You are on page 1of 4

Pengenalan Kemajuan dalam bidang sains dan teknologi telah banyak mencipta alat atau kaedah saintifik untuk

diaplikasikan dalam sistem pendidikan. Pengaplikasian kaedah dan model pengajaran memainkan peranan oleh penting dalam mencapai objektif Model

pembelajaran yang di rancang

guru di dalam pengajarannya.

pengajaran yang sesuai digunakan oleh guru dapat membantu guru dalam menyampaikan maklumat kepada pelajar dengan lebih jelas dan berkesan supaya objektif pembelajaran dan pengajaran guru dapat dicapai. Bahan merupakan peranan yang penting dalam membantu guru untuk menjelaskan konsep dan memberi penerangan kepada pelajar agar mesej yang ingin disampaikan jelas dan tepat. Perancangan yang lengkap dan sistematik menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih sempurna. Seseorang guru perlu mengetahui perkara yang hendak dilaksanakan sebelum, semasa dan selepas proses pengajaran dan pembelajaran. Perancangan rapi perlu untuk memastikan

pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran dijalankan dengan lebih efisien dan berkesan. Model reka bentuk pengajaran yang saya pilih adalah model ASSURE. Model ini menurut Heinich, Molenda, Russell dan Smaldino, 1993 adalah model reka bentuk pengajaran yang boleh digunakan untuk merancang penggunaan media secara sistematik. Model ini digubal oleh Heinich dan rakan-rakan (1982). Model ini bertujuan untuk menyediakan panduan merancang dan mengendalikan pengajaran yang menggunaan media. Model ini berfokus kepada perancangan pengajaran

dalam situasi bilik darjah. Saya memilih model reka bentuk pengajaran ASSURE kerana model tersebut sesuai untuk digunakan dalam merancang proses pengajaran dan pembelajaran. Model ASSURE merupakan sebuah model rancangan

pengajaran yang berasaskan bilik darjah. Terdapat beberapa langkah penting dalam model reka bentuk pengajaran ASSURE yang sesuai digunakan dalam proses

pengajaran dan pembelajaran. Perancangan pengajaran yang rapi dan tersusun akan menghasilkan pengajaran yang berkesan.

Model

ASSURE

menyediakan

enam

langkah

dalam

melaksanakan

pengajaran dan pembelajaran iaitu: 1. A - analyze learners (menganalisis pelajar) = Guru diminta untuk mengenalpasti latar belakang dan segala keperluan pelajar termasuk sumber-sumber yang ada dan sokongan individu untuk menerima pengalaman pembelajaran.

2. S-

state

objectives

(menyatakan

objektif)

Guru perlu menyatakan objektif pelajaran secara khusus dan sesuai dengan kehendak pelajar serta menetapkan perubahan tingkahlaku yang akan berlaku pada pelajar. Objektif-objektif pembelajaran ini perlu dinyatakan dengan jelas bagi memastikan aplikasi yang akan dibangunkan mempunyai hala tuju yang terpimpin. 3.

terdapat tiga langkah proses pemilihan yang perlu dijalankan. Pertama ialah pemilihan kaedah yang paling sesuai dengan ciri-ciri pelajar, pengetahuan sedia ada, gaya pembelajaran serta objektif. Kedua ialah format media yang dipilih perlulah mengambil kira kumpulan pelajar, keupayaan, objektif serta maklum balas yang akan diberi. Ketiga ialah memilih, menghasilkan sumber pengajaran dan pembelajaran. Pemilihan bahan sumber adalah merujuk kepada isi

1. S - select methods, media and materials (memilih kaedah, media dan bahan sumber), U- utilize media and materials (menggunakan media dan bahan)

2. R - require learner participation (memerlukan Terdapat enam langkah utama dalam model reka bentuk pengajaran penglibatan pelajar) dan E - evaluate and revise (melakukan penilaian dan pengubahsuaian).

PERANCANGAN PENGAJARAN BERDASARKANMODEL ASSURE

A S
Me ng gu na se mu lab ah an

MuridPemulihan

Konstruk 1 Megenalnombor

S U R

Penyediaan media (Ms power point)

Untukpenambahbaikan

Penggunaanbahan (sendiri)

Semakan PanitiaMatematik

Muridbelajardalamkelasm enggunakanbahan media yang disediakan.