᤄê•Þᥠ‹ß ˆ«ßÇ¥ß ª«Þ¤ý ªÐÂà á¬Þ‹£ÞᝠÞ³¥ ª«ß™ ¡°ß ÇÞ¥ßá¡»»Þ ᤄê Çñ‹Þ¥¥ ‹Þ£ á«á¬¡ß ᪣Þᝠ᪕Þᥠ¥«ß ‹¥ß ÇÞ¥ßá¡»»»Þ ᪂ ‹Þ¤íî ÇÞ‚ê ᪣Þá áª•Þ¥Ú ”¼»Þ ÇÞ‚á¡»»Þ î £Þ¼Ú» ß¢í¥ ‹¥ß ᪣Þᝠ¡°ß ÇÞ¥ßá¡»»Þ ˆ«ß ዳñ¥ ǥߐަÞᥠªÞ«Þ¤î ‹¥ß¡Þ ÇÞ‚ê £Úê á£Þ Ç¥ß ªÐÂà á¬Þ‹”߈ áŒÞ‘ß ¥ŒßÇޥߡ߻»»Þ ÞᣣÞᝠª£áªØ ᪕Þᥠ¢¬á¥ ¡°ßÇޥߡڻ»Þ á£Þ¥ £á ×ß á¤á™á¡á¦ £Úê ªÕÜ¬á¥ Ç—Úšß¬ß áª‚ ª£¤ýᥠá£Þ á¨ñ˜à¥ ›Ú‚‘˜ ¥à¡ ’߁¼Ú» ªÞ«Þ¤î ‹¥ßÇޥߚ߬߻»Þ ‹Þ¥˜ ™Þ¼» ¡ÞÇÞ£Þᝠ£›ÚÞ šßᬻ»Þ ᪣Þᝠ¨ÞØßᥠ¡°ß ÇޥڝšßᬠÞ„ ¢¬á¥ á˜Ø ŒÞ‚¡Þ‹Ú £œî ÇÞ‚Çޥڝšßᬻ»Þ ᪚ßÇÞ‚ê ᪣ÞᝠÇñÞ¤ý™ã ŒÞ‚ ªÕܬ‹Ú ÞªÚšßᬻ»Þ £Úê ᪚ßÇÞ‚ê á£Þ ŒÞ›î‹Ú ᪣ޝ¼» ª«ß™ ¢Þ ‹¥Úšß¬ß»»Þ ›Ú㌠‹Ì ÇÞ„šß¡Þ Çß¬Þ Š ªÐÂà á¬Þ‹£Þ¼» ÇÞ‚ê £Úê ª¡Úá¡á¦ ›Ú㌠‹¥Úšß¬ß»»Þ ᪣ޝ¼Ú» ªÞ«Þ¤î ‹¥ß¡Þ‹Ú £œî Þ«Üêšß¬ß»»Þ ˆ«ß ªóÇ÷¥ ዳñ ›óÞ¥Þ ¡±í£Þ á£Þ¥ Þ¨Þ ÇÛ¥˜ á«Þ‚Çޥߡ»»Þ £Úê ᪣ޝ¼Ú» ª¡Ú Çñ‹Þ¥ ‹¦Þ á‹Þ⨦ ‹ßÇ¥ß ñ«˜ ‹¥Þ¤Þ‚Çޥߡ ᪠¡ßÇ©¤ýᥠ¨ß¤©Þᛡ߻»Þ ˆ«Þ›óÞ¥Þ «ßê £Úê ᪣ޝ¼Ú» ªóÞœà ‹á¥‚Çޥߡ߻»ˆ¡ä ªÚŒà £œî ‹á¥‚Çޥߡ߻»Þ á£Þ Þ‹ß¥à ‹Þ¦ £œîᥠ£Úê ˆ«ßÇñ‹Þ¥ ‹Þ£ ‹¥ßÇޥߝšÞØß»»Þ á‹¡¦ ‘ᘠ‹ß£óÞ ›Ú‚‘˜¼Ú» ªÞ«Þ¤î ‹¥ßÇޥߚޝØß»»Þ ‹ßØÜ á£Þ ªóÇ÷ ዳñᥠ£Úê á‹¼Ú» ªÞ«Þ¤î ‹¥ßÇޥߡ߻»Þ ˆ«ß ‹Þ£ ‹¥ß £Úê £Þªß‹ ¨ÞØß áŒÞ‘ß ÇÞ‚¡ß»»Þ . 4. 3. 5. ¨ß¬Þ Š £Ú÷Þ‹Ú á£Þ'¥ áª÷« ᛡ»»Þ á£Þ'¥ £ªÕÞ¥ ñ«˜ ‹¥ß¡»»Þ ÞªØÞ ×Ü”ßᥠ£Úê ‹¬ß‹™Þ ¤Þ‚ÇÞ᥻»Þ ¨ß¬Þ Š £Ú÷Þ œ„¦ßß¥ß. IV.

•ÖÖ Þǘ¼» ᛫ ‹'˜ ª«ßÇޥߡ ? ŒµÖÖ †Ö¯Ö úÖ ¿Ö¸ü߸ü µÖÆü ÃÖÆü Ã֍êúÖÖ? †Ö¯ÖÖӍú ¤êüÆü ú'Ö ÃÖ×Æü¯ÖÖ׸ü²Ö ? £Úê ˆš¥ á£Þ ¡–ÍÇځ Ô¥‹Ú á¢ÞÇÞ¦ ‡ÃÖ ²ÖÖ¸ü ´Öï †¯Ö−Öê ²Ö›êü ²Öê™êü úÖ ‘Ö¸ü ¤Þ‚ÇÞ᥻»Þ Ã֍úŸÖÖ ÆæÑü… ´ÖãÑ ‹£Ö¸ü ´ÖÖê ²Ö›Íü¯Öㆠ‘Ö¸üãú ³ÖÖê¯ÖÖôû •ÖÖ‡¯ÖÖ¸êü… 5. ´ÖãÑ ÖÖэãú •ÖÖ‡¯ÖÖ¹ý×−Ö… 3. †Öê×›Íü†Ö ´Öë †−Öã¾ÖÖ¤ü úßו֋ … VI.-'‹¥ßÇޥڐ×ìß' (-ú׸üü¯ÖÖ¹ý×”û) '´Öï ú¸ü ÃÖÆüŸÖÖ ÆæÑü'. £Úê Þê‹Ú ¤Þ‚Çޥڝ߻»Þ ´Öï ÖÖÑ¾Ö úÖê −ÖÆüà •ÖÖ Ã֍úŸÖß ÆæÑü… −ÖÖÑ. ´Öï ¯Öæ¸üß •ÖÖ−ÖÖ “ÖÖÆüŸÖÖ ÆæÑü… ´Öï †³Öß −ÖÆüà •ÖÖ Ã֍úŸÖÖ ÆæÑü… †³Öß ´Öã—Öê ×´Ö¡Ö úß ²Öê™üß úß ¿ÖÖ¤üß ¯Ö¸ü •ÖÖ−ÖÖ Æîü… ×±ú¸ü ú³Öß ¯Öæ¸üß •ÖÖ‰ÑúÖÖ… ´Öï ×´Ö¡Ö úÖê ³Öß ÃÖÖ£Ö »Öê Ã֍úŸÖÖ ÆæÑü… Æü´Ö ¾ÖÆüÖÑ ¯ÖÖÑ“Ö-¤üÃÖ ×¤ü−Ö ¸üÆü Ã֍úŸÖê Æïü… ¾ÖÆüÖÑ ‘Öæ´Ö Ã֍úŸÖê Æïü… ׯ֔û»Öß ²ÖÖ¸ü ´Öï †êú»ÖÖ ÖµÖÖ £ÖÖ… ˆÃÖ ÃÖ´ÖµÖ ´Öê¸êü ²Ö““Öê ´Öê¸êü ÃÖÖ£Ö −ÖÆüà †Ö Ã֍êú… †Ö•Öú»Ö ˆ−֍úß ”ãû×¼üµÖÖÑ Æïü… ¾Öê ³Öß ¯Öæ¸üß ¤êüÖ Ã֍ëúÖê… ‡ÃÖ ”ãû¼üß ´Öë Æü´Öë ‘Öæ´Ö−Öê •ÖÖ−ÖÖ “ÖÖ×Æü‹… µÖÆü ´ÖÖ−Ö×Ã֍ú †Öî¸ü ¿ÖÖ¸üß׸üú þÖÖãµÖ êú ×»Ö‹ »ÖÖ³Ö¤üֵ֍ú Æîü… †Ö¯Ö ÖÏß嫅 úß ”ãû×¼üµÖÖÑ îúÃÖê ײ֟Ö֋ѐÖê ‡ÃÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ´Öë †¯Ö−Öê ×´Ö¡Ö úÖê ‹ú ¯Ö¡Ö ×»Ö׏֋… ×™ü¯¯ÖםֵÖÖÑ I. Þ™Ú˜à”Þ £œî á£Þ ªÞ¾»á¥ ÞªßÇÞ᥻»Þ ¯ÖÖêŸÖß ³Öß ´Öê¸êü ÃÖÖ£Ö †Ö Ã֍úŸÖß Æïü… −ÖÖŸÖãÖß™üÖ ´Ö¬µÖ ´ÖÖê ÃÖÖӐָêü †Ö×ÃÖ¯ÖÖ¸êü… ˆ¯ÖµÖãÔŒŸÖ ¾ÖÖŒµÖÖêÓ ´Öë †Öê×›Íü†Ö êú ¿ÖŒµÖŸÖÖ ²ÖÖê¬Öú ׍ÎúµÖÖ¾ÖÖ»Öê ¾ÖÖŒµÖÖêÓ úÖ ¯Ö׸ü“ÖµÖ ×¤üµÖÖ ÖµÖÖ Æîü… †Öê×›Íü†Ö êú ¿ÖŒµÖŸÖÖ ²ÖÖê¬Öú ׍ÎúµÖÖ ¾ÖÖ»Öê ¾ÖÖŒµÖ ²Ö−ÖÖ−Öê êú ×»Ö‹ ´Öæ»Ö ׍ÎúµÖÖ êú ÃÖÖ£Ö -'‚' (-‡) ¯ÖÏŸµÖµÖ •ÖÖê›Íü ú¸ü ÃÖÆüֵ֍ú ׍ÎúµÖÖ -'ÇÞ¥' (-¯ÖÖ¸ü) êú ÃÖÖ£Ö úÖ»Ö. -'‹¥ßÇÞ¥Úšß¡ß' .{ÉÉ`ö 13 189 V. ‡ÃÖ ¯ÖÖšü ´Öë ×−Ö´−Ö ¯ÖύúÖ¸ü êú ¾ÖÖŒµÖÖë úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ Æãü†Ö Æîü… 1. ᪠ªÚ³¥ ‹šÞ ¡ß ‹«ßÇޥڐ×ß»»Þ ¾ÖÆü †“”ûß ŸÖ¸üÆü ²ÖÖŸÖ ³Öß ú¸ü Ã֍úŸÖß Æîü… ÃÖê ÃÖãÓ¤ü¸ü ú£ÖÖ ×²Ö ú×Æü¯ÖÖ¹ý×”û… 2. Þê. 4. ¯Öã¹ýÂÖ †Öî¸ü ¾Ö“Ö−Ö êú †−ÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖÏŸµÖµÖ »ÖÖÖŸÖê Æïü •ÖîÃÖê.

Ø»ÖÖ ŸÖ£ÖÖ ¾Ö“Ö−Ö †Öî¸ü ¯Öã¹ýÂÖ êú ¯ÖÏŸµÖµÖÖë úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ú¸ü µÖÖê•Öú ׍ÎúµÖÖ†Öë úÖ ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ºþ¯Ö »ÖÖÖŸÖê Æïü… . -'‹¥ßÇޥښ߬ß' (-ú׸ü¯ÖÖ¹ý×£Ö×»Ö) '´Öï ú¸ü Ã֍úŸÖÖ £ÖÖ'… ØÆü¤üß ´Öë ‹êÃÖê ¯ÖϵÖÖêÖÖë ´Öë ´Öæ»Ö ׍ÎúµÖÖ êú ÃÖÖ£Ö ¯ÖÏŸµÖµÖ −ÖÆüà •ÖÖê›Íêü •ÖÖŸÖê ¯Ö¸ÓüŸÖã ÃÖÆüֵ֍ú ׍ÎúµÖÖ 'Ã֍ú' úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ úÖ»Ö.190 ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö (-ú׸ü¯ÖÖ¹ý×£ÖײÖ) '´Öï ú¸ü Ã֍æÑúÖÖ'.

¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 190 ÇÞ• 14 ¯ÖÖšü Þ£ ǥߡޥ Æü´ÖÖ¸üÖ ¯Ö׸ü¾ÖÖ¸ü †Ö´Ö ¯Ö׸ü¾ÖÖ¸ü £œÚªõß™Þ : ™Ú£ Þê ‹'˜ ? ª£àÞ : á£Þ Þê ª£àÞ»»Þ ™Ú£ Þê ? £œÚªõß™Þ : £Úê £œÚªõߙ޻»Þ ™Ú£ Ô¥ á‹„ê•ß ? ™ÚᣣÞᝠˆ•Þ‹Ú ‹Þ«ßê‹ß Þªß× ? ª£àÞ : á£Þ Ô¥ ¡Þ¥ªá¥»»Þ Þᣠª¡Ú áÞ”߈ '‘Þ™à¤ý ª£¥ ¨ß¤©Þšíà ¡Þ«ßà' ¨ß¡ß¥á¥ á¤Þ ᛡÞÇÞ‚ê ¢Ú¡á¨ó¥ Þªß×Ü»»Þ ™Úᣠ‹'˜ ˆ‚•ß ¥«Ü× ? £œÚªõß™Þ : «ê. £Úê á£Þ £Þ£Úê¼» Ôᥠˆ‚•ß ¥«Ü×ß»»Þ ᪠‘ᘠ–Þ‹Ø¥»»Þ á£Þ ¡ÞÇÞ £Þ' ¡Þᬨó¥á¥ ¥«Ü×Øß»»Þ ª£àÞ : ˆ•ß ™£ Ôᥠ‹ßˆ ‹ßˆ ×Øß»»? ´Ö¬ÖãÛô֟ÖÖ : ŸÖã´ÆüÖ¸üÖ −ÖÖ´Ö ŒµÖÖ Æîü? ÃÖ´Öß−ÖÖ : ´Öê¸üÖ −ÖÖ´Ö ÃÖ´Öß−ÖÖ Æîü…ü ŸÖã´ÆüÖ¸üÖ −ÖÖ´Ö? ´Ö¬ÖãÛô֟ÖÖ : ´Öï ´Ö¬ÖãÛô֟ÖÖ ÆæÑü… ŸÖã´ÆüÖ¸üÖ ‘Ö¸ü úÆüÖÑ Æîü? ŸÖã´Ö»ÖÖêÖ µÖÆüÖÑ ŒµÖÖë †ÖµÖß ÆüÖê? ÃÖ´Öß−ÖÖ : ´Öê¸üÖ ‘Ö¸ü ¾ÖÖ¸ü֝ÖÃÖß ´Öë Æîü… Æü´Ö ¸üÖ™ÒüßµÖ ”ûÖ¡Ö-ÃÖî×−֍ú ¾ÖÖ×Æü−Öß (−Öê¿Ö−Ö»Ö îú›êü™ü úÖê¸ü) êú ׿Öײָü ´Öë ³ÖÖÖ »Öê−Öê êú ×»Ö‹ †Ö‡Ô Æïü… ŒµÖÖ ŸÖã´Ö µÖÆüà ¸üÆüŸÖß ÆüÖê? ´Ö¬ÖãÛô֟ÖÖ : ÆüÖÑ. ´Öï µÖÆüÖÑ †¯Ö−Öê ´ÖÖ´ÖÖ êú ‘Ö¸ü ¸üÆüŸÖß ÆæÑü… ¾Öê ‹ú ›üÖòŒ™ü¸ü Æïü… ´Öê¸êü ´ÖÖŸÖÖ ×¯ÖŸÖÖ ²ÖÖ»ÖêÀ¾Ö¸ü ´Öë ¸üÆüŸÖê Æïü… ÃÖ´Öß−ÖÖ : µÖÆüÖÑ ŸÖã´ÆüÖ¸êü ‘Ö¸ü ´Öë úÖî−Ö úÖî−Ö Æïü? ´Ö¬ÖãÛô֟ÖÖ : µÖÆüÖÑ ´Öê¸êü ´ÖÖ´ÖÖ-´ÖÖ´Öß Æïü †Öî¸ü −ÖÖ−ÖÖ −ÖÖ−Öß Æïü… ´Öê¸üß ´ÖÖ´Öß ³Öß ›üÖŒ™ü¸üÖ−Öß Æïü… µÖÆüÖÑ êú ÃÖ¸üúÖ¸üß .

191 {ÉÉ`ö 14 £œÚªõß™Þ : ˆ•Þᥠá£Þ £Þ£Úê £Þ‚ê ×Øß»»Þ„ ‘Þ Þ‚ ×Øß»»Þ á£Þ £Þ‚ê £œî ‘ᘠ–Þ‹Ø¥Þ˜à»»Þ áª ˆ•ß ª¥‹Þ¥à «ªÇޙަᥠ‹Þ£ ‹¥Øß»»Þ ª£àÞ : ™Ú£¥ á‹á™‘˜ ¢Þ‚ ¢„˜à ? £œÚªõß™Þ : á£Þ¥ ‘ᘠ¡–Í ¢Þ‚ ×Øß. †²Ö †¯Ö−Öê ‘Ö¸ü êú ²ÖÖ¸êü ´Öë ²ÖŸÖÖ†Öê… ÃÖ´Öß−ÖÖ : (†¯Ö−Öê) ´ÖÖŸÖÖ-ׯ֟ÖÖ úß Æü´Ö ¤üÖê »Ö›Íü׍úµÖÖÑ Æïü… ´Öê¸üß ¤üߤüß †Öî¸ü ´Öï… ´Öê¸üß ²Ö›Íüß ²ÖÆü−Ö úß ¿ÖÖ¤üß Æãü‡Ô Æîü… ˆ−Ö êú ¯Ö×ŸÖ úÖ −ÖÖ´Ö ×¾Ö´Ö»Ö Æîü… ˆ−Ö ¤üÖê−ÖÖë êú ‹ú »Ö›Íüúß †Öî¸ü ‹ú »Ö›ÍüúÖ Æîü… ´Öê¸êü ´ÖÖŸÖÖ-ׯ֟ÖÖ †¯Ö−Öê −ÖÖŸÖß-−ÖÖןÖ−Ö úÖê ²ÖÆãüŸÖ “ÖÖÆüŸÖê Æïü… ´Öï ³Öß ¤üߤüß êú ²Ö““ÖÖë úÖê ²ÖÆãüŸÖ “ÖÖÆüŸÖß ÆæÑü… ¾Öê ³Öß Æü´Öë ²ÖÆãüŸÖ ¯µÖÖ¸ü ú¸üŸÖê Æïü… ´Ö¬ÖãÛô֟ÖÖ : ”ûÖê™êü ²Ö““ÖÖë úÖê ´ÖîÓ ³Öß ²ÖÆãüŸÖ ¯µÖÖ¸ü ú¸üŸÖß ÆæÑü… ˆ−Ö êú ÃÖÖ£Ö ¸üÆü−ÖÖ ´Öã—Öê ²ÖÆãüŸÖ ¯ÖÃÖÓ¤ü Æîü… . Þ„ áÞ”߈ ªÞ ¢Þ‚ ×ß»»Þ á£Þ ¡ÞÇÞ¼»¥ £Úê áÞ”߈ á¡Þ¬ß ’߁»»á”»»Þ á£Þ ¡ÞÇÞ á£Þá™ ŒÚ¡ì ¢¬ ÇށޝØß»»Þ Þ®×Þ. ˆš¥ ™Ú£ Ô¥ ‹šÞ ‹Ú«»»Þ ª£àÞ : Þ£ ¡ÞÇÞ á¡Þ„¼»¥ Þᣠ›Ú‚”ß ’߁ Þ á£Þ ¡–Í ¢„˜à Þ„ £Úê»»Þ á£Þ ¡–Í ¢„˜à¥ ¡Þ«ÞÔ¥ £œî á«Þ‚×ß»»Þ ™Þ¼» ªóޣ༥» Þê ¡ß£¦»»Þ ™Þ¼»¥ áÞ”߈ Çځ Š áÞ”߈ ’߁ ×Øß»»Þ á£Þ ¡ÞÇÞ á¡Þ„ Þ™ß Þ™Ú˜à£Þ¼Ú» ¡«Ü™ ¢¬ ÇށޝØß»»Þ £Úê £œî ¡–Í ¢„˜à¥ Ç߬ޣޝ¼Ú» †Ã¯ÖŸÖÖ»Ö ´Öë ¾Öê úÖ´Ö ú¸üŸÖß Æïü… ÃÖ´Öß−ÖÖ : ŸÖã´ÆüÖ¸êü ׍úŸÖ−Öê ³ÖÖ‡Ô-²ÖÆü−Ö Æïü? ´Ö¬ÖãÛô֟ÖÖ : ´Öê¸üê ‹ú ²Ö›ÍüÖ ³ÖÖ‡Ô †Öî¸ü ‹ú ”ûÖê™üÖ ³ÖÖ‡Ô Æïü… ´Öï †¯Ö−Öê ׯ֟ÖÖ úß ‡ú»ÖÖîŸÖß »Ö›Íüúß ÆæÑü… ´Öê¸êü ׯ֟ÖÖ•Öß ´Öã—Öê ²ÖÆãüŸÖ “ÖÖÆüŸÖê Æïü… †“”ûÖ.

ŒµÖÖ ŸÖã´Ö−Öê ˆÃÖ ²ÖÖß“Öê ´Öë ÖÖµÖ ¯ÖÖ»Ö ¸üÖß Æîü? . Þ£ Ôá¥. †Ö´Ö †Öî¸ü †´Öºþ¤ü êú ¯Öê›Íü ³Öß Æïü… Æü´ÖÖ¸êü ²ÖÖß“Öê êú †Ö´Ö ²ÖÆãüŸÖ ´Ößšêü Æïü… ¯Ö›üÖêÃÖ êú ²Ö““Öê ÃÖ²Ö †Ö´Ö ÖÖ ¤êüŸÖê Æïü… [[[ ÃÖ´Öß−ÖÖ : †“”ûÖ. Æü´ÖÖ¸êü ‘Ö¸ü ´Öë ‹ú ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö ³Öß Æïü… ¾Öê ÖÖ−ÖÖ ²Ö−ÖÖŸÖê Æïü… ²ÖÖÆü¸ü êú úÖ´Ö ú¸ü−Öê êú ×»Ö‹ −ÖÖîú¸ü-−ÖÖîú¸üÖ−Öß Æïü… Æü´ÖÖ¸êü (µÖÆüÖÑ) ‹ú ²ÖÖß“ÖÖ ³Öß Æîü… ²ÖÖß“Öê ´Öë †−Öêú (²ÖÆãüŸÖ ÃÖÖ¸êü) ±ãú»ÖÖë êú ¯ÖÖî¬Öê. ‘ᘠÇÚ’Þ¥à Þ ×Øß»»Þ ᪠á¥ÞáÇ©‚ ‹¥Øß»»Þ ¡Þ«Þ¥ ‹Þ£ ‹¥ß¡Þ‹Ú Þ‹¥ ÃÖ´Öß−ÖÖ : ŸÖ²Ö ŸÖÖê ŸÖã´Ö ´Öê¸êü ‘Ö¸ü †Ö†Öê… ŸÖã´Æëü ¾ÖÆüÖÑ ²ÖÆãüŸÖ †“”ûÖ »ÖÖêÖÖ… ´Ö¬ÖãÛô֟ÖÖ : »Öê׍ú−Ö †²Ö ŸÖã´Ö ³Öã¾Ö−ÖêÀ¾Ö¸ü ´Öë ÆüÖê… ´Öê¸üÖ ‘Ö¸ü µÖÆüÖÑ Æîü… ŸÖã´Ö ´Öê¸êü ‘Ö¸ü †Ö†Öê… ´Öê¸üß ´ÖÖ´Öß †“”ûß ŸÖ¸üÆü ¸üÃÖÖê‡Ô ú¸üŸÖß Æîü… †Öê×›Íü†Ö ¸üÃÖÖê‡Ô úß ¹ý×“Ö ³Öß ŸÖã´Æëü ¯ÖÃÖÓ¤ü †Ö‹Öß… ÃÖ´Öß−ÖÖ : ´Ö¬Öã.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 192 ¡«Ü™ áª÷« ‹á¥»»Þ ᪣Þᝠ£œî Þ££Þ¼Ú» ¡«Ü™ ¢¬ ÇށޝØß»»Þ £œÚªõß™Þ : á×Þ” Ç߬ޣޝ¼Ú» £Úê £œî ¢¬ÇÞˆ»»Þ ᪣ޝ¼» ªÞ¾»á¥ ¥«ß¡Þ‹Ú á£Þá™ ŒÚ¡ì ¢¬ ¬Þ፻»Þ ª£àÞ : á™á¡ ™ ™Úᣠá£Þ Ô¥‹Ú Þª»»Þ ™Ú£‹Ú ᪕Þᥠ¡«Ü™ ¢¬ ¬Þß¡»»Þ £œÚªõß™Þ : á«á¬ ˆá¡ ™Úᣠ¢Ú¡á¨ó¥á¥ ¥«Ü×»»Þ á£Þ Ô¥ ˆ‚•ß»»Þ ™Úᣠá£Þ Ô¥‹Ú Þª»»Þ á£Þ £Þ‚ê ¢¬¢Þ¡á¥ á¥ÞáÇ©‚ ‹¥Øß»»Þ Š–ÍßÞ á¥ÞáÇ©‚¥ ¥Úß £œî ™Ú£‹Ú Ǫ³ Þªß¡»»Þ ª£àÞ : £œÚ ! ™Ú£ Ôᥠ‹'˜ ™Ú£ £Þ‚ê ª¡Ú á¥ÞáÇ©‚ ‹¥Øß ? £œÚªõß™Þ : Þê. −ÖÖ׸üµÖ»Ö. ŸÖã´ÆüÖ¸êü ‘Ö¸ü ´Öë ŒµÖÖ ŸÖã´ÆüÖ¸üß ´ÖÖ´Öß Æüß ÃÖ²Ö ¸üÃÖÖê‡Ô úÖ úÖ´Ö ú¸üŸÖß Æïü? ´Ö¬ÖãÛô֟ÖÖ : −ÖÆüà.

ãú¢Ö֍ãú×¢ÖµÖÖ †Öî¸ü ײֻ»Öß-ײֻÖÖ¾Ö ³Öß Æïü… ÃÖ´Öß−ÖÖ : Æü´ÖÖ¸êü ‘Ö¸ü ´Öë ‹ú ãú¢ÖÖ Æîü… ¾ÖÆü ŸÖÖê ¿ÖÆü¸ü¾ÖÖ»ÖÖ ãú¢ÖÖ Æîü… ´Ö¬ÖãÛô֟ÖÖ : †“”ûÖ. £Þƒ ¡ßᬂ˜Øß¥Þ ¡ßᬂ ª¡Ú ×Øß»»Þ Þ£ Ôᥠ£Þ™ñ áÞ”߈ ‹Ú‹Ú¥ ×ß»»Þ ªßˆ™ ª«¥ ‹Ú‹Ú¥»»Þ : Þ®×Þ. ´ÖãÖá-´ÖãÖÖÔ. £Þƒ ‹Ú‹Ú¥. ´Ö¬ÖãÛô֟ÖÖ : −ÖÆüà. –ÍßÞ ×. ¢Ú¡á¨ó¥á¥ Þƒ áÞ¥Ú ¥Œß¡Þ ¢Þ¥ß ªÚ¡ßœÞ»»Þ ª«¥£Þ¼»á¥ áÞ¥ÚǬ ˆá˜ á™á˜ ¡Ú¬ß¡Þ £Þ»»Þ ‹ßØÜ Þ£ ÞêᥠÞƒ-¡¦›.˜Øß¥Þ ‹Ú‹Ú¥. †¾Ö¿µÖ †Ö‰ÑúÖß… ´Ö¬Öã. ™á£ •ß‹ ‹«ß×. Þ£ó Š Çß‘Ú¦ß × ×ß»»Þ Þ£ ¡ßÞ¥ Þ£ó Ú–Íß‹ ¢Þ¥ß £ß•Þ»»Þ Ç–Íß¨Þ Ô¥¥ Ç߬ޣÞᝠÞ£ó ª¡Ú ŒÞ‚ ›ßØß»»Þ Þ®×Þ ™£ ¡ßÞᥠ‹'˜ Þƒ ¥Œß× ? : Þ‚ê. ŸÖã´Ö−Öê šüߍú Æüß úÆüÖ… ¿ÖÆü¸ü¾ÖÖ»Öê ŸÖÖê ²Ö›êü ãú¢ÖÖë úÖê ¯ÖÖ»Ö−ÖÖ “ÖÖÆüŸÖê Æïü… µÖÆüà ³Öß ¾ÖÆüß ²ÖÖŸÖ Æîü… ÃÖ´Öß−ÖÖ. ŸÖã´Ö ´Öê¸êü ÃÖÖ£Ö ‹ú ²ÖÖ¸ü ‘Ö¸ü “Ö»ÖÖê… ÃÖ²Ö »ÖÖêÖÖë ÃÖê ×´Ö»ÖëÖê… ÃÖ´Öß−ÖÖ : µÖÆü ²ÖÖŸÖ ŸÖÖê ÃÖ“Ö Æîü… ´Ö¬Öã. ‹Ú‹Ú–Íލä‘Þ. ³Öã¾Ö−ÖêÀ¾Ö¸ü ´Öë ÖÖµÖ †Öפü ¸üÖ−Öê ´Öë ²Ö›Íüß †ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ÆüÖêŸÖß Æîü… ¿ÖÆü¸üÖë ´Öë ÖÖµÖ-²Öî»Ö úÖ ‡¬Ö¸ü-ˆ¬Ö¸ü ×±ú¸ü−ÖÖ ´Ö−ÖÖ Æîü… ¯Ö¸ÓüŸÖã Æü´ÖÖ¸êü ÖÖÑ¾Ö ´Öë (ŸÖÖê) ÖÖµÖ-²Öî»Ö. ª¡Ú ª«¥¡Þ¬Þ ¡–Í¡–Í ‹Ú‹Ú¥ £Þ¼Ú» ÇÞ¦ß¡Þ‹Ú Þ«ÞêØß»»Þ ˆ•ß £œî áª«ß ‹šÞ»»»Þ ª£àÞ. †²Ö ´Öã—Öê •ÖÖ−Öê ¤üÖê… ´Öê¸êü ÃÖÖ£Öß ´Öê¸üß ¯ÖÏŸÖ߁ÖÖ ú¸ü ¸üÆêü ÆüÖëÖê… .193 {ÉÉ`ö 14 ª£àÞ : £œÚªõß™Þ ª£àÞ : £œÚªõß™Þ Þ‹¥Þ˜à ×Øß»»Þ Þ£¥ áÞá” ¡ßÞ £œî ×ß»»Þ ¡ßÞᥠá‹ Ú–Í߈ ŸÚ»¬ ×. ŒµÖÖ ŸÖã´Ö úÖê ²Ö›êü ²Ö›êü ãú¢ÖÖë úÖê ¯ÖÖ»Ö−ÖÖ ¯ÖÃÖÓ¤ü −ÖÆüà? ´Ö¬ÖãÛô֟ÖÖ : †²Ö ŸÖÖê ãú¢Öê ײÖÛ»»ÖµÖÖë úß ²ÖÖŸÖ ”ûÖê›ÍüÖê… ´Öê¸êü ÃÖÖ£Ö ‹ú ²ÖÖ¸ü Æü´ÖÖ¸êü ‘Ö¸ü “Ö»ÖÖê… ÃÖ´Öß−ÖÖ : ÆüÖÑ.

™Ú£‹Ú ‹'˜ ¡–Í¡–Í ‹Ú‹Ú¥ ÇÞ¦ß¡Þ‹Ú Çª³ Úá«ê»»? £œÚªõß™Þ : ˆá¡ ™Úᣠ‹Ú‹Ú¥ ¡ßᬂ £Þ¼»¥ ‹šÞ ×Þ– Í»»Þ á£Þ ªÞ¾»á¥ šá¥ Þ£ Ô¥‹Ú Þ¬»»Þ ª£àÞ : «ê. ³ÖÖÖ »Öê−ÖÖ −ÖÖ−ÖÖ −ÖÖ−Öß ²Öê™üß “ÖÖÆüŸÖê Æïü/¯µÖÖ¸ü ú¸üŸÖê Æïü . ˆá¡ £á™ ¤ß¡Þ‹Ú ›ß»»Þ á£Þ ªÞ¾»£Þᝠá£Þá™ áǤ©Þ ‹¥ßšßá¡»»Þ ¿Ö²¤üÖ£ÖÔ †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü ‘Þ™à¤ý ª£¥ ¨ß¤©Þšíà ¡Þ«ßà ¨ß¡ß¥ á¤Þá›¡Þ ‘Þ Þƒ ’߁ ¢¬ ÇށޝØß ØÆü¤üß †£ÖÔ ¸üÖ™ÒüßµÖ ”ûÖ¡Ö ÃÖÖî×−֍ú ¾ÖÖ×Æü−Öß ×¿Öײָüü/îú´¯Ö µÖÖêÖ ¤êü−ÖÖ.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 194 ™Úᣠá£Þ ªÞäá¥ šá¥ Ô¥‹Ú Þª»»ª£ªØ¼» ªÞäá¥ £ß¨ß¡»»Þ ª£àÞ : ‹šÞ ™ ª™»»Þ £œÚ. ßˤý Þªß¡ß»»Þ £œÚ.

195 {ÉÉ`ö 14 ÇÚ’Þ¥à Þ‹¥ Þ‹¥Þ˜à ÞƒáÞ¥Ú ¡¦› £Þƒ ‹Ú‹Ú¥ ˜Øß¥Þ ‹Ú‹Ú¥ ¨ß¤©‹ ¨ß¤©¤ýß™ñà á” ”Ú ”Øß ¡Þá¬¨ó¥ ¥«Ü×Øß ªóޣ༻¥ áª÷« ¡Þ«ÞÔ¥ ›Ú‚‘˜¼»¥ ª¥‹Þ¥à «ªÇÞ™Þ¦ á×Þ” Ç߬ޣޝ¼Ú» ªÞ¾»á¥ ŒÚ¡ì ¥«ß¡Þ‹Ú Þª ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö (¸üÃÖÖê‡Ô ²Ö−ÖÖ−Öê¾ÖÖ»ÖÖ)/¸üÃÖÖꇵÖÖ. ²ÖÖ¾Ö“Öá −ÖÖîú¸ü −ÖÖîú¸üÖ−Öß ÖÖµÖ †Öפü ²Öî»Ö ãú×¢ÖµÖÖ ãú¢ÖÖ ×¿ÖÖú/†¬µÖ֯֍ú ׿Öׁ֍úÖ/†¬µÖÖׯ֍úÖ Æîü Æïü Æïü ²ÖÖ»ÖêÀ¾Ö¸ü (†ÖêכͿÖÖ êú ‹ú •ÖÖÆü úÖ −ÖÖ´Ö ¸üÆü ¸üÆêü Æïü ¯Ö×ŸÖ úÖ Ã−ÖêÆü/¯µÖÖ¸ü ×¾Ö¾ÖÖÆü/¿ÖÖ¤üß ¤üÖê−ÖÖë úÖ ÃÖ¸üúÖ¸üß †Ã¯ÖŸÖÖ»Ö ”ûÖê™êü ²Ö““ÖÖë úÖê ÃÖÖ£Ö ´Öë Öæ²Ö/•û̵ÖÖ¤üÖ ¹ýú−Öê/¸üÆü−Öê êú×»Ö‹ †Ö†Öê .

¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 196 ¢¬¬Þß¡ ᪕ÞᥠŠ–ÍßÞ á¥ÞáÇ©‚ ¥Úß ‹Ú‹Ú–ÍÞ ÃÂÞ ˜Øß¥Þ ¡ßᬂ £Þƒ ¡ßᬂ ª«¥¡Þ¬Þ ÇÞ¦ß¡Þ‹Ú Þ«ÞØß Çª³ †“”ûÖ »ÖÖêÖÖ ¾ÖÆüÖÑ ¯Ö¸ü †Öê×›ü†Ö ¸üÃÖÖê‡Ô ¹ýדÖ/þÖÖ¤ü ´ÖãÖá ´ÖãÖÖÔ ×²Ö»ÖÖ¾Ö ×²Ö»»Öß ¿ÖÆü¸ü¾ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖ»Ö−Öê úÖê “ÖÖÆüŸÖê Æïü ¯ÖÃÖÓ¤ü †³µÖÖÃÖ I. 8. 10. (1) 1. 4. 9. 5. 6. −Öß“Öê פü‹ Ö‹ ¾ÖÖŒµÖ ŸÖ£ÖÖ ¿Ö²¤ü ¤üÖêÆü¸üÖ‡‹… £Úê á£Þ £Þ£Úê¼» Ôᥠˆ‚•ß ¥«Ü×ß»»Þ Þᣠª¡Ú áÞ”߈ '‘Þ™à¤ý ª£¥ ¨ß¤©Þšíà ¡Þ«ßà' ¨ß¡ß¥á¥ á¤Þ ᛡÞÇÞ‚ê ¢Ú¡á¨ó¥ Þªß×Ü»»Þ £Úê ¢„˜à¥ Ç߬ޣޝ¼Ú» ¢Þ¥ß ¢¬ ÇÞˆ»»Þ ™Úᣠ‹'˜ ˆ‚•ß ¥«Ü× ? ™ÚᣣÞᝠˆ•Þ‹Ú ‹Þ«ßê‹ß Þªß× ? ᪠‘ᘠ–Þ‹Ø¥»»Þ ᪣Þᝠ£œî ™Ú£‹Ú ŒÚ¡ì ¢¬ ÇÞ„šßá¡? á£Þ ¡ÞÇÞ¼»¥ £Úê áÞ”߈ á¡Þ¬ß ’߁ á”»»Þ á£Þ ¡ÞÇÞ á¡Þ„¼»¥ Þᣠ›Ú‚”ß ’߁ ”Ú»»Þ á£Þ ¡–Í ¢„˜à¥ áÞ”߈ Çځ Š áÞ”߈ ’߁ ”Øß»»Þ . 2. 7. 3.

˜Øß¥Þ ¡ßᬂ.197 {ÉÉ`ö 14 11. ÞᣣÞᝠ¡–Í ¢„˜à¥ Ç߬ޣޝ¼Ú» ¢¬ÇÞ„»»Þ ¥«Ü× ? ª£ªØ¼Ú» ™Þ¼Ú» Þǘ£Þ¼Ú» ¤ýÞ¼Ú» 2.£Þƒ ¡ßᬂ ª¡Ú ×Øß»»Þ –Þ‹Ø¥ –Þ‹Ø¥Þ˜à ‘Þ Þƒ £Þ£Úê £Þ‚ê ¡ÞÇÞ á¡Þ„ ¢Þ‚ ¢„˜à Çځ ’߁ Þ™ß Þ™Ú˜à Þƒ Ç©Å ¨ß¤©‹ ¨ß¤©¤ýß™ñà ˜Øß¥Þ ‹Ú‹Ú¥ £Þƒ ‹Ú‹Ú¥ ˜Øß¥Þ ¡ßᬂ £Þƒ ¡ßᬂ ÃÂÞ ‹Ú‹Ú–ÍÞ ¾ÖÖŒµÖÖêÓ ´Öë ¸êüÖÖÓ׍úŸÖ ¿Ö²¤üÖë êú ãÖÖ−Ö ¯Ö¸ü פü‹ Ö‹ ¿Ö²¤üÖë úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ú¸ü −ÖµÖê ¾ÖÖŒµÖ ²Ö−ÖÖ‡‹ … 1. £Úê £Þ£Úê¼» Ôᥠ¢Ú¡á¨ó¥á¥ ¡ÞÇÞ¼» Ôᥠ«á̬ᥠ‹”‹á¥ ¨ß¡ß¥á¥ 4. Þ£ ÞêᥠÞƒ-¡¦›. ‹Ú‹Ú–ÍÞ-ÃÂÞ. ™Úᣠ‹'˜ ˆ‚•ß ᪂•ß ‹¬ß‹™ÞᥠÇÞ•¨Þ¦Þᥠ«á̬ᥠ. £Úê £œÚªõߙ޻»Þ ¥«Ü×ß»»Þ ™Úᣠ᪠Þǘ ‚ˆ ªßˆ ¤ßˆ 3. £Þƒ ‹Ú‹Ú¥-˜Øß¥Þ ‹Ú‹Ú¥. (2) II.

£Úê £Þ£Úê¼» Ôᥠˆ‚•ß ¥«Ü×ß»»Þ ÞᣣÞᝠ¥«Ü×Ü ™Úᣠ¥«Ü× ™ÚᣣÞᝠ¥«Ü× ᪠¥«Ü×ß áª£Þᝠ¥«Ü×Øß . á£Þ Þ¤ý‹ Þ¤ýß‹Þ ¡ÞÇÞ ¨ß¤©¤ý™ñà ±í‹ ±í‹à á¡Þ„ ¥«Øß»»Þ Þ¦ß ›„šßá¡ £Þ£Úê ‹šÞ ‹«Üšßá¡ Ôï˜Þ ‹¥Úšßá¡ á›ŒÞ ‹¥Úšßá¡ ¥Þ ‹¥Úšßá¡ ‘Þ Þƒ ¢Þ‚ ¢„˜à Çځ ’߁ Þ™ß £Þ‚ê Þ™Ú˜à 9. 8. ᪠‘ᘠ–Þ‹Ø¥»»Þ – ¨ß¤©‹ ¡‘Þ¥‹Ú «Þ”‹ÚÛ ¡Þ«Þ¥‹Ú ᪣Þᝠ™Ú£‹Ú ŒÚ¡ì ¢¬ ÇÞ„šßá¡ Þ ? ¡Þᬨó¥á¥ 7.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 198 ᪣ޝ¼Ú» 5. ™ÚᣣÞᝠˆ•ß‹Ú ‹Þ«ßê‹ß Þªß× ? Ô¥‹Ú Þ‹Ø¥Þ˜à £³ß¥‹Ú Ôᥠ6.

3. 4. 4. á£Þ ¡ÞÇÞ á¡Þ„ ‹¬ß‹™Þᥠ_____»»Þ £Úê á£Þ £Þ£Úê¼» Ôᥠ____ Þ á£Þ ¡ÞÇÞ á£Þá™ ŒÚ¡ì ¢¬ ____ »»Þ ™Ú£ Ô¥ ‹šÞ ____ »»Þ ™ÚᣠÞ£ Ô¥‹Ú ____»»Þ (‹Ú«ØÜ) (Þ¬Ú) (¥á«) (¥«Ü×) (ÇÞ„) úÖêšüú ´Öë פü‹ Ö‹ ¿Ö²¤üÖë êú ¯ÖãÜ»»ÖÖ ¾Ö֓֍ú ¿Ö²¤üÖë úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ú¸ü ¾ÖÖŒµÖ ¯Öæ¸êü úßו֋… 1. úÖꚍú ´Öë פü‹ Ö‹ ¿Ö¾¤üÖêÓ êú ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ºþ¯ÖÖë úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ú¸ü ¾ÖÖŒµÖ ¯Öæ¸êü úו֋… 1. 4.199 {ÉÉ`ö 14 III. 5. úÖêšüú ´Öë פü‹ Ö‹ ¿Ö²¤üÖë ´Öë ÃÖê ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ¿Ö²¤üÖë úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ú¸ü ¾ÖÖŒµÖ ¯Öæ¸êü úßו֋… 1. 5. 2. Ç߬Þ. ¡¦›) á£Þ £Þ‚ê ‘á˜ _____»»Þ Þ£ Ôᥠ____ á¥ÞáÇ©‚ ‹¥Øß»»Þ á£Þ £Þ£Úê ‘á˜ _____»»Þ Þ£ ÞêᥠÞƒ ____ ×Øß»»Þ ¢„˜à¥ _____ £Þ¼Ú» ÞᣣÞᝠ¢Þ¥ß ¢¬ÇÞ„»»Þ Þ£ Þê ¡ß›îÞ¦¤ýᥠ‘ᘠ____ ×Øß»»Þ á£Þ ____ »¥ ›Ú‚”ß Çß¬Þ ×Øß»»Þ áÞ”߈ ____ ¢Ú‹Ú×ß»»Þ á£Þ ____ ¼»¥ ¡–Í Ô¥ ×ß»»Þ á£Þ ____ á£Þ Çތᥠ¥«Øß»»Þ (¨ß¤©¤ýß™ñà) (¢„˜à) (£Þƒ ‹Ú‹Ú¥) (£Þ‚ê) (á¡Þ„) úÖêšüú ´Öë פü‹ Ö‹ ¿Ö²¤üÖêÓ êú áÖßØ»ÖÖ ¾Ö֓֍ú ¿Ö²¤üÖë úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ú¸ü ¾ÖÖŒµÖ ¯Öæ¸êü úßו֋… 1. 2. VI. 2. (–Þ‹Ø¥. IV. ÇÚ’Þ¥à. V. 3. 3. –Þ‹Ø¥Þ˜à. 5. úÖêšüú ´Öë פü‹ Ö‹ ØÆü¤üß ¿Ö²¤üÖë êú ÃÖ´ÖÖ−ÖÖ£Öԍú †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤üÖë úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ú¸ü ¾ÖÖŒµÖ ¯Öæ¸êü úßו֋… 1. «¥ß¨ ¡Þ¡Ú¼» ÔᥠáÞ”߈ _____ ×ß»»Þ (Þ‹¥) ᪠‘ᘠ____ »»Þ (–Þ‹Ø¥) ¥£Þ¥ áÞ”߈ _____ ×ß»»Þ (˜Øß¥Þ ‹Ú‹Ú¥) á£Þ _____ ÞñÞᥠ¥«Øß»»Þ (¢Þ‚) ¢„˜à¥ ____ ‹Ú ¡ÞÇÞ ¢¬ ÇށޝØß»»Þ (Çځ) VII. 4. á£Þ ____ á¥ÞáÇ©‚ ‹¥Øß»»Þ (´ÖÖ´Öß) . 2. 5. 3.

á£Þ Ô¥ ªÞ£÷ÞᥠáÞ”߈ × ×ß»»Þ 7. áÞ¥Ú. Þ™ß. £¤ýÜ¥à. Çځ. ¡ÞÔÚ˜à X. ŸÚ»¬× XI. á×Þ”Ç߬޼ڻ £Úê ¢¬ÇÞˆ»»Þ (²ÖÆãü¾Ö“Ö−Ö) XII. 5. ¡Þ«Þ¥ ‹Þ£ ‹¥ß¡Þ‹Ú Þ‹¥ ×Øß»»Þ (áÖßػ֐Ö) 10. ¡ÞÇÞ.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 200 2. Þƒ»»Þ . ˆ³ÖµÖ Ø»ÖÖ †Öî¸ü Œ»Öß¾ÖØ»ÖÖ ¾Ö֓֍ú ¿Ö²¤üÖë úÖê †»ÖÖ †»ÖÖ ×»Ö׏֋… ×. á£Þ ‹á¬‘ᥠáÞ”߈ –Íßá”ޥߤý£ì ×ß»»Þ (²ÖÆãü¾Ö“Ö−Ö) (ػ֐Ö) 8. Þ™Ú˜à. Þ£ ¡ßÞᥠá‹ ŸÚ»¬ × ×ß»»Þ (‹ú¾Ö“Ö−Ö) 3. Þ£ó. ¯ÖãÜ»»ÖÖ. úÖêšüú ´Öë פü‹ Ö‹ ×−Ö§ìü¿ÖÖêÓ êú †−ÖãÃÖÖ¸ü ¾ÖÖŒµÖÖë ´Öë ¸êüÖÖÓ׍úŸÖ ¿Ö²¤üÖë êú ãÖÖ−Ö ¯Ö¸ü ˆ−Ö êú ¾Ö“Ö−Ö/Ø»ÖÖ ²Ö¤ü»Öú¸ü ¾ÖÖŒµÖÖë úÖ ¯Ö׸ü¾ÖŸÖÔ−Ö úßו֋… 1. Þ£ ˜ß™ ¨ß¤©‹ ŒÚ¡ì ¢¬»»Þ (áÖßػ֐Ö) (¯ÖãÜ»»ÖÖ) 5. Ç߬Þ. Ô¥. −Öß“Öê פü‹ Ö‹ ¿Ö²¤üÖë ´Öë ÃÖê áÖßػ֐Ö. Þ£ ÔᥠáÞ”߈ Þƒ ×ß»»Þ 9. −Öß“Öê פü‹ Ö‹ áÖßØ»ÖÖ ¿Ö²¤üÖë êú ¯ÖãÜ»»ÖÖ ºþ¯Ö ×»Ö׏֋… ¢„˜à. ¡¦›. ¨ß¤©‹ IX. Þá£. ‘Þ ____ £Þ¼Ú» á¡¨à ¢¬ ÇށޝØß»»Þ ªà™Þ Š à™Þ ›Ú‚ ____»»Þ á£Þ _____ ¥ ›Úœ ¢Þ¥ß £ß•Þ»»Þ Þ‘ß £Úê áÞ”߈ ____ áÇÞ™ßᬻ»Þ (¯ÖÖêŸÖÖ-¯ÖÖêןֵÖÖë (²ÖÆü−Öë) (ÖÖµÖ) (¯Öê›ü) VIII. Þ‹¥. Çß‘Ú¦ß. Þǘ ‹'˜ ‹Þ¬ß Þªßá¡ ? (²ÖÆãü¾Ö“Ö−Ö) 4. á¡Þ„. ™á£ ‹'˜ Þƒ ¥Œß× ? (²ÖÆãü¾Ö“Ö−Ö) 2. −Öß“Öê פü‹ Ö‹ ¯ÖãÜ»»ÖÖ ¿Ö²¤üÖë êú áÖßØ»ÖÖ ºþ¯Ö ×»Ö׏֋… Þ™ß. ×܁Þ. £ÞÌÂ¥Þ˜à. Þ‹¥Þ˜à. £Þ‚ê. £Þ‚ê. Ç߬Þ. ªÞ¾». –Þ‹Ø¥. úÖê)/(−ÖÖŸÖ−Öß) 3. £Þ£Úê. ¢„˜à. 4. ‹Ú‹Ú¥. −Öß“Öê פü‹ Ö‹ ¿Ö²¤üÖë êú ¾Ö“Ö−Ö ²Ö¤ü×»Ö‹… ™Úá£. ¡ÞÇÞ. ’߁. áª. Þƒ. á£Þ ¢„˜à ¥ ›Ú‚”Þ Çځ ×ß»»Þ (²ÖÆãü¾Ö“Ö−Ö) 6. Þ‹¥. Çځ.

£Þƒ) Þ›ß áÇÞÇ©Þ¤Þˆ»»Þ ‹Ú‹Ú¥ Ô¥‹Ú ‘˜Þ á¬Þ‹‹Ú Çᨂ›ßˆ Þ«ßê»»Þ ¨ÚÞ. £ÚÇ©î ‘™ Š Ǩڑ™ „¢¤ý Ç¥ÏÂ¥ . ª£Ú›ñ. Ç¡í™ Þ›ß Çñ‹ï™ß¥ Þ¨à¡íÞ›»»Þ Þᣠˆ«Þ‹Ú ¡î¡«Þ¥ ‹¥ß ÞÞ Çñ‹Þ¥¥ ‹Þ¤íî ‹¥ßÇޥڐ×Ü»»Þ ˆšßÇÞ‚ê ÞᣠÇïšß¡à‹Ú £Þ' á¡Þ¬ß ªá£óÞœ ‹¥Ú»×Ü»Þ Þ£¥ ˆ‚ Çïšß¡à‹Ú Þᣠá‹á™ ¥ÛÇᥠᛌڐ×Ü»»Þ á‹á™ Çñ‹Þ¥ †™Ú Ú¢¡ ‹¥Ú×Ü »Þ á‹„ê•Þᥠ¡Ç©íÞ ™ á‹„ê•Þᥠ¨à™»»Þ ÇÚ˜ß áÞ”߈ Çތᥠª‹Þ¦ ™ î Çތᥠ¥Þ™ß»»Þ ˆª¡Ú ªá±ó ᪠ª¡í›Þ ‘ލñ™ ×ß Þ£¥ß ÇÞ‚ê»»Þ ¡ß¢ß÷ Çñ‹Þ¥¥ × Þ£¥ ¡ß¢ß÷ ‹Þ¤íîᥠ¬ÞÚ×ß»»Þ × Ú–Íß‹ ¡ß¢ß÷ Çñ‹Þ¥ Š‰Ç©œ ™ßÞ¥ß ‹¥ß¡Þ ÇÞ‚ê ‹Þ£á¥ ¬ÞØß £ÚÇ©î¥ Þ«Þ¥ Š ‘Þá¦˜ß ‹Þ• ÇÞ‚ê £œî ›¥‹Þ¥ ǖ͝Øß»»Þ ‘¾»¬ ª¡Ú‘ ¡ÞàᥠǥßÇÛ˜Ùí»»á” Þ Ç¨Ú Ç¤©à. £¤ýÜ¥. £ÚÇ©î ÇÞ‚ê ‘¾»¬ ¡«Ü „Ç‹Þ¥à»»Þ Ç¨Ú Š Ǥ©à Þ££Þ¼»¥ ¡ß¢ß÷ ‹Þ£á¥ ÞªØß»»Þ ᤣߙ‹ßß á£ÅÂÞ £Þ¼» ÇÞŒ¥Ú „¬ì ¡ªÐ ™ßÞ¥ß ÇÞ‚ê „¬ì £ßᦻ»Þ áª£ß™ß á¥¨£ áÇÞ‹¥Ú ᥨ£ ªÛ™Þ ÇÞ„»»Þ Þƒ. ¡¦› Š œ Þ›ß Þ£¥ £Þ¬¡Ú«Þ ‹Þ¤íî ‹¥Øß»»Þ ᪫ßÇ¥ß áª£Þᝠ£¥ß¡ÞÇᥠ᪣ޝ¼» £–ÍÞ £œî Þ£¥ ‹Þ£á¥ ÞªÚ×ß»»Þ Ǥ©à£Þ¼» ¢ß™á¥ ‹Þ„. ¡ßᬂ (˜ØߥÞ. ¨Þ¥à £œî ÞᣠÔᥠÇÞ¦Ú»»Þ á‹¡¦ ᪠£˜ßÇ©¼» Ç¥ß ‹šÞ ‹«ßÇÞ᥻»Þ ˆšß¥Ú ‘˜Þ¤Þˆ á¤. ‘¾»¬. ¡¦› ᤩ™ ÞÇ© ‹¥Øß»»Þ Š”. ’¥˜Þ.201 {ÉÉ`ö 14 ¯ÖלÍü‹ †Öî¸ü ÃÖ´Ö×—Ö‹ Çïšß¡à £Þ™Þ¥ ǥߡޥ ¯Öé×£Ö²Öß ´ÖÖŸÖÖ¸ü ¯Ö׸ü²ÖÖ¸ü Þ£¥ ˆ‚ Çïšß¡à ¡«Ü™ ªÚ³¥ á”»»Þ Þᣠˆšßᥠ‘õ ᝂ×Ü»»Þ ˆ«ß Çïšß¡à Þ£ ª£ªØ¼» £Þ' ǥ߻. á¤Ç¥ß‹ß ᪠Þ£‹Ú ÇÞ¦ áÇÞÇ©˜ ‹¥Ú×ß»»Þ ›à. £¤ýÜ¥à Þ³á¥ ÇÚ®×‹Ú á£¬Þ‚ Þ ‹¥Øß»»Þ Ôᥠ‹Ú‹Ú¥. ÇÞ«Þ–Í. £¤ýÜ¥à ‚™îޛ߻»ÇñœÞ ”Øß Þ ¡ªØ †™Úᥠá‹Þ‚¬ß ‹Ú ‹Ú Þ ‹¥ß ª£ªØ¼Ú» £Úìœ ‹¥ßᛂšÞˆ»»Þ ‹Þ„ ª‹Þ¦Ú ‹Þ' ‹Þ' ‹¥ß ª£ªØ¼Ú» ¡ß×˜Þ¥Ú „á•‚šÞˆ»»Þ Þ£ á¬Þ‹£Þ¼»¥ ¡ß¨óÞª ÚªÞᥠԥ‹Ú á‹«ß ‹Ú˜ßÞ ‹ß£óÞ ß•ß Þªß¡Þ¥ šßᬠ‹Þ„ á¡Þ¡Þ‚ ‹Þ' ‹Þ' ‹á¥»»Þ áª£ß™ß ¡Ç©íÞ Þªß¡Þ¥ ª£ýÞ¡Þ ᛌލᬠ£¤ýÜ¥. á‹Þ‚¬ß.

¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 202 Ç¥ßÇÛ¥‹»”Øß »Þ ªá™ á¤Ç¥ß áÞ”߈ ǥߡޥᥠ‘ᘠî ‘˜¼» ¡ßÞ ¡°ß Çޥߡ Þ«ßê»»Þ ª£áªØ ª£ªØ¼» „Çᥠß¢í¥¨à¦»»”Øß Þ ‹«ß¡Þ‹Ú á¬ Çïšß¡à £Þ™Þ «ßê Þ£ ª£ªØ¼Ú» áÞ”߈ ǥߡޥᥠ¡Þ´ß ¥Œß×ß»»Þ ¿Ö²¤üÖ£ÖÔ †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü Çïšß¡à ‘õ ÇÞ¦ áÇÞÇ©˜ ÇÞ«Þ–Í ‘¾»¬ á‹á™ ¥‹£ ×Þ‚ Ç¥ß¡Þ Ÿ»¦£Û¦ ‘Þá¦˜à ‹Þ• ǥߡޥ £ÚÇ©î ‘à¡‘™ ª¡Ú‘ ¡Þà Ç¥ßÇÛ˜Ùí ǨÚǤ©à „¬ì £Þ¬¡Ú«Þ ‘፠¬Þ¢ £–ÍÞ ØÆü¤üß †£ÖÔ ¯Ö飾Öß •Ö−Ö´Ö ¯ÖÖ»Ö−Ö ¯ÖÖêÂÖÖ ¯ÖÆüÖ›Íü •ÖÓÖ»Ö ×úŸÖ−Öê ¯ÖύúÖ¸ ”ûÖµÖÖ ÃÖ²•Öß ±ú»Ö´Öæ»Ö •Ö»ÖÖ−Öê úß »Öú›Íüß ¯Ö׸ü¾ÖÖ¸ü ´Ö−Öã嵅 •Öß¾Ö•ÖÖŸÖ Æü¸üÖ³Ö¸üÖ •ÖÓÖ»Ö ¯Ö׸ü¯ÖæÖÔ ¯Ö¿Öã¯ÖÖß ‰ú−Ö/¯Ö¿Ö´ÖË ³ÖÖ¸ü »Öê−Öê êú×»Ö‹ •ÖÖ−Ö¾Ö¸üÖë êú ‰ú¯Ö¸ü ¸üÖ−Öê¾ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖê™ü»Öß ×−֐ָüÖ×−Ö »ÖÖ³Ö “Ö´Ö›ÍüÖ .

8. 9. 10. 6.203 {ÉÉ`ö 14 ›¥‹Þ¥ £Úœ ‹Ú ‹Ú ‹Þ ‹Þ ª£ýÞ¡Þ á¡Þ¡Þ‚¡Þ £¤ýÜ¥ £¤ýÜ¥à ‘˜Þ á¬Þ‹ Çᨂ ›ßˆ Þ«ßê £ß•Þ ªó¥á¥ “ÖÖ×Æü‹ ´Öã¬Ö úÖêµÖ»Ö úÖ ÖÖ−ÖÖ ×“Ö×›ÍüµÖÖë úß ¬¾Ö×−Ö ÃÖÓ³ÖÖ¾Ö−ÖÖ “ÖÖï “ÖÖï ú¸ü−ÖÖ (דÖ×›ÍüµÖÖÑ) ´ÖµÖæ¸ü ´ÖµÖæ¸üß †−Ö•ÖÖ−Öê »ÖÖêÖ ¯ÖϾÖê¿Ö −ÖÆüà ú¸ü−Öê ¤êü−ÖÖ ´Ößšüß †Ö¾ÖÖ•Ö †³µÖÖÃÖ I. 5. 3. 2. ‹ßˆ Þ££Þ¼»¥ ÇÞ¦ áÇÞÇ©˜ ‹á¥ ? Çïšß¡à Þ£‹Ú ‹ß ‹ß ¥ÛÇᥠᛌޛ߈ ? ×£Þ¼»•Þ¥Ú ÞᣣÞᝠዄê Çñ‹¥ „Ç‹Þ¥ ÇÞ‚šÞ„ ? Š”. £¤ýÜ¥à ‹'˜ ‹¥Øß ? ‹Ú‹Ú¥ ‹Þ«Þ‹Ú ÔᥠÇᨂ ›ßˆ Þ«ßê ? ‹ßˆ £˜ßÇ© Ç¥ß ‹šÞ ‹«ßÇÞᥠ? £ÚÇ©î Ǩڣޝ¼Ú» ÇÞ¦ß¡Þ ›óÞ¥Þ ‹ß Çñ‹Þ¥ ¬Þ¢¡Þ á«Þ‚šÞˆ ? . †−Öã“”êû¤ü êú †Ö¬ÖÖ¸ü ¯Ö¸ü −Öß“Öê פü‹ Ö‹ ¯ÖÏ¿−ÖÖë úêú ˆ¢Ö¸ü ¤üßו֋… 1. 7. 4. ¡¦› Š œ Þ£¥ ‹ß Çñ‹Þ¥ ‹Þ£ ‹¥Øß ? á‹á¡ Š ‹ßˆ ‹Ú ‹Ú Þ ‹¥ß ª£ªØ¼Ú» £Úìœ ‹¥ßᛂšÞˆ ? ‹'˜ ÇÞ‚ê ‹ÚÞ á¡Þ¡Þ‚ á¡Þ¡Þ‚ ‹Þ ‹Þ ‹á¥ ? ¡Ç©íÞ Þªßᬠ£¤ýÜ¥.

£Þƒ ‹Ú‹Ú¥. Š”. 4. ˜Øß¥Þ ‹Ú‹Ú¥. ÇÞ¥Þ. ǨÚǤ©à. ¡¦›. 3. 7. ª£Ú›ñ. 6. áÇÞŒ¥à á£ÅÂÞ. 3. ǨÚ. ªÞÇ ØÆü¤üß ´Öë †−Öã¾ÖÖ¤ü úßו֋… ˆ‹ ª£¤ýᥠ¢Þ¥™á¥ ¤‹Ø ǥߡޥ šß¬Þ»»Þ ˆ«ß ǥߡޥ £Þ¼»á¥ ›Ú‚ ™ßß Çß—Íॠá¬Þá‹ ˆ‹Þ•ß ¥«Üšßᬻ»Þ ˆ«Þ Ÿ»¦á¥ ‘õ•Þ¥Ú £¥˜¤Þˆê Çñá™î‹ á¬Þ‹ ǥߡޥ¥ ª£ší ÇÞ„šßᬻ»Þ ‹ñᣠˆ«ß ¤Ú‹Ø ǥߡޥ ¢Þ¾ß» ˆ‹‹ ǥߡޥ ªïÌß ᫬޻»Þ ˆ«ß ǥߡޥᥠ¡ÞÇÞ á¡Þ„ Š Ç߬ޣÞᝠª¢î šßᬻ»Þ Þ ‹Þ¦á¥ Ñ ‘¥ßÞᥠÇޥߡޥߋ £Û¬îá¡Þœ ¡á¤ýÞá‘îÇ©Ö ¡î‹Øß¼»•Þ¥Ú ÞªÚšß¬Þ»»Þ ª£áªØ ¢ß÷ á«Þ‚¤ß¡Þ¥Ú ¡Ú—ÍÞ¡Ú—Í༻ ›Ú·í¨Þ™ ¡—Íߍ¬Þ Ç߬޼»¥ ªÞ£Þ‘ß‹à‹¥˜ £œî ¡ÞœÞ ÇÞ‚¬Þ»»Þ Ñ ‹«ß¡Þ¥ œÞ¥Þ ǥߡޥᥠ¡³ á«Þ‚¤ß¡Þ¥Ú ÛÞ Çß—Íॠá¬Þá‹ ˆšßÇÞ‚ê ªÕܬ ß¢í¥ á«Þ‚á¬»»Þ Þ፠ǡíÇ¡íÞ˜à £Þ¼»á¥ ¡«Ü™ Çñ‹Þ¥¥ Çß•Þ Š Œ‘Þ ‹¥Þ¤Þ„šß¬Þ»»Þ . ×Ç™ñ. ’¥˜Þ. ›à. 5. £¤ýÝ¥. †−Öã“”êû¤ü êú †Ö¬ÖÖ¸ü ¯Ö¸ü −Öß“Öê פü‹ Ö‹ ú£Ö−ÖÖë ´Öë ÃÖê ÃÖÆüß ú£Ö−Ö ²ÖŸÖÖ‡‹… 1. œ. ÇÞ«Þ–Í ›à. 2. £¤ýÝ¥à. œ. œ ‘¾»¬. 2. ‘¾»¬ Þ£¥ £Þ'»»Þ ¡ßᬂ Ô¥‹Ú ‘፻»Þ Ç¨Ú Š Ǥ©à Þ££Þ¼»¥ ¡ß¢ß÷ ‹Þ£á¥ ÞªßšÞØß»»Þ ǨڣÞᝠ£¥ß¡ÞÇá¥¡ß ™Þ¼»¥ £–ÍÞ Þ£¥ ¡«Ü ‹Þ£á¥ ÞªßšÞˆ»»Þ á‹Þ‚¬ß ‹Þ' ‹Þ' ‹¥ß ª‹Þ¦Ú ª£ªØ¼Ú» ¡ß×˜Þ¥Ú „•Þ‚›ßˆ»»Þ ¡ßᬂ Ôᥠ¥«ßᬠ£Ûǩޣޝ¼Ú» £Þ¥ß›ßˆ»»Þ ¨ÚÞ ¨Þ¥à ÞᣠÔᥠÇަڝޫÜê»»Þ III. ‹Þ„. ¬™Þ. ¯ÖÏŸµÖêú ¿Ö²¤ü ÃÖ´ÖæÆüÖë ´Öë †−Öã¯ÖµÖãŒŸÖ ¿Ö²¤ü/¿Ö²¤üÖë úÖê ¯ÖÆü“ÖÖ×−Ö‹… 1. ¡«ß. á‹Þ‚¬ß.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 204 II. 5. Š‰Ç©œ. £˜ßÇ© ×ÜÞ ‘¾»¬. IV. 4.

‘ÖÖê›Íüß †Öî¸ü ´ÖãÖÖÔ. ™Ú¦ªà. †Öê×›Íü†Ö ´Öë †−Öã¾ÖÖ¤ü úßו֋ … ÖÖµÖ ‹ú ¯ÖÖ»ÖŸÖæ ¯Ö¿Öã Æîü… ˆÃ֍úÖ ¤ãü¬Ö Æü´Ö ¯ÖߟÖê Æïü… ¤æü¬Ö ‹ú ¯ÖÖîÛ™üú †ÖÆüÖ¸ü Æîü… ²Öî»Ö Æü»Ö •ÖÖêŸÖ−Öê êú úÖ´Ö †ÖŸÖÖ Æîü… ÖÖµÖ ²Ö”û›ÍüÖ ¤êüŸÖß Æîü… ²Öú¸üß ³Öß ¤æü¬Ö ¤êüŸÖß Æîü… ¯ÖÖ»ÖŸÖæ ¯Ö¿Öã †Öî¸ü ³Öß ú‡Ô ¯ÖύúÖ¸ü êú Æïü •ÖîÃÖê ײֻ»Öß. ãú¢ÖÖ †Öפü… ‘ÖÖê›ÍüÖ. †¯Ö−Öê ¯Ö׸ü¾ÖÖ¸ü êú ²ÖÖ¸êü ´Öë ‹ú †−Öã“”êû¤ü ×»Ö׏֋… ×™ü¯¯ÖםֵÖÖÑ I. „–Í á¤„ê ‘Þ™ß¥ á¬Þ‹ «ÜØÜÞ ‹Þ«ßê‹ß '£«ÞÇñªÞ›' ᛂ ¡–ÍÔ¥¥ ’߁ á¡Þ«Ý¼» ªÞ¾»á¥ ª£ó´ ¡Þ´Úšßᬻ»Þ ª¾»Þ™. á‹„”. Ú–Í߁Þ. ›˜Þ. Ç߬ޔ߈ ¤Þ„×ß»»Þ ²Ö““ÖÖ •ÖÖ ¸üÆüÖ Æîü… ׯֻÖÖ×™ü‹ •Öֈהû… . ˆÃÖ ²Ö”û›Íêü úÖê ¾ÖÆü ¤êüÖÖê… ¯ÖÖ−Öß ÃÖê ÃÖÖ±ú ú¸êüÖß… ÖÖµÖ-²Ö”û›ÍüÖ ¤üÖê−ÖÖë ˆÃ֍úÖê ¯µÖÖ¸ü ú¸üŸÖê Æïü… ŸÖã´Ö ³Öß ˆ−֍úÖê ׏ֻÖÖ†ÖêÖê… ²ÖÆãüŸÖ Öã¿Ö ÆüÖëÖê… VI. ¡„¦ ¡ªß¡Þ ᪫ßÇ¥ß ¡—͝ØÞ Ç¥ß¡Þ¥¥ Þ„ ˆ‹ ¬¤©˜»»Þ ˆ‚ª¡Ú ¡ß¢ß÷ ‘Þ™ß‹Ú ˆ‹Þ•ß ¡Þ´ß ¥Œßšß¬Þ»»Þ V. á£â™ñ.205 {ÉÉ`ö 14 áªá™á¡á¦ ÔᥠŒÞ‚¡Þ ¡Þ«ÞÔ¥ á¢Þ‘ßÇ¥ß ¬ÞÚšß¬Þ»»Þ ª¡Ú Ç¡í Ç¡íÞ˜àᥠÇñªÞ› ¡ÆÂÞ¤Þ„šß¬Þ»»Þ ˆšßᥠ‘Þ™ß á¢›¥ ¡ßÞ¥ šß¬Þ»»Þ Ç¡í Ç¡íÞ˜àᥠªÞ Ç߬ޣÞᝠ¡–Í £Þ¼»•Þ¥Ú ¤Þ™ñÞ Ç‚ªÞ ᝄšßᬻ»Þ ᪣Þᝠ¤Þ™ñÞ ‹ß£óÞ á£¦Þ Ç–ÍßÞ‹Ú ¤Þ‚ ˆ«ß Ç‚ªÞᥠŒßÞÇßÞ ‹¥ÚšßᬠŠ ¡ß¢ß÷ Çñ‹Þ¥¥ á×Þ” á×Þ” ጦÞ£Þ ‹ß˜Úšßᬻ»Þ á‹á¡á‹á¡ ¤Þ™ñÞ Ç–Í߁Þᥠ¡Þ˜ ŸÚ»”Þ¤Þ„šß¬Þ»»Þ ˆ«Þ á›Œß¡Þ‹Ú ¡–ͪޝ ª£áªØ ¤Þ™ñÞ Ç–ÍßÞ‹Ú ¤Þ„šßᬻ»Þ ªÛ¤íî¡Þ´¡ ¢Þ¥™à¤ý ǥߡޥ ¡ßªØÞ¥¥ î ˆ‹ ›ßØ»»Þ ᙬß. (1) ׯ֔û»Öê ¯ÖÖšüÖë ´Öë †Öê×›Íü†Ö êú ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖύúÖ¸ü úß ÃÖÓ–ÖÖ†Öë ŸÖ£ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ−ÖÖ´ÖÖë úÖ ¯Ö׸ü“ÖµÖ ×¤üµÖÖ ÖµÖÖ Æîü… ‡ÃÖ ¯ÖÖšü ´Öë ÃÖÓ–ÖÖ ŸÖ£ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ−ÖÖ´ÖÖë êú ¾Ö“Ö−Ö ŸÖ£ÖÖ Ø»ÖÖ êú ²ÖÖ¸êü ´Öë ×¾ÖßÖéŸÖ •ÖÖ−֍úÖ¸üß ¤üß Ö‡Ô Æîü… †Öê×›Íü†Ö ´Öë ¾Ö“Ö−Ö ¤üÖê ¯ÖύúÖ¸ü êú Æïü… ‹ú¾Ö“Ö−Ö †Öî¸ü ²ÖÆãü¾Ö“Ö−Ö… −Öß“Öê פü‹ Ö‹ ¾ÖÖŒµÖÖë ¯Ö¸ü ¬µÖÖ−Ö ¤üßו֋… 1. ´ÖãÖá ³Öß ú‡Ô ‘Ö¸üÖë ´Öë ÆüÖêŸÖê Æïü… ´Öï −Öê ‹ú ÖÖµÖ ¯ÖÖ»Öß Æîü… ˆÃ֍úÖ ²Ö”û›ÍüÖ †³Öß †Öšü ´ÖÆüß−Öê úÖ Æîü… Æü´Ö ÃÖ²Ö ˆÃ֍úÖ ¤êüÖ³ÖÖ»Ö ú¸üŸÖê Æïü… ÖÖµÖ ²Ö”û›Íêü úÖê †¯Ö−Öß †Ö¾ÖÖ•ÖÌ ´Öë ¯ÖãúÖ¸üŸÖß Æîü… ¾ÖÆü ³Öß ˆ¢Ö¸ü ¤êü Ã֍úŸÖÖ Æîü… ¾ÖÆü ÖÖµÖ ‘ÖÖÃÖ ÖÖ ¸üÆüß £Öß ²Ö”û›Íêü −Öê ˆÃÖê ¬Öêú»ÖÖ ¯Ö¸üÓŸÖã þֵÖÓ ×Ö¸ü ÖµÖÖ… †²Ö ´Öê¸üß ´ÖÖÑ †Ö‹Öß.

'Œ˜Ø߈ ¡«ß'. (ׯֻÖÖ™üÖ‹ •Öֈהû). Þ£¥ áÞá” ¡ßÞ ×ß»»Þ Æü´ÖÖ¸üÖ ‹ú ²ÖÖß“ÖÖ Æîü… †Ö´Ö¸ü ÖÖê™êü ²Öא֓ÖÖ †×”û… (2) 1. 'Ç߬ޔވ ¤Þ„×ß'. '-”ß' (-×™ü). Æïü… (3) ªÕܬ Ç߬ވ Þ£ó ª¡Ú ŒÞ‚›ßØß»»Þ Þ£ ¡ßÞ Þ£ó Ú–Íß‹ ¢¬ Úá«ê»»Þ Æü´ÖÖ¸êü ²ÖÖß“Öê êú †Ö´Ö †“”êû −ÖÆüà †Ö´Ö ²Öא֓ÖÖ †ÖÓ²Ö Öã×›Íüú ³Ö»Ö −ÖãÆëü… 1. (ÖÓ×›ü‹ ²Ö×Æü). '-”Þˆ' (-™üÖ‹).3) ´Öë ‹ú ¾Ö“Ö−Ö ÃÖÓ–ÖÖ†Öë úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ Æãü†Ö Æîü… †Öê×›Íü†Ö ´Öë ‹ú¾Ö“Ö−Ö êú ×»Ö‹ '-ˆ' (-‹). (±úôû×™ü ×´ÖšüÖ). ᪍ږÍß‹ ŒÚ¡ì £ß•Þ Ÿ»¦»»Þ ¾ÖÆü Öæ²Ö ´ÖßšüÖ ±ú»Ö Æîü… ÃÖêÖã×›Íüú Öã²ÖË ×´ÖšüÖ ±úôû… (I. '-Œ˜Ø߈' (-ÖÓ×›ü‹). '‹ú ²Öֻ֍ú' 'áÞ”ß‹ ‹¬£' (ÖÖê×™üú ú»Ö´Ö). 3. '‹ú ׍úŸÖÖ²Ö'. Æïü… Íæú»Ö êú ²Ö““Öê †Ö´Ö ÃÖ²Ö ÖÖ ¤êüŸÖê Íæú»Ö ׯֻÖÖ‹ †Ö´²Ö ÃÖ²Ö㠏Öևפü†Û−ŸÖ… 3.2.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 206 2. 'Ÿ»¦”ß £ß•Þ'.'Ç߬ޔ߈ ¤Þ„×ß»'. Ç߬ޔވ ¤Þ„×ß»»Þ ²Ö““ÖÖ •ÖÖ ¸üÆüÖ Æîü… ׯֻÖÖ™üÖ‹ •Öֈהû… á£Þ ¡–Í ¢„˜à¥ áÞ”߈ Çځ ×ß»»Þ ´Öê¸üß ²Ö›Íüß ²ÖÆü−Ö úÖ ‹ú ²Öê™üÖ Æîü… ´ÖÖê ²Ö›Íü ³ÖˆÖ߸ü ÖÖê×™ü‹ ¯Öㆠ†×”û… 4. 'áÞ”߈ ¡Þ¦‹'. (ÖÖê×™ü‹ ²ÖÖôûú). áÞ¥ÚǬ ˆ»á˜ á™á˜ ¡Ú¬ß¡Þ £Þ»»Þ ÖÖµÖë ‡¬Ö¸ü ˆ¬Ö¸ü ‘Öæ´Ö−ÖÖ ´Ö−ÖÖ Æîü… ÖÖê¹ý¯Ö»Ö ‹Öê ŸÖêÖê ²Öã×»Ö²ÖÖ ´Ö−ÖÖ… 2. '²Ö““ÖÖ •ÖÖ ¸üÆüÖ Æîü'. '-áÞ”߈' (-ÖÖê×™ü‹) '-áÞ”ß‹' (-ÖÖê×™üú) †Öפü (¯ÖÏŸµÖµÖ/†¾µÖµÖ ¿Ö²¤üÖë) úÖê ÃÖÓ–ÖÖ êú ¯ÖÆü»Öê µÖÖ ²ÖÖ¤ü ´ÖêÓ •ÖÖê›ÍüÖ •ÖÖŸÖÖ Æîü… ˆ¤üÖÆü¸üÖ:. '±ú»Ö ×´ÖšüÖ Æîü'. Æïü? ᪣Þᝠ™Ú£‹Ú ¢¬ ÇÞ„šßá¡ Þ ? ŒµÖÖ ¾Öê »ÖÖêÖ ŸÖã´Ö úÖê ¯ÖÃÖÓ¤ü ú¸üŸÖê ÃÖê´ÖÖ−Öê ŸÖã´Öãú ³Ö»Ö ¯ÖֈףֲÖê −ÖÖ ? 3.1. ᪠‘ᘠ–Þ‹Ø¥ Þ ¾Öê ‹ú ›üÖòŒ™ü¸ü Æïü… ÃÖê •ÖÖê ›ÖŒŸÖ¸ü… 2.(ׯֻÖÖ×™ü‹ •Öֈהû) '²Ö““ÖÖ •ÖÖ ¸üÆüÖ Æü'. '‹ú ú»Ö´ÖË' .

(ÃÖêÃÖ²Öã ´ÖÖê¸ü ²Ö×Æü). (ׯֻÖÖ´ÖÖ−Öê ÖêôûÛ−ŸÖ). 'Þ£óÚ–Íß‹ £ß•Þ'. 'Þᣠª¡Ú ¤ß¡Ú'. 'Ç߬ޣÞᝠጦØß'. ™Ú£ ‘ÞÔ¥ á‹„ê•ß ? ŸÖã´ÆüÖ¸êü −ÖÖ−ÖÖ úÖ ‘Ö¸ü úÆüÖÑ Æîü ? ŸÖã´Ö †•ÖÖ‘Ö¸ü êúˆÑךü ? 3.2. 'áÞ¥ÚǬ' (ÖÖê¹ý¯Ö»Ö) 'ÖÖê²ÖéÓ¤ü' (I. ˆ³ÖµÖØ»ÖÖ †Öî¸ü Œ»Öß¾Öػ֐օ ¯ÖãÜ»»ÖÖ 1- 1. áÖßػ֐Ö. (†ÖÓ²Ö Öã×›Íüú ×´ÖšüÖ).1. †Öê×›Íü†Ö ´Öë ÃÖÓ–ÖÖ†Öë êú “ÖÖ¸ü ¯ÖύúÖ¸ü êú Ø»ÖÖ ÆüÖêŸÖê Æïü. '-ª¡Ú' (-ÃÖ²Öã). '᪪¡Ú á£Þ¥ ¡«ß. 'á‹' (†−Öêú).3) ´Öë ²ÖÆãü¾Ö“Ö−Ö ÃÖÓ–ÖÖ†Öë úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ Æãü†Ö Æîü… †Öê×›Íü†Ö ´Öë ²ÖÆãü¾Ö“Ö−Ö êú ×»Ö‹ '-ˆ'.1. (†Ö´Öê ÃÖ²Öã וֲÖã) ' Æü´ÖË ÃÖ²ÖË •ÖÖ‹Öë'.2. '²Ö““ÖêÓ Öê»Ö ¸üÆêü Æïü'. '-Ú–Í߈' (-Öã×›Íü‹). á£Þ Þà¥ áÞá” Çځ ×ß»»Þ ´Öê¸üß ²Ö›Íüß ²ÖÆü−Ö úÖ ‹ú »Ö›ÍüúÖ Æîü… ´ÖÖê −ÖÖ−Ö߸ü ÖÖê™êü ¯Öㆠ†×”û… 5. '†Ö´Ö ×´ÖšüÖ Æîü'. (-‹) '-£Þá' (-´ÖÖ−Öê). 'Ú–Íß‹' (Öã×›Íüú) †Öפü ¿Ö²¤üÖë úÖê ¯Ö׸üÛãÖ×ŸÖ êú †−ÖãÃÖÖ¸ü ÃÖ¾ÖÔ−ÖÖ´Ö êú ¯ÖÆü»Öê µÖÖ ²ÖÖ¤ü ´Öë •ÖÖê›ÍÖ •ÖÖŸÖÖ Æïü… ˆ¤üÖÆü¸üÖ :'᪣Þᝠá£Þ ªÞ¾»'. '¾Öê »ÖÖêÖ ´Öê¸êü ¤üÖêßÖ'. '¾ÖÖê ÃÖ²ÖË ´Öê¸êü ׍úŸÖÖ¾ÖË' á‹ Þ£ó. á£Þ ¡ÞÇÞ ‘ᘠŠ‹ß¬»»Þ ´Öê¸êü ׯ֟ÖÖ•Öß ¾Öúᯙ Æïü… ´ÖÖê ²ÖÖ¯ÖÖ •ÖÖê †Öê׍ú»Ö… 4.3) ´Öë †Öê×›Íü†Ö êú ÃÖ¾ÖÔ−ÖÖ´Ö ¿Ö²¤üÖë úÖ ‹ú¾Ö“Ö−Ö †Öî¸ü ²ÖÆãü¾Ö“Ö−Ö ºþ¯Ö פü‹ Ö‹ Æïü… ‡−Ö êú ×»Ö‹ ÃÖ¾ÖÔ−ÖÖ´Ö ¿Ö²¤üÖë ´Öë '£Þá' (´ÖÖ−Öê). '•µÖÖ¤üÖ †Ö´ÖË'. (Íãú»Ö ׯֻÖÖ‹). '-›¦' (-¤üôû) †Öפü ¯ÖÏŸµÖµÖ/†¾µÖµÖ ¿Ö²¤üÖë úÖê ÃÖÓ–ÖÖ êú ¯ÖÆü»Öê µÖÖ ²ÖÖ¤ü ´Öë •ÖÖê›ÍüÖ •ÖÖŸÖÖ Æîü… ˆ¤üÖ¸üÆüÖ :. Íãú»ÖË êú ²Ö““Öê. '-£Þ' (-´ÖÖ−Ö). 2. ᪍ږÍß‹ £ß•Þ '¾ÖÆü ×´ÖšüÖ'… II. Þᣠ¨ß¤©‹¼» ªÞ¾»á¥ Þªß×Ü»»Þ Æü´Ö ׿ց֍ú êú ÃÖÖ£Ö †Ö‹ Æïü… . Þ£¥ ˜Øß¥Þ ‹Ú‹Ú¥”Þˆ ×ß»»Þ Æü´ÖÖ¸Ö ‹ú ãú¢ÖÖ Æîü… †Ö´Ö¸ü †Û›ü¸üÖ ãúãú¸ü™Ö‹ †×”û… 6. 'ª¡Ú' (ÃÖ²Öã).¯ÖãÜ»»ÖÖ. (†−Öêú †Ö´²Ö). (ÃÖê´ÖÖ−Öê ´ÖÖê ÃÖÖӐÖ). 'Ǭ' (-¯Ö»Ö). £Úê á£Þ £Þ£Úê¼» Ôᥠ¥«Ü×ß»»Þ ´Öï †¯Ö−Öê ´ÖÖ´ÖÖ êú ‘Ö¸ü ¸üÆüŸÖÖ/¸üÆüŸÖß ÆæÑü… ´ÖãÑ ´ÖÖê ´ÖÖ´Öãэú ‘Ö¸êü ¸üÆãü×”û… 2. 3.'ªÕܬì Ç߬ވ'.207 {ÉÉ`ö 14 (I. •ÖîÃÖê.

¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 208 †Ö´Öê ׿ց֍Óúú ÃÖÖӐָêü †Ö×ÃÖ”ãû… áÖßÜ»»ÖÖ 2- 1. ÆîÓ… á£Þ á¡Þ„¥ Þᣠ›ß'”Þ ’߁»»Þ †¯Ö−Öß ´ÖÖŸÖÖ•Öß úß Æü´Ö ¤üÖê ´ÖÖê ²ÖÖꈸü †Ö´Öê פü™üÖ ×—Ö†… ÞᣠÞ‹¥Þ˜à¼Ú» ¢¬ ›¥£Þ Æü´Ö −ÖÖîú¸üÖ−Öß úÖê †“”ûÖ ¾ÖêŸÖ−Ö ¤êüŸÖê ᛄ»»Þ †Ö´Öê “Ö֍ú¸ü֝Öàãú ³Ö»Ö ¤ü¸ü´ÖÖ ¤êüˆ… 4. £Þƒ ‹Ú‹Ú¥”߈ ¡Ú¬Ú×ß»»Þ ‹ú ãú×¢ÖµÖÖ ‘Öæ´Ö ¸üÆüß Æîü… ´ÖÖ‡Ô ãúãú¸ü×™ü‹ ²Öã»Öã†×”û… ˆ³ÖµÖÜ»»ÖÖ 3- 1. ™Ú£ Ô¥ á‹„ê•ß»»? ŸÖã´ÆüÖ¸üÖ ‘Ö¸ü úÆüÖÑ Æîü? ŸÖã´Ö ‘Ö¸ü êúˆÑךü ? 2. Ç߬ޣޝ¼Ú» áª÷«‹¥»»Þ ²Ö““ÖÖë ÃÖê ¯µÖÖ¸ü ú¸üÖê… ×¯Ö»ÖÖ´ÖÖ−ÖӍãú Ã−ÖêÆüú¸ü… 2. Þ£¥ áÞ”߈ ¡ßÞ ×ß»»Þ Æü´ÖÖ¸üÖ ‹ú ²ÖÖß“ÖÖ Æîü… †Ö´Ö¸ü ÖÖê×™ü‹ ²Öא֓ÖÖ †×”û… . á£Þ £Þ‚ê ‘á˜ –Þ‹Ø¥Þ˜à»»Þ ´Öê¸üß ´ÖÖ´Öß ‹ú ›üÖòŒ™ü¸üÖ−Öß Æîü… ´ÖÖê ´ÖÖ‡Ñ •ÖÖê ›üÖŒŸÖ¸ü֝Öß… 2. »Ö›Íü׍úµÖÖÑ Æïü… 3. ‹Ú‹Ú¥ ×ÜÞ”ß ‹Úê ‹Úê ‹¥Ú×ß»»Þ ãú¢ÖÖ ãÑú ãÑú ú¸ŸÖÖ Æîü… ãúãú¸ü ”ãû†Ö×™ü ãÑú Ñú㠍ú¹ý×”û… 4- 1. ¢Ú¡á¨ó¥á¥ Þƒ áÞ¥Ú ¥Œß¡Þ ¢Þ¥ß ªÚ¡ßœÞ»»Þ ³Öã¾Ö−ÖêÀ¾Ö¸ü ´Öë ÖÖµÖ-ÖÖê¹ý ¸üÖ−Öê ´Öë ²Ö›Íüß †ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ (ÃÖ´ÖõÖÖ) ÆüÖêŸÖß Æîü… ³Öã²Ö−ÖêÀ¾Ö¸ü¸êü ÖÖ‡Ô ÖÖê¹ý ¸ü׏ֲÖÖ ³ÖÖ׸ü †ÃÖãײ֬ÖÖ… 3.

¾Ö“Ö−Ö êú †−ÖãÃÖÖ¸ü ‡ÃÖ êú ºþ¯Ö ²Ö¤ü»ÖŸÖê Æïü… . úß. ¯ÖÖšü ¤üÖê ´Öë †Ö¯Ö †Öê×›Íü†Ö êú '×ß' (†×”û) ׍ÎúµÖÖ¾ÖÖ»Öê ¾ÖÖŒµÖÖë ÃÖê ¯Ö׸ü×“ÖŸÖ Æü֐ê ÖµÖê Æïü… •ÖîÃÖê. á£Þ ¡–Í ¢„˜à¥ áÞ”߈ ´Öê¸üß ²Ö›Íüß ²ÖÆü−Ö êú ‹ú »Ö›ÍüúÖ Çځ Š áÞ”߈ ’߁ ”Øß»»Þ †Öî¸ü ‹ú »Ö›Íüúß Æïü… ´ÖÖê ²Ö›Íü ³ÖˆÖ߸ü ÖÖê×™ü‹ ¯Öㆠ†Öê ÖÖê×™ü‹ ×—Ö† †™Óüןօ ˆ¯ÖµÖãÔŒŸÖ ¾ÖÖŒµÖÖë êú ¸êüÖÖÓ׍úŸÖ ׍ÎúµÖÖºþ¯Ö 'á”»' (†™êü). á£Þ ¡ÞÇÞ á¡Þ„¼»¥ Þᣠ†¯Ö−Öß ´ÖÖÑ-²ÖÖ¯Ö úß Æü´Ö ¤üÖê »Ö›Íü׍úµÖÖÑ Æïü… ›Ú‚”ß ’߁ ”Ú»»Þ ´ÖÖê ²ÖÖ¯ÖÖ ²ÖÖêˆÓú¸ü †Ö´Öê ¤ãü‡×™ü ×—Ö† †™ãü… 3.209 {ÉÉ`ö 14 3. '×Øß' (”ÓןÖ). ”Øß (†™ÓןÖ) ÃÖã×−ÖÛ¿“ÖŸÖ †Ûß֟¾Ö ŸÖ£ÖÖ Ã¾ÖÖ×´ÖŸ¾Ö úÖê פüÖÖŸÖÖ Æîü… » IV. '×Øß' (†”ÓûןÖ) „›Þ«¥˜ :. ¡ßÞᥠá‹á™ ŸÚ»¬ ŸÚ»”ߐ×ß»»Þ ²ÖÖß“Öê ´Öë ׍úŸÖ−Öê ±æú»Ö ׏ֻ֟Öê Æïü… ²Öא֓ÖÖ¸êü êúŸÖê ±ãú»Ö ±ãú×™ü×”û… 4.™Ú£ á›Þ‹Þá¥ ‹ß ‹ß ¡«ß ¯Öãß֍ëú Æïü? ŸÖã´ÖÖ¸üß ¤ãüúÖ−Ö ´Öë úÖî−Ö-úÖî−Ö ÃÖß ª¡Ú ×ß ? ŸÖã´Ö ¤üÖêúÖ−Ö¸êü ׍ú ׍ú ²Ö×Æü ÃÖ²Ö㠆הû ? †Ö¯Ö−Öê µÖê ³Öß ¯ÖœÍüÖ Æîü úß (†×”û) ׍ÎúµÖÖ úÖ †£ÖÔ Æïü ´Öë Æîü/ úÖ. ”Ú (†™ãü). êú Æïü… ÃÖÓ–ÖÖ êú ػ֐Ö. '×ß' (†×”û). á£Þ ¡ÞÇÞ¼»¥ £Úê áÞ”߈ †¯Ö−Öß ×¯ÖŸÖÖ•Öß úÖ ´Öï ‡ú»ÖÖîŸÖß á¡Þ¬ß ’߁ á”»»Þ »Ö›Íüúß ÆæÑü… ´ÖÖê ²ÖÖ¯ÖÖӍú¸ü ´ÖãÑ ÖÖê×™ü‹ ²ÖÖê×»Ö ×—Ö† †™êü… 2. †²Ö †Ö¯Ö ‡ÃÖ ¯ÖÖšü êú −Öß“Öê פü‹ Ö‹ ¾ÖÖŒµÖÖë êú ׍ÎúµÖÖºþ¯ÖÖë ¯Ö¸ü ¬µÖÖ−Ö ¤üßו֋… 1. Þ£ó Þ„ –ÍßÞ × ×ß»»Þ †Ö´Ö †Öî¸ü −ÖÖ׸üµÖ»Ö êú ¯Öê›ü Æïü… †ÖÓ²Ö †Öˆ −Ö×›Íü†Ö Ö”û †×”û… III.'×ß' (×”û).

-'˜à' (Öß). '‹îÞ' (ú−µÖÖ).'²Ö““ÖÖ' (‹ú¾Ö“Ö−Ö) Çځ + Çß¬Þ = ÇځÇß¬Þ ¯ÖãÜ»»ÖÖ ¾Ö֓֍ú '»Ö›Íüêú' . VI. †Öê×›Íü†Ö ´Öë ¯ÖãÜ»»ÖÖ-¾Ö֓֍ú ¿Ö²¤üÖë úÖê ÄÖßØ»ÖÖ ²Ö−ÖÖ−Öê êú ×»Ö‹ -'‚' (‡). -'Þ' (†Ö). 'ÇÚ¥ÚÇ©' (¯Öã¹ýÂÖ) †Öî¸ü '£Þ‚ ’߁' (´ÖÖ‡ ×—Ö†).1 ÃÖê 3 ŸÖú) êú ¾ÖÖŒµÖÖë ´Öë ¸êüÖÖÓ׍úŸÖ ¿Ö²¤ü ˆ³ÖµÖØ»ÖÖ ¾Ö֓֍ú Æïü… •ÖÖê ¿Ö²¤ü áÖß †Öî¸ü ¯Öã¹ýÂÖ.1 ÃÖê 3 ŸÖú) êú ¾ÖÖŒµÖÖë ´Öë ¸êüÖÖÓ׍úŸÖ ¿Ö²¤ü áÖßØ»ÖÖ ¾Ö֓֍ú ÆîÓü… •ÖÖê ÃÖÓ–ÖÖ ¿Ö²¤ü áÖß ¯ÖÏÖם־Ö֓֍ú êú Æïü ¾Öê áÖßØ»ÖÖ ÃÖÓ–ÖÖ¿Ö²¤ü Æïü… (3.´ÖÖ†Ö '−ÖÖ−ÖÖ .210 ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö (1. ¯ÖÏÖם־Ö֓֍ú êú ÆîÓü ¾Öê 'ˆ³ÖµÖػ֐Ö' úÆü»ÖÖŸÖê Æïü… (4.1 ÃÖê 6 ŸÖú) êú ¾ÖÖŒµÖÖë ´Öë ¸êüÖÖÓ׍úŸÖ ¿Ö²¤ü ¯ÖãÜ»»ÖÖ ¾Ö֓֍ú Æïü… •ÖÖê ÃÖÓ–ÖÖ ¿Ö²¤ü ¯Öã¹ýÂÖ ¯ÖÏÖם־Ö֓֍ú êú ªÖêŸÖú Æïü.£ÞÞ ²ÖÖ¯ÖÖ . ¾Öê ¯ÖãÜ»»ÖÖ ÃÖÓ–ÖÖ‹Ñ Æïü… (2. 'ªÐÂà' (áÖß) †Öפü úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ú¸ü ¯ÖãÜ»»ÖÖ †Öî¸ü áÖßØ»ÖÖ ¾Ö֓֍ú ¿Ö²¤ü ²Ö−ÖŸÖê Æïü… ˆ¤üÖÆü¸üÖ:Çß¬Þ (ׯֻÖÖ) ˆ³ÖµÖØ»ÖÖ ¾Ö֓֍ú ÃÖÓ–ÖÖ . '£¥›' (´Ö¸ü¤ü).1 ÃÖê 4 ŸÖú) êú ¾ÖÖŒµÖÖë ´Öë Œ»Öß¾ÖØ»ÖÖ ÃÖÓ–ÖÖ‹Ñ Æïü… †¯ÖÏÖם־Ö֓֍ú ÃÖÓ–ÖÖ†Öë úÖê Œ»Öß¾ÖØ»ÖÖ úÆüŸÖê Æïü… V.−ÖÖ−Öß' ‘Þ .Þƒ †•ÖÖ .’߁ ¯Öㆠ. ãú”û ˆ³ÖµÖØ»ÖÖ ¾Ö֓֍ú ÃÖÓ–ÖÖ†Öë êú ÃÖÖ£Ö '˜ØߥÞ' (†Û›ü¸üÖ).†Ö‡Ô '²Öê™üÖ . -'Þ˜à' (†ÖÖß). -'„˜à' (ˆÖß).×—Ö† VII.²Öê™üß' Çځ . -'‚Þ˜à' (‡†ÖÖß) †Öפü ¯ÖÏŸµÖµÖÖë úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ÆüÖêŸÖÖ Æîü… £¤ýÜ¥ + -ƒ = £¤ýÜ¥à ´ÖµÖã¸ü + ‡Ô = ´ÖµÖã¸üß Š–ÍßÞ + -˜à = Š–ÍßÞ˜à †Öê×›ü†Ö + Öß = †Öê×›Íü†ÖÖß –Þ‹Ø¥ + -Þ˜à = –Þ‹Ø¥Þ˜à ›ÖŒŸÖ¸ü + †ÖÖß = ›üÖŒŸÖ¸ü֝Öß ¡ÞÔ + -„˜à = ¡ÞÔÚ˜à ²ÖÖ‘Ö + ˆÖß = ²ÖÖ‘ÖãÖß Ç˜Øß™ + -‚Þ˜à = ǘØß™Þ˜à ¯ÖÓ×›üŸÖ + ‡†ÖÖß = ¯ÖÓ×›ÍüŸÖ†ÖÖß ãú”û ¯ÖãÜ»»ÖÖ ÃÖÓ–ÖÖ ¿Ö²¤üÖë êú áÖß¾Ö֓֍ú ¿Ö²¤ü ×³Ö®Ö ÆüÖêŸÖê Æïü… 'ׯ֟ÖÖ•Öß-´ÖÖŸÖÖ•Öß' ¡ÞÇÞ .

'»Ö›Íü׍úµÖÖÑ' (²ÖÆãü¾Ö“Ö−Ö) .211 {ÉÉ`ö 14 (²ÖÆãü¾Ö“Ö−Ö) ¯Öㆠ+ ׯֻÖÖ = ¯Öã†×¯Ö»ÖÖ ’߁ + Çß¬Þ = ’߁Çß¬Þ ×—Ö† + ׯֻÖÖ = חֆׯֻÖÖ Ã¡ÖßØ»ÖÖ ¾Ö֓֍ú .

ŒµÖÖ ÃÖ³Öß ÖÖ ú¸ü ÃÖÖê Ö‹? ÃÖ¸ü»ÖÖ : −ÖÆüà… êú¾Ö»Ö ´ÖÖŸÖÖ•Öß ×²Ö−ÖÖ ÖÖ‹ ÃÖÖê Ö‡Ô Æîü… †Ö¯Öúß ‡ÓŸÖ•ÖÌÖ¸ü ú¸ü ¸üÆüß £Öß… †²Ö ´Öï ˆ−Æëü •ÖÖÖ‰ÑúÖß… †Ö¯Ö ¤üÖê−ÖÖë ‡ú¼êü ÖÖ Ã֍úŸÖê ÆîÓü… ׯ֟ÖÖ•Öß : †“”ûÖ! šüߍËú Æîü… ÃÖ¸ü»ÖÖ : ׯ֟ÖÖ•Öß ! ŒµÖÖ †Ö¯Ö ³ÖÖÂÖÖ ¤êüú¸ü †Ö‹ Æïü? ׯ֟ÖÖ•Öß : ÆüÖÑ ²Öê™üß.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 210 ÇÞ• 15 ¯ÖÖšü „‹þ¦ ¢Þ¥™à ‹ÚØ¦Þ ‹Ú£Þ¥à ˆŸúôû ³ÖÖ¸üŸÖß ãúÓŸÖôûÖ ãú´ÖÖ¸üß ˆŸú»Ö ³ÖÖ¸üŸÖß ãúÓŸÖ»ÖÖ ãú´ÖÖ¸üß ¡ÞÇÞ : ª¥¦Þ. £Úê ¢ÞÇ©˜ ᛂ‹¥ß «ßê Þªß×ß»Þ ª¥¦Þ : Þǘ Þ‘ß á‹Þ„•ß‹ß ¢ÞÇ©˜ á›¡Þ‹Ú ¤Þ‚šßᬠ? ¡ÞÇÞ : Þ£ Š–ÍßÞ ªÞ«ß™î¥ Þ¥à ‹¡ß ‹ÚØ¦Þ ‹Ú£Þ¥à ªÞ¡™¼» „ÇᥠáÞ”߈ ª¢Þ á«„šß¬Þ»»Þ £Úê áª•ß‹ß ¤Þ‚šß¬ß»»Þ ™Þ¼» ¡ßÇ©¤ýᥠׯ֟ÖÖ•Öß : ÃÖ¸ü»ÖÖ. ª£áªØ ‹'˜ ŒÞ‚‹¥ß á¨Þ‚ Ç–Íßᬘ߻»? ª¥¦Þ : Þ‚ê»»Þ á‹¡¦ á¡Þ„ ŒÞ‚‹ß á¨Þ‚ ¤Þ‚×ß»»Þ Þǘ¼Ú» áǤ©Þ ‹¥ßšß¬Þ»»Þ ˆá¡ £Úê ™Þ‹Ú „á•‚¡ß»»Þ Þǘ ›Ú‚‘˜ ˆ‹Þ•ß ŒÞ‚á¡»»Þ ¡ÞÇÞ : Þ®×Þ «„»»Þ ª¥¦Þ : ¡ÞÇÞ ! Þǘ ‹'˜ ¢ÞÇ©˜ ᛂ‹¥ß Þªßᬠ? ¡ÞÇÞ : «êᥠ£Þ. ´Öï ³ÖÖÂÖÖ ¤êü ú¸ü †ÖµÖÖ ÆæÑü… ÃÖ¸ü»ÖÖ : †Ö¯Ö †Ö•Ö úÆüÖÑ ³ÖÖÂÖÖ ¤êü−Öê Ö‹ £Öê? ׯ֟ÖÖ•Öß : Æü´ÖÖ¸êü †Öê×›Íü†Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖ úß (´Ö×Æü»ÖÖ ú×¾Ö) ú¾Ö×µÖ¡Öß ãÓúŸÖ»ÖÖ ãú´ÖÖ¸üß ÃÖÖ²ÖŸÖ êú ‰ú¯Ö¸ü ‹ú ÃÖ³ÖÖ ÆüÖê ¸üÆüß £Öß… ´Öï ¾ÖÆüà ÖµÖÖ £ÖÖ… ˆ−֍êú ²ÖÖ¸êü ´Öë ³ÖÖÂÖÖ ¤êüú¸ü †ÖµÖÖ… ÃÖ¸ü»ÖÖ : ˆ−֍êú ×¾ÖÂÖµÖ ´Öë ³ÖÖÂÖÖ ¤êü−Öê êú ×»Ö‹ ŒµÖÖ †Ö¯Ö ²ÖÆãüŸÖ ÃÖÖ¸üß ¯Öãß֍ëú ¯ÖœÍüú¸ü .

ŒµÖÖ ˆ−ÆüÖë−Öê ¿ÖÖ¤üß úß £Öß? . ™Þ¼» ¡ßÇ©¤ýᥠ£á™ ¡ß ‹ß×ß ‹Ú«ØÜÞ ? Þ®×Þ»»Þ á™á¡ ¨Ú˜»»Þ ‹ÚØ¦Þ ‹Ú£Þ¥à ‘ᘠ¡«Ü™ ¡–Í Þ¥à ‹¡ß šßᬻ»Þ ™Þ¼»¥ Çñš£ ‹¡ß™Þ Ú–Íß‹ ¡ßÇù¡à£Þ¼» ÇÞ‚ê „›ìá¡Þœ £Û¦‹ ‹¡ß™Þ šß¬Þ»»Þ ᪠‹¡ß™Þ ᬌßá¬Œß ‹¥ß £¥ á«Þ‚šßᬻ»Þ ‚äᥑ ª¥‹Þ¥ ™Þ¼»¥ 'Þ«ôޝ' ‹¡ß™Þ‹Ú ¡îÞ‘îÞÇØ ‹¥ß ᛂšßᬻ»Þ ¡ÞÇÞ. ‹ÚØ¦Þ ‹Ú£Þ¥à¼» Ô¥ á‹„ê•ß ? ™Þ¼» Ô¥ ¡ªØ¥á¥»»Þ ᪠Ö‹ £Öê? ׯ֟ÖÖ•Öß : −ÖÆüà… †Ö•Ö ´Öï −Ö ¯ÖœÍêü Æüß ÖµÖÖ £ÖÖ… ´Öï−Öê ŸÖÖê ¯ÖÆü»Öê ÃÖê Æüß ÓãúŸÖ»ÖÖ ãú´ÖÖ¸üß êú ×¾ÖÂÖµÖ ´Öë ²ÖÆãüŸÖ ¯ÖœÍüÖ £ÖÖ… ‡ÃÖ×»Ö‹ ‡ÃÖ ²ÖÖ¸ü †Öî¸ü ¯ÖœÍüú¸ü •ÖÖ−Öê úß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ −ÖÆüà ¯Ö›Íüß… ÃÖ¸ü»ÖÖ : ׯ֟ÖÖ•Öß. ˆ−֍êú ×¾ÖÂÖµÖ ´Öë ´Öã—Öê ³Öß ãú”û ²ÖŸÖÖ‡‹ −ÖÖ? ׯ֟ÖÖ•Öß : †“”ûÖ… ŸÖÖê ÃÖã−Ö… ÓãúŸÖ»ÖÖ ãú´ÖÖ¸üß ‹ú ²ÖÆãüŸÖ ²Ö›Íüß (−ÖÖ¸üß ú×¾Ö) ú¾Ö×µÖ¡Öß £Öà… ˆ−֍úß †Ö¸Óü׳֍ú (¯ÖÏ£Ö´Ö) ú×¾ÖŸÖÖ‹Ñ ÎúÖÓן֍úÖ¸üß ¤êü¿Ö³ÖŒŸÖÖë êú×»Ö‹ ˆ¤Ëü²ÖÖê¬Ö−Ö´Öæ»Öú ú×¾ÖŸÖÖ‹Ñ £Öà… ¾Öê ú×¾ÖŸÖÖ ×»ÖÖ ×»ÖÖú¸ü †´Ö¸ü ÆüÖê ÖµÖà… †ÓÖÏê•ÖÌß ÃÖ¸üúÖ¸ü −Öê ˆ−֍úß '†ÖžÖÖ−Ö' ú×¾ÖŸÖÖ úÖê •Ö̲ŸÖ ú¸ü פüµÖÖ £ÖÖ… ÃÖ¸ü»ÖÖ : ׯ֟ÖÖ•Öß.{ÉÉ`ö 15 ª¥¦Þ : ¡ÞÇÞ : ª¥¦Þ : ¡ÞÇÞ : ª¥¦Þ : ¡ÞÇÞ : 211 ¢ÞÇ©˜ ᛂ‹¥ß Þªß¬ß»»Þ ™Þ¼» ¡ßÇ©¤ýᥠ¢ÞÇ©˜ ᛡÞÇÞ‚ê Þǘ ‹'˜ ¡«Ü™ ¡«ß Ç—Íß‹ß ¤Þ‚šßᬠ? Þ‚ê»»Þ Þ‘ß £Úê  Ç—Íß‹¥ß «ßê ¤Þ‚šß¬ß»»Þ Þ¥Ú £œî ‹ÚØ¦Þ ‹Ú£Þ¥à¼» ¡ßÇ©¤ýᥠ¡«Ü™ Ç—Íߚ߬߻»Þ ˆ˜Ú ˆš¥ Þ„ Ç—Íß‹ß ¤ß¡Þ ›¥‹Þ¥ Ç–Íß¬Þ Þ«ßê»»Þ ¡ÞÇÞ. ãÓúŸÖ»ÖÖ ãú´ÖÖ¸üß úÖ ‘Ö¸ü úÆüÖÑ Æîü? ׯ֟ÖÖ•Öß : ˆ−֍úÖ ‘Ö¸ü ²Ößָü ´Öë Æîü… ˆ−ÆüÖë−Öê 1900 ‡ÔÃÖ¾Öß ´Öë •Ö−´Ö ×»ÖµÖÖ £ÖÖ… ˆ−֍êú ׯ֟ÖÖ ¤üÖ×−Ö‹»Ö ÃÖÖ¾ÖŸÖ ‹ú ›üÖŒ™ü¸ü £Öê… ÓãúŸÖ»ÖÖ ú™üú ÃÖê ›üÖŒ™ü¸üß ¯ÖœÍü ú¸ü ×−֍ú»Öß £Öà… ÃÖ¸ü»ÖÖ : ׯ֟ÖÖ•Öß.

'ªÓܬ߾»'. '−Ö†ŸÖ㝛Íüß'.212 1900 ŒñàÌÂ޵ᥠ‘õ á«Þ‚šßᬻ»Þ ™Þ¼» ¡ÞÇÞ ›Þßˆ¬ ªÞ¡™ ‘ᘠ– Þ‹Ø¥»»Þ ‹ÚØ¦Þ ‹”‹¥Ú – Þ‹Ø¥à Ç—Íß‹¥ß ¡Þ«Þ¥ßšßᬻ»Þ ª¥¦Þ : ¡ÞÇÞ. '¥ÔÚ ¥¤©ß™' Þ›ß „ǝîÞª ¥Þ ‹¥ß‹ß ᪠Š–ÍßÞ ªÞ«ß™î‹Ú ª£ï·© ‹¥ß×Øß»»Þ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö ׯ֟ÖÖ•Öß : ÆüÖÑ… ˆ−ÆüÖë−Öê ›üÖŒ™ü¸ü éúÂÖ ¯ÖÏÃÖÖ¤ü ²ÖÎÉ“ÖÖ¸üß ÃÖê ¿ÖÖ¤üß úß £Öß… ˆ−Ö ¤üÖê−ÖÖë −Öê •Ö−ÖÃÖê¾ÖÖ ú¸üêú •Öß¾Ö−Ö ×²ÖŸÖÖ ×¤üµÖÖ £ÖÖ… ´ÖÖ¡Ö †›ÍüŸÖßÃÖ ¾ÖÂÖÔ úß †ÖµÖã ´Öë ÓãúŸÖ»ÖÖ ¯Ö¸ü»ÖÖêú ×ÃÖ¬ÖÖ¸ü Ö‡Õ… ÃÖ¸ü»ÖÖ : ׯ֟ÖÖ•Öß. '‹Þ¦ßá¡Þ«Ý'. ᪠‹'˜ ¡ß¡Þ« ‹¥ßšßᬠ? ¡ÞÇÞ : «ê»»Þ ᪠–Þ‹Ø¥ ‹ïÇ©Ù ÇñªÞ› ¡ñ«öÞ¥à¼Ú» ¡ß¡Þ« ‹¥ßšßᬻ»Þ ᪠›ß' ‘˜¤Þ‹ ‘ áª¡Þ ‹¥ß ‘࡝ ¡ßᙂ ᛂšßᬻ»Þ £Þ™ñ •™ß¥ß¨ ¡Ç©í ¡¤ýªá¥ ‹ÚØ¦Þ Ç¥á¬Þ‹ £ ‹¥ßšßᬻ»Þ ª¥¦Þ : ¡ÞÇÞ. '¸ü‘Öã-†¸üׁ֟Ö' †Öפü ˆ¯Ö−µÖÖÃÖÖë úß ¸ü“Ö−ÖÖ ú¸üêú ˆ−ÆüÖë−Öê †Öê×›Íü†Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖ úÖê ÃÖ´Öé¨ü ׍úµÖÖ Æîü… ˆ−֍úÖê ÃÖ²Ö »ÖÖêÖ 'ˆŸú»Ö³ÖÖ¸üŸÖß' úÆüŸÖê ÆîÓü… ÃÖ¸ü»ÖÖ : ׯ֟ÖÖ•Öß. '„®×ôÞª'. „ǝîÞª £œî ᬌߚßᬻ»Þ 'Ã¦ß'. '¯ÖÏê´Ö Ø“ÖŸÖÖ´ÖםÖ' †Öפü ˆ−֍úß ú×¾ÖŸÖÖ†Öë úß ¯Öãß֍ëú ÆîÓü… ‡−Ö êú †»ÖÖ¾ÖÖ '¯Ö¸üÃÖ´ÖםÖ'. ŒµÖÖ ˆ−ÆüÖë−Öê êú¾Ö»Ö ú×¾ÖŸÖÖ ×»ÖÖú¸ü µÖÖ×ŸÖ †Ù•ÖŸÖ úß £Öß? ׯ֟ÖÖ•Öß : −ÖÆüà… ˆ−ÆüÖë−Öê ú×¾ÖŸÖÖ êú †×ŸÖ׸üŒŸÖ úÆüÖ−Öß †Öî¸ü ˆ¯Ö−µÖÖÃÖ ³Öß ×»ÖÖê £Öê… '†Ó•Ö×»Ö'. ´Öã—Öê ³Öß ú×¾ÖŸÖÖ ×»ÖÖ−Öê úß ‡“”ûÖ ÆüÖê ¸üÆüß Æîü… ׯ֟ÖÖ•Öß : †²Ö ŸÖÖê ŸÖæ †¯Ö−Öß ¯ÖÖšü ¯ÖœÍü ¯ÖœÍü ú¸ü £Öú •ÖÖŸÖß ÆüÖê… ²Ö›Íê ÆüÖêú¸ü ŸÖã´Ö ³Öß ˆ−֍úß ú×¾ÖŸÖÖ‹Ñ ¯ÖœÍüÖêÖß †Öî¸ü ˆÃ֍êú ²ÖÖ¤ü ŸÖã´Ö ³Öß ú×¾ÖŸÖÖ ×»ÖÖ Ã֍úÖêÖß… . '¢ñޝØß'. '™Ú˜Øà'. ᪠‹'˜ á‹¡¦ ‹¡ß™Þ á¬Œß‹ß ªÚÞ£ ‘í ‹¥ßšßá¬? ¡ÞÇÞ : Þê»»Þ áª ‹¡ß™Þ ×–ÍÞ ÑÂ. '³ÖÏÖÓןÖ' 'úÖ×»Ö ²ÖÖêÆãü'. 'áÇñ£ ßØÞ£˜ß' Þ›ß ™Þ¼»¥ ‹¡ß™Þ ¡«ß»»Þ ˆ ª¡Ú ×–ÍÞ 'Ç¥¨-£˜ß'. 'ˆ§ü¾ÖÖÃÖ'. 'ñãúػ֐Ö'.

µÖÖ×ŸÖ ¯ÖÖ−ÖÖ ú×¾ÖŸÖÖ ÃÖ´Öé¨ü £Öú •ÖÖ−ÖÖ Ö»¯Ö ˆ¯Ö−µÖÖÃÖ ×»ÖÖŸÖê £Öê . ¤êü¿Ö³ÖŒŸÖ. †ÖÓ¤üÖê»Ö−֍úÖ¸üß •Ö−´Ö Æãü†Ö £ÖÖ ¿ÖÖ¤üß •Ö−Ö-ÃÖê¾ÖÖ −ÖÖ´Ö ú´ÖÖ−ÖÖ. á£Þ¥ ¡ß ‹¡ß™Þ á¬Œß¡Þ‹Ú £ á«„×ß»»Þ ¡ÞÇÞ : ˆá¡ ™ ™Ú ß‘ ÇÞ• Ç—Íß Ç—Íß‹ß «Þ¬ßÞ á«Þ‚¤Þ„×Ü»»Þ ¡–Í á«Þ‚‹¥ß ™Þ¼»¥ ª¡Ú ‹¡ß™Þ Ç—Íß¡Ú Þ„ ™Þ' Çᥠ™Ú ¡ß ‹¡ß™Þ á¬Œß Çޥߡڻ»Þ ¿Ö²¤üÖ£ÖÔ †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü ¢ÞÇ©˜ ªÞ«ß™î¥ Þ¥à‹¡ß ¡ßÇù¡à ‘õ á«Þ‚šßᬠ¡ß¡Þ« ‘áª¡Þ ªÚÞ£ ‘í ‹¡ß™Þ ª£ï·© «Þ¬ßÞ Ñ „ǝîÞª ᬌߚßᬠØÆü¤üß †£ÖÔ ³ÖÖÂÖÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ úÖ ú¾Ö×µÖ¡Öß (´Ö×Æü»ÖÖ ú×¾Ö) ×¾Ö¯»Ö¾Öß.{ÉÉ`ö 15 213 ™Þ¼Ú» ª£áªØ "„‹þ¦ ¢Þ¥™à" ‹Ú«Øß»»Þ ª¥¦Þ : ¡ÞÇÞ.

¾ÖÖŒµÖÖêÓ ´Öë ¸êüÖÖÓ׍úŸÖ ¿Ö²¤üÖë êú ãÖÖ−Ö ¯Ö¸ü פü‹ Ö‹ ¿Ö²¤üÖë úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ú¸ü −Ö‹ ¾ÖÖŒµÖ ²Ö−ÖÖ‡‹ … . (1) −Öß“Öê פü‹ Ö‹ ¾ÖÖŒµÖ ¤üÖêÆü¸üÖ‡‹… 1. 5. 4. 8. II. 11.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 214 ¡–Í á«Þ‚‹¥ß ¡îÞ‘îÞÇØ ‹¥ß¡Þ áǤ©Þ „á•‚¡Þ ²Ö›Íêü ÆüÖêú¸ü •Ö²ŸÖ ú¸ü−ÖÖ ¯ÖÏŸÖ߁ÖÖ ˆšüÖ−ÖÖ †³µÖÖÃÖ I. 9. ª£áªØ ‹'˜ ŒÞ‚‹ß á¨Þ‚ Ç–Íßá¬˜ß ? Þ‚ê. £Úê Ç—Íß ‹¥ß «ßê ¤Þ‚šß¬ß»»Þ ‹ÚØ¦Þ ‹”‹¥Ú –Þ‹Ø¥à Ç—Íß‹¥ß ¡Þ«Þ¥ßšßᬻ»Þ ›ß' ‘˜¤Þ‹ ‘ áª¡Þ ‹¥ß ‘࡝ ¡ßᙂ ᛂšßᬻ»Þ ᪠‹'˜ á‹¡¦ ‹¡ß™Þ á¬Œß ‹¥ß ªÚÞ£ ‘í ‹¥ßšßᬻ»? „ǝîÞª ¥Þ ‹¥ß‹ß ᪠Š–ÍßÞ ªÞ«ß™î‹Ú ª£ï·© ‹¥ß×Øß»»Þ ˆá¡ ™ ™Ú ß‘ ÇÞ• Ç—Íß Ç—Íß‹ß «Þ¬ßÞ á«Þ‚ ¤Þ„×Ü»»Þ 2. á¡Þ„ ŒÞ‚‹ß á¨Þ‚ ¤Þ‚×ß»»Þ Þǘ ‹'˜ ¢ÞÇ©˜ ᛂ‹¥ß «ßê Þªßᬠ? £Úê ¢ÞÇ©˜ ᛂ‹ß Þªß¬ß»»Þ Þǘ ‹'˜ Ç—Íß‹¥ß ¤Þ‚šßᬠ? Þ‚ê. 7. 3. 6. 10.

{ÉÉ`ö 15 215 1) á¨Þ‚ ª£áªØ ‹'˜ ŒÞ‚ Ç–Íßá¬˜ß ? ›ÚœÇß‚ ¡«ßÇ—Íß ªßá£Þ á›Œß ¢‘ ¨Ú˜ß ‹Þ£ ‹¥ß 3) 5) ¤Þ‚šß¬ß»»Þ £Úê ¢ÞÇ©˜ ᛂ ‹ß Þªß¬ß»»Þ ÇÞ• Ç—Íß à™ Þ‚ Þ ‹¥ß ¢Þ™ ŒÞ‚ ᬌߋ¥ß ‹ß 2) á¡Þ„ ¢Þ™ ŒÞ‚‹ß á¨Þ‚ Ç–Í߬޻»Þ ¢Þ™ á›‚ ‹Þ£ ‹¥ß ¥Þ£Þ¤ý˜ Ç—Íß ¢Þ¡™ ¨Ú˜ß Ç ‹«ß 4) ™Ú ‹'˜ Ç—Íß ‹¥ß ¤Þ‚šß¬Ú ? á¬Œß ‹«ß á¨Þ‚ ¨Ú˜ß á›Þâ–Íß Þ‚ê. £Úê Ç—Íß ‹¥ß «ßê 6) ᪣Þá áŒ¦ß áŒ¦ß ‹¥ß ‘࡝ ¡ßᙂ á›á¬»»Þ ‹Þ£ ‹¥ß ‹¥ßß á¬Œß à™ Þ‚ Þ‚ ‹«ß ÇÞ• Ç—Íß Ç—Íß á¨Þ‚ Þ ‹¥ß ‹¥ß ‹Þ³ß à™ ¨ßŒß ¨ßŒß á›Þâ–Íß ‹¡ß™Þ á¬Œß á¬Œß .

3. 5. 2. ˆ¤üÖÆü¸üÖ êú †−ÖãÃÖÖ¸ü úÖêšüú ´Öë ¤üß ÖµÖß ´Öæ»Ö ׍ÎúµÖÖ†Öë êú ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ºþ¯ÖÖë úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ú¸ü ¾Ö֍úµÖË ¯Öæ¸êü úßו֋… ˆ¤üÖÆü¸üÖ:£Þ' ____ á¨Þ‚ Ç–Í߬޻»Þ (ŒÞ') £Þ' ŒÞ‚‹ß á¨Þ‚ Ç–Í߬޻»Þ 1.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 216 ª£áªØ ‹'˜ ŒÞ‚‹ß á¨Þ‚ Ç–Íßá¬˜ß 8) £Úê ? ¤Þ‚šß¬ß»»Þ ᪣Þᝠá¨Þ‚ Ç– ᪠Íßá¬˜ß ? ™Úᣠá¨Þ‚ Ç–Í߬˜ß ? ™Úᣠ™Ú á¨Þ‚ Ç–Íß¬Ú˜ß ? ™ÚᣣÞᝠá¨Þ‚ Ç– ™Ú Í߬˜ß ? ™ÚᣣÞᝠÞǘ£Þᝠá¨Þ‚ Ç– Íßá¬˜ß ? Þǘ£ÞᝠÇ—Íß‹¥ß «ßê 7) 9) ›ß ‘˜ ¤Þ‹ ᪣ÞᝠÇ߬ޣÞᝠ™Ú ™ÚᣠÞƒ ‘áª¡Þ à™ ÇÞ• ‹šÞ Þ ¥Þ£Þ¤ý˜ ‹«ßšß¬Þ ¨Ú˜ß‹¥ß ‹«ß‹¥ß ¥Œßšß¬ á‚‹¥ß ŒÞ‚šß¬Ú ŒÞ‚‹¥ß Þßšß¬ á›Œß‹¥ß ᬌߚßᬠ‹¥ß ‹¥ß ‹ß ‘࡝ ¡ßᙂ á›á¬»»Þ Þ‚Þ‚ á›á¬»»Þ Ç—ÍßÇ—Íß á›á¬»»Þ ‹«ß‹«ß ᛬ڻ»Þ ‹¥ß‹¥ß ᛬»»Þ ¨Ú˜ß¨Ú˜ß ᛬޻»Þ III. ™Úᣠ____ Þªß¬»»Þ (¥Þ´ì) ™Ú ____ ¬Ú»»Þ (á) ª£áªØ ‹'˜ ____ á¨Þ‚Ç–Íßᬘ߻»? (ŒÞ') ’߁ ____ „•ß¬Þ»»Þ (á¨Þ) ¡ÞÇÞ ¢ÞÇ©˜ ____ Þªßᬻ»Þ (á›) . 4.

5. 2. á«„šß¬Þ) 2. ™Ú ¨Ú˜ß ᬌ߬ڻ»Þ ᪣Þᝠ‹«ß á¬ Þ úÖêšüú ´Öë פü‹ Ö‹ ¿Ö²¤üÖêÓ ´Öë ÃÖê ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ¿Ö²¤ü “Öã−֍ú¸ü ¾ÖÖŒµÖ ¯Öæ¸êü úßו֋… (1) 1. ¡ÞÇÞ. 3.{ÉÉ`ö 15 IV. £Úê Þ¬ß‹ß Þªß¬ß»»Þ Þǘ ¡ªß‹ß Þªßᬻ»Þ ˆ¤üÖÆü¸üÖ êú †−ÖãÃÖÖ¸ü פü‹ Ö‹ ¯ÖÏŸµÖêú ¾ÖÖŒµÖ êú ¤üÖê-¤üÖê ¾ÖÖŒµÖ ²Ö−ÖÖ‡‹… ˆ¤üÖÆü¸üÖ:. (2) 1. £Úê ‹«ß‹ß Þªß¬ß»»Þ 2. Ç—Íߚ߬ß) ™á£ á‹„ê•ß‹ß ¢ÞÇ©˜ á›¡Þ‹Ú _____ ? (¤Þ‚šß¬Þ. á¡Þ„. VI. £Úê Þ¥Ú ‹ÚØ¦Þ ‹Ú£Þ¥à¼» „Çᥠ¡«Ü™ ¡«ß ____»»Þ (Ç—Íߚ߬Ú. 5. £Úê ‹«ß‹¥ß Þªß¬ß»»Þ Þá£ý£ÞᝠǗÍ߁ު߬ڻ»Þ ¥à™Þ ¢Þ™ ŒÞ‚ á¨Þ‚¬Þ»»Þ Þǘ á›Œß á¬»»Þ 2. 4. 4. •™ß¥ß¨. 5. 3. ᪠‹Þ³ß ‹Þ³ß‹ß Þªß¬Þ»»Þ ᪠ŒÞ‚‹ß ¬Þ»»Þ ™Úá£ áŒ¦ß‹ß ¬»»Þ ÞᣠǗÍß‹ß á¨Þ‚¬Ú Þ 1. 217 ˆ¤üÖÆü¸üÖ êú †−ÖãÃÖÖ¸ü −Öß“Öê פü‹ Ö‹ ¾ÖÖŒµÖÖë úÖ ¯Ö׸ü¾ÖŸÖÔ−Ö úßו֋… ˆ¤üÖÆü¸üÖ:᪠‹Þ³ß‹ß Þªß¬Þ»»Þ 1. ¡ß¡Þ«) ¥Þ™ßᥠ____ ŒÞ‚‹ß á¨Þ‚ Ç–Í߬޻»Þ Þ‘ß ____ ¢ÞÇ©˜ ᛂ‹ß Þªßᬻ»Þ ‹ÚØ¦Þ ‹Ú£Þ¥à ____ ‘ᘠÞ¥à ‹¡ß»»Þ ‹ïÇ©Ù ÇñªÞ›¼Ú» _____ ‹¥ßšßᬻ»Þ ‹ÚØ¦Þ ‹Ú£Þ¥à ªÞ¡™ ____ ¡Ç©í ¡¤ýªá¥ Ç¥á¬Þ‹ £ ‹¥ßšßᬻ»Þ ‹ÚØ¦Þ ‹Ú£Þ¥à¼» „ÇᥠáÞ”߈ Þá¬ÞÞ ª¢Þ ____»»Þ (á«„šß¬. 4. 3. 2. V. ¤Þ‚šß¬) . (Š–Íߨޥ.(1) £Úê ‹«ß Þªß¬ß»»Þ 1. 3.

5. ‹¡ß™Þ ____»»Þ −Öß“Öê פü‹ Ö‹ (ú) †Öî¸ü (Ö) ¾ÖÖÔ êú ¿Ö²¤üÖë úÖ ÃÖÆüß ¯ÖύúÖ¸ü ×´Ö»ÖÖ−Ö úßו֋… 'ú' 'Ö' ªÚÞ£ Ç¥¨ ‹Þ¦ß ‘ Ç¥á¬Þ‹ X. úÖêšüú ´Öë ¤ß Ö‡Ô ׍ÎúµÖÖ†Öë êú ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ºþ¯ÖÖë úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ú¸ü ¾ÖÖŒµÖ ¯Öæ¸êü úßו֋… 1. 2. (ᬌì) (á›) (ŒÞ‚¡Þ) (Ç—Í) (ᬌߡÞ) á¡Þ«Ý £ £˜ß ‘í áª¡Þ ˆ¤üÖÆü¸üÖ êú †−ÖãÃÖÖ¸ü −Öß“Öê פü‹ Ö‹ ¾ÖÖŒµÖÖë êú ¯ÖÏ¿−Ö ¾Ö֓֍ú ¾ÖÖŒµÖ ²Ö−ÖÖ‡‹… ª£áªØ ŒÞ‚‹ß á¨Þ‚ Ç–Íßᬘ߻»Þ ˆ¤üÖÆü¸üÖ:- ª£áªØ ‹'˜ ŒÞ‚‹ß á¨Þ‚ Ç–Íßá¬˜ß ? . 4. ᛂšßá¬) ᪠‹¡ß™Þ ᬌߋ¥ß ªÚÞ£ ‘í _____»»Þ (‹¥ßšßá¬.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 218 4. 3. ¯ÖÏŸµÖêú ÖÓ›ü ÃÖê ‹ú-‹ú ¿Ö²¤ü µÖÖ ¾ÖÖŒµÖÖÑ¿Ö úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ú¸ü ÃÖÖ£Öԍú ¾ÖÖŒµÖ ²Ö−ÖÖ‡‹… 'ú' 'Ö' 'Ö' '‘Ö' ᪠™ÚᣠÞǘ £Úê ᪠à™ ÇÞ• ‹šÞ áª¡Þ ‹¡ß™Þ ‹«ß‹ß ‹¥ß‹ß Þ‚‹ß á¬Œß‹ß Ç—Íß‹ß ‘࡝ ¡ßᙂ ᛡ»»Þ ÇÞªì ‹¥ß¡ß»Þ ªÚÞ£ ‘í ‹¥ßá¡»»Þ Þ£ ‹á£‚¡»»Þ ª£¤ý ‹á”‚ ᛡ»»Þ VIII. ‹¥ßšß¬Ú) VII. á£Þ¥ ‹¡ß™Þ ____ £ á«„×ß»»Þ £Úê ¢ÞÇ©˜ ____ ¤Þ‚šß¬ß»»Þ Þǘ Þ‘ß á‹„ê•ß‹Ú ____ ¤Þ‚šßᬠ? ‹ÚØ¦Þ ‹”‹¥Ú –Þ‹Ø¥à ____ ¡Þ«Þ¥ßšßᬻ»Þ ‹ÚØ¦Þ ‹Ú£Þ¥à ªÞ¡™ á‹ ÑÂ. 5. ‚äᥑ ª¥‹Þ¥ ™Þ¼» 'Þ«ôޝ' ‹¡ß™Þ‹Ú ¡îÞ‘îÞÇØ ‹¥ß ____»»Þ (ᛂšß¬Ú. IX.

{ÉÉ`ö 15 219 1. 4. £œÚªÛ› Š Ÿ»‹à¥á£Þ« ªÕܬ ¨ß¤©‹™Þ¥Ú Þ¥£ý ‹¥ß ªÕܬ ‚ªìáÇÄÂ¥ á«¡Þ Ç¤íîØ ¡ß¢ß÷ . ᪠„ǝîÞª ¥Þ ‹¥ß‹ß Š–ÍßÞ ªÞ«ß™î‹Ú ª£ï·© ‹¥ß×Øß»»Þ ™á£ ¢ÞÇ©˜ ᛂ‹ß Þªß¬»»Þ ™á£ Ç—Íß ‹¥ß ¤Þ‚šß¬»»Þ ᪣Þᝠ‘áª¡Þ ‹¥ß ‹¥ß ‘࡝ ¡ßᙂ ᛂšßᬻ»Þ ™Ú ™ ß‘ ÇÞ• Ç—Íß Ç—Íß‹ß «Þ¬ßÞ á«Þ‚ ¤Þ„×Ü»»Þ ¯ÖלÍü‹ †Öî¸ü ÃÖ´Ö×—Ö‹ ‹¡ß¡¥ ¥ÞœÞÞš úײֲָü ¸üÖ¬ÖÖ−ÖÖ£Ö ¥ÞœÞÞš ¥Þ¤ý ÞœÚß‹ ªÞ«ß™î¥ ªñÌÂÞ»»Þ ™Þ¼»¥ ‘õ 1848 £ªß«Þ»»Þ ™Þ¼» ªÞ«ß™î ÇÛ¡í¥Ú Þ›ß ¤Ú. 5. ªÕܬ ÇÞ•î Çڪ؋ ß£íÞ˜. ÑÂ. 3. „ǝîÞª. Ÿ»‹à¥á£Þ« ᪝ÞÇ™ß Š ¾»Þœ¥ á£á«¥ Çñ£ÚŒ ¢Û£ß‹Þ ñ«˜ ‹¥ßšßᬻ»Þ ÞœÚß‹ Š–ÍßÞ ›î¥ ªïÌßÂ. Ç°ªŒÞ ¤Ú Š ¥à™ß ¤Ú á¨Ç© á«Þ‚¤Þ‚šÞˆ»»Þ áªá™á¡á¦ ¢Þ¥™¥ ᬌ‹£Þ¼Ú» ÇËßÂ£à ¨ß¤©Þ Þ‹ñÞØ ‹¥ßšÞˆ»»Þ ÇËß £à ¨ß¤©Þ ÇÞ‚‹¥ß ᬌ‹£Þᝠˆ‹ Û™ ßØÞœÞ¥Þ Çނᬻ»Þ 1870-72 ᡦ‹Ú "Š–ÍßÞ ªó™Ð ¢ÞÇ©Þ ¤ý" Þá³Þ¦ Þ¥£ý á«Þ‚¤Þ‚šÞˆ»»Þ ˆ«ß Þá³Þ¦¥ £ÚŒî ¬¤©î šß¬Þ Š–ÍßÞ‹Ú ªÕܬ¢ÞÇ©Þ ¢Þá¡ ¡î¡«Þ¥ ‹¥ß ¡¾»¦Þ ¢ÞÇ©Þ‹Ú ªÕܬ ¢ÞÇ©Þ ¢Þá¡ ¡î¡«Þ¥ ‹¥ß¡Þ»»Þ ÇËߣ Š–ÍߨÞᥠŠ–ÍßÞ‹Ú „•Þ‚‹¥ß «ß³à¢ÞÇ©Þ¥ ¡î¡«Þ¥ ‹¥ß¡Þ ÇÞ‚ê £œî áÌÂÞ Þ¬ßšß¬Þ»»Þ ˆ«ß ª£¤ýᥠÞœÚß‹ ¤Ú¥ ªÞ«ß™î‹Þ¥£Þ¼»¥ ›Þ¤ýß™ó á«¬Þ Š–ÍßÞ ¢ÞÇ©Þ‹Ú ¡äᐂ ‹¥ß ¥Œß¡Þ»»Þ ˆšßÇÞ‚ê ªÕܬ ÇÞ•î‹ñ£ ¥Þ ‹¥ß¡Þ ˆ¡ä Š–ÍßÞ ¢ÞÇ©Þ‹Ú ÞœÚß‹ —Þ°Þᥠ—Íß‹¥ß ¥Œß¡Þ «ßê £Û¦ „á·¨î šß¬Þ»»Þ ¥ÞœÞÞš¼» ª«ß™ £œÚªÛ› ¥ÞŠ. ‹¡ß™ÞᥠÞœÚß‹™Þ¥ ×ÞÇ ¬Þ‚¡Þ ˆ£Þ¼» ªÞ£÷ÞᥠÇñ˜Ø Þ«ôޝ šß¬Þ»»ˆ¡ä ˆ£Þᝠ£œî ˆ ª¡ÚšßᥠªŸ»¦ ¬Þ¢ ‹¥ßšßᬻ»Þ Ÿ»‹à¥ á£Þ« Š–ÍßÞ ªÞ«ß™îᥠÇñš£ ÑÂ á¬Œß £¥ á«Þ‚šßᬻ»Þ ‹¡ß ¾»Þœ¥ á£á«¥ £œî ‹¡ß™Þ ᬌߋ¥ß ªÞ«ß™î ª£Þ‘ᥠ£¥ á«Þ‚šßᬻ»Þ ¥ÞœÞÞš. 2.

'£Þ£Úê'. ªÞ«ß™î ¥à™ß¥ Ú‹¥˜‹Ú î ᬌ‹£Þᝠª£Þá¬ÞÞ ‹¥ß×Øß»»Þ ˆª¡Ú ªá±ó ᪠‹¡ß¡¥ „ÇÞœàᥠ¢ÛÇ©ß™»»Þ ¿Ö²¤üÖ£ÖÔ †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü ÞœÚß‹ ªÞ«ß™ó¥ ªñÌÂÞ Þ›ß¤Ú ¥à™ß¤Ú Ç䐪ŒÞ ¤Ú ÇËßÂ£à ¨ß¤©Þ Û™ ßØÞœÞ¥Þ „›ì¡ï·© 'Š–ÍßÞ ªó™Ð ¢ÞÇ©Þ ¤ý' Þá³Þ¦ ªÕܬ¢ÞÇ©Þ ¡î¡«Þ¥ ‹¥ß £ÚŒî¬¤© ØÆü¤üß †£ÖÔ †Ö¬Öã×−֍ú ÃÖÖ×ÆüŸµÖ úÖ ÄÖ™üÖ †ÖפüµÖãÖ ¸üßןֵÖãÖ ¯ÖÓ“ÖÃ֏ÖÖ µÖãÖ ¯ÖÛ¿“Ö´Öß ×¿ÖÖÖ −ÖµÖÖ ×“ÖÓŸÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ˆ¤Ëü²Öé¨ü '†Öê×›Íü†Ö þ֟ÖÓ¡Ö ³ÖÖÂÖÖ −Ö‹' (‹ú ³ÖÖÂÖÖ †ÖÓ¤üÖê»Ö−ÖË) †ÖÓ¤üÖê»Ö−Ö Ãæú»Ö úß ³ÖÖÂÖÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü −Ö ú¸ê ´ÖãµÖ »ÖÖ . 'á‹›Þ¥áÞâ¥à' ‚™îÞ›ß ÇñœÞ»»Þ ᪫ßÇ¥ß Ÿ»‹à¥á£Þ« '×'£Þ˜ Þ• Ú˜Ö'. 'ÇñÞ¤ýËß™' Þ›ß „ǝîÞª ¥Þ ‹¥ß Š–ÍßÞ ›î ªÞ«ß™î‹Ú ‘à¡Ø ‹¥ßšßᬻ»Þ ¾»Þœ¥ á£á«¥ '™Çªóߝà' ‹Þ¡î ᬌߋ¥ß £¥ á«Þ‚šßᬻ»Þ £œÚªÛ› ¥ÞŠ¼»¥ '¡˜Ùíá¡Þœ' ˆá¡ £œî ¡˜Ùí ¨ßጂ¡Þ Þ¥£ý ‹á¥»»Þ ¥ÞœÞÞš ¥Þ¤ý ñà‹ ªÞ«ß™î¥Ú ¡ßÇ©¤ý¡ªØÜ Þ˜ß ™Þ‹Ú Š–ÍßÞ ×ްᥠ¥Œß 'á‹›Þ¥ áÞâ¥à' ˆ¡ä 'ÇÞ¡í™à' Ç¥ß ‹Þ¡î£Þ ªïÌß ‹¥ß×Øß»»Þ ¥ÞœÞÞš¼Ú» ÞœÚß‹ ªÞ«ß™î¥ ªñÌÂÞ ¢Þ¡á¥ ª£áªØ ªóà‹Þ¥ ‹¥ß×Øß á«á¬ ™Þ¼» ÇËÂ£à ¨ß¤©Þ. '£«Þ¤Þ™ñÞ'. '¬×£Þ'. '³ßየó¥à'. 'ÇÞ¡í™à'.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 220 ‹Þ¤íî ‹¥ßšßᬻ»Þ ¥ÞœÞÞš ¡ß¢ß÷ Çñ‹Þ¥ ‹Þ¡î ᬌߋ¥ß Š–ÍßÞ ªÞ«ß™î‹Ú ª£ï·© ‹¥ßšßᬻ»Þ ™Þ¼» ‹Þ¡î Ú–Íß‹ £œîᥠ'ß¬ß‹Þ'. '›¥¡Þ¥'.

{ÉÉ`ö 15 221 Š–Í߁ޢÞÇ©Þ ¡¾»¦Þ¢ÞÇ©Þ „•Þ‚‹¥ß áÌÂÞ Þ¬ßšß¬Þ ªÞ«ß™î‹Þ¥ ›Þ¤ýß™ó ¡äÞ‚‹¥ß ªÕܬ ÇÞ•î‹ñ£ ÞœÚß‹ —ÞäÞᥠ£œÚªÛ› ¥ÞŠ Ÿ»‹à¥ á£Þ« ᪝ÞÇ™ß ¾»Þœ¥ á£á«¥ Çñ£ÚŒ ¢Û£ß‹Þ ›î¥ ªïÌß Ñ „ǝîÞª ‹¡ß™Þ Çñ˜Ø Þ«ôޝ Çñš£ ‹¥ß „ǝîÞª‹Þ¥ ‹¡ß™Þ ᬌߋ¥ß ªÞ«ß™î ª£Þ‘ᥠ£¥ á«Þ‚šßᬠ‚ìªìáÇÄÂ¥ ‹Þ¡î ᬌߚßᬠª£ï·© ‹¥ßšßᬠ†Öê×›Íü†Ö ³ÖÖÂÖÖ ²ÖӐÖÖ»Öß ³ÖÖÂÖÖ ˆšü֍ú¸ü ¯ÖϵÖÖÃÖ “Ö»Ö ¸üÆüÖ £ÖÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖúÖ¸ü ¤üÖ×µÖŸ¾Ö ²Ö“Ö֍ú¸ü ¯ÖÖšü¶Îú´Ö †Ö¬Öã×−֍ú œÓüÖ ÃÖê ´Ö¬ÖãÃÖæ¤ü−Ö ¸üÖˆ (ú×¾Ö) ±ú׍ú¸ü´ÖÖêÆü−Ö ÃÖê−ÖÖ¯Ö×ŸÖ (ˆ¯Ö−µÖÖÃ֍úÖ¸ü) ÖӐÖÖ¬Ö¸ü ´ÖêÆêü¸ü (ú×¾Ö) ´ÖãµÖ ³Öæ״֍úÖ Öª úß ÃÖéÛ™ü Ö»¯Ö ˆ¯Ö−µÖÖÃÖ ú×¾ÖŸÖÖ ¯ÖÏ“ÖÓ›Íü †ÖžÖÖ−Ö ¯ÖÆü»Öê ÃÖê ˆ¯Ö−µÖÖÃ֍úÖ¸ü ú×¾ÖŸÖÖ ×»ÖÖú¸ü ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ´Öë †´Ö¸ü ÆüÖêÖ‹ £Öê ‡−ïÖꌙü¸ü ׻֏Öê £Öê ÃÖ´Öé¨ü ׍ú‹ £Öê .

¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 222 ß¬ß‹Þ ›¥¡Þ¥ ³ßየó¥à £«Þ¤Þ™ñÞ ÇÞ¡í™à á‹›Þ¥áÞâ¥à ×'£Þ˜ Þ•Ú˜Ö £Þ£Úê ¬×£Þ ÇñÞ¤ýËß™ ¥Þ ‹¥ß ‘à¡Ø ‹¥ßšßᬠ™Çªóßà ¡˜Ùíá¡Þœ ñà‹ì ªÞ«ß™î¥Ú ¡ßÇ©¤ý¡ªØÜ ªÞ«ß™î ¥à™ß¥ Ú‹¥˜‹Ú î ᬌ‹ ª£Þá¬ÞÞ דÖ׻֍úÖ (‹ú úÖ¾µÖ úÖ −ÖÖ´Ö) ¤ü¸ü²ÖÖ¸ü (‹ú ¾µÖӐ֍úÖ¾µÖ úÖ −ÖÖ´Ö) −ÖÓפüêúÀ¾Ö¸üß (‹ú úÖ¾µÖ úÖ −ÖÖ´Ö) ´ÖÆüÖµÖÖ¡ÖÖ (‹ú úÖ¾µÖ úÖ −ÖÖ´Ö) ¯ÖÖ²ÖÔŸÖß (‹ú úÖ¾µÖ úÖ −ÖÖ´Ö) êú¤üÖ¸üÖÖî¸üß (‹ú úÖ²µÖ úÖ −ÖÖ´Ö) ”û'´ÖÖÖ †Öšü ÖãÓšü (‹ú ˆ¯Ö−µÖÖÃÖ úÖ −ÖÖ´Ö) ´ÖÖ´ÖãÑ (‹ú ˆ¯Ö−µÖÖÃÖ úÖ −ÖÖ´Ö) »Öü”û´ÖÖ (‹ú ˆ¯Ö−µÖÖÃÖ úÖ −ÖÖ´Ö) ¯ÖÏÖµÖÛ¿“ÖŸÖ (‹ú ˆ¯Ö−µÖÖÃÖ úÖ −ÖÖ´Ö) ¸ü“Ö−ÖÖ ú¸êú •Öß¾ÖÓŸÖ ×ú‹ £Öê ŸÖ¯ÖÛþÖ−Öß (‹ú úÖ¾µÖ úÖ −ÖÖ´Ö) ¾ÖÖÔ²ÖÖê¬Ö ÖÏߍËú ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ÃÖê ×¾ÖÂÖµÖ¾ÖßÖã ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ¸üß×ŸÖ úÖ †−Öãú¸üÖ ú¸ü−Öê êú ×»Ö‹ †−µÖ »ÖêÖú ÃÖ´ÖÖ»ÖÖê“Ö−ÖÖ †³µÖÖÃÖ .

¡äÞ‚‹¥ß ¥Œß¡Þ. 13. 5. Š–Í߁ޢÞÇ©Þ‹Ú. ᫬Þ. 12.{ÉÉ`ö 15 I. £ÚŒî. 10. ÞœÚß‹ ¤Ú¥»» . ¥ÞœÞÞš ¥Þ¤ý ‹ßˆ ? á‹„ê £ªß«Þᥠ᪠‘õ ñ«˜ ‹¥ßšßᬠ? á‹„ê á‹„ê ¤Ú ¥ÞœÞÞš¼» ªÞ«ß™î ÇÛ¡í¥Ú á¨Ç© á«Þ‚šß¬Þ ? á‹„ê£ÞᝠÇËßÂ£à ¨ß¤©Þ ÇÞ‚‹¥ß Û™ ßìØޜޥÞᥠ„›ì¡ï·© á«á¬ ? á‹á¡ 'Š–ÍßÞ ªó™Ð ¢ÞÇ©Þ ¤ý' Þá³Þ¦ Þ¥£ý á«Þ‚šß¬Þ ? ˆ«ß Þá³Þ¦¥ £ÚŒî ¬¤©î ‹'˜ šß¬Þ ? ÇËߣ Š–ÍߨÞᥠŠ–ÍßÞ‹Ú „•Þ‚‹¥ß á‹„ê ¢ÞÇ©Þᥠ¡î¡«Þ¥ ‹¥ß¡Þ ÇÞ‚ê áÌÂÞ Þ¬ßšß¬Þ ? á‹„ê£Þ¼»¥ ›Þ¤ýß™ó á«¬Þ Š–ÍßÞ ¢ÞÇ©Þ‹Ú ¡äÞ‚ ‹¥ß ¥Œß¡Þ ? á‹„ê£Þᝠ¥ÞœÞÞš¼» ª«ß™ Çñ£ÚŒ ¢Û£ß‹Þ ñ«˜ ‹¥ßšßᬠ? ‹Þ«Þ‹Ú ¢Þ¥™à¤ý ¢Þǩޣޝ¼»á¥ Çñš£ ‹¥ß „ǝîÞª‹Þ¥ á«¡Þ¥ ªÚá¤Þ £ß¦ßšß¬Þ ? '™Çªóߝà' ‹Þ¡î ‹ßˆ á¬Œß £¥ á«Þ‚šßᬠ? á‹„ê£ÞᝠªÕܬ ¨ß¤©‹™Þ¥Ú Þ¥£ý ‹¥ß ªÕܬ ‚ìªìáÇÄÂ¥ á«¡ÞǤíîØ ¡ß¢ß÷ ‹Þ¤íî ‹¥ßšßᬠ? ¥ÞœÞÞš ‹'˜ ‹'˜ á¬Œß Š–ÍßÞ ªÞ«ß™î‹Ú ª£ï·© ‹¥ßšßᬠ? ‹Þ«Þ¥ ÇËßÂ£à ªÞ«ß™î ¥à™ß¥ Ú‹¥˜‹Ú á‹„ê£Þᝠª£Þá¬ÞÞ ‹¥ß×Øß ? ¥ÞœÞÞš¼Ú» ‹Þ«ßê‹ß ‹¡ß¡¥ ‹Ú«Þ¤Þˆ ? −Öß“Öê פü‹ Ö‹ ¯ÖÏŸµÖú ¿Ö¾¤ü ÃÖ´ÖæÆü êú ¿Ö²¤üÖêÓ úÖê šüߍú Îú´Ö ´Öë »Ö֍ú¸ü ¾ÖÖŒµÖ ²Ö−ÖÖ‡‹… 1. 223 †−Öã“”êû¤ü êú †−ÖãÃÖÖ¸ü −Öß“Öê פü‹ Ö‹ ¯ÖÏ¿−ÖÖë êú ˆ¢Ö¸ü ×»Ö׏֋… 1. ¡î¡«Þ¥ ‹¥ß. 7. 14. ¬¤©î. 3. Š–Í߁ދÚ. ›Þ¤ýß™ó. 9. ªÕܬ¢ÞÇ©Þ ‹¥ß¡Þ»» ªÞ«ß™î‹Þ¥ £Þ¼»¥. Þá³Þ¦¥. ¡¾»¦Þ¢ÞÇ©Þ‹Ú. ªÕܬ ¢ÞÇ©Þ ¢Þá¡. 2. 15. 6. 8. ˆ«ß ª£¤ýá¥. 11. 4. 2. ˆ«ß. II. šß¬Þ.

á«Þ‚šßᬻ» Þ¥£ý. 7. ‘Ö’ „ǝîÞª‹Þ¥ ÞœÚß‹™Þ¥ ×ÞÇ ‹¡ß¡¥ ™Çªóßà ‹Þ¡î £œÚªÛ› ¥ÞŠ 1870 . ‘ú’ †Öî¸ü ‘Ö’ ÖÓ›ü ´Öë פü‹ Ö‹ †Öê×›Íü†Ö †Öî¸ü ØÆü¤üß êú ÃÖ´ÖÖ−ÖÖ£Öԍú ¿Ö²¤üÖêÓ/¾ÖÖŒµÖÖÓ¿ÖÖë úÖ ÃÖÆüß ×´Ö»ÖÖ−Ö úßו֋… ‘ú’ ¥ÞœÞÞš ¥Þ¤ý Š–ÍßÞ ªó™Ð ¢ÞÇ©Þ ¤ý Ÿ»‹à¥ á£Þ« ᪝ÞÇ™ß ¡˜Ùíá¡Þœ ÇË壧 ¨ß¤©Þ Þá³Þ¦¥ £Û¦ ¬¤©î ¾»Þœ¥ á£á«¥ IV. ¬Þ‚¡Þ. £œÚªÛ› ¥ÞŠ¼»¥. ‹Þ¡î£Þ. ªÞ£÷Þá¥. ÞœÚß‹. ˆ¡ä. 1870-72. —Íß‹¥ß ¥Œß¡Þ «ßê. Ÿ»‹à¥á£Þ« ᪝ÞÇ™ß. ‹¡ß ¥ÞœÞÞš¼» ‘õ _______»» £ªß«Þ᥻»Þ 2. ÞœÚß‹™Þ¥ ×ÞÇ. ¥ÞœÞÞš ¥Þ¤ý»»Þ III. Š–ÍßÞ ›î¥ ªïÌß»» £¥. ᬌߋ¥ß. šß¬Þ. ¾»Þœ¥ á£á«¥. ÞœÚß‹ —ÞäÞá¥. ˆ¡ä. £œÚªÛ› ¥ÞŠ. ˆá¡. Š–ÍßÞ ×Þäá¥. ªÕܬ ÇÞ•î Çڪ؋. 1848 £ªß«Þ. ñà‹ì ªÞ«ß™î¥Ú. ªÕܬ ÇÞ•î‹ñ£. ¡˜Ùíá¡Þœ»» ÇÞ¡í™à Ç¥ß. á‹›Þ¥áÞâ¥à. ¥Þ ‹¥ß¡Þ. ˆ£Þ¼». 'Š–ÍßÞ ªó™Ð ¢ÞÇ©Þ ¤ý ' Þá³Þ¦ _________ £ªß«Þᥠ. 6. 4. ¡¾»¦Þ ¢ÞÇ©Þ‹Ú) 1. Š–ÍßÞ ¢ÞÇ©Þ‹Ú. £Û¦»» Çñ˜Ø Þ«ôޝ šß¬Þ. „ǝîÞª.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 224 3. '™Çªóߝà' ‹Þ¡î. ¡ßÇ©¤ý¡ªØÜ Þ˜ß.72 £ªß«Þ ¡¾»¦Þ ¢ÞÇ©Þ‹Ú ªÕܬ ¢ÞÇ©Þ ‹¥ß¡Þ úÖêšüú ´Öë פü‹ Ö‹ ¿Ö²¤üÖë úÖ ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ Ã£ÖÖ−Ö ¯Ö¸ü ¯ÖϵÖÖêÖ ú¸ü ¾ÖÖŒµÖ ¯Öæ¸êü úß•Öß‹… (™Çªóߝà. £œî. ™Þ‹Ú. ‹¡ß™Þá¥. „á·¨î. ¥Œß‹¥ß. ªïÌß ‹¥ß×Øß. ÑÂ. ¾»Þœ¥ á£á«¥. ¡˜Ùí. ñà‹ì ªÞ«ß™î. ˆšßÇÞ‚ê. 'Š–ÍßÞ ªó™Ð ¢ÞÇ©Þ ¤ý' Þá³Þ¦¥ £ÚŒî ¬¤©î šß¬Þ Š–ÍßÞ‹Ú ªÕܬ¢ÞÇ©Þ ¢Þá¡ ¡î¡«Þ¥ ‹¥ß _______ ¢ÞÇ©Þ‹Ú ªÕܬ¢ÞÇ©Þ ‹¥ß¡Þ»»Þ 3. ß£íÞ˜. 5. ¨ßጂ¡Þ.

________ Š ________ Þ›ß Çñ£ÚŒ ¢Û£ß‹Þ ñ«˜ ‹¥ßšßᬻ»Þ ¾»Þœ¥ á£á«¥ _______ ‹Þ¡î á¬Œß £¥ á«Þ‚šßᬻ»Þ ¥ÞœÞÞš ¥Þ¤ý _______ ¥Ú ¡ßÇ©¤ý¡ªØÜ Þ˜ß ™Þ‹Ú Š–ÍßÞ ×Þäá¥ ¥Œß‹¥ß á‹›Þ¥áÞâ¥à ˆ¡ä ÇÞ¡í™à Ç¥ß ‹Þ¡î£Þ ªïÌß ‹¥ß×Øß»»Þ ØÆü¤üß ´Öë †−Öã¾ÖÖ¤ü úßו֋… Š–Íߨޥ ªÞ«ß™î ᤩ™ñᥠªÚÇ¥ßß™Þ ª¥¦Þᛡà 1904 £ªß«Þ Ì 19 ™Þ¥ßŒá¥ ‹”‹ ‘߬ûÞ¥ ˆ‹ Þ¢ß‘Þ™î ǥߡޥᥠ‘õñ«˜ ‹¥ßšßᬻ»Þ Š–ÍߨÞᥠª¡Ú‘ ªÞ«ß™î áÞÇ©Öॠ᪠î™£ ᬌߋ޻»Þ Š–Íߨޥ Þ¥à Þá³Þ¦á¥ ˆ«ß £«à¤ýªà £«ß¦Þ¼»¥ ›Þ ™Ú¦à¤ý»»Þ ï« ‘ÃÂÞ¦ £œîᥠšÞ‚ ªÚ·©Þ ‘࡝ ¡îÞÇà Þ¥ÞœÞ ˆ¡ä ª£Þ‘ ᪡Þᥠ᪠‘࡝ „ªþí ‹¥ß×Øß»»Þ '‹ÚØ¦Þ ‹Ú£Þ¥à¼» ‹¡ß Çñ™ß¢Þ' ˆ¡ä 'ªÞ¥¦Þ £«Þ¢Þ¥™á¥ Þ¥à' ¨àÇ©í‹ ›Ú‚”ß ª£Þá¬ÞÞ™õ‹ Çڪ؋ ¥Þ ‹¥ß ᪠ÇÞ•‹ ª£Þ‘¥ ›ïÌß Þ‹Ç©í˜ ‹¥ßšßᬻ»Þ Çñ‹Þ¨ß™ Çڪ؋ޡ¦à . 'ª™à œ£í'. 6. ‹ÚØ¦Þ ‹Ú£Þ¥à ªÞ¡™.{ÉÉ`ö 15 225 4. 5. '¡à¥ ¥£˜à'. á‹Þ‹ß¦Þ ᛡ༻ ª«ß™ £ß¨ß ßŒß¦ „‹þ¦ Þ¥à Ç¥ßÇ©› •á¥ ä¨ ñ«˜ ‹¥ßšßᬻ»Þ î™£Þ ‹£íà ¡à˜ÞÇÞ˜ß á›¡à¼» ᝙ï™óᥠª¥¦Þ ᛡà¼Ú» . 'Þ¥à ‘™'. Þ¥£ý»»á«Þ‚šß¬Þ»»Þ ¥ÞœÞÞš¼» ª«ß™ _______.'Þ¥à¥ ›Þ¡à'. V. '¡ß¨ó ¡ßÇû¡ß˜à'. ªá¥Þ‘ߝà áÞâœÚ¥à. 'Þê ¡Þ¬Þ¼» ‹šÞ'. '¢¤ý ¡Þ˜à' ‚™îÞ›ß î™£ »»Þ 1936 „‹þ¦ ¡ß¨ó¡ß›îÞ¦¤ý ªß᝔ á¡Þ–í¥ áª Çñš£ £«ß¦Þ ª›ªîÞ šßᬻ»Þ Š–Íߨޥ ˆ‹£Þ™ñ £«ß¦Þ Çñ™ß ßœà ¢Þ¡á¥ áª ª¡íǬûà ¥ÞœÞ‹ïǩٝ켻 ¨ß¤©Þ ‹£ß¨á¥ á¤Þ ᛂšßᬻ»Þ ᪠£œî ßŒß¦ ¢Þ¥™ ‹äáñª ‹£ß”ߥ Çñš£ Š– ÍßÞ ª›ªîÞ ˆ¡ä „‹þ¦ ªÞ«ß™î ª£Þ‘¥ ªÉÂÞ›ß‹Þ Š „Ǫ¢ÞÇ™ß Þª ¦ä‹ï™ ‹¥ßšßᬻ»Þ ßŒß¦ ¢Þ¥™ £«ß¦Þ ªÊߦà¥ ÌÂÞ˜Øßä ‹£ß”ß‹Ú ›Ú‚š¥ ß¡íސߙ á«Þ‚šßᬻ»Þ Š–ÍßÞ ªÞ«ß™î ˆ‹Þá–Í£à ™Þ¼Ú» ›Ú‚š¥ ÇڥǩÕð™ ‹¥ßšßᬻ»Þ Š–ÍßÞ ªÞ«ß™îᥠÞ¥à¡Þ› (៻£ßß‘ߣì) ¥ Çñ¦ ᪠«ßê Þ¥£ý ‹¥ßšßᬻ»Þ 1936 ᥠ'ªó™Ð „‹þ¦ Çñᛨ' •ß™ á«¬Þ ˆ¡ä ª¥¦Þ ᛡà Çñš£ £«ß¦Þ ¡ßœÞ¤ýß‹Þ ¢Þ¡á¥ ß¡íސߙ á«Þ‚šßᬻ»Þ ¬¡˜ ª™îލñ« Çᥠª¥¦Þ ᛡà. '¢Þ¥™à¤ý £«ß¦Þ Çñª¾»'.

¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 226 –ß᪣ó¥ 8. ´Öï ³ÖÖÂÖÖ ¤êüú¸ü Æüß †ÖµÖÖ ÆæÑü… ÆÑü¸êü ´ÖÖ'. ´ÖãÑ ³ÖÖÂÖÖ ¤êü‡ú׸ü ×ÆüÑ †Ö×ÃÖ×»Ö… 3. ‡ÃÖ ¯ÖÖšü ´Öë ×−Ö´−Ö ¯ÖύúÖ¸ü êú ¾ÖÖŒµÖÖë úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ Æãü†Ö Æîü… 1. †Öê×›Íü†Ö ´Öë †−Öã¾ÖÖ¤ü úßו֋ … ¸üÖ¬Öã†Ö ¯ÖÏןÖפü−Ö ÖÖµÖë »Öêú¸ü ¾Ö−Ö úÖê •ÖÖŸÖÖ £ÖÖ… ¾ÖÆü ²Ö›ÍüÖ ¿Ö¸üÖ¸üŸÖß £ÖÖ… ú³Öß-ú³Öß ¾ÖÆü — Öæšü-—Öæšü Æüß ×“Ö»»ÖÖ-דֻ»Ö֍ú¸ü úÆüŸÖÖ £ÖÖ ×ú ÖÖµÖÖë úÖê ²ÖÖ‘Ö »Öê ú¸ü ÖÖ ¸üÆüÖ £ÖÖ… ÖÖÑ¾Ö êú »ÖÖêÖ ˆ−֍úß †Ö¾ÖÖ•ÖÌ ÃÖã−֍ú¸ü ¤üÖî›Íü †ÖŸÖê £Öê… ŸÖ²Ö ¸üÖ¬Öã†Ö ÆÑüÃÖŸÖÖ £ÖÖ… ‹ú פü−Ö ¾ÖÖÃŸÖ¾Ö ´Öë ²ÖÖ‘Ö ¤üÖî›ÍüŸÖê Æãü‹ †ÖµÖÖ… ¸üÖ¬Öã†Ö −Öê ¸üÖê-¸üÖê ú¸ü ÃÖ²Ö úÖê ²Öã»ÖÖµÖÖ… »Öê׍ú−Ö ˆÃ֍úÖ ¸üÖê−ÖÖ ÃÖã−֍ú¸ü úÖê‡Ô ³Öß −ÖÆüà †ÖµÖÖ… —Öæšü ²ÖÖê»Öú¸ü ¸üÖ¬Öã†Ö úÖ ¯ÖÏÖÖ “Ö»ÖÖ ÖµÖÖ… µÖÆü úÆüÖ−Öß ÃÖã−֍ú¸ü Æü´Ö úÖê ‹ú Ãֲ֍ú ÃÖߏÖ−ÖÖ “ÖÖ×Æü‹… —Öæšü ²ÖÖê»Ö ú¸ü Æü´Ö ׍úÃÖß úß ¾ÖÓ“Ö−ÖÖ −ÖÆüà ú¸ü−ÖÖ Æîü… —Öæšü ²ÖÖê»Ö−Öê ÃÖê Æü´Öë Æüß ÖŸÖ¸üÖ †Ö−Öê¾ÖÖ»ÖÖ Æîü… ‹ú ²ÖÖ¸ü —Öæšü ²ÖÖê»Ö−Öê ÃÖê †Öî¸ü ‹ú ²ÖÖ¸ü ²ÖÖê»Ö−Öê ׍ú †Ö¿ÖÖ ÆüÖêŸÖß Æîü… »Öê׍ú−Ö µÖÆü †Ö¤üŸÖ Æü´ÖÖ¸êü×»Ö‹ ÖŸÖ¸ü−Ö֍ú Æîü… êú¾Ö»Ö ÃÖ“Ö Æüß ¯Ö¸ü´ÖÖŸ´ÖÖ Æîü †Öî¸ü ¯Ö¸ü´ÖÖŸ´ÖÖ ÃÖ“Ö Æüß Æîü… ÃÖ“Ö ²ÖÖê»Ö−Öê¾ÖÖ»ÖÖêÓ úÖê ׍úÃÖß ÃÖê ›ü¸ü−Öê úß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ −ÖÆüà… ˆ−Ö úß ¤êüÖ¸êüÖ ³ÖÖ¾ÖÖ−Ö Æüß ú¸êüÖÖ… VII. £Úê ¢ÞÇ©˜ ᛂ‹ß Þªß¬ß»»Þ ´Öï ³ÖÖÂÖÖ ¤êüú¸ü Æüß †ÖµÖÖ ÆæÑü… ´ÖãÑ ³ÖÖÂÖÖ ¤êü‡×ú †Ö×ÃÖ×»Ö… 4. ª£áªØ ‹'˜ ŒÞ‚‹¥ß á¨Þ‚Ç–Íßᬘ߻»Þ ŒµÖÖ ÃÖ³Öß Ö֍ú¸ü ÃÖÖê Ö‹? ÃÖ´ÖßÖê ú'Ö ÖÖ‡ú׸ü ¿ÖÖꇯÖ×›Íü»Öêםօ 2. 1930 £ªß«Þᥠ‹”‹•Þᥠ¢¡î ª£ó·©íÞ ²Þǝ ‹¥Þ¤Þ‚šß¬Þ»»Þ 1986 áÄÂÞ¡¥ 4 ™Þ¥ßŒá¥ ˆ«ß £«ß¤ýªà £«ß¦Þ¼»¥ ᛫ޡªÞ Ԕߚ߬޻»Þ VI. £Úê ¢ÞÇ©˜ ᛂ‹¥ß «ßê Þªß¬ß»»Þ ÆüÖÑ ²Öê™üß. †¯Ö−Öê Öê¡Ö úß úÖê‡Ô ‹ú »ÖÖêú-ú£ÖÖ †Öê×›Íü†Ö ´Öë ×»Ö׏֋… ×™ü¯¯ÖםֵÖÖÑ I. ˆš¥ Þ„ Ç—Íß‹ß ¤ß¡Þ ›¥‹Þ¥ Ç–Íß¬Þ Þ«ßê»»Þ ‹£Ö¸ü †Öˆ ¯ÖלÍü׍ú וֲÖÖ ¤ü¸üúÖ¸ ¯Ö×›Íü»ÖÖ −ÖÖØÆü… ‡ÃÖ ²ÖÖ¸ü †Öî¸ü ¯ÖœÍüú¸ü •ÖÖ−Öê úß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ −ÖÆüà ¯Ö›Íüß… . «êᥠ£Þ'.

{ÉÉ`ö 15 227 5. á‹¡¦ á¡Þ„ ¡ßÞ ŒÞ‚¡Þᥠá¨Þ‚Ç–Í߬޻»Þ êú¾Ö»Ö ´ÖÖŸÖÖ•Öß ×²Ö−ÖÖ ÖÖ‹ ÃÖÖê Ö‡Ô… êú²Öôû ²ÖÖêˆ ×²Ö−ÖÖ ÖÖ‡²ÖÖ¸êü ¿ÖÖꇯÖ×›Íü»ÖÖ… 7. Þ‘ß £Úê Ç—Íß‹¥ß ¤Þ‚šß¬ß»»Þ †Ö•Ö ´Öï −Ö ¯ÖœÍüú¸ü Æüß ÖµÖÖ £ÖÖ… †Ö×•Ö ´ÖãÑ −Ö¯ÖלÍüú׸ü •ÖևףÖ×»Ö… 6. '•Ö֍ú¸ü' ¯ÖϵÖÖêÖÖë êú ÃÖ´ÖÖ−Ö ¯Öæ¾ÖԍúÖ׻֍ú éú¤üÓŸÖ ÆîÓü… †Öê×›Íü†Ö ´Öë ¯Öæ¾ÖԍúÖ׻֍ú éú¤ÓŸÖ ¤üÖê ¯ÖύúÖ¸ü ÃÖê ²Ö−ÖÖ‹ •ÖÖŸÖê ÆîÓü… ´Öæ»Ö ׍ÎúµÖÖ + ¯ÖÏŸµÖµÖ '-‚' (-‡) + ׍ÎúµÖÖ ºþ¯Ö '‹¥ß' (ú׸ü) (1) ´Öæ»Ö׍ÎúµÖÖ + ¯ÖÏŸµÖµÖ . ᪠‹¡ß™Þ ᬌßá¬Œß ‹¥ß £¥ á«Þ‚šßᬻ»Þ ¾Öê ú×¾ÖŸÖÖ ×»ÖÖ ×»ÖÖú¸ü †´Ö¸ü Æãü‹ £Öê… ÃÖê úײ֟ÖÖ »Öê׏ֻÖê×Ö ú׸ü †´Ö¸ü ÆüÖê‡×£Ö»Öê… 8.'-‚' (‡) + '-‹¥ß' (ú׸ü) 'ŒÞ' + -'‚' +-'‹¥ß' = 'ŒÞ‚‹¥ß' (Ö֍ú¸ü) 'ÖÖ' + -'‡' + -'ú׸ü' = 'ÖÖ‡ú׸ü' 'Ç—Í' +-'‚' + -'‹¥ß' = 'Ç—Íß‹¥ß' (¯ÖœÍüú¸ü) '¯ÖœÍËü' + -'‡' + -'ú׸ü' = '¯ÖלÍüú׸ü' (2) ´Öæ»Ö׍ÎúµÖÖ + ¯ÖÏŸµÖµÖ '-‚' -'‡' + '-‹ß' '-׍ú' = 'ŒÞ' + -'‚' + -'‹ß' = 'ŒÞ‚‹ß' (úß) Ö֍êú/ Ö֍ú¸ü 'ÖÖ' + -'‡' + -'׍ú' = 'Öև׍ú' 'Ç—ì'Í + -'‚' + -'‹ß' = 'Ç—Íß‹ß' ¯ÖœÍüêú/ ¯ÖœÍüú¸ü '¯ÖœÍËü' + -'‡' + -'׍ú' = '¯ÖלÍü׍ú' 'á›' + -'‚' + -'‹ß' = 'ᛂ‹ß' ¤êüêú/ ¤êüú¸ü . ˆá¡ ™ ™Ú ß‘ ÇÞ• Ç—Íß Ç—Íß‹ß «Þ¬ßÞ †²Ö ŸÖÖê ŸÖã †¯Ö−Öß ¯ÖÖšü ¯ÖœÍü ¯ÖœÍü êú á«Þ‚¤Þ„×Ü»»Þ £Öú •ÖÖŸÖß Æîü… ‹²Öê ŸÖ ŸÖã ×−Ö•Ö ¯ÖÖšü ¯ÖלÍü ¯ÖלÍü׍ú ÆüÖ×»Ö†Ö ÆüÖꇕÖÖˆ”ãû… ˆ¯ÖµÖãÔŒŸÖ (I.1 ÃÖê 5 ŸÖú) êú ¾ÖÖŒµÖÖë ´Öë ¸êüÖÖÓ׍úŸÖ ׍ÎúµÖÖ ºþ¯Ö ØÆü¤üß êú 'Ö֍ú¸ü'.

ˆÃÖ úß ÃÖÖŸÖŸµÖŸÖÖ úÖ ²ÖÖê¬Ö ÆüÖêŸÖÖ Æîü… •ÖîÃÖê :- ᪠‹¡ß™Þ á¬Œß á¬Œß ‹¥ß £¥ á«Þ‚šßᬻ»Þ ¾Öê ú×¾ÖŸÖÖ ×»ÖÖ ×»ÖÖú¸ü †´Ö¸ü ÆüÖê .ÖÖ + -‡²ÖÖ + ¸êü = ײÖ−Ö֏ÖÖ‡²ÖÖ¸êü - + -Ç—Í + -‚ + ‹¥ß = Ç—Íß‹¥ß -−Ö + -¯ÖœÍËü + -‡ + -ú׸ü = −Ö¯ÖלÍüú׸ü †Öê×›Íü†Ö ´Öë ŸÖßÃÖ¸üÖ ‹ú ×−ÖÂÖê¬ÖÖŸ´Öú ºþ¯Ö ³Öß Æî… ˆÃÖ ´Öë ´Öæ»Ö ׍ÎúµÖÖ ÃÖê ¯ÖÏŸµÖµÖ »ÖÖ֍ú¸ü ˆÃÖ êú ²ÖÖ¤ü '¡ßÞ' (ײÖ−ÖÖ) úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ÆüÖêŸÖÖ Æîü… '‚¡Þ' (-‡²ÖÖ) ᪠ŒÞ‚¡Þ ¡ßÞ ªÕܬ‹Ú Þ¬ß¬Þ»»Þ ÃÖê ÖÖ‡²ÖÖ ×²Ö−ÖÖ Ããú»Öãú “ÖÖ׻֐ֻÖÖ¾ÖÆü ײÖ−ÖÖ ÖÖ‹ Íæú»Ö “Ö»ÖÖ ÖµÖÖ… III. •ÖÖ + ú¸ü = •Ö֍ú¸ü II. ¡ßÞ + -ŒÞ + -‚¡Þ + ᥠ= ¡ßÞŒÞ‚¡ÞᥠײÖ−ÖÖ + . 8) ´Öë ¯Öæ¾ÖԍúÖ׻֍ú éú¤ÓŸÖ úß ¯Öã−Ö¹ýÛŒŸÖ Æãü‡Ô Æîü… ‹êÃÖê ¯ÖϵÖÖêÖÖë ÃÖê ÃÖ´ÖÖׯ֍úÖ ×ÎúµÖÖ êú ¯Öæ¾ÖÔ •ÖÖê úÖµÖÔ Æãü†Ö Æîü.7) êú ¾ÖÖŒµÖÖë ´Öë ¯Öæ¾ÖԍúÖ׻֍ú éú¤ÓüŸÖ êú ×−ÖÂÖê¬ÖÖŸ´Öú ºþ¯ÖÖë úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ Æãü†Ö Æîü… µÖÆü ³Öß ¤üÖê ŸÖ¸üÆü ÃÖê ÆüÖêŸÖê Æïü… ¯Öæ¾ÖԍúÖ׻֍ú éú¤ÓŸÖ êú ¯ÖÆü»Öê '' (−Ö) úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ú¸ü−Öê ÃÖê ÆüÖ−ê Öê ¾ÖÖ»Öß ×−ÖÂÖê¬ÖÖŸ´Öú ºþ¯Ö ŸÖ£ÖÖ ´Öæ»Ö ׍ÎúµÖÖ ÃÖê ¯ÖÏŸµÖµÖ '‚' (-‡) •ÖÖê›Íüú¸ü ˆÃÖ êú ÃÖÖ£Ö '¡Þá¥' (²ÖÖ¸êü) ¯ÖÏŸµÖµÖ »ÖÖ֍ú¸ü ÆüÖê−Öê¾ÖÖ»Öê éú¤ÓüŸÖ ºþ¯Ö êú ¯ÖÆü»Öê '¡ßÞ' 'ײÖ−ÖÖ' úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ú¸ü êú ²Ö−ÖÖ−Öê¾ÖÖ»Öê ×−ÖÂÖê¬ÖÖŸ´Öú ºþ¯Ö ˆ¤üÖÆü¸üÖ :- 1.6. ŒÞ‚‹¥ß > +ŒÞ‚‹¥ß = ŒÞ‚‹¥ß ÖÖ‡ú׸ü > −Ö + ÖÖ‡ú׸ü = −֏ÖÖ‡ú׸ü Ö֍ú¸ü > −Ö + ÖÖ + ú¸ü = −Ö Ö֍ú¸ü 2. ¾ÖÖŒµÖ (I.Öê»Ö + ú¸ü = Öê»Öú¸ü. (I.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 228 '¤êü' + -'‡' + -'׍ú' = '¤êü‡×ú' '¨Ú˜ì' + -'‚' + '‹ß' = '¨Ú˜ß‹ß' ÃÖã−֍êú/ ÃÖã−֍ú¸ü '¿ÖãÖË' + -'‡' + -'׍ú' = '¿ÖãםÖ׍ú' ¯Öæ¾ÖԍúÖ׻֍ú éú¤üÓŸÖ úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ÃÖ´ÖÖׯ֍úÖ ×ÎúµÖÖ êú ¯ÖÆü»Öê ÆüÖêŸÖÖ Æîü †Öî¸ü µÖÆü éú¤ÓŸÖ ׍ÎúµÖÖ êú ÃÖÓ¯Ö®Ö ÆüÖê−Öê êú ³ÖÖ¾Ö úÖê ²ÖŸÖÖŸÖÖ Æîü… ¬µÖÖ−Ö ¤üßו֋ ׍ú ¯Öæ¾ÖԍúÖ׻֍ú éú¤ÓŸÖ ²Ö−ÖÖ−Öê êú ×»Ö‹ ØÆü¤üß ´Öë ´Öæ»Ö׍ÎúµÖÖ êú ÃÖÖ£Ö úÖê‡Ô ¯ÖÏŸµÖµÖ −ÖÆüà •ÖÖê›ÍüÖ •ÖÖŸÖÖ… êú¾Ö»Ö ´Öæ»Ö׍ÎúµÖÖ êú ÃÖÖ£Ö (ú¸ü/êú) úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ÆüÖêŸÖÖ Æîü… •ÖîÃÖê .

{ÉÉ`ö 15 ÖµÖà… 229 ÃÖê úײ֟ÖÖ »Öê×Ö »Öê×Ö ú׸ü †´Ö¸ü ÆüÖê‡×£Ö»Öê… ˆá¡ ™ ™Ú ß‘ ÇÞ• Ç—Íß Ç—Íß‹ß «Þ¬ßÞ †²Ö ŸÖÖê ŸÖã †¯Ö−Öß ¯ÖÖšü ¯ÖœÍü-¯ÖœÍü ú¸ü £Öú á«Þ‚¤Þ„×Ü»»Þ •ÖÖŸÖß ÆüÖê… ‹²Öê ŸÖ ŸÖã ×−Ö•Ö ¯ÖÖšü ¯ÖלÍü ¯ÖלÍü׍ú ÆüÖ×»Ö†Ö ÆüÖꇕÖÖˆ”ãû… .

¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 228 ÇÞ•ø 16 ¯ÖÖšü Þ¬ ÇÞ• Ç—Íß¡Þ “ÖÖ»Ö ¯ÖÖšü ¯ÖלÍü²ÖÖ ‹¡ß™Þ : Þ‘ß ˆá™ á–괧 ‹'˜ ¢Þ„‘? ª£áªØ ™ áÇñÞâ—Í ¨ß¤©Þ ዳñ‹Ú ¤Þ‚ªÞ¥ßᬘ߻»Þ ¢Þ„‘ : ‹'˜ ‹¥ß¡ß ? ›ß ªÞ¥Þ ‹Þ£ ‹¥Ú‹¥Ú š‹ß ¤Þ„×ß»»Þ Ç߬ÞÇ߬߼» á›ŒÞ¨Ú˜Þ £œî ‹¥ß¡Þ‹Ú Ç–Íß¡»»Þ ‹¡ß™Þ : «ê. †Ö•Ö ´Öï−Öê ŸÖã´ÆüÖ¸êü ²Ö““ÖÖë úÖê ¯ÖÖšü¿ÖÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖê Æãü‹ ¤êüÖÖ… ³ÖÖ³Öß : †Ö•Ö ŸÖÖê ˆ−ÆüÖêÓ−Öê †ÖŸÖê-†ÖŸÖê ¤êü¸üß úß… ×±ú¸ü ˆ−֍êú ÖÖ−Öê-¯Öß−Öê êú ²ÖÖ¸êü ´Öë ¤êüÖ−Öê êú×»Ö‹ ÃÖ´ÖµÖ »ÖÖÖ… ú×¾ÖŸÖÖ : ŒµÖÖ ¸üÖŸÖ úÖ ÖÖ−ÖÖ ²Ö−ÖÖ ú¸ü †Ö‡Ô? ³ÖÖ³Öß : −ÖÆüà ²ÖÆü−Ö ! ëú¦ü ´Öë ¯ÖœÍüŸÖê-¯ÖœÍüŸÖê ŸÖÖê ¸üÖŸÖ êú †Öšü ²Ö•Ö •Ö֋ѐÖê… ˆÃ֍êú ²ÖÖ¤ü ‘Ö¸ü •Ö֍ú¸ü ÖÖ−ÖÖ ²Ö−ÖÖ‰ÑúÖß… ‡ÃÖ ¯ÖύúÖ¸ü úÖ´Ö ú¸üŸÖê ú¸üŸÖê £Öú •ÖÖŸÖß ÆæÑü… ú×¾ÖŸÖÖ : ´Öï −Öê ³ÖîµÖÖ úÖê ³Öß †Öò×±úÃÖ ÃÖê †ÖŸÖê Æãü‹ ¤êüÖÖ Æîü… . £Úê Þ‘ß ™Ú£¥ Ç߬ÞÇ߬߼ڻ ªÕܬ‹Ú ¤Þ„šß¡Þ¥ ᛌߐ×ß»»Þ ¢Þ„‘ : ᪣Þᝠ™ Þ‘ß ÞªÚÞªÚ á–괧 ‹á¬»»Þ ÇÚ˜ß áª£Þ¼» ŒÞ‚¡Þ Çß‚¡Þ ¡ßÇ©¤ýá¥ á›Œß¡Þ‹Ú ª£¤ý ¬Þß¬Þ»»Þ ‹¡ß™Þ : ¥Þ™ß¥ á¥ÞáÇ©‚¡Þª ‹'˜ ªÞ¥ß‹ß Þªß¬ ? ¢Þ„‘ : Þ«ßê á¬Þ ¢„˜à ! ዳñᥠǗÍÚÇ—ÍÚ ™ ¥Þ™ß Þ•”Þ ¡Þ‘ß¡»»Þ ™Þ Çᥠԥ‹Ú ¤Þ‚ á¥ÞáÇ©‚ “Ö»ÖÖê ¯ÖÖšü ¯ÖœÍëüÖê ú×¾ÖŸÖÖ : †Ö•Ö ‡ŸÖ−Öß ¤êü¸ü ŒµÖÖë ³ÖÖ³Öß? ÃÖ²Ö »ÖÖêÖ ¯ÖÏÖîœÍü ׿ցÖÖ ëú¦ü (úÖê) “Ö»Öê Ö‹ Æïü… ³ÖÖ³Öß : ŒµÖÖ úºÑþüÖß ? פü−Ö ³Ö¸ü úÖ´Ö ú¸üŸÖêú¸ŸÖê £Öú •ÖÖŸÖß ÆæÑü… ×±ú¸ü ²Ö““ÖÖë úÖ ¤êüÖ³ÖÖ»Ö ³Öß ú¸ü−ÖÖ ¯Ö›êüÖÖ… ú×¾ÖŸÖÖ : ÆüÖÑ.

ŸÖã´Ö ׍úŸÖ−ÖÖ ¯ÖœÍü−ÖÖ-׻֏Ö−ÖÖ ÃÖßÖ Ö‡Ô ÆüÖê? ³ÖÖ³Öß : †²Ö ŸÖÖê ´Öï דֽüß-¯Ö¡Ö ×»ÖÖ Ã֍úŸÖß ÆæÑü… ³ÖÖÖ¾ÖŸÖ ³Öß ¯ÖœÍü Ã֍úŸÖß ÆæÑü… ¯ÖœüŸÖê ¯ÖœŸÖê †Öî¸ü ׻֏֟Öê ׻֏֟Öê †³µÖÖÃÖ ÆüÖê •ÖÖ‹ÖÖ… ú×¾ÖŸÖÖ : ˆÃÖ ×¤ü−Ö ´Öï−Öê −ÖÓפü−Öß ¤üߤüß úÖê ¸üÖ´ÖÖµÖÖ ÖÖŸÖê Æãü‹ ÃÖã−ÖÖ… ³ÖÖ³Öß : ´Öï−Öê ¯ÖÆü»Öß ×“Ö½üß †¯Ö−Öß ´ÖÖîÃÖß úÖê ׻֏Öß £Öß… דֽüß ¯ÖœÍüú¸ü ÃÖ²Ö ÆÑüÃÖ ÆÑüÃ֍ú¸ü Æîü¸üÖ−Ö ÆüÖê Ö‹ £Öê… ú×¾ÖŸÖÖ : ŒµÖÖ µÖÆü ÃÖ“Ö Æîü ³ÖÖ³Öß ? †−Ö¯ÖœÍü †Ö¤ü´Öß †Ó¬Öê êú ÃÖ´ÖÖ−Ö Æïü… ¯ÖœÍü−Öê êú ×»Ö‹ ˆ−Æëü ÃÖ´Ö—ÖÖ−ÖÖ ¯Ö›ÍêüÖÖ… −ÖÆüà ŸÖÖê ¾Öê †Ó¬ÖúÖ¸ü ÃÖê ¯ÖύúÖ¿Ö ´Öë îúÃÖê †Ö‹ÑÖê? ³ÖÖ³Öß : ÆüÖÑ.{ÉÉ`ö 16 ‹¡ß™Þ : ¢Þ„‘ : ‹¡ß™Þ : ¢Þ„‘ : ‹¡ß™Þ : ¢Þ„‘ : ‹¡ß™Þ : 229 ‹¥ß¡ß»»Þ ˆ«ßÇ¥ß ‹Þ£ ‹¥Ú ‹¥Ú £Úê š‹ß ¤Þ„×ß»»Þ £Úê ¢Þ‚¼ß» £œî Ÿß»ª¥Ú ÞªÚšß¡Þ¥ ᛌߐ×ß»»Þ Ô¥‹Ú Þªß áÞ”߈ ‘ލÞᥠ¡ªß Ç™ñß‹Þ Ç—Íß¡Þ ™ ™Þ¼»¥ £ÚŒî ‹Þ£»»Þ ™á£ £œî ˆ‹šÞ ‘Þ˜»»Þ ¢Þ„‘ ™á£ á‹á™ ›Û¥ á¬ŒÞ Ç—ÍÞ ¨ßŒß¬˜ß ? ˆá¡ ™ £Úê ß•ß Ç™ñ á¬Œß Çޥڐ×ß»»Þ ¢Þ¡™ ¡ß Ç—ÍßÇޥڐ×ß»»Þ Ç—ÍÚÇ—ÍÚ Š á¬ŒÚ á¬ŒÚ ™ ¢îÞª á«Þ‚¤ß¡»»Þ ³ßà ÇÞ áª›ß '¥Þ£Þ¤ý˜' á¡Þ¬Úšß¡Þ¥ £Úê ¨Ú˜ß×ß»»Þ á£Þ £Þ„ªà¼» ÇÞŒ‹Ú á£Þ¥ Çñš£ ß•ß”ß á¬Œßšß¬ß»»Þ ß•ß Ç—Íß‹¥ß ª£áªØ «ªß«ªß ‹¥ß á¡›£ á«Þ‚á¬»»Þ ‹'˜ ˆ«Þ ª™ á”. ú×¾ÖŸÖÖ. Æü´Ö »ÖÖêÖÖë úÖê ¯ÖœÍü ¯ÖœÍü ú¸ü êú †ÖÖê ²ÖœÍü−ÖÖ “ÖÖ×Æü‹… ŸÖ²Ö ŸÖÖê ¤êü¿ÖúÖ ˆ®Ö×ŸÖ ÆüÖêÖÖ… . ¢Þ„‘? ÇÞ•ÚÞ á¬Þ‹ ´ ª£Þ»»Þ Ç—Íß¡Þ‹Ú ™Þ¼Ú» ¡Ú’Þ‚¡Þ‹Ú Ç–Íß¡»»Þ á«á¬ ³ÖÖ³Öß : ‘Ö¸ü †Öú¸ü ‹ú •ÖÖÆü ²Öêšêü ²Öêšêü ¯Öס֍úÖ‹Ñ ¯ÖœÍü−ÖÖ ŸÖÖê ˆ−֍úÖ ´ÖãµÖ úÖ´Ö Æîü… ŸÖã´Ö ³Öß µÖÆü ²ÖÖŸÖ •ÖÖ−ÖŸÖß ÆüÖê… ú×¾ÖŸÖÖ : ³ÖÖ³Öß.

™£ ª« Þ¬Ú Þ¬Ú £Úê ˆá™ ›Û¥ Þ¬ß Þªß¬ß»»Þ ™á£ ˆá¡ áÇñÞâ—Í ¨ß¤©Þ ዳñ‹Ú ¤Þ»»Þ £Úê ¤Þ„×ß»»Þ ¿Ö²¤üÖ£ÖÔ †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü á–괧 ¢Þ„‘ ª£áªØ ªÞ¥Þ ‹¥Ú‹¥Ú Ç߬ÞÇß¬ß ÇÚ˜ß ¡Ú’ß¡Þ‹Ú Ç–Íß¬Þ ÞªÚÞªÚ ¤Þ„šß¡Þ¥ ŒÞ‚¡Þ Çß‚¡Þ á¥ÞáÇ©‚¡Þª ØÆü¤üß †£ÖÔ ¤ê¸ü ³ÖÖ³Öß ÃÖ²Ö ÃÖÖ¸üÖ. Þ£ý£Þ¼Ú» Ç—Íß. ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ú¸üŸÖê-ú¸üŸÖê ²Ö““Öê ×±ú¸ü ¤êüÖ−ÖÖ ¯Ö›ÍüÖ †ÖŸÖê-†ÖŸÖê •ÖÖŸÖê Æãü‹ ÖÖ−ÖÖ-¯Öß−ÖÖ ¸üÃÖÖê‡Ô .Ç—Íß ‹¥ß Þ‹Ú ¤ß¡Þ ›¥‹Þ¥»»Þ á™á¡ ™ ᛨ¥ „÷™ß á«¡»»Þ ‹¡ß™Þ : ¢Þ„‘.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 230 ᪣Þᝠ´Þ¥¥Ú Þ¬Ú‹Ú Þªßá¡ á‹£ß™ß ? ú×¾ÖŸÖÖ : ³ÖÖ³Öß! ŸÖã´ÆüÖ¸êü ÃÖÖ£Ö “Ö»ÖŸÖê-“Ö»ÖŸÖê ´Öï ‡ŸÖ−Öß ¤æü¸ü “Ö»Öß †Ö‡Ô… ŸÖã´Ö †²Ö ¯ÖÏÖîœÍü ׿ցÖÖ ëú¦ü (úÖê) •ÖÖ†Öê… ´Öï “Ö»ÖŸÖß ÆæÑü… ¢Þ„‘ : «ê ‹¡ß™Þ.

4. . (1) −Öß“Öê פü‹ Ö‹ ¾ÖÖŒµÖ ¤üÖêÆü¸üÖ‡‹… 1.{ÉÉ`ö 16 231 ªÞ¥ß¡Þ Ç—ÍÚÇ—ÍÚ ÞªÚšß¡Þ¥ á¡Þ¬Úšß¡Þ¥ £Þ„ªà¼» ÇÞŒ‹Ú «ªß«ªß ÇÞ•ÚÞ ¡Ú’Þ‚¡Þ Þá¬Þ‹ á‹£ß™ß ªÚÞ á«Þ‚¤ß¡ ÖÌŸ´Ö ú¸ü−ÖÖ ¯ÖœÍüŸÖê-¯ÖœÍüŸÖê †ÖŸÖê Æãü‹ ÖÖŸÖê Æãü‹ ´ÖÖîÃÖß úß ¯ÖÖÃÖË ÆÑüÃÖŸÖê-ÆÑüÃÖŸÖê †−Ö¯ÖœÍü ÃÖ´Ö—ÖÖ−ÖÖ ¯ÖύúÖ¿Ö îúÃÖê ÃÖÖê−ÖÖ ÆüÖê •ÖÖ‹ÖÖ (ˆ®ÖŸÖ ÆüÖê •ÖÖ‹ÖÖ) “Ö»ÖŸÖê-“Ö»ÖŸÖê •ÖÖ®ÖÖ£Ö ¤üÖÃÖ «üÖ¸üÖ †Öê×›Íü†Ö ´Öë ׻֏ÖÖ ÖµÖÖ ³ÖÛŒŸÖ ÖÏÓ£Ö Þ¬ÚÞ¬Ú ¢Þ¡™ †³µÖÖÃÖ I. ª£áªØ ™ ¤Þ‚ ªÞ¥ßᬘ߻»Þ ª£áªØ ™ áÇñÞâ—ͨߤ©Þ ዳñ‹Ú ¤Þ‚ ªÞ¥ßᬘ߻»Þ £Úê ™Þ¼Ú» Þ‘ß á›Œß×ß»»Þ £Úê ™Þ¼Ú» Þ‘ß ªÕܬ‹Ú ¤Þ„šß¡Þ¥ ᛌߐ×ß»»Þ ᪣Þᝠá–괧 ‹á¬»»Þ ᪣ÞᝠÞªÚÞªÚ á–¥ß ‹á¬»»Þ ª£áªØ «ªß«ªß á¡›£ì á«Þ‚á¬»»Þ ß•ß”ß Ç—Íß ª£áªØ «ªß«ªß á¡›£ á«Þ‚á¬»»Þ 2. 3.

4. (2) 1. II.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 232 5. Ç—ÍÚÇ—ÍÚ ¥Þ™ß Þ•”Þ ¡Þ‘ß¡»»Þ 3. ᬌÚá¬ŒÚ á›ŒÚá›ŒÚ ¤Þ„¤Þ„ ÞªÚÞªÚ ጦÚáŒ¦Ú £Úê ™Þ¼Ú» ¤Þ„šß¡Þ¥ ᛌ߬߻»Þ ÞªÚšß¡Þ¥ ጦښߡޥ Ç—ÍÚšß¡Þ¥ ᬌښߡޥ ‹Þ³Úšß¡Þ¥ Þ¬ßÞ¬ß Ç—ÍßÇ—Íß ¨Ú˜ß¨Ú˜ß «ªß«ªß ᛌßá›Œß . 5. ᪠ጦßáŒ¦ß Þªß¬Þ»»Þ 1. 2. ™£ ª« £Úê ˆá™ ›Û¥ Þ¬ß Þªß¬ß»»Þ ™£ ª« Þ¬ÚÞ¬Ú £Úê ˆá™ ›Û¥ Þ¬ß Þªß¬ß»»Þ ¢Þ„‘ ‹Þ«ßê‹ß š‹ß á¬˜ß ? ›ß ªÞ¥Þ ‹Þ£ ‹¥ß ‹¥ß ¢Þ„‘ š‹ß á¬˜ß»»Þ ÇÞ• Ç—ÍÚÇ—ÍÚ á‹á™”Þ ¡Þ‘ß¡ ? ÇÞ• Ç—ÍÚÇ—ÍÚ Þ•”Þ ¡Þ‘ß¡»»Þ «ªß«ªß á‹„ê£Þᝠᡛ£ á«Þ‚á¬ ? ¢Þ„‘¼» Ô¥¥ á¬Þ‹£Þᝠ«ªß«ªß á¡›£ì á«Þ‚áá¬»»Þ ‹¡ß™Þ á‹£ß™ß ˆá™ ›Û¥‹Ú Þªß¬Þ ? ‹¡ß™Þ Þ¬ÚÞ¬Ú ˆá™ ›Û¥‹Ú Þªß¬Þ»»Þ ‹¡ß™Þ ¢Þ‚¼ß» á‹„ê•Ú ÞªÚšß¡Þ¥ á›Œß¬Þ ? ‹¡ß™Þ ¢Þ‚¼ß» Ÿß»ª¥Ú ÞªÚšß¡Þ¥Ú ᛌ߬޻»Þ ¾ÖÖŒµÖÖë ´Öë ¸êüÖÖÓ׍úŸÖ ¿Ö²¤üÖë êú ãÖÖ−Ö ¯Ö¸ü פü‹ Ö‹ ¿Ö²¤üÖë úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ú¸ü −ÖµÖê ¾ÖÖŒµÖ ²Ö−ÖÖ‡‹ … 2. 3.

VI. 2. ᪣ÞᝠáÇñÞâ—Í ¨ß¤©Þ ____ ¤Þ‚ªÞ¥ßᬘ߻»Þ (ዳñ) ÇÞ•ÚÞ á¬Þ‹ ____ Þ¬Ú‹Ú Þªßá¡ á‹£ß™ß ? (´Þ¥) ‹Þ«ßê‹ß. IV. 2. ¤Þ„×ß) á¬Þ‹£ÞᝠáÇñÞâ—Í ¨ß¤©Þ ዳñ‹Ú ___»»Þ (¤Þ„šß¡ß. 4. 4. Þªß¬) ᪣ÞᝠªÕܬ‹Ú ____»»Þ (¤Þ„×Øß. 5. 5. 4. úÖêšüú ´Öë פ‹ Ö‹ ¿Ö²¤üÖë ´Öë ÃÖê ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ¿Ö²¤ÖêÓü úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ú¸ü ¾ÖÖŒµÖ ¯Öæ¸êü ׍úו֋… 1. V. ᛌ߬ß) ˆ¤üÖÆü¸üÖ êú †−ÖãÃÖÖ¸ü úÖêšüú ´Öë פü‹ Ö‹ ¿Ö²¤üÖë úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ú¸ü ¾ÖÖŒµÖ ×¾ÖßÖÖ¸ü ׍úו֋… ¢Þ„‘ š‹ß á¬˜ß»»Þ (‹Þ£ ‹¥ß‹¥ß) ¢Þ„‘ ‹Þ£ ‹¥ß‹¥ß š‹ß á¬˜ß»»Þ Çß¬Þ”ß ÇÞ• ¢îÞª ‹¥Ú×ß»Þ (ᬌßá¬Œß ‹¥ß) ªà™Þ‹Ú £Úê ᛌ߬߻»Þ (à™ Þ„šß¡Þ¥) á¡Þ„ ¡ß Ç—ÍßÇޥڐ×ß»»Þ (¢Þ¡™) ᪠™á¦ Ç–Íߍᬻ»Þ (á›Þâ–Úá›Þâ–Ú) Ç߬ޣޝ¼Ú» £Úê ᛌߐ×ß»»Þ («ªÚšß¡Þ¥) ˆ¤üÖÆü¸üÖ:- 1. ‘Þ Þêᥠ¢Þ¡™ ____ ß‘¥ ‘࡝ ¡ß™Þ‚ᬻ»Þ (¯ÖœÍüŸÖê-¯ÖœÍüŸÖê) ’߁”ß ____ £Úê ᛌ߬߻»Þ (ÖÖŸÖ Æãü‹) (¯ÖœÍü−ÖÖ-׻֏Ö−ÖÖ) á£Þ á¡Þ„ ____ ‘Þ˜Øß Þ«ßê»»Þ áª ‹Þ£ ____ š‹ßá¬»»Þ (ú¸üŸÖê ú¸üŸÖê) Þ–Íß ÇÞ«Þ– „Ç¥‹Ú _____ –Íߍ¬Þ»»Þ (“ÖœÍüŸÖê “ÖœÍüŸÖê) «¥ß‹Ú _____ ᪠ᛌßᬻ»Þ (Öê»ÖŸÖê Æãü‹) úÖêšüú ´Öë פü‹ Ö‹ ¿Ö²¤üÖêÓ êú ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ºþ¯ÖÖë úÖ ¯ÖϵÖÖêÖú¸ü ¾ÖÖŒµÖ ¯Öæ¸êü úßו֋… (1) 1. 2. 3. ____ ‹«Ü ? (¡ÞÇÞ) . 5. 6. 3. 2. úÖꚍú ´Öë פü‹ Ö‹ ØÆü¤üß ¿Ö²¤üÖë êú ÃÖ´ÖÖ−ÖÖ£Öԍú †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤üÖë úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ú¸ü ¾ÖÖŒµÖ ¯Öæ¸êü úßו֋… 1. ¥Þ™ß¥ á¥ÞáÇ©‚¡Þª ‹'˜ ªÞ¥ß‹ß ____»»? (Þªß¡Þ. ዣߙß) ¢Þ„‘¼Ú» £Úê ÞªÚšß¡Þ¥ ____»»Þ (ᛌß. á¬˜ß) á«á¬ ᪣Þᝠ´Þ¥¥Ú Þ¬Ú‹Ú Þªßá¡ ____? (‹˜. 3. 3.{ÉÉ`ö 16 233 ŒÞ„šß¡Þ¥ III.

4. (2) 1. 5. ™Úᣠ‹'˜ á¬ŒÞ Ç—ÍÞ ¨ßŒß¬˜ß ? ³ßà ÇÞ ¥Þ£Þ¤ý˜ á¡Þ¬ß ÇÞ¥Øß»»Þ ᪣ÞᝠªÕܬ‹Ú á¬»»Þ ª£áªØ «ªß«ªß á¡›£ì á«Þ‚á¬»»Þ ¢Þ„‘ áÇñÞâ—Í ¨ß¤©Þ ዳñ‹Ú á¬˜ß»»Þ ™Úᣠԥ‹Ú ¤ß¡»»Þ ˆ¤üÖÆü¸üÖ êú †−ÖãÃÖÖ¸ü −Öß“Öê פü‹ Ö‹ ¾ÖÖŒµÖ µÖ㐴ÖÖë úÖê ×´Ö»Ö֍ú¸ü ‹ú-‹ú ¾ÖÖŒµÖ ²Ö−ÖÖ‡‹… ˆ¤üÖÆü¸üÖ:¥Þ£ ¡«ß Œ˜Øß‹ œ¥ß¬Þ»»Þ ¥Þ£ ªÕܬ‹Ú ¬Þ»»Þ . 3. 2. £Úê ™Þ¼Ú» ᛌߐ×ß»»Þ ᪠¡ß›îÞ¦¤ý‹Ú ¤Þ„šßᬻ»Þ £Úê ›ß ªÞ¥Þ ™Þ¼Ú» ‹Þ£ ‹¥Úšß¡Þ¥ ᛌߐ×ß»»Þ ¢Þ‚¼ß» Ÿß»ª¥Ú ÞªÚšß¡Þ¥ £Úê ᛌߐ×ß»»Þ ‹Þ¬ß ª‹Þᦠªà™Þ‹Ú ß•ß”ß Ç—Úšß¡Þ¥ ᪠ᛌßᬻ»Þ ªÚÇñߤýÞ‹Ú Þ”ᥠà™ Þ„šß¡Þ¥ £Úê ᛌ߬߻»Þ £Þ' ‹Ú á¥ÞáÇ©‚ ‹¥Úšß¡Þ¥ £Úê ᛌ߬߻»Þ VIII. 2. 3. 5.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 234 4. ˆ¤üÖÆü¸üÖ êú †−ÖãÃÖÖ¸ü פü‹ Ö‹ ¯ÖÏŸµÖêú ¾ÖÖŒµÖ êú ¤üÖê-¤üÖê ¾ÖÖŒµÖ ²Ö−ÖÖ‡‹… ˆ¤üÖÆü¸üÖ:£Úê Þ‘ß ™Þ¼Ú» ¡ß›îÞ¦¤ý‹Ú ¤Þ„šß¡Þ¥ ᛌߐ×ß»»Þ 1. IX. 5. ˆ¤üÖÆü¸üÖ êú †−ÖãÃÖÖ¸ü פü‹ Ö‹ ¾ÖÖŒµÖÖë êú ¯ÖÏ¿−Ö¾ÖÖ“Öß ¾ÖÖŒµÖ ²Ö−ÖÖ‡‹… ˆ¤üÖÆü¸üÖ:™Úá£ á¬ŒÞ Ç—ÍÞ ¨ßŒß¬˜ß»»Þ 1. 3. 4. ¢Þ„‘¼» ‹šÞ á£Þá™ _____ Ç–Í߬޻»Þ ™Ú£ ____ ˆ«Þ á£Þ¥ Çñš£ ß•ß»»Þ (¡Ú’ß¡Þ) (ÇÞŒ) ᪣ޝ¼» ŒÞ‚¡Þ Çß‚¡Þ ¡ßÇ©¤ýᥠ___ ª£¤ý ¬Þß¬Þ»»Þ (¡Ú’ß¡Þ) Ç߬ޣޝ¼» ᬌÞÇ—ÍÞ ______ ? (ª¥ß¡Þ) Ô¥‹Ú ៻¥Ú៻¥Ú ¥Þ™ß Þ•”Þ _____ ? (¡Þ‘ß¡Þ) ™Úᣠˆá¡ Ô¥‹Ú ____»»Þ (¤ß¡Þ) ᪣Þᝠ´Þ¥¥Ú Þ¬Ú‹Ú _____»»á‹£ß™ß»»? (Þªß¡Þ) VII. 4. 5. 2.

£Û‹ Š ¡œß¥ Ç߬ޣޝ¼»¥ áÞ”߈ ‚³ñߤý Œ¥ÞÇ á«á¬ î ª¡Ú . £Û‹ Š ¡œß¥ ¡ß›îÞ¦¤ý šß¬Þ»»Þ ™Þ ªÞ£Þᥠ‹Ú¦Ú‹Ú¦Ú á«Þ‚ ˆ‹ ›à ¡«ß¤Þ„šß¬Þ Þ á¡ª¥‹Þ¥à ªäª×Þ¥ £«ß¦Þ£Þᝠ£ß¨ß ˆ«ß ¡ß›îÞ¦¤ý‹Ú Þ¥£ý ‹¥ßšßᬻ»Þ ˆ‚ ªÕܬᥠ´.à™. ᪣ÞᝠªÚ³¥ ¢Þ¡á¥ ᬌßÇÞ¥Øß Þ„ £œî Ç—Íß ÇÞ¥Øß»»Þ ᪣Þᝠ¤©¥ „Çᥠ«Þ™ £Þ¥Ú£Þ¥Ú Ç— ÍÚšßᬻ»Þ ™Þ¼» Ç—Íß¡Þ¥ á‹Þ⨦ Š ᬌߡޥ á‹Þ⨦ £Úê ᛌßá›Œß ™”‹Þ á«Þ‚¤Þ‚šß¬ß»»Þ Þ‘ß‹Þ¬ß £œî ᪣ÞᝠªÞœÞ¥˜ Ç߬ޣޝ¼»•Þ¥Ú á‹Þâ˜ªß Ú˜á¥ ‹£ì Ú«êØß»»Þ ´. £Û‹ Š ¡œß¥ Ç߬ޣޝ¼» ÇÞ‚ê ˆ‹ ªó™Ð Çñ¨ß¤©˜ ›ßÞ¤Þ‚šÞˆ»»Þ ˆ•ÞᥠÇÞ• ªÞ¾»‹Ú ¡ß¢ß÷ Çñ‹Þ¥¥ ¨ß¤©Þ £œî ›ßÞ¤Þˆ»»Þ ¤šÞ :. 3. ᪠ŒÞ‚×ß»»Þ ™Úᣠß•ß ᛡ»»Þ ᪠á¨Þ‚ Ç–Íߐ×ß»»Þ Çß¬Þ”ß Þªß¬Þ»»Þ ᪠ˆ•ß ¡ªß¬Þ»»Þ ¯ÖלÍü‹ †Öî¸ü ÃÖ´Ö×—Ö‹ Þ£ ¡ß›îÞ¦¤ý †Ö´Ö ײ֪ÖôûµÖ Þ£ Þêᥠˆ‹ ´. ªßᬂ ‚™îޛ߻»Þ ´. Þ. ¥Þ£ ¡«ß Œ˜Øß‹ œ¥ß ªÕܬ‹Ú ¬Þ»»Þ £Úê Ô¥‹Ú ¤ß¡ß»»Þ 2. ጦ. Çß¬Þ”ß á›Þâ–ښ߬޻»Þ £Úê á¥ÞáÇ©‚ ‹¥ß¡ß»»Þ ᪠ǖÍߍ¬Þ»»Þ ™Úᣠ¤ß¡»»Þ 4. £Û‹ Š ¡œß¥ Ç߬ޣÞᝠ¢Þ¥ß ª£¤ýޝڡ±ç™Þ»»Þ ᪣Þᝠ•ß‹ì ª£¤ýᥠªÕܬ‹Ú ÞªÚšßᬻ»Þ ‹Úß‹Úß Ç߬ޣÞá áŒ¦áŒ¦Ú ™á¦ Ç–Íß ¤Þ„šßᬻ»Þ ᪣ޝ¼Ú» ¨ß¤©¤ýß™ñà „•Þ‚¡ÞᥠªÞ«Þ¤î ‹¥Úšßᬻ»Þ ¡ß›îÞ¦¤ýᥠÔÆÂÞ ¡Þ‘Ú¡Þ‘Ú ÇñÞšíÞ ‹¥ß¡Þ ÇÞ‚ê ᪣Þᝠ•ß‹ ª£¤ýᥠǫ°ß ¤Þ„šßᬻ»Þ ¨ß¤©‹ Š ¨ß¤©¤ý™ñà£Þᝠ᪣ޝ¼Ú» Çñá™î‹ £Ú«Ý±íᥠœîޝ ᛄšßᬻ»Þ Ç߬ޣÞᝠà™ á¡Þ¬Úá¡Þ¬Ú ጦښßᬻ»Þ ጦ×Ü”ß ª£¤ýᥠÇ߬ޣÞᝠጦÚáŒ¦Ú á¡›£ì á«Þ‚¤Þ„šßᬻ»Þ ᪣ޝ¼»Ú ˆ£ß™ß ¢Þ¡á¥ á”ñßä ›ßÞ¤Þ‚šÞˆ á¤.{ÉÉ`ö 16 235 1. 5.

¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 236 ‚³ñà¤ý ¡«Ü ª‹ñߤý»»Þ ¤Þ«Þ Ÿ»¦á¥ ᪣Þᝠîª¡Ú ‹Þ£ ‹¥ß¡ÞÇÞ‚ê ª¤©£ á«Þ‚ÇÞ¥Øß»»Þ ᪣Þᝠ¨¥à¥ ¡ß‹¦Þ¾» á«á¬ ¡ß ᪣Þᝠî ª¡Ú Ú˜á¥ ÇÞ¥¾»£»»Þ Þ‘ß‹Þ¬ß áª£Þᝠ„ß™ á”ñßä ÇÞ‚ ¡ß¢ß÷ Çñ™ßá¤Þß™Þ£Þ¼»á¥ ¨ä ñ«˜ ‹¥ß ª¥‹Þ¥¼» •Þ¥Ú ÇڥǩÕð™ £œî á«„×Øß»»Þ ¿Ö²¤üÖ£ÖÔ †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü Þêᥠ´. ´Öæú †Öî¸ü ²Ö׬ָü ú»Ö ú»Ö ¬¾Ö−Öß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ×¾Ö×³Ö®Ö ¯ÖύúÖ¸ü úß ×¿ÖÖÖ ÖÖ−ÖÖ −ÖÖ“Ö Öê»Ö ×ÃÖ»ÖÖ‡ ÃÖ´ÖµÖ úÖ ¯ÖÖ»Ö−Ö šüߍú ÃÖ´ÖµÖ ¯Ö¸ü ¯ÖÏÖ£ÖÔ−ÖÖ ”ûÖê™êü ”ûÖê™êü ²Ö““Öê Öê»ÖŸÖê Öê»ÖŸÖê ׿ց֍ú . £Û‹ Š ¡œß¥ ‹Ú¦Ú‹Ú¦Ú ªó™Ð Çñ¨ß¤©˜ ¡ß¢ß÷ Çñ‹Þ¥ ¨ß¤©Þ à™ Þ ጦ ªßᬂ ª£¤ýޝڡ±ç™Þ •ß‹ì ª£¤ýᥠÇñÞšíÞ ‹Úß ‹Úß Ç߬ޣÞᝠጦÚáŒ¦Ú ¨ß¤©‹ ØÆü¤üß †£ÖÔ ÖÖÑ¾Ö ´Öë †Ó¬ÖÖ.

{ÉÉ`ö 16 237 ¨ß¤©¤ýß™ñà ªÞ«Þ¤î ÔÆÂÞ ¡Þ‘Ú¡Þ‘Ú Ç«äß ¤Þ„šßᬠÇñá™î‹ £Ú«Ü±í œîޝ à™ á¡Þ¬Úá¡Þ¬Ú ጦ×Ü”ß ª£¤ýᥠᡛ£ì á”ñßä ¤©¥ „Çᥠ«Þ™ £Þ¥Ú£Þ¥Ú Ç—Íß¡Þ¥ á‹Þ⨦ ᬌߡޥ á‹Þ⨦ ™”‹Þ á‹Þâ˜ªß Ú˜á¥ ‹£ì Úá«ê ‚³ñߤý ª‹ñߤý ª¤©£ Ç—Úšß¡Þ¥ ¨Þ¥à¥ß‹ ¡ß‹¦Þ¾» ÇÞ¥¾»£ Çñ™ßá¤Þß™Þ ä¨ñ«˜ ¥Þ‘‹Þ¥¼»•Þ¥Ú †¬µÖÖׯ֍úÖ ÃÖÆüÖµÖŸÖÖ ‘ÖÓ™Öü ²Ö•ÖŸÖê ²Ö•ÖŸÖê ¯ÖÆÑü“Ö ÖµÖê £Öê Æü¸ü ‘Ö×›Íü ¬µÖÖ−Ö ÖÖ−ÖÖ ÖÖŸÖê ÖÖŸÖê Öê»Ö ”ãû×¼ü êú ÃÖ´ÖµÖ ´Öë ²Öê¤ü´ÖË ™ÒêüØ−ÖÖ †Ö¸ü êú ‰ú¯Ö¸ü ÆüÖŸÖ »ÖÖÖŸÖê »ÖÖÖŸÖê ¯ÖœÍü−Öê úß ¿Öî»Öß ×»ÖÖ−Öê úß ¿Öî×»Ö ŸÖÖ•ÖÖ. Æü¸üÖ-³Ö¸üÖ ×úÃÖß ³Öß ÖãÖ ´ÖÓê ú´Ö −ÖÆüà ü ‡ÓצüµÖ ÃÖ׍ÎúµÖ ÃÖÖ´Ö ¯ÖœÍüŸÖê Æãü‹ ¿ÖÖ¸üß׸üú ׾֍ú»ÖÖÓÖ ¯ÖÖ¸ÓüÖ´Ö ¯ÖÏןֵÖÖêא֟ÖÖ ³ÖÖÖ »Öê−ÖÖ ¸üÖ•µÖ ÃÖ¸üúÖ¸ úß ŸÖ¸ü±ú ÃÖê .

£Û‹ Š ¡œß¥ Ç߬ޣޝ¼Ú» ‹ßÇ¥ß ¨ß¤©Þ ›ßÞ¤Þ‚šÞˆ ? ˆ«ß ¡ß›îÞ¦¤ýᥠ‹ß Çñ‹Þ¥ á”ñßä ›ßÞ¤Þ‚šÞˆ ? á‹„ê£Þᝠ¢Þ¥ß ª£¤ýޝڡ±ç™Þ ? ‹Úß ‹Úß Ç߬ޣÞá á‹£ß™ß Ç–Íߤބšßᬠ? ¡ß›î¦¤ýᥠÔÆÂÞ ¡Þ‘Ú¡Þ‘Ú áª£Þᝠ‹'˜ ÇÞ‚ê Ç«°Úšßᬠ? ጦ×Ü”ß ª£¤ýᥠÇ߬ޣÞᝠ‹'˜ ‹¥Úšßᬠ? ᪣Þᝠ‹Þ«Þ „Çᥠ«Þ™ £Þ¥Ú£Þ¥Ú Ç—ÍßÇÞ¥Úšßᬠ? áÞ”߈ ‚³ñߤý Œ¥ÞÇ á«á¬ î ª¡Ú ‚³ñߤý ‹'˜ «Üˆ ? á‹„ê£Þᝠ¨Þ¥à¥ß‹ ¡ß‹¦Þ¾» á«á¬¡ß î ª¡Ú Ú˜á¥ ÇÞ¥¾»£ ? ᪣Þᝠዄêšßᥠä¨ ñ«˜ ‹¥ßÇޥڐםØß Š ‹Þ«Þ•Þ¥Ú ÇÚ¥ªÕð™ á«„×Øß −Öß“Öê פü‹ Ö‹ ¾ÖÖŒµÖÖë ´Öë ÃÖê ˆ−Ö ¿Ö²¤üÖë úÖê ¯ÖÆü“ÖÖ×−Ö‹ •ÖÖê †−Öã“”êû¤ü ´Öë †Ö‹ Æïü… 1. 4. 10. 11. ‘¾»¬ ¢ß™á¥ ’¥˜Þ”ß ‹Ú¦Ú‹Ú¦Ú ¨µ ‹¥ß ¡«ß ¤Þ„×ß»»Þ ×¬™Þ Ú–Íß‹ ¥¾» á¡¥¾»¥ ŸÚ»¬ Ÿ»¦á¥ ¢¥Þ»»Þ Çñ‘ÞÇ™ß ŸÚ»¬¥Ú ŸÚ»¬‹Ú „–Úšß¡Þ¥ Þᣠᛌ߬ڻ»Þ £³ß¥á¥ ª´îÞ ÔÆÂÞ ¡Þ‘߬޻»Þ ›Û¥¥Ú ÇñÞšíÞ ªäà™ ¢Þªß Þªß¬Þ»»Þ ª™á¥.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 238 ÇÚ¥ªÕð™ ¯Öã¸üÍéúŸÖ †³µÖÖÃÖ I. ƒ”ß á‹£ß™ß á¡Þ«Ü×ß ? 3. 6. 13. 5. ? II. 3. †−Öã“”êû¤ü êú †−ÖãÃÖÖ¸ü −Öß“Öê פü‹ Ö‹ ¯ÖÏ¿−ÖÖë úêú ˆ¢Ö¸ü ×»Ö׏֋… 1. 5. 4. 8. 9. 2. Çñ‹ï™ß á‹á–Í ªÚ³¥ ! III. †−Öã“”êû¤ü êú †Ö¬ÖÖ¸ü ¯Ö¸ü פü‹ Ö‹ ú£Ö−ÖÖë ´Öë ÃÖê ÃÖÆüß ú£Ö−Ö ¯ÖÆü“ÖÖ×−Ö‹… . 6. Þ£ Þêá¥ á‹„ê ¡ß›îÞ¦¤ý ×ß ? 2. 7. 12. á‹„ê£Þᝠˆ«ß ¡ß›îÞ¦¤ý”ß‹Ú Þ¥£ý ‹¥ßšßᬠ? ´.

’¥˜Þ”߈ ‹Ú¦Ú‹Ú¦Ú ¨µ ‹¥ß ¡«ß¡»»Þ ¢ê¥£ÞᝠŸÚ»¬¥Ú ŸÚ»¬‹Ú „–Íß ¡Ú¬Úšß¡Þ¥ ™Úá£ á›Œß Çޥڐי ? ÔÆÂÞ ¡Þ‘߬ޘß. ŸÖã´ÆüÖ¸êü •ÖîÃÖê ú‡Ô »ÖÖêÖÖë úÖê ´Öï −Öê ¤êÖÖ Æîü… ´Ö−Ö ´Öë ‹ú ÃÖÖê“Ö †Öî¸ü ²ÖÖŸÖ ´Öë ˆÃÖ úß ˆ»Ö™üß ²ÖÖŸÖ…" "−ÖÆüà µÖÖ¸ü. ŸÖã´Æëü ´Ö¬ÖãׯÖϵÖÖ úß ÖßŸÖ †“”ûÖ −ÖÆüà »ÖÖÖ… ‡ÃÖ×»Ö‹ ‹êÃÖê ²ÖÖê»Ö ¸üÆêü ÆüÖê?" "−ÖÆüà ³ÖÖ‡Ô. ØÆü¤üß ´Öë †−Öã¾ÖÖ¤ü úßו֋… Þ‘ß‹Þ¬ß ß¥¤©¥£Þ¼» ÇÞ‚ê áÇñÞâ—ͨߤ©Þ ዳñ áŒÞ¬Þá«¡Þ ¡«Ü™ ‘¥Ú¥ß»»Þ ᪣Þᝠ«ªß«ªß Þñ«¥ ª« áÇñÞâ—ͨߤ©Þ ዳñ‹Ú Ç—Íß¡Þ‹Ú ÞªßšÞØß»»Þ Þ„ £œî ÇÞ• Ç—ÍßÇ—Íß á‹ ‹ß×ß ¨ßŒßšÞØß»»Þ ¥£Þ¥ ŒÚ–Íà ‘á˜ ß¥¤©¥»»Þ ˆá¡ ᪠áÇñÞâ—ͨߤ©Þ ዳñ‹Ú ¤Þ‚‹¥ß á‹ ‹ß×ß ¡«ß Ç—Íß ÇÞ¥ßá¬˜ß Þ„ á¬Œß ÇÞ¥ßᬘ߻»Þ ˆš¥ ᪠á£Þ ÇÞŒ‹Ú ˆ‹ ß•ß ᬌߚßᬻ»»Þ ᪂ ß•ß”ß Ç—ÍÚÇ—ÍÚ £Úê ŒÚªß á«Þ‚¬ß»»Þ ª™á¥ ᤄê£Þᝠß¥¤©¥ ᪣ÞᝠªÞ¤©¥ á«Þ‚ªÞ¥ß¬Þ Çᥠ᪣Þᝠß‘‹Ú î ›¨‘˜¼» ªÞ¾»á¥ ª£Þ £á ‹¥Øß»»Þ ¢ÞÇ©Þ‹Ú ×Þ–Íß‹¥ß ªÞ¤©¥™Þ¥ ǥߋÑÂÞ ª£ý¡»»Þ ¤©¥‹ñ£ ª«ß™ ¨µ‹ñ£‹Ú á¤Þ–Íß‹¥ß á›áŒ‚¡Þ „ß™»»Þ Þ‘ß‹Þ¬ß Ç߬޼»¥ „¢¤ý ¤©¥ªäŒîÞ Š ¤©¥‹ñ£ ¡ßÇ©¤ýᥠœÞ¥˜Þ ÏÂÌ»»Þ ªÞœÞ¥˜™ã ˆá¡ Š–ÍßÞ ‹šß™ ¢ÞÇ©Þᥠᛌޤބ×ß á¤. 2.{ÉÉ`ö 16 239 1. 4. Þ–Íß ×Þ–Íß¡»»Þ ×Ü”ß ÔÆÂÞ ¡Þ‘ßá¬ á‹«ß Ô¥‹Ú ¤ßá¡ Þ«ßê»»Þ ª™á¥. Þ£ ¡ß›îÞ¦¤ý á‹á–Í ªÚ³¥ ! ¨ß¤©¤ý™ñà£Þᝠጦ˜Þ Š ×¡ß ᛌނ Ç—ÍޝØß Þ«ßê»»Þ IV. 6. ´Öï ÃÖ“Ö ²ÖÖê»Ö ¸üÆüÖ ÆæÑ… ÖßŸÖ ÃÖã−ÖŸÖê ÃÖã−ÖŸÖê ´Öã—Öê úÖ´Ö ´Öë »ÖÖ−Ö ¸üÖ−ÖÖ ´ÖãÛ¿ú»Ö ÆüÖê ÖµÖÖ £ÖÖ…" ²ÖÃÖ¾ÖÖ»Öê Æü−ÖÔ ú¸üŸÖê ú¸üŸÖê ‰ú²Ö Ö‹ ÆüÖëÖê… ¤üÖî›ÍüÖê ¤üÖî›ÍüÖê. ŸÖã´Ö ”ãû¯Ö ú¸ü ˆÃÖ úÖ ÖÖ−ÖÖ ÃÖã−Ö ¸üÆêü £Öê? úÖê‡Ô úÖ´Ö −ÖÆüà ׍úµÖÖ ?" "‹êÃÖÖ îúÃÖÖ ÆüÖê Ã֍úŸÖÖ Æîü? ×±ú¸ü ³Öß ÖÖ−ÖÖ ÃÖã−ÖŸÖê ÃÖã−ÖŸÖê úÖ´Ö ú¸ü−Öê úß †Ö¤üŸÖ ´Öê¸üß −ÖÆüà Æîü… ´Öï ‹ú ÃÖ´ÖµÖ ‹ú Æüß úÖ´Ö ú¸ü Ã֍úŸÖÖ ÆæÑü…" "ŒµÖÖ ÃÖã¸êüÂÖ. 3. ¡«Ü™ Ç—ÍßÇ—Íß Þªß¬Þ . ¸üÖŸÖ ÆüÖê Ö‡Ô Æîü… ŸÖã´Ö úÖê •Ö»¤üß “Ö»Ö−ÖÖ ÆüÖêÖÖ… “Ö»ÖŸÖê “Ö»ÖŸÖê Æüß Æü´Ö ²ÖÖŸÖë ú¸ëüÖê…" "ÃÖã−ÖÖê. úÖ´Ö ú¸ü−Öê êú ÃÖ´ÖµÖ ´Öã—Öê †Öî¸ü ãú”û ú¸ü−ÖÖ. ŸÖã´ÆüÖ¸üÖ ÃÖß™ü ¯Öú›üÖë… ´Öï †Ö™üÖê ´Öë “Ö»ÖÖ •ÖÖ‰ÑúÖÖ…" V. ÃÖã−Ö−ÖÖ µÖÖ ¤êüÖ−ÖÖ ×²Ö»Öãú»Ö ¯ÖÃÖÓ¤ü −ÖÆüà…" "”ûÖê›ÍüÖê µÖÖ¸ü. 5. †Öê×›Íü†Ö ´Öë †−Öã¾ÖÖ¤ü úßו֋… ˆÃÖ−Öê “Ö»ÖŸÖê “Ö»ÖŸÖê ´Öã—Ö ÃÖê úÆüÖ… "¤êüÖÖê. †Ö•Ö ´Öê¸êü ¤ü¯ŸÖ¸ü ´Öë ¯ÖÆü»Öß ²ÖÖ¸ü ´Öê¸üÖ ‹ú †−Öã³Ö¾Ö Æãü†Ö… ´Öï ŸÖÖê ´Ö¬ÖãׯÖϵÖÖ úÖê ÖÖ−ÖÖ ÖÖŸÖß ÖÖŸÖß ¯Ö¡Ö ™îü¯Ö ú¸üŸÖê Æãü‹ ¤êüÖÖ…" "ŒµÖÖ.

Þ‚Þ‚. ᛌßᛌß.(†ÖÃÖã†ÖÃÖã) †ÖŸÖê †ÖŸÖê Þ¬ÚÞ¬Ú .¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 240 Çᥠ«òªó Š ›àÔí¥ ÇÞší‹î á¬ÞÇ ÇÞ‚¬Þ˜ß»»Þ ›Øî 'ª'. £Ú·íî 'Ç©' ™ßáÞ”ߤދ „•ß¤Þ‚ á‹¡¦ ›Ø 'ª' ¥ ¡î¡«ð™ á«„×ß»»Þ ᪫ßÇ¥ß ¡íî '‘' Š ¡íî '¤' ¥ ÇÞší‹î ¬Þ˜ß ‹ßØÜ á¬ŒÞᥠˆª¡ÚÚ–Íß‹ ×ß»»Þ ˆšß¥Ú á‹„ê á‹„ê ¤©¥ ¥«ß¡ ˆ¡ä áª«ß ¤©¥‹Ú ¢Þ¢Þ ‹¥ß Þ„ šß¡Þ  šß¡Þ ‹ñ£á¥ ¨ßጂ¡Þ ªÞ¤©¥™Þ ÇÞ•¥ ¾» á«¡Þ „ß™»»Þ VI. £Úê ᪣ޝ¼Ú» ጦښߡޥ ᛌ߬߻»Þ ´Öï −Öê ˆ−֍úÖê Öê»ÖŸÖê Æãü‹ ¤êüÖÖ… ´ÖãÑ ÃÖê´ÖÖ−ÖӍãú Öêôãû×£Ö²ÖÖ¸ü ¤êü׏Ö×»Ö… (1) ŸÖ£ÖÖ (2) ¾ÖÖŒµÖÖë ´Öë ¸êüÖÖÓ׍úŸÖ ¿Ö²¤ü ´Öæ»Ö ׍ÎúµÖÖ êú ÃÖÖ£Ö '-„' (-ˆ) ¯ÖÏŸµÖµÖ •ÖÖê›Íüú¸ü ²Ö−Öê Æãü‹ ׍ÎúµÖÖºþ¯ÖÖë úß ¯Öã−Ö¹ýÛŒŸÖ Æïü… ‹êÃÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ¾ÖŸÖÔ´ÖÖ−֍úÖ׻֍ú éú¤ÓüŸÖ Æïü… ÞªÚ ÞªÚ . ŒÞ‚ŒÞ‚. £Úê ™Þ¼Ú» ÞªÚšß¡Þ ᛌ߬߻»Þ ´Öï−Öê ˆ−֍úÖê †ÖŸÖê Æãü‹ ¤êüÖÖ… ´ÖãÑ ŸÖ֍Óúã †ÖÃÖã×£Ö²ÖÖü ¤êü׏Ö×»Ö… 4. – Þ‹ß–ÍÞ‹ß. £Úê ™Þ¼Ú» ¤Þ„šß¡Þ ᛌ߬߻»Þ ´Öï −Öê ˆ−֍úÖê •ÖÖŸÖê Æãü‹ ¤êüÖÖ… ´ÖãÑ ŸÖ֍Óúã •ÖֈףֲÖÖ ¤êü׏Ö×»Ö… 5. ៻¥Ú៻¥Ú»»Þ ×™ü¯¯ÖםֵÖÖÑ I.(“ÖÖ»Öã“ÖÖ»Öã) “Ö»ÖŸÖê “Ö»ÖŸÖê (3) ŸÖ£ÖÖ (4) êú ¾ÖÖŒµÖÖë ´Öë ¸êüÖÖÓ׍úŸÖ ¿Ö²¤ü ´Öæ»Ö ׍ÎúµÖÖ êú ÃÖÖ£Ö -¤Þ + -„ + (•ÖÖ +-ˆ + ×£Ö²ÖÖ) •ÖÖê›Íüú¸ü ²Ö−Öê Æãü‹ ׍ÎúµÖÖºþ¯Ö ÆîüÓ… ‹êÃÖê ¯ÖϵÖÖêÖ éú¤ÓüŸÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖÖ Æïü… -šß¡Þ . ᪣ÞᝠÞªÚÞªÚ á–ͥߋᬻ»Þ ˆ−ÆüÖë−Öê †ÖŸÖê-†ÖŸÖê ¤êü¸üß úß… ÃÖê´ÖÖ−Öê †ÖÃÖã†ÖÃÖã ›êü׸üú»Öê… 2. ‡ÃÖ ¯ÖÖšü ´Öë ×−Ö´−Ö ¯ÖύúÖ¸ü êú ¾ÖÖŒµÖÖë úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ Æãü†Ö Æîü… 1. Þ¬ÚÞ¬Ú £Úê ˆá™ ›Û¥ Þ¬ß Þªß¬ß»»Þ “Ö»ÖŸÖê-“Ö»ÖŸÖê ´Öï ‡ŸÖ−Öß ¤æü¸ü †Ö‡Ô… “ÖÖ»Öã“ÖÖ»Öã ´ÖãÑ ‹ŸÖê ¤æü¸ü “ÖÖ×»Ö †Ö×ÃÖ×»Ö… 3. „•Ú„•Ú. ‹Þ”Úšß¡Þ¥. −Öß“Öê פü‹ Ö‹ ׍ÎúµÖÖ ºþ¯ÖÖë úß ÃÖÆüÖµÖŸÖÖ ÃÖê ‹ú µÖÖ¡ÖÖ ×¾Ö¾Ö¸üÖ ×»Ö׏֋… ¤Þ„šß¡Þ¥. ™Þ¬¡î '¨'. Ç«°Ú Ç«°Ú.

{ÉÉ`ö 16 241 -¤Þ + -„ + -šß¡Þ = ¤Þ„šß¡Þ '•ÖÖŸÖê Æãü‹' •ÖÖ + -ˆ + ×£Ö²ÖÖ = •ÖÖ‰ú×£Ö²ÖÖ Þªì + „ + šß¡Þ = ÞªÚšß¡Þ '†ÖŸÖê Æãü‹' †ÖÃÖË + -ˆ + -×£Ö²ÖÖ = †ÖÃÖã×£Ö²ÖÖ ¾ÖÖŒµÖ (5) úÖ ¸êüÖÖÓ׍úŸÖ ¿Ö²¤ü ˆ¯ÖµÖãÔŒŸÖ ¯ÖϵÖÖêÖ úÖ ¾ÖîúÛ»¯Öú ׍úµÖÖºþ¯Ö Æîü •ÖÖê ´Öæ»Ö ׍ÎúµÖÖ êú ÃÖÖ£Ö -ˆ+-×£Ö²ÖÖ+-¸ü •ÖÖê›Íüú¸ü ²Ö−ÖÖ Æãü†Ö Æêü… •ÖîÃÖê :- -ጦì + -„ + -šß¡Þ+ -¥ = áŒ¦Úšß¡Þ -Öêôû + -ˆ + -×£Ö²ÖÖ + ¸ü = Öêôãû×£Ö²ÖÖ¸ü 'Öê»ÖŸÖê Æãü‹' -Þ + -„ + -šß¡Þ + -¥ = Þ„šß¡Þ¥ -ÖÖ + -ˆ+ -×£Ö²ÖÖ + -¸ü = ÖֈףֲÖÖ¸ 'ÖÖŸÖê Æãü‹' .

{ÉÉ`ö 17 241 ÇÞ•ø 17 ¯ÖÖšü Ç˜Þ ªä‹ñޝØß ¯ÖÖÖ ÃÖӍÎúÖÓ×ŸÖ ‘ß™ì : Þ‘ß Š–Í߁ޡެ޼»¥ 'Ç˜Þ ªä‹ñޝØß»'» á” Þ ˆ«ß „ªþ¡‹Ú '¡ßÇ©Ú¡ ªä‹ñޝØß' £œî ‹Ú«Øß»»Þ Þ‘ß Ç¥Þ '¥™÷ß¥ß'ᥠ'¡ßÇ©Ú¡ £ß¦' á«„×ß»»Þ ™Ú ‹'˜ '¡ßÇ©Ú¡ £ß¦' á›Œß¡Þ ÇÞ‚ê á‹á¡ '¥™÷ß¥ß' ¤Þ‚šß¬Ú ‹ß? Þ¢Þª : Þê. áª•ß á‹£ß™ß ‘¦ØÞ ßÞêᥠá¬Þá‹ Þ¬ßá¡»»Þ á£¦Þ‹Ú ¡«Ü™ ‹ß˜Þ-¡ß‹Þ¡Þ¬Þ ÞªØß»»Þ ÇÞ«Þ–Í „Ç¥‹Ú áÞ”Þˆ „•Þ˜ß ¥ÞªØÞ ¤Þ‚×ß»»Þ ™Þ' ›ß Çތᥠª¡Ú¥‹£¥ á›Þ‹Þ»Þ»»¥Þ™ßᥠ‹ß˜ß¡Þ¡Þ¬Þ¼»¥ ¢ß–Í ‘£ß¡»»Þ £«Þ‹Þ¦ £³ß¥. ´Öï−Öê ú³Öß ³Öß 'ײÖÂÖã²Ö ×´Ö»Ö−Ö' −ÖÆüà ¤êüÖÖ Æîü… †×•ÖŸÖ : †Ö•Ö “Ö»Ö… ¾ÖÆüÖÑ '×−Ö†ÖÑ—ÖÖ´Öã' ¤êüÖÖêÖê… ¾ÖÆüÖÑ ¤êüÖÖêÖê (׍ú) îúÃÖê •Ö»ÖŸÖß †ÖÖ ¯Ö¸ü »ÖÖêÖ “Ö»ÖëÖê… ´Öê»Öê ´Öë ²ÖÆãüŸÖ ²Öê“Ö−ÖêÖ¸üߤü−Öê¾ÖÖ»Öê †ÖŸÖê Æïü… ¯ÖÆüÖ›Íü êú ‰ú¯Ö¸ü •ÖÖ−Öê êú×»Ö‹ ‹ú †Ö¸üÖêÆüß ¸üÖßÖÖ Æîü… ˆÃ֍êú ¤üÖê−ÖÖêÓ ŸÖ¸ü±ú Æü¸ü ¯ÖύúÖ¸ü úß ¤ãüúÖ−Öë Æïü… ¸üÖŸÖ ´Öë Ö¸üߤü−Öê¾ÖÖ»ÖÖë úß ³Öß›Íü »ÖÖêÖß… ´ÖÆü֍úÖ»Ö ´ÖÓפü¸ü. £Úê á‹á¢ £œî '¡ßÇ©Ú¡ £ß¦' ᛌߝޫßê»»Þ ‘ß™ì : Þ‘ß Þ¬»»Þ áª•ß 'ßÞê’Þ£Ú' ᛌߡڻ»Þ ᛌߡÚ. ²Öã¨ü ´ÖæÙŸÖµÖÖÑ †Öî¸ü ²ÖÆãüŸÖ ÃÖÖ¸êü ßÖæ¯Ö ײֻ֕Öß ÃÖê †Ö»ÖÖê׍úŸÖ ¸üÆëüÖê… . á¡Þâ·© £Û±ç ¯ÖÖÖ ÃÖӍÎúÖÓ×ŸÖ †×•ÖŸÖ : †Ö•Ö †Öê×›Íü†Ö¾ÖÖ»ÖÖêÓ úÖ '¯ÖÖÖ ÃÖӍÎúÖÓןÖ' Æîü… ‡ÃÖË ˆŸÃÖ¾Ö úÖê 'ײÖÂÖã²Ö ÃÖӍÎúÖÓןÖ' ³Öß úÆüŸÖê Æïü… †Ö•Ö '¸üŸ−ÖאÖ׸' ´Öë 'ײÖÂÖã²Ö ×´Ö»Ö−Ö' ÆüÖê ¸üÆüÖ Æîü… ŒµÖÖ ŸÖã´Ö 'ײÖÂÖã²Ö ×´Ö»Ö−Ö' ¤êüÖ−Öê êú×»Ö‹ '¸üŸ−ÖאÖ׸ü' Ö‹ £Öê ? †Ö³ÖÖÃÖ : −ÖÆüà.

´Öï −ÖÆüà •ÖÖ Ã֍æÑúÖÖ… ú»Ö úÖÖò»Öê•Ö ´Öë Æü´ÖÖ¸üß †ÑÖÏê•ÖÌß úß ¯ÖœÍüÖ‡Ô †Ö¸Óü³Ö ÆüÖêÖß… ¾ÖÆüÖÑ •ÖÖ−Öê ÃÖê úÖÖò»Öê•Ö •ÖÖ−ÖÖ ÃÖÓ³Ö¾Ö −ÖÆüà ÆüÖêÖÖ… †×•ÖŸÖ : ´Öã—Öê †êú»Öê •ÖÖ−ÖÖ †“”ûÖ −ÖÆüà »ÖÖêÖÖ… †Ö³ÖÖÃÖ : ŸÖã´Ö ŸÖÖê ú»Ö êú×»Ö‹ ¯ÖœÍü−ÖÖ-׻֏Ö−ÖÖ ÖŸ´Ö ú¸üêú †Ö‹ ÆüÖê… »Öê׍ú−Ö ´Öï−Öê ãú”û ³Öß ¯ÖœüÖ‡Ô −ÖÆüà úß… Ö´ÖÖ úßו֋(ÖÖ).¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 242 Þ¢Þª ‘ß™ Þ¢Þª ‘ß™ì Þ¢Þª Š ªØÜÇ Ú–Íß‹ ¡ß‘Ú¦ß Þ¬Úá¥ Þá¬Þ‹ß™ á«¡»»Þ : á£Þ á¡Þ„ Þ‘ß ª‹Þ¦Ú '¬¦ß™ß¥ß' ¤Þ‚×ß»»Þ ¡–Í ¢Þ‚ ¡ß '„›¤ýß¥ß' á£¦Þ‹Ú ¤ßá¡»»Þ £Úê Ô¥ ×Þ–Íß ¤ß¡ß á‹£ß™ß ? : «ê. ´Öï −Öê †Ö•Ö ÃÖã²ÖÆü ´ÖÖîÃÖß úÖê •ÖÖŸÖê Æãü‹ ¤êüÖÖ Æîü… ŒµÖÖ ´ÖÖîÃÖÖ•Öß −ÖÆüà Æïü ? †Ö³ÖÖÃÖ : ׯ֟ÖÖ•Öß (úÖ) ú»Öú¢Öê Ö‹ ¤üÖê ´ÖÆüß−Öê ÆüÖê Ö‹… †Ö•Ö ‘Ö¸ü ´Öë úÖê‡Ô −ÖÆüà Æîü… ´Öã—Öê ÃÖ²Ö úÖ ¤êüÖ¸êüÖ ú¸ü−Öß ¯Ö›ÍüŸÖß Æîü… †×•ÖŸÖ : †Ö•Ö ¸üÖŸÖ úÖê ¾ÖÆüÖÑ '¯ÖÖ»ÖÖ ÖÖÆü֝Ö' †Ö ¸üÆêü Æïü… Öֵ֍ú êú ¤üÖ×Æü−Öê †Öê¸ü •ÖÖê ¸üÆüŸÖê Æïü ¾Öê ²Ö›Íêü ²ÖÖê»Ö−Öê¾ÖÖ»Öê Æïü… ¾ÖÆüÖÑ ÖÖ−ÖÖ-²Ö•ÖÖ−ÖÖ ÆüÖêÖÖ… Æü´Ö ÃÖÖ£ÖÃÖÖ£Ö “Ö»ÖëÖê… †Ö³ÖÖÃÖ : −ÖÆüà. Þ‘ß ª‹Þᦠ£Þ„ªà¼Ú» ™ £Úê ¤Þ„šß¡Þ¥ ᛌߐ×ß»»Þ ‹'˜ £„ªÞ Þ«ÞØß ‹ß ? : ¡ÞÇÞ¼»¥ ‹¬ß‹™Þ ¤ß¡Þ ›Ú‚£Þª á«Þ‚¬Þ»»Þ ÔᥠÞ‘ß á‹«ß Þ«ÞØß»»Þ á£Þá™ ª¡Ú ‹ß×ß á›ŒÞ¨Ú˜Þ ‹¥ß¡Þ‹Ú Ç–Íڐ×ß»»Þ : Þ‘ß ¥Þ™ßá¥ áª•ß‹ß ÇÞ¬Þ ÞÞ˜ ÞªÚ×Øß»»Þ Þ¤ý‹¼» –Þ«Þ˜ ÇÞ¦ßÞ ¡–Í ‹«ß¬Þ¡Þ¬Þ»»Þ ᪕ÞᥠÞ„˜Þ ¡Þ‘˜Þ á«¡»»Þ ÞᣠªÞ¾» á«Þ‚ ¤ß¡Þ»»Þ : Þ«ßê. ³ÖÖ‡Ô ÃÖÖÆü²Ö… ´Öï ‡ÃÖ ²ÖÖ¸ü ´Öê»Öê êú ×»Ö‹ −ÖÆüà •ÖÖ Ã֍æÑúÖÖ… . £Úê ¤Þ‚ ÇÞ¥ß¡ß Þ«ßê»»Þ ‹Þ¬ß ‹á¬‘ᥠÞ£¥ ‚ä¥Þ‘à Ç—ÍÞ Þ¥£ý á«¡»»Þ áª•ß‹ß á¬ ‹á¬‘‹Ú ¤Þ‚ á«¡ Þ«ßê»»Þ †Ö³ÖÖÃÖ : ´Öê¸üß ´ÖÖÑ †Ö•Ö ÃÖã²ÖÆü Æüß '»Ö×»ÖŸÖאÖ׸ü' Ö‡Ô Æïü… ²Ö›Íêü ³ÖÖ‡ ³Öß 'ˆ¤üµÖאÖ׸ü' ´Öê»Öê úÖê •Ö֋ѐÖê… ´Öï ‘Ö¸ü ”ûÖê›Íü ú¸ü îúÃÖê •ÖÖ‰ÑúÖÖ? †×•ÖŸÖ : ÆüÖÑ.

ᣝì£Þ¥ì¥Ú á¬Þ‹ Þªßšßᬻ»Þ Þ£ „ªþ¡ Š á£¦Þ á›Œß¡Þ ÇÞ‚ê ¡±í£Þ £œî ¡«Ü™ á¬Þ‹ ×Øß»»Þ ᪣Þᝠˆš¥ £œî ›Û¥ ›Û¥¥Ú Þªßá¡»»Þ ‹ßØÜ ™Ú Þ‘ß Ç¤íîØ ˆá™ ÇތᥠšÞ‚ £œî á£¦Þ á›Œß Çޥ߬ Þ«ßê»»Þ Þ¢Þª : ‚ˆ™ ª¡Ú ‚™ß«Þª»»Þ ™ ‹šÞ‹Ú ¢Þ¡ß Þ„ ¬Þ¢ ‹˜ ? á£Þ ÇÞ‚ê á£Þ¥ ¡±í£Þ Š ¢¡ßǩßê ª¡íªó»»á”»»Þ ‘ß™ì : Þá¥! ™Ú ™ ¢Þ¥ß ‹Ú«Þ¦ßÞ á«Þ‚ ¬Ú˜ß»»Þ ÇÞ•ÚÞ Ç߬޼ڻ ¡Úá’‚¡ ‹'˜ ? •ß‹ì ×ß £Þ„ªà 243 †×•ÖŸÖ : ׯ֔û»Öê ¾ÖÂÖÔ ¸üŸ−ÖאÖ׸ü-²ÖÖî¨üúßÙŸÖ ¤êüÖ−Öê êú ×»Ö‹ •ÖÖ¯ÖÖ−Ö. £ÖÖ‡»Öü †Öפü ¤êü¿ÖÖë ÃÖê ²ÖÆãüŸÖ »ÖÖêÖ †Ö‹ £Öê… Æü´ÖÖ¸êü ˆŸÃÖ¾Ö ŸÖ£ÖÖ ´Öê»ÖÖ ¤êüÖ−Öê¾ÖÖ»Öê †³Öß ³Öß ²ÖÆãüŸÖ Æïü… ¾Öê ‡ÃÖ ²ÖÖ¸ü ³Öß ¤æü¸ü ¤æü¸ü ÃÖê †Ö‹ÑÖê… »Öê׍ú−Ö ŸÖã´Ö−Öê †Ö•Ö ŸÖú ‡ŸÖ−Öß ¯ÖÖÃÖ ¸üÆü−Öê ¯Ö¸ü ³Öß ´Öê»ÖÖ −ÖÆüà ¤êüÖÖ Æîü… µÖÆü ²Ö›Íêü ¤ãü³ÖÖԐµÖ úß ²ÖÖŸÖ Æîü… †Ö³ÖÖÃÖ : µÖÆü ÃÖ²Ö ‡×ŸÖÆüÖÃÖ Æîü… ²ÖߟÖß ²ÖÖŸÖÖë êú ²ÖÖ¸êü ´Öë ÃÖÖê“Ö−Öê ÃÖê ŒµÖÖ ±úÖµÖ¤üÖ? ´Öê¸êü ×»Ö‹ †¯Ö−ÖÖ ¾ÖŸÖÔ´ÖÖ−Ö †Öî¸ü ³Ö×¾Öµ֟ÖË Æüß ÃÖ¾ÖÔÃ¾Ö Æîü… †×•ÖŸÖ : †¸êü ! ŸÖæ ŸÖÖê ²ÖÆãüŸÖ ²ÖÖê»Ö−Öê¾ÖÖ»ÖÖ ÆüÖê ÖµÖÖ Æüî… ¯ÖœÍüê׻֏ÖÖë úÖê îúÃÖê ÃÖ´Ö—ÖÖ−ÖÖ ? šüߍú Æîü… ´ÖÖîÃÖß êú †Ö−Öê ¯Ö¸ü Æüß ŸÖê¸üß ²ÖÖŸÖ ²Ö−ÖêÖß… †Ö³ÖÖÃÖ : †“”ûÖ ³ÖÖ‡Ô. ¯ÖÖ−Ö úß ×Ö»ÖÖî¸üß ŸÖÖê ÖÖ†Öê ? †×•ÖŸÖ : ´Öë ¯ÖÖ−Ö ÖÖ−Öê¾ÖÖ»ÖÖ −ÖÆüà ÆæÑü… ¯ÖÖ−Ö ÖÖ−ÖÖ ‹ú Ö¸üÖ²Ö †³µÖÖÃÖ Æîü… µÖÆü ŸÖÖê ŸÖæ •ÖÖ−Ö−Öê¾ÖÖ»ÖÖ Æîü… †Ö³ÖÖÃÖ : šüߍú Æîü… ¿ÖÖ´Ö úÖê Æü´ÖÖ¸êü ‘Ö¸ü •Öºþ¸ü †Ö−ÖÖ… .{ÉÉ`ö 17 ‘ß™ : á£Þá™ ˆ‹Ú”ßÞ ¤ß¡Þ‹Ú ¢¬ ¬Þß¡ Þ«ßê»»Þ Þ¢Þª : ™Úᣠ‹Þ¬ß ÇÞ‚ê á¬ŒÞ Ç—ÍÞ ªÞ¥ß Þªß×»»Þ ‹ßØÜ £Úê ‹ß×ß Ç—ÍÞÇ—Íß ‹¥ßÞ«ßê»»Þ ¤©£Þ ‹¥ß¡ ¢Þ‚»»Þ ˆš¥ á£¦Þ ÇÞ‚ê ¤Þ‚ ÇÞ¥ß¡ß Þ«ßê»»Þ ‘ß™ì : ™¡Ç©í ¥™÷ß¥ß-á¡Þâ·©‹à±íà á›Œß¡Þ‹Ú ‘ÞÇޝì. ´µÖÖ−Ö´ÖÖ¸ü. šÞ‚¬Þ˜Øì.

Çޝ Œá˜Ø ŒÞ‚ ¤Þ»»? : £Úê Çޝ ŒÞ‚¡Þ¡Þ¬Þ Úá«ê»»Þ Çޝ ŒÞ‚¡Þ ˆ‹ Œ¥ÞÇ ¢îÞª»»Þ ‚ˆ™ ™Ú ‘ޘߡޡެ޻»Þ : •ß‹ì ×ß.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 244 Þ¢Þª ‘ß™ì Þ¢Þª ‘ß™ Þ¢Þª ‘ß™ì »Þ¢Þª ÞªØÜ á™Þ ‹šÞ Ç–Íß¡»»Þ : «„ ¢Þ‚. ªä‘ ᡦ‹Ú Þ£ Ô¥‹Ú ßˤý Þªß¡»»Þ : ™Ú ™ á£Þ ªÞ¾»á¥ Þªß¡Þ¡Þ¬Þ Ú«ê»»Þ £Úê ‹'˜ ÇÞ‚ê Þªß¡ß ? : Þᥠ¢Þ‚. £Úê ™ ¤ß¡Þ¡Þ¬Þ»»Þ ™Ú ˆá™ ¨àÔñ ¥Þß¤Þ„×Ü ‹Þ«ßê‹ß ? : £Úê ™ ¥Þß¡Þ¡Þ¬Þ Úá«ê»»Þ £Úê á™Þ ¡ßÇ©¤ýᥠª™ ‹«ß¬ß»»Þ» : £Úê ™Ú£‹Ú ¢¬ ¢Þ¡á¥ ‘ޘߐ×ß»»Þ ¡±í£Þ £Úê ¤Þ„×ß»»Þ ª´îÞá¡á¦ ™Ú£ Ô¥‹Ú ßˤý Þªß¡ß»»Þ ÞᣠªÞ¾» á«Þ‚ á£¦Þ á›Œß¡Þ‹Ú ¤ß¡Þ»»Þ †×•ÖŸÖ : ŸÖæ ŸÖÖê ´Öê¸êü ÃÖÖ£Ö †Ö−Öê¾ÖÖ»ÖÖ −ÖÆüà Æîü… ´Öï ׍úÃÖ×»Ö‹ †Ö‰Ñú ? †Ö³ÖÖÃÖ : †¸êü ³ÖÖ‡Ô ÃÖÖÆü²Ö. ´Öë ŸÖÖê •ÖÖ−Öê¾ÖÖ»ÖÖ ÆæÑü… ŸÖã´Ö ŒµÖÖÓê ‡ŸÖ−Öß •Ö»¤üß ÖãÃÃÖÖ ú¸üŸÖê ÆüÖêü ? †×•ÖŸÖ : ´Öîë ŸÖÖê ÖãÃÃÖ֍ú¸ü−Öê¾ÖÖ»ÖÖ −ÖÆüà ÆæÑü… ´Öë−Öê ŸÖê¸êü ²ÖÖ¸êü ´Öë ÃÖ“Ö Æüß ²ÖÖê»ÖÖ… †Ö³ÖÖÂÖ : ´Öï ŸÖã´ÖúÖê †“”ûß ŸÖ¸üÆü •ÖÖ−ÖŸÖÖ ÆÑüæ… †×³Ö ´Öï •ÖÖŸÖÖ ÆÑüæ… ¿Öִ֍úÖê ŸÖê¸êü ‘Ö¸ü †¾Ö¿µÖ †Ö‰ÑúÖÖ… Æü´Ö ÃÖÖ£Ö ÃÖÖ£Ö ´Öê»Öê ¤êüÖ−Öê •Ö֋ѐÖê… ¿Ö²¤üÖ£ÖÔ .

{ÉÉ`ö 17 245 †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü Š–ÍßÞ¡Þ¬Þ á£¦Þ ¡ßÇ©Ú¡ £ß¦ ¡ßÇ©Ú¡ ªä‹ñޝØß ßÞê’Þ£Ú á¡Þâ·© £Û±ç ªØÜÇ ‘¦ØÞ ßÞê á›Þ‹Þà „•Þ˜ß ¥ÞªØÞ ÇÞŒ ¥‹£ ‹ß˜ß¡Þ á›ŒÞ¨Ú˜Þ ªÞ¾»á«¡Þ ˆ‹Ú”ßÞ á¬ŒÞÇ—ÍÞ Ç—ÍÞÇ—Íß ™‹šÞ ‹Ú«Þ¦ßÞ ÇÞ•ÚÞ Çß¬Þ ‹šÞ Ç–Íß¡Þ ›Ú¢íÞî Œá˜Ø ¤ß¡Þá¬Þ‹ ßáË ØÆü¤üß †£ÖÔ †Öê×›Íü†Ö »ÖÖêÖ ´Öê»ÖÖ 'ײÖÂÖã²Ö ×´Ö»Ö−Ö' 'ײÖÂÖã²Ö ÃÖӍÎúÖÓןÖ' '×−Ö†ÖÑ—ÖÖ´Öã' (†ÖÖ ¯Ö¸ü “Ö»Ö−ÖÖ) ²ÖÖî¨ü ´ÖæÙ¢Ö Ã−Öæ¯Ö •Ö»ÖŸÖß †ÖÖü ¤ãüúÖ−Ö¤üÖ¸ü †Ö¸üÖêÆüß ¸üÖßÖÖ ŸÖ¸ü±úü ׍úôÖ/¯ÖύúÖ¸ü Ö¸üߤü−ÖÖ ¤êüÖ-³ÖÖ»Ö ÃÖÖ£Ö ÆüÖê−ÖÖ †êú»ÖÖ ¯ÖœÍü-×»ÖÖ ¯ÖœÍü−ÖÖ ²ÖߟÖß ²ÖÖŸÖë ²ÖÖê»Ö−Öê¾ÖÖ»ÖÖ. ²ÖÖŸÖæ−Öß. ¾ÖÖ“ÖÖ»Ö ¯ÖœÍüê Æãü‹ ²Ö““ÖÖêÓ ²ÖÖŸÖ ²Ö−ÖêÖß ¤ãü³ÖÖԐµÖ ‹ú (אֻÖÖî¸üß) •ÖÖ−Öê¾ÖÖ»ÖÖü •Ö¹¸üü .

8. 4. (2) 1.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 246 ‹ß˜Þ¡ß‹Þ¡Þ¬Þ ‹«ß¬Þ¡Þ¬Þ ‹ß˜ß¡Þ¡Þ¬Þ Þ¤ý‹ Ö¸üߤü−Öê-²Öê“Ö−Öê¾ÖÖ»Öê ²ÖÖŸÖæ−Öß Ö¸üߤü¤üÖ¸ü. 6. 3. (1) 1. (3) 1. 3. 2. −Öß“Öê פü‹ Ö‹ ¾ÖÖŒµÖ ¤üÖêÆü¸Ö‡‹… Þ£ Š–Íߨޥ á£¦Þ „ªþ¡ á›Œß¡Þ¡Þ¬Þ ¡«Ü™ ×Øß»»Þ ‹”‹ ¡Þ¬ß¤Þ™ñÞᥠ‹ß˜Þ¡ß‹Þ¡Þ¬Þ Þªßá¡»»Þ ™Ú ™ á£Þ ªÞ¾»á¥ Þªß¡Þ¡Þ¬Þ Úá«ê»»Þ Þê. 2. 6. 3. 4. 5. 10. 5. 4. £Úê Çޝ ŒÞ‚¡Þ¡Þ¬Þ Úá«ê»»Þ £Úê ™ ¥Þß¡Þ¡Þ¬Þ Úá«ê»»Þ Š–Íß¨Þ¡Þ¬Þ 'ǘުä‹ñޝØß' ‹Ú '¡ßÇ©Ú¡ ªä‹ñޝØß' £œî ‹Ú«Øß»»Þ Š–ÍßÞ¡Þ¬Þ ›ÚíÞÇÛ‘Þ‹Ú ‘Þ‹‘‹£á¥ ÇÞ¦ ‹¥Øß»»Þ £«à¨Û¥¡Þ¬Þ¼»¥ ›ÚíÞÇÛ‘Þ ¡ß¨óÇñªß·© á”»»Þ Ç—Íß¡Þ¡Þ¬Þ¼»¥ ¢¡ßÇ©î™ „Ȧ á”»»Þ ™Ú ™ ¢Þ¥ß ‹«ß¬Þ¡Þ¬Þ»»Þ ™Ú ‹'˜ á£¦Þ‹Ú ¤ß¡Þ¡Þ¬Þ £œî¥Ú ‘ᘠ‹ß ? á£Þá™ ª¡Ú‹ß×ß á›ŒÞ¨Ú˜Þ ‹¥ß¡Þ‹Ú Ç–Íڐ×ß»»Þ ™Úᣠª¡Ú ᬌÞÇ—ÍÞ ªÞ¥ß Þªß×»»Þ Þ£¥ ŒßÞÇßÞ ª¥ß¬Þ˜ß»»Þ ’߁ ¡Þ«Þԥᥠ‹'˜ ‹'˜ ›ßÞßÞ á«¬Þ ? á£Þá™ Çñ™ß›ß ªÕܬ‹Ú ¤ß¡Þ Þªß¡Þ ‹¥ß¡Þ‹Ú Ç–Íڐ×ß Þ Þ‘ß Þ£ ‹û¡á¥ Þ„˜Þ ¡Þ‘˜Þ á«¡»»Þ £Úê ‹ß×ß Ç—ÍÞÇ—Íß ‹¥ßÞ«ßê»»Þ ™Úᣠ‹ß×ß á¬ŒÞá¬Œß ‹¥ßÞ«ê Þ áª£Þᝠ«ªÞ«ªß á«„×Øß»»Þ ǥऩÞᥠᛌÞá›Œß á«Þ‚ ᬌ Þ«ßê»»Þ . 9. 7. 2. 11. ÖÏÖÆüú ÖÖ−Öê¾ÖÖ»ÖÖ †³µÖÖÃÖ I.

4. IV. 4. 6. ¨ÚÞ) ª¾»Þ™! ____ ‹šÞ ¬Þ˜ß»»Þ (¤Þ„šß¡Þ. 2. „•Þ˜ß ¥ÞªØÞ”ß ÇÞ«Þ–Í „Ç¥‹Ú ¤Þ‚×ß»»Þ 3. á›Þ‹Þà) ˆ á›Þ‹Þ¥ _____ ‹ßˆ ? á¤Þà¡Þ¡Ú ‘ᘠ____ á¬Þ‹»»Þ (‹Ú«Þ¦ßÞ. 9. 6. 6. Þ‘ß Þ£ ÞêᥠÞ”¡Þ¬Þ¼»¥ ¢ß–Í á«¡»»Þ ÞÞ˜¡Þ¬Þ¼»¥ Þ‘ß ¥Þ™ßᥠáÇñލñÞ£ ×ß»»Þ ¤ß¡Þ¡Þ¬Þ¼»¥ áª•ß‹Ú ¤ß¡Þ „ß™ì»»Þ á›Þ‹Þà¡Þ¬Þ¼»¥ ¢¬¢Þá¡ á›Œß¡Þ „ß™ì»»Þ Þ¡Þ¬Þ¼»¥ ¡ß›Þ‹ß ᛂ›ß»»Þ (¤Þ™ñÞ) (ÇÞ¬Þ) (¨Ú˜ß¡Þ) (ᛌߡÞ) (¡Þ‘Þ) . II. £¥Þ£¥ß á«Þ‚ ᪣Þᝠ¥‹ØÞ‹Ø á«á¬˜ß»»Þ Çß¬Þ ›Ú‚‘˜ «Þ™ œ¥Þœ¥ß á«Þ‚ ÞªÚ×Øß»»Þ −Öß“Öê פü‹ Ö‹ ¯ÖÏ¿−Ö ŸÖ£ÖÖ ˆ−Ö êú ˆ¢Ö¸ü ¤üÖêÆü¸üÖ‡‹… 1. 4. 7. 2. 5. 10. á£Þ áÞ–Í ____ ßÞêᥠáÇÞ–Íߍ¬Þ»»Þ (¦ØÞ. á›Þ‹Þá¥ á‹„ê£Þ¼»¥ á¡¨à ¢ß–Í? á›Þ‹Þá¥ ‹ß˜ß¡Þ¡Þ¬Þ¼»¥ á¡¨à ¢ß–Í»»Þ ‹Þ«Þ¥ ‹¬ß‹™Þ ¤ß¡Þ ›Ú‚£Þª á«Þ‚¬Þ ? ¡ÞÇÞ¼»¥ ‹¬ß‹™Þ ¤ß¡Þ ›Ú‚£Þª á«Þ‚¬Þ»»Þ ‹ßˆ ¢Þ¥ß ‹Ú«Þ¦ßÞ á«Þ‚¬Þ˜ß ? Þ¢Þª ¢Þ¥ß ‹Ú«Þ¦ßÞ á«Þ‚¬Þ˜ß»»Þ á‹„ê•ß‹Ú ¡ßᛨà ᛌ˜Þ«Þ¥à ÞªÚ×Øß»»? ¥™÷ß¥ß‹Ú ¡ßᛨà ᛌ˜Þ«Þ¥à ÞªÚ×Øß»»Þ III. 5. ‘¦ØÞ) ÇÞ«Þ–Í „Ç¥Ú ™¦‹Ú áÞ”߈ ____ ¥ÞªØÞ ×ß»»Þ („•Þ˜ß. –ÍÞ˜ß) (á›Þ‹Þ. ¬Þ) −Öß“Öê פü‹ Ö‹ ¾ÖÖŒµÖÖÓê êú ¸êüÖÖÓ׍úŸÖ ¿Ö²¤üÖë êú ãÖÖ−Ö ¯Ö¸ü úÖêšüú ´Öë פü‹ Ö‹ ¿Ö²¤üÖë úê ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ¹ý¯ÖÖêÓ úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ú¸ü ¾ÖÖŒµÖ ²Ö−ÖÖ‡‹ … 1. 3. 3.{ÉÉ`ö 17 247 5. 5. úÖêšüú ´Öë פü‹ Ö‹ ¿Ö²¤üÖë ´Öë ÃÖê ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ¿Ö²¤üÖë úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ú¸ü ¾ÖÖŒµÖ ¯Öæ¸êü úßו֋… 1. ‹Ú«Þ) ‹šÞᥠ×ß ____ Çځ¥ ¢Þ Þ«ßê»»Þ (á¨Þ‚¡Þ. „•Þ˜ß ¥ÞªØÞ”ß á‹„êÞá–Í ¤Þ‚×ß ? 2. 8.

‹Þ¬ß Þ£ Š–ÍßÞ ____ á¨Ç© á«¡»»Þ (¯ÖœÍüÖ‡Ô) 5. á‹á™á¡á¦.Þ‘ß ¥™÷ß¥ßᥠ‹'˜ á«„×ß ? 1.á‹á¡ ¥™÷ß¥ßᥠ¡ßÇ©Ú¡ ᣦ á«„×ß ? .248 ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö V. ‹Þ«Þ¥. á‹á¡) ˆ¤üÖÆü¸üÖ:Þ‘ß ¥™÷ß¥ßᥠ¡ßÇ©Ú¡ £ß¦ á«„×ß»»Þ . ‹'˜. á‹„ê•Þá¥. Þê. ˆ¤üÖÆü¸üÖ êú †−ÖãÃÖÖ¸ü פü‹ Ö‹ ¾ÖÖŒµÖÖë úê ×−ÖÂÖê¬Ö ¾Ö֓֍ú ºþ¯Ö ²Ö−ÖÖ‡‹… ˆ¤üÖÆü¸üÖ:«ê. 3. «ê. ¢Þ‚¼»¥ ‹ÞÇÚ¥ ____ £Þ᪠á«Þ‚¬Þ»»Þ (Ö‹) 4. «ê. ™Úᣠ____ ŸÚ»¬‹Ú ×ß–Íށ Þ«ßê»»Þ (×Æü»ÖŸÖê Æãü‹) 2. á¡Þ„ Þ‘ß ª‹Þ¦Ú ¬¦ß™ß¥ß ¤Þ‚×ß»»Þ 3. 6. «ê. 2. £ÛŒí Ç߬޼» áǤ©Þ ____ Ç߬޼ڻ ¡Úá’‚¡Þ ‹Ì»»Þ (¯ÖœÍêü-׻֏Öê) VI. á‹„ê£Þ¼»¥. £Úê ¥™÷ß¥ß á£¦Þ‹Ú ¤ß¡ß»»Þ 1.Þ‘ß á‹„ê•Þᥠ¡ßÇ©Ú¡ £ß¦ á«„×ß ? . ‹Þ«ßê‹ß. «ê. 4. ‹Þ¬ß Þêᥠ‹ß˜ß¡Þ¡Þ¬Þ¼»¥ ¢ß–Í ‘£ß¡»»Þ 2. úÖêšüú ´Öë פü‹ Ö‹ ¯ÖÏ¿−Ö¾Ö֓֍ú ¿Ö²¤üÖë ´Öë ÃÖê ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ¿Ö²¤ü “Öã−Ö ú¸ü ¯ÖÏŸµÖêú ¾ÖÖŒµÖ êú ŸÖß−Ö-ŸÖß−Ö ¯ÖÏ¿−Ö¾Ö֓֍ú ¾ÖÖŒµÖ ²Ö−ÖÖ‡‹… (‹ßˆ. 5. £Úê ¥™÷ß¥ß á£¦Þ‹Ú ¤ß¡ß Þ«ßê»»Þ á¡Þâ·© £Û±çÚ–Íß‹ ¡ß‘Ú¦ß Þ¬Úá¥ ª‘Þ á«¡»»Þ á¡Þ„ Þ‘ß ¬¦ß™ß¥ß ¤Þ‚×ß»»Þ ‹Þ¬ß Þ£¥ ‚ä¥Þ‘à Ç—ÍÞ Þ¥£ý á«¡»»Þ á£¦Þ‹Ú ¡«Ü™ á›Þ‹Þà Þªß×Øß»»Þ £Úê ‹Þ¬ß ÇÞ‚ê á¬ŒÞ Ç—ÍÞ ªÞ¥ß Þªß×ß»»Þ £Úê ™Ú£ ‹šÞ £Þß¡ß»»Þ VII. Çß•Þ ____ ¼Ú» Çß•Þ ›ß»»Þ (ÖÖ−Öê¾ÖÖ»ÖÖêÓ úÖê) 3. Þ‘ß ª‹Þ¦Ú £Þ„ªà¼Ú» £Úê £³ß¥ ¤Þ„šß¡Þ¥ ᛌߐ×ß»»Þ . ‹Þ¬ß Þ£¥ Š–ÍßÞ Ç—ÍÞ Þ¥£ý á«¡»»Þ 4. ዣߙß. úÖꚍú ´Öë פü‹ Ö‹ ØÆü¤üß ¿Ö²¤üÖë êú ÃÖ´ÖÖ−ÖÖ£Öԍú †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤üÖë úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ú¸ü ¾ÖÖŒµÖ ¯Öæ¸êü ׍úו֋… 1. «ê. «ê. ‹Þ«Þ‹Ú.

4. ˆ¤üÖÆü¸üÖ êú †−ÖãÃÖÖ¸ü פü‹ Ö‹ ¾ÖÖŒµÖÖêÓ úÖ ¯Ö׸ü¾Ö¢ÖÔ−Ö úßו֋… á£Þ¬ì «ß³à à™ Þ„×ß»»Þ ˆ¤üÖÆü¸üÖ:- 1.ü ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ Ã£ÖÖ−Ö ¯Ö¸.{ÉÉ`ö 17 249 5. 4. 5. á£Þ¬ì «ß³à à™ Þ‚¡Þ¡Þ¬Þ á”»»Þ á£Þ ¡ÞÇÞ ‹ÚØ¦Þ ‹Ú£Þ¥à¼» ¡ßÇ©¤ýᥠ‘ޘߐםØß»»Þ ª¥ªó™à ¥Þ£Þ¤ý˜ ¢¬ á¡Þᬻ»Þ ‹Ú¼Ú»£ ¢¬ ¢Þ¡á¥ Š–Íß¨à ï™î Þᐻ»Þ á£Þ ¡–Í ¢Þ‚ Š–Í߁Þᥠ‹¡ß™Þ ᬌØß»»Þ £Úê ˆš¥ á£¦Þ‹Ú ¤ß¡ß»»Þ £Úê ¥Þß¡ß»»Þ −Öß“Öê פü‹ Ö‹ ¾ÖÖŒµÖ µÖ㐴ÖÖêÓ úÖê ×´Ö»ÖÖ ú¸ü ‹ú ‹ú ¾ÖÖŒµÖ ²Ö−ÖÖ‡‹… Þ‘ß ª‹Þᦠ£Þ„ªà¼Ú» £Úê ᛌߐ×ß»»Þ ˆ¤üÖÆü¸üÖ:- 1. פü‹ Ö‹ ¿Ö²¤üÖë úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ú¸ü ¾ÖÖŒµÖÖë úÖ ×¾ÖßÖÖ¸ü ׍úו֋… ˆ¤üÖÆü¸üÖ:᪣ÞᝠßÞêᥠÞ¬ßá¡»»Þ (‘¦ØÞ) 1. 3. 6. 3. ‹Þ¬ß ¡Þ˜à¡ß«Þ¥á¥ ¤Þ™ñÞ¡Þ¬Þ¼»¥ áÇñލñÞ£ì ×ß»»Þ VII. ˆ¤üÖÆü¸üÖ êú †−ÖãÃÖÖ¸. ᪠£³ß¥ ¤Þ„šßᬻ»Þ Þ‘ß ª‹Þᦠ£Þ„ªà¼Ú» £³ß¥ ¤Þ„šß¡Þ¥ £Úê ᛌߐ×ß»»Þ Þ‘ß ª‹Þᦠ¥Þ‘Þ‹Ú £Úê ᛌߐ×ß»»Þ ᪠›ß¬ûà ¤Þ„šßᬻ»Þ Ç«¥›ß ÇÞ¼Ú» £Úê ᛌߐ×ß»»Þ . ᪣Þᝠ‘¦ØÞ ßÞêᥠÞ¬ßá¡»»Þ Þ–Íß”ß ¥ÞªØÞᥠá‘ޥᥠÞ¬Ú×ß»»Þ (–ÍÞ˜ß) ¥ÞªØÞᥠ¢Þ¥ß ¢ß–Í»»Þ (¤ß¡Þ¡Þ¬Þ¼»¥) Þß¡ÞÇ߬ޣÞᝠŠ–Íß¨à Þ Þßá¡»»Þ (¥¡à³ñ£˜ØÇá¥) Þ‘ß ¡ßÇ©Ú¡ £ß¦ á«„×ß»»Þ (¥™÷ß¥ßá¥) ᪣Þᝠ‹ß×ß ‘Þ˜Øß Þ«ßê»»Þ (ᬌÞÇ—ÍÞ) VIII. 5. 2. IX. 2. 2.

4. ''‘¤ý ‘÷Þš ªóÞ£à ¤ý Çš Þ£à ¢¡ ™Úá£''»»Þ ¨ñà ‘÷Þš¼» Ç¡ß™ñ Š ¥£˜à¤ý ¬à¦Þᤩ™ñ ÇÚ¥à ¨ñàᤩ™ñ. ¨½»á¤©™ñ ‚™îÞ›ß Þ£á¥ ¡ß›ß™»»Þ ™Ú·©íÞ£ £œî¥Ú ÇÚ¥à î™£ œÞ£ ¥ÛÇᥠÇñªß·©ß ¬Þ¢ ‹¥ß×ß»»Þ ÇÚ˜ß ‘÷Þš ¡«Ü Þ£á¥ ¡ß›ß™»»Þ ‹Þá–ÍÞ¦Þ. ‹¦Þ¨ñà£ÚŒ. ÇÚ¥ÚáÇ©Þ±£á¤©™ñ. à¦Þ³ñà. à¦Þ¦. ǙߙÇÞ¡. ¡–Í›ßê Š ‹Þ¦ßÞ ‚™îޛ߻»Þ Š–Í߁ޡެ޼» £™á¥ ¤Ú፠¤Ú፠¨ñà ‘÷Þš ¡ß›î£Þ»»Þ ‘÷Þš œ£í Š ‘÷Þš ªäªÕð™ß Þ£¥ ˆ‰™ß«î»»Þ ‘÷Þš ‹Ú᫦ߋޣ¤ý. £«Çñ¢Ú. ¡–Í •Þ‹Ú¥. ᪠¬Þ‚á¡ñ¥à ¤Þ„šßᬻ»Þ ‹Þ¬ß ¥Þ™ßᥠáÞǦ¡Þ¡Ú¼Ú» £Úê ᛌߐ×ß»»Þ ᪠¡«ß ᛄšßᬻ»Þ ¥¡ß¡Þ¥ ›ß Ç߬ޣޝ¼Ú» £Úê ᛌߐ×ß»»Þ Ç߬ޣÞᝠ³ ‹Þ ¤Þ„šßᬻ»Þ áªÞ£¡Þ¥ ›ß ¡ÞÇÞ¼Ú» £Úê ᛌߐ×ß»»Þ ᪠¬ß䍥ޑ £³ß¥ ¤Þ„šßᬻ»Þ ¯ÖלÍü‹ †Öî¸ü ÃÖ´Ö×—Ö‹ Š–ÍߨÞᥠ‘÷Þš œ£í Š ªäªÕð™ß †Öê×›Íü¿ÖÖ¸êü •ÖÖ®ÖÖ£Ö ¬Ö´ÖÔ †Öê ÃÖÓÍéú×ŸÖ Š–Í߁Þᥠˆ‹ ‹šÞ ×ß á¤. à¦ß¥ß. ß¥ ¥«ªî£¤ý»»Þ á™˜Ú ¨ñà ‘÷Þš ™±ó Çñ‹Þ¨ ‹¥ß¡Þ ª«‘ªÞœî Úá«ê»»Þ ‘÷Þš œ£í á«„×ß ª¡í œ£í ª£ó¤ý Š Š–ÍßÞ ‘ޙߥ ªäªÕð™ß»»Þ Š–ÍßÞ ‘Þ™ß ¨ñà‘÷Þš¼Ú» ˆ‹ÞØ Þ™õà¤ý £á‹¥ß ªÞäªÞ¥ß‹ ªÚŒ ›Ú㌠‘˜Þˆ»»Þ ¨ñà ‘÷Þš Š–ÍßÞ ‘ޙߥ Ø¥ä .¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 250 3. 5.

ÇÞÇà.á¡â›ß‹ œ£í. ¨ñàïªßä«. Çñ‘Þ¥ ᛡ™Þ. ªäÔ) ª«ß™ ¨ñà‘÷Þš. ¨Þ‹Ø Š á¡âÇ©Ù¡ ˆ«ß ™ßß œ£í £™¡Þ›¥ ª£ó¤ý Çà•»»Þ ‘÷Þš á«„×Øß ˆ‹ÞœÞ¥Þᥠà¦£Þœ¡. á¡Þâ·© œ£í. ¡¦¢›ñ. ¨ñà‹ïÇ©Ù Š ¨ñàÇÚ¥ÚáÇ©Þ±£»»Þ ‘÷Þš¼» '¥š¤Þ™ñÞ' ‘Þ™à¤ý ˆ‰™ß«î ªÛ‹ ªõÞ¥‹à ¤Þ™ñÞ»»»Þ ªÞ£Þ‘ß‹ ‘óÞ¦Þ Š ¤ÐÂ˜Þ¥Ú £Ú‹Øß áŒÞ‘Úšß¡Þ ˜ß™ ¢‹Ø£Þ¼Ú» Çñ¢Ú '¥š¤Þ™ñÞ' ›ß ›¨í ᛂ ›ÚãŒá£Þ ‹¥Øß»»Þ ‘÷Þš Ç¥ÉÂ¥Þᥠ‘Þ™ßᢛ ¡Þ Ïܨíî™Þ Þ«ßê»»Þ ˜ØÞ¦. ¨ñàáâ™î¼» áÇñ£ ¢‹Øß œ£í Š ›¨í‹Ú ᝂ ‘÷Þš ß‘¥ à¦Þ¦á¥ ǙߙÇÞ¡ ¡ÞÞ „–ÍÞ‚ ¥™÷ªßä«Þªá¥ ¡ßá‘ ‹¥ß×Øß»»Þ á‹á™‹ á¡Ç©‹ á¡Þâ·©œ£í ª£ó´à ™ñߥ™÷ (¡Ú·©. ‘‘࡝ Š œ£íÇ¥ß Š–ÍßÞ ªÞ«ß™îᥠ¨ñà‘÷Þš¼» ᐙÞ¥ œÞ¥Þ Çñ¡Þ«ß™»»Þ Š–ÍßÞ ªÞ«ß™îᥠªÞ¥¦Þ ›Þª¼» •Þ¥Ú Þ¥£ý ‹¥ß Þ‘ß Ç¤íîØ á¤á™ ¢‹Øß £Û¦‹ ¥Þ ™Þ«Þ ‘÷Þš¼» „Çᥠ¡˜Ùç™ á«Þ‚×ß»»Þ ªÞ¥¦Þ ›Þª Çñš£ Š–ÍßÞ ‹¡ß á¤.{ÉÉ`ö 17 251 ᛡ™Þ»»Þ á‘â. Þš œ£í. á‘❠œ£í. ªÚ¢›ñÞ ™ñß£Û±ç¥ ªÞ£Ãªî ᛌØß»»Þ Þ„ á‹á™‹ ‹ïÇ©Ù¼»¥ ¢Þ‚ Š ¢„˜à¼Ú» ‘÷Þš. ‘™Þ¥ ᛡ™Þ ªá¡íÞÇ¥ß Š–Íߨޥ ˜á›¡™Þ Š ªäªÕð™ß¥ á›îÞ™‹»»Þ Š–Íߨޥ Çä¥Ç¥Þ ÚªÞᥠ¡ß¡Þ« ÇÛ¡í¥Ú ‘÷Þš¼Ú» Þ ß£Ð˜ Ç™ñ ›ßÞ¤Þˆ»»Þ Š–Íߨޥ ªäªÕð™ß. ‘÷Þš Š ‹ïÇ©Ù¼» £œîᥠá¢›™ó ǥߋÑÂÞ ‹¥ß×Øß»»Þ Š–ÍߨÞᥠ¡ß¢ß÷ œ£í¥ ¢Úî™ìšÞ Ԕߐ×ß»»Þ ¤šÞ :. á¡âÇ©Ù¡ œ£í. á¡âÇ©Ù¡. á¨â¡ œ£í. ¯Ö㝵Ö. £ÛŒí ª£ªØ¼» Çñ™ß ‘÷Þš¼» ‹¥Ú˜Þ ›ïÌß ª£¢Þ¡á¥ ×ß»»Þ ᪠᫄×Øß ¢‹Ø¥ ‘÷Þš»»Þ ¨ñà‘÷Þš ˜ØÞ¦¥ ᛡ™Þ. ¥Þ‘Þ¥ ᛡ™Þ. ǘØß™. ¨Þ‹Ø. ¯ÖÖ¾Ö−Ö . ¡ñÞ«ö˜¥ ᛡ™Þ. œ£í. á¡Þâ·©. £«ß£Þ œ£í Š ‘÷Þš œ£í Çñ¢ï™ß ª¡Ú £™¡Þ›Ú–Íß‹ ¨ñà‘÷Þš¼»•Þᥠª¡íœ£í ª£óß™ á«Þ‚ ‘÷Þš œ£í Š ªäªÕð™ß¥ „¸±ß á«Þ‚×ß»»Þ ¿Ö²¤üÖ£ÖÔ †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü ¨ñà‘÷Þš Ç¡ß™ñ ×ÆüÓ¤üß †£ÖÔ ÁÖß •ÖÖ®ÖÖ£Ö ¯Ö×¾Ö¡Ö. ¨Þ‹Ø œ£í. ¡ñÞ«ö˜. ¡¦¢›ñ Š ªÚ¢›ñÞ á¡Þ¬ß ‹«Øß»»Þ ‘÷Þš Çà• á¨â¡. ¨ñà¥Þ£. à.

¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 252 ¥£˜à¤ý ¬à¦Þᤩ™ñ ÇÚ¥à ¨ñàᤩ™ñ à¦Þ¦ ÇÚ¥ÚáÇ©Þ±£ ᤩ™ñ à¦ß¥ß à¦Þ›ñà ¨äŒá¤©™ñ ¡ß›ß™ ™Ú·íÞ£ Çñªß·©ß¬Þ¢ œ£í ªäªÕð™ß ˆ‰™ß«î ‹Ú᫦ߋޣ¤ý ß¥¥«ªî£¤ý ™±ó „›ìÔÞ” ª«‘ªÞœî ª¡í œ£í ª£ó¤ý ˆ‹ÞØ Þ™õà¤ý ªÞäªÞ¥ß‹ ªÚŒ›Ú㌠Ø¥ä ᛡ™Þ ¡ß¨óÞª¥ Çñޘዳñ á‘❠á¡Þâ·© ¨Þ‹Ø ¸ü´ÖÖßµÖ ´ÖÖ »Öß»ÖցÖê¡Ö ¯Öã¸üß ÁÖ߁Öê¡Ö −Öß»ÖÖ“Ö»Ö ¯Öã¹ýÂÖÖê¢Ö´Ö Öê¡Ö −Öß»ÖאÖ׸ü −Öß»ÖÖ¦üß ¿ÖÓÖ Öê¡Ö “ÖÖ¸üÖêÓ †Öê¸ü “ÖÖ¸üÖë¬ÖÖ´Ö ¯ÖÏ×ÃÖרü ¯ÖÖ−ÖÖ. ׾֏µÖÖŸÖ ÆüÖê−ÖÖ ¬Ö´ÖÔ ÃÖÓÍéú×ŸÖ ‹îןÖÊ †Ö¿“ÖµÖÔ•Ö−֍ú ¸üÆüÃµÖ´ÖµÖ ŸÖ¢¾Ö ˆ¤Ëü‘ÖÖ™ü−Ö †ÖÃÖÖ−Öß ÃÖê ÃÖ²ÖË ¬Ö´ÖÔ ‹ú ÆüÖê−ÖÖ ‹úÖÓŸÖ ×−Ö•ÖÀ¾Ö ÃÖÓÃÖÖ¸ü úÖ ÃÖãÖ¤ãü„Ö †ÓŸÖ¸ÓüÖ ³ÖÖ¾ÖÖ−Ö ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ úÖ ¯ÖÏ֝֍êúÓ¦ü •Öî−Ö (¬Ö´ÖÔ) ²ÖÖî¨ (¬Ö´ÖÔ)ü ¿ÖÖŒŸÖ (‹ú ¯ÖύúÖ¸ úÖ ¬Ö´ÖÔ) .

–ÖÖ−Öß ´ÖãÖÔ ¤üµÖÖ ÖÖ ¬Ö´ÖÔ . ”ûÖê™üÖ ¯ÖÓ×›ÍüŸÖ.{ÉÉ`ö 17 253 ¨ñàáâ™î ¥™÷ ªßä«Þª ¡ßá‘ ‹¥ß×Øß ™ñߥ™÷ ¡¦¢›ñ ªÚ¢›ñÞ ™ñß£Û±ç ªÞ£ÃÂªî ›óÞ¥‹ÞÞš ‘Þ™à¤ý ˆ‰™ß«î ªÛ‹ ªõÞ¥‹à ¤Þ™ñÞ ªÞ£Þ‘ß‹ ‘óÞ¦Þ Š ¤ÐÂ˜Þ £Ú‹Øß áŒÞ‘Úšß¡Þ ˜ß™ ¢‹Ø ›¨í ›ÚãŒá£Þ Ç¥äÇ¥Þ ‘Þ™ßᢛ Ïð¨î™Þ ˜ØÞ¦ ¡ñÞ«ö˜ à ǘØß™ £ÛŒí ‹¥Ú˜Þ ˜ œ£í ÁÖß “ÖîŸÖ−µÖ (•ÖÖ®ÖÖ£Ö úÖ ¯Ö¸ü´Ö ³ÖŒŸÖ) ¸üŸ−Ö ØÃÖÆüÖÃÖ−Ö (•ÖÖ®ÖÖ£Ö úÖ ØÃÖÆüÖÃÖ−Ö) ¯ÖύúÖ¿Ö ú¸ü−ÖÖ ŸÖß−Ö ¸üŸ−Ö ²Ö»Ö³Ö¦ü (•ÖÖ®ÖÖ£Ö êú ²Ö›ÍüÖ³ÖÖ‡Ô) ÃÖã³Ö¦üÖ (•ÖÖ®ÖÖ£Ö úß ”ûÖê™ß ²ÖÆü−Ö) ŸÖß−Ö ´ÖæÙŸÖ ÃÖ´ÖÖ−ÖŸÖÖ «üÖ¸úÖ−ÖÖ£Ö ‹ú •ÖÖ×ŸÖ êú ‹îןÖÊ úÖ ÃÖæ“֍ú µÖÖ¤ü ú¸ü−Öê »Öֵ֍ú µÖÖ¡ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖו֍ú •¾ÖÖ»ÖÖ ŸÖ£ÖÖ ú™ü þ֟ÖÓ¡ÖŸÖÖ ÖÖê•Ö−Öê¾ÖÖ»ÖÖ ³ÖŒŸÖ •ÖÖê אÖ−Öê −ÖÆüà •ÖÖ ÃÖŒŸÖê ¤ü¿ÖÔ−Ö ¤ãü„Ö úÖ Æü¸üÖ ú¸ü−Öê¾ÖÖ»ÖÖ ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ •ÖÖןֳÖê¤ü †Ã¯Ö鿵֟ÖÖ “ÖÖÓ›ÍüÖ»Ö ²ÖÎÖÉÖ −Öß“Ö.

5. ªÚ¢›ñÞ ™ñߣ۱çᥠªÞ£Ãªî ᛌØß ? á‹„ê ™ßáÞ”ß œ£í ‘÷Þš œ£í¥ ª£ó¤ý Çà• ? ¨ñà ‘÷Þš ˆ‹ÞœÞ¥á¥ ‹'˜ ‹'˜ ? ‹'˜ ÇÞ‚ê á‹„ê£Þ¼Ú» Çñ¢Ú ¨ñà‘÷Þš '¥š¤Þ™ñÞ' ›ß ›¨í ᛂ ›ÚãŒá£Þ ‹¥Øß ? Š–Íߨޥ ˜œ£í ‹'˜ ? ‹ßˆ ˜ØÞ¦¥ ᛡ™Þ. 9.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 254 ªäªÕð™ß¥ á›îÞ™‹ ¡ß¡Þ« ÇÛ¡í¥Ú ß£Ð˜ Ç™ñ ᐙÞ¥ œÞ¥Þ Ǥíîᡪߙ á¢›™ó ¢Úî™ìšÞ Øí¬à ª£óß™ ¥ÛÇᥠÃÖÓÍéú×ŸÖ úÖ ªÖêŸÖú ¿ÖÖ¤üß êú ¯ÖÆü»Öê ×−Ö´ÖÓ¡ÖÖ ¯Ö¡Ö “ÖêŸÖ−ÖÖ úß ¬ÖÖ¸üÖ ÛÃ£ÖŸÖ ³Öê¤ü −ÖÆüà †³µÖ㟣ÖÖ−Ö ×¾Ö»Öß−Ö ÆüÖê •ÖÖ−ÖÖ ÃÖ´ÖÖ−Ö ºþ¯Ö ÃÖê †³µÖÖÃÖ I. †−Öã“”êû¤ü êú †−ÖãÃÖÖ¸ü −Öß“Öê פü‹ Ö‹ ¯ÖÏ¿−ÖÖë úêú ˆ¢Ö¸ü ×»Ö׏֋… ¨ñà ‘÷Þš¼» ¬à¦Þᤩ™ñ ‹ß ‹ß Þ£á¥ ¡ß›ß™ 1. 7. 12. ¡ñÞ«ö˜¥ ᛡ™Þ. Çñ‘Þ¥ ᛡ™Þ. 8. 11. 10. 2. Š–Í߁ޡެ޼»¥ ‹'˜ ˆ‰™ß«î ? 4. ªäÔ) ª«ß™ ¨ñà‘÷Þš. ¥Þ‘Þ¥ ᛡ™Þ. ¡¦¢›ñ. ‘™Þ¥ ᛡ™Þ ªá¡íÞÇ¥ß Š–Íߨޥ ˜ ᛡ™Þ Š ªäªÕð™ß¥ á›îÞ™‹ ? . ? ‹ßˆ ‹Ú᫦ߋޣ¤ý Š ß¥ ¥«ªî£¤ý ? ‘÷Þš œ£í ‹'˜ ? Š–ÍßÞ ‘ޙߥ Ø¥¾» ᛡ™Þ ‹ßˆ ? á‹„ê£Þᝠá¡Þâ·© œ£í ª£ó´à ™ñߥ™÷ (¡Ú·©. 6. ¨ñà ‘÷Þš¼» î Þ£ ª¡Ú ‹'˜ ? 3. œ£í.

15. ‘÷Þš¼». ª£ó¤ý. ᐙÞ¥ œÞ¥Þ. 5. ¨Þ‹Ø Š á¡âÇ©Ù¡. á¡Þâ·©. Ïð¨î™Þ. Š œ£íÇ¥ß. £ÚŒí ª£ªØ¼» Çñ™ß ‘÷Þš¼» . ¤Ú፤Úá.{ÉÉ`ö 17 255 13. ¡ñÞ«ö˜. ‘÷Þš»» 4. Š œ£íǥ߻» III. 7. £™á¥»» 2. 14. à. ª£ªØ ÇÞÇà. Š. ¡Þ 5. ˆ«ß ™ßß. ‘Þ™ßᢛ Þ«ßê. œ£í á«„×ß. œ£í £™¡Þ›¥. ª¡í œ£í. ¨ñà ‘÷Þš. 3. Š–ÍßÞ ‘ޙߥ. ¨ñàáâ™î¼» áÇñ£¢‹Øß œ£í Š ›¨í‹Ú ‘÷Þš ß‘¥ ‹¥ß à¦Þ¦¥ ǙߙÇÞ¡ ¡ÞÞ „–ÍÞ‚ ¥™÷ªßä«Þªá¥ ¡ßá‘ ‹¥ß×Øß»»Þ ‘÷Þš œ£í Š ‘÷Þš ªäªÕð™ß Þ£¥ ˆ‰™ß«î»»Þ ‘÷Þš Ç¥äÇ¥Þᥠ‘Þ™ßᢛ ¡Þ Ïð¨î™Þ Þ«ßê»»Þ Š–Íߨޥ ªäªÕð™ß. ǘØß™. á¨â¡. −Öß“Öê פü‹ Ö‹ ú£Ö−ÖÖêÓ úÖê †−Öã“”êû¤ü ´Öë ¾ÖÙÖŸÖ Îú´Ö ´Öë Îú´Ö²Ö¨ü úßו֋… 1. Š–Í߁ޡެ޼». ‘‘࡝ Š œ£íÇ¥ß Š–ÍßÞ ªÞ«ß™îᥠ¨ñà ‘÷Þš¼» ᐙÞ¥ œÞ¥Þ Çñ¡Þ«ß™»»Þ ˜ØÞ¦. ¨ñà‘÷Þš¼» Çñ¡Þ«ß™. ¡ß›î£Þ. Š–Íߨޥ ªäªÕð™ß. ¡ß¡Þ« ÇÛ¡í¥Ú ‘÷Þš¼Ú» ‹'˜ ›ßÞ¤Þˆ ? á‹„ê ‹¡ß ‘÷Þš¼» ¢‹Øߣۦ‹ ¥Þ ¡˜ÙíÞ ‹¥ß×Øß ? ‹ßˆ ‘÷Þš Š ‹ïÇ©Ù¼» £œîᥠá¢›™ó ǥߋÑÂÞ ‹¥ß×Øß ? á‹„ê á‹„ê œ£í ¨ñà‘÷Þš œ£íᥠØ¬íà á«Þ‚×ß ? †−Öã“”êû¤ü êú †Ö¬ÖÖ¸ü ¯Ö¸ü פü‹ Ö‹ ¯ÖÏŸµÖêú ¿Ö²¤ü ÃÖ´ÖæÆü êú ¿Ö²¤üÖêÓ úÖê šüߍú Îú´Ö ´Öë »Ö֍ú¸ü ¾ÖÖŒµÖ ²Ö−ÖÖ‡‹… 1. Š–ÍßÞ‘Þ™ß ¨ñà‘÷Þš¼Ú» ˆ‹ÞØ Þ™õà¤ý á¡Þ¬ß £á‹¥ß ªÞäªÞ¥ß‹ ªÚŒ ›Ú㌠‘˜Þˆ»»Þ ‘÷Þš Š–ÍßÞ ¡Þªà¼» œ£í Š ¡ß¨óÞª¥ Çñޘዳñ»»Þ á‘â. II. Š–Í߁Þ. 16. œ£í Š ªäªÕð™ß»» 3. á¡âÇ©Ù¡. 2. 6. „ÇÞªÞ. 4. ª£ó¤ý Çà•. Ç¥äÇ¥Þá¥. ¨Þ‹Ø. ‘÷Þš. ‘‘࡝.

¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 256 8. IV. ᛨ ¡Þ«Þᥠ£œî ªÚÇñªß·© á”»»Þ á‹¥¦¥ á¬Þ‹£Þᝠˆ«ß „ªþ¡‹Ú ª¥ªó™à ÇÛ‘Þ ¥ÛÇᥠÇÞ¦ ‹¥Øß»»Þ Ç߬ޣޝ䋥 ˆ«ß ª£¤ýᥠ«ßê ¡ß›îÞ Þ¥£ý «Üˆ»»Þ £¬¤ýÞ¦à¡Þ¬Þ £œî ˆ«ß „ªþ¡ ›ß Ç߬ޣޝ¼»¥ ¡ß›îÞ Þ¥£ý ‹¥ßšÞ'Øß»»Þ £«à¨Û¥¥ £«Þ¥Þ‘Þä‹ ª£¤ýᥠˆ«ß „ªþ¡ ¡«Ü œÛ£œÞ£á¥ ‘Þ‹‘‹£á¥ ÇÞ¦ ‹¥Úšßᬻ»Þ ¡ä¦Þ¡Þ¬Þ Þ„ Š–ÍßÞ¡Þ¬Þ ›ÚíÞÇÛ‘Þ ª£¤ýᥠß‘ ß‘ ¥Þ‘î‹Ú Þªß¡Þ‹Ú Þ«ÞØß»»Þ ª«¥á¥ ª×Þᝠª×Þᝠ£ï˜¤ýà ›ÚíÞä‹¥ ªÚ³¥ £˜ØÇ ™ßÞ¥ß ‹¥ß ÇÛ‘Þ ‹¥Þ¤Þ‚šÞˆ»»Þ «ß£Þ¦ Çñᛨᥠ¬Þ«Ü¬ì Š Ïß™ßᥠ£œî ›ÚíÞÇÛ‘Þ Çަߙ «Üˆ»»Þ Þ‘ß‹Þ¬ß Š–ÍߨÞᥠ¥ÛÇÞá£—Í ˆ¡ä áÞ”߈ ªÚÞá£—Í ™ßÞ¥ß á«„×ß»»Þ ¢Þ¥™á¥ ¨‹Øߥ Þ¥ÞœÞ ¡«Ü ÇñÞà»»Þ ˆ«ß ¨‹Øß ÇÛ‘Þ«ßê £Þ™ïÇÛ‘Þ»»Þ ᛡޙޣÞᝠÞǘޥ ªÊߦߙ ¨‹Øß ›óÞ¥Þ ˆ«ß £Þ™ï¨‹Øߥ • ‹¥ßšßᬻ»Þ £«àÇ©ÞªÚ¥‹Ú ¡ßÞ¨ ‹¥ß¡Þ ÇÞ‚ê ˆ«ß á‘¤ý ˆ¡ä Ç¥Þ‘¤ý £Þ™ï¨‹Øߥ ǥߋѝ޻»Þ á›¡à ¢Þ¡™á¥ ᛡàä‹¥ ¡ß¢ß÷ Çà•¥ ¡˜ÙíÞ ªä፠ªä፠ᛡàä‹¥ ¥ÛÇ ®íÞ ˆ¡ä ÇÛ‘Þ ¡ßÇ©¤ýᥠ¡«Ü™šî ›ßÞ¤Þ‚×ß»»Þ £Þ ›ÚíÞ á›¡à . 9. ‹¥Ú˜Þ ›ïÌß ª£¢Þ¡á¥ ×ß»»Þ ‘÷Þš œ£í á«„×ß ª¡í œ£í ª£ó¤ý»» Š Š–ÍßÞ ‘ޙߥ œ£í Š ªäªÕð™ß»»Þ Þ¥ßœÞ£¥Ú ¨ñà‘÷Þš œÞ£ î™£»»Þ Çñš£ Š–ÍßÞ ‹¡ß á¤. 10. ‘÷Þš Š ‹ïÇ©Ù¼» £œîᥠá¢›™ó ǥߋÑÂÞ ‹¥ß×Øß»»Þ ØÆü¤üß ´Öë †−Öã¾ÖÖ¤ü úßו֋… ¢Þ¥™ ¡Ç©í¥ ¡ß¢ß÷ ᛨ Çñᛨ¥ Š £Þ™ï¢ÞÇ©Þ¥ á¬Þá‹ ›¨«¥ÞÇÛ‘Þ‹Ú Þ–Í£ó¥ ª«‹ÞᥠÇÞ¦ ‹¥ßšÞØß»»Þ ˆ«ß „ªþ¡‹Ú ª£ñ ᛨᥠ¡ß¢ß÷ Þ£ Š ¥ÛÇᥠÇÛ‘Þ Þ¥ÞœÞ ‹¥Þ¤Þ‚šÞˆ»»Þ Š–ÍßÞ¡Þ¬Þ Š ‹¬ß‹™Þ¡Þ¬Þ £œî ˆ‚ ›ÚíÞÇÛ‘Þ‹Ú ¡–Í œÛ£ìœÞ£á¥ ÇÞ¦ ‹¥Øß»»Þ £«à¨Û¥¥ ›¨«¥Þ „ªþ¡ ªÞ¥Þᛨᥠ«ßê Úá«ê.

†Öê×›Íü†Ö ´Öë †−Öã¾ÖÖ¤ü úßו֋ … †Ö»Öê ÃÖÖê´Ö¾ÖÖ¸ü Æü´ÖÖ¸êü úÖò»Öê•Ö úÖ ¾ÖÖÙÂ֍úÖêŸÂÖ¾Ö Æîü… ¯Öæ¸êü פü−Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖύúÖ¸ êú úÖµÖԍÎú´Ö ÆüÖêӐÖê… ÃÖã²ÖÆü †Öšü ²Ö•Öê ÃÖê úÖµÖԍÎú´Ö ¿Öã¹ý ÆüÖ−ê ÖÖ Æîü… ²ÖÆãüŸÖ »ÖÖêÖ †Ö−Öê¾ÖÖ»Öê Æïü… ³ÖÖÖ »Öê−Öê¾ÖÖ»Öê ×ÃÖ±Ôú †×³Ö úÖò»Öê•Ö ´Öë ¯ÖœÍü−Öê¾ÖÖ»Öê −ÖÆüà Æïü… úÖò»Öê•Ö êú ú‡Ô ¯Öã¸üÖ−Öê ×¾ÖªÖÙ£Ö ³Öß †Ö‹ÑÖê… ˆ−Ö ´Öë ×³Ö®Ö ×³Ö®Ö úÖ´Ö ú¸ü−Öê¾ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê Æïü… ›üÖòŒ™ü¸ü. −ÖŸÖԍú. אÖ׸ü•Ö−ÖÖêÓ êú −ÖéŸµÖ ‹êÃÖê ÃÖ³Öß ŸÖ¸üÆü êú −ÖÖ“Ö −ÖÖ“Ö−Öê¾ÖÖ»Öê −ÖŸÖԍú-−ÖŸÖÔ׍úµÖÖÑ Æü´ÖÖ¸êü ×¾ÖªÖÙ£ÖµÖÖêÓ ´Öë Æïü… ‡−Ö ÃÖ²Ö úÖê ¤êüÖ−ÖÖ ‹ú †¯Öæ¾ÖÔ †Ö−ÖÓ¤ü Æüß Æîü… VI. ÖÖ−Öê¾ÖÖ»Öê. ¡ß‹Þ¡Þ¬Þ Š ¡Ú¬ß¡Þ¡Þ¬Þä‹¥ Çñ¡¦ ¢ß–Í «Üˆ»»Þ Çñá™î‹á¬Þ‹ ¡Ú¬ß¡Ú¬ß Š ŒÞ‚ŒÞ‚ ˆ«ß „ªþ¡‹Ú ŒÚªßᥠ‹”Þ‚šÞØß»»Þ ›¨›ß¥ ˆ«ß ›ÚíÞ ÇÛ‘Þ á¨Ç©á¥ ¥Þ¡˜áÇÞ–Íß „ªþ¡ Çަߙ á«Þ‚šÞˆ»»Þ ÇñÞ¤ý 20 ŸÚ»”ì „®¥ ¥Þ¡˜£Û±ç ᛫ᥠ¥Þ£á¡¨ á«Þ‚šß¡Þ ¡î‹Øß›óÞ¥Þ £¥Þ¤Þ‚šß¡Þ ¨¥á¥ ˆ«ß ¡Þ˜ Ú–Íß‹ ‘¦ß „•ßšÞˆ»»Þ ᪕Þᥠ‘£Þ á«Þ‚šß¡Þ ¬¤© ¬¤© á¬Þ‹ ˆ«ß ›ï¨î‹Ú ᛌߚށޝØß»»Þ ›¨£à ÇÛ‘Þ Ç¥›ß ¢Ç©Þ˜à Ç¡í ÚÇ©Öß™ á«Þ‚šÞˆ»»Þ áÇñÞ᪪ì ‹¥ß ¡Þ‘Þ ¡‘Þ‚ ˆ«ß £Û±ç Ú–Íß‹Ú ›àᥠ¡ßª‘í ‹¥Þ¤Þ‚šÞˆ»»Þ ˆ«ß ¡ßª‘í á›Œß¡Þ‹Ú «‘Þ¥ «‘Þ¥ á¬Þ‹ ˆ‹™ñ á«Þ‚šÞØß»»Þ á‹Þ”ßá‹Þ”ß ÇñÞ˜‹Ú áÞ”߈ ªÛ™ñᥠÚ×ß¡Þ‹Ú ˆ«Þ«ßê ˆ‹£Þ™ñ ÇÛ‘Þ»»Þ V. ÃÖ¸üúÖ¸ß ŸÖ£ÖÖ †−µÖ ¤ü¯ŸÖ¸üÖêÓ ´Öë úÖ´Ö ú¸ü−Öê¾ÖÖ»Öê ¯Öãß֍úÖë úß ¸ü“Ö−ÖÖ ú¸ü−Öê¾ÖÖ»Öê •ÖîÃÖê •Öß¾Ö−Ö êú ú‡Ô Öê¡ÖÖêÓ ´Öë ÃÖê ²ÖÆãüŸÖ »ÖÖêÖ †Ö−Öê¾ÖÖ»Öê Æïü… ˆ−Ö úß ‹ú ²Ö›Íüß ÃÖ³ÖÖ ÃÖ²Ö úÖµÖԍÎú´ÖÖêÓ êú ¯ÖÆü»Öê ÆüÖêŸÖß Æîü… ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖύúÖ¸ êú †−Öã³Ö¾Ö ¾Öê Æü´Öë ²ÖŸÖÖ−Öê¾ÖÖ»Öê Æïü… ˆ−Ö »ÖÖêÖÖÓê ê ×»Ö‹ ŸÖ¸üÆü ŸÖ¸üÆü úß Ã¯Ö¬ÖÖÔ‹Ñ ÆüÖê−Öß¾ÖÖ»Öß Æïü… ¾Öê »ÖÖêÖ Æü´ÖÖ¸êü úÖò»Öê•Ö úß ˆ®Ö×ŸÖ êú ×»Ö‹ úךü−Ö ¯Ö׸üÁÖ´Ö ú¸ü−Öê¾ÖÖ»Öê Æïü… ˆ−Ö »ÖÖêÖë êú ¤êü−Ö ÃÖê ‹ú ²Ö›ÍüÖ ú»ÖÖ³Ö¾Ö−Ö úÖ †Ö¸Óü³ÖÖêŸÃÖ¾Ö ³Öß ÆüÖê−Öê¾ÖÖ»ÖÖ Æîü… ‡ÃÖ êú×»Ö‹ ´Ö㏵ִÖÓס֕Öß †Ö−Öê¾ÖÖ»Öê Æïü… ¯Öã¸üÖ−Öê ×¾ÖªÖÙ£ÖµÖÖêÓ êú úÖµÖԍÎú´ÖÖêÓ êú ²ÖÖ¤ü Æü´ÖÖ¸Ö úÖµÖԍÎú´Ö ¿Öã¹ý ÆüÖê−Öê¾ÖÖ»ÖÖ Æîü… ŸÖ¸üÆü ŸÖ¸üÆü êú ÖÖ−ÖÖ ÖÖ−Öê¾ÖÖ»Öê Æü´ÖÖ¸êü úÖò»Öê•Ö ´Öë Æïü… Æü´ÖÖ¸ê ¤êü¿Ö êú ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¸üÖ•µÖÖêÓ êú −Ö韵ÖÖêÓ úÖ úÖµÖԍÎú´Ö ÆüÖêÖÖ… †Öê×›Íü×¿Ö −ÖéŸµÖ ŸÖÖê ÆüÖê−ÖÖ Æüß Æîü… ‡ÃÖ êú †»ÖÖ¾ÖÖ ³Ö¸üŸÖ −ÖÖ™ü¶´ÖË. †¬µÖ֯֍ú. ¾µÖÖ¯ÖÖ¸üß. ú£Öú×ôû −Ö韵Ö. ´Öם֯Öã¸üß −Ö韵Ö.{ÉÉ`ö 17 257 ÇÚ˜ß ¥Þ£ ³ñä‹ Þ¥ÞœÞᥠ™ÚÌ á«Þ‚ ¥Þ¡˜¡·© ß£ß± ™Þä‹Ú Þ¨íà¡Þ› ᛂšßᬻ»Þ ˆ«ß ›ß£Þ¼»¥ ª£áªØ ÛÞ¬ÚÞ Çß´Øß»»Þ ›ÚíÞÇÛ‘Þ ª£¤ýᥠÞ¥ßÞá–Í ï™îà™ ˆ¡ä ¢ß¤ý ›óÞ¥Þ ˆ«ß „ªþ¡¥ ÇÞ¦ ‹¥Þ¤Þ‚šÞˆ»»Þ ˆ«ß›ß ‹ß˜ß¡Þ¡Þ¬Þ. ‡Ó•Öß×−ÖµÖ¸ü. †¯Ö−Öê ¸üÖ•µÖ êú ׍úÃÖß ‹ú ´Öê»Öê úÖ ¾ÖÖÔ−Ö †Öê×›Íü†Ö ´Öë úßו֋… ×™ü¯¯ÖםֵÖÖÑ . ãúÛ““Ö¯Öã×›Íü. −ÖŸÖÔ׍úµÖÖÑ.

−Öß“Öê פü‹ Ö‹ ¾ÖÖŒµÖÖë ¯Ö¸ü ¬µÖÖ−Ö ¤üßו֋… 1. 1) á‹ ‘ÞÞ¥Ú á›Œ˜Þ«Þ¥à Þªß×Øß»»Þ †−Öêú ¤êü¿ÖÖêÓ ÃÖê ¤êüÖê−Öê¾ÖÖ»Öê †Ö ¸üÆêü Æïü… †−Öêú •Ö֐ÖÖ¹ý ¤êüÖÖÖÆüÖ¸üß †Ö×ÃÖ”Óןօ 5.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 258 I.2) ´Öë ´Öæ»Ö ׍ÎúµÖÖ êú ÃÖÖ£Ö '-Þ' (†Ö) ¯ÖÏŸµÖµÖ •ÖÖê›ÍüÖ ÖµÖÖ Æîü… •ÖîÃÖê:. (¯ÖœÍüÖ) ᛌì (¤êüÖË) + -Þ (†Ö) = á›ŒÞ (¤êüÖÖ) … ¾ÖÖŒµÖ (2.1. 1) ‹Þ¬ß ᪕ÞᥠÞ„˜Þ ¡Þ‘˜Þ á«¡»»Þ ú»Ö ¾ÖÆüÖÑ ÖÖ−ÖÖ ²Ö•ÖÖ−ÖÖ ÆüÖêÖÖ… úÖ×»Ö ÃÖêšüÖ¸êü ÖÖˆÖÖ ²Ö֕֝ÖÖ Æêü²Ö… 2) £á™ Ç—Íß¡Þ á¬Œß¡Þ Þ᪻»Þ ´Öã—Öê ¯ÖœÍü−ÖÖ ×»ÖÖ−ÖÖ †ÖŸÖÖ Æîü… ´ÖŸÖê ¯ÖלÍü²ÖÖ »Öê׏ֲÖÖ †ÖÃÖê… 3.Ç—ì (¯ÖœËü) + -Þ (†Ö) = Ç—ÍÞ. 1) ™Ú ™ ¢Þ¥ß ‹Ú«Þ¦ßÞ á«Þ‚¬Ú˜ß»»Þ ŸÖã ŸÖÖê ²ÖÆãüŸÖ ²ÖÖê»Ö−Öê¾ÖÖ»ÖÖ ÆüÖê ÖµÖÖ Æîü… ŸÖã ŸÖ ³ÖÖ׸ü ãúÆüÖ×ôû†Ö ÆüÖꇐֻÖãםօ ˆ¯ÖµÖãÔŒŸÖ ¾ÖÖŒµÖÖë êú ¸êüÖÖÓ׍úŸÖ ¿Ö²¤üÖêÓü ׍ÎúµÖÖ£Öԍú ÃÖÓ–ÖÖ‹Ñ Æïü… ¾ÖÖŒµÖ (1. 1) £Úê Çޝ ŒÞ‚¡Þ¡Þ¬Þ Úá«ê»»Þ ´Öï ¯ÖÖ−Ö ÖÖ−Öê¾ÖÖ»ÖÖ −ÖÆüà ÆæÓü… ´ÖãÑ ¯ÖÖ−Ö ÖÖ‡²ÖÖ²ÖÖ»ÖÖ −ÖãÆëü… 2) ¥Þ™ßᥠ‹ß˜ß¡Þ¡Þ¬Þ¼»¥ ¢ß–Í á«¡»»Þ ¸üÖŸÖ ´Öë Ö¸üߤü−Öê¾ÖÖ»ÖÖêÓ úÖ ³Öß›Íü ÆüÖêÖÖ… ¸üÖןָêü ׍úםֲÖÖ²ÖÖ»ÖÖӍú¸ü ׳֛Íü Æêü²Ö… 3) £Úê ™ á£¦Þ‹Ú ¤ß¡Þ¡Þ¬ß á”»»Þ ´Öï ŸÖÖê ´Öê»Öê úÖê •ÖÖ−Öê¾ÖÖ»Öß ÆæÑü… ´ÖãÑ ŸÖ ´Öêôû֍ãú וֲÖÖ²ÖÖ×»Ö †™êü… 4.1) êú ¸êüÖÖÓ׍úŸÖ ¿Ö²¤ü ´Öë ´Öæ»Ö ׍ÎúµÖÖ êú ÃÖÖ£Ö µÖ£Ö֍Îú´Ö '-ÖÖ' (˜Þ). 1) ‹Þ¬ß ‹á¬‘ᥠÞ£¥ ‚ä¥Þ‘à Ç—ÍÞ Þ¥£ý á«¡»»Þ ú»Ö úÖò»Öê•Ö ´Öë Æü´ÖÖ¸üß †ÑÖÏê•Öß úß ¯ÖœÍüÖ‡Ô †Ö¸Óü³Ö Æü֐ê ÖÖ… úÖ×»Ö ú»Öê•Ö¸êü †Ö´Ö¸ü ‡Ó¸üÖ•Öß ¯ÖœÍüÖ †Ö¸ü´³Ö Æêü²Ö… 2) á£Þá™ ª¡Ú ‹ß×ß á›ŒÞ¨Ú˜Þ ‹¥ß¡Þ‹Ú Ç–Íڐ×ß»»Þ ´Öã—Öê ÃÖ²Ö ãú”û ¤êüÖÖ-ÃÖã−ÖÖ (¤êüÖ³ÖÖ»Ö) ú¸ü−ÖÖ ¯Ö›Íü ¸üÆüÖ Æîü… ´ÖÖêŸÖê ÃÖ²Öã ׍ú×”û ¤êüÖÖ¿ÖãÖÖ ú׸ü²Ö֍ãú ¯Ö›Íåü×”û… 2. '-„˜Þ' (ˆÖÖ) .

5) êú ¸êüÖÖÓ׍úŸÖ ¿Ö¾¤ü '‹Ú«Þ¦ßÞ' ´Öæ»Ö ׍ÎúµÖÖ '‹«' (úÆü) úÖ ¾ÖîúÛ»¯Öú ºþ¯Ö '‹Ú«Þ' (ãúÆüÖ) êú ÃÖÖ£Ö '¬ßÞ' (-×»Ö†Ö) ¯ÖÏŸµÖµÖ •ÖÖê›Íüú¸ü ²Ö−ÖÖµÖÖ Æãü†Ö Æîü… II. 'ᬌߡÞ' (»Öê׏ֲÖÖ) ´Öæ»Ö ׍ÎúµÖÖ êú ÃÖÖ£Ö '-‡²ÖÖ' (‚¡Þ) ¯ÖÏŸµÖµÖ •ÖÖê›Íüú¸ü ²Ö−Ö Ö‹ Æïü… ¾ÖÖŒµÖ (3. Þ£¥ Ô¥ ᬄ”Þ˜ß á¡¦ ᫬ޘ߻»Þ Æü´ÖÖ¸êü ‘Ö¸ü »ÖÖî™ü−Öê úÖ ÃÖ´ÖµÖ ÆüÖê ÖµÖÖ Æîü… †Ö´Ö¸ü ‘Ö¸ü »ÖꈙüÖ×Ö ²Öêôû Æêü»ÖÖםօ ˆ¯ÖµÖãÔŒŸÖ ¾ÖÖŒµÖÖë êú ¸êüÖÖÓ׍úŸÖ ¿Ö²¤ü ׍ÎúµÖÖµÖÖêÓ ÃÖê •Ö−µÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖÖ Æïü… ¾ÖÖŒµÖ (II.2.1) êú ¸êüÖÖÓ׍úŸÖ ¿Ö¾¤ü ´Öë ´Öæ»Ö ׍ÎúµÖÖ êú ÃÖÖ£Ö (-†ÓŸÖÖ) '-ØÞ' ¯ÖÏŸµÖµÖ •ÖÖê›ÍüÖ ÖµÖÖ Æî… •ÖîÃÖê:- ‘¦ì + ØÞ = ‘¦ØÞ •Ö»ÖŸÖê Æãü‹ •ÖôËû + †ÓŸÖÖ = •ÖôÓûŸÖÖ ¦ì + ØÞ = ¦ØÞ “Ö»ÖŸÖê Æãü‹ “ÖôûË + †ÓŸÖÖ = “ÖôûÓŸÖÖ ¾ÖÖŒµÖ (II.3) êú ¸êüÖÖÓ׍úŸÖ ÃÖ³Öß ¿Ö²¤üÖë 'ŒÞ‚¡Þ'. ÇÞ«Þ–Í „Ç¥‹Ú ¤ß¡ÞÇÞ‚ê áÞ”߈ „•Þ˜ß ¥ÞªØÞ ¤Þ‚×ß»»Þ ¯ÖÆüÖ›Íü êú ˆ¯Ö¸ü •ÖÖ−Öê êú ×»Ö‹ ‹ú †Ö¸üÖêÆüß ¸üÖßÖÖ Æîü… ¯ÖÖÆüÖ›Íü ˆ¯Ö¸üãú וֲÖÖ¯ÖÖ‡Ñ ÖÖê×™ü‹ ˆšüÖ×Ö ¸üÖßÖÖ •Öևהû… 3.{ÉÉ`ö 17 259 ¯ÖÏŸµÖµÖ •ÖÖê›Íê Ö‹ ÆîÓü… •ÖîÃÖê:. '‹ß˜ß¡Þ'. '¤ß¡Þ' (וֲÖÖ) ´Öë ´Öæ»Ö ׍ÎúµÖÖ êú ÃÖÖ£Ö '¡Þ¬Þ' (¾ÖÖ»ÖÖ). (ÖÖ‡²ÖÖ).2) êú ¸êüÖÖÓ׍úŸÖ ¿Ö²¤ü 'Ç—Íß¡Þ' (¯ÖלÍü²ÖÖ). (׍úםֲÖÖ). 1.'-¡Þ‘ì' + '-˜Þ' '-„˜Þ' (ˆÖÖ) = '-Þ„˜Þ' (ÖÖˆÖÖ) = '¡Þ‘˜Þ' (²Ö֕֝ÖÖ). '-Þ' (ÖÖ) + ¾ÖÖŒµÖ (2.1. ᪕Þᥠ‘¦ØÞ ßÞêᥠá¬Þá‹ Þ¬ßá¡»»Þ ¾ÖÆüÖÑ •Ö»ÖŸÖß †ÖÖ ¯Ö¸ü »ÖÖêÖ “Ö»ÖëÖê… ÃÖêšüÖ¸êü •ÖôûÓŸÖÖ ×−Ö†ÖѸêü »ÖÖêêú “ÖÖ×»Ö²Öê… 2.4) êú ¸êüÖÖÓ׍úŸÖ ¿Ö²¤ü 'ᛌߡޡެÞ' (¤êüÖ−Öê¾ÖÖ»Öê) •ÖîÃÖê ¯ÖϵÖÖêÖ úÖ ‹ú ¾ÖîúÛ»¯Öú ºþ¯Ö 'ᛌ˜Þ«Þ¥à' (¤êüÖÖÖÆüÖ¸üß) úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ Æîü… ¾ÖÖŒµÖ (1.2) ´Öë ¸êüÖÖÓ׍úŸÖ ¿Ö²¤üÖêÓ ´Öë ´Öæ»Ö ׍ÎúµÖÖ êú ÃÖÖ£Ö (†ÖםÖ) '-Þ˜ß' ¯ÖÏŸµÖµÖ •ÖÖê›ÍüÖ ÖµÖÖ Æîü… . '¡Þ¬ß' (¾ÖÖ×»Ö) '¡Þá¬' (¾ÖÖ»Öê) ¯ÖÏŸµÖµÖ Ø»ÖÖ ¾Ö“Ö−Ö êú †−ÖãÃÖÖ¸ü •ÖÖê›Íüú¸ü ²Ö−Ö Ö‹ Æïü… ¾ÖÖŒµÖ (1.

»Ö×»ÖŸÖאÖ׸ü. Š „›¤ýß¥ß (¸üŸ−ÖאÖ׸ü. »Ö×»ÖŸÖאÖ׸ü.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 260 •ÖîÃÖê:- -„•ì + -Þ˜ß = „•Þ˜ß -ˆšËü + -†Ö×Ö = ˆšüÖ×Ö -ᬄ” + -Þ˜ß = ᬄ”Þ˜ß -»Öꈙü + -†Ö×Ö = »ÖꈙüÖ×Ö III. ˆ¤üµÖאÖ׸ü †Öê×›Íü¿ÖÖ êú ŸÖß−Ö ¯ÖÏ´ÖãÖ ²ÖÖî¨ü úßÙŸÖ†Öë êú ¯Ößšü Æïü… ¾ÖÆüÖÑ ¯Ö¸ü −ÖÖ»ÖÓ¤üÖ úÖ ÃÖ´ÖÃÖÖ´Ö׵֍ú '¯Öã¯ÖאÖ׸ü' ×¾ÖÀ¾Ö×¾ÖªÖ»ÖµÖ £ÖÖ… ÇÞ¬Þ ÞÞ˜ (¯ÖÖ»ÖÖ Öֆ֝Ö)'¯ÖÖ»ÖÖ ÖÖ†Ö−Ö' †Öê×›Íü¿ÖÖ úÖ ‹ú ¯ÖÖ¸üÓ¯Ö׸üú ÃÖÖÓÍéúן֍ú úÖµÖԍÎú´Ö Æîü… ‡ÃÖ ´Öë ‹ú ´ÖãµÖ Öֵ֍ú. ŸÖß−Ö ÃÖÆüֵ֍ú Öֵ֍ú †Öî¸ü ‹ú ¾ÖÖªúÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖ Æîü… ´ÖãµÖ Öֵ֍ú 'Öֆ֝Ö' µÖÖ 'ÖÖÆü֝Ö' úÆüÖ •ÖÖŸÖÖ Æîü… ¯ÖÖî¸üÖם֍ú ÖÖ−ÖÖ †Öî¸ü ¯ÖÏÖ“Öß−Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖ úß ¾µÖ֏µÖÖ ú¸ü−ÖÖ ‡ÃÖ ˆŸÃÖ¾Ö úÖ ´ÖãµÖ ˆªê¿µÖ Æîü… . ¬¦ß™ß¥ß. ˆ¤üµÖאÖ׸)'¸üŸ−ÖאÖ׸ü. ‰ú¯Ö¸üü •ÖÖ−Öê¾ÖÖ»Öê (†Ö¸üÖêÆüßü) »ÖÖî™ü−ÖÖ Ç˜Þ ªä‹ñޝØß / ¡ßÇ©Ú¡ £ß¦»(¯ÖÖÖ ÃÖӍÎúÖÑ×ŸÖ / ×¾ÖÂÖã²Ö×´Ö»Ö−Ö)†Öê×›Íü¿ÖÖ ´Öë '¯ÖÖÖ ÃÖӍÎúÖÓןÖ' úúÖê '´ÖÆüÖײÖÂÖã²Ö ÃÖӍÎúÖÓ×ŸÖ ³Öß úÆüŸÖê Æïü… ‡ÃÖ ×¤ü−Ö ÃÖê ÃÖæµÖÔ¤êü¾Ö úÖ ¤üׁ֝ÖÖµÖ−Ö ¿Öã¹ý ÆüÖêŸÖÖ Æîü… †Öê×›Íü†Ö¾ÖÖ»Öë êú −ÖµÖÖ ÃÖÖ»Ö úÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³Ö ³Öß ‡ÃÖß ×¤ü−Ö ÃÖê ÆüÖêŸÖÖ Æîü… ¾Öî¿ÖÖÖ ´ÖÆüß−Öê ´Öë Æüß µÖÆü פü−Ö †ÖŸÖÖ Æîü… ‡ÃÖ ÃÖӍÎúÖÓ×ŸÖ êú פü−Ö †Öê×›Íü¿ÖÖ ´Öë '¤êü²Ö ¤êü²Ö ´ÖÆüÖ¤êü²Ö' úß ¯Öæ•ÖÖ ÃÖ²Ö úÆüà ÆüÖêŸÖß Æîü… ßÞê’Þ£Ú (×−Ö†ÖÑ—ÖÖ´Öã)¯ÖÖÖ ÃÖӍÎúÖÓ×ŸÖ êú פü−Ö •ÖÖê ³ÖŒŸÖ †¯Ö−ÖÖ '´ÖÖ−Ö×Ã֍ú' (‡“”ûÖ ¯Öã¸üß ú¸ü−Öê ¯Ö¸ü ¯Öæ•ÖÖ ú¸ü−Öê úß ¯ÖÏן֖ÖÖ) ú¸üŸÖê Æïü ¾Öê ³ÖÖ¾ÖÖ−Ö êú ÃÖÖ´Ö−Öê †ÖÖ ¯Ö¸ü “Ö»ÖŸÖê Æïü… ‡ÃÖê '×−Ö†ÖÑ—ÖÖ´Öã' úÆüŸÖê Æïü… ³ÖŒŸÖ •ÖÖê ×−Ö†ÖÑ—ÖÖ´Ö㠍ú¸üŸÖê Æïü ˆ−֍úÖê '—ÖÖ´Öã†Ö' úÆüŸÖê Æïü… ¥™÷ß¥ß.

¡ªØÜ»»Þ Þǘ¼Ú» á£Þ¥ –Þ‹ß¡Þ¥ „á·¨î ‘Þ˜ß×Øß Þ ? £«™Þ¡ : Þᥠ£Úê á‹£ß™ß ‘ޘ߬ß? ÃÖã¸êü¿Ö : −Ö´ÖÍúÖ¸ü ´ÖÆüŸÖÖ²Ö ²ÖÖ²Öã… †Ó¤ü¸ü †Ö‡‹. ²Öîךü‹… †Ö¯Ö •ÖÖ−ÖŸÖê Æïü ׍ú ´Öï −Öê †Ö¯ÖúÖê ׍úÃÖ ˆ§êü¿µÖ ÃÖê ²Öã»ÖÖµÖÖ? ´ÖÆüŸÖÖ²Ö : †¸êü ´Öã—Öê îúÃÖê ´ÖÖ»Öæ´Ö ? †Ö¯Ö−Öê ´Öã—Öê ²Öã»ÖÖµÖÖ.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 260 ÇÞ•ø 18 ¯ÖÖšü ˜-£Þœî£¥ ¢Û£ß‹Þ •Ö−Ö-ÃÖÓ“ÖÖ¸ü ´ÖÖ¬µÖ´Ö úß ³Öæ״֍úÖ ÖÖ-´ÖÖ¬µÖ´Ö¸ü ³Öæ״֍úÖ ªÚᥨ : £ªÕÞ¥ £«™Þ¡ ¡Þ¡Ú Þ ¢ß™¥‹Ú ÞªØÜ»»Þ ¡ªØÜ»»Þ £«™Þ¡ : £ªÕÞ¥»»Þ ¤©£Þ ‹¥ßá¡. ‡ÃÖß×»Ö‹ ŸÖÖê ´Öï †ÖµÖÖ… ÃÖã¸êü¿Ö : ŒµÖÖ †Ö¯Ö −Öê Æü´ÖÖ¸üß ×“Ö½üß −ÖÆüà ¯Öœüß? ²Ö›êü ²Ö›êü »ÖÖêÖÖë úÖ ÃÖցÖÖŸúÖ¸ü (‡−™ü¾µÖæÔ) »Öê−ÖÖ ¯Ö¡ÖúÖ¸üÖë úÖ úÖ´Ö . ”ßá‹ á–괧 á«Þ‚¬Þ»»Þ ªÚᥨ : Þǘ ‹'˜ á£Þá™ ¤©£Þ £ÞÚ×Øß»»? Þ£ Ÿß»ªì¡Þ¬Þ™ Þǘ¼» ÇÞ‚ê Þ–Íß Çá•‚šÞ'áØ»»Þ £«™Þ¡ : ˆ«Þ¥ ›¥‹Þ¥ Þ«ßê»»Þ á£Þ¥ Ô¥ ˆ‚ Çތ᥻»Þ £Úê ŒÞ‚‹¥ß ”ßá‹ á¨Þ‚Ç–Í߬߻»Þ „•ß‹¥ß ᛌ߬Þᡦ‹Ú 4”Þ ¡Þ‘ß¡Þ‹Ú šß¬Þ»»Þ ªÞá¾» ªÞá¾» ÇñªØÜ™ á«Þ‚ ›¨ £ßß”ìᥠ£Úê ˆ•Þᥠǫêß¬ß»»Þ ªÚᥨ : «„. ²Öîךü‹… ´ÖÆüŸÖÖ²Ö : −Ö´ÖÍúÖ¸ü… Ö´ÖÖ úßו֋… £ÖÖê›Íüß ÃÖß ¤êü¸üß ÆüÖê Ö‡Ô… ÃÖã¸êü¿Ö : †Ö¯Ö ´Öã—Ö ÃÖê ŒµÖÖë Ö´ÖÖ ´ÖÖѐ֟Öê Æïü? Æü´ÖÖ¸êü †Ö×±ÌúÃÖ¾ÖÖ»Öê ŸÖÖê †Ö¯Ö êú×»Ö‹ úÖ¸ü ³Öê•Ö−Öê¾ÖÖ»Öê £Öê… ´ÖÆüŸÖÖ²Ö : ˆÃÖ úß •Öºþ¸üŸÖ −ÖÆüà… ´Öê¸üÖ ‘Ö¸ü ¯ÖÖÃÖ ´Öë ŸÖÖê Æîü… ´Öï ÖÖ−ÖÖ Ö֍ú¸ü •Ö̸üÖ ÃÖÖê ÖµÖÖ £ÖÖ… ˆšüÖ †Öî¸ü ¤êüÖÖ ŸÖÖê “ÖÖ¸ü ²Ö•Ö−Öê¾ÖÖ»ÖÖ £ÖÖ… ŸÖã¸ÓüŸÖ ŸÖîµÖÖ¸ü ÆüÖêú¸ü “Ö»ÖŸÖê “Ö»ÖŸÖê ¤üÃÖ ×´Ö×−Ö™ü ´Öë µÖÆüÖÑ ¯ÖÆãÑü“ÖÖ… ÃÖã¸êü¿Ö : †“”ûÖ.

‹¦Þ‹Þ¥ £œî Úá«ê»»Þ £Úê ™Ú£Ç¥ß ‘ᘠªÞ£óޛߋ»»Þ á›ŒÞ¨Ú˜Þ ‹šÞ‹Ú Ç¥ßá¡Ç©˜ ‹¥ß¡Þ Þ£¥ ‹Þ£»»Þ á£Þ•Úê ‹Þ«ßê‹ß ªÞ¤©Þ™‹Þ¥ á¡Þ‹Ú Þ«Üê×? ª£óÞ› Ç™ñ. £Úê ™ ¥Þ‘áâ™ß‹ á™Þ Úá«ê. (µÖê) ¤üÖê−ÖÖë †¾Ö¿µÖ ¸üÆëüÖê… . Š Þ‹Þ¨¡Þ˜à Ç¥ß ˜£Þœî£¥ ªóÞœà™Þ ¡ßÇ©¤ýᥠÞǘ¼» £™Þ£™ ‹'˜ ? ˜-£Þœî£ Ú–Íß‹¥ ªóÞœà™Þ ß«Þ™ß Þ¡¨î‹»»Þ ªó™ÐÂ™Þ ¡ßÞ ß¥áǤ© £™Þ£™ Çñ‹Þ¨ ‹¥ß¡Þ ¡«Ü™Í ‹Ì‹¥»»Þ ª¥‹Þ¥à ß¤ýÐ˜ ¥«ßᬠÆîü… †Ö•Ö ´Öï−Öê †Ö¯ÖúÖ ÃÖցÖÖŸúÖ¸ü »Öê−Öê úß ÃÖÖê“Öß Æîü… ´ÖÆüŸÖÖ²Ö : †¸êü.{ÉÉ`ö 18 ªÚᥨ : £«™Þ¡ : ªÚᥨ : £«™Þ¡ : ªÚᥨ : 261 Þǘ –Þ‹ßšßᬠá¡Þ¬ß™ £Úê Þªß×ß»»Þ ‹'˜ Þǘ Þ£¥ ß•ß Ç—Íß Þ«ÞØß»»Þ ¡–Í¡–Í á¬Þ‹¼»¥ ªÞ¤©Þ™‹Þ¥ á¡Þ ªÞ£óޛߋ £Þ¼»¥ £ÚŒî ‹Þ£»»Þ Þ‘ß £Úê Þǘ¼» ªÞ¤©Þ™‹Þ¥ á¡ß á¡Þ¬ß ¢Þ¡ß×ß»»Þ Þá¥. ›Û¥›¨í. ‹ß ‹¡ß. −Ö ŸÖÖê ´Öï ¸üÖ•Ö−Ößן֍ú −ÖêŸÖÖ ÆæÑü −Ö ú×¾Ö µÖÖ ú»Ö֍úÖ¸ü… ´Öï ³Öß ŸÖã´ÆüÖ¸êü •ÖîÃÖê ‹ú ¯Ö¡ÖúÖ¸ü ÆæüÑ… ¤êüÖß ÃÖã−Öß ²ÖÖŸÖÖë úÖê ¯ÖÏÃÖÖ׸üŸÖ ú¸ü−ÖÖ Æü´ÖÖ¸üÖ úÖ´Ö Æîü… ´Öã—Ö ÃÖê ŒµÖÖë ÃÖցÖÖŸúÖ¸ü »Öê−ÖÖ “ÖÖÆüŸÖê ÆüÖê? ÃÖã¸êü¿Ö : ÃÖ´ÖÖ“ÖÖ¸ü-¯Ö¡Ö. ¤æü¸ü¤ü¿ÖÔ−Ö †Öî¸ü †ÖúÖ¿Ö¾Ö֝Öß •ÖîÃÖê •Ö−Ö-ÃÖÓ“ÖÖ¸ü ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖë úß Ã¾ÖŸÖÓ¡ÖŸÖÖ êú ²ÖÖ¸êü ´Öë †Ö¯Öúß ŒµÖÖ ¸üÖµÖ Æîü? ´ÖÆüŸÖÖ²Ö : (ÃÖ²Ö) •Ö−Ö-ÃÖÓ“ÖÖ¸ü ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖë úß Ã¾ÖŸÖÓ¡ÖŸÖÖ ×−ÖŸÖÖÓŸÖ †Ö¾Ö¿µÖú Æîü… ײÖ−ÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡ÖŸÖÖ êú ×−ÖÂ¯ÖÖ ¸üÖµÖ ¾µÖŒŸÖ ú¸ü−ÖÖ ²ÖÆãüŸÖ úךü−Ö Æîü… ÃÖã¸êü¿Ö : ÃÖ¸üúÖ¸üß ×−ÖµÖÓ¡ÖÖ ¸üÆü−Öê ´Öë ŒµÖÖ Ö¸üÖ²Öß Æîü? ´ÖÆüŸÖÖ²Ö : ŒµÖÖ ×−ÖµÖÓ×¡ÖŸÖ •Ö−Ö-ÃÖÓ“ÖÖ¸ü ´ÖÖ¬µÖ´Ö ×−ÖÂ¯ÖÖ ¸üÖµÖ ¾µÖŒŸÖ ú¸ü Ã֍ëúÖê? ×−ÖµÖÓ¡ÖÖ ÆüÖê−Öê ¯Ö¸ü ‰ú¯Ö¸ü ÃÖê ÆüßցÖê¯Ö †Öî¸ü ³ÖµÖ.

•Öºþ¸ü… •Ö−Ö-ÃÖÓ“ÖÖ¸ü ´ÖÖ¬µÖ´Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö úÖê •Öºþ¸ü ²Ö¤ü»Ö Ã֍ëúÖê… ‡ÃÖß×»Ö‹ ¯Ö¡ÖúÖ¸üÖë úÖ ´ÖÆüŸ¾Ö¯ÖæÖÔ ¤üÖ×µÖŸ¾Ö ¸üÆüÖ Æîü… ÃÖ´ÖÖ•Ö ´Öë ÆüÖê ¸üÆêü †−µÖÖµÖ. Þǘ ‹'˜ ªóà‹Þ¥ ‹¥ßá¡ ‹ß ˜-£Þœî£ á¡á¦ á¡á¦ ¡ß¢ñޝØß‹¥ Š Ǥ©ÇÞ™ÇÛ˜Ùí ª£óÞ› Ç¥ßá¡Ç©˜ ‹¥Ú×ß»»Þ ˆ«Þ¥ ‹Þ¥˜ ‹'˜? ˆ«Þ‹Ú ˆ‹Çñ‹Þ¥ '‹Þ£¦ ªÞ£óޛߋ™Þ' ‹«ßÇÞ¥ß¡Þ»Þ á‹á™‹ ªÞ£óޛߋ ªóÞší Š Þ£‹á£‚¡Þ „á·¨îᥠˆ¢¦ß ª£óÞ› Ç¥ßá¡Ç©˜ ‹¥Ú×Øß»»Þ ¡ÞªØ¡ß‹. „á·¨î£Û¦‹ ª£óÞ› Ç¥ßá¡Ç©˜ ‹¥ß¡Þ ß³ à¤ý á”»»Þ Þ®×Þ. ŒµÖÖ †Ö¯Ö þÖߍúÖ¸ü ú¸üŸÖê Æïü ׍ú •Ö−Ö-ÃÖÓ“ÖÖ¸ü ´ÖÖ¬µÖ´Ö ú³Öß-ú³Öß ³ÖÏÖÓ×ŸÖ ¯ÖæÖÔ ŸÖ£ÖÖ ¯ÖÖ¯ÖÖŸÖ µÖãŒŸÖ ÃÖ´ÖÖ“ÖÖ¸ü Æüß ¤êü ¸üÆêü Æïü… ‡Ã֍úß ŒµÖÖ úÖ¸üÖ Æîü? ´ÖÆüŸÖÖ²Ö : ‡ÃÖê ‹ú ¯ÖύúÖ¸ü úß '¯ÖÖÓ›Íåü¸ü (¯Öß»Öß) ¯Ö¡ÖúÖ׸üŸÖÖ' úÆü Ã֍úŸÖê ÆîÓ… ú‡Ô ¯Ö¡ÖúÖ¸ü þÖÖ£ÖÔ ŸÖ£ÖÖ −ÖÖ´Ö ú´ÖÖ−Öê úß ‡“”ûÖ ÃÖê ¯ÖÏê׸üŸÖ ÆüÖêú¸ü ‡ÃÖß ŸÖ¸üÆü êú ÃÖÖê“Ö ÃÖ´ÖÖ“ÖÖ¸ü ¯ÖÏÃÖÖ׸üŸÖ ú¸ü ¸üÆêü Æïü… ÃÖã¸êü¿Ö : ¾ÖÖÃŸÖ¾Ö ´Öë. †Ö•Ö Æü´ÖÖ¸êü ÃÖ´ÖÖ•Ö úÖ †¬ÖÖê¯ÖŸÖ−Ö ÆüÖê ¸üÆüÖ Æîü… ŒµÖÖ •Ö−Ö-ÃÖÓ“ÖÖ¸ü ´ÖÖ¬µÖ´Ö ˆÃÖ úÖ ÃÖã¬ÖÖ¸ü −ÖÆüà ú¸ü Ã֍úŸÖê? ´ÖÆüŸÖÖ²Ö : •Öºþ¸ü. †ŸµÖÖ“ÖÖ¸ü. ãúÃÖÓÍúÖ¸ü †Öî¸ü ¿ÖÖêÂÖÖ êú ×¾Ö¸üÖê¬Ö ´Öë ¯Ö¡ÖúÖ¸üÖë úß ú»Ö´Ö úÖê Æü¸ü ÃÖ´ÖµÖ (ÃÖ“ÖêŸÖ) •Ö֐ÖéŸÖ ¸üÖü−ÖÖ ¯Ö›ÍêüÖÖ… ‡ÃÖß×»Ö‹ úÆüÖ •ÖÖŸÖÖ Æîü ׍ú ŸÖ»Ö¾ÖÖ¸ü úß †¯ÖêÖÖ »ÖêÖ−Öß úÖ ²Ö»Ö †×¬Öú ÆüÖêŸÖÖ Æîü… (†×ÃÖ úß †¯ÖêÖÖ ´Ö×ÃÖ ²Ö»Ö¾ÖÖ−Ö) .¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 262 £«™Þ¡ : ªÚᥨ : £«™Þ¡ : ªÚᥨ : £«™Þ¡ : Œ¥ÞÇ ‹'˜ ? ß¤ýÐÂà™ ˜-£Þœî£ ‹'˜ ß¥áǤ© £™Þ£™ Çñ‹Þ¨ ‹¥ßÇޥߡ? ß¤ýÐ˜ ¥«ßᬠ„Ç¥Ú «ªØá¤©Ç Š ¢¤ý ˆ „¢¤ý ßˤý ¥«ß¡»»Þ Þ×Þ. ˆªê¿µÖ ¯ÖæÖÔ ÃÖ´ÖÖ“ÖÖ¸ü ¯ÖÏÃÖÖ׸üŸÖ ú¸ü−ÖÖ Ø−Ö¤ü−ÖßµÖ Æîü… †“”ûÖ. Þ‘ß Þ£ ª£Þ‘¥ áœÞãÇ™ á«„×ß»»Þ ˜£Þœî£ ‹'˜ ™Þ‹Ú ªÚœÞ¥ß Çޥߡ Þ«ßê ? ßˤý. ßˤý»»Þ ª£Þ‘‹Ú ÃÖã¸êü¿Ö : †“”ûÖ.

¦®ßß™ñ. ªÞ«ß™î. ™îސޥ. ªÞ«ß™î Š á¬Þ‹ ªäªÕð™ß Þ›ß¥ ¡«Ü¦ ÇñªÞ¥˜ á«„×ß»»Þ ª£óޛǙñ Ú–Íß‹¥ 'ªÞÇØÞ«ß‹ ¡ßá¨Ç©Þ¼»' £œî ×ß»»Þ ˆšßᥠ‹¦Þ. ÃÖÖ×ÆüŸµÖ †Öî¸ü ÃÖÓÍéú×ŸÖ êú ׾֍úÖÃÖ êú ×»Ö‹ •Ö−Ö-ÃÖÓ“ÖÖ¸ü ´ÖÖ¬µÖ´Ö úß ³Öæ״֍úÖ êú ²ÖÖ¸êü ´Öë ãú”û ú×Æü‹ −ÖÖ? ´ÖÆüŸÖÖ²Ö : †ÖúÖ¿Ö¾Ö֝Öß †Öî¸ü ¤æü¸ü¤ü¿ÖÔ−Ö êú ´ÖÖ¬µÖ´Ö ÃÖê ÃÖӐÖߟÖ. −Ö韵Ö. ªÞ«ß™î Š ªäªÕð™ß¥ ¡ß‹Þ¨ ÇÞ‚ê ˜-£Þœî£¥ ¢Û£ß‹Þ ¡Þ¡›á¥ Çá› ‹Ú«ØܝÞ? £«™Þ¡ : á¡™Þ¥ Š ›Û¥›¨í £Þœî£á¥ ªäà™.{ÉÉ`ö 18 ˜-£Þœî£ ßˤý ¡›á¦‚ Çޥߡ»»Þ ˆšßÇÞ‚ê ªÞ£óޛߋ £Þ¼»¥ Ú¥Ú›Þ¤ýß™ó ¥«ß×ß»»Þ ª£Þ‘á¥ Ô”Úšß¡Þ îÞ¤ý. ú»ÖÖ. ï™î. ªäªÕð™ß Þ›ß ¡ßÇ©¤ýᥠ¡«Ü á£Þâ¦ß‹ á¬ŒÞ Š ¢Þ¡ ¢í‹ Çñ¡´ Çñ‹Þ¨ß™ á«„×ß»»Þ ˆ«Þ Çޕځ޼» ÇÞ‚ê ¡«Ü™ 263 ÃÖã¸êü¿Ö : ú»ÖÖ. ‹¦Þ. “Ö»Öד֡Ö. ÃÖÖ×ÆüŸµÖ †Öî¸ü »ÖÖêú ÃÖÓÍéú×ŸÖ †Öפü êú ²ÖÆãüŸÖ úÖµÖԍÎú´Ö ¯ÖÏÃÖÖ׸üŸÖ ÆüÖê ¸üÆêü Æïü… ÃÖ´ÖÖ“ÖÖ¸ü ¯Ö¡ÖÖë êú 'ÃÖÖ¯ŸÖÖ×Æüú ×¾Ö¿ÖêÂÖÖӍú' ³Öß Æïü… ‡−Ö ´Öë ú»ÖÖ. Þ”‹. ÃÖÓÍéú×ŸÖ †Öפü êú ×¾ÖÂÖµÖÖë ¯Ö¸ü ´ÖÖî׻֍ú »ÖêÖ †Öî¸ü ³ÖÖ¾Ö¯ÖæÖÔ ×−Ö²ÖÓ¬Ö ¯ÖύúÖ×¿ÖŸÖ ÆüÖê ¸üÆêü Æïü… µÖê ¯ÖœÍêü-׻֏Öê »ÖÖêÖÖë êú ×»Ö‹ ˆ¯ÖµÖÖêÖß (×ÃÖ¨ü) Æïü… µÖÆü ÃÖ²Ö Æü´ÖÖ¸üß ú»ÖÖ. ÃÖÖ×ÆüŸµÖ. ¨à •Þ¥Ú £ªà¥ ¡¦ á¡¨à»»Þ ªÚᥨ : ‹¦Þ. ÃÖÖ×ÆüŸµÖ †Öî¸ü ÃÖÓÍéú×ŸÖ (êú ×»Ö‹) •Ö−Ö-ÃÖÓ“ÖÖ¸ü ´ÖÖ¬µÖ´Ö úÖ ¤êü−Ö Æîü… ÃÖã¸êü¿Ö : †Ö¯ÖúÖ †´Öæ»µÖ ÃÖ´ÖµÖ ´Öï †Öî¸ü †×¬Öú −ÖÆüà »ÖæÑ ÖÖ… µÖÆü ´Öê¸üÖ †Ó×ŸÖ´Ö ¯ÖÏ¿−Ö Æîü… †Ö¬Öã×−֍ú •Öß¾Ö−Ö ´Öë •Ö−ÖÃÖÓ“ÖÖ¸ü ´ÖÖ¬µÖ´Ö úß †¯Ö׸üÆüÖµÖÔŸÖÖ êú ²ÖÖ¸êü ´Öë †Ö¯Ö úß ¸üÖµÖ ŒµÖÖ Æîü ? ´ÖÆüŸÖÖ²Ö : •Ö−Ö-ÃÖÓ“ÖÖ¸ü ´ÖÖ¬µÖ´Ö −Öê †Ö•Ö úß ¤ãü×−ÖµÖÖÑ úÖê ”ûÖê™üÖÃÖÖ ²Ö−ÖÖ ×¤üµÖÖ Æîü… ÖÖ ³Ö¸ü ´Öë Æü´Ö ¤ãü×−ÖµÖÖÑ êú ׍úÃÖß ³Öß ¯ÖÏÖÓŸÖ (³Ö֐Ö) úß ‘Ö™ü−ÖÖ‹Ñ •ÖÖ−Ö Ã֍úŸÖê Æïü… •Ö−Ö-ÃÖÓ“ÖÖ¸ü ´ÖÖ¬µÖ´Ö −Öê †Ö•Ö ÃÖÖ¸êü . −ÖÖ™üú. ‹ÚªäªÕÞ¥ Š á¨ÞÇ©˜ ¡ß¥Ú·©á¥ ªÞ£óޛߋ¥ ‹¬£ ª¡í›Þ ‘ލñ™ ¥Œß¡Þ‹Ú á«¡»»Þ ᪚ßÇÞ‚ê ‹Ú«Þ¤Þˆ ‹ß.

á›Œß Çޥڐ×Ü»»Þ ˜.£Þœî£ Þ‘ß ˆ‹™Þ¥ ¡´á¥ ª£ñ ¡ß¨ó‹Ú ¡Þ´ß ᛂ×ß»»Þ Þ‘ß ª´îÞᥠÞǘ¼Ú» ªÞ¤©Þ™ ‹¥ß ß‘‹Ú œî £á ‹¥Ú×ß»»Þ Þǘ¼»¥ ˆ £«ÞÚ¢¡™Þ ÇÞ‚ê á¨Ç© œî¡Þ›»»Þ «„. ´Öï •ÖÖ ¸üÆüÖ ÆæÑü ÃÖã¸êü¿Ö… ×±ú¸ü ×´Ö»ÖëÖê… ÃÖã¸êü¿Ö : −ÖÆüà. £Úê ¤Þ„×ß ªÚᥨ»»Þ ÇÚ˜ß á›ŒÞá«¡»»Þ Þ«ßê Þ«ßê. Þǘ Þ£ ×¾ÖÀ¾Ö úÖê ‹úŸÖÖ êú ²ÖÓ¬Ö−Ö ´Öë ²ÖÖÑ¬Ö ×¤üµÖÖ Æîü… ÃÖã¸êü¿Ö : †Ö•Ö ¿ÖÖ´Ö †Ö¯ÖÃÖê ´Öã»Ö֍úÖŸÖ ú¸ü (êú) ´Öï þֵÖÓ úÖê ¬Ö−µÖ ÃÖ´Ö—ÖŸÖÖ ÆæÑü… †Ö¯Ö úß ‡ÃÖ ´ÖÆüÖ´Ö−ÖÍúŸÖÖ (²Ö›ÍüÖ¯Ö−Ö) êú ×»Ö‹ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ¬Ö−µÖ¾ÖÖ¤ü… ´ÖÆüÖŸÖÖ²Ö : †“”ûÖ. ªÞ«ß™î Š ªäªÕð™ß‹Ú ˜-£Þœî£¥ ¡›Þ»»Þ Þǘ¼»¥ £Û¬î¡Þ ª£¤ý Þ„ œß‹ ᝡߝޫßê»»Þ ˆ‚ á£Þ¥ á¨Ç© Çñ¨÷»»Þ ÞœÚß‹ ‘࡝ᥠ˜£Þœî£¥ Ç¥ß«Þ¤íî™Þ ªäÇ‹íᥠÞǘ¼» ¥Þ¤ý ‹'˜? ˜-£Þœî£ Þ‘ߥ ¡ß¨ó‹Ú ª¼Ú»ß™ ‹¥ßᛂ×ß»»Þ £Ú«Ý±í‹ ¢ß™á¥ Çïšß¡à¥ ᤠá‹Þâ˜ªß Çñޝإ Ô”˜Þ Þᣠ‘Þ˜ß Çޥڐ×Ü.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 264 ªÚᥨ : £«™Þ¡ : ªÚᥨ : £«™Þ¡ : ªÚᥨ : ª«Þ¤ý‹ á«„×ß»»Þ ˆ«ß ª¡Ú™ Þ£ ‹¦Þ. −ÖÆüà… Æü´ÖÖ¸êü ÃÖÖ£Ö †Ö¯Ö ³ÖÖê•Ö−Ö ú¸üêú Æüß •Ö֋ѐÖê… ´Öï †¯Ö−Öß ÖÖ›Íüß ´Öë †Ö¯ÖúÖê ”ûÖê›Íü ú¸ü †Ö‰ÑúÖÖ… .

{ÉÉ`ö 18 265 ªÞ¾»á¥ ŒÞ‚‹¥ß «ßê ¤ßá¡»»Þ £Úê á£Þ Þ–ÍßᥠÞǘ¼Ú» ×Þ–Íßᛂ Þªß¡ß»»Þ»» ¿Ö²¤üÖ£ÖÔ †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü ªÞ£óޛߋ ªÞ¤©Þ™‹Þ¥ ß•ß á›ŒÞ¨Ú˜Þ ‹šÞ Ç¥ßᡨ˜ ‹¥ß¡Þ ª£óÞ› Ç™ñ ˜-£Þœî£ ¤©£Þ ‹¥ßá¡ ªóÞœà™Þ ß¥áǤ© £™Þ£™ ¢¤ý „¢¤ý ßˤý ¡ß¢ñޝØß‹¥ Ǥ©ÇÞ™ ª£óÞ› ‹Þ£¦ ªÞ£óޛߋ™Þ ªóÞšíÇ¥ „á·¨î£Û¦‹ ×ÆüÓ¤üß †£ÖÔ ¯Ö¡ÖúÖ¸ü ÃÖցÖÖŸúÖ¸ü. ³Öë™ü. ‡−™ü¾µÖæÔ ÖŸÖ ¤êüÖß ÃÖã−Öß ²ÖÖŸÖ ¯ÖÏÃÖÖ׸üŸÖ ú¸ü−ÖÖ ÃÖ´ÖÖ“ÖÖ¸ü ¯Ö¡Ö •Ö−Ö-ÃÖÓ“ÖÖ¸ü ´ÖÖ¬µÖ´Ö ´ÖÖ±Ëú ú¸ü−ÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡ÖŸÖÖ ×−ÖÂ¯ÖÖ †×³Ö´ÖŸÖ. ¸üÖµÖ ›ü¸ü ¤üÖê−ÖÖë ×−Ö¿“ÖµÖ ³ÖÏÖÓן֯ÖæÖÔ ¯ÖÖ¯ÖÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ“ÖÖ¸ü ¯ÖÖÓ›Íåü¸ü (¯Öß»Öß) ¯Ö¡ÖúÖ׸üŸÖÖ (þÖÖ£ÖÔ¯ÖæÖÔ ¯Ö¡ÖúÖ׸üŸÖÖ) þÖÖ£ÖÔ¯ÖæÖÔ ˆ§êü¿µÖ ¯ÖæÖÔ .

6. 7. 2. ‹¦Þ‹Þ¥ Úá«ê»»Þ 2) .¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 266 ¡ÞªØ¡ß‹ ªÚœÞ¥ß ÇÞ¥ß¡Þ Ú¥Ú ›Þ¤ýß™ó ªä‹Úß™ ¨à £ªà ¡ßá¨Ç©Þ¼» ¢Þ¡¢í‹ Çñ¡´ Ç¥ß«Þ¤íî™Þ £Û¬î¡Þ ª£¤ý £Ú«Ý±í‹ ¢ß™á¥ á¤á‹Þâ˜ªß ÇñÞØ ¡Þ´ßá›¡Þ á¨Ç© ¾ÖÖßÖ׾֍ú ÃÖã¬ÖÖ¸ü ú¸ü−ÖÖ ´ÖÆüŸ¾Ö¯ÖæÖÔ ¤üÖ×µÖŸ¾Ö ÃÖӍúÖê“Ö−Ö ŸÖ»Ö¾ÖÖ¸ü õÖÖÆüß ×¾Ö¿ÖêÂÖÖӍú ³ÖÖ¾Ö¯ÖæÖÔ ×−Ö²ÖÓ¬Ö †¯Ö׸üÆüÖµÖÔŸÖÖ ´Ö滵־ÖÖ−Ö ÃÖ´ÖµÖ ÖÖ ³Ö¸ü ´Öë Æü¸ü ³ÖÖÖ ²ÖÖÓ¬Ö−ÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ †³µÖÖÃÖ I. 5. ªÞ¤©Þ™‹Þ¥ á¡Þ áÞ”߈ £ÚŒî ‹Þ£»»Þ ªÞ£óޛߋ£Þ¼»¥ ªÞ¤©Þ™‹Þ¥ á¡Þ áÞ”Þˆ £ÚŒî ‹Þ£»»Þ Þ¬ß Þ¬ß ¤ß¡Þ‹Ú á«¡»»Þ ‹ß ªÞ¤©Þ™‹Þ¥ ᝡ ? ‘ᘠªÞ£óޛߋ¼»•Úê ‹ß ªÞ¤©Þ™‹Þ¥ ᝡ ? Çá› ‹Ú«ØÜ Þ ? ˜-£Þœî£¥ ¡›Þ ¡Þ¡›á¥ Çá› ‹Ú«ØÜÞ ? 1. £Úê ¥Þ‘áâ™ß‹ á™Þ Úá«ê ‹ß ‹¡ß. 4. 3. 1) −Öß“Öê פü‹ Ö‹ ¾ÖÖŒµÖ ¤üÖêÆü¸üÖ‡‹… 1.

7. ‹ßØÜ ˆšßÇÞ‚ê™ ªÞ£óޛߋ¼»¥ á‹ Ú¥Ú›Þ¤ýß™ó ¥«ß×ß»»Þ £«™Þ¡ ¡Þ¡Ú¼»¥ á–Í¥ß á«¬Þ ‹Þ«ßê‹ß ? á¨Þ‚‹ß ÞªÚÞªÚ £«™Þ¡ ¡Þ¡Ú¼»¥ á–Í¥ß á«¬Þ»»Þ ˜-£Þœî£¥ ªóÞœà™Þ ‹Þ«ßê‹ß ›¥‹Þ¥ ? ß¥áǤ© £™Þ£™ Çñ‹Þ¨ ÇÞ‚ê ˜-£Þœî£¥ ªóÞœà™Þ ›¥‹Þ¥»»Þ ‹Þ£¦ ªÞ£óޛߋ™Þ ‹Þ«Þ‹Ú ‹«Øß»» ? ¡ß¢ñޝØß‹¥ Š Ǥ©ÇÞ™ÇÛ˜Ùí ª£óÞ› Ç¥ßá¡Ç©˜‹Ú '‹Þ£¦ ªÞ£óޛߋ™Þ' ‹«Øß»»Þ úÖêšüú ´Öë פü‹ Ö‹ ¿Ö²¤üÖë êú ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ºþ¯ÖÖë úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ú¸ü ¾ÖÖŒµÖ ¯Öæ¸êü úßו֋… 1. II. úÖêšüú ´Öë פü‹ Ö‹ ¿Ö²¤üÖë ´Öë ÃÖê ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ¿Ö²¤üÖë úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ú¸ü ¾ÖÖŒµÖ ¯Öæ¸êü úßו֋… 1. ‹«ß) IV. 4. 5. Çïšß¡à¥ ᤠá‹Þâ˜ªß Çñޝإ Ô”˜Þ ›Û¥›¨íá¥ Þᣠ____»»Þ (ᛌڐםØß»». 4. á¨Þ‚‹ß _____ ”ßá‹ á–괧 á«Þ‚¬Þ»»Þ („•ß¡Þ) Þǘ ‹'˜ ß¥áǤ© £™Þ£™ Çñ‹Þ¨ ____ ? (‹¥ßÇޥߡÞ) ª£Þ‘‹Ú ˜-£Þœî£ ßˤý ¡Þ”‹Ú ____ »»Þ (Þ˜ß Çޥߡ) ˆšßᥠ¢Þ¡¢í‹ Þá¬ÞÞ Š Çñ¡´ ____»»Þ (Çñ‹Þ¨ß™ á«¡Þ) Þǘ. Þ‘ß Þǘ¼Ú» _____ ß‘‹Ú œî £á ‹¥Ú×ß»»Þ (ªÞ¤©Þ™ì ‹¥ß.{ÉÉ`ö 18 267 2. 3. 6. ‘ލñ™ ¥«ß¡Þ) 4. ß¤ýÐÂ˜Þœà ˜ £Þœî£ _____ ß¥áǤ© £™Þ£™ Çñ‹Þ¨ ‹¥ßÇޥߡ ? (‹ßˆ. 3. 2. ‹'˜) 3. îÞ¤ý ¡ß¥Ú·©á¥ ‹¡ß¥ ‹¬£ ª¡í›Þ _____ ›¥‹Þ¥»»Þ (á¨Þ‚ ¥«ß¡Þ. 5. 8. ᛌßÇޥߡÞ) 5. Þ£ ªÞ¾»á¥ _____ ¤ßá¡»»Þ (ŒÞ‚) III. úÖꚍú ´Öë פü‹ Ö‹ ØÆü¤üß ¿Ö²¤üÖë êú ÃÖ´ÖÖ−ÖÖ£Öԍú †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤üÖë úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ú¸ü ¾ÖÖŒµÖ ¯Öæ¸êü ׍úו֋… . ªÞ£óޛߋ£Þ¼»¥) 2. ª£óÞ› Ç¥ßá¡Ç©˜ ª« ªÞ¤©Þ™‹Þ¥ á¡Þ ____ ˆ‹ £ÚŒî ‹Þ£»»Þ (ªÞ£óޛߋ.

5. (Ö) Þǘ¼» £™Þ£™ ‹'˜ ÞªÚšß¡Þ¥ £Úê ᛌߐ×ß Þǘ¼Ú» ×Þ–Íß á›‚ Þªß¡ß £Úê Þªß¬ß ªÞ¤©Þ™‹Þ¥ ᝡÞÇÞ‚ê –Þ‹ß×ß ˆ¤üÖÆü¸üÖ êú †−ÖãÃÖÖ¸ü פü‹ Ö‹ ¾ÖÖŒµÖÖë úÖê †»ÖÖ †»ÖÖ ¾ÖÖŒµÖÖë ´Öë ÖÓ×›üŸÖ ׍úו֋… ˆ¤üÖÆü¸üÖ:. 4. 2. 4. 2.á‹á™‹ ªÞ£óޛߋ ªóÞší Š Þ£ ‹á£‚¡Þ „á·¨îᥠˆ¢¦ß Ç¥ßá¡Ç©˜ ‹¥Øß»»Þ 1) á‹á™‹ ªÞ£óޛߋ ªóÞší Š Þ£ ‹£ÞØß»»Þ 2) ᪣Þᝠ„á·¨î ¥Œß ˆ¢¦ß ª£óÞ› Ç¥ßá¡Ç©˜ ‹¥Øß»»Þ 1. 3. V. 3. ª£óÞ› £Úê ¥Þ‘áâ™ß‹ á™Þ Úá«ê ‹ß ‹¡ß ‹¦Þ‹Þ¥ Úá«ê»»Þ ß¤ýÐ˜ ¥«ßᬠ„Ç¥‹Ú ¢¤ý Š „Ç¥Ú «ªØá¤©Ç ¥«ß¡»»Þ ˜ £Þœî£ ¡ß¢ñޝØß‹¥ Š Ǥ©ÇÞ™ÇÛ˜Ùí ª£óÞ› Ç¥ßá¡Ç©˜ ‹¥Ú×ß»»Þ ˆšßᥠá£Þâ¦ß‹ á¬ŒÞ Š Çñ¡´ Çñ‹Þ¨ß™ á«„×ß»»Þ Þ‘ß ª´îÞᥠÞǘ¼Ú» ªÞ¤©Þ™ ‹¥ß ß‘‹Ú œî £á ‹¥Ú×ß»»Þ ¯ÖלÍü‹ †Öî¸ü ÃÖ´Ö×—Ö‹ .¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 268 1. á¤Þ¨à ¡Þ¡Ú. Þ‘ߥ _____ Ç—Íßá¬˜ß Þ ? (ÃÖ´ÖÖ“ÖÖ¸ü ¯Ö¡Ö) ‹Ú¬ì›àÇì Þ¤ýÞ¥ì ‘á˜ ŒîÞ™Þ£Þ _____»»Þ (¯Ö¡ÖúÖ¸ü) Þǘ Þ‘ß ª‹Þ¦¥ _____ ¨Ú˜ßá¬˜ß Þ ? (ÃÖ´ÖÖ“ÖÖ¸ü) (ú³Öß-ú³Öß) ᪠____ Þ£ Ô¥‹Ú ÞªØß»»Þ ™Þ¼» ª« á£Þ¥ ______ á«Þ‚ÇÞ¥ß¬Þ Þ«ßê»»Þ (´Öã»Ö֍úÖŸÖ) −Öß“Öê פü‹ Ö‹ (ú) ŸÖ£ÖÖ (Ö) ÖÓ›ÍüÖë êú ¾ÖÖŒµÖÖÓ¿ÖÖë úÖ ÃÖÆüß ×´Ö»ÖÖ−Ö ú¸ü ¾ÖÖŒµÖ ²Ö−ÖÖ‡‹… (ú) ™á£ ‹«ßšß¬ á¡Þ¬ß™ Þ‘ß £Úê Þǘ¼Ú» ˆ ªäÇ‹íᥠ᪠Þ¬ß Þ¬ß £Úê á£Þ Þ–ÍßᥠVI. 5.

¬¦ß™ß¥ß Š „›¤ýß¥ß¥ á¡Þâ·© ‹à±ç ªäÇ‹íᥠá‹ Ç—Íߐ×ß»»Þ ×Þ™ñÞ¡ª×Þᥠ¡ß šá¥ Þªßšß¬ß»»Þ ‹ßØÜ ¢Þ¥™ ª¥‹Þ¥¼» Çñ™÷™Þ±óß‹ ªá¡í¤©˜ ªäª×Þ ›óÞ¥Þ Œ á«¡Þ Çᥠ¥™÷ß¥ß‹Ú Þªß¡Þ á£Þ¥ Çñš£»»Þ £ Þ³á¥ Þß „•ÚšÞˆ»»Þ ¥ÞªØÞ¥ ›Ú‚ Çތᥠ›ßØ ¡ßªØÞ¥à ª¡Ú‘ œÞ ᤩ™»»Þ ªá™ á¤£ß™ß ª¡Ú‘ ¨Þ—Íà Çߴߐ×ß Çñ‹ï™ß ¥Þ˜à»»Þ ÇÞ«Þ–Í¥ ÇÞ› ᛨᥠÞ–Íß ¥Œß¬Ú»»Þ ÇÞ«Þ–Í „Ç¥‹Ú áÞ”߈ ¬Þ ¡Þ” Ç–Íߐ×ß»»Þ ›á¦ Çځ ’߁ ᪂¡Þá” ¤Þ„šÞÞØß»»Þ „•Þ˜ß á«á¬ ¡ß ᪂¡Þá” Þ£¥ ÇÞ«Þ–Í —ÍÞ Þ¥£ý ᫬޻»Þ Þᣠ¤Þ‚ ¨ßŒ¥á¥ Ç«°ß¬Ú»»Þ Çñšá£ á›Œß¬Ú ‚”Þ ß£ç™ ˆ‹ Çñ‹Þ˜Ø á¡Þâ·© ªØÜÇ»»Þ Þ¥ß Çތᥠáﴧ ¥«ß×ß á‹ á×Þ” á×Þ” ªØÜÇ»»Þ ˆ«Þ¥ ™ß›Û¥á¥ ¢÷ £«Þ¡ß«Þ¥¥ ¡ßªØà˜Ùí ÇñÞ¾»˜»»Þ Çñᡨ ›óޥᥠ£ÚÚß Çš¥á¥ ™ßÞ¥ß ªÛ¤©õ ‹Þ¥Ú‹Þ¤íî ÇÛ˜Ùí ˆ‹ ›óÞ¥¡´»»Þ Çš¥¥ Çñ¨ªØ ”Þ˜. á¡Þâ·© ‹¦Þ¥ ¡«Ü ᛡ á›¡à £Û±çᥠ¡ß«Þ¥”ß Ç¥ßÇÛ˜Ùí»»Þ á¡Þâ·© ¤Úà¤ý ‹¦Þ Š ¢ÞªÕ¤íî¥ ˆ ÇÛ¡í ª£Þ«Þ¥ á›Œß Þᣠ¡ß£Úìœ á«Þ‚¬Ú»»Þ ™Þ' Çᥠ¬Ú £Úî‘ߤý£ì á›Œß¡Þ ÇÞ‚ê»»Þ ˆ ª£ªØ á›ŒßªÞ¥ß Ç¥Þ«ø‹Ú ¡Þ«Þ¥ß¬Ú „›¤ýß¥ß»»Þ ¡ß¥ÛÇÞ ›à ‹Û¦á¥ Çñ‹ï™ß¥ ªÚ¥£î á‹Þ¦á¥ „›¤ýß¥ß á¡Þâ·© Çà• ¡ª×ß™»»Þ ˆ‹ ¡ß¥Þ” ªØÜÇ Š ¡ß«Þ¥ Œ á«Þ‚ ˆ•Þᥠ¡Þ«Þ¥ß×ß»»Þ ˆ ª£ªØ ªá¾» ªá¾» ÇÞ«Þ–Í ‹”Þ á«Þ‚ áŒÞ¦Þ ¤Þ‚šß¡Þ ˆ‹ ¡ß¥Þ” ¢à¥ ‹ÛÇ ˆ«Þ¥ £ÚŒî Þ‹Ç©í˜»»Þ Þ„ á–괧 ‹¥ß ¨àÔñ ¬¦ß™ß¥ß ¤ß¡ÞÇÞ‚ê £ß¨ñ¡Þ¡Ú ªÛᐂ á›á¬»»Þ Þᣠ¤Þ‚ ᪕Þᥠǫ°Ú Ç«°Ú Ç¥Þ«ø 4”Þ»»Þ á‹ ¢÷ ªØÜÇ Š ‹Þ¥Ú‹Þ¤íî ¡ß£˜Øß™ £Û±çᥠǥßÇÛ˜Ùí ¬¦ß™ß¥ß ¡ß«Þ¥¥ ‹¦Þ ª×ÞÇ™î î ªÞœÞ¥˜»»Þ ª¡Ú áÞ”ß áÞ”ß ¡Ú¬ß ᛌ߬ڻ»Þ ÇÞ«Þ–Í ™á¦ Çš¥ ¨ßÑÂà£Þᝠ£Û±ç ™ßÞ¥ß ‹¥Úšß¡Þ¥ ᛌ߬ڻ»Þ £Û±ç Ú–Íß‹¥ —͘ ™ß ªÚ³¥»»Þ ¬¦ß™ ß¥ß¥ Çš¥ ¨ßÑÂà£Þᝠˆá¡ ¡ß ˆ‚ ¨ßÑ ‹¦Þ‹Ú ¡á°‚ ¥Œß×Øß»»Þ ˆ«Þ ‹£ì áÞ⥡¥ ‹šÞ Úá«ê»»Þ .{ÉÉ`ö 18 269 ˆ‰™ß«î¥ ›¨í ‹îןÖʸü ¤ü¿ÖÔ−Ö ‚™ß«Þª¥ ×Þ™ñ¢Þá¡ ¥™÷ß¥ß. ¡ß¥Þ”‹Þ¤ý ¡Ú·© £Û±ç Š ¡Ú·© £ªØ‹.

ÖÖê¤ü−Ö ×¤üÖÓŸÖ êú ×¾ÖßÖÖ¸ü ŸÖú (ׁÖ×ŸÖ•Ö ¯ÖµÖÕŸÖ) Æü¸üÖ ¯ÖÆü−Ö−ÖÖ ¾ÖÖÔ.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 270 ™à™¥ ˆ‚ ™ßáÞ”ß á¡Þâ·© ¡ß«Þ¥‹Ú ᝂ —Íß „•ßšß¬Þ Þ¦³Þ ¡ß¨ó ¡ß›îÞ¦¤¥ ª£ªÞ£¤ýß‹ ÇÚÎÂß¥ß ¡ß¨ó¡ß›îÞ¦¤ý»»Þ ¡Þ«Þ¥Ú ¡«Ü ×Þ™ñ ×Þ™ñà Þªß ˆ•Þᥠœî¤ý ‹¥Úšßᬻ»Þ àì ǥߡñÞ‘‹ «Ü-ˆì-ªÞä ™Þ¼» ¢ñ£˜ ‹Þ«Þ˜àᥠˆ‚ 'ÇÚ΍ߥß' ¡ß¨ó¡ß›îÞ¦¤ý ‹šÞ £œî „á¬ûŒ ‹¥ß×Øß»»Þ Þ‘ß ‹ÇÛí¥ „–Íߤނ ‹Þ ŒÞ¬ß Ç–Íß ¥«ß×ß»»Þ ÇË£ Þ‹Þ¨á¥ ªÛ¤íî ªØÇñÞ¤ý»»Þ Þᣠ‹ûÞØ á«Þ‚ ¤Þ‚šÞ„»»Þ ˆá¡ Ô¥ ᬄ”Þ˜ß á¡¦»»Þ ™à™ „‹þ¦¥ ¨ß¤©Þ. ׿ֻ¯Ö †¯Öæ¾ÖÔ ÃÖ´ÖÖÆüÖ¸ü . ‹¦Þ Š ¢ÞªÕ¤íî¥ ªØ£ß™ ªÛ¤íî‹Ú ǐ×ᥠ×Þ–Íß ÞᣠÞ¬ß¬Ú Þ‹Ú Þ‹Ú»»Þ ¿Ö²¤üÖ£ÖÔ †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü ªØ šá¥ Çñ™÷ ™Þ±óß‹ ªäª×Þ Œ ›ßØ ¡ßªØÞ¥à ª¡Ú‘ Çß´ß¡Þ ›¦ Çñ‹Þ˜Ø ªØÜÇ £ÚÚß Çš¥ ªÛ¤©õ ‹Þ¥Ú‹Þ¤íî £˜Øß™ ›ìóÞ¥ ¡´ ¢ÞªÕ¤íî ÇÛ¡í ª£Þ«Þ¥ ªá¡í¤©˜ ØÆü¤üß †£ÖÔ †ÃŸÖ ‹ú ²ÖÖ¸ü ¯Öã¸üÖŸÖÖÛŸ¾Öú ÃÖ¾ÖìÖÖ-ÃÖÓãÖÖ (¯Öã¸üÖŸÖŸ¾Ö ÃÖ¾ÖìÖÖ ×¾Ö³Ö֐Ö) Ö−Ö−Ö. ªäªÕð™ß. ÃÖ´ÖæÆü ²ÖÆüãŸÖ ²Ö›ÍüÖ ÃŸÖæ¯Ö úÖ»ÖÖ ¯ÖŸ£Ö¸ü ÃÖæ´Ö ú»ÖÖ-´ÖÓ×›üŸÖ (¤ü¸ü¾ÖÖ•ÖÌê úß) “ÖÖîÖ™ü ´Öæٟ֍ú»ÖÖ.

†ÖúÖ¿Ö †ÃŸÖ¯ÖÏÖµÖ. 6. 4. ›æü²ÖŸÖÖ Æãü†Ö £ÖúÖ Æãü†Ö »ÖÖî™üŸÖê Æãü‹ ÃÖæµÖÖÔÃŸÖ 'ˆŸú»Ö' (†ÖêכͿÖÖ úÖ †Öî¸ü ‹ú −ÖÖ´Ö) †³µÖÖÃÖ I. ¥™÷ß¥ß¥ Œ ‹Þ¤íî ‹ßˆ ‹¥ß×Øß»»Þ 3. ²Ö“Ö֍ú¸ü ¸üÖ−ÖÖ ÃÖ´ÖÃÖÖ´Ö׵֍ú ¯Ö׸ü¾ÖÎ֕֍ú µÖÖ¡Öß. †ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ‹ú ‹ú Öšü−Ö •ÖÖê×¾ÖŸÖ ¸üÖ−ÖÖ. 5. ? ᪣Þá á‹„ê ¡Þ”á¥ ÇÞ«Þ–Í „Ç¥‹Ú —Íßᬠ? ¥™÷ß¥ß ¡ß«Þ¥¥ ›óÞ¥ ¡´”ß ‹ß Çš¥á¥ ™ßÞ¥ß á«Þ‚×ß ? á‹„ê ›à ‹Û¦á¥ „›¤ýß¥ß ¡ª×ß™ ? ‹Þ«Þ¥ ‹¦Þ ª×ÞÇ™î î ªÞœÞ¥˜ ? . †ÖÃÖ´ÖÖ−Ö. †−Öã“”êû¤ü êú †−ÖãÃÖÖ¸ü −Öß“Öê פü‹ Ö‹ ¯ÖÏ¿−ÖÖë úêú ˆ¢Ö¸ü ×»Ö׏֋… 1. Çñšá£ ᪣Þá á‹„ê ª×ޝ‹Ú ¡Ú¬ß¡Þ‹Ú á¬ 2.{ÉÉ`ö 18 271 ¡ß£Úìœ ªÚ¥£î ‹”Þ á«¡Þ ™ßÞ¥ß ¢à¥ ‹ÛÇ ª×ÞÇ™î î ªÞœÞ¥˜ áÞ”ßáÞ”ß —͘ ¡á°‚ ¥Œß¡Þ ª£ªÞ£¤ýß‹ ǥߡñÞ‘‹ Þ‹Þ¨ ªØÇñÞ¤ý ‹ûÞØ á¬„”Þ˜ß ªØ£ß™ ªÛ¤íî „‹þ¦ ´Öã¬Ö ÃÖã¸ü´µÖ. ÃÖãÓ¤ü¸ü úÖ™ü−ÖÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ÖÆü¸üÖ ãú†ÖÑ Ã£ÖÖ¯ÖŸµÖ †−Ö−µÖ ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ/†ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ.

‚Æ¥᝔ì. ᔬߢߑ áŒÞ¬ßᬠÞÇ˜Þ á¨Þ‚¡Þ Ôᥠ៻¥ß¡Þ¬Þ‹Ú á›Œß¡Þ‹Ú £ß¦ß¡»»Þ ˆ«Þ á«„×ß Þœßß‹ ‹Þ¦¥ ¡î¡ªÞ¤ýà‹¥˜ „ÇᥠÞᤩǻ»Þ ᥖÍߊ¥ ¡ßªØÞ¥ ᔬߢߑì áǤ©Þ œß‹»»Þ Þê «¦ß•Þ¥Ú Þ¥£ý ‹¥ß ª«¥Ç¤íîØ Çñá™î‹¼» ÇތᥠᥖÍߊ šÞˆ»»Þ ¨Ú˜ß¡Þ¡Þ¬Þ¼»¥ ᥖÍߊ œß‹ . Çñ‹ï™ß¥ ªÚ¥£î á‹Þ¦á¥ „›¤ýß¥ß á¡Þâ·© Çà• ¡ª×ß™»»Þ ÇÞ«Þ–Í „Ç¥‹Ú áÞ”߈ ¬Þ ¡Þ” Ç–Íߐ×ß»»Þ Þ‘ß ‹ÇÛí¥ „–Íߤނ ‹Þ ŒÞ¬ß Ç–Íß ¥«ß×ß»»Þ Þ„ á–¥ß ‹¥ß ¨ßÔñ ¬¦ß™ß¥ß ¤ß¡Þ ÇÞ‚ê £ß¨ñ¡Þ¡Ú ªÛÞ‚ á›á¬»»Þ £Û±ç Ú–Íß‹¥ —͘ ¡–Í ªÚ³¥»»Þ ÇËߣ Þ‹Þ¨á¥ ªÛ¤íî ªØ ÇñÞ¤ý»»Þ III. 7. á™ñâ£Þªß‹ ‹ß£óÞ ¡ÞÇ©ç‹ Ç™ñ Ç™ñß‹Þ á‹¡¦ £áÞ¥Ã ÇÞ‚ê Úá«ê ¡¥ä ªäªÕð™ß¥ ¡ß¢ß÷ ›ß ª«ß™ ªÞœÞ¥˜ á¬Þ‹¼Ú» ǥߐߙ ‹á¥‚¡Þ ÇÞ‚ê ˆ‹ ¡¦ßÇ©Ö £Þœî£ á”»»Þ ¢Þ¥™á¥ á‹¼»¥ œÞ¥˜Þ á¤. á‹„ê£Þᝠˆ‚ ¨ßÑ ‹¦Þ‹Ú ˆá¡¡ß ¡á°‚ ¥Œß×Øß ? Þ¦³Þ ¡ß¨ó¡ß›îÞ¦¤ý¥ ª£ªÞ£¤ýß‹ ¡ß¨ó¡ß›îÞ¦¤ý ‹ßˆ ? −Öß“Öê פü‹ Ö‹ ú£Ö−ÖÖêÓ úÖê ˆÃÖß Îú´Ö ´Öë Îú´Ö²Ö¨ü úßו֋ וÖÃÖ Îú´Ö ´Öë ˆ−Ö úÖ ¾ÖÖÔ−Ö †−Öã“”êû¤ü ´Öë ׍úµÖÖ ÖµÖÖ Æîü… £ Þ³á¥ Þß „•ÚšÞˆ»»Þ 1. 4. 5. ᔬߢߑ. ØÆü¤üß ´Öë †−Öã¾ÖÖ¤ü úßו֋… ªÞœÞ¥˜™ã ˜-£Þœî£ ‹«ßᬠ£Ú›ñ˜ £Þœî£ (ÇñßÆ £ß–Í߁Þ).¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 272 7. 3. £Þªß‹. ‚ä¥Þ‘à ¢Þ¥™¥ Çñ£ÚŒ ¢ÞÇ©Þ»»Þ ˆ«Þ ª™ Úá«ê»»Þ ¢Þ¥™¥ 2 ¥Ú 4 Çñ™ß¨™ á¬Þ‹ á‹Þâ˜ªß Þ á‹Þâ˜ªß Çñ‹Þ¥á¥ ‚ä¥Þ‘à ª«ß™ ǥߐߙ»»Þ ¢Þ¥™á¥ ‚ä¥Þ‘à Çñ‹Þ¨ ¢Þ¥™à¤ý Çñ‹Þ¨¥ £Þ™ñ 20 ¢Þ»»Þ ‚ä¥Þ‘à ˆ‹ ß¡íސߙ áÞÇ©Öॠ¢ÞÇ©Þ»»Þ Þ„ £œî ᔬߢߑì ˆ‹ ¡¦ßÇ©Ö £Þœî£»»Þ Þ‘ß‹Þ¬ß á”¬ß¢ß‘ì ›óÞ¥Þ á¤™ß‹ß „Ç‹Þ¥ á«Þ‚šÞˆ áª™ß‹ß Ç‹Þ¥ á«Þ‚šÞˆ»»Þ Þ´à Š ¥¡ß³ñÞš¼» ªÉÂÞ›‹ ‹«ßšßᬠá¤. 6. ᥖÍߊ. ‹ÉÚÂ Þ›ß‹Ú ¡Ú’Þˆ»»Þ Š–Í߁Þᥠá›âß‹ Œ¡¥‹Þ‘ ªÞ¾»‹Ú ªÞÇØÞ«ß‹. ÇÞ¤©ß‹. 2. II. 8.

³ÖÖ¸üŸÖ −ÖµÖê µÖãÖ ´Öë ¯ÖϾÖê¿Ö ú¸ü ¸üÆüÖ £ÖÖ… ¿ÖÆüߤüÖë êú ÃÖ¯Ö−Öê ¯Öæ¸êü ÆüÖêÖ‹… •ÖµÖØÆü¤ü… ´ÖÖê²Öî»Ö ±úÖê−ÖË úß ˆ¯ÖµÖÖêא֟ÖÖ êú ²ÖÖ¸êü ´Öë ‹ú †−Öã“”êû¤ü †Öê×›ÍüÖ†Ö ´Öë ×»Ö׏֋… ×™ü¯¯ÖÖß ‹ÇÛí¥ „–Íߤނ ‹Þ ŒÞ¬ß Ç–Íß ¥«ß×ß :µÖÆü †Öê×›Íü†Ö úÖ ‹ú ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ´ÖãÆüÖ¾Ö¸üÖ Æîü… ‡Ã֍úÖ †£ÖÔ. V.{ÉÉ`ö 18 273 Çñá¤ýÞ‘ Š Çñߤý»»Þ ˆ«Þ ßãªá³«á¥ ˆ‹ ¡¦ßÇ©Ö £Þœî£»»Þ ‹ßØÜ ¡±í£Þ ᛌޤބ×ß á¤. '†Ö³ÖÖ “Ö»Öß Ö‡Ô êú¾Ö»Ö ¯ÖÏŸÖߍú ¿ÖêÂÖ Æîü…' . ˆ«Þ¥ Þ›¥ œàᥠœàᥠ‹£ß Þªß¬Þ˜ß»»Þ ‹Þ¥˜ Þ‘ß‹Þ¬ß ‚Æ¥᝔¥ ¤Ú»»Þ ˆ«Þ ‹£ì ª£¤ý ¢ß™á¥ ˆ¡ä ‹£ì Œ®íᥠª£ªØ¼» Çތᥠǫ°ß ÇÞ᥻»Þ ˆ«Þ ª£ñ ¡ß¨ó‹Ú ŒÚ¡ì Ñ ª£¤ý £œîᥠá¤Þ–ÍßÇޥڐ×ß»»Þ Çïšß¡àᥠ5000 ¥Ú 6000 ǤíîØ ¢ÞÇ©Þ ×ß»»Þ ˆ«ß ¢ÞǩލږÍß‹ ¢ß÷ ¢ß÷ ªäªÕð™ß¥ ǥߐ¤ý ¡« ‹¥Øß»»Þ áÞ”߈ ¢ÞÇ©Þᥠ¡«Ü¢ÞÇ©ß‹ Çïšß¡à‹Ú œ¥ß¡Þ á¤Ç¥ß ª£ý¡ ¡«Ü¢ÞÇ©ß‹ ¢Þ¥™‹Ú œ¥ß¡Þ £œî ᪫ßÇ¥ß ª£ý¡»»Þ ¡ß¢ß÷ ¢ÞÇ©Þ ‘¥ßÞᥠ¢ß÷ ¢ß÷ áÞÇ©Öà ª« ªÉÂ‹í ¡‘Þ¤ý ¥Œß¡Þ ˜-£Þœî£ ÇÞ‚ê ˆ‹ Þ«ôޝ»»Þ IV. †Öê×›Íü†Ö ´Öë †−Öã¾ÖÖ¤ü úßו֋… ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÖÖÓ¬Öß ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡ÖŸÖÖ ÃÖӐÖÏÖ´Ö êú †×−ÖÂÖê¬µÖ −ÖêŸÖÖ £Öê… ¾Öê †ØÆüÃÖÖ êú ¯Öã•ÖÖ¸üß £Öê »Öê׍ú−Ö ¾Öê †ØÆüÃÖÖ úÖê ¤ãü²ÖÔ»Ö ¾µÖÛŒŸÖ êú ×»Ö‹ ¯ÖÏןָüÖê¬Ö −Ö ú¸ü−Öê úÖ ²ÖÆüÖ−ÖÖ −ÖÆüà ´ÖÖ−ÖŸÖê £Öê… Ã¾ÖŸÖÓ¡ÖŸÖÖ êú ¤üß¾ÖÖ−ÖÖë úÖ ‹ú ¤ü»Ö ‹êÃÖÖ ³Öß £ÖÖ •ÖÖê †ØÆüÃÖÖ úÖ ×¾Ö¸üÖê¬Öß £ÖÖ… ˆ−Ö úÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ £ÖÖ ×ú ÆÑüÃÖŸÖê-ÆÑüÃÖŸÖê ±úÖÑÃÖß ¯Ö¸ü “ÖœÍëüÖê »Öê׍ú−Ö ×¾Ö¤êü׿ֵÖÖë úÖê ´ÖÖ¸ëüÖê… ‡ÃÖ ÃÖê ¾Öê ›ü¸ëüÖê †Öî¸ü †¯Ö−Öê ¤êü¿Ö ÃÖê ×−֍ú»ÖëÖê… ×¾Ö¤êü׿ֵÖÖë úÖê ²Ö»Ö ÃÖê Æüß ³ÖÖ¸üŸÖ ÃÖê ×−֍úÖ»Ö Ã֍ëúÖê… ¤êü¿Ö³ÖÛŒŸÖ ÃÖÖ¸êü ³ÖÖ¸üŸÖ ´Öë ±îú»Ö ¸üÆüß £Öß… −ÖêŸÖÖ ÖÖ •Öê»Ö •Ö֍ú¸ü †¯Ö−ÖÖ ±ú•ÖÌÔ ¯Öæ¸üÖ ú¸ü ¸üÆêü £Öê… ²Ö““Öê Ö»Öß-Ö»Öß ‘Öæ´Ö ú¸ü ÖÖ−Öê ÖÖŸÖê £Öê… ‡ÃÖ †ÖÓ¤üÖê»Ö−Ö ÃÖê úÖê‡Ô −ÖÆüà ²Ö“ÖÖ… 15 †ÖÃŸÖ 1947 úÖê Æü´Öë †Ö•ÖÌÖ¤üß ×´Ö»Öß… •Ö²Ö ÃÖÖ¸üß ¤ãü×−ÖµÖÖ ÃÖÖê ¸üÆüß £Öß.

¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 274 ÇÞ•ø 19 ¯ÖÖšü ¥š¤Þ™ñÞ ¸£Ö•ÖÖ¡ÖÖ ›Þª : ¨£íÞ ¡Þ¡Ú. ŸÖÖê ´Öï ³Öß •ÖÖ‰ÑúÖÖ… ¤üÖÃÖ : ŸÖ²Ö ŸÖÖê †¾Ö¿µÖ •Ö֋ѐÖê… ¿Ö´ÖÖÔ : †³Öß (‡ÃÖ ÃÖ´ÖµÖ) µÖפü (Æü´Öë) '¸ü£ÖµÖÖ¡ÖÖ' êú ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ´Öë ãú”û úÆüŸÖê. ²Ö»Ö³Ö¦ü †Öî¸ü ÃÖã³Ö¦üÖ êú ¸ü£ÖÖë úÖê Öà“ÖÖ… †²Ö ¾Öê ÖãÓ›Íüß“ÖÖ ´ÖÓפü¸ü êú ¯ÖÖÃÖ Æïü… −ÖÖî פü−Ö êú ²ÖÖ¤ü ¸ü£Ö ÖãÓ›Íüß“ÖÖ ´ÖÓפü¸ü ÃÖê ¾ÖÖ¯ÖÃÖ †Ö‹ÑÖê… ˆÃÖß ×¤ü−Ö '²ÖÖÆãü›ÍüÖ µÖÖ¡ÖÖ' Æü֐ê Öß… ¿Ö´ÖÖÔ : †Ö¯Ö '²ÖÖÆãü›ÍüÖ' êú פü−Ö µÖפü ¯Öã¸üß •Ö֋ѐÖê. ¡¦¢›ñ Š ªÚ¢›ñÞ¼» ¥š ”ޘ߬ڻ»Þ ˆá¡ ™Þ«Þ Ú˜ØßÞ £³ß¥ Çތᥠ×ß»»Þ  ›ß Çᥠ¥š Ú˜ØßÞ £³ß¥•Úê ៻¥ß¡»»Þ ᪛ߝ '¡Þ«Ü–ÍÞ ¤Þ™ñÞ' á«¡»»Þ ¨£íÞ : Þǘ '¡Þ«Ü–ÍÞ' ›ß ¤›ß ÇÚ¥à ¤ßá¡. ŸÖÖê ²ÖÆãüŸÖ †“”ûÖ ÆüÖêŸÖÖ… . •ÖÖ®ÖÖ£Ö úÖ ´ÖÆüÖ¯ÖÏÃÖÖ¤ü †Öî¸ü ×−Ö´ÖÖÔ»µÖ »Ößו֋… ¿Ö´ÖÖÔ : ŒµÖÖ †Ö¯Ö '¸ü£ÖµÖÖ¡ÖÖ' ¤êüÖ−Öê êú ×»Ö‹ ú»Ö ¯Öã¸üß Ö‹ £Öê? ¤üÖÃÖ : •Öß ÆüÖÑ ! ´Öï −Ö Ö‡Ô. ‘÷Þš¼» £«ÞÇñªÞ› Þ„ ß£íÞ¬î ßØÜ»»Þ ¨£íÞ : Þǘ ‹'˜ ‹Þ¬ß '¥š¤Þ™ñÞ' á›Œß¡Þ‹Ú ÇÚ¥à ¤Þ‚šßá¬? ›Þª : «ê Þ²Þ. £Úê á¬ ™ Ç߬ޣÞᝠ¤ßᡝ߻»Þ ᪚ßÇÞ‚ê £á™ ¤ß¡Þ‹Ú Ç–Í߬޻»Þ ¨£íÞ : Þ£‹Ú ‹«ßšßᬠ™ Þᣠ¡ß ¤Þ‚šÞØÜ»»Þ áª•ß Þǘ ‹'˜ ‹'˜ ª¡Ú ‹á¬»»Þ ›Þª : Þᣠ‘÷Þš. á™á¡ £Úê ¡ß ¤ß¡ß»»Þ ›Þª : á™á¡ ™ ßˤý ¤ß¡Þ»»Þ ¨£íÞ : ¡±í£Þ Þǘ ¤›ß ¸£ÖµÖÖ¡ÖÖ ¤üÖÃÖ : ¿Ö´ÖÖÔ ²ÖÖ²Öã. ŸÖÖê ²Ö““Öê ³Öß −ÖÆüà •Ö֋ѐÖê… ‡ÃÖß×»Ö‹ ´Öã—Öê •ÖÖ−ÖÖ ¯Ö›ÍüÖ… ¿Ö´ÖÖÔ : Æü´Ö úÖê úÆüÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖÖê Æü´Ö ³Öß Ö‹ ÆüÖêŸÖê… ¾ÖÆüÖÑ †Ö¯Ö−Öê ŒµÖÖ-ŒµÖÖ ×úµÖÖ? ¤üÖÃÖ : Æü´Ö −Öê •ÖÖ®ÖÖ£Ö.

µÖפü †Ö¯Öúß ¯ÖŸ−Öß '²ÖÖÆãü›ÍüÖ' êú פü−Ö •ÖÖŸÖß ŸÖÖê ´Öê¸üß ¯ÖŸ−Öß ³Öß •ÖÖ¯ÖÖŸÖà… ¤üÖÃÖ : ÆüÖÑ. £·í¦ Š ’Þà¡Þ‘ÚšÞˆ»»Þ •Þ‹Ú¥£Þ¼» £Ú˜ØᥠáªÞ¬¥ ”Þ«ßÞ ’Ú¬ÚšÞˆ»»Þ ¤›ß ™Úᣠ¤Þ‚šÞÞØ. Çñ™ß¡Ç©í ¤©¤ý ™ï™à¤ýÞ •Þ¥Ú ¥š ™ßÞ¥ß Þ¥£ý «Üˆ»»Þ ‘÷Þš¼» ¥š¥ Þ£ ³ßáÔÞÇ©»»Þ ˆšßᥠáÇ©Þ«¦”ß Í‹ ×ß»»Þ ¡¦¢›ñ¼» ¥š ™Þ¦œó‘»»Þ ˆšßᥠ„›”ß Í‹ ×ß»»Þ ªÚ¢›ñÞ¼» ¥š ᛡ›¦»»Þ ˆšßᥠ¡Þ¥”ß Í‹ ×ß»»Þ : •Þ‹Ú¥£Þᝠ¥š „Ç¥‹Ú ‹ßÇ¥ß ÞªØß ? ›‚™ÞǙߣÞᝠ'¥™÷á¡›à' „Ç¥Ú •Þ‹Ú¥£Þ¼Ú» 'Ç«˜Øß' ‹¥ß Þ˜Øß»»Þ áªá™á¡á¦ ÔÆÂ. ¾ÖÆü ¥ü¿µÖ ׍úŸÖ−ÖÖ ´Ö−Ö »Öã³ÖÖ¾Ö−Ö £ÖÖ… ¿Ö´ÖÖÔ : ¤üÖÃÖ ²ÖÖ²Öã. ´Öê¸üß ¯ÖŸ−Öß ŸÖÖê •Ö֋ѐÖßÓ… ¯ÖŸ−Öß ÃÖ×ÆüŸÖ •ÖÖ®ÖÖ£Ö úê ¤ü¿ÖÔ−Ö ú¸ü−Öê ÃÖê . ¡¦¢›ñ Š ªÚ¢›ñÞ¼»¥ '¥š¤Þ™ñÞ' «Üˆ»»Þ : ¥š ‹'˜ Çñ™ß ¡Ç©í ™ßÞ¥ß «Üˆ ? «ê. á™á¡ á›Œß šÞÞØ. Æü¸ü ÃÖÖ»Ö †ÖµÖ ŸÖéŸÖßµÖÖ ÃÖê ¸ü£Ö úß ŸÖîµÖÖ¸üß ¿Öãºþ ÆüÖêŸÖß Æîü… •ÖÖ®ÖÖ£Ö êú ¸ü£Ö úÖ −ÖÖ´Ö '−ÖÓ¤üß‘ÖÖêÂÖ' Æîü… ‡ÃÖ ´Öë ÃÖÖê»ÖÆü “֍Îú ÆüÖêŸÖê Æïü… ²Ö»Ö³Ö¦ü úÖ ¸ü£Ö 'ŸÖÖ»Ö¬¾Ö•Ö' Æïü… ‡ÃÖ´Öë “ÖÖî¤üÆü “֍Îú ÆüÖêŸÖê Æïü… ÃÖã³Ö¦üÖ úÖ ¸ü£Ö '¤êü²Ö¤ü»Ö−Ö' Æïü… ‡ÃÖ´Öë ²ÖÖ¸üÆü “֍Îú ÆüÖêŸÖê ÆîÓü… ¿Ö´ÖÖÔ : ¤êü¾ÖÖë úß ´ÖæÙŸÖµÖÖÑ ¸ü£Ö êú ‰ú¯Ö¸ü îúÃÖê †ÖŸÖß Æïü ? ¤üÖÃÖ : '¤ü‡ŸÖÖ ¯ÖןÖ' (¯Öã¸üÖê×ÆüŸÖ »ÖÖêÖ) '¸üŸ−Ö ¾Öê¤üß' ÃÖê šü֍ãú¸üÖë úÖê '¯ÖÆÓüÛÓ›ü' ú¸üêú (¬Ö߸êü-¬Ö߸êü “Ö»Ö ú¸ü) »ÖÖŸÖê ÆîÓü… ŸÖ²Ö ‘ÖÓ™üÖ. ª™á¥ ᪠›ï¨î á‹á–Í ¤üÖÃÖ : †ÖÂÖÖœÍü êú ´ÖÆüß−Öê êú ¿ÖãŒ»Ö¯ÖÖ úß ×«üŸÖßµÖÖ ×ŸÖ×£Ö ´Öë •ÖÖ®ÖÖ£Ö. ´Ö¤Ôü»Ö †Öî¸ü —ÖÖÑ•Ö ²Ö•ÖŸÖê Æïü… šü֍ãú¸üÖë êú ´ÖÖ£Öê ¯Ö¸ü ÃÖÖê»Ö úÖ ™ü×Æü†Ö —Öã»ÖŸÖÖ Æîü… µÖפü ŸÖã´Ö Ö‹ ÆüÖêŸÖê ŸÖÖê ¤êüÖŸÖê.{ÉÉ`ö 19 ›Þª : ¨£íÞ ›Þª : ¨£íÞ ›Þª : 275 Þ£‹Ú '¥š¤Þ™ñÞ' ¡ßÇ©¤ýᥠ‹ß×ß ‹«áØ á™á¡ ¢Þ¥ß ¢¬ «ÜØÞ»»Þ ÞÇ©Þ—Í £Þª ¨Ú‹ùǤ© ›óß™à¤ýÞ ™ßšßᥠ‘÷Þš. ²Ö»Ö³Ö¦ü †Öî¸ü ÃÖã³Ö¦üÖ úß '¸ü£ÖµÖÖ¡ÖÖ' ÆüÖêŸÖß Æîü… ¿Ö´ÖÖÔ : ŒµÖÖ ¸ü£Ö Æü¸ü ÃÖÖ»Ö ŸÖîµÖÖ¸ü ׍úµÖÖ (²Ö−ÖÖµÖÖ) •ÖÖŸÖÖ Æîü? ¤üÖÃÖ : ÆüÖÑ.

¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 276 £á¬Þ¢Þ»»Þ ¨£íÞ : ›Þª ¡Þ¡Ú. †Ö¯Ö (»ÖÖêÖ) −ÖÆüà Ö‹ (•Ö֋ѐÖê) ŸÖÖê Æü´Ö ³Öß −ÖÆüà •Ö֋ѐÖê… †Ö¯Ö êú •ÖÖ−Öê ¯Ö¸ü (Æüß) Æü´Ö •Ö֋ѐÖê… ¤üÖÃÖ : †Ö¯Ö ‹êÃÖÖ ´ÖŸÖ ÃÖÖêד֋… ´Öê¸üß ¯ÖŸ−Öß −ÖÆüà ³Öß Ö‡Ô. µÖÖ¤ü ¸ü׏֋ ¤üÖÃÖ ²ÖÖ²Öæ. •ÖÖ®ÖÖ£Ö úÖ ¯ÖÏÃÖÖ¤ü ×−Ö´ÖÖÔ»µÖ (•ÖÖ®ÖÖ£Ö úÖ †®Ö ³ÖÖêÖ úÖ ÃÖæÖÖ Æãü†Ö ¯ÖÏÃÖÖ¤ü) ¸ü£Ö Öà“ÖÖ . Þǘ¼» ªÐÂà ¤›ß '¡Þ«Ü–ÍÞ' ›ß ¤Þ‚ ÇÞ¥áØ. Þǘ£Þᝠá¬ Þᣠ£œî ¤ß¡Úß»»Þ»»Þǘ á¬ «ßê Þᣠ¤ß¡Ú»»Þ ›Þª : Þǘ áª£ß™ß ¢Þ¡Øܝ߻»Þ á£Þ ªÐÂà á¬ £œî £Úê ßˤý ¤ß¡ß»»Þ Þǘ á£Þ ªÞ¾»á¥ ÞªßÇÞ¥Øß»»Þ ²ÖÆãüŸÖ ¯ÖãµÖ ÆüÖêŸÖÖ Æîü… ‡ÃÖß×»Ö‹ ´Öï ³Öß •ÖÖ‰ÑúÖÖ… ¿Ö´ÖÖÔ : †“”ûÖ. ŸÖÖê ³Öß ´Öï †¾Ö¿µÖ •ÖÖ‰ÑúÖÖ… †Ö¯Ö »ÖÖêÖ ´Öê¸êü ÃÖÖ£Ö †Ö Ã֍úŸÖê Æïü… ¿Ö²¤üÖ£ÖÔ †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü £«ÞÇñªÞ› ß£íÞ¬î ¥š ”Þ˜ß¬Ú ØÆü¤üß †£ÖÔ ´ÖÆüÖ ¯ÖÏÃÖÖ¤ü. á™á¡ á£Þ ªÐÂà £œî ¤Þ‚ÇÞ¥áØ»»Þ ›Þª : «ê. á£Þ ªÐÂà ™ ¤ßá¡»»Þ ªÇ™÷à‹ ‘÷Þš¼Ú» ›¨í ‹á¬ ¡«Ü™ ÇÚ˜î «Üˆ»»Þ ᪚ßÇÞ‚ê £Úê £œî ¤ß¡ß»»Þ ¨£íÞ : Þ®×Þ ! á«á¬ £á ¥ŒØÜ ›Þª ¡Þ¡Ú.

á™á¡ ᛌߚށޝػ»Þ 6) Þǘ¼» Ç߬ޣÞᝠ¤›ß '¡Þ«Ü–ÍÞ'ᥠ¤Þ‚ÇÞ¥áØ. ³ÖÖ¾ÖÖ−Ö. á™á¡ £Úê ¡ß ¤ÞÞØß»»Þ Þǘ Þ£‹Ú '¥š¤Þ™ñÞ' ¡ßÇ©¤ýᥠ¤›ß ‹ß×ß ‹«áØ. ¤êü¾Ö ‘ÖÑ™üÖ ‹ú ¯ÖύúÖ¸ü úÖ ¾ÖÖªÖê¯Öú¸üÖ ¥ü¿µÖ ¯ÖŸ−Öß ÃÖ×ÆüŸÖ ¢îÞª †³µÖÖÃÖ I.{ÉÉ`ö 19 277 ÞÇ©Þ—Í £Þª ¨Ú‹ùǤ© ›óß™à¤ýÞ ™ßšß áÇ©Þ«¦ „› ¡Þ¥ ›‚™ÞÇ™ß ¥™÷á¡›à •Þ‹Ú¥ ÔÆ ’Þà›ï¨î ªÇ™÷à‹ †ÖÂÖÖœÍüÖ úÖ ´ÖÆüß−ÖÖ ¿ÖãŒ»Ö¯ÖÖ ×«üŸÖßµÖ ×ŸÖ×£Ö ÃÖÖê»ÖÆü “ÖÖî¤üÆü ²ÖÖ¸üÆü ¯Öã¸üÖê×ÆüŸÖ »ÖÖêÖ '¸üŸ−Ö¾Öê¤üß' (•ÖÖ®ÖÖ£Ö úÖ †ÖÃÖ−Ö) šü֍ãú¸ü. ß£÷ᥠ›ßÞ¤Þ‚šß¡Þ ¡Þ‹îÚ–Íß‹Ú ÇڝíぢîÞª ‹¥ØÜ»»Þ (−Öß“Öê פü‹ Ö‹ ¾ÖÖŒµÖ ¤üÖêÆü¸üÖ‡‹…) 1) £Úê á¬ Ç߬ޣÞᝠ¤ßᡝ߻»Þ Þ£‹Ú ‹«ßšßᬠ™ Þá£¡ß ¤Þ‚šÞØÜ»»Þ Þǘ '¡Þ«Ü–ÍÞ'ᥠ¤›ß ÇÚ¥à ¤ÞÞáØ. á™á¡ á£Þ ªÐÂà £œî ¤Þ‚ÇÞ¥áØ»»Þ . á™á¡ ¢Þ¥ß ¢¬ 2) 3) 4) «ÜØÞ»»Þ 5) ™Úᣠ¤›ß ¤Þ‚šÞÞØ.

¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 278 7) 8) 9) 10) II. Þǘ£Þᝠá¬ Þᣠá£Þ Ç™÷à á¬ ¡ß £Úê ›‚™ÞǙߣÞᝠ'¥™÷á¡›à' ‘÷Þš¼Ú» ªÇ™÷à‹ ›¨í £œî ¤ß¡Úß»»Þ ßˤý ¤ß¡ß»»Þ „Ç¥Ú •Þ‹Ú¥£Þ¼Ú» 'Ç«˜Øß' ‹¥ßÞ˜Øß»»Þ ‹á¬ ¡«Ü™ ÇÚ˜î «Üˆ»»Þ ¡Þ‹î Ú–Íߋᥠ᥌޼߻™ ¨µ¥ ª×ޝᥠ›ßÞ¤Þ‚šß¡Þ ¨µ Çñá¤ýލ ‹¥ß ¡Þ‹î• ‹¥ØÜ»»Þ (¾ÖÖŒµÖÖë ´Öë ¸êüÖÖÓ׍úŸÖ ¿Ö²¤üÖë êú ãÖÖ−Ö ¯Ö¸ü פü‹ Ö‹ ¿Ö²¤üÖë úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ú¸ü ¾ÖÖŒµÖ ²Ö−ÖÖ‡‹…) 1) Þǘ ¤›ß ¡Þ«Ü–ÍÞ ›ß ÇÚ¥à ¤ßá¡. á™á¡ £Úê ¤ß¡ß»»Þ Þǘ£Þᝠ¤ßá¡ ™Ú ™Úᣠ᪠᪣Þᝠ2) £Úê á¬ ™ Ç߬ޣÞᝠ¤ßᡝ߻»Þ ™Ú ™ÚᣣÞᝠÞᣣÞᝠÞǘ£Þᝠ᪣Þ᝻»Þ» 3) Þǘ£Þᝠá¬ Þᣠ£œî ¤ß¡Úß»»Þ 4) á£Þ ¤ß¡Ú ¤ß¡ ¤ß¡ ¤ßá¡ ªÐÂà á¬ ¡ß £Úê ßˤý ¤ß¡ß»»Þ £Úê ᪠¤ß¡ßß á™Þ ¤ßá¡ ™Ú ¤ß¡Úß ᪣Þᝠ¤ßá¡ ™ÚᣣÞᝠ¤ß¡ß ᪣ޝ¼» ™Ú ¤ß¡Ú ™Þ¼» .

Þǘ¼» £œî ¤Þ‚ÇÞ¥Øß»»Þ ¤Þ‚ÇÞ¥Øß ¤Þ‚ÇÞ¥ØÞ ¤Þ‚ÇÞ¥ØÞ „›Þ«¥˜ ÚªÞᥠ›ßÞ¤Þ‚šß¡Þ ¡Þ‹îÚ–Íß‹Ú á¤Þ–Íß ÛÞ ¡Þ‹î • ‹¥ØÜ»»Þ (ˆ¤üÖÆü¸üÖ êú †−ÖãÃÖÖ¸ü פü‹ Ö‹ ¾ÖÖŒµÖ µÖ㐴ÖÖêÓ úÖê •ÖÖê›üú¸ü −ÖµÖê ¾ÖÖŒµÖ ²Ö−ÖÖ‡‹…) (1) ˆ¤üÖÆü¸üÖ:Þǘ ‹¬ß‹™Þ ¤ßá¡»»Þ 1.{ÉÉ`ö 19 279 ᪠™Ú££Þ¼» ¤ß¡ß ™ÚᣣÞᝠ¤ß¡ ᪣Þᝠ¤ßá¡ß Þǘ ¤ßá¡ 5) Þ£‹Ú ‹«ßšßᬠ™ Þᣠ¡ß ¤Þ‚šÞØÜ»»Þ ¥Þ£¡Þ¡Ú¼Ú» ᪠¤Þ‚šÞáØ Ç߬ޣޝ¼Ú» ᪣Þᝠ¤Þ‚šÞáØ ™Ú££Þ¼Ú» ™ÚᣣÞᝠ¤Þ‚šÞØ Çځ‹Ú ᪠¤Þ‚šÞØÞ ™Ú Þᣠ¤Þ‚šÞØÜ 6) Þǘ¼» Ç߬ޣÞᝠ¤›ß ¤Þ‚ÇÞ¥áØ. á™á¡ £Úê ¡ß ¤ß¡ß»»Þ ᪣Þá Ç¥à¤©Þ á›á¡»»Þ 2. ™Ú ª¡Ú ‹šÞ ‹«ß¡Ú»»Þ . £Úê ‹¬ß‹™Þ ¤ß¡ß»»Þ Þǘ ¤›ß ‹¬ß‹™Þ ¤ßá¡. á™á¡ £Úê ¡ß ¤Þ‚ÇÞ¥Øß»»Þ ᪠¤Þ‚ÇÞ¥ØÞ ™Úᣠ¤Þ‚ÇÞ¥Ø Þǘ£Þᝠ¤Þ‚ÇÞ¥áØ ™Ú ¤Þ‚ÇÞ¥ØÜ áª£Þᝠ¤Þ‚ÇÞ¥áØ III. á™á¡ á£Þ ªÐÂà ªÐÂà ¤Þ‚ÇÞ¥áØ £Þ Çځ ¤Þ‚ÇÞ¥áØ Çځ ’߁ ¤Þ‚ÇÞ¥áØ ’߁ 7) Þǘ ¤›ß ¤Þ‚ÇÞ¥áØ.

᪣Þᝠ¤ÞÞØÜ ¢¬ «ÜØÞ „›Þ«¥˜ :. ™Ú ‹«»»Þ 4.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 280 (2) (3) £Úê Ç¥à¤©Þ á›¡ß»»Þ £Úê ª¡Ú ‹šÞ ‹«ß¡ß»»Þ 3.Þǘ ‹Ú«ØÜ»»Þ ¢¬ «ÜØÞ»»Þ Þǘ ¤›ß ‹Ú«áØ á™á¡ ¢¬ «ÜØÞ»»Þ 1. ¡ÞÇÞ Þ«Þ Çß‚á¡»»Þ £Úê Þ«Þ Çß‚¡ß»»Þ „›Þ«¥˜ :. ™ÚᣠŒ˜Øß¥ß ¤ß¡»»Þ 4.Þǘ¼» Ç߬ޣÞᝠ¤Þ‚ÇÞ¥Øß»»Þ á£Þ ªÐÂà ¤Þ‚ ÇÞ¥Øß»»Þ Þǘ¼» Ç߬ޣÞᝠ¤›ß ¤Þ‚ ÇÞ¥áØ. ªóލ™ß‹Þ à™ ¨ßŒß¡»»Þ £Úê Œ˜Øß¥ß ¤ß¡ß»»Þ £Úê à™ ¨ßŒß¡ß»»Þ 5. ᪠¤Þ„»»Þ ¢¬ «ÜØÞ»»Þ ¢¬ «ÜØÞ 5. ™Úᣠ¤Þ»»Þ ¢¬ «ÜØÞ»»Þ ¢¬ «ÜØÞ»»Þ 3. á™á¡ á£Þ ªÐÂà £œî ¤Þ‚ ÇÞ¥áØ»»Þ 1. ™Ú£ Çځ ¤Þ‚ ÇÞ¥ØÞ»»Þ ™Þ¼» Çځ ¤Þ‚ ÇÞ¥ØÞ»»Þ . ™Þ¼» á¬Þ‹£Þᝠ‹«ß ÇÞ¥Øß»»Þ Þ£ á¬Þ‹£Þᝠ‹«ß ÇÞ¥Øß»»Þ 4. ™Ú£ Ç߬ޣÞᝠÞªß ÇÞ¥Øß»»Þ á£Þ Ç߬ޣÞᝠÞªß ÇÞ¥Øß»»Þ 2. ᪣ޝ¼» ×Þ™ñ£ÞᝠǗÍß ÇÞ¥Øß»»Þ á£Þ ×Þ™ñ£ÞᝠǗÍß ÇÞ¥Øß»»Þ 3. Þǘ ¤ÞÞØÜ»»Þ 2.

2. á™á¡ á¢Þ ŒÞ‚šÞÞØÞ»»Þ 1. £Úê ‹”‹ ¤Þ‚ ÇÞ¥Øß»»Þ ™Úᣠ¤Þ‚ ÇÞ¥Ø»»Þ „›Þ«¥˜ ÚªÞᥠß£÷ᥠ›ßÞ¤Þ‚šß¡Þ ¡Þ‹î¥ ší ÚªÞᥠ¬Þ ¬Þ ¡Þ‹îᥠǥߘ™ ‹¥»»Þ (ˆ¤üÖÆü¸üÖ êú †−ÖãÃÖÖ¸ü −Öß“Öê פü‹ Ö‹ ¾ÖÖŒµÖÖë êú †£ÖÔ êú †−ÖãÃÖÖ¸ü †»ÖÖ-†»ÖÖ ¾ÖÖŒµÖÖë ´Öë ÖÓ×›üŸÖ úßו֋…) ˆ¤üÖÆü¸üÖ:᪠¤›ß £³ß¥ ¤Þ‚šÞÞØÞ. á™á¡ £Úê ¡ß ¤ß¡ß»»Þ ™Úᣠ¤›ß ÇÞ• ____. 5. 2. V. ÇÚ¥à) ‘÷Þš»¼» £«ÞÇñªÞ› Þ„ ____ ßØÜ»»Þ Þǘ ‹'˜ '¥š¤Þ™ñÞ' á›Œß¡Þ‹Ú ____ ¤Þ‚šßᬠ? ˆá¡ ™Þ«Þ ____ £³ß¥ Çތᥠ×ß»»Þ ›‚™ÞǙߣÞᝠ_____ „Ç¥Ú •Þ‹Ú¥¼Ú» Þ˜Øß»»Þ ¡¦¢›ñ¼» ____ ™Þ¦œó‘»»Þ (2) 1. 3. á™á¡ ¬ß¾»¥Þ‘ £³ß¥ ᛌߚށޝػ»Þ ᪣Þᝠ¤›ß Š–Íß¨Þ ÞªßšÞáØ. Ú˜ØߐÞ. (¥š. 4. á™á¡ ¬ß¾»¥Þ‘ £³ß¥ ᛌߚޝػ»Þ Ç߬ޣÞᝠ¤›ß ጦߚށÞáØ. á™á¡ ª£áªØ Ç—Íßá¡»»Þ (¤ß¡. ¥™÷á¡›à. ¤ßá¡) (Ç—Íß¡ß. á™á¡ £Úê ¤ß¡ß»»Þ ᪠¤›ß ‹”‹ _____. Þǘ '¡Þ«Ü–ÍÞ' ›ß ÇÚ¥à ____. ß£íÞ¬î. ‹¥ØÜ»»Þ ᪠£³ß¥ ¬ÞÞ«ßê»»Þ áª á¢Þ ŒÞ‚¬Þ Þ«ßê»»Þ ™Ú ¤›ß Ç¥à¤©Þ á›‚šÞØÜ. 5. 3. 2. 3. á™á¡ ¨ß¡ £³ß¥ ᛌߚÞáØ»»Þ ¡´à £œîᥠ›ßÞ¤Þ‚šß¡Þ ¨µÚ–Íß‹¥Ú „Ç¤Ú‹Ø ¨µ Çñá¤ýލ ‹¥ß ¡Þ‹î ÇÛ¥˜ (úÖêšüú ´Öë פü‹ Ö‹ ¿Ö²¤üÖë ´Öë ÃÖê ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ¿Ö²¤üÖë úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ú¸ü ¾ÖÖŒµÖ ¯Öæ¸êü úßו֋…) (1) 1.{ÉÉ`ö 19 281 5. á™á¡ Çñš£ á«Þ‚šÞáØ»»Þ Þǘ ¤›ß ÇÞ«Þ–Í —ÍßšÞáØ. 4. IV. á™á¡ ÇÞªì ‹¥ßšÞØÜ»»Þ ™ÚᣣÞᝠ¤›ß ÞªßšÞÞØ. ¤ßá¡) (¤ß¡Ú. Ç—Íß¡) .

3. 4. 3. ¤ß¡) ¤›ß ¤›ß ¤›ß ¤›ß ¤›ß ____ £³ß¥ ¡ßÇ©¤ýᥠ‹«áØ. á™á¡ ¡ÞÇÞ ¡ß ¤ßá¡»»Þ (¤ß¡ß. ‹¥ßá¡) 5. 2. á™á¡ ¢¬ «ÜØÞ»»Þ (£Úê. á™á¡ ¢¬ «ÜØÞ»»Þ (™Úá£. 4. ᪣Þá) ____ Þ ¡ßÇ©¤ýᥠ‹«áØ. „›Þ«¥˜ ÚªÞᥠß£÷ᥠ›ßÞ¤Þ‚šß¡Þ ¡Þ‹î Ú–Íß‹Ú ßáÇ©œÞší‹ ¡Þ‹îᥠǥߘ™ ‹¥ØÜ»»Þ (ˆ¤üÖÆü¸üÖ êú †−ÖãÃÖÖ¸ü −Öß“Öê פü‹ Ö‹ ¾ÖÖŒµÖÖë êú ×−ÖÂÖê¬ÖÖ£Öԍú ¾ÖÖŒµÖ ²Ö−ÖÖ‡‹…) ˆ¤üÖÆü¸üÖ:- 1. á™á¡ ¢¬ «ÜØÞ»»Þ (áª. ᪣Þᝠ¤›ß ‹Þ£ ____. ¡ÞÇÞ) ____ ÇÚ¥à ¡ßÇ©¤ýᥠ‹«Ø.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 282 4. 5. ᪣Þá) VI. Þǘ á¬ Þᣠ¤ß¡Ú»»Þ Þǘ á¬ Þᣠ¡ß ¤ß¡Úß»»Þ ™ÚᣠÞªßᬠ£Úê Ç—Íß¡ß»»Þ ¡ÞÇÞ á¬ Ç߬ޣÞᝠ¤ßá¡»»Þ ÞᣠŒÞ‚ᬠ᪣ÞᝠŒÞ‚á¡»»Þ ™ÚᣣÞᝠá›á¬ Þᣠ›¡Ú»»Þ ™Ú áá¬ £Úê ᝡ߻»Þ ¡´à £œîᥠ›ßÞ¤Þ‚šß¡Þ «ß³à ‹ñߤýÞ Ú–Íß‹¥ ª£Þ ší šß¡Þ Š–ÍßÞ ¥ÛÇ Çñá¤ýލ ‹¥ß ¡Þ‹î • ‹¥»»Þ (‡ÃÖ ¯ÖÖšü ´Öë ¯ÖœÍêü Æãü‹ ׍ÎúµÖÖ º ¯ÖÖêÓ êú †Ö¬ÖÖ¸ü ¯Ö¸ü ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ºþ¯ÖÖë úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ú¸ü ¾ÖÖŒµÖ ¯Öã¸êü úßו֋…) (1) 1. 2. 3. Þǘ) ____ Þ´ß¼» ¡ßÇ©¤ýᥠ‹«ØÞ. á™á¡ ¢¬ «ÜØÞ»»Þ (™ÚᣣÞá. VII. á™á¡ Þᣠ¡ß ‹¥ß¡Ú»»Þ (‹¥ß¡Ú. á™á¡ ¢¬ «ÜØÞ»»Þ (™Úá£. 2. á¡Þ„ ¤›ß £Þ£Úê Ô¥ ____. ™Úᣠ¤›ß ____ á™á¡ ____»»Þ £Úê ¤›ß ____ á™á¡ ____»»Þ Þᣠ¤›ß ____ á™á¡ ____»»Þ . £Úê) ____ ›ÚÔí”˜Þ ¡ßÇ©¤ýᥠ‹«áØ. (3) 1. 5.

ªÚ¢›ñÞ ’” ’” ›ß¨Úšßá¡»»Þ ᛄ¦¥ ÇÛ¡í ›óÞ¥ ªßä«›óÞ¥. ›¤©ß˜ Çá” ¨ó ›óÞ¥. 5. 3. Þǘ ¤›ß ____ á™á¡ ____»»Þ ™ÚᣣÞᝠ¤›ß ____ á™á¡ ____»»Þ Þǘ ____ ¡ß £Úê ¤ß¡ß»»Þ ™Úᣠ____ ¡ß ᪠¤ßá¡»»Þ £Úê ____ ¡ß ™Úᣠ¤ß¡»»Þ ªÚÇñ¢Þ ____ ¡ß Þǘ ¤ßá¡»»Þ ªÚÇñ¢Þ ____ ¡ß ᪣Þᝠ¤ßá¡»Þ Ç—ÍØÜ Š ¡Ú’ØÜ ‹ñ™àší “֍ÎúŸÖߣÖÔ ÇÚ¥à ‹ñ™àší á”»»Þ ™Úᣠ¤›ß á‹á¡ ÇÚ¥à ¤ß¡. ÇËߣ Çá” ¡îÞÔñ ›óÞ¥ Š „±¥ Çá” «ªØà ›óÞ¥ ¥«ß×ß»»Þ ™ÚᣣÞᝠ¤›ß Þ³ ¡‘Þ¥ ¤Þ‚šÞ'Ø á™á¡ £«ÞÇñªÞ› ŒÞ‚šÞ'Ø»»Þ ß£íÞ¬î ¡ß ÇÞ‚šÞ'Ø Þ„ ‹Ñ¡”‹Ú ×Ü‚êšÞ'Ø»»Þ ªÞ¬á¡ ‘÷Þš¼» Ç¥£ ¢‹Ø šßᬻ»Þ ᪠¥Ú–Í ªØ£ý Çތᥠ¡ªß ¡«Ü™ ‘˜Þ˜ ᬌߚßᬻ»Þ ª£¤ý á«á¬ Þᣠ£á«Þ›œßᥠÞáœÞ‚¡Þ»»Þ ¤›ß ªÚ¡ßœÞ «ÜØÞ. 5. ª£Ú›ñ ‘¦á¥ ‘ځޥ ŸÚ»¬ß ŸÚ»¬ß „•ÚšÞØÞ»»Þ ÇÚ¥à‹Ú ¡«Ü™ ¡ßᛨà Çñ™ß¡Ç©í ÞªØß»»Þ ˆ«Þ Š–Íߨޥ ˆ‹ Çñªß·© ª×ޝ»»Þ ¤›ß ˆ«Þ¥ ªÚ¥¤©Þ Š ¥¤©Þ˜Þ¡¤©˜ ÇÞ‚ê ª¥‹Þ¥ ›ïÌß ›ßáØ á™á¡ ˆ«Þ Þ«Ü¥ß Çñªß·©ß ¬Þ¢ ‹¥ßÇÞ¥ØÞ»»Þ ˆ«Þ¥ ª£Ú›ñ ‹Û¦ ›¨í‹¼Ú» Þ‹Ç©í˜ ‹á¥»»Þ ‹ßØÜ ¡±í£Þ ˆ«Þ Ç¥ßÇ©ÕÞ¥ á«Þ‚ ¥«ßÞ«ßê»»Þ ˆ«Þ¥ Çñš£ ‹Þ¥˜ á«„×ß ˆ«Þ¥ . ¡¦¢›ñ. 4. 2.{ÉÉ`ö 19 (2) 283 4. 1. ÇÚ¥à ¡–Í ›Þ˜Øᥠ¡–Í á›„¦ ᛌߡ»»Þ áª•ß ¡–Í •Þ‹Ú¥¼Ú» ›¨í ‹¥ß¡»»Þ ¥™÷ ªßä«Þª „Çᥠ‘÷Þš. Þᣠªóí›óÞ¥ ¡ß ¤ÞÞáØ»»Þ ª´îÞá¡á¦ ª£Ú›ñᥠªÛ¤íî ¡Ú–Úšß¡»»Þ ª£Ú›ñ¥ ™¥¾»£Þ¦Þ Þß Þß ‹Û¦ ×Ü„êšß¡»»Þ ᪛ߝ ¤›ß ÇÛ˜Ùç£Þ á«Þ‚šÞØÞ.

¡ß¨óÇñªß·© ˆ‹šÞ ª£áªØ ‘Þ˜Øß»»Þ ‹ßØÜ ™Þ'¥ á¤„ê £«Þì áÇÞâ¥Þ˜ß‹ ‹šÞ ™Þ«Þ Ñ á¬Þ‹ ‘Þ˜Øß»»Þ ¤›ßŠ ˆ«Þ ¥«ªî£¤ý ˆ«Þªá±ó ¡ß ˆ«Þ ›¨í‹¼Ú» Þ‹ïÌ ‹¥ßÇÞ᥻»Þ ‘÷Þš¼» á¥ÞáÇ©‚ Ô¥ Çïšß¡à¥ ¡ï«±£ á¥ÞáÇ©‚ Ô¥ ¢Þ¡á¥ ŒîÞ™»»Þ ‘÷Þš¼»¥ á‹ ¢‹Ø ™Þ¼» „Çᥠá‹ ¢‘ ‘˜Þ˜ ᬌߤނ×Øß»»Þ Š–Íߨޥ ÔᥠÔᥠ‘÷Þš á«„×Øß Þ¥Þœî ᛡ™Þ»»Þ ¤›ß Þᣠ¤ß¡Þ á™á¡ ‘÷Þš¼Ú» ›¨í ‹¥ß Þᣠß‘‹Ú œî £á ‹¥ß¡Þ»»Þ ¿Ö²¤üÖ£ÖÔ †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü ØÆü¤üß †£ÖÔ ‹ñ™àší ›¨í ‹¥ß¡ ¥™÷ ªß«Þ䪝 “֍ÎúŸÖߣÖÔ ¤ü¿ÖÔ−Ö ú¸ü−ÖÖ ¸üŸ−Ö ØÃÖÆüÖÃÖ−Ö (•ÖÖ®ÖÖ£Ö úÖ †ÖÃÖ−Ö) ¯ÖÏÖ£ÖÔ−ÖÖ ´ÖÆüÖ¯ÖÏÃÖÖ¤ü ד֍Ëú-ד֍Ëú פüÖŸÖê ÆüÖëÖê ¯Ö¸ü´Ö ³ÖŒŸÖ Ö¹ý›ü ßÖÓ³Ö ´ÖÆüÖê¤ü׬Ö.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 284 ‹Û¦á¥ Þ£à ›Þ£à á«Þá”¬ì»»Þ ˆ«ß á«Þᔬ¥ Ç¥ßÇ©ÕÞ¥ ÇÞ˜ß ª£Ú›ñ ÇÞ˜ß‹Ú ›ÛÇ©ß™ ‹¥ßᛄ×ß»»Þ ¤›ß ª¥‹Þ¥ ˆšßÇñ™ß ›ïÌß ›ßáØ á™á¡ ˆ«Þ Þ«Ü¥ß ªÚ³¥ á«Þ‚ ›¨í‹¼Ú» Þ‹ïÌ ‹¥ßÇÞ¥ØÞ»»Þ ‹ßØÜ ›ïÌß á›á¬ ˆ«Þ œàᥠœàᥠÌ á«Þ‚¤ß¡»»Þ Þ‘ß Ç¤íîØ £œî ᪕Þᥠ¥Þ‘Þ ¡ª×ޝ ‹¥Øß»»Þ ᪠•Þ‹Ú¥¼» Þ£á‚ '¥š¤Þ™ñÞ' á¡á¦ ª£ªØ ‹£í Çñ™ßÇÞ› ‹¥ßšÞØß»»Þ ˆ«Þ á«„×ß Š–Íߨޥ ˆ‹ £«Þì Ç¥äÇ¥Þ»»Þ '¥š¤Þ™ñÞ' á¤. ÃÖ´Öã¦ü (¯Öã¸üß ŸÖ™ü úß ²ÖӐÖÖ»Ö úß ÖÖ›Íüß) ‘˜Þ˜ £«ÞÇñªÞ› ’” ’” ›ß¨Úšßᡠǥ£ ¢‹Ø ¥Ú–Í ªØ£ý £á«Þ›œß .

ˆ«Þ‹Ú ‹ñ™àší ‹Þ«ßê‹ß ‹Ú«Þ¤Þˆ ? £«ÞÇñªÞ› á‹„ê•ß £ßᦠ? ªÞ¬á¡ ‹Þ«Þ¥ ¢‹Ø ? ᪠ዄê•ß ¡ªß ‘˜Þ˜ ᬌߚßᬠ? á‹„ê ›ß ª£Ú›ñ ‘¦á¥ ‘ځޥ ŸÚ»¬ß ŸÚ»¬ß „á• ? ÇÚ¥à á¬ Þᣠ‹'˜ ‹'˜ ‹¥ß¡Þ ? ÇÚ¥à‹Ú ‹'˜ ÇÞ‚ê ¡ßᛨà Ǥí á¡¨à ÞªØß»»? ª¥‹Þ¥ ‹'˜ ‹á¬ Ǥí œß‹ Þ‹Ç©ç™ á«á¡ ? á‹„ê•ÞᥠÞ‘ßǤíîØ ¥Þ‘Þ ¡ª×ޝ ‹¥Øß Š ᪠‹'˜ ‹¥Øß ? . 3. 4. 2. 6. Úá®×›¥ ÞœÞ¥ „Çᥠß£÷ᥠ›ßÞ¤Þ‚šß¡Þ Çñ¨÷¥ „±¥ ›ßØÜ»Þ (†−Öã“”êû¤ü êú †Ö¬ÖÖ¸ü ¯Ö¸ü −Öß“Öê פü‹ Ö‹ ¯ÖÏ¿−ÖÖêÓ êú ˆ¢Ö¸ü ¤üßו֋) ¡–Í á›„¦ á‹„ê•ß ×ß ? 1. 10. 7. 9. »ÖÆü¸ëü ¯ÖæִٝÖÖ •¾ÖÖ¸ü ×¾Ö¤êü¿Öß ÃÖã¸üÖÖ ¸üÖÖÖ¾ÖêÖÖÖ ŸÖ™ü. 5. 8. ׍ú−ÖÖ¸üÖ ÃÖÖ±ú ÃÖã¬Ö¸üÖ †ÖúÂÖÔÖ ÛÃ£ÖŸÖ ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ †Ö¸üÖ¬µÖ ¤êü¾ÖŸÖÖ ¢îÞª †³µÖÖÃÖ I.{ÉÉ`ö 19 285 ™¥¾»£Þ¦Þ ÇÛ˜Ùç£Þ ‘ځޥ ¡ßá›¨à ªÚ¥¤©Þ ¥¤©˜Þᡤ©˜ ‹Û¦ Ç¥ßÇ©ÕÞ¥ Þ‹ïÌ ¡ª×ޝ Ç¥äÇ¥Þ Þ¥Þœî ᛡ™Þ ŸÖ¸ÓüÖë.

«ªØà›óÞ¥ ᛄ¦¥ ÇËߣ ›óÞ¥»»Þ ¨ó ›óÞ¥ ᛄ¦¥ ›¤©ß˜ ›óÞ¥»»Þ ª£Ú›ñ ‹Û¦á¥ ªóí›óÞ¥ ×ß»»Þ ß£÷ᥠ›ßÞ¤Þ‚šß¡Þ Çñá™î‹ ¨µ ª£Û«¥Ú ÚÇ¤Ú‹Ø ¨µ”ß á¬Œ»»Þ (¯ÖÏŸµÖêú ¿Ö²¤ü ÃÖ´ÖæÆü ´Öë †−Öã¯ÖµÖãŒŸÖ ¿Ö²¤ü ²ÖŸÖÖ‡‹…) ‘÷Þš. ¡–Í›Þ˜Ø ›¤©ß˜ ›óÞ¥. IV. 5. «ªØà. «ªØà ›óÞ¥. ¡Ú–Úšß¡. ªÚ¢›ñÞ 1. 4. ¨ó.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 286 II. ªÞ¬á¡. ªßä«›óÞ¥. á«á¬ £œî á™á¡ ˆ«Þ ¡ßÇ©¤ýᥠ¡Þ«Þ¥ á¬Þ‹¼Ú» ‘˜ÞÞ«ßê»»Þ ¤›ß Š–Íß¨Þ á¬Þ‹ ˆ Ç¥ÉÂ¥Þ ¡ßÇ©¤ýᥠᬌߚÞ'áØ ¡Þ«Þ¥ á¬Þ‹¼Ú» ˆ ¡ßÇ©¤ýᥠ‘˜Þá«Þ‚šÞØÞ»»Þ á™á¡ Š–Íߨޥ ‘÷Þš œ£í ªÞ¥Þ ¢Þ¥™á¥ ‘˜Þ¨Ú˜Þ»»Þ ¢Þ¥™¥ ¡ß¢ß÷ œ£íÚ¥Ú ÇÚ¥à‹Ú Þªß×Øß»»Þ ᪣Þᝠ‘÷Þš¼» •ÞᥠÞǘޥ ᛡÞᛡà¼Ú» ᛌߐםØß»»Þ ‘÷Þš¼Ú» á‘❣Þᝠ"ª¡í‘à ¡¥Þ®ç™£ì" ‹«ß¬Þá¡á¦ á¡Þâ·©£Þᝠ"ª¡í¡Ú·©£¤ý£ì" ‹«ß×Øß»»Þ ¨ñà áâ™î ‘÷Þš¼» ¢ß™á¥ ‹ïÇ©Ù¼Ú» ᛌߐםØß»»Þ á¨â¡£Þᝠ‹«ß×Øß "¡ß£¦Þ á¢â¥¡à¤™ñ ‘÷ÞšªØÜ á¢â¥¡"»»»»Þ ˆÇ¥ß‹ß ¨Þ‹Ø£Þᝠ. ¡¦¢›ñ. III. ˆ«Þ ¡«Ü ÇñÞà»»Þ á™á¡ ›¤©ß˜ ¢Þ¥™¥ ¡à¥á¨â¡ ˆ‹ ‘˜Þ¨Ú˜Þ ªÞ£Þ‘ß‹ Çñ™ßÇ©Öޝ»»Þ ᪫ßÇ¥ß ‹Þ¨õà¥á¥ ‹Þ¨õॠá¨â¡œ£í £œî ª¡ÚÞá–Í ‘˜Þ»»Þ Ú‘Ú¥Þ” á¨â¡œ£í Çñ™ß¢ß²Þ Þ£á¥ ªÚǥߐߙ»»Þ ¤›ß ¨ß¡ ÇÛ‘Þ¥ Ç¥ÉÂ¥Þ Š–ÍߨÞᥠÇñސà. ‘˜Þ¤ß¡ á¤. ¡îÞÔñ. ᛄ¦¥ „±¥ ›óÞ¥ ¡îÞÔñ ›óÞ¥»»Þ 3. ªßä«Þª ¨ó ›óÞ¥. 5. ᛄ¦¥ ÇÛ¡í›óÞ¥ ¨ó ›óÞ¥»»Þ 2. 4. ¡îÞÔñ ›óÞ¥ «ß³àᥠÚ¡Þ› ‹¥ØÜ»»Þ (ØÆü¤üß ´Öë †−Öã¾ÖÖ¤ü úßו֋…) ¤›ß Þᣠ¢Þ¥™á¥ ¨ß¡ ÇÛ‘Þ Ç¥ÉÂ¥Þ¥ ‚™ß«Þª Ç—Íß¡Þ. ÇËߣ ›óÞ¥ ªßä«. 3. Úá®×›¥ ÞœÞ¥ „Çᥠ›ßÞ¤Þ‚šß¡Þ ¡Þ‹î¥ ª•ß‹ì ¡Þ‹î ᬌ»»»Þ (†−Öã“”êû¤ü êú †Ö¬ÖÖ¸ü ¯Ö¸ü פü‹ Ö‹ ¾ÖÖŒµÖÖêÓ ´Öë ÃÖê ÃÖÆüß ¾ÖÖŒµÖ “Öã×−Ö‹…) 1. ªóí ›óÞ¥. ¡–Í á›„¦. 2. „±¥ ›óÞ¥. ¡–Í •Þ‹Ú¥.

׍úÃÖß ¸üÖ™ÒüßµÖ ¯Ö¾ÖÔ êú ²ÖÖ¸êü ´Öë †Öê×›Íü†Ö ´Öë ‹ú †−Öã“”êû¤ü ×»Ö׏֋… . ŒµÖÖë׍ú ´Ö”û»Öß ´Öã—Öê ²ÖÆãüŸÖ ¯ÖÃÖÓ¤ü Æîü… ´Ö”û»Öß ¯ÖÖ»Ö−Ö ‹ú ÖéÆü-ˆªÖêÖ ³Öß Æîü… ÃÖ´Öã¦ü êú ŸÖ™ü¾ÖŸÖá Öê¡ÖÖë ´Öë ´Ö”ãû†Ö¸üÖë úß ²ÖÛßֵÖÖÑ ÆîÓ… µÖפü ÃÖ¸üúÖ¸ü ´Ö”ãû†Ö¸üÖêÓ úÖê ¬Ö−Ö ¤êüú¸ü ÃÖÆüÖµÖŸÖÖ ú¸ü Ã֍úŸÖê ŸÖÖê ¾Öê µÖÓ¡Ö-“ÖÖ×»ÖŸÖ −ÖÖîúÖ‹Ñ Ö¸üߤüú¸ü †×¬Öú ´Ö”û×»ÖµÖÖÑ ¯Öú›Íüú¸ü ×¾Ö¤êü¿ÖÖë úÖê ³Öê•Ö Ã֍êúŸÖê… ´Ö”û×»ÖµÖÖë úÖê ™üß−Ö êú ×›ü²²ÖÖë ´Öë ²ÖÓ¤ü ú¸ü †×¬Öú ÃÖ´ÖµÖ ŸÖú ÃÖã¸ü×ÖŸÖ ¸üÖ Ã֍úŸÖê Æïü…… †³Öß Æü´ÖÖ¸êü ¤êü¿Ö ´Öë ´Ö”û×»ÖµÖÖë ÃÖê ²Ö−Öß ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖύúÖ¸ü úß ÖÖª ¯Ö¤üÖ£ÖÔ ²Ö−ÖÖŸÖê Æïü †Öî¸ü ™üß−Ö êú ×›ü²²ÖÖë ´Öë ¤êü¿Ö ×¾Ö¤êü¿Ö úÖê ³Öê•ÖŸÖê Æïü… ‡ÃÖ ÃÖê Æü´ÖÖ¸üÖ ›üÖò»Ö¸ü úÖêÂÖ úß ¾Öéרü ÆüÖêŸÖß Æîü… VI. ŸÖÖê ³Öß ×“Ö¡Ö ´Öë ¤êüÖÖêÖê… ÃÖ´Öã¦ü ¤êüÖ−Öê êú ×»Ö‹ ¯ÖµÖÔ™üú †ÖŸÖê ÆîÓ… ´Ö”ãû†Ö¸êü −ÖÖ¾Ö ´Öë •Ö֍ú¸ü ´Ö”û»Öß ¯Öú›ÍüŸÖê Æïü… ˆ−Æëü ™ÒüÖò»Ö¸ü ×´Ö»Öê ŸÖÖê †×¬Öú ´Ö”û×»ÖµÖÖÑ ¯Öú›Íü Ã֍úŸÖê Æïü… µÖפü ŸÖã´Ö ¾ÖÆüÖÑ Ö‹.{ÉÉ`ö 19 287 ‹«ß×Øß "¨ñàᤩá™ñªØÜ ‘÷Þš ªó¤ýä ›¤©ß˜ ‹Þ¦à‹Þ"»»Þ ¤›ß ¡Þ«Þ¥¥ á¬Þ‹ ˆ«Þ ¡ßÇ©¤ýᥠ¨Ú˜ßá¡ á™á¡ ᪣ÞᝠÞˤíî á«Þ‚¤ßá¡»»Þ Þᣠ¤›ß ˆ‰™ß«Þªß‹ á¡Ç©˜Þ ‹¥ß á›Œß¡Þ á™á¡ ‘Þ˜ß¡Þ á¤. ‘÷Þš¼» Çñޜޝî á«™Ú Š–ÍߨÞᥠ'«¥ß«¥ ™±ó' ¥ ¡ß‹Þ¨ ᫬޻»Þ ‘÷Þš¼»¥ á‹ ᡨ ¢ß™á¥ '«¥ß«¥ ᡨ' ˆ‹ Çñ£ÚŒ ᡨ»»Þ á™á¡ ˆšßᥠá¨â¡ Š á¡âÇ©Ù¡ ™±ó¥ £ß¦ Ԕߐ×ß»»Þ ‹ßØÜ ˆ«ß ™±ó ˆá™ ǥߣޘᥠªóà‹ï™ß ¬Þ¢ ‹¬ÞÞ«ßê»»Þ ¢Ú¡á¨ó¥ á«„×ß ˆ‹ Çñªß·© á¨â¡á¤©™ñ»»Þ ˆ•ß ¬ß¾»¥Þ‘ £³ß¥ á‹¡¦ Š–ÍߨÞᥠÚá«ê ªÞ¥Þ ¢Þ¥™á¥ Çñªß·©»»Þ ¤›ß Þᣠ¢Ú¡á¨ó¥ ¤ß¡Þ á™á¡ ¬ß¾»¥Þ‘ £³ß¥ ᛌߡ޻»Þ ˆ«ß ¬ß¾»¥Þ‘ £³ß¥ ¡«Ü™ ÇÚ¥Ú˜Þ á¤©™ñ»»Þ ˆ«Þ ¡ßÇ©¤ýᥠ£œî á¤á™ ¡Þ«Þ¥ á¬Þ‹¼Ú» ‘ᘂ¡Þ ‹šÞ ™Þ«Þ ‘˜Þ¤Þ‚Þ«ßê»»Þ ¤›ß Š–Íß¨Þ á¬Þ‹ ˆ«ß ÇÚ¥Ú˜Þ £³ß¥ Š ˆ‰™ß«Þªß‹ ªõÞ¥‹ „Çᥠ¡«ß ᬌߚÞ'áØ á™á¡ ᛨ ¡ßᛨ¥ á¬Þ‹ Š–Íß¨Þ á›Œß¡Þ‹Ú ÞªßšÞáØ»»Þ ᪚ßÇÞ‚ê ÞᣠŠ–ÍßÞ ¢ÞÇ©Þ ‹«ß¬Þ ¡Þ¬Þ¼Ú» «ß³à ™šÞ ‚ä¥Þ‘à ×–ÍÞ. ŸÖÖê —ÖÖ‰ú êú ¾Ö−Ö ¤êüÖÖêÖê… ŸÖã´Ö −ÖÆüà Ö‹. ¢Þ¥™¥ î ¢ÞÇ©Þ Ç—Íß‹¥ß ᪚ßᥠŠ–Íߨޥ ªäªÕð™ß Š Ç¥ÉÂ¥Þ‹Ú ‘ᘂ¡Þ»»Þ V. ŸÖÖê ³Öß ´Öï †¾Ö¿µÖ •ÖÖ‰ÑúÖß. Š–Í߁ÞᥠÚ¡Þ› ‹¥»»Þ (†Öê×›Íü†Ö ´Öë †−Öã¾ÖÖ¤ü úßו֋…) ÃÖ´Öã¦ü êú ׍ú−ÖÖ¸êü ¾Öê»ÖÖ ³Öæ×´Ö Æîü… µÖפü ŸÖã´Ö ¾ÖÆüÖÑ •ÖÖ†ÖêÖê. ŸÖÖê ´Ö”û×»ÖµÖÖÑ »ÖÖ†ÖêÖê… ŸÖã´Ö −ÖÆüà Ö‹.

ÆüÖêŸÖÖ… 3. Þǘ á¬ «ßê Þᣠ¤ß¡Ú»»Þ †Ö¯Ö êú •ÖÖ−Öê¯Ö¸ü Æüß Æü´Ö •Ö֋ѐÖê… †Ö¯ÖÖ Ö»Öê ØÆü †Ö´Öê וֲÖã… 5. µÖפü †Ö¯Ö (Æü´Öë/Æü´ÖúÖê) '¸ü£ÖµÖÖ¡ÖÖ' êú ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö Þ£‹Ú '¥š¤Þ™ñÞ' ¡ßÇ©¤ýᥠ¤›ß ‹ß×ß ‹«áØ á™á¡ ¢Þ¥ß ¢¬ «ÜØÞ»»Þ ´Öë ãú”û ²ÖŸÖÖŸÖê (Æïü) ŸÖÖê ²ÖÆãüŸÖ †“”ûÖ †Ö´Öãú '¸ü£Ö•ÖÖ¡ÖÖ' ײÖÂÖµÖ¸êü •Öפü ׍ú×”û úÆüÓŸÖê ŸÖê²Öê ³ÖÖ׸ü ³Ö»Ö Æãü†ÓŸÖÖ… Þǘ¼» ªÐÂà ¤›ß. ²ÖÖÆãü›ÍüÖ ×¤ü−Ö •ÖÖ‡¯ÖÖ¸ü−ŸÖê ´ÖÖê ßÖß ´Ö¬µÖ •ÖÖ‡¯ÖÖ¸üÓŸÖê… 4. •Ö֋ѐÖë. ŸÖÖê Þǘ ¡Þ«Ü–ÍÞ ›ß ¤›ß ÇÚ¥à ¤ßá¡ á™á¡ £Úê ¤ß¡ß»»Þ µÖפü †Ö¯Ö '²ÖÖÆãü›ÍüÖ' êú פü−Ö ¯Öã¸üß ´Öï ³Öß •ÖÖ‰ÑúÖÖ… †Ö¯ÖÖ ²ÖÖÆãü›ÍüÖ ×¤ü−Ö •Öפüü ¯Öã¸üß ×•Ö²Öê. (‡ÃÖ ¯ÖÖšü ´Öë ×−Ö´−Ö ¯ÖύúÖ¸ü êú ¾ÖÖŒµÖÖë úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ Æãü†Ö Æîü… (1) 1. ŸÖê²Öê ´ÖãÑ ×•Öײօ 2. Æü´Ö ³Öß ¤ß¡Úß»»Þ (2) 1. ¥ü¿µÖ Þǘ£Þᝠá¬ Þᣠ£œî †Ö¯Ö »ÖÖêÖ −ÖÆüà Ö‹ (•Ö֋ѐÖê) ŸÖÖê −ÖÆüà •Ö֋ѐÖê… †Ö¯ÖÖ´ÖÖ−Öê −֐ֻÖê †Ö´Öê ´Ö¬µÖ וֲÖã×−Ö… ™Úᣠ¤›ß ¤Þ‚šÞÞØ á™á¡ ᛌߚށޝػ»áª ›ï¨î á‹á–Í £á¬Þ¢Þ Þ ŸÖã´Öê •Öפü •ÖÖ‡£ÖÖ†Ö−ŸÖ ŸÖê²Öê µÖפü ŸÖã´Ö Ö‹ ÆüÖêŸÖê ŸÖÖê ¤êüÖŸÖê ¾ÖÆü ׍úŸÖ−ÖÖ ´Ö−Ö »Öã³ÖÖ−Öê¾ÖÖ»ÖÖ £ÖÖ… .¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 288 ×™ü¯¯ÖםֵÖÖÑ I. '¡Þ«Ü–ÍÞ' ›ß ¤Þ‚ÇÞ¥áØ á£Þ ªÐÂà £œî µÖפü †Ö¯Öúß ¯ÖŸ−Öß '²ÖÖÆãü›ÍüÖ' êú פü−Ö •ÖÖ Ã֍úŸÖß Æïü ŸÖÖê ´Öê¸üß ¯ÖŸ−Öß ³Öß •ÖÖ¯ÖÖŸÖà… ¤Þ‚ÇÞ¥áØ»»Þ †Ö¯ÖÖӍú ßÖß •Öפü.

{ÉÉ`ö 19 289 ¤êü׏֣ÖÖ†Ö−ŸÖ ÃÖê ¥ü¿µÖ êú›Íêü ´Ö−Ö»ÖÖê³ÖÖ… 2.2) ´Öë פü‹ Ö‹ ¾ÖÖŒµÖ µÖ£Ö֍Îú´Ö †Öê×›Íü†Ö êú ÆêüŸÖã´Ö¤Ëü ¾ÖÖŒµÖ ŸÖ£ÖÖ ÆêüŸÖã ÆêüŸÖã ´Ö¤ü ³ÖãŸÖúÖ»Ö êú ¾ÖÖŒµÖ Æïü… µÖê ØÆü¤üß êú "†Ö¸ü.. ²ÖÖ¤ü ´Öë '²ÖÖÆãü›ÍüÖ' µÖÖ¡ÖÖ ÆüÖêŸÖß Æîü… ¤ü‡üŸÖÖ¯Ö×ŸÖ . Þ£‹Ú ‹«ßšßᬙ Þᣠ¡ß ¤Þ‚šÞ'ØÜ»»Þ Æü´Ö úÖê úÆüÖ ÆüÖêŸÖÖ.5) ¾ÖÖŒµÖ êú þ֟ÖÓ¡Ö ˆ¯Ö¾ÖÖŒµÖ ´Öë 'á¬' (Ö»Öê) 'Ö‹' úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ÆüÖêŸÖê Æãü‹ ³Öß ¤æüÃÖ¸êü ˆ¯Ö¾ÖÖŒµÖ ´Öë '¤ß¡Ú' (וֲÖã) '•Ö֋ѐÖê' úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ Æãü†Ö Æîü… 'á¬' (Ö»Öê) 'Ö‹' ׍ÎúµÖÖ ³ÖæŸÖúÖ׻֍ú ÆüÖêŸÖê Æãü‹ ³Öß ³Ö×¾Ö嵅م úÖ»Ö úÖ ²ÖÖê¬Ö ú¸üÖŸÖß Æîü… II. µÖפü.. ²Ö»Ö³Ö¦ü †Öî¸ü ÃÖã³Ö¦üÖ êú ¸ü£ÖÖë úß µÖÖ¡ÖÖ‹Ñ ÆüÖêŸÖß Æïü… ÖãÓ×›ü“ÖÖ ´ÖÓפü¸ü ÖãÓ×›ü“ÖÖ ¯Öã¸üß êú •ÖÖ®ÖÖ£Ö ´ÖÓפü¸ü êú ¯ÖÖÃÖ ‹ú ´ÖÓפü¸ü Æîü… µÖÆü ³ÖÖ¾ÖÖ−Ö úß ´ÖÖîÃÖß úÖ ‘Ö¸ü Æîü… '¸ü£ÖµÖÖ¡ÖÖ' êú ÃÖ´ÖµÖ µÖÆüÖÑ −ÖÖî פü−Ö ŸÖú ¸ü£Ö ¸üÆüŸÖÖ Æîü. ŸÖÖê" êú ÃÖ´ÖÖ−Ö ¿ÖŸÖÔ¾ÖÖ»Öê ¾ÖÖŒµÖ Æïü… †Öê×›Íü†Ö ´Öë ‡Ã֍êú ×»Ö‹ '¤›ß' (•Öפü) †Öî¸ü 'á™á¡' (ŸÖÖê) úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ÆüÖêŸÖÖ Æîü… ‡ÃÖ ¯ÖύúÖ¸ü êú ¾ÖÖŒµÖÖêÓ ´Öë ˆ¯Ö¾ÖÖŒµÖ '£Úê ¤›ß ¤ß¡ß' (´ÖãÑ •Öפü וÖײÖ) 'µÖפü ´Öï •ÖÖ‰ÑúÖÖ' úÖ¸üÖ¾Ö֓֍ú Æî †Öî¸ü 'á™á¡ £Úê ¤ß¡ß' (ŸÖê²Öê ´ÖãÑ ×•ÖײÖ) 'ŸÖÖê ´Öï •ÖÖ‰ÑúÖÖ' ˆ¯Ö¾ÖÖŒµÖ ¯Ö׸üÖÖ´Ö ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö Æîü… ‡−Ö ¤üÖê−Öë ˆ¯Ö¾ÖÖŒµÖÖë ´Öë úÖµÖԍúÖ¸üÖ úÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ÆüÖêŸÖÖ Æîü… ‡ÃÖ ŸÖ¸üÆü êú ¾ÖÖŒµÖÖë ´Öë ú³Öß ú³Öß ×ÎúµÖÖ†Öë úÖ úÖ»Ö ³Öß ²Ö¤ü»Ö Ã֍úŸÖÖ Æîü.. †Öê×›Íü†Ö ´ÖÆüß−ÖÖë êú −ÖÖ´Ö… á¡â¨ÞŒ á‘îÇ©Ö ÞÇ©Þ—Í ¨ñÞ¡˜ ¢Þ›ñ¡ Þ¨óߝ ¾Öî¿ÖÖÖ •µÖêšüü †ÖÂÖÖœü ÃÖÖ¾Ö−Ö ³ÖÖ¤üÖë †ÖÛÀ¾Ö−Ö ‹Þ±ç‹ £Þí¨à¥ áÇÞâÇ© £ÞÔ Ÿ»Þ¬Ú áâ™ñ úÖٟ֍ú ´Ö֐ÖÔ¿ÖßÂÖÔ ¯ÖÖîÂÖ ´ÖÖ‘Ö ±ú֐Öã−Ö “Öî¡Ö III.1. ŸÖÖê Æü´Ö ³Öß Ö‹ ÆüÖêŸÖê… †Ö´Öãú ú×Æü×£Ö»ÖêŸÖ †Ö´Öê ×²Ö •ÖÖ‡£ÖÖ−ŸÖã… (I.1) †Öî¸ü (I. •ÖîÃÖê: ((I.. ¸ü£ÖµÖÖ¡ÖÖ †Öê×›Íü†Ö úÖ ‹ú ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ŸµÖÖêÆüÖ¸ '¸ü£ÖµÖÖ¡ÖÖ' Æîü… †ÖÂÖÖœÍü úß ¿ÖãŒ»Ö ×«üŸÖßµÖ ×ŸÖ×£Ö úÖê '¸ü£ÖµÖÖ¡ÖÖ' ´Ö−ÖÖ‡Ô •ÖÖŸÖß Æîü… ˆÃÖß ×¤ü−Ö •ÖÖ®ÖÖ£Ö.

ˆÃÖê †Ö−ÖÓ¤ü ²Ö•ÖÌÖ¸ü úÆüÖ •ÖÖŸÖÖ Æîü… ú»¯Ö²Ö™ü ¯Öã¸üß ´ÖÓפü¸ü ´Öë ‹ú ¾Ö™ü¾ÖéÖ Æîü.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 290 •ÖÖ®ÖÖ£Ö ´ÖÓפü¸ü êú ãú”û ÃÖê¾ÖúÖë úÖê '¤ü‡ŸÖÖ ¯ÖןÖ' úÆüÖ •ÖÖŸÖÖ Æüî… ¾Öê »ÖÖêÖ '•ÖÖ¸üÖ' êú ¾ÖÓ¿Ö¬Ö¸ü Æïü… •ÖÖ¸üÖ ‹ú ¿Ö²Ö¸ü •ÖÖ×ŸÖ ×•ÖÃÖ êú ¯Öæ¾ÖÔ•Ö •ÖÖ®ÖÖ£Ö êú ³ÖŒŸÖ £Öê… ¯ÖÆüÓ×›üü '¸ü£ÖµÖÖ¡ÖÖ' êú ÃÖ´ÖµÖ ¸ü£Ö êú ‰ú¯Ö¸ü •ÖÖ®ÖÖ£Ö úÖê »ÖÖŸÖê ÃÖ´ÖµÖ ×Æü»ÖÖ-×Æü»ÖÖ ú¸ü »ÖÖ−ÖÖ… ²Ö›Íü¤üÖÓ›Íü •ÖÖ®ÖÖ£Ö ´ÖÓפüü¸ü êú ÃÖÖ´Ö−Öê êú ¸üÖßÖê úÖê '²Ö›Íü¤üÖÓ›ü' úÆüÖ •ÖÖŸÖÖ Æîü… ²Ö›ü¤êüˆ»Ö •ÖÖ®ÖÖ£Ö êú ´ÖÓפüü¸ü úÖê '²Ö›ü¤êüˆ»Ö' úÆüÖ •ÖÖŸÖÖ Æîü… †Ö−ÖÓ¤ü ²Ö•ÖÖ¸ü ¯Öæ¸üß ´ÖÓפü¸ü êú †Ó¤ü¸ü •ÖÖê ¯Öæ•ÖÖ-²Ö•ÖÖ¸ü Æîü. •ÖÆüÖÑ †¯Ö−Öß úÖ´Ö−ÖÖ ¯Öæ¸üß ú¸ü−Öê êú ×»Ö‹ »ÖÖêÖ ¯ÖÏÖ£ÖÔ−ÖÖ ú¸üŸÖê Æïü… ÃÖÖ»Ö²ÖêÖ •ÖÖ®ÖÖ£Ö êú ¯Ö¸ü´Ö ³ÖŒŸÖ ‹ú ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖ−Ö úÖ −ÖÖ´Ö… ‡−֍úß ×»ÖÖß Æãü‡Ô Æü•ÖÌÖ¸üÖë '•ÖÖ®Ö֣֕֝Ö֝Ö' ÆÓîÓ… •ÖÖ®ÖÖ£Ö •ÖÖÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖ−Ö êú ÃÖ´ÖÖ †ÖŸ´Ö×−Ö¾Öê¤ü−Ö ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ú×¾ÖŸÖÖ‹Ñ… ´ÖÆüÖ¯ÖÏÃÖÖ¤üü. ×−Ö´ÖÖÔ»µÖ •ÖÖ®ÖÖ£Ö êú ¯ÖÏÃÖÖ¤ü úÖê '´ÖÆüÖ¯ÖÏÃÖÖ¤ü' úÆüŸÖê ÆîÓ †Öî¸ü ÃÖæÖê Æãü‹ †®Ö ³ÖÖêÖ úÖê '×−Ö´ÖÖÔ»µÖ' úÆüÖ •ÖÖŸÖÖ Æîü… .

ŸÖæ úÆüÖÑ •ÖÖ‹Öß? ÃÖã•ÖÖŸÖÖ : ¸êü³Öê−ÃÖÖ úÖò»Öê•Ö ´Öë †Ö•Ö ´Öê¸üß ‹´Ö. ¢¬ ‹šÞ Þ ˆá¡™ ‹á¬‘ ×™Ú ŸÚ»”ß¬Þ ¢¦ß áŒÞ¬Þ ᫬ޘ߻»Þ Þᣠá¤á™á¡á¦ Ǘښ߬Ú. Ç¥à¤©Þ Þ £Úê ‹”‹ ¤Þ„×ß»»Þ ‘Þ : ™Ú Ç¥Þ £ÞÌòÂÞ˜à ᫬ژ߻»Þ ÇÚ˜ß Ç¥à¤©Þ ›„×Ü ‹'˜ ? ªÚ‘Þ™Þ : ¤›ß Þ‹ß¥à ‹¥ß Ç¥à¤©Þ á›¬ß. ŸÖ²Ö µÖÆüÖÑ ¸êü³Öê−ÃÖÖ úÖò»Öê•Ö ‹ú Æüß úÖò»Öê•Ö £ÖÖ… ÃÖã•ÖÖŸÖÖ : −ÖÖ−ÖÖ•Öß. ŸÖ²Ö ŒµÖÖ ãú”û ²Öã¸üÖ Æãü†Ö? −ÖÖ−ÖÖ : −ÖÆüà ײÖ×™üµÖÖ. †“”ûß ²ÖÖŸÖ Æîü… †²Ö ŸÖÖê úÖò»Öê•Ö ”û¡Öú úß ³ÖÖÑ×ŸÖ Öã»Ö Ö‹ Æïü… Æü´Ö •Ö²Ö ¯ÖœÍüŸÖê £Öê. ŒµÖÖ †Ö¯Ö −Öê ˆŸú»Ö ×¾ÖÀ¾Ö ×¾ÖªÖ»ÖµÖ ÃÖê ¯Ö¸ü߁ÖÖ ¤üß £Öß? .‹. á™á¡ ‹'˜ ‹ß×ß Œ¥ÞÇ á«¬Þ ? ‘Þ : Þ‚êá¬Þ ’߁.úß ¯Ö¸ü߁ÖÖ Æîü… ´Öï ú™üú •ÖÖ ¸üÆüß ÆæÑü… −ÖÖ−ÖÖ : ŸÖã ´ÖÖÙü¸Öü−Öß (†¬µÖÖׯ֍úÖ) ÆüÖê ÖµÖß ÆüÖê… ŸÖÖê ×±ú¸ü ¯Ö¸ü߁ÖÖ ŒµÖÖë ¤êü ¸üÆüß ÆüÖê? ÃÖã•ÖÖŸÖÖ : µÖפü ´Öï−Öê −ÖÖîú¸üß êú ÃÖÖ£Ö-ÃÖÖ£Ö ¯Ö¸ü߁ÖÖ ¤üß.ˆ.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : +ÉäÊc÷+É 290 ÇÞ•ø 20 ¯ÖÖšü á™á¡ Þ„ ˆá¡ ŸÖ²Ö †Öî¸ü †²Ö ŸÖê²Öê †Öˆ ‹²Öê ªÚ‘Þ™Þ : ‘Þ. Þǘ ‹'˜ „‹þ¦ ÃÖã•ÖÖŸÖÖ : −ÖÖ−ÖÖ•Öß −Ö´ÖÍúÖ¸ü… †Ö¯Ö úÆüÖÑ •ÖÖ ¸üÆêü ÆîüÓ ? −ÖÖ−ÖÖ : ´Öï ‡ÃÖ ²ÖÃÖ Ã™ïü›ü úÖê •ÖÖ ¸üÆüÖ ÆæÑü… »ÖÖ›Íü»Öß ÃÖã•ÖÖŸÖÖ. áªá™á¡á¦ ˆ•Þᥠ£Þ™ñ á¥á¢ìªÞ ‹á¬‘ áÞ”߈» šß¬Þ»Þ ªÚ‘Þ™Þ : ‘Þ. £ªÕÞ¥»»Þ Þǘ ‹ÚÞá–Í ¤Þ„×Øß ‹ß ? ‘Þ : £Úê ˆ‚ ¡ªì ÌÂÞ˜Ø‹Ú ¤Þ„×ß»»Þ ™Ú ‹ÚÞá–Í ¤ß¡Ú ‹ßá¬Þ ªÚ‘Þ™Þ? ªÚ‘Þ™Þ : á¥á¢ìªÞ ‹á¬‘ᥠÞ‘ß á£Þ¥ ˆ£.

ŸÖ²Ö ˆŸú»Ö ×¾ÖÀ¾Ö ×¾ÖªÖ»ÖµÖ Æüß úÆüÖÑ £ÖÖ? †Ö•Ö •ÖÆüÖÑ ŸÖã´ÆüÖ¸üÖ ×¾ÖÀ¾Ö×¾ÖªÖ»ÖµÖ Æîü. ŸÖ²Ö ˆŸÖ−Öß »Ö›Íü׍úµÖÖÑ −ÖÆüà ¯ÖœÍüŸÖß £Öà… ÃÖã•ÖÖŸÖÖ : •Ö²Ö †Ö¯Ö −ÖÖîú¸üß ú¸üŸÖê £Öê. áªá¡ ›¥£Þ á‹á™ šß¬Þ ? ‘Þ : £Úê ‹«ßᬠ™Ú ‹'˜ ¡ß¨óÞª ‹¥ß¡Ú ? ǐި ”¼»Þᥠá£Þ¥ Ç«ß¬Ú Þ‹ß¥à Þ¥£ý á«Þ‚šß¬Þ»»Þ ™Ú ˆá¡ á‹á™ ›¥£Þ ÇÞ„×Ü ? ªÚ‘Þ™Þ : ˆá¡ á£Þ ›¥£Þ 3000 ”¼»Þ»»Þ ™Þ' „Çᥠ£«¾»Þ ¢±Þ ×ß»»Þ ‘Þ : ª¥‹Þ¥ ˆá™ Ú–Þˆ Ç‚ªÞ ᛄ×ß»»Þ ‹ßØÜ Ç—ÍÞ 291 −ÖÖ−ÖÖ : ײÖ×™üµÖÖ. ¾ÖÆüÖÑ ‹ú •ÖÓÖ»Ö £ÖÖ… Æü´Ö −Öê ¯Ö™ü−ÖÖ ×¾ÖÀ¾Ö×¾ÖªÖ»ÖµÖ ÃÖê ¯Ö¸ü߁ÖÖ ¤üß £Öß… ÃÖã•ÖÖŸÖÖ : −ÖÖ−ÖÖ. áª•ß ™ ‘¾»¬ šß¬Þ»»Þ ÞᣠÇÞ”˜Þ ¡ß¨ó¡ß›îÞ¦¤ýá¥ Ç¥à¤©Þ á›‚šß¬Ú»»Þ ªÚ‘Þ™Þ : ‘Þ. áªá™á¡á¦ áªá™ Ǘڝšßᬻ»Þ ªÚ‘Þ™Þ : Þǘ á¤á¡ Þ‹ß¥à ‹¥ßšßá¬. áªá™á¡á¦ ’߁ Çß¬Þ Þǘ¼» ªÞ¾»á¥ Ç—Úšßá¬Þ ? ‘Þ : Þ‘ß á¤á™ ’߁ ǗڐםØß. ŒµÖÖ ˆÃÖ ÃÖ´ÖµÖ »Ö›Íü׍úµÖÖÑ ³Öß †Ö¯Öêú ÃÖÖ£Ö ¯ÖœÍüŸÖß £Öà ? −ÖÖ−ÖÖ : †²Ö ו֟Ö−Öß »Ö›Íü׍úµÖÖÑ ¯ÖœÍü ¸üÆüß Æïü. ŸÖ²Ö ¾ÖêŸÖ−Ö ×úŸÖ−ÖÖ £ÖÖ? −ÖÖ−ÖÖ : ´Öï úÆæÑü ŸÖÖê ŒµÖÖ ŸÖã ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ú¸êüÖß? ¯Ö“ÖÖÃÖ ¹ý¯ÖµÖÖë ÃÖê ´Öê¸üß ¯ÖÆü»Öß −ÖÖîú¸üß ¿Öãºþ Æãü‡Ô £Öß… ŸÖæ †³Öß ×úŸÖ−ÖÖ ¾ÖêŸÖ−Ö ¯ÖÖ ¸üÆüß ÆüÖê? ÃÖã•ÖÖŸÖÖ : †³Öß ´Öê¸üÖ ¾ÖêŸÖ−Ö 3000 ¹ý¯Ö‹ Æïü… ˆÃÖ êú †×ŸÖ׸üŒŸÖ ´ÖÆÑüÖÖ‡Ô ³Ö¢ÖÖ ³Öß Æîü… −ÖÖ−ÖÖ : ÃÖ¸üúÖ¸ü ‡ŸÖ−ÖÖ ¯ÖîÃÖÖ ¤êü ¸üÆüÖ Æîü. »Öê׍ú−Ö ¯ÖœÍüÖ‡Ô šüߍú-šüߍú −ÖÆüà ÆüÖê ¸üÆüß Æîü… ²Ö““Öê Æü¸ü ÃÖ´ÖµÖ (Æü´Öê¿ÖÖ) ™ü¶æ¿Ö−Ö ¯Ö¸ü ×−Ö³ÖÔ¸ü ¸üÆüŸÖê ÆîüÓ… ÃÖã•ÖÖŸÖÖ : †Ö¯Ö −Öê úÆüÖ ×ú ¯Ö“ÖÖÃÖ ¹ý¯ÖµÖÖë ÃÖê †Ö¯Ö −Öê −ÖÖîú¸üß ¿Öãºþ úß £Öß… †²Ö . „‹þ¦ ¡ß¨ó¡ß›îÞ¦¤ý šß¬Þ á‹„ê•ß ? Þ‘ß á¤„ê•ß ™Ú£ ¡ß¨ó¡ß›îÞ¦¤ý.{ÉÉ`ö 20 ¡ß¨ó¡ß›îÞ¦¤ýá¥ Ç¥à¤©Þ á›‚šßá¬? ‘Þ : Þá¬Þ.

á£Þ¥ ¡ß ᪚ßᥠˆ‹£™»»Þ Þǘ ‹'˜ ‹«Ü×Øß ¨ß¤©Þ¥ ªØ¥ áœÞãÇ™ ÇÞ‚ê ŒÞ¬ß ‹'˜ ¨ß¤©‹ ›Þ¤ýà? ‘Þ : á‹¡¦ ¨ß¤©‹ Ú«Øß. Þǘ á¤Þ„ ‹šÞ ‹«Ü×Øß. ˆŸÖ−ÖÖ Æüß ú´Ö Æîü… −ÖÖ−ÖÖ : µÖÆü ²ÖÖŸÖ −ÖÆüà Æîü… ˆÃÖ ÃÖ´ÖµÖ •ÖÖê ׿ցÖÖ ¤êüŸÖê £Öê ¾Öê ×¿ÖÖÖ úÖê ¯Ö×¾Ö¡Ö úŸÖÔ¾µÖ ÃÖ´Ö—ÖŸÖê £Öê… †Ö•Ö ¾ÖÆü úŸÖÔ¾µÖ ²ÖÖê¬Ö −ÖÆüà Æîü µÖÖ (†Ö•Öú»Ö) úŸÖÔ¾µÖ ²ÖÖê¬Ö ÆüÖê−Öê¯Ö¸ü ³Öß ¯ÖœÍüÖ−Öê úÖ ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖü −ÖÆüà Æîü… •ÖÆüÖÑ ŸÖú ´Öï ÃÖ´Ö—ÖŸÖÖ ÆÑüæ ¾ÖÆÖÑü ŸÖú ™ü¶ã¿Ö−Ö −Öê ׿ցÖÖ úÖê ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖߍú ²Ö−ÖÖ ×¤üµÖÖ Æîü… ÃÖã•ÖÖŸÖÖ : −ÖÖ−ÖÖ.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : +ÉäÊc÷+É 292 •ß‹ì •ß‹ì á«Þ‚ Çޥڝޫßê»»Þ Ç߬ޣÞᝠª¡Úá¡á¦ ”Úîªì „Çᥠß¢í¥ ‹¥Ú×Øß»»Þ ªÚ‘Þ™Þ : Þǘ ‹«ßá¬ Ç¥Þ ÇÞ¨ ”¼»ÞᥠÞǘ Þ‹ß¥à Þ¥£ý ‹¥ßšßᬻ»Þ ˆá¡ Þᣠá¤á™ Çނᬠ¡ß áªá™ ßÆ»»Þ ‘Þ : ‹šÞ”Þ ™Þ«Þ Ú«ê»»Þ áªá™á¡á¦ ᤄê£ÞᝠÇÞ• Ç—ÍÞ„šßá¬. Þ£¥ ¨ß¤©Þ ¡î¡ª×Þ Š Æü´Ö ו֟Ö−ÖÖ ¯ÖÖŸÖê Æïü. ´Öï ³Öß ˆÃÖÃÖê ÃÖÆü´ÖŸÖ ÆæÑü… ŒµÖÖ †Ö¯Ö úÆü ¸üÆêü Æïü ׍ú ׿ցÖÖ úß ×Ö¸üÖ¾Ö™ü êú ×»Ö‹ ׿ց֍ú †êú»Öê Æüß ˆ¢Ö¸ü¤üÖµÖß Æïü? −ÖÖ−ÖÖ : −ÖÆüà. •Ö²Ö ŸÖæ ¸êü³Öê−ÃÖÖ úÖò»Öê•Ö êú . ²ÖÖŸÖÖë-²ÖÖŸÖÖë ´Öë ÃÖ´ÖµÖ ×−֍ú»Ö ÖµÖÖ… Æü´ÖÖ¸êü ¯ÖÆãÑü“ÖŸÖê Æüß ÖÖ›Íüß ³Öß †Ö ÖµÖß… −ÖÖ−ÖÖ : †“”ûÖ. ‹ß£óÞ ‹±í¡îá¡Þœ ªá±ó ¨ß¤©Þ ›Þ¥ Ç¥ßᡨ Þ«ßê»»Þ á¤á™›Û¥ £Úê ¡Ú’ß×ß áªá™›Û¥ ”ß„ªì «ßê Þ‘ß ¨ß¤©Þ‹Ú ¡î¡ªÞ¤ýß‹ ‹¥ß᛬޻»Þ ªÚ‘Þ™Þ : ‘Þ. Æü´ÖÖ¸üß ×¿ÖÖÖ ¾µÖ¾ÖãÖÖ †Öî¸ü †×³Ö³Ö־֍ú ³Öß ˆ¢Ö¸ü¤üÖµÖß Æïü… ÃÖã•ÖÖŸÖÖ : −ÖÖ−ÖÖ ¤êü׏֋. ᪣Þᝠ¨ß¤©Þ›Þ‹Ú Ç¡ß™ñ ‹±í¡î á¡Þ¬ß ¢Þ¡Úšßᬻ»Þ Þ‘ß áª‚ ‹±í¡îá¡Þœ Þ«ßê. •ÖÖê †Ö¯Ö úÆü ¸üÆêü Æïü. ‡Ã֍êú×»Ö‹ êú¾Ö»Ö ׿ց֍ú Æüß −ÖÆüà.

ŸÖÖê… ÃÖã•ÖÖŸÖÖ : •Öºþ¸ü −ÖÖ−ÖÖ•Öß… †Ö¯Ö •ÖÖê úÆÓêüÖê ¾ÖÆü ´Öï úºÑþÖß… ŒµÖÖ †²Ö ´Öï •ÖÖ Ã֍úŸÖß ÆæÑü? −ÖÖ−ÖÖ : ÆüÖÑ. šüߍú Æîü ²Öê™üß. ‹šÞ ‹šÞᥠª£¤ý Þ¬ß¬Þ»»Þ á«‚ Þᣠǫê°ß¡Þ £Þá™ñ Þ–Íß £œî Þªß¬Þ˜ß»»Þ ‘Þ : Þ®×Þ. ãúãú¸ü´Öã¢Öê úß ³ÖÖÑ×ŸÖ ×•ÖÃÖ ÃÖ´ÖµÖ. †¬µÖÖׯ֍úÖ −ÖÖîú¸üß ”û¡Öú úß ³ÖÖÑןÖ. ¤›ß ª£¤ý £ß¦ß¡»»Þ ªÚ‘Þ™Þ : ßˤý ‘Þ»»Þ Þǘ ¤Þ«Þ ‹«ßá¡ ™Þ«Þ £Úê ‹¥ß¡ß»»Þ £Úê ˆá¡ ¤Þ‚ÇÞá¥‹ß ? ‘Þ : •ß‹ ×ß ’߁»»Þ ¢¡Þ á™Þ¥ £¾»¦ ‹¥ØÜ»»Þ ‘࡝¥ ª¡Ú ǥऩÞᥠ™Ú£‹Ú ªŸ»¦™Þ £ß¦ß¡»»Þ ÆüÖêÙü»Ö •ÖÖ†ÖêÖß ŸÖÖê Æü´ÖÖ¸üß ¯ÖÖêŸÖß •ÖÖ−֍úß ÃÖê ´Öã»Ö֍úÖŸÖ ú¸ü »Öê−ÖÖ. ³ÖÖ¾ÖÖ−Ö ŸÖã´ÆüÖ¸üÖ ³Ö»ÖÖ ú¸êü… •Öß¾Ö−Ö úß ÃÖ³Öß ¯Ö¸ü߁ÖÖ†Öë ´Öë ŸÖã´Æëü ÃÖ±ú»ÖŸÖÖ ×´Ö»Öê… ¿Ö²¤üÖ£ÖÔ †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü ‘Þ £ÞÌòÂÞ˜à Þ‹ß¥à ×™Ú ŸÚ»”ß¡Þ ¢¦ß á¤á™á¡á¦ ×ÆüÓ¤üß †£ÖÔ −ÖÖ−ÖÖ ´ÖÖÙü¸üÖ−Öß. á¤á™á¡á¦ ™Ú á¥á¢ìªÞ ‹á¬‘¥ «á̬‹Ú ¤ß¡Ú á™á¡ Þ£¥ Þ™Ú˜à ‘ޝ‹à‹Ú á›ŒÞ ‹¥ß¡Ú. µÖפü ÃÖ´ÖµÖ ×´Ö»ÖÖ. •Ö²Ö .{ÉÉ`ö 20 293 ¢ß¢Þ¡‹£Þᝠ¡ß ˆšßÇÞ‚ê ›Þ¤ýà»»Þ ªÚ‘Þ™Þ : ‘Þ á›ŒØÜ.

3. 2. †Ö¸üÓ³Ö ´ÖÆÑüÖÖ‡Ô ³Ö¢ÖÖ ×ú •ÖÆüÖÑ ŸÖú ÃÖÆü´ÖŸÖ ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖ ´Öã»Ö֍úÖŸÖ ú¸ü−ÖÖ •Öß¾Ö−Ö´Öë ÃÖ²Ö ¯Ö¸ü߁ÖÖ†ÖêÓ ´Öë ÃÖ±ú»ÖŸÖÖ ¢îÞª I. á™á¡ £Úê ¤ß¡ß»»Þ . 1) †³µÖÖÃÖ ß£÷ᥠ›ßÞ¤Þ‚šß¡Þ ¡Þ‹î ¢îÞª ‹¥ØÜ»»Þ (−Öß“Öê פü‹ Ö‹ ¾ÖÖŒµÖ ¤üÖêÆü¸üÖ‡‹…) 1. ŸÖ²Ö •ÖÆüÖÑ ¾ÖÆüÖÑ ×•ÖŸÖ−ÖÖ ˆŸÖ−ÖÖ •Ö²Ö ŸÖ²Ö ¾ÖêŸÖ−Ö ¯ÖÆü»ÖÖ ¿Öã¹ý. ¤›ß Þ‹ß¥à ‹¥ß Ç¥à¤©Þ á›¬ß.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : +ÉäÊc÷+É 294 áªá™á¡á¦ ᤄê•ß áª•ß á¤á™ áªá™ á¤á¡ áªá¡ ›¥£Þ Ç«ß¬Ú Þ¥£ý £«¾»Þ¢±Þ Ç¥Þ á¤á™›Û¥ ˆ‹£™ Ç¥ßᡨ á›ŒÞ ‹¥ß¡Þ ‘࡝ᥠª¡Ú ǥऩÞᥠªŸ»¦™Þ ˆÃÖ ÃÖ´ÖµÖ. á™á¡ ‹'˜ ‹ß×ß Œ¥ÞÇ á«¬Þ ? ¤›ß ᪠¤ß¡ á™á¡ £Úê ¤ß¡ß Þ«ßê»»Þ ¤›ß ᪠¤ß¡.

. 13. ᪠_____ á¨Þ‚šß¬Þ»»Þ 4.. 18.. áªá™á¡á¦ ˆ•Þᥠ£Þ™ñ áÞ”߈ ‹á¬‘»»šß¬Þ Þ á¤á™á¡á¦ ¤Þ«Þ ‹¥ß¡Þ ‹šÞ áªá™á¡á¦ ™Þ«Þ ‹¥»»Þ ™Úᣠá¤á™á¡á¦ –Þ‹ß¡ £Úê ßˤý ¤ß¡ß»»Þ Þ‘ß á¤„ê•ß ¡ß¨ó¡ß›îÞ¦¤ý.. áªá™á¡á¦ áªá™ Ǘڝšßᬻ»Þ á¤£ß™ß •Þ‹Ú¥ áª£ß™ß ÇÛ‘Þ»»Þ á¤£ß™ß ÇÞ• Ç—Íß¡Ú áª£ß™ß Ÿ»¦ ÇÞ‚¡Ú»»Þ Þ‘ß á¤á™ Ç‚ªÞ Çނᬠ¡ß áªá™ ßÆ»»Þ Þǘ ‹«ßá¬ Ç¥Þ ÇÞ¨ ”¼»ÞᥠÞǘ Þ‹ß¥à ‹¥ßšßᬻ»Þ £Úê »»á¤á™ ‘ÞÞ ¡Ú¬ß×ß. ᪂•ß £Úê £œî ¥«Ü×ß»»Þ Þ‘ß á¤á™ ’߁ ǗڐםØß.... ¡Ç©íÞ ____ ¡—ڐ×ß»»Þ III... 11. ™Úᣠ____ ¨Þ—Íà”ß ‹ß˜ßšß¬. 15. £Úê ᪂•ß‹ß ¤Þ„×ß»»Þ ᤄê•ß ‘ޝ‹à ¥«Ü×ß. ‹Þ¬ß ᪂•ß ‘¾»¬ šß¬Þ»»Þ ™Úᣠᤄê•ß‹ß ¤Þ„×..... á¤á™.. ¥Þ™ß ___ ¡—ڐ×ß. 9. 5. ¡´àᥠ›ßÞ ¤Þ‚šß¡Þ «ß³à ªäá¤Þ‘‹ Ç›¥ ª£ÞÞší‹ Š–ÍßÞ ªäá¤Þ‘‹ ›óÞ¥Þ ¨Ûî ª×ޝ ÇÛ¥˜ ‹¥»»Þ (úÖêšüú ´Öë פü‹ Ö‹ ØÆü¤üß ÃÖÓµÖÖê•Öú †¾µÖµÖ ¿Ö²¤üÖêÓ êú ÃÖ´ÖÖ−ÖÖ£Öԍú †Öê×›Íü†Ö ÃÖÓµÖÖê•Öú †¾µÖµÖ ¿Ö¾¤üÖêÓ êú «üÖ¸üÖ ¾ÖÖŒµÖ ¯Öæ¸êü úßו֋…) . 17. 7.. ¤›ß) 1..áªá™á¡á¦. «ª «ªá¥ ‹Þ£ ª¥ß¬Þ»»Þ II. ____ ”ß «‘ß ¤Þ‚×ß»»Þ 2. á¤á™á¡á¦.áª. á¤. áªá™ ‘ÞÞ á‹«ß ¡Ú¬ß Þ«ÞØß»»Þ ᛌ. 16. £‘Þ £‘Þᥠ›ß ‹”ߍ¬Þ»»Þ ᛌ. 295 Þᣠá¤á™á¡á¦ Ǘښ߬Ú.. Þ‘ß ____ ¥Þᑳñ. ™Úᣠ_____ –ދښ߬. 8.{ÉÉ`ö 20 4. 10. ‹Þ¬ß ____ Ÿ»‹à¥»»Þ 3. á£Þá™ ªÞ«Þ¤î ‹¥ßšÞØÞ»»Þ 5... 12. ᪠____ ÞªßšÞØÞ.áªá™.. ‹šÞ ‹šÞᥠª£¤ý Þ¬ß¬Þ»»Þ ᛌ. ᪂.. 14. 6. ¡´à £œî¥Ú „Ç¤Ú‹Ø ªäá¤Þ‘‹ Ç› ¡Þ×ß ¨Ûî ª×ޝ ÇÛ¥˜ ‹¥ØÜ»Þ (úÖêšüú ´Öë פü‹ Ö‹ ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ÃÖÓµÖÖê•Öú †¾µÖµÖ ¿Ö²¤üü “Öæ−֍ú¸ü ¾ÖÖŒµÖ ¯Öæ¸êü úßו֋…) (ᤄê.

.. ŸÖÖê) £Úê ____ Ç«°ß¬ß ____ ¡Ç©íÞ á«„šß¬Þ»»Þ (•Ö²Ö. ™ÚᣠÞªß¡ á£Þá™ á›ŒÞ ‹¥ß¡»»Þ (á¤á¡) 3. Þǘ ____ Þªßá¡.. '‹' ªØ£ý¥ ¡Þ‹îŒ˜Ø ª« 'Œ' ªØ£ý¥ „Ç¤Ú‹Ø ¡Þ‹îŒ˜Ø á¤Þ ‹¥ß ÇÛ˜Ùí ¡Þ‹î • ('ú' ßÖÓ³Ö êú ¾ÖÖŒµÖÖÓ›Íü êú ÃÖÖ£Ö 'Ö' ßÖÓ³Ö êú ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ¾ÖÖŒµÖÖÓ›Íü •ÖÖê›Íü ú¸ü ¯ÖæÖÔ ¾ÖÖŒµÖ ²Ö−ÖÖ‡‹…) (‹) (Œ) ǐި ”¼»Þᥠá£Þ¥ „Çᥠß¢í¥ ‹¥Ú×Øß»»Þ Ç߬ޣÞᝠª¡Úá¡á¦ ”Úîªì £¾»¦ ‹¥ØÜ»»Þ ˆá¡ Þᣠá¤á™ ¡î¡ªÞ¤ýß‹ ‹¥ß᛬޻»Þ ”ß„ªì «ßê ¨ß¤©Þ‹Ú Ç«ß¬Ú Þ‹ß¥à Þ¥£ý á«Þ‚šß¬Þ»»Þ ¢¡Þ ™Ú£¥ Çނᬠ¡ß áªá™ ßÆ »»Þ „›Þ«¥˜ ÚªÞᥠß£÷¬ßŒß™ ¡Þ‹î Ú–Íß‹Ú Ç¥ß¡±í ‹¥ØÜ»»Þ (ˆ¤üÖÆü¸üÖ êú †−ÖãÃÖÖ¸ ×−Ö´−Ö×»Ö×ÖŸÖ ¾ÖÖŒµÖÖêÓ úÖ ¯Ö׸ü¾ÖŸÖÔ−Ö úßו֋…) „›Þ«¥˜ :.. ‹¥ØÜ»»Þ V.. ™Úᣠ–Þ‹ßšÞÞØ £Úê ÞªßšÞØß»»Þ (¤›ß) 2... ¾ÖÆüÖÑ) £Þ„ªà ‹«ßᬠ____ áª á£¦Þ‹Ú ¤ßá¡ Þ«ßê»»Þ (׍ú) ‹¡ß ____.áªá¡) 5... 3.. ᪠›ß ____ ‘¾»¬ šß¬Þ»»Þ (µÖÆüÖÑ. VI. £Úê ____ ¤ß¡ß»»Þ (µÖפü. á™á¡) „›Þ«¥˜ Ú¤Þ¤ýà ›ßÞ ¤Þ‚šß¡Þ ¡Þ‹î Ú–ß‹Ú ÞªØߡސ‹ ¡Þ‹îᥠǥߘ™ ‹¥ØÜ»»Þ (ˆ¤üÖÆü¸üÖ êú †−ÖãÃÖÖ¸ פü‹ Ö‹ ¾ÖÖŒµÖÖêÓ êú ×−ÖÂÖê¬Ö¾Ö֓֍ú ¾ÖÖŒµÖ ²Ö−ÖÖ‡‹…) ..ˆ−ÆüÖê−Öê) IV. ™Úᣠ¤Þ‚šÞØ £Úê ¡ß ¤Þ‚šÞØß»»Þ (¤›ß . ŸÖ²Ö) Þ‘ß ____ ª«¥ ᛌڐ×. 4. ____ ßˤý ¢Þ¡Çñ¡˜»»Þ (וÖ−ÆüÖ−Öê. £Úê ß•ß á›¡ß ™ÚᣠÞªß¡»»Þ (á¤á¡.. á™á¡) 4. 5. 2..¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : +ÉäÊc÷+É 296 1.....«á̬‹Ú á¬ ‘ޝ‹à‹Ú á›ŒÞ ‹¥Ú¡Ú»»Þ (¤›ß) ¤›ß «á̬‹Ú ¤Þ„ ™ ‘ޝ‹à‹Ú á›ŒÞ ‹¥ß¡Ú»»Þ 1.. ™Þ‹Ú á¢Þ‹ ‹¥ßšÞÞØÞ áª ŒÞ‚šÞÞØÞ»»Þ (¤›ß ...........

4. „›Þ«¥˜ Ú¤Þ¤ýà ›ßÞ ¤Þ‚šß¡Þ Çñá™î‹ ¡Þ‹î‹Ú ¬Þ ¬Þ ¡Þ‹îᥠǥߘ™ ‹¥ØÜ»Þ (ˆ¤üÖÆü¸üÖ êú †−ÖãÃÖÖ¸ü פü‹ Ö‹ ¯ÖÏŸµÖêú ¾ÖÖŒµÖ úÖê †»ÖÖ †»ÖÖ ¾ÖÖŒµÖÖêÓ ´Öë ¯Ö׸ü¾Ö¢ÖÔ−Ö úßו֋…) „›Þ«¥˜ :. áªá™á¡á¦ ᪠ÞªßᬠÞ«ßê»»Þ 2. á™á¡ £Úê ¤ß¡ß»»Þ ™Úᣠ¤›ß Þªß¡ á£Þ ¡«ß Œ˜Øß‹ Þ˜ß¡»»Þ á£Þá™ ¤›ß á¢Þ‹ ‹¥ÚšÞÞØÞ.™Ú ¤›ß ‹”‹ ¤Þ„. ™Úᣠ¤›ß ¤ß¡.{ÉÉ`ö 20 297 „›Þ«¥˜ :. 2. ™Ú á¤á™ ŒÞ‚¡Ú. áªá¡ á£Þ •Þ¥Ú ß•ß ᝡ Þ«ßê»»Þ 5. ¤›ß ™Úᣠጦ á›Œß ¤ß¡. á£Þ¥ Ú£™ß á¡Þ ›¥‹Þ¥ Þ«ßê»»Þ 3. á¤á™á¡á¦ £Úê ™Þ¼Ú» –ދ߬ß. ™Úᣠᤄê•ß‹ß ¤Þ. áªá™á¡á¦ áª•ß Ô¥ šß¬Þ»»Þ Þ‘ß á¤„ê•ß Ô¥ á›ŒÚ× áªá™á¡á¦ áª•ß Ô¥ šß¬Þ Þ 1. á™á¡ ™Þ‹Ú á›ŒÞ ‹¥ß¡Ú»»Þ ™Ú ¤›ß ‹”‹ ¤Þ„.áÞ”߈ ‹á¬‘ šß¬Þ»»Þ 1. 5. á™á¡ £Úê ŒÞ‚šÞÞØß»»Þ ¤›ß ‘‘ß™ì £ ¢¬ šÞÞØÞ.Þ‘ß á¤„ê•ß Ô¥ ᛌڐ×. VII. ¤›ß ᪠¤ß¡. á™á¡ ‘ޝ‹à‹Ú á›ŒÞ ‹¥ß¡Ú»»Þ „›Þ«¥˜ Ú¤Þ¤ýà ›ßÞ ¤Þ‚šß¡Þ ÞªØߡސ‹ ¡Þ‹î‹Ú ªØߡސ‹ ¡Þ‹îᥠǥߘ™ ‹¥ØÜ»»Þ (ˆ¤üÖÆü¸üÖ êú †−ÖãÃÖÖ¸ü פü‹ Ö‹ −֍ú¸üÖŸ´Öú ¾ÖÖŒµÖÖêÓ úÖê Ã֍ú¸üÖŸ´Öú ¾ÖÖŒµÖÖêÓ ´Öë ¯Ö׸ü¾Ö¢ÖÔ−Ö úßו֋…) „›Þ«¥˜ :. 3. á™á¡ ™Þ‹Ú á›ŒÞ ‹¥ß¡Ú Þ«ßê»»Þ 1. 2.£Úê Ǘښ߬߻»Þ 2. áªá™á¡á¦ áÞ”߈ ‹á¬‘ šß¬Þ»»Þ 1. á™á¡ ᪠ÞªßšÞÞØÞ»»Þ ¤›ß ™Ú á¥á¢ìªÞ ‹á¬‘ì ¤ß¡Ú.á¤á™á¡á¦ £Úê Ǘښ߬ß. £Úê áªá™ ᛂ ÇÞ¥ß¡ß Þ«ßê»»Þ VIII. á™á¡ £Úê ¤ß¡ß Þ«ßê»»Þ 4. Þ‘ß á¤„ê•ß ¡ß¨ó¡ß›îÞ¦¤ý ×ß áª›ß áª•ß ‘¾»¬ šß¬Þ»»Þ Þ‘ß á¤á™ ’߁ ǗڐםØß. áªá™á¡á¦ ˆá™ Ǘڝšßᬻ»Þ . á™á¡ ™Þ‹Ú á›ŒÞ ‹¥ß¡Ú Þ«ßê»»Þ ™Ú ¤›ß ‹”‹ ¤Þ„.

¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : +ÉäÊc÷+É 298 3. ᪣ÞᝠǥऩÞᥠ‹ï™‹Þ¤íî á«Þ‚šÞÞØß»»Þ ᤠª¡Úá¡á¦ îÞ¤ýǚᥠšÞÞØß. 6. á™á¡ ‹'˜ ‹ß×ß Œ¥ÞÇ á«¬Þ ? ᤄê£ÞᝠÇÞ• Ç—ÍÞ„šßá¬. 10. 9. 4. á™á¡ ᪠ªäǙߥ ‹ß Çñá¤ýÞ‘ ? ¤›ß Þ‹ß¥à ‹¥ß Ç¥à¤©Þ á›¬ß. 7. 8. ᪠ª¡í›Þ ¢¡Þä‹ ‹ïÇÞ ¬Þ¢ ‹¥Øß»»Þ ¡ä¨á¥ ¤›ß á‹«ß Þ«ÞêØß. 5. ᪠ᤄê•ß ¥«Ü×ß £Úê £œî ¥«Ü×ß»»Þ ™Úᣠ‹«ß¬ Ç¥Þ ÇÞ¨ ”¼»Þᥠ™ÚᣠÞ‹ß¥à ‹¥ßšß¬»»Þ ¤›ß ™Úᣠ£ÇñÞ˜ ᛂ ¢¡Þä‹Ú ÇñÞšíÞ ‹¥ á™á¡ ßˤý ™Ú£¥ ›Ú㌠›Û¥ á«¡»»Þ á¤„ê ×Þ™ñ£Þᝠǥߨñ£ ‹¥Øß. ᪣Þᝠ¨ß¤©Þ›Þ‹Ú Ç¡ß™ñ ‹±í¡î á¡Þ¬ß ¢Þ¡Úšßᬻ»Þ Ǘ͝ØÜ Š ¡Ú’ØÜ á‹›Þ¥ áÞâ¥à êú¤üÖ¸ü ÖÖî¸üß á¤á™á¡á¦ ¢Ú¡á¨ó¥ ‘¾»¬ šß¬Þ áªá™á¡á¦ ˆ‚ Ô”˜Þ Ԕߚ߬޻»Þ ¬ß¾»¥Þ‘ £³ß¥¥ ™ß ›Û¥á¥ ‘ᘠáªÞâ›Þ¥ ¡Þª ‹¥Úšßᬻ»Þ ™Þ¼»¥ áÞ”߈ á¡Þ¬ß ¬ß¦ ’߁ šß¬Þ»»Þ ’߁”ß ß³î ªÚ³¥à šß¬Þ»»Þ ªá™ á¤£ß™ß áÞ”߈ Þ„¦á¥ —ÍÞ Þ »¡ÞÇÞ £Þ' Þ›¥á¥ Þê ᛂšßᬠáÞâ¥à»»Þ ᤄê•ß áÞâ¥à ¥«Üšß¬Þ ᪂•ß ˆ‹ ªÚ³¥ Ç¥ßᡨ šß¬Þ»»Þ ÇÞŒ ÞêᥠÞÇ©à”߈ šß¬Þ»»Þ ªóÞ£à ªÐÂà ›Úá«ê £ß¨ß ᤩ™á¥ ‹Þ£ ‹¥ÚšßᬠŠ áÇ” áÇÞÇ©Úšßᬻ»Þ ›Úá«ê á‹á™ ›ßê ᛡ™Þ¼Ú» ÇÛ‘Þ ‹¥ß‹¥ß Çځ”߈ ÇÞ‚šßᬻ»Þ ªá™ á¤£ß™ß ¥‘ÞÔ¥ ‹Ú£¥»»Þ Þê ™Þ'¥ á‹›Þ¥ šß¬Þ»»Þ ªßˆ á¤á™ áª÷« ÇÞ„šß¬Þ áªá™ Þ›¥ £œî ÇÞ„šß¬Þ»»Þ ᪠šß¬Þ ¡ÞÇޣށ޼»¥ ¤ý¥ Çߙڦ޻»Þ œàᥠœàᥠª£¤ý –Íß Þ¬ß¬Þ»»Þ Çß¬Þ ›Ú‚”ß ¡–Í á«Þ‚ á¤Þ⡝ᥠÇÞ› á›á¬»»Þ á¤á™á¡á¦ á‹›Þ¥ ¬ß¾»¥Þ‘ £³ß¥‹Ú ¤Þ„šß¬Þ áªá™á¡á¦ áÞâ¥à £œî ¬ß¾»¥Þ‘¼Ú» ›¨í ‹¥ß¡Þ‹Ú ÞªÚšß¬Þ»»Þ œàᥠœàᥠÇñá™î‹ Çñá™î‹¥ ¥ÛÇ ¬Þ¡˜îᥠÞ‹Ç©ç™ á«á¬»»Þ á«á¬ á¤á¡ ᪣Þᝠ‹šÞ á«¡ÞÇÞ‚ê Þ«Üêšßᬠ.

™Þ«Þ šß¬Þ „¢¤ý¼» £ß¦ª×¦à»»Þ ᪛ߝ¥ ªÃ ‚ê Þªßšß¬Þ»»Þ „‹þ˜Öß™ á‹›Þ¥ áÞâ¥à¥ ªÞ¤©Þ™ì ÇÞ‚ê œÞ‚ê œÞ‚ê Þªßšß¬Þ áª‚ ß¡ß–Í ¬™Þ ‹ÚËڻ»Þ ᪂•ß «•Þ™ì ᛫ ™Þ'¥ ¨ß«¥à „•ß¬Þ»»Þ ‹Þ¥˜ áªá™á¡á¦ áª á›Œß¬Þ ¡ÞÔ”Þˆ Þ¬ß ¤Þ„×ß ‘¾»¬ ¢ß™¥‹Ú»»Þ ˆ‹ á«™Ú‹à Þ¨¼»Þᥠ«ð›¤ý ™Þ'¥ š¥ß „•ß¬Þ»»Þ ß¥ÛÇß™ £œÚ£Þ¦™à ‹ÚàÞá–Í Þፂ ¤Þ„¤Þ„ áÞ–Í ™Þ'¥ ”‹ß ¤Þ„šß¬Þ»»Þ ˆ ‹'˜ ? ¥‹Ø¢ß‘Þ ¬ÚÞ. ¥‹Ø á¡Þ¦Þ £Þªä Œ˜Ø»»Þ ™Þ' ß¥ Þ‹Þä¤©ß™Þ áÞâ¥à ‹'˜ á™á¡ ™Þ' ÇÞ‚ê ¡ÞÔ £Ú«êᥠ‘࡝ á›‚á›¬Þ ? „›ß ´Þ¥ ᛌލ¬Þ á‹›Þ¥‹Ú»»Þ Þ„ ˆ ¡ïšÞ ‘࡝ ¥Œß ¬Þ¢ ‹'˜ ? á¨Ç©á¥ ᪂ ¢à¥ ‘¦Þ¨¤ý‹Ú á–‚ê Ç–Í߬޻»Þ ‘࡝ ›àÇ ™Þ'¥ ¬ß¢ß¬Þ»»Þ •ß‹ì ᪙ߋßᡦ‹Ú áÞâ¥à Ô¥‹Þ£ ªÞ¥ß ÞªÚ ÞªÚ ”ßá‹ á–¥ß á«Þ‚¬Þ»»Þ £’ßᥠ£’ßᥠÇÞŒ ‘¾»¬¥Ú ¡ÞÔ¥ ‘í ¨Ú¢Úšß¬Þ»»Þ áªšß‹ß ŒÞ™ß¥ Þ«ßê ™Þ'¥»»Þ „õÞ áÞâ¥à Þፂ¬Þ ᪂ ¬™Þ ‹ÚàÞá–Í»»Þ «•Þ™ì ᪠£‹ß „•ß¬Þ»»Þ ¢¤ýᥠ᪠«™ì¡Þ‹ì á«Þ‚¬Þ»»Þ ¥‹Ø ¢ß‘Þ ¬ÚÞ.{ÉÉ`ö 20 299 á™á¡ ™Þ¼Ú» ªÚá¤Þ £ß¦Úšß¬Þ»»Þ ᪛ߝ ¬ß¾»¥Þ‘¼» ‘ލ¥ ¤Þ™ñÞ šß¬Þ»»Þ á¬Þ‹ «¦ß ¢ß™á¥ á‹›Þ¥ Š áÞâ¥à ›Ú«ßê¼»¥ ᢔ ᫬޻»Þ ᪂•ß ˆ‹ ß‹Þ° ª×ޝ ª×ߥ ‹á¬ ᤄê•ß ᪣Þᝠ£áŒÞ¬ß ‹šÞ Çá› á«Þ‚ÇÞ¥ßá¡»»Þ £³ß¥¥ ™ß ›Û¥á¥ ᤄê•ß ×¬™Þ ÇÛ˜Ùí ˆ‹ ª×ޝ ᪂•ß ˆ‹ ‘¦Þ¨¤ý £œî šß¬Þ». œî ™Úᣠዛޥ ! œî ™ÚᣠáÞâ¥à ! . ªó®× ª¬à¦Þ á‹›Þ¥ áÞâ¥à ÇÚǩեߘàᥠÞáœÞ‚ᬠ¢ß¦ÞÇ© ÇÛ˜Ùí á«¡Þ¥ á¬Þ‹ ¡ß¨óÞª ×ß»»Þ £ï™ áÇñ£¥ £Û±ç£Ø Çñ™à‹. ¥‹Øá¡Þ¦Þ ™Þ‘Þ £Þ䪻»Þ ™Þá«á¬ ‹'˜ á‹›Þ¥ Þ„ Þ«ßê ? ™Þ'¥ß ÇÞ‚ê ᪠¡ÞÔ £Ú«êᥠ‘࡝ ᛂ᛬޻»Þ á¤á™á¡á¦ ˆ‚ Ô”˜Þ á›Œß¬Þ áª ¢Þ¡ß¬Þ áªá™á¡á¦ Þ„ ˆ ‘࡝ ¥Œß ¬Þ¢ ‹'˜ ? á¤£ß™ß á‹›Þ¥ ‘¦Þ¨¤ý ¢ß™¥‹Ú á–Í‚ê Ç–Íßšß¬Þ áª£ß™ß Çލ¦ßà áÞâ¥à ‘¦Þ¨¤ý ¢ß™¥‹Ú á–Í‚ê Ç–Í߬޻»Þ Þ¥ßÞá–Í ¥Þ™ñॠ´‹Þ¥ Ôᝂ Þªß¬Þ»»Þ ™Þ¥Ú˜î¥ ›Ú‚”ß ‹¦ß‹Þ ª£¤ýᥠ’¥ß Ç–Íßᬠ£«Þ £ß¦¥ ª¥Øß Çšá¥»»Þ á‹›Þ¥ áÞâ¥à¥ ˆ‚ £¥ áÇñ£ ‹Þ«Þ˜à¥ £Û‹ªÞ¤©à Þ‘ß á‹›Þ¥ áÞâ¥à áÇÞŒ¥à Š á‹›Þ¥ áÞâ¥à £³ß¥»»Þ Þ‘ß ¡ß ˆ‚ ÇÚ˜îá™Þ¤ýÞ.

‘Ö−ÖÖ ¾Ö−Ö. †Ø−Öª ÃÖãÓ¤ü¸ü “ÖÖ¾Ö»Ö ¤üÖ−Öê úß ŸÖ¸üÆü ÃÖãÖœÍü (´ÖãÆüÖ¾Ö¸üÖ) †ŸµÖÓŸÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü •Öß¾Ö−Ö µÖÖ¯Ö−Ö.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : +ÉäÊc÷+É 300 ¿Ö²¤üÖ£ÖÔ †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü ™ß ›Û¥ áªÞâ›Þ¥ ¬ß¦ ß³î ªÚ³¥à áÞ”߈ Þ„¦á¥ —ÍÞ áÇ” áÇÞÇ©ß¡Þ ›ßê ᛡ™Þ ¥‘ÞÔ¥ ‹Ú£¥ ¤ý¥ Çß™Ú¦Þ •Þ‹Ú¥ ‘ލ¥ ¤Þ™ñÞ «¦ß £áŒÞ¬ß ‹«ß¡Þ ß‹Þ° ß¡ß–Í ¡Þà £’ß ‘¦Þ¨¤ý ß¥ÛÇß™ £ß¦ª×¦à ¬™Þ‹Úà«•Þ™ì ×ÆüÓ¤üß †£ÖÔ ÃÖ´Öß¯Ö ÃÖÖî¤ü֐ָü †×ŸÖ ׯÖϵÖ. †“ÖÖ−֍ú . ¯Öê™ü-¯ÖÖ»Ö−Ö ¤êü¾Ö-¤êü¾ÖŸÖÖ (´ÖãÆüÖ¾Ö¸üÖ) ¸üÖ•Ö ãú´ÖÖ¸ü êú ÃÖ´ÖÖ−Ö ÃÖãÓ¤ü¸ü (´ÖãÆüÖ¾Ö¸üÖ) †ÖÖÖë úÖ ŸÖÖ¸üÖ. šü֍ãú¸ü •Ö֐ָü µÖÖ¡ÖÖ ³Öß›Íü. ¸êü»ÖÖ. •Ö»ÖÖ¿ÖµÖ ¯ÖÆ»Öê ÃÖê ÛãָüߍéúŸÖ ãÖÖ−Ö ×´Ö»Ö−Ö Ã£Ö»Ö »ÖŸÖÖ-ãÓú•Ö ŸÖŸúÖ»Ö. ¸êü»Ö-¯Öê»Ö ˆ−´ÖãŒŸÖ †×³Ö¾µÖÛŒŸÖ ‹úÖÓŸÖ ×−Öײ֛Íü. †ÖяÖÖë úÖ ¯ÖãŸÖ»ÖÖ ¤êü¾ÖŸÖÖ. »ÖÖ›Íü»ÖÖ ¯Ö¸ü´Ö ÃÖãÓ¤ü¸ü. ŸÖã¸üÓŸÖ. ´Ö¬µÖ ŸÖÖ»ÖÖ²Ö. •ÖÓÖ»Ö ëú¦ü.

ßֲ¬Ö ´ÖãÖ ¯ÖÖ»Öß †Ó¬ÖúÖ¸ü ŸÖÖ¹ýµÖ. ׍ú¿ÖÖê¸üŸÖÖ ú»Öß ´Ö¸ü Ö‹ ´Öæú ¤ü¿Öԍú ¯Ö×¾Ö¡Ö •Ö»Ö (¾ÖÖ»Öß) þ֓”û •Ö»Ö (¾ÖÖ»Öß) ŸÖÖ»ÖÖ²Ö †×³Ö»ÖÖÂÖÖ . £Ö¸üÖÔµÖÖ. †™üú ÖµÖÖ ¸üŒŸÖ ÃÖê ³ÖߐÖÖ ¾ÖÃ¡Ö ´ÖÖÓÃÖ úÖ ™ãüú›ÍüÖ ×“Ö¸ü. £Ö¸üÖÔ ˆšüÖ ´Ö¬Öã´ÖÖ»ÖŸÖß (»ÖŸÖÖ) ¹ýú ÖµÖÖ.{ÉÉ`ö 20 301 ¨ß«¥ß „•ß¬Þ á«™Ú‹à Þ¨¼»Þ š¥ß „•ß¬Þ £œÚ£Þ¦™à ”‹ß¬Þ ¥‹Ø¢ß‘Þ ¬ÚÞ £Þäª Œ˜Ø ß¥ Þ‹Þä¤©ß™Þ „›ß ¢à¥ ¬Á»á›¡Þ ŒÞ™ß¥ „õÞ £‹ß „•ß¬Þ «™ì¡Þ‹ì £Ú«ê Çލ¦ßà ´‹Þ¥ ™Þ¥Ú˜î ‹¦ß‹Þ ’¥ß Ç–Íß¡Þ £Û‹ ªÞ¤©à ÇÛ˜îá™Þ¤ýÞ ªó®× ª¬à¦Þ ÇÚÇ©Õ¥ß˜à ¢ß¦ÞÇ© ×ÃÖÆü¸ü ˆšüÖ †úÖ¸üÖ ³ÖµÖ úÖѯÖ−Öê »ÖÖÖ. ÃÖ¤îü¾Ö ‡“”ûÖ “ÖÖ¸üÖêÓ †Öê¸ü ÖÆü¸üÖ æú¤ü−ÖÖ ÖÖןָü ²ÖÖ¾Ö»ÖÖ “ִ֍ú ˆšüÖ †¾Ö֍ú.

6. 3. 2. ˆÛŒŸÖ. 4. •ÖߟÖÖ-•Ö֐֟ÖÖ ¯ÖÏŸÖߍú †³µÖÖÃÖ ¢îÞª I. ’߁”ß ß³î ªÚ³¥à»»Þ á‹á™ ›ßê ᛡ™Þ¼Ú» ÇÛ‘Þ ‹¥ß‹¥ß Çځ”߈ ÇÞ‚×Øß»»Þ Çñá™î‹ Çñá™î‹¥ ¥ÛÇ ¬Þ¡˜îᥠÞ‹Ç©ç™ «ÜØß»»Þ «•Þ™ì ᛫ ™Þ'¥ ¨ß«¥à „•ß¬Þ»»Þ ¢¤ýᥠ᪠«™¡Þ‹ì á«Þ‚¬Þ»»Þ ¥Þ™ñॠ´‹Þ¥ Ôᝂ Þªß¬Þ»»Þ . 5. 8. 5. 2. Úá®×›¥ ÞœÞ¥ „Çᥠß£÷ᥠ›ßÞ¤Þ‚šß¡Þ Çñ¨÷¥ „±¥ ›ßØÜ»Þ (†−Öã“”êû¤ü êú †Ö¬ÖÖ¸ü ¯Ö¸ü −Öß“Öê פü‹ Ö‹ ¯ÖÏ¿−ÖÖêÓ êú ˆ¢Ö¸ü ¤üßו֋) áªÞâ›Þ¥ á‹„ê•ß ¡Þª ‹¥Úšßᬠ? 1. 7. 6. •Ö−ÖÁÖã×ŸÖ •Öß×¾ÖŸÖ ºþ¯Ö. II. 4. áªÞâ›Þ¥¼» ’߁¥ Þ£ ‹'˜ ? Çځ”ß á›Œß¡Þ‹Ú á‹£ß™ß ? á‹„ê ›ß áÞâ¥à ª« á‹›Þ¥¥ ‹šÞ¡Þ±íÞ á«¬Þ ? á‹›Þ¥¥ ᛫ ‹Þ«ßê‹ß ¨ß«¥à „•ß¬Þ ? áÞâ¥à¥ á–Í¥ßᥠÞªß¡Þ¥ ‹Þ¥˜ ‹'˜ ? áÞâ¥à ‹Þ«ßê‹ß «™ì¡Þ‹ á«Þ‚¬Þ ? á‹›Þ¥ áÞâ¥à¼» £¥ áÇñ£¥ £Û‹ ªÞ¤©à ‹ßˆ ? Ç•ß™ ¡ßÇ©¤ý ¡¬£óá¥ ›ßÞ ¤Þ‚šß¡Þ ¡Þ‹î Ú–Íß‹¥ ‹ñ£ÞÚªÞᥠ¡Þ‹îÚ–Íß‹Ú á¬ŒØÜ»»Þ (−Öß“Öê פü‹ Ö‹ ú£Ö−ÖÖêÓ úÖê ˆÃÖß Îú´Ö ´Öë Îú´Ö²Ö¨ü úßו֋ וÖÃÖ Îú´Ö ´Öë ˆ−Ö úÖ ¾ÖÖÔ−Ö †−Öã“”êû¤ü ´Öë ׍úµÖÖ ÖµÖÖ Æîü…) 1. 3.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : +ÉäÊc÷+É 302 Çñ¡Þ› £Û±ç£Ø Çñ™à‹ ¯ÖϾÖÖ¤ü.

á‹„”. 10. ›˜Þ. á£â™ñ. Ú–Í߁Þ. „–Í á¤„ê ‘Þ™ß¥ á¬Þ‹ «ÜØÜÞ ‹Þ«ßê‹ß '£«ÞÇñªÞ›' ᛂ ¡–ÍÔ¥¥ ’߁ á¡Þ«Ý¼» ªÞ¾»á¥ ª£ó´ ¡Þ´Úšßᬻ»Þ ª¾»Þ™. «ß³àᥠÚ¡Þ› ‹¥ØÜ»»Þ (ØÆü¤üß ´Öë †−Öã¾ÖÖ¤ü úßו֋…) ˆ‹ ª£¤ýᥠ¢Þ¥™á¥ ¤Ú‹Ø ǥߡޥ šß¬Þ»»Þ ˆ«ß ǥߡޥ £Þ¼»á¥ ›Ú‚ ™ßß Çß—Íॠá¬Þá‹ ˆ‹Þ•ß ¥«Üšßᬻ»Þ ˆ«Þ Ÿ»¦á¥ ‘õ•Þ¥Ú £¥˜¤Þˆê Çñá™î‹ á¬Þ‹ ǥߡޥ¥ ª£ší ÇÞ„šßᬻ»Þ ‹ñᣠˆ«ß ¤Ú‹Ø ǥߡޥ ¢Þ¾ß» ˆ‹‹ ǥߡޥ ªïÌß ᫬޻»Þ ˆ«ß ǥߡޥᥠ¡ÞÇÞ á¡Þ„ Š Ç߬ޣÞᝠª¢î šßᬻ»Þ Þ ‹Þ¦á¥ Ñ ‘¥ßÞᥠÇޥߡޥߋ £Û¬îá¡Þœ ¡á¤ýÞá‘îÇ©Ö ¡î‹Øß¼»•Þ¥Ú ÞªÚšß¬Þ»»Þ ª£áªØ ¢ß÷ á«Þ‚¤ß¡Þ¥Ú ¡Ú—ÍÞ¡Ú—Í༻ ›Ú·í¨Þ™ ¡—Íߍ¬Þ Ç߬޼»¥ ªÞ£Þ‘ß‹‹¥˜ £œî ¡ÞœÞ ÇÞ‚¬Þ»»Þ Ñ ‹«ß¡Þ¥ œÞ¥Þ ǥߡޥᥠ¡³ á«Þ‚¤ß¡Þ¥Ú ÛÞ Çß—Íॠá¬Þá‹ ˆšßÇÞ‚ê ªÕܬ ß¢í¥ á«Þ‚á¬»»Þ Þ፠ǡíÇ¡íÞ˜à £Þ¼»á¥ ¡«Ü™ Çñ‹Þ¥¥ Çß•Þ Š Œ‘Þ ‹¥Þ¤Þ„šß¬Þ»»Þ áªá™á¡á¦ ÔᥠŒÞ‚¡Þ á¢Þ‘ßÇ¥ß ¬ÞÚšß¬Þ»»Þ ª¡Ú Ç¡í Ç¡íÞ˜àᥠÇñªÞ› ¡ÆÂÞ¤Þ„šß¬Þ»»Þ ˆšßᥠ‘Þ™ß á¢›¥ ¡ßÞ¥ šß¬Þ»»Þ Ç¡í Ç¡íÞ˜àᥠªÞ Ç߬ޣÞᝠ¡–Í £Þ¼»•Þ¥Ú ¤Þ™ñÞ Ç‚ªÞ ᝄšßᬻ»Þ ᪣Þᝠ¤Þ™ñÞ ‹ß£óÞ á£¦Þ Ç–ÍßÞ‹Ú ¤Þ‚ ˆ«ß Ç‚ªÞᥠŒßÞÇßÞ ‹¥ÚšßᬠŠ ¡ß¢ß÷ Çñ‹Þ¥¥ á×Þ” á×Þ” ጦ˜Þ£Þ ‹ß˜Úšßᬻ»Þ á‹á¡á‹á¡ ¤Þ™ñÞ Ç–Í߁Þᥠ¡Þ˜ ŸÚ»”Þ¤Þ„šß¬Þ»»Þ ˆ«Þ á›Œß¡Þ‹Ú ¡–ͪޝ ª£áªØ ¤Þ™ñÞ Ç–ÍßÞ‹Ú ¤Þ„šßᬻ»Þ ªÛ¤íî¡Þ´¡ ¢Þ¥™à¤ý ǥߡޥ ¡ßªØÞ¥¥ î ˆ‹ ›ßØ»»Þ ᙬß. ™Ú¦ªà. ˆ‚ £¥ áÇñ£ ‹Þ«Þ˜à¥ £Û‹ªÞ¤©à á‹›Þ¥ áÞâ¥à £³ß¥»»Þ á¤á™á¡á¦ á‹›Þ¥ ¬ß¾»¥Þ‘ £³ß¥‹Ú ¤Þ„šß¬Þ áªá™á¡á¦ áÞâ¥à £œî ¬ß¾»¥Þ‘¼Ú» ›¨í ‹¥ß¡Þ‹Ú ÞªÚšß¬Þ»»Þ ᪂•ß ß‹Þ° ª×ޝ ª×ߥ ‹á¬ ᤄê•ß ᪣Þᝠ£áŒÞ¬ß ‹šÞÇá› á«Þ‚ÇÞ¥ßá¡»»Þ ªßˆ á¤á™ áª÷« ÇÞ„šß¬Þ áªá™ Þ›¥ £œî ÇÞ„šß¬Þ»»Þ 9. 8.{ÉÉ`ö 20 303 7. ¡„¦ ¡ªß¡Þ . III.

áªá¡ ›¥£Þ á‹á™ šß¬Þ ? •Ö²Ö †Ö¯Ö −ÖÖîú¸üß ú¸üŸÖê £Öê ŸÖ²Ö ¾ÖêŸÖ−Ö ×úŸÖ−ÖÖ £ÖÖ ? †Ö¯ÖÖ •Öê²Öê “ÖÖ׍ú¸üß ú׸ü×£Ö»Öê. Š–Í߁ÞᥠÚ¡Þ› ‹¥ØÜ»»Þ (†Öê×›Íü†Ö ´Öë †−Öã¾ÖÖ¤ü úßו֋…) †−Ö¯ÖœÍü ¾µÖÛŒŸÖ †Ó¬Öê êú ÃÖ´ÖÖ−Ö Æïü… •Ö²Ö ŸÖú ¯ÖœÍüÖ‡Ô úÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸ü −ÖÆüà ÆüÖêÖÖ ŸÖ²Ö ŸÖú ¤æü¸ü ÖÖÑ¾Ö êú »ÖÖêÖ †−Ö¯ÖœÍü ¸üÆëüÖê… ×¾ÖÀ¾Ö×¾ÖªÖ»ÖµÖ êú ”ûÖ¡ÖÖë úÖê ÖÖѾÖ-ÖÖÑ¾Ö •Ö֍ú¸ü ׿ցÖÖ úÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ú¸ü−ÖÖ ÆüÖêÖÖ… •Ö²ÖŸÖú ¾Öê †¯Ö−ÖÖ ¤üÖ×µÖŸ¾Ö −ÖÆüà ÃÖ´Ö—ÖëÖê ŸÖ²Ö ŸÖú ¤êü¿Ö úÖ ú»µÖÖÖ −ÖÆüà ÆüÖêÖÖ… •ÖÆüÖÑ †−Ö¯Öœü úÖ ¸üÖ•Ö ÆüÖêŸÖÖ Æîü ¾ÖÆüÖÑ Ö¸üß²ÖÖë úÖ ¿ÖÖêÂÖÖ ÆüÖêŸÖÖ Æîü… •ÖÖê »ÖÖêÖ ¸üÖ•Ö ú¸üŸÖê Æïü ¾Öê Ö¸üß²ÖÖë úß ¯Öϐ֟Öß êú ²ÖÖ¸êü ´Öë ×ÃÖ±Ôú ²ÖÖê»ÖŸÖê Æïü… »Öê׍ú−Ö ãú”û ú¸üŸÖê −ÖÆüà… Æü´ÖÖ¸üÖ ¤êü¿Ö ו֟Ö−ÖÖ ²Ö›üÖ Æîü ˆŸÖ−ÖÖ ²Ö›üÖ Æîü Æü´ÖÖ¸üÖ ²ÖÖê—Ö ³Öß… Ö¸üß²Öß Æü™üÖ−Öê êú×»Ö‹ Æü´Ö ו֟Ö−Öß ³Öß úÖê×¿Ö¿Ö ú¸ëü ˆŸÖ−Öß ú´Ö Æüß ¸üÆêüÖß… ‡ÃÖ×»Ö‹ Æü´Ö úÖê “ÖÖ×Æü‹ ׍ú ¤êü¿Ö êú úÖê−Öê úÖê−Öê ´Öë •ÖÖê ¸üÆü−Öê¾ÖÖ»Öê Æïü ¾Öê ÃÖ²Ö ×¿Ö×ÖŸÖ ²Ö−Öë… ŸÖ²Ö ˆ−Ö úß ¿ÖÖêÂÖÖ ú¸ü−ÖÖ †ÖÃÖÖ−Ö −ÖÆüà ÆüÖê Ã֍úŸÖÖ… ¾Öê †¯Ö−Öê †×¬ÖúÖ¸üÖë ŸÖ£ÖÖ ˆ¢Ö¸ü¤üÖ×µÖŸ¾Ö ÃÖ´Ö—Ö ³Öß Ã֍ëúÖê… ×•ÖÃÖ ¸üÖ•µÖ êú »ÖÖêÖ †¯Ö−Öê ˆ¢Ö¸ü¤üÖ×µÖŸ¾Ö ÃÖ´Ö—Ö−Öê¾ÖÖ»Öê Æïü ˆÃÖ ¸üÖ•µÖ úß ˆ®Ö×ŸÖ ÃÖã×−ÖÛ¿“ÖŸÖ Æîü… ×™ü¯¯ÖםֵÖÖÑ I.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : +ÉäÊc÷+É 304 ᪫ßÇ¥ß ¡—͝ØÞ Ç¥ß¡Þ¥¥ Þ„ ˆ‹ ¬¤©˜»»Þ ˆ‚ª¡Ú ¡ß¢ß÷ ‘Þ™ß‹Ú ˆ‹Þ•ß ¡Þ´ß ¥Œßšß¬Þ»»Þ IV. ŸÖ²Ö µÖÆüÖÑ ¸êü³Öê−ÃÖÖ úÖò»Öê•Ö ‹ú Æüß úÖò»Öê•Ö £ÖÖ… †Ö´Öê •ÖêŸÖê²Öêôêû ¯ÖœÍåü×£Ö»Öã. ÃÖê²Öê ¤ü¸ü´ÖÖ êúŸÖê ×£Ö»ÖÖ ? 3. Þᣠá¤á™á¡á¦ Ǘښ߬Ú. áªá™á¡á¦ ᤄê£ÞᝠÇÞ• Ç—ÍÞ„šßᬠ᪣Þᝠ¨ß¤©Þ›Þ‹Ú ‹±í¡î á¡Þ¬ß ¢Þ¡Úšßᬻ»Þ ˆÃÖ ÃÖ´ÖµÖ •ÖÖê ׿ցÖÖ ¤êüŸÖê £Öê ¾Öê ×¿ÖÖÖ úÖê ¯Ö×¾Ö¡Ö ú¢ÖÔ¾µÖ ÃÖ´Ö—ÖŸÖê £Öê… . ×−Ö´−Ö ¾ÖÖŒµÖÖë ¯Ö¸ü ¬µÖÖ−Ö ×¤üו֋… (1) 1. áªá™á¡á¦ ˆ•Þᥠ£Þ™ñ áÞ”߈ á¥á¢ìªÞ ‹á¬‘ šß¬Þ»»Þ Æü´Ö •Ö²Ö ¯ÖœÍüŸÖê £Öê. ÃÖêŸÖê²Öêôêû ‹šüÖ¸êü ´ÖÖ¡Ö ÖÖê×™ü‹ ¸êü³Öê−ÃÖÖ ú»Öê•Ö ×£Ö»ÖÖ… 2. Þǘ á¤á¡ Þ‹ß¥à ‹¥ßšßá¬.

ÃÖÖê“Ö. . ÃÖêŸÖê²Öêôêû ÃÖêŸÖê ×—Ö† ¯ÖœÍåü−Ö×£Ö»Öê… 6. áªÇ¤íîØ ™Úᣠ•Ö²Ö ŸÖú ´Öï −ÖÆüà ²ÖÖê»ÖæÖÖÓ ŸÖ²Ö ŸÖú ˆÃ֍êú ™Þ¼» ¡ßÇ©¤ýᥠ‹ß×ß ÇÞ¥ß¡ Þ«ßê»»Þ ²ÖÖ¸êü ´Öë ŸÖã´Ö ãú”û −ÖÆüà ¯Öæ”êûÖß… ´ÖãÑ •Öê¯Ö•µÖÔ−ŸÖ −֍ú×Æü×”û. ÃÖêךü ÖÖê™üÖ‹ •ÖÓÖ»Ö ×£Ö»ÖÖ… 5. Þǘ ‹«ßá¬ Ç¥Þ ÇÞ¨ ”¼»ÞᥠÞǘ Þ‹ß¥à ‹¥ßšßᬻ»Þ †Ö¯Ö−Öê úÆüÖ ×ú ¯Ö“ÖÖÃÖ ºþ¯Ö‹ ´Öë †Ö¯Ö −Öê −ÖÖîú¸üß ¿Öã¹ý úß £Öß… †Ö¯ÖÖ ú×Æü»Öê ¯Ö¸üÖ ¯Ö“ÖÖ¿Ö ™üӍúÖ¸ê †Ö¯ÖÖ “ÖÖ׍ú¸üß ú׸ü×£Ö»Öê… 2. ¾ÖÆüÖÑ ‹ú •ÖÓÖ»Ö £ÖÖ… †Ö×•Ö •ÖêˆÑךü ŸÖã´Ö ײÖÀ¾Öײ֪ôûµÖ. ŸÖ²Ö ˆŸÖ−Öß »Ö›Íü׍úµÖÖÑ −ÖÆüà ¯ÖœÍüŸÖß £Öà… †Ö×•Ö •ÖêŸÖê ×—Ö† ¯ÖœÍåü”Ûû−ŸÖ. Þ‘ß á¤„ê•ß ™Ú£ ¡ß¨ó¡ß›îÞ¦¤ý. •ÖÖÆü. ³ÖÖ¾Ö−ÖÖ. Þ‘ß á¤á™ ’߁ ǗڐםØß. '•Ö²ÖŸÖú-ŸÖ²ÖŸÖú'. Þǘ ‹«ß¬ ‹ß ǐި ”¼»ÞᥠÞǘ Þ‹ß¥à ‹¥ßšßᬻ»Þ †Ö¯Ö−Öê úÆüÖ ×ú ¯Ö“ÖÖÃÖ ºþ¯Ö‹ ´Öï †Ö¯Ö−Öê −ÖÖîú¸üß ¿Öã¹ý úß £Öß… †Ö¯ÖÖ ú×Æü»Öê ׍ú ¯Ö“ÖÖ¿Ö ™ÓüúÖ¸ê †Ö¯ÖÖ “ÖÖ׍ú¸üß ú׸ü×£Ö»Öê… ˆ¯ÖµÖãÔŒŸÖ ¾ÖÖŒµÖÖêÓ êú ¸êüÖÖÓ׍úŸÖ ¿Ö²¤üµÖã´Ö ØÆü¤üß êú '•Ö²Ö-ŸÖ²Ö'. ØÆü¤üß úß ŸÖ¸üÆü ׍úÃÖß úÖ ú£Ö−Ö. ¯Ö׸ü´ÖÖÖ †Öפü úÖ ²ÖÖê¬Ö ú¸üÖŸÖê Æïü… ‰ú¯Ö¸ü (2) êú ‡−Ö ¾ÖÖŒµÖÖë êú ¸êüÖÖÓ׍úŸÖ ¿Ö²¤ü 'Ç¥Þ' (¯Ö¸üÖ) ŸÖ£ÖÖ '‹ß' (׍ú) †¾µÖµÖ úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ØÆü¤üß êú '׍ú' êú ÃÖ´ÖÖ−Ö Æïü… ‡−Ö †¾µÖµÖÖë úÖ ¯ÖύúÖµÖÔ. ÃÖê¯Ö•µÖÔ−ŸÖ ŸÖã´Öê ŸÖÖӍú ײÖÂÖµÖ¸êü ׍ú×”û ¯Ö“ÖÖ׸ü²Ö −ÖÖØÆü… 2) 1. '•ÖÆüÖÑ-¾ÖÆüÖÑ'. 'ו֟Ö−Öß-ˆŸÖ−Öß'.{ÉÉ`ö 20 305 ÃÖêŸÖê²Öêôêû •ÖêˆÑ´ÖÖ−Öê ¯ÖÖšü ¯ÖœÍüֈףֻÖê ÃÖê´ÖÖ−Öê ׿ցÖÖ¤üÖ−֍ãú ú¢ÖÔ²µÖ ²ÖÖê×»Ö ³ÖÖ²Öã×£Ö»Öê… 4. áªá™á¡á¦ áªá™ ’߁ Ǘڝšßᬻ»Þ †Ö•Ö ו֟Ö−Öß »Ö›Íü׍úµÖÖÑ ¯ÖœÍü ¸üÆüß Æïü. £Úê á¤Ç¤íîØ ‹«ß×ß. áª•ß áÞ”Þˆ ‘¾»¬ šß¬Þ»»Þ †Ö•Ö •ÖÆüÖÑ ŸÖã´ÆüÖ¸üÖ ×¾ÖÀ¾Ö×¾ÖªÖ»ÖµÖ Æîü. •ÖÖê-¾Öê êú ÃÖ´ÖÖ−Ö Æïü… µÖê ÃÖÆüÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ÃÖæ“֍ú ¿Ö¾¤ü Æïü… ˆ¯ÖµÖãÔŒŸÖ ¾ÖÖŒµÖÖêÓ ´Öë ‡−Ö ¿Ö¾¤ü µÖ㐴ÖÖêÓ ÃÖê ¤üÖê ¤üÖê ¾ÖÖŒµÖÖêÓ úÖ ÃÖÓµÖÖê•Ö−Ö ×úµÖÖ ÖµÖüÖ Æîü… µÖê ÃÖÆüÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ÃÖæ“֍ú ¿Ö²¤üµÖã´Ö ×ÎúµÖÖ ÆüÖê−Öê/ ú¸ü−Öê úÖ ÃÖ´ÖµÖ.

'™šÞ' (ŸÖ£ÖÖ) êú ãÖÖ−Ö ¯Ö¸ü '‹ß' (׍ú) ³Öß ÃÖÓµÖÖê•Öú ºþ¯Ö ´Öë ¯ÖϵÖÖêÖ ú¸ü Ã֍úŸÖê Æïü… 2. ׍ú´²ÖÖ ú¢ÖÔ²µÖ²ÖÖê¬Ö ÃÖ¢¾Öê ׿ցÖÖ¤üÖ−Ö¸ü ¯Ö׸ü²Öê¿Ö −ÖÖØÆü… ‰ú¯Ö¸ü êú ¾ÖÖŒµÖ ´Öë '‹ß£óÞ' (׍úÓ²ÖÖ) ¿Ö²¤ü ×¾ÖµÖÖê•Öú †¾µÖµÖ ¿Ö²¤ü Æîü •ÖÖê ØÆü¤üß êú 'µÖÖ' êú ÃÖ´ÖÖ−Ö Æîü… '‹ß£óÞ'. ¸üÖµÖ †Öפü. (׍úÓ²ÖÖ) êú ãÖÖ−Ö ¯Ö¸ü 'š¡Þ' (†£Ö²ÖÖ). ‹ß£óÞ †Ö•Ö ¾ÖÆü ú¢ÖÔ²µÖ ²ÖÖê¬Ö −ÖÆüà µÖÖ ú¢ÖÔ¾µÖ¾ÖÖê¬Ö ‹±í¡îá¡Þœ ªá±ó ¨ß¤©Þ›Þ¥ Ç¥ßᡨ ÆüÖêŸÖê Æãü‹ ³Öß ×¿ÖÖÖ¤üÖ−Ö ú¸ü−Öê úÖ ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÖ Þ«ßê»»Þ −ÖÆüà… †Ö×•Ö ÃÖê×Æü ú¢ÖÔ²µÖ²ÖÖê¬Ö −ÖÖÆüà. 'á™ì' (−Ö“ÖêŸÖ) †Öפü ¿Ö²¤üÖêÓ úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ³Öß ú¸ü Ã֍úŸÖê Æïü… ‹êÃÖê ¯ÖϵÖÖêÖ ‹ú ÃÖÓµÖãŒŸÖ ¾ÖÖŒµÖ ´Öë ¤üÖê ׾֍ú»¯ÖÖêÓ úÖê פüÖÖŸÖê Æïü… . ª£ý¡ á«á¬ £Úê Ç¥à¤©Þ Çᥠ¤ß¡ß Š ™Þ‹Ú ªÞ¾»á¥ áÔß Þªß¡ß»»Þ †Ö¸ü ÃÖÓ³Ö¾Ö ÆüÖêÖÖ ŸÖÖê ´Öï ¯Ö¸ü߁ÖÖ êú •ÖÖ‰ÑúÖß †Öî¸ü ˆÃÖê ÃÖÖ£Ö »Öê †Ö‰ÑúÖß… ÃÖ´³Ö²Ö Æêü»Öê ´ÖãÑ ¯Ö¸ü߁ÖÖ ¯Ö¸êü וÖ×²Ö †Öê ŸÖ֍ãú ÃÖÓ֐ָêü ‘Öê×−Ö †Ö×ÃÖײօ ‰ú¯Ö¸ü êú ¾ÖÖŒµÖ ´Öë ¸êüÖÖÓ׍úŸÖ ¿Ö²¤ü ÃÖÓµÖÖê•Öú 'Š' (†Öê) êú ¯ÖϵÖÖêÖ ÃÖê ¤üÖê−ÖÖë ¾ÖÖŒµÖÖë úÖê •ÖÖê›Íü ú¸ü ‹ú ÃÖÓµÖãŒŸÖ ¾ÖÖŒµÖ ²Ö−ÖÖµÖÖ ÖµÖÖ Æîü… 'Š' (†Öê).¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : +ÉäÊc÷+É 306 †−Öã³Ö¾Ö. ˆ¨éüŸÖ ú¸ü−ÖÖ Æîü… ‹êÃÖê ¾ÖÖŒµÖÖêêÓ ´Öë ¾ÖŒŸÖÖ úÖ ˆ»»ÖêÖ ‡ÃÖ êú ¯ÖÆü»Öê/²ÖÖ¤ü ´Öë ÆüÖê Ã֍úŸÖÖ Æüî… (3) ²ÖÖ¤ 1. Þ‘ß áª«ß ‹±í¡îá¡Þœ Þ«ßê.

Þ„ ‚ˆ á£Þ¥ ª«‹Þ¥à Çñ¢Þ™ ǯÞ¤ý‹»»Þ ªäªÕð™ß £ÐÂà : Þǘ£Þ¼»¥ Þªß¡Þ¥ ‹Þ¥˜ ›¤ýÞ‹¥ß ‘˜Þ‚á¡ ‹ß ? Çñá›ÞÇ© : Þ²Þ. ‹ÚÞá–Í á¬ ? £ÐÂà £«Þ¨¤ý á‹á™á¡á¦ Þªßá¡ á‹‘Þ˜ß ? Çñ¢Þ™ : Þᥠˆ‚ ™ Þªß á¬˜ß»»Þ Çñ¢Þ™ Š : £ªÕÞ¥ Þ²Þ»»Þ Çñá›ÞÇ© ªäªÕð™ß £ÐÂà : £ªÕÞ¥ ¡ªØÜ»»Þ Çñá›ÞÇ© : £Úê Çñá›ÞÇ© ›Þª»»Þ ‘”˜à ‹¦Þዳñ¥ áªá‹ñ”Þ¥à.‹.ˆ. úÖî−Ö •ÖÖ−Öê ? ¯ÖϳÖÖŸÖ : †¸êü ¾Öê ŸÖÖê †Ö Ö‹… ¯ÖϳÖÖŸÖ †Öî¸ü : −Ö´ÖÍúÖ¸ü •Öß… ¯ÖϤüÖêÂÖ ÃÖÓÍéú×ŸÖ ´ÖÓ¡Öß : −Ö´ÖÍúÖ¸ ü! ²Öîךü‹… ¯ÖϤüÖêÂÖ : ´Öï ¯ÖϤüÖêÂÖ ¤üÖÃÖ… •Ö™üÖß ú»ÖÖ êúÓ¦ü úÖ ÃÖêÎêú™Òüß †Öî¸ü µÖê ´Öê¸êü ÃÖÆüµÖÖêÖß ¯ÖϳÖÖŸÖ ¯Ö™ü−Öֵ֍ú Æïü… ÃÖÓÍéú×ŸÖ ´ÖÓ¡Öß : ŒµÖÖ †Ö¯Ö éú¯ÖµÖÖ †¯Ö−Öê †Ö−Öê úÖ úÖ¸üÖ ²ÖŸÖ֋ѐÖê? ¯ÖϤüÖêÂÖ : •Öß ! •Ö™üÖß ´Öë ÃÖ¸üúÖ¸ü úß ŸÖ¸ü±ú ÃÖê ‹ú Ùêü×›ÍüµÖ´Ö ²Ö−Ö¾ÖÖ−ÖÖ Æü´ÖÖ¸üÖ ˆ§êü¿µÖ Æîü… . ‘”˜àᥠáÞ”߈ ÌÂÞ–Í߁£ì ¯ÖϤüÖêÂÖ : Æü´ÖúÖê µÖÆüÖÑ ×²ÖšüÖ ú¸ü ´ÖÓ¡Öß •Öß êú ¯Öß. úÆüÖÑ Ö‹? ´ÖÓ¡Öß•Öß ú²Ö †Ö‹ÑÖê.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 306 ÇÞ•ø 21 ¯ÖÖšü ˆ‹ ªÞ¤©Þ™‹Þ¥ ÃÖցÖÖŸúÖ¸ü ‹ú ÃÖցÖ֟֍úÖ¸ü Çñá›ÞÇ© : Þ£‹Ú ˆ•ß ¡áª‚ ᛂ £ÐÂ༻ Çß.

×„Þ ›¦ Çñ¢ï™ß Ç•Þ‚šÞ„»»Þ ªäªÕð™ß £ÐÂà : ™ ¡Ç©í á¤á™á¡á¦ ዳñ ª¥‹Þ¥ ›ß¬ûàᥠ¢Þ¥™ „ªþ¡¥ Þá¤ýÞ‘ ‹¥Þ‚šßᬠ307 ¯ÖϳÖÖŸÖ : Æü´ÖÖ¸êü ú»ÖÖ ëú¦ü ´Öë ‹ú Öã¹ý †Öê×›Íü¿Öß ÃÖӐÖßŸÖ ×Ã֏ÖÖŸÖê ÆîÓ… '”ûˆ -−Ö韵Ö'. ú»ÖÖ ëú¦üÖë êú ´ÖÖ¬µÖ´Ö ÃÖê ‹êÃÖß ˆŸÃÖ¾ÖÖë úÖ †ÖµÖÖê•Ö−Ö ú¸üÖŸÖÖ ³Öß Æîü… פü»»Öß ´Öë ÆüÖê−Öê¾ÖÖ»Öê ³ÖÖ¸üŸÖÖêŸÃÖ¾Ö êú ×»Ö‹ ú»ÖÖ ëú¦ü «üÖ¸üÖ Æü´Ö '†Öê×›Íü¿Öß −ÖéŸµÖ ¤ü»Ö'. ÇÞ‚‹ ï™î Š Š–Íß¨à ï™î ¨ßŒÞ‚¡Þ‹Ú ¢Ú¡á¨ó¥¥Ú ¢ß² ¨ß¤©‹£Þ¼Ú» –á‹‚šÞ„»Þ Çñá›ÞÇ© : Þ£ ዳñ Çñ™ß¡Ç©í á‹¡¦ á‹ ªÞäªÕð™ß‹ „ªþ¡¥ Þá¤ýÞ‘ ‹á¥Þ«ßê»»Þ Š–Íߨޥ ¡ß¢ß÷ ‹¦Þዳñ £Þœî£á¥ ˆ«ß „ªþ¡‹Ú Þá¤ýÞ‘ ‹¥Þ‚šÞˆ»»Þ ›ß¬ûìàᥠ᫄šß¡Þ ¢Þ¥™ „ªþ¡ ÇÞ‚ê Þᣠ‹¦Þዳñ ›óÞ¥Þ Š–Íß¨à Þ ›¦. '¯ÖÖ‡ú −Ö韵Ö' †Öî¸ü '†Öê×›Íü¿Öß −Ö韵Ö' ×Ã֏ÖÖ−Öê êú ×»Ö‹ ³Öã¾Ö−ÖêÀ¾Ö¸ü ÃÖê †−Öã³Ö¾Öß ×¿ÖÖúÖë úÖê Æü´Ö ²Öã»Ö֍ú¸ü »ÖÖŸÖê Æïü… ¯ÖϤüÖêÂÖ : Æü´ÖÖ¸üÖ ëú¦ü Æü¸ü ÃÖÖ»Ö ×ÃÖ±Ôú †−Öêú ÃÖÖÓÍéúן֍ú ˆŸÃÖ¾ÖÖë úÖ †ÖµÖÖê•Ö−Ö −ÖÆüà ú¸üŸÖÖ Æîü… †Öê×›Íü¿ÖÖ êú ×¾Ö׳֮Ö. '”ûˆ −ÖéŸµÖ ¤ü»Ö' †Öפü ׳֕־ÖÖŸÖê ÆÓîü… ÃÖÓÍéú×ŸÖ ´ÖÓ¡Öß : ׯ֔û»Öê ¾ÖÂÖÔ •Ö²Ö ëú¦ü ÃÖ¸üúÖ¸ −Öê פü»»Öß ´Öë ³ÖÖ¸üŸÖÖêŸÃÖ¾Ö úÖ †ÖµÖÖê•Ö−Ö ú¸ü¾ÖÖµÖÖ £ÖÖ ŸÖ²Ö ´Öï −Öê ³Öß ˆÃÖ ´Öë Æü´ÖÖ¸êü †Öê×›Íü¿ÖÖ ¤ü»Ö êú ÃÖÖ£Ö ³ÖÖÖ ×»ÖµÖÖ £ÖÖ… †Öê×›Íü¿ÖÖ êú '”ûˆ −Ö韵Ö' †Öî¸ü '†Öê×›Íü¿Öß −Ö韵Ö' êú ׿ÖÛ»¯ÖµÖÖë −Öê Æü´ÖÖ¸üß µÖÖ×ŸÖ ²ÖœÍüÖ‡Ô £Öß… .{ÉÉ`ö 21 ª¥‹Þ¥¼» ›óÞ¥Þ ‹¥Þ‚¡Þ Þ£¥ „á·¨î»»Þ Çñ¢Þ™ : Þ£ ‹¦Þዳñᥠ‘ᘠÚ¥Ú Š–Íß¨à à™ ¨ßŒÞØß»»Þ ×„ ï™î. 'µÖÖ¡ÖÖ ¤ü»Ö'. ¤Þ™ñÞ›¦.

´Öã—Öê µÖÖ¤ü Æîü… †Öê×›Íü¿ÖÖ êú éú×ŸÖ ú»Ö֍úÖ¸üÖë úÖ Ã¾ÖÖÖŸÖ ú¸ü¾ÖÖ−Öê êú ×»Ö‹ ´Öï ³Öß Æü¾ÖÖ‡Ô†øêü ÖµÖÖ £ÖÖ… ¯ÖϳÖÖŸÖ : ‡ÃÖ êú †×ŸÖ׸üŒŸÖ Æü´Ö−Öê ‹ú ²ÖÖ¸ü †¯Ö−Öê ëú¦ü «üÖ¸üÖ ºþÃÖ ÃÖê '²Öê»Öê −Ö韵Ö-¤ü»Ö' ²Öã»Ö¾ÖÖµÖÖ £ÖÖ… •Öß. ˆ®ÖßÃÖ ÃÖÖî −Ö²²Öê ‡ÔÃÖ¾Öß ´Öë '•Ö™üÖß ú»ÖÖ ëú¦ü' úß '¤ü¿ÖÖ¾ÖŸÖÖ¸ü' −ÖéŸµÖ −ÖÖ×™üúÖ −Öê ÃÖÖ¸êü ºþÃÖ ´Öë ¬Öæ´Ö ´Ö“ÖÖ ¤üß £Öß… ÃÖÓÍéú×ŸÖ ´ÖÓ¡Öß : ÆüÖÑ. á£Þ¥ £á ×ß»»Þ Š–Íߨޥ ‹ï™ß ‹¦Þ‹Þ¥ £Þ¼Ú» ªóލ™ ‘˜Þ‚¡Þ ÇÞ‚ê £Úê £œî „–ÍÞ‘Þ«Þ‘ Ç–ÍßÞ‹Ú ¤Þ‚šß¬ß»»Þ Çñ¢Þ™ : ˆª¡Ú ×–ÍÞ ÞᣠÞ£¥ ዳñ ›óÞ¥Þ †Ç©ßÞ¥Ú '¡îÞᬠï™î›¦' –á‹‚ Þ˜ßšß¬Ú»»Þ ᪚¥ Þ²Þ. Þ£‹Ú ¡«Ü™ «‚¥Þ˜ á«¡Þ‹Ú Ç–Í߬޻»Þ ¯ÖϤüÖêÂÖ : •Öß.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 308 áªá™á¡á¦ £Úê £œî ᪚ßᥠÞ£¥ Š–Íߨޛ¦ ª«ß™ ¢Þ ᝂšß¬ß»»Þ Š–Íߨޥ ×„ï™î Š Š–Íß¨à ï™î ¨ßÑÂà£ÞᝠÞ£¥ ªÚÞ£ ¡—ÍÞ‚ ᛂšßᬻ»Þ Çñá›ÞÇ© : Þ²Þ. á¡ £ªß«Þᥠ'‘”˜à ‹¦Þ ዳñ'¥ ›¨Þ¡™Þ¥ ï™î Þ”ß‹Þ ªÞ¥Þ †Ç©ßÞᥠ«¦ Ç‹Þ‚ ᛂšß¬Þ»»Þ ªäªÕð™ß £ÐÂà : «ê. ŒµÖÖ †ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ Æãü‡Ô? ¯ÖϤüÖêÂÖ : ˆÃÖ ”ûÖê™êü ÃÖê ´ÖÓ“Ö ¯Ö¸ü ˆ−Ö »ÖÖêÖÖë −Öê †¯Ö−Öê −ÖŸÖԍúÖë ÃÖê −ÖÆüà −Ö“Ö¾ÖÖµÖÖ… ‡ÃÖ×»Ö‹ Æü´ÖúÖê ˆÃÖ ×¤ü−Ö ¯ÖÏÖêÖÏÖ´Ö úß †¾Ö×¬Ö ú´Ö ú¸ü−Öß ¯Ö›Íüß… . ŸÖ²Ö Æü´Öë ²ÖÆãüŸÖ ¯Ö¸êü¿ÖÖ−Ö ÆüÖê−ÖÖ ¯Ö›ÍüÖ £ÖÖ… ÃÖÓÍéú×ŸÖ ´ÖÓ¡Öß : ŒµÖÖë. Þǘ¼»¥ £ášß¡. †Ö¯ÖúÖê µÖÖ¤ü ÆüÖêÖÖ.

{ÉÉ`ö 21 ªäªÕð™ß £ÐÂà : ‹Þ«ßê‹ß. ‡ÃÖß×»Ö‹ Æü´Ö †Ö¯ÖúÖê ‹ú ¯ÖÏßÖÖ¾Ö ¤êü−Öê †Ö‹ Æïü… ÃÖÓÍéú×ŸÖ ´ÖÓ¡Öß : ú×Æü‹… ¯ÖϤüÖêÂÖ : ÃÖ¸üúÖ¸ü úß ŸÖ¸ü±ú ÃÖê ‹ú Ùêü×›ÍüµÖ´Ö ²Ö−Ö¾ÖÖ−Öê êú ×»Ö‹ µÖפü †£ÖÔ´ÖÓ¡Öß êú «üÖ¸üÖ †Ö¯Ö ´Ö¤ü¤ü ú¸ü Ã֍êú ŸÖÖê Æü´Ö ²ÖÆãüŸÖ ˆ¯ÖéúŸÖ ÆüÖëÖê… ÃÖÓÍéú×ŸÖ ´ÖÓ¡Öß : †Ö¯Ö »ÖÖêÖ ×−ÖÜ¿“ÖŸÖ ¸ü×Æü‹… ´Öï µÖê ÃÖ²Ö ×¾ÖÂÖµÖ ´ÖÓסÖ-´ÖÓ›ü»Ö úß ÃÖ³ÖÖ ´Öë ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ úºÑþÖÖ †Öî¸ü ÃÖ¸üúÖ¸ü êú «üÖ¸üÖ ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ¾µÖ¾ÖãÖÖ ú¸üÖ‰ÑúÖÖ… ¯ÖϤüÖêÂÖ †Öî¸ü ¯ÖϳÖÖŸÖ : ²ÖÆãüŸÖ ¬Ö−µÖ¾ÖÖ¤ü. ‹'˜ ªÚ¡ßœÞ á«¬Þ ? Çñá›ÞÇ© : áª«ß á×Þ” ª¢Þ£° „Çᥠ᪣Þᝠß‘¥ ï™î¨ßÑÂà £Þ¼Ú» Þ‚ᬠÞ«ßê»»Þ Þ£‹Ú ᪛ߝ ᪚ßÇÞ‚ê áÇñލñÞ£ì¥ ª£¤ý ‹á£‚¡Þ‹Ú Ç–Í߬޻»Þ ªäªÕð™ß £ÐÂà : ‚ˆ™ ŒÚ¡ì ›Ú㌥ ¡ßÇ©¤ý»»Þ Çñ¢Þ™ : ᪚ßÇÞ‚ê Þ²Þ. ÞᣠÞǘ¼Ú» áÞ”߈ ÇñªØÞ¡ á›¡Þ ÇÞ‚ê Þªß×Ü»»Þ ªäªÕð™ß £ÐÂà : ‹Ú«ØÜ»»Þ Çñá›ÞÇ© : ª¥‹Þ¥¼» ™¥Ÿ»¥Ú áÞ”߈ ÌÂÞ–Íߤý£ì ‹á¥‚¡Þ ÇÞ‚ê ¤›ß Þǘ ší £ÐÂ༻ ›óÞ¥Þ ªÞ«Þ¤î ‹á¥‚ ÇÞ¥áØ á™á¡ Þᣠ¡«Ü™ „Ç‹ï™ á«¡Ú»»Þ ªäªÕð™ß £ÐÂà : Þǘ£ÞᝠßËßÂØ ¥«ØÜ»»Þ £Úê ˆ ª£ªØ ¡ßÇ©¤ý £ÐÂà £˜Ø¦¥ ª¢Þ›óÞ¥Þ „Ǫ×Þǝ ‹¥ß¡ß Š ª¥‹Þ¥¼» 309 ÃÖÓÍéú×ŸÖ ´ÖÓ¡Öß : µÖÆü ŸÖÖê ²Ö›Íêü ¤ãü„Ö úß ²ÖÖŸÖ Æîü… ¯ÖϳÖÖŸÖ : •Öß. •Öß −Ö´ÖÍúÖ¸ü… .

ÃÖÖ£Öß ¤üµÖÖ¯Öæ¾Öԍú. †¾Ö×¬Ö ú´Ö ú¸ü−ÖÖ .¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 310 ›óÞ¥Þ „Ç¤Ú‹Ø Çñ™ß¡ßœÞ ‹¥Þ‚¡ß»»Þ Çñá›ÞÇ© Š Çñ¢Þ™ : ¡«Ü™ œî¡Þ›»»Þ Þ²Þ £ªÕÞ¥»»Þ ¿Ö²¤üÖ£ÖÔ †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü ØÆü¤üß †£ÖÔ £«Þ¨¤ý ª«‹Þ¥à ›¤ýÞ‹¥ß „á·¨î ¢ß² ªÞäªÕð™ß‹ „ªþ¡ ዳñ ª¥‹Þ¥ ªÚÞ£ ï™î Þ”ß‹Þ „–ÍÞ‘Þ«Þ‘ Ç–ÍßÞ –á‹‚šß¬Ú «‚¥Þ˜ ªÚ¡ßœÞ ª¢Þ£° ª£¤ý ‹á£‚¡Þ ´ÖÆüÖ¿ÖµÖ ÃÖÆüµÖÖêÖß. éú¯ÖµÖÖ ˆªê¿µÖ †×³Ö–Ö. †−Öã³Ö¾Öß ÃÖÖÑÍéúן֍ú ˆŸÃÖ¾Ö ëú¦ü ÃÖ¸üúÖ¸ −ÖÖ´Ö (µÖÖןÖ) −ÖéŸµÖ −ÖÖ×™üúÖ Æü¾ÖÖ‡Ô-†øüÖ ²Öã»ÖÖµÖÖ £ÖÖ ¯Ö¸êü¿ÖÖ−Öß †ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ´ÖÓ“Ö ÃÖ´ÖµÖ.

ßá·í¨‹ ‹«ßᬠ‹ß. 3. ᛂšßᬻ»Þ 7. 2.ˆ. ᪣Þᝠï™î¨ßÑÂà£Þ¼Ú» Þ‚ᬠÞ«ßê»»Þ 10. II. 4. 8. †³µÖÖÃÖ ß£÷ᥠ›ßÞ¤Þ‚šß¡Þ ¡Þ‹î Ú–Íß‹Ú ¢îÞª ‹¥ØÜ»»Þ (−Öß“Öê פü‹ Ö‹ ¾ÖÖŒµÖ ¤üÖêÆü¸üÖ‡‹…) Þ£‹Ú ˆ•ß ¡áª‚ ᛂ 1. ‹ÚÞá–Í á¬ ? áÞ”߈ ÌÂÞ–Íߤý£ì ª¥‹Þ¥¼» ›óÞ¥Þ ‹á¥‚¡Þ Þ£¥ „á·¨î»»Þ Þ£ ‹¦Þዳñᥠ‘ᘠï™îÚ¥Ú Š–Íß¨à ï™î ¨ßŒÞØß»»Þ Þ£ ዳñ Çñ™ß¡Ç©í á‹ ªÞäªÕð™ß‹ „ªþ¡¥ Þá¤ýÞ‘ ‹á¥‚šÞˆ»»Þ Þᣠ'Š–Íß¨à Þ'. ª¥‹Þ¥¼» ›óÞ¥Þ „Ç¤Ú‹Ø Çñ™ß¡ßœÞ ‹¥Þ‚¡ß»»Þ 12. 6. '¤Þ™ñÞ›¦'. '×„Þ ›¦' Çñ¢ï™ß Çá•‚ šÞ„»»Þ Š–Íߨޥ ×„ï™î Š Š–Íß¨à ï™î¨ßÑÂà£ÞᝠÞ£¥ ªÚÞ£ ¡á—Í‚ ‹¦Þዳñ¥ ›¨Þ¡™Þ¥ ï™îÞ”ß‹Þ ªÞ¥Þ †Ç©ßÞᥠ«¦ Çá‹‚ ᛂšß¬Þ»»Þ Š–Íߨޥ ‹ï™à ‹¦Þ‹Þ¥£Þ¼Ú» ªóލ™ ‘ᘂ¡Þ ÇÞ‚ê £Úê „–ÍÞ‘Þ«Þ‘ Ç–ÍßÞ‹Ú ¤Þ‚šß¬ß»»Þ 9. 5. ‹¥ØÜ»»Þ £ÐÂ༻ Çß.{ÉÉ`ö 21 311 ‹á¥‚¡Þ ßËßÂØ ²Ö−Ö¾ÖÖ−ÖÖ ×−ÖÜ¿“ÖŸÖ ¢îÞª I. ß‘¥ Ç߬ޣޝ¼Ú» –Þ‹Ø¥à Çá—Í‚¡Þ ‹ß×ß £ÞÞ¡ÞÇÞ¼»¥ ¢ß¦ÞÇ© ×ß»»Þ 14. ÞᣠÞǘ¼Ú» áÞ”߈ ÇñªØÞ¡ ᛡÞÇÞ‚ê Þªß×Ü»»Þ ᥌޼߻™ ¨µ ª×ޝᥠ›ßÞ ¤Þ‚šß¡Þ ¨µ Çñá¤ýލ ‹¥ß ÛÞ ¡Þ‹î • (¾ÖÖŒµÖÖê ´Öë ¸êüÖÖÓ׍úŸÖ ¿Ö¾¤ÖêÓ êú ãÖÖ−Ö ¯Ö¸ü פü‹ Ö‹ ¿Ö¾¤üÖêÓ úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ú¸ü −ÖµÖê ¾ÖÖŒµÖ ²Ö−ÖÖ‡‹…) . £ÚŒî£ÐÂ༻ ‹¥ ‹£¦›óÞ¥Þ ‹¦Þ¢¡¥ „›ìÔÞ” ‹á¥‚¡Þ Þ£ ‹¦Þª£ß™ß¥ Þ¢ß£ÚŒî»»Þ 13. ï™î „ªþ¡¥ ª£¤ý ‹á£‚¡Þ‹Ú Ç–Í߬޻»Þ 11. ˆ ¡Ç©í ª¡Ú ŒÞ¬ß Ç›Ú–Íß‹Ú ¢±ç ‹¥Þ‚¡Þ á£Þ¥ „á·¨î»»Þ 15.

Þ£‹Ú ˆ•ß ¡áª‚ᛂ £ÐÂ༻ Çß.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 312 1) 2) 3) 4. 5.ˆ. ‹ÚÞá–Í á¬ ? ᪣ޝ¼Ú» ™Þ¼Ú» Ç߬ޣޝ¼Ú» á¬Þ‹£Þ¼Ú» ™Ú££Þ¼Ú» Þ£‹Ú ¡áª‚ᛂ ‹ÚÞá–Í á¬ ? Çᕂᛂ ¥áŒ‚ᛂ •ßÞ ‹á¥‚ᛂ –ዂᛂ á›áŒ‚ ᛂ Š–Íß¨à ï™î›¦ ›óÞ¥Þ Þ££Þ¼Ú» ¡ßᛨ Ç•Þ¤Þ„×ß»»Þ ×„ï™î ›¦ ¤Þ™ñÞ ›¦ áÇ¥Þ ›¦ Þ”‹ ›¦ ¢‘ ›¦ ª¥‹Þ¥¼» ›óÞ¥Þ ÌÂÞ–Íߤý£ ‹¥Þ‚¡Þ Þ£¥ „á·¨î»»Þ Ÿß»ª¥ ‚ä‘ߝߤý¥ì ‹ÆòÂÞÄÂ¥ ¨ñ£ß‹ £ÐÂà Þᣠ†Ç©ßÞ¥Ú '¡îÞᬠï™î›¦' –‹Þ‚šß¬Ú»»Þ ™Ú –‹Þ‚šß¬Ú ™Úᣠ–‹Þ‚šß¬ ᪣Þᝠ–‹Þ‚šßᬠª¥‹Þ¥ –‹Þ‚šßᬠ.

Ú¥Ú£Þ ÇÞ• Ç—Íނᬻ»Þ (×Þ™ñ£Þ¼Ú») 7. £Þ' á¥ÞáÇ©‚ ‹¥Ú×Øß»»Þ (ÇÞ) 3. –Þ‹Ø¥ á¥Þà‹Ú áª¡Þ ‹¥Þ‚ᬻ»Þ (ªí) 6.{ÉÉ`ö 21 6. 313 ᪠–‹Þ‚šßᬠ᪣Þᝠï™î¨ßÑÂà £Þ¼Ú» Þ‚ᬠÞ«ßê»»Þ Çß¬Þ Ç—Íނᬠ¤Ú¡‹ –‹Þ‚ᬠÞ¤ý‹ ¨Ú˜Þ‚ᬠªÐÂà Ǖނᬠ’߁ Þ‚ᬠ£Úê ª¥‹Þ¥¼» ›óÞ¥Þ „Ç¤Ú‹Ø Çñ™ß¡ßœÞ ‹¥Þ‚¡ß»»Þ ™Úᣠ¡î¡ª×Þ ‹¥Þ‚¡ ᪣ÞᝠªÚ¡ßœÞ ‹¥Þ‚ᡠ᪠ß¤ý£ ‹¥Þ‚á¡ Þǘ£Þᝠ‹Þ¤íî ‹¥Þ‚á¡ á¬Þ‹£Þᝠ‹Þ¤íî‹ñ£ ‹¥Þ‚á¡ „›Þ«¥˜ Ú¤Þ¤ýà ß£÷ᥠ›ßÞ¤Þ‚šß¡Þ ¡´à £œî¥Ú ¨µÚ–Íß‹Ú „Ç¤Ú‹Ø ¥ÛáÇ Çñá¤ýލ ‹¥ß ¡Þ‹î ¡ßªØÞ¥ ‹¥ØÜ»»Þ (ˆ¤üÖÆü¸üÖ êú †−ÖãÃÖÖ¸ü úÖêšüú ´Öë פü‹ Ö‹ ¿Ö²¤üÖêÓ êú ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ºþ¯ÖÖêÓ úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ú¸ü ¾ÖÖŒµÖÖêÓ úÖ ×¾ÖßÖÖ¸ü úßו֋…) „›Þ«¥˜ :.ÞᣠÌÂÞ–Íߤý£ì ™ßÞ¥ß ‹¥ß¡Ú»»Þ (ª¥‹Þ¥) Þᣠª¥‹Þ¥¼» ›óÞ¥Þ ÌÂÞ–Íߤý£ì ™ßÞ¥ß ‹¥Þ‚¡Ú»»Þ 1. ¨ß¤©‹ à™ ¨Ú˜Þ„×Øß»»Þ (Ç߬ޣÞá) 5. III. ¡ßÞ¥Ç™ß £‹·£Þ ¡ßÞ¥ ‹¥Þ‚ᬻ»Þ (Š‹ß¬) . Ç߬ޣÞᝠà™ ¨ßŒÚ×Øß»»Þ (¨ß¤©‹) 2. ‚ä‘ߝߤý¥£Þᝠ¡´ ™ßÞ¥ß ‹á¬»»Þ (£‘ڥ߁Þ) 4. 7.

Þǘ¼Ú» _____ ÇÞ‚ê ÞᣠÇñªØÞ¡ ____»»Þ (‘ᘂ¡Þ. ¡´à £œî¥Ú ›Ú‚ ›Ú‚”Þ „Ç¤Ú‹Ø ¨µ ¡Þ×ß ¡Þ‹î ÇÛ¥˜ ‹¥ØÜ»»Þ (úÖêšüú ´Öë ¤üÖê ¤üÖê ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ¿Ö²¤ü “Öã−֍ú¸ü ¾ÖÖŒµÖ ¯Öæ¸êü úßו֋…) 1. ™Úᣠª¥‹Þ¥¼» ›óÞ¥Þ ªÕܬ Ô¥ ™ßÞ¥ß ‹¥Þ‚¬»»Þ V. £œÚ á›Þ‹Þà ›óÞ¥Þ á¥–Íߊ £¥Þ£™ß ‹¥Þ‚¬Þ»»Þ 4. 10.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 314 8. „›Þ«¥˜ Ú¤Þ¤ýà ¡Þ‹î Ú–Íß‹ ǥߡ±í ‹¥ØÜ»»Þ (ˆ¤üÖÆü¸üÖ êú †−ÖãÃÖÖ¸ü ¾ÖÖŒµÖÖêÓ úÖ ¯Ö׸ü¾Ö¢ÖÔ−Ö úßו֋) „›Þ«¥˜ :. £Þ' Þ‹¥Þ˜à ›óÞ¥Þ ¡Þª ªŸ»Þ ‹¥Þ‚ᬻ»Þ 2. ᛬Ú. ™Ú ¡ÞÇÞ¼» ›óÞ¥Þ ¡‘Þ¥¥Ú ¡«ß ˜Þ‚¬Ú»»Þ 5. ¨ß¤©‹£ÞᝠÇ߬ޣޝ¼» ›óÞ¥Þ à™ á¡Þ¬Þ‚ᬻ»Þ 3. ‘ޘߡÞ) . 9.¥Þ£¡Þ¡Ú £ßªÐÂ༻ ›óÞ¥Þ ªÞ‚á‹¬ì •ß‹ì ‹¥Þ‚ᬻ»Þ £ßªÐÂà ªÞ‚á‹¬ì •ß‹ì ‹¬Þ»»Þ 1. Þ£ ዳñ Çñ™ß¡Ç©í á‹ ªÞäªÕð™ß‹ „ªþ¡¥ Þá¤ýÞ‘ ‹á¥»»Þ (‹¦Þዳñ) Þǘ ÌÂÞ–Íߤý£ì ÇÞ‚ê ªÞ«Þ¤î ‹¥ßá¡»»Þ (ší£ÐÂà) ’߁ Þ ¨ßŒÚ×ß»»Þ (¨ß¤©‹) IV. '‹' ªØ£ýᥠ›ßÞ¤Þ‚šß¡Þ ‹ñߤýÞ¥ áÇñ¥˜Þší‹ ¥ÛÇ 'Œ' ªØ£ý¥Ú ¡Þ×ØÜ»»Þ ('ú' ßִ³Ö ´Öë פü‹ Ö‹ ׍ÎúµÖÖ†ÖêÓ êú ¯ÖÏê¸üÖÖ£Öԍú ºþ¯Ö 'Ö' ßÖÓ³Ö ÃÖê ×´Ö»ÖÖ‡‹) '‹' 'Œ' ‹¥ß¡Þ á›áŒ‚¡Þ ‘ß¡Þ ‘ᘂ¡Þ ‘Þ˜ß¡Þ ‘ፂ¡Þ á›Œß¡Þ ‹á¥‚¡Þ ŒÞ‚¡Þ ¨ÚÞ‚¡Þ á¨Þ‚¡Þ ŒÚÞ‚¡Þ VI.

Çß¬Þ”ß ß™ñ Þ¼ß»¬Þ»»Þ (£ÐÂà. ¡´à £œî¥Ú £Û¦ ‹ñߤýÞ¥ „Ç¤Ú‹Ø áÇñ¥˜Þší‹ ¥ÛÇ ¡î¡«Þ¥ ‹¥ß ¡Þ‹î • ‹¥ØÜ»»Þ (úÖêšüú ´Öë פü‹ Ö‹ ´Öæ»Ö ׍ÎúµÖÖ†ÖêÓ êú ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ¯ÖÏê¸üÖÖ£Öԍú ºþ¯ÖÖêÓ úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ú¸ü ¾ÖÖŒµÖ ¯Öæ¸êü úßו֋…) 1. –á‹‚.315 {ÉÉ`ö 21 2. ‹¦Þዳñ) 3. Ô¥ ™ßÞ¥ß ‹¥Þ᫬޻»Þ (Þá£. Þ›¦ †Ç©ßÞᥠÞßᬻ»Þ (¡ÞÇÞ. „›Þ«¥˜ Ú¤Þ¤ýà ¡´à £œîᥠ›ßÞ¤Þ‚šß¡Þ ¨µ Ú–Íß‹Ú Çñá¤ýލ ‹¥ß ¡Þ‹î • ‹¥ØÜ»»Þ (ˆ¤üÖÆü¸üÖ êú †−ÖãÃÖÖ¸ü úÖêšüú ´Öë פü‹ Ö‹ ¿Ö¾¤üÖêÓ úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ú¸ü ¾ÖÖŒµÖÖêÓ úÖ ×¾ÖßÖÖ¸ü úßו֋…) „›Þ«¥˜ :. ÌÂÞ–Íߤý£ì ß£íÞ˜ ᫬޻»Þ 4. ‹á¥‚¡Þ. ¥á£¨) 5. ‹¥ß¡Þ) ᪣ÞᝠÇ߬ޣޝ¼Ú» _____ Þ˜ß Þ _____»»Þ (‹á¥‚á¬. 4. 5.Çß¬Þ”ß á¨Þ‚¬Þ»»Þ (£Þ'. ‚Ãߝߤý¥) (ªÞ¥. ¡áª‚) ‹á¬) áá¬) VII. 4. ‚ä‘ߝߤý¥) VIII. £ÐÂà Þ£‹Ú ____ ᛂ ‹ÚÞá–Í _____»»Þ (á¬. 3. 2. Ç߬ޣÞᝠÞ ¨ßŒßᬻ»Þ 2. ¡ÞÇÞ Ô¥ _____ ÇÞ‚ê £ßªÐÂà¼Ú» _____»»Þ (–á‹‚á¬. ¬Þ. Çá—Í‚¡Þ. Þ‹¥) £Þ' Þ‹¥ ›óÞ¥Þ Çß¬Þ”ß‹Ú ¨ÚÞ‚ᬻ»Þ 1. Ú¥Ú‘à ×Þ™ñ£Þ¼Ú» ____ ÇÞ‚ê Ô¥ Þ–Í‹Ú ____»»Þ (Ç—Íß¡Þ. 3. Ú¥Ú) (ª¥‹Þ¥. ዳñ ª¥‹Þ¥ ›ß¬ûàᥠ¢Þ¥™ „ªþ¡¥ Þá¤ýÞ‘ ____»»Þ (‹¥ì) Þ£ ዳñ ›óÞ¥Þ †Ç©ßÞ¥Ú '¡îÞᬠï™î›¦' _____»»Þ (–Þ‹ß¡Þ) Þᣠ‹¦Þዳñ ›óÞ¥Þ Š–Íß¨à Þ _____»»Þ (Ç•ì) ª¢Þ£ä „Çᥠ᪣Þᝠß‘¥ ï™î¨ßÑÂà £Þ¼Ú» ____»»Þ (ì) .

„›Þ«¥˜ Ú¤Þ¤ýà ß£÷ᥠ›ßÞ¤Þ‚šß¡Þ ‹ñߤýÞ¥ÛÇ Ú–Íß‹¥ ™Þ¬ß‹Þᥠ×–ÍÞ¤Þ‚šß¡Þ ‹ñߤýÞ¥ÛÇ á¬ŒØÜ»»Þ (ˆ¤üÖÆü¸üÖ êú †−ÖãÃÖÖ¸ü −Öß“Öê פü‹ Ö‹ ׍ÎúµÖÖºþ¯ÖÖêÓ úß ¿ÖéӏֻÖÖ ÃÖê ”ûÖê›ÍêüÖ‹ ׍ÎúµÖÖºþ¯Ö ×»Ö׏֋…) „›Þ«¥˜ :. ¡ÚÚ ¼» ‹Ç©Ú×ß»»Þ 2. Ǘڐ×ß.‹¥ß¡Þ ‹¥ß¡Þ¥ ×ß. á¬Œß¡Þ á¬Œß¡Þ¥ ×ß. á¬áŒ‚¡Þ¥ ×ß»»Þ 2. ______»»Þ 3. á¬‚¡Þ¥ ×ß»»Þ 6. Þ¬ß¡Þ Þ¬ß¡Þ¥ ×ß. á›Þâá–Í‚¡Þ¥ ×ß»»Þ 4. á›Þâ–Íß¡Þ _____. Ç—Íß¡Þ ______. ˜ß¡Þ _____. ¨Ú˜Ú×ß. ᪣Þᝠß™ñ Þ¼Ú»×Øß»»Þ 3. ‹á¥‚¡Þ¥ ×ß 1. Š–Íß¨à ‹¦Þዳñ¥ ï™îÞ”ß‹ ªÞ¥Þ †Ç©ßÞᥠ«¦ ____»»Þ (Ç‹Þ‚¡Þ) IX.316 ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 5. _____. Çá—Í‚¡Þ¥ ×ß»»Þ 5. ¨ß¨Ú”ß ›Úœ Çß„×ß»»Þ . _____.ª¡ß™Þ Þ ‹¥Ú×ß»»Þ ª¡ß™Þ ›óÞ¥Þ Þ ‹¥Þ¤Þ„×ß»»Þ 1. ŒÞ‚¡Þ ŒÞ‚¡Þ¥ ×ß. ¨Ú˜ß¡Þ _____. ˜Ú×ß. ŒÚÞ‚¡Þ¥ ×ß»»Þ X. „›Þ«¥˜ Ú¤Þ¤ýà ß£÷ᥠ›ßÞ¤Þ‚šß¡Þ ¡Þ‹î‹Ú ǥߡ±í ‹¥ØÜ»»Þ (ˆ¤üÖÆü¸üÖ êú †−ÖãÃÖÖ¸ü −Öß“Öê פü‹ Ö‹ ¾ÖÖŒµÖÖêÓ úÖ ¯Ö׸ü¾ÖŸÖÔ−Ö úßו֋…) „›Þ«¥˜ :. _____. _____. ‹¥Ú×ß. _____»»Þ 7.

Ç—Í. ³ß™Þ Þ ¨ßŒÚ×ß»»Þ 5. Š–Íß¨Þ ª¥‹Þ¥¼» ¨ß¤©Þ Š ªäªÕð™ß £Ð˜ަ¤ý ªß¡Þ¦¤ý £Þí ¢Ú¡á¨ó¥ . ¡´à £œî¥Ú „Ç¤Ú‹Ø ¨µ ¡Þ×ß ¡Þ‹î ÇÛ¥˜ ‹¥ØÜ»»Þ (úÖêšüú ´Öë ÃÖê ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ¿Ö²¤ü “Öæ−֍ú¸ü ¾ÖÖŒµÖ ¯Öæ¸êü úßו֋…) 1.317 {ÉÉ`ö 21 4... á«Þ‚¤ß¡) 3.. ™Ú ŸÚ»¬ á™Þ¦Ú×Ü»»Þ 6.07... ×Þ™ñ£Þ¼» ›óÞ¥Þ ¡‹Øð™Þ ____Þ (á›á¡.. Ç—ÍÞá«¡»») 4.1 Ç™ñ ªäŒîÞ ...2005 ¥ßŒ ¡ßÇ©¤ý .... ª£àáÇÇ©Ú £«Þ¨¤ý. ™Þ .. ›ßÞá«¡»..125/10 26..ÌÂÞ–Íߤý£ì ß£íÞ˜ ª‹ÞᨠÞá¡›»»Þ £Þà¤ý Š–Íߨޥ ¨ß¤©Þ Š ªäªÕð™ß ¡ß¢Þ £ÐÂà... á¡Þ¬ßá¡. ᛡ)» 5.. Ç߬޼» ›óÞ¥Þ ‹ñßá‹”ì _____ Þ (ጦ... ¢Ú¡á¨ó¥ £á«Þ›¤ý ... ጦޤߡ».... ᪣ޝ¼» ›óÞ¥Þ ¡«ß _____ Þ (Ç—Íßá¡. á£Þ ›óÞ¥Þ ¢Þ™ ¥´Þ _____ Þ (á«¡»........ ‹¡ß£Þᝠ‹¡ß™Þ ᬌڐםØß»»Þ XI... ªà™Þ ›óÞ¥Þ à™ ______»Þ (á¡Þ¬ß¡... ጦßá¡) 2... á¡Þ¬Þá«¡») Ǘ͝ØÜ Š ¡Ú’ØÜ ›¥ŒÞªØ ÇñÞÇØá«á¡ ¨ß¤©Þ Š ªäªÕð™ß ¡ß¢Þ £ÐÂà... á«Þ‚¡....

7. Þǘ ›¤ýÞ‹¥ß ‘”˜àᥠáÞ”߈ ÌÂÞ–Íߤý£ì ß£íÞ˜ ‹¥Þ‚ᬠÞá£ý£ÞᝠÞǘ¼» ß‹”ᥠß¥‹ï™² ¥«ß¡Ú»»Þ » »Þ ‚™ß»»Þ Þǘ¼»¥ ¡ß¨óªØ ™Þ 26. 2005 ¨ñà ¡‹ßá¨Þ¥ ›Þª ª×ޝ. ±í‹. Þᣠß£÷ ªóÞ¤©¥‹Þ¥à˜ ‘”˜à ñÞ£ ‹¦Þዳñ¥ ªäÇÞ›‹ Š ª¢î ”Ú»»Þ Þ£ ñÞ£”ß Š–Íߨޥ áÞ”߈ ÇñœÞ ªÞäªÕð™ß‹ ዳñ á«á¬ £œî ˆ•ÞᥠáÞ”߈ ª×Þ¤ýà ª¢Þ£° Þ«ßê»»Þ ˆ•Þᥠ„®£Þ¥ ÞØ‘íÞ™à¤ý ªÞäªÕð™ß‹ „ªþ¡£Þ ÚÇ©Öß™ á«Þ‚šÞˆ»»Þ ˆ˜Ú Þá£ý£ÞᝠÞǘ¼Ú» ¡ßà™ ÇñÞšíÞ ‹¥Ú‹ß.‘”˜à) ¨ñà ªá¥Þ‘ Ç”Þ¤ý‹ (ª¢î) ¨ñà ᛡ›± £«ÞØß (ª¢î) ¨ñà ªÞ¥ ›Þª (ª¢î) ¯ÖלÍü‹ †Öî¸ü ÃÖ´Ö×—Ö‹ ᛨ¥ Çñ™ß Þ‘ß‹Þ¬ß á¬Þ‹£Þᝠ‹Þ£ ‹¥ß¡Þ áǤ©Þ î£Þ¼» ›óÞ¥Þ ‹Þ£ ‹á¥‚¡Þ‹Ú ¢¬ ÇށޝØß»»Þ ‹£í £ÚŒ¥ ‘࡝ Çñ™ß¥ ªÛ‹»»Þ ᛨ¥ Çñá™î‹ á¬Þ‹¼Ú» ¨ß¤©ß™ ‹á¥‚¡Þ Þ£¥ ÇñœÞ ‹±í¡î»»Þ ×Þ™ñ£Þ¼Ú» ÇÞ• Çá—Í‚¡Þ ªá¾» ªá¾» ï™î. ±í‹à Çñ¢ï™ß ¨ßÑÂà£Þ¼Ú» „ªþÞ«ß™ ‹¥ß¡Þ ÇÞ‚ê ᪣ޝ¼Ú» ¡Þ«Þ¥‹Ú Ç•Þ„×Øß»»Þ „Ç¤Ú‹Ø ¨ß¤©‹£Þ¼» ›óÞ¥Þ ‹¦Þ‹Þ¥£Þ¼Ú» Çñ™ßÇ©Öß™ ‹¥Þ„×Øß»»Þ ÛÞ ÛÞ Ç·©™ß¥ Ç¥à¤©Þ ‹á¥‚ ‹¦ÞᥠÛ™™Þ ˜Þ‚¡Þ ÇÞ‚ê áÌÂÞ ‹¥Ú×Øß»»Þ ¡ß¢ß÷ ªÞäªÕð™ß‹ ÚÇ©Öޝ£Þᝠᛨ ¡ßᛨᥠÞ£ ᛨ¥ ‹¦Þ Š ªäªÕð™ß‹Ú ÇñÞ¥ ‹á¥‚ Þ£¥ ªÚÞ£ ¡—Í„×Øß»»Þ ‘ ª£Þ‘ ªá™ á«¡Þ „ß™ì»»Þ ‹Þ¥˜ ᪣ޝ¼»¥ Çñ™ß «ßê ᛨ¥ Çñ™ß»»Þ ¿Ö²¤üÖ£ÖÔ . ªäà™ Š ß™ñ‹¦Þ ‚™îÞ›ß ¨ßጂ¡Þ „ß™ì»»Þ ª¥‹Þ¥ Þ¤ý‹.‘”˜à (ªäÇÞ›‹ ‘”˜à ‹¦Þዳñ.318 ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö ßá¡›¥ ¢ßÇñÞ¤ý ˆ«ß‹ß á¤. Þ¤ýß‹Þ.

II. Ùêü•ÖË ¯ÖϐÖ×ŸÖ ¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆü−Ö ú¸ü−ÖÖ µÖÖןÖ. ‹¦Þ‹Þ¥£Þ¼Ú» ‹Þ«Þ›óÞ¥Þ Çñ¨ß¤©˜ ‹¥Þ„×Øß ? 5. Þ‘ß‹Þ¬ß á¬Þ‹£Þᝠ‹'˜ ‹¥ß¡Þ‹Ú ¢¬ ÇށޝØß ? ×Þ™ñ£Þ¼Ú» ÇÞ• Ç—ÍÞ‚¡Þ ªá¾» ªá¾» ‹'˜ ª¡Ú ¨ßጂ¡Þ „ß™ì ? 2. Úá®×›¥ ÞœÞ¥ „Çᥠß£÷ᥠ›ßÞ¤Þ‚šß¡Þ Çñ¨÷¥ „±¥ ›ßØÜ»Þ (†−Öã“”êû¤ü êú †Ö¬ÖÖ¸ü ¯Ö¸ü −Öß“Öê פü‹ Ö‹ ¯ÖÏ¿−ÖÖêÓ êú ˆ¢Ö¸ü ¤üßו֋ Þ) 1. ¡ß¢ß÷ ªÞäªÕð™ß‹ ÚÇ©Öޝ£ÞᝠÞ£ ᛨ¥ ‹ßÇ¥ß ªÊÂޝ ¡—ÍÞ„×Øß ? Çñá™î‹ ¨µ Ú–ß‹Ú •ß‹ì ‹ñ£á¥ ª‘Þ‚ ¡Þ‹î • ‹¥ØÜ»»Þ (¯ÖÏŸµÖêú ¿Ö²¤ü ÃÖ´ÖãÆü ´Öë פü‹ Ö‹ ¿Ö²¤üÖêÓ úÖê ÃÖ×Æü Îú´Ö ´Öë ¸üÖú¸ü ¾ÖÖŒµÖ ²Ö−ÖÖ‡‹…) .319 {ÉÉ`ö 21 †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü ×ÆüÓפü †£ÖÔ ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ ÃÖד־ÖÖ»ÖµÖ ´Ö֐ÖÔ. ÃÖÖ¾Ö¬ÖÖ−Ö •Ö−ÖÃÖ´ÖÖ•Ö. 3. ª¥‹Þ¥ ¨ßÑÂà£Þ¼Ú» „ªÞþ«ß™ ‹¥ß¡Þ ÇÞ‚ê ‹'˜ ‹¥Ú×Øß ? 4. ¤ü¸üÖÖÃŸÖ ÃÖÓÍéú×ŸÖ ´ÖÆüÖ¿ÖµÖ ÃÖ³ÖÖ´ÖÓ“Ö. ¸üÖßÖÖ êú×»Ö‹ †Ö¾Öê¤ü−Ö. ÃÖã−ÖÖ´Ö ÃÖ“ÖêŸÖ−Ö.•Ö−ÖÃÖ´Öã¤ÖµÖ £Ð˜ަ¤ý ªß¡Þ¦¤ý £Þí ª‹ÞᨠÞá¡› ªäªÕð™ß £«Þ¨¤ý ª¢Þ£° Çñ™ß „ªÞþ«ß™ ‹¥ß¡Þ ªÚÞ£ ªá™ ‘ª£Þ‘ †³µÖÖÃÖ ¢îÞª I.

Þ¤ýß‹Þ. ¡ß¢ß÷ ªÞäªÕð™ß‹ ÚÇ©Öޝ£Þá. Þ£¥ ªÚÞ£ ¡—Í„×Øß. ªá™. ᪣ޝ¼»¥.»±í‹. Þ£ ᛨ¥. ‹á¥‚¡Þ‹Ú. ¡Þ«Þ¥‹Ú Ç•Þ„×Øß. 5. ᪣ޝ¼Ú». Š–Í߁ÞᥠÚ¡Þ› ‹¥ØÜ»»Þ (†Öê×›Íü†Ö ´Öë †−Öã¾ÖÖ¤ü úßו֋…) ¿ÖÖÆü•ÖÆüÖÑ −Öê †¯Ö−Öß ¯ÖŸ−Öß ´Öã´ÖŸÖÖ•Ö úß Ã´Öé×ŸÖ ´Öë ŸÖÖ•Ö´ÖÆü»Ö ²Ö−Ö¾ÖÖµÖÖ £ÖÖ… ‡ÃÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü ‡´ÖÖ¸üŸÖ êú ×−Ö´ÖÖÔÖ êú ×»Ö‹ ˆ−ÆüÖë−Öê ¸üÖ•ÖãÖÖ−Ö ÃÖê ÃÖӐִָü´Ö¸ü †Öî¸ü “Öß−Ö ÃÖê ñú×™üú ´ÖӐ־ÖÖ‹ £Öê… ×¾Ö×¾Ö¬Ö ´ÖםÖ. 4. î£Þ¼» ›óÞ¥Þ. ᛨ¥ ªØ£ý¥ ¨µ ª« ªÉÂ‹í šß¡Þ 'Œ' ªØ£ý¥ ¨µ ¡Þ×ØÜ»»Þ 3. ‹Þ£ ‹¥ß¡Þ áǤ©Þ. ¸üŸ−Ö †Öפü ×¾Ö¤êü¿ÖÖë ÃÖê ´ÖӐ־ÖÖ‹ £Öê… Æü•ÖÖ¸üÖë ÁÖ״֍úÖë −Öê ‡ÃÖê ²Ö−Ö¾ÖÖ−Öê ´Öë †¯Ö−ÖÖ ¯ÖÃÖß−ÖÖ ²ÖÆüÖµÖÖ £ÖÖ… ŸÖÖ•Ö´ÖÆü»Ö ²Ö−Ö¾ÖÖ−Öê êú ×»Ö‹ ú¸üÖê›ÍüÖë ¹ý¯Ö‹ Ö“ÖÔ ú¸ü¾ÖÖµÖê £Öê… ¬Ö¾Ö»Ö ²Ö±Ôú •ÖîÃÖÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü ŸÖÖ•Ö´ÖÆü»Ö ¤ü¿ÖԍúÖë úÖê †ÖúÙÂÖŸÖ ú¸üŸÖÖ Æîü… ¤ü¿ÖԍúÖë úÖê †ÖúÙÂÖŸÖ ú¸üÖ−Öê ´Öë ÃÖ¸üúÖ¸ †²Ö ²ÖÆãüŸÖ ÃÖÖ¸êü ×¾Ö–ÖÖ¯Ö−Ö ³Öß ¤êüŸÖê Æïü… ‡ÃÖ êú ±ú»Öþֺþ¯Ö Æü•ÖüÖ¸üÖë ¯ÖµÖÔ™üú ‡ÃÖ úÖê ¤êüÖ−Öê êú ×»Ö‹ †ÖŸÖê Æïü… ú×¾ÖµÖÖë −Öê ‡ÃÖ êú ÃÖÖîÓ¤üµÖÔ ÃÖê ¯ÖϳÖÖ×¾ÖŸÖ ÆüÖêú¸ü ú×¾ÖŸÖÖ‹Ñ ×»ÖÖß Æïü… ãú”û »ÖÖêÖÖêÓ −Öê ŸÖÖê ‡ÃÖ ³Ö¾µÖ ³Ö¾Ö−Ö êú ×−Ö´ÖÖÔÖ úÖê ¿ÖÖÃÖ−Ö êú †×¬ÖúÖ¸ü úÖ ¤ãü¹ý¯ÖµÖÖêÖ ´ÖÖ−ÖÖ Æîü… ‡ÃÖ úÖê ¤ãü×−ÖµÖÖ úÖ †Öšü¾ÖÖÑ †Ö¿“ÖµÖÔ ³Öß ´ÖÖ−ÖÖ •ÖÖŸÖÖ Æîü… ‡ÃÖ êú †−Öã¯Ö´Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ úÖî¿Ö»Ö −Öê ²Ö›Íêü-²Ö›Íêü ‡Ó•Öß×−ÖµÖ¸üÖë úÖê Æîü¸üÖ−Ö ×úµÖÖ Æîü… . '‹' (−Öß“Öê פü‹ Ö‹ (ú) †Öî¸ü (Ö) ßÖÓ³ÖÖê êú ¿Ö²¤üÖë úÖ ÃÖÆüß ×´Ö»ÖÖ−Ö úßו֋…) '‹' 'Œ' ï™î ±í‹à Þ¤ý‹ ¡ßᛨ ±í‹ ª£Þ‘ ᛨ ª¾»à™ ‘ Þ¤ýß‹Þ IV. ¨ßÑÂà£Þ¼Ú». ±í‹à Çñ¢ï™ß ᛨ ¡ßᛨá¥. ª¥‹Þ¥. ‘ ª£Þ‘»» Çñ™ß «ßê. Þ¤ý‹. á¬Þ‹£Þ᝻» 2. ‹Þ¥˜. Þ‘ß‹Þ¬ß.320 ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 1. ¢¬ÇށޝØß. Çñ™ß. ÇñÞ¥ ‹á¥‚»» á«¡Þ „ßì. ‹¦Þ Š ªäªÕð™ß‹Ú. III. „ªþÞ«ß™ ‹¥ß¡Þ ÇÞ‚ê».

321 {ÉÉ`ö 21 V. '”ûˆ−ÖÖ“Ö ¤üôû' ¯ÖϳÖé×ŸÖ ¯Öšêü‡£ÖÖˆ… 5- áª«ß á×Þ” ª¢Þ£° „Çᥠß‘¥ ˆÃÖ ”ûÖê™êü ÃÖê ´ÖÓ“Ö ¯Ö¸ü ˆ−Ö »ÖÖêÖÖë .‹. 'µÖÖ¡ÖÖ¤üôû'. ß‘ ’߁‹Ú Þ ¨ßጂ¡Þ ÇÞ‚ê ‹¦Þዳñ¥ ªäÇÞ›‹¼» ÇÞŒ‹Ú ˆ‹ ›¥ŒÞªØ ᬌØÜ»»Þ (†¯Ö−Öß ²Öê™üß úÖê −ÖéŸµÖ ×¿ÖÖÖ−Öê êú ×»Ö‹ ú»Ö֍ëú¦ü ÃÖÓ¯ÖÖ¤üú êú ¯ÖÖÃÖ ‹ú ¤ü¸üÖÖÃŸÖ ×»Ö׏֋…) ×™ü¯¯ÖםֵÖÖÑ I. ‡ÃÖ ¯ÖÖšü ´Öë ×−Ö´−Ö ¯ÖύúÖ¸ü êú ¾ÖÖŒµÖÖë úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ Æãü†Ö Æîü… 1- Þ£‹Ú ˆ•ß ¡áª‚ᛂ £ÐÂ༻ Çß. Æü´Ö '†Öê×›Íü¿Öß −ÖéŸµÖ ¤ü»Ö'. úÆüÖÑ Ö‹? †Ö´Öãú ‹×šü ²ÖÃÖê‡Ô¤êü‡ ´ÖÓ¡Öàú ׯÖ. '¤Þ™ñÞ›¦'.‹ ãú†Ö›ÍêüÖ»Öê… 2- áÞ”߈ ÌÂÞ–Íߤý£ì ª¥‹Þ¥¼» ›óÞ¥Þ ‹á¥‚¡Þ Þ£¥ „á·¨î»»Þ ‹ú Ùêü×›ÍüµÖ´Ö ÃÖ¸üúÖ¸ü êú «üÖ¸üÖ ²Ö−Ö¾ÖÖ−ÖÖ Æü´ÖÖ¸üÖ ˆªê¿µÖ Æîü… ÖÖê×™ü‹ ™üÖ×›ÍüµÖ´ÖË ÃÖ¸üúָӍú «üÖ¸Ö ú¸êü‡Ô²ÖÖ †Ö´Ö¸ü ˆ§êü¿µÖ… 3- Þ£ ዳñ Çñ™ß¡Ç©í Š–Íߨޥ ¡ß¢ß÷ Æü´ÖÖ¸üÖ ëú¦ü Æü¸ü ÃÖÖ»Ö †Öê×›Íü¿ÖÖ êú ‹¦Þዳñ £Þœî£á¥ ˆ«ß „ªþ¡‹Ú ×¾Ö×³Ö®Ö ú»ÖÖ ëú¦üÖêÓ ´ÖÖª´Ö ÃÖê ‹êÃÖß Þá¤ýÞ‘ ‹á¥‚šÞˆ»»Þ ˆŸÃÖ¾ÖÖêÓ úÖ †ÖµÖÖê•Ö−Ö ú¸üÖŸÖÖ Æîü… †Ö´Ö ëú¦ü ¯ÖÏןֲÖÂÖÔ †Öê×›Íü¿ÖÖ¸ü ײÖ×³Ö®Ö úôû֍ëú¦ü ´ÖÖ¬µÖ´Ö¸êü ‹×Æü ˆŸÃֲ֍ãú †ÖµÖÖê•Ö−Ö ú¸êü‡£ÖÖ‹… 4- Þᣠ'Š–Íß¨à Þ ›¦'.ˆ. '×„Þ ›¦' Çñ¢ï™ß Çá•‚šÞ„»»Þ '”ûˆ −Ö韵֤ü»Ö' †Öפü ׳֕־ÖÖŸÖê ÆîÓü… †Ö´Öê '†Öê×›Íü¿Öß −ÖÖ“Ö ¤üô'û. 'µÖÖ¡ÖÖ¤ü»Ö'. ‹ÚÞá–͍ᬠ? Æü´ÖúÖê µÖÆüÖÑ ×²Öšü֍ú¸ü ´ÖÓ¡Öß•Öß êú ¯Öß.

¯ÖœÍüÖ‡²ÖÖ áŒ¦ß¡Þ . †Öê×›Íü†Ö úß ¯ÖÏê¸üÖÖ£Öԍú ׍ÎúµÖÖ‹Ñ ÆîÓ… µÖê ØÆü¤üß êú 'ײ֚üÖ−ÖÖ'.¯ÖœÍü¾ÖÖ−ÖÖ ¯ÖלÍü²ÖÖ .Ç—ÍÞ‚¡Þ ¯ÖœÍü−ÖÖ .׏ֻ־ÖÖ−ÖÖ Öê×ôû²ÖÖ .ú¸Ö‡²ÖÖ Ç—Íß¡Þ .ú¸ü¾ÖÖ−ÖÖ ú׸ü²ÖÖ . 'ú¸ü¾ÖÖ−ÖÖ' '׳֕־ÖÖ−ÖÖ' •ÖîÃÖß ×ÎúµÖÖºþ¯ÖÖë êú ÃÖ´ÖÖ−Ö Æïü… †Öê×›Íü†Ö ´Öë ¯ÖÏê¸üÖÖ£Öԍú ׍ÎúµÖÖ‹Ñ ×−Ö´−Ö ¯ÖύúÖ¸ü ÃÖê ²Ö−ÖŸÖß üÆïü… ‹¥ß¡Þ .‹¥Þ‚¡Þ ú¸ü−ÖÖ .Öêôêû‡²ÖÖü ´Öæ»Ö׍ÎúµÖÖ êú ÃÖÖ£Ö '-Þ' (†Ö) ¯ÖÏŸµÖµÖ •ÖÖê›üú¸ü ˆÃÖ´Öë '-‚¡Þ' (-‡²ÖÖ) ¯ÖÏŸµÖµÖ »ÖÖ֍ú¸ü ¯ÖÏê¸üÖÖ£Öԍú ׍ÎúµÖÖ‹Ñ ²Ö−ÖŸÖß Æïü… •ÖîÃÖê:´Öæ»Ö׍ÎúµÖÖ + -†Ö + -‡Ô²ÖÖ = ¯ÖÏê¸üÖÖ£Öԍú ׍ÎúµÖÖ -‹¥ì + -Þ = -‹¥Þ + -‚¡Þ = ‹¥Þ‚¡Þ -ú¸Ëü + -†Ö = -ú¸üÖ + -‡²ÖÖ = ú¸üÖ‡²ÖÖ -Ç—ì + -Þ = -Ç—ÍÞ + -‚¡Þ = Ç—ÍÞ‚¡Þ -¯ÖœÍËü + -†Ö = -¯ÖœÍüÖ + -‡²ÖÖ = ¯ÖœÍüÖ‡²ÖÖ -ᬌì + -Þ = -á¬ŒÞ + -‚¡Þ = ᬌނ¡Þ -»ÖêÖË + -†Ö = -»ÖêÖÖ + -‡²ÖÖ = »ÖêÖÖ‡²ÖÖ †¯Ö¾ÖÖ¤ü êú ºþ¯Ö ´Öë ´Öæ»Ö׍ÎúµÖÖ ´Öë ú³Öß ú³Öß ¯Ö׸ü¾ÖŸÖÔ−Ö ³Öß ÆüÖê •ÖÖŸÖÖ Æîü… ˆ¤üÖÆü¸üÖ:- ŒÞ‚¡Þ > ŒÚÞ‚¡Þ / ŒÚˆ‚¡Þ á¨Þ‚¡Þ > ¨ÚÞ‚¡Þ / ¨Úˆ‚¡Þ Þß¡Þ > Þ‚¡Þ / á‚¡Þ ÖÖ‡²ÖÖ > Öã†Ö‡²ÖÖ / Ö㋇²ÖÖ ¿ÖÖꇲÖÖ > ¿Öã†Ö‡²ÖÖ / ¿Ö㋇²ÖÖ −ÖÖדֲÖÖ > −Ö“ÖÖ‡²ÖÖ / −Ö“ÖꇲÖÖ .322 ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö ï™î¨ßÑÂà £Þ¼Ú» Þ‚ᬠÞ«ßê»»Þ −Öê †¯Ö−Öê −ÖŸÖԍúÖêÓ ÃÖê −ÖÆüà −Ö“Ö¾ÖÖµÖÖ… ÃÖê×Æü ”ûÖê™ü ÃÖ³ÖÖ´ÖÓ“Ö ˆ¯Ö¸êü ×−Ö•Ö¸ü −Ö韵Ö׿Öó¯Öß´ÖÖ−ÖӍúã −Ö“ÖÖ‡»Öê −ÖÖØÆü… ˆ¯ÖµÖãÔŒŸÖ ¾ÖÖŒµÖÖêÓ êú ¸êüÖÖÓ׍úŸÖ ׍ÎúµÖÖ‹Ñ.áŒá¦‚¡Þ Öê»Ö−ÖÖ .

¯Öã¹ýÂÖ †Öî¸ü ¾Ö“Ö−Ö êú †−ÖãÃÖÖ¸ü ²Ö¤ü»ÖŸÖß Æïü… . ØÆü¤üß êú 'ú¸üŸÖÖ ÆãÑü' †Öî¸ü 'ú¸üÖŸÖÖ ÆãÑü' êú ÃÖ´ÖÖ−Ö Æïü… ØÆüפü êú 'ú¸ü¾ÖÖ−ÖÖ' •ÖîÃÖÖ ¯ÖϵÖÖêÖ †Öê×›Íü†Ö ´Öë −ÖÆüà Æîü… ¾ÖÖŒµÖ (5) ´Öë ¯ÖÏê¸üÖÖ£Öԍú ׍ÎúµÖÖ êú ×−ÖÂÖê¬Ö ºþ¯Ö úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ Æãü†Ö Æîü… ¯ÖÏê¸üÖÖ£Öԍú ׍ÎúµÖÖ êú ²ÖÖ¤ü 'Þ«ßê' (−ÖÖØÆü) '−ÖÆüà' úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ú¸ü ˆÃ֍úÖ ×−ÖÂÖê¬Ö ºþ¯Ö ²Ö−ÖÖµÖÖ ÖµÖÖ Æîü… †Öê×›Íü†Ö ´Öë ¯ÖÏê¸üÖÖ£Öԍú ׍ÎúµÖÖ‹Ñ ¤æüÃÖ¸üß ×ÎúµÖÖ†Öë úß ŸÖ¸üÆü úÖ»Ö. '‹¥„×ß' (ú¸üˆ×”û).323 {ÉÉ`ö 21 £Úê ‹Þ£ ‹¥Ú×ß»»Þ ´Öï úÖ´Ö ú¸üŸÖÖ ÆæÑü… ´ÖãÑ úÖ´Ö ú¹ý×”û… £Úê ‹Þ£ ‹¥„×ß»»Þ ´Öï úÖ´Ö ú¸üÖŸÖÖ ÆæÑü… ´ÖãÑ úÖ´Ö ú¸üˆ×”û ˆ¯ÖµÖãÔŒŸÖ ¾ÖÖŒµÖÖë ´Öë †Öê×›Íü†Ö êú ׍ÎúµÖÖºþ¯Ö '‹¥Ú×ß»' (ú¹ý×”û).

{ÉÉ`ö 22 323 ÇÞ•ø 22 ¯ÖÖšü ¡Þ«ÞÔ¥ á¤ÞÞ–Í ¿ÖÖ¤üß úß ŸÖîµÖÖ¸üß ²ÖÖÆüÖ‘Ö¸ü •ÖÖêÖÖ›Íü ›Þª : £ªìÕÞ¥ £«ÞØß ¡Þ¡Ú» Þ Þǘ¼»¥ áÞ”߈ á¡Þ¬ß ’߁»! ™Þ'¥ ¡Þ«ÞÔ¥ á¤ÞÞ–Í á‹á™›Û¥ á«Þ‚×ß ? £«ÞØß : Šá«Þ ! Þǘ¼Ú» ˆá¡ ªÚ¡ßœÞ £ß¦ß¬Þ Þ? £Úê ˆ‹Ú”ßÞ £˜ßÇ©» Þ á‹á™ «‚¥Þ˜ á«„×ß» Þ ‹'˜ Þǘ £á™ ªÞ«Þ¤î ‹¥ßᡝß? ›Þª : £Úê ™ Þǘ¼Ú» ¢ßá¤Þ ‹¥ß¡ß á¡Þ¬ß ¢Þ¡Úšß¬ß» Þ ¡Þ«ÞÔ¥ ™ á‹¡¦ áÞ”߈ £Þª ¥«ß¬Þ Þ„ á£Þá™ ‹ß×ß ‹Þ£ á›á¬ Þ«ßê» Þ ˆ«Þ›óÞ¥Þ á£Þá™ ¡«Ü™ Œ¥ÞÇ ¬Þß¬Þ»»Þ Þǘ ‹'˜ ¢Þ¡ß ¥Œß×Øß» ? Þǘ ‹'˜ ˆ‹Ú”ßÞ ª¡Ú ‹¥ß Ç‹Þ‚á¡ Þ„ Þ£ Ç¥ß ¡´Ú¥ ‹'˜ ªÞ«Þ¤î áá¡ß? ¤üÖÃÖ : −Ö´ÖÍúÖ¸ ´ÖÆüÖÓ×ŸÖ ²ÖÖ²Öæ… †Ö¯Ö úß ‡ú»ÖÖîŸÖß ²Öê™üß! ˆÃ֍úß ¿ÖÖ¤üß úß ŸÖîµÖÖ׸üµÖÖÑ úÆüÖÑ ŸÖú (†Ö‡Ô) Æïü ü? ´ÖÆüÖÓ×ŸÖ : †ÖêÆüÖê ! †Ö¯Ö úÖê †³Öß ±ãúÃÖÔŸÖ ×´Ö»Öß? ´Öï †êú»ÖÖ †Ö¤ü´Öß ÆæÑü… ׍úŸÖ−ÖÖ ¯Ö¸êü¿ÖÖ−Ö ÆüÖê ¸üÆüÖ ÆæÑü… ŒµÖÖ †Ö¯Ö ´Öê¸üß ´Ö¤ü¤ü −ÖÆüà ú¸ëüÖê? ¤üÖÃÖ : ´Öï ŸÖÖê †Ö¯Ö ÃÖê ׿֍úÖµÖŸÖ ú¸ü−Öê úÖê ÃÖÖê“Ö ¸üÆüÖ £ÖÖ… ¿ÖÖ¤üß êú ŸÖÖê êú¾Ö»Ö ‹ú Æüß ´ÖÆüß−ÖÖ ¸üÆü ÖµÖÖ Æîü †Öî¸ü ´Öã—Öê ãú”û úÖ´Ö −ÖÆüà פüµÖÖ Æîü… ‡ÃÖ ÃÖê ´Öã—Öê ²ÖÆãüŸÖ ²Öã¸üÖ »ÖÖÖ Æîü… †Ö¯Ö −Öê ŒµÖÖ ÃÖÖê“Ö ¸üÖÖ Æîü? ŒµÖÖ †Ö¯Ö †êú»Öê Æüß ÃÖ²Ö úÖ´Ö ú¸ü ›üÖ»ÖëÖê †Öî¸ü Æü´Ö •ÖîÃÖê ×´Ö¡ÖÖë úß ´Ö¤ü¤ü −ÖÆüà »ÖëÖê? .

¥Þ Þ«ßê» ‹ß£óÞ Œ¥ÞÇ ¢Þ¡ Þ«ßê» Þ £Úê ˆ‹Ú”ßÞ ª¡Ú‹Þ£ á‹£ß™ß ‹¥ß¡ß? £Úê ‹ß×ß ‹¥ßÇÞ¥ß¬ß Þ«ßê» Þ ˆ˜Ú ¡±í£Þ Þǘ¼» ªÞ«Þ¤î £Úê ǐޥ߬߻ Þ ¡Þ«ÞÔ¥¥ ª¡Ú ‹Þ£ Þᣠª¡Ú £ß¨ß‹ß ‹¥ß¡Þ»»Þ ¢Þ„‘¼Ú» £œî ˆ«ß ‹šÞ ‹«ßá›á¡»»Þ £¾»¦ÇÞ‹ ›ß ª¡Ú‹Þ£ ™Þ¼Ú» «ßê ‹¥ß¡Þ‹Ú Ç–Íß¡» Þ £Úê ‘Þ˜ß×ß ‹ß ᪠ßá‘ «ßê ª¡Ú‹Þ£ „•Þ‚áá¡»»Þ ᪠Þ„ á£Þ ªÐÂà ›Úá«ê £ß¨ß Þ£ ªÞ«ßᥠß£Ð˜ Ç™ñ ¡ÞÆßÂá›á¡»»Þ ›Þª : «ê. ™£óÜ. ᪠‹Þ£ ᪠‹¥ßá›á¡»»Þ Þǘ ßØÞ ‹¥ØÜ Þ«ßê» Þ Þ„ ¡Þ«ÞÔ¥ ›ß ‹îÞ‹Ú ª‘ ‹¥ß¡Þ ›Þ¤ýß™ó £œî ™Þ¼»¥» Þ ˆ‚ ª¡Ú ‹Þ£ ‹¥ß¡Þ‹Ú ™Þ¼Ú» ¡«Ü™ ¢¬ ¬Þß¡» Þ £«ÞØß : ¨Ú˜ØÜ ›Þª¡Þ¡Ú. µÖÆü úÖ´Ö ¾ÖÆü ú¸ü »ÖêÖß… †Ö¯Ö Ø“ÖŸÖÖ ´ÖŸÖ úßו֋… ¿ÖÖ¤üß êú פü−Ö ú−µÖÖ êú ÀÖéӐÖÖ¸ü ú¸ü−Öê úÖ ¤üÖ×µÖŸ¾Ö ³Öß ˆ−֍úÖ… µÖê ÃÖ²Ö úÖ´Ö ú¸ü−ÖÖ ˆ−֍úÖê ²ÖÆãüŸÖ †“”ûÖ Æüß »ÖÖêÖÖ… ´ÖÆüÖÓ×ŸÖ : ÃÖã×−Ö‹ ¤üÖÃÖ ²ÖÖ²Öã ! ´ÖÓ›ü¯Ö ÃÖ•ÖÖ−Öê úÖ ¤üÖ×µÖŸ¾Ö ³Öß †Ö¯Ö »ÖëÖê… ±æú»Ö. ײֻ֕Öß. Þǘ á¡›à ª‘ ‹¥ß¡Þ ›Þ¤ýß™ó ¡ß áá¡»»Þ ŸÚ»¬. ÖãÃÃÖÖ ´ÖŸÖ ú¸üÖê †Öî¸ü ²Öã¸üÖ ´ÖŸÖ ÃÖ´Ö—ÖÖê… ´Öï †êú»Öê ÃÖ²Ö úÖ´Ö îúÃÖê úºÑþÖÖ? ´Öï ãú”û −ÖÆüà ú¸ü ¯ÖÖµÖÖ… ‡ÃÖ×»Ö‹ †³Öß ŸÖã´ÆüÖ¸üß ´Ö¤ü¤ü ´Öï −Öê ´ÖÖѐÖß… ¿ÖÖ¤üß êú ÃÖ²Ö úÖ´Ö Æü´Ö ÃÖ²Ö ×´Ö»Öú¸ü Æüß ú¸ëüÖê… ³ÖÖ³Öß ÃÖê ³Öß µÖÆüß ²ÖÖŸÖ úÆü ¤êü−ÖÖ… ´ÖӐֻ֯Ö֍ú êú פü−Ö êú ÃÖ²Ö úÖ´Ö ˆ−Ö úÖê Æüß ú¸ü−ÖÖ ¯Ö›êüÖÖ… ´Öã—Öê ´ÖÖ»Öã´Ö Æîü ׍ú †¯Ö−Öê †Ö¯Ö ¾Öê ÃÖ²Ö úÖ´Ö ˆšüÖ »ÖëÖß… ¾Öê †Öî¸ü ´Öê¸üß ¯ÖÛŸ−Ö ¤üÖê−ÖÖë ״ֻ֍ú¸ü Æüß Ö»Öß ´Öë ×−Ö´Ö¡ÖÓÖ ¯Ö¡Ö ²ÖÖÑ™ëüÖß… ¤üÖÃÖ : ÆüÖÑ. ¡¥¤Þ™ñà á‹á™‘˜ ÞªÚ×Øß ? £«ÞØß : á£Þ ª£Ú›ß ¢Þ¥ß ¢¬ á¬Þ‹»»Þ á™ì Þ£‹Ú ¡«Ü™ ªÚ¡ßœÞ ´ÖÆüÖÓ×ŸÖ : †¸êü ³ÖÖ‡Ô. ŸÖÓ²Öæ.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 324 £«ÞØß : Þᥠ¢Þ‚. דָüÖÖ ÃÖ²Ö úß ¤êüÖ¸êüÖ †Ö¯Ö ú¸ëüÖê… ¤üÖÃÖ : ¿ÖÓӏ־ÖÖ¤üú †Öî¸ü ¿ÖÆü−ÖÖ‡Ô¾ÖÖ¤üú úÖê ³Öß †Ö›Ôü¸ü ¤êü−ÖÖ ÆüÖêÖÖ… †“”ûÖ… ׍úŸÖ−Öê ²ÖÖ¸üÖŸÖß †Ö ¸üÆêü Æïü? ´ÖÆüÖÓ×ŸÖ : ´Öê¸êü ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ²ÖÆãüŸÖ †“”êû †Ö¤ü´Öß Æïü… −ÖÆüà ŸÖÖê Æü´Ö úÖê †²Ö ŸÖú ²ÖÆãüŸÖ ŸÖú»Öß±ú ˆšüÖ−ÖÖ ¯Ö›ÍüŸÖÖ… †¯Ö¾µÖµÖ . ¡ß‘Ú¦ß Þ¬Ú ª¡Ú Þǘ¼Ú» ¡Ú’ß¡Þ‹Ú á«¡»»Þ ›Þª : ¨½Ú»Þ £«Ü¥ßÞ‹Ú ¡ß ¡¥Þ› á›¡Þ‹Ú á«¡»»Þ Þ®×Þ.

á‹á™á¡á¦ á¤. áª£ß™ß ‹¥ßᡝ߻ Þ Ç߬Þá¬Þ‹.{ÉÉ`ö 22 „•Þ‚¡Þ‹Ú Ç–ÍߚށޝØÞ» Þ ¤šÞ Œ®í ‹¥ß¡Þ‹Ú ªŸ»Þ ªŸ»Þ £Þ ‹¥ßá›á¬»»Þ Ñ á¬Þ‹ Þªßá¡»»Þ Çځ ¥ÛÇ‹‹Ú ‹«ßᡠ᪠¡¥¤Þ™ñà £Þ¼»¥ á›ŒÞ¨Ú˜Þ ‹¥ß¡Þ ›Þ¤ýß™ó ᝄ»»Þ ›Þª : «ê. Þǘ¼» ‹šÞ «ßê ¥«Ü» Þ ›Þª : '¡‹ß¥˜ á”Æ «Þ„ªì' ‹Ú Þ‘ß ñߣ ᛂᛡ޻»Þ á¢Þ‘ß ‹šÞ ‹'˜ ª×ߥ ‹á¬? ‹Ú‹Ú–ÍÞ ¡¥Þ› ‹¥ß¡Þ Þ £Þ×ᥠ‹Þ£ ¦ß¤ß¡» ? £«ÞØß : ‹'˜ Ç߬ޣÞᝠዡ¦ £Þ×ᥠ¥Þ‘ß á«á¡ ‹ß£óÞ ‹Ú‹Ú–ÍÞ ‹ß˜ß¡ÞÇÞ‚ê ‹«ßá¡»? á«á¬ 325 ú¸ü−Öê ÃÖê ÃÖÖ±ú-ÃÖÖ±ú ´Ö−ÖÖ ú¸ü פüµÖÖ Æîü… ²ÖÆãüŸÖ ú´Ö »ÖÖêÖ †Ö‹ÑÖê… (†¯Ö−Öê) ²Öê™êü ºþ¯Öú ÃÖê úÆü−ÖÖ ×ú ²ÖÖ¸üÖןֵÖÖë úß ¤êüÖ³ÖÖ»Ö (ú¸ü−Öê) úÖ ¤üÖ×µÖŸ¾Ö »Öê… ¤üÖÃÖ : ÆüÖÑ. ‹ßˆ ‘Þá˜? Þᣠ¡ß ‹ß×ß ‹¥ßÇÞ¥ß¡Þ Þ«ßê» Þ £«ÞØß : Þ®×Þ. ú²Ö ŒµÖÖ ú¸ü ²ÖîšêüÖÖ. ÆüÖÑ ¾ÖÆü ŸÖÖê ú´Ö¸ü úÃÖ êú ²ÖîšüÖ Æîü… ¯ÖÖם֐ÖÏÆüÖ êú †Ö¸Ó³Ö ÃÖê ú−µÖÖ-×¾Ö¤üÖ (×¾Ö¤üÖ‡Ô) ŸÖú ²ÖÖ¸üÖןֵÖÖë úÖ ÃÖ²Ö ¤üÖ×µÖŸ¾Ö ºþ¯Öú »ÖêÖÖ… ˆÃ֍úÖê ²ÖÆãüŸÖË Öã¿Öß »ÖÖêÖß… ´ÖÆüÖÓ×ŸÖ : ÃÖ²Ö úÖ´Ö úÖ ‡ÓŸÖ•ÖÌÖ´Ö ú¸ü−Öê êú×»Ö‹ ´Öï ¯ÖÆü»Öê Æüß ˆÃ֍êú ÆüÖ£Ö ãú”û ¹ý¯Ö‹ ¤ê ü¤æÑüÖÖ… ¤üÖÃÖ : −ÖÆüà •Öß. «ê. ᪠™ áÞ–Í á”‹ß ¡ªß×ß» Þ ¡¥ ¡¥˜•Úê Þ¥£ý ‹¥ß ‹îÞ ¡ß›Þ ǤíîØ ¡¥¤Þ™ñà ¡¥¤Þ™ñ༻ ›Þ¤ýß™ó ª¡Ú ¥ÛÇ‹ ᝡ»»Þ ™Þ‹Ú™ ¡«Ü™ ŒÚªß ¬Þß¡» Þ £«ÞØß : ª¡Ú ‹Þ£ á¤ÞÞ–Í ‹¥ß¡Þ ÇÞ‚ê Þ¥Ú £Úê ™Þ «Þ™á¥ ‹ß×ß ”¼»Þ ᛂᛡ߻ Þ ›Þª : Þ‚ê Þ²Þ. úÖî−Ö •ÖÖ−ÖŸÖÖ Æîü? Æü´Ö ãú”û ³Öß ²ÖÖê»Ö −ÖÆüà Ã֍úŸÖê… ´ÖÆüÖÓ×ŸÖ : †“”ûÖ. ‹'˜ ‹¥ß¡ªß¡». ¾ÖîÃÖÖ ´ÖŸÖ úßו֋ÖÖ… (ú¸ü−ÖÖ)… ²Ö““ÖÖ Æîü. †Ö¯Öúß Æüß ²ÖÖŸÖ ¸üÆêü… ¤üÖÃÖ : '−Ö¾Ö׍ú¸üÖ ™êü−™ü-ÆüÖˆÃÖ' úÖê †Ö•Ö †×ÖÏ´Ö (¯Öê¿ÖÖß) ¤êü ¤ëüÖê… ³ÖÖê•Ö−Ö êú ²ÖÖ¸üê ´Öë ŒµÖÖ ŸÖµÖ ׍úµÖÖ Æîü? ´ÖãÙÖ úÖ †Ö›Ôü¸ü ¤ëüÖê µÖÖ ´Ö”û»Öß ÃÖê úÖ´Ö “Ö»Ö •ÖÖ‹ÖÖ? ´ÖÆüÖÓ×ŸÖ : ŒµÖÖ ²Ö““Öê êú¾Ö»Ö ´Ö”û×»Ö ÃÖê Æüß ¸üÖ×•Ö ÆüÖêӐÖë µÖÖ ´ÖãÖì Ö¸üߤü−Öê êú×»Ö‹ ²ÖÖê»ÖêÖë? »Öê׍ú−Ö ¿ÖÖ¤üß êú פü−Ö ³ÖÖê•Ö−Ö úÖ úÖ´Ö ³Öß †Ö¯ÖúÖê Æüß .

¡«Ü™ œî¡Þ›»»Þ Ñ ª£¤ý áǤ©Þ ‹¥ØÜ» Þ Þᣠ¡Þ«Þ¥‹Ú ¤ß¡Þ ÇÛ¡í¥Ú ›¤ýÞ‹¥ß Þǘ ¡Þ«ÞÔ¥ ß£Ð˜ Ç™ñ”Þ á›Œß ›ßØÜ» Þ Ç—ÍØÜ ˆ¡ä ‹Ú«ØÜ •ß‹ì ×ß ‹ß ? : ›ßØÜ. ˆÃ֍úÖ †Ö¯Ö ×−Ö¸üßÖÖ ú¸ëüÖê… ¤üÖÃÖ : †Ö¯Ö ‡ÃÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ´Öë ×−ÖÜ¿“ÖŸÖ ¸ü×Æü‹… †“”ûÖ. ²ÖÆãüŸÖ פü−Ö ÆüÖê ÖµÖê ¤ü¸üÖÖÃŸÖ ×¤ü‹… ¤üÖÃÖ : ŸÖÖê. £Úê Ç—Íß¡ß» Þ : •ß‹ì ×ß» Þ ×−Ö¯Ö™üÖ−ÖÖ ¯Ö›ÍêüÖÖ… ÃÖ²Ö †“”ûß ŸÖ¸üÆü Ö֋ѐÖê. ŒµÖÖ ²Öê™üß êú ÖÆü−Öê. ÃÖÖ›Íüß †Öפü Ö¸üߤü “Öãêú? ´ÖÆüÖÓ×ŸÖ : †¸êü. úÆüÖÑ Ö¸üߤêü? ³Ö×¾ÖµÖ×−Ö×¬Ö úÖ ¯ÖîÃÖÖ ŸÖÖê †²Ö ŸÖú −ÖÆüà ×´Ö»ÖÖ… ¤üÖÃÖ : ŒµÖÖ †¯Ö−Öê ²Ö›êÍü †±úÃÖ¸ü úÖê ¤ü¸üÖÖÃŸÖ ×¤üµÖÖ Æîü µÖÖ †³Öß ¤êü−ÖÖ Æîü? ´ÖÆüÖÓ×ŸÖ : ÆüÖÑ. ´ÖÓ•Öæ¸üß ú¸üÖ−Öß ¯Ö›êüÖß… ´ÖÆüÖÓ×ŸÖ : ²ÖÆãüŸÖ ¬Ö−µÖ¾ÖÖ¤ü •Öß… £ÖÖê›Íüß ¤êü¸ü ‡ÓŸÖ•ÖÖ¸ü úßו֋… Æü´Ö »ÖÖêÖ ²ÖÖÆü¸ü •ÖÖ−ÖêÃÖê ¯ÖÆü»Öê éú¯ÖµÖÖ †Ö¯Ö ¿ÖÖפü êú ×−Ö´ÖÓ¡ÖÖ ¯Ö¡Ö ¤êüÖ »Ößו֋… ¯ÖלÍü‹ †Öî¸ü ú×Æü‹ šüߍú Æîü ׍ú −ÖÆüà… ¤üÖÃÖ : ¤üßו֋ ¤üßו֋. ¨Þ—Íà ‹ß˜ß ªÞ¥ßá¬˜ß ? : á‹„ê•ß Þ„ ‹ß˜ß¬ß ? Ÿß»ª¥ ¢¡ßÇ©îßœß ÇÞ˜Öߥ ”¼»Þ™ ˆ¤Þˆê £ß¦ß¬Þß» Þ : Þǘ ‹'˜ „Ç¥ Ÿß»ª¥¼Ú» ›¥ŒÞªØ ‹¥ß×Øß Þ ˆá¡ á›á¡»»? : «ê.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 326 ›Þª £«ÞØß ›Þª £«ÞØß ›Þª £«ÞØß ›Þª £«ÞØß ¡Þ«ÞÔ¥ ›ß á¢Þ‘ߥ ‹Þ£ £œî Þǘ¼Ú» ™Ú¬Þ‚¡Þ‹Ú Ç–Íß¡» Þ ª£áªØ á¤£ß™ß ¢¬á¥ ŒÞ‚á¡»» Þǘ ᛌßá¡»»Þ : Þǘ ᪠¡ßÇ©¤ýᥠßËÂØ ¥Ú«ØÜ» Þ ’߁¥ «˜Þ. †²Ö “Ö×»Ö‹. ³Ö×¾ÖµÖ×−Ö×¬Ö †Öò×±úÃÖ •Ö֋ѐÖê… •ÖîÃÖê ³Öß ÆüÖê. ´Öï ¯ÖœÍèÑüÖÖ… ´ÖÆüÖÓ×ŸÖ : šüߍú Æîü… . ›ßØÜ. ¡«Ü™ ›ß á«Þ‚¬Þ˜ß ›¥ŒÞªØ ‹¥ßšß¬ß» Þ : á™á¡ ¡±í£Þ Þ¬ØÜ ¢¡ßÇ©îßœß Ÿß»ªì ¤ß¡Þ»»Þ á¤á‹Þ☪ߣᙠ£ä‘Ú¥à ‹¥ß¡Þ‹Ú Ç–Íß¡» Þ : Þ²Þ.

{ÉÉ`ö 22 327 ¿Ö²¤üÖ£ÖÔ ›ü †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü áÞ”߈ á¡Þ¬ß áÞ”߈ £Þª ¥ÞÞ«ßê á‹£ß™ß á™ì Þ£‹Ú ¡«Ü™ ªÚ¡ßœÞ „•Þ‚¡Þ‹Ú Ç–ÍߚށޝØÞ ‹ßˆ‘Þᘠ‹«ß Çޥߡޝޫßê á¤ÞÞ–Í á‹á™›Û¥ ªÚ¡ßœÞ ˆ‹Ú”ßÞ «‚¥Þ˜ ªÞ«Þ¤î ‹¥ß¡ ¢ßá¤Þ ‹¥ß¡ß ¡Þ«ÞÔ¥ ‹Þ£ á›á¬ß ‹¥ß Çá‹‚á¡ ª£ý¡ ‹«ß›¡ £¾»¦ÇÞ‹ £ß¦ß‹¥ß ßØÞ ØÆü¤üß †£ÖÔ ‹ú ´ÖÖ¡Ö ‹ú ´Ö×Æü−ÖÖ ÖãÃÃÖÖ ´ÖŸÖ ú¸üÖê îúÃÖê −ÖÆüà ŸÖÖê Æü´ÖúÖê •µÖÖ¤üÖ ŸÖú»Öß±ú ˆšüÖ−Öê úÖê ¯Ö›ÍüŸÖÖ £ÖÖ úÖî−Ö •ÖÖ−ÖŸÖÖ Æîü ²ÖÖê»Ö −ÖÆüà Ã֍úŸÖê ‡ÓŸÖ•ÖÖ´Ö ×úŸÖ−Öß ¤æü¸ü (úÆüÖџ֍ú) ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ. †ÖÃÖÖ−Ö †êú»Öê Æîü¸üÖ−Ö. ¯Ö¸êü¿ÖÖ−Ö ´Ö¤ü¤ü ú¸ü−ÖÖ ×¿ÖúÖµÖŸÖ úºÑþÖÖ ¿ÖÖ¤üß úÖ´Ö −ÖÆüà פüµÖÖ ú¸ü ›üÖ»ÖëÖê ÃÖÓ³Ö¾Ö úÆü ¤êü−ÖÖ '´ÖÓÖ»Ö ¯Ö֍ú' ¿ÖÖ¤üß úÖ ¯ÖÆü»ÖÖ ×¤ü−Ö ×´Ö»Öú¸ü ÃÖÖê“Ö−ÖÖ .

¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 328 ª‘ ‹¥ß¡Þ ›Þ¤ýß™ó ™£óÜ ¡ß‘Ú¦ß Þ¬Ú ¨½Ú»Þ £«Ü¥ßÞ ¡¥¤Þ™ñà ¡´Ú¥ ªÞ«Þ¤î Ÿß»ªì ¢¡ßÇ©îßœß ÇÞ˜Öß ”ߋ߈ £Ú«Ý±í áǤ©Þ ‹¥ØÜ ¡Þ«Þ¥‹Ú ¤ß¡ÞÇÛ¡í¥Ú ß£Ð˜ Ç™ñ •ß‹ì ×ß ÀÖéӐÖÖ¸ü ú¸ü−ÖÖ ¤üÖ×µÖŸ¾Ö ŸÖÓ²Öæ ײֻ֕Öß úÖ †Ö»ÖÖêú ¿ÖÓÖ ²Ö•ÖÖ−Öê¾ÖÖ»ÖÖ ¿ÖÆü−ÖÖ‡Ô ²Ö•ÖÖ−Öê¾ÖÖ»ÖÖ ²ÖÖ¸üÖŸÖß ×´Ö¡Ö úÖ ÃÖÆüÖµÖŸÖÖ †Öò×±úÃÖ ³Ö×¾ÖµÖ×−Ö×¬Ö ¯ÖÖ۝šü £ÖÖê›üß ¤êü¸ü ‡ÓŸÖ•ÖÖ¸ü úß•Öß‹ ²ÖÖÆü¸ü •ÖÖ−Öêêú ¯ÖÆü»Öê ×−Ö´ÖÓ¡ÖÖ ¯Ö¡Ö šüߍú Æîü ¢îÞª †³µÖÖÃÖ I. 2. 5. 3. (1) 1. 4. ß£÷ᥠ›ßÞ¤Þ‚šß¡Þ ¡Þ‹î Ú–Íß‹Ú ¢îÞª ‹¥ØÜ» Þ (−Öß“Öê פü‹ Ö‹ ¾ÖÖŒµÖ ¤üÖêÆü¸üÖ‡‹…) Þǘ £á™ ªÞ«Þ¤î ‹¥ßá¡”ß ? £Úê ¢ßá¤Þ ‹¥ß¡ß á¡Þ¬ß ¢Þ¡Úšß¬ß» Þ Þ£‹Ú ‹ß×ß á«á¬ ‹Þ£ á›á¬ß» Þ Þǘ ‹'˜ ˆ‹Þ ˆ‹Þ ª¡Ú ‹Þ£ ‹¥ß Çá‹‚á¡ ? Þǘ ¢Þ„‘¼Ú» ‹«ßá›á¡»»Þ .

II. 10. 8. ᪠‹Þ£ ᪠‹¥ßáá¡»»Þ ¡Þ«ÞÔ¥ ›ß ‹îÞ‹Ú ª‘ ‹¥ß¡Þ ›Þ¤ýß™ó £œî ™Þ¼»¥» Þ á¤ á‹Þâ˜ªß £á™ £ä‘Ú¥à ‹¥ß¡Þ‹Ú Ç–Íß¡» Þ Þᥠ¢Þ‚.{ÉÉ`ö 22 329 6. 9. ¥Þ ‹¥ Þ«ßê ‹ß£óÞ Œ¥ÞÇ ¡Ú’ Þ«ßê» Þ £¾»¦ÇÞ‹ ›ß ª¡Ú ‹Þ£ ™Þ¼Ú» «ßê ‹¥ß¡Þ‹Ú Ç–Íß¡» Þ á¥ŒÞ¼ß»™ ¨µ ª×ޝᥠ›ßÞ¤Þ‚šß¡Þ ¨µ Ú–Íß‹Ú ¡î¡«Þ¥ ‹¥ß ¡Þ‹î • ‹¥ØÜ» Þ (¸êüÖÖÓ׍úŸÖ ¿Ö¾¤üÖêÓ êú ãÖÖ−Ö ¯Ö¸ü פü‹ Ö‹ ¿Ö¾¤üÖêÓ úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ú¸ü −ÖµÖê ¾ÖÖŒµÖ ²Ö−ÖÖ‡‹…) 1) Þǘ £á™ ªÞ«¤î ‹¥ßá¡”ß ? 2) Þ£‹Ú ‹ß×ß á«á¬ ‹Þ£ á›á¬ß» Þ ›¤ýÞ ™Þ‹Ú ¤©£Þ ᪣ޝ¼Ú» ªÊÂޝ Ç߬ޣޝ¼Ú» Þ›¥ ’߁£Þ¼Ú» áª÷« ™Ú££Þ¼Ú» 3) Þǘ ‹'˜ ˆ‹Þ ˆ‹Þ ª¡Ú‹Þ£ ‹¥ß Çá‹‚á¡ ? ™ÚᣠÇá‹‚¡ ™Ú Çá‹‚¡Ú ᪠Çዂᡠ᪣ÞᝠÇá‹‚á¡ Þǘ£ÞᝠÇá‹‚á¡ 4) ᪠‹Þ£ ᪠‹¥ß áá¡»»Þ 5) á‹Þâ˜ªß £á™ £ä‘Ú¥à ‹¥ß¡Þ‹Ú Ç–Íß¡» Þ £Úê á¡ß ÇÞ• Ç—Íß¡Þ‹Ú ™Ú á¡Ú ‹Þ£ á›Œß¡Þ‹Ú ™Úᣠᝡ ›¥ŒÞªØ á›¡Þ‹Ú . «ê. 7.

¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 330 ᪣Þᝠáá¡ á¡Þ„ ᝡ III. ‹¥ßÇ‹Þ‚á¡) 1. ™Ú ß‘ ‹Þ£ ß‘ «Þ™á¥ ____»»Þ 4. ᝂáá¡. Þǘ ªÐÂà¼Ú» á›á¡»»Þ ᪠ÇÞ• Ç—Íß¡» Þ „›Þ«¥˜ ÚªÞᥠ¡´à £œîᥠß£÷ᥠ›ßÞ¤Þ‚šß¡Þ ª¡íÞ£¥ „Ç¤Ú‹Ø ¥ÛÇ Çñá¤ýލ ‹¥ß ¡Þ‹î ¡ßªØÞ¥ ‹¥ØÜ» Þ (ˆ¤ÖÆü¸üÖ êú †−ÖãÃÖÖ¸ü úÖêšüú ´Öë פü‹ Ö‹ ÃÖ¾ÖÔ−ÖÖ´ÖÖêÓ êú ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ºþ¯ÖÖêÓ úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ú¸ü ¾ÖÖŒµÖ ²Ö−ÖÖ‡‹…) „›Þ«¥˜ :. Ç߬ޣÞᝠá¢Þ _____»»Þ 3.™Úᣠ¢Þ„‘¼Ú» ‹«ß¡» Þ ™Úᣠ¢Þ„‘¼Ú» ‹«ßᛡ»»Þ 1. 2. ›Þ¤ýß™ó. ᪣Þᝠª¡Ú‹Þ£ ‹¥ßá¡»»Þ 5. ™Úᣠ‹Þ£”Þ ‘¬›ß ‹¥ß¡» Þ 3. Þ³ ¬Þß¡ (™Ú) ¢¤ý ¬Þß¡ (™Þ¼Ú») ¡´àᥠ›ßÞ¤Þ‚šß¡Þ ¨µ £œî¥Ú „Ç¤Ú‹Ø ¨µ ¡Þ×ß ¡Þ‹î ÇÛ¥˜ ‹¥ØÜ» Þ (úÖêšüú ´ÖêÓ ×¤ü‹ Ö‹ ¿Ö¾¤üÖêÓ ´Öë ÃÖê ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ¿Ö²¤ü “Öã−Ö ú¸ü ¾ÖÖŒµÖ ¯Öæ¸êü úßו֋…) (‹¥ßᛡÚ. ªÞ«Þ¤î. ™ÚᣣÞᝠÇß•Þ ____»»Þ .ŒÚªß ¬Þß¡» Þ ™Þ‹Ú ŒÚªß ¬Þß¡» Þ (™Þ‹Ú) 1. 4. Þǘ¼» ªÐÂà¼Ú» _____»»Þ 2. ŒÞ‚ᛡ. ¥Þ ¬Þß¡ (᪣Þá) 5. ¡ÞÆßÂáá¡. 4. 2. áǤ©Þ. ™Úᣠ‹”‹¥Ú áÞ”߈ ¡«ß Þ˜ß¡» Þ IV. ›Ú㌠¬Þß¡ (£Úê) 3. ŒÚªß ‹¥ß¡Þ‹Ú Çñ¨äªÞ ‹¥ß¡Þ‹Ú „›Þ«¥˜ Ú¤Þ¤ýà ß£÷ ¡Þ‹î Ú–Íß‹Ú Ç¥ß¡±í ‹¥ØÜ» Þ (ˆ¤üÖÆü¸üÖ êú †−ÖãÃÖÖ¸ −Öß“Öê פü‹ Ö‹ ¾ÖÖŒµÖÖêÓ úÖ ¯Ö׸ü¾Ö¢ÖÔ−Ö úßו֋…) „›Þ«¥˜ :. ¡¥Þ›. š˜ØÞ ¬Þß¡ (Þǘ) V. Çñ¨äªÞ.

7. á¬Œß á›‚šßá¬. ᪠¢¬ Þ ‹¥ß á‹ _____ ÇÞ‚¬Þ»»Þ £Úê ‹Þ¬ß ªäœîÞá¡á¦ ™Ú£‹Ú _____ ‹¥ßšß¡ß» Þ ¡Þ«ÞÔ¥ ›ß ____ ‹¥ß¡» Þ ’߁‹Ú ª‘ ‹¥ß¡Þ ____ ᝡ»»Þ á¢Þ‘ß ÇÞ‚ê £Þ× _____ ‹¥ß¡» Þ Þǘ ‹'˜ ˆ‹Ú”ßÞ ª¡Ú _____»»Þ ¡´à £œîᥠ›ßÞ¤Þ‚šß¡Þ „Ç¤Ú‹Ø ‹ñߤýލږÍß‹¥ ¥ÛÇ ¡Þ×ß ¡Þ‹î ÇÛ¥˜ ‹¥ØÜ» Þ (úÖêšüú ´Öë ÃÖê ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ÎúßµÖÖ ºþ¯Ö “Öã−Ö ú¸ü ¾ÖÖŒµÖ ¯Öæ¸êü ׍úו֋…) (¨Ú˜ß ᝂšß¬ß. 10. £Úê á‹á™á¡¦Ú _____ ÇÞ‚ê áÌÂÞ ‹¥Ú×ß» Þ . á¨Þ‚¤ß¡Þ. ×Þ–ÍßᛡÞ. Çß‚ ᝂšß¬Þ. ᛂᛡÞ. ᪣Þᝠá£Þ Ôᥠ_____»»Þ 8. Þ˜ß ᛂšßá¬. Þ‚ᛡÞ. Þ³ ᝡÞ. Þªß¤ß¡Þ. 6. £ÚŒî£ÐÂà ‹'˜ ¢ÞÇ©˜ _____»»Þ 3. á¬Œß Ç‹Þ‚¡Þ) 1. ¨£ç¦Þ ›ß¬ûìà¥Ú ˆ«ß ¡«ß”ß _____»»Þ 7. £Úê ˆ«ß ‹Þ«Þ˜à ¡ßÇ©¤ýᥠ¡«Ü™ Þ¥Ú _____»»Þ 2. ‹¥ßÇޥߚ߬. ᪠á£Þá™ ˆ«ß ¡«ß”ß _____»»Þ 10. ‹¥ß ᛌނ¡Þ. á£Þ £Þ' ÛÞ ¨Þ—Íà _____»»Þ 9. ™Úᣠß‘‹Ú ‹'˜ ¤©£Þ _____»»Þ 5. á£Þ ’߁ ›Úœ á‹á™á¡¦Ú _____»»Þ 6. ¡ß£¦ ¡ßÇ©¤ýᥠ᪠‹'˜ _____»»Þ 4.á£Þ á×Þ” ¢Þ‚ £œî ˆ‹ à™ Þ‚ᛂšß¬Þ»»Þ (¡Ú’ßᝡÞ. ™Úᣠˆ‚ ß•ß”ß –Þ‹Ôᥠ_____»»Þ VII. Njނᛂšß¬) 1. ŒÞ‚ᝡÞ. Þªß ¡ªßšßá¬. ¡´àᥠ›ßÞ¤Þ‚šß¡Þ „Ç¤Ú‹Ø ªä¤Ú‹Ø ‹ñߤýލږÍß‹Ú ¡Þ×ß ™Þ«Þ¥ •ß‹ ¥ÛÇ Çñá¤ýލ ‹¥ß ¡Þ‹î ÇÛ¥˜ ‹¥ØÜ» Þ (úÖꚍú ü´ÖêÓ ×¤ü‹ Ö‹ ÃÖÓµÖãŒŸÖ ×ÎúµÖÖ†ÖêÓ êú ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ºþ¯ÖÖêÓ úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ú¸ü ¾ÖÖŒµÖ ¯Öæ¸êü úßו֋…) „›Þ«¥˜ :. 9.{ÉÉ`ö 22 331 5. VI. ᛂ ᛂšßá¬. ÇÞ¥ß á‚šßá¬. Çß´ß á‚šßá¬. 8.

Ô¥ ¢¦ß ¬Þß¬Þ»»Þ ™Þ¼Ú» _____ ÇÞ‚ê á£Þá™ á¡¨à ª£¤ý ¬Þß¡ Þ«ßê» Þ ÞᣣÞᝠà™ Þ‚ _____»»Þ ᪠‹'˜ _____ £Úê •ß‹ì ‘Þ˜ß×ß» Þ £Úê ™Þ¼Ú» ˆ«ß ¡«ß”ß _____»»Þ £Þ' Ô¥‹Ú Þªß¡Þ ÇÛ¡í¥Ú Çß¬Þ”ß _____»»Þ ¡Þ«ÞÔ¥ Çᥠ’߁‹Ú ¡¥ ª«ß™ _____»»Þ £Úê Þ‘ß –Þ‹Ôᥠß•ß _____»»Þ ¡´à £œîª× «ß³à ‹ñߤýÞ¥ÛÇ¥ ª£ÞÞší‹ Š–ÍßÞ ¥ÛÇ Çñá¤ýލ ‹¥ß ¡Þ‹î ÇÛ¥˜ ‹¥ØÜ» Þ (úÖêšüú ´Öë פü‹ Ö‹ ØÆü¤üß ×ÎúµÖÖºþ¯ÖÖë êú ÃÖ´ÖÖ−ÖÖ£Öԍú †Öê×›Íü†Ö ºþ¯ÖÖêÓ úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ú¸ü ¾ÖÖŒµÖ ¯Öæ¸êü úßו֋) 1. 7. 3. £Úê ‹'˜ ____»»? (ú¸ü ¯ÖÖ−ÖÖ) IX. 4. 9. Ç—Í߬߻ Þ 3) £Úê ¥£Þá›¡à ‹á¬‘á¥ Ç—Íß¡ß» Þ 4) ¡±í£Þ ¡ß £Úê ¥£Þá›¡à ‹á¬‘á¥ Ç—Ú×ß» Þ 5) ᪫ߪ£¤ýᥠ£Úê ¥£Þá›¡à ‹á¬‘á¥ Ç—Úšß¬ß» Þ .Ç—Íß¡Þ 1) £Úê ¥£Þá›¡à ‹á¬‘á¥ Ç—Ú×ß» Þ 2) £Úê ¥£Þá›¡à ‹á¬‘á¥ ¡ß. ᪠ª¡Ú ‹Þ£ ____ » Þ (ú¸ü ›üÖ»ÖêÖß) 3. 10. ᪠ᤠ‹'˜ ____ £Úê ‘Þᘝ޻»Þ (ú¸ü ²ÖîšêüÖÖ) 5. ¡Þ«ÞÔ¥ ›ß £Úê ª¡Ú ‹Þ£ _____»»Þ (ú¸ü ¤æÑüÖß) (ú¸ü »ÖêÖÖ) 2. 8. ᪠ª¡Ú ‹Þ£ Ñ ª£¤ý ¢ß™á¥ ____»»Þ 4. VII.ˆ. ᪠à™”ß _____ Çᥠ™Þ¼Ú» Çñ¨äªÞ £ß¦ß¬Þ»»Þ Þǘ£Þᝠ_____ Çᥠԥ. 5. „›Þ«¥˜ ÚªÞᥠß£÷ᥠ›ßÞ¤Þ‚šß¡Þ ‹ñߤýލږÍß‹¥ ›¨ ›¨ Çñ‹Þ¥ ¥ÛÇ Çñá¤ýލ ‹¥ß ¡Þ‹î • ‹¥ØÜ» Þ Çñá™î‹ ¡Þ‹îᥠ™ß ‹£á¥ Þá¥Þ”ß ¨µ á«¡Þ ›¥‹Þ¥»»Þ (ˆ¤üÖÆü¸üÖ êú †−ÖãÃÖÖ¸ü פü‹ Ö‹ ¯ÖÏŸµÖú ׍ÎúµÖÖ êú ¤ÃÖ ¤üÃÖ ¯ÖύúÖ¸ êú ºþ¯ÖÖêÓ úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ú¸ü ¾ÖÖŒµÖ ²Ö−ÖÖ‡‹… ¯ÖÏŸµÖêú ¾ÖÖŒµÖ ´Öë ú´Ö ÃÖê ú´Ö “ÖÖ¸ü ¿Ö²¤ü ÆüÖê−ÖÖ •Ö¹ý¸üß Æîü…) „›Þ«¥˜ :. 6.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 332 2.

Ç—Íßšß¡ß» Þ 10) £Úê ¥£Þá›¡à ‹á¬‘á¥ Ç—Úšß¡Þ ª£¤ýᥠ™Úᣠ£œî ᪕ÞᥠǗښ߬» Þ (¤ß¡Þ. á£Þ¥ á‘îÇ©ÖÞ ‹ÞîÞ Þ¤ýÜÇ©õ™à Þ¥Úªõߙޥ ‹Þ‹”ÇÚ¥ ß¡Þªà Çñá£Þ› £«ÞØß¼» á‘îÇ©ÖÇÚ™ñ Þ¤ýÜÇ©õޝ ß¥Ãß¡༻ ª«ß™ ¨Ú¢Ç¥ß˜¤ý ÞÇ©Þ—Í ‹ïÇ©Ù ™Ú·í¨à ™Þ 26.07.2005 ¥ßŒá¥ £›à¤ý ¡Þª¢¡á¥ ÚÇ©Öß™ á«¡»»Þ Úá¥Þœ Þǘ ªÇ¥ß¡Þᥠá£Þ¥ ¡Þª¢¡á¥ Ç›ÞÇí˜ ‹¥ß ¡¥ ‹îÞ‹Ú Þ¨à¡íÞ› ‹¥ß¡Þ á«á¡»»Þ » Þ ‚™ß» Þ Þǘ¼»¥ ›¨íÞ¢ß¦ÞÇ©à ªá¥Þ‘ £«ÞØß -: ‹Þ¤íî ßÔíÆ :™Þ 25. Çޘߍñ«˜ Š Çñà™ß á¢Þ‘ ª´îÞ 7 Ô”ß‹Þ ¿Ö²¤üÖ£ÖÔ †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü ŒÚªßá«á¡ ØÆü¤üß †£ÖÔ †Ö−ÖÓ¤ü ÆüÖêÖÖ.2005 (Ú¥Ú¡Þ¥) : ¡ß¡Þ«. ጦߡÞ) Ǘ͝ØÜ Š ¡Ú’ØÜ ¡ß¡Þ« ß£Ð˜ Ç™ñ Šê ¨ñà ¨ñà Çñ‘ÞÇ™á¤ý £ã £«Þ¨¤ý. ᛌߡÞ.2005 (¡Úœ¡Þ¥) : £¾»¦ÇÞ‹ ™Þ 26. Öã¿Öß ÆüÖêÖÖ .ˆ.07.07.ˆ. Ç—Íߚ߬߻ Þ 9) £Úê £œî ¡«Ü™ Þ¥Ú ¥£Þá›¡à ‹á¬‘á¥ ¡ß. Þǘ ‘Þ˜ß ŒÚªß á«á¡ á¤.{ÉÉ`ö 22 333 6) ÇÞ°¡Ç©íÇᥠá¤á™á¡á¦ ™ÚᣠÞªß¡ áªá™á¡á¦ £Úê ¥£Þá›¡à ‹á¬‘á¥ Ç—Úšß¡ß» Þ 7) £Úê á‹¡¦ áÞ”߈ ¡Ç©í ¥£Þá›¡à ‹á¬‘á¥ Ç—Í߁×ß» Þ 8) £Úê £œî ¡«Ü™ Þ¥Ú ¥£Þá›¡à ‹á¬‘á¥ ¡ß. ᬌߡÞ.

˜ØÞ Þ„ ÇڥǬûà ª¡ÚÞá–Í ‘Þ‹‘£‹á¥ Çަߙ á«Þ‚šÞˆ»»Þ ‘Þ™ßᢛ ß¡çá¨Ç©á¥ „® à® ª£ªØ¼» ÔᥠŠ ª«¥Ç¬ûàᥠˆ«ß Ç¡í Þ¥ßÞá–Í Çަߙ ‹¥Þ¤Þ‚šÞˆ»»Þ á™˜Ú ˆ«Þ Š–Íߨޥ ˆ‹ £ÚŒî Ç¡í» Þ ÞÇ©Þ—Í £Þªá¥ Ç–Úšß¡Þ ªä‹ñޝØß‹Ú ¥‘ªä‹ñޝØß ‹Ú«Þ¤Þˆ»»Þ ªä‹ñޝØߥ Ç¥›ß‹Ú ¢Û£ß›« ‹Ú«Þ¤Þˆ»»Þ ˆ«ß ›ß ¢Û£ß‹Ú áŒÞ¦Þ áŒÞ¦ß ‹¥ß¡Þ ßáÇ©œ»ˆ¡ä á¨Ç© ›ß šíÞ™ì ™Úší ›ß ª‹Þᦠ¡ªÚ£™ß ª÷ޝ ˆ¡ä ¥‘ÇÞ¦ á¨Ç© ‹¥Þ¤Þ‚šÞˆ»»Þ ÞÇ©Þ—Í £Þªá¥ ªÞœÞ¥˜™ã ¡Ç©íÞ¥ Þ£ á«¡»»Þ ¨ÚŒß¬Þ ¢Û£ßᥠ¡Ç©íÞ¥ Çñš£ ª¥Þ Ç–Íß¡Þ £Þá™ñ £Þ”ߥ ˆ‹ Çñ‘ ¨‹Øß ‘ލñ™ á«¡»»Þ ˆ«ß ª£¤ýᥠœ¥˜à ¥Þ˜à‹Ú ¥‘ªó¦Þ Þ¥à ª« ™Ú¦Þ ‹¥Þ¤Þ‚šÞˆ»»Þ ᪫ߛߝ ‹Ú£Þ¥à ‹îÞ£Þᝠ¢Û‚êᥠŒÞ¬ßÇޛᥠÞ¬Øß Þ«ßê» Þ áª£ÞᝠÚÞáŒÞ¦. ×−Ö¾ÖÖÃÖ ÃÖÓ¯Ö®Ö ÆüÖêÖÖ ÃÖ¯Ö׸ü¾ÖÖ¸ü ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ÆüÖê ú¸ü ¾Ö¸ü-¾Ö¬Öã †Ö¿Öß¾ÖÖÔ¤ü ¤ü¿ÖÔ−ÖÖ׳ֻÖÖÂÖß Ç—ÍØÜ Š ¡Ú’ØÜ ¥‘Ç¡í ¸ü•Ö¯Ö²ÖÔ Š–Íß¨Þ ˆÇ¥ß ˆ‹ ¥Þ‘î ¤Þ«Þ¥ ÇñÞà ˆ‰™ß«î ×ß Þ„ ÇÚ¥Þ™ ªäªÕð™ß ¡ß ×ß» Þ áª•Þᥠ¡Þ¥ £Þªá¥ ᙥ ¤Þ™ñÞ» Þ á‹á™ ŠÇ©Þ ¡ñ™ Þ„ á‹á™ Ç¡íÇ¡íÞ˜à»»Þ á‹á™ ÇÛ‘Þ¡ßœà Þ„ á‹á™ Çß•Þǘ޻»Þ áª£ß™ß áÞ”߈ Ç¡í ¥‘Ç¡í» Þ ›ßᝠÚá«ê ‹ß£óÞ ›Ú‚›ß Úá«ê ›àÔí 3 ›ß œ¥ß ¥Þ‘î¥ ˆ £Ú˜Ø¥Ú áª£Ú˜Ø ¤Þˆê Þê.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 334 ß¡Þªà £›à¤ý ¡Þª¢¡ ÚÇ©Öß™ á«¡ ªÇ¥ß¡ÞᥠǛÞÇí˜ ‹¥ß ¡¥-‹îÞ Þ¨à¡íÞ› ›¨íÞ¢ß¦ÞÇ©à ×−Ö¾ÖÖÃÖß ´Öê¸üÖ ¾ÖÖÃÖ-³Ö¾Ö−Ö. ‹›¦à ¡Þ«Ü¾»Þ Þ„ ÛÞ Ç¬ Çß´Øß» Þ ™ßß›ß ¤Þˆ ª÷ޝ ‹¥ß¡Þ ßáÇ©œ» Þ ¬Ú˜ ŒÞ‚¡Þ £œî £Þ»»Þ ᪂ 3 ›ß Çß•Þ ˆ¡ä Ÿ»¦£Û¦ ŒÞ‚Çß‚ ¥«ßá¡»»Þ ÇÛ¡í¥Ú áÇÞ–ÍÇß•Þ ÇñªØÜ™ á«Þ‚ ¥«ßšÞˆ»»Þ ¥‘ÇÞ‚ê £Ú—Íà ¢‘Þ .

Þ‚¡Þ Þ„ ጦߡÞᥠ¡ß áª™ß‹ß Þ³»»Þ ÛÞ¬ÚÞ Çß´ß á›Þ¦ß ጦᥠ£Þ™ß¡Þ¥ ÇÚ˜ß ™Þ' •Þ¥Ú œß‹ Þ³»»Þ ¥‘¥ ™ßß›ß Š–Íߨޥ ’߁£Þᝠ¢¬¢Þ¡á¥ ª‘¡Þ‘ «ÜØß» Þ £Þ' £Þᝠ’߁£Þ¼Ú» ª‘ ‹¥ß¡Þ¥ ›Þ¤ýß™ó ßØß» Þ ÛÞ¬ÚÞ Çß´ß ¡ß¢ß÷ ª×ޝ‹Ú ¡Ú¬ß¡Þ‹Ú ¤ÞÞØß» Þ Þ„ á›Þ¦ß ¡Þ´ß ''¡áªØ –Þ‹ß¬Þ ‘. Þê «¦ßᥠˆ«Þ¥ Ç¥ÉÂ¥Þ ‹ß×ß”Þ šßᬠ£œî ÞœÚß‹ ª¢î™Þ¥ ×ÞÇᥠˆ«Þ ‹ñ£¨ã Çޥɥߋ™Þ‹Ú «¥Þ‚ ¡ªÚ×ß» Þ ‹ßØÜ ¥‘ Ç¡íᥠá‹á™ £„‘ ᪠‹šÞ ¤ßˆ ä፠ßᢂ×ß áª á‹¡¦ ‘ޘߐ×ß» Þ ¿Ö²¤üÖ£ÖÔ †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü ØÆü¤üß †£ÖÔ ¥‘Ç¡í ÇñÞà ˆ‰™ß«î ÇÚ¥Þ™ ªäªÕð™ß ¡Þ¥£Þªá¥ á™¥Ç¡í ŠÇ©Þ¡ñ™ Þ„ á‹á™ Ç¡í Ç¡íÞ˜à ÇÛ‘Þ¡ßœà £„‘ £‘¬ßª ˆ £Ú˜Ø¥Ú ᪠£Ú˜Ø ¤Þˆê ‘Þ‹‘‹£á¥ Çަߙ á«Þ‚šÞˆ Š–Íߨޥ £ÚŒî Ç¡í (¸ü•Ö¯Ö¾ÖÔ) †Öê×›Íü¿ÖÖ úÖ ‹ú ¯ÖÏ׿֨ü ¯Ö¾ÖÔ ¯ÖÏÖ“Öß−Ö ‹êןÖÊ ¯Öã¸üÖŸÖ−Ö ÃÖÓÍéú×ŸÖ ²ÖÖ¸üÆü ´ÖÆüß−Öê ´Öë ŸÖê¸üÆü ¯Ö¾ÖÔ (¾ÖÂÖÔ ´Öë ²ÖÆãüŸÖ ¯Ö¾ÖÔ) ˆÂÖÖ¾ÖÎŸÖ †Öî¸ü ׍úŸÖ−ÖÖ ¯Ö¾ÖÔ ¯Ö¾ÖÖÔ×Ö ¯Öæ•ÖÖ úß −Öß×ŸÖ †Ö−ÖÓ¤ü ´Ö•Ö×»ÖÃÖË ‡ÃÖË ŸÖ¸ü±Ëú ÃÖê ˆÃÖË ŸÖ¸ü±ú ²ÖÆãüŸÖ †Ö›ÍÓ²Ö¸ü ¯ÖæÖÔ ¯ÖÖ»Ö−Ö ÆüÖêŸÖÖ Æîü †Öê×›Íü¿ÖÖ úÖ ¯ÖϬÖÖ−Ö ¯Ö¾ÖÔ .{ÉÉ`ö 22 335 á«Þ‚ ¥ŒÞ¤Þ‚šÞˆ»»Þ á¤™ß‹ß ŒßÞ¤Þˆ áª™ß‹ß ¡ÆÂÞ¤Þˆ»»Þ ŒÞ‚¡Þ Þ„ ¡ÞÆß¡Þá¥ á¤™ß‹ß Þ³. ¡¥Ç©á‹ šá¥ Þªß×ß ¥‘" à™ Þ‚ Þ³á¥ ጦ ጦߚÞ'Øß» Þ ˆ«ß ™ßß ›ß ¥´Þ¡—ÍÞ Š ‹”Þ¡”Þ ‚™îÞ›ß Ô¥‹Þ£ ‹¥ß ªäÇÛ˜Ùí Þ³ „Çá¢Þ ‹¥Øß» Þ ¡±í£Þ ᛌޤބ×ß á¤.

Úá®×›¥ ÞœÞ¥ „Çᥠß£÷ᥠ›ßÞ¤Þ‚šß¡Þ Çñ¨÷¥ „±¥ ›ßØÜ»Þ (†−Öã“”êû¤ü êú †Ö¬ÖÖ¸ü ¯Ö¸ü −Öß“Öê פü‹ Ö‹ ¯ÖÏ¿−ÖÖêÓ êú ˆ¢Ö¸ü ¤üßו֋ Þ) 1. ‹Þ«Þ¥ ÇñÞà ˆ‰™ß«î Þ„ ÇÚ¥Þ™ ªäªÕð™ß ¡ß ×ß ? .¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 336 ÞÇ©Þ—Í£Þª ÇÛ¡í›ß Ç«ß¬ß ¥‘ ¢Û£ß ›« áŒÞ¦ÞáŒÞ¦ß ‹¥ß¡Þ ¡ªÚ£™à ª÷ޝ ˆ‹ Çñ‘ ¨‹Øß ‘ލñ™ œ¥˜à ¥Þ˜à ¥‘ªó¦Þ ªÐÂà ¢Ú‚êᥠ¬Þ¡Ú¬Þ ª÷ޝ ‹¥ß¡Þ ßãáÇ©œ ¢ß¦ÞÇ© áÇÞÇ©˜ Ç›ÏÂ¨í  ‹¥ß¡ÞÇÞ‚ê ÚÞáŒÞ¦ ‹›¦à ¡ÞªÚ¾»Þ Ç¥ÉÂ¥Þ ªä‹ñޝØß ›Þ¤ýß™ó ᝂšÞÞØß ¡Ú¬ß¡Þ‹Ú ¤ÞÞØß ÞœÚß‹ ª¢î™Þ ÞÞ£à Çß—Íà †ÖÂÖÖœÍü úß ´ÖÆüß−ÖÖ ¯ÖÆü»ÖÖ ×¤ü−Ö ¸ü•Ö ¯Ö¾ÖÔ úÖ ¯ÖÆüü»ÖÖ ×¤ü−Ö ³Öæ×´Ö ÖÖê¤ü−ÖÖ ÖÖê¤ü−Ö ú¸ü−ÖÖ ²ÖÃÖã´ÖŸÖß Ã−ÖÖ−Ö ¯Öî¤üÖ ú¸ü−Öê úß ¿ÖÛŒŸÖ •Ö֐ÖÏŸÖ ¬Ö¸üÖß ¸ü֝Öß ¸ü•Ö¾ÖŸÖß Ã¡Öß ³Öã×´Ö´Öë “Ö»Ö−ÖÖ ²Öã»Ö−ÖÖ Ã−ÖÖ−Ö ú¸ü−ÖÖ ´Ö−ÖÖ Æîü ‡“”ûÖ ¯ÖύúÖ¿Ö ¯Öî¸ü ïֿÖÔ −Ö ú¸ü−Öê êú ×»Ö‹ ÃÖã¯ÖÖ¸üß ¯Öê›Íü úÖ †Ö¾Ö¸üÖ êú»ÖÖ ¯Öê›Íü úÖ †Ö¾Ö¸üÖ ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ ÃÖӍÎúÖÓ×ŸÖ ¤Ö‡Ÿ¾Ö »Öê−ÖÖ ¬Öæ´Ö−Öê êú ×»Ö‹ †Ö¬Öã×−֍ú ÃÖ³µÖŸÖÖ †Ö−Öê¾ÖÖ»ÖÖ ¯ÖßœÍüß †³µÖÖÃÖ ¢îÞª I.

ªóÞ£à Š ›ß¥ £ß¨ß á‹„ê•ß ’߁‹Ú áÇÞ–Íßá¬˜ß ™ á‹„ê•ß ¦ÞßÇß £Þ¥ßᬘ߻ Þ Þ‘ß‹Þ¬ß á¤Þâ™Ú‹ ¡ßá¥Þœà Þ‚ ᫬ޘ߻ Þ ˆšßᥠá¤Þâ™Ú‹ ᛄšß¡Þ Š ᝄšß¡Þ „¢¤ý Ǥ©‹Ú ›˜Øᛡޥ ¡î¡ª×Þ ×ß» Þ ‹ßØÜ Þ‚á¥ Ÿ»Þ¼» šß¡Þ¥Ú á‹ . Çځԥ¥ ›Þ¡ß ÇÛ¥˜ ‹¥ß¡Þ‹Ú ¤Þ«Þ ›ßØß ™Þ«Þ á¤Þâ™Ú‹» Þ Þ፠ÔÆÂÞ. £Þªá¥»» 2. Þ³. ¥´Þ¡—ÍÞ Š ‹”Þ¡”Þ. ›Þ¡ß ᫬ޘ߻ Þ œàᥠœàᥠˆ«Þ ¡—Íß¡Þᥠ¬Þß×ß» Þ ›Þ¡ß ÇÛ¥˜ ‹¥ß ÇÞ¥ßᬠ¨Þ¨Ú Ôᥠ’߁ Çñ™ß ™îސޥ ‹¥Þ¤Þ„×ß» Þ ¨Þ¨Ú. ¡ß áª™ß‹ß Þ³. 4. ¥‘Ç¡í¥ £ÚŒî Çß•Þ ‹'˜ ? 6. II. ª£ªØ¼» Ô᥻» Þ‚¡Þ Þ„ ¡ÞÆß¡Þá¥. ˆ«ß ™ßß›ß. ÞœÚß‹ ª¢î™Þ¥ ×ÞÇá¥. ¡Þ¥. 5. á‹„ê›ß ¡ªÚ£™à ª÷ޝ ˆ¡ä ¥‘ÇÞ¦ á¨Ç© ‹¥Þ¤Þ‚šÞˆ ? 4. á¤™ß‹ß Þ³. ‚™îÞ›ß Ô¥‹Þ£ ‹¥ß» Çޥɥߋ™Þ‹Ú. ¥‘ᥠ’߁£ÞᝠዄêšßᥠጦØß ? Çñá™î‹ ¨µ Ú–ß‹Ú •ß‹ì ‹ñ£á¥ ª‘Þ‚ ¡Þ‹î • ‹¥ØÜ» Þ (¯ÖÏŸµÖêú ¿Ö²¤ü ÃÖ´ÖãÆü ´Öë פü‹ Ö‹ ¿Ö²¤üÖêÓ úÖê ÃÖ×Æü Îú´Ö ´Öë ¸üÖú¸ü ¾ÖÖŒµÖ ²Ö−ÖÖ‡‹…) 1. ‹¥Þ¤Þ‚šÞˆ. ‹ß×ß”Þ šßᬠ£œî. ‘Þ™ßᢛ. ªÞ‚ዬì Çځ Ô¥¥ ›Þ¡ß šß¬Þ»»Þ Þ„ ˆá¡ ªÕÜ”¥. ¡±í£Þ ᛌޤބ×ß á¤. ᙥ. Þ¥ßÞá–Í Çަߙ. ᐝì. Þê «¦ßá¥. ¨ó¨Ú¥. „Çá¢Þ ‹¥Øß. ¤Þ™ñÞ. Š ª«¥ Ǭûàá¥. 3. ‹Ú£Þ¥à ‹îÞ£Þᝠ¢Û£ßᥠǛÏÂ¨í  ‹¥ß¡Þ ÇÞ‚ê ‹'˜ ‹'˜ Çß´ßšÞ'Øß ? 8. ß¡çá¨Ç©á¥ „®à®. á‹„ê£Þᝠ‹Ú£Þ¥à£Þ¼Ú» ª‘Þ‚¡Þ ›Þ¤ýß™ó ᝂšÞÞØß ? 7. á‹á™ ›ß œ¥ß ¥‘Ç¡í Çަߙ á«Þ‚šÞˆ ? 3. á‹„ê£Þ¼» ÇÞ‚ê ™ßß›ß ¤Þˆê ª÷ޝ ‹¥ß¡Þ ˆ¡ä ¢Û£ßᥠ¬Þ¡Ú¬Þ ‹¥ß¡Þ ÇÞ‚ê ßáÇ©œ ‹¥Þ¤Þ‚×ß ? 5. £”¥ ªÞ‚ዬì. ŒÞ‚¡Þ. ß£÷ ˆ«ß Ç¡í. III. ᔬߢߑì. Š–ÍߨÞá¥. ˆ«Þ¥ Ç¥ÉÂ¥Þ. ˆ«Þ ‹ñ£¨ã.{ÉÉ`ö 22 337 2. Þ„ ጦߡÞ᥻» ªäÇÛ˜Ùí. «¥Þ‚ ¡ªÚ×ß» Ú®×›‹Ú «ß³àᥠÚ¡Þ› ‹¥ØÜ» Þ (ØÆü¤üß ´Öë †−Öã¾ÖÖ¤ü úßו֋…) Çޥɥߋ ¡ß¡Þ«á¥ á¤Þâ™Ú‹ ÇñšÞ ¦ß ÞªÚ×ß» Þ ’߁ Ô¥.

¿ÖÖ¤üß úÖ ´ÖÓ›ü¯Ö ÃÖ•ÖÖ Æãü†Ö Æîü… †Ö¯Ö ¤êüÖú¸ü Öã¿Ö ÆüÖëÖê… ´ÖÓ›ü¯Ö êú “ÖÖ¸üÖë †Öê¸ü êú»Öê êú ¯Öê›Íü »ÖÖê Æãü‹ Æïü… ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖύúÖ¸ü êú ú֐֕ÖÌ êú ±æú»Ö —Öæ»Ö ¸üÆêü Æïü… ´ÖÓ›ü¯Ö êú ‰ú¯Ö¸ü ¾Ö¸ü-¾Ö¬Ö㠍úß ¿ÖÖ¤üß ÃÖÓ¯Ö®Ö ÆüÖê ¸üÆüß Æîü… ¾Öê ¤üÖê−ÖÖë ׍úŸÖ−Öê Öã¿Ö »ÖÖ ¸üÆêü Æïü ! ‡ÃÖ ¯Ö×¾Ö¡Ö úÖµÖÔ ´Öë ²ÖÖ¬ÖÖ −ÖÆüà ›üÖ»Ö−ÖÖ… ¤üÆêü•Ö ´ÖŸÖ ÖÏÆüÖ ú¸ü−ÖÖ †Öî¸ü ¿ÖÖÓ×ŸÖ ÃÖê •Öß¾Ö−Ö ×²ÖŸÖÖ−ÖÖ… Æü´ÖÖ¸êü ¤êü¿Ö ´Öë ¤üÆêü•Ö ‹ú †ÃÖÖ¬µÖ ¸üÖêÖ úß ŸÖ¸üÆü ±îú»ÖÖ Æãü†Ö Æîü… ‡ÃÖ êú úÖ¸üÖ ²ÖÆãüŸÖ ÃÖß »Ö›Íü׍úµÖÖÑ ˆ×“ÖŸÖ ÃÖ´ÖµÖ ¯Ö¸ü ×¾Ö¾ÖÖÆü −ÖÆüà ú¸ü ¯ÖÖŸÖà… ¤êü¸ü ÃÖê ×¾Ö¾ÖÖÆü ú¸ü−Öê êú úÖ¸üÖ ¯ÖןÖ-¯ÖŸ−Öß êú †Ö¯ÖÃÖß ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ³Öß šüߍúšüߍú −ÖÆüà ²Ö−Ö ¯ÖÖŸÖê… †Ö−Öê ¾ÖÖ»Öß ÃÖÓŸÖÖ−Ö ¯Ö¸ü ³Öß ¯ÖןÖ-¯ÖŸ−Öß êú ú™ãü ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ãú¯ÖϳÖÖ¾Ö ›üÖ»ÖŸÖÖ Æîü… V. ¡Þ ‘Þ™à¤ý ªØ¥á¥ á‹Þâ˜ªß ˆ‹ „ªþ¡ „ÇᥠáÞ”߈ á×Þ” Ç¥ßá®×› ᬌØÜ» Þ (†¯Ö−Öê ¯Ö¸üß¾ÖÖ¸ü µÖÖ ¸üÖ•µÖ µÖÖ ¤êü¿Ö ´Öë ´Ö−ÖÖ‹¾ÖÖ»Öê ˆŸÃÖ¾Ö êú ²ÖÖ¸êü ´Öë ‹ú †−Öã“”êû¤ü ×»Ö׏֋…) ×™ü¯¯ÖםֵÖÖÑ I. Š–Í߁ÞᥠÚ¡Þ› ‹¥ØÜ» Þ (†Öê×›Íü†Ö ´Öë †−Öã¾ÖÖ¤ü úßו֋…) µÖÆü ¤êüÖÖê. ‡ÃÖ ¯ÖÖšü ´Öë ×−Ö´−Ö ¯ÖύúÖ¸ü êú ¾ÖÖŒµÖÖë úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ Æãü†Ö Æîü… 1) 1. 2) 1. ß‘ ǥߡޥᥠÇÞ¦ ‹¥Úšß¡Þ á‹Þâ˜ªß ˆ‹ „ªþ¡ ‹ß£óÞ ¥Þ‘î ªØ¥á¥. Þ„ ª£Þ‘ᥠ£œî ¡ß¨ï½»¦Þ ªïÌß ‹á¥»»Þ ¡«Ü ¤Ú¡‹ ¤Ú¡™à¼» ‘࡝ Ì «Üˆ» Þ IV. Þǘ £á™ ‹'˜ ªÞ«Þ¤î ‹¥ßá¡ß ? ŒµÖÖ †Ö¯Ö ´Öê¸üß ´Ö¤ü¤ü −ÖÆüà ú¸êüÖë? †Ö¯ÖÖ ´ÖŸÖê ú'Ö ÃÖÖÆüÖ•µÖ ú׸ü²Öê×−Ö ? 2. á¤á‹Þ☪ߣᙠ£ä‘Ú¥à ‹¥ß¡Þ‹Ú Ç–Íß¡» Þ •ÖîÃÖê ³Öß ÆüÖê.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 338 £Ú‹Ú¦ß ÞªÚ×Øß» Þ ÇÚ˜ß á¤Þâ™Ú‹ ›ßÞ ßÞ Þ¬ß×ß» Þ ¡ß¢ß÷ ª£Þ‘á¥. ¡ßá¨Ç© ‹¥ß Þ›ß¡Þªà ª£Þ‘ᥠ‹îÞªÚÞ á›¡Þ¥ ¡î¡ª×Þ ×ß» Þ ˆ«Þ Çޥɥߋ á¤Þâ™Ú‹¥ Š¬”Þ Çß•ß» Þ ¡¥Ô¥ ÞÞÇñ‹Þ¥ „Ç«Þ¥ ᝂ ‹îÞÔ¥‹Ú ’߁ £Þß¡Þ‹Ú ¤ÞÞØß» Þ ¤›ß á‹Þâ˜ªß ‹Þ¥˜¥Ú ’߁ԥ ¡Þ«ÞÔ¥ ÇÞ‚ê ¥Þ‘ß «ÜØß á™á¡ Çځ á‘Þ¥ ‹¥ß ’߁‹Ú „á•‚ £œî ᝂ¤Þ‚ÇÞ᥻»Þ ™Þ'Çá¥ á¤„ê ¡Þ«ÞÔ¥ «Üˆ ™Þ‹Ú '„›Ú¬ßÞ' ¡Þ«ÞÔ¥ ‹Ú«Þ¤Þˆ»»Þ á¤Þâ™Ú‹ Þ£ ª£Þ‘¥ ¢ß¨ÞÇ»»Þ ˆ«Þ ǥߡޥ ™ ¢Þá¾». ´ÖÓ•Öæ¸üß ú¸ü−ÖÖ •ÖêúÖîÖ×ÃÖ´ÖŸÖê ´ÖÓ•Öã¸üß ú׸ü²Ö֍ãú ¯Ö×›Íü²Ö… ¯Ö›ÍêüÖÖ… ˆÃ֍úÖê ²ÖÆãüŸÖ Öã¿Öß »ÖÖêÖß… ™Þ‹Ú ™ ¡«Ü™ ŒÚªß ¬Þß¡» Þ ŸÖ֍ãú ŸÖ ¾ÖÆüãŸÖ Öã×ÃÖ »ÖÖאֲօ .

{ÉÉ`ö 22 3) 339 1. Þǘ ‹'˜ ˆ‹Ú”ßÞ ª¡Ú‹Þ£ ˆ‹Þ ˆ‹Þ ‹¥ßÇá‹‚á¡? ŒµÖÖ †Ö¯Ö †êú»Öê Æüß ÃÖ²Ö úÖ´Ö ú¸ü ›ÍüÖ»ÖëÖê? †Ö¯ÖÖ ú'Ö ‹ãú×™ü†Ö ÃÖ²ÖãúÖ´Ö ‹úÖ ‹úÖ ú׸ü¯Öêú‡²Öê ? ˆ¯ÖµÖãÔŒŸÖ ¾ÖÖŒµÖ (1) †Öî¸ü (2) êú ¾ÖÖŒµÖÖêÓ úß ¸êüÖÖÓ׍úŸÖ ׍ÎúµÖÖºþ¯Ö 'ªÞ«Þ¤î ‹¥ß¡' (ÃÖÖÆüÖ•µÖ ú׸ü²Ö). ´ÖÓ•Öæ¸ü ú¸ü−ÖÖ 'ŒÚªß ¬Þß¡' (ÖãÃÖß »ÖÖאֲÖ) 'Öã¿Ö ÆüÖê−ÖÖ' †Öפü ØÆü¤üß êú ÃÖ´ÖÖ−Ö ×´ÖÁÖ ×ÎúµÖÖ‹Ñ Æïü… (3) êú ¾ÖÖŒµÖÖêÓ êú ¸êüÖÖÓ׍úŸÖ ׍ÎúµÖÖºþ¯Ö '‹¥ßᝡ' (ú׸ü−Öê²Ö). ᪠‹Þ£ ᪠‹¥ßᝡ»»Þ µÖÆü úÖ´Ö ¾ÖÆü ú¸ü »ÖêÖß… ÃÖê úÖ´Ö ÃÖê ú׸ü−Öê²Ö… 2. 'ú¸ü ²Öîšü−ÖÖ' '‹¥ßÇá‹‚á¡' (ú׸ü¯Öêú‡²Öê) 'ú¸ü ›üÖ»Ö−ÖÖ' ׍ÎúµÖÖ†Öë êú ÃÖ´ÖÖ−Öü ÃÖÓµÖãŒŸÖ ×ÎúµÖÖ‹Ñ Æïü… †Öê×›Íü†Ö ´Öë ×´ÖÁÖ ×ÎúµÖÖ‹Ñ ×−Ö´−Ö ¯ÖύúÖ¸üÖêÓ ÃÖê ²Ö−ÖŸÖß Æïü… :1) ÃÖÓ–ÖÖ + ׍ÎúµÖÖ = ×´ÖÁÖ ×ÎúµÖÖ ªÞ«Þ¤î + ‹¥ß¡Þ = ªÞ«Þ¤î‹¥ß¡Þ '´Ö¤ü¤ü ú¸ü−ÖÖ' ÃÖÖÆüÖ•µÖ + ú׸ü²ÖÖ = ÃÖÖÆüÖ•µÖ ú׸ü²ÖÖ 2) ×¾Ö¿ÖêÂÖÖ + ׍ÎúµÖÖ = ×´ÖÁÖ ×ÎúµÖÖ ¢¬ + ¬Þß¡ = ¢¬¬Þß¡ ³Ö»Ö + »ÖÖ×Ö²Ö = ³Ö»Ö»ÖÖ×Ö²Ö Œ¥ÞÇ + ¬Þß¡ = Œ¥ÞǬލߡ †“”ûÖ »ÖÖ−ÖÖ ²Öã¸üÖ »ÖÖ−ÖÖ Ö¸üÖ¯Ö + »ÖÖ×Ö²Ö = Ö¸üÖ¯Ö»ÖÖ×Ö²Ö †Öê×›Íü†Ö ´Öë ÃÖÓµÖãŒŸÖ ×ÎúµÖÖ ²Ö−ÖÖ−Öê êú ×»Ö‹ ´Öæ»Ö ׍ÎúµÖÖ êú ÃÖÖ£Ö '-‚' (-‡) ¯ÖÏŸµÖµÖ •ÖÖê›Íüú¸ü ˆÃ֍êú ÃÖÖ£Ö †»ÖÖ-†»ÖÖ ÃÖÆüֵ֍ú ׍ÎúµÖÖ‹Ñ •ÖÖê›Íüß •ÖÖŸÖß Æïü… ØÆü¤üß úß ŸÖ¸üÆü »Öê. ¤êü •ÖîÃÖß ×ÎúµÖÖ‹Ñ •ÖÖê›Íü−Öê ÃÖê ´Öæ»Ö ׍ÎúµÖÖ êú †£ÖÔ ´Öë '†“ÖÖ−֍úŸÖÖ'. 'ú¸ü »Öê−ÖÖ'. ÃÖÆüÖµÖŸÖÖ ú¸ü−ÖÖ. −Ö´ÖÏŸÖÖ 'ˆÖÏŸÖÖ' †Öפü †£ÖÖí úÖ ²ÖÖê¬Ö ÆüÖêŸÖÖ Æîü… •ÖîÃÖê :. ú²Ö ŒµÖÖ ú¸ü ²ÖîšêüÖÖ? ׯֻÖÖ»ÖÖêú êúŸÖê²Öêôêû •Öê ú'Ö ú׸ü²Ö×ÃÖ²Ö… 3. '‹¥ß¡ªß¡' (ú׸ü²Ö×ÃÖ²Ö). '£ÃÚÂ¥à ‹¥ß¡Þ' (´ÖÓ•Öæ¸üß ú׸ü²ÖÖ). Ç߬Þá¬Þ‹ á‹á™á¡á¦ ᤠ‹'˜ ‹¥ß¡ªß¡» Þ ²Ö““ÖÖ Æîü.´Öæ»Ö ׍ÎúµÖÖ + ¯ÖÏŸµÖµÖ + ÃÖÆüֵ֍ú ׍ÎúµÖÖ -‹¥ì +-‚ > ‹¥ß + á›¡Þ = ‹¥ßá›¡Þ ú¸ü ¤êü−ÖÖ -ú¸Ëü + -‡ > ú׸ü + ¤êü²ÖÖ = ú׸ü¤êü²ÖÖ . '†¾Ö¬ÖÖ¸üÖ' '×−Ö¿“ÖµÖ'.

‹'˜ Ç߬ޣÞᝠዡ¦ £Þ×ᥠ¥Þ‘ß á«á¡ ‹ß£óÞ ‹Ú‹Ú–ÍÞ ‹ß˜ß¡Þ‹Ú ‹«ßá¡»»? ŒµÖÖ ²Ö““Öê êú¾Ö»Ö ´Ö”û»Öß ÃÖê Æüß ¸üÖ•ÖÌß ÆüÖëÖê µÖÖ ´ÖãÖì Ö¸üߤü−Öê êú×»Ö‹ ²ÖÖê»ÖëÖê ? . ¡Þ«ÞÔ¥ ™ á‹¡¦ áÞ”߈ £Þª ¥«ß¬Þ Þ„ á£Þá™ ‹ß×ß ‹Þ£ á›á¬ Þ«ßê» Þ ¿ÖÖ¤üß êú ŸÖÖê êú¾Ö»Ö ‹ú Æüß ´ÖÆüß−ÖÖ ¸üÆü ÖµÖÖ Æîü †Öî¸ü ´Öã—Öê ãú”û úÖ´Ö −ÖÆüà פüµÖÖ… ²ÖÖÆüÖ‘Ö¸ü ŸÖ êú²Öôû ÖÖê×™ü‹ ´ÖÖÃÖ ¸ü×Æü»ÖÖ †Öˆ ´ÖÖêŸÖê ׍ú×”û úÖ´Ö ¤êü»Öê −ÖÖØÆü… 2.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 340 ‹¥ß + á¡Þ = ‹¥ßá¡Þ ú¸ü »Öê−ÖÖ ú׸ü + −Öê²ÖÖ = ú׸ü−Öê²ÖÖ ‹¥ß + ¡ªß¡Þ = ‹¥ß¡ªß¡Þ ú¸ü ²Öîšü−ÖÖ ú׸ü + ²Ö×ÃÖ²ÖÖ = ú׸ü²Ö×ÃÖ²ÖÖ ‹¥ß + Çá‹‚¡Þ = ‹¥ßÇá‹‚¡Þ ú¸ü ¯ÖúÖ−ÖÖ ú׸ü + ¯Öêú‡²ÖÖ = ú׸ü¯Öêú‡²ÖÖ -ŒÞ +-‚ > ŒÞ‚ + á›¡Þ = ŒÞ‚á›¡Þ -ÖÖ +-‡ > ÖÖ‡ + ¤êü²ÖÖ = ÖÖ‡¤êü²ÖÖ ŒÞ‚ + á¡Þ = ŒÞ‚á¡Þ ÖÖ ¤êü−ÖÖ ÖÖ »Öê−ÖÖ ÖÖ‡ + −Öê²ÖÖ = ÖÖ‡−Öê²ÖÖ ŒÞ‚ + ¡ªß¡Þ = ŒÞ‚¡ªß¡Þ ÖÖ ²Öîšêü−ÖÖ ÖÖ‡ + ²Ö×ÃÖ²ÖÖ = ÖÖ‡²Ö×ÃÖ²ÖÖ ŒÞ‚ + Çá‹‚¡Þ = ŒÞ‚Çá‹‚¡Þ ÖÖ ›üÖ»Ö−ÖÖ ÖÖ‡ + ¯Öêú‡²ÖÖ = ÖÖ‡¯Öêú‡²ÖÖ ¬µÖÖ−Ö ¤üßו֋ ׍ú †Öê×›Íü†Ö úß ŸÖ¸üÆü ØÆü¤üß ´Öë ´ÖãµÖ ×ÎúµÖÖ ´Öë úÖê‡Ô ¯ÖÏŸµÖµÖ −ÖÆüà •ÖÖê›ÍüÖ •ÖÖŸÖÖ… •ÖîÃÖê :ú¸Ëü + »Öê−ÖÖ = ú¸ü »Öê−ÖÖ ¤êüÖË + »Öê−ÖÖ = ¤êüÖ »Öê−ÖÖ ¬µÖÖ−Ö ¤ëü ׍ú ‡ÃÖ ¯ÖÖšü ´Öë †Öê×›Íü†Ö êú ÃÖÓµÖãŒŸÖ ¾ÖÖŒµÖÖë úÖ ³Öß ¯Ö׸ü“ÖµÖ ×¤üµÖÖ ÖµÖÖ Æîü… ÃÖÓµÖãŒŸÖ ¾ÖÖŒµÖ 1.

Þᥠ¢Þ‚ ¥ÞÞ«ßê Þ„ Œ¥ÞÇ ¢Þ¡ Þ«ßê» Þ †¸êü ³ÖÖ‡Ô! ÖãÃÃÖÖ ´ÖŸÖ ú¸üÖê †Öî¸ü ²Öã¸üÖ ´ÖŸÖ ÃÖ´Ö—ÖÖê… †Ö¸êü ³ÖÖ‡ ¸ü֐Öü−ÖÖØÆü †Öˆ Ö¸üÖ¯Ö ³ÖÖ²Ö −ÖÖØÆü… ˆ¯ÖµÖãÔŒŸÖ ¾ÖÖŒµÖÖë ÃÖê ´ÖÖ»Öæ´Ö ÆüÖêŸÖÖ Æîü ׍ú †Öê×›Íü†Ö ³ÖÖÂÖÖ ´Öë ÃÖÓµÖãŒŸÖ ¾ÖÖŒµÖÖë úÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ êú×»Ö‹ ÃÖ´Öã““ÖµÖ ²ÖÖê¬Öú †¾µÖµÖ 'Þ„' (†Öˆ) '†Öî¸ü' ŸÖ£ÖÖ ¾ÖîúÛ»¯Öú †¾µÖµÖ '‹ß£óÞ' (؍ú²ÖÖ). Þǘ ‹'˜ „Ç¥ Ÿß»ª¥¼Ú» ›¥ŒÞªØ ŒµÖÖ †Ö¯Ö−Öê ²Ö›Íêü †±úÃÖ¸ü úÖê ¤ü¸üÖÖÃŸÖ ‹¥ß×Øß ‹ß£óÞ ˆá¡ á›¡Þ‹Ú á«¡»»Þ פüµÖÖ Æîü µÖÖ †³Öß ¤êü−ÖÖ Æîü… †Ö¯ÖÖ ú'Ö ˆ¯Ö¸ü †×±úÃָӍãú ¤ü¸üÖÖÃŸÖ ú׸ü”Ûû−ŸÖ ׍úÓ²ÖÖ ‹²Öê ¤êü²Ö֍ãú Æêü²Ö… 4.{ÉÉ`ö 22 341 ׯֻÖÖ´ÖÖ−Öê ú'Ö êú²Öôû ´ÖÖ”û¸êü ¸Ö×•Ö Æêü²Öê ׍úÓ²ÖÖ ãúãú›ÍüÖ ×úםֲÖ֍ãú ú×Æü²Öê? 3. '¤ýÞ' (µÖÖ) úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ÆüÖêŸÖÖ Æîü… .

¯ÖÖÃÖ ú¸üêú ‘Ö¸ü ´Öë ²ÖîšüÖ Æîü… ´ÖÆÑüÖÖ‡Ô ‡ŸÖ−Öß ²ÖœÍü Ö‡Ô Æîü ׍ú †êú»Öê ãú™ãÓü²Ö “Ö»ÖÖµÖÖ −ÖÆüà •ÖÖ‹ÖÖ… †Ö−ÖÓ¤ü : ÆüÖÑ. ŸÖÖê †“”ûÖ ÆüÖêŸÖÖ… ¸ü×¾Ö : ‡ÃÖß×»Ö‹ ‘Ö¸ü ´Öë ÃÖ²Ö úÖ ´Ö−Ö Ö¸üÖ²Ö Æîü… †Ö−ÖÓ¤ü : ŸÖ²Ö ÖÖê¯Öß êú ×»Ö‹ ãú”û ÃÖÖê“Ö−ÖÖ “ÖÖ×Æü‹… ׯ֔û»Öê ´ÖÆüß−Öê '¸üÖê•Ö̐ÖÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ“ÖÖ¸ü' ´Öë ‹ú ×¾Ö–ÖÖ¯Ö−Ö ×−֍ú»ÖÖ £ÖÖ… †²Ö ˆÃ֍êú ×»Ö‹ ±ú´ÖÔ ³Ö¸ëüÖê… ¤êüÖŸÖê Æïü ׍ú ŒµÖÖ ÆüÖêŸÖÖ Æîü… . ¾ÖÆü ŸÖÖê ÃÖ“Ö Æîü… ÖÖê¯Öß µÖפü ‘Ö¸ü úß ãú”û ´Ö¤ü¤ü ú¸üŸÖÖ. á™á¡ ¢¬ «ÜØÞ» Þ ¥¡ß : ™Þ' ÇÞ‚ê Ôᥠª£ªØ¼» £ Œ¥ÞÇ»»Þ Þ³ : á™á¡ áÞÇà ÇÞ‚ê ‹ß×ß ßØÞ ‹¥Þ¤ß¡Þ „ß™» Þ ™ £Þª 'á¥Þ‘Þ¥ ª£ÞÞ¥' ᥠáÞá” ¡ß²Þǝ ¡Þ«Þ¥ßšß¬Þ»»Þ ¡±í£Þ ™Þ' ÇÞ‚ê Ÿ»£í ÇÛ¥˜ ‹¥ß¡Þ»»Þ †Ö−ÖÓ¤ü : ¸ü×¾Ö ²ÖÖ²Öã. ÖÖê¯Öß êú ²ÖÖ¸êü ´Öë Æüß ÃÖÖê“Ö ¸üÆüÖ £ÖÖ… “ÖÖ¸ü ÃÖÖ»Ö ÆüÖê Ö‹ ²Öß. ŒµÖÖ ÆüÖ»Ö-“ÖÖ»Ö Æîü? ²ÖÆãüŸÖ ¯Ö¸êü¿ÖÖ−Ö »ÖÖ ¸üÆêü Æïü… ¸ü×¾Ö : µÖÆüß.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 342 ÇÞ•ø 23 ¯ÖÖšü ¥¡ß¡Þ¡Ú¼» ªäªÞ¥ ¸ü×¾Ö ²ÖÖ²Ö㠍úÖ ÃÖÓÃÖÖ¸ü ¸üײֲÖÖ²ÖãÓú ÃÖÓÃÖÖ¸ü Þ³ : ‹'˜ ¥¡ß¡Þ¡Ú ! Œ¡¥ ‹'˜? ¡«Ü™ ¡îªØ ¬ÞÚ×Øß» Þ ¥¡ß : ˆ‚ áÞÇà ¡ßÇ©¤ýᥠ«ßê ¢Þ¡Úšß¬ß» Þ Þ¥ß ¡Ç©í á«¬Þ ¡ß.‹.ˆ ÇÞªì ‹¥ß Ôᥠ¡ªß×ß» Þ ›¥›Þ£ ¤Þ«Þ á«¬Þ˜ß ˆ‹Þ ˆ‹Þ ‹Ú”Ú£ó á¦‚ á«¡ Þ«ßê» Þ Þ³ : «ê ™Þ' ™ ª™»»Þ áÞÇà ¤›ß Ô¥‹Ú ‹ß×ß”Þ ªÞ«Þ¤î ‹¥ØÞ.

ˆÃ֍êú ²ÖÖ¸êü ´Öë ²ÖÖ¤ü ´Öë ÃÖÖê“ÖÖ •ÖÖ‹ÖÖ… ŒµÖÖ ³ÖÖ³Öß ‘Ö¸ü ¯Ö¸ü −ÖÆüà Æîü? ¸ü×¾Ö : ¾ÖÆü ŸÖÖê ˆŸú»Ö ´Ö×Æü»ÖÖ-ÃÖ×´Ö×ŸÖ úß ÃÖꌙÒüß (ÃÖÓ¯ÖÖפüúÖ) Æîü… †Ö•Ö ׿ֿÖã ´ÖÓפüü¸ü ´Öë ¯Öã¸üÍúÖ¸ü-×¾ÖŸÖ¸üÖ ÃÖ´ÖÖ¸üÖêÆü (ÃÖ³ÖÖ) úß ´ÖãµÖ †×ŸÖ×£Ö ÆüÖêú¸ü Ö‡Ô Æïü… †Ö−ÖÓ¤ü : †“”ûÖ… ¾ÖÆüÖÑ ŒµÖÖ-ŒµÖÖ ÆüÖêÖë? ¸ü×¾Ö : ²Ö““ÖÖë ÃÖê Öê»Ö ¯ÖÏןֵÖÖêא֟ÖÖ ú¸üÖ‡Ô •ÖÖ‹Öß… ˆ−Ö (»ÖÖêÖÖê) êú «üÖ¸üÖ −Ö֓֐ÖÖ−ÖÖ ³Öß ú¸üÖµÖÖ •ÖÖ‹ÖÖ… †Ö−ÖÓ¤ü : ŒµÖÖ ³ÖÖ³Öß ¾ÖÆüÖÑ ³ÖÖÂÖÖ ¤ëüÖß ? Ó ¸ü×¾Ö : ÆüÖÑ.áª•ß ‹'˜ ‹'˜ ª¡Ú á«¡»»? Ç߬ޣޝ¼» ›óÞ¥Þ áŒ¦ Çñ™ßá¤Þß™Þ ‹¥Þá«¡»»Þ ᪣ޝ¼» ›óÞ¥Þ Þ. ¢ÞÇ©˜™ á›á¡»»Þ Ç߬ޣޝ¼Ú» ¡ß ™Þ¼»›óÞ¥Þ ÇÚ¥ªÕÞ¥ ›ßÞ¤ß¡» Þ Þ‘ß ª‹Þᦠ£ÐÂ༻ ›óÞ¥Þ ÛÞ ªÕܬԥ „›ìÔÞ” ‹¥Þ¬Þ»»Þ Þǘ¼» ¡–Í ’߁ ‹Þ«ßê ᛌޤބß™ ? ªßᬂ ¨ßŒß¡Þ‹Ú ¤Þ‚×ß» Þ ™Þ' ›óÞ¥Þ ÇÞ•¨Þ• ‹ß×ß á«¡ß» Þ ¸ü¾Öß : −ÖÆüà ³ÖÖ‡Ô.{ÉÉ`ö 23 ¥¡ß 343 : Þ³ : ¥¡ß : Þ³ : ¥¡ß : Þ³ : ¥¡ß : Þ³ : ¥¡ß : ᛌޤބ ‹'˜ á«„×ß» ? Þ‚ê ¢Þ‚. ³ÖÖÂÖÖ ŸÖÖê ¤ëüÖß… ²Ö““ÖÖë úÖê ˆ−֍êú «üÖ¸üÖ ¯Öã¸üÍúÖ¸ü ³Öß ×¤ü»ÖÖµÖÖ •ÖÖ‹ÖÖ… †Ö•Ö ÃÖ¾Öê¸êü ´ÖÓ¡Öß •Öß êú «üÖ¸üÖ ÓÍæú»Ö úß −Ö‡Ô ‡´ÖÖ¸üŸÖ úÖ ˆ¤Ëü‘ÖÖ™ü−Ö ú¸üÖµÖÖ ÖµÖÖ… †Ö−ÖÓ¤ü : †Ö¯Öúß ²Ö›Íüß »Ö›Íüúß úÆüà פüÖÖ‡Ô −ÖÆüà ¯Ö›ÍüŸÖß… ¸ü×¾Ö : ×ÃÖ»ÖÖ‡Ô ÃÖߏÖ−Öê (êú ×»Ö‹) Ö‡Ô Æîü… ˆÃÖ ÃÖê ¯ÖœÍüÖ‡Ô-׻֏ÖÖ‡Ô (ãú”û) −ÖÆüà . à™ ¡ß ‹¥Þ¤ß¡» Þ ¢Þ„‘ ‹'˜ áª•ß ¢ÞÇ©˜ á›á¡ ? «ê. ™Þ' ›óÞ¥Þ ‹ß×ß á«¡ß» Þ «„ ᛌߡ޻»Þ ᪋šÞ Çᥠ¡ßÞ¥ ‹¥Þ¤ß¡» Þ ¢Þ„‘ ‹'˜ ÔᥠÞ«ÞØß ‹ß ? áª Ç¥Þ „‹þ¦ £«ß¦Þ ª£ß™ß¥ ªÉÂޛߋ޻»Þ Þ‘ß ¨ß¨Ú £³ß¥á¥ ÇÚ¥ªÕÞ¥ ¡ß™¥˜à ª¢Þ‹Ú £ÚŒî ™ßšß á«Þ‚ ¤Þ‚×Øß» Þ Þ®×Þ. ˆÃ֍êú «üÖ¸üÖ ãú”û −ÖÆüà ÆüÖêÖÖ… †Ö−ÖÓ¤ü : †“”ûÖ ¤êüÖëÖê.

£Úê ™ ¢Þ¡Ú×ß ª¥‹Þ¥¼» ›óÞ¥Þ Þ‚ ‹¥Þ¤ß¡Þ „ß™» Þ á™á¡ ¤Þ‚ ˆª¡Ú ª£ªîÞ¥ ª£ÞœÞ á«Þ‚Çޥߡ» Þ Þǘ¼» ›ß¬ûà ¤ß¡Þ¥ šß¬Þ ‹'˜ á«¬Þ ? £Úê áª•Þ‹Ú ¤ß¡Þ¥ ¡ßÞ¥ ×Þ–Íß᛬߻ Þ áª•Þᥠ¢àÇ©˜ ¥£á¥ á‹„êÞá–Í ¤Þ‚Çޥߡߝ߻ Þ áª•Þᥠá£Þ¥ ‘ᘠªÞ¾» ×Øß» Þ ™Þ ›óÞ¥Þ ‹Þ£ ‹á¥‚ᝡ߻ Þ Þ®×Þ. (µÖÆü) ¤üÆêü•Ö úß ÃÖ´ÖõÖÖ µÖê ÃÖ²Ö Æü´ÖÖ¸êü ÃÖ´ÖÖ•Ö ÃÖê ú²Ö ¤æü¸ü ÆüÖëÖß? ´Öê¸üÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü Æîü ׍ú »ÖÖêÖÖë êú «üÖ¸Ö Æüß µÖÆü ÃÖ²Ö ¤æü¸ü ú¸üÖµÖÖ •ÖÖ Ã֍úŸÖÖ Æîü… ¸ü×¾Ö : −ÖÆüà ³ÖÖ‡Ô ! ´Öï ŸÖÖê ÃÖÖê“Ö ¸üÆüÖ ÆæÑü ׍ú ÃÖ¸üúÖ¸ü êú «üÖ¸üÖ úÖ−Öæ−Ö ²Ö−ÖÖµÖÖ •ÖÖ−ÖÖ “ÖÖ×Æü‹… ŸÖ³Öß ŸÖÖê ‡ÃÖ ÃÖ´ÖõÖÖ úÖ ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖ−Ö ÆüÖê Ã֍êúÖÖ… †Ö−ÖÓ¤ü : †Ö¯ÖúÖê פü»»Öß •ÖÖ−ÖÖ £ÖÖ… ˆÃ֍úÖ ŒµÖÖ Æãü†Ö? ¸ü×¾Ö : ´Öï −Öê ¾ÖÆüÖÑ •ÖÖ−Öê úÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ”ûÖê›Íü פüµÖÖ… ¾ÖÆüÖÑ úß ³ÖßÂÖÖ Ö¸ü´Öß ´Öë úÆüà −ÖÆüà •ÖÖ ¯ÖÖ‰ÑúÖÖ… ¾ÖÆüÖÑ ´Öê¸üÖ ‹ú ×´Ö¡Ö Æîü… ˆÃÖß ÃÖê †¯Ö−ÖÖ úÖ´Ö ú¸ü¾ÖÖ‰ÑúÖÖ… †Ö−ÖÓ¤ü : †“”ûÖ •Öß.‹.ˆ ”Þ ÇÞ¨ì ‹á¬ ¡Þ«Þ ‹¥ß á›¡ß á¡Þ¬ß ¢Þ¡Ú×ß» Þ á«á¬ á¤Þâ™Ú‹ ª£ªîÞ ¤Þ«Þ á«¬Þ˜ß Þ. á¤Þâ™Ú‹ ª£ªîÞ ˆ‚ ª¡Ú Þ£ ª£Þ‘¥Ú á‹á¡ ›Û¥ á«¡ ? £Úê ¢Þ¡Ú×ß á¬Þ‹¼» ›óÞ¥Þ «ßê ˆª¡Ú ›Û¥ ‹¥Þ¤Þ‚ Çޥߡ» Þ Þ‚ê ¢Þ‚. ŸÖÖê †²Ö “Ö»ÖŸÖê ÆîÓ. ª™‹šÞ ˆ‚ á¡‹Þ¥à ª£ªîÞ. −Ö´ÖÍúÖ¸ü… ¸ü×¾Ö : −Ö´ÖÍúÖ¸ü •Öß… . ˆá¡ Þ¬ØÜ ¤ß¡Þ. £ªÕÞ¥»»Þ £ªÕÞ¥ Þ²Þ»»Þ ÆüÖêŸÖß… ÃÖÖê“Ö ¸üÆüÖ ÆæÑü ׍ú ײÖ. ¯ÖÖÃÖ ú¸ü»Öê ŸÖÖê ²µÖÖÆü ú¸üÖ ¤æÑüÖÖ… »Öê׍ú−Ö ¤üÆêü•Ö úß ÃÖ´ÖõÖÖ ‹êÃÖß ÆüÖê Ö‡Ô Æîü ׍ú †²Ö ¿ÖÖ¤üß ú¸üÖ−ÖÖ ²Ö›ÍüÖ ¤ãüú¸ü ÆüÖê ÖµÖÖ Æîü… †Ö−ÖÓ¤ü : ÆüÖÑ ³ÖÖ‡Ô. ˆ ¤Úá¥ ¡Þ«Þԥᔠ‹á¥‚¡Þ ‹Þ•ß‹¥ ÇÞ•»»Þ «ê ¢Þ‚.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 344 Þ³ : ¥¡ß : Þ³ : ¥¡ß : Þ³ : ¥¡ß : ¡ß. ÃÖ“Ö Æîü… µÖÆü ²ÖêúÖ¸üß úß ÃÖ´ÖõÖÖ.

{ÉÉ`ö 23 345 ¿Ö²¤üÖ£ÖÔ †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü ØÆü¤üß †£ÖÔ Œ¡¥ ‹Ú”Ú£ó á¥Þ‘Þ¥ ª£ÞÞ¥ ¡ß²Þǝ ÇÛ¥˜ ‹¥ß¡Þ ÇÚ¥ªÕÞ¥ ጦ Çñ™ßá¤Þß™Þ „›ìÔÞ” ªßᬂ á¡‹Þ¥ ª£ªîÞ á¤Þâ™Ú‹ ª£ÞœÞ Ö²Ö¸ü. 4. 2. ÆüÖ»Ö-“ÖÖ»Ö ãú™ãüÓ²Ö ¸üÖê•ÖÍüÖÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ“ÖÖ¸ü ×¾Ö–ÖÖ¯Ö−Ö ¯ÖæÖÔ ú¸ü−ÖÖ ¯Öã¸üÍúÖ¸ü Öê»Ö ¯ÖÏןֵÖÖêא֟ÖÖ ˆ¤Ëü‘ÖÖ™ü−Ö ×ÃÖ»ÖÖ‡Ô ²ÖêúÖ¸üß úß ÃÖ´ÖõÖÖ ¤üÆêü•Ö ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖ−Ö ¢îÞª I. ™Þ' ›óÞ¥Þ ‹ß×ß á«¡ß» Þ áÞÇà ÇÞ‚ê ‹ß×ß ßØÞ ‹¥Þ¤ß¡Þ „ß™» Þ ™Þ ›óÞ¥Þ ÇÞ• ¨Þ• ‹ß×ß á«¡ß» Þ á¬Þ‹¼» ›óÞ¥Þ «ßê ˆª¡Ú ›Û¥ ‹¥Þ¤Þ‚Çޥߡ» Þ . ˆ‚ áÞÇà ‹šÞ «ßê ¢Þ¡Úšß¬ß» Þ Þ‚ê ¢Þ‚. †³µÖÖÃÖ ß£÷ᥠ›ßÞ¤Þ‚šß¡Þ ¡Þ‹î Ú–Íß‹Ú ¢îÞª ‹¥ØÜ» Þ (−Öß“Öê פü‹ Ö‹ ¾ÖÖŒµÖ ¤üÖêÆü¸üÖ‡‹…) 1. 3. 5.

£Úê ™ ¢Þ¡Ú×ß ª¥‹Þ¥¼» ›óÞ¥Þ Þ‚ì ‹¥Þ¤ß¡Þ „ß™ì» Þ Ç߬ޣޝ¼»¥ ጦ Çñ™ßá¤Þß™Þ ‹¥Þá«¡»»Þ ᪣ޝ¼» ›óÞ¥Þ ¡ß Þ à™ ‹¥Þ¤ß¡» Þ ™Þ¼» ›óÞ¥Þ Ç߬ޣޝ¼Ú» ¡ß ÇÚ¥ªÕÞ¥ ›ßÞ¤ß¡» Þ Þ‘ß ª‹Þᦠ£ÐÂ༻ ›óÞ¥Þ ÛÞ ªÕܬ Ô¥ „›ìÔÞ” ‹¥Þ¬Þ»»Þ ™Þ' ›óÞ¥Þ ‹Þ£ ‹á¥‚ᝡ߻ Þ ‹Þ«Þ›óÞ¥Þ ˆ £³ß¥ —ÍÞ¤Þ‚×ß» Þ Þ‘ß ¨ß¨Ú £³ß¥á¥ ÇÚ¥ªÕÞ¥ ¡ß™¥˜à ª¢Þ‹Ú £ÚŒî ™ßšß á«Þ‚¤Þ‚×Øß» Þ ¡ß. Ç߬ޣޝ¼»¥ ጦ Çñ™ßá¤Þß™Þ ‹¥Þá«¡»»Þ Þ££Þ¼»¥ ᪣ޝ¼¥ ×Þ™ñ£Þ¼»¥ ጦަà£Þ¼»¥ ‘߬ûޣޝ¼»¥ 2. 9.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 346 6. Þ‚ê ¢Þ‚. 12. 11. 13. ¥Þ£›óÞ¥Þ ÇÞ• Ç—ÍÞá«¡»»Þ 3. 8. 14.ˆ. 15. 7. á›á¡³ñ¼» ›óÞ¥Þ áÞ”߈ „ǝîÞª ᬌލ¬Þ»»Þ ‹Þ«Þ˜à ¤©Ú›ñÑ ‹¡ß™Þ Çñ¡´ ¡«ß Þ”‹ 4. á£Þ ›óÞ¥Þ áÞ”߈ ¨Þ—Íà ‹ß˜Þá«¡»»Þ Ÿñ»‹ì ᬌÞá«¡ . 10. II. ”Þ ÇÞªì ‹¥ßá›á¬ ¡Þ«Þ ‹¥ßá›¡ß á¡Þ¬ß ¢Þ¡Ú×ß» Þ £Úê áª•Þ‹Ú ¤ß¡Þ¥ ¡ßÞ¥ ×Þ–Íß᛬߻ Þ á¥ŒÞ¼ß»™ ¨µ ª×ޝᥠ›ßÞ ¤Þ‚šß¡Þ ¨µ Ú–Íß‹Ú Çñá¤ýލ ‹¥ß ¡Þ‹î • ‹¥ØÜ» Þ (¾ÖÖŒµÖÖêÓ ´ÖêÓ ¸êüÖÖÓ׍úŸÖ ¿Ö¾¤ÖêÓ êú ãÖÖ−Ö ¯Ö¸ü פü‹ Ö‹ ¿Ö¾¤üÖêÓ úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ú¸ü ¾ÖÖŒµÖ ²Ö−ÖÖ‡‹…) 1.

ªÞ£óޛߋ¼» ›óÞ¥Þ ¡ß²Þǝ ____»»Þ (á›á¬. Ç߬޼» ›óÞ¥Þ ‘Þ™à¤ý ªäà™ ____»»Þ (á¡Þ¬ßá¬.{ÉÉ`ö 23 5. ›ßÞ¬Þ) IV. 347 Ú–Íߛޥ ‹£ß‘ ªÞ”í ¡ûÞ„‘ì Ôލ¥Þ ᪣ޝ¼» ›óÞ¥Þ Þà™ ‹¥Þ¤ß¡» Þ Þ££Þ¼» Þǘ£Þ¼» Ç߬ޣޝ¼» ‹¦Þ‹Þ¥£Þ¼» ¨ßÑÂà£Þ¼» ¥ÞœÞÞš¼» ›óÞ¥Þ ‹¡ß™Þ ÇÞ• ‹¥Þ¤ß¡» Þ ‹¡ß™Þ ᬌޤߡ» Þ Ñ ÇÞ• ‹¥Þ¤ß¡»Þ ÇÚ¥ªÕÞ¥ ›ßÞ¤ß¡» Þ ‘ߝßÇ© Ǖޤߡ» Þ ÇÞ• Ç—Íޤߡ» Þ ¨Ú˜Þá«¡ ›ßÞá«¡ ᝡÞá«¡ ᛌÞá«¡ III. £ÐÂ༻ ›óÞ¥Þ áÇÞ¬ „›ìÔÞ” ____»»Þ (‹¥ßá¬. 6. ‹¥Þ¬Þ) 2. ¡´à £œî¥Ú „Ç¤Ú‹Ø ¨µ Ú–Íß‹Ú ¡Þ×ß ¡Þ‹î • ‹¥ØÜ» Þ (úÖêšüú ´Öë פü‹ Ö‹ ¿Ö²¤üÖë ´Öë ÃÖê ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ¿Ö¾¤ü “Öã−֍ú¸ü ¾ÖÖŒµÖ ¯Öæ¸êü ׍úו֋…) 1. á¡Þ¬Þ¬Þ) 3. ¡´à £œîᥠ›ßÞ¤Þ‚šß¡Þ ‹ñߤýÞ Ú–Íß‹¥ „Ç¤Ú‹Ø ¥ÛÇ Çñá¤ýލ ‹¥ß ¡Þ‹î • ‹¥ØÜ» Þ (úÖêšüú ´Öë ¤üß Ö‡Ô ׍ÎúµÖÖ†ÖêÓ êú ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ºþ¯ÖÖêÓ úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ú¸ü ¾ÖÖŒµÖ ¯Öæ¸êü ׍úו֋) 1. ᬌލ¬Þ) 4. Þ”î‹Þ¥¼» ›óÞ¥Þ Þ”‹ ____ » Þ (ᬌßá¬. —Íލ¬Þ) 5. ‹Þ¬ß Ç߬ޣޝ¼» ›óÞ¥Þ áŒ¦ ____ » Þ (ጦì. ¤Þ) . ¨ßÑÂà£Þ¼» ›óÞ¥Þ £Û±ç ___»»Þ (—Íßá¬.

Þƒ Ç ‹«ßá¡»»Þ £Úê ¥Þ ᬌߡ߻ Þ 6.ˆ£Þ¼» ›óÞ¥Þ ŒßÞ á«¡»»Þ ˆ£ÞᝠŒÞ‚á¡»»Þ ¨ß¡Ú ›óÞ¥Þ ‹ñßá‹” áŒ¦Þ á«¡»»Þ ¡ÞÇÞ¼» ›óÞ¥Þ ¢Þ™ ŒßÞ á«¡»»Þ ’߁ ›óÞ¥Þ ŸÚ»¬ á™Þ¦Þá«¡»»Þ ¨ñ£ß‹£Þ¼» ›óÞ¥Þ Þ™ áŒÞ¦Þá«¡»»Þ ¤Ú¡‹”ß ›óÞ¥Þ ªßá£Þ á›ŒÞá«¡»»Þ . 3. á£Þ ¢„˜à Þ ‹¥ß¡» Þ „›Þ«¥˜ :. 2. 4.348 ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 2. ¤Þ) (Ú×ì. ¤Þ) (¥Þ´ì) (¨ßŒì) „›Þ«¥˜ ÚªÞᥠ¡Þ‹î ǥߡ±í ‹¥ØÜ» Þ (ˆ¤üÖÆü¸üÖ êú †−ÖãÃÖÖ¸ü ¾ÖÖŒµÖÖêÓ úÖ ¯Ö׸ü¾Ö¢ÖÔ−Ö úßו֋…) (1) 1. ‹¡ß£Þᝠ‹¡ß™Þ ᬌڐםØß» Þ „›Þ«¥˜ :. 3. ᪣Þᝠß™ñ Þ¼Ú»×Øß» Þ ¨ß¨Ú”ß ›Úœ Çß„×ß» Þ 4. 3. 5. V. ³ß™Þ Þ ¨ßŒÚ×ß» Þ ™Ú ŸÚ»¬ á™Þ¦Ú×Ü» Þ 6. (2) 1.£Þª à™ á¡Þ¬ß¡» Þ £Þª ›óÞ¥Þ à™ á¡Þ¬Þá«¡»»Þ Ç߬ޣÞᝠጦßá¡»»Þ 2. 5. 4. „›Þ«¥˜ :. ˆá¡ ᬌ‹£Þ¼» ›óÞ¥Þ Ñ ____»»Þ ᪣ޝ¼» ›óÞ¥Þ ŸÚ»¬ ____»»Þ Ç«¥›ß £Þ' ¼» ›óÞ¥Þ ¢Þ™ ____»»Þ ÞªØÞ ¡Ç©í ±í‹à¼» ›óÞ¥Þ Þ ___»»Þ (ᬌì.ª¡ß™Þ Þ ‹¥Ú×ß» Þ ª¡ß™Þ ›óÞ¥Þ Þ ‹¥Þ¤Þ„×ß» Þ ¡ÚÚ ¼» ‹Ç©Ú×ß» Þ 2. 3. 5. (3) 1. 5. ¢Þ„‘ á¥ÞáÇ©‚ ‹¥ßá¡»»Þ ¡ÞÇÞ ¥Þ£Þ¤ý˜ Ç—Íßá¡»»Þ 4.

2.ª¥‹Þ¥¼» ›óÞ¥Þ ÛÞÔ¥ ‹¥Þ¤ß¡» Þ ª¥‹Þ¥¼» ›óÞ¥Þ ÛÞÔ¥ ‹¥Þ¤ß¡ Þ«ßê» Þ 1.™Þ¼» ›óÞ¥Þ Ç ‹Ú«Þ¬Þ»»Þ ™Þ¼» ›óÞ¥Þ Ç ‹Ú«Þ¬Þ Þ«ßê» Þ ¥à™Þ ›óÞ¥Þ Þ ¨ßŒÞ¬Þ»»Þ 2. 5. 5. 4.¥Þ£¡Þ¡Ú áÞ”߈ áÔÞ–ÍÞ ‹ß˜ßᬻ»Þ áÞ”߈ áÔÞ–Þ ¥Þ£¡Þ¡Ú¼» ›óÞ¥Þ ‹ß˜Þ᫬޻»Þ Þê á¬Þ‹£Þᝠ¤Þ™ñÞ á›Œßᬻ»Þ ¢Þ„‘ ¢ÞÇ©˜ á›á¬»»Þ £ÐÂà ÇÚ¥ªÕÞ¥ ¡ÞÆßÂᬻ»Þ ‘Þ ¢Þ¡™ ¨Ú˜ßᬻ»Þ Ç߬ޣÞá Ç¥à¤©Þ á›á¬»»Þ £Úê ³ ‹Þ ᛌ߬߻ Þ áª Š–Íß¨à Þ Þß¬Þ»»Þ ¥Þ£ à™ Þ‚¬Þ»»Þ „›Þ«¥˜ ÚªÞᥠ™á¦ ›ßÞ¤Þ‚šß¡Þ ¡Þ‹î Ú–Íß‹Ú ßáÇ©œÞší‹ ¡Þ‹îᥠǥߘ™ ‹¥ØÜ» Þ (ˆ¤üÖÆü¸üÖ êú †−ÖãÃÖÖ¸ü −Öß“Öê פü‹ Ö‹ ¾ÖÖŒµÖÖêÓ êú ×−ÖÂÖê¬Ö¾Ö֓֍ú ¾ÖÖŒµÖ ²Ö−ÖÖ‡‹…) (1) „›Þ«¥˜ :. ™Ú£ ›óÞ¥Þ Ç¥à¤©Þ ›ßÞ¬Þ»»Þ á£Þ ›óÞ¥Þ à™ Þ‚¡Þ ᫬޻»Þ 1. .349 {ÉÉ`ö 23 (4) 1. 5. 3. 8. Þƒ ›óÞ¥Þ Çޝ ŒßÞ¬Þ»»Þ áÞÇà ›óÞ¥Þ Ÿ»£í ÇÛ¥˜ ‹¥Þ¬Þ»»Þ 4. 4. 3. „›Þ«¥˜ :. Ç߬޼» ›óÞ¥Þ ‹ñßá‹”ì ጦޤߡ» Þ á£Þ ›óÞ¥Þ ¢Þ™ ¥´Þ á«¡»»Þ ᪣ޝ¼» ›óÞ¥Þ ¡«ß Ç—ÍÞá«¡»»Þ ×Þ™ñ£Þ¼» ›óÞ¥Þ ¡‹Øð™Þ ›ßÞá«¡»»Þ ªà™Þ ›óÞ¥Þ à™ á¡Þ¬Þá«¡»»Þ (2) „›Þ«¥˜ :. 7. 2. 6. 3. VI.

350 ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö Ǘ͝ØÜ Š ¡Ú’ØÜ á¡‹Þ¥à ª£ªîÞ ²ÖêúÖ¸ßü ÃÖ´ÖõÖÖ Þ£ á›¨á¥ á¡‹Þ¥à ª£ªîÞ ¡«Ü¦ ǥߣޘᥠ¡—Íߐެߐ×ß» Þ ˆ«Þ ÇÞ¬íîÞá£ÆìÂ. ¨ß¾»‹Þ£ Çñ¢ï™ß ¨ßŒÞ¤Þ„»»Þ ¤Þ«ÞŸ»¦á¥‹ß ᪣Þᝠß‘ ᛨ¥ Þ¥Ú‹¦Þ £Þœî£á¥ „ÇÞ‘í ¤©£ á«Þ‚ÇÞ¥ßá¡»»Þ ª¥‹Þ¥ ᪣ޝ¼» ›óÞ¥ÞÇñªØÜ™ ‘ߝßÇ© Ú–Íß‹Ú ¡ßᛨ‹Ú Çá•‚¡Þ¥ ¡î¡ª×Þ ‹¥ØÜ» Þ ¤›ß ‹Ú‹Ú–ÍÞ ÇÞ¦. ‘ªäŒîÞ ¡ï·©ß» Þ ˆ«Þ ª«ß™ ¨ß¤©Þ¥ áœÞãÇ™ £œî ª£Ç¥ß£Þ˜á¥ ›Þ¤ýà» Þ ¡±í£Þ ˆª¡Ú¥ ª£ÞœÞ ÇÞ‚ê ‹ß×ß ßØÞ ‹¥Þ¤ß¡Þ „ß™» Þ ª£áªØ ‹«Ü×Øß á¡‹Þ¥ ¤Ú¡‹£Þ¼» ÇÞ‚ê ‹ß×ß ‹Þ£œ³Þ á¤Þፂ ›ßÞ¤Þ„»»Þ ˆšßÇÞ‚ê ªÞœÞ¥˜™ã ª¥‹Þ¥¼Ú» ›Þ¤ýà ‹¥Þ¤Þˆ»»Þ ˆª¡Ú á‹¡¦ ª¥‹Þ¥¼» ›óÞ¥Þ ‹¥Þ¤ß¡Þ ª£ý¡ Úá«ê. ‘ªÞœÞ¥˜ ªÉÛ˜Ùí ¢Þá¡ ª«á¤Þ ‹¥ß¡Þ „ß™» Þ ¤Ú¡‹£Þ¼Ú» ß‘ áÞ–Íᥠ•ßÞ á«¡ÞÇÞ‚ê ¡ß¢ß÷ Çñ‹Þ¥ á¡âÇ©¤ýß‹ ¨ß¤©Þ ›ßÞ¤ß¡Þ „ß™» Þ áª£Þ¼» ›óÞ¥Þ ‹Þ•‹Þ£. Þ³ÚÞ ™ßÞ¥ß. ¡ßœÞª¢Þ Š Œ¡¥ ‹Þ‘£Þ¼»á¥ ®íÞ¥ ዳñ¡ß³Ú ÇÞ¬”ߤނ×ß» Þ ¤›ß ¬¤© ¬¤© á¬Þ‹ ¡ßÞ œ³Þᥠ¥«Øß á™á¡ ᪣Þᝠß‘ ª« ᛨ¥ Çñ™ß £œî ™¦‹Ú Þ˜Øß »Þ Þ£ ¢Þ¥™á¥ ᛌޤވ á¤. £Þ× ÞÇ©. ǥߡޥ¥ ‘ᘠá¥Þ‘Þ¥ ‹á¥»»Þ î£Þᝠ᪚ßᥠ£Ú˜Ø ጦޝØß Þ«ßê» Þ ‹ßØÜ áª£Þᝠ¤›ß ˆ ¡ßÇ©¤ýᥠ¢Þ¡ßá¡ á™á¡ ‹ß×ß ‹¥ßÇÞ¥ßá¡»»Þ ˆ«Þ ª£Þ‘¥ ᣥڛ˜Ø ¢Þ¾ß»›ßˆ» Þ Þ‘ߥ ¨ß¤©ß™ ¤Ú¡‹£Þᝠˆ«ß ǥߪ×ß™ßᥠǖÍß ÞÞ Çñ‹Þ¥ Œ¥ÞÇ ‹Þ£ ‹¥ß¡Þ‹Ú ¡Þœî á«Þ‚šÞØß» Þ ‹ßØÜ ˆ«Þ¥ £Û¦ ‹Þ¥˜ ᫬Þ. ×™Ú ÞÇ© ÇÞ‚ê ¤Ú¡‹£Þ¼Ú» †˜ á¤Þፂ ›ßÞ¤ß¡. ™Þ¥‹ªà ‹Þ£. á™á¡ ᪣Þᝠ‹ß×ß „Ç‹Þ¥ ÇÞ‚á¡»»Þ á™á¡ ¤Þ‚ á¡‹Þ¥ ª£ªîÞ ‹ß×ß Ç¥ß£Þ˜á¥ ›Û¥ ‹¥Þ¤Þ‚ Çޥߡ» Þ ¿Ö²¤üÖ£ÖÔ †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü á¡‹Þ¥ ª£ªîÞ Çñ¡¦ ØÆü¤üß †£ÖÔ ²ÖêúÖ¸üß/²Öê¸üÖê•Ö̐ÖÖ¸üß ÃÖ´ÖõÖÖ ²ÖÆãüŸÖ .

ÇÞ‚ê. á‹„ê £Þ¼» ÇÞ‚ê ‹Þ£œ³Þ á¤Þፂ ›ßÞ¤ß¡ ? á¡‹Þ¥ ª£ªîÞ ÇÞ‚ê ªÞœÞ¥˜™ã ‹Þ«Þ‹Ú ›Þ¤ýà ‹¥Þ¤Þˆ ? 2.351 {ÉÉ`ö 23 Çñ¢Þ¡ ¡ßªØÞ¥ ª£ÞœÞ ‹Þ£œ³Þ á¤Þፂ ›ßÞ¤Þ„ ‹Þ• ‹Þ£ Þ³ÚÞ ¨ß¾»‹Þ£ Þ¥Ú‹¦Þ „Çޑ흤©£ ÇñªØÜ™ ‘ߝßÇ© ‹Ú‹Ú–ÍÞ ÇÞ¦ £Þ× ÞÇ© ×™Ú ÞÇ© á¡âÇ©¤ýß‹ ¨ß¤©Þ I. 2. ዳñ¡ß³Ú . ª¡Ú¥. ¯ÖϳÖÖ¾Ö ×¾ÖßÖÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖ−Ö ú¸ü−ÖÖü úÖ´Ö-¬ÖÓ¬ÖÖ ÃÖÆüÖµÖŸÖÖ ¤üß •ÖÖ‹ »Öú›Íüß úÖ úÖ´Ö ¿ÖÖ×´ÖµÖÖ−ÖÖ ÃÖàÖÖë ÃÖê ²Ö−ÖÖ‹ •ÖÖ−Öê ¾ÖÖ»Öê úÖ´Ö »Ö×»ÖŸÖ ú»ÖÖ. á‹„ê á‹„ê ‹Þ£ ÇÞ‚ê ¤Ú¡‹£Þ¼Ú» †˜ á¤ÞÞ‚á›¡Þ Þ¡¨î‹ ? 5. 3. ÇÞ¬íÞá£ÆìÂ. ÇÞ¬”ß ¤Þ‚×ß. ‹ß×ß. II. ¾ÖßÖã ´ÖãÖá ¯ÖÖ»Ö−Ö ´Ö”û»Öß ¯ÖÖ»Ö−Ö ”û¡Öú. ¡ßœÞª¢Þ. á¡‹Þ¥ ª£ªîÞ ›Û¥ ‹¥ß¡Þ ÇÞ‚ê á‹„ê£ÞᝠáÌÂÞ ‹¥ß¡Þ „ß™ì ? Çñá™î‹ ¨µ Ú–ß‹Ú •ß‹ì ‹ñ£á¥ ª‘Þ‚ ¡Þ‹î • ‹¥ØÜ» Þ (−Öß“Öê פü‹ Ö‹ ¯ÖÏŸµÖêú ¿Ö²¤ü ÃÖ´ÖãÆü êú ¿Ö²¤üÖêÓ úÖê ÃÖÆüß Îú´Ö ´Öë ¸üÖú¸ü ¾ÖÖŒµÖ ²Ö−ÖÖ‡‹…) ˆ. ˆ«Þ. ßØÞ. Þ¥Ú‹¦Þ ¨ß¤©Þ‹á¬ ¤Ú¡‹£Þ¼»¥ ‹'˜ ¬Þ¢ á«¡ ? 4. ÃÖæ´Ö ú»ÖÖ ˆ¯ÖÖ•ÖÔ−Ö Ö´Ö. (•Öß׾֍úÖ †Ö•ÖÔ−Ö ú¸ü−Öê ´Öë ÃցִÖ) ¯ÖÏßÖãŸÖ “Öß•ÖÌ. ãúúã¸ü´Öã¢ÖÖ úß ÖêŸÖß ŸÖú−Öߍúß ×¿ÖÖÖ Úá®×›¥ ÞœÞ¥ „Çᥠß£÷ᥠ›ßÞ¤Þ‚šß¡Þ Çñ¨÷¥ „±¥ ›ßØÜ»Þ (†−Öã“”êû¤ü êú †Ö¬ÖÖ¸ü ¯Ö¸ü −Öß“Öê פü‹ Ö‹ ¯ÖÏ¿−ÖÖêÓ êú ˆ¢Ö¸ü ¤üßו֋ Þ) 1. Š Œ¡¥‹Þ‘»» . ®íÞ¥. „ß™. ª£ÞœÞ 1. ‹¥Þ¤ß¡Þ.

›ßÞ¤ß¡. ¡ßᛨ‹Ú. ª£ªîÞ. ¤Þ‚. Çá•‚¡Þ¥ ‹ß×ß „Ç‹Þ¥. ‹ß×ß Ç¥ß£Þ˜á¥ ß£÷ Úá®×›‹Ú Š–Í߁ÞᥠÚ¡Þ› ‹¥ØÜ» Þ (†Öê×›Íü†Ö ´Öë †−Öã¾ÖÖ¤ü úßו֋…) †Ö•Öú»Ö ÃÖ¸üúÖ¸ü êú «üÖ¸üÖ ²Öê¸üÖê•Ö̐ÖÖ¸üÖë úß ÃÖÆüÖµÖŸÖÖ úß •ÖÖ ¸üÆüß Æîü… ×¾ÖªÖ»ÖµÖ †Öî¸ü ×¾ÖÀ¾Ö×¾ÖªÖ»ÖµÖÖë ´Öë ŸÖú−Öߍúß ×¿ÖÖÖ ¯Ö¸ü ×¾Ö¿ÖêÂÖ ¬µÖÖ−Ö ×¤üµÖÖ •ÖÖ ¸üÆüÖ Æîü… ²Ö›Íêü-²Ö›Íêü †−Öã³Ö¾Öß ×¿ÖÖúÖë êú «üÖ¸üÖ ×²Ö•Ö»Öß. á¡‹Þ¥. ÇñªØÜ™. ²ÖëŸÖ úß ãúÙÃÖµÖÖÑ ²Ö−ÖÖ−ÖÖ. ‹¥Þ¤Þ‚. ¡î¡ª×Þ. ‘ߝßÇ©. £Þ×ÞÇ© Çޥߡ. »Öú›Íüß. ᪣ޝ¼». ¤Ú¡‹£Þ¼Ú». ¤›ß. £Öî»Öê ÃÖß−ÖÖ. Ú–Íß‹. ᪣Þá. 5. ‹¥ØÜ. ª¥‹Þ¥. ›Û¥. †˜. £Úê Œ˜Øß¥ß ᛌߐ×ß» Þ ´ÖãÑ ÖÓ›Íüאָüß ¤êü׏Ö×”û… ´ÖîÓ−Öê ÖÓ›üאָüß ¤êüÖÖ Æîü… . á¤Þፂ. “Ö™üÖ‡µÖÖÑ ²Ö−ÖÖ−ÖÖ. III.352 ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 3. á£Þ Þê ¥á£¨ ™ß§Þ¥à»»Þ ´Öê¸Öü −ÖÖ´Ö ¸ü´Öê¿Ö ן־ÖÖ¸üß… ´ÖÖê −ÖÖÑ ¸ü´Öê¿Ö ן־ÖÖ¸üß… 2. á™á¡. ¯ÖÖšü 1 ÃÖê 22 ŸÖú †Ö¯Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖύúÖ¸ü êú ¾ÖÖŒµÖÖë ÃÖê ¯Ö׸ü×“ÖŸÖ Æãü‹ Æïü… ˆ−Ö´Öë ÃÖê ãú”û ¾ÖÖŒµÖ ×−Ö´−Ö ¯ÖύúÖ¸ü êú Æïü… 1. »Öú›Íüß úß “Öß•ÖÌë ²Ö−ÖÖ−ÖÖ †Öפü ×Ã֏ÖÖ‹ •ÖÖ ¸üÆêü Æïü… ‡ÃÖ ŸÖ¸üÆü êú ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ êú ²ÖÖ¤ü µÖã¾Öú þֵÖÓ ¬Ö−ÖÖê¯ÖÖ•ÖÔ−Ö ú¸ü Ã֍ëúÖê… ˆ−Ö êú «üÖ¸üÖ †−µÖ ²Öê¸üÖê•Ö̐ÖÖ¸üÖë úß ÃÖÆüÖµÖŸÖÖ úß •ÖÖ‹Öß… »Ö‘Öã-ˆªÖêÖÖë úÖê ³Öß ²ÖœÍüÖ¾ÖÖ ×´Ö»ÖêÖÖ… •Ö²Ö ‡−Ö »Ö‘Öã ˆªÖêÖß úÖ ÃÖӏµÖÖ ²ÖœÍü •ÖÖ‹Öß ŸÖÖê ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖ×´ÖןֵÖÖÑ ²Ö−ÖÖ‡Ô •ÖÖ Ã֍ëúÖß… †Ö¯ÖÃÖ ´Öë ¯ÖÏןֵÖÖêא֟ÖÖ êú úÖ¸üÖ ˆŸ¯ÖÖ¤üÖë ´Öë ˆ¢Ö´ÖŸÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ úß •ÖÖ Ã֍êúÖß… ÃÖ¾ÖÖ쟍éú™ü ˆŸ¯ÖÖ¤ü úß ×−ÖµÖÖÔŸÖ Ö´ÖŸÖÖ ²ÖœÍêüÖß… ¤üê¿Ö úÖ ³Ö»ÖÖ ÆüÖêÖÖ †Öî¸ü ¾µÖÛŒŸÖ úÖ ³Öß… IV. ›óÞ¥Þ. ÇÞ‚á¡. á‹Þâ˜ªß ˆ‹ ƒ¡´¥ ªÚ¡ßœÞ Š ªÚ¡ßœÞ „ÇᥠáÞ”߈ Úá®×› ᬌØÜ» Þ (²ÖÖѬÖÖë êú ˆ¯ÖúÖ¸ü ŸÖ£ÖÖ †¯ÖúÖ¸ü êú ²ÖÖ¸êü ´Öë ‹ú †−Öã“”êû¤ü †Öê×›Íü†Ö ´Öë ×»Ö׏֋…) ×™ü¯¯ÖםֵÖÖÑ I. úÓ¯µÖæ™ü¸ü †Öפü ÃÖê ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ úÖ´Ö ×Ã֏ÖÖ‹ •ÖÖ ¸üÆêü Æïü… µÖã¾Öú ׿ցÖÖ ÖŸ´Ö ú¸ü−Öê êú ²ÖÖ¤ü †¯Ö−Öê-†¯Ö−Öê ”ûÖê™êü-”ûÖê™êü úÖ¸üÖÖ−Öê ÖÖê»Ö ú¸ü †¯Ö−ÖÖ •Öß¾Ö−Ö ×−Ö¾ÖÖÔÆü ú¸ü Ã֍úŸÖê Æïü… ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖë ´Öë ²Ö““ÖÖë úÖê ²Ö֐־ÖÖ−Öß úÖ úÖ´Ö. á™á¡. ×™ÚÞÇ© ÇÞ‚ê. 4. á£Þá™ áÞ”߈ ¢ÞÇ©Þá‹ÞÇ© ›ß» Þ ´Öã—Öê ‹ú ³ÖÖÂÖ֍úÖê¿Ö ¤üßו֋… ´ÖÖêŸÖê ÖÖê×™ü‹ ³ÖÖÂÖ֍úÖêÂÖ ×¤ü†… 3. ‹Ú‹Ú–ÍÞ ÇÞ¦.

£Úê ‹”‹ ¤ß¡ß» Þ ´Öï ú™üú •ÖֈѐÖÖ… ´ÖãÑ ú™üú וÖײօ 6. á£Þ ªÐÂà ‹ÉÚÂ ǗڐםØß» Þ ´Öê¸üß Ã¡Öß Óú¯µÖã™ü¸ü ¯ÖœÍü ¸üÆüß Æîüê… ´ÖÖê áÖß úÓ¯µÖæ™ü¸ü ¯ÖœÍåü”ûÛ−ŸÖ… 5. £ÐÂ༻ ›óÞ¥Þ ÛÞ ªÕܬԥ „›ìÔÞ” ‹¥Þ¬Þ»»Þ ´ÖÓ¡Öß•Öß êú «üÖ¸üÖ Ãæú»Ö úß −Ö‡Ô ‡´ÖÖ¸üŸÖ úÖ ˆ¤Ëü‘ÖÖ™ü−ÖË ú¸üÖµÖÖ ÖµÖÖ… ´ÖÓ¡Öß êú −Öæ†Ö Íãú»Öü‘Ö¸ü ˆ¤Ëü‘ÖÖ™ü−Ö ú¸ü֐ֻÖÖ… 4. ᪣ޝ¼» ›óÞ¥Þ ªÞäªÕð™ß‹ „ªþ¡ ‹¥Þ¤ß¡» Þ ˆ−Ö»ÖÖêÖÖêÓ êú «üÖ¸Ö ÃÖÖÓÍéúן֍ú ˆŸÃÖ¾Ö ú¸üÖµÖÖ •ÖÖ‹ÖÖ… ÃÖê´ÖÖ−ÖӍú «üÖ¸Ö ÃÖÖÓÍéúן֍ú ˆŸÃÖ²Ö ú¸üÖוֲօ 2. £Úê ŒÞ‚‹¥ß á¨Þ‚ Ç–Í߬߻ Þ ´Öï ÖÖ ú¸ü ÃÖÖê ÖµÖÖ… ´ÖãÑ ÖÖ‡ú׸ü ¿ÖÖê‡ ¯Ö×›Íü×»Ö… 8. ᪠ŒÞ„ŒÞ„ á¨Þ‚ Ç–Í߬޻»Þ ¾ÖÆü ÖÖŸÖê ÖÖŸÖê ÃÖÖê ÖµÖÖ… ÃÖê ÖÖˆÖÖˆ ¿ÖÖê‡ ¯Ö×›Íü»ÖÖ… ‰ú¯Ö¸ü êú ÃÖ³Öß ¾ÖÖŒµÖÖë ´Öë úŸÖÖÔ úÖê ¯ÖϬÖÖ−ÖŸÖÖ ¤üß Ö‡Ô Æîü… ‹êÃÖê ¾ÖÖŒµÖÖë úÖê úŸÖéÔ¾ÖÖ“µÖ úÆüŸÖê Æïü… II. ᪣ÞᝠªÕܬ‹Ú ¤ßá¡»»Þ ¾Öêü Íæú»Ö (úÖê) •ÖÖ‹Öë… ÃÖê´ÖÖ−Öê Íãú»Öãú וֲÖê… 7. Ç߬ޣޝ¼»¥ ጦ Çñ™ßá¤Þß™Þ ‹¥Þá«¡»»Þ ׯֻÖÖ´ÖÖ−ÖӍú¸ü Öêôû ¯ÖÏן֕ÖÖêא֟ÖÖ ú¸üÖÆêü²Ö… ²Ö““ÖÖêêÓ úß Öê»Ö ¯ÖÏןֵÖÖêא֟ÖÖ ú¸üÖ‡Ô •ÖÖ‹Öß… . ‡ÃÖ ¯ÖÖšü ´Öë ×−Ö´−Ö ¯ÖύúÖ¸ü êú ¾ÖÖŒµÖÖë úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ³Öß Æãü†Ö Æîü… 1.353 {ÉÉ`ö 23 4. ™Þ¼» ›óÞ¥Þ Ç߬ޣޝ¼Ú» ÇÚ¥ªÕÞ¥ ›ßÞ¤ß¡» Þ ˆ−֍êú «üÖ¸Ö ²Ö““ÖÖêӍúÖê ¯Öã¸üúÖ¸ü פüµÖÖ •ÖÖ‹ÖÖ… ŸÖÖӍú «üÖ¸Ö ×¯Ö»ÖÖ´ÖÖ−ÖӍãú ¯Öã¸üÍúÖ¸ü פü†Öוֲօ 3.

¨ß¤©‹¼» ›óÞ¥Þ ’߁£Þ¼Ú» Š–Íß¨à Þ ׿ց֍úÖêÓ êú «üÖ¸Ö »Ö›Íü׍ú†ÖêÓ úÖê †Öê×›Íü¿Öß ¨ßŒÞ¬Þ»»Þ −ÖéŸµÖ ×Ã֏ÖÖµÖÖ ÖµÖÖ … ׿ց֍Óúú «üÖ¸Ö ×—Ö†´ÖÖ−ÖӍãú †Öê×›Íü¿Öß −ÖÖ“Ö ×¿ÖÖ֐ֻÖÖ… 6. á£Þ ›óÞ¥Þ ¥¡à³ñ £˜ØÇ •ÞᥠŠ–Íß¨à Þ Þ¤ß¡/Þá«¡»»Þ ´Öê¸êü «üÖ¸Ö ¸ü¾Öà¦ü ´ÖÓ›ü¯Ö ´Öë †Öê×›Íü¿Öß −ÖÖ“Ö −Ö“ÖÖ•ÖÖ‹ÖÖ… ´ÖÖê «üÖ¸Ö ¸ü¾Öà¦ü ´Ö›Íü¯Ö šüÖ¸êü †Öê×›Íü¿Öß −ÖÖ“Ö −Ö“ÖÖ×•Ö²Ö / −Ö“ÖÖÆêü²Ö… ‰ú¯Ö¸ü פü‹ Ö‹ ¾ÖÖŒµÖÖë ´Öë ú´ÖÔ úÖê ¯ÖϬÖÖ−ÖŸÖÖ ¤üß Ö‡Ô Æîü… ‡ÃÖ ¯ÖύúÖ¸ü êú ¾ÖÖŒµÖÖë úÖê ú´ÖÔ ¾ÖÖ“µÖ úÆŸÖê Æïü… †Öê×›Íü†Ö ´Öë ú´ÖÔ¾ÖÖ“µÖ ×−Ö´−Ö ¯ÖύúÖ¸ü ÃÖê ²Ö−ÖŸÖê Æïü… £Úê ‹Þ£ ‹¥ß¡ß > á£Þ ›óÞ¥Þ ‹Þ£ ´Öï úÖ´Ö úºÑþÖÖ… > ´Öã—ÖÃÖê úÖ´Ö ‹¥Þ¤ß¡ / ‹¥Þá«¡»»Þ ׍úµÖÖ •ÖÖ‹ÖÖ… ´ÖãÑ úÖ´Ö ú׸ü×²Ö > ´ÖÖê «üÖ¸Ö úÖ´Ö ú¸üÖ×•Ö²Ö / ú¸üÖÆêü²Ö… Ç߬ޣÞᝠጦ ጦßá¡ > Ç߬ޣޝ¼» ›óÞ¥Þ ²Ö““Öê Öê»Ö Öê»ÖëÖê > ²Ö““ÖÖë ÃÖê Öê»Ö ጦ ጦÞá«¡»»Þ Öê»ÖÖ •ÖÖ‹ÖÖ… ׯֻÖÖ´ÖÖ−Öê Öêôû Öê×ôû²Öê > ׯֻÖÖ´ÖÖ−ÖӍú «üÖ¸Ö Öêôû ÖêôûÖÆêü²Ö… . Çñ™ß¢Þ ¥Þ¤ý¼» ›óÞ¥Þ „ǝîÞª ᬌލ¬Þ»»Þ ¯ÖÏןֳÖÖ ¸üÖµÖ êú «üÖ¸Ö ˆ¯Ö−µÖÖÃÖ ×»ÖÖÖ ÖµÖÖ… ¯ÖÏןֳÖÖ ¸üÖµÖӍú «üÖ¸Ö ˆ¯Ö−µÖÖÃÖ »ÖêÖ֐ֻÖÖ… 8.354 ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 5. ™Þ' ›óÞ¥Þ á£Þ ‹Þ£ ‹á¥‚ᝡ߻ Þ ˆÃÖ ÃÖê †¯Ö−ÖÖ úÖ´Ö ú¸ü¾ÖֈѐÖÖ… ŸÖÖ' «üÖ¸Ö ´ÖÖê úÖ´Ö ú¸êü‡−Öêײօ 10. á£Þ ›óÞ¥Þ ÇÞ• Ç—Íޤߡ» Þ ´Öê¸êü «üÖ¸Ö ¯ÖÖšü ¯ÖœÍüÖ •ÖÖ‹ÖÖ… ´ÖÖê «üÖ¸Ö ¯ÖÖšü ¯ÖœÍüÖוֲօ 7. ᪣ޝ¼» ›óÞ¥Þ Þ à™ ¡ß ‹¥Þ¤ß¡» Þ ˆ−Ö »ÖÖêÖë êú «üÖ¸Ö −ÖÖ“Ö-ÖÖ−ÖÖ ³Öß ú¸ÖµÖÖ •ÖÖ‹ÖÖ… ÃÖê´ÖÖ−ÖӍú «üÖ¸Ö −ÖÖ“Ö ÖßŸÖ ×²Ö ú¸üÖוֲօ 9.

'ÆüÖêÖÖ' ׍ÎúµÖÖ úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ÆüÖêŸÖÖ Æîü… .355 {ÉÉ`ö 23 ‰ú¯Ö¸ü êú ˆ¤üÖÆü¸üÖÖë ´Öë ãú”û úŸÖéÔ¾ÖÖ“µÖ êú ¾ÖÖŒµÖ †Öî¸ü ˆ−֍êú ú´ÖÔ¾ÖÖ“µÖ êú ºþ¯Ö פü‹ Ö‹ Æïü… ¬µÖÖ−Ö ¤üßו֋ ׍ú †Öê×›Íü†Ö ´Öë úŸÖéÔ¾ÖÖ“µÖ êú ú´ÖÔ¾ÖÖ“µÖ ²Ö−ÖÖ−Öê êú ×»Ö‹ úŸÖÖÔ úß ŸÖéŸÖßµÖ ×¾Ö³ÖÛŒŸÖ úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ׍úµÖÖ •ÖÖŸÖÖ Æîü… †Öî¸ü ¯ÖϬÖÖ−Ö ×ÎúµÖÖ êú ÃÖÖ£Ö -'Þ' (-†Ö) ¯ÖÏŸµÖµÖ •ÖÖê›Íüú¸ü ˆÃ֍êú ²ÖÖ¤ü -'¤ß¡' (וֲÖÖ) †£Ö¾ÖÖ -'á«¡' (Æêü²ÖÖ) ÃÖÆüֵ֍ú ׍ÎúµÖÖ êú ×¾Ö×¾Ö¬Ö ºþ¯Ö •ÖÖê›Íü •ÖÖŸÖê Æïü… á£Þ ›óÞ¥Þ ÇÞ• Ç—ÍÞ᫬޻»Þ ´ÖÖê «üÖ¸Ö ¯ÖÖšü ¯ÖœÍüÖÆêü»ÖÖ… -‹¥ì + -Þ = -‹¥Þ + -¤ß¡ = ‹¥Þ¤ß¡ -ú¸Ëü + .†Ö = -ú¸üÖ + -Æêü²Ö = ú¸üÖÆêü²Ö ¬µÖÖ−Ö ¤üßו֋ ׍ú †Öê×›Íü†Ö ´Öë ú´ÖÔ¾ÖÖ“µÖ êú ³Ö×¾Öµ֟֍úÖ»Ö ´Öë ÃÖÆüֵ֍ú ׍ÎúµÖÖ 'á«¡' (Æêü²Ö).†Ö = -ú¸üÖ + -×•Ö²Ö = ú¸üÖ×•Ö²Ö -‹¥ì + -Þ = -‹¥Þ + -á«¡ = ‹¥Þá«¡ ´Öã—ÖÃÖê ¯ÖÖšü ¯ÖœÍüÖ ÖµÖÖ… ׍úµÖÖ •ÖÖ‹ÖÖ… ׍úµÖÖ •ÖÖ‹ÖÖ… -ú¸Ëü + .

¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 356 ÇÞ•ø 24 ¯ÖÖšü Š–Íߨޥ '¤Þ™ñÞ' †Öê×›Íü¿ÖÖ úß µÖÖ¡ÖÖ †Öê×›Íü¿ÖÖ¸ü '•ÖÖ¡ÖÖ' á¤ÞáªŸì» : Çñ™ÞÇ ¡Þ¡Ú ! Þǘ™ Š–Íߨޥ ‘ᘠÇñ™ßÇ©Öß™ Þ”î¨ßÑÂà»»Þ ™ ªÇØޫᥠ'¥¡ß³ñ £˜ØÇ'á¥ á¤„ê Þ”‹ á«Þ‚šß¬Þ Þǘ ‹'˜ ᪂ Þ”‹ ᛌߚßá¬? Çñ™ÞÇ : «ê ᛌߚ߬߻»Þ áª«ß ¡ßÇ©¤ýᥠÞǘ ‹'˜ á£Þá™ ‹ß×ß ÇÞ¥ß¡Þ‹Ú Þ«Üê×Øß ? á¤ÞáªŸì» : «ê. †Ö¯ÖúÖê ¾ÖÆü −ÖÖ™üú îúÃÖÖ »ÖÖÖ? ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö : ÆüÖÑ. ‹ú ¯ÖύúÖ¸ü »ÖÖÖ… •ÖÖêÃÖê±ú : ‹ú ¯ÖύúÖ¸ü úÖ ´ÖŸÖ»Ö²Ö? ŒµÖÖ †“”ûÖ »ÖÖÖ µÖÖ ²Öã¸üÖ »ÖÖÖ? ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö : µÖפü †Ö¯Ö ´Öã—ÖÃÖê êú¾Ö»Ö ÃÖ“Ö ÃÖã−Ö−Öê êú×»Ö‹ “ÖÖÆüŸÖê Æïü ŸÖ²Ö ´Öï úÆæÑüÖÖ ×ú ¾ÖÆü −ÖÖ™üú ´Öã—Öê ˆŸÖ−ÖÖ †“”ûÖ −ÖÆüà »ÖÖÖ… •ÖÖêÃÖê±ú : ŒµÖÖ ˆÃ֍úÖ úÖ¸üÖ ´Öï •ÖÖ−Ö Ã֍úŸÖÖ ÆæÑü? ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö : úÖ¸üÖ ŸÖÖê ²ÖÆæüŸÖ Æïü… ´Öï ŸÖÖê ¯Öã¸üÖ−ÖÖ •Ö´ÖÖ−Öê úÖ ÆæÑü… ŸÖ²Ö Æü´ÖÖ¸êü −ÖÖ™üú . Þǘ¼Ú» ᪠Þ”‹ á‹£ß™ß ¬Þß¬Þ ? Çñ™ÞÇ : «ê ˆ‹ Çñ‹Þ¥ ¬Þß¬Þ»»Þ á¤ÞáªŸì» : ˆ‹ Çñ‹Þ¥ £Þá? ¢¬ ¬Þß¬Þ ‹ß£óÞ Œ¥ÞÇ ¬Þß¬Þ? Çñ™ÞÇ : ¤›ß Þǘ á£Þ •Þ¥Ú ª™ ¨Ú˜ß¡Þ‹Ú Þ«ÞØß á™á¡ £Úê ‹«ß¡ß»»Þ ᪠Þ”‹ £á™ áªá™ ¢¬ ¬Þß¬Þ Þ«ßê»»Þ •ÖÖêÃÖê±ú : ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö ²ÖÖ²Öã ! †Ö¯Ö ŸÖÖê †Öê×›Íü¿ÖÖ êú ‹ú ¯ÖÏןÖÛšüŸÖ −ÖÖ™ü¶×¿Ö»¯Öß Æïü… ׯ֔û»Öê ÃÖ¯ŸÖÖÆü '¸ü×¾ÖÓ¦ü ´ÖÓ›Íü¯Ö' ´Öë •ÖÖê −ÖÖ™üú Æãü†Ö £ÖÖ ŒµÖÖ †Ö¯Ö −Öê ¾ÖÆü −ÖÖ™üú ¤êüÖÖ £ÖÖ? ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö : ÆüÖÑ. ¤êüÖÖ £ÖÖ… ˆÃÖß ×¾ÖÂÖµÖ ´Öë †Ö¯Ö ŒµÖÖ ´Öã—Öê ãú”û ¯Öã”û−Öê êú×»Ö‹ “ÖÖÆüŸÖê Æïü? •ÖÖêÃÖê±ú : ÆüÖÑ.

»Öê׍ú−Ö ×•ÖŸÖ−Öß »Ö›Íü׍úµÖÖÑ †²Ö −ÖÖ™üú ú¸ü−Öê êú×»Ö‹ †Ö ¸üÆüß Æïü ŸÖ²Ö .{ÉÉ`ö 24 á¤ÞáªŸì» : ™Þ'¥ ‹Þ¥˜ ‹'˜ £Úê ‘Þ˜ßÇÞᥠ‹ß ? Çñ™ÞÇ : ‹Þ¥˜ ™ ¡«Ü™»»Þ £Úê ™ ÇÚ¥Ú˜Þ ¤Ú¥»»Þ Þ£ áªá™á¡¦¥ Þ”‹ Þ„ ˆá¡‹Þ¥ Þ”‹ £œîᥠ¡«Ü™ ™Ÿ»Þ™ì»»Þ á¤ÞáªŸì» : Þǘ¼» ª£¤ý¥ Þ”‹ ¡ßÇ©¤ýᥠ£á™ ¤›ß ‹ß×ß ‹«áØ. ˆÃÖ´Öë †Ö¬Öã×−֍ú ¿Öî»Öß úÖ ²ÖÆãüŸÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ÆüÖê ¸üÆüÖ Æîü… ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö : •Öß ÆüÖÑ… ׯ֔û»Öê ÃÖÖ»Ö '•Ö−ÖŸÖÖ ÖÖ−ÖÖ™ü¶' êú «üÖ¸üÖ ŸÖß−Ö ×¤ü−Ö ŸÖú »ÖÖÖŸÖÖ¸ü µÖÖ¡ÖÖ ú¸üÖµÖÖ ÖµÖÖ £ÖÖ… »Öê׍ú−Ö •ÖÖê ¤êüÖÖ. Š–ÍߨÞᥠ'Þ”‹' ‹«ßᬠáªá™á¡á¦ Þᣠ'¤Þ™ñÞ' ‹Ú «ßê ¡Ú’Úšß¬Ú»»Þ á¤ÞáªŸì» : ᪠ª£¤ý ˆá¡ ‹'˜ Þ„ ×ß ? ¡±í£Þ Þᣠᤄê '¤Þ™ñÞ' ᛌڐ×Ü áªšßᥠá‹ ÞœÚß‹ á¨â¦à Çñá¤ýލ á«„×ß»»Þ Çñ™ÞÇ : «ê Þ²Þ. ˆÃÖ ÃÖê µÖÆü »ÖÖÖ ×ú †Ö•Öú»Ö êú »Ö›ÍüúÖë ÃÖê 'µÖÖ¡ÖÖ' −ÖÆüà ׍úµÖÖ •ÖÖ Ã֍êúÖÖ… •ÖÖêÃÖê±ú : †²Ö ŸÖÖê −ÖÖ¸üß úß ³Öæ״֍úÖ ´Öë ÃÖãÓ¤ü¸ü »Ö›Íü׍úµÖÖÑ Æüß †×³Ö−ÖµÖ ú¸ü ¸üÆüß Æïü… ŒµÖÖ †Ö¯Öêú ÃÖ´ÖµÖ ´Öë »Ö›Íü׍úµÖÖÑ †×³Ö−ÖµÖ ú¸üŸÖß £Öà ? ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö : ÆüÖÑ. ŸÖ²Ö †Öê×›Íü¿ÖÖ úÖ '−ÖÖ™üú' úÆü−Öê ÃÖê 'µÖÖ¡ÖÖ' Æüß ÃÖ´Ö—ÖŸÖê £Öê… •ÖÖêÃÖê±ú : ŒµÖÖ †²Ö ¾ÖÆü ÃÖ´ÖµÖ ¸üÆüÖ Æîü? †²Ö Æü´Ö •ÖÖê 'µÖÖ¡ÖÖ' ¤êüÖ ¸üÆêü Æïü. ™ ¡Ç©í Þᣠ'‘™Þ ˜Þ”î' ›óÞ¥Þ ™ßß ›ß œ¥ß ¤Þ™ñÞ ‹á¥‚šß¬Ú»»Þ á«á¬ ¤Þ«Þ ᛌ߬Ú. áªšß¥Ú £á á«¬Þ á¤ Þ‘ß ‹Þ¬ß‹Þ Ç߬޼» ›óÞ¥Þ ¤Þ™ñÞ 357 †Öî¸ü †²Ö êú −ÖÖ™üú ´Öë ²ÖÆãüŸÖ ±ú¸üú Æïü… •ÖÖêÃÖê±ú : †Ö¯Ö êú ÃÖ´ÖµÖ êú −ÖÖ™üú êú ×¾ÖÂÖµÖ ´Öë µÖפü ´Öã—Öê ãú”û ²ÖŸÖÖŸÖê ŸÖÖê †“”ûÖ ÆüÖêŸÖÖ… ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö : ¤êü׏֋ •Öß. á™á¡ ¢¬ «ÜØÞ»»Þ Çñ™ÞÇ : ᛌØÜ Þ²Þ.

Æü׸ü −ÖÖ´Ö êú ²Ö¸üÆüÖ´Ö¯Öã¸ü úÖ ‹ú ”ûÖêú¸üÖ £ÖÖ… ¾ÖÆü 'úÖÔ¾Ö¬Ö' ´Öë ¦üÖî¯Ö¤üß úß ³Öæ״֍úÖ ´Öë †¯Ö−Öê †×³Ö−ÖµÖ ÃÖê ¤ü¿ÖԍúÖë úÖê ¹ý»ÖÖµÖÖ ú¸üŸÖÖ £ÖÖ… ¾ÖÆü Ãֲ֍êú «üÖ¸üÖ ¯ÖÏ¿ÖÓ×ÃÖŸÖ ÆüÖê •ÖÖŸÖÖ £ÖÖ… •ÖÖêÃÖê±ú : ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö ²ÖÖ²Öã ! Æü´Ö−Öê ÃÖã−ÖÖ £ÖÖ ×ú »ÖÖêÖ þֵÖÓ ÖßŸÖ ÖÖŸÖê-ÖÖŸÖê †×³Ö−ÖµÖ ú¸üŸÖê £Öê? »Öê׍ú−Ö †²Ö ÖÖ−Öê¾ÖÖ»Öê ŸÖÖê †»ÖÖ Æïü… . ‹ßØÜ ˆá¡ á¤á™ ’߁ Þ”‹ ‹¥ß¡Þ‹Ú ÞªÚ×Øß áªá™á¡á¦ áªá™ ’߁ šßᬻ»Þ á¤á™á¡á¦ £Úê Þ”‹á¥ ¢ß¤ý Þ¥£ý ‹¥ßšß¬ß áªá™á¡á¦ ’߁ ¢Û£ß‹Þᥠ2 ‘˜ ’߁ ¢ß¤ý ‹¥Úšßᬻ»Þ ‹ßØÜ á£Þ ¡ÞÇÞ¼» ª£¤ýᥠáÞ”߈ ¡ß ’߁ Þ”‹ ‹¥Úšßᬻ»Þ Þ”‹ ‹¥ß¡Þ ™ ›Û¥¥ ‹šÞ»»Þ Þ”‹ á›Œß¡Þ‹Ú £œî ¡«Ü™ ‹£ì ’߁ ÞªÚšßᬻ»Þ áªá™á¡¦¥ Þ”‹ á‹¡¦ áÇÞâ¥Þ˜ß‹ ‹šÞ „Çᥠ«ßê ÞœÞ¥ß™ á«„šß¬Þ»»Þ Þǘ ‹'˜ ¢Þ¥™ ªóÞœà™Þ ÇÛ¡í ª£¤ý¥ ‹šÞ ‹«Ü×Øß ? «ê «ê.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 358 á¤ÞáªŸì» : Çñ™ÞÇ : á¤ÞáªŸì» : Çñ™ÞÇ : ‹¥Þ¤Þ‚ ÇޥߡÞ«ßê»»Þ ˆá¡ ™ Þ¥à ¥ß™ñᥠªÚ³¥à ’߁£Þᝠ¢ß¤ý ‹¥Ú×Øß»»Þ Þǘ¼» ª£¤ýᥠ’߁£Þᝠ‹'˜ ¢ß¤ý ‹¥Úšßá¬? «ê. áªá™á¡á¦ Çځ£Þᝠ«ßê Þ¥à ˆŸÖ−Öß »Ö›Íü׍úµÖÖÑ −ÖÆüà £Öà… •Ö²Ö ´Öï −Öê −ÖÖ™üú ´Öë †×³Ö−ÖµÖ ¿Öã¹ý ׍úµÖÖ £ÖÖ ŸÖ²Ö »Ö›Íüúß úß ³Öæ״֍úÖ ´Öë ¤üÖê Æüß »Ö›Íü׍úµÖÖÑ †×³Ö−ÖµÖ ú¸üŸÖß £Öà… ¯Ö¸üÓŸÖã ´Öê¸êü ׯ֟ÖÖ•Öß êú ÃÖ´ÖµÖ ´Öë ‹ú ³Öß »Ö›Íüúß −ÖÖ™üú −ÖÆüà ú¸üŸÖß £Öß… −ÖÖ™üú ú¸ü−ÖÖ ŸÖÖê ¤æü¸ü úß ²ÖÖŸÖ £Öß… −ÖÖ™üú ¤êüÖ−Öê êú×»Ö‹ ³Öß ²ÖÆãüŸÖ ú´Ö »Ö›Íü׍úµÖÖÑ †ÖŸÖß £Öà… ˆÃÖ ÃÖ´ÖµÖ êú −ÖÖ™üú êú¾Ö»Ö ¯ÖÖî¸üÖם֍ú ú£ÖÖ†ÖêÓ ¯Ö¸ü †Ö¬ÖÖ׸üŸÖ £Öê… •ÖÖêÃÖê±ú : ŒµÖÖ †Ö¯Ö ³ÖÖ¸üŸÖ þÖÖ¬Öß−ÖŸÖÖ ¯Öæ¾ÖÔ úß ²ÖÖŸÖ ú¸ü ¸üÆêü Æïü? ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö : ÆüÖÑ. ÆüÖÑ… ŸÖ²Ö »Ö›Íüêú »ÖÖêÖ Æüß −ÖÖ¸üß ³Öæ״֍úÖ ´Öë †×³Ö−ÖµÖ ú¸üŸÖê £Öê… ´Öã—Öê µÖÖ¤ü †Ö ¸üÆüÖ Æîü.

¾ÖÆü ˆŸÖ−Öß ÃÖãÓ¤ü¸ü ³Öæ״֍úÖ ³Öß ¯ÖÖŸÖÖ £ÖÖ… •ÖÖêÃÖê±ú : ×ÃÖ−Öê´ÖÖ ´ÖêÓ ³Öß †×³Ö−ÖêŸÖÖ †Öî¸ †×³Ö−Öê¡Öß †“”ûÖ −ÖéŸµÖ ú¸ü−Öê ÃÖê ˆ−Ö úÖê •µÖÖ¤üÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ×´Ö»ÖŸÖß £Öß… †“”ûÖ. ᪠‹šÞ ŒÞÆß ª™»»Þ ᪠‹Þ¦á¥ ¢¬ ¢ßá™Þ á«¡Þ ÇÞ‚ê Þ. ²ÖŸÖÖ‡‹ †Ö¯Ö êú ÃÖ´ÖµÖ ´Öë ׍ú−Ö ×ú−Ö −ÖÖ™üúúÖ¸üÖë êú 'µÖÖ¡ÖÖ' •µÖÖ¤üÖ ×ú‹ •ÖÖŸÖê £Öê? ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö : 'µÖÖ¡ÖÖ' úÆü−Öê ÃÖê Æü´Ö '¾Öî־Ö-¯ÖÖםÖ' Æüß ÃÖ´Ö—ÖŸÖê £Öê… ˆ−ÆüÖë−Öê †ÃÖӏµÖ 'µÖÖ¡ÖÖ‹Ñ' ׻֏Öß Æïü… ˆ−֍úß 'µÖÖ¡ÖÖ†Öë' ´Öë 'úÖÔ¾Ö¬Ö' '¸ÓüÖÃÖ³ÖÖ' ´Öã—Öê ²ÖÆãüŸÖ †“”êû »ÖÖŸÖê Æïü… •ÖÖêÃÖê±ú : †“”ûÖ! ŒµÖÖ †Ö¯Öêú ÃÖ´ÖµÖ ´Öë †Ö•Öú»Ö úß ŸÖ¸üÆü ¥ü¿µÖ-ÃÖ••ÖÖ êú ¯ÖÏ×ŸÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ¬µÖÖ−Ö ×¤üµÖÖ •ÖÖŸÖÖ £ÖÖ? ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö : −ÖÆüà ²ÖÖ²Öã. ¾ÖÆü ŸÖÖê ‹ú¤ü´Ö ÃÖ“Ö Æîü… ˆÃÖ ÃÖ´ÖµÖ †“”ûÖ †×³Ö−ÖêŸÖÖ ÆüÖê−Öê êú ×»Ö‹ −Ö韵Ö. à™ Þ›ß ª¡Ú ‹ß×ß ¨ßŒß¡Þ‹Ú ǖښ߬޻»Þ ¤ßˆ á¤á™ ¢¬ Þ‚ Çޥښ߬Þ. . ªßˆ áªá™ ªÚ³¥ ¢Û£ß‹Þ ¡ß ÇÞ„šß¬Þ»»Þ á¤ÞáªŸì» : ªßᝣލږÍߋᥠ£œî ¢ßá™Þ Š ¢ß᝙ñà£Þᝠ¢¬ Þß ÇÞ¥ßᬠ᪣ޝ¼Ú» ¡«Ü™ ªÚ¡ßœÞ £ß¦Úšß¬Þ»»Þ Þ®×Þ ‹«ßᬠÞǘ¼» ª£¤ýᥠዄê á‹„ê Þ”î‹Þ¥ £Þ¼» 359 ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö : ÆüÖÑ. ÃÖӐÖßŸÖ †Öפü ÃÖ²Ö ÃÖߏÖ−ÖÖ ¯Ö›ÍüŸÖÖ £ÖÖ… •ÖÖê ו֟Ö−ÖÖ †“”ûÖ ÖÖ Ã֍úŸÖÖ £ÖÖ.{ÉÉ`ö 24 ¥ß™ñᥠ¢ß¤ý ‹¥Úšá¬»»Þ á£Þ¥ £á ǖڐ×ß «¥ß á¡Þ¬ß ˆ‹ ¡¥«£ ÇÚ¥ßÞ á”Þ‹Þ”Þˆ šß¬Þ ᪠'‹˜Ùí¡œ' ᥠá›ñÞâÇ›à ¥ß™ñᥠ¢ß¤ý ‹¥ß ›¨í‹¼Ú» ‹á³‚ ᛄšß¬Þ»»Þ ᪠ª£ªØ¼» ›óÞ¥Þ Çñ¨äªß™ á«„šß¬Þ»»Þ á¤ÞáªŸì» : Çñ™ÞÇ ¡Þ¡Ú ! Þᣠ¨Ú˜ßšß¬Ú. †Ö•Öú»Ö ׍úŸÖ−Öê ¯ÖύúÖ¸ü úß ÃÖß−Ö-ÃÖß−Ö¸üß. ᪣Þᝠ‹ÚÞá–Í ßá‘ à™ Þ‚Þ‚ ¢ß¤ý ‹¥Úšßá¬? ‹ßØÜ ˆá¡ Þ‚¡Þ¡Þ¬Þ ™ ¬Þ»»Þ Çñ™ÞÇ : «ê. ¯ÖύúÖ¿Ö-¾µÖ¾ÖãÖÖ.

Þǘ¼» á¡á¦ Þ‘ß‹Þ¬ß Ç¥ß ‹'˜ ›ï¨î ªÈÂÞ Çñ™ß ¡ßá¨Ç© ›ïÌß ›ßÞ¤Þ„šß¬Þ ? Þ‚ê ¡Þ¡Ú. Þ‘ß‹Þ¬ß á‹á™ Çñ‹Þ¥ ªßì-ªßᝥà. Þá¬Þ‹ ªÈÂÞ ¡î¡«Þ¥ ‹¥Þ¤Þ„×ß»»Þ Þ£ ‹Þᦠ᪠ª¡Ú šß¬Þ»»Þ á«á¬ áªá™á¡á¦ ᪂ Çñ‹Þ¥¥ ¢ßá™Þ ª¡Úšßá¬. ŸÖÖê ¾Öê »ÖÖêÖ ˆ¯ÖéúŸÖ ÆüÖêŸÖê… ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö : ²Ö›Íüß ²ÖÖŸÖ µÖÆü Æîü ׍ú 'µÖÖ¡ÖÖ' ¯Ö¸Ó¯Ö¸üÖ êú †Öפü´Öºþ¯Ö úß ¸üÖÖ ú¸ü−ÖÖ… ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖύúÖ¸ü êú ¥ü¿µÖ-¥ü¿µÖÖ¾Ö×»ÖµÖÖë úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ −Ö ú¸ü êú ´ÖãŒŸÖ ¸ÓüÖ´ÖÓ“Ö ´Öë Æüß 'µÖÖ¡ÖÖ' ú¸ü−ÖÖ “ÖÖ×Æü‹… ¾Ö¸ü−ÖÖ ‹êÃÖê −ÖÖ™üú ú¸üŸÖê ú¸üŸÖê. †Öê×›Íü¿ÖÖ úß ¯Öã¸üÖŸÖ−Ö 'µÖÖ¡ÖÖ ¿Öî»Öß' †Ö¬Öã×−֍ú −ÖÖ™üúÖë êú ²Öß“Ö ´Öë Öã´Ö ÆüÖê •ÖÖ‹Öß… •ÖÖêÃÖê±ú : ´Öï ÃÖÖê“ÖŸÖÖ ÆæÑü úß ¾ÖîÂÖ¾Ö ¯ÖÖ×Ö úÖê »ÖÖêÖ ¬Ö߸êü-¬Ö߸êü ³Öæ»Ö •Ö֋ѐÖê… .¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 360 Çñ™ÞÇ : á¤ÞáªŸì» : Çñ™ÞÇ : á¤ÞáªŸì» : ¤Þ™ñÞ á¡¨à ‹¥Þ¤Þ„šß¬Þ»»? ¤Þ™ñÞ ‹«ßᬠÞᣠ'á¡âÇ©Ù¡ ÇÞ˜ß'¼Ú» «ßê ¡Ú’Úšß¬Ú»»Þ ᪠ªäŒî ¤Þ™ñÞ á¬Œß×Øß»»Þ ™Þ¼» ¤Þ™ñÞ Ú– Íß‹ ¢ß™á¥ '‹˜Ùí¡œ'. '¥¾»ª¢Þ' £á™ ¢Þ¥ß ¢¬¬Þ፻»Þ Þ®×Þ. ᤄê£Þᝠß‘ ¢ß¤ý¥ ‹¦Þ ‹Ú¨¦™Þ ˆ¡ä ßÇ©ÖÞÇ¥ Ú˜›óÞ¥Þ Þ”‹ Ú–Íß‹¥ £«±ó ¡—ÍÞ‚ ᛄšßᬻ»Þ Þ‘ß‹Þ¬ß ˆÇ¥ß ‹¦Þ‹Þ¥ ¡«Ü™ ‹£ì ×Øß»»Þ Çñ™ÞÇ ¡Þ¡Ú ! ¤Þ™ñÞ¥ ¢¡ßÇ©î™ ªÉ‹íᥠÞǘ¼» †Öפü úÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ׍úµÖÖ •ÖÖŸÖÖ Æîü! »Öê׍ú−Ö Æü´ÖÖ¸êü ÃÖ´ÖµÖ ´Öë µÖê ÃÖ²Ö −ÖÆüà £Öê… ŸÖ²Ö ˆÃÖ ¯ÖύúÖ¸ü êú †×³Ö−ÖêŸÖÖ £Öê •ÖÖê †¯Ö−Öß †×³Ö−ÖµÖ úß ãú¿Ö»ÖŸÖÖ †Öî¸ü ×−ÖšüÖ¯Ö¸ü ÖãÖÖë ÃÖê −ÖÖ™üúÖë úÖ ´ÖÆü¢¾Ö ²ÖœÍüÖ ¤êüŸÖê £Öê… †Ö•Öú»Ö ‹êÃÖê ú»Ö֍úÖ¸ü ²ÖÆãüŸÖ ú´Ö Æïü… •ÖÖêÃÖê±ú : ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö ²ÖÖ²Öã ! 'µÖÖ¡ÖÖ' êú ³Ö×¾Ö嵅 êú ²ÖÖ¸êü ´Öë †Ö¯ÖúÖ ŒµÖÖ †−Öã´ÖÖ−Ö Æîü? †Ö¬Öã×−֍ú −ÖÖ™ü¶×¿ÖÛ»¯ÖµÖÖë úÖê µÖפü †Ö¯Ö ãú”û ˆ¯Ö¤êü¿Ö ¤êüŸÖê.

ˆ£ß™ß Þ”‹ ‹¥Ú ‹¥Ú Š– Íߨޥ ÇÚ¥Þ™ ¤Þ™ñÞ á¨â¦à ÞœÚß‹ Þ”‹ ¢ß™á¥ «‘ߤߡ»»Þ £Úê ™ ¢Þ¡Ú×ß œàᥠœàᥠá¬Þá‹ á¡âÇ©Ù¡ Çޘ߼ڻ ¢Ú¬ß¤ßá¡»»Þ Þǘ ª™ ‹«ßᬻ»Þ á«á¬ Þǘ£Þ¼» Ç¥ß ¤Ú¡ ‹¦Þ‹Þ¥£ÞᝠŠ–ÍßÞ ¤Þ™ñÞ‹Ú ¡á°‚ ¥Œß¡Þ „ß™»»Þ Þǘ£Þᝠ«ßê ‹¦Þ‹Þ¥£Þ¼Ú» •ß‹ì ¥ÛáÇ £Þí ›¨í ᛂÇÞ¥ßá¡»»Þ á£Þ £™á¥ Þǘ ¤›ß Þ”î‹¦Þ ¢¬¢Þ¡á¥ ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö : †Ö¯Ö −Öê ÃÖÆüß ²ÖÖŸÖ úÆüß… ‡ÃÖ×»Ö‹ †Ö¯Ö •ÖîÃÖê µÖã¾ÖÖ ú»ÖÖ¯ÖÏê×´ÖµÖÖë úÖê †Öê×›Íü†Ö µÖÖ¡ÖÖ úÖê ²Ö“ÖÖ‹ ¸üÖ−ÖÖ “ÖÖ×Æü‹… †Ö¯Ö »ÖÖêÖ Æüß ú»Ö֍úÖ¸üÖë úÖê ÃÖÆüß ´Ö֐ÖÔ¤ü¿ÖÔ−Ö ¤êü Ã֍úŸÖê Æïü… •ÖÖêÃÖê±ú : ´Öê¸üß ¸üÖµÖ ´Öë †Ö¯Ö −ÖÖ™üú ú»ÖÖ †“”ûß ŸÖ¸üÆü ×Ã֏ÖÖ−Öê êú×»Ö‹ ‹ú Íæú»Ö ÖÖê»ÖëÖê ŸÖÖê ²ÖÆãüŸÖ †“”ûÖ ÆüÖêÖÖ… −Ö¾ÖµÖã¾Öú ú»Ö֍úÖ¸üÖë úÖê ÃÖ““ÖÖ ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ †Ö¯Ö •ÖîÃÖê ´ÖÆüÖ−Ö ú»Ö֍úÖ¸üÖë ÃÖê Æüß ¯ÖÖ−ÖÖ Æîü… ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö : »Öê׍ú−Ö ´Öê¸üß ˆ´ÖÏ ŸÖÖê ²ÖœÍü Ö‡Ô Æîü… ¿ÖÖ¸üß׸üú ¿ÖÛŒŸÖ ³Öß ú´Ö ÆüÖê Ö‡Ô Æîü… •ÖÖêÃÖê±ú : ×−Ö¤êü¿Ö−Ö ¤êü−Öê ´Öë †Ö¯Ö ŸÖîµÖÖ¸ü ÆüÖëÖê ŸÖÖê ‹êÃÖÖ ‹ú Íæú»Ö ÖÖê»Ö−Öê êú×»Ö‹ ´Öï †Öî¸ü ´Öê¸êü ÃÖÖ£Öß ŸÖîµÖÖ¸ü Æïü… †Ö¯Ö ×−ÖÜ¿“ÖŸÖ ¸ü×Æü‹… ÃÖ²Ö ‡ÓŸÖ•ÖÌÖ´Ö ú¸ü êú Æü´Ö †Ö¯Ö êú ¯ÖÖÃÖ †Ö‹ÑÖê… ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö : †“”ûÖ •Öß.ªßᝥà Çñá¤ýލ ‹¥ß £Ú‹Ø ¥¾» £°á¥ «ßê ¤Þ™ñÞ ‹¥Þ¤ß¡Þ „ß™»»Þ á«á¬ Þ²Þ. ×±ú¸ü ×´Ö»ÖëÖê… .{ÉÉ`ö 24 Çñ™ÞÇ : á¤ÞáªŸì» : Çñ™ÞÇ : á¤ÞáªŸì» : 361 Ú£Þ ‹'˜? ÞœÚß‹ Þ”î ¨ßÑÂà£Þ¼Ú» Þǘ ¤›ß ‹ß×ß „Çᛨ ›ßáØ. á™á¡ ᪣Þᝠ„Ç‹ï™ «ÜáØ»»Þ ¡–Í ‹šÞ á«¬Þ ¤Þ™ñÞ Ç¥ÉÂ¥Þ¥ á£Þâ¦ß‹™Þ ¥¤©Þ ‹¥ß¡Þ»»Þ ¡ß¢ß ÷ Çñ‹Þ¥ ªßì.

¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 362 ¨ßጂ¡Þ ÇÞ‚ê áÞ”߈ ªÕܬ áŒÞ¬ß ÇÞ¥áØ á™á¡ ¡«Ü™ ¢¬ á«¡»»Þ ¡ ‹¦Þ‹Þ¥£Þ¼Ú» „ß™ì Çñ¨ß¤©˜ Þǘ¼»Ç¥ß £«Þì ‹¦Þ‹Þ¥¼»•Þ¥Ú «ßê ÇÞ‚¡Þ ›¥‹Þ¥»»Þ Çñ™ÞÇ : á«á¬ á£Þ ¡¤ýª ™ ¡—Íß ¬Þ˜ß»»Þ ¨Þ¥à¥ß‹ ¨‹Øß £œî ‹£ß ¬Þ˜ß»»Þ á¤ÞáªŸì» : ßá·í¨Þ ᛡÞÇÞ‚ê Þǘ ¤›ß ÇñªØÜ™ á«Þ‚ÇÞ¥áØ á™á¡ ˆÇ¥ß áÞ”߈ ªÕܬ áŒÞ¬ß¡Þ ÇÞ‚ê £Úê ˆ¡ä á£Þ ªÞ¾»£ÞᝠÇñªØÜ™ ×Øß»»Þ Þǘ ßËÂØ ¥Ú«ØÜ»»Þ ª¡Ú Çñ‹Þ¥ ¡î¡ª×Þ ‹¥ß ÞᣠÞǘ¼» ÇÞŒ‹Ú Þªß¡Ú»»Þ Çñ™ÞÇ : Þ²Þ «ê. ÇÚ˜ß á›ŒÞá«¡»»Þ ¿Ö²¤üÖ£ÖÔ †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü ØÆü¤üß †£ÖÔ ªÞ¤©Þ™‹Þ¥ Çñ™ßÇ©Öß™ Þ”î¨ßÑÂà Þ”‹ ÃÖցÖÖŸúÖ¸ü ¯ÖÏןÖÛšüŸÖ −ÖÖ™ü¶ ׿ֻ¯Öß −ÖÖ™üú .

†−Öã´ÖÖ−Ö •ÖÖê ˆÃÖ ¯ÖύúÖ¸ †×³Ö−ÖµÖ ãú¿Ö»ÖŸÖÖ Ã¾Ö³ÖÖ¾Ö ´ÖÆüŸ¾Ö ˆ¯Ö¤êü¿Ö ˆ¯ÖéúŸÖ ´ÖÖî׻֍úŸÖÖ ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ Öã»ÖÖ ¸ÓüÖ´Ö“ÖÓ ¯Öã¸üÖŸÖ−Ö . †ÃÖӏµÖ ÃÖ••ÖÖ ¯ÖύúÖ¿Ö-¾µÖ¾ÖãÖÖ ×−ÖšüÖ¾ÖÓŸÖ ³Ö×¾Öµ֟ÖË †Ó¤üÖ•Ö.{ÉÉ`ö 24 363 ¤Þ™ñÞ ÞœÚß‹ á¨â¦à Þ‘ß ‹Þ¬ß‹Þ ¥ß™ñ ªÚ³¥à ªóÞœà™Þ ŒÞÆߪ™ Þ”î‹Þ¥ ªäŒî ›ï¨îªÈÂÞ Þá¬Þ‹ ªÈÂÞ ßÇ©ÖÞÇ¥ ¢¡ßÇ©î™ Ú£Þ ᤄê£Þᝠ᪂ Çñ‹Þ¥ ¢ß¤ý ‹Ú¨¦™Þ Ú˜ £«±ó „Çᛨ „Ç‹ï™ á£Þâ¦ß‹™Þ Ç¥ÉÂ¥Þ £Ú‹Ø ¥¾»£° ÇÚ¥Þ™ 'µÖÖ¡ÖÖ' 'ÖÖ-−ÖÖ™ü¶' †Ö¬Öã×−֍ú ¿Öî»Öß †Ö•Öú»Ö úÖ ³Öæ״֍úÖ ÃÖãÓ¤ü¸üß Ã¾ÖÖ¬Öß−ÖŸÖÖ ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ÃÖŸµÖ −ÖÖ™ü¶úÖ¸ü Æü•ÖÖ¸üÖë.

¢¬«ÜØÞ»»Þ 10. ¨Þ¥à¥ß‹ ¡¦ £œî ‹£ß¬Þ˜ß»»Þ . 3. 6. †³µÖÖÃÖ ß£÷ᥠ›ßÞ¤Þ‚šß¡Þ ¡Þ‹îÚ–Íß‹Ú ÇڝíぢîÞª ‹¥ØÜ»»Þ (−Öß“Öê פü‹ Ö‹ ¾ÖÖŒµÖ ¤üÖêÆü¸üÖ‡‹…) 1. Þǘ¼» ª£¤ý¥ Þ”‹ ¡ßÇ©¤ýᥠ£á™ ¤›ß ‹ß×ß ‹«áØ á™á¡ ¢¬ Þ‘ß ‹Þ¬ß‹Þ Ç߬޼» ›óÞ¥Þ ¤Þ™ñÞ á«¡ß»»Þ ¤ßˆ á¤á™ ¢¬ Þ‚ Çޥښ߬Þ. "‹˜Ùí¡œ" ŒÚ¡ì ¢¬¬Þ፻»Þ ᪠'‹˜Ùí¡œ'ᥠá›ñÞâÇ›à ¥ß™ñᥠ¢ß¤ý ‹¥ß ›¨í‹¼Ú» ‹á³‚ Þǘ¼» Ç¥ß ¤Ú¡ ‹¦Þ‹Þ¥£ÞᝠŠ–ÍßÞ ¤Þ™ñÞ‹Ú ¡á°‚ ¥Œß¡Þ „ß™ì»»Þ Þǘ£Þᝠ«ßê ‹¦Þ‹Þ¥£Þ¼Ú» •ß‹ì ¥ÛáÇ £Þí ›¨í ᛂÇÞ¥ßá¡»»Þ Þǘ Þ”î‹¦Þ ¨ßŒÞ‚¡Þ ÇÞ‚ê áÞ”߈ ªÕܬ áŒÞ¬ßÇÞ¥áØ ™ ¡«Ü™ ¡¤ýª ™ ¡—Íߍ¬Þ˜ß. ªßˆ áªá™ ªÚ³¥ ¢Û£ß‹Þ¡ß ÇÞ„šß¬Þ»»Þ ™ ¡Ç©í Þᣠ‘™Þ ˜Þ”î ›óÞ¥Þ ™ßß ›ß œ¥ß ¤Þ™ñÞ ‹á¥‚šß¬Ú»»Þ ™Þ¼» ¤Þ™ñÞ Ú–Íß‹ ¢ß™á¥ £á™ "¥¾»ª¢Þ". 9. ᛂšß¬Þ»»Þ 7. 5. «ÜØÞ»»Þ 2. 4. 8.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 364 ¤Ú¡ ‹¦Þ‹Þ¥ ¡á°‚ ¥Œß¡Þ ªÕܬ ¡¤Ú¡‹ Çñ¨ß¤©˜ £«Þì ¨Þ¥à¥ß‹ ¡¦ ßá·í¨Þ µÖã¾ÖÖ ú»Ö֍úÖ¸ ²Ö“ÖÖ‹ ¸üÖ−ÖÖ Ãæú»Ö −Ö¾Ö µÖã¾Öú ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ´ÖÆüÖ−ÖË ¿ÖÖ¸üß׸üú ²Ö»Ö ×−Ö¤êü¿Ö−Ö ¢îÞª I.

365 ¡Þ‹îᥠ᥌޼߻™ ¨µ ª×ޝᥠ›ßÞ¤Þ‚šß¡Þ ¨µÚ–Íß‹Ú ¡î¡«Þ¥ ‹¥ß Û™ ¡Þ‹î • ‹¥ØÜ»»Þ (¾ÖÖŒµÖÖêÓ ´Öë ¸êüÖÖÓ׍úŸÖ ¿Ö¾¤üÖêÓ êú ãÖÖ−Ö ¯Ö¸ü פü‹ Ö‹ ¿Ö¾¤üÖêÓ úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ ú¸ü −ÖµÖê ¾ÖÖŒµÖ ²Ö−ÖÖ‡‹…) 1. á™á¡ ¢¬ «ÜØÞ»»Þ ™Þ‹Ú ᪣ޝ¼Ú» Ç߬ޣޝ¼Ú» ‹¦Þ‹Þ¥£Þ¼Ú» Þ”î¨ßÑÂà£Þ¼Ú» Þ‘ß ‹Þ¬ß‹Þ Ç߬޼» ›óÞ¥Þ ¤Þ™ñÞ á«¡ß»»Þ ÇÞ• ‹ß×ß ‹Þ£ Þ”‹ ¢ß¤ý ™ ¡Ç©í ÞᣠÇ߬ޣޝ¼» ›óÞ¥Þ ¤Þ™ñÞ ‹á¥‚šß¬Ú»»Þ ±í‹à£Þ¼» Þ ×Þ™ñ£Þ¼» –ñÞ£Þ ¨ßÑÂà£Þ¼» Þ”‹ ’߁£Þ¼» Ç¥à¤©Þ ‹¡ß£Þ¼» ªÊߦà Þ”‹ ¢ß™á¥ £á™ ¥¾»ª¢Þ ¢¬¬Þ፻»Þ ™Ú£‹Ú Þ ᪣ޝ¼Ú» ¢ß¤ý ™Þ¼Ú» à™ ¡ÞÇÞ¼Ú» š¯Þ ™Þ£ªÞ ¬ß¬ß‹Ú –Þ‚¬ì . 2.{ÉÉ`ö 24 II. 3. 4. Þǘ Þ”‹ ¡ßÇ©¤ýᥠ£á™ ¤›ß ‹ß×ß ‹«áØ.

4.Þǘ á£Þ •Þ¥Ú ¨Ú˜ß¡Þ‹Ú Þ«ÞØß»»Þ £Úê ‹«ß¡ß»»Þ ¤›ß Þǘ á£Þ •Þ¥Ú ¨Ú˜ß¡Þ‹Ú Þ«ÞØß á™á¡ £Úê ‹«ß¡ß»»Þ 1. 6. Þǘ ÇÚ¥à ¤ÞÞØÜ»»Þ £Úê ÇÚ¥à ¤ÞÞØß»»Þ ™Ú£ Ô¥ ‹šÞ £á™ ¨Ú˜ÞØ»»Þ £Úê Ô¥ ‹šÞ ¨Ú˜ÞØß»»Þ Ç߬ޣÞᝠÇÞ• Ǘ͝Øß ¢¬ á«¡»»Þ 2.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 366 5. 3. „›Þ«¥˜ Ú¤Þ¤ýà ß£÷ᥠ›ßÞ ¡Þ‹î • ‹¥ØÜ»»Þ Þ”‹ ªÞ«ß™î ‹¡ß™Þ ï™îá¨â¦à ª¾»à™ ¤Þ‚šß¡Þ ¡Þ‹îÚ–Íß‹Ú á¤Þ–Íß áÞ”߈ áÞ”߈ (ˆ¤üÖÆü¸üÖ êú †−ÖãÃÖÖ¸ü −Öß“Öê פü‹ Ö‹ ¾ÖÖŒµÖ µÖ㐴ÖÖêÓ úÖê •ÖÖê›Íü ú¸ü ‹ú ‹ú ¾ÖÖŒµÖ ²Ö−ÖÖ‡‹…) „›Þ«¥˜ :. IV. ᪠¢ß¤ý ‹¥ß ‹á³‚ ᛄšß¬Þ»»Þ ™Ú ᛄšß¬Ú ™Úᣠᛄšß¬ ᪣ÞᝠᛄšßᬠÞᣣÞᝠᛄšß¬Ú Þǘ£Þᝠᛄšßᬠ¤Ú¡ ‹¦Þ‹Þ¥ £ÞᝠŠ–ÍßÞ ¤Þ™ñÞ ‹Ú ¡á°‚ ¥Œßá¡»»Þ Þ”î‹Þ¥ ªÞ«ß™ßî‹ ‹¡ß ï™î¨ßÑÂà Þ¤ý‹ III. 5. ᪠¢Þ™ ŒÞÞØß»»Þ £Úê ¢Þ™ ŒÞ‚¡ß»»Þ ™ÚᣠªÕܬ‹Ú ¤ß¡»»Þ ᪣ÞᝠªÕܬ‹Ú ¤ßá¡»»Þ „›Þ«¥˜ Ú¤Þ¤ýà ß£÷¬ßŒß™ ¡Þ‹î Ú–Íß‹¥ ¡Þî ǥߡ±í ‹¥ØÜ»»Þ (ˆÆüÖÆü¸üÖ êú †−ÖãÃÖÖ¸ü −Öß“Öê פü‹ Ö‹ ¾ÖÖŒµÖÖêÓ úÖ ¾ÖÖ“µÖ ¯Ö׸ü¾Ö¢ÖÔ−Ö úßו֋…) .

2. (2) 1. Çñ™ÞÇ ¡Þ¡Ú Þ”‹ ᬌßá¡»»Þ V. £œÚ ŸÚ»”¡¬ì ጦߡ»»Þ 5. ™Ú£‹Ú ‘˜Þ ×ß»»Þ 2.367 {ÉÉ`ö 24 „›Þ«¥˜ :. 3. ™Ú áª•Þ‹Ú ¤Þ‚šß¬Ú»»Þ 2. 3. (3) „›Þ«¥˜ :.Þ‘ß ‹Þ¬ß‹Þ Çß¬Þ ¤Þ™ñÞ ‹¥ßá¡»»Þ»» Þ‘ß ‹Þ¬ß‹Þ Ç߬޼» ›óÞ¥Þ ¤Þ™ñÞ á«¡»»Þ 1. 4. 5. ¨Ú¢¬¤©õà à™ Þ‚¡»»Þ 6. ¤ßˆ ª¢Þᥠ¢¬ Þ„šß¬Þ»»Þ 2. £á™ ¡ß ‘˜Þ ×ß»»Þ á¤á™ ‹Þ£ £œÚ ‹¥ßÇޥߡ áªá™ ‹Þ£ £Úê £œî ‹¥ßÇޥߡ߻»Þ á¤á™ ™ÚᣠŒÞ‚Çޥߡ áªá™ £Úê £œî ŒÞ‚Çޥߡ߻»Þ á¤á™ ›Û¥ ™Úᣠ¤Þ‚Çޥߡ áªá™›Û¥ £Úê £œî ¤Þ‚Çޥߡ߻»Þ á¤á™ ªÉ屧 á£Þ¥ šß¬Þ áªá™ ªÉ屧 ™Þ¼»¥ £œî šß¬Þ»»Þ á¤á™ £Úê Ç—Úšß¬ß áªá™ ᪠£œî Ç—Úšßᬠ»»Þ „›Þ«¥˜ :. ‘Þ«ø¡à Çß•Þ ‹¥ß¡»»Þ 4.™Ú ᤄê•ß‹ß ¤Þ‚šß¬Ú £Úê ¡ß áª•Þ‹Ú ¤Þ‚šß¬ß»»Þ 1. 4. 2.á¤á™ ™Ú£‹Ú ‘˜Þ áªá™ Þ£‹Ú»»£œî ‘˜Þ»»Þ 1. ªßˆ á£Þ¥ ªÞ¾»šß¬Þ»»Þ ¤ßˆ ŒÞ„šß¬Þ ªßˆ á£Þ¥ ¢„˜à šß¬Þ»»Þ ¤ßˆ ¡«ß œ¥ß ÞªÚšß¬Þ ªßˆ á£Þ¥ ªÞ¾» šß¬Þ»»Þ ¤ßˆ ¢¬ ÞÚšß¬Þ ªßˆ ¥Þ£¥ ¢„˜à šß¬Þ»»Þ ¤ßˆ ‹”‹ ¤Þ„šßᬠªßˆ á£Þ¥ ‘Þ šßᬻ»Þ ¤ßˆ ‘ޝ‹à‹Ú –Þ‹Úšßᬠªßˆ á£Þ¥ ¡ÞÇÞ šßᬻ»Þ „›Þ«¥˜ :. £Úê ¡ß áª•Þ‹Ú ¤Þ‚šß¬ß»»Þ . „›Þ«¥˜ Ú¤Þ¤ýà ß£÷ᥠ›ßÞ¤Þ‚šß¡Þ Çñá™î‹ ¡Þ‹î‹Ú ›Ú‚ ›Ú‚”ß ¡Þ‹îᥠǥߘ™ ‹¥ØÜ»»Þ (ˆ¤üÖÆü¸üÖ êú †−ÖãÃÖÖ¸ü −Öß“Öê פü‹ Ö‹ ¯ÖÏŸµÖêú ¾ÖÖŒµÖ êú ¤üÖê ¤üÖê ¾ÖÖŒµÖ ²Ö−ÖÖ‡‹…) (1) 1. á£Þ ’߁ Þ ¨ßŒß¡»»Þ 2. ᪣ÞᝠÇÞ• Ç—Íßá¡»»Þ 3. 5.¤ßˆ ª¢Þᥠ¢¬ Þ„šß¬Þ ªßˆ á£Þ¥ ªÞ¾» šß¬Þ»»Þ 1.

᪠ᤄê Çñ‹Þ¥ ¢ß¤ý ‹¬Þ £Úê ᪂ Çñ‹Þ¥ ¢ß¤ý ‹¬Þ»»Þ (5) „›Þ«¥˜ :. £Úê ‹¬ß»»Þ 1.™Ú £á™ ᤄê Çñ‹Þ¥ ‹«ßšß¬Ú £Úê ᪂ Çñ‹Þ¥ ‹¬ß»»Þ 1. á¤á™á¡á¦ ªÕܬ ÔÆÂÞ ¡Þ‘ß¡ áªá™á¡á¦ Þ£¥ ×Ü”ß á«¡»»Þ 5. ™Úᣠᝂ‹¥ß ¤ß¡»»Þ 2. Þǘ¼» ¡ÞÇÞ á£Þᙠᤄê Çñ‹Þ¥ ‹«ßšßᬠ£Úê ᪂ Çñ‹Þ¥ ‹¬ß»»Þ 5.368 ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 1. £Úê ¡ß Þªß¡ß»»Þ 1. ™Ú £á™ ‹«ßšß¬Ú»»Þ 2. á¤á™á¡á¦ ᪠á×Þ” šß¬Þ áªá™á¡á¦ ¡«Ü™ ›ÚÌ šß¬Þ»»Þ 4. ᪣Þᝠᤄê•ß‹ß Þß¡Þ‹Ú ¤Þ‚šßᬠ᪠¡ß ᪂•ß‹Ú Þß¡Þ‹Ú ¤Þ‚šß¬Þ»»Þ (4) „›Þ«¥˜ :. á¤á™á¡á¦ ™Úᣠ–Þ‹Ø¥ á«¡ áªá™á¡á¦ ™Úᣠ¡ß á¥Þà áª¡Þ ‹¥ß¡»»Þ 3. ᪠ᤄê•ß‹ß ÇÞ• Ç—Íß¡Þ‹Ú ¤Þ‚šß¬Þ £Úê ᪂•ß‹ß Çá—Í‚¡Þ‹Ú ¤Þ‚šß¬ß»»Þ 3. ™Ú ᤄê Çñ‹Þ¥ ‹£í ‹¥ß¡Ú ™Ú ᪂ Çñ‹Þ¥ Ÿ»¦ ÇÞ‚¡Ú»»Þ 3. ™Úᣠᤄê•ß‹ß ¢ÞÇ©˜ ¨Ú˜ß¡Þ‹Ú ¤Þ‚šß¬ £Úê ¡ß áª‚•ß‹ß ¨Ú˜ß¡Þ‹Ú ¤Þ‚šß¬ß»»Þ 4. ™Ú ᤄê•ß‹ß áŒ¦ß¡Þ‹Ú ¤Þ‚šß¬Ú £Úê ¡ß áª•Þ‹Ú áŒ¦ß¡Þ‹Ú ¤Þ‚šß¬ß»»Þ 2.á¤á™á¡á¦ ™Úᣠᝂ‹¥ß ¤ß¡ áªá™á¡á¦ £Úê Þªß¡ß»»Þ 1. Þǘ ᤄê•ß‹ß ¡Ú¬ß¡Þ‹Ú ¤Þ‚šßᬠ᪠¡ß ᪂•ß‹ß ¡Ú¬ß¡Þ‹Ú ¤Þ‚šßᬻ»Þ 5. ™á£ ᤄê Çñ‹Þ¥ ¢Þ¡Úšß¬ ™á£ ᪂ Çñ‹Þ¥ ‹¬»Þ 4. ªßˆ áªá™ Çñ¨äªÞ ÇÞ„šß¬Þ»»Þ ªßˆ ¢¬ à™ Þ„šß¬»»Þ ªßˆ Çñ¨äªÞ ÇÞ„šß¬»»Þ .¤ßˆ á¤á™ ¢¬ Þ„šß¬Þ. á¤á™á¡á¦ ᪣ÞᝠŒÞ‚á¡ áªá™á¡á¦ ÞᣠŒÞ‚¡Ú»»Þ 6. ¥àÞ £á™ ᤄê Çñ‹Þ¥ ‹«ßšß¬Þ £Úê ᪂ Çñ‹Þ¥ ‹¬ß»»Þ 2. á¤á™á¡á¦ ¨ß¤©‹ Þªßá¡ áªá™á¡á¦ Ç߬ޣޝ¼»¥ ÇÞ• Ç—ÍÞ Þ¥£ý á«¡»»Þ (6) „›Þ«¥˜ :. á¤á™á¡á¦ á¡Þ„ £³ß¥ ¤ß¡ áªá™á¡á¦ £Úê ™Þ ªÞ¾»á¥ ¤ß¡ß»»Þ 2.

Çñä¨ªÞ ‹á¬) 1. ™Úᣠ‹”‹ ¤ß¡»»Þ £Úê ‹”‹ ¤ß¡ß»»Þ ª¡ß™Þ ªÚ³¥ à™ Þ‚ÇÞ᥻»Þ ª¡ß™Þ ªÚ³¥ Þ ‹¥ßÇÞ᥻»Þ ᪠¼» ‹Ç©ß¡»»Þ Çß¬Þ”ß á¨Þ‚×ß»»Þ ('¤›ß'. Ç߬ޣޝ¼» Þ”‹ á›Œß ¡ß‘¤ý ¡Þ¡Ú ____»»Þ 2. £á™ ªÃÂá¡á¦ ¡Ú¬ß¡Þ‹Ú ____»»Þ 3. '‹' Š 'Œ' ¡í¥ ¨µ Ú–Íß‹Ú „Ç¤Ú‹Ø ¥à™ßᥠá¤Þ–Íß ß‘ ¡Þ‹îᥠÇñá¤ýލ ‹¥ØÜ»»Þ ('ú' †Öê¸ü 'Ö' ¾ÖÖÔ êú ¿Ö²¤üÖêÓ úÖê ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ¸üß×ŸÖ ´Öë •ÖÖê›Íü ú¸ü †¯Ö−Öê ¾ÖÖŒµÖÖêÓ ´Öë ¯ÖϵÖÖêÖ úßו֋…) '‹' 'Œ' . áª£ß™ß ¬Þ‚ ¡Þ‹î‹Ú ǥߡ±í ‹¥ØÜ) (‹£í ¡Þî ¡Þ‹î ‹¥ØÜ) (£Þ. áǤ©Þ ‹¥ßšß¬ß. ªßˆ áªá™ ªŸ»¦™Þ ÇÞ‚¡»»Þ ¤ßˆ á¤á™ ŸÚ»¬ á™Þ¦ß¡. VI. 4. 2. —Íßšßá¬. 4. 2. 1. ªßˆ áªá™ £Þ¦ Ú×ß¡»Þ ¤ßˆ á¤á™ ÇÞ• Ç—Íß¡. ¡´àᥠ›ßÞ ¤Þ‚šß¡Þ ßá·í¨ Ú¤Þ¤ýà ¡Þ‹îÚ–Íß‹Ú Ç¥ß¡±í ‹¥ØÜ»»Þ) (úÖêšüú ´Öë פü‹ Ö‹ ×−Ö¤êü¿ÖÖë êú †−ÖãÃÖÖ¸ü ¾ÖÖŒµÖÖêÓ úÖ ¯Ö׸ü¾ÖŸÖÔ−Ö úßו֋…) 1. '¡ß' ¬Þ‚ ¡Þ‹î‹Ú á¤Þ–͝ØÜ) (ᤣߙß. 3. ªßˆ áªá™ ªÚá¤Þ ÇÞ‚¡»»Þ ¤ßˆ á¤á™ Þ”‹ ᬌߡ ªßˆ áªá™ ‹¡ß™Þ ᬌߡ»»Þ ¤ßˆ á¤á™ ǥߨñ£ ‹¥ß¡. ™ÚᣠÞªß¡ á¡Þ¬ß £Úê ____»»Þ 5. 3. ªßˆ áªá™ Ÿ»¦ ÇÞ‚¡»Þ £œî¥Ú „Ç¤Ú‹Ø ¨µ ¡Þ×ß ¡Þ‹î ÇÛ¥˜ ‹¥ØÜ»»Þ (úÖêšüú ´Öë פü‹ Ö‹ ¿Ö¾¤üÖêÓ ´Öë ÃÖê ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ¿Ö²¤ü “Öæ−Ö ú¸ü ¾ÖÖŒµÖ ¯Öæ¸êü úßו֋…) (‹¥ßá¡. ¡´à ¤ßˆ á¤á™ ¢¬ Þ”‹ ‹¥ß¡.369 {ÉÉ`ö 24 1. ¢¬¬Þá. á‹„ê ¨ßÑÂà ˆ £³ß¥‹Ú _____»»? 4. Þ‹¥ ¨µ Çñá¤ýލ ‹¥ß áÇñ¥˜Þší‹ ¡Þ‹îᥠǥߡ±í ‹¥ØÜ) IX. á×Þ” Ç߬ޣÞᝠጦ˜Þ ÇÞ‚ê ¦ß _____»»Þ VII.

œ£í. ›ï¨î £œî»»Þ ˆ«Þ‹Ú Ç°£ á¡› ¥ÛÇᥠªóà‹Þ¥ ‹¥Þ¤Þ‚×ß»»Þ £ÚÇ©î ˆ«Þ‹Ú £áÞ¥ä‘ ÇÞ‚ê ñ«˜ ‹¥ßÞ«ßê. ‘Þ™ß.370 ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö Ǘ͝ØÜ Š ¡Ú’ØÜ ›Ú㌠Çñ¨äªÞ ‹¥ß ᛂ ášÞ‚ šß¡ ¬Þß¡ ‹¥ß¡ ᛡ ¤ß¡ ˜‹¡ß á¡âÇ©Ù¡ ÇÞ˜ß ÖÖú×²Ö ²ÖîÂÖ²Ö ¯ÖÖ×Ö ªÞ«ß™î á«„×ß ‘࡝ ÇÞ‚ê á¨ñÇ©Ö Þ¥Ú‹¦Þ»»Þ Þ„ ˆ‚ ªÞ«ß™î ‘™á¥ Þ”‹ ¡Þ ¤Þ™ñÞ «ßê ¡ßá¨Ç© Çñ¢Þ¡¨Þ¦à»»Þ ˆ«Þ ¡ßá¨Ç© Çñ¢Þ¡¨Þ¦à á«á¬ £œî ˆ«Þ á‹¡¦ ¨ñÞ¡î Úá«ê. áª£ß™ß ªÚ³¥ à™ßÞ”î £œî á¬Œß¡Þ‹Ú ¢¬ ÇÞ„šßᬻ»Þ ™Þ¼»¥ ªïÌß ª‹¦ £œîᥠª£Þ‘¥ ¡ß¢ß÷ ª£ªîÞ á¤„ê¢¦ß ¢Þ¡á¥ Çñ™ßŸ»¦ß™ á«Þ‚Çޥߐ×ß ™Þ«Þ ›óß™à¤ý»»Þ ˆá¡ £œî á¡âÇ©Ù¡ Çޘ߼» ›óÞ¥Þ ¥ß™ à™ßÞ”î Þê Þêᥠ¢ßà™ «Üˆ»»Þ à™ßÞ”î ªñÌÂÞ «ßªÞ¡á¥ ᪠‘Þ™¨™ï»»Þ ¡ßá¨Ç©™ã ›ï—Í ‹˜Öᥠª£Þ‘¥ . ¡˜Ùí ß¡çá¨Ç©á¥ ª£ªØ¼» ÇÞ‚ê ˆ«Þ ˆ«Þ ˆ‹ ¡¦ßÇ©Ö £Þœî£»»Þ ¤Þ™ñÞᥠªäªÕð™ß¥ Çñ‹ïÌ Çñ™ßŸ»¦ Ԕߚވ»»Þ ªÞ£Þ‘ß‹ ¥Úß¥ ǥߡ±í Ô”ßᬠ¤Þ™ñÞ ™Þ'¥ ™ß ǥߡ±í ‹¥ßšÞˆ»»Þ Þ”î‹Þ¥ ª£Þ‘ ™šÞ ª£Þ‘ª×ß™ß Š ›¨í‹£Þ¼Ú» Þ«ßê ™Þ'¥ ᬌà¥ ›ß ǥߡ±í ‹á¥»»Þ ˆ‹ ª£Þ‘ ªá™ ¨ßÑÂà ¡ÞªØ¡ ª£ªîÞ‹Ú „Ǭ졜 ‹¥ß Þ”‹ £Þœî£á¥ ˆ«Þ‹Ú Çñ‹Þ¨ ‹¥ßšÞˆ»»Þ Š–Íߨޥ ¤Þ™ñÞ ‹«ßᬠÞᣠá¡âÇ©Ù¡ Çޘ߼» Þ£ ªõ¥˜ ‹¥Ú»»Þ ᪠¡ßä¨ ¨™Þµà¥ ‘ᘠÇñªß·© ‹¡ß ™šÞ Þ”î‹Þ¥»»Þ ‹”‹ ‘߬ûÞ¥ 'á‹Þ”Ç›Þ' ñޣᥠ᪠‘õ ñ«˜ ‹¥ßšßᬻ»Þ ᪠Çñšá£ ‹¡ß™Þ ᬌÚá¬ŒÚ ÇᥠÞ”‹ ᬌÞᥠ£áÞßᡨ ‹á¬»»Þ à™ß Þ”î ᬌߋ¥ß ᪠Š–ÍßÞ Þ”î ªÞ«ß™î‹Ú ª£ï·© ‹¥ß×Øß»»Þ áª á¤£ß™ß ªÚ³¥ à™ß ‹¡ß™Þ á¬Œß ÇÞ¥Úšßá¬.

371 {ÉÉ`ö 24 ¡ß¢ß÷ ª£ªîÞ ªäÇ‹íᥠÞá¬ÞÞ ‹¥ß¡Þ¬Þß ᪠á¨ñ¤ýªÕ¥ £˜ß×Øß»»Þ ˜‹¡ß á¡âÇ©Ù¡ ÇÞ˜ß ¡ß¬Þ™ß áÇÞÇ©Þ‹ Š ¦˜à‹Ú á‹¡¦ Ôï˜Þ ‹¥ßÞ«ÞØß ªóᛨà Ç›Þší¥ ‘ª£Þ‘ᥠÞñ« ¡ï·©ß ¬Þß '£«ßÇ©ÞªÚ¥ ¡·©' à™Þ¢ß¤ýᥠ‹Þ¦ÔÆ £ÚŒá¥ ‹«ß×Øß»»Þ ª£Þ‘ᥠ¢¥ß ¥«ßšß¡Þ ”Þ„”¥ á¨ñ˜à¥ á¬Þ‹£Þ¼Ú» £œî ᪠™Þ¼» Þ”‹ £Þœî£á¥ ª£Þ‘‹Ú á›áŒ‚ ᛂÇޥߐםØß»»Þ ˜‹¡ß ™‹Þþ¦à ª£Þ‘ᥠˆ‹™Þ ™šÞ Ç¥ÏÂ¥ £œîᥠ¡Ú’Þ£˜Þ¥ ¢Þ¡ ¬¤©î ‹¥ß×Øß»»Þ á¬Þ‹£Þ¼» £œîᥠˆ‹™Þ ¥¤©Þ ‹¥ß¡Þ ¬Þß ᪠Þ«ôޝ ᛂ×Øß»»Þ á¡âÇ©Ù¡ ÇÞ˜ß ‘ᘠ¡ñÞ«ö˜ á«Þ‚ £œî «¥ß‘ £«ß¦Þ¼Ú» ¡ß¡Þ« ‹¥ßšßᬻ»Þ ª£Þ‘¥ ‹ÚªäªÕÞ¥ Š ´¡ß¨óÞª ¡ß¥Ú·©á¥ ᪠ªó¥ „•Þ„šßᬻ»Þ ᪚ßÇÞ‚ê á¡âÇ©Ù¡ Çޘ߼ڻ ˜‹¡ß ‹Ú«Þ¤Þˆ»»Þ Š–ÍߨÞᥠ˜‹¡ß ‘¤ýØà ŒÚ¡ì „ªÞþ«¥ ª«ß™ ÇÞ¦ ‹¥Þ¤Þˆ»»Þ ¿Ö²¤üÖ£ÖÔ †Öê×›Íü†Ö ¿Ö²¤ü ˜‹¡ß á¡âÇ©Ù¡ ÇÞ˜ß á¨ñÇ©Ö Þ¥Ú‹¦Þ Ç°£ á¡› Çñ‹ïÌ Çñ™ßŸ»¦ ¡ßä¨ ¨™Þµà Çñªß·©ß ‹¡ß Þ”î‹Þ¥ £áÞßᡨ ‘õñ«˜ ªÚ³¥ à™ß‹¡ß™Þ ×ÆüÓ¤üß †£ÖÔ •Ö−ÖÃÖÖ´ÖÖ−µÖ/•Ö−ÖÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ êú ú×¾Ö †Öê×›ü†Ö êú ‹ú ú×¾Ö ŸÖ£ÖÖ −ÖÖ™üúúÖ¸ü úÖ −ÖÖ´Ö… ¾ÖîÂÖ¾Ö ¯ÖÖ×Ö úÖê 'ÖÖú×¾Ö' úÆüŸÖê Æïü… ÁÖêšü ú»ÖÖ ¯ÖÖÑ“Ö¾ÖÖÑ ¾Öê¤ü šüߍú ŸÖ¸üÆü úÖ ¯ÖÏןֱú»Ö−Ö ²ÖßÃÖ¾Öà ¿ÖŸÖÖ²¤üß ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ú×¾Ö −ÖÖ™ü¶úÖ¸ü ´Ö−Ö úÖê ‹ú úÖ´Ö ´Öë ¯ÖϾÖê¿Ö ú¸üÖ−ÖÖ (´Ö−ÖÖê×−Ö¾Öê¿Ö ú¸ü−ÖÖ) •Ö−´Ö »Öê−ÖÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü Öß×ŸÖ ú×¾ÖŸÖÖ .

372 ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö à™ßÞ”î ªñÌÂÞ ¢ßà™ á¨ñ¤ýªÕ¥ ¡ß¬Þ™ß áÇÞÇ©Þ‹ áÇÞâ¥Þ˜ß‹ ‹šÞ¡ªØÜ Ôï˜Þ ¡î™à™ ¡ñÞ«ö˜ «¥ß‘ £«ß¦Þ ‹ÚªäªÕÞ¥ ´¡ß¨óÞª ¡Ú’Þ£˜Þ¥ ¢Þ¡ ˆ‹™Þ ¥¤©Þ ‹¥ß¡Þ ‘¤ýØà „ªþÞ« I. 5. ᪠ዄê•ß ‘õñ«˜ ‹¥ßšßᬠ? á¡âÇ©Ù¡ ÇÞ˜ß ‘Þ™ßᥠ‹'˜ šßᬠ? á¡âÇ©Ù¡ Çޘ߼ڻ '˜‹¡ß' ‹Þ«ßê‹ß ‹Ú«Þ¤Þˆ ? . 6. ´Ö×Æü»ÖÖ ãúÃÖÓÍúÖ¸ü †Ó¬Ö×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ÃÖ´Ö—Ö¤üÖ¸ß úÖ †³ÖÖ¾Ö ‹úŸ¾Ö úß ¸üÖÖ ú¸ü−ÖÖ •ÖµÖÓŸÖß ˆŸÃÖÖÆü †³µÖÖÃÖ Úá®×›¥ ÞœÞ¥ „Çᥠß£÷ᥠ›ßÞ¤Þ‚šß¡Þ Çñ¨÷¥ „±¥ ›ßØÜ»Þ (†−Öã“”êû¤ü êú †Ö¬ÖÖ¸ü ¯Ö¸ü −Öß“Öê פü‹ Ö‹ ¯ÖÏ¿−ÖÖêÓ êú ˆ¢Ö¸ü ¤üßו֋) 1. 3. Öß×ŸÖ −ÖÖ™ü¶ ÃÖéÛ™ü ú¢ÖÖÔ †×³Ö−ÖµÖ ÁÖêšü ×¾Ö¤êü¿Öß êú ¯ÖÖê¿Ö֍ú ¯ÖÖî¸üÖם֍ú ú£ÖÖ¾ÖßÖã ‘ÖéÖÖ êú ×ÃÖ¾ÖÖ ²ÖÎÖÅ−ÖÖ Æü׸ü•Ö−Ö †Öî¸üŸÖ. ¤Þ™ñÞ ‹«ßᬠÞᣠ‹'˜ ¡Ú’Ú ? á¡âÇ©Ù¡ ÇÞ˜ß ‹ßˆ ? 2. áª á‹„ê ¨™Þµà¥ ‹¡ß ? 4.

4. ˆ«Þ‹Ú»» ¤Þ™ñÞ. ᬌߡދÚ.» ᬌÚᬌÚ. III. Þ£. ‹«ßᬻ» ‹¡ß™Þ. Þ”‹ £Þœî£á¥. „ªÞþ«¥.373 {ÉÉ`ö 24 7. ªá™ ¨ßÑÂà. £áÞßᡨ. à™ßÞ”î ¢¬ÇÞ„šßᬻ» ª«ß™. 6. 3. 2. ªÚ³¥. ᪠Çñšá£. Š–ÍߨÞ᥻» '‹' ªØ£ý¥ ¨µ ª« ªÉÂ‹í šß¡Þ 'Œ' ªØ£ý¥ ¨µ ¡Þ×ØÜ»»Þ ('ú' ŸÖ£ÖÖ 'Ö' ¾ÖÖÖí êú ¿Ö²¤üÖêÓ úÖ ÃÖÆüß ×´Ö»ÖÖ−Ö ú¸ü ¾ÖÖŒµÖÖêÓ ´Öë ¯ÖϵÖÖêÖ úßו֋…) '‹' 'Œ' ˜ á¡âÇ©Ù¡ ‹šÞ à™ß ‹”‹ Þ”î ´ «¥ß ªÞ«ß™î ‘߬ûÞ Þ”î ‹¡ß ÇÞ˜ß ¡ß¨óÞª ‘ ¡ªØÜ «ß³àᥠÚ¡Þ› ‹¥ØÜ»»Þ (ØÆü¤üß ´Öë †−Öã¾ÖÖ¤ü úßו֋…) . ᤣߙß. Þá£. ¥Úß¥ ǥߡ±í. Çá¥. Þ”‹. ªÞ£Þ‘ß‹. „Ǭ¡ìœß ‹¥ß. ŒÚ¡ì. IV. Ô”ßá¬. áª. ÇÞ¦ ‹¥Þ¤Þˆ. Š–ÍߨÞá¥. ˆ‹ ª£Þ‘. ªõ¥˜ ‹¥Ú. ˜‹¡ß ‘¤ýØà. Þ”‹ ᬌÞᥠ᪣ߙß. 5. à™ß ‹¡ß™Þ. 8. II. ᬌßÇÞ¥Úšßá¬. £œî. ¡ÞªØ¡ ª£ªîÞ‹Ú. á¡âÇ©Ù¡ Çޘ߼». ‹¥ßšÞˆ»» Çñ‹Þ¨ ‹¥ßšÞˆ. ™Þ¥ ™ß. ªÚ³¥. ǥߡ±í. ‹¥ØÜ»»Þ ᪠‹Þ«Þ ¡ß¥Ú·©á¥ ªó¥ „•Þ„šßᬠ? Š–ÍߨÞᥠ˜‹¡ß ‘¤ýØà ‹'˜ ÇÞ‚ê „ªþÞ«¥ ª« ÇÞ¦ ‹¥Þ¤Þˆ ? Çñá™î‹ ¨µ ª£Û«á¥ ›ßÞ¤Þ‚šß¡Þ ¨µÚ–Íß‹Ú •ß‹ì ‹ñ£á¥ ¥Œß ¡Þ‹î • (¯ÖÏŸµÖêú ¿Ö²¤ü ÃÖ´ÖæÆü ´Öë פü‹ Ö‹ ¿Ö²¤üÖêÓ úÖê ÃÖÆüß Îú´Ö ´Öë »Ö֍ú¸ü ¾ÖÖŒµÖ ²Ö−ÖÖ‡‹…) 1. ‹á¬».

á¤£ß™ß áª‚ Ô¥ ¢ß™á¥ áÞ”߈ á£ÅÂÞ ¥«ßÇޥߡ»»Þ ‹Þ¥˜ á£ÅÂÞ ÷ß¼» ¡Þ«»»Þ ÇñÞ¤ý ª¡Ú ª×ޝᥠ¡ß¢ß÷ Çñ‹Þ¥ ŒÞ›î Ǜޚíᥠß£ç™ áÞ”߈ á£ÅÂÞ¥ Çñ™ß‹ï™ß ¥«ß¡Þá¡á¦ Þ„ á‹á™‹ ª×ޝᥠ᪂ Çñ™ß‹ï™ß ª«ß™ ª™‹Ú ª™ ˆ‹ ‘à¡Ø á£ÅÂÞ‹Ú ™Þ¥ß ¢ß™á¥ ¥Œß ›ßÞ¤Þ‚šÞˆ»»Þ •Þ‹Ú¥ ¡ß£Þá¥ ¥ ǥߋñ£Þ ªÞ¥ß. ›óÞ¥á¢Þ ñ«˜ ‹¥ßªÞ¥ß¡Þ Çᥠá¤á™á¡á¦ £³ß¥ ß‹”‹Ú ៻¥ß ÞªßšÞØß áªá™á¡á¦ ‚Ô¥Þᥠ÷ß ªäá¤Þ ‹¥Þ¤Þ‚šÞˆ»»Þ ‹Ú–ÍßÞ Þ‹ï™ß¥ ‹Þ•›Þ „Çᥠ÷ß ªäá¤Þ á«¡ÞÇᥠ‘à¡Ø á£ÅÂÞ”ß ™Þ¥ß ¢ß™¥Ú ¡Þ«Þ¥‹Ú Œªß ÞªßšÞˆ»»Þ ™Þ¥ß Çñ™ß‹ï™ß”ß áª‚ ÷ß £œîᥠ¥«ß ¤Þ‚šÞˆ»»Þ ™Þ«Þ«ßê ‚Ô¥»»Þ ᪂ ß‹”ᥠ•Þ‹¥¼Ú» ÇÛ‘Þ ®íÞ ‹¥Þ¤ß¡ÞÇᥠ‚Ô¥Þ¥ ™ÚãÇÞ¨óíᥠ•Þ‹Ú¥¼Ú» ¡ß£Þ ª«ß™ ªÞ™š¥ ǥߢñ£˜ ‹¥Þ¤Þ‚šÞˆ»»Þ á›Þ¦ÇÛ˜Ùç£à ›ß ªÞœ¥˜™ã •Þ‹Ú¥£Þ¼Ú» £³ß¥¥ ›¤©ß˜ ÇÛ¡í ›ßá¥ šß¡Þ ˆ‹ £˜ØÇ‹Ú ßÞ¤Þ‚šÞˆ»»Þ áª«ß £˜ØÇ¥ Þ£ á›Þ¦£˜ØÇ»»Þ ᪕ÞᥠÇÛ‘Þ ®íÞ .374 ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö ªÞœÞ¥˜™ã Ÿ»Þ¬ìÚ £Þª ¨Ú‹ùǤ© ›¨£à ™ßšß•Þ¥Ú á›Þ¦¤Þ™ñÞ Þ¥£ý á«Þ‚šÞˆ»»Þ ˆ«ß Ç¡í¥ £ÚŒî Þ¥Þœî •Þ‹Ú¥ ¥ÞœÞ Š ‹ïÇ©Ù»»Þ ™Þ¼» ß‹”ᥠˆ«ß ›ß•Þ¥Ú ¡ß¥ Çí˜ ‹¥Þ¤Þ‚šÞˆ»»Þ áªá™á¡á¦ áÞÇà£Þᝠ¨ñà‹ïÇ©Ù¼Ú» ŸÚ»¬«Þ¥á¥ £˜Ø ‹¥Úšßá¬. á›Þ¦ßᥠ’Ú¬Þ„ šßᬠˆ¡ä ™Þ¼» ª« Ÿ»Ú áŒ¦ß Þá£Þ› Çñá£Þ›á¥ £÷ ¥«Üšßᬻ»Þ á™˜Ú á›Þ¦¤Þ™ñÞ ¡ª¥á¥ ¥ÞœÞ‹ïÇ©Ù¼» ¤Ú¦ £Ú±ç á×Þ” á×Þ” ¡ß£Þá¥ ß±Þ‹Ç©í‹ ªÞ‘ ªÈÂÞ ª«ß™ £«ÞÞ–Í£ó¥ ª«‹ÞᥠñÞ£¥ Çñá™î‹¼» Ô¥‹Ú ßÞ¤Þ‚šÞˆ»»Þ Çñá™î‹¼» ›óޥᥠ•Þ‹Ú¥¼Ú» á¢Þ Çí˜ ‹¥Þ¤ß¡Þ ªá¾» ªá¾» ÇÚá¥Þ«ß™¼Ú» £œî ›¤©ß˜Þ ›ßÞ¤Þ‚šÞˆ»»Þ •Þ‹Ú¥£Þ¼» „á·¨îᥠÇñá™î‹ ›óޥᥠÇç™ á¢Þ‹Ú '›óÞ¥á¢Þ' ‹Ú«Þ¤Þ‚šÞˆ»»Þ ᪫ߛߝ ¤ÚÞá–Í á›Œ ªßÞá–Í ¥ÞœÞ‹ïÇ©Ù¼» ¦Øß Çñ™ß£Þ Þ„ ¡ß£Þá¥ £œî ¢‹Ø£Þᝠ¡Ú¬Þ„šÞ'Øß»»Þ ᤄê•ß Çñ¢Ú ᪂•ß ¢‹Ø¼»¥ ª£Þᡨ»»Þ ᪂•ß ¢‹Ø£ÞᝠÇñ¢Ú¼» Çà•ª×¦àᥠáâá¡›î Çí˜ ‹¥ÚšÞØß»»Þ '¥š¤Þ™ñÞ' á¡á¦ á¤Ç¥ß ‘™¥ Þš ‘÷Þš ß‘ ªßä«Þª¥Ú Š«üÞ‚ ÞªØß ¢‹Ø¡ï³¼Ú» ›¨í ᛡÞÇÞ‚ê Þ„ áª£ß™ß ¨ñà‹ïÇ©Ù ¢‹Ø£Þ¼»•Þ¥Ú á¢Þ ᝡÞÇÞ‚ê á›Þ¦„ªþ¡ á¡á¦ Þ¬ß ÞªßšÞØß ¢‹Ø¼» ÇÞŒ‹Ú»»Þ ªÞœÞ¥˜™ã Þêᥠšß¡Þ ¥ÞœÞ‹ïÇ©Ù¼» £³ß¥¥ Þá÷¤ý ›ßá¥ ‚Ô¥Þ ¡Þ ÷ßÇÛ‘Þ ÇÞ‚ê ÇñªØÜ™ß ‹¥Þ¤Þ‚šÞˆ»»Þ ‚Ô¥Þ ÇÞ‚ê ‘Þá¦˜à ªÞ£ñà ª¡Ú ˆ‹Þ•ß ‹¥ß ˆ‹ ‹Ú–ÍßÞ Ô¥ ¢¦ß ªÈß™ ‹¥Þ¤Þ‚šÞˆ.

Þ™Þ£ªÞ. ׸ü¿ŸÖê¤üÖ¸üÖë ´Öë ÃÖê ³Öß ×úÃÖß úß ¯ÖϐÖ×ŸÖ −ÖÆüà ÃÖÆü−Ö ÆüÖê ¯ÖÖŸÖß… ´ÖÖÑ-²ÖÖ¯Ö •ÖîÃÖÖ ×ÆüŸÖîÂÖß ÃÖÓÃÖÖ¸ü ´Öë úÖê‡Ô †Öî¸ü −ÖÆüà… »Öê׍ú−Ö µÖÆü ³Öß ÃÖÖê“Ö−Öê úß ²ÖÖŸÖ Æîü ׍ú ¯ÖÏןֵÖÖêא֟ÖÖ úß ãú”û ÃÖß´ÖÖ ÆüÖêŸÖß Æîü µÖÖ −ÖÆüà… ÃÖ²Ö êú ‰ú¯Ö¸ü “Öœü−Öê úß »ÖÖ»Ö“Ö ´Öë ´ÖÖ−Ö׾֍úŸÖÖ úÖê ³Öß ²Ö−ÖÖ‹ ¸üÖ−ÖÖ “ÖÖ×Æü‹… ¯ÖÏןֵÖÖêא֟ÖÖ êú µÖãÖ ´Öë ³Öß ´ÖÖ−Ö¾Ö úÖê ´ÖÖ−Ö¾Ö Æüß ¸üÆü−Öê úß •Ö̺þ¸üŸÖ Æîü… µÖפü Æü´Ö ´ÖÖ−Ö׾֍úŸÖÖ ÖÖê ²ÖîšëüÖê ŸÖÖê †Ûß֟¾Ö úÖ úÖê‡Ô †£ÖÔ Æüß −ÖÆüà ÆüÖêŸÖÖ… VI. á¥ÞÇ©˜à. Þǘ á›Œßšß¡Þ á‹Þâ˜ªß ˆ‹ Þ”‹ ¡ßÇ©¤ýᥠˆ‹ á×Þ” Úá®×› ᬌØÜ»»Þ (†Ö¯Ö êú «üÖ¸üÖ ¤êüÖê Æãü‹ ׍úÃÖß −ÖÖ™üú êú ²ÖÖ¸êü ´Öë ‹ú †−Öã“”êû¤ü ×»Ö׏֋…) . Š–Í߁ÞᥠÚ¡Þ› ‹¥»»Þ (†Öê×›Íü†Ö ´Öë †−Öã¾ÖÖ¤ü úßו֋… µÖפü Æêü´ÖÓŸÖ ”ãû×¼üµÖÖë ´Öë ‘Ö¸ü †ÖŸÖÖ ŸÖÖê †“”ûÖ ÆüÖêŸÖÖ… ´Öï −Öê ˆÃ֍êú ÃÖÖ£Öß êú ÆüÖ£Ö ×³Ö•Ö¾ÖÖµÖÖ ÖµÖÖ ˆÃ֍úÖ ¯Ö¡Ö ¯ÖœÍüÖ… –ÖÖŸÖ Æãü†Ö ׍ú ˆÃÖê ‹ú ¯ÖÏןֵÖÖêא֟ÖÖ ´Öë ³ÖÖÖ »Öê−Öê ÃÖê ¸üÖêúÖ ÖµÖÖ Æîü… ˆÃÖ êú ÃÖÖ£Öß −Öê ²ÖŸÖÖµÖÖ ×ú µÖÆü úÖ´Ö ŸÖÖê ׍úÃÖß ³Öß ×¾ÖªÖ£Öá ÃÖê ú¸ü¾ÖÖµÖÖ •ÖÖ Ã֍úŸÖÖ £ÖÖ… ´Öï ÃÖ¤îü¾Ö ˆÃÖ úß µÖÖ¤ü ú¸üŸÖÖ ÆæÑü… •Ö²Ö ¾ÖÆü ‘Ö¸ü ´Öë −ÖÆüà ÆüÖêŸÖÖ. ¡Þ›î ªäà™ Š áŒÞ¦ ‹à±í ªá£™ •Þ‹Ú¥¼» ¡ß£ÞÚ–Íß‹¥ ªÞ‘ªÈÂÞ ‹¥Þ¤Þ‚šÞˆ»»Þ Š–Íߨޥ Çñá™î‹ ‘߬ûÞᥠˆ«Þ ª£Þá¥Þ«á¥ Çަߙ á«Þ‚šÞˆ»»Þ V. ŸÖ²Ö ‘Ö¸ü ÃÖæ−ÖÖ »ÖÖŸÖÖ Æîü… ´Öê¸üß ¯ÖŸ−Öß ³Öß ˆÃÖ úß µÖÖ¤ü ´Öë ÃÖÖêŸÖê ÃÖÖêŸÖê “ÖÖïú ¯Ö›ÍüŸÖß Æïü… †Ö•Ö ¯ÖÏןֵÖÖêא֟ÖÖ úÖ µÖãÖ Æîü… ²Ö““ÖÖë úÖê ‡ÃÖ ¤üÖî›Íü ´Öë †ÖÖê ²ÖœÍü−Öê úß ³ÖÖ¾Ö−ÖÖ úÖê ²ÖœÍüÖ¾ÖÖ¤êü−ÖÖ ÆüÖêÖÖ… ´ÖÖÑ-²ÖÖ¯Ö ÃÖê •ÖÖê ²Ö−Ö ¯Ö›ÍüŸÖÖ Æîü ¾Öê ú¸üŸÖê Æïü… ²Ö““ÖÖë ´Öë ÃÖÆü−Ö ú¸ü−Öê úß †Ö¤üŸÖ ›üÖ»Ö−Öß Æüß ¯Ö›ÍêüÖß… ¤ãü×−ÖµÖÖÑ ´Öë ´ÖÖÑ-²ÖÖ¯Ö Æüß ‹êÃÖê ÆüÖêŸÖê Æïü •ÖÖê ²Ö““ÖÖë úÖê †¯Ö−Öê ÃÖê ˆ““ÖŸÖ¸ü ¯Ö¤ü¾Öß ¯Ö¸ü ¯ÖÆãÑü“Ö−Öê úß ‡“”ûÖ ¸üÖŸÖê Æïü… ú³Öß ú³Öß ³ÖÖ‡Ô-²ÖÆü−Ö.375 {ÉÉ`ö 24 ‹¥Þ¤ß¡Þ ªá¾» ªá¾» •Þ‹Ú¥£Þᝠá›Þ¦ß ጦØß Š ᪕ÞᥠÞ¬ß ¡ß¥ Çí˜ ‹¥Þ¤Þ‚šÞˆ»»Þ Çñ™ß›ß ¢ß÷ ¢ß÷ ñޣᥠ•Þ‹Ú¥£Þ¼Ú» ᣦ˜ Ç–ÍßÞ‹Ú ßÞ¤ß¡Þ ᡦ¥ ›ï¨î ™ß £‹Þþ¥ Š ß™Þ‹Ç©í‹»»Þ ÇÞ” ǔځޥ.

417 ÃÖӏµÖÖ‹Ñ Š–ÍßÞ ªäŒîލږÍß‹ †Öê×›Íü†Ö ÃÖӏµÖÖ‹Ñ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ˆ‹ ›Ú‚ ™ßß Þ¥ß ÇÞ° × ªÞ™ Þ•  ›¨ ˆÞ¥ ¡Þ¥ ᙥ „› dz¥ áÇ©Þ«¦ ª™¥ •¥ „ᘂ¨ á‹Þ–Í߈ ˆá‹Þ‚¨ ¡Þ‚¨ ᙂ¨ ¡ß¨ ǐߨ 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ×¡ß¨ ª™Þ‚¨ •Þ‚¨ ˜™ß¥ß¨ ™ß¥ß¨ ˆ‹™ß¥ß¨ ¡™ß¨ ᙙߨ „™ß¥ß¨ Ç‚ê™ß¥¨ ×™ß¨ ª‚ê™ß¥ß¨ •™ß¥ß¨ ˜Þ¦ß¨ Þ¦ß¨ ˆ‹Þ¦ß¨ ¡¤ýަߨ ᙤýަߨ „¥Þ¦ß¨ Ç‚êÞ¦ß¨ ×¤ýަߨ ª™Þ¦ß¨ •Þ¦ß¨ ˜ÞÇ© ǐި 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ˆ‹Þ¡ ¡Þ„ á™Ç „¡ Ç°Þ¡ ×ǝ ª™Þ¡ •Þ¡ ˜Ç©•ß ǩޕ߈ ˆ‹Ç©•ß ¡ÞÇ©•ß á™Ç©•ß „Ç©•ß Ç°Ç©•ß ×Ç©•ß ª™Ç©•ß •Ç©•ß ˜ªØ¥ß ª™Ú¥ß ˆ‹ªØ¥ß ¡ÞªØ¥ß á™ªØ¥ß „ªØ¥ß Ç°ªØ¥ß .

¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ VªÉÉäÊiÉ : †Öê×›Íü†Ö 418 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ×ªØ¥ß ª™ªØ¥ß •ªØ¥ß ˜Þ¨à ¨à ˆ‹Þ¨à ¡¤ýށ¨à ᙤýށ¨à „¥Þ¨à ǰށ¨à ×¤ýށ¨à ª™Þ¨à •Þ¨à ˜Þá¡ á¡ 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ˆ‹Þá¡ ¡¤ýޝᡠᙤýޝᡠ„¥Þá¡ ǰޝᡠ×¤ýޝᡠª™Þá¡ •Þá¡ á¨ó™ ¨á« .