MRS 16 – NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

Dr Srbobran Stojiljković Dr Dušan Milojević

Osnovne izmene
1.

2.

preduzeće se usmerava da principe ovog standarda primenjuje i na nekretnine, postrojenja i opremu koja se koristi za razvoj i održavanje bioloških sredstava i mineralnih prava i rezervi, kao što su nafta, prirodni gas i neregenerativni resursi; troškovi koje terete nabavnu cenu odnosno cenu koštanja, prema novoj verziji standarda, obuhvataju kako inicijalne troškove nastale prilikom nabavke odnosno izgradnje i u vezi sa nabavkom odnosno izgradnjom tako i troškove koji se javljaju po osnovu demontiranja, ukljanjanja i restauracije područja;

Osnovne izmene - nastavak
3.

4.

sredstva pribavljena razmenom treba početno vrednovati po poštenoj vrednosti, osim ukoliko poslovnom događaju razmene nedostaje komercijalna sadržina (u prethodnoj verziji je stajalo: osim u slučaju kada se radi o razmeni sličnih sredstava); sva sredstva iz grupe kojoj ta sredstva pripadaju sada se mogu voditi po revalorizovanoj vrednosti, koja predstavlja poštenu vrednost umanjenu za kumuliranu amortizaciju i gubitke zbog obezvređenja, ukoliko se poštena vrednost može pouzdano utvrditi (ovaj uslov nije postojao u prethodnoj verziji standarda);

postrojenja i opreme koju bi mogao sada (u trenutku procene) da dobije pod pretpostavkom da je sredstvo već dotrajalo i da se već nalazi u stanju za rashodovanje odnosno otuđenje.Osnovne izmene . postrojenja i opreme odredi posebnu stopu amortizacije (takav izričit zahtev nije bio u prethodnoj verziji standarda). . precizirano je da preduzeće treba da odredi preostalu vrednost nekretnina.nastavak 5. 6. preduzeće je sada obavezno da za svaku značajniju stavku nekretnina.

Osnovne izmene . što u prethodnoj verziji nije bilo uređeno. . čak i ako dođe do prekida korišćenja. postrojenja i opreme započne u trenutku kada su one raspoložive za upotrebu i da traje do isknjižavanja. preduzeće će ubuduće isknjižavati stavku nekretnina. zahteva se da amortizovanje stavki nekretnina.nastavak 7. 8. postrojenja i opreme koja je rashodovana na dan kada su ispunjeni kriterijumi za prodaju iz MRS 18.

Osnovne izmene .nastavak zahteva se da se prethodno isknjiži iskazana vrednost dela stavke nekretnine. postrojenja i opreme. . niti se isknjižavala vrednost zamenjenog dela). 9. postrojenja i opreme ne može se klasifikovati kao prihod (to nije bilo sadržano u prethodnoj verziji). dobitak koji nastaje otuđenjem stavke nekretnine. postrojenja i opreme ako je zamenjena i ako je preduzeće uključilo troškove nabavke novog dela u iskazanu vrednost te stavke (do sada se trošak zamene nije uključivao u iskazanu vrednost stavke nekretnine. 10.

Troškovi koji terete nabavnu cenu Prema novoj verziji standarda. obuhvataju kako inicijalne troškove nastale prilikom nabavke odnosno izgradnje i u vezi sa nabavkom odnosno izgradnjom tako i troškove koji se javljaju po osnovu demontiranja. . Ovim se želelo obezbediti da se na vremenskoj osnovi (kroz amortizaciju) raspoređuju i troškovi koji se javljaju nakon završetka korišćenja sredstva po osnovu demontiranja i uklanjanja i restauracije lokacije na kojoj su nekretnine postojenja i oprema korišćeni. troškovi koji terete nabavnu cenu odnosno cenu koštanja. ukljanjanja i restauracije područja.

Transakcije koje nemaju takvu sadržinu izuzimaju se od obaveze utvrđivanja poštene vrednosti razmenjenih sredstava.Početno vrednovanje sredstava pribavljenih razmenom Zahtev da se sredstva pribavljena razmenom početno vrednuju po poštenoj vrednosti. . osim ukoliko poslovnom događaju razmene nedostaje komercijalna sadržina.

. ukoliko se poštena vrednost može pouzdano odrediti.Vođenje sredstava po revalorizovanoj vrednosti Stav da se sva sredstva iz grupe kojoj pripadaju mogu voditi po revalorizovanoj vrednosti koja predstavlja poštenu vrednost umanjenu za kumuliranu amortizaciju i gubitke zbog obezvređenja. znači da nema osnova da se insistira na revalorizovanoj vrednosti koja nije zasnovana na pouzdanim tržišnim pokazateljima koji omogućuju da se poštena vrednost razumno utvrdi.

što je sadržavala i prethodna verzija standarda. podrazumeva i posebne stope amortizacije.Posebna stopa amortizacije za svaku značajniju stavku nekretnina. postrojenja i opreme Stav da je preduzeće obavezno da za svaku značajniju stavku nekretnina. pa i ispravke. postrojenja i opreme odredi posebnu stopu amortizacije nije sasvim nov. . postrojenja i opreme na delove sa različitim korisnim vekom (primer motora aviona i trupa aviona i sl.). mada takav izričit zahtev nije bio sadržan u prethodnoj verziji standarda. Sama mogućnost razdvajanja neke stavke nekretnine.

usaglasiti odredbe opšteg akta o računovodstvenim politikama koje se odnose na amortizaciju. . Sada se to ozvaničuje. postrojenja i opreme. pa u tom smislu treba. postrojenja i opreme ako je zamenjen i ako je preduzeće uključilo troškove nabavke novog dela u iskazanu vrednost te stavke. eventualno.Isknjiženje zamenjenog dela Tako treba shvatiti i zahtev (stav 13) da se prethodno isknjiži iskazana vrednost dela stavke nekretnine. Do sada se trošak zamene nije uključivao u iskazanu vrednost stavke nekretnine. niti se isknjižavala vrednost zamenjenog dela.

u novoj verziji se precizira da amortizovanje stavki nekretnina. .Kada počinje amortizacija određenog sredstva Za razliku od prethodne verzije standarda. čime su samo otklonjene eventualne nedoumice kada početi obračun amortizacije i šta činiti u slučaju prekida korišćenja sredstva. postrojenja i opreme započne u trenutku kada su one raspoložive za upotrebu i da traje do isknjižavanja. čak i ako dođe do prekida korišćenja.

Prava na korišćenje mineralnih bogatstava. mineralnih prava i mineralnih rezervi. ovaj standard se primenjuje na nekretnine. pod 1 i 2. nafte. 2. . Šume i druge obnovljive prirodne resurse (MRS 41). istraživanja i vađenje minerala. nekretnina. putevi za eksploataciju šuma. Međutim.Ovaj standard se ne primenjuje (stav 3) na: 1. prirodnog gasa i drugih neobnovljivih resursa (MSFI 6). postrojenja i opremu koja se koristi za razvoj i održavanje sredstava navedenih u stavu 3. Na primer. koja su od njih odvojiva. postrojenja i oprema za razvoj i održavanje bioloških sredstava.

. s tim što se u svim ostalim aspektima ovih sredstava primenjuje MRS 16 (stav 4). postrojenja i opreme bude utvrđeno drugačije u odnosu na zahtev ovog standarda. MRS 17 zahteva da se priznavanje stavki nekretnina.Neke specifičnosti u priznavanju sredstava U nekim slučajevima računovodstveni standardi dopuštaju da priznavanje stavki nekretnina. postrojenja i opreme vrši na osnovu prenosa rizika i koristi. Na primer.

druge troškove u vezi sa privođenjem sredstva funkciji. procenjeni trošak za demontažu i uklanjanje sredstva i uređenje lokacije.Šta obuhvata nabavna vrednost odnosno cena koštanja nekretnine. kao i obaveze koje nastaju kao posledica korišćenja sredstva u druge svrhe umesto za proizvodnju zaliha u toku perioda (odmeravanje i priznavanje ovih troškova vrše se u skladu sa MRS 37). koji se mogu direktno pripisati (na primer. troškovi projektantskog i inženjerskog nadzora). inicijalni troškovi isporuke i manipulativni troškovi. 1. uključujući uvozne dažbine i poreze po osnovu prometa nakon oduzimanja trgovačkih popusta i rabata. 3. postrojenja i opreme Prema stavu 16. nabavna vrednost odnosno cena koštanja nekretnine. . 2. troškovi instaliranja. troškovi pripreme gradilišta. postrojenja i opreme obuhvata: fakturnu cenu.

3.Šta se ne uključuje u nabavnu vrednost U nabavnu vrednost/cenu koštanja nekretnina. postrojenja i opreme ne mogu se uključiti (stav 19). troškovi otvaranja nove fabrike. već se priznaju u rashode perioda (stav 20). ne ulaze u cenu koštanja. Gubici oko uhodavanja sredstva do dostizanja planiranog učinka. 2. takođe. . osim ako se ti troškovi mogu neposredno i pouzdano pripisati nabavci konkretnog sredstva. troškovi vođenja poslova na novoj lokaciji ili troškovi obuke novih kupaca. troškovi uvođenja novog proizvoda ili usluge. 4. Početni i slični troškovi nastali pre upotrebe sredstva ne ulaze u cenu koštanja. administrativni i drugi troškovi. na primer: 1. Nabavnoj vrednosti ne pripadaju ni upravni troškovi režije. osim ako su bili neophodni da se sredstvo dovede u radno stanje.

Ukoliko preduzeće pravi slična sredstva za prodaju u toku normalnog poslovanja. Pri utvrđivanju tih troškova se isključuje svaki interni dobitak. ali i troškovi nastali prekomernim utroškom materijala i rada ili drugih resursa mimo normalnog standarda za proizvodnju takvog sredstva (stav 22). . cena koštanja sredstva je obično ista kao trošak proizvođenja sredstva za prodaju.Cena koštanja sredstva Cena koštanja sredstva izgrađenog u sopstvenoj režiji se utvrđuje korišćenjem istih načela kao za nabavljeno sredstvo.

u skladu sa MRS 23 (stav 23). osim kada se takve kamate priznaju u vrednost sredstva. .Obuhvatanje sredstava nabavljenih na kredit Ako je sredstvo nabavljeno na kredit. razlika između cene koja bi se platila pri uobičajenoj kupovini i ukupnih plaćanja po ugovorenom aranžmanu priznaje se u troškove kamata perioda.

Ako nabavljeno sredstvo nije vrednovano po poštenoj vrednosti. njegova knjigovodstvena vrednost se utvrđuje na nivou iskazane vrednosti datog sredstva. postrojenja i opreme se mogu nabaviti razmenom za drugo sredstvo različito po nameni od uzetog sredstva. osim ukoliko poslovnom događaju razmene nedostaje komercijalna sadržina ili kada se ne može pouzdano odmeriti poštena vrednost primljenog ili datog sredstva (stav 24). U tom slučaju se cena koštanja utvrđuje na nivou poštene vrednosti. .Utvrđivanje cene koštanja sredstava nabavljenih razmenom Neke stavke nekretnine.

i to: 1.Merenje nakon početnog priznavanja Za merenje sredstava nakon početnog priznavanja primenjuju se dva postupka. osnovni postupak – model nabavne vrednosti. 2. dopušteni alternativni postupak – model revalorizacije. .

postrojenje i oprema nakon priznavanja kao sredstva vode po svojoj nabavnoj vrednosti ili po ceni koštanja umanjenoj za svu akumuliranu amortizaciju i gubitke zbog obezvređenja.Osnovni postupak Osnovni postupak (stav 30) podrazumeva da se nekretnina. ne vrše se nikakva procenjivanja i revalorizacija sredstava. osim u uslovima hiperinflacije kada se postupa u skladu sa MRS 29. . Ako se usvoji ovaj postupak. Osnovni postupak je relativno jednostavan za primenu. što se reguliše opštim aktom o računovodstvenim politikama.

.Dopušteni alternativni postupak Dopušteni alternativni postupak (stav 31) podrazumeva da se nekretnine. tako da se neotpisani iznos znatno ne razlikuje od iznosa koji bi bio utvrđen korišćenjem poštene vrednosti na dan bilansa stanja. Standard zahteva da se revalorizacija vrši dinamički. postrojenja i oprema čija se poštena vrednost može pouzdano utvrditi5 vodi u revalorizovanom iznosu koji odražava poštenu vrednost na dan revalorizacije umanjenom za svu obračunatu amortizaciju i gubitke zbog obezvređenja.

na osnovu troškova zamene takvog postrojenja i opreme (stav 33). Poštenu vrednost postrojenja i opreme.Utvrđivanje poštene vrednosti Poštenu vrednost zemljišta i građevinskih objekata obično čini njihova tržišna vrednost koja se utvrđuje procenom profesionalnih kvalifikovanih procenjivača (stav 32). bilo zbog specifičnosti postrojenja i opreme ili zato što se retko prodaju. takođe. ova procena se vrši povremeno ili u okolnostima za koje se veruje da su vanredno uticale na promenu tržišne vrednosti. a kada ne postoji tržišni pokazatelj njihove vrednosti. tj. . Razume se. onda se procenjuju po amortizovanoj vrednosti njihove zamene. obično čini njihova tržišna vrednost koja se utvrđuje procenom.

ispravka vrednosti po osnovu amortizacije se uvećava srazmerno uvećanju nabavne i sadašnje vrednosti ili smanjuje za efekat revalorizacije sadašnje vrednosti.Učestalost revalorizacije Učestalost revalorizacije zavisi od kretanja poštene vrednosti nekretnina. revalorizaciju treba vršiti kada se poštena vrednost revalorizovanog sredstva znatno razlikuje od svog neotpisanog iznosa. Kada se stavka nekretnine. postrojenja i opreme revalorizuje. a to može biti godišnje ili u dužim vremenskim razmacima (stav 34). Naime. . postrojenja i opreme koje se revalorizuju.

ispravka vrednosti – za 50.000 dinara. Efekat revalorizacije je 150.000 dinara.000 dinara.000 dinara. a sadašnja vrednost – za 150.000 dinara (200. U prvom slučaju nabavna vrednost se povećava za 200.000 – 50. a sadašnja vrednost je 1.000 dinara.000 dinara.000 dinara.Primer Nabavna vrednost mašine pre revalorizacije je 2.500. nabavna vrednost ostaje nepromenjena. a sadašnja vrednost se povećava za 150. ispravka vrednosti je 500.000. U drugom slučaju se ispravka smanjuje za 150.000). na primer. . 10%. Procenat revalorizacije je.000 dinara.

Knjiženje: Rb 1 Konto Dug 2 Pot 3 Opis 4 Iznos Duguje 5 Potraž.000 ili 2 0239 330 Postrojenje i oprema – ispravka Revalorizacione rezerve – za efekat revalorizacije 150.000 50. 6 1 023 0239 330 Postrojenje i oprema Postrojenje i oprema – ispravka Revalorizacione rezerve 200.000 .000 150.000 150.

mora se izvršiti revalorizacija cele klase (stav 36).Ako se neko sredstvo klase revalorizuje onda se mora revalorizovati cela klasa Ako se neko pojedinačno sredstvo određene klase revalorizuje. mašine. zemljište. . prema stavu 37. motorna vozila. nameštaj i nepokretni inventar i kancelarijska oprema. avioni. brodovi. zemljište sa zgradama. a klase su.

000 dinara. prema MRS 16. da je prilikom druge revalorizacije neto efekat (povećanje) revalorizacije mašine utvrđen u iznosu 100. u poslovnim knjigama bio ovakav: . a da je prilikom sledeće (treće) revalorizacije došlo do smanjenja od 40.000 dinara.Primer Ako pretpostavimo da su prilikom prve revalorizacije rashodi terećeni za efekat smanjenja od 30. prikaz bi.000 dinara.

5 Pot. postrojenja i opreme 023 Postrojenja i oprema Druga revalorizacija 30.000 70.Knjiženje Rb 1 Konto Dug 2 Pot 3 Opis 4 Iznos Dug.000 330 Revalorizacione rezerve Treća revalorizacija 3 330 Revalorizacione rezerve 023 Postrojenja i oprema – za efekte revalorizacije .000 30.000 2 023 682 Postrojenja i oprema Prihodi od usklađivanja vrednosti nekretnina. postrojenja i opreme 100. 6 Prva revalorizacija 1 583 Obezvređenje nekretnina.000 40.000 40.000 30.

bez posredstva bilansa uspeha. Efekti poreske prirode po osnovu revalorizacije se obuhvataju u skladu sa MRS 12. nerealizovane (neiskorišćene) revalorizacione rezerve se mogu realizovati prenosom u neraspoređeni dobitak.Prenos revalorizacionih rezervi u neraspoređeni dobitak Prema stavu 41. . i to nakon rashodovanja sredstva.

Ukidanje revalorizacine rezerve bi se knjižilo na sledeći način: .000 dinara.Primer Prodata je mašina po kojoj neiskorišćene revalorizacione rezerve iznose 90.

Knjiženje: Konto Iznos RB Dug Pot Duguje Pot.000 340 Nerasporedjena dobit iz ranijih godina 90.000 – za neiskorišćene revalorizacione rezerve Opis . 1 2 3 4 5 6 1 330 Revalorizacione rezerve 90.

Neto prodajnu cenu čini iznos koji se može dobiti prodajom sredstva. umanjen za troškove prodaje. .Nadoknadivi iznos sredstva Nadoknadivi iznos može biti ili neto prodajna cena sredstva ili upotrebna vrednost sredstva. a upotrebnu vrednost čini sadašnja vrednost procenjenih novčanih tokova koji se očekuju od kontinuirane upotrebe sredstva i od njegove prodaje na kraju korisnog veka trajanja sredstva. zavisno od toga koja je viša.

u tom slučaju obezvređenje iznosi 15.000 dinara.000 dinara. neto prodajna cena mašine 98. kao razlika između iskazanog iznosa i višeg iznosa nadoknadive vrednosti.000). tj.000 – 105. tržišna vrednost (iste ili slične polovne) mašine 100.000 dinara (100. Obezvređenje tereti rashode perioda ili se pokriva iz revalorizacionih rezervi.000) i sadašnja vrednost 105.000 dinara (120. ako se sredstva vode po dopuštenom alternativnom postupku.000 – 2. saglasno stavu 31.000 dinara.000 dinara. . ako one postoje.Primer Iskazana (sadašnja) vrednost sredstva 120. procenjeni troškovi prodaje 2.

postrojenja i opreme treba isključiti iz bilansa stanja kada su otuđene ili kada se od njihovog korišćenja ili otuđenja ne očekuju buduće ekonomske koristili ili su povučene iz korišćenja. Ako je sredstvo prodato. .Isknjižavanje sredstava Stavke nekretnina. isknjiženje se vrši na dan prodaje. Pod danom prodaje se računa dan kada su ispunjeni kriterijumi prodaje dobara u smislu MRS 18.

000 20.000 Potražuj e 6 30.000 .000 dinara je prodata za 50. postrojenja i opreme – za prodatu opremu Postrojenja i oprema – ispravka Duguje 5 50.000 dinara.000 Postrojenja i oprema – za isknjižavanje sredstva 500. Knjiženje po osnovu prodaje je sledeće: Konto Iznos Pot.Knjiženje prodaje sredstava Oprema čija je nabavna vrednost 500. 2 241 Opis 4 Tekući (poslovni) računi Postrojenja i oprema – ispravka Dobici od prodaje nekretnina.000 dinara. 3 0239 670 Rb 1 1 Dug.000 2 0239 023 500. a neotpisana vrednost je 30.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful