G¾AÛí UÉË §Bĸ·

G¾AÛí UÉË’ Žxs·
I¸Ã³Õ
I¸Ã§BÄ 1
UÁ’ÝÉ
çÊÁ·

¬’ŽB¸Z

UÊâ²AU±

¬t’Ëxv,

DUxU±¬xvÛÖ

ËâAZUÙZX

ËBs¸×ZUÍ·.

தமிழ இலக்கிய உலகில உள்ள மிகச சிறந்த நூல திருக்குறள்
ஆகும. இந்நூல காலத்தால அழிக்க முடியாததாகவும, ஒரு வாழக்ைக
நூலாகவும,

எந்நாட்டவரும

ஏற்றுக்

ொகாள்ளும

நூலாகவும

திகழகிறத . ஒரு காலத்தில சிறந்த இலக்கியமாகக் கருதப்பட்டைவ
எலலாம மற்ொறாருகாலத்தில இலலாமல ோபாய்விட்டன. ஆனால
சுமார 2040 ஆண்டுகளாக நின்று நிலவும நூலாக அைமந்திருக்கிறத
திருக்குறள்.

எத்தைனோயா

அழிவுகைளயும

வரலாற்று

நிகழவுகைளயும தாண்டி வந்தள்ளத திருக்குறள். இைத உலக
இலக்கியம என்ோற ொகாள்ளத்தக்க முைறயில உருவாக்கி உள்ளார
திருவள்ளுவர.
திருக்குறள்

முழுவதம

வலியுறுத்திக்

கூறப்படுவத

தூய

அறப்ொபாருள் மட்டுோம. தூய நலொலாழுக்கம மட்டுோம ஒருவைன
வாழவில உயரத்தி ஒழுக்கம உைடயவனாக ொசெய்யும என்போத
திருக்குறளில உள்ள முக்கிய கருத்தாகும. ஆனால அோத செமயத்தில
தமிழ மக்கள் வாழ ோவண்டும / உயரந்த நிைலைய அைடய
ோவண்டும

என்பதற்காகவும

வள்ளுவர

பைடத்தளித்தள்ளார.

ொபாருட்பாலில

இன்ைறய

ோதைவயான

RIJK08
Compre

உலகிற்கு

நாம

இக்குறள்கைளப்
காண்பத

கருத்தக்கைளத்தான்.

எலலாம
வாழத்
1

ொதரியாமல

தமிழன்

எண்ணத்தில

எழுதப்பட்டைவகோள

அதனாலதான்
வாழக்ைக

தாழந்தவிடுவாோனா

வள்ளுவர
பந்தயத்தில

என்ற

அதிகாரங்கள்.

ொபாருட்பால

அறத்ைதப்

உயரந்த

பற்றக்

கூறயைதவிட

ோதைவயானைதப்

பற்ற

அதிகம

ோபசியுள்ளார.
மண்ணில
நாடுகளுக்கு

பிறந்த

செமம.

அைனவரும

அப்பாற்பட்டத.

கடலகளுக்கு

அந்தச

செமத்தவம

அப்பாற்பட்டத ,

இனங்களுக்கு அப்பாற்பட்டத செமயங்களுக்கு அப்பாற்பட்டத என்று
அறுதியிட்டு கூறய நூல திருக்குறள் ஆகும.
பிறப்ொபாக்கும எலலா உயிரக்கும சிறப்ொபாவ்வா
ொசெய்ொதாழில ோவற்றுைம மான் = குறள் 972

என்கிறத

திருக்குறள்.

அந்தக்

கூறுகள்தான்

இன்று

உலகின்

அரசியலைமப்ப செட்டத்தின் அடிக்ோகாளாகவும விளங்கி வருகிறத.
எலலாருக்கும செமத்தவம என்ற அடிப்பைடயிோலோய இக்குறள்கள்
அைமக்கப்பட்டுள்ளன. மனித இனம வாழவதற்காகோவ இவ்வுலகில
ோதான்றயத. அதனால மனிதன் வாழ எலலா வழிகைளயும காட்டிச
ொசெலகிறத திருக்குறள்.
ொபாருளாதாரத்ைத இன்று ஒரு பட்டப்படிப்ப பாடமாகோவ
ோமற்ொகாள்ள முடியும. அதில ஒருவர முைனவர பட்டம கூட வாங்க
இயலும. ஆனால ொபாருள்ொசெயலவைக என்று ஓர அதிகாரத்ைதப்
பைடத்த அதில இன்ைறய ொபாருளாதார வலிைம வைர சிந்தித்த
ஒருவரதான்
காலத்திோலோய

வள்ளுவர.

ொபாருள்

ொதாைலோநாக்கு

வலிைம

பாரைவயுடன்

ொபற்றறாத
பணத்தின்

வலிைமையப் ோபசியவர வள்ளுவர ஒருவோர அவார.
ËâAZUÛ

RIJK08
Compre

2

1. திருக்குறைள உலக நூல என்று கூற காரணம என்ன ?

2. வள்ளுவர திருக்குறைளப் பைடக்க பத்தியில கூறப்பட்ட இரு காரணங்கள் யாைவ ?

3. ொபாருட்பாலின் சிறப்ப என்ன?

4. பத்தயில கூறப்பட்டுள்ள திருக்குறளின் ொபாருைள விளக்கவும . ?(ந உன் திருக்குறள்
நூைலப் பயன்படுத்திக் ொகாள்ளலாம )

5. வள்ளுவர ொதாைலோநாக்கு பாரைவயுைடயவர என்பைத எப்படி அறயலாம?

çÊÁ· CgAáUÙZX± C¬AÁÛ YßU.

1. திகழகிறத

____________________________

2. நிகழவுகைள

____________________________

3. பந்தயத்தில

____________________________

4. அப்பாற்பட்டத ____________________________
RIJK08
Compre

3

5. வலிைம

____________________________

§BÜÍ

RIJK08
Compre

4