PRIJEDLOG Klasa: Urbroj: Zagreb

,

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet:

Godišnje izvješće o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za 2012. godinu

Veza:

Pismo Hrvatskoga sabora, klase: 021-12/13-09/31, urbroja: 65-13-03, od 18. lipnja 2013. godine

Na temelju članka 122. stavka 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, broj 81/2013), Vlada Republike Hrvatske o Godišnjem izvješću o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za 2012. godinu, daje sljedeće

MIŠLJENJE
Vlada Republike Hrvatske nema primjedbe na Godišnje izvješće o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za 2012. godinu, u tekstu koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave aktom, klase: 001-02/13-02/1, urbroja: 354-01/13-3, od 21. svibnja 2013. godine. Za svoje predstavnike, koji će u vezi s iznesenim mišljenjem sudjelovati u radu Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila Ivana Vrdoljaka, ministra gospodarstva, Alena Leverića, zamjenika ministra gospodarstva, te Vedrana Kružića, mr. se. Jelenu Zrinski Berger i Sabinu Škrtić, pomoćnike ministra gospodarstva.

PREDSJEDNIK

Zoran Milanović

<~-3

■ ~ "~zr-HF2013

HRVATSKI SABOR KLASA: 021-12/13-09/32 URBROJ: 65-13-03 Zagreb, 26. lipnja 2013.

0

VLADI REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 177. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sab ora u prilogu upućujem, radi davanja mišljenja, Godišnje izvješće o radu Drž avne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za 2012. godinu, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora, sukladno odredbi članka 18. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave ("Narodne novine", broj 18/13), dostavila Državna komisija /a kontrolu postupaka javne nabave, aktom od 21. lipnja 2013. godine.

, PREDSJEDN IK

Josip peko

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE Zagreb, Koturaška 43/TV KLASA: 001-02/13-02/1 URBROJ:354-01/13-3 Zagreb, 21. lipnja 2013.

65

­

REPUBLIKA HRVA TSKA

HRVATSKI
Trg

SABOR
6

ZAGREB,

Sv.

Marka
Org. jed.

Primljeno: 2 6 ­Q6­ 7(11.1 Klasifikacijska oznaka: Urudžbeni broj:

T?
Pril.

Vrij.

<T

CD

HRVATSKI SABOR Trg sv. Marka 6, Zagreb

Predmet- Godišnje Izvješće o radu Državne komisije za kontrota postupaka javne nabave za ■ Predmet. ^ ' ^ fe I z j a v a 0 fiskalnoj odgovornost, za 2012. godmu

tenreljem odredbe & * . 18. Zakona_o nabave (Narodne novine ^ ^

D S

^ —

^

S

^ T - »12. ^ U '

o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine, broj 78/11). S poštovanjem, »SJEDNICA

Prilog: - I zvješće o radu za 2012. godinu - I zvješće u elektronskom obliku (CD) - Upisnik upravnih predmeta za 2012. godinu - Upisnik upravnih predmeta u elektronskom obliku (CD) - I zjava o fiskalnoj odgovornosti za 2012. godinu

Dostaviti:

(Q Naslovu 7; Vlada Republike Hrvatske, Trg sv. Marka 2, Zagreb (na znanje) 3. Pismohrana, ovdje

PRILOG la

IZJAVA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI* ZA PRORAČUNSKU GODIN U 2012. Ja, Vlasta Pavličević, dipl. iur., čelnica Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, na temelju popunjenog Upitnika o fiskalnoj odgovornosti iz područja planiranja, izvršavanja, javne nabave, računovodstva i izvještavanja, raspoloživih informacija, rezultata rada unutarnje i vanjske revizije te vlastite procjene, potvrđujem: zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava, - učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru proračunom odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava.

* Obrazac Izjave o fiskalnoj odgovornosti, koja se daje ako nisu uočene slabosti i nepravilnosti.

Obveznik : DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE PRILOG 2

UPITNIK O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI ZA PRORAČUNSKU GODI NU 2012.

Mili
^^HuS^^^H^^^^^^^^HluI^B^^^^^^^^I

PLANIRANJE PRORAČUNA/FINANC IJSKOG PLANA Strateški plan je sastavljen i objavljen na web stranicama (odgovaraju ministarstva i druga tijelo državne uprave na razini razdjela organizacijske klasifikacije) Programi iz financijskog plana povezani su s ciljevima iz strateškog plana (odgovaraju ministarstva i druga tijela državne uprave na razini razdjela organizacijske klasifikacije) Upravno tijelo nadležno za financije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave je nakon primitka uputa za izradu proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave Ministarstva financija izradilo upute za izradu proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave s limitima i dostavilo ih proračunskim i izvanproračunskim korisnicima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (odgovaraju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje u svojoj nadležnosti

1.

X

2.

X

3.

X

1

Stupac Referenca ne popunjava se već su u njemu dane upute koja je vrsta dokaza podloga za davanje"odgovora na pitanje.

imaju proračunske i izvanproračunske korisnike)

4.

Ministarstvo je nakon primitka uputa za izradu prijedloga državnog proračuna od Ministarstva financija izradilo i dostavilo upute s limitima proračunskim korisnicima iz svoje nadležnosti (odgovaraju ministarstva koja u svojoj nadležnosti imaju proračunske korisnike) X Financijski plan proračunskog korisnika državnog proračuna sadrži prihode i primitke iskazane po vrstama, rashode i izdatke predviđene za trogodišnje razdoblje, razvrstane prema proračunskim klasifikacijama i obrazloženje prijedloga financijskog plana X Financijski plan proračunskog korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži prihode i primitke iskazane po vrstama, rashode i izdatke predviđene za trogodišnje razdoblje, razvrstane prema proračunskim klasifikacijama, obrazloženje prijedloga financijskog plana i plan razvojnih programa

5.

6.

X

7.

8.

9.

Obrazloženje financijskog plana proračunskog korisnika državnog proračuna i proračunskog korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika, obrazložene programe, zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi, usklađene ciljeve, strategiju i programe s dokumentima dugoročnog razvoja, ishodište i pokazatelje na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa, izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini te ostala obrazloženja i dokumentaciju. Financijski plan izvanproračunskog korisnika državnog proračuna i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži prihode i primitke iskazane po vrstama, rashode i izdatke predviđene za trogodišnje razdoblje, razvrstane prema proračunskim klasifikacijama i obrazloženje prijedloga financijskog plana Usklađeni prijedlog financijskog plana ministarstva sastavljen je temeljem prikupljenih i objedinjenih prijedloga financijskih planova proračunskih korisnika (odgovaraju ministarstva koja u svojoj nadležnosti imaju proračunske korisnike) Uz opći i posebni dio proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izrađen je i plan razvojnih programa

X

X

X 10.

X 11. Čelnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave uputio je prijedlog proračuna i projekcija X

12.

13.

14.

15.

predstavničkom tijelu na donošenje u zakonom predviđenom roku Doneseni proračun objavljen je u službenom glasilu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave Uz proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno financijski plan proračunskog i izvanproračunskog korisnika za iduću proračunsku godinu donijele su se i projekcije za sljedeće dvije proračunske godine Proračun te izmjene i dopune i odluka o izvršavanju dostavljeni su Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju u roku od 15 dana od dana njihova stupanja na snagu Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave se zaduživala/ davala suglasnost za zaduživanje/jamstvo sukladno odredbama Zakona o proračunu i Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

X

X

X

X

Napomena: Sva pitanja u Upitniku moraju biti odgovorena upisivanjem oznake "X" u odgovarajući stupac. Ako pitanje nije primjenjivo na obveznika oznaka "X" stavlja se u stupac N/P. Ako se u različitim pitanjima traži isti dokaz, potrebno gaje priložiti samo jednom.

IZVRŠAVANJE PRORAC UNA/FINAC IJSKOG PLANA Procedura stvaranja ugovornih obveza jasno je definirana i dostupna svim ustrojstvenim jedinicama/upravnim odjelima Obveze po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje iz proračuna u sljedećim godinama preuzimale su se isključivo uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske odnosno općinskog načelnika/gradonačelnika odnosno župana, a na prijedlog ministra financija odnosno pročelnika upravnog tijela nadležnog za financije (odgovaraju proračunski korisnici državnog proračuna i proračunski korisnici proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave) Obveze po investicijskim projektima preuzimaju se isključivo ako su predviđene u proračunu i projekcijama, financijskom planu i po provedenom stručnom vrednovanju i ocjeni opravdanosti te učinkovitosti investicijskog projekta

16.

X

17

18.

19.

Preraspodjele su izvršene u skladu s odlukom o izvršavanju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (odgovaraju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave)

Poduzete su sve potrebne mjere za potpunu naplatu prihoda i primitaka iz nadležnosti i uplatu u proračun 20.

X Svi namjenski prihodi i primici te vlastiti prihodi proračunskih korisnika uplaćivali su se u nadležni proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave osim onih koji su izuzeti od obveze uplate temeljem odluke o izvršavanju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (odgovaraju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje u svojoj nadležnosti imaju proračunske korisnike) Ministarstvo odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave pratila je korištenje namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda koje ostvaruju proračunski korisnici iz svoje nadležnosti koji su izuzeti od uplate u proračun Sredstva su utrošena u skladu s proračunom odnosno financijskim planom

21.

X

22.

X

23.

X

Isplata sredstava temeljila se na dokumentaciji 24.

vjerodostojnoj

X Pratilo se i kontroliralo namjensko isplaćivanje donacija, pomoći, subvencija do krajnjeg korisnika te korištenje istih Dostupne su preslike odnosno reference odnosno referenca ugovora koje su podloga za isplate Obavljene su provjere na licu mjesta kod krajnjih korisnika na uzorku za pojedinačne isplate iznad 20.000,00 kn Postoji izvješće od krajnjeg korisnika o utrošku sredstava/realizaciji projekta za pojedinačne isplate iznad 10.000,00 kn Prilikom isporuke opreme/izvođenja radova obavljene su sve potrebne provjere

25.

25.1. 25.2.

X

X

25.3.

X

26.

26.1. 26.2. 26.3. 26.4.

Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni na način utvrđen ugovorom Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni u skladu sa vremenskim rokovima iz ugovora Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni u skladu sa zahtjevima količine i kvalitete iz ugovora Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni na

X X X X -

lokacijama koje su navedene u ugovoru 26.5. 26.6. 26.7. Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni prema opisu iz ugovora Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni sukladno nacrtima, analizama, modelima, uzorcima iz ugovora Oprema je instalirana i u upotrebi X Propisana je procedura zaprimanja računa, njihove provjere u odgovarajućim ustrojstvenim jedinicama/upravnim odjelima i pravovremenog plaćanja Svi ugovori se čuvaju i arhiviraju sukladno propisima o čuvanju arhivske građe

X X

27.

X

28.

X Napomena: Sva pitanja u Upitniku moraju biti odgovorena upisivanjem oznake "X" u odgovarajući stupac. Ako pitanje nije primjenjivo na obveznika oznaka "X" stavlja se u stupac N/P. Ako se u različitim pitanjima traži isti dokaz, potrebno gaje priložiti samo jednom. U ćelije označene sivom bojom nije dozvoljeno upisivati odgovore.

Mi^braztežejnje^ . ...­■«> A ■ ; tr^i:­ž.^0iJ9Ojw;ojri^^5*J1*3feii^! Rednjis

MMMm IfflflffBnfl^
JAVNA NABAVA

ĆS&J&

**

I -v- h,

lwl'TTWBIVFiil

29.

30.

U zaključenim ugovorima o nabavama velike vrijednosti ugovoreni su instrumenti za osiguranje urednog ispunjenja ugovornih obveza ili odredbe o ugovornoj kazni Ugovori o javnoj nabavi zaključeni su u skladu s uvjetima određenim u dokumentaciji za nadmetanje i odabranom ponudom Za sve predmete javne nabave čija je procijenjena vrijednost veća od 70.000,00 kn provedeni su postupci javne nabave sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi Za provedene postupke javne nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljene su odgovarajuće objave sukladno Zakonu o javnoj nabavi Na intemetskim stranicama (ili u službenim glasilu ili na oglasnoj ploči ili na drugi način) je dostupan popis gospodarskih subjekata s kojima je obveznik odnosno predstavnik naručitelja ili s njime povezane osobe u sukobu interesa u smislu propisa o javnoj nabavi Donesen je plan nabave u skladu s propisima o javnoj nabavi

X

X 31.

X

32.

X

33.

X X

34.

35.

U pripremi i provedbi postupaka javne nabave najmanje jedan ovlašteni predstavnik imao je važeći certifikat u području javne nabave u skladu s propisima o javnoj nabavi. X U pripremi tehničke specifikacije sudjelovale su osobe različite od ovlaštenih predstavnika naručitelja koje ocjenjuju ponude

36.

X Ovlašteni predstavnici naručitelja koji daju prijedlog za odluku o odabiru bile su različite od osoba koje prate provedbu ugovora

37.

X 38. Naručitelj vodi registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma koji sadrži podatke u skladu s propisima o javnoj nabavi Sva dokumentacija o svakom postupku javne nabave čuva se najmanje četiri godine od završetka postupka javne nabave Ugovori o nabavi javnih usluga iz Dodatka II. B sklopljeni su na temelju odredaba Zakona o javnoj nabavi X Do 31. ožujka tijelu nadležnom za sustav javne nabave dostavljeno je izvješće o javnoj nabavi za prethodnu godinu koje sadrži podatke sukladno Zakonu o javnoj nabavi

X

39.

X

40.

41.

X

Napomena:

Sva pitanja u Upitniku moraju biti odgovorena upisivanjem oznake "X" u odgovarajući stupac. Ako pitanje nije primjenjivo na obveznika oznaka "X" stavlja se u stupac N/P. Ako se u godini za koju se daje Izjava o fiskalnoj odgovornosti nisu provodili postupci javne nabave, na sva pitanja iz ovog područja odgovara se „NIJE PRIMJENJIVO ­ N/P" A ko je provođenje postupaka javne nabave objedinjeno na razini osnivača, obveznik odgovara „NIJE PRIMJENJIVO ­ N/P". Ako se u različitim pitanjima traži isti dokaz, potrebno gaje priložiti samo jednom.

m
42.

wjktijgto^^

^^^^^m^a^^isšmmm

■iipllHHnS^KSffwrfltHn W n

RAČUNOVODSTVO Rashodi su evidentirani u glavnoj knjizi na temelju nastanka poslovnog događaja (obveze) i u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju

iX
43. Narudžbenice su valjano ispunjene na način da se vidi tko je nabavu inicirao, tko je nabavu odobrio, koja vrsta roba/usluga/ radova se nabavlja uz detaljnu specifikaciju jedinica mjere, količina, jediničnih cijena te ukupnih cijena U potpisanim ugovorima s dobavljačima/pružateljima usluga/izvršiteljima radova detaljno je utvrđena vrsta robe/usluga/radova koji se nabavljaju

X

44.

X
Iz primke, otpremnice i drugog odgovarajućeg dokumenta potpisanog od skladištara ili druge osobe zadužene za zaprimanje robe i dobavljača vidljivo je da je prilikom preuzimanja robe utvrđena količina, stanje i kvaliteta zaprimljene robe Postoji izvještaj o obavljenoj usluzi odnosno druga vrsta pisanog odobrenja ili dokumentacije kojom se potvrđuje izvršenje usluge

45.

X
x

46.

i

47.

0 izvedenim radovima, sukladno definiranoj proceduri odobrenja radova, postoji privremena odnosno konačna obračunska situacija, koju odobrava osoba odnosno tijelo koje nadzire i odobrava radove X Na zaprimljenim računima navedeni su svi elementi računa u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima Zaprimljeni računi sadrže referencu na broj narudžbenice/ugovora temeljem kojeg su roba/usluge/radovi isporučeni Računi sadrže detaljnu specifikaciju roba/usluga/radova koje odgovaraju opisu i specifikaciji roba/usluga/radova definiranih narudžbenicom odnosno ugovorom Za svaki račun obavljena je matematička kontrola ispravnosti iznosa koji je zaračunan što je naznačeno na računu Provjereno je postojanje potpisa, žiga ili druge oznake kojom se može potvrditi da je račun odobren za plaćanje Provjerom suštine računa i dokumentacije obavljenih usluga, radova odnosno nabave robe računi se u glavnoj knjizi evidentiraju po proračunskim klasifikacijama (odgovaraju obveznici primjene proračunskog računovodstva) Prihodi su evidentirani u glavnoj knjizi u trenutku u kojem su postali raspoloživi i mjerljivi (odgovaraju obveznici primjene proračunskog računovodstva)

48.

X

49.

X

50.

X

51.

X

52.

X

53.

X

54.

X

55.

56.

57.

58.

59.

Za primljene i dane donacije nefinancijske imovine u glavnoj knjizi evidentirani su prihodi i rashodi prema procijenjenoj vrijednosti imovine, a međusobni prijenos nefinancijske imovine proračuna i proračunskih korisnika evidentiran je preko promjena u obujmu imovine (odgovaraju obveznici primjene proračunskog računovodstva) Povjerenstva za popis osnovao je čelnik proračuna/proračunskog korisnika. Odredio je datum obavljanja popisa, rokove obavljanja popisa i dostavljanje izvještaja s priloženim popisnim listama Povjerenstvo za popis obavilo je popis cjelokupne imovine i obveza, sastavilo izvještaj temeljem popisnih lista i predalo ga je čelniku Poslovne knjige i računovodstvene isprave čuvaju se sukladno rokovima utvrđenima Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (odgovaraju obveznici primjene proračunskog računovodstva) Uspostavljene računovodstvene evidencije omogućile su praćenje korištenja sredstva po izvorima financiranja i programima (projektima/aktivnostima) Uspostavljena je evidencija svih ugovora

X

X

X

X

X 60. X Vodi se analitička evidencija dugotrajne, 61. nefinancijske imovine i usklađena je s glavnom knjigom X Napomena: Sva pitanja u Upitniku moraju biti odgovorena upisivanjem oznake "X" u odgovarajući stupac. Ako pitanje nije primjenjivo na obveznika oznaka "X" stavlja se u stupac N/P. Ako se u različitim pitanjima traži isti dokaz, potrebno gaje priložiti samo jednom.U ćelije označene sivom bojom nije dozvoljeno upisivati odgovore.

jJResjIIJ ^»Vltl'•A ''»^\AM J
^iiiiraiiMH IZVJEŠTAVANJE

J

1

>, •-.ffiF-i-«-iiš^!«^&Š&š»x * '■' * - ^ "

'^ ■'—*"-'■■' «iv,^^.^Qdgow.G.rfa^^

MHB
X

^^^^^^^^M

62.

63.

64.

Kod predaje financijskih izvještaja poštivali su se rokovi i način predaje utvrđeni Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (odgovaraju obveznici primjene proračunskog računovodstva) Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izvještavala je Ministarstvo financija o zaduženjima/danim suglasnostima za zaduženja/jamstva sukladno odredbama Zakona o proračunu i Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (odgovaraju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave) Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (korisnik pomoći izravnanja) dostavila je izvještaj o utrošenim sredstvima resornom ministarstvu ili nadležnom tijelu državne uprave na propisan način i u rokovima utvrđenima Uredbom o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i odlukama o kriterijima i mjerilima za osiguranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u djelatnostima osnovnog i srednjeg školstva, socijalne skrbi, zdravstva i vatrogastva (odgovaraju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ­ nositelji decentraliziranih funkcija)

X

X

65.

66.

67.

Kod predaje polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave poštivali su se rokovi i odredbe o sadržaju izvještaja utvrđene Zakonom o proračunu (odgovaraju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave) Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dostavljen je Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju u roku od 15 dana nakon što ga je donijelo predstavničko tijelo (odgovaraju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave) Općinski načelnik/gradonačelnik odnosno župan o preraspodjelama izvijestio je predstavničko tijelo u roku utvrđenom u odluci o izvršavanju proračuna (odgovaraju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave)

X

X

X

Napomena: Sva pitanja u Upitniku moraju biti odgovorena upisivanjem oznake "X" u odgovarajući stupac. Ako pitanje nije primjenjivo na obveznika oznaka "X" stavlja se u stupac N/P. Ako se u različitim pitanjima traži isti dokaz, potrebno gaje priložiti samo jednom.

KLASA: 400-06/13-01/6 URBROJ: 354-01/13-2 Zagreb, 28. ožujka 2013. godine

PRILOG 4 Obveznik : Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave IZVJEŠĆE O OTKLONJENIM SLABOSTIMA I N EPRAVILN OSTIMA ZA PRORAČUNSKU GODIN U 2011. Naziv područja 1. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost: 47 1.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka: Narudžbenice su uredno napravljene i priložene uz svaku nabavu u 2011. godini samo na svakom računu nije bio ispisan broj narudžbenice. 1.2. Akcijski plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti s popisom potrebnih aktivnosti i očekivanim datumom otklanjanja slabosti i nepravilnosti Novi Aktivnost Očekivani Odgovorna Realizacija Obrazloženje očekivani datum osoba za nerealizirane/ datum otklanjanja djelomično otklanjanja realizirane aktivnosti Vlasta Od 1. siječnja 1.2.1. Krajem 01.01.2012. Pavličević, na svakom 2011. godine dipl. iur., računu predsjednica dobavljači je upozoreno ispisuju broj na narudžbenice nedostatak i naređeno je da se ispravi

Klasa: 400-06/13-01/5 Ur. broj: 354-01/13-2 Zagreb, 28. ožujka 2013. godine

□KOM HR
IZVJEŠĆE 0 RA DU DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NA BA VE

ZA 2012. GODINU

IZVJEŠĆE O RADU DRŽA VNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPA KA JAVNE NA BA VE ZA 2012.

SADRŽAJ
1. UVOD 1.1. O Državnoj komisiji 1.2. Naručitelj 1.3. Žalitelj 1.4. Izjavljivanje žalbe 1.5. Antikorupcijsko djelovanje Državne komisije 1.5.1. Primjer izgleda upisnika žalbenih predmeta Državne komisije na internetskoj stranici www.dkom.hr 11 4 7 7 8 8 9

1.5.2. Primjer izgleda Upisnika ­Javna objava odluka s objavljenim odlukama Državne komisije u predmetima koji su riješeni, na internetskoj stranici www.dkom.hr 2. POSLOVANJE I RAD DRŽAVNE KOMISIJE 2.1. Ustroj Državne komisije 2.2. Ljudski potencijali 2.3. Financijsko poslovanje Državne komisije 2.4. Javnost rada Državne komisije 2.4.1. Posjeti internetskoj stranici Državne komisije u 2012 3. POKA ZA TELJI RA DA DRŽAVNE KOMISIJE 3.1. Opći statistički pokazatelji rada Državne komisije 3.1.1. Žalbeni predmeti (javna nabava i koncesije) pred Državnom komisijom u 2012 3.1.2. Prikaz stanja u žalbenim predmetima na dan 31. prosinca 2012 3.1.3. Broj zaprimljenih predmeta u 2012. po mjesecima 3.1.4. Broj zaprimljenih žalbi prema pojedinim fazama postupka javne nabave, postupka davanja koncesija i postupka odabira privatnog partnera u projektima javno­privatnog partnerstva 23 19 21 22 12 16 16 16 17 18 18 19 19

2

IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPA KA JAVNE NA BA VE ZA 2012.

3.1.5. Broj odluka o prijedlozima za određivanje privremene mjere (odbijeni, usvojeni prijedlozi) te prosječnom vremenu donošenja odluka od dana urednosti spisa 3.1.6. Broj odluka o zahtjevima za odobrenjem nastavka postupka i/ili sklapanja ugovora o javnoj nabavi odnosno okvirnog sporazuma (odbijeni, usvojeni zahtjevi) te prosječnom vremenu donošenja oduka od dana zaprimanja zahtjeva 3.1.7. Prosjek riješenih predmeta po mjesecima 25 25 24

3.1.8. Broj javnih nabava koje su kontrolirane pred Državnom komisijom u odnosu na broj objava u Elektroničkom oglasniku javne nabave 3.1.9. Žalbe u postupcima koncesija i javno­privatnog partnerstva 3.1.10. Optužni prijedlozi za prekršaje 3.1.11. Popis naručitelja koji imaju pet i više žalbenih postupaka pred Državnom komisijom uključujući, broj osnovanih žalbi u tim žalbenim postupcima te ukupan broj provedenih postupaka tih naručitelja 28 26 27 28

3.1.12. Struktura podnositelja žalbi pred Državnom komisijom s obzirom na status žalitelja 3.2. Žalbeni predmeti zaprimljeni i riješeni u 2012 3.2.1. Prikaz riješenih predmeta prema vrsti odluke u 2012. godini 3.2.2. Struktura odbačenih žalbi s obzirom na razloge odbačaja 3.2.3. Predmeti u kojima je žalba usvojena u 2012. godini 3.2.4. Broj poništenih ugovora o javnoj nabavi ili okvirnih sporazuma ili njihovih dijelova 3.2.5. Broj određenih novčanih kazni i njihovim iznosima 3.2.6. Broj održanih usmenih rasprava 36 36 36 32 33 33 34 35

3.2.7. Struktura zaprimljenih žalbi u 2012. godini prema predmetu nabave 37 3.2.8. Prikaz vrijednosti žalbenih predmeta prema predmetu nabave 3.2.9. Struktura zaprimljenih žalbenih predmeta prema procijenjenoj vrijednosti nabave 3.2.10. Struktura žalbenih predmeta zaprimljenih u 2012. s obzirom na postupak nabave 40 39 38

3.2.11. Prosječno vrijeme donošenja odluka od dana zaprimanja žalbe kao i od dana kompletiranja dokumentacije žalbenih predmeta 41

3

IZVJEŠĆE O RA DU DRŽA VNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPA KA JA VNE NA BA VE ZA 2012.

3.3. Najčešći razlozi za izjavljivanje žalbe 3.4. Najčešće nepravilnosti koje je utvrdila Državna komisija 3.5 Upravnosudska zaštita 3.5.1. Broj upravnih sporova protiv odluka Državne komisije u 2012 4. PRIHODI DRŽA VNOG PRORAČUNA S OSNOVE POKRETA NJA POSTUPKA PRED DRŽAVNOM KOMISIJOM 4.1. Prihodi na ime naknade za pokretanje žalbenoga postupka 4.2 Prihodi na ime upravne pristojbe za pokretanje žalbenog postupka pred Državnom komisijom 5. OCJENA STANJA U PRAVNOJ ZAŠTITI I JAVNOJ NA BA VI 5.1. Ocjena stanja pravne zaštite u javnoj nabavi 5.1.1. Žalbeni postupak 5.1.2. Sudski postupci 5.1.3. Antikorupcijski učinak pravne zaštite u javnoj nabavi 5.2. Ocjena stanja u javnoj nabavi 5.2.1. Propisi 5.2.2. Institucije, korisnici, obveznici primjene propisa javne nabave 5.2.3. Pravna praksa, doktrina, literatura 5.3. Preporuke za razvoj sustava javne nabave i zaključak

42 42 42 44 44

46 46

47 47 48 48 50 51 52 52 54 54 55

1.UVOD

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (dalje u tekstu: Državna komisija) je samostalno i neovisno državno tijelo nadležno za rješavanje o žalbama u vezi s postupcima javne nabave, postupcima davanja koncesija i postupcima odabira privatnog partnera u projektima javno­privatnog partnerstva. Državna komisija podnosi optužne prijedloge za prekršaje propisane Zakonom o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave i drugim propisima koji uređuju područje javne nabave.

4

IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPA KA JA VNE NA BA VE ZA 2012.

U žalbenim postupcima

Državna komisija odlučuje o zakonitosti

postupaka, radnji, propuštanja radnji i odluka kao pojedinačnih akata donesenih u navedenim postupcima te o zakonitosti ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma sklopljenih bez provedbe postupaka javne nabave. Državna komisija za svoj rad odgovora Hrvatskom saboru te je obvezna jednom godišnje podnijeti Hrvatskom saboru izvješće o radu, a na zahtjev Hrvatskoga sabora Državna komisija je obvezna izvješće podnijeti i za razdoblje kraće od godine dana.

Izvješće o radu sadrži podatke o: ­ broju zaprimljenih žalbi (u postupcima javne nabave, postupcima davanja koncesija i postupcima odabira privatnog partnera u projektima javno­privatnog partnerstva), ­ broju zaprimljenih žalbi prema pojedinim fazama postupka javne nabave, postupka davanja koncesija i postupka odabira privatnog partnera u projektima javno­privatnog partnerstva, ­ broju riješenih predmeta (odbačene, odbijene, usvojene žalbe, obustavljeni žalbeni postupci), ­ broju neriješenih predmeta, ­ broju odluka o prijedlozima za određivanje privremene mjere (odbijeni, usvojeni prijedlozi) te prosječnom vremenu donošenja odluke od dana urednosti spisa, ­ broju odluka o zahtjevima za odobrenjem nastavka postupka i/ili sklapanja ugovora o javnoj nabavi odnosno okvirnog sporazuma (odbijeni, usvojeni zahtjevi) te prosječnom vremenu donošenja odluke od dana zaprimanja zahtjeva,

5

IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPA KA JA VNE NABAVE ZA 2012.

­

broju

poništenih

odluka,

postupaka

i

radnji

naručitelja

zahvaćenih

nezakonitošću, ­ broju poništenih ugovora o javnoj nabavi ili okvirnih sporazuma ili njihovih dijelova, ­ broju određenih novčanih kazni i njihovim iznosima, - broju održanih usmenih rasprava, ­ prosječnom vremenu donošenja odluka od dana zaprimanja žalbe kao i od dana kompletiranja dokumentacije žalbenog predmeta, ­ naručiteljima koji imaju pet i više žalbenih postupaka pred Državnom komisijom uključujući, broj osnovanih žalbi u tim žalbenim postupcima te ukupan broj provedenih postupaka tih naručitelja, ­ najčešćim razlozima za izjavljivanje žalbe, ­ najčešćim nepravilnostima koje je utvrdila Državna komisija, ­ tužbama protiv odluka Državne komisije, ­ broju podnesenih optužnih prijedloga, ­ ukupno uplaćenim naknadama za pokretanje žalbenog postupka i ostalim pokazateljima financijskog poslovanja Državne komisije, ­ ostalim relevantnim pokazateljima u žalbenim predmetima, ­ ocjeni stanja u pravnoj zaštiti i javnoj nabavi općenito.

U 2012. godini pokrenuto je 1.728 žalbenih postupaka, a koji se odnose na žalbe u postupcima javne nabave i davanja koncesija dok u postupcima javno­privatnog partnerstva žalbi nije bilo.

6

IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPA KA JAVNE NA BA VE ZA 2012.

1 7 . 0 Državnoj komisiji
• Državna komisija samostalni je proračunski korisnik čiji su nadležnost i rad uređeni zakonom. • Državna komisija žalbene postupke ne može pokrenuti po službenoj dužnosti nego isključivo na zahtjev žalitelja. • Protiv rješenja Državne komisije osigurana je sudska zaštita pred nadležnim upravnim sudom Republike Hrvatske. • Temeljem članka 4. stavka 1. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave („Narodne novine", broj 18/13), Državna komisija za svoj rad odgovara Hrvatskom saboru. • • Odluke Državne komisije su obvezujuće za sve stranke u postupku. Nadležnost Državne komisije se ostvaruje kroz rješavanje žalbi u postupcima javne nabave, koncesija i javno­privatnog partnerstva, a Državna komisija nije nadležna za kontrolu izvršenja ugovora nakon njihovog sklapanja. • Postupak kontrole Državna komisija može voditi samo u postupku javne nabave koji je proveo obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi (naručitelj) ili davatelj koncesije sukladno Zakonu o koncesijama (Narodne novine, broj 143/12) te javni partner sukladno odredbama Zakona o javno­privatnom partnerstvu (Narodne novine, broj 78/12).

1.2. Naručitelj
Javni naručitelji su državna tijela Republike Hrvatske, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje su osnovane za određene svrhe radi zadovoljavanja potreba u općem interesu, koje nemaju industrijski ili trgovački značaj i ispunjavaju jedan od zakonom propisanih uvjeta. Naručitelji su i udruge koje je osnovalo jedno ili više navedenih tijela te subjekti koji nisu javni naručitelji ali koje izravno subvencioniraju javni naručitelji s više od 50% vrijednosti nabave. Sektorski naručitelji su subjekti koji obavljaju djelatnost na području vodoopskrbe, energetike, prometa i poštanskih usluga.

7

IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPA KA JAVNE NA BA VE ZA 2012.

1.3. Žalitelj
Kako je prethodno navedeno, Državna komisija će postupak javne nabave kontrolirati samo na zahtjev žalitelja. Prema odredbama Zakona, pravo na žalbu ima:

svaka fizička osoba, pravna osoba i zajednica fizičkih i/ili pravnih osoba koja ima ili je imala pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma i koja je pretrpjela ili bi mogla pretrpjeti štetu od navodnoga krštenja subjektivnih prava,

središnje tijelo državne uprave nadležno za sustav javne nabave (Uprava ' za sustav javne nabave Ministarstva gospodarstva),

nadležno državno odvjetništvo

1.4. Izjavljivanje žalbe
Pozitivno zakonodavstvo definira pravo na žalbu, a definirane su i faze postupka javne nabave u kojima je moguće izjaviti žalbu. Prema važećim propisima, žalba se može izjaviti na određene vrste postupaka unutar kojih i na određene faze: otvorenom postupku javne nabave (članak 146.) ograničenom i pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom, te u natjecateljskom dijalogu (članak 147.) pregovaračkom postupku bez prethodne objave (članak 148.) u postupku sklapanja ugovora iz Dodatka II. B (članak 149.), u slučaju ugovora koji su izuzeti od primjene toga Zakona, (članak 150.) u slučaju sklapanja ugovora bez prethodno provedenog postupka javne nabave, (članak 151.). u slučaju sklapanja ugovora na temelju okvirnog sporazuma, (članak 152.)

8

IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPA KA JA VNE NA BA VE ZA 2012.

­

u ostalim slučajevima (svi ostali slučajevi koji nisu obuhvaćeni člancima 146. od 152. Zakona o javnoj nabavi)

U otvorenom, ograničenom i pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom, odnosno bez prethodne objave, kao i u slučaju ugovora koji su izuzeti od primjene ovog Zakona, te natjecateljskom dijalogu, žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi sukladno odredbama članka 146. stavka 1., članka 147. stavka 1., članka 148. stavka 1. i 2., članka 150. stavak 1., nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu. Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave u žalbenom postupku postupa u granicama žalbenih navoda, a po službenoj dužnosti pazi na bitne povrede koje su počinjene u fazi postupka u kojoj je izjavljena žalba sukladno člancima 146. do 153. navedenog Zakona. Bitna povreda postoji ako naručitelj nije primijenio ili je nepravilno primijenio koju odredbu izvora prava, što je bilo od utjecaja na zakonitost postupka, a za koju žalitelj nije znao niti mogao znati u trenutku izjavljivanja žalbe.

Dakle, Državna komisija provjerava postupak izvan žalbenih navoda, samo u zakonom propisanim uvjetima. Za razliku od prethodnog Zakona o javnoj nabavi, gdje su bitne povrede zakona bile široko opisane, na ovaj se način zapravo u žalbenom postupku štiti zakonitost u okviru žalbenih navoda gospodarskoga subjekta, te Državna komisija samo izuzetno ima ovlast kontrolirati postupak po službenoj dužnosti. U 2012. godini, stupanjem na snagu novog Zakona o javnoj nabavi, propisano je da je upravo žalitelj taj koji je obvezan dokazati postojanje postupovnih pretpostavki za izjavljivanje žalbe kao i povrede postupka i/ili materijalnog prava koje su istaknute u žalbi.

1.5. Antikorupcijsko djelovanje Državne komisije
Antikorupcijsko djelovanje Državne komisije u prvom se redu ostvaruje kroz obavljanje poslova iz nadležnosti ovoga državnog tijela. Naime, kontrola

9

IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPA KA JA VNE NABAVE ZA 2012.

postupaka, s posljedicom poništenja onih za koje se utvrdi da su provedeni suprotno zakonu, sprječava sklapanje štetnih ugovora o javnoj nabavi te tako, između ostaloga, sprječava i realizaciju potencijalnog koruptivnog ponašanja.

Prednost obavljanja poslova iz nadležnosti Državne komisije proizlazi iz činjenice da Državna komisija ne postupa kada je određena šteta u javnoj nabavi već počinjena, nego u tijeku postupka, te na taj način zapravo sprječava konačnu manifestaciju potencijalno koruptivnog djelovanja stranaka u postupku javne nabave. Postupanje u okviru nadležnosti Državne komisije, kroz sprječavanje potpisivanja ugovora temeljenih na nezakonitim podlogama, predstavlja najsnažniji oblik antikorupcijskog djelovanja i ima višestruke korisne učinke.

Rad Državne

komisije je obilježen

i iznimno visokim

stupnjem

transparentnosti. Primjenom 90/11)

Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj

od siječnja 2012. godine, Državna komisija, sukladno odredbama

članka 171. stavak 4., odluke dostavlja putem javne objave na internetskoj stranici Državne komisije na adresi www.dkom.hr. Navedenim su učinjene i znatne financijske uštede u radu Državne komisije, osobito kada se ima na umu da u pojedinom postupku sudjeluje i više stranaka, gdje svima treba dostaviti odluku, pod jednakim uvjetima.

Sve se odluke objavljuju u punom obliku, dakle s nazivima stranaka, a na istoj internetskoj stranici javno je objavljen i upisnik predmeta upravnoga postupka pred Državnom komisijom koji se svakodnevno ažurira te na taj način najširi krug subjekata može pratiti svaki predmet koji se vodi pred Državnom komisijom. Navedenim postupanjem se postiže ostvarenje dva vrlo snažna antikorupcijska učinka:

10

IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPA KA JAVNE NA BA VE ZA 2012.

7.5.7. Primjer izgleda upisnika žalbenih predmeta Državne komisije na internetskoj stranici www.dkom.hr
Nakon zaprimanja žalbe otvara se žalbeni predmet kojemu se dodjeljuje klasa te se osnovni podaci o istome objavljuju na službenoj internetskoj stranici Državne komisije (http://www.dkom.hr/default.aspx?id=260). Zakonom o javnoj nabavi, u članku 171. propisano je da Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije. Tako se u rubrici datum objave odluke prilikom otvaranja predmeta, koji se odmah daje u rad, pojavljuje napomena: Postupak u t/jeku, a po dovršetku žalbenog postupka primjerak odluke dostupan je klikom na link Odluka. Odluka se smatra dostavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave.

D K O I V I H I R ) Državna komisija zakontrolu postupaka javne nabave
■ "i

i g e . , » j Tfff

■ZT*­!«*' , ­

* * ..
UP/II­ Klinički bolnički 034­02 centar Osijek, /12­ Osijek 01/615 Zagreb Narodne novine d.d ,

>

w

tonen, tinte i riboni Postupak u Broj: 2012/S 002­ 0007466 Roba 28.5.2012 tijeku

UP/II­ Dom zdravlja 034­02 Zagreb ­ centar, /12­ Zagreb 01/614 0000370 M.T.F. d.o.o., Zagreb Broj: 2012/S 002­ Roba 28.5.2012 tijeku stomatološki materijal Postupak u

U tablici je naveden prikaz stanja na dan 28. svibnja 2012. godine.

11

IZVJEŠĆE O RA DU DRŽA VNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPA KA JA VNE NA BA VE ZA 2012

7.5.2. Primjer izgleda Upisnika -Javna objava odluka s objavljenim odlukama Državne komisije u predmetima koji su riješeni, na internetskoj stranici www.dkom.hr
Klikom na bilo koju odluku upisanu u zadnji stupac "odluka" ista će se otvoriti u pdf formatu.

S

DKOMH

Državna komisija zakontrolu postupaka javne nabave

Javna objava odluka
Pretraživanje upisnika | Pretraživanje sadržaja odluka

Napomena: Sukladno odredbi članka 171. stavak 4. i 5. Zakona o javnoj.nabavi (Narodne novine, broj 90/2011) Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, dostava se smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave. Dostava javnom objavom je u primjeni u odnosu na žalbene postupke koji se vode po Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/2011) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2012. godine.
­s— ­ ' O . * V ­ ­ J * "
rrJ—r-*

iSMMšPSSmŠ:
$aručifelj■^BpSs^'&S

-

T­»ir?nV

^a^griiiieno

saibi­e.

UP/II­ Croatia osiguranje 034­02 /12­ 01/447 UP/II 034­02 /12­ 01/446 UP/II­ 034­02 /12­ 01/444 Hrvatske ceste d o o Zagreb Pneumatik d o o Zagreb Hrvatski zavod za GKP Cakom d o o d d Filijala Čakovec Čakovec Čakovec

osiguravateljske usluge Usluge 12 4 2012 Broj 2012/S 002 0000661 29 6 2012 Odluka

toneri i tinte zapošljavanje Središnja služba Zagreb auto gume i vulkanizerske usluge Roba Broj 2012/S 002 0000792 11 4 2012 4 5 2012 Odluka 6 6 2012 Odluka Ingpro d o o Broj 2012/S 002 Zagreb 0003173 Roba 12 4 2012 6 6 2012 Odluka

12

IZVJEŠĆE O RA DU DRŽA VNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPA KA JA VNE NA BA VE ZA 2012

UP/II­ 034­02 /12­ 01/443

HEP­Operator distribucijskog sustava Profi­lab , Zagreb d.o.o. Elektrodalmacija Split, Split rekonstrukcija i proširenje Radničke ceste od Ulice grada zamjena aku baterija Roba 11 4.2012 17.5.2012 Odluka

UP/II­ Vukovara do 034­02 Grad Zagreb , Zagreb /12­ 01/441 DTK mreže Broj: 2012/S 002­ 0007493 usluge vatrogasnog dežurstva UP/II­ 034­02 /12­ 01/440 Klinički bolnički centar Split, Split Sokol Marić d.o.o. Zagreb profesionalnih vatrogasaca i zaštite Usluge od požara osoba i imovine Broj: 2012/S 002­ 0004447 UP/II­ Teknoxgroup 034­02 /12­ 01/433 Komunalac d.o.o. Hrvatska d o o Vrbovsko Zagreb 0008493 radovi na poboljšanju UP/II­ 034­02 Grad Zagreb , Zagreb /12­ 01/432 Zagreb gradskih četvrti Broj' 2012/S 002­ 0005757 UP/II­ Autocesta Rijeka ­ 034­02 Zagreb d.d. , Zagreb /12Osijek pokosa na dionici Werkos d.o.o. sanaciji stijenskog Radovi 4.4.2012 24.5.2012 Odluka građevinski radovi na Georad d o.o , javne rasvjete na području vijeća Radovi 4.4.2012 24.4.2012 Odluka Broj: 2012/S 002­ kombinirka Roba 4.4.2012 4.7.2012 Odluka radni stroj­ 10.4.2012 26.5.2012 Odluka Zagreb radovi na izgradnji Georad d.o o., Heinzelove ulice ­ Radovi 10.4.2012 7.6.2012 Odluka

13

IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPA KA JAVNE NA BA VE ZA 2012

Kiiia:i^
■WW - <#­J& 01/431
A s - V ^ r ' ^ k ' - Zi,?£'&Z:9JF§

H M PSHIUH
&a>4c^^^SS^^^^^S ife
Kikovica­Oajrovica (km 68 + 800) autoceste Rijeka Zagreb Broj 2012/S 002 0000980 zbrinjavanje

HlilfSip

^llRllll $l8gssškSs0SI$i mSmžf£.^

UP/II 034­02 Varkom d d /12­ 01/430 UP/II Varaždin Cestica Babied o o

glomaznog otpada Usluge 4 4 2012 Broj 2012/S 005 0001218 19 6 2012 Odluka

kamen tucanik 034­02 Unikom d o o /12 01/429 ostale poštanske UP/II­ usluge i dopunske 034­02 /12­ 01/428 0001284 ustupanje poslova UP/II­ razminiranja 05/12 034­02 /12­ 01/425 0002197 nabava pomagala pri UP/II Dom za stanje i 034 02 nemoćne osobe Centar /12­ Zagreb 01/415 0000591 godišnja nabava i UP/II 034 02 /12 01/414 Sveučilište u Zagrebu isporuka računalne Prehrambeno biotehnoloski fakultet Zagreb 0000181 King I C T d o o opreme Zagreb Broj 2012/S 002 Roba 29 3 2012 4 5 2012 Odluka Zagreb Broj 2012/S Mini Major d o o 2012 Roba 30 3 2012 2 6 2012 Odluka inkontmenciji za Hrvatski centar za razminiranje Sisak Noster Visus d o o MV Zagreb Broj 2012/S 002 Usluge 2 4 2012 7 4 2012 Odluka Grad Slavonski Brod Slavonski Brod HP Hrvatska posta usluge dd Zagreb Broj 2012/S 002­ Usluge 3 4 2012 14 6 2012 Odluka Osijek Orahovica 0001815 Radlovac d d Broj 2012/S 002­ Roba 4 4 2012 6 7 2012 Odluka

14

IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPA KA JAVNE NABAVE ZA 2012

«Kš3
•1x1 5^fe­­3

Klasa „3
zamjena tla i nasipavanje platoa UP/II034-02 /1201/411 Jadranski naftovod d d , Zagreb Jedinstvo d d Krapina na lokaciji dogradnje rezervoarskog Radovi 28 3 2012 prostora za skladištenje naftnih derivata na Terminalu Žitnjak izgradnja prometnica UP/II­ Poduzeće za ceste 034­02 Grad Split /12­ Dugopolje 01/402 0004711 Broj 2012/S 0012­ Split Split d d Sjever Radovi 26 3 2012 13 4 2012 Odluka u sklopu UPU Bihce 3 7 2012 Odluka

Razvidno je da se u pojedinim žalbenim predmetima pojavljuju i dva datuma objave odluke. U navedenim slučajevima radi se o dodatnoj odluci (odluka o privremenoj mjeri, zahtjevu za nastavak postupka ili drugoj dodatnoj odluci), a koja se također može otvoriti klikom na link Odluka. Antikorupcijskom djelovanju Državne komisije svakako pridonosi i javna objava svih odluka koje se donose u žalbenim postupcima, stoga su i druga tijela, primjerice Državni ured za reviziju te Uprava za sustav javne nabave Ministarstva gospodarstva u mogućnosti objavljene odluke koristiti kao podlogu ili na koji drugi način, u okvirima svojih nadležnosti, jer svako rješenje u obrazloženju sadrži iscrpan prikaz utvrđenoga činjeničnog i pravnog stanja konkretnoga postupka koji je bio predmetom kontrole pred ovim državnim tijelom. Prostor za korupciju se smanjuje povećanjem razine transparentnosti postupanja i razine znanja subjekata postupka. Ono što je moguće učiniti u cilju smanjivanja broja povreda zakona u postupku javne nabave je svakako edukacija sudionika postupka, odnosno podizanje razine profesionalnosti u javnoj nabavi.

15

IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPA KA JAVNE NA BA VE ZA 2012.

2. POSLOVANJE I RAD DRŽAVNE KOMISIJE
2.1. Ustroj Državne komisije
Državna komisija se sastoji od članova i stručne službe. ­ Državna komisija ima pet članova, od kojih je jedan predsjednik, a jedan zamjenik predsjednika. ­ Stručna služba se sastoji od Tajništva, Pisarnice i stručnih savjetnika.

2.2. Ljudski potencijali
Struktura zaposlenih u Državnoj komisiji na dan 31. prosinca 2012. godine:

­ Predsjednica ­ Zamjenica predsjednice ­ Članice ­ Tajnica Državne komisije ­ Stručni savjetnici ­ Poslovna tajnica ­ Voditeljica pisarnice ­ A dministrator­referent Ukupan broj zaposlenih (u radnom odnosu):

1 1 3 1 19 1 1 3 30

Dovoljan broj zaposlenih te dostatan poslovni prostor nužni su preduvjeti za nesmetan rad svakoga državnoga tijela. Razrješenjem člana Državne komisije, na osobni zahtjev, u listopadu 2011. godine, ostalo je upražnjeno jedno mjesto člana Državne komisije, koje je popunjeno imenovanjem članice tek u srpnju 2012. godine. Nadalje, u 2012. godini 4 stručne savjetnice su bile

16

IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPA KA JA VNE NA BA VE ZA 2012.

na rodiljnom dopustu, pa su tijekom iste godine zaposlene 3 stručne savjetnice kao zamjena savjetnica za vrijeme rodiljnog dopusta.

Kada se govori o administrativnim kapacitetima treba napomenuti da novi zaposlenici, po prirodi stvari, nisu u mogućnosti odmah po sklapanju ugovora o radu postići punu funkcionalnost. Naime, zakonodavstvo javne nabave je opsežno i složeno, a gotovo svaki postupak javne nabave je normiran i posebnim propisima koji se odnose na konkretan predmet nabave ili naručitelja. Iz navedenih razloga potrebno je značajno vrijeme za prilagodbu, odnosno za postizanje potpune funkcionalnosti rada. Također, smanjeni broj članova Državne komisije u prvoj polovici 2012. godine, od ukupno pet na četiri, utjecao je na optimalan rad. Sve prethodno navedeno negativno se odrazilo na prosječnu duljinu trajanja postupka pred Državnom komisijom. Nije zanemariv niti podatak da su u 2012. godini zaposlenici Državne komisije na bolovanju, odnosno, rodiljnom dopustu proveli 1.514 dana, odnosno 12.112 neizvršenih sati rada, što na godišnjoj razini ima isti učinak kao cjelogodišnji izostanak gotovo 5,8 djelatnika. Važno je napomenuti činjenicu da opseg posla ovoga državnoga tijela stalno i značajno raste te da je sukladno tome potrebno jačati administrativne kapacitete.

2.3. Financijsko poslovanje Državne komisije
Sredstva za financiranje Državne komisije osiguravaju se u Državnom proračunu. Državna komisija nema drugih prihoda osim prihoda iz proračuna, a naknada koja se naplaćuje za pokretanje žalbenog postupka u javnoj nabavi (prema odredbama novog Zakona o javnoj nabavi) izravno se uplaćuje se u državni proračun i prihod su državnog proračuna.

Iznos pojedinačne naknade za pokretanje žalbenog postupka koju žalitelj uplaćuje u Državni proračun Republike Hrvatske ovisi o procijenjenoj vrijednosti predmeta nabave, a može iznositi 3.000,00 kn, 4.500,00 kn, 6.000,00 kn,

17

IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPA KA JA VNE NA BA VE ZA 2012.

9.000,00 kn, 15.000,00 kn, 21.000,00 kn odnosno 27.000,00 kn.

Na ime

novčane naknade za pokretanje žalbenog postupka pred Državnom komisijom u 2012. godini u državni proračun uplaćeno je 9.530.815,21 kuna. Pored naknade, žalitelji su uz žalbu dužni priložiti i dokaz o uplati upravne pristojbe. Ukupni iznos upravnih pristojbi uplaćenih za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2012. godine iznosi cea 120.000,00 kn. Iz navedenog proizlazi da je u korist državnog proračuna uplaćeno, s osnova naknade za pokretanje žalbenog postupka i pristojbe, ukupno 9.650.815,21 kuna. Odobreni proračun Državne komisije za 2012. godinu, iznosio je 7.906.000,00 kuna. Iz navedenog razvidno je da je proračun Državne komisije manji za 1.744.815,21 kuna, odnosno za 18,079 % od iznosa uplaćenih naknada za pokretanje žalbenog postupka i upravnih pristojbi, s naglaskom na činjenici da su navedeni prihodi prihod državnog proračuna, a ne Državne komisije.

2.4. Javnost rada Državne komisije

Službena internetska stranica Državne komisije (www.dkom.hr) sadrži relevantne informacije vezane za sustav pravne zaštite u javnoj nabavi kao i za rad Državne komisije, a na istoj se adresi nalaze i iscrpne upute o žalbenom postupku. U ovom je Izvješću već navedeno da se na ovoj internetskoj stranici nalazi i Upisnik predmeta žalbenoga postupka kao i sve odluke koje je donijela Državna komisija, i to u punom, neanonimiziranom obliku. Upisnik predmeta žalbenoga postupka se svakodnevno ažurira. Iz navedenoga proizlazi da se radi o internetskoj stranici koja omogućava neograničen pristup svim

relevantnim podacima vezanima za rad ovoga državnoga tijela. Pod točkom 1.5.1. i 1.5.2. ovoga Izvješća prikazani su neki od podataka koji se nalaze na stranicama Državne komisije. Podizanjem rada na najvišu moguću razinu transparentnosti kroz objavljivanje svih relevantnih podataka, informacije o radu ovoga državnoga tijela postale su posve dostupne.

18

IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNE KOMISIJE ZA K0N1 ROLU POSTUPAKA JA VNE NABAVE ZA 2012.

2.4.1. Posjeti internetskoj stranici Državne komisije u 2012.

U 2012. godini na stranici Državne komisije registrirano je 733.056 pregleda stranica. Prosječno trajanje posjeta po stranici je bilo 00:03:54 minuta, što govori o preglednosti stranice i dostupnosti informacije. Novi posjetitelji sudjeluju u 21,90 % posjeta, dok se povratno javlja 78,90% posjetitelja.

3. POKAZATELJI RADA DRŽAVNE KOMISIJE
3.1. Opći statistički pokazatelji rada Državne komisije
3.1.1. Žalbeni predmeti (javna nabava i koncesije) pred Državnom komisijom u 2012.

Predmeti preneseni iz 2011 .* Novi predmeti Ukupno

302 1.728 2.030

* Predmeti preneseni iz 2011. Nisu riješeni u 2011. godini uglavnom iz razloga što se žalbe zaprimaju i na samom kraju godine i u tim slučajevima dokumentaciju spisa nije moguće kompletirati te se ne može niti pristupiti rješavanju žalbe.

Žalbeni predmeti pred Državnom komisijom u 2012

a Predmeti preneseni iz 2011. ■ Novozaprimljeni predmeti

19

IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPA KA JA VNE NA BA VE ZA 2012.

Tijekom 2012. godine došlo je do usporavanja trenda povećanja broja žalbenih predmeta u odnosu na prethodnu godinu. Tijekom 2011. godine vođen je 1.921 žalbeni postupak, a u 2012. godini 1.728 postupaka što predstavlja smanjenje od cea 10%. Za pretpostaviti je da se razlozi velikog broja žalbi nalaze u podizanju razine znanja među žaliteljima o njihovim pravima u postupcima pravne zaštite u javnoj nabavi. Kao i u 2011. godini, u 2012. godini se razlog velikog broja žalbi može naći i u stanju obilježenom gospodarskom krizom. Naime, u vrijeme otežanih gospodarskih prilika, za pretpostaviti je da privatni sektor poduzima sve raspoložive mjere za dobivanje određenoga posla, a to uključuje i ' izjavljivanje žalbi u postupcima javne nabave za koje žalitelji smatraju da nisu valjano provedeni. Isto tako, konstantno veliki broj žalbi svakako ukazuje i na povjerenje koje stranke postupka imaju u rad Državne komisije. Usporedba broja zaprimljenih predmeta 2004. - 2012.

Godina 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Zaprimljeni predmeti 761 746 696 637 1020 1422 1919 1921

Usporedba s prethodnom godinom 05./04. 06./05. 07./06. 08./07. 09./08. 10./09. 11./10. 12./11. -1,97% -6,7% -8,48% +62,45% +39,41% +34,95 % +0,10% -10,05 %

Uspored b a s 2012. god inom 12./04. 12./05. 12./06. 12./07. 12./08. 12./09. 12./10. 12./11.
-

+127,07% +131,64% +148,48% +171,27% +69,41% +21,52% -9,95% -10,05%
-

2012

1728

20

IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPA KA JA VNE NA BA VE ZA 2012

3.1.2. Prikaz stanja u žalbenim predmetima na dan 31. prosinca 2012.

Sveukupno predmeta u radu u 2012. godini

Riješeni predmeti

Neriješeni predmeti 163* 8,03%

2.030 100%

1.867 91,97%

* Na dan 31. prosinca 2012. ostalo je 163 predmeta koji nisu riješeni uglavnom iz razloga što dokumentacija nije kompletirana jer su žalbe zaprimljene na samom kraju godine te se nije niti moglo pristupiti rješavanju

Broj predmeta

2000

r

163

!

1500­ ■ Neriješeni predmeti ■ Riješeni predmeti

1

i

100O

1867

| .

500­
I■ ■ " ■
;

■ ■;

|.. k

: :

oSveukupno predmeta u radu u 201 2 godini

Tijekom 2010. godine riješeno je 1.810 žalbenih predmeta, dok je tijekom 2011. godine riješeno 1.888 žalbenih predmeta. Tijekom 2012. riješeno je 1.867 žalbenih predmeta.

21

IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPA KA JA VNE NA BA VE ZA 2012.

Broj riješenih predmeta u 2012. je cea 92%, u odnosu na broj zaprimljenih, što dovoljno govori o učinkovitosti rada, odnosno maksimalnom ulaganju napora svih zaposlenika Državne komisije.

3.1.3. Broj zaprimljenih predmeta u 2012. po mjesecima

Mjeseci Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac Ukupno: Preneseni iz prethodne godine Sveukupno predmeta u radu u 2012. godini

Broj predmeta 153 152 119 99 134 116 174 154 150 208 132 137 1.728 302 2.030

Prosječni broj žalbenih predmeta u radu na mjesečnoj bazi u 2012. godini: 169,17 predmeta.

22

IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPA KA JAVNE NA BA VE ZA 2012.

3.1. 4. Broj zaprimljenih žalbi prema pojedinim fazama postupka javne nabave, postupka davanja koncesija i postupka odabira privatnog partnera u projektima javno­privatnog partnerstva

Br. 1

Faza Objava i dokumentacija za

Nabava 285

Koncesije 6

Ukupno 291

nadmetanje 2 Izmjena nadmetanje 3 4 5 6 7 Otvaranje ponuda Odluka Obavijest Nije naznačeno Po članku 151. Ukupno 15 1346 8 4 1 1.676 3 39 3 1 52 18 1385 11 5 1 1.728 dokumentacije za 17 17

23

IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPA KA JAVNE NA BA VE ZA 2012.

Broj zaprimljenih žalbi prema pojedinim f a z a m a postupka

5­^1
11­1

■ Objava i dokumentacija za nadmetanje 291
r 17

^ ^ ^ —

^ŠfflBBH^^^^^
^

■ Izmjena dokumentacije za nadmetanje □ Otvaranje ponuda E Odluka ■ Obavijest ■ Nije naznačeno ■ Po članku 151.

^l 8

HH^HH

V^HV ^J^^^^^r
1385^^^^^^^^

Iz predmetnog grafičkog prikaza razvidno je da je najveći broj izjavljenih žalbi upravo u fazi odluke o odabiru.

3.1.5. Broj odluka o prijedlozima za određivanje privremene mjere (odbijeni, usvojeni prijedlozi) te prosječnom vremenu donošenja odluka od dana urednosti spisa

Broj prijedloga za određivanje privremene mjere u 2012. godini 57

Broj prijedloga o kojima je odlučeno u 2012. godini

Odbijeni

Usvojeni prijedlozi

Ostalo

Prosječno vrijeme

56

29

1

26

20

24

IZVJEŠĆE O RADU DRŽA VNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPA KA JA VNE NA BA VE ZA 2012.

U 2012. godini 29 prijedloga za određivanje privremene mjere je odbijeno, dok je u jednom žalbenom predmetu prijedlog usvojen. U 26 žalbenih predmeta su žalbe odbačene, odnosno obustavljen je postupak. Budući da se u predmetnim žalbenim postupcima nije meritorno odlučivalo o žalbi, nije se donosila odluka niti o akcesornim zahtjevima. 3.1.6. Broj odluka o zahtjevima za odobrenjem nastavka postupka i/ili sklapanja ugovora o javnoj nabavi odnosno okvirnog sporazuma (odbijeni, usvojeni zahtjevi) te prosječnom vremenu donošenja oduka od dana zaprimanja zahtjeva

Broj zahtjeva za nastavkom postupka sklapanja ugovora javnoj odnosno okvirnog sporazuma 2012. godini 75 u o nabavi i/ili

Broj zahtjeva o kojima odlučeno 2012. godini je u

Odbijeni

Usvojeni zahtjevi

Ostalo

Prosječno vrijeme

74

52

0

22

17

U 2012. godini zaprimljeno je 75 zahtjeva za nastavkom postupka i/ili sklapanja ugovora o javnoj nabavi, odnosno okvirnog sporazuma. U 52 žalbena predmeta, zahtjev je odbijen, dok su u 22 predmeta žalbe odbačene, odnosno postupak je obustavljen. Budući da se u predmetnim žalbenim predmetima nije meritorno odlučivalo o žalbi, nije se donosila odluka niti o akcesornim zahtjevima. 3.1.7. Prosjek riješenih predmeta po mjesecima Ukupno riješeno u 2012. Prosjek po mjesecima (12)

1.867

155,58

25

IZVJEŠĆE O RA DU DRŽA VNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPA KA JA VNE NA BA VE ZA 2012.

Ukupno riješeno u 2012

I Ukupno riješeno u 2012.

Ukupno riješeno u 2012.

Prosječni broj riješenih žalbenih predmeta na mjesečnoj bazi u 2012. godini: 155,58 predmeta.

3.1.8. Broj javnih nabava koje su kontrolirane pred Državnom komisijom u odnosu na broj objava u Elektroničkom oglasniku javne nabave

Prema podacima pribavljenim od Elektroničkog oglasnika javne nabave Narodnih novina, broj pokrenutih postupaka javne nabave koji su objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, u 2012. godini je 18.840. Državna komisija je zaprimila 1.676 žalbi koje se odnose na postupke javne nabave, odnosno nabavi. 8,90 % u odnosu na ukupan broj objava u javnoj

Objave (2012.) Ukupno 18.840

Žalbe (2012.) 1.676 8,90

26

IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPA KA JAVNE NABAVE ZA 2012.

3.1.9. Žalbe u postupcima koncesija i javno­privatnog partnerstva

Od ukupnog broja zaprimljenih žalbi u 2012. godini, 52 žalbe odnosno 3,0 %, se odnosilo na postupke dodjele koncesija, dok se niti jedna zaprimljena žalba nije odnosila na postupak odabira privatnoga partnera u projektima javno privatnog partnerstva. Od ukupnog broja žalbi koje se odnose na postupak dodjele koncesija 10 je izjavljeno u odnosu na koncesije za obavljanje djelatnosti linijskog obalnog pomorskog prijevoza, 10 na obavljanje

dimnjačarskih djelatnosti, 7 se odnose na komunalnu djelatnost sakupljanja odnosno odlaganja komunalnog otpada, 6 na sakupljanje i odvoz komunalnog otpada, 4 na koncesije na pomorskom dobru, 4 koncesije za zdravstvene usluge, 3 za različite eksploatacije, 2 na prijevoz pokojnika, odnosno pogrebne usluge, 1 za distribuciju plina, dok se preostale odnose na razna druga područja djelatnosti. Do 31. prosinca 2012. godine, od ukupno zaprimljenog broja žalbi u postupcima dodjele koncesija, riješeno je 46, odnosno 88,46%. Budući da se žalbe zaprimaju do 31. prosinca tekuće godine nije moguće u svim predmetima kompletirati spis do isteka godine te se posljedično dio predmeta nužno prenosi u sljedeću godinu.

Prema podacima iz Uprave za gospodarstvo Ministarstva financija, u 2012. godini je u Republici Hrvatskoj sklopljen 481 ugovor o koncesijama. Valja naglasiti da Državna komisija nije nadležna za rješavanje o žalbama u svim postupcima davanja koncesija.

U postupcima javno­privatnog partnerstva nije bilo žalbe, stoga je za ovo izvješće irelevantan podatak o broju postupaka javno­privatnog partnerstva.

27

IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPA KA JAVNE NA BA VE ZA 2012.

3.1.10. Optužni prijedlozi za prekršaje

Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave („Narodne novine", broj 21/10), u članku 2. stavak 4., određivao je nadležnost Državne komisije za podnošenje optužnih prijedloga za prekršaje propisane tim Zakonom i drugim propisima koji uređuju područje javne nabave. Državna komisija je tijekom 2012. godine podnijela 2 optužna prijedloga za prekršaje. Podneseni optužni prijedlozi se odnose na slučajeve u kojima na zahtjev Državne komisije naručitelj nije dostavio traženu dokumentaciju.

3.1.11. Popis naručitelja koji imaju pet i više žalbenih postupaka pred Državnom komisijom uključujući, broj osnovanih žalbi u tim žalbenim postupcima te ukupan broj provedenih postupaka tih naručitelja.

U 2012. godini Državna komisija zaprimila je 1.728 žalbi koje su izjavljene na postupke provedene od strane 597 različitih naručitelja.

Prema podacima iz Elektroničkog oglasnika javne nabave Narodnih novina tijekom 2012. godine je u Republici Hrvatskoj 1.816 raznih naručitelja u sustavu javne nabave objavljivalo postupke javne nabave u navedenom oglasniku (1.652 javnih naručitelja i 164 sektorskih naručitelja).

Broj naručitelja u odnosu na koje su izjavljene 5 i više žalbi

68

U sljedećoj tablici se nalazi prikaz broja žalbenih predmeta u odnosu na naručitelje koji su imali 5 i više žalbenih postupaka pred Državnom komisijom u 2012. godini. Tablica prikazuje i broj, odnosno postotak usvojenih žalbi u žalbenim predmetima koji su otvoreni po žalbama zaprimljenima u 2012. godini, a koji su u istoj godini i riješeni, kao i ukupan broj provedenih postupaka
naručitelja U 2 0 1 2 . godini. 1 (Izvor: Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske)

28

IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPA KA JAVNE NABAVE ZA 2012.

HEP­Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb Hrvatske autoceste d.o.o, Zagreb Grad Zagreb, Zagreb Zagrebački holding d.o.o., Zagreb HEP­Proizvodnja d.o.o., Zagreb Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb HŽ­Infrastruktura d.o.o., Zagreb Klinički bolnički centar, Zagreb Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb HP­Hrvatska pošta d.d., Zagreb Ministarstvo zdravlja, Zagreb Zagrebačka županija, Zagreb HEP­Operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb Hrvatske vode, Zagreb Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb Financijska agencija, Zagreb Klinički bolnički centar Rijeka, Rijeka Grad Split, Split Plinacro d.o.o., Zagreb Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb Hrvatski centar za

83

/

80

16

20%

884

58

/

58

4

7%

290

50 48

/ /

48 44

7 9

15% 20%

558 426

47

/

42

14

34%

413

34

/

33

12

36%

293

29

/

24

6

25%

237

27

/

26

8

31%

239

26

/

18

5

28%

112

24

/

23

2

9%

255

22

/

19

2

11%

26

20

/

20

1

5%

18

20

/

17

3

18%

250

21 19

/ /

18 17

3 7

17% 41%

296 74

19

/

17

4

24%

133

16

/

15

3

20%

101

15 15 15

/ / /

15 14 13

2 1 2

13% 7% 15%

114 124 181

14

/

14

0

0%

57

29

IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPA KA JAVNE NA BA VE ZA 2012.
razminiranje, Sisak Hrvatska radiotelevizija, Zagreb Grad Šibenik, Šibenik Klinički bolnički centar Osijek, Osijek Jadrolinija, Rijeka Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera, Plitvička jezera Autocesta Rijeka ­ Zagreb d.d., Zagreb Agencija za obalni linijski pomorski promet, Split Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Zagreb 11 / 9 1 11% 235 11 / 10 0 0% 1 11 / 10 3 30% 100 11 11 / / 10 10 1 5 10% 50% 99 85 12 12 / / 12 11 1 2 8% 18% 36 46 13 / 12 8 67% 149

Hrvatska lutrija d.o.o., Zagreb Opća bolnica Zadar, Zadar

11

/

8

2

25%

59

10

/

7

0

0%

49

Hrvatske šume d.o.o., Zagreb Zaprešić d.o.o., Zaprešić Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Zagreb Splitsko­dalmatinska županija, Split Opća bolnica Varaždin, Varaždin Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o., Zagreb Zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar, Zagreb Karlovačka županija, Karlovac Državna geodetska uprava, Zagreb Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Zagreb Klinička bolnica Merkur, Zagreb

9

/

8

4

50%

215

8 8

/ /

8 8

1 1

13% 13%

28 29

8

/

8

1

13%

39

8

/

8

0

0%

31

8

/

7

1

14%

69

7

/

7

3

43%

51

7

/

7

5

71%

8

7

/

6

2

33%

35

7

/

6

1

17%

34

7

/

6

4

67%

27

30

IZVJEŠĆE O RA DU DRŽA VNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPA KA JA VNE NA BA VE ZA 2012. Opća bolnica Pula, Pula Grad Dubrovnik, Dubrovnik Grad Glina, Glina Komunalno poduzeće d.o.o., Knin Međimurska županija, Čakovec Zračna luka Split d.o.o., Kaštel Štafilić Vodovod i odvodnja d.o.o. , Šibenik Opća županijska bolnica Požega, Požega 6 / 6 3 50% 36 6 / 6 3 50% 37 6 / 6 0 0% 33 6 / 6 2 33% 12 6 6 / / 6 6 1 2 17% 33% 6 6 7 6 / / 6 6 1 3 17% 50% 67 39

Dom zdravlja Splitsko­ dalmatinske županije, Split Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o., Vinkovci Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb Opća bolnica Dr. Josip Benčević, Slavonski Brod Šibensko­kninska županija, Šibenik HEP­Toplinarstvo d.o.o., Zagreb Ponikve d.o.o., Krk

6

/

6

2

33%

24

6

/

6

0

0%

18

6

/

6

0

0%

18

6

/

6

1

17%

35

6

/

5

1

20%

15

6

/

6

0

0%

101

6

/

4

2

50%

72

Opća bolnica Dubrovnik, Dubrovnik Opća bolnica Nova Gradiška, Nova Gradiška Klinički bolnički centar Split, Split Zavod za hitnu medicinu Splitsko­dalmatinske županije, Split Zračna luka Zagreb d.o.o., Pleso­Zagreb Grad Čakovec, Čakovec Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Zagreb Opća bolnica Šibenskokninske županije, Šibenik

5

/

5

0

0%

46

5

/

5

0

0%

13

5

/

5

0

0%

96

5

/

5

2

40%

15

5

/

5

1

20%

107

5 5

/ /

5 4

3 1

60% 25%

19 18

5

/

4

0

0%

73

31

IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPA KA JA VNE NA BA VE ZA 2012 INA­Industrija nafte d.d., Zagreb Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o., Zagreb Varkom d.d., Varaždin 5 / 4 0 0% 24 5 / 4 1 25% 35 5 / 4 1 25% 171

Napomena: navedeni broj žalbi, iskazan po naručiteljima, odnosi se na postupke javne nabave i postupke davanja koncesija, dok se izneseni broj objava u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina za 2012. godinu odnosi samo na postupke javne nabave.

3.1.12. Struktura podnositelja žalbi pred Državnom komisijom s obzirom na status žalitelja

Tablica prikazuje podatke za žalbene postupke pokrenute po žalbama zaprimljenima i riješenima u 2012. godini.

Podnositelj žalbe Trgovačko društvo Podružnica Fizička osoba Strana pravna osoba Podružnica strane pravne osobe Ustanova Obrtnik Ostalo Ukupno

Broj žalbi 1.605 8 6 6 0 13 66 24 1.728

32

IZVJEŠĆE O RADU DRŽA VNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPA KA JA VNE NA BA VE ZA 2012.

Kao i u svim prethodnim godinama, trgovačka društva su najčešći žalitelji u postupcima pravne zaštite pred Državnom komisijom.
Struktura podnositelja žalbi pred Državnom komisijom s obzirom na status

■ Trgovačko društvo ■ Podružnica □ Fizička osoba B Strana pravna osoba ■ Podružnica strane pravne osobe ■ Ustanova ■ Obrtnik

3.2. Žalbeni predmeti zaprimljeni i riješeni u 2012.

3.2A. Prikaz riješenih predmeta prema vrsti odluke u 2012. godini. Tablica prikazuje odluke u predmetima koji su zaprimljeni i riješeni u 2012. godini, odnosno ne sadrži podatke o predmetima koji su zaprimljeni u 2012., a riješeni u 2013. godini.

Riješeno u 2012. (žalbe zaprimljene u 2012. godini) Žalba se odbija Žalba se odbacuje Žalba se usvaja Obustava postupka
O s t a l o ( odluke kojima se žalba odbacuje u dijelu za određene grupe, dok se za druge grupe odbija ili poništava, odnosno gdje se djelomično poništava dokumentacija ili odluka, odluke o troškovima)

% 31,64% 31,18% 22,04 % 12,52% 2,62 %

495 488 345 196 41

Ukupno

1.565

100,00%

33

IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPA KA JAVNE NA BA VE ZA 2012.

Prikaz riješenih predmeta prema vrsti odluke u 2012. godini

■ Žalba se odbija ■ Žalba se odbacuje a Žalba se usvaja
a

Obustava DostuDka ■ Ostalo

31%

3.2.2. Struktura odbačenih žalbi s obzirom na razloge odbacaja

Neurednost Nepravodobnost Nedostatak pravnog interesa Ostalo Nenadležnost Ukupno:

204 102 93 68 21 488

41,8% 20,9 % 19,06% 13,94% 4,3 % 100,00 %

34

IZVJEŠĆE O RADU DRŽA VNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPA KA JAVNE NA BA VE ZA 2012.

Među odbačenim žalbama najviše je onih koje su odbačene radi neurednosti (41,8%). Razlozi za odbačaj žalbe kao neuredne propisani su odredbama članka 160., odnosno 169. stavak 5. Zakona o javnoj nabavi. Naime, sukladno odredbi članka 159. Zakona o javnoj nabavi, žalba obvezno sadrži propisane podatke i dokaze. Žalba koja je nerazumljiva ili ne sadrži sve podatke i dokaze iz citiranog članka, bit će odbačena kao neuredna ukoliko zalitelj u ostavljenom roku ne otkloni nedostatke, uz prethodno upozorenje na pravne posljedice od strane Državne komisije.

3.2.3. Predmeti u kojima je žalba usvojena u 2012. godini

Žalba usvojena Poništava se Odluka/odluke o odabiru Poništava se Odluka/odluke i otvoreni postupak JN Poništava se otvoreni postupak javne nabave Poništava se Odluka o poništenju Poništava se dio dokumentacije za nadmetanje i troškovnika Poništava se dio Odluka/odluke i dio otvorenog postupka JN Poništava se dio Odluke o odabiru Poništava se Odluka i dio postupka nabave Poništava se dio poziva na nadmetanje/objave/nadopune i pojašnjenja dokumentacije za nadmetanje, Poništava se pregovarački postupak bez prethodne objave Poništava se Odluka i postupak davanja koncesije Ostalo Ukupno 2 2 5 345 0,58 0,58 1,45 100,00 165 74 31 20 18 11 8 5 4 47,82 21,44 8,99 5,80 5,22 3,19 2,32 1,45 1,16

Ako se u žalbenom postupku, temeljem utvrđenoga činjeničnog i pravnog stanja, utvrdi da je dokumentacija za nadmetanje, odnosno odluka o odabiru,

35

IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPA KA JA VNE NABAVE ZA 2012.

nezakonita, nužno dolazi do poništenja dijela dokumentacije za nadmetanje, odnosno odluke o odabiru, u dijelu koji su zahvaćeni nezakonitošću. U točki 3.3. ovog Izvješća navedeni su razlozi koji su najčešće dovodili do usvajanja žalbi i poništenja odluka o odabiru najpovoljnijih ponuda i postupaka javnih nabava pred Državnom komisijom.

3.2.4. Broj poništenih ugovora o javnoj nabavi ili okvirnih sporazuma ili njihovih dijelova Državna komisija u 2012. godini nije vodila postupak za poništenje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma ili dijelova istih. Stoga nije donijela niti jednu odluku o poništenju ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma ili dijelova istih.

3.2.5. Broj određenih novčanih kazni i njihovim iznosima Prema odredbama članka 168., Zakona o javnoj nabavi, Državna komisija može, u zakonom propisanim slučajevima, odrediti novčanu kaznu naručitelju. U 2012. godini, sukladno odredbama članka 168., nije izrečena niti jedna novčana kazna.

3.2.6. Broj održanih usmenih rasprava Sukladno članku 166. Zakona o javnoj nabavi, stranke žalbenog postupka mogu predložiti održavanje usmene rasprave pred Državnom komisijom, radi razjašnjenja složenog činjeničnog stanja ili pravnog pitanja. U 2012. godini nije održana niti jedna usmena rasprava.

36

IZVJEŠĆE O RA DU DRŽA VNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPA KA JA VNE NA BA VE ZA 2012.

3.2.7. Struktura zaprimljenih žalbi u 2012. godini prema predmetu nabave

Zaprimljenih predmeta Usluge Robe Radovi Ostalo (nepoznat ili nije predmetom Zakona o javnoj nabavi) Ukupno 1.728 678 676 363 11

% 39,24 39,12 21,01 0,63

100,00

U 2012. godini najviše je žalbi izjavljeno u postupcima za sklapanje ugovora o javnoj nabavi usluga.

Struktura zaprimljenih žalbi u 2012. godini prema predmetu nabave

Usluge

Robe

Radovi

Ostalo

0

100

200

300

400

500

600

700

800

37

IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPA KA JA VNE NABAVE ZA 2012.

3.2.8. Prikaz vrijednosti žalbenih predmeta prema predmetu nabave

Ukupan iznos procijenjene vrijednosti nabave zaprimljenih žalbenih predmeta Robe Usluge Radovi Ostalo Ukupno 4.309.183.000,00 4.237.913.000,00 2.994.659.000,00 13.801.000,00 11.555.556.000,00

% 37,29 36,67 25,92 0,12 100,00

Jedan postupak javne nabave može biti predmetom više žalbenih postupaka. Može se dogoditi da nakon rješenja Državne komisije, kojim se npr. poništava dio dokumentacije za nadmetanje ili odluka, isti predmet nabave ponovno bude predmetom žalbenog postupka. U ovakvom slučaju procijenjene vrijednosti predmetne nabave se zbrajaju pa se iskazani iznos ukupne procijenjene vrijednosti nabave zaprimljenih predmeta odnosi na sve žalbene postupke pred ovim tijelom. Isto tako, moguće je i da više različitih žalitelja u odnosu na isti postupak javne nabave izjavi žalbu Državnoj komisiji. I u ovom slučaju će se jedna procijenjena vrijednost uračunati više puta. Nadalje, žalba se u postupcima javne nabave može izjavljivati po različitim fazama, što znači da se žalba može primjerice izjavljivati u fazi dokumentacije za nadmetanje, i na odluku o odabiru, što će ponovno dovesti do višestrukog računanja procijenjene vrijednosti. S druge strane, ako nisu ispunjene postupovne pretpostavke, te ako dođe do obustave postupka, Državna komisija neće raspolagati podacima o procijenjenoj vrijednosti u svim slučajevima. Konačno, Državna komisija je u 2012. godini zaprimila značajan broj žalbenih predmeta vezanih za dodjele koncesija kod kojih se vrijednost ne

38

IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPA KA JAVNE NA BA VE ZA 2012.

utvrđuje kao u postupcima javne nabave. U većini postupaka dodjele koncesije, nije niti poznata procijenjena vrijednost žalbenih predmeta.

Usporedba vrijednosti žalbenih predmeta 2004­2012. godine

Godina 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ukupna procijenjena vrijednost zaprimljenih predmeta u kunama 7.238.752.000,00 5.857.000.000,00 5.595.000.000,00 4.649.729.000,00 11.062.156.000,00 7.389.925.000,00 11.414.898.000,00 20.691.773.000,00

Usporedba s prethodnom godinom

05./04. 06./05. 07./06. 08./07. 09./08. 10./09. 11./10. 12./11.

­19,09% ­4,47% ­16,89% +137,9% ­33,2% +54,47% +81,26% ­44,15%

2012

11.555.556.000,00

3.2.9. Struktura zaprimljenih žalbenih predmeta prema procijenjenoj vrijednosti nabave Prema odredbama Zakona o javnoj nabavi, u postupcima nabave u kojima je procijenjena vrijednost nabave do 70.000,00 kn, naručitelj može, ali ne mora, provoditi postupak javne nabave. Procijenjena vrijednost nabave u kn do 70.000,00 70.000,00­300.000,00 300.000,00­10.000.000,00 10.000.000,00­50.000.000,00 50.000.000,00 i iznad Vrijednost nabave nije poznata* Ukupno Broj predmeta 20 336 1.108 173 51 40 1.728
%

1,16 19,44 64,13 10,01 2,95 2,31 100,00

39

IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPA KA JAVNE NABAVE ZA 2012. *Slučajevi obustave postupka zbog povlačenja žalbe, odbacivanja zbog nenadleznosti i si. kada se ne utvrđuju sve činjenice postupka nabave te postupaka javnih nabava u kojima nije određena procijenjena vrijednost nabave, odnosno kako je pojašnjeno u točki 3.2.8.

Struktura zaprimljenih žalbenih predmeta prema vrijednosti nabave
Do 70.000,00

2 x >
Si

70.000,00­300.000,00 300.000,0010.000.000,00 10.000.000,0050.000.000,00

m c
(0

■4­*

■D <D

o c

!= 50.000.000,00 i iznad Vrijednost nabave nije poznata 200 400 600 800 1000 1200

Broj zaprimljenih predmeta

3.2.10. Struktura žalbenih predmeta zaprimljenih u 2012. s obzirom na postupak nabave

Postupak nabave Otvoreni postupak nabave Pregovarački postupak bez prethodne objave Pregovarački postupak s prethodnom objavom Ograničeni postupak nabave Natječaj Ostalo * Ukupno
* Slučajevi obustave postupka zbog povlačenja sve činjenice postupka nabave.

Broj predmeta 1.545 21 6 3 3 150 1.728
žalbe, nenadleznosti

0/

/o

89,42 1,22 0,34 0,17 0,17 8,68 100,00

i si kada se ne utvrđuju

40

IZVJEŠĆE O RA DU DRŽA VNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPA KA JA VNE NA BA VE ZA 2012.

3.2.11. Prosječno vrijeme donošenja odluka od dana zaprimanja žalbe kao i od dana kompletiranja dokumentacije žalbenih predmeta

Prosječno vrijeme rješavanja predmeta u DKOM­u od zaprimanja žalbe u Državnoj komisiji do otpreme odluke Državne komisije Prosječno vrijeme rješavanja predmeta od dana kompletiranja

59

20

dokumentacije žalbenog predmeta do otpreme odluke Državne komisije

Prema odredbama novog Zakona o javnoj nabavi, žalba se izjavljuje Državnoj komisiji, a jedan primjerak se predaje i naručitelju. Naručitelj više nema mogućnost nakon zaprimanja žalbe, ukoliko utvrdi da je žalba djelomično ili u cijelosti osnovana, ispraviti radnju ili postojeću odluku staviti van snage.

Člankom 171. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi propisano je da Državna komisija, odluku u žalbenom postupku donosi u roku od 30 dana od dana kompletiranja dokumentacije žalbenog predmeta. Tijekom postupka utvrđuje se činjenično stanje, koje podrazumijeva i dostavu žalbe na očitovanje strankama postupka, a u određenim slučajevima traženje pravne pomoći od strane nadležnih institucija, pozivanja stranaka postupka na dostavu dokumentacije, što sve ulazi u rok rješavanja predmeta u Državnoj komisiji.

U 2011. godini prosječno vremensko trajanje žalbenog postupka bilo je 61 dan, a u 2012. smanjeno je na 59 dana. Rok od 30 dana Državnoj komisiji za donošenje odluke počinje teći danom kompletiranja dokumentacije žalbenog predmeta, stoga je važno naglasiti da je u 2012. godini Državna komisija odluke donosila u roku od 20 dana od dana kompletiranja, dakle, unutar roka propisanog Zakonom.

41

IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPA KA JA VNE NA BA VE ZA 2012.

3.3. Najče šći razlozi za izjavljivanje žalbe
-Neusklađenost dokumentacije za nadmetanje sa Zakonom o javnoj nabavi -Odabir nevaljane ponude -Neosnovano isključivanje ponude žalitelja iz postupka pregleda i ocjene ponuda ­Osporavanje osnove za donošenje odluke o poništenju ­Propusti vezani za javno otvaranje ponuda

3.4. Najče šće nepravilnosti koje je utvrdila Državna komisija

Državna komisija u žalbenom postupku postupa u granicama žalbenih navoda, a po službenoj dužnosti pazi na bitne povrede koje su počinjene u fazi postupka u kojoj je izjavljena žalba, sukladno člancima 146. do 153. toga Zakona.

Ovlasti Državne komisije u odnosu na bitne povrede znatno su sužene u odnosu na prethodno važeći Zakon o javnoj nabavi, budući da prema

postojećem zakonskom određenju, bitna povreda postoji ako naručitelj nije primijenio ili je nepravilno primijenio koju odredbu izvora prava, što je bilo od utjecaja na zakonitost postupka, a za koju zalitelj nije znao niti mogao znati u trenutku izjavljivanja žalbe.

Budući da se žalbe u postupcima javne nabave izjavljuju u odnosu na različite faze, utvrđene nepravilnosti mogu se razvrstati i po fazama, kako slijedi:

42

IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPA KA JAVNE NA BA VE ZA 2012.

Faza objave i dokumentacije za nadmetanje:

­ Dokumentacija za nadmetanje sadrži kontradiktorne odredbe, odnosno nije izrađena na jasan, razumljiv i nedvojben način, koji omogućava podnošenje usporedivih ponuda, ­Predmet nabave nije opisan na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način koji osigurava usporedivost ponuda, te na način da ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu, - Obvezni razlozi isključenja natjecatelja i ponuditelja nisu propisani sukladno Zakonu o javnoj nabavi, - Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti nisu propisani sukladno Zakonu o javnoj nabavi i posebnim propisima, - Uvjeti financijske, te tehničke i stručne sposobnosti, tražene za pojedini ugovor, nisu vezani uz predmet nabave i razmjerni predmetu nabave

Faza otvaranja ponuda:

'

U postupku otvaranja ponuda nisu javno čitane cijene ponuda za svaku ponuđenu grupu predmeta nabave, Ponude su otvorene prije krajnjeg roka za otvaranje ponuda određenog dokumentacijom za nadmetanje,

*

Otvaranju ponuda nisu nazočila najmanje dva ovlaštena predstavnika naručitelja

Faza odluke o odabiru/odluke o poništenju:

Odabir

ponude

ponuditelja

koja

nije

sukladna

zahtjevima

iz

dokumentacije za nadmetanje, • Neosnovano isključenje ponude žalitelja u postupku pregleda i ocjene ponuda,

43

IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPA KA JAVNE NABAVE ZA 2012.

Neosnovano isključenje svih ponuda iz postupka pregleda i ocjene ponuda i nezakonito poništenje postupka javne nabave U postupku pregleda i ocjene ponuda ocjenjivani su dokazi i uvjeti koji nisu bili propisani dokumentacijom za nadmetanje, a što je za posljedicu imalo isključenje/odbijanje ponude žalitelja

3.5 Upravnosudska zaštita
Zakon o javnoj nabavi u članku 163. određuje da se protiv odluke Državne komisije može podnijeti tužba nadležnom upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od zaprimanja odluke te da je postupak koji se vodi po izjavljenoj tužbi žurne naravi.

3.5.1. Broj upravnih sporova protiv odluka Državne komisije u 2012.

Ukupno riješeno predmeta u 2012.

Broj podnesenih tužbi na predmete riješene u 2012.

%

1.867

87

4,66 %

Napomena: Navedeni broj podnesenih upravnih tužbi odnosi na žalbene predmete riješene u 2012. godini.

44

IZVJEŠĆE O RA DU DRŽA VNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPA KA JA VNE NA BA VE ZA 2012.

Broj upravnih sporova protiv odluka Državne komisije u 201 2

87

I Predmeti riješeni bez podnesenih tužbi I Broj podnesenih tužbi na predmet^) riješene u 2012.

1780

Kako je vidljivo iz prethodno iznesenih podataka, protiv odluka Državne komisije izjavljen je mali broj tužbi nadležnim upravnim sudovima, odnosno 87 tužbi na 1.867 donesenih odluka u 2012. godini.

Naime, 95,34% odluka Državne komisije postalo je pravomoćno bez korištenja upravnosudske zaštite. Iz navedenoga podatka moguće je izvesti zaključak da su stranke postupka u velikoj mjeri zadovoljne odlukama Državne komisije.

Valja napomenuti da su na 25 zaprimljenih odluka nadležnih sudova, koje se odnose na žalbene predmete riješene u 2012. godine, tužbe odbijene u čak 17 predmeta (68%). Tužbe, kojima se osporavao samo iznos troškova žalbenog postupka su usvojene u jednom predmetu, a u drugom je sud meritorno odlučio o troškovima. U 3 predmeta postupak po tužbi je obustavljen. Zaključno, u pogledu tužbi kojima se osporava meritum stvari, može se istaći da su usvojene u svega tri predmeta. Iz navedenog je razvidno da su odluke DKOM­a postale pravomoćne u svojem prvobitnom sadržaju u velikom postotku žalbenih predmeta.

45

IZVJEŠĆE O RADU DRŽA VNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPA KA JA VNE NABAVE ZA 2012.

4. PRIHODI DRŽAVNOG PRORA ČUNA S OSNOVE POKRETA NJA POSTUPKA PRED DRŽAVNOM KOMISIJOM 4.1. Prihodi na ime naknade za pokretanje žalbenoga postupka
U skladu s odredbom članka 159. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine", broj 90/11), zalitelj u postupku pred Državnom komisijom, osim upravne pristojbe, plaća i naknadu za pokretanje žalbenog postupka u iznosu od: ­ 3.000,00 kuna za procijenjenu vrijednost nabave do 500.000,00 kuna, ­ 4.500,00 kuna za procijenjenu vrijednost nabave jednaku ili veću od 500.000,00 do 1.000.000,00 kuna, ­ 9.000,00 kuna za procijenjenu vrijednost nabave jednaku ili veću od

1.000.000,00 do 3.000.000,00 kuna. ­ 15.000,00 kuna za procijenjenu vrijednost nabave jednaku ili veću od 3.000.000,00 do 5.000.000,00 kuna. ­ 21.000,00 kuna za procijenjenu vrijednost nabave jednaku ili veću od 5.000.000,00 do 10.000.000,00 kuna. ­ 27.000,00 kuna za procijenjenu vrijednost nabave jednaku ili veću od 10.000.000,00 kuna.

Ti prihodi uplaćuju se u državni proračun. U 2012. godini u Državni je proračun, s osnove naknade za vođenje žalbenoga postupka, uplaćeno ukupno 9.530.815,21 kuna.

Proračunski prihodi s ove osnove su u porastu kako raste broj žalbi. U 2012. godini, došlo je do velikog povećanja uplaćenog iznosa naknada (i iz razloga povećanja apsolutnih iznosa iste), stupanjem na snagu novog Zakona o javnoj nabavi.

46

IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPA KA JAVNE NA BA VE ZA 2012.

Usporedba 2005 ­ 2012 (iznosi u kn)

Godina 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.

Iznos 2.677.034 2.700.078 2.627.530 4.052.241 5.845.527 7.279.500 7.206.045 9.530.815,21

4.2 Prihodi na ime upravne pristojbe za pokretanje žalbenog postupka pred Državnom komisijom
Ukupni iznos upravnih pristojbi uplaćenih za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2012. godine iznosi cea 120.000,00 kn. Točna evidencija o iznosima uplata na ime upravnih pristojbi se ne vodi jer se pristojba naplaćuje u državnim biljezima, a iznesena procjena je sačinjena na podlozi broja žalbenih predmeta i iznosa pristojbe (70,00 kn).

5. OCJENA STANJA U PRAVNOJ ZAŠTITI I JAVNOJ NA BA VI

Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine, broj 18/13) u članku 19. određuje da Izvješće o radu Državne komisije, između ostaloga, sadrži i ocjenu stanja u pravnoj zaštiti i javnoj nabavi općenito. Valja napomenuti da Državna komisija ne kontrolira sve postupke javne nabave

47

IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPA KA JAVNE NA BA VE ZA 2012.

nego samo one u kojima je izjavljena žalba i to samo u granicama žalbenih navoda.

Tijekom 2012. godine, na postupke koji su započeti za vrijeme važenja Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine", broj 110/07, 125/08) primjenjivale su se odredbe navedenog Zakona.

Novi Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine", broj 90/11), stupio je na snagu 1. siječnja 2012. godine. U 2012. godini je donesen i veći broj podzakonskih akata kojima se uređuje područje javne nabave. Kontinuirano se provodi i Strategija razvoja sustava javne nabave Vlade Republike Hrvatske iz lipnja 2008. godine koja zajedno s pripadajućim Akcijskim planom obuhvaća niz mjera koje je potrebno poduzeti radi unaprjeđenja sustava.

5.1. Ocjena stanja pravne zaštite u javnoj nabavi
Ocjena stanja pravne zaštite u javnoj nabavi može se podijeliti na: ­ ­ ­ žalbeni postupak, sudski postupak, antikorupcijske efekte pravne zaštite u javnoj nabavi.

5.1.1. Žalbeni postupak Posljednjih nekoliko godina u sustavu javne nabave obilježeno je velikim brojem žalbi u postupcima javne nabave. Porast broja žalbi u 2012. godini iznosio je 21,52% u odnosu na 2009. godinu, dok se u odnosu na 2008. godinu evidentira porast od 69,41 %. U 2012. godini, broj žalbi je za 10­ak % manji u odnosu na 2011. godinu. Uzroke stalnoga rasta možemo podijeliti u sljedeće osnovne skupine: 1. gospodarska kriza 2. povjerenje stranaka u rad Državne komisije

48

IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPA KA JAVNE NA BA VE ZA 2012.

3. podizanje razine znanja među žaliteljima o njihovim pravima u postupcima pravne zaštite u javnoj nabavi

Velik broj žalbi svakako treba sagledati u kontekstu gospodarske krize. Naime, za očekivati je da će svaki posao, pa tako i posao sklopljen u području javne nabave, postati iznimno bitan svakom gospodarskom subjektu. U otežanim gospodarskim uvjetima subjekti poduzimaju sve raspoložive mjere za dobivanje poslova, uključujući i izjavljivanje žalbi, odnosno traženje pravne zaštite u javnoj nabavi. Osim navedenoga, stalan porast broja žalbi svakako svjedoči o iznimno visokoj razini povjerenja koje stranke imaju u rad ovoga državnoga tijela. Ako se sagledaju rezultati žalbenih postupaka, u 2012. godini uočava se pad broja usvojenih žalbi. Naime, u 2008. godini usvojeno je ukupno 36,36% svih izjavljenih žalbi dok je taj broj u 2009. godini narastao na 47,23%. U 2010. godini ovaj je postotak smanjen na 40,64%, koji se trend smanjivanja nastavio u 2011. godini, na 24,74%. U 2012. postotak usvojenih žalbi iznosio je 22,03%.

Prilikom iznošenja ocjene stanja u pravnoj zaštiti treba ukazati i na broj žalbi koje su odbačene kao nepravodobne, neuredne, nedopuštene, odnosno zbog nenadleznosti. Naime, žalbe se odbacuju zbog neispunjavanja

postupovnih pretpostavki. U najvećem broju slučajeva ispunjavanje postupovnih pretpostavki ovisi o razini znanja i informiranosti žalitelja. U 2011. godini postotak odbačenih žalbi bio 22,90 %, dok je u 2012. navedeni postotak bio 31,18%. Među odbačenim žalbama najviše je onih koje su odbačene zbog neurednosti, čak cea 41,80%. Navedeni podatak je posljedica primjene novog Zakona o javnoj nabavi koji je stupio na snagu početkom 2012. godine.

Osim za rješavanje po žalbama u postupcima javne nabave, Državna komisija je nadležna za rješavanje žalbi u postupcima koncesija i javno­ privatnog partnerstva. Velika većina žalbenih predmeta u radu pred Državnom komisijom odnosi se upravo na postupke javne nabave dok je žalbi na postupke dodjele koncesija u 2012. bilo 52, odnosno 3,0 %, a niti jedna zaprimljena žalba

49

IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPA KA JAVNE NA BA VE ZA 2012.

nije se odnosila na postupak odabira privatnoga partnera u projektima javno privatnog partnerstva. Državna komisija je u žalbenim postupcima, odnosnom postupajući po presudama nadležnih upravnih sudova u 2012. godine, dodijelila troškove žalbenog postupka u iznosu od oko 948.000,00 kuna na teret naručitelja. Navedeni troškovi se odnose na iznos naknade za pokretanje žalbenog postupka i troškove zastupanja stranaka.

5.1.2. Sudski postupci Člankom 173. Zakona o javnoj nabavi propisano je da se protiv odluke Državne komisije može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnih sudom Republike Hrvatske te da je postupak po upravnoj tužbi u predmetu javne nabave žurne naravi. Trend malog broja upravnih tužbi protiv odluka Državne komisije, nastavljen je i u 2012. godini u kojoj je 95,05% odluka Državne komisije (odnosno 1780) postalo pravomoćno bez korištenja upravnosudske zaštite, a upravna tužba izjavljena protiv 87 odluka Državne komisije, odnosno protiv 4,95 % odluka. Od zaprimljenih odluka upravnih sudova (25) donesenih povodom tužbi uloženih na odluke donesene u 2012. godini, tužbe su odbijene u 17 postupka, u 2 postupka sud je uvažio tužbe kojima se osporava samo iznos troškova žalbenog postupka, dok je postupak po tužbi obustavljen u 3 postupka. Za istaknuti je da je sud samo u 3 predmeta u pogledu merituma stvari usvojio tužbu i poništio akt.

Iz navedenog je razvidno, da je u svega 0,16% odluka Državne komisije je nadležni upravni sud iste i poništio, što znači da je 99,84% odluka Državne komisije zakonito i steklo atribut pravomoćnosti, što je još jedna potvrda stručnost i profesionalnosti rada ovog tijela.

50

IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPA KA JA VNE NABAVE ZA 2012.

5.1.3. Antikorupcijski učinak pravne zaštite u javnoj nabavi Kako je navedeno u točki 1.5. ovoga izvješća, najsnažniji antikorupcijski efekti postižu se samom činjenicom osnivanja i funkcioniranja Državne komisije kao samostalnog i nezavisnog državnog tijela koje pruža pravnu zaštitu u postupcima javne nabave. Kontrola postupka, sprječava sklapanje štetnih ugovora o javnoj nabavi te tako, između ostaloga, sprječava i realizaciju potencijalnog koruptivnog ponašanja. Kada u žalbenom postupku Državna komisija utvrdi da je došlo do povrede propisa, ne utvrđuje se radi li se o namjernom kršenju propisa ili o neznanju, odnosno posljedici nedovoljnog poznavanja ili nerazumijevanja pozitivnih propisa. Svakako, povreda pozitivnih propisa u javnoj nabavi, promatrana u kontekstu rizika koruptivnog ponašanja, može biti pokazatelj. Ono što svakako stavlja Državnu komisiju u poseban položaj je činjenica da Državna komisija ne postupa kada je određena šteta u javnoj nabavi već počinjena, nego u tijeku postupka nabave te na taj način zapravo sprječava nezakonito postupanje kroz onemogućavanje potpisivanja ugovora temeljenih na nezakonitim podlogama, ali samo u okvirima žalbenih navoda. Dakle, samo obavljanje poslova iz nadležnosti ovoga državnoga tijela predstavlja najsnažniji oblik antikorupcijskog djelovanja. Osim Državne komisije i druga državna tijela kroz obavljanje poslova iz svoje nadležnosti na određeni način nadziru zakonitost trošenja javnih sredstava. Pored Državne komisije treba spomenuti i Upravu za sustav javne nabave Ministarstva gospodarstva, koja između ostaloga, provodi i postupke nadzora nad provedbom Zakona o javnoj nabavi kroz obavljanje preventivnoinstruktivne djelatnosti, a iznimno važnu ulogu ima i Državni ured za reviziju. Navedena tijela, javno objavljene odluke koje se donose u žalbenim predmetima, mogu koristiti u obavljanju poslova u okviru njihovih nadležnosti. Ono što karakterizira Državnu komisiju je transparentnost rada Državne komisije na iznimno visokoj razini. Naime, svaka odluka koju ovo državno tijelo donese u žalbenom postupku objavljuje se u punom obliku na službenim internetskim stranicama www.dkom.hr. Na istom mjestu vidljiv je upisnik s podacima o svim uloženim žalbama te predmeta upravnog postupka

51

IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPA KA JA VNE NA BA VE ZA 2012.

podacima o naručitelju, zalitelju i vrsti predmeta nabave, kao i o vrsti odluke koja je donesena u konkretnom postupku. U kontekstu antikorupcijskih učinaka pravne zaštite u javnoj nabavi ovo državno tijelo paralelno provodi aktivnosti na dvije razine ­ povećavajući transparentnost svoga rada ali i provođenjem aktivnosti kojima se utječe na daljnji razvoj sustava javne nabave.

5.2. Ocjena stanja u javnoj nabavi
Ocjena stanja u sustavu javne nabave za potrebe ovoga Izvješća obuhvaća: ­ ­ propise; institucije u sustavu javne nabave, gospodarske subjekte koji sudjeluju u postupcima javne nabave te obveznike propisa javne nabave, odnosno naručitelje; ­ pravnu praksu, literaturu, doktrinu.

5.2.1. Propisi • Novi Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11) stupio je na snagu 1. siječnja 2012. godine. • • Uredba o objavama javne nabave (Narodne novine, broj 10/12) Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (Narodne novine, broj 10/12) • Uredba o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 10/12) • Uredba o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti (Narodne novine, broj 89/12) • Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave (Narodne novine, broj 06/12) • Pravilnik o primjeni Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) (Narodne novine, broj 06/12)

52

IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPA KA JA VNE NABAVE ZA 2012.

Pravilnik o popisu obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 19/12)

Pravilnik o javnoj nabavi u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 22/12)

• • •

Zakon o koncesijama (Narodne novine, broj 143/12) Pravilnik o registru koncesija (Narodne novine, broj 26/13) Uredba o izgledu i sadržaju standardnih obrazaca i objavama koncesije (Narodne novine, broj 20/13)

• •

Zakon o javno­privatnom partnerstvu (Narodne novine, broj 78/12) Uredba o provedbi projekata javno­privatnog partnerstva (Narodne novine, broj 88/12)

Pravilnik o ustroju i vođenju Registra ugovora o javno-privatnom partnerstvu (Narodne novine, broj 16/13)

Donošenje novog Zakona o javnoj nabavi posljedica je usklađivanja s noveliranim ili novousvojenim Direktivama E uropske Unije, kao i s ostalim propisima E uropske unije te praksom Europskog suda.

Kako je u ovom Izvješću već više puta istaknuto, broj žalbi podnesenih Državnoj komisiji kontinuirano je velik. Važno je napomenuti da se postupak kontrole javne nabave, u nadležnosti Državne komisije, aktivira tek na inicijativu ovlaštenog žalitelja.

Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, u članku 18. određuje da je Državna komisija obvezna jednom godišnje, a najkasnije do 30. lipnja za prethodnu kalendarsku godinu podnijeti Hrvatskom saboru izvješće o svom radu, te da je na zahtjev Hrvatskog sabora Državna komisija obvezna izvješće podnijeti i za razdoblje kraće od godine dana.

53

IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPA KA JA VNE NABAVE ZA 2012.

5.2.2. Institucije, korisnici, obveznici primjene propisa javne nabave

Javna nabava u širem smislu obuhvaća područja javne nabave, koncesija i javno­privatnog partnerstva. Državne institucije čija nadležnost je usko vezana za sustav javne nabave su Uprava za sustav javne nabave Ministarstva gospodarstva, Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, Ministarstvo financija u dijelu koji se odnosi na koncesije te Agencija za javno­privatno partnerstvo. Posebnu nadležnost koja nije primarno vezana za javnu nabavu, ali je značajna u ovom području, ima nadležno državno odvjetništvo koje je, sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi, aktivno legitimirano za podnošenje žalbi Državnoj komisiji.

Nadležnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za sustav javne nabave (Uprava za sustav javne nabave Ministarstva gospodarstva) uređena je Zakonom o javnoj nabavi. Navedena je Uprava nadležna, između ostalog, za provođenje nadzora nad provedbom Zakona o javnoj nabavi i provedbenih propisa toga Zakona te podnošenje optužnih prijedlog u prekršajnim

postupcima, kao i za pružanje stručne pomoći u vezi s primjenom toga Zakona i dugih propisa u području javne nabave kroz davanje mišljenja, uputa, izradu priručnika, drugih stručnih publikacija i standardnih obrazaca te vođenje Portala javne nabave i za razvoj unaprjeđenje i koordinaciju cjelokupnog sustava javne nabave. Navedeno tijelo ima aktivnu legitimaciju za pokretanje postupka. žalbenog

5.2.3. Pravna praksa, doktrina, literatura Javna nabava je specifično područje u kojemu se susreću javni i privatni sektor te koje, po svojoj prirodi, zahtijeva slobodno tržište. A kademska zajednica nije u znatnijoj mjeri uključena u donošenje propisa i razvoj pravnog sustava javne nabave. Sustavu javne nabave koji se izdvaja u posebnu pravnu granu nedostaju analize, istraživanja i znanstveni radovi.

54

IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POST UPAKA JAVNE NA BA VE ZA 2012

Pravna praksa Državne komisije dostupna je kroz objavu odluka na intemetskoj stranici Državne komisije, a dijelom je dostupna i odnosna praksa upravnih sudova.

5.3. Preporuke za razvoj sustava javne nabave i zaključak
Već je u prethodnim Izvješćima o radu iznesen stav ovoga državnoga tijela da je sustav javne nabave, na institucionalnoj i zakonodavnoj razini, doveden do zadovoljavajućeg stupnja funkcionalnosti i transparentnosti, što ne znači da nema prostora za daljnja unaprjeđenja na svim razinama. Određena iskustva postoje i svakako bi ih trebalo uzeti u obzir i kod eventualne
r

racionalizacije sustava. Posebno su korisna iskustva upravo ovoga državnoga tijela budući da Državna komisija kroz obavljanje poslova iz svoje nadležnosti dobiva detaljan uvid u pojedine postupke javne nabave. Kako je naglašeno i u prethodnom izvješću, ono na što svakako treba obratiti pažnju je područje izvršavanja ugovora o javnoj nabavi. Radi se o području koje je prema odredbama novog Zakona o javnoj nabavi učinjeno dostupno kontroli unutar sustava javne nabave, a sve sukladno relevantnim izvorima europskoga prava. Zakonodavstvo javne nabave je izuzetno složeno, ali ima i izravnu vezu s drugim pravnim područjima. Naime, zakonodavstvo javne nabave povezano je s upravnim, obveznim, prekršajnim pravom, pravom društava i drugim granama prava. Isto tako postupci javne nabave su zbog određenoga predmeta nabave često povezani s propisima koji reguliraju područje građevinarstva, područje

telekomunikacija, zaštite okoliša, osiguranja osoba

i imovine,

proizvodnje i trgovina lijekovima i medicinskom opremom i si. Potrebno je stoga sustavno raditi na usuglašavanju posebnih propisa sa zakonodavstvom javne nabave budući da kolizija istih ima za posljedicu poteškoće u praksi, pravne praznine te pravnu nesigurnost. Po svojoj prirodi, područje javne nabave je izuzetno bitno za cjelokupno društvo jer predstavlja postupke pomoću kojih se nabavljaju robe, radovi i

55

IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPA KA JA VNE NA BA VE ZA 2012.

usluge neophodne za nesmetano funkcioniranje države na središnjoj i lokalnoj razini u najširem smislu kao i trgovačkih društava u vlasništvu, ili u drugoj svezi s državom. Krajnji korisnici svakoga predmeta nabave, posredno ili neposredno, uvijek su građani. Javna nabava po svojoj prirodi znatno utječe i na gospodarstvo obzirom na velike vrijednosti ugovora o javnoj nabavi koji se sklapaju na godišnjoj razini. Zakonodavstvo, institucije i praksu treba postaviti na način da se javna nabava provodi kao održiva javna nabava te da se u svakom postupku dobiva najbolja vrijednost za novac. Troškovi se u žalbenim postupcima dodjeljuju u zavisnosti od

procijenjene vrijednosti predmeta nabave. S obzirom na dosad dodijeljene troškove, te moguće žalbene postupke u svezi s povlačenjem sredstava iz fondova Europske unije, preporuka Državne komisije je da se pitanje troškova pravnog zastupanja u žalbenom postupku ne veže uz visinu procijenjene vrijednosti predmeta nabave. Nadalje, predodžba javne nabave u javnosti je vezana za korupciju. Potrebno je nastaviti ulagati napore u provođenju različitih oblika edukacija o primjeni zakonodavstva javne nabave, ali i o štetnosti korupcije u javnoj nabavi. Isto tako, obzirom da javna nabava značajno utječe na cjelokupno društvo i gospodarstvo, prije daljnjih zahvata u zakonodavstvu javne nabave potrebno je uvijek provesti opsežnu javnu raspravu i uzeti u obzir stečena iskustva. U odnosu na sustav pravne zaštite, iz podataka navedenih u ovom izvješću (3.1.1.) razvidno je da trend velikog broja žalbi, svjedoči i o postojanju povjerenja u rad i kvalitetu rada Državne komisije. Veliki opseg posla i proširenje nadležnosti obilježavaju poslovanje Državne komisije. Vrijeme koje je u prosjeku bilo potrebno za rješavanje predmeta pred Državnom komisijom u 2012. godini pokazuje tendenciju skraćivanja. Sukladno odredbi članka 171. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi, kojim je propisano da će Državna komisija donijeti odluku u roku od 30 dana od dana kompletiranja dokumentacije žalbenog predmeta, ističe se da je u 2012. godini prosječno vrijeme rješavanja navedenih predmeta bilo 20 dana od dana početka roka.

56

IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE ZA 2012.

Opseg i složenost posla Državne komisije povećava se te je stoga potrebno nastaviti s osiguravanjem dovoljnih materijalnih sredstava potrebnih za nesmetano funkcioniranje ovog državnog tijela, pa i angažiranje vještaka u određenim predmetima. Jačanje administrativnih kapaciteta Državne komisije, izuzetno je važno u kontekstu stupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske Unije. Nakon stupanja u punopravno članstvo Europske unije izvjesna je jedinstvena

primjena zakonodavstva javne nabave na postupke financirane sredstvima iz domaćih izvora kao i na one financirane iz fondova Europske unije.

KLASA: 001-02/13-02/1 URBROJ: 354-01/13-1 Zagreb, 20. lipnja 2013.

57

Klasa

Naručitelj

Žalitelj

Predmet JN prijevoz učenika osnovnih škola sredstva za čišćenje

Broj JN

Vrsta JN

Datum zaprimanja

Odluka

Predmet žalbe

Posebni zahtjevi žalitelia

1 Ličko ­ senjska županija, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

Autotrans d o.o

N­02­V­144658­ Usluge 211111 N­02­V­138844­ Roba 071011

2.1 2012 Žalba se odbija

Odluka

[Posebni ] zahtjevi naručitelja 'Zahtjev za .nastavak postupka

2

Kartik d o.o.

2.1.2012 Žalba se odbija Zahtjev za naknadom troškova se odbija Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN

Odluka

Ministarstvo regionalnog 3 razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva 4 Dječji vrtić Sunce

Omni Aspect d o.o

održavanje i izrada izmjene N­02­V­140599­ Usluge postojećeg centralnog 201011 informacijskog sustava Uprave sredstva za čišćenje i dezinfekciju elektrotehničke potrepštine N­16­M­145127­ Roba 231111 N­02­V­142138­ Roba 031111 N­02­V­138844­ Roba 071011

2.1.2012

Odluka

Capricorno d.o.o Industrooprema d.o.o Tardi d o o

2.1.2012

Odluka

5 Klinički bolnički centar Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

2.1.2012 Žalba se odbija

Odluka

6

sredstva za čišćenje

2.1.2012 Žalba se odbija Nadoknada troškova žalite Iju Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN Poništavaju se Odluke i otv.postupak JN Poništava se otvoreni postupak JN

Odluka

Ministarstvo regionalnog 7 razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva 8 Klinički bolnički centar

Infodom d.o.o. Industrooprema d.o.o Tardi d.o.o. ZP Eurco d d Vinkovci i NI­AL d.o o

održavanje i izrada izmjene N­02­V­140599­ postojećeg centralnog Usluge 201011 informacijskog sustava Uprave jednogodišnja nabava guma N­16­M­145212­ Roba 231111

2.1.2012

Odluka

2.1.2012

Odluka

9 Dječji vrtić Bjelovar

godišnja opskrba za 2012 (po N­02­V­143205­ Roba 111111 grupama roba) sanacija odlagališta otpada Taborište u Taborištu N­02­V­146633­ Radovi 021211 N­02­V­138512­ Roba 051011 N­02­V­144008­ Roba 161111 N­02­V­143388­ Radovi 121111 N­05­V­141471­ Radovi 271011 N­16­M­145410­ Radovi 241111 N­02­V­143475­ Roba 141111

2.1.2012

Odluka

10 Grad Petrinja

2.1.2012

Dokumentacija

11 Klinički bolnički centar

jednogodišnja nabava Hospitahja trgovina potrošnog materijala za d.o.o. potrebe laboratorijske opskrba lijekovima gradnja višestambemh gradevina planskih oznaka S­ 1, S­2, S­3 i S­4 na Donjoj Drenovi u Rijeci koje se grade rekonstrukcija glavnog vodoopskrbnog dovodnog cjevovoda Pećme­Solaris­ povezivanje tehničkih sala HKZP­a optikom sredstva i materijal za čišćenje

2 1.2012 Žalba se odbija Poništava se otvoreni postupak JN Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN

Odluka

Ministarstvo pravosuča, Uprava 12 za zatvorski sustav, Zatvor u Ljekarne Baričević Zagrebu 13 Agencija za društveno poticanu Radnik d d stanogradnju Grada Rijeke

2.1.2012

Dokumentacija

2.1.2012

Odluka

14 Vodovod i odvodnja d o o Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.

Đurkin d o o

2 1 2012 Obustava postupka Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN

Odluka

15

Elektro imber d o o

2.1.2012

Odluka

16 Knjižnice grada Zagreba

Insako d.o.o.

3.1 2012 Obustava postupka

Odluka

Ustanova Zoološki vrt Grada 17 Zagreba

EPO­Energetsko procesna oprema vi Vladimir Jagečić, dipl. ing. Lipa L P. d.o o.

bravarski radovi krajobrazno urečenje Cankarove ulice od Prilaza Baruna Filipovića do sanacija ulice Antona Mažuranića u dujini od cea 600m koja uključuje graflevinske radove na kolničkoj konstrukciji sa pripadajućim nogostupom, prijevoz učenika osnovnih škola nabava tekućeg klora u 2012. godini

N­02­V­145085­ Radovi 231111 N­16­M­146084­ Radovi 291111

3.1.2012

Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN

Odluka

18 Grad Zagreb

3 1 2012 Žalba se odbija

Odluka

19 Grad Novi Vinodolski

Strabag d.o.o

N­02­V­141594­ Radovi 281011

3.1.2012 Žalba se odbija

Odluka

20 Ličko ­ senjska županija,

Obrt za prijevoz stvari i trgovinu, vi Milan Sabljak Controlmatik d o.o

N­02­V­144658­ Usluge 211111 N­21­M­149032­ Roba 161211

3.1.2012 Žalba se odbija Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN

Odluka

21 Vodovod d.o.o.

4.1.2012

Odluka

22 Plinacro d.o o 23 Brodotrogir d.d. Državna komisija za kontrolu 24 postupaka javne nabave 1 25 Hrvatske autoceste d.o.o.

Primat RD d.o o Text papir d.o o

uredski namještaj za poslovnu N­05­V­137953­ zgradu Plinacro­a u Ivanić Roba 300911 Gradu 0 Roba nabava i isporuka materijala N­32­M­151146­ Usluge 281211

4.1.2012 Žalba se odbacuje 4 1.2012 Žalba se odbacuje 4 1.2012 Obustava postupka

Odluka Odluka Objava

rezervirane univerzalne Lider express d.o o poštanske usluge EEN napajanje, cestovna rasvjeta, telekomunikacije, prometna oprema i signalizacija poddionice Buševec­Lekenik (od 9+000 aktivna mrežna oprema, IP telefonske centrale s IP telefonima, bežične mreže i dodatni preklopnici za potrebe prijevoz posjetitelja autobusima na relaciji Lozovac Skradinski buk­Lozovac čišćenje staklenih površina i podova nabava i montaža autobusnih čekaonica

Viaduktd.d

N­02­V­137077­ Roba 230911

5.1 2012 Obustava postupka

Odluka

26 Sveučilište u Dubrovniku

Sedam IT d o o

N­02­V­139976­ Roba 171011 N­02­V­147223­ Usluge 061211 N­02­V­143529­ Usluge 141111 N­16­M­142149­ Roba 031111 N­02­V­148475­ Usluge 131211

Poništava se Odluka i 5.1.2012 otvoreni postupak JN Zahtjev za naknadom troškova se odbija Poništava se Odluka o odabiru

Odluka

Prijedlog za odredjivanje privremene mjere

27

Javna ustanova Nacionalni park Autobusni prijevoz Krka d.o.o. Dakić, obrt za čišćenje, vi Katarina Vukoja Yale&CO d o.o.

5.1 2012

Dokumentacija

28 Knjižnice grada Zagreba

5.1.2012

Odluka

r
29

Općina Viškovo

5.1.2012 Obustava postupka Poništava se otvoreni postupak JN

Odluka

30 Unikom d.o o

HP­Hrvatska pošta ostale poštanske usluge­ d.d. usluge s dodanom vrijednosti Uriho­ustanova za rehabilitaciju hendikepiranih osoba profesionalnom rehabilitacijom i

5.1 2012

Dokumentacija

31

Dom za starije i nemoćne osobe Trešnjevka

sredstva za inkontinenciju

N­02­V­144074­ Roba 171111

5.1.2012

Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN

Odluka

32 Hrvatske autoceste d.o.o Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet

Li­da d.o.o. A B E Inženjering d.o o

isporuka blagajničkih stolica 200 kom nadogradnja i proširenje nautičkog simulatora

N­16­M­140712­ Roba 211011 N­02­V­143872­ Usluge 161111

5 1.2012 Žalba se odbija Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN

Odluka

33

9.1.2012

Odluka

rekonstrukcija državne ceste ZP Cesta­Varaždin D510 od ŽC2068 do spojne 34 Hrvatske ceste d o o ceste za čvor Varaždin, na d.d Varaždin i autocesti Zagreb­Gončan­ Hidroing d.d. dogradnja istočnog kolnika prijevoz posjetitelja Javna ustanova Nacionalni park Autoprometno autobusima na relaciji Lozovac 35 Krka poduzeće d d Skradinski buk­Lozovac tijekom sezone 2012. godine 36 Opća županijska bolnica Požega Nirosta d o o urečaj za rezervnu osmozu

N­02­V­118446­ Radovi 050511

9.1.2012 Žalba se odbija

Odluka

N­02­V­147223­ Usluge 061211

Nadoknada dijela 9 1 2012 troškova žalitelju

Dokumentacija

Prijedlog za odredjivanje privremene mjere

N­02­V­142137­ Roba 031111

9.1.2012

Poništava se dio Odluke Odluka i dio otvorenog post. JN Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN

37 Financijska agencija

Hrvatski Telekom dd Korlea d.o o Bozo Comerce d.o o Lima 0 I d o o

isporuka elektroničke N­16­M­144968­ komunikacijske usluge za Usluge 221111 potrebe povezivanja odredenih N­02­V­142258­ opskrba električnom energijom Usluge 041111 ostali prehrambeni proizvodi u N­16­M­148429­ Roba 2012 131211 ugradbeni materijal 1­ endoproteze i osteosintetski materijal za 2012. godinu financijski leasing za nabavu mini bagera pelene za jednokratnu upotrebu N­02­V­142927­ Roba 091111 N­05­V­143414­ Usluge 141111 N­16­M­147151­ Roba 061211 N­02­V­144253­ Usluge 171111 N­02­V­139248­ Usluge 111011 N­02­V­146414­ Radovi 011211 N­02­V­129610­ Usluge 200711

9.1 2012

Odluka

_
Odluka

38 Hrvatska lutrija d.o.o., Dom za starije i nemoćne osobe Cvjetni dom Opća županijska bolnica Požega Vodovod Hrvatsko primorje­ južni ogranak d o o Dom za stanje i nemoćne osobe Zadar Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice

9.1.2012 Žalba se odbija Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN

39

9 1 2012

Odluka

40

9.1 2012 Žalba se odbija

Odluka

41

VB Leasing d.o.o

9.1.2012 Žalba se odbija

Odluka

42 r 43

Mini Major d.o.o

9 1.2012 Obustava postupka

Odluka Prijedlog za odredjivanje privremene mjere

Ericsson Nikola Tesla d.d., Drava­promet d oo čeha elektro vi. Renato čehulić Autotransport Karlovac d.d.

održavanje BIS, PIS rješenja izvlačenje i odvoz teretnih vozila i autobusa s autoceste (po grupama) uspostava energetski učinkovitog i ekološki neškodljivog sustava javne prijevoz učenika osnovnih škola (po grupama)

Poništava se otvoreni 9.1.2012 postupak JN

Dokumentacija

\
44 Hrvatske autoceste d.o.o.

10.1.2012 Žalba se odbija

Odluka

45 Općina Vinica

10.1.2012 Obustava postupka

Odluka

46 Karlovačka županija

10.1.2012

Poništava se dio Odluka Odluka i dio otvorenog post. JN

47 Klinički bolnički centar

Harmonija usluge d.o.o. Drava­promet d.o.o. Gemma B&D d.o.o.

usluge čišćenja na lokaciji Rebro izvlačenje i odvoz teretnih vozila i autobusa s autoceste (po grupama)

N­02­V­141078­ Usluge 251011 N­02­V­139248­ Usluge 111011

10.1.2012 Žalba se odbija

Odluka

48 Hrvatske autoceste d.o.o.

10.1.2012 Žalba se odbija Poništava se Odluka o odabiru

Odluka

49 Klinički bolnički centar Osijek

profesionalni stroj za pranje N­02­V­143176­ Roba posu5a za potrebe KBC Osijek 101111 prijevoz učenika osnovnih škola (po grupama) N­02­V­129610­ Usluge 200711

10.1.2012

Odluka

50 Karlovačka županija

Autotransport Karlovac d.d.

10.1.2012

Poništava se dio Odluka Odluka i dio otvorenog post. JN

51 Karlovačka županija

Autotransport Karlovac d.d. Drava­promet d.o.o.

prijevoz učenika osnovnih škola (po grupama)

N­02­V­129610­ Usluge 200711 N­02­V­139248­ Usluge 111011 N­02­V­142819­ Usluge 091111 N­05­V­143322­ Usluge 111111 N­16­M­148053­ Roba 121211 N­02­V­142137­ Roba 031111 N­02­V­144209­ Usluge 171111 N­02­V­146633­ Radovi 021211

10.1.2012

Poništava se dio Odluka Odluka i dio otvorenog post. JN

52 Hrvatske autoceste d.o.o. Hrvatske šume d.o.o.Uprava šuma, Podružnica Delnice

53

54 HŽ­Infrastruktura d.o.o. Dom za starije i nemoćne osobe Cvjetni dom Opća županijska bolnica Požega

izvlačenje i odvoz teretnih vozila i autobusa s autoceste (po grupama) Auto­servis šumarske usluge ­ sječa, Gomirje, vi. izrada, iznos i vuča drvnih Mamula Nikola sortimenata izrada glavnog projekta IBŽ Inženjerski biro modernizacije dionice Zaprešić za željeznice d.o.o. ­ Zagreb Geoprodukt d.o.o. nabava mlijeka i mliječnih proizvoda za 2012. godinu nabava rezervne osmoze, 2 kolone po 1400­1600/h usluge stalnog pristupa internetu sanacija odlagališta otpada Taborište u Taborištu

10.1.2012 Žalba se odbija

Odluka

11.1.2012 Obustava postupka

Odluka

11.1.2012 Žalba se odbija Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN

Dokumentacija

55

11.1.2012

Odluka

56

Medical Intertrade d.o.o.

11.1.2012

Poništava se dio Odluke Odluka i dio otvorenog post. JN Poništava se otvoreni postupak JN

57

Ured za središnju javnu nabavu Hrvatski Telekom Vlade Republike Hrvatske d.d. ZP Eurco d.d. Vinkovci i NI­AL d.o.o.

11.1.2012

Dokumentacija

58 Grad Petrinja

11.1.2012 Obustava postupka

Odluka Prijedlog za odredjivanje privremene mjere

59

Hrvatske šume d.o.o. Uprava šuma Podružnica Osijek

prijevoz kamena tucanika na Autoprijevoznik, vi. šumske prometnice na N­16­M­146924­ području Uprave šuma Ivić Jerković 051211 Podružnice Osijek, Šumarije 1­ Medical Intertrade d.o.o. Autoprometno poduzeće d.d. Obrt Riplast, vi. Ivica Grgić jedinstveni vakuumski sistemi N­02­V­140079­ Roba za va6enje krvi (po grupama) 181011 prijevoz učenika s posebnim potrebama nabava ekoloških vreća za komunalni otpad N­02­V­147642­ Usluge 081211 N­21­M­145380­ Roba 241111

11.1.2012

Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN Zahtjev za naknadom troškova se odbija Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN

Odluka

60 Opća bolnica Pula

11.1.2012

Odluka

61 Osnovna škola Julije Kempf Vodovod i čistoća Cres Mali Lošinj d.o.o.

12.1.2012

Odluka

62

12.1.2012 Žalba se odbija

Odluka

Središnja agencija za 63 financiranje i ugovaranje programa i projekata 64 Opća bolnica Zadar Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Tehnomont EuropeAid/1285 brodogradilište Pula Nadzor plave granice ­ Faza II 48/D/SUP/HR/5 d.o o SG leasing d.o.o. radiološki angiografski sustav za dijagnostiku i intervencije putem financijskog leasinga instalacija vodovoda i kanalizacije, strojarski radovi usluge projektiranja potrebne za dovršetak izgradnje kombi kogeneracijske elektrane 230 MWe / 50 MWt u sklopu plimomjeri, regulatori tlaka i pripadajuće armature u 2012. godini UPS uredaji usluga održavanja opreme za rad sistemskih soba na centralnim lokacijama prijevoz učenika osnovnih škola (po grupama) N­02­V­126360­ Roba 290611 N­02­V­138781­ Radovi 071011 N­31­V­152194­ Usluge 291211 N­05­V­147992­ Roba 111211 N­05­V­142722­ Roba 081111 N­02­V­149467­ Radovi 191211 N­02­V­129610­ Usluge 200711 N­05­V­142996­ Roba 091111 N­02­V­143286­ Usluge 111111

12.1.2012 Žalba se odbacuje

Odluka

Prijedlog za odredjivanje privremene mjere

12 1.2012 Žalba se odbacuje

Odluka

65

M.P.Pemont d.o o.

12.1.2012 Obustava postupka

Odluka Prijedlog za odredjivanje privremene mjere

66

HEP­Proizvodnja d.o.o., Pogon Telenerg d o o. TE Sisak,

12.1.2012 Obustava postupka

Objava

67 Dukom plin d.o.o.

IKOM d.o.o

12.1.2012 Obustava postupka

Odluka

68 HP­Hrvatska pošta d.d.

Profi­lab

12.1.2012 Obustava postupka

Odluka

69 Hrvatske autoceste d.o.o.

Deltron d o o.

13 1 2012 Žalba se odbija

Dokumentacija

70 Karlovačka županija

Autotrans d o o

13 1 2012

Poništava se dio Odluka Odluka i dio otvorenog post. JN
L

71 HŽ­Infrastruktura d.o.o. Hrvatske šume d.o.o Zagreb 72 Uprava šuma Podružnica Koprivnica HEP­Operator distribucijskog 73 sustava d.o.o., DP Elektroistra Pula

Schwarzl d.o.o

kameni agregat (po grupama)

Poništava se otvoreni 13 1.2012 postupak JN 13 1 2012 Žalba se odbacuje

I

Dokumentacija

Aero­Tec d o o

šumarske usluge

Odluka

74 Hrvatske autoceste d.o.o.

isporuka NN sklopnih blokova za Elektroistru Pula, N­21­V­107815­ Roba Elektroprimorje Rijeka, 250211 Elektrolika Gospić Sveučilište u Splitu, izrada kontrole glavnih i Fakultet izvedbenih projekata za N­02­V­145506­ gradevinarstva, građevine (mostovi, vijadukti, Usluge 251111 arhitekture i nadvožnjaci, podvožnjaci) na geodezije autocesti A12, poddionica Telur d.o o Controlmatik d.o o. nabava klora u 2012. godini izrada Studije utjecaja na okoliš za luku javnog prometa Poreč čišćenje ureda N­21­M­147261­ Roba 071211 N­16­M­148851­ Usluge 151211 N­16­M­151867­ Usluge 291211

13.1.2012 Žalba se odbija

Odluka

13.1.2012 Žalba se odbija

Odluka

75 Vodovod d.o.o. Makarska

13 1.2012

Poništava se Odluka o odabiru Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN

I" Odluka

76 Lučka uprava Poreč Hrvatska agencija za poštu i 77 elektroničke komunikacije

Ecoma d.o o Dakić, obrt za čišćenje, vi Katarina Vukoja

13.1.2012

Odluka

_. _
Odluka

Poništava se Odluka o 16.1.2012 odabiru

78 Unikom d o.o.

79 KD Autotrolej d o o
80 Klinički bolnički centar Rijeka

nabava ostalih poštanskih HP­Hrvatska pošta usluga ­ poštanske usluge s dd dodanom vrijednosti dopušteno prekoračenje po Hypo Alpe­Adna­ poslovnom računu u iznosu Bank d d. 15.000.000,00 kuna Lima O I d o o ortopedske proteze službena odjeća (košulje, bluze, T­majice) radovi na rekonstrukciji gračevine društvene namjene kulturni centar metaloksidni odvodnici prenapona za mreže niskog napona usluge osiguranja nekretnina, opreme, osoba/djelatnika za potrebe upravnih tijela Grada

N­02­V­148475­ Usluge 131211 N­05­V­152729­ Usluge 301211 N­02­V­130299­ Roba 250711 N­05­V­142547­ Roba 071111 N­02­V­144712­ Radovi 211111 N­21­M­146866­ Roba 051211 N­16­M­149509­ Usluge 191211 I

16.1.2012 Obustava postupka Poništava se dio poziva za nadmetanje Poništava se Odluka o poništenju

Odluka

16.1.2012 16.1.2012

Objava iZahtjev za .nastavak postupka

Odluka

81 Zračna luka Zagreb d.o.o.

Tekstilpromet d.d.

16 1 2012 Žalba se odbija
16.1.2012 Obustava postupka

Odluka

82 Grad Prelog HEP­Operator distribucijskog 83 sustava d o o DP Elektra Koprivnica 84 Grad Sisak

Đurkin d o o

Odluka

Elcop d o.o

16.1.2012 Obustava postupka
Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN

Odluka

Sunce osiguranje dd

16.1.2012

Odluka

85 Klinička bolnica Merkur

86 plina d.o.o.

Koprivnica plin ­ distribucija

87 Grad Zagreb Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije 89 Sveučilišna knjižnica Rijeka

Uriho­ustanova za rehabilitaciju odjeća i obuća za medicinsko i N­02­V­146359­ hendikepiranih 301111 osoba nemedicinsko osoblje profesionalnom rehabilitacijom i Končar­lnženjering nadzorno upravljački sustav N­05­V­147480­ za energetiku i 081211 potrošnje plina transport d d , krajobrazno uređenje spojne N­02­V­146153­ Lipa L.P d.o.o prometnice od produžene 291111 Ulice grada Vukovara do Obrt za čišćenje N­16­M­151867­ Dijamant, vi. čišćenje ureda 291211 Nikohna Ovčar Euro­Petrol d.o.o ekstra lako loživo ulje (LUEL) sanacija odlagališta komunalnog otpada Gmajna u Glini ­ J faza obvezno osiguranje 77 vozila HCR­a od automobilske odgovornosti i osiguranje

Roba

16.1.2012 Žalba se odbija

Dokumentacija

Roba

16.1.2012

Poništava se otvoreni postupak JN Poništava se Odluka o odabiru

Dokumentacija

Radovi

16.1.2012

Odluka

Usluge

17.1.2012 Žalba se odbija Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN

Odluka

N­16­M­146636­ Roba 021211

17 1.2012

Odluka

90 Grad Glina

G T Trade d.o.o.

N-02-V-143554Radovi 141111
N­16­M­152070­ Usluge 291211

17.1.2012 Žalba se odbija

Dokumentacija

|17 1.2012 Žalba se odbija Dokumentacija

911 Hrvatski centar za razminiranje Allianz Zagreb d d

!
92 Općina Šolta Radnik d.d

gradnja školske sportske N­02­V­146814­ Radovi dvorane u Grohotama na Šolti 031211 rekonstukcija palače Kvarner za muzej A poksiomena N­02­V­149781­ Radovi 201211

18.1.2012 Žalba se odbacuje

Odluka

93 Grad Mali Lošinj

Ing­grad d o o

18.1 2012 Obustava postupka

Dokumentacija

94 Vodovod i odvodnja d.o o ,

95 HŽ­Infrastruktura d.o.o

96 Grad Vukovar

97 Karlovačka županija

radovi na objektima Vodovoda i odvodnje d o.o , Benkovac ­ uključivanje u postojeći sustav izrada izvedbenog projeta IBŽ Inženjerski biro remonta pruge M202 Zagreb za željeznice d.o.o GK­Rijeka na dionici Moravice­ nabava i montaža ekoloških rasvjetnih tijela na postojeće Maraković d o o stupove javne rasvete Obrt za prijevoz prijevoz učenika osnovnih stvari i trgovinu, vi. škola (po grupama) Milan Sabljak PTMG d.o.o.

N­05­V­149231­ Radovi 161211 N­05­V­144180­ Usluge 171111 N­16­M­144220­ Roba 171111 N­02­V­129610­ Usluge 200711

18.1.2012

Poništava se otvoreni postupak JN

Dokumentacija

18.1.2012 Žalba se odbija Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN

Dokumentacija

18.1.2012

Odluka

19.1.2012 Žalba se odbacuje

Odluka

Ministarstvo pravosuđa, Uprava Puljanka -Brionka 98 za zatvorski sustav, Kaznionica d o.o u Valturi 99 Zavod za javno zdravstvo Zadar Shimadzu d o o.

krušni proizvodi, svježa peciva N­16­M­144421­ Roba i kolači 181111 plinski kromatograf s masenim N­02­V­145056­ Roba detektorom­trostruki kvadrupol 231111 javne govorne usluge u fiksnoj telefoniji, usluga pristupa N­05­V­141436­ Usluge Internetu, usluga prijenosa 101110 podataka, usluge prijenosa nabava i doprema kemikalija za dezinfekciju vode za piće izvođenje građevinskoobrtničkih radova na rekonstrukciji i adaptaciji prostora Doma zdravljaobvezno osiguranje 77 vozila HCR­a od automobilske odgovornosti i osiguranje sredstva za pranje i čišćenje (po grupama) N­21­M­151486­ Roba 281211 N-16-M-148633Radovi 141211 N­16­M­152070­ Usluge 291211 N­02­V­148749­ Roba 151211 0 Usluge N­02­V­150450­ Usluge 221211 N­05­V­143301­ Usluge 111111 N­05­V­150471­ Roba 221211 N­02­V­118449­ Usluge 050511

19.1.2012 Žalba se odbija

Odluka

20.1.2012 Obustava postupka

Odluka

100 Zračna luka Split d.o.o.

Hrvatski Telekom d.d

20.1.2012 Žalba se odbija

Odluka

101 Vodovod i kanalizacija d o.o

CWG d o.o

20.1 2012 Žalba se odbija

Odluka

Dom zdravlja Splitsko­ 102 dalmatmske županije,

Zidogradnja d o o

23.1.2012

Poništava se Odluka o odabiru

Odluka

. __ _
23.1.2012 Žalba se odbija Nadoknada dijela troškova žalitelju Odluka

Croatia osiguranje 103 Hrvatski centar za razminiranje d.d., Filijala Sisak, 104 Sveučilište u Rijeci ­ Studentski Di Wagner d o o centar Rijeka

23.1.2012

Odluka

ostale poštanske usluge i Ured za središnju javnu nabavu A2B Express d.o.o. poštanske usluge s dodanom Vlade Republike Hrvatske vrijednosti za potrebe telekomunikacijske usluge za 106 Bjelovarsko­bilogorska županija VIPnet d o o. potrebe upravnih tijela Grada Bjelovara za period od četiri korektivno održavanje NN i VN HEP­Proizvodnja d.o.o , Pogon 107 Mato EL­D d o.o elektromotora standardne i S EL­TO izvedbe 105 108 HŽ­Infrastruktura d o.o. Profi­lab aku baterije (po grupama) ostale poštanske usluge i poštanske usluge s dodanom vrijednosti za potrebe

23.1.2012 Žalba se odbija Poništava se otvoreni postupak JN

Odluka

23.1.2012

Dokumentacija

23.1.2012 Žalba se odbija

Odluka

24.1.2012 Žalba se odbija

Dokumentacija

|

109

Ured za središnju javnu nabavu CityEX d o.o Vlade Republike Hrvatske

24 1.2012 Žalba se odbija

Odluka

Ministarstvo pravosuđa, Uprava 110 za zatvorski sustav, Zatvor u Mlin i pekare d.o o. mlinarski proizvodi Zagrebu Automehaničarski Ustanova za zdravstvenu njegu održavanje i popravak vozila 111 obrt Zoki ­ servis, u kući Karlovac za službene potrebe vi Zorko Jelkovac 112 Vodovod i odvodnja d o o Vodoskok d d vodovodni materijal

N-02-V-144375Roba 181111 N­16­M­152302­ 291211 N­05­V­139912­ Roba 171011 N­16­M­151386­ Roba 281211 N­02­V­146608­ Roba 011211

24.1.2012

Poništava se Odluka o odabiru Nadoknada troškova žahtelju Poništava se Odluka o odabiru Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN

Odluka

24.1.2012

Odluka

24 1.2012

Odluka

113 Dom zdravlja Petrinja Agencija za lijekove i medicinske proizvode Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Euro­Petrol d.o.o.

loživo ulje ekstra lako

24.1.2012

Odluka

114

Business computer storage sustav systems d o.o Premium d.o o. Kvarner Vienna insurance group dd. Osječka trgovina papirom export­ import d.o.o Ekoplanet d.o.o E.K Elektroagregati Končard o.o.

24 1 2012 Obustava postupka

Odluka

115

sanitarna oprema i sredstva za N­16­M­152337­ Roba 301211 čišćenje obvezno osiguranje 77 vozila HCR­a od automobilske odgovornosti i osiguranje nabava i isporuka uredskog materijala odvoz i zbrinjavanje medicinskog otpada agregati N­16­M­152070­ Usluge 291211 N­21­M­147735­ Roba 091211 N­02­V­147232­ Usluge 061211 N­21­M­146878­ Roba 051211 N­02­V­145523­ Roba 251111 N­02­V­145602­ Roba 251111

24.1.2012 Obustava postupka

Odluka

116 Hrvatski centar za razminiranje HEP­Operator prijenosnog sustava d.o.o., PP Osijek

24.1 2012 Žalba se odbija

Odluka

117

25.1.2012 Žalba se odbacuje

Odluka

118 Opća bolnica Dubrovnik

25.1.2012 Žalba se odbija

Odluka

119 HP­Hrvatska pošta d.d

25.1.2012 Žalba se odbacuje Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN

Odluka

Ministarstvo pravosuđa, Uprava Premium d o.o. 120 za zatvorski sustav, Zatvor u Zagrebu 121 Hrvatske autoceste d.o.o Croatia Chartering d.o o Sokol Marić d.o.o

sredstva za čišćenje

25.1.2012

Odluka

natnjev klorid (NaCI)

25.1.2012 Žalba se odbija

Odluka

122 Autocesta Rijeka ­ Zagreb d d

pružanje usluga fizičke zaštite N­30­V­101628­ objekata na autocesti Rijeka­ Usluge 180112 Zagreb (4objekta) elektropotrošni materijal, električni i ručni alati i pribor N­21­M­152049­ Roba 291211 N­16­M­148558­ Roba 141211

26.1.2012 Žalba se odbija Poništava se Odluka o odabiru

Objava

123 Vodovod i kanalizacija d o o

Maraković d.o o.

26.1.2012

r
Odluka Odluka

i

124 Autocesta Rijeka ­ Zagreb d.d

BEL Komunikacije nabava radio stanica s d.o.o ugradnjom u vozila Obiteljsko gospodarstvo Kukec, vi Davor Sokol Marić d o o.

26.1.2012 Žalba se odbacuje

125 Općina Bebnna

126 Autocesta Rijeka ­ Zagreb d.d

zakup na poljoprivrednom zemljištu­ribnjacima u 0 Usluge vlasništvu RH na području pružanje usluga fizičke zaštite N­30­V­101634­ objekata na autocesti Rijeka­ Usluge 180112 Zagreb (1 most)

26.1 2012 Žalba se odbacuje

Odluka

26.1.2012 Žalba se odbija

Objava

127 Zagrebački holding d o o Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o

IND­EKO d.o.o Adriatic servis doo Birodom d.o o Mašinoprojekt d o.o

zbrinjavanje ambalaže koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim usluga čišćenja poslovnog prostora u Podružnici Zadar sredstva za čišćenje izrada projektne dokumentacije za OŠ Markuševec sredstva i pribor za pranje i čišćenje (po grupama)

N­16­M­147942­ Usluge 091211 N­02­V­148731­ Roba 141211 N­02­V­144176­ Roba 171111 N­02­V­144337­ Usluge 181111 N­02­V­146815­ Roba 031211

26.1.2012 Obustava postupka

Odluka

128

26 1 2012 Žalba se odbija

Odluka

129

26.1.2012 Žalba se odbija

Odluka

130 Grad Zagreb

27.1.2012 Obustava postupka

Odluka

Ministarstvo pravosuđa, Uprava 131 za zatvorski sustav, Kaznionica Insako d.o.o. u Lepoglavi HEP­Operator distribucijskog 132 sustava d.o o DP Elektra Vinkovci 133 Klinička bolnica Merkur

27 1 2012

Zahtjev za naknadom troškova se odbija

Odluka

Lešić projekt d.o o

pružanje usluga nadzora cementne i bescementne proteze kuka za kirurgiju (po grupama) izrada projektne dokumentacije za OŠ Markuševec

N­21­M­145801­ Usluge 281111 N­02­V­141822­ Roba 021111 N­02­V­144337­ Usluge 181111

27 1 2012 Žalba se odbija

Odluka r Odluka

Lima 0 I. d.o.o. APG­Inženjenng doo

27.1.2012

Nadoknada troškova žalitelju Zahtjev za naknadom troškova se odbija

134 Grad Zagreb

30.1.2012

Odluka

135 Zavod za javno zdravstvo Zadar AlphaChrom d.o.o.

plinski kromatograf s masenim N­02­V­145056­ Roba detektorom­trostruki kvadrupol 231111 izvođenje krovopokrivačkih i fasaderskih radova na stambeno-poslovnoj zgradi u rekonstrukcija javne rasvjete­ primjena mjera energetske učinkovitosti na sustavu javne nabava LED svjetiljki radi modernizacije sustava javne rasvjete isporuka prekidača i linijskih rastavljača izrada projektne dokumentacije za OŠ Dr Vinko Žganec motocikhstičke FLIP­UP kacige s ugrađenom komunikacijskom vezom Radovi N­02­V­151476­ Radovi 281211 N­02­V­150864­ Roba 271211 N­05­V­150312­ Roba 221211 N­02­V­145365­ Usluge 241111 N-02-V-145568Roba 251111 N­05­V­147987­ Usluge 101211

30.1 2012 Obustava postupka

Odluka

136 Rumat d o o.

Fidal d o o. Tehno ­ Elektro d oo Tehno ­ Elektro doo Elektroproizvod­ trgovina d o o. APG­Inženjenng doo AC Auto Croatia doo

30.1.2012 Žalba se odbacuje Poništava se otvoreni postupak JN Poništava se otvoreni postupak JN Poništava se otvoreni postupak JN

Odluka
i

137 Općina Dugopolje

30.1.2012

Dokumentacija

138 Općina Topusko HEP­Operator distribucijskog 139 sustava d.o.o. DP Elektra Karlovac 140 Grad Zagreb

30.1.2012

Dokumentacija

30.1.2012

Dokumentacija

30.1.2012 Žalba se odbija

Odluka
i

141 Ministarstvo unutarnjih poslova HEP­Operator distribucijskog 142 sustava d.o o., DP Elektra Zadar

30.1 2012 Žalba se odbija Poništava se Odluka o odabiru

Odluka

Javor, obrt za sječa raslinja na koridorima šumarstvo i usluge, distribucijskih vodova vi Tomislav

30.1.2012

Odluka

143 Istarski Vodovod d.o.o

CWG d o.o

nabava klora za 2012 godinu

N­05­V­146624­ Roba 021211

30 1 2012 Žalba se odbija

Odluka

144 HP­Hrvatska pošta d.d

Bilić ­ Erić d.o.o

proširenje sustava video N­05­V­142640­ Usluge nadzora u poštanskim uredima 081111

30.1 2012 Žalba se odbija Poništava se 30 1.2012 pregovarački postupak bez objave 30.1.2012 Žalba se odbija Nadoknada troškova žalitelju

Odluka

-—
145 Ponikve d o.o. Končar­Inženjering nadogradnja i proširenje N­31­V­101570­ za energetiku i sustava daljinskog upravljanja Usluge 170112 i nadzora (SCA DA ) transport d.d., Lider express d.o o OT ­ Optima Telekom d.d. Ru­Ve d o.o. rezervirane univerzalne poštanske usluge pružanje usluge u fiksnoj telefoniji i pružanje usluga ADSL­a potrošni laboratorijski pribor (po grupama) N­32­M­102153­ Usluge 230112 N­16­M­152548­ Usluge 301211 Roba N­21­M­152517­ Usluge 301211 Objava

- -

-

146

Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar

Objava

Nastavni zavod za javno 147 zdravstvo Primorsko­goranske županije Sveučilište u Zagrebu, 148 Prirodnoslovno­matematički fakultet 149 HEP­Proizvodnja d.o.o., PP Zapad pogon HE Senj

30.1.2012

Odluka

31.1.2012 Žalba se odbija Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN

Odluka

Končar­Elektronika revizija DC sustava u i informatika d.d. strojarnici Kapitel d o.o

31.1 2012

Odluka

150 Grad Glina

izvođenje radova na sanaciji i N­02­V­143554­ nastavku rada odlagališta Radovi 141111 komunalnog otpada Gmajna u rastavljači i oprema za rastavljače rekonstrukcija javne rasvjete N­05­V­147607­ Roba 081211 N­02­V­147409­ Radovi 071211 N­32­M­102682­ Usluge 270112 N­02­V­143554­ Radovi 141111 N­02­V­149794­ Usluge 201211

31 1 2012 Žalba se odbija Poništava se otvoreni postupak JN Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN

Odluka

151 r

Elektroproizvod­ HEP­Operator distribucijskog sustava d.o.o. DP Elektra Sisak trgovina d.o o Gradatin d.o o

31 1.2012

Dokumentacija

152 Općina Prgomet

1 2.2012

Odluka

153 Grad Trogir

154 Grad Glina

155

Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije

rezervirane univerzalne Lider express d o o poštanske usluge mase do 50 9­ izvođenje radova na sanciji i Sokol d o.o nastavku rada odlagališta komunalnog otpada Gmajina u javno dostupna telefonska Hrvatski Telekom usluga u nepokretnoj d.d elektroničkoj komunikacijskoj mreži skelarski radovi

1 2 2012 Žalba se odbija

Objava

1 2 2012 Žalba se odbija

Odluka Prijedlog za odredjivanje privremene mjere Prijedlog za odredjivanje privremene mjere

1 2 2012

Nadoknada troškova žalitelju

Dokumentacija

HEP­Proizvodnja d o o , Sektor Montaža skele 156 za termoelektrane, Pogon TE doo Rijeka 157 Hrvatska radiotelevizija Prva trgovina d.o.o.

N­05­V­144311­ Radovi 181111 N­16­M­100273­ Usluge 030112 N­30­V­102690­ Usluge 270112

1.2.2012 Žalba se odbija

Odluka

vulkanizerski radovi (po grupama) rezervirane univerzalne poštanske usluge

2.2.2012

Poništava se Odluka o odabiru

Odluka

158 Općinski sud u Karlovcu

Lider express d o o

2.2.2012 Žalba se odbija

Objava

159 Hrvatske autoceste d o o

Brodarski institut d o.o Istraživanje i projektiranje u prometu d.o.o. Croatia osiguranje d.d Filijala Koprivnica Mini Major d o.o

monitoring buke

N-16-M-146149Usluge 291111

2.2 2012

Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN

Odluka Prijedlog za odredjivanje privremene mjere

160 HŽ­Infrastruktura d.o o

Studije izvedivosti, cost benefit analize u Aplikacije za N-05-V-139814izgradnju željezničkih pruga Usluge 171011 Podsused Tvomica­Samobor­ Bregana i Gradec­Sveti Ivan poslovi osiguranja N-02-V-151172Usluge 281211 N-16-M-148418Roba 131211 N-05-V-151794Roba 291211 N­21­M­150714­ Roba 271211 N­02­V­129610­ Usluge 200711

2.2.2012 Žalba se odbija

Odluka

161 Komunalac Vrbovec d o o
Dom za starije i nemoćne osobe Park HEP­Operator distribucijskog

3.2.2012 Žalba se odbija Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN

Odluka

162

pomagala pri inkontinenciji

3.2.2012

Odluka I Zahtjev za nastavak , postupka

163 sustava d.o.o., DP
Elektroslavonija HEP­Operator distribucijskog

Elektroproizvod­ trgovina d o o.

rastavljači i sklopke

3 2 2012 Žalba se odbija

Dokumentacija

164 sustava d o.o , Elektrolika
Gospić 165 Karlovačka županija

Brodomerkurd.d.

kabelske stopice i čahure

3.2.2012 Obustava postupka

Odluka

Transport Spudić d.o o Ivne građevina d.o.o Ahng d o o

prijevoz učenika osnovnih škola (po grupama)

3 2 2012

Poništava se dio Odluka Odluka i dio otvorenog post. JN Nadoknada troškova žalitelju Poništava se Odluka o odabiru Zahtjev za naknadom troškova se odbija

166

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Dom za starije i nemoćne osobe Park

usluge sudskog vještačenja N­16­M­151753­ Usluge nad izvedenim radovima na 291211 sanaciji bazena crvenog mulja sustav za dojavu požara dostavna vozila za Gradsku plinaru geodetske izmjere izvedenog stanja poslova pretraživanja i/ili razminiranja za cea 3500 tekuće održavanje uređaja za monitoring zraka i imisijskih stanica za mjerenje kakvoće jedinstveni vakuumski sistemi za vađenje krvi (po grupama) košnja trave i uklanjanje vodenog raslinja na hidroelektranama PP HE Sjever izrada Plana restrukturiranja društava HŽ holdinga po grupama N­16­M­148213­ Usluge 121211 N-02-V-146918Roba 051211 N-02-V-147922Usluge 091211 N-16-M-152524Radovi 301211 N-02-V-140079Roba 181011

3 2 2012

Odluka

167

3.2.2012

Odluka

168 Zagrebački holding d.o.o.

Benussi d.o o

3.2.2012

Odluka i Zahtjev za i nastavak postupka

169 Hrvatski centar za razminiranje Zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar

Geofoto d.o.o.

3 2 2012 Žalba se odbija Poništavaju se Odluke i otv postupak JN

Odluka

170

Ekonerg d o o HKO medical system d.o o

3.2.2012

Odluka

171 Opća bolnica Pula

3.2.2012 Žalba se odbija

Odluka

ZP Vodogradnja Varaždin HEP-Proizvodnja d.o.o. Sektor d.d Varaždin, 172 za hidroelektrane, PP HE Hidrotehnika Sjever d.d.Savska Ves i Hortikultura obrt vi KPMG Croatia HŽ Hrvatske željeznice holding 173 d.o o Zagreb i doo KPMG Advisory

N-05-V-144004Radovi 161111

6.2 2012 Žalba se odbija

Odluka

Prijedlog za odredjivanje ! privremene : mjere

N-05-V-132396Usluge 160811

6.2 2012

Poništava se Odluka o odabiru

Odluka

174

Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Zagreb

Pro silva d.o.o

radovi na izgradnji i održavanju N­02­V­143434­ Radovi 141111 šumskih prometnica radni stroj­kombinirka vodovodni materijal (po grupama) nabava i isporuka vodovodnog materijala u 2012. godini (po grupama) održavanje i servis sigurnosne opreme na naplatnim postajama HA C­a N­05­V­151662­ Roba 291211 N­05­V­139912­ Roba 171011 N­05­V­146903­ Roba 051211 N­16­M­140338­ Usluge 191011

T
6.2.2012 Žalba se odbija Poništava se Odluka o odabiru Poništava se Odluka o poništenju Odluka

175 Baranjski vodovod d o.o

Terra Jaska d.o.o.

6.2.2012

Odluka

176 Vodovod i odvodnja d o o

Vodoskok d d

6.2.2012

Odluka

177 Vodovod Imotske krajine d o o

IKOM d o.o Salon bankarske opreme­Ozimec d.o o Tehnix d.o.o.

6 2.2012 Obustava postupka

Odluka

178 Hrvatske autoceste d.o.o.

6.2.2012 Žalba se odbija

Odluka

179 Zagrebački holding d.o.o. HEP­Proizvodnja d.o o Sektor 180 za hidroelektrane PP HE Zapad, Pogon HE Vinodol, 181 Hrvatski državni arhiv

spremnici za komunalni i N­02­V­143319­ Roba industrijski otpad (po grupama) 111111 N­05­V­135031­ Roba 070911

6.2.2012 Žalba se odbija

Odluka

Končar­Elektronika zamjena agregata A1 u HE i informatika d.d. Zeleni Vir

6.2.2012

Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN Nadoknada troškova žalitelju Nadoknada troškova žalitelju

Odluka

Retel d o o

izvođenje mstalaterskih radova N­02­V­150332­ Radovi na održavanju električnih 221211 instalacija i instalacija N-21-M-144767Radovi 221111 N-02-V-151888Roba 291211 N­02­V­145956­ Roba 291111 N-16-M-150685Roba 231211 N­02­V­151899­ Roba 291211 N­16­M­102810­ Radovi 300112

6.2.2012

Odluka Prijedlog za odredjivanje i privremene ! mjere

182

HEP­Toplinarstvo d o o Pogon Vodoprivreda Sisak izvođenje hitnih građevinskih Sisak dd radova tijekom 2012 godine ugradbeni materijal za ortopediju isporuka sustava za brzu evakuaciju na m/t Lastovo papir za fotokopirne uređaje i pisače uredski materijal

6 2 2012

Odluka

183 Klinička bolnica Sveti Duh

Lima O I d o o Simtec marine d.o o Birodom d o o

6 2.2012

Dokumentacija iZahtjevza i nastavak .postupka

184 Jadrolmija Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

6.2.2012

Poništava se dio Odluka Odluka o odabiru Odluka

185

6.2.2012 Obustava postupka

186 Hrvatska radiotelevizija

Gornji grad d o.o.

6.2.2012 Žalba se odbija

Odluka Prijedlog za odredjivanje privremene mjere Prijedlog za j odredjivanje privremene I mjere

187 Hrvatska radiotelevizija

Telenerg d.o o

servis relejne zaštite visokog napona

7.2.2012 Žalba se odbacuje

Dokumentacija

L

__
189

HEP Proizvodnja d o o Sektor za hidroelektrane, PP HE Zapad HE Senj HEP­Operator distribucijskog sustava d o.o.

Sanacd o o

održavanje i čišćenje kanala Marasi od trave i alga

N­21­M­152733­ Radovi 311211 N­02­V­142182­ Roba 041111

7.2.2012 Žalba se odbija

Odluka

elektronička kombi izravna Elektrocentar Petek intervalna brojila 3F 4T d.o o. 3X230/400V 10 ­ 100A razred

7.2.2012 Žalba se odbija

Odluka

190

Dom za starije i nemoćne osobe Cvjetni dom

ZKM d o.o.

nabava svježeg povrća za 2012.godinu. nabava LED svjetiljki radi modernizacije sustava javne rasvjete građenje javne rasvjete u Ulici A.Šoljana (Medpotoki­ Jankomir) izgradnja čeonog cestarinskog prolaza Zagreb­istok na d.d autocesti A3 Bregana­Zagreb­ HPLC aparat za potrebe d.o.o. Endokrinološkog laboratorija Kliničkog bolničkog centra nabava prehrambrenih proizvoda (po grupama)

N­16­M­148448­ Roba 131211 N­02­V­150864­ Roba 271211 N­02­V­147497­ Radovi 081211 N­02­V­139922­ Radovi 171011 N­02­V­146381­ Roba 301111 N­02­V­151990­ Roba 291211

7.2.2012 Obustava postupka

Odluka

191 Općina Topusko

Gradatin d.o.o.

8.2.2012 Obustava postupka

Odluka

192 Grad Zagreb

Montel d.o.o Hidroelektra niskogradnja AlphaChrom

9.2.2012 Žalba se odbija

Odluka

193 Hrvatske autoceste d.o.o. Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice Neuropsihijatrijska bolnica Dr Ivan Barbot

9.2.2012 Žalba se odbija

Odluka

194

9.2.2012 Žalba se odbija

Odluka

195

Žitoproizvod d.d.,

9.2.2012 Žalba se odbija

Odluka

196 Grad Zagreb

Montel d.o o. ZP Lavčevićd.d Split, Lavčević­ inženjering d.o.o Split, Montmontaža d.d.Zagreb, Županijske ceste Zagrebačke žup. d o.o Donja Zelina, Auto Hrvatska dijelovi d.o.o. Alcina d o o Atlantic pharmacentar d oo Termag d.o.o. Tehničar­ copyservis d.o.o.

građenje javne rasvjete u Ulici N­16­M­147394­ A.Šoljana (Gospodska­ Radovi 071211 Medpotoki) izgradnja čeonog cestarinskog prolaza Zagreb­istok na N­02­V­139922­ autocesti A3 Bregana­Zagreb­ Roba 171011 Lipovac, dionica Ivanja Reka­ Ježevo

9.2.2012 Žalba se odbacuje

Odluka

197 Hrvatske autoceste d.o.o.

9.2.2012 Žalba se odbija

Odluka

198 Zagrebački holding d.o.o Zavod za javno zdravstvo Dr Andrija Štampar Dom zdravlja Primorsko­ goranske županije Vodovod i čistoća Cres Mali Lošinj d.o.o.

stupna dizalica tekuće održavanje uređaja za monitoring zraka i imisijskih stanica za mjerenje kakvoće nabava adaptiranog mlijeka i dječje hrane (po grupama) radna odjeća i rukavice usluga godišnjeg održavanja fotokopirnih i faximil uređaja

N­02­V­147063­ Roba 061211 N-16-M-152524Radovi 301211 N­02­V­152075­ Roba 291211 N­21­M­146514­ Roba 011211 N-05-V-150921Usluge 271211 N­02­V­150300­ Roba 221211 N­02­V­148645­ Roba 141211 N­02­V­142636­ Usluge 081111

10.2 2012

Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN Poništavaju se Odluke i otv.postupak JN

Odluka

199

10.2 2012

Odluka

200

10.2.2012 Žalba se odbija Poništava se Odluka o odabiru

Odluka

201

10.2.2012

Odluka

202 HP­Hrvatska pošta d.d.

10.2.2012 Žalba se odbija Nadoknada troškova 10.2.2012 žalitelju 10.2.2012 Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN

Odluka

203 Financijska agencija

204 Hrvatska radiotelevizija

205 Hrvatske ceste d.o.o.

Infodata, elektronika, usluge i nabava šalterskih pisača trgovina, vi. nabava ENG kamkorder s CS Computer opremom i HD Systems d.o o. snimač/reproduktor s izrada projekta sanacije Institut IGH d.d. klizišta i odrona na državnim cestama Republike Hrvatske

.
Odluka

..

Odluka

10.2.2012

Odluka

206 Grad Osijek

207

HEP-Operator prijenosnog sustava d.o.o.

ZP Gradnja d.o.o. Osijek i Ured ovlaštenog inženjera geodezije Institut za elektroprivredu i energetiku d.d. Graditelj svratišta d.o.o. Finvest Corp d.d.

izvođenje radova na sanaciji Paviljona Gradski vrt izrada elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja elektrane na biomasu izvođenje radova na uređenju i opremanju Poštanskog ureda 23241 Poličnik, Poličnik bb uredski namještaj za opremanje zgrade šumarije Novi Vinodolski usluge preventivnog i korektivnog održavanja­ mehaničko i kemijsko čišćenje nabava elektromaterijala i ostalog potrošnog materijala u 2012. godini specijalno vozilo za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada i usluga interneta

N-02-V-148085Radovi 121211 N­21­M­149516­ Usluge 191211 N­21­M­150544­ Radovi 231211 N­16­M­152292­ Roba 291211 N­05­V­144202­ Usluge 171111 N­05­V­149974­ Roba 211211 N­12­V­152421­ Roba 301211 N­02­V­100400­ Usluge 040112 N­02­V­149887­ Roba 211211 N­02­V­150556­ Usluge 231211 N­05­V­141834­ Usluge 021111 N­05­V­152710­ Usluge 301211

13.2.2012 Obustava postupka

Odluka

13.2.2012 Žalba se odbija

Odluka

208 HP­Hrvatska pošta d.d. Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Senj HEP­Proizvodnja d.o.o., Termoelektrana­toplana Osijek HEP­Operator prijenosnog sustava d.o.o., PP Osijek

13.2.2012 Obustava postupka

Odluka

209

13.2.2012 Žalba se odbacuje

Odluka

210

Dimnjak d.o.o.

13.2.2012 Žalba se odbija

Odluka

211

De­Certo d.o.o.

13.2.2012 Žalba se odbija

Odluka

212 Općina Gunja

Gradatin d.o.o.

13.2.2012 Obustava postupka

Odluka Prijedlog za odredjivanje privremene mjere

213 Hrvatska radiotelevizija

Metronet d.o.o.

Poništava se otvoreni 13.2.2012 postupak JN Poništava se otvoreni postupak JN Poništava se Odluka o odabiru

Dokumentacija

214 Klinički bolnički centar Rijeka Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Paul Hartmann d.o.o.

potrošni medicinski materijal sa sukcesivnom isporukom

13.2.2012

Dokumentacija

osiguranje imovine, osoba i Croatia osiguranje osiguranje od javne d.d., Filijala Zagreb odgovornosti iz djelatnosti preventivno i korektivno HEP­Proizvodnja d.o.o., Pogon održavanje, isporuka pričuvnih 216 Montmontaža d.d. TE­TO dijelova i remont strojarske opreme i postrojenja 215 217 HŽ­Infrastruktura d.o.o. HEP­Operator distribucijskog sustava d.o.o. Allianz Zagreb d.d. premije osiguranja od automobilske odgovornosti

13.2.2012

Odluka Prijedlog za odredjivanje privremene mjere Zahtjev za i nastavak i postupka

Poništava se Odluka i 13.2.2012 otvoreni postupak JN Poništava se otvoreni postupak JN Poništava se Odluka o odabiru

Odluka

13.2.2012

Dokumentacija

218

Brodomerkurd.d.

elektronička kombi univerzalna N­05­V­142207­ Roba intervalna brojila 3F 4T 041111 3X100/3V, 3x230/400V 5A nepokretna telefonija osiguranje motornih vozila od automobilske odgovornosti i osiguranje vozača i putnika od izrada Strateške karte buke Grada Osijeka N­16­M­101380­ Usluge 160112 N­16­M­150220­ Usluge 221211 2012/S002­ 0000308 Usluge

13.2.2012

Odluka Prijedlog za odredjivanje privremene mjere Zahtjev za nastavak postupka

219 Hrvatski registar brodova

Metronet d.o.o.

Poništava se otvoreni 14.2.2012 postupak JN

Dokumentacija

220 Hrvatske ceste d.o.o. 221 Grad Osijek

Croatia osiguranje d.d. Brodarski institut d.o.o.

14.2.2012 Žalba se odbija 14.2.2012 Žalba se odbija

Odluka Dokumentacija

222

HŽ Hrvatske željeznice holding doo

Deloitte savjetodavne usluge d.o.o. Hrvatski Telekom dd

223 Financijska agencija

izrada Plana restrukturiranja društava HŽ holdinga po grupama telekomunikacijske usluge u nepokretnoj mreži te nabava terminalnih aparata za potrebe FINE mjerenje morskih struja u luci Dubrovnik isporuka betona

N­05­V­132396­ Usluge 160811 N­02­V­147292­ Usluge 071211 N­16­M­150839­ Usluge 271211 N­21­M­151302­ Roba 281211 N­02­V­100480­ Usluge 050112 N­16­M­151938­ Usluge 291211 N­02­V­152694­ Radovi 301211 N­21­M­150832­ Roba 271211 N­16­M­149227­ Roba 161211 N­16­M­150200­ Usluge 221211

14.2.2012

Poništava se Odluka o odabiru

Odluka Prijedlog za odredjivanje privremene mjere

14.2.2012 Žalba se odbija

Dokumentacija

224 Lučka uprava Dubrovnik HEP­Operator distribucijskog 225 sustava d o.o., Elektrohka Gospić 226 Hrvatska radiotelevizija

Dvokut Ecro d o o

15 2.2012

Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN

Odluka

Bigrom d.o.o.

15.2.2012 Žalba se odbija Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN

Odluka

Anker promet d.o o. pranje i čišćenje vozila izrada projektne Barbir projekt d o o dokumentacije za novi dječji vrtić u Pločama Vigra d o o izgradnja vodovoda Vrutak­ Pičuljani oprema za trafostanicu 10(20)/0,4kVJugolinijaR­29 predmeti od papira za sanitarne potrebe ili bolnice (pomagala pri inkontinenciji) telekomunikacijske usluge

15.2.2012

Odluka I Zahtjev za nastavak postupka

227 Grad Ploče

16 2 2012 Žalba se odbija

Odluka

228 Općina Lopar HEP­Operator distribucijskog 229 sustava d o.o. DP Elektroprimorje 230 Dom za stanje i nemoćne osobe Peščenica Ljekarna Splitsko­dalmatinske županije

16.2 2012 Obustava postupka

Odluka

lELdoo

16.2.2012 Žalba se odbija Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN

Odluka

Palamed d o o OT ­ Optima Telekom d.d. Loveco d o o.

16.2.2012

Odluka

231

17 2 2012

Odluka

232 Zaprešić d o.o.

dobava i ugradnja automatske N­05­V­152304­ grube rešetke i nadstrešnice Roba 291211 na lokaciji crpne stanice CS2 dostavna vozila za Grads<u plinaru Zagreb sanacija opločenja na Trgu Petra Preradovića ERP­UPD Sustav nastavci za pipete i najam pipeta za potrebe laboratorijske dijagnostike­l specijalno vozilo za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada materijal za higijenu i čišćenje N­02­V­146918­ Roba 051211 N­02­V­148603­ Radovi 141211 N­05­V­150897­ Usluge 271211 N­02­V­143190­ Roba 101111 N­02­V­152204­ Roba 291211 N­05­V­150874­ Roba 271211

17.2.2012 Obustava postupka

Odluka

233 Zagrebački holding d.o.o.

Strada d.o.o

17.2.2012 Žalba se odbija

Odluka

234 Grad Zagreb

Akro objekt d.o.o Kolnoa­sustavi zaštite d o.o Crux d o o

17.2.2012 Obustava postupka

Odluka

17.2.2012 Žalba se odbacuje Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN Dokumentacija

235 HP­Hrvatska pošta d.d.

236 Klinički bolnički centar

17.2.2012

Odluka

237 Grad Obrovac HEP­Proizvodnja d o o PP HE Jug

Tehnix d o.o

20 2 2012 Obustava postupka Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN

Odluka

238

Capricorno d.o.o

20.2.2012

Odluka

Sveučilište u Zagrebu, 239 Prehrambeno­biotehnološki fakultet Dom za starije i nemoćne 240 osobe Centar 241 Klinički bolnički centar Rijeka

Shimadzu d.o.o. Mini Major d.o.o. Medial d.o.o.

HPLC s UV­detektorom i UHPLC instrument sa PDA i MS/MS detektorom pomagala pri inkontinenciji za 2012. godinu aparat za neinvazivnu ventilaciju

N­02­V­148796­ Roba 151211 2012/S­0000591 N­16­M­150285­ Roba 221211

20.2.2012

Poništava se otvoreni postupak JN

Dokumentacija Dokumentacija Odluka

20.2.2012 Žalba se odbacuje 20.2.2012 Žalba se odbija

242 HŽ­Infrastruktura d.o.o. HEP­Operator prijenosnog sustava d.o.o., PP Osijek

RVR d.o.o.

ispitivanje stabilnih sustava za N­21­M­147718­ gašenje požara­hidrantska Usluge 091211 mreža održavanje i popravak osobnih N­05­V­148588­ Usluge automobila 2012 god. 141211 N­02­V­151868­ Roba 291211

20.2.2012 Žalba se odbacuje

Odluka

243

Duo d.o.o.

20.2.2012 Žalba se odbija Poništava se Odluka o odabiru

Odluka

244 Grad Kutina

245

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

E.M.G., vi. Marko Pavelić, proizvodni, izmjena rasvjetnih tijela uslužni i trgovački nabava usluga i računalnog programa za uspostavu Mola Mola d.o.o. financijskog upravljanja i kontrolu, usluge programiranja aplikacijske programske Duplico d.o.o. nadogradnja SCA DA sustava

20.2.2012

Odluka

N­02­V­140514­ Usluge 201011

20.2.2012

Poništava se Odluka o poništenju

Odluka

246 Zagrebački holding d.o.o.

N­02­V­152373­ Usluge 301211 N­02­V­100169­ Usluge 030112 N­05­V­152676­ Usluge 301211 N-05-V-150789Radovi 271211 N-16-M-150094Roba 211211 N-02-V-151469Usluge 281211 N-02-V-148494Radovi 131211 N­02­V­144378­ Roba 181111

20.2.2012

Poništava se otvoreni postupak JN Poništava se Odluka o odabiru

Dokumentacija

247 Dom zdravlja Sisak

Autoservis Škrinjar, održavanje vozila vi. Igor Škrinjar Protektor­Bandag­ Katalinić d.o.o. Graditelj svratišta d.o.o. Zagrebačke pekarne Klara d.d. Croatia osiguranje d.d. protektiranje autoguma održavanje objekata građevinsko obrtnički radovipodručje Bjelovar kruh i peciva

20.2.2012

Odluka

248 KD Autotrolej d.o.o.

20.2.2012 Žalba se odbija

Odluka

249 HP­Hrvatska pošta d.d.

20.2.2012 Obustava postupka Poništava se Odluka o odabiru

Odluka

250 Klinička bolnica Merkur

20.2.2012

Odluka

251 Hrvatske vode Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom

252

neživotno osiguranje ( osiguranje imovine, obavezno i kasko osiguranje vozila) radovi na izgradnji poslovne Elektrocentar Petek građevine: Upravna zgrada E xd.o.o. Agencije, Sveta Nedelja potrošni materijal

20.2.2012 Žalba se odbija

Dokumentacija

20.2.2012 Obustava postupka

Odluka

:

253

Javna ustanova Nacionalni park Premium d.o.o. Plitvička jezera

20.2.2012

Poništava se dio Odluke Odluka i dio otvorenog post. JN

254 Zagrebački holding d.o.o.

Samoborka d.d.

proizvodi od betona­cestovni N­02­V­100656­ Roba program za Zagrebačke ceste 090112 nabava opreme i instaliranje sustava video nadzora na graničnom prijelazu Bajakovo N­02­V­140825­ Roba 241011

20.2.2012 Žalba se odbacuje

Dokumentacija

;

Ministarstvo financija, 255 Samostalna služba za izgradnju King ICT d.o.o. i održavanje

20.2.2012 Žalba se odbija

Odluka

HEP­Proizvodnja d o o Sektor 256 za termoelektrane, Kombi termoelektrana Jertovec

Končar­montažni inženjering d.d ZP Geo­Gauss d.o o Čakovec i Geodetska mjerenja d.o.o Ban tours d.o.o

preventivno i korektivno održavanje VN, SN, i NN elektroopreme i postrojenja

N-05-V-150189Usluge 221211

21.2 2012 Žalba se odbija

Odluka

257 Grad Zagreb

geodetsko snimanje te izrada posebnih geodetskih podloga N-02-V-148381Usluge za proširenje groblja: Moravče, 131211 Glavnica, Jakuševec, Šestine, agencijske usluge za smještaj N-30-V-104024Usluge i prijevoz u zemlji i inozemstvu 100212 strani stručni časopisi za 2012 N-02-V-152307Roba 301211 godinu N-02-V-152308Roba 301211 N-05-V-151832Roba 291211 N-05-V-151617Roba 291211 N-05-V-151674Roba 291211

21 2.2012 Žalba se odbija

Odluka Prijedlog za odredjivanje privremene mjere

258 Hrvatska radiotelevizija Sveučilište u Zagrebu, 259 Prirodnoslovno­matematički fakultet Sveučilište u Zagrebu, 260 Prirodnoslovno­matematički fakultet HEP­Operator distribucijskog 261 sustava d o o DP Elektra Koprivnica HEP­Operator distribucijskog 262 sustava d o o DP Elektropnmorje HEP­Operator distribucijskog 263 sustava d.o.o., DP Elektroslavonija HEP­Operator distribucijskog 264 sustava d.o.o. DP Elektrodalmacija HEP­Operator distribucijskog 265 sustava d.o.o DP Elektra Karlovac 266 Dom zdravlja Zagreb ­ centar, 267 Dom zdravlja Vukovar

Poništava se post 21 2.2012 sklapanja ugovora

Objava

Roberts d o o

21.2.2012 Obustava postupka

Dokumentacija

Zvibor d.o o

potrošni materijal ili jednakovrijedan predmet nabave za pnntere i telefax SN sklopni blokovi s prekidačem u Ramić­Trade d.o.o. transformatorskom polju (Elektra Zabok, Varaždin, SN sklopni blokovi s Ramić­Trade d.o.o. prekidačem u transformatorskom polju SN sklopni blokovi s Ramić­Trade d o o. prekidačem u transformatorskom polju SN sklopni blokovi s Ramić­Trade d o o. prekidačem u transformatorskom polju SN sklopni blokovi s prekidačem u transformatorskom polju

21.2.2012 Žalba se odbija

Odluka

22.2.2012

Poništava se otvoreni postupak JN Poništava se otvoreni postupak JN Poništava se otvoreni postupak JN

Dokumentacija

22.2.2012

Dokumentacija

22.2.2012

Dokumentacija

N-05-V-151605Roba 291211

22.2.2012

Poništava se otvoreni postupak JN

Dokumentacija

Ramić­Trade d o o

N-05-V-151645 291211 2012/S002­ 0000370

Roba

22.2 2012

Poništava se otvoreni postupak JN

Dokumentacija

Mini Major d o o A.C. čuljak d o o

stomatološki materijal
popravak i održavanje sanitetskih vozila ugradbeni medicinski materijal za kirurgiju­implantanti, karbonske ploče i kutno stabilne ploče usluge sustavnog ispitivanja kakvoće kopnenih površinskih voda na području Međimurske

Roba

22.2.2012 Žalba se odbacuje 22.2.2012 Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN

Dokumentacija Odluka

N-16-M-146978Usluge 051211 N-02-V-145024Roba 231111 N-16-M-148227Usluge 121211

268 Klinička bolnica Merkur

Lima O I d o o

22 2 2012

Poništava se dio Odluka Odluka i dio otvorenog post. JN Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN

269 Hrvatske vode

Bioinstitut d o o

22 2 2012

Odluka

270

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Grad Šibenik

izrada projektne dokumentacije za izgradnju postrojenja za mehaničko­ biološku obradu i pretovarnih stanica te dokumentacije za nadmetanje za javnu nabavu vozila za ekonomični prijevoz otpada od PS do RCGO na području Šibensko­kninske ERP­UPD Sustav

N­02­V­147782­ Usluge 091211

22.2 2012 Obustava postupka

Dokumentacija

271 HP­Hrvatska pošta d d. HEP­Proizvodnja d o o Sektor 272 za hidroelektrane, PP HE Sjever 273 Hrvatske autoceste d o o HEP­Operator distribucijskog 274 sustava d o o. DP Elektra Koprivnica

Mireo d d

N­05­V­150897­ Usluge 271211

23 2 2012

Poništava se otvoreni postupak JN

Dokumentacija

Tegra d o o

popravci asfaltnih površina na N­05­V­101059­ Radovi HE Varaždin, HE Čakovec i HE 120112 Dubrava u 2012. i 2013. godini servis strojeva marke JCB N­02­V­146023­ Usluge 291111

23 2 2012 Žalba se odbija

Odluka

Terratom d.o.o.

23.2.2012 Žalba se odbacuje

Odluka

Eicon d.o o

ostali srednjenaponski sklopni blokovi (blokovi za mjerenje na N­05­V­150045­ Roba srednjem naponu, blokovi s 211211 elektromotornim pogonom) rovokopač za Podružnicu Vodoopskrba i odvodnja (po grupama) ugradnja bešavnih prijelaznih naprava s ispunom reske elastoplastičnom asfaltnom masom i servis prijelaznih izgradnja tlačnog cjevovoda Crpna stanica Vrhovine­ vodosprema Vrhovine­1­ izvođenje građevinskih i obrtničkih radova na objektu mrtvačnice u Postirama N­02­V­149113­ Roba 161211

23.2.2012

Poništava se Odluka 0 odabiru

Odluka

275 Zagrebački holding d.o.o

Teknoxgroup Hrvatska d.o.o

23.2.2012

Poništava se dio Odluka Odluka i dio otvorenog post. JN

276 Hrvatske autoceste d o o

Geotehnika d.o.o

N­02­V­151724­ Usluge 291211 N­02­V­145020­ Radovi 231111 N-02-V-150150Radovi 221211

24.2.2012 Žalba se odbija

Dokumentacija

277 Općina Vrhovine

Đurkin d.o.o.

24.2.2012 Obustava postupka

Odluka

278 Općina Postira Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Velkom d o.o.

24.2.2012 Obustava postupka Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN

Odluka

279

Biomax d o o ZP Anes d o o Zg, Alstom GRID, CH, Schneider Electic Protection & Zavod za javno zdravstvo Dr Andrija Štampar Teknoxgroup Hrvatska d.o.o HEP­Opskrba doo

NAT testiranje za doborovoljne N-02-V-143281Roba darivatelje krvi 111111 oprema­GIS za TS 110/10(20)kVFerenščica N­05­V­142117­ Roba 031111 N­02­V­146141­ Usluge 291111 20T2/Š 002­ 0000657 Roba

24 2.2012

Odluka Prijedlog za odredjivanje privremene mjere

HEP­Operator distribucijskog 280 sustava d o o DP Elektra Zagreb 281 Hrvatske autoceste d o o 282 Općina Nuštar 283 Hrvatske šume d o o.

27.2.2012 Žalba se odbija

Odluka

monitoring voda radni stroj­rovokopač opskrba električnom energijom

27 2 2012

Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN

Odluka Dokumentacija Odluka

27 2.2012 Žalba se odbija 27.2.2012 Nadoknada dijela troškova žalitelju

N­02­V­147474­ Roba 081211

1

284 Zagrebački holding d o o _4 285

Salonašped d o o

ulja i maziva remontni strojarski radovi na agregatu 2

N­02­V­101829­ Roba 190112 N­05­V­101961­ Radovi 200112

27.2 2012 Žalba se odbija

Dokumentacija

HEP­Proizvodnja d o o PP HE Alstom Hrvatska Zapad d.o.o Autoprometno poduzeće d d

27.2 2012 Žalba se odbija Nadoknada dijela troškova žalitelju

Odluka

286 Tekija d.o.o.

održavanje i popravak teretnih N­16­M­102421­ Usluge vozila tipa IVECO 250112 N­02­V­151490­ Usluge 281211

27.2.2012

Odluka Prijedlog za odredjivanje privremene mjere

Klinički bolnički centar Sestre 287 milosrdnice

javna govorna usluga u Amis telekom d.o.o. nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži isporuka i montaža digitalnog ultrazvučnog sustava visoke klase s color dopplerom za potrebe Kliničkog zavoda za elektromontažni radovi

27.2.2012 Žalba se odbija

Dokumentacija

Klinički bolnički centar Sestre 288 milosrdnice HEP­Operator distribucijskog 289 sustava d o o DP Elektra Bjelovar 290 Financijska agencija

Siemens d.d.

N­02­V­101173­ Roba 130112 N­05­V­150053­ Radovi 211211 N­02­V­150300­ Roba 221211

27.2.2012 Žalba se odbija

Dokumentacija

Rotor d o o

27.2.2012 Obustava postupka Poništava se Odluka o odabiru

Odluka

Infosistem d.d.

šalterski pisači usluga zaprimanja, skladištenja, prepakiranja i distribucija namjenskih LDPE vreća s logom Fonda za PET, AL/FE i stakleni ambalažni otpad, usluga zaprimanja i distribucije kutija sa izrada baze prostornih i neprostornih podataka na području otoka Krka nabava i izvedba sustava vatrodojave i gašenja požara generatora i transformatora te usluga tiska za 2012. godinu univerzalne poštanske usluge namještaj i oprema za Dječji vrtić Travno PO Veliko Polje zaštita osoba i imovine za potrebe Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice za izgradnja sustava tehničke zaštite objekata pregradnog mjesta HE Lešće

27.2.2012

Odluka

291

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Intereuropa, logističke usluge d o.o.

N­02­V­150558­ Usluge 231211

28.2.2012 Žalba se odbija

Odluka

292 Ponikve d.o o HEP­Proizvodnja d.o o PP HE Jug Split, Pogon HE Zakučac

Geodetski zavod Rijeka d o.o. IMK Elektro d o o.

N­05­V­141429­ Usluge 271011 N­05­V­151455­ Roba 281211 N­02­V­151891­ Usluge 291211 2012/S015 0001346 Usluge

28 2.2012

Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN

Odluka

,

293

28.2.2012 Žalba se odbija

Dokumentacija

294

Javna ustanova Nacionalni park Stega tisak d o.o Krka CityEX d o o. Sliv­oprema d o o

28.2.2012 Žalba se odbija 28 2 2012 Žalba se odbacuje 28.2.2012 Zahtjev za naknadom troškova se odbija

Odluka Objava Odluka

295 Grad Dugo Selo, 296 Grad Zagreb

N­02­V­145940­ Roba 291111 N­30­V­104468­ Usluge 160212 N­05­V­145996­ Radovi 291111

297

. Klinički bolnički centar Sestre
milosrdnice

Sokol Marić d.o.o ZP INsig2 d o.o Zagreb i Tim gradnja d o o

28.2.2012 Žalba se odbija

Objava

HEP­Proizvodnja d o o. Sektor 298 za hidroelektrane, PP HE Zapad, HE Gojak i Lešće

28 2 2012

Poništava se Odluka i • IM otvoreni postupak JN
i
i

_.. . Odluka

299 Klinički bolnički centar Split

Eneko­inženjermg d.o o

ultrazvučni uređaj za potrebe N-02-V-151449Kliničkog zavoda za nuklearnu Roba 281211 medicinu ugostiteljska oprema (po grupama) cjelovito rješenje javne telekomunikacijske usluge koja uključuje elektroničke komunikacijske usluge u nepokretnoj i pokretnoj mreži, tiskanje poslovnih naljepnica za godišnje potrebe HP d.d.

28.2 2012 Žalba se odbija
Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN Poništava se dio

Odluka

Prijedlog za odredjivanje privremene mjere

j i j

Javna ustanova Nacionalni park Oprema Radman 300 Plitvička jezera d.o o.

N-02-V-144396- Roba 181111 2012/S0020001238

29.2.2012

Odluka

301

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

VIPnet d o o

Usluge

29.2.2012 dokumentacije za
nadmetanje

Dokumentacija

302 HP­Hrvatska pošta d d

Pnntera grupa d o.o

N-05-V-101831- Usluge 190112 N-02-V-145020- Radovi 231111 N-16-M-150520- Usluge 231211 N-02-V-150633- Roba 231211 N-02-V-152659Roba 301211
N­05­V­100516­ Usluge 050112

1.3.2012 Žalba se odbija 1.3.2012 Žalba se odbacuje 1.3.2012 odabiru 2.3.2012 žalitelju 2.3.2012
Poništava se Odluka o

Dokumentacija

izgradnja tlačnog cjevovoda Ecos trgovina d.o.o. Crpna stanica Vrhovine­ vodosprema Vrhovine­1­ izrada idejnog, glavnog i 304 Grad Rijeka PGT Škunca d.o o izvedbenog projekta rekonstrukcije dijela Opatijske EG.S.­ revitalizacija sustava javne 305 Općina Pisarovina Elektrograditeljstvo rasvjete d.o o trake i masti za brtvljenje i masti za podmazivanje slavina 306 Zagrebački holding d o o Terad d.o.o. za GPZ d.o o održavanje i popravak opreme HEP­Proizvodnja d.o o. PP HE Zagrel Rittmeyer 307 i sustava mjerenja Rittmeyer Jug d.o o na hidroelektranama PP HE Končar­ Javna ustanova Nacionalni park ugostiteljska oprema (po 308 Ugostiteljska Plitvička jezera grupama) oprema d.o o Agencija za vozne, parkirne i PVC kartice komercijalnu 309 Zagrebački holding d.o.o. djelatnost d o.o Agencija za usluga pnntanja i kuvertiranja podršku 310 Zagrebački holding d o.o. za Podružnicu Vodoopskrba i informacijskim odvodnja sustavima i usluga printanja i kuvertiranja Hitra produkcija 311 Zagrebački holding d o o za Podružnicu Vodoopskrba i dokumenata d.o o odvodnja popravak tramvajskih pruga u P.G P d o o 312 Zagrebački holding d.o o Ilici (od Preobraženske do Frankopanske ulice) krčenje raslinja i košnja trave Jedinstvo d d. 313 Plmacro d o.o na trasama i koridorima plinovoda RTP sjeverna rekonstrukcija i adaptacija Alfaplan građenje 314 Grad Dubrovnik građevine Lazareti u d.o.o. Dubrovniku 303 Općina Vrhovine

Odluka

Odluka

Nadoknada troškova

Odluka
Odluka

Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN

2.3 2012 Žalba se odbija 2.3.2012 otvoreni postupak JN 2.3.2012 otvoreni postupak JN 2.3.2012 Žalba se odbija
Poništava se Odluka i

Odluka

N-02-V-144396Roba 181111 N-02-V-101539Roba 170112
N . 0 2 .v­101221­

Odluka

Poništava se Odluka i

Odluka

,,.,,.

Usluge

Odluka

N-02-V-101221Usluge 130112
N-02-V-101209Radovi 130112

2.3 2012 Žalba se odbija 5.3 2012 Obustava postupka 5.3.2012 Žalba se odbija 5.3.2012 otvoreni postupak JN
Poništava se Odluka i

Odluka

Odluka

N-05-V-100298- Radovi 030112 N-02-V-151442- Radovi 281211

Odluka i Zahtjev za p nastavak postupka

Odluka

315

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Sygma d.o.o.

namještaj za potrebe Odjela za kulturologiju

N­02­V­151860­ Roba 291211

5 3.2012

Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN

Odluka

316 Zagrebački holding d.o.o.

PG.P d.o.o. Elektromehanika, proizvodni i uslužni obrt, vi. Drago Skender, dipl.ing ZP Dom izgradnja d.o.O.Dubrovnik,Co n-teh d o o.Dubrovnik i

popravak tramvajskih pruga­ N­02­V­101091­ Ulica grada Vukovara od Radovi 120112 Strojarske ulice do ulice Kruge servis, održavanje i popravak rashladnih i klima uređaja za 2012., 2013. 12014. godinu rekonstrukcija i adaptacija građevine Lazareti u Dubrovniku toaletni papir i ručnici nabava implementacije hand­ held uređaja-glavni projekt izrada Studije o utjecaju višenamjenskog hidrotehničkog sustava za uređenje voda i zemljišta (VHS) Osijek na okoliš toaletni papir i papirnati ručnici isporuka prometnih znakova, opreme i signalizacije N-05-V-151780Usluge 291211

5.3.2012 Obustava postupka

Odluka

HEP­Proizvodnja d o o Sektor 317 za termoelektrane TE Sisak

5.3.2012

Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN

Odluka

318 Grad Dubrovnik

N-02-V-151442Radovi 281211 N­02­V­151657­ Roba 291211 N-05-V-152561Usluge 301211

5.3.2012

Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN

Odluka

319

Opća bolnica Šibensko­kninske Capricorno d.o.o županije Špica sustavi d o.o ZP Ekonerg d o o , Institut za elektroprivredu i energetiku d.d. i Sveučilište u Capricorno d.o o

5.3 2012 Žalba se odbacuje

Odluka

320 HP­Hrvatska pošta d.d

5.3.2012 Žalba se odbacuje

Odluka

321 Osječko­baranjska županija

N­02­V­147210­ Usluge 061211

5.3 2012 Obustava postupka

Odluka

322 Opća bolnica Pula

N­16­M­150071­ Roba 211211 N­02­V­140972­ Roba 241011

5 3 2012 Žalba se odbija
r

Odluka l Odluka

323 Hrvatske autoceste d o.o Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice

Signalizacija d.o o

5 3.2012 Žalba se odbija

324

Instrumentaria d d.

ugradbeni i potrošni materijala N­02­V­137417­ Roba za traumatologiju 260911 uredski papir, materijal, N­16­M­151225­ potrepštine, tonen, trake i tinte Roba 281211 za pisače i fotokopirne aparate higijensko­sanitami materijal N­21­M­100165­ Roba 030112

5.3.2012

Poništava se dio Odluke Odluka o odabiru Odluka

325 Klinika za psihijatriju Vrapče

Timi d o o

5.3 2012 Žalba se odbacuje

326 HEP­Toplinarstvo d.o.o. Sveučilište u Zagrebu 327 Prehrambeno­biotehnološki fakultet HEP-Operator distribucijskog 328 sustava d o o DP Elektra Zagreb 329 HP­Hrvatska pošta d.d

Insako d o o

6.3.2012 Obustava postupka

Odluka

Shimadzu d.o o. Zvonimir Security doo Prokhma­tim d o.o.

HPLC uređaj s UV detektorm i N-02-V-148796UHPLC instrumentom s PDA i Roba 151211 MS/MS detektorom tjelesna zaštita osoba i N­31­V­104395­ imovine i tjelesna zaštita Usluge 160212 zaposlenika pri iskapčanju zidna obloga sa vodilicama za N­05­V­149565­ Roba montažu polica 191211 održavanje računala, administracija i održavanje mreže, mrežne opreme, poslužitelja s windows i linux N­02­V­151667­ Usluge 291211

6.3.2012 Obustava postupka

Odluka

6.3.2012 Žalba se odbacuje

Objava

6.3.2012 Žalba se odbacuje

Odluka

330

Zavod za javno zdravstvo Dr Andrija Štampar

Alfa kompjuter usluge d o o

6 3 2012 Žalba se odbija

Odluka

331 Hrvatske autoceste d.o.o.

Div d.o.o.

isporuka prometnih znakova, opreme i signalizacije prehrambeni proizvodi (po grupama) rekonstrukcija stupova dalekovoda Brodsko brdo­ Požega izrad nadstrešnice za vozila u vatrogasnoj postaji Plasina

N­02­V­140972­ Roba 241011 N­02­V­150056­ Roba 211211 N­21­M­148946­ Radovi 151211

6.3.2012 Žalba se odbija

Odluka

332 Dječji vrtić Rijeka

Zagro d.o.o.

6.3.2012 Žalba se odbija

Odluka Prijedlog za odredjivanje privremene mjere Prijedlog za odredjivanje privremene mjere

HEP­Operator distribucijskog 333 sustava d.o.o. Elektra Požega

Sitolor d.o.o.

7.3.2012 Žalba se odbija

Odluka

334 Hrvatske autoceste d.o.o.

Grepo Commerce d.o.o.

N­16­M­151050­ Radovi 271211

7.3.2012 Žalba se odbija

Odluka

335 Komunalno poduzeće d.o.o. Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice

Miab d.o.o.

izvođenje radova na objektima N-05-V-152215Radovi Komunalnog poduzeća d.o.o. 291211 Knin - uključivanje u postojeći N­02­V­137417­ Roba 260911 N­05­150554­ 231211

7.3.2012

Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN

Odluka

336

Johnson & Johnson ugradbeni i potrošni materijal S.E. d.o.o. za traumatologiju Javor, obrt za šumarstvo i usluge, čišćenje i tretiranje raslinja u vi. Tomislav TS u nadležnosti PrP­Split Kodžoman Končar­montažni inženjering d.d. rekonstrukcija obračunskih mjernih mjesta

7.3.2012

Poništava se dio Odluke Objava o odabiru

HEP­Operator prijenosnog 337 sustava d.o.o., Prijenosno područje Split HEP­proizvodnja d.o.o., Sektor 338 za hidroelektrane PP HE Zapad, Pogon HE Senj HEP­Operator distribucijskog 339 sustava d.o.o., Elektrolika Gospić HEP­Operator distribucijskog 340 sustava d.o.o., Elektra Koprivnica 341

Radovi

7.3.2012 Žalba se odbija

Odluka

N­05­V­100081­ Radovi 020112 N­05­V­150609­ Roba 231211 N­05­V­151832­ Roba 291211 N-02-V-150026Roba 211211 N­05­V­146557­ Usluge 011211 2012/S005­ 0000014 Roba

7.3.2012

Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN

Odluka

Ramić­Trade d.o.o. energetski transformatori

7.3.2012 Žalba se odbija

Odluka

342 343

344

345

346

SN sklopni blokovi s Ramić­Trade d.o.o. prekidačem u transformatorskom polju sprava za prijelom vijaka, Klinički bolnički centar Rijeka Lima O.l. d.o.o. pločica za fiksaciju, sistema za ugrađivanje pločica i vijaka i usluge održavanja: remont HEP­Proizvodnja d.o.o., Sektor Ato inženjering sekundarne EEN opreme za termoelektrane, TE Plomin d.o.o. pogona TE Plomin 1 u 2012. Izvor­Ploče j.u. za komunalne vodovodni materijal za 2012 Vodoskok d.d. djelatnosti godinu izvođenje građevinskih radova Vodoprivreda Sisak na verifikaciji rezultata Jadranski naftovod d.d. d.d. inteligentnog piga magistralnog cjevovoda specijalno vozilo za Grad Obrovac Gradatin d.o.o. sakupljanje i odvoz komunalnog otpada, 1 komad HEP-Operator distribucijskog Zavod za javno sustava d.o.o. DP Elektra zdravstvo Dr. cijepljenje protiv krpelja Zagreb Andrija Štampar

7.3.2012 Obustava postupka Nadoknada troškova žalitelju Poništava se Odluka o odabiru

r^
Odluka Dokumentacija

T
'

8.3.2012

8.3.2012 8.3.2012

Odluka

Poništava se dio Odluka Odluka o odabiru Odluka Prijedlog za odredjivanje privremene mjere

0 Radovi

8.3.2012 Žalba se odbacuje

N-02-V-152204Roba 291211 N-21-M-101388Usluge 160112

9.3.2012

Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN

Odluka

9.3.2012 Žalba se odbija

Odluka

347 Vodovod Dubrovnik d o o HEP­Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektrojug HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektrojug

Terra Jaska d o o

348

349

HEP­Operator distribucijskog 350 sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka 351 HŽ­Infrastruktura d.o.o. HEP­Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektrojug HEP-Operator distribucijskog sustava d o o , DP Elektrojug

352
J

353

radni stroj ­ mini rovokopač, 1 kom, putem financijskog leasinga građevinski radovi na području Tonikom d.o.o. pogonskog ureda Ston (poluotok Pelješac, građevinski radovi na području Tonikom d o o središta Elektrojuga Dubrovnik i Pogonskog ureda Konavle SN sklopni blokovi s prekidačem u Ramić­Trade d o o transformatorskom polju (Elektroistra Pula, radovi na izradi zaštite Elektrokem d.o.o. postrojenja JANAF i PLINACRO od utjecaja građevinski radovi na području Innecto d o o pogonskog ureda Ston (poluotok Pelješac, građevinski radovi na području središta Elektrojuga Dubrovnik Innecto d.o o i Pogonskog ureda Konavle Meditronik d.o o prijenosni uređaji za mjerenje brzine fiksni uređaji za mjerenje brzine tri sistema podzemnih kontejnera papirnata konfekcija

N­05­V­152071­ Roba 291211 N-05-V-149961Radovi 211211 N­05­V­149891­ Radovi 211211 N­05­V­151617­ Roba 291211 N­05­V­101191­ Radovi 130112 N-05-V-149961Radovi 211211 N-05-V-149891Radovi 211211 N-02-V-127812Roba 070711 N-02-V-144021Roba 161111 N­02­V­133734­ Roba 290811 N­02­V­150978­ Roba 271211

9.3.2012 Žalba se odbacuje

Odluka

9.3.2012 Žalba se odbija

Odluka

9.3.2012 Žalba se odbija

Odluka

12.3.2012 Obustava postupka

Odluka

12.3.2012 Žalba se odbija

Odluka

12.3.2012 Žalba se odbija

Odluka

12.3.2012 Žalba se odbija Poništava se Odluka o poništenju

Odluka

354 Ministarstvo unutarnjih poslova

12.3.2012

Odluka

355 Ministarstvo unutarnjih poslova

Meditronik d o.o.

12.3.2012 Žalba se odbija

Odluka

356 Grad Šibenik

Gradatin d.o.o Narodne novine dd

12.3.2012 Obustava postupka Poništava se Odluka o odabiru

Odluka

357 Klinička bolnica Merkur

12.3.2012

Odluka

HEP­Operator distribucijskog 358 sustava d.o.o., DP Elektrojug

Innecto d.o o

građevinski radovi za potrebe HEP-Operatora distribucijskog N-05-V-150023Radovi sustava d.o.o., E lektrojug 211211 Dubrovnik, područje' Pogonski fiksni uređaji za mjerenje brzine ugostiteljska oprema (po grupama) papirnata konfekcija izrada i dostava magnetskih kartica sustav podrške procesu upravljanja količinama prirodnog plina N-02-V-144021Roba 161111 N­02­V­144396­ Roba 181111 N­02­V­150978­ Roba 271211 N­02­V­150008­ Usluge 211211 | N . 0 2 ­V­103211­ Roba 020212 | j

12.3.2012 Žalba se odbija

Odluka

359 Ministarstvo unutarnjih poslova

Prizma d.o.o.

r
12.3.2012 Žalba se odbija Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN Poništava se Odluka o odabiru Odluka

360

- -

Javna ustanova Nacionalni park Ital­opremanje Plitvička jezera d oo Insako d o o

12 3.2012

Odluka

361 Klinička bolnica Merkur

12.3.2012

Odluka

362 Hrvatske autoceste d.o.o.

Augustini d o o

12.3.2012 Žalba se odbija

Odluka

363 Zagrebački holding d o o

Duplico d o o

13 3.2012 Žalba se odbija
„ J

Dokumentacija

364 Grad Zaprešić

365 Financijska agencija

366

Vinkovački vodovod i kanalizacija d o.o

367 Spiitsko­dalmatinska županija 368 INA­Industrija nafte d d

živežne namirnice za dječje vrtiće i škole u Gradu usluga održavanja diskovnih urečaja, CAS urečaja, MAS Senso IS d o o. urečaja, Disk library­a i FC preklopnika te programske i ZP Gradnja d.o.o , regionalni vodoopskrbni sustav Osijek i Vodovod Istočne Slavonije ­ II a faza Osijek d.o.o., izgradnja vodocrpilišta Hrvatski Telekom javna govorna usluga u d.d nepokretnoj elektroničkoj Trgostil d.d. Eurometeor Đakovo d d depresant stiništa nafte osiguranje imovine, od odgovornosti, od nesreća i osiguranje vozila sredstva za čišćenje (po grupama) izgradnja vodospremnika i crpne stanice Retkovci revitalizacija sustava javne rasvjete bojanje horizontalne signalizacije isporuka uredskog materijala

2012/S002­ 0000287

Roba

13.3.2012 Žalba se odbija Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN Nadoknada dijela troškova žalitelju

Odluka

N­02­V­152384­ Usluge 301211 N­05­V­151837­ Radovi 291211 2012/S002­ 0002351 Usluge

13.3 2012

Odluka I Odluka

13.3.2012

i
Objava Odluka Zahtjev za nastavak postupka j ' I

1332012 Žalba se odbacuje 14.3 2012 Žalba se odbija

N­05­V­146655­ Roba 021211 N­02­V­132657­ Usluge 180811 N­02­V­151948­ Roba 291211 N­05­V­151771­ Radovi 291211 N­02­V­150633­ Radovi 231211 N­05­V­151974­ Radovi 291211 N­02­V­152405­ Roba 301211

369

Javna ustanova Nacionalni park Croatia osiguranje Plitvička jezera d d Filijala Gospić Saponia d.d. Presoflex gradnja d.o.o Gradatin d o o.

14.3.2012 Žalba se odbija Poništava se Odluka o odabiru

Odluka

370 Klinička bolnica Merkur Vinkovački vodovod i kanalizacija d o.o

14 3.2012

Odluka

371

15 3.2012 Obustava postupka Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN

Odluka

372 Općina Pisarovina

15.3.2012

Odluka

373 Zračna luka Dubrovnik

Signalizacija d o.o Osječka trgovina papirom d.o.o. Pomak d o o.

16.3.2012 Žalba se odbija

Odluka

374 Hrvatske autoceste d.o.o.

16.3.2012 Žalba se odbija Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN Nadoknada dijela troškova žalitelju Poništava se Odluka o odabiru

Odluka

375 Komunalno poduzeće d.o.o.

izvoflenje radova na objektima N­05­V­152215­ Radovi Komunalnog poduzeća d.o.o. 291211 Knin ­ uključivanje u postojeći tri sistema podzemnih kontejnera N­02­V­133734­ Roba 290811

16.3.2012

Odluka

376 Grad Šibenik

Eko­kom d.o.o.

16.3.2012

Odluka

377 Hrvatske šume d o o

Robni centar d.o.o

gume za vozila i s njima N­02­V­151766­ Roba povezani proizvodi (pet grupa) 291211 N­02­V­142255­ Radovi 041111 2012/S002­ 000579 2012/S005­ 0000011

16.3.2012

Odluka

378 Grad Lipik

379 Grad Našice

380 Liburnija d o o 381 Zračna luka Dubrovnik

izgradnja prometne i komunalne infrastrukture u proširenom dijelu ZP Gradnja d.o.o izgradnja ceste, pješačkih Osijek i Ured staza, sustava obonnske ovlaštenog odvodnje, vodovoda, inženjera geodezije kanalizacije, javne rasvjete, Croatia osiguranje usluge osiguranja d.d Kapitel d o.o Signahnea d o o bojanje horizontalne signalizacije

19.3.2012 Žalba se odbacuje

Odluka i Zahtjev za nastavak | postupka

Radovi

19.3.2012 Obustava postupka

Odluka

Usluge

19.3.2012 Žalba se odbija 19.3.2012 Žalba se odbija

Odluka Odluka

N­05­V­151974­ Radovi 291211

382

HEP D.D. Sektor za informatiku Deltron d.o.o. i telekomunikacije Javna ustanova Nacionalni park Leko d.o.o. Plitvička jezera

održavanje rashladnog sustava, elektrosustava i pripadajuće vatrodojave nabava svježe ribe ­ pastrva

N­21­M­105761­ Usluge 070312 2012/S002­ 0000684 2012/S002­ 0003394 Roba

19.3.2012 Žalba se odbacuje

Dokumentacija

383

20.3.2012 Žalba se odbacuje

Odluka Prijedlog za odredjivanje privremene mjere Zahtjev za nastavak postupka

Agencija za podršku informacijskim sustavima i 384 informacijskim tehnologijama d.o.o. 385 Darkom d.o.o.

ITS partner d.o.o.

proširenje i nadogradnja diskovnog podsustava kameni materijal za 2012. godinu usluga povezivanja širokopojasnih MA N i WAN mreža za poslovne korisnike materijal za inkontinenciju

Usluge

20.3.2012 Žalba se odbacuje

Objava

Kufner grupa d.o.o. Hrvatski Telekom d.d. Mini Major d.o.o. Palamed d.o.o.

N­21­M­103932­ Roba 090212 2012/S002­ 0003611 2012/S015­ 0004777 2012/S002­ 0002389 2012/S002­ 0000982 Usluge

20.3.2012 Žalba se odbacuje

Odluka

386 Splitsko­dalmatinska županija Specijalna bolnica za 387 medicinsku rehabilitaciju Varaždinske toplice Opća bolnica Hrvatski ponos 388 Knin 389 Komunalac d.o.o.

20.3.2012 Žalba se odbacuje

Objava

Roba Roba

20.3.2012 Obustava postupka 20.3.2012 Obustava postupka

Objava Objava

390

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

391 Financijska agencija

potrošni medicinski materijal u 2012. godini usluge osiguranja imovine, Croatia osiguranje osiguranja od odgovornosti, d.d. Filijala osiguranja od automobilske Zagrebački prsten odgovornosti, osiguranja Udruga za izrada studije analize promicanje postojećeg stanja i potencijala energetske zamjene energetski učinkovitosti Cezar neučinkovite i ekološki nabava telekomunikacijskih Hrvatski Telekom usluga u nepokretnoj mreži te d.d. nabava terminalnih aparata za Elektrocentar Petek rekonstrukcija sustava javne d.o.o. rasvjete Bljesak d.o.o. Teh­projekt Inženjering d.o.o. PTMG d.o.o. Tehno­elektro d.o.o. zakup poslovnog prostora nova vatrogasna oprema

Usluge

20.3.2012 Žalba se odbacuje

Odluka
r_

.

.

..

N­16­M­151224­ Usluge 281211 N­02­V­147292­ Usluge 071211 N­02­V­101432­ Radovi 170112 20 Usluge N­02­V­101904­ Roba 190112

21.3.2012 Žalba se odbija

Odluka

21.3.2012 Žalba se odbija Zahtjev za naknadom troškova se odbija

Odluka

392 Grad Lipik 393 Grad Pula 394 Vatrogasna zajednica Zagrebačke županije

21.3.2012

Odluka Odluka Odluka

21.3.2012 Žalba se odbacuje 22.3.2012 Obustava postupka Nadoknada troškova žalitelju Nadoknada troškova žalitelju Poništava se Odluka o odabiru

395 Energo d.o.o.

godišnja isporuka materijala za N­05­V­148929­ PE plinovode PEHD cijevni Roba 151211 spojni elementi za rekonstrukcija sustava javne rasvjete N­02­V­101432­ Radovi 170112

22.3.2012

Odluka

396 Grad Lipik

22.3.2012

Odluka Prijedlog za odredjivanje privremene mjere

397 Hrvatske šume d.o.o.

Vulkal d.o.o. ZP Gradnja d.o.o., Osijek i Vodovod Osijek d.o.o.,

gume za vozila i s njima N­02­V­151766­ Roba povezani proizvodi (pet grupa) 291211 regionalni vodoopskrbni sustav N­05­V­151837­ Istočne Slavonije ­ II. a faza Radovi 291211 izgradnja vodocrpilišta

23.3.2012

Odluka

398

Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.

23.3.2012 Žalba se odbija

Odluka

V

399 Hrvatske autoceste d.o.o. Opća županijska bolnica Vukovar

Viadukt d.d.

400

Sanyko d.o.o.

401 Grad Nova Gradiška

Infoprojekt d.o.o.

rekonstrukcija lokalne ceste L67177 i rekonstrukcija križanja D8 i L67177, dionica Spojna cesta Zagvozd­Baška jednokratni nekemijski medicinski potrošni materijal i održavanje poslovnih aplikacija i PC programska rješenja za vočenje proračunskih računovodstva i

N­02­V­151970­ Radovi 291211 2012/S002­ 0004376 2012/S015­ 0005459 Roba

23.3.2012 Obustava postupka

Odluka .. ..

23.3.2012 Žalba se odbacuje

Objava

Usluge

26.3.2012 Žalba se odbacuje

Objava

402 Grad Split,

Poduzeće za ceste izgradnja prometnica u sklopu 2012/S 0012­ Split d.d. UPU Bilice Sjever 0004711 Istraalf d.o.o. uredski materijal ulja i sredstva za podmazivanje

Radovi

26.3.2012 Žalba se odbacuje Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN

Dokumentacija

403 Grad Poreč

N­16­M­144072­ Roba 171111 N­02­V­138008­ Roba 300911

26.3.2012

Odluka

404 Hrvatske šume d.o.o. Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar

Patting d.o.o. Komunalije Hrgovčić d.o.o. ZP G.T. Trade d.o.o., Split, Obrt za usluge gračevinske mehanizacije i prijevoz Gajankop, Mi Star d.o.o. Tehno­elektro d.o.o. Profi­lab

26.3.2012

Odluka

405

crpljenje i čišćenje otpada iz N­02­V­104846­ kuhinjskih separatora masti, s Usluge 220212 čišćenjem pripadajućih sanacija i zatvaranje N­02­V­152074­ odlagališta otpada Jelenčići V, Radovi 291211 I faza

26.3.2012 Žalba se odbija

Odluka

406 Usluga d.o.o.

26.3.2012

Poništava se Odluka o odabiru

Odluka

407 Zračna luka Dubrovnik

vatrogasno vozilo nabava i ugradnja urečaja za energetski učinkovitu javnu rasvjetu UPS oprema s montažom

N­05­V­152311­ Roba 301211 N­02­V­152485­ Roba 301211 N­16­M­103330­ Roba 090212

26.3.2012 Žalba se odbija Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN

Odluka

408 Grad Skradin

26.3.2012

Odluka

409 Zagrebački holding d.o.o.

27.3.2012 Žalba se odbija

Dokumentacija Prijedlog za odredjivanje privremene mjere

410 Grad Zagreb

Zvijezda d.d.

411 Jadranski naftovod d.d. Ured državne uprave u Vukovarsko­srijemskoj županiji

Jedinstvo d.d. Sigurnost Buzov d.o.o. Metronet d.o.o.

nabava prehrambenih artikala za potrebe dječjih vrtića Grada N­02­V­151651­ Roba Zagreba (nabava i isporuka 291211 životinjskih i biljnih ulja i masti) zamjena tla i nasipavanje platoa na lokaciji dogradnje 20 Radovi rezervoarskog prostora za zaštita imovine, objekata i osoba telekomunikacijske usluge, telekomunikacijska oprema i potrepštine godišnja nabava i isporuka računalne opreme N­16­M­105280­ Usluge 290212 N­02­V­103133­ Usluge 010212 2012/S 002­ 0000181 Roba

28.3.2012 Žalba se odbija

Odluka

28.3.2012 Žalba se odbacuje

Objava

412

29.3.2012 Žalba se odbija

Odluka
i

413 Klinički bolnički centar
I

29.3.2012 Žalba se odbija Poništava se Odluka o odabiru

Dokumentacija

j

I
i ..

Sveučilište u Zagrebu, 414 Prehrambeno­biotehnološki fakultet

King ICT d.o.o.

29.3.2012

Odluka

415 416

Dom za starije i nemoćne osobe Centar Ustanova Dobri dom grada Zagreba

Mini Major d o o Premium d.o o

nabava pomagala pri inkontinenciji za 2012

2012/S 0000591 Roba

30 3.2012 Žalba se odbacuje 30.3.2012 Nadoknada troškova žalitelju

Objava Odluka

nabava sredstava za čišćenje, N­16­M­151261­ Roba osobnu higijenu i PVC pribor 281211 radovi redovnog održavanja i zaštite nerazvrstanih cesta na području grada za razdoblje od CR sustav za digitalizaciju radiologije Klinike za dječje bolesti KBC­a Sestre nabava lijekova (po grupama) N­02­V­147825­ Radovi 091211 N­02­V­149934­ Roba 211211 N­02­V­151658­ Roba 291211 N­05­V­146655­ Roba 021211 N­03­V­106492­ Usluge 200312

417 Grad Gospić, Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice Opća županijska bolnica Vinkovci

Lika ceste d o.o

30.3 2012 Žalba se odbacuje Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN

Odluka

418

Shimadzu d.o o Phoenix farmacija dd Eurometeor Đakovo d.d.

30 3 2012

Odluka

419

30.3 2012 Žalba se odbija

I
Odluka ' I Prijedlog za odredjivanje privremene mjere

420 INA­Industrija nafte d.d.

depresant strništa nafte

2 4 2012 Obustava postupka

Odluka

421 Hrvatska radiotelevizija Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o

Lider express d.o.o rezervirane poštanske usluge Centrogradnja d.o.o. Centrogradnja d.o.o. Autozubak d o.o

2.4.2012 Žalba se odbacuje

Objava

422

regionalni vodoopskrbni sustav N­05­V­151837­ Istočne Slavonije ­ II. a faza Radovi 291211 izgradnja vodocrpilišta izgradnja vodospremnika i crpne stanice Retkovci N­05­V­151771­ Radovi 291211 N­05­V­146879­ Usluge 051211 2012/S 002­ 0002197 Usluge

2.4 2012 Žalba se odbacuje

Odluka

423

2.4.2012 Žalba se odbija Poništava se Odluka o poništenju

Odluka

424 HP­Hrvatska pošta d.d 425 Hrvatski centar za razminiranje 426 HŽ­Infrastruktura d.o.o.

427 Energo d o o 428 Grad Slavonski Brod 429 Unikom d o o 430 Varkom d d 431 Autocesta Rijeka ­ Zagreb d.d r 432 Grad Zagreb 433 Komunalac d o o.

nabava roba i usluga za godišnje održavanje vozila proizvočača VW AG u HP d.d. ustupanje poslova NosterVisus d.o.o. razminiranja 05/12 MV Leonhard Moli čelični pragovi s montiranim Beton we rke GmbH elastičnim pričvrsnim priborom &CoKG godišnja isporuka materijala za PTMG d o o PE plinovode PEHD cijevni spojni elementi za HP­Hrvatska pošta ostale poštanske usluge i dd dopunske usluge Radlovacd.d. Babić d o o kamen tucanik zbrinjavanje glomaznog otpada građevinski radovi na sanaciji stijenskog pokosa na dionici Kikovica­Oštrovica (km 68 + radovi na poboljšanju javne rasvjete na području vijeća radni stroj­kombinirka

2 4.2012

Odluka Odluka Odluka ­­

2.4.2012 Obustava postupka 3.4.2012 Žalba se odbija

N­05­V­100749­ Roba 100112 N­05­V­148929­ Roba 151211 2012/S 002­ 0001284 2012/S 002­ 0001815 2012/S 005­ 0001218 2012/S 002­ 0000980 2012/S 002­ 0005757 2012/S 002­ 0008493 Usluge Roba Usluge Radovi Radovi Roba ,

3.4.2012 Poništava se dio Odluke Odluka 3 4 2012 Žalba se odbacuje 4.4 2012 Žalba se odbacuje 4.4 2012 Žalba se odbacuje 4 4.2012 Žalba se odbija 4 4 2012 Obustava postupka 4.4 2012 Žalba se odbija Odluka Odluka Odluka Odluka Objava Objava !

Werkos d.o o Georad d o o , Teknoxgroup Hrvatska d.o o

434 Hrvatske vode

Pavlic­asfalt­beton, izgradnja retencije Vučkovec vi. Zvonimir Pavlic Hospitalija trgovina laboratorijski reagensi d.o.o. Opstanak d.o.o. pametne ploče za osnovne škole potrošni materijal za OP traumu

N­02­V­141076­ Radovi 251011 N­02­V­150924­ Roba 271211 N­16­M­143166­ Roba 10111 N­02­V­152112­ Roba 291211 N­05­V­100888­ Usluge 110112 N­02­V­150473­ Radovi 221211 2012/S 002­ 0004447 2012/S 002­ 0007493 Usluge Radovi

5.4.2012 Žalba se odbija

Odluka

435 Klinički bolnički centar Rijeka

5.4.2012 Obustava postupka Poništava se Odluka o odabiru

Odluka

436 Grad Osijek

10.4.2012

Odluka

437 Klinička bolnica Dubrava HEP­Proizvodnja d.o.o. Sektor 438 za hidroelektrane, PP HE Jug, Split 439 Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice

Lima O.l. d.o.o.

10.4.2012

Poništava se dio Odluke Odluka i dio otvorenog post. JN Poništava se Odluka o odabiru

Auto Hrvatska d.d.

440 Klinički bolnički centar Split i .. 441 Grad Zagreb

442 Hrvatske autoceste d.o.o.

održavanje vozila voznog parka PP Jug ­ Split tijekom 2012. i 2013. godine sanacija objekta Klinike za HM ­ Patria d.o.o. neurologiju i Klinike za psihijatriju usluge vatrogasnog dežurstva Sokol Marić d.o.o. profesionalnih vatrogasaca i rekonstrukcija i proširenje Georad d.o.o., Radničke ceste od Ulice grada Vukovara do Heinzelove ulice ­ ZP Hm­Patria izgradnja cestarinskog prolaza d.o.o. Zagreb i Geo Lekenik na autocesti Zagreb­ grupa d.o.o. Zagreb Sisak, dionica Velika Gorica zamjena aku baterija

10.4.2012

Odluka

10.4.2012 Obustava postupka 10.4.2012 Žalba se odbacuje 10.4.2012 Žalba se odbacuje Nadoknada troškova žalitelju

Odluka Objava Objava

N­02­V­150360­ Radovi 221211 2012/S 005­ 0004693 2012/S 002­ 0000792

10.4.2012

Odluka

HEP­Operator distribucijskog 443 sustava d.o.o. Elektrodalmacija Profi­lab Split 444 Hrvatske ceste d.o.o. Ustanova Dobri dom grada Zagreba Pneumatik d.o.o.

Roba

11.4.2012 Žalba se odbacuje

Objava Zahtjev za nastavak postupka

auto gume i vulkanizerske usluge

Roba

11.4.2012 Žalba se odbacuje

Odluka

445

Premium d.o.o.

nabava sredstava za čišćenje, N­16­M­151261­ Roba osobnu higijenu i PVC pribor 281211 toneri i tinte 2012/S 002­ 0003173 2012/S 002­ 0000661 2012/S 002­ 0001062 Roba Usluge Radovi

11.4.2012 Žalba se odbija

Odluka

446

Hrvatski zavod za Ingpro d.o.o. zapošljavanje, Središnja služba

12.4.2012 Žalba se odbija 12.4.2012 Žalba se odbija 12.4.2012 Poništava se Odluka o odabiru

Odluka Odluka Odluka

447 GKP cakom d.o.o. 448 Grad Otok

449 Ministarstvo uprave

450

Županijska lučka uprava Mali Lošinj

Croatia osiguranje osiguravateljske usluge d.d. Filijala Čakovec dovršetak radova na sustavu Emax d.o.o. ventilacije, klimatizacije i usluga tjelesne zaštite i usluga provođenja postupka AKD ­ Zaštita d.o.o. utvrčivanja alkoholiziranosti službenika i namještenika nabava i ugradnja pontona, Y/C Marina d.o.o. sidrenog sustava i opreme ­ luka Mali Lošinj

20 Usluge

12.4.2012 Žalba se odbija

Odluka

N­02­V­105818­ Usluge 080312

12.4.2012 Žalba se odbija

Odluka

451 Zagreba

Ustanova Dobri dom grada

Insako d o o.

nabava sredstava za čišćenje, N­16­M­151261­ Roba osobnu higijenu i PVC pribor 281211 sredstva za čišćenje, osobnu higijenu i pvc pribor usluge pristupa Internetu ustupanje poslova razminiranja prema projektu gradevinsko­obrtnički radovi na rekonstrukciji i adaptaciji prostora iznajmljivanje i pranje bolničkog rublja neuro bi­plana digitalna supstrakcijska angiografija s ravnim detektorima za KBC Zagreb, Kišpatićeva 12, sa ustupanje izvočenja radova na rekonstrukciji javne rasvjete na N­16­M­151261­ Roba 281211 N­05­V­101118­ Usluge 120112 2012/S 002­ 0001294 Usluge

13.4.2012 Žalba se odbija 16.4.2012 Žalba se odbija 16 4 2012 Žalba se odbija 16.4.2012 Obustava postupka 16.4.2012 Žalba se odbija 16.4.2012 Žalba se odbacuje 16.4.2012 Žalba se odbija
16.4.2012 Žalba se odbacuje

Odluka

452 Zagreba

Ustanova Dobri dom grada

Kartik d o o

Odluka

453 Hrvatska elektroprivreda d d

Metronet d o.o

Odluka Objava Odluka Odluka Prijedlog za odredjivanje privremene mjere j Zahtjev za nastavak ! postupka

454 Hrvatski centar za razminiranje Heksogen d o o 455 dalmatinske županije,
Dom zdravlja Splitsko­ Brodometalurgija d.o.o. Praonica rublja Sjaj, vi. Rada Shimadzu d.o.o.

N­16­M­148633­ Radovi 141211

456 Opća bolnica Nova Gradiška 457 Ministarstvo zdravlja 458 Općina Lanišće

2012/S 0020000390

Usluge

N­02­V­102002­ Roba 200112 2012/S 002­ 0005782 Radovi

Odluka

Gradatin d o.o.

Objava

459 Grad Zagreb

ZP Ekonerg Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o., Zagreb, izrada studije izvodivosti za Elektroprojekt d d , Centar za gospodarenje Zagreb i ICP otpadom Grada Zagreba Ingenieurgeselisch aft prof. Czurda & Partner mbH, Krokoteks d o o Termorad d.o.o Veterinarska stanica Koprivnica Ingemum d o o Praonica rublja d.o o Ugostiteljski obrt Mario, vi Nikolina Capricorno d.o o Metronet d o o. najam i pranje bolničkog rublja radovi na rekonstrukciji strojarnice i instalacija sustava klimatizacije na objektu Ul preventivna i obvezna preventivna deratizacija^ na rješavanje neugodnih mirisa na kanahzacijskitn objektima iznajmljivanje i pranje bolničkog rublja

N­02­V­102261­ Usluge 240112

1642012

Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN

Odluka

460JOpća bolnica Nova Gradiška

2012/S 002­ 0000390

Usluge

17 4.2012 Žalba se odbija 1742012 Žalba se odbija
17 4 2012 Žalba se odbacuje 17.4.2012 Žalba se odbija

Odluka Odluka Odluka

461 Financijska agencija 462 Grad Koprivnica
463 Komunalije d o.o 464 Opća bolnica Nova Gradiška Hrvatske šume d o o 465 Podružnica Našice 466 Dom zdravlja Zagreb ­ centar, Sveučilište u Zagrebu, 467 Prehrambeno­biotehnološki fakultet

N­02­V­152655­ Radovi 301211 Usluge Usluge Usluge Usluge Roba Usluge

468 Sveučilišni računski centar Srce Profi­lab

2012/S 002­ 0003614 2012/S 005­ 0001955 2012/S 002­ 0000390 2012/S 002­ šumarske usluge III i IV kvartal 0005226 papirnata konfekcija i tekući 2012/S 002­ sapun 0001879 nabava cjelokupnog 2012/S 002­ telekomunikacijskog rješenja u 0010884 nepokretnoj elektroničkoj unapređenje energetskog N-02-V-146282sustava zgrade SRCA 301111 besprekidno napajanje

1"

Odluka Odluka Objava

17.4.2012 Žalba se odbacuje
18.4.2012 Žalba se odbija

18.4.2012 Obustava postupka
Poništava se dio 18.4.2012 dokumentacije za nadmetanje 18.4.2012 Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN

Odluka Objava Zahtjev za nastavak [ postupka

Usluge

Odluka

469 Zagrebački holding d.o o 470 Općina Tisno 471 Grad Delnice 472 Grad Lipik

Blaževićd.o o. Gradatin d o o. Villicus d o o. Promet gračenje doo Markomed d.o o TBG beton d.o o Explanta d o o.

oprema za upravljanje i sigurnost privremene rabljeno teretno vozilo i pripadajuća oprema za prikupljanje komunalnog i rekonstrukcija fasade na zgradi gradske uprave u rekonstrukcija sustava javne rasvjete kateteri nabava betona u 2012. godini godišnje održavanje ukrasnih vrtova i parkova ­ zgrada Hrvatske kontrole zračne rekonstrukcija krovišta stambeno­poslovnog objekta u Križevcima, Trg Antuna radovi na rekonstrukciji strojarnice i instalacija sustava klimatizacije na objektu Ul izgradnja cesta i dodatna ulaganja na cestama na radovi na rekonstrukciji strojarnice i instalacija sustava klimatizacije na objektu Ul. najam i pranje bolničkog rublja usluge mobilne telefonije rekonstrukcija dijela elektro opreme strojarnice HE Zakučac

2012/S 002­ 0002054 2012/S 002­ 0011219 2012/S 002­ 0002365

Roba Roba Radovi

18.4.2012 Žalba se odbacuje 19.4.2012 Žalba se odbacuje 19.4.2012 Žalba se odbacuje 19.4.2012 Žalba se odbija Zahtjev za naknadom troškova se odbija

Odluka Objava Odluka Odluka

L_

­.„

N­02­V­101432­ Radovi 170112 N­02­V­152040­ Roba 291211 2012/S 002­ 0003370 2012/S 002­ 0002319 2012/S 002­ 0003407 Roba Usluge

473 Klinički bolnički centar Rijeka 474 Komunalac d o o 475 Hrvatska kontrola zračne plovidbe d o.o.

19.4.2012

Odluka Odluka Odluka Zahtjev za nastavak postupka

19.4.2012 Žalba se odbija 19.4.2012 Žalba se odbacuje

476 Grad Križevci

Radnik d d

Radovi

19.4.2012 Žalba se odbija

Odluka

477 Financijska agencija 478 Općina Mahnska ­ Dubašmca 479 Financijska agencija 480 Opća bolnica Nova Gradiška

Elkom d.o o G P P Mikićd o o Emax d.o.o

N­02­V­152655­ Radovi 301211 2012/S 002­ 0005560 Radovi

20 4 2012 Žalba se odbija 20.4.2012 Obustava postupka 20.4.2012 Žalba se odbija 20 4.2012 Žalba se odbacuje 23.4.2012 Žalba se odbija

Odluka Odluka Odluka Odluka Objava r

N­02­V­152655­ Radovi 301211 2012/S 002­ 0000390 2012/S 002­ 0011639 Usluge Usluge

Praonica rublja Lami, vi Slavica Hrvatski Telekom 481 Grad Dubrovnik dd ZP Končar­ montažni HEP­Proizvodnja d.o.o. PP HE inženjering d.d , 482 Jug Split, Pogon HE Zakučac Končar­inženjenng za energetiku i Autoprijev.obrt vi M Prigorec.Autoturist Samobor d o.o.,čazmatrans­ Nova 483 Zagrebačka županija d.o o .Darojković d.o.o ,Maluks Promet d o.o.,Meštrović­ Prijevoz 484 HP­Hrvatska pošta d d. Sigurnost d.o.o

N­05­V­151397­ Radovi 281211

23.4 2012

Poništava se Odluka o odabiru

Odluka

prijevoz učenika Osnovnih škola (po grupama)

2012/S 002­ 0010985

Usluge

Poništava se dio 23 4 2012 dokumentacije za nadmetanje

Objava

zaštitarske usluge tjelesne zaštite

2012/S 005­ 0010734

Usluge

23.4.2012 Žalba se odbacuje

Objava

HEP-Operator distribucijskog 485 sustava d o.o. DP Elektra Vinkovci 486 Gradsko Poduzeće d o o 487 Hrvatske šume d o.o Uprava šuma Podružnica Požega

Končar-Električni uređaji d.d. Neptun-sub d.o.o.

nabava, isporuka i ugradnja opreme u TS 35/10(20)kV, 2x8MVA, Otok postavljanje naprava za sidrenje u uvali Tijašnica na

N-05-V-145015Roba 231111 2012/S 002­ 0006109 2012/S 002­ 0004846 Radovi Radovi

23.4 2012 Obustava postupka

Objava

23.4.2012 Žalba se odbija 23.4.2012 Žalba se odbacuje

Odluka Odluka

Gumena hidraulika izrada hidrauličnih gumenih Karlovi D Štefka crijeva Hrvatski Telekom dd.

488 Državni ured za reviziju Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

N­16­M­105337­ elektroničke komunikacijske Usluge usluge u nepokretim mrežama 290212 20 Usluge N­02­V­150924­ Roba 271211 2012/S 002­ 0005570 Radovi

24.4.2012 Žalba se odbija

Odluka

489

Odvjetničko društvo Dragičević i partneri pravne usluge d oo Gorea plus d o o laboratorijski reagensi izgradnja ulične rasvjete u 2012

24.4.2012 Žalba se odbacuje Zahtjev za naknadom troškova se odbija

Odluka

490 Klinički bolnički centar Rijeka

24.4.2012

Odluka ;Zahtjev za nastavak postupka

491 Grad Vodice,

Gradatin d.o.o

25.4.2012 Žalba se odbacuje

Odluka

492 Splitsko­dalmatinska županija 493 VG Vodoopskrba d.o.o. 494

Autotrans d.o o IKOM d o o

Opća bolnica Sibensko­kninske Shimadzu d o o županije Terad d.o o ZP Strabag d.o.o. Zagreb i Cestar d o.o Slavonski Brod

usluge prijevoza učenika N­02­V­151361­ osnovnih škola na području Usluge 281211 Splitsko­dalmatinske županije 2012/S 005­ vodomjen i radiomoduli Roba 0006156 sustav za digitalizaciju, 2012/S 002­ Roba 0007857 arhiviranje i distribuciju toploskupljajuće spojnice i razni pribor N­05­V­148517­ Roba 141211

25.4.2012 Žalba se odbija 25.4 2012 Žalba se odbacuje 25.4.2012 Žalba se odbacuje 26.4.2012 Zahtjev za naknadom troškova se odbija

Odluka Odluka Objava Odluka

495 HŽ­Infrastruktura d o o

496 Hrvatske autoceste d.o o

sanacija asfaltnog zastora kolnika na dionici Kutina ­ N­02­V­149916­ Novska od km 114+000 do km Radovi 211211 117+100 (desno) i dionici Okučani ­ Novska od km 2012/S 005­ 0005312 Roba

26.4.2012 Žalba se odbija

Odluka

497

HEP­Operator distribucijskog Koprodukt trgovina oprema za nadzemne mreže sustava d o o., Elektra Bjelovar d.o.o (nosioci i ovjesni pribor) rekonstrukcija 6,3 kv postrojenja vlastite potrošnje bloka C i opće potrošnje u Pogonu TE­TO Zagreb zamjena tla i nasipavanje platoa na lokaciji dogradnje rezervoarskog prostora za usluge prevođenja

26.4.2012

Poništava se Odluka o odabiru Poništava se otvoreni postupak JN

Odluka Prijedlog za odredjivanje privremene mjere

HEP­Proizvodnja d.o.o., Sektor 498 za termoelektrane, Pogon TE­ Siemens d.d TO Zagreb 499 Jadranski naftovod d.d. Jedinstvo d d

N­05­V­105071­ Radovi 270212

26.4.2012

Dokumentacija

20 Radovi

26 4.2012 Žalba se odbacuje

Odluka Prijedlog za odredjivanje privremene mjere

500 Ministarstvo poljoprivrede HEP­Operator distribucijskog 501 sustava d.o o DP Elektra Zagreb

Lingua­soft d o.o.

2012/S 0020004920

Usluge

26.4.2012 Žalba se odbacuje

Odluka

Brodomerkurd d

20 kV vakuumski prekidači

i

N­05­V­101973­ Roba 200112

26.4.2012 Žalba se odbija

Odluka

502 Autocesta Rijeka ­ Zagreb d.d. 503 Opća bolnica Dr. Tomislav Bardek

Pismorad d.d. Shimadzu d.o.o.

504 Narodne novine d.d.

Xagent d.o.o.

prijenosna vertikalna signalizacija filmovi za rendgensko snimanje i setovi za dvoglavi injektor Medtron CT2 ili stroj za digitalni kolor tisak iz araka s mogućnošću tiska varijabilnih podataka

2012/S 002­ 0004134 2012/S 002­ 0013129

Roba Roba

26.4.2012

Poništava se Odluka 0 odabiru

Odluka Objava

27.4.2012 Žalba se odbija

N­02­V­104034­ Roba 100212 Usluge

27.4.2012 Žalba se odbija

Odluka

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet Odvjetničko društvo 505 kemijskog inženjerstva i Dragičević i partneri pravne usluge 20 d.o.o. tehnologije izvođenje radova na Županijska uprava za ceste 2012/S 002­ 506 Tisak Da­Da d.o.o. horizontalnoj signalizaciji na Krapinsko­zagorske županije 0007711 županijskim i lokalnim prijevoz posjetitelja Javna ustanova Nacionalni park Autoprometno 2012/S 002­ 507 autobusima na relaciji Lozovac­ Krka poduzeće d.d. 0003580 Skradinski buk­Lozovac i materijal za spajanje, Biomedica N­02­V­151101­ 508 Klinički bolnički centar Rijeka zatvaranje rana i zaustavljanje dijagnostika d.o.o. 281211 krvarenja i jednokratni 509 Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije K.S.T. trgovina d.o.o. Signal sistem d.o.o. čišćenje ureda prijenosna vertikalna signalizacija

27.4.2012 Žalba se odbacuje

Odluka

Radovi

27.4.2012 Žalba se odbija Poništava se Odluka 0 odabiru

Odluka
;

Usluge

30.4.2012

Odluka

Zahtjev za nastavak postupka

Roba

30.4.2012 Obustava postupka

Odluka

N­16­M­151867­ Usluge 291211 2012/S 002­ 0004134 2012/S 002­ 0012152 Roba

30.4.2012 Žalba se odbija 30.4.2012 Poništava se Odluka 0 odabiru

Odluka Odluka

510 Autocesta Rijeka ­ Zagreb d.d.

511 Ministarstvo pravosuđa

Kroko international komplet za nošenje oružja d.o.o. Ericsson Nikola Tesla d.d., Auto centar Rijeka d.o.o. održavanje telefonskih centrala popravak i održavanje vozila Fiat

Roba

Poništava se dio nadop. 30.4.2012 i pojašnjenja dok. za Objava nad. 30.4.2012 Žalba se odbija Odluka

512 Klinički bolnički centar HEP­Operator distribucijskog 513 sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka 514 Ured državne uprave u Primorsko­goranskoj županiji

N­02­V­103604­ Usluge 070212 2012/S 005­ 0004982

Usluge

30.4.2012 Žalba se odbacuje

Odluka
i

Protect d.o.o.

515 Jadrolinija

A.M.E.C. d.o.o. Veterinarska stanica Koprivnica

516 Grad Križevci HEP­Operator distribucijskog 517 sustava d.o.o. DP Elektra Čakovec 518 Ministarstvo financija, Porezna uprava

usluge tjelesne zaštite osoba i imovine i nadzor sustava 20 Usluge vatrodojave opskrba i prodaja robe putnicima izvan carinskog 20 Usluge područja Republike Hrvatske na motornim brodovima: M/t obavljanje usluga obvezatne 20T2/ŠOO2­"'""' Usluge deratizacije na području JLS 0006849 N­05­V­152269­ Usluge 291211 2012/S 002­ 0012560 Roba

30.4.2012 Žalba se odbija

Odluka

30.4.2012 Obustava postupka

Odluka

30.4.2012 Žalba se odbacuje

Odluka

sječa raslinja i čišćenje trasa Hidrotehnika d.o.o. distribucijskih nadzemnih vodova Oganj d.o.o. nabava pisača (uz uslugu isporuke i instalacije)

30.4.2012 Žalba se odbija

Odluka

2.5.2012 Obustava postupka

Objava

519

Javna ustanova Nacionalni park CWG d.o.o Plitvička jezera Duplico d o o Ugostiteljski obrt Mano, vi. Nikohna Makvić Sam Tres d o o

520 Državna geodetska uprava 521 Hrvatske šume d o.o.Uprava šuma, Podružnica Delnice

kupnja, montaža i puštanje u rad uređaja za tretman i obradu pitke vode servisiranje fotokopirnih i telefaks aparata šumarske usluge ­ sječa i izrada, iznos i privlačenje drvnih sortimenata deratizacija i dezinsekcija

2012/S 0020004762 2012/S 002­ 0013790 2012/S 002­ 0007131

Roba Usluge Usluge Usluge Roba Radovi

2 5 2012 Žalba se odbija 2.5.2012 Žalba se odbija 2 5.2012 Obustava postupka 2.5.2012 Poništava se Odluka o odabiru

Odluka Objava Objava Odluka Odluka Odluka Odluka Prijedlog za određivanje usmene rasprave Zahtjev za nastavak .postupka

522 Pula Herculanea d.o.o

523 Javna ustanova Športski objekti Capricorno d.o o 524 Javna ustanova Maksimir 525 Klinički bolnički centar Osijek Spektar gradnja d.o.o. Tehno-Zagreb doo

2012/S 002­ 0002400 2012/S 002­ sredstva za higijenske potrebe 0005225 2012/S 002sanacija od vlage i uređenje 0008354 Vidikovca u parku Maksimir profesionalni stroj za pranje posuđa revizija parnog turbinskog postrojenja bloka K i L

3.5.2012 Žalba se odbacuje 4 5 2012 Obustava postupka 4.5 2012 Žalba se odbija

N-02-V-143176Roba 101111 2012/S 0050014348

526

HEP-Proizvodnja d.o o , Pogon Turbomehanika TE-TO d.o o

Radovi

4 5 2012 Žalba se odbija

Objava

HEP-Operator distribucijskog 527 sustava d.o.o. DP Elektrodalmacija

Ramić-Trade d.o.o. mjerni instrumenti

2012/S 0050004578

Roba

4.5 2012 Žalba se odbija

Odluka

528 Zračna luka Zadar d.o.o.

ZP Aking d o.o. izrada tehničke dokumentacije Zagreb, Prizma 2012/S 005­ za rekonstrukciju i dogradnju d.o.o. Zagreb, IPT­ 0002571 glavne stajanke mženjenng d.o o King ICT d o o Montmontaža greben d.o.o održavanje periferne informatičke opreme

Usluge

4.5.2012

Poništava se Odluka o odabiru Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN

Odluka r Odluka

529 Hrvatska elektroprivreda d d

N­05­V­102972­ Usluge 310112 2012/S 002­ 0004312 Roba

4.5.2012

530 Hrvatski hidrografski institut

531 Ministarstvo zdravlja

532 Grad Orahovica

_
533 Županijska uprava za ceste Požeško­slavonske županije

534 Gradska tržnica Sisak d.o.o 535 Vodovod Hrvatsko primorje­ južni ogranak d.o.o

remont broda­godišnji pregled trupa, servis stroja, strojnih urečaja i opreme istraživačkog polivalentni digitalni RTG uređaj za dijaskopiju i Shimadzu d o.o. radiografiju sa C lukom i stolom za pacijenta, sa Tehno ­ Elektro nabava opreme i ugradnja za doo Projekt energetske rekonstrukcija i modernizacija Poduzeće za ceste L41001 Donja Obnjež­ doo Kapetanovo polje usluga telefoniranja preko VIPnetd o o mobilne mreže za razdoblje od Raiffeisen leasing doo Dalmat d o o financijski leasing za nabavu mini bagera tonen

4.5.2012 Žalba se odbacuje

Odluka Prijedlog za odredjivanje privremene mjere i Zahtjev za nastavak postupka

N-02-V-141192Roba 251011 2012/S 002­ 0001730 2012/S 002­ 0005687 2012/S 002­ 0004580 2012/S 005­ 0004818 2012/S 002­ 0003109 Roba Radovi Usluge Usluge Roba

7 5.2012 Žalba se odbija

Dokumentacija

7.5.2012 Žalba se odbacuje 7.5.2012 Poništava se Odluka o odabiru

Odluka Odluka Dokumentacija Odluka Odluka

7.5.2012 Žalba se odbacuje 7 5 2012 Žalba se odbacuje 7.5 2012 Žalba se odbacuje

536 Općinski sud u Zadru

537 Grad Split,

538 Jadrolmija Predškolska ustanova Dječji vrtići Pula

539

540 Komunalije­PIm d o o

541 Grad Split,

542 Jadrolmija 543 Hrvatske autoceste d.o.o. 544 HP­Hrvatska pošta d.d. 545 HP­Hrvatska pošta d d 546 Zračna luka Dubrovnik 547 Hrvatske autoceste d o o 548 Vodovod i kanalizacija d o.o HEP­Operator distribucijskog 549 sustava d o o., DP Elektroslavonija 550 Hrvatska narodna banka 551 HŽ­Infrastruktura d.o.o

prijevoz djece s teškoćama u razvoju s prebivalištem na području Grada Splita u odlasku i povratku s nastave u centrima Slava Raškaj i Juraj konzultantske i edukacijske Oskard o o usluge za Projekt uspostave sustava upravljanja kvalitetom Plitvice, obrt za usluga pranja rublja, kemijsko čišćenje i preuzimanje prljavog rublja i pranje rublja, vi dostava čisto izglacanog rublja izgradnja 6 odorizacijskih stanica čepelovac, PTMG d o o Hampovica, Kalinovac, Molve, Uslužni obrt za prijevoz osoba s invaliditetom prijevoz koje se kreću pomoću nepokretnih i invalidskih kolica i osoba s polupokretnih 80% i više postotnim osoba Denis oštećenjima na donjim Smodlaka ekstremitetima, te sanitetski Zavod za konzultantske i edukacijske informatičku usluge za Projekt uspostave djelatnost Hrvatske sustava upravljanja kvalitetom Dinand d o o. Protect d o o Protect d.o.o. Elkom d o.o Ingpro d.o.o Maraković d o.o toneri i tinte zaštitarske usluge tjelesne zaštite usluge CDS u poštanskim uredima servis klimatizacijske opreme toneri i tinte elektropotrošni materijal, električni i ručni alati i pribor

Uslužni obrt za prijevoz nepokretnih i polupokretnih osoba Denis

"1
2012/S 002­ 0011302 Usluge 8 5.2012 Žalba se odbacuje Odluka Zahtjev za nastavak postupka

2012/S 002­ 0009685 2012/S 002­ 0005844 2012/S 005­ 0015886 Usluge

8.5.2012 Žalba se odbacuje

Odluka

8.5.2012 Žalba se odbija Poništava se dio 8.5.2012 dokumentacije za nadmetanje

Odluka
i

Radovi

Objava

!

2012/S 002­ 0011440

Usluge

8.5.2012 Žalba se odbacuje

Odluka

2012/S 002­ 0009685 2012/S 002­ 0002362 2012/S 005­ 0010734 2012/S 005­ 0005879 2012/S 005­ 0015532 2012/S 002­ 0002362 Roba Usluge Usluge Usluge Roba

8.5.2012 Žalba se odbija 8.5.2012 Žalba se odbacuje 8 5 2012 Žalba se odbacuje 8.5.2012 Žalba se odbacuje 9.5.2012 Žalba se odbacuje 9.5.2012 Žalba se odbija 9.5.2012 Poništava se Odluka o odabiru

Odluka Odluka Objava Objava Objava Odluka Odluka

N­21­M­152049­ Roba 291211 2012/S 005­ 0008402 2012/S 002­ 0008507

Div d o o

isporuka cijevi i limova usluga pomoćnih radnika pri održavanju objekta toploskupljajuće spojnice i razni pribor toploskupljajuće spojnice i razni pribor radovi na rekonstrukciji dijela ulice Matije Gupca u

Roba

9.5.2012 Žalba se odbacuje

Odluka

Ivanićanka d.o o Elektro imber d.o.o

Usluge

9 5 2012 Žalba se odbija 9.5.2012 Žalba se odbija

Odluka Odluka

N­05­V­148517­ Roba 141211 N­05­V­148517­ Roba 141211 2012/S 002­ 0007625 Radovi

552 HŽ­Infrastruktura d o o 553 Komunalno poduzeće d.o o

Elektro imber d o o. Radnik d d

9.5 2012 Žalba se odbija 10.5 2012 Žalba se odbija

Odluka Odluka

HEP-Operator distribucijskog 554 sustava d o o 555 Vodovod i odvodnja d o.o , 556

Kavelj d o.o

IKOM d o o

izvođenje građevinskih radova za potrebe intervencija, održavanje, građenja i izgradnje priključaka na materijal za vodovod i odvodnju (po grupama) nabava kruha RTG uređaj za ERCP za KB Dubrava sa servisiranjem i održavanjem u punoj funkciji

2012/S 0050004089 2012/S 005­ 0013063 2012/S 002­ 0004810

I
Radovi 10.5.2012 Žalba se odbacuje Odluka

Roba Roba

10 5 2012 Žalba se odbacuje 10.5.2012 Žalba se odbacuje

Objava Odluka Prijedlog za odredjivanje privremene mjere

Opća bolnica Šibensko­kninske Tvornica kruha županije Zadar d.d Shimadzu d.o o

557 Ministarstvo zdravlja

N­02­V­141458­ Roba 271011

10.5.2012 Žalba se odbija

Odluka

558 Ministarstvo obrane

Autotransport Karlovac d.d

usluge posebnog linijskog prijevoza putnika u unutarnjem 2012/S 002­ cestovnom prometu te usluge 0015725 povremenog prijevoza putnika toploskupljajuće spojnice i razni pribor postava i popravak toplinske izolacije rezervirane univerzalne poštanske usluge rekonstrukcija i dogradnja čvora Ivanja Reka građevinski radovi, autocesta A3 Zagreb izrada, dobava i ugradnja prozora eloksiranog aluminija na poslovnoj zgradi održavanje informatičke opreme stomatološka jedinica

Usluge

1052012 Obustava postupka

Objava

559 HŽ­Infrastruktura d o.o.

Elektro imber d o o

N­05­V­148517­ Roba 141211 N­16­M­152258­ Radovi 291211 2012/S 015­ 0017085 Usluge

7 5 2012 Žalba se odbija

Odluka

560 Klinički bolnički centar Rijeka 561 Splitsko­dalmatinska županija 562 Hrvatske autoceste d.o o. HEP-Operator distribucijskog 563 sustava d.o.o. DP Elektra Slavonski Brod Ministarstvo zaštite okoliša i 564 prirode 565 Dom zdravlja Vukovar 566 Hrvatski centar za razminiranje HEP­Operator distribucijskog 567 sustava d o.o. DP Elektroprimorje 568 Grad Šibenik

Izomonting d.o.o Lider express d.o o. Hidroelektra niskogradnja d.d Promet građenje d.o o

11 5.2012 Žalba se odbija 11.5.2012 Žalba se odbacuje 11.5.2012 Žalba se odbija

Odluka Objava Odluka

N-02-V-152415Radovi 301211 2012/S 0050009481

Roba

11.5.2012 Žalba se odbacuje

Otvaranje ponuda Prijedlog za odredjivanje privremene mjere

Recro­net d.o.o.

2012/S 002­ 0007326 2012/S 002­ 0017168 2012/S 002­ 0001294 2012/S 005­ 0005313 2012/S 002­ 0010373

Usluge

11.5.2012 Žalba se odbija

Odluka

Palamed d.o.o.

Roba Radovi

14.5.2012 Žalba se odbacuje 14.5 2012 Obustava postupka

Objava Odluka

L

569 Komunalac Vrbovec d o o 570 Hrvatske autoceste d o o

ZP Heksogen d o o. ustupanje poslova Dubrovnik i Nitrat razminiranja prema projektu, d o o Čakovec Šumski odjel 3 u G.J. Prašnik SN i NN postrojenje za TS Elektro Merkur 10(20)0,4 kV Zapadni d o.o trgovački centar Boris Milutin, lov i prerada spužava, radovi na plažama i obalama hidrogradnja, radnja (po grupama) Spuga HP­Hrvatska pošta ostale poštanske usluge i d.d. dopunske usluge ZP Cesta Varaždin rekonstrukcija i dogradnja d.d. Varaždin i čvora Ivanja Reka-građevinski Zagorje tehnobeton radovi, autocesta Zagreb-

Roba

14.5 2012 Žalba se odbija

Odluka r ­

Radovi

15.5.2012 Žalba se odbacuje

Odluka

2012/F005~ ~ Usluge 0018289 N-02-V-152415Radovi 301211

16 5.2012 Žalba se odbacuje 16.5.2012 Žalba se odbija

Objava Odluka
_ _ . j

571 Hrvatski centar za razminiranje Hrvatske šume d o o Zagreb 572 Uprava šuma Podružnica Koprivnica 573 574 575 576 577 578 579

Cord o o

pretraživanje i/ili razminiranje 2012/S 002­ minski zagađenih površina (po 0007119 grupama) 2012/S 002­ 0018399 2012/S 002­ 0005866 2012/S 005­ 0008545 2012/S 002­ 0004976 2012/S 002­ 0010373 2012/S 002­ 0008926 2012/S 002­ 0016993 2012/S 002­ 0010967 2012/S 002­ 0009628 2012/S 005­ 0012733 2012/S 0020018447 2012/S 0050006302 2012/S 0020010373 2012/S 002­ 0017132

Usluge

16 5 2012 Obustava postupka

Objava

Prijedlog za odredjivanje privremene mjere

580

Ugostiteljski obrt Mario, vi Nikohna šumarske usluge Makvić ZP Titan constructa d o o Zagreb i isporuka betona VG Komunalac d o o Grepo commerce popravak i održavanje IKOM d o o Moslavina plin d o o plinomjera usluga proizvodnje obnovljenih Zagrebački holding d.o o Gumnmpex d.o.o. guma za gospodarska vozila radovi na plažama i obalama Grad Šibenik Lacman d o o (po grupama) Sveučilište u Splitu, Ekonomski sredstva za čišćenje i Capricorno d o o fakultet higijenske potrepštine spajači i endoskopski materijal Opća bolnica Dubrovnik Doctum d.o.o. za operacije opskrba električnom energijom Energija 2 sustavi Grad Vrbovsko objekata u vlasništvu Grada d.o o Vrbovskog i javne rasvjete na Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Vulkal d.o o nabava i isporuka ljetnih guma Republike Hrvatske IKOM d.o.o Urbis 72 d d vodovodni materijal

Usluge

16.5.2012 Obustava postupka

Objava

Roba Usluge Usluge Radovi Roba Roba Roba

1652012 Žalba se odbacuje 16.5.2012 Žalba se odbacuje 16.5.2012 Obustava postupka 17 5 2012 Žalba se odbacuje 17.5.2012 Žalba se odbacuje 17.5.2012 Žalba se odbacuje 17.5.2012 Poništava se Odluka o poništenju

Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka Objava Odluka

Roba Roba Usluge Radovi Radovi

17 5.2012 Žalba se odbija 18.5.2012 Žalba se odbacuje 18.5.2012 Žalba se odbija 18.5.2012 Žalba se odbija 18.5.2012 Žalba se odbacuje

Odluka Objava i DZN Objava i DZN Odluka Odluka r

581 Komunalac d.o.o. 582 583 Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama KD Vodovod i kanalizacija d.o.o

584 Grad Šibenik

585

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

586 Grad Split, HEP­Operator prijenosnog sustava d o o , PP Rijeka

587

588

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice

izrada projektne dokumentacije za tri višestambene građevine POSizgradnja vodovodne i Izgradnja d o.o. kanalizacijske mreže Aqua Faber, obrt, radovi na plažama i obalama vi Goran Karađole (po grupama) cjelovito rješenje za informatizaciju i automatizaciju procedure donošenja akata i Recro-net d o o administrativno tehničke obrade predmeta ­ E­dozvola, Udruga za filmsko i kratki dokumentarni film o scensko Splitu u trajanju od 4 do 7 stvaralaštvo, Odjel minuta, u funkciji turističke automehaničarske i Auto centar Rijeka autoelektričarske usluge na d.o o održavanju i popravcima vozila isporuka i montaža digitalnog ultrazvučnog sustava visoke klase s color dopplerom za Siemens d.d. potrebe Kliničkog zavoda za dijagnostičku i mtervencijsku

Usluge

18 5 2012 Žalba se odbacuje

Objava i DZN

2012/S 002­ 0005372 2012/S 005­ 0008227

Roba

18.5.2012 Žalba se odbacuje

Odluka

Usluge

18 5 2012 Žalba se odbacuje

Odluka

N­02­V­101173­ Roba 130112

18.5.2012

Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN

Odluka

589 Zagrebački holding d.o o

590 Grad Zagreb

59j[ Zračna luka Split d.o.o. HEP­Proizvodnja d.o o Sektor 592 za termoelektrane, Kombi termoelektrana Jertovec

ZP Macel plin d o o Zagreb i Aspro Italy SrL Nonantola(MO), ZP GDi Gisdata d.o.o , Zagreb, Geodis Brno spol s r o Brno, češka Republika, Zavod za fotogrametriju Hotel Trogirski

oprema za punionicu stlačenim prirodnim plinom za 2012/S 002­ 0002434 lokaciji Samoborska bb s ugradnjom

Roba

18.5.2012 odabiru

Poništava se Odluka o

Odluka

izrada prostornih podloga i N­02­V­103078­ rješenja za potrebe strateškog Usluge 010212 planiranja i razvoja 20 Usluge N­05­V­106652­ Usluge 220312

18 5 2012

Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN

Odluka

593

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

594 Zračna luka Split d o.o 595 HŽ Vuča vlakova d.o.o 596 Zagrebačka županija 597 Virovitičko­podravska županija 598 Zračna luka Split d.o.o 599 HEP­Toplinarstvo d.o o

usluge smještaja zamjena sustava uzbude Končar­Elektronika generatora parnih i informatika d.d. turboagregata TA A(1) i TA B(2) cjelovito rješenje za informatizaciju i automatizaciju HP arhiv d o o. procedure donošenja akata i administrativno tehničke obrade predmeta ­ e­dozvola, službena odjeća za operativno Marđmo d.o.o. i administrativno osoblje rashladna tekućina CA T s Ted d.o.o produljenim vijekom trajanja Oprema Radman oprema za OŠ Klinča Sela i PŠ Rakitje (OŠ Sveta Nedelja) d o.o vatrogasna oprema za gašenje Odjeća d o o. požara zatvorenog prostora službena odjeća za operativno Marđmo d o.o i administrativno osoblje kemijsko čišćenje izmjenjivača IND­EKO d o o topline i konzerviranje kotlova 007 Miletić d.o.o. Metronet telekomunikacije zaštitarske usluge javne govorne usluge u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, usluga građevinski radovi na području Elektrodalmacije Split-Pogon Smj-I područje (Sinj, Hrvače, usluga povezivanja u jedinstvenu korporativnu mrežu (HZMO­VPN) radi prijenosa podataka IP održavanje vaga

21.5.2012 Žalba se odbacuje 21 5 2012 odabiru
Poništava se Odluka o

Odluka Odluka

2012/S 002­ 0017132

Usluge

Poništava se dio 21.5.2012 dokumentacije za nadmetanje 21.5.2012 Žalba se odbija

Objava i DZN

2012/S 0050011579
2012/S 005­ 0007321 2012/S 002­ 0002460 2012/S 002­ 0011131 2012/S 005­ 0011579 2012/S 005­ 0010225 2012/S 002­ 0019434 2012/S 002­ 0019404

Roba Roba Roba Roba Roba Usluge Usluge Usluge

Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka Objava i DZN Objava i DZN

21 5.2012

Poništava se Odluka o odabiru

21.5.2012 Obustava postupka

22.5.2012 Žalba se odbacuje 23.5.2012 Žalba se odbija 23.5 2012 Žalba se odbija 23 5.2012 Obustava postupka
24.5.2012 Žalba se odbija

600 Sveučilišna knjižnica u Splitu 601 Dom zdravlja Zagreb ­ zapad
602 HEP­Operator distribucijskog sustava d o o Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

d.d
Kavelj d o o Metronet telekomunikacije d.d Mikrotehna d d King ICT d o o Capncorno d.o.o Građevinski obrt Krešo Gabnć, Ružić

2012/S 0050009200
2012/S 002­ 0020247

Radovi

24.5.2012 Žalba se odbija
Poništava se dio 24.5 2012 dokumentacije za nadmetanje

Odluka

- --J
Usluge Objava i DZN

603

604 HP­Hrvatska pošta d d. 605 Autocesta Rijeka ­ Zagreb d d 606 Opća bolnica Zadar 607 Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Split

2012/S 005­ 0009857 održavanje SA P sustava i 2012/S 002­ održavanje SA P licenci 0002625 2012/S 002­ materijal za higijenske potrebe 0020347 radovi na održavanju PP 2012/S 002­ prometnica sa el. šumskih 0008999 cesta

Usluge Usluge Roba Radovi

24.5.2012 Žalba se odbija

Odluka

Poništava se dio Odluke 24.5 2012 Odluka o odabiru 24.5.2012 Žalba se odbacuje Objava i DZN Odluka {Zahtjev za i nastavak 'postupka

25 5.2012 Žalba se odbacuje

Hrvatske šume d.o.o , Uprava 608 šuma Podružnica Nova Gradiška 609 Klinički bolnički centar Osijek 610 Institut Ruđer Bošković 611 HŽ Vuča vlakova d o o 612 Komunalac Konjščina d.o.o. 613

Ventus d.o.o Osječka trgovina papirom export­ import d.o.o. TEL­ing d.o.o. Ted d.o.o. Euro­Petrol d.o.o

šumarske usluge­BOŠ i pridobivanje III kvartal 2012 uredski potrošni materijal materijal za stolariju

2012/S 002­ 0019840 2012/S 002­ 0007439 2012/S 002­ 0010226

Usluge

25.5.2012 Žalba se odbija

Objava i DZN

Roba Roba Roba Roba Radovi Roba Roba Roba Roba

25.5.2012 Žalba se odbija 25.5.2012 Obustava postupka 25.5.2012 Žalba se odbija 28.5.2012 Obustava postupka 28.5.2012 28.5.2012 Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN Poništava se Odluka o odabiru

Odluka Odluka Odluka Dokumentacija Odluka Odluka Odluka Odluka Objava i DZN Odluka

HEP­Proizvodnja d.o.o., Sektor Smit commerce d.o.o. za termoelektrane M.T.F. d.o.o. Narodne novine d.d. Elektrokovma d.o.o. N Informatika d.o.o.

614 Dom zdravlja Zagreb ­ centar, 615 Klinički bolnički centar Osijek HEP­Operator distribucijskog 616 sustava d.o.o DP Elektroprimorje 617 Zračna luka Zagreb d o o 618

ulja za podmazivanje dizel 2012/S 005­ motora Caterpillar 3412 E i 0006744 3508 B za lokomotive serije 2 2012/S 002­ naftni proizvodi i gorivo 0010757 ispruka sitnog potrošnog N­05­V­151596­ strojarskog materijala 291211 potrebnog pri održavanju 2012/S 002­ stomatološki materijal 0000370 2012/S 002­ toneri, tinte i riboni 0007466 svjetiljke javne rasvjete naselja 2012/S 005­ 0007194 Drenova 2012/S 005­ 0021417

28.5.2012 Žalba se odbija 28.5.2012 Žalba se odbija 28.5.2012 Žalba se odbija 28 5.2012 Obustava postupka

619

620

621

622 623 624 625

626

dijelovi i pribor za uredske strojeve elektronička kombi univerzalna Elektrocentar Petek HEP­Operator distribucijskog intervalna brojila 3F 4T sustava d.o.o. d.o.o. 3x100/3V, 3X230/400V 5A HEP­Operator distribucijskog instrument za ispitivanje i sustava d.o.o. DP Elektra Elektroobjekti d.o.o. dijagnostiku elektroenergetskih Bjelovar kabela izmjeničnim naponom nabava i ugradnja pet sistema Grad Trogir Eurotim d.o.o. podzemnih kontejnera za 2012. godinu rekonstrukcija 6,3 kv HEP­Proizvodnja d.o.o , Pogon postrojenja vlastite potrošnje Siemens d d. TE­TO bloka C i opće potrošnje u Pogonu TE­TO Zagreb Sveučilište u izrada urbanističko­ Grad Čakovec Zagrebu, arhitektonske studije užeg Arhitektonski centra grada Čakovca Agencija za upravljanje tjelesna zaštita osoba i Sokol Marić d.o.o. državnom imovinom imovine u zgradi sjedišta Hrvatski Telekom Klinička bolnica Merkur usluga fiksne telefonije d.d. HEP­Operator distribucijskog Adriatic security usluga tjelesne zaštite sustava d.o.o., DP Elektra d.o.o. objekata i osoba Elektre Zadar Zadar ZPAG Planum izrada urbanističko­ Grad Čakovec d.o.o., Zagreb i arhitektonske studije užeg Odak i Silačm­ centra grada Čakovca

N­05­V­142207­ Roba 041111 2012/S 005­ 0012896 Roba

28.5.2012 Žalba se odbacuje

Odluka

N­02­V­106722­ Roba 240312 N­05­V­105071­ Radovi 270212 2012/S 002­ 0001064 2012/S 002­ 0015072 2012/S 002­ 0022358 2012/S 005­ 0008455 2012/S 002­ 0001064

28.5.2012 Žalba se odbacuje

Odluka Prijedlog za odredjivanje privremene mjere

28.5.2012 Obustava postupka

Odluka

Usluge Usluge Usluge Usluge

29.5.2012

Poništava se Odluka o odabiru

Odluka Odluka Objava i DZN Odluka

29.5.2012 Žalba se odbija 29.5.2012 Žalba se odbija 29.5.2012 Žalba se odbija Poništava se Odluka o odabiru

Usluge

29.5.2012

Odluka

Ministarstvo pravosuđa, Uprava 627 za zatvorski sustav, Zatvor u Farmacia Rijeci Teknoxgroup 628 Zagrebački holding d.o.o Hrvatska d.o o. Hrvatska kontrola zračne 629 Infotel d.o.o plovidbe d.o.o. 630 Hrvatski veterinarski institut 631 Grad Drniš HEP­Operator distribucijskog 632 sustava d o.o DP Elektroprimorje 633 Hrvatske šume d o o 634 Varkom d.d 635 HZ­Infrastruktura d.o o Bul-Vet d o.o Gradatin d.o.o.

lijekovi i sanitetski materijal popravak mjenjača i prijenosa snage motora radnog stroja zamjenski UPS uređaji za ZTS Zagreb i ZTS Pula dijagnostički testovi za utvrđivanje spongiformne modernizacija javne rasvjete

2012/S 0020015171
2012/S 0020011762 2012/S 0020009432 2012/S 0020022120 2012/S 0020002334

Roba Usluge Roba Roba Radovi Roba Roba Radovi

29.5 2012 Žalba se odbija
29.5.2012 Žalba se odbija

Odluka Odluka Odluka Objava i DZN Odluka Odluka r -

29.5.2012 Žalba se odbacuje 29.5.2012 Žalba se odbija
30.5.2012 30.5.2012 30.5 2012 Poništava se Odluka o odabiru Poništava se Odluka o odabiru

Cotra d o.o
Lađa auto d o o Đurkin d o o Div d o o

samostojeći kabelski razvodni 2012/S 005ormari 0008813 servis, popravak i rezervni dijelovi za vozila bez rekonstrukcija građevine nadzorno upravljačkog centra dilatacijske sprave zaštitna arheološka istraživanja arheološkog lokaliteta AN 85 Krnjice 2 (2 044 m2) na dionici od km 0+000 do km 2+736 dovodnog izrada glavnog i izvedbenog projekta za zadružnu mljekaru nadogradnja GIS sustava (geoinformacijskog sustava) kroz nabavu ESRI programske opreme­lll faza za potrebe HP stolna računala, monitori, pisaći i ostala informatička sustav za nadzor voznog parka govorne, podatkovne i mješovite usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži s uređajima (GSM telefoni i 3G modemi) i 2012/S 0020013622 2012/S 0050006770

Poništavaju se Odluke o Odluka odabiru Odluka Odluka

30.5 2012 Obustava postupka

2012/S 0050010637 2012/S 0020022165 2012/S 0020023190 2012/S 0150023471 2012/S 0020023296 2012/S 0020010461
2012/S 0020013680 Radovi

30.5.2012 Žalba se odbija

636 Hrvatske vode

Kaukal d.o.o

30.5.2012 Žalba se odbacuje

Objava i DZN

637 Istarska županija
Dubrovačko­neretvanska županija

Urbis 72 d.d

Usluge

30.5.2012 Obustava postupka 30.5.2012 Žalba se odbacuje 31 5.2012 Žalba se odbacuje 31 5 2012 Žalba se odbija

Objava i DZN

638

Geofoto d o o

Usluge

Objava i DZN

639 Opća bolnica Zadar
640 Hrvatske ceste d o o

Dalmat d o o. ZP Hrvatski Telekom d d., Zagreb i Mobilisis Hrvatski Telekom dd

Roba Roba

Objava i DZN Odluka iZahtjevza nastavak postupka

641 ISplitsko­dalmatinska županija

Usluge

31 5 2012 otvoreni postupak JN 31.5.2012 Žalba se odbacuje 31.5.2012

Poništava se Odluka i

Odluka

642 Međimurske vode d.o.o. 643 Plitvička jezera
Javna ustanova Nacionalni park

IKOM d o.o. Aqua V.M V d.o o

servis i baždarenje vodomjera 2012/S 005-

0011539

Usluge Roba Roba Roba Roba

Odluka Odluka Objava i DZN Odluka Odluka

kupnja filterskih materijala 2012/S 002(kvarcni pijesak i hidroantracit) 0010392 dijagnostički testovi za utvrđivanje spongiformne opskrba električnom energijom transformatorska stanica 10(20)0,4 kV

Poništava se Odluka o odabiru

Bul-Vet d.o.o Oroslavje i Voxa, GEN-I Zagreb 645 Javna ustanova Športski objekti d.o o. 644 Hrvatski veterinarski institut 646 HEP-Operator distribucijskog sustava d o.o Tehno - Elektro d.o.o.

2012/S 0020022120
2012/S 0020007579

31.5.2012 Žalba se odbija

1.6.2012 Žalba se odbacuje 1.6.2012 Žalba se odbacuje

2012/S 0050014188

Oprema Radman d o.o HŽ Hrvatske željeznice holding RVR uslužne 648 d.o.o. djelatnosti d.o.o., APG­Inženjenng 649 HP­Hrvatska pošta d d d o o. 647 Ministarstvo pravosuđa 650 Darkom d o.o. 651 Hrvatske autoceste d o o 652 653 Dom zdravlja Virovitičko­ podravske županije Terra Jaska d.o.o. M B A uto d o o M T F . d.o.o.

2012/S 0020011221 2012/S 005­ usluge čuvanja imovine 0024176 izrada arhitektonskih projekata 2012/S 005­ postojećeg stanja objekata HP 0009346 novi kompaktni rovokopač mini 2012/S 005­ bager putem financijskog 0024313 servisiranje teretnih vozila 2012/S 002­ Mercedes 0025837 2012/S 002­ zubarski potrošni materijal 0012551 kuhinjski pribor i posuđe telefonske usluge tisak pomoćnih listića za TV Bingo opskrba plinom 2012/S 002­ 0011958 2012/S 002­ 0013475 2012/S 002­ 0012136 2012/S 002­ 0012630 2012/S 002­ 0009562 2012/S 005­ 0012441

Roba Usluge Usluge Roba Usluge Roba Usluge Usluge

1.6.2012 Žalba se odbija 4 6 2012 Žalba se odbacuje 4.6.2012 Žalba se odbacuje 4.6.2012 Žalba se odbacuje 5.6.2012 Žalba se odbija 5.6.2012 Žalba se odbacuje 5.6.2012 Žalba se odbija 5.6.2012 Žalba se odbija Poništava se Odluka o 5 6.2012 poništenju 6 6 2012 Žalba se odbacuje 6 6 2012 Poništava se Odluka o odabiru

Odluka Objava i DZN Odluka Objava i DZN Objava i DZN Odluka Odluka Odluka Prijedlog za određivanje usmene rasprave

Ured državne uprave u Splitsko­ Hrvatski Telekom d.d dalmatinskoj županiji CityEX d.o.o. Gradska plinara Zagreb ­ Opskrba d oo

654 Hrvatska lutrija d.o.o.,

655 Graditeljska škola Čakovec

Usluge

Odluka

656 Grad Split, 657 Pula Herculanea d o o HEP­Operator distribucijskog 658 sustava d.o.o. DP Elektrodalmacija 659 Hrvatske šume d.o o. Uprava šuma Podružnica Bjelovar

Intergradnja žbuke radovi na sanaciji istočne doo fasade M 0 Donje Sitno specijalno komunalno vozilo Atrik­RI d o o za sakupljanje i odvoz Elektro Kaštelan, vi Zoran Kaštelan zamjena jednofaznih i trofaznih brojila Pogon Brač

!Rad0V' Roba

Odluka Odluka

Usluge

8.6.2012 Obustava postupka

Odluka

Drvopromet, vi Igor radovi u gospodarenju 2012/S 002­ Jukić šumama za II i III kvartal 2012. 0010823 Alcina d o o. Okno d.o o Allianz Zagreb d.d upravljanje i vođenje AMP za praćenje kakvoće zraka rekonstrukcija ALU bravarije HE Varaždin, HE Čakovec, HE Dubrava osiguranje osoba, vozila i imovine nabava i ugradnja hidrauličkog dizala jednogodišnja opskrba prirodnim plinom 2012/S 0020019450 2012/S 005­ 0011959

Usluge Usluge Radovi Usluge Roba Usluge Roba

8.6.2012 Obustava postupka 8.6.2012 Žalba se odbacuje 8.6.2012 Žalba se odbacuje 8.6.2012 Žalba se odbacuje 8.6.2012 Žalba se odbacuje 8.6.2012 Žalba se odbija 11.6.2012 Poništava se Odluka o odabiru

Odluka Izmjena DZN Odluka Objava i DZN Odluka Odluka Odluka

660 Grad Velika Gorica HEP­Proizvodnja d.o.o. Sektor 661 za hidroelektrane, PP HE Sjever Fond za zaštitu okoliša i 662 energetsku učinkovitost 663 Pučko otvoreno učilište Ogulin 664 Opća bolnica Virovitica 665 Pučko otvoreno učilište Velika Gorica

HEP­Operator distribucijskog 666 sustava d o o., DP Elektroslavonija 667 Državna geodetska uprava

2012/S 002­ 0026468 2012/S 002­ Adrialift d.o.o. 0011466 2012/S 002­ Plin VTC d o o 0008525 2012/S 002­ Termo servis d.o o zamjena rashladnog agregata 0015730 IDM gradnja d.o.o. elektromontažni radovi na Našice i nadzemnoj mreži 0,4 kV i 2012/S 005­ Elektrobodiš, rekonstrukciji i izradi novih NN 0012378 obrt.vl Ivica Bodiš priključaka na području geodetsko­katastarske usluge 2012/S 002­ Geomatika d o o u svrhu izrade katastra 0028195 nekretnina na području Grada

Radovi

11.6.2012 Žalba se odbacuje Poništava se dio 11.6.2012 dokumentacije za nadmetanje

Odluka

Usluge

Objava i DZN

668 Vodovod i odvodnja d o.o.

Karaman d o.o

669 Vodovod i kanalizacija d o o

Point-Split d o o

670 Zagrebačka županija Nacionalna i sveučilišna 671 knjižnica 672 Javna ustanova Maksimir 673 674

-

Romih d o o Bilić ­ Erić d.o o Adriatic security doo

prijevoz vode morskim putovima za otoke Žirje i izvođenje građevinskozanatskih radova na izgradnji, redovnom i mterventnom održavanju vodovodne i kanalizacijske mreže u periodu održavanje osobnih automobila za službene zaštitarske usluge

2012/S 0050015831 2012/S 005­ 0027569 2012/S 002­ 0011964 2012/S 002­ 0010175 2012/S 002­ 0011636 2012/S 002­ 0019547 2012/S 002­ 0018245

Usluge

11.6.2012 Žalba se odbacuje

Odluka

Radovi

11 6.2012 Žalba se odbacuje

Odluka

Usluge Usluge Usluge Roba Usluge

11.6.2012 Žalba se odbacuje 11.6.2012 Žalba se odbacuje 12.6.2012 Žalba se odbija 12.6.2012 Žalba se odbija 12 6 2012 Žalba se odbacuje

Odluka Odluka Odluka Otvaranje ponuda Odluka

675

676

677

678

679

680 681 682

683

684

685

pružanje usluga privatne tjelesne zaštite osoba i jednogodišnja nabava Klinički bolnički centar Egena d.o o medicinskog potrošnog Hrvatski Telekom usluge mobilne telefonije i Ustavni sud RH dd mobilni telefoni dnevno i periodično čišćenje i čIS­Štefanac, obrt, pranje poslovnih prostora, Zagrebački holding d.o.o vi Milan Štefanac otvorenih i zatvorenih prostora sportskih objekata, javnih Zavod za javno monitoring kakvoće voda na Grad Velika Gorica zdravstvo Dr području Grada Velike Gorice, Andrija Štampar odlagalište Mraclin, jezera i servis, popravak i rezervni Hrvatske šume d.o.o., Uprava Lađa auto d o o dijelovi za vozila bez šuma Podružnica Zagreb ovlaštenja, grupa 2. servis i servis, popravak i rezervni Hrvatske šume d o o , Uprava dijelovi za vozila bez Lađa auto d o o ovlaštenja, grupa 31 servis, šuma Podružnica Zagreb popravak vozila bez ovlaštenja smještaj i prehrana Šolta, obrt za vatrogasaca na dislokacijama, Državna uprava za zaštitu i ugostiteljstvo, grupa 1V smještaj spašavanje, turizam i građevinarstvo, vi vatrogasaca na otoku Šolti, Ured ovlaštenog HEP­ Operator distribucijskog inženjera geodezije, pružanje geodetskih usluga sustava d o.o., Elektra Vinkovci vi Darko Milosevic zamjena postojeće javne Općina Lasinja Gradatin d o o rasvjete sa LED rasvjetnim Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i Timi d o o uredski materijal tehnologije Elektro­Salopek, Općina Krnjak elektroinstalacijski rekonstrukcija javne rasvjete obrt, vi Franjo potrepštine, naprave i Drager medical Klinički bolnički centar Rijeka instrumenti za disanje i Croatia d.o.o reanimaciju Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i Bonac d o o Preuređenje amfiteatara brodogradnje

N­02­V­106959­ Usluge 280312 2012/S 002­ 0014829 2012/S 0020013622 2012/S 0020013622

12.6.2012 Žalba se odbija

Odluka

Usluge

12.6.2012 Obustava postupka

Odluka

Roba

13.6 2012

Poništavaju se Odluke o Odluka odabiru Poništavaju se Odluke o Odluka odabiru Zahtjev za i nastavak postupka

Roba

13.6 2012

20 Usluge

13.6.2012 Žalba se odbacuje

Odluka

2012/S 005­ 0014065 2012/S 002­ 0015279 2012/S 002­ 0016337 2012/S 002­ 0014639

Usluge Usluge Roba

13.6.2012 Žalba se odbacuje 14.6 2012 Poništava se Odluka o odabiru

Odluka Odluka Odluka

14.6.2012 Žalba se odbacuje

Radovi

14 6 2012 Žalba se odbacuje Nadoknada troškova žalitelju

Odluka

N­02­V­151559­ Roba 281211 2012/S 0020013224

14 6 2012

Odluka

14.6 2012 Obustava postupka

Odluka

686 Zagrebačka županija 687 Zagrebački holding d.o o 688 Grad Split, 689 INA­Industrija nafte d.d. 690 Općina Lovaš

Oikon d o o Hrvatski Telekom dd. Intergradnja žbuke d oo Univerzal d o o Teknoxgroup Hrvatska d.o.o.

izrada publikacije Vodič kroz lovišta Zagrebačke županije usluge u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži radovi na sanaciji fasade OŠ~ Split 3 klipni sipki nabava radnog stroja • rovokopača kanalizacijske PP, PVC i vodovodne PE HD cijevi nabava zubarske radne stanice bez nasadnih digitalizacija RTG aparata, uređaj za kompjuteriziranu radiografiju-autotnatiziram CR izvođenje radova na Spomen muzeju Lipa defibnlatori najam bolničkog informacijskog sustava s pripadajućom sistemskom i hardverskom infrastrukturom

2012/S 002­ 0012471

Usluge Usluge Radovi

14.6.2012 Obustava postupka 15.6.2012 dio dokum. za nadm. 15.6 2012 Žalba se odbacuje 15.6 2012 odabiru 15.6 2012
Poništava se Odluka o Poništ. se dio poziva i

Odluka Objava i DZN Odluka Odluka Odluka Odluka Objava i DZN Objava i DZN Odluka Objava i DZN I Zahtjev za j nastavak [postupka

2012/S 0020027067 2012/S 0020013027

N-05-V-144605Roba 211111
2012/S 002­ 0016345 2012/S 005­ 0013840 Roba Roba Roba Roba

Poništava se Odluka o odabiru

691 Darkom d o.o 692
Dom zdravlja Splitsko­ dalmatinske županije,

Vodoskok d d
Palamed d o o Shimadzu d o o. Zanatservis d o o

18.6.2012 Žalba se odbija 18.6.2012 Žalba se odbacuje 18.6.2012 Žalba se odbija

2012/S 0020029331 2012/S 0020029521 2012/S 0020013383 2012/S 0020029075

6931 Dječja bolnica Srebrnjak 694 Općina Matulji 695

-+-

Radovi Roba

18 6 2012

Poništava se Odluka o odabiru

Zavod za hitnu medicinu Grada Mini Major d o o Zagreba ZP Atos IT Solutions and 696 Klinički bolnički centar Rijeka Services d.o.o Zagreb i DES-Ustanova za zapošljavanje, rad i 697 profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom 698 Zavod za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije Zavod za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije Ital-opremanje d.o o

18 6 2012 Žalba se odbacuje
Poništava se Odluka i 18.6.2012 pregovar. post. s objavom

N-02-V-152677- Usluge 301211

Odluka

opremanje kuhinje i restorana

2012/S 0020014300
2012/S 0020006804 2012/S 0020006804

Roba

18.6.2012 odabiru

Poništava se Odluka o

Odluka

Auto-Hrvatska d.d.

popravak i servis vozila I grupa) popravak i servis vozila ( I grupa))

Usluge

19.6.2012 Žalba se odbija
19.6.2012 Žalba se odbija

Odluka

699

Auto Hrvatska d.d.

Usluge Usluge Roba Roba Usluge Usluge Usluge

Odluka
Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka

700 HEP-Tophnarstvo d.o.o. 701 Dom zdravlja Đakovo 702 Dom zdravlja Đakovo 703 HŽ Putnički prijevoz d.o o 704 Unikom d.o.o. 705 Hrvatske ceste d o o

Energoatest zaštita ispitivanje strojeva i uređaja s d o.o. povećanim opasnostima Mini Major d o.o. MTF doo fotografske ploče i filmovi

2012/S 0050010389 2012/S 0020013329

19.6.2012 Žalba se odbija 20.6 2012 Žalba se odbacuje 20.6.2012 Žalba se odbija
20.6 2012 Žalba se odbija

+

Sanitetski i dentalni materijal 2012/S 002­ (grupa 2 dentalni materijal) 0014005 Croatia osiguranje osiguranje putnika u vlakovima j2012/S 005­ dd od posljedica nesretnog j0014095 ostale poštanske usluge i i2012/S 002­ CityEX d o o dopunske usluge ^019551 Porsche Inter Auto servisno održavanje i popravak 2012/S 002­ vozila marke Volkswagen [0012269 d.o o.

20 6 2012 Žalba se odbacuje 20.6.2012 Žalba se odbija

HEP-Operator distribucijskog 706 sustava d.o.o., DP Elektra Varaždin 707 Dom zdravlja Primorsko­ goranske županije

Elkom d.o.o

Palamed d.o.o. Div d.o.o.

izvođenje elektromontažnih radova na izgradnji niskonaponskih mreža na području pogona Ivanec medicinska oprema za DZ PGŽ, Ispostave Rijeka, Opatija obnova zgrade Općine Vojnić po načelima održive gradnje

2012/S 005­ 0019284 2012/S 002­ 0029101

Radovi

20.6.2012 Žalba se odbacuje

Odluka

;

Roba

21.6.2012 Žalba se odbacuje 21.6.2012 Žalba se odbacuje

Objava i DZN Odluka Prijedlog za odredjivanje privremene mjere

708 Općina Vojnić

N­02­V­107839­ Radovi 230412 2012/S 002­ 0017996 2012/S 002­ 0001062

709 Grad Velika Gorica

Dukat d.d.

mlijeko i mliječni proizvodi dovršetak radova na sustavu ventilacije, klimatizacije i

Roba

21.6.2012 Žalba se odbacuje

Odluka

710 Grad Otok 711 Financijska agencija 712 Istarski Vodovod d.o.o. 713 Zagrebački holding d.o.o. 714 HŽ Vuča vlakova d.o.o. 715 HEP­Operator distribucijskog sustava d.o.o.

Suhomont d.o.o.

Radovi

21.6.2012 Žalba se odbacuje 21.6.2012 Žalba se odbija 26.6.2012 Žalba se odbija 26.6.2012 Žalba se odbacuje 26.6.2012 Žalba se odbija 26.6.2012 Žalba se odbacuje

Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka .. .. .. Odluka Odluka Odluka | i

Infodata, elektronika, usluge i nabava šalternih pisača trgovina, vi. PTMG d.o.o. Sokol Marić d.o.o. Croatia osiguranje d.d. Div d.o.o. vodovodni materijal za 2012 usluge profesionalnog vatrogasca ­ podružnice osiguranje od nezgode radnika srednjenaponski podmorski kabel 12/20/14 kV i 20,8/38/42 kV (Elektra Zadar, Elektra uspostavljanje sustava uzbunjivanja na rijeci Cetini nizvodno od brane Peruča digitalni ultrazvučni sustav s color­dopplerom za Odjel prijenosni uređaji za mjerenje brzine

N­02­V­150300­ Roba 221211 2012/S 005­ 0007481 Roba 20 Usluge 2012/S 005­ 0018103 2012/S 005­ 0010276 Usluge Roba

716

HEP­Proizvodnja d.o.o., PP HE Eccos inženjering Jug, Pogon HE Peruča d.o.o. Festta d.o.o. ProLine d.o.o.

N­05­V­100596­ Radovi 090112 2012/S 002­ 0018461 Roba

26.6.2012 Žalba se odbija 26.6.2012 Obustava postupka 26.6.2012 Žalba se odbacuje

717 Opća bolnica Zadar 718 Ministarstvo unutarnjih poslova Državni hidrometeorološki zavod

N-02-V-127812Roba 070711 Roba Roba Usluge Usluge Roba Usluge

719

720 Istarski Vodovod d.o.o. 721 Plinacro d.o.o. 722 JUK Dubrovačke ljetne igre 723 Dom zdravlja Dubrovnik 724 Grad Velika Gorica

inozemni znanstveni časopisi i 2012/S 002­ elektroničke inačice časopisa 007687 za 2012. godinu, print + online 2012/S 005­ Vodoskok d.d. vodovodni materijal za 2012 0007481 Inženjering za naftu izrada stručnih podloga i 2012/S 005­ i plin d.o.o. studija za razvojne projekte 0006511 2012/S 002­ Alfa­2 d.o.o. tiskanje svih tiskovina 0020930 uređaj za stomatologiju 2012/S 002Palamed d.o.o. &#8211; nabava i montaža 0031271 usluge dobrovoljnog Sunce osiguranje 2012/S 002(dodatnog) zdravstvenog d.d. 0031672 osiguranja Roberts d.o.o.

26.6.2012 Žalba se odbija 26.6.2012 Žalba se odbacuje 26.6.2012 Žalba se odbija 26.6.2012 Obustava postupka 26.6.2012 Žalba se odbacuje Poništava se dio 26.6.2012 dokumentacije za nadmetanje

Odluka Odluka Odluka Odluka Objava i DZN Objava i DZN

!
i

725 Plinacro d.o.o

ZP Inženjering za naftu i plin d o.o Zagreb, Elektroprojekt d d Zagreb i Ekonerg

izrada idejnih projekata i ishođenje lokacijskih dozvola za razvojne projekte

2012/S 005­ 0007034

T
Usluge

26.6.2012 Žalba se odbija

Odluka

726 Grad Zagreb

727

Institut za oceanografiju i ribarstvo

728 Varkom d d

729

HEP­Proizvodnja d.o.o , Termoelektrana­toplana Osijek

730 Vodovod i odvodnja d.o o 731 Flora ­ vtc d.o.o.
732 Hrvatske vode DES­Ustanova za zapošljavanje, rad i 733 profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom

usluge periodičnih servisa i popravaka sustava tehničke Tehnopatron d o o zaštite, vatrogasnih aparata, instalacija za otkrivanje i dojavu prisutnosti zapaljivih usluge dobrovoljnog Sunce osiguranje (dodatnog) zdravstvenog dd osiguranja preuzimanje komunalnog T7VISdo.o otpada ispitivanje vodonepropusnosti i sanacija pratećih građevina na IND­EKOdo.o sustavu odvodnje otpadnih voda (separatori, uljne jame, bunar, neutralizacijski bazen, HP­Hrvatska pošta ostale i dopunske poštanske usluge dd HP­Hrvatska pošta ostale i dopunske poštanske usluge d.d. Institut za studija protočnosti starog korita Drave uz HE Čakovec elektroprivredu i Končar­ Ugostiteljska oprema d.o.o.

2012/S 002­ 0010033

Usluge

26 6 2012 Žalba se odbacuje

Odluka

N­16­M­108002­ Usluge 300412 2012/S 005­ 0032461 Usluge

26.6.2012 Žalba se odbacuje

Odluka Objava i DZN

26.6.2012 Žalba se odbacuje

N­05­V­104854­ Radovi 220212

26 6 2012 Žalba se odbija

Odluka

2012/S 0050033009
2012/S 002­ 0033642 2012/S 002­ 0031866 2012/S 002­ 0014300

Usluge Usluge Usluge

27.6.2012 Žalba se odbacuje

Objava i DZN Objava i DZN Objava i DZN

27.6.2012 Žalba se odbacuje
27.6.2012 Žalba se odbacuje

opremanje kuhinje i restorana

Usluge

27.6.2012

Poništava se Odluka o odabiru

Odluka

HEP­Proizvodnja d.o.o., Sektor 734 za termoelektrane, Pogon TE­ ZOR d o o TO Zagreb 735 Komunalno društvo Pag d.o.o. 736 Ministarstvo zdravlja 737 Hrvatske šume d.o o. I 738 Zagrebački holding d o o

preventivno i korektivno strojarsko održavanje u TE­TO Zagreb izrada dva istražno FILBIS Projekt eksploatacijska zdenca u d o.o. Vrčići na otoku Pagu tečaj engleskog jezika za Seneks jezici d o o djelatnike Remexd.o o pribor za vuču oblovine privatna zaštita osoba i imovine ­ podružnice AGM, Autobusni kolodvor Zagreb, Vladimir Nazor, Zagrebačke ceste, Zagrebparking, privatna zaštita osoba i imovine ­ naselje Novi Jelkovec, Podružnica Stanogradnja, lokacija

2012/S 005­ 0021513

Usluge

27.6.2012 Žalba se odbija 27.6 2012 odabiru
Poništava se Odluka o

Odluka

20 Radovi 2012/S 015­ 0031795 2012/S 002­ 0024402 Usluge Roba

Odluka Odluka Odluka

Zahtjev za nastavak postupka_ Zahtjev za nastavak i postupka

27.6.2012 Žalba se odbacuje
27 6.2012 Žalba se odbija

V grupa d o o

20 Usluge

27 6.2012 Žalba se odbija

Odluka

739 Zagrebački holding d o o

V grupa d o o

20 Usluge

27 6.2012 Žalba se odbija

Odluka

740 Zagrebački holding d o o

V grupa d.o.o

741 Zagrebački holding d o o 742 HEP­Proizvodnja d o.o. 743 Dom zdravlja Županja

V grupa d o o Energocontrol Zagreb d.o.o Kataj d.o o

744

Ministarstvo regionalnog razvoja Hidnng d.o.o i fondova Europske unije Babić d o o Basler osiguranje Zagreb d.d. Palamed d o.o.

745 Varkom d d. 746 HŽ Vuča vlakova d.o o. 747 Stomatološka poliklinika Split

privatna zaštita osoba i imovine ­ podružnice Upravljanje športskim objektima, Zrinjevac, usluge profesionalnog vatrogasca ­ Podružnice zamjena sustava uzbude motor­generatora 1 i 2 u RHE popravak i održavanje motornih vozila i pripadajuće radovi vodoopskrbe naselja Babina Rijeka, Donji Kukuruzari, (precrpna stanica Babina Rijeka 1 i2)&#8211; II preuzimanje komunalnog otpada

20 Usluge

27.6 2012 Žalba se odbija

Odluka

20 Usluge 2012/S 005­ 0034159 2012/S 002­ 0021449 2012/S 002­ 0014727 Radovi Usluge

27 6 2012 Žalba se odbija 28 6.2012 Žalba se odbija 28.6.2012 Žalba se odbija

Odluka Objava i DZN Odluka

Radovi

28.6.2012 Žalba se odbija

Odluka

748 Općina Blato

Denmar d.o.o.

2012/S 005­ 0032461 2012/S 005­ osiguranje od nezgode radnika 0018103 2012/S 002­ zubarske radne stolice­2 komada 0034218 stručni nadzor nad izgradnjom Kanalizacijskog sustava Blato ­ 2012/S 002­ glavni kanalizacijski kolektori i 0018621 crpne stanice, faza M ­ 1 . faza: zamjena malouljnih prekidača 2012/S 005­ 12kV u TS 35/10V Čakovec 0027079 PARK monoplanarni redgenski sustav za kardiovaskularnu diagnostiku i intervencije sa podnim ili stropnim C stalkom za potrebe zdravstvenih ustanova KBC Rijeka i KBC opskrba i prodaja robe putnicima na brodovima Jadrolinije izvan carinskog uređaj za digitalnu mamografiju za KBC Rijeka i za Opću bolnicu Zabok sa izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za prenamjenu građevine Stara materijal za higijenske potrebe izrada, dobava i ugradnja prozora eloksiranog aluminija na poslovnoj zgradi uređaj za digitalnu mamografiju za KBC Rijeka i za Opću bolnicu Zabok sa

Usluge Usluge Roba

28.6.2012 Žalba se odbacuje 28.6 2012 Žalba se odbija 29 6.2012 Žalba se odbacuje

Objava i DZN Odluka Objava

Usluge

29.6.2012 Žalba se odbacuje

Odluka

HEP­Operator distribucijskog 749 sustava d.o.o. DP Elektra Čakovec

ABB d.o o

Usluge

29.6 2012 Žalba se odbacuje

Objava i DZN

750 Ministarstvo zdravlja

Medicom d o o

N­02­V­141402­ Roba 271011

2.7 2012 Obustava postupka

Odluka

751 Jadrolmija

Adna Alfa d o o

20 Roba N-02-141531271011 2012/S 0020017126 2012/S 002­ 0020347 2012/S 005­ 0009481

2.7 2012 Žalba se odbacuje

Odluka

752 Ministarstvo zdravlja Dom za starije i nemoćne osobe Petrinja

Medicom d o o

Roba

2.7.2012 Obustava postupka Poništava se Odluka o odabiru

Odluka

753

Capital ing d o o Capricorno d.o o Brodometalurgija doo

Usluge Roba

2.7 2012

Odluka Objava i DZN I­ ­

754 Opća bolnica Zadar HEP­Operator distribucijskog 755 sustava d o o. DP Elektra Slavonski Brod 756 Ministarstvo zdravlja

2.7.2012 Žalba se odbacuje

Roba

2 7.2012 Žalba se odbija

Odluka

Siemens d d

N-02-V-141531Roba 271011

2.7 2012

Poništava se Odluka o odabiru

Odluka

757 Zračna luka Zagreb d o o

758 Ministarstvo zdravlja

r

759 Phnacro d.o.o

760 Dvor Trakošćan HEP­Operator distribucijskog 761 sustava d.o.o. DP Elektrodalmacija 762 Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije

ZP King ICT d.o.o i 2012/S 005­ Resa Airport Data cute sustav 0012087 Sistems, Francuska monoplanarni redgenski sustav za kardiovaskularnu diagnostiku i intervencije sa N­02­V­141402­ Shimadzu d o o . podnim ili stropnim C stalkom 271011 za potrebe zdravstvenih ustanova KBC Rijeka i KBC ZP AKD­Zaštita d.o.o, Zagreb, pružanje zaštitarskih i 2012/S 005­ Sokol Marić d o o , vatrogasnih usluga 0009878 Zagreb i Zvonimir pružanje zaštitarskih usluga tjelesne zaštite osoba i Sokol Marić d o o 20 imovine Infokarta d o.o. geodetske usluge na području 2012/S 005­ pogona Imotski 0004176 2012/S 002­ 008445

Usluge

2.7.2012

Poništava se Odluka o odabiru

Odluka

Roba

2 7 2012 Žalba se odbija

Odluka

Prijedlog za odredjivanje privremene mjere r

Usluge

2 7 2012 Obustava postupka Poništava se Odluka i 2 7 2012 postupak sklapanja ugovora 2.7 2012 Žalba se odbacuje

Odluka

Usluge

Odluka

Usluge

Objava i DZN

Profi­lab Teknoxgroup Hrvatska d.o.o Medicina­promet doo Con­Formo d.o.o

neprekidno napajanje UPS

Usluge Roba Roba Roba

2 7.2012 Žalba se odbacuje 2.7.2012 Žalba se odbija 2.7.2012 Žalba se odbija 2.7.2012 Obustava postupka

Odluka Odluka Odluka Odluka
l

763 Zagrebački holding d o o Opća bolnica Dr Tomislav Bardek Sveučilište u Splitu, Fakultet 765 elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje 764 766

rezervni dijelovi za strojeve 2012/S 002­ marke caterpillar 0009981 medecinski potrošni materijal ( 2012/S 002grupa 1 ­ sistemi za vađenje 0016517 opremanje amfiteatara stolicama i pisaćim policama 2012/S 002­ 0015667

Ministarstvo regionalnog razvoja Cestar d.o o i fondova Europske unije

izgradnja prometnice do 2012/S 002­ gospodarske zone u Šumeću, 0014657 Općina Bebrma, Brodsko­ metaloksidni odvodnici prenapona NN kombinirani stroj rovokopač­ utovanvač izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za prenamjenu građevine Stara interna u stacionar za starije i nabava pisača (uz uslugu isporuke i instalacije Ijevano željezne armature i fazonski komadi za vodovod i 2012/S 005­ 0025743 2012/S 005­ 0034939 2012/S 0020017126 2012/S 002­ 0012560 2012/S 005­ 0019051

Radovi

2.7.2012 Žalba se odbija

Odluka

HEP­Operator distribucijskog 767 sustava d.o.o , DP Elektra Varaždin 768 VG Vodoopskrba d o o Dom za starije i nemoćne osobe Petrinja Ministarstvo financija, Porezna uprava

Cotra d o o

Roba

3 7.2012

Poništava se Odluka o odabiru

Odluka

Terra Jaska d o o

Roba
i

3.7.2012 Žalba se odbija Poništava se Odluka o odabiru

Objava i DZN

769

Urbis 72 d d

Usluge

! I

3 7 2012

Odluka
r-

770

Oganj d o o Vodoskok d.d

Roba Roba

3 7.2012 Obustava postupka 3.7.2012 Obustava postupka

Objava i DZN Odluka

-

771 G K P Komunalac d o o

772 Grad Zagreb

Ing ekspert d o o .

izrada vještačkog nalaza za utvrđivanje tržišne vrijednosti nekretnina za prodaju putem natječaja, prodaju neposrednom pogodbom, osnivanja i prijenos prava građenja, osnivanje prava služnosti i razvrgnuće

2012/S 002­ 0014712

Usluge

3.7.2012 Obustava postupka

Odluka

DES­Ustanova za zapošljavanje, rad i 773 profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom 774

Ital­opremanje d.o o.

opremanje kuhinje i restorana

2012/S 002­ 0014300

Roba

3.7.2012

Poništava se Odluka o odabiru

Odluka

Javna ustanova Nacionalni park Lav Miškulin R Plitvička jezera d.o.o.

zaštitarske usluge tjelesne zaštite osoba i imovine

2012/S 002­ 0018475 2012/S 005­ 0009878 2012/S 002­ 0028532 2012/S 002­ 0027345 2012/S 005­ 0017148

Usluge Usluge Roba Radovi

3.7.2012 Žalba se odbacuje 4.7.2012 Žalba se odbija 4.7.2012 Žalba se odbacuje 4.7.2012 Žalba se odbacuje

Odluka Odluka Objava Otvaranje ponuda Odluka 'Prijedlog za 'odredjivanje privremene [mjere

'Zahtjev za 'nastavak ; postupka _

775 Plinacro d.o.o Vatrogasna zajednica Grada Zagreba Osnovna škola Antuna i n Augustinčića 776 r HEP­Proizvodnja d o o PP HE 778 Jug 779 Općina Kanfanar Opća bolnica Dr. Josip 780 Benčević 781

Gradska Sigurnost pružanje zaštitarskih i Šimac i sin d.o o. vatrogasnih usluga Teh­projekt zaštitna vatrogasna odjela Inženjering d o.o. adaptacija dijela krovišta od Izo­lng d o o šindre Energoherc d o o . sanacija sustava rashade agregata u HE Orlovac rekonstrukcija mjesnog groblja

Radovi

4.7.2012 Žalba se odbija

NaVi Coop d o o Shimadzu d o o

2012/S 002­ 0021272 isporuka potrošnog materijala 2012/S 002­ za RTG, dijalizu i labaratonj za 0033991 sanacija dijela stolarije OŠ prof Filip Lukas, Kaštel Stan operativni leasing nove cistilice radiofarmaceutik za potrebe PET/CT­a osiguranje 4 sanitetska vozila usluga uspostavljanja modela analize i ocjene financijskog poslovanja subjekata u zrakoplovstvu aparati i uređaji za fizikalnu terapiju (grupa 1) aparat za primjenu svjetla visokog 2 sanitetska vozila 2012/S 002­ 0029857 2012/S 005­ 0004473 2012/S 002­ 0016339 2012/S 002­ 0017832 2012/S 002­ 0026116 2012/S 002­ 0019831 2012/S 0020017386 2012/S 0150030535

Radovi Roba Radovi Roba Roba Usluge Roba

5.7.2012 Žalba se odbacuje 5.7.2012 Žalba se odbija 6.7.2012 Žalba se odbacuje 6 7 2012 Poništava se Odluka o odabiru

Odluka Objava i DZN Otvaranje ponuda Odluka Odluka Odluka Odluka Zahtjev za i nastavak ipostupka_ Zahtjev za nastavak postupka

Osnovna škola profesora Filipa Metal Beneton Lukas d.o.o Hypo Alpe Adna leasing d.o.o. Ručer Medikol Ciklotron d.o.o. Euroherc osiguranje d d MS Design d o o ZP HLB inženjerski biro d o.o., Rijeka i Inženjerski biro d d. Zagreb Fokus medical doo. MS Design d.o o

782 Komunalac d o.o. 783 Klinički bolnički centar 784 Auto promet Sisak d.o.o. 785 Istarski domovi zdravlja Agencija za civilno 786 zrakoplovstvo Specijalna bolnica za 787 medicinsku rehabilitaciju Daruvarske toplice 788 Istarski domovi zdravlja

6.7.2012 Žalba se odbija 6.7.2012 Žalba se odbacuje 9 7.2012 Obustava postupka Poništava se Odluka o odabiru Poništava se Odluka o odabiru

Usluge

9.7.2012

Odluka

Roba Roba

9 7.2012

Odluka Obavijest

9.7 2012 Obustava postupka

789 Plinacro d.o.o.

DIH inž. trg., obrt, vi. Mato Đurković Biomedica dijagnostika d.o.o. M4 Markioli grupa d.o.o. Karloline d.o.o. Con­Formo d.o.o.

čelične cijevi za MP Kutina­ Dobrovac DN 200/50

2012/S 005­ 0018033

Roba

9.7.2012 Žalba se odbija

Odluka

Prijedlog za odredjivanje privremene mjere

790 Klinički bolnički centar 791 Sveučilišna knjižnica u Splitu 792 Grad Umag 793 Grad Otok

medicinski potrošni materijal 2012/S 002­ za potrebe obrade uzoraka 0015580 tkiva za Zakladu Ana Rukavina 2012/S 002­ čuvarske usluge 0019434 2012/S 002­ usluge procjene nekretnina 0026470 konferencijske fotelje za 2012/S 002­ dvoranu Doma kulture u Otoku 0019354 prodaja nekretnine Livada Zavrtje zkč. broj: 7297/11 ZK uložak 30532­KO Grad Zagreb rekonstrukcija javne rasvjete na području Općine Lećevica usluge periodičkog i interventnog održavanja video proizvodi za čišćenje uredski namještaj 2012/S 002­ 0017813 2012/S 002­ 0016889 2012/S 002­ 0028232 2012/S 005­ 0015520 2012/S 002­ 0024649 2012/S 002­ 0004447 2012/S 002­ 0011987

Roba Usluge Usluge Roba

9.7.2012 Žalba se odbacuje 9.7.2012 Žalba se odbija 9.7.2012 Žalba se odbija 9.7.2012 Žalba se odbacuje

Odluka Odluka Odluka Odluka Prijedlog za odredjivanje privremene mjere

794 Grad Zagreb

Drago Bokun

20 Usluge

10.7.2012 Žalba se odbacuje

Odluka

795 Općina Lećevica 796 Autocesta Rijeka ­ Zagreb d.d. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Hrvatska kontrola zračne 798 plovidbe d.o.o. 797 799 Osnovna škola Lipik 800 Klinički bolnički centar Split

Gradatin d.o.o. Vidicom d.o.o. Birodom d.o.o. Graditelj svratišta d.o.o. Emax d.o.o.

Roba Usluge Roba Roba Radovi Usluge

10.7.2012 Obustava postupka 10.7.2012 Žalba se odbacuje 11.7.2012 Žalba se odbacuje 11.7.2012 Žalba se odbacuje 11.7.2012 Žalba se odbija 11.7.2012 Žalba se odbija

Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka ,Zahtjev za [nastavak l postupka

801

Hrvatska banka za obnovu i razvitak

rekonstrukcija plinske kotlovnice usluge vatrogasnog dežurstva 007 Miletić d.o.o. profesionalnih vatrogasaca i zaštite od požara osoba i ZP Mola mola programski alati i d.o.o. Makarska, konzultantske usluge za G2R d.o.o. Zagreb i projekt Modeliranje i analiza SV Group d.o.o. poslovnih procesa Hrvatske uredski materijal (grupa 2.) Barkom­G.M. d.o.o. toneri i vrpce papirnata konfekcija za jednogodišnje potrebe

Usluge

11.7.2012

Poništava se Odluka o odabiru

Odluka Prijedlog za odredjivanje privremene mjere

Zavod za javno zdravstvo Dr. 802 Andrija Štampar

2012/S 002­ 0016367 2012/S 002­ 0026955 2012/s 002­ 0029030 2012/S 002­ 0026283 2012/S 0020021531 2012/S 0050018047 2012/S 0020016741

Roba

Poništava se dio Odluka 11.7.2012 Odluka o odabiru

803

Biokovka, Specijalna bolnica za Monttrade­Split medicinsku rehabilitaciju d.o.o. Snježana i Antun Marketing d.o.o.

Roba

11.7.2012 Žalba se odbacuje 11.7.2012 Žalba se odbija

Odluka Odluka Odluka Odluka Objava i DZN Odluka

804 Ministarstvo poljoprivrede 805 Hrvatske vode 806 Ministarstvo poljoprivrede 807iPromet d.o.o. 808 Zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar

usluga nadogradnje geoinformacijskog sustava popravak i održavanje Adria P.A . d.o.o. automobila marke Renault za nabava i instalacija 50 komada Primark d.o.o. AIS uređaja A klase za sustav financijski leasing s Gama Solaris d.o.o. financiranjem PDV-a za nabavku 6 novih solo gradskih Ru-Ve d.o.o. laboratorijsko staklo (grupa 3.)

Usluge Roba Roba Roba

11.7.2012 Žalba se odbija 11.7.2012 Žalba se odbacuje 12.7.2012 Obustava postupka 12.7.2012 Žalba se odbacuje

809

Dom zdravlja Zagrebačke županije

810 Zavod za obnovu Dubrovnika 811 Promet d.o o 812 Hrvatske ceste d.o o Agencija za podršku informacijskim sustavima i 813 informacijskim tehnologijama d.o.o 814 Klinički bolnički centar 815 Promet d o o 816 Zagrebački holding d.o.o. 817 HŽ­Infrastruktura d.o.o. HEP­Operator prijenosnog 818 sustava d o o , Prijenosno područje Split 819

Cib Commerce d.o.o. Studio Lacroma d.o.o

nabava i isporuka patronažnih vozila (8 kom) izrada elaborata arhitektonske snimke &#8211, dopuna i financijski leasing sa Gama solans d o.o. financiranjem PDV­a za rekonstrukcija raskrižja Radnik d d državnih cesta D41 i D28 u Profi­lab

2012/S002­ 0028344 2012/S002­ 0024605 2012/S005­ 0018049 2012/S002­ 0037456

Roba Usluge Roba Radovi

12.7.2012 Žalba se odbacuje 1272012 Žalba se odbija 12.7.2012 Obustava postupka 12.7.2012 Obustava postupka

Odluka Odluka Odluka Objava i DZN

akumulatorske baterije uredaja 2012/S002­ za besprekidno napajanje 0010569 UPS2 defibrilaton 2012/S002­ 0031839 2012/S005­ 0018048 2012/S002­ 0032030

Roba

12.7.2012 Žalba se odbacuje

Odluka

Palamed d o.o.

Roba Usluge Roba

12 7 2012 Žalba se odbacuje 12 7 2012 Obustava postupka 13.7.2012 Žalba se odbacuje 13 7.2012 Obustava postupka

Objava i DZN Objava i DZN Objava i DZN Odluka

financijski leasing s Gama solans d o o. financiranjem PDV­a za nabavku 6 novih solo gradsko­ četke za čistilice za strojno Agro Grom d o.o čišćenje javno prometnih Profi­lab dobava i instalacija aku baterija (po grupama)

N­05­V­150471­ Roba 221211 2012/S005­ 0017592 2012/S002­ 0016225 2012/S005­ 007906

Ind­Eko d o o

sanacija uljnih jama

Radovi

13.7.2012 Žalba se odbacuje

Odluka

Hrvatski zavod za transfuzijsku Siga d o o medicinu

zaštitna i sigurnosna odjeća

Roba

13.7 2012 Žalba se odbija

Odluka

820

821

822 823 824

radovi na izgradnji vodoopskrbnog sustava Zagorski vodovod d o.o Niskogradnja d.o.o. Zagorskog vodovoda na području visoke zone Općine Desinić­opskrba vodom brodski komplet sustava za brzu evakuaciju na m/t Mate Simtec marine Jadrohnija Balota­MES sustav sa doo pripadnim pneumatskim Ured državne uprave u Istarskoj Hrvatski Telekom telekomunikacijske usluge županiji d.d. ZP Brodska Javna ustanova Lučka uprava Posavina d d izgradnja cestovne prometnice Slavonski Brod Slavonski Brod i Osnovna škola Ljudevita Radnik d d opskrba plinom Modeca Deltron d.o o černelić d o o. ZP Teh gradnja d.o o Zagreb, i

Radovi

16.7.2012 Žalba se odbija

Odluka

2012/S002­ 0038471 2012/S002­ 0015020 2012/S002­ 0027636

Roba

16.7.2012 Žalba se odbacuje

Objava i DZN

Usluge Radovi Usluge Usluge Roba Radovi

16 7 2012 Žalba se odbija 16.7.2012 Žalba se odbija 16.7.2012 Žalba se odbacuje 16 7.2012 Obustava postupka 16.7.2012 Žalba se odbacuje 16.7 2012 Žalba se odbacuje

Odluka Odluka

_
Odluka Odluka Odluka Odluka

825 Hrvatska elektroprivreda d.d. Hrvatska kontrola zračne 826 plovidbe d.o.o 827 Grad Zagreb

2012/S002­ 0018957 2012/S005­ sanacija sustava grijanja 0025504 2012/S002 uredski namještaj 0015520 Hebrangova 6­sanacija uličnog 2012/S002­ pročelja 0020719

828

Ministarstvo regionalnog razvoja Galea d.o.o i fondova Europske unije Elastic d.o o

829 Opća bolnica Dubrovnik

Javna ustanova Nacionalni park 830 Kerschoffset d o o Krka Smit commerce 831 Zaprešić d o.o. d oo 832 Bucavac d.o.o. 833 Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Atrik­RI d o o Tele2 d o o Zadruga Praksa, Pula i Vedran Duplančić Palamed d o.o. Shimadzu d o.o

stručni nadzor gračenja nad radovima izgradnje školsko sportske dvorane područne OŠ D. Tadijanović u umjetni dijelovi tijela (po grupama) tisak propagadnog materijala­ grupaAza2012 godinu kupnja graflevinskog materijala specijalno komunalno vozilo za sakupljanje i odvoz mobilna telefonija

2012/S 002­ 0013645 2012/S 002­ 0038482 2012/S 002­ 0019341 2012/S 002­ 0029014 2012/S 002­ 0025192 2012/S 002­ 0038563

Usluge

16.7 2012 Žalba se odbija

Odluka

Roba Usluge Roba Roba Usluge

16 7 2012 Žalba se odbija 16.7.2012 Žalba se odbija 16.7.2012 Žalba se odbacuje 17 7.2012 Žalba se odbacuje 17.7.2012 Žalba se odbacuje Poništava se postupak natječaja

Objava i DZN Odluka Odluka Odluka Objava i DZN

834 Grad Split,

835 Opća bolnica Karlovac 836 Dom zdravlja Splitsko­ dalmatinske županije,

837 Zaprešić d o o

Konzaltmg d.o o

838 Dom zdravlja Zagreb ­ zapad 839 Ministarstvo unutarnjih poslova 840 Ministarstvo poljoprivrede 841

H KO d o o Birodom d o o Pnmark d o o

Medicinski fakultet Sveučilišta u CityEX d o o . Zagrebu

natječaj za izradu idejnog programsko­urbanističkog rješenja obuhvata gradskog projekta br. 21 Gradska luka­ isporuka i montaža medicinske 2012/S 002­ i nemedicinske tipske opreme 0038367 za potrebe Službe za kirurgiju­ 2012/S 002­ RTG filmovi i kemikalije 0040157 izrada projektno tehničke dokumentacije i stručni nadzor 2012/S 002­ nad graflenjem za poslovnu 0015505 zgradu Zaprešić d o o i Javnu medicinska oprema za 2012/S 002­ ginekološku ordinaciju 0026601 2012/S 002­ zamjenski jastučići za 0031937 numeratore proizvočača nabava i instalacija 150 2012/S 002­ urečaja za sustav nadzora 0020888 ribarskih plovila s pripadajućim 2012/S 003­ poštanske usluge 0040563 Zamjena čistilice fine rešetke u 2012/S 005­ HE Ozalj I 0025999 vatrogasna zaštitna odijela potrošni materijal za transfuziologiju izrada projektno tehničke dokumentacije i stručni nadzor nad gradenjem za poslovnu zgradu Zaprešić d o.o. i Javnu nabava i montaža medicinske opreme za digitalizaciju i printanje radioloških slika te 2012/S 002­ 0034568 2012/S 002­ 0009359

0 Usluge

17 7.2012

Odluka

Roba Roba

17.7.2012 Žalba se odbacuje 17.7 2012 Žalba se odbija

Objava i DZN Objava i DZN
i i

Usluge

18.7 2012 Žalba se odbacuje

Odluka

!

i
Roba Roba Roba Usluge 18 7 2012 Žalba se odbija Poništava se Odluka o 18.7 2012 odabiru 18.7.2012 Žalba se odbija 18.7.2012 Žalba se odbacuje Odluka

Odluka Odluka Obavijest

HEP­Proizvodnja d.o.o. Sektor SPB Inženjering 842 za hidroelektrane PP HE Zapad d.o.o. Pogon HE Ozalj 843 Javna vatrogasna postrojba grada Zagreba Mi Star d o o . Novo analitica d.o.o ZP Capital mg d.o.o., MHM projekt d o.o. i ELARH projekt d.o.o. Fotokemika ­ nova doo

18.7.2012 Žalba se odbija

Odluka

Roba

18.7.2012 Žalba se odbacuje

Objava i DZN

844 Opća bolnica Pula

Roba

18.7.2012

Žalba se odbacuje(grupe Odluka l­VIII,X)a odbija(grupalX)

845 Zaprešić d o o.

2012/S 002­ 0015505 2012/S 002­ 0031458

Usluge

19.7.2012 Žalba se odbija

Odluka

846

Specijalna bolnica Thalassotherapia

Roba

19.7.2012 Žalba se odbija

Odluka

847

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Fenix d o o

HEP­Operator distribucijskog 848 sustava d.o o. DP Elektra Vinkovci 849 Hrvatska radiotelevizija

Brodomerkurd.d. Metronet telekomunikacije dd. Hrvatski Telekom dd

izgradnja građevinske obrtničke škole u Sisku nabava i isporuka niskonaponskih, metalooksidnih odvodnika prenapona Troškovi interneta govorne, podatkovne i mješovite usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži s ureflajima (GSM telefoni i 3G modemi i zamjena vanjskih otvora na objektu DV Pčelica u Mokošici modernizacija sustava javne rasvjete s ciljem energetske vozilo za sanitetski prijevoz pacijenata primjena mjera energetske učinkovitosti na sustavu javne modernizacija sustava javne rasvjete s ciljem energetske proširenje i nadogradnja diskovnog sustava

2012/S 0020030234 2012/S 005­ 0023335 2012/S 0020040682

Radovi

1 9 7 2 0 1 2 Žalba se odbacuje Poništava se Odluka o odabiru

Objava i DZN

Roba

1972012

Odluka

Usluge

Poništava se dio 19 7 2012 dokumentacije za nadmetanje

Objava i DZN

850 Zagrebački holding d.o o

2012/S 002­ 0013376 2012/S 0020031956 2012/S 002­ 0032844 2012/S 002­ 0029379 2012/S 002­ 0037734 2012/S 0020032844 2012/S 0020003394 2012/S 002­ 0021789 2012/S 002­ 0022707 2012/S 005­ 0011728 2012/S 0140013675 2012/S 002­ 0030008 2012/S 0020030184 2012/S 0020027151

Usluge

20 7 2012 Žalba se odbija

Odluka

851 Dječji vrtići Dubrovnik 852 Grad Glina 853 Dom zdravlja Vukovar 854 Grad Vodice,

Integra d o o Maraković d o o Cib Commerce d.o o Gradatin d o.o. Gradatin d o o

Radovi Usluge Roba Radovi Radovi

20 7 2012

Poništava se Odluka o odabiru Poništava se Odluka o 20 7 2012 odabiru 20 7 2012 Obustava postupka 20.7.2012 Žalba se odbacuje 20.7.2012 Obustava postupka Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN

Odluka Odluka Odluka Izmjena DZN Odluka i Zahtjev za .nastavak [postupka ■ Zahtjev za I nastavak Jpostupka

855 Grad Glina
Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama doo

856

Senso IS d.o.o

Usluge

23.7.2012

Odluka

857 Ministarstvo unutarnjih poslova
858

Varteks trgovina doo

nabava kapa vunenih i šilt adaptacija, rekonstrukcija i unutrašnje urečenje Ljekarne prijevoz i isporuka vode na otoke Drvenik Veliki i Mali

Roba Radovi Usluge

23.7.2012 Žalba se odbija 23.7.2012 Žalba se odbija 23.7.2012 Žalba se odbacuje

Odluka Odluka Odluka

Zdravstvena ustanova Ljekarna Emax d o.o Osijek Karaman d o o

859 Vodovod i kanalizacija d.o.o Agencija za podršku informacijskim sustavima i 860 informacijskim tehnologijama d.o.o. 861 Osnovna škola Gradec 862 Požeško­slavonska županija 863 Grad Zadar, 864 Agencija za mobilnost i programe EU 865 Ministarstvo graditeljstva i prostornog uredenja

Business computer proširenje i nadogradnja systems d o o diskovnog sustava Radnik d d Emax d o o . Nikola­R d o.o Tip tours d o o Elektroinstalacijski radovi Marelo Maraković d o o radovi na izgradnji autobusnog stajališta za potrebe OŽ rekonstrukcija postojeće plinske kotlovnice roba za potrebe kuhinje prodaja putnih karata i usluge paket aranžmana radovi na otklanjanju nedostataka nakon dovršenja i tehničkog pregleda na zgradi SZ­2 na lokaciji Ploče broj 05­ rekonstrukcija elektromstalacija školske

Usluge

23.7.2012 Žalba se odbacuje

Odluka

Radovi Roba Roba 20 Usluge

23.7 2012 Žalba se odbacuje 23.7 2012 Žalba se odbija 23.7.2012 Žalba se odbacuje 23 7 2012 Žalba se odbacuje

Odluka Odluka Odluka Odluka

2012/S 002­ 0019218 2012/S 002­ 0033578

Radovi

23 7 2012 Žalba se odbija Poništava se Odluka o odabiru

Odluka

866 Gimnazija Karlovac

Radovi

24 7.2012

Odluka

867 n

Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije

Croatia osiguranje dd.

osiguranje radnika od nesretnog slučaja ugradnja bešavnih prijelaznih naprava s ispunom reske elastoplastičnom asfaltnom masom i servis prijelaznih plinski kromatograf s masenim detektorom­trostruki kvadrupol RTG urečaj za razbijanje bubrežnih kamenaca­ lithotriptor, za KBC Zagreb i izvodenje radova na sanaciji ceste i oborinske odvodnje i nogostupa na ŽC 5124, javne govorne usluge u nepokretnoj mreži, usluge prijenosa podataka i usluge usluge CDS­a u poštanskim uredima usluge tehničke potpore i održavanja informatičkih resursa Ministarstva izgradnja uredaja za preradu vode za piće Bikana Virovitica­ nadzomo upravljački sustav (NUS) vodoopskrbnog sustava Daruvar s postavljanjem, instalacijom, ispitivanjem i izrada investicijsko­tehničke dokumentacije za izgradnju elektroenergetskih objekata na području Elektre Varaždin nabava i implementacija Registra investicija, te potrebne opreme usluge tjelesne zaštite COKP induktivno spregnuta plazma, ICP­OES sanitetsko vozilo za prijevoz pacijenata

2012/S 002­ 0033948

Usluge

24 7.2012 Žalba se odbija

Odluka

868 Hrvatske autoceste d o o

Geotehnika d o.o.

N­02­V­151724­ Radovi 291211 2012/S 002­ 0024894 2012/S 002­ 0040415 2012/S 002­ 0020183 2012/S 002­ 0027406 2012/S 005­ 0005879 2012/S 002­ 0020144 2012/S 005­ 0024705 2012/S 005­ 0035486 Roba Roba

24 7.2012 Žalba se odbija

Odluka

869 Zavod za javno zdravstvo Zadar Shimadzu d o o 870 Ministarstvo zdravlja Županijska uprava za ceste Primorsko­goranske županije Dom zdravlja Koprivničko ­ križevačke županije Siemens d d GraSevinarstvo i proizvodnja Rijeka d.d Hrvatski Telekom dd Sokol Marić d o.o. Asseco SEE d.o.o ZP AB gradnja d o o , Karlovac i Cras d o o .

24.7 2012 Žalba se odbija Poništava se dio 24.7.2012 dokumentacije za nadmetanje 24.7.2012 Žalba se odbija

Odluka Objava i DZN

871

Radovi

Odluka

872

Usluge Usluge Usluge Radovi

24.7.2012 Žalba se odbija 24 7.2012 Žalba se odbacuje 24 7.2012 Obustava postupka 25.7.2012 Žalba se odbacuje

Odluka Odluka Odluka Odluka

873 HP­Hrvatska pošta d.d 874 Ministarstvo poljoprivrede 875 Virkom d.o o.

876 Darkom d.o.o

Roba

25 7 2012 Žalba se odbacuje

Objava i DZN

HEP­Operator distribucijskog 877 sustava d.o.o., DP Elektra Varaždin 878

Dalekovod projekt d.o.o

2012/S 005­ 0029238 2012/S 002­ 0040919

Usluge

25.7 2012

Poništava se Odluka 0 odabiru

Odluka 'Zahtjev za nastavak ! postupka

Centar za praćenje poslovanja Sedam IT d o o energetskog sektora i investicija Hrvatske autoceste d.o.o. 007 Miletić d o.o. AlphaChrom d o o Mini Major d o o

Roba 20 Usluge

26.7.2012 Žalba se odbija 26.7.2012 Žalba se odbacuje 26.7.2012 Žalba se odbacuje 26.7.2012 Žalba se odbacuje

Objava i DZN Objava i DZN Odluka Odluka

_ 8Z9

Zavod za javno zdravstvo 880 Šibensko­kninske županije 881 Dom zdravlja Vukovar HEP­Operator distribucijskog 882 sustava d.o.o. DP Elektra Karlovac 883 Hrvatske autoceste d o o 884 885 Zavod za javno zdravstvo Šibensko­kninske županije Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

2012/S 002­ 0025472 2012/S 002­ 0029379 2012/S 0050025581

Roba Roba

r

građevinski radovi za potrebe Elektrocentar Petek Elektre Karlovac (grupa 1, 3, doo 4,5) 007 Miletić d o o AlphaChrom d.o o Auto salon Tos doo usluge tjelesne zaštite COKP phnsko­maseni kromatograf (GCMS) za službu ekologije , .. , , i servis službenih vozila J

Radovi 20 Usluge

26.7.2012 Obustava postupka 26T20T2 Žalba se odbacuje 26.7.2012 Poništava se Odluka 0 odabiru

Odluka Objava i DZN Odluka Odluka

--

2012/S 002­ 0025498 20~12/Š 002­ 0030240

Roba Usluge

26 7 2012 Žalba se odbacuje

886 Grad Zagreb
887 Hrvatske autoceste d o o _ 888 Klinički bolnički centar Rijeka

Teh­gradnja d o o 007 Miletić d o.o Lola Ribar d d.

Jurišićeva 3­sanacija uličnog pročelja i krova ulične zgrade usluge tjelesne zaštite COKP sanitetski potrošni materijal toneri za laserske pisače

2012/S 002­ 0023621 2012/S 002­ 0028937 2012/S 002­ 0033139

Radovi 20 Usluge Roba Roba

26.7.2012 Žalba se odbacuje 26.7.2012 Žalba se odbacuje 27 7 2012 Žalba se odbacuje 27 7 2012 Žalba se odbija

Odluka Objava i DZN Izmjena DZN Odluka Prijedlog za odredjivanje Otvaranje ponuda' privremene mjere Odluka

889

Ured državne uprave u Osječko­ Divmar d o o baranjskoj županiji

Zeleni kvadrat d o.o. Lukarišće, Hrvatski centar za razminiranje Terrafirma d.o o Zagreb, Detektor 890 d o.o. Vukovar i Grad Vinkovci 891 Grad Zagreb 892 Dom zdravlja Krapinsko 893 zagorske županije Zračna luka Rijeka d o o 894 Gradska groblja Viktorovac 895 d o o Zavod za javno zdravstvo 896 Šibensko­kninske županije Lager Bašić d o o Hebe d o o . A C Redan d o o . GumaultSA PROmg d.oo Bodat d.o.o

ustupanje poslova razminiranja rekonstrukcija i dogradnja škole i izgradnje školske dvorane OŠ Nikole Tesle u izrada tehničke dokumentacije za obnovu toplinske izolacije vanjske ovojnice zgrada i popravak i održavanje automobila zemaljska jedinica napajanja zrakoplova (GPU) financijski leasing za nabavu mini bagera induktivno spregnuta plazma, ICP­OES

2012/S 002­ 0028650

Usluge

27 7 2012 Obustava postupka

2012/S 002­ 0031785 2012/S 002­ 0019470 2012/S 002­ 0026261 2012/S 005­ 0018562 2012/S 002­ 0042290 2012/S 002­ 0025472

Radovi

27.7.2012 Žalba se odbija 27.7.2012 Žalba se odbacuje 27.7.2012 Žalba se odbacuje 27 7 2012 Žalba se odbacuje 30.7.2012 Žalba se odbacuje

Usluge Usluge Usluge

Odluka Odluka Odluka Objava i DZN Odluka

Roba

30.7.2012 Žalba se odbija

izrada projektne dokumentacije: retencija Reka 897 Hrvatske vode Regulacije d.o o (Donja Stubica), izrada geodetske, geomehaničke, hidrogeološke, geofizičke i i~ Croatia zdravstveno dobrovoljno (dodatno) 898|Sveučihšni računski centar Srce zdravstveno osiguranje osiguranje d d građevinski radovi, energetski HEP­Operator prijenosnog Tehno ­ Elektro 899 transformator 150 MVA, TS sustava d.o.o., PP Osijek doo 220/110 kV Đakovo __ Dom zdravlja Virovitičko­ 900 Shimadzu d o o color doppler UVZ urečaj podravske županije izrada projektne dokumentacije' retencija 901 Hrvatske vode Regulacije d o.o Rakova noga (Stubičke Toplice), izrada geodetske, geomehaničke, hidrogeološke, digitalni polivalentni Opća županijska bolnica Shimadzu d o o 902 teledirigirani RTG uređaj s flat Požega detektorom 9031 Hrvatski centar za razminiranje Istraživač d.o o poslovi razminiranja

2012/S 002­ 0033112 2012/S 002­ 0027179 2012/S 0050026422 2012/Š 002­ 0033410 2012/S 002­ 0033128

Usluge

30.7.2012 Žalba se odbija
Poništava se Odluka o odabiru Poništava se Odluka o odabiru

Odluka

Usluge Radovi Roba

30.7.2012

Odluka Odluka Odluka

30.7.2012

30.7.2012 Žalba se odbacuje

Radovi

30.7.2012 Žalba se odbacuje

Odluka

2012/S 0020041097 2012/S 002­ 0028650

Roba Usluge

30.7.2012

Poništava se otvoreni postupak JN

Izmjena DZN Otvaranje ponuda

30.7 2012 Obustava postupka

904

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice

Shimadzu d o o Tim­Kušan d o o

905 čvorkovac d.o o 906 6 Maj d.o.o

ZP Werkos d.o.o , Osijek i Geo­mg d o.o. Ogulin Automont­ 907 Ministarstvo unutarnjih poslova Transport Belma, obrt, vi. Božidar 908 Hrvatski centar za razminiranje Titan d.o o 909 Osnovna škola Jelsa 910 Grad Šibenik 911 Zračna luka Zagreb d o o Jukić­Dam, obrt za graditeljstvo i usluge, vi. Danijel Autobusni prijevoz doo Hodicon d o.o

nadogradnja sustava za arhiviranje, obradu i distribuciju slika i radioloških rabljeno specijalno vozilo za sakupljanje i odvoz građevinski radovi sanacije deponije komunalnog otpada Donji Picudo, Umag šatori za očevid poslovi razminiranja

2012/S 002­ 0038038 2012/S 005­ 0027981 2012/S 0020021909 2012/S 002­ 0030053 2012/S 002­ 0028650

Usluge Roba Radovi

30 7.2012 Žalba se odbacuje 30 7 2012 Žalba se odbacuje 30.7.2012 Žalba se odbija

Objava i DZN Odluka Odluka

Roba Usluge Radovi Usluge Usluge

30.7.2012 Žalba se odbacuje 30.7.2012 Obustava postupka 30 7.2012 Žalba se odbacuje 30.7.2012 Žalba se odbacuje 30.7.2012 Žalba se odbija Poništava se Odluka o poništenju

Odluka Otvaranje ponuda Odluka Objava i DZN Odluka

sanacija južne, istočne, 2012/S 002­ zapadne fasade i stolarije 0034205 zapadne fasade građevine OŠ prijevoz učenika osnovnih 2012/S 002­ škola 0040963 revizijske usluge kombi vozila za prijevoz dijaliziranih pacijenata izrada projektne dokumentacije za izgradnju Jedinice pedijatrije vatrogasna auto cisterna za gašenje požara neživotno osiguranje (osiguranje imovine, obvezno i kasko osiguranje vozila) rekonstrukcija elektro­ energetskog sustava u vodoopskrbi odabir izvoditelja za izvođenje građevinskih radova na izgradnji kanalizacije u Novom izgradnja dovodno­opskrbnog cjevovoda vodospremnika natječaj za izvođača tehničke produkcije na Špancirfestu potrošni laboratorijski materijal usluge pošumljavanja dijela odsjeka 25a u Gospodarskoj jedinici Sava, Slavonski kapitalni remont Agregata A i D HE Miljacka 20127S005­ 0020264 2012/S 002­ 0027114 2012/S 002­ 0031434 2012/S 002­ 0027612

r

Zavod za hitnu medicinu Grada P Z A uto d.o o 912 Zagreba ZP Capital mg Opća bolnica Dr Tomislav 913 d o o , MHM projekt Bardek d.o o. i ELARH Vatrogasna zajednica Grada 914 Ziegler d.o.o Zagreba 915 Hrvatske vode Poduzetnička zona Pisarovina d.o.o Croatia osiguranje dd PTMG d o.o Radek gradnja d.o.o Radnik d.d Perinić sistemi d.o o Copan Zagreb doo ZP Abies d.o.o Križevci i Pro­silva d o.o. ZP Alstom Hrvatska d.o.o Karlovac i MG

Roba

31 7.2012

Odluka

Usluge Roba

31.7.2012

Poništava se dio Odluka Odluka o odabiru Odluka Odluka

31 7.2012 Žalba se odbacuje 31 7.2012 Žalba se odbija

N­02­V­151469­ Usluge 281211 2012/S 005­ 0043717 2012/S 0050008537 2012/S 005­ 0025289 Radovi

916

31.7 2012

Poništava se dio objave i Objava i DZN dio dokumentacije Odluka Odluka Odluka

917 Moslavina d.o.o. 918 Komunalno poduzeće d.o o Turistička zajednica grada 919 Varaždina 920|Hrvatski veterinarski institut

Radovi Radovi 20 Usluge

31.7.2012 Žalba se odbacuje 31.72012 Poništava se Odluka o odabiru

1.8.2012 Žalba se odbacuje Poništava se 1 8 2012 pregovarački postupak bez objave 1 8.2012 Poništava se Odluka o odabiru

2012/S015 0045057 2012/S 002­ 0029459 2012/S 005­ 0018640

Roba

Obavijest

921 Hrvatske vode HEP­Proizvodnja d.o.o. Sektor 922 za hidroelektrane, PP HE Jug, HE na Krki

Usluge

Odluka

Radovi

1.8.2012 Žalba se odbija

Odluka

Domus­Gradnja doo ZP Gradatin d o o Sesvete i Rotor 924 Grad Sinj d.o o. Bjelovar ZP Varteks trgovina d.o o Varaždin, 925 Ministarstvo unutarnjih poslova čateks d d., Hemco d.o o , Galeb d d i Konfeks d o.o. ZP Varteks trgovina d o.o. Varaždin, 926 Ministarstvo unutarnjih poslova čateks d d., Hemco d.o.o., Galeb d.d. i Konfeks d.o.o. 923 Grad Split, 927 HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. Crtorad d o.o. Gradska Sigurnost Šimac i sin d o.o. Altocomm d.o.o.

dobava i ugradnja alu­bravarije OŠ Brda u Splitu dobava materijala za energetsku učinkovitost i radovi montaže na javnoj

2012/S 002­ 0029296 2012/S 002­ 0028749

Roba Roba

1.8.2012 Žalba se odbacuje 2.8.2012 Žalba se odbacuje

Odluka Odluka

:
i

hlače zimske ­ muške i ženske

2012/S 002­ 0017431

Roba

2 8 2012 Žalba se odbija

Odluka

Zahtjev za nastavak postupka

košulje zimske ­ muške i ženske

2012/S 002­ 0017461

Roba

2.8.2012 Žalba se odbija

Odluka

Zahtjev za nastavak i postupka

prometni znakovi i ručni električni alati usluge tjelesne zaštite osoba i imovine promidžbeni materijal hlače zimske ­ muške i ženske stomatološki potrošni materijal

2012/S 005­ 0032235

Roba 20 Usluge

3.8.2012 Žalba se odbacuje 3.8.2012 Žalba se odbija 3 8 2012 Žalba se odbacuje 3.8.2012 Žalba se odbija 3.8.2012 Žalba se odbacuje 3 8 2012 Žalba se odbija 3.8.2012 Obustava postupka 3 8.2012 Žalba se odbacuje 3.8.2012 Žalba se odbija 3.8.2012 Obustava postupka 6.8 2012 Obustava postupka 6 8.2012 Žalba se odbija 6.8.2012 Žalba se odbacuje 6.8.2012 Žalba se odbacuje 6.8.2012 Žalba se odbacuje 6 8.2012 Žalba se odbija

Odluka Odluka Objava Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka Objava i DZN Objava i DZN Odluka Odluka

928 Promet d.o.o. Agencija za mobilnost i 929 programe EU

i

I
Zahtjev za nastavak I postupka i
i

2012/S 002­ 0044144 2012/S 002­ 0017431 2012/S 002­ 0036117 2012/S 002­ 0019316 2012/S 005­ 0029588 2012/S 002­ 0028749 2012/S 002­ 0017461 2012/S 002­ 0028909 2012/S 005­ 00118160 2012/S 002­ 0034894

Roba Roba Roba Usluge Radovi Roba Roba Roba Usluge Usluge 20 Usluge

ZPT7 VIS d.o.o., 930 Ministarstvo unutarnjih poslova Varaždin i VIS KG d o.o., Varaždin 931 Dom zdravlja Vinkovci 932 Klinički bolnički centar Split 933 Vodoopskrba d o o 934 Grad Sinj 935 Ministarstvo unutarnjih poslova 936 Dom zdravlja Ploče 937 HEP­Operator prijenosnog sustava d o o . MT.F do.o. Mollier d o o

938 Klinika za ortopediju Lovran 939 Grad Split, 940 Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice

usluge preuzimanja i zbrinjavanja opasnog radovi na rekonstrukciji Patent Invest d.o.o. vodotornja na lokaciji Belje čulić elektro centar dobava materijala za d.o o energetsku učinkovitost i ZP T7 VIS d o o , košulje zimske ­ muške i Varaždin i VIS KG ženske d o o , Varaždin Cib Commerce vozila za sanitetski prijevoz d.o.o. izrada idejnog projekta za Projektni biro Split izgradnju TS 110/20 kV doo Nemetin skupljanje, prijevoz i Gajeta d.o o zbrinjavanje medicinskog Croatia zdravstveno dobrovoljno zdravstveno osiguranje d d osiguranje za jednogodišnje Asseco See d o.o. Obuća Viko d o.o Lav studio d o o BIS programsko rješenje zaštitna obuća scenska oprema za CZK Čakovec (po grupama)

i
Zahtjev za nastavak postupka

941 Održavanje vučnih vozila d.o.o 942 Grad Čakovec

2012/S 002­ 0044234 2012/S 005­ 0033836 2012/S 002­ 0033026

Roba Roba Roba

Terrafirma d o.o Zagreb, Zeleni 943 Hrvatski centar za razminiranje Kvadrat d.o.o. Lukarišće, Detektor ZP Sygma d.o.o. 944 Grad Šibenik Osijek, Educa 945 Grad Šibenik 946 Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin Shv­oprema d.o o Be­lux oprema d.o o RVR uslužne djelatnosti d o o , Div d o o Geodata projekt doo

ustupanje poslova razminiranja opremanje OŠ Meterize, Šibenik opremanje OŠ Meterize, Šibenik profesionalni stroj za pranje rublja kapaciteta 45­50 kg usluga zaštite područja nabava FTP kabela geodetski nadzor na rekonstrukciji strojarnice HE Zakučac­1 etapa Usluge popravaka i održavanja računalne opreme (osobna računala, pisači, sistem inženjerska administracija nadzorno upravljački sustav potrošnje plina sanacija opasnog mjesta Gornji Andrijevci na državnoj nabava FC preklopnika i odgovarajućih FC kablova za e­ sanacija gubitaka na vodoopskrbnom sustavu grada sanacija opasnog mjesta Oblakovac na državnoj cesti sanacija opasnog mjesta Velika Kopanica na državnoj obavljanje komunalne djelatnosti sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog rekonstrukcija dijela elektro opreme strojarnice HE Zakučac izrada koncepcijskog rješenja cjevovoda Jadro­Kunčeva greda­CS Ravne njive,tehno Telekomunikacijska usluga povezivanja u pokretnu telekomunikacijsku mrežu Al. če i če.C užad za nadzemne vodove gume za vozila i s njima povezani proizvodi

2012/S 002­ 0028650 2012/S 002­ 0025133 2012/S 002­ 0025133 2012/S 002­ 0036343 2012/S 005­ 0046448 2012/S 002­ 0038035 2012/S 005­ 0011009 2012/S 002­ 0021391 2012/S 005­ 0032820 2012/S 0020034576 2012/S 002­ 0032589 2012/S 005­ 0046568 2012/S 0020034675 2012/S 002­ 0034580

Usluge

7.8.2012 Obustava postupka

Odluka

Roba Roba Roba Usluge Roba

7.8.2012 Obustava postupka 7.8.2012 Obustava postupka 7.8.2012 Obustava postupka 7.8.2012 Žalba se odbacuje 8.8.2012 Poništava se otvoreni postupak JN

Odluka Odluka Odluka Objava i DZN Odluka

947 HŽ Cargo d.o o. 948 Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva HEP­Proizvodnja d o.o PP HE Jug Split, Pogon HE Zakučac

949

Usluge

8.8.2012 Žalba se odbija Žalba se 8 8 2012 odbacuje(gr 1i2) i poništ.dio Odi (gr. 3) 8.8.2012 Žalba se odbija 8.8.2012 Poništava se Odluka o odabiru

Odluka

950 Klinički bolnički centar Split

Dems d o o ZP Duplico d o.o Gornji Stupnik i PTMG d o o Cestar d o o Senso IS d o o PTMG d o o Cestar d o.o Cestar d o o Muli Trans d o.o

Usluge

Odluka

951

Koprivnica plin ­ distribucija plina d.o.o.

Roba Radovi Roba Radovi Radovi Radovi 20 Usluge

Odluka Odluka Odluka Objava i DZN Odluka Odluka Odluka Prijedlog za odredjivanje privremene mjere

952 Hrvatske ceste d o o 953 Financijska agencija 954 Komunalac d.o o

8 8.2012 Žalba se odbija 8 8 2012 Obustava postupka Poništava se Odluka o odabiru Poništava se Odluka o 8.8 2012 odabiru 8.8.2012 8 8.2012 Žalba se odbacuje

I­­
955 Hrvatske ceste d o o 956 Hrvatske ceste d.o o Općina Lobor

957

HEP­Proizvodnja d o o PP HE 958 Jug Split, Pogon HE Zakučac 959!Hrvatske vode VGO Split i Agencija za plaćanja u 960jpoljoprivredi, ribarstvu i {ruralnom razvoju 961 Hrvatska elektroprivreda d d 962 Hrvatske šume d.o.o.

Siemens d d

N­05­V­151397­ Radovi 281211 2012/S 002­ 0034094 2012/S 002­ 0026127

Nadoknada troškova 9.8.2012 žalitelju Poništava se Odluka o odabiru

Odluka

Institut IGH d d.

Usluge

9.8 2012

Odluka

VIPnet d o o Telur d o o Vulkal d o o

Usluge Roba

9 8 2012 Obustava postupka 9 8 2012|Obustava postupka 9.8.2012 Žalba se odbija

Odluka jOdluka Odluka

2oi2/š"ooF
0019065

N­02­V­151766­ Roba 291211

963

Osnovna škola fra Pavla Vučkovića

Katić bau d o o Senso IS d.o.o.

sanacija Područne škole Turjaci

2012/S 002­ 0033217

Radovi Usluge Roba Radovi

9.8.2012 Žalba se odbacuje
9 8 2012 Žalba se odbija

Odluka Odluka Odluka Odluka

j Zahtjev za i nastavak postupka

964 Financijska agencija

965 Grad Karlovac 966 Plmacro d.o.o

967 Hrvatske ceste d o o

nadogradnja EMC Clariion CX40­120 diskovnog uređaja oprema Školske sportske Final sport d.o.o dvorane Dubovac u Karlovcu izgradnja pogonskih objekata Đurkin d o o grupa C, pogonski objekt u Čakovcu izgradnja brze ceste Popovec­ Marija Bistrica­Zabok sa Zagorje­tehnobeton spojem na Breznički Hum, d.d. dionica' Andraševec (Bračak)­ Moknce (D307), faza I od km poslovi razminiranja

2012/S 0020032559
2012/S 002­ 0027639 2012/S 005­ 0011308

9.8.2012 Žalba se odbacuje 9.8.2012 Obustava postupka

Zahtjev za nastavak 'postupka

2012/S 002­ 0045305 2012/S 002­ 0028650

Radovi

10.8.2012 Žalba se odbija

Objava i DZN

968 Hrvatski centar za razminiranje Titan d o.o 969
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Radovi Usluge

10.8.2012 Obustava postupka 10 8 2012 Žalba se odbija 10.8.2012 Žalba se odbacuje 10.8 2012 Žalba se odbacuje 10 8 2012
Poništava se Odluka o odabiru

Odluka Odluka Odluka Zahtjev za nastavak postupka

970 Grad Karlovac
Agencija za plaćanja u

971 poljoprivredi, ribarstvu i
ruralnom razvoju 972 Grad Split,

poštanske usluge s dodanom A2B Express d.o.o. vrijednosti u međunarodnom poštanskom prometu oprema Školske sportske Fingar sport d o o dvorane Dubovac u Karlovcu cjelovito rješenje javne Hrvatski Telekom telekomunikacijske usluge dd koja uključuje elektroničke komunikacijske usluge u SGM informatika informatička oprema doo radovi na rekonstruciji Patent Invest d.o.o vodotornja na lokaciji Belje d.d Meće specijalno vozilo za sakupljanje i odvoz prehrambene namirnice (grupa Mesna industrija 3) svježe meso junetina I Vajda d d kategorije uređaj za dezinfekciju vode CWG d o.o. plinskim klorom na principu membranske elektrolize rekonstrukcija i modernizacija Poduzeće za ceste L41001 Donja Obrijež­ d.o.o Kapetanovo polje izrada projektne Grad invest d.o.o dokumentacije: idejno rješenje Novo analitica reagensi i testovi za potrebe d.o o labaratorija ­ VIII prehrambene namirnice ( Mesna industrija grupa 4 ) svježe meso Vajda d d svinjetina I kategorije radni stroj rovokopač ­ Terra Jaska d o o utovarivao (novi) Gradatin d o o

2012/S 002­ 0027639 2012/S 002­ 0021888 2012/S 002­ 0031769 2012/S 005­ 0029588 2012/S 005­ 0032088

Roba

Usluge

Izmjena DZN

Roba

Odluka Tr Prijedlog za odredjivanje privremene mjere

973 Vodoopskrba d o o

Radovi

10 8.2012 Žalba se odbija

Odluka

974 Komunalije d.o o 975 Klinički bolnički centar Poduzetnička zona Pisarovina doo. Županijska uprava za ceste Požeško­slavonske županije

Roba Roba

10 8 2012 Žalba se odbacuje

Odluka Odluka

2012/S 0020024090
2012/S 0050043867 2012/S 002­ 0005687 2012/S 002­ 0031055 2012/S 002­ 0046815 2012/S 002­ 0024090 2012/S 002­ 0048938

13.8.2012 poništenju

Poništava se Odluka o

976

Roba

13 8 2012 Obustava postupka
13.8.2012 Poništava se Odluka o odabiru

Objava i DZN

977

Radovi Usluge Roba Roba Roba

Odluka Odluka Objava i DZN Odluka Objava i DZN

978 Hrvatske vode 979 Klinički bolnički centar 980 Klinički bolnički centar 981 čistoća d o o .

13.8.2012 Žalba se odbija

13.8.2012 Žalba se odbija 13.8.2012 poništenju
Poništava se Odluka o

13.8.2012 Žalba se odbacuje

982 Grad Split,

HEP­Operator prijenosnog 983 sustava d.o.o., Prijenosno područje Split

984 Grad Sinj

985 Grad Rab

986

Opća bolnica Dr Josip Benčević

987 Autocesta Rijeka ­ Zagreb d d 988 Trgovački sud u Splitu 989 Klinička bolnica Sestre milosrdnice,

990 Komunalac d.o.o.

prijevoz djece s teškoćama u razvoju s prebivalištem na području Grada Splita u odlasku i povratku s nastave u centrima Slava Raškaj i Juraj izrada idejnog i glavnog projekta za zamjenu podmorskog kabla 110 kV Dugi Rat ­ Postire i glavnog projekta za rekonstrukciju TS dobava materijala za energetsku učinkovitost i radovi montaže na javnoj izrada cjelokupne infrastrukture (prometnice, G P P Mikićd o o odvodnja, elektroenergetika, vodoopskrba i objekti isporuka ugradbenog i Johnson & Johnson potrošnog materijala za S.E. d.o.o. ortopediju i traumatologiju u održavanje SAP sustava i Atos IT Solutions and Services d.o.o. održavanje SA P licenci (grupa Narodne novine uredski i ostali materijal (po dd grupama) dobava, ugradnja i HKO doo podešavanje UZV sonde za uređaj Acuson Antares operativni leasing novog vozila za odvoz i kompaktiranje OTP Leasing d.d komunalnog otpada kapaciteta 12m3 u trajanju od 60 mjeseci Gradnja d o o . izgradnja pogonskih objekata (po grupama)

Uslužni obrt za prijevoz nepokretnih i polupokretnih osoba Denis ZP Telenerg d o o..Zagreb, Plan plus d.o.o..Zagreb, Elektro­inž biro d o o ,Zagreb i ZP Gradatin d.o.o. Sesvete i Rotor d o o Bjelovar

2012/S 002­ 0011302

Usluge

13.8.2012 Žalba se odbacuje

Odluka

2012/S 005­ 0020142

Usluge

13.8.2012

Poništava se Odluka o odabiru

Odluka

2012/S 002­ 0028801 2012/S 002­ 0020806 2012/S 002­ 0045988 2012/S 002­ 0002625 2012/S 002­ 0029166 2012/S 0020019365 2012/S 005­ 0040488

Roba

13.8.2012 Žalba se odbacuje

Odluka I
i

Radovi

Poništava se Odluka o 13.8 2012 odabiru

Odluka

j

Roba Radovi Roba Roba

13.8.2012 Obustava postupka 13.8.2012 Žalba se odbacuje 13.8.2012 Žalba se odbacuje 13.8.2012 Žalba se odbija

Objava i DZN Odluka Odluka Odluka "

Usluge

13.8.2012 Žalba se odbacuje

Odluka

991 Plmacro d.o o Agencija za lijekove i medicinske proizvode

2012/S 005­ 0011308 2012/S 002­ 0048171 2012/S 005­ 0029588

Radovi

Žalba se odbacuje(grupa 14.8 2012 A,C,D,E) a odbija (grupa Odluka B 1482012 Obustava postupka 14.8.2012 Žalba se odbija 14.8.2012 Obustava postupka 14.8.2012 Obustava postupka Objava i DZN Odluka Odluka Objava i DZN Zahtjev za 'nastavak postupka

992

993 Vodoopskrba d.o o 994 Hrvatska elektroprivreda d.d 995 KTD Vodovod Žrnovnica d o.o

nadogradnja postojećeg HPLC instrumenta radovi na rekonstrukciji Patent Invest d.o.o vodotornja na lokaciji Belje Hebe d o.o Tim kabel d.o o. Duplico d.o o. Jurcon projekt doo nabava kabela radovi, ugradnja, dobava i implementacija opreme sa svrhom smanjenja gubitka na usluge stručnog nadzora nad radovima građenja, rekonstrukcije i održavanja radovi na modernizaciji cesta u Općini Gornja Rijeka ­ II faza, Koprivničko ­ Križevačka školski namještaj

Roba Radovi 20 Roba

2012/S 005­ 0049249 2012/S 002­ 0027281 2012/S 002­ 0015175 2012/S 002­ 0033586

Radovi

996 Grad Zagreb

Usluge

1482012 Žalba se odbija

Odluka
i

997

Ministarstvo regionalnog razvoja Radnik d d i fondova Europske unije Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za stručne studije Primat RD d o.o

r
Radovi 14 8.2012 Obustava postupka Odluka

998

Roba

14.8.2012 Žalba se odbija

Odluka

999 Klinički bolnički centar 1000 Vmkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.

Drager medical Croatia d o o . ZP Presoflex Gradnja d.o.o. Požega i Ecos Mucić & CO d.o o

respiratori za potrebe Klinike za plućne bolesti Jordanovac izgradnja vodospremnika i crpne stanice Retkovci izgradnja pogonskih objekata Grupa D, pogonski objekti u Splitu

2012/S 002­ 0024000

Roba

14.8.2012 Žalba se odbija 16.8.2012 Obustava postupka

Odluka Odluka Prijedlog za odredjivanje privremene mjere

N­05­V­151771­ Radovi 291211 2012/S 005­ 0011308

1001 Plinacro d.o o

Radovi

16.8.2012 Žalba se odbija

Odluka

1002 Državna geodetska uprava 1003 Gradska Plinara Krapina d o o 1004 Jadrolinija 1005 Općina Sveta Marija

Geodetski zavod d.d. Euroherc osiguranje d.d. Lateks d o o Deltron d.o.o.

geodetsko katastarske usluge 2012/S 002­ u svrhu izrade katastra 0027816 nekretnina na području Općine 2012/S 005­ usluge osiguranja 0037246 2012/S 002­ radne odore (uniforme) 0031744 2012/S 002­ termotehničke instalacije Doma kulture u Svetoj Mariji 0039701 izgradnja i opremanje TS 35/20 (10) kVčaglin 2012/S 0050015385

Usluge Usluge Roba Radovi

1682012

Poništava se Odluka o odabiru

Odluka Odluka Odluka Odluka

16.8.2012 Žalba se odbacuje 16.8.2012 Žalba se odbacuje 16.8 2012 Obustava postupka

1006

HEP­Operator sustava d.o o

HEP­Operator 1007 sustava d.o o

ZP Končar­ električni uređaji distribucijskog d d Prisoje, Mali Elektra Požega Zidar d.o o Vinkovci i Le-Grad ZP Končar­ električni uređaji distribucijskog DP Elektra Sisak d d Prisoje i LeGrad d.o.o.

Radovi

16.8.2012 Žalba se odbacuje

Odluka

r

HEP­Operator distribucijskog 1008 sustava d.o.o. Elektra Zabok Agencija za obalni linijski 1009 pomorski promet 1010 Komunalno Klinča Sela d o o 1011 Grad Zagreb

isporuka robe i izvođenje radova TS 110(35)/20/10 kV Hrvatska Kostajnica distribucijski dio (građevinsko beton C 16/20, grupa 1 za Zagorje Betoni područje Pogonskih ureda d.o o Zabok, Bedekovčina, Donja obavljanje obalnog linijskog Linijska nacionalna pomorskog prijevoza na plovidba d.d. državnoj liniji broj: 9601 Split­ Rogač (Stomorska) izgradnja vodospreme Repišće usluge stručnog nadzora nad radovima građenja, rekonstrukcije i održavanja prijevoz osoba s invaliditetom koje se kreću pomoću invalidskih kolica i osoba s 80% i više postotnim oštećenjima na donjim ekstremitetima, te sanitetski UZV uređaji za zdravstvene ustanove u RH, sa servisiranjem i održavanjem u ECMO uređaj za potporu životnim funkcijama za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj sa

2012/S 0050019749 2012/S 005­ 0032350

Radovi

16.8.2012 Žalba se odbacuje

Odluka

Roba

16 8 2012 Žalba se odbacuje

Odluka Prijedlog za odredjivanje privremene mjere

20 Usluge 2012/S 005­ 0027174 2012/S 002­ 0027281

16.8.2012 Žalba se odbacuje

Odluka

AB gradnja d o o Inocon d.o.o Uslužni obrt za prijevoz nepokretnih i polupokretnih osoba Denis Smodlaka Medial d o o

Radovi Usluge

16.8.2012 Obustava postupka 17.8.2012 Obustava postupka

Odluka Otvaranje ponuda

1012 Grad Split,

2012/S 002­ 0011440

Usluge

17.8.2012 Žalba se odbacuje

Odluka

1013 Ministarstvo zdravlja

2012/S 0020020396 2012/S002J0048587 ,

Roba

17 8.2012 Žalba se odbija
I

Odluka

1014 Ministarstvo zdravlja

Medic d o o

Roba

17.8.2012 Žalba se odbija

Objava i DZN

1015 Klinički bolnički centar HEP­Operator distribucijskog 1016 sustava d.o.o., Elektrolika Gospić Zavod za javno zdravstvo Dr. 1017 Andrija Štampar 1018 Ministarstvo zdravlja 1019 čistoća d.o.o. 1020 HEP­Operator distribucijskog sustava d.o.o.

Darvitalis d.o.o.

jednogodišnja nabava prehrambenih namjernica,

2012/S 002­ 0024090 2012/S 005­ 0039264

Roba Roba Roba Roba Roba Roba Usluge

17.8.2012

Poništava se Odluka o odabiru

Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka

Elektrocentar Petek konzole čelične za 20(10)kV d.o.o. vodova Florel d.o.o. Medial d.o.o. Gradatin d.o.o. Profi­lab Croatia osiguranje d.d. Filijala Split Robni centar d.o.o.

17.8.2012 Obustava postupka 17.8.2012 Žalba se odbija 17.8.2012 Žalba se odbija 17.8.2012 Žalba se odbacuje 20.8.2012 Poništava se Odluka o odabiru

sredstva za DDD Grupa 1: 2012/S 002­ dezinficijensi i insekticidi za 0032574 UZV uređaji za zdravstvene 2012/S 002­ ustanove u RH, sa 0020396 servisiranjem i održavanjem u 2012/S 002­ novo konunalno vozilo za visokotlačno, strojno pranje 0040263 zamjena sustava DC napajanja 4TS 19 Jarun usluge neživotnog osiguranja gume za vozila i s njima povezani proizvodi 2012/S 005­ 0023275 2012/S 002­ 0031228

1021 Grad Split, 1022 Hrvatske šume d.o.o.

20.8.2012 Žalba se odbija 20.8.2012 Žalba se odbija

N­02­V­151766­ Roba 291211

1023 Ministarstvo zdravlja

H.K.O. d.o.o.

UZV uređaji za zdravstvene ustanove u RH, sa 2012/S 002­ servisiranjem i održavanjem u 0020396 punoj funkciji (grupa 5) UZV 2012/S 005­ 0026959

Roba

20.8.2012 Obustava postupka

Odluka

1024 Hrvatska elektroprivreda d.d.

1025

1026 1027 1028

ZP Telur d.o.o., Zagreb, Kapis TKT kabeli d.o.o. Tomislavgrad i Brodometalurgija rezervni dijelovi i održavanje Hrvatske šume d.o.o. Zagreb vozila za područje Đurđevca Uprava šuma Podružnica Auto Loris d.o.o. (grupa 1), rezervni dijelovi i Koprivnica održavanje vozila za područje stručni nadzor nad radovima Ministarstvo regionalnog razvoja Galea d.o.o. izgradnje Školske sportske i fondova Europske unije dvorane OŠ Đuro Pilar u vodovodna i kanalska Smit commerce Zagrebački holding d.o.o. armatura d.o.o. UZV uređaji za zdravstvene Ministarstvo zdravlja Siemens d.d. ustanove u RH, sa servisiranjem i održavanjem u Mesna industrija Vajda d.d. Prijevoznički obrt Nenad Hajrić OTP Leasing d.d. Auto fitness vi. Davor Petričević P.Z. Auto d.o.o. svježe meso

Roba

20.8.2012 Obustava postupka

Odluka

2012/S 002­ 0039599 2012/S 002­ 0013516 2012/S 002­ 0031383 2012/S 002­ 0020396 2012/S 002­ 0036072

Roba

20.8.2012 Žalba se odbija

Odluka

Usluge Roba Roba

20.8.2012 Žalba se odbacuje 20.8.2012 Žalba se odbacuje 20.8.2012 Žalba se odbija Poništava se Odluka o poništenju

Odluka Odluka Odluka i Odluka Odluka Objava i DZN Objava i DZN Objava i DZN

1029

Centar za rehabilitaciju Mala Terezija

Roba

20.8.2012

1030 Lošinj usluge d.o.o. 1031 Ceste Jastrebarsko d.o.o. HEP­Operator distribucijskog 1032 sustava d.o.o. DP Elektra Zagreb 1033 Hrvatske autoceste d.o.o.

prijevoz kombijem Mali Lošinj­ 20 Usluge Mrtvaška­Mali Lošinj radni stroj rovokopač­ 2012/S 002­ Roba utovarivač (novi) putem 0048818 održavanje i popravak vozila Land Rover isporuka gospodarskih vozila 2012/S 005­ 0050697 2012/S 002­ 0044566 Usluge Roba

20.8.2012 Žalba se odbacuje 20.8.2012 Žalba se odbija 20.8.2012 Žalba se odbacuje 20.8.2012 Žalba se odbacuje

1034 Državna geodetska uprava 1035 LAG otoka Hvara 1036 Grad Zagreb

Vulkal d.o o Dvokut Ecro d o.o. Sokol Marić d o o

auto gume za 2012. godinu izrada studije­ekološki zasnovan sustav usluge tjelesne zaštite imovine, stanova, poslovnih prostora i kompleksa sanacija odvodnih kanalskih mreža, općina Nijemci, Vukovarsko­srijemska županija UZV uređaji za zdravstvene ustanove u RH, sa servisiranjem i održavanjem u punoj funkciji (grupa 3) UVZ usluga servisiranja i baždarenja vodomjera UZV uređaji za zdravstvene ustanove u RH, sa servisiranjem i održavanjem u nabava radarskih mjerača popunjenosti silosa za sol namještaj za bolesničke sobe rekonstrukcija i dogradnja zgrade OŠ Fran Koncelak, Drnje, PŠ Sigetec i dječjeg rekonstrukcija i dogradnja zgrade OŠ Fran Koncelak, Drnje, PŠ Sigetec i dječjeg izgradnja Industrijske ulice u Pleternici usluge neživotnog osiguranja rekonstrukcija i dogradnja zgrade OŠ Fran Koncelak, Drnje, PŠ Sigetec i dječjeg izgradnja sustava odvodnje Bošnjaka

2012/S 002­ 0033771 2012/S 005­ 0021971

Roba Usluge 20 Usluge

20 8.2012 Žalba se odbacuje 20.8.2012 Žalba se odbacuje Poništava se Odluka i 20.8 2012 postupak sklapanja ugovora

Odluka Odluka Odluka

ZP Zitexd.o o. Donji Miholjac i Ministarstvo regionalnog razvoja 1037 Ured ovlaštenog i fondova Europske unije inženjera geodezije, vi. Tomislav Biuk 1038 Ministarstvo zdravlja Siemens d d

2012/S 002­ 0017048

Radovi

21 8 2012 Obustava postupka

Odluka

2012/S 0020020396 2012/S 0050050933 2012/S 002­ 0020396 2012/S 002­ 0023501 2012/S 002­ 0041359 2012/S 002­ 0040628 2012/S 002­ 0040628 2012/S 002­ 0041328 2012/S 002­ 0031228 2012/S 002­ 0040628 2012/S 005­ 0041265

Roba

21.8.2012 Obustava postupka

Odluka

1039 Baranjski vodovod d o o 1040 Ministarstvo zdravlja 1041 Hrvatske ceste d o o 1042 Naftalan specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju

IKOM d o o Siemens d.d Flamtron d.o.o Mini Major d.o.o.

Usluge Roba Roba Roba

21.8.2012 Žalba se odbacuje 21.8.2012 Žalba se odbija 22.8.2012 Žalba se odbacuje 22.8.2012 Žalba se odbacuje

Objava i DZN Odluka Odluka Odluka

1043 Koprivničko­križevačka županija Velkom d o.o. Gratit logistika d.o.o. Presoflex gradnja d.o.o. Triglav osiguranje d.d.

Radovi

22.8.2012 Žalba se odbacuje Poništava se Odluka o odabiru

Odluka

1044 Kopnvničko­knževačka županija Županijska uprava za ceste Požeško­slavonske županije

Radovi

22.8.2012

Odluka

1045

Radovi Usluge Radovi Radovi Roba

22.8.2012 Obustava postupka 23.8.2012 Žalba se odbacuje 23.8 2012 Poništava se Odluka o odabiru

Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka

1046 Grad Split,

1047 Koprivničko­križevačka županija Radnik d.d. 1048 Komunalac d o.o 1049 Ministarstvo pravosuđa HEP­Proizvodnja d o o , Termoelektrana­toplana Osijek Vodovod Osijek d.o o. ZP T7 Vis d o o Varaždin i T7 Industrija pamuka Elektroprojekt, projektiranje, konzalting, i ZP Teh gradnja d.o.o Zagreb i PTMG d o o

23.8.2012 Obustava postupka 24.8.2012 Žalba se odbacuje Poništava se Odluka o poništenju

čarape za pravosudnu policiju i 2012/S 002­ zatvorenike 0029081 izrada projekata i ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju nove vrelovodne stanice s Laginjma 9 ­ sanacija i obnova pročelja i krova daljinski nadzor vodoopskrbnog sustava 2012/S 0050032984 2012/S 002­ 0026486 2012/S 005­ 0052057

1050

Usluge Radovi Usluge

24 8 2012

Odluka Odluka Objava i DZN

1051 Grad Zagreb 1052 Baranjski vodovod d o o

27 8 2012 Žalba se odbacuje 27 8 2012 Obustava postupka

1053 Pula Herculanea d o o 1054 Dječji vrtić Sisak Stari

Sam Tres d o o lim i pekare d o o

deratizacija i dezinsekcija razni prehrambeni proizvodi građevinski i elektromontažni radovi na području Elektrodalmacije Split­pogon Smj­područje DV 10(20) kV armirano betonski stupovi za mreže niskog napona izgradnja LAN aktivne i pasivne mreže kroz kampus auto gume, vulkanizerske i automehaničarske usluge za potrebe Direkcije, VGO Sava i čišćenje komunalne opreme i pročelja zgrada od grafita te uklanjanje plakata s različitih izrada Studije: Zaštita, gospodarenje i upravljenje neprehrambeni proizvodi (grupa 3) ulošci za laserske pisače i fotokopirne uređaje nabava integrirane operacijske sale za KBC Sestre milosrdnice sa servisiranjem u održavanje vozila voznog parka PP JUG­Spht tijekom 2012. i 2013 izgradnja pješačkog pothodnika ispod Ulice hrvatske bratske zajednice, od Sveučilišne nacionalne zaštitna vatrogasna odijela

2012/S 002­ 0002400 2012/S 0020036646 2012/S 005­ 0031980 2012/S 005­ 0018990 2012/S 002­ 0042222 2012/S 0020041290 2012/S 002­ 0020618 2012/S 002­ 0036611 2012/S 0020036573 2012/S 0020052252

Usluge Roba

27.8.2012 Žalba se odbija Poništava se Odluka o 28.8 2012 odabiru 28.8 2012 Žalba se odbacuje

Odluka Odluka

HEP-Operator distribucijskog 1055 sustava d.o.o E lektrodalmacija Dalekovod d d Split 1056 Hrvatska elektroprivreda d d 1057 Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice Telur d o.o Infosistem d d. J&Kdo.o.

Radovi

Odluka

Roba Usluge Roba

28.8.2012 Obustava postupka 28.8 2012 Obustava postupka 28.8.2012 Žalba se odbija Poništava se Odluka o odabiru

Odluka Objava i DZN Odluka

1058 Hrvatske vode

1059 Grad Zagreb 1060 Splitsko­dalmatinska županija 1061 Županijska bolnica Čakovec

Hidrostres d o o Institut za jadranske kulture i Domina M d.o.o.

Usluge Usluge Roba

30.8 2012

Odluka Odluka Odluka Zahtjev za mastavak postupka

30.8.2012 Žalba se odbacuje 30 8.2012 Žalba se odbacuje

1062 Ministarstvo zdravlja HEP­Proizvodnja d.o o Sektor 1063 za hidroelektrane, PP HE Jug, Split 1064 Grad Zagreb Vatrogasna zajednica Grada Zagreba

MT.F doo
Auto Hrvatska d d. Ministarstvo gospodarstva, Uprava za sustav javne nabave Teh­projekt Inženjering d.o.o. Fenix d.o.o

Roba

31.8.2012 Obustava postupka

Objava i DZN

N­05­V­100888­ Usluge 110112 N-02-V-142648Radovi 081111 2012/S 002­ 0028532 2012/S 0020041213 2012/S 0050028193 2012/S 002­ 0036469 Roba Radovi

31.8 2012 Žalba se odbija

Odluka Prijedlog za [odredjivanje [privremene i mjere

31.8.2012 Žalba se odbacuje

P o d . 151

1065

31 8.2012 Žalba se odbija 31.8 2012 Žalba se odbacuje

Odluka Odluka Prijedlog za odredjivanje privremene mjere J Zahtjev za nastavak j postupka

1066 Opća bolnica Zadar

1067 HŽ­Infrastruktura d o o

1068 Grad Zagreb

10691 Hrvatska elektroprivreda d d.

1070 Grad Imotski

izvođenje građevmskoobrtničkih i instalaterskih radova na sanaciji Centralnog otklanjanje nedostataka Zagrebačko elektromstalacija i uređaja na elektrotehničko crpnim postrojenjima u Ex poduzeće d d zaštiti namještaj i oprema za 12 Tedmg d o o odgojnih skupina za dječji vrtić na području Sesveta­DV Leptir revizija financijskih izvještaja HEP­a d.d. i njegovih Baker Tilly povezanih društava, Discordia d o o konsolidiranih financijskih izvještaja za HEP grupu te Poduzeće za ceste radovi na poduzetničkoj zoni Split d.d. Vinjani Gornji

Radovi

31 8 2012 Žalba se odbacuje

Odluka

Roba

31 8 2012 Žalba se odbija

Odluka

2012/S 005­ 0016601 2012/S 002­ 0054521

Roba

31 8 2012 Žalba se odbacuje

Odluka

Radovi

3.9.2012 Obustava postupka

Objava i DZN

1071 Hrvatske vode 1072 HŽ­Infrastruktura d.o o

Geo­cad d o o . Profi­lab

2012/S 002­ izrada elaborata o zonama sanitarne zaštite s trasiranjem­ 0035887 dobava i instalacija aku baterija (po grupama) cjelovito rješenje javne telekomunikacijske usluge koja uključuje elektroničke komunikacijske usluge u nepokretnoj i pokretnoj mreži, isporuka osobnih zaštitnih sredstva i opreme radnika vozila za sanitetski prijevoz­4 vozila obnova vanjske ograde­ lokacija sjever Pogona TE­TO Zagreb zaštitna arheološka istraživanja na izgradnji državne ceste D2, južna obilaznica Osijeka, izgradnja repromaterijal za PE (polietilenske) plinovode sanitetski materijal i priručni lijekovi vozila za hitnu medicinsku pomoć­2 vozila nabava roba i usluga za održavnje teretnih vozila poslovno informacijski sustav ERP N­05­V­150471

Usluge Roba

3.9.2012 Žalba se odbacuje 4 9.2012 Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN

Odluka Odluka

.
i

^ .
2012/S 002­ 0001238 2012/S 002­ 0019490 2012/S 002­ 0044106 2012/S 005­ 0034665 2012/S 002­ 0032765 2012/S 002­ 0043628 2012/S 002­ 0037120 2012/S 002­ 0044115 Usluge Poništava se Odluka o 4.9.2012 odabiru Odluka

Ekonomski fakultet Sveučilišta 1073 u Zagrebu

Hrvatski Telekom dd

1074 Hrvatske autoceste d.o o. 1075 Hitna medicinska pomoć Osječko­baranjske županije

Siga d o.o. MS Design d o o

Roba Roba

5 9 2012 Žalba se odbacuje 5.9.2012 Žalba se odbija

Odluka Odluka

HEP­Proizvodnja d o o , Sektor Industrogradnja 1076 za termoelektrane, Pogon TE­ doo TO Zagreb ZP Kaducej d.o.o. Split, Arheo plan 1077 Hrvatske ceste d.o.o. d.o.o. Dubravka i Kaukal d.o.o Split 1078 Zagrebački holding d.o.o. 1079 Zagrebački holding d o o 1080 Hitna medicinska pomoć Osječko­baranjske županije PTMG d o.o. Ljekarne Baričević MS Design d.o.o. Benussi d o.o.

— Radovi 5.9.2012 Žalba se odbija Odluka

Radovi

5 9.2012

Poništava se Odluka o odabiru Poništava se Odluka o odabiru

Odluka

Roba Roba Roba Roba Usluge Usluge Usluge

5.9.2012

Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka

i

5 9.2012 Žalba se odbija 5.9.2012 Žalba se odbija 5.9.2012 Žalba se odbacuje 6.9 2012 Žalba se odbija 6.9.2012 Žalba se odbacuje Poništava se Odluka o 6 9 2012 odabiru 6.9.2012 Obustava postupka

1081 HP­Hrvatska pošta d d 1082 1083 1084

1085

1086 1087 1088

2012/S 005­ 0037107 2012/S 005­ Komunalno poduzeće d o.o. Infodesign d o o 0034998 Metronet 2012/S 002­ Trgovački sud u Zagrebu javne telefonske usluge 0037740 telekomunikacije prijevoz učenika, grupa 3' OŠ 2012/S 002­ Međimurska županija Rudi­express d o o 0035266 Draškovec, OŠ Prelog i OŠ ZP Odvjetnik administrativne usluge za ruske specijaliste sukladno HEP­Proizvodnja d o o Sektor Dominik Nizić iz 2012/S 005­ Zagreba i So la ti Zakonu o strancima kod za termoelektrane TE Sisak 0050298 d.o o., Zagreb izgradnje kombi­ interventno korektivno HEP­Proizvodnja d o.o , Sektor 2012/S 005­ za termoelektrane, Pogon TE­ Montmontaža d d strojarsko održavanje 0041836 TO Zagreb kotlovskih i zajedničkih HP­Hrvatska pošta ostale poštanske usluge i 2012/S 005­ Komunalac Vrbovec d o o d.d. dopunske usluge 0018289 Javna ustanova Nacionalni park Bonfanti d o o Plitvička jezera Cotra d o.o Cestar d o o kava, čaj i srodni proizvodi niskonaponski sklopni blokovi rekonstrukcija državne ceste D525 na dionici 001 dužine 2012/S 002­ 0039236 2012/S 005­ 0019027 2012/S 002­ 0044020

Usluge

Otvaranje ponuda

Zahtjev za I nastavak | postupka

Usluge Usluge Roba Roba Radovi

6 9 2012 Žalba se odbacuje 6 9.2012 Žalba se odbija 6.9.2012 Žalba se odbacuje Poništava se Odluka o odabiru Poništava se Odluka o 6 9.2012 odabiru 6 9.2012

Odluka Odluka Odluka

Odluka Odluka

1089 Hrvatska elektroprivreda d d. 1090 Hrvatske ceste d o o

"

" ~l 1091 Hrvatske ceste d o o Komunalno društvo čabranka d.o.o.

ZP Cestar d.o o , Slavonski Brod i Gradnja d o.o , Fornax d o o Titan constructa d o.o. Gradatin d o o .

1092

izvanredno održavanje državne ceste D7 na dionici dužine 760m, Velika Kopanica radovi na dogradnji sustava dezinfekcije vode javnog vodoopskrbnog sustava na sanacija krova

2012/S 002­ 0043921 2012/S 005­ 0051688 2012/S 005­ 0039160 2012/S 002­ 0055741 2012/S 002­ 0033089 2012/S 005­ 0051688 2012/S 005­ 0025356

Radovi

6.9.2012 Žalba se odbija

Odluka

Radovi Radovi Usluge Roba Radovi

7.9.2012 Žalba se odbacuje 7.9.2012 Žalba se odbija 7.9.2012 7.9.2012 Poništava se otvoreni postupak JN Poništava se Odluka o odabiru

Objava i DZN Odluka Objava i DZN Odluka Objava i DZN

1093 HP­Hrvatska pošta d d 1094 Zaprešić d.o.o. 1095 1096

1097

1098 1099 1100

1101

uspostava GlS­tehničkog informacijskog sustava (programska oprema, unos tri sistema podzemnih Gradatin d.o.o Grad Šibenik kontejnera radovi na dogradnji sustava Komunalno društvo čabranka dezinfekcije vode javnog CWG d o.o. d.o.o. vodoopskrbnog sustava na nabava kabelskog spojnog Hrvatska elektroprivreda d d Brodomerkur d d pribora za distribucijske energetske kabele nazivnog Hrvatski zavod za usluge strukovne izobrazbe Andragoško učilište zapošljavanje, Područna služba nezaposlenih osoba za Zvonimir Zagreb razdoblje do 31.12.2012. prijevoz učenika, grupa 12: Međimurska županija Jakopićd o.o. Osnovna škola Štngova isporuka i montaža medicinske Medilux d o o i nemedicinske tipske opreme Opća bolnica Karlovac za potrebe Službe za kirurgiju­ izgradnja brze ceste Popovec­ Marija Bistrica­Zabok sa Hrvatske ceste d o.o Viadukt d d spojem na Breznički Hum, dionica: Andraševec (Bračak)­ HEP­Operator prijenosnog sustava d o.o Ambijenti d o o OT ­ Optima Telekom d d Jakopić d.o o Jakopić d o.o. Jakopićd o o Lav studio d o.o Investinženjenng doo, Gradatin d o o Tim­Kušan d o.o.

7.9.2012 Žalba se odbacuje Poništava se Odluka o poništenju

Roba

10.9.2012

Odluka

20 Usluge 2012/S 002­ 0035266 2012/S 002­ 0038367 2012/S 002­ 0039834 Usluge Roba

10.9.2012 Žalba se odbija 10.9.2012 Žalba se odbija 10.9.2012 Žalba se odbija

Odluka Odluka Otvaranje ponuda

Radovi

10.9.2012 Žalba se odbija

Odluka

1102

čišćenje prostorija u TS PrP­a 2012/S 005­ 0028582 Zagreb usluge fiksne telefonije prijevoz učenika, grupa 8' Osnovna škola Selnica prijevoz učenika, grupa 5' Osnovna škola Šenkovci i Osnovna škola dr. V Žganca prijevoz učenika, grupa 6' Osnovna škola Mursko rasvjetna tijela i pribor, grupa B: aluminijska rasvjetna usluge kompletnog nadzora na izvanrednom održavanju državne ceste D27 na dionici nabava i ugradnja sustava za upravljanje gubicima vode rabljeno specijalno vozilo za skupljanje i odvoz komunalnog 2012/S 005­ 0022243 2012/S 002­ 0035266 2012/S 002­ 0035266 2012/S 002­ 0035266 2012/S 002­ 0025760 2012/S 002­ 0043072 2012/S 005­ 0055220 2012/S 005­ 0048182

Usluge Usluge Usluge Usluge Usluge Roba Usluge Roba Roba

10 9 2012 Žalba se odbija 10.9.2012 Žalba se odbija 10.9.2012 Žalba se odbija 10.9.2012 Žalba se odbija 10.9.2012 Žalba se odbija 11.9.2012 11.9.2012

Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka

1103 HP­Hrvatska pošta d d 1104 Međimurska županija 1105 Međimurska županija 1106 Međimurska županija 1107 Hrvatska radiotelevizija 1108 Hrvatske ceste d o o 1109 Vodovod d.o o 1110 čvorkovac d.o.o.

Poništavaju se Odluke o Odluka odabiru Poništava se Odluka o odabiru Odluka Objava i DZN Odluka
L

11 9.2012 Obustava postupka 11.9.2012 Žalba se odbija

1111 Dom zdravlja Zagreb - centar, 1112 Hrvatska radiotelevizija 1113 Grad Glina

Hrvatski Telekom dd

1114 Zagrebački holding d o o

2012/S 0020047445 rasvjetna tjela i pribor, Grupa 2012/S 002Lav studio d.o.o. A: uređaj efekt rasvjete 0025760 izvođenje radova na ugradnji 2012/S 002Proklima-tim d.o.o stolica i uređenju kino-dvorane 0044091 ZP Codex oprema za punionicu Engineering GmbH, stlačenim prirodnim plinom za 2012/S 002­ Njemačka i Codex lokaciji Samoborska bb s 0002434 Inženjering d.o.o., ugradnjom usluge mobilne telefonije usluge tjelesne zaštite osoba i 2012/S 002­ 0052257 imovine 2012/S 0005­ 0041954 2012/S 005­ 0058161 2012/S 005­ 0024254 2012/S 015­ 0058002 2012/S 005­ 0043267 2012/S 002­ 0042633 2012/S 005­ 0034937 2012/S 002­ 0041654 2012/S 002­ 0057727 2012/S 002­ 0027269 2012/S 002­ 0027156 2012/S 002­ 0042178 2012/S 0050031693 2012/S 0150058002 2012/S 0050043943

Usluge Roba Radovi

11 92012 Žalba se odbija

Odluka

Poništavaju se Odluke o 11 9 2012 Odluka odabiru 12.9.2012 Žalba se odbacuje Odluka

Roba

12 9 2012 Žalba se odbacuje

Odluka

1115

Ministarstvo regionalnog razvoja Adriatic security i fondova Europske unije d.o.o. HEP­Operator distribucijskog Zaštitar Sučić sustava d.o.o. DP Elektra Sisak d o o

Usluge

13.9.2012

Poništava se otvoreni postupak JN

Otvaranje ponuda

1116

1117 Komunalac d o.o. 1118 HP­Hrvatska pošta d d. 1119 Ministarstvo zdravlja 1120 Zračna luka Zagreb d.o o 1121 Opća bolnica Nova Gradiška HEP­Operator distribucijskog 1122 sustava d o.o., DP Elektra Zadar 1123 Zagrebački holding d o o

1124 Hrvatske ceste d o o

zaštitarske usluge osoba i imovine i tjelesne zaštite zaposlenika pri iskapčanju smanjenje gubitka i potrošnje Duplico d.o.o. nadzorno upravljačkog Jadransko usluge osiguranja od osiguranje d.d , automobilske odgovornosti prijevod službenih Ciklopea d.o.o. dokumenata i usmeno radovi na sanaciji ravnog Funda d.o.o. krova ­ putnička zgrada Euroherc usluge osiguranja Grupa 2' osiguranje d.d. Osiguranje od odgovornosti građevinski radovi na hitnim Konektor d o.o. intervencijama, održavanju i izgradnji elektroenergetskih Servis­Cerović, ispitivanje VN i NN Obrt za proizvodnju elektromotora i kvalitete i popravke, vi električnih instalacija polaganje asfaltnog zastora, uređenje bankma i odvodnje Cesta Varaždin d d. županijskih i lokalnih cesta na području Zagrebačke županije Petrol d o o naftni derivati građenje, održavanje i upravljanje prostorijama na odlagalištu otpada Jakuševec vatrogasno navalno vozilo nabava opreme i izvođenje radova za izgradnju DV polja 110kV Tupljak u TS 110/35 kV Pazin prijevod službenih dokumenata i usmeno prevođenje izgradnja odlagališta komunalnog otpada Peski za potrebe sanacije i zatvaranja

Usluge Radovi Usluge Usluge Radovi Usluge Radovi

13.9.2012 Žalba se odbacuje 13.9.2012 Žalba se odbija 13.9.2012 Žalba se odbija 14 9.2012 Žalba se odbija 14.9.2012 Žalba se odbija 14 9 2012 Žalba se odbija 14.9.2012 Žalba se odbacuje Poništava se Odluka o odabiru

Odluka Objava i DZN Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka

Radovi

14.9 2012

Odluka

Radovi

14.9 2012 Obustava postupka

Objava i DZN r­ ­

1125 Zagrebački holding d o o 1126 Zagrebački holding d o.o 1127 Javna vatrogasna postrojba grada Krapine

Roba Radovi Roba

14 9.2012 Žalba se odbija 14 9 2012 Žalba se odbija 17 9.2012 Obustava postupka

Odluka Odluka r " Odluka "

ZP Strabag AG, Austrija i Heilit Umwelttechnik Flammiferd o o ZP Končar­ mženjering za energetiku i tranport d.d , Libar, agencija za poduke i prevodilaštvo, vi Velkom d o o

HEP­Operator prijenosnog 1128 sustava d o.o , Sektor za izgradnju i investicije 1129 Ministarstvo zdravlja

Radovi

17.9.2012 Obustava postupka

Odluka

Usluge

17.9.2012 Žalba se odbacuje

Odluka

1130 Komunalije d.o o

Radovi

17.9 2012 Žalba se odbacuje

Odluka

1131 Klinički bolnički centar 1132 Bjelovarsko­bilogorske vode d o.o.

Drager medical Croatia d.o.o. Bistra d.o.o

h
1133 HEP­Toplinarstvo d o.o 1134 Ministarstvo socijalne politike i mladih Cetis­Zg d o o Cuspis d.o o ZP Eurco d d., Vinkovci i Mig d o o , Slavonski Croatia osiguranje d d., Filijala Rijeka Radnik d.d

1135 Komunalije d.o.o.
1136 KD čistoća d o.o Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o o

1137

1138 Hrvatska radiotelevizija 1139 Hrvatska elektroprivreda d d

Ban tours d o o

1140 Hrvatske vode

1141 Opća bolnica Pula 1142 Vodovod Imotske krajine d.o.o 1143 Financijska agencija 1144
Ministarstvo financija, Porezna uprava

Perpetuum Mobile d.o.o ZP Ecoina d o.o., Zagreb i projektna dokumentacija Vodnogospodarski sustava navodnjavanja Dalj Biro Maribor d.o.o , Maribor, Slovenija fleksibilni HD megapixel CCD Olympus d o o Gl videoendoskopski stup IND­EKO d o o Luxor čišćenje i održavanje d.o o Zel­Cos d.o o ZP Vodotehnika d d Zagreb, Duplico d.o.o Zagreb i PTMG Maximus servis d.o o Tehnikagradnja d.o.o I V grupa d.o o sanacija fekalnih kolektora u Prološcu

aspiratori, dio predmeta nabave I. bronhijalni aspiraton izgradnja magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda Bjelovar­Daruvar, dionica usluge tiskanja i isporuke računa i ostalih poslovnih obrazaca održavanje unapređenje i podrška postojećem IT izgradnja odlagališta komunalnog otpada Peski za potrebe sanacije i zatvaranja usluge osiguranje autoodgovornosti, kasko osiguranje i osiguranje osoba izgradnja magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda Sesvetski Kraljevec­lvanić agencijske usluge po grupama, grupa A. smještaj u Hrvatskoj, grupa B smještaj u redizajn web sjedišta HEP grupe

2012/S 002­ 0031803 2012/S 005­ 0032805 2012/S 005­ 0048352 2012/S 002­ 0028848 2012/S 005­ 0043943 2012/S 002­ 0032924 2012/S 005­ 0047569 2012/S 002­ 0039480 2012/S 005­ 0034237 2012/S 002­ 0039852 2012/S 002­ 0059264 2012/S 005­ 0059222

Roba Radovi

17.9.2012 Žalba se odbija 17.9.2012 odabiru
Poništava se Odluka o

Odluka Odluka Zahtjev za nastavak i postupka

Roba Usluge Radovi

17.9.2012 Žalba se odbija 17.9.2012 Žalba se odbija 17.9.2012 Žalba se odbija Poništava se Odluka o odabiru Poništava se Odluka o odabiru

Odluka Odluka Odluka

Usluge

17.9.2012

Odluka

Radovi

17.9.2012

Odluka

Usluge Usluge

17.9 2012 Žalba se odbija
17 9 2012 Žalba se odbija

Odluka Odluka

Usluge

17 9.2012 Žalba se odbacuje

Odluka

Roba Radovi

18 9.2012 Žalba se odbija Poništava se dio 18.9 2012 dokumentacije za nadmetanje 18.9.2012 Žalba se odbacuje 18.9.2012 Žalba se odbija

Objava i DZN Objava i DZN

| '

dnevno čišćenje i održavanje higijene u poslovnim prostorijama sjedišta FINE i prijenosna računala za potrebe Ministarstva financija Porezne

2012/S 0020030611
2012/S 002­ 0047046

Usluge Roba

Odluka Odluka

1145 Komunalno poduzeće d.o o 1146 Grad Čakovec 1147 Zagrebački holding d o o
1148] Financijska agencija

sanacija crpne stanice Šimića 2012/S 005­ vrelo u Kninu 0043839 računala i računalna oprema za osnovne škole održavanje cesta i ulica u zimskim uvjetima na području Grada Zagreba, grupa 1' Novi dnevno čišćenje i održavanje higijene u poslovnim prostorijama sjedišta FINE i 2012/S 002­ 0046323 2012/S 002­ 0034056 2012/S 002­ 0030611

Radovi

18.9.2012 Žalba se odbacuje Poništava se Odluka o odabiru

Odluka

Roba Radovi

18.9.2012

Odluka Odluka

18.9.2012 Žalba se odbija

Usluge

19.9.2012 Žalba se odbija

Odluka

\

isporuka i montaža namještaja Proklima­tim d.o.o. za predavaonicu unutar objekta sveučilišnih odjela u sanacija crpne stanice Šimića 1150 Komunalno poduzeće d.o.o. Miab d.o.o. vrelo u Kninu Metronet telefonske usluge 1151 Županijski sud u Splitu telekomunikacije održavanje cesta i ulica u 1152 Zagrebački holding d.o.o. Gip Pionir d.o.o. zimskim uvjetima na području Grada Zagreba, grupa 10: najam komunikacijskih Metronet zemaljskih vodova, održavanja 1153 Hrvatski zavod za telemedicinu telekomunikacije i garancije kvalitete na d.d. podatkovne usluge za potrebe ZP Loveco d.o.o., izgradnja stanica za prihvat 1154 Komunalno d.o.o. Rijeka i Adeptio sadržaja septičkih jama d.o.o., Mošćenička Meritum inženjering stručni nadzor nad izgradnjom 1155 Vodovod i čistoća d.o.o. d.o.o. vodoopskrbnog sustava izgradnja i rekonstrukcija magistralnog vodoopskrbnog Vodovod Osijek cjevovoda od Županijske ulice 1156 Vodovod Grada Vukovara d.o.o. d.o.o. do ulica Josipa bana Jelačića 2.etapa i održavanje održavanje cesta i ulica u 1157 Zagrebački holding d.o.o. Gip Pionir d.o.o. zimskim uvjetima na području nabava telekomunikacijskih usluga u fiksnoj telefoniji i Hrvatski Telekom 1158 Grad Zagreb usluga pristupa internetu, d.d. implementacija programskog rješenja nadzornih kamera u ZP Vodotehnika izgradnja tlačne distribucijske 1159 Hrvatske vode d.d., Zagreb i mreže sustava navodnjavanja Aquaterm d.o.o., Valtura Krug inženjering rekonstrukcija mosta u Velikoj 1160 Grad Dugo Selo, Ostrni d.o.o. radovi na rekonstrukciji dijela 1161 Općina Sveti Lovreč Fidal d.o.o. segmenta I fortifikacijskog 1149 Sveučilište u Rijeci 1162 Dom zdravlja Čakovec 1163 Hrvatske autoceste d.o.o. 1164 Zelenilo d.o.o. MS Design d.o.o. Adriatic security Basler osiguranje Zagreb d.d. Gradska plinara Zagreb ­ Opskrba d.o.o. ZP Cesting d.o.o. Osijek, Terra d.o.o. Našice i Sanac ZOU Juro Martinović i Vinko sanitetsko vozilo usluge tjelesne zaštite COKP osiguranje imovine, vozila i osoba nabava prirodnog plina (po grupama)

1

2012/S 002­ 0051422 2012/S 005­ 0043839 2012/S 002­ 0059417 2012/S 002­ 0034056 2012/S 002­ 0057989 2012/S 005­ 0049040 2012/S 005­ 0049102 2012/S 005­ 0047985 2012/S 002­ 0034056 2012/S 015­ 0059642

Roba Radovi Usluge Radovi

19.9.2012 Žalba se odbacuje 19.9.2012 Žalba se odbija 19.9.2012 Žalba se odbija 19.9.2012 Žalba se odbija

Odluka Odluka Objava i DZN Odluka

Usluge

19.9.2012 Žalba se odbija

Objava i DZN

Radovi Usluge

19.9.2012

Poništava se Odluka o poništenju

Odluka Odluka

19.9.2012 Žalba se odbija

Radovi

19.9.2012 Žalba se odbacuje

Odluka

Radovi

19.9.2012 Žalba se odbija

Odluka

Usluge

19.9.2012 Obustava postupka

Odluka

2012/S 002­ 0042382 2012/S 002­ 0053629 2012/S 002­ 0037429 2012/S 002­ 0051412

Radovi Radovi Radovi Roba 20 Usluge

20.9.2012 Obustava postupka 20.9.2012 Poništava se Odluka o odabiru

Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka [Zahtjev za nastavak ! postupka

20.9.2012 Obustava postupka 21.9.2012 Poništava se Odluka o poništenju

21.9.2012 Žalba se odbacuje 21.9.2012 Žalba se odbacuje Poništ. se Odi. o izmj.i dop.Odl. o odab./pon.

2012/S 002­ 0046822 2012/S 002­ 0033672

Usluge

1165 Ministarstvo obrane

Roba

21.9.2012

Odluka

_
1166 Hrvatska elektroprivreda d.d. 1167 Grad Zagreb

uređenje trasa dalekovoda 2012/S 005naponskih nivoa 110kv, 220kv Usluge 0025435 i 400kv pravničke usluge­odvjetničke 20 Usluge usluge

21.9.2012 Žalba se odbacuje 21.9.2012 Žalba se odbacuje

Odluka Odluka

1168 Hrvatske autoceste d o o 1169 Hrvatske autoceste d o o 1170 Klinički bolnički centar 1171 Hrvatske autoceste d o o 1172 Klinički bolnički centar

Adriatic security Sigurnost Buzov Intra Data d.o.o Lav Miškuhn R Hrvatski Telekom dd

Usluge tjelesne zaštite COKP usluge tjelesne zaštite COKP uređaj za pranje i dezinfekciju usluge tjelesne zaštite COKP telekomunikacijske usluge, telekomunikacijska oprema i potrepštine prijevoz učenika osnovnih škola u školskoj godini 2012/2013 (grupa 6) 2012/S 00200243155

20 Usluge 20 Usluge Roba 20 Usluge N­02­V­103133­ Usluge 010212 2012/S 002­ 0041639

21.9.2012 Žalba se odbacuje 21.9 2012 Žalba se odbacuje 21.9.2012 Žalba se odbacuje 24.9.2012 Žalba se odbacuje Poništava se Odluka o 24.9.2012 odabiru

Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka Prijedlog za odredjivanje privremene mjere Zahtjev za J nastavak postupka

1173 Šibensko­kninska županija

Košnovac d.o o.

Usluge

24.9.2012 Žalba se odbija

Odluka

1174 Gradska plinara Zagreb d o o 1175 Plmacro d.o.o. 1176 Hrvatske autoceste d.o.o 1177 Klinički bolnički centar 1178 Šibensko­kninska županija 1179 Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

1180 Grad Šibenik 1181 Hrvatske autoceste d o o 1182 Dom zdravlja Karlovac 1183 Šibensko­kninska županija 1184 Hrvatska lutrija d o.o., 1185 Hrvatske autoceste d.o.o. 1186 Hrvatske autoceste d o o HEP­Operator distribucijskog 1187 sustava d o.o DP Elektrodalmacija 1188 Šibensko­kninska županija 1189 LIP­KOM d o.o. 1190 Tekija d o o 1191 Općina Medulin 1192 Zadarska županija

izvođenje građevinskih radova Monter ­ Strojarske 2012/S 005­ na hitnom održavanju 0050011 montaže d.d. distribucijskog sustava kod 2012/S 005­ zastitarske i vatrogasne usluge V grupa d o o 0009878 Lav Miškuhn R usluge tjelesne zaštite COKP 20 telekomunikacijske usluge, Hrvatski Telekom N­02­V­103133­ telekomunikacijska oprema i dd 010212 potrepštine 2012/S 002­ Autobusni prijevoz prijevoz učenika osnovnih 0041639 doo škola u školskoj godini namještaj za predavaonice za 2012/S 002­ Sygma d o o potrebe Sveučilišta Josipa 0040125 izvođenje radova na tvrđavi 2012/S 002­ Teh­gradnja d o o Sv. Mihovil u Šibeniku 0034135 Lav Miškuhn R usluge tjelesne zaštite COKP 20 Cib Commerce 2012/S 002­ vozilo za sanitetski prijevoz 0048193 doo prijevoz učenika osnovnih 2012/S 002­ Autobusni prijevoznik Dražan škola u školskoj godini 0041639 2012/S 002­ Adriatic security usluga spajanja prodajnih d.o.o. mjesta Hrvatske lutrije na CDS 0047609 Sigurnost d.o.o usluge tjelesne zaštite COKP 20 Lav Miškulin R usluge tjelesne zaštite COKP 20 nabava i montaža opreme za Industry impex hlađenje prostora 2012/S 005kompenzacije TS 110/20(10) 0047644 doo kV Dobri prijevoz učenika osnovnih 2012/S 002­ Slaptours nova 0041639 doo škola u školskoj godini radovi na izgradnji kolektora 2012/S 005­ Pahr d o o Ko­1 otpadnih voda naselja 0046559 Program upravljanja gubicima 2012/S 002­ EDC d.o.o vode u vodoopskrbnom 0062012 sustavu Požeštine izgradnja novog vatrogasnog 2012/S 002­ TGT Adnatik d.o o 0046424 doma u Medulinu usluga prijevoza učenika 2012/S 002­ Stari Velim d o o 0060047 osnovnih škola kojima je

Radovi Usluge Usluge Usluge Usluge Roba Radovi Usluge Roba Usluge Usluge Usluge Usluge Roba

24 9.2012

Poništava se Odluka o odabiru

Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka I "

24.9.2012 Žalba se odbacuje 24 9.2012 Žalba se odbacuje 24.9.2012 Žalba se odbija 24.9.2012 Žalba se odbacuje 24.9.2012 Žalba se odbija 24.9.2012 Žalba se odbacuje 24.9.2012 Žalba se odbacuje Poništava se Odluka o 24.9.2012 odabiru 24.9.2012 Žalba se odbacuje 24.9.2012 Poništava se Odluka o odabiru 24.9.2012 Žalba se odbija 24.9.2012 Žalba se odbacuje Poništava se Odluka o odabiru

_

24.9.2012

Usluge Radovi Usluge Radovi Usluge

24 9.2012 Žalba se odbacuje 24.9.2012 Obustava postupka 25 9 2012 Žalba se odbacuje 25.9.2012 Obustava postupka 25.9 2012 Žalba se odbacuje

Odluka Odluka Objava i DZN Odluka Objava i DZN jZahtjev za nastavak postupka

1193

[Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Montone & Co
d_OjD

1194 Hrvatske ceste d.o.o. 1195 Klinički bolnički centar 1196 Hrvatske vode 1197 Hrvatske ceste d o o

ZP Cestar d o.o , Slavonski Brod i Gradnja d o o , MT.F d o o . Geos d o.o ZP Signal sistem d.o.o., Pula i Fracasso Ri d o.o. Medic d o o ZEM nadzor d.o.o Odvjetnik Joško Sprčić Zvonimir Security doo. Katić bau d.o o

opremanje građevine Srednje škole Zvane crnje i Talijanske rekonstrukcija državne ceste D423 na dionici 001 dužine 1990m, Slavonski Brod ginekološki operacijski stol

2012/S 002­ 0038943 2012/S 0020045933

Roba Radovi Roba Usluge Roba

25.9.2012 Žalba se odbija 25 9.2012 Žalba se odbija 25.9.2012 Žalba se odbija 25 9.2012 Žalba se odbacuje 26 9.2012 Poništava se Odluka o odabiru Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN

Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka

2012/S 002­ 0036410 izrada geomehanickih radova i 2012/S 002idejnog projekta nasipa uz 0043353 zamjena i postavljanje novih 2012/S 002čeličnih zaštitnih ograda na 0045304 državnim cestama u 2012 sentinel­gama kamera za detekciju limfnog čvora 2012/S 0020040229

1198 Opća bolnica Pula 1199 Grad Zagreb 1200 Phnacro d.o.o 1201 HP­Hrvatska pošta d d HEP­Proizvodnja d.o.o. PP HE Jug Split, Pogon HE Zakučac Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Roba Usluge Usluge Usluge

26.9.2012

Odluka Odluka Obavijest Odluka Prijedlog za odredjivanje privremene mjere

Psihijatrijska bolnica Sveti lvaa 2012/S 0020042360 stručni nadzor VI odjela 2012/S 015pravne usluge 0059855 zastitarske usluge tjelesne 2012/S 005­ 0010734 zaštite građevinski radovi na održavanju objekata HE Zakučac 2012/S 0050034079 2012/S 0020037955 2012/S 002­ 0047609 2012/S 002­ 0039055 2012/S 005­ 0063552 2012/S 0050047947 2012/S 005­ 0054000

26 9 2012 Obustava postupka 26.9 2012 Žalba se odbacuje 26.9.2012 Žalba se odbacuje

1202

Radovi

26.9 2012 Žalba se odbacuje Poništava se Odluka o odabiru Poništava se Odluka o 27.9.2012 odabiru Poništava se Odluka o 27 9.2012 odabiru 27.9.2012 28.9.2012 Žalba se odbacuje 28.9.2012 Žalba se odbacuje 28 9.2012 Žalba se odbija 28.9.2012 Obustava postupka

Odluka

1203

1204 Hrvatska lutrija d o o , 1205 Županijska bolnica Čakovec 1206 HZ­Infrastruktura d.o o 1207 Grad Zagreb 1208 Komunalno poduzeće d.o.o 1209 HEP­Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektra Zabok

1210

HEP­Operator distribucijskog sustava d o o

1211 Hrvatske autoceste d o o

izgradnja građevine Učeničkog doma u Bjelovaru spajanje prodajnih mjesta Sokol Manć d o.o. Hrvatske lutrije na CDS TEA­Medicina medicinski potrošni materijal, grupa 6. leće, spajači i d.o o radovi na rekonstrukciji Viadukt d d željezničkog mosta Ličanka u km 609+147 pruge M202 Odvjetnik Mladen pravne usluge ­ odvjetničke Meritum inženjering usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji d.o o isporuka i ugradnja opreme za Telenerg d o o . zamjenu relejne zaštite u TS 110/35/1 OkV Zabok ZP Cesting d o o Os.,Energoinv est Ljubljana rekonstrukcija dijela d o o.SLO.Bolčević dalekovoda DV 2 x 110 kV gradnja Botinec ­ TE­TO sa spojom na d.o.o.,Centar za TS Sopot unaprijeflenje sigurnosti d.o.o.OS,Geodetski Zagrel Rittmeyer održavanje i popravak meteo stanica proizvođača Vaisala doo Radnik d d

Radovi Usluge Roba Radovi 20 Usluge Usluge Roba

Odluka Odluka Odluka Objava i DZN Odluka Odluka Odluka

2012/S 0050039492

Radovi

28.9.2012 Obustava postupka

Odluka

2012/S 0020028800

Usluge

28.9 2012 Žalba se odbacuje

Odluka

1212 Dječja bolnica Srebrnjak

Shimadzu d.o.o.

1213 HEP-Toplinarstvo d.o.o. 1214 Komunalac d.o.o.

Ing-grad d.o.o. ZP Rudan d.o.o., Žminj i Arka 96

1215 Hrvatske autoceste d.o.o.

EcoMission d.o.o.

1216 Grad Ludbreg

Urbis72d.d.

digitalizacija RTG aparata, uređaj za kompjuteriziranu radiografiju-automatizirani CR građevinski, strojarski i elektrotehnički radovi na izgradnji vrelovoda i parovoda sanacija gubitaka na vodoopskrbnom sustavu grada usluga provjere uvjeta radnog okoliša u naplatnim kućicama, mehaničarskim radionicama, kuhinjama i uredima u ljetnom i zimskom razdoblju sukladno izrada II. izmjene i dopune Prostornog plana i uređenja Ludbrega

2012/S 0020029521 2012/S 0050039654 2012/S 00500046568 2012/S 0020037242

Roba

28.9.2012

Poništava se Odluka o odabiru

Odluka

Radovi Radovi

1.10.2012 Obustava postupka 1.10.2012 Žalba se odbija

Odluka Odluka

Usluge

1.10.2012 Žalba se odbacuje

Odluka

2012/S 0020051564 2012/S 005­ 0031242

Usluge

1.10.2012 Žalba se odbija

Odluka

Zahtjev za nastavak i postupka

1217

HEP-Operator prijenosnog sustava d.o.o., PP Zagreb

1218 Financijska agencija

ZPTelenerg d.o.o., izrada idejnog i glavnog Zagreb i Elektoprojekta za rekonstrukciju TS inženjerski biro 110/10(20) kV Kutina d.o.o., Zagreb Nabava izvora rasvjete izrađenih u led.tehnologiji Lipapromet d.o.o. (LED SMD cijevi i LED plafonjere) za poslovnu zgradu Drawing d.o.o. izrada idejnih projekata (četiri grupe) sanacija gubitaka na vodoopskrbnom sustavu Pregrada simulatori strojarnice usluge intervencije u slučaju iznenadnih zagađenja na AC A1 Bosiljevo-Spl it- D u brovnik, telekomunikacijske usluge usluga mreže širokog područja održavanje vaga (grupa 3 i 4) službena i zaštitna odjeća (grupa I)

Usluge

1.10.2012

Poništava se Odluka o odabiru

Odluka

2012/S 002­ 0062201

Roba

1.10.2012 Žalba se odbacuje

Objava i DZN

HEP-Operator distribucijskog 1219 sustava d.o.o. DP Elektra Vinkovci 1220 Niskogradnja d.o.o. 1221 Pomorska škola 1222 Hrvatske autoceste d.o.o. 1223 Ministarstvo pravosuđa 1224 HP­Hrvatska pošta d.d.

2012/S 0050039923 2012/S 002­ 0063323 2012/S 0020049217 2012/S 0020038679 2012/S 0020033658 2012/S 0050063744 2012/S/005­ 0061288 2012/S 005­ 0042455 2012/S 0050032805

Usluge

1.10.2012

Žalba se odbacuje (gr. 2 Odluka i 4) a odbija (gr. 1 i 3)

Rudan d.o.o. Mep d.o.o. Cian d.o.o., Hrvatski Telekom d.d. Mikrotehna d.d.

Radovi Roba Usluge Usluge Usluge

Poništava se dio 1.10.2012 dokumentacije i dio troškovnika 1.10.2012 Žalba se odbija 1.10.2012 Žalba se odbija Poništava se Odluka o odabiru Poništava se dio 1.10.2012 dokumentacije za nadmetanje 1.10.2012 1.10.2012 Obustava postupka

Objava i DZN Odluka Odluka Odluka Objava i DZN

1225 HZ­Infrastruktura d.o.o.

čateks d.d.

Roba

Objava i DZN

1226 HZ­Infrastruktura d.o.o.

1227

Bjelovarsko­bilogorske vode d.o.o.

sanacija temelja i Spegra inženjering antikorozivne zaštite nosivih d.o.o konstrukcija kontaktne mreže na dionicama pruge Zagreb izgradnja magistralnog Bistra d.o.o. vodoopskrbnog cjevovoda Bjelovar­Daruvar, dionica

Radovi

2.10.2012

Poništava se Odluka o odabiru Poništava se Odluka o poništenju

Odluka

Radovi

2.10.2012

Odluka

1228 Hrvatske ceste d o o HEP­Operator distribucijskog 1229 sustava d.o.o DP Elektra Slavonski Brod 1230 Županijska bolnica Čakovec

Jurcon projekt doo. Benning Zagreb d o.o

kompletan nadzor nad izvanrednim održavanjem državne ceste D1 na dionici

2012/S 002­ 0043047

Usluge

2 10 2012 Žalba se odbija

Odluka

isporuka sustava istosmjernog 2012/S 005­ razvoda napona 48 V za TS 0034986 35/10 kV Brod 2 2012/S 002­ 0039055 2012/S 005­ 0042405 2012/S 002­ 0057650 2012/S 0020021531 2012/S 002­ 0048191

Roba

2.10 2012 Žalba se odbacuje

Odluka

1231 HŽ­Infrastruktura d.o.o

1232 Općina Breznički Hum 1233 Ministarstvo poljoprivrede 1234 Klinički bolnički centar Rijeka

Johnson & Johnson medicinski potrošni materijal (grupa XIII koštane proteze) S E d.oo sanacija temelja i Spegra inženjering antikorozivne zaštite nosivih d o.o konstrukcija kontaktne mreže na dionicama pruge Zagreb radovi na ugradnji solarne ITM d o o . fotonaponske elektrane na krovu zgrade vatrogasnog nabava i instalacija 50 komada Telefon d.o.o AIS uređaja A klase za sustav Lima O I d o.o. ortopedske proteze (po grupama)

Roba

2.10 2012 Žalba se odbija Poništava se Odluka o odabiru

Odluka

Radovi

2.10.2012

Odluka

Radovi Roba Roba

2.10.2012 Žalba se odbacuje 3.10 2012 Žalba se odbija Pon.se Odl.o 3.10.2012 odab.(2,7,11)žalbase odbija(4,5,8)

Objava i DZN Odluka Odluka

1235 Zaprešić d.o.o.

1236 HŽ­Infrastruktura d o.o

HEP­Operator prijenosnog 1237 sustava d o.o , Prijenosno područje Split

1238 Vodovod i odvodnja d o o

1239 Opća bolnica Bjelovar 1240 Dom za starije i nemoćne osobe

ZP Temex d.o.o , izgradnja sustava odvodnje Zagreb, Tempo inženjering d.o o , sanitarnih otpadnih voda općine Brdovec, naselja Zagreb, Geodata d.o.o , Zagreb i El­ Brdovec kor d.o.o., Zagreb sanacija temelja i Tehno­elektro antikorozivna zaštita nosivih d.o.o. konstrukcija kontaktne mreže na dionicama pruge Zagreb izrada idejnog i glavnog Dalekovod projekt projekta zamjene 110kV doo kabela ­ južna petlja, dionica Hvar­Brač s rekonstrukcijom sanacija i zamjena elektro postrojenja postojećih Pomak d o.o. vodoopskrbnih građevina u sustavu Vodovoda i odvodnje Drager medical respiratori za djecu i odrasle za JIL, 2 komada Croatia d.o o Panon trade d o.o Jurcon projekt d.o.o medicinski namještaj Kompletni nadzor na izvanrednom održavanju državne ceste D69 na dionici

2012/S 0020041504

Radovi

3.10.2012 Žalba se odbija

Odluka

Prijedlog za odredjivanje privremene mjere

2012/S 005­ 0042405

Radovi

3.10.2012 Žalba se odbija

Odluka

2012/S 005­ 0046171

Usluge

3 10.2012 Žalba se odbija

Odluka

2012/S 0050045196 2012/S 002­ 0053968 2012/S 002­ 0049538 2012/S 002­ 0044822 2012/S 005­ 0049747 2012/S 002­ 0063510

Radovi

3.10.2012

Poništava se Odluka o odabiru

Odluka

Roba Roba Usluge Roba Radovi

3 10 2012 Obustava postupka 3.10 2012 Žalba se odbacuje 3 10 2012 Poništava se Odluka o odabiru

Odluka Odluka Odluka Odluka Izmjena DZN

1241 Hrvatske ceste d o.o. 1242 HZ­Infrastruktura d o o Opća bolnica Dr. Josip 1243 Benčević

K G V H Ekod.oo oprema za projekt ISEV Olympus d o.o ultrazvuk za odjel dječje bolesti

4.10.2012 Žalba se odbacuje 4 10 2012 Žalba se odbija

HEP-Operator distribucijskog 1244 sustava d o.o., DP E lektroistra Pula 1245 Vodovod Grada Vukovara d o o 1246 Komunalac d o o HEP­Operator prijenosnog 1247 sustava d.o.o., Prijenosno područje Split 1248 Ministarstvo branitelja 1249 Dom zdravlja Splitskodalmatinske županije,

Tim-Wats d o o Promet građenje doo

izvođenje elektromontažnih radova (grupa 3, Rovinj)

2012/S 0050043175 2012/S 0050048348 2012/S 005­ 0053239 2012/S 005­ 0046171 2012/S 0020024789 2012/S 0020048582 2012/S 002­ 0041287 2012/S 0020048566 2012/S 0050049787 2012/S 002­ 0060549 2012/S 002­ 0040694 2012/S 002­ 0045996 2012/S 002­ 0054165 2012/8002­ 0056495 2012/S 005­ 0047138 2012/S 002­ 0040694 2012/S 002­ J3057035 2012/S 0020049756

Radovi

4 10.2012 Žalba se odbacuje

Odluka

1250 Zaprešić d o o 1251 Općina Matulji 1252 HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.

1253 Hrvatske autoceste d.o o. Zavod za hitnu medicinu Splitsko­dalmatinske županije

1254

1255 Općina Popovača Nastavni zavod za javno 1256 zdravstvo Primorsko­goranske županije 1257 Općina Nova Bukovica 1258 Hrvatska elektroprivreda d d Zavod za hitnu medicinu Splitsko­dalmatinske županije

izgradnja kanalizacije u ulicama Kolodvorska i nadzor izgradnje javne garaže Palatium d o.o i sportskog igrališta s pratećim sadržajima izrada idejnog i glavnog projekta zamjene 110kV Gilan d o.o kabela ­južna petlja, dionica Hvar­Brač s rekonstrukcijom Centar za pružanje usluga konzaltinga organizaciju na obradi kredita za stambeno građenja d.o.o. zbrinjavanje stradalnika nabava i instalacija sustava za Advena d o o grijanje i hlađenje izgradnja sustava odvodnje Zagreb­Montaža sanitarnih otpadnih voda d.o.o. općine Brdovec­naselja: Izgradnja Multimedijalnog Građevinarstvo i proizvodnja Krk d.d. centra Matulji - 1 , faza izrada, dobava i ugradnja Promet građenje prozora od eloksiranog d.o.o. aluminija na poslovnoj zgradi servis i održavanje tunelskih ITM d o o sustava besprekidnog napajanja na autocestama u sanitetska vozila, grupa 3 MS Design d o.o vozila za sanitetski prijevoz s pogonom na prednje kotače, Erste & dugoročni kredit u iznosu glavnice od 12.000.000,00 Steiermarkische Shimadzu d o o Bat d o o aparati za određivanje metala u uzorcima okoliša ICP­OES

Radovi Usluge

4.10.2012 Žalba se odbacuje 4 10.2012 Poništava se Odluka o poništenju

Otvaranje ponuda Odluka

Usluge

5 10.2012 Žalba se odbija

Odluka

Usluge Roba Radovi Radovi Roba

5.10.2012 Žalba se odbija 5.10.2012 Žalba se odbacuje 5.10.2012 Žalba se odbacuje 5.10 2012 Žalba se odbija 5.10.2012 Žalba se odbacuje

Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka

[""

Usluge

5.10.2012 Žalba se odbacuje Poništava se Odluka o odabiru Poništava se Odluka o odabiru Poništava se Odluka o odabiru

Izmjena DZN

Roba Usluge Roba Radovi Usluge

9.10 2012 9.10 2012 9 10.2012

Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka

1259

1260 Hrvatske ceste d o o 1261 Zaprešić d.o o

izgradnja mjesnog doma u Breziku ­ dovršetak objekta Infodata, održavanje periferne elektronika, usluge i informatičke opreme za potrebe HEP grupe trgovina, vi. sanitetska vozila, grupa 2 MS Design d.o.o vozila namijenjena za hitnu medicinsku pomoć s pogonom sanacija dijela županijske G P P Mikić d.o.o ceste broj 5030, turistički Ured ovlaštenog stručni nadzor na izgradnji inženjera sustava odvodnje otpadnih voda općine Brdovec građevinarstva,

9 10 2012 Žalba se odbacuje 9 10 2012 Žalba se odbija

Roba Radovi Usluge

9.10.2012 Žalba se odbija 9.10.2012 Žalba se odbacuje 9.10.2012 Žalba se odbacuje

Odluka Odluka Odluka

1262 Grad Zagreb

1263 Klinički bolnički centar 1264 Zavod za hitnu medicinu Splitsko­dalmatinske županije

1265 Općina Sopje 1266 Ponikve d.o o.

1267 Klinički bolnički centar

1268 Grad Čakovec 1269 Hrvatske autoceste d o o

ZP Nexe gradnja d o o., Našice, Psihijatrijska bolnica Sveti Ivan Geodetika d o o , - skladišno uredska građevina, Zg, CSS d o o , Zg izgradnja objekta Inspekt d.o.o., radiološke dijagnostičke radne Shimadzu d.o o stanice sanitetska vozila, grupa 1 MS Design d o.o. vozila namijenjena za hitnu medicinsku pomoć s pogonom izgradnja mrtvačnice u mjestu Bat d.o.o. Novaki, općina Sopje ZPGK grupa izgradnja injekcione zavjese d.o.o., Varaždin i na brani akumulacije Ponikve GP Krk d.d., Krk jednogodišnja usluga prijevoza Pokop, obrt za anatomskog otpada uključujući pogrebne usluge, sanduk potreban za transport i vi DamirOniško Sveučilište u izrada urbanističko Zagrebu, arhitektonske studije užeg centra grada Čakovca Arhitektonski R­PIM d o.o isporuka posipača soli, 6m3

2012/S 0020041850 2012/S 0020042463 2012/S 002­ 0040694 2012/S 002­ 0055829 2012/S 005­ 0051378 2012/S 002­ 0050301 2012/S 002­ 0001064

Radovi

9 10.2012 Obustava postupka

Odluka

Roba Roba Radovi Radovi

9.10.2012 Žalba se odbacuje 9.10.2012 Poništava se Odluka o odabiru

Odluka Odluka Odluka Odluka

9 10.2012 Žalba se odbacuje 9.10.2012 Žalba se odbacuje

-H

Usluge

9.10.2012 Žalba se odbija

Odluka

Usluge

1.102012 Žalba se odbacuje 1 10 2012 Žalba se odbacuje 1 10 2012 Žalba se odbacuje 1.10.2012 Obustava postupka 1.10.2012 Žalba se odbacuje 1 10.2012 Žalba se odbija 1.10.2012 Žalba se odbija 1.10.2012 Žalba se odbacuje 1.10.2012 Žalba se odbija Poništava se Odluka o 1 10.2012 odabiru 1 10 2012 Žalba se odbija 1.10.2012 Žalba se odbacuje 1 10.2012 Žalba se odbija

Odluka Odluka Izmjena DZN Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka Zahtjev za nastavak postupka

2012/S 002­ Roba 0046985 Autobusni prijevoz prijevoz učenika osnovnih 2012/S 002­ 1270 Grad Šibenik Usluge 0040963 doo škola izvođenje radova na uređenju 2012/S 002­ 1271 Grad Dubrovnik Tolo­trade d.o.o Radovi nogostupa u ulicama žrtava sa 0051932 2012/S 002­ Fehks regulacija sanacija opasnog mjesta 1272 Hrvatske ceste d o o Radovi doo Gornji Andrijevci na državnoj 0034576 Odvjetničko društvo usluge pravnih savjeta i 1273 Hrvatska lutrija d o o , 20 Usluge Župić & partneri zastupanje usluga tjelesne zaštite na 2012/S 002­ 1274 Hrvatska lutrija d o.o , Sokol Marić d o o Usluge objektima Hrvatske lutnje (po 0047590 Montone & Co računala sa pripadajućim 2012/S 005­ 1275 Vodovod Pula d o.o Roba 0048204 d o.o programima i ostala tekući klor za dezinfekciju 2012/S 005­ 1276 Vodovod Grada Vukovara d o o CWG d.o.o Roba 0041197 pitke vode Hrvatski Telekom 2012/S 002­ 1277 Grad Dubrovnik usluge mobilne telefonije Usluge d.d 0011639 Cib Commerce vozila za potrebe zdravstvenih 2012/S 002­ 1278 Pnmorsko­goranska županija Roba d.o.o. usluga: grupa 2 Dom zdravlja 0051554 Sveučilište u Zagrebu, 2012/S 0021279 VIPnet d o o . usluga mobilne telefonije Usluge Građevinski fakultet 0044036 1280 HEP-Operator distribucijskog sustava d.o o Capricorno d o.o. sanitarni materijal 2012/S 005­ 0056224 2012/S 002­ 0038063 Roba

1281|

Ministarstvo financija, Carinska Šešir d o o I uprava, Središnji ured, Abra d.o o

amblemi

Roba

1 10.2012 Žalba se odbija

Odluka

1282 Općina Koprivnički Ivanec

izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za objekt Osnovne škole i sportske [_

20 Usluge

1.10.2012 Žalba se odbacuje

Odluka

1283 Hrvatske ceste d.o.o

Geoprojekt d d

Dom za starije i nemoćne osobe Split 1285 Vetam d.o.o. 1284 1286 Komunalno poduzeće d.o.o. 1287 HEP­Plin d.o.o. 1288 Hrvatske ceste d.o.o. 1289 Grad Zagreb

Advena d o o Pestnd d o o Radnik d d Osječka trgovina papirom d o o ZPTim d.o.o , Nadin i Bet­artis Energetika­servis d.o.o. ZP Pro Sliva d.o.o.,Zg,Oikon d.o o.,Zg,Abies d.o o ,Knževci,A mb ijenti d.o o ,čakovec,Krt d.o o .Livade i ISS uslužne djelatnosti d o o Karloline d o.o Urbanistički zavod grada Zagreba d.o.o Gradbeni institut Zrmk d o o , Ljubljana i Geoinženinng ZP Cesting d o o , Osijek i Terra Strix d o.o ZP Profectio energija d.o o Zagreb i Korlea Olympus d.o o. Sokol Marić d.o.o. Nirosta d o o.

izrada svih vrsta glavnih projekata, provedbe geodetskih i geotehničkih istražnih radova, ishočenje gračevinske dozvole za postavljanje stropne klimatizacije za grijanje i provedba mjera DDD­a izgradnja sekundarne vodovodne mreže na području jedinice lokalne samouprave tinte i toneri

2012/S002­ 0040957 2012/S002­ 0050164 2012/S005­ 0055968

Usluge

11 10.2012

Poništava se Odluka o poništenju

Odluka

Radovi 20 Usluge Radovi Roba Radovi Usluge

11 10.2012 Žalba se odbacuje 11.10.2012 Žalba se odbacuje 12.10.2012 Obustava postupka 12.10 2012 Žalba se odbacuje 12.10.2012 Žalba se odbacuje 12.10.2012 Žalba se odbija

Odluka

- Odluka Odluka Odluka Odluka

2012/S005­ 0050371 obnova mosta na rijeci Otuči u 2012/S002­ Gračacu na lokalnoj cesti 0057013 održavanje instalacija grijanja, 2012/S002­ ventilacije i plinskih instalacija 0041640

1290 Hrvatska elektroprivreda d d

sječa granja na distribucijskim 2012/S005­ vodovima (po grupama) 0033419

Usluge

15.10.2012 Žalba se odbija

Odluka

1291

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

čišćenje prostorija stručni nadzor nad izgradnjom kanalizacijskog sustava odvodnje priobalja općine izrada prostorno­planskih dokumenata ­ urbanističkih i detaljnog plana uredenja na izvedba geoloških, geofizičkih i geotehničkih istražnih radova, geotehničkih elaborata i projekata na dionici čvor sječa granja na distribucijskim vodovima (po grupama) radovi na povećanju kapaciteta vodocrpihšta u opskrba električnom energijom za potrebe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje aparati za UZV abdomena sa sondama privatna zaštita osoba i imovine reverzna osmoze za Odjel hemodijalize 2012/S005­ 0055303 2012/S002­ 0052172 2012/S002­ 0042425 2012/S005­ 0033419 2012/S005­ 0047418 2012/S002­ 0041214 2012/S002­ 0053357

Usluge Usluge

15 10.2012 Žalba se odbija 15 10 2012 Žalba se odbija

Odluka Odluka

1292 Ponikve d o o

1293 Općina Baška

Usluge

15.10.2012 Obustava postupka

Odluka
h —

1294 Hrvatske autoceste d.o o

Usluge

15.102012 Žalba se odbacuje Žalba se odbacuje i odbija

Odluka

1295 Hrvatska elektroprivreda d.d 1296 1297 Komunalno gospodarstvo Park d o.o Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Usluge Radovi Roba Roba 20 Usluge

15.10.2012

Odluka Odluka Odluka Odluka Objava i DZN Odluka

15.10.2012 Žalba se odbacuje 15.10.2012 Žalba se odbacuje 16.10.2012 Žalba se odbacuje 16 10.2012 Obustava postupka 16.10.2012 Žalba se odbacuje

1298 Opća bolnica Varaždin 1299 Zadarska županija 1300 Opća županijska bolnica Požega

2012/S002­ 0059578

Roba

1301 Financijska agencija

Hrvatski Telekom dd.

usluge mrežnog povezivanja uz uspostavu podatkovne virtualne privatne mreže i uspostavu udaljenog pristupa u predmetnu podatkovnu rekonstrukcija TS 35/10 kV Hvar

2012/S002­ 0065422

Usluge

16.10.2012 Obustava postupka

Objava i DZN

HEP­Operator distribucijskog 1302 sustava d.o.o. Elektrodalmacija Brodomerkur d.d. Split 1303 Opća bolnica Varaždin 1304 Općina Viškovo Olympus d.o.o. Nird d.o o Javor, obrt za šumarstvo i usluge, vi Tomislav Feiiks regulacija doo

2012/S005­ 0040828

Radovi

16.10.2012 Obustava postupka

Odluka

UZV aparat s abdominalnom i 2012/S002­ transvaginalnom sondom 0053615 prigodni poklon paketi za 2012/S002­ djecu: igračke, čokolada i 0069081 slatkiši sječa granja na distribucijskim 2012/S005­ 0033419 vodovima (grupa 15) sanacija opasnog mjesta Velika Kopamca na državnoj 2012/S002­ 0034580 2012/S002­ 0056274 2012/S002­ 0050108 2012/S002­ 0045223 2012/S005­ 0033419 2012/S002­ 0069569 2012/S002­ 0056274 2012/S002­ 0068298

Roba Roba

16.10.2012 Žalba se odbacuje 16.10.2012 Žalba se odbacuje

Odluka Objava i DZN Zahtjev za nastavak I postupka 1~

1305 Hrvatska elektroprivreda d d 1306 Hrvatske ceste d o o 1307 Zavod za javno zdravstvo Brodsko posavske županije

Usluge Radovi Roba

17 10.2012 Žalba se odbija 17 10.2012 Žalba se odbacuje 17.10.2012 Poništava se Odluka o odabiru Poništava se Odluka o odabiru

Odluka

!
Odluka Odluka

Proklima­tim d.o.o. namještaj (grupa ll­orman) izvanredno održavanje državne ceste D47 na dionici dužine 1.040 m, Brestača rezervni dijelovi za stomatološke aparate

1308 Hrvatske ceste d o o

Cestar d.o o

Radovi Roba Usluge Roba Roba Roba 20 Usluge

17 10.2012

Odluka Odluka Odluka Objava i DZN Odluka Objava i DZN Odluka Zahtjev za nastavak postupka

1309 Stomatološka poliklinika Zagreb Medika d.d. 1310 Hrvatska elektroprivreda d.d 1311 Trogir holding d.o o 1312 Zavod za javno zdravstvo Brodsko posavske županije

17.10.2012 Žalba se odbija 17.10.2012 Žalba se odbija 17.10.2012 Žalba se odbija 17 10.2012 Poništava se Odluka o odabiru

1313 Hrvatske autoceste d.o.o. 1314 Grad Split,

1315 Hrvatska elektroprivreda d d Ministarstvo financija, Porezna uprava Zavod za javno zdravstvo Brodsko posavske županije

Javor, obrt za sječa granja na distribucijskim šumarstvo i usluge, vodovima (grupa 13) vi. Tomislav nabava i ugradnja elektroničke Libra tehničar d o o mosne cestovne vage na namještaj (grupa V­ Proklima­tim d o o laboratonjski namještaj za mikrobiologiju) utovanvač­rovokopač s Lager Bašićd o.o opremom usluga zaštite osoba i imovine 007 Miletić d.o o u objektima koje koristi gradska uprava te pratne ZP Javor, obrt za šumarstvo i usluge, sječa granja na distribucijskim vi Tomislav vodovima (grupa 14) Kodžoman, Sinj i Oganj d o.o Proklima­tim d.o o. Feiiks regulacija d.o.o isporuka i instalacija pisača namještaj (grupa IV­ laboratonjski stolovi) sanacija opasnog mjesta Oblakovac na državnoj cesti

17.10.2012 Žalba se odbacuje 17.10.2012 Obustava postupka

2012/S005­ 0033419 2012/S002­ 0012560 2012/S002­ 0056274 2012/S002­ 0034675

Usluge

17 10.2012 Žalba se odbija Poništava se Odluka o odabiru

Odluka

1316 1317

Roba Roba Radovi

17 102012

Odluka Odluka

17.10.2012 Žalba se odbija 17 10.2012 Žalba se odbacuje

\.Odluka

.

..

1318 Hrvatske ceste d.o.o.

*.
V

1319 Komunalno poduzeće d o o 1320

1321

1322

1323 1324 1325 1326

nadzorno upravljački sustav 2012/S005­ (NUS) vodoopskrbnog sustava 0054496 Križevci 2012/S002­ Općina Lovaš Terra Jaska d.o o radni stroj­rovokopač 0016345 ugradnja 6. filter polja za postizanje punog kapaciteta Vodovod Hrvatsko primorje­ 2012/S005CWG d o.o. uredaja temeljem ultrafiltracije 0069451 južni ogranak d.o.o. s izradom upravljanja uređaja usluga sistematske potpore za Ministarstvo regionalnog razvoja 2012/S002Micro projekt d o.o integrirani informacijski sustav 0069722 i fondova E uropske unije regionalnog razvoja ZP Jedinstvo d.d sanacija odlagališta 2012/S005­ Ivkom d.d Krapina, Geotopo komunalnog otpada Jerovec u 0049096 d.o.o , Velika Ves i Jerovcu urečaj za digitalnu radiografiju 2012/S002­ Opća bolnica Dubrovnik Siemens d.d s dijaskopijom 0059665 2012/S002­ Opća bolnica Dubrovnik prijenosni RTG urečaj C­luk Shimadzu d o.o 0059660 Zavod za hitnu medicinu MS Design d o o Vukovarsko­srijemske županije ZP Eurco d.d. Vinkovci i NI­AL Meteor graditeljstvo d.o.o ZP Arka 96 d o o., Kutina i MGV d.o o , Zagreb Tehno ­ Elektro d.o o Tehno ­ Elektro d oo Tehno ­ Elektro doo nabava vozila za hmp 2012/S002­ 0057234 2012/S005­ 0049096 2012/S005­ 0049096 2012/S005­ 0053806 2012/S005­ 0059752 2012/S005­ 0057293 2012/S005­ 0058403 2012/S002­ 0059597 2012/S002­ 0058741 2012/S002­ 0050405

Končar­Inženjenng za energetiku i transport d.d.,

Roba Roba

18.10.2012 Obustava postupka 18.10.2012 Žalba se odbacuje

Odluka Odluka

Usluge

18 10.2012 Obustava postupka Poništava se dio 19.10.2012 dokumentacije za nadmetanje 19 10.2012 Žalba se odbacuje 19.10.2012 Žalba se odbija 19 10.2012 Žalba se odbija 19.10.2012 Žalba se odbija 19102012 Žalba se odbacuje 19.10.2012 Žalba se odbacuje 22 10.2012 Žalba se odbija 22 10.2012 Žalba se odbacuje 22.10.2012 Žalba se odbacuje 22.10.2012 Žalba se odbacuje

Objava i DZN

Usluge

Objava i DZN

Radovi Roba Roba Roba Radovi Radovi Usluge Radovi Radovi Radovi

Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka

1327 Ivkom d.d. 1328 1329 1330 1331 1332

1333

1334 1335

1336

1337

sanacija odlagališta komunalnog otpada Jerovec u sanacija odlagališta Ivkom d d. komunalnog otpada Jerovec u stručni nadzor nad radovima Plmacro d o.o. izgradnje magistralnog plinovoda Kutina­Dobrovac, izgradnja vodoopskrbnog Đakovački vodovod d.o o sustava Đakovo spojni izgradnja kanalizacijskog Đakovački vodovod d.o o. sustava otpadnih voda naselja izgradnja kanalizacijskog Đakovački vodovod d o o sustava naselja Satnica izvofienje radova na postavi Županijska uprava za ceste promjenljive prometne Peek Promet d.o.o. signalizacije­radarski Krapinsko­zagorske županije pokazivači brzine s LED rekonstrukcija dijela Općina čepin Akropola d.o.o., društvenog doma u nabava motornih vozila u Državni ured za središnju javnu P.S C Zagreb okviru nacionalnog programa nabavu d o o. sigurnosti cestovnog prometa ZP Hidroinženirmg d.o o Lubljana, izrada studijske dokumentacije Podružnica Zagreb, Hrvatske vode za regionalni vodovod Istočne Dippold&Gerold­ Slavonije Hidroprojekt 91 d.o o Brezovica nabava jednostavne Općina Baška Voda Gradatin d o o (mehaničke) pretovarne

Radovi

22.10.2012 Žalba se odbija Poništava se Odluka o odabiru

Odluka

Radovi Roba

22.10.2012

Odluka Odluka

22.10.2012 Žalba se odbija

2012/S002­ 0048555

Usluge

22.10.2012 Žalba se odbacuje

Odluka

2012/S002­ 0070107

Roba

22.10.2012 Obustava postupka

Objava i DZN

1338 Hrvatske autoceste d.o.o. 1339 Općina Tisno 1340 Grad Zagreb 1341 Hrvatske ceste d.o.o

HAK­usluge d o o. Special d o.o M Soldo d o o Croatia osiguranje dd Sokol Manć d o o 3M d o.o. HKO doo MS Design d.o o Alhanz Zagreb d d

1342 Vodovod Pula d.o.o. 1343 Poduzetnička zona Pisarovina d oo Klinički bolnički centar Sestre 1344 milosrdnice 1345 Dom zdravlja Drniš 1346 Hrvatske ceste d.o.o.

uklanjanje osobnih vozila s autoceste oprema za športsku školsku dvoranu u Tisnom izgradnja Risnjačke ulice s komunalnom infrastrukturom osiguranje motornih vozila od automobilske odgovornosti i osiguranje vozača i putnika od tjelesna zaštita sjedišta Društva i obilazak objekata(bunara, vodosprema urečaji za dezinfekciju vode natrijevim hipoklontom vakuum sistemi za uzimanje uzoraka krvi i laboratorijski sanitetsko vozilo osiguranje motornih vozila od automobilske odgovornosti i osiguranje vozača i putnika od rekonstrukcija i adaptacija postojeće graflevme Park I i rekonstrukcija infrastrukture i govorne, podatkovne i mješovite usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži s uredajima (GSM telefoni i 3G modemi) i javna govorna usluga u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, stalni kuhinjska oprema i sitni kuhinjski inventar (tanjuri, izrada II izmjena i dopuna Prostornog plana urečena Grada Korčule oglašavanje u medijima projekta HP­TV održavanje svjetlosne promjenjive signalizacije održavanje i popravci nadstrešnica reagensi i testovi za potrebe laboratorija IX­dio predmeta

2012/S002­ 0058798 2012/S002­ 0059046 2012/S002­ 0069561 2012/S002­ 0061272 2012/S005­ 0054907 2012/S005­ 0059368 2012/S002­ 0040188 2012/S002­ 0056587 2012/S002­ 0061272 2012/S002­ 0057312

Usluge Roba Radovi Usluge

22 10.2012 Žalba se odbacuje 23 10.2012 Žalba se odbacuje 23.10 2012 Žalba se odbacuje 23.10.2012 Žalba se odbija

Odluka Odluka Objava i DZN Odluka

Usluge Roba Roba 1 Roba Usluge

23.10 2012 Žalba se odbija 23.10 2012 Žalba se odbija 23 10 2012 Poništava se Odluka o odabiru

Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka

23 10 2012 Žalba se odbacuje 23.10.2012 Žalba se odbija Poništava se Odluka o odabiru

1347 Lječilište Veli Lošinj

Radnik d.d.

Radovi

24 10.2012

Odluka

1348 Sphtsko­dalmatinska županija

Hrvatski Telekom dd

2012/S002­ 0053755

Usluge

24 10.2012 Žalba se odbija

Odluka

1349 Plinacro d.o o 1350 Hrvatske autoceste d.o.o. 1351 Grad Korčula 1352 HP­Hrvatska pošta d d 1353 Hrvatske autoceste d o o 1354 Grad Zagreb 1355 Klinički bolnički centar 1356 Hrvatska elektroprivreda d.d 1357 Hrvatske ceste d.o.o.

Hrvatski Telekom d.d Ital­opremanje d.o.o. Urbis 72 d.d Unex Media d.o o Semafor d o.o Europlakat d.o.o. Mes d.o o

2012/S005­ 0070232 2012/S002­ 0053203 2012/S002­ 0071324 2012/S005­ 0061285 2012/S002­ 0044449 2012/S002­ 0047291 2012/S002­ 0045944 2012/S005­ 0047107 2012/S002­ 0050920

Usluge Roba Usluge Usluge Usluge Usluge Roba Roba Usluge

Poništava se dio 24.10.2012 dokumentacije za nadmetanje 24.10 2012 Obustava postupka Poništava se dio 24.10.2012 dokumentacije za nadmetanje 24 10.2012 Žalba se odbija 24 10.2012 Poništava se Odluka o odabiru

Objava i DZN Odluka Objava i DZN Odluka

Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka

24 10.2012 Žalba se odbija 25.10.2012 Poništava se Odluka o odabiru

Infodata, elektronika, usluge i periferna informatička oprema trgovina, vi obnova prometne opreme na Signal sistem d o.o državnoj cesti D3 na dionici

25 10.2012 Žalba se odbacuje 25.10.2012 Poništava se Odluka o odabiru

1358 Šibensko-kninska županija

Geoprojekt d.d.

1359 Opća bolnica Zadar 1360 Klinički bolnički centar 1361 Hrvatske autoceste d o o 1362 Općina Lasinja

Shimadzu d.o o Mes d o o Cesting d.o.o. Maraković d.o o. Led elektronika d oo CS P d o o

izrada geodetskih podloga za utvrđivanje prijedloga granica pomorskog dobra, geodetskih elaborata parcelacije i hidrografskih podloga za oprema za dijaskopiju za Odjel radiologije reagensi i testovi za potrebe laboratorija IX­dio predmeta rekonstrukcija postojećih EEN i TK instalacija na dionici Beli zamjena postojeće javne rasvjete sa LED rasvjetnim rekonstrukcija javne rasvjete

2012/S0020038899 2012/S002­ 0060082 2012/S002­ 0045944 2012/S002­ 0044812 2012/S002­ 0015279 2012/S002­ 0033988 2012/S002­ 0047291 2012/S002­ 0044605 2012/S002­ 2012/S0020048525 2012/S0022012/S002­ 0041226 2012/S002­ 0071016 2012/S002­ 0071492 2012/S005­ 0048270

Usluge

25.10.2012

Poništava se Odluka o poništenju

Odluka

Roba Roba Radovi Radovi

25 10.2012 Žalba se odbacuje 25 10.2012 Poništava se Odluka o odabiru

Objava i DZN Odluka Odluka Odluka Prijedlog za odredjivanje privremene mjere

25.10.2012 Žalba se odbacuje 25.10.2012 Žalba se odbacuje

1363 Grad Krapina

Radovi

26.10.2012 Žalba se odbija

Odluka

1364 Grad Zagreb 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371

1372

L

1373 1374 1375

1

1376

1377

održavanje i popravak nadstrešnica kranske kosilice­priključak za Agro­grom d.o o. Hrvatske autoceste d.o.o. Unimog Ministarstvo pomorstva, usluge upravljanja školskim Damaco d.o o prometa i infrastrukture brodom Kraljica mora izvođenje radova na dopuni Grad Zagreb Peek Promet d.o o semaforske instalacije i instaliranje inoviranih signalnih Teknoxgroup financijski leasing za nabavu Kombel d.o.o Hrvatska d.o o kompaktora za rad na Biomedica testovi i potrošni materijal za Klinički bolnički centar Osijek dijagnostika d.o.o. biokemiju (Grupa IX, Skupina ZP Geoprojekt d.d., geodetski poslovi na izradi Opatija i Geo­ Ponikve d o o. baze prostornih i neprostornih Gauss d.o.o., podataka otoka Krka usluga konzaltinga u području Grad Zagreb Geofoto d o o . geodezije i geoinformatike ZP Elektroprojekt usluge energetskog pregleda Centar za praćenje poslovanja d.d., Zagreb, Biro građevina i energetskog energetskog sektora i investicija 29 d.o.o. Zagreb, certificiranja zgrada (Grupa 2) Tehno­razvoj d.o.o Hidraulika Kurelja Hrvatske autoceste d o o isporuka gospodarskih vozila Promet d.o o Biomedica testovi i potrošni materijal za Klinički bolnički centar Osijek dijagnostika d.o.o biokemiju (Grupa IX, Skupina radovi dogradnje škole i Koprivničko­križevačka županija Velkom d.o.o školske športske dvorane ZP Željezničko izrada glavnog projekta Projektno društvo HŽ­Infrastruktura d.o.o modernizacije dionice Zaprešić d.d , Granova Zabok d o.o , VPS­ ZP Elektroprojekt usluge energetskog pregleda Centar za praćenje poslovanja d d , Zagreb, Biro građevina i energetskog energetskog sektora i investicija 29 d.o o Zagreb, certificiranja zgrada (Grupa 4) Tehno­razvoj d.o o

Radovi Roba Usluge Radovi Usluge Roba Usluge 20 Usluge

26 10 2012 Žalba se odbija 26.10 2012 Žalba se odbija 26 10.2012 Žalba se odbija 26.10.2012 Poništava se Odluka o odabiru

Odluka Odluka Odluka Odluka Objava i DZN

26.10.2012 Žalba se odbacuje 29.10.2012 Žalba se odbacuje 29 10.2012 Poništava se Odluka o odabiru

Objava i DZN Odluka Objava i DZN

29.10.2012 Žalba se odbacuje

2012/S0020048202 2012/S002­ 0044566 2012/S002­ 0071492 2012/S002­ 0057423 2012/S0050045566

Usluge

29.10.2012 Žalba se odbija

Odluka

Roba Roba Radovi

29.10.2012 Žalba se odbacuje 29.10.2012 Žalba se odbacuje 29.10.2012 Žalba se odbacuje Poništava se Odluka o odabiru

Odluka Objava i DZN Odluka

Radovi

29.10 2012

Odluka

2012/S0020048202

Usluge L

29 10 2012 Žalba se odbija

Odluka

Državni ured za središnju javnu 1378 Microline d.o o nabavu 1379 Klinički bolnički centar Osijek 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 Biomedica dijagnostika d o o Biomedica Klinički bolnički centar Osijek dijagnostika d o o Biomedica Klinički bolnički centar Osijek dijagnostika d.o.o Koming elektronic Klinički bolnički centar Rijeka d.o.o Državni ured za središnju javnu Porsche leasing nabavu d.o.o. ZP AMB gradnja Bjelovarsko­bilogorske vode d.o.o., Zagreb i d o.o Geoformat d.o o. Meštrović prijevoz Zagrebačka županija d.o.o. Presečki grupa Zagrebačka županija d.o.o Jaska promet, Zagrebačka županija prijevoz, turizam i trgovina vi. Danijel Darojković d.o o

nabava računala i računalne opreme testovi i potrošni materijal za biokemiju (Grupa IX, Skupina testovi i potrošni materijal za biokemiju (Grupa IX, Skupina testovi i potrošni materijal za biokemiju (Grupa IX, Skupina laboratorijski i uredski namještaj (grupa 1) nabava motornih vozila putem operativnog leasinga s izgradnja spojnog cjevovoda crpilište Jasenik­v.s. Banov stol prijevoz učenika osnovnih škola( grupa 1,10,11,18,24) prijevoz učenika osnovnih škola (grupa 12) prijevoz učenika osnovnih škola (grupa 16)

2012/S 002­ 0050823 2012/S 002­ 0071492 2012/S 002­ 0071492 2012/S 002­ 0071492 2012/S 002­ 0047835 2012/S 002­ 0071541 2012/S 005­ 0047700 2012/S 002­ 0010985 2012/S 002­ 0010985 2012/S 002­ 0010985 2012/S 002­ 0010985 2012/S 002­ 0047291 2012/S 002­ 0010985 2012/S 002­ 0043511 2012/S 005­ 0051068

Roba

29 10 2012 Žalba se odbija

Odluka

Prijedlog za određivanje usmene rasprave

Roba Roba Roba Roba Roba Radovi Usluge Usluge Usluge Usluge Usluge Usluge Roba

29.10.2012 Žalba se odbacuje 29.10 2012 Žalba se odbacuje 29.10.2012 Žalba se odbacuje 30 10 2012 Žalba se odbacuje 30 10.2012 Obustava postupka 30 10.2012 Žalba se odbacuje 30.10.2012 Žalba se odbacuje 30.10.2012 Žalba se odbacuje 30.10.2012 Žalba se odbacuje 30.10.2012 Žalba se odbacuje 31.10.2012 Žalba se odbacuje 31.10.2012 Žalba se odbacuje 31.10.2012 Žalba se odbacuje

Objava i DZN Objava i DZN Objava i DZN Odluka Objava i DZN Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka

1388 Zagrebačka županija 1389 Grad Zagreb 1390 Zagrebačka županija Klinički bolnički centar Sestre 1391 milosrdnice HEP­Proizvodnja d.o.o Sektor 1392 za hidroelektrane, PP HE Sjever

1393 Vrelo d.o.o.

1394 Prekršajni sud u Zagrebu 1395 Zagrebačka županija 1396 Ministarstvo branitelja 1397 Općina Lasinja 1398 Rad d o.o 1399 Karlovačka županija

prijevoz učenika osnovnih škola (grupa 13,27, 25, 14) održavanje i popravak K G.V.H. Eko d o o . nadstrešnica TIPA, obrt, vi. prijevoz učenika osnovnih škola Anđelko Pažulj toneri, tinte, riboni, trake te Bonus Com d.o.o. punjenja za ispisne i pisaće izgradnja građevine na ZP Hidroelektra niskogradnja d.d , odvodnom kanalu HE Dubrava za sprečavanje širenja Zagreb i Magma onečišćenja d.o o Požega izvođenje radova na zamjeni i modernizaciji uređaja za Controlmatik d.o o dezinfekciju pitke vode, te daljinsko nadzorno Metronet telefonske usluge i usluge telekomunikacije prijenosa podataka čazmatrans promet prijevoz učenika osnovnih doo škola (grupa 17) izrada, transport, montaža ORT d o o spomenika i postamenta, te izrada, montaža i opločenje radovi na zamjeni postojeće Maraković d.o.o javne rasvjete sa LED Monter ­ Strojarske radovi na rekonstrukciji i montaže d d proširenju vodocrpilišta VIPnet d o o mobilna telefonija

Radovi

31.10.2012 Žalba se odbacuje

Odluka

2012/S 005­ 0050065762 20"127Š"002­^ ~ 0059361 2012/S 002­ 0010985 2012/S 002­ 0061910 2012/S 002­ 0015279 2012/S 005­ 0061349 2012/S 002­ 0064230

Radovi

31.10 2012 Žalba se odbacuje

Odluka

Usluge Usluge Roba Radovi Radovi Usluge

31 10.2012 Žalba se odbija 31 10 2012 Žalba se odbacuje 31.102012 Žalba se odbacuje 31 10 2012 Žalba se odbacuje 31 10 2012 Žalba se odbacuje 31.10.2012 Žalba se odbacuje

Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka

1400 Zagrebačka županija 1401 Hrvatske autoceste d o o

čazmatrans promet prijevoz učenika osnovnih d.o o škola (grupa 25) Antoš­trgovina doo rezervni dijelovi za traktore Zetor balistički prsluci za vanjsko nošenje N I J. IMA sa jednom balističkom pločom prijevoz učenika osnovnih škola (grupa 14) prijevoz učenika osnovnih škola (grupa 6) prijevoz učenika osnovnih škola (grupa 4) prijevoz učenika osnovnih škola (grupa 9) prijevoz učenika osnovnih škola (grupa 5) prijevoz učenika osnovnih škola (grupa 2) prijevoz učenika osnovnih škola (grupa 7) prijevoz učenika osnovnih škola (grupa 13) prijevoz učenika osnovnih škola (grupa 27) prijevoz učenika osnovnih škola (grupa 20) prijevoz učenika osnovnih škola (grupa 23) izrada glavnog i izvedbenog projekta za potvrdu glavnog projekta za građenje Sarajevske ceste s komunalnom infrastrukturom i tramvajskom prugom od Avenije Dubrovnik do rekonstrukcija i dogradnja postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Potpićnu izgradnja kolektora Ko­3 otpadnih voda naselja nabava četiri ro ro putnička broda

2012/S 002­ 0010985 2012/S 002­ 0058265 2012/S 002­ 0036080 2012/S 002­ 0010985 2012/S 002­ 0010985 2012/S 002­ 0010985 2012/S 002­ 0010985 2012/S 002­ 0010985 2012/S 002­ 0010985 2012/S 002­ 0010985 2012/S 002­ 0010985 2012/S 002­ 0010985 2012/S 002­ 0010985 2012/S 002­ 0010985

Usluge Usluge

31.102012 Žalba se odbacuje 31.10.2012 Poništava se Odluka o poništenju

Odluka Odluka Prijedlog za određivanje usmene rasprave

1402 Ministarstvo unutarnjih poslova

Croshield d.o.o. čazmatrans promet d.o o čazmatrans promet d.o.o. čazmatrans promet doo čazmatrans promet doo čazmatrans promet d.o.o. čazmatrans promet d.o o čazmatrans promet d.o.o. čazmatrans promet d.o.o čazmatrans promet d.o o. čazmatrans promet d.o.o čazmatrans promet d.o.o ZP IPZ­ niskogradnja d.o.o., VPS­inženjenng d o o , ŽPDd.d., Lipa L P d.o o , IPT­inženjering d.o o., MHM­projekt ZP Loveco d o.o .Rijeka, Benčić d.o.o..Rovinj i Adeptio d o o , Carin d o o

Roba

31.10 2012 Žalba se odbija

Odluka

1403 Zagrebačka županija 1404 Zagrebačka županija 1405 Zagrebačka županija 1406 Zagrebačka županija 1407 Zagrebačka županija 1408 Zagrebačka županija 1409 Zagrebačka županija 1410 Zagrebačka županija

Usluge Usluge Usluge Usluge Usluge Usluge Usluge Usluge Usluge Usluge Usluge

31 10.2012 Žalba se odbacuje 31.10.2012 Žalba se odbacuje 31.10.2012 Žalba se odbacuje 31.102012 Žalba se odbacuje 31 10.2012 Žalba se odbacuje 31.10.2012 Žalba se odbacuje 31 10 2012 Žalba se odbacuje 31 10.2012 Žalba se odbacuje 31.10.2012 Žalba se odbacuje 31.10.2012 Žalba se odbacuje 31.10.2012 Žalba se odbacuje

Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka

r

1411

^ Zagrebačka županija

1412 Zagrebačka županija 1413 Zagrebačka županija r

1414 Grad Zagreb

2012/S 0020026361

Usluge

31 10.2012 Žalba se odbija

Odluka

1415 Vodovod Labin d o o

2012/S 005­ 0061560 2012/S 005­ 0027675 2012/S 002­ 0048372 2012/S 002­ 0027179 2012/S 005­ 0067783

Radovi

2 11.2012 Žalba se odbija

Odluka

1416 LIP­KOM d o o

Radovi

2 11 2012 Obustava postupka

Odluka Prijedlog za odredjivanje privremene mjere Zahtjev za nastavak i postupka

1417 Jadrolmija

Leda d o o

Roba

2.11 2012 Žalba se odbija Poništava se Odluka o odabiru i

Odluka

1418 Sveučilišni računski centar Srce 1419 Hrvatska elektroprivreda d d

Croatia zdravstveno dobrovoljno (dodatno) osiguranje d d zdravstveno osiguranje Telur d o o armirano betonski stupovi za mreže niskog napona

Usluge Roba

2.11.2012

Odluka , „_.. Izmjena DZN

_J

Pon se izmjena dijela 5 11 2012 . . i u dok. i ispravak objave

1420 Hrvatska elektroprivreda d d

Telur d o o Vodolim, završni radovi u građevinarstvu i trgovina, vi Sokol Marić d o o Sokol Marić d.o o Duplico d.o o

armirano betonski stupovi za mreže srednjeg napona adaptacija laboratorija na Zavodu za Veterinarsku patologiju usluge fizičko tehničke zaštite usluge fizičko­tehničke zaštite fotokopirni uređaji

2012/S 005­ 0067768 2012/S 0020058104

Roba

5 11 2012

Pon. se izmjena dijela dok. i ispravak objave

Izmjena DZN

1421

Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet

Radovi 20 Usluge 20 Usluge

5.11.2012 Žalba se odbija 5.11.2012 Žalba se odbacuje 5.11.2012 Žalba se odbacuje 6 11.2012 Obustava postupka 6.11.2012 Žalba se odbacuje

Odluka Objava i DZN Objava i DZN Objava i DZN Odluka

1422] Zračna luka Split d o o 14231 Zračna luka Split d o o 1424 Grad Zagreb 1425 Zagrebačka županija

1426 Financijska agencija

1427

Ured državne uprave u Primorsko­goranskoj županiji

1428 Klinički bolnički centar 1429 Grad Grubišno Polje 1430 Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice

Autotunst Samobor prijevoz učenika osnovnih škola (grupa 27) d o.o. redovno mjesečno održavanje informatičke opreme IBM RISC poslužitelja s S&T Hrvatska pripadajućom perifernom d o.o. opremom i AIX sistemskom programskom podrškom i usluge podrške poslovima javna govorna usluga u Hrvatski Telekom nepokretnoj elektroničkoj d.d. komunikacijskoj mreži, usluga Novo anahtica reagensi i testovi za potrebe laboratonja­X d.o.o Solektra d o.o. Dalani d.o.o Hrvatske šume d.o.o instalacija solarne elektrane BIS programsko rješenje

2012/S 0020075559 2012/S 002­ 0010985

Roba Usluge

2012/S 002­ 0048286

Usluge

6 11.2012

Poništava se Odluka o odabiru

Odluka

2012/S 002­ 0075870 2012/S 002­ 0045945 2012/S 002­ 0067823 2012/S 002­ 0044234 2012/S 002­ 0029459

Usluge Roba Radovi Usluge Usluge

Poništava se dio 6.11 2012 dokumentacije za nadmetanje Poništava se Odluka o 6 11 2012 odabiru 6.11.2012 Žalba se odbacuje 6 11.2012 Žalba se odbacuje 6.11.2012 Žalba se odbacuje

Objava i DZN Odluka Odluka Objava i DZN Odluka

1431 Hrvatske vode

1432

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

1433 Jadrolinija 1434 INA­Industnja nafte d d Specijalna bolnica za 1435 medicinsku rehabilitaciju "Kalos" 1436 Hrvatske autoceste d.o o

usluge pošumljavanja dijela odsjeka 25a u Gospodarskoj jedinici Sava, Slavonski cjelovito rješenje za informatizaciju i automatizaciju procedure donošenja akata i Abit d o o administrativno tehničke obrade predmeta ­ e­dozvola, Lošinjska plovidba­ godišnji remont na m/t Marko Brodogradilište Polo zamjenska vertikalne Dawcul Limited centrifugalne višestupanjske Straževac d o o rekonstrukcija vertikale u stacionaru bolnice građevinski radovi sanacije usjeka u km 140+130 (lijeva strana) na autocesti A1 Zagreb administrativne usluge za ruske specijaliste sukladno Zakonu o strancima kod izgradnje kombi­ izgradnja pristupne ceste do uređaja za pročišćavanje

2012/S 002­ 0017132

Roba

7.11.2012 Žalba se odbija

Odluka

20 Usluge 2012/S 005­ 0067554 2012/S 002­ 0060121 2012/S 0020076165 2012/S 005­ 0050298 2012/S 002­ 0069605 Roba Radovi

7 11 2012 Žalba se odbija 7.11 2012 Žalba se odbacuje 8.11.2012 Obustava postupka

Odluka Odluka Odluka

Werkos d o o

Radovi

8.11 2012 Žalba se odbacuje

Objava i DZN

1437

HEP­Proizvodnja d o o Sektor za termoelektrane TE Sisak

Ernst & Young Savjetovanje d.o o Ceste Zadarske županije d.o.o.

Usluge

9 11 2012 Žalba se odbacuje Poništava se Odluka o . ,. odabiru

Odluka .... , lOdluka

1438 Općina Tkon

Radovi

9.11.2012

1439

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice

1440 Mećimurje­plin d.o.o 1441 Državna geodetska uprava 1442 Klinički bolnički centar Rijeka 1443 Vode Jastrebarsko d o.o 1444 Opća bolnica Karlovac Dom zdravlja Krapinsko 1445 zagorske županije HEP­Proizvodnja d.o.o. Sektor 1446 za hidroelektrane, Pogon HE Dubrovnik 1447 Opća bolnica Varaždin 1448 Financijska agencija 1449 Studentski centar Karlovac

sitni inventar, potrošni materijal i ugradbeni dijelovi u rekonstrukcija i izgradnja Elkom d.o o plinovoda u Čakovcu, usluge osnovnog i proširenog GDi Gisdata d.o.o održavanja aplikacijskog sprave za prijelome, vijci, Johnson & Johnson pločice, sistemi za fiksaciju S.E d.o.o vijaka i pločica i medicinski sanacija crpnih stanica na PTMG d.o.o izvorištu Hrašće jednogodišnje servisno Shimadzu d o.o. održavanje radiološke opreme vozila za sanitetski prijevoz 2 MS Design d.o.o. kom izrada dokumentacije i Projektni biro Split projektantski nadzor zamjene d o.o 220 kV postrojenja unutar HE postavljanje specijalnih Tapos d o o podova u zgradi internističko­ Lost d o o itSoft d.o o Capital mg d o.o ZP Siemens d.d., Zagreb i EL REM d.o.o Medicem­servis d.o.o Tehnoguma d o o Metronet telekomunikacije dd. Tehnomobil d.o o. VIPnetd o o Mides Zagreb doo Tepih centar d o o Storm computers d o.o. Croatia Chartering d.o.o Feiiks regulacija doo VMware licence za eServise izrada glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju postojeće zgrade u studenski nabava opreme i ugradnja za Projekt energetske učinkovitosti javne rasvjete u Gradu Orahovici uređaji za dijagnostiku (grupa 1 i 2) postavljanje specijalnih podova u zgradi intemističko­ javne govorne usluge u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži i usluga RTG uređaji usluga mobilne telefonije uređaji za dijagnostiku (grupa

2012/S 002­ 0047121 2012/S 005­ 0063007 2012/S 015­ 0075903

Roba Radovi Usluge 20 Roba

12.11 2012

Poništava se Odluka o odabiru

Odluka Odluka Obavijest Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka Prijedlog za odredjivanje privremene mjere Zahtjev za nastavak postupka

12 11 2012 Žalba se odbija 12 11.2012 Žalba se odbacuje 12.11.2012 Žalba se odbacuje 12.11.2012 Žalba se odbija Poništava se Odluka o 12.11.2012 odabiru Poništava se Odluka o 12 11.2012 odabiru 12 11.2012 Poništava se Odluka o odabiru

2012/S 005­ 0060021 2012/S 002­ 0066449 2012/S 002­ 0057498 2012/S 005­ 0060768 2012/S 002­ 0066652 2012/S 002­ 0059507 2012/S 002­ 0067800 2012/S 002­ 0057556 2012/S 0020062047 2012/S 002­ 0066652 2012/S 005­ 0074890 2012/S 0050064031 2012/S 0020068562 2012/S 002­ 0020062047 20T2/Š"602­~~ 0066652 2012/S 002­ 0067256 2012/S 002­ 0058651 2012/S 002­ 0044020

Radovi Usluge Roba Usluge Radovi Roba Usluge

12.11.2012 Žalba se odbacuje 12.11 2012 Žalba se odbija 12.11.2012 Žalba se odbija

1450 Grad Orahovica Specijalna bolnica za 1451 medicinsku rehabilitaciju Varaždinske toplice 1452 Opća bolnica Varaždin 1453 Hrvatska elektroprivreda d d 1454 HP­Hrvatska pošta d.d. 1455 Hrvatski registar brodova Specijalna bolnica za 1456 medicinsku rehabilitaciju Varaždinske toplice 1457 Opća bolnica Varaždin Opća bolnica Dr Josip 1458 Benčević 1459 Komunalac d.o.o 1460 Hrvatske ceste d o o

Roba

12 11.2012 Žalba se odbacuje

Odluka

Roba Radovi Usluge Roba Usluge Roba Radovi Roba Roba Radovi

13.11.2012 Obustava postupka 13.11.2012 Žalba se odbacuje 13 11.2012 Žalba se odbija 13 11.2012 Žalba se odbija 13 11 2012 Poništava se Odluka o odabiru Odluka Objava i DZN Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka
L __ . _ .

-

D
postavljanje specijalnih podova u zgradi internističko­ isporuka i instaliranje računala i računalne opreme sol za posipavanje cesta rekonstrukcija državne ceste D525 na dionici 001, dužine

13 11.2012 Obustava postupka 13 11 2012 Žalba se odbija 14.11.2012 Žalba se odbija 14 11 2012 Žalba se odbacuje 14.11.2012 Žalba se odbacuje

1461 Krakom d o o 1462 Krakom d o o 1463 HEP­Operator prijenosnog sustava d.o.o., PP Osijek

1464 Dom zdravlja Šibenik 1465 Opća bolnica Varaždin 1466 Grad Zagreb 1467 Općina Konavle 1468 Općina Ston Thalassotherapia­Crikvenica, 1469 specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju 1470 Opća bolnica Pula 1471 1472 Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ustanova Zoološki vrt Grada Zagreba HEP­Operator prijenosnog sustava d o o , PP Osijek

VS Hromec i CS Hromec­ elektroinstalaterski radovi izgradnja hidrostanice Duphco d.o.o. Đurmanec TS 110/35/10 kV Požega Končar­Elektronika zamjena sekundarnih sustava i informatika d d (projektiranje i razvodi Sanitaria dental zubarski potrošni materijal d.o.o. UVZ aparat za odjel nuklearne Olympus d.o.o. medicine­1 komplet Geoconsult­MTM geodetsko snimanje objekata d.o.o. Zagorje­tehnobeton izgradnja Doma za stare i dd nemoćne Gruda kontejner za komunalni otpad, S T P. d o o zapremnine 1100 I, metalni, Duplico d.o.o Sinel telekomunikacije doo Shimadzu d o o Eurokod Pisačić doo. Obiteljsko gospodarstvo kunićarska farma, Telenerg d o o Sokol Marić d.o.o. ZP Pomak d.o o., Split, Aequitas d.o.o Split i Shimadzu d o.o telefonska centrala sustav za digitalizaciju radioloških slika, diagnosticiranje i snimanje sigurnosne plombe s 2D DataMatrix kodom živi kunići TS 110/35/1 OkV Požega zamjena sekundarnih sustava (projektiranje i razvodi privatna zaštita osoba i rekonstrukcija vodozahvata, crpnih stanica Banja, Vrgorac i Butina RTG aparat­1 komplet

2012/S 005­ 0077343 2012/S 005­ 0077266 2012/S 005­ 0058968 2012/S 002­ 0061847 2012/S 002­ 0053516 2012/S 002­ 0056560 2012/S 002­ 0056325 2012/S 002­ 0078461 2012/S002­ 0065755 2012/S 002­ 0060521 2012/S 002­ 0049638 2012/S 002­ 0064158 2012/S 005­ 0058968

Radovi Radovi Usluge Roba Roba Usluge Radovi Roba

14.11 2012 Obustava postupka 14 11 2012 Obustava postupka 15 11 2012 Obustava postupka 15.11.2012 Žalba se odbija 15.11.2012 Obustava postupka 15.11.2012 Žalba se odbija 15.11.2012 Žalba se odbija 15 11.2012 Žalba se odbacuje

Objava i DZN Objava i DZN Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka Objava i DZN

Roba

15.11.2012 Žalba se odbija

Odluka

Roba Roba Roba

16.11 2012 16.11 2012

Poništava se Odluka o odabiru Poništava se Odluka o odabiru

Odluka Odluka Odluka

16 11 2012 Žalba se odbija

1473

Usluge 20 Usluge

16 11.2012 Obustava postupka 19 11 2012 Žalba se odbija 19 11.2012 Žalba se odbija 19 11.2012 Žalba se odbija 19.11.2012 Žalba se odbija 19.11.2012 Žalba se odbija 19.11.2012 Žalba se odbacuje 19.11.2012 Žalba se odbija 19.11.2012 Žalba se odbija 19 11.2012 Žalba se odbacuje

Odluka Odluka Odluka Odluka Objava i DZN Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka

1474 Zadarska županija 1475 Komunalno d.o.o 1476 Opća bolnica Varaždin I 1477

2012/S 005­ 0058362 2012/S 002­ 0050187

Radovi Roba Roba Roba Roba Usluge Roba Roba

Opća bolnica Šibensko­kninske Siemens d.d. županije Sliv­oprema d.o.o. Finvest Corp d.d. Hrvatski Telekom dd. Zuccon d.o.o. Salesianer Miettex Lotos d o o

1478 Istarska županija 1479 KD Autotrolej d.o.o. 1480 Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar

1481 Opća bolnica Varaždin
L

1482 Zagrebački holding d o o

isporuka i montaža 2012/S 002radiološkog CT uređaja sa 0077076 minimalno 16 reda detektora i nabava, isporuka i montaža 2012/S 002­ školskog namještaja za 0058764 rezervni dijelovi WEBASTO­ 2012/S 005­ SPHEROS 0068775 telekomunikacijske usluge ­ 2012/S 002­ javna govorna usluga u 0061027 nepokretnoj i pokretnoj 2012/S 002­ RTG aparat­1 komplet 0050187 najam zaštitne radne odjeće 2012/S 002­ za podružnicu Zagrebparking 0053224

1483

Ministarstvo regionalnog razvoja Pama­kod d o o i fondova Europske unije Hedom d o o GDi Gisdata d o.o Metronet telekomunikacije d.d Protect d o o Siga d o o

produkcija televizijske emisije: 2012/S 002­ Putem europskih fondova 0020065656 rekonstrukcija i prenamjena objekta tiskare izrada WebGIS portala za BCP cjelokupno telekomunikacijsko rješenje u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj tjelesna zaštita 2012/S 002­ 0051501 2012/S 002­ 0079665 2012/S 002­ 0080217 2012/S 005­ 0062486 2012/S 002­ 0051924 2012/S 0020077656 2012/S 0050069451 2012/S 002­ 0077008 2012/S 002­ 0069269 2012/S 002­ 0048047

Usluge Radovi Usluge Usluge

19.11.2012 Žalba se odbacuje 19.11 2012 Žalba se odbija 20.11.2012 Žalba se odbija Poništava se dio 20 11.2012 dokumentacije za nadmetanje 20 11.2012 Žalba se odbacuje 20.11 2012 Žalba se odbacuje 20 11.2012 Žalba se odbija

Odluka Odluka Objava i DZN Objava i DZN

1484 Narodne novine d d 1485 Hrvatske autoceste d o o 1486 Grad Sisak HEP­Operator distribucijskog 1487 sustava d o.o DP Elektroprimorje 1488 Grad Zagreb

Usluge Roba Roba

Odluka Odluka Objava i DZN

radno­zaštitna odjeća za postrojbe opće namjene civilne Opća bolnica Šibensko­kninske digitalno motorizirani RTG 1489 Siemens d.d. županije uređaj s C-lukom ugradnja 6. filter polja za Vodovod Hrvatsko primorjeMonter - Strojarske postizanje punog kapaciteta 1490 uređaja temeljem ultrafiltracije južni ogranak d.o.o. montaže d.d s izradom upravljanja uređaja sanacija i zaštita armirano Viadukt d d , betonske konstrukcije malog 1491 Autocesta Rijeka - Zagreb d d Zagreb i Spegra luka mosta Krk inženjering d o.o ustupanje poslova 1492 Hrvatski centar za razminiranje Nitrat d o.o. pretraživanja i razminiranja reagensi i testovi za potrebe Biomedica Zavoda za transfuzijsku 1493 Klinički bolnički centar dijagnostika d o o medicinu i transplatacijsku biologiju­ll nabava MF/Hf radio stanice na m/t Marko Polo, sa ZP Control Engineering d o.o , demontažom postojeće radio 1494 Jadrolinija stanice, dostavom i montažom Rijeka i nove radio stanice, uključujući Profesionalna isporuku s pripadajućom elektronika d o o opremom, ishodovanjem ­ Hrvatski Telekom usluge u nepokretnoj 1495 Zagrebački holding d.o.o dd elektroničkoj komunikacijskoj preuzimanje komunalnog 1496 Varkom d d Babić d o o otpada ugradbeni umjetni zglobovi 1497 Klinika za ortopediju Lovran Lima O.l. d o o (grupa 1 i 2) Hrvatske šume d o.o., Uprava 1498 šuma Podružnica Nova Gradiška 1499 Opća bolnica Dr. Josip Benčević Kanć automobili doo Velebit osiguranje d.d rezervni dijelovi i održavanje vozila (po grupama) usluge neživotnog osiguranja

"

Radovi

20.11.2012 Obustava postupka

Odluka

Radovi Usluge

21 11.2012 Žalba se odbija 21.11.2012 Žalba se odbacuje

Izmjena DZN Odluka Prijedlog za odredjivanje privremene mjere

Roba

21 11 2012 Obustava postupka

Odluka

2012/S 002­ 0071983

Roba

21 11.2012 Žalba se odbacuje

Odluka

2012/S 002­ 0027067 2012/S 005­ 0032461 2012/S 002­ 0065026 2012/S 002­ 0072105

Usluge Usluge Roba

21.11 2012 Žalba se odbacuje 22 11 2012 Poništava se Odluka o odabiru

Objava i DZN Odluka Odluka Prijedlog za određivanje usmene rasprave

22 11.2012 Žalba se odbija

Roba

22.11 2012

Žalba se odbacuje(grupa Odluka 1) a odbija (grupa 2 i 3) Odluka Odluka Objava i DZN

1500 Zagrebački holding d.o o 1501 čistoća d.o o

2012/S 002­ 0050939 popravak i redovno održavanje 2012/S 002­ Otis Dizala d.o o dizala 0047902 HP­Hrvatska pošta ostale poštanske usluge i 2012/S 002­ d.d. dopunske usluge 0080899

Usluge Usluge Usluge

22.11.2012 Žalba se odbija 22.11.2012 Žalba se odbija 23.11 2012 Žalba se odbija

1502 Međimurske vode d o o

Xagent d o o

1503 Općina Lopar 1504 Opća bolnica Dr Josip Benčević

GPPMikićdoo Jadransko osiguranje d.d. ZP G P P Mikić d.o.o. Omišalj i Swietelsky B.m.b.H Zagreb A C Redan d.o o

nabava i ugradnja opreme, te vršenje građevinskostrojarskih radova za nadzorno upravljački sustav vodovod i kanalizacija radne zone Sonnj-sjeverni dio usluge neživotnog osiguranja izgradnja cjelokupne infrastrukture (prometnice, odvodnja, elektroenergetika, vodoopskrba i objekti osobni automobili (po grupama

2012/S 005­ 0063418 2012/S 002­ 0068077 2012/S 0020050939

Roba

23.11.2012 Žalba se odbija

Odluka

Radovi Usluge

23.11 2012 Žalba se odbija 23 11.2012 Poništava se Odluka o odabiru

Odluka Odluka

1505 Grad Rab

20 Radovi

23 11.2012 Žalba se odbija

Odluka

1506

Županijska uprava za ceste Krapinsko­zagorske županije

2012/S 002­ 0081327

Roba

23.11 2012 Žalba se odbacuje

Objava i DZN

1507 Hrvatska lutrija d o o ,

1508

Opća županijska bolnica Požega

1509 Klinički bolnički centar Osijek HEP­Operator distribucijskog 1510 sustava d o.o., DP Elektra Varaždin 1511 Komunalac d o o DES­Ustanova za zapošljavanje, rad i 1512 profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom 1513 Ministarstvo financija

ZP Tehnoservis Horvat i Horvat održavanje sustava tehničke d.o.o Zg., Alsi­ zaštite (po grupama) Sušanj k d Rijeka i Jozo Cikojevič vi digitalni polivalentni Shimadzu d o o teledirigirani RTG uređaj s flat testovi i potrošni materijal za Biovit d o o . nuklearnu medicinu, grupa VIII skupina B­podskupina A i Markoja d o o isporuka optičkog kabela OPGW financijski leasing za specijalno komunalno vozilo

2012/S 002­ 0046005 2012/S 0020060839 2012/S 002­ 0053444 2012/S 005­ 0073602 2012/S 002­ 0080867 2012/S 002­ 0014300

Usluge

23 11.2012 Žalba se odbija

Odluka

Roba Roba

23.11 2012 Žalba se odbija 23 11 2012 Žalba se odbacuje

Odluka Odluka

Roba

23 11.2012 Obustava postupka

Odluka

Gradatin d.o o.

Usluge

23.11.2012 Žalba se odbacuje

Objava i DZN

Ital­opremanje doo

opremanje kuhinje i restorana

Roba

26.11.2012 Žalba se odbacuje

Odluka

usluge savjetnika za BDO Croatia d.o.o. privatizaciju i dokapitalizaciju Hrvatske poštanske banke

2012/S 002­ 0062038

Usluge

26.11.2012 Žalba se odbacuje

Odluka

1514 /linistarstvo unutarnjih poslova 1515 Hrvatska lutrija d.o o , 15161 Općina čavle 1517 Državna geodetska uprava

Kroko international komplet za prikriveno nošenje 2012/S 002­ d.o.o. oružja 0058135 Alzas Alarms d o.o. ZP Radnik d d . Križevci i Bistra Geoprojekt d d održavanje sustava tehničke zaštite na objektima Hrvatske izgradnja dječjeg vrtića i jaslica u čavlima geodetsko katastarske usluge u svrhu izrade katastra nekretnina na području Općine 2012/S 002­ 0046005 2012/S 002­ 0068216 2012/S 002­ 0027816

Roba Usluge Radovi Usluge

26.11.2012 Žalba se odbija 26 11.2012 Žalba se odbacuje Poništava se Odluka o 26 11.2012 odabiru 26.11 2012 Žalba se odbacuje _l_

Odluka Odluka Odluka Odluka

Zahtjev za nastavak postupka Zahtjev za nastavak postupka

1518 Grad Rijeka

Djurišević d o.o.

davanje na korištenje javnih površina radi postavljanja privremenih objekata za prigodnu prodaju i organiziranje prigodnih nabava vatrogasnog vozila­ autocisterne 2012/S 002­ 0080366 2012/S 002­ 0060195

20 Usluge

26.11.2012 Žalba se odbacuje

Odluka

1519

Dobrovoljno vatrogasno društvo Ziegler d.o.o Strmec Stubički Energoremont d d

Roba Radovi

26.11.2012 Žalba se odbacuje 27 11 2012 Žalba se odbija

Izmjena DZN Odluka

Zahtjev za , nastavak i postupka

1520 Grad Zagreb

1521

1522 1523

1524

1525 1526 1527

1528

1529

rekonstrukcija dizala na Ksaveru nabava radova za održavanje melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na Hrvatske vode Bmđo d.o.o. području Pnmorsko-goranske županije, branjeno područje 23 područje malih slivova Koming elektronic nabava muzejske opreme ­ Muzej grada Rijeke d.o.o metalni ladičari za pohranu Zagorje­tehnobeton izgradnja sportsko­ Općina Jalžabet d.d rekreacijskog centra u ZP Dalekovod­ glavni projekt za ugradnju projekt d.o.o., transformatora +TR3 110/20 HEP­Operator distribucijskog Zagreb, Dalekovod kV, trafo polja 110 kV (=E6), sustava d.o o EMU d.o.o., Vela postrojenja 20 kV i Luka i Projektni rekonstrukciju postrojenja 10 Tehno ­ Elektro izgradnja zamjenske Vodovod Grada Vukovara d o o transformatorske stanice DTS d o.o mjerila, mjerni i regulacijski G K P Komunalac d o o IKOM d o.o uređaji za vodu (grupa 2) izgradnja dodatne kazete Općina Cestica G T Trade d.o o odlagališta komunalnog otpada Gornje Vratno, Općina ZP Duplico d o.o., Stupnik, PTMG izgradnja nadzomo­ d.o.o , Stupnik, Komunalije d.o o upravljačkog sustava IMGDdo.o., vodoopskrbne mreže Samobor i Bistra radovi na izradi solarnih Varaždinska županija Solektra d o o fotonaponskih elektrana (po Allianz Zagreb d.d osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti

1

2012/S 002­ 0065856

Radovi

27 11.2012

Poništava se Odluka o odabiru

Odluka

2012/S 002­ 0073263 2012/S 002­ 0071106 2012/S 005­ 0064251 2012/S 005­ 0070591 2012/S 0050081979 2012/S 002­ 0083698

Roba Radovi

27.11.2012 Žalba se odbija 27 11.2012 Poništava se Odluka o odabiru

Odluka Odluka

Usluge

27.11.2012 Obustava postupka

Odluka

Radovi Roba Radovi

28 11.2012 Žalba se odbacuje 28.11.2012 Žalba se odbacuje 28.11.2012 Obustava postupka

Odluka Objava i DZN Objava i DZN iZahtjevza [nastavak ; postupka

2012/S 005­ 0071928 2012/S 002­ 0069190 2012/S 005­ 0081126 2012/S 002­ 0047965 2012/S 005­ 0072445 2012/S 002­ 0084527 2012/S 002­ 0053674

Radovi

28.11.2012

Poništava se Odluka o odabiru

Odluka

Radovi Usluge Roba Radovi Usluge

28.11 2012 28.11.2012 29.11.2012

Poništava se dio Odluke Odluka o odabiru Poništava se dio izmjene Izmjena DZN dokumentacije Poništava se dio Odluka Odluka o odabiru Odluka Objava i DZN

1530 Zračna luka Zagreb d.o o 1531

Državni ured za središnju javnu ZP Narodne novine tonen i tinte (grupa A, B i E) nabavu d d Zagreb i Zvibor izgradnja gravitacijskog 1532 Ponikve d.o o. GPP Mikić d.o.o. spojnog vodovoda PK Brgud­ Metronet 1533 Dom zdravlja Beli Manastir telekomunikacije telefonske usluge d.d 1534 Klinički bolnički centar Osijek Kirkomerc d o o potrošni materijal za hemodijahzu, grupa XII­ skupina A ­ podskupina D

29.11.2012 Žalba se odbacuje Poništava se dio 29.11.2012 dokumentacije za nadmetanje 29.11 2012 Poništava se Odluka i dio otv.post.jav.nabave

Roba

Odluka

1535

Vodovod i čistoća Cres Mali Lošinj d o o .

IKOM d o o Rudar posebna trgovina d o o Biotech Croatia d.o o Micro­link d o o

usluga baždarenja i popravka vodomjera pribor za vuču oblovine ugradbeni umjetni zglobovi (po 2012/S 002­ grupama) 0065026 mikrovalna veza za kratkovalni 2012/S 002­ smjermk 0071265 2012/S 002­ 0083809 2012/S 0050048571 2012/S 005­ 0059954 2012/S 002­ 0066367 2012/S 002­ 0054392 2012/S 002­ 0074299 2012/S 005­ 0051335 2012/S 002­ 0075285 2012/S 005­ 0047569 2012/S 015­ 0084439 2012/S 002­ 0042527 2012/S 002­ 0067706 2012/S 002­ 0076364 2012/S 005­ 0047569 2012/S 002­ 0084468 2012/S 002­ 0069394

20 Usluge 20 Roba Usluge Roba

29.11 2012 Žalba se odbacuje 29 11.2012 Žalba se odbacuje 29.11.2012 Žalba se odbija 29.11 2012 Žalba se odbija

Objava i DZN Odluka Odluka Odluka Zahtjev za 'nastavak ! postupka _ _

1536 Hrvatske šume d o.o 1537 Klinika za ortopediju Lovran 1538 Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije Središnje klirinško depozitarno društvo d d HEP­Operator prijenosnog sustava d.o o

1539

HP­Hrvatska pošta ostale poštanske usluge i d.d dopunske usluge Končar­montažni inženjering d d. nabava opreme i izvođenje radova na izgradnji 110 kV postrojenja u TS 110/20 kV izgradnja cjevovoda Janjna­ Žuljana­Kupjenova postavljanje ograde na lokaciji Folnegovićeve ulice potrošni materijal za laboratorij za invazivnu i mterventnu kardiologiju, grupa III, skupina F unutarnje uređenje učionica PŠ Tušilović zamjena i obnova vlastite potrošnje 400/230 V, 50Hz u lož ulje ekstra lako­LUEL za potrebe grijanja Veleučilišta u Rijeci i Odsjeka Pazin izgradnja magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda Sesvetski Kraljevec­lvanić usluga servisnog održavanja AGFA opreme/sustava izgradnja ceste u ulici M. Gupca u Drenovcima postava i popravak toplinske izolacije oprema za centralnu kuhinju izgradnja magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda Sesvetski Kraljevec­lvanić dodatna licenca ORACL S PRIMAVERA P6 ENTERPRISE PROJEKT HTZ oprema (grupa 4) usluga baždarenja i popravka vodomjera

Usluge

29.11.2012 Žalba se odbija

Objava i DZN

1540

Roba

29.11.2012

Poništava se dio Odluke Odluka o odabiru Odluka Odluka

Neretvansko­Pelješko­ 1541 Korčulansko­Lastovsko­Mljetski Innecto d o o vodovod d o o 1542 Zagrebački holding d o o M Soldo d o o

Radovi Radovi

29 11.2012 Žalba se odbija 29.11.2012 Žalba se odbija Poništava se Odluka i dio otv.post.jav nabave

1543 Klinički bolnički centar Osijek L ­ 1544 Osnovna škola Turanj 1545 HEP­Proizvodnja d o o . 1546 Veleučilište u Rijeci Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o o Opća bolnica Dr. Tomislav Bardek

Medicd o o Gips­mont, obrt, vi Stipo Adžaga ZPABBd.oo, Zagreb i Inero Autopnjevoznički obrt, Rijeka trans, vi. Igor Pranjić Georad d.o.o , l&l d o o Cestorad d d. Izomonting d o.o Končar­ Ugostiteljska Radnik d d Bitt Tehnologije doo Obuća Viko d o o IKOM d o.o

Roba

30 11.2012

Odluka

Radovi Usluge Roba

3.12.2012 Žalba se odbacuje 3.12.2012 Žalba se odbija 3.12.2012 Žalba se odbija

Odluka Odluka Odluka

1547 1548

Radovi Usluge Radovi Radovi Roba Radovi

3 12.2012 Obustava postupka 3.12.2012 Žalba se odbacuje 3.12 2012 Žalba se odbija 3.12 2012 Žalba se odbacuje 3 12.2012 Obustava postupka 3.12 2012 Obustava postupka

Odluka Obavijest Odluka Odluka Odluka Odluka

1549 Općina Drenovci 1550 Klinički bolnički centar Rijeka 1551 Psihijatrijska bolnica Rab 1552 Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d o o

1553 Hrvatske ceste d o o Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar Vodovod i čistoća Cres Mali 1555 Lošinj d.o o 1554

Roba Roba 20 Usluge

3 12 2012 Žalba se odbacuje 4 12.2012 Žalba se odbacuje 4.12.2012 Žalba se odbacuje

Objava i DZN

Odluka Izmjena DZN

-

r

1556

Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet

Croatia zdravstveno dopunsko zdravstveno osiguranje d d osiguranje Hrvatski Telekom d.d Medical Intertrade d.o o MT.F d.o.o

2012/S 002­ 0084413 2012/S 002­ 0058621 2012/S 0020022120 2012/S 0020073722

Usluge

Poništava se dio 4 12.2012 dokumentacije za nadmetanje 4 12.2012 Žalba se odbija

Objava i DZN

Agencija za podršku informacijskim sustavima i 1557 informacijskim tehnologijama d.o.o 1558 Hrvatski veterinarski institut 1559 Dom zdravlja Vinkovci

mobilna telefonija dijagnostički testovi za utvrđivanje spongiformne encefalopatije u goveda stomatološki materijal

Usluge

Odluka

Roba Roba

4 12.2012 5.12.2012

Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN Poništava se Odluka o odabiru

Odluka Odluka

1560

1561

1562

1563

1564

1565

1566

1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573

usluga izmjene i dopune 2012/S 015­ IBŽ Inženjerski biro građevinskih dozvola za HŽ-Infrastruktura d o o 0085104 za željeznice d.o.o rekonstrukciju željezničke pruge M604 Oštarije­Knin­Spht 2012/S 005­ Hemco d.o o osobna zaštitna sredstva Phnacro d o.o 0063121 javna govorna usluga, usluga Metronet pristupa Internetu i usluga 2012/S 002­ Dom zdravlja Splitsko­ telekomunikacije povezivanja lokacija putem 0085497 dalmatinske županije, d.d podatkovnih veza u crpljenje podzemne vode, uzorkovanje s laboratorijskom Zavod za javno 2012/S 005­ obradom, te izrada zaključka HŽ­Infrastruktura d.o o zdravstvo Dr 0071624 sa stručnim mišljenjem o Andrija Štampar kvaliteti podzemne vode na izrada projektne Uprava za ceste Osječko­ dokumentacije glavnog i 2012/S 002­ Institut IGH d d izvedbenog projekta za 0075793 baranjske županije rekonstrukciju mosta na usluga održavanja 3D plana 2012/S 002­ Grad Rijeka Kvarnercad d o o grada­izrada 3D baze podatka 0063485 kao podloge za urbanističko­ ZP Gradnja d.o o Osijek i Ured 2012/S 002­ Općina Bilje izgradnja dječjeg vrtića ovlaštenog 0072477 inženjera geodezije vodovodni i kanalizacijski 2012/S 005­ Vodovod d o o IKOM d o.o. materijal 0086022 Gradska plinara opskrba plinom za potrebe 2012/S 002­ Međimurska županija Zagreb - Opskrba Međimurske županije te 0071477 d.o.o. osnovnih i srednjih škola 2012/S 002­ Hrvatska radiotelevizija Omonia d o o troškovi mterneta 0040682 2012/S 002­ Ministarstvo unutarnjih poslova HAK­usluge d o o vuča službenih vozila 0063752 Zavod za hitnu medicinu Grada 2012/S 002­ Siga d o o zimske radne cipele­420 pari Zagreba 0076908 Građevinarstvo i 2012/S 005­ rekonstrukcija uređaja za Komunalac d o o proizvodnja Krk d.d. pročišćavanje otpadnih voda 0062302 osobna zaštitna oprema za 2012/S 002­ Hrvatska vatrogasna zajednica Odjeća d o o vatrogasce (grupa 1) 0069328

Usluge

Poništava se 5.12.2012 pregovarački postupak bez objave 5.12.2012 Žalba se odbacuje Poništava se 5.12.2012 dokumentacija za nadmetanje

Obavijest

Roba

Odluka

Usluge

Objava i DZN

Usluge

5.12.2012

Poništava se Odluka o odabiru

Odluka

Roba

5.12.2012 Žalba se odbija

Odluka

Usluge

5.12.2012 Žalba se odbija

Odluka

Radovi

6.12.2012 Žalba se odbija

Otvaranje ponuda

Roba Roba Usluge Usluge Roba Usluge Roba

6.12.2012 Žalba se odbacuje 6.12.2012 Poništava se otvoreni postupak JN

Objava i DZN Otvaranje ponuda Odluka Odluka Odluka Odluka
L _

7.12.2012 Žalba se odbija 7.12.2012 Žalba se odbija 10.12 2012 Žalba se odbija 10.12.2012 Žalba se odbacuje 10 12.2012

Poništava se dio Odluke Odluka o odabiru

izgradnja pješačkog pothodnika ispod Ulice 1574 Grad Zagreb hrvatske bratske zajednice, od Sveučilišne nacionalne tri sistema podzemnih 2012/S 002­ 1575 Grad Šibenik Eurotim eko d o.o. kontejnera 0033089 2012/S 002­ Zavod za hitnu medicinu Grada Splendor tekstil 1576 zimske radne cipele­420 pari Zagreba d.o.o. 0076908 usluga osiguranja motornih vozila od automobilske Croatia osiguranje odgovornosti i kasko osiguranja, obveznog d.d Filijala 1577 Libertas Dubrovnik d.o.o osiguranja putnika u javnom Dubrovnik prijevozu od posljedica nesretnog slučaja, osiguranje 2012/S 002­ Teh­projekt osobna zaštitna oprema za 1578 Hrvatska vatrogasna zajednica Inženjering d o o vatrogasce (grupa 1) 0069328 Klinički bolnički centar Sestre BIS programsko rješenje za 2012/S 002­ Dalani d o o 1579 milosrdnice potrebe KBCSM 0044234 Croatia osiguranje osiguranje imovine i osoba 2012/S 002­ 1580 Hrvatska lutnja d.o.o , d.d. Hrvatske Lutrije d.o o 0068642 Zavod za javno zdravstvo Dr kolone, pretkolone i spe 2012/S 002­ 1581 Shimadzu d.o.o. Andrija Štampar kolone za kromatografiju 0067403 izgradnja odvodnog sustava 2012/S 005Palir d o o 1582 Međimurske vode d.o.o. Orehovica-Podbrest-lla. faza 0067241 niskotlačni regulatori tlaka Pet­prom d.o o., 1583 Gradska plinara Zagreb d o o plina DN 25 za phnomjer G4 ili radovi na uređenju pokosa i 2012/S 002­ 1584 Grad Vukovar odvodnje potporno obložnog Kulić­invest d.o.o 0065514 zida u ulici Stjepana Radića u HP­Hrvatska pošta 2012/S 002­ 1585 Osječko­baranjska županija poštanske usluge d.d 0074861 nabava izvora rasvjete Markov d.o.o 1586 Financijska agencija izrađenih u led tehnologiji stručni nadzor nad radovima Ministarstvo regionalnog razvoja građenja i nad isporukom 2012/S 0021587 ZEM nadzor d o o građevinskog, instalaterskog 0051252 i fondova Europske unije materijala i sanitarne opreme Ergo­tehnika, obrt, osobna zaštitna oprema za 2012/S 002­ 1588iHrvatska vatrogasna zajednica vi Patricia vatrogasce (grupa 1) 0069328 Braicovich­ usluga spajanja prodajnih 2012/S 002­ 1589 Hrvatska lutrija d.o o , Sokol Marić d o o mjesta na centralni dojavni 0047609 dobava, montaža i demontaža 2012/S 002­ 1590 Koncertna direkcija Zagreb LITE­PROM d o o pozornice, razglasa, rasvjete i 0078640 video zida za doček Nove Ministarstvo gospodarstva, Uprava za sustav javne nabave 1591 Komunalac d o o Beton zdrug d.o.o. ulična kanalizacijska mreža naselja Kumenat kao dijela grada Biograda na moru 2012/S 005­ 0061447

20 Radovi

10.12.2012 Žalba se odbacuje

Prijedlog za određivanje usmene rasprave Odluka Odluka

Roba Roba

10.12.2012 Žalba se odbacuje 10 12.2012 Žalba se odbija

20 Usluge

10.12.2012 Žalba se odbacuje

Odluka

Roba Roba Usluge Roba Radovi 20 Roba Radovi Usluge 20 Roba

10.12.2012

Poništava se dio Odluke Odluka o odabiru Izmjena DZN Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka

10.12.2012 Žalba se odbacuje 10 12.2012 Žalba se odbija 10.12.2012 Žalba se odbija 10.12.2012 Žalba se odbacuje 10.12.2012 Žalba se odbacuje 10.12.2012 11.12.2012 Poništava se Odluka o odabiru Poništava se Odluka o odabiru

11 12.2012 Žalba se odbacuje

Usluge

12.12 2012 Žalba se odbacuje

Odluka

Roba Usluge Usluge '
i

12 12 2012

Poništava se dio Odluke Odluka o odabiru

12 12 2012 Žalba se odbija 12 12.2012 Žalba se odbacuje Odluka Odluka Prijedlog za odredjivanje privremene mjere

Radovi

12.12.2012 Žalba se odbija

Odluka

1592 HŽ­Infrastruktura d o o .

Odjeća d.o.o

službena i zaštitna odjeća, 2012/S 005­ obuća i sredstva (po grupama) 0061258

Roba

12.12 2012 Žalba se odbacuje

Odluka

1593 Pula Herculanea d o o 1594 Hrvatska lutrija d o o , HEP­Proizvodnja d o o Sektor 1595 za hidroelektrane, PP HE Jug, Split 1596 Istarski domovi zdravlja I" 1597 Virkom d.o.o. 1598

DIMS export­import zaštitna radna odjeća doo usluga spajanja prodajnih Sokol Marić d.o.o mjesta na centralni dojavm nabava, ugradnja i puštanje u Micro­link d o.o. pogon opreme za automatsko tonsko snimanje razgovora za Jedinstvo d o o IKOM d o o ostali prehrambeni proizvodi

2012/S 002­ 0067357 2012/S 002­ 0047609 2012/S 005­ 0073097 2012/S 002­ 0079293 2012/S 005­ 0055623

Roba Usluge Roba Roba 20 Roba Radovi

12.12.2012 Žalba se odbija 12 12 2012 Žalba se odbija 12.12.2012 Žalba se odbija 12.12.2012 Žalba se odbija 12.12.2012 Žalba se odbacuje 12.12.2012 Poništava se Odluka o odabiru

Odluka Odluka Odluka Odluka Objava i DZN Odluka Prijedlog za određivanje usmene rasprave

1599

1600 1601 1602

umjeravanje, servisiranje i rekonstrukcija TS 110/20(10) HEP­Operator distribucijskog kV Imotski i TS 35/20(10) kV Inero d.o.o , sustava d.o o. Imotski (Konjevode) ZP Toking d.o.o.Zg, izrada projektne Projekt danas dokumentacije za obnovu i Ministarstvo regionalnog razvoja d.o.o Zg, KB izgradnju 1500 obiteljskih kuća i fondova Europske unije projekt d.o.o.Zg, na području posebne državne Zajed. geod ured D. skrbi RH (po grupama) Hrvatske šume d o o zamjena toplovodnog kotla u Emaxd o.o Podružnica Našice zgradi šumarije Slatina izgradnja uređaja za Općina Višnjan Vodotehnika d.d. pročišćavanje otpadnih voda radna i zaštitna odjeća, obuća Vodovod Osijek d o o Siga d o o i oprema (grupa C) Termag d.o o Elm d o o zaštitna radna oprema zamjena aku­ baterija

2012/S 002­ 0043144 2012/S 002­ 0079112 2012/S 002­ 0079660 2012/S 005­ 0075894 2012/S 002­ 0067357 2012/S 005­ 0074237 2012/S 002­ 0071030 2012/S 002­ 0075546 2012/S 0020029521 2012/S 002­ 0040415 2012/S 002­ 0079074 2012/S 0020074232 2012/S 0020076364

Usluge

13 12 2012 Žalba se odbacuje

Odluka

Roba Radovi Roba Roba Roba Roba Roba

13.12.2012

Poništava se Odluka o odabiru

Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka Otvaranje ponuda

13.12.2012 Obustava postupka 13.12 2012 Poništava se Odluka o odabiru

-

1603 Pula Herculanea d.o o 1604 Hrvatska elektroprivreda d d 1605 Centar za predškolski odgoj 1606 Ministarstvo socijalne politike i mladih

13 12.2012 Žalba se odbacuje 14 12.2012 Žalba se odbacuje 14 12.2012 Žalba se odbacuje 14.12.2012 Poništava se otvoreni postupak JN

1607 Dječja bolnica Srebrnjak

- 1608 Ministarstvo zdravlja

1609 Grad Daruvar

1610 Grad Osijek

1611 Psihijatrijska bolnica Rab

prehrambeni proizvodi (grupa Papuk d d 4) nabava i isporuka svježeg Junko Rijeka d o o mesa za potrebe domova socijalne skrbi u RH digitalizacija RTG aparata Shimadzu d o.o. uređaj za kompjuteriziranu radiografiju-automatizirani CR RTG uređaj za razbijanje Medicom d o o bubrežnih kamenaca­ lithotriptor, za KBC Zagreb i isporuka i postava kose Dizala­Đurčević, vi. podizne sklopive platforme u Vladimir Đurčević zgradi uprave Grada Daruvara izvođenje radova građevinskoVodogradnja Osijek prometnog uređenja Ulice d.d bana Josipa Jelačića u DB-Oprema, obrt za poslovne usluge, oprema za centralnu kuhinju vi. Darko Braica

Roba

17.12.2012 Obustava postupka

Odluka

Roba

17 12.2012 Obustava postupka

Odluka iZahtjevza nastavak postupka

Roba

17.12.2012 Žalba se odbacuje

Odluka

Radovi

17 12.2012 Žalba se odbija

Odluka

Roba

17.12.2012 Žalba se odbacuje

Odluka

1612 Komunalac d o o

1613 Grad Karlovac

1614 KD čistoća d.o o

1615 Vodovod Brač d o o 1616 Vodovod i odvodnja d o o , 1617 Grad Sisak 1618 1619 1620 1621 1622

ZPHIS d o o ,D Višnjica.Hi rekonstrukcija uređaja za droplan d o o , Zg i pročišćavanje otpadnih voda Gesellschaft fur naselja Delnice Wasser und Warmetechnik izgradnja javne rasvjete Piraex d o o arboretuma Šumarske i crpljenje i odvoz procjedne vode s lokacije Građevine za IND­EKOd.oo privremeno skladištenje neopasnog otpada Faza 0­1 stručni nadzor nad izvođenjem Akvedukt d.o.o. radova, izgradnja CS rekonstrukcija crpnih stanica Vodotehnika d d Kakma, Polača, Glavica i drugih sa uključivanjem u Dalmat d o o toneri i tinte

2012/S 005­ 0062302

Radovi

17 12.2012 Žalba se odbacuje

Odluka

2012/S 002­ 0078631 2012/S 002­ 0089307 2012/S 0050071517 2012/S 005­ 006972

Radovi

17122012 Obustava postupka

Izmjena DZN

'

Usluge

17.12.2012 Žalba se odbija

Objava i DZN

Usluge Radovi Roba Usluge Roba Roba Roba Usluge

17.12.2012 Žalba se odbija 18 12.2012 18.12.2012 Poništava se Odluka o odabiru Poništava se Odluka o odabiru

Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka Objava i DZN

1623

2012/S 002­ 0077515 uluga preventivne deratizacije i 2012/S 002­ Klinička bolnica Merkur Ekosanitacija d o.o. 0071182 dezinsekcije ECMO uređaji za potporu 2012/S 002­ Ministarstvo zdravlja Medic d o o . 0048587 životnim funkcijama za 2012/S 002­ opremanje Tehničke škole Peruča d.o o. Vukovarsko­srijemska županija 0065741 Nikole Tesle Vukovar 2012/S 005­ Birodom d o.o. toneri i ribom (grupa 1 i 2) Hrvatska elektroprivreda d d 0073677 Agencija za plaćanja u rezervirane univerzalne 2012/S 002­ poljoprivredi, ribarstvu i CityEX d o o poštanske usluge 0090237 ruralnom razvoju uspostava, korištenje i Ministarstvo graditeljstva i 2012/S 015­ GDi Gisdata d o o održavanje kataloga i prostornog uređenja 0090419 geoportala prostornih planova, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Lipik Jadran informatika doo King ICT d o o 2012/S 002­ održavanje programske opreme u 2013. i 2014 godini 0082036 sustav za pohranu podataka mobilna telefonija ugradnja LED lampi umjesto postojeće rasvjete u pogonu 2012/S 005­ 0051817 2012/S 002­ 0090764 2012/S 005­ 0064073

18 12.2012 Žalba se odbacuje 18.12 2012 Poništava se Odluka o odabiru

19.12.2012 Žalba se odbacuje 19 12.2012 Žalba se odbija 19 12.2012 Žalba se odbacuje

[

"

Usluge

19 12.2012 Žalba se odbija Poništava se Odluka o odabiru

Obavijest

1624

Usluge Roba Usluge Radovi Roba Roba Usluge Roba

20 12.2012 20 12.2012

Odluka Odluka Objava i DZN Odluka Odluka Odluka Odluka Objava i DZN

1625 HŽ­Infrastruktura d o o 1626

Javna ustanova Nacionalni park VIPnet d.o o Plitvička jezera Piraex d o o Telur d.o o

Poništava se Odluka o odabiru Poništava se dio 20 12.2012 dokumentacije za nadmetanje 20.12.2012 Žalba se odbacuje 20 12.2012 Poništava se Odluka o odabiru

1627 HEP­Proizvodnja d.o.o 1628 HEP­Operator prijenosnog sustava d o.o., PP Zagreb

alu­čelična užad za nadzemne 2012/S 005­ 0066941 vodove 2012/S 002­ 0065678 2012/S 002­ 0073456 2012/S 005­ 0092163

1629 Hrvatska narodna banka 1630 Autocesta Rijeka ­ Zagreb d d 1631 Vodovod d.o o

Eurokod Pisačić stroj za sortiranje novčanica d.o.o HP­Hrvatska pošta poštanske usluge d.d vodomjeri, vodomjerna okna i IKOM d o o rezervni dijelovi za vodomjere

20.12.2012 Žalba se odbacuje Poništava se Odluka o 20.12.2012 odabiru 20.12.2012 Obustava postupka

1632 Zagrebački holding d.o.o. 1633 HŽ­Infrastruktura d.o o 1634 Komunalije d.o.o. 1635 Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.

1636 Ministarstvo zdravlja 1637 Opća bolnica Ogulin 1638 čistoća d.o.o. 1639 HEP­Operator prijenosnog sustava d o o

1640 VG Vodoopskrba d o o 1641 HP­Hrvatska pošta d d

1642 Zagrebački holding d o.o

1643 Ministarstvo financija

1644 Opća bolnica Zadar 1645 Grad Zagreb 1646 Vodovod Dubrovnik d.o o 1647 Opća bolnica Zadar

1648 Ministarstvo financija 1649 Opća bolnica Zadar

oprema za upravljanje i sigurnost privremene grijači i pripadajući dijelovi, Elmera, vi Stjepan grupa I. elektični grijači Jurak skretnica snage 300­400W/m, Gradex & CO izgradnja glavnog dovodnog cjevovoda Rakitnica­Donje d o.o nabava i instalacija uređaja za Profi­lab besprekidno napajanje (na lokacijama TWR Dubrovnik, uređaj za digitalnu mamografiju za KBC Rijeka i Siemens d.d. OB Zabok, sa servisiranjem i CT uređaj s minimalno 16 Siemens d.d redova detektora i 16 slojeva Croatia osiguranje usluge osiguranja od d d Filijala Split automobilske odgovornosti ZP Projektni biro izrada idejnog projekta i ostale Split d o o i Tripodij dokumentacije za izgradnju i d o.o Dugopolje rekonstrukciju TS 110/30(20) HP­Hrvatska pošta univerzalne, dopunske i ostale dd. poštanske usluge Galeb dalmatinska polo majice trikotaža d.d. ZP Zaštitni sustavi Zagreb d o o.,Energoatest obvezna periodična ispitivanja zaštita d.o.o.,Ese sukladno Zakonu o zaštiti na Projekt radu, Zakon o zaštiti od požara d o o.Jndustroprom i Zakonu o mjeriteljstvu et d.o.o..Zaštita Projekt d.o.o. i ZP BNP Paribas usluge savjetnika za S A Pariz, privatizaciju i dokapitalizaciju Francuska i Croatia osiguranja d.d. Interkapital prehrambeni proizvodi, Grupa Mesna industrija Vajda d.d. 9 svježe meso Croatia osiguranje osiguranje imovine (po d.d grupama) izgradnja vodoopskrbnog Innecto d o o sustava gornjih sela Orašca usluga preuzimanja i obrade Mollier d o o (zbrinjavanja) medicinsko otpada ­ infektivnog i ZP Deloitte usluge savjetnika za savjetodavne privatizaciju i dokapitalizaciju usluge d.o o. i dr Croatia Osiguranja d d Mesna industrija prehrambeni proizvodi, Grupa Vajda d d 11 suhomesnati proizvodi

Selekta prima doo

2012/S 002­ 0074423 2012/S 005­ 0046262 2012/S 005­ 0078220 2012/S 0020071460

Roba Roba Radovi Roba

20.12 2012 Žalba se odbacuje 21 12.2012 Žalba se odbija 21.12.2012 Žalba se odbacuje 21.12.2012 Žalba se odbacuje

Odluka Odluka Odluka Odluka

N-02-V-141531Roba 271011 2012/S 0020079491 2012/S 002­ 0080164 2012/S 005­ 0059572 2012/S 005­ 0079982 2012/S 005­ 0075036 Roba Usluge Usluge Usluge Roba

21 12.2012 Žalba se odbija 21.12.2012 Žalba se odbija 24.12.2012 Žalba se odbija 24.12.2012 24.12 2012 Poništava se Odluka o poništenju Poništava se Odluka o odabiru

Odluka Izmjena DZN Odluka Odluka Odluka Odluka

24 12.2012 Žalba se odbacuje

2012/S 002­ 0050294

Usluge

24.12 2012

Poništava se Odluka o odabiru

Odluka

2012/S 002­ 0062030 2012/S 002­ 0064982 2012/S 002­ 0040379 2012/S 005­ 0092233 2012/S 002­ 0068661 2012/S 002­ 0062030 2012/S 002­ 0064982

Usluge

24.12.2012 Žalba se odbija

Odluka

Zahtjev za nastavak postupka

Roba Usluge Radovi Usluge

24.12.2012 Žalba se odbacuje 24.12 2012

Odluka

Poništava se dio Odluke Odluka o odabiru Objava i DZN Odluka , Zahtjev za 'nastavak postupka

24 12.2012 Žalba se odbacuje 24.12.2012 Žalba se odbacuje

Usluge Roba
L -

24.12.2012 Žalba se odbija 24.12.2012 Žalba se odbacuje

Odluka Odluka

HEP­Operator distribucijskog 1650 sustava d.o.o , DP Elektra Varaždin 1651 Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice

Elna kabel d o o

optički kabel­ OPGW

2012/S 005­ 0073602 2012/S 002­ 0038038 2012/S 0020073041 2012/S 002­ 0074662 2012/S 002­ 0079373 2012/S 002­ 0086018 2012/S 002­ 0080510 2012/S 002­ 0092379 2012/S 005­ 0072016 2012/S 002­ 0069707

Roba

27 12.2012

Poništava se Odluka o poništenju

Odluka

1652 Hrvatske vode 1653 Grad Sisak 1654 Gradska čistoća d.o.o 1655

nadogradnja sustava za arhiviranje, obradu i distribuciju slika i radioloških Zavod za javno usluga određivanja prirodnih zdravstvo Dr koncentracija metala u Andrija Štampar podzemnim vodama podshva HP­Hrvatska pošta univerzalne i ostale poštanske d.d. usluge rabljeni kamion s ugradnjom Atnk­RI d.o.o. dizalice i kiperskog sanduka Shimadzu d o o vatrogasna auto cisterna poštanske usluge

Usluge

27 12.2012 Žalba se odbija

Odluka

Usluge Usluge Roba Radovi Usluge Roba Radovi Radovi Roba Roba

27.12 2012 Žalba se odbacuje 27.12.2012 Poništava se Odluka o odabiru

Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka Objava i DZN Odluka Odluka Odluka Odluka r

27.12.2012 Žalba se odbija Poništava se Odluka o odabiru Poništava se Odluka o 27.12.2012 odabiru 27.12.2012 27.12 2012 Žalba se odbacuje 28.12.2012 Žalba se odbacuje 28.12.2012 Žalba se odbacuje 28 12.2012 Žalba se odbija 28 12.2012 Žalba se odbija

Dobrovoljno vatrogasno društvo Flammifer d.o.o. Samobor CityEX d o o . S T P d.o.o

1656 Institut za javne financije 1657 čistoća d.o.o 1658 Komunalac d.o.o 1659 Općina Kršan 1660 VG Vodoopskrba d o o 1661 Osnovna škola Brestje

kontejneri i posude za komunalni otpad Zagorje­tehnobeton izgradnja javne garaže i dd sportskog igrališta s pratećim rekonstrukcija postojeće De Conte d.o.o građevine (ugostiteljske namjene) u javnu i društvenu Gesta d o o Zagrebačke pekarne Klara d.d Walter I M d o.o. Constituo domus llovik d o o Tolo­trade d o o tekući klor u bocama

_ _ _ .

2012/S 005­ 0082424 krušni proizvodi, svježa peciva 2012/S 002­ i kolači 0083139

1662 Državna geodetska uprava

tjelesna zaštita osoba i 2012/S 015­ imovine u Državnoj geodetskoj 0092680 upravi usluge prijevoza kombijem Mah Lošinj­Mrtvaška­Mali izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda Poslovne zone 2012/S 002­ 0087030 2012/S 002­ 0077341

Usluge

Pon.se Odl.o odab. i dio 28.12.2012 pr.obav.o Odluka nam.skl.ugovora 28 12.2012 Žalba se odbacuje 28 12.2012 Žalba se odbacuje Poništava se dio 28.12.2012 dokumentacije za nadmetanje 28.12.2012 Žalba se odbacuje 28.12.2012 Žalba se odbija 31.12.2012 Žalba se odbacuje 31.12.2012 Poništava se Odluka o odabiru Odluka Odluka Objava i DZN Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka 1"

1663 Lošinj usluge d.o o 1664 Dubrovačko primorje d.o o 1665 Zračna luka Zadar d.o.o 1666 Zelenilo d.o.o. 1667 INA­Industnja nafte d.d. 1668

Usluge Radovi Radovi Usluge Roba Roba 20 Usluge

Spegra inženjering sanacija manevarskih površina 2012/S 005­ doo i stajanke 0093315 Sigurnost Karlovac d o.o. ZP Almes­eko d o o Rijeka i S.C.A.N do.o usluge stražarsko­čuvarske službe zamjena postrojenja za tretman slojne vode na GS Žutica i instalacija filterskih vatrogasno vozilo­autocisterna zaštitarske usluge čuvanja osoba i imovine usluge mobilne telefonije 2012/S 002­ 0082181 2012/S 002­ 0085475 2012/S 005­ 0029356 2012/S 002­ 0080366

Dobrovoljno vatrogasno društvo Zieglerd.o o Strmec Stubički Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski Walter I M d o o 1669 fakultet Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski VIPnetd.o o 1670 fakultet

Usluge

31 12.2012 Žalba se odbija

1671 Zagrebački holding d o o 1672 Hrvatska elektroprivreda d.d 1673 1674 Hrvatska elektroprivreda d d.

Hrvatski Telekom dd Telur d.o.o. Samaraš, zajed obrt, vi Jozo i Wellmax d o o

elektroničke komunikacijske usluge LED žarulje

N­02­V­129079­ Usluge 260808 2012/S 005­ 0092833 Roba

31.12.2012

Poništava se Odluka o odabiru

Odluka Objava i DZN

31.12.2012 Obustava postupka 31.12.2012 Obustava postupka 31.12 2012 Žalba se odbacuje

šumarske usluge­pridobivanje 20 Usluge drva iz šume u UŠP Ogulin srednjenaponski sklopni 2012/S 005­ Roba blokovi s mjernim poljem i 0067759 2012/S 002­ 0048372 Roba

Odluka

1675 Jadrolinija

1676 Šibensko­knmska županija

ZP Kvarnerplastika d.o.o Rijeka, nabava četri ro ro putnička Studio 360 Zagreb i broda Propeleservis d o o . izrada, dobava i ugradnja kose podizne platforme za Adnalift d o o osiguranje pristupačnosti građevine osobama s

31 12.2012 Žalba se odbacuje

Objava i DZN

_ _
2012/S 0020070849 Radovi 31 12.2012 Žalba se odbacuje Odluka

L

_ _

Klasa

Naručitelj

Žalitelj

Predmet JN koncesija za obavljanje javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova

Broj JN

Vrsta JN

Datum zaprlmanja

Odluka

Predmet žalbe

Posebni zahtjevi žalltelja Prijedlog za odredjivanje privremene miere

Posebni zahtjevi naručitelja

1 Grad Vrgorac

Autoherc d o o

20 Usluge

2 Općina Čačinci

Dimnjačar vi Stjepan Turek

0 Usluge

Poništava se Odluka i 1 6 1 2012 postupak davanja koncesije Poništava se Odluka i 17 1 2012 postupak davanja koncesije 6 2 2012 Žalba se odbacuje

Odluka

Odluka

3 Vlada RH

Navališ d o o

4 Grad Novalja

Autotrans d o o

5 Vlada RH

Navališ d o o

koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne Narodne novine, broj Usluge namjene­brodogradilišta na dijelu k o Solin, 110/11 M23/11 predio brodoremontno brodogradilište Vranjic koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti u 151/11 Usluge lavnom qradskom prijevozu koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne Narodne novine, broj Usluge namjene­brodogradilišta na dijelu k o Solin 110/11 M23/11 predio brodoremontno brodogradilište Vraniic koncesija na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže i terase (štekata) na dijelu k o Duće, predio zapadno od autokampa Ribnjak koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na I, III, i IV dimnjačarskom području grada Bielovara koncesija za obavljanje linijskog obalnog pomorskog prijevoza na državnoj trajektnoj liniji br 337 Jablanac­Mišnjak koncesija za obavlianje dimnjačarskih poslova koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova koncesiia za obavlianie dimnjačarskih poslova koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova koncesija za obavljanje dimnjačarskih usluga koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti pnievoza pokornika koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada od 27 05 2012 koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova koncesija za obavljanje linijskog obalnog pomorskog prijevoza na nerentabilnoj brzobrodskoj limu 9502 Žirje­Kapnje­Šibenik koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti ­ pnkuplianie i odvoz komunalnoq otpada koncesija za obavljanje pogrebnih usluga na mjesnom grobliu u Vratišincu koncesija za obavljanje linijskog obalnog pomorskog prijevoza na brzobrodskim linijama 9603 Jelsa ­ Bol ­ Split i 9603a Split (Mlina) ­ Hvar koncesija za obavljanje linijskog obalnog pomorskog prijevoza na brzobrodskoj liniji 9602 Vis­Hvar­Split 0 Usluge

Objava

15 2 2012 Žalba se odbacuje

Odluka

21 3 2012 Žalba se odbacuje

Odluka

6 Splitsko­dalmatinska županija Stipe Vulic

1 1 4 2012 Žalba se odbacuje

Odluka

7 Grad Bjelovar Agencija za obalni linijski pomorski promet

Vediko, dimnjačarski obrt, vi Mladen Mustač Rapska plovidba d d Poredak d o o Dimnjačar Nenadić, dimnjačarski obrt v Josip Nenadić Crleni d o o Dimnjačarski obrt Župan, vi Zdravko Župan Dimnjačarski obrt Snježana, vi Slavko Jambrešić i Snježana Boršić Dimnjačarski obrt, vi Petrović Drago Posljednji ispraćaj, obrt, vi Mauro Nadišic Babić d o o Dimnjačarski obrt Dimnjak, vi Bonslav Ferlindeš Linijska nacionalna plovidba dd Komunalac d o o Pogrebnik d o o

20 Usluge

4 5 2012 Žalba se odbacuje

Odluka Prijedlog za odredjivanje privremene mjere

8

Usluge 20 Usluge 20 Usluge Usluqe 20 Usluge 20 Usluge 20 Usluge 20 Usluge 20 Usluge 20 Usluge 0 Usluge 20 Usluge 20 Usluge

16 5 2012 Obustava postupka 18 5 2012 Žalba se odbacuje 21 5 2012 Žalba se odbacuje 23 5 2012 Žalba se odbna 23 5 2012 Žalba se odbacuje 29 5 2012 Žalba se odbacuje 8 6 2012 Žalba se odbija 11 6 2012 Žalba se odbija 11 6 2012 Poništava se Odluka o odabiru

Objava Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka

Zahtjev za nastavak postupka

9 Grad Biograd na Moru 10 Grad Slavonski Brod 11 Grad Dubrovnik 12 Grad Biograd na Moru 13 Grad Slavonski Brod 14 Grad Čazma 15 Grad Pazin 16 Općina Visoko 17 Općina Đelekovec 18 Agencija za obalni linijski pomorski promet

14 6 2012 Žalba se odbacuje 15 6 2012 Žalba se odbija Poništava se Odluka o odabiru Poništava se Odluka o 27 6 2012 odabiru 21 6 2012 28 6 2012 Žalba se odbacuje

19 Općina Gradište 20 Općina Vratišmec Agencija za obalni linijski pomorski promet Agencija za obalni linijski pomorski promet

21

Jadrolinija

20 Usluge

Objava i DZN

Zahtjev za nastavak postupka

22

Jadrolinija

20 Usluge

28 6 2012 Žalba se odbacuje

Objava i DZN

Zahtjev za nastavak postupka

23

Agencija za obalni linijski pomorski promet Agencija za obalni linijski pomorski promet

Jadrolinija

24

Jadrolinija

25 Općina Breznica

Babic d o o

koncesija za obavljanje linijskog obalnog pomorskog prijevoza na brzobrodskoj liniji 9308 Mali Lošinj ­ (llovik ­ Sušak ­ Unije ­ Martmščica) ­ Cres ­ Rijeka koncesija za obavljanje linijskog obalnog pomorskog prijevoza na brzobrodskoj liniji 9604 Lastovo ­ Vela Luka ­ Hvar ­ Split koncesija za skupljanje i odvoz komunalnog otpada s područja općine Breznica te njegovo odlaganje na uređena odlagališta izvan područia opcme Breznica koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti odlaganja komunalnog otpada koncesija za obavljanje linijskog obalnog pomorskog prijevoza na državnoj trajektnoj liniji 337 Jablanac­Mišnjak koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja postojeće luke nautičkog turizma­manna Parentium Poreč koncesija za distribuciju plina na dijelu distribucijskog područja Slavonski Brod (općine Donji Andnievci i Garčm) koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja, naplate i nadzora parkiranja na javnim površinama, te blokiranje i deblokiranje nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila koncesija za obavljanje javne zdravstvene službe na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti na području Grada Zaqreba koncesija za skupljanje i odvoz komunalnog otpada koncesija za obavljanje javne zdravstvene službe za zdravstvenu djelatnost medicine rada na područiu Grada Zaqreba koncesija za obavljanje javne zdravstvene službe za zdravstvenu djelatnost medicine rada na području Grada Zaqreba koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti premieštanja vozila s javnih površina koncesija za skupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada koncesija za skupljanje i odvoz komunalnog otpada koncesija za komunalnu djelatnost prijevoza pokojnika koncesija za eksploataciju mineralne sirovine, tehničko­gračevnog kamena na eksploatacijskom polju Vilanija koncesija za ekploataciju građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju Netečje u k o Selnica Podravska, Općina Legrad, površine 4,4 ha, u ukupnoj količini 433 546 m3 koncesija za eksploataciju mineralne sirovine tehničko­graoevnog kamena na eksploatacijskom polju Tapanjska glava K 0 Studenci, površine 32,783 ha koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti odlaganja baliranog miješanog komunalnog otpada s područja Grada Varaždina, Općine Petnjanec Općine Sveti Ilija, Općine Trnovec Bartolovečki i Općine Vinica

20 Usluge

28 6 2012 Žalba se odbacuje

Objava

20 Usluge

29 6 2012 Žalba se odbacuje

Obavijest

Zahtjev za nastavak postupka

20 Usluge

2 7 2012 Žalba se odbacuje

Odluka Prijedlog za odrečivanje usmene rasprave

26 Grad Varaždin Agencija za obalni linijski pomorski promet

T7 VIS d o o

20 Usluge

11 7 2012 Žalba se odbacuje

Objava i DZN

27

Jadrolinija

0 Usluge

13 7 2012 Žalba se odbija

Odluka

28 Istarska županija

Sunčani vez d o o

20 Usluge

16 7 2012 Žalba se odbacuje

29 Brodsko­posavska županija

Brod­phn d o o

20 Usluge

23 7 2012 Žalba se odbacuje

Obavijest

30 Grad Imotski

Dvorac d o o

20 Usluge

2 8 2012 Žalba se odbacuje

Odluka

31 Grad Zagreb 32 Općina Breznički Hum 33 Grad Zagreb

Željka Toldy­Špoljar dr med dent Mull­trans d o o Poliklinika Osiguranje Zagreb

20 Usluge 20 Usluge 20 Usluge

6 8 2012

Poništava se Odluka i dio post davanja koncesije

Odluka Odluka Odluka

27 8 2012 Žalba se odbacuje 11 9 2012 Žalba se odbija

34 Grad Zagreb 35 Grad Omiš 36 Općina Martijanec 37 Općina Brckovljani 38 Općina Donji Kraljevec Ured državne uprave u Istarskoj županiji, Služba za 39 gospodarstvo, Ispostava Umag Ured državne uprave u 40 Kopnvničko­knževačkoj županiji

Poliklinika Stela Križanac Transport, obrt za usluge, vi Neven Križanac Varkom d d Babic d o o GKP Pre­kom d o o Općinsko državno odvjetništvo u Pazinu

20 Usluge 0 Usluge 20 Usluge 20 Usluge 20 Usluge

1 1 9 2012 Žalba se odbija 17 9 2012 Žalba se odbija 2 1 9 2012 Žalba se odbacuje 21 9 2012 Žalba se odbija Poništava se Odluka o 25 9 2012 odabiru 26 9 2012 Poništava se Odluka o odabiru

Odluka Odluka Otvaranje ponuda Otvaranje ponuda Odluka

20 Usluge

Odluka

Poljokop, obrt vi Ivan Švorc

20 Usluge

11 10 2012 Žalba se odbacuje

Odluka

41

Ured državne uprave u Ličko­ Lika kamen d o o senjskoj županiji

20 Usluge

12 10 2012 Žalba se odbacuje

Odluka

42 Grad Varaždin

ZP Babic d o o , Cestica i T7 VIS d o o

20 Usluge

18 10 2012 Žalba se odbacuje

Obavijest

Prijedlog za odrečivanje usmene rasprave

43 Općina Donji Andnjevci 44 Agencija za obalni linijski pomorski promet Agencija za obalni linijski pomorski promet

45

46 Općina Bizovac Agencija za obalni linijski pomorski promet

47

48 Grad Virovitica 49 Grad Varaždin 50 Općina Orle 51 Brodsko­posavska županija 52 Općina Lasinja

koncesija za skupljanje i odvoz komunalnog otpada koncesija za obavljanje linijskog obalnog Linijska nacionalna plovidba pomorskog prijevoza na brzobrodskoj liniji dd 9308 Mah Lošinj (llovik ­ Sušak ­ Unije ­ Martinščica) ­ Cres ­ Riieka koncesija za obavljanje linijskog obalnog Linijska nacionalna plovidba pomorskog prijevoza na nerentabilnoj dd brzobrodskoi linin 9502 Žirje­Kapnje­Šibenik koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti ZP Kombel d o o Belišće i skupljanja i odvoza komunalnog otpada na Dvorac d o o Valpovo području Općine Bizovac koncesija za obavljanje linijskog obalnog TRN, obrt za ribarstvo i turizam, pomorskog prometa na državnoj brodskoj liniji vi Ivan Čikarela broj 311 llovik­Mrtvaška i obratno Dimniačar vi Stjepan Turek koncesiia za obavlianje dimnjačarskih usluqa koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti ZP Babić d o o Cestica i T7 odlaganja komunalnog otpada s područja VIS d o o Grada Varaždina koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti Muli Trans d o o skupljanja i odvoza komunalnog otpada Ustanova za zdravstvenu njegu koncesija za obavljanje javne zdravstvene službe u kući Dušica Letilović koncesija za sakupljanje i odvoz komunalnog Muli trans d o o otpada na području Općine Lasinja Muli trans d o o

20 Usluge 20 Usluge

30 10 2012 Žalba se odbija 31 10 2012Žalba se odbacuje

Odluka Odluka

20 Usluge 20 Usluge

31 10 2012 Žalba se odbacuje 9 11 2012 Poništava se postupak davanja koncesije

Odluka Otvaranje ponuda Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka Odluka

20 Usluge 20 Usluqe 20 Usluge 20 Usluge 20 Usluge 20 Usluge

26 11 2012 Žalba se odbacuje 26 11 2012 Žalba se odbacuie Poništava se Odluka o 3 12 2012 odabiru 6 12 2012 Poništava se Odluka o odabiru

19 12 2012 Žalba se odbija 28 12 2012 Žalba se odbija

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful