Prijedlog

Na temelju članka 20. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (Narodne novine, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _______________________ godine donijela

ZAKLJUČAK

Vlada Republike Hrvatske je upoznata s Memorandumom o suradnji između Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske i Ministarstva zdravlja Republike Srbije u području zdravstva i medicine, potpisanim u Beogradu, 15. srpnja 2013. godine, u tekstu koji je dostavilo Ministarstvo vanjskih i europskih poslova aktom, klase: 018-05/13-22/3, urbroja: 521-IV-02-02/03-13-2, od 6. kolovoza 2013. godine.

Klasa: Urbroj: Zagreb,

PREDSJEDNIK Zoran Milanović

MEMORANDUM O SURADNJI IZMEĐU MINISTARSTVA ZDRAVLJA REPUBLIKE HRVATSKE I MINISTARSTVA ZDRAVLJA REPUBLIKE SRBIJE U PODRUČJU ZDRAVSTVA I MEDICINE Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske i Ministarstvo zdravlja Republike Srbije (u daljnjem tekstu: po tpisnici), u cilju unapređenja prijateljskih o dno sa i razvijanja uspješne međusobne suradnje u području zdravstva i medicine, sporazumjeli su se kako slijedi: Članak 1. Potpisnici će po ticati međuso bnu suradnju u po dručju zdravstva i medicine na temelju jednakosti, uzajamno sti i o bo strane ko risti i pro vo diti je u skladu s njiho vim nacio nalnim zakonodavstvom. Članak 2. Suradnja između potpisnica odvijat će se kroz sljedeće oblike: 1. razmjenu info rmacija i iskustava u području zdravstva i medicine; 2. razmjenu stručnjaka radi pružanja savjetodavnih usluga i liječenja pacijenata; 3. direktne kontakte između fakulteta zdravstven o g usmjerenja, k o m o ra i zdravstvenih ustanova; 4. suradnju u području stručno g usavršavanja zdravstvenih radnika; 5. suradnju u području transplatacije organa; 6. suradnju u području izrade protokola, smjernica, vodiča i standarda; 7. suradnju u području programa prevencije i ranog otkrivanja karcinoma; 8. suradnju vezano uz modele financiranja zdravstvenih usluga; 9. suradnju u području zdravstvenog menadžmenta; 10. razmjenu informacija o novoj opremi, proizvodima i tehnološkim dostignućima koja se odnose na medicinu i zdravstvo; 11. razmjenu informacija i iskustava vezano uz aktivnosti pristupanja Repub like Srb ije Europskoj Uniji; 12. druge međuso bno usuglašene ob like suradnje i razmjene iskustava u području javnog zdravstva i medicinskih znanosti za koji postoji obostrani interes.

Članak 3. U svrhu provedbe ovog Memoranduma, po tpisnici će periodično sklapati planove suradnje u kojima će p o sebice biti utvrđeni o blici, sadržaj, metode i uvjeti suradnje za o dređeno vremensko razdo blje. Članak 4. Potpisnici će osnovati Radnu skupinu radi o siguranja o dgo varajućeg nadzo ra i ko o rdinacije provedbe aktivnosti predviđenih ovim Memorandumom. Radna skupina biti će sastavljena o d jednako g bro ja predstavnika po tpisnika o vo g Memoranduma. Članak 5. Ovaj Memo randum može se u svako dob a izmijeniti i dopuniti uzajamnim pisanim pristankom sudionika. Članak 6. Ovaj Memorandum se sklapa na neodređeno vrijeme i stupa na snagu datumom po tpisivanja. Svaka potpisnica može otkazati ovaj Memorandum pisanom obaviješću drugoj potpisnici, šest (6) mjeseci unaprijed. Prestanak ovog Memoranduma ne dovodi u pitanje dovršetak aktivnosti dogovorenih temeljem ovog Memoranduma i započetih prije njegovog okončanja, osim ako se potpisnici ne dogovore drugačije. Potpisano u DgQCiyc^tAu , dana -iJo. AvpnvCV 2013. godine, u dva izvornika, na hrvatskom i srpskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna.

Za Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske prof. dr. se. Rajko Ostojić, dr. med. ministar

Za Ministarstvo zdravlja Republike Srbije prof. dr. Slavica Đukić Dejanović ministrica

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful