SEMANTIK DEFINISI (1

)
SHAMSUDIN BIN ABU BAKAR JABATAN HEP

baik pada peringkat morfem. konsep dan perasaan. kata. frasa. Dengan demikian makna ujaran atau ayat bukan sahaja ditentukan oleh makna kata-kata. tujuan. idea atau konsep yang boleh dipindahkan daripada fikiran penutur kepada fikiran pendengar. ayat atau wacana dan hubungannya dengan idea. . tetapi juga ditentukan oleh faktor-faktor lain seperti intonasi. konteks dan penuturnya.PENGENALAN  Semantik adalah istilah untuk kajian linguistik yang menganalisis makna. Dalam ilmu linguistik semantik merupakan keadaan apabila penutur mengujar dan terdapat gerak balas pendengar seperti yang dijangkakan. cara pengucapan. Makna diertikan sebagai maksud.

ASAL USUL     Satu bidang dalam kajian linguistik yang mengkaji makna Perkataan semantik berasal daripada perkataan Greek „sema‟ yang bererti “tanda” (sign) Perkataan „semantics‟ diperkenalkan oleh seorang ahli filologi Perancis bernama Michael Breal pada tahun 1883 Semantik berbeza daripada sintaksis kerana semantik mengkaji makna manakala sintaksis mengkaji struktur bagi sesuatu sistem .

Sambungan…   Perkataan ini mengandungi beberapa ketaksaan (ambiguity) kerana perkataan ini bukan sahaja khusus bidang linguistik tetapi digunakan juga oleh bidang filologi iaitu bidang mengkaji tentang teori tanda-tanda Ketaksaan wujud dalam pengkajian linguistik kerana makna bukan sahaja wujud pada peringkat perkataan tetapi juga juga pada peringkat morfem dan ayat .

Pendapat Tokoh  Sperber dan Wilson (1980) memperkenalkan Semantik Sistem Penuh berpendapat pada hakikatnya konsep semantik tidak dapat menerbitkan makna sebenar sesuatu ujaran kerana ia mengabaikan konteks dan kontekstualiti. Kajian semantik khusus pada peringkat tatabahasa dan nahu logik sahaja . Sebaliknya yang diutamakan ialah bentuk logik yang membentuk sebahagian daripada nahu sesuatu bahasa. Hal ini bermakna semantik mengkaji makna dari segi pemahaman pada peringkat linguistik tulen.

Sebaliknya. Beliau menjelaskan bahawa semnatik memperjelas peraturan untuk menyesuaikan ayat dalam bahasa dengan preposisi yang diungkapkan. Dalam banyak hal.Sambungan…  Stalnaker (1972:383) menyatakan bahawa sintaksis mengkaji ayat. peraturan tersebut sebenarnya tidak dapat penyesuaian ayat secara terus dengan preposisi. penyesuaian ayat dengan preposisi berkaitan dengan konteks ayat tersebut digunakan . manakala semantik mengkaji preposisi.

Teori Referensi-satu makna (denotasi – ekstensi) ii.Sambungan    Harimurti Kridalaksana (1983) -sebagai bahagian daripada struktur bahasa yang berkaitan dengan makna Erti Luas .Teori Makna-pelbagai makna (Konotasi.Prakmatik-kajian pelakuan linguistik Erti Sempit i. intensi) . i.Semantik-kajian proposisi iii.Sintaksis-kajian ayat ii.

iaitu kalimat yang terbina daripada frasa dan ayat. Maklumat semnatik merupakan bahagian penting dalam tatabahasa kerana digunakan untuk menghuraikan sesuatu bahasa . Kajian semantik boleh dimulakan pada aras kata atau pada aras yang lebih tinggi. (1995:222) menyatakan dalam bidang linguistik. semantik ialah kajian tentang makna dalam bahasa. semantik dianggap sebagai kajian tentang rujukan linguistik atau denotasi dan syarat kebenaran.Sambungan…     Akmajian et al. Semantik berkaitan dengan kajian tentang unit linguistik dan prinsip gabungannya Dalam bidang logik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful