வா1சா க

1 of 1

பலதா கணபதி ம+திர

3rd May
(

http://dwarak82.blogspot.in/2013/05/blog-post_9104.html

வா1சா க

மார ச ஹிைதய

கா

பலதா கணபதி ம+திர

)


ெலௗ க ஐ
க ஏ ஈல
த ஸவ ! வேர
ய கணபதேய
ஹஸகஹல ஹ
ப!ேகா ேதவ$ய த%மஹி
வர வரத ெஸள: ஸகல
த%ேயா ேயா ந:
(ரேசாதயா ஸ!வஜன ேம வசமானய $வாஹா
Posted 3rd May by DWARAKANATH REDDY
Labels: ம+திர,க-, ஆ/ம0க
View comments

1 comment

Top comments

DWARAKANATH REDDY shared this via Google+
3 months ago - Shared publicly

· Reply

8/8/2013 7:48 PM

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful