You are on page 1of 15

Kurssiopetuksen suunnittelupuite lukuvuosi 2007-2008 25.2.

2007 RESSU-TIIMI (PPu, HPo, AAl)


Laitosneuvoston kokouksen 1.3 päätökset päivitetty 2.3.2007/PPu

Säästötarve

Kurssiopetuksen säästötarve vuonna 2007 on 450 k€ (effektiivisesti säästöaikaa puoli vuotta).


Säästötarve koko lukuvuonna 2007-2008 on kaksinkertainen, joten säästettävä 900 k€ lukuvuositasolla.
Tästä alkuvuodelle 2008 kohdistuva 450k€ säästöosuus on välttämätön, koska 2008 maisteriohjelmien
raha jää kokonaan pois (v2007 vielä n. 500k€). Laitoksella on vielä aiempien vuosien tappiota
lyhennettävänä yhteensä n. 1.5 M€ (tappio 2005 n. 1M€, 2006 n. 470k€, kts tiedosto tulos04-09.pdf).

Opetuksen kustannukset vuositasolla n. 3500 k€, joten säästöprosentti 900k/3500k = n. 26%.


Opetustunteina säästöprosentti on isompi, tämän laskelman mukaan noin 46%, koska säästöt
painottuvat käytännössä matalampiin positiohin. Selityksenä tälle ilmiölle: vaikka määräaikaisten
professoreiden, lehtoreiden ja yliassistenttien positioita vähennettäisiin, UPJ-järjestelmässä
palkkakustannukset eivät pienene niin paljon, jos ylempää virkaa hoitanut, korkeamman tutkinnon suorittanut
henkilö valitaan alempaan positioon.

Laskelma säästöjen kohdentumisesta:

Laskelmassa säästöjen kohdentaminen on pyritty tekemään tasapuolisesti siten, että toteutettavan opetuksen
laatu ei merkittävästi kärsisi missään nykyisistä suuntautumisvaihtoehdoista. Säästöjä on pyritty
tekemään kurssitarjontaa karsimalla suhteellisen tasaisesti eri suuntautumisvaihtoehdoissa.

Säästölaskelma tehty siten, että työryhmässä käyty tarkasti läpi kaikki pakolliset ja sv-pakolliset kurssit ja
arvioitu kunkin kurssin tärkeyttä, opiskelijamääräarviota 2007-2008 sekä kurssin toteutukseen tarvittavia
resursseja. Valinnaisten kurssien kohdalla arvioitiin niiden strategista merkitystä, mutta todettiin, että
minkään valinnaisen kurssin järjestäminen ei ole ehdottoman tarpeellista.

Kaikille pakolliset opinnot

Laskelmassa säästöä "laihduttamalla" toteutettavia kursseja noin 4800 tuntia, 192 k€, välilehti "Kursseittain".
Laihdutuksessa kurssien opiskelijamääräarviot on asetettu realistisemmiksi, otettu huomioon kurssien
alentuva uusimisaste ja karsittu koordinoitii, tiedottamiseen ja sekalaisiin tehtäviin liittyviä tunteja.

Esitetään Projekti II -kurssin yhdistämistä tutkimusmenetelmät-kurssiin (säästö 1600 tuntia, 64 k€).


Kurssit säilyvät erillisinä (LN 1.3 päätös).
Säästö kaikille pakollisissa opinnoissa laihduttamalla 7337h, 293k€

SV-pakolliset opinnot
Toteutettaviksi esitettävissä kursseissa säästöä "laihduttamalla" n. 3400 tuntia, 136 k€ (välilehti "Kursseittain").
4378h, 175k€
Em. säästössä mukana esitetään sv-kohtaisten tutkimuskurssien osittaista yhdistämistä.
Rotaatioon esitetään 13 kurssia, joista säästö n. 5900 tuntia, 236 k€ (välilehti "Kursseittain").
4938h, 198k€

Valinnaiset kurssit

Laskelmassa valinnaisia kursseja ei pystytä toteuttamaan lainkaan (säästöä noin 6800 tuntia, 272 k€)
5847h, 234k€

Tiedossa olevat ongelmat ja korjaavat toimet

Tietoturvan ydinkurssien tulevaisuus 2008, kun erillinen maisteriohjelman rahoitus päättyy 2007?
Korjaavana toimena lisätty yksi tietoturvan valinnainen kurssi (LN 1.3 päätös).
Kurssin pitää ajoittua vuoden 2008 puolelle, koska 2007 puolella on vielä TITU-erillisrahoitettavia kursseja

Digimedian alla oleva peliopetus muodostuu pelkästään vapaastivalinnaisista kursseista, jolloin se tulisi
karsituksi kokonaan. Korjaavana toimena lisätty yksi valinnainen pelikurssi (LN 1.3 päätös)

Vuodelle 2008 arvioitua n. 4% palkkojen nousua ja henkilökunnan pätevöitymistä (väitökset) ei ole otettu
huomioon laskelmassa
Lukuvuosi 2006-2007 Lukuvuosi 2007-2008 (4% korotus palkoissa, milloin astuu voimaan?)
Virkanimike Vuosipalkka Opetus-h Tuntihinta Vuosipalkka Opetus-h Tuntihinta
Professori 81580 400 204 84843 450 189 ehdotus nostaa opetusvelv. 400 -> 450
Professuuri 68500 400 171 71240 600 119 ehdotus nostaa opetusvelv. 400 -> 600
Yliassistentti 51000 800 64 53040 800 66
Lehtori 52000 1200 43 54080 1200 45
Assistentti 32000 800 40 33280 800 42
Pt. tuntiopettaja 34200 1200 29 35568 1200 30

Säästötavoite 900000 € vuodeksi 450000 € ½ vuodeksi


- Assistentin tuntihinnalla 22500 h vuodeksi 12500 h ½ vuodeksi 28 opetustyövuotta karsittava vuositasolla

Alustavat säästöt
- Kaikille pakolliset kurssit 7337 h 146740 euroa ½ vuoden aikana (assistentin 2007 tuntihinnalla laskettuna)
- Sv-pakolliset kurssit 9756 h 195120 euroa ½ vuoden aikana (assistentin 2007 tuntihinnalla laskettuna)
- Valinnaiset kurssit 5847 h 116940 euroa ½ vuoden aikana (assistentin 2007 tuntihinnalla laskettuna)
Yhteensä 22940 h 458800 euroa ½ vuoden aikana (assistentin 2007 tuntihinnalla laskettuna)

Säästötarvetta jäljellä -440 h -8800

Vuodelle 2008 ennakoitua 4% palkankorotusta ei ole otettu huomioon


koska ei ole tarkkaan tiedossa milloin yleiskorotukset astuvat voimaan.
4% * 900k€ = 36k€ ( tarkoittaa vuositasolla noin yhtä opetustyövuotta lisää karsittavaksi 2008)
Suositeltava Toteutettava
Toteutettu Tuntimäärä tuntimäärä Toteutus opetus Säästö-%
2006-2007 2006-2007 2007-2008 2007-2008 2007-2008 Säästö opetustunneista

Kaikille pakolliset kurssit


Digitaalinen media 4 kpl 3977 h 1950 h 4 kpl 1950 h 2027 h 51%
Mobiilipalvelut 3 kpl 2301 h 1450 h 3 kpl 1450 h 851 h 37%
Ohjelmistoliiketoiminta 1 kpl 420 h 360 h 1 kpl 360 h 60 h 14%
Ohjelmistotuotanto 12 kpl 9330 h 6352 h 12 kpl 6352 h 2978 h 32%
Tietojärjestelmät 4 kpl 3187 h 2070 h 4 kpl 2070 h 1117 h 35%
Yleiset 1 kpl 821 h 821 h 1 kpl 517 h 304 h 37%
Yhteensä 25 kpl 20036 h 13003 h 25 kpl 12699 h 7337 h 37%

Suuntautumisvaihtoehdossa pakolliset kurssit


Digitaalinen media 8 kpl 4605 h 2880 h 4 kpl 1800 h 2805 h 61%
Mobiilipalvelut 8 kpl 3914 h 2425 h 4 kpl 1480 h 2434 h 62%
Ohjelmistoliiketoiminta 8 kpl 3468 h 2760 h 6 kpl 2000 h 1468 h 42%
Ohjelmistotuotanto 12 kpl 6611 h 6008 h 11 kpl 4213 h 2398 h 36%
Tietojärjestelmät 5 kpl 3261 h 2610 h 5 kpl 2610 h 651 h 20%
Yhteensä 41 kpl 21859 h 16683 h 30 kpl 12103 h 9756 h 45%

Valinnaiset kurssit
Digitaalinen media 4 kpl 2163 h 400 h 1 kpl 400 h 1763 h 82%
Mobiilipalvelut 2 kpl 140 h 0h 0 kpl 0h 140 h 100%
Ohjelmistoliiketoiminta 0 kpl 0h 0h 0 kpl 0h 0h
Ohjelmistotuotanto 5 kpl 1514 h 0h 0 kpl 0h 1514 h 100%
Tietojärjestelmät 3 kpl 1345 h 0h 1 kpl 520 h 825 h 61%
Tietoturvan maisteriohjelman ydinkurssit 4 kpl 1605 h 0h 0 kpl 0h 1605 h 100%
Yhteensä 18 kpl 6767 h 400 h 2 kpl 920 h 5847 h 86%

Kaikki kurssit yhteensä


Digitaalinen media 16 kpl 10745 h 5230 h 9 kpl 4150 h 6595 h 61%
Mobiilipalvelut 13 kpl 6355 h 3875 h 7 kpl 2930 h 3425 h 54%
Ohjelmistoliiketoiminta 9 kpl 3888 h 3120 h 7 kpl 2360 h 1528 h 39%
Ohjelmistotuotanto 29 kpl 17455 h 12360 h 23 kpl 10565 h 6890 h 39%
Tietojärjestelmät 12 kpl 7793 h 4680 h 10 kpl 5200 h 2593 h 33%
Tietoturvan maisteriohjelman ydinkurssit 4 kpl 1605 h 0h 0 kpl 0h 1605 h 100%
Yleinen 1 kpl 821 h 821 h 1 kpl 517 h 304 h 37%
Laitoksen opetus yhteensä 84 kpl 48662 h 30086 h 57 kpl 25722 h 22940 h 47%
Suositeltava Toteutettava
Toteutettu Tuntimäärä tuntimäärä Toteutus opetus
2006-2007 2006-2007 2007-2008 2007-2008 2007-2008 Säästö

Kaikille pakollisten kurssien laihduttaminen


Digitaalisen median perusteet 1 1452 610 1 450 1002
Johdatus tutkimustyöhön 1 630 500 1 500 130
Käyttöliittymien perusteet 1 705 500 1 500 205
Tutkimusmenetelmät 1 1190 500 1 500 690
Internet ja tietoverkot 1 1060 700 1 700 360
Johdatus tietojenkäsittelytieteisiin 1 342 300 1 300 42
Tietokonearkkitehtuuri 1 899 450 1 450 449
Johdatus ohjelmistoliiketoimintaan 1 420 360 1 360 60
Johdatus ohjelmointiin 1 548 548 1 548 0
Johdatus tietorakenteisiin 1 700 450 1 450 250
Logiikka 1 298 250 1 250 48
Ohjelmistotekniikka 1 660 520 1 520 140
Ohjelmointityö I 1 367 325 1 325 42
Ohjelmointityö II 1 291 225 1 225 66
Ohjelmointityö III 1 545 320 1 320 225
Oliosuuntautunus ohjelmistokehitys 1 944 600 1 600 344
Projekti I 1 2632 1584 1 1584 1048
Tietokantojen perusteet 1 844 650 1 650 194
Tietoturvan peruskurssi 1 855 650 1 650 205
Tutkielmaseminaari 1 646 230 1 230 416
Ihminen tietotekniikan käyttäjänä ja kehittäjänä
1 380 270 1 270 110
Johdatus tietojärjestelmien suunnitteluun 1 823 700 1 700 123
Organisaatioiden informaatiojärjestelmät 1 310 200 1 200 110
Yhteensä 23 kpl 17541 h 11442 h 23 kpl 11282 h 6259 h

Projekti II -kurssin yhdistäminen tutkimusmenetelmät-kurssiin ei yhdistetä (LN 1.3 päätös)


Projekti II 0 0 1 kpl 1674 h 900 h 1 kpl 900 h 774 h
Orientoivat opinnot 1 kpl 821 h 821 h 1 kpl 517 h 304 h

Sv-pakollisten kurssien laihduttaminen


Digitaalisen median tutkimus 1 731 0 0 0 731
Graafinen suunnittelu 1 550 450 1 450 100
Multimediatekniikat 1 579 400 1 400 179
Uusmedian sisältötuotanto 1 560 500 1 500 60
Uusmediaviestintä 1 471 450 1 450 21
Mobiilijärjestelmien ohjelmointi 1 471 375 1 375 96
Mobiilitutkimus 1 700 0 0 0 700
Mobile Internet Service Architecture 1 552 300 1 300 252
Real-Time Software Design 1 395 350 1 350 45
Kansainvälinen ohjelmistoyritys 1 305 260 1 260 45
Myyntityö ohjelmistoyrityksessä 1 480 300 1 300 180
Ohjelmistoliiketoiminnan case-opinnot 1 295 295 1 295 0
Ohjelmistoliiketoiminnan johtaminen ohjelmistoteollisuudessa
1 585 300 1 300 285
Ohjelmistoliiketoiminnan suunnittelu 1 364 315 1 315 49
Ohjelmistoyrittäjyyden ulottuvuudet 1 530 530 1 530 0
Algoritmit 1 428 230 1 230 198
C-ohjelmointi 1 529 260 1 260 269
Component-based software production 1 450 250 1 250 200
Ohjelmistoarkkitehtuuri 1 430 400 0 0 430
Ohjelmistotutkimus 1 953 1000 1 1000 -47
Ohjelmointityö IV 1 100 80 1 80 20
OHJY: Windows 1 645 520 1 520 125
Oliosuuntautunut analyysi 1 619 400 1 400 219
Sähköinen kaupankäynti 1 350 150 1 150 200
Tietojärjestelmien suunnittelu 1 1096 700 1 700 396
Tietojärjestelmien suunnittelumenetelmät 1 375 300 1 300 75
Tietojärjestelmäteoria 1 950 1000 1 1000 -50
Yhteensä 27 kpl 14493 h 10115 h 24 kpl 9715 h 4778 h

Sv-pakollisten kurssien rotatointi


Digitaalinen kuvankäsittely 1 293 230 0 0 293
Käyttäjävuorovaikutuksen suunnittelu 1 952 500 0 0 952
Verkkokulttuuri 1 469 350 0 0 469
Business Applications in Mobile Networks 1 613 385 0 0 613
Digitaaliseen tietoon liittyvä lainsäädäntö 1 198 170 0 0 198
ICT Standardization 1 530 390 0 0 530
Location and context based services 1 455 0 0 0 455
Personalisation, profiling and segmentation 0for mobile 0 455 1 455 -455
Liiketoimintamahdollisuuksien luominen ohjelmistoteollisuudessa
1 460 460 0 0 460
Uuden tuotteen kehittäminen 1 449 300 0 0 449
C++ -kielen perusteet 1 965 725 0 0 965
Ohjelmistojen testaus 0 0 283 1 283 -283
Ohjelmiston laatu ja laatutekniikat 0 0 160 1 160 -160
OHJY: Unix 1 542 370 0 0 542
OHJY: Symbian 0 0 600 1 600 -600
Tietokantajärjestelmät 1 624 430 1 430 194
Ohjelmistoprosessin parantaminen 1 326 300 0 0 326
Web-tietojärjestelmien suunnittelu 1 490 460 1 460 30
Yhteensä 14 kpl 7366 h 6568 h 6 kpl 2388 h 4978 h
Valinnaisten kurssien karsiminen
3D grafiikka 1 438 0 0 0 438
Aikapohjainen multimedia 0 0 0 0 0 0
CSCW 1 395 0 0 0 395
Käytettävyystestaus 1 930 0 0 0 930
Pelit ja virtuaaliympäristöt 1 400 400 1 400 0
Mobile Augmented Reality 0 0 0 0 0 0
Tietoturva ja laki 1 118 0 0 0 118
Tietoyhteiskunta 1 22 0 0 0 22
Johdatus ohjelmointiin C 1 656 0 0 0 656
Olio-ohjelmointi 1 539 0 0 0 539
Peliohjelmointi 1 70 0 0 0 70
Tutkijaseminaari 1 50 0 0 0 50
Unix-perusteet 1 199 0 0 0 199
Tietojärjestelmäsovellukset 1 380 0 0 0 380
Tietotekniikan etiikka 0 0 0 0 0 0
Vaatimusmäärittely 1 445 0 0 0 445
Langattoman tietoliikenteen tietoturva 1 250 0 0 0 250
Tietoturvan hallinta 1 522 0 0 0 522
Tietoverkkojen turvallisuus 1 345 0 0 0 345
Turvalliset tietojärjestelmät 1 520 0 1 520 0
Turvallisten tietojärjestelmien suunnittelu 1 488 0 0 0 488
Yhteensä 18 kpl 6767 h 400 h 2 kpl 920 h 5847 h

Säästöt yhteensä 83 kpl 47841 h 29425 h 56 kpl 25205 h 22940 h


Digitaalinen media Suositeltava Toteutettava
Toteutettu Tuntimäärä tuntimäärä Toteutus opetus
2006-2007 2006-2007 2007-2008 2007-2008 2007-2008 Säästö

Kaikille pakolliset kurssit


Digitaalisen median perusteet 1 1452 450 1 450 1002
Johdatus tutkimustyöhön 1 630 500 1 500 130
Käyttöliittymien perusteet 1 705 500 1 500 205
Tutkimusmenetelmät 1 1190 500 1 500 690
Yhteensä 4 kpl 3977 h 1950 h 4 kpl 1950 h 2027 h

Suuntautumisvaihtoehdossa pakolliset kurssit


Digitaalinen kuvankäsittely 1 293 230 0 0 293
Digitaalisen median tutkimus 1 731 0 0 0 731
Graafinen suunnittelu 1 550 450 1 450 100
Käyttäjävuorovaikutuksen suunnittelu 1 952 500 0 0 952
Multimediatekniikat 1 579 400 1 400 179
Uusmedian sisältötuotanto 1 560 500 1 500 60
Uusmediaviestintä 1 471 450 1 450 21
Verkkokulttuuri 1 469 350 0 0 469
Yhteensä 8 kpl 4605 h 2880 h 4 kpl 1800 h 2805 h

Valinnaiset kurssit
3D grafiikka 1 438 0 0 438
Aikapohjainen multimedia 0 0 0 0 0
CSCW 1 395 0 0 395
Käytettävyystestaus 1 930 0 0 930
Pelit ja virtuaaliympäristöt 1 400 400 1 400 0
Yhteensä 4 kpl 2163 h 400 h 1 kpl 400 h 1763 h

Tiimin opetus yhteensä 16 kpl 10745 h 5230 h 9 kpl 4150 h 6595 h


Mobiilipalvelut Suositeltava Toteutettava
Toteutettu Tuntimäärä tuntimäärä Toteutus opetus
2006-2007 2006-2007 2007-2008 2007-2008 2007-2008 Säästö

Kaikille pakolliset kurssit


Internet ja tietoverkot 1 1060 700 1 700 360
Johdatus tietojenkäsittelytieteisiin 1 342 300 1 300 42
Tietokonearkkitehtuuri 1 899 450 1 450 449
Yhteensä 3 kpl 2301 h 1450 h 3 kpl 1450 h 851 h

Suuntautumisvaihtoehdossa pakolliset kurssit


Business Applications in Mobile Networks 1 613 385 0 0 613
Digitaaliseen tietoon liittyvä lainsäädäntö 1 198 170 0 0 198
ICT Standardization 1 530 390 0 0 530
Location and context based services 1 455 0 0 455
Mobiilijärjestelmien ohjelmointi 1 471 375 1 375 96
Mobiilitutkimus 1 700 0 0 0 700
Mobile Internet Service Architecture 1 552 300 1 300 252
Personalisation, profiling and segmentation for mobile 0 0 455 1 455 -455
Real-Time Software Design 1 395 350 1 350 45
Yhteensä 8 kpl 3914 h 2425 h 4 kpl 1480 h 2434 h

Valinnaiset kurssit
Mobile Augmented Reality 0 0 0 0 0
Tietoturva ja laki 1 118 0 0 118
Tietoyhteiskunta 1 22 0 0 22
Yhteensä 2 kpl 140 h 0h 0 kpl 0h 140 h

Tiimin opetus yhteensä 13 kpl 6355 h 3875 h 7 kpl 2930 h 3425 h


Ohjelmistoliiketoiminta Suositeltava Toteutettava
Toteutettu Tuntimäärä tuntimäärä Toteutus opetus
2006-2007 2006-2007 2007-2008 2007-2008 2007-2008 Säästö

Kaikille pakolliset kurssit


Johdatus ohjelmistoliiketoimintaan 1 420 360 1 360 60
Yhteensä 1 kpl 420 h 360 h 1 kpl 360 h 60 h

Suuntautumisvaihtoehdossa pakolliset kurssit


Kansainvälinen ohjelmistoyritys 1 305 260 1 260 45
Liiketoimintamahdollisuuksien luominen ohjelmistoteollisuudessa
1 460 460 0 0 460
Myyntityö ohjelmistoyrityksessä 1 480 300 1 300 180
Ohjelmistoliiketoiminnan case-opinnot 1 295 295 1 295 0
Ohjelmistoliiketoiminnan johtaminen ohjelmistoteollisuudessa1 585 300 1 300 285
Ohjelmistoliiketoiminnan suunnittelu 1 364 315 1 315 49
Ohjelmistoyrittäjyyden ulottuvuudet 1 530 530 1 530 0
Uuden tuotteen kehittäminen 1 449 300 0 0 449
Yhteensä 8 kpl 3468 h 2760 h 6 kpl 2000 h 1468 h

Tiimin opetus yhteensä 9 kpl 3888 h 3120 h 7 kpl 2360 h 1528 h


Ohjelmistotuotanto Suositeltava Toteutettava
Toteutettu Tuntimäärä tuntimäärä Toteutus opetus
2006-2007 2006-2007 2007-2008 2007-2008 2007-2008 Säästö

Kaikille pakolliset kurssit


Johdatus ohjelmointiin 1 548 548 1 548 0
Johdatus tietorakenteisiin 1 700 450 1 450 250
Logiikka 1 298 250 1 250 48
Ohjelmistotekniikka 1 660 520 1 520 140
Ohjelmointityö I 1 367 325 1 325 42
Ohjelmointityö II 1 291 225 1 225 66
Ohjelmointityö III 1 545 320 1 320 225
Oliosuuntautunus ohjelmistokehitys 1 944 600 1 600 344
Projekti I 1 2632 1584 1 1584 1048
Tietokantojen perusteet 1 844 650 1 650 194
Tietoturvan peruskurssi 1 855 650 1 650 205
Tutkielmaseminaari 1 646 230 1 230 416
Yhteensä 12 kpl 9330 h 6352 h 12 kpl 6352 h 2978 h

Suuntautumisvaihtoehdossa pakolliset kurssit


Algoritmit 1 428 230 1 230 198
C++ -kielen perusteet 1 965 725 0 0 965
C-ohjelmointi 1 529 260 1 260 269
Component-based software production 1 450 250 1 250 200
Ohjelmistoarkkitehtuuri 1 430 400 0 0 430
Ohjelmistojen testaus 0 0 283 1 283 -283
Ohjelmiston laatu ja laatutekniikat 0 0 160 1 160 -160
Ohjelmistoprosessin parantaminen 1 326 300 0 0 326
Ohjelmistotutkimus 1 953 1000 1 1000 -47
Ohjelmointityö IV 1 100 80 1 80 20
OHJY: Mac OS X 0 0 0 0
OHJY: Windows 1 645 520 1 520 125
OHJY: Symbian 0 0 600 1 600 -600
OHJY: Unix 1 542 370 0 0 542
Oliosuuntautunut analyysi 1 619 400 1 400 219
Tietokantajärjestelmät 1 624 430 1 430 194
Yhteensä 12 kpl 6611 h 6008 h 11 kpl 4213 h 2398 h

Valinnaiset kurssit
Johdatus ohjelmointiin C 1 656 0 656
Olio-ohjelmointi 1 539 0 539
Peliohjelmointi 1 70 0 70
Tutkijaseminaari 1 50 0 50
Unix-perusteet 1 199 0 199
Yhteensä 5 kpl 1514 h 0h 0 kpl 0h 1514 h

Tiimin opetus yhteensä 29 kpl 17455 h 12360 h 23 kpl 10565 h 6890 h


Tietojärjestelmät Suositeltava Toteutettava
Toteutettu Tuntimäärä tuntimäärä Toteutus opetus
2006-2007 2006-2007 2007-2008 2007-2008 2007-2008 Säästö

Kaikille pakolliset kurssit


Ihminen tietotekniikan käyttäjänä ja kehittäjänä 1 380 270 1 270 110
Johdatus tietojärjestelmien suunnitteluun 1 823 700 1 700 123
Projekti II 1 1674 900 1 900 774
Organisaatioiden informaatiojärjestelmät 1 310 200 1 200 110
Yhteensä 4 kpl 3187 h 2070 h 4 kpl 2070 h 1117 h

Suuntautumisvaihtoehdossa pakolliset kurssit


Sähköinen kaupankäynti 1 350 150 1 150 200
Tietojärjestelmien suunnittelu 1 1096 700 1 700 396
Tietojärjestelmien suunnittelumenetelmät 1 375 300 1 300 75
Tietojärjestelmäteoria 1 950 1000 1 1000 -50
Web-tietojärjestelmien suunnittelu 1 490 460 1 460 30
Yhteensä 5 kpl 3261 h 2610 h 5 kpl 2610 h 651 h

Valinnaiset kurssit
Tietojärjestelmäsovellukset 1 380 0 0 380
Turvalliset tietojärjestelmät 1 520 1 520 0
Tietotekniikan etiikka 0 0 0 0 0
Vaatimusmäärittely 1 445 0 0 445
Yhteensä 3 kpl 1345 h 0h 1 kpl 520 h 825 h

Tiimin opetus yhteensä 12 kpl 7793 h 4680 h 10 kpl 5200 h 2593 h


Tietoturvan maisteriohjelma Suositeltava Toteutettava
Toteutettu Tuntimäärä tuntimäärä Toteutus opetus
2006-2007 2006-2007 2007-2008 2007-2008 2007-2008 Säästö

Tietoturvan maisteriohjelman ydinkurssit


Langattoman tietoliikenteen tietoturva 1 250 0 0 250
Tietoturvan hallinta 1 522 0 0 522
Tietoverkkojen turvallisuus 1 345 0 0 345
Turvallisten tietojärjestelmien suunnittelu 1 488 0 0 488
Yhteensä 4 kpl 1605 h 0 kpl 0h 1605 h
Yleiset kurssit Suositeltava Toteutettava
Toteutettu Tuntimäärä tuntimäärä Toteutus opetus
2006-2007 2006-2007 2007-2008 2007-2008 2007-2008 Säästö

Orientoivat opinnot 1 kpl 821 h 821 h 1 kpl 517 h 304 h

Rate