Deesce Meeefvle

efouueer, heeC[Je YeJeve 16-6-13

meJe& ye´eïeCe kegÀueYet<eCe YeeF&-yenveeW Òeefle iegupeej oeoer peer keÀe ³eeo-he$e Deewj yeeheoeoe keÀe mevosMe
ceOegyeve efveJeeefme³eeW He´efle mevosMe
yeeheoeoe kesÀ Deefle h³eejs ceOegyeve efveJeemeer nceejs efJeMes<e YeeF& Deewj yenveW, leefye³ele kesÀ keÀejCe Mejerj mes otj nQ uesefkeÀve efoue
ceW lees meYeer yengle-yengle ³eeo nQ~ yeeheoeoe keÀes lees efceueles nQ uesefkeÀve meefKe³eeW keÀe efceueve meye YeeF&-yenveeW mes efceueve yengleyengle ³eeo Deelee nw~ Deepe yeeyee keÀes keÀne ceOegyeve ³eeo Dee jne nw~ yeeyee yeesues Leesæ[s efove keÀe Deejece peªjer nw~ Deepe
lees Deehe meye yengle ³eeo Dee jns nQ~ yeeyee keÀes meyekeÀer ³eeo oer~ meJe& ceOegyeve efveJeemeer Deewj efJeMes<e nceejer yeæ[er meefKe³eeB meye
³eeo Dee jns nQ~ yeeyee yeesues Deye peuoer efnmeeye-efkeÀleeye ®egkeÌlet nes pee³esiee~ meYeer keÀes ³eeo keÀj jner ntB~ keÀneB Jees efceueve,
keÀneB ³es - yengle-yengle ³eeo Deelee nw~
yeeyee keÀes keÀne, yeeyee DeehekeÀes lees meye yengle-yengle ³eeo keÀjles~ yeeyee yeesues, pees yeehe keÀes ³eeo keÀjles nw GvekeÀes yeehe Yeer
yengle ³eeo keÀjles nQ, SkeÀ-SkeÀ keÀes ³eeo keÀjlee ntB~ efHeÀj yeeyee keÀes meyekeÀer ³eeo oer~ yeeyee ves keÀne, meye ³eeo Dee jns nQ~
ceQves keÀne, DeehekeÀes meye ³eeo keÀjles, kegÀí Deehe yeesuees~ yeeyee yeesues, DeepekeÀue yeeyee osKeles nQ efkeÀ J³eLe& mebkeÀuhe Yeer ye®®eeW
keÀe mece³e ues uesles nQ, GmekeÀes meceehle keÀjvee DeeJeM³ekeÀ nw~ Deewj yeeheoeoe ves Fme hej pees keÀne Jees Yespe jner ntB~
meJe& ye´eïeCeeW He´efle mevosMe
yeeheoeoe kesÀ Deefle h³eejs meejs mebmeej mes v³eejs nceejs meJe& YeeF&-yenveW, osKees [^ecee ceW ³en Òeke=Àefle keÀe efnmeeye-efkeÀleeye
®egkeÌlet keÀjves kesÀ keÀejCe DeYeer Deheves efouueer kesÀ mLeeve ceW efnmeeye-efkeÀleeye hetje keÀj hengb®e ie³es nQ~ Jele&ceeve mece³e lees meyekesÀ
ceve ceW SkeÀ ner ueieve nw efkeÀ ncekeÀes ye´ïee yeehe meceeve yevevee ner nw ke̳eeWefkeÀ nceW Yeer ye´ïee yeehe meceeve Deheves jep³e ceW jep³e
keÀjvee nw~ FmekesÀ efueS yeeheoeoe mes efceueve ceveeles Decetu³e Kepeeves nj jespe pecee keÀjles jnles~ ke̳eeWefkeÀ Fme mebiece hej ner
Deelcee-hejceelcee keÀe efceueve pees efJeef®e$e efceueve nw Jees neslee nw Deewj meJe& Òeeefhle³eeW keÀe Jejoeve Yeer nw~ lees yeesuees Jees ªneveer
veMee mce=efle ceW jnlee nw efkeÀ Jeen nceeje Yeei³e! ³en mce=efle ner meceLe& yeveeleer nw~ meceLe& DeLee&led J³eLe& keÀes Kelce keÀjves Jeeuee~
peneB meceLe& nw JeneB J³eLe& menpe ner Kelce nes peelee nw~ YeefkeÌle ceeie& ceW YeieJeeve keÀes osKeves kesÀ efueS meejer ogefve³ee ®ee$ekeÀ nw
Deewj nce GvekesÀ DeefOekeÀejer nQ~ ³en veMee nw efkeÀ yeeyee cesje nw, Gmeves nceW Deheves efoue ceW efye"e³ee nw~ ³en mce=efle³eeB ner meceLe&
yeveeleer nQ~ meceLe& DeLee&led J³eLe& keÀes meceehle keÀjves Jeeuee~ Deiej cesjs ceW J³eLe& mebkeÀuhe nw lees meceLe& mebkeÀuhe "nj veneR mekeÀlee,
veer®es ues Deelee nw~ J³eLe& mebkeÀuhe yeeyee mes efceueve keÀe DevegYeJe veneR keÀjelee~ pees ke̳etB, ke̳ee keÀer GuePeve ceW jnlee nw, Leesæ[erLeesæ[er yeele ceW efoue efMekeÀmle neslee jnlee GmekesÀ J³eLe& mebkeÀuhe keÀer ieefle yengle HeÀemì nesleer nw~ meceLe& mebkeÀuhe Jeeues pees mees®eWies
Jees keÀjWies~ mees®evee Deewj keÀjvee oesveeW meceeve neWies~ GvekesÀ keÀce& Deewj mebkeÀuhe meHeÀue neWies~ efJeMes<e yeele ³en nw efkeÀ meceLe&
mebkeÀuhe meoe DeeeflcekeÀ MeefkeÌle, Svepeea pecee keÀjlee, mece³e keÀes meHeÀue keÀjlee~ J³eLe& ke̳etB-ke̳ee keÀjlee jnlee nw, FmekeÀe
keÀejCe ke̳ee nw~ pees yeeyee ves cegjueer ®eueeF& nw, cegjueer keÀe SkeÀ-SkeÀ ceneJeeke̳e meceLe& Kepeevee nw~ lees Fme Kepeeves keÀes cebLeve
keÀjles jnW lees peneB meceLe& nw JeneB J³eLe& veneR Dee mekeÀlee~ hejvleg efJeMes<e yeele ³en nw efkeÀ yegef× keÀes meceLe& mebkeÀuhe mes meoe
Yejhetj jKees~ FmekeÀe DeeOeej nw jespe keÀer cegjueer megvevee, meceevee Deewj mJeªhe yevevee~ yeesuees meye ³en heg©<eeLe& keÀjWies vee! meoe
KegMe jnvee, KegMeer yeebìvee Deewj J³eLe& mes cegkeÌle nes yegef× keÀes meceLe& mebkeÀuheeW mes mechevve keÀjvee~ De®íe
oeoer peevekeÀer peer kesÀ Òeefle mevosMe
Deepe ceQ yeeheoeoe kesÀ heeme Keeme oeoer peevekeÀer keÀer ³eeoh³eej ueskesÀ hengb®eer~ lees cesjs hengb®eves kesÀ henues oeoer yeeyee kesÀ heeme
hengb®eer ngF& Leer~ lees ceQves osKee efkeÀ yeeyee oeoer keÀes ieeso ceW meguee kesÀ ceeLes hej neLe Iegcee jne Lee~ Deewj ncekeÀes osKe keÀne,
DeeDees cesjer efmekeÀerueOeer ye®®eer DeeDees, efHeÀj yeeyee ves nceW oeoer peevekeÀer mes efceuee³ee~ nce oesveeW yeeyee mes efceues~ yeeyee yeesues,
yesno mesJee ceW ye®®eer ueieer ngF& nw FmeefueS yeeyee efmej hej cemeepe keÀj jne Lee~ efHeÀj nce oesveeW keÀes osKekeÀj oesveeW yeeneW ceW
ncekeÀes mecee efue³ee~ nce oesveeW yeeyee keÀer yeeneW ceW mecee ie³es~ yeme ³en Yeer ¢M³e yengle h³eeje Lee~ Deesce Meeefvle~

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful