Nama : CHING RU CHIEN Kumpulan : PPISMP-PCPJKSPI Tajuk Ulasan : Pendidikan Jasmani dan Kesihatan dipinggirkan?

Ulasan Setelah membaca artikel ini , saya berasa sedih terhadap peristiwa ini bahawa Pendidikan Jasmani dan Kesihatan dipinggirkan. Pendidikan Jasmani ditakrifkan sebagai proses pembelajaran yang berlaku seumur hidup melalui jasmani untuk membantu individu mendapat kemahiran, kecergasan, pengetahuan dan sikap yang membawa kepada perkembangan keseluruhan. Pendidikan Jasmani menggunakan aktiviti jasmani untuk membantu perkembangan keseluruhan individu termasuk pemilikan dan penghalusan kemahiran-kemahiran motor, pembangunan dan pemeliharaan kecergasan untuk kesihatan; memperoleh pengetahuan dan pembangunan sikap-sikap positif terhadap pembelajaran seumur hidup. Menurut artikel ini, ramai Pendidikan Jasmani dan Kesihatan sering dianggap sebagai mata pelajaran sampingan atau mata pelajaran `mainmain'.Hal ini demikian kerana mata pelajaran ini tidak dinilai dalam peperiksaanpeperiksaan kebangsaan, mata pelajaran ini tidak dipandang sambil lewa sehingga akhirnya waktu mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan digunakan untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran lain. Kajian yang dilakukan oleh sepasukan penyelidik dari Jabatan Pemakanan dan Dietetik, Fakulti Sains Kesihatan Bersekutu, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) mendapati menjelang musim peperiksaan terutamanya, kebanyakan guru tidak menggunakan waktu Pendidikan Jasmani dan Kesihatan untuk tujuan sebenar sebaliknya menggunakan waktu itu untuk mengajar mata pelajaran peperiksaan. Kebanyakan guru mencuri masa mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan untuk mengajar mata pelajaran peperiksaan. Masa untuk mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan ialah tiga kali seminggu tetapi terdapat guru mengambil waktu-waktu itu untuk mengajar mata pelajaran peperiksaan. Mereka menganggap mata pelajaran peperiksaan lebih penting daripada Pendidikan Jasmani dan Kesihatan bagi menyediakan murid menghadapi peperiksaan . Selain itu, guru – guru mata pelajaran yang lain tidak harus memandang rendah guru matapelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan kerana matapelajaran ini adalah sangat penting dan objektifnya adalah untuk menolong individu mencapai pembangunan individu yang optimum dan memberi sumbangan kepada matlamat masyarakat . Selain itu , Pendidikan Jasmani juga turut membangunkan kemahiran motor yang sesuai , bermula dengan kemahiran motor asas , menjurus ke arah kemahiran sukan khusus dan akhirnya menitikberatkan sukan seumur hidup . Akhirnya , matlamat dan tujuan Pendidikan Jasmani adalah membangun dan mengekal tahap kecergasan fizikal yang sesuai untuk kesihatan dan mengajar mengapa kecergasan adalah penting

Justeru. Kementerian Pendidkan juga harus merangka satu sukatan yang lebih sesuai dengan sekolah-sekolah. Pada pendapat saya. sosial dan mental. Selain itu pihak sekolah juga harus mengadakan aktiviti-aktivit sukan untuk memupuk minat murid-murid terhadap matapelajaran ini . Sekiranya matlamat dan objektif pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan ini tidak dapat dilaksanakan di sekolah-sekolah dengan cemerlang. Secara keseluruhannya. mental dan emosi. . usaha-usaha untuk melahirkan golongan pendidik yang benarbenar berwibawa dan serasi dengan mata pelajaran Pendidikan Jasmani perlu dikembangkan. Pihak sekolah juga harus mementingkan matapelajaran ini dan memastikan masa matapelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan tidak diganti atau dicuri oleh guru untuk mengajar matapelajaran lain. Semua pihak yang berkenaan haruslah bekerjasama supaya Pendidikan Jasmani dan Kesihatan tidak dipinggirkan begitu sahaja. negara kita bukannya hendak mewujudkan robot yang tahu membaca dan menduduki peperiksaan sahaja. Secara kesimpulannya. Oleh itu mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan perlulah dilaksanakan dengan perancangan teliti termasuk mengambil kira keperluan semasa dan kebolehan pelajar. sama ada melalui kursus-kursus jangka pendek. rohani dan jasmani akan dilahirkan. kegiatan dalam Pendidikan Jasmani tertumpu kepada perkembangan tubuh badan termasuk perkembangan fizikal. mahupun jangka panjang. sikap orang ramai yang memandang rendah terhadap matapelajaran terhadap Pendidikan Jasmani dan Kesihatan haruslah dikikis. dikhuatiri akan lahir generasi yang kurang aktif dalam membentuk diri ke arah kesejahteraan fizikal.penting dan bagaimana ia mempengaruhi senaman Dengan ini. insan yang seimbang dari segi intelek.

terdapat pelajar yang tidak mengetahui apakah isi kandungan subjek yang bakal mereka pelajari. Walaupun program pendidikan jasmani di peringkat Sarjana Muda banyak dikendalikan oleh universitiuniversiti awam tempatan. Mengajar disifatkan sebagai transmisi pengetahuan dari seorang individu ke individu atau kumpulan yang lain. perkembangan motor. Mata pelajaran ini diajar selama 11 tahun meliputi aspekaspek kemahiran. Pengajaran pendidikan jasmani sehingga kini banyak mengalah dan banyak dipengaruhi oleh pelbagai definisi. pelajar kurang bersedia untuk matapelajaran-matapelajaran ini.0 Rumusan Pendidikan jasmani merupakan salah satu mata pelajaran teras yang di ajar di peringkat sekolah menengah di Malaysia. kesemua aspek-aspek tersebut ada diterapkan dalam tunjang pembelajaran pendidikan jasmani dan kesihatan di Malaysia (Pusat Perkembangan Kurikulum. pendidikan sukan serta kesihatan. Feiman-Nemser & Parker 1990) mengenai pemerolehan srta pengaplikasian ilmu pengetahuan guru menunjukkan bahawa banyak lagi yang perlu diterokai dalam bidang ini. 2001). Untuk mengajar bererti seseorang itu perlu mempunyai ilmu pengetahuan. Pengetahuan isi kandungan subjek sains sukan boleh didefinisikan secara langsung sebagai pengetahuan tentang isi kandungan subjek-subjek yang merangkumi mata pelajaran sains sukan seperti subjek anatomi. kinesiologi. Ianya diajar selama 11 tahun yang merangkumi aspek-aspek kemahiran sukan. ramai diantara pakar pendidikan jasmani merasakan bahawa mengajar . Walaupun tidak dinyatakan dengan jelas. bagi meningkatkan martabat profesion guru pendidikan jasmani. perspektif serta tradisi dalam program penyediaan guru pendidikan jasmani serta kemahiran dalam profesion pendidikan jasmani itu sendiri. Pengetahuan isikandungan subjek adalah penting bagi pelajar-pelajar yang ingin melanjutkan pelajaran dalam bidang sains sukan. mereka juga perlu mempunyai asas-asas yang kukuh dalam bidang sains sukan. Kajiankajian yang dilakukan di Stanford (Marks 1990. pengelolaan sukan dan kesihatan. Shulman & Grossman 1987) dan di Michigan State University (Ball & McDiarmid 1990. Pada tahap yang tertinggi. kesihatan. Seringkali. Mempunyai pengetahuan isi kandungan subjek bererti pelajar dapatmengaplikasikan apa yang dipelajari dalam subjek-subjek disekolah menengah kepada subjek-subjek sains sukan. rekreasi. Artikel ini membincangkan kajian mengenai pengetahuan isi kandungan subjek yang dilakukan keatas pelajar program Pendidikan Jasmani Di Institut Perguruan Kota Bharu. pengurusan serta pentadbiran sukan. anatomi kinesiologikal. Namun. Ada yang beranggapan bahawa pengkhususan dalam pendidikan jasmani banyak melibatkan kelas-kelas praktikal di luar bilik darjah yang melibatkan aspek pengetahuan serta kemahiran dalam pelbagai jenis sukan. Pendidikan jasmani merupakan salah satu matapelajaran teras di sekolah-sekolah di Malaysia. pedagogi sukan. biomekaniks. ramai pendidik hari ini tertanya-tanya apakah sebenarnya yang paling penting dalam pengajaran. rekreasi. fisiologi latihan. Sewajarnya. Penyediaan isi kandungan subjek dalam mengajar pendidikan jasmani di sekolah-sekolah menengah merupakan satu arena yang berpotensi untuk dijadikan kajian kes.4. Menurut Lawson dan Placek (1996). Bermula dari kajian-kajian oleh Shulman (1986. pendidikan jasmani yang diajar disekolah perlu merangkumi 8 aspek iaitu. psikologi sukan serta pekembangan dan kawalan motor. kelas-kelas seperti ini penting bagi bakal-bakal guru pendidikan jasmani. 1987).

Namun. pedagogi sukan. Semua sekolah yang terdapat dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan adalah wajib menggunakan Kurikulum Kebangsaan tersebut. Ianya meliputi lebih dari itu. Artikel ini mengkaji pengetahuan asas ilme pendidikan jasmani yang dimiliki oleh guruguru pelatih pendidikan jasmani di Universiti Kebangsaan Malaysia. psikologi sukan serta pembelajaran dan kawalan motor. Rink. & Lynn 1994. Menteri Pelajaran berhak melakukan penambahan. Kajian-kajian diluar negara telah banyak dilakukan mengenai pemerolehan. pegubahan atau pindaan ke atas Kurikulum Kebangsaan dari semasa ke semasa apabila merasakan perlu melakukan demikian. Matlamat-matlamat pendidikan sepanjang hayat boleh dicapai sekiranya guru mempunyai asas pengetahuan isi kandungan subjek pendidikan jasmani yang kukuh yang merangkumi bidang-bidang perkembangan motor.pendidikan jasmani bukan hanya mengajar kemahiran untuk bermain. anatomikal kinesiologi. Keperluan untuk memulakan senaman yang kerap pada usia yang muda dan meneruskannya hingga dewasa adalah sesuatu yang perlu dititik beratkan dalam pengajaran pendidikan jasmani. psikologi sukan serta pembelajaran dan kawalan motor. fisiologi latihan. pelajar perlu juga didedahkan dengan nilai-nilai estetika serta kesedaran tentang nilai-nilai murni melalui pendidikan jasmani. Para penyelidik dalam pendidikan jasmani kini mula menyedari peranan penting yang dimainkan oleh pengetahuan guru dalam mengembangkan ilmu pendidikan jasmani. Kurikulum Kebangsaan meliputi mata pelajaran yang dapat menentukan pengetahuan. Rovegno 1992 &1993. Disamping itu. pengembangan dan pembentukan pengetahuan oleh guru. Jumlah serta kepelbagaian kajian mengenai pengetahuan guru pendidikan jasmani yang dilakukan kesemuanya menunjukkan betapa pentingnya peranan ilmu pengetahuan subjek dalam bidang pendidikan jasmani. Walau bagaimanapun. Asas ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh guru-guru pelatih ini juga menjadi penunjuk apakah konsep tunjang pembelajaran pendidikan jasmani mencapai objektifnya. kajian mengenai hal ini belum lagi dilakukan di Malaysia. mata pelajaran teras dalam Kurikulum Kebangsaan handaklah diajar di sekolah tersebut. Schemp 1993). French. kemahiran dan nilai yang dijangka akan diperoleh oleh murid-murid selepas menamatkan persekolahan. Graber 1995. biomekaniks. Schwager & Mitchell 1996. Solmon. Bagi sekolah swasta. Dalam konteks pengajaran pendidikan jasmani di sekolah. terutamanya guru-guru dalam latihan (Doolittle. kesihatan dan kecergasan. Setiap sekolah dikehendaki menyediakan muridmuridnya untuk menduduki peperiksaan yang telah ditetapkan dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan . guru-guru perlu bersedia untuk mengajar megenai kesan senaman yang kerap ke atas badan manusia serta kaitan antara senaman dan kesihatan sepanjang hayat. Pelajar-pelajar juga perlu didedahkan kepada unsur-unsur asas fisiologi latihan serta kesan yang diperolehi hasil dari melakukan aktiviti senaman yang kerap. Lee.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful