(oeoer peevekeÀer Deewj oeoer iegupeej peer keÀer keÌueeme

)
4-7-13
Deesced Meeefvle
ceOegyeve
``meJe& mebyebOeeW keÀer ³eeo keÀe ìsmì uees lees meJe& MeefkeÌle³eeW keÀer Òeeefhle nesieer'' (oeoer peevekeÀer)
mebiece³egie keÀe nj efove h³eeje ueielee nw~ ieerle ceW nw yeeyee DeehekeÀe h³eej yeleuee³ee veneR peelee, Keeles heerles
nce DeeefMekeÀ Gme ceeMetkeÀ keÀes ³eeo efkeÀ³es efyeiej jn veneR mekeÀles~ oesveeW ner SkeÀ oes keÀes ³eeo keÀjles nQ~ nce
ye®®eeW keÀe yeehe mes h³eej nw hejvleg yeeyee keÀnlee nw DeeMegkeÀ ceeMegkeÀ keÀer lejn h³eej nes~ GmekesÀ efmeJeeS Deewj keÀesF&
³eeo ner ve DeeJes, keÀesF& ve]pej ner ve DeeJes, Ssmee h³eej nes~ efpemekeÀe ³eeoieej efoueJeeuee ceefvoj ceW nw ke̳eeWefkeÀ
efoue, ceve, yegef×, ef®eÊe, mebmkeÀej ®eejeW Deesj mes osKees, efoue ceW me®®eeF& meHeÀeF& nw~
DeepekeÀue yeeyee keÀer cegjueer ceW yeej-yeej Deelee nw ye®®es efJe®eej meeiej cebLeve keÀjes~ lees efJe®eej keÀjes
DeeMegkeÀ ceeMegkeÀ keÀer ³eeo, efHeÀj yeehe ye®®es keÀer ³eeo, efHeÀj meJe& mecyevOeeW keÀer ³eeo keÀe pees ìsmì nw, Jen kewÀmee
nw! meJe& mecyevOe keÀer MeefkeÌle mes meJe& MeefkeÌle³eeW keÀer Òeeefhle nesleer nw~ nj mecyevOe keÀer MeefkeÌle Deheveer nw, Jees cesjer
ceeB nw, peye ceeB kesÀ ªhe ceW ³eeo keÀjles nQ lees Yeer efkeÀlevee De®íe ueielee nw~ ceeB yeehe kesÀ mecyevOe mes Yeer keÀF&³eeW
keÀes meKee keÀe mecyevOe yengle De®íe ueielee nw~ ³etB lees meye mecyevOe ®eeefnS~
yeeyee keÀjve-keÀjeJevenej yeve keÀjkesÀ mesJee³eW keÀje jne nw, lees mesJee keÀer KegMeer Deueie nw, Fleveer mesJee
keÀjles LekeÀles veneR nQ~ lees mesJee keÀer MeefkeÌle Deueie nw, mecyevOe keÀer MeefkeÌle Deueie nw~ Deiej Fme leve mes ³e%e mesJee
Fleveer veneR keÀer nw, ceve keÀneB ®euee peelee nw lees mecehe&Ce veneR nQ~ peneB cesje leve nesiee, JeneB cesje ceve nesiee~ peneB
cesje ceve nesiee...~ ceve leve ceW HebÀmee ngDee veneR nw, ceve leve mes Deueie nw~ lees ceve mes ceveceveeYeJe, efHeÀj
ceO³eepeerYeJe~ ³en meye yeeyee ves mee#eelkeÀej mes mheä osKee nw, DevegYeJe efkeÀ³ee nw hejes#e Dehejes#e ªhe mes~ lees osn
kesÀ mecyevOe mes Deiej Leesæ[e ueieeJe nw lees Jees YeieJeeve keÀe h³eeje veneR yeve mekeÀlee nw~ keÀneB Jees SkeÀ meJe&MeefkeÌleJeeve keÀe meeLe, meJe& mecyevOe, keÀneB osn kesÀ DeveskeÀ mecyevOeeW kesÀ meeLe mecyevOe, Jen SkeÀ mes meJe& mecyevOe Jen
DeveskeÀ mecyevOeeW ceW yegef× pees efyeKejer ngF& nw, hewmee ³eeo Dee³ee, Iej ³eeo Dee³ee, ceesn JeMe kegÀí ³eeo Dee³ee lees
ie³ee FmeefueS veäesceesne mce=efle-mJeªhe yeveves mes Devle celes mees ieles, pevekeÀ keÀe efcemeeue meskesÀC[ ceW peerJevecegefkeÌle~
heeflele-heeJeve hejceelcee yeehe Deheves h³eej keÀer mekeÀeMe mes, Jee³eye´sMevme mes ncekeÀes Deheves pewmee heeJeve yevee jne nw~
³e%e mesJee lees Yeues keÀjes, hej SkeÀeveeceer mes jnvee, ³e%e keÀer SkeÀ SkeÀ hesveer mes meejs efJeée keÀer mesJee ngF& nw~
SkeÀveeceer, GmekesÀ veece mes ner mesJee nw, F&éej DeLe& nw, Fmemes SkeÀeûelee keÀer MeefkeÌle Devoj yeæ{leer nw~ efJe®eej keÀjes
SkeÀ meskesÀC[ ceW SkeÀveeceer, SkeÀ kesÀ ner veece mes keÀece nes jne nw, Fleveer meejer Je=ef× ngF& nw leye lees YeieJeeve keÀewve
nw, kewÀmee nw... j®evee efpemekeÀer Fleveer megvoj Jees j®elee kewÀmee nesiee~ hejvleg Devlej-ceve ceW mecesìves keÀer, meceeves
keÀer MeefkeÌle nes~ keÀYeer yegef× ®eb®eue ve nes, nue®eue ceW ve DeeJes~ yeeleW lees neWieer, meejer keÀejesyeej keÀjles ngS yeeyee
keÀes osKee nw~ oeroer oeoer keÀes osKee nw~ DeYeer nce meye ke̳ee keÀj jns nQ? pees yeeyee kesÀ cegK³e Devev³e ye®®es nQ,
ve efmeHe&À mecehe&Ce ngS nQ, yeeyee ceQ lesje ntB, let cesje nw... ÒewefkeÌìkeÀue ÒeceeCe efoKee³ee nw~ meyetle nw, ³en mecehe&Ce nw~
Deheves ceve, JeeCeer, keÀce&, mebkeÀuhe, mece³e keÀes Þeercele Devegmeej meHeÀue efkeÀ³ee nw, lees keÀjeJevenej yeeyee Gmeer mes
³e%e keÀe nj keÀe³e& meHeÀue keÀjelee nw~
ceQ Deelcee Deheveer efmLeefle keÀes osKetB, heefjefmLeefle³eeB Dee³eWieer, hej mJe-efmLeefle ceW jnves mes ®eueer pee³eWieer~
³en YeieJeeve keÀer cesnjyeeveer nw, Jees lees Dee³eWieer pe©j, hej GmeceW yeeyee keÀes meeLeer yevee keÀjkesÀ, mee#eer nes keÀjkesÀ

efkeÀmekesÀ efueS Yeer iueeefve ve nes. %eeve mel³e. efkeÀmekeÀes Deelcee keÀe mee#eelkeÀej keÀjeDees~ lees Kego Deelcee ªhe ceW efmLele neWies leYeer lees otmejs keÀes Yeer nesiee vee~ lees ®eueles-efHeÀjles ³en osKees ceQ Deelcee ntB. Deelcee keÀe ªhe ner GvneW keÀes efoKeeF& os~ Ssmee mece³e Dee³esiee. mel³elee J³eJenej ceW~ Yeues kegÀí Yeer nes. ³en ³eeo nw? ceQ Deelcee ³en keÀece keÀj jner ntB. Jen me®e Pet" keÀes Kelce keÀjves Jeeuee nw. ve og:Ke osvee. DeYeer yeeyee efkeÀleves mece³e mes De®eevekeÀ. ve og:Ke uesvee. ³es veneR efceuesiee Jees efceuesiee Jee hewoue Yeer Leesæ[e efkeÀ³ee lees hengb®e pee³eWies. FefC[³ee JeeueeW keÀes lees keÀF& meJeeefj³eeb nQ. ³en hekeÌkeÀe nes~ ÒewefkeÌìkeÀue Deelcee kesÀ ªhe ceW efmLele nesves keÀe DeY³eeme nesiee leYeer Ssmes Deelcee efoKeeF& osieer~ otmejs keÀes Yeer efoKeeF& os efkeÀ ³en Deelcee ner nw. kewÀmes. ceQ Deelcee ntB~ Deepe Yeer yeeyee ves Deelcee keÀe efkeÀlevee hee" heæ{e³ee. ceQ HeÀueevee ntB. lees Deesced Meeefvle~ efHeÀj keÀns jeme keÀjes lees jeme keÀj ueWies! pees yeeyee keÀer Dee%ee. uesefkeÀve nce ke̳ee keÀjWies? nce lees Sjeshuesve kesÀ efyevee hengB®e ner veneR mekeÀles~ nceejs heeme lees Deewj keÀesF& meJeejer veneR. ³en Deelcee keÀe %eeve pees nw vee. ieues keÀe nej yeveekesÀ. ve³eveeW keÀe vetj yeveekesÀ meeLe ueskesÀ pee jne nw. Yeues keÀesF& nceejer iueeefve keÀjves Jeeuee Yeer nes~ Jen cegPes ìsmì keÀj jne nw. Yeues otmeje nes~ lees yee@[er-keÀe@vmesme efkeÀlevee hekeÌkeÀe nw.mesHeÌìer keÀe meeOeve'' (oeoer iegupeej) meye ceewpeeW keÀer ogefve³ee ceW ®eues ie³es! keÀYeer meeFueWme keÀer ogefve³ee. Jen efyeukegÀue hekeÌkeÀe nes~ MeejerefjkeÀ Yeeve yeej-yeej ³eeo ve Dee peeS. Ssmes Leesæ[sner keÀece veneR keÀjWies~ ceQ Deelcee ³en keÀe³e& keÀj jner ntB~ Deelcee keÀe %eeve DeYeer mes ner hekeÌkeÀe nes. oesveeW ner nceejs efueS nQ~ Deye SkeÀ meskesÀC[ ceW yeeyee keÀns SkeÀoce Meevle... Meeefvle Deewj Òesce mes keÀece uees~ lees yeeyee ves h³eej mes mecePee³ee nw. lees ³en DeY³eeme ®eeefnS meejs efove ceW~ yeer®e-yeer®e ceW osKees. ceQ Deelcee. ceQ Deelcee ®eue jner ntB. lees nes mekeÀles nQ vee! SkeÀ meskesÀC[ ceW yeeyee ves keÀne Deesced Meeefvle. Jees keÀnlee veneR nw ceQ me®®ee ntB. Flevee me®e nw~ cesje yeeyee mel³e. efmeKee³ee nw. Jen meskesÀC[ ceW heeueve keÀjves Jeeues~ ³ener ÒewefkeÌìme keÀjveer nw ke̳eeWefkeÀ DeYeer mece³e osKees kewÀmee veepeg]keÀ Dee jne nw. De®eevekeÀ Meyo yeesuelee Lee~ De®eevekeÀ keÀe Kesue osKe efue³ee vee! henues mes ner yeeyee ves efoKee efo³ee efkeÀ ³en lees nesvee ner nw~ DeJ³ekeÌle yeeheoeoe mes HeÀe@jsveme& hetíles Les yeeyee. lees yeeyee Deelcee keÀe %eeve hekeÌkeÀe keÀje jne nw~ Deewj peye DeeeflcekeÀ ªhe ceW efmLele nesles nQ leYeer keÀe³e& De®íe neslee nw~ DeeeflcekeÀ ªhe ceW neWies leye lees meHeÀuelee nesieer. ieeso ceW efye"ekesÀ Dece=le efheuee³ee nw. meeLe jnWies. mecePees keÀesF& Yeer keÀe³e& keÀj jns nes lees ³en mce=efle DeeJes ceQ . Deelcee ªhe ceW efmLele ntB? Yeues keÀece-keÀepe keÀjes. meeLe ®eueWies~ Deesced Meeefvle~ 7-7-13 ``DeeeflcekeÀ mJeªhe ceW jnves keÀe DeY³eeme . Mejerj efoKeeF& ner veneR osJes Deewj Devle ceW lees Ssmes efkeÀmmes neWies~ lees ³en Ssmeer ÒewefkeÌìme nes pees Mejerj efoKeeF& veneR osJes. huesve keÀe ìeFce Yeer Ssmee nes pees Jees ®eues Deewj GmekesÀ yeeo nesJes~ Flevee ³eesie³egkeÌle DeJemLee ®eeefnS ke̳eeWefkeÀ Gme mece³e ìeE®eie ®eeefnS vee~ Deewj keÀesF& yeele ³eeo veneR DeeJes yeme. ³en efkeÀlevee peuoer ³eeo Deelee nw~ nceejs veece mes otmejs keÀes Yeer yeguee³eWies lees Yeer keÀeve pee³esiee cesjs keÀes yeguee jns nQ. keÀYeer ceewpeeW keÀer ogefve³ee. pees keÀe³e&-J³eJenej nw Jees Yeer mel³elee mes ®euee nw~ Deeefo mes Deye lekeÀ ³e%e mel³elee kesÀ DeeOeej mes ®euelee Dee³ee nw~ heefJe$elee ceve keÀer.2 hues keÀjes lees cepee Dee³esiee~ ®eskeÀ keÀjW. Jees iueeefve Devoj lees veneR peeleer nw vee! HeÀke&À veneR heæ[lee nw ke̳eeWefkeÀ me®e pees neslee nw. lees yeeyee ves keÀne Deiej legce ³eesie³egkeÌle neWies lees DeehekeÀe huesve ®euesiee. Ssmes ner ceQ Deelcee ntB. heerís meye nesiee~ Ssmes ³eesie³egkeÌle nes pees ìeE®eie DeeJes.

ke̳ee ngDee? ieJeve&cesvì keÀe heefyuekeÀ ceeveleer lees nw veneR FmeerefueS yeeyee keÀnles nQ. Ssmes ìeFce hej ceQ DeMejerjer Deelcee ntB ³ener efoKeeF& os..3 Deelcee ³en keÀe³e& keÀj jner ntB. Flevee DeY³eeme nes~ FmekesÀ efueS peye ye´ïee yeeyee ves Mejerj íesæ[e lees yeeyee keÀer SkeÀ ®eewheæ[er Leer. Yeues neLe ®eueW uesefkeÀve ceQ Deelcee ntB ³en mce=efle ceW DeeJes~ ceQ Deelcee Fve neLeeW mes ³en keÀj jner ntB. Flevee Deelcee keÀe %eeve hekeÌkeÀe nes~ Megª-Megª ceW yeeyee ves nceW mee#eelkeÀej ceW Ssmes yengle ¢M³e efoKee³es efkeÀ nce yenveeW hej DeMeg× ¢efä JeeueeW keÀer yegjer ve]pej heæ[er Deewj nce De¢M³e ueeFì-ueeFì efoKeeF& efo³es. lees ¢efä mes yeeyee mepee os jne nw~ lees legceves Guìe keÀece ke̳eeW efkeÀ³ee? lees jes]pe yeeyee keÀ®enjer keÀjlee Lee. Jees Deheves meeefLe³eeW keÀer osKe-jsKe keÀjkesÀ hetíleeí keÀjles efkeÀ "erkeÀ nes ³ee veneR "erkeÀ nes? leYeer lees Jees ®eueles nQ vee! Deiej hetís ner veneR. lees Deehe keÀYeer Ssmes keÀ®enjer keÀjles nes? Ssmes jes]pe ®eskeÀ keÀjvee ®eeefnS. lees Deehe ueesie Yeer Fmes meerKees. ke̳ee keÀjW. lees Fmemes ceeefuekeÀheve keÀe veMee ®eæ{siee~ ns ceve! legceves Ssmee ke̳eeW mees®ee? ns yegef×! legceves ³en pepeceWì ke̳eeW ueer? jeFì keÀer ³ee jeBie keÀer? ns heeBJe! legce Guìs lejHeÀ ke̳eeW ie³es? ns neLe! legceves ³en J³eLe& keÀece Yeer ke̳eeW efkeÀ³ee? Ssmes ceeefuekeÀ yevekesÀ SkeÀ SkeÀ keÀcexefvê³eeW keÀer peeB®e-heæ[leeue keÀjkesÀ efjpeuì osKevee ®eeefnS~ veneR lees ceve Deewj yegef× ceeefuekeÀ yeve ie³es nQ. Yeemevee DeeJes. lees Deehe GvekeÀes meguìe efmeKee³eWies vee~ íesæ[ Leesæ[sner oWies. lees Ssmes ceeefuekeÀ nes keÀjkesÀ Dehevee ®eeì& jes]pe ®eskeÀ keÀjes~ Deepe ceve legcnejer efjpeuì ke̳ee jner? nw lees ceve cesje vee~ lees cesjs Thej lees cesjs keÀe jep³e neslee nw~ keÀnles nQ cesje ceve lees nce ceeefuekeÀ ngS vee! lees ³en DeY³eeme Deepe mes Deehe Yeer Megª keÀjes. ³en keÀcexefvê³eeB meye cesjs keÀejesyeejer nQ~ lees pewmes SkeÀ ceeefuekeÀ neslee nw vee. mece³e yengle Kejeye Dee³esiee pees mebmkeÀej neWies Jees yeenj Dee³esiee~ lees DeepekeÀue kesÀ mebmkeÀej nQ ner ke̳ee? FmekesÀ efueS yeeyee keÀnles nQ. pees GvnW Deelcee keÀe ªhe efoKeeF& os. jes]pe Deheveer keÀ®enjer keÀjes~ . Jees pewmes keÀnles nQ Jewmes nce ®eueles Deewj keÀjles nQ~ efHeÀj keÀesF& yeele nesleer nw lees oeoer. lees Jees kewÀmes Yeeie ie³es Deewj nceejer mesHeÌìer ngF&~ lees DeYeer Yeer yegjer ¢efä mes osKeves JeeueeW keÀes nceeje ³en Mejerj efoKeeF& veneR osJes. Fleveer DeeeflcekeÀ ¢efä hekeÌkeÀer ®eeefnS ke̳eeWefkeÀ DeYeer osKees mece³e Òeefle mece³e keÀesF& ve keÀesF& Ssmeer Ieìvee³eW nes jner nQ~ yenveeW hej kewÀmes kewÀmes Del³ee®eej nes jns nQ~ v³etpe ceW Deelee jnlee nw vee efkeÀ ³en ngDee. Gme [e³ejer ceW Lee efkeÀ yeeyee jes]pe Deheveer keÀ®enjer keÀjlee Lee. ³eeefve ceQ Deelcee ceeefuekeÀ ntB. lees Jees mecePesiee efkeÀ ³en lees ncekeÀes mecePelee ner veneR nw~ lees Jen meeje [e³ejer ceW jes]pe keÀe [sìJeeF]pe SkeÀ SkeÀ efove keÀe Deueie mes veesì efkeÀ³ee ngDee Lee~ Ssmes yeeyee ojyeej ueieelee Lee Deewj hetílee Lee De®íe ceve Jepeerj legce yeleeDees legcneje meeje efove pees nw Jees "erkeÀ ®euee? yegef× legceves "erkeÀ keÀece efkeÀ³ee? neLe-heeBJe legceves keÀesF& Ssmee Guìe keÀece lees veneR efkeÀ³ee? Guìs keÀece keÀer DeehekeÀes ¢efä mes me]pee os jne ntB~ Deewj lees keÀesF& meeOeve Gme mece³e veneR nesiee vee. ³en veneR nesvee ®eeefnS efHeÀj nes peelee nw~ lees ceve ceeefuekeÀ nw ³ee Deehe nes? keÀnves ceW lees Deelee nw vee. Flevee DeY³eeme nceeje hekeÌkeÀe nes~ yeeyee mee#eelkeÀej veneR keÀnlee nw uesefkeÀve mJeªhe Ssmee nes pees GvekeÀes Deelcee ner efoKeeF& os. ³en Deelcee yeesue jner nw. Deelcee efoKeeF& os jner nw. lees Flevee DeMejerjerheve keÀe DeY³eeme ®eeefnS. ceQ yengle mees®eleer ntB. ceve ceevelee ner veneR nw vee. lees yeeyee keÀjlee Lee lees nce Yeer meerKekesÀ keÀjles Les.. Jees meeceeve ceW efceueer. ³en ceve yegef× mebmkeÀej ³en meye nceejs nQ~ DeYeer DeehekeÀe ye®®ee nw lees Yeues Jees Guìe Yeer keÀjsiee. nce ueesieeW keÀer lees DeYeer lekeÀ Yeer Deeole nw ke̳eeWefkeÀ yeeyee kesÀ meeLe jns vee.

ceeefuekeÀ yevees~ cegefMkeÀue lees veneR nw vee~ lees keÀjvee. ³en nw ceeefuekeÀheve keÀe keÀece~ Deeole veneR nesleer nw lees mecePeles nQ keÀjWies. cepee lees ³en nw vee. Deeies kesÀ efueS keÀue mes veneR keÀjvee~ Ssmes ceeefuekeÀ neskesÀ yeeleW keÀjes lees ceve Yeer keÀvì^esue ceW Dee pee³esiee~ keÀvì^esue keÀjes. meKee neWies. nce Yeer meKeer.Jeer. ceQves lees efkeÀ³ee ner veneR~ Deiej nceeje ye´ïee yeeyee mes h³eej nw. ke̳eeWefkeÀ ncekeÀes mele³egie kesÀ henues pevce ceW Deevee nw Þeerke=À<Ce kesÀ meeLe~ otmejs leermejs pevce ceW DeekesÀ ke̳ee efkeÀ³ee! meeLe jnWies. Fleves efyepeer lees keÀesF& Yeer veneR neWies~ peye ye´ïee yeeyee ves Yeer Fleveer cesnvele keÀer lees nce ye´eïeCeeW keÀes ke̳ee keÀjvee heæ[s? cesnvele lees keÀjveer heæ[sieer vee~ ceeefuekeÀ neskesÀ heesleecesue osKeWies lees yengle cepee Dee³esiee. ceW osKe keÀjkesÀ Yeer Ssmee ueielee nw. henues pevce ceW meeLe ceW Dee³eW~ meeLe ceW Dee³esiee keÀewve? Ssmee ³eesi³e yeveWies leYeer lees meeLe ceW Dee³eWies~ henues pevce ceW Þeerke=À<Ce kesÀ meeLe. lees JeneB keÀe ke̳ee neue nesiee? ®euesiee keÀece? lees ³en Yeer lees Ssmes ner nw vee~ meeje efove nceeje "erkeÀ ®euee! ceeefuekeÀheve jne. Gve pewmee yevevee nw. Kee³eWies Deewj Deheves owJeer mebmkeÀej mes Dehevee jep³e Yeer keÀjWies~ je]pe eEmenemeve hej lees SkeÀ oes ner yew"siee uesefkeÀve meeLeer lees neWies vee~ lees Deheveer keÀ®enjer keÀjvee! ceeefuekeÀheve keÀe DevegYeJe keÀjvee~ ceve kesÀ ceeefuekeÀ lees yevees~ Ssmee lees keÀesF& veneR nesiee pees efyemlej hej peeles ner veeRo ceW mees peeS~ lees keÀ®enjer keÀjves kesÀ yeeo ceeefuekeÀheve keÀe veMee ®eæ{evee~ cesje ceve DeeDees. lees Gve pewmee heg©<eeLe& Yeer lees keÀjvee nw~ vecyejJeve Deeves keÀe ue#³e jKeWies lees keÀesF& yeæ[er yeele veneR nw~ De®íe~ . veewkeÀj veneR meeLeer mecePees~ lees ³en ÒewefkeÌìme ®eeefnS vee~ lees Deepe mes meYeer Deheveer keÀ®enjer pe©j keÀjes~ nes mekeÀlee nw vee? ceelee³eW.. ³en ke̳ee ngDee! lees ÒewefkeÌìkeÀue ke̳ee nesiee? FmeerefueS yeeyee keÀnles nQ DeYeer mes ÒewefkeÌìme keÀjes~ Gme mece³e lees Ssmeer neuele nesieer pees ÒewefkeÌìme keÀj veneR mekeWÀies~ Jee³egceC[ue ner Ssmee nesiee. Deehe keÀjkesÀ osKevee~ ns ceve. cesje ceve Deepe JeneB ®euee ie³ee lees ceQ Yeer ®euee ie³ee~ lees ceeefuekeÀ ceve (meeLeer) kesÀ JeMe nes peeS. meeLe jep³e keÀjWies~ veMee nw vee! mele³egie ceW Dee³eWies! henuee pevce Þeerke=À<Ce.. uesefkeÀve ìeFce Ssmes ner ®euee peelee nw~ keÀYeer De®eevekeÀ ³eeo Deelee nw Dejs. Ssmee DevegYeJe Deewj DeY³eeme nesvee ®eeefnS~ ceQ Gme efmLeefle ceW efmLele neWieer leYeer lees ³en DevegYeJe nesiee vee! Ssmeer ÒewefkeÌìme nw? Deepe mes ³en ÒewefkeÌìme keÀjes efkeÀ ceQ Deelcee ceeefuekeÀ ntB~ ceeefuekeÀ neskeÀj yew"Wies lees veMee ®eæ{siee. lees jes]pe ®eskeÀ keÀjvee ke̳eeWefkeÀ ncekeÀes ³en DeY³eeme veneR nesiee lees mece³e hej mekeÌmesme veneR neWies~ osKees. ³ee DeOeerve nes ie³es? pewmes ceve ves veneR ceevee lees nceves Yeer veneR efkeÀ³ee... Deepe ³en "erkeÀ veneR efkeÀ³ee. hetíWies veneR efkeÀ mener keÀece nes jne nw ³ee veneR. DeYeer ÒewefkeÌìme keÀjes~ jes]pe keÀesF&-ve-keÀesF& ìeFce efvekeÀeuees Deewj Deelcee ceeefuekeÀ nw. ³en DevegYeJe keÀjes Deewj keÀcexefvê³eeW keÀer meYee ueieeDees~ mebmkeÀej ke̳ee ke̳ee keÀj uesles nQ? nQ lees nceejs ner mebmkeÀej~ lees nceejs Ssmee Guìe keÀece ke̳eeW keÀj jns nQ? keÀneR oHeÌlej Deeefo ceW keÀece keÀjves JeeueeW keÀes Deiej osKeWies veneR.4 keÀesF& Yeer DeehekeÀes osKes lees GmekeÀes Deelcee keÀe ves®egjue ªhe ner efoKeeF& os. GÊejeKeb[ ceW De®eevekeÀ keÀe Kesue osKee vee! ìer. ÞeerjeOes keÀe nesiee. jeOes kesÀ meeLe KesueWies. ke̳eeW? ceQ ceeefuekeÀ ntB~ Ssmes veneR ceve ncekeÀes ®eueeJes~ cesje ceve nw lees ceQ ceve keÀes ®eueeTb..

5 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.