க 6 ம3திர

1 of 3

http://dwarak82.blogspot.in/2013/05/blog-post_2572.html

29th May

நா
ெச

க 6 ம3திர

ப ேவ
இட க
ெச கிேறா
ப ேவ
ெதாழி கைள
கிேறா
பலதர ப ட மன!த"க ட# ெதாட"$ ெகா% கிேறா

நா
ெச கி#ற இட கள!ேல ந ைம
&'றி த( ய ச திக% ந ைம*
தா க
+,யநிைல இ- கலா
ப.ற/ட
உ%ள ச*தி +ட ந ைம
பாதி பைடய
ெச ல
+,ய நிைல உ-வாகலா
ந ைம பாதி $
அைடய
ெச ய
+,ய
எ3த
வ.தமான
எதி"மைற
ச திக
4ர5ப ட ச திக
ந ைம* தா காம
இ- க இ- பத'காக பய#
ப6*7வ7 தா# க 6 ம3திர
ந ைம ப., காதவ"க% ந 4ைடய வ.ேராதிக% ந ைம அழி பத'காக
பய#ப6*7
ஏவ
ப. லி 9#ய
ேபா#றைவக
ேப
ப.சா&க
ந ைம அ:கி ந ைம பாதி $ அைடய
ெச யாம
இ- பத'காக;
பய# ப6*7வ7 தா# இ3த க 6 ம3திர
ம3திர
தின4
உ சாடண
ெச பவ"க%
தன
வ.- ப ப ட
ெத வ*தி# ம3திர*ைத உ சாடண
ெச பவ"க% க 6 ம3திர*ைத
ெச த
ப.றேக
தன
வ.- ப
ப ட
ெத வ*தி#
ம3திர*ைத
உ சாடண
ெச ய ேவ56
ஏென#றா
எ3த ம3திர*ைத நா
உ சாடண
ெச தா=
ம3திர*ைத
உ சாடண
ெச 7 ெகா5,ெபா>7 ஆ*மா வ./வைடகிற7
ஆ*மா வ./வைட37 ப.ரப@ச*7ட# ெதாட"$ ெகா%கிற7 ம3திர*ைத
உ சாடண
ெச 7 வ. 6 4,*த;ட# ஆ*மா &- கி த# பைழய
நிைலைய அைடகிற7
ஆ#மா வ./3த நிைலய.
ப.ரப@ச*தி
உ%ள அைன*7 வ.தமான
ச திக ட# ெதாட"$ ெகா56 அதி
உ%ள சாரா ச*ைத எ6*7
ெகா56 உட=
% வ-கிற7
அ3த
ச திகள!
உட=
உய.7#ப*ைத
தர +,ய
ச திக
இ- பதா
அைவக% உடைலA
உய.ைரA
பாதி பேதா6
ம 6ம லாம
வாB ைகய.=
ப ேவ
ப.ர சிைனகைள
ெகா56
வ37 வ.6கிற7
க 6 ம3திர*ைத ேபா 6
ெகா56 ம3திர*ைத உ சாடண
ேபா7
க 6
ம3திர
ஒவ,க ,யாக
ெசயலப 6
த( யைவகள!லி-37 உடைலA
உய.ைரA
பா7கா கிற7

ெச A
ந ைம

ஓேஸா# எ ப, இ3த $வ.ைய
&'றி ஒ- கவச
ேபா
இ-37
$வ.ைய
பாதி க
+,யைவகைள
த6*7
நி *தி
வ,க டயாக
ெசய ப6கிறேதா
அேத
அ, பைடய.
இ3த
க 6
ம3திர4
ெசய ப6கிற7
ப ேவ
க 6 ம3திர க% இ-3தா=
சி*த"க% வழிய.
- சீ ட "
பர பைரய.
வ3த ஒ- க 6 ம3திர*ைத இ ெபா>7 பா" ேபா
எ3த உ சாடண
ெச தா=
4தலி
ெச ய ேவ5,ய7 தி
க 6
இர5டாவதாக ெச ய ேவ5,ய7 உட க 6 எ#பைத நிைனவ.
ெகா%ள ேவ56

தி
1.


தி-ந( ைற ைகய.

எ6*7

ெகா%ள ேவ56

8/8/2013 7:47 PM

அ‘..டேதவ"க ஓ எ#ற அ சர4 காவ காதி வரப*திரேதவ( நவ7வார*தி நவ கிரக4 காவ எ#ைன &'றி காலைபரவK கா*7 நி'க &வாகா (தி-ந( ம இதி ஏதாவ7 ஒ#ைற ேபாட.$ இ.ர மாவாக ெகா5ேடேன அ/ ஓ கிழ ேக ேநா கிேனேன கிழ ேக ேதேவ3திரனாக ெகா5ேடேன அ/ ஓ ேம'ேக ேநா கிேனேன ேம'ேக நரசி கG"*தியாக ெகா5ேடேன அ/ ஓ ஆகாச*ைத ேநா கிேனேன ஆகாச தி-ந( லக5டனாக ெகா5ேடேன அ/ ஓ பாதாள*ைத ேநா கிேனேன பாதாள காலைபரவனாக ெகா5ேடேன அ/ ஓ Hமிைய ேநா கிேனேன Hமி Hடமாக ெகா5ேடேன ெபா.கவச உ-வா 2 ஒ. வ எ# சிரைச ெதா 6 ப. ) க ம திர ைத ெதாட ெச! வர கீ க டைவ நட 1 ந ைம &'றி= ஒ. ைக +ட +ட கவச*தி# அதி". ம மலைரA +ட இத' பய#ப6*தலா பற கீ க ட ம திர ைத ெசா ல ேவ அ/ ஓ ெத'ேக ேநா கிேனேன ெத'ேக ச54கG"*தியாக ெகா5ேடேன அ/ ஓ வட ேக ேநா கிேனேன வட ேக ப.க 6 ம3திர 2 of 3 2. அைடய அைடய அத' ஏ'றா'ேபா இ3த கவச4 வ./.ரப@ச*7ட# ெதாட"$ ெகா56 உட= % வ-கிற7 க 6 ம3திர*தி# சிற $கைள உண"37 வ. பயK%ள தகவ .ைய ெதா 6 வண கி ய எ# தி-ந( ைற சிரைச ெதா 6 4#$ற ேபாட. டா எ ெபா>7 ந ைம &'றிேய கவச இ3 ஆ#மா வ. ஆ#மMக View comments 8/8/2013 7:47 PM .Jவ/ காவ சிர& 4த பாத வைரய.4ைற ந ைம &'றி= கவச உ-வாகி வ. http://dwarak82.html $வ.பாக ெகா5ேடேன சிவ# சிவமாக ெகா5ேட# சிவ# இ-3தவாேற உட க ஓ பகவதியIJவ/ ெய#ேற ேதக*தி# ப@சா சர G"*தி காவ ைககள! அ ப.கைள நா உணர 4. 3. 5. ம எ# சிரைச ெதா 6 இட $ற ேபாட.blogspot.A 5 க 6 ம3திர சி*தியைட3தா அ3த கவச ந க5க ெத/A தவ ெச பவ"க இ3த க 6 ம3திர*ைத பய#ப6*தி பய# ெபறலா ஏென#றா ம3திர க% உ சாடண ெச A ெபா>7 தவ க% ெச A ெபா>7 ஆ#மா வ. 4.ப ப டவ"க% பய#ப6*தி பய# ெபறலா Posted 29th May by DWARAKANATH REDDY Labels: ம3திர க%./வைட37 ப.in/2013/05/blog-post_2572.கா மேயJவ/ சா45. சி*த"க%. சி எ# சிரைச ெதா 6 வல $ற ேபாட.#$ற ேபாட./வைட37 ெச = 4 ந ம3திர*தி# எ5ண.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful