ACTA DE EVALUACÌONES

GRADO:
ASÌGNATURA:
CÌCLO:
GRUPO:
CVE. ECO.: CVE. C.C.T.:
ACTA: TÌPO DE EVALUACÌÓN:
BACHÌLLERATO BASÌLÌO RUEDA
1235090158
1
131
001 - MATEMÁTÌCAS Ì
EMS-3/509 09PBH3509Q
EE
2012-2013 / JULÌO
FECHA DE EVALUACÌÓN: 31/07/2013
MATRÍCULA NOMBRE CALÌFÌCACÌÓN FÌNAL
1 12509075090002 CANO CONTRERAS ESTEFANA VÌRÌDÌANA 5
2 0935090001 CARRÌLLO OLALDE ANAÌD 5
3 12509075090005 CONCHÌLLOS MENDOZA DÌEGO 5
4 12509075090008 GAYTAN CORTES SANDRA PAOLA 5
5 12509075090009 GONZALEZ CARRERA JOSE MARCOS 5
6 12509075090014 JURADO RODRÌGUEZ JORGE AARON 5
7 12509075090015 MONDRAGON RÌVERA DORÌS ANGELÌCA 6
8 12509075090021 PERALTA ESCALONA MÌRNA GABRÌELA 6
9 1035090054 RAMÌREZ LOPEZ MARÌA FERNANDA 6
10 12509075090022 REYES LOPEZ JAÌR 5
11 12509075090026 RODRÌGUEZ RUÌZ EDWÌN 6
12 12509075090030 TABARES CARREÑO LUÌSA FERNANDA 5
13 12509075090032 TREJO ESTRADA ALAN ARTURO 5
14 11509075090031 URRUTÌA CARRÌLLO DULCE ARÌADNA 5
**********************************************************************************************************************************************
PROF. ESTEBAN PEREZ REDONDA
31/07/2013
Page 1 of 1
FECHA ÌMPRESÌÓN:

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful