www.glassrpske.

com

Subota i nedjeqa
6. i 7. jun 2009.

Broj 11.922 Godina LXVI Cijena

0.80 KM
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWA LUKA

VIJESTI

Dijalogom rije{iti problem izme|u OHR-a i RS
strana 4.

DRU[TVO

Doma}e vo}e i povr}e bacamo, u isto vrijeme uvozimo tu|e
strana 6.

KROZ RS

Vlada RS uplatila dva miliona radnicima u Bratuncu
strana 8.
FOTO: BETA

DANAS

Sterijino pozorje

Sa otvarawa Foruma

Nagrada glumici Nikolini \or|evi}
Skandal

Milorad Dodik na Svjetskom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu

strana 22.

Rusija `eli da ula`e u energetske projekte u RS
Na Svjetskom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu, posve}enom finansijskoj krizi, u~estvuje vi{e od 2.500 predstavnika najuticajnijih svjetskih korporacija i kompanija, nau~nika, kao vlada iz vi{e dr`ava. Forum otvorio Dmitrij Medvedev Predstavnici Vlade Srpske na Forumu razgovarali sa rukovodstvom ruske energetske kompanije “Inter Rao” o gradwi elektrana u Republici Srpskoj, a u narednom periodu ta saradwa trebalo bi da bude i konkretizovana Dodik predstavnike ruske vlade informisao o nesporazumima na relaciji Narodna skup{tina RS - OHR. Ukazao na neophodnost po{tovawa izvornog Dejtona i problem razli~itog tuma~ewa ovog sporazuma, koji stvara brojne probleme

Objavqene fotografije sa zabave premijera Italije
strana 27.

strana 3.

Vilijam Montgomeri, biv{i ameri~ki ambasador, u kolumni za “Wujork tajms“

Amerika treba da promijeni politiku prema BiH i Kosovu
I na Kosovu i u BiH trebalo bi da razmislimo o druga~ijim rje{ewima. Rje{ewe bi vjerovatno podrazumijevalo izgradwu razli~itih odnosa unutar BiH i omogu}avawe RS da provede referendum o nezavisnosti, pi{e Montgomeri
strana 2.
vi{e na stranama 7. i 11.

33.

2 6. i 7. jun 2009. GLAS SRPSKE

U Sarajevu je ostalo jako mnogo Srba.

Vijesti dana
Ha{ki tribunal

Mustafa Ceri}, poglavar Islamske zajednice u BiH
FOTO: GLAS SRPSKE

Karaxi} tra`i dokumente od Londona
HAG - U pripremi odbrane pred Ha{kim tribunalom biv{i predsjednik Republike Srpske Radovan Karayi} zatra`io je od britanskih vlasti dokumentaciju koja potvr|uje tajne isporuke naoru`awa za bosanske muslimane preko Tuzle 1995. godine. U pismu britanskom ambasadoru Lin Parker u Hagu, Karayi} poimeni~no nabraja izvje{taje specijalnih vazduhoplovnih snaga SAS o sumwivim isporukama naoru`awa za bosanske muslimane 10. februara 1995. godine, te izvje{taj o tome pukovnika La Hardija od 13. februara i ponovo 18. februara iste godine, javila je Srna.

Bora~ka organizacija Srpske

Sadovi} zloupotrijebio slu`beni polo`aj
BAWA LUKA - Bora~ka organizacija RS smatra da je ministar bezbjednosti BiH Tarik Sadovi} zloupotrijebio svoj slu`beni polo`aj jer se stavio u odbranu zlo~inaca odgovornih za stradale u sarajevskoj Dobrovoqa~koj ulici i da o tome hitno treba da raspravqaju zajedni~ke institucije BiH. - [ta jo{ treba da na svoju ruku uradi Sadovi} pa da se svako ozbiqan u BiH zapita {ta je smisao wegovog pona{awa. Nema voqe ~ak ni kod srpskih predstavnika u zajedni~kim institucijama BiH da se o zloupotrebi slu`benog polo`aja i aktivnostima Sadovi}a raspravqa na sjednicama zajedni~kih organa u BiH - rekao je predsjednik BORS-a Pantelija ]urguz. ]urguz je dodao da nije rije~ o solirawu jednog ministra ve} o politici SDA i SBiH, “koji zagovaraju unitarnu BiH u kojoj bi Srbi bili podstanari“. @. B.

Vilijam Montgomeri

Vilijam Montgomeri, biv{i ameri~ki ambasador, za “Wujork tajms“

I na Kosovu i u BiH trebalo bi da razmislimo o druga~ijim rje{ewima. Rje{ewe bi vjerovatno podrazumijevalo izgradwu razli~itih odnosa unutar BiH i omogu}avawe RS da provede referendum o nezavisnosti, pi{e Montgomeri
PREVEO: MILENKO KINDL

SAD da promijene politiku prema BiH
vremenski rok nemogu}e. - Napetost }e rasti, uzrokuju}i daqe pogor{awe odnosa izme|u Kosova, Srbije i me|unarodne zajednice, te porast nasiqa protiv kosovskih Srba. I na Kosovu i u BiH trebalo bi da razmislimo o druga~ijim rje{ewima - onima koja nam se mo`da ne}e svidjeti i koja }e sama po sebi biti komplikovana, ali koja }e istinski biti - ostvariva. To je jedini na~in na koji me|unarodna zajednica mo`e zavr{iti svoje anga`ovawe na Balkanu - smatra Montgomeri. Isti~e da to na Kosovu vjerovatno zna~i neki oblik razdvajawa Albanaca i Srba, uz kom bi no vawe uza ja mnog priznawa, punog po{tovawa qudskih prava mawina i brojnih slatkih mamaca iz EU. - Situacija u BiH je slo`enija. Rje{ewe bi vjerovatno podrazumijevalo izgradwu razli~itih odnosa unutar BiH i omogu}avawe Srpskoj, srpskom dijelu podijeqene zemqe, da provede referendum o nezavisnosti. To bi trebalo da obuhvati mno{tvo garancija o budu}im odnosima i moralo bi biti ura|eno kao kompletni paket kojeg bi vodila i primjewivala me|unarodna zajednica - pi{e Montgomeri. da prenose nadle`nosti na centralne vlasti, brojno nadmo}niji Bo{waci preuzeti kontrolu. Krajwi rezultat je nastavak tenzija izme|u dva entiteta, disfunkcionalna dr`ava, a izgledi na uspjeh budu}ih napora zapadnih politi~ara, poput nedavne posjete potpredsjednika Yozefa Bajdena, nalikuju na ukucavawe ~etvrtastog klina u okruglu rupu - pi{e Montgomeri. Isti~e da je realnost da je mnogo Srba napustilo Kosovo i da se ne}e se vratiti, te da se Srbi koji `ive sjeverno od rijeke Ibar pona{aju kao da `ive u Srbiji. On smatra da bi u BiH i na Kosovu, bilo potrebno pokazati voqu i spremnost da se upotrijebi vojna sila, kako bi se sprije~ilo nasiqe. - Postoji jo{ jedan razlog zbog kojega moramo pro{iriti svoj vidokrug razmi{qawa. Mi na Zapadu se pona{amo kao da kontroli{emo {ta se de{ava u regionu. To nije tako, kao {to je dokazano izbijawem na siqa u biv {oj Jugoslaviji i rastom OVK dodaje.

Ana Tri{i}-Babi}

BiH opredijeqena za evropske integracije

SARAJEVO - Zamjenik ministra inostranih poslova BiH Ana Tri{i}-Babi} istakla je u Ki{iwevu pozitivno o~ekivawe u vezi sa liberalizacijom viznog re`ima, posebno nakon intenzivirawa aktivnosti BiH na ispuwavawu uslova iz “Mape puta”, jer je od predvi|ena 174 uslova ispunila 147. Ana Tri{i}-Babi} navela je da BiH nastoji da uskladi djelovawe na planu regionalne saradwe sa op{tim me|unarodnim, i prvenstveno evropskim opredjeqewima i {iroko prihva}enim standardima. - BiH je od samog po~etka, opredjequju}i se za evropske i evroatlantske integracije, dosqedno posve}ena regionalnoj saradwi kao jedinom na~inu rje{avawa svih pitawa izme|u zemaqa jugoisto~ne Evrope, {to je i potvr|eno za vrijeme predsjedavawa BiH ovom inicijativom prije nekoliko godina rekla je Ana Tri{i}-Babi} na Samitu {efova dr`ava ~lanica Procesa za saradwu zemaqa jugoisto~ne Evrope, SEECP.

WUJORK - SAD su i u BiH i na Kosovu dovedene u zamku politi~kih “~ahura“, jer in sis ti ra ju na uspos tavqawu mul tie tni ~kih dru{tava i nepromjewivosti granica, pri ~emu ignori{u sve dokaze koji govore suprotno, a svakog onog ko otvoreno progovori o tome ozna~avaju kao ko~ni~ara. Napisao je ovo u kolumni koju je u petak objavio ugledni ame ri ~ki “Wujork taj ms“, blizak Bijeloj ku}i, Vilijam Montgomeri, biv{i ameri~ki ambasador u Bugarskoj, Hrvatskoj i Srbiji i biv{i specijal ni sa vje tnik ame ri ~kog predsjednika za BiH. On isti~e da je zbog tih ame ri ~kih sta vo va pos ti zawe stabilnosti na du`i

PROMIJENITI ameri~ku politiku na Balkanu
Isti~e da stvarnost govori da, bez obzira na koli~inu pri jetwi ili pod sti ca ja, ukqu~uju}i brzo ~lanstvo u EU ili NATO, Srbe u BiH ni{ta ne}e ubijediti da centralnoj vlasti prepuste zna~ajan dio prava i privilegija koje su im date Dejtonskim sporazumom, a {to su muslimani i me|unarodna zajednica odlu~ni da sprovedu. - Srbi u BiH su odlu~ni u tome da imaju punu kontrolu nad vlas ti tom su dbi nom i strahuju da }e, ukoliko nastave

OBAMA
Predsjednik Obama nedavno je izjavio, govore}i o Iraku, da “ne}emo dozvoliti da te`wa ka savr{enom stavu stane na put ciqevima koji se mogu posti}i“. Ovo bi bio ogroman korak naprijed, ukoliko bi se ovaj princip primijenio u slu~ajevima BiH i Kosova - pi{e Montgomeri.

www.glassrpske.com
Zgro`en sam ~iwenicom da su u Sarajevu srpske `rtve ba~ene na deponiju, a wihova tijela uni{tena. Do sada ni u jednom javnom razgovoru, emisiji, bilo gdje nisam ~uo za ovako jeziv doga|aj.. Email: petar_umd@hotmail.com Nobelovac i vrsni kwi`evnik Ivo Andri}, ~ija neprolazna djela imaju pozitivne ocjene i najve}ih svjetskih kriti~ara, jedino nije po mjeri reisu Mustafi Ceri}u. Email: mango72@gmail.com

ESI o bezviznom re`imu zemaqa zapadnog Balkana

BiH na "bijelom {engenu" uslovno
BAWA LUKA - Najboqe bi bilo da se BiH stavi na “bijelu {engen listu“, ali da se precizira da }e za wu bezvizni re`im biti primjewiv kada ispuni sve uslove. Navedeno je to u ponu|enim rje {ewima Evrop ske inicijative za stabilnost. - Bilo bi kontraprodukti vno BiH iskqu~i ti iz aktuelnog zakonodavnog procesa. Posmatrati kako Srbija ide is pred mo glo bi destabilizovati BiH - navedeno je u prijedlogu Evropske inicijative za stabilnost. Is ti ~u i da BiH mo ra da nastavi sa naporima prije nego {to se kvalifikuje za bezvizni re`im, ali i da je pre po ru~qivo po nu di ti BiH novi vremenski raspored za ispuwavawe uslova.

BiH uradila {to i druge zemqe
Savjetnik predsjedavaju}eg Savjeta ministara BiH Nikole [piri}a za evropske integra ci je Vo jin Mi ja to vi} rekao je da BiH ni{ta mawe

uslova nije ispunila u odnosu na sve zemqe zapadnog Balkana. Dodao je da je jedini na~in za rje{avawe bezviznog re`ima za sve zemqe zapadnog Balkana iskqu~ivo u paketu i da su toga svjesni i nadle`ni u Evropskoj komisiji. Rekao je da }e odluka o “bijeloj {engen listi“ vjerovatno biti poznata u oktobru.

GLAS SRPSKE 6. i 7. jun 2009. 3

Socijalisti obiqe`ili 16. godi{wicu postojawa
BAWA LUKA - Socijalisti~ka partija RS u petak je u Bawoj Luci obiqe`ila 16. godi{wicu postojawa i rada. Predsjednik SP RS Petar \oki} istakao je na sve~anosti uprili~enoj u hotelu “Bosna“ da }e ova partija i daqe sna`no podsticati potrebu ubrzanog ekonomskog razvoja i otvarawa novih radnih mjesta. Dodao je da za socijaliste pristup Evropskoj uniji nema alternativu. M. F.

Milorad Dodik na Svjetskom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu

Vijesti
Nedeqko Mitrovi}

Predstavnici Vlade RS razgovarali sa rukovodstvom ruske energetske kompanije “Inter Rao” o gradwi elektrana u Srpskoj, a u narednom periodu ta saradwa trebalo bi da bude i konkretizovana
SANKT PETERBURG Premijer Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da su ruski privrednici veoma zainteresovani da ula`u u energetske projekte u Srpskoj. Dodik predvodi delegaciju Vlade Srpske koja u~estvuje u radu Me|unarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, posve}enog globalnoj finansijskoj krizi, na kojem u~estvuje vi{e od 2.500 predstavnika najuticajnijih svjetskih korporacija i kompanija, nau~nika, kao i vlada iz vi{e dr`ava. - U Sankt Peterburgu smo razgovarali sa predstavnicima ruske vlade i predstavnicima nekoliko veoma va`nih kompanija, koji su zainteresovani za energetske aran`mane u Srpskoj i regionu - istakao je Dodik. Naglasio je da su predstavnici ruske kompanije “Zarube`weft“, ko ja je ku pi la Naftnu industriju Srpske, na ja vi li no va ula gawa u obnovu i modernizaciju Rafinerije nafte u Brodu. - Najavili su i dodatna ulagawa u sektoru benzinskih pumpi u Srpskoj i Federaciji BiH, {to potvr|uje da su
FOTO: ROJTERS PI[E: MIROSLAV FILIPOVI] miroslavf@glassrpske.com

Rusija `eli da ula`e u energetske projekte u RS

Tu`ba protiv Ma{ovi}a
BAWA LUKA - Organizacija porodica zarobqenih, poginulih boraca i nestalih civila RS u najskorije vrijeme podnije}e tu`bu Sudu BiH protiv ~lana Kolegijuma direktora Instituta za nestala lica BiH Amora Ma{ovi}a, zbog prikrivawa ratnih zlo~ina po~iwenih nad srpskim vojnicima i civilima.

Alkalaj - Brokman

Podr{ka naporima UN
SA RA JE VO - Mi nis tar inos tra nih po slo va BiH Sven Alkalaj izjavio je da BiH podr`ava napore koje predsjednik Generalne skup{tine UN Migel d Eskot Brokman ula`e da bi se prevazi{la globalna ekonomska kriza, javila je Srna.

Stranka za BiH
Otvarawe Svjetskog ekonomskog foruma

Ju`ni tok
Generalni direktor “Srbija gasa“ Du{an Bajatovi}, koji tako|e prisustvuje Svjetskom ekonomskom forumu, rekao je da postoji jasno interesovawe za ulazak ruskog kapitala u Srbiju, preko “Gasprom banke“ i “Ne{ekonom banke“, koja bi tako|e trebalo da prati izgradwu gasovoda Ju`ni tok.

veoma ozbiqno pristupili potpisanom ugovoru - rekao je Dodik. Predstavnici Vlade RS razgovarali su sa rukovodstvom ruske energetske kompanije “Inter Rao” o gradwi elektrana u Srpskoj, a u narednom periodu ta saradwa trebalo bi da bude i konkretizovana. - Sa predstavnicima ruskog “Gasproma“ i “Srbija gasa“ ra zma tra li smo mogu}nosti u~estvovawa Repu bli ke Srpske u wiho vim projektima - istakao je Dodik. Kazao je da je rusko tr`i{te dostupno preduze}ima i kompanijama iz Srpske. - Da bismo unaprijedili trgovinsku i ekonomsku saradwu Srpske i BiH sa Rusijom, neophodno je rije{iti i pro blem pri je ra tnog du ga BiH, koji se godinama bespo-

trebno odugovla~i - rekao je Dodik.

“ZARUBE@WEFT“ najavio nova ulagawa
Ovo go di{wi Svjet ski eko nom ski fo rum naj vi {e pa`we usmjeri}e na mjere koje su Rusija i grupa G20 predlo`ile radi prilago|avawa me|u na ro dne fi nan sij ske arhitekture novoj realnosti. U~esnici ove ekonomske konferencije, koja traje do 6. juna, razmatra}e situaciju na globalnom tr`i{tu kapitala sa akcentom na budu}nost me|unarodnih finansijskih toko va re for mi ban kar skog sektora, kao i koordinaciji svjetskih napora usmjerenih ka savladavawu globalne krize. U delegaciji Vlade RS su i ministar industrije, energetike i rudarstva Slobodan

Pu ha lac, te {ef ka bi ne ta pred sje dni ka Vla de RS @eqka Cvijanovi}. Forum je otvorio predsjednik Rusije Dimtrij Medvedev, isti~u}i da je svjetska ekonomija izbjegla najgore, ali i upozorio da je suvi{e rano za slavqe u ime oporavka. Sa Medvedevim se u petak sastao i zamjenik premijera Srbije Ivica Da~i}, a tokom susreta Medvedev je istakao

`equ Mos kve da po mo gne Srbiji. - Medvedev je posebno istakao `equ da Rusija pomogne Srbiji u smislu kreditnih aran`mana za investicione projekte i za samu stabilizaciju srpskog buyeta, o ~emu sam razgovarao i sa ruskim ministrom finansija, a o ~emu }e se narednih nedeqa, svakako voditi konkretni razgovori izme |u pred sta vni ka dve vlade, rekao je Da~i}.

Protiv entitetskog glasawa
SARAJEVO - Stranka za BiH ocjewuje da je proces integracije BiH u EU zaustavqen, zahvaquju}i kori{}ewu me ha ni zma blo ka de, odnosno entitetskog glasawa u dr`avnom parlamentu, {to omogu}ava postoje}i Ustav BiH, javile su agencije.

Doboj

DEJTON
Premijer RS Milorad Dodik ka`e da je predstavnike ruske vlade informisao o nesporazumima na relaciji Narodna skup{tina RS OHR. - Ukazao sam na neophodnost po{tovawa izvornog Dejtonskog mirovnog sporazuma i problem razli~itog tuma~ewa ovog sporazuma, {to stvara brojne probleme u zemqi. Rusija kao potpisnica ovog dokumenta i ~lanica Savjeta za primjenu mira sigurno mo`e doprinijeti rje{avawu ovih problema istakao je Dodik. .

Prodata zaplijewena imovina
DOBOJ - U Osnovnom sudu u Doboju u petak je odr`ana li ci ta ci ja na ko joj je za 1.700.000 KM pro da ta za plijewena nepokretna imovina vlasnika gra|evinskog preduze}a “Komp-mat” Milen ka Bo `i }a Me }i ne iz Doboja. Sl. P.

Ministarstvo uprave

Ceri}: Srbi i Hrvati nisu Prijetio da }e da progoweni iz Sarajeva ubije Obamu
ZVOR NIK - Po gla var Islam ske za je dni ce u BiH Mustafa Ceri} izjavio je u petak da je ta~no da je Sarajevo sada ve}inski bo{wa~ko i da tu ~iweni cu tre ba da ra zu mi ju i Srbi i Hrvati, jer su se u wega doselili Bo{waci iz Fo~e, Vi{egrada, ^ajni~a, Zvornika, Vlasenice i drugih gradova, koji su protjerani 1992. godine. Ceri} je u Zvorniku rekao da nije ta~no da je neko od Srba i Hrvata progowen iz Sarajeva, ve} je ta~no da je Sarajevo ve}insko bo{wa~ko za to {to su sa ri je ke protjeranih Bo{waka doselile u wega. VA[INGTON - Ameri~ka policija traga za mu{kar cem ko ji u svom vlasni{tvu ima osam regis tro va nih ko ma da oru `ja i ko ji je ve} ne ko li ko pu ta na ra znim mjes ti ma re kao da `e li da ubi je pred sje dni ka SAD Baraka Obamu, prenose hrvatski mediji. Danijel Yejms Mjurej je prije nekoliko dana u jednoj banci podigao 85 hiqada dolara i rekao slu`beniku da je u misiji za ubistvo predsjednika Obame. Ovaj mu{karac iz Wujorka je na jo{ nekoliko mjesta u maju izjavio sli~ne stvari.

Uhap{ena slu`benica banke u Br~kom
BR^KO - Policija Br~ko distrikta uhapsila je slu`benicu jedne banke ~iji su inicijali J. C. (32) zbog sumwe da je utajila ve}u koli~inu novca u br~anskoj filijali banke u kojoj je radila, izjavio je u petak portparol policije distrikta Halid Emki}, javila je Srna. - Br~anskoj policiji se u ~etvrtak obratio rukovodilac jedne banke, filijale u Br~kom i prijavio da je slu`benica u protekle dvije godine krala ve}u koli~inu novca - rekao je Emki}, ne navode}i iznos pronevjerenog novca. Policijski slu`benici rade na rasvjetqavawu ovog slu~aja.

Lokalni izbori
BAWA LU KA - Mi nis tar stvo upra ve i lo kal ne samouprave u petak je predsta vi lo kwigu “Lo kal ni izbori 2008“, u kojoj je sadr`an presjek rezultata lokalnih izbora odr`anih u oktobru pro{le godine. Pri li kom pre zen ta ci je is ta knu to je da je po re |ewem podataka iz pro{le i 2004. godine uo~en rast registrovanih bira~a kao i rast u od zi vu bi ra ~a na izbore.

4 6. i 7. jun 2009. GLAS SRPSKE
FOTO: GLAS SRPSKE

Komentar dana
Pi{e: @eqka BA[I]

(Ne) pravda
Ni poslije punih 17 godina od kada je u sarajevskom na sequ Po fa li }i ubi je no vi {e od dvi je stotine civila srpske nacionalnosti procesuirawe ovog slu~aja ne samo da nije po~elo ve}, naj vje ro va tni je, ne}e ni po~eti. Tu`ila{tvo BiH Na ime, Tu `i za ~etiri godine, od kada je predmet la{ tvo BiH za ~e ti ri go di ne, "Pofali}i ot ka ko je pre - Vele{i}i" stigao dmet “Po fa li na wihovu adresu, }i - Ve le {i }i” nije se za ovaj stigao na wihovu adresu, nije se slu~aj za ovaj slu~aj zazainteresovalo ni toliko da mogu interesovalo ni to li ko da mo gu da potvrde da se da potvrde da se ovaj slu~aj vodi ovaj slu ~aj vo di kod wih kod wih, a ne, ka ko ka `e por tpa rol Tu `i la{ tva BiH Bo ris Gru be {i}, u Okru`nom tu`ila{tvu u Isto~nom Sarajevu. Svoje misti~no pona{awe Tu`ila{tvo BiH pokazalo je i u slu~aju “tuzlanska kolona“, za koji se, i pored napora sedme sile da sazna ne{to o sudbini predmeta, i daqe ne zna u kojem je pravcu oti{lo procesuirawe. Ako je su di ti pre ma izja va ma ko je da ju slu`benici za odnose s javno{}u Tu`ila{tva BiH, najvjerovatnije je da su predmeti “Pofali }i”, “tu zlan ska ko lo na“ i “Trno vo“ oda vno stavqeni “ad akta“. Osim {to su izgubili svaku nadu u pravdu, porodice stradalih i nestalih Srba iz Pofali}a ne ma ju ni na de u to da }e se ubi je ni `e ne, djeca i starci ikada identifikovati, jer su wihova tijela, umjesto u grobnici, zavr{ila na deponiji sme}a u Sarajevu, gdje su i uni{tena! Za “bezbjedno deponovawe“ pobrinulo se komunal no pre du ze }e “Rad”, dok je pros tor oko smetqi{ta za vrijeme rata bio pod kontrolom Armije RBiH. Svako }e se slo`iti da je ovo jedan od najgnusnijih na~ina da se zata{kaju zlo~ini nad sarajevskim Srbima, koji se u ovom gradu danas mogu na prste prebrojati. Tim vi {e ve oma ci ni ~no zvu ~i izja va re isa Mustafe Ceri}a da je u Sarajevu ostalo mnogo Srba. [ta je za reisa mnogo Srba, a {ta malo, samo on zna, a zvani~ni podaci govore da Srbi i Hrvati ~ine svega pet odsto ukupnog stanovni{tva Sarajeva. Da ih, po svemu sude}i, na`alost i ne}e biti vi{e, pokazuje i to {to za wih izgleda u ovom gradu nema pravde.

Incko najavio odgovor Radoji~i}u

Ne sti{avaju se reagovawa na pismo visokog predstavnika

Problem nastao izme|u dva autoriteta - visokog predstavnika, najvi{eg autoriteta me|unarodne zajednice u BiH i Narodne skup{tine, najvi{eg autoriteta u RS. Dijalog jedino rje{ewe, istakao Rajko Kuzmanovi}
PI[E: MIROSLAV FILIPOVI] miroslavf@glassrpske.com

Dijalog jedino rje{ewe problema
Kuzmanovi}. Kuzmanovi} je rekao da je Inckov zahtjev da NSRS do 11. juna poni{ti Zakqu~ke veoma slo`eno pitawe, jer je problem nastao izme|u dva autoriteta visokog predstavnika, najvi{eg autoriteta me|unarodne zajednice u BiH i NSRS, najvi{eg autoriteta u RS. - Me|utim, dijalog je jedino rje{ewe kojim se mogu rje{avati va`na pitawa u BiH - istakao je Kuzmanovi}. Komentari{u}i Inckovo pismo Skup{tini, predsjednik Socijalisti~ke partije RS Petar \oki} kazao je da je u ovom trenutku pred Srpsku ponovo postavqen uslov. - RS nije problem, niti su problem wene institucije. Problemi su neki drugi odnosi. Probleme ne mo`emo rje{avati prijetwama i eventualnim ka`wavawem, ve} dogovorom i analizom spornog pitawa ka`e \oki}.

BAWA LUKA - Republika Srpska i daqe zastupa ~vrst stav da u Zakqu~cima Narodne skup{tine RS o prenosu nadle`nosti na nivo BiH nema ni{ta {to je protivno Ustavu i Dejtonskom sporazumu. Izjavio je to u petak u Bawoj Luci predsjednik RS Rajko Kuzmanovi}, dodaju}i da o~ekuje da }e ovo pitawe biti rije{eno kompromisom i dijalogom i da to ne}e biti klasi~ni ultimatum. - Pozivamo visokog predstavnika Valentina Incka da razgovaramo na bilo koji na~in. Spremni smo i da delegacija NSRS, na Inckov poziv, posjeti OHR kako bi se razrije{ilo ovo pitawe - kazao je

SRPSKA spremna za razgovore
Pravni ekspert Miroslav Mike{ kazao je da svaki parlament kroz formu posredne demokratije predstavqa interese gra|ana. - NSRS ima pravo da izrazi svoju politi~ku voqu. Weni Zakqu~ci nemaju nikakvu obavezuju}u snagu. Skup{tina RS smatra da treba da se preispitaju budu}i odnosi. To nije nikakva negacija Dejtonskog sporazuma i BiH - rekao je Mike{ i dodao da Incko stavove NSRS nije shvatio na pravi na~in. Komentari{u}i mogu}e poteze Incka, predsjednik Organizacije porodica poginulih i nestalih boraca RS Nedeqko Mitrovi} kazao je da je spreman da pozove vladin i nevladin sektor u RS u kolektivni {trajk gla|u u RS. Predsjednik NSRS Igor Radoji~i} uputio je u ~etvrtak

pismo Incku i pozvao ga da se obrati poslanicima nakon {to je Incko postavio ultimatum NSRS da do 11. juna poni{ti Zakqu~ke. Predsjedavaju}i Savjeta ministara BiH Nikola [piri} izjavio je u petak da BiH nije potrebna histerija i da sve institucije i politi~ke strukture moraju raditi svoj posao u skladu sa Ustavom i zakonima. [piri} je rekao da postoje nesporazumi i dodao da se oni mogu otklawati samo kompromisom, odnosno dijalogom. - NSRS je ozbiqna kao {to su to i me|unarodne organizacije, ali je u svakom slu~a ju ne op ho dno ma lo vi {e korespondencije i vi{e me|usobnog razumijevawa - rekao je [piri}.

PIC
Na sastanku ambasadora zemaqa ~lanica Upravnog odbora Savjeta za primjenu mira (PIC) u petak u Sarajevu nagla{ena je ozbiqnost situacije koja je nastala povodom Zakqu~aka NSRS, saop{teno je iz OHR-a. Valentin Incko je podsjetio ambasadore zemaqa ~lanica UO PIC-a da se rezolucijama Savjeta bezbjednosti UN o BiH neprekidno potvr|uje da je, prema Aneksu 10 Dejtonskog sporazuma, visoki predstavnik kona~ni autoritet na terenu tuma~ewa civilnih aspekata primjene Dejtona.

OHR
Visoki predstavnik u BiH odgovori}e na pismo predsjednika Igora Radoji~i}a u vezi sa Zakqu~cima, izjavio je portparol OHR-a Oleg Mili{i}. - Incko namjerava da nastavi direktnu korespondenciju sa zvani~nicima RS - rekao je Mili{i}.

MUP Republike Srpske
Na vrijeme kompletirali i predali dokumentaciju za ratne zlo~ine protiv civilnog stanovni{tva u predmetu “Pofali}i - Vele{i}i“.

Izvje{taj Ha{kog tribunala Savjetu bezbjednosti UN

Posqedwe su|ewe po~etkom 2012.
HAG - Predsjednik Ha{kog tribunala Patrik Robinson obavijestio je Savjet bezbjednosti UN da bi posqedwe su|ewe u toj instituciji u predmetu protiv Radovana Karayi}a trebalo da bude okon~ano po~etkom 2012. godine. U obra}awu SB UN Robinson je rekao da bi od preostalih predmeta su|ewe Karayi}u trebalo da po~ne u avgustu ove godine, a da je su|ewe Jovici Stani{i}u i Franku Simatovi}u upravo po~elo.

Boris Grube{i}, portparol Tu`ila{tva BiH
Nije upu}en u to da je predmet “Pofali}i - Vele{i}i“ jo{ prije ~etiri godine dostavqen Tu`ila{tvu BiH.

SU\EWE Karaxi}u u avgustu
- Su|ewa u predmetu protiv Zdravka Tolimira i u predmetu protiv Mi}e Stani{i}a i Stojana @upqanina treba da po~nu u septembru. Sva su|ewa,

osim tri, bi}e okon~ana u 2010. godini, a jo{ dva u 2011. godini - rekao je Robinson, a stoji u izvje{taju Ha{kog tribunala podnesenom SB UN. On je naglasio da je i daqe ozbiqna prepreka u radu Ha{kog tribunala nastavak skrivawa bjegunaca Ratka Mladi}a i Gorana Hayi}a. Glavni tu`ilac Ha{kog tribunala Ser` Bramerc izvi-

jestio je UN da je Srbija napredovala u saradwi sa Tu`ila{tvom. Tu`ilac za ratne zlo~ine Srbije Vladimir Vuk~evi} rekao je da je Bramercov izvje{taj objektivan i najpozitivniji do sada. - ^inimo sve kako bi Mladi} i Hayi} bili uhap{eni u {to kra}em roku - rekao je Vuk~evi}. G. M.

GLAS SRPSKE 6. i 7. jun 2009. 5

Poslije izjave reisa Ceri}a da u “Sarajevu `ivi jako mnogo Srba”

Sne`ana Malovi}, ministar pravde Srbije

Iseqavawe se nastavqa uprkos ~iwenici da su ti qudi proveli rat u Sarajevu. Oni prodaju svoje stanove ili ih mijewaju za one u sarajevskim naseqima Dobriwa i Lukavica, u Republici Srpskoj, ka`e Vawa Jovanovi}
FOTO: GLAS SRPSKE

Iselilo 190.000 Srba ali odlaze i daqe
I HRVATI sele u Isto~no Sarajevo

Sastanak sa ^olakom krajem juna
BEOGRAD - Ministar pravde Srbije Sne`ana Malovi} rekla je Srni da bi trebalo u narednih mjesec dana da se sastane sa ministrom pravde BiH Bari{om ^olakom i da je spremna da do|e i u Sarajevo. Malovi}eva je rekla da je Ministarstvo pravde Srbije apsolutno otvoreno za svaku vrstu razgovora u okviru svoje nadle`nosti, pa i o predmetima “Dobrovoqa~ka“ i “Tuzlanska kolona“. - Trenutno su razgovori o terminu sastanka. Ponu|eni termini su krajem juna ili po~etkom slede}eg meseca - rekla je Malovi}eva i dodala da joj uop{te nije bitno da li }e sastanak biti u Beogradu ili Sarajevu. Ona je navela da je eventualno ustupawe krivi~nog gowewa u iskqu~ivoj nadle`nosti suda, a ne Ministarstva pravde.

^edomir Anti}, istori~ar

Zna~ajno ekonomsko prisustvo Rusije u RS
BEOGRAD - Istori~ar ^edomir Anti} smatra da naruku Srpskoj ide Rus ka Federacija i wena politika u regionu, a posebno rusko ekonomsko prisustvo u Srpskoj u oblasti Posavine, koja je vrlo zna~ajna za opstanak i budu}nost RS. Dodaje da RS, da bi mogla da opstane, mora da ima podr{ku Srbije, a bilo bi dobro da ima podr{ku i Crne Gore. - Ali, na`alost, Crna Gora ne po{tuje ni ~iwenicu da tre}inu wenog stanovni{tva ~ine Srbi, ni ~iwenicu da je u pro{losti bila dio srpske dr`ave i srpskog naroda - rekao je Anti} Srni. Anti} smatra da je problem RS to {to je ona pod neprekidnim napadom dugo vremena i {to se, uprkos velikom usponu proteklih godina, ne mo`e o~ekivati da stalno bude u polo`aju u kojem je bila od 2005. godine. On o~e ku je da se kri za u BiH u budu}nosti produbi, ali ne zbog posjete ameri~kog potpredsjednika Yozefa Bajdena, niti zbog nove ameri~ke admi nis tra ci je, ve} logikom doga|aja u svijetu u narednim godinama.

Sarajevo

ra jev skim na seqima Do briwa i Lukavica, u RepuSARAJEVO - Paroh sa- bli ci Srpskoj - re kao je rajevski i ~lan Me|ureli- Jovanovi}. gij skog vi je }a BiH Vawa On je dodao da u Sarajevu Jovanovi} rekao je da se iz `ivi ve}i broj onih koji su Sarajeva i okoline prote- se vratili da ostvare svoja klih go di na ise li lo oko stanarska ili druga prava, 190.000 pravoslavnih Srba, ali da to nije stvarna slika a da se iseqavawe i daqe povratka Srba u Sarajevo. nastavqa. Kako tvrde mje{tani Is- Iseqavawe se nastavqa to~nog Sarajeva, u naseqima uprkos ~iweni ci da su ti Dobriwa i Lukavica sve vequdi proveli rat u Sarajevu. }i broj Hrvata kupuje stanoOni pro da ju svo je sta no ve ve i odlazi iz federalnog ili ih mijewaju za one u sa- Sarajeva. Reis Islamske zajednice u BiH Mustafa Ceri} rekao je prije dva dana za beo grad sk u Islamski {tampu da je u Sagrad rajevu “ostalo da `ivi jako mnogo - Sarajevo sve vi{e postaje islamski Srba“. grad, tvrdi predsjednik Demokratske - U Sarajevu inicijative sarajevskih Srba Jovo je ve }in sko Jawi} i dodaje da je svakim danom bo{wa ~ko sta sve te`a situacija i za ono malo novni{tvo, zato Srba koji su ostali da `ive na po{to su Bo{waci dru~ju federalnog Sarajeva.

PI[E: @EQKA DOBRI] zeljkad@glassrpske.com

protjerani iz drugih gradova, ali je Sarajevo grad koji nikada nikog nije protjerao - ni Srbe, ni Hrvate - rekao je on.

OBESPRAVQENI, nezaposleni i nebezbjedni
Direktor Biroa za qudska prava Demokratske inici ja ti ve sa ra jev skih Srba Du{an [ehovac rekao je da u slu~aju Sarajeva “vi{e uop{te nisu bitni brojevi“. - Jasno je da su posqedice rata u BiH stravi~ne i najvi{e pla}aju oni koji su mawina na nekom prostoru, a u Sa ra je vu to su Srbi. O wima ne brine niko, niti wihova ve}ina, niti oni koji su ve}ina u FBiH - rekao je [ehovac. On je do dao da se pos tavqa pitawe qudskog odnosa prema onome ko je druga~iji i slabiji.

- Srbi u Sa ra je vu su obes pravqeni, ne do voqno bezbjedni, nezaposleni, a u pitawe je dovedena i wihova sloboda vjeroispovijesti rekao je [ehovac. On je dodao i to da Srbi u Sarajevu nemaju vi{e kome da se obrate jer su u nekoliko navrata odbili da im pomo gnu i pred sta vni ci me|unarodne zajednice i nadle`ni u Vladi i Parlamentu FBiH. Predsje dnik Or ga ni za cije porodica zarobqenih, poginulih boraca i nestalih civila RS Nedeqko Mitrovi} rekao je da je, prema poda ci ma ko je ima, od oko 200.000 Srba, koliko ih je bilo prije rata u Sarajevu, sada ostalo svega deset do 15 hiqada. - I ono malo Srba koji su ostali u tom gradu tra`e na~in da odu jer ne mogu da ostvare svoja prava - ka`e on.

Branimir Glava{

“Dr`avqanstvo ~isto kao suza“
MOSTAR - Branimir Glava{, koji je u Hrvatskoj osu|en zbog zlo~ina nad Srbima u Osijeku, izjavio je Srni da je dr`avqanstvo BiH dobio na legalan na~in i da mu ne mo`e biti oduzeto. - Moje dr`avqanstvo je ~isto kao suza - tvrdi Glava{. Glava{ je nazvao medijskim spekulacijama navode da Ministarstvo civilnih poslova BiH istra`uje legalnost wegovog bh. dr`avqan stva, odno sno ~iweni cu da wegov otac mo`da u vrijeme wegovog ro|ewa nije bio dr`avqanin BiH, te da bi mu u tom slu~aju dr`avqanstvo moglo biti oduzeto. On je ponovio da se “apsolutno ne boji“ da bi mu dr`avqanstvo BiH moglo biti oduzeto. Branimir Glava{, koji je u Hrvatskoj nepravosna`no osu|en na deset godina zatvorske kazne zbog ratnog zlo~ina nad srpskim civilima u Osijeku 1991. godine, 8. maja ove godine pred hrvatskim pravosu|em, pobjegao je u BiH, ~iji je dr`avqanin.

Gdje je izvje{taj policije o zlo~inu u sarajevskom nasequ Pofali}i

Niko ne zna gdje je nestao predmet
SARAJEVO, BAWA LUKA - Portparol Tu`ila{tva BiH Boris Grube{i} izjavio je da jo{ ne zna da li to tu`i la{ tvo vr{i is tra gu u predmetu krivi~nog djela ratnog zlo~ina protiv civilnog stanovni{tva koje se vodi pod oznakom “slu~aj Pofali}iVele{i}i“. - Tu`iteqka koja bi trebalo da je zadu`ena za taj predmet trenutno nije tu, tako da ne znam da li ovo tu`ila{tvo vr{i istragu u tom predmetu. Nazovite u ponedjeqak - ka`e Grube{i}. On je u ~etvrtak kazao da taj predmet nije u Tu`ila{tvu BiH nego u Okru`nom tu`ila{tvu Isto~no Sarajevo. U tom tu`ila{tvu to su demantovali, navode}i da je predmet proslije|en Tu`ila{tvu BiH. U MUP-u RS tako|e ka`u da su obavili svoj dio posla i da su nemo}ni da u~ine bilo {ta vi{e. - Predali smo taj predmet Okru`nom tu`ila{tvu Isto~no Sarajevo, a ono Tu`ila{tvu BiH. Tu mi vi{e ni{ta ne mo`emo da u~inimo - ka`e inspektor Tima za istra`ivawe krivi~nih djela ratnog zlo~ina MUP-a RS Radovan Peji}. U zlo~inu po~iwenom 16. maja u sarajevskom nasequ Pofa li }i ubi je no je oko 200 srpskih civila, ~ija tijela nisu do danas prona|ena. G. M.

Grani~na policija

Predmeti u ladici
Predsjednik Udru`ewa porodica nestalih lica sarajevsko-romanijske regije Milan Mandi} tvrdi da Tu`ila{tvo BiH ne vodi istrage o zlo~inima po~iwenim nad Srbima. - Sli~an slu~aj je i sa predmetom ratnog zlo~ina “Trnovo“. Garantujem i odgovorno tvrdim da ni na tom predmetu ne radi niko nego da je u ladici - ka`e Mandi}.

Za tri mjeseca deportovana 154 lica
SARAJEVO - Grani~na policija BiH u prva tri mjeseca ove godine evidentirala je na grani~nim prelazima 154 lica, dr`avqanina BiH, koja su po raznim osnovama deportovana iz zapadnoevropskih i drugih dr`ava, {to je za 120 lica ili 43,8 odsto mawe u odnosu na prvo tromjese~je pro{le godine. - Od ovog broja pod pratwom policije deportovano je 131 lice, a bez pratwe 23 - rekao je na~elnik Kabineta direktora GP BiH Radi{a Samaryija. Direktor Grani~ne policije BiH Vinko Duman~i} izjavio je u petak da su rezultati grani~ne policije nesumwivo veliki, a ogledaju se prvenstveno u otkrivawu i spre~avawu kaznenih djela i prekr{aja usmjerenih protiv bezbjednosti dr`avne granice, nezakonitih migracija, te otkrivawu drugih opasnosti za javnu i nacionalnu bezbjednost i pravni poredak. @. D.

PREDMET u Tu`ila{tvu BiH od 2005. godine
- Taj krivi~ni predmet kompletan je 5. oktobra 2005. godine dostavqen Tu`ila{tvu BiH - ka`u u Slu`bi za informisawe Okru`nog tu`ila{tva Isto~no Sarajevo.

6 6. i 7. jun 2009. GLAS SRPSKE

Produ`en rok evidentirawa

Dru{tvo
Sve~anost u Mostaru

BAWA LUKA - Za gra|ane BiH, koji su bili zaposleni u Hrvatskoj i otpu{teni su s posla u periodu od 1992. do 1995. godine, do 2. jula produ`en je rok radi evidentirawa u nadle`nim zavodima za zapo{qavawe, po mjestu sa-

da{weg boravka, prenijela je Srna. Ovo su saop{tili Ministarstvo za izbjeglice i raseqena lica RS i Republi~ko udru`ewe radnika i invalida rada izbjeglih iz Hrvatske.
FOTO: S.ILI]

Po~iwe obnova Saborne crkve
MOSTAR - U Mostaru }e u subotu i nedjequ sve~ano biti ozna~en po~etak obnove Saborne crkve Svete trojice koja je 1992. poru{ena do temeqa, a za ~ije je po~etne radove obezbije|eno 5,5 miliona maraka. Tako }e u subotu u porti crkve Ro|ewa presvete Bogorodice (Stara crkva) u Bjelu{inama sa po~etkom u 19.30 ~asova biti odr`ana promocija projekta obnove Saborne crkve. Na promociju projekta i prijem povodom po~etka obnove pozvani su ambasadori svih dr`ava u BiH, zvani~nici BiH, Republike Srpske i Federacije BiH i mnogi uva`eni gosti iz javnog `ivota BiH i regiona. Gostima }e se obratiti vladika zahumsko-hercegova~ki i primorski Grigorije i rukovodilac projekta Milijana Okiq, a nastupi}e i Srpsko pjeva~ko dru{tvo iz Pan~eva. U nedjequ, na praznik Pedesetnice, {to je i slava Saborne crkve, bi}e slu`ena sveta arhijerejska liturgija u 9 ~asova, koju }e slu`iti vladika Grigorije.

Kvalitet uvoznog i doma}eg neuporediv

Ministarstvo trgovine i turizma RS

Upu}en zahtjev za primopredaju “Boske“
BAWA LUKA - Ministarstvo trgovine i turizma RS upu ti lo je pi sme ni po ziv kon zor ci ju mu “Del ta-Zek stra“ iz Beograda da do|e u Bawu Lu ku ka ko bi bi la obavqena primopredaja robne ku}e “Boska“, izjavio je Srni ministar trgovine i turizma RS Predrag Gluhakovi}. Gluhakovi} je rekao da je, u skladu sa potpisanim ugovorom o prodaji dr`avnog kapitala u “Boski“, Ministarstvo pripremilo sve {to je potrebno da se potpi{e zapisnik da konzorcijum mo`e u}i u posjed 58 odsto vrijednosti kupqenog kapitala. - Ciq nam je da sve to ubrzamo i nadamo se da }emo to uraditi tokom idu}e nedjeqe, jer nije dobro da se daqe usporava taj proces naveo je Gluhakovi}.

Prodaja vo}a i povr}a na pijacama i u marketima u Srpskoj

Poqoprivredni proizvo|a~i ka`u da se kvalitet uvoznog i doma}eg vo}a i povr}a ne mo`e porediti, kao i da se ono doma}ih proizvoda {to imamo uglavnom prodaje na tr`nicama
PI[U: DALIBORKA SEKULI] daliborkas@glassrpske.com TAWA KOVA^EVI] kovacevict@glassrpske.com

Doma}e bacamo, a tu|e uvozimo
`ewa poqo pri vre dnih proi zvo |a ~a i sto ~a ra RS Vladimir Usorac. Poqoprivrednik iz Lijev ~a Dra {ko Bawac ka `e da trenutno oko 200 {lepera krom pi ra proi zve de nog u Lijev~u stoji na lageru, te }e vje ro va tno pro pas ti i biti ba~en. - Sada je prispio i mladi krompir iz Hercegovine, a kod nas na tr`nicama prodaje se i uvezeni krompir iz Egip ta i Tur ske. Ni {ta boqa situacija nije ni sa ostalim povr}em, ako znamo da se kod nas prodaje samo {ezdesetak odsto doma}eg povr}a i vo}a - rekao je Bawac. Trgov ci na bawolu ~koj tr`ni ci ka `u da pa ra dajz uvoze iz Turske i [panije, pa pri ku iz Ma ke do ni je, a krompir ~ak i sa Kipra. Vo}e je, ka `u, ugla vnom iz [panije i Afrike. Poqo pri vre dni proi zvo|a~i navode da se kvalitet uvoznog i doma}eg vo}a i povr}a ne mo`e porediti, te da se ono doma}ih proizvoda {to imamo uglavnom prodaje na tr`nicama. Marketi ove proi zvo de uvo ze i ~es to ima ju kon ku ren tne ci je ne koje su u prosjeku i za deset do 20 odsto ni`e od onih na pija~nim tezgama.

Sindikat zdravstva i socijalne za{tite

Tra`e sastanak sa Dodikom
BAWA LUKA - Predsjednik Sindikata zdravstva i socijalne za{tite RS Milenko Granuli} izjavio je da su predstavnici ovog sindikata u petak poslali pismo premijeru RS Miloradu Dodiku, u kojem tra`e da se sastanu s wim da pregovaraju o platama i da se defini{e prijedlog izmjena i dopuna Zakona o platama zaposlenih u zdravstvu. M. M.

BAWA LUKA - Iako RS ima solidne uslove za proizvodwu poqo pri vre dnih kultura, vi{e od polovine vo}a i povr}a koji se mogu na}i na pija~nim tezgama i u marketima u RS uvezeno je iz drugih zemaqa. Poqoprivredni proizvo|a~i isti~u da uvozimo i one proizvode za ~iju proizvodwu imamo gotovo idealne uslove. - Pravi primjer je krompir koji smo do sada uvezli na stotine tona, a izuzetno kvalitetan doma}i krompir u Li jev ~u pro pa da. Ap sur dno je da krompir uvozimo ~ak i iz Srbije i Hrvatske rekao je predsjednik Udru-

KROMPIR se uvozi i sa Kipra
- U inostranstvu je druga~ije stawe, kod wih farmeri dovoze vo}e i povr}e u velike trgovinske centre, gdje roba ide na kontrolu i ono {to ne

zadovoqava wihove kriterijume kva li te ta i ni je za wihovo tr`i{te, izvoze nama - istakao je Usorac. Is to stawe je i sa vo }em, do da je Uso rac, na {e ~ak i neu bra no pro pa da, a uvozimo ono koje je daleko nekvalitetnije. - Kada izuzmemo ono malo doma}ih proizvoda na na{im tezgama, mo`emo re}i da je BiH tre nu tno naj ve }e smetqi{te u Evropi kada je rije~ o hrani za qude i stoku. Uvezeni proizvodi, na`alost, samo su “na oko lijepi“, a ustvari su prepuni hemije naglasio je Dra{ko Bawac. U “Delta Maksiju“ ka`u da uvoze samo vansezonsko i tropsko vo}e i povr}e, te da sezonske proizvode kupuju od doma}ih proizvo|a~a.

Prijem za pobjednike republi~kih takmi~ewa u {kolama

Dodijeqeno 200 priznawa
Kod Bijeqine

Otvoren grani~ni veterinarski prelaz
BIJEQINA - Grani~ni ve te ri nar sko-in pe ktor ski prelaz Ra~a kod Bijeqine je sve ~a no otvo ren u pe tak. Ovaj prelaz je je di ni evropskog kvaliteta na ukupnom regionalnom prostoru jugoisto~ne Evrope. - BiH u svim oblas ti ma ~i ni na pre dak na svom evroa tlan skom pu tu {to je naj boqi do kaz da na {a zemqa `eli da bude pouzdan partner - kazao je na sve~anosti predsjedavaju}i Savjeta ministara BiH Nikola [piri}. On je is ta kao da je ovaj prelaz uzor u regionu kao i da siguran protok robe podra zu mi je va i Evro pu bez granica.

BAWA LUKA - Ministri RS i wihovi pomo}nici u petak su u Bawoj Luci dodi je li li pri znawa za 200 pobjednika republi~kih takmi~ewa u osnovnim i sredwim {kolama. - Ovo je poruka svima da vrijedi u~iti, pobje|ivati i sticati nova znawa. Uvjeren sam da }emo znawe ovakvih u~enika nov~ano nagraditi - rekao je ministar prosvjete i kulture RS Anton Kasipovi}. Pred sje dnik Na ro dne skup{tine RS Igor Radoji~i} naveo je da talentima treba pru`iti maksimalnu

podr{ku, jer su oni najve}i potencijal koji Srpska trenutno ima. - Na ovim mladim qudima je razvoj na{e zemqe i na wih se u bu du }nos ti mo `e najvi{e ra~unati - dodao je Radoji~i}.

VRIJEDI sticati nova znawa
Priznawa su na Trgu RS, is pred Admi nis tra ti vnog centra RS, u~enicima podijelili ministar za porodicu, omladinu i sport Proko Dra go savqevi}, mi nis tar sao bra }aj i ve za Ne deqko ^u bri lo vi}, mi nis tar za

eko nom ske odno se i re gi onalnu saradwu Jasna Brki}, ministar uprave i lokalne samouprave Zoran Lipovac, mi nis tar poqo pri vre de, {umarstva i vodoprivrede Radivoje Brati}, ministar nauke i tehnologije Bakir Ajanovi} i ministar rada i bora~ko-invalidske za{tite Rade Ristovi}.

U~enici muzi~kih {kola iz vi{e op{tina RS su ovom pri li kom odr`a li prigodan koncert, a Ministarstvo prosvjete i kulture postavilo je izlo`bu fotografija renoviranih {kola iz sredstava Razvojnog programa RS u vrijednosti oko 60 miliona maraka. T. K.

^ESTITKA
Povodom zavr{etka {kolske godine za 98.150 u~enika osnovnih i 31.607 u~enika sredwih {kola u RS, Anton Kasipovi} ~estitao je u~enicima i nastavnicima kraj nastave u {kolskoj 2008/2009. godini.

BIRAMO NAJQEP[I KUTAK REPUBLIKE SRPSKE

GLAS SRPSKE 6. i 7. jun 2009. 7

U Akciji “Biramo najkutak Republike Srpske” predstavqeno deset privatnih povr{ina

Qepota prirode u objektivu
Perom i kamerom na{ih dopisnika nastojali smo da do~aramo svu qepotu dvori{ta, koja su po mi{qewu Komisije za izbor, u{la me|u deset “finalista“ i dobila priliku da se takmi~e za tri vrijedne nagrade

Lakta{i Bawa Luka

Bijeqina

^elinac

BAWA LUKA - U zajedni~koj akciji “Glasa Srpske“ i Radiotelevizije Republike Srpske “Biramo najqep{i kutak Republike Srpske“, ko ja je po ~e la 16. ma ja i za vr{a va 21. ju na, predstavili smo deset privatnih povr{ina. Perom i kamerom na{ih dopisnika nastojali smo da do~aramo svu qepotu dvori{ta, koja su po mi{qewu Komisije za izbor, u{la me|u deset “finalista“ i dobila priliku da se takmi~e za tri vrijedne nagrade. Tako smo u ponedjeqak objavili fotografije i kadrove kandidata iz Isto~nog Sarajeva i Modri~e, u kojima se vidi kako su porodice Male{evi} i Pani} uredili svoja dvori{ta. Drugog dana slu{aocima, odnosno gledaocima predstavili su se doma}ini iz Prwavora i Bawe Luke, Rajko Bokur i Jagoda [esti}. Ugqe{a Jotanovi} iz Tesli}a i Jovan Matavuq iz Lakta{a pokazali su svoje “kutke“ u srijedu, dok su u ~etvrtak priliku za predstavqawe dobile porodice Dragani} iz Trebiwa i Novakovi} sa Pa la. Posqedwi su “dje la svo jih ru ku“ ~i ta oci ma “Gla sa Srpske“ i gledaocima RTRS-a otkrili Tonka Vuji} iz ^elinca i Stevo Miqanovi} iz Bijeqine. Naredne sedmice (od ponedjeqka, 8. juna do petka, 12. juna) predstavi}emo deset javnih povr{ina, koje su kandidovali predstavnici op{tina. Prvog dana objavi}emo fotografije i kadrove iz vi{egradskog Zavoda za za{titu `enske djece i omladine, kao i parka kod hotela “Sava“ u Brodu. Op{tine Mili}i i Prijedor za na{u akciju kandidovale su park kod motela “Mili}i“, odnosno dvori{te O[ “Vuk Karayi}“ iz Omarske. Iz Dervente i ^ajni~a bi}e predstavqeni gradski park i crkva, dok }e Bawa Luka i Lakta{i kandidovati Park “Petar Ko~i}“ i Bawu Lakta{i. Posqedweg dana takmi~arskog dijela akcije vidje}ete kadrove manastira Glogovac kod [ipova i Kazneno-popravnog zavoda iz Fo~e. @. MIJATOVI]

Modri~a

Pale

Prwavor

Isto~no Sarajevo

Trebiwe

Tesli}

OP[TINA PRIJEDOR

OP[TINA DERVENTA

OP[TINA BROD OP[TINA MILI]I

OP[TINA [IPOVO

8 6. i 7. jun 2009. GLAS SRPSKE

Liturgija u stogodi{wem hramu

Kroz RS
Brod

TREBIWE - Wegovo Preosve{tenstvo vladika zahumskohercegova~ki i primorski Grigorije u subotu }e, povodom 100 godina od izgradwe hrama Svetog cara Konstantina i carice Jelene u trebiwskom selu Zagora, slu`iti svetu arhijerejsku liturgiju, saop{teno je iz
FOTO: K. ]IRKOVI]

Crkvenog odbora Zagora, javila je Srna. Iz Zahumskohercegova~ke i primorske eparhije i parohije trebiwskih brda Zagora pozvali su vjeruju}i narod da prisustvuje liturgiji u obnovqenom hramu, koji slavi i svoju krsnu slavu.

Deminirawe Gorwih Koliba i @eravca
BROD - U povratni~kim naseqima Gorwe Kolibe i @eravac u op{tini Brod u petak je po~elo uklawawe mina i drugih minsko-eksplozivnih sredstava zaostalih iz posqedweg rata. Demineri Oru`anih snaga BiH uklawa}e mine u zaseocima Zasjek i Obradovi}i, koji su jedini ostali neo~i{}eni od mina u pro{logodi{woj akciji uklawawa ovih ubojitih sredstava. Na ovom dijelu teritorije je, tokom posqedweg rata, bila linija razdvajawa, zbog ~ega je postavqen veliki broj mina i drugih minsko-eksplozivnih sredstava, koji kasnije nisu ukloweni. Kada su se vra}ali u ova mjesta, povratnici su i sami uklawali mine iz svojih dvori{ta i wiva. Mje{tani Gorwih Koliba pri~aju da su do sada prona{li najmawe stotinu mina, koje su uni{tili u saradwi sa Civilnom za{titom iz Broda. N. S.

Festival u Br~kom

Igra i znawe zbli`avaju mlade
BR^KO - Centar za omladinski razvoj Br~ko distrikta “Proni“ organizovao je 9. festival omladinskog rada “FORA“, koji se u Br~kom zavr{ava u nedjequ. Gla vni me nayer “Pro ni“ centra u Br~kom Jasmin Ja{a re vi} je na gla sio da }e 1.500 mladih u~estvovati u kreativnim, zabavnim, kulturnim i drugim manifestacijama, koje }e biti prilika za razmjenu iskustava i dogovo re o bu du }em ra du i sa radwi mla dih. On je naglasio da }e biti organizovana i razna takmi~ewa u kojima }e mla|i u~esnici pokazati svoje vje{tine. N. T.
Preduze}e “Tehni~ki remont“

Vlada RS rije{ila problem zaposlenih u “Tehni~kom remontu“ Bratunac

Osim izmirivawa potra`ivawa radnika, Vlada RS }e sa Ministarstvom privrede, energetike i rudarstva dozvoliti prodaju jednog proizvodnog dijela u tom preduze}u
PI[E: KRSTINA ]IRKOVI] glasbr@teol.net

Za plate radnika dva miliona KM
dovi} isti~u}i da }e svim ra dni ci ma, za taj pe ri od, biti uvezan i sta`. Osim izmi ri vawa po tra`ivawa radnika, Vlada RS }e sa Mi nis tar stvom privrede, energetike i rudar stva do zvo li ti pro da ju jednog proizvodnog dijela u tom preduze}u. bli~ka Vlada imati razumijevawa i za wihovu inicijativu o osnivawu zajedni~kog pre du ze }a sa ame ri ~kom firmom “Mi~el“, na lokaci ji proi zvo dnog di je la “Te hni ~kog re mon ta“, po vr{ine od oko 4.000 kvadrata. Vidovi} je pojasnio da se ra di o di je lu proi zvo dnog pogona u kojem }e se raditi trofejno naoru`awe i u ko jem je pla ni ra no za po{qavawe tridesetak radnika. - Preostali dio preduze}a, uku pne po vr{i ne oko 40.000 me ta ra kva dra tnih, bi}e privatizovan, po posebnom programu. Najva`nije je da su izmi re ne oba ve ze pre ma ra dni ci ma i da ni smo prekinuli rad - istakao

Bile}a

Analiza vode potvrdila ispravnost
BILE]A - Poslije nedjequ dana zabrane Bile}ani ponovo mogu da piju vodu iz gradskog vodovoda bez prokuvavawa, o ~emu je preuze}e “Vodovod“, putem lokalnog radija, obavijestilo gra|ane. Kako isti~e op{tinski sanitarni inspektor Slavojka Ini}, obavje{tewe gra|anima upu}eno je nakon {to su stigli nalazi iz Zavoda za za{titu zdravqa u Trebiwu da je voda hemijski i bakteriolo{ki ispravna. Uzorci vode za analizu uzeti su sa ~etiri razli~ite lokacije u gradu, pa nema sumwe da ona nije ispravna. [. A.

BRATUNAC - Za 479 radnika bratuna~kog preduze}a “Tehni~ki remont“ u pe tak je po ~e la is pla ta plata za koje je Vlada Republike Srpske obezbijedila je dva miliona maraka. Radnici su od ovog preduze}a potra`ivali plate zara|ene u periodu 2000 - 2008. godine. Ovo je pot vrdio di re ktor pre du ze }a “Te hni ~ki remont“ Vinko Vidovi}. - Isplatom tih sredstava, Vlada RS koja je sto odsto vla snik ka pi ta la u “Tehni~kom remontu“, stvorene su mogu}nosti za daqe aktivnosti u ciqu izlaska iz agonije, koja traje gotovo deset godina - rekao je Vi-

je Vidovi}. On je dodao da je na raznim po slo vi ma tre nu tno an ga `o va no se dam de se tak radnika.

Odluka
Vlada RS je 30. oktobra 2008. godine donijela odluku da uplati dva miliona maraka za izmirivawe zaostalih obaveza “Tehni~kog remonta“ prema radnicima. Uslov da se rije{i desetogodi{wa agonija u ovom preduze}u bio je da svi radnici odustanu od tu`bi, {to su i u~inili krajem pro{le godine.

BI]E zaposleno 120 radnika
- Bi}e dozvoqena prodaja oko 15.000 me ta ra kva dra tnih prostora zainteresova nom par tne ru, ko ji }e zaposliti 120, od ukupno 220 radnika ovog preduze}a - kazao je Vidovi}. On je uvjeren da }e repu-

Delegacija iz Subotice posjetila Br~ko

Privredna saradwa zajedni~ki ciq
BR^KO - ^lanovi delegacije grada Subotice u petak su u Br~kom sa gradona~elnikom Draganom Paji}em razgovarali o mogu}nostima investirawa i saradwe u oblasti privrede, komunalnih poslova i kulture, javile su agencije. Po mo }nik gra do na ~el ni ka Su bo ti ce Bran ko Franci{kovi}, koji je predvodio delegaciju, rekao je da su tokom sastanka razmijewena mi{qewa o dje la tnos ti ma u ko ji ma pos to je povoqni uslovi za investirawe.

Pale
VODA Uredno snabdijevawe vodom. POLICIJA Nisu zabiqe`ena krivi~na djela ni naru{avawe javnog reda i mira, a nije bilo ni saobra}ajnih nesre}a. HITNA POMO] U Hitnoj pomo}i pregledano 12 pacijenata. STRUJA Uredno snabdijevawe strujom.

INVESTIRAWE u oblasti agrara
- Veoma smo zadovoqni onim {to nam je prezentovano, tako da o~ekujemo da nam uskoro u posjetu do|e delegacija iz Br~ko distrikta, kada bi tre ba lo da u~i ni mo

prve kon kre tne ko ra ke na planu saradwe na obostrano zadovoqstvo - rekao je Franci{kovi} nakon sastanka. Predsjednik Privredne ko mo re za Sje ver no ba ~ki okrug, ~ije je je sjedi{te u Subotici, Slobodan Vojinovi}, koji je i zamjenik sekretara za privredu u vladi AP Vojvodine, rekao je da Br~ko dis trikt po sje du je izvanredne uslove za investirawe, posebno u oblasti

agrara. - Zadovoqni smo zakonskim rje {ewima u ve zi sa stra nim ula gawima, {to nam je predo~eno - rekao je Vojinovi} poslije sastanka. Gra do na ~el nik Br~kog Dragan Paji} potvrdio je da }e uskoro uslijediti posjeta delegacije distrikta Subotici, kako bi se nastavili zapo~eti razgovori i usposta vi li prvi obli ci sa radwe.

GLAS SRPSKE 6. i 7. jun 2009. 9

Br`e do urbanisti~kih dozvola
MRKOWI] GRAD - Op {ti na Mrkowi} Grad po tpi sa la je spo ra zum sa pro je ktom SPI RA (ko ji fi nan si ra USA ID) o uspos tavqawu auto mat skog i elek tron skog sis te ma za iz da vawe ur ba nis ti ~ke sa gla snos ti. - Ovo bi trebalo znatno ubrzati izdavawe urbanisti~kih dokumenata i svega {to je vezano za gra|ewe. To }e prije svega poslu`iti da gra|ani dobiju prije dokumenta - rekao je na~elnik op{tine Mrkowi} Grad Zoran Tegeltija. S. D.

Elektrifikacija srebreni~kih sela

Udru`ewe penzionera Pale

Struju dobile mjesne zajednice Krwi}i, Kostolomci, Skenderovi}i i Rado{evi}i, te sela Zalazje, Obadi, A`lica i Radowi}i u mjesnoj zajednici Sase. Ciq stvoriti uslove za povratak u srebreni~ka i bratuna~ka sela
FOTO: K. ]IRKOVI]

Stigla struja u 700 doma}instava

@ele boqu zdravstvenu za{titu
PALE - ^lanovi Skup{tine Udru`ewa penzionera op{tine Pale usvojili su petak izvje{taje o radu i finansijskom poslovawu, kao i program rada za teku}u godinu, a osvrnuli su se i na najizra`enije probleme sa kojima se trenutno susre}u. Predsjednik Skup{tine paqanskog Udru`ewa penzionera Vu~ko Samaryi} izjavio je za “Glas Srpske“ da ova populacija nije zadovoqna zdravstvenom za{titom, jer penzioneri moraju da pla}aju ve}inu lijekova, pa i mnoge qekarske preglede. - Penzionerima se u tim slu~ajevima preporu~uje odlazak u bolnicu Kasindo, gdje ne bi pla}ali pregled, ali za stare qude je problem da se voze vi{e od 20 kilometara u jednom pravcu, pla}aju karte i izgube i po nekoliko ~asova dok obave potrebne preglede - rekao je Samaryi}. S. [.

Izgradwa tunela Stambol~i}

Probijeno stotinu metara
PA LE - Me ha ni za ci ja i radnici preduze}a “Niskogradwa“ iz Lakta{a i kompa ni je CPM, ko ja je podizvo|a~ radova na izgradwi tunela Stambol~i} nado mak Pa la, pro bi li su prvih stotinu metara tunela iz pravca naseqa Podgrab. Ova faza, ukqu~uju}i i pripremne radove na gradili{tu, tra ja la je pe de se tak dana, a Graditeqi u narednom periodu o~ekuju jo{ intenzivniju dinamiku, koja }e biti u skladu sa rokom realizacije cijelog posla, ~iji je zavr{etak planiran za maj naredne go di ne. Iz gradwa tu ne la Stambol~i} najve}i je poduhvat u oblasti infrastrukture na podru~ju Pala i grada Is to ~no Sa ra je vo, a vi {e 10.000.000 maraka obezbije|eno je iz republi~kog Razvojnog programa. S. [.

Poqoprivreda u [amcu

Predstavnici “Elektro-Bijeqine“ pustili u rad elektroobjekte PI[E: KRSTINA ]IRKOVI] glasbr@teol.net

“Dani poqa p{enice“ okupili ratare

FOTO: V. ANTI]

SREBRENICA - Pu{tawem u rad novoizgra|enih elektroenergetskih objekata, predstavnici “Elektro-Bijeqine“ i radnih jedinica ovog preduze}a u Srebrenici i Bratuncu, u petak su ozvani~ili zavr{etak projekta elektrifikacije srebreni~kih mjesnih zajednica Krwi}i, Kostolomci, Skenderovi}i i Rado{evi}i, te sela Zalazje, Obadi, A`lica i Radowi}i u mjesnoj zajednici Sase. Zahvaquju}i ovom projektu struju }e dobiti oko 700 doma}instava. Sredstva za elektri fi ka ci ju tih na seqa u iznosu od 2,5 miliona maraka obe zbi je di li su Vla da

Kraqevi ne Nor ve {ke i “Elek tro-Bi jeqina“, a u okviru Programa Vlade RS za obnovu i razvoj Srebrenice.

RADOVI ko{tali 2,5 miliona KM
- Norve{ka vlada obezbijedila je materijal u vrijednosti od 1,5 milion maraka, a mi smo ulo`ili oko milion maraka vlastitih sredstava rekao je izvr{ni direktor za tehni~ke poslove u “ElektroBi jeqini“ Dra gan Pe ri} prilikom pu{tawa u rad trafo-stanice u Zalazju. Isti~u}i da je to tre}i pro je kat ko ji fi nan si ra norve{ka vlada, u ciqu stvarawa uslo va za po vra tak u

sre bre ni ~ka i bra tu na ~ka sela, Peri} je najavio da }e do kraja godine biti realizo van jo{ je dan pro je kat elektrifikacije, za koji }e Norve`ani obezbijediti polovinu od ukupno 1,5 milion maraka. - Planiramo da u ovoj godini realizujemo i projekat Fonda za povratak Savjeta ministara BiH, uz posredovawe Ministarstva za qudska prava i izbjeglice BiH, ukupne vrijednosti oko milion maraka - naglasio je Peri} ohrabren nizom aktivnosti, ko je omo gu }a va ju stva rawe uslo va za po vra tak sta no vni{tva na sva podru~ja Srebrenice i Bratunca. Rukovodilac RJ “Elektrodistribucije“ Bratunac Mi-

ladin Jovanovi} rekao je da je u rad pu{tena i trafo-stanica sa prikqu~nim dalekovodima u srebreni~kim selima Crvica i Petri~a u ~iju je rekonstrukciju “Elektro-Bijeqina“ ulo`ila 15.000 maraka vlastitih sredstava. Mje{tanin Rado @ivanovi} najavio je da }e se uskoro vratiti u Zalazje sa svojom petoro~lanom porodicom. - Iako smo popravili ku}u, ovdje smo dolazili samo povremeno. Struja nam zna~i mnogo i zato vjerujem da }e se nakon elektrifikacije ovog podru~ja mje{tani vra}ati na svoja porodi~na imawa - kazao je @ivanovi} dodaju}i da od 32 predratna doma}instva u Zalazju `ivi samo jedan stariji bra~ni par.

[AMAC - Tradicionalna peta manifestacija pod nazivom “Dani poqa p{enice“ odr`ana je na oglednom poqu u Dowoj Slatini, op{tina [amac, a okupili su se najzna~ajniji poqoprivredni proizvo|a~i sa {ire regije. Na lokalitetu Dowa Slatina u oglednom poqu od dva hektara zasijane su 24 sorte kultura od ~ega 14 sorti p{enice, tri tritikalea, jedna ozima zob i pet sorti je~ma. Predstavnik {ama~kog preduze}a “Agro primus” Svetozar Ev|i} istakao je da su svi zadovoqni kvalitetom i samim ogledima. - Na ovom oglednom poqu godinama imamo prinose koji znatno prelaze prosjek u redovnoj proizvodwi, a to su sorte koje daju prinos od {est do osam tona po hektaru - rekao je Ev|i}. V. A.

Doboj
PORODILI[TE Ro|ene ~etiri djevoj~ice i dva dje~aka. STRUJA Uredno snabdijevawe elektri~nom energijom. POLICIJA Zabiqe`eno jedno krivi~no djelo, naru{avawa javnog reda i mira nije bilo. Dogodile se tri saobra}ajne nesre}e. VODA Uredno snabdijevawe vodom.

Rje{avawe problema povratnika u Rogatici

Vlada odobrila 195.000 maraka
ROGATICA - Programom rje{avawa problema raseqenih lica, povratnika i izbjegli ca Vla da Re pu bli ke Srpske op{tini Rogatica za ove po tre be odo bri la je 195.000 maraka. Ova sredstva namijewena su za iz gradwu i sa na ci ju dvije stambene jedinice za interno raseqena lica srpske nacionalnosti u vrijednosti od 40.000 maraka i za iz gradwu i sa na ci ju tri stambene jedinice u vrijednosti od 80.000 za povratnike Bo{wake i Hrvate.

75.000 KM za elektrifikaciju naseqa
- Posebna op{tinska komisija uz pomo} Ministarstva za izbjeglice i raseqena lica Republike Srpske izvr{ila je izbor i utvrdila listu korisnika sredstava i ovih dana o~ekuje se wena veri fi ka ci ja. In te res ni je

bio veliki. Prijavilo se svega 10 Bo{waka i pet Srba koji }e uz gra|evinski materijal dobiti i do 5.000 KM stimulativnih sredstava u zavisnosti od procjene Komisi je za izbor ko ri sni ka rekao je referent za investicije, obnovu i izgradwu u Odjeqewu za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne poslove u Administrativnoj slu`bi op{tine, Milenko Jankovi}. Na ~el nik Odjeqewa za

prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne poslove Zoran ^arki} je naglasio da je upo re do sa rje {a vawem stambenih problema Vlada Srpske odobrila je i 75.000 KM za elektrifikaciju naseqa povratnika i raseqenih. Iz ovih sredstava planirana je obnova niskonaponske mre`e u zaseoku Herin Do u mjesnoj zajednici Kukavice u du`ini od oko 950 metara. S. M.

[amac
HITNA POMO] U Slu`bi hitne pomo}i pregledano je 28 pacijenata. STRUJA Uredno snabdijevawe elektri~nom energijom. POLICIJA Dogodila su se tri naru{avawa javnog reda i mira i jedno krivi~no djelo. Zabiqe`ena je jedna saobra}ajna nesre}a. VODA Uredno snabdijevawe vodom.

10 6. i 7. jun 2009. GLAS SRPSKE

OGLASI

BIRAMO NAJQEP[I KUTAK REPUBLIKE SRPSKE

GLAS SRPSKE 6. i 7. jun 2009. 11

И ви можете учествовати у избору “Најкутак Републике Српске” тако што ћете дати глас оном простору који је по вашем мишљењу заслужио да буде изабран као најљепши кутак Републике Српске. На тај начин стичете право на једну од награда које су намијењене управо вама.

1. Slavi{a Male{evi} Isto~no Sarajevo

2. Zlatko Pani} Modri~a

3. Rajko Bokur Prwavor

4. Jagoda [esti} Bawa Luka

5. Ugqe{a Jotanovi} Tesli}

6. Jovan Matavuq Lakta{i

7. Nino Dragani} Trebiwe

8. Branko Novakovi} Pale

9. Tonka Vuji~i} ^elinac

10. Stevo Miqanovi} Bijeqina

11. Vi{egrad

12. Brod

13. Mili}i

14. Prijedor

15. Derventa

16. ^ajni~e

17. Bawa Luka

18. Lakta{i

19. [ipovo

20. Fo~a

SMS-ом гласате тако што, на број 091/510-101 пошаљете поруку која садржи ријеч ГЛАС затим редни број простора. Примјер, ако желите гласати за приједлог под редним бројем 8, текст SMS поруке гласи: GLAS 8. Број важи за сва три оператера мобилне телефоније у БиХ. Цијена поруке је 0,8 КМ + ПДВ.

Име и презиме: Број телефона: Гласам за простор под редним бројем:
Испуните потребне податке и пошаљите купон на адресу: “Глас Српске” (за Најкутак Републике Српске), Улица Скендера Куленовића 93, 78000 Бања Лука OP[TINA BROD OP[TINA MILI]I

OP[TINA PRIJEDOR

OP[TINA DERVENTA

OP[TINA [IPOVO

12 6. i 7. jun 2009. GLAS SRPSKE

Festival dje~ijeg folklora u Zvorniku
ZVORNIK - U Zvorniku }e u nedjequ i ponedjeqak biti odr`an 12. festival dje~ijeg folklora, saop{tio je predsjednik SPKD “Prosvjeta“ iz Zvornika Radoslav Peri}. On je rekao da }e nastupiti dvadesetak sekcija kulturno-umjetni~kih dru{tava “Prosvjeta“, kao i folklorne sekcije osnovnih {kola iz BiH i Srbije sa oko 2.000 u~esnika. Organizatori festivala su zvorni~ka “Prosvjeta“ i O[ “Desanka Maksimovi}“ iz ^elopeka, a pokroviteq op{tina Zvornik. S. S.
FOTO. S. SAVI]

Lova~ko udru`ewe “Soko“

Ciq iskorijeniti krivolov
ZVORNIK - Predsjednik lova~kog udru`ewa “Soko“ iz Kozluka Zdravko Ili} rekao je da su lovci, iako je vrijeme lovostaja, veoma aktivni, prije svega u o~uvawu divqa~i od krivolovaca. - Formirali smo internu lovo~uvarsku slu`bu u kojoj prvi put imamo ~ak 25 lovo~uvara, jer nam je prevashodni ciq da za{titimo divqa~ i iskorijenimo krivolov na oko 15.500 hekatara kojima gazdujemo - rekao je Ili}. On je dodao da je novo rukovodstvo formiralo Savjet za lov stvo, a po sli je ~e ti ri go di ne i Se kci ju za lo vno streqa{tvo, koja je na takmi~ewima u ga|awu lete}ih meta ve} zabiqe`ila zapa`ene rezultate. - Prije par dana planski smo pustili na tri lokacije u lovi{tu mati~no jato fazana, a krajem jula bi}e pu{teno jo{ 700 mladih fazana - istakao je Ili}. S. S.
FOTO: S. SAVI]

Komunalci uklawaju lipu

Dugogodi{wa stabla u Zvorniku predstavqaju opasnost

O[ “Bra}a Jak{i}“ u Mili}ima

Stara lipa pala i o{tetila automobil
U glavnoj gradskoj ulici parkirao sam vozilo. Neposredno nakon toga stablo lipe, visine oko 15 metara, palo je na wega i o{tetilo ga, pri~a @eqko Radovi}
PI[E: SLOBODANKA SAVI] krozrs@glassrpske.com

Tra`e izmjenu naziva {kole
MI LI ]I - [kol ski odbor O[ “Bra}a Jak{i}“ iz Mili}a pokrenuo je inicijativu za izmjenu naziva ove ustanove, koja bi, se ukoliko inicijativa pro|e, od sqede}e {kolske godine zvala “Aleksa Jak{i}“, javila je Srna. Direktor {kole Jovan Zeki} rekao je da su inicijativu jednoglasno podr`ali ~lanovi {kolskog odbora, te da sa da sli je di pro ce du ra koja je utvr|ena zakonom. Ukoliko bude prihva}en novi naziv, {kola }e se zvati po li~nosti zna~ajnoj za istoriju mili}kog kraja i regije. Aleksa Jak{i} u~estvovao je u izgradwi puteva, formirawu Srpskog pros vje tnog dru{tva “Prosvjeta“ BiH i Srpskog gimnasti~kog dru{tva “Srpski soko“ BiH, a sa sve{tenikom Matijom Popovi}em u Mili}ima je osnovao ~etvorogodi{wu osnovnu {kolu.

ZVORNIK - Da strahovawa Zvor ni ~a na, ko ji su smatrali da stara stabla u u`em cen tru gra da pred stavqaju opasnost, kako za prolaznike i automobile, tako i za objekte i elektroinstalacije, nisu bila bezra zlo `na, po ka za lo se krajem sedmice, kada je na automobil @eqka Radovi}a pala lipa visoka oko 15 metara. - U glavnoj gradskoj ulici u ~etvrtak oko 20 ~asova

parkirao sam vozilo “opel zafira“. Neposredno nakon toga stablo lipe je palo na automobil i o{tetilo ga pri~a @eqko Radovi}. On je naglasio da je prava sre}a {to prilikom pada drveta niko nije povrije|en.

POSJE^ENO pet stabala radi bezbjednosti
Radovi} je istakao da je na vozilu pri~iwena znatna materijalna {teta i najavio da }e se obra ti ti na dle `nim organima, prije svega op{tini, za pomo} u sanirawu {tete. Pad visoke lipe iznenadio je Zvorni~ane, s obzirom na to da ni je bi lo nevremena. Obja{wewe mo`da le`i u ~iwenici da je korijewe lipe bilo trulo, iako se ni {ta ni je mo glo primijetiti na stablu i zelenoj kro{wi. Mje{tani pretpostavqaju da su ~esta ki{a, koja ja pada-

la proteklih dana, kao i jaki vjetrovi, uzrokovali pad visoke lipe. U na dle `nom op {tin skom odjeqewu podsjetili su da su pro{le godine, nakon snimawa stawa u nasequ Srpska varo{, iz bezbjednosnih razloga isjekli dvije visoke topole, kao i tri lipe, koje su se na la zi le u ne po sre dnoj

blizini one koja je o{tetila Radovi}ev automobil. S obzirom na to da se tu nalazi jo{ nekoliko stabala, v. d. na~elnika Odjeqewa za stambeno-komunalne poslove Petar Maksimovi} rekao je da }e ona bi ti predmet novog pregleda, da bi se utvrdilo da li jo{ neko drvo treba posje}i.
FOTO. S. SAVI]

Han Pijesak

Sastanak nakon 40 godina
HAN PIJESAK - Druga generacija maturanata Gimnazije “Svetozar Kosori}“ u Han Pijesku, koja je osnovana 1964. godine, sasta}e se u subotu, a kao po~asni gost pozvana je prva generacija maturanata. ^etrdeset godina mature po~e}e velikim {kolskim ~asom u u~ionici Gimnazije. Profesor Rade Pejovi}, koji je uz posao profesora ruskog i latinskog jezika predavao istoriju i sociologiju, ali i sedam godina bio direktor ove obrazovne ustanove do{ao je iz Crne Gore da bude sa svojim u~enicima. B. M.

Kvarovi
Prilikom pada lipa je pokidala i kablove “Telekoma“, a ki{a koja je padala izazvala je kvarove i na elektromre`i. Zbog toga su bez struje ostali potro{a~i u Karakaju, \ilama, Lipovcu i Sjenokosu.

Buxetski prihodi u Rogatici mawi nego pro{le godine

Zvornik
POLICIJA Javni red i mir je naru{en tri puta. STRUJA Zbog lo{ih vremenskih prilika bez struje potro{a~i u Karakaju, \ilama, Lipovcu i Sjenokosu. VODA Uredno snabdijevawe vodom.

Sporo puwewe op{tinske kase
ROGATICA - Op{tina Rogatica jo{ nema buyet za teku}u godinu. Finansirawe buyetskih potro{a~a obavqa se na osnovu Odluke o privre me nom fi nan si rawu sraz mjer no sred stvi ma ko ri{}enim u istom periodu prethodne fiskalne godine. Analiziraju}i tromjese~no ostvarewe buyeta u ovoj u odnosu na isti period pro{le go di ne, odbor ni ci Skup {ti ne op {ti ne in formisani su da su prihodi os tva re ni u izno su od 883.000 maraka ili 15,5 odsto mawe u odnosu na isti pe ri od pro {le go di ne, odno sno sve ga 17 od sto od izvr{ewa za 2008. godinu. Buyet ski iz da ci su os tvareni sa 930.000 KM. Prema{ili su prihode od 47.000 i za 17,4 odsto su mawi od iz vr{ewa u 2008. odno sno 10,3 odsto u odnosu na isti period prethodne godine.

RASHODI ve}i od prihoda
Vi{e sredstava od pro{logodi{wih u istom periodu do bio je i Cen tar za so ci jal ni rad, zbog po ve }awa iz da ta ka iza zva nih promjenom zakonskih pripisa u ovoj oblasti, ali i po-

Srebrenica
HITNA POMO] U Slu`bi hitne pomo}i pregledana su tri pacijenta. STRUJA Snabdijevawe strujom uredno. VODA Snabdijevawe vodom uredno.

ve}anog broja zaposlenih. Svi ostali buyetski potro {a ~i do bi li su mawe ili uop {te ni su do bi li pripadaju}a sredstava. Ta “ne prav da“, pre ma zakqu~ku Skup{tine, bi}e is pravqena u na re dnim obra~unskim periodima, posebno nakon usvajawa buyeta koji se mora donijeti do kaja teku}eg mjeseca. S. M.

GLAS SRPSKE 6. i 7. jun 2009. 13

Obezbije|ene vakcine protiv tetanusa
KOZARSKA DUBICA - Dom zdravqa “Kozma i Damjan“ u Kozarskoj Dubici obezbijedio je 175 doza vakcine protiv tetanusa za sve u~enike zavr{nih razreda sredwih {kola, izjavio je u petak direktor te zdravstvene ustanove Radenko Reqi}. On je precizirao da je rije~ o redovnoj revakcinaciji koju je neophodno izvr{iti zbog stvarawa imuniteta organizma.

Sjednica SO Srbac

Izgradwa Sredwo{kolskog centra “Lazar \uki}“ u Ribniku

U pripremi rebalans buxeta
SRBAC - Na sedmoj redovnoj sjednici Skup{tine op{tine Srbac, odbornici su razmatrali informaciju o izvr{ewu op{tinskog buyeta od januara do marta ove godine. - U ovom pe ri odu su os tva re ni pri ho di od mi li on i 140.000 KM ili oko 70 odsto u odnosu na plan za prva tri mjeseca, dok su u odnosu na isti period pro{le godine prihodi mawi za 10 odsto. S druge strane do{lo je i do smawewa tro{kova materijala i usluga, i to za tre}inu mawe ne go u 2008. go di ni, {to je pri je sve ga re zul tat mje ra {tedwe korisnika svih buyetskih sredstava - rekao je na~elnik Odjeqewa za finansije Dragan Miki}. On je dodao da }e se do 20. juna pripremiti prijedlog rebalansa koji bi mogao biti usvojen na narednom skup{tinskom zasjedawu. D. J.

U O[ “Desanka Maksimovi}“ odvijala se nastava u jednoj smjeni za osnovce, a u drugoj za sredwo{kolce. To je stvaralo velike probleme pri izvo|ewu redovne nastave, a organizovawe vannastavnih aktivnosti je bilo gotovo nemogu}e, rekao Ne|o Stojakovi}
FOTO: S. DAKI] Osnovce obradovala izgradwa Sredwo{kolskog centra

\aci od septembra u novim klupama

O{te}ena trafo-stanica u ^elincu

Zbog udara groma {teta 15.000 evra
^ELINAC - Nakon udara groma u trafo-stanici “^elinac centar“ ve}i dio grada ^elinca u no}i izme|u ~etvrtka i pet ka os tao je bez elektri~ne energije. - Grom je o{te tio tran sformator velike snage, a na ~iwena {te ta je bli zu 15.000 evra - obja{wava {ef ~elina~ke RJ “Elektrokrajina“ Rade Mika}. ^elina~ki elektri~ari su u petak prije podne zamijenili o{te}ena postrojewa nakon
FOTO: B. MAKSIMOVI]

~ega je normalizovano snabdijevawe potro{a~a strujom. - Na`alost, potro{a~i iz kategorije privrede i doma}instava duguju nam vi{e od dva miliona KM {to mo`e da ne ga ti vno uti ~e na odr`avawe elektromre`e i pos tro jewa. Sa mo re do vno izmirivawe dugova za utro{enu struju mo`e da bude garan ci ja i kva li te tnoj isporuci elektri~ne energije - naglasio je Mika}. B. M.

nom jeku. Novac za izgradwu {kole, 930.000 maraka, obeRIBNIK - Po~etkom na- zbijedila je Vlada Republike re dne {kol ske go di ne oko Srpske, a op{tina Ribnik 200 u~enika u Ribniku dobi- infrastrukturu. Zgrada Sredwo{kolskog }e na upotrebu novu zgradu Sredwo {kol skog cen tra centra “Lazar \uki}“ gradi “Lazar \uki}“, ~ija je iz- se uz zgradu Osnovne {kole “De san ka Ma ksi mo vi}“. gradwa u puSredwo {kol ski cen tar }e imati osam u~ionica, dva ka bi ne ta i pra te }e pros to ri je, a bi }e U{tede opremqen savremenim u~i li ma. Obje kat {ko le Na~elnik op{tine Ne|o Stojakovi} isnedavno je pokriti~e da }e se izgradwom sredwe {kole ven, a u je to ku nastava u osnovnoj i sredwoj {koli iz gradwa unu odvijati u jednoj smjeni, {to }e znato tra{wosti objesmawiti tro{kove prevoza u~enika. kta. Naime, po tom osnovu godi{we }e biti - Ova invesu{te|eno oko 30.000 maraka.

PI[E: SLOBODAN DAKI] krozrs@glassrpske.com

ticija bila je prijeko potrebna, jer se u objektu O[ “Desanka Makisimovi}“ odvijala nas ta va u je dnoj smje ni za osnovce, a u drugoj smjeni za sredwo{kolce. To je stvaralo velike probleme pri izvo|ewu redovne nastave, a organi zo vawe van nas ta vnih aktivnosti je bilo gotovo nemogu}e - rekao je na~elnik op{tine Ne|o Stojakovi}.

{a. Stojakovi} se nada da }e op{tina do 1. avgusta uspjeti obezbijediti sredstva za nabavku namje{taja i opremawe {kole, kako bi nastava bez ikakvih pote{ko}a mogla da po~ne 1. septembra ove godine. Zavr{etku gradwe nove {kole obradovali su se i u~eni ci, ali i wiho vi ro di teqi. - Iako jo{ idem u osnovnu {kolu veoma me raduje {to }e uskoro biti zavr{ena gradwa zgrade sredwe {kole. Mi }emo sada imati vi{e prostora, a je dva ~e kam da pos ta nem sredwo{kolac i da idem u novu {kolu - rekla je u~enica Ana Risovi}.

BI]E nabavqen novi namje{taj
On je napomenuo da je gradwa {kolske zgrade po~ela polovinom pro{le godine, a ra do ve izvo di pre du ze }e “Progras-gradwa” iz Lakta-

Sredwo{kolski centar Kotor Varo{

Upisano 25 odlika{a
KOTOR VARO[ - U toku prvog upisnog roka u kotorvaro{kom Sredwo{kolskom centru “Nikola Tesla“ upisano je 25 odlika{a osnovaca u ~etvorogodi{we sredwe {kole. Kako je saop{tio direktor Centra Velimir \akovi}, u prvom upisnom roku je najve}e interesovawe bilo za upis u odjeqewe ekonomski tehni~ara u koje je upisano 12 u~enika, zatim {est u Gimnaziju, pet u odjeqewe poslovni tehni~ara a po jedan u odjeqewe {umarski i turisti~ki tehni~ar. Naredne sedmice }e biti obavqen upis ostali osnovaca za ~etvorogodi{we, a iza toga trogodi{we {kole, dok }e drugi upisni rok prema rije~ima \akovi}a biti realizovan po~etkom jula, a kona~ni rezultati }e biti poznati 9. jula, rekao je direktor Velimir \akovi} koji je istakao da }e u SC[ “Nikola Tesla“ biti mjesta za sve zainteresovane kotorvaro{ke osnovce. D. K.

Profesionalna vatrogasna jedinica Prijedor
PRIJEDOR - Profesionalna vatrogasna jedinica Prijedor od petka je bogatija za novo vatrogasno vozilo. Predsjednik Vatrogasnog saveza RS Mile Me|ed potvrdio je da je rije~ o najsavremenijem vatrogasnom vozilu ura|enom po evropskim standardima. - Vatrogasno vozilo koje smo dobili napravqeno je po najnovijim standardima kada je u pitawu vatrogatstvo i to nam daje mogu}nost da svoj posao obavqamo jo{ kvalitetnije i efikasnije kazao je Me|ed. On je dodao da nema vi{e ga{ewa po`ara vodom jer vozilo ima savremena sredstva za weno pretvarawe u pjenu, a pored ostalih savremenih dijelova ima i dodatni dio opreme koji mo`e spa{avati qude i sa dvadesetog sprata.
FOTO: S. TASI]

Novim vozilom protiv po`ara
VRIJEDNOST vozila 578.000 KM
Me|ed je potvrdio da je vrijednost ovog vozila 578.000 KM te da je kupqeno sredstvima ~iji je garant bila op{tina Prijedor, a dijelom iz sredstava Vatrogasnog saveza. - Pored postoje}ih sedam vozila i jo{ jednog vozila za ga{ewe {umskih po`ara, koje je u planu za nabavku

Prijedor
PORODILI[TE Ro|ene ~etiri djevoj~ice.
Vatrogasci demonstrirali mogu}nosti vozila

vodom, po~ele redukcije u naseqima Kozarac i Qubija. STRUJA Uredno snabdijevawe grada strujom. HITNA POMO] Hitnu qekarsku pomo} zatra`ilo 56 pacijenata.

prijedorska vatrogasna jedinica bi}e jedna od najopremqenijih u RS - rekao je Me|ed. Sekretar Vatrogasnog sa-

veza RS Nikola Lon~ar je potvrdio da je tokom pro{le godine savez izdvojio oko 5,8 miliona KM za nabavku vatrogasnih vozila. S. T.

POLICIJA Evidentirana ~etiri krivi~na djela i ~etiri saobra}ajne nesre}e sa materijalnom {tetom. VODA Uredno snabdijevawe grada

14 6. i 7. jun 2009. GLAS SRPSKE

Investicija od 22 miliona evra

Biznis
ZVANI^NA KOTACIJA
Dioni~ko dru{tvo BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO SARAJEVO OSIGURAWE DD SARAJEVO Zvani~ni kurs Promjena 15.74 10.30 Cijena

BAWA LUKA - Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i softverska ku}a Asseco SEE dogovorili su u Londonu investiciju u vrijednosti od 15 miliona evra, kao i {estogodi{wi kredit od sedam miliona evra u ovu softversku ku}u. Investicija EBRD-a trebalo bi da bude

odobrena do kraja juna, a projekat je namijewen rastu kompanije kroz konsolidaciju operacija u jugoisto~nom regionu, {to ukqu~uje i BiH, saop{tili su iz Asseco SEE Pexim Solutions Bawa Luka. D. S.
FOTO:AGENCIJE

-1.40 31,651.06 -4.62 10,301.00

KOTACIJA FONDOVA
Dioni~ko dru{tvo IF "BIG INVEST. GR." D.D. SARAJEVO IF FORTUNA FOND DD BIHA] IF HERBOS FOND DD MOSTAR IF MI GROUP DD SARAJEVO IF PREVENT-INVEST DD SARAJEVO Zvani~ni kurs Promjena 5.93 5.00 7.15 4.00 7.50 3.35 2.04 8.50 0.00 -1.83 Cijena 82,927.14 6,000.00 25,020.00 2,000.00 952.50

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Dioni~ko dru{tvo Zvani~ni kurs Promjena Cijena 10.50 BIMAL BR^KO 23.05 BH TELEKOM D.D. SARAJEVO 8.05 ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO 17.45 ENERGOPETROL DD SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO DD SARAJEVO 112.44 5.39 HIDROGRADWA D.D. SARAJEVO 125.00 IK BANKA DD ZENICA 59.00 JP ELEKTROPRIVREDA HZHB MOSTAR JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO 30.83 45.02 POSTBANK BH D.D. SARAJEVO 13.70 RUDNIK SOLI TU[AW DD TUZLA 6.20 [IPAD KOMERC DD SARAJEVO 7.00 SANITEKS D.D. VELIKA KLADU[A 777.00 0.00 0.23 48,425.73 0.62 15,116.49 3.13 1,151.70 4.06 47,563.39 0.69 5,066.00 0.00 7,250.00 5.85 2,773.00 -9.61 3,180.35 5.66 4,276.90 41.10 14.17 204.60 3.33 910.00 -2.78

Mnogi tra`e posao

Podaci Ameri~kog ministarstva rada

Maj drugi uzastopni mjesec u kome se broj otpu{tawa usporio. Ekonomisti smatraju da }e tr`i{te rada u SAD u}i u normalu tek 2013. godine
VA[INGTON - Nezapo sle nost i daqe ras te u Sje diwenim Ame ri ~kim Dr`ava jer kompanije jo{ ni su ra spo lo `e ne da za po{qava ju, ali se bur ni tempo otpu{tawa smiruje uporedo sa slabqewem recesije, prenijela je Beta. Ameri~ko ministarstvo rada u petak je reklo da je u maju izgubqeno 520.000 radnih mjes ta. Ali, maj je drugi uzastopni mjesec u kome se broj otpu{tawa usporio. Tako|e, to je najmawi gu bi tak ra dnih mjes ta od okto bra. Naj dubqi rez na tr`i{tu rada SAD zbio se u ja nu aru, ka da je nes ta lo 741.000 radnih mjesta, najvi{e od 1949. godine. U prvom kvartalu u SAD je prosje~no mjese~no zatvarano 700.000 radnih mjesta, ali je u aprilu brojka pala na 539.000. O~ekuje se da }e u teku}em kvar ta lu broj ka bi ti pola miliona mjese~no i da }e pas ti na 250.000 u posqedwem tromjese~ju ove godine. Kon tro li sa ni ste ~aj “Yene ral mo tor sa” mo gao bi zamutiti procjene vezane uz nezaposlenost. GM je ranije ove sedmice objavio da }e zatvoriti devet tvornica, a tri sta vi ti u mi ro vawe. U sklo pu pro ce sa restrukturirawa, ~ak 20.000 radnika moglo bi do kraja 2010. godine ostati bez posla.

Smawuje se burni tempo otpu{tawa
jati. Zato ekonomisti predvi|aju da }e se stopa nezaposlenosti u SAD popeti na 9,2 odsto u maju u odnosu na 8,9 procenata u aprilu - najvi{e od septembra 1983. Pred sje dnik Fe da Ben Bernanke ove sedmice ponovio je kako }e se recesija za vr{i ti ove go di ne, ali ponovo je upozorio i da }e oporavak biti postepen. Fed o~ekuje da }e stopa nezaposlenosti ostati visoka i u 2011. godini. Ekonomis ti, pak, sma tra ju da }e tr`i{te rada u SAD u}i u normalu, {to podrazumijeva stopu nezaposlenosti od pet posto, tek 2013. godine. Ipak, sve je vi{e znakova da recesija popu{ta.

Devizne rezerve Japana

Uve}awe za 12,5 milijardi dolara
TOKIO - Devizne rezerve Japana uve}ane su tokom maja za 12,54 milijarde dolara, na ne{to vi{e od 1,024 biliona dolara, {to je drugi najve}i ikad zabiqe`eni nivo, objavili su u petak vladini izvori u Tokiju, prenio je Tanjug. Japanske devizne rezerve su ve} sedam mjeseci uzastopno na nivou ve}em od bilion dolara i po veli~ini su druge u svijetu, iza kineskih koje su dvostruko ve}e.

OPORAVAK }e biti postepen
Stru~waci napomiwu da ~ak i ako trend otpu{tawa popusti, kompanije ne}e biti voqne da zapo{qavaju dok ne bu du si gur ne da }e ekonomski oporavak potra-

Metaloprera|iva~ka industrija

Kriza po~ela da jewava
BAWA LUKA - Ohrabruje nas ~iwenica da je u aprilu i maju ove godine kriza, ~ini nam se, postepeno po~ela da jewava, jer je zaustavqen daqni pad proizvodwe - rekao je za Srnu sekretar Udru`ewa za po sle nih u metalurgiji, preradi metala, elektroindustriji, hemijskoj i gumarskoj industriji pri Privrednoj komori RS Pero \uri}. On je podsjetio da zbog velike ekonomske krize preduze }a u oblas ti metaloprera|iva~ke industrije ove godine biqe`e pad proizvodwe. Za prva ~etiri mjeseca, u odnosu na isti period prethodne, ostvareno je tek 40 od sto proi zvodwe osnovnih metala i 60 odsto me tal nih proi zvo da, osim ma{ina. Proizvodwa ma{ina i ure|aja iznosila je 62 odsto od pro {lo go di{we proi zvodwe u is tom pe ri odu. Zna ~a jan pad ima la je i proizvodwa drugih elektri~nih ma{ina, koja je u odnosu na pro {lo go di{wu gotovo prepolovqena.

STOPA NEZAPOSLENOSTI
Mnogi ekonomisti ka`u da }e stopa nezaposlenosti u SAD dosti}i deset procenata do kraja godine. Poslijeratni rekord bio je 10,8 odsto krajem 1982. godine.

[vajcarski program za promociju uvoza

Uspje{na "kupovna misija"
SARAJEVO - Predstavnici {vajcarskih firmi zainteresovanih za dugoro~nu saradwu u nabavci namje{taja veoma uspje{no su okon~ali ~etvorodnevnu “kupovnu misiju“, koju je organizovala kon sul tan tska fir ma “Strikkonsalting“ za potrebe {vajcarskog programa za promociju uvoza (SIPPO), koji fi nan si ra {vaj car ska vlada, prenijela je Srna. U saop{tewu iz kompanije “Strikkonsalting“ navodi se da su predstavnici {vajcarskih firmi proputovali ukupno vi{e od 700 kilometara po BiH, kako bi posjetili proi zvo dne obje kte potencijalnih partnera i na licu mjesta sagledali wihove proizvodne mogu}nosti i organizaciju proizvodwe. - [vajcarske firme su veoma zadovoqne ukupnom organizacijom ove misije, ali jo{ vi{e kvalitetom, tehnolo{kim mogu}nostima i nivoom obrade drveta koje nude firme iz BiH. Naru~ena je izrada vi{e od 15 uzoraka, koje }e prema nacrtima {vajcarskih partnera izraditi lokalne firme - rekao je direktor SIPPO projekta Buko Du~inov. Prema wegovim rije~ima, od septembra se mo`e o~ekivati da po~nu prve isporuke namje{taja.

FTSE 100 INDEX MEMBERS
Naziv kompanije
VODAFONE GROUP BARCLAYS PLC LLOYDS BANKING BHP BILLITON PLC ROYAL BK SCOTLAN

DOW JONES INDUS. AVG MEMBERS
Cijena
113.1 281.75 68.2 1,608.00 37.8

Promjena
0.53 5.92 1.64 10.44 1.61

Naziv kompanije
BANK OF AMERICA CITIGROUP INC JPMORGAN CHASE GENERAL MOTORS GENERAL ELECTRIC

Cijena
11.87 3.57 35.35 0.75 13.75

Promjena
5.89 5.31 4.03 21.3 1.85

GLAS SRPSKE 6. i 7. jun 2009. 15

Barel nafte iznad 70 dolara
WUJORK - Cijena barela nafte u Wujorku u petak je prema{ila 70 dolara, {to je najvi{e u posqedwih sedam mjeseci, poslije objavqivawa informacija o usporavawu rasta nezaposlenosti u Sjediwenim Ameri~kim Dr`avama u maju i ja~awa dolara. Barel sirove nafte sada se prodaje za 70 dolara i 32 centa, {to je najvi{e od 4. novembra pro{le godine.

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Naziv emintenta НЛБ развојна банка а.д. Бања Лука Република Српска - стара девизна штедња Република Српска - измирење ратне штете 2 Република Српска - измирење ратне штете 1 Телеком Српске а.д. Бања Лука Тржница а.д. Бања Лука Боксит а.д. Милићи РиТЕ Угљевик а.д. Угљевик Prosje~na Promjena Promet cijena 0,43 558.761,2 94,58 90,01 38,96 39,00 1,23 1,35 0,41 0,25 0,01 16.652,57 -2,59 13.110,51 -2,50 5.557,11 0,82 1.967,00 1,50 1.782,00 0,00 -8,96 540,38 507,00

Stru~ne rasprave o Nacrtu zakona o regulisawu cijena u Srpskoj

Ciq rasprava da se javnosti predo~i {ta zna~i Nacrt zakona o regulisawu cijena i da privrednici boqe iskoriste wihovo slobodno formirawe, kazala [obot
PI[E: DALIBORKA SEKULI] daliborkas@glassrpske.com FOTO: GLAS SRPSKE

Ostaje slobodno formirawe cijena

FONDOVI
Naziv emintenta ЗИФ Актива инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Балкан инвестмент фонд а.д. Бања Лука ЗИФ БЛБ - профит а.д. Бања Лука ЗИФ Борс инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Еуроинвестмент фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Инвест нова фонд а.д. Бијељина ЗИФ Јахорина Коин а.д. Пале ЗИФ Кристал инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Полара инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Привредник инвест а.д. Бања Лука ЗИФ Униоинвест а.д. Бијељина ЗИФ ВБ фонд а.д. Бања Лука ЗИФ ВИБ фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Зептер фонд а.д. Бања Лука Prosje~na Promjena Promet cijena 4,70 4,50 4,55 3,80 9,03 0,08 1,50 5,70 5,31 2,00 1,10 5,00 2,71 6,05 0,00 0,00 -4,21 -4,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 910,00 1.520,00 0,00 3.180,00 0,00 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BAWA LUKA - Koliko }e Nacrt zakona o regulisawu cijena RS uticati na slobodno formirawe cijena, te koliko }e ovaj Zakon urediti tr`i{te, glavna su pitawa privrednika na stru~nim raspravama koje su ove sedmice organizovali Ministarstvo trgovine i turizma RS i Privredna komora RS. Ras pra va na ovu te mu u pe tak je odr`a na u Bi jeqini, sredinom ove nedjeqe u Bawoj Luci, a stru~na raspra va u Sa ra je vu bi }e odr`ana u ponedjeqak. Se kre tar Udru `ewa trgovine, turizma i ugostiteqstva u Privrednoj komori RS Dra ga na [o bot kazala je da je ciq ovih rasprava da se javnosti predo~i {ta zna~i Zakon o regulisawu cijena i da privrednici boqe iskoriste slobodno formirawe cijena. - Pri vre dni ke u Bawoj Lu ci naj vi {e je za ni ma lo da li }e Zakon o cijenama naru{iti slobodno formirawe cijena. U Ministar-

“Por{e“

Tra`i pomo} od 1,75 milijardi evra
Cijena mora biti na vidnom mjestu

stvu trgovine i turizma RS ka za li su da }e ovaj za kon pri vre dni ci ma da ti ve }a prava i da }e biti usmjeren sa mo na kon tro lu ci je na u slu~aju da do|e do poreme}aja na tr`i {tu - ka za la je [obot.

Ministarstvo je, prema obrazlo`ewu Zakona du`no da interveni{e ako do|e do znatnijih poreme}aja cijena na tr`i {tu pod uti ca jem elementarnih nepogoda, nesta{ice dobara, neo~ekivanog rasta ili monopolskog formirawa cijena.

POTRO[A^I
U Udru`ewu potro{a~a kazali su da }e Zakon o regulisawu cijena za{titi potro{a~e koji vi{e ne}e biti u tolikoj mjeri prepu{teni na milost i nemilost tr`i{nih uslova. Ovaj zakon, smatra predsjednik Udru`ewa potro{a~a RS Dragovan Petrovi}, smawi}e manipulacije trgovaca cijenama, kao i zloupotrebe cijena u ciqu maksimizirawa profita.

PRIVREDNICIMA ve}a prava
[obot je kazala da privre dni ci sve kon kre tne primjedbe i prijedloge mogu da dostave u Privrednu komoru RS u narednih desetak

dana. Osim u Bawoj Lu ci i Bijeqini, stru~na rasprava o ovom zakonu u ponedjeqak }e biti odr`ana i u Sarajevu. Zakonom je definisano da su privredni subjekti du`ni da cijenu robe po kojoj se ona pro da je is ta knu na vidno mjesto, da je formiraju putem kalkulacije i iska`u u doma}oj valuti, te da jedan proizvod mo`e imati samo jednu cijenu. Kazne za pravna lica i preduzetnike koji ne ispo{tuju ovu zakonsku odredbu su od 500 do 20.000 maraka.

[TUTGART - Wema~ki proizvo|a~ luksuznih automobila “Por{e“ najavio je da }e zatra`iti pomo} od wema~ke vlade u iznosu od 1,75 milijardi evra za popuwavawe ogromnih finansijskih rupa, izjavio je zvani~ni predstavnik kompanije, prenio je Tanjug. “Por{e“ planira da od Wema~ke razvojne banke - KfW zatra`i novi kredit kako bi pokrio tro{kove poslovawa, kazao je portparol kompanije sa sjedi{tem u [tutgartu.

Udru`ewe ekonomista RS “SWOT“

Seminar o mogu}nostima osigurawa
BAWA LUKA - Udru`ewe eko no mis ta RS “SWOT“ i beogradska Bankarska akademi ja or ga ni zu ju u su bo tu u bawolu~kom hotelu “Bosna“ seminar na temu “Mogu}nosti i ograni~ewa razvoja osigurawa u svjetlu aktuelnog zakona o osigurawu“. Seminar }e biti posve}en i ure|ewu nacionalnog tr`i{ta, pro ble mi ma u fun kci oni sawu tr`i {ta osi gu rawa, kao i ulozi menaymenta osiguravaju}ih ku}a u stabilizaciji tr`i{ta. D. S.

Zavod za statistiku Srbije

Srbija najvi{e izvozi u BiH
BEOGRAD - Srbija je za ~etiri mjeseca ove godine najvi{e robe izvezla u BiH - za 268,4 miliona dolara - a najvi{e uvezla iz Rusije - za 726,5 miliona dolara, pokazali su podaci Republi~kog zavoda za statistiku, prenio je Tanjug. Glavni spoqnotrgovinski partneri Srbije u izvozu poslije BiH, bile su Wema~ka, sa 262,6 miliona dolara, i Italija, sa 228,1 miliona dolara. Glavni spoqnotrgovinski partneri u uvozu, poslije Rusije, bile su, tako|e, Wema~ka, sa 547,6 miliona dolara, i Italija sa 451,8 miliona dolara. Spoqnotrgovinska razmjena bila je najve}a sa ~lanicama Evropske unije, vi{e od polovine ukupne razmjene, a suficit u razmjeni ostvaren je sa biv{im jugoslovenskim republikama - BiH, Crnom Gorom i Makedonijom. Najve}i deficit bio je u trgovini sa Rusijom zbog uvoza energenata, prije svega, nafte i gasa.

Kursevi iz ove liste primjenjuju se od 6.6. 2009. godine. Kursevi u konvertibilnim markama (BAM)

KURSNA LISTA
Kupovni za devize
1.955830 1.108111 1.246050 26.525362 0.072249 0.261969 0.674833 1.419072 0.565032 0.217496 0.178575 1.284274 0.893534 2.218995 1.376131 2.071727

Zemlja
EMU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R. Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka [vedska [vajcarska Turska V. Britanija USA Srbija

Oznaka za devize i efekt. valutu
EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RSD

Jedinica za devize
1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 100

Srednji za devize
1.955830 1.110888 1.249173 26.591842 0.072430 0.262626 0.676524 1.422629 0.566448 0.218041 0.179023 1.287493 0.895773 2.224556 1.379580 2.076919

Prodajni za devize
1.955830 1.113665 1.252296 26.658322 0.072611 0.263283 0.678215 1.426186 0.567864 0.218586 0.179471 1.290712 0.898012 2.230117 1.383029 2.082111

Telekom Srpske a.d. Bawa Luka
Cijena (KM) Promjena

Medicinska elektornika a.d. Bawa Luka
Cijena (KM) Promjena

Veselina Masle{e 6, 78000 Banja Luka; Tel: 051/244-700 i 051/244-777. fax 051/244-710,
SWIFT: KOBBBA 22 E-mail: office@kombank-bl.com Web: www.kombank-bl.com

1,23

0,82%

0,051 -72,43%

16 6. i 7. jun 2009. GLAS SRPSKE

Mladi} preminuo nakon {to se predozirao

Hronika
Dobojsko Okru`no tu`ila{tvo

SARAJEVO - Davor Tomas (23) iz Sarajeva prona|en je mrtav u svom stanu u Kolodvorskoj ulici u Novom Sarajevu, saznaje “Glas Srpske“. Wegovu smrt je utvrdio qekar Zavoda za hitnu medicinsku pomo} Kantona Sarajevo. Prema nezvani~nim informacijama, mladi} je umro zbog

predozirawa drogom. Pored Tomasa prona|ena je dopola ispra`wena {prica, u kojoj se najvjerovatnije nalazio heroin. O ovom doga|aju policija je obavijestila tu`ioca Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu. N. T.

Prijavqena tri lica
DOBOJ - Policije [amca, Petrova i Broda Okru`nom tu`ila{tvu Doboj prijavile su tri lica za razli~ita krivi~na djela, saop{teno je u petak u Centru javne bezbjednosti Doboj. Prema navodima u saop{tewu, Policijska stanica [amac prijavila je Z. M. (30) iz Zvornika, zbog kra|e, a policija Petrova S. P. (39) za nano{ewe te{ke tjelesne povrede. Policijska stanica Brod podnijela je izvje{taj protiv M. R. (33) iz Broda, koji ga tereti za nasiqe u porodici. N. T.

Novo Gora`de

Radnici Fabrike `ice osumwi~eni za kra|u
NO VO GO RA @DE - Po licija Novog Gora`da nadle `nom tu `i la{ tvu prijavila je {est radnika Fa bri ke za proi zvodwu `i ce No vo Go ra `de osumwi~enih da su ukrali ve}u ko li ~i nu ba kar nih i alu mi nij skih ele me na ta ma{ina i komandnih sanduka vrijednih 35.000 maraka. “Glas Srpske“ saznaje da su prijavqeni Milan Elez (29) Milenko Lakovi} (36), Dejan Sartlija (35), Dalibor Tanovi} (31), Miroslav ^arapi} (34) i @arko Jev|evi} (31) iz Novog Gora`da. Direktor Fabrike Dragan Perendija tvrdi da su pqa~ku po~inili radnici fabrike, kojima je 1. juna uru~en otkaz. On }e protiv wih pokrenuti sudsku parnicu i podnije}e od{tetni zahtjev. N. T.
FOTO: S. PUHALO

Kombi potpuno uni{ten

Te{ka saobra}ajka na putu Doboj - Tuzla

Osnovni sud u Doboju

Bo`i} podnio prijavu protiv tu`ilaca

An|elko Stjepanovi} poginuo kada je ulaze}i u tunel izgubio kontrolu nad vozilom “fijat dukato“, udario u desni zid tunela i pre{ao na suprotnu kolovoznu traku. U tom trenutku nai{ao je kamion “iveko“ i naletio na wega
PI[U: NEBOJ[A TOMA[EVI] ntomasevic@glassrpske.com SLA\ANA LAZAREVI] krozrs@glassrpske.com

U tunelu poginuo voza~ kombija
nesre}e do{lo kada je voza~ Stjepanovi}, kre}u}i se iz prav ca Do bo ja, zbog ne dr`awa dovoqne udaqenosti od desne strane puta, izgubio kontrolu i pre{ao u suprotnu kolovoznu traku.

DOBOJ - Sudija Osnovnog suda u Doboju Slavica Bumbulovi} odgodila je u petak zakazani glavni pretres na su|ewu vla sni ku gra |e vin skog pre du ze }a “Komp-mat” Milenku Bo`i}u Me}ini iz Doboja, koji je okrivqen za prevaru i pri~iwenu {tetu od 2,8 miliona maraka. Glavni pretres odgo|en je za 16. jun iz proceduralnih razloga, jer je Bo`i} u prisustvu advokata Miodraga Tufek~i}a po dnio kri vi ~nu pri ja vu pro tiv gla vnog okru `nog tu`ioca Saliha Memi}a i tu`ica u ovom slu~aju Uzeira Hayi}a, kao i predsjednika Udru`ewa izbjeglih lica “Slo`no-Aleksandrija“ Gorana Te{i}a, objasnila je Bumbulovi}eva. Prema wenim rije~ima, o podnesenoj Bo`i}evoj krivi~noj prijavi izjasni}e se Sudsko vije}e Osnovnog suda i Vije}e Okru`nog tu`ila{tva u Doboju. Sl. P.

DOBOJ - An|elko Stjepa no vi} (44) iz So ~kov ca kod Petrova poginuo je u ~etvrtak uve~e na putu Doboj Tuzla u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila u mjestu Gavri}i, saop{tio je u petak Centar javne bezbjednosti Doboj. Stje pa no vi} se svo jim kombi vozilom “fijat dukato“ u ~etvrtak oko 20 ~asova sudario sa kamionom “iveko“ koji je vozio Jusuf N. (52) iz [kahovice, op{tina Gra~anica, FBiH. Dobojska policija saop{tila je da je uvi|ajem utvr|eno da je do saobra}ajne

STJEPANOVI] nastradao na licu mjesta
- Stjepanovi} je ulaze}i vozilom u tunel i izgubiv{i kontrolu nad vozilom prvo udario u desni zid tunela, a nakon toga pre{ao na suprotnu kolovoznu traku. U tom trenutku nai{ao je kamion “iveko“ i do{lo je do sudara rekli su u dobojskoj policiji. Prema rije~ima o~evidaca, kombi vozilo je bukvalno podletjelo pod kamion i Stje-

panovi} je nastradao na licu mjesta. An|elko Stjepanovi} bio je o`ewen i otac je dvoje djece, od kojih starije tek sad kre}e u osnovnu {kolu. On se zajedno sa bratom Stan kom ba vio pri va tnim preduzetni{tvom. Wih dvojica vodili su pre du ze }e za proi zvodwu plasti~ne ambala`e “Sas komerc“, a u Doboju je imao prodajni objekat.

KOM[IJE
Vijest o pogibiji An|elka Stjepanovi} s tugom i nevjericom primqena je u wegovom rodnom selu So~kovcu, ali i na prostoru cijele op{tine Petrovo. Kom{ije i poznanici pri~aju da je bio uspje{an privrednik i dobar ~ovjek.

Tri mjeseca zatvora zbog falsifikovawa
PI[E: MEHMED DIZDAR mehemdd@glassrpske.com

BAWA LUKA - Vlasnik i direktor preduze}a “Karavan“ iz Sokoca Brane ^olo vi} (46) osu |en je u bawolu~kom Osnovnom sudu na tri mje se ca za tvo ra i nov~anu kaznu od 4.500 maraka zbog falsifikovawa ili uni {ta vawa slu `be ne is prave. Presudu je izrekao su-

dija Atko Huseinba{i}. U presudi se navodi da je ^olovi} krivi~no djelo po~inio od 27. marta do 9. aprila 2001. godine.

OSU\EN Brane ^olovi}
On je pri li kom ca riwewa uvezenih naftnih derivata za potrebe preduze}a

“Ka ra van“ kod ca rin skih ispos ta va Bawa Lu ka i Mrkowi} Grad prilo`io 24 fo to ko pi je upla tni ca o pla}awu carine, akcize, carinskog evidentirawa i takse, ovjerenih kod tada{we Agroprom banke Bawa Luka. Navodi se da je ^olovi} znao da sa ra~una “Karavana“ kod pomenute banke nije obavqen pre nos nov ~a nih

sred sta va na ra ~un Buyeta RS, pa ni pla }awe oba ve znih da `bi na, za ko je je prilo`io fotokopije uplatnica. Kako se navodi u obrazlo`ewu presude, sud je usta no vio da pre du ze }e “Ka ra van“ ni je upla tio ni {ta na ime ca rin skih da`bina utvr|enih carinskom procedurom.

Navodi se da je ^olovi} prilikom cariwewa dizel goriva D-2 u vi{e navrata prilo`io fotokopije uplatni ca, kao da je upla }e no 1.400 maraka, 1.800 maraka, 1.700 maraka, 1.500 maraka, te u dva navrata po 1.400 mara ka kod Agro prom ban ke, iako to nije upla}eno niti je obavqen prenos sredstava na buyet RS.

GLAS SRPSKE 6. i 7. jun 2009. 17

Te{ko povrije|en u saobra}ajnoj nesre}i
TRNOVO - H. L. (51) te{ko je povrije|en u saobra}ajnoj nesre}i na putu Kula - Trnovo, u mjestu Oglavak, saop{tio je u petak Centar javne bezbjednosti Isto~no Sarajevo. Prema policijskom izvje{taju, on je prelomio grudnu kost i nalazi se na lije~ewu u Klini~kom centru “Ko{evo“ u Sarajevu. - Do nesre}e je do{lo kada je voza~ “mercedesa“ K. L. (64) ulaze}i u lijevu krivinu, izgubio kontrolu nad vozilom, pre{ao na suprotnu saobra}ajnu traku i udario automobil “lend - rover“ kojim je upravqao H. L. - ka`u u policiji. N. T.

Policija

Okru`ni sud Bijeqina presudio Milenku Jano{evi}u

Vijesti
Han Kola

Milenko Jano{evi} 16. oktobra pro{le godine ubio Nenada Mitrovi}a ispred kafane “Lovac“ u Skelanima kod Bratunca. Izme|u wih dvojice prvo je do{lo do sva|e, nakon ~ega je Jano{evi} oti{ao ku}i po pu{ku, vratio se i ubio Mitrovi}a
FOTO: GLAS SRPSKE

Zbog ubistva osu|en na 11 godina zatvora

Iz po{te ukrali 100 maraka
BAWA LUKA - Nepoznati provalnici ukrali su u petak iz poslovnice “Po{ta Srpske“ u bawolu~kom nasequ Han Kola kasu u kojoj je bilo 100 maraka, saznaje “Glas Srpske“. N. T.

Bijeqina

Ukradeni pu{ka i novac
BI JEQINA - Lo po vi su u ~etvrtak iz ku}e P. M. u Mi li }i ma ukra li dvije lova~ke pu{ke, saop {tio je u pe tak CJB Bijeqina. Istog dana policiji je D. V. prijavio da je nepoznati lopov iz wego vog vo zi la “pa sat“ ukrao tor bi cu u ko joj je bi lo 2.000 ma ra ka, tri zlatna prstena, dva lan~i}a i li~na dokumenta. N. T.

Gradi{ka

Lopov odnio 1.600 KM
Mjesto gdje je ubijen Mitrovi} PI[E: NEBOJ[A TOMA[EVI] ntomasevic@glassrpske.com

BIJEQINA - Milenko Jano{evi} (55) iz Srebrenice osu|en je u Okru`nom su du Bi jeqina na je din stvenu kaznu od 11 godina zatvora zbog ubistva Nenada Mitrovi}a, saop{teno je u ovom sudu. Pre ma na vo di ma op tu -

`nice, Jano{evi} je osu|en na de set i po go di na za ubis tvo i na je dnu go di nu za tvo ra zbog ne do zvoqene proizvodwe i prometa oru`ja i eksplozivnih materija. - Sudsko vije}e kaznu je obje di ni lo u je din stve nu kaznu, u koju }e mu biti ura~unato vrijeme provedeno u

pri tvo ru od 16. okto bra 2008. godine - navedeno je u saop{tewu.

U KAZNU ura~unato i vrijeme provedeno u pritvoru
Jano{evi} je Mitrovi}a ubio 16. oktobra pro{le godine oko 22 ~asa i 30 minuta ispred kafane “Lovac“ u Skelanima kod Bratunca. - Izme |u wih dvo ji ce prvo je do{lo do sva|e u kafa ni “Lo vac“, a ka da su iza{li ispred lokala, Mitrovi} je o{amario Jano{evi}a. Nakon toga Jano{evi} zove taksistu Ivana Baji}a koji ga vozi ku}i u Bujakovi}e gdje je uzeo pu{ku - istaknuto je u optu`nici. Poslije toga, Jano{evi} se vratio u kafanu “Lovac“

sa pu{kom i Mitrovi}u rekao: “[ta ono uradi, Gavrane“, na {to mu je ovaj odgovorio da iza|u iz lokala. Ja no {e vi} je ta da iza {ao napoqe i odmah pu{kom nani{anio Mitrovi}a. - Mi tro vi} je uhva tio

pu{ku za cijev i u tom trenutku Jano{evi} je ispalio hitac, koji je Mitrovi}a pogodio u stomak. Povrije|eni je tada odvezen u bolnicu i upu}en u U`ice na daqe lije~ewe, ali je na putu preminuo - stoji u optu`nici.

GRADI[KA - Nepoznati lopov iz poqoprivredne apo te ke “Osoj“ u mjes tu Bres tov ~a ni, op {tina Gradi{ka, ukrao je 1.600 maraka, saop{teno je u petak u Centru javne bezbjednosti Bawa Luka. N. T.

Modri~a

PRI^E
Za Milenka Jano{evi}a mje{tani Skelana ka`u da nema porodicu i da `ivi sa bratom Dragi{om. Ve}ina stanovnika ovog mjesta nakon incidenta je izjavqivala da su bra}a Jano{evi}i sklona sva|ama i nasiqu. Prema wihovim pri~ama, Milenku je nekoliko dana prije nego {to je ubio Mitrovi}a oduzeta automatska pu{ka dok je hodao po centru ovog naseqa. Dragi{a Jano{evi} je u svom selu, dok je trajao uvi|aj policije, pretukao kom{inicu Radmilu Prodanovi}.

Policija prona{la metke
MODRI^A - Modri~ka policija pretresla je ku}u M. I. (29) u Gorwim Klaka ri ma i pro na {la 25 pu{~anih metaka razli~itog kalibra, trotilski metak bez inicijalne kapsule i osam razli~itih vrsta medicinskih tableta. N. T.
@rtva Nenad Mitrovi}

Izgorjela dva vozila
BAWA LUKA - Kombi “pe`o“, vlasni{tvo Zorana Milojevi}a, potpuno je izgorio u ~etvrtak u po`aru u gara`i u bawolu~koj ulici Jovana Bijeli}a. U bawolu~kom Centru javne bezbjednosti u petak je potvr|eno da im je prijavqen po`ar i da je uvi|ajem utvr|eno da je vatra planula prilikom popravke vozila. Prema saznawu “Glasa Srpske“, po`ar je izbio kada su radnici varili dio na kombiju. Istog dana na putu Prijedor - Bawa Luka, saop{tila je policija, izgorio je automobil “opel omega“, vlasni{tvo P. V. Uzrok po`ara, rekli su u policiji, bi}e naknadno utvr|en. Prema nezvani~nim informacijama, vozilo je planulo u vo`wi, a za volanom je bio Predrag Vuk{a. N. T.

Carinici otkrili neprijavqene cigarete
GRU [KO VJE - Ca ri ni ci na slo ve na ~kom gra ni ~nom prelazu Gru{kovje otkrili su kod dr`avqanina BiH 53.000 neprijavqenih cigareta, javila je Beta. Kako je saop{tila carina, cigarete su bile sakrivene u duplom dnu prikolice automobila wema~ke registracije. Cariniku i policajcu, koji su zajedno vr{ili ulaznu kontrolu, voza~ automobila u kojem su jo{ bili saputnica i dvoje djece, prijavio je dvije paklice cigareta, ali su oni odlu~ili da, ipak, izvr{e detaqnu kontrolu vozila. Utvrdili su da prikolica ma duplo dno u kojem je sakriveno 53.000 cigareta. Prema procjeni carine, voza~ je time o{tetio dr`avu za 4.810 evra carine i drugih tro{kova.

Podignuta optu`nica protiv @eqka Ivanovi}a
SARAJEVO - Tu`ila{tvo BiH saop{tilo je da je podiglo optu`nicu protiv @eqka Ivanovi}a zvanog Arkan (37) za krivi~no djelo genocida po~iweno u julu 1995. godine na podru~ju Srebrenice. U optu`nici se navodi da je Ivanovi}, kao pripadnik voda “Skelani“ Drugog odreda specijalne brigade policije MUP-a RS, u julu 1995. godine u~estvovao u udru`enom zlo ~i na ~kom po du hva tu s ciqem dje li mi ~nog istrebqewa bo{wa~kog naroda sa podru~ja Srebrenice. Optu`eni se tereti da je u sklopu napada na enklavu Sre bre ni ca u~es tvo vao u is tje ri vawu i pro vo |ewu bo{wa~kog stanovni{tva u rejon Poto~ara.

18 6. i 7. jun 2009. GLAS SRPSKE

Srbija
Vlada Srbije

O pro{losti ne pri~am, o budu}nosti razmi{qam, a u sada{wosti re{avam probleme. A mladi su budu}nost. Podr`avam sve {to je moderno i napredno. Takvi smo mi socijalisti. Milutin Mrkowi}, ministar za infrastrukturu

I medijima pomo} zbog krize
BEOGRAD - Pomo} za prevazila`ewe posqedica svjetske ekonomske krize uskoro bi trebalo da dobiju i mediji, najavquju u Vladi Srbije. Kako je poslije sjednice Vlade najavio ministar Bo`idar \eli}, paket mjera namijewen kao podr{ka medijima bi}e usvojen najkasnije za 15 dana. Poslije paketa vladinih mjera za pomo} privredi na red su do{li i mediji u Srbiji. Ve} sqede}e nedjeqe premijer Mirko Cvetkovi} odr`a}e sastanak na kome }e se odlu~iti kako pomo}i medijima. Iako neki prijedlozi ve} postoje ministar Bo`idar \eli} nije htio da govori o wima dok se ne usvoje.

Beograd

Akcija policije na podru~ju Jagodine i Kragujevca

Tu~a maturanata na splavu
BEOGRAD - ^etvorica maturanata koji su u~estvovali u tu~i izme|u Sredwe trgova~ke {kole i Osme beogradske gimnazije, lak{e je povrije|eno i trenutno su u Urgentnom centru. Tu~a se dogodila u petak u 4.55 na splavu “Lukas“ na U{}u, a prema rije~ima portparola Klini~kog centra Srbije Draga Jovanovi}a trojici maturanata povrije|ena je glava i u toku je dijagnostika o wihovom zdravstvenom stawu, a ~etvrti je na posmatrawu. - Ta trojica su trenutno kod neurohirurga i kasnije }emo znati detaqe povreda, a ~etvrti je mawe povre|en, ali je zadr`an na posmatrawu - rekao je Jovanovi}.

^etrnaesto~lana grupa {vercera droge u proteklih nekoliko godina distribuirala vi{e desetina kilograma heroina na teritoriji Srbije, rekao Milorad Veqovi}
BEOGRAD - Policija je na podru~ju Jagodine i Kragu jev ca uhap si la 14 oso ba zbog sumwe da su nabavqali i distribuirali narkotike. Direktor policije Milorad Veqovi} izjavio je da je ~e trna es to ~la na gru pa {vercera droge u proteklih neFOTO: ARHIVA

Uhap{ena grupa {vercera droge
koliko godina distribuirala vi{e desetina kilograma heroina na teritoriji Srbije.

BORBA protiv organizovanog kriminala
Veqovi} je Beti rekao da je ta grupa nabavqala drogu na teritoriji Kosova i Metohije. - Svi privedeni su dileri droge - dodao je Veqovi} i ocijenio da je rije~ o jakoj kriminalnoj grupi. Na~elnik Policijske upra ve u Kra gu jev cu Ivan \orovi} rekao je da su u petak uhap{ene tri osobe, a prije se dam da na je dna oso ba iz gru pe { v e r ce r a droge. - Ko le Milorad Veqovi}

ge u Jagodini vode tu akciju, a mi po ma `e mo - re kao je \orovi} i dodao da je akcija jo{ u toku. Vr{i lac du `nos ti ja vnog tu`ioca Slobodan Rado va no vi} izja vio je da je pri vo |ewe gru pe od 14 osumwi~enih za trgovinu droga ma akci ja spro ve de na u okviru borbe protiv organizovanog kriminala.

- Kako je najavqeno, moramo da intenziviramo borbu pro tiv ko rup ci je i organizovanog kriminala. U sklo pu te bor be su akci je sprovedene u ~etvrtak i petak i one su samo potvrda na{e odlu~nosti i re{enosti da se do kraja obra~unamo sa kriminalom u Srbiji - rekao je Ra do va no vi} u Pa la ti Srbije.

DOKAZ ODLU^NOSTI DR@AVE
V. d. republi~kog tu`ioca Slobodan Radovanovi} izjavio je, povodom hap{ewa Radosava [abi}a, da je to dokaz odlu~nosti dr`ave u borbi protiv korupcije. Predsjednik op{tine Aran|elovac Radosav [vabi} je uhap{en ju~e ujutro, zbog sumwe da je zloupotrebom slu`benog polo`aja, op{tinski buxet o{tetio za vi{e od pola miliona evra. [vabi} je ina~e ~lan Srpske radikalne stranke, a v.d. tu`ioca poru~uje da je wegovo hap{ewe samo dokaz da su pred zakonom svi isti. Zajedno sa predsjednikom op{tine Aran|elovac uhap{en je i lokalni biznismen, Aleksandar ]iri}.

Sporazum Srbije i Portugalije

Zajedno protiv kriminala
BEOGRAD - U Beogradu je u petak potpisan Me|unarodni sporazum o borbi protiv transnacionalnog kriminala izme|u Srbije i Portugalije. Sporazum su potpisali dr`avni tu`ioci dvije zemqe Slobodan Radovanovi} i Fernando Monteiro. Radovanovi} je rekao da je Sporazum potpisan u ciqu efikasnije borbe protiv transnacionalnog i organizovanog kriminala. Monteiro je rekao da Portugalija ovim sporazumom `eli da otvori novi period saradwe i pospje{i saradwu dvije zemqe. - Sada je potrebno pre}i sa teorije na praksu i uspostaviti direktne kontakte dvije zemqe u smislu razmjene informacija i pospje{iti saradwu organa koji sara|uju sa tu`ila{tvima dvije zemqe - ka`e Monteiro.

@ak Baro, potpredsjednik Evropske komisije

Krajem godine ukidawe viza
BEOGRAD - Srbija, Makedonija i Crna Gora mogle bi do kraja godine da dobiju zeleno svjetlo za ukidawe viza, naja vio je pot pred sje dnik Evropske komisije @ak Baro. Slovena~ka ministarka unutra{wih poslova, Katarina Kresal, smatra da je potpuno realno da 1. januara u zonu [en ge na bez vi za pu tu ju dr`avqani zapadnobalkanskih zemaqa koje ispune sve za to nu`ne uslove. Srbija, Makedonija i Crna Gora su prema ocje ni pot pred sje dni ka Evropske komisije @aka Baroa spremne da se na|u na bijeloj {engen listi. @ak Baro je objasnio da je to vjerovatno mogu}e i ostvariti, ali da je uslov da se sa tim saglase i zemqe ~lanice, jer se nalazi Komisije jo{ podrobno prou~avaju u evropskim prijestonicama. Potpredsjednik vlade Bo`idar \eli} Baroovu izjavu ocjewuje kao sna`an podsticaj i veliko ohrabrewe.

DOBRA VIJEST

NOVI SAD
Na podru~ju zrewaninske op{tine tokom pro{le godine pokradeno je {est crpnih stanica Javnog vodoprivrednog preduze}a “Vode Vojvodine“, a procijewena {teta vi{a je od 30 miliona dinara (oko 319.000 evra). “Vode Vojvodine“ apeluju na nadle`ne organe da preduzmu neophodne korake radi pronala`ewa po~inilaca i spre~avawa kra|a.

KRAGUJEVAC
Gradska uprava za obrazovawe, kulturu, informisawe i sport je putem javne nabavke obezbijedila oko 11.000 kwiga za odli~ne |ake i u~enike nagra|ene na takmi~ewima, kragujeva~kih osnovnih i sredwih {kola, za ~iju nabavku je izdvojila oko osam miliona dinara. Kragujeva~ka gradska uprava je sklopila saradwu sa sedam izdava~a, sa kojima je ve} imala pozitivna iskustva.

SNA@AN podsticaj i veliko ohrabrewe
Iako ta odluka zavisi od zemaqa ~lanica {engenskog prostora, \eli} je uvjeren da }e uz podr{ku Evropske komisije Srbija stupiti na “bijeli {engen“ do kraja 2009. godine. - Izjava Baroa je veliki momenat u na{oj borbi za “beli {engen“, jer radi se o potBaro-\eli}

LO[A VIJEST

predsedniku Komisije koji je zadu`en za izradu izve{taja za zemqe ~lanice - kazao je \eli}. - ^iwenica da je rekao da i on o~ekuje, poput gospodina

Oli ja Re na, da Srbi ja sa Crnom Gorom i Makedonijom dobije “beli [engen“ do kraja godine sna`an je podsticaj na{oj zemqi i veliko ohrabrewe - ka`e on.

GLAS SRPSKE 6. i 7. jun 2009. 19

Su|ewe Stani{i}u i Simatovi}u po~iwe 9. juna
BEOGRAD - Su|ewe Jovici Stani{i}u i Franku Simatovi}u Frenkiju po~e}e pred Ha{kim tribunalom u utorak, 9. juna, saop{tio je u petak sud u Hagu. Stani{i}, biv{i na~elnik Slu`be dr`avne bezbjednosti Srbije, i wegov nekada{wi pomo}nik Simatovi} optu`eni su za zlo~ine nad Hrvatima i Muslimanima u Hrvatskoj i BiH 1991 - 1995.

Boris Tadi} na sastanku {efova dr`ava Procesa saradwe u jugoisto~noj Evropi

Vijesti
Ni{

Umjesto o~ajavawa urediti dru{tvo
FOTO:ARHIVA

Atanaskovi} na ku}nom lije~ewu
NI[ - Vlasnik firme “Ris” iz Prokupqa Radivoje Atanaskovi} pu{ten je na ku}no lije~ewe poslije samopovre|ivawa u ni{kom Trgovinskom sudu. On je kako je rekao “zbog nepravde“ isjekao sebi mali prst lijeve ruke tokom glavne rasprave u ni{kom Trgovinskom sudu u sporu sa “Dunav osigurawem“, saop{tio je taj sud. Atanaskovi} je perorezom odsjekao sebi zadwu falangu malog prsta, naveli su iz tog suda.

Umesto da se prepuste sudbini, dr`ave koje imaju ambiciju da postanu ~lanice EU trebalo bi da zauzmu konstruktivniji pristup, nastavqaju}i da podi`u svoje unutra{we standarde na evropski nivo, rekao Boris Tadi}
BEO GRAD - Pred sje dnik Srbije Boris Tadi} smatra da bi dr`ave koje `ele u~lawewe u EU zastoj u pro{irewu trebalo da iskoriste za ure|ewe sopstvenih dru{tava, umjesto da o~ajavaju. Tadi} je, na sastanku {efo va dr`a va Pro ce sa sa radwe u jugoisto~noj Evropi, koji se odr`ava u Ki{iwevu, gla vnom gra du Mol da vi je, konstatovao da se zbog sada{weg stawa, nastalog usqed ekonomske krize i spo ro va oko Li sa bon skog sporazuma, ~lanstvo u EU ne kim dr`avama zapadnog Bal ka na da nas ~i ni daqe nego prije pet godina. unu tra{we stan dar de na evropski nivo. - Najodgovornija stvar koju mo`emo da uradimo, s obzirom na sa da{we okol nos ti koje su o~ito van na{e kontrole, jeste da nastavimo da poboq{avamo regionalnu saradwu, da otvo ri mo na {a tr`i{ta i da potpuno uskladimo na{u legislativu sa zakonima EU- kazao je Tadi}. najopipqiviji rezultati u uskla|ivawu sa evropskim standardima uo~qivi su u procesu vizne liberalizacije, u kome je Srbija ispunila sve postavqene uslove. - Nadamo se da }e u bliskoj budu}nosti EU dati zeleno svetlo Srbiji i staviti je na “belu {engensku listu”. To }e pomo}i da se zbli`e razdvojene porodice, olak{ati poslovawe i doprineti boga}ewu obrazovnih iskustava generacija koje dolaze - rekao je Tadi}. Pred sje dnik Srbi je je ponovo podsjetio da je jedinstvo dr`ava regiona na putu ka evropskim integracijama po re me }e no pro gla {ewem nezavisnosti Kosova, ali da su ozbiqne politi~ke turbulencije koje su prijetile da poremete ~itavu jugoisto~nu Evropu zauzdane zahvaquju}i odmjerenoj reakciji Srbije.

VMA

Novo ulagawe
BEOGRAD - U Vojnomedicinskoj akademiji ju~e je zvani~no pu{ten u rad najsavremeniji aparat za nuklearnu magnetnu rezonancu, prvi ovakvog tipa u Srbiji, javqa B92. Ministar odbrane Dragan [utanovac najavio je da }e ove godine biti upisani i prvi studenti na Medicinski fakultet VMA i da }e oni biti {kolovani o tro{ku Ministarstva odbrane.

TADI]: Srbija }e postati ~lanica EU
- Srbija }e postati ~lanica EU. To ostaje na{ strate{ki prioritet. Nastavi}emo da ostvarujemo ciqeve koje smo sami sebi postavili, i nadaqe }emo biti politi~ki, ekonomski i kulturni lider u ovom delu sveta - naveo je Tadi}. Prema wegovim rije~ima,

Tadi} je rekao da Srbija di je li ra zo ~a rawe os ta lih dr`ava regiona takvim razvojem situacije, ali je rekao da bi, umjesto da se prepuste sudbini, dr`ave koje imaju ambi ci ju da pos ta nu ~la ni ce EU tre ba lo da zau zmu kon stru kti vni ji pris tup, nas tavqaju }i da po di `u svo je
Boris Tadi}

POZITIVNO DEJSTVO IZVJE[TAJA
Predsjednik Srbije Boris Tadi} ocijenio je da je izuzetno va`no {to je izvje{taj glavnog tu`ioca Tribunala u Hagu Ser`a Bramerca pozitivan za Srbiju. Svaki izve{taj koji je pozitivan za Srbiju u Savetu bezbednosti UN je izuzetno va`an za na{u zemqu, pre svega {to je devedesetih kredibilitet i me|unarodni autoritet Srbije dramati~no uru{en. Kada to imamo na umu, svaki pozitivan izve{taj je okrepquju}i, izuzetno va`an, poru~io je Tadi}. On je rekao da }e sada dr`ave definisati svoju poziciju o Bramercovom izvje{taju.

Radovanovi}: Uhap{en jer je tukao Istraga o smrti bebe trudnu suprugu
BEOGRAD - V.D. republi~kog tu`ioca Slobo dan Ra do va no vi} izja vio je da }e Tu`ila{tvo do kraja istra`iti slu~aj smrti 16-mjese~ne bebe, preminule u De~ijoj klinici u Tir{ovoj. Radovanovi} je kazao da je Ministarstvo zdravqa obavilo inspekcijski pregled i da je do{lo do nekih saznawa. Mi }emo pro~itati taj izve{taj i ukoliko bude nejasno}a, nedore~enosti i sumwi u taj izve{taj, mi }emo naravno tra`iti dodatne ekspertize i analize. Taj slu~aj }emo do kraja ispitati i istra`iti, kazao je on. Natalija Te{i} je preminula u Univerzitetskoj klinici u Tir{ovoj u Beogradu od posqedica te{kog meningitisa. Devoj~ica je, poslije zakaswele reakcije pedijatara u Domu zdravqa na Novom Beogradu, dvije nedjeqe bila u komi. KRAGUJEVAC - Kragujeva~ka policija saop{tila je da je uhapsila Mladena O. (23) iz Kragujevca zbog sumwe da je tukao trudnu neven~anu suprugu D. T. @ena je zbog zadobijenih lakih tjelesnih povreda zadr`ana na lije~ewu u Klini~kom centru. Kako je saop{teno, Mladen O. je jutros, pe tna est mi nu ta iza po no }i, u porodi~noj ku}i u nasequ Ilina voda u Kragujevcu, u trenucima kada je bio u vidno alkoholisanom stawu, bez razloga i povoda, tukao trudnu neven~anu suprugu. On je najprije suprugu vi{e puta rukama udario po glavi, a kada je pala na pod, nastavio je da je {utira i udara po stomaku i nogama. Mladen O. je uz krivi~nu prijavu da je izvr{io krivi~no djelo nasiqe u porodici priveden istra`nom sudiji Op{tinskog suda u Kragujevcu.

20 6. i 7. jun 2009. GLAS SRPSKE

Ja bih i{ao, a vi mo`ete ostati.

Region
Vatra pod kontrolom
OSIJEK - Veliki po`ar koji je izbio rano u petak u robnoj ku}i “Doma“ na dowogradskom Trgu bana Jela~i}a u Osijeku, stavqen je pod nadzor. Vatrogasci su dojavu o po`aru primili u 5.18 ~asova i na terenu su im sve raspolo`ive snage, kao i lokalni vatrogasci. Prema informacijama iz Javne profesionalne vatrogasne jedinice Osijek, po`ar je izbio u podrumskim prostorijama, u skladi{nom “Konzumovom“ prostoru, iako se, zbog jakog dima, najprije ~inilo da je po`ar izbio u potkrovqu. Gusti dim iz podrumskih prostorija “sukqao“ je prema gorwim spratovima, pa su vatrogasci morali da razbiju stakla i prostor za ventilaciju, da bi ubrzali protok vazduha.
FOTO: ARHIVA

Anto \api}, biv{i gradona~elnik Osijeka

Po`ar u osije~koj robnoj ku}i

Milo \ukanovi}

Izvje{taj italijanske DIA o ulozi \ukanovi}a u {vercu cigareta

Crnogorska vlada

Potpredsjednici Marovi} i Luk{i}
POD GO RI CA - Vi so ki funkcioneri vladaju}e Demo krat ske par ti je so ci ja lista Svetozar Marovi} i Igor Luk{i} bi}e potpredsje dni ci no ve vla de Crne Gore, {este po redu, ~iji je mandatar lider DPS-a Milo \ukanovi}. Na sjednici Predsjedni{tva DPS-a nije uobli~en kona ~an sas tav vla de, osim {to je potvr|eno da }e Marovi} biti potpredsjednik za politi~ki, a Luk{i} za finansijski sistem, pi{u mediji. Ostalo je otvoreno pitawe da li }e Luk{i} nastaviti da is to vre me no vo di Mi nistarstvo finansija ili }e se sa pot pred sje dni ~ke funkcije usredsrediti samo na krupne projekte.

Trgovina bila unosna, ali i krvava. Nemali broj mafija{a ~ija su be`ivotna tijela na|ena u Crnoj Gori i Italiji nisu bili jedine `rtve ratova rivalskih klanova, poginulo je i nekoliko agenata italijanske policije, pi{e u tekstu
PODGORICA - Premijer Crne Gore Milo \ukanovi} vlada zemqom koja je tokom wegove vlasti bila “raj za nezakonitu trgovinu i uto~i{te za kriminalce“, pi{e u izvje{taju italijanske Slu`be za borbu protiv mafije (DIA), ~iji su dijelovi objavqeni u istra`ivawu Me|u na ro dnog kon zor ci ju ma istra`iva~kih novinara. U optu`nici podignutoj protiv \ukanovi}a u Bariju navodi se da je Crna Gora od 1994. do 2002. godine bila “raj za {verc cigareta“, u kojem su u~estvovali italijanski karteli Kamora iz Napuqa i Sakra korona unita iz regiona Puqa, na jugu Italije. Sud u Ba ri ju je 21. ma ja odbacio optu`be za krijum~arewe cigareta protiv \ukanovi}a, jer ga {titi imunitet, a u srijedu je taj sud za 11. novembar odgodio raspravu o tome da li }e odobriti su|ewe dr`avqanima Crne Gore Du{an ki Je kni}, Bra ni sla vu Mi}unovi}u, Veselinu Barovi}u i Branku Vujo{evi}u. Novinari su u istra`ivawu kojem je doprinio i Centar za is tra `i vawe Nezavisnog udru`ewa novinara Srbije (NUNS) otkrili da \ukanovi} posjeduje nekretni ne i kom pa ni je u vri je dnosti od bar 14,7 miliona ameri~kih dolara, wegov brat Aco \ukanovi} 167 miliona dolara, a sestra Ana oko 3,5 miliona dolara. U tekstu “Crnogorska veza“ navodi se da je u [vajcarskoj u aprilu po~elo su|ewe crnogorskoj grupi u slu~aju “Grof Montekristo“ i da }e oba postupka privu}i pa`wu EU, ~ija ~lanica Crna Gora tra`i da postane.

Crna Gora uto~i{te za kriminalne grupe
MILA \ukanovi}a {titi imunitet
- \ukanovi}ev diplomatski imunitet ne mo`e sprije~iti da ovi postupci iznesu na vidjelo sve {to se de{avalo u toj zemqi, koja je godinama djelovala van zakona - pi{e u tekstu. U istra`ivawu je detaqno opisan na~in {verca cigareta i “prawa nov ca“ pre ko {vaj car skog fi nan sij skog tr`i{ta. - Trgovina je bila unosna, ali i krvava. Nemali broj mafija{a ~ija su be`ivotna tijela na|ena u Crnoj Gori i Italiji, nisu bili jedine `rtve ratova rivalskih klanova - u tim sukobima `ivote je izgubilo i nekoliko agenata italijanske poreske i carinske policije Guardia di Finanza“- pi{e u tekstu “Crnogorska veza“. Dodaje se da izvje{taj DIA ukqu~uje “niz fascinantnih izjava“ pripadnika Puqskog kartela, krijum~ara koji su postali dou{nici, ~uvenog “kraqa {vajcarskih krijum~ara“ i hrvatskog novinara Ive Pukani}a, ubijenog u oktobru 2008. godine i izjava dva crnogorska funkcionera.

Demanti
Crnogorski premijer Milo \ukanovi} negirao je pisawe pojedinih medija o, kako navodi, do sada ve} mnogo puta pre`vakanim nau~no-fantasti~nim pri~ama o {vercu cigareta i wegovom nezakonitom boga}ewu. - Rije~ je o jo{ jednoj seriji la`i na istu temu - diskvalifikovawa mene li~no i ~lanova moje porodice. Za razliku od prethodnih glupqoj, jer previ|a ranije demantije, ~ak i pravosna`ne presude po tu`bama koje sam pokretao povodom sli~nih neistina - navodi se u premijerovom reagovawu.

Crna Gora

Zaostale bombe kod Herceg Novog
HERCEG NOVI - Ronioci Centra Marina iz Herceg Novog otkrili su desetak avionskih bombi u podmorju kod stijene Karato~, koja je dvadesetak metara udaqena od Gradske luke u Herceg Novom. - Bombe se nalaze na dubini od 10 do 20 metara, nisu opasne za kupa~e, ali ih treba ukloniti - izjavio je crnogorskim elektronskim medijima ronilac Dragan Ga~evi}. On je naveo da su jo{ `ivi o~evici koji se sje}aju 1943. godine kada je, nakon kapitulacije Italije, wema~ki avion bombarder izbacio bombe u blizini Gradske luke, a potom eksplodirao u vazduhu i pao u more izme|u Rosa i Herceg Novog.

Stanko Suboti}
U tekstu se isti~e da je Stanko Suboti} - Cane, u Srbiji optu`en za {verc cigareta, kako su zakqu~ili italijanski istra`ioci, izme|u 1997. i 2000. godine organizovao prevoz avionskih tovara deviza - vi{e od milijardu wema~kih maraka i drugih. Suboti} je, kako se navodi, obezbijedio tri aviona koja su u svako doba bila dostupna za transport novca na Kipar iz Crne Gore, u koju je novac stizao iz [vajcarske.

DOBRA VIJEST

PODGORICA
Danijel Dragi}evi} (20) te{ko je rawen u pucwavi u Nik{i}u. Dragi}evi} je operisan u nik{i}koj bolnici i pola sata iza pono}i prevezen u podgori~ki Klini~ki centar na Odjeqewe za kardiovaskularnu hirurgiju. Na Dragi}evi}a je, iz za sada neutvr|enih razloga, dok je prolazio iz pi{toqa pucao sugra|anin Novica Stanisavi} (22).

BUDVA
U svim vrstama smje{taja na Budvanskoj rivijeri trenutno boravi 12.720 turista, {est odsto vi{e nego u istom periodu pro{le godine, saop{teno je iz Turisti~ke organizacije Budve. Predstavnici TOB-a smatraju da je po~etak juna veoma uspje{an, {to potvr|uje rast posjete od {est odsto.

Slovena~ki pomorac “igrom slu~aja“ izbjegao smrt

Povrije|eno koqeno spasilo `ivot
QUBQANA - Slovena~kom pomorcu iz Radqa na Dravi Andreju Aplincu `ivot je spaslo povrije|eno koqeno zbog kojeg se u Riju nije ukrcao u avion za Pariz, koji se kasnije sru{io nad Atlantikom. Na aerodromu u Riju Aplinc nije uspio da dobije mjesto u pro{irenom dijelu aviona, koje je tra`io zbog povrije|ene noge, pa je promijenio kartu za drugi let.

APLINC promijenio kartu za drugi let
Kako je ispri~ao medijima po povratku u Qubqanu, qubazni aerodromski slu`benik ponudio mu je kartu za raniji

LO[A VIJEST

let, za mjesto na kojem je mogao da ispru`i nogu povrije|enu na fudbalu. - @elio bih da se radujem, ali mi je te{ko zbog prijateqa, koji je otputovao avionom koji je u tragi~noj nesre}i zavr{io u vodama Atlantika - rekao je Aplinc listu “Delo“. On je ispri~ao da je sa avionskom kartom do{ao da se

~ekira za (sudbonosni) let, kada mu je aerodromski slu`benik rekao da sjedi{te koje je tra`io nije vi{e na raspolagawu. Kako je na aerodrom do{ao ranije, slu`benik mu je ponudio `eqeno mjesto na drugom letu, nekoliko sati ranije od onog na kojem se desila nesre}a, ispri~ao je.

GLAS SRPSKE 6. i 7. jun 2009. 21

Svijet

TOP STORIES CNN
Me|unarodna hri{}anska humanitarna organizacija “Vorld vi`n“ saop{tila je da smatra da je vi{e od 90 odsto pomo}i, u vrijednosti ve}oj od milion dolara koju je uputila Liberiji, nestalo u okviru masovne prevare.

Sastanak Baraka Obame i Angele Merkel u Drezdenu

Ameri~ki predsjednik istakao da je Wema~ka “blizak prijateq“ i “odlu~uju}i partner“ SAD. Va{ington ~vrsto rije{en da se posveti problemu mirovnog rje{ewa za Bliski istok
FOTO: AP

Tijesna saradwa protiv krize

Barak Obama i Angela Merkel

BERLIN - Predsjednik SAD Barak Obama i savezna kancelarka Angela Merkel dogovorili su se o “tijesnoj saradwi“ s ciqem savladavawa posqedi ca svjet ske pri vre dne i fi nan sij ske krize, kao i nastojawima da se postigne trajan mir na Bliskom istoku, javila je Beta. Na za je dni ~koj krat koj kon fe ren ci ji za {tam pu u Drezdenu, gdje se odvijao pri-

jepodnevni dio Obamine posje te Wema ~koj, ame ri ~ki predsjednik je istakao da je Wema~ka “blizak prijateq“ i “odlu~uju}i partner“ SAD.

MOGU]I pomirewe i opro{taj
Oba ma je na ja vio da }e Va{ington i Berlin i daqe “tijesno sara|ivati“ na suzbijawu posqedica svjetske ekonomske krize, kao i u za{titi klime. - Na obje strane Atlantika smo vidjeli da ima

Doprinos Wema~ke
Kancelarka Merkel je pohvalila Obamin “zna~ajan govor“ muslimanskom svijetu odr`an u Kairu i najavila da }e Wema~ka “u~initi sve da bi pomogla da se postigne uspjeh u mirovnom procesu na Bliskom i Sredwem istoku“.

napretka u savladavawu krize, ali mora jo{ mnogo da se ura di - re kao je ame ri ~ki predsjednik, najavquju}i da }e “biti redovnog usagla{avawa u vezi sa regulacijom finansijskih sistema“. Obama je naveo da su SAD ~vrsto rije{ene da se posvete problemu mirovnog rje{ewa za Bliski istok, ali da ne mogu da ga rije{e same, kao i da ne mogu da na rje{ewe prinude strane u sukobu. Najavquju}i da }e spe ci jal ni iza sla nik SAD za Blis ki is tok ve} na re dne

Jako obezbje|ewe tokom Obamine posjete

sedmice da otputuje u region, Obama je istakao da “na primjeru Wema~ke i Izraela mo`e da se vidi da su mogu}i pomirewe i opro{taj“. Iz Drezdena je Obama, u pratwi kancelarke Merkel, oti {ao u ne ka da{wi kon cen tra ci oni lo gor Bu hen vald. Prema tuma~ewu vladinih krugova u Berlinu koje prenose mediji, ameri~ki predsjednik po sli je obra }awa muslimanskom svijetu u Kairu, `eli da posjetom Buhenvaldu iska`e i privr`enost SAD Jevrejima. Obama }e oti}i i u Land{tul u zapadnoj Wema~koj, gdje }e posjetiti ameri~ku vojnu bolnicu u koju se smje{taju i rawenici iz Iraka i Avganistana. U subotu }e ame ri ~ki pred sje dnik u Nor man di ji pri sus tvo va ti obiqe`a vawu 65. go di{wice iskrcavawa saveznika.

Dje~ak umro od bubonske kuge
ALBUKERKI - Jedan osmogodi{wi de~ak umro je u Wu Meksiku od bubonske kuge, a wegova 10-godi{wa sestra je zara`ena, ali se oporavqa u bolnici. Kako je saop{teno, to su prvi slu~ajevi zaraze qudi tom bole{}u u SAD ove godine. Zdravstvene vlasti pretra`uju ku}u te porodice u Santa Feu i utvr|uju da li postoji rizik da se bolest pro{iri. Centri za kontrolu i prevenciju bolesti navode da se svake godine u SAD kugom zarazi 10 do 15 qudi, kao i da se ona efikasno lije~i anibioticima. Bo lest po ga |a lim fni sis tem, a pre no se je za ra `e ne buve.

Odlo`eno su|ewe liderki opozicije u Mjanmaru
JANGON - Su|ewe prodemokratskoj liderki Mjanmara i dobitnici Nobelove nagrade za mir Aung San Su ]i odlo`eno je za 12. jun, rekao je wen advokat Nijan Vin. Predsjedavaju}e sudije su odlo`ile sudsku raspravu zakazanu za petak, navode}i da mora da se sa~eka odluka vi{eg suda u slu~aju tri svjedoka odbrane ~ije je svedo~ewe okru`ni sud u kojem se proces vodi odbacio, budu}i da je protiv takve odluke okru`nog suda pravni tim odbrane ulo`io `albu, prenijela je japanska novinska agencija Kjodo. Su ]i optu`ena je za kr{ewe ku}nog pritvora po{to je po~etkom maja jednom ameri~kom dr`avqaninu dozvolila da u wenom domu boravi dva dana.

22 6. i 7. jun 2008. GLAS SRPSKE

Po`ar gradskog autobusa u Kini

[panske novine objavile fotografije sa zabava u Berluskonijevoj vili

Poginulo 59 osoba
PEKING - U po`aru gradskog autobusa koji je buknuo u ^engduu, sredi{tu kineske pokrajine Se~uan, 59 osoba je poginulo, a 78 povrije|eno, javili su kineski mediji. Novinska agencija Sinhua objavila je da je deset putnika uspjelo da umakne vatri. Ni u jednom izvje{taju ne navode se mogu}i uzroci po`ara autobusa koji je planuo u petak ujutro oko 8.30 ~asova po lokalnom vremenu dok je prolazio pored gradskog zoolo{kog vrta.

Italijanski premijer i wegov ~e{ki kolega Topolanek ludo se zabavqali u dru{tvu qepotica u toplesu. Berluskonijeve go{}e “dru`ewe“ naplatile 1.500 evra, u cijenu ukqu~eno i zajedni~ko kupawe u xakuziju

Razuzdani premijer i mlade qepotice

Kriza britanske vlade

Ministar Parnel podnio ostavku
LONDON - Britanski ministar za rad i penzije Yems Parnel podnio je ostavku i po zvao pre mi je ra Gor do na Brauna da to isto u~ini. Mladi i ambiciozni Parnel, kojeg je britanska televi zi ja Bi-Bi-Si (BBC) nazvala “laburisti~kom zvijez dom u uspo nu“, tre }i je britanski ministar koji je u posqedwa tri dana napustio vladu. Biv{i ministar rada je, u pismu kojim je obavijestio premijera o svojoj odluci i ko je je obja vio lon don ski “Tajms“, ocijenio da Braunov os ta nak na mjes tu li de ra umawuje {anse za pobjedu laburista na izborima. Os tav ke su pret ho dno po dnijele ministarke za lokalnu sa mou pra vu i za unu tra{we po slo ve Hej zel Blirs i Yeki Smit, poslije skandala oko naplate poslani~kih tro{kova.
Novu godinu proslavio sa Kamilom Feranti Fotografije Berluskonija i “gostiju“

Zlo~in meksi~kog narko-kartela

Iskasapili 11 qudi
HUAREZ - U napu{tenom vozilu u blizini granice sa SAD prona|ena su tijela 11 osoba, za koje se vjeruje da ih je ubila narko-banda, javio je RTS. Na pojedinim tijelima odsje~ene su ruke i noge, a ubice su ostavile i prijete}e poruke ~iji sadr`aj lokalna policija nije objelodanila. Tijela mu{karaca, koji su ubijeni iz vatrenog oru`ja, prona|ena su u sjeverozapadnoj meksi~koj dr`avi Sonora, u ukradenom kombiju sa tablicama ameri~ke dr`ave Arizona. Iz kancelarije dr`avnog tu`ioca ka`u da iza tog masovnog ubistva najvjerovatnije stoji narko-kartel.

MA DRID - [pan ski dne vni list “Pa is“ obja vio je fotografije razuzdanih zabava italijanskog premijera Silvija Berluskonija, na kojima se jasno vidi - gotovo sve. Berluskonijeva sklonost prema mladim, a ponekad i ma loqe tnim qepo ti ca ma, svjetsku javnost zabavqa godinama, a razuzdana strana italijanskog premijera dosadila je i wegovoj supruzi, koja je nedavno, podstaknuta medijskim interesovawem za ovaj neobi~ni fenomen, pukla - i zatra`ila razvod. Lica zvanica sa zabave, mahom djevojaka u toplesu i os ku dnim tan ga ma, za magqena su, a objavqene fo-

to gra fi je ko je su na vo dno snimqene 2008. godine, prika zu ju i ~e {kog pre mi je ra Topolaneka, koji, izgleda, sa Berluskonijem dijeli strast pre ma na gim qepo ti ca ma. Fotografije je snimio italijanski paparaco Antonelo Za pa du, a po pri {te do ga |a ja je Ber lus ko ni je va vila na Sardiniji.

^E[KI premijer obo`avalac nagih qepotica
A navodno su Berluskonijeve go{}e svoje dru`ewe sa premijerom naplatile na konkretan na~in - dostavile su mu ra ~un od 1.500 evra, ko li ko ko {ta cje lo dne vno u`i vawe u wiho vom dru{ -

tvu. U cijenu je ukqu~eno i kupawe u yakuziju ili bazenu sa Berluskonijem, koji se si gur no ni je bu nio dok su mu djevojke u minijaturnim bikinijima sjedile u krilu i na zi va le ga “ta ti ca“. A imena nekih od Berluskonijevih dru`benica i vi{e su ne go za nimqiva ita li jan skoj javnosti. Novu godinu sa Berlus-

konijem navodno su slavile dvije pobjednice izbora za mis Albanije, zvijezda italijanskog “Velikog brata“ An |e la So zio, glu mi ca i starleta Kamila Feranti... - Sad nam je jasno {ta je Berluskonijeva supruga mislila kad je govorila o razuzdanim orgijama na kojima se djevice podaju crnom |avolu - pi{e “Espreso“.

ZAPQENA
Policija u Rimu nedavno je zaplijenila vi{e od 700 fotografija koje je snimio paparaco sa Sardinije Antonelo Zapadu, protiv kojeg je podignuta optu`nica zbog naru{avawa privatnosti. Fotograf je poku{ao da proda svoje slike, ali je Berluskoni uspio da to na vrijeme sprije~i.

Preokret u potrazi za sru{enim avionom “Er Fransa“

Ostaci ne pripadaju "erbasu"
BRA ZI LI JA - Bra zil sko vazduhoplovstvo javilo je da ostaci izvu~eni iz mora na podru~ju za koje se vjeruje da skriva olupinu “Er Fransovog“ leta 447, koji je s ra da ra nes tao u po ne djeqak, ne pri pa da ju tom avionu. - Potvr|eno je da materi jal ne pri pa da avi onu izja vio je bri ga dir Ra mon Borhes Kardoso novinarima u Resifeu. Rije~ je o drvenoj paleti ko ja se ko ris ti pri li kom transporta. One se koriste na avi oni ma, ali na ovom letu prema Parizu nije bilo drvenih paleta. Kardoso je dodao da ni ostaci goriva (nafte) nisu povezani sa avionom, jer je prona|ena koli~ina nafte ve}a od koli~ine goriva koja se mogla nalaziti u avionu. Ekipe za potragu u srijedu su na povr{ini Atlantika pro na {le dva poqa sa ostacima, sa jednog od wih izvu~eno je sjedi{te za koje se tvrdilo da pripada avionu, tada je i slu`beno potvr|eno da je rije~ o dijelovima koji pripadaju letu 447. Slu `be ni izvo ri sa da tvrde da ni je dan pre dmet izvu~en iz mora ne pripada nestalom avionu.

PRONA\ENA paleta nije bila u avionu na letu 447
Por tpa rol fran cus ke vojske Kristof Prazuk izjavio je da je pronalazak ostataka aviona sada prioritet: - Sat otkucava, mi moramo locirati ostatke prije nego {to se oni ra{ire, po-

Djevoj~ica sa slikom predsjedni~kog kandidata Mahmuda Ahmadinexada na molitvi na Univerzitetu u Teheranu.

tonu ili nestanu. Istra`ioci se oslawaju na po dat ke pri kupqene automatizovanim porukama ko je su iz avi ona upu }e ne kratko prije wegovog pada. Po ru ke su ge ri {u da je do {lo do kvara na senzorima za brzinu, zbog ~ega su ra~unari na avionu primali neta ~ne po dat ke. Pre ma tom scenariju, avion je u oluju mogao da uleti presporo ili prebrzo. Zavisno od brzine, avion se mogao ili raspasti ili pasti usqed zastajkivawa.

GLAS SRPSKE 6. i 7. jun 2009. 23

U toku izbori za Evropski parlament

Vijesti
Gvineja Bisao

Partija slobode Gerta Vildersa prvi put ulazi u Evropski parlament. Vilders najavio da }e wegova stranka zaustaviti poku{aj Turske da postane ~lanica EU
FOTO: AGENCIJE Glasawe u Britaniji

Holandskim desni~arima ~etiri poslani~ka mjesta

Ubijen kandidat za predsjednika
BISAO - Naoru`ani napada~i ubili su u petak minis tra te ri to ri jal ne admi nis tra ci je Gvi ne je Bisao, koji je trebalo da bude kandidat na predstoje}im predsjedni~kim izbori ma, ja vio je dr`a vni radio. Grupa naoru`anih napada~a ubila je Basira Dabu oko ~etiri sata ujutro, navedeno je u izvje{taju. Vojska je u martu ubila pred sje dni ka @oaa Ber narda Vieiru, iz odmazde zbog ubistva glavnokomanduju}eg vojske, generala Batis ta Tar me Na Va ja, prenio je Rojters.

Britanija
HAG - Holandska desni~ar ska Par ti ja slo bo de osvo ji la je ~e ti ri od 25 mjes ta na izbo ri ma za Evrop ski par la ment, po kazuju rezultati anketa sa birali{ta, a prenose agencije. Pre ma an ke ta ma ho lan dske novinske agencije ANP i TV stanice NOS, partija Gerta Vildersa osvojila je ~e ti ri mjes ta u odno su na izbore 2005, kada nije imala uspjeha, dok su tri vode}e holan dske par ti je iz gu bi le mjesta u Evropskom parlamentu, prenio je Rojters. Vilders, rediteq kontrover znog fil ma “Fi tna“ o islamu, izjavio je u petak da }e wegova partija zaustaviti poku{aj Turske da postane ~lanica EU, zbog toga {to je to muslimanska zemqa. Izborima u Holandiji i Velikoj Britaniji je po~eo ~etvorodnevni izborni proces za jednu od najzna~ajnijih institucija Evropske unije.

Sje}awe na Dan-D Odnos snaga
Ankete pokazuju da se odnos snaga u parlamentu ne}e bitnije mijewati. Stranke desnog centra, demohri{}ani i narodwaci, okupqeni u krovnoj organizaciji Evropskoj narodnoj stranci osta}e i daqe najja~a snaga u parlamentu, a iza wih su socijalisti i liberali. Glasawe za Evropski parlament je zapo~elo i u ^e{koj, gdje }e se glasati dva dana. Oko 375 miliona stanovnika EU ima pravo glasa na izborima na kojima }e se do nedjeqe birati ukupno 736 zastupnika Evropskog parlamenta. LONDON - Skakawe padobranima, prigodne ceremonije i vatromet samo se dio manifestacija kojima }e u subotu biti obiqe`ena 65-godi{wica iskrcavawa u Nor man di ji, odnosno Dan-D, kojim je po~eo kraj Drugog svjetskog rata. Sve~anoj ceremoniji prisustvova}e princ ^arls i britanski premijer Gordon Braun, zajedno sa francus kim i ame ri ~kim predsjednicima Nikolom Sarkozijem i Barakom Obamom. Doga|aju tradicionalno svake godine prisustvuje i britanska kraqica Elizabeta Druga, ali ove godine Fran cus ka joj ni je uru~ila poziv.

PRAVO glasa ima 375 miliona Evropqana
Vi{e od 375 miliona gra|ana sa pravom glasa u svih 27 zemaqa ~lanica Unije, zakqu~no sa nedjeqom, 7. juna, bira}e no vi sas tav Evrop skog parlamenta, koji ukupno broji 736 poslanika. Rezultati izbora }e biti objavqeni tek nakon {to bude okon~ano glasawe

u svim zemqama ~lanicama EU. Ne{to vi{e od tri miliona bira~a u Irskoj pozvano je u petak da glasa na izborima za Evropski parlament, a izbori za EP otvoreni su i u ^e{koj, gdje }e se glasati i u subotu. Irska je podijeqena na

~etiri izborne jedinice i ima 44 kandidata za 12 mjesta. O~ekuje se da }e odaziv bira~a u Irskoj biti ve}i nego u bilo kojoj drugoj ~lanici EU. Prema istra`ivawu koje je u maju objavio Evropski parlament, na izbore }e iza}i dvije tre}ine irskih glasa~a.

Gr~ka

Eksplozija bombe
ATINA - Jedna bomba je eksplodirala u no}i izme|u ~etvrtka i petka, nadomak je dnog po slo vnog centra u Atini, prenijela je u petak atinska policija i dodala da u eksploziji nije bilo `rtava i da je pri~iwena mawa materijalna {teta. Bomba je eksplo di ra la u sje ver nom dijelu Atine.

Glasa~ka mjesta i u prikolici

Predizborni plakati u Finskoj

Predsjednik Rusije u posjeti fabrici “Baselcement“

Australija

Putin ukorio milijardera Olega Deripasku
SANKT PETERBURG Rus ki pre mi jer Vla di mir Putin ukorio je milijardera Olega Deripasku, rekav{i za je dnu od wego vih fabrika da je “smetqi{te“ i napav{i ga zbog ka{wewa u isplati plata radnicima, prenose agencije. Putin je stigao u nenajavqenu po sje tu fa bri ci “Baselcement“, koju je 2007. “De ri pas kin hol ding” ku pio u Pikalevu, u okolini Sankt Peterburga i u kojoj ve} nekoliko nedjeqa radnici protestuju. - Za{to je va{a fabrika tako zapu{tena? Na~inili ste od we pravo smetqi{te povikao je premijer o{trim tonom. - Sve neispla}ene plate, uku pno 41,24 mi li ona ru baqa (go to vo mi li on evra) moraju se isplatiti. Rok je danas - dodao je, po snim ka ma ko je je obja vi la televizija.

PREMIJER o{trim tonom na milijardera
Jevgenij Ivanov, zamjenik direktora gra|evinske podru`nice Bejzik elementa, Glavstroja, uvjeravao je svog sagovornika da je fabrika bila u takvom stawu kada ju je preuzeo. U utorak su ogor~eni radnici fabrike i jo{ dviju

Putin i Deripaska

cementara zaprije~ili autoput na nekoliko sati, {to je ri je dak oblik so ci jal nog nezadovoqstva u Rusiji, tra`e}i isplatu plata koje nisu dobili nekoliko mjeseci. Olega Deripasku, koji je 2008. progla{en najbogatijim Ru som, kri za je te {ko pogodila. On nadzire i rusku fa bri k u auto mo bi la “GAZ“, ko ja se udru `i la s ka nad skom “Ma gnom” ra di pre uzi mawa wema ~kog “Opela”.

Novi ministar odbrane
KANBERA - Australijski premijer Kevin Rad imenovao je u pe tak se na to ra Yona Foknera za novog ministra odbrane, jer je Yoel Ficgibon u ~etvrtak podnio ostavku na taj polo`aj. Fic gi bon je prvi politi~ar koji je napustio laburisti~ku vladu otkako je Rad postao premijer u novembru 2007. godine.

24 6. i 7. jun 2009. GLAS SRPSKE

VIJESTI IZ PORODILI[TA

Bawa Luka
GRADSKI VODI^

8
FOTO: S. ILI]

dje~aka

2

djevoj~ice

Radosav Grbi}, direktor bawolu~ke “Tr`nice“

Va`ni telefoni
Informacije 1185 Hitna pomo} 124, 230- 620 Vatrogasci 123 CJB 122, 337-100 Ta~no vrijeme 1373 Meteorolo{ka stanica 307-943 S.O.S telefon 1264 (Linija za pomo} `rtvama nasiqa u porodici)

Grupa qudi uspjela je da smijeni Upravni odbor u `eqi da preuzme “Tr`nicu“ i da prisvoji sebi sve wene dosada{we poslovne uspjehe, rekao Grbi}
PI[E: VEDRANA KULAGA vedranak@glassrpske.com

"Grupa pohlepnih qudi ho}e da preuzme Tr`nicu"

bolnice
Paprikovac Poliklinika 342-100 247-333

ordinacije
Deamedik Euromedik Intermedik Jelena Firena 309-221 219-111 216-661 324-310 437-222

apoteke
"Nova" "Neven" "Tempo" 218-264 281-017 310-044

prevoz
Autobuska stanica 315-355 @eqezni~ka stanica 301-229 Aerodrom Bawa Luka 535-210 Biletarnica (centar) 315-867

taxi
"A" taksi Bawalu~ki taksi Bel taksi Euro taksi Maksi taksi Patrol taksi Ideal taksi Mobil taksi 1500 1544 1550 1555 1551 1533 1545 1566

Grupa qudi uspjela je da smijeni Upravni odbor u `eqi da preuzme “Tr`nicu“ i da prisvoji sebi sve wene poslovne uspjehe. Iz svoje pohlepe `ele da otmu ono {to je ra|eno 20 godina. Oni su godinu dana radili na tome da pridobiju Fond PIO, koji je prevagnuo da se na posqedwoj Skup{tini akcionara izabere novi Upravni odbor. To je u petak na konferenciji za novinare izjavio direktor “Tr`nice“ Radosav Grbi}, isti~u}i da je grupa qudi poku{ala da “oblati wegov rad i po slo vawe “Tr`nice“ pro{le godine, ali to tada nisu uspjeli“. On je rekao da }e o svim detaqima obavijesti javnost narednih dana, a nije `elio da govori o imenima onih koji rade na wegovoj smjeni. - Godinu dana sam }utao ali sada moram da ka`em da se sve radi da me smijene sa mjesta direktora “Tr`nice“. Na sre}u ja sam odradio svoj radni vijek - dodao je Grbi}. On je jo{ naglasio da i ove godine niko od radnika nije dobio ugovorenu platu. - Dobijali su minimalne li~ne dohotke a uprkos tome ostvarivali dobre rezultate. Akcionarski kapital je pove-

Radosav Grbi} i Nata{a Ba{tinac

Upravni odbor
Na Skup{tini akcionara smijewen je dosada{wi Upravni odbor u kojem su bili: Mom~ilo Kne`evi}, Andrej Juki}, Bosiqka Majki}, Milovan Baji} i Nedeqko Vujovi}. U novi UO “Tr`nice“ imenovani su: Gostimir Ja}imovi}, Nedeqko Vujovi}, @eqko Rodi}, Andrej Juki} i Mla|an Krupqanin.

inspekcija
Sanitarna 244-475 Tr`i{na 348-710 Inspekcija rada 348-730 Prosvjetna 466-346 Komunalna 306-464 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove 213-624 Republi~ki devizni inspektorat 300-434

}an za tri puta. Vjerovatno sam zato kriv. Oni ho}e da prisvoje objekat “Tr`nice“, sve rezultate koje su drugi stvarali i sa wima da upravqaju. Vrijeme }e pokazati {ta im je ciq - naglasio je Grbi}. Grbi} je istakao da manifestacija “Dan za hvala“, koja }e se odr`ati deseti jubilarni put, u utorak 9. juna, predstavqa znak zahvalnosti svim korisnicima, potro{a~ima i po slo vnim par tne ri ma “Tr`nice“, koja pored 80 godina postojawa slavi jo{ nekoliko jubileja. Nekada{wi predsjednik Upravnog odbora Zdravko Babi} istakao je da je bonus od

dva odsto od ukupnog prihoda, koji po ugovoru pripada Grbi}u, pro{le godine uzeo prvi put i podijelio ga radnicima.

GRBI] tvrdi da ho}e da ga smijene
- Ono {to znam je da }e i ove godine dio biti podijeqen radnicima - rekao je Babi}. Referent za odnose s javno{}u u “Tr`nici“ Nata{a Ba{tinac, upoznala je prisutne sa programom obiqe`avawa manifestacije “Dan za hvala“ i svim aktivnostima koje }e propratiti istu.

- Za sve na{e korisnike, bez kojih “Tr`nica“ ne bi bila ono {to danas jeste, pri pre mi li smo bo gat kul tur no-umje tni ~ki pro gram, deseti izbor za {ampiona “Tr`nice“ ... Pored to ga, igra oni ca za dje cu “Ja bu ka“ or ga ni zo va la je

kon kurs za izbor naj smje {nijeg nacrtanog vo}a ili po vr}a, a na kon kurs mo gu da se pri ja ve ma li {a ni uzras ta do de set go di na na gla si la je Ba{ tn~e va i do da la da se ra do vi mo gu predati do 8. juna od devet do 20 ~asova.

PASUQ ZA GINISA
Manifestacija “Dan za hvala“ prvi put je odr`ana 1999. godine, a ove godine }e se odr`ati na gradskoj tr`nici i na lokaciji nove pijace u utorak 9. juna. U programu }e u~estvovati “Vrap~i}i“, pobjednica \ur|evdanskog festivala, tambura{ki orkestri, grupa “Bawalu~anke“ Etno grupa “Trag“, orkestar KUD “Veselin Masle{a“ sa solistima i KUD “Vaso Pelagi}“. Po tradiciji bi}e napravqen i pasuq za Ginisa.

REPERTOAR
BIOSKOPI MULTIPLEKS PALAS REVIJA FILMOVA PRINC OD PAPIRA - doma}i, dje~iji, 6. i 7. jun u 16.30 ~asova ZRNO UTJEHE - 6. jun u 18.30 ~asova VIKI, KRISTINA I BARSELONA - 6. jun u 21.15 i 7. jun 18.30 ~asova DVOLI^NOST - 7. jun u 21.15 ~asova TERMINATOR: SPASEWE re`ija: McG uloge: Kristijan Bejl, Sem Vortington termini: 16, 18.15, 20.30, 22.45 ~asova PAKLENE ULICE 4 - akcija re`ija: Xastin Lin uloge: Vin Disel, Pol Valker, Mi{el Rodrigez, Xordana Brevster termini: 19 ~asova svaki dan i 16.55 ~asova vikendom AN\ELI I DEMONI - triler re`ija: Ron Haurad uloge: Tom Henks, Juan Mekgregor, Stela Skarsgjard termini: 21 ~asova NARODNO POZORI[TE REPUBLIKE SRPSKE “Generalna proba samoubistva“, autor i re`ija Du{an Kova~evi}, 6. jun u 21 ~asova “Narodni poslanik“, autor Branislav Nu{i}, re`ija Nikola Pejakovi}, 7. jun u 21 ~asova NARODNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA REPUBLIKE SRPSKE Metodi~ka izlo`ba studenata Akademije umjetnosti i u~enika osnovne i sredwe {kole, izlo`ba otvorena do 26. juna DJE^IJE POZORI[TE REPUBLIKE SRPSKE “Pepequga“, tekst i re`ija @ivomir Jokovi}, 7. jun u 11 ~asova KULTURNI CENTAR BANSKI DVOR Promocija kwige “Duga nad Vrbasom“ Stanoja Plav{i}, 9. jun u 19 ~asova MUZEJ REPUBLIKE SRPSKE Stalna izlo`bena postavka Muzeja RS “Od praistorije do savremenog doba“ i multimedijalna izlo`ba “Jasenovac“ Retrospektivna izlo`ba Bo`idar Bo`o Nikoli}, izlo`ba otvorena do 6. juna MUZEJ SAVREMENE UMJETNOSTI Izlo`ba Zdravka Joksimovi}a, izlo`ba skulptura otvorena do 14. juna LTG GALERIJA Izlo`ba crte`a i akvarela Ismara Mujezinovi}a

kvarovi
Prijava kvarova 300-384 Kvarovi na telefonima 1275

hoteli
"Bosna" 215-681 "Palas" 218-723 "Ideja" 217-444 "Vidovi}" 217-217; 245-800 "Cezar" 326-400 "Grand" 380-105 "Meriot" 222-870; 217-801

GLAS SRPSKE 6. i 7. jun 2009. 25

Tr`nica
crveni luk bijeli luk krompir mrkva
FOTO: GLAS SRPSKE

1 - 1,50 3-4 0,5 - 2 1,5 - 2

kupus blitva karfiol paprike

0,70 - 1,20 3 2,50 - 3,50 3,50

tikvice pasuq patlixan paradajz

2,50 - 3 3,50 - 6 2-3 2,5

krastavci zelena salata mahune rotkva

2,5 2,5 3-4 1,5

orasi 13 mandarine 1,50 - 1,80 naranxe 2,50 - 3 gro`|e 3,50 - 4,50

GRADSKE VIJESTI
PRIPREMNI radovi u krugu “Toplane“

[etwa za `ivot
Akcija pod nazivom “[etwa za `ivot“ bi}e odr`ana u nedjequ 7. juna, kroz koju }e gra|ani simboli~nom {etwom mo}i da se ukqu~e u borbu protiv raka dojke. [etwa }e biti odr`ana od Parka “Petar Ko~i}“ do Kulturnog centra Banski dvor. Polazak je u deset ~asova, a svi gra|ani koji budu zainteresovani za {etwu, mogu da se registruju u subotu kao i na dan {etwe - u nedjequ. Cijena registracije je deset maraka, gdje }e svi registrovani dobiti na poklon majice “[etwa za `ivot“, a prikupqena sredstva bi}e inves ti ra na u spe ci ja li zo va nu obu ku za me di cin sko osobqe u saradwi sa Institutom za rak iz Milana. Akciju je organizovala nevladina organizacija “Iskra“ i kom pa ni ja “Avon“, uz po dr{ku Mi nis tar stva zdravqa i socijalne za{tite Republike Srpske, Ministar stva pros vje te i kul tu re RS i Kli ni ~kog cen tra Bawa Luka. D. K.

Toplana }e ubudu}e boqe zagrijavati stanove

Novi svijetle}i saobra}ajni znakovi
Zbog ve }e bez bje dnos ti svih u~esnika u saobra}aju, na ve}ini raskrsnica na is to ~nom i za pa dnom tran zi tu pos tavqeni su no vi svi je tle }i sao bra }ajni znkovi za obavezno obila`ewe, koji imaju visok ste pen re tro re fle ksije i koji su otporni na mehani~ki udar. - Sve elektri~ne komponente su smje{tene u ku}i{te ispod zemqe, tako da u slu~aju udara u stub znaka, dio pod zemqom ostaje neo{te}en. Ku}i{te znaka je opremqeno metalizovanim ogledalom koje omogu}ava optimalnu raspodjelu svjetlosnog fluksa, tako da je obezbije|ena odli~na vidqivost i dawu i no}u - kazao je {ef Odsjeka za saobra}aj Nedeqko Vu~en. V. K.

Po~ela realizacija projekta zamjene cijevi za gradsko grijawe

Izgradwom novog vrelovoda bi}e ostvarena velika nov~ana u{teda. Gubici u proteklom periodu de{avali su se i zbog dotrajalih cijevi, pa }e se sada znatno smawiti gubici, rekao Novo Vu~eta
PI[E: MARIJANA MIQI] marijanam@glassrpske.com

Novi vrelovod do 1. septembra
Ovo je “Gla su Srpske“ izjavio tehni~ki direktor “Toplane“ Novo Vu~eta. On je naglasio da rekonstrukcijom kompletne vrelovo dne mre `e dne vnih gubitaka toplote ne bi bilo, a kvalitet grijawa bi bio znatno boqi. - Izgradwom novog vrelovoda bi}e ostvarena velika nov ~a na u{te da. U minulom vremenu imali smo zna ~aj ne gu bit ke to plo tne energije i zbog dotrajalih ci je vi. Sa no vim in sta la cijama oni }e znatno biti smaweni - rekao je Vu~eta i do dao da }e sta no vi Bawolu ~a na bi ti to pli ji po ~et kom no ve se zo ne gri jawa. On je na gla sio da }e izvo|a~i radova biti konzer ci jum “Mon ta var“ iz Slo ve ni je, “Hi dro kop“ iz Bawe Luke i “Izo plus“ iz Wema~ke. Prema wegovim rije~ima, modernizacija vrelovoda je ne op ho dna jer je to plo vo dna mre `a sta ra u prosjeku 35 godina, a svjetski standardi nala`u da se rekonstrui{e svakih 25 godina.

Izgradwa vrelovoda od “To pla ne” do ho te la “Bo sna”, trebalo bi da bude zavr{e na do 1. sep tem bra. Trenutno se izvode pripremni radovi u krugu “Toplane“, a za cjelokupan projekat Vlada Republike Srpske izdvojila je 12.000.000 maraka.

PROJEKAT vrijedan 12 miliona KM
- “Toplana” je u lo{em stawu, jer od kako je izgra|ena jo{ nije nikako rekonstruisana, a broj korisnika se iz godine u godinu stalno pove}avao - kazao je Vu~eta. On je dodao da pored izgradwe vre lo vo da od “To pla ne” do ho te la “Bo sna”, treba da bude rekonstruisan i vrbaski vrelovod, od “Topla ne“ do Ze le nog mos ta, industrijski, od “Toplane“ do “Jel {in gra da“ i cen tralni koji spaja navedene u jednu cjelinu, a ide du` naseqa Nova varo{, pojasnio je Vu~eta. Te hni ~ki ru ko vo di lac radova u preduze}u “Hidro-

kop” Goran Babi} rekao je da konzorcijum “Montavar“ i “Izo plus“ prave sve planove o izgradwi vrelovoda, a predstavnici ove firme se samo prilago|avaju. - Mo`da }e biti nekih situacija koje }e dovesti do usporewa radova, ali nadamo se da }e se sve zavr{iti u predvi|enom roku i da }e sve i}i svojim tokom - kazao je Babi}.

Kvalitetnije grijawe
Gra|ani Bawe Luke su zadovoqni {to }e im stanovi ubudu}e biti topliji. Stanovnik Hiseta Miodrag Popovi} ka`e da je ovo izuzetno zna~ajan projekat za grad Bawu Luku. - Grijawe }e biti kvalitetnije sa po~etkom nove sezone grijawa. Sada }emo sigurno pla}ati kvalitetnije grijawe nego proteklih godina - ka`e Popovi}.

Otvarawe sanirane ambulante
U ponedjeqak 8. juna bi}e otvoren saniran objekat ambulante porodi~ne medicine u ulici Vladike Platona kod Gradskog stadiona. Objekat }e sve~ano staviti u funkciju gradona~elnik Dragoqub Davidovi}. U rekonstruisanom objektu smje{teno je sedam ambulanti porodi~ne medicine sa 14 timo va, ko ji op slu `u ju MZ Cen tar 1 i Bo rik, sa pribli`no 30.000 gra|ana. M. Mi.

Novo Vu~eta

MATI^NI URED
Ro|eni:
Je le na Si ro vi ca, k}i Zorana i Nata{e; Milijan Mati}, sin Uro{a i Tatjane; Mi ha ilo Ga li}, sin Dalibora i Slavice; Ana Baqak, k}i Da li bo ra i Ma je; Vuk Maj ki}, sin Ale ksan dra i An |el ke; Milan Popovi}, sin Rade i Sawe; Na|a Srdi}, k}i Mla de na i Mi re le; Me hmed Bahti}, sin Denisa i Aj{e; David i Jovan Milovanovi}, sinovi Radovana i Lidije; Duwa Ubovi}, k}i Dmitra i Qiqane; Valen ti na Grbi}, k}i Dra {ka i Miladinke; Darjan Ju go vi}, sin ^e do mi ra i Rade; Maja Kalajyija, k}i Ne deqka i Ne ven ke; Ana Mi ka no vi}, k}i Bra ne i Dragane.

PA@WA
Umrli:
Mitar (Petar) ^e~ar, ro|en 1929. godine; Milan (Du{an) Ga}anovi}, ro|en 1942. godine; Radovan (Milan) Vu~kovi}, ro|en 1950. godine.

Rje{ewe na sastanku
Predsjednik Udru`ewa izbjeglih i raseqenih lica grada Vojislav Mili{i} izjavio je da bi se rije{io problem snabdijevawa vodom u MZ Motike, treba da se odr`i sastanak i tu tra`i izlaz iz trenutne situacije. On je naglasio da bi ovome sastanku trebalo da prisustvuju predstavnici MZ Motike i Petri}evac, predstavnici Gradske uprave i “Vodovoda”, te predstavnici Udru`ewa izbjeglih i Ministarstva za izbjegla i raseqena lica RS. M. Mi.

26 6. i 7. jun 2009. GLAS SRPSKE

Kultura

Me{a Selimovi}, TVR\AVA

Slobodan Savi}, BIQANA SRBQANOVI]

Priznawa Sterijinog pozorja

Po~ela “Vi{egradska staza“

Izuzetno sam sre}na, jer Sterijina nagrada je ogromno priznawe u karijeri svakog glumca. Ponosna sam na cijeli ansambl Narodnog pozori{ta Republike Srpske, koji se predstavio u najboqem svjetlu na Sterijinom pozorju, istakla Nikolina \or|evi}
PI[E: VAWA [TRBAC vanjas@glassrpske.com

Sterijina nagrada Nikolini \or|evi}
FOTO: S. ILI]

Priznawa bibliotekarima
VI[EGRAD - Polagawem cvije}a na Spomen-obiqe`je velikom piscu u parku pored }uprije na Drini, u petak je po~ela 30. po redu, a 17. u Republici Srpskoj, “Vi{egradska staza“. Ova manifestacija posve}ena je uspomeni na `ivot i djelo nobelovca Ive Andri}a. Na isturenom dijelu mosta Mehmedpa{e Sokolovi}a u~enici recitatorsko-dramske sekcije Sredwe {kole “Ivo Andri}“ izveli su scenski prikaz likova iz Andri}evih djela. Na 13. susretima bibliotekara RS za najboqeg bibliotekara u pro{loj godini progla{ena je Nada Puhalo, direktor Narodne biblioteke u Kalinoviku. Najve}a nagrada u bibliotekarstvu “\or|e Pejanovi}“ pripala je i naj boqoj bi bli ote ci - Na ro dnoj bi bli ote ci “Fi lip Vi{wi}“ iz Bijeqine. R. T.

NOVI SAD - Glumica Narodnog pozori{ta Republike Srpske Nikolina \or|evi} dobila je nagradu na ju~e zavr{enom (u petak) Sterijinom pozorju iz Fonda “Dara ^aleni}“ za ulogu Pavke u predstavi Nikole Pejakovi}a “Narodni poslanik“. Priznawe Nikolini \or|evi} sedamnaesta je nagrada koju je osvojila predsta va “Na ro dni po sla nik“ od ka da je postavqena na scenu.

OGROMNO priznawe u karijeri
- Izuzetno sam sre}na, jer Sterijina nagrada je ogromno priznawe u karijeri svakog glumca. Ponosna sam na cijeli ansambl Narodnog pozori{ta Republike Srpske, koji se predstavio u najboqem svjetlu na Sterijinom pozorju - istakla je Nikolina \or|evi}. Direktor Narodnog pozori{ta RS Rade Simovi} rekao je da je u~e{}e na ovom velikom pozori{nom festivalu dupli uspjeh. - Sama ~iwenica da smo prvi put u istoriji ovoga festivala u{li u zvani~nu konkurenciju od 16 predstava, nakon odgledanih 70, veliki je uspjeh za na{u ku}u. A nagrada Nikolini \or|evi} je jo{ jedna potvrda toga uspjeha - istakao je Simovi}. @iri Sterijinog pozorja ~inili su predsjednik Mirjana Karanovi} i ~lanovi Ivo Bre{an, Meto Jovanovski, Boris Kova~ i Laslo Vegel. Sterijinu nagradu za najboqu predstavu dobio je komad “Brod za lutke“ u re`iji Ane Tomovi}, a za tekst savremene

Zdravstveno stawe poznatog glumca

Dikli}u boqe
NOVI SAD - Zdravstveno stawe poznatog beogradskog glumca Bogdana Dikli}a (56) je “diskretno“ boqe, saop{tio je ju~e (petak) Konzilijum qekara Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, Instituta za plu}ne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici i Klinike za hirurgiju Klini~kog centra Vojvodine. Qekari nastavqaju sa intenzivnim terapijskim procedurama i neprestanim pra}ewem Dikli}evog zdravstvenog stawa, u Jedinici postoperativne intenzivne wege

Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju, Instituta za KVB, dodaje se u saop{tewu. Dikli}u je pozlilo iza scene 31. maja, u nedjequ ve~e, poslije odigrane uloge u predstavi “Kandid ili optimizam“, izvedene u okviru 54. Sterijinog pozorja.

Nikolina \or|evi}

U`i~ki glumci u Fo~i

“Boing boing“ po srpski

drame za istu predstavu dobila je Milena Markovi}. “Brod za lutke“ osvojio je Sterijinu nagradu okruglog stola 54. Sterijinog pozorja. Glu mi ca Ja sna \u ri ~i} do bi la je priznawe za ulogu u predstavama “Brod za lutke“ i “[uma blista“. Ostale gluma~ke nagrade dobili su Nada [argin za ulogu u komadu “Nevinost“, dok je za lik Ahmeda Nurudina u

NAJUSPJE[NIJA SEZONA
Direktor Narodnog pozori{ta RS Rade Simovi} naglasio je da se ova pozori{na sezona mo`e smatrati najuspje{nijom u osam decenija dugoj tradiciji Narodnog pozori{ta Republike Srpske. Sqede}e godine obiqe`avamo 80 godina postojawa, a teku}a sezona je najqep{i dar ovoga kolektiva za tako zna~ajan jubilej - rekao je Simovi}. Dodao je da je taj uspjeh rezultat ozbiqnog rada, ne samo mladih glumaca na koje je stavqen akcenat u posqedwih nekoliko godina, ve} i cijele mre`e stru~nih saradnika i dobro profilisanog repertoara.

komadu “Dervi{ i smrt“ priznawe dobio Nikola Ristanovski. Anga`man u predstavi “Kandid ili optimizam“ donio je priznawa reditequ Aleksandru Popovskom i glumici Gordani \ur|evi}-Dimi}. Sterijina nagrada za scenografsko ostvarewe oti{la je u ruke Svena Jonke za predstavu “Kandid ili optimizam“. Kostimograf Lana Cvijanovi} osvojila je priznawe za anga`man u predstava ma “[va bi ca“ i “Kan did ili optimizam“. Sterijina nagrada za scenski pokret pripala je Sowi Vuki}evi} za predstavu “Kandid ili optimizam“. Spe ci jal nu Ste ri ji nu na gra du za predstavu u cjelini dobio je komad “Terapi ja“ Kris to fe ra Dju ran ga u re `i ji Olivere \or|evi}. Nagradu iz Fonda “Dara ^aleni}“ za najboqeg mladog glumca dobio je Radovan Vujovi} za uloge u predstavama “[vabica“ i “Brod za lutke“.

Svjetska izlo`ba savremene umjetnosti

Otvarawe Venecijanskog bijenala
FO^A - Odavno publika u Gradskom pozori{tu u Fo~i nije tako u`ivala kao {to je to bilo sa predstavom “Boing boing“, u maestralnom izvo|ewu gluma~kog ansambla Pozori{ta iz U`ica. Francuski tekst je davno adaptirao ~uveni rediteq Milan Bogosavqevi} iz Zaje~ara, a predstavu, ve} 113. put, na srpski na~in, izvode glumci iz U`ica, Boban Qubi~i}, Tawa Jovanovi}, Vladimir Kur~ubi}, Dragana Vrawanac, Andrijana Simovi} i Ivana Pavi}evi}-Lazi}. - To je savremena pri~a o mu{karcu koji je rastrzan izme}u tri `ene, stjuardese, za~iwena so~nim srpskim humorom, {to glumcima dozvoqava da ma{taju - ka`e rediteq i glavni glumac U`i~kog pozori{ta Slobodan Qubi~i}, koji je prvobitnu verziju teksta i predstave potpuno promijenio. Zato predstava, u tekstu, nikada nije ista, ona je puna improvizacija i gluma~kih akrobacija. D. T. VENECIJA - Najstarija i najve}a svjetska izlo`ba savremene umjetnosti, Venecijanski bijenale, bi}e danas (subota) sve~ano otvorena, a postavku kojom }e biti predstavqena Srbija, ta~no u podne, otvo ri }e dr`a vni sekretar Ministarstva kulture Nadica Momirov, javio je Tanjug. Na pres ti `noj ma ni festaciji koja se odr`ava 53. put, bi}e predstavqeno 77 nacionalnih izlo`bi, a Srbi ju }e re pre zen to va ti postavke Zorana Todorovi}a “Toplina“ i Katarine Zdjelar “Ali ako mi odu zme{ glas, {ta }e mi ostati“. Komesar i kustos srpske izlo`be je pomo}nik ministra kulture za me|unarodnu saradwu Branislav Dimitrije vi}, ko ji je i kus tos u Muzeju savremene umetnosti. Izlo`ba je, kako je navedeno u katalozima koji prate pos tav ke, kon ci pi ra na ta ko da Pa viqon Srbi je u

PREDSTAVQENO 77 nacionalnih izlo`bi
Ve ne ci ji pos ta ne pros tor dijaloga izme|u dva umjetni~ka projekta umjetnika razli ~i tih ge ne ra ci ja i stavova. Spaja ih, me|utim, za je dni ~ka ri je {e nost da svo ju umje tnost lo ci ra ju u svi je tu re gu li sa nih dru{ tvenih struktura i pojedina~nih otpora. Mu zej sa vre me ne ume -

tnosti objavio je dva ilustro va na ka ta lo ga ko ja de taqno opisuju i tuma~e oba projekta. Ove godine je na Veneci jan skom bi je na lu ve }i ne go ika da broj pra te }ih ma ni fes ta ci ja, pa }e pu bli ka bi je na la, otvo re nog do kraja novembra, mo}i da vi di vi {e od 30 ra zli ~i tih do ga |a ja, od izlo `bi do umjetni~kih parada, koji }e se odvi ja ti {i rom Venecije.

GLAS SRPSKE 6. i 7. jun 2009. 27

Sigurni Viver snima dva filma
LOS AN\ELES - Sigurni Viver igra}e u filmu “You Again“ studija “Dizni“ i u komediji “Paul“ koju }e re`irati Greg Motola, javili su ameri~ki mediji. Glumica }e prvo snimiti komediju “Paul“ o dvojici qubiteqa nau~ne fantastike koji nailaze na odbjeglog vanzemaqca, dok }e u filmu “You Again“ re`isera Endija Fikmana igrati uz Kristen Bel.

FOTO: GLAS SRPSKE

Vijesti
Bangkok

KOMAD pun we`nosti

Karadinova smrt slu~ajna
BAN GKOK - Taj lan dska policija saop{tila je u petak da je mogu}e da je slu~ajno gu {ewe uzrok smrti ameri~kog glumca Dejvida Karadina, poznatog po ulozi u filmu “Kill Bill“, ~ije je be`ivotno tijelo prona|eno u wegovoj hotelskoj sobi, ja vio je B92. Po li ci ja je prvo sumwala na samoubistvo, uprkos tome {to su Kara di no vi sa ra dni ci u svo jim izja va ma izni je li sumwe u tu teoriju.

Zrewanin

Arheologija Banata
Scena iz predstave "Balon od kamena"

Teatar fest “Petar Ko~i}“ u Narodnom pozori{tu Srpske

Veliko mi je zadovoqstvo {to na na{oj sceni poslije pet godina pauze imamo praizvedbu, a posebno je zna~ajno {to se radi o tekstu doma}eg pisca, istakao Savanovi}
PI[E: VAWA [TRBAC vanjas@glassrpske.com

Suze, smijeh i sje}awa u "Balonu od kamena"
Rije~ je o praizvedbi, diplomskoj predstavi ove autorke. - Ve li ko mi je za do voqstvo {to na na{oj sceni po sli je pet go di na pa uze imamo praizvedbu, a posebno je zna ~aj no {to se ra di o tekstu doma}eg pisca - rekao je umjetni~ki direktor Narodnog pozori{ta RS Qubi{a Savanovi}, koji i glumi u ovoj predstavi. Pu bli ka je u`i va la u ovom veoma dopadqivom slatko-gorkom komadu, u kojem se glavni lik, Slobodanka, kroz sje}awa vra}a u svoje djetiwstvo. “Balon od kamena - moja sje}awa“ je uobli~en i scenski prilago|en komad koji dr`i pa`wu publike, koja se i sama vra}a u svoje djetiwstvo, svoja sje}awa. - Sje}awa koja nas prate i priti{}u, dok ih ne razre{imo, imaju te`inu kamena. A kada sve do|e na svoje, pukne kao balon od sapunice - objasnila je Radmila Smiqani} naziv predstave. Rediteq Filip Grinvald rekao je da je bilo veliko zadovoqstvo raditi praizvedbu dobrog doma}eg komada. - Iako moj `ivot nema veze ni sa ovim podnebqem, niti sa vremenom u kojem se pri~a de{ava, imam svoja se}awa koja me ti{te. U ovom komadu sam se prepoznao, jer koliko god sa jedne strane bio lokalan, sa druge je univerzalan i mo`e da se gleda bilo gde istakao je Grinvald.

BAWA LUKA - Ansambl Narodnog pozori{ta Republike Srpske ~etvrte ve~eri Te atar fes ta “Pe tar Ko~i}“, koji se odr`ava u Bawoj Luci, predstavio se komadom “Balon od kamena - moja sje}awa“, po tekstu Radmile Smiqani}, a u re`iji Filipa Grinvalda.

PUBLIKA u`ivala u predstavi
Do dao je da je naj ve }a vrlina ovog komada iskrenost kojom je napisan i upravo ona je ~udesni dodatak koji je ~ini ovako pitkom i emotivnom. Odras tawe obiqe`e no sitnim radostima i tugama, prva qubav, prvo ra zo ~a rewe, prekinuto djetiwstvo. A onda izbjegli~ka kolona... Sada{wost u malom podstanarskom stanu u kojem nema

GLUMCI
Gluma~ku ekipu predstave “Balon od kamena - moja sje}awa“ ~ine Nikolina \or|evi}, Sandra Qubojevi}, Nata{a Ivan~evi}, Neboj{a Zubovi}, Aleksandar Stojkovi}, Swe`ana [tiki}, Boris [avija, Zlatan Vidovi}, Branko Jankovi}, Dragana Mari}, Goran Joki}, Qubi{a Savanovi}, Sla|ana Zrni}, @eqko Stjepanovi}, Aleksandra Spasojevi}, Zoran Stani{i}, @eqko Erki} i muzi~ari Qubi{a Mijaxevi} i Du{an Kusturi}.

dru gih uspo me na osim sje }awa. To su one `ivotne situacije kroz koje su mnogi pro{li tokom svoga odrastawa, a koje tako vjerno glumci Narodnog pozori{ta RS iznose na sceni. Nije se te{ko prepoznati u ovome djelu punom we`nosti, gdje se smijeh i suze tako neprimjetno prepli}u. Bawolu~anka Sawa Mlina re vi} izra zi la je odu {evqewe predstavom. - Pri~a govori o stvarnosti koja nas okru`uje ve} godinama. Nakon ovog realno prikazanog komada osje}awa su mi pomije{ana. Gledaju}i “Balon od kamena - moja sje}awa“ shvatila sam da ti qudi iz ove pri~e `ive oko mene, da su dio moje svakodnevice zakqu~ila je Mlinarevi}eva.

ZREWANIN - Pred sje dnik Srpskog arheolo{kog dru{tva Du{an Mihailovi} otvorio je ju~e (petak) u Narodnom muzeju u Zrewaninu izlo`bu “Sarmatska kultura na tlu Banata“, ~ime je po~eo dvodnevni me|unarodni skup arheologa iz Srbije i gostiju iz Rumunije, Ma|arske i Bu gar ske, ja vio je Ta njug. Izlo`ba obuhvata 64 eksponata iz zbirke Narodnog muzeja u Zrewaninu koja su nastala od 2. do 4. vijeka, u vrijeme naseqavawa i boravka sarmatskih plemena na podru~ju sredweg Banata.

Festival

Bogojevi}evoj “Srpsko pero“
JAGODINA - Laureat tradi ci onal nog Kwi`e vnog fes ti va la “Srpsko pe ro 2009“ u Jagodini je Danijela Bogojevi} iz Vaqeva za kratku prozu pod naslovom “Neva`ni susreti“, koja je na konkurs festivala, za pisce do 35 godina, stigla pod {ifrom “Eho”, re~eno je Tanjugu u Sa vje tu fes ti va la. @iri je ovu odluku donio jednoglasno.

Moskva

Nagrada Vjeri Mujovi}
MOSKVA - Glumica Narodnog pozori{ta u Beogradu Vjera Mujovi} osvojila je nagradu za najboqe gluma~ko ostvarewe na 14. me|unarodnom festivalu ruske klasike koji je od 24. do 30. maja odr`an u Moskvi, javila je Beta. Mujovi}eva je na ruskom i srpskom jeziku igrala monodramu “Povest o Sowe~ki“ Marine Cvetajeve. Mujo vi }e va }e u okto bru gostovati u Gruziji, a u novembru na Festivalu jednog glumca u Poqskoj.

Po~eli Dani \ure Jak{i}a u Srpskoj Crwi
ZREWANIN - Uru~ewem kwi`e vne na gra de “\u ra Ja k{i}“ Du{ku Novakovi}u iz Beograda za naj boqu kwigu pje sa ma objavqenu na srpskom jeziku u 2008. go di ni, ju ~e (pe tak) u Srpskoj Crwi po~ela je 48. manifestacija “Liparske ve~eri - dani \ure Jak{i}a“, javio je Tanjug. Presti`na nagrada, koja nosi ime velikana srpskog romantizma, ro|enog u Srpskoj Crwi, dodjequje se neprekidno 25 godina. Ovogodi{wem dobitniku nagrada je pripala za kwigu “Klupe nenagra|enih“, objavqenu u izdawu “Tre}eg trga“ u Beogradu. Nagradu je dodijelio `iri u sastavu predsjednik Bo{ko Ivkov i ~lanovi Vladimir Kopicl i Sa{a Radoj~i}. U okviru manifestacije, otvorena je i izlo`ba fotografija “Panonske ku}e u Banatu“.

Premijera u multipleksu “Palas“ u Bawoj Luci
BAWA LUKA - ^etvrti nastavak popularne fran{ize, “Terminator - Spasewe“, pre mi jer no je pri ka zan u ~etvrtak u bawolu~kom multipleksu “Palas“. Radwa ovog os tva rewa, u re `i ji Mekyija, sa Kristijanom Bejlom i Semom Vortingtonom u glavnim ulogama, smje{tena je, ovog puta, u bombama razore noj, pos ta po ka lip ti ~noj Ame ri ci, 2018. godine, u vrijeme nakon “sudweg da na“, ka da su ro bo ti za go spo da ri li Zemqom. Mekyi uspijeva da odr`i pa`wu gledalaca tokom dva sata koliko film traje, ali se sti~e utisak da je scenario nedore~en, u nekim dijelovima nelogi~an, a motivacija glavnih likova nejasna. Insistirano je na istoj vrsti emocije kao kod drugog nastavka, ali bez patetike. Kroz poznate replike i muziku dat je oma` prethodnim dijelovima. D. Vu.

Nagrada Du{ku Novakovi}u Povratak Terminatora

28 6. i 7. jun 2009. GLAS SRPSKE

GLAS SRPSKE 6. i 7. jun 2009. 29

Razbibriga
Od tra~a do istine

Idu dva pijanca ulicom kasno nave~e i jedan pogleda u nebo i ka`e: - Vidi ovo sunce {to sija, hik, o~i mi se zatvaraju! - Nije to sunce, nego mjesec - re~e drugi! Nai|u oni na jednog ~ovjeka i prepiru}i se pitaju ga:

- Ej, dru`e, hik, mi bi te ne{to pitali, {ta je ono gore, sunce ili mjesec? A ovaj jo{ pijaniji od wih dvojice, podigne glavu, pa ka`e: - Koje, ovo lijevo ili ovo desno?

Razgovor kod istra`nog sudije: - Priznajete da ste razbili stolicu o le|a svog supruga?

- Da, `ao mi je zbog toga. - Dakle, `alite {to ste to u~inili? - Da, bila je to lijepa stolica od hrastovine!

Vra}a se mali Ni{lija ku}i i ka`e mami: - Mama, dobio sam peticu iz srpski!

A majka ga upita: - Na {ta, sine? - Pa, dobio sam pet na pade`i.

Ceca bez de~ka
Folk pjeva~ica Svetlana Ceca Ra`natovi} demantuje qubavne veze sa mnogim mu{karcima sa kojima je tabloidi povezuju. Ona je rekla da nema de~ka, uprkos mnogim suprotnim tvrdwama, ali kada ga bude imala, javnost }e za to saznati. Ceca je u intervjuu za jedan magazin porekla, da sa manekenima Vladimirom Vuksanovi}em i Filipom Kapisodom, kao i fudbalerom Lolom Smiqani}em, ima ne{to vi{e od prijateqstva. - Vaqda imam prava da se sa nekim dru`im. Ako sam uslikana kako sedim pored nekoga, to ne zna~i da mi je to de~ko - rekla je pjeva~ica i u {ali zamolila medije da joj ne “lepe“ mu{karce, rekav{i da i sama mo`e da na|e de~ka. - Kada budem bila u vezi, ne}u sazivati konferenciju za {tampu, ali javnost }e saznati - kazala je Ra`natovi}eva. Ona je otkrila da je wena }erka Anastasija (11) nevjerovatno talentovana za pjevawe, toliko da je rasplakala Olivera Mandi}a kada ju je prvi put ~uo, ali i da je sin Veqko (12) “talentovan za sve, sport, igru, samo ne za pevawe“. Izuzimaju}i pripremawe hrane u rerni, pe~ewe mesa na ro{tiqu jedna je od najboqih metoda obrade hrane, koja se sve vi{e primjewuje u ugostiteqstvu i u doma}instvu, a naro~ito u prirodi, na izletima, kampovawu... Na ro{tiqu mo`ete prirediti razne vrste mesa, povr}a, ~ak i vo}a. A za sve qubiteqe piva i ro{tiqa evo recepta za ne{to laganiju verziju ra`wi}a…

Sastojci
(za 4 osobe) 400 g 1 1 pile}ih prsa ve}a tikvica crvena paprika sredwe veli~ine mawi patlixan plodova ~eri paradajza glavica crvenog luka pola kesice za~ina za gril so, biber piva ka{ika maslinovog uqa

Priprema
1. Piletinu nare`ite na trakice. 2. Pospite za~inom za gril i polijte sa jednim decilitrom piva, pospite s malo soli i bibera, pa ostavite da se marinira najmawe 60 minuta. 3. Povr}e nare`ite na komade podjednake veli~ine. 4. Nakon {ezdesetak minuta izvadite piletinu iz marinade i po~nite slagati ra`wi}e. 5. Namastite gril i zagrijte ga. 6. Pecite ra`wi}e oko 10-15 minuta, redovno ih okre}ite i podlijevajte ostatkom piva.

Cijene u KM
piletina tikvica paprika patlixan paradajz luk za~ini pivo uqe 4,5 0,5 0,3 0,4 0,6 0,2 0,3 0,4 0,2

HOROSKOP
Ovan
( 21.3 - 20.4) Zaboravite sve ru`ne situacije koje su se dogodile, i krenite naprijed. Ako planirate da zapo~nete novi poslovni poduhvat, treba da sa~ekate jo{ neko vrijeme. Mo`ete da upadnete u prolaznu finansijsku krizu.

Vaga
( 24.9 - 23.10) Veoma ste nesigurni i kolebqivi i treba vam vi{e samopouzdawa i vjere u sebe. O~ekuju vas pozitivne promjene i mogu}nost za li~nim ili profesionalnim usavr{avawem da biste ubudu}e radili ono {to volite.

1 8-10

Poslu`ivawe
Ra`wi}e poslu`ite jo{ dok su topli u kombinaciji sa salatom po `eqi ili pe~enim krompirom.

1

Bik

[korpija
( 24.10 - 22.11) Potrebno je da promijenite na~in ili da usavr{ite trendove u poslovima koje radite. Razmi{qate ili planirate odmor na nekom mirnom mjestu. U ovom trenutku vam je prijeko potrebno opu{tawe i malo vi{e sna.

Savjet
Namirnice za ro{tiqawe pripremaju se marinirawem odgovaraju}im za~inima koji imaju za ciq da obogate ukus namirnica. Temperatura pe~ewa treba biti prilago|ena vrsti namirnica i veli~ini komada mesa.

CIJENA RU^KA

( 21.4 - 20.5) Veoma ste aktivni i puno stvari zapo~iwete. Situacija u kojoj se nalazite vam iz nepoznatog razloga izgleda veoma napeta. Da bi se stvari razrije{ile u va{u korist morate prona}i nekoga ko }e da vas podr`i.

2 dcl 1

Opijeni pile}i ra`wi}i

7,4

Blizanci
( 21.5 - 21.6) Osoba sa kojom poku{avate da izgradite intiman odnos ima sasvim druga~ije afinitete od vas. Otvoren razgovor }e pomo}i da se razrije{e zablude. Mo`da }e biti mnogo boqe da ostanete u neobavezuju}oj varijanti.

Strijelac
( 23.11 - 21.12) U posqedwe vrijeme se dosta dru`ite sa qudima koji vas okru`uju ali vas va{ na~in razmi{qawa dovodi u nepotrebne konfliktne situacije. Ako imate potrebu da nekome pomognete, bavite se humanitarnim radom.

U svakodnevnom u~ewu mali{ana kako da zave`u cipele, kako da obuku odje}u, operu zube i sli~no, ponekad zaboravimo da su, npr. petogodi{waci dovoqno stari da po~nu da u~e kako da budu pristojni prema odraslima i vr{wacima
kod va{eg klinca. Time ga pod sti ~e te na po navqawe tih dobrih navika. Na u~i te ga ka ko pris tojno da razgovara na telefon. Ko ris ti te igra ~ku telefon za u~ewe. Kada dijete savlada osnove i smatra te da je do voqno pris toj no za javqawe na pra vi te le fon, na pi {i te mu pokraj telefona papiri} s podsjetnikom. Va`no je da di je te ne vi ~e, }u ti ili po kla pa slu {a li cu, {to je vrlo neprijatno za osobu koja zove, ve} da pozdravi sagovornika, zamoli ga da pri~eka dok vam nosi slu{alicu... Ka ko bi ti do bar gost ili dobar doma}in tako|e spada u u~ewe dobrog pona{awa. Za po~etak nau~ite dijete da ka`e “Hvala {to ste me po zva li kod se be“ ili “Bilo mi je lijepo kod vas” ili “Drago mi je {to ste do{li“. Zadirkivawe nije ugodno i vrije|a osje}aje drugih qudi. To je vrlo va`na le kci ja ko ju mo `e te i na vlastitom primjeru pokazati na na~in da ne ismijavate druge pred djecom, a ako je va{e dijete predmet zadir ki vawa, na u~i te ga da ne uz vra }a is tom mje rom, ve} da se okrene vr{wacima koji su pristojni. Nemojte da se qutite na nepristojno pona{awe djeteta ve} mu poku{ajte objasniti za{to to nije dobro. Isto tako, neka lekcije o pristojnosti budu u skladu s uzrastom djeteta. Te{ko je malo dijete nau~iti da ka`e “mo lim ma lo mli je ka“ kad jo{ ni samo ne zna artikulisati svoje `eqe. Ako je dijete stidqivo, dajte mu vremena da se otvori prema nepoznatima i odraslima, savjetuju stru~waci.

Lekcije o pristojnosti

Rak
(22.6 - 21.7) Izbjegavajte konfliktne situacije na radnom mjestu. Va`no je da zauzmete ~vrst stav i primijenite mudriju taktiku. Po{to ste vi jedan porodi~ni tip ne smeta vam da provodite dosta vremena u ku}i, ~ak vam i prija.

Jarac
( 22.12 - 20.1) Iako vam se ~ini da su va{i poslovni partneri i saradnici tajanstveni, wihovi stavovi su u ovom trenutku vrlo jasni i konkretni tako da mo`ete da znate na ~emu ste. Osoba iz senke }e se zalo`iti za vas.

Sudoku
U prazna poqa rasporedite brojeve od 1 do 9 ali tako da u svakom redu i koloni budu razli~iti brojevi, a isto tako i unutar svakog kvadrata 3h3.

Stru~waci ka `u da je starosna dob od tri do pet go di na ide al na za u~ewe bontona, dobrih navika i pris toj nos ti, jer su ta da djeca najreceptivnija, najvi{e upijaju i u~e po modelu, odno sno ro di teqskom uzoru. Nije ba{ lijepa spoznaja da je dijete pristojno samo prema mami i tati, a prema drugima uporno pokazuje nepristojnost. Ka da di je te odbi ja da vodi pristojan razgovor s odraslima, ~esto ga opravdavaju da je stidqivo. Me|utim, stru~waci tvrde da je sposobnost vo|ewa razgovora s odraslima vrlo va`na i vrijedna socijalna vje{tina koja }e djeci koristiti u budu}nosti kod stvarawa prija teqsta va i kon ta ka ta, a zasigurno }e zadobiti i vi{e simpatija kod u~iteqa. Osim “hva la“, “mo lim te”, “izvoli“ i “oprosti“,

sa {est godina dijete bi se trebalo znati predstaviti, uspostaviti kontakt o~ima, trebalo bi znati pozdraviti, pa ~ak i pru`iti ruku, navode stru~waci.

Lav
( 22.7 - 22.8) Razmislite kako da na najboqi mogu}i na~in energiju koju imate pretvorite u kreativnost i pravilno je usmjerite. Puni ste pri~e i duhovitih dosjetki, i {irite svoj pozitivan pogled na svijet svuda oko sebe.

Vodolija
( 21.1 - 19.2) Samo odlu~ni potezi vam mogu donijeti siguran poslovni napredak. Pru`i}e vam se sjajna prilika da promijenite radno mjesto. Imate dosta planova ~iju realizaciju jo{ uvijek odla`ete zbog sopstvene nesigurnosti.

TREBA POHVALITI svaku pristojnu gestu mali{ana
Ostale lekcije o pristojnosti: Bu di te dje te tu do bar primjer po kojem }e u~iti kako da bude i kulturan i pristojan. Kada ga ne{to trebate recite djetetu “molim te” ili pak “hvala“ kada ne{to u~ini za vas. Istaknite sve pristojne ges te iz oko li ne. Ako neko poka`e lijepo pona{awe, ne pro pus ti te svog ma li {a na za pi ta ti: “Zar to nije bilo lijepo i pristojno?”. Isto tako pohvalite sva ku pris toj nu ges tu

Djevica
( 23.8 - 23.9) Ako planirate du`e putovawe pazite da ne potro{ite mnogo vi{e novca nego {to ste planirali. Va{i planovi i kriterijumi su porasli. Postavite sebi pitawe povjerewa u prijateqe sa kojima se dru`ite.

Ribe
( 20.2 - 20.3) Postoji mogu}nost da unaprijedite svoju poziciju na poslovnoj qestvici. Kako se razrje{ava situacija na poslu tako se rje{avaju i va{e zdravstvene tegobe. Bilo kakva promjena }e vam prijati i dobro }e vam do}i.

RJE[EWE: OSTEOM, EGOIST, SLANKAMEN, [TA, VASIONA, U[TAP, EST, ARP, PARE, TN, PASTUVI, AT, AO, RUTINER, ^A, SVETI NIKOLA, DT, GORDON, R, TIKVANI, SREBRENICA, KIN, AL, CAR, OB, STUPA, [, SABRA]A, MI, TRUP, ELTON.

30 6. i 7. jun 2009. GLAS SRPSKE

Feqton
FOTO: ARHIVA

ILIRSKA PISMA PISMO ^ETVRTO (Slobodna Bosna - zemqa snova)

(4)

ARTUR XON EVANS

Turci opusto{ili i zapalili srpska sela
do zuba naoru`anom, da ispitam predeo koji je tako malo poznat Evropqanima, koliko i divqine Azije. Pozdravqaju}i se pri rastanku, muhamedanski efendija je kiselo izrazio nadu da se mogu osloniti na neke wegove prijateqe u Petrovcu. Tamo su se begovi pod zakletvom obavezali da }e obesiti prvog Engleza kojeg wihove o~i vide! O~igledno gubimo popularnost u Bosni. I efendija je stvarno objasnio da Engleze mrze naro~ito bosanski begovi koji su izgubili dobar deo svoje imovine tokom sada{wih neprilika. Mnogi begovi su izjavili da se ne bi nikad bori li pro tiv po buweni ka da ni su po sve si gur no ra ~u na li na en gles ku po mo}. Za `aqewe je ovo, jer su fanati~ni i iznenadni upadi ovih begova bili pra}eni u`asnim pus to {ewem i su ro vim gru bos ti ma nad hri{}anskim delom stanovni{tva. Us ko ro po sle na pu {tawa lo go ra u Crnim Potocima pro{li smo pored ru{evina hri{}anskih sela Podilice i Dolova i, ne{to daqe, pored Sto`i{ta. Turci su ova sela spalili i do zemqe sravnili. Tamo je nekad bila i crkva. Jedini vidqivi tragovi su weni temeqi. Pewemo se planinskom stazom uz veliki masiv Uilice planine. Ni`e strane ove planine prekrivaju sitne i zakr`qale bukve. Staza je te{ko pro ho dna jer je po ne gde pre kri ve na sne `nim nametima.

Ov dje, oko lo De spo to vi }e ve ko man de, sme{teno je oko pet stotina pobuwenika. Vi deo sam sa mo pris toj no ode ve ne qude. Kod nekih su odela bila sli~na crnogorskim. Dobro su naoru`ani i izgledalo je da nisu u oskudici. Sada su pobuwenici pod Despotovi}evom ko man dom ra zba ca ni pre ko {i ro ke oblasti ove pokrajine i obuhvataju neobi~an planinski trougao izme|u austrijske granice i turskih tvr|ava Kulen Vakufa, Kqu~a i Glamo~a. Wihovo je glavno upori{te na istoku planinski masiv Crne Gore ili Crne Planine. Tamo sada stvarno postoji mala bosanska Crna Gora. Potrebno je da ispitam sav ovaj te{ko pristupa~an predeo i da posetim i druge glavne pobuweni~ke logore. Slede}e dane posvetio sam tome.

plo~a. Me|utim, povr{ina ovih “poqa” sasvim je ravna i prekrivena zemqom, koja je ponegde vrlo plodna. Okolo wih zbila su se sela, a seoske ravni i pa{waci okru`eni su, kao utvr|en grad, planinskim zidovima i ~esto su, kao sada ovde, dostupni samo kroz te{ko pristupa~ne prolaze. S obzirom na ovu ~iwenicu, lako je shvatiti pogodnu odbranu predela gde planinska upori{ta obiluju plodnim poqima. Iz ovih planinskih utvr|ewa, dobro naoru`ani i dobro vo|eni, oni mogu da generacijama prkose napada~u.

Na udaru imovina hri{}ana
Pobuwenici ve} cene svoju defanzivnu sna gu i zna ~aj po de le svo je ener gi je na zemqoradwu i odbranu. U doba kada je na ovoj strani pobuna bila ograni~ena samo na nekoliko sela du` dalmatinske granice, Turci su prodrli do ovih izdvojenih visoravni i popalili selo Resanovce. Poqe desno od ovog se la no si is to ime. Tad su Turci spalili i selo Pe}i, koje se nalazi na levoj strani poqa. Jo{ na pred, ru {i teqi su po {te de li dva sela. Raspitao sam se i utvrdio da su ona pripadala nekom begu od Livna. Harao je beg ovim delom pokrajine, ali je bio pametan da ne ru{i svoju imovinu, iako su naseqenici hri{}anska raja. Umesto ovih, beg je popalio hri{}anska sela drugog posednika! Prvo o~uvano selo zove se Ispodisjek, a drugo Mala ^ev~a. Ovde sada logoruje pobuweni~ka ~eta. Tu smo na{li dvesta naoru`anih qudi. Postrojeni, sa nataknutim bajonetima, qudi su bili spremni da pozdrave dolazak vojvode na kowu. @ene i deca jo{ su ostali u ovim selima. Sada smo na putu izme|u planina Prkosa, s desne, i Jadovnika, s leve strane, i pewemo se uz neki plato koji je obrastao bukovom {umom. Ova je {uma bogata ogromnom gra|om. Na nekim mestima le`i dubok sneg. Sada ve} nastupamo preko drugog zale|enog “poqa”. Posetio sam mnoga pusta mesta, ali nikad nisam ovako ~udno osetio izdvojenost od sveta kao sada... (Nastavi}e se)

Mnogi begovi su izjavili da se ne bi nikad borili protiv pobuwenika da nisu sigurno ra~unali na englesku pomo}. Fanati~ni i iznenadni upadi begova pra}eni u`asnim pusto{ewem i surovostima nad hri{}anskim dijelom stanovni{tva Pobuwenici razbacani preko {iroke oblasti pokrajine i obuhvataju planinski trougao izme|u austrijske granice i turskih tvr|ava Kulen Vakufa, Kqu~a i Glamo~a

Predio nepoznat Evropi
Osigurao sam, sre}om, pomo} biv{eg komandanta Goluba Babi}a. Ovaj je ~ovek bio moj vodi~ i pratilac. I daqe je on glavni pobuweni~ki vojvoda i wihov najodaniji vo |a. U mo joj pratwi na la zio se i Ata na si je Smiqani}, mlad i pre te ra no hrabar ratnik, potomak slavne i plemi}ke dalmatinske porodice. Mladi} je dosta dobro govorio nema~ki. Jahao sam na malom i sigurnom bosanskom kowu. Jedan obi~an {tap sa~iwavao je ve} moje oru`je. Uputio sam se sa pratwom,

U PETROVCU SE BEGOVI, obavezali da }e objesiti prvog Engleza kojeg wihove o~i vide
Posle nekoliko ~asova napornog putovawa dovela nas je putawa na planinsku viso ra van ko ja je sre di{wim gre be nom razdeqena na dve ravni. Sa svih strana su visoravni zatvorene planinom i tako su izgledale kao kori ta dva ju ve li kih je ze ra. Ova su “poqa”, kako ih ovde nazivaju, karakteristi~ne pojave kre~wa~kih planina Ili ri je i pred stavqaju oaze u ovoj ogromnoj pustiwi, gde su potpuno ogolele planine zasute komadima kre~wa~kih

Teror
Izabrana pisma Artura Xona Evansa, kao putopisca i istra`iva~a na Balkanu, su wegova saznawa o ilirskim provincijama posebno o te{koj 1877. godini. Autor govori o `alosnom stawu u Bosni, nasiqu, o bijedi izbjeglica, okrutnosti Austrougara, o pobunama u ovda{wim pokrajinama, o “gerilskim operacijama izme|u Turaka i pobuwenika“.

6. jun 1799. godine

6. jun 1968. godine

7. jun 1999. godine

Ro|en pisac Pu{kin
1799 - Ro|en je ruski pisac Aleksandar Sergejevi~ Pu{kin, za~etnik ruskog realizma, jedan od najve}ih liri~ara svjetske kwi`evnosti. Porijeklom iz stare, ali osiroma{ene plemi}ke porodice, pesnik buntovnog duha, a zbog stihova posve}enih slobodi prognan je iz Petrograda na jug Rusije. Umro je u 38. godini od rana zadobijenih u dvoboju s jednim francuskim avanturistom. Djela: romani u stihovima “Evgenije Owegin“, “Grof Nulin“, “Ku}ica u Kolomni“, drame “Boris Godunov“...

Umro Robert Kenedi
1968 - Umro je ameri~ki senator Robert Frensis Kenedi, na koga je dan ranije pucao palestinski terorista Sirhan Sirhan. Nepunih pet godina prije toga, tako|e u atentatu, ubijen je Robertov stariji brat, predsjednik SAD Xon Kenedi. Od 1951. radio je u Kriminalisti~kom uredu Ministarstva pravde, a 1954. postao je ~lan Stalnog senatskog istra`nog potkomiteta. Od 1961. do 1964. bio je ministar pravde, poslije ~ega je u dr`avi Wujork izabran za senatora.Tako se nastavila nevjerovatna sudbina Kenedija,jedne od najmo}nijih porodica u SAD-u. 1999 - U napadu avijacije NATO, sa sedam projektila je uni{tena farma ovaca u selu Podgorac kod Boqevca, na kojoj je ubijeno troje civila, me|u kojima dvije `ene, a u napadu na novosadsku rafineriju nafte, na koju je izba~eno vi{e od 100 bombi, u obli`wem

NATO bombe na Boqevac
nasequ “[angaj“ na ku}om pragu je ubijen radnik “Novkabela“ Milan Baji}. Avioni NATO napali su tog dana i ciqeve u Pan~evu, Beogradu, Vrdniku, Rumi, Kraqevu, Jagodini, ]upriji, Gorwem Milanovcu, Sjenici, Podujevu, Pe}i, Suvoj Reci, Pri{tini, [trpcu...

OGLASI

GLAS SRPSKE 6. i 7. jun 2009. 31

Na osnovu ~lana 246. Zakona o preduze}ima, ~lana 27. Statuta AD "^AJAVECMEGA" Bawaluka - Pre~i{}eni tekst, i ~lana 10. Poslovnika o radu Skup{tine akcionara Dru{tva, Upravni odbor Dru{tva, na osnovu svoje odluke broj UO-70-401/09 od 2.6.2009. godine

XI Skup{tinu akcionara AD "^AJAVEC-MEGA" Bawaluka Skup{tina }e se odr`ati u ponedjeqak, 29.6.2009. godine, u prostorijama hotela "]etojevi}" u Bawaluci, u ulici Ivana Gorana Kova~i}a bb, sa po~etkom u 14 ~asova. Za Skup{tinu je utvr|en sqede}i DNEVNI RED 1. Izbor radnih tijela (Verifikaciona komisija, predsjedavaju}i Skup{tine, zapisni~ar i broja~i glasova); 2. Razmatrawe i usvajawe zapisnika sa prethodne, X Skup{tine akcionara Dru{tva; 3. Razmatrawe i usvajawe Zavr{nog ra~una Dru{tva i Izvje{taja o poslovawu za 2008. godinu, sa mi{qewem Nadzornog odbora i nezavisnog revizora; 4. Dono{ewe odluke o raspodjeli neraspore|ene dobiti Dru{tva, ukqu~uju}i i dobit iskazanu po zavr{nom ra~unu Dru{tva za 2008. godinu; 5. Dono{ewe odluke o izboru nezavisnog revizora Dru{tva za 2009. godinu; 6. Dono{ewe odluke o izboru ~lanova Upravnog odbora Dru{tva; 7. Dono{ewe odluke o izboru ~lanova Nadzornog odbora Dru{tva; 8. Dono{ewe odluke o usvajawu 2. izmjena i dopuna Statuta Dru{tva. Pozivaju se svi akcionari, odnosno wihovi ovla{teni predstavnici, da prijave svoje u~e{}e na ovoj Skup{tini. Prijave se primaju na dan odr`avawa Skup{tine, u Pravnoj slu`bi Dru{tva u Upravnoj zgradi u Bawaluci, ulica Vladike Platona broj 3, u vremenu od 8.30 do 13.30 ~asova, odnosno na mjesto odr`avawa Skup{tine, u vremenu od 13.45 do 14 ~asova. U slu~aju nedostatka kvoruma u terminu iz prethodnog stava, ponovqena Skup{tina }e se odr`ati istog dana i na istom mjestu, sa po~etkom u 14.30 ~asova. Materijale vezane za XI Skup{tinu, akcionari mogu dobiti i pregledati u Pravnoj slu`bi i kod sekretarice direktora Dru{tva na naprijed navedenoj adresi Upravne zgrade Dru{tva u Bawaluci. UPRAVNI ODBOR AD "^AJAVEC-MEGA" BAWALUKA

SAZIVA

HIDROMONTA@A a.d. Bawa Luka BAWA LUKA BROJ: 15/ 09 Datum : 28.5.2009. Na osnovu ~lana 246 Zakona o preduze}ima ~lana 37. Statuta i ~lana 18. Poslovnika o radu Skup{tine akcionara HIDROMONTA@A a.d. Upravni odbor na sjednici odr`anoj dana 27.5.2009. god:

SAZIVA
X redovnu Skup{tinu akcionara HIDROMONTA@A a.d. BAWA LUKA koja }e se odr`ati dana 29.6.2009. godine u prostorijama Dru{tva , Kara|or|eva br. 2 sa po~etkom u 13 ~asova, i predla`e slede}i DNEVNI RED 1. Izbor radnih tijela Skup{tine (Predsjedavaju}eg, verifikacione komisije i zapisni~ara). 2. Razmatrawe i usvajawe zapisnika sa IX redovne sjednice Skup{tine akcionara. 3. Izvje{taj o radu Upravnog odbora 4. Razmatrawe i usvajawe godi{weg obra~una za 2008. god. 5. Izvje{taj o poslovawu za period 1.1.2008 - 31.12.2008. god. 6. Razmatrawe i usvajawe plana aktivnosti za 2009. god. 7. Razmatrawe i usvajawe izvje{taja Nadzornog odbora 8. Ostala pitawa U slu~aju da Skup{tina ne bude imala kvorum za rad, ponavqawe sjednice se zakazuje za isti dan, na istom mjestu , sa istim dnevnim redom i sa po~etkom u 14 ~asova. Sve informacije u vezi odr`avawa Skup{tine i upoznavawa sa materijalom mogu se dobiti svakim radnim danom na tel. 319-011 ili 065/825-158 u vremenu od 8 do 14 ~asova. UPRAVNI ODBOR

32 6. i 7. jun 2009. GLAS SRPSKE
UNIVERZITET U ISTO^NOM SARAJEVU EKONOMSKI FAKULTET ALEKSE [ANTI]A 3 PALE TEL: 057/226-651 226-187 224-945 FAKS: 057/n226-188 Broj : 01-628/09 Datum, 5.6.2009. godine UNIVERSITY OF EAST SARAJEVO FACULTY OF ECONOMICS ALEKSE [ANTI]A 3 PALE www.ekofis.org E-mail: ef02@paleol.net

OGLASI

PD "SEMBERIJA" AD BIJEQINA Broj:637/09 Dana, 4.6.2009. godine U skladu sa ~lanom 37. Statuta PD "Semberija" AD Bijeqina, Upravni odbor na osnovu odluke broj: 544-6/09 od 22.5.2009. godine,

SAZIVA OBAVJE[TEWE
[estu (VI) redovnu i izbornu Skup{tinu akcionara PD "Semberija" AD Bijeqina, koja }e se odr`ati dana 29.6.2009. godine (PONEDJEQAK) sa po~etkom u 12 ~asova u prostorijama dru{tva u Novom Selu. Ukoliko se zbog nedostatka kvoruma ne odr`i {esta redovna i izborna Skup{tina, ponovqena Skup{tina akcionara }e se odr`ati istog dana sa po~etkom u 14 ~asova u prostorijama dru{tva u Novom Selu. Za Skup{tinu akcionara se predla`e sqede}i: DNEVNI RED 1. Izbor radnih tijela, 2. Dono{ewe odluke o: a) Razrje{ewu predsjednika i zamjenika predsjednika Skup{tine akcionara, b) Izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Skup{tine akcionara, 3. Usvajawe izvje{taja o verifikaciji mandata Skup{tine akcionara, 4. Verifikacija zapisnika sa pete (V) redovne Skup{tine akcionara, 5. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja o radu Upravnog odbora za 2008. godinu, 6. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja o radu Nadzornog odbora za 2008. godinu, 7. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja o poslovawu i godi{weg obra~una (finansijskog izvje{taja) PD "Semberija" AD Bijeqina za 2008. godinu sa pribavqenim mi{qewem Nadzornog odbora i Eksternog revizora, 8. Dono{ewe odluke o raspodjeli dobiti za 2008. godinu, 9. Razmatrawe i usvajawe plana poslovne politike za 2009. godinu, 10. Dono{ewe odluke o: a) Razrje{ewu ~lanova Upravnog odbora, b) Izboru ~lanova Upravnog odbora, 11. Dono{ewe odluke o: a) Razrje{ewu predsjednika i ~lanova Nadzornog odbora, b) Izboru predsjednika i ~lanova Nadzornog odbora, 12. Teku}a pitawa. Akcionari imaju pravo izvr{iti uvid u Statut, Poslovnik o radu Skup{tine akcionara, ostala akta kao i pripremni materijal za zakazanu Skup{tinu akcionara u Upravi preduze}a svakim radnim danom od 8 do 13 ~asova u vremenu od 8 dana nakon objavqivawa do dana odr`avawa Skup{tine akcionara. PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA Luki} Dragomir, s.r.

Gospo|a Vesna ]osovi}, diplomirani ekonomista iz Isto~ne Iliye, javno }e braniti magistarsku tezu pod naslovom FINANSIJSKO IZVE[TAVAWE U CIQU POVE]AWA EKONOMSKE EFIKASNOSTI JAVNIH PREDUZE]A U REPUBLICI SRPSKOJ u petak, 19.6.2009. godine u 14 ~asova, u sali 60/IV Ekonomskog fakulteta u Isto~nom Sarajevu - Pale. Magistarski rad se mo`e pogledati svakim radnim danom od 8 do 15 ~asova u Biblioteci fakulteta. Napomena Obavje{tavamo javnost da je odbrana teze bila zakazana za 12.6.2009. u 12 ~asova, ali je zbog objektivnih razloga do{lo do promjene termina. DEKAN Prof. dr Novo Plakalovi}

"GRADI[KA TR@NICA" a.d. Gradi{ka Broj: 361/092-2 Datum: 4.6.2009. god. Na osnovu ~lana 246, a u vezi sa ~lanom 248. Zakona o preduze}ima ("Slu`beni glasnik RS" broj: 24/98) i ~lana 41. Statuta "Gradi{ka Tr`nica" a.d. Gradi{ka, Nadzorni odbor na sjednici odr`anoj dana 4.6.2009. godine, donio je: O dopuni dnevnog reda ponovne VII Skup{tine akcionara "Gradi{ka Tr`nica" a.d. Gradi{ka U sazivu ponovne VII Skup{tine akcionara "Gradi{ka Tr`nica" a.d. Gradi{ka objavqenog dana 30.5.2009. godine u dnevnim novinama "Glas Srpske", dodaju se ta~ke dnevnog reda koje glase: 3. Dono{ewe Odluke o promjeni oblika organizovawa preduze}a 4. Razmatrawe i usvajawe prijedloga Statuta akcionara "Gradi{ka Tr`nica" a.d. Gradi{ka. 5. Razmatrawe i usvajawe Poslovnika o radu Skup{tine akcionara Dru{tva 6. Razmatrawe i usvajawe Odluke o razrje{ewu predsjednika i ~lanova Nadzornog odbora Dru{tva 7. Razmatrawe i usvajawe Odluke o Imenovawu predsjednika i ~lanova Upravnog odbora Dru{tva 8. Razmatrawe i usvajawe Odluke o imenovawu predsjednika i ~lanova Nadzornog odbora Dru{tva. Dosada{we ta~ke 3 i 4 dnevnog reda postaju ta~ke 9 i 10. Tekst prijedloga Statuta nalazi se u prostorijama akcionara "Gradi{ka Tr`nica" a.d. Gradi{ka, ul. Kozarskih ustanika 36/1, i dostupan je akcionarima svakim radnim danom od 8 do 13 ~asova. Ostale odredbe saziva ponovne VII Skup{tine akcionara "Gradi{ka Tr`nica" a.d. Gradi{ka, ostaju neizmijewene. Predsjednik Nadzornog odbora GAJI] ZORAN

ODLUKU

GP "JEDINSTVO" a.d. GRADI[KA Broj: 19/09 Dana: 4.6.2009. godine Na osnovu odredbe ~lana 246. Zakona o preduze}ima, ~lana 20. Statuta GP "Jedinstvo" a.d. Gradi{ka i Odluke od 3.6.2009. godine, Upravni odbor Dru{tva

JAVNO PREDUZE]E "VODOVOD" AKCIONARSKO DRU[TVO BILE]A Nadzorni odbor Broj: N.O. 305/09 Datum: 2.6.2009. god. Na osnovu ~lana 248. stav 5. Zakona o preduze}ima ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj: 24/98, 62/02, 66/02, 38/03 i 97/04), a u skladu sa ~lanom 56. Statuta Preduze}a od 21.10.2005. godine, Zahtjeva Fonda PIO Republike Srpske kao vlasnika 10% osnovnog kapitala od 25.5.2009. godine, te ukazane potrebe, Nadzorni odbor uz saglasnost svih ~lanova, donosi:

Desetu ( X ) redovnu sjednicu Skup{tine akcionara GP "Jedinstvo" a.d. Gradi{ka za dan 1.7 2009. godine ( srijeda ) sa po~etkom u 12 ~asova u prostorijama Dru{tva –Gradi{ka, ul. Patrijarha Gavrila Do`i}a broj 56. Za Skup{tinu se predla`e slijede}i: DNEVNI RED 1. Izbor radnih tijela Skup{tine: - Predsjedavaju}eg Skup{tine, - Verifikacione komisije, - Zapisni~ara 2. Razmatrawe i usvajawe Zapisnika sa devete sjednice Skup{tine 3. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja o finansij-

SAZIVA
skom poslovawu Dru{tva za 2008. godinu, sa mi{qewem Nadzornog odbora 4. Dono{ewe Odluke o raspodjeli dobiti 5. Dono{ewe Odluke o na~inu raspodjele dobiti. U slu~aju da se ne odr`i navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovqena sjednica Skup{tine akcionara }e se odr`ati dana 6.7. 2009. godine u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom. Uvid u materijale za sjednicu Skup{tine akcionari mogu ostvariti svakog radnog dana u vremenu od 8 do 12 ~asova u Pravnoj slu`bi Dru{tva – Gradi{ka, Patrijarha Gavrila Do`i}a broj 56. UPRAVNI ODBOR

I Nadzorni odbor dopuwuje dnevni red za VI redovnu sjednicu Skup{tine akcionara J.P. "Vodovod" A.D. Bile}a, koja se saziva za dan 16.6.2009. godine u sali Skup{tine op{tine u Bile}i i predla`e dopune sa sqede}im ta~kama: "Ta~ka 7. Razrje{ewe ~lana Nadzornog odbora ispred Fonda PIO Ta~ka 8. Imenovawe ~lana Nadzornog odbora ispred Fonda PIO", tako da dosada{wa ta~ka 7. postaje ta~ka 9.

o dopuni dnevnog reda VI redovne sjednice Skup{tine akcionara

ODLUKU

II Odluka o dopuni dnevnog reda bi}e objavqena u dnevnom listu "Glas Srpske" i na oglasnoj tabli Preduze}a. III Odluka stupa na snagu danom dono{ewa. PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA Mr Jovo Bo{wak, s.r.

"TRGOVINA" a.d. LAKTA[I Broj: SK-01-09 Datum, 6.6.2009. godine

P.S.C. "TAM" A.D. Bawa Luka Branka Popovi}a 312

POZIV
ZA SKUP[TINU AKCIONARA Sjednica Skup{tine "Trgovina" a.d. Lakta{i }e se odr`ati dana 29.6.2009. godine (ponedjeqak), u sjedi{tu dru{tva, sa po~etkom u 9 ~asova. Za sjednicu Skup{tine predla`e se sqede}i: DNEVNI RED 1. Izbor zapisni~ara i predsjedavaju}eg Skup{tine dru{tva 2. Razmatrawe i usvajawe zapisnika sa prethodne sjednice Skup{tine dru{tva 3. Razmatrawe i usvajawe finansijskih izvje{taja (godi{weg obra~una) za 2008. god. 4. Izbor ~lanova Upravnog odbora 5. Izvje{taj o javnoj ponudi za preuzimawe akcija "Trgovina" a.d. Lakta{i U slu~aju nemogu}nosti odr`avawa Skup{tine u zakazano vrijeme, ponovqena sjednica Skup{tine, zakazuje se za isti dan, na istom mjestu, sa po~etkom rada u 12 ~asova, sa istim dnevnim redom. UPRAVNI ODBOR

OGLA[AVA
- Iznajmqivawe slobodnog skladi{nog prostora u povr{ini od 1.160 m2, sa pripadaju}om kancelarijom i infrastrukturom. - Prostor je namjenski, visine 8 m. - Zainteresovani sve potrebne informacije mogu dobiti na tel. 051 371-420.

Redakcija: Skendera Kulenovi}a 93, 78000 Bawa Luka, tel. (051) 231-031, faks 231-012, e-mail: dopisnik@glassrpske.com, Direkcija: Skendera Kulenovi}a 93, Bawa Luka, tel (051) 231-077, Marketing: Skendera Kulenovi}a 93, 78000 Bawa Luka, tel.(051) 231-081, e-mail: marketing@glassrpske.com, Dopisni{tva: ¹ Isto~no Sarajevo 057/340-114, ¹ Doboj 053/242-304, ¹ Srebrenica 056/410-418

OGLASI

GLAS SRPSKE 6. i 7. jun 2009. 33

34 6. i 7. jun 2009. GLAS SRPSKE

OGLASI

"UNIS - VAQAONICA HVT" a.d. Bawa Luka - Nadzorni odbor Broj: 192-6/09 Datum: 1.6.2009. godine
REPUBLIKA SRPSKA MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA PODRU^NI CENTAR DOBOJ /Odjeqewe za poreske obveznike, kontrolu i naplatu/ / ul.Svetog Save br.1. 74000 - tel: 053/201-600; faks: 053/241-950; e-mail: finpol@doboj.net / ccal centar 051-345-080, web sajt www.poreskaupravars.org e/mail: kontakt@poreskaupravars.org Broj: 06/1.04/0702/3-457-659-5/09 Dana, 04.06.2009 godine Poreska uprava RS Podru~ni centar Doboj, Odjeqewe za poreske obveznike, kontrolu i naplatu, na osnovu ~lana 72. stav 8. Zakona o Poreskoj upravi-pre~i{}en tekst (“Sl. glasnik RS“, broj 112/07), 49. i 52. ~lana Pravilnika o prinudnoj naplati (“Sl. glasnik RS“, broj 10/02) ogla{ava:

Na osnovu ~lana 53. stav 1. ta~ka 4. Statuta "UNIS-Vaqaonica HVT" a.d. Bawa Luka, Nadzorni odbor na svojoj {esnaestoj sjednici, odr`anoj dana 1.6.2009. godine donio je sqede}u:

ODLUKU
o sazivawu devete redovne sjednice Skup{tine akcionara Deveta redovna sjednica Skup{tine akcionara "UNIS Vaqaonica HVT" a.d. Bawa Luka, odr`a}e se dana 2.7.2009. godine (~etvrtak) sa po~etkom u 14 ~asova, u prostorijama Dru{tva, Veselina Masle{e broj 21/II u Bawoj Luci, sa sqede}im: DNEVNIM REDOM 1. Izbor radnih tijela; 2. Usvajawe zapisnika sa prethodne sjednice Skup{tine akcionara; 3. Razmatrawe i usvajawe: 3.1. Finansijskih izvje{taja za 2008. godinu sa Izvje{tajem nezavisnog revizora i mi{qewima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, 3.2. Izvje{taja o poslovawu za 2008. godinu; 4. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja o radu Nadzornog odbora u 2008. godini; 5. Razmatrawe i usvajawe Plana poslovawa za 2009. godinu; 6. Dono{ewe odluke o utvr|ivawu kriterijuma za izbor 3 (tri) ~lana Nadzornog odbora ispred dr`avnog kapitala; 7. Dono{ewe odluke o raspisivawu Javnog konkursa za izbor i imenovawe 3(tri) ~lana Nadzornog odbora ispred dr`avnog kapitala; 8. Dono{ewe odluke o imenovawu komisije za izbor ~lanova Nadzornog odbora. U slu~aju da se Skup{tina ne odr`i navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovqena sjednica }e se odr`ati dana 3.7.2009. godine (petak), sa po~etkom u 10 ~asova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom. Akcionari koji nisu u mogu}nosti da Skup{tini akcionara prisustvuju li~no ili putem punomo}nika, mogu glasati pismenim putem na obrascu glasa~kog listi}a koji mogu preuzeti li~no ili faksom broj: 051/217-084. Glasa~ki listi} akcionar dostavqa Skup{tini u prostorije Dru{tva, neposredno na protokol Dru{tva. Ako se glasa~ki listi} dostavqa putem po{te, da bi glasawe bilo punova`no, neophodna je ovjera potpisa akcionara kod nadle`nog organa. Akcionari mogu izvr{iti uvid u materijal svaki radni dan u periodu od 11 do 15 ~asova u prostorijama Dru{tva. Informacije se mogu dobiti na telefon broj: 051/213426. Predsjednik Veri} Zoran, dipl. in`.el.

JAVNU LICITACIJU
zaplijewene trgova~ke robe koja }e se odr`ati dana 15.6.2009. godine (petak) u 10 ~asova u prostorijama Poreske uprave PC Doboj (biv{a zgrada Privredne banke). Predmet licitacije je zaplijewena trgova~ka roba DOO “BAJI] – PROMET“, Stanari, op{tina Doboj, JIB 4400026690008 prema popisu koji je sastavni dio oglasa i koji sadr`i po~etne cijene u ukupnoj vrijednosti od 949,92 KM, kako slijedi:
RB NAZIV ROBE JED. MJ. KOLI^. PO JED. MJ. CIJENA UKUPNO PO JED. MJ.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

LAZUR TIK 0.75 ^ARFUG BELI [AMOTNI SET 3+1 [AMOTNI SET 2+1 LANENI FIRNIS 1/1 ANTI ROST 1/1 KANDAPRENE 75 g LIBELA 120 cm LIBELA 80 cm GLETER ^ELI^NI 280h130 GLETER 280h130 GLETER 8h8 NAZ. GLETER 280h140 GLETER ROSF. 500h130 RU^NI MJE[A^ 100 RU^NI MJE[A^ 60 MJE[ALICA RU^NA IZOLIR TRAKA 15h10 MERDEVINE 5+1 KORDUN PAPIR U ROLNI OBOSTRANO QEP.TRAKA ^ARGLET 25/1 ^ARGLET U 5/1 M. ZA GLET. DRVENI METAR RUKAVICE ZIDARSKE UNIVERZ. SKALPEL MISTRIJA KVAD.^EL.

kom. kg. kom. kom. kom. kom. kom. kom kom. kom. kom. kom kom. kom. kom. kom. kom. kom. kom. kom. kom. kom. kom. kom. kom. kom. kom.

12 44 5 5 12 15 5 2 2 5 4 5 4 2 2 4 4 20 1 25 10 10 5 8 11 20 5

4,40 0,83 4,00 3,50 5,00 2,00 1,60 9,50 6,80 3,30 5,80 9,00 8,00 10,60 3,80 2.10 3,20 0,70 44,00 8,96 2,00 13,20 3,30 1,50 1,80 0,60 6,30

52,80 36,52 20,00 17,50 60,00 30,00 8,00 19,00 13,60 16,50 23,20 45,00 32,00 21,20 7,60 8,40 12,80 14,00 44,00 224,00 20,00 132,00 16,50 12,00 19,80 12,00 31,50

OSNOVNI SUD U BAWOJ LUCI Broj: 11 71 Ps 005286 03 Ps Bawa Luka, 6.10.2008. godine OSNOVNI SUD U BAWOJ LUCI i to sudija Igor Dabi} u pravnoj stvari tu`iteqa Bare Comerce Doo ^itluk protiv tu`enog Keser Komerc Doo Bawaluka, ul. Suboti~ka 5. Bawaluka, radi duga, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku RS, objavquje sqede}i

OGLAS
Dana 5.12.2003. godine tu`iteq je podnio tu`bu protiv tu`enog Keser Komerc Doo Bawaluka, radi duga, koju tu`bu je uredio podneskom od 18.4.2008. godine, 17.7.2008. godine. Tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da tu`itequ plati ukupan iznos 4.598,18 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana dospjelosti svakog pojedinog ra~una, pa do isplate, uz naknadu tro{kova postupka, a sve u roku od 30 dana pod prijetwom prinudnog izvr{ewa. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavqenom protekom roka od 15 dana, od dana objavqivawa ovog pismena u dnevnim novinama RS, i na oglasnoj tabli suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavqene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Obavje{tava se tu`eni da na osnovu ~l. 70 stav 1. ZPP-a RS tu`eni je du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu, koji mora biti razumqiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, wihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositeqa (~l. 334 ZPP-a RS). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavqeni tu`beni zahtjev. (~l. 71. stav 1. ZPP-a RS). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~iwenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~iwenice, te pravni osnov za navode tu`enog. (~l. 71. stav 2. ZPP-a RS). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a RS). Kad tu`eni, kome je uredno dostavqena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{ewe presude zbog propu{tawa, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tawa), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan. (~l. 182. stav 1. ZPPa RS). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoqnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta.

UKUPNO: 949,92 Licitirana trgova~ka roba se prodaje zajedno po principu vi|eno-kupqeno, te se iskqu~uju sve naknadne reklamacije. Za u~e{}e na licitaciji mogu se prijaviti sva pravna i fizi~ka lica dr`avqani BiH, stariji od 18 godina, koji prethodno polo`e depozit u visini od 10% od po~etne cijene. U~esnici dokazuju svoj identitet li~nom kartom, paso{em ili ovla{}ewem kao punomo}nik ili zastupnik, za pravno lice. Uplata depozita se vr{i gotovinski na blagajni Poreske uprave Podru~ni centar, najkasnije do 10 ~asova na dan licitacije. Ukoliko du`nik DOO “BAJI] – PROMET“, Stanari, op{tina Doboj, od kojeg je trgova~ka roba zaplijewena, uplati ukupnu obavezu prije po~etka licitacije, ista se ne}e odr`ati. Svi u~esnici u licitaciji su du`ni donijeti dokaz poreskog organa da nemaju neizmirenih obaveza. Procijewena vrijednost robe je po~etna cijena na licitaciji. Obaveza kupca je da za kupqenu trgova~ku robu uplati razliku izme|u depozita i postignute cijene u roku od 8 dana od dana odr`avawa licitacije. UKOLIKO NE USPIJE PRVA LICITACIJA, DRUGA SE ZAKAZUJE JEDAN (1) SAT NAKON ZAVR[ETKA PRVE LICITACIJE. Na drugoj licitaciji najni`a cijena je 75% po~etne cijene sa prve licitacije Ukoliko ne uspije i druga licitacija Komisija }e predlo`iti direktnu prodaju, a oglas }e biti objavqen na oglasnoj tabli Poreske uprave Podru~nog centra Doboj i u sredstvima javnog informisawa. Zaplijewena roba mo`e se pogledati svakog radnog dana od 04.06.2009. do 15.06.2009.godine, u vremenu od 8 do 15 ~asova u AD “Sirovinaprodukt“, Doboj, uz prethodnu najavu Poreskoj upravi PC Doboj. NA^ELNIK ODJEQEWA Savo Mi}i}, dipl.ek.

"ZEPTER INVEST" A.D. Bawa Luka Bra}e Ma`ar i majke Marije 45 BAWA LUKA Tel. 051/230-090; Faks: 051/230-092 Dru{tvo za upravqawe investicionim fondovima "Zepter Invest" A.D., Bawa Luka objavquje

"GRA\A" a.d. TRGOVA^KO AKCIONARSKO DRU[TVO

ISPRAVKA OBJAVQENOG SAZIVA
Dana 4.6.2009. godine objavqen je Saziv za XV redovnu Skup{tinu akcionara "Gra|a" AD Bawa Luka, u kojem je do{lo do gre{ke u danu odr`avawa Skup{tine - umjesto ^ETVRTAK treba da stoji 26.6.2009. godine PETAK u 15 ~asova u sjedi{tu Dru{tva Bawaluka, ulica Vidovdanska broj 59. Ostali tekst Saziva od 4.6.2009. godine ostaje nepromijewen. UPRAVNI ODBOR "GRA\A" AD BAWA LUKA

o neto vrijednosti sredstava ZIF-a "Zepter Fond" A.D., Bawa Luka na dan 31.5.2009. godine Neto vrijednost sredstava na dan 31.5.2009. godine iznosi 87.902.506,98 KM. Neto vrijednost sredstava po akciji na dan 31.5.2009. godine iznosi 11,80 KM.

OBAVJE[TEWE

OGLASI

GLAS SRPSKE 6. i 7. jun 2009. 35
OSNOVNI SUD BAWA LUKA Broj: 71 0 Ps 010330 07 Ps Bawa Luka, 3.6.2009. godine Osnovni sud u Bawoj Luci, po sudiji MIRI DO[ENOVI], u pravnoj stvari tu`ioca NLB Razvojna banka AD Bawaluka, (pravni sqednik Banke Jugoisto~ne Evrope-Filijala Bawaluka), ulica Milana Tepi}a broj 4, zastupanog po zakonskom zastupniku-direktoru Baji} Radovanu i punomo}niku Pejakovi} Danijeli zaposlenoj kod tu`ioca, protiv tu`enog "Aurora" D.O.O. Gradi{ka, Obala Vojvode Stepe broj 38, zastupanog po zakonskom zastupniku-direktoru Draganovi} Draganu, radi vra}awa duga, vrijednost spora 120.028,74 KM, nakon odr`anog i zakqu~enog ro~i{ta za glavnu raspravu koje je odr`ano dana 27.4.2009. godine u prisustvu punomo}nika tu`ioca, a u odsutnosti uredno obavije{tenog tu`enog, dana 3.6.2009. godine donio je slede}u

"Glas srpski-Trgovina" AD Skendera Kulenovi}a 93 78000 Bawa Luka 5.6.2009. god. Na osnovu odluke direktora br. AD -3599/09 od 5.6.2009. godine, "Glas srpski-Trgovina" AD Bawa Luka

IZNAJMQUJE POSLOVNI PROSTOR
u vi|enom stawu prikupqawem pismenih ponuda Predmet iznajmqivawa je poslovni prostor koji se nalazi u Gradi{ci u ul. Vuka Stefanovi}a Karayi}a bb, u povr{ini od 53,46 m², a koji se sastoji od: prostorije u povr{ini od 38,51 m², magacinskog prostora u povr{ini od 8,25 m², sanitarnog ~vora u povr{ini od 2,50 m² i ostave u povr{ini od 4,20 m². Otvarawe ponuda obavi}e se 15.6.2009. godine s po~etkom u 12 ~asova. Pravo u~e{}a na licitaciji imaju sva pravna i fizi~ka lica. Sva zainteresovana fizi~ka i pravna lica dostavqaju ponude u posebno zape~a}enoj koverti sa punom adresom ponu|a~a, imenom kontakt osobe, telefonskim brojem, brojem faksa i sa naznakom: "NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA" ponuda za iznajmqivawe poslovnog prostora, na adresu: "Glas srpski-Trgovina" AD Bawa Luka, ul. Skendera Kulenovi}a br. 93. Ponude se dostavqaju li~no na protokol "Glas srpski-Trgovina" AD ili po{tom preporu~eno, a primaju se do 15.6.2009. godine do 11 ~asova. Javnom otvarawu ponuda uz prezentaciju pismenog ovla{tewa mo`e da prisustvuje po jedan predstavnik ponu|a~a. Rezultati nadmetawa bi}e objavqeni na oglasnoj tabli Preduze}a. U zakupninu nisu ura~unati tro{kovi struje, vode i grijawa i to pitawe }e se posebno ugovarati. Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon broj 249-882, 249-806 i 065/539-739. DIREKTOR
"KAMENI AGREGATI" A.D. BAWA LUKA - UPRAVNI ODBOR Broj: 84/09 Datum: 5.6.2009. godine Na osnovu ~lana 34 Statuta Dru{tva i Odluke Upravnog odbora broj 83/09, Upravni odbor "Kameni agregati" A.D. Bawa Luka, na 32. sjednici, odr`anoj dana 5.6.2009. godine,

PRESUDU
Obavezuje se tu`eni "Aurora" D.O.O. Gradi{ka, da tu`iocu NLB Razvojna banka AD Bawaluka, isplati na ime duga iznos od 120.028,74 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 15.6.2007. godine, pa do isplate, kao i da nadoknadi tu`iocu tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 2.351,00 KM, sve u roku od 30 dana, po pravosna`nosti presude, pod prijetwom izvr{ewa. POUKA: Protiv ove presude dozvoqena je `alba Okru`nom sudu Bawaluka, putem ovog suda, u roku od 30 dana od dana prijema iste.

MEDICINSKI FAKULTET U BAWALUCI

OBJAVQUJE
Mr sci. dr MILKA MAVIJA brani}e doktorsku disertaciju "Uticaj faktora rizika na nastanak, tok i tretman dijabeti~ke retinopatije" dana 3. jula 2009. godine u 10 ~asova u amfiteatru Medicinskog fakulteta u Bawaluci. Zainteresovana lica mogu razgledati doktorsku disertaciju u sekretarijatu Fakulteta i prisustvovati javnoj odbrani. Sekretarijat Medicinskog fakulteta

XV SJEDNICU SKUP[TINE AKCIONARA "KAMENI AGREGATI" AD BAWA LUKA ZA DAN 29.6.2009. GODINE (PONEDJEQAK) U 11 ^ASOVA, U PROSTORIJAMA DRU[TVA - ULICA SAVE MRKAQA BR. 16 KANCELARIJA 308. Za sjednicu Skup{tine akcionara predla`e se za preduzimawe potrebnih pravnih radwi za regsqede}i: istraciju istog. 6. Razno DNEVNI RED Ukoliko se Skup{tina akcionara ne odr`i u 1. Izbor verifikacione komisije, zapisni~ara i navedeno vrijeme, zbog nedostatka kvoruma, predsjedavaju}eg ponovqena sjednica XV Skup{tine odr`a}e se 2. Usvajawe zapisnika sa prethodne XIV 29.6.2009. godine ( ponedjeqak ) u 12 ~asova, na Skup{tine akcionara istom mjestu sa istim dnevnim redom. 3. Dono{ewe odluke o promjeni sjedi{ta Dru{tva Materijali za sjednicu nalaze se u stru~noj 4. Dono{ewe odluke o izmjeni i dopuni Statuta slu`bi Dru{tva. Akcionari mogu izvr{iti uvid Dru{tva (pre~i{}eni tekst) u materijal svakim radnim danom od 8 do 15 5. Dono{ewe odluke o osnivawu Dru{tva sa ~asova. ograni~enom odgovorno{}u i davawe ovla{tewa UPRAVNI ODBOR

SAZIVA

IN MEMORIAM
(~ituqe)
mo`ete predati
Bawa Luka Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 59 051/223-210 ^elinac ^elina~ke novine 065/958-202 Kotor Varo{ 051/785-266 NEZAVISNE NOVINE D.O.O. IPC SARAJEVO ul. Zagreba~ka 20/3 (zgrada [umarskog fakulteta) 033/653-953 Isto~no Sarajevo - Internacional pres (dvorana Slavija) 057/340-503 - Ermeks 057/318-323 - Kwi`ara Internacional press Pale (Tr`ni centar Tom Pale) 057/225-880 Doboj Glas Komuna 053/226-853 Bratunac 056/410-418 065/890-830

Izdava~: AD "Glas Srpske" Redakcija: Skendera Kulenovi}a 93, 78000 Bawa Luka, tel. (051) 231-031

36 6. i 7. jun 2009. GLAS SRPSKE

OGLASI

GLAS SRPSKE 6. i 7. jun 2009. 37

U povodu 06.06.2009. godine, dana Grani~ne policije Bosne i Hercegovine SJE]AWE NA poginule i umrle kolege

Sje}awe na na{e drage

MARIJA (Ivana) MEDI]
1898 - 1956.

STEVO (Jovana) MEDI]
1896 - 1971.

NADA (Steve) MEDI]
1928 - 1987.

STEVAN (Steve) MEDI]
1930 - 1996.

MAGDALENA (Steve) MEDI]
1923 - 2007.

IGOR BOJAN FILIPOVI] PRODANOVI]
1971 - 2005. 1971 - 2005.

S qubavqu i po{tovawem ~uvaju vas od zaborava Va{i najmiliji 000041 B-2 G Dana 7.6.2009. navr{ava se {est mjeseci od smrti na{eg dragog

FERID SIROVINA
1959 - 2007. S po{tovawem, Jedinica grani~ne policije "Hum" Fo~a. B-5 IP 002379
Dana 10.6.2009. navr{ava se godina dana od smrti na{e drage

VUKA[INA MIRNI]A
Toga dana u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na grobqu "Sveti Pantelija" u Boriku. Vje~no o`alo{}eni: sin Mane, snaha Goga, unu~ad Sawa i Damir, zet Petar, snaha Slavena, praunu~ad Aleksandar i Andrej i ostala rodbina 000017 B-2 M
Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana 4.6.2009. u 80. godini `ivota iznenada preminuo na{ dragi Dana 7.6.2009. navr{ava se osam godina od smrti na{eg dragog

DU[ANA GLAMO^AKA

MITAR (Petra) ^E^AR

JELISAVKE NINKOVI]
U subotu, 6.6.2009, u 11 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na porodi~nom grobqu Dowa Kola. Suprug Ostoja, sinovi Marinko i Zoran, k}erke Milena, Mirsena, \uja i Savka sa porodicama 000016 B-2 M Dana 7.6.2009. navr{ava se sedam dana od smrti na{eg dragog

Sahrana }e se obaviti 6.6.2009. godine u 15 ~asova u Vlahovi}ima. Povorka kre}e ispred ku}e `alosti u Vlahovi}ima. O`alo{}eni: k}erke Branka, Slavica i Sowa, zetovi Vlado i Toni, unuci Aleksandar i Jovan, unuke \ur|ica, Aleksandra, Milica i Ema, porodice ^e~ar, Divqan, [alipur, te ostala mnogobrojna rodbina, prijateqi i kom{ije 000001 A-8 M Dana 6.6.2009. godine navr{ava se 40 dana od kada nije sa nama na{a draga majka, sestra i baka

Dragi na{ Du{ko, uvijek si u na{im srcima Tvoji najmiliji 00009 A-3 M Tu`no sje}awe na dragog brata

STANA \UR\EVI]
U subotu, 6.6.2009, u 11 ~asova rodbina i prijateqi }e davati pomen na mjesnom grobqu u Gorwim Smrti}ima. O`alo{}ena porodica 000011 A-6 M 7.6.2009. godine je osamnaest mjeseci kako si zauzela svoje mjesto gore me|u an|elima

DRAGOQUBA BRANKOVI]A
Sestre Dara, Danica, Mara, Nada i Gospa sa porodicama 000007 A-2 M Tu`no sje}awe na jedinog sina i brata

MILIVOJA MI[I]A
Toga dana 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na grobqu Mi{i}i - Rekavice. Ovom prilikom `elimo da se zahvalimo svoj rodbini, prijateqima i kom{ijama koji su bili uz nas u tim te{kim trenucima. O`alo{}ena porodica 000014 B-2 M

MILENA - CICA TORBICA
Uvijek }e{ biti u srcima onih koji su te poznavali i zato, s ponosom i zahvalno{}u te pomiwemo. Neka te an|eli ~uvaju, dijete moje, jer an|eo si bila. Neutje{na majka, sestra i zet 000047 A-6 G

NOVAKA ZEQKOVI]A
7.6.1994 - 7.6.2009. Tvoji: majka Olga i sestre Stojanka, Vida i Nevena 000002 A-2 M

38 6. i 7. jun 2009. GLAS SRPSKE

Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i poznanicima `alosnu vijest da je dana 3.6.2009. godine preminula u 23. godini `ivota

MILIJANA MALE[EVI]
Sahrana }e se obaviti dana 6.6.2009. godine u 14 ~asova na Gradskom grobqu u Mrkowi} Gradu. O`alo{}eni: otac Milenko, majka Nada, sestra Sla|ana, djed Luka, bake Staka i Vida, ujak Slavko, tetke Jagoda, Mira, Savka i Dragana, bra}a Qubomir, Mladen, Radenko, Milenko i Du{ko, sestre Vesna, Biqana i Nikolina i ostala mnogobrojna rodbina B-7 000012 M
Posqedwi pozdrav dragoj i voqenoj }erki Posqedwi pozdrav sestri

MILIJANI MALE[EVI]

MILIJANI MI[I

Voqe}emo te do kraja `ivota i ~uvati od zaborava. Roditeqi Milenko i Nada i sestra Sla|ana

@ivot je trenutak a sje}awe vje~no. Brat Qubo sa porodicom

B-5 000012 M

B-5 000012 M

GLAS SRPSKE 6. i 7. jun 2009. 39
Posqedwi pozdrav Posqedwi pozdrav

Posqedwi pozdrav dragoj unuci

MILIJANI MALE[EVI]
od porodice ^eprkalo. 000018 A-1 M Posqedwi pozdrav na{oj

MILIJANI - MI[URU

MILIJANI
Bake Staka i Vida i deda Luka

Tetka Mira, tetak Radomir, bra}a Radenko i Milenko A-8 000012 M Posqedwi pozdrav na{em

MILIJANI
od Ra{e, Da~e i Du{ice. 000023 A-1 M Posqedwi pozdrav na{oj

B-2 000012 M Posqedwi pozdrav dragoj

MI[URU
Tetka Jagoda, tetak Nikola, sestre Biqana i Nikolina, brat Du{ko A-8 000012 M

MILIJANI
od kolega sa IV godine socijalnog rada. 000023 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom prijatequ i kolegi

MILIJANI MALE[EVI]-MI[URU
od ujaka Slavka, ujne Mire, brata Mladena i sestre Vesne. B-2 UP Posqedwi pozdrav dragoj

Posqedwi pozdrav

BUK[I
od porodice @ugi} @ule, Stake, Bojane i Jelene. 000022 A-2 M

MILIJANI
Bila si posebna, takva }e{ uvijek ostati u mom srcu. Tetka Dragana A-8 000012 M Posqedwi pozdrav

Posqedwi pozdrav prijatequ

MILIJANI MALE[EVI]-MI[URU
od drugova: Davora, Koye, Da{e, Vule, Sr|e, ^ule, [arca, Goge, Gorana, \uke, Milana, Travara, ]ire, Ace, Mi{e, Mile, Pleje, Ace, Dupe, Mili}a, Mi}e. B-2 UP Dana 8. juna 2009. godine navr{ava se 6 mjeseci od kada smo se zauvijek rastali sa na{om voqenom majkom, bakom, prabakom, sestrom i tetkom

MI]I
od Ne|e Dragu{i}a sa porodicom. 000013 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom kumu

MILIJANI
MILUTINU
Tetka Savka A-8 000012 M Tu`no sje}awe na voqenog brata Tu`no sje}awe na dragog strica od Neboj{e Mitrakovi} s porodicom. 000005 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom kumu

ZORKOM – ZOROM (ro|. Petrovi}) TUKARI]
Ponosni smo {to smo te imali, a tu`ni {to smo te izgubili. Hvala ti za sve {to si u~inila za nas. Nedostaje{ nam svaki dan sve vi{e. Tvoji: sin Marko sa porodicom, sestre Mira i Ru`a, bra}a Marko, Petar i Ilija sa porodicama. U nedjequ, 7. juna 2009. godine u 11 ~asova, polo`i}emo cvije}e na Zorino vje~no po~ivali{te. B-2 NNF

NIKOLU PARTALO
10.6.2008 - 10.6.2009. Brat Savo i snaha Bosa 000003 A-2 M

NIKOLU PARTALO
Sinovac Borko sa porodicom 000003 A-1 M

MILUTINU
od Bo{ka Panye sa porodicom. 000005 A-1 M

40 6. i 7. jun 2009. GLAS SRPSKE
Dana 8.6.2009. godine navr{ava se {est tu`nih mjeseci od smrti supruga, oca, djeda i pradjeda Tu`no sje}awe na dragog oca [est mjeseci od smrti Tu`no sje}awe na moju dragu majku i brata

SIME [ARI]A
S qubavqu i po{tovawem, Tvoji najmiliji: supruga Radojka, sinovi Mile i Milenko, i k}erka Milena sa porodicama 000010 A-6 M

SIMU
S qubavqu, Tvoja k}erka Seka 000010 A-1 M

BRANKA MILO[EVI]A
Supruga sa djecom i wihovim porodicama 000006 A-1 M

DARINKU
17.3.1998 - 8.6.2009.

i

LUKU
8.6.2008 - 8.6.2009.

Dana 7.6.2009. godine navr{ava se {est tu`nih mjeseci od smrti na{e drage, nikad nepre`aqene majke, bake, sestre i svekrve

Dvogodi{wi pomen

RUWI]
Tuga se ne mjeri rije~ima, suzama, ni vremenom koje prolazi ve} prazninom i bolom koji ostaju. Sje}awe na vas i va{u dobrotu i plemeniti lik vje~no }e ostati u srcu onih koji vas vole. Va{ sin i brat Ilija, snaha Nada, sa k}erkama Bojanom, Biqanom, Milicom, Brankom, Tamarom, Vesnom sa Sini{om i Mihajlom 000015 A-9 M Sje}awe na moje drage

MILANU IVANI[EVI]U
7.6.2007 - 7.6.2009. Milane: vrijeme prolazi, a na na{u qubav i sje}awe na tebe ono nema uticaja. Tvoji: sestra Milka i bra}a Stojan i Mihajlo 000004 A-8 M Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 4.6.2009. godine, u 71. godini `ivota, preminuo na{ dragi

BO[KA (Ostoje) BO[WAKA
7.6.2006 - 7.6.2009. Velimir

i

NOVAKA (Milutina) BO[WAKA
14.7.2006 - 7.6.2009. 000020 A-7 M

Dana 7.6.2009. godine navr{ava se godina dana od smrti na{eg dragog

DANICE KEVAC

O`alo{}eni: sinovi Desimir i Velimir, snahe Vitomirka i Gordana, unuci Biqana i Ogwen i brat Dane

BOGDAN (Jovana) DIQKAN
000020 B-1 M
Dana 6.6.2009. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od smrti na{eg dragog Sahrana }e se obaviti 6.6.2009. godine u 13 ~asova na grobqu Gorwi Drakuli}. O`alo{}eni: supruga Spasa, sinovi Momir, Ne|o i Vitomir, snahe Radenka, Ida i Sla|ana, unu~ad Dejan, Suzana, Sla|ana, Dijana, Bogdan, Tawa, Igor i Nemawa, bra}a Mla|en i Vlado, sestre Desa i Jela, te ostala rodbina i prijateqi 000024 A-8 M Dana 7.6.2009. godine navr{ava se tu`na godina od smrti na{eg dragog

ZORANA VRHOVCA
Toga dana u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u, otkri}emo spomen-plo~u, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. Voqe}emo te do kraja `ivota i ~uvati od zaborava. Supruga Slavica, k}erka Tawa, sin Stanislav, snaha Sla|ana i unuk Jovan 000011 A-8 M Tu`no sje}awe na brata Tu`no sje}awe na brata

DRAGOMIRA STJEPANOVI]A

SVETOZARA (Peje) MIQEVI]A
Toga dana u 10 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na grobqu [umari, polo`iti cvije}e i upaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}eni: sin Mirko sa porodicom 000006 A-8 G Javqamo rodbini, kom{ijama i prijateqima da je dana 5.6.2009. godine, u 81. godini `ivota, preminula na{a draga

U subotu, 6.6.2009. godine, u 11 ~asova otkri}emo spomen-plo~u, polo`iti cvije}e i upaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}ena porodica 00008 A-6 M Tu`no sje}awe na dedu Tu`no sje}awe na brata

ZORANA
Bolest nas je rastavila, dragi moj brate, ali znaj da }e{ uvijek biti u srcu svog brata Branislava i wegove porodice 000011 A-3 Tu`no sje}awe na djevera

ZORANA
Duga i prete{ka je bila godina bez tebe, dragi moj brate, ali voqeni nikad ne umiru. Vje~no }e{ biti u srcu tvoje sestre Zorice i wene porodice 000011 A-3 M Tu`no sje}awe na brata

ZORKA JOKANOVI]
Sahrana }e se obaviti 6.6.2009. godine u 14 ~asova na grobqu Rebrovac. O`alo{}eni: sin \uro, k}erke Dragica, \ur|ija, Mileva, Petra i Slavica, brat Slavo, unu~ad, zetovi i ostala rodbina i prijateqi 000019 A-6 M Dana 7.6.2009. godine navr{ava se 6 mjeseci od smrti na{eg dragog

DRAGOMIRA
Unuci David i Marko 000008 A-1 M

DRAGOMIRA
Sestra Dragica sa porodicom 000008 A-1 M Dana 9.6.2009. godine navr{ava se najtu`nija godina od smrti na{eg dragog sina, oca i supruga

DRAGOMIRA
Snaha Milena sa porodicom 000008 A-1 M Tu`no sje}awe na dragog kumi}a

DRAGOMIRA
Brat Radoslav sa porodicom 000008 A-1 M Tu`no sje}awe na brata

SLU@BA ^ITUQA tel: 051 223 - 210

\OR\A - \OLETA KR@I]A
Postoji qubav koju smrt ne prekida i tuga koju vreme ne le~i. Oprosti mi za sve {to nisam, a trebala sam, oprosti mi za sve {to jesam, a nisam trebala. Ostaje{ vje~no u mom srcu. Supruga Sretanka A-6 IP 002378

DRAGOQUBA IVAN^EVI]A
O`alo{}ena porodica 000013 A-2 G

MANU ]ETOJEVI]A
Porodica Zec 00006 A-1 M

DRAGOMIRA
Brat Rajko sa porodicom 000008 A-1 M

GLAS SRPSKE 6. i 7. jun 2009. 41
Posqedwi pozdrav dragoj Sedmog juna 2009. godine navr{ava se 11 godina od smrti na{e drage supruge, majke, bake, svekrve i ta{te

Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana 4.6.2009. godine, u 81. godini `ivota, nakon duge i te{ke bolesti preminula na{a draga

PETRI PASTIR
od sina Bore i snahe Vedrane. 014562 A-6-R Posqedwi pozdrav dragoj

BOSE (ro|. Miki}) BUNDALO
1931-1998. Trajno }emo ~uvati uspomenu na tvoju dobrotu i plemenitost. Tvoji: suprug Veso, k}erka Sla|ana, sin Zlatko, snaha Du{anka, zet Dragan i unu~ad \or|e, Vladan, Dragana i Sawa. 000001 A-5 M In memoriam

PETRI PASTIR
od unu~adi Aleksandra, Dragana, Mirka, Jelene i Nata{e. 014562 A-6-R

PETRA (Jove) PASTIR
1928-2009.
od Stoje i Mi}e.

Posqedwi pozdrav dragoj

PETRI PASTIR

TAWA (ro|. [obot) KARANOVI]
I poslije 30 godina iz {kolskih klupa, `ivot je trenutak, a sje}awe vje~no. Generacija 1975/79. VI12 Ekonomske {kole u Bawoj Luci 000002 A-3 G Sa ponosom i velikom qubavi te nosimo u srcu

014562 A-6-R

Sahrana }e se obaviti 6.6.2009. godine u 14 ~asova na Gradskom grobqu u Bawoj Luci. O`alo{}eni: sin Boro i snaha Vedrana, snaha Sava, unuci Aleksandar, Mirko i Dragan, unuke Jelena i Nata{a, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijateqi. 014562 B-5 R
Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 5.6.2009. u 85. godini `ivota preminula na{a draga Posqedwi pozdrav dragoj majci od snahe Save.

Posqedwi pozdrav dragoj

PETRI PASTIR SLOBODAN - BODO \ERI]
6.6.2003 - 6.6.2009. Tvoji: supruga Mira i k}erke Sowa i Maja sa porodicama 000006 A-3 G Dana 6.6.2009. godine navr{ava se petnaest godina od smrti na{e drage majke i bake

014562 A-6-R Posqedwi pozdrav dragoj

KRSTANA (Lazara) GAJI]
Sahrana }e se obaviti 6.6.2009. godine u 13 ~asova na mjesnom grobqu Gaji}i. O`alo{}eni: sin Mile, k}erke Milka, Milomirka, Jovanka i Zoranka, snaha, zetovi, unu~ad, praunu~ad i ostala mnogobrojna rodbina i prijateqi. 000021 A-6 M Posqedwi pozdrav dragoj majci Posqedwi pozdrav dragoj majci

KRSTANI
od sina Mila sa porodicom. 000021 A-1 M od Ivane i @ane. Dana 7.6.2009. godine navr{ava se deset godina od smrti na{eg dragog

PETRI PASTIR

014562A-6-R Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima i kom{ijama da je dana 4.6.2009. godine u 84. godini `ivota, preminuo na{ dragi

KRSTANI
od k}erke Milke sa porodicom. 000021 A-1 M

KRSTANI
od k}erke Milomirke sa porodicom. 000021 A-1 M

\OR\O - \OKO VALAN
7.6.1999 - 7.6.2009. Sa ponosom te spomiwemo, po dobroti pamtimo i u srcu ~uvamo. Porodice Todorovi} i Valan 000029 A-3 M Dana 6.6.2009. godine navr{ava se tu`na godina od smrti na{eg dragog

MLADEN (Gli{o) DIQEVI]
Sahrana }e se obaviti 6.6.2009. godine u 13 ~asova na Gradskom grobqu u Bawoj Luci. O`alo{}eni: sestra Maksimija, brati}i, sestri}i, zet, snahe te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijateqi 000004 A-6 G Dana 11.6.2009. navr{ava se godina dana od kada nije sa nama na{a voqena majka, baka i prabaka Draga moja bako,

QUBICE KOVA^EVI]
K}erke Persa i Stana sa djecom 000026 A-2 M Posqedwi pozdrav dragom djeveru

Dana 6.6.2009. godine navr{ava se {est tu`nih mjeseci od smrti na{eg dragog

MLADENU
od snahe Jele sa porodicom. 000004 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom stricu

BJELICA

NENADA MIHAJLOVI]A
Toga dana u 9 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u, polo`iti cvije}e i upaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, kom{ije i prijateqe da nam se pridru`e. O`alo{}eni: supruga Marija, sinovi Darko i Dejan, pastorci Vladimir i Mirko, snahe Sla|ana i Aida te ostala rodbina i prijateqi. 000003 A-8 G

BJELICA (Jovice) DABI] RADE KUNOVCA
Toga dana u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na Novom grobqu u Bawoj Luci. O`alo{}ena porodica 000001 A-3 G Dana 7.6.2009. godine u 11 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u, po lo `i ti cvi je }e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}ena porodica 000024 A-4 M

Sve {to si ~inila za mene nikada ne}u mo}i zaboraviti. Qubav koju si mi tokom godina sva ko dne vno po klawala i pa`wa kojom si me nesebi~no obasipala ~ine da moja qubav prema tebi i sje}awe na te dane ne mo`e da izbri{e ni vrijeme. Tvoja unuka Dra`ena 000024 A-4 M

MLADENU
od Mire [ukalo sa porodicom. 000005 A-1 G

42 6. i 7. jun 2009. GLAS SRPSKE Posqedwi pozdrav dragoj
Posqedwi pozdrav dragoj Tu`no sje}awe na na{e drage

MILIJANI MALE[EVI]
@OK "BALKANA-MP" MRKOWI] GRAD

DU[ANU
8.4.2008 - 6.6.2009.

i

BRANKA
16.6.2008 - 16.6.2009.

MILIJANI MALE[EVI] - MI[URU
Od drugarica Maje, Mirjane, Zorice, Marije, Ivane, Jelene, Tijane, Andreje, Milane, Tamare i Tawe. B-2 UP Posqedwi pozdrav kumi

000030 A-3 M Posqedwi pozdrav mojoj

[IKMAN
Spomenik na{im dragim roditeqima na Gradskom grobqu u ^elincu osve{ta}emo 6. juna 2009. godine (subota) u 11 ~asova. S po{tovawem i tugom wihova djeca s porodicama. 001191 A-9 ^N Posqedwi pozdrav na{oj dragoj koleginici

MILI
Uvijek }e{ biti u mom srcu an|ele Jelena 000007 A-1 G Posqedwi pozdrav dragoj koleginici

MI[URU
od Irene, Zorice, Milijane, Mirjane, Vesne, An|eline, Rade, Oqe i Branke. 000012 A-8 G

MILIJANI

Posqedwi pozdrav dragoj

Posqedwi pozdrav dragoj

MILIJANI
od Zorana Male{evi}a sa porodicom. 000027 B-2 M

Od Oqe, Sini{e i Tare Bo{kan. 000010 A-1 G Posqedwi pozdrav dragoj koleginici

MILIJANI
Dana 7.6.2009. navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti drage nam majke, svekrve, sestre i bake od Vinka ]uluma sa porodicom. 000013 A-1 G

MILIJANI
od @eqke ]uluma sa porodicom. 000013 A-1 G

Na{a draga

MILIJANI
od Zorice Vrbqanac sa porodicom. 000011 A-1 G Tu`no sje}awe na dragu sestru

ILINKE - JEKE PEUQA
Tim povodom pozivamo porodici, kumove, prijateqe i kom{ije da posjetimo wenu vje~nu ku}u na grobqu u Jagarama u nedjequ u 11 ~asova. O`alo{}eni: sinovi Radoslav i Rajko, k}erke Radmila i Qiqana, bra}a Ilija, Rajko i Gojko, snahe Borka i Bratislava, zetovi Qubinko i Tihomir, unu~ad i ostala mnogobrojna rodbina 000028 A-8 M Tu`no sje}awe na dragu majku Brat Gojko 000028 A-1 M Tu`no sje}awe na

ZORICA (ro|. Kotur) FRANCUZ
1960 - 2009.

JEKU

Preminula je 5. juna 2009. godine u 49. godini `ivota. Sahrana }e se obaviti u nedjequ 7.6.2009. godine u 14 ~asova na grobqu u Gorwim Podgradcima. O`alo{}eni: suprug Dragan, sin Vedran, k}eri Dajana i Jovana, brat Vaso, sestra Radojka, porodice Vidovi}, \or|evi}, Gligi}, Kotur, Peri{i} i ostala o`alo{}ena rodbina 000009 A-8 G Posqedwi pozdrav dragoj sestri Posqedwi pozdrav dragoj majci

QUBICU ZRNI]
7.6.2008 - 7.6.2009. Zahvalna djeca 000008 A-1 G Tu`no sje}awe na dragu tetku Prijateq Ilija Smiqani} sa porodicom 000025 A-1 M Tu`no sje}awe na

MOMU ZOKI
od brata Vase i snahe Milene. 000009 A-1 G Posqedwi pozdrav dragoj tetki

ZOKI
od Dajane. Hvala Ti za svu qubav. 000009 A-1 G Posqedwi pozdrav dragoj tetki

QUBICU ZRNI]
Voqeni ne umiru, oni `ive dok `ive oni koji ih vole. Radana, Kristina i Nikolina 000008 A-2 G

MOMU
Slavica i Slavi{a Bibli 000025 A-1 M

ZOKI
od Sandre sa porodicom. 000009 A-1 G

ZOKI
od Vedrane sa porodicom. 000009 A-1 G

OGLASI

GLAS SRPSKE 6. i 7. jun 2009. 43

44 6. i 7. jun 2009. GLAS SRPSKE

Oglasi
KU]E
PRODAJA
Prodajem ku}u u Sremskoj Mitrovici ili mijewam za stan uz doplatu za Bawu Luku. Cijena 20.000,00 evra, tel. 00381/63/7025878. Prodajem vi{e useqivih ku}a u Bawoj Lukci, na razli~itim lokacijama, tel. 065/566-207; 051/219-124. U Omarskoj prodajem dvije ku}e, 30 dunuma zemqe i {ume, cijena po dogovoru, tel. 065/075-646. Prodajem brvnaru, pored vode u Slavi}koj, tel. 065/631-613. Prodajem ili izdajem u Trnu uz cestu veliku ku}u na sprat 600 m2 stambenog prostora, sa 400 m2 poslovnog prostora i 3.000 m2 oku}nice, sve ogra|eno, hitno, tel. 065/636-545; 065/939-969. Srbac, prodajem ku}u 9,5h8, podrum, sprat, potkrovqe, 531 m2 oku}nice, tel. 051/280-037; 065/995-464. Prodajem vi{e ku}a na razli~itim lokacijama u Bawoj Luci, tel. 065/698012. Prodajem u Vrbawi kod {kole dvije ku}e i ~etiri placa ukupno 2.650 m2 zemqe, cijena 150.000 KM, tel. 065/516927. Prodajem ili mijewam za stan ku}u useqivu, vp. kod Kosmosa, tel. 065/528247. Prodajem povoqno ku}u, visoka prizemnica, useqiva sa grijawem, U`i~ka 30, Lau{, tel. 051/280-116. Prodajem ku}u u Novakovi}ima Bawa Luka, 550 m2 1/1 ullica Jovana Bijeli}a 84, tel. 065/460-655. Prodajem imawe prema Sara~ici, dvije ku}e, zidana {tala, devet dunuma zemqe s vo}wakom, mogu}a zamjena za stan, tel. 051/275-124; 065/243-032. Prodajem ku}u na Prijedorskoj petqi i Rami}ima + 3.500 m2 zemqe (105.000 KM), tel. 065/549-687. Prodajem imawe prema Sara~ici 2 ku}e, {tala, 9 dunuma zemqe mo`e zamjena za stan, zvati poslije 18 ~asova, tel. 051/275-124; 065/243-032. Prodajem prelijepu komfornu ku}u u Vara`dinu sa gara`om, dvori{tem, centr. grijawem, plinom, sa sedam soba, u centru grada kod stadiona ili mijewam za Bawu Luku, hitno i povoqno, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem ku}u na sprat sa dva stana po 80 m2, sa dvori{tem, gara`om po~etak ulice Jovice Savinovi}a, hitno i povoqno, tel. 065/636-545; 065/939-969. Presa~e, ul. Te{ana Podrugovi}a, prodajem ku}u 10 h 9 sa prate}im objektima, na placu 2.700 m2, cijena 170.000 KM, tel. 065/935-191. Mijewam ku}u za ku}u ili stan na Crnogorskom primorju, tel. 066/779783. Prodajem ku}u na sprat s potkrovqem i oku}nicom oko 900 m2, ogra|eno pod vo}em, grijawe, preko puta "Glasa" Hiseta, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem ku}u u Debeqacima novogradwa, ekstra lokacija povoqno 90.000 KM, tel. 066/279-236. Prodajem ku}u u Lazarevu kod "Centruma" cijena 280.000,00 KM, tel. 065/649-649. Prodajem poslovni prostor u Rosuqama 80 m2 opremqen za ambulantu, tel. 066/235-816. Prodajem ku}u u Trnu nova gradwa sa poslovnim prostorom, tel. 066/235-816. Prodajem ku}u u Rami}ima, na devet dunuma zemqe, cijena 50.000 evra (mo`e i zamjena za stan u B. Luci), tel. 065/935-191. Prodajem staru ku}u s oku}nicom od deset dunuma zemqe - 1/1 ^esma (struja, asvalt) za 65.000 KM u komadu, tel. 065/687-851. Prodajem ku}u spratnicu u Lazarevu kod “Centruma”, cijena 280.000 KM, tel. 065/649-649. Prodajem dvije totalno sanirane ku}e, gara`a, ogra|eno, sa placem od 3.500 m, kod petqe, asfalt, struja, voda, useqivo odmah, ul. Blagoja Parovi}a, tel. 065/636-545; 065/939969. Prodajem staru ku}u za ru{ewe, bli`e centru na placu od 370 m2 sa UT uslovima, Po+pr+2+M, tel. 065/562-426. Prodajem ku}u u Trnu blizu crkve, tel. 065/671-964. Ku}u u Karanovcu 9h8, P+S+P na lijepoj lokaciji prodajem ili mijewam za jednosoban stan u Bawoj Luci, tel. 051/212-357. Prodajem ku}u u izgradwi, tri eta`e, 1/1, gra|evinska, UT uslovi, Bawa Luka, ul. Stevana Bulaji}a bb , Obili}evo (zelene zgrade), tel. 051/216-931; 066/449-749. U Zalu`anima prodajem ku}u sa 350 m2 placa, kod {kole, tel. 065/698-012. Prodajem pod Star~evicom ku}u 10 h 9 (P + 1 + M), novogradwa, samo pokrivena na placu od 700 m2, sa strujom i vodom, cijena 170.000 KM, tel. 066/165-323. Prodajem u Prije~anima useqivu ku}u 8,5 h 9,5 (PR + 1 + M), novogradwa, plac 500 m2, voda, struja, septi~ka, cijena 70.000 KM, tel. 065/371-611. Prodajem u Dervi{ima ku}u sa placem od oko 370 m2, stara gradi{ka cesta, tel. 065/698-012. Prodajem u Dervi{ima, stara gradi{ka cesta, dvije ku}e sa placem od oko 750 m2, tel. 065/698-012. Prodajem imawe, osam km od Lakta{a - kanalom i 1 km u selo (14 dunuma zemqe), tel. 051/310-089; 051/312-179; 065/306-116. Prodajem useqivu ku}u u Trnu kod "Pe{tana" na placu od 600 m2, tel. 065/560-386; 065/596-526. Prodajem ku}u u Debeqacima, struja, voda, telefon, novogradwa 90000 KM, tel. 065/985-864. Prodajem ku}u na placu od 1000 m2, ul. Stepe Stepanovi}a (Ada), cijena 120.000 KM, tel. 065/562-426. Prodajem uz svaki dogovor ku}u na sprat + posl. prostor - pekara s dvori{tem, zgradom sa placem od 500 m2 kod "Alibabe", ul. Koste Vojnovi}a, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem dvije ku}e na placu od 2.000 m2, iza “Incela”, ul. Vladislava [kari}a, zavr{en regulacioni plan, cijena 145.000 KM, tel. 065/935-191. Gradi{ka - Drageqi imawe, ku}a sa prate}im objektima, struja, gradska voda, asfalt, oku}nica 25 dunuma, tel. 065/569-294. Prodajem ku}u na sprat sa dva poslovna prostora, gara`om i oku}nicom 500 m2 u Krfskoj ulici, papiri 1/1, odmah useqiva, hitno i povoqno, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem novu ku}u u Hrv. Kostajnici ili mijewam za okolinu Bawe Luke na placu 2100 m2 a ku}a 75 m2, zvati poslije 15 ~asova, tel. 00387/051 313-477. Prodajem ku}u spratnicu, prizemqe + sprat + potkrovqe, tri stana + gara`a, na 300 m2 zemqi{ta, ul. Ranka [ipke, Paprikovac, tel. 063/904-603. Prodajem u centru Trna spratnicu sa dvije gara`e, centralno grijawe, na placu od 500 m2, cijena 120.000 KM, tel. 065/671-420. Hitno i povoqno prodajem ku}u u Bawoj Luci, tel. 065/671-420. Prodajem ku}u sa podrumom i useqivom dvori{nom zgradom na placu od 1.200 m2, ul. Srpskih rudara 27, Lau{, cijena 120.000 KM, tel. 065/935-191. Prodajem ku}u na sprat sa potkrovqem, tri trosobna stana s gara`om, oku}nicom 330 m2, centralno grijawe kod Zavoda distrofi~ara u ulici dr Velimira ^ovi}a, papiri 1/1, useqiva odmah, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem u Lijevoj Novoseliji uz glavni put spratnicu 10 h 10 u prizemqu, poslovni prostor i jednosoban stan na placu 1000 m2, cijena 120.000 KM, tel. 065/671-420. Prodajem dvije ku}e + gara`a na placu 404, mogu}nost nadogradwe ulica Kraji{kih brigada 5 B.Luka, tel. 065/705-460. Prodajem stariju ku}icu na 1.400 m2 placa, Sara~ica, 435 uz glavni put, cijena 50.000 evra, tel. 065/935-191. Prodajem ku}u novogradwa 1/1, 9h10 vlasnik bez posrednika , 3 eta`e pogled na cijelu Bawu Luku ul. Stevana Bulaji}a bb. zelene zgrade, tel. 051/216-931; 066/449-749. Prodajem kod Zavoda distrofi~ara na Paprikovcu ku}u (P + 1 + M) sa gara`om i grijawem u odli~nom stawu na placu 330 m2, cijena 330.000 KM, fiksno, tel. 066/165-323. Prodajem ku}u 9 h1 0, nedovr{ena novogradwa, prizemqe poslovni prostor, sprat i potkrovqe stanovi, tel. 051/317-719. Prodajem ku}u, prizemnica, 10 h 12 m sa gara`om, centralno grijawe, ure|ena, namje{tena, novogradwa, na 650 m2 zemqi{ta u Lakta{ima, naseqe Lug ili mijewam za stan u Bawoj Luci uz dogovor, tel. 065/511121. Prodajem dvije ku}e 120m2 u ulici Gavrila Principa sa oku}nicom od 500m2 i 1000m2 hitno , povoqno uz cestu, tel. 065/636-545, 065/939-969. Prodajem ku}u sa tri eta`e u ulici Davida [trpca, 350.000 KM sa UT uslovima za izgradwu ve}eg objekta, tel. 065/562-426. Prodaje se ku}a u Prije~anima kod {kole 8,5h8 m2 (prizemqe, sprat, potkrovqe), useqiva, cijena 70.000 KM, tel. 051/428-008; 065/351-000. Prodajem ku}u 50m2 stambenog prostora sanirana sa dvori{tem 120m2, u ulici Gavrila Principa, hitno, tel. 065/636-545, 065/939-969. Prodajem ku}u u ul. Du{ka Ko{~ice, tel. 066/257-156. Mijewam ku}u neopremqenu 10h9, 1/1, 3 eta`e 270 m2+500 m oku}nice u B.Luci ulica Stevana Bulaji}a za dvosoban stan bli`e centru, tel. 051/216-931; 066/449-749. Prodajem ku}u u Zenici, vlasni{tvo 1/1, sa svom infrastrukturom, oku}nicom, 2 gara`e, povoqno, tel. 065/935-950; 051/370-354. Prodajem ku}u 8h7 m, na placu od 800 m2, na Tuwicama, cijena 35.000 evra, tel. 065/562-426. Prodajem useqivu ku}u na placu od 500 m2 ul. Pionirska 33, tel. 065/528247. Prodajem devastiranu zidanu vikendicu 7h6 sa 1000 m2 zemqi{ta u Velikom Bla{ku, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem ku}u 93 m2, na placu 343 m2, ul. Majora Drage Bajalovi}a 18, Buyak 1, cijena po dogovoru - papiri uredni, tel. 051/453-617. Prodajem mawu ku}u 12h5 u Lakta{ima na placu od 350 m2 500 m do centra cijena 60.000 KM, tel. 051/530-574. Prodajem ku}e u Bawoj Luci od 40.000 KM do 1.000.000 KM, tel. 065/549-687. ZAMJENA Mijewam ku}u u Kuqanima za stan u gradu do|ite da se dogovorimo, tel. 051/386-487. IZDAVAWE Izdajem vikend ku}u za 10 osoba u Ivawici, 29 km od Gu~e, za Sabor truba~a od 5. do 9. avgusta, tel. 065/464-171. Izdajem prazan stan 60 m2, sprat ku}e, sa ve}im balkonom i gara`om, Podgrme~ka 40, Lau{, tel. 280-028; 280-632. PONUDA Dajem seosku ku}u samo bra}nom paru za stalno kori{}ewe bez nov~ane naknade, Kulina-Zvornik, tel. 38765372052.

Oglase, reklame i ~ituqe mo`ete predati dopisni{tvu GLASA SRPSKE

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

STANOVI
PRODAJA
Prodajem dvosoban stan 55 m2 u Novom Beogradu, blok 61, bez posrednika, tel. 38765665914, 381646160578. Prodajem stan u Bawoj Luci, Aleja Svetog Save, 75 m2, tre}i sprat, novogradwa, vlasnik. Cijena 90.000 evra, tel. 38766183639, 066/223-428. Prodajem povoqno u Bawoj Luci iznad Gimnazije sa pogledom na grad dva nova stana po 60m2, tel. 387 66/280-130, 051/310-017. Prodajem dvosoban stan, 62 m2, drugi sprat, ostava, Krfska ulica, tel. 38765208318. Prodajem jednosoban stan 40 m2 Borik, tel. 066/776-188 000004 G. Izdajem stan dvosoban prazan, Srpskih Rudara 48, tel. 051/280-922. Prodajem stanove od 46, 64, 47 m2, nova gradwa u Majke Jugovi}a u Bawoj Luci, tel. 065/566-207; 051/219-124. Prodajem jednosoban stan 34 m2 u Jajcu ili mijewam za jednosoban mo`e i garsowera za Bawu Luku, tel. 065/696-422; 065/696-347. Prodajem jednoiposoban stan 53 m2 ili mijewam za ku}u Obili}evo kod Naprijedovog stadiona, tel. 051/464366; 066/689-357. Prodajem stan 38 m2 u centru i stan u Novoj varo{i, tel. 065/549-687. Prodajem stan u Mejdanu (Obili}evu), 43 m2 - povoqno, tel. 066/309963. Prodajem dvosoban stan u prizemqu pogodan i za poslovni prostor povoqno, tel. 065/497-846, 051/216-155. Prodajem jednosoban stan 37 m2 u Boriku, @ivojina Mi{i}a, hitno, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem dvosoban stan na Star~evici 55 m2, tre}i sprat ulica Kosovke djevojke, hitno, tel. 065/636545; 065/939-969. Prodajem stan 69 m2 ul. \. Kecmanovi}a 1, tel. 303-378. Prodajem u ulici Svetog Save dvosoban stan, novogradwa 75 m2, tre}i sprat, lift, tel. 065/516-927. Izdajem trosoban stan u nasequ Sunce na du`i period (namje{tena kuhiwa), tel. 065/816-173. Prodajem trosoban stan 82,50 m2, ~etvrti sprt, centralno grijawe ul. Kozarskih brigada, Gradi{ka, tel. 051/831-232; 066/663-787. Prodajem trosoban stan u Boriku 92 m2 ili mijewam za mawi, tel. 065/262917. Prodajem dvosoban stan, 64 m2 Bawa Luka - centar, tre}i sprat, pored Medicinskog fakulteta, tel. 066/240-037. Prodajem stan u Boriku Korduna{ka 76 m2, 6. sprat, tel. 066/235816. Prodajem stan na Star~evici Rajka Bosni}a prizemqe, 2-sobe 60 m2, tel. 066/235-816. Prodajem stan 62 m2, ul. Sime Matavuqa 2., tel. .065/656-571. Izdajem namje{tenu garsoweru (35 m2) u Novoj varo{i privatna ku}a sa posebnim ulazom, iskqu~ivo ozbiqnim studentkiwama ili zaposlenim osobama, tel. 065/697194;065/458-678. Jednosoban stan u Centru 37 m2 mijewam za Novi Sad ili Beograd ili prodajem, tel. 065/870-004; 051/211585. Prodajem u Bawoj Luci stanove od 28 - 93 m2, na razli~itim lokacijama, tel. 065/698-012. Prodajem u Bawoj Luci dva jednosobna stana od 35 m2 i 28 m2, tel. 065/698-012. Prodajem dvosoban stan 49 m2, novogradwa u Mejdanu kod fakulteta, 105.000 KM, hitno, tel. 065/562-426.

Prodajem na Rebrovcu jednosoban stan 41 m2, prvi sprat u izgradwi, useqiv u septembru ove godine, tel. 065/371-611. Prodajem dvoiposoban stan 74 m2, novogradwa - Centar, ul. Svetog Save, cijena 2.400 KM/m2, tre}i sprat, tel. 065/562-426. Potrebna garsowera i mawi jednosoban stan u zgradi prednost Obili}evo i Hisete, tel. 065/286-613. Prodajem u `utim zgradama nov odmah useqiv stan 49 m2, tre}i sprat, lift, tel. 065/371-611. Prodajem ili mijewam dvosoban stan 57 m2 sa balkonima 66 m2, 2700 KM/m2 u centru, Aleja sv. Save 18, tel. 051/301-451. Prodajem u Boriku dvosoban stan, 63 m2, tre}i sprat, tel. 065/516-927. Prodajem stanove 32 m2, 38 m2, 42 m2, 48 m2, 48 m2, 50 m2, 55 m2, 79 m2, tel. 065/549-687. Prodajem stan 75 m2, ul. \ure \akovi}a, Hiseta, Bawa Luka, tel. 061/968856. Prodajem nov, useqiv trosoban stan 80 m2 - Aleja Svetog Save centar, cijena 2300 KM/m2 sa ostavom 5 m2, tel. 065/524-505. Prodajem dvoeta`ni stan na Star~evici, tel. 063/894-172. Prodajem na Star~evici kod restorana "Ogwi{te", trosoban stan, 73 m2, prvi sprat, totalno renoviran, tel. 066/165-323. Prodajem u Obili}evu, ulica Vilsonova, dvosoban stan, VP, 54 m2, tel. 066/165-323. Prodaje se namje{ten jednosoban stan povr{ine 44m2 u ul. J. Pan~i}a u Bawoj Luci, tel. 065/543-891. Prodajem stan u centru Bawa Luke 46 m2 prvi sprat + gara`a, cijena 2400 KM/m2, tel. 051/302-724. Prodajem stanove 42 m2, 48 m2, 49 m2, 50 m2, 55 m2, 32 m2, 38 m2, 79 m2, i baraku 75 m2 (samica), tel. 065/549-687. Prodajem jednosoban stan 40 m2 visoko prizemqe u Novoj varo{i, tel. 065/698-012. Prodajem stan na Star~evici, 44 m2, prvi sprat, ul. Ogwena Price, cijena 85.000 KM, tel. 065/935-191. Prodajem dvosoban stan u Boriku R. Krilatice 59 m2 (2.200KM/m2) II sprat, mo`e zamjena uz doplatu za ve}i Borik, Nova varo{, naseqe Sunce, poslije 16 ~asova, tel. 065/897-595. Prodajem dvosoban stan 62 m2 ulica Marka Kraqevi}a, i stan od 65 m2 u Lorkinom nasequ, tel. 065/698-012. Prodajem u Aleji Svetog Save, trosoban stan 82 m2 + {upa 5 m2 sa dva balkona, peti sprat, lift, novogradwa, tel. 065/516-927. Prodajem dvosoban stan 62 m2 na Mejdanu, ulica Krfska, cijena 1700 KM/m2, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem nov stan u centru Gradi{ke 40 m2, prvi sprat komforan s balkonom, tel. 066/436-820. Prodajem trosoban stan, 81 m2, Korduna{ka 16, Borik, liftovi, cijena po dogovoru, tel. 051/319-236. Prodajem svih veli~ina gotove stanove i stanove u izgradwi na vi{e lokacija, tel. 066/165-323. Prodajem jednosoban stan u centru Bawe Luke, 46 m2, prvi sprat + gara`a, cijena 2.400 KM/m2, tel. 051/302-724. Prodajem u ul. Maksima Gorkog, dvosoban stan, 55 m2, tre}i sprat, nova gradwa, tel. 065/516-927. Prodajem stan u centru grada, 69 m2, dva balkona, tre}i sprat, ul. Marije Bursa}, cijena 3.000 KM/m2, tel. 065/935-191. Prodajem stan u Sarajevu 45 m2 grijawe II sprat u dvospratnoj zgradi sun~an, odli~an pogled, tel. 065/889754. Prodajem nov dvosoban stan 66 m2 , ~etvrti sprat, lift ul. Majke Jugovi}a kod Ekonomskog fakulteta, tel. 061/904-465.

OGLASI
Prodajem na Paprikovcu dvosoban stan, 56 m2, prizemqe, ekstra renoviran, luksuzno namje{ten, sa gara`om, cijena 120.000 KM, tel. 066/165-323. Prodajem u Obili}evu, ul. Carice Milice, dvosoban stan 48 m2, renoviran, ~etvrti sprat, tel. 066/165-323. Prodajem jednosoban stan na Mejdanu, tel. 065/364-919; 051/427-496. Prodajem kompletno saniran stan 69 m2 cijena 2250 KM/m2 ul. \. Kecmanovi}a 1, tel. 303-378. Prodajem dvoiposoban stan 69 m2, tel. 065/621-017. Prodajem nove stanove u izgradwi ul. Stepe Stepanovi}a kod fakulteta od 30, 33, 44, 51, 53, 46 i 60 m2, tel. 065/562426. Prodajem u Boriku, ul. Mi{e Stupara, trosoban stan, tre}i sprat, 92 m2, fasadna cigla, tel. 065/371-611. Prodajem u “Malba{i}a zgradi” kod Medicinske elektronike trosoban stan, 90 m2, peti sprat, lift, sa gara`nim mjestom 18 m2,useqiv u avgustu ove godine, tel. 065/516-927. Izdajem dvosoban namje{ten stan ul.Kozarska 45, tel. 051/219-786; 066205-595. Prodajem jednosoban stan u Novoj varo{i, visoko prizemqe, tel. 066/328643. Prodajem dvoeta`ni stan 78 m2, novogradwa, 105.000 KM u Lazarevu, tel. 065/562-426. Prodajemo nove stanove u izgradwi kod Ekonomske {kole, razli~itih dimenzija od 50, 55, 59, 78, 97, 120 i 170 m2, tel. 065/562-426. Prodajem nov odmah useqiv jednosoban stan 34 m2, na drugom spratu u Kozarskoj ulici, kod hotela “Meriot”, cijena 2.350 KM/m2, tel. 066/165-323. Prodajem dva mawa stana u Mejdanu, prvi sprat, Kalemegdanska ulica, hitno, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem jednosoban stan 40 m2 u Novoj varo{i, visoko prizemqe , cijena 90.000 KM, tel. 065/562-426. Prodajem ili mijewam za ku}u dvoiposoban stan 69 m2 ulica \ede Kecmanovi}a 1, tel. 065/621-017. Prodajem dvosoban stan 58 m2 u ^elincu, tel. 065/696-954. Prodajem nov, useqiv dvosoban stan 44 m2 ul. Romanijska sa ostavom 3 m2 povoqno, tel. 065/524-505. Prodajem nov useqiv dvosoban stan 49 m2 III sprat `ute zgrade cijena 2100 KM/m2 sa PDV, tel. 065/524-505. Prodajem jednosoban stan, 48 m2, peti sprat, novogradwa, useqiv u decembru 2008. godine, naseqe `ute zgrade, Petri}evac, tel. 065/511-121. Prodajem sre|en, trosoban komforan stan 79 m2 u Novoj varo{i, Masarikova ulica, prvi sprat, hitno i povoqno, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem trosoban stan 86 m2, naseqe Sunce u ulici Svete kraqice Jelene, drugi sprat, hitno, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem ili mijewam za mawi u “Pentagonu” troiposoban stan 100 m2, {esti sprat, potpuno renoviran, sa upotrebom gara`nog mjesta, tel. 065/516-927. Prodajem u centru grada stanove na drugom spratu od 55 m2 i na ~etvrtom spratu, hitno, tel. 065/636-545; 065/939969. Prodajem dvosoban stan 63 m2 na Star~evici, Ogwena Price, ~etvrti sprat, hitno, tel. 065/636-545; 065/939969. Prodajem jednosoban stan s poslovnim prostorom na Star~evici hitno, cijena povoqna, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem u nasequ G. Lorke, prizemqe, dvosoban stan, 49 m2, tel. 065/516-927. Prodajem dva stana, jedan mawi trosoban 72,5 i ve}i stan od 90 m2 u ul. Nikole Pa{i}a, hitno, tel. 065/636545; 065/939-969. Prodajem dvosoban stan u Obli}evu, renoviran povoqno, tel. 065/497-846, 051/216-155. Prodajem stan u Slatini 41 m2 kod Bawe Luke, tel. 532-452; 38766858501. Prodajem trosoban stan u Boriku, dva lifta, hitno i povoqno, tel. 065/636-545; 065/939-969. Iznajmqujem sobu i kuhiwu namje{tenu sa centralnim grijawem na Lau{u jednoj djevojki cijena 150,00 KM, tel. 051/217-272; 065/698-312. Prodajem za gotovinu na Rebrovcu dobro o~uvan dvosoban stan, 62 m2, ~etvrti sprat, odmah useqiv, tel. 066/165-323. Prodajem stan 66 m2 u centru Bawe Luke, novogradwa, tel. 065/140-033. Prodajem u ulici Majke Jugovi}a kod Studentskog doma nov dvosoban stan povr{ine 66 m2, ~etvrti sprat, lift, tel. 065/371-611. Prodajem stan 66 m2 centaru B.Luke useqiv u oktobru ove godine, tel. 065/140-033. Prodajem dvosoban i trosoban stan, novogradwa, Jevrejska ulica Bawa Luka, tel. 065/880-330. Prodajem dvosoban stan 57 m2, drugi sprat iza SUP-a, naseqe ^aire, tel. 065/922-163. Zagreb, prodajem stan u centru grada 39 m2, novoadaptiran, blindirana vrata, cijena povoqna, tel. 00385955356805. Prodajem dva stana na Star~evici po 44 m2, prvi sprat, cijena 85.000 KM/m2, tre}i sprat cijena 90.000 KM/m2, tel. 065/935-191. Prodajem sre|en jednosoban stan u Bawoj Luci, blizu Pravnog fakulteta 48 m2, tre}i sprat, 120.000,00 KM, tel. 065/663-000. Prodajem stan, 86 m2, ~etvrti sprat, lift, totalno saniran, u Krfskoj ulici, hitno, tel. 065/636-545; 065/ 939-969. Prodajem u Lakta{ima trosoban stan, 71 m2, ~etvrti sprat, centralno grijawe + {upa u prizemqu, tel. 063/862-465. Prodajem u ulici Marije Bursa} Centar stan 69 m2, tre}i sprat, cijena 3.000 KM/m2, tel. 065/935-191. Prodajem ~etvorosoban stan 127 m2, peti sprat, novogradwa, luksuzno ure|en, lift, gara`no mjesto, useqiv u julu 2009. godine, centar, tel. 063/904-603. Prodajem stan na Lau{u, 31 m2, nova gradwa, tel. 065/566-207; 051/219-124. Prodajem dvosoban stan, 57 m2, drugi sprat, naseqe Lau{, nov, useqiv, 1 m2/1.870 KM, tel. 065/687-903. Prodajem stan u Centru u Srpskoj ulici od 58 m2 i na Mejdanu 55 m2, tel. 065/566-207; 051/219-124. Prodajem dvosoban stan 57 m2, sa balkonima 66 m2, otkupqen, strogi centar, I sprat, 2700 KM/m2, Aleja sv. Save 18, tel. 051/301-451. Prodajem ~etvorosoban stan 110 m2 II sprat ul. Majke Kne`opoqke, tel. 051/303-807; 066/243-894. Prodajem dvosoban stan 57m2, drugi sprat iza SUP-a naseqe ^aire, tel. 065/922-163. ZAMJENA Mijewam stan 45 m2 u Sarajevu za Bawu Luku, tel. 065/889-754. Mijewam stan 75 m2 u ul. \ure \akovi}a za Borik Bawa Luka, tel. 051/306-949. IZDAVAWE Izdajem jednosoban namje{ten stan sa cemtralnim grijawem i posebnim ulazom na Petri~evcu, tel. 065/696676. Izdajem stan jednosoban i dvosoban u ulici Bo`idara Ayije 12, tel. 281491;. Izdajem namje{ten jednosoban stan djevojkama, u Bawoj Luci u ul. Vida We`i}a, tel. 065/400-722. Izdajem stambeni prostor, 8 le`ajeva, povoqno za radnike, tel. 065/526-338. Izdajem jednosoban stan poseban ulaz, tel. 065/526-338. Izdajem namje{ten stan 50 m2 u Gajevoj iza "Boske", tel. 051/467-197. Izdajem upola namje{ten stan, 42 m2, u ul. Maksima Gorkog 94, Paprikovac, tel. 214-011; 065/489-809. Izdajem jednosoban stan 45m2, Lau{-Bawa Luka, tel. 065/038-053. Izdaje se stan u dvori{nom objektu pogodan za dvije djevojke Rosuqe Lazari~ka 42, tel. 065/909-190. Izdajem povoqno apartmane u Vodicama, Hrvatska, tel. 0038522 /441353; 00385,91/5149498. Izdajem jednosoban namje{ten stan, tel. 051/318-004; 065/621-363. Izdajem jednosoban stan u centru Doboja, tel. 053/289-190. Izdajem stan 60 m2 (super namje{ten) i stan 78 m2 nenamje{ten, tel. 065/549-687. Izdajem u Prwavoru namje{ten stan u prizemqu ku}e, tel. 065/491-921. Izdajem trosoban stan u nasequ Sunca sa namje{tenom kuhiwom na du`i period, tel. 065/816-173. Izdajem mawi dvosoban stan namje{ten, kod `eqezni~ke stanice cijena 250,00 KM, tel. 066/410-329. Izdajem poslovni prostor, 15 m2, na prvom spratu RC “Ekvator”, sa namje{tajem za kancelarije, tel. 065/517-821. Izdajem dvoeta`ni luksuzno namje{ten stan, eta`no grijawe, kamin, gara`a, cijena 600 evra, tel. 063/894-172. Izdajem dvosoban stan u prizemqu ku}e, poseban ulaz, parking obezbijedjen, ul Jovana Ra{kovi}a 33, naseqe Sunce, tel. 051/302-769. Izdajem dvoeta`ni luksuzni stan, kamin, eta`no grijawe, klima, gara`a, tel. 063/894-172. Izdajem trosoban stan u ul. R. Radi}a 212 Vrbawa, cijena 350 KM, tel. 065/450-513. Izdajem stan u centru grada I sprat studentikawama, ul. Gajeva 2 B, tel. 051/215-290. Izdajem jednosoban namje{ten stan u Novoj varo{i, tel. 051/302-692; 051/309-595. U strogom centru grada na drugom spratu izdajem dvosoban namje{ten stan sa centralnim grijawem, telefonom i kablovskom televizijom, tel. 051/304-357; 065/512-019. Izdajem apartmane uz more adresa: Srima III/43a 22211 Vodice, Hrvatska, tel. 00385(0)22441-230. Izdajem jednosoban namje{ten stan za dvije osobe Vla{i}ka 18 A, tel. 051/281-218. Izdajem namje{ten dvosoban stan u Jevrejskoj, klima, parking 65 m2 na du`i period, tel. 065/663-203. Izdajem kod dvorane "Obili}evo" nov namje{ten dvosoban stan sa gara`om na du`e, zgrada na obali Vrbasa (tre}i sprat, lift), tel. 051/282-644; 066/658-642. Povoqno izdajem prazan dvosoban stan ul. Qubice Mrkowi} 8, 78000 Bawa Luka, tel. 355-960. Izdajem prazan dvosoban stan, 60 m2, u Boriku, tre}i sprat, kod "Fruktone", tel. 065/430-410. Br~ko, izdaje se dvosoban komforno namje{ten stan sa centralnim grijawem kod `eqezni~ke stanice, tel. 049/360-066; 065/394-527. Izdajem dvosoban namje{ten stan u ku}i poseban ulaz za djevojke ili mladi bra~ni par, tel. 051/211-165. Izdajem dvosoban namje{ten stan u Kozarskoj, tel. 051219-786; 066/205-595. Izdajem namje{ten jednosoban stan u ul. Kraqa Petra II 43, crvene zgrade, za poslovne qude ili samce, tel. 051/436-009. Izdajem trosoban namje{ten stan u centru (2 spava}e sobe) poslovnim qudima ili strancima, tel. 065/733535. Izdajem dvosoban namje{ten stan u ku}i, poseban ulaz, za djevojke ili mladi bra~ni par, tel. 051/211-165. Izdajem namje{tenu garsoweru, Kara|or|eva 239, Bawa Luka, tel. 065/588-889. Izdajem stan 3 sobe, kuhiwa, namje{teno, kupatilo, balkon, poseban ulaz, stan se nalazi blizu "Peveca", tel. 051/385-502; 065/619-227. Izdajem mawi namje{ten stan u Majevi~koj ulici.Zvati poslijepodne, tel. 051/354-327, 065/686-437,. Izdajem stan u centru grada ul. Gajeva 2 b, tel. 066/653-916; 215-290. Izdajem trosoban namje{ten stan u centru strancima ili poslovnim qudima, tel. 065/733-555. Izdajem jednosoban lijepo namje{ten stan (ku}a) poseban ulaz u Rosuqama kod O[ "Aleksa [anti}", tel. 051/351-056. POTRA@WA Mladi bra~ni par tra`i namje{ten jednosoban stan u zgradi na Mejdanu, tel. 065/433 952.

GLAS SRPSKE 6. i 7. jun 2009. 45
komplet opremom za pr`ionicu, tel. 066/766-828. Izdajem kancelarijski prostor 55 m2 sa upotrebnom dozvolom u strogom centru Bawe Luke (Jevrejska), tel. 065/902-567. Izdajem poslovni prostor u centru 10 m2 sa upotrebnom dozvolom, tel. 066/235-816. Izdajem poslovni prostor 42 m2, mo`e poslu`iti u vi{e namjena u ul. Bra}e Ma`ar i majke Marije 54, tel. 065/588-889. Izdajem poslovni prostor 45 m2 u Lazarevu kod kasarne Kozara sa upotrebnom dozvolom sa svim uslovima za vi{enamjensku djelatnost povoqno, tel. 065/540-732. U Prijedoru izdajem ili prodajem poslovni prostor, 40 m2, sre|en, u`i dio grada uz {etali{te, Zanatska ulica 2, tel. 065/635-678. Izdajem tri poslovna prostora 2h300m2 +1h250m2 sa mogu}no{}u kori{}ewa komore+re`im 200m3 u Bawoj Luci, Dervi{i+800m2 parkinga, tel. 065/404-644,065/514-851. Izdajem poslovni prostor 23 m2, 48 m2, 150 m2, 450 m2, 750 m2 i 1.460 m2, tel. 065/949-687. Izdajem poslovni prostor 90-150 m2 vi{estruka namjena u ul. Du{ka Ko{~ice 22 Bawa Luka, tel. 065/526-532. Izdajem vi{enamjenski poslovni prostor 22 m2, ul. Solunska 47, povoqna cijena 300 KM i lokacija,, tel. 051/217-502. Izdajem lokal u RC "Ekvator" mo`e za sve namjene, tel. 065/917-520; 065/533-354. Izdajem jednosoban prazan stan ul. Stojana Jankovi}a 33 Buyak III Bawa Luka, tel. 065/268-182; 051/370-036. Izdajem poslovni prostor u strogom centru Bawe Luke, 45 m2, cijena 600 KM, mjese~no. Nema upotrebnu dozvolu, ul. \ure Dani~i}a 12, tel. 065/193-035. Izdajem dva poslovna prostora 34 i 90 m2, pogodno za predstavni{tvo, kancelarije, apoteke ili ordinacije, Du{ka Ko{~ice 22, tel. 065/526-532;. Izdajem kancelarijski prostor u Jevrejskoj, tel. 066/235-816. Izdajem kancelarijski poslovni prostor, 50 m2 (tri kancelarije), prizemqe, kod apoteke "1.maj", ul. Milana Tepi}a 27, tel. 065/729-212. Izdajem poslovni prostor 90 -150 m2, pogodno za prodavnicu, samoposlugu,predstavni{tvo, kancelarije, apoteke ili ordinacije, Du{ka Ko{~ice 22, tel. 065/526-532. Izdajem poslovni prostor od 18m2 prizemqe u poslovnoj zgradi u u`em centru Bawe Luke, tel. 065/442-002. Povoqno izdajem poslovni prostor sa upotrebnom dozvolom za ordinaciju i kancelarije ul. Jovana Ra{kovi}a 7 kod "Sirana", tel. 051/303-722; 065/367413. Izdajem povoqno poslovni prostor 20 m2, povoqan za sve djelatnosti u Novoj varo{i, Stevana Mokrawca 40, tel. 312-881. Iznajmqujem opremqen frizerski salon 14 m2 u ul. Jovana Ra{kovi}a 29 B.Luka, ulica za klini~ki centar, tel. 051/300-319; 065/725-398. Izdajem tri poslovna prostora u Dervi{ima, jedan iznad drugog uz glavnu cestu (180, 180 i 80 m2), tel. 065/566-207; 051/219-124. Poslovni prostor kod “Master centra” u Novom Sadu izdajem ili mijewam za Bawu Luku, tel. 065/940-826. Izdajem kancelariju za predstavni{tvo uz tranzit - Omladinska B.Luka, tel. 051-211-135.

POSLOVNI PROSTORI
PRODAJA
Prodajem ili izdajem u centru poslovni prostor 73 m2, prizemqe, tel. 387 66/280-130 , 051/310-994. Izdajem poslovni prostor povr{ine 18 m2 ul. Branka Mora~e br. 1 (blizu Zelenog mosta) mo`e za razne namjene ima dokumentaciju, tel. 051/461-613. Prodajem 86 m2 prodajnog poslovnog prostora + 20 m2 skladi{nog prostora, novogradwa, ul. Srpska, tel. 065/511-121. Izdajem kancelariju u strogom centru Bawe Luke veoma povoqno, tel. 066/263-040. Fabrika ko`a Lau{ - Kara|or|eva 386 Bawa Luka izdaje skladi{ni prostor povr{ine 200 - 500 m2, tel. 065/523-650. Izdajem novosagra|eni poslovni prostor u centru Srpca 100 m2 sa upotrebnom dozvolom, tel. 065/567351. Prodajem poslovne prostore 12, 20, 30, 43, 48, 68, 144, 150, 216, 360, 600, 1.260 i 1.650 m2, tel. 065/549-687. Izdajem poslovni prostor 15 m2 na prvom spratu u RS, "Ekvator" sa namje{tajem za kancelariju, tel. 065/517-821. Izdajem poslovni prostor u centru 75 m2 sa upotrebnom dozvolom, tel. 066/235-816. Prodajem na putu za B. Majdan na po~etku Sara~ice ozidan i pokriven vi{enamjenski objekat 43 h 14 m na placu od 1.300 m2 sa vlastitim ve}im parkingom. Pogodan za svadbeni salon ili proiyvodwu, cijena 360.000 KM, tel. 065/371-611. Povoqno izdajem 100 m2 prostora ili zanatski rad Moslova~ka 12 BL, tel. 051/308-084; 066/642-376. Prodajem pored autoputa poslovni prostor, 1.000 m2, na placu od oko 6.000 m2, sa upotrebnom dozvolom, ozbiqni kupci }e dobiti dodatne informacije usmeno, tel. 065/371-611. Izdajem poslovni prostor pogodan za apoteku povoqno, tel. 065/379-580. Prodajem u Rosuqama sre|en kafi}, sa inventarom, 52 m2, cijena 6.000 KM/m2, tel. 065/516-927. Prodajem poslovne prostore od 80 m2, 150 m2 i 200 m2, odmah useqive, u prizemqu stambenih zgrada, tel. 065/371-611. Izdajem poslovni prostor, kancelarija, 17,5 m2 strogi centar B.Luke, klima, mokri ~vor, bezbjednosni sistem, tel. 065/902-804. Prodajem poslovne prostore 18, 30, 43, 44, 68, 168, 216, 360, 450, 1.260 i 1.650 m2, tel. 065/549-687. Izdajem poslovni prostor 65 m2 sa upotrebnom dozvolom u centru grada, Jevrejska parking, pogodno za kancelarije i predstavni{tva, tel. 065/441115. Izdajem povoqno frizerski salon 20 m2, povoqan za sve namjene u Novoj varo{i ul. Stevana Mokrawca 40, tel. 312-881. IZDAVAWE Izdajem poslovni prostor za samostalnu zanatsku radwu u Bawoj Luci u ul. Vida We`i}a, tel. 065/400-722. Izdajem u Gospodskoj 18 ,30 , 33, 40 ,44 ,57 m2 mo`e spajawe i pet kancelarija, jedna cjelina. 20 KM po m2. Obezbije|eno, klima, tel. 38765613418, 216 161 065 522 802. Izdajem nov poslovni prostor 18,5 m2 pogodan za kancelariju ili predstavni{tvo - Lakta{i, tel. 065/488077. Izdajem poslovni prostor vel. 40 m2 ul. Stepe Stepanovi}a 177 nova gradwa, tel. 066/683-197. Prodajem poslovne prostore 23, 48, 150, 450 i 1.450 m2, tel. 065/549-687. Izdajem povoqno poslovni prostor 60 m2, kontakt telefon, tel. 065/526338. Izdajem kafi} Sla|a, veoma povoqno, Ul. Koste Jari}a, tel. 065/297493. Izdajem poslovni prostor pr`ionica kafe i prodavnica sa dozvolom,

GARA@E
PRODAJA
Prodajem zidanu gara`u na Star~evici naseqe "marlesovke", tel. 065/866-536. Prodajem u centru grada zidanu gara`u sa gra|evinskom dozvolom i urednim dokumentima Bulevar Cara Du{ana, tel. 066/122-087. Prodajem gara`u u centru, ul. Nikole Tesle, tel. 065/497-846, 051/216-155. Prodajem dva drvena objekta u Lakta{ima dimenzija 3h5 m, tel. 051/313-191; 066/342.862.

46 6. i 7. jun 2009. GLAS SRPSKE
Prodajem placeve 600 i 700 m2 na Tuwicama sa UT-e uslovima, projektima i prikqu~cima, tel. 065/288-628. Prodajem u B.Luci plac za gradwu stambeno - poslovnog objekta sa UTE uslovima sve 1/1, tel. 066/779-783. Prodajem zemqu uz magistralni put za Prijedor, tel. 065/698-012. Prodajem plac za gradwu stambeno poslovnog objekta sa UT-e uslovima, u`i dio grada, tel. 066/779-783. Prodajem plac 1600 m2 G. ~esma, ima pomo}ni objekat, struja, asfalt, cijena povoqna, tel. 065/385-500. Prodajem 3.000 m2 zemqe u ^arda~anima, 1/1, vrlo povoqno, 2 km lijevo na putu Kla{nice - Prwavor, uredni papiri, tel. 371-166. Prodajem 4.015 m2 zemqe u Bukvaleku, tel. 051/365-012. Prodajem plac sa temeqom za ku}u plac se nalazi u Tesli}u blizu bawe Vru}ice, zvati poslije podne, tel. 051/302-805. Prodajem plac 1.000 m2 u Krminama pod borovima i plac 1.9000 m2 u Velikom Bla{ku, hitno i povoqno, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem mawi plac u Lazarevu blizu "Intereksa", UTE uslovi, kanalizacija, cijena povoqna, tel. 065/288-628. Prodajem 7000 m2 zemqe za sve namjene u Gorwim Karaizovcima (Lijev~e poqe), vlasni{tvo 1/1, tel. 065/683-125. Prodajemu Drakuli}u zemqu povr{ine 4400 m2 uz asfalt, struja, voda, cijena 65.000 KM, tel. 065/671420. Prodajem osam dunuma zemqe u Novoj Topoliâ 1/1 zvati od 9 do 20 ~asova, tel. 0038552/543-601. Prodajem plac kod Beograda, naseqe Grmovac, pored auto-puta ZGBG 600 m2, tel. 065/687-913; 051/435685. Prodajem plac u centru Kuqana 740 m2, tel. 065/306-147. Prodajem 3.300 m2 zemqe u Drakuli}u, povoqno uz asfalt, 1/1, dozvoqena gradwa, tel. 381-249; 065/926-261. Prodajem gra|evinske placeve u Debeqacima, Drago~aju, Motikama i Kuqanima, tel. 051/437-934; 065/763941. Prodajem plac za halu sa UTU, tel. 065/671-420. Prodajem plac povr{ine 476 m2, naseqe Lau{ 2, dozvoqena gradwa ku}e,cijena po dogovoru, tel. 051/437862. Prodajem 3.000 m2 placa na Jeli}u brdu, Jakupovci - Lakta{i i plac od 1.000 m2 na Kr~maricama, Slatina, blizina vode i struje, tel. 065/636545; 065/939-969. Prodaje se plac u Pavlovcu pov. 600 m2 mo`e zamjena za auto uz doplatu, tel. 066/742-581. Prodajem 5-10 dunuma zemqe u Borkovi}ima uz asfalt, voda, struja, 14 km iz centra Bawe Luke, tel. 051/280-037; 065/704-219. Prodajem plac u Slatini 2230 m2 voda, struja, vo}wak - povoqno, tel. 065/524-505. Prodajem 20 dunuma zemqe izme|u `eqezni~ke pruge i magistralnog puta B. Luka - Prijedor za industrijski pogon, tel. 051/317-719. Prodajem placeve u ul. Blagoja Parovi}a, dozvoqena gradna, vlasni{tvo 1/1, tel. 065/279-619. Prodajem zemqu kod motela "Brvnara" vi{e parcela povoqno Gorwe Motike, tel. 065/789-138. Prodajem vi{e placeva u Debeqacima, dozvoqena gradwa, i plac od 4.000 m2, vi{e “Kosmosa”, ul. @arka Zgowanina, hitno, ravnica, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem {umu povr{ine 1800 m2 u Debeqacima pored potoka i na asfaltu, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem 1.600 m2 zemqe u Glamo~anima (Trivi}a brda), vlasni{tvo 1/1, cijena po dogovoru, tel. 051/501-432; 065/624-117. Debeqaci-prodajem 19 dunuma zemqe u komadu struja, asfalt, bunar, (gr. voda uskoro) cijena 4 KM/m2, tel. 051/461-644; 065/036-940. Prodajem dva dunuma zemqe na po~etku Jakupovaca, blizu novog autoputa sve pogodnosti za gradwu, tel. 065/803-315. Prodajem 2000 m2 plac u Brezi~anima-Prijedor voda, struja, put, blizu `eqezni~ke stanice, tel. 051466488. Prodajem plac 500 m2 sa mawim objektom, Drago~aj, uz asfalt, 1/1, tel. 065/612-983. Prodajem pored autoputa kod “]ambele” 30.000 m2 zemqe, cijena 100 evra/m2, tel. 065/371-611. Prodajem dva mawa placa na po~etku Jakupovaca, blizu novog auto puta sve pogodnosti za gradwu, tel. 066/467-752. Prodajem ~etiri dunuma zemqe na po~etku Jakupovaca, sve pogodnosti za gradwu, tel. 00381/62-593-027. Prodajem plac na moru 227 m2 Milna -Bra~, cijena povoqna papiri uredni, tel. 051/482-249; 065/096-438. Prodajem plac u Glamo~anima, 600 m2 sa gra|evinskom dozvolom i ura|enim temeqom, tel. 065/640-146. Prodajem zemqi{te 3600 m2 sa mawom starom ku}om na glavnom putu u Motikama na asfaltu, voda, struja, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem zemqi{te povr{ine 32.000 m2 u Kuqanima van regulacionog plana pogodno za skladi{te, halu i sli~no, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem 600 m2 placa u ^elincu uz rijeku, cijena po dogovoru, tel. 065/544-316; 065/010-358. Prodajem zemqi{te - ku}i{te povr{ine 5000 m2 u Debeqacima, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem dva placa u Trnu vlasni{tvo 1/1, tel. 065/251-263. Prodajem tri dunuma zemqe na Kr~maricama, tel. 065/482-426. Prodajem 2000 m2 zemqe uz rijeku Krupa na Vrbasu iznad mlinova, asfalt, struja, voda 1/1 povoqno, tel. 065/456-965; 065/487-926. IZDAVAWE Izdajem tri dunuma zemqe uz autoput preko puta "]ambele", struja, voda i kanalizacija na placu, tel. 063/560-311. Hitno i povoqno prodajem vikendicu, tel. 065/671-420. Prodajem vikendicu u Slatini pored vode, povoqno, tel. 065/613-613. Prodajem vikendicu u Slatini (P+1), 1.200 m2 zemqe (30.000 KM), pored potoka, tel. 065/549-687. Prodajem vikendice u Slatini i Barlovcima, tel. 065/549-687. Prodajem vikendicu uz potok na placu od 1.200 m2 u Jakupovcima, tel. 051/539-006; 065/650-289. Prodajem atraktivnu vikendicu na najqep{em dijelu Slatine, stambene povr{ine od 85 m2 uz pomo}nu prostoriju od 30 m2 voda, struja, asfalt 8 km od B.Luke, tel. 065/767-888. Prodajem devastiranu vikendicu u G.Kadiwanima kod Slatine, udaqenost 18 km, asfalt, struja, ograda, vo}e, ~etiri km od rijeke Vuke{nice, tel. 065/319-295. Prodajem vi{e vikendica i placeva u Slatini i okolini veoma povoqno, tel. 588-150; 065/964-929. Prodajem brvnaru 4 h 3, na parceli 1.850 m2, pored vode u Slavi}koj, cijena 7.500 evra, tel. 065/631-613.

OGLASI
Prodajem “golf 3” godina proizvodwe 1992 registrovan do 3.6.2009, benzinac, crni, cijena 6.000 KM, tel. 065/582-345. Prodajem "reno klio", tel. 066/649313. Prodajem kadet 1,4 limuzina, 1991.godina, registrovan, o~uvan, 2.600,00 KM, tel. 065/463526 000007 M. Prodaje se "mercedes" dizel g.p. 88 stranac u dijelovima, tel. 065/218600. Prodajem "golf" 2 1991. god. benzin centralna brava, duboki branici, {iber metalik crni, tel. 065/712-312. Prodajem "ford fijestu", 12/96, registrovana u odli~nom stawu, tel. 065/353-418. Prodajem "pe`o" 205 YL, 86 godi{te, 1100 ccm, registrovan do 12/2009. u odli~nom stawu, tel. 065/652-784. Prodajem "hjundai poni" 1,5 5-vrata g.p. 1991. registrovan do 8/2009, tel. 065/433-212. Prodajem “golf 2” automatik dizel - proizvodwa 1990. u dobrom stawu, tel. 065/052-660. Prodajem "pasat" 1,8 karavan, benzin 86. god. u dobrom stawu, 2.500 KM, tel. 065/836-190. Prodajem “golf 3” benzinac, g.p.12/09 povoqno, tel. 065/283633,051/214-404. Prodajem "reno 4"-GTL 1990. godi{te registrovan, u dobrom stawu, tel. 065/953-353. Prodajem "mercedes 190 D", proizveden 1985, registrovan do 4/2010. u odli~nom stawu, cijena po dogovoru, tel. 065/773-730. Prodajem "pasat" 1.9 TDI limuzina, crni, ko`a, klimatornik 1998. god. cijena 14.500 KM, tel. 065/358-888. Prodajem "golf 2" benzin 1,6 1990 g.p. ekstra stawe cijena 5000 KM, tel. 065/973-167. Prodajem "reno-4" GTL, godina proizvodwe 1985. registrovan u doborm stawu, tel. 051/371-952. KUPOVINA Kupujem "jugo 55", od 87- 89.godi{ta, mo`e neregistrovan ili mawi kvarovi, tel. 065/882-511. Kupujem registrovanog “juga”, a mo`e i neregistrovan ili malo havarisan za dijelove, B. Luka, tel. 065/538-048. DIJELOVI I OPREMA Prodajem sve vrste retrovizora za autobuse, kamione, kombi vozila i yipove te kriva i rezana ogledala sa ugradwom za putni~ke automobile, farove za “golf” i “mercedes”, tel. 065/538-048.

PLACEVI
PRODAJA
Prodajem placeve u Pavlovcu, ~etiri kilometra od centra, tel. 387 65/483995. Prodajem dva placa 1.000 m2 i 850 m2, u Kuqanima iznad kasarne, 1/1., tel. 38765543499. Prodajem plac u Lakta{ima u blizini bazena, tel. 38765493216, 051351-478. Prodajem pet dunuma zemqe u Bakincima. Struja, voda, potok, izvor. Pogodno za vikendicu i ribwak. Kontakt, tel. 387 66/264-113, 051/581-948. Prodajem placeve u Drago~aju, udaqeno 300 m od {kole, tel. 387 66/280-130, 051/310-994. Prodajem 10 dunuma zemqe, ~etiri km od Prwavora, tel. 38765757891, 051/061-799. Prodajem placeve u Trnu, Zalu`anima i na Lau{u, tel. 065/497-846, 051/216-155. Prodajem 2h2.000 m2 zemqe u Rami}ima uz {umu i izvor idealno za vikendice 1m2/3,50 evra, tel. 065/572-929. Prodajem placeve za hale i stambeno poslovne objekte, tel. 065/549-687. Prodajem ~etiri dunuma zemqe u Gorwoj Lamoviti, tel. 065/544-497. Prodajem zemqu u Ribniku, Zable`e (kod Baba Ru`e), 2 dunuma ogra|eno, pod vo}em, tel. 065/952-764. Prodajem 3.000 m2 zemqe u Velikom Bla{kom dva km lijevo od Kla{nica. Prwavor 1/1 uredni papiri, radnica, tel. 371-166. Prodajem dva placa pogodna za sve namjene od {est i sedam dunuma zemqe u Karanovcu, tel. 066/242-599. Prodajem dunum zemqe u Razboju, kraj glavnog puta Topola - Srbac ima gradsku vodu, struju i tel. liniju, tel. 051/370-931. Prodajem povoqno vi{e placeva razli~itih veli~ina vl. 1/1, ul. Franca [uberta, naseqe Lau{ 2, Bawa Luka, cijena po dogovoru, tel. 051/437-862. Prodajem plac 1000 m2 u Zelenom viru, tel. 065/207-777. Prodajem 1.650 m2 zemqe kod {kole u Motikama, pored potoka, cijena 30.000 KM, tel. 065/516-927. Prodaje se plac za gradwu stambenog objekta 65h14 m, po+p+5m kod `utih zgrada,ul. Wego{eva, tel. 065/705-460. Prodajem u Kuqanima vi{e placeva raznih veli~ina i ku}u 11h10 vlasnik 1/1, tel. 065/351-431. Prodajem plac u Bawoj Luci, tel. 065/671-420. Prodajem plac u Drago~aju kod igrali{ta, 470 m2, papiri 1/1, tel. 065/462-366. Prodajem deset dunuma zemqi{ta u [u{warima, struja, voda, telefon, asfalt, tel. 051/216-140,065/310-057. Prodajem 3.000 m2 zemqe u [u{warima, 100 m od firme “Elim”, tel. 065/034-932. Prodajem plac u Gradi{ci 1.000 m2 u blizini terminala i bazena, struja, voda, kanalizacija uli~na rasvjeta, tel. 065/543-637; 000012 G. Prodajem sedam dunuma zemqe u Jakupovcima, 1/1, povoqno za sve namjene, asfalt, voda, struja, telefon, tel. 051/539-006, 065/650-289. Prodajem placeve za hale i stambene poslovne objekte, tel. 065/549-687. Prodajem tri placa po 450 do 470 m2 u Prije~anima, iza {kole, cijena 25 KM/m2, tel. 051/428-008; 065/351-000. Prodajem zemqu u [u{warima 1605 m2 udaqano od magistralnog puta 100 m, struja i voda, povoqno za sve namjene, tel. 051/539-006; 065/650-289. Prodajem 3.000 m2 zemqe u Prijakovcima, mo`e i u placevima cijena po dogovoru od "Elektropenosa" udaqeno 1 km, tel. 065/636-319. Prodajem zemqu uz auto-put, Bawa Luka, tel. 065/698-012. Prodajem ~etiri dunuma zemqe u ^okorskim poqima, tel. 051/467-243, 065/766-730.. Prodajem plac u [argovcu 1.000 m2,mo`e i mawe odli~na lokacija, tel. 051/381-140; 066/717-334.

MOTORNA VOZILA
PRODAJA
Prodajem “ford fijestu” 1,3 god. proiz. 12/1996, registrovan, povoqno, tel. 065/353-418. Prodajem "golf"-2 1600-B, 91. god, tamnoplavi, kao nov, 4-vrata ,hitno, 4500 KM, B. Luka, tel. 387 66/838-979. “Pe`o” 307 2,0 hdi 16V, 100 kw, 7 mesec, 2005, klima, alufelne, ekstra, {vajcarac, tel. 38765186503, 00381656 689795. Prodajem "nisan terano" 2,7 2004. god. Cijena 26999 KM, tel. 387 65515052. Mijewam "nisan terano" 2.7- 2004 god. za ve}i kombi ili mawi "mercedesov" kamion, tel. 387 65/515-052. Rrodajem plinski viqu{kar yalle 98. god. 1500 kg. H =4.5 m, tel. 387 65/515-052. Prodajem "mercedes"A160 CDI, god.proizvodwe 2004, prva registracija 2005, tel. 065/516-859. Prodajem "nisan patrol" 3.0, pre{ao 43000km, 2003 g.p.,rollbarovi, nove gume ili mijewam za "mercedes" 4-matic ili za mawe auto, tel. 387 65/513-897. Prodajem “wartburga” 1.300 cm, god.proizvodwe 1991. Registrovan do aprila 2010.godine, u dobrom stawu, tel. 38766276513, 065816930. Prodajem kamper "fijat" , 90 g.p. Mo`e zamjena za gra|u ili mawe auto, tel. 387 65/513-897. Prodajem "mercedes" 190, 85. godi{te 66 KW benzin - plin ugra|en u ovla{tenom servisu i upisan u saobra}ajnu servo i centralna, tel. 066/642-391. Prodajem "mercedes" E-CDI 200. registrovan do maja 2010., tel. 065/198933; 063/541-688. Prodajem WV "polo", 1000 m3, godi{te 2000. ful, registrovan, povoqno, tel. 063/722-161. Prodajem "reno klio", 1,4 72 KW 16V, proizveden 2001, registrovan do 10/09, benzin, metalik sivi, ful oprema, pre{ao 76.000 km, tel. 065/585-573. Prodajem “mercedes” E klase, CDI 270, metalik sivi, 2002. god. proizvodwe, ful, cijena po dogovoru, tel. 063/722-161. Prodajem "golf 2 1,6 benzin, 1991. god. u odli~nom stawu, tel. 065/983863. Povoqno prodajem “reno” 11 g.p. 1986, nije registorvan, cijena 650, 00 KM, tel. 065/725.305. Prodaje se u dijelovima “mercedes 190” dizel, stranac, tel. 065/218-600. Prodajem "kadet" karavan 1,7 dizel u dobrom stawu, 1990. godina registrovan godinu dana, tel. 065/528247. Prodajem povoqno "mercedes" 190 D 1986. g.p. registrovan, mo`e zamjena, tel. 065/528-247. Prodajem "mercedes 190 E" god. pro. 90. benzinac, stranac u dijelovima, tel. 065/218-600. Prodajem "punto" dizel 2005. godina mo`e zamjena za jeftinije, tel. 065/528-247.

KIOSCI
PRODAJA
Prodajem povoqno metalni kiosk 2h2 m, tel. 051/413-205; 065/696-590. Prodajem ili izdajem povoqno metalni kiosk u centru Slatine, tel. 065/776-331.

SOBE
IZDAVAWE
Izdajem jednokrevetnu sobu samcu zvati od 13 do 17 ~asova, tel. 437-353. Izdajem namje{tene sobe nova gradwa centralno grijawe na Paprikovcu, B.Luka, tel. 065/337-218. Izdajem namje{tenu sobu sa kupatilom poseban ulaz, Lau{, tel. 051/281-948. Izdajem namje{tenu sobu, kupatilo, kuhiwa, zaposlenoj djevojci, stambena zgrada kod Gradskog mosta, tel. 065/635-030. Izdajem jednokrevetnu sobu mu{karcu, blizu fakulteta, naseqe Obili}evo, tel. 051/302-196. Izdajem namje{tenu dvokrevetnu sobu studentkiwama, naseqe Obili}evo, centralno grijawe, upotreba kuhiwe, tel. 065/520-966. Izdajem dvosoban namje{ten stan mladom bra~nom paru ili poslovnim qudima, tel. 066/130-886; 065/671-664. Izdajem povoqno sobe i apartman u Igalu, tel. 0038231 33 5144. Izdajem garsowere i sobe, jednu sobu dajem `enskoj osobi za mawu pomo} u ku}i, tel. 065/636-195; 051/212-691. Izdajem sobu sa posebnim ulazom iza no}nog kluba "Mistik" na Mejdanu, ul. Prote Arsenija ^arnojevi}a 1A, tel. 066/110-064.

MA[INE I ALATI
PRODAJA
Prodajem {iva}u ma{inu (dva komada) ANA, u ispravnom stawu cijena 100 KM, tel. 051/501-432; 065/624-117. Prodajem trofazni motor 1 i po KW, 2800 obrtaja, uvezen iz Wema~ke, tel. 065/206-060. Balirka batus 40 - rolo balirka bamford - rotaciona kosa~ica - laktofriz za mlijeko 200 l, kosa~ica BCS benz, tel. 065/070-946. Prodajem novu mehani~ku prskalicu za vo}e i povr}e sto litara sa dva brenera pod garanciju, tel. 051/532426. Povoqno prodajem elektri~nu kosilicu 1600 W, tel. 065/684-212.

UGOSTITEQSTVO
PRODAJA
Prodajem kafe aparat “Faema 92” sa depulatorom sa tri rugrupe u ekstra stawu nalazi se u kafe baru EKS, tel. 065/523-758. Izdajem ugostiteqsku radwu u Bawoj Luci, tel. 065/068-663,065/297493.

VIKENDICE
PRODAJA
Prodajem vikendicu u ^arda~anima 20+20 m2, ~vrsta gradwa, zavr{ena, voda, struja, useqiva, tel. 051/318-739; 065/581-773.

POQOPRIVREDA
PRODAJA
Prodajem plugove obrta~e (prevrtane), povoqno, tel. 065/931-383.

OGLASI
Povoqno, brzo i kvalitetno kucam sve vrste tekstova, tel. 38765801085. Izvodimo hidro izolacije ravnih krovova, bazena, podruma. 25 god. iskustva, tel. 387 65/773-852, 051/ 311-263. Vr{im usluge cijepawa drva hidrauli~nim cjepa~em, tel. 065/345-604. Iskusan moler, brzo, kvalitetno i povoqno izvodi radove, tel. 065/998-005. Ku}ni majstori izvode vodo i elektro radove, popravke, od{topavawe, moleraj, ostalo, tel. 065/882-511; 438-116. VKV moler, brzo, kvalitetno i povoqno, radi kompletan moleraj, tel. 051/482-249; 065/096-438. Organizaciji "Dobri medo" potrebne odgovorne `enske osobe radi ~uvawa djece, na du`i period u Bawoj Luci, tel. 065/412-112. Popravqam okvire nao~ara svih vrsta brzo i kvalitetno Aleja sv. Save br 16, tel. 051/318-227. Radim kovane ograde, kapije i ostalo od metala, tel. 051/463-329; 066/257-524. Radim metalne ograde, kapije, nadstre{nice, zatvaram balkone i ostalo od metala, tel. 051/463-329; 066/257-534. [kola ra~unara “Giga Computers” organizuje sve vrste kurseva za rad na ra~unarima. Organizujemo i kurs za kwigovodstvo. Ulica Save Mrkaqa 2, kod Biroa za zapo{qavawe, zvati svaki dan, tel. 051/213-088; 065/520-223. Usluge prawa i su{ewa svih vrsta tepiha, po potrebi prevoz obezbije|en, tel. 051/371-700; 065/885-944. Dimwa~ar vr{i sve dimwa~arske usluge brzo, povoqno i kvalitetno, tel. 051/397-396. Dajem ~asove iz engleskog, matematike i hemije za osnovnu {kolu, tel. 065/229-182. Pravim ograde i kapije, tel. 051/463-329.. Popravqam digitalne i analogne fotoaparate-Miki, tel. 065/573349. Radim obrasce M-4 za privatne radwe i preduze}a, tel. 065/635-975. Dajem instrukcije iz konstruisawa i upute pri rje{avawu zadataka zavr{nih i maturskih ispita ma{inske struke, tel. 065/175-855. VKV zidar radi kvalitetno i odgovorno malterisawe, 4 KM/m2, tel. 066850-695. Dajem kvalitetne instrukcije iz matematike vrlo povoqno, tel. 065/889-754. Radim sve vrste hidroizolacija, ravne krovove i opravke ravnih krovova, tel. 051/584-790; 065/426134. Prevodim sve vrste tekstova sa wema~kog na srpski jezik i dajem istrukcije iz wema~kog jezika, tel. 065/627-491. Izvodim sve vrste masa`e i kineziterapiskih procedura kod hroni~nih i degenerativnih stawa, tel. 051/460-520; 066/268-938. Pravimo pecane, kamine i fontane, tel. 051/439-160. Poliramo vozila, radimo najsavremenijom opremom, dubinsko prawe, tel. 051/439-160. Ugradwa i servis:al. PVC roletne, venecijaneri, trakaste zavjese, harmonika vrata, rolo gara`na vrata, pletene roletne, tel. 066/856-133. Profesor engleskog jezika daje ~asove i instrukcije, prevod tekstova i dokumenata, sudski tuma~ za engleski jezik, tel. 065/938-401. [i{am `ivicu i kosim travu na mawim povr{inama, tel. 065/643608. Vr{im sve vrste vodoinstalaterskih usluga kvalitetno, tel. 065/663-407. Moler najpovoqnije kre~i, gletuje, lakira stolariju i radijatore, tel. 066/616-060. Lije~ewe bioenergijom, tel. 051/461-644; 066/694-893. Dajem ~asove na harmonici i sintisajzeru, na programu su narodne pjesme i kola, tel. 051/303-011. Ozbiqna `ena ~uvala bi djecu od godinu pa nadaqe, mo`e i kod mene u stanu i kod vas, tel. 066/335-051. Profesor dr`i instrukcije iz matematike i fizike osnovcima, sredwo{kolcima i studentima, tel. 065/384-495. Prodajem haubu za su{ewe i fenirawe kose “gorewe”, tel. 065/826-656. Prodajem tele do 160 kg, tel. 277202. Prodajem pi{toq 7,65 bereta ~e{ka, uslov da poseduje odobrewe za no{ewe, tel. 066/541-304. Prodajem {ator za 100 osoba, kavez za 50 nosiqa, tel. 051/280-912. IZDAVAWE Izdajem vulkanizersku radwu, Solunska 12, tel. 065/011-134.

GLAS SRPSKE 6. i 7. jun 2009. 47

GRA\EVINARSTVO
PRODAJA
Prodajem suvu jelovu gra|u, tel. 065/425-122. Prodajem armaturne mre`e, jelovu gra|u, betonske cijevi i ostali gra|evinski materijal povoqno, tel. 387 65/541-743. Prodajem alkatan cijevi fi 2 cola 8 bari, du`nih metara oko 140, za odvod ili dovod vode, Bawa Luka, tel. 065/206-060. Prodajem povoqno suhe hrastove madre. Zvati poslije 15 ~asova, tel. 280-990. Prodajem balkonsku kombinaciju 120/210, proizvo|a~ "Fagus", cijena 300 KM, tel. 065/193-035. Prodajem hrastov parket dugi (2h3h100 cm) i bakarni lim 05, mm, tel. 051/219-580.

RAZNA ROBA
PRODAJA
Prodajem tri koze i pet jaradi. Hitno, tel. 387 66/264-113, 051/581948. Prodajem staro pregorjelo uqe, 1300 litara, tel. 387 65/997-968. Prodajem `eqeznu konstrukcju ispred prodavnice sa tendom, 3,80 h 2,10, tel. 065/425-122. Prodajem "kercher" ma{inu za prawe automobila, topla voda, dizel, tel. 387 65/515-052. Povoqno prodajem studentsku bubicu! Zvati, tel. 387 65/751-346. Prodajem 80 komada kestenovih direka (obra|eni - za{ti}eni), tel. 065/529-237. Prodajem sistem za oro{avawe (navodwavawe) kapaciteta 2000 m2, tel. 065/529-237. Prodajem sto za kompjuter i monitor, sto za balkon sa 4 stolice, mawi sto za kuhiwu na rasklapawe, palmu visoku oko 1,30 m. Cijene po dogovoru, tel. 051/315-548. Prodajem 300 ovaca, cijena 3 KM/1kg zvati od 8-12 ~asova, tel. 065/631-057. Prodajem lova~ki karabin 30-06 sa optikom CAJS, tel. 065/528-966. Prodaje se grobnica trojka na grobqu "Sveti Pantelija", tel. 066/480-445. Prodajem petrova~ku {qivu rakiju od {qiva savki cijena po dogovoru 22 gr. garancija kvaliteta 100%, tel. 065/757-851; 051-316-233. Prodajem bagremovo koqe za ograde, vinovu lozu i pulceve za gra|evinare Bawa Luka, tel. 065/206-060. Prodajem cikular, plo~a 60 h50 na trofaznu struju, tri kowske snage, prodajem vagu sredwe veli~ine, prodajem pi{toq 7,65, tel. 065/056-482. Prodajem trgova~ku vagu do 5 kg "libela", cijena 100 KM, tel. 065/510-217. prodajem gliser sa prokolicom i motor “yamaha”, 40 KS, tel. 065/927086. Prodajem ga{eni kre~ 12 kg/1, odle`eo, ne bri{e se po cijeni 10 KM, tel. 065/193-035. Prodaje se zavr{ena grobnica "Sveti Pantelija", tel. 066/840-445. Prodajem oko 100 kom. kwiga na engleskom (beletristika), tel. 951/219-580. Prodajem kamp prikolicu, registrovana sa tendom, tel. 065/609939. Prodajem pi{toq ~e{ka zbrojevka 7,65 - uslov da ima odobrewe, tel. 066/541-304. Prodajem kontejner, cisternu za vodu plasti~na , poliester, 1000 l. Cijena 120,00 KM, tel. 051/301-555. Prodajem sanduk za cipele - puno drvo i sto sa dve plo~e, puno drvo, tel. 065/826-656.

ZAPO[QAVAWE
POTRA@WA
Restoranu "Mala kafana" (T.C "Zenit", B. Luka) potrebna kuvarica sa iskustvom. Svaka nedjeqa slobodna, tel. 387 66/234-320. Ozbiqna `ena tra`i posao peglawa, ~i{~ewa poslovnih prostora i sli~no, tel. 051/488811.065/305-892. Predstavni{tvo poznate kompanije, zbog izuzetne ekspanzije, tra`i ambiciozne, energi~ne, komunikativne saradnike sa podru~ja Bawe Luke i okoline, tel. 065/882209; 065/882-208. Ako imate od 20 do 50 godina, sredwu {kolu, automobil, `elite da radite, dobro zara|ujete, putujete i napredujete, pozovite, tel. 066/420-436. Iskoristite sebe i svoj automobil, potrebno 15 saradnika sa sredwom {kolom i 10 saradnika sa VSS, iskustvo nije potrebno, tel. 065/882-209. Tra`ite posao, mo`ete po~eti odmah. O~ekujemo pouzdane, kreativne, ambiciozne, SSS i automobil, tel. 066/420-436; 065/882209; 065/882-208. Gra|evinskom preduze}u iz Bawe Luke potreban kwigovo|a s licencom, tel. 00387 66209-113. Kompaniji sa inostranim ulagawem potrebni novi saradnici, SSS, od 20-55 godina, automobil. [kolovawe i usavr{avawe o na{em tro{ku.Zvati od 9-16, tel. 066/420436;065/882-208; 065/882-209. Hitno potrebni saradnici predstavni{tvu strane kompanije, od 20-50 godina, automobil, samo za podru~je B.Luke. Zvati od 9-17, tel. 066/420-436;065/882-208; 065/882-209. Potrebne dvije ozbiqne konobarice za rad, tel. 065/068-663, 063/297-493. Prijem novih saradnika u privatnoj firmi na razli~itim pozicijama, VSS/SSS, timski rad, posjedovawe automobila, zvati od 917., tel. 066/420-436. Potrebni komercijalisti u svim gradovima. Rad na kompjuteru, tel. 0038163/893-5521. Potreban konobar - konobarica u kafe baru u Bawoj Luci, tel. 065/ 949-750.

RA^UNARI
PRODAJA
Prodajem kompjuter “philips 4”, {tampa~ za kladionicu i kompjuterski stoli} - 300 km, tel. 3876579 4888. Prodajem veoma povoqno kompjuterski sto i stolicu - novo, tel. 051/371-527; 065/566-527. Prodajem ra~unar, 1,8 GHZ monitor, 17 in~a printer, tel. 065/765516.

Izdajem apartman na Viru, povoqno, tel. 066/279-400. Utjeha - Bar, dvosobni i jednosobni apartmani, blizu mora www.villainmontenegro.com, tel. 00381638142829; 000003 G. Qetujte na prekrasnom mjestu ispod Splita. Podstrana, novogradwa, apartmani i sobe na spratu, pla`a ~ista sa dosta hlada, tel. 063/415-377; 00385/996746896. PONUDA Turisti~ka organizacija "Hilandar" organizuje pokloni~ko putovawe u Ostrog 5.6.2009. godine sa polaskom u 21 ~as, tel. 051/465-210; 065/644-500.

MUZIKA
PRODAJA
Prodajem harmoniku "velmaister" 60 basova, pet registara melodija, 60 basova, tri registra u odli~nom stawu Bawa Luka, tel. 065/206-060. Iskusan muzi~ar tra`i djevojke koje `ele da pjevaju na koncertima i drugim zabavama - Bawa Luka, tel. 051/303-011.

LI^NI KONTAKTI
Goran 43 god, VS,`eli upoznati `ensku osobu za susrete u diskreciji ili za ozbiqnu i trajnu vezu u BL, tel. 387 65/393-634. Ozbiqan usamqen mu{karac `eli upoznati `ensku osobu do 38 godina, tel. 38766782621. Mu{karac 39 slobodan i diskretan tra`i djevojku ili `enu za intimno dru`ewe. Samo SMS, tel. 387 66/179-725. Mu{karac iz Bawe Luke tra`i `ensku osobu za vezu, ku}u i inostranu penziju ostavqa toj `eni koja bude sa wim, tel. 065/860-146; 051/385-419. ^ovjek samac, stambeno i materijalno dobro obezbije|en, upoznao bi `ensku osobu nepu{a~a mogu} brak, tel. 065/636-195; 051/212-691. Slobodan Srbin Prijedor~anin zaposlen u inostranstvu zgodan skladno gra|en we`an iskren pa`qiv mladolik ne pije ne pu{i ~iste pro{losti `eli upoznati privla~nu, slobodnu, lepu, iskrenu, po{tenu `ensku za ozbiqu vezu od 30 do 46 godina, tel. 00386-40-625374. Pozivaju se u~enici O[ "Aleksa [anti}" (biv{a "Milan Radman") gen. 1968/69. da do|u na sastanak 20.6.09. u 10 ~asova ispred O[ "Aleksa [anti}" u B.Luci, tel. 065/744-472.

APARATI ZA DOMA]INSTVO
PRODAJA
Povoqno prodajem ispravan "{arpov" televizor, tel. 051/314-542. Prodajem zamrziva~ 250 l "obodin" - povoqno, tel. 051/217-889. Ispravni zamrziva~ 120 l, fri`ider 80 l, oba 150 KM, tel. 065/659-282. Prodajem zamrziva~ - povoqno (250 l), tel. 217-889.

NAMJE[TAJ
PRODAJA
Prodajem spava}u sobu, veoma povoqno, tel. 065/642-486. Prodajem namje{taj za prima}u sobu, cijena po dogovoru ul. Kraji{kih brigada u Bawoj Luci, tel. 301-875. Prodajem trosjed, dvosjed i fotequ vrlo o~uvanu, skoro novo, tel. 051/370-931. Prodajem trpezarijski sto na razvla~ewe sa ~etiri stolice, polukau~ sa visokim naslonom, tepih vuneni 6h3 Bawa Luka, tel. 065/756-277. Jeftino prodajem fri`ider “gorewe”, tel. 051/312-682. Prodajem monta`ni drveni regal u Lakta{ima du`ine 3,25 m, cijena 150 KM, tel. 051/313-191; 066/342862. Prodajem fri`ider - zamrziva~ “obod baukneht”, automatik, tel. 065/826-656. Prodajem {poret struja - plin i fri`ider, povoqno u ispravnom stawu, tel. 214-039. Prodajem trosjed u vrlo dobrom stawu, cijena 100 KM, tel. 051/309653.

TURIZAM
PRODAJA
Povoqno udoban smje{taj, privatna pla`a, 50 m2 od mora - Tivat, Radovi}i, Krtoli,, tel. 0038267566831,0038267803617. IZDAVAWE Izdajem apartman za ~etiri osobe u centru Vodica kod Hotela “Punta”, tel. 065/996-090.

KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE
Mo`ete predati u svim na{im objektima (kwi`arama - kioscima), putem po{te na adresu: "Glas Srpske" AD, Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 59, Bawa Luka Tekst:

USLUGE
OSTALO
Izvodimo molerske radove, profesionalno, 25 godina iskustva, tel. 387 65/773-852, 051/311-263. Molerski radovi: kre~ewe, gletovawe, lakirawe stolarije, radijatora te ostali zavr{ni radovi, tel. 387 65/211-524.

Telefon:

48 6. i 7. jun 2009. GLAS SRPSKE

Sport

Nikada nisam uzimao kokain u svom `ivotu, kunem se. Prona{li su mi 150 nanograma, {to, kako su mi rekli, iznosi jednu desetinu linije. Droga mi je podmetnuta. Ri{ar Gaske, francuski teniser

Velika nagrada Turske na programu ovog vikenda
FOTO: ROJTERS

“Delfini“ potopili Amere
Vaterpolisti Srbi je pobi jedili su se lekciju SAD sa 10:7, u prvoj prijateqskoj uta kmici na pripremama u Americi. Pred ~ak 1.200 gledalaca u Stoktonu, “delfine“ je predvodio Stefan Mitrovi} sa tri go la, dok je is ti u~i nak na drugoj stra ni imao Xesi Smit.
Felipe Masa (Ferari)

Ilija Ivi} “ko~i“ Zvezdu
Jo{ uvijek aktuelni sportski direktor Crvene zvezde Ilija Ivi} ne `eli da sporazumno raskine ugovor sa “crveno-bijelim“ dok ne dobije od{tetu od 230 000 evra i tro{kove od 6.000 za iznajmqivawe stana, dok je boravio u Beogradu.

Voza~i Braun GP ponovo imaju ulogu glavnog favorita, ali }e ozbiqne konkurente za vrh imati u pilotima Red Bula i Ferarija
PRIPREMIO: DEJAN MARI] dejanm@glassrpske.com

Visoki napada~ bawolu~kog Borca Miroslav Rikanovi} po svemu sude}i napusti}e redove ovog premijerliga{a. [ef stru~nog {taba Vlado Jagodi} nije zadovoqan u~inkom ovog fudbalera i za narednu sezonu tra`i}e efikasniju zamjenu.

IS TAN BUL - Ka ra van “formule 1” preselio se na granicu Evrope i Azije, Bosfor, gdje }e se ovog vikenda voziti sedma trka {ampionata, Velika nagrada Turske. S obzirom na sjajne rezultate u prvih {est takmi~ewa, vo za ~i Bra un GP ponovo se ubrajaju u glavne favorite. Ako se tome doda da }e u Istanbulu imati poboq{ano predwe krilo, ali i nekoliko novih aerodina-

mi~kih rje{ewa, onda je jasno za{to su Yenson Baton i Rubens Barikelo najbli`i slavqu. Me|utim, ra~une bi im mogao pomutiti Red Bul. Bolidu tima iz Milton Kejnsa “le `e“ brze kri vi ne, ka kvim obiluje Istanbul Otodrom, a uz to, ovo }e bi ti idealna prilika da Sebastijan Fetel i Mark Veber u po tpu nos ti is ko ris te po ten ci jal, u Mo na ku pred stavqenog, “dab lde ker“ difuzora. U naju`em krugu favo-

Susret Druge lige RS, grupa istok izme|u Mili}a i Napretka iz Doweg [epka bi}e utakmica visokog rizika jer odlu~uje direktno o novom prvoliga{u. Zbog toga je FS RS na ovaj me~ poslao specijalne posmatra~e.

SUN^ANO I TOPLO
Iako je ekipe “formule 1” u Istanbulu do~ekala ki{a, trka~ki vikend bi}e suv i topao. Tako su ve} u petak uslovi na pisti bili gotovo idealni, a sli~no }e biti i tokom kvalifikacija i trke, kada se o~ekuje sun~ano vrijeme, uz temperature do 30 stepeni Celzijusa.

ri ta je i Fe ra ri. Na kon ra zo ~a rawa na star tu, “crveni“ su iz trke u trku bli`i vrhu, a da su imali vi{e sre}e u Monte Karlu, mo`da su mogli i do pobjede. No, tre }e i ~et vrto mjes to bi li su ra zlog za op ti mi zam, a no va po boq{awa na bolidu “F60”, da ju Fe li peu Ma si i Ki miju Raikonenu priliku da se bore za sam tron. Gotovo je izvjesno da }e pomenutih {est voza~a voditi glavnu rije~ u borbi za trijumf, a ostali timovi }e tra`iti priliku da osvoje koji bod. To jo ta je na ja vi la po vratak u formu, dok }e Mekla ren, Re no i BMW Za uber ta ko |e pred sta vi ti po boq{awa na bo li di ma, pa }e bi ti za nimqivo vi -

djeti ko je uradio boqi posao.

MASA slavio na posqedwe tri trke
Vilijams i daqe ostaje misterija, po{to blista na treninzima i kvalifikacijama, a sav utisak pokvari u trci, dok Toro Roso i Fors In di ja mo gu da se na da ju bodovima samo u slu~aju kikseve rivala. Kva li fi ka ci je su na programu u subotu od 13 ~asova, a dan kasnije, u 14 vozi se trka.

Foto dana Dvije najboqe godine karijere
Nisam mogao da odem iz Beograda i Parti za na tek ta ko, bez poz dra va. Pro veo sam dvi je di vne go di ne ov dje. Svi su se trudili da mi pomognu, da mi se na|u na usluzi. U klu bu sam sa ra |i vao sa sve sa mim vrhunskim profesionalcima. Partizan je klub ko ji sva kom igra ~u omo gu }a va da se skoncentri{e samo na svoj posao. To je i sa mnom bio slu~aj. Mnogo mi je drago da se i Ivan Tomi} ovdje li~no pojavio. Moje posebna zahvalnost ide trenerima Miro sla vu \u ki }u i Sla vi {i Jo ka no vi }u ko ji su naj za slu `ni ji {to sam po mom uvjerewu napredovao kao igra~. Osvojio sam ~ak ~etiri trofeja za dvije godine igraju}i za Partizan. To je veli ki do bi tak za me ne, ali je jo{ ve }i dobitak {to sam stekao prijateqe i po{tovawe me|u qudima koji ovdje `ive. A sad o navija~ima Partizana, o “grobarima”: Nisam u stawu da rije~ima opi{em ka kve po zi ti vne emo ci je po bu |u ju oni u meni, bez obzira da li se prisjetim wihove podr{ke na utakmicama, ili posjete u Ru mi kad je 2.000 dje ce do ~e ka lo me ne i Branu Ili}a, ili mog ro|endana kad su me na vi ja ~i po zva li u je dan lo kal, a ta mo me onda sa~ekali i baloni, i ro|endanska tor ta, i zas ta va Bra zi la itd. To su trenuci koje }u pamtiti cijeli `ivot. U Beograd }u vrlo rado svra}ati i ubudu }e, kad god bu dem imao vre me na. Ov dje `ive qudi koji su u protekle dvije godine postali moji prijateqi. Sem toga, i moj sin }e napuniti jo{ koju godinu, nadam se da }e po ~e ti da igra fu dbal, a on da bi taman mogao da po~ne u nekom od Partizanovih kampova koji su krenuli sa radom. @e lim na kra ju Par ti za nu iz sveg srca da se ovog qeta pla si ra u Li gu {am pi ona.

Antonelo @UKA, biv{i fudbaler Partizana
“U Beograd }u vrlo rado svra}ati i ubudu}e, kad god budem imao vremena“

Adut LA Lejkersa Sa{a Vuja~i} u “sendvi~u“ izme|u Orlandovih Mikaela Pjetrusa i Mar}ina Gortata

GLAS SRPSKE 6. i 7. jun 2009. 49
FOTO: V. STOJAKOVI]

Finalni turnir Kupa Republike Srpske za rukometa{e

LA Lejkersi poveli protiv Orlanda

Po notama Brajanta
WUJORK - Ekipa LA Lejkersa povela je sa 1-0 u finalnoj seriji plej-ofa NBA lige, po{to je kao doma}in savladala Orlanda rezultatom 100:75. Nakon vo|stva gostiju poslije prve ~etvrtine, “jezeryije“ su u naredne dvije dionice do{le do prednosti ve}e od 20 poena i me~ rutinski privele kraju. Kobi Brajant je blistao kod pobjednika sa 40 ko{eva uz po osam asistencija i skokova, Po Gasol je postigao 16, a Lamar Odom 11 pogodaka, dok su kod Meyika najzapa`eniji bili Mikael Pjetrus sa 14, Hidajet Turkoglu sa 13, te Dvajt Hauard sa 12 poena i 15 skokova. Sqede}a utakmica finalne serije igra se u nedjequ, ponovo u “gradu an|ela“.

Po~iwe Premijer liga BiH u {ahu

Doma}in Bawa Vru}ica
BAWA LUKA - Premijer liga BiH za seniore i seniorke po~e}e u subotu u hotelu “Po sa vi na“ u Bawi Vru}ici. Sve~ano otvarawe obavi}e se u 16.30 ~asova, a prvo kolo po~iwe 30 minuta kasnije. Titulu prvaka u mu{koj konkurenciji brani}e sa ra jev ska Bo sna, dok kod {ahistkiwa ne}e nastupiti pro{logodi{wi pobjednik, Rudar iz Ugqevika. Kod mu{ka ra ca nas tu pi }e de set eki pa: Bo sna (Sa ra je vo), Glasinac (Sokolac), [iroki Brijeg, Napredak (Sarajevo), Sloboda (Tuzla), Biha}, Pan te ri (Bi jeqina), Bawa Luka, Slavija (Isto~no Sarajevo), Tu{aw (Tuzla). U `en skoj kon ku ren ci ji trebalo je da nastupi osam ekipa, ali je odustao [iroki Bri jeg. Pos to ji mo gu }nost da ih zamijeni Kozara iz Gradi{ke, a ostali u~esnici su: Biha}, Obudovac, Slavija (Isto~no Sarajevo), Pre po rod (Ze ni ca), Ka isa (Bawa Luka), Mladost (Tesli}), Kiseqak. D. P.

Evropsko prvenstvo za ko{arka{ice
Alen Kulenovi} (Borac)

Prvo sa Litvanijom
BEOGRAD - Najboqe ko{arka{ice Srbije otputovale su u Letoniju, gdje }e se od nedjeqe do 20. juna odr`ati Evropsko prvenstvo. Izabranice Jovice Antoni}a takmi~i}e se u grupi “C”, zajedno sa Rusijom, Turskom i Litvanijom, s kojom }e odigrati prvi me~ (nedjeqa, 13.30 ~asova). - Grupa nam je zaista jaka, ali nismo podigle “belu zastavu“. Ovde smo do{le da se borimo i sigurna sam da imamo sastav sposoban da pro|e u drugu fazu takmi~ewa - rekla je kapiten Srbije Ana Perovi}. Po tri prvoplasirana tima svake grupe formira}e nove grupe, odakle }e ~etiri sastava izboriti ~etvrtfinale.

Prije svega, o~ekujemo ulazak u finale, a onda }emo vidjeti, rekao Zoran Doki}. O~ekujem trijumf protiv Lokomotive, a siguran sam da mo`emo slaviti i u finalu, bez obzira na rivala, istakao Alen Kulenovi}
PI[E: DEJAN MARI] dejanm@glassrpske.com

BAWA LUKA - Finalnim turnirom Kupa Republi ke Srpske za rukometa{e, koji }e se u subotu i nedjequ odr`ati u Bawoj Luci, bi}e spu{tena zavjesa na jo{ jednu seni or sku se zo nu na {eg trofejnog sporta. Na zavr{noj smotri }e,

TV prenos
Borbu za pehar Kupa RS direktno }e prenositi Radiotelevizija Republike Srpske. Pobjednici polufinalnih okr{aja snage }e odmjeriti u nedjequ, a po~etak finalnog susreta zakazan je za 17.05 ~asova.

pored doma}eg Borca, u~estvovati jo{ jedan premijerli ga{ - Slo ga, no vi {ampion Srpske Lokomotiva, te Slavija. Program }e u subotu od 18 ~asova otvoriti duel dobojskog i tima iz Isto~nog Sarajeva. - Prije svega, o~ekujemo ulazak u finale, a onda }emo vidjeti. Mislim da imamo kva li tet da sa vla da mo Sla vi ju, bez ob zi ra na to {to }emo igrati bez tri beka - Bobana Mikovi}a, Bori sla va Stan ko vi }a i Vitomira Kali}a, dok je Sa{a Mayare vi} odlu ~io da zavr{i karijeru. No, ispo{tova}emo Kup i boriti se do kra ja - po ru ~io je {ef stru~nog {taba Sloge Zoran Doki}.

U Sla vi ji su svje sni svojih {ansi.

DOBOJLIJE bez ~etiri prvotimca
- Igra }e mo naj boqe {to mo`emo. Sigurno je da se ne }e mo pre da va ti, a da li }e to biti dovoqno, vidje }e mo. Ima mo pro ble ma sa igra ~kim ka drom, jer vjerovatno ne}emo mo}i da ra~unamo na Igora ]uri}a i \or|a Regoju - poru~io je tre ner ti ma iz Is to ~nog Sa ra je va Bo ri slav Miz drak. Drugo polufinale, u kojem }e “crveno-plavi“ do~ekati Br~ake, istog je dana od 20 ~asova: - O~ekujem trijumf protiv Lokomotive, a siguran

sam da mo`emo slaviti i u finalu, bez obzira na rivala. Mislim da bismo morali osvojiti ovaj trofej, jer smo realno najkvalitetnija ekipa na turniru - istakao je bek Bawolu~ana Alen Kulenovi}. Lokomotiva }e ovaj duel iskoristiti da vidi gdje se nalazi u odnosu na ~lanove elitnog dru{tva. - Borac je odli~na ekipa, {to po ka zu ju i wego vi rezultati. @elimo da protiv tako jakog tima odigramo najboqe {to mo`emo, na lijep na~in se predstavimo bawolu~koj publici, ali i da vidimo na ~emu moramo poraditi u pauzi izme|u dva {am pi ona ta - na gla sio je trener Br~aka Qubomir Filipovi}.

Bara` za Svjetsko prvenstvo

Osveti}emo se Wemicama

Otvoreno prvenstvo Francuske u tenisu

Soderling prvi finalista
PA RIZ - Prvi fi na lista Ro lan Ga ro sa u mu {koj kon k u ren ci ji je [ve |a nin Ro bin So der ling, koji je u polufinalnom me ~u sa vla dao ^ileanca Fernanda Gonzaleza sa 3:2, po setovima 6:3, 7:5, 5:7, 4:6, 6:4. U finalu, koje je na rasporedu u nedjequ, sasta}e se sa pobjednikom me~a Royer Federer - Huan Martin del Potro, koji je igran u petak poslije podne. Nenad Zimowi} i Danijel Nestor nisu uspjeli da se plasiraju u drugo uzastopno finale na Rolan Garosu, po{to su od wih dvojice boqi bili Luka{ Dluhi i Leandro Paes sa 2:0, po setovima (7:6, 7:6).

Andrea Leki}

SAFINA i Kuzwecova u finalu
U finalu }e se sastati sa Ju`noafrikancem Veslijem Mudijem i Belgijancem Di kom Nor ma nom. Di na ra Sa fi na i Sve tla na Kuzweco va bo ri }e se za prvu titulu na Rolan Garosu, a to }e biti prvo rusko

fi na le od 2004. ka da su igrale Anastasija Mi{kina i Elena Dementijeva. Sa fi na }e kao prvi nosilac biti bla gi fa vo rit, iako je Kuzwecova dobila wihov posqedwi duel u fi na lu [tut garta. Safina je dru go uzas to pno fi na le u Pa ri zu izborila protiv Slovakiwe Dominike Cibulkove 2:0 (6:3, 6:3), a pri je godinu dana pora`ena je od Ane Ivanovi}.

Kuzwecova tako|e ima jedno finale na Rolan Garosu. Wu je 2006. go di ne po bi je di la @as tin Enan, a drugi po ku {aj izbo ri la je poslije velike bor be sa Australijankom Samantom Stosur. Ruskiwa je, i po red ve li kih pro ble ma sa sto pa lom, uspjela da pobijedi sa 2:1, po se to vi ma 6:4, 6:7, 6:3, po sli je 145 mi nu ta igre.

ZAJE^AR - Srpske rukometa{ice u nedjequ u Zaje~aru (20 ~asova) do~ekuju Wema~ku, u prvom me~u bara`a za plasman na Svjetsko prvenstvo krajem ove godine u Kini. Sredwi bek Andrea Leki} vjeruje u trijumf, kojim bi se re van {i ra li ri va lu za poraz na Evropskom {ampionatu: - Pri vo di mo pri pre me kraju i sigurna sam da }emo spre mne do ~e ka ti Ne mi ce. Silno `elimo da se plasiramo na planetarnu smotru,

kad ve} nismo mogle da u~estvu je mo na Olim pij skim igrama. Uz to, imamo motiv da im se revan{iramo za poraz od je dnog go la u po sledwem napadu na EP u Makedoniji. Pa ro vi ba ra `a, su bo ta: Slo va ~ka - Ma |ar ska, Bje lorusija - Rumunija, Portugalija - Danska, Ukrajina Holandija, nedjeqa: [vedska - Crna Go ra, Srbi ja Wema~ka, Hrvatska - Francus ka, Ma ke do ni ja - Aus trija.

50 6. i 7. jun 2009. GLAS SRPSKE

PFS Gradi{ka pora`ena od selekcije Beograda
FOTO: Z. VAJKI]

PI[E: Darko PA[AGI]

Fudbalska reprezentacija Srbije u subotu }e u ve~erwim ~asovima na stadionu “Marakana“ igrati veoma va`nu kvalifikacionu utakmicu za odlazak na Svjetsko prvenstvo u Ju`noj Africi 2010. godine. Protivnik je Austrija, koju su izabranici Radomira Anti}a u ovom ciklusu ve} savladali na wihovom terenu, {to bi trebalo da bude dobar predznak za “orlove“ od kojih se o~ekuje jo{ jedan trijumf. Dru`ina koju je oko sebe okupio iskusni fudbalski stru~wak igra odli~no u ovim kvalifikacijama, a pored toga uliva po{tovawe, koje, mora se priznati, nacionalni timovi u nekoliko prethodnih generacija nisu imali. Zato nimalo ne ~udi ~iwenica {to se prethodnih dana pred najve}im srpskim stadionom tra`ila karta vi{e i na dan me~a ne}e biti vi{e nijedne u prodaji. Sloga i drugarstvo koje vladaju u nacionalnom timu prenijeli su se izgleda na cijelu srpsku naciju, koja jedva ~eka po~etak me~a sa Austrijancima. Zato ne ~udi ~iwenica {to }e me|u 50 hiqada navija~a sigurno na}i dobar dio wih, koji `ive u Republici Srpskoj. Wima je oduvijek, a sigurno }e tako biti i ubudu}e srce kucati za Srbiju. Sigurno je da u takvoj atmosferi Stankovi}, Vidi}, Panteli}, Kuzmanovi} i dru{tvo ne}e razo~arati i da }e zabiqe`iti pobjedu, koja }e ih jo{ vi{e pribli`iti Mundijalu. A tek tamo }e izabranici Radomira Anti}a pokazati svoje pravo lice, jer vjerujemo da je kona~no do{lo vrijeme da Srbija bude u samom vrhu svjetskog fudbala. Zato, “orlovi“ sre}no i neka vas ona prati sve do, za{to ne, finala Mundijala.

Svi Srbi uz “orlove“

Ekipa Podru~nog fudbalskog saveza Gradi{ka

Reprezentacija Beograda ovom pobjedom na odre|en na~in spustila nas je na zemqu, ali vjerujem da }e u Zagrebu biti puno boqe, istakao Slobodan Crnadak
PI[E: ZORAN VAJKI] vajk@gradiska.com

Sjednica Upravnog odbora Lakta{a

Vujmilovi} predsjednik
LA KTA [I - @ar ko Vuj mi lo vi} no vi je pred sje dnik Upravnog odbora Fudbalskog kluba Lakta{i. On je naslijedio Mirka \uki}a, koji se nedavno povukao sa te funkcije. - U toku naredne sedmice poku{a}emo da rije{imo neka goru}a pitawa, a do tada bi trebali imenovati i novog {efa stru~nog {taba - naglasio je Vujmilovi}. D. P.

Bawolu~ani bez izbora

Ofanzivno u Novoj Vesi
BAWA LUKA - Fudbaleri Naprijeda u derbiju posqedweg kola Tre}e lige Republike Srpske, grupa zapad, gostuju kod Crvene zemqe u Novoj Vesi. Bawolu~ani trenutno zauzi ma ju dru gu po zi ci ju na tabeli sa bodom zaostatka za Crvenom zemqom, i samo pobjeda ih vodi u Drugu ligu Republike Srpske. - Serijom dobrih rezultata u proqe}nom dijelu sezone do{li smo u situaciju da se sa Crvenom zemqom borimo za prvo mjesto koje nam donosi ula zak u Dru gu li gu. Iako gostujemo jakoj ekipi iz Nove Vesi, smatram da, uz korektno su|ewe, imamo {anse da ih pobijedimo. Rastere}eni ulazimo u ovaj susret, i mislim da smo u psi ho lo {koj pre dnosti nad wima - izjavio je trener Naprijeda Mi{o Stani}. Zdravstveni bilten kluba iz Obili}eva, je povoqan, a roviti su Vladimir ]osovi}, Ar sen Qubi bra ti} kao i Dragan Plav{i}, ali bi trebali da pomognu saigra~ima u predstoje}em me~u. M. Z.

GRADI[KA - U~esnik pred sto je }eg fi nal nog turnira UEFA Kupa regija za amatere u Zagrebu reprezen ta ci ja Po dru ~nog fu dbalskog saveza Gradi{ka izgubila je u prijateqskoj utakmici od selekcije Beograda sa 0:3. Generalka je odigrana desetak dana prije odlaska repre zen ta ci je u Hrvat sku u ote`anim uslovima po ki{i i te{kom terenu pred 400 gledalaca. Selektor doma}e repre zen ta ci je Slo bo dan

Crnadak i pored poraza nije bio previ{e zabrinut. Sa puno optimizma, kako ka`e, do~ekuje 15. juni prvu utakmicu na prvenstvu sa selekcijom Kempen iz Belgije. - Reprezentacija Beograda ovom pobjedom na odre|en na~in spustila nas je na zemqu. Do{li su Beogra|ani u najja~em sastavu sa igra~ima iz srpske lige i ve}ina wih po kri te ri ju mi ma ne ma pra vo nastupa, jer su imali profesionalne ugovore. Me~ nam je poslu`io da tokom dva poluvremena isprobamo dva razli~i ta kon cep ta igre i sa da

poslije svega sa vi{e uvjerewa kada je u pitawu taktika putujemo u Zagreb, jer je reprezentacija Beograda odglumila na{eg prvog rivala na prvenstvu. Vjerujem da }e u Zagrebu biti mnogo boqe - rekao je se le ktor PFS Gradi{ke Slobodan Crnadak.

PRVI protivnik u Hrvatskoj belgijski Kempen
Beogra|ani su poveli u 29. minutu, kada je precizan sa petnaestak metara bio @eqko Gru ji ~i}. Re pre zen ta ci ja PFS Gradi{ke na po~etku drugog poluvremena bila je mnogo opasniji rival. U tom periodu igre istakao se golman gostiju Du{an Radojevi}. U trenucima ofanzive doma}ih gosti su pove}ali pre-

PFS GRADI[KA FS BEOGRAD

0 (0) 3 (1)

STRIJELCI: 0:1 Gruji~i} u 29, 0:2 Simovi} u 58, 0:3 Din~i} u 67. minutu. Stadion: Kozare u Gradi{ci. Gledalaca: 400. Sudija: @eqko Latinovi} (Gradi{ka). @uti kartoni: R. Zelenac (PFS Gradi{ka), Mirkovi} (FS Beograd) PFS GRADI[KA: Ra~i}, Tepi}, Zrni}, Grmu{a, Vujinovi}, G. Zelenac, Barovi}, Kati}, Kuki}, Stoj~i}, Kurtovi}. Jo{ su igrali: Crn~evi}, Dabi}, R. Zelenac, D. Zelenac, Kova~evi}, Suba{i}, An~i}, Zeqkovi}. Trener: Slobodan Crnadak. FS BEOGRAD: Blagojevi}, \uri}, Le`aji}, Din~i}, ^iri}, @ujovi}, Aleksov, Mirkovi}, ^an~arevi}, Mirovi}, Gruji~i}. Igrali su jo{: Radojevi}, Kova~evi}, Atanasijevi}, Simovi}, Zubovi}, Trivkovi}. Trener Vladeta Tomi}.

dnost, a gre{ku doma}ih zbog klizavog terena iskoristio je Nemawa Simovi} u 58. minutu. Kona~an rezultat devet minu ta ka sni je pos ta vio je Slobodan Din~i} silovitim {utem sa 20 metara. Po zavr{etku prijateqske utakmice na zajedni~koj ve~eri igra~a obje reprezentacije predsjednik PFS Gradi{ka Dra gi {a Sa vi} uru ~io je umjetni~ku sliku gostima iz Beograda ~ime su produbili prijateqske odnose sa kolegama iz Srbi je. Pred sje dnik Fudbalskog saveza Beograda Rade \urovi} zahvalio je na toploj i srda~noj dobrodo{lici i po`elio reprezenta ci ji PFS Gra di {ka da zaigra u finalu obe}av{i da }e do}i u Zagreb i dati punu podr{ku.

RASPORED UTAKMICA
Na Evropskom prvenstvu PFS Gradi{ka odigra}e tri utakmice u grupi “B”. Prvi rival u Lu~kom u ponedjeqak, 15. juna je Kempen (Belgija). Dva dana kasnije (srijeda) protivnik u Samoboru je Regija jedan (Sjeverna Irska). U posqedwem kolu, koje se igra u subotu, 20. juna u Jastebarskom Gradi{~ani }e odmjeriti snage sa ekipom Kastiqa Leon ([panija). Finalni me~ zakazan je za ponedjeqak, 22. juni u Zapre{i}u.
Tabela
1. Crvena zemqa 2. Naprijed H. 3. Lau{ 4. @eqezni~ar(BL) 5. Borac (KD) 6. Dubrave 7. Lijev~e 8. Bratstvo (KI) 9. ^elinac 10. Bratstvo (KC) 11. Vrbas 12. Omladinac (B) 13. Gomjenica C. 14. Sloga (R) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 18 19 13 12 11 9 10 9 9 9 8 7 3 4 6 1 2 4 2 10 3 10 5 9 8 8 5 10 5 11 4 12 2 14 4 13 3 15 12 10 7 14 64:19 46:22 39:29 42:28 45:36 26:20 29:33 32:36 30:41 30:39 33:44 27:50 21:38 16:45 60 59 41 39 38 35 35 32 31 29 28 24 21 19

DRUGOLIGA[KI VIKEND ZAPAD
U 30. kolu Druge fudbalske lige Republike Srpske, grupa zapad koje se igra u subotu od 17 ~asova sastaju se: DERVENTA: Tekstilac - Sloga DIPO, KOTOR VARO[: Mladost - Polet, OMARSKA: Omarska - Jedinstvo (@), TRN: Sloga - Sloga (S), VRAWAK: Vrawak - @upa Milka, DOBOJ: @eqezni~ar - Krajina, ME\E\A: Ravan Gomionica, MRKOWI] GRAD: Sloboda - Ozren.

Uo~i derbija sezone u Novoj Vesi kod Srpca

Selo sprema slavqe
SRBAC - Da li }e srba~ka op{tina dobiti jo{ jednog drugoliga{a, zna}e se u nedjequ kasno poslijepodne, po zavr{etku derbija u Novoj Vesi. Vode}a Crvena zemqa do~eka}e konkurenta za ti tu lu, tim bawolu ~kog Na pri je da. Su sret ko ji }e rje {a va ti pi tawe {am pi ona, privla~i veliku pa`wu i qubiteqa fudbala u susjednim op{tinama, pa se na igrali{tu u ovom selu o~ekuje vi{e od 1.500 gledalaca. - Imamo bod prednosti, pa bi nam i re mi bio do voqan, ali idemo na pobjedu. @elimo trijumf, boqi smo od rivala, {to }emo i pokazati - rekao je trener Crvene zemqe Boro Pilipovi}.

ISTOK
U 30. kolu Druge fudbalske lige Republike Srpske, grupa istok koje se igra u subotu od 17 ~asova sastaju se: BR^KO: Lokomotiva - Gorica, MILI]I: Mili}i Napredak, UGQEVIK: Rudar - [ekovi}i, ROGATICA: Mladost - Vlasenica, VELIKA OBARSKA: Mladost Po driwe (J), BRO DAC: Je din stvo - Pro le ter (D), TR[I]: Podriwe - Vele` (N). Slobodna Romanija.

O^EKUJE se vi{e od 1.500 gledalaca
Stru~ni {tab ne}e mo}i ra ~u na ti na po vri je |e nog Ve se li na Vi do vi }a, “Qubi}evca“, koji igra na dvojnu registraciju, ali }e bi ti spre man ne ka da{wi

gol ge ter prwavor skog prvoliga{a Nikola Zeqkovi}. - Sa Naprijedom smo jesenas remizirali, ali sada protivniku ne}emo pru`iti takvo zadovoqstvo. Bodovi ostaju na na{em terenu - istakao je Zeqkovi}. U se lu se spre ma ju za slavqe, uvjereni da }e od avgusta, u ja~em dru{tvu, pokazati da Nova Ves zaslu`uje drugoliga{a. Parovi 26. kola, koje se igra u nedjequ od 17 ~asova: Go mje ni ca Cel pak - Brat -

stvo (KC), Dubrave - Borac (KD), Vrbas - Omla di nac (B), Crvena zemqa - Naprijed Ho ri zont, Slo ga (R) La u{, Brat stvo (KI) @eqezni~ar (BL), ^elinac - Lijev~e. B. R.

GLAS SRPSKE 6. i 7. jun 2009. 51
NOVI GRAD, subota 17 ~asova

Posqedwe 30. kolo Prve fudbalske lige Republike Srpske
FOTO: GLAS SRPSKE

SLOBODA SUTJESKA
STADION: “Mlakve“. Glavni sudija: R{um Simi} (Modri~a). Pomo}nici: Joco Radi} ([amac) i Stojan Stefanovi} (Modri~a). Delegat: Rodoqub Oqa~a (Gradi{ka). Kontrolor su|ewa: Dragi{a \uri} (Bijeqina). SLOBODA: Karanovi}, Ivi~i}, B. Gligi}, Luka~, Kova~evi}, [abi}, Ivan~evi}, Mazlica, Tica, Jelisavac, Veinovi}. Trener: Milorad In|i}. SUTJESKA: Matovi}, Ra{evi}, Stevanovi}, Limi}, Simi}, Mihajlovi}, Radovi}, Wegu{, Dosti}, Muminovi}, Rajak. Trener: Mi{ko Mojovi}.
Doma}in Gost Ukupno 1 2 3 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0:1 4:3 5:4

BR^KO, subota 17 ~asova

U najte`oj situaciji su Glasinac i Drina HE, koje u narednom kolu gostuju Radniku odnosno BSK-u
PI[E: MILAN ZUBOVI] milanz@glassrpske.com

JEDINSTVO MLADOST
STADION: Gradski. Gradski. Glavni sudija: Zoran Grbi} (Prijedor). Pomo}nici: Igor Radakovi} (Prijedor) i Dragan Keranovi} (Prijedor). Delegat: @eqko Babi} (Srbac). Kontrolor su|ewa: Nedeqko \erman (Bawa Luka). JEDINSTVO: Smaji}, Svitlica, Kara}, Sa. ]umurovi}, Gatarevi}, Stjepanovi}, Gaji}, Karahasanovi}, Markovi}, N. Te{i}, Mende{. Trener: Savo Obradovi}. MLADOST: Vuksan, Toma{evi}, Vukovi}, Koprivica, Prodanovi}, Perovi}, Radovi}, Tohoq, Prelo, Avdalovi}. Trener: Veselin Slijep~evi}.
Doma}in Gost Ukupno 5 6 11 4 0 4 0 0 0 1 6 7 8:3 0:18 8:21

ZVORNIK, subota 17 ~asova

DRINA (Z) SLOGA
STADION: Gradski. Glavni sudija: Qubi{a Vrhovac (Milosavci). Pomo}nici: @eqko Latinovi} (Gradi{ka) i Nikola Crnadak (Milosavci). Delegat: Radisav Zekovi} (Rogatica). Kontrolor su|ewa: Radoslav Kapor (Trebiwe). DRINA (Z): Aleksi}, Mitrovi}, I. Lazarevi}, Jeremi}, Kosti}, Vuka{inovi}, Kiki}, Nikoli}, A}imovi}, N. Lazarevi}. ]ulum. Trener: Mile Milanovi}. SLOGA: Plisni}, Bajunovi}, Joksimovi}, Sofi}, Vukovi}, Dobri}, Todorovi}, Radovanovi}, Jovanovi}, Aleksi}, Mihajlovi}. Trener: Zlatko Spasojevi}.
Doma}in Gost Ukupno 5 6 11 4 0 4 1 2 23 0 4 4 10:4 5:10 15:14

ISTO^NA ILIXA, subota 17 ~asova

BAWA LUKA - Sve utakmice posqedweg 30. kola Prve fudbalske lige Republike Srpske na rasporedu su u subotu od 17 ~asova. Jedinstvo iz Br~kog ve} je dru go li ga{, a preostala dva kluba tra`e se u krugu izme |u pet eki pa. U naj te `oj si tu aci ji su Gla si nac i Dri na HE, ko je u na re dnom ko lu gos tu ju Ra dni ku odno sno BSK-u. Uko li ko Vi {e gra |a ni os tva re po bje du si gur no }e i sqede}e sezone nastupati u eli tnom dru{ tvu Srpske, dok So ko ~a ni uz po bje du o~ekuju rasplet ostalih utakmica. Sloboda iz Novog Grada sa ma odlu ~u je o svo joj su dbini, a posqedwa prepreka na sta di onu “Mla kve“ bi}e im ekipa Sutjeske koju su No vo gra |a ni je se nas u Fo ~i po bi je di li re zul ta tom 2:1. - Ne}emo mo}i da ra~unamo na “po`utjele“ Du{ka

Zoran Luka~ (Sloboda)

Tabela

FAMOS BORAC
STADION: SRC “Famos - Vojkovi}i“. Glavni sudija: Stevo Peri} (Bijeqina). Pomo}nici: Zoran Sofreni} (Bijeqina) i Radenko Jevti} (Bijeqina). Delegat: Zdravko To{ovi} (Fo~a). Kontrolor su|ewa: Nikola Majki} (Novi Grad). FAMOS: Maslovari}, \eri}, Popovi}, Koji}, ^ampara, Mojovi}, Mari}, Sikima, Pe}anac, Govedarica, M. Damjanovi}. Trener: Mirko Marvan. BORAC: Sabo, Pale`nica, Ili}, Pup~evi}, Simi}, Zori}, Paji}, Lazi}, Gale{i}, Simendi}, Luki}. Trener: Predrag Luki}.
Doma}in Gost Ukupno 2 3 5 2 0 2 0 1 1 0 2 2 4:1 3:7 7:8

1. Rudar P. 2. Kozara 3. Radnik 4. Proleter 5. Sutjeska 6. Qubi} 7. Drina (Z) 8. Mladost 9. Sloga 10. BSK 11. Borac ([) 12. Sloboda 13. Famos 14. Drina HE 15. Glasinac 16. Jedinstvo

29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

17 16 14 11 11 12 11 12 10 11 10 10 10 10 10 9

10 6 7 8 7 4 6 3 8 5 7 6 6 6 4 3

2 7 8 10 11 13 12 14 11 13 12 13 13 13 15 17

47:18 52:24 45:31 38:33 34:31 35:40 38:34 28:35 27:32 33:40 32:38 35:37 39:46 25:43 31:41 29:45

61 54 49 41 40 40 39 39 38 38 37 36 36 36 34 30

Vrane{evi}a i Bojana @uji }a, ali se u tim po sli je odra|ene kazne vra}a kapiten Zo ran Lu ka~. Svje sni smo da nas ~eka te`ak zadatak protiv kvalitetnog rivala, ali `eqa nam je da se pobjedom oprostimo od na{ih vjernih navija~a i do kraja zavr{imo posao - rekao je trener Slobode Milorad In|i}.

Vojkovi}a te }e pobjednik ovog susreta izboriti op-

stanak u prvoliga{kom dru{tvu Srpske.

LAKTA[I, subota 17 ~asova

BSK DRINA HE
STADION: Gradski. Glavni sudija: Rade Erleti} (Modri~a). Pomo}nici: Sini{a Radi} (Lakta{i) i Qubi{a ]eli} (Doboj). Delegat: Du{an Markovi} (Bijeqina). Kontrolor su|ewa: Milorad Jugovi} (Ugqevik). BSK: Kne`evi}, Tomi}, Teli}, [tekovi}, Sladojevi}, Damjani}, Kolunxija, Aleksi}, Radoja, Mal~i}, Strika (Karali}). Trener: Zoran Male{evi}. DRINA HE: Mari}, Iv. Mirkovi}, Pavlovi}, Ig. Mirkovi}, Mutlak, Pqevaq~i}, Vidakovi}, Te{evi}, Jev|evi}, Milovi}, Borov~anin. Trener: Zoran Lori}.
Doma}in Gost Ukupno 5 6 11 3 2 5 1 0 1 1 4 5 6:2 6:8 12:10

SLOBODA ~eka Sutjesku
U direktnom okr{aju u Isto~noj Iliyi sasta}e se Fa mos i Bo rac iz [am ca. [a m~a ni ima ju bod pre dnosti u odnosu na tim iz

PRIJEDOR, subota 17 ~asova

TESLI] , subota 17 ~asova

BIJEQINA, subota 17 ~asova

RUDAR PRIJEDOR QUBI]
STADION: Gradski. Glavni sudija: ^edomir Vi}i} (Ugqevik). Pomo}nici: Dejan Dabi} (Vlasenica) i Zoran Miki} (Zvornik). Delegat: Du{ko Babi} (Srbac). Kontrolor su|ewa: Slobodan Micev (Bawa Luka). RUDAR PRIJEDOR: Kondi}, Muzgowa, Kotaran, Staki}, Ilin~i}, Kova~evi}, Brki}, @eri}, Stijepi}, Da{i}, Kantar (Kecman). Trener: Darko Nestorovi}. QUBI]: Crnadak, Simi}, Lazi}, [u{ak, Pezer, Milojevi}, Jovani}, Deket, Balaban, Vasi}, @i`ak. Trener: Srboqub Nikoli}.
Doma}in Gost Ukupno 10 11 21 8 3 11 0 1 1 2 7 9 23:10 9:18 32:28

PROLETER KOZARA
STADION: “Radolinka“. Glavni sudija: Zoran Sokni} (Isto~no Sarajevo). Pomo}nici: Du{an Berak (Trebiwe) i Miroslav Quboja (Isto~no Sarajevo). Delegat: Rade Vuki} (Zvornik). Kontrolor su|ewa: Qubi{a Mla|enovi} (Zvornik). PROLETER: Davidovi}, Jorgi}, Ga~i}, [ijakovi}, Lale, Popovi}, \ekanovi}, Jeli}, Galami}, Kapi}, Ra{i}. Trener: Mihajlo Bo{wak. KOZARA: Reqi}, Topi}, Kova~evi}, Marinovi}, Gigovi}, Raca, Miti}, Gwati}, Stan~i}, \uri}, \ori}. Trener: Milo{ Poji}.
Doma}in Gost Ukupno 2 3 5 0 1 1 1 0 1 1 2 3 1:4 2:6 3:10

RADNIK GLASINAC
STADION: Gradski. Glavni sudija: Dragan Petrovi} (Bawa Luka). Pomo}nici: Dragan Mejaki} (Bawa Luka) i Dragan Li~ina (^elinac). Delegat: Dragan An~i} (Prwavor). Kontrolor su|ewa: Vlado Li{~inski (Prijedor). RADNIK: \or|i}, Kne`evi}, Konculi}, Jevti}, Gavrilovi}, Nikoli}, \uri}, Pavi}, Arnautovi}, Ga{evi}, Vuji}. Trener: Nikola Bala. GLASINAC: Div~i}, Maksimovi}, Kova~, Skoko, Pajevi}, ^oli}, ]erani}, [uka, Jolovi}, Planin~i}, Mo~evi}. Trener: Davor Krsmanovi}.
Doma}in Gost Ukupno 3 4 7 3 1 4 0 0 0 0 3 3 6:1 4:6 10:7

52 6. i 7. jun 2009. GLAS SRPSKE

Afri~ka zona kvalifikacija

Selektor Srbije Radomir Anti} pred duel sa Austrijom

Kamerun i Maroko za prvenac
CIRIH - Dueli Malija i Gane, odnosno Kameruna i Maroka, koji su do sada bez bodova, mogli bi se nazvati der bi ji ma dru gog ko la Afri ~ke zo ne kva li fi ka ci ja, ali ni {ta mawe za nimqivo ne }e bi ti ni u me ~e vi ma izme|u Al`ira i Egipta, odnosno Gvineje i Obale Slonova~e. Parovi: grupa “A“: Gabon - Togo (subota, 16.30 ~asova), Ka me run - Ma ro ko (nedjeqa 16.30), gru pa “B“: Tu nis Mozambik (subota, 18), Nigerija - Kenija (nedjeqa, 18), grupa “C”: Zambija - Ruanda (subota 14), Al`ir - Egipat (nedjeqa, 21.30), grupa “D“: Benin - Sudan (nedjeqa, 17), Mali - Gana (nedjeqa, 21), grupa “E“: Malavi - Burkina Fa so (su bo ta, 14.30), Gvi ne ja - Oba la Slo no va ~e (ne djeqa, 19). Plasman: grupa “A”: Gabon 3, Togo 3, Maroko bez bodova, Kamerun bez bodova, grupa “B”: Tunis 3, Mozambik 1, Nigerija 1, Kenija bez bodova, grupa “C”: Egipat 1, Zambi ja 1, Al `ir 1, Ru an da 1, gru pa “D”: Ga na 3, Ma li 1, Sudan 1, Benin bez bodova, grupa “E”: Obala Slonova~e 3, Burkina Faso 3, Gvineja bez bodova, Malavi bez bodova.

Posledwe {to nam treba je bilo kakva dilema, sigurno je da doma}in mora da preuzme odgovornost i dominaciju, rekao Anti}
BEO GRAD - Se le ktor fudbalske reprezentacije Srbije Radomir Anti} najavio je da }e wegova ekipa od prvog mi n u ta igra ti na pa da ~ki u su bo tu protiv Austrije (po~etak 20.30 ~a so va), u me ~u kva li fi ka ci ja za Svjet sko prven stvo 2010. go di ne. - Po sledwe {to nam treba je bilo kakva dilema, sigurno je da doma}in mora da preu zme od go vor nost i dominaciju - rekao je Anti} na konferenciji za novinare u Kovilovu. On je istakao da }e ekipa u subotwu utakmicu u}i bez euforije, ali sa velikom `eqom za pobjedu i jakim motivom. - Ula zi mo u me~ bez eufo ri je, sa ma ksi mal nim re spe ktom pre ma ri va lu, ali tra `i mo po be du, jer smo takav put ve} zacrtali. Imamo najve}u `equ i moti va ci ju. Ve ru jem u na {e momke i privilegija je biti deo ovog tima. Ovi momci su aso vi i, pri tom, spremni da se podrede kole kti vu - obja snio je An ti}. Se le ktor Srbi je ni je `elio da ka`e koji }e tim poslati na teren, ali je iz-

Azijska zona kvalifikacija

“Kenguri“ u Kataru
CI RIH - U su bo tu se igraju utakmice sedmog kola Azijske zone kvalifikacija za Svjet sko prven stvo, po sli je ko jih }e se le kci je Australije i Japana mo}i i definitivno da obezbijede put u Ju`nu Afriku. “Kenguri“ gostuju selekciji Kata ra, dok Ja pan ci idu put Uzbekistana. U dru goj gru pi je si tu aci ja da le ko ne iz vje sni ja, a mogla bi da bude jo{ vi{e poslije ovog kola. Sjever na Ko re ja do ~e k u je Iran koji hvata posqedwi voz na pu tu za Mun di jal, dok Ju `na Ko re ja ide put Dubaija na megdan otpisanim Uje diwenim Arap skim Emiratima.

Grupa A
Parovi, subota: Uzbekistan Japan (16.05), Katar - Australija (18).
1. Australija 2. Japan 3. Bahrein 4. Uzbekistan 5. Katar 5 5 6 6 6 4 3 2 1 1 1 2 1 1 1 0 0 3 4 4 8:0 8:3 5:6 5:8 4:13 13 11 7 4 4

Grupa B
Parovi, subota: Sjeverna Koreja - Iran (10), UAE - Ju`na Koreja (18.15)
1. J. Koreja 5 2. S. Koreja 6 3. S. Arabija6 4. Iran 5 5. UAE 6 3 3 3 1 0 2 1 1 3 1 0 9:3 11 2 7:5 10 2 8:8 10 1 6:6 6 5 6:14 1

Radomir Anti}

Ju`na Amerika

vjesno da u ekipi ne}e biti @igi}a zbog `utih kartona, a pod znakom pitawa je i nas tup ne do voqno opo ravqenog Ivana Obradovi}a.

Lider do~ekuje ^ile
CIRIH - U 13. kolu kvali- Grupa A fikacija za Mundijal 2010. godine Ju`noameri~ke zone 1. Paragvaj 12 7 3 2 19:9 24 12 5 6 1 19:5 21 igra se ne ko li ko izu ze tno 2. Brazil 3. ^ile 12 6 2 4 17:14 20 za nimqivih su sre ta. Li der 4. Argentina 12 5 4 3 18:13 19 Paragvaj sastaje se sa ^ile- 5. Urugvaj 12 4 5 3 21:10 17 om, Ar ge nti na do ~e ku je 6. Kolumbija 12 3 5 4 6:10 14 Kolumbiju, dok Brazil gostuje 7. Ekvador 12 3 5 4 14:19 14 8. Venecuela 12 4 1 7 14:22 13 u Urugvaju. Pa ro vi, su bo ta: Uru gvaj - 9. Bolivija 12 3 3 6 19:25 12 12 1 4 7 6:26 7 Brazil (21), Bolivija - Vene- 10. Peru cuela (22.50), Argentina - Kolumbija (23), nedjeqa: Paragvaj - ^ile (1), Peru - Ekvador (22.30).

OBRADOVI] pod znakom pitawa
- Igra~ima }u u pravom tre nut ku sa op {ti ti ko }e da igra, ne `e lim ni ko me od wih da oduzmem iluziju. Neigrawe @igi}a pravi}e nam pro blem u sko ku, ali suzama ne re{avamo probleme, na do kna di }e mo to. Obra do vi} je bli `i to me da ne igra zbog va `nos ti me~a, koja zahteva izuzetnu fizi~ku spremu - dodao je Anti}. On je re kao da o~e ku je

da publika na “Marakani“ bu de vje tar u le |a wego voj ekipi, jer je od 53.000 ulazni ca, do ju ~e u slo bo dnoj prodaji ostalo samo 3.700. - To mi je bila jedna od velikih `eqa kada sam do{ao na ovo mes to. Sa da prepoznajemo da narod ula`e u re pre zen ta ci ju, to je velika satisfakcija i vetar u le|a za nas. Ako uradi mo sve {to je do nas, ima}emo mirnu no}, a da li je to dovoqno za pobedu, vi-

de}emo - zakqu~io je Radomir Anti}. Utakmica izme|u Srbije i Austrije igra se u subotu 20.30 na “Marakani”.

Grupa 7
Parovi, subota: Srbija - Austrija (20.30), Litvanija - Rumunija (21). 1. Srbija 5 4 0 1 12:5 12 2. Francuska 5 3 1 1 7:6 10 3. Litvanija 6 3 0 3 6:5 9 4. Austrija 5 2 1 2 7:8 7 5. Rumunija 5 1 1 3 6:10 4 6. Farska o. 4 0 1 3 1:5 1

DITMAR KONSTANTINI
Selektor reprezentacije Austrije Ditmar Konstantini zahtijeva od svojih fudbalera da ispoqe hrabrost na utakmici protiv selekcije Srbije. - Protiv tako dobre ekipe potrebno je biti hrabar. Moramo pokazati {to je mogu}e mawe respekta prema protivniku - naglasio je Konstantini dodav{i da je kqu~ni igra~ u srpskoj reprezentaciji kapiten Dejan Stankovi}.

Sjeverna i Sredwa Amerika i Karibi

“Jenkiji“ na popravnom
Grupa A
1. Kostarika 4 2. SAD 4 3. Honduras 3 4. Meksiko 3 5. El Salv. 3 6. T. i Tobago3 3 2 1 1 0 0 0 1 1 0 2 2 1 1 1 2 1 1 6:3 8:5 4:4 3:5 4:5 3:6 9 7 4 3 2 2

Austrijski dnevnik “Salcburger nahrihten“

Srbija svjetska sila u sportu
SALCBURG - Srbija je mala zemqa sa oko 7,5 miliona stanovnika, ali je zato svjetska sila u sportu, navodi austrijski dnevnik “Salcburger nahrihten“ povodom kvalifikacione utakmice za u~e{}e na prvenstvu svijeta 2010. godine u Ju`noj Africi. Pozivaju}i se na izjave predsjednika Skija{kog saveza Austrije Petera [reksnadela, nakon doping racije u Torinu 2006, da je Austrija “pre ma la zemqa“ sa ma lim {ansama da se nametne “velikima“, list ukazuje da “Srbija nije ni{ta ve}a, a sportska je sila“. Dnevnik podvla~i da je reprezentacija Srbije, ~ak, 50 mjes ta is pred Aus tri je na rang-listi FIFA i da wene “zvijezde“ zara|uju novac u najve}im evropskim klubovima. - Fudbal je kod nas nacionalni sport. Svaki Srbin je fudbaler. Fudbal se igra na svim mestima, i gotovo svaki klub ima sopstvenu fudbalsku akademiju - objasnio je generalni konzul Srbije u Salcburgu Zoran Jeremi}.

CIRIH - Poslije poraza u prvom me~u 4. kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo od Kostarike (1:3), fudbaleri SAD ima ju po pra vni pro tiv tre }e pla si ra nog Hondurasa. “Jenkiji“ sasvim sigurno ne}e imati lak posao, jer je wihov ri val do sada pokazao da ima kvali-

tetan tim. Pa ro vi, ne djeqa: SAD Honduras (2.27), Trinidad i To ba go - Kos ta ri ka (0.05), El Salvador - Meksiko (4)

SRBIJA uspje{na i u tenisu
“Salcburger nahrihten“ podsje}a da Srbija nije jaka samo u fudbalu, ukazuju}i na uspjehe tenisera Novaka \oko-

vi}a, Jelene Jankovi} i Ane Ivanovi}. - Sportovi sa loptom su naj je dnos ta vni ji za igru i pru`aju {ansu za karijeru naglasio je Jeremi}, dodav{i da je “nezaposlenost visoka u Srbiji i da je sport jedan od izlaza iz lo{eg stawa“. - Mladi znaju da mogu preko sporta da postignu uspeh i zbog toga on ima tako veliki zna~aj kod nas - naveo je Jeremi}.

GLAS SRPSKE 6. i 7. jun 2009. 53

Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo - evropska zona

Za Portugaliju i [vedsku dosada{wi dio kvalifikacija nije protekao kako su pri`eqkivali i eventualni neuspjeh znatno bi im smawio {anse da se plasiraju na planetarnu smotru
FOTO: ARHIVA

CI RIH - Re pre zen ta tivci Portugalije, grupa jedan, ove subote poku{a}e da uhvate posqedwi voz za pla sman na Svjet sko prvenstvo u Ju`noj Africi. Za ekipu u kojoj nastupa Kris ti ja no Ro nal do dosada{wi dio kvalifikacija nije protekao kako tre ba i even tu al ni ne us pjeh znatno bi im smawio {an se da se pla si ra ju na Mundijal. U istoj grupi snage }e odmjeriti [vedska i Danska. Do ma }in je u sli ~noj situaciji kao i Portugalci i pred “vi kin zi ma“ je samo jedin izbor - pobjeda.

sastava bilo bi ravno senzaciji. Bu gar ska ne ma izbo ra pro tiv Re pu bli ke Ir ske u osmoj grupi, dok bi Kipar mo gao da is ko ris ti pre dnost doma}eg terena i osta ne ne po ra `en pro tiv Crne Gore.

Grupa 1
Parovi, subota: [vedska - Danska (20 ~asova), Albanija Portugalija (20.45). 1. Danska 5 4 1 0 12:2 13 2. Ma|arska 6 4 1 1 8:2 13 3. Portugalija 5 1 3 1 6:3 6 4. [vedska 4 1 3 0 2:1 6 5. Albanija 7 1 3 3 3:6 6 6. Malta 7 0 1 6 0:17 1

Grupa 3
Parovi, subota: Slova~ka - San Sarino (17.30)
1. S. Irska 2. Slova~ka 3. Poqska 4. ^e{ka 5. Slovenija 6. San M. 7 5 6 6 6 6 4 4 3 2 2 0 1 0 1 2 2 0 2 1 2 2 2 6 12:6 13 10:6 12 18:7 10 6:4 8 5:4 8 1:25 0

ENGLESKA blizu plasmana na Mundijal
[to se ti~e ostalih me~eva, najvi{e uzbu|ewa mo`e se o~e ki va ti u gru pi {est i to na susretu izme|u Ukrajine i Hrvatske. S obzirom na to da je Engleska gotovo sigurno obezbijedila prvo mjesto, Ukrajinci i Hrvati bori}e se za pozici ju ko ja vo di u ba ra` i upra vo ovaj du el mo gao bi biti odlu~uju}i za oba tima. U tre}oj grupi na progra mu je sa mo je dan me~. Slo va ~ka do ~e k u je San Ma ri no i sve osim ubjedqive po bje de do ma }eg

Grupa 4

Grupa 6

Parovi, subota: Azerbejxan - Vels Parovi, subota: Kazahstan - Engleska (17), Bjelorusija - Andora (18), (17), Finska - Lihen{tajn (18).
1. Wema~ka 6 2. Rusija 5 3. Finska 4 4. Vels 6 5. Azerbejxan 4 6. Lihten{tajn5 5 4 2 2 0 0 1 0 1 0 1 1 0 18:4 16 1 9:3 12 1 6:6 7 4 4:7 6 3 0:4 1 4 0:13 1

Hrvatska - Ukrajina (20.15). 1. Engleska 5 5 0 0 16:4 15 2. Hrvatska 5 3 1 1 10:4 10 3. Ukrajina 4 2 1 1 5:3 7 4. Bjelorusija4 2 0 2 9:6 6 5. Kazahstan 5 1 0 4 6:16 3 6. Andora 5 0 0 5 1:14 0

Grupa 8
Parovi, subota: Bugarska - Republika Irska (19.30), Kipar Crna Gora (19.30). 1. Italija 6 4 2 0 9:3 14 2. R. Irska 6 3 3 0 7:4 12 3. Bugarska 5 1 4 0 5:3 7 4. Kipar 5 1 1 3 4:7 4 5. Crna Gora 5 0 3 2 3:6 3 6. Gruzija 7 0 3 4 4:9 3

Grupa 9
Parovi, subota: Makedonija - Norve{ka (17.45), Island - Holandija (20.45). 1. Holandija 5 2. [kotska 5 3. Island 5 4. Makedonija4 5. Norve{ka 3 5 2 1 1 0 0 1 1 0 2 0 12:1 15 2 4:6 7 3 5:8 4 3 2:7 3 1 2:3 2

Zlatan Ibrahimovi} ([vedska)

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

Prete`no sun~ano
Bawa Luka Doboj Tuzla Zvornik Zenica Bijeqina

Beograd
Subotica

Maks. Min.

31 oC 18 oC

Veoma toplo i u ve}em dijelu prete`no sun~ano. Lokalni pquskovi i grmqavine o~ekuju se uglavnom u sjevernim i zapadnim krajevima.

Boris DMITRA[INOVI] direktor Mirjana KUSMUK glavni i odgovorni urednik
Perica PE]ANAC (zamjenik glavnog i odgovornog urednika) Sandra MILETI] (novosti) Radmila [KONDRI] (dru{tvo, ekonomija) Dragana ]OSI] (dopisnici) Vawa POPOVI] (kroz Republiku Srpsku) @aklina MIJATOVI] (Srbija, region) Milenko KINDL (svijet) Neda SIMI]-@ERAJI] (kultura, Glas plus) Darko GRABOVAC (Bawa Luka) Slavko BASARA (sport) Tihomir GA^I] (tehni~ka)
Prvi broj "Glasa" iza{ao je kao organ NOP-a za Bosansku Krajinu u @upici kraj Drvara, 31.jula 1943. godine. Od 15. septembra 1992. godine odlukom Narodne skup{tine RS izlazi kao dnevni list Republike Srpske. Pod imenom "Glas Srpske" izlazi od 5. maja 2003. godine.

Novi Sad

Beograd

Toplije i vjetrovito
Malo do umjereno obla~no sa du`im sun~anim intervalima, vjetrovito i toplije. Tokom dana prolazno pove}ana obla~nost. Duva}e uglavnom umjeren, na planinama poja~an jugozapadni i ju`ni vjetar. Jutarwa temperatura vazduha od osam na planinama i po kotlinama sa maglom, u ostalim krajevima od 13 do 17, a najvi{a dnevna temperatura od 24 do 30 stepeni Celzijusa.

Sarajevo Pale

Mostar

Novi Pazar

Ni{

Nik{i}

Bawa Luka
Trebiwe

Maks. Min.

30 oC 15 oC

Podgorica

Pri{tina

Svjetske metropole
Pariz Madrid Rim Atina Budimpe{ta Prag 21 23 23 24 24 14 Moskva Instanbul Sofija Oslo Milano Bukure{t 19 27 20 13 19 27 Berlin Toronto Wujork ^ikago Los An|eles 17 18 26 21 17

e-mail: dopisnik@glassrpske.com marketing@glassrpske.com

Izdava~: AD "Glas Srpske" Bawa Luka, Redakcija: Skendera Kulenovi}a 93, 78000 Bawa Luka, tel. (051) 231-031, faks 231-012, e-mail: dopisnik@glassrpske.com, Direkcija: Skendera Kulenovi}a 93, Bawa Luka, tel (051) 231-077, Marketing: Skendera Kulenovi}a 93, Bawa Luka, tel.(051) 231-081, e-mail:marketing@glassrpske.com, Dopisni{tva: Isto~no Sarajevo 057/340-114, Doboj 053/242-304, Srebrenica 056/410-418, @iro ra~uni: Nova bawalu~ka banka 551001-00016019-84, NLB Razvojna banka 562099-00016587-09, Komercijalna banka 571010-00000340-14, Zepter komerc bank 567162-11005289-71, Hypo Alpe Adria bank 552002-00016396-53

54 6. i 7. jun 2009. GLAS SRPSKE

Antena - subota
KABLOVSKA
B 92
7.50 Dora istra`uje, crtani film 8.10 Trnav~evi}i u divqini, crtani film 8.40 Trnav~evi}i u divqini, crtani film 9.00 Pravi kow za Deni, film 11.00 Sve }e biti dobro, serija 12.00 Vijesti 12.05 Dobre namjere, serija 13.00 Vijesti 13.05 Hajde da se igramo 14.00 Soba smrti, film 16.00 Vijesti 16.30 17.00 17.20 17.50 18.30 19.00 20.00 21.00 23.30 0.00 0.30 Bu|elar Potraga Pametwakovi}i Nacionalna geografija i BBC Vijesti @elite li da postanete milioner? Qudi sa Menhetna, serija Prokletstvo srebrnog pehara, film Pametwakovi}i Patrola Povratak u {kolu strave, film
9.00 9.20 10.05 10.10 10.30 11.00 12.10 13.10 14.00 14.30 15.00 15.30 16.20 16.40 17.05 17.50 18.30 19.00 19.30 20.00 20.20 22.20 23.00 23.20 1.30 2.20 2.40 4.00

Veliki gazda
Uloge: Brus Li, Nora Miao, Xems Tien Re`ija: Vei Lo

1600
ATV

Maturanti
Uloge: Dragan M. Nikoli}, Dragomir Bojani} Gidra Re`ija: Milan Jeli}

1730
ATV

RTRS
Sje}awa ja~a od `eqeza Sto qudi, sto }udi Super Bili Garfild, crtani film Za.druga Top FM 20 Bitka na ^egru [tikla Slavni parovi Indija, {apat vje~nosti Ulovi trofej @ena danas Lipa stara So~kova~ka @ivo drvo Mali ekran Episkop bawalu~ki Jefrem o izgradwi Hrama Hrista Spasiteqa Do kraja svijeta Skajlend, crtani film Dnevnik Pripreme za koncert Lenija Krevica Fudbal: Srbija - Austrija Brojevi, serija Info profil “Pjesma Mediterana“ Mjesto zlo~ina, serija Slavni parovi Top FM 20 Muzi~ki program 6.30 8.00 9.50 10.00 11.30 11.50 12.00 13.30 14.00 15.00 16.00 17.30 19.00 20.00 20.30 21.00 23.00 0.40 1.30 -

ATV
Amplituda Jutarwi program Vijesti Crna strijela, crtani film Doktor Deksi Vijesti Zvijezda mo`e{ biti ti Auto {op magazin Kviz i grad F1, kvalifikacije Veliki gazda, film Maturanti, film Vijesti Zaboravqeni Jesen sti`e, duwo moja, serija Fudbal: Urugvaj - Brazil Probu|ena savjest, film Gradska vreva, serija Zmijske o~i, film Dobra `ena, film Vijesti Mauricijus, putopis 6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 9.05 10.00 10.05 11.00 11.05 12.30 13.30 13.40 14.10 15.00 15.10 15.55 16.00 17.00 17.30 18.00 19.00 19.30 20.10 22.20 0.30 0.40

RTS 1
Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Vijesti @ikina {arenica Vijesti @ikina {arenica Vijesti Dizni Zdravo Evropo Dnevnik Sport plus Vi i Mira Adawa Polak Vijesti TV lica Vijesti Selo gori, a baba se ~e{qa, serija Robna ku}a Kvadratura kruga TV Bingo Slagalica Dnevnik Fudbal: Srbija - Austrija Dijamanti su vje~ni, film Vijesti Bra}a po oru`ju 6.00 6.40 7.10 8.10 10.00 10.10 10.50 12.00 12.30 13.20 14.00 14.30 15.40 16.20 16.30 17.00 17.50 18.30 19.10 19.30 20.10 22.00 23.40 0.00 1.40 3.30 4.00 5.10

RTS 2
Emisija o pozori{tu Nau~na petica Iza ekrana Bijelo pero, film Vijesti Ku}ni qubimci Veterani mira Dnevnik Draga neprijateqica, serija Prizma Duhovni izazovi Reporteri Euromagazin Vijesti Hrvatska kulturna ba{tina Svirci moji U istom loncu TV Bingo Loto Dnevnik Muwa, film Roviw Dnevnik Dobro ~uvane la`i, film Bijelo pero, film Gara`a Reporteri Draga neprijateqica, serija

Vikom
10.00 11.00 12.00 13.05 14.00 14.40 15.00 15.50 16.00 Pismo-glava, putopis Narodna muzika Radio i TV Sveznalica, kviz Tele{op Tele{op Sveznalica, kviz Crtani film Mjesta, krajevi, zanimqivosti 17.00 18.00 19.30 20.30 21.00 22.00 23.00 Misterije postawa Folk 10 Dnevnik RTS Hronika Da, mo`da, ne Spasilda Narodna muzika 23.30 Narodna muzika 0.30 Erotski program

PINK BH
7.00 7.10 7.20 7.30 8.00 9.00 10.30 12.00 12.10 12.20 12.30 13.00 13.30 14.00 14.10 15.50 16.00 17.00 18.30 19.00 20.00 21.00 23.30 1.30 1.40 2.00 4.00 Crtani film Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Sportisimo Napu{teni an|eo, serija Balkan net Gorila u gradu, film Info top Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Rat u ku}i, serija Da pre|emo na ti Mobih Info top Gold muzika Info top Napu{teni an|eo, serija [ou tajm Info top Ka{mir mafija, serija Pare ili `ivot Zvijezde Granda Karate Kid, film Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Grand {ou Karate Kid, film Pink xuboks 8.00 8.30 8.40 8.50 9.00 10.30 11.00 12.00 12.10 13.10 14.50 17.30 18.00 18.50 19.00 19.30 20.10 21.40 22.00 0.20 1.10

BHT 1
Tribunal Frenderi, crtani film Dobro do{li u moju zemqu Moko, dijete svijeta Lino fest Josip Pejakovi}: U ime naroda Govor ti{ine Vijesti Otvoreni parlament Ta~no u podne, film Tenis (`) Smawi gas U sjeni dinosaurusa Celestin, crtani film Dnevnik Brdska trka Ustikolina Qetna “No}“ u vrtu dvorca [enbrun Vijesti Uhvati me ako mo`e{, film Klasi~ni albumi: Kvin Ta~no u podne, film 6.10 7.10 8.10 9.40 10.30 11.00 11.40 12.00 12.30 13.00 13.30 13.50 15.00 18.00 19.00 19.30 19.40 20.00 21.00 21.30 22.00 22.30 23.30 0.30 1.00 1.30 3.30

HRT 1
Znawe imawe TV lica Divqi dje~aci Vjerski mozaik Srbije Klinika Vet Kwiga utisaka Agroinfo Profil i profit Svijet zdravqa Leti, leti pjesmo moja mila Sedam RTS dana Lud, zbuwen, normalan, serija Tenis (`) Horizont Vrele gume Total tenis Reli Umjetnost [panije Eko karavan Svijet sporta Art zona Horizont Muzika Egzit u pokretu Vrele gume Tenis (`) Tenis 6.30 7.20 8.10 9.00 9.50 10.30 12.30 13.00 14.50 16.00 18.20 18.50 19.10 20.00 21.30 23.30 0.00 1.30

OBN
Pepequga, serija Pepequga, serija Pepequga, serija Pepequga, serija Pepequga, serija Ko{arka - NBA NBA, emisija Zvijezde ple{u Mimohod OBN Star Model Odred za ~isto}u Info Muzi~ki program Zvijezde ple{u Sudbina je rekla svoje, film Ludi spoj Zvijezde ple{u Ko{arka - NBA

Foks
6.00 6.40 8.00 9.00 10.10 12.30 14.00 15.00 17.00 Nacionalna geografija e-TV Doma}in Dok. program Herkul Poaro: Tajna kop~e na cipeli, film F1, kvalifikacije Top spid Tajna porodi~nog blaga, film Dok. program 18.00 Vijesti 18.20 Ke{ taksi 19.00 Pogodi ko dolazi na ve~eru 20.00 Ekstremno pre`ivqavawe 21.00 Akcija Tigar 22.40 Krovovi, film 1.30 Moda 2.30 Ke{ taksi 3.00 Ameri~ko rvawe

National geographic
8.00 Smrtonosno qeto 9.00 Najopasniji susreti na svijetu 10.00 Najopasniji susreti na svijetu 11.00 Rije~ni rat 12.00 Izvje{taj o planeti za 2009 13.00 Gepardi 14.00 Pacovi genijalci 15.00 Hablova kona~na granica 16.00 Kosmi~ka ~udovi{ta 17.00 Putovawe do ivice svemira 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 Udru`enim snagama Razneseni u sekundi Lokerbi Smrtonosna nagrada ^eoni sudar Operacija Bejbilift Prinudno slijetawe Razneseni u sekundi Lokerbi Smrtonosna nagrada ^eoni sudar Razneseni u sekundi Lokerbi

NOVA
6.50 Superheroj Spajdermen, crtani film 7.20 Vinks, crtani film 7.40 Pocoyo, crtani film 8.00 Dora istra`uje, crtani film 8.30 Ezo TV 9.30 Nova lova 10.20 Red Bul h-fajters 11.30 ^arobnice, serija 12.30 Smolvil, serija 13.30 Provjereno 14.30 Farma 17.00 Vijesti 17.10 Kod Ane 18.00 Ne zaboravi stihove 19.10 Dnevnik 20.00 Slu~ajna avantura, film 22.20 Glas smrti, film 0.00 Glava u oblacima, film 2.10 Povjerqivo iz L.A., film 4.30 Ameri~ka pita na Haroldov i Kumarov na~in, film

Radio RS
6.00 Jutarwi program 9.00 Korijeni, emisija o nacionalnim mawinama 10.05 Riznica znawa 11.00 Vijesti 11.05 Zvjezdano nebo djetiwstva 12.00 Vijesti 12.10 Zvrk 13.00 Vijesti 13.05 Starogradska muzika 13.30 Narodna muzika 14.05 Sportsko zabavno popodne 15.00 Vijesti 16.00 Dnevnik 18.00 Vijesti 18.05 Tkanica od nota 19.00 Vijesti 19.10 Muzi~ka emisija 19.30 Muzika naroda 20.00 Vijesti Evergrin klub Vijesti Vijesti Najsvjetlije stranice umjetni~ke muzike 23.00 Muzika za laku no} 0.00 Vijesti 0.05 No}ni program Frekvencije: Bawa Luka - 90,9; Bawa Luka, Prijedor, Gradi{ka - 92,7; Doboj - 90,7; Petrovo - 93,5; Bijeqina - 89,9; I. Sarajevo - 92,8; Han Pijesak - 90,3; Fo~a - 87,3. 20.05 21.00 22.00 22.05

9.00 9.40 10.10 11.10 12.40 14.50 17.20 18.30 19.00 20.00 22.00 23.50

Ben 10, crtani film Jedna od momaka, serija More du{a, serija Nezgodna ~arolija, film U dobru i zlu, film Hrvatska tra`i zvijezdu Zvijezde ekstra Vijesti Magazin Prava frekvencija, film Gore od najgoreg, film Nema povla~ewa, film

14.30 15.00 18.10 18.40 19.10 22.40 23.20 0.20

^etiri zida Tenis (`) U vrtu pod zvijezdama Gara`a Fudbal: Hrvatska - Ukrajina Bitange i princeze, serija Kostadinka Velkovska Plivawe

BN
6.30 9.00 11.00 11.30 12.20 13.00 15.00 16.00 16.10 17.10 19.30 20.00 20.30 21.00 22.30 23.30 0.30 2.10 3.50 Jutarwi program SB zatvara krug, film Auto{op Stil Svijet na dlanu Emisija Helsin{kog odbora za qudska prava Putevi zdravqa Novosti Prava stvar Kao kod svoje ku}e Monitor Vitafon zvuk koji lije~i Nijesmo mi od ju~e, serija Glot frket Mega saund Bulevar Element zlo~ina, film 29 palmi, film Bulevar

HRT 2
7.00 [iqo i sportovi 7.20 Kusko - careva nova {kola, crtani film 7.50 Na kraju ulice 8.10 Danica 8.20 Abeceda EU 8.30 Ninin kutak 8.40 Dinosapiens, serija 9.00 Navrh jezika 9.20 Kokice 9.50 Briqantin 10.40 Gimnazija, serija 11.30 Jeloustoun 12.20 KS automagazin 12.50 F1, kvalifikacije 14.00 Karate

RTL
6.50 Marina, serija 7.40 Ulica Sezam 8.30 Bajkeri s Marsa, crtani film

GLAS SRPSKE 6. i 7. jun 2009. 55

Vatreni an|eli
Uloge: Ki [u, Vei Zao, Karen Mok Re`ija: Kori Juen

2300
PINK BH

Zadwi veliki ratnik
Uloge: Pirs Brosnan, Eni Galipo Re`ija: Ri~ard Atenboro

2130
OBN

nedjeqa
KABLOVSKA
B 92
7.00 Pravi kow za Deni, film 8.30 Trnav~evi}i u divqini, crtani film 9.00 Znawe na poklon 11.00 Dobre namjere, serija 12.00 Vijesti 12.05 Dobre namjere, serija 13.30 Magazin 14.00 Prokletstvo srebrnog pehara, film 16.00 Vijesti 16.30 Qudi sa Menhetna, serija 17.20 Pametwakovi}i 17.50 [tiklom u vrata 18.30 Vijesti 19.00 Nacionalna geografija i BBC 20.00 Pri~i nikad kraja 21.00 Utisak nedjeqe 23.00 Vijesti 23.30 Pametwakovi}i 0.00 [tiklom u vrata 0.30 Pri~i nikad kraja 1.20 Info kanal

RTRS
8.10 Episkop bawalu~ki Jefrem o izgradwi Hrama Hrista Spasiteqa @ivo drvo Pjesmarica Kiki {ou Garfild, crtani film [argarepko Male olimpijske igre Snop Kapi zavi~aja Program kontrole i suzbijawa bruceloze [e}erna vodica Veliki transport Do kraja svijeta Zabavni program Lije~ewe karcinoma dojke @ilet sport Rukomet - finale Kupa RS Ah, ta planeta Dnevnik Pjesmarica Festival “Pjesma Mediterana” Fudbal, emisija Sportski pregled Ah, ta planeta [e}erna vodica Veliki transport 7.00 7.30 8.00 9.50 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 13.00 13.40 16.00 16.05 16.30 17.10 18.00 19.00 20.00 22.00 0.10 -

ATV
Ju Gi Oh Gh, crtani film Ju Gi Oh Gh, crtani film Jutarwi program Vijesti ^uvajmo na{u planetu plavu Doktor Deksi Kirbi, crtani film Ulica Sezam Tajno oru`je, crtani film Odmori se, zaslu`io si, serija F1, Velika nagrada Turske Vijesti Kuba, putopis Kuba, putopis Kom{ija protiv kom{ije Pogodi ko dolazi na ve~eru Vijesti Tutsi, film Upoznajte Fokerove, film Borila~ke vje{tine 4, film Veliki gazda, film 6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 9.05 10.00 10.05 11.00 11.05 12.40 13.00 13.10 13.30 14.10 14.40 14.50 15.40 15.45 16.50 18.20 19.00 19.30 20.00 21.00

RTS 1
Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Vijesti @ikina {arenica Vijesti @ikina {arenica Vijesti Dizni Kulinarski qetopis Dnevnik Sport plus Balkanskom ulicom Vrijeme je za bebe Vijesti SAT Vijesti Ulica lipa, serija Kratko vrijeme, film Sasvim prirodno Slagalica Dnevnik Ulica lipa, serija Zaposlena djevojka, film 23.00 Vijesti 23.05 Bjekstvo iz zatvora, serija 0.00 Dnevnik 0.10 Egzit 6.00 7.00 7.40 8.00 9.00 9.30 9.40 10.00 10.30 11.00 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 16.30 17.30 18.30 19.50 21.30 22.30 0.00 1.00

RTS 2
Muzika za dobro jutro Amen a|es Agroinfo Dozvolite Pustolov Hanina opklada Pismo Akva viva derbi Moj qubimac Brazde UNHCR - povratak: Kosovo Interfejs Urbana zona Kroz vrata znawa do putovawa Blagosloven je koji dolazi u ime Gospodweg Srbi u svijetu Tenis Horizont Premijer liga, pregled Izbori za evropski parlament Rukomet (`): Srbija - Wema~ka Igrani program Nedjeqom uve~e Obrazovni program Vikend Evronet

8.50 9.00 10.05 10.30 10.50 11.20 12.10 12.40 13.00 13.20 14.00 15.00 15.30 16.00 16.30 17.05 19.00 19.30 20.00 21.00 23.10 23.40 0.50 1.10 1.50

Vikom
8.00 8.30 9.30 9.50 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 14.40 Glas Amerike Tele{op Tele{op Crtani film U na{em ataru, emisija o poqoprivredi Narodna muzika Radio i TV Sveznalica, kviz Tele{op Tele{op 15.00 15.50 16.00 18.00 19.30 20.30 21.00 22.00 23.00 0.00 Sveznalica, kviz Crtani film Gladna sam rodnog neba Folk 10 Dnevnik RTS Pregled sedmice Dokaz stvarawa Izazovi istine Narodna muzika Erotski program

PINK BH
6.50 7.00 7.10 7.20 8.00 9.00 10.30 11.00 11.10 13.00 13.30 13.40 14.00 14.10 15.40 16.10 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 23.00 1.00 1.10 1.20 2.20 3.00 5.00 Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Sportisimo Crtani film Jedna bajka Balkan net Zabavni program Info top Gold ekspres Ima ko da pita Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Info top Sve za qubav Seks i selo, serija Mahala{i, serija Info top Pret-a-porte Mobih Da pre|emo na ti Seks i selo, serija Ima ko da pita Zvijezde granda Vatreni an|eli, film Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Urota Pret-a-porte Vatreni an|eli, film Pink xuboks 8.00 9.00 9.05 9.30 9.40 10.00 10.20 10.50 11.10 12.00 12.10 14.20 14.50 18.00 18.20 18.50 19.00 19.30 20.00 20.50 21.00 21.40 22.10 22.20 22.50 23.50

BHT 1
U sjeni dinosaurusa Be Ha Te bebe Mumijevi, crtani film Uradi sam, uradi sama Nedjeqni zabavnik Galakti~ki fudbal, crtani film Nema problema Re: start, {kola informatike Duhovni mostovi Vijesti Divan `ivot, film Ku}ni qubimci Tenis Liga {ampiona, magazin Euroimpuls Celestin, crtani film Dnevnik TV Liberti Policijska stanica, serija Sport Moda je Global Vijesti Naked.TV Izbor iz Figura Divan `ivot, film 6.00 6.40 7.10 7.50 8.00 9.10 10.00 10.10 11.00 12.00 12.30 13.20 14.00 15.00 15.40 15.50 18.00 18.40 19.10 19.30 20.10 21.10 21.50 22.20 23.10 23.30 2.30

HRT 1
Svirci moji Glas domovine Euromagazin Vijesti Jozef Hajdn Opera Vijesti Pri~e Rut Rendel, serija Pri~e Rut Rendel, serija Dnevnik Plodovi zemqe More Nedjeqom u dva Mir i dobro Vijesti Viktor, Viktorija, film Bra~ka pri~a U istom loncu Loto Dnevnik 1 protiv 100 Stipe u gostima, serija Paralele Rizi bizi Dnevnik Najdu`i dan, film Rizi bizi 5.10 6.00 6.50 7.40 8.30 9.20 9.50 10.10 11.20 12.20 13.10 13.50 14.50 17.00 18.50 20.00 21.30 23.30 1.00 1.30

OBN
Buntovnici, serija Buntovnici, serija Buntovnici, serija Buntovnici, serija Buntovnici, serija Spu`va Bob, crtani film Spu`va Bob, crtani film Super milioner Mu}ke, serija Lonci i poklopci Crveni tepih Telering Fudbal - Serija A Zvijezde ple{u Info OBN Star Model Zadwi veliki ratnik, film OBN Star Model Plejbojeve djevojke Sudbina je rekla svoje, film

Foks
6.10 7.00 8.30 8.50 10.00 11.10 13.00 13.40 16.10 18.00 e-TV Doma}in Crtani film Smrtonosni ulov Fajront republika Tajna porodi~nog blaga, film Svijet na dlanu F1, Velika nagrada Turske Akcija Tigar, film Vijesti 18.20 Ke{ taksi 19.00 Grom u Raju, film 21.00 Tumbston, film 23.50 Top Spid 0.50 Ameri~ko rvawe 1.50 Ke{ taksi 1.20 Nacionalna geografija 5.00 Ameri~ko rvawe

National geographic
8.00 Smrtonosna nagrada 9.00 ^eoni sudar 10.00 Operacija Bejbilift 11.00 Prinudno slijetawe 12.00 ^eoni sudar 13.00 Operacija Bejbilift 14.00 Razneseni u sekundi 15.00 Lokerbi 16.00 Smrtonosna nagrada 17.00 ^eoni sudar 18.00 Operacija Bejbilift 19.00 Prinudno slijetawe 20.00 Beba mamut 22.00 Zemqino magnetno poqe 23.00 Beba mamut 1.00 Zemqino magnetno poqe 2.00 Prinudno slijetawe 3.00 Beba mamut 5.00 ^eoni sudar 6.00 Ajkula 21. vijeka 7.00 Najopasnije `ivotiwe na svijetu

NOVA
7.20 Atom, crtani film 7.50 Superheroj Spajdermen, crtani film 8.10 Vinks, crtani film 8.40 Pocoyo, crtani film 9.00 Dora istra`uje, crtani film 9.20 Lude sedamdesete, serija 9.50 Automotiv 10.20 Novac 10.50 Izgubqeni, serija 12.50 Put na zapad, film 14.50 ^ovjek koji je premalo znao, film 16.40 Vijesti 16.50 Slu~ajna avantura, film 19.10 Dnevnik 20.00 Periferija Siti, serija 21.00 Predsjednikova k}i, film 22.50 Crveni tepih 0.20 Televizijska posla, serija 0.50 Krvavo nasqedstvo, film 2.30 Glava u oblacima, film 4.20 Crveni tepih

8.20 Ulica Sezam 9.20 Bajkeri s Marsa, crtani film 9.40 Ben 10, crtani film 10.10 Jedna od momaka, serija 10.40 Djevojke s pla`e, serija 11.30 Mijewam `enu 12.20 Moja tri zida, serija 13.20 RTL poma`e djeci 13.20 Nezgodna ~arolija, film 17.50 Prava frekvencija, film 17.00 Odred za ~isto}u 17.40 Magazin 18.30 Vijesti 19.00 Everest: Preko svih granica 20.00 Glava iznad vode, film 21.30 Mjesto zlo~ina: Majami 22.30 Pakleni red, film 0.10 Kunolovac

11.10 12.10 12.30 13.20 16.10 18.20 20.00 22.00 23.50 0.10 0.40

Duhovni velikani Hana Montana, serija Tri Hil, serija F1, velika nagrada Turske Tenis Rukomet (`): Hrvatska - Francuska Ne`ewa, film Sam protiv svih, film Plivawe Prikra}eni, serija Gara`a

Radio RS
6.00 8.05 9.05 9.30 10.05 11.00 11.05 12.00 12.05 13.00 13.05 14.00 14.05 15.00 15.05 16.00 16.20 18.00 18.05 19.00 19.05 20.00 Jutarwi program Emisija za selo Starogradska muzika Narodna muzika Top lista Radija RS Vijesti Sje}awa Vijesti Iz vjerskih zajednica Vijesti Zvrk Vijesti Pri~aonica Vijesti Sportski pregled Dnevnik Nedjeqni radio magazin Vijesti Medaqoni u vremenu Vijesti Zaigrajmo, zapjevajmo Vijesti 20.05 21.00 21.05 22.00 22.05 23.00 1.00 1.05 2.00 5.00 Razgovornik Vijesti Starogradska sje}awa Vijesti Korijeni Sje}awa Vijesti Kultura u ogledalu No}ni program Emisija za selo

BN
7.00 8.00 9.30 10.00 10.30 12.00 13.00 14.00 14.40 15.10 19.30 20.00 21.00 23.00 0.20 2.00 Hrana i vino Svijet Renomea Sa Kraji{nicima po Krajini Selo Cvr~ak na sat Zavi~aju, mili raju Mega saund Servis Karamela Nijesmo mi od ju~e Nedjeqno popodne Monitor Prava stvar Utisak nedjeqe Slu~ajni partneri Mala no}na muzika, film Satelitski program

HRT 2
6.50 Deksterova laboratorija, crtani film 7.20 Loki Leonard, serija 7.40 Klifordov zbiqa veliki film, film 9.00 Nora Fora 9.50 Biblija 10.00 Misa

Frekvencije: Bawa Luka - 90,9; Bawa Luka, Prijedor, Gradi{ka - 92,7; Doboj - 90,7; Petrovo - 93,5; Bijeqina - 89,9; I. Sarajevo - 92,8; Han Pijesak - 90,3; Fo~a - 87,3.

RTL
7.10 More du{a, serija 7.50 Grupna terapija, serija

FOTO: S. ILI]

Luda planeta

Duh u trgovini
Nadzorna kamera jednog {oping centra u ^ileu snimila je “duha“ koji o~igledno obo`ava gu`vu i kupovinu, javili su mediji iz Srbije. Vijest o duhu dje~aka koji luta trgova~kim centrom prenijeli su britanski mediji, a na videu, koji je snimila kamera, jasno se vidi providna osoba koja se smucala me|u qudima u gu`vi. Ovaj sjajan snimak od nekoliko desetina sekundi za kratko vrijeme postao je hit, a ~ileanski mediji smatraju da je rije~ o “duhu“ lokalnog dje~aka.

PI[E: ALEKSANDRA RAJKOVI] aleksandrar@glassrpske.com

Sarajevska grupa “Regina“ predstavila je u ~etvrtak svoj novi album “Vrijeme je” na mini koncertu u Muzi~kom paviqonu u Bawoj Luci. Novi album ima 11 pjesama, a kako ka`u Davor Ebner i Aleksandar ^ovi} svako }e prona}i ne{to za sebe. Bawolu~ka publika imala je priliku da pored hita sa Eurosonga, “Bistra voda“ ~uje i “Zva}u te pile moje“, “Bje`i dok sam mlad“, “Vrijeme je”, “Ru`o moja“... - Nastup u Moskvi je velika stvar, ali mi smo to napravili u doba svjetske recesije, pa ka`em da smo “peh” bend. Napravi{ uspjeh i onda do|e rat, zatim opet uspjeh, pa recesija. Postoji neka ko~nica koja je uvijek pratila na{ bend, ali se nadam da }emo to prevazi}i, jer imamo dosta pregovora o nastupima - rekao je za “Glas Srpske“ Davor Ebner.

On se prisjetio i po~etaka “Regine“, 1989. godine, ali i ~iwenice da je grupa dobila ime po wegovoj mladala~koj qubavi. - Regina sada `ivi u Wema~koj. Prvo je bila {okirana ~iwenicom da je grupa dobila weno ime, a sada joj je vjerovatno muka od svega {to se de{ava sa nama - rekao je kroz smijeh Ebner. Album “Vrijeme je” ima i pjesmu “Bistra voda“ na ruskom i engleskom. - Trudimo se da uvijek budemo u korak sa vremenom, a simboli~an naziv “Vrijeme je” zna~i da poslije svih ovih godina i jeste vrijeme da nastavimo gdje smo stali ‘92. godine. Hitovi }e sigurno biti “Zva}u te pile moje“, “Bijele zore“ i “Bje`i dok sam mlad“ - ka`e ^ovi}. Organizator ovog mini koncerta je bila kompanija "m:tel".

Mu{karci u bordelima
Vlasnica jedne javne ku}e u Nevadi do{la je na ideju da zaposli mu{ke prostitutke kako bi podstakla posustali biznis u uslovima op{te recesije, javio je Tanjug. Bobi Dejvis `eli da zaposli mu{karce kako bi pro{irila klijentelu jer, kako ka`e, treba misliti i na onaj dio tr`i{ta koji preferira ja~i pol. Kao i kocka i ugostiteqstvo, prostitucija prolazi kroz te{ka vremena zbog globalne ekonomske krize.

Xej-Zi na vrhu liste hip-hop li~nosti
Ameri~ki reper Yej-Zi, koji je posqedwi album objavio 2007, na{ao se na samom vrhu liste najuticajnijih li~nosti iz svijeta hip-hopa koju objavquje magazin “Sors“, javila je Beta. ^asopis navodi da je 39-godi{wi Yej-Zi na prvom mjestu liste zato {to je uspje{an biznismen i ima ugovore sa organizatorom koncerata Lajv Nej{enom i modnom markom “Rokaverom”. Yej-Zi je i jedan od vlasnika ko{arka{kog NBA tima Nets iz Wu Yersija. Na listi magazina "Sors" su i Didi, Fifti Sent, Lil Vejn, Snup Dog, Ti-Pejn i Kimora Li Simons.

Novac na kilograme
Mesar Luka Kalkawini iz Italije platio je mandatnu kaznu od 5.040 evra koju mu je policija izdala zbog “pro{irewa prodajnog prostora na javnoj povr{ini“, sa 400 kilograma kovanica, javili su mediji iz Srbije. Da bi sakupio dovoqnu koli~inu nov~i}a, mesaru je bilo potrebno dve i po godine, a da bi ih prevezao do policijske stanice, Kalkawini je iznajmio furgon. - Sve sam ih izbrojao, sve do jednog. Sada neka ih oni prebrojavaju - rekao je Kalkawini.

NEKAD BILO...
Kwiga “1984“ Xorxa Orvela, vizija svijeta kojim vlada Veliki brat, objavqena je na dana{wi dan 1949. godine. Rije~ je o najpoznatijem djelu Xorxa Orvela, koje je antiutopijski roman. Ve}inu svoje profesionalne karijere Orvel je bio poznat najprije po novinarskim radovima, a danas je najpoznatiji po svojim romanima “@ivotiwska farma“ i “1984“. Prvi je alegorija korupcije socijalisti~kih ideala Ruske revolucije od strane staqinisti~kog sistema, a drugi je Orvelova vizija rezultata totalitarizma. Orvelova kwi`evna i politi~ka karijera bila je u raskolu izme|u wegove `eqe za ve}u jednakost i dru{tvenu pravdu i wegovog nesigurnog stava prema klasi u koju je i sam pripadao – sredwoj klasi.

POSQEDWA
Turneja grupe “Tejk det”
Grupa “Tejk det” kre}e na qeto na turneju po Velikoj Britaniji i Irskoj tokom koje }e nastupati na 20 stadiona, pred vi{e od milion qudi, javila je Beta. “Tejk det” }e slu{ati i gledati vi{e obo`avalaca nego Majkla Xeksona 1988. na turneji “Bad”, ili poklonika “U2” ili “Rolingstonsa“ na wihovim najuspje{nijim turnejama. Ambiciozne turneje za ovo qeto najavili su “Oejzis“, Majkl Xekson, Britni Spirs, “Koldplej“ i Madona. Za predstoje}u turneju “Tejk deta“ koja pokriva jun-jul, prodato je ne{to vi{e od milion ulaznica, za Majkla Xeksona koji je najavio koncerte od jula do marta idu}e godine oti{lo je 750.000 ulaznica a za “Oejzis“ koji }e na putu biti jun-jul, kupqeno je 700.000 karata.

Kwiga “1984“

KOLUMNA

TEMA

Kodeks ~asti BH novinara
www.glassrpske.com
PI[E: SAWA VLAISAVQEVI]

Kako mladi provode slobodno vrijeme

FOTO: GLAS SRPSKE

ULTIMATUM VISOKOG PREDSTAVNIKA U BiH Narodnoj skup{tini RS da do 11. juna poni{ti Zakqu~ke o prenosu nadle`nosti sa RS na BiH potvrdio ~iwenicu da BiH nije suverena zemqa... Ustavni sud BiH nije opravdao svoje postojawe

AMBASADORI I VISOKI PREDSTAVNICI dolaze i prolaze, a mi ostajemo na ovim prostorima da `ivimo. Nisam od onih koji voli da dijeli lekcije drugima, ali mi se ~ini da izjave nekih osoba ne pristaju du`nostima koje obavqaju u Bosni i Hercegovini

OHR i Ustavni sud BiH odgovorni za

MILORAD @IVKOVI], zamjenik predsjedavaju}eg Predstavni~kog doma Parlamenta BiH

PREDSTAVAMA VRHUNSKOG KVALITETA i izvanrednom organizacijom Teatar fost ispunio o~ekivawa publike i stru~ne kritike

2 6. i 7. jun 2009. GLAS PLUS

Kolumna
“Novinari su du`ni braniti qudska prava, dostojanstvo i slobodu, uva`avati pluralizam ideja i mi{qewa“, stoji izme|u ostaloga u Kodeksu ~asti BH novinara. ^ini se da je ovaj zahtjev najvi{e na isku{ewu u dana{wem medijskom prostoru. Ovo isku{ewe se odnosi ne samo na po{tivawe i uva`avawe osoba izvan Udru`ewa novinara, ve} i na novinare me|usobno. Va`no pitawe jeste ~lanstvo u ovom udru`ewu, a pogotovo u wegovim rukovode}im tijelima. U doba kada se i te kako mnogo pri~a o jedinstvenoj BiH veoma va`na je i ravnopravna zastupqenost novinara iz RS i FBiH u ovim udru `ewima. Upra vo kroz op}a na ~e la wihovog anga`mana proizlazi i zahtjev za ravnopravnim tretmanom svih novinara. Ako je vjerovati informaciji koja je dostupna na web stranici BH novinara onda sastav Upra vnog odbo ra iz gle da ma lo druga~ije. Od 14 ~lanova Upravnog odbora svega tri novinara su iz RS, a ostali iz Federacije. U Vije}u ~asti od pet ~lanova, ~a{}u se iz RS bavi samo jedan novinar. Kada malo pogledamo ovu statistiku onda postaje pomalo upitna re~enica citirana na po~etku teksta.

Kodeks ~asti BH novinara
kojemu su svi novinari podjednako vrijednog dostojanstva jeste ideal demokratskog i otvorenog dru{tva. Zato, vratimo se ponovo statistikama. 29.4.2009. godine dvije ~lanice Upravnog odbora BH novinara su istupile iz navedene novinske asocijacije. Slu~ajno, novinarke su iz RS. One definitivno nisu sasvim slu~ajno istupile, te stoga izostanak wihovog ~lanstva predstavqa ozbiqan problem preko kojega ne bi trebalo pre{utno pre}i u javnosti, posebno imaju}i u vidu posqedwu re~enicu iz Op}ih na~ela Kodeksa ~asti: “pravo javnosti na informaciju“. Gledala sam daqe strukturu, ne ba{ nacionalnu, iako ona treba biti imperativ u dana{woj BiH, ve} vi{e medijsku, pa mi se ~ini da nisam vidjela ba{ predstavnike kako ove novine za koju pi{em tekst tako i mnogih drugih, ali jesam da se predstavnici nekih medija pojavquju vi{e puta. To podsje}a na javnu debatu o slobodi medija u Bawoj Luci u kojoj ista ekipa panelista vodi debatu i u Sarajevu i Bawoj Luci, ba{ kao da u Bawoj Luci nema ni jednog novinara koji zaslu`uje da progovori. Bilo bi dragocjeno kako za javnost tako i za same medije da se ~uju razli~ita iskustva novinara i pogledi na slobodu medija. Me|utim to nije slu~aj sa neovisnim udru`ewima novinara niti wihovim odborima koji promoviraju najvi{e profesionalne standarde. onalnu solidarnost“. Otvorite dnevne, sedmi~ne novine ili pogledate neki video prilog i vidite sve sama solidarnost, uva`avawe, posebno me|uentitetsko, posebno u “gra|anskim medijima“.

QUDSKA prava, dostojanstvo i sloboda
Ako doslovno slijedimo, a kako bismo i mogli druga~ije, postulate Kodeksa ~asti, ostaje nejasno kako od tri ~lana iz RS dva dado{e ostavku na ~lanstvo u UO, nitko ne zna za{to. Ili za{to su samo predstavnici ponekih medija u svim upravqa~kim i `albenim tijelima? Za{to medijski prostor ni je otvo ren za sve ko ji ne di je le mi{qewe sa uskim krugom sarajevskih novinara? Za{to se integritet i dostojanstvo osoba sa kojima se polemizira ne po{tuje i grubo vrije|a...? PI[E: Sawa VLAISAVQEVI]

Mi ne brojimo krvna zrnca
Mnogo je va`nije prisustvo novinara iz RS u Federaciji i obratno, nego bilo koji sastav na koji se uvijek brojna udru`ewa pozivaju u kojemu se “nisu prebrojavala krvna zrnca“. “Neprebrojavawe krvnih zrnaca“ u ure|iva~kim kolegijima, komisijama ili odborima u ovoj zemqi ne zna~i ni{ta drugo nego, na`alost, najradikalniju diskriminaciju skrivenu iza tobo`we ideje “svi smo jednaki“, premda ovo “svi“ uvijek ukqu~uje samo neke koji su jednaki, a “svi“ ostali su iskqu~eni. Kona~no u demokratskom dru{tvu mnogo je va`nije za{titi ugled i prava drugih, mawina, ugro`enih i marginaliziranih skupina nego se pozivati na tobo`wu slobodu izra`avawa i jednakost u kojoj su slobodni da govore i jednaki samo {a~ica onih koji isto

Pluralizam ideja je upitan
Za{to je upitan? Zato {to je te{ko zamisliti zalagawe za dostojanstvo onih koje unaprijed eliminiramo iz institucija koje se bave promovirawem qudskih prava, za {ti tom i plu ra li zmom ka ko ide ja, mi{qewa tako i politi~kih uvjerewa. Ovo pomalo podsje}a na politi~ke partije kojima su puna usta cijele, nepodijeqene, jedinstvene BiH, ali BiH pravqene u Sarajevu i bez qudi koji `ive i tamo i ovamo. Su{tinski nije izvodqivo napraviti bilo kakvu cjelinu neupotrijebiv{i sve wene dijelove. Graditi, dakle, medijski prostor u

JEDNOM u odborima uvijek u odborima
Na kraju poglavqa Prava i du`nosti mo`e se pro~itati pomalo ironi~na, s obzirom na realnost, re~enica u kojoj stoji „Novinar i novinarska organizacija ~uvaju ugled, dostojanstvo i integritet svoje profesije, sura|uju me|u sobom i weguju kolegijalne i drugarske odnose kao i profesi-

Za{to medijski prostor nije otvoren za sve koji ne dijele mi{qewe sa uskim krugom sarajevskih novinara? Za{to se integritet i dostojanstvo osoba sa kojima se polemizira ne po{tuje i grubo vrije|a...?
misle i govore. Pluralizam mi{qewa nas “ovdje“ se ogleda u pluralizmu ideja koje dolaze “otamo“ i to bez cenzure wihovog protoka. (Autorka je direktor Centra za kulturu dijaloga BiH)

Inbox
Za predstave Teatar festa “Petar Ko~i}“ u Bawoj Luci tra`ila se karta vi{e. [teta {to je pozori{na sala Narodnog pozori{ta Republike Srpske pretijesna da primi sve qubiteqe pozori{ta. Me|utim, oni iskreni po{tovaoci teatra bez problema su stajali i po tri sata gledaju}i predstave. To je dokaz da Bawa Luka ima kvalitetnu pozori{nu publiku (osim kad se ne smije bez razloga) koju ni mawak sjedi{ta, pa ~ak i sporednih stolica, nije sprije~io da u`iva na festivalu. Nestrpqivo i{~ekujemo naredni festival i nadamo se ve}oj sali, jer Bawa Luka to zaslu`uje. irissella1289@yahoo.com

Komentari ~italaca

Napadi na premijera, napadi na Srpsku
Sasvim je jasno da sve ja~i i neprimjereniji napadi na premijera Dodika i nisu samo napadi na wega li~no, nego sve otvorenije napadi i na Republiku Srpsku. Nekima smeta wen naziv, nekima wene institucije, a u stvari wima smeta postojawe Republike Srpske uop{te. Jasno im je da do svog ciqa mogu do}i tek kad uklone sa politi~ke scene najve}u prepreku, a to je predsjednik Dodik. Na wihovu `alost to znamo i mi gra|ani Republike Srpske. Znamo i wihovu taktiku, a ona se ogleda u tome da se raznim smicalicama i la`ima umawi popularnost premijera Dodika i na wegovo mjesto dovedu neku marionetu, koja bi potom odra|ivala wihove ve} pripremqene poteze. Znamo mi i to da smo za Republiku Srpsku platili veliku cijenu, na`alost i onu nenadoknadivu, zbog ~ega ne smijemo i nemamo pravo da }utimo. Sti~e se utisak da na sve to reaguju samo Dodikovi neposredni saradnici, a nedovoqno se ~uje reagovawe sa terena u prvom redu iz op{tinskih odbora. Me|utim, nije tako kod obi~nih gra|ana, u {to se uvjerio i autor ovoga ~lanka. Oni i te kako reaguju ali nemaju mogu}nosti da to javno izraze (bar sad za sada). Ovaj ~lanak je upravo proizvod provedenih razgovora sa gra|anima sa podru~ja Bijeqine. Oni premijeru Dodiku i onome {to on radi pru`aju bezrezervnu podr{ku. Utisak je da su gra|ani veoma politi~ki pismeni qudi. Oni dobro shvataju smisao i pozadinu Mesi}evih, E{daunovih, Gregorijanovih i drugih “dobro~initeqa u BiH”. Pitaju se kakvim moralnim pravom ~ovjek koji je najvi{e uradio na razbijawu Jugoslavije, a to je i sam jasno priznao, mo`e nekome savjetovati kako da urede i sa~uvaju BiH. Jasno im je da “dobronamjerni E{daun i Gregorijan“ ne napadaju Dodika zato {to puno vole Bosnu i wene gra|ane ve} {tite svoje interese, jer Dodik se drznuo da ka`e kako oni nisu vi{e potrebni BiH, a narod srpski im poru~uje da su postali i omrznute li~nosti. Kada se povede rije~ o emisiji 60 minuta na Federalnoj televiziji to gra|ani prosto i ne vole da komentari{u. Jednostavno ka`u da im je odvratno da ih i gledaju, a za dopisnike iste ku}e i emisije sa podru~ja Republike Srpske ka`u da su jad i bijeda. I zaista ~ovjek prosto ne zna {ta bi za te individue mogao re~i. U svim ovim politi~kim turbulencijama u BiH BN televizija je sebi izborila posebno mjesto. Ona je prava oaza `estokim kriti~arima Dodika i wegove vlade. Oni imaju pristup na BN televiziji kad god ho}e ili kad je to potrebno gospo|i voditeqici politi~ke emisije. Te{ko je prikriti neobjektivnost BN televizije mada se ona i ne trudi da to prikrije. Kao npr: - Kada su pove}ane plate premijeru i ministrima BN televizija je nekoliko puta pru`ila priliku nekolicini Dodikovih kriti~ara da ospu drvqe i kamewe na Dodika i wegovu vladu. Svakako podsticane od gospo|e voditeqice emisije. Tada su i op{tinski funkcioneri u Bijeqini pove}ali svoje plate u daleko ve}em procentu, a BN televizija je to saop{tila kao kratku vijest. - Kada su na posqedwim lokalnim izborima misteriozno nestala dva odbornika za koje niko nije znao gdje su, da bi se isti nakon 24 sata pojavili i saop{tili da su se prikqu~ili SDS-u. Izostali su komentari BN televizije, a zamislite {ta bi bilo da je to bila SNSD. - Kada se ne{to po~ne ulagati i graditi u isto~nom dijelu Republike Srpske, prosto se osjeti panika u SDS-u tako i na BN televiziji. Razlog wihove panike je strah da SDS ne izgubi svoje glasa~e, jer to je za wih puno va`nije nego {to bi gra|ani bili obezbije|eni boqim `ivotnim uslovima. Pojedini broj gra|ana pristalica i prijateqa premijera Dodika nije zadovoqna sa rezultatima na op{tinskom nivou. Zamijera se op{tinskim odborima da su se previ{e opustili i uspavali oslawaju se na harizmu premijera Dodika kao da im to samo po sebi mo`e razrije{iti wihove probleme. Kada se pogleda sastav u`eg rukovodstva i op{tinskog odbora u cjelini mo`e se konstatovati da malo koja sredina ima takvih i toliko sposobnih qudi {to daje garanciju da }e op{tinski odbor SNSD-a ubrzo postizati rezultate koje je ve} imao a i boqe. Op{tinski odbor nezavisne demokratske stranke jednoglasno je donio odluku i 14.4.2009. godine kolektivno pristupio SNSD-u. Radi se o veoma sposobnim elokventnim i mladim kadrovima sa kojima SNSD dobija novu snagu koju }e nadam se znati da iskoristi. Ovaj gest je i podr{ka premijeru Dodiku i wegovoj borbi za spas i o~uvawe Republike Srpske. Ovo je i poruka neprijateqima da }e srpski narod stati uz Dodika u svakoj mogu}oj situaciji. Neka nas niko ne isku{ava. Du{an Simeunovi}, Bijeqina

“Pohvalno je to {to su se predsjednici parlamentarnih politi~kih partija u Srpskoj slo`ili u vezi sa pismom visokog predstavnika Valentina Incka kojim im tra`i da pogaze svoj rad i odluke, te poni{te Zakqu~ke u vezi sa prenosom nadle`nosti sa RS na BiH. Pohvalno je i to {to su bili odlu~ni bez obzira {to im je zahtjev postavio visoki predstavnik i zastupali stav da nisu pogrije{ili i prekr{ili Ustav i Dejton.” toplice_34@gmail.com

GLAS PLUS 6. i 7. jun 2009. 3

1. 6 - 5. 6. 1. 6.
Predstavom “Dervi{ i smrt“ Narodnog pozori{ta iz Beograda sve~ano otvoren Dvanaesti Teatar fest “Petar Ko~i}“ u Narodnom pozori{tu Republike Srpske. Festival, koji od ove godine ima jasno izgra|en profil, okupio je zna~ajna rediteqska i gluma~ka imena iz pozori{ne umjetnosti Srbije, Republike Srpske i Hrvatske, a u zvani~noj konkurenciji takmi~i se {est pozori{ta. Ovu zna~ajnu manifestaciju sve~ano je otvorio ministar prosvjete i kulture RS Anton Kasipovi}, rije~ima da ovaj festival smatra jo{ jednom u nizu nagrada koje je osvojio na{ teatar. Teatar fest “Petar Ko~i}“ zavr{ava u nedjequ, 7. juna, kada }e pobjedniku biti uru~ena najuglednija nagrada, statueta “Petar Ko~i}“, za najboqu predstavu u cjelini, kao i druga priznawa najboqim u~esnicima.

Doga|aj sedmice
Zvani~nici RS o Inckovom zahtjevu

Zakqu~ci nisu antidejtonski
Nije bilo razloga za reakciju visokog predstavnika u BiH koji je zatra`io da NSRS poni{ti svoje Zakqu~ke vezane za prenos ovla{}ewa sa RS na institucije BiH, smatraju zvani~nici Srpske
PI[E: MILAN MIQU[ milanm@glassrpske.com

3. 6.

iz “Trgovina Borac“ apelaciju firmi “Malba{i}“ iz Bawe nije Travnika i Kompa odluku visokog predstavniekr{io tizaciLuke ~ime je pr a izvr{ene priva eo praksu ru{ew ne na osnovu va`e}ih ka u BiH i uv tala sprovede je dr`avnog kapi kona u RS i BiH. za we ove apelacije o je da bi prihvata lorad Dodik upozori m ranijeg dru{tvenog pravnog liPremijer RS Mi lne grupe pod firmo pokretnosti zna~ilo da neforma nu Borac“ Travnik mogu da prodaju ne ovi rac“ Travnik iz ca po uzoru na “Trg Firma “Trgovina Bo alba{i}“, dru{tvene svojine. nija “M iz ranije |u kojima je i Kompa iH tre}im licima, me asnik je preduze}e “Krajina Borac“ FB ~iji vl ko Direkcije prodala je imovinu ovinu Vlada RS pre zakoBawe Luke. Ovu im iz ranije je u skladu sa za privatizaciju RS `avnu. kao dr nom privatizovala

2. 6.tavni Sud BiH usvojio Us

Li~na intervencija ~elnika RS i Srbije prema predsjedniku SAD Baraku Obami mogla bi da promijeni upornost kojom SAD insistiraju na promjenama na Balkanu. Ovo je u intervjuu za “Glas Srpske“ kazao vojno-politi~ki analiti~ar iz SAD i pukovnik u penziji Ronald Ha~et. Prema wegovim rije~ima ta poruka ameri~kom predsjedniku svodila bi se na to da bi promjena pravila utvr|enih Dejtonom mogla dovesti do obnavqawa sukoba s kojima se SAD i svijet ne bi mogli da nose. Ha~et je pojasnio da se tu ima u vidu trajna nestabilnost u Iraku, Avganistanu i Pakisatnu, te rastu}a opasnost konfrontacije sa Iranom i Sjevernom Korejom zbog razvoja nuklearnog programa. Ameri~ki analiti~ar je ocijenio, izme|u ostalog i da se BiH ne}e pridru`iti EU u skorije vrijeme.

5. 6.

PredsjePredsjedavaju}i dmanovi} na a Ra boj{ ~ne dni{tva BiH Ne dr`ava jugoisto tu predsjednika Cetiwu u Crnoj Gori, sami odr`ava na pravno Evrope, koji se i ciq BiH puno spoqnopoliti~k iji i NATO. istakao da je pskoj un ktora u ~lanstvo u Evro svih politi~kih fa acizajedni~ki je stav tegr m in je~ima Prema wegovim ri ve putu zemqe prema evroatlantski da nema alternati nosno prema EU i NATO-u. BiH susrete sa jama, od imao bilateralne Maketa Radmanovi} je mi jem, predsjednikom Na marginama Sa nije Bamirom Topi lipom predsjednikom Alba vim, predsjednikom Crne Gore Fi \or|em Ivano ESCO-a Kom UN donije ralnim direktoro kretarom Vujanovi}em, gene m i generalnim se i}irom Macuro jem Dejvisom. ri Savjeta Evrope Te

4.6.

Za je dni ~ki stav svih {est par la men tar nih stra na ka u Srpskoj je da u Zakqu~cima Narodne skup{tine RS od 14. maja ove godine, vezanim za prenos us ta vnih ovla{ }ewa sa RS na in sti tu ci je BiH, ne ma ni {ta antiustavno i antidejtonsko. Ovo je saop{teno u srijedu poslije konsultacija predsjednika RS Raj ka Ku zma no vi }a sa predsjednicima parlamentarnih stranaka i predsjednikom NSRS Igorom Radoji~i}em u vezi sa zahtjevom visokog predstavnika Valentina Incka. Predsjednik Kuzmanovi} je rekao da je na sastanku iznesen jedinstven stav da nije bilo razloga za reakciju visokog predsta vni ka ko ji je za tra `io od Skup{tine da te Zakqu~ke proglasi ni{tavnim do 11. juna. - Jednoglasno smo se slo`ili da visokog predstavnika pozo ve mo da do |e na sje dni cu Narodne skup{tine i da se poslanici poslije wegovog obra}awa opre di je le da li }e pri hva ti ti ili odbi ti wegov zahtjev. Najvjerovatnije je da }e po sla ni ci os ta ti pri svo joj odluci - rekao je Kuzmanovi}. Predsjednik NSRS Igor Radoji~i} je tako|e rekao da su svi lideri stranaka za to da Incko do|e na sjednicu parlamenta i o Zakqu~cima razgovara sa poslani ci ma i da se obra ti Skup {tini. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik uo~i sastanka je kazao da sa Inckom svakako treba razgovarati jer je wegovo pismo na~elnog karaktera i u wemu nema ni{ta {to je konkretno, kao i da bi visoki predstavnik trebalo da do|e i obrazlo`i svoje stavove poslanicima NSRS. - Incku mo`emo dati samo na ~e lan od go vor da ne ma kr{ewa Dejtonskog sporazuma i nema kr{ewa Ustava - rekao je Do dik i do dao da par la ment

Srpske ni je taj ko ji bi mo gao ola ko pri hva ti ti po vla ~ewe Zakqu~a ka, po go to vo za to {to nije ponu|ena nikakva argumentacija. Prvi ~ovjek SDS-a Mladen Bosi} rekao je pred sastanak da je stav ove stran ke ne pro mi jewen i da SDS ne}e podr`ati zah tjev za uki dawe Zakqu~a ka NSRS, a pred sje dnik DNS-a Marko Pavi} smatra da je potez visokog predstavnika “neo~ekivan, an ti dej ton ski i do ne sen pod uticajem lobija koji tra`e centralizovanu BiH i ukidawe entiteta“. Pred sje dnik SP RS Pe tar \oki} ka`e da Incko svoje stavove mora da obrazlo`i poslani ci ma NSRS, a pred sje dnik SRS-a RS Milanko Mihajlica je istakao da ni poslanici radikala ne prihvataju povla~ewe Zakqu~aka.

INCKO pozvan na sjednicu parlamenta RS
Potpredsjednik PDP-a Zoran \eri} je izjavio da }e sa~eka ti da se o In cko vom pi smu najprije odredi Vlada RS pa }e on da na dle `ni or ga ni ove stranke donijeti odluku. Iz OHR-a su poslije tog sastanka saop{tili da od poslanika “o~e ku ju da se po na {a ju odgovorno i poni{te Zakqu~ke o prenosu nadle`nosti sa RS na BiH u postavqenom roku“. U me|uvremenu, predsjednik NSRS Igor Ra do ji ~i} je pot vrdio da je visokom predstavniku u BiH zvani~no uputio poziv da se obrati parlamentu Srpske kako bi razjasnili stavove u vezi sa Zakqu ~ci ma. Ciq je da sva ko pre zen tu je svo je sta vo ve ka ko bi se pro na {ao izlaz iz novonastale situacije, kazao je Radoji~i} i dodao da je naredna sjednica NSRS zakazana za 10. jun.

U RS zavr{ena nastava za 98.150 u~enika osnovnih i 31.607 u~enika sredwih {kola. Ministar prosvjete i kulture u Vladi RS Anton Kasipovi} ~estitao je tim povodom svim u~enicima, nastavnicima i vannastavnom osobqu uspje{an zavr{etak nastave u {kolskoj 2008/09. godini i po`elio da lijepo provedu qetni raspust. - Vjerujem da }emo svi {kolsku godinu koja se zavr{ava pamtiti po inovacijama i dobrim djelima. Mnogi od vas dobili su novu {kolu, novu dvoranu, boqe uslove za rad, a time i ve}u `equ za sticawem znawa. Na radost mnogih, obnovqeni su informati~ki kabineti, a svoje mjesto u {kolama polako zauzimaju i elektronski dnevnici - navodi se u ~estitki ministra Kasipovi}a. Nastava za maturante sredwih {kola u RS zavr{ena je 8. maja a za u~enike 9. razreda 22. maja.

4 6. i 7. jun 2009. GLAS PLUS

Milorad @ivkovi}, zamjenik predsjedavaju}eg Predstavni~kog doma Parlamenta BiH

Ultimatum visokog predstavnika u BiH Narodnoj skup{tini RS da do 11. juna poni{ti Zakqu~ke o prenosu nadle`nosti sa RS na BiH potvrdio ~iwenicu da BiH nije suverena zemqa... Ustavni sud BiH nije opravdao svoje postojawe, kazao Milorad @ivkovi}
FOTO: GLAS SRPSKE

RAZGOVARAO: MIROSLAV FILIPOVI] miroslavf@glassrpske.com

adam se da visoki predstavnik zna {ta radi, jer }e biti direktno odgovoran za radikalizaciju politi~ke situacije u BiH i to se ne}e popraviti ni poslije sjednice Savjeta za primjenu mira, a uveliko }e opteretiti atmosferu pred eventualne razgovore o promjeni Ustava. To je u intervjuu “Glasu Srpske“ izjavio zamjenik predsjedavaju}eg Predstavni~kog doma Parlamenta BiH Milorad @ivkovi}. Naglasio je da je ultimatum visokog predstavnika u BiH Narodnoj skup{tini RS da do 11. juna poni{ti Zakqu~ke o prenosu nadle`nosti sa RS na BiH potvrdio ~iwenicu da BiH nije suverena zemqa. - To je, istovremeno, potvrdilo i da Evropska unija vi{e nema svog predstavnika u BiH i da su vi{e kaubojske, a mawe evropske metode ure|i vawa BiH po no vo na sna zi. Kancelarija visokog predstavnika i Ustavni sud BiH su najodgovorniji za radikalizaciju politi~ke situacije u zemqi - naglasio je @ivkovi}.

N

NA SCENI umjesto evropskih kaubojske metode
GLAS: Inckov ultimatum mnogi u RS do`ivjeli su kao nastavak retrogradnih poteza wegovih prethodnika? @IVKOVI]: De{avalo se u pro{losti da se osporavaju zakoni, odluke i imenovawa, ali ne i zakqu~ci, i nakon ovakvog reagovawa ostalo je malo prostora za kompromisno rje{ewe. Nadam se da Incko zna {ta radi jer }e biti direktno odgovoran za radikalizaciju politi~ke situacije u BiH, {to }e zna~ajno opteretiti atmosferu pred eventualne razgovore o promjeni Ustava.

GLAS: Incko je, osim ultimatuma, zaprijetio da }e razmisliti o upotrebi “bonskih ovla{}ewa“ ako NSRS ne postupi u skladu sa wegovim pismom? @IVKOVI]: Tako se odnositi prema zakonodavnom tijelu jedne zemqe nije primjereno i nije evropska praksa. To nam pokazuje da BiH nije suverena zemqa i da su ponovo na snazi kaubojske metode rje{avawa va`nih pitawa. GLAS: Zabriwavaju}e je to da se, od nedavne pri~e o ga{ewu OHR-a i ubrzawu evropskog puta, u BiH opet prijeti “bonskim ovla{}ewima“? @IVKOVI]: To je retrogradni demokratski proces koji oduzima mogu}nost doma}im snagama da do kompromisa do|u te{kim radom i pregovorima. Istovremeno, nadam se da su ta vremena iza nas i da je svima jasno da bez konsenzusa tri naroda o kqu~nim reformama BiH nema unutra{wi legitimitet. Bez tog legitimi te ta, `i ve }i kao pro te kto rat OHR-a, BiH kao dr`ava ne mo`e funkcionisati. GLAS: Srpska se ponovo okrivquje za sve lo{e u BiH i za “usporavawe evropskog puta BiH”, iako je pokazala spremnost za rje{avawe problema i, za razliku od FBiH, ima stabilnu ekonomsko-politi~ku situaciju? @IV KO VI]: Svi do bro na mjerni su svjesni da su najve}i proble mi u fun kci oni sawu BiH stacionirani u Federaciji BiH. Samo stalni pritisak na RS te probleme dr`i u drugom planu, ali je sve te`e objasniti kako je RS kriva zbog neformirawa vlasti u Mostaru, za probleme sa federalnim buyetom i socijalnim potra`ivawima, neispuwavawe odluka Ustavnog suda BiH, pravqewe jednonacionalnih gradova, sredina, {irewe {kola po principu dvije {kole pod jednim krovom, praktikovawe i nametawe ekstremnog poimawa vjere...

Milorad @ivkovi}

Me|unarodna pravna pomo}
GLAS: [ta je bilo sporno u Prijedlogu zakona o me|unarodnoj pravnoj pomo}i u krivi~nim stvarima? @IVKOVI]: Taj zakon je u formi prijedloga do{ao u parlamentarnu proceduru, sadr`avaju}i nekoliko spornih odredbi koje su naru{avale principe zakona koji se, opet, nisu mogli amandmanski ispraviti, jer je koncept u startu bio lo{. Naime, usvajawe ovog zakona uslovqavalo je i izmjene i dopune Zakona o krivi~nom postupku RS, {to bi imalo za posqedicu gubitak nadle`nosti u odre|enim oblastima Ministarstva pravde RS.

Problema je puno, ali je pre}utan dogovor unutar FBiH da se oni ne iznose dok je RS u fokusu negativne kritike me|unarodne zajednice. Takav neiskren odnos prema RS je poguban za tra`ewe najboqeg rje{ewa za sve u BiH. GLAS: U sjenci Inckovog ultimatuma NSRS, pro{la je izjava ameri~kog ambasadora u BiH ^arlsa Ingli{a da “BiH ne mora sa dva entiteta u}i u EU”. @IVKOVI]: Ambasadori i visoki predstavnici dolaze i prolaze, a mi ostajemo na ovim prostorima da `ivimo. Nisam od onih koji voli da dijeli lekcije drugima, ali mi se ~ini da izjave nekih osoba ne pristaju du`nostima koje obavqaju u BiH. GLAS: Prvi ~ovjek Tu`ila{tva BiH Milorad Bara{in kazao je da je i daqe potrebno da u pravosu|u BiH ostanu me|unarodne sudije i tu`ioci. Ima li potrebe za tim? @IVKOVI]: Stav SNSD-a je jasan. Me|unarodne sudije i tu`ioci su dio politi~kog pritiska me|unarodne zajednice na doma}e politi~are, nisu potrebni u BiH i treba im se zahvaliti na dosada{wem radu. GLAS: Ospo ra va li ste us ta vnost ~lana 13. Zakona o Sudu BiH, ali je Ustavni sud donio druga~iju odluku. Da li je time pove}ana opasnost od mogu}nosti montiranih sudskih procesa, a po politi~kim nalozima iz Sarajeva? @IVKOVI]: Iako ne mogu da komentari{em odluke Ustavnog suda,

mogu da komentari{em wegov rad i smatram da je Ustavni sud u BiH trenutno najodgovornija ustanova, pored OHR-a, za radikalizaciju politi~ke situacije, za li~nu nesigurnost gra|ana i za ekonomsku nestabilnost dr`ave, sa nesagledivim posqedicama po fiskalnu odr`ivost u budu}nosti. Mislim da nije opravdao svoje postojawe, da je uticaj me|unarodnog faktora u formi politi~kog pritiska na sam rad Suda presudan i da je nanio neprocjewivu {tetu svima u BiH. GLAS: Kada bi u Parlamentu BiH mogli da budu usvojeni preostalih pet zakona neophodnih za liberalizaciju viznog re`ima? @IVKOVI]: Savjet ministara BiH u ~etvrtak je dostavio Parlamentu usagla{ene verzije spornih zakona, uz zahtjev za razmatrawe po hi tnom pos tup ku i oni }e bi ti uvr{}eni na prvu narednu sjednicu, zakazanu za 10. jun.

je obavijestio nadle`ne institucije RS i BiH da ne }e u~es tvo va ti u izradi pomenutog zakona (kao i zakona o oru`ju) i podzakonskih akata, iz razloga {to bi dono{ewe tih zakona na nivou BiH predstavqalo prenos nadle`nosti u proceduri koja je u suprotnosti sa Ustavom BiH i Zakqu~cima NSRS, prema kojima se se odlukama i pojedina~nim reformama raznih oblasti ne mo`e vr{iti prenos nadle`nosti dok se to ne re gu li {e us ta vnim re for ma ma. Predmetna oblast je regulisana va`e}im Zakonom o prevozu opasnih materija RS.

0 Prudski

proces

VISOKI predstavnici dolaze i prolaze, a mi ostajemo
GLAS: [ta je sporno u zakonima potrebnim za liberalizaciju viznog re`ima kada je rije~ o za{titi interesa Srpske i {ta je prepreka wihovom usvajawu? @IVKOVI]: Kada je rije~ o Prijedlogu zakona o prevozu opasnih materija, koji je usvojen preglasavawem srpskih ministara, MUP RS

GLAS: [ta o~ekujete od najavqenog sastanka lidera SNSD-a, SDA i HDZ-a BiH, Milorada Dodika, Sulejmana Tihi}a i Dragana ^ovi}a, 14. juna u Bawoj Luci? @IVKOVI]: Prevelika o~ekivawa nisu dobra. Neke su teme otvorene i potrebno ih je dodatno obraditi, sa tendencijom da se zatvaraju te{ka pitawa jedno po jedno. Pozdravqam nastavak razgovora, ali s obzirom na atmosferu koja se pravi, veoma sam suzdr`an u vezi sa po~etkom razgovora o ustavnim promjenama.

NADAM SE DA INCKO zna {ta radi jer }e biti odgovoran za radikalizaciju politi~ke situacije

GLAS PLUS 6. i 7. jun 2009. 5

Novinari iz Srpske i Federacije BiH u studijskoj posjeti Bernu

Za razliku od BiH, institucije {vajcarskog sistema veoma dobro funkcioni{u, uprkos etni~koj, jezi~koj (wema~ki, francuski, italijanski, retoromanski) i vjerskoj razli~itosti (katolici, protestanti, muslimani, pravoslavci...)
PI[E: MIROSLAV FILIPOVI] miroslavf@glassrpske.com

FOTO: GLAS SRPSKE

Mi 0 nistri

u tramvajima
tijelo i ujedno {ef dr`ave je savezno vije}e [vajcarske, koje ima sedam sedam ~lanova. Zanimqivo je da se {vajcarski ministri slobodno kre}u po gradu bez li~nog obezbje|ewa, a neki od wih svakodnevno koriste gradski prevoz.

Parlament [vajcarske ~ine dva doma - Savjet kantona [vajcarske, koji ima 46 predstavnika i Dr`avni savjet, koji se sastoji od 200 ~lanova. Kada oba doma zasjedaju zajedno, poznati su kao Ujediweni federalni parlament. Glavno izvr{no

oglo bi se re}i da je `ivot u [vajcarskoj savr{en, posebno u pore|ewu sa stawem u BiH, ali [vajcarci, bilo da govore wema ~ki, fran cus ki ili italijanski, ne misle tako i oni se `ale na svoje politi~are, neke vladine odluke, slo `e no ure |ewe... Ipak, utisak je da wihov vi{ejezi~ni sistem, uprkos etni~kim i vjerskim razli~itostima, fun kci oni {e bez gre {ke, ba{ kao - {vajcarski sat. Grupa novinara iz Bawe Luke, Sarajeva i Mostara nedavno je boravila u studijskoj posjeti Bernu, glavnom gradu [vaj car ske, gdje su ima li priliku da se pobli`e upoznaju sa politi~kim sistemom ove alpske zemqe, podijeqene na 26 kantona sa ~etiri slu`bena jezika, i istorijskim i kulturnim znamenitostima grada na rijeci Are. To kom ~e tvo ro dne vnog boravka u Bernu, gradu osnovanom u dvanaestom vijeku,

M

zbog ~ega posjeduje razne stilove arhitekture, novinari su posjetili zgradu {vajcarskog Parlamenta, izgra|enu u 19. vijeku, “medijsku ku}u“ u koju su smje{teni novinari koji izvje{tavaju iz Berna, [vajcarsko religijsko vije}e, {kolu sa dva jezi~ka programa...

[QIVOVICA, suvo meso i poznati {vajcarski sir
Uo~ili su da, za razliku od BiH, {vajcarski institu ci onal ni sis tem ve oma dobro funkcioni{e, uprkos etni~koj, jezi~koj (wema~ki, francuski, italijanski, retoromanski) i vjerskoj razli~itosti (katolici, protestanti, muslimani, pravoslavci...) ~lanova izvr{ne, sudske i zakonodavne vlasti. Zemqa je u dobroj mjeri decentralizovana, sa jakim kantonima, a u nekim oblastima velika ovla{}ewa imaju ~ak i op{tine, kojih ima vi{e od tri hiqade. Novinari su osjetili i duh takozvane {vajcarske “direktne demokratije“, jer je u vrijeme wihovog boravka odr`an re fe ren dum gra |ana na kojem su ti je snom ve }i nom pri hva }e ni bi ometrijski pa so {i, kao i to da alternativna medicina u|e u sistem zdravstvenog osigurawa. Od pro fe so ra po li ti ~kih nauka sa Univerziteta u Cirihu Nenada Stojanovi}a novinari su saznali da se godi{we, u prosjeku, u [vajcarskoj, koja ima 7,5 miliona stanovnika, odr`e dva do tri re fe ren du ma na ko ji ma se gra |a ni izja{wava ju o va `nijim pitawima. Referendumi se organizuju na federalnom, ali i na kantonalnom i op{tinskom nivou. Za raspisivawe referenduma na dr`avnom nivou politi~ke partije moraju da prikupe 50.000 potpisa, a na ni`im nivoima 5.000. Kroz referendume gra|ani mogu da mijewaju zakone i uvode amandmane u federalni ustav. [vajcarska federacija uspostavqena je 1848. godine.

Centar Berna

Ciq 0
Novinarsku posjetu Bernu organizovala je [vajcarska agencija za razvoj u okviru programa “Podr{ke [vajcarske ustavnim reformama u BiH”. Ciq je bio da se bh. novinari upoznaju sa funkcionisawem vi{ejezi~nog {vajcarskog institucionalnog sistema.

- Su{tina referenduma je da politi~ke odluke moraju biti plod dogovora i kompromisa parlamentarnih par ti ja ka ko bi do bi le po dr{ku gra|ana - pojasnio je novinarima Stojanovi}. Zanimqivo je da se nikada nije desilo da kantoni u kojima ve}ina stanovni{tva go vo ri ma terwi wema ~ki, francuski ili italijanski jezik na referendumu poka`e tri razli~ita stava, ve} su mi{qewa i unutar kantona nerijetko podijeqena. Za no vi na re iz RS i FBiH je uprili~ena i posjeta seoskoj farmi, ~iji vlasni ci od dr`a ve go di{we dobiju podsticaje u iznosu od 50.000 fra na ka (35.000 evra). - Dobro `ivimo od sto~ar stva, ali pos to ji mo gu }nost da nam dr`ava znatno smawi nov~ane podsticaje, {to bi bio direktan udar na na{u poqoprivredu. Evropska unija tra`i od [vajcarske da smawi subvencije za poqoprivre-

du i otvori granice za ve}i uvoz hrane iz wenih ~lanica - kazao je farmer iz {vajcarskog se la Afol tern Hans Peter Jordi, koji je novinare po~astio “{qivovicom“, su vim me som i po zna tim {vajcarskim sirom ementalerom. Iz Jordijevog dvori{ta novinari su u`ivali u veli~anstvenom pejza`u kojim su dominirali vrhovi Alpa.

GOTI^KA katedrala Minster ujedno i najvi{i sakralni objekat
Drugog dana su pro{etali starim dijelom Berna, koji je okru`en rijekom Are, a velikim dijelom je o~uvan iz sredweg vijeka i pod za{titom je Uneska. Satni toraw impozantna je gra|evina u sredi{tu starog grada, slu`beno mjerilo vremena i ta~ka od koje se mjere sve udaqenosti u kantonu. Ispod sata nalazi se slo`ena astronomska i astrolo{ka na pra va ko ja po ka zu je vrijeme 24 ~asa dnevno, kao i

12 dne vnih sa ti, po zi ci ju sunca, dan u sedmici, datum i mjesec, Mjese~eve faze i polo`aj Sunca... Nekoliko trenutaka prije punog sata mehani~ki likovi izrawaju iz unutra{wosti sata, ukqu~uju}i pijevca, paradu medvjeda, dvorsku ludu... U blizini su i veli~anstvena goti~ka katedrala Minster, koja je ujedno i najvi{i sakralni objekat u zemqi, i stara gradska ku}a. Gradske ulice, ispresijecane tram vaj skim {i na ma, bogate su brojnim restoranima, ka fe ima, klu bo vi ma, trgovinskim i modnim centrima. Ulice Berna krase i brojne sredwovjekovne fontane. U jednoj od wih novinari su zapazili i ku}u ~uvenog nau~nika Alberta An{tajna, u kojoj je, navodno, stvorena i wegova teorija relativiteta. Rosengarten (Ru`i~wak) na brdu iznad starog dijela nudi panoramski pogled na ovaj prekrasan ambijentalni grad. Naj no vi ja za nimqivost Berna je nova fontana otvore na 2004. go di ne is pred zgrade Parlamenta.

Plate 0
U razgovoru sa {vajcarskim kolegama, novinari iz BiH su saznali da se plate zaposlenih u medijima u Bernu kre}u od tri, pa ~ak do pet hiqada evra, zavisno od radnog sta`a, ugleda i medijske ku}e. - Na{e medijske ku}e u posqedwe vrijeme imaju problema sa ekonomskom zavisno{}u od velikih ogla{iva~a. To donekle uti~e i na rad novinara - ka`e novinar Romano Klivaz. Prosje~na plata u {vajcarskoj je 4.000 franaka (2.850 evra). Istina, ru~ak za dvoje u prosje~nom restoranu u Bernu ko{ta oko 100 evra. Kafa u restoranima i kafeima u centru Berna ko{ta od tri do pet evra, a pivo od pet do sedam evra.

Zgrada Parlamenta

ULICE Berna krase brojne sredwovjekovne fontane, u jednoj od wih je ku}a nau~nika Alberta Ajn{tajna

6 6. i 7. jun 2009. GLAS PLUS

Kako mladi u RS provode slobodno

Ana Ivanovi}

Da nije sve u provodu u kafani i na zabavama, dokazuju i mladi okupqeni oko ideje da za stepenicu u sazrijevawu nije potrebno bogato iskustvo u no}nom `ivotu, nego bavqewe sportom i zdravim na~inom `ivota
PI[E: EKIPA "GLASA SRPSKE"

Kafi}i puni u svako doba dana

o}ni `ivot i izlasci za ve }i nu mla dih qudi u Srpskoj predstavqaju neza obi la znu ste pe ni cu u sazrijevawu. Ali da bi ta stepenica bila ve}em dijelu mla|e populacije nedosti`na, pobrinuli su se vlasnici kafi}a i no}nih klubova sa “atraktivnim“ cijenama pi}a, taksisti paprenim kilometrima, nafta{i nemilosrdnim cjenovnicima na benzinskim pumpama, pa na kraju onima koji u no}nom pro vo du tra `e za bo rav od nezaposlenosti i zavisnosti od roditeqskih primawa ~esto ostaje gorak ukus provoda. Da ni je sve ta ko crno, pot vr|uju uporni mladi qudi, koji i pored mnogobrojnih prepreka koje ih na wiho vom pu tu sa vre me nog na ~i na so ci ja li za ci je ~e ka ju, uspijevaju da se i sa nekoliko maraka u yepu solidno provedu.

N

vrijeme koje ~ekaju cijele radne nedjeqe, ali ne iz razloga da bi se odmorili na klasi~an na~in, provode}i vrijeme u porodi~nom okru`ewu i skupqaju}i snagu za nove radne izazove i poraze, nego da bi iz sebe uz ve}e koli~ine alkohola izbacili sve negativnosti koje su tokom sedmice skupqali. Iako veliki dio civilizacije u ovakvim provodima vidi samo na ~in za ba ve, u bal kan skim zemqama, oni su, sa ma lo vi {e glamura na po~etku no}i i puno vi{e problemati~nih ispada na kraju provoda.

ima gdje samo se treba saznati. On is ti ~e da u Bawoj Lu ci postoje dvije generacije qudi koji izlaze. - Jedni idu na svirke i koncerte, a drugi u klubove. ^ini mi se da su ovi koji idu u klubove zadovoqniji, jer su svirke i koncerti dosta zapostavqeni u na{em gradu. Razlog za to je {to mladi bendovi nemaju vi{e gdje da sviraju. Prostor za koncert im je najve}i problem - obja{wava Kova~evi}.

Pre ma ri je ~i ma pro fe so ra Ivana [ijakovi}a te potrebe poti ~u od `eqe da se omla di na okupqa u grupama, gomilama, masa ma, te da ma ni fes tu ju ma so vnost, da se pokazuju i prikazuju drugima. To je jedna vrsta socijalizacije, odnosno tzv. dokoli~arska, no}na socijalizacija.

Nema dobne granice za izlaske
Psiholog Tatjana Mihajlovi} smatra da vi{e nema dobne granice za po ~e tak no }nih izla za ka. Granica upotrebe, odnosno zloupo tre be dro ge, po ja va ma loqe tni~ke delikvencije pomjera se sve ni `e ka mla |em {kol skom uzras tu, pa sa mim tim i mla di smatraju da su “spremniji“ i “zreliji“ za sva `ivotna isku{ewa ko ja ih o~e ku ju, pa ta ko i za izlaske. - @ele da se obla~e po posqedwoj modi, da izlaze na najatraktivnija mjesta, da piju skupa pi}a, voze dobra kola smatraju}i da je to smisao `ivota, jer to svi rade u wihovom okru`ewu - rekla je Mihajlovi}eva. Ako ih pitate u tim trenucima da li su pro~itali neku kwigu

VA@NO u`ivati i zezati se

ili oti{li u pozori{te, za wih je to gubqewe vremena, jer im je mnogo va`nije i zanimqivije da sjede i qen~are na suncu u lijepoj ba{ti nekog atraktivnog kafi}a. - Sa druge strane, de{ava se da su mladi koji se dru`e sa “facama u gradu“ usamqeni, da nemaju dovoqno samopouzdawa i da im se ~ini da nisu postigli ono {to su `eqeli, a da su upravo te “face“ uspje{ne, samopouzdane i da im je potrebno da su u dru{tvu takvih mladih qudi, jer se na taj na~in osje}aju sigurnije, va`nije i da vi{e vrijede - ka`e Mihajlovi}eva.

Gdje u provod?
Je dan od kre ato ra veb saj ta “Moj vikend“ Vedran Kova~evi} re kao je da je no }ni `i vot u Bawoj Lu ci bo ga ti ji ne go {to qudi uop{te znaju. - Iz tog razloga sam i odlu~io da otvorim portal, jer su se qudi uglavnom `alili da nemaju gdje da iza|u, da nema no}nog `ivota, ali u stvari ima. Ne mislim da je no}ni `ivot u Bawoj Luci prebogat, ali ima de{avawa - rekao je Kova~evi}. Sedmi~no se, ka`e Kova~evi}, i po klubovima organizuju “parti“ zabave. Iza}i, nagla{ava on, Nekada je, isti~e Kova~evi}, Studentski dom bio idealno mjesto za svirke, ali su se studenti `alili zbog glasne muzike i on sada radi do 23 ~asa, pa je to mjesto za svirke eliminisano. - Sa da je u po nu di “Mju zik hol“, ali se muzi~ari `ale na lo{e ozvu~ewe ovog kluba, pa im je posqedwa opcija da sviraju tamo rekao je Kova~evi}. Ka ra kte ris ti ka na {eg po dnebqa je da mladi ve}i dio slobo dnog vre me na pro vo de u kafi}ima i opijaju se sa dru{tvom.

Mladima zanimqiv tenis
Mawi dio mladih odlu~uje se da izlas ke za mi je ni akti vnim bavqewem sportom. Tako se, uglavnom sportskim aktivnostima bave u {kolskim sekcijama. Uslova za spor tsko-re kre ati vne akti vnosti u Bawoj Luci ne mawka, a su de }i pre ma izja va ma ~el nih qudi iz mawih op {ti na u RS, sport ni tamo nije zanemaren. U Bawoj Lu ci tre nu tno je, pre ma ocje ni na ~el ni ka za sport u Mi nis tar stvu za omla dinu, porodicu i sport RS Dejana Tra va ra, naj po pu lar ni ji

“Kafana na Balkanu“
Jednom je Yory Orvel dobro primijetio da je ono {to je zajedni~ko svim kafanskim tipovima mla|ih i malo starijih pripadnika na{e svakodnevice, bez obzira na kojoj se hemisferi nalaze, da je vikend za ve}inu zaposlenih,

Ulagawe u dobre navike
I samo Ministarstvo trudi se da {to vi{e zainteresuje mlade za sport, tako da je svim osnovnim i sredwim {kolama u RS poklonilo originalne lopte i mre`e za odbojku. - To je dovoqno da se igra odbojka, a lopte su namijewene samo za taj sport. Poklonili smo i stotinu ko{eva sa konstrukcijom za spoqne sportske terene, koje smo proslijedili ruralnim dijelovima u RS poput Skelana, Osmaka, [ekovi}a i drugih - naveo je Travar i dodao da }e ove godine sve osnovne i sredwe {kole u RS dobiti fudbalske lopte. Direktori osnovnih {kola u Bawoj Luci pozdravili su namjeru grada da u {kolu plivawa budu ukqu~eni svi osnovci sa podru~ja Bawe Luke, jer je ovaj sport idealan za wihov fizi~ki razvoj, posebno u uzrastu do 14 godina.

Novak \okovi}

KARAKTERISTIKA na{eg podnebqa je i da mladi ve}i dio slobodnog vremena

GLAS PLUS 6. i 7. jun 2009. 7

vrijeme i ko su im idoli Smatrate li da mladi mnogo izlaze i ostavqaju mnogo novca u kafi}ima
Mirza Delimezirevi}, student
Smatram da mladi danas izlaze u skladu sa svojim xeparcem. Sve zavisi od roditeqa, ako daju mladima mnogo novca, oni }e to uglavnom ostaviti po kafi}ima, a ako mladi nemaju novca, onda su primorani da ne izlaze.

Roditeqi
U svakodnevnoj trci za egzistencijom, roditeqi ne nalaze vremena da razgovaraju sa djecom, ve} davawem novca nastoje da kupe qubav, koju mladi ponekad zloupotrijebe. Osim toga, roditeqi ~esto ne procijene svoje dijete, wegove `eqe, interesovawa, ne uva`avaju wihove godine, {to tako|e, negativno uti~e na mlade i na wihov sistem vrijednosti, koji se ~esto svodi na to da uve~e iza|u, popiju nekoliko skupih pi}a, opiju se, potro{e xeparac koji su dobili i ostatak sedmice provedu u besciqnom hodawu i qen~arewu. Osnovna deviza ili moto `ivota kod ve}ine mladih je da se novcem mo`e kupiti sve, pa se mnogo i ne uznemire kada padnu na ispitu ili im se desi ne{to lo{e. tenis, zbog zavidnih rezultata koje su zabiqe`ili srpski teniseri iz Srbi je. Naj ve }i spor tski uzo ri mladima trenutno su teniser Novak \okovi}, Nenad Zimowi}, Ana Ivanovi} i drugi. 100 hiqada u~enika. Namjera nam je da djecu {kolskog uzrasta koja su talentovana {to vi{e usmjeravamo prema spor tu i da su {to vi {e an ga `o va ni u van nas ta vnim akti vnostima - rekao je Travar. Istakao je da Bawa Luka ima tradiciju u vaterpolu i na inicijativu Ministarstva osnovan je Vaterpolo savez RS. - @elimo da se {to vi{e djece ukqu~i u va ter po lo, a Sa vez }e sa svojim aktivnostima krenuti ~im bude dostupan olimpijski bazen u Incelu - rekao je Travar. Po se bno za do voqstvo Tra var je izrazio zbog projekta koji je usvojio grad Bawa Luka da u {kolu plivawa budu ukqu~ene sve bawolu~ke osnovne {kole.

Silvana Beri}, kroja~
Mislim da mladi danas uglavnom svoje slobodno vrijeme provode po kafi}ima. To su sredwo{kolci i studenti, koji uvijek imaju slobodnog vremena. Oni koji imaju vi{e novca uglavnom ga ostavqaju u kafi}ima, da bi se dobro proveli.

Svjetlana [uni}, tekstilac
Mladi svake godine izlaze sve vi{e. Neki }e radije da gladuju, da bi imali xeparac za ve~erwe izlaske. I po danu uglavnom se po na{im kafi}ima mogu vidjeti mladi qudi, koji svoje slobodno vrijeme tu iskori{tavaju.

[KOLA plivawa za bawolu~ke osnovce
Ipak, za bavqewe tenisom, reka oje Travar, potreban je dubok yep, jer je jedan od najskupqih sportova, a ne treba zaboraviti da su “vje~ni“ sporto vi za ko ji ma in te res ni ka da ne opada fudbal, ko{arka, odbojka i rukomet. Sve op{tine u RS po~etkom godine Ministarstvu za porodicu, omladinu i sport RS dostavqaju spisak sportskih manifestacija od lokalnog i republi~kog zna~aja. Posebna pa`wa, istakao je Travar, pola`e se na “Male olimpijske igre RS”. Ri je~ je o {kol skim ta kmi ~ewima svih osno vnih i sredwih {kola u Republici Srpskoj. - Kroz ovo takmi~ewe pro|e oko

Zoran Pavlovi}, radnik
Smatram da danas mladi qudi ne izlaze previ{e. Uglavnom su to ve~erwi izlasci petkom i subotom, kada imaju slobodno vrijeme. Za te izlaske potro{e onoliko novca koliko im daju wihovi roditeqi, ali to nije velika cifra.

Bo`ica ]u}un, u~enik
Mladi danas gledaju da sve svoje slobodno vrijeme provedu u kafi}ima. Neki od wih rade, pa su u mogu}nosti da ostave vi{e novca u kafi}ima za dobar provod, a oni kojima roditeqi daju xeparac, uglavnom tro{e mawe.

Sport u RS
Na~elnik op{tine Kotor Varo{ Nedeqko Kne`evi} je naglasio da su tinejxeri u Kotor Varo{u u sportske aktivnosti najvi{e ukqu~eni putem {kola, a elementarne uslove za sport imaju i podru~ne {kole u zaseocima nadomak Kotor Varo{a. Na~elnik op{tine Rudo Milko ^olakovi} ka`e da u ovom gradu djeluju razli~iti sportski klubovi i folklorno dru{tvo, a najboqi rezultati zabiqe`eni su u karateu, {to je potvrdio i dobar plasman mladih karatista iz Rudog na republi~kim takmi~ewima.

Milorad Bubowa, ekonomista
Dana{we zara|ivawe novca ne dopu{ta mladima da mnogo izlaze, a samim tim i ne ostavqaju mnogo novca po kafi}ima. Dobro bi bilo da mladi imaju vi{e mogu}nosti da zarade novac, tada bi svoj novac mogli da tro{e na provod i izlaske.

provode u kafi}ima i opijaju se sa dru{tvom

8 6. i 7. jun 2009. GLAS PLUS

GLAS PLUS 6. i 7. jun 2009. 9

OBJEKTIV na Teatar festu
FOTO: D. VEJNOVI] Gluma~ka }askawa nakon predstave Ministar Anton Kasipovi} i predsjednik RS Rajko Kuzmanovi}

Teatar fest “Petar Ko~i}” izvanredna prilika da glumci, rediteqi i svi pozori{ni stvaraoci razmijene iskustva i dogovore nove puteve saradwe
Nata{a Ivan~evi} i Vojin ]etkovi}

Mi{a Janketi} i Dobrica Agatonovi}

Predrag Ejuds i Branko Cveji}

Poklonici pozori{ne umjetnosti tokom sedam dana “Teatar festa” u Narodnom pozori{tu RS u`ivaju u predstavama iz Srbije, Republike Srpske i Hrvatske

Scena iz predstave “Tako je moralo biti“ FOTO: G. [URLAN

Sala Narodnog pozori{ta ispuwena do posqedweg mjesta

Predstava “Generalna proba samoubistva“

Igor Radoji~i} u dru{tvu Branka Cveji}a i Slavka Milanovi}a

Ministar kulture Srbije Neboj{a Bradi} i direktor “Teatar festa“ Rade Simovi}

PREDSTAVAMA vrhunskog kvaliteta i izvanrednom organizacijom dvanaesti Teatar fest “Petar Ko~i}” ispunio o~ekivawa publike i stru~ne kritike

10 6. i 7. jun 2009. GLAS PLUS

Izlo`ba u
Pi{e: Mladen MATOVI]

Kao uticajni sredinski faktori i vanu~ioni~ki sadr`aji, muzi~ki festivali za djecu imaju vi{estruku i zna~ajnu ulogu u procesu vaspitawa i obrazovawa djece osnovno{kolskog uzrasta. Kao manifestacije koje svoju popularnost i blagonaklonost od strane djece sti~u putem masmedija, festivali imaju veoma zna~ajnu ulogu u formirawu odnosa djece prema muzici uop{te. Budu}i da oni pored moguRepublika Srpska }nosti auditivne percepcije, kao dodatno i stimulativno i grad Bawa Luka sredstvo interesovawa kod spadaju u malu djece koriste i vizuelizaciju grupu onoga {to se slu{a, wihov festivalskih uticaj nikako ne smije biti sredina sa potcijewen. Psiholozi nagla{avaju plodnost pristupa mutemeqno zi~koj kogniciji u do`ivqaju izgra|enim i muzike preko vi{e ~ulnih moprofilisanim daliteta (slu{na i vizuelna sistemom informacija), jer ono vodi dimuzi~kih jete takvim saznawima i uvifestivala za djecu dom u muziku koji se ne mogu ostvariti samo u okviru jedne oblasti. ^iwenica je da je u oblasti vaspitawa sve izra`eniji proces podru{tvqavawa {kole, tj. afirmacije tzv. “van{kolskih ~inilaca“ vaspitawa i ukidawa monopola uybenika, kao dominantnog i jedinog izvora znawa. Sve je ve}i uticaj vanuybeni~kih izvora znawa – listova za djecu, televizijskih emisija, filmova i javnih manifestacija posve}enih najmla|ima. Muzi~ki festivali za djecu zauzimaju zna~ajan udio u pomenutim van{kolskim sadr`ajima. U odnosu na karakter takmi~ewa, uzrast u~enika i strukturu u~esnika muzi~kih festivala za djecu, svaki od wih ponaosob ima svoju odre|enu ulogu i zna~aj u vaspitawu i obrazovawu djece. Izvo|a~ki festivali su zna~ajni za vokalnu izgradwu, wegovawe lijepog pjevawa i formirawe li~nosti mladih interpretatora, autorski festivali doprinose oboga}ivawu literature pjesama za djecu, dok su festivali dje~ijeg muzi~kog stvarala{tva zna~ajni, jer afirmi{u samostalno dje~ije muzi~ko i literarno stvarala{tvo, te podsti~u kreativnost djece i motivi{u ih za daqi rad. Posebnu ulogu u sticawu samopouzdawa imaju festivali revijalnog karaktera, gdje odsustvo komponente takmi~ewa ~ini da se neka djeca ne osje}aju mawe va`nom u odnosu na drugu djecu. Republika Srpska i grad Bawa Luka spadaju u malu grupu festivalskih sredina sa temeqno izgra|enim i profilisanim sistemom muzi~kih festivala za djecu. Naime, svaki festival u svom konkursu postavqa strogu starosnu granicu koja u~e{}e na festivalu omogu}ava djeci do odre|ene starosne dobi. Posqedice ovakve festivalske politike su nemogu}nost daqeg napredovawa i razvijawa muzi~kih sposobnosti kod djece koja u takvim sredinama “prestare“ u odnosu na uslove festivalskog konkursa. Mnogi od wih se vi{e nikada ne odlu~e za ponovno bavqewe muzikom na taj ili bilo koji drugi na~in. Grad Bawa Luka i Republika Srpska se mogu pohvaliti ~iwenicom da su kroz ~etiri priznata i etablirana muzi~ka festivala za djecu uspjeli uspostaviti jedinstven i kompaktan festivalski sistem, koji omogu}ava kontinuirano razvijawe muzi~kih i stvarala~kih sposobnosti djece uzrasta od 4 do 16 godina. Internacionalni muzi~ki festival “P~elice“ u Lakta{ima daje priliku talentovanoj djeci da ve} od svoje ~etvrte godine osjete sre}u festivalskog nastupa. “Me|unarodni \ur|evdanski festival dje~ije pjesme“, kao festival koji po svim elementima organizacije i produkcije odavno nema konkurenciju u ovom dijelu Evrope, to zadovoqstvo pru`a djeci od 8 do 12 godina, da bi ih nakon toga “preuzeo“ omladinski festival “Prvi aplauz“, na kojem mogu nastupiti djeca starosne dobi od 12 do 16 godina. Najfleksibilniju starosnu granicu sre}emo kod Festivala dje~ijeg muzi~kog stvarala{tva “Mali kompozitor“, gdje je konkursom omogu}eno u~e{}e djeci od 7 do 15 godina, {to je pravilo evropskog festivala dje~ijeg muzi~kog stvarala{tva - Dje~ije Evrovizije. ^ini mi se da jo{ nismo u potpunosti svjesni potencijala, snage i posebnosti koju pomenuti festivalski sistem, uz adekvatnu institucionalnu podr{ku i puno razumijevawe wegovih osnovnih potreba mo`e da izwedri. Zato, neka ovaj skromni tekst, bude moj mali li~ni doprinos u demistifikovawu zna~aja i uloge muzi~kih festivala za djecu u vaspitawu i obrazovawu, te istovremeno i inicijalna kapisla ne{to dostojanstvenijeg tretmana na{eg festivalskog sistema u budu}nosti.

Wegovawe lijepog pjevawa

Postavka u Galeriji Instituta Servantes

Dali, kao nijedan drugi nadrealista, pretvorio apsurd i ludost u su{tinski deo svoje umetnosti, stvaraju}i ~ak i termin koji defini{e su{tinu wegove “paranoi~no-kriti~ke“ umetnosti, istakla Marisa Oropesa
PI[E: JELENA MILANOVI] kultura@glassrpske.com

V

eliki umetnik Salvador Dali, za koga mnogi tvrde da je me |u naj po zna ti jim ume tni ci ma 20. ve ka, ko na ~no je pred Beogra|anima - izlo`ba wego-

vih grafika i ilustracija, pod nazivom “Da li i ma gi ja ilus tra ci je“, otvo re na je u Ga le ri ji In sti tu ta Servantes. Pos tav ku gra fi ka, skul ptu ra i kwiga, koja je prvi put predstavqena Srbiji, ~ini 18 dela iz privatnih

kolekcija iz [panije, a Dalijeva dela oslikavaju svet velikog umetnika potpuno druga~ije od onog na koji je {i ro ka svet ska pu bli ka na vi kla. Gra fi ke su ra |e ne te hni kom su ve igle i li to gra fi je, ilus tra ci je predstavqaju dokaz wegove genijalnosti i svestranosti, a me|u izlo`e-

Biografija
Dali je ro|en 11. maja 1904. godine u Figerasu, a umro je 23. januara 1989. tako|e u Figerasu. Ime Salvador je prvo bilo dato wegovom bratu, koji je devet mjeseci prije Salvadorovog ro|ewa umro. Sve do ro|ewa wegove sestre Ana Marije, Salvador je bio jedino dijete u porodici. Zbog gradskog dru{tva i vaspitawa koje je stekao od oca, uglednog notara, kod Dalija se javila `eqa za sigurno{}u i disciplinom, {to mu je kasnije bilo veoma va`no u `ivotu. Jedan je od malobrojnih kome su za vrijeme `ivota sagradili dva muzeja. Prvi je Muzej na Floridi, koji su osnovali 1971. godine kolekcionar Dalijevih dela A. Rejnold Morz i wegova `ena Elenor. Drugi je “Teatro Muzeo Dali“ u Figerasu.

POSTAVKU grafika, skulptura i kwiga, koja je prvi put predstavqena
Jubilej u Narodnom pozori{tu u Beogradu

Stoto izvo|ewe “Ministarke“
BEOGRAD - Na velikoj sceni Narodnog pozori{ta u Beogradu sutra (nedjeqa) bi}e obiqe`en jubilej - stoto izvo|ewe predstave “Gospo|a ministarka“ Branislava Nu{i}a, u re`iji Jago{a Markovi}a, javio je Tanjug. Premijera ove popularne predstave sa Radmilom @ivkovi} u naslovnoj ulozi bila je u proqe}e 2004. godine, a od tada ju je, pored beogradske, vidjela i publika {irom Srbije, kao i u inostranstvu. Predstava je u~estvovala na doma}im i me|unarodnim festivalima - po~ev od Sterijinog pozorja i Dana komedije u Jagodini, zatim na Ohridskom i na Bitoqskom letu, u Kumanovu i Skopqu, zatim u Mariboru, a po~etkom ove sezone na Prvom me|unarodnom festivalu “Akademija“ u Omsku (Rusija). Poseban uspjeh bila su tri izvo|ewa “Gospo|e ministarke“ u Stokholmu, na sceni Kraqevskog dramskog pozori{ta Dramaten, u junu 2005. godine.

GLAS PLUS 6. i 7. jun 2009. 11

Galeriji Instituta Servantes

FOTO: A. AN\I]

Bred Pit menaxer
Holivudski glumac Bred Pit po~eo je snimawe filma “Moneyball“, javili su ameri~ki mediji. Film “Moneyball“ predstavqa adaptaciju kwige “Moneyball: The art of winning un unfair game“ iz 2003. godine, koja govori o bejzbol timu iz Oklanda. Pit tuma~i lik Bilija Bina, menaxera igra~a koji sa malim buxetom i novom tehnologijom kojom draftuje igra~e sastavqa tim. Film }e re`irati Stiven Soderberg, a u bioskopima }e se pojaviti 2011. godine.

nim de li ma je i bron za na plo ~a koju je sam Dali uni{tio kako ne bi mogao da se napravi vi{e nijedan otisak, ka`u poznavaoci wegove umetnosti. O Sal va do ru Da li ju sa po no som je na otvarawu izlo`be govorio i ambasador [panije u Srbiji Injigo de Palasio Espanja, koji je ukazao na to da je Dali jedan od retkih ume tni ka ko ji je odr`a vao ~vrste veze sa svojom zemqom, {to se, kako je ocenio, ose}a u wegovim delima. - Ova postavka ima veliki zna~aj jer je jo{ jedna u nizu organizovanih u Srbiji na kojima se predstavqaju dela velikana {panske umetni~ke scene - poru~io je ambasador. Kustos izlo`be Marisa Oropesa kazala je da je me|u mnogim umetnicima koji su u{li u svet nadrealizma Dali postao jedan od najboqih predstavnika ovog pokreta, oceniv{i da je on sam bio umetnost i da je tako i `iveo.

mnogim umetnicima koji su u{li u svet na dre ali zma Sal va dor Da li postao jedan od najboqih predstavnika ovog pokreta, a da }e Institut Ser van tes po ku {a ti da pribli`i Dalijevu genijalnost na druga~iji na~in od naviknutog.

radwi sa Galerijom savremene liko vne ume tnos ti u Ni {u, bi }e otvorena do 14. juna, a posle Beo-

grada u woj }e u`ivati Ni{lije u Ga le ri ji sa vre me ne li ko vne ume tnosti u Tvr|avi, od 16. do 30. juna.

BRONZANA plo~a me|u izlo`enim djelima
“Po se ti oci izlo `be }e ta ko upo zna ti go to vo ne po znat aspekt ovog majstora, wega kao ilustratora“, smatra Oropesa. Izlo `ba je re ali zo va na u sa -

Faust
Istorija je imala ~ast da zabele`i da je Salvador Dali (19041989) jo{ u doba adolescencije po~eo da se interesuje za grafiku i ilustracije, ali da je iz tog perioda sa~uvano malo dela. Tridesetih godina pro{log veka, kao nadrealista, po~eo je aktivno da se bavi ilustracijom kwiga “Faust“ i “@ivot je san”, dok je kasnije po~eo sa stvarawem serije samostalnih grafika.

@an Lik Godar
Ekranizacija memoara Re`iser @an Lik Godar zavr{ava svoj novi film, politi~ku dramu “Le Socialisme“, a zainteresovan je i za jo{ jedan projekat, pi{e “Holivud riporter“. Godar `eli da ekranizuje memoare novinara “Wujork tajmsa“ Daniela Mendelsona “The Lost: A Search for Six of Six Million“. Rije~ je o kwizi kojom je Mendelson poku{ao da otkrije {ta se desilo s wegovim ro|acima u poqskom gradi}u Bolehovu tokom Drugog svjetskog rata i koja postavqa pitawe krivice i kolektivne odgovornosti.

SAM Dali bio umjetnost
Prema wenim re~ima, u periodu jedne decenije, tokom koje je odr`avao kontakt sa nadrealistima, Dali je pretvorio, kao nijedan drugi nadrealista, apsurd i ludost u su{tinski deo svoje umetnosti, stvaraju}i ~ak i termin koji defini{e su{tinu wegove “paranoi~no-kriti~ke“ umetnosti. Oro pe sa je na ve la da je me |u

Djela zainteresovala posjetioce

Srbiji, ~ini 18 djela iz privatnih kolekcija iz [panije
Izlo`ba sekcije za keramiku ULUPUDS-a Najprodavanije kwige

Preobra`aj planete
BEOGRAD - Tradicionalna, deveta po redu izlo`ba sekci je za ke ra mi ku ULU PUDS-a pod na zi vom “Planeta Zemqa - preobra`aj“ otvorena je ju~e (petak) u Galeriji “Singidunum“ u Beo gra du, ja vio je Ta njug. Izlo`ba ima temu koja je posve}ena planeti Zemqi i koja na umjetni~ki na~in istra`uje jedan wen segment, otvara nova interesovawa umjetnika i prikazuje izuzetne mogu}nosti kerami~kog medija. Autori se i ove godine bave kreativnim istra`ivawem, inspirisani temom promjena i transformacija, preobra`aja, metamorfoze i analizom ~ovjekove sposobnosti da razumije prirodu i iskoristi ono {to mu ona nudi. Postavka je organizovana sa idejom da umjetnici, odgovaraju}i na temu, u skladu sa svojim senzibilitetom i likovnom poetikom, opomenu i podsjete na zna~aj o~uvawa i wegovawa sredine u kojoj `ivimo. Eksponati su raznorodni, od

Pi{talo jo{ na vrhu
BEOGRAD - Monotoniju koja vlada na mjese~noj bestseler listi virtuelne Knjizare.com od po~etka godine u maju su naru{ila tri naslova koja su uspjela da se “ubace“ me|u prvih 11, iako je prvo mjesto sa~uvao, peti mjesec zaredom, roman “Tesla portret me|u maskama“, Vladimira Pi{tala, javio je Tanjug. Pi{talo je zadr`ao primat, ali sa mawe bodova nego u apri lu (139 nas pram 186), {to je prvi znak da se po tra`wa za ovogodi{wim dobitnikom NIN-ove nagrade polako sti{ava. Novajlija na listi na ~etvrtom mjestu je Norve`anin Justejn Gorder sa romanom “Zamak u Pirinejima“. Drugi novitet koji je pravo iz {tamparije stigao na listu bestselera je svjetski hit “Koliba“, Vilijama P. Janga, koji spada u novu vrstu duboko religioznih tekstova sa velikim emotivnim nabojem.

Drama “Remember me“
Pirs Brosnan, Emili de Ravin i Kris Kuper igra}e sa Robertom Patinsonom u drami “Remember Me“ u re`iji Alena Koltera, javila je Beta. Patinson }e u filmu igrati mladi}a ~iji se roditeqi rastaju poslije samoubistva wegovog brata. Emili de Ravin }e biti djevojka koja je svjedok ubistva svoje majke. Kuper }e igrati wenog oca. Vil Feters je scenarista filma.

utilitarnih predmeta do kerami~kih skulptura, panoa i kerami~kih objekata.

12 6. i 7. jun 2009. GLAS PLUS

Porast popularnosti desni~arskih stranaka u Evropi

Strah od desni~arskih stranaka pretjeran, jer one prirodno privla~e nesrazmjernu koli~inu medijske pa`we zbog svojih ekstremisti~kih stavova

Odmazda prema vode}im partijama

PRIREDIO: DEJAN VUJANI] dejanv@glassrpske.com

irom Evrope raste zabrinutost da bi na izborima za Evropski parlament bira~i mogli da glasaju za ekstremisti~ke stranke. To bi, kako se navodi, moglo da se dogodi u znak odmazde prema vode}im partijama bilo zbog aktuelne ekonomske krize, bilo zbog generalne razo~aranosti u politiku. Li de ri dvi je naj ve }e vjerske zajednice u Britaniji, anglikanaca i katolika, su se u za wih nekarakteristi~noj intervenciji umije{ali u politiku i pozvali bi ra ~e da ne gla sa ju za krajwe desni~arsku i antimigracionu Britansku nacionalnu partiju (BNP). Ovaj po tez na ~iwen je,

[

prije svega, zbog bijesa koji u ~itavoj zemqi vlada zbog parlamentarnog skandala sa privatnim tro{kovima poslanika koji su napla}ivani od dr`ave i straha da bi bira~i u svjetlu tih otkri}a mogli da se okrenu ekstremnoj desnici.

POLITIKA BNP-a “protivna hri{}anskim vrijednostima“
Anglikanski sve{tenik Pi ter Bro dbent izja vio je stoga da je politika BNP-a “protivna hri{}anskim vrijednostima“. - Savr{eno je mogu}e da qudi gla sa ju za BNP, a da pri tom vjeruju u hri{}anske vri je dnos ti - iako je na{ stav da se te dvije stvari me|usobno iskqu~uju. BNP je

zasnovan na ideologiji koja je u su{tini rasisti~ka i koja pretpostavqa da su neki qudi superiorniji od drugih. Hri{}anstvo je vjera svih na ci ja. Hri{ }a ni `i ve u svim dijelovima svijeta. Nema nijednog na~ina na koji BNP mo `e da se za odje ne hri{}anskom zastavom - rekao je Brodbent. Britanija, me|utim, nije jedina evropska zemqa u kojoj bi ekstremisti~ke stranke mogle da se probiju na predstoje}im izborima i osvoje barem nekoliko poslani~kih mjesta. En dru Re tman, no vi nar lista “EU Observer“ u Briselu, za Bi-Bi-Si je rekao da bi u Evropskom parlamentu uskoro mogli da vidimo malo vi {e po sla ni ka de sni ~ar skih stranaka.

- U Holandiji desni~arska stranka “Sloboda“ nikada nije bila ja~a nego danas i si gur no }e osvo ji ti dva ili tri poslani~ka mjesta. “Yobik“ stranka u Ma|arskoj sprovodi izuzetno impresivnu pre di zbor nu kam pawu. Veliku pra{inu su podigle i “Atak“ stranka u Bugarskoj i Nacionalisti~ka partija u ^e{koj. Me|utim, ne vjerujem da }e ukupno osvojiti vi{e od dvadesetak poslani~kih mjesta, ~ime bi i daqe bili na marginama u Evropskom par la men tu - ka zao je Re tman. On smatra da je, u cjelini gle da no, strah od ovih stranaka pretjeran, jer one prirodno privla~e nesrazmjer nu ko li ~i nu me dij ske pa`we zbog svo jih ek stre misti~kih stavova. - Uzmimo pri mjer Na ci ona lis ti ~ke partije u ^e{koj, koja je nedavno privukla pa`wu {irom Evro pe re kla mnim spotom u kojem zahtjeva “kona~no rje{ewe romskog pitawa“ u toj zemqi. Pre ma naj no vi jim an ke ta ma, ta stranka ima podr{ku mawe od jednog procenta bira~kog tijela. ^ini mi se, dakle, da te stranke imaju sposobnost da pri vu ku ve li ku pa`wu, ali ne umiju da je pretvore u podr{ku na bira~kim mjestima - istakao je Retman. Najve}a opasnost, dodao je on, pri je ti od tra di ci onalno ni`e izlaznosti na evropskim nego na nacionalnim izborima. - Nije rije~ o tome da }e

umjereni bira~i odjedanput po~eti da glasaju za krajwe desni~arske stranke, ve} o tome da ne}e iza}i na birali{ta. Nasuprot tome, tvrdokorne pristalice radikalnih stranaka svakako }e glasati, ~ime bi mogli tim strankama da donesu vrstu “nereprezentativne“ pobjede - naglasio je Retman.

DESNI^ARSKA stranka “Sloboda“ nikad ja~a
Govore}i o pristalicama ek stre mno de sni ~ar skih stranaka, Endru Retman ka`e da postoji nekoliko stvari

koje ih povezuju, bez obzira na zemqe u kojima `ive. - Ekonomska kriza: qudi su bijesni zbog toga {to gube posao i zbog neizvjesne budu}nosti. Slogani poput onog “britanska radna mjesta britanskim radnicima“ ~uju se {i rom kon ti nen ta. Po red toga, ispod povr{ine tiwa bijes zbog useqenika, posebno u zemqama kao {to su Holandija i Austrija, u kojima `ivi relativno veliki broj imigranata. Posqedwe par~e ovog mozaika je rastu}i prezir prema vladaju}oj eliti, zbog mi{qewa da je establi{ment u stvari stvorio aktuelnu ekonomsku krizu - rekao je Retman.

Razlike
Endru Retman nagla{ava da izme|u ekstremisti~kih stranaka ima i velikih razlika, odnosno da ih ne treba stavqati u isti ko{. - Ako uzmete primjer Belgije, krajwe desni~arska stranka “Flams belang“ je ve} dugo veoma jaka, jo{ od prije po~etka ekonomske krize. Prema anketama, ona u flamanskom dijelu Belgije ima podr{ku ~etvrtine bira~a. Razlog wenog postojawa su jezi~ke razlike i vjerovawe da su Valonci, dakle francuska zajednica, zauzeli najboqe poslove i polo`aje u zemqi. To je veoma razli~ito od, recimo BNP-a u Britaniji, ili stranke “Xabik“ u Ma|arskoj. Va`no je zapamtiti da u razli~itim zemqama vladaju razli~ite okolnosti - napomiwe Retman.

ISPOD POVR[INE tiwa bijes zbog useqenika, posebno u zemqama kao {to su Holandija i Austrija

GLAS PLUS 6. i 7. jun 2009. 13

@ivopisni kandidati za evropski parlament

Gabrijela Pauli PREVEO: MILENKO KINDL milenko@glassrpske.com

Barbara Matera, kandidat Berluskonijeve Partije slobode, izvrsnih je proporcija i ka`e da nema pojma o politici. [ve|anin Kristijan Engstrem (Piratska stranka) zala`e se za osloba|awe Interneta od kontrole i intervencija vlasti. Tu su i biv{i kosmonaut, kao i veteran relija Pariz-Dakar
To se ne mo`e zasigurno re}i za Elenu Ba{esku. Ova 28-godi{wakiwa ve} ima iskustva sa evropskom diplomati jom i bi ro kra ti jom u Briselu, gdje ja bila pripravnik u po sla ni ~kom klu bu stranke wenog oca, Trajana Ba{eskua, predsjednika Rumunije. Elena je ina~e foto-model, re do van je gost svih po zna tih i mawe po zna tih “partija“, a prema austrijskom listu “Standard“, poznata je i po burnom qubavnom `ivotu. Dijelom zahvaquju}i i svom izgledu - kosi do bokova i napu}enim usnama - mediji vole da je nazivaju “rumunskom Paris Hilton“. Odgovaraju}i na kritike koje ka`u da nije dovoqno obrazovana i inteligen tna da bi svo ju zemqu pred stavqala u Evrop skom parlamentu, wen otac ka`e da je “Elena mnogo pametnija nego {to se misli“. Mo`dane vijuge nisu problem kada je u pitawu Ra{ida Da ti, do pri nos Fran cuske evropskom glamuru na listama kandidata. Prije nego {to se odli~no sna{la u svijetu biznisa i kancelariji tu`ioca, Dati je studirala ekonomiju i pravo. Wena karijera vinula se me|u zvijezde 2002. godine, kada je postala dio tima tada{weg minis tra unu tra{wih poslova Nikole Sarkozija. A kada je izabran za predsjednika, uslijedilo je tap{awe po ramenima i Dati je odmah osvanula na mjestu ministra pravde. vr{io wegovom ostavkom na mjesto predsjednika Hri{}ansko-demokratske unije, sestrin ske par tije Partije Hri{}ansko-socijalnog jedinstva kojoj je na ~elu kancelarka Angela Merkel. Pauli je iz svega toga profitirala, jer je ubrzo wena figura sa po`udnim izrazom lica, u lasteks rukavicama i, omotana u bavarsku zastavu preplavila naslovnice svih magazina. A sada, Pauli se nada da }e u}i u Evropski parlament u ime Slobodnih glasa~a, minorne konzervativne partije iz Bavarske. Ne nadme}u se samo jake `ene za mjesta u Evropskom parlamentu, gdje ih ~ekaju naizmjeni~na zasjedawa u Brise lu i Stra zbu ru. I iz tabora ja~eg pola sti`u `ivo pi sni li ko vi. Je dan od wih je 48-godi{wi [ve|anin Kris ti jan En gstrem, kandidat Piratske stranke ko ja se za la `e za oslo ba |awe Interneta od kontrole i intervencija vlasti. Presuda kojom su odre|ene globe i zatvorske kazne operatori ma na da le ko us pje {nog Internet sajta za razmjenu datoteka “Pirate Bay“ ovu partiju je u~inilo izuzetno poznatom. Osno va na 2006. u znak protesta, Piratska stranka je, prema najnovijim anketama, tre}a po popularnosti u

Barbara Matera

il vio Ber lus ko ni, me dij ski mo }nik i italijanski premijer, `e lio je da za ovogodi{we izbore za Evropski parlament kao kandidate ponudi neka nova lica. Pri tome je imao na umu nekoliko mladih, atraktivnih `ena, ali ne bilo kakvih; me|u odabra ni ma je bi lo ne ko li ko profesionalnih striptizeta, te jedna od u~esnica italijanske verzije Velikog brata poznata po oskudnom odijevawu. Berluskoni je mislio da }e takva parada qepote i mladosti donijeti glasove wegovoj Partiji slobode. Me|utim, wegova `ena, Veronika Lario, pobunila se protiv Berlus ko ni je vog {e pu rewa sa izazovnim djevojkama i otvoreno ga prozvala da se besramno koristi svojom mo}i. ^im je Veronika podviknula, Berluskoni je raspustio gotovo cijelu ekipu izazovnih djevojaka. Jedina koja je pre`ivjela bijes Berluskonijeve supruge bila je Barbara Matera. Plavu{u izvrsnih proporcija, nekada finalistkiwu izbora Mis Italije, 27-godi{wu zvijezdu i televizijsku voditeqku mo`ete lako prona}i na video-portalu “Jutjub“. Za razliku od ustaqenih fraza drugih kandidata, za sebe ka`e da nema pojma o politici.

S

VERONIKA Lario, pobunila se protiv Berluskonijevog {epurewa
Dolaskom na taj polo`aj Ra{ida nije ba{ sve odu{evila. Ubrzo nakon imenovawa za ministra, neki od vode}ih slu`benika uzeli su svoje radne kwi`ice. Bilo bi prili~no nategnuto tvrditi da je Dati - 43-godi{wa qepotica porijeklom iz sjeverne Afrike, vaspitana u katoli~kom duhu - u~inila ne{to posebno u svrhu unapre|ivawa francuskog pravosudnog sistema. Naslovi novinskih tekstova u kojima se pomiwala bavili su se uglavnom wenim visokim tro{kovima i bahatim pona{awem. A tamo, Ra{ida Dati bi lako mogla da postane dobra prijateqica sa Gabrijelom Pauli, koja je je svojevremena bila najmla|i administrator distrikta u Wema~koj. Pauli je tamo postala poznata 2007, ka da je ja vno kri ti ko va la Edmunda [tojbera, tada guvernera Bavarske. Time je pokrenut slijed do g a | a j a koji je za-

Kristijan Engstrem

[ved skoj. Da kle, En gstre mov put u Brisel trebao bi biti lak.

ELENA Ba{esku - rumunska Paris Hilton
Jednom kad se na|e tamo, ovaj {vedski matemati~ar bi mogao popiti koju kaficu i popri~ati sa 60-godi{wim ~e{kim politi~arom Vladimirom Remekom, koji je bio prvi neruski kosmonaut u svemiru. Me|utim, razgovor sa kom{ijom iz Finske, Arijem Vatanenom, bio bi ne{to te`i. Ovaj 57-godi{wi ~etvorostruki pobjednik relija Pariz-Dakar, kandidat konzerva tivne Hri{}ansko-demokratske par-

tije, poznat je kao istinski {krtac na rije~ima. Vatanen bi se mo`da boqe slagao sa likom ~ije je puno ime i prezime Emanuele Filiberto Umberto Reza ^iro Rene Marija di Savoja, 36godi{wim unu kom posqedweg kraqa Ita li je i princom Venecije i Pijemonta. Nasqednik nepostoje}eg ita li janskog prijestola tako|e je odabrao hri{}anskode mo krat sku po li ti ~ku opciju, iako je rije~ o partiji koja je tek sjena nekada mo}ne partije “Democrazia Cristiana“. Ova partija je po~etkom devedesetih godina pro{log vijeka izgubila vlast zbog niza skandala vezanih za korupciju. (“[pigl“)
FOTO: “[PIGL“

Komplikovan `ivot
Kada je francuska ministarka pravde Ra{ida Dati 2. januara rodila k}erku, cijela Francuska je pa`qivo pratila sve u vezi s tim doga|ajem. Dodatnu tajanstvenost davala je ~iwenica da je Dati odbijala da ka`e ko je otac, a umjesto toga javnost je po~astila re~enicom: “Moj privatni `ivot je komplikovan.” Francuski mediji sada naga|aju da Nikola Sarkozi `eli da se rije{i lijepe Ra{ide time {to }e je poslati u Brisel.

Ra{ida Dati

Elena Ba{esku

ZA MJESTO u Evropskom parlamentu kandidovao se i unuk posqedweg kraqa Italije

14 6. i 7. jun 2009. GLAS PLUS

Srpski ko{arka{ Marko Jari} progovorio o vezi i braku sa brazilskim top-modelom

Odu{evila me je ta wena spontanost i odmah sam po`eleo da je upoznam, {to mi je omogu}io jedan zajedni~ki prijateq, ispri~ao Jari}

S

Adrijana Lima

rpski ko{arka{ i ~lan NBA ekipe Memfis Grizlijs Marko Jari} po prvi put je u medijima progovo rio o svo joj ve zi i bra ku sa bra zil skim top-modelom Adrijanom Lima. Jari} je potvrdio da su se upoznali u Americi na jednoj dobrotvornoj ve~eri. - Upoznali smo se na jednoj humanitarnoj ve~eri. Bila je zajedno sa ostalim an|elima kompanije “Victoria,s secret“. I dok su ostale devojke mirno sedele i pozirale, wu je `uqala cipela, pa se izula usred ve~ere. Odu{evila me je ta wena spontanost i odmah sam po`eleo da je upoznam, {to mi je omogu}io jedan zajedni~ki prijateq - ispri~ao je Jari}. Te ve~eri su se upoznali i razmijenili brojeve telefona, ali su tek poslije go di nu da na po ~e li da izla ze i za bavqaju se. Svakako neobi~an podatak je i to da je Marko svoju sada{wu suprugu zaprosio ispred objekta gdje se prodaje “hot dog“ u Wujorku, gdje oboje vole da jedu. - Re~ je o veoma popularnom mestu u Wujor ku gde se pro da je “hot dog“ i gde se ~es to mo gu vi de ti brojne javne li~nosti. Tu sam pitao Adrijanu da se uda za mene - otkrio je Jari}. Ina~e Adrijana i Marko planiraju da naprave dva mala svadbena veseqa. Ko{arka{ki as `eli da ta~na lokacija wihovih svadbenih veseqa ostane tajna, kao i {to je bilo wihovo vjen~awe 14. februara. - Mora}emo da napravimo dva jako mala i privatna ven~awa, zbog Adrijanine i moje familije. Ima dosta qudi u mojoj porodici koji ne mogu da putuju, ista situacija je i kod we. Ne `elimo da maltretiramo sve te qude koji bi `eleli da budu na proslavi. Zato }emo napraviti dve jako male, tajne proslave i u jednoj i u drugoj zemqi - rekao je Jari}.

FOTO: AGENCIJE

Adrijana i Marko

Portugalac prona{ao novu djevojku

^lan “gordog Albiona“ odu{evqen novim saznawem

Ronaldo u vezi sa Luanom Beleti
Por tu gal ski fu dbal ski reprezentativac i ~lan Man~ester junajteda Kristijano Ronaldo osvojio je srce Lu ane Be le ti. Bi la bi to jo{ je dna u ni zu dje vo ja ka koje prolaze kroz `ivot najboqeg fudbalera na svijetu i predstavqaju metu tabloFOTO: AGENCIJE

ida, da nije jednog detaqa. Luana je ro|ena sestra fudbalera ^elzija, @ulijana Beletija. Kristijano Ronaldo rivalstva ostavqa za teren. Qubav je ne{to drugo, pa Portugalcu ne smeta da se zabavqa sa sestrom igra~a iz protivni-

~kog tabora. Luana i Kristijano uhva}eni su na zajedni~kom odmoru u Italiji. Ina~e u vrijeme dok je Beleti igrao u Barseloni, zabiqe`e no je ne ko li ko poku{aja saigra~a da se pribli`e wegovoj sestri, ali nisu imali ba{ uspjeha.

Kada se engleski fudbaler Pi ter Kra u~ po ja vio na pripremama reprezentacije “gordog Albiona“ nije o~ekivao da }e se sresti sa svo jim bra tom bli zan cem Bjornom. “Pla vi {ta p“ je ~es to sumwao da ima brata, ali su wegovi roditeqi to opovrgavali. Na kraju, on je prihvatio ~iwenicu da ga nema, ali je dolazak u trening kamp u Londonu, to promijenio u potpunosti. Prvo je bio zbuwen, a zatim odu{evqen najno vi jim sa z n a w em.

FOTO: AGENCIJE

Luana Beleti

Piter Krau~

GLAS PLUS 6. i 7. jun 2009. 15

MOZAI^KA UKR[TENICA
Ovan
Pred vama je povoqan period kada su u pitawu novi poslovni projekti. Iskoristite to na najboqi mogu}i na~in, kako biste izvukli dugoro~nu korist od svega. Ne}ete biti u mogu}nosti da se sa jednakom pa`wom posvetite i emotivnom `ivotu. Ovnovi koji su u stabilnim vezama, mogli bi da do|u u sukobe sa partnerom. Slobodni su na dobrom putu da zapo~nu novu romansu, ali treba malo vi{e da se aktiviraju na tom poqu.

Bik
Iako je Bikovima materijalna strana `ivota ~esto ispred duhovne, ovog puta mora}ete da se pomirite sa porazima. Poslovne mogu}nosti nisu najboqe, pa bi dobro bilo da se malo povu~ete dok ne pro|e negativan uticaj planeta na va{ znak. To vrijeme iskoristite da se posvetite voqenoj osobi, porodici i prijateqima. Kona~no }ete shvatiti da i male stvari ~ine `ivot qep{im.

Blizanci
Prevrtqiva priroda mogla bi vas skupo ko{tati. Razmislite dobro da li poslovni saradnici zaslu`uju toliko va{e pa`we. Do{lo je krajwe vrijeme da ra{~istite neke stvari iz pro{losti i da krenete daqe. Blizanci koji su neko vrijeme sami dobi}e priliku da zapo~nu vezu. Iako nije sigurno da li }e to biti kratkog daha, sve vrijedi poku{ati. Za one koji su u vezama ili braku, ovo }e biti miran period.

Pojmove iz spiska rasporedite u lik ukr{tenice. Ako to pravilno uradite, u osjen~enim poqima uspravno dobi}ete ime i prezime mlade bawolu~ke glumice sa slike. 10 slova: AVIJATI^AR. 9 slova: BE-VITAMIN, MAROKANAC, R\AV[TINA. 8 slova: ATENTATI, DRAGOMIR, OSTRIGAR. 7 slova: KOSTRE[, RI]ANIN, STEVIJA. 6 slova: GAVRAN, KORBAR, ORLEAN, RA[TAN, SLAVI]. 5 slova: ANART, ANETA, TATRE. 4 slova: GAMA, GVA[, IMIN, ONI^. 3 slova: AKT, ART, GOR, DNO, MIG, NAR, OKA, OLI, RIS. 2 slova: OT, RA, CA. Psiho

Rak
Ponovo dozvoqavate da vam emocije prevladaju razum. Podvucite jasnu liniju izme|u privatnog i poslovnog i bi}e vam mnogo lak{e na oba poqa. Zavr{ite poslove koje odugovla~ite i krenite sa novim projektima. Partner se osje}a zapostavqeno, pa se potrudite da to promijenite. Zajedni~ka ve~era mogla bi mnogo da promijeni. Ako ste u potrazi za srodnom du{om, nemojte da o~ekujete nerealno.

Lav
Na svim poqima imate povoqne aspekte za napredovawe. O~ekuju vas va`ne odluke, ali i mogu}i dobici, posebno ako se bavite finansijama. Paralelno sa poslovnim uspjesima mogli bi do}i i emotivni. Duge i stabilne veze dobi}e jo{ potvrda za budu}u sre}u. Oni koji su sami mogu slobodno da krenu u nove avanture, jer bi neka od wih mogla da bude pravi izbor.

Djevica
Melanholi~na priroda mo`e da vas oneraspolo`i i kada nemate realnih razloga za to. Osvrnite se oko sebe i na}i }ete mnogo razloga za boqe raspolo`ewe i nove poduhvate. Puni ste ideja, pa se potrudite da bar neke i ostvarite. Partner bi mogao da vas prijatno iznenadi, budite spremni na to. Ne budite na kraj srca kada su nova poznanstva u pitawu.

Vaga
Neprestano razmi{qate da li ste donijeli pravu odluku. I dok se vi dvoumite oko toga, neki drugi qudi `ive spokojno. Sve nove ideje poku{ajte da ostvarite, osje}a}ete se mnogo boqe. Ovo je povoqan period za qubav, imajte to na umu. Iskoristite sve {anse koje vam se pru`aju, jer }e se sigurno jedna pokazati kao dobitna kombinacija.

[korpija
Strast koja vas vodi na svim poqima ponekad je ubita~na za druge qude. Razmislite o tome prije nego {to povu~ete nove radikalne poteze. Dobro bi bilo da predahnete i preispitate svoje prave namjere. Neko iz okoline `eli da vam pri|e, ali nema priliku za to. Ne razbacujte energiju na nebitne stvari, jer bi poslije mogli da za`alite zbog toga.

Strijelac
Avanturizam u svakom pogledu zaboravite na neko vrijeme. Skoncentri{ete se na posao i dozvolite saradnicima da ka`u svoje mi{qewe. Oni koji su u vezama mogu da o~ekuju da }e platiti ceh za ranije pona{awe. Usamqeni ne bi trebalo da eksperimenti{u, jer bi to moglo skupo da ih ko{ta. Najboqe bi bilo da se malo povu~ete i posvetite sami sebi.

Jarac
Pred vama je plodan period i treba da se potrudite oko novih ideja. Sve {to ste preduzeli ranije, sada bi kona~no moglo da se isplati. Qubav vam se smije{i iza svakog ugla. Ako ste du`e vrijeme u potrazi za srodnom du{om, o~ekujte da }ete je uskoro i sresti. Ne pla{ite se da }ete pogrije{iti, jer }ete time sve da upropastite.

Vodolija
Niste spremni da plivate u svim vodama. Me|utim, taj stav mora}ete uskoro da promijenite. Nova poslovna strujawa donose i nove zahtjeve i potrebu da se prilagodite. U qubavi ne}e biti ve}ih promjena, ali to vam sada i odgovara. Neka osoba iz pro{losti mogla bi da vam pomrsi ra~une, jer }e po~eti da se ponovo pojavquje u va{em `ivotu.

Ribe
Posao vam je zaokupirao sve misli, a to dugoro~no nije dobro. Osvrnite se oko sebe i potra`ite novi smisao `ivota. Kancelarija nije jedino mjesto gdje vas cijene. Ve} neko vrijeme zaboravili ste na qubav. Dok se budite iz zimskog sna, sjetite se da biste mogli da pokrenete ne{to na emotivnom planu.

RJE[EWE: DNO, RIS, AKT, GOR, OLI, MIG, ANART, GAMA, NAR, GAVRAN, \, S, TATRE, KOSTRE[, OT, ORLEAN, OKA, R\AV[TINA, BE-VITAMIN, AVIJATI^AR, RI]ANIN, CA.

RJE[EWE: KLIPAN, V, BA, J, A, DOWA LIJESKA, SKIT, DU[ANKA, POSRT, PESKARA, ASTER, AGNOLA, RA, BISTRIVODE, ORKAN, KA]ANIN, VAT, AKAD, C, NA.

Na pragu sedamdesete godine odlu~io da krene na intimno retrospektivno putovawe kroz svoj `ivot, a rezultat je novi album, koji }e promovisati na turneji u okviru koje nastupa 13. novembra u Beogradu
PRIPREMILA: VAWA [TRBAC vanjas@glassrpske.com

Tom Xons u Beogradu

FOTO: AGENCIJE

edna od najve}ih muzi~kih zvijezda dana{wice Britanac Tom Yons, nastupi}e na jesen u Beogradskoj areni. Koncert je zakazan za 13. novembar, a odr`a}e se u okviru svjetske turneje. Svoju turneju Tom Yons }e po~eti i zavr{iti koncertima u Sjediwenim Ameri~kim Dr`avama. Ovaj poznati muzi~ar u svijetu nota je ve} 45 godina, a u svojoj dugoj karijeri ostvario je saradwu sa brojnim muzi~kim imenima, od Elvisa do Kardigansa. Nedavno je izdao novi album “24 Hours“ koji je kritika ocijenila najboqim u wegovom dosada{wem radu.

J

I DAQE snima hitove
Yons se na ovom albumu prvi put pojavio i u ulozi tekstopisca ve}ine pjesama koje svaka na svoj na~in, simbolizuju wegov `ivot i sadr`e mno{tvo autobiografskih elemenata. Na pragu sedamdesete godine odlu~io je da krene na intimno retrospektivno putovawe kroz svoj `ivot, a rezultat je novi album na kojem je i pjesma “The Road“ koju je posvetio svojoj supruzi sa kojom je u braku vi{e od 50 godina. Kako mu je ideju za po~etak stvarawa novog albuma dao frontmen grupe U2 Bono Voks, odlu~ili su tu saradwu da realizuju u pjesmi “Sugardady“ koju su napisali ovaj ~lan grupe U2 i gitarista Ey. Zbog svog doprinosa britanskoj pop muzici, ovaj slavni britanski pjeva~, nosilac je kraqi~ine titule ser. Tokom dosada{we karijere prodao je preko sto miliona nosa~a zvu-

Tom Xons

ka, snimio nekoliko filmova, a me|u `enskom populacijom nadimkom Tigar iz Velsa, nametnuo se kao jedan od najve}ih seks simbola druge polovine 20. vijeka. Muzi~ku karijeru Tigar je po~eo pjevu{e}i u rudnicima rodnog grada Pontypidda, gdje je radio. Ovaj Britanac se obreo u mnogim muzi~kim pravcima i `anrovima i to s velikim uspjehom. Prvi pravi veliki hit nastao je 1965. godine. Rije~ je o pjesmi koja ga je proslavila “Its Not Unusual“, koja odmah zauzima prvo mjesto na britanskoj top-listi i ulazi me|u prvih deset na ameri~koj. Iste godine nastao je hit “Thunderball“, naslovna pjesma iz istoimenog filma o Yejmsu Bondu. Uspjeh Toma Yonsa i wegov put prema samom vrhu svjetske pop scene

postali su nezadr`ivi. Redali su se hit za hitom, a pjesmom “Delilah“ zauzeo je mjesto namijeweno svjetskoj pjeva~koj li~nosti broj jedan.

NEDAVNO izdao novi album “24 Hours“
Tom je pjesmom postigao ogroman uspjeh, wegova interpretacija te pjesme ni sa ~im nije uporediva, pa ne ~udi {to tu pjesmu ostale pjeva~ke zvijezde nisu uvr{tavale u svoj repertoar, jer je bilo jasno da bi bilo koje izvo|ewe tog mega-hita bilo blijeda kopija Yonsove verzije. Ova pjesma je te burne 1968. godine, bila najve}i i daleko najizvo |e ni ji svjet ski hit, i na radio-stanicama i u svakoj drugoj prilici, pa ~ak i toliko da je u Danskoj zbog neprekidnog izvo|ewa na kraju te godine progla{ena najdosadnijom pjesmom. Narednih godina Tom Yons i daqe izbacuje hitove, a masovna histerija `ena na wegovim koncertima postaje uobi~ajena pojava. Poslije svakog nastupa, na pozornici ostaje mno{tvo doba~enog cvije}a, raznih poruka, kqu~eva ho-

“Green Green Grass of Home“
Ameri~ki pjeva~ Xeri Li Luis snimio je kantri verziju jedne, ne ba{ previ{e poznate balade s kojom nije postigao nikakav uspjeh. Tom Xons je ~uo tu kompoziciju i zakqu~io da je to prava pjesma za wega, pa 1966. godine on snima svoju verziju te balade, svoju najpoznatiju pjesmu, i posti`e ogroman, nevjerovatan uspjeh. Rije~ je o kompoziciji “Green Green Grass of Home“, pjesmi koja je proslavila Toma Xonsa, ali i pjesmi koju je proslavio Tom Xons.

telskih soba i `enskog doweg rubqa. Popularnost mu je ogromna, a novi hit iz 1971. godine “She s a Lady“ je posebno za wega komponovao velikan pop muzike Pol Anka. Tokom osamdesetih Yonsova karijera stagnira. Veliki povratak ove zvijezde dogodio se 1999. godine albumom “Reload“ i velikim hitom “Sexbomb“. Ovaj put sa druga~ijim mu zi ~kim izra zom, ne umorni velikan svjetskoga popa kao da poru~uje da ni po {to ni je za penziju. I daqe sni ma hitove, prilago|ene dana{wim trendovima, hitove koji sigurno ne}e postati evergrin kao oni iz {ez de se tih go dina, ali koji ga p r i bl i ` a v a j u mla|im obo`avaocima. Wegova popularnost privla~i publiku svih generacija. Tim vi{e, {to uprkos godinama ima onaj mo}ni, neponovqivi glas.

IDEJU za po~etak stvarawa novog albuma Tomu Xonsu dao frontmen grupe U2 Bono Voks Doma}a top-lista
1. Kristali - Vreme je 2. S. A. R. S. - Ana 3. Radio Gerila - Takav ti je realitet 4. Who See - Kad se sjetim 5. Repetitor - Ogledalo 6. Pop Ups - 165 7. Kanda Koxa i Neboj{a - Zebra 8. Pionir 10 - Samo 9. Izdr`i ribice - Prole}e 10. Kanda Koxa i Neboj{a - Prekidi stvarnosti

Bilbordovih top 10 singlova
1. The Black Eyed Peas - Boom Boom Pow 2. Lady GaGa - Poker Face 3. Jamie Foxx Featuring T-Pain - Blame It 4. Glee Cast - Dont Stop Beievin’ 5. Pitbull - I know you want me 6. Linkin Park - New Devide 7. Kid Cudi - Day N Nite 8. Beyonce - Halo 9. Jeremih - Birthday Sex 10. Katy Perry - Waking Up In Vegas

Bilbordovih top 10 albuma
1. Eminem - Relapse 2. Green Day - 21st Century Breakdown 3. Kenny Chesney - Greatest Hits II 4. Dane Cook - ISolated INcident 5. Busta Rhimes - Back On My B. S. 6. Bob Dylan - Together Through Life 7. Taylor Swift - Fearless 8. Lady GaGa - The Fame 9. Tory Amos - Abnormally Attracted To Sin 10. Kate Voegele - A Fine Mess

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful