Medierea conflictelor între elevi de către elevi (peer mediation).

Peer mediation este o modalitate de mediere prin care elevii, sub îndrumarea unor colegi de vârstă apropiată, găsesc împreună, într-un mod bine structurat, o soluţie de rezolvare a unui conflict sau a unei situaţii de ceartă. O problemă creată împreună este rezolvată împreună, dar cu puţin ajutor. Peer mediation este un model de educaţie prin care elevii învaţă să devină responsabili pentru comportamentul şi acţiunile lor. Etape Pregătirea introducerii sistemului de peer mediation Implementare - Constituirea echipei care va realiza proiectul - Realizarea proiectului şi a resurselor materiale necesare - Popularizarea programului în rândul cadrelor didactice şi elevilor - Stabilirea condiţiilor necesare rolului de mediator şi popularizarea acestora în rândul elevilor - Este format mai întâi un grup de profesori, care va fi responsabil cu formarea elevilor mediatori - Sunt formaţi elevii mediatori - Elevii mediatori trebuie să aibă calităţi care le permit să-i ajute pe ceilalti: sunt imparţiali, sunt respectaţi de colegi şi sunt persoane de încredere. - Promovarea proiectului atât în şcoală, cât şi în afara ei Posibile dificultăţi - Indiferenţa elevilor şi/sau a cadrelor didactice faţă de program - Inexistenţa unui spaţiu de desfăşurare a şedinţelor de lucru şi a activităţilor de mediere - Implicarea formală în program a unor elevi sau cadre didactice - Resurse materiale şi/sau financiare insuficiente - Elevii care-şi doresc să se implice nu au calităţile necesare - Unii elevi sau profesori nu sunt implicaţi în mod voluntar în procesul de mediere - Neîncrederea în reuşita programului - Absentarea frecventă a elevilor de la sesiunile de formare Măsuri - Informarea elevilor şi profesorilor în legătură cu acest program - Prezentarea unor cazuri concrete din alte şcoli în care medierea a dat rezultate favorabile

Asigurarea funcţionării sistemului;

Promovarea sistemului în şcoală şi comunitate şi informarea elevilor

- Informaţiile transmise sunt deficitare - Mulţi părinţi lipsesc

- Prezentarea cât mai multor infomaţii legate de program, atât la avizierul şcolii, cât şi prin intermediul profsorilor diriginţi - Realizarea unei selecţii corecte a persoanelor implicate în program - Impunerea unor reguli stricte legate de prezenţa la întâlnirile proiectului, de realizarea materialelor la timp, de punctualitate, etc. - Realizarea unei reviste a şcolii, care va apărea lunar

Monitorizarea şi evaluarea eficienţei sistemului.

- Informarea elevilor, profesorilor şi părinţilor în legatură cu acest program, prin intermediul flyerelor, broşurilor, mass-mediei sau la avizierul şcolii. - Discutarea despre acest program la şedinţele cu părinţii - Implicarea reprezentanţilor comunităţii locale în desfăşurarea programului - Programul va fi promovat şi în revista şcolii şi/sau pe site-ul şcolii. - Realizarea unor fişe de evaluare şi autoevaluare pentru a se putea oferi un feedback al eficienţei sistemului - Realizarea unor rapoarte lunare/ semestriale / anuale de evaluare a sistemului - Calcularea unei rate de succes a medierii conflictelor

de la şedinţele cu părinţii - Unitatea de învăţământ nu are site sau revistă a şcolii - Personajele implicate în program nu cooperează

- Promovarea sistemului prin flyere, afişe, circulare prezentate în primul rând elevilor din şcoală

- Unii membrii ai echipei de proiect nu agrează „hârţogăria” - Nu există timp suficient pentru întocmirea rapoartelor şi fişelor de evaluare - Instrumentele de evaluare folosite nu sunt foarte eficiente

- Implicarea unor experţi în soluţionarea conflictelor - Împărţirea echitabilă a sarcinilor în cadrul echipei de proiect, în aşa fel încât nici un membru să nu se simtă nedreptăţit

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful