2.

0

Domain Kognitif Taksonomi Bloom Taksonomi ialah kajian tentang prinsip, peraturan, dan amalan dalam pengelasan organisma berdasarkan persamaan dan perbezaaan sifat organisma itu. [Kamus Dewan Edisi Keempat (2005) ]. Taksonomi Bloom adalah satu model yang biasa digunakan untuk menganalisa bidang-bidang pendidikan. (Pedagogi Bahasa, 1998). Taksonomi ini berkait dengan objektifobjektif pendidikan yang melibatkan bidang seperti pengetahuan, sikap, dan psikomotor. Dalam taksonomi tersebut, terdapat tiga domain utama yang menjadi tujuan pendidikan sebenar: (a) Domain kognitif (b) Domain afektif (c) Domain psikomotor

2.1

Aras-aras Taksonomi Bloom Domain ini adalah bidang tentang pengetahuan mengenal fakta-fakta, perangkaan, teori-teori dan kefahaman. Pemeringkatan dalam Taksonomi Bloom membahagikan aspek atau domain kognitif ini kepada enam peringkat dengan susunan bermula daripada peringkat yang asas kepada perigkat yang lebih sukar atau lebih tinggi, iaitu: (a) Pengetahuan (b) Pemahaman (c) Aplikasi (d) Analisis (e) Sintesis (f) Penilaian

tempat. Peringkat ini meliputi pengingatan semula perkara khusus dan umum. peristiwa.1. Berikut adalah jenis-jenis pengetahuan yang terangkum dalam aras kemahiran tersebut: (a) Pengetahuan khusus: Pengetahuan ini berkait rapat dengan simbol-simbol yang khusus (b) Pengetahuan tentang fakta khusus: Melibatkan tentang pengetahuan tarikh. pengetahuan juga berisikan kemampuan untuk mengenali dan mengingati peristilahan. dan sebagainya. apa. dan definisi . fakta-fakta serta gagasan pola.1 Pengetahuan Peringkat pengetahuan adalah peringkat yang paling rendah sekali. Selain itu.2. kejadian. serta mengingat semula peristiwa yang dipelajari dan dialami oleh seseorang. siapa. (e) Perkataan yang biasa digunakan nyatakan. bila. watak. terangkan. prinsip dan perlakuan diuji dan dinilai. di mana.2 Ciri-ciri soalan peringkat pengetahuan (a) Menggunakan proses mental pengetahuan.1. labelkan. (c) Soalan tidak memerlukan calon mengatur isi dalam bentuk baharu. akibat. definisi. namakan. (d) Jawapan dapat ditentukan dengan mudah sama ada betul atau salah. 2. (c) Pengetahuan kriteria: Berkaitan dengan cara bagaimana fakta. (b) Memerlukan maklumat atau kandungan yang serupa dengan pengajaran guru dan teks.

(c) Peringkat ekstrapolasi Membuat anggaran atau aliran yang wujud daripada komunikasi yang ditunjukkan. Sarawak D. (Pedagogi Bahasa. . (b) Peringkat pentafsiran Ia berfungsi menerangkan atau meringkaskan sesuatu perhubungan. Murid dapat membuat inferens atau memberikan sebab tentang apa yang akan berlaku pada masa hadapan berdasarkan maklumat yang diterima. 2. perlakuan.1 Peringkat kefahaman terbahagi kepada tiga: (a) Peringkat penterjemahan Menterjemah sesuatu yang melibatkan bentuk komunikasi diubah kepada bentuk laintanpa mengubah makna yang asal. Kuala Lumpur 2.2. jawapan dan tindakan yang menunjukkan pengertian yang bermakna.1. Sabah C.2. Perak B. 1998).2 Pemahaman Pemahaman bermaksud objektif. Contohnya. Pemahaman juga boleh diertikan sebagai kebolehan memberi penghuraian atau makna sesuatu perkara. mengubah sesuatu bentuk komunikasi yang panjang kepada sesuatu bentuk komunikasi yang lebih ringkas dan pendek dengan memberi maksud yang sama.3 Contoh soalan peringkat pengetahuan: Namakan ibu negara bagi negara Malaysia? A.

pada peringkat ini bertujuan untuk menentukan sama ada murid dapat memilh pengetahuanyang bersesuaian serta menggunakan dengan betul dalam menyelesaikan masalah yang baharu dihadapi. . bandingkan. prinsip. konsep.2. d) Perkataan yang kerap digunakan ialah huraikan. hukum. b) Maklumat asas telah diberikan kepada murid. huraikan sebab-sebab berlakunya banjir kilat? __________________________________________________________ __________________________________________________________ 2. Kebolehan ini merupakan kemampuan menggunakan petua. tafsiran dan ekstrapolasi. pilih. Aplikasi juga bermaksud penguasaan ciri-ciri yang terdiri konsep.2.1986).3 Contoh soalan peringkat pemahaman: Berdasarkan teks petikan.2. kaedah. prosedur. (Pedagogi Bahasa 1998).2 Ciri-ciri soalan peringkat pemahaman: a) Soalan memerlukan penggunaan proses mental kefahaman melalui langkah terjemahan. dan teori dalam situasi yang baru dan berlainan daripada yang dipelajari. contohnya petikan pendek. c) Calon menyatakan kefahamannya dalam ayat atau perkataannya sendiri. 2.3 Aplikasi Aplikasi bermaksud kebolehan menggunakan perkara-perkara yang telah dipelajari dalam keadaaan yang baru dan berlainan. Dalam kontesk pembinaan soalan. prinsip. dan cara am dalam dalam situasi khusus dan situasi am ( Abu Bakar Nordin. teori. terangkan semula. aturan.

ramalkan. prinsip atau generalisasi dan masalah atau situasi baharu.3. d) Perkataan yang digunakan dalam peringkat ini ialah. selesaikan. iaitu kebolehan menggunakan. c) Situasi masalah hendaklah baharu. bina alat.2 Contoh soalan peringkat aplikasi: Soalan berdasarkan teks petikan: Ramalkan apa yang akan berlaku pada Azman pada keesokan hari? ________________________________________________________ ________________________________________________________ . buat.3. gunakan. cari. kira. 2.1 Ciri-ciri soalan aplikasi: a) Soalan menggunakan proses mental aplikasi.2. b) Objektif memerlukan tiga frasa. iaitu tidak sama dengan masalah yang disentuh dalam bilik darjah.

(Pedagogi Bahasa. b) Analisis berkaitan Ini melibatkan perkaitan dan interaksi di antara elemen-elemen dengan bahagian-bahagian perhubungan itu.1998) Seseorang itu mampu menganalisa informasi yang masuk dan membagi-bagi atau menstrukturkan informasi. Peringkat analisis ini adalah lebih tinggi daripada peringkat aplikasi dan kefahaman kerana kebolehan menganalisa memerlukan kefahaman isi. Terdapat tiga jenis analisis yang biasa digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa.2. . susunan bersistem dan struktur yang menyatukan perhubungan itu. iaitu: a) Analisis elemen Analisis ini adalah mengenai elemen-elemen yang dimasukkan di dalm sesuatu perhubungan. c) Analisis organisasi. prinsip Cara ini menekankan organisasi.Ini meliputi asas.4 Analisis Analisis ialah kebolehan memecah-mecahkan perkara yang telah dipelajari itu kepada bahagian-bahagianya yang tertentu supaya susunan dan perkaitan bahagian-bahagian tadi senang difahami. susunan yang perlu dan ciri-ciri yang mewujudkan perhubungan itu sebagai satu unit. aplikasi dan juga penyusunan pecahan-pecahan kepada satu struktur supaya mudah difahami.

Ali tidak suka untuk mengulangkaji pelajaran apabila berada di rumah. iv. sama ada analisis unsur ataua hubungan prinsip organisasi. (b) Situasi masalah mestilah baharu. tidak biasa atau berbeza daripada pengajaran.2.4. (e) Perkataan yang kerap digunakan . (c) Situasi. i dan iii C. A. buat rumusan. pilih. iii. 2. buktikan. iii dan iv D. bezakan.4. (d) Memerlukan fikiran kritis.1 Ciri-ciri soalan berasaskan analisis: (a) Soalan menggunakan proses mental analisis. Ali merupakan seorang pelajar yang rajin. dokumen atau bahan yang hendak dianalisis perlu ada pada murid. iii dan iv . bukan mengulang pengetahuan yang dipelajari. Impian Ali itu ialah menjadi seorang yang kaya Keluarga Ali berasal daripada keluarga yang miskin. i dan ii B. ii.2 Contoh soalan peringkat analisis: Pilih penyataan yang betul berdasarkan teks petikan i. ii. apakah faktor. pasti.

5 Sintesis Sistesis bermaksud penggabungan unsur dan bahagian supaya komunikasi itu lebih berstruktur dan tersusun. (Pedagogi Bahasa. bentuk penghasilan sintesis adalah seperti yang berikut: (a) Menghasilkan komunikasi unik dalam bentuk penulissan esei. (c) Menghasilkan penerbitan atau set hubungan abstrak seperti membentuk hipotesis. (c) Penghasilan saru set hubungan yang mujarab Bermaksud menghasilkan satu set hubungan sama ada unutk mengkelas atau menerangkan sesuatu data atau fenomena atau menghasilkan satu set cadangan daripada cadangan asas daripada simbol-simbol. atau lukisan. sistesis adalah kebolehan menggabungkan pecahan-pecahan kecil kecil kepada satu bahagian yang lebih besar dan baru. (b) Menghasilkan sebuah perancangan atau set operasi yang dicadangkan. puisi. (b) Penghasilan satu pelan atau mencadangkan satu set tindakan Sintesis ini bermaksud menghasilkan satu pelan kerja atau mencadangkan satu pelan kerja. Menurut Bloom (1971). Sintesis terbahagi kepada tiga jenis. iaitu: (a) Penghasilan suatu perhubungan yang unggul Menghasilkan satu perhubungan di mana seseorang itu cuba menyampaikan idea. .2. 1998). perasaan atau pengalamannya kepada seseorang yang lain.Dalam erti kata lain.

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 2.2 Contoh soalan pada peringkat sintesis: Soalan berdasarkan teks: Cadangkan cara-cara untuk mencegah kegiatan cetak rompak di negara kita. Dalam erti kata lain.6.1 Ciri-ciri soalan peringkat penilaian: a) Soalan menguji proses mental peringkat penilaian. hasilkan. b) Situasi masalah yang hendak dinilai mesti baharu dan tidak biasa disentuh dalam pengajaran di blik darjah.1 Ciri-ciri soalan peringkat sintesis: (a) Soalan sesuai dengan proses mental sintesis. (c) Memberikan kebebasan kepada calon untuk menjawab sama ada dari segi isi atau masa. c) Mutu penilaian boleh dibandingkan dengan penilaian pakar. (d) Perkataan yang kerap digunakan bina.2. (b) Masalah. 2. tugas. 2. susun. murid perlu membuat pertimbangan sesuatu berdasarkan kriteria tertentu di samping menganalisis dan mensintesiskan sesuatu perkara. cadangkan.6 Penilaian Pada peringkat ini. murid perlu tahu akan kriteria yang digunakan bagi menilai perkara yang berlainan.5. kembangkan.5. . aau situasi hendaklah baharu kepada pelajar atau berbeza daripada pengajaran.

pertahankan 2. taksirkan.2 Contoh soalan peringkat penilaian: Soalan berdasarkan teks petikan: Mengapakah pada masa kini teknologi dianggap sebagai satu keperluan dalam kehidupan? Berikan alasan anda. tentukan. iaitu apa yang hendak dinilai.6. e) Perkataan yang biasa digunakan pertimbangkan. arahan tindakan balas dan kriteria yang digunakan dalam penilaian itu. ______________________________________________________________ _____________________________________________________________ .d) Soalan yang dibentuk berdasarkan tiga bahagian.

hukum. membuat klasifikasi. teori. Sesuatu yang kompleks dipecahkan kepada yang kecil. tarikh.berikan alasan. yang baru. formula. bezakan fakta daripada pendapat. masalah menggunakan prinsip. terangkan. Membuat pertimbangan termasuk memberi buktikan. hukum. peristiwa dll daripada pembelajaran yang lepas. terangkan.hasilkan. bentuk kepada satu bentuk yang lain. menyatakan idea-idea utama dalam ayat sendiri. labelkan.7 Jadual ringkasanTaksonomi Kognitif Bloom (1956) ARAS Pengetahuan Ingat kembali. kaitan kenal di antara bahagian. namakan. usaha tersendiri. termasuk menyelesaikan kesilapan. satu.cari. mengenal idea. ISTILAH Nyatakan. Kefahaman Pilih. Analisis Bezakan. kenali struktur organisasi. Sintesis Bina. Menggunakan maklumat dalam situasi ramalkan. Penilaian Pilih. kaedah. memberi contoh kepada konsep. menterjemah draf. masalah.pasti. membuat ramalan. menafsir dan mengkritik Jadual 2. Penggunaan Selesaikan.bina alat. rasional atas alasan dalaman atau luaran. definisi teori.2. fakta asas. mencantum idea menjadi susun.7 Taksonomi Kognitif Bloom (1956) . Menyepadu.pilih. Bina graf daripada data.kritikan. Mengubah kefahaman daripada satu tulis semula. dll. menterjemah. menyelesaikan kembangkan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful