BÀI TẬP TỰ CHỌN CHƯƠNG I: ESTE – LIPIT

1

24l B. CT của este X và giá trị m tương ứng là A.16g CO 2. mạch hở.36l C.7 D.4g một este X thu được 13.5 gam H2O. CTCT của X là A. Biết rằng X tham gia phản ứng tráng gương. Đốt cháy hoàn toàn một lượng X cần dùng vừa đủ 3. HCOOC2H5 B. Xác định CTPT. Mặt khác X tác dụng với NaOH. thu được 1 muối và 2 ancol là đồng đẳng kế tiếp. Hỗn hợp Z gồm hai este X và Y tạo bởi cùng một ancol và 2 axit cacboxylic. Đốt cháy hoàn toàn m gam Z cần dùng 6. C2H5COOCH3 Bài 4.2g CO 2 và 5.48l Dạng 2: Xác định este thông qua phản ứng thủy phân 2 . gọi tên E. CTCT. Đốt cháy hoàn toàn 7.38g CO 2. C2H4O2 và C3H6O2 B. C2H4O2 và C5H10O2 Bài 5. đơn chức ta thu được 1.6 Bài 6. thu được 6. Hỗn hợp X gồm 2 este no. 1.7 B. C2H5COOCH3 Bài 3. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 este no. CH3COOCH3 và 6. 4. CTPT của 2 este trong hỗn hợp X là A.6 lít khí CO 2 (đktc) và 4. HCOOCH3 C.2g một este E thu được 6. C3H6O2 và C4H8O2 D. CÁC DẠNG BÀI TẬP: Dạng 1: Xác định este thông qua phản ứng đốt cháy Bài 1. CH3COOC2H5 D.4g H2O. Nếu đốt cháy ½ hỗn hợp Y thì thể tích CO2 thu được ở đktc là A. C3H4O2 và C4H6O2 C. Bài 2. CTCT của X là A.12l D.BÀI TẬP CHƯƠNG ESTE-LIPIT A.1 mol một chất hữu cơ X cần 4.16 lít khí oxi (đktc). Đốt cháy hoàn toàn 0. HCOOCH3 và 6. (HCOO)2C2H4 và 6. HCOOC2H5 và 9. 3. Hỗn hợp Z gồm 2 este X và Y tạo bởi cùng 1 ancol và 2 axit cacboxylic kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng (MX< MY).976lit khí oxi (đktc). HCOOC3H7 B. Biết rằng X tác dụng với NaOH tạo ra 2 chất hữu cơ. 2.48 lít khí oxi (đktc) thu được CO2 và H2O với tỉ lệ số mol tương ứng là 1:1.6 C. 2. đơn chức.8g H 2O. Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp 2 este trên thu được hỗn hợp Y gồm 1 ancol và axit. CH3COOC2H5 D. thu được 5.52g H2O. Đốt cháy hoàn toàn 4. HCOOCH3 C.

C2H5COOH và C3H7COOH D. Thủy phân hoàn toàn 0. Mặt khác khi xà phòng hóa 0. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 28g chất rắn khan. thu được 4.6g hỗn hợp muối của 2 axit cacboxylic đơn chức. HCOOCH3 C. etyl axetat Bài 4.2M. Este đơn chức X có tỉ khối hơi so với CH4 là 6. HCOOC3H7 C.28g C.2g Bài 7. metyl propionat D. cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là A. isopropyl axetat B. Cô cạn dung dịch thu được 10.2g muối chứa natri.Bài 1. C2H5COOCH3 và C2H5COOC2H5 C.05g muối khan của 1 axit cacboxylic và 0. CH2=CHCOOC2H5 C. Xà phòng hóa 8.2 mol 1 este cần dùng vừa đủ 100g dd NaOH 24% thu được 1 ancol và 43.48l khí CO2 (đktc) và 3. 8. CTCT của X là A. Dung dịch thu được có khối lượng 58. HCOOC2H5 B. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. 10. CTCT của A là A. CH3COOC2H5 D.4g hợp chất X tác dụng với ddNaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn. CH3COOCH=CHCH3 D. C2H5COOCH3 Bài 5. Hai axit đó là A. CH2=CHCOOCH3 C.94g hỗn hợp 2 ancol là đồng đẳng kế tiếp nhau. Xà phòng hóa hoàn toàn 1. HCOOCH3 và HCOOC2H5 B. 150ml D. CH3COOH và C2H5COOH C. Cho 0.99g hỗn hợp 2 este bằng dung dịch NaOH thu được 2. CH2=CHCH2COOCH3 B. Cho 20g X tác dụng với 300ml dung dịch KOH 1M (đun nóng). 200ml Bài 6.1 mol este A vào 50g dd NaOH 10% đun nóng đến khi este phản ứng hoàn toàn (các chất bay hơi không đáng kể). Thủy phân 1 este X có tỉ khối hơi đối với hidro là 44 thì được một muối natri có khối lượng bằng 41/44 khối lượng este. Nếu cho 4. 300ml C.2g hỗn hợp gồm 2 este HCOOC 2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH 1M (đun nóng). CTCT của X là A.4g chất rắn khan.6g. HCOOCH2CH=CH2 D.6g H2O. etyl propionat C. Thể tích dung dịch NaOH tối thiểu cần dùng là A. CT của 2 este đó là A. HCOOCH=CH2 B.8g etyl axetat bằng 200ml dd NaOH 0. 400ml B. CTCT của este là A. HCOOC2H5 B.4g chất hữu cơ X đơn chức thu được sản phẩm cháy chỉ gồm 4. CH3COOC2H5 và CH3COOC3H7 D.4g D. 3.8g muối của axit hữu cơ Y và chất hữu cơ Z. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol este X thu được 3 mol khí CO 2.25. CH3COOCH3 Bài 3. Khi đốt cháy hoàn toàn 4. Tên của X là A.1 mol este trên thu được 8. HCOOH và C2H5COOH 3 .56g B. Xà phòng hóa hoàn toàn 22. CH3COOCH3 Bài 2. C2H5COOCH=CH2 Bài 8. CH3COOC2H5 D. CH3COOCH3 và CH3COOC2H5 Bài 9. 8. HCOOH và CH3COOH B.

27% C.Hằng số cân bằng Bài 1. 60% B. Ph¶n øng t¬ng t¸c cña ancol vµ axit t¹o thµnh este cã tªn gäi lµ g× ? A. Xµ phßng hãa B. 0. 2. C2H5COOCH3 C. Ph¶n øng trung hßa B Ph¶n øng ngng tô C. ®¬n chøc vµ ancol ®¬n chøc cã c«ng thøc cÊu t¹o nh ë ®¸p ¸n nµo sau ®©y? A. to) thì thu được a(g) hỗn hợp este. 4.4g hỗn hợp gồm ancol metylic và ancol etylic tỉ lệ 2:3 về số mol (xúc tác H 2SO4 đặc.944 B.6g axit axetic phản ứng với 4. 8. Ph¶n øng este hãa D. 70. Cho 6. CH3COO-CH=CH2 C.44 D. 80% Bài 2.BÀI TẬP TỔNG HỢP: BµI TËP TR¾C NGHIÖM ESTE C©u 1.925 C. Crackinh D. C©u 2. C2H5COOH C©u 4. HCOOC3H7 B. CnH2n+1COOCmH2m+1 4 . Người ta cho a mol axit axetic phản ứng với a mol ancol etylic. Khi thực hiện phản ứng este hóa 1 mol CH3COOH và 1 mol C2H5OH.CH2=CH-COOCH3 C©u 5. Để đạt hiệu suất cực đại là 90% (tính theo axit) khi tiến hành phản ứng este hóa 1 mol CH 3COOH cần số mol C2H5OH là (biết các phản ứng este hóa thực hiện cùng nhiệt độ) A.456 B.342 B. 4. Metyl propion¸t lµ tªn gäi cña hîp chÊt nµo sau ®©y? A. lượng este lớn nhất thu được là 2/3 mol. Khi phản ứng đạt đến trạng thái cân bằng thì hằng số cân bằng K C=4. Este ®ược t¹o thµnh tõ axit no . Ph¶n øng thñy ph©n este trong m«i trêng kiÒm khi ®un nãng ®îc gäi lµ? A. Sù lªn men.2% B.Dạng 3: Hiệu suất phản ứng este hóa . Ph¶n øng kÕt hîp. 2.412 D.8 Bài 3. HCOOC(CH3)=CH2 D.67% D. Hi®r¸t hãa C. Tỷ lệ % axit axetic chuyển hóa thành etyl axetat là A. CnH2n-1COOCmH2m+1 B. Hiệu suất chung là 60%. Giá trị của a là A. HCOO-CH=CH-CH3 B. 0.5g ancol etylic (xúc tác H 2SO4 đặc. C3H7COOH D. Hiệu suất phản ứng este hóa là A. 70% Bài 4. CnH2n-1COOCmH2m-1 C. 77. 5. 66. CnH2n+1COOCmH2m-1 D. Mét este cã c«ng thøc ph©n tö lµ C 4H6O2 khi thñy ph©n trong m«i trêng axit thu ®îc ®imetyl xeton. C©u 3. t0) thì thu được 3.3g este. Cho 3g axit axetic phản ứng với 2.103 C. 75% D. CTCT thu gän cña C4H6O2 lµ c«ng thøc nµo ? A. 66% C.

45.08g este. VËy c«ng thøc ph©n tö cña ancol vµ axit lµ c«ng thøc nµo cho díi ®©y? A. C3H7COOH B. 53. T×m thµnh phÇn % hçn hîp ban ®Çu vµ hiÖu suÊt cña ph¶n øng hãa este. CH3COOH. CH3COOH. CH3COOC2H5 C.09g H2O . (R-COO)2R’ C. 75% C. CH3-COO-H-CH=CH2 B. C2H6O vµ C3H6O2 C©u 11. CH3CH2CH2OH . CH2=CH-COO-CH3 C©u 7. CH3COOH C©u 8. Khi ®un nãng 25. khi thñy ph©n trong m«i trêng axit thu ®ùoc ancol etylic. §Õn khi ph¶n øng dõng l¹i thu ®îc 11g este.0%C2H5OH. CH3CH2CH2OH B.5%CH3COOH vµ hiÖu suÊt 80% B. A.CH3CH2CH2OH . CH3COOC2H5. CH3COOC2H5 D.0% CH3COOH vµ hiÖu suÊt 60%. R-COO-R’ B.1 mol ancol. (R-COO)3R’ D. 46. C. CH3CH2CH2OH. C«ng thøc tæng qu¸t cña A lµ c«ng thøc nµo? A.3% C2H5OH. C2H5COOCH3 C©u 9.4ml níc. HiÖu suÊt cña ph¶n øng este hãa lµ bao nhiªu? A. CH4O vµ C2H4O2 B.CTCT cña C4H8O2 lµ A.4M. C2H6O vµ C2H4O2 C. §un 12 g axit axetic víi mét lîng d ancol etylic (cã axit H2SO4 ®Æc lµm xóc t¸c). Lîng NaOH d cã thÓ trung hßa hÕt 0. Thñy ph©n este C4H6O2 trong m«i trêng axit th× ta thu ®îc mét hçn hîp c¸c chÊt ®Òu cã ph¶n øng tr¸ng g¬ng. C©u 12.0% CH3COOH vµ hiÖu suÊt 75%. HCOOC3H7 D. 55.0% C2H5OH.55. R-(COOR’)3 5 .22 gam CO2 vµ 0. C2H6O vµ CH2O2 D.5M thu ®îc a gam muèi vµ 0. 62. 60. D. §èt ch¸y hoµn toµn 0. CH3COOH. 44.C©u 6. Hçn hîp gåm ancol ®¬n chøc vµ axit ®¬n chøc bÞ este hãa hoµn toµn thu ®ù¬c mét este. 50% C©u 10. H-COO-CH2-CH=CH2 C. 70% B.7%CH3COOH vµ hiÖu suÊt 80% C. CH3COOC2H5.11g este nµy th× thu ®îc 0.5 lÝt dd HCl 0.VËy c«ng thøc cÊu t¹o cña este cã thÓ lµ ë ®¸p ¸n nµo sau ®©y? A.5% D. CH3COOC2H5 . NÕu ®èt ch¸y hoµn toµn lîng hçn hîp ®ã thu ®îc 23. Cho chÊt h÷u c¬ A chØ chøa mét lo¹i nhãm chøc t¸c dông víi 1 lÝt dd NaOH 0. 40. H-COOCH=CH-CH3 D. Mét este cã c«ng thøc ph©n tö lµ C4H8O2. D·y chÊt nµo sau ®©y ®îc s¾p xÕp theo chiÒu nhiÖt ®é s«i cña c¸c chÊt t¨ng dÇn? A.8g hçn hîp ancol etylic vµ axit axetic cã H2SO4 ®Æc lµm xóc t¸c thu ®îc 14.5% C2H5OH.

7 gam hçn hîp hai este ®¬n chøc X. NÕu ®èt ch¸y cïng lîng mçi hîp chÊt t¹o ra sÏ thu ®îc cïng thÓ tÝch CO2 ( cïng t0.50M. 97. H-COO.0% B.5 lÝt dd HCl 0. 75. 292.0gam C.35 gam axit axetic ®ung nãng vøoi 200gam ancol isoamylic.0% D. 41. Khi ph©n hñy este ®ã t¹o nªn hai hîp chÊt . (CH3COO)3C3H5 D.CH2CH3 D.C©u 13. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña este lµ c«ng thøc nµo díi ®©y? A. Sau ph¶n øng c« c¹n dung dÞch thu ®îc hçn hîp hai ancol ®ång ®¼ng kÕ tiÕp vµ mét muèi duy nhÊt.C3H7 C. CH3COO.67% C©u 18. 60. C2H5COO.CH2CH3 C.CH3 C. C2H5COO.5M thu ®îc 24. TÝnh lîng dÇu chuèi thu ®îc tõ 132.6gam muèi vµ 0.CH3 vµ C2H5COO. H.8 gam chÊt h÷u c¬ A chØ chøa mét lo¹i nhãm chøc t¸c dông víi 1 lÝt dd NaOH 0. 192.1 mol ancol.5gam B.CH2 CH2OH cã H2SO4 ®Æc xóc t¸c thu ®îc isoamyl axetat (dÇu chuèi). 159.0gam C©u 17 . CH3COO-CH3 B. A.CH3 C©u 15.5gam D.0 gam este. 62.CH3)3 C©u 14. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña este nµy lµ? A. CH3COO. Mét este t¹o bëi axit ®¬n chøc vµ ancol ®¬n chøc cã tû khèi h¬i so víi khi N2O b»ng 2. Khi ®un nãng este nµy víi dung dÞch NaOH t¹o ra muèi cã khèi lîng lín h¬n este ®· ph¶n øng.5% C. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña 2 este lµ ë ®¸p ¸n nµo sau ®©y? A.C2H5 D. C3H5 (COO. C3H7COO.CH3 vµ C4H9COO. C2H5COO. H-COO. §un nãng axit axetic víi isoamylic (CH 3)2CH-CH2. Xµ phßng hãa hoµn toµn 9. Lîng NaOH d cã thÓ trung hßa hÕt 0. HiÖu suÊt cña ph¶n øng este hãa lµ bao nhiªu? A. Mét este t¹o bëi axit ®¬n chøc vµ ancol ®¬n chøc cã tû khèi h¬i so víi khÝ CO2 b»ng 2.COO.CH2CH3 B. CH3COO-C2H5 D.80 gam ancol etylic (cã axit H2SO4 ®Æc lµm xóc t¸c). CH3COOC2H5 B. Khi ®un nãng este nµy víi dung 6 . (CH3COO)2C2H4 C.CH3 vµ H. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña A lµ c«ng thøc nµo? A. BiÕt hiÖu suÊt ph¶n øng ®¹t 68%. Tû khèi cña mét este so víi hi®ro lµ 44. CH3COO. p).CH2CH3 C©u 19. §Õn khi ph¶n øng dõng l¹i thu ®îc 11.CH3 vµ CH3COO.COO.§un mét lîng d axit axetic víi 13.4 M . Cho 21. Y cÇn 100 ml dung dÞch NaOH 1.CH3 B.CH3 C©u 20.

Khi ®un nãng este nµy víi dung dÞch NaOH t¹o ra muèi cã khèi lîng b»ng 93.CH2.CH2 . råi c« c¹n dd võa thu ®îc. 175gam D.6 gam chÊt r¾n B. CH3COO-C6H5 C.C6H5 D. C2H5COO-CH3 C©u 22.H-COO-C6H4-CH3 C©u 26.COO.C2H5 C©u 25.H D.CH2. H-COO. ®ång thêi kh«ng cã kh¶ n¨ng ph¶n øng trang g¬ng. CH3COO-CH3 B. CH3COO.CH3 C. 150gam C. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña X lµ c«ng thøc nµo? A.CH3 B. H-COO-C3H7 vµ CH3COO-CH3 C©u 24. Lµm bay h¬i 4.C2H5 C.C3H7 C.CH2. H-COO-C3H7 vµ CH3COO-C2H5 D. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña P lµ c«ng thøc nµo? A. H-COO. ta ®îc 44. CH3COO. C6H5-COO-CH3 B. Cho 35. 200gam C©u 23.C3H7 C. ChÊt P kh«ng ®îc ®iÒu chÕ tõ ph¶n øng cña axit vµ ancol t¬ng øng.30 gam Z thu ®îc thÓ tÝch h¬i b»ng thÓ tÝch cña 1. CH3COO-C2H5 D. khi cho 16 gam X t¸c dông võa ®ñ víi 200 gam dd NaOH 4% th× thu ®îc mét ancol Y vµ 17. TÝnh khèi lîng este mety metacrylat thu ®îc khi ®un nãng 215 gam axit metacrylic víi 100 gam ancol metylic. 125 gam B.dÞch NaOH t¹o ra muèi cã khèi lîng b»ng 17/ 22 lîng este ®· ph¶n øng. Este X cã c«ng thøc ph©n tö C7H12O4 .4M.60 gam 7 . H-COO-C2H5 vµ CH3COO-CH3 B. H-COO. Mét este t¹o bëi axit ®¬n chøc vµ ancol ®¬n chøc cã tû khèi h¬i so víi khi CH4 b»ng 5.CH2-OOC. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña este nµy lµ? A. Cho ancol X t¸c dông víi axit Y thu ®îc este Z. A.2 gam hçn hîp 2 etse no ®¬n chøc lµ ®ång ph©n cña nhau cã tû khèi h¬i ®èi víi H2 b»ng 44 t¸c dông víi 2 lÝt dd NaOH 0. C2H5 COO-CH3 vµ CH3COO.80 gam hçn hîp 2 muèi. H-COO.CH3 C©u 21. ChÊt th¬m P thuéc lo¹i este cã c«ng thøc ph©n tö C8H8O2.CH2.CH2CH2-OOC.CH2. C2H5COO.CH2.5. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña este nµy lµ? A. CH3COO-C2H5 D.CH2CH2-OOC. C2H5 . CH3COO-CH3 B.CH2-OOC. Gi¶ thiÕt ph¶n øng hãa este ®¹t hiÖu suÊt 60%.18% lîng este ®· ph¶n øng. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña 2 este lµ : A.

3 D. 4 C©u 30. C6H8O6 B. H·y cho biÕt CTPT cña X. Axit B. 1 B. C©u 33. Cã bao nhiªu este m¹ch hë cã c«ng thøc ph©n tö lµ C5H8O2 mµ khi thñy ph©n trong m«i trêng kiÒm cho 1 muèi vµ mét an®ehit ? A. 7 C. 3 D. Ancol C©u 28. X thuéc lo¹i chÊt nµo sau ®©y? A. Glixerin ®un víi hçn hîp CH3COOH vµ HCOOH ( xóc t¸c H2SO4 ®Æc) cã thÓ ®îc tèi ®a bao nhiªu trieste (este 3 lÇn este)? A. C9H16O6 . §un nãng X víi NaOH thu ®îc chÊt cã thÓ ph¶n øng Cu(OH)2 ë nhiÖt ®é thêng t¹o dung dÞch xanh lam nhng kh«ng t¹o kÕt tña ®á g¹ch khi ®un nãng. 6 C©u 31. 6 D. p) > BiÕt MX >MY. 5 D. C9H12O6 C. CH2=CH-COO-CH3 C. 5 8 . ChÊt X cã c«ng thøc ph©n tö C 4H8O2 khi t¸c dông víi dd NaOH sinh ra chÊt Y cã c«ng thøc C 2H3O2Na vµ chÊt Z cã c«ng thøc C2H6O.H-COO-CH2-CH=CH2 C©u 27. 2 C. §èt ch¸y hoµn toµn 1 mol X thu ®îc 3 mol CO2.08 lÝt CO2. C9H14O6 D. Este C. H·y lùa chän c«ng thøc cÊu t¹o cña 2 ancol ? A. H-COOCH=CH-CH3 D. 2 C. 1 B. 3 B. CH3OH vµ C2H5OH B. 4 C©u 32. n-C3H7OH vµ n-C4H9OH C©u 34. H·y cho biÕt cã bao nhiªu este tho¶ m·n? A. CH3COO-CH=CH2 B. 4 C. X kh«ng t¸c dông víi Na. 1 B.oxi (ë cïng t0. Este X ®îc t¹o ra tõ ancol X1 ®¬n chøc vµ axit X2 ®a chøc cã c«ng thøc ®¬n gi¶n lµ C2H3O2. 2 C. §èt ch¸y hoµn toµn 0. 3 D. 8 B. Este X cã c«ng thøc ph©n tö lµ C6H10O4. Thùc hiÖn ph¶n øng este ho¸ gi÷a axit axetic víi 2 ancol no ®¬n chøc lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp nhau thu ®îc hçn hîp 2 este. H·y cho biÕt X cã thÓ cã bao nhiªu CTCT ? A. Este X kh«ng t¸c dông víi Na nhng t¸c dông víi NaOH ®un nãng thu ®îc glixerin vµ natri axetat. C2H5OH vµ CH3CH2CH2OH D. 4 C©u 29. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña Z lµ c«ng thøc nµo? A. C2H5OH vµ CH3CH(OH)CH3 C. H·y cho biÕt cã bao nhiªu chÊt tho¶ m·n ? A. An®ehit D. A.1 mol hçn hîp 2 este ®ã thu ®îc 10. X lµ mét este t¹o tõ axit vµ ancol no.

HCOOC2H5 vµ HCOOC3H7 C©u 40. Thñy ph©n hoµn toµn hçn hîp X gåm 2 este ®¬n chøc A. CH3COOCH3 vµ CH3COOC2H5 C. C8H14O4 C©u 36.V©y c«ng thøc cña E lµ : A. X kh«ng t¸c dông víi Na. I. Thñy ph©n hoµn toµn 0. A. X t¸c dông dd NaOH thu ®îc mét ancol duy nhÊt lµ CH 3OH vµ muèi natri a®ipat .15 mol ancol ®¬n chøc Y thu ®îc 4.1 mol este E (m¹ch hë vµ chØ chøa mét lo¹i nhãm chøc) cÇn dïng võa ®ñ 100 ml dung dÞch NaOH 3M. §imetyl oxalat.2 gam mét ancol. I. 2 C. Metyl axetat C. thu ®îc 24.2 gam. II. IV B. (CH3COO)3C3H5 D. C4H6O4 C. §ietyl a®ipat D. C10H18O4 B. §un nãng 0.4 gam muèi cña axit h÷u c¬ Y m¹ch th¼ng vµ 9.2 gam ancol ®¬n chøc.1 mol chÊt X chØ chøa mét lo¹i nhãm chøc t¸c dông võa ®ñ víi NaOH trong dd thu ®îc 13. III C. VËy tªn gäi cña este? A. 4 C©u 38. C2H3COOH (II) . 1 B. CH3COOC2H5 (III) vµ CH2=CH-COOCH3 (IV). C©u 39. Etyl propionat C. C«ng thøc cÊu t¹o cña 2 este lµ: A. C3H5(COOC2H5)3 B. Thuû ph©n hoµn toµn 0. 3 D. Cho toµn bé lîng ancol ®ã t¸c dông víi Na thu ®îc 2. Este X kh«ng t¸c dông víi Na.C©u 35. A.5gam este víi hiÖu suÊt 75%. (HCOO)3C3H5 C. C©u 37. X¸c ®Þnh CTCT cña X.8 gam muèi duy nhÊt vµ 4. IV D.Cho 0. II.04 gam hçn hîp 2 ancol lµ ®ång ®¼ng liªn tiÕp nhau. C6H10O4 D.24 lÝt H2 (®ktc). H·y cho biÕt cã nhiªu este tho¶ m·n ®iÒu kiÖn ®ã? A. dung dÞch níc brom.6 gam muèi cña mét axit h÷u c¬ vµ 9. Metyl fomiat B. §ietyl oxalat B. ChÊt nµo võa t¸c dông víi dung dÞch NaOH. B cÇn dïng 100 ml dung dÞch NaOH 1M thu ®îc 6. CTPT cña X lµ. X lµ este t¹o tõ axit ®¬n chøc vµ ancol 2 chøc. Etyl axetat D. 9 .1 mol X b»ng NaOH (võa ®ñ) thu ®îc hçn hîp s¶n phÈm cã tæng khèi lîng lµ 21. C2H3COOCH3 vµ C2H3COOC2H5 D. (CH2=CH-COO)3C3H5 C©u 41.metylpropionat. III. I. I vµ IV. II. A.1 mol axit ®¬n chøc X ph¶n øng víi 0. HCOOCH3 vµ HCOOC2H5 B. Cho c¸c chÊt sau: CH3COOC2H3 (I) .

HCOOR D.2 gam Ag (c¸c P¦ x¶y ra hoµn toµn). §èt ch¸y hoµn toµn 0.2 mol D.§un 0. A. R’-COO-CH=CR2 B.2 gam hçn hîp ancol.2 mol Cu2O. C©u 43. Este X ®¬n chøc t¸c dông víi NaOH ®un nãng thu ®îc muèi Y cã c«ng thøc ph©n tö lµ C3H5O2Na vµrîu Y1. CH2=CHCOOCH3 D. CH3COOH vµ C2H3COOH D. CH3COOC2H5 D. Cho 0. ph¶n øng hoµn toµn thu ®îc 108. H·y cho biÕt c«ng thøc cña 2 axit . CH3COOCH3 B. C©u 45. CH3CH2COOC2H5 B. CH3CH2COOCH3 . CH3-OOC-CH2-COO-C2H5 C.§un 0. 0. HCOOC3H7. CH3COOC2H5 B. C©u 44. 0. Este X t¹o tõ hçn hîp 2 axit ®¬n chøc X1. VËy c«ng thøc cña X lµ : A. C©u 47.96 lÝt CO2 vµ b mol H2O. Mét ®ieste (X) xuÊt ph¸t tõ mét axit 2 chøc vµ 2 ancol ®¬n chøc bËc I. C©u 48. V©y X lµ: A.H-COO-CR=CH2 .4 gam muèi vµ 9.C©u 42.1 mol X víi 200 ml dd NaOH 1M . HCOOH vµ CH3COOH B.HCOO-CH=CR2 C. VËy CT cña an®ehit ®ã lµ: A.1 mol X t¸c dông víi dung dÞch NaOH (ph¶n øng võa ®ñ) thu ®îc 13. CH3COOCH3 C.Oxi hãa Y1 b»ng 10 .1 mol este ®¬n chøc X cÇn 0. A. HCOOH vµ C2H5COOH C.4 mol b/ §un nãng 0. a/ VËy sè mol H2O thu ®îc lµ : A. §un nãng X víi dung dÞch NaOH thu ®îc 9.8gam dung dÞch Y.1 mol este ®¬n chøc X víi NaOH (lÊy d 20% so víi lîng P¦) chng cÊt lÊy hÕt ancol Y cßn l¹i 10. Oxi ho¸ hÕt Y thµnh an®ehit Z. c« c¹n dd sau ph¶n øng thu ®îc 12. HCOOH vµ C2H3COOH. VËy c«ng thøc cña X. Cho Z t¸c dông víi dd Ag2O d trong NH3 sinh ra 43.1 mol este X ®¬n chøc víi NaOH d sau ®ã cho t¸c dông víi Cu(OH)2 t0 thu ®îc 0. CH3COOCH3 C.35 mol C.3 mol B. C2H5-OOC-COO-CH2-CH=CH2 D. X2 vµ glixerin.5 mol O2 thu ®îc 8. C«ng thøc cña X. CH3CH2COOCH3. CH3-OOC-COO-CH2-CH3 B.6 gam hçn hîp 2 chÊt r¾n.2 gam chÊt r¾n khan. C2H5COOCH3 D. Lµm kh« dung dÞch Y thu ®îc 13. A.1mol este X ®¬n chøc ®un víi 100 gam dung dÞch NaOH 8%.2 gam glixerin vµ 15 gam hçn hîp 2 muèi. CH2=CH-COOCH3 C.CH3OOC-COOCH2CH2CH3 C©u 46.4 gam chÊt r¾n khan. 0. 0. Cho 0.

C. §un nãng hçn hîp X gåm 2 este ®¬n chøc víi NaOH thu ®îc 7. Este X cã c«ng thøc ph©n tö lµ C5H8O2. §un nãng 0. HCOO-CH2-CH=CH2 B.1% C©u 51. VËy 2 este ®ã lµ : A. metyl axetat D. C2H3COONa vµ C2H5COONa B. (CH3COO)2C2H4 C©u 52. Este X cã c«ng thøc ph©n tö C7H10O4 m¹ch th¼ng.68 gam ancol. CH3COONa vµ C3H5COONa D. X kh«ng cã ph¶n øng tr¸ng g¬ng.56 gam muèi vµ 3. CH3COONa vµ C2H3COONa C.47% C. HCOONa vµ C2H3COONa 11 . 39. MÆt kh¸c.§èt ch¸y hoµn toµn este X thu ®îc CO2 vµ níc theo tû lÖ mol 1: 1.76 gam hçn hîp ancol Y. C©u 49.8 gam X t¸c dông võa ®ñ víi 200 gam dd NaOH 4% th× thu ®îc mét ancol Y vµ 17. §èt ch¸y hoµn toµn 0.85% B. ®un nãng thu ®îc sè mol Ag gÊp 4 lÇn sè mol Y2. VËy c«ng thøc cña X A. Y2 t¸c dông víi Ag2O d. HCOOCH3 B.36 gam hçn hîp 2 muèi cña 2 axit kÕ tiÕp nhau trong d·y ®ång ®¼ng vµ 3.1 mol X cÇn 10. §un nãng este X ®¬n chøc m¹ch hë víi NaOH thu ®îc muèi vµ ancol. C« c¹n dung dÞch sau ph¶n øng thu ®îc 13. CH3COOCH2CH3 C. Cho toµn bé lîng ancol t¸c dông víi Na d thu ®îc 0. VËy c«ng thøc cña este lµ : A. VËy c«ng thøc cña este ®ã lµ : A. metyl propionat C. 45. C©u 54. 34. C«ng thøc cÊu t¹o cña 2 muèi nµo sau ®©y cã thÓ tháa m·n : A.1 mol X víi 200 ml dung dÞch NaOH 1M. CH2=CH-COOC2H5 C.4 gam chÊt r¾n khan. CH2=CH-COOCH3 D.12 gam muèi vµ 8.08 lÝt O 2 (®ktc) vµ thu ®îc 8. cho m gam X t¸c dông víi NaOH d thu ®îc 6.CuO nung nãng thu ®îc an®ehit Y2. CH3COOC2H5 vµ C2H5COOCH3 D. HCOOCH3 vµ CH3COOC2H5 B.896 lÝt H2 (®ktc). CH3COOCH3 vµ HCOOC2H5 C. Khi cho 15.76 gam hçn hîp 2 ancol kÕ tiÕp nhau trong d·y ®ång ®¼ng. CH3-COOCH2-CH=CH2.8% D. CH3COO-CH2-CH=CH2 B.HCOOC3H7 vµ CH3COOC2H5 C©u 53. VËy tªn gäi cña X lµ : A. CH2=C(CH3)-COOCH3 D.CH3-COOCH=CH2 C©u 50. propyl propionat.96 lÝt CO2 (®ktc).6 gam hçn hîp 2 muèi. Hçn hîp X gåm etyl axetat vµ n-propyl axetat. Etyl propionat B. HCOOCH=C(CH3)2. §un nãng hçn hîp X víi NaOH (võa ®ñ) thu ®îc 13. (COOCH2CH3)2 D. VËy % khèi lîng cña etyl axetat trong hçn hîp X lµ : A. 56.

1 B.8 gam muèi cña axit h÷u c¬ ®¬n chøc. C©u 59. CH3-OOC-CH2COO-C2H5 C. (CH3COO)2C3H5(OH) ( 2 ®ång ph©n) B. Khi cho m gam X t¸c dông víi 200 ml dd NaOH 1M ( ph¶n øng võa ®ñ) thu ®îc 17. C2H5OH C.COO-CH2-CH2-OOC-C2H5 D.36 lÝt khÝ H2 (®ktc). 4 b/ Khi cho X t¸c dông víi hçn hîp ancol etylic vµ metylic thu ®îc bao nhiªu este? A. CH3OH B. CH2=CH-CH2OH D.4 gam muèi vµ 7. X¸c ®Þnh c«ng thøc ancol Y.8 gam hçn hîp 2 muèi vµ 6. A. X¸c ®Þnh c«ng thøc cña chÊt X.2 gam ancol. 5 C©u 57.C©u 55. A. Mét ®ieste (X) xuÊt ph¸t tõ mét ancol ®a chøc (X 1) vµ 2 axit ®¬n chøc (kh«ng axit nµo cã ph¶n øng tr¸ng g¬ng). §un nãng mét axit ®a chøc X cã chøa vßng benzen vµ cã c«ng thøc lµ (C4H3O2)n (n<4) víi mét lîng d ancol Y ®¬n chøc thu ®îc este Z thuÇn chøc cã c«ng thøc (C 6H7O2)m . C©u 58. 4 D. 2 C.Mét axit h÷u c¬ X (m¹ch hë kh«ng ph©n nh¸nh) cã CT ®¬n gi¶n lµ CHO. A. CH3-COO-CH2-CH2-OOC-C2H5\ B. Cho a gam glixerin ®ã t¸c dông víi Na d thu ®îc 3. §èt ch¸y hoµn toµn 1 mol X thu ®îc díi 6 mol CO2 a/ H·y cho biÕt cã bao nhiªu axit tho¶ m·n ®iÒu kiÖn ®ã? A. CH3-OOC-COO-CH2-CH=CH2 D. Mét ®ieste (X) xuÊt ph¸t tõ mét axit ®a chøc vµ 2 ancol ®¬n chøc. Cho 0. X¸c ®Þnh c«ng thøc cña X. 3 C. CH2=CH. CH3-OOC-COO-CH2-CH3 B. X¸c ®Þnh CT cña X. 3 D. §un nãng este X víi 200 ml dung dÞch NaOH 1M (ph¶n øng võa ®ñ) thu ®îc a gam glixerin vµ 18.1 mol X t¸c dông víi 200 ml dung dÞch NaOH 1M (ph¶n øng võa ®ñ) thu ®îc 13. (CH2=CHCOO)2C3H5(OH) ( 2 ®ång ph©n ) C. CH2=CHCH2OOC-CH2-COOC2H5. CH2=CH-COO-CH2-CH2OOC-CH3 C.8 gam hçn hîp ancol. 2 B. ( CH3COO)3 C3H5 D. CH2=CH-COO-CH2-CH2CH2-OOC-CH2CH3. C3H7OH C©u 56. (CH2=CHCOO)3C3H5 12 . A.

C2H5 COOH vµ C3H7COOH D. etilen glicol ®iaxetat. C« c¹n dung dÞch X thu ®îc hçn hîp chÊt r¾n Y. 1 B. CH3-CHCl-COOCH3. C3H7COOH vµ C4H9COOH. Cho 0. A. Etyl propionat C. ChÊt h÷u c¬ X cã c«ng thøc ph©n tö lµ C4H7O2Cl. C©u 65. A. Cl-CH2-COOCH2-CH3 B. C©u63. Cho toµn bé lîng ancol ®ã t¸c dông víi Na thu ®îc 2. §ietyl oxalat B.24 lÝt H2 (®ktc). xóc t¸c) th× c¸c chÊt trong hçn hîp ph¶n øng võa ®ñ víi nhau t¹o thµnh 25 gam hçn hîp este. C©u 66.48 gam Na2CO3.1 mol chÊt X chØ chøa mét lo¹i nhãm chøc t¸c dông võa ®ñ víi NaOH thu ®îc 13. 3 D. VËy tªn gäi cña este lµ: A. A. HCOOH vµ CH3COOH B.5 gam este víi hiÖu suÊt 75%. Cho 6 gam axit axetic vµo 200 ml dung dÞch NaOH (lÊy d) thu ®îc dung dÞch X . §em ®èt ch¸y hoµn toµn chÊt r¾n Y thu ®îc hçn hîp khÝ Z (CO2 vµ H2O) vµ 8.C©u 60. Cho s¬ ®å sau : C4H7O2Cl + 2NaOH → CH3COONa + CH3CH=O + NaCl + H2O. X¸c ®Þnh c«ng thøc cÊu t¹o cña X.4 gam muèi cña axit h÷u c¬ Y m¹ch th¼ng vµ 9. 2 C. C©u 61. §ietyl a®ipat D. 4 C©u 64. 13 . HCOOCH2-CHCl-CH3 C. HCOO-CHCl-CH2-CH3 D. §un nãng 0. CH3-COO-CH(Cl)-CH3 B. H·y cho biÕt cã nhiªu este tho¶ m·n ®iÒu kiÖn ®ã? A. Metyl axetat C. Etyl axetat D. Metyl fomiat B. etyl propionat. HCOO-CCl(CH3)2 C©u 62.1 mol axit ®¬n chøc X P¦ víi 0. Khi thuû ph©n X trong NaOH ®un nãng thu ®îc 2 chÊt h÷u c¬ ®Òu cã ph¶n øng tr¸ng g¬ng. §Ó thuû ph©n hoµn toµn 0.72 lÝt H2 (®ktc).Cho hçn hîp X gåm ancol metylic vµ axit no.2 gam ancol ®¬n chøc. CH3-COOCH2-CH2Cl D.8 gam. H·y x¸c ®Þnh c«ng thøc cña chÊt cã c«ng thøc ph©n tö lµ C4H7O2Cl A. CH3COOH vµ C2H5COOH C. NÕu ®un nãng hçn hîp X (xóc t¸c H2SO4 ®Æc.1 mol este X chøa mét lo¹i nhãm chøc cÇn dïng võa ®ñ 200 ml dung dÞch NaOH 1M thu ®îc hçn hîp s¶n phÈm gåm 1 ancol no vµ 1 muèi cña axit no cã tæng khèi lîng lµ 19. H·y lùa chän c«ng thøc ®óng cña X. a/ X¸c ®Þnh nång ®é mol/l cña dung dÞch NaOH.15 mol rîu ®¬n chøc Y thu ®îc 4. CH3-COO-CH(Cl)-CH3 C. X¸c ®Þnh c«ng thøc cña 2 axit. ®¬n chøc kÕ tiÕp nhau trong d·y ®ång ®¼ng t¸c dông víi Na d gi¶i phãng ra 6.

H.09g H2O .C3H5 (COOCH3)3 C©u 70.CH3 Cau 71. C. Khi ph©n hñy este ®ã trong m«i trêng axit t¹o nªn hai hîp chÊt. t¨ng 1. Y cÇn 100 ml dung dÞch NaOH 1. C2H5COO. p).52 gam B. H·y cho biÕt.5M thu ®îc 24.5M.A.24 gam. 7. h·y cho biÕt khèi lîng dung dÞch sau ph¶n øng thay ®æi nh thÕ nµo so víi dung dÞch Ba(OH)2 ban ®Çu? A.42 gam D. C. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña 2 este lµ ë ®¸p ¸n nµo sau ®©y? A.24 lÝt khÝ metan (®ktc). Lîng NaOH d ®îc trung hßa bëi 0. CH4O vµ C2H4O2 B. CH3COO-C2H5 D. gi¶m 10. §èt ch¸y hoµn toµn 0.11g este nµy th× thu ®îc 0. C2H6O vµ CH2O2 D. Thñy ph©n hoµn toµn 9. C©u 67. t¨ng 8. gi¶m 7. nÕu ®èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp X b»ng oxi th× thu ®îc bao nhiªu gam Na2CO3 ? A. Nung 10.36 gam C.5 lÝt dd HCl 0. 0. C2H3COO-CH3 vµ C2H3COO-CH2CH3 14 . C2H6O vµ C2H4O2 C. 6. CH3COO.8 gam este X thuÇn chøc t¸c dông víi 1 lÝt dd NaOH 0. Hçn hîp gåm ancol ®¬n chøc vµ axit ®¬n chøc bÞ este hãa hoµn toµn thu ®ù¬c mét este.7 gam hçn hîp hai este ®¬n chøc X. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña este lµ c«ng thøc nµo díi ®©y? A.9M b/ Cho hçn hîp khÝ Z vµo 200 ml dung dÞch Ba(OH) 2 0. Cho 21. 5. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña A lµ c«ng thøc nµo? A. 8. Tû khèi cña mét este so víi hi®ro lµ 44.3 gam B. VËy c«ng thøc ph©n tö cña rîu vµ axit lµ c«ng thøc nµo cho díi ®©y? A. (CH3COO)3C3H5 D.8M D 0. CH3COOC2H5 B.84 gam hçn hîp X gåm 2 muèi natri cña 2 axit cacboxylic ( mét axit ®¬n chøc vµ mét axit hai chøc ) víi NaOH d thu ®îc 2.50M. 0.COO. Sau ph¶n øng c« c¹n dung dÞch thu ®îc hçn hîp hai ancol ®ång ®¼ng kÕ tiÕp vµ mét muèi duy nhÊt.1 mol ancol.22 gam CO2 vµ 0. C2H5COO-CH3 vµ C2H5COO-CH2CH3 D. NÕu ®èt ch¸y cïng sè mol mçi hîp chÊt t¹o ra sÏ thu ®îc cïng thÓ tÝch CO2 (cïng t0.96 gam.CH3 C.7M .6 gam muèi vµ 0.6M B.48 gam C©u 68. H-COO-CH3 vµ H-COO-CH2CH3 B. C2H6O vµ C3H6O2 C©u 69.48 gam D. CH3COO-CH3 vµ CH3COO-CH2CH3 C.4 M .CH3 B. (CH3COO)2C2H4 C. 0.

D. thu được một ancol và 43.7M thu được dung dịch Y. Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với 200 ml dung dịch KOH 0.C©u 72 Mét este t¹o bëi axit ®¬n chøc vµ ancol ®¬n chøc cã tû khèi h¬i so víi khÝ CO2 b»ng 2.6 gam hỗn hợp hai este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH.66.94 gam hỗn hợp hai ancol là đồng đẳng kế tiếp nhau. sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam nước. CH3COO-C2H5 D. D.B. mạch hở X (phân tử có số liên kết π nhỏ hơn 3). Câu 7: (ĐHA-2010)Thuỷ phân hoàn toàn 0.C3H7 C. axit stearic và axit linoleic. C. HCOOCH3 và HCOOC2H5. Câu 3: (ĐHA-2009)Chất hữu cơ X có công thức phân tử C5H8O2. 8. Số mol của axit linoleic trong m gam hỗn hợp X là A.56 B. Để trung hòa m gam X cần 40 ml dung dịch NaOH 1M. Đun nóng hỗn hợp X với H 2SO4 đặc ở 1400C. 16. CH3COOC2H5 và CH3COOC3H7. HCOOCH=CHCH2CH3.4 gam một muối. Câu 5: (ĐHB-2010) Hỗn hợp X gồm axit panmitic. Cho 5 gam X tác dụng vừa hết với dung dịch NaOH. 0.20. 7. CH3OCO-CH2-COOC2H5.2 mol một este E cần dùng vừa đủ 100 gam dung dịch NaOH 24%. 6. CH3COO-CH3 B. Câu 2: (ĐHA-2009) Xà phòng hóa hoàn toàn 1.020. Khi ®un nãng este nµy víi dung dÞch NaOH t¹o ra muèi cã khèi lîng lín h¬n b»ng este ®· ph¶n øng. 10. CH3OCO-COOC3H7. B. Câu 4: (ĐHB-2010)Hợp chất hữu cơ mạch hở X có công thức phân tử C 6H10O4. 4. D.7 gam H2O.ESTE TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC TỪ NĂM 2010 – 2012: Câu 1 : (ĐHA-2009)Xà phòng hóa hoàn toàn 66. C2H5COO. Công thức của X là A. 8.015. H-COO. CH3COOCH3 và CH3COOC2H5. thu được hỗn hợp X gồm hai ancol.232 lít khí CO2 (đktc) và 11. Giá trị của m là A. Cô cạn Y thu được 12. 18. Công thức của hai este đó là A.010. Câu 6: (ĐHA-2010)Đốt cháy hoàn toàn một este đơn chức.88 gam chất rắn khan. 0.99 gam hỗn hợp hai este bằng dung dịch NaOH thu được 2.00. Công thức của X là A. CH3OCO-CH2-CH2-COOC2H5. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña este nµy lµ? A. C2H5OCOCOOCH3. D. D.05 gam muối của một axit cacboxylic và 0. B. HCOOCH2CH=CHCH3 D. CH3COOC(CH3)=CH2. C.20 C.05. nếu đốt cháy hoàn toàn m gam X thì thu được 15. thu được một hợp chất hữu cơ không làm mất màu nước brom và 3. Giá trị của m là A. C. Mặt khác.10 C. B. HCOOC(CH3)=CHCH3.6 gam hỗn hợp muối 15 . C.CH3 C.005. thu được thể tích khí CO2 bằng 6/7 thể tích khí O2 đã phản ứng (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện). Thủy phân X tạo ra hai ancol đơn chức có số nguyên tử cacbon trong phân tử gấp đôi nhau. C2H5COOCH3 và C2H5COOC2H5.88. B. 0. 0.

5 C.42 gam hỗn hợp gồm axit acrylic. 4 B. CH3-CO-CH3. toluen và stiren (ở điều kiện thường) bằng phương pháp hóa học. C2H5COOH và C3H7COOH.55 gam hỗn hợp muối khan. Y. bền có cùng công thức phân tử C3H6O .Z là các hợp chất mạch hở. 16.38 gam Câu 9: (ĐH khối A 2011) Este X được tạo thành từ etylen glicol và hai axit cacboxylic đơn chức. Trong phân tử este. 2 B. sau khi phản ứng kết thúc thì lượng NaOH phản ứng là 12 gam và tổng khối lượng sản phẩm hữu cơ thu được là 29. 31 gam B. B. C.5. CH2=CH-CH2-OH. CH3-CO-CH3. Khối lượng X so với khối lượng dung dịch Ca(OH) 2 ban đầu đã thay đổi như thế nào? A. 6 D.70 gam. CH3COOH và C2H5COOH Câu 8 : (ĐH khối A 2011) Đốt cháy hoàn toàn 3. Câu 10: (ĐH khối A 2011) X. Tăng 7.5. rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 (dư). 15. D. metyl acrylat và axit oleic. Sau phản ứng thu được 18 gam kết tủa và dung dịch X. Câu 11: (ĐH khối A 2011) Đốt cháy hoàn toàn 0. thu được 207. D. B.36 gam C. CH3-CO-CH3. CH3-CO-CH3. HCOOH và CH3COOH. Số este đồng phân của X là: A. Số đồng phân cấu tạo của X thỏa mãn các tính chất trên là: A. Khối lượng NaOH đã tham gia phản ứng là: A.của hai axit cacboxylic đơn chức. Giảm 7. C. Z lần lượt là: A. Để phân biệt benzen. D. Giá trị của m là A. Z không tác dụng được với Na và không có phản ứng tráng bạc. 6 D. 30 gam D.15 mol este đơn chức X tác dụng với dung dịch NaOH (dư). chỉ cần dùng thuốc thử là nước brom. 32. Hai axit đó là A. B.45 gam Câu 13:(ĐH khối B 2011) Khi cho 0. 2 Câu 14: (ĐH khối B 2011) Phát biểu nào sau đây là đúng? A. CH2=CH-CH2-OH. vinyl axetat. C.92 gam. Y không tác dụng với Na nhưng có phản ứng tráng bạc. B. C. 14. X tác dụng được với Na và không có phản ứng tráng bạc. số nguyên tử cacbon nhiều hơn số nguyên tử oxi là 1. CH2=CH-CH2-OH. Giảm 7. HCOOH và C2H5COOH. 17.09 gam H2O. Y . 16 .11 gam một este X ( tạo nên từ một axit cacboxylic đơn chức và một ancol đơn chức) thu được 0. Khi cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH (dư) thì lượng NaOH đã phản ứng là 10 gam. CH2=CH-CH2-OH. CH3-CH2-CHO.4 Câu 12: (ĐH khối B 2011) Cho 200 gam một loại chất béo có chỉ số axit bằng 7 tác dụng vừa đủ với một lượng NaOH.5.74 gam. CH3-CH2-CHO. CH3-CH2-CHO. Các chất X.5. CH3-CH2-CHO. D. 31.22 gam CO 2 và 0. Tăng 2.7 gam. 5 C.

Giá trị của m là A. 72. H2O tạo nên từ -OH trong nhóm -COOH của axit và H trong nhóm -OH của ancol. metyl axetat. etyl fomat. A. 3.04. 2. Câu 19: ( A-2012) Cho dãy các hợp chất thơm: p-HO-CH2-C6H4-OH. 6. (b) Trong hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có cacbon và hiđro. Câu 18: ( A-2012) Đốt cháy hoàn toàn 7. Câu 15: (ĐH khối B 2011) Hỗn hợp X gồm vinyl axetat. C. (c) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch.92% C. 1.4 mol H2O. metyl axetat và etyl fomat. đơn chức. 8. mạch hở luôn thu được số mol CO 2 bằng số mol H2O. 4 B.B. (b) Chất béo nhẹ hơn nước. mỹ phẩm. được dùng làm chất tạo hương trong công nghiệp thực phẩm. Câu 20: ( A-2012) Cho các phát biểu sau: (a) Đốt cháy hoàn toàn este no.08% D. triolein có công thức lần lượt là: (C 17H33COO)3C3H5. Trong phản ứng este hóa giữa CH3COOH với CH3OH. 5 D.3 mol CO2 và 0. mạch hở và một ancol đơn chức (có số nguyên tử cacbon trong phân tử khác nhau) thu được 0. C. không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ. Đốt cháy hoàn toàn 3. thu được 2. (b) Tác dụng được với Na (dư) tạo ra số mol H2 bằng số mol chất phản ứng.12. p-CH3O-C6H4-OH. 4. (d) Tristearin. 25% B. đơn chức. 17 . Số phát biểu đúng là A. 4. p-HCOO-C6H4-OH. D. 3. tripanmitin. C. 27. Có bao nhiêu chất trong dãy thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện sau? (a) Chỉ tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 1. B. anlyl axetat. 2. 1. đun nóng sinh ra ancol là: A. D. 2 C.08 gam X.6 gam hỗn hợp trên với hiệu suất 80% thu được m gam este. Phản ứng giữa axit axetic với ancol benzylic (ở điều kiện thích hợp).08. D. (C17H35COO)3C3H5. 2.16. D. 75% Câu16: (ĐH khối B 2011)Cho dãy các chất: phenyl axetat. không độc. B. p-HO-C6H4COOC2H5. p-HO-C6H4-COOH.6 gam hỗn hợp gồm một axit cacboxylic no.16 gam H 2O. B. 3 Câu 17: ( A-2012) Cho các phát biểu sau: (a) Chất béo được gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol. Tất cả các este đều tan tốt trong nước. tạo thành benzyl axetat có mùi thơm của chuối chín. C. Thực hiện phản ứng este hóa 7. Phần trăm số mol của vinyl axetat trong X là: A. 4. Số chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH (dư).

xiclohexan. Số phát biểu đúng là A. B. 2. 5 18 . D. 4 D. 3. (d) Dung dịch glucozơ bị khử bởi AgNO3 trong NH3 tạo ra Ag. Số chất trong dãy làm mất màu dung dịch brom là A. axetilen. (e) Saccarazơ chỉ có cấu tạo mạch vòng. benzen. isopren. Câu 21: ( A-2012) Cho dãy các chất : cumen.(c) Những hợp chất hữu cơ có thành phần nguyên tố giống nhau. 4. 2 B. C. 3 C. thành phần phân tử hơn kém nhau một hay nhiều nhóm CH2 là đồng đẳng của nhau. stiren. 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful