Anexe la S.N.C.

5 “Prezentarea rapoartelor financiare” Aprobat de Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova

RAPORTUL FINANCIAR
pe _________________________________________ 200 __ CODURI
Unitatea (entitatea) _______________________________________________conform CUIO Raionul (municipiul) ______________________________________________conform CUATM Activitatea principală _____________________________________________conform CAEM Organul de administrare economică __________________________________conform COCM Forma de proprietate ______________________________________________conform CFP Forma organizatorico-juridică ______________________________________conform CFOJ Unitatea de măsură: lei ____________________________________________ Cod fiscal ______________________________________________________conform declaraţiei Adresa _________________________________________________________Data prezentării Data primirii ______________________________________________________________Termenul de prezentare
numele, prenumele, nr. de telefon al contabilului-şef

Anexa nr.6 la S.N.C. 5

Notă informativă privind avansurile, investiţiile, împrumuturile şi decontările cu clienţii externi la ____________200_
Nr. crt. 0 1 2 3 4 5 Denumirea ţării A Federaţia Rusă România Ucraina Cod conform Clasificatorului ţărilor 1 643 642 804 Avansuri acordate în străinătate 2 primite din străinătate 3 4 Cote în capitalul social primite din străinătate plasate în străinătate 5

Total Titluri de valoare primite din străinătate 6 plasate în străinătate 7 Dividende de primit din străinătate 8 de plătit în străinătate 9 Credite acordate în străinătate 10 primite din străinătate 11

Nr. crt.

1 2 3 4 5

Nr. crt.

Împrumuturi acordate în străinătate 12 primite din străinătate 13

Creanţe ale clienţilor din străinătate aferente facturilor comerciale 14 altele 15

Datorii faţă de clienţii din străinătate aferente facturilor comerciale 16 altele 17

1 2 3 4 5

www.statistica.md

Forma nr. 1 Anexa nr. 1 la S.N.C. 5

BILANŢUL CONTABIL
la __________________________200___
Nr. crt. 1 ACTIV 2 Cod rd. 3 La finele perioadei de gestiune curente 4 La finele anului de gestiune precedent 5

1. ACTIVE PE TERMEN LUNG 1.1 Active nemateriale Active nemateriale (111, 112) Amortizarea activelor nemateriale (113) Valoarea de bilanţ a activelor nemateriale (rd.010-rd.020) 1.2 Active materiale pe termen lung Active materiale în curs de execuţie (121) Terenuri (122) Mijloace fixe (123) Resurse naturale (125) Uzura şi epuizarea activelor materiale pe termen lung (124, 126) Valoarea de bilanţ a activelor materiale pe termen lung (rd.040+rd.050+rd.060+rd.070-rd.080) 1.3 Active financiare pe termen lung Investiţii pe termen lung în părţi nelegate (131) Investiţii pe termen lung în părţi legate (132) Modificarea valorii investiţiilor pe termen lung (133) Creanţe pe termen lung (134) Active amînate privind impozitul pe venit (135) Avansuri acordate (136) Total s.1.3 (rd.100+rd.110±rd.120+rd.130+rd.140+rd.150) 1.4 Alte active pe termen lung (141, 142) Total capitolul 1 (rd.030+rd.090+rd.160+rd.170) 2. ACTIVE CURENTE 2.1 Stocuri de mărfuri şi materiale Materiale (211) Animale la creştere şi îngrăşat (212) Obiecte de mică valoare şi scurtă durată (213-214) Producţie în curs de execuţie (215) Produse (216) Mărfuri (217) Total s. 2.1 (rd.190+rd.200+rd.210+rd.220+rd.230+rd.240) 2.2 Creanţe pe termen scurt Creanţe pe termen scurt aferente facturilor comerciale (221) Corecţii la creanţe dubioase (222) Creanţe pe termen scurt ale părţilor legate (223) Avansuri pe termen scurt acordate (224) Creanţe pe termen scurt privind decontările cu bugetul (225) Creanţe preliminate (226) Creanţe pe termen scurt ale personalului (227) Creanţe pe termen scurt privind veniturile calculate (228) Alte creanţe pe termen scurt (229) Total s.2.2 (rd.260-rd.270+rd.280+rd.290+rd.300+rd.310+rd.320+rd.330 +rd.340) 2.3 Investiţii pe termen scurt Investiţii pe termen scurt în părţi nelegate (231) Investiţii pe termen scurt în părţi legate (232) Diminuarea valorii investiţiilor pe termen scurt (233) Total s. 2.3 (rd.360+rd.370-rd.380) 2.4 Mijloace băneşti Casa (241) Conturi curente în valută naţională (242) Conturi curente în valută străină (243) Alte mijloace băneşti (244, 245, 246) Total s. 2.4 (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430) 2.5 Alte active curente (251, 252) Total capitolul 2 (rd.250+rd.350+rd.390+rd.440+rd.450) TOTAL GENERAL-ACTIV (rd.180+rd.460)

010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150 160 170 180 ( ) ( )

(

)

(

)

190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350

(

)

(

)

360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470

(

)

(

)

2

Nr. crt. 1

PASIV 2

Cod rd. 3

La finele perioadei de gestiune curente 4

La finele anului de gestiune precedent 5

3. CAPITAL PROPRIU 3.1 Capital statutar şi suplimentar 1) Capital statutar (311) Capital suplimentar (312) Capital nevărsat (313) Capital retras (314) Total s. 3.1 (rd.480+rd.490-rd.500-rd.510) 3.2 Rezerve Rezerve stabilite de legislaţie (321) Rezerve prevăzute de statut (322) Alte rezerve (323) Total s. 3.2 (rd.530+rd.540+rd.550) 3.3 Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) Corectarea rezultatelor perioadelor precedente (331) Profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) a anilor precedenţi (332) Profitul net (pierderea netă) a perioadei de gestiune (333) Profit utilizat al anului de gestiune (334) Total s. 3.3 (±rd.570±rd.580±rd.590-rd.600) 3.4 Capital secundar Diferenţe din reevaluarea activelor pe termen lung (341) Subvenţii (342) Total s. 3.4 (±rd.620+rd.630) Total capitolul 3 (rd.520+rd.560±rd.610±rd.640) 4. DATORII PE TERMEN LUNG 4.1 Datorii financiare pe termen lung Credite bancare pe termen lung (411, 412) Împrumuturi pe termen lung (413) Alte datorii financiare pe termen lung (414) Total s. 4.1 (rd.660+rd.670+rd.680) 4.2 Datorii pe termen lung calculate Datorii de arendă pe termen lung (421) Venituri anticipate pe termen lung (422) Finanţări şi încasări cu destinaţie specială (423) Avansuri pe termen lung primite (424) Datorii amînate privind impozitul pe venit (425) Alte datorii pe termen lung calculate (426) Total s. 4.2 (rd.700+rd.710+rd.720+rd.730+rd.740+rd.750) TOTAL capitolul 4 (rd.690+rd.760) 5. DATORII PE TERMEN SCURT 5.1 Datorii financiare pe termen scurt Credite bancare pe termen scurt (511, 512) Împrumuturi pe termen scurt (513) Cota-parte curentă a datoriilor pe termen lung (514) Alte datorii financiare pe termen scurt (515) Total s. 5.1 (rd.780+rd.790+rd.800+rd.810) 5.2 Datorii comerciale pe termen scurt Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale (521) Datorii pe termen scurt faţă de părţile legate (522) Avansuri pe termen scurt primite (523) Total s. 5.2 (rd.830+rd.840+rd.850) 5.3 Datorii pe termen scurt calculate Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii (531) Datorii faţă de personal privind alte operaţii (532) Datorii privind asigurările (533) Datorii privind decontările cu bugetul (534) Datorii preliminate (535) Datorii privind plăţile extrabugetare (536) Datorii faţă de fondatori şi alţi participanţi (537) Provizioane aferente cheltuielilor şi plăţilor preliminare (538) Alte datorii pe termen scurt (539) Total s.5.3 (rd.870+rd.880+rd.890+rd.900+rd.910+rd.920+rd.930+ rd.940+rd.950) Total capitolul 5 (rd.820+rd.860+rd.960) TOTAL GENERAL-PASIV (rd.650+rd.770+rd.970) 1) Capitalul statutar al agenţilor economici, stabilit de fondatori la finele perioadei legislaţiei să urmeze înregistrarea de stat a acestuia

480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650

( (

) )

( (

) )

(

)

X X

660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770

780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 de gestiune curente, care nu sunt obligaţi conform

3

Forma nr. 2 Anexa nr. 2 la S.N.C. 5

RAPORTUL DE PROFIT ŞI PIERDERI
de la _________________pînă la _______________200___
Indicatori Cod rd. Perioada de gestiune Perioada corespunzătoare a anului precedent

Venituri din vînzări (611) Costul vînzărilor (711) Profitul brut (pierdere globală) (rd.010-rd.020) Alte venituri operaţionale (612) Cheltuieli comerciale (712) Cheltuieli generale şi administrative (713) Alte cheltuieli operaţionale (714) Rezultatul din activitatea operaţională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070) Rezultatul din activitatea de investiţii: profit (pierdere) (621-721) Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdere) (622-722) Rezultatul din activitatea economico-financiară: profit (pierdere) (± rd.080 ± rd.090 ± rd. 100) Rezultatul excepţional: profit (pierdere) (623-723) Profitul (pierderea) perioadei de gestiune pînă la impozitare (±rd.110 ± rd.120) Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit (731) Profit net (pierdere) (± rd.130 ± rd.140)

010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150 Forma nr. 3 Anexa nr. 3 la S.N.C. 5

RAPORTUL PRIVIND FLUXUL CAPITALULUI PROPRIU
la __________________________________200____
Nr. cap. 1 Indicatori 2 Cod rd. 3 La finele anului de gestiune precedent 4 Încasat (calculat) 5 Consumat (virat) 6 La finele perioadei de gestiune curente 7

1

2

3

Capital statutar şi suplimentar Capital statutar (311) Capital suplimentar (312) Capital nevărsat (313) Capital retras (314) Total s. 1 (rd.010±rd.020-rd.030-rd.040) Rezerve Rezerve stabilite de legislaţie (321) Rezerve prevăzute de statut (322) Alte rezerve (323) Total s. 2 (rd.060+rd.070+rd.080) Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) Corectarea rezultatelor perioadelor precedente (331) Profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) a perioadelor precedente (332) Profitul net (pierderea) perioadei de gestiune (333) Profit utilizat al perioadei de gestiune (334) Total s. 3. (rd.100±rd.110±rd.120-rd.130) Capital secundar Diferenţe din reevaluarea activelor pe termen lung (341) Subvenţii (342) Total s. 4 (rd.±150+rd.160) TOTAL GENERAL (rd.050+rd.090±rd.140±rd.170)

010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150 160 170 180

( (

) )

( (

) )

(

)

(

)

4

4

Forma nr. 4 Anexa nr. 1 la S.N.C. 7 “Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti”

RAPORTUL PRIVIND FLUXUL MIJLOACELOR BĂNEŞTI
de la _________________pînă la _______________200___ Fluxul mijloacelor băneşti pe tipuri de activităţi Activitatea operaţională Încasări băneşti din vînzări Plăţi băneşti furnizorilor şi antreprenorilor Plăţi băneşti salariaţilor, contribuţii pentru asigurările sociale şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi/sau asigurări sociale,medicale facultative (benevole) Plata dobînzilor Plata impozitului pe venit Alte încasări ale mijloacelor băneşti Alte plăţi ale mijloacelor băneşti Fluxul net al mijloacelor băneşti din activitatea operaţională (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070) Activitatea de investiţii Încasări băneşti din ieşirea activelor pe termen lung Plăţi băneşti pentru procurarea activelor pe termen lung Dobînzi încasate Dividende încasate inclusiv din străinătate Alte încasări (plăţi) ale mijloacelor băneşti Fluxul net al mijloacelor băneşti din activitatea de investiţii (rd.090-rd.100+rd.110+rd.120±rd.130) Activitatea financiară Încasări băneşti sub formă de credite şi împrumuturi Plăţi băneşti privind creditele şi împrumuturile Plata dividendelor inclusiv dividende plătite nerezidenţilor Încasări băneşti din emisiunea de acţiuni proprii Plăţi băneşti la răscumpărarea acţiunilor proprii Alte încasări (plăţi) ale mijloacelor băneşti Fluxul net al mijloacelor băneşti din activitatea financiară (rd.150-rd.160-rd.170+rd.180-rd.190±rd.200) Fluxul net din activitatea economico-financiară pînă la articolele excepţionale (±rd.080±rd.140±rd.210) Încasări (plăţi) excepţionale ale mijloacelor băneşti Fluxul net total (±rd.220±rd.230) Diferenţe de curs favorabile (nefavorabile) Soldul mijloacelor băneşti la începutul anului Soldul mijloacelor băneşti la sfîrşitul perioadei de gestiune (±rd.240±rd.250+rd.260) 150 160 170 171 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 090 100 110 120 121 130 140 010 020 030 040 050 060 070 080 Codul rîndului Perioada de gestiune

5

Anexa nr. 4 la S.N.C. 5

ANEXA LA BILANŢUL CONTABIL
la_____________________200__

Date generale
1. Certificat de înregistrare a entităţii, eliberat de Camera Înregistrării de Stat. Număr de înregistrare ____________ Data înregistrării _____________ Seria _________ Număr ____________. 2. Capital statutar înregistrat de Camera Înregistrării de Stat: data “____” _________ 200_, suma _____lei, Modificări ulterioare: 2.1. “____” ___________ 200_, suma _______lei, 2.2. “____” ___________ 200_, suma _______lei, Licenţa în vigoare: 3.1. Număr _________, data eliberării _____________________________. Termen de valabilitate ___________________________________________________________________________________ . Activitatea principală ___________________________________________________________________________________ . Organul care a eliberat licenţa_____________________________________________________________________________ . 3.2. Număr _________, data eliberării _____________________________. Termen de valabilitate ___________________________________________________________________________________ . Activitatea principală ___________________________________________________________________________________ . Organul care a eliberat licenţa_____________________________________________________________________________ . 3.3. Număr _________, data eliberării _____________________________. Termen de valabilitate ___________________________________________________________________________________ . Activitatea principală ___________________________________________________________________________________ . Organul care a eliberat licenţa_____________________________________________________________________________ . 4. 5. 6. 7. Numărul mediu scriptic al personalului în anul curent ______________persoane. Numărul personalului la 31 decembrie 200__ ______________ persoane. Remunerarea personalului entităţii în cursul perioadei de gestiune _______lei. Valoarea activelor pe termen lung şi curente, înregistrate în calitate de gaj1_________ lei. a) valoarea de gaj _____________lei, b) valoarea de bilanţ ___________lei. 8. 9. Numărul acţiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune ________________ bucăţi. Profit (pierdere) net al anului de gestiune pentru o acţiune ordinară: a) profit ____________ lei_______ bani, b) pierdere __________ lei_______ bani. 10. Dividende calculate pentru o acţiune ordinară în cursul perioadei de gestiune: а) plătite ___________________ lei _______ bani, b) planificate pentru plată ______lei _______ bani. 11. Valută străină disponibilă, recalculată în valuta naţională a Republicii Moldova – total ___________lei, inclusiv (denumirea şi codul valutei): a) __________________________________________________________________________ lei, b) __________________________________________________________________________ lei, c) ___________________________________________________________________________ lei. 12. Mijloace băneşti legate – total ______________lei. inclusiv cota statului ____________lei, inclusiv cota statului ____________lei. inclusiv cota statului ____________lei.

3. Agenţii economici, activitatea cărora necesită licenţă, indică:

–––––––––––
1

În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracţie se reflectă: a) la numărător – valoarea de gaj; b) la numitor – valoarea de bilanţ

6

1. Existenţa şi mişcarea activelor pe termen lung
1.1. Active nemateriale
Indicatori Cod rd. 2 010 Active existente la finele anului de gestiune precedent 3 Corectarea valorii Intrate total 4 5 inclusiv reevaluarea 6 Ieşite Active existente la finele perioadei de gestiune (col.3+4±5-7) 8 Suma de amortizare acumulată la finele perioadei de gestiune 9 Valoarea de bilanţ (col.8-col.9) 10

1 Active nemateriale (la valoarea de intrare) – total (rd. 020 + rd.030) inclusiv: a) active aflate în folosinţă (rd.021+…+ rd.028) din care: cheltuieli de constituire (1111, 1131) fond comercial (goodwill) (1112, 1132) brevete (1113, 1133) embleme comerciale (1114, 1134) licenţe (1115, 1135) programe informatice (1116, 1136) alte active nemateriale (1117, 1137) inclusiv drepturile de folosire a resurselor naturale active nemateriale arendate pe termen lung (1118, 1138) b) active nemateriale în curs de execuţie, total (112) Amortizarea activelor nemateriale (113) Amortizarea activelor nemateriale calculată în cursul perioadei de gestiune Valoarea de bilanţ a activelor nemateriale – total (rd.010-rd.040) Notă informativă: 1. active nemateriale a) achiziţionate (ieşite) ca rezultat al reunirii (separării) entităţilor b) înregistrate în calitate de gaj1

7

020 021

X

022 023 024 025 026 027 027-1 028 030 040 041 050 X X X X X X X

060 070

7

1.2. Active materiale
Indicatori 1 Active materiale la valoarea de intrare – total (rd.090 + rd.100) inclusiv: а) active materiale în curs de execuţie – total (rd.091+…+rd.094) din care: construcţii în curs de execuţie (1211) utilaj destinat instalării (1212) utilaj şi alte obiecte pînă la punerea în funcţiune (1213) investiţii capitale ulterioare (1214) b) active materiale aflate în exploatare – total (rd.110+rd.120+rd.130) inclusiv: Terenuri (rd.111 +…+ rd.113) din care: terenuri fără construcţii (1221) terenuri cu construcţii (1222) terenuri cu zăcăminte (1223) Mijloace fixe – total (rd.121 +…+ rd.128) din care: clădiri (1231, 1241) construcţii speciale (1232, 1242) maşini, utilaje, instalaţii de transmisie (1233, 1243) inclusiv tehnica de calcul mijloace de transport (1234, 1244) animale de muncă şi de producţie (1235) plantaţii perene (1236, 1245) alte mijloace fixe (1246) mijloace fixe primite în arenda finanţată (leasing financiar) (1238, 1247) Resurse naturale – total (125, 126) Cod rd. 2 080 090 091 092 093 094 100 110 111 112 113 120 121 122 123 123-1 124 125 126 127 128 130 X Active existente la finele anului de gestiune precedent 3 Corectarea valorii Intrate 4 total 5 inclusiv reevaluarea 6 Ieşite 7 Transferate 8 Active existente la finele perioadei de gestiune (col.3+4±5-7-8) 9 Suma de amortizare acumulată la finele perioadei de gestiune 10 Valoarea de bilanţ (col.9-col.10) 11 X

8

Indicatori 1 Uzura şi epuizarea activelor materiale pe termen lung (124,126)

Cod rd. 2 140

Active existente la finele anului de gestiune precedent 3

Corectarea valorii Intrate 4 total 5 inclusiv reevaluarea 6 Ieşite 7 Transferate 8

Active existente la finele perioadei de gestiune (col.3+4±5-7-8) 9

Suma de amortizare acumulată la finele perioadei de gestiune 10

Valoarea de bilanţ (col.9-col.10) 11

Uzura mijloacelor fixe, calculată în cursul perioadei de gestiune

141

X

X

X

X

X

X

X

X

Valoarea de bilanţ a activelor materiale pe termen lung – total (rd.080 - rd.140)

150

Notă informativă: 1. Active materiale: а) predate în arenda operaţională (leasing operaţional) 160

b) achiziţionate (ieşite) ca rezultat al reunirii (separării) entităţilor

170

с) înregistrate în calitate de gaj1

180

d) active materiale pe termen lung care temporar nu funcţionează

190

e) active la care s-a calculat integral uzura, dar care continuă să funcţioneze

200

2. Suma datoriei neachitate privind achiziţionarea activelor materiale conform creditului (leasingului)

210

9

1.3. Active financiare şi alte active
Indicatori 1 Investiţii pe termen lung – total (rd.230 + rd.240) din care, în străinătate Inclusiv din rîndul 220: Investiţii pe termen lung în părţi nelegate – total (rd. 231 +…+ rd.234) din care: cote de participaţie şi acţiuni (1311) obligaţiuni şi alte titluri de creanţe (1312) împrumuturi acordate (1313) alte investiţii (1314) Investiţii pe termen lung în părţi legate – total (rd.241+…+ rd.243) din care în: entităţi asociate (1321) entităţi-fiice (1322) alte (1323) Modificarea valorii investiţiilor pe termen lung (133) Valoarea netă a investiţiilor pe termen lung (rd.220 - rd.250) Creanţe pe termen lung – total (rd. 271 +…+ rd. 275) inclusiv privind: arenda (1341) dobînzile şi redevenţele (1342) cambiile (facturile) pe termen lung primite (1343) alte creanţe (1344) din care creanţele: directorilor entităţilor asociate Avansuri pe termen lung acordate (136) Alte active pe termen lung – total (rd.291 + rd.292) inclusiv: cheltuieli anticipate pe termen lung (141) alte active pe termen lung (142) Notă informativă: 1. Obligaţiuni şi alte titluri de valoare – la valoarea de piaţă 2. Active financiare şi alte active: a) înregistrate în calitate de gaj1 b) amplasate în străinătate fără cod rd.221 Cod rd. 2 220 221 230 231 232 233 234 240 241 242 243 250 260 270 271 272 273 274 274-1 274-2 280 290 291 292 300 310 320 X Sold la finele anului de gestiune precedent 3 Achiziţionate (calculate) 4 Ieşite 5 Transferate 6 Sold la finele perioadei de gestiune (col.3+4-5-6) 7 Corectarea valorii 8 Valoarea netă a investiţiilor pe termen lung (col.7±col.8) 9

10

2. Existenţa şi mişcarea activelor curente
2.1. Stocuri de mărfuri şi materiale
Indicatori 1 Materiale – total (rd.331 +…+ rd.339) inclusiv: materii prime şi materiale de bază (2111) semifabricate şi articole de completare (2112) combustibil (2113) ambalaje şi materiale pentru ambalaj (2114) piese de schimb (2115) alte materiale (2116) materiale transmise pentru prelucrare (2117) materiale de construcţie (2118) materiale cu destinaţie agricolă (2119) Obiecte de mică valoare şi scurtă durată (OMVSD) la valoarea de bilanţ (rd.350 - rd.360) а) OMVSD la valoarea de cumpărare – total (rd.351 +…+ rd.353) inclusiv: în stoc (2131) în funcţiune (2132) construcţii provizorii (neprevăzute în lista de titluri) (2133) b) uzura OMVSD – total (rd.361 + rd.362) inclusiv: OMVSD în funcţiune (2141) uzura construcţiilor provizorii (neprevăzute în lista de titluri) (2142) Notă informativă: Stocuri de mărfuri şi materiale înregistrate în calitate de gaj1 Cod rd. 2 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 350 351 352 353 360 361 362 370 Sold la finele perioadei de Sold la finele perioadei de gestiune precedente gestiune 3 4

2.2. Creanţe pe termen scurt
Indicatori Cod rd. 2 380 381 382 383 390 400 401 402 410 Sold la finele anului de gestiune 3 inclusiv: cu termenul expirat la care termenul de de la 3 luni mai mult plată n-a sosit pînă la 3 luni pînă la 1 an de 1 an 4 5 6 7

1 Creanţe aferente facturilor comerciale – total (rd.381 +…+ rd.383) inclusiv: а) facturi de primit din tară (2211) b) facturi de primit din străinătate (2212) с) cambii primite (2213) Creanţe ale părţilor legate (223) Avansuri acordate (224) – total (rd.401 + rd.402) inclusiv: а) în ţară (2241) b) în străinătate (2242) Creanţe aferente decontărilor cu bugetul – total (rd.420+ rd.430) inclusiv: а) impozite şi taxe generale de stat republicane, total (specificarea pe tipuri se prezintă în Nota informativă privind datoriile şi creanţele aferente decontărilor cu bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale)

420

b) impozite şi taxe locale, total (specificarea pe tipuri se prezintă în 430 Nota informativă privind datoriile şi creanţele aferente decontărilor cu bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale) Creanţe ale personalului – total (227) 440

11

Indicatori

Cod rd. 2 441 442 443 450 451 452 453 453-1 454 460 461

Sold la finele anului de gestiune 3

1 inclusiv: а) privind retribuirea muncii (2271) b) privind recuperarea daunei materiale (2274) с) alte creanţe Creanţe aferente veniturilor calculate – total (rd.451 +…+ rd.454) inclusiv: a) privind arenda (2281) b) dobînzile şi redevenţele (2282) c) dividendele (2283) din care, din străinătate d) alte venituri (2284) Alte creanţe – total: inclusiv: а) ale organelor de asigurări sociale (2292) (specificarea pe tipuri se prezintă în Nota informativă privind datoriile şi creanţele aferente decontărilor cu bugetul asigurărilor sociale de stat)

inclusiv: cu termenul expirat la care termenul de de la 3 luni mai mult plată n-a sosit pînă la 3 luni pînă la 1 an de 1 an 4 5 6 7

b) ale fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală (specificarea pe tipuri se prezintă în Nota informativă privind 462 datoriile şi creanţele aferente decontărilor cu fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală) b) privind pretenţiile înaintate şi recunoscute (2293) 463

Notă informativă la capitolul 2.2
Indicatori Creanţe dubioase (compromise) lichidate, aferente facturilor de primit – total (rd.471+rd.472) inclusiv: a) în ţară b) din străinătate Cod rd. 470 471 472 În cursul perioadei de gestiune precedente În cursul perioadei de gestiune

2.3. Investiţii pe termen scurt
Cod rd. Sold la finele anului de gestiune precedent Procurate (calculate) Sold la finele Valoarea netă a perioadei Diminuarea investiţiilor pe Achitate de gestiune termen scurt valorii curente (col.6-col.7) (col. 3+4-5)

Indicatori

1 Investiţii pe termen scurt – total ( rd.490 + rd.500) inclusiv: investiţii pe termen scurt în părţi nelegate – total (rd. 491 +…+ rd.495) din care: obligaţiuni şi alte titluri de valoare (2311) depozite (2312) titluri de valoare cu lichiditate înaltă (2313) împrumuturi acordate (2314) alte investiţii pe termen scurt (2315) Investiţii pe termen scurt în părţi legate – total (rd. 501+…+ rd. 503) din care în: entităţi-fiice (2321) entităţi asociate (2322) alte investiţii (2323) Notă informativă: 1. Valoarea de piaţă a obligaţiunilor şi a altor titluri de valoare 2. Investiţii pe termen scurt: a) depuse drept gaj1 b) amplasate în străinătate

2 480

3

4

5

6

7

8

490 491 492 493 494 495 500 501 502 503 510 520 530

12

3. Starea şi modificarea datoriilor pe termen lung
Indicatori 1 Datorii aferente creditelor bancare pe termen lung – total (rd.541+…+rd.543) inclusiv: amînate (4113, 4114) convertibile (4115) pentru salariaţi (412) Datorii aferente împrumuturilor pe termen lung – total (rd.551+…+rd.556) inclusiv: părţi nelegate (4131) părţi legate (4132) emisiuni (4133) personalului (4134) privind cambiile financiare acordate (4135) convertibile (4136) Alte datorii financiare pe termen lung (414) Suma totală a datoriilor financiare pe termen lung (rd.540+rd.550+rd.560) inclusiv din străinătate inclusiv cu termen de achitare din rd.570: de la 1 la 2 ani de la 2 la 3 ani de la 3 la 5 ani peste 5 ani Datorii de arendă pe termen lung calculate (421) Venituri anticipate pe termen lung (422) Finanţări şi încasări cu destinaţie specială (423) Avansuri pe termen lung primite (424) Datorii amînate privind impozitul pe venit (425) Alte datorii pe termen lung calculate (426) Suma datoriilor pe termen lung calculate – total (rd.580+ rd.590 + rd.600 + rd.610 + rd.620 + rd.630) inclusiv din străinătate inclusiv cu termen de achitare din rd. 640: de la 1 la 2 ani de la 2 la 3 ani de la 3 la 5 ani peste 5 ani Datorii pe termen lung (rd.570+rd.640) – total 641 642 643 644 650 X X X X X X X X X X X X 640 640-1 571 572 573 574 580 590 600 610 620 630 X X X X X X X X X X X X Sold la finele Cod rd. anului de gestiune precedente 2 540 541 542 543 550 551 552 553 554 555 556 560 570 570-1 3 Majorări 4 Corecţii 5 Diminuări 6 Sold la finele perioadei de gestiune curente (col.3+4±5-6) 7

13

4. Starea datoriilor pe termen scurt
Indicatori Cod. rd. 2 660 661 662 670 671 672 673 673-1 674 675 676 680 681 690 700 701 710 711 712 713 720 730 731 732 740 741 750 751 760 770 inclusiv: Sold la finele cu termenul expirat la care n-a sosit anului de termenul de gestiune de la 3 luni mai mult de pînă la 3 luni achitare pînă la 1 an 1 an 3 4 5 6 7

1 Datorii aferente creditelor bancare pe termen scurt – total inclusiv: amînate (5113, 5114) pentru salariaţi (512) Datorii aferente împrumuturilor pe termen scurt – total inclusiv: părţi nelegate (5131) părţi legate (5132) emisiuni (5133) din care, în străinătate personalului (5134) privind cambiile financiare acordate (5135) convertibile (5136) Cota-parte curentă a datoriilor pe termen lung (514) inclusiv privind arenda finanţată Alte datorii financiare pe termen scurt – total (515, 516) Suma totală a datoriilor financiare pe termen scurt (rd.660+rd.670+rd.680+rd.690) din care, în străinătate (din rd.700-rd.673/1) Datorii pe termen scurt aferente facturilor comerciale – total (521) inclusiv facturi de achitat: în ţară (5211) în străinătate (5212) cambii acordate (5213) Datorii pe termen scurt faţă de părţile legate (522) Avansuri pe termen scurt primite (523) inclusiv: în ţară din străinătate Suma totală a datoriilor comerciale pe termen scurt (rd.710 + rd.720 + rd.730) din care, în străinătate Datorii faţă de personal – total (531) inclusiv privind retribuirea muncii (5311) Datorii faţă de personal privind alte operaţii (532) Datorii privind asigurările – total (533) (specificarea pe tipuri se prezintă în Nota informativă privind datoriile şi creanţele aferente decontărilor cu bugetul asigurărilor sociale de stat şi Nota informativă privind datoriile şi creanţele aferente decontărilor cu fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală) Inclusiv: fondului social (5331) asigurarea medicală (5333) Datorii aferente decontărilor cu bugetul – total (rd.790 + rd.800) inclusiv: а) impozite şi taxe generale de stat republicane, total (specificarea pe tipuri se prezintă în Nota informativă privind datoriile şi creanţele aferente decontărilor cu bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale) b) impozite şi taxe locale, total (specificarea pe tipuri se prezintă în Nota informativă privind datoriile şi creanţele aferente decontărilor cu bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativteritoriale) Datorii privind plăţile extrabugetare (536) Datorii faţă de fondatori şi alţi participanţi (537) din care, în străinătate Alte datorii pe termen scurt (538, 539)

771 772 780

790

800

810 820 821 830

14

Nota informativă privind activele şi datoriile contabilizate în conturile extrabilanţiere
Indicatori 1 Active pe termen lung arendate (rd.841 + ...+rd.843) Active nemateriale primite în folosinţă temporară (911) Active materiale pe termen lung primite în locaţiune, arendă operaţională (leasing operaţional) (912) Active materiale pe termen lung primite în folosinţă temporară (913) Valori în mărfuri şi materiale care nu aparţin întreprinderii (rd.851 +…+rd.855) Valori în mărfuri şi materiale primite în custodie (921) Materiale primite spre prelucrare (922) Mărfuri primite în consignaţie (923) Utilaj primit pentru montaj (924) Bunurile obţinute din materiale prelucrate ale terţilor (925) Titluri de valoare care nu aparţin entităţii (rd.861 +…+864) Titluri de valoare destinate vînzării (931) Titluri de valoare expediate pentru înregistrare (932) Titluri de valoare primite de la registrator (933) Titluri de valoare depuse la păstrare în depozit (934) Creanţă şi plăţi convenţionale (rd.871+…+877) Creanţe ale debitorilor insolvabili trecute la pierderi (941) Garantarea datoriilor şi plăţilor primite (942) Garantarea datoriilor şi plăţilor acordate (943) Uzura fondului de locuinţe (944) Pierderi fiscale nereclamate (945) Creanţe contingente (946) Facilităţi fiscale (947) Alte mijloace şi datorii reflectate în contabilitatea extrabilanţieră (rd.881+…+884) Formulare cu regim special (951) Premii şi cupe sportive transferabile (952) Active pe termen lung transmise în arendă finanţată (leasing financiar) (953) Cod rd. 2 840 841 842 843 850 851 852 853 854 855 860 861 862 863 864 870 871 872 873 874 875 876 877 880 881 882 883 884
Anexa nr.7 la S.N.C. 5

Sold la finele anului de gestiune precedent 3

Intrate Apărute Înregistrate 4

Ieşite Achitate Stinse Acoperite 5

Sold la finele perioadei de gestiune (col.3+4-5) 6

Nota informativă privind datoriile şi creanţele aferente decontărilor cu bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale
Codul Denumirea impozitelor şi impozitului şi taxelor generale de stat şi taxei conform locale pe tipuri, penalităţi şi clasificaţiei amenzi calculate bugetare A 1 Cod rd. Sold la finele Suma calculată Suma facilităţilor Suma achitată Suma trecută în Sold la finele în perioada de cont sau perioadei de gestiune în perioada de perioadei de (înlesnirilor) gestiune restituită din precedente gestiune gestiune acordate în buget în perioada de creanţe datorii creanţe datorii perioada de gestiune conform gestiune legislaţiei 3 4 5 6 7 8 9 10

Total

2 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260

15

Anexa nr.8 la S.N.C. 5

Nota informativă privind datoriile şi creanţele aferente decontărilor cu bugetul asigurărilor sociale de stat
Cod rd. Tipuri de contribuţii Sold la finele Suma perioadei de calculată în gestiune precedente perioada de gestiune creanţe datorii 3 4 5 Suma cheltuielilor acceptate în perioada de gestiune 6 Suma facilităţilor Suma achitată Suma trecută în Sold la finele perioadei de (înlesnirilor) în perioada de cont sau gestiune acordate în gestiune restituită din perioada de buget în creanţe datorii gestiune conform perioada de legislaţiei gestiune 7 8 9 10 11

1 Contribuţii de bază Contribuţii individuale Penalităţi (majorări de întîrziere) Amenzi Total

2 270 280 290 300 310

Anexa nr.9 la S.N.C. 5

Nota informativă privind datoriile şi creanţele aferente decontărilor cu fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală
Cod rd. Tipuri de prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală 1 Contribuţia patronului: la veniturile angajaţilor din veniturile angajaţilor Penalităţi (majorări de întîrziere) Amenzi Total 2 320 321 322 330 340 350 Sold la finele perioadei de gestiune precedente creanţe datorii 3 4 Suma calculată în perioada de gestiune 5 Suma facilităţilor (înlesnirilor) acordate în perioada de gestiune conform legislaţiei 6 Suma achitată Suma trecută în Sold la finele cont sau perioadei de în perioada de restituită din gestiune gestiune buget în perioada de creanţe datorii gestiune 7 8 9 10

Anexa nr.5

ANEXĂ LA RAPORTUL DE PROFIT ŞI PIERDERI
de la _______________ pînă la ___________________200 __

1. Activitatea operaţională
1.1. Venituri din vînzări
Indicatori 1 Venitul din vînzarea produselor activităţii operaţionale – total (rd.010 din Raportul de profit şi pierderi) (rd.1020+rd.1030+rd.1040+rd.1050+rd.1060+rd.1070) inclusiv din: vînzarea produselor finite (6111) vînzarea mărfurilor (6112) prestarea serviciilor (6113) din care: (a se indica tipul serviciilor) Cod rd. 2 1010 1020 1030 1040 1041 1042 1043 1050 1060 1070 1080 Perioada de gestiune 3 Perioada corespunzătoare a anului precedent 4

contracte de construcţie (6114) operaţiuni de arendă (leasing) (6115) alte feluri de activităţi, care constituie pentru întreprindere activitate operaţională (de bază) Notă informativă: Suma venitului, obţinută pe calea schimbului producţiei, mărfurilor, lucrărilor, serviciilor

1.2. Notă informativă la capitolul 1.1. Determinarea tipului de bază (prevalent) al activităţii privind veniturile din vînzări în conformitate cu Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM)
Tipul activităţii economice 1 Cod rd. 2 1090 1100 1110 1120 1130 1140 Clasa (subclasa) conform CAEM 3 Secţia CAEM 4 Suma veniturilor din vînzări efectuate în perioada de gestiune 5 Cota, % 6

16

1.3. Costul vînzărilor
Indicatori 1 Costul vînzărilor – total (rd. 020 din Raportul de profit şi pierderi) (rd.1160+rd.1170+rd.1180+rd.1190+rd.1200+rd.1210) inclusiv al: produselor finite vîndute (7111) mărfurilor vîndute (7112) serviciilor prestate (7113) din care: (a se indica tipul serviciilor) Cod rd. 2 1150 1160 1170 1180 1181 1182 lucrărilor de construcţie-montaj (7114) serviciilor din activitatea de arendă (leasing) (7115) altor feluri de activităţi constatate ca activitate operaţională (de bază) a întreprinderii 1190 1200 1210 Perioada de gestiune 3 Perioada precedentă 4

1.4. Alte venituri operaţionale
Indicatori 1 Alte venituri operaţionale – total (rd.1230+…+rd.1270) inclusiv: din vînzarea altor active curente, cu excepţia produselor (lucrărilor, serviciilor) şi mărfurilor (6121) din arenda curentă (6122) sub formă de amenzi, penalităţi şi despăgubiri (6123) din modificarea metodelor de evaluare a activelor curente (6124) alte venituri operaţionale (6125, 6126) Cod rd. 2 1220 1230 1240 1250 1260 1270 Perioada de gestiune 3 Perioada precedentă 4

1.5. Cheltuieli comerciale
Indicatori 1 Cheltuieli comerciale – total (rd.1290 + … + 1360) inclusiv: privind operaţiile de marketing (7121) privind ambalajele şi ambalarea produselor şi mărfurilor (7122) de transport privind desfacerea (7123) privind reclama (7124) privind reparaţiile garantate şi deservirea cu garanţie (7125) privind datoriile dubioase (7126) privind returnarea şi reducerea preţurilor la mărfurile vîndute (7127) alte cheltuieli comerciale (7128) inclusiv: retribuirea muncii contribuţii privind asigurările sociale contribuţii privind asigurările obligatorii de asistenţă medicală uzura mijloacelor fixe Cod rd. 2 1280 1290 1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360 1361 1362 1363 1364 Perioada de gestiune 3 Perioada precedentă 4

17

1.6. Cheltuieli generale şi administrative
Indicatori 1 Cheltuieli generale şi administrative – total (rd.1380+…+1480) inclusiv: privind uzura mijloacelor fixe (7131) din care: privind uzura automobilelor în valoare de peste 100 000 lei (7131) reparaţia mijloacelor fixe (7131) întreţinerea mijloacelor fixe (7131) amortizarea activelor nemateriale (7132) de întreţinere a personalului administrativ şi de conducere (7133) impozite, taxe şi plăţi, cu excepţia impozitului pe venit (7134) pentru donaţii şi în scopuri de binefacere şi sponsorizare (7135) privind protecţia muncii (7136) de reprezentare (7137) de deplasare (7138) alte cheltuieli generale şi administrative (7139) din care: cheltuieli pentru asigurarea salariaţilor cheltuieli pentru lucrări de cercetări ştiinţifice şi proiectare privind organizarea adunărilor şi întocmirea actelor (7225) Cod rd. 2 1370 1380 1381 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1481 1482 1483 Perioada de gestiune 3 Perioada precedentă 4

1.7. Alte cheltuieli operaţionale
Indicatori 1 Alte cheltuieli operaţionale – total (rd.1500+…+1580) inclusiv: din vînzarea altor active curente, cu excepţia produselor finite (lucrărilor, serviciilor) şi mărfurilor (7141) privind arenda curentă (7142) sub formă de amenzi, penalităţi, despăgubiri achitate şi alte tipuri de sancţiuni (7143) din care, aferente plăţilor la buget din modificarea metodelor de evaluare a activelor curente (7144) aferente plăţii dobînzilor pentru credite şi împrumuturi (7145) cheltuieli indirecte nerepartizate de producţie (7146) lipsuri şi pierderi din deteriorarea valorilor (7147) aferente produselor rebutate (7148) alte cheltuieli operaţionale (7149) Cod rd. 2 1490 Perioada de gestiune 3 Perioada precedentă 4

1500 1510

1520 1521 1530 1540 1550 1560 1570 1580

18

2. Activitatea de investiţii
2.1. Venituri din activitatea de investiţii
Perioada de gestiune Indicatori Cod rd. 2 1590 1600 1610 1620 1630 1631 1640 1641 1650 1660 1670 1680 total 3 inclusiv în străinătate 4 Perioada precedentă total 5 inclusiv în străinătate 6

1 Venituri – total (rd.1600+…+1680) inclusiv din: ieşirea activelor nemateriale (6211) ieşirea activelor materiale pe termen lung (6212) ieşirea activelor financiare pe termen lung (6213) dividende (6214) din care, de la rezidenţii Republicii Moldova dobînzi (6215) din care, aferente depozitelor şi titlurilor de valoare ecartul de reevaluare a activelor pe termen lung ieşite (6216) participaţiile în alte entităţi (6217) operaţiile cu părţile legate (6218) alte venituri (6219)

2.2. Cheltuieli din activitatea de investiţii
Perioada de gestiune Indicatori Cod rd. 2 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 total 3 inclusiv în străinătate 4 Perioada precedentă total 5 inclusiv în străinătate 6

1 Cheltuieli – total (rd.1700+…+1760) inclusiv: privind ieşirea activelor nemateriale (7211) privind ieşirea activelor materiale pe termen lung (7212) privind ieşirea activelor financiare pe termen lung (7213) din reevaluarea activelor pe termen lung la ieşirea acestora (7214) aferente participaţiilor în alte entităţi (7215) privind operaţiile cu părţile legate (7216) alte cheltuieli (7217)

19

3. Activitatea financiară
3.1. Venituri din activitatea financiară
Indicatori 1 Venituri – total (rd,1780+…+1840) inclusiv din: redevenţe (6221) arenda finanţată a activelor materiale pe termen lung (6222) diferenţe de curs valutar (6223) active intrate cu titlu gratuit (6224) subvenţii de stat, prime, premii şi sume sponsorizate (6225) contracte de neantrenare în concurenţă (6226) alte venituri (6227) Cod rd. 2 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 Perioada de gestiune 3 Perioada precedentă 4

3.2. Cheltuieli din activitatea financiară
Indicatori 1 Cheltuieli – total (rd.1860+…+1890) inclusiv: privind plata redevenţelor (7221) privind arenda finanţată a activelor materiale pe termen lung (7222) privind diferenţele de curs valutar (7223) alte cheltuieli (7224) Cod rd. 2 1850 1860 1870 1880 1890 Perioada de gestiune 3 Perioada precedentă 4

4. Rezultat excepţional
Indicatori 1 Cod rd. 2 Perioada de gestiune 3 Perioada precedentă 4

Compensaţii primite pentru recuperarea pierderilor din calamităţi naturale (6231) Alte venituri excepţionale (6232) Venituri – total (623) (rd.1900 + rd.1910) Pierderi din calamităţi naturale (7231) Pierderi din perturbări politice (7232) Pierderi din modificări în legislaţie (7233) Alte pierderi (7234) Pierderi – total (723) (rd.1930 +…+ rd.1960) Rezultat excepţional (profit, pierdere) – total (rd.1920 – rd.1970)

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980

5. Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit
Indicatori 1 Cod rd. 2 Perioada de gestiune 3 Perioada precedentă 4

Cheltuieli curente (economii) privind impozitul pe venit Cheltuieli (economii) amînate privind impozitul pe venit aferent apariţiei şi inversării diferenţelor temporare

1990 2000

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entităţii 20

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful