Promjene koje će uslijediti ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju iz nadležnosti Ministarstva zdravlja: Područje koordinacije socijalne sigurnosti

- zdravstvena zaštita i zdravstveno osiguranje u prekograničnom kretanju Ulaskom RH u EU hrvatski građani moći će koristiti zdravstvene usluge u javnim zdravstvenim ustanovama bilo koje države članice EU u kojoj se zateknu, u slučajevima nužne, neodgodive i hitne medicinske pomoći. Svaka osigurana osoba HZZO-a koja privremeno boravi u nekoj članici EU, ako se iznenada razboli, ozlijedi ili doživi nesreću, imat će pravo u toj državi koristiti zdravstvene usluge koje se ne mogu odgoditi do povratka u RH na teret HZZO-a. Ta će prava koristiti temeljem Europske kartice zdravstvenog osiguranja. Europsku karticu će na zahtjev HZZO besplatno izdavati osiguranim građanima i članovima njihovih obitelji koji su prijavljeni na obvezno osiguranje. Europska kartica ne zamjenjuje zdravstvenu iskaznicu koju građani – osiguranici koriste u RH. Osigurana osoba u Republici Hrvatskoj ostvarit će pravo na zdravstvenu zaštitu na području drugih država članica i to: (i) zdravstvenu zaštitu za koju osigurana osoba mora pribaviti prethodno odobrenje i (ii) planiranu zdravstvenu zaštitu za koju nije potrebno pribaviti prethodno odobrenje. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje bit će nacionalna kontaktna točka za pružanje svih relevantnih informacija o načinu korištenja prekogranične zdravstvene zaštite u drugim državama članicama Europske unije kao i informacije o korištenju zdravstvenih usluga u Republici Hrvatskoj.

-

-

-

Ovo područje regulirano je Pravilnikom o europskoj kartici zdravstvenog osiguranja (Narodne novine, broj 153/11) i Uredbom 883/04 i 987/09 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i odredbama Direktive 2011/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. godine o primjeni prava pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj zaštiti, koje će RH prenijeti u svoje zakonodavstvo i to u Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i Zakon o zdravstvenoj zaštiti,a koju su sve države članice Europske unije u obvezi uskladiti i prenijeti u svoja nacionalna zakonodavstva do 25. listopada 2013. godine. Područje lijekova i medicinskih proizvoda Svi lijekovi registrirani od strane Europske agencije za lijekove bit će automatski registrirani i u RH, što će skratiti postupak dolaska lijekova na hrvatsko tržište i učiniti ih dostupnijim hrvatskim građanima., posebno u slučajevima kada se radi o lijekovima za liječenje rijetkih bolesti. Također će se povećati dostupnost medicinskih proizvoda , koji više neće morati biti registrirani u RH kako bi se uvezli, već će biti dovoljno da imaju ocjenu sukladnosti ovlaštenog laboratorija iz bilo koje od država članica .

-

1

-

Ulaskom u EU omogućit će se hrvatskim ljekarnicima da izdaju lijekove propisane na recept stranog liječnika i obratno, izdavanje lijekova propisanih od strane liječnika u RH u ljekarnama država članica koje pacijenti posjećuju.

Ovo je područje regulirano Zakonom o lijekovima i Zakonom o medicinskim proizvodima, koji su u postupku donošenja. Područje tržišta hrane, kemikalija i predmeta opće uporabe ulaskom RH u EU ukidaju se uvozne dozvole, zbog čega će se pojednostaviti procedura plasiranja hrane, kemikalija i predmeta opće uporabe na tržište RH. provodit će se jače službene kontrole ulaska tih proizvoda iz trećih zemalja na jedinstveno europsko tržište, što će ojačati zaštitu potrošača. prednost za dobavljače bit će slobodan protok proizvoda koji je do sada bio pod dodatnom procjenom stručnih, znanstvenih i državnih tijela Republike Hrvatske.

-

-

Ovo područje regulirano je sljedećim zakonima: - Zakon o kemikalijama (NN 18/13), stupa na snagu 1. srpnja 2013. godine - Zakon o predmetima opće uporabe (NN 39/13) - stupa na snagu 1.srpnja 2013 - Zakon o genetski modificiranim organizmima (NN 70/05, 137/09, 28/13), stupa na snagu 1. srpnja 2013. godine Područje transplantacije i biomedicine Područja presađivanja organa i tkiva, proizvodnje krvnih pripravaka te medicinski pomognute oplodnje građani će uživati višu razinu sigurnosti i kvalitete zdravstvene usluge na području presađivanja organa i tkiva, proizvodnje krvnih pripravaka te medicinski pomognute oplodnje. usklađivanje hrvatskog zakonodavstva s europskim posljedično će dovesti do smanjenja vjerojatnosti prijenosa zaraznih bolesti, djelovanja toksičnih tvari ili pogrešne dodjele krvi/tkiva. veći broj prikupljenih tkiva rezultirat će smanjenjem listi čekanja. RH je iz pretpristupnih fondova povukla oko 3 milijuna eura bespovratnih sredstava za unaprjeđenje edukacije zdravstvenih djelatnika iz područja presađivanja organa i tkiva i nabavu opreme za zdravstvene ustanove.

-

-

-

Ovo područje uređeno je Zakonom o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja (NN 144/12/), Zakonom o primjeni ljudskih tkiva i stanica (NN 144/12) Zakonom o medicinski pomognutoj oplodnji (NN 86/12) i Zakonom o krvi i krvnim pripravcima (NN 79/06, NN 124/11). 2

Područje promicanja i zaštite zdravlja Ograničavanje odnosno zabrana pušenja na javnim mjestima Ograničavanjem odnosno zabranom pušenja na javnim mjestima postiže se veća zaštita nepušača od pasivnog pušenja i zaštita svakodnevnog životnog okruženja od duhanskog dima kao jednog od glavnih rizičnih čimbenika za razvoj kroničnih nezaraznih bolesti ( kronične respiratorne bolesti – astma, maligne bolesti - rak, bolesti srca i krvnih žila - infarkt).

Ovo područje regulirano je Zakonom o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda (NN 125/08, 55/09 – ispravak i 119/09), Okvirnom konvencijom o nadzoru nad duhanom Svjetske zdravstvene organizacije (WHO Framework Convention on Tobacco Control – WHO FCTC), Direktivama Europskog parlamenta i Vijeća (2001/37/EC) i (2003/33/EC) i preporukama Vijeća Europe o okolišu bez duhanskog dima (Council Recommendation on smoke-free environment 2009/C 296/02). Programi probira raka Uvođenjem probira za rano otkrivanje raka dojke, raka debelog crijeva i raka grlića maternice te hitnom intervencijom odgovarajućim postupcima liječenja sprječavaju se prerane smrti od raka i spašavaju života.

Ovo područje regulirano je Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 71/10, 139/10, 22/11,84/11, 14/12, 35/12 i 70/12), Rezolucijom o prevenciji i kontroli karcinoma (WHA 58.22 Cancer prevention and control), koju je usvojila Svjetska zdravstvena skupština na svom 58. zasjedanju u Ženevi 2005.godine, programi probira raka doneseni Zaključkom Vlade Republike Hrvatske: Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke – lipanj 2006. Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva – listopad 2006. Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice – listopad 2010. Zarazne bolesti Umrežavanjem hrvatskog sustava javnog zdravstva za zarazne bolesti u Europski sustav osigurana je veća zaštita cijelog pučanstva i omogućeno je brže i učinkovitije zajedničko i usklađeno djelovanje u slučaju pojave nekih zaraznih bolesti u našem okruženju.

Ovo je područje regulirano je Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07 i 113/08) i internacionalnim sustavom ranog uzbunjivanja (IHR, RASBISHT) Europske komisije i sustava Europskog centra za prevenciju i kontrolu zaraznih bolesti ECDC u Stokholmu, te iz drugih informacijskih izvora.

Program zajednice na području zdravstva 3

-

Razmjena iskustava i suradnje na zajedničkim preventivnim zdravstvenim programima institucija i udruga građana kroz program zajednice u području zdravstva doprinijet će podizanju kvalitete u pružanju zdravstvenih usluga kao i informiranosti pacijenata s ciljem zaštite zdravlja i unaprjeđenja kvalitete života.

Područje uzajamnog priznavanja kvalifikacija i mobilnosti zdravstvenih djelatnika otvara se mogućnost veće mobilnosti zdravstvenih djelatnika (usavršavanja, edukacije, privremenog rada i sl.) te unapređenja i razvoja kompetencija hrvatski stručnjaci bit će prepoznati u Europskoj uniji u svrhu lakšeg zapošljavanja ili pokretanja poslova osigurano je jednostavnije uzajamno priznavanje obrazovnih kvalifikacija unutar EU.

Ovo je područje regulirano je sljedećim propisima: Direktivom 2005/36/EC, Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija («Narodne novine», broj 124/09 i 45/11), Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 71/10, 139/10, 22/11,84/11, 14/12, 35/12 i 70/12), Korištenje financijskih sredstava iz strukturnih fondova ulaskom u EU, Hrvatskoj se otvara mogućnost korištenja financijskih sredstava iz strukturnih fondova koja su znatno veća nego sredstva koja su do sada bila na raspolaganju u okviru pretpristupnih programa. ciljevi projekata koji će se financirati iz strukturnih fondova su unapređenje načina rada u zdravstvenom sustavu te povećanje učinkovitosti i djelotvornosti zdravstvenog kroz implementaciju integriranog i standardiziranog zdravstvenog informacijskog sustava. sredstva iz EU fondova planiraju se iskoristiti i u cilju reorganizacije ustroja i načina djelovanja zdravstvenih ustanova putem funkcionalne i građevinske preinake bolnica, povećanja energetske učinkovitosti, opremanja bolnica te funkcionalnog udruživanja određenih zdravstvenih ustanova te poticanja preventivnih aktivnosti. Efikasno i efektivno iskorištavanje financijskih sredstava strukturnih fondova rezultirat će većom učinkovitosti i boljom povezanosti zdravstvenih ustanova kao i povećanjem dostupnosti zdravstvene zaštite i poboljšanjem pokazatelja sveukupnog zdravlja.

-

-

-

Dokumenti: Nacionalna strategija razvoja zdravstva u razdoblju od 2012. – 2020. Europa 2020, Europska strategija za pametan, održiv i uključiv rast

4

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful