P. 1
MRS 16 – NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

MRS 16 – NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

|Views: 275|Likes:
Published by Ivana Stojković
MRS 16 – NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA
MRS 16 – NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

More info:

Published by: Ivana Stojković on Aug 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/01/2015

pdf

text

original

MRS 16 – NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

Dr Srbobran Stojiljković Dr Dušan Milojević

Osnovne izmene
1.

2.

preduzeće se usmerava da principe ovog standarda primenjuje i na nekretnine, postrojenja i opremu koja se koristi za razvoj i održavanje bioloških sredstava i mineralnih prava i rezervi, kao što su nafta, prirodni gas i neregenerativni resursi; troškovi koje terete nabavnu cenu odnosno cenu koštanja, prema novoj verziji standarda, obuhvataju kako inicijalne troškove nastale prilikom nabavke odnosno izgradnje i u vezi sa nabavkom odnosno izgradnjom tako i troškove koji se javljaju po osnovu demontiranja, ukljanjanja i restauracije područja;

Osnovne izmene - nastavak
3.

4.

sredstva pribavljena razmenom treba početno vrednovati po poštenoj vrednosti, osim ukoliko poslovnom događaju razmene nedostaje komercijalna sadržina (u prethodnoj verziji je stajalo: osim u slučaju kada se radi o razmeni sličnih sredstava); sva sredstva iz grupe kojoj ta sredstva pripadaju sada se mogu voditi po revalorizovanoj vrednosti, koja predstavlja poštenu vrednost umanjenu za kumuliranu amortizaciju i gubitke zbog obezvređenja, ukoliko se poštena vrednost može pouzdano utvrditi (ovaj uslov nije postojao u prethodnoj verziji standarda);

postrojenja i opreme koju bi mogao sada (u trenutku procene) da dobije pod pretpostavkom da je sredstvo već dotrajalo i da se već nalazi u stanju za rashodovanje odnosno otuđenje.Osnovne izmene . 6. preduzeće je sada obavezno da za svaku značajniju stavku nekretnina.nastavak 5. precizirano je da preduzeće treba da odredi preostalu vrednost nekretnina. postrojenja i opreme odredi posebnu stopu amortizacije (takav izričit zahtev nije bio u prethodnoj verziji standarda). .

postrojenja i opreme započne u trenutku kada su one raspoložive za upotrebu i da traje do isknjižavanja.nastavak 7. preduzeće će ubuduće isknjižavati stavku nekretnina. . 8. postrojenja i opreme koja je rashodovana na dan kada su ispunjeni kriterijumi za prodaju iz MRS 18. čak i ako dođe do prekida korišćenja. što u prethodnoj verziji nije bilo uređeno.Osnovne izmene . zahteva se da amortizovanje stavki nekretnina.

. postrojenja i opreme ako je zamenjena i ako je preduzeće uključilo troškove nabavke novog dela u iskazanu vrednost te stavke (do sada se trošak zamene nije uključivao u iskazanu vrednost stavke nekretnine.nastavak zahteva se da se prethodno isknjiži iskazana vrednost dela stavke nekretnine. postrojenja i opreme.Osnovne izmene . niti se isknjižavala vrednost zamenjenog dela). dobitak koji nastaje otuđenjem stavke nekretnine. postrojenja i opreme ne može se klasifikovati kao prihod (to nije bilo sadržano u prethodnoj verziji). 9. 10.

Ovim se želelo obezbediti da se na vremenskoj osnovi (kroz amortizaciju) raspoređuju i troškovi koji se javljaju nakon završetka korišćenja sredstva po osnovu demontiranja i uklanjanja i restauracije lokacije na kojoj su nekretnine postojenja i oprema korišćeni. ukljanjanja i restauracije područja. troškovi koji terete nabavnu cenu odnosno cenu koštanja. . obuhvataju kako inicijalne troškove nastale prilikom nabavke odnosno izgradnje i u vezi sa nabavkom odnosno izgradnjom tako i troškove koji se javljaju po osnovu demontiranja.Troškovi koji terete nabavnu cenu Prema novoj verziji standarda.

Transakcije koje nemaju takvu sadržinu izuzimaju se od obaveze utvrđivanja poštene vrednosti razmenjenih sredstava.Početno vrednovanje sredstava pribavljenih razmenom Zahtev da se sredstva pribavljena razmenom početno vrednuju po poštenoj vrednosti. osim ukoliko poslovnom događaju razmene nedostaje komercijalna sadržina. .

znači da nema osnova da se insistira na revalorizovanoj vrednosti koja nije zasnovana na pouzdanim tržišnim pokazateljima koji omogućuju da se poštena vrednost razumno utvrdi. . ukoliko se poštena vrednost može pouzdano odrediti.Vođenje sredstava po revalorizovanoj vrednosti Stav da se sva sredstva iz grupe kojoj pripadaju mogu voditi po revalorizovanoj vrednosti koja predstavlja poštenu vrednost umanjenu za kumuliranu amortizaciju i gubitke zbog obezvređenja.

pa i ispravke. postrojenja i opreme na delove sa različitim korisnim vekom (primer motora aviona i trupa aviona i sl.). što je sadržavala i prethodna verzija standarda. .Posebna stopa amortizacije za svaku značajniju stavku nekretnina. postrojenja i opreme odredi posebnu stopu amortizacije nije sasvim nov. postrojenja i opreme Stav da je preduzeće obavezno da za svaku značajniju stavku nekretnina. Sama mogućnost razdvajanja neke stavke nekretnine. mada takav izričit zahtev nije bio sadržan u prethodnoj verziji standarda. podrazumeva i posebne stope amortizacije.

Sada se to ozvaničuje. eventualno. pa u tom smislu treba. postrojenja i opreme. usaglasiti odredbe opšteg akta o računovodstvenim politikama koje se odnose na amortizaciju.Isknjiženje zamenjenog dela Tako treba shvatiti i zahtev (stav 13) da se prethodno isknjiži iskazana vrednost dela stavke nekretnine. . niti se isknjižavala vrednost zamenjenog dela. postrojenja i opreme ako je zamenjen i ako je preduzeće uključilo troškove nabavke novog dela u iskazanu vrednost te stavke. Do sada se trošak zamene nije uključivao u iskazanu vrednost stavke nekretnine.

u novoj verziji se precizira da amortizovanje stavki nekretnina. . čime su samo otklonjene eventualne nedoumice kada početi obračun amortizacije i šta činiti u slučaju prekida korišćenja sredstva.Kada počinje amortizacija određenog sredstva Za razliku od prethodne verzije standarda. postrojenja i opreme započne u trenutku kada su one raspoložive za upotrebu i da traje do isknjižavanja. čak i ako dođe do prekida korišćenja.

pod 1 i 2. istraživanja i vađenje minerala. mineralnih prava i mineralnih rezervi. nafte. 2. Na primer. Šume i druge obnovljive prirodne resurse (MRS 41). . postrojenja i opremu koja se koristi za razvoj i održavanje sredstava navedenih u stavu 3. Prava na korišćenje mineralnih bogatstava. Međutim. putevi za eksploataciju šuma. ovaj standard se primenjuje na nekretnine. postrojenja i oprema za razvoj i održavanje bioloških sredstava. nekretnina. koja su od njih odvojiva. prirodnog gasa i drugih neobnovljivih resursa (MSFI 6).Ovaj standard se ne primenjuje (stav 3) na: 1.

s tim što se u svim ostalim aspektima ovih sredstava primenjuje MRS 16 (stav 4). postrojenja i opreme vrši na osnovu prenosa rizika i koristi. MRS 17 zahteva da se priznavanje stavki nekretnina. postrojenja i opreme bude utvrđeno drugačije u odnosu na zahtev ovog standarda.Neke specifičnosti u priznavanju sredstava U nekim slučajevima računovodstveni standardi dopuštaju da priznavanje stavki nekretnina. . Na primer.

nabavna vrednost odnosno cena koštanja nekretnine. troškovi pripreme gradilišta. kao i obaveze koje nastaju kao posledica korišćenja sredstva u druge svrhe umesto za proizvodnju zaliha u toku perioda (odmeravanje i priznavanje ovih troškova vrše se u skladu sa MRS 37). procenjeni trošak za demontažu i uklanjanje sredstva i uređenje lokacije. druge troškove u vezi sa privođenjem sredstva funkciji. troškovi instaliranja. 1. postrojenja i opreme obuhvata: fakturnu cenu. inicijalni troškovi isporuke i manipulativni troškovi. troškovi projektantskog i inženjerskog nadzora). 2. 3. koji se mogu direktno pripisati (na primer. . postrojenja i opreme Prema stavu 16. uključujući uvozne dažbine i poreze po osnovu prometa nakon oduzimanja trgovačkih popusta i rabata.Šta obuhvata nabavna vrednost odnosno cena koštanja nekretnine.

2. Početni i slični troškovi nastali pre upotrebe sredstva ne ulaze u cenu koštanja. na primer: 1. osim ako su bili neophodni da se sredstvo dovede u radno stanje. 4. troškovi vođenja poslova na novoj lokaciji ili troškovi obuke novih kupaca. Nabavnoj vrednosti ne pripadaju ni upravni troškovi režije. već se priznaju u rashode perioda (stav 20). takođe.Šta se ne uključuje u nabavnu vrednost U nabavnu vrednost/cenu koštanja nekretnina. troškovi uvođenja novog proizvoda ili usluge. Gubici oko uhodavanja sredstva do dostizanja planiranog učinka. ne ulaze u cenu koštanja. . osim ako se ti troškovi mogu neposredno i pouzdano pripisati nabavci konkretnog sredstva. postrojenja i opreme ne mogu se uključiti (stav 19). troškovi otvaranja nove fabrike. 3. administrativni i drugi troškovi.

Cena koštanja sredstva Cena koštanja sredstva izgrađenog u sopstvenoj režiji se utvrđuje korišćenjem istih načela kao za nabavljeno sredstvo. ali i troškovi nastali prekomernim utroškom materijala i rada ili drugih resursa mimo normalnog standarda za proizvodnju takvog sredstva (stav 22). cena koštanja sredstva je obično ista kao trošak proizvođenja sredstva za prodaju. Pri utvrđivanju tih troškova se isključuje svaki interni dobitak. . Ukoliko preduzeće pravi slična sredstva za prodaju u toku normalnog poslovanja.

razlika između cene koja bi se platila pri uobičajenoj kupovini i ukupnih plaćanja po ugovorenom aranžmanu priznaje se u troškove kamata perioda.Obuhvatanje sredstava nabavljenih na kredit Ako je sredstvo nabavljeno na kredit. osim kada se takve kamate priznaju u vrednost sredstva. u skladu sa MRS 23 (stav 23). .

Utvrđivanje cene koštanja sredstava nabavljenih razmenom Neke stavke nekretnine. postrojenja i opreme se mogu nabaviti razmenom za drugo sredstvo različito po nameni od uzetog sredstva. osim ukoliko poslovnom događaju razmene nedostaje komercijalna sadržina ili kada se ne može pouzdano odmeriti poštena vrednost primljenog ili datog sredstva (stav 24). . njegova knjigovodstvena vrednost se utvrđuje na nivou iskazane vrednosti datog sredstva. Ako nabavljeno sredstvo nije vrednovano po poštenoj vrednosti. U tom slučaju se cena koštanja utvrđuje na nivou poštene vrednosti.

. osnovni postupak – model nabavne vrednosti. i to: 1. 2. dopušteni alternativni postupak – model revalorizacije.Merenje nakon početnog priznavanja Za merenje sredstava nakon početnog priznavanja primenjuju se dva postupka.

.Osnovni postupak Osnovni postupak (stav 30) podrazumeva da se nekretnina. ne vrše se nikakva procenjivanja i revalorizacija sredstava. Ako se usvoji ovaj postupak. Osnovni postupak je relativno jednostavan za primenu. osim u uslovima hiperinflacije kada se postupa u skladu sa MRS 29. postrojenje i oprema nakon priznavanja kao sredstva vode po svojoj nabavnoj vrednosti ili po ceni koštanja umanjenoj za svu akumuliranu amortizaciju i gubitke zbog obezvređenja. što se reguliše opštim aktom o računovodstvenim politikama.

postrojenja i oprema čija se poštena vrednost može pouzdano utvrditi5 vodi u revalorizovanom iznosu koji odražava poštenu vrednost na dan revalorizacije umanjenom za svu obračunatu amortizaciju i gubitke zbog obezvređenja.Dopušteni alternativni postupak Dopušteni alternativni postupak (stav 31) podrazumeva da se nekretnine. Standard zahteva da se revalorizacija vrši dinamički. tako da se neotpisani iznos znatno ne razlikuje od iznosa koji bi bio utvrđen korišćenjem poštene vrednosti na dan bilansa stanja. .

takođe. na osnovu troškova zamene takvog postrojenja i opreme (stav 33). . onda se procenjuju po amortizovanoj vrednosti njihove zamene. tj. Poštenu vrednost postrojenja i opreme. obično čini njihova tržišna vrednost koja se utvrđuje procenom. ova procena se vrši povremeno ili u okolnostima za koje se veruje da su vanredno uticale na promenu tržišne vrednosti. Razume se.Utvrđivanje poštene vrednosti Poštenu vrednost zemljišta i građevinskih objekata obično čini njihova tržišna vrednost koja se utvrđuje procenom profesionalnih kvalifikovanih procenjivača (stav 32). bilo zbog specifičnosti postrojenja i opreme ili zato što se retko prodaju. a kada ne postoji tržišni pokazatelj njihove vrednosti.

Učestalost revalorizacije Učestalost revalorizacije zavisi od kretanja poštene vrednosti nekretnina. postrojenja i opreme koje se revalorizuju. Kada se stavka nekretnine. revalorizaciju treba vršiti kada se poštena vrednost revalorizovanog sredstva znatno razlikuje od svog neotpisanog iznosa. . a to može biti godišnje ili u dužim vremenskim razmacima (stav 34). Naime. ispravka vrednosti po osnovu amortizacije se uvećava srazmerno uvećanju nabavne i sadašnje vrednosti ili smanjuje za efekat revalorizacije sadašnje vrednosti. postrojenja i opreme revalorizuje.

ispravka vrednosti je 500. Efekat revalorizacije je 150.000 dinara.000 dinara. a sadašnja vrednost se povećava za 150. 10%.000 dinara.500.000). ispravka vrednosti – za 50.000 dinara.000 dinara.Primer Nabavna vrednost mašine pre revalorizacije je 2.000 dinara.000. U prvom slučaju nabavna vrednost se povećava za 200. na primer. a sadašnja vrednost – za 150. U drugom slučaju se ispravka smanjuje za 150.000 dinara. Procenat revalorizacije je. a sadašnja vrednost je 1. .000 dinara.000 – 50.000 dinara (200. nabavna vrednost ostaje nepromenjena.

000 .000 ili 2 0239 330 Postrojenje i oprema – ispravka Revalorizacione rezerve – za efekat revalorizacije 150. 6 1 023 0239 330 Postrojenje i oprema Postrojenje i oprema – ispravka Revalorizacione rezerve 200.Knjiženje: Rb 1 Konto Dug 2 Pot 3 Opis 4 Iznos Duguje 5 Potraž.000 150.000 50.000 150.

prema stavu 37. zemljište. a klase su. zemljište sa zgradama. . brodovi. nameštaj i nepokretni inventar i kancelarijska oprema. mašine. motorna vozila. mora se izvršiti revalorizacija cele klase (stav 36).Ako se neko sredstvo klase revalorizuje onda se mora revalorizovati cela klasa Ako se neko pojedinačno sredstvo određene klase revalorizuje. avioni.

Primer Ako pretpostavimo da su prilikom prve revalorizacije rashodi terećeni za efekat smanjenja od 30. prema MRS 16. u poslovnim knjigama bio ovakav: . prikaz bi.000 dinara. da je prilikom druge revalorizacije neto efekat (povećanje) revalorizacije mašine utvrđen u iznosu 100.000 dinara.000 dinara. a da je prilikom sledeće (treće) revalorizacije došlo do smanjenja od 40.

000 70.000 40.000 30.000 30.Knjiženje Rb 1 Konto Dug 2 Pot 3 Opis 4 Iznos Dug. postrojenja i opreme 100. 6 Prva revalorizacija 1 583 Obezvređenje nekretnina.000 330 Revalorizacione rezerve Treća revalorizacija 3 330 Revalorizacione rezerve 023 Postrojenja i oprema – za efekte revalorizacije .000 2 023 682 Postrojenja i oprema Prihodi od usklađivanja vrednosti nekretnina. 5 Pot. postrojenja i opreme 023 Postrojenja i oprema Druga revalorizacija 30.000 40.

nerealizovane (neiskorišćene) revalorizacione rezerve se mogu realizovati prenosom u neraspoređeni dobitak. . i to nakon rashodovanja sredstva. Efekti poreske prirode po osnovu revalorizacije se obuhvataju u skladu sa MRS 12.Prenos revalorizacionih rezervi u neraspoređeni dobitak Prema stavu 41. bez posredstva bilansa uspeha.

000 dinara.Primer Prodata je mašina po kojoj neiskorišćene revalorizacione rezerve iznose 90. Ukidanje revalorizacine rezerve bi se knjižilo na sledeći način: .

Knjiženje: Konto Iznos RB Dug Pot Duguje Pot.000 340 Nerasporedjena dobit iz ranijih godina 90.000 – za neiskorišćene revalorizacione rezerve Opis . 1 2 3 4 5 6 1 330 Revalorizacione rezerve 90.

Neto prodajnu cenu čini iznos koji se može dobiti prodajom sredstva. a upotrebnu vrednost čini sadašnja vrednost procenjenih novčanih tokova koji se očekuju od kontinuirane upotrebe sredstva i od njegove prodaje na kraju korisnog veka trajanja sredstva. . zavisno od toga koja je viša. umanjen za troškove prodaje.Nadoknadivi iznos sredstva Nadoknadivi iznos može biti ili neto prodajna cena sredstva ili upotrebna vrednost sredstva.

ako se sredstva vode po dopuštenom alternativnom postupku. . saglasno stavu 31.000) i sadašnja vrednost 105. kao razlika između iskazanog iznosa i višeg iznosa nadoknadive vrednosti.000 dinara (120. tržišna vrednost (iste ili slične polovne) mašine 100.000 dinara.Primer Iskazana (sadašnja) vrednost sredstva 120. Obezvređenje tereti rashode perioda ili se pokriva iz revalorizacionih rezervi.000 – 2. ako one postoje.000 dinara. u tom slučaju obezvređenje iznosi 15.000 dinara. procenjeni troškovi prodaje 2.000 dinara (100. tj.000). neto prodajna cena mašine 98.000 – 105.000 dinara.

.Isknjižavanje sredstava Stavke nekretnina. Pod danom prodaje se računa dan kada su ispunjeni kriterijumi prodaje dobara u smislu MRS 18. postrojenja i opreme treba isključiti iz bilansa stanja kada su otuđene ili kada se od njihovog korišćenja ili otuđenja ne očekuju buduće ekonomske koristili ili su povučene iz korišćenja. isknjiženje se vrši na dan prodaje. Ako je sredstvo prodato.

Knjiženje prodaje sredstava Oprema čija je nabavna vrednost 500.000 20. 3 0239 670 Rb 1 1 Dug.000 dinara je prodata za 50.000 Postrojenja i oprema – za isknjižavanje sredstva 500.000 dinara.000 dinara.000 2 0239 023 500.000 . postrojenja i opreme – za prodatu opremu Postrojenja i oprema – ispravka Duguje 5 50.000 Potražuj e 6 30. 2 241 Opis 4 Tekući (poslovni) računi Postrojenja i oprema – ispravka Dobici od prodaje nekretnina. a neotpisana vrednost je 30. Knjiženje po osnovu prodaje je sledeće: Konto Iznos Pot.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->