P. 1
MRS 16 – NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

MRS 16 – NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

|Views: 243|Likes:
Published by Ivana Stojković
MRS 16 – NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA
MRS 16 – NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

More info:

Published by: Ivana Stojković on Aug 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/01/2015

pdf

text

original

MRS 16 – NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

Dr Srbobran Stojiljković Dr Dušan Milojević

Osnovne izmene
1.

2.

preduzeće se usmerava da principe ovog standarda primenjuje i na nekretnine, postrojenja i opremu koja se koristi za razvoj i održavanje bioloških sredstava i mineralnih prava i rezervi, kao što su nafta, prirodni gas i neregenerativni resursi; troškovi koje terete nabavnu cenu odnosno cenu koštanja, prema novoj verziji standarda, obuhvataju kako inicijalne troškove nastale prilikom nabavke odnosno izgradnje i u vezi sa nabavkom odnosno izgradnjom tako i troškove koji se javljaju po osnovu demontiranja, ukljanjanja i restauracije područja;

Osnovne izmene - nastavak
3.

4.

sredstva pribavljena razmenom treba početno vrednovati po poštenoj vrednosti, osim ukoliko poslovnom događaju razmene nedostaje komercijalna sadržina (u prethodnoj verziji je stajalo: osim u slučaju kada se radi o razmeni sličnih sredstava); sva sredstva iz grupe kojoj ta sredstva pripadaju sada se mogu voditi po revalorizovanoj vrednosti, koja predstavlja poštenu vrednost umanjenu za kumuliranu amortizaciju i gubitke zbog obezvređenja, ukoliko se poštena vrednost može pouzdano utvrditi (ovaj uslov nije postojao u prethodnoj verziji standarda);

. 6. postrojenja i opreme odredi posebnu stopu amortizacije (takav izričit zahtev nije bio u prethodnoj verziji standarda). precizirano je da preduzeće treba da odredi preostalu vrednost nekretnina.nastavak 5. preduzeće je sada obavezno da za svaku značajniju stavku nekretnina. postrojenja i opreme koju bi mogao sada (u trenutku procene) da dobije pod pretpostavkom da je sredstvo već dotrajalo i da se već nalazi u stanju za rashodovanje odnosno otuđenje.Osnovne izmene .

8. zahteva se da amortizovanje stavki nekretnina. postrojenja i opreme započne u trenutku kada su one raspoložive za upotrebu i da traje do isknjižavanja.Osnovne izmene . što u prethodnoj verziji nije bilo uređeno. postrojenja i opreme koja je rashodovana na dan kada su ispunjeni kriterijumi za prodaju iz MRS 18. čak i ako dođe do prekida korišćenja. .nastavak 7. preduzeće će ubuduće isknjižavati stavku nekretnina.

postrojenja i opreme ako je zamenjena i ako je preduzeće uključilo troškove nabavke novog dela u iskazanu vrednost te stavke (do sada se trošak zamene nije uključivao u iskazanu vrednost stavke nekretnine. 9. postrojenja i opreme ne može se klasifikovati kao prihod (to nije bilo sadržano u prethodnoj verziji).Osnovne izmene . 10. . niti se isknjižavala vrednost zamenjenog dela). postrojenja i opreme. dobitak koji nastaje otuđenjem stavke nekretnine.nastavak zahteva se da se prethodno isknjiži iskazana vrednost dela stavke nekretnine.

troškovi koji terete nabavnu cenu odnosno cenu koštanja. obuhvataju kako inicijalne troškove nastale prilikom nabavke odnosno izgradnje i u vezi sa nabavkom odnosno izgradnjom tako i troškove koji se javljaju po osnovu demontiranja.Troškovi koji terete nabavnu cenu Prema novoj verziji standarda. . ukljanjanja i restauracije područja. Ovim se želelo obezbediti da se na vremenskoj osnovi (kroz amortizaciju) raspoređuju i troškovi koji se javljaju nakon završetka korišćenja sredstva po osnovu demontiranja i uklanjanja i restauracije lokacije na kojoj su nekretnine postojenja i oprema korišćeni.

osim ukoliko poslovnom događaju razmene nedostaje komercijalna sadržina. Transakcije koje nemaju takvu sadržinu izuzimaju se od obaveze utvrđivanja poštene vrednosti razmenjenih sredstava.Početno vrednovanje sredstava pribavljenih razmenom Zahtev da se sredstva pribavljena razmenom početno vrednuju po poštenoj vrednosti. .

. znači da nema osnova da se insistira na revalorizovanoj vrednosti koja nije zasnovana na pouzdanim tržišnim pokazateljima koji omogućuju da se poštena vrednost razumno utvrdi.Vođenje sredstava po revalorizovanoj vrednosti Stav da se sva sredstva iz grupe kojoj pripadaju mogu voditi po revalorizovanoj vrednosti koja predstavlja poštenu vrednost umanjenu za kumuliranu amortizaciju i gubitke zbog obezvređenja. ukoliko se poštena vrednost može pouzdano odrediti.

postrojenja i opreme na delove sa različitim korisnim vekom (primer motora aviona i trupa aviona i sl. . postrojenja i opreme odredi posebnu stopu amortizacije nije sasvim nov. postrojenja i opreme Stav da je preduzeće obavezno da za svaku značajniju stavku nekretnina. mada takav izričit zahtev nije bio sadržan u prethodnoj verziji standarda.Posebna stopa amortizacije za svaku značajniju stavku nekretnina. pa i ispravke. što je sadržavala i prethodna verzija standarda. Sama mogućnost razdvajanja neke stavke nekretnine. podrazumeva i posebne stope amortizacije.).

Sada se to ozvaničuje.Isknjiženje zamenjenog dela Tako treba shvatiti i zahtev (stav 13) da se prethodno isknjiži iskazana vrednost dela stavke nekretnine. postrojenja i opreme. usaglasiti odredbe opšteg akta o računovodstvenim politikama koje se odnose na amortizaciju. pa u tom smislu treba. . eventualno. Do sada se trošak zamene nije uključivao u iskazanu vrednost stavke nekretnine. postrojenja i opreme ako je zamenjen i ako je preduzeće uključilo troškove nabavke novog dela u iskazanu vrednost te stavke. niti se isknjižavala vrednost zamenjenog dela.

Kada počinje amortizacija određenog sredstva Za razliku od prethodne verzije standarda. u novoj verziji se precizira da amortizovanje stavki nekretnina. čime su samo otklonjene eventualne nedoumice kada početi obračun amortizacije i šta činiti u slučaju prekida korišćenja sredstva. postrojenja i opreme započne u trenutku kada su one raspoložive za upotrebu i da traje do isknjižavanja. čak i ako dođe do prekida korišćenja. .

Šume i druge obnovljive prirodne resurse (MRS 41). Međutim. ovaj standard se primenjuje na nekretnine. mineralnih prava i mineralnih rezervi. nafte. postrojenja i opremu koja se koristi za razvoj i održavanje sredstava navedenih u stavu 3. pod 1 i 2. Prava na korišćenje mineralnih bogatstava. koja su od njih odvojiva. postrojenja i oprema za razvoj i održavanje bioloških sredstava.Ovaj standard se ne primenjuje (stav 3) na: 1. istraživanja i vađenje minerala. . prirodnog gasa i drugih neobnovljivih resursa (MSFI 6). nekretnina. 2. putevi za eksploataciju šuma. Na primer.

postrojenja i opreme bude utvrđeno drugačije u odnosu na zahtev ovog standarda. . s tim što se u svim ostalim aspektima ovih sredstava primenjuje MRS 16 (stav 4). Na primer. postrojenja i opreme vrši na osnovu prenosa rizika i koristi. MRS 17 zahteva da se priznavanje stavki nekretnina.Neke specifičnosti u priznavanju sredstava U nekim slučajevima računovodstveni standardi dopuštaju da priznavanje stavki nekretnina.

1. postrojenja i opreme obuhvata: fakturnu cenu. troškovi instaliranja.Šta obuhvata nabavna vrednost odnosno cena koštanja nekretnine. troškovi pripreme gradilišta. inicijalni troškovi isporuke i manipulativni troškovi. koji se mogu direktno pripisati (na primer. druge troškove u vezi sa privođenjem sredstva funkciji. procenjeni trošak za demontažu i uklanjanje sredstva i uređenje lokacije. 3. troškovi projektantskog i inženjerskog nadzora). postrojenja i opreme Prema stavu 16. uključujući uvozne dažbine i poreze po osnovu prometa nakon oduzimanja trgovačkih popusta i rabata. kao i obaveze koje nastaju kao posledica korišćenja sredstva u druge svrhe umesto za proizvodnju zaliha u toku perioda (odmeravanje i priznavanje ovih troškova vrše se u skladu sa MRS 37). . nabavna vrednost odnosno cena koštanja nekretnine. 2.

Gubici oko uhodavanja sredstva do dostizanja planiranog učinka. već se priznaju u rashode perioda (stav 20). troškovi otvaranja nove fabrike. Početni i slični troškovi nastali pre upotrebe sredstva ne ulaze u cenu koštanja. troškovi vođenja poslova na novoj lokaciji ili troškovi obuke novih kupaca. postrojenja i opreme ne mogu se uključiti (stav 19). 4. ne ulaze u cenu koštanja. na primer: 1. osim ako su bili neophodni da se sredstvo dovede u radno stanje.Šta se ne uključuje u nabavnu vrednost U nabavnu vrednost/cenu koštanja nekretnina. troškovi uvođenja novog proizvoda ili usluge. osim ako se ti troškovi mogu neposredno i pouzdano pripisati nabavci konkretnog sredstva. Nabavnoj vrednosti ne pripadaju ni upravni troškovi režije. 2. 3. administrativni i drugi troškovi. . takođe.

ali i troškovi nastali prekomernim utroškom materijala i rada ili drugih resursa mimo normalnog standarda za proizvodnju takvog sredstva (stav 22). Ukoliko preduzeće pravi slična sredstva za prodaju u toku normalnog poslovanja. Pri utvrđivanju tih troškova se isključuje svaki interni dobitak. cena koštanja sredstva je obično ista kao trošak proizvođenja sredstva za prodaju.Cena koštanja sredstva Cena koštanja sredstva izgrađenog u sopstvenoj režiji se utvrđuje korišćenjem istih načela kao za nabavljeno sredstvo. .

Obuhvatanje sredstava nabavljenih na kredit Ako je sredstvo nabavljeno na kredit. u skladu sa MRS 23 (stav 23). razlika između cene koja bi se platila pri uobičajenoj kupovini i ukupnih plaćanja po ugovorenom aranžmanu priznaje se u troškove kamata perioda. . osim kada se takve kamate priznaju u vrednost sredstva.

Utvrđivanje cene koštanja sredstava nabavljenih razmenom Neke stavke nekretnine. Ako nabavljeno sredstvo nije vrednovano po poštenoj vrednosti. postrojenja i opreme se mogu nabaviti razmenom za drugo sredstvo različito po nameni od uzetog sredstva. njegova knjigovodstvena vrednost se utvrđuje na nivou iskazane vrednosti datog sredstva. osim ukoliko poslovnom događaju razmene nedostaje komercijalna sadržina ili kada se ne može pouzdano odmeriti poštena vrednost primljenog ili datog sredstva (stav 24). . U tom slučaju se cena koštanja utvrđuje na nivou poštene vrednosti.

. 2. i to: 1. osnovni postupak – model nabavne vrednosti. dopušteni alternativni postupak – model revalorizacije.Merenje nakon početnog priznavanja Za merenje sredstava nakon početnog priznavanja primenjuju se dva postupka.

što se reguliše opštim aktom o računovodstvenim politikama. Osnovni postupak je relativno jednostavan za primenu.Osnovni postupak Osnovni postupak (stav 30) podrazumeva da se nekretnina. postrojenje i oprema nakon priznavanja kao sredstva vode po svojoj nabavnoj vrednosti ili po ceni koštanja umanjenoj za svu akumuliranu amortizaciju i gubitke zbog obezvređenja. osim u uslovima hiperinflacije kada se postupa u skladu sa MRS 29. ne vrše se nikakva procenjivanja i revalorizacija sredstava. Ako se usvoji ovaj postupak. .

postrojenja i oprema čija se poštena vrednost može pouzdano utvrditi5 vodi u revalorizovanom iznosu koji odražava poštenu vrednost na dan revalorizacije umanjenom za svu obračunatu amortizaciju i gubitke zbog obezvređenja. tako da se neotpisani iznos znatno ne razlikuje od iznosa koji bi bio utvrđen korišćenjem poštene vrednosti na dan bilansa stanja. Standard zahteva da se revalorizacija vrši dinamički.Dopušteni alternativni postupak Dopušteni alternativni postupak (stav 31) podrazumeva da se nekretnine. .

takođe. na osnovu troškova zamene takvog postrojenja i opreme (stav 33). Razume se. onda se procenjuju po amortizovanoj vrednosti njihove zamene. tj.Utvrđivanje poštene vrednosti Poštenu vrednost zemljišta i građevinskih objekata obično čini njihova tržišna vrednost koja se utvrđuje procenom profesionalnih kvalifikovanih procenjivača (stav 32). bilo zbog specifičnosti postrojenja i opreme ili zato što se retko prodaju. . a kada ne postoji tržišni pokazatelj njihove vrednosti. Poštenu vrednost postrojenja i opreme. ova procena se vrši povremeno ili u okolnostima za koje se veruje da su vanredno uticale na promenu tržišne vrednosti. obično čini njihova tržišna vrednost koja se utvrđuje procenom.

. a to može biti godišnje ili u dužim vremenskim razmacima (stav 34). Kada se stavka nekretnine.Učestalost revalorizacije Učestalost revalorizacije zavisi od kretanja poštene vrednosti nekretnina. Naime. revalorizaciju treba vršiti kada se poštena vrednost revalorizovanog sredstva znatno razlikuje od svog neotpisanog iznosa. ispravka vrednosti po osnovu amortizacije se uvećava srazmerno uvećanju nabavne i sadašnje vrednosti ili smanjuje za efekat revalorizacije sadašnje vrednosti. postrojenja i opreme revalorizuje. postrojenja i opreme koje se revalorizuju.

10%.000 dinara. ispravka vrednosti je 500.000 – 50. nabavna vrednost ostaje nepromenjena.000 dinara.000 dinara. .000.000 dinara.Primer Nabavna vrednost mašine pre revalorizacije je 2.000).000 dinara.000 dinara. Efekat revalorizacije je 150. U drugom slučaju se ispravka smanjuje za 150. na primer. a sadašnja vrednost – za 150. U prvom slučaju nabavna vrednost se povećava za 200.000 dinara (200.000 dinara. a sadašnja vrednost je 1.500.000 dinara. Procenat revalorizacije je. ispravka vrednosti – za 50. a sadašnja vrednost se povećava za 150.

000 .000 ili 2 0239 330 Postrojenje i oprema – ispravka Revalorizacione rezerve – za efekat revalorizacije 150.Knjiženje: Rb 1 Konto Dug 2 Pot 3 Opis 4 Iznos Duguje 5 Potraž. 6 1 023 0239 330 Postrojenje i oprema Postrojenje i oprema – ispravka Revalorizacione rezerve 200.000 50.000 150.000 150.

prema stavu 37. mora se izvršiti revalorizacija cele klase (stav 36). mašine. brodovi. avioni. motorna vozila. nameštaj i nepokretni inventar i kancelarijska oprema. . a klase su. zemljište. zemljište sa zgradama.Ako se neko sredstvo klase revalorizuje onda se mora revalorizovati cela klasa Ako se neko pojedinačno sredstvo određene klase revalorizuje.

000 dinara.000 dinara. u poslovnim knjigama bio ovakav: . da je prilikom druge revalorizacije neto efekat (povećanje) revalorizacije mašine utvrđen u iznosu 100. a da je prilikom sledeće (treće) revalorizacije došlo do smanjenja od 40.000 dinara. prema MRS 16.Primer Ako pretpostavimo da su prilikom prve revalorizacije rashodi terećeni za efekat smanjenja od 30. prikaz bi.

000 70.000 40.Knjiženje Rb 1 Konto Dug 2 Pot 3 Opis 4 Iznos Dug. postrojenja i opreme 100. postrojenja i opreme 023 Postrojenja i oprema Druga revalorizacija 30. 6 Prva revalorizacija 1 583 Obezvređenje nekretnina.000 40.000 2 023 682 Postrojenja i oprema Prihodi od usklađivanja vrednosti nekretnina.000 30.000 30.000 330 Revalorizacione rezerve Treća revalorizacija 3 330 Revalorizacione rezerve 023 Postrojenja i oprema – za efekte revalorizacije . 5 Pot.

. Efekti poreske prirode po osnovu revalorizacije se obuhvataju u skladu sa MRS 12. i to nakon rashodovanja sredstva.Prenos revalorizacionih rezervi u neraspoređeni dobitak Prema stavu 41. bez posredstva bilansa uspeha. nerealizovane (neiskorišćene) revalorizacione rezerve se mogu realizovati prenosom u neraspoređeni dobitak.

Ukidanje revalorizacine rezerve bi se knjižilo na sledeći način: .Primer Prodata je mašina po kojoj neiskorišćene revalorizacione rezerve iznose 90.000 dinara.

000 340 Nerasporedjena dobit iz ranijih godina 90. 1 2 3 4 5 6 1 330 Revalorizacione rezerve 90.Knjiženje: Konto Iznos RB Dug Pot Duguje Pot.000 – za neiskorišćene revalorizacione rezerve Opis .

a upotrebnu vrednost čini sadašnja vrednost procenjenih novčanih tokova koji se očekuju od kontinuirane upotrebe sredstva i od njegove prodaje na kraju korisnog veka trajanja sredstva. Neto prodajnu cenu čini iznos koji se može dobiti prodajom sredstva. zavisno od toga koja je viša. .Nadoknadivi iznos sredstva Nadoknadivi iznos može biti ili neto prodajna cena sredstva ili upotrebna vrednost sredstva. umanjen za troškove prodaje.

000 dinara (120. procenjeni troškovi prodaje 2.000 dinara.000). ako se sredstva vode po dopuštenom alternativnom postupku. Obezvređenje tereti rashode perioda ili se pokriva iz revalorizacionih rezervi.Primer Iskazana (sadašnja) vrednost sredstva 120.000 dinara (100. saglasno stavu 31. kao razlika između iskazanog iznosa i višeg iznosa nadoknadive vrednosti.000) i sadašnja vrednost 105. ako one postoje.000 – 2. .000 dinara.000 dinara.000 dinara. tržišna vrednost (iste ili slične polovne) mašine 100.000 – 105. neto prodajna cena mašine 98. tj. u tom slučaju obezvređenje iznosi 15.

isknjiženje se vrši na dan prodaje. postrojenja i opreme treba isključiti iz bilansa stanja kada su otuđene ili kada se od njihovog korišćenja ili otuđenja ne očekuju buduće ekonomske koristili ili su povučene iz korišćenja.Isknjižavanje sredstava Stavke nekretnina. Pod danom prodaje se računa dan kada su ispunjeni kriterijumi prodaje dobara u smislu MRS 18. . Ako je sredstvo prodato.

Knjiženje prodaje sredstava Oprema čija je nabavna vrednost 500. 3 0239 670 Rb 1 1 Dug. a neotpisana vrednost je 30.000 dinara.000 2 0239 023 500.000 Potražuj e 6 30. Knjiženje po osnovu prodaje je sledeće: Konto Iznos Pot. 2 241 Opis 4 Tekući (poslovni) računi Postrojenja i oprema – ispravka Dobici od prodaje nekretnina.000 .000 dinara. postrojenja i opreme – za prodatu opremu Postrojenja i oprema – ispravka Duguje 5 50.000 Postrojenja i oprema – za isknjižavanje sredstva 500.000 dinara je prodata za 50.000 20.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->