Наставна тема

Р.
бр.

Оперативни циљеви

Бр.
ш.

Метпде и пблици
рада

Кпрелација Наппмена

С
Прирпдни брпјеви дп 100
и0

1.

Прирпдни брпјеви дп 100
и0

2.

-ппнавља, усаврщава, и прпдубљује
усвпјена знаоа п брпјевима дп 100

2

Е

П

-ппнавља, усаврщава, и прпдубљује
усвпјена знаоа п брпјевима дп 100

-да зна да сабира и пдузима дп 20

Т

Прирпдни брпјеви дп 100
и0

3.

2
-да зна да сабира и пдузима дп 20

Е
Прирпдни брпјеви дп 100
М и0

Б

4.
-зна да сабира и пдузима дп 100

Прирпдни брпјеви дп 100
и0

5.

Прирпдни брпјеви дп 100
и0

6.

А

Р

4
-зна да сабира и пдузима дп 100

-разгпвпр
-демпнстративна
-фрпнтални
-индивидуални

-црнпг.ср.,бпс.,хр.ј.и
ко.
-музишка к.

-разгпвпр
-демпнстративна
-фрпнтални
-индивидуални

-црнпг.ср.,бпс.,хр.ј.и
ко.
-музишка к.

-разгпвпр
-демпнстративна
-фрпнтални
-индивидуални

-црнпг.ср.,бпс.,хр.ј.и
ко.

-разгпвпр
-демпнстративна
-фрпнтални
-индивидуални

-црнпг.ср.,бпс.,хр.ј.и
ко.

-разгпвпр
-демпнстративна
-фрпнтални
-индивидуални

-црнпг.ср.,бпс.,хр.ј.и
ко.
-физишкп в.

-разгпвпр
-демпнстративна
-фрпнтални
-индивидуални

-црнпг.ср.,бпс.,хр.ј.и
ко.
-физишкп в.

Наставна тема

Р.
бр.

Оперативни циљеви

Прирпдни брпјеви дп 100
и0

7.

Прирпдни брпјеви дп 100
и0

8.

зна да сабира и пдузима дп 100

Ташке,праве и криве
линије

9.

-преппзнаје и именује праве и криве
линије
-правилнп рукује прибпрпм за
цртаое
-зна да пбиљежава :ташке, праве и
криве линије

Ташке,праве и криве
линије

10.

Ташке,праве и криве
линије

11.

Бр.
ш.

Метпде и пблици
рада

Кпрелација Наппмена

-разгпвпр
-демпнстративна
-фрпнтални
-индивидуални

-црнпг.ср.,бпс.,хр.ј.и
ко.
-физишкп в.

-разгпвпр
-демпнстративна
-фрпнтални
-индивидуални

-црнпг.ср.,бпс.,хр.ј.и
ко.
-физишкп в.

-разгпвпр
-демпнстративна
-фрпнтални
-индивидуални

-црнпг.ср.,бпс.,хр.ј.и
ко.
-ликпвна к.

-преппзнаје и именује праве и криве
линије
-правилнп рукује прибпрпм за
цртаое
-зна да пбиљежава :ташке, праве и
криве линије

-разгпвпр
-демпнстративна
-фрпнтални
-индивидуални

-црнпг.ср.,бпс.,хр.ј.и
ко.
-ликпвна к.

-преппзнаје и именује праве и криве
линије
-правилнп рукује прибпрпм за
цртаое
-зна да пбиљежава :ташке, праве и
криве линије

-разгпвпр
-демпнстративна
-фрпнтални
-индивидуални

-црнпг.ср.,бпс.,хр.ј.и
ко.
-ликпвна к.

-зна да сабира и пдузима дп 100

3

Наставна тема
Дуж.Цртаое дужи

Р.
бр.
12.

Оперативни циљеви
-зна ппјам дужи кап праве линије
-зна да црта ппмпћу леоира
-зна да наведе све међуспбне
пплпжаје праве и дужи

Дуж.Цртаое дужи

13.

-зна ппјам дужи кап праве линије
-зна да црта ппмпћу леоира
-зна да наведе све међуспбне
пплпжаје праве и дужи

Мјереое

14.

-да зна ппјам мјереоа
-да зна да упши пптребу за извпђеое
јединице мјере
-да зна центиметар, дециметар и
метар кап јединице мјере

15.

16.

Мјереое

Мјереое

Бр.
ш.
2

Метпде и пблици
рада
-разгпвпр
-демпнстративна
-фрпнтални
-индивидуални

Кпрелација Наппмена
-црнпг.ср.,бпс.,хр.ј.и
ко.
-ликпвна к.
-физишкп в.

-разгпвпра
-рад у учбенику
-индивидуални

-црнпг.ср.,бпс.,хр.ј.и
ко.
-ликпвна к.

-разгпвпр
-демпнстративна
-рад у учбенику
-фрпнтални
-индивидуални

-црнпг.ср.,бпс.,хр.ј.и
ко.
-физишкп в.

-да зна ппјам мјереоа
-да зна да упши пптребу за извпђеое
јединице мјере
-да зна центиметар, дециметар и
метар кап јединице мјере

-разгпвпр
-демпнстративна
-рад у учбенику
-фрпнтални
-индивидуални

-црнпг.ср.,бпс.,хр.ј.и
ко.
-физишкп в.

-претвара веће јединице у маое
-сабира и пдузима разлишите мјере
-уппређује дужине у разлишитим
јединицама мјере

-разгпвпр
-демпнстративна
-рад у учбенику
-фрпнтални
-индивидуални

-црнпг.ср.,бпс.,хр.ј.и
ко.

3

-прирпда и др. -физишкп в.и ко.бпс.ппјам рјещеоа задатака ..ј.бпс. Мјереое 17.хр.и ко.Наставна тема Р. -физишкп в...и ко. Прирпдни брпјеви дп 100 20.. -физичкп в.хр. К Т О Б А Р ...кратки запис задатака .бпс. бр.хр.нашин записиваоа пдгпвпра -ппступак рјещеоа прпстих текстуалних задатака са сабираоем и пдузимаоем 4 -разгпвпра -демпнстрације -рад у свесци -фрпнтални -индивидуални -црнпг. Зна:. Скачемп у даљ и мјеримп дужину скпка 1 -разгпвпр -практичан рад -демпнстративна -фрпнтални -индивидуални Прирпдни брпјеви дп 100 18. -прирпда и др.ј. ср.кратки запис задатака .ј.кратки запис задатака . Прирпдни брпјеви дп 100 19. -прирпда и др.ср.бпс. Оперативни циљеви Бр.-лпкална з.ср..ппјам рјещеоа задатака .нашин записиваоа пдгпвпра -ппступак рјещеоа прпстих текстуалних задатака са сабираоем и пдузимаоем -разгпвпра -демпнстрације -рад у учбенику -фрпнтални -индивидуални -црнпг. ш.хр.ппјам рјещеоа задатака . Зна:. Метпде и пблици рада О Кпрелација Наппмена -црнпг.и ко.нашин записиваоа пдгпвпра -ппступак рјещеоа прпстих текстуалних задатака са сабираоем и пдузимаоем -разгпвпра -демпнстрације -рад у учбенику -фрпнтални -индивидуални -црнпг. Зна:.ср.ј..

-прирпда и др. бр.ј..ј.ј.хр.. -фрпнтални -индивидуални -црнпг.ср... -прирпда и др. -физишкп в.и ко.. -да упши аритметишку пперацију кпју 1 кпристи при рјещаваоу текстуалних задатака -преппзнаје и разумије ппступак рјещаваоа слпженпг задатка у вези с пдређиваоем збира -разгпвпра -демпнстрације -рад у учбенику и св. зна:. -да зна запис десетица у пблику збира шији је један сабирак једнак 10 -зна ппступак усменпг израшунаваоа разлике двпцифренпг и једнпцифренпг брпја (слушај 40 – 7) -разгпвпра -демпнстрације -рад у учбенику и св...бпс. 23.ср.ср.Наставна тема Р. -фрпнтални -индивидуални -црнпг.и ко.хр. -физишкп в. . Сабираое и пдузимаое дп 100 Сабираое и пдузимаое дп 100 Графишкп приказиваое ппдатака Графишкп приказиваое ппдатака Бр. -прирпда и др.бпс.з.хр.бпс.и ко.. Оперативни циљеви 21. 24.ј. ш. 2 Метпде и пблици рада Кпрелација Наппмена -разгпвпра -демпнстрације -рад у свесци -фрпнтални -индивидуални -црнпг.хр.бпс.ср.да састави текстуални задатак на пснпву задате щеме -ппјам међуспбнп супрптних задатака -да за дати задатак састави два супрптна задатка -разгпвпра -демпнстрације -рад у учбенику -фрпнтални -индивидуални -црнпг. -да упши аритметишку пперацију при 1 рјещаваоу тек. зна:.и ко.да састави текстуални задатак на пснпву задате щеме -ппјам међуспбнп супрптних задатака -да за дати задатак састави два супрптна задатка 22.

зад. -преппзнаје аритметишке пперације при рјещаваоу тек.текс.у вези с пдр. -да упши аритметишку пперацију при рјещаваоу тек.ј.ср..зад. Сабираое и пдузимаое дп 100 25. ш. Сабираое и пдузимаое дп 100 Сабираое и пдузимаое дп 100 Оперативни циљеви Бр.Наставна тема Р.неп. -преппзнаје и разумије ппступак рјещаваоа слпж. -преппзнаје и разумије ппступак рјещаваоа слпжених задатака у вези са пдређ.и ко. -физишкп в. -ликпвна к.хр.десетице -зна саб. 27. -прирпда и др.хр. 28..бпс.и једнпц.зад.ј..хр.бпс.хр. Метпде и пблици рада Кпрелација Наппмена 1 -разгпвпра -демпнстрације -рад у учбенику и св.брпја 1 -разгпвпра -демпнстрације -рад у учбенику и св.пстатка ... -дппуоује двпц.двпц.пд двпциф. -прави избпр пперација при рјещ.бпс. 2 -разгпвпра -демпнстрације -фрпнтални -индивидуални -групни -црнпг.дп прве сл.бпс. -фрпнтални -индивидуални -црнпг.зад.и ко.умаоеника -прави избпр пперација при рј..и ко.з.и ко. -преппзнаје и разумије ппступак рјещеоа слпж.зад. -фрпнтални -индивидуални -црнпг.бр.ј. Сабираое и пдузимаое дп 100 26.сабирка -зна пдузимаое једнпц.ср...у вези са пдређ.бр.ј..са преласкпм прекп десетице 1 -разгпвпра -демпнстрације -рад у учбенику и св.ср.неп.текс. бр. -ликпвна к. -фрпнтални -индивидуални -црнпг.ср.

.ј.. -фрпнтални -индивидуални -црнпг. 1 -разгпвпра -групни -фрпнтални -индивидуални -црнпг.ј..бпс.и Лпкална ко.хр. Метпде и пблици рада 1 з. -прави избпр аритметишке пперације при рјещаваоу текс..бпс.и ко.ср. 1 -разгпвпра -групни -фрпнтални -индивидуални -црнпг.ср.ср.ср. -разгпвпра -рад у учбенику -демпнстр.Наставна тема Сабираое и пдузимаое дп 100 Летимп са пчелама- Сабираое и пдузимаое дп 100 Сабираое и пдузимаое дп 100 Р. Кпрелација Наппмена -разгпвпра -рад у учбенику -фрпнтални -индивидуални 30.бпс. 29. Игра-сабираое и пдузимаое -разумије ситуацију кпја намеће пптребу за пзнашаваоем редпследа раш.и ко. з.хр..хр. бр.зад.и ко..ј.. ЈЕСЕОИ КРПС Сабираое и пдузимаое дп 100 -зна и разумије закпн здруживаоа и замјене мјеста сабирака 34.хр.бпс. . ш.хр. -крпз игру рјешавају припремљене задатке -црнпг.бпс..ј... Оперативни циљеви Бр.и Лпкална ко. 31. -преппзнаје аритметишке пперације при рјещаваоу тек. 1 -разгпвпра -рад у учбенику -фрпнтални -индивидуални -црнпг.зад.ј. 32.пперација -крпз игру рјешавају припремљене задатке 33.ср.

..ср.-демпнстр. -ликпвна к.бпс.хр. -црнпг..тијела у шкплскпм двпришту М Б А Гепметријска тијела 38..бпс.ј.хр.и ко. -прирпда и др. . 35.и ко. -фрпнтални -индивидуални -разгпвпра -рад у учбенику -илустр. 1 1 -преппзнаје и зна да правилнп именује предмете пблика пирамиде -разликује пирамиду пд псталих тијела -зна назив тијела-пирамида 1 -упчавају.ср.хр. -фрпнтални -индивидуални -разгпвпра -фрпнтални -индивидуални Кпрелација Наппмена -црнпг.. -фрпнтални -индивидуални -групни -разгпвпра -рад у учбенику -илустр. -музишка к.-демпнстр.-демпнстр.бпс.и ко. -зна раставити двпц.ј. бр.Наставна тема Гепметријска тијела Н Гепметријска тијела Р. кпцке и квадра кап и оихпве разлике -преппзнаје и зна да правилнп именује предмете пблика ваљка и купе -зна пснпвна свпјства ваљка и купе Бр.брпј на јединице и десетице 1 Р Сабираое и пдузимаое дп 100 39.. разликују и именују гепметр. -прирпда и др. -црнпг..ср.. ш. -прирпда и др.ср. О В Е Гепметријска тијела 37.бпс.и ко. -ликпвна к. 1 Метпде и пблици рада -разгпвпра -рад у учбенику -илустр.хр. Оперативни циљеви -зна да уппреди предмете пп пблику -зна пснпвна свпјства лппте.ј. 36.ј. -ликпвна к. -црнпг.

и ко.ср.бпс.-демпнстр.бпс.бпс.ср. бр.хр.и ко. -зна сабираое двпц. Оперативни циљеви Бр. -црнпг. -рад у учбенику -фрпн. ... 42- Сабираое и пдузимаое дп 100 Сабираое и пдузимаое дп 100 43. Метпде и пблици рада Сабираое и пдузимаое дп 100 40.ј.ј.и ко.ј..и ко.Наставна тема Р..ј... -ушеник зна сабираое двпцифр.хр.. ш.брпјева без прелаза прекп десетице -разгпвпра -рад у учбенику -илустр.бр... -прирпда и др.бпс. -фрпнтални -индивидуални Сабираое и пдузимаое дп 100 41.хр. -физишкп в -црнпг.са преласкпм прекп десетице -разгпвпра -илустр.ср.ср. -црнпг. -ушеник зна да прпвјери ташнпст сабираоа 1 -рад у учбенику -индивидуални -ушеник зна да прпвјери ташнпст пдузимаоа 1 -разгпвпр -рад у учбенику -индивидуални Кпрелација Наппмена -црнпг.хр.-демпнстр.индивид.

-зна све пблике сабираоа и пдузимаоа двпцифр.ср.. -физишкп в -црнпг... -рад у учбенику -фрпн.бпс.ср. -прирпда и др. -рад у учбенику -фрпн.-демпнстр. са преласкпм прекп десетице 45. -ликпвна к. ш.ј.и ко. 1 -разгпвпра -рад у учбенику -фрпн...хр.-демпнстр. Бр. -зна пдузимаое двпцифрених бр.хр. ДАН КУЛТУРЕ Сабираое и пдузимаое дп 100 Метпде и пблици рада .бпс.бпс.ј.хр.. 1 -разгпвпра -илустр. -црнпг.-демпнстр. -рад у учбенику -фрпн. са преласкпм прекп десетице 46.индивид.бпс.хр.индивид.и ко... Упчавају излпмљене линије у шкплскпм двпришту Излпмљена линија 49- Кпрелација Наппмена -разгпвпра -илустр. -црнпг.-демпнстр.-демпнстр. -разгпвпра -илустр.индивид -црнпг.. -фрпн..ј.ј.хр.и ко. -црнпг. -прирпда и др... бр.ср. -зна пдузимаое двпцифрених бр..индивид.индивид.бпс..ј. -зна да црта затвпрене и птвпрене излпмљене линије -разликује излпмљене линије пп брпју дужи 1 -разгпвпра -илустр. Оперативни циљеви 44.хр. -рад у учбенику -фрпн.индивид..и ко.и ко. -прирпда и др.. 2 Излпмљена линија Излпмљена линија 48- -црнпг.бпс.ср.ј..ср.Наставна тема Сабираое и пдузимаое дп 100 Сабираое и пдузимаое дп 100 Р.ср. -зна да је дужина излпмљене линије једнака збиру дужина оених дужи 1 -разгпвпра -илустр.и ко.брпјева 47..

и ко. -шита и интерпретира квантитативне ппдатке приказане у табели -зна да пппуоава једнпставне табеле -црнпг. ко.бпс. -шита и интерпретира ппдатке приказане ппмпћу графпва -зна да кпристи графпве при рјещаваоу једнпставних лпгишких задатака 1 -разгпвпра -илустр. -упшава да се шетвртина дпбија дијељеоем пплпвине на два једнака дијела Д Е Бр.бпс.индивид. 51. -физишкп в. ш. -рад у учбенику -фрпн..-демпнстр.ср.и ко.ј. -црнпг. 50..индивид.хр.ср.. -ликпвна к.. -ликпвна к. 1 -разгпвпра -илустр.и ко. -рад у учбенику -фрпн.-демпнстр. -фрпн..хр.и ко. бр. 1 1 -разгпвпра -илустр. -црнпг..ј.. -ликпвна к. .-демпнстр.бпс.бпс.ј.индивид. -ликпвна к. Растави цијелп Ц А Метпде и пблици рада -разгпвпра -илустр. -прирпда и др.-демпнстр. 1 Е Табеларнп и графишкп М приказиваое ппдатака 53.и Лпкална з.индивид.-демпнстр..индивид. Б Р Табеларнп и графишкп приказиваое ппдатака 54.ј.хр. Оперативни циљеви -зна да упши и именује пплпвине кап дјелпве цјелине ппдијељене на два једнака дијела Пплпвина и шетвртина 52. -физишкп в..ј.бпс..ср. -разгпвпра -илустр. -рад у учбенику -фрпн. -рад у учбенику -фрпн.хр.. -црнпг.. Кпрелација Наппмена -црнпг...Наставна тема Пплпвина Четвртина Р.хр..ср.ср. -ликпвна к.

-рад у учбенику -фрпн. -зна да прикупља.и ко. 57.хр. -фрпн. -прирпда и др. -рад у учбенику -фрпн.ср.хр.бпс.бпс.ср.ј.ј.ј..хр.бпс. -физишкп в. -зна да групище ппдатке кпје треба приказати у табели Табеларнп и графишкп приказиваое ппдатака 59. -прирпда и др. бр.. -црнпг.ј.ср. -прирпда и др. -рад у учбенику -фрпн.индивидуални -ликпвна к. -разгпвпра -илустр.-демпнстр.Наставна тема Табеларнп и графишкп приказиваое ппдатака Табеларнп и графишкп приказиваое ппдатака Табеларнп и графишкп приказиваое ппдатака Р.хр.-демпнстр.индивид. -разгпвпра -илустр. -разгпвпра -илустр. ш. ..ср.-демпнстр. -зна да издвпји и групище ппдатке и приказује их у табели и на дијаграму -зна да фпрмира стубаст дијаграм -зна да шита ппдатке у табели Табеларнп и графишкп приказиваое ппдатака 58..хр.. -шита и интерпретира квантитативне ппдатке приказане у стубастпм дијаграму -разгпвпра -илустр. -прирпда и др.и ко.. -рад у учбенику -фрпн.и ко..и ко. -групни -црнпг. Оперативни циљеви 55. -рад у учбенику -фрпн.бпс. Метпде и пблици рада 1 -разгпвпр -илустративнп-демпнст. -црнпг. -ликпвна к.. 4 -разгпвпра -илустр..индивид.ср.и ко....ј.индивид. издваја и групище Бр...-демпнстр.индивид.индивид.бпс. -црнпг. -зна да упши и израшуна збирпве једнаких сабирака Прирпдни брпјеви дп 100 60.-демпнстр.. Кпрелација Наппмена 1 ппдатке кпје приказују табеларнп 56.. -црнпг.

бр. 62.и ко. -рад у учбенику -фрпн.. -прирпда и др. -прирпда и др. други шинилац.бпс.индивид. Оперативни циљеви -зна мнпжеое кап пперацију сабираоа једнаких брпјева -зна пзнаку за мнпжеое -ппјмпве:први шинилац.и ко.. -прирпда и др. .. -разгпвпра -илустр..бпс.ј..бпс.ср.и ко.ср. -рад у учбенику -фрпн. -црнпг.бпс..хр.-демпнстр. 61. -рад у учбенику -фрпн.зад.ср.ппмпћу брпјевне дужи -зна да се прпизвпд не мијаоа када први и други шинилац замијене свпја мјеста -зна смисап дијељеоа пп садржају и дијељеое на једнаке дјелпве Бр. -физишкп в.-демпнстр. -црнпг.хр.ј. 63.ср. прпизвпд -да се израз и резултат зпву прпизвпд -зна да израшуна прпизвпд ппмпћу брпјевне дужи -зна да рјещава прпсте текс. 2 Метпде и пблици рада -разгпвпра -илустр.. -прирпда и др.ј. -црнпг. 1 2 -разгпвпра -илустр.. -разгпвпра -илустр. Кпрелација Наппмена -црнпг.ј.Наставна тема Мнпжеое дп 100 Мнпжеое дп 100 Мнпжеое дп 100 Дијељеое Р.ј.ср.. ш.-демпнстр.и ко... 64. -физишкп в.индивид.хр.хр.-демпнстр..индивид. -црнпг. -рад у учбенику -фрпн..бпс.индивид..и ко.хр.

-физишкп в. -физишкп в.бпс.-демпнстр. Дијељеое Мнпжеое и дијељеое Оперативни циљеви . 66.. -рад у учбенику -фрпн. бр.. -рад у учбенику -фрпн.и ко.. дјелилац.Наставна тема Р.ј.ј.индивид.бпс. ш..и ко. -прирпда и др.хр.-демпнстр.. -црнпг. -прирпда и др. Метпде и пблици рада Кпрелација Наппмена 65. -разумије везу мнпжеоа и дијељеоа 1 -разгпвпра -илустр. -зна пзнаку за дијељеое -зна ппјмпве:дјељеник. Бр. -црнпг. кплишник -зна да се израз и резултат зпву кплишник -зна да рјещава једнпставне задатке са дијељеоем -разгпвпра -илустр.ср..ср.индивид.хр.

.. -прирпда и др.ј.бпс.ј. -ппнављаое наушенпг у првпм пплугпдищту 1 -разгпвпр -писани радпви -фрпнтални -индивидуални -црнпг.и ко.и ко.ср.бпс.и ко.. А Р .ср..Наставна тема Р.хр.хр.. -ппнављаое наушенпг п мнпжеоу и дијељеоу 1 -разгпвпр -писани радпви -фрпнтални -индивидуални -црнпг..хр. бр. Метпде и пблици рада Кпрелација Наппмена Ј Сабираое и пдузимаое дп 100 67..бпс.ј.ср. 2:1=2. 0:2=0 1 -разгпвпр -илустративнпдемпнстративна -фрпнтални -индивидуални -црнпг. А Н Мнпжеое и дијељеое 68. -ушеник зна једнакпсти 2:2=1.бпс. -умије да упши везу мнпжеоа и дијељеоа са 2 на предметнпм мпделу 1 -разгпвпр -илустративнпдемпнстративна -фрпнтални -индивидуални -црнпг.. ш. Оперативни циљеви Бр. Мнпжеое и дијељеое 70.ј.ср. У Мнпжеое и дијељеое 69.хр.и ко.

хр. Оперативни циљеви Бр. Мнпжеое и дијељеое 73. Мнпжеое и дијељеое 74. Метпде и пблици рада Кпрелација Наппмена Ф Мнпжеое и дијељеое 71.и ко.и ко. -зна правилп п редпследу врщеоа рашунских радои у изразима без заграда -разгпвпр -илустративнпдемпнстративна -фрпнтални -индивидуални -црнпг. ш. -физишкп в.бпс.и ко.хр. бр..бпс...ј.. -ликпвна к. -умије да упши везу мнпжеоа и дијељеоана предметнпм мпделу 1 -разгпвпр -илустративнпдемпнстративна -фрпнтални -индивидуални -црнпг.Наставна тема Р.хр. -прирпда и др.хр....ср..ј. Мнпжеое и дијељеое 72. Мнпжеое и дијељеое 75.и ко.ср. -зна да примијени свпјствп замјене мјеста шинилаца -зна да примијени везу мнпжеоа и дијељеоа -зна таблицу мнпжеоа и -разгпвпр -илустративнпдемпнстративна -фрпнтални -индивидуални -црнпг.ј...ср.бпс.ј.хр. -зна да примијени таблице мнпжеоа 1 и дијељеоа са 2 при рјещаваоу задатака -разгпвпр -илустративнпдемпнстративна -фрпнтални -индивидуални -црнпг.бпс.ј. -прирпда и др.ср.и ко. Е Б Р У А Р 1 1 .ср.бпс. -зна да примијени таблицу мнпжеоа 1 и дијељеоа са 3 при рјещаваоу задатака -разгпвпр -илустративнпдемпнстративна -фрпнтални -индивидуални -црнпг.

хр.хр.4 при рјещаваоу 2 задатака 76. Оперативни циљеви Бр.и ко. -прирпда и др.4 при рјещаваоу задатака 78.бпс. -ликпвна к. дијељеоа са 4 -зна да рјещава текст.ср.ј.хр.бпс.бпс...ј. -зна да се пплпвина цјелине пдређује дијељеоем брпја оених елемената са 2 -зна да се шетвртина цјелине пдређује дијељеоем брпја оених елемената са 4 Мнпжеое и дијељеое Мнпжеое и дијељеое Мнпжеое и дијељеое Кпрелација Наппмена -разгпвпр -илустративнпдемпнстративна -фрпнтални -индивидуални -зна да примијени таблицу мнпжеоа и дијељеоа са 2.зад.тпликп пута већи“пд датпг брпја 1 .ср.. -зна да примијени таблицу мнпжеоа и дијељеоа са 2.са мнпжеоем и дијељеоем Мнпжеое и дијељеое Мнпжеое и дијељеое 77. -зна да пдреди брпј ...хр.ср. -ликпвна к. 79. 1 -разгпвпр -илустративнпдемпнстративна -фрпнтални -индивидуални -црнпг.бпс.и ко. ш. 3.и ко.ј. бр. 1 -разгпвпр -илустративнпдемпнстративна -фрпнтални -индивидуални -црнпг.ср. 3.Наставна тема Р.. Метпде и пблици рада -разгпвпр -илустративнпдемпнстративна -фрпнтални -индивидуални -црнпг.и ко. -прирпда и др... -разгпвпр -илустративнпдемпнстративна -фрпнтални -индивидуални -црнпг.. -физишкп в.ј. 80.

ср.и ко.Наставна тема Р. -зна да пдреди брпј... -физишкп в.хр.и ко.ј..бпс.хр. 1 -рад у учбенику -разгпвпр -илустративнпдемпнстративна -фрпнтални -индивидуални -црнпг.ср.ј.. ш. -зна таблицу мнпжеоа и дијељеоа са 5. -зна да примијени таблицу мнпжеоа и дијељеоа са 2.и ко.бпс. -прирпда и др. 2 -рад у учбенику -разгпвпр -илустративнпдемпнстративна -фрпнтални -индивидуални -црнпг.бпс. 4 и 5 при рјещаваоу задатака -зна да пдреди кпликп је пута један брпј већи или маои пд другпг -рјещаваое текстуалних задатака са уппређиваоем . 82. -ликпвна к.ср. бр. Оперативни циљеви Бр..тпликп пута маои“пд датпг брпја 1 -разгпвпр -илустративнпдемпнстративна -фрпнтални -индивидуални -црнпг.ср. -прирпда и др. Мнпжеое и дијељеое Мнпжеое и дијељеое Мнпжеое и дијељеое 81.ј.и ко.ср. -прирпда и др. -прирпда и др. Мнпжеое и дијељеое 84.. -зна да рјещава текстуалне задатке са мнпжеоем и дијељеоем 1 -разгпвпр -илустративнпдемпнстративна -фрпнтални -индивидуални -црнпг. -ликпвна к.и ко..хр...бпс.хр...хр. Метпде и пблици рада Кпрелација Наппмена -разгпвпр -илустративнпдемпнстративна -фрпнтални -индивидуални -црнпг.ј.ј. 3.бпс. 83.

.Наставна тема Мнпжеое и дијељеое Мнпжеое и дијељеое Р. -ликпвна к.ј. 85.ср.хр.бпс. ш. -ликпвна к..ј. бр. -рад у учбенику -разгпвпр -илустративнпдемпнстративна -фрпнтални -индивидуални -црнпг. -прирпда и др. -прирпда и др..хр..бпс. Оперативни циљеви Бр. --зна да пдреди кпликп је пута један брпј већи или маои пд другпг -рјещаваое текстуалних задатака са уппређиваоем -зна да рјещава слпжене текстуалне задатке кпји се свпде на израшунаваое израза a●b+c 1 Метпде и пблици рада Кпрелација Наппмена -рад у учбенику -разгпвпр -илустративнпдемпнстративна -фрпнтални -индивидуални -црнпг.и ко. 86..ср.и ко.

-ликпвна к.ј.хр. -црнпг.ср. пзначавају и именују углпве у шкплскпм двпришту 90.Наставна тема Р.ј.бпс.ј.бпс. М А Р Оперативни циљеви Прави угап 89. -зна ппјам угла -рјещава једнпставне задатке у вези са углпвима -зна да упши тјеме и краке угла 1 -рад у учбенику -разгпвпр -илустративнпдемпнстративна -фрпнтални -индивидуални -црнпг.и ко. -ликпвна к.. -црнпг. 1 -зна таблицу мнпжеоа и дијељеоа са 6 -зна да рјещава текстуалне задатке са мнпжеоем и дијељеоем 1 разгпвпр ... .. ш.демпнстративна -фрпнтални -индивидуални -рад у учбенику -разгпвпр -илустративнпдемпнстративна -фрпнтални. бр.бпс. 91.. Угап 88.ср.. Упчавају.и ко. Бр. -прир..бпс.бпс. -на предметнпм мпделу уппзнаје ппјам пплуправе -зна да правилнп шита пзнаке пплуправих на слици 1 -рад у учбенику -разгпвпр -илустративнпдемпнстративна -фрпнтални -индивидуални -црнпг. индив. Т Угап Мнпжеое и дијељеое -зна ппјам правпг угла -разликује праве и неправе углпве -зна да црта и пзнашава праве углпве -рад у учбенику -разгпвпр -илустративнпдемпнстративна -фрпнтални -индивидуални -црнпг.ј. и др.ј..хр.ср.. -ликпвна к.и заједница ко.хр.ср.Лпкална ср.и ко. Метпде и пблици рада Кпрелација Наппмена Цртаое пплуправе 87. -физичкп в. -ликпвна к..хр.и ко.хр.

1 -рад у учбенику -разгпвпр -илустративнпдемпнстративна -фрпнтални.и ко.бпс..у вези са мнпжеоем и дијељеоем -зна да примјеоује дп сада изушенетаблице мнпжеоа и дијељеоа при рјещаваоу задатака -зна да рјещава слпжене текстуалне задатке кпји се свпде на израшунаваое вриједнпсти израза a●b-c -зна да рјещава слпжене тек.зад.ср.хр.ср.ср.бпс. и др. 92. и др. индив. 93. -црнпг.... .и ко.бпс. индив..хр.ј. ш. -црнпг. 1 -рад у учбенику -разгпвпр -илустративнпдемпнстративна -фрпнтални.кпји се свпде на израшунаваое вриједнпсти израза a●b +c● a Бр. -црнпг. бр. -прир.ј.ј. и др..и ко. 95. и др. индив.ср. 96. Метпде и пблици рада Кпрелација Наппмена 1 -рад у учбенику -разгпвпр -илустративнпдемпнстративна -фрпнтални.хр. -прир. -прир.хр. 1 -рад у учбенику -разгпвпр -илустративнпдемпнстративна -фрпнтални.бпс.Наставна тема Мнпжеое и дијељеое Мнпжеое и дијељеое Мнпжеое и дијељеое Мнпжеое и дијељеое Мнпжеое и дијељеое Р.хр. -црнпг.и ко.. Оперативни циљеви -зна да примијени дп сада изушене таблице мнпжеоа и дијељеоа при рјещаваоу задатака -зна таблицу мнпжеоа и дијељеоа са 7 -зна да рјещава текс.ср.ј.ј.бпс. -црнпг.. индив.зад.и ко. 1 -рад у учбенику -разгпвпр -илустративнпдемпнстративна -фрпнтални. -прир. -прир. 94. индив... и др.

-прир.и ко.хр..Наставна тема Р. индив. индив. и др.хр.. 1 -рад у учбенику -разгпвпр -илустративнпдемпнстративна -фрпнтални.ј.бпс.ј. бр.хр.. Мнпжеое и дијељеое Мнпжеое и дијељеое Мнпжеое и дијељеое 100.у вези са мнпж.и ко. и др. 1 -рад у учбенику -разгпвпр -илустративнпдемпнстративна -фрпнтални.бпс. и др. Метпде и пблици рада Кпрелација Наппмена -црнпг. -ликпвна к.ср.бпс. -прир. ш.ј. -зна да примијени дп сада изушене таблице мнпжеоа и дијељеоа при рјещаваоу задатака 1 -зна таблицу мнпжеоа и дијељеоа са 9 -зна да рјещава тек. и дијељ.ј. -рад у учбенику -разгпвпр -илустративнпдемпнстративна -фрпнтални. -ликпвна к. -зна да примијени свпјствп замјене мјеста шинилаца -зна да рјащава текс.ср. индив.. и др. Мнпжеое и дијељеое 98.ср.ср... индив. -црнпг.хр. -прир. 101. -рад у учбенику -разгпвпр -илустративнпдемпнстративна -фрпнтални. индив. -црнпг..зад.и ко. -зна таблицу мнпжеоа и дијељеоа са 8 -зна да рјещава текстуалне задатке у вези са мнпжеоем и дијељеоем -зна да примијени дп сада изушене таблице мнпжеоа и дијељеоапри рјещаваоу задатака -зна да примијени везу мнпж. Оперативни циљеви Бр. -прир. -прир.ср. -ликпвна к.хр.зад. и др. .. 99..ј..и ко. Мнпжеое и дијељеое 97.у вези са мнпж.бпс. -ликпвна к. и дијељ.и ко. 1 -рад у учбенику -разгпвпр -илустративнпдемпнстративна -фрпнтални. -црнпг. -ликпвна к. и дијељ.бпс. -црнпг.

индив. бр. -ликпвна к. -ликпвна к. .и ко. ш.и ко.. 102..бпс.ср.хр. индив. -умије да упши да ппстпје правпугапници шије су све странице једнаке и прав.ср. -рад на наставнпм листићу -индивидуални -црнпг. Четвпрпугап 104.Наставна тема Мнпжеое и дијељеое А П Мнпжеое и дијељеое Р.ј.бпс.ј.бпс.ј... -ликпвна к.хр.ј.бпс.и ко. Квадрат 106. индив. сусједне и наспрамне стране -зна да црта шетвпрпугап -зна да рјещава задатке у вези са шетвпрпуглпм 1 -рад у учбенику -разгпвпр -илустративнпдемпнстративна -фрпнтални.. 103. -црнпг. 2 -зна таблицу мнпжеоа и дијељеоа дп 100 Метпде и пблици рада Кпрелација Наппмена -разгпвпр -илустративнпдемпнстративна -фрпнтални.ср. -црнпг.и ко.бпс. -црнпг..и ко. -усваја ппјам шетвпрпугла -зна ппјмпве:тјемена... -зна ппступак кпјим се ппмпћу цртаћег трпугла утврђује да ли је неки угап прав -зна да шетвпрпугап мпже имати 2 или 4 права угла 1 -рад у учбенику -разгпвпр -илустративнпдемпнстративна -фрпнтални.шије све странице нијесу једнаке 1 -рад у учбенику -разгпвпр -илустративнпдемпнстративна -фрпнтални.хр. -црнпг. -ликпвна к.хр.ср. Правпугапник 105.. Р И Л Оперативни циљеви -зна таблицу мнпжеоа и дијељеоа дп 100 Бр. индив. -ликпвна к..ср.ј.хр.

.бпс. 1 -рад у учбенику -разгпвпр -илустративнпдемпнстративна -фрпнтални. -разгпвпр -демпнстрације -фрпнтални -у пару Кпрелација Наппмена -црнпг.ср. -црнпг. -црнпг.ј. бр. индив. ш. -црнпг.бпс.и ко. индив. индив..хр.зна правилп a●( b + c)=a●b + a●c Мнпжеое збира Метпде и пблици рада .бпс. -ликпвна к. индив.и ко.. -зна да направи мпделе фигура састављене пд квадратних јединица 1 Прпналазе.бпс.. -ликпвна к. 109. -умије да упши прпизвпде кпјима је један пд шинилаца десетица .ј. именују фигуре пблика правпугапника и квадрата 1 111.ср.хр.ср.ср. -прирпда и др.и ко.и ко. Оперативни циљеви Бр.ј. -црнпг. -ликпвна к.и ко.бпс. -рад у учбенику -разгпвпр -илустративнпдемпнстративна -фрпнтални.. -физишкп в..ј. 108.Наставна тема Правпугапник и квадрат Правпугапник и квадрат Прирпдни брпјеви дп 100 Мнпжеое и дијељеое Р. 110.хр.хр.-лпкална з. 1 -рад у учбенику -разгпвпр -илустративнпдемпнстративна -фрпнтални..ј. 107..хр... ср. -зна записиваое двпцифрених брпјева у пблику a●10 + b 1 -рад у учбенику -разгпвпр -илустративнпдемпнстративна -фрпнтални.

хр.бпс. индив...ј.ј.бпс.хр. -рад у учбенику -илустративнпдемпнстративна -фрпнтални..ср. -црнпг.бпс. -прирпда идр. -зна правилп дијељеоа збира ( a + b ) :c =a : c + b : c 1 -рад у учбенику -разгпвпр -илустративнпдемпнстративна -фрпнтални.ср.хр. -зна стптине прве хиљаде 1 Прирпдни брпјеви дп 1000 116.ј.Наставна тема Р.и ко.хр. -црнпг. Метпде и пблици рада Кпрелација Наппмена ДАН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ Дијељеое збира Мнпжеое ( здруживаое) Прирпдни брпјеви дп 100 112.и ко..ј.и ко. -црнпг. 113. индив. ш. -ликпвна к.ср. бр.. . -зна закпн здруживаоа шинилаца -преппзнаје парне и непарне брпјеве 1 Прирпдни брпјеви дп 1000 115..ј.. -ликпвна к. индив..и ко.и ко. 1 -рад у учбенику -разгпвпр -илустративнпдемпнстративна -фрпнтални.. -црнпг. индив. -црнпг. -зна да уппређује стптине прве хиљаде -рад у учбенику -разгпвпр -илустративнпдемпнстративна -фрпнтални.ср. 114..бпс. -рад у учбенику -разгпвпр -илустративнпдемпнстративна -фрпнтални.ср.хр.бпс. Оперативни циљеви Бр. -ликпвна к. индив.

хр.. индив. -ликпвна к..бпс.хр. -ликпвна к.ср.ср.и ко. -црнпг. -црнпг..бпс.ј.ј. -рад у учбенику -разгпвпр -илустративнпдемпнстративна -фрпнтални. -зна да шита и записује брпјеве пд 100-1000 1 -црнпг. -ликпвна к. ш...бпс. Прирпдни брпјеви дп 1000 118. М А Ј Прирпдни брпјеви дп 1000 121.и ко..хр. индив.бпс.хр. -зна мјесне вриједнпсти цифара трпцифрених брпјева 1 -рад у учбенику -разгпвпр -илустративнпдемпнстративна -фрпнтални. -зна да шита и записује стптине и десетице прве хиљаде 1 -рад у учбенику -разгпвпр -илустративнпдемпнстративна -фрпнтални. Метпде и пблици рада Кпрелација Наппмена -зна мјесне вриједнпсти цифара трпцифрених брпјева 1 -рад у учбенику -разгпвпр -илустративнпдемпнстративна -фрпнтални.хр. 120.. Прирпдни брпјеви дп 1000 117.. индив.и ко. -ликпвна к.ср. -зна да пдреди претхпдник и следбеник задатпг брпја 1 -рад у учбенику -индивидуални -фрпнтални -црнпг.бпс.ј.ј. бр. 119.и ко. -црнпг. . -ликпвна к.ср.. индив..ср.ј.Наставна тема Р. Прирпдни брпјеви дп 1000 Прирпдни брпјеви дп 1000 Оперативни циљеви Бр.и ко.

-ликпвна к. -рад у учбенику -разгпвпр -илустративнпдемпнстративна -фрпнтални. -црнпг. 2 -зна да уппреди трпцифрене брпјеве -зна јединице за вријеме -зна да правилнп кпристи календар -зна да кпристи једнпставне текстуалне задатке у вези са јединицама за вријеме 2 -зна да рјещава текстуалне задатке у вези с пдређиваоем дужина временских интервала изражених данима и мјесецима Метпде и пблици рада Кпрелација Наппмена -рад у учбенику -разгпвпр -илустративнпдемпнстративна -фрпнтални. 3 .и ко.ј.. мјесец..бпс. индив. 126.хр. -ликпвна к.бпс.и ко. седмица.ср.ср.ј. -црнпг.и ко. -ликпвна к. индив. -разгпвпр -илустративнпдемпнстративна -фрпнтални. Оперативни циљеви Прирпдни брпјеви дп 1000 122.. -црнпг.и ко.хр.ср..хр.хр.ј..и ко. -ликпвна к. дан 124.бпс. индив. 125. -ликпвна к -зна јединице за вријеме:сат..хр.бпс. -црнпг. индив. Наставна тема Гпдина.. минут -зна да пдреди ташне вриједнпсти на шаспвнику-зна да сат има 60 минута Е к с т е р н а п рп в ј е р а з н а о а Сат. -рад у учбенику -разгпвпр -илустративнпдемпнстративна -фрпнтални.. минут Бр.Р.ј. -рад у учбенику -индивидуални -фрпнтални -црнпг.ср. седмица.ј.ср...бпс. бр. -зна да уппреди трпцифрене брпјеве Прирпдни брпјеви дп 1000 123. дан Гпдина. ш. мјесец.

-физишкп в.и ко.бпс.и ко. -црнпг.ј.ј. -црнпг. -ликпвна к.хр.. -зна ппјмпве :ппнпћ. прије ппдне. бр. и др. -црнпг. ппдне и ппппдне -зна разлику у записиваоу пријеппдневних и ппслијеппдневнихсати -зна ппдјелу дана на: нпћ. -физичкп в. минут 127. дан и веше Сат...ј. минут 129. -зна да сабира и пдузима јединице за вријеме -зна да рјещава текстуалне задатке у кпјима треба ппд пдређеним услпвима пдредити вријеме Бр.хр.... -физишкп в.-лпкална з. 1 -рад у свескама -индивидуални Мјеримп вријеме Сат. .ср. ш.и ко.и ко.и ко.. ср.Наставна тема Р. индив.ј.бпс. Мнпжеое и дијељеое 131. Оперативни циљеви Сат. -зна да сабира и пдузима двпцифрене брпјеве -зна таблицу мнпжеоа и дијељеоа -црнпг. и др.бпс.хр. -рад у учбенику -разгпвпр -илустративнпдемпнстративна -фрпнтални. -пр.бпс. индив.хр. Сабираое и пдузимаое дп 100 130. 1 -практичан рад -разгпвпр -фрпнтални -индивидуални 1 -рад у учбенику -разгпвпр -илустративнпдемпнстративна -фрпнтални.. јутрп.ср. Метпде и пблици рада Кпрелација Наппмена -рад у учбенику -разгпвпр -илустративнпдемпнстративна -фрпнтални.бпс.ј. -пр. -пр.ср. минут 128.ср.хр.. -црнпг.. индив. и др.

-ликпвна к.. -ликпвна к.хр. мјесец. Метпде и пблици рада Кпрелација Наппмена 132.ср. -зна да црта затвпрене и птвпрене излпмљене линије -разликује излпмљене линије пп брпју дужи . -ликпвна к.и ко. -зна да рјещава текстуалне задатке у вези с пдређиваоем дужина временских интервала изражених данима и мјесецима 1 -рад у свескама -индивидуални -црнпг. ш. Оперативни циљеви Бр.ј.хр... 1 -рад у свескама -индивидуални -црнпг.Наставна тема Ј Четвпрпугап(ппнављаое) Р..ј.и ко.хр.бпс..бпс. -ликпвна к.ср. сусједне и наспрамне стране -зна да црта шетвпрпугап -зна да рјещава задатке у вези са шетвпрпуглпм 1 -рад у свескама -индивидуални -црнпг.. У Гпдина. седмица.ср.ј.и ко.хр. минут (ппнављаое) Излпмљена линија (ппнављаое) 135. 133. 134. -зна да сабира и пдузима јединице за вријеме -зна да рјещава текстуалне задатке у кпјима треба ппд пдређеним услпвима пдредити вријеме 1 -рад у свескама -индивидуални -црнпг. дан (ппнављаое) Н Једнпдневни излет Сат..ср.бпс. -усваја ппјам шетвпрпугла -зна ппјмпве:тјемена.ј..и ко.бпс. бр.

мнпжи и дијели брпјеве дп 100 1 Метпде и пблици рада Кпрелација Наппмена -рад у свескама -индивидуални -црнпг.ср. -разгпвпр -фрпнтални -црнпг.. 2 -зна да уппређује трпцифрене брпјеве -зна да:сабира.хр..ј.ср. пдузима.ј. -рад у свескама -индивидуални -црнпг.ј.ср. ш. Прирпдни брпјеви дп 1000 (ппнављаое) 137. .и ко. -ликпвна к.бпс. 136.хр..бпс. -ликпвна к..хр.Наставна тема Прирпдни брпјеви дп 1000 (ппнављаое) Р.. бр.и ко. Оперативни циљеви -зна да пдреди претхпдник и следбеник задатпг брпја Бр.и ко. Прирпдни брпјеви дп 100 138..бпс.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful