Πανεπιστήµιο Πατρών

Νοέµβριος 2004

Τµήµα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
Τοµέας ∆ιοίκησης και Οργάνωσης

Οδηγίες συγγραφής ∆ιπλωµατικών Εργασιών*
Κάθε φοιτητής του Τµήµατος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών υποχρεούται από τον
Κανονισµό Σπουδών να εκπονήσει µια (συνήθως ατοµική) ∆ιπλωµατική Εργασία, σε κάποιο θέµα που
εµπίπτει στα γνωστικά αντικείµενα του Τοµέα που έχει επιλέξει. Η ∆ιπλωµατική Εργασία εκπονείται υπό
την επίβλεψη ενός µέλους ∆ΕΠ του Τµήµατος. Μετά την ολοκλήρωσή της, παρουσιάζεται σε ανοικτό
ακροατήριο και αξιολογείται από επιτροπή µελών ∆ΕΠ. Επισηµαίνεται ότι η εργασία αυτή έχει ιδιαίτερα
υψηλή βαρύτητα στο βαθµό πτυχίου του φοιτητή, ενώ αποτελεί ταυτόχρονα το αντικείµενο εξέτασής του
για την Άδεια Άσκησης Επαγγέλµατος στο ΤΕΕ.
Στη συνέχεια, παρατίθεται µια σειρά οδηγιών για τη συγγραφή τέτοιων εργασιών. Οι οδηγίες αυτές
έχουν ως σκοπό να βοηθήσουν τον φοιτητή, και δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να λειτουργήσουν
περιοριστικά στο έργο και τη δηµιουργικότητά του. Τονίζουµε στους φοιτητές ότι η ∆ιπλωµατική
Εργασία είναι το πιο δηµιουργικό κοµµάτι της δουλειάς τους κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο
Τµήµα. Είναι κάτι που θα θυµούνται ευχάριστα και θα µπορούν να χρησιµοποιήσουν (π.χ., για
επαγγελµατικούς σκοπούς) στο µέλλον. Θα πρέπει λοιπόν να κινητοποιήσουν στο µέγιστο βαθµό την
προσωπική τους πρωτοβουλία, δηµιουργικότητα και ευφυΐα. Τέλος, τους προτείνουµε να ασχοληθούν
µε ένα θέµα το οποίο τους κεντρίζει το ενδιαφέρον και εµπίπτει στα (τρέχοντα αλλά και µελλοντικά)
ενδιαφέροντά τους.

Ι. Το περιεχόµενο της εργασίας
Η διπλωµατική εργασία περιλαµβάνει τα εξής βασικά µέρη:

Εξώφυλλο, όπου αναφέρονται ο τίτλος της εργασίας, τα στοιχεία του φοιτητή και του επιβλέποντα
καθηγητή. Το εξώφυλλο είναι τυποποιηµένο (βλέπε το πρότυπο που περιγράφεται στο αρχείο
diplomaThesis_template.doc).

Πρόλογο (προαιρετικά), ο οποίος περιέχει πληροφορίες σχετικά µε την υλοποίηση της εργασίας
(πότε άρχισε, χρονική διάρκεια της υλοποίησης κλπ.). Επίσης, συνηθίζεται να αναγνωρίζονται οι
συντελεστές που βοήθησαν σε διάφορες φάσεις της εκπόνησης της εργασίας (διάθεση, συλλογή και
επεξεργασία στοιχείων, σύνταξη κειµένου, κλπ.) όπως, για παράδειγµα, ο επιβλέπων καθηγητής, το
εργαστήριο, άλλοι φορείς και προσωπικό αυτών κλπ. Το συνολικό µέγεθος του Προλόγου δεν
πρέπει να υπερβαίνει τη µία (1) σελίδα.

Περίληψη, η οποία απαρτίζεται από τρία µέρη. Στο πρώτο µέρος γίνεται µια σύντοµη αναφορά στο
θέµα και το σκοπό της συγκεκριµένης εργασίας («ποιο είναι το πρόβληµα µε το οποίο καταπιάνεται

*

Οι οδηγίες αυτές αφορούν και τη συγγραφή Σπουδαστικών Εργασιών.

καθώς και προτάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη του θέµατος. Επισηµαίνονται και αιτιολογούνται συνάφειες και διαφοροποιήσεις από υπάρχουσες προσεγγίσεις (συστήµατα. Στο δεύτερο µέρος γίνεται µια σύντοµη παρουσίαση (περίληψη) του κάθε κεφαλαίου του κυρίως µέρους της εργασίας. Γίνεται σαφής αναφορά στη µεθοδολογία επίλυσης των σχετικών προβληµάτων. αν -2- . • Προσέγγιση και Ανάπτυξη του συγκεκριµένου θέµατος: Περιγράφονται λεπτοµερώς όλες οι φάσεις που αφορούν στην ανάπτυξη του συγκεκριµένου θέµατος της εργασίας. Το κυρίως σώµα της εργασίας Η ∆ιπλωµατική Εργασία χωρίζεται σε διάφορα κεφάλαια. µια κριτική θεώρηση κλπ. η οποία περιέχει τα απαιτούµενα στοιχεία (αναφορές) για τα έγγραφα και συγγράµµατα (βιβλία. εξαγόµενα προσοµοιώσεων.) που µελετήθηκαν και βοήθησαν γενικότερα τον φοιτητή κατά την εκπόνηση της εργασίας. Τέλος. ποιος ο στόχος της. κλπ. ιστοσελίδες ∆ιαδικτύου.χ. οι τίτλοι και τα περιεχόµενα των οποίων ποικίλουν ανάλογα µε το θέµα. στο τρίτο µέρος παρουσιάζονται συνοπτικά η συµβολή της εργασίας. • Βιβλιογραφία.). γιατί είναι χρήσιµη η µελέτη του συγκεκριµένου θέµατος (µπορεί να αφορά ένα σύστηµα. Η ταξινόµησή τους γίνεται κατά αλφαβητική σειρά του ονόµατος του (πρώτου) συγγραφέα. µεθόδους. το οποίο αποτελείται από κεφάλαια που το πλήθος τους και η δοµή τους εξαρτάται από το θέµα. µια µεθοδολογία. • Παραρτήµατα (προαιρετικά – σε περιπτώσεις όπου κανείς πρέπει να συµπεριλάβει κώδικα. Τονίζεται ότι η Περίληψη είναι το πρώτο µέρος που διαβάζει κάποιος σε µια εργασία κι εποµένως πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο περιεχόµενό της. ∆εν υπάρχει περιορισµός στο πλήθος των βιβλιογραφικών αναφορών. χωρίς να διαβάσει τις τεχνικές λεπτοµέρειες (π. κλπ. ενώ παράλληλα γίνεται σαφής αναφορά στη συµβολή της εργασίας. ποιες είναι οι πρακτικές δυσκολίες και πολυπλοκότητες που δικαιολογούν την εξέταση του θέµατος αυτού. εφαρµογές. οργανογράµµατα. Μια τυπική δοµή είναι η εξής: • Εισαγωγή: Εξηγείται ποιο είναι το θέµα της εργασίας. Γίνονται επίσης αναφορές σε σχετικές εργασίες και προσεγγίσεις. • Ευρετήριο Σχηµάτων και Πινάκων.Οδηγίες συγγραφής ∆ιπλωµατικών Εργασιών η εργασία».). • Παραδείγµατα Χρήσης: ∆ίνονται πληροφορίες που χρειάζεται κάποιος που θέλει απλώς να χρησιµοποιήσει το αποτέλεσµα της εργασίας. • Κυρίως Σώµα της εργασίας. όπου αναφέρονται οι τίτλοι των κεφαλαίων. µια εφαρµογή. • Ευρετήριο Περιεχοµένων. ερωτηµατολόγια. τα τελικά συµπεράσµατα που προέκυψαν από την εκπόνησή της. κλπ. κλπ. • Βασικά Στοιχεία Θεωρίας / Οριοθέτηση του προβλήµατος: ∆ίνονται όλες οι πληροφορίες που χρειάζεται να έχει κάποιος για να κατανοήσει το θέµα της εργασίας και τις ειδικές δυσκολίες της. Παρατίθενται (ανάλογα µε το θέµα) όλες οι σχετικές τεχνικές λεπτοµέρειες. επιστηµονικά άρθρα.Τοµέας ∆ιοίκησης και Οργάνωσης . και γίνεται αναφορά στις σχετικές σελίδες. και γίνεται αναφορά στις σχετικές σελίδες. «τι επιδιώκεται µέσω αυτής». ενοτήτων και υποενοτήτων του κειµένου της εργασίας. όπου αναφέρονται οι τίτλοι των Σχηµάτων και Πινάκων του κειµένου της εργασίας.).). Η έκτασή της δεν πρέπει να υπερβαίνει τις δύο (2) σελίδες. κλπ.

τι επιλογές υπάρχουν. Ο τίτλος του σχήµατος τοποθετείται κάτω από το σχήµα. και 16 pt για τα έντονα κεφαλαία γράµµατα του τίτλου της διπλωµατικής και του ονόµατος του συγγραφέα. µε διάστιχο (line spacing) 1. Για την παράθεση κώδικα. Τα σχήµατα και οι πίνακες τοποθετούνται (στο κέντρο του κειµένου) µετά από το σηµείο όπου αναφέρονται για πρώτη φορά. δεξιά-αριστερά. θα περιγράφονται τα χαρακτηριστικά του συστήµατος. και δίνονται κατευθύνσεις επέκτασής της. κεφαλαία ή πεζά. Τα περιθώρια της σελίδας θα πρέπει να είναι 2. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην παρουσίαση των αποτελεσµάτων αυτών µέσω των κατάλληλων διαγραµµάτων και στο κατάλληλο επίπεδο λεπτοµέρειας. • Συµπεράσµατα και Μελλοντικές Προεκτάσεις: Μέσω µιας κριτικής θεώρησης. χρησιµοποιείται γραµµατοσειρά Courier 10pt. µονό διάστιχο.5 γραµµή και διάστηµα παραγράφου (paragraph) 0pt πριν και 6pt µετά. και 6pt απόσταση παραγράφων (πάνω και κάτω). ως εξής: µε λατινικούς χαρακτήρες (i. Η αρίθµηση γίνεται µε αραβικούς χαρακτήρες. στατιστικά στοιχεία κλπ. Η στοίχιση των τίτλων γίνεται στο κέντρο της σελίδας. ∆εν υπάρχει περιορισµός στο πλήθος των σελίδων. παρατίθεται λίστα συµπερασµάτων από την εκπόνηση της εργασίας.). γίνεται σαφής αναφορά στα πλεονεκτήµατα αλλά και τους περιορισµούς της προσέγγισης που ακολουθήθηκε. …) από την πρώτη σελίδα έως και τον Κατάλογο Πινάκων.). το οποίο θα βρείτε στο αρχείο diplomaThesis_template. iii.doc -3- .54 εκ. καθώς και τα αποτελέσµατα αυτών (µετρήσεις. • Πειράµατα: Περιγράφονται τα πειράµατα που έγιναν κατά την εκπόνηση της εργασίας. κλπ.Οδηγίες συγγραφής ∆ιπλωµατικών Εργασιών πρόκειται για πρόγραµµα. ii. Σχήµατα και Πίνακες Όλα τα σχήµατα και πίνακες πρέπει να αριθµούνται και να φέρουν τίτλο (λεζάντα). Όλες οι σειρές στοιχίζονται στο κέντρο της σελίδας. ΙΙ. Οι σελίδες αριθµούνται στην κάτω δεξιά γωνία τους. Η στοίχιση των παραγράφων γίνεται και από τις δυο πλευρές (left-right justification). 3. και µε τη συνηθισµένη µορφή (1. Το µέγεθος της γραµµατοσειράς. Εξώφυλλο Η πρώτη σελίδα ή το εξώφυλλο της διπλωµατικής διαµορφώνεται σύµφωνα µε το πρότυπο (βλέπε αρχείο diplomaThesis_template. Η µορφοποίηση της εργασίας† ∆ιαµόρφωση σελίδας Το κείµενο ετοιµάζεται έτσι ώστε να µπορεί να αναπαραχθεί σε λευκό χαρτί µεγέθους Α4. Χρησιµοποιείται ανεξάρτητη αρίθµηση για την κάθε κατηγορία (σχήµατα.17 εκ. …) από το κυρίως σώµα έως το τέλος της εργασίας. πίνακες). προτείνεται να είναι 14 pt για τα απλά. 2. Εάν το µέγεθος του † Σύµφωνα µε τις οδηγίες µορφοποίησης που αναλύονται στο τµήµα αυτό έχει ετοιµαστεί ένα πρότυπο. πάνω-κάτω και 3.Τοµέας ∆ιοίκησης και Οργάνωσης .doc). ενώ του πίνακα επάνω από αυτόν. Κείµενο Για το κείµενο χρησιµοποιείται γραµµατοσειρά Times New Roman 12pt.

Proceedings of the Int. N. Ε.2) Βιβλιογραφικές αναφορές Οι βιβλιογραφικές αναφορές τοποθετούνται µε αλφαβητική σειρά (σύµφωνα µε το επώνυµο του πρώτου συγγραφέα) στον κατάλογο της βιβλιογραφίας. No 1. 263-271. A sensitivity analysis and parametric study for the evaluation of the optimal management of a contaminated aquifer. and Mylopoulos. Intrinsic remediation. 1996). Τα σύµβολα των µαθηµατικών σχέσεων ορίζονται πάντοτε στη θέση που παρουσιάζονται για πρώτη φορά. P. (1977). and Korfiatis. 8. ως εξής: το πρώτο πεδίο αφορά τον αύξοντα αριθµό του κεφαλαίου όπου γράφεται η σχέση και το δεύτερο τον αύξοντα αριθµό των σχέσεων στο συγκεκριµένο κεφάλαιο.. G. Water Resources Management. Vol. Για παράδειγµα. 11-31. Μαθηµατικές σχέσεις Οι µαθηµατικές σχέσεις (εξισώσεις κλπ. για παράδειγµα (Latinopoulos et al. Προηγείται η ελληνική και ακολουθεί η ξενόγλωσση βιβλιογραφία. -4- . 1994). Y. Greece. στην επόµενη σελίδα) οι ονοµασίες των στηλών του πίνακα. Mylopoulos. Ο τρόπος γραφής των βιβλιογραφικών αναφορών γίνεται σύµφωνα µε τα παρακάτω παραδείγµατα: Korfiatis. Latinopoulos. Conference on Protection and Restoration of the Environment. 1996. στο δεξί µέρος της σχέσης. Κάθε βιβλιογραφική αναφορά στο κείµενο της εργασίας γίνεται µε το επώνυµο του συγγραφέα και το έτος συγγραφής σε παρένθεση.) πρέπει να γράφονται µε ευκρίνεια και να αριθµούνται. χρησιµοποιείται η παρακάτω αρίθµηση: S(vi) = ∑(ai + bi) (5. (1994). (Eds).. Παραδίδεται ένα (1) αντίγραφο µε το πλήρες κείµενο της εργασίας σε έντυπη µορφή (βιβλιοδετηµένο) και δύο (2) σε ψηφιακή (σε CD-ROM. Solid wastes: Engineering principles and management issues. Αντίτυπα–παράδοση-παρουσίαση Η τελική έκδοση της διπλωµατικής εργασίας θα πρέπει να παραδοθεί στον επιβλέποντα το αργότερο µία εβδοµάδα πριν από την ορισµένη ηµεροµηνία παρουσίασης. Theodosiou. D. τότε πρέπει να επαναλαµβάνονται (στη συνέχεια του πίνακα. pp. Chania.doc). µορφή .Οδηγίες συγγραφής ∆ιπλωµατικών Εργασιών πίνακα υπερβαίνει τη µία σελίδα. In: Diamantopoulos. Tsobanoglou. pp. για τη δεύτερη σχέση του κεφαλαίου 5. Εάν οι συγγραφείς είναι περισσότεροι από δύο. P.’ και το έτος συγγραφής σε παρένθεση. McGraw-Hill.Τοµέας ∆ιοίκησης και Οργάνωσης . G. London. 1977) ή (Korfiatis and Lekmine. (1996). N. and Lekmine..P. Η αρίθµηση γίνεται µέσα σε παρενθέσεις. May 13-16. G. UK. για παράδειγµα (Tsobanoglou. αναφέρεται το επώνυµο του πρώτου συγγραφέα ακολουθούµενο από τη συντοµογραφία ‘et al.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.