உட

1 of 1

க.

ம திர

http://dwarak82.blogspot.in/2013/08/blog-post_665.html

1 week ago
வ திைய ைகய
ைவ

ெகா


உட

க.

ெகா

வட

ம திர
கமா

"ஓ பகவதி எ ேதக தி அ

வைர
தி காள#,உ திரகாள#,ேமா
காள#,%&காள#,ப ரகாசகாள#,
வஜ)ர காள# ஆகாசகாள#, மி காள#, ஹ,காள#,சிவகாள#
ஓ - % கா
ர.சி க /வாகா.
எ 0 21 உ ெசப
இ1வ திைய த ைன3/4றி6 ேபா.
ெகா
டா எ த ம திரவாதி எ னவ த ெச தா6 ந மிட ஏறா
த) ய ச தி9 ந ைம ஒ 0 ெச ய
யா .

.எ த

எ தெவா ம திர ெசப

இ க. ம திர ைத ெசப
வ திைய ந ைம /4றி;ேபா.
ெகா
டா
அ ம திர ைத சி தி ெச ய வ டாம ெச 9
<டச திக= ,ெக.டவ>கள#
சதி9 ,ம4ற எ த இைட?0 ந) அ த
வ திைய வ . ெவள#ேய வ
வைர உ ைன ெந &கா .அத4 @ ந)
சி தி ெச ய ேவ
ய ம திர ைத சி தி ெச
ெகா@ளலா . ந)
அ1வ திைய வ . ெவள#ேய, வ .டா அ1வ திய
அ4ற
றி

.

Posted 1 week ago by DWARAKANATH REDDY
Labels: ம திர&க@
View comments

No comments yet

8/8/2013 7:39 PM

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful