You are on page 1of 45

TOPIK 2 Pengenalan

PECAHAN, PERPULUHAN DAN PERATUSAN

Tajuk kedua dalam modul ini menerangkan tentang konsep pecahan, jenis - jenis pecahan dan operasi asas melibatkan pecahan. Selain dari itu, modul ini akan membincangkan tentang nombor perpuluhan khususnya perkaitan dan pertukaran antara pecahan asas dan nombor perpuluhan. Juga bagaimana menentukan nilai tempat dan kedudukan bagi nombor perpuluhan dan membundarkan nombor perpuluhan. Belajar tentang pecahan dan perpuluhan selalu dikaitkan dengan peratusan seperti dalam modul ini.

Hasil Pembelajaran Pada akhir pembelajaran topik ini, pelajar- pelajar dapat: 1. Menerangkan tentang konsep pecahan, perpuluhan dan peratusan dan perkaitannya. 2. 3. Melakukan operasi asas terhadap pecahan, perpuluhan dan peratusan. Merancang aktiviti- aktiviti pengajaran dan pembelajaran bagi tajuk Nombor Bulat. Membincangkan isu- isu yang berkaitan dalam tajuk ini.

4.

2.1

PECAHAN

Kemahiran dalam topik pecahan dan operasi mengikut sukatan KBSR: Menamakan pecahan wajar yang penyebutnya hingga 10 Menulis pecahan wajar yang penyebutnya hingga 10 Membandingkan nilai dua pecahan wajar dengan penyebut yang sama hingga 10 Membandingkan nilai sebarang dua pecahan wajar yang pengangkanya 1 dan penyebutnya hingga 10 Menukar pecahan wajar kepada pecahan setara Menulis pecahan wajar dalam bentuk termudah Membanding nilai sebarang dua pecahan wajar yang penyebutnya hingga 10 Menukar pecahan tak wajar kepada nombor bercampur Menyatakan pecahan daripada satu kumpulan benda yang peneyebutnya

hingga 10 Menambah pecahan wajar yang penyebutnya satu digit dan senilai, hasilnya tidak lebih daripada 1 Menambah pecahan yang penyebutnya satu digit Menambah nombor bercampur yang penyebut bahagian pecahannya hingga 10 Menolak pecahan yang penyebutnya senilai dan tidak lebih daripada 1 Menolak pecahan yang penyebutnya satu digit Menolak nombor bercampur yang penyebut bahagian pecahannya hingga 10 Mendarab pecahan dengan nombor bulat, penyebutnya hingga 10 Menyelesaikan masalah yang melibatkan pecahan dan nombor bercampur

Pecahan merupakan satu tajuk yang agak sukar dikuasai oleh murid.Ianya melibatkan pengusaan dalam operasi nombor dan sifir. Oleh yang demikian anda perlu menitikberatkan strategi yang berkesan terutamanya penggunaan bahan manipulatif secara „hands on‟. Bagaimana anda memulakan pelajaran bagi tajuk pecahan pada kali pertama pengajaran? Anda boleh memilih antara aktiviti-aktiviti berikut: Membincangkan apa akan berlaku apabila sebuah pinggan kaca jatuh ke lantai simen dari atas meja yang tinggi. Membincangkan bahagian-bahagian sekeping pizza yang dibahagikan kepada 8 bahagian sama rata Membincangkan bagaiana memotong buah epal kepada dua bahagian yang sama rata

2.1.1 Konsep pecahan a) Pecahan sebagai sebahagian daripada satu keseluruhan

Setelah menbincangkan aktiviti-aktiviti dalam tajuk pengenalan di atas, anda boleh memulakan pengajaran dengan merujuk kepada sekeping pizza yang dibahagikan kepada 2, 4 , 6 dan 8 bahagian sama rata secara „hands-on‟ dan lakaran rajah. Contoh pecahan perempat

Satu per empat

„hands on‟ lakaran rajah

Merujuk kepada gambarajah di atas, satu bahagian dikeluarkan daripada sekeping pizza yang pada asalnya dibahagikan kepada 4 bahagian sama rata.Maka bahagian pizza yang dikeluarkan boleh diwakili oleh nombor pecahan iaitu „satu perempat‟. Konsep pecahan sebagai sebahagian daripada satu keseluruhan boleh dijelaskan dengan contoh di atas iaitu : Satu Per Empat : : : satu bahagian daripada keseluruhan yang terdiri daripada 4 bahagiansama rata

Aktiviti 1 Bincangkan contoh-contoh seharian yang lain bagi meneguhkan lagi konsep pecahan bagi pecahan perdua, perlapan dan sebagainya. Konsep suku, setengah, tiga suku dan keseluruhan perlu

dimasukkan dalam penerangan anda.

b)

Pecahan sebagai sebahagian daripada sekumpulan benda

Seorang guru meminta 10 orang murid ke hadapan dan berdiri dalam satu kelompok. Seterusnya guru tersebut meminta murid memberitahu jenis kenderaan mereka ke sekolah. Didapati seramai 3 orang menaiki bas, 6 ornag menaiki kereta dan seorang berjalan kaki. Dalam situasi di atas, anda boleh memperkenalkan konsep pecahan sebagai sebahagian daripada sekumpulan benda seperti berikut:

3 orang daripada 10 orang menaiki bas 6 orang menaiki kereta 1 orang berjalan kaki

tiga persepuluh enam persepuluh satu persepuluh

Lakarkan gambarajah yang sesuai untuk menjelaskan situasi di atas dalam ruangan di bawah:

Seterusnya anda boleh meneguhkan kefahaman murid dengan membincangkan beberapa situasi melibatkan objek maujud yang berlainan ciri, bentuk atau warna.Bincangkan bersama rakan kuliah anda.

Aktiviti 2 Bagaimana anda menjelaskan kepada murid perbezaan antara kedua-dua konsep pecahan di atas.

c)

Tatacara menulis nombor pecahan

Setelah murid jelas dengan konsep pecahan, guru boleh menerangkan bahawa pecahan boleh ditulis dalam bentuk nombor pecahan dalam bentuk a/b : . dimana a dan b adalah nombor bulat lebih daripada 0 dan a < b; a dipanggil sebagai pengangka manakala b sebagai penyebut. Dalam konteks ini, a mewakili bahagian yang diambilkira manakala b adalah bilangan bahagian keseluruhan.Pada tahap ini kita bincangkan jenis pecahan wajar dahulu. Merujuk kepada contoh pecahan pizza dalam bahagian 2.1 di atas, pecahan satu perempat boleh ditulis sebagai ¼.Bagi contoh dalam bahagian 2.2 pecahan yang terlibat boleh ditulis sebagai 3/10, 6/10 dan 1/10 masing-masing.

sesuatu nilai pecahan boleh ditunjukkan melalui aktiviti lipatan kertas. Perlu diingat bahawa perbandingan antara dua pecahan hanya boleh dibuat berasaskan rajah yang sama. contohnya 6 bahagian bagi kedua-dua kad. Garis lipatan Lipatan kertas secara „hands on‟ Untuk membandingkan nilai pecahan. Lukiskan bilangan bahagian pecahan yang dikehendaki. segiempat tepat. Guntingkan mengikut satu jejari kad dan selitkan antara satu sama lain seperti berikut: . Nyatakan kemahiran-kemahiran yang berkaitan yang perlu dikuasai oleh murid dalam menyiapkan tugasan lembaran kerja tersebut.Bagaimana caranya? Secara praktikal guru boleh menyediakan bahan bantu mengajar dengan menggunakan dua keping kad manila berlainan warna yang dipotong dalam bentuk bulatan. Contohnya 3/4 lebih besar daripada 1/4 3/6 kurang daripada 5/6 dan sebagainya. Bentuk-bentuk kertas seperti segiempat sama.Murid boleh melorek atau mewarnakan nilai pecahan yang dikehendaki dan sekalus boleh membandingkan nilai sesuatu pecahan dengan membandingkan luas kawasan yang diwakili. 2.Aktiviti 3 Jelaskan bagaimana pelbagai bentuk gambarajah selain daripada bentuk bulatan boleh digunakan sebagai latihan murid menyatakan nilai pecahan dalam lembaran kerja.2 Nilai sesuatu pecahan wajar Selain daripada objek maujud seperti pizza dan lakaran gambarajah seperti yang dibincangkan di atas. anda juga boleh menggunakan plastik lutsinar dengan menggunakan teknik tindan tindih. bulatan dan jalur kertas mudah digunakan untuk menunjukkan nilai pecahan secara „hands on‟.1.

Dalam rajah di atas. sehingga 10 bahagian atau jalur kertas berwarna melalui teknik lipatan.Carta pecahan boleh dibina dengan menggunakan potongan kad kepada 2.Gunting Selitkan antara satu sama lain Pusingkan salah satu kad untuk menunjukkan pecahan yang dikehendaki. Anda boleh pelbagaikan penggunaan bahan bantu tersebut dalam pengajaran. warna kuning mewakili 1/4 manakala warna hijau mewakili 3/4.Nilai sesuatu pecahan boleh dibandingkan dengan mengambilkira luas atau panjang jalur yang terlibat. 1 ½ 1/3 ¼ 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 Carta pecahan . 3. guru boleh membimbing murid membina carta pecahan.Potongan kad atau jalur ketas kemudian susun dan tampal mengikut urutan. Dalam membandingkan sebarang dua pecahan wajar. 4.

Bincangkan bagaimana kemahiran-kemahiran berikut boleh diajar menggunakan carta pecahan: i) membandingkan pengangka 1 ii) membandingkan sebarang nilai pecahan dengan sebarang nilai pecahan dengan penyebut yang sama iii) membandingkan sebarang nilai pecahan wajar yang pengangka dan penyebutnya tidak lebih daripada 10. 1/3 dan seterusnya dengan menggunakan carta pecahan.Aktiviti 4 Beberapa kemahiran dalam subtopik pecahan boleh diajar dengan menggunakan carta pecahan dalam bentuk „hands on‟ atau tayangan menggunakan skrin layar lcd. . a) Pecahan setara Dua nombor pecahan yang berlainan penyebut atau pengangka adalah setara jika nilainya adalahsama.Mulakan aktiviti tersebut dengan mencari pecahan setara bagi 1/2. 3/12 dan seterusnya. Contohnya 1/3 adalah setara dengan 2/6 dan 3/9 manakala 1/4 adalah setara dengan 2/8.Anda boleh membimbing murid anda mengenalpasti pasangan atau kumpulan pecahan setara dengan menggunakan carta pecahan. Aktivitii penambahan dan penolakan antara dua pecahan wajar dengan menggunakan carta pecahan akan dibincangkan dalam bahagian operasi pecahan kemudian.Gunakan jadual seperti di bawah bagi memudahkan murid melakukan penyiasatan.

1 ½ 1/3 ¼ 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/8 1/8 1/8 1/6 1/6 1/4 Pecahan setara bagi ½ Daripada pemerhatian. bolehkah anda menerangkan kepada murid pentingnya mencari pecahan setara?Bincangkan bagaimana pengetahuan tentang pecahan setara boleh membantu kita mencari nombor pecahan dalam bentuk paling ringkas.Bolehkah anda jelaskan formula tersebut? Pada tahap ini.Apakah pola tersebut?Seterusnya bimbing murid untuk mengenalpasti formula untuk memudahkan kita mencari pecahan setara. . murid akan dapati pola pecahan seperti berikut Pengangka 1 Penyebut 2 2 4 3 6 4 8 5 10 6 Pengangka 1 Penyebut 3 2 6 3 9 4 12 5 6 Didapati bahawa: 1/2 = 2/4 = 3/6 = 4/8 dan seterusnya 1/3 = 2/6 = 3/9 = 4/12 dan seterusnya Bimbing murid untuk mendapatkan pola untuk mengira pecahan setara bagi sebarang nilai pecahan.

1. Bolehkah anda membuat dua generalisasi berdasarkan pernyataan di atas? Panduan (lengkapkan): i) Bagi pecahan yang penyebutnya sama. 2. Kita ambil contoh dua pecahan yang sama penyebutnya dahulu.3 Operasi penambahan dan penolakan pecahan wajar a) Operasi penambahan dua pecahan yang penyebutnya sama Dua pecahan wajar boleh ditambahkan antara satu sama lain. …………… ii) Bagi pecahan yang pengangkanya sama tetapi berbeza penyebut. …………….dan potongan kad pecahan seperti berikut: =? = = Anda boleh tunjukkan operasi seumpamanya dengan menggunakan gambarajah bulatan seperti berikut: = ? . Didapati > > > ……> dan > > > ……> . Tunjukkan proses penambahan dengan menggunakan jalur pecahan..b) Membandingkan nilai pecahan wajar Sesuatu pecahan boleh dibandingkan nilainya dengan meneliti nilai pengangka atau penyebutnya.

cari GSTK bagi kedua-dua penyebut. Teknik tindan tindih menggunakan plastik lutsinar dan teknik menggunakan rajah dalam power point juga sesuai digunakan. =? keluarkan = = Tunjukkan operasi selengkapnya dengan menggunakan gambarajah di bawah: Sebagai nasihat dan panduan kepada murid-murid anda. b) Operasi penolakan dua pecahan yang penyebutnya sama Anda boleh melaksanakan teknik yang serupa dalam operasi penambahan bagi menujukkan operasi penolakan. .Warnakan nilai pecahan yang berkenaan rajah di atas bagi menujukkan proses penambahan tersebut. apakah langkah-langkah yang perlu diberi perhatian semasa menambah atau menolak dua pecahan? c) Operasi penambahan dan penolakan dua pecahan yang berlainan penyebut Contoh 1 Langkah-langkah yang diperlukan: Jika penyebutnya tidak sama.

tukarkan 1/4 kepada pecahan setaranya dengan penyebut 8. GSTK bagi 2 dan 3 ialah 6. 3/8 = Contoh 2 Langkah-langkah yang diperlukan: Jika penyebutnya tidak sama. . 1/4 = 2/8 Maka. Contoh 3 = Contoh di atas boleh digunakan bagi menerangkan konsep keseluruhan atau „1‟ dalam bentuk pecahan. Secara gambarajah boleh digambarkan seperti berikut: Jalur 8 bahagian mewakili nilai GSTK. tukarkan dan kepada pecahan setaranya dengan penyebut 6.- GSTK bagi 4 dan 8 ialah 8. Maka. Lengkapkan gambarajah berikut bagi menggambarkan operasi penambahan pecahan tersebut. cari GSTK bagi kedua-dua penyebut. Maka.

4 Pecahan tak wajar dan nombor bercampur Semua nombor pecahan yang dibincangkan sebelum ini merupakan jenis nombor pecahan yang pertama iaitu pecahan wajar. a) Pecahan tak wajar Bagaimana anda boleh merancang satu aktiviti bercorak inkuiri-penemuan bagi memperkenalkan jenis pecahan tak wajar? Fikirkan! Contoh aktiviti inkuiri-penemuan Lakukan operasi penambahan : + Secara gambarajah. Bagimana kita hendak menyatakan nombor pecahan tersebut? Guru juga boleh membuat perbandingan di mana seorang murid makan : pizza jenis A dan B yang saiznya adalah sama.1. pizza jenis . murid akan dapati bahawa hasiltambah pecahan adalah melebihi 1. . (Nota: bawah). guru boleh meminita murid menggunakan panduan atau formula bagi memudahkan cara untuk mendaptkan pecahan setara dengan lebih mudah.Aktiviti 5 Tunjukkan operasi penolakan pecahan berikut dengan gambarajah yang sesuai: i) ii) – – Pada tahap ini.Pecahan wajar adalah pecahan dalam bentuk a/b dimana a.darab dengan nombor bulat yang sama atas dan 2. b adalah nombor bulat dan a < b.

b) Nombor bercampur Nombor bercampur adalah kombinasi nombor bulat dan nombor pecahan yang mempunyai nilai lebih daripada 1. b adalah nombor bulat dan a > b. a/b di mana a.Bagaimana anda boleh menunjukkan kepada murid bahawa pecahan tak wajar 11/8 boleh ditulis sebagai 1 3/8? Bagaimana anda boleh menunjukkan kepada murid bahawa pecahan tak wajar 11/8 boleh ditulis sebagai 1 3/8? Aktiviti 6 Buat lakaran secara teknik bergambarajah dan teknik pengiraan bagi menyelesaikan operasi yang melibatkan nombor bercampur berikut: + - .Lengkapkan gambarajah di atas bagi menerangkan operasi penambahan dimana hasiltambahnya melebihi 1. + = + = = Jelaskan kepada murid bahawa nombor lebih daripada 1 boleh ditulis dalam bentuk pecahan. Didapati.

5 Pendaraban nombor pecahan a) Pendaraban nombor bulat dengan pecahan Dalam gambarajah di atas. tetapi konsepnya adalah berbeza. b) Pendaraban pecahan dengan nombor bulat Cuba teliti peristiwa berikut: Ibu Azam membeli 12 biji epal hijau.2.1. maka: + + = Atau. bahagian berwarna menunjukkan setiap satunya mewakili bahagian 1/4. ia boleh digambarkan seperti dalam gambarajah berikut: Maka daripada 12 biji epal boleh dinyatakan dalam bentuk kiradarab sebagai x 12. x12 = x = = 4 . Berapa bijikah epal yang dimakan oleh Azam? Dalam situasi di atas. dengan menggunakan konsep pendaraban maka boleh dituliskan bahawa : 3 x Adakah = x = = x 3 = 3 x ?Mungkin anda akan mendapat jawapan yang sama. Dalam konsep penambahan berulang. Azam makan satu per tiga bahagian epal-epal tersebut.Didapati terdapat 3 kumpulan terdiri daripada setiap satunya mewakili pecahan 1/4.

Contoh 1 Sekeping kek dipotong sama rata kepada 12 bahagian. Zul mengambil bahagian daripada kek tersebut. Aktiviti 7 Pada tahap ini.Sebagai guru anda perlu melaksanakan aktiviti yang bermakna agar muridmurid dapat mempelajarinya secara lebih konkrit dan bermakna dalam kehidupan harian. bermaksud 1/3 daripada 12.Konsep darab dalam situasi ini menunjukkan „daripada‟. Cuba tunjukkan secara bergambarajah bagaimana anda menerangkan oiperasi ?Berikan contoh situasi yang sesuai. ) Bincangkan dengan rakan kuliah x3 c) Pendaraban pecahan dengan pecahan x ?Dengan mengambilkirapenyelesaian dalam bahagian 6. 5 x anda. anda seharusnya boleh membezakan antara pendaraban pecahan dengan nombor bulat dan pendaraban nombor bulat dengan pecahan (ch.Kemudian dia memberikan bahagian yang diambilnya kepada Samat.2 di Apakah jawapan atas. ianya dapat diselesaikan dengan mendarabkan pengangka dengan pengangka dan penyebut dengan penyebut seperti berikut: x Namun = ianya = merupakan satu pendaraban semata-mata tanpa difahami maksudnya. Berapakah pecahan bahagian yang diperolehi oleh Samat daripada kek tersebut? Penyelesaian: x 12 = 3 ( 3 daripada 12 bahagian kek) 1 daripada 3 bahagian kek adalah 1 bahagian x = (1 bahagian kek) .

1/3 3/5 Kawasan pertindihan = x = = . seramai 240 orang murid menduduki peperiksaan SPM.3/5 daripadanya adalah pelajar lelaki dan 1/3 daripada pelajar lelaki adalah pelajar aliran sains. Lipat pula secara menegak kepada 3 bahagian dan lorekkan 1 bahagian.Berapakah bilangan pelajar lelaki aliran sains yang menduduki peperiksaan? Penyelesaian 1 (teknik lipatan) Ambil sekeping kertas A4 Lipat secara melintang kepada 5 bahagian dan lorekkan 3 bahagian.2.1. Operasi pembahagian melibatkan pecahan akan hanya dipelajari di sekolah menengah. Soalan penyelesaian masalah 1 Dalam sebuah sekolah.6 Penyelesaian masalah melibatkan pecahan dan nombor bercampur Merujuk kepada sukatan pelajaran KBSR. Kawasan pertindihan mewakili bilangan pelajar lelaki aliran sains. operasi pecahan yang terlibat adalah setakat pendaraban antara pecahan dengan nombor bulat dan nombor bercampur sahaja. Berikut adalah contoh-contoh soalan penyelesaian masalah yang melibatkan operasi pecahan secara keseluruhannya dalam KBSR.

= 1 Baki tepung yang ada ialah 1 Penyelesaian 2 (secara pengiraan) Berat tepung yang digunakan = 3 x 1 Baki tepung yang ada = 6 3x = = = 1 kg. . Penyelesaian 1 (secara gambarajah/ power point/ plastik lutsinar) 1 1 5 Maka. 6 5 = kg.Penyelesaian 2 (gambarajah) x 3/5 Soalan penyelesaian masalah 2 Sebiji kek harijadi memerlukan 1 kg tepung Jika Pn Saleha membeli 6 berapakah baki tepung yang ada selepas Pn Saleha menyiapkan 3 biji kek? kg tepung.

Bimbing murid mencari nilai pecahan setara dengan menggunakan carta pecahan. Bimbing murid membuat kesimpulan Kemahiran 2 : Menolak pecahan yang penyebutnya satu digit Prosedur pengajaran Mulakan pengajaran dengan memilih pecahan wajar dengan penyebut satru digit yang sama. 3 dan 4 bahagian dan jalur yang setiap satunya dibahagikan melabelkan dengan nama pecahan masing-masing. . Ulang dengan nilai pecahan yang berlainan penyebut tetapi mempunyai GSTK yang sama. Murid dikehendaki mengeluarkan 1/6 bahagian dan bimbing murid untuk menunjukkan bahawa nilai pecahan yang tinggal ialah 3/6 (iaitu 4/6 – 1/6 = 3/6). 2. Seterusnya minta murid membandingkan nilai setiap pecahan berdasarkan saiz kawasan berwarna mengikut urutan dari nilai yang kecil ke nilai yang lebih besar Ulang aktiviti bagi pecahan dengan penyebut 8 dan 10. Minta murid menampalkan 4 bahagian daripada 6 bahagian bagi satu jalur bagi mewakili pecahan 4/6 (gunakan bahan yang sesuai supaya tampalan boleh ditanggalkan bila perlu). Murid dikehendaki mewarnakan 1 bahagian.1. contohnya 6.2.7 Contoh aktiviti pengajaran dan pembelajaran Kemahiran 1 : Membandingkan sebarang nilai pecahan dengan penyebut yang sama Prosedur pengajaran: Minta murid menunjukkan lakaran 4 kepada 4 bahagian sama rata. Bimbing murid melaksanakan operasi 4/6 – 1/6 dengan menggunakan jalur tadi.

72. huraikan perkaitan antara nombor perpuluhan dan pecahan.1 KONSEP PERPULUHAN Sistem angka perpuluhan ialah sistem angka yang menggunakan sepuluh sebagai asas. 0. Maksud nombor perpuluhan boleh digambarkan seperti berikut : (i) Nombor perpuluhan sebagai sebahagian daripada satu kawasan Bahagian yg berwarna menunjukkan bahagian dalam bentuk perpuluhan.35 dan 0.2 1 (iii) Nombor perpuluhan sebagai hasil daripada operasi bahagi 5 ÷ 10 = 0.5 Aktiviti 1 Berdasarkan maksud nombor perpuluhan di atas.5.0069. Mengapa kita perlu menulis nombor dalam bentuk perpuluhan? Setiap digit dalam nombor perpuluhan mempunyai nilai tempat dan nilai digit yang tertentu. 0.4 .Ia merupakan sistem angka yang paling banyak digunakan.2. 1.2 PERPULUHAN Hasil Pembelajaran :  Memahami konsep perpuluhan  Mengukuhkan konsep perpuluhan di kalangan kanak-kanak melalui pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran 2. Contoh nombor perpuluhan adalah seperti 0. (ii) Nombor perpuluhan sebagai titik-titik atas garis nombor 0 0. .2. ra pu 1 sa 3 persepuluh perseratus 2 4 perseribu .

24 = 3 + 10 + 0. Bilangan tempat perpuluhan bagi sesuatu nombor perpuluhan ditentukan dengan bilangan digit yang berada di sebelah kanan titik perpuluhan. digit asal dikekalkan.45 mempunyai 2 tempat perpuluhan.178 ialah 3.1 x 8 = 0. maka 8/10 = 0. Jika nilai digit itu ialah 5 atau lebih.8 Oleh itu. Misalnya. Seterusnya cuba anda fikirkan kepentingan penghampiran bagi nombor perpuluhan dalam kehidupan seharian! Dalam rajah di bawah.1. kawasan yang diwarnakan mewakili 8 daripada 10 bahagian. 2. 13. iaitu 8/10 bahagian. penghampirannya akan ditambah 1.24 boleh dicerakinkan mengikut nilai digitnya seperti berikut: 13.18 . Jika nilai digit itu ialah kurang daripada 5.571.04 Cuba anda cerakinkan 149. Penghampiran sesuatu nombor perpuluhan ditentukan dengan nilai digit pertama yang berada di sebelah kanannya.45 dan 2.Dalam contoh di atas.1 Disebabkan 1/10 = 0.450 dari segi nilainya. 1 daripada 10 bahagian = 1/10 = 0.2 + 0. nombor perpuluhan dan pecahan adalah boleh saling ditukar (interchangeable). Aktiviti 3 Jelaskan pernyataan „Dua atau lebih nombor perpuluhan yang be rbeza boleh mempunyai nilai penghampiran yang sama‟. Misalnya penghampiran kepada 2 tempat perpuluhan bagi 3. . Aktiviti 2 Bandingbezakan antara 2.

dan 1/1000 = 0.02 [dibaca sebagai: sifar perpuluhan sifar dua (zero point zero two)] 1769/1000 = 1.    Membaca dan Menulis Nombor Perpuluhan 5/10 = 0. Disebabkan 1/10 = 0.2 AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN a. Dalam kumpulan kecil.001.1.81 Aktiviti 4 Anda telah jelas bahawa suatu nombor pecahan boleh dinyatakan dalam bentuk perpuluhan.125 . bincangkan kelebihan-kelebihan kita menyatakan suatu nombor dalam bentuk perpuluhan berbanding pecahan dalam aplikasi seharian. maka 81/100 = 0. Bahagikan pengangka (numerator) dengan penyebutnya (denominator).01.5 [dibaca sebagai: sifar perpuluhan lima (zero point five)] 2/100 = 0. 1/8 = 0.2. 100 dan 1 000 boleh diungkapkan dalam bentuk nombor perpuluhan. (i) 1/8 1/8 = 1 ÷ 8 Oleh itu.Mana-mana pecahan dengan penyebut (denominator) 10. 2.769 [dibaca sebagai: satu perpuluhan tujuh enam sembilan (one point seven six nine)] Menukar Pecahan kepada Nombor Perpuluhan  b. Contoh : Tukarkan pecahan berikut kepada nombor perpuluhan. 1/100 = 0.

095 (mempunyai tiga digit disebelah kanan titik perpuluhan) 95/1000 (penyebutnya mempunyai tiga sifar) (iii)1. Contoh : Tukarkan nombor perpuluhan berikut kepada pecahan. tukarkan nombor perpuluhan kepada pecahan yang setara.568 = 1 + 568/1000 .095 = 95/1000 0. dengan penyebutnya adalah gandaan 10.875 c.095 0.568 1. (i) 0.    Menukar Nombor Perpuluhan kepada Pecahan Kira bilangan digit di sebelah kanan titik perpuluhan.(ii) 15/8 15/8 = 15 ÷ 8 Oleh itu.07 (mempunyai dua digit disebelah kanan titik perpuluhan) 7/100 (penyebutnya mempunyai dua sifar) (ii) 0. 15/8 = 1. Permudahkan jawapan kepada sebutan (term) yang paling rendah.07 0.568 = 1 + 0. Kemudian.07 = 7/100 0.

100.7 ÷ 10 = 0. 8. Penambahan  proses mencari jumlah dua nombor perpuluhan atau lebih. Membahagi nombor perpuluhan dengan nombor perpuluhan. Mendarab dua nombor perpuluhan g.    Pendaraban nombor perpuluhan mendarab nombor perpuluhan dengan 10. 1000 dapat dilakukan dengan cara memindahkan titik perpuluhan ke kanan. e.    Pembahagian nombor perpuluhan Membahagi nombor perpuluhan dengan 10.d. 2. Penambahan dan Penolakan Nombor Perpuluhan Penambahan dan penolakan nombor perpuluhan boleh dilakukan dengan cara menyusun nombor perpuluhan dalam bentuk tegak dimana titik perpuluhan disusun dalam turus yang sama. Misalnya.14 X 10 = 21.   Menukar Nombor Perpuluhan kepada Peratus Darabkan nombor perpuluhan dengan 100 dan letakkan tanda "%" supaya diketahui ia adalah per 100. Penolakan  proses mencari beza antara dua nombor perpuluhan f. 100. .87 Membahagi nombor perpuluhan dengan nombor bulat ialah pengongsian sama rata. 1000 dapat dilakukan dengan cara memindahkan titik perpuluhan ke kiri.4 mendarab nombor perpuluhan dengan nombor bulat ialah proses mencari penambahan berulang nombor perpuluhan itu. Cara mudah untuk mendarabkan dengan 100 adalah untuk menggerakkan titik perpuluhan 2 tempat ke kanan. Misalnya.

h. 2. kemudian tambah atau tolak. dari kiri ke kanan) 2.  Gabungan operasi gabungan tambah dan tolak atau darab dan bahagi (sentiasa kira dari kiri ke kanan mengikut tertib yang diberi)  gabungan tambah. Misalnya. 2.bahagi. sebagai contoh 7.3 km. Misalnya. tolak. m. km dan sebagainya.3. darab .3 KEGUNAAN PERPULUHAN DALAM KEHIDUPAN SEHARIAN  Perpuluhan digunakan dalam menyatakan ukuran panjang. . Oleh kerana pecahan.2. diiikuti dengan darab atau bahagi. Peratus juga mewakili pecahan khas dengan penyebut 100.   Untuk difikirkan! Sebagai seorang guru. jarak antara sekolah ke rumah saya adalah 3. ketinggian dan jarak dalam unit mm.3 PERATUS Peratus hanya diperkenalkan selepas murid telah faham pecahan dan perpuluhan. Perpuluhan digunakan dalam menyatakan isipadu cecair dalam unit mililiter dan liter. Perpuluhan digunakan dalam menyatakan nilai wang. perpuluhan dan peratus saling berkaitan dan cuma merupakan cara berlainan untuk mewakili idea yang sama maka perkaitan antara ketiga-tiga bentuk tersebut mesti ditunjukkan dengan jelas seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1. Murid perlu diberi pengalaman dengan konsep asas peratus dan pengalaman ini harus dikaitkan kepada pelbagai model konkrit dan manipulatif serta konteks kehidupan sebenar.1 Maksud peratus Istilah peratus berasal daripada perkataan Latin “percentum” yang membawa maksud “daripada satu ratus”.4 liter. bagaimana anda dapat menjelaskan kepada murid anda perbezaan maksud titik perpuluhan apabila menyatakan waktu. dan ( ) (lakukan pengiraan dalam kurungan dahulu. Ini bermakna peratus merujuk kepada bilangan bahagian yang dipertimbangkan untuk setiap seratus bahagian.15 pagi. kuantiti minyak kereta sebanyak 1.

Perkaitan antara pecahan.2 Simbol peratus Apa itu simbol peratus? 5 peratus boleh juga ditulis sebagai 5 %.36% 36 100 0.36 Rajah 1.3 Pelbagai cara mewakili peratus (i) Petak seratus 5% 20% (5 petak terlorek daripada 100 petak mewakili 5 peratus) (ii) Pembaris meter (20 petak terlorek daripada 100 petak mewakili 20 peratus) 0 10 20 30 80% 40 50 60 70 80 90 100 cm (iii) Rantai seratus manik . 25% dibaca sebagai 25 peratus. 2.3. perpuluhan dan peratus.3. Peratus diwakili oleh simbol %. 2.

murid hanya perlu menulis semula dalam bentuk pecahan perseratus dan mempermudahkan pecahan tersebut.3.25  100 %  25 % 0. Contoh: 0. Contoh: 36 %  36  0.4 Menukar pecahan dan perpuluhan kepada peratus dan sebaliknya a) Menukar pecahan kepada peratus Terdapat banyak cara untuk menukar pecahan kepada peratus. Contoh: 2 2 2 2 25 75   100 %  75 % atau    3 3 3 3 25 100 b) Menukar perpuluhan kepada peratus Terdapat juga banyak cara untuk menukar perpuluhan kepada peratus. Contoh: 96 %  96 100  24 25 d) Menukar peratus kepada perpuluhan Untuk menukar peratus kepada perpuluhan.4    40 % 10 100 c) Menukar peratus kepada pecahan Untuk menukar peratus kepada pecahan.5 Mengira nilai peratus bagi suatu kuantiti yang diberi a) Mencari peratus daripada satu nisbah nombor CONTOH : Berapa peratuskah ( i ) 6 daripada 25 ? ( ii ) 7 daripada 200? ( iii) 28 daripada 1000 ? .4  100 %  40 % atau 0.2.4  0.36 100 2.25  25  25 % 100 4 40 atau 0.3. murid hanya perlu tulis semula dalam bentuk pecahan perseratus.25  0.

.8% b) Mencari nilai peratus daripada satu nombor CONTOH: Berapakah nilai (i) 15% daripada 80? (ii) 140% daripada 500? (iii) daripada 120? PENYELESAIAN: 1) 2) 3) X X 80 = 12 X 500 = 700 X 120 = 15 c) Mencari keseluruhan (100%) apabila peratus diberi CONTOH : 12 adalah 30% daripada satu nombor. Apakah nombor tersebut? PENYELESAIAN: 30% daripada nombor itu = 12 1% daripada nombor itu ialah = 100% daripada nombor itu ialah = 100 x ` = 40 Nombor tersebut ialah 40.PENYELESAIAN: 1) 2) 3) X 100 = 24% X 100= 3.5% X 100 = 2.

Nyatakan peratus bentuk-bentuk berikut dalam Rajah 2. = = = = % % = = = = % % = = % Aktiviti 2 : Mari Menulis Peratus.3. Minta murid menulis pecahan yang diwakili oleh pentagon merah. Guru memimpin murid untuk menentukan bilangan bentuk yang ada. Setiap murid diberi lembaran kerja seperti dalam Rajah 2. 3. Guru minta murid untuk mewarnakan semua bentuk pentagon dengan warna merah. 4. 4. Minta murid menyebut dan menulis peratus bagi pentagon merah. 3.2. Hasil Pembelajaran : Murid dapat (i) Melorek peratus yang diberi pada petak seratus (ii) Menulis peratus dalam simbol dan perkataan . 2.6 Contoh Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Aktiviti 1: Mengenal Peratus Hasil pembelajaran : Murid dapat menama dan menyebut peratus Rajah 2 Prosedur: 1. Minta murid mengira bilangan pentagon merah.

Lengkapkan kad aktiviti di bawah. Dalam Angka dua puluh empat peratus 24 % Lorekkan petak seratus enam puluh empat peratus 39 % lapan puluh peratus satu ratus dua peratus 91 % satu ratus dua puluh peratus .Prosedur: 1.

(ii) Mengukuhkan kefahaman konsep pecahan (iii) Menukar peratus kepada pecahan Bahan-bahan: Bagi setiap bentuk sediakan 12 kad pecahan untuk setiap kumpulan. Berikan set kad-kad pecahan berikut kepada setiap kumpulan. Aktiviti 4 : Perkaitan Antara Pecahan dan Peratus Hasil Pembelajaran: (i) Murid dapat mengenalpasti perkaitan antara pecahan dan peratus.Aktiviti 3: Mengenal Peratus Hasil Pembelajaran : Murid dapat melorek petak seratus mengikut peratus yang diberi dan menulis peratus Prosedur: Warnakan petak seratus di atas seperti berikut: Hitam 1 % = ______ petak Hijau Biru muda 5 % = ______ petak Merah Ungu Biru Tua 18 %= ______ petak 9 % = ______ petak 7 % = ______ petak Oren Kuning Perang Kelabu 4 % = ______ petak 10 % = ______ petak 12 % = ______ petak 16 % = ______ petak 14 % = ______ petak Berapa peratus petak yang tak berwarna? Variasi: Rekacipta satu corak yang kreatif dengan mewarnakan petak seratus mengikut warna dan nilai peratus yang diberi d atas.G dan H)pada kad- .C.E. 2. Prosedur: 1. Minta murid melorekkan peratus yang diberikan (A.F.D.B.

Kemudian permudahkan pecahan perseratus kepada pecahan yang dikehendaki. 80 % = = . 10 % = = C. 90 % = = D. Bantu murid menukar peratus kepada pecahan perseratus dahulu. Lorekkan 20% daripada bentuk-bentuk ini. 3. Lorekkan 10% daripada bentuk-bentuk ini. Contoh jawapan: A. Lorekkan 80% daripada bentuk-bentuk ini. 20% = = B.kad pecahan. Lorekkan 90% daripada bentuk-bentuk ini.

25 % = = F. 50 % = = G. 75 % = = H. Lorekkan 75% daripada bentuk-bentuk ini. 100 % = =1 .E. Lorekkan 25% daripada bentuk-bentuk ini. Lorekkan 50% daripada bentuk-bentuk ini. Lorekkan 100% daripada bentuk-bentuk ini.

Prosedur: 1. Bulatkan 25 % dari titik-titik bagi setiap kotak di bawah.Aktiviti 5: Bulatkan Titik Hasil Pembelajaran : Mengira nilai peratus daripada suatu kuantiti yang diberi. 2. Bulatkan 75 % dari titik-titik bagi setiap kotak di bawah. 3. . Bulatkan 50% dari titik-titik bagi setiap kotak di bawah.

00.70% pada setiap permukaan untuk setiap kumpulan   Sebiji kalkulator untuk setiap kumpulan Senarai promosi (Lampiran 1) . Soalan di bawah dirujuk: 1) mengemukakan soalan penyelesaian masalah.30%. 20%.Aktiviti 6: Menyelesaikan masalah melibatkan peratus Hasil Pembelajaran: Menyelesaikan masalah melibatkan peratus Prosedur: 1.00 digunakan untuk membeli sebatang pensel. Hanif Guru mendapat wang belanja daripada ibunya sebanyak RM 5.50%.25%.4  100% = 48% 5 Aktiviti 7: Jom Membeli Belah Hasil Pembelajaran: Murid dapat mencari nilai suatu peratus daripada suatu jumlah duit Bahan-bahan:  Sebiji dadu ditanda dengan 10%. Cara 2: Mendarab dengan 100% 2.40 daripada RM 5.40. Dia membeli sebatang pensel berharga RM 2. Berapa peratuskah wang yang digunakan 2) Guru mengemukakan soalan penyelesaian masalah oleh Hanif untuk membeli sebatang pensel? 2. Guru membimbing murid menyelesaikan masalah di atas dengan cara yang berikut: Cara 1: Menukar Penyebut kepada 100 RM 2. Pecahan wang belanja untuk membeli sebatang pensel ialah Pecahan perseratus ialah = Jawapan: Peratus wang belanja yang digunakan untuk membeli sebatang pensel ialah 48%.

Setiap ahli kumpulan perlu membeli sebarang 6 item (tidak boleh diulang) 5. Dalam kumpulan berempat. setiap ahli kumpulan mengambil giliran untuk membeli mana-mana barang daripada senarai promosi. Hitung jumlah diskaun dan catat dalam jadual di dalam lembaran kerja yang diberikan. . Lengkapkan jadual 1. Lontar dadu untuk menentukan peratus diskaun. 2. Lembaran kerja (Lampiran 2) Prosedur: 1.Kumpulan yang jimat jumlah wang paling banyak adalah pemenang. 3. 4.

Lampiran 1.00 Aiskrim RM 15.00 Biskut RM 24.20 Sate RM 2.00 Sabun RM 4.00 Lobak RM 4.Promosi Jualan Kek RM 6.00 Air minuman RM 36.00 Fabrik RM 38.00 Syampu RM 18.00 Susu RM 8.00 TV RM 880 Kamera RM 640 Cakera padat RM 40.20 Ubat gigi RM 3.00 Jam RM 72.60 Berus gigi RM14.00 .50 Ayam RM 12.80 Epal RM 3.50 6.

4 ISU-ISU UTAMA DALAM PENGAJARAN PECAHAN. perpuluhan dan peratusan berdasarkan pengalaman mereka di rumah.4. Segala kekeliruan dan salah tanggapan perlu diperbetulkan. dan banyak murid menghadapi masalah mempelajarinya. Walau bagaimanapun banyak guru mendapati pecahan adalah bidang yang sukar untuk diajar. Justeru menjadi tanggungjawab pendidik untuk menghubungkaitkan pengetahuan yang telah mereka bina dengan pengetahuan yang diajar di bilik darjah supaya pemahaman mereka tentang kosep pecahan. Murid telah membina pengetahuan tentang pecahan. seterusnya dalam pengajian lanjutan matematik yang akan melibatkan aljabar dan kebarangkalian. perpuluhan dan peratusan dapat dibangunkan dengan mantap. 2. Pengetahuan dan kemahiran dalam pecahan diperlukan dalam pembangunan pemikiran berkaitan perkadaran.1 Isu-Isu Penting Dalam Pengajaran Pecahan Pecahan adalah antara kandungan penting dalam kurikulum matematik sekolah rendah. . PERPULUHAN DAN PERATUSAN Pengajaran konsep pecahan. melalui permainan dan aktiviti lain di luar sekolah. perpuluhan dan peratusan adalah antara cabaran pengajaran matematik di sekolah.Lampiran 2: Lembaran kerja Item Harga asal Diskaun Harga selepas diskaun Jumlah wang dijimat Jumlah: 2.

hasil bahagi (quotient). 2 : tafsiran 3 ‟sebahagian daripada keseluruhan‟ bermaksud 2 daripada 3 bahagian yang sama saiz. sukatan. Pecahan juga boleh dilihat dalam 3 konteksnya sebagai pengoperasi. iaitu untuk operasi ke atas satu unit atau hasil kepada operasi yang sebelumnya. 2008. Sebagai contoh. Sieglar et al. Kilpatrick & Jeremy 2001. 2010). jarak. apakah konsep dan kemahiran yang berkaitan dengan pecahan yang sukar untuk difahami oleh murid? Isu-isu berkaitan pengajaran dan pembelajaran pecahan telah banyak diperkatakan oleh pakar pendidikan matematik. McLeod & Newmach 2006. Tafsiran sukatan berbeza dengan konstruk pecahan yang lain kerana bilangan bahagian yang sama banyak bagi satu unit adalah bergantung kepada berapa banyak seseorang ingin bahagikan.Berdasarkan pengalaman anda sebagai guru. Sebagai contoh. Aktiviti 1 Tulis atau lukiskan 3 dalam pelbagai cara yang anda boleh fikirkan. isipadu) kepada bahagian-bahagian yang sama atau satu set objek yang diskret kepada set-set yang sama banyak. Konteks ini digunakan bergantung kepada situasi di mana adanya keupayaan untuk ‟petakkan‟ (partition) suatu kuantiti yang selanjar (seperti keluasan. perwakilan pecahan. misalnya 2÷3 = 2 . Pecahan boleh dimaksudkan dengan sebahagian daripada keseluruhan (part-whole). Antaranya adalah kekeliruan disebabkan oleh beberapa tafsiran digunakan tentang konsep konstruk pecahan. dan ianya relatif bagi satu unit kuantiti. pengoperasi (operator). dan menggunapakai generalisasi yang sama bagi operasi ke atas nombor dan pecahan (Clarke et al. 4 Pelbagai tafsiran berbeza yang digunakan bagi konstruk pecahan. 3 1 daripada 12 = 9 dan × 8 = 2. dan nisbah. 4 4 . Apabila pecahan ditafsirkan sebagai sukatan kuantiti (misalnya setengah kek). Pecahan boleh juga ditafsirkan sebagai operasi hasil bahagi atau hasil membahagikan suatu nombor. pengekodan pecahan yang berbeza.

matang dan fleksibel supaya murid boleh membezakan setiap satu dan berupaya membuat hubungkaitan antara pelbagai tafsiran tentang maksud pecahan mengikut situasi. . Dalam contoh lain. Pengajaran dalam kelas lebih memberi tumpuan dari sudut ‟sintaksnya‟. Murid akan menghadapi masalah sekiranya menggunakan konsep ini apabila menyelesaikan nombor pecahan. iaitu perwakilan yang ada maksudnya. iaitu simbol ditukarkan kepada yang lain mengikut turutan hukum matematik sahaja. Iaitu satu cara untuk membandingkan saiz bagi dua set atau dua ukuran. boleh diwakilkan dalam beberapa penulisan 4 6 9 .Pecahan juga digunakan sebagai nisbah. . berdasarkan pengalaman lepas. Pengajaran kelas perlu memberi tumpuan kepada maksud setiap perwakilan dan hubungkaitan antara setiap satunya (Kilpatrick & Swafford 2001). Pengekodan nombor pecahan yang pelbagai seperti 8 12 ini boleh mengelirukan murid jika kefahaman yang jelas tidak diberikan kepada mereka.75. Sebelum penggunaan perwakilan pecahan secara abstrak. Pendekatan pengajaran tentang pecahan perlu memberi ruang kepada murid untuk melihatnya dari perspektif mereka (McLeod &Newmarch 2006). Sedangkan setiap perwakilan nombor pecahan tersebut mempunyai ‟semantiknya‟. 0. Terdapat pelbagai tafsiran berbeza yang boleh diberikan tentang konstruk pecahan. murid perlu didedahkan dengan model perwakilan secara konkrit dan piktorial terlebih dahulu. Amalan begini boleh menyebabkan pelajar menghadapi kesukaran dalammewakili nombor pecahan dengan simbol yang piawai dan menggunakansimbol pecahan dengan sewajarnya (Kilpatrick & Swafford 2001). Kebanyakan murid percaya mendarab akan menjadikan nombor lebih besar dan membahagi akan menyebabkan nombor menjadi lebih kecil. Misalnya bagi setiap empat biji rambutan merah terdapat satu biji rambutan hijau. Amalan pengajaran guru yang cepat kepada penggunaan perwakilan yang abstrak dan terus memberi tumpuan kepada manipulasi simbol pecahan telah menyebabkan murid tidak mempunyai kefahaman yang matang tentang konsep pecahan. 75%. Isu seperti ini perlu ditangani dengan baik oleh pendidik. murid telah didedahkan tentang konsep pendaraban sebagai penambahan berulang. Misalnya. Oleh itu pendidik perlu memberikan pemahaman dan pengalaman yang baik. Nombor pecahan simbol seperti 3 misalnya.

Sebagai contoh 1/3 boleh dinyatakan sebagai 0.3333. Pengajaran perlu memberi ruang kepada murid membina kemahiran menaakul bukannya sekadar prosedur mekanikal. Murid menghadapi kesukaran dalam membina kemahiran yang fleksibel dalam menterjemahkan pecahan daripada perwakilan yang konkrit kepada perwakilan pecahan yang simbolik.55555. Fikirkan kesukaran yang dihadapi murid apabila melaksanakan operasi pembahagian yang melibatkan pecahan.. Walaubagaimana pun adalah mudah menyatakan nilai pecahan dalam bentuk perpuluhan bagi pecahan bagi nombor nisbah. 2.2 Isu-Isu Penting Dalam Pengajaran Perpuluhan Pengajaran nombor perpuluhan juga mempunyai isu dan permasalahan. Misalnya 1/2 dan 2/5 boleh dinyatakan sebagai 0. Sekiranya tidak diberikan penerangan yang bermakna murid boleh keliru dan akan membuat manipulasi simbol secara hafalan. Aktiviti 2 Cadangkan strategi yang sesuai kepada murid bagi untuk menerangkan operasi pendaraban di atas... Pengajaran perpuluhan biasanya bermula dengan mengaitkan perpuluhan dengan pecahan. Namun murid agak sukar memahami pecahan yang boleh dinyatakan dalam bentuk nombor berulang.4 masing-masing dalam bentuk perpuluhan. Bagi menangani isu ini pendidik perlu mengkaji cara-cara bagaimana murid memahami sesuatu konsep matematik dan pengalaman secara tidak formal tentang pecahan yang murid telah peroleh perlu diambil kira. . Beberapa contoh yang dikemukakan di atas adalah situasi di mana murid membuat generalisasi yang sama bagi operasi ke atas nombor bulat dan ke atas pecahan. Bagi pecahan yang lebih kompleks seperti 3/7 (yang boleh .5 dan 0. dan 5/9 boleh dinyatakan sebagai 0.4. tetapi adalah sukar bagi murid untuk menggunakan strategi yang sama untuk membuat visualisasi bagi operasi pendaraban nombor pecahan yang berikut: ...

... Penggunaan kalkulator boleh membantu guru untuk menjelaskan masalah tersebut kepada murid.5 dan 3.. apakah yang menyebabkan kesilapan murid tersebut? Bagimanakah anda sebagai guru boleh membantu murid yang mengalami masalah salah konsep tersebut? Dalam operasi tambah atau tolak yang melibatkan nombor perpuluhan juga adakalanya mendatangkan masalah. ianyanya lebih rumit lagi untuk dijelaskan secara gambarajah pecahan atau garis nombor.5 – 4 = 6..35 lebih besar kerana „35‟ lebih besar daripada „4‟ 3. sebahagian murid akan keliru apabila membandingkan nilai dua nombor perpuluhan yang berbeza bilangan tempat perpuluhan secara tipikal.. 3. yang asal. Sebahagian murid akan membuat kesilapan apabila menambah atau menolak nombor perpuluhan dengan nombor bulat sekiranya bilangan tempat perpuluhan tidak ditekankan. anda perlu menjelaskan nombor perpuluhan seperti ini jika ditanya oleh murid.25 .4 = 4. Cuba teliti masalah berikut: 4.4 dan 0. Fenomena pertama di 0. Cuba teliti contoh berikut: 0.9 6.428571... Guru akan meminta murid mangabaikan titik perpuluhan terlebih dahulu sebelum mendarabkan nombor yang berkenaan. Pada pandangan anda. Sebagai seorang guru.2 + 3 + 0.1 Jelaskan kesilapan yang dilakukan oleh murid tersebut dan cadangkan aktiviti yang sesuai bagi membantu menangani masalah seumpamanya.). Selain daripada itu.... Fenomena kedua pula dikenali sebagai „shorter-is-smaller‟.. Kemudian titik perpuluhan diletakkan sama seperti tempat perpuluhan .35 .dinyatakan sebagai 0.5 lebih kecil kerana „5‟ lebih kecil daripada „25‟ atas dikenali sebagai „longer-is-larger‟ dimana ada kecenderungan memilih nombor yang mempunyai bilangan digit selepas titik perpuluhan yang lebih banyak atau besar sebagai nombor yang lebih besar. Dalam operasi darab nombor perpuluhan dengan nombor bulat pula. biasanya tempat perpuluhan ditentukan selepas operasi darab dijalankan.

Sebagai seorang guru matematik. Jalankan satu sesi perbincangan dalam kumpulan 3 – 4 orang dikalangan rakan kuliah anda. Contoh 2: Diskaun sebanyak 100% . salah konsep dan salah fahaman tentang peratus dibincangkan di bawah ini. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran nombor perpuluhan di sekolah. komen cara pengajaran tersebut sama ada sesuai atau tidak untuk diamallkan dalam proses pengiraan tersebut. idea asas peratus tak kukuh. Kadang –kala salah tanggapan tentang peratus wujud di sekitar kita dan pelajar melihat dan mempercayai salah tanggapan ini. 2. Contoh 1: Ramai pelajar tidak tahu bahawa asas bandingan untuk peratus ialah satu ratus. Maka guru harus memastikan bahawa semua pelajar harus memahami konsep asas peratus.Contoh: 3. 9 daripada berapa orangkah yang tidak menhantar kerja rumah?” Ramai pelajar tidak dapat menjawab soalan ini.4. anda tentunya mempunyai isu atau permasalahan lain yang boleh dikongsi antara rakan sekuliah anda.3 Isu-Isu Penting Dalam Pengajaran Peratus Peratus sangat lazim digunakan dalam kehidupan seharian.50 sebab bilangan tempat perpuluhan asal adalah 2. Isu ini mungkin timbul daripada pedagogi pengajaran guru. Berapa contoh salah tanggapan .25 x 6 . Disini. darabkan dahulu 325 x 6 = 1950 Jawapan: 19. Jika di tanya soalan berikut : “ Jika 9 % daripada pelajar tidak menghantar kerja rumah mereka. Walau bagaimanapun salah tanggapan dan salah gunaan konsep peratus sangat meluas di kalangan pelajar kita.

“ 80% daripada pengguna yang disoal selidik menggunakan jenama X berbanding dengan jenama lain”. maka 80% hanya merujuk kepada 4 orang saja. Jika hanya 5 orang disoal selidik. Tetapi jika anda mengetahui bahawa bilangan murid dalam kelas Anggerik hanya 20 orang manakala bilangan pelajar dalam kelas Damar ialah 50 orang. Tetapi apa yang tak diketahui umum ialah bilangan orang yang terlibat dalam soalselidik tersebut. Contoh 3: Kenyataan dalam akhbar harian atau iklan television yang mengesyorkan sesuatu produk. Pengajaran peratus haruslah dikaitkan dengan kehidupan seharian dengan memberi fokus kepada aplikasi dalam kehidupan seharian. Contoh 4: Keputusan UPSR untuk dua buah kelas ditunjukkan seperti berikut: Kelas Damar Kelas Anggerik 76% lulus 90% lulus Kelas yang mana menunjukkan pencapaian yang lebih baik? Tentunya kelas Anggerik. Pelajar juga harus diajar menggunakan peratus dengan penuh tanggungjawab tanpa memutar belitkan maklumat. Adakah barang tersebut percuma ? Pada kebiasaannya. iaitu jenama X paling popular. pekedai cuma mengenakan diskaun 50% sahaja dan peratus diskaun dikira berdasarkan harga jualan. Kenyataan itu seolah -olah membuktikan bahawa ramai orang suka dan menggunakan jenama X. Semua salah tanggapan miskonsepsi tentang peratus perlu dibincangkan dan dijelaskan dalam kelas. Perkara-perkara begini yang merupakan gimik penjual mengelirukan pelajar. . Jadi peratus kadang kala digunakan untuk mengubah persepsi dan menyorok keadaan sebenarnya. Penggunaan peratus dalam cara ini tidak menyampaikan maklumat dengan tepat malah mengelirukan dan mengubah kebenaran. maka ini mengubah persepsi kita kerana bilangan yang lulus dalam kelas Damar sebenarnya ialah 38 orang berbanding dengan 18 orang di kelas Anggerik.Apakah maksud kenyataan di atas. Contohnya .

et al. Anda seharusnya berupaya untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan dan bermakna bagi kemahiran dalam tajuk pecahan.info/petua-tips/4219/cara-mudah-fahami-pecahan-danpersamaannya-dalam-sistem-perpuluhan/ http://www. & Swafford.com/2011/08/mengajar-nombor-pecahan-perpuluhan-dan. J.com/decimals-menu. Siegler. Selamat maju jaya. Washington DC: National Academy Press.html http://pgsrkpt.5 PENUTUP Tahniah kerana anda telah membaca dan melaksanakan perbincangan dan latihan seperti yang dikehendaki dalam modul ini.html http://panduanpercuma. R.mathsisfun.org/wiki/Perpuluhan http://www. Chinnapan. Mathematics Teaching in Middle School 13 (March 2008): 372380.html . Preservice teachers' understanding andrepresentation of fractions in a javabars environment.blogspot. DC: National Center for Education Evaluation and Regional Assistance. M. Mathematics EducationResearch Journal 13: 234-253.wikipedia. R.mathsisfun. J.2.com/converting-decimals-percents. (2001). Washington. D. (2010). Kilpatrick. Roche. University of London: National Researchand Development Centre. & Mitchell.mathsisfun. McLeod.. (2006). A.com/converting-decimals-fractions. Practical tips for making fractions come alive and make sense. (2000). Fractions. Developing effective fractions instruction for kindergarten through 8th grade: A practice guide. A. Clarke. Pautan: http://ms.html http://www. Adding it up: Helping children learn mathematics.M. &Newmarch. perpuluhan dan peratus. B.

4. M Tengku Noor Zima Tuan Jaafar Cik Nellie Gan Hong Suan IPG KAMPUS ILMU KHAS 1. 5. 8. Datin Zaitun bt Othman Pn Hafizah bt Omar En Nor Hawan b Misiran Dr Roslina bt Radzali Dr Yusminah bt Mohd Yusof En Mokhtar b Ishak Pn Azizah Hj Tengah Pn Rubaidah bt Ismail Pn Wan Kamariah bt Wan Abdullah IPG KAMPUS PENDIDIKAN TEKNIK 1. 1. 7. 2. Pn Parimalarani Sivasubramaniam Y. Pn Khalidah bt Othman . 3. 9. 2. 6. 3.PENULIS MODUL MTE 3109 IPG KAMPUS PENDIDIKAN ISLAM.