PENARAFAN TAHAP PEMBUDAYAAN TEKNOLOGI SEKOLAH

SMART SCHOOL QUALIFICATION STANDARDS (SSQS)
BORANG DATA ASAS PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KEY PERFORMANCE INDICATORS)

BORANG SSQS GURU
Nama Sekolah: Nama Guru : Kod Sekolah: Tarikh:

PENGGUNAAN ICT DALAM PENGAJARAN & PEMBELAJARAN (P&P)
Bahagian I a. Pengenalan Guru Tandakan (√ ) hanya satu (1) mata pelajaran utama yang diajar Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Matematik Sains Pendidikan Islam / Pendidikan Moral Sejarah / Kajian Tempatan

b.

Bagi mata pelajaran utama tersebut, nyatakan bilangan kelas yang diajar dan jumlah waktu mengajar dalam seminggu: Tahun/Tingkatan 1 2 3 4 5 6 Bilangan Kelas Yang diajar Jumlah waktu (period)

c.

Satu waktu pengajaran di sekolah ini adalah bersamaan ______minit

2

Bahagian II

Penggunaan ICT dalam P&P

ARAHAN Bagi menjawab soalan berkaitan penggunaan ICT dalam P&P, jawapan anda perlu merujuk kepada; a) Hanya satu mata pelajaran utama yang diajar seperti yang telah dinyatakan di atas. b) Jika anda mengajar mata pelajaran utama tersebut kepada lebih daripada satu kelas, sila jumlahkan penggunaan ICT dalam P&P di kesemua kelas tersebut dalam masa sebulan.

1. Nyatakan bilangan waktu anda mengintegrasikan bahan pengajaran pembelajaran berasaskan teknologi dalam proses P&P bagi tempoh sebulan.

dan

Perkara a. Mengintegrasikan perisian kursus dalam pengajaran dan pembelajaran b. Mengintegrasikan perisian aplikasi lain untuk mengoptimumkan pengajaran dan pembelajaran. (Contoh: hamparan elektronik, pemprosesan perkataan, pengkalan data) c. Menggunakan kemudahan komunikasi elektronik (contoh: emel, online forum, chat) dalam pengajaran dan pembelajaran d. Mengintegrasikan bahan-bahan P&P yang dimuat turun daripada internet/online e. Lain-lain

Jumlah Waktu (sebulan)

3

2.

Penggunaan sistem/portal pengurusan isi kandungan pembelajaran a) Sila tandakan (√) sama adakah anda menggunakan sistem pengurusan isi kandungan pembelajaran YA TIDAK (sila ke soalan 3)

b) Jika ya, sila tandakan (√ ) pada petak yang berkenaan Sistem/portal yang dibekalkan oleh KPM Sistem/portal lain, sila nyatakan ________________

c)

Sila nyatakan jangkamasa dalam minit anda menggunakan sistem pengurusan isi kandungan pembelajaran untuk pembinaan dan penyelenggaraan bahan P&P dalam sebulan.

4

Perkara a. Membina bahan pengajaran dan pembelajaran, ujian dan rancangan mengajar b. Memberi tugasan kepada murid c. Lain-lain (Sila nyatakan): __________________________________

Jumlah Jangkamasa dalam minit (Sebulan)

3.

Kekerapan menggunakan kandungan berkaitan pendidikan dari rancangan TV / Web TV untuk P&P adalah _____________ waktu sebulan. 1 waktu sebulan 2 waktu sebulan 3 waktu sebulan 4 waktu sebulan 5 waktu sebulan

4.

Kekerapan anda menggunakan peralatan atau bahan teknologi pendidikan lain selain dari komputer dan TV (contoh: OHP, slide projector, interactive white board, radio, visualizer) dalam pengajaran dan pembelajaran adalah ___________ waktu sebulan. 1 waktu sebulan

5

2 waktu sebulan 3 waktu sebulan 4 waktu sebulan 5 waktu sebulan 5. Jangkamasa anda mencari maklumat/bahan dari Internet untuk P&P (dalam dan luar waktu persekolahan) adalah _____________ minit sebulan. 60 minit atau kurang sebulan 61 – 120 minit sebulan 121 – 180 minit sebulan 181 – 240 minit sebulan Lebih daripada 240 sebulan

6. Sila tanda (√) kekerapan anda menggunakan bahan berasaskan ICT untuk membina
bahan pengajaran:

tanda (√ ) sekali sahaja Sekali dalam seminggu Sekali dalam dua minggu Sekali dalam tiga minggu Sekali sebulan Sekali dalam dua bulan

MODAL INSAN
1. Sila nyatakan tahap kemahiran ICT anda dalam aspek berikut: (Tandakan () dalam ruang berkaitan) Kemahiran ICT Sangat rendah Sangat tinggi

6

1
i. Kemahiran menggunakan komputer
Boleh membuka komputer dan menaip teks, mencetak dan menutup komputer dengan betul.

2
Boleh membuka komputer dan menggunakan sekurangkurangnya 2 aplikasi MSOffice, seperti Words dan PowerPoint.

3
Mampu membimbing pengguna menggunakan sekurangkurangnya 3 aplikasi MSWords, PowerPoint dan Excel dll.

4
Kemahiran seperti dalam 1, 2, 3 dan mahir dalam penyelenggaraan komputer dengan betul, scandisk, menggunakan antivirus dan defragmentation.

5
Kemahiran seperti dalam 4 dan mampu menyelesaikan masalah sama ada melakukannya sendiri atau dengan bantuan luar.

1
ii. Kemahiran mengintegrasikan peralatan ICT untuk digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P)
Boleh membuka komputer dan menaip teks, mencetak dan menutup komputer.

2
Boleh membuka komputer dan menaip teks, mencetak dan menutup komputer; Boleh memasang LCD kepada komputer.

3
Boleh membuka komputer dan menaip teks, mencetak dan menutup komputer; Boleh memasang LCD kepada komputer dan menggunanya dalam P&P.

4
Boleh membuka komputer dan menaip teks, mencetak dan menutup komputer; Boleh memasang LCD kepada komputer dan menggunanya dalam P&P; Boleh mengguna scanner dan mengimbas teks.

5
Boleh membuka komputer dan menaip teks, mencetak dan menutup komputer; Boleh memasang LCD kepada komputer dan menggunanya dalam P&P; Boleh mengguna scanner dan mengimbas teks dan gambar, serta menyimpankannya.

1
iii. Kemahiran mengintegrasi kan sistem pengurusan bahan pembelajaran untuk digunakan dalam P&P.
Tahu adanya Sistem Pengurusan Bahan pengajaran untuk digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P).

2
Tahu memilih modul Sistem Pengurusan Sekolah atau modul lain yang sesuai untuk P&P dan pengurusan kelas.

3
Boleh menggunakan sekurangkurangnya 2 modul Sistem Pengurusan Sekolah atau modul lain yang sesuai untuk P&P dan pengurusan kelas.

4
Boleh menggunakan sekurangkurangnya 3 Sistem Pengurusan Sekolah atau modul lain yang dibekalkan di sekolah untuk P&P dan pengurusan kelas.

5
Boleh menggunakan 4 atau lebih modul Sistem Pengurusan Sekolah atau modul lain yang dibekalkan di sekolah untuk P&P dan pengurusan kelas

iv. Kemahiran mengintegrasikan bahan-bahan kandungan

Sangat rendah 1

2

3

4

Sangat tinggi 5

7

berasaskan ICT (e-bahan, Internet perisian kursus dll) untuk digunakan dalam P&P.

Tahu adanya perisian kursus seperti PPSMI, smart school dan CDRIdalam P&P.

Tahu memilih perisian kursus seperti PPSMI, smart school dan CDRI dalam P&P.

Tahu memilih dan menggunakan perisian kursus seperti PPSMI, smart school dan CDRIdalam P&P bagi mencapai objektif pengajaran.

Boleh menggabungkan perisian kursus seperti PPSMI, smart school dan CDRIdan membina bahan P&P sendiri bagi mencapai objektif pengajaran.

Boleh menggabungkan perisian kursus seperti PPSMI, smart school dan CDRIdan membina bahan P&P sendiri serta menggunakan Internet bagi mencapai objektif pengajaran.

1
v. Kemahiran mengguna Internet untuk mendapatkan bahan P&P
Boleh membuka Internet.

2
Boleh membuka Internet dan cari maklumat menggunakan www search engine (Intenet Explorer, Nescape Navigator dll).

3
Boleh membuka Internet dan cari maklumat menggunakan www search engine (Intenet Explorer, Nescape Navigator dll) dan mendapat bahan mengenai pengurusan.

4
Boleh membuka Internet dan cari maklumat menggunakan www search engine (Intenet Explorer, Nescape Navigator dll) dan mendapat bahan mengenai pengurusan dan mencetak.

5
Boleh membuka Internet dan cari maklumat menggunakan www search engine (Intenet Explorer, Nescape Navigator dll) dan mendapat bahan mengenai pengurusan, mencetak dan menyimpannya.

1
vi. Kemahiran menggunakan peralatan ICT (komputer, LCD, scanner, printer dll) untuk pengurusan P&P.
Boleh membuka komputer dan menaip teks, mencetak dan menutup komputer

2
Boleh membuka komputer dan menaip teks, mencetak dan menutup komputer; Boleh memasang LCD kepada komputer.

3
Boleh membuka komputer dan menaip teks, mencetak dan menutup komputer; Boleh memasang LCD kepada komputer dan menggunanya dalam pengurusan.

4
Boleh membuka komputer dan menaip teks, mencetak dan menutup komputer; Boleh memasang LCD kepada komputer dan menggunanya dalam pengurusan; Boleh mengguna scanner dan mengimbas teks.

5
Boleh membuka komputer dan menaip teks, mencetak dan menutup komputer; Boleh memasang LCD kepada komputer dan menggunanya dalam pengurusan; Boleh mengguna scanner dan mengimbas teks dan gambar, serta menyimpankannya.

Sangat rendah 1

2

3

4

Sangat tinggi 5

8

vii. Kemahiran menggunakan peralatan ICT (komputer, LCD, scanner, printer dll) untuk P&P.

Boleh membuka komputer dan menaip teks, mencetak dan menutup komputer.

Boleh membuka komputer dan menaip teks, mencetak dan menutup komputer; Boleh memasang LCD kepada komputer.

Boleh membuka komputer dan menaip teks, mencetak dan menutup komputer; Boleh memasang LCD kepada komputer dan menggunanya dalam P&P.

Boleh membuka komputer dan menaip teks, mencetak dan menutup komputer; Boleh memasang LCD kepada komputer dan menggunanya dalam P&P; Boleh mengguna scanner dan mengimbas teks.

Boleh membuka komputer dan menaip teks, mencetak dan menutup komputer; Boleh memasang LCD kepada komputer dan menggunanya dalam P&P; Boleh mengguna scanner dan mengimbas teks dan gambar, serta menyimpankannya.

1
viii. Kemahiran menggunakan peralatan ICT (komputer, LCD, scanner, printer dll) untuk membina bahan P&P
Boleh membuka komputer dan menaip teks untuk membina bahan P&P.

2
Boleh membuka komputer, menaip teks, menggunakan printer untuk mencetak untuk membina bahan P&P.

3
Boleh membuka komputer, menaip teks, menggunakan printer untuk mencetak dan menggunakan scanner untuk mengimbas grafik dan gambar untuk membina bahan P & P

4
Boleh membuka komputer, menaip teks, menggunakan printer untuk mencetak, menggunakan scanner, mengambil gambar menggunakan kamera digital dan menggunakan LCD untuk membina bahan P&P, dan menyimpannya dalam pendrive untuk P&P.

5
Boleh membuka komputer, menaip teks, menggunakan printer untuk mencetak, menggunakan scanner dan LCD, mampu memindahkan gambar/’grafik dari kamera’ kepada komputer untuk membina bahan P&P, menyimpannya dalam pendrive, dalam CD untuk P&P.

1
ix. Kemahiran menggunakan aplikasi perisian (Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint dll)
Boleh gunakan MSWord untuk pengurusan dan P&P

2
Boleh gunakan MSWord dan grafik dalam MSWord untuk pengurusan dan P&P.

3
Boleh gunakan MSWord dan PowerPoint untuk pengurusan dan P&P

4
Boleh gunakan MSWord dan PowerPoint dan animasi untuk pengurusan dan P&P.

5
Boleh gunakan MSWord dan PowerPoint dan animasi dan MSExcel dll. untuk pengurusan dan P&P.

x. Kemahiran menggunakan emel

Sangat rendah 1

2

3

4

Sangat tinggi 5

9

Boleh membuka emel.

Boleh membuka emel, mengarang dan menghantar emel

Boleh membuka emel, mengarang dan menghantar emel dan menjawab emel bersama lampiran.

Boleh membuka emel, mengarang dan menghantar emel dan menjawab emel bersama lampiran dan membina senarai alamat emel

Boleh membuka emel, mengarang, menghantar emel, menjawab emel bersama lampiran, membina senarai alamat emel dan menghantar emel kepada senarai kumpulan.

2.

Sila nyatakan tahap kemahiran ICT tambahan anda dalam aspek berikut: (Tandakan () dalam ruang berkaitan)

10

Kemahiran ICT
i. Kemahiran merekabentuk laman web

Sangat Rendah

Sangat Tinggi

1

2
Mampu membentuk laman web menggunakan html.

3
Mampu membina laman web menggunakan perisian Front Page

4
Mampu membina laman web. Membangun laman web dan memuat naik ke web site.

5

Membangun kan laman web asas menggunakan MSWord.

Mampu membina Portal yang interaktif.

1

2

3

4
Mahir dalam penyimpanan komputer dengan betul, scandisk, menggunakan anti-virus dan defragmentation

5

iii.

Kemahiran menyelenggara peralatan ICT

Tahu cara menyimpan komputer dengan betul.

Tahu mengenai penjagaan setiap Peralatan ICT

Mampu untuk install semula program dan plug-ins.

Membaik pulih peralatan ICT (Servis dan membaiki)

1
vi. Kemahiran menggunakan ICT untuk pembelajaran kolaborasi dalam talian. (Collaborative Online Learning)

2

3

4
Tahu cara-cara meningkatkan penggunaan pelajar dalam menggunakan sistem pembelajaran kolaborasi dalam talian secara berkesan.

5
Mahir mengendali kan sistem pembelajar an kolaborasi dalam talian secara sistematik.

Tahu adanya pembelajaran kolaborasi dalam talian.

Tahu jenisjenis dan sifatsifat pembelajaran kolaborasi dalam talian.

Kemahiran 2 dan tahu membuka sistem pembelajaran kolaborasi dalam talian.

3.

Sila nyatakan latihan berkaitan ICT yang anda hadiri dalam 3 tahun kebelakangan ini. (Contoh : Kursus Dalaman, Kursus Asas Komputer dll)

11

BIL i ii iii iv v vi vii

JENIS LATIHAN

TAHUN

12

4)

Senaraikan sesi perkongsian ilmu/latihan dalaman berkaitan dengan ICT yang telah anda jalankan di sekolah dalam tahun semasa BIL a b c d e f g SESI PERKONGSIAN ILMU / LATIHAN DALAMAN

5.

Nyatakan kekerapan anda menyebarkan maklumat berkaitan ICT. (Tandakan () pada mana yang berkenaan) Tiap-tiap minggu Tiap-tiap bulan Setahun enam kali Setahun dua kali Setahun sekali

13