You are on page 1of 40

Safet Su{i} pravi planove

Broj 1511
Mustafa Hasanagi}, nekada{nji as Partizana

Sarajevo, petak, 6. avgust/kolovoz 2010.

O Francuzima }emo razmi{ljati nakon Luksemburga
Kapiten sve bli`i odlasku u Arsenal

Haris Seferovi} o nastupu za BiH

Bio sam ispred Pu{ka{a i Besta

Niko iz Saveza me nije zvao

Spahi} rje{ava Vengerove probleme
Izbor IHF-a

Sini{a Mihajlovi} {alje ponudu na{em reprezentativcu

Tuzlanka Ceca Kiti} najbolja rukometa{ica u historiji

Za Misimovi}a
devet miliona eura
Misimovi}: Na listi `elja trenera Fiorentine

Aktuelno

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 6. avgust/kolovoz 2010.

2

Italijanski klub poslao ponudu u Volfsburg

Fiorentina za Misimovi}a nudi 9.000.000 eura
Na{ trener Sini{a Mihajlovi} je odabrao pravog igra~a za ekipu i potpuno ga podr`avam u `elji da dovede Bosanca - ka`e predsjednik Fiorentine

S

vega 20 minuta susreta u Napulju bili su dovoljni da ~elnici Fiorentine shvate da je Zvjezdan Misimovi} igra~ za njih. Bh. reprezentativac je sa Volfsburgom u utorak nave~er odigrao prijateljski me~ protiv Napolija (1:2), a me~ sa tribina stadiona San Paolo me|u 30.000 tifoza pratio je i novi predsjednik Fiorentine,

Pravi igra~

Franko Poci (Franco Pozzi). - Misimovi} je igra~ kakav nam je potreban. Na{ trener Sini{a Mihajlovi} je odabrao pravog igra~a za ekipu i potpuno ga podr`avam u `elji da dovede Bosanca - kazao je Poci. Misimovi} je protiv Napolija zbog oporavka od povrede igrao tek od 71. minute, ali je to vrijeme iskoristio na pravi mogu}i na~in. Napravio je jednu zapa`enu rolu koju su i navija~i Napolija

Atletiko i ^elzi nisu odustali
[panjolski list „Fichajas“ u srijedu je potvrdio da je Fiorentina prema Volfsburgu poslala ponudu za Misimovi}a, ali i donio informaciju da ~elnici Atletiko Madrida i engleskog ^elzija, tako|er nisu odustali od usluga na{eg reprezentativca. - Misimovi} je igra~ za kojeg se vrijedi boriti. Znamo za ponudu Fiorentine, ali i mi imamo svoje planove i `elje - kazali su u Atletiku. nagradili gromoglasnim aplauzom. Ujutro nakon susreta, Poci je u dogovoru sa ~elnicima „ljubi~astih“ poslao ponudu za Volfsburg u kojoj je prema italijanskom portalu „Tuttomercato“ pisalo da Fiorentina nudi devet miliona eura za na{eg reprezentativca.

Misimovi}: Odu{evio predsjednika Fiorentine To je ujedno i najve}a ponuda italijanskog kluba koja je oti{la prema Volfsburgu, s obzirom na to da su prije 20-tak dana „ljubi~asti“ za Misimovi}a nudili sedam miliona eura. kazao je Diter Hense (Dieter Hoeness), sportski direktor „vukova“ za „Kicker“. Mi smo poku{avali kontaktirati Misimovi}a, da bismo ~uli njegovu verziju nove ponudu Fiorentine, ali se na{ reprezentativac nakon putovanja u Napulju nije javljao na svoj mobitel. Ne moramo `uriti sa njegovim odgovorom, jer Misimovi}a ve} u nedjelju o~ekujemo u Sarajevu kada je zakazano okupljanje za prijateljski me~ sa Katarom. Nadamo da }emo ve} u toku sedmice i prije me~a na Grbavici dobiti njegovog odgovor o mogu}em prelasku u Fiorentinu, u koju je imao `elju i}i i pro{le sezone. A. S. Bakovi}

Davna `elja
- Dobili smo ponudu iz Firence. Razmotrit }emo je -

Faksimil ponude Fiorentine na italijanskom portalu

Mehmed Alispahi} ostaje igrati u [ibeniku

Sva|ao sam se sa ~elnicima
Nudili su mi neke male klubove u koje nisam `elio oti}i - ka`e Alispahi} Daleko sam od Bundes lige - tvrdi na{ reprezentativac
Mehmed Alispahi} }e kako sada stvari stoje prvi dio sezone odigrati u dresu [ibenika. Iako ga pojedinci „sele“ u Bundes ligu, bh. reprezentativac nije dobio niti jednu ponudu od njema~kih klubova. sam Alispahi} u razgovoru koji smo obavili u ~etvrtak ujutro nakon jutarnjeg treninga sa igra~ima [ibenika. - Sjedim sa dru{tvom nakon treninga u klubu i pravimo plan za susret sa Hajdukom - bile su prve rije~i Alispahi}a kada se uspostavila veza sa [ibenikom. O navodnim ponudama iz Njema~ke, na{ reprezentativac je rekao: - Niko me nije zvao. Zvani~an ponuda u klub nije do{la, tako da ne mogu komentirati medijske natpise koji nemaju mnogo veze sa istinom. Alispahi} nam je otkrio da je proteklih dana imao manju sva|u sa ~elnciima [ibenika. - Nudili su mi neke male klubove u koje nisam `elio oti}i. Ekipe su bile ispod svih mojih kriterija, jer to nisu klubovi sa velikim ambicijama. Da se radilo i timovima iz liga „petice“ ne bih imao ni{ta protiv - ka`e Alispahi}, koji je za „Sport“ otkrio da se radilo o turskog Gazijantepsporu.

Kod Ibri~i}a po bod(ove)
Alispahi} protiv Ibri~i}a. [iben~ani su u nedjelju gosti u Splitu u okviru tre}eg kola NHL-a, a Hajduk je favorit na papiru. - U Split idemo po bod(ove). Imamo {ansu, jer }emo nastojati u~initi sve da iskoristimo njihov umor nakon revan{ susreta sa Dinamom iz Bukure{ta. Po tradiciji dobro igramo na Poljudu i tra`it }emo priliku da ostanemo nepora`eni - kazao je Alispahi}, koji }e odmah nakon utakmice do}i na okupljanje reprezentativaca za me~ sa Katarom. veliku gre{ku i sada se kaju. Ja sam strpljiv, `elim samo igrati, zabijati golove. Transfer }e do}i kad,tad - kazao je AlispaA. S. hi}.

Danas (petak) zasjeda Izvr{ni odbor NSBiH

Napravljen plan
Od ranije datiraju samo razgovori sa ~elnicima holandskog PSV-a, {to je i potvrdio

Vanredna ili Izborna skup{tina?
Za danas (petak - 11 sati) je ponovo zakazana sjednica Izvr{nog odbora NSBiH koja je ve} dva puta otkazivana zbog nedostatka kvoruma. - Kako trenutno stoje stvari (~etvrtak u podne - op. a.) bit }e kvoruma. Kontaktirali smo sve ~lanove Izvr{nog odbora, ka`e v. d. generalnog sekretara NSBiH Jasmin Bakovi}. Fudbalska vlada }e, nakon odluke Skup{tine (16. juli) da ne prihvati novi statut NSBiH i zadnjeg pisma FIFA-e i UEFA-e u kojem u nagla{eno da do njegovog usvajanja ne va`e obavljeni izbori, razmatrati aktuelnu situaciju. - Jedna mogu}nost je da Izvr{ni odbor zaka`e Vanrednu skup{tinu, kako bi se opet razmatralo usvajanje novog statuta, a druga je sazivanje Izborne skup{tine, {to u ovom slu~aju „nije“ svrsishodno, s obzirom na to da su FIFA i UEFA u zadnjem pismu naglasili da ne}e priznati rezultate posljednjih izbora. Jednostavno, sve do usvajanja novog statuta, FIFA i UEFA ne}e priznati posljednje izbore, dodaje Bakovi}. Nadamo se da }e Izvr{ni odbor NSBiH kona~no po~eti raditi u interesu bh. fudbala, a ne i dalje biti njegov grobar. G. [.

Nema od{tete
Sada je situacija mnogo bolja, ali vrijeme nije na strani [ibenika. Na{ reprezentativac }e u januaru naredne godine biti slobodan igra~. - Sada su mogli ne{to i zaraditi, ali za pet mjeseci ne}e dobiti niti euro. Napravili su

Alispahi}: ^elnici ga slali u Gazijantepspor

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 6. avgust/kolovoz 2010.

3

Safet Su{i}, selektor reprezentacije BiH, ve} po~eo pripreme za kvalifikacije za Euro

O Francuzima }emo razmi{ljati nakon Luksemburga
U ovom trenutku igra~e, kada do|u u nedjelju na okupljanje, ne treba optere}ivati pitanjima o trenutnoj situaciji u Savezu - ka`e Su{i} Protiv Luksemburga sa tri igra~a u zadnjoj liniji Blan ne}e mnogo mijenjati Domenekov tim

D

o me~a sa reprezentacijom Katara ostalo je manje od sedam dana. Selektor na{eg tima, Safet Su{i}, polako sla`e kockice za posljednju reprezentativnu provjeru pred po~etak kvalifikacija za Euro i duele sa Luksemburgom i Francuskom. I prilikom susreta glavnog i odgovornog urednika „Sporta“ Ergina Had`iosmanovi}a i potpisnika ovih redova sa selektorom Su{i}em, na njegovom licu se vidjela zabrinutost posljednjim de{avanjima oko mogu}e suspenzije Saveza. Iako Su{i} u svakom intervjuu nastoji da se okrene samo sportskim temama i ciljevima, razgovor za najutjecajniji sportski list u BiH bio je idealna prilika da se skrene pa`nja i na ostale medije.

Samo utakmica
- U ovom trenutku igra~e kada do|u u nedjelju na okupljanje ne treba optere}ivati pitanjima o trenutnoj situaciji u Savezu. Sve medije u BiH molim da svoja pitanja baziraju na utakmicu sa Katarom i kvalifikacijama za Euro. To je veoma va`no da se podvu~e - kazao je Su{i}.
Mislite li da se trenutna lo{a situacija u NSBiH mo`e lo{e odraziti na igra~e?

- Bojim se da mo`e, jer se od problema ne mo`e pobje}i. Vidjeli ste {ta se sve Francuskoj dogodilo na Mundijalu, nakon slabe atmosfere pred polazak u Ju`nu Afriku. I ja nosim odre|ena lo{a iskustva jo{ kao igra~ iz vremena kada smo igrali na SP u [paniji 1982. godine, ali je veoma va`no da igra~i samo misle na utakmice, da probleme ostave sa strane. Tu nam i vi novinari mo`ete mnogo pomo}i.
Imate li po~etnih 11 za me~ sa Katarom?

Su{i} u razgovoru sa na{im novinarom Katarom iskoristiti da probamo odre|ene varijante za duel sa Luksemburgom koji nas o~ekuje u septembru.
Kada spominjete Luksemburg, lijevi bok }e nam biti najve}i problem. Da li ste ve} na{li Salihovi}evu zamjenu? „trikolore“? dosta koristi?

- Uglavnom imam. Ima tu jo{ nekoliko dilema, ali nemam mnogo ni mogu}nosti da napravim odre|ene izmjene. Svaki test je veoma va`an, pa }emo i susret sa

- Otkrit }u da ve} sada razmi{ljam da u Luksemburgu igram sa tri igra~a u zadnjoj liniji. Protiv „malih“ je najte`e posti}i prvi gol i bit }e nam od prve minute potrebni igra~i koji odli~no centriraju sa strane. Morat }emo igrati ofanzivnije, {to opet ne}e biti slu~aj sa Francuzima na Ko{evu.
Kakvu taktiku pravite za

- Na Salihovi}evom mjestu na lijevoj strani igrat }e Jahi}. On je iskusan igra~, godinama je tu u timu i uvjeren sam da on mo`e ispuniti moja o~ekivanja. Ve}i problem }e biti desna strana na kojoj igra Riberi (Riberry). Osim Mensura Mujd`e, imam u planu da na desni bok ubacim jo{ jednog igra~a koji }e Riberija zatvoriti sa druge strane.

- Naravno! Jedno je kada igra~e vidite na utakmicama u svojim klubovima, a drugo je kada s njima na treningu provedete dnevno najmanje dva, tri sata. Nakon [tokholma i Frankfurta vi{e ni{ta nije isto u mojim pogledima na na{ tim.
Da li se ne{to promijenilo kod Francuza nakon dolaska Lorana Blana (Laurent Blanc)?

Sudi}, Seferovi}, Muji}...
Su{i} se nada da }e u narednom periodu mnogo mla|ih igra~a konkurirati za prvi tim. Mnoge je ve} gledao (Bunoza /Visla/, Pilipovi} /Slaven/...), mnoge je `elio (Sudi} /Malme/ prije povrede), a mnogi ve} kucaju na vrata reprezentacije BiH (Seferovi} /Fiorentina/, Muji}, Hajdarovi} /Bajern/, Vranje{ /[erif/)... igra~e koji znaju da igraju, a takav je na{ Spahi}. Velika bi bila stvar kada bi potpisao za Arsenal. Ponuda je tu, vidjet }emo {ta }e biti.
me~u sa Katarom?

Mravac i Pand`a
Ko je najbli`i toj opciji?

Berberovi} je bio samo ideja
Da li ste bili ozbiljni kada ste kazali da ste Berberovi}a `eljeli prebaciti na lijevi bok?

- Za sada Mravac, ali to je samo jedna od ideja, koja i ne mora biti realizirana. Mnogo toga }e zavisiti od rezultata iz Luksemburga.
[ta je sa Pand`om, koji je protiv [vedske u [tokholmu zatvarao desnu stranu u defanzivi?

- To je bila samo ideja. Imam odre|eno iskustvo i dobro znam da se dosta igra~a koji igraju godinama na desnoj strani, bez problema mogu prebaciti na lijevi bok. Berberovi} je takav kalibar igra~a i s njim sam takvu ideju poku{ao provesti u djelo. Nakon njegovog odlaska, to vi{e nije mogu}e - kazao je Su{i}.

- Njega }u vi{e koristiti na poziciji stopera. On se bolje snalazi na toj poziciji.
Prijateljski susreti sa [vedskom i Njema~kom su, ipak, i pored poraza donijeli

- Sumnjam. Ako mislite na igra~ki kadar, Blan }e zvati sve igra~e koje je na raspolaganju imao i Domenek (Domenech). Mo`da ne}e samo oni koji su najavili opro{taj poput Anelke, Galasa (Gallas) ili Anrija (Henry). Nastup na Mundijalu nije pokazatelj njihovih pravih vrijednosti. Ne}emo mnogo o „trikolorima, o Francuzima }emo razmi{ljati, tek nakon Luksemburga koje }emo morati odmah „bombardovati“ od prve minute.
Va{ komentar ponude Arsenala za na{eg kapitena Emira Spahi}a?

D`eko i Bajern
D`eko izme|u Volfsburga, Bajerna i Juventusa?

- O~ekivao sam da }e potpisati za Bajern, to sam rekao i prije ponude minhenskog kluba. Za ovu sezonu smatram da je gotovo, ali isto tako tvrdim da Volsfburg ne}e biti nimalo slabiji nego pro{lih sezona. ^im su doveli ozbiljnog trenera Meklarena (McLaren) to dovoljno govori o njihovim velikim planovima.
Kakvi su Vam planovi na

- Igrat }e najbolji tim sa Hasagi}em na golu. To bi mogao biti tim koji }emo suprotstaviti Luksembur`anima. Sa izmjenama ne}u krenuti odmah na poluvremenu, ve} }emo sa prvim timom igrati do 60., 70. minute, nakon {to dobijem uvid u mogu}nosti pojedinih igra~a koji me posebno zanimaju.
Da li ste zadovoljni sa ~etiri osvojena boda u prva dva kola kvalifikacija?

- Venger (Wenger) voli

- Naravno, pobjedu i remi na startu ne}emo smatrati neuspjehom, ali }e tokom cijelih kvalifikacija biti jako va`no da idemo utakmicu po utakmicu - kazao je Su{i}. A. SOKOLOVI]

Aktuelno
Bh. reprezentativac sve bli`i prelasku u Arsenal

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 6. avgust/kolovoz 2010.

4

Spahi} rje{enje za Vengerove probleme
Menad`er Arsenala o~ajan nakon odlaska Kembela

U

engleskom listu „Daily Mail“ u srijedu je objavljen veliki ~lanak o na{em reprezentatrivcu Emiru Spahi}u, koji tvrdi da se nalazi blizu potpisa za Arsenal. Stoper francuskog Monpeljea je kazao da se nada da }e u narednih nekoliko dana zavr{iti trasnfer sa engleskim klubom. - Najva`nije je da pregovori idu prema planu i da bi transfer mogao biti zavr{en veoma brzo - kazao je Spahi}. Arsenalov menad`er Arsen Venger (Arsene Wenger) na{ao se u problemima u odbrani nakon odlaska Sol Kembela (Campbell) u Nju-

Verder odbio 10 miliona funti za Mertesakera
Da je Spahi} sve bli`i Arsenalu potvr|uje i vijest koja je stigla pred samo zaklju~enje ovog broja, da je Venger ostao bez {ansi da u klub dovede Per Mertesakera (Mertesacker). Englezi su Verderu iz Bremena za stopera ponudili 10 miliona funti, ali su ~elnici njema~kog kluba glatko odbili ponudu. kasl, te nakon {to Vilijam Galas (William Gallas) i Mi-

Monpelje tra`i 27 miliona eura
Monpelje je izdao zvani~no saop{tenje u kojem negira bilo kakve kontakte sa Arsenalom. U francuskim medijima u srijedu se oglasio i predsjednik tog kluba Luj Nikolin (Louis Nicollin), koji u razgovoru za francuski „L ’Equipe“, nije negirao mogu}nost transfera. - Ako Spahi} `eli oti}i, niko nije nezamjenjiv kazao je Nikolin. Ina~e, Nikolin je jo{ dodao da je od{teta za Spahi}a 27 miliona eura.

Spahi}: O~ekuje i saradnju Monpeljea kel Silvestre (Mikael) nisu - Arsenal je veliki klub. produ`ili ugovor sa „top- Ja sam obo`avatelj menicima“. nad`era Vengera i nadam se

da }e Monpelje sara|ivati u narednim danima - kazao je Spahi}. A. S.

Selektor Francuske odredio spisak kandidata za me~ sa Norve{kom

Blan pozvao Nasrija i Benzemu
Na spisku nema igra~a koji su osramotili „trikolore“ na Mundijalu
Nasri, Benzema i Mekses (Mexes) su povratnici u reprezentaciju Francuske. To je odlu~io Loran Blan (Laurent Blanc), novi selektor reprezentacije Francuske koji je objavio spisak igra~a na koje }e ra~unati u debitantskoj utakmici na klupi „ trikolora“. Francuzi }e 11. avgusta odigrati prijateljsku utakmicu protiv Norve{ke, koja }e im biti generalna proba pred start kvalifikacija za EP , u kojim }e igrati i protiv na{eg dr`avnog tima 7. septembra (na startu 3. septembra protiv Bjelorusije). Kao {to je bilo i najavljeno Blan na spisku za me~ sa Norve`anima nije pozvao igra~e koji su osramotili Francusku na Mundijalu u Ju`noj Africi. Francuzi su protiv Norve{ke igrali ~ak 15 susreta, posljednji put na Veledromu u Marseju 1998. godine kada je bilo 3:3. Zanimljivo od u~esnika Mundijala na Blanovom spisku je samo golman Monaka Rufije (Ruffier), koji je

Zlatan Muslimovi} nakon poraza od Ajaksa

Muslimovi} je u igru u{ao u 64. minuti

Blan: Debi protiv Norve`ana

Nestali smo za sedam minuta
Svi smo tu`ni i jako razo~arani, jer nam se pru`ila historijska prilika za grupnu fazu Lige prvaka - ka`e na{ reprezentativac
Sve {to je Zlatan Muslimovi} svojim golovima gradio tokom pro{le sezone, igra~i PAOK-a su pokvarili u duelu sa Ajaksom za samo sedam minuta drugog poluvremena. U tom periodu igre Holan|ani su postigli tri gola i rezultatski zaostatak od jednog gola pretvorili u prolaz do plej-ofa Lige prvaka. Muslimovi} je u igru u{ao u 64. minuti kada je PAOK-ov brod ve} potonuo. Gubili su sa 1:3, a jedini pomak je da su sa na{im reprezentativcem na terenu igra~i uspjeli sti}i do utje{nog remija (3:3). - Ni sada mi nije jasno kako smo nestali za samo sedam minuta. U tom periodu kao da nismo bili na terenu. Svi smo tu`ni i jako razo~arani, jer nam se pru`ila historijska prilika da do|emo do plej-ofa i na korak od grupne faze Lige prvaka. @ivot ide dalje. Mo`da nam se posre}i u Evropskoj ligi - kazao je Muslimovi}. A. S.

Spisak igra~a za Norve{ku
Gurkuf: Ka`njen dvije utakmice Blan je pozvao 22 igra~a, a to su: Golmani - Rufije (Monako), Du{e (Ren); Odbrana - Fani (Ren), Rami (Lil), Mekses (Roma), Saho (PS@), Tremulina (Bordo), Sisoko (Lion), Debi{i (Lil); Vezni red - Lasana Dijara (Real Madrid), Sisoko (Tuluz), Emvila (Ren), Nasri (Arsenal), Kabaje (Lil), Enzogbia (Vigan), Matuidi (St. Etjen); Napad - Ben Arfa (Marsej), Benzema (Real Madrid), Remi (Nica), Briand (Lion), Menez (Roma), Oaro (PS@). bio tre}i izbor Domeneka (Domenech) u Ju`noj Africi. - Odlu~io sam se uglavnom za igra~e iz Lige 1, jer su oni bolje pripremljeni od stranaca - kazao je Blan. U reprezentaciju je vra}en Mekses iz italijanske Rome. Blan je s njim obavio razgovor. - Sreli smo se u Parizu i svi znaju da je Mekses odli~an centralni brani~. To je dokazao u Romi posljednjih godina. Na njega najozbiljnije ra~unam - kazao je Blan.

Gurkuf ne igra protiv BiH
Na Blanovom spisku nema Joana Gorkufa (Yoann Gourcuff), ali on protiv BiH sigurno i ne}e igrati i da francuski selektor bude ra~unao na njegove usluge u budu}nosti. Naime, FIFA je Gurkufa kaznila sa dva susreta kazne zbog crvenog kartona u me~u protiv Ju`ne Afrike na posljednjem susretu „trikolora“ na Svjetskom prvenstvu. Zbog crvenog kartona, Gurkuf }e sigurno propustiti susrete sa Bjelorusijom i BiH na startu kvalifikacija za Euro.

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 6 avgust/kolovoz 2010.

5

Edin D`eko jo{ uvijek ima otvorenih pitanja u karijeri

Za deset dana sve }e biti poznato
Velika je ~ast {to me u posljednje vrijeme povezuju sa Milanom i Juventusom, ali i Volfsburg ima svoje planove - kazao je na{ golgeter

E

din D`eko je nakon duela u Italiji protiv Napolija (1:2) kazao da u `ivotu jo{ uvijek ima otvorenih pitanja i da se nada da }e u narednih deset dana rije{iti sve dileme u pogledu njegove nogometne budu}nosti. Napada~ Volfbrurga i na{e reprezentacije je izjavio da je po~astvovan {to se za njega zanimaju Juventus i Milan, ali da jo{ nije dobio konkretnu ponudu.

Menad`er i transfer
- Volim italijanski nogomet, ali trenutno sam igra~ Volfsburga. U narednih deset dana sve bi se moglo znati oko mog transfera za kojeg je zadu`en moj menad`er. Velika je ~ast {to me u posljednje vrijeme povezuju sa Milanom i Juventusom, ali i Volfsburg ima svoje planove. Vidjet }emo {ta }e od svega biti - kazao je 24-godi{nji bh. reprezentativac nakon poraza njegovog tima u prijateljskoj utakmici od Napolija, u kojoj je sa bijele ta~ke po-

stigao jedini pogodak za njema~ku ekipu. Napoli je slavio 2:1, a D`eko je bio jedini strijelac za Wolfsburg u 54. minuti iz penala. Igrao je cijelu utakmicu, dok je Misimovi} u{ao u igru u 71. minuti. - Bilo je ba{ zabavno u Napulju. Prijateljski susret, a toliko puno navija~a! Atmosfera je bila kao u Ligi prvaka. Manje gre{ke ko{tale su nas poraza. Ali bolje izgubiti sada nego u Bundes ligi - zaklju~io je D`eko, koji je u duelu sa Napolijem nosio kapitensku traku.

Slijedi Everton
Za na{eg reprezentativca nema pauze. Slijede nova isku{enja. Prvo naredno u dresu Volfsburga je u subotu (7. avgust, 17 sati) kada u Njema~ku dolazi engleski Everton. - Bit }e to jo{ jedna jaka provjera pred novu sezonu. Drago mi je {to igramo protiv ja~ih italijanskih i engleskih timova. Everton je rival po mjeri - kazao je D`eko.

Meklaren zadovoljan
Engleski trener Volfsburga Stiv Meklaren (Steve McLaren) nije bio posebno nezadovoljan zbog poraza. - I prije utakmice sam podvukao da je Napoli jako dobra ekipa, znali smo da nas ~eka te{ko isku{enje. U mojoj ekipi sam vidio i dobre i lo{e stvari. Znam da nas o~ekuje jo{ puno posla, ali napredujemo i rastemo zajedno. Posebno mi se dopada karakter mog tima, jer se nikada ne predaju - rekao je Meklaren. D`eko je u me~u sa Napolijem nosio kapitensku traku Dan nakon duela sa Evertonom, D`eko }e zajedno sa Misimovi}em krenuti prema Sarajevu, gdje ih u utorak (10. avgust) o~ekuje prijateljska utakmica protiv Katara. [ampionat u Njema~koj starta 20. avgusta, a u prvom kolu Volfsburg gostuje u Minhenu kod Bajerna. Pet dana ranije (15. avgusta) D`eko }e predvoditi „vukove“ u prvom kolu Kupa Njema~ke u gostima kod Minstera. A. S.

Safet Nadarevi} `eljno ~eka po~etak turskog {ampionata

Milo{ Krasi} sve bli`i klubu iz Torina

Ve} smo se pripremili uloviti Zeca D`eko, Juventus je moj!
Na startu igraju protiv Gen~lerbirligija pred svojim navija~ima Ne}e produ`iti ugovor sa Eski{ehirsporom
U Turskoj je sve spremno za po~etak novog {ampionata. Iako Super liga starta 15. avgusta, na{ internacionalac koji brani boje Eski{ehirspora, Safet Nadarevi}, `eljno ~eka prvi susret sa Gen~lerbirligijem. Nadarevi} za taj duel ima poseban motiv, jer }e na drugog strani biti Ermin Zec, igra~ s kojim je imao duel u [tokholmu prije me~a sa [vedskom, kada mu je na posljednjem treningu zadao nezgodan udarac u predjelu ~lanka.

Krasi}ev menad`er jo{ spominje Liverpul

Nema opu{tanja
- Takav sam na treningu, nema opu{tanja. Nema potrebe da se nekome i izvinim, jer i da mi je brat bio sa druge strane, napravio bih isti start kao {to sam i u duelu sa Zecom - kazao je tada Nadarevi}. Danas, druga slika, ali isti akteri. Duel izme|u na{ih reprezentativaca dogodit }e se u prvom kolu turskog {ampionata u Eski{ehiru. - Ve} smo se pripremili uloviti Zeca. Znam da }e nam on biti najte`i igra~ za ~uvanje, jer je na pripremama odli~no igrao. @elim mu dobrodo{licu u turski {ampionat, ali bodove neka ostavi za drugu priliku. Nema nikakve ljutnje - ka`e Nadarevi}. Posljednjih mjeseci Nadarevi}a smo ~esto „selili“ u Francusku (Lens), Englesku (Bolton) i Njema~ku (Ajntraht), ali je on uporno izbjegavao odlaske iako ih je najavljivao na sav glas. - Ostat }u u Eski{ehiru. U ovom trenutku jedino ne znam da li da potpi{em novi ugovor ili da se dr`im starog koji mi va`i do kraja sezone. Mo`da je bolje da ni{ta ne potpisujem, jer mi se uvijek mo`e otvoriti prilika za odem u Engle-

Nadarevi}: U nedjelju se stavlja na raspolaganje selektoru Su{i}u sku ili Njema~ku - pri~a Nadarevi}.

Popraviti utisak
Priliku za novo reprezentativno dokazivanje imat }e 10. avgusta kada BiH igra prijateljski me~ sa Katarom. - Sve osim pobjede bilo bi veliko iznena|enje. Nakon [vedske i Njema~ke prilika je to da malo popravimo lo{ utisak kod navija~a, a Katar je odli~an izbor. Potrebna nam je i pobjeda radi stvaranja dobre atmosfere pred po~etak kvalifikacija za Euro. Svi smo svjesni da je start kvalifikacija jako va`an, mo`da i najva`niji - kazao je Nadarevi}, koji je najavio da }e se ve} u nedjelju ujutro staviti na raspolaganje selektoru Safetu Su{i}u. A. S.

D`eko, Juventus je moj! Ovako je italijanski list „Tuttosport“ najavio skori dolazak Milo{a Krasi}a. Izgleda da nema vi{e prepreka i da }e se poslije dva mjeseca srbijanskom reprezentativcu ispuniti san. - Ne}u vi{e ni{ta da pri~am, {utim i ~ekam - poru~io je reprezentativac Srbije koji je blizu cilja. Ostalo je da se zavr{i posao. Dodu{e njegov menad`er Joksimovi} je izjavio da bi Liverpul, sa promjenom vlasnika, mogao da se uklju~i u igru, ali Krasi} `eli samo Juventus. Dva su scenarija, jedan su 15 miliona eura u kasi CSKA, a drugi razmjena Jakinta (Jaquinta) - Krasi}.

Faksimil iz lista „Tuttosport“

Krasi} i D`eko: Da li }e ponovo razmijeniti dresove?

Aktuelno
INTERVJU

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 6. avgust/kolovoz 2010.

6

Mustafa Hasanagi}, nezaboravni as beogradskog Partizana

S

Bio sam ispred Pu{ka{a i Besta F “
Razgovarao:
Miralem DEMIROVI]

Ostao `al zbog poraza u finalu Kupa {ampiona 1966. godine Zbog te{ke povrede ranije okon~ao karijeru Iskreno se nadam da }e selekcija BiH izboriti plasman na Euro - ka`e Hasanagi}
Naravno da je dolazak u Partizan utjecao na moj uspon u karijeri, a tu sam stekao i punu afirmaciju. Samim tim {to sam bio standardni prvotimac i golgeter tima, a potom postao i reprezentativac, sva moja o~ekivanja su apsolutno ispunjena.“

udbal nekada{nje Jugoslavije je na poziciji centarfora oduvijek imao veliki broj kvalitetnih igra~a koji su tada na dresu nominalno nosili broj 9. I reprezentativna konkurencija za to golgetersko mjesto je bila najve}a. Jedan od najboljih i najpopularnijih u proteklim decenijama je svakako bio centarfor Partizana, Mustafa Hasanagi}. Ro|en 20. aprila 1941. godine u Priboju na Limu, prve fudbalske korake pravi 1958. godine u lokalnom FK FAP . Da je Hasanagi} ro|eni golgeter sa ve} nau~enom fudbalskom abecedom i da takvog dragulja moraju dovesti u svoje redove, prvi su uo~ili upravo ~elnici Partizana. Planirano su ostvarili 1961. godine, a golobradi mladi} im se vi{estruko odu`io.

Pao i Junajted
Suptilni tehni~ar sa istan~anim osje}ajem za gol, sa crno-bijelima 1962. godine potpisuje profesionalni ugovor. ^lan kluba iz Humske ulice je bio punih devet godina, ta~nije do 1969. godine. Zvani~na statistika govori da je za Partizan odigrao ukupno

Centarfor s mikrofonom
Kao zanimljivost navodimo i veliku ljubav Hasanagi}a prema muzici. Sredinom 1967. godine pravi izlet i u muzi~ke vode, snimiv{i singl plo~u za diskografsku ku}u „Jugoton“ iz Zagreba. Sa tog audio uratka, po slu{anosti se izdvojila sevdalinka pod nazivom „Sarajevo na Miljacki hladnoj“. Korektne vokalne sposobnosti, te igra~ka popularnost, bili su razlogom vi{e puta do{tampavanja plo~e koja je prodata u tira`u ve}em od 600.000 primjeraka.

337 utakmica, te postigao nevjerovatnih 355 golova, uz to osvojiv{i dvije titule {ampiona Jugoslavije. Tako|er je u tom periodu dva puta bio najbolji strijelac lige. Internacionalna Hasanagi}eva karijera je zapo~ela krajem 1969. i trajala do 1971. godine. Za to vrijeme nastupa za dva {vicarska kluba i to FC Servet, te FC La{o de Fonds. I tamo{njim ljubiteljima fudbala je ostao u sje}anju kao nenadma{an strijelac i igra~ sa odlikama pravog profesionalca. Zbog niza okolnosti, reprezentativna karijera harizmati~nog centarfora se zaustavila na, za njega, skromnih pet nastupa za A tim Jugoslavije. Kao osvaja~i titule prvaka dr`ave u sezoni 1964/65, fudbaleri Partizana su stekli pravo nastupa u Kupu evropskih {ampiona. Na putu do finala, tim „crno-bijelih“ je eliminirao francuski Nant, a potom i prvaka Njema~ke Verder iz Bremena. Sljede}a prepreka koju su uspje{no pro{li je bio {ampion ^ehoslova~ke, Sparta iz Praga. U polufinalu, Partizan je bio bolji od ~uvenog Man~ester junajteda.

Drugi strijelac
Finale sa Realom iz Madrida je odigrano 11. maja. 1966. godine u Briselu. Iako je poveo golom Velibora Vasovi}a, Partizan nije uspio osvojiti titulu koja je pripala [pancima sa pobjedom od 2:1. U tom ciklusu, Hasanagi} je bio drugi strijelac sa {est golova, a iza sebe je ostavio takve veli~ine kao {to su Ferenc Pu{ka{ (Ferenz Puskas) i D`ord` Best (George). Va{ fudbalski put je zapo~eo davne 1958. godine. [ta je bila osnovna karakteristika tog vremena?

- Prije svega, mi smo tada igrali i borili se za boje kluba punim srcem. Gledanost utakmica je bila znatno ve}a jer su elektronski mediji bili rijetkost. Smatram da je i istinskih fudbalskih majstora bilo puno vi{e nego danas. Prelazak u Partizan je najzna~ajniji korak u Va{oj karijeri. Jesu li ispunjena o~ekivanja znaju}i da ste do{li u veliki klub? - Naravno da je dolazak u Partizan uticao na moj uspon u karijeri, a tu sam stekao i punu afirmaciju. Samim tim {to sam bio standardni prvotimac i golgeter tima, a potom postao i reprezentativac, sva moja o~ekivanja su apsolutno ispunjena. Partizan je bio i ostao fudbalski gigant. Sje}ate li se stvaranja tima ~uvenih Partizanovih „beba“, te koga bi izdvojili kao predvodnika te generacije? - Sretan sam {to sam igrao u najuspje{nijoj generaciji, te {to sam bio dio tima Partizanovih „beba“ kako su nas nazivali novinari i navija~i. Na{ uspjeh je bio plod timske igre, tako da nikoga ne bih favorizovao. Kada ste debitovali za prvi tim i kojeg trenera posebno pamtite?

Hasanagi}: Bio sam dio tima slavnih „beba“

Puno prijatelja u BiH
U BiH ste oduvijek imali puno simpatizera kao i Va{ tada{nji tim. - Moram priznati da mi je zadovoljstvo {to }ete prezentirati ovaj na{ razgovor svima koji me se sje}aju kao fudbalera. Partizan je zaista imao puno navija~a {irom BiH, te smo uvijek do~ekivani sa simpatijama, a sa rado{}u igrali na svim bh. stadionima. Ja li~no imam puno rodbine i prijatelja u Bosni i Hercegovini, pa je logi~no da sam imao i mnogo simpatizera. Relativno rano ste okon~ali aktivnu igra~ku karijeru. Koji razlozi su doveli do toga? - Na Kup utakmici protiv Rijeke do`ivio sam te`ak prelom noge. Lije~enje je dugo trajalo i niVrlo su rijetki fudbaleri koji su postigli vi{e golova od broja odigranih utakmica. Statistika Partizana Vas svrstava u navedeno. Kako obja{njavate ovu raritetnu situaciju? - U pravu ste, i sigurno da je to ta~no. Po skoru odigranih utakmica i postignutih golova, ja sam najbolji strijelac Partizana svih vremena. Zaista se u istoriji fudbala malo igra~a mo`e pohvaliti ovakvim podacima. Kao jedna od legendi kluba, kakav status imate kod dana{njih ~elnika „crno-bijelih“? - Danas sam jedan od ~lanova Skup{tine Partizana. Vrlo ~esto odlazim i na stadion, a s vremena na vrijeme putujem na gostuju}e utakmice. Obostrano gajimo vrlo korektne odnose. Vjerujemo da pratite regionalna fudbalska zbivanja. Zanima nas Va{e mi{ljenje o bh. fudbalu. - Pomno sam pratio kvalifikacije za odlazak na SP u Ju`nu Afriku. Veoma mi je `ao {to se reprezentacija BiH nije plasirala, jer imate generaciju izvanrednih fudbalera. Jednostavno, sre}a nije bila va{ saveznik. [to se ti~e bh. Premijer lige, nisam dovoljno upu}en i bilo bi nesuvislo da dajem komentar - rekao je Hasanagi}.

Debi protiv Budu}nosti
- Moj debi za Partizan je bio 1963. godine na utakmici protiv Budu}nosti iz Podgorice. Tada smo pobijedili sa 3:1, a ja sam postigao dva gola. Abdulah Gegi} je stru~njak kojeg posebno pamtim, jer je bio izvanredan trener i pedagog. Odigrali ste bezbroj velikih utakmica. Koji jugoslovenski derbi Vam se urezao u sje}anje kao naro~ito zna~ajan i po ~emu? - Kao posebnu derbi utakmicu, izdvajam onu protiv Crvene zvezde, kada je nakon pet godina „ posta“ Partizan izvojevao pobjedu od 1:0 na Marakani i to mojim pogotkom. Kruna Va{e karijere je svakako duel protiv madridskog Reala u finalu Kupa {ampiona. Podsjetite nas na tu ~uvenu utakmicu. - Na `alost, nedostajalo nam je vi{e sportske sre}e u tom me~u. Ostao je veliki `al {to nismo osvojili pehar pobjednika Kupa evropskih {ampiona. Bila je to nezaboravna generacija, a da smo ostvarili trijumf, i fudbalska historija bi se druga~ije pisala. U periodu od 1969. do 1971. godine nastupali ste za dva {vicarska kluba. Sa kakvim uspjehom, te po ~emu pamtite to vrijeme? - I u @enevi sam uspio biti golgeter tima i jedan od najboljih pojedinaca prvenstva [vicarske. Bili su to nezaboravni trenuci u mojoj karijeri, a boravak u toj prelijepoj zemlji }u pamtiti i po ro|enju mog prvog sina.

„Na Kup utakmici protiv Rijeke do`ivio sam te`ak prelom noge. Lije~enje je dugo trajalo i nikada se nisam u potpunosti uspio oporaviti, te je to osnovni razlog ranijeg zavr{etka igra~ke karijere“

kada se nisam u potpunosti uspio oporaviti, te je to osnovni razlog ranijeg zavr{etka igra~ke karijere. Na `alost, i to je dio sporta.

Impresivan skor
Malo se zna o Vama od 1972. godine. [ta Vam je bila preokupacija do odlaska u penziju? - Dvije godine sam bio trener turskog kluba Ankaragu|u. Tako|er sam vodio dr`avnu i vojnu reprezentaciju Sirije. Po povratku u Beograd, posvetio sam se ugostiteljskom poslu koji mi je postao glavna djelatnost.

Hasanagi} iz igra~kih dana

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 6. avgust/kolovoz 2010.

7

Haris Seferovi} napada~ Fiorentine o mogu}em nastupu za na{u reprezentaciju

Jo{ me niko nije zvao iz bh. saveza
Imamo dobru ekipu i mislim da }emo naredne godine izboriti mjesto me|u prve ~etiri ekipe - ka`e Seferovi} Ned`ad Serdarevi}, nekada{nji igra~ @eljezni~ara i Vele`a

H

aris Seferovi}, bosanskohercegova~ki napada~ u redovima italijanske Fiorentine sve ~e{}e dobiva {ansu kod trenera Sini{e Mihajlovi}a. U dosada{njem dijelu pripremama Seferovi} je ~inio vrh napada zajedno sa Stevanom Joveti}em i Albertom \ilardinjom (Gilardinho), a na{ napada~ se odu`io golovima. - Igrali smo protiv ni`eliga{a iz Italije. Na dosada{nje ~etiri utakmice postigao sam tri gola i mogu biti presretan

svojim izadnjima. Trener uigrava Adema Ljalji}a i mene po stranama. Borim se za svoje mjesto i nadam se da }u dobivati priliku i kada po~ne sezona. Ina~e, imam veoma dobar odnos sa trenerom Mihajlovi}em. Kako smo sa istog govornog podru~ja tako da Joveti}, Ljalji} i ja najvi{e vremena provodimo sa njim i od velike nam je pomo}i kazao nam je Seferovi}. Fiorentina u narednoj sezoni Serie A ima velike ambicije. @ele popraviti po-

Man~esteru prvi trofej
„„Sport“ u saradnji sa kladionicom Lutrije BiH svakog petka poma`e ~itateljima lista koji igraju kladionicu da ostvare svoj dobitak. Na{ prognozer ovoga puta je Ned`ad Serdarevi} nekada{nji igra~ Vele`a i @eljezni~ara. Evo kako je on prognozirao utakmice ovog vikenda.

G345 Zagreb - Osijek
Zagreb je dobro startao u ovoj sezoni. Gledao sam jedan me~ i zaista dobro igraju i mislim da }e dobiti Osijek na svom terenu i uvezati {est bodova zaredom.

AD24 Roda - Twente
Seferovi}: Probija se u prvi tim ziciju iz prethodne sezone HSV, a sve je spremno za do(11. mjesto), a pri tome po- lazak D`eke. Svaki dan ne{to noviti uspjeh iz Lige prvaka. u novinama iza|e o na{em - Za sada na ovim pripre- napada~u. Mo`da ne bi bilo mama sve funkcioni{e fanta- lo{e da u narednoj sezoni sti~no. Dobro smo uigrani i D`eko obu~e dres Juvea do po~etka prvenstva i prve ka`e Seferovi}. Razgovor sa utakmice protiv Napolija 28. Seferovi}em nije mogao avgusta bit }emo jo{ bolji. Ci- pro}i da se ne dotaknemo relj je plasman u Ligu prvaka. prezentacije BiH i eventuaImamo dobru ekipu i mislim lnog poziva Safeta Su{i}a. da }emo naredne godine - Jo{ uvijek me niko nije izboriti mjesto me|u prva zvao iz bh. saveza. Trenutno ~etiri tima - isti~e Seferovi}. mnogo ni ne razmi{ljam o toPored priprema Seferovi} me. Mnogo ve}a preokupacija redovno prati pisanja ta- mi je da izborim mjesto u Fimo{njih medija o na{im orentini, pa kada budem staigra~ima D`eki i Saliha- ndardan i dobar u klubu mo}i mid`i}u. }u razmi{ljati o dr`avnom dr- ^itam redovno. Vidim esu - kazao je Seferovi}. da Juventus Bracu vra}a u M. TRBONJA
Mislim da }e ovdje biti „dvojka“. Twente je aktuelni {ampion Holandije i trebali bi bez problema dobiti Rodu. Imaju nekoliko sjajnih igra~a i tipujem na pobjedu gostiju u ovom me~u.

AG47 Bayern - Schalke 04
Ovdje je „nula“ najbli`a. Bayern me nije ne{to odu{evio u ovim utakmicama {to sam ih gledo u zadnje vrijeme, dok se Schalke dosta poja~ao. Dobili su ve} jednom Bayern, ali drugu postavu. Stigao je Raul i ovdje mi je najbli`i nerje{en rezultat.

Ljalji}, Seferovi}, Vargas i Donadel na treningu

Me~ sa Totenhemom
Fiorentina je prvi dio priprema obavila u Veneciji, dok se trenutno nalaze u Firenci u obli`njem trening kampu. - U {umi iznad Firence je trening kamp koji ima fantasti~ne uslove i klimu za rad. Tu }emo ostati do starta prvenstva. U subotu (sutra op. a.) }emo put Londona gdje }emo odigrati prijateljski me~ sa Totenhemom, {to }e nam biti i generalna proba pred po~etak prvenstva - ka`e dosada{nji {vicarski mladi reprezentativac.

AF56 Porto - Benfica
Pratio sam igre Benfice u pripremnom periodu i igrali su odli~no. Ovo je derbi i nikada se ne zna, ali dajem prednost Benfici. Mislim da }e dobiti.

Te{ka ozljeda Seferovi}evog saigra~a

BE27 Chelsea - Manchester U.
Na Manchester bez razmi{ljanja. Sa novom ekipom ulaze u novu sezonu i super su jaki, dok me Chelsea nije ne{to pretjerano odu{evio. Manchester bi trebao osvojiti prvi trofej ove sezone.

Joveti} pokidao kri`ne ligamente
Dvadesetogodi{nji nogometa{ }e morati na operaciju i pauzirati od {est do sedam mjeseci
Stevan Joveti}, crnogorski 20-godi{nji ofanzivni vezni nogometa{ iz italijanskog prvoliga{a Fiorentine, morat }e na operaciju desnog koljena i predstoji mu pauza od {est ili sedam mjeseci. Za Joveti}a je koban bio klupski trening u utorak i sudar sa Marijem Bolatijem (Mario Bolatti). „La Gazeta dello Sport“ izvje{tava da je vrlo talentirani nogometa{ vri{tao od bolova i teren napustio u suzama uz pomo} lije~ni~kog osoblja. Zbog te`eg o{te}enja kri`nog ligamenta, Joveti} }e morati i na operacijski stol, a lije~ni~ki konzilij Fiorentine u priop}enju je procijenio da }e pauzirati izme|u {est i sedam mjeseci. Tako je Fiorentina ostala bez jednog od klju~nih igra~a uo~i po~etka sezone. Veliki je to hendikep, uo~i po~etka kvalifikacija za Euro 2012. godine, i za crnogorsku reprezentaciju, koju vodi hrvatski trener Zlatko Kranj~ar.

G238 Montpellier - Bordeaux
Francuzi su gostoljubljivi. Iako je Montpellier doma}in, a Bordeaux ima odli~nu ekipu mislim da }e se ovaj susret zavr{iti bez protivnika. Jo{ je i prvo kolo, tako da mislim da je X najbli`i.

Sa svih strana

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 6. avgust/kolovoz 2010.

8

Branimir Tuli}, selektor reprezentacije BiH U-21, pred start „operacije Ma|arska“

Spremni smo za podvig
Prva prozivka zakazana je u nedjelju u 13 sati, ka`e Tuli}
Pred kvalifikacioni duel sa mladom reprezentacijom Ma|arske (Bilino polje, srijeda - 17 sati), stru~ni {tab reprezentacije BiH U-21 u nedjelju }e okupiti nade bh. fudbala u vogo{}anskom hotelu Part. - Prva prozivka zakazana je u 13 sati, ka`e selektor reprezentacije BiH U-21 Branimir Tuli}, koji je u srijedu dopunio spisak izabranika. - Nakon Bunoze (Visla), Vranje{a ([erif), Sesara (Dinamo Zagreb), Haurdi}a (Jablonec) i Bilbije (Vojvodina), pozive su dobili [ehi} (@eljezni~ar), Hamzi} (Sarajevo), te [unji} (Zrinjski), Suba{i} (Olimpik), Ani~i} (Zrinjski), Kiso (^ukari~ki), Muji} (Olimpik), Vi{~a (@eljezni~ar), D`afi} (^elik), Ko`ul ([iroki Brijeg), Gale{i} (Partizan), Mujaki} gu}nost da Bunoza, Vranje{ i Haurdi} do|u tek dan pred utakmicu. - O novim pozivima }u odlu~iti nakon 2. premijerliga{kog kola, ka`e Tuli}. Reprezentacija BiH U-21 je trenutno ~etvrtoplasirana u svojoj grupi. Tri kola prije zavr{etka kvalifikacija ima {est bodova manje od prvoplasiranog Velsa, tri od drugoplasirane Italije, te dva od tre}eplasirane Ma|arske (preostale utakmice: 11. avgust: BiH - Ma|arska, 3. septembar: BiH - Italija, 4. septembar: Ma|arska - Vels, 7. septembar: Italija - Vals, Ma|arska - BiH). Me|utim, treba imati u vidu i to da su Vels i Italija odigrali po utakmicu vi{e. - Spremni smo za podvig, za kraj ka`e Tuli}. G. [UMAR Tuli} (Travnik), Zahirovi} (^elik) i N. Peji} (BSK). Po{to }e Bunoza, Vranje{, Haurdi}, ali i Hamzi}, [ehi}, [unji}, Ani~i}, Vi{}a, Ko`ul, D`afi}, Zahirovi}... kasniti na pripreme selektor, Tuli} }e uputi jo{ nekoliko poziva. Podsjetimo, postoji mo-

FleS
Kako saznaje Sport, mladi reprezentativac BiH Ivan Sesar u srijedu je potpisao za zagreba~ki Dinamo. Podsjetimo, Sesar je sada ve} biv{i igra~ slovena~ke Luke Kopar... Ovu vijest nam je potvrdio i selektor Tuli}. - Sesar }e u ovoj polusezoni, najvjerovatnije, provesti na posudbi u Lokomotivi, ka`e Tuli}

Peji}: Ponovo dobio poziv

Damir Vran~i}, briljira u dresu Brau{vajga

Povratkom u Dortmund ispunio bih svoje snove
Odli~nim igrama u dresu Brau{vajga najavio povratak na prvoliga{ku scenu
Otvaranje sezone u Tre}oj Bundes ligi, odli~nim nastupima u dresu Brau{vajga, obilje`io je bh. internacionalac Damir Vran~i}. U minula tri kola, Vran~i} je postigao dva gola i dva puta bio u timu kola. Odli~an nastup imao je na utakmici protiv Sandhauzena, koju su „`uto-plavi“ rije{ili u svoju korist.

Ima vremena za reprezenaciju
Bili ste na spisku reprezentativaca na{e zemlje, imate li ambiciju povratka u dr`avni tim?

- U ovom trenutku i ovakvim okolnostima sada je neozbiljno o tome govoriti. Iza mene su tri vrlo te{ke godne, igam u Tre}oj BL i sada mi je jedini cilj prelazak u neki ja~i klub. Kada se to desi onda }u razmi{ljatit o dr`avnom dresu jer sa mog jedinog boravka u reprezentaciji nosim najlje{e uspomene. Mo`da ostvarim tu `elju i u skorije vrijeme ponovo obu~em dr`avni dres - rekao je Vran~i}. Crnogorac (bijeli dres): Ka`njen sa dvije utakmice neigranja - Ovakav po~etak sezone smo o~ekivali jer smo tokom priprema radili dobro i kroz priremane utakmice najavili dobru sezonu. ^elnici kluba su jasno izrazili ambiciju da se vratimo u Drugu BL {to je igra~ima dodatni motiv jer smo minu~e sezone tu priliku ispustili u posljednjem kolu rekao je, nakon nove pobjede svog tima, Damir Vran~i}.
Vi ste kao preporo|eni i dajete pe~at igri svog tima. kada je nastavak karijere u pitanju?

Na{ internacionalac igrao pod zabranom

- Nakon dugo vremena odradio sam kompletne pripreme i to se vidi na mojim igrama. Moja izdanja nisu ostala nezapa`ena pa me Kiker (Kicker) uvrstio u tim 1. i 2. kola {to mi je izuzetna ~ast. I protiv Sandhauzena sam odigrao dobro pa me ne bi iznenadilo da i tre}i puut za redom budem u timu kola. Nadam se i vjerujem da }e me zdravlje poslu`iti i da }u cijelu sezonu odigrati na visokom nivou - ka`e Vran~i}. Vran~i}: U najboljem timu prva dva kola
Kakve su Va{e ambicije

- Moje li~ne ambicije vezane su za povratak u Prvu BL jer znam kakav je to osje}aj. Mislim da je moja ambicija savim ostvariva jer u 25-oj godini imam pravo sebi postavljati takve ciljeve. Sa Maincom sam debitovao u BL, ali moja najve}a `elja je da se vratim u Dortmund i zaigram na Vestfalenu. Par puta sam sjedio na klupi i taj osje}aj niakda ne}u zaboraviti - prisje}a se, dana u Dortmundu, Vran~i}.
Koga smatrate najve}im konkuretima za povratak u Cvajtu?

Crnogorac posva|ao Atjrau i kazahstanski savez
Iako je od UEFA-inog oduzimanja bodova kazanstanskom klubu Ajrau, novog kluba biv{eg Slobodinog prvotimca Gradimira Crnogorca, pro{lo ve} vi{e od deset dana, verbalni rat izme|u ovog kluba i Nogometnog saveza Kazahstana ne prestaje. Naime, u spornoj prvoj utakmici koju su igrali Ajrau i ma|arski \er, nastupio je upravo Gradimir Crnogorac, i ako prema evidenciji UEFA-e nije imao pravo. Zbog toga je novi klub na{eg internacionalca ka`njen slu`benom registracijom te utakmice (0:3) i 3000 eura, dok Crnogorac ne}e u evropskim utakmicama mo}i igrati u dva naredna susreta. Predstavnici saveza su u medijima za gre{ku okrivili administraciju kluba, dok su u zvani~nom saop{tenju u Ajrau naveli da je „crnu listu“ igra~a koji nemaju pravo nstupa morali provjeriti u nacionalnom savezu, te da su oni prilikom prijave igra~a za nastup u kvalifikacijam u Euro ligi bili du`ni provjeriti legitimitet svih prijavljenih igra~a. U saop{tenju ovog kluba su naveli ~ak i to da je predastavnik saveza zvani~ni sastank pred utakmicu prespavao u hotelskom krevetu! Crnogorac je crveni karton dobio u takmici Sloboda - Publikum Celje u Intertoto kupu 2004. godine, a kaznu od tri utakmice je odradio tek u dvije naredne koje je Sloboda igrala sa Spartakom iz Trnave. Od tada vi{e nije igrao evropske utakmice. U utorak su iz ovog kazahstanskog kluba tra`ili iz od FK sloboda da im dostavi zapisnike sa spomenutih utakmica, kako bi poku{ali nekome, ne{to dokazati. N. ].

- Sezona je tek po~ela i o tome je jo{ rano govoriti. Me|utim, ima par klubova koji su, pred po~etak sezone, izrazili `elju za povratkom u Cvajtu. To su prije svih, Ofenbah na{ih Me{i}a i Mehi}a, Vehen za koji igra Janji}, ali i Dinamo iz Drezdena. Nadam se da }emo mi biti jedan ot timova koji }e ispuniti svoj cilj - optimista je Vran~i}. F. A.

avaz/sport/ Sarajevo, petak 6. avgust/kolovoz 2010.

9

Miroslav Stevi}, sportski direktor Minhena 1860

BiH }e igrati zna~ajnu ulogu u kvalifikacijama
Ve} u narednoj sezoni se `elimo plasirati u Bundesligu
Miroslav Stevi}, nekada{nji reprezentativac Srbije, a sada sportski direktor njema~kog drugoliga{a Minhena 1860 jedan je od rjetkih fudbalera sa prostora biv{e Jugoslavije koji je promijenio toliko velikih klubova. Nakon {to je 1988 godine po~eo igrati za Bratstvo iz Bratunca preselio se odmah u beogradski Partizan, a onda su se timovi redali kao na traci. Najprije Grashopers, Dinamo Drezden, Minhen 1860, Borusia Dortmund, Fenerbah~e, Bohum i na kraju Unterhahing. Nastupaju}i 270 puta u Bundesligi ostavio je vidan pe~at u njema~kom fudbalu. Sa Dortmundom je 2002 godine bio i prvak Njema~ke. Ono {to je posebno karatkteristi~no za ovog ambicioznog sportistu je to da svoju du`nost sportskog direktora obavlja bez plate u `elji da pomogne Minhenu. - Do{ao sam tu bez imalo straha jer je to meni drag klub i klub sa velikim pote-

Pratimo na{e igra~e
Imate li u planu dovoditi neke na{e igra~e u Minhen 1860?

- Nama su interesantni svi igra~i sa na{ih prostora. Mi ve} pratimo neke. U pro{losti Minhen je imao lijepog iskustva sa na{im igra~ima, prije svih sa Radenkovi}em, Peri{i}em, Glavovi}em... Na{a politika je da se i u budu}e dovode igra~i sa tih prostora. ncijalom {to se ti~e navija~a, ali i igra~kog kadra. Uz to klub ima i veliku tradiciju pa }emo vidjeti da li }e to biti dovoljno da naredne sezone pokau{amo u}i ponovo u Bundesligu - kazao je Stevi}.
Da li }ete mo}i izboriti povratak ve} u narednoj sezoni? tite li igre reprezentacije BiH?

- Pa vidje}emo. Mi to `elimo, ali nije samo dovoljno `eljeti. Mora se poklopiti mnogo ~injenica. Sli~ne ambicije ima i mnogo drugih timova u Drugoj ligi koji su istio tako nekad bili jako uspije{ni. Bit }e jaka konkurencija.
Bosanci u Bundesligi igraju vi{e nego zapa`enu ulogu. Pra-

- Li~no poznajem ve~inu na{ih igra~a jako mi je drago da su izuzetno uspije{ni. [to se ti~e same reprezentacije mislim da je ovo jedna sjajna generacija koju predvode Misimovi}, D`eko, Pjani}, Salihovi}... Sve su to jaki individualci koji mogu puno toga da urade. U narednim kvalifikacijama za evropsko prvenstvo i na samom prvenstvu reprezentacija BiH }e igrati veoma zna~ajnu ulogu.
Jeste li razo~arani nastupima Srbije na minulom Svjetskom prvenstvu?

- [to se Srbije ti~e, bilo je

Stevi} sa na{im dopisnikom: Cijeni D`eku, Pjani}a, Salihovi}a... moranje da se u|e u drugi bra i mlada ekipa i mislim da ra sa velikim nadama i ovacikrug, a kad je tako onda tu je spadanjem ve} na startu jama da bi se ne{to moglo dolazi mnogo nepredvi|enih do`ivjela jedan neuspijeh, a kona~no uraditi - kazao je okolnosti. Ekipa Srbije je do- ispra}ena je sa na{ih prosto- Stevi}. O. BO[KAILO

Malerozni golman drugoliga{a iz Firta

Slovenija

Jasmin Fejzi} opet van stroja
Povredu operisanog koljena do`ivio u zavr{noj fazi priprema, a van stroja }e biti najmanje dva mjeseca
Bosanskohercegova~kom golmanu i ~lanu njema~kog drugoliga{a iz Firta, Jasminu Fejzi}u, prijeti nova operacija koljena. Nakon {to je uspje{no pro{ao najzahtjevniji dio priprema, Fejzi} je novu povredu koljena do`ivio na zagrijavanju pred po~etak trenigna. - Nakon jednog sasvim obi~nog pokreta osjetio sam jaku bol u koljenu i pao na zemlju. Teren sam napustio uz pomo} doktora i {taka a prve prognoze nisu optimisti~ne i ~ini mi se da }u pauzirati oko dva mjeseca. Vjerovao sam da je mojim neda}ama kraj i da }u ove sezone napokon dobiti priliku da poka`em svoje kvaltiete i izborim mjesto prvog golmana. Svi moji snovi i abcicije sru{ili su se u djeli}u sekunde - rekao je Fejzi}. Nakon decembarske operacije kri`nih ligamenata, uspje{no se vratio na teren i u fini{u minule sezone branio za drugi tim Firta. Ove sezone je, nakon odlaska Stefana Lebuea, bio glavni kandidat za prvog golmana a sada }e opet morati ~ekati neka bolja vremena i priliku da stane na gol Fejzi}: Bio glavni kandidat za Firta. F. A. „jedinicu“ Firta

Me{i} se oporavio od povrede
Mirza Me{i}, nekada velika nada bh. fudbala, vratio se na teren nakon {to je zbog povrede kri`nih ligamenata pauzirao ~ak sedam mjeseci. Me{i} je u fini{u utakmice protiv Olimpije, dobio {ansu u dresu Rudara iz Velenja. I to je bilo dovoljno da upi{e asistenciju. Me{i} je u posljednjem kolu protiv Rudara iz Celja odigrao 45, minuta i uprkos visokom porazu od 5:1, bio jedan od zapa`enijih igra~a u dresu Rudara. Njegov tim se trenutno nalazi na sedmom mjestu slovenske prve lige.

Jelavi}: Strijelac dva gola

Gabeljanin postigao dva pogotka u Ligi Evrope

Jelavi} odveo Rapid dalje
Gabeljanin Nikica Jelavi} bio je sredi{nja figura prvog uzvratnog dvoboja 3. Pretkola Lige Evrope koju je njegov Rapid na stadionu Gerhard Hanapi u Be~u protiv bugarskog Beroea dobio sa uvjerljivih 3:0. Hercegovac je igrao do 85. minute, te bio strijelac prva dva gola u 5. i 60. minuti, a kona~nih 3:0 u 71. minuti postavio je Markus Katcer. Podsjetimo, prva utakmica ovih klubova zavr{ila je nerje{eno 1:1. Rapid }e se za ulazak u grupnu fazu UEFA Lige boriti zajedno sa Juventusom, Liverpulom, Portom, Bajerom, Borusijom... D. I.

Me{i}: Uspje{no se oporavio

Liga prvaka
Karlo An}eloti, trener ^elzija

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 6. avgust/kolovoz 2010.

10
An}eloti: Benajun je vrlo inteligentan

Kol nije dovoljno pametan
U ^elziju se nadaju dolasku Ramire{a

K

arlo An}eloti (Carlo Ancelotti) je izjavio da D`o Kol (Joe Cole) nije bio dovoljno pametan da bi ostao u ^elziju. ^elzi i Liverpul su ovog ljeta prakti~no razmijenili igra~e jer je Josi Benajun

(Yossi Benayoun) oti{ao na Stamford Brid`, dok se Kol preselio na Enfild. An}eloti vjeruje da je dobio boljeg igra~a. - Mislim da je Kol br`i igra~, ali Benajun je takti~ki bolji. Ljudi mogu re}i da je

Liverpul dobio boljeg igra~a, ali svi mogu da objasne svoje mi{ljenje. D`o Kol je imao fantasti~nu karijeru u ^elziju, ali ove godine je druga pri~a. Josi je vrlo inteligentan i takti~ki vrlo dobro razmi{lja - on mo`e da igra na

Kol: Brz, ali slabo razmi{lja

nekoliko pozicija i bit }e vrlo dobar igra~ za nas - kazao je An}eloti. ^elzi se nalazi na korak od dovo|enja Ramire{a iz Benfike, ali An}eloti ne `eli previ{e da polemi{e o njegovom dolasku.

- Govorit }u o Ramire{u kada bude bio igra~ ^elsija. U ovom trenutku, on nije igra~ ^elzija, ali svi se nadamo da }e to postati. Ako Ramire{ do|e, da, jedan stranac }e morati da napusti klub dodao je Italijan.

Iker Kasiljas postavljen za novog kapitena Reala

Kataloncima nemamo na ~emu zavidjeti
Moramo donijeti radost fanovima u Madridu - kazao je golman Reala
Poslije odlaska Raula u [alke, Iker Kasiljas (Casillas) je postavljen za novog kapitena. Jedan od najboljih ~uvara mre`e na svijetu je ve} po~eo da ohrabruje svoje saigra~e pred trku sa Barselonom. - Barsa }e morati da igra jedan na jedan protiv nas i nemamo na ~emu da im zavidimo. Ne}emo zaostati, i mi imamo sjajne i mlade igra~e. Uvijek imamo motivacije kada treba da pobijedimo sjajan tim kao {to su oni i moramo donijeti radost fanovima u Madridu - kazao je Kasiljas. Kasiljas isti~e da ga kapitenska traka obavezuje i da }e biti te{ko zamijeniti legendu kluba, Raula. - Do{lo je do promjena, i osje}am veliku odgovornost. To je li~ni izazov, zauzeti mjesto legende kluba kao {to je Raul. Igra~i koji su nosili traku su demonstrirali veliki profesionalizam. Imao sam vrlo dobre uzore, u~io sam od svakoga i svima sam im zahvalan. Zanimljivo je da sam poslije Jir`ija Dudeka Kasiljas: Nakon Dudeka najstariji u ekipi najstariji, a to je do skoro bilo nezamislivo - dodao je Kasiljas.

Igra~u Arsenala nikako da se ostvari `elja

Fabregasova porodica ljuta na Barsu
Baloteli: Zaboravio putnu ispravu u Filadelfiji

Problemi na kanadskoj granici za igra~a Intera

Mario Baloteli zaboravio paso{
Sti~e se utisak da nikoga i nije briga, po{to svi ~ekaju da se preseli u Man~ester siti
U drugom me~u na turneji po Sjevernoj Americi, Inter je pora`en od Panatinaikosa sa 3:2. Mario Baloteli (Balotelli) nije mogao ni da pre|e kanadsku granicu jer je u Filadelfiji zaboravio paso{. Sti~e se utisak da nikoga i nije briga, po{to svi ~ekaju da se preseli u Man~ester siti. Panatinaikos je pobijedio sa 3:2, prije svega zahvaljuju}i boljoj igri u prvom poluvremenu. \ibril Sise (Djibril Cisse) je zadavao mnogo problema odbrani evropskog {ampiona, i sa dva gola je Grke odveo do pobjede - Prvo poluvrijeme je bilo lo{e, drugo dosta dobro. Napredujemo, ima pozitivnih stvari, prije svega je dobro da mla|i igra~i dobiju {ansu. Ne brinite, bit }emo spremni za po~etak sezone poru~io je Benitez navija~ima.

Benzema: Sve dalje od Madrida

Real `eli prodati Francuza

Benzema izme|u Juventusa i Man~estera
Prema posljednjim izve{tajima iz Italije, Juventus ja na{ao zamjenu za Edina D`eka pa }e sada poku{ati da u Torino dovede Karima Benzemu. @oze Murinjo (Jose Mourinho) razmi{lja o prodaji Francuza, koji je dovo|en u vezu sa Man~ester junajtedom, ali bi Portugalac mogao da iskoristi Benzemu kao mamac za dovo|enje Amaurija. „Bjankoneri“ navodno vi{e ne `ele da juriti D`eku zbog izuzetno visoke cijene koju je odredio Volfsburg, pa }e se sada okrenuti reprezentativcu Francuske. Me|utim, Juve }e vjerovatno imati konkurenciju u Man~ester junajtedu jer Aleks Ferguson (Alex) i pored toga {to na raspolaganju ima veliki broj napada~a, osim Runija (Roonay) nema nijednog dokazanog strijelca pa bi mogao da po{alje ponudu za Benzemu.

Porodica Seska Fabregasa (Cesk) se navodno naljutila na Barselonu zbog toga {to jo{ uvijek nije uspjela da dovede vezistu Arsenala na Kamp Nou. Fabregas je u vi{e navrata poru~io da `eli da se vrati u Barselonu, ali Katalonci jo{ uvijek ne uspevaju da na|u zajedni~ki jezik sa Arsenalom. Kako saznaje „Daily Mail“, porodica Seska Fabregasa `arko `eli da se mladi igra~ vrati na Kamp Nou, pa Fabregas: Jo{ ni{ta od povratka na }e mo`da ~ak i Kamp Nou popri~ati sa SaI Fabregasov otac je nendrom Roselom, da bi ga koliko puta u javnosti izjaubijedili da {to prije finali- vio da bi `elio da se njegov zuje transfer. sin vrati u Barselonu.

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 6. avgust/kolovoz 2010.

11

Odigrani revan{ me~evi tre}eg pretkola Lige prvaka

Petkovi} i Luli} {okirali Fenerbah~e
Iznena|enje se zbilo i na Maksimiru, gdje je [erif izbacio Dinamo
ajve}e iznena|enje u uzvratnim susretima tre}eg pretkola Lige prvaka kreirali su igra~i {vicarskog Jang Bojsa, koje s trenerske klupe vodi na{ stru~njak Vladimir Petkovi}. Oni su usred Istanbula na stadionu [ukru Sarakoglu s 1:0 dobili favorizirani Fenerbah~e, te s ukupnih 3:2 izborili plej-of. Kamerunac Henri Bievenu u 40. minuti dvoboja postigao je jedini gol na utakmici, a za goste je do 78. minute igrao i Senad Luli}. Turski predstavnik je u 53. minuti zbog isklju~enja Slovaka Miroslava [toha ostao s igra~em manje, a kako pobjeda Jang Bojsa nikako nije bila slu~ajna oslikava i broj udaraca u okvir gola koji je bio uvjerljivo u njihovu korist (6-1).

N

Ispao Gent
Drugi {vicarski predstavnik Bazel doma}om pobjedom 3:1 nad Debrecenom potvrdio gostuju}ih 2:0 i s ukupnih 5:1 sigurno pro{ao dalje. Iznena|enje se zbilo i u Maksimiru gdje su pred kojih 10.000 gledatelja Dinamo i moldavski [erif igrali 1:1, dakle kao i u prvoj utakmici, pa su se odigrali i produ`eci, na kraju izvodili je-

danaesterci, te su gosti s ukupnih 6:5 izborili pobjedu i prolaz dalje. Vladimir Brankovi} i Ognjen Vranje{ su vrlo dobro odradili svih 120 minuta u mom~adi [erifa, iako je biv{i igra~ Brotnja i Zrinjskog Brankovi} zapucao udarac s bijele to~ke. Dinamo iz Kijeva nije imao nikakvih problema s belgijskim Gentom, pa je nakon doma}ih 3:0 i u Belgiji trijumfirao 3:1 golovima Denisa Garma{a, Artema Milevskog i Olega Guseva. Elimane Kulibali je pet minuta prije kraja postigao po~asni gol za doma}e u ~ijim je redovima Adnan ^ustovi} odradio prvih 45 minuta. Utakmica s najvi{e golova bila je ona u Solunu gdje su PAOK i Ajaks igrali 3:3, pa su „kopljanici“ zbog vi{e postignutih golova u gostima s ukupnih 4:4 pro{li dalje. Nedovoljno oporavljeni Zlatan Muslimovi} zaigrao je za doma}e od 64. minute. Ina~e, po~etak nastavka je bio koban po Grke, jer su Suarez, De Jong i Lindgren u razmaku od svega sedam minuta postigli golove za Ajaks i tu se zapravo ova utakmica i prelomila. Semir [tili} je od 57. minute nastupio u novom minimalnom porazu 1:0 svog Leha od pra{ke Sparte. ^esi

Rezultati i strijelci
Rezultati uzvratnih utakmica 3. pretkola Lige prvaka: Hapoel T. A. - Aktobe 3:1 (Zahavi 16, Sahar 31, Ba 35-autogol/Tle{ev 90) Andrleht - TNS 3:0 (De Suter 17, Lukaku 69, 74) HJK H. - Partizan 1:2 (Kamara 36/Kleo9, 90) Zenit - Unirea 1:0 (Dani 33) Kopenhagen - Bate B. 3:2 (Santin 2, Kvist 27, Endoje 59/Kontsevoi 40, Nekhaj~uk 44) @ilina - Liteks 3:1 (Rike 52, Oravec 70, Cesaj 84/Sandrinjo 50) Bazel - Debrecen 3:1 (Atan 26, ^iperfild 59, [akiri 64/Kulibali74) Leh P . - Sparta Prag 0:1 (Kladrubski 50-11m) Fenerba~e - Jang B.0:1 (Bievenu 40) Dinamo Z. - [erif 1:1(5:6) (Samir 55-11m/Volkov 16) Gent - Dinamo Kijev 1:3 (E. Kulibali 85/Garma{ 32, Milevski 55, Gusev 89) Salcburg - Omonia 4:1 ([vento 21, [imer 37, 40, Bogosian 78/Rengifo90) PAOK - Ajaks 3:3 (Vierinja 16, Salpingidis 56, Ivi} 90/Suarez 48, De Jong 50, Lindgren 55) Rosenborg - AIK [. 3:0 (Prica 55, Demidov 64, Lustig 76) Seltik - Sporting B. 2:1 (Huper 52, Huarez 59/Cesar 20) bnih 2:1 (prvi susret 1:1), a prolaz @iline u 84. minuti potvrdio je Gambijac Momadu Cesaj.

Prolaz Zenita
Ruski Zenit je golom Portugalca Danija s 1:0 dobio Unireu, a to je ujedno bio i ukupni rezultat dvaju susreta ovih protivnika. Kopenhagen i Bate Borisov su tako|er odigrali zanimljivu utakmicu, a na kraju su Danci trijumfirali sa 3:2. Poveli su 2:0 golovima Cesara Santina i Viljema Kvista, no ve} do poluvremena Bjelorusi poravnavaju preko Artioma Kontsevoia i Pavela Nekhaj~uka i sti`u do pozitivnog rezultata s obzirom na onih 0:0 iz prve utakmice, me|utim Senegalac Dame Endoj u 59. minuti posti`e gol za Kopenhagen i odvodi Dance dalje. Hapoel je u Tel Avivu jo{ u utorak izborio pobjedu 3:1 nad Aktobeom iz Kazahstana i tako nadoknadio gostuju}ih 0:1. Izraelci su u ovoj utakmici tri puta pucali u okvir suparni~kog gola i tri puta pogodili, te se tako plasirali u sljede}u rundu natjecanja. D. IVANKOVI]

Nogometa{i Ajaksa su u boljem bubnju

Danas (petak) `rijeb plej-ofa

Po~inje borba za grupnu fazu
Danas (petak) sa po~etkom u 12 sati obavit }e se `rijebanje plej-ofa Lige prvaka. Ukupno je 20 ekipa raspore|ene u dva bubnja koji su svrstani prema dr`avnom renkingu. Prvi bubanj: Okser (FRA), Verder Bremen (NJE), Sampdorija (ITA), Sevilja (SPA), Totenhem (ENG), Jang Bojs (SUI), Dinamo Kijev (UKR), Zenit St. Petersburg (RUS), Ajaks (HOL), Braga (POR). Drugi bubanj: Hapoel Tel-Aviv FC (ISR), Andrleht (BEL), Partizan (SRB), Rosenborg BK (NOR), FC Kopenhagen (DAN), @ilina (SVK), Bazel 1893 (SVI), Sparta Praha (CES), [erif (MOL), Salcburg (AUT). Me~evi plej-ofa na rasporedu su 17./18. i 24./25. avgusta, a 10 pobjednika plasirat }e se zajedno sa jo{ 22 tima u grupnu fazu Lige prvaka. @rijeb grupne faze je u Monaku 26. avgusta. A. S.

^ustovi} u duelu sa El Kadurijem iz kijevskog Dinama su i u Poznanu slavili pobje- dva gola. Po jedan su jo{ prdu, a jedini gol je u 50. mi- idodali Slovak Du{an nuti iz kaznenog udarca po- [vento i Urugvajac @oakin stigao Jir`i Kladrubski. Su- Bogosian {to je u kona~nici sret su obilje`ila i tri bilo i vi{e nego dovoljno za isklju~enja, pa su tako u 80. prolaz Austrijanaca sa sveminuti pocrvenili Barto{ ukupnih 5:2. Seltik je ku}i sa 2:1 doBosacki kod doma}ih, odnosno Marek Matejovski kod bio portugalsku Bragu, no gostiju, a pet minuta kasni- gosti su rutinski izborili prje i suigra~ mu Libor Sio- olaz dalje poslije uvjerljivih 3:0 u prvom susretu ovih isnko. tih protivnika. Rosenborg je bio neumoljiv u „skandinavskom“ deRed Bul Salzburg (Admir Vladavi} nije bio ni na rbiju, pa je poslije gostuklupi za rezervne igra~e) je ju}ih 1:0 i ku}i dobio AIK sa sigurnih 4:1 dobio cipa- Solnu s 3:0. Gosti su prvo rsku Omoniu, a posebno do- poluvrijeme dr`ali „nulu“, bro je odigrao defanzivac no u nastavku redom zabijaFranc [imer, koji je postigao ju Rade Prica, Vadim Demi-

(Foto: AFP)

Nema Vladavi}a

dov i Mikael Lustig, te Norve`ani sigurno pobje|uju i u ovoj utakmici, ba{ kao {to je dan ranije sigurno pro{ao i Anderleht eliminirav{i s ukupnih 6:1 vel{kog TNS-a. Uspje{na je bila i @ilina, koja je rezultatom 3:1 dobila Liteks Love~a (D`emal Berberovi} odigrao svih 90. minuta), iako su gosti prvi poveli zgoditkom Sandrinja u 50. minuti, no doma}i su samo dvije minute iza toga izjedna~ili preko Emila Rikea, a odmah je i gostuju}i kapetan Ivelin Popov dobio isklju~enje, pa se to ispostavilo kao klju~ni trenutak susreta. Toma{ Oravec je u 70. minuti pogodio za potre-

Meridijani
Murinjo hvali zalaganje najskupljeg igra~a svijeta na treninzima

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 6. avgust/kolovoz 2010.

12

Ronaldoje primjer drugima
Kristijano mo`e napredovati samo ako cijela ekipa napreduje - rekao trener Reala
rener Reala @oze Murinjo (Jose Mourinho) je priznao da nije o~ekivao da je Kristijano Ronaldo (Cristiano) toliko predan na treninzima i istakao je da bi njegov sunarodnjak trebalo da poslu`i kao primjer svim saigra~ima. - ^esto sam pri~ao sa agentom Mende{om o njemu, prijatelj sam i sa Aleksom Fergusonom, pa sam i sa njim razgovarao o Kristijanu. On je rekao da je ‘momak’, kako ga je zvao, nevjerovatan radnik. Sada kada sam to li~no vidio, mislim da je impresivno to {to igra~ njegovog statusa radi naj`e{}e na treninzima - rekao je Murinjo. Portugalac je dodao da su ulogu uzora u Interu imali najiskusniji igra~i, ali da bi o~igledno ne toliko razma`eni Ronaldo mogao to biti u Madridu.

T

Ibrahimovi}: Ne vjeruje u Real, ali vjeruje u Murinja

Ibrahimovi}: Murinjo je najbolji
Zlatan Ibrahimovi} ka`e da je Real Madrid dobio mnogo dovo|enjem Murinja. Napada~ Barselone ima samo rije~i hvale za trenera Reala, za koga ka`e da je jedan od najboljih na svijetu. - Ovo je veliki izazov za Murinja. On je najbolji ili jedan od najboljih trenera na svijetu. Ja ne vjerujem u Real, ali vjerujem u Murinja - kazao je Ibrahimovi}. On ka`e da je dolazak u Barselonu predstavljao veliki korak u njegovoj karijeri. - Ja sam u najboljem klubu na svijetu, a dolazak na Kamp Nou je bio veliki korak u mojoj karijeri. U Italiji sam ve} bio osvojio skoro sve. Trebao mi je novi izazov, napravio sam veliki korak - dodao je [ve|anin bosanskih korijena.

- U Interu sam imao veoma iskusne i mnogo starije igra~e koji su bili za primjer. Zaneti, Kordoba i Materaci su pokazivali drugima kako se i {ta radi. Ovdje imam Kristijana, i zbog na~ina na koji on radi, lako je tra`iti veliku posve}enost i od drugih - rekao je Murinjo. „Specijalni“ je dodao da `eli da Ronaldo postane vi{e timski igra~, ali tako {to }e imati manju odgovornost. - Ronaldo mo`e napredovati samo ako cijela ekipa napreduje. To je pravi na~in. Pro{le sezone je on imao preveliki teret i pre~esto je nosio cio tim na svojim le|ima. To je lo{e za igra~a, ma koliko da je dobar. Timu si uvijek potreban, ali on ne mo`e da zavisi samo od tebe, mora{ da radi{ za tim, ali ne sam - rekao je Murinjo.

Ronaldo sa Murinjom: Radi naj`e{}e u timu

Lu}ano Spaleti o Murinju

U Bajernu bijesni zbog Holan|ana i Robenove povrede

Rumenige: @alit }emo se
Mislim da je od Holan|ana jako neodgovorno to {to su uop}e dopustili Arjenu da igra - rekao ljekar Bavaraca
Bajern je optu`io reprezentaciju Holandije da je dozvolila Arjenu Robenu (Robben) da igra povrije|en na Svjetskom prvenstvu, zbog ~ega }e Bavarci biti bez prvotimca u naredna dva mjeseca. Klupski ljekar Hans Vilhelm Miler Volfart (Wilhelm Muller Wolfhart) izjavio je da je tokom rutinskog medicinskog pregleda ustanovljena povreda butnog mi{i}a, koja }e natjerati Robena na pauzu. - Ovo je ozbiljna povreda i mislim da je jako neodgovorno to {to ovakvo stanje nije precizno dijagnostifikovano u Holandiji i {to su uop}e dopustili Arjenu da igra. Ja sam im ponudio svoje usluge, ali to nije uop}e uzeto u obzir - rekao je Miler Volfart. Predsjednik kluba Karl Hajnc Rumenige (Heinz Rumennigge) je najavio da }e Bavarci tra`iti od{tetu i ulo`iti `albu holandskom savezu. - Naravno da smo bijesni. Ponovo mi pla}amo za to {to je igra~ povrije|en sa reprezentacijom. Ova stvar }e definitivno sti}i do njihovog saveza - rekao je Rumenige.

Rumenige: Opet mi ispa{tamo

Roben: Igrao povrije|en za „lale“

Panatinaikos u Torontu bolji od evropskog prvaka

Sise provocirao Materacija
Spaleti: [ta je sa osje}anjima?

Hladan je kao ubica
Trener Zenita Lu}ano Spaleti (Luciano Spaletti) nikada nije volio Murinja, a ovih dana se ponovo osvrnuo na kontroverznog Portugalca i dane kada je radio u Italiji. Spaleti tvrdi da je Murinjo „po svom obi~aju, hladno iskoristio Seriju A“. - On je veoma mudar. Osvojio je sve, rekao {ta je imao, izvozao nas je, pokupio trofeje, zaradio novac, rekao }ao i oti{ao u Madrid - rekao je Spaleti za „Gazetu delo sport“. Iako nije ba{ jasno {ta je tu toliko lo{e, Spaleti je postavio i pitanje osje}anja. - Tamo njegova igra samo ponovo po~inje. On je hladan kao ubica. Ne mo`ete da dovedete u pitanje njegovu profesionalnost, ali {ta je sa osje}anjima?

Nogometa{i gr~kog Panatinaikosa pobijedili su milanski Inter s 3:2 u prijateljskoj utakmici odigranoj u srijedu u Torontu. Centralna figura susreta bio je francuski internacionalac Djibril Cisse, koji je dva puta zatresao mre`u prvaka Evrope. Prvi gol Cisse je postigao u 13., a drugi u 22. minuti. Na 2:1 smanjio je Kamerunac Samuel Eto’o u 32., da bi kona~an rezultat prvog poluvremena 3:1 postavio Leto u 42. minutu. Posljednji gol na utakmici postigao je Coutinho u 85. minutu, ~ime je samo ubla`io poraz milanskog kluba. Sjevernoameri~ku tur-

Sise pokazuje Materaciju {ta misli o njemu

„Zvijezda“ nakon postignutog pogotka...

... pa premet

Foto: AP

neju Inter zavr{ava u no}i izme|u ~etvrtka i petka su-

sretom protiv Dallasa, dok }e Panathinaikos dan ka-

snije igrati protiv AC Milana.

Premier liga
Amar Osim nakon trijumfa nad Olimpikom

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 6. avgust/kolovoz 2010.

13

Protiv Zvijezde potvrditi ovu pobjedu
O~ekujemo da }emo nastaviti tamo gdje smo stali pro{le sezone
eljo je u odbranu {ampionskog naslova krenuo pobjedom na Ko{evu protiv Olimpika. Tre}i susret zaredom zavr{en je rezultatom 2:0 za „plave“, kojim je tim sa Grbavice ve} na startu nametnuo kandidaturu za odbranu {ampionskog naslova. Naredni protivnik je Zvijezda (nedjelja, 20:30), gdje }e @eljo tra`iti nastavak uspje{ne serije. - Nadam se da }e publika prepoznati na{u dobru igru i da }e u narednoj utakmici do}i u {to ve}em broju. O~ekujemo da }emo nastaviti tamo gdje smo stali pro{le sezone {to se ti~e doma}ih utakmica, jer smo na na{em terenu bili poprili~no dominantni - istakao je menad`er „plavih“ Amar Osim. Trijumfom protiv Zvijezde @eljezni~ar bi sa maksimalnih {est bodova istakao kandidaturu za titulu.

@

Olimpik @eljezni~ar

0 2

Olimpijski stadion „Asim Ferhatovi} Hase“ u Sarajevu. Gledalaca 5.000. Sudija: Emir Ale~kovi} (Sarajevo) 6,5. Pomo}nici: Zoran Taborin (Zvornik), Edin Imamovi} (Sarajevo). Delegat: Lazo Martinovi} (^apljina). Strijelci: 0:1 - Radovanovi} (13), 0:2 - Rov~anin (80-penal). @uti kartoni: Muji}, Je{e, Tijago (Olimpik), Radovanovi}, Popovi}, Me{i} (@eljezni~ar) Igra~ utakmice: Zajko Zeba (@eljezni~ar) 7 OLIMPIK: Lu~i} 6, Suljevi} 5 (76. Salki} -), Suba{i} 5,5, Kolarov 5, Je{e 5, Tijago 5, Had`anovi} 5 (46. Kapi} 5,5), Kreser 5,5, Alimanovi} 5, ^ulov 5, Muji} 5,5. Trener: Edin Prlja~a. @ELJEZNI^AR: [ehi} 6, ^oli} 6, Radovanovi} 6,5, Me{i} 6, Bogi~evi} 6, Svraka 6, Savi} 6, Be{lija 6,5 (90. Stani} -), Vi{}a 6 (89. Perak -), Zeba 7 (75. Rov~anin 6), Popovi} 6. Trener: Amar Osim. - Protiv Zvijezde imamo lo{u tradiciju i nadam se da }emo to u nedjelju popraviti. Pobjedom u narednom kolu bi potvrdili ovaj trijumf. Bitno je da startamo dobro, a nadam se da }e u narednim kolima i popraviti na{a igra - istakao je Osim. I pored trijumfa nad Olimpikom, Amar Osim je vidio par propusta u svojoj ekipi. - Naravno da sam zadovoljan rezultatom jer smo nakon nepotpunog prvog kola prvi i to je ono {to je bitno. U igri je bilo par oscila-

Osim: Pobjeda na otvaranju cija. Prvo poluvrijeme smo odigrali dobro, ~vrsto i imali kontrolu susreta. U drugom dijelu smo malo stali, ali na na{u sre}u Olimpik nije imao snage da to kazni.

Dobro, ne mogu biti nezadovoljan. Ne}u re}i da je nova ekipa, ali dva, tri igra~a su nova, neki nisu dugo igrali, tako da je i ovo dobro izgledalo. Osjetili smo da

imamo kontrolu igra pa smo mo`da i zato malo stali. Izgledat }e to jo{ bolje - rekao je Osim po zavr{etku utakmice. M. TRBONJA

Napada~ @eljezni~ara prekinuo dugi post

Rov~anin pogodio nakon 42 utakmice
Damir Rov~anin se kona~no upisao u listu strijelaca nakon vi{e od godinu dana pauze. Rov~anin je protiv Olimpika bio strijelac iz penala i time najavio da bi ova sezona mogla biti njegova. Zadnji prvenstveni pogodak Rov~anin je postigao 14. marta 2009. godine na utakmici u Modri~i, kada je njegov tim pretrpio poraz od 3:2. Od tada su pro{le 42 utakmice u kojim ovaj napada~ nije postigao gol, ali treba uzeti u obzir da je ovaj napada~ skoro godinu dana bio van stroja zbog povrede. - Drago mi je {to sam probio led i kona~no pogodio. Ina~e ne pucam penale, ali nije bilo Zebe i ja sam uzeo loptu i postigao taj gol koji mi mnogo zna~i. Nadam se da }u ovim tempom nastaviti i daljem toku sezone i da }e biti jo{ golova - kazao je ovaj napada~. M. Tr. Radovanovi}: Odli~na partija

Rov~anin: Bio dugo povrije|en

Stoper Olimpika nakon poraza u prvom kolu

Mirko Radovanovi} golom krenuo u novu sezonu

Je{e: Te{ko }e biti vaditi se u gostima
Iako je skrivio penal nad Mirsadom Be{lijom, Vedran Je{e ponovo je bio jedan od zapa`enijih prvotimaca u redovima Olimpika. Na pripremnim utakmicama bio je u drugom planu, ali je ipak u prvom kolu zauzeo svoje mjesto u odbrani Olimpika. - Potpuno zaslu`ena pobjeda @eljezni~ara. Mi smo ne{to poku{avali i tra`ili svoje {anse preko kontra napada, ali nismo uspjeli pored odli~no postavljenih igra~a @elje. [ta je tu je, mi se moramo okrenuti naprijed i svoje prve bodove tra`iti negdje drugo - kazao je stoper Olimpika, Vedran Je{e. I pored Poraza Je{e smatra da }e se igra Olimpika pobolj{avati iz kola u kolo. - Dosta je novih igra~a tu i treba nam jo{ malo vremena da se uigramo. Mislim da }emo ve} u narednom kolu izgledati puno bolje - istakao je Je{e. „Vukovi“ }e u narednom kolu u goste Leotaru, koji je u prvom kolu pretrpio poraz u Grada~cu od Zvijezde. - Moramo zaboraviti ovaj poraz i okrenuti se Leotaru. Te{ko }e nam biti vaditi se u gostima. Nadam se da }emo popraviti igru do me~a sa Leotarom i da }e u narednom me~u to puno bolje izgledati - rekao nam je nekada{nji reprezentativac Hrvatske. M. Tr.
(Foto: S. Jordamovi})

Otvaranje iz snova
Ova tri boda su nam veoma bitna i moramo ovako nastaviti dalje
Lijevi bek @eljezni~ara, Mirko Radovanovi} nije mogao ni zamisliti bolje otvaranje nove sezone i lov u odbranu {ampionske titule. Pobjeda njegovog tima i prvi ovosezonski gol je otvaranje sezone iz snova. - Presretan sam {to sam upravo ja bio strijelac prvog gola. Nadam se da }u nastaviti sa dobrim igrama i da }e u nastavku biti jo{ bolje. - Najbitnije je da smo mi savladali Olimpik i pobjedom krenuli u novu sezonu. Moramo biti prezadovoljni. Ova tri boda su nam veoma bitna i moramo ovako nastaviti dalje kako bi ponovili rezultat iz pro{le godine - kazao je Mirko Radovanovi}, koji se nakon me~a sa Olimpikom `alio na bolove u stomaku. Naredni protivnik je Zvijezda iz Grada~ca. Pobjeda protiv Olimpika dala je igra~ima dodatna krila. - O~ekuje nas jo{ jedna te{ka i tvrda utakmica. Zvijezda nije ni malo lagan protivnik. Ipak, mi igramo na svom terenu pred svojim navija~ima i o~ekujem da }emo nastaviti tamo gdje smo stali u prvom kolu i ostvariti jo{ jednu pobjedu - istakao je Radovanovi}. M. Tr.

Trenutak kada je Je{e oborio Be{liju u kaznenom prostoru

Premijer liga

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 6. avgust/kolovoz 2010.

14

Branislav Arsenijevi}, desni bo~ni bordo tima, optimista uo~i premijere u Lukavici

Imamo dobru ekipu, ba{ po mome ukusu
Sarajevo moramo vratiti tamo gdje mu je mjesto, a to je u Evropu Jo{ uvijek nismo uigrani sto posto, ka`e Arsenijevi}

Crtice iz bordo tima

Milo{ \urkovi} trener golmana
Klub sa Ko{eva rije{io je o problem sa trenerom golmana. Podsjetimo, nakon odlaska Adnana Salmana u Kuvajt, na Kupresu je sa golmanima bordo tima radio trener golmana Rudara (Kaknja) Nezir Mujagi}. - \urkovi} od utorka radi sa Alaimom, Hamzi}em i Hod`i}em, ka`e sportski direktor Sarajeva Senad Merdanovi}, koji je zajedno sa \urkovi}em, u sezoni 1984/85, osvojio titulu prvaka biv{e SFRJ. Merdanovi} konstatuje da je atmosfera u bordo svla~ionici na nivou. - Svi nestrpljivo ~ekamo nedjeljnu utakmicu. Nadam se da imamo snage i znanja da u Lukavici osvojimo tri boda, dodaje Merdanovi}.

N

ajve}e poja~anje bordo tima u „minulom“ prijelaznom roku (bh. klubovi togom avgusta mogu anga`ovati samo igra~e iz inostranstva) Branislav Arsenijevi} optimista je pred start sezone i nedjeljnu utakmicu u Lukavici. - Odli~no smo se spremili, tako da, kako u Isto~nom Sarajevu, tako i u svakoj narednoj utakmici, sto posto idemo na pobjedu. Ako Bog da, o~ekujem tri boda, ka`e Arsenijevi}, koji sigurno ima kvalitet da poja~a i „A“ reprezentaciju BiH.

Slavija „lak{e di{e“
- Nisam gledao me~ 1. kola Slavija - Sloboda 1:0, ali po nas je bolje {to je doma}in pobijedio. U suprotnom, predstoje}a utakmica bi im bila „biti ili ne biti“. Naravno, ni ovako nam ne}e biti lako, znam kakav rivalitet vlada izme|u na{a dva kluba jer sam igrao za Slaviju, ali na{ naredni protivnik u ovom trenutku sigurno „lak{e di{e“. Zbog toga mislim da }e nama biti malo lak{e igrati, ka`e Arsenijevi} - Imamo dobru ekipu, ba{ po mome ukusu. Bordo tim je poja~an sa ~etvoricom-petoricom iskusnih igra~a, koji su vi{e godina igrali u prvom stepenu takmi~enja, a tu je, pored pro{logodi{njeg kostura tima, nekolicina perspektivnih igra~a. Sarajevo mora-

U nedjelju igrate protiv va{eg biv{eg kluba.

Slavija odobrila samo 700 ulaznica
Kako trenutno stoje stvari, Sarajevo }e u Lukavici bodriti samo 700 navija~a. - Uprava Slavije je prvo odobrila 350 ulaznica, {to je po propisima NSBiH i UEFA, a kasnije, nakon na{e intervencije, odobreno je jo{ dodatnih 350 karti, ka`e ~lan Upravnog odbora Sarajeva Vlastimir Mijovi}. - Me|utim, mi }emo poku{ati isposlovati bar 1.000 ulaznica. G. [.

- Normalno, volim Slaviju, jer sam u tom klubu mnogo postigao, ali i ja sam puno uradio za nju. Ipak, ja sam profesionalac, tako da sam sada okrenut samo Sarajevu. Bordo tim je sada moj klub, tako da bih volio da pobijedimo. Sigurno }u dati sve od sebe da do|emo do tri boda.
Koliki su dometi bordo tima?

Arsenijevi}: Volim Slaviju, ali dat }u sve od sebe da osvojimo tri boda mo vratiti tamo gdje mu je nas, ostali konkurenti za ti- godine pru`io u Evropi... Me|utim, ~injenica je da tulu se nisu zna~ajnije pomjesto, a to je u Evropu. ja~ali, a Sarajevo ima i kvali- jo{ uvijek nismo uigrani sto Da li je realno o~ekivati tetan pro{losezonski kostur posto, za kraj ka`e Arsenijepovratak titule na Ko{evo? tima. Ne treba zaboraviti vi}. G. [UMAR - Za{to ne? Za razliku od igre koje je bordo tim pro{le

Esad Selimovi}, trener Sarajeva, najavljuje gostovanje u Lukavici

Hand`i} i Koja{evi} u kombinaciji za tim
Nuhi} je u minulim utakmicama istakao ozbiljnu kandidaturu za startnu postavu, ka`e Selimovi}
Osim Anela [kore, u nedjelju }e {tru~ni {tab kluba sa Ko{eva mo}i ra~unati na sve ostale fudbalere, koji su trenutno u prvom planu. - Kenan Hand`i} (imao problema sa mi{i}em trbu{nog zida - op.a.) od utorka ponovo trenira sa

Evropa i afirmacija
- Mirza (Vare{anovi}), To{o (Senad Repuh) i ja smo analizirali odigrane utakmice 1. kolo, ali i trenutnu situaciju u na{im premijerliga{ima. Nama je najva`nije da izborimo plasman u Evropu, to nam je prevashodni cilj. Me|utim, jedan od ciljeva je i afirmacija desetak mladih igra~a. Ako od njih napravimo tri-~etiri startera i to je veliki uspjeh, ka`e Selimovi}, te dodaje da niko unaprijed ne mo`e obe}ati titulu. - Sa desetak „juniora“, te tri-~etiri poja~anja, to niko ne mo`e uraditi. Ali, ni{ta nije isklju~eno. Mo`da je do trofeja lak{e do}u u Kupu BiH? Me|utim, mnoge stvari }e biti jasnije ve} nakon utakmice u Lukavici. ekipom, a tako|er, ni Damir Koja{evi} vi{e na osjeti bolove u predjelu trbu{nog zida. Prema tome, i on bi trebao biti u kombinaciji za tim, ka`e Esad Selimovi}, trener Sarajeva. Bordo tim je u utorak i srijedu trenirao u Vogo{}i. - Nismo mogli raditi na Ko{evu jer ko{evski travnjak, nakon koncerta Zdravka ^oli}a, „umivan“ za duel Olimpik - @eljo. Me|utim, i mi }emo na na{em stadionu morati odraditi bar dva-tri treninga. Na pitenja da li je struka odredila startnu postavu za me~ u Lukavici, Selimovi} kratko odgovara: - Nismo. Imamo ne{to u glavamo, ali.... Ako je suditi po posljednjoj kontrolnoj utakmici, ali i ovosedmi~nim treninzima, me~ bi mogli po~eti: Alaim - Arsenijevi}, Torlak, Guti} (Nuhi}), Todorovi} - D`akmi}, Dudo [}epanovi}, Had`i} - Jahovi} (Koja{evi}) i Avdi}. - Mali Nuhi} je u minulim utakmicama istakao ozbiljnu kandidaturu za startnu postavu. Me|utim, prvenstvene utakmice su jedno, a treninzi i kontrolni me~evi drugo. Neki igra~i igraju fantasti~no na prijateljskim utakmicama, a kad do|e borba za bodove nema ih nigdje. Isto tako va`i i za juniorski pogon i prvi tim... A da li }e Nuhi} pokazati isti kvalitet kao Kenan Hand`i} kad je pro{le sezone ba~en u „vatru“, vidjet }emo, za kraj ka`e Selimovi}. G. [.

Hota pred potpisom
Uprava Sarajeva bi uskoro trebala potpisati ugovor sa biv{i reprezentativcem BiH Almedinom Hotom (biv{i igra~ Olimpika (Sarajevo), Bosne (Visoko), Sarajeva, Kerntena (Austrija), LASK-a (Austrija), Admire (Austrija) i Aluminium Hormozgana (Iran). - Mirza Vare{anovi}, koji je prvi uspostavio kontakt sa Hotom, zadu`en je da nam organizuje sastanak, ka`e Mijovi}. Ina~e, danas (petak - 13 sati) }e u Titovoj 38b biti odr`ana press konferencija pred me~ u Lukavici, a nije isklju~eno ni to da kao {esto poja~anje (nakon Arsenijevi}a, Guti}a, Koja{evi}a, Todorovi}a i Sulji}a) bude predstavljen Almedin Hota.

Kenan Hand`i} i Simi}: Nada bordo tima debitovao u prolje}noj utakmici u Lukavici

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 6. avgust/kolovoz 2010.

15

Goran Zakari}, napada~ [irokog Brijega

Debija u Banjoj Luci }u se uvijek rado sje}ati, ka`e Zakari}

Nisam o~ekivao debi u prvom kolu
biti za novi klub odmah u prvoj utakmici. U svakom slu~aju, debija }u se uvijek rado sje}ati, jo{ vi{e jer je mog pogodak pomogao da upi{emo vrlo va`nu pobjedu, izjavio je Zakari}. Jeste li o~ekivali da ~ete debitirati? - Znam da sam dobro radio na treninzima i prijateljskim utakmicama, ali da budem iskren, jo{ ni-

G

oran Zakari} na najbolji je mogu}i na~in debitirao u dresu [irokog Brijega. Osamnaestogodi{njak, koji je na Pecaru stigao iz Kozare, zbog neigranja nekoliko igra~a na{ao se u po~etnom sastavu u derbiju protiv Borca i pogotkom za 1:0 otvorio [irokom Brijegu put prema trijumfu. - Odli~an je osje}aj za-

I dalje bez Vagnera
Ivo I{tuk jo{ jedno vrijeme ne}e mo}i ra~unati na Brazilca Vagnera koji je izvan stroja jo{ od revan{ utakmice protiv be~ke Austrije. Zbog upale plu}a morao je presko~iti revan{ utakmicu drugog pretkola Evropske lige, ali i otvaranje prvenstva. - Upala je bila te{ka, pa }u morati pauzirati jo{ neko vrijeme, a ho}u li se nakon toga mo}i vratiti treninzima, re}i }e lije~nici na slijede}oj kontroli. Sigurno je da ne}u igrati i u sljede}e dva kola, ali najva`nije da to ne}e biti duga pauza. U karijeri sam jednom zbog ozljede koljena morao mirovati {est mjeseci, tako da mi ovo ne}e tako te{ko pasti, iako moram priznati da mi je dosadno bez treninga, izjavio je Vagner.

sam o~ekivao da }u zaigrati za prvi tim. Ipak, spletom okolnosti, budu}i da nije igralo nekoliko va`nih igra~a, trener I{tuk mi je ukazao priliku koju sam iskoristio na najbolji na~in. Dugo ve} igrate za seniore? - Pro{ao sam sve uzraste u Kozari, od pionira, preko kadeta do juniora, a za prvi tim sam zaigrao s petnaest i pol godina. Zanimljivo da su Vas `eljeli i u Banja Luci? - Istina, tra`io me i Borac, ali ispalo je da sam zavr{io u [irokom, u kojem mi je super. O~ekuje{ li pogodak i protiv Rudara? - Naravno da bih volio debitirati i na Pecari, a ho}u li se upisati u strijelce manje je va`no, dodao je Zakari}. M. P .

I{tuk: Ne smijemo potcijeniti Rudar
Ivo I{tuk i njegovi igra~i na najbolji su mogu}i na~in otvorili novu prvenstvenu sezonu. Iako oslabljeni, [irokobrije`ani su u derbiju pobijedili Borac, a trijumf je jo{ vrjedniji iz razloga jer je ostvaren u gostima. Zbog toga su [irokom Brijegu bodove u utakmici protiv Rudara svi unaprijed upisali, ali iskusni I{tuk poziva na oprez. - Naravno da utakmicu ~ekamo bez straha, ali ne smijemo potcijeniti Rudar. Samo kvalitetnim pristupom, kakav je bio u Banja Luci, razlika u kvaliteti mo`e do}i do izra`aja, tako da je upravo pristup klju~an u ostvarivanju cilja. O~ekujem defanzivnu igru protivnika, dok }emo mi, jasno, igrati napada~ki, izjavio je I{tuk.

Sa minulog me~a u Banjoj Luci: Muminovi} u duelu sa Zakari}em

Dragan Jovi}, trener Zrinjskog, uo~i po~etka borbe za bodove

Mostarci oslabljeni

Od starta pokazati da vrijedimo
Sigurno da }emo biti malo umorni od Odensea, ali to nam ne smije biti nikakav alibi za utakmicu u Zenici, ka`e Jovi}
Iako je iza Zrinjskog ve} {est slu`benih utakmica u ovoj sezoni, Mostarci tek u nedjelju kre}u s borbom za bodove. Zbog gostovanja u Danskoj gradski derbi protiv Vele`a Pod Bijelim brijegom je morao biti odgo|en, tako da Plemi}i prvenstvo otvaraju gostovanjem u Zenici kod ^elika. - Sigurno da }emo biti malo umorni od Odensea, ali to nam ne smije biti nikakav alibi za utakmicu u Zenici, izjavio je Jovi}. ^elik djeluje ja~i nego pro{lih sezona? - Doveli su novog trenera i nekoliko afirmiranih igra~a, tako da s razlogom slove za jednog od favorita iz sjene. Uvjeren sam da }e ^elik ove sezone igrati puno ozbiljniju ulogu u prvenstvu nego {to je to bio slu~aj u prethodnim sezonama u kojima su se Zeni~ani borili za opstanak. S kakvim o~ekivanjima ~ekate gostovanje na Bilinom polju? - Na{ je cilj od starta prvenstva pokazati da vrijedimo i da su na{e uvijek visoke ambicije opet uteme-

Sigurno bez Ani~i}a i Stjepanovi}a
Ve} na otvaranju prvenstva Dragan Jovi} biti }e prisiljen na rotacije u sastavu, budu}i da u Zenici sigurno ne}e mo}i ra~unati na Marina Ani~i}a i Nemanju Stjepanovi}a koji su u posljednjem kolu pro{le sezone dobili tre}e `ute kartone. Za razliku od Ivana Lendri}a koji ima pravo nastupa, do zaklju~ivanja ovog broja nije bilo poznato ho}e li Jovi} na Bilinom polju mo}i ra~unati na biv{eg igra~a ^elika Fenana Sal~inovi}a za kojeg se ~ekao certifikat. M. P.

„Plemi}i“ imaju visoke apetite u bh. eliti

Ante Vida~ak, prvi ~ovjek „plemi}a“
Zrinjski `eli ostati nepora`en na Bilinom polju
ljene. Svjesni smo da nas ~eka te{ka utakmica u Zenici, ali takva je uostalom svaka gostuju}a u Premijer ligi. Normalno da `elimo ostati nepora`eni i tako pozitivnim rezultatom krenuti u prvenstvo. Kako komentari{ete rije~i Ante Vida~ka da je cilj Zrinjskog naslov prvaka? - Mjesta na vrhu biti }e samo za jedan klub, a svjedoci smo da nekoliko klubova najavljuje borbu za titulu. Naslov `eli [iroki Brijeg, s razlogom je ambiciozan i Borac, @eljezni~ar }e opet biti dobar, a pro~itao sam i izjavu novog predsjednika Sarajeva koji je rekao da }e odstupiti ako njegov klub ne osvoji titulu. Bilo kako bilo, mogu re}i da sam zadovoljan kadrom i da su na{e ambicije opet velike, zaklju~io je Jovi}. M. P .

Lendri}: @elim se nametnuti
Ivan Lendri}, pro{le sezone najbolji strijelac i igra~ juniorskog prvenstva Hrvatske, iskreno je priznao za{to je iz Hajduka odlu~io do}i na posudbu u Zrinjski. - Razmi{ljao sam {to je najbolje za mene i odlu~io da je to dolazak u Zrinjski. Radi se o klubu koji je konstantno u vrhu bh. nogometa, koji tako|er konstantno igra Evropu, a sve to potvr|uje da se radi o ozbiljnom klubu. Kada sam ~uo da je Zrinjski u potrazi za napada~em, odlu~io sam prihvatiti poziv mostarskog kluba. Sada se `elim nametnuti Draganu Jovi}u, jer je to preduslov da pomognem Zrinjskom u ostvarivanju zacrtanih ciljeva, izjavio je Lendri}.

Na{ cilj je titula
Prvi ~ovjek Zrinjskog Ante Vida~ak s optimizmom gleda prema predstoje}oj sezoni u kojoj }e mostarski klub tra`iti sedmi uzastopni izlazak na me|unarodnu scenu. Prema rije~ima Vida~ka, cilj Zrinjskog biti }e osvajanje tre}eg naslova prvaka. - Nema razloga da krijemo na{e ambicije. Cilj je naslov prvaka, bez obzira {to }e neki re}i da su takve ambicije pretenciozne. Poja~avali smo se ciljano, a evropske utakmice su pokazale da opet imamo kvalitetnu mom~ad, izjavio je Vida~ak. M.P

Premijer liga
Demir Hoti}, {ef stru~nog {taba Vele`a, kategori~an

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 6. avgust/kolovoz 2010.

16

Moramo pobijediti Budu}nost
Cilj mi je bio da podignem moral mladim igra~ima i vjerujem da sam u tome uspio, ka`e Hoti}
Zaklju~eno je jo{ jedno turbulentno Vele`ovo ljeto, a ve} sutra (subota) „ro|eni“ i slu`beno ulaze u novi {ampionat. Protivnik je Budu}nost, koja je, bar za po~etak, protivnik po mjeri. - Uz du`ni respekt prema na{em protivniku, mi predstoje}i me~ jednostavno moramo pobijediti. Mislim da imamo kvalitet i snagu za prva tri boda. Svi igra~i koji dobiju priliku moraju dati svoj maksimum, ka`e Demir Hoti}, prvi strateg Vele`a. Novi trener Vele`a je ve} uo~io nedostatke u igri svoje ekipe, te je na njima radio tokom sedmice. - Imali smo problema sa prekidima, a „{kripilo“ je u [kalji} i ]emalovi}: Jedan od ciljeva „ro|enih“ je i afirmacija mladih igra~a

Avdo Kalajd`i}, v.d. direktora Vele`a

Najva`nija je stabilizacija kluba
Kalajd`i} i Hoti}: Bodovi ostaju u Mostaru jo{ nekim drugim segmeniti- sio dres Libeka (njema~ka ma igre. Me|utim, i kroz ra- Regionalna liga), te Tur~in zgovore sa igra~ima, poku{ali Deniz Jilmaz (biv{i igra~ tusmo otkloniti sve te proble- rskog Konjaspora i Valdofa me. Cilj mi je bio da podi- iz Manhajma). Podsjetimo, gnem moral mladim igr- sa Hoti}em u Mostar je stia~ima i vjerujem da sam u to- gao i biv{i mladi reprezentame uspio. tivac BiH Dalio Memi}. Hoti} je odmah po dola- To su igra~i koji mogu bisku u Mostar anga`ovao i ti od velike koristi. Ina~e, svi dva nova igra~a. Od utorka fudbaleri koji do|u u Vele` sa Vele`om treniraju Albanac moraju znati da ovdje ne mosa njema~kim paso{em Ime- gu zaraditi neki veliki novac, ri Liridon, koji je do sad no- za kraj ka`e Hoti}. A. De.

Bez Armela [kalji}a, Jazvina i Kazazi}a
Hoti} u subotu ne}e mo}i ra~unati na Zlatka Kazazi}a i Armela [kalji}a koji su u posljednjem kolu pro{le sezone dobio po tre}i `uti karton, kao ni na Armina Jazvina (pod suspenzijom zbog crvenog kartona u 29. kolu pro{le sezone). Podsjetimo, Armel [kalji} je ve} petnaestak dana van stroja zbog povrede ramena.

FleS
Kako nam prenio novi sportski direktor Vele`a Veselin \urasovi}, ve}ina igra~a koji su trenutno na probi u Vele`u imaju problema sa „papirologijom“. - Procedure znaju biti dugotrajne. Nadamo se da }emo ubrzo rije{iti sve te probleme, ka`e Hoti}.

Nakon odlaska Sedina Tanovi}a sa mjesta direktora Vele`a, privremeno }e tu funkciju obavljati Avdo Kalajd`i}, koji je prije nekoliko godina ve} bio direktor „ro|enih“. - Tu sam dok se ne stabilizuje situacija u klubu, a onda se vra}am na svoje mjesto u omladinskoj {koli, ka`e Kalajd`i}. - Drago mi je {to smo dogovorili saradnju sa Hoti}em, ~ovjekom koji iza sebe ima bogatu igra~ku karijeru u jednoj od najja~ih liga na svijetu. Kalajd`i} je ovog ljeta ve} drugi direktor kluba, ba{ kao {to je i Hoti} drugi trener (Milorad Mitrovi} je vodio

Mostarce samo desetak dana). - U posljednje vrijeme bila je te{ka situacija u klubu, {to nam se nikako nije smjelo dogoditi. U ovom momentu je najva`nije stabilizovati klub i udariti dobre temelje za budu}nost. Na pitanje kakvi su krajnji ciljevi, ali i realni dometi „ro|enih“ u narednoj sezoni, Kalajd`i} je odgovorio: - Ponavljam, najva`nija je stabilizacija, a cilj je mirna zavr{nica prvenstva. Jednostavno, ne `elimo da u fini{u sezon, kao nekih godina ranije, budemo u nezavidnoj situaciji. Osim toga, jedan od ciljeva je i afirmacija mladih igra~a, za kraj ka`e Kalajd`i}. A. De. Da{i}, Brki} i Ljeljak (Kantar). Priliku iz drugog plana }e ~ekati: Podunavac, Despotovi}, Dragi}, Kecman, Stjepi}, Pavi}, Radivojac, Muzgonja i Drlja~a.

Budu}nost pred gostovanje u Vrap~i}ima

„Rudari“ spremni za popravni
Sre}a nas ne smije napustiti dva puta, ka`e Zrnanovi}
Budu}nost je minule subote propustila odli~nu priliku da u premijerliga{kom dru{tvu starta sa pobjedom. Banovi}ani imaju za ~im da `ale {to je susret s Drinom zavr{en remijem. Desetak izglednih prilika koje nisu realizirane mogu se opravdati nedostatkom koncentracije, tremom, manjkom sre}e. Me|utim, stub odbrane Budu}nosti Dilaver Zrnanovi} smatra da je u pitanju ipak ovo tre}e. - Sre}a nas ne smije dva puta napustiti, tako da vjerujem kako }e u Mostaru biti mnogo bolje. Va`no je da u susret u|emo odlu~ni da napravimo dobar rezultat, a to je za nas sve izuzev poraza, isti~e Zrnanovi}. Trener Munever Rizvi} nema nikakvih pote{ko}a sa sastavljanjem ekipe, s obzirom da su na raspolaganju svi igra~i. Te{ko je o~ekivati da bi moglo do}i do ve}ih promjena u zadnjoj liniji, koju bi opet, ispred Husi}a, mogli ~initi, ^amrkovi}, Kurti}, ^ergi} i Zrnanovi}. Veznom redu su najbli`i Boji}, Sarajli}, Jahi}, Sli{ko i Halilovi}, a vrhu napada Haski}. Va`no je da Banovi}ani nisu klonili duhom, nakon doma}eg remija sa Drinom, te da vjeruju da je to bio samo jedan lo{ dan. M. S.

Dragi} dobio certifikat

Blic iz Rudara

Iako su izabranici Borisa Gavrana u 1. kolu protiv Leotara u Prijedoru ostvarili „polovi~an“ uspjeh, u [irokom Brijegu o~ekuju pozitivan rezultat. U nedjelju }e stru~ni {tab Rudara mo}i ra~unati i na iskusnog stopera Dalibora Dragi}a, koji je dobio certifikat iz Srbije, {to garantuje vi{e koncentracije u zadnjoj liniji. - [iroki je sigurno jedna od najkvalitetnijih na{ih ekipa, ali mi na Pecari `elimo izvu}i {to povoljniji rezultat. Na{ doma}in je izraziti favorit, ali to ne zna~i da smo se unaprijed predali. Sigurno se ne}emo obrukati. Imamo igra~e koji mogu re`irati iznena|enje. Naravno, neophodna nam je i sre}a, optimista je trener Gavran.

Srijeda rezervisana za drugi tim
Stru~ni {tab odlu~io je da }e drugi tim Rudara svake srijede igra utakmice sa ekipama iz ni`eg ranga takmi~enja. Cilj je dati {ansu rezervistima, ali i raditi na popularizaciji fudbalske igre u Kozarcu, Bosanskoj Dubici, Kostajnici, Omaskoj, O{troj Luci, Sani~anima, Gornjim Podgradcima, Sanskom Mostu, Otoci, Me|e|i.

^etvorica oti{la na posudbu
^etvorica mladih igra~a Rudara upu}ena su na {estomjese~no kaljenje u ni`erazredne klubove. Tako }e mladi Alen Arnautovi} nositi dres Bratstva iz Kozarca (Tre}e lige RS), u „regionalcu“ iz Me|e|e nastupat }e Aleksandar Parhamov, dok su Komosar i Dani~i} pristupili novom tre}eliga{u, @itoprometu iz Orlova~e. Svi oni }e povremeno igrati i za drugi tim Rudara. V. V.

Ljeljak ili Kantar
Evidentno je da su igra~i u{li u punu takmi~arsku formu, te da su `eljni dokazivanja. - Spremni smo i za najve}e izazove. Jednostavno, na Pecari nemao {ta izgubiti, ka`e vje~iti optimiste Neboj{a [odi}. Vjerovatni sastav: Tripi}, [odi}, Kotaran, Staki}, Jevti}, Kova~evi}, Kiki}, @eri},

Zrnanovi}: Stub odbrane Budu}nosti

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 6. avgust/kolovoz 2010.

17

Na Tu{nju niko ne dovodi u pitanje pobjedu nad Travnikom

Raca, Nikoli}, Daji} i Halilovi} u startnoj postavi?
Pobjeda ne}e do}i u pitanje, ka`e Glava{
Planovi da se ve} od starta prvenstva tuzlasnki crveno-crni nametnu kao ozbiljan konkurent za vrh tabele, nisu ostvareni. Lo{e izdanje Glava{evih izabranika u Lukavici mnogi su okatakterisali kao lo{ dan, a koliko poprili~no nova ekipa Slobode mo`e, vidjet }emo ve} sutra (subota) kada na Tu{nju gostuje Travnik. - Ne razmi{ljamo ni o kojem drugom ishodu me~e, osim o onom koji nam donosi sigurnu pobjedu. Planiramo isti u~inak na doma}em terenu kao i pro{log prolje}a kada smo upisali sve pobjede. Pa bio to Travnik ili za dvije sedmice @eljezni~ar, igrat }emo samo na tri boda, optimista je Glava{.
- Kiksa ne smije biti, a bodovima sa strane }emo tra`iti svoje mjesto u gornjem dijelu tabele.

CRVENO I CRNO

Halilovi} se vratio na Tu{anj
Nakon kratke epizode u Grada~cu, te ~etiri sezone provedene u Ora{ju, Almir Halilovi} se vratio u mati~ni klub. Njegovom dolasku se sigurno najvi{e obradovao Vlatko Glava{, koji je odlaskom Gradimira Crnogorca imao velikih problema na lijevom boku. Podsjetimo, Halilovi} je prije ~etiri godine okarakterisan kao vi{ak u igra~kom kadru tuzlanskog premijerliga{a, {to je znala~ki iskoristilo Ora{je.

Oti{ao [aranovi}
Edin [aranovi} se nakon poraza u Isto~nom Sarajevu vi{e nije pojavljivao na Tu{nju. Iskusni napada~, koji je najavljivan kao veliko poja~anje, o~igledno nije mogao do~ekati obe}anu finansijsku tran{u, koju Tuzlaci ~ekaju od zagreba~kog Dinama. U nekoliko navrata poku{ali smo od [aranovi}a dobiti obja{njenje o eventualnom odlasku, ali je njegov telefon nedostupan jo{ od nedjelje.

U odnosu na sastav koji je podbacio u Isto~nom Sarajevu, kontra Travnika bi moglo biti dosta izmjena. Me|utim, i one }e zavisiti od toga da li }e pravo nastupa imati Raca i Nikoli}.

- Sa njima dvojicom, te Halilovi}em koji }e sigurno na lijevi bok, bit }e to druga pri~a. Po~et }emo i sa Daji}em, pa }emo vidjeti koliko }e mo}i izdr`ati. Uglavnom, ko god da bude igrao, pobjeda ne}e do}i u pitanje, dodaje Glava{. Utakmica je na programu u dnevnom terminu, kao i sve naredne utakmice Slobode, s obzirom da jo{ uvijek nije obavljena rekonstrukcija reflektora na stadionu Tu{anj. N. ].

Amir Halilovi}: Ponovo u crveno-crnom dresu Tokom sedmice na Tu{nju su bili u svakodnevnom kontaktu sa Fudbalskim savezom Srbije, sa ~ijim izlaznim pismom bi pravo nastupa stekao Darko Raca. - Sva dokumentacija je spremna, od ispisnice do brisovnice, jedino ne mo`emo uticati na to kada }e se „smlilovati“ da nam po{alju izlazno pismo. Sve ~inimo da do utakmice sa Travnikom Raca dobije takmi~arski karton, rekao nam je Ekrem Ibri}, prvi operativac premijerliga{a sa Tu{nja.

FleS

U prodaji godi{nje karte
Pu{tene su u prodaju godi{nje ulaznice za utakmice koje organizuje FK Sloboda. Prema prvim informacijama sa Tu{nja, prodaja je zadovoljavaju}a. Cijena godi{nje ulaznice je 50 KM, a za penzionere 40 KM. /N. ]./

Ognjen Todorovi}, napada~ Slavije

Ne pla{imo se Sarajeva
Na nama iz napada je da prvi postignemo pogodak i onda }e sve biti mnogo lak{e, ka`e Todorovi}
Slavija je ostvarila cilj na otvaranju sezone. Novi tim predvo|en {efom stru~nog {taba Milanom Gutovi}em osvojio je cijeli plijen protiv Slobode (1:0), a sada je pred njim jo{ te`i ispit. U goste dolazi Sarajevo. - Nije se ugodno sjetiti 9. maja i na{eg posljednjeg me|usobnog duela, kada nam je bordo tim pred na{im navija~ima odr`ao lekciju i pobijedio 4:0. A koliko nam je tada bio va`an barem jedan bod u gr~evitoj borbi za opstanak, prisje}a se Ognjen Todorovi}. - U ovoj sezoni jeste te{ko prepoznati na{ sastav, ali mi smo skladna cjelina i kolektiv kojem treba samo malo vremena da se uigra. Znamo da je Sarajevo opasan protivnik, ali za{to da se pla{imo? Na{a odbrana je protiv Slobode bila na visini zadatka, tako da niko ne sumnja da }e opet biti ~vrst bedem i za napada~e Sarajeva. A na nama iz napada je da postignemo prvi pogodak i onda }e sve biti mnogo lak{e. Todorovi} konstatuje da njegove kolege i on moraju biti strpljive. - Znam, imat }emo i gromoglasnu podr{ku navija~a, tako da u pravoj fudbalskoj atmosferi, koja uvijek vlada kada dolazi Sarajevo, nemamo pravo da iznevjerimo sami sebe, ali sve one koji vole i podr`avaju Slaviju. U~init }emo sve da do|emo do pobjede, dodaje Todorovi}. Kada je u pitanju igra~ki kadar, stru~ni {tab Slavije opet nema problema. Svi igra~i su na raspolaganju Milanu Gutovi}u. G. I.
Torlak i Fazli}: „Veziri“ u hodu ispravljaju gre{ke

Islam Torlak, trener Travnika

Lihovac i dalje van stroja
O~ekujem tvrdu i krajnje neizvjesnu utakmicu, ka`e Torlak
Nakon minimalnog poraza u Grada~cu, izabranike Ned`ada Selimovi}a o~ekuje jo{ jedno gostovanje na podru~ju Tuzlanskog kantona. Ohrabreni dobrom partijom, kojoj je za potpuni ugo|aj nedostajao bod protiv Zvijezde, nogometa{i Travnika sti`u na vru}i Tu{anj. Osim mladog napada~a Lihovca, koji i dalje lije~i povre|eni sko~ni zglob, struka „vezira“ u kadru ima sve ostale igra~e. Sude}i prema ovosedmi~nim treninzima, mogu}e su promjene u startnoj postavi. Povratnik [iljak postepeno dolazi u `eljenu formu, te }e sigurno biti na spisku putnika za Tuzlu. Nije u kombinaciji od prve minute, ali }e vjerovatno u}i u igru. Prema rije~ima Selimovi}evog pomo}nika Torlaka, atmosfera u svla~ionici vi{e je nego pozitivna, tako da nema ni najmanjeg razloga za pesimizam. - @rijeb nas nije nimalo po{tedio, ali {ta je tu je. Sa svakim rivalom, prije ili kasnije, moramo igrati. Istina, te`e nije moglo biti. Bez obzira na sve mi, u Tuzlu ne idemo sa bijelom zastavom. Dobro smo fizi~ki pripremljeni, {to smo dokazali i na otvaranju sezone, gdje smo protiv Zvijezde, u zadnjih 30 minuta me~a, dominirali u svakom pogledu. Uvjeren sam da protiv Slobode mo`emo igrati jo{ bolje, ka`e Torlak. - Istovremeno, gre{ke ispravljamo u hodu. Sigurno, ne samo u predstoje}em me~u, ni za jednog protivnika ne}emo biti lagan zalogaj. O~ekujem tvrdu i krajnje neizvjesnu utakmicu. S pravom se nadam(o) povoljnom rezultatu. I. I.

Gutovi}: Slatka osveta
Gutovi} je kao fudbaler @eljezni~ara nekoliko puta imao ~ast da igra protiv bordo tima. - Ja sam ro|eni Sarajlija i znam gdje god da igra Sarajevo, atmosfera je nekako posebna. Naravno, pamtim de{avanja prije, za vrijeme i nakon gradskog derbija, ali sada sam u drugoj ulozi. Vra}am film, novembra 1985. godine, Sarajevo sa \urkovi}em, Radelja{em, Mirzom Kapetanovi}em, Janjo{om, Jozi}em, Juri{i}em, Jakovljevi}em, Vuki~evi}em, Teskered`i}em, Milakom i [vraki}em do~ekuje na Ko{evu jedan stra{nan tim @eljezni~ara: Janju{, Balji}, [abanad`ovi}, Kom{i}, ]uri}, Matkovi}, [koro, Mihajlovi}, Ba`darevi}, Samard`ija i moja malenkost. Izgubili smo 2:1, a nakon mog starta nad Mirzom Kapetanovi}em, u fini{u prvog poluvremena, Sarajevo je povelo 2:0. Evo mi prilike za slatku osvetu, ka`e Gutovi}.

Todorovi}: Nije se ugodno sjetiti 9. maja

Premijer liga

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 6. avgust/kolovoz 2010.

18

Elvedin Beganovi}, trener ^elika, optimista pred duel sa Zrinjskim

Upitan nastup Obu}e
D`afi} i Adilovi} predvode napad Eldin i ja se odli~no sla`emo. Vjerujem da }e kao plod te saradnje do}i i golovi koji se o~ekuju od nas, ka`e D`afi}

N

akon {to je odgo|en susret sa Sarajevom, ^elik }e debi u novoj sezoni imati pred svojom publikom, a protivnik je respektabilna ekipa Zrinjskog. Nakon katastrofalne pro{le sezone, zeni~ki ljubitelji nogometa o~ekuju novi ^elik, koji se dobro poja~ao u pri-

D`afi}: Rije{it }emo me~ na startu
- Svi znamo da je Zrinjski ekipa za respekt. Mi imamo vjeru u sebe i mislim da }emo na startu rije{iti ovaj susret u na{u korist. Istina, bit }e to te`ak test na startu, ali mi imamo kvalitet da ga lako prebrodimo, ka`e D`afi}.

jelaznom roku. - U duel sa Zrinjskim ulazimo sa mnogo optimizma. Startna postava je poznata, motiva nam ne manjka... - ka`e Elvedin Beganovi}, trener ^elika. - Nama je ovo premijera pred doma}om publikom i sigurno da }emo dati sve od sebe da startamo sa pobjedom. Nastojat }emo iskoristiti umor Mostaraca, nakon nihovog nastupa na evropskoj sceni. Vjerujem da }emo sa tri boda otvoriti sezonu. I dalje je neizvjesno sa kojim }e napada~ima ^elik atakovati prema golu Zrinjskog, s obzirom da Emir Obu}a ima problema sa preponama. - Njegov nastup je neizvjestan. Ujedno, on je jednini igra~ sa povredom. Nastojat }emo ga oporaviti,

Obu}a: Jo{ nije sanirao povredu prepona

ka`e Albin Ma{i}, fiziotarapeut ^elika. S druge strane, napad ^elika }e sigurno predvoditi Adin D`afi}, koji je ponovo stanovnik Bilinog polja. Ovaj put do{ao je kao provjeren napada~, a ne talenat, kojeg u prvom poku{aja nisu prepoznali u ^eliku. Od kapitena mlade reprezentacije BiH o~ekuju se golovi, a najvjerovatnije, u {picu napada }e mu pomagati Eldin Adilovi}, tako|er napada~ reprezentativnog kalibra. - Eldin i ja se odli~no sla`emo. Vjerujem da }e kao plod te saradnje do}i i golovi, koji se o~ekuje od nas. Uostalom, imamo dobar tim i vjerujem da mo`emo biti u samom vrhu Premijer lige. A koje }e to biti mjesto, ostaje da vidimo, ka`e D`afi}. M. P .

Vlado Jagodi}, novi {ef stru~nog {taba Borca

Ne `elim nikoga kritikovati
Prioritet je igra~ima vratiti optimizam i samopouzdanje, ka`e Jagodi}
U Borcu nisu vi{e imali strpljenja da ~ekaju pozitivne rezultate od trenera Zorana Mari}a, te su mu ve} na startu bh. elite i debakla sa [irokim Brijegom uru~uli otkaz. Ponovo je {ef Bor~eve struke Vlado Jagodi}, koji se vratio se na mjesto koje je morao napustiti pod ~udnim okolnostima prije ne{to vi{e od godinu. dobro raspolo`enje me|u igra~e. Kada sam do{ao, na prvom treningu sam zatekao igra~e pognutih glava, neraspolo`enje, a to jasno pokazuje kakva je atmosfera u timu. Borac ima kvalitetan igra~ki kadar i sada je sve pitanje njihovog razmi{ljanja. Ina~e, igra~e ne dijelim na dobre i lo{e, stare i mlade, ve} samo na one koji ispunjavaju zadatke i one koji tako ne rade. Ko nije spreman izgarati za Borac, njemu nema mjesta u timu. Iako ka`e da dobro poznaje gotovo sve igra~e, Jagodi}u ostaje malo vremena i da do utakmice sa Drinom u Zvorniku pove`e sve konce.

Ne pla{im se rada
Podsjetimo, u sezoni 2008/2009, poslije 6. kola, Jagodi} je preuzeo kormilo od Milomira Odovi}a, te je nakon serija pobjeda stigao do ~etvrtog mjesta. Borac je i tada mogao u Evropu, ali nije imao uslova za takav iskorak... Ina~e, Jagodi} nije prekidao radni odnos sa Banjalu~anima, a u me|uvremenu je bio posu|en Ljubi}u iz Prnjavora. Na klupu nije se vratio da bude ‘’vatrogasac’’, nego da igra~ima vrati poljuljano samopouzdanje i lepr{avu igru, kakva se sa pravom mo`e o~ekivati od igra~kog kadra sa kojim raspola`e banjalu~ki premijerliga{. Novom-starom strategu Borca prioritetno je vrati dobru atmosferu. - Drago mi je {to sam ponovom u mome klubu. Svjestan sam situacije, odnosno da moje dalje pozicije zavise od rezultata. Ne pla{im se rada, a tako|er, ne `elim kritikovati ono {to je bilo prije moga povratka i na tome dobijati poene. Mogu obe}ati da }u dati sve od sebe kako bi se Borac vratio na pozicije koje mu pripadaju, ka`e Jagodi}. - Prioritet je vratiti mir i

Miki} sanirao povredu
- Od mog prvog treninga po~eli smo pripreme za utakmicu sa Drinom. Sagledao sam situaciju, a svaki novi trening bit }e mi dragocjen u nastojanju da {to bolje kompletiram sliku o igra~ima. Zbog toga i ne pomi{ljam da ve} sada govorim o eventualnim izmjenama, u odnosu na minuli sastav. Mo`da }e njih i biti, ali prije svega, `elim vratiti Borcu njegovu prija{nju igru. To se ne mo`e posti}i nakon nekoliko treninga. Nikoga nisam otpisao, svi }e imati iste {anse za nastupe, zaklju~io je Jagodi}. Borislav Miki} se oporavio od povrede i ponovo redovno trenira, dok je novajlija Nemanja Vidakovi} do srijede bio na lje~ni~kim pregledima u Beogradu. Z. G.

Amel i Aida Pjani}

Slavlje u taboru ^elika

Amel Pjani} i Aida Kula~i} uplovili u bra~ne vode
Pred po~etak takmi~enja u Premijer ligi, svla~ionica ^elika bila je u slavljeni~kom duhu. Naime, vratar ^elika Amel Pjani} i njegova izabranica Aida Kula~i} rekli su sudbonosno „DA“. Tako je, nakon pet godina zabavljanja, veza krunisana brakom Kumovi na vjenj~anju bili su Almina Kula~i} i Kenan M. P . Kargi}.
★ Kako saznaje „Sport“, novi kapiten Borca od utakmice sa zvorni~kom Drinom, umjesto Olivera Jandri}a, bit }e potencijalni reprezentativac BiH Vule Trivunovi}. Navodno Jandri}u je i pored toga {to ima va`e}i ugovor sa Banjalu~anima predlo`eno da su potra`i novi klub.

Jagodi}: Drago mi je {to sam ponovo u mome klubu

Asistenti Star~evi} i Gaji}
Sa Zoranom Mari}em smijenjen je i dota{nji stru~ni {tab, u kojem su jo{ bili Stojan Malba{i}, Radovan Gaji} i Dejan Ra|enovi}. S druge strane, Jagodi} je za prvog asistenta izabrao Slobodana Star~evi}a, biv{eg igra~a Borca, dok }e Gaji} i dalje ostati trener golmana. Novi prvin strateg Borca smatra da mu trenutno nije potreban kondicioni trener.

FleS

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 6. avgust/kolovoz 2010.

19

Armin Deli}, veznjak tima iz Grada~ca

Nadigravat }emo se sa @eljom
U predstoje}i me~ ulazimo sa vjerom da mo`emo napraviti dobar posao, a to je i remi, ka`e Deli}
obar start u novoj sezoni, koji je krunisan pobjedom nad Travnikom (2:1), Zvijezda `eli nastaviti i na Grbavici. Istina, ovaj zalogaj je daleko ve}i u odnosu na onaj s „vezirima“, ali u taboru Zvijezde vlada optimizam. - Vrlo je va`no {to smo startali pobjedom, jer sada smo psiholo{ki dosta rastere}eni. U predstoje}i me~ sa @eljom ulazimo sa vjerom da mo`emo napraviti dobar posao, a to je i remi. U pretpro{loj sezoni smo remizirali na Grbavici, a sada bi bilo sjajno ponoviti taj rezultat. Jednostavno, idemo se nadigravati, ka`e veznjak tima iz Grada~ca Armin Deli}. S druge strane, protiv sebe }e imati doju~era{njeg saigra~a Sr|ana Savi}a, za

Premijer liga BiH 2. kolo
SLOBODA - TRAVNIK
Sudija: Dragan Skaki} (Bosanska Gradi{ka), asistenti: Adnan Alispahi} (Zenica) i @eljko Dragojevi} (Banja Luka), ~etvrti sudija: Zoran Sokni} (Isto~no Sarajevo), delegat Ibrahim Maci} (Mostar), kontrolor su|enja: Ranko Ra~i} (Banja Luka).

D

kojeg u Grada~cu vjeruju da }e kao i njegovi saigra~i biti umorni od me~a sa Olimpikom. Ipak, u Zvijezdi gledaju na sebe. Kada je u pitanju sastav, on ne bi trebao pretrpiti neke ve}e promjene, tako da }e sigurno ispred Had`i|ulbi}a ostati ista zadnja linija sa Kne`evi}em, Jusi}em, Vasiljevi}em i Moranjki}em, te u veznom redu sa Deli}em i Hamzi}em. S obzirom da su unijeli preokret u minuloj utakmici, Husi} i Husejnba{i} s pravom o~ekuju mjesto u startnoj postavi, dok bi uz Tosunovi}a u napadu mogao zaigrati i \ori}. Me|utim, trener Zvijezde je bli`i formaciji sa jednim napada~em, pa bi ovaj posljednji mogao imati ne{to defanzivniju ulogu.
M. SULJAGI] ovoga ljeta stigli u Grada~ac. Sa ovim nekada{njim ~lanom Modri~a-Maxime i ^elika, te nekoliko gr~kih drugoliga{a, sportski direktor Ivica Cvitku{i} dogovorio je trogodi{nju saradnju. Niki} je tako krenuo stopama oca Nikole, koji je nekada nosio dres tima iz Grada~ca, a ho}e li ostaviti jednak trag kao i tata, ostaje da se vidi u narednom periodu.

@ELJEZNI^AR - ZVIJEZDA
Muamer Burekovi} (Zenica), Elvis Pro{i} (Cazin) i @eljko Mari} (Doboj), Oliver Ko`ul ([iroki Brijeg), Milan Vuksan (Banja Luka), Dragan An|eli} (Ora{je).

LEOTAR - OLIMPIK
Vladimir Dominkovi} (Ora{je), Senad Ibri{imbegovi} (Travnik) i Ratko Kuni} (Banja Luka), Vladimir Bjelica (Isto~no Sarajevo), Ferid ^ov~i} (Gora`de), Dragan Mari} (Srbac).

[. BRIJEG - RUDAR
Rusmir Mrkovi} (Sarajevo), Rodoljub Topi} (Banja Luka) i Goran Dujak (Od`ak), Emir Ale~kovi} (Sarajevo), Alija Kurtagi} (Biha}), Aleksandar Risti} (Modri~a). me~evima, ali zbog toga {to nije imao certifikat, nije nastupio u minulom susretu sa „vezirima“. Me|utim, po~etkom sedmice stigli su svi papiri za registraciju prvog topnika austrijske Tre}e lige (branio boje Sitersdorfa), a premijerni nastup imat }e ve} u nedjelju na Grbavici. M. S.

Deli}: Rastere}eni dolazimo po bod(ove)

Crtice iz Zvijezde

Oti{ao Halilovi}
Iako je Almir Halilovi} tr enirao sa Zvijezdom, te je njegov dolazak na „Banju“ bio gotovo zavr{en posao, ovaj veznjak je odlu~io da se Slobodi, koja vapi za lijevim bekom, dok je tim Zorana ]urguza odli~no pokriven na svim pozicijama, gdje bi se ovaj 25-godi{njak dosta te`e

nametnuo. Na poziciji lijevog beka i lijevog veznog Zvijezda ima Moranjki}a, Husi}a, Omeragi}a, Husejnba{i}a, Nuhanovi}a, \ori}a...

DRINA - BORAC
Semir Kaplan (Stolac), Haris Bakovi} (Sarajevo) i Sreten Udov~i} (Prijedor), Denis Begovi} (Grada~ac), Krunislav D`ijan (Bok), Dragan Prtvar (Isto~no Sarajevo).

Niki} potpisao na tri godine
Branislav Niki} posljednji je u nizu silnih novajlija koji su

Nuhanovi} debituje na Grbavici
Samir Nuhanovi} je odu{evio ]urguza u pripremnim

VELE@ - BUDU]NOST
Eldis Pro{i} (Cazin), Asmir Budimli} (Biha}) i Dalibor Hrsti} (Ljubu{ki), Tomislav ]ui} (Tomislavgrad), Marinko Bubalo ([iroki Brijeg), Sead Kulovi} (Sarajevo).

Komisija za licenciranje NSBiH obi{la stadion novog premijerliga{a

Drina do~ekuju Borac u Zvorniku
Protiv Banjalu~ana o~ekujemo pune tribune i praznik fudbala, jer je ovo za nas historijska utakmica, ka`e Markovi}
Fudbaleri Drina }e na svom terenu u Zvorniku do~ekati Borca. Po ocjeni Komisije za licenciranje NSBiH, Zvorni~ani su ispunili uslove za odigravanje me~eva. Izvo|a~ radova na stadionu Drine bila je firma ,,Hidrokom“ iz Zvornika, koja je za svega petnaestak dana izgradila isto~nu tribinu, na kojoj je postavljeno oko 1500 stolica. Svoj puni doprinos ispunjavanju uslova za odigravanje me~eva u Zvorniku dala je i lokalna uprava koja je osigurala najve}i dio sredstava. Sportski direktor Drine Dragan Markovi} bio je zadovoljan odlukom Komisije za licenciranje. - Veoma smo zadovoljni {to }emo prvu utakmicu u Premijer ligi BiH kao doma}ini igrati na na{em terenu. Posljednji mjesec na stadionu je izgra|ena nova tribina i postavljene stolice, kojih sada ima ukupno 3010, {to je jedan od glavnih uslova za za odigravanje me~eva. Svla~ionice su renovirane, postavljena je za{titna ograda oko stadiona, te ura|eno dosta toga u zaista kratko vrijeme, rekao je Markovi}. - Nadam se da }emo nastaviti sa radovima na stadionu, kako bi u drugom dije-

^ELIK - ZRINJSKI
Danijel Paji} (Bijeljina), Rusmir Ba{i} (Sarajevo) i Nikica Tomas (Drinovci), Midhat Arnautovi} (Tuzla), Radislav Kunda~ina (Trebinje), Gojko Bandi} (Grude).

SLAVIJA - SARAJEVO
Anto @ivkovi} (Ora{je), Momir [irko (Banja Luka) i Zlatan Be~irovi} (Srebrenik), Edin Gola} (Banovi}i), Slobodan \or|i} (Bijeljina), Muhamed Begagi} (Zenica). Utakmice u Tuzli (17.30 sati), Trebinju (17.30), Zvornik (17.30) i Mostaru (17.30) su na programu u subotu, a Sarajevu (20.30), [irokom Brijegu (20.30), Zenici (20.30) i Isto~nom Sarajevu u nedjelju (17.30). G. [.

Tabela
1. @eljezni~ar 2. [iroki B. 3. Zvijezda 4. Slavija 5. Budu}nost 6. Drina 7. Leotar 8. Rudar 9. Borac 10. Travnik 11. Sloboda 12. Olimpik 13. ^elik 14. Sarajevo 15. Vele` 16. Zrinjski 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2:0 3:2 2:1 1:0 1:1 1:1 1:1 1:1 2:3 1:2 0:1 0:2 -:-:-:-:3 3 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0 -

Hod`i} (u sredini): Izrazio je zadovoljstvo zbog brzine radova lu sezone ispunili sve uslove koje je od nas tra`i NSBiH. Protiv Borca o~ekujemo pune tribune i praznik fudbala, jer je ovo za nas historijska utakmica. Direktor odsjeka za licenciranje klubova Nihad Hod`i} izrazio je zadovoljstvo zbog brzine radova na terenu u Zvorniku, ali je dodao da premjerliga{ iz Zvornika mora nastaviti sa daljim ure|enjem stadiona. R. J.

Nova isto~na tribina stadiona u Zvorniku

Transferi u francuskom prvenstvu
Arl
Do{li: @an-Alan Fan{on (Strazbur), Frank \a \e|e (Strazbur), Kamel Gilas (Hal Siti), Alvaro Mehija (Mursija), Fabian Laurenti (Lans), Hamur Buaza (Blekpul), Jan Kermorgant (Lester Siti), Amin Erbati (Mogreb Tetuan), Vensan Plante (Kaen), @amel Ait Ben Idir (Le Avr), [afik Na`ih (Klermon), Remi Kabela (Monpelje). Oti{ao: Marvin Esor (Klermon). kluba), ^arli Fomen (Di`on), Fabian Bariljon (Istr), Geri Bokali (Monpelje).

Monako
Do{li: Diumersi Embokani (Standard), PjerEmerik Obamejang (Milan), Sebastjan [aber ([arleroa), Danijel Nikulae (Okser), Peter Hanson (Ren). Oti{li: Pjer-Noel Etori (Nim), Fredrik Nimani (Arl), Johan Tiram-Ulien (Turs), Johan Molo (Kaen), Nene (PS@), Ivan Eri{o (Klermon).

Okser
Do{li: Entoni Le Talek (Le Man), Sumahoro D`onson (Amien). Oti{li: Gabriel Tama{ (Vest Bromvi~ Albion), Danijel Nikulae (Monako), Musa Nari (Le Man), Damian Dufur ([atero), Kevin Le`un (Tur).

Klasni} u Boltonu Pjani} favorit, Spahi}

U subotu po~inje 73. izdanje francuskog Le [ampionata

Hrvatski napada~ napustio Nant

Monpelje
Do{li: Hasan Kabze (Rubin Kazanj), Geri Bokali (Marsej), Marko Estrada (Universidad ^ile), Olivije @iru (Tur). Oti{li: Johan Karaso (Ren), Vickor Montano (Ren), Alberto Kosta (Valensija), Remi Kabela (Arl).

Bordo
Do{ao: Vujadin Savi} (Crvena zvezda). Oti{li: Maruan [amak (Arsenal), Kristofer Glombar (Rem), Gregor Kri~ovijak (Rem), Fabian Famol (Klermon), Vilfred Moimbe (Tur).

Nansi
Do{li: Aleksandr Kuvilije (Bulonj), Marama Vahirua (Lorian). Oti{ao: Bukun|i Ka (Tur).

vreba iz prikrajka
F
rancuzi ve} standardno posljednjih godina prvi kre}u s nacionalnim prvenstvom od liga iz popularne „petice“, pa izuzetak nije ni predstoje}a sezona budu}i se ovog vikenda igraju uvodni susreti 73. izdanja Le [ampionata. Subotnji termin od 21 sat nudi devet utakmica, dok }e se derbi 1. kola izme|u Bordoa i Montpeljea, kluba na{eg reprezentativnog kapitena Emira Spahi}a odigrati u nedjelju. Najmanju vrijednost pak imaju novi prvoliga{i Arl (19,85 miliona eura) i Brest (21,1 milion eura), a to ujedno govori da je primjerice sada na tr`i{tu skuplji

Najozbiljniji konkurenti za titulu prvaka su branilac titule Marsej i Lion, dok }e Bordo te{ko nadoknaditi odlazak trenera Blana

Brest
Do{li: Ri{ar Suma (Gingam), Fodi Traore (Kevili), Grandi Ngoji (PS@), Gaetan Deneuv ([atero), Filipos Darlas (Panatinaikos), Mario Li~ka (Banik Ostrava), Tomas Micola (Banik Ostrava). Oti{li: Matias Otre (Lorian), Sedrik Fabien (Bulonj), David Buar (Van), Fabian Laurenti (Arl).

Nica
Do{li: Nemanja Pej~inovi} (Rad Beograd), Renato Siveli (San Lorenco). Oti{ao: Onjeka~i Apam (Ren).

PS@
Do{li: Nene (Monako), Metju Bodmer (Lion). Oti{li: Bris \a \e|e (Evian), Aleksandr Letelije (An`r), Grandi Ngoji (Brest).

Parovi 1. kola
Subota (21.00): Okser - Lorian, Lens - Nansi, Lion - Monako, Marsej - Kan, Nica -Valensijen, PS@ - St. Etjen, Ren - Lil, So{o - Arl, Tuluz - Brest. Nedjelja (21.00): Montpelje - Bordo. sam Lisandro Lopez (23 miliona eura), Argentinac iz Liona ili pak Joan Gurkuf iz Bordoa (22,5 miliona eura) nego ~itavi sastavi ovih dvaju klubova! Aktuelni prvak Marsej sezonu je po~eo osvajanjem francuskog Superkupa u tuniskom Radu gdje su pred vi{e od 50.000 gledalaca bili bolji od PS@-a nakon boljeg izvo|enja jedanaesteraca (0:0, 5:4). No, pred po~etak novoga Le [ampionata Didie De{amp }e se morati rije{iti brojnih glavobolja.

Kaen
Do{li: Johan Molo (Monako), Damien Mark (Bulonj), Branko Lazarevi} (OFK Beograd), Kandia Traore (So{o); Romain Hamuma (Laval). Oti{li: @ilijen Tudik (Rem), Nikola Florentin (An`r), Klevid Dikamona (Le Avr), Vensan Plante (Arl).

Ren
Do{li: Stefan Dalma (So{o), @or` Man|ek ([tutgart), Joan Karaso (Monpelje), Viktor Montano (Monpelje), Onjeka~i Apam (Nica), @an Armel Kana-Bik (Le Avr). Oti{li: Peter Hanson (Monako), D`imi Briand (Lion), Maksime La Mar{an (Le Avr), Musa Sov (Lil), Karlos Bokanegra (St. Etjen), Vensan Pa`o (Bulonj), Johan Lasiman (Grenobl).

Derbi u nedjelju
Spahi} je ina~e jedan od dva bh. igra~a koji nastupaju u elitnom razredu francuskog klupskog nogometa. Drugi je, naravno, Miralem Pjani}, 20-godi{nji veznjak Liona. Ovo je ina~e 73. sezona prvenstva Francuske od njegove profesionalizacije 1932. godine, a po mi{ljenju mnogih ponovno bi trebalo donijeti neizvjesnu borbu za naslov prvaka. Glavni favoriti su Lion, Bordo i aktuelni prvak Marsej, ujedno na tr`i{tu tri najskuplje ekipe Francuske. Naime, pored ova tri kluba tr`i{nu igra~ku vrijednost od preko 100 miliona eura u Francuskoj ima jo{ jedino ekipa Lila.

Le Man
Do{ao: Musa Nari (Okser). Oti{ao: niko.

Ivan Klasni}, 30-godi{nji napada~ hrvatske reprezentacije, sljede}e }e dvije sezone nositi dres engleskog Premierliga{a Boltona... U istome je klubu, ali kao igra~ Nanta na posudbi, Klasni} igrao u pro{loj sezoni. Ideja mu je bila karijeru i nastaviti me|u Vonderersima, za koje je postigao osam pogodaka, no od potpisa ugovora dijelio ga je va`e}i ugovor s francuskim drugoliga{em. Po raskidu te saradnje, po~etkom sedmice, Klasni} se okrenuo pregovorima s poslodavcima koji su u pro{loj sezoni iskazali zadovoljstvo njegovim igrama i ~ija je `elja bila zadr`ati ga. Sve je rije{eno na obostrano zadovoljstvo. - Sada kada je sve okon~ano mogu re}i da sam zadovoljan. Razgovarao sam s menad`erom Ovenom Kojlom (Owen Coyle), on `eli raditi sa mnom, a ja `elim raditi s njim. Povratak u Bolton za mene je bila laka odluka - kazao je hrvatski napada~ kojeg je Kojl do~ekao ra{irenih ruku: - Odu{evljen sam {to se vratio. Ivan je dokazan napada~, igra~ najja~ih liga. Pro{le je sezone kod nas igrao na posudbi, sada je

Klasni}: Odu{evljen prelaskom

dvije sljede}e sezone na{. @elio se vratiti i sretni smo {to je to napravio. Da smo ga pro{le godine kupili platili bismo ga dva miliona funti, pa mo`emo re}i i da smo ovime napravili sjajan posao

- dodao je Kojl. Klasni} je ~etvrto ovogodi{nje poja~anje Boltona koji je jo{ ranije potpisao Martina Petrova, Robija Blejka (Robbie Blake) i Markosa Alonsa (Marcos).

Lil
Do{ao: Musa Sov (Ren). Oti{li: @im Said (Valensijen), Omar Benzerga (Nant), Ludovik Butele (Nim), Nikola Fover` (Sedan), D`onatan Riviere (Le Avr).

Tre}e kolo hrvatskog prvenstva

So{o
Do{li: Modibo Maiga (Le Man), Kevin Anin (Le Avr), David So`e (Grenobl). Oti{li: Sloan Priva (Klermon), Stefan Dalma (Ren).

Lorian
Do{li: Lamine Kone ([atearo), Remi Mulumba (Amien), Bruno Ekuele Manga (An`r), Alaiksis Romao (Grenobl), Fransis Kokelan (Arsenal), Matias Otre (Brest). Oti{li: Silvan Mar{al (St. Etjen), Mahama Vahirua (Nansi), Ben`amin Genton (Le Avr).

St. Etjen
Do{li: Albin Ebondo (Tuluz), Karlos Bokanegra (Ren), Loran Batle (Grenobl), @iran N’Do (Nant), Silvan Mar{al (Lorian). Oti{ao: niko.

Niang: Marsej }e imati te`ak zadatak

Lion
Do{ao: D`imi Briand (Ren). Oti{li: Erik Te Bi (Evian), Joan Kur (Sedan), Metju Bodmer (PS@), Sidni Govu (Panatinaikos), Fransoa Klerk (slobodan igra~), @an-Alan Bumsong (Panatinaikos).

Tuluz
Do{li: Visam Ben Jeder (Alfortvil), Adrian Gunino (Boka Juniors). Oti{li: Kevin Dupua ([atero), Olivier Blondel (Troja), Albin Ebondo (St. Etjen).

Valensijen
Do{li: Kristofer Nzaj (Servet), Selim Harun Nze (Bulonj), @im Said (Lil), Nikola Paloa (Kevili), Vensan Abubakar (Kotonsport Garua). Oti{ao: Modi Traore (Le Avr).

Marsej
Do{ao: Cezar Azpilikueta (Osasuna). Oti{li: Fernando Morijentes (bez kluba), Bakari Kone (Al-Ahorta), Loren Bonat (bez

Gra~anlija u Kaenu
Osim Spahi}a i Pjani}a, u ovoj sezoni francuskog prvenstva imat }emo jo{ jednog igra~a iz na{e zemlje. Iako ne mo`e nastupati za na{u reprezentaciju zbog toga {to je nosio dresove U21 i Olimpijskog tima Srbije i Crne Gore, vrijedi spomenuti Branka Lazarevi}a. Dvadeset{estogodi{nji odbrambeni igra~ novajlije Kaena je ro|en u Gra~anici, a nakon {to
Lazarevi}: Do{ao iz OFK Beograda

Portugalac pre{ao u Zenit

je protekle tri sezone odigrao veoma dobro u OFK Beogradu, gdje je bio i kapiten ekipe, ~elnici Kaena su odlu~ili da ga dovedu u svoje redove. Za U21 reprezentaciju SCG odigrao je pet me~eva, a na Olimpijadi u Ateni 2004. godine odigrao je tri me~a.

Klub su napustili Bakari Kone (Al-Ahorta, Katar) i Lorent Bonat (istekao ugovor), dva ponajbolja prvotimca iz pro{le sezone, oti{li su jo{ i Geri Bokali (Montpelje) i Fernando Morientes (istekao ugovor), a kao jedino poja~anje stigao je brani~ Cesar Azpilikueta iz Osasune. Najve}u prijetnju De{ampovoj mom~adi u pohodu na obranu 18 godina ~ekanog naslova predstavljat }e Lion. Klod Puel je zadr`ao manje-vi{e istu ekipu, poja~av{i je jo{ 24-godi{njim reprezentativnim napada~em D`imijem Briandom. Oti{li su tek manje va`ni Bodmer, Govu, Klerk i Bumsong. - Mislim da je odli~no {to nismo mnogo mijenjali ekipu. Dugo smo zajedno, poznajemo se, i trener nas je ve} stigao upoznati, zna s ~ime raspola`e i dobro djelujemo kao kolektiv. Mislim da je to najva`nije pred novu sezonu. To

}e biti na{a prednost - rekao je ovih dana kapiten Liona, brazilski brani~ Kris. Marsej i Lion nesumnjivo su najve}i favoriti u novoj sezonu Le [ampionata. Bordo je blizu, ali oni }e ipak trebati iznena|enje. Mom~ad koja je prije dvije godine prekinula sedmogodi{nju dominaciju Liona ostala je bez svoga najja~eg aduta - Loren Blan je preuzeo kormilo potopljene francuske reprezentacije, a naslijedio ga je @an Tigana. I drugi veliki adut je napustio klub, ugovor napada~a Maruana ^amaka je istekao i on se kao slobodan igra~ pridru`io Arsenalu te ve} u prvim pripremnim utakmicama impresionirao Arsena Vengera. Zna~ajnijih poja~anja nije bilo, stigao je tek 20-godi{nji brani~ iz Crvene Zvezde, Vujadin Savi}, i njihova realnost je tre}a pozicija. - Sve {to je do sada bilo, ostaje u pro{losti. Ovo je novi Bordo, s

novim ciljevima. Poku{at }emo ostvariti {to bolji rezultat i to je to - rekao je objektivni @an Tigana.

„Farmaceuti“ i „pjesnici“ zadr`avaju vrh HNL-a?
Tri su ekipe s maksimalnih 6 osvojenih bodova u prva dva kola na vrhu HNL-a, me|utim me|u njima nisu ni Hajduk ni Dinamo. Spli}ani su pro{log vikenda osvojili samo bod u Osijeku, dok je Dinamo ku}i izgubio od Rije~ana. Ekipa s Kantride je jedna od tri s maksimalnim u~inkom, a nakon pobjeda protiv Splita i Dinama ekipa Nenada Gra~ana vjeruje i u doma}i trijumf kontra Hrvatskog Dragovoljca gdje je svakako veliki favorit. Slaven Belupo je isto tako favorit u svojoj Koprivnici protiv Zadra, dok se ne{to takvo ba{ i ne mo`e ustvrditi za Zagreb, bez obzira {to su i oni doma}ini Osijeku. Ukoliko „Pjesnici“ ponovo igru kao u uvodna dva nastupa ipak bi i Osje~anima mogli skinuti skalp.

Borba za opstanak
Od ostalih klubova treba spomenuti Lil, PS@ i Okser koji }e kao i uvijek predstavljati opasne prepreke najja~ima, ali kao i u ve}ini sezona posljednjih godina vjerovatno na kraju zavr{iti negdje od 4. mjesta pa nadalje. Klubove koji }e se boriti za ostanak treba tra`iti izme|u novopromoviranih Bresta, Arla i Kana, te St. Etjena, So{oa i Nice. Novoprido{lice u elitno dru{tvo su se dosta brojno poja~ale, ali mahom je rije~ o igra~ima ni`e ili prosje~ne kvalitete, tako da }e te{ko napraviti ne{to zna~ajnije, iako uvijek jedno-dva mjesta u gornjem vrhu francuskog prvenstva treba ostaviti za tzv. iznena|enja.
D. IVANKOVI]

Parovi i satnica
Petak: Zagreb - Osijek (18). Subota: Lokomotiva - Istra 1961 (18), Rijeka - Hrvatski dragovoljac, Karlovac - Split, Slaven Belupo - zadar, Cibalia - Inter (20), Vara`din - Dinamo (20.15). Nedjelja: Hajduk - [ibenik (20). Hajduk }e u nedjeljnom ve~ernjem terminu igrati dalmatinski derbi na Poljudu sa [iben~anima, a Dinamo dan ranije gostovati kod Vara`dina. Zanimljiva borba bi se mogla voditi izme|u Karlovca i novog, dosta ambicioznog prvoliga{a Splita. Klub koji je ponajvi{e razo~arao na otvaranju sezone svakako je pulska Istra 1961, jer su uz gol razliku 1:8 izgubili i od Hajduka i od Zagreba, a ne}e im biti zgodno ni u gostima s mladim sastavom Lokomotive. Cibalia u prva dva nastupa nije primila gola, pa na Bosutu vjeruju u nastavak uspje{nosti i s Interom iz ZaD. I. pre{i}a.

Argentinska federacija ne `uri sa izborom
Alve{: Igrao protiv BiH

Selektor u novembru
prezentaciju Portugala nastupio je 35 puta, izme|u ostalog i na utakmicama bara`a sa BiH, a igrao je i na Svjetskom prvenstvu u JAR-u. Alve{ je osvojio ~etiri titule prvaka Portugala sa Portom, a bio je najbolji igra~ Portugala u sezoni 2008/2009.
Novog selektora reprezentacije, koji bi na tom poslu trebao naslijediti Dijega Maradonu (Diego), Argentinski nogometni savez (AFA) ne}e imenovati sve do novembra. Upozorili su putem slu`benih internetskih stranica pritom iz saveza da sva imena koja }e se kroz medije pojavljivati i vezati za tu poziciju ne}e imati podlogu u djelovanju AFA-e. Sve ovo zna~i i da }e privremni izbornik „gau~osa“ Serhio Batista (Sergio) du`nost {efa struke u reprezentaciji obavljati do daljnjega. Odnosno do imenovanja trajnog rje{enja

[ve|ani `ele olak{ati posao sudijama

Simeone: Jedan od kandidata

Planirano uvo|enje tv snimka
Hanson: [ve|anin o{tetio Irce
[vedska nogometna federacija planira da uvede tv snimak kao pomo} sudijama, da bi se izbjegavale gre{ke. Predsjednik saveza Lars-Ake Lagrel (Lagrell) izjavio je da bi ~etvrti sudija gledao televizijski snimak i sugerirao glavnom sudiji da donosi prave odluke. Novo pravilo ne bi uklju~ivalo tehnologiju gol-linije niti ponovljenih snimaka. Ideja je predstavljena klubovima prve {vedske lige, a za njeno provo|enje u djelo potrebna je i dozvola FIFA-e. - Ne vjerujem da }emo ikada uklju~iti kamere na gol-liniji, jer bi to zna~ilo stalno prekidanje igre i gledanje snimaka. Ipak `elimo da iskoristimo prednost kamere. To je prava alternativa i pomo} ~etvrtom sudiji - kazao je Lagrel. [vedski arbitar Martin Hanson (Hansson) trpio je kritike nakon {to je priznao gol Francuske poslije igranja rukom Tijerija Anrija (Thiery Henry) u duelu protiv Irske.

Hajduk igra dalmatinski derbi sa [ibenikom

Benfika potvrdila prodaju veznjaka

Za Alve{a 22 miliona eura
Portugalac Bruno Alve{ (Alves) potpisao je ugovor s ruskim nogometnim prvoliga{em Zenitom iz St. Peterburga. Odbrambeni nogometa{ u Rusiju sti`e za 22 miliona eura iz redova portugalskog prvaka Porta. Dvadesetosmogodi{nji igra~ za re-

Ramire{ na putu za ^elzi
Portugalski prvak Benfika slu`beno je potvrdio dogovor postignut s engleskim prvakom ^elzijem oko prodaje svog brazilskog reprezentativca Ramire{a (Ramires). Put Londona veznjaku je otvoren za 22 miliona eura. ^im sam igra~ dogovori svoje uslove saradnje u ^elziju i nakon {to pro|e ljekarske pretrage transfer }e biti i slu`beno izvr{en. Iako se 23-godi{nji Ramire{a ve} dulje vrijeme spominje kao mogu}e poja~anje ^elzija, ~ini se da su ga u redove engleskih prvaka kona~no prodale igre sa Svjetskoga prvenstva. U svojoj bi novoj ekipi Brazilac trebao neprimjetnim u~initi odlaske Mihaela Balaka (Michael Ballack) i D`oa Kola (Joe Cole).

koje mo`e biti i on sam. Spominju se i Karlos Bjanki (Carlos Bianchi), Aleks Sabela (Alex Sabella), Migel Anhel Ruso (Miguel Angel Russo), te Dijego Simeone (Diego).

Transferi u francuskom prvenstvu
Arl
Do{li: @an-Alan Fan{on (Strazbur), Frank \a \e|e (Strazbur), Kamel Gilas (Hal Siti), Alvaro Mehija (Mursija), Fabian Laurenti (Lans), Hamur Buaza (Blekpul), Jan Kermorgant (Lester Siti), Amin Erbati (Mogreb Tetuan), Vensan Plante (Kaen), @amel Ait Ben Idir (Le Avr), [afik Na`ih (Klermon), Remi Kabela (Monpelje). Oti{ao: Marvin Esor (Klermon). kluba), ^arli Fomen (Di`on), Fabian Bariljon (Istr), Geri Bokali (Monpelje).

Monako
Do{li: Diumersi Embokani (Standard), PjerEmerik Obamejang (Milan), Sebastjan [aber ([arleroa), Danijel Nikulae (Okser), Peter Hanson (Ren). Oti{li: Pjer-Noel Etori (Nim), Fredrik Nimani (Arl), Johan Tiram-Ulien (Turs), Johan Molo (Kaen), Nene (PS@), Ivan Eri{o (Klermon).

Okser
Do{li: Entoni Le Talek (Le Man), Sumahoro D`onson (Amien). Oti{li: Gabriel Tama{ (Vest Bromvi~ Albion), Danijel Nikulae (Monako), Musa Nari (Le Man), Damian Dufur ([atero), Kevin Le`un (Tur).

Klasni} u Boltonu Pjani} favorit, Spahi}

U subotu po~inje 73. izdanje francuskog Le [ampionata

Hrvatski napada~ napustio Nant

Monpelje
Do{li: Hasan Kabze (Rubin Kazanj), Geri Bokali (Marsej), Marko Estrada (Universidad ^ile), Olivije @iru (Tur). Oti{li: Johan Karaso (Ren), Vickor Montano (Ren), Alberto Kosta (Valensija), Remi Kabela (Arl).

Bordo
Do{ao: Vujadin Savi} (Crvena zvezda). Oti{li: Maruan [amak (Arsenal), Kristofer Glombar (Rem), Gregor Kri~ovijak (Rem), Fabian Famol (Klermon), Vilfred Moimbe (Tur).

Nansi
Do{li: Aleksandr Kuvilije (Bulonj), Marama Vahirua (Lorian). Oti{ao: Bukun|i Ka (Tur).

vreba iz prikrajka
F
rancuzi ve} standardno posljednjih godina prvi kre}u s nacionalnim prvenstvom od liga iz popularne „petice“, pa izuzetak nije ni predstoje}a sezona budu}i se ovog vikenda igraju uvodni susreti 73. izdanja Le [ampionata. Subotnji termin od 21 sat nudi devet utakmica, dok }e se derbi 1. kola izme|u Bordoa i Montpeljea, kluba na{eg reprezentativnog kapitena Emira Spahi}a odigrati u nedjelju. Najmanju vrijednost pak imaju novi prvoliga{i Arl (19,85 miliona eura) i Brest (21,1 milion eura), a to ujedno govori da je primjerice sada na tr`i{tu skuplji

Najozbiljniji konkurenti za titulu prvaka su branilac titule Marsej i Lion, dok }e Bordo te{ko nadoknaditi odlazak trenera Blana

Brest
Do{li: Ri{ar Suma (Gingam), Fodi Traore (Kevili), Grandi Ngoji (PS@), Gaetan Deneuv ([atero), Filipos Darlas (Panatinaikos), Mario Li~ka (Banik Ostrava), Tomas Micola (Banik Ostrava). Oti{li: Matias Otre (Lorian), Sedrik Fabien (Bulonj), David Buar (Van), Fabian Laurenti (Arl).

Nica
Do{li: Nemanja Pej~inovi} (Rad Beograd), Renato Siveli (San Lorenco). Oti{ao: Onjeka~i Apam (Ren).

PS@
Do{li: Nene (Monako), Metju Bodmer (Lion). Oti{li: Bris \a \e|e (Evian), Aleksandr Letelije (An`r), Grandi Ngoji (Brest).

Parovi 1. kola
Subota (21.00): Okser - Lorian, Lens - Nansi, Lion - Monako, Marsej - Kan, Nica -Valensijen, PS@ - St. Etjen, Ren - Lil, So{o - Arl, Tuluz - Brest. Nedjelja (21.00): Montpelje - Bordo. sam Lisandro Lopez (23 miliona eura), Argentinac iz Liona ili pak Joan Gurkuf iz Bordoa (22,5 miliona eura) nego ~itavi sastavi ovih dvaju klubova! Aktuelni prvak Marsej sezonu je po~eo osvajanjem francuskog Superkupa u tuniskom Radu gdje su pred vi{e od 50.000 gledalaca bili bolji od PS@-a nakon boljeg izvo|enja jedanaesteraca (0:0, 5:4). No, pred po~etak novoga Le [ampionata Didie De{amp }e se morati rije{iti brojnih glavobolja.

Kaen
Do{li: Johan Molo (Monako), Damien Mark (Bulonj), Branko Lazarevi} (OFK Beograd), Kandia Traore (So{o); Romain Hamuma (Laval). Oti{li: @ilijen Tudik (Rem), Nikola Florentin (An`r), Klevid Dikamona (Le Avr), Vensan Plante (Arl).

Ren
Do{li: Stefan Dalma (So{o), @or` Man|ek ([tutgart), Joan Karaso (Monpelje), Viktor Montano (Monpelje), Onjeka~i Apam (Nica), @an Armel Kana-Bik (Le Avr). Oti{li: Peter Hanson (Monako), D`imi Briand (Lion), Maksime La Mar{an (Le Avr), Musa Sov (Lil), Karlos Bokanegra (St. Etjen), Vensan Pa`o (Bulonj), Johan Lasiman (Grenobl).

Derbi u nedjelju
Spahi} je ina~e jedan od dva bh. igra~a koji nastupaju u elitnom razredu francuskog klupskog nogometa. Drugi je, naravno, Miralem Pjani}, 20-godi{nji veznjak Liona. Ovo je ina~e 73. sezona prvenstva Francuske od njegove profesionalizacije 1932. godine, a po mi{ljenju mnogih ponovno bi trebalo donijeti neizvjesnu borbu za naslov prvaka. Glavni favoriti su Lion, Bordo i aktuelni prvak Marsej, ujedno na tr`i{tu tri najskuplje ekipe Francuske. Naime, pored ova tri kluba tr`i{nu igra~ku vrijednost od preko 100 miliona eura u Francuskoj ima jo{ jedino ekipa Lila.

Le Man
Do{ao: Musa Nari (Okser). Oti{ao: niko.

Ivan Klasni}, 30-godi{nji napada~ hrvatske reprezentacije, sljede}e }e dvije sezone nositi dres engleskog Premierliga{a Boltona... U istome je klubu, ali kao igra~ Nanta na posudbi, Klasni} igrao u pro{loj sezoni. Ideja mu je bila karijeru i nastaviti me|u Vonderersima, za koje je postigao osam pogodaka, no od potpisa ugovora dijelio ga je va`e}i ugovor s francuskim drugoliga{em. Po raskidu te saradnje, po~etkom sedmice, Klasni} se okrenuo pregovorima s poslodavcima koji su u pro{loj sezoni iskazali zadovoljstvo njegovim igrama i ~ija je `elja bila zadr`ati ga. Sve je rije{eno na obostrano zadovoljstvo. - Sada kada je sve okon~ano mogu re}i da sam zadovoljan. Razgovarao sam s menad`erom Ovenom Kojlom (Owen Coyle), on `eli raditi sa mnom, a ja `elim raditi s njim. Povratak u Bolton za mene je bila laka odluka - kazao je hrvatski napada~ kojeg je Kojl do~ekao ra{irenih ruku: - Odu{evljen sam {to se vratio. Ivan je dokazan napada~, igra~ najja~ih liga. Pro{le je sezone kod nas igrao na posudbi, sada je

Klasni}: Odu{evljen prelaskom

dvije sljede}e sezone na{. @elio se vratiti i sretni smo {to je to napravio. Da smo ga pro{le godine kupili platili bismo ga dva miliona funti, pa mo`emo re}i i da smo ovime napravili sjajan posao

- dodao je Kojl. Klasni} je ~etvrto ovogodi{nje poja~anje Boltona koji je jo{ ranije potpisao Martina Petrova, Robija Blejka (Robbie Blake) i Markosa Alonsa (Marcos).

Lil
Do{ao: Musa Sov (Ren). Oti{li: @im Said (Valensijen), Omar Benzerga (Nant), Ludovik Butele (Nim), Nikola Fover` (Sedan), D`onatan Riviere (Le Avr).

Tre}e kolo hrvatskog prvenstva

So{o
Do{li: Modibo Maiga (Le Man), Kevin Anin (Le Avr), David So`e (Grenobl). Oti{li: Sloan Priva (Klermon), Stefan Dalma (Ren).

Lorian
Do{li: Lamine Kone ([atearo), Remi Mulumba (Amien), Bruno Ekuele Manga (An`r), Alaiksis Romao (Grenobl), Fransis Kokelan (Arsenal), Matias Otre (Brest). Oti{li: Silvan Mar{al (St. Etjen), Mahama Vahirua (Nansi), Ben`amin Genton (Le Avr).

St. Etjen
Do{li: Albin Ebondo (Tuluz), Karlos Bokanegra (Ren), Loran Batle (Grenobl), @iran N’Do (Nant), Silvan Mar{al (Lorian). Oti{ao: niko.

Niang: Marsej }e imati te`ak zadatak

Lion
Do{ao: D`imi Briand (Ren). Oti{li: Erik Te Bi (Evian), Joan Kur (Sedan), Metju Bodmer (PS@), Sidni Govu (Panatinaikos), Fransoa Klerk (slobodan igra~), @an-Alan Bumsong (Panatinaikos).

Tuluz
Do{li: Visam Ben Jeder (Alfortvil), Adrian Gunino (Boka Juniors). Oti{li: Kevin Dupua ([atero), Olivier Blondel (Troja), Albin Ebondo (St. Etjen).

Valensijen
Do{li: Kristofer Nzaj (Servet), Selim Harun Nze (Bulonj), @im Said (Lil), Nikola Paloa (Kevili), Vensan Abubakar (Kotonsport Garua). Oti{ao: Modi Traore (Le Avr).

Marsej
Do{ao: Cezar Azpilikueta (Osasuna). Oti{li: Fernando Morijentes (bez kluba), Bakari Kone (Al-Ahorta), Loren Bonat (bez

Gra~anlija u Kaenu
Osim Spahi}a i Pjani}a, u ovoj sezoni francuskog prvenstva imat }emo jo{ jednog igra~a iz na{e zemlje. Iako ne mo`e nastupati za na{u reprezentaciju zbog toga {to je nosio dresove U21 i Olimpijskog tima Srbije i Crne Gore, vrijedi spomenuti Branka Lazarevi}a. Dvadeset{estogodi{nji odbrambeni igra~ novajlije Kaena je ro|en u Gra~anici, a nakon {to
Lazarevi}: Do{ao iz OFK Beograda

Portugalac pre{ao u Zenit

je protekle tri sezone odigrao veoma dobro u OFK Beogradu, gdje je bio i kapiten ekipe, ~elnici Kaena su odlu~ili da ga dovedu u svoje redove. Za U21 reprezentaciju SCG odigrao je pet me~eva, a na Olimpijadi u Ateni 2004. godine odigrao je tri me~a.

Klub su napustili Bakari Kone (Al-Ahorta, Katar) i Lorent Bonat (istekao ugovor), dva ponajbolja prvotimca iz pro{le sezone, oti{li su jo{ i Geri Bokali (Montpelje) i Fernando Morientes (istekao ugovor), a kao jedino poja~anje stigao je brani~ Cesar Azpilikueta iz Osasune. Najve}u prijetnju De{ampovoj mom~adi u pohodu na obranu 18 godina ~ekanog naslova predstavljat }e Lion. Klod Puel je zadr`ao manje-vi{e istu ekipu, poja~av{i je jo{ 24-godi{njim reprezentativnim napada~em D`imijem Briandom. Oti{li su tek manje va`ni Bodmer, Govu, Klerk i Bumsong. - Mislim da je odli~no {to nismo mnogo mijenjali ekipu. Dugo smo zajedno, poznajemo se, i trener nas je ve} stigao upoznati, zna s ~ime raspola`e i dobro djelujemo kao kolektiv. Mislim da je to najva`nije pred novu sezonu. To

}e biti na{a prednost - rekao je ovih dana kapiten Liona, brazilski brani~ Kris. Marsej i Lion nesumnjivo su najve}i favoriti u novoj sezonu Le [ampionata. Bordo je blizu, ali oni }e ipak trebati iznena|enje. Mom~ad koja je prije dvije godine prekinula sedmogodi{nju dominaciju Liona ostala je bez svoga najja~eg aduta - Loren Blan je preuzeo kormilo potopljene francuske reprezentacije, a naslijedio ga je @an Tigana. I drugi veliki adut je napustio klub, ugovor napada~a Maruana ^amaka je istekao i on se kao slobodan igra~ pridru`io Arsenalu te ve} u prvim pripremnim utakmicama impresionirao Arsena Vengera. Zna~ajnijih poja~anja nije bilo, stigao je tek 20-godi{nji brani~ iz Crvene Zvezde, Vujadin Savi}, i njihova realnost je tre}a pozicija. - Sve {to je do sada bilo, ostaje u pro{losti. Ovo je novi Bordo, s

novim ciljevima. Poku{at }emo ostvariti {to bolji rezultat i to je to - rekao je objektivni @an Tigana.

„Farmaceuti“ i „pjesnici“ zadr`avaju vrh HNL-a?
Tri su ekipe s maksimalnih 6 osvojenih bodova u prva dva kola na vrhu HNL-a, me|utim me|u njima nisu ni Hajduk ni Dinamo. Spli}ani su pro{log vikenda osvojili samo bod u Osijeku, dok je Dinamo ku}i izgubio od Rije~ana. Ekipa s Kantride je jedna od tri s maksimalnim u~inkom, a nakon pobjeda protiv Splita i Dinama ekipa Nenada Gra~ana vjeruje i u doma}i trijumf kontra Hrvatskog Dragovoljca gdje je svakako veliki favorit. Slaven Belupo je isto tako favorit u svojoj Koprivnici protiv Zadra, dok se ne{to takvo ba{ i ne mo`e ustvrditi za Zagreb, bez obzira {to su i oni doma}ini Osijeku. Ukoliko „Pjesnici“ ponovo igru kao u uvodna dva nastupa ipak bi i Osje~anima mogli skinuti skalp.

Borba za opstanak
Od ostalih klubova treba spomenuti Lil, PS@ i Okser koji }e kao i uvijek predstavljati opasne prepreke najja~ima, ali kao i u ve}ini sezona posljednjih godina vjerovatno na kraju zavr{iti negdje od 4. mjesta pa nadalje. Klubove koji }e se boriti za ostanak treba tra`iti izme|u novopromoviranih Bresta, Arla i Kana, te St. Etjena, So{oa i Nice. Novoprido{lice u elitno dru{tvo su se dosta brojno poja~ale, ali mahom je rije~ o igra~ima ni`e ili prosje~ne kvalitete, tako da }e te{ko napraviti ne{to zna~ajnije, iako uvijek jedno-dva mjesta u gornjem vrhu francuskog prvenstva treba ostaviti za tzv. iznena|enja.
D. IVANKOVI]

Parovi i satnica
Petak: Zagreb - Osijek (18). Subota: Lokomotiva - Istra 1961 (18), Rijeka - Hrvatski dragovoljac, Karlovac - Split, Slaven Belupo - zadar, Cibalia - Inter (20), Vara`din - Dinamo (20.15). Nedjelja: Hajduk - [ibenik (20). Hajduk }e u nedjeljnom ve~ernjem terminu igrati dalmatinski derbi na Poljudu sa [iben~anima, a Dinamo dan ranije gostovati kod Vara`dina. Zanimljiva borba bi se mogla voditi izme|u Karlovca i novog, dosta ambicioznog prvoliga{a Splita. Klub koji je ponajvi{e razo~arao na otvaranju sezone svakako je pulska Istra 1961, jer su uz gol razliku 1:8 izgubili i od Hajduka i od Zagreba, a ne}e im biti zgodno ni u gostima s mladim sastavom Lokomotive. Cibalia u prva dva nastupa nije primila gola, pa na Bosutu vjeruju u nastavak uspje{nosti i s Interom iz ZaD. I. pre{i}a.

Argentinska federacija ne `uri sa izborom
Alve{: Igrao protiv BiH

Selektor u novembru
prezentaciju Portugala nastupio je 35 puta, izme|u ostalog i na utakmicama bara`a sa BiH, a igrao je i na Svjetskom prvenstvu u JAR-u. Alve{ je osvojio ~etiri titule prvaka Portugala sa Portom, a bio je najbolji igra~ Portugala u sezoni 2008/2009.
Novog selektora reprezentacije, koji bi na tom poslu trebao naslijediti Dijega Maradonu (Diego), Argentinski nogometni savez (AFA) ne}e imenovati sve do novembra. Upozorili su putem slu`benih internetskih stranica pritom iz saveza da sva imena koja }e se kroz medije pojavljivati i vezati za tu poziciju ne}e imati podlogu u djelovanju AFA-e. Sve ovo zna~i i da }e privremni izbornik „gau~osa“ Serhio Batista (Sergio) du`nost {efa struke u reprezentaciji obavljati do daljnjega. Odnosno do imenovanja trajnog rje{enja

[ve|ani `ele olak{ati posao sudijama

Simeone: Jedan od kandidata

Planirano uvo|enje tv snimka
Hanson: [ve|anin o{tetio Irce
[vedska nogometna federacija planira da uvede tv snimak kao pomo} sudijama, da bi se izbjegavale gre{ke. Predsjednik saveza Lars-Ake Lagrel (Lagrell) izjavio je da bi ~etvrti sudija gledao televizijski snimak i sugerirao glavnom sudiji da donosi prave odluke. Novo pravilo ne bi uklju~ivalo tehnologiju gol-linije niti ponovljenih snimaka. Ideja je predstavljena klubovima prve {vedske lige, a za njeno provo|enje u djelo potrebna je i dozvola FIFA-e. - Ne vjerujem da }emo ikada uklju~iti kamere na gol-liniji, jer bi to zna~ilo stalno prekidanje igre i gledanje snimaka. Ipak `elimo da iskoristimo prednost kamere. To je prava alternativa i pomo} ~etvrtom sudiji - kazao je Lagrel. [vedski arbitar Martin Hanson (Hansson) trpio je kritike nakon {to je priznao gol Francuske poslije igranja rukom Tijerija Anrija (Thiery Henry) u duelu protiv Irske.

Hajduk igra dalmatinski derbi sa [ibenikom

Benfika potvrdila prodaju veznjaka

Za Alve{a 22 miliona eura
Portugalac Bruno Alve{ (Alves) potpisao je ugovor s ruskim nogometnim prvoliga{em Zenitom iz St. Peterburga. Odbrambeni nogometa{ u Rusiju sti`e za 22 miliona eura iz redova portugalskog prvaka Porta. Dvadesetosmogodi{nji igra~ za re-

Ramire{ na putu za ^elzi
Portugalski prvak Benfika slu`beno je potvrdio dogovor postignut s engleskim prvakom ^elzijem oko prodaje svog brazilskog reprezentativca Ramire{a (Ramires). Put Londona veznjaku je otvoren za 22 miliona eura. ^im sam igra~ dogovori svoje uslove saradnje u ^elziju i nakon {to pro|e ljekarske pretrage transfer }e biti i slu`beno izvr{en. Iako se 23-godi{nji Ramire{a ve} dulje vrijeme spominje kao mogu}e poja~anje ^elzija, ~ini se da su ga u redove engleskih prvaka kona~no prodale igre sa Svjetskoga prvenstva. U svojoj bi novoj ekipi Brazilac trebao neprimjetnim u~initi odlaske Mihaela Balaka (Michael Ballack) i D`oa Kola (Joe Cole).

koje mo`e biti i on sam. Spominju se i Karlos Bjanki (Carlos Bianchi), Aleks Sabela (Alex Sabella), Migel Anhel Ruso (Miguel Angel Russo), te Dijego Simeone (Diego).

Prva liga
Iskra pred nastupaju}u sezonu

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 6. avgust/kolovoz 2010.

22

Nema vi{e odlazaka
Radimo na tome da se prevazi|u slabosti koje nas mogu mnogo ko{tati - ka`e Smaji}
Ponajja~a konkurencija je na lijevoj strani u odbrani i po boku. To dodatno inspiri{e svakog pojedinca, a zna~ajna konkurencija ispoljena je i u veznoj liniji. I dalje ostaje otvorenost i potreba poja~avanja na poziciji {pica u napadu. Da u redovima Iskre ima kvaliteta, pokazalo se i na gostovanju proteklog vikenda u Vrap~i}ima, gdje je ispoljeno interesovanje za par nogometa{a Iskre. Me|utim, o tome ne `ele ~uti u upravi bugojaStru~ni {tab Iskre zaokru`ivanjem igra~kog kadra u fini{u priprema za narednu takmi~arsku sezonu brusi odabir u pridavanju prednosti nogometa{a u pojedinima fazama igre. Dok se o~ekivalo da je sa dolaskom [abi}a u~injen napredak na golmanskoj liniji, Perkovi} je odlu~an u borbi u konkurenciji za prvu poziciju, me|utim Mi~i} koji je bio prvi golman u fini{u protekle sezone, jo{ nije odlu~an da li }e ostati u Iskri ili }e potra`iti novu sredinu. nskog prvoliga{a. - Radimo na tome da se prevazi|u slabosti koje nas mogu mnogo ko{tati. Sa prigovorima igra~i ni{ta ne posti`u, svaki igra~ treba da pru`a na zelenom terenu maksimum u obavljanju tra`enih zadataka. Dobro je pa imamo jaku konkurenciju, a za pohvalu je i motivisanost svih igra~a. Stim mo`emo biti zadovoljni, samo jo{ dodatno pobolj{ati efikasnost ka`e Senad Smaji}, {ef stru~nog {taba Iskre. K. B. Kmeta{ i Malki} iskusni u poja~anoj konkurenciji

Prva pobjeda Rudara
Pogodak Muri}a protiv Viteza

„Motoristi“ anga`ovali golmana iz Olimpika

Rastoder u Famosu
Odlaskom Neboj{e Div~i}a u Sutjesku iz Fo~e, znatno je oslabljena konkurencija me|u golmanima u Famosu iz Vojkovi}a. Neboj{a Maslovari} te jo{ uvijek nedovoljno iskusni Aleksandar Mari} i Marko Ristovi}, dobili su konkurenciju u Irfanu Rastoderu, dosada{njem golmanu Olimpika. Rastoder (1989.) zabilje`io je tri reprezentativna nastupa u reprezentaciji BiH U-17, pro{ao je omladinski pogon Sarajeva, a u sezoni 2008/09 kao pozajmljen igra~ Olimpika ~uvao mre`u Ozrena. U redove premijerliga{a sa Otoke vratio se pred sezonu 2009/10. Nije se naigrao u konkurenciji Adija Adilovi}a i Dragana Vrani}a, sada je doveden Mladen Lu~i} pa je Irfan donio odluku da pristupi Famosu iz Vojkovi}a - Famos ima mlad tim, ima ambicioznog trenera, dugogodi{njeg uspje{nog golmana Leotara i Slavije, Aleksandar Bo`ovi}a, poku{at }u da se nametnem i potvrdim kvalitet koji }e mi br`e otvoriti vrata povratka u neki ve}i klub - rekao je Irfan Rastoder. G. I.

Nogometa{i Krajine uspje{ni u kontrolnim me~evima

Proradio tandem Remeti} - Muri}
Nakon dva poraza na turniru u Vitezu i remija u Brezi, „zeleno-crni“ su kona~no ostvarili prvu pobjedu. Na otvaranju sezone u Kaknju, porazili su prvoliga{ku mom~ad Viteza sa 2:0. talenat. Izostali su jedino lak{e ozlije|eni golman Kemal Had`i} i {toper [abi}, koji zbog kazne nema pravo nastupa protiv Radnika u prvom kolu. - Moram ista}i da ima na-

FK Krajina

Cazinjani spremni za Igman
U sklopu priprema za predstoje}u takmi~arsku sezonu u Prvoj ligi FBiH, nogometa{i Krajine odigrali su pet kontrolnih utakmica i ostvarili 3 pobjede, 1 nerije{en ishod i 1 poraz. Pobijedili su Slunj sa 4:0, Mutnicu (Pjani}i) sa 3:2 i Bratstvo (B. Krupa) sa 2:1, remizirali su 2:2 sa Novaljom iz Hrvatske, dok su poraz pretrpjeli u Bosanskom Novom od Slobode, bilo je 2:0. U Krajinu su na po~etku priprema stigli golman Karali} iz Travnika, Do{li} iz Gornjeg Vakufa, te igra~i sa prostora USK-a, Selmanovi}, Be~i}, Be{irevi}, Jusovi}, Por~i}, Pe~enkovi}, Velagi}, Reki} i Ale{evi}. Posljednja tri poja~anja su Ma{i} i Purivatra iz Iskre Bugojno, te Botonji} iz Lakta{a. Ve}ina njih su jo{ uvijek na probi i ovih dana se o~ekuje „kresanje“ tog podu`eg spiska. Krajina se ovih dana aktivno priprema za utakmicu KUP-a USK-a, koju }e odigrati u subotu 7.augusta u Cazinu od 17,30 sati protiv pobjednika iz susreta Jedinstvo (Biha}) - Bratstvo (B. Krupa). U planu je jo{ jedna kontrolna utakmica u Cazinu, nakon koje bi ekipa trebala spremna do~ekati strat Prve lige FBiH (14.augusta) i gostovanje kod Igmana iz Konjica. S. J.

Povratak otpisanih
Pored promjena u igra~kom kadru, Uprava kluba popunila je upra`njena mjesta u administrativno-upravlja~kom i omladinskom pogonu. Du`nost direktora povjerena je prof. Harisu Ljubovi}u, osniva~u Omladinske akademije Mladost. Jo{ jedan profesor tjelesnog odgoja dobio je zna~ajnu funkciju. Rije~ je tako|e o povratniku, Fahri [olbi}u,koji je imenovan za {efa omladinskog pogona. Anga`iran je jo{ jedan profesor, Mirza Demir, koji je imenovan za rukovoditelja [kole fudbala.Me|u povratnicima je i nedavno smijenjeni sportski direktor Enes Bistrivoda koji }e biti zadu`en za individualni rad s perspektivnim igra~ima i ima zvanje trenera specijaliste! Proradio je napada~ki dvojac Remeti} - Muri}, koji }e, nema dvojbe, biti udarni tandem u novoj sezoni. Iskusni Remeti} bio je latentna opasnost po gol Vite`ana i pravo je ~udo kako mladi Petak nije primio petardu. Posebno je bio efektan pogodak Eldina Muri}a, koji je centar{ut Igora Ili}a „zakucao“ u ra{lje. Pored dva postignuta pogotka, Remeti}, Muri} i mladi Turudija prokockali su tri zicera i propustili prtiliku da ubjedljivije trijumfuju. Protiv Viteza na golu je bio doju~era{nji junior Harun Strika,koji je tek u fini{u imao priliku da poka`e svoj neosporni pretka u na{oj igri. Odbrana je djelovala sigurno i osim jednog udarca s distance, gosti nisu ozbiljnije ugrozili golmana Striku. I vezni red je definitivno proradio, imali smo daleko ve}i posjed lopte, stvoreno je dosta izglednih prilika, od kojih smo samo dvije realizirali preko Remeti}a i Muri}a, ~ijom saradnjom sam vi{e nego zadovoljan - istakao je trener Rudara Almir Ja{arspahi}. Narednog vikenda „Zelenocrni“ u~estvuju na turniru u Mramoru, gdje }e u polufinalu snage odmjeriti s novim prvoliga{em Gradinom i to }e biti generalka uo~i novog prvenstva. M. Ko.

Rastoder: Nova prilika u Vojkovi}ima

Konji~ki Igman dobio nove trenere

Bubalo {ef, D`umhur i Cero asistenti
Deset dana pred start nove sezone, u Prvoj federalnoj ligi, Igman iz Konjica dobio je nove trenere. [ef stru~nog {taba je Haris Bubalo biv{i igra~ ovog kluba, koji je u posljednjih nekoliko sezona radio u omladinskom pogonu Igmana, a jedno vrijeme bio je i trener seniorske ekipe. Njegovi asistenti su D`emal D`umhur, legenda kluba, koji }e najvjerojatnije jo{ jednu sezonu, kao aktivni igra~ pomo}i svom klubu, a asistent je i [efik Cero golmanska legenda Igmana, biv{i reprezentativac BiH, koji se ponovo vratio u klub i raditi }e sa svim golmanima, od prve ekipe do najmla|ih kategorija. [to se ti~e rukovode}ih ljudi kluba, nakon {to su ostavke dali dosada{nji predsjednik Haris Idrizovi} i direktor Sabit [ago, Skup{tina kluba }e odlu~iti o imenovanjima rukovodstva kluba i novom Upravnom odboru Igmana. E. N.

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 6. avgust/kolovoz 2010.

23

Gradina nastavlja sa pripremnim me~evima

Husi} na slatkim mukama
[kahi} sa 17 godina se nametnuo na mjestu stopera
Nogometa{i Gradine nastavljaju sa pripremnim me~evima, a posljednja dva su odigrana na turniru u Ora{ju, gdje su izabranici Vehbije Husi}a ostvarili poraz i pobjedu. S obzirom da su igra~i dan ranije odigrali susret sa ^elikom, Husi} je odlu~io da Omladincu na megdan izvede kombinovanu ekipu, koja je pora`ena sa 1:2 (Malik Smajlovi}), dok je drugog dana savladan Mramor sa 2:1 golovima Ordagi}a i Malika Smajlovi}a. - Mo`emo biti zadovoljni, posebno {to se sve vi{e igra~a name}e, koji su zadnje me~eve ulazili s klupe. Raduje me {to vidim poja~an voljni elemenat kod Salihba{i}a, Mirze i Malika Smajlovi}a, Ahmetovi}a, Ibri}a, Muratovi}a..., jer svi se mogu samo kroz utakmice nametnuti i dokazati na terenu, ka`e {ef Struke, Vehbija Husi}. Iako prvenstvo nije ni po~elo, prijateljski me~evi ve} nagovje{tavaju da Gradina ima homogen tim sastavljen od mladosti i iskustva. Predvo|eni kapitenom Senadom Ke{etovi}em, Salki}em, Ma{i}em, [ehri}em, Zuki}em..., mladi}i poput [erifovi}a, Ahmetovi}a, Savi}a, Salihba{i}a, Mirze i Malika Smajlovi}a, Omerba{i}a, @eri}a, Ordagi}a, Ibri}a, Muratovi}a, Muslimovi}a, Harisa Ke{etovi}a, Popare, te 17godi{njeg [kahi}a koji se ve} nametnuo na mjestu stopera, svakako da mogu igrati zna~ajnu ulogu u prvoliga{kom dru{tvu. M. S.

[kahi} (bijeli dres): Nametnuo se u zadnjoj liniji

Drina HE u zavr{nici priprema

Radovi} uklapa kockice
Pro{lo je mjesec dana rada u pripremnom procesu fudbalera Drine He.Novi {ef stru~nog {taba Dragan Radovi} zadovoljan je dosada{njim radom i vjeruje da }e ekipa potpuno spremna do~ekati prvoliga{ke okr{aje. - Sve {to smo planirali u ovom pripremnom periodu uglavnom smo i ostvarili. Mo`da je nedostajalo vi{e kontrolnih utakmica, odigrali smo dva susreta na Sokocu smo protiv Glasinca igrali 0:0, a pora`eni smo od Gora`da na njihovom terenu 1:0. Ugovoreni su me~evi protiv rogati~ke Mladosti i crnogorskog prvoliga{a Grbalja i vjerujem da }e poslije tih me~eva slika oko startne postave biti mnogo jasnija. Od poja~anja u ekipu su stigli Rade Rakonjac vezni igra~ koji je nastupao za pribojski Fap, Vladimir Mi}evi} je stigao iz dobojske Sloge, a igra na poziciji polu{pica i veznog te spoljni igra~ Dejan Tasi} koji je nastupao za paljansku Romaniju.Vjerujemo da uz postoje}i igra~ki kadar mo`emo u narednom prvenstvu ostvariti plasman u sredini tabele {to je i cilj, te ostati stabilan prvoliga{ - istakao je Dragan Radovi} [ef stru~nog {taba Vi{egra|ana. S. V.

Ekipa Ora{ja: Pobjednici turnira

U Ora{ju odr`an deveti Memorijalni turnir Ivica D`oi}-[ici

Mi}evi}: Stigao iz Sloge

„Labudovi“ Igor Goli} u Slobodi
Tim iz Bosanskog Novog dobio veliko poja~anje

osvojili turnir
Iako u ne{to slabijem sastavu, nego ranijih godina, tradicionalni 9. Memorijalni turnir Ivica D`oi}-[ici ostvario je svoj cilj. Odigrane su ~etiri zanimljive utakmice, prodefiliralo je nekoliko desetina nogometa{a, a treneri su se mogli uvjeriti u trenutne mogu}nosti igra~a. Prvog dana Omladinac iz Mionice (S.Ahmetovi}, S.Omeragi}) je s 2:1 savladao tako|er federalnog prvoliga{a Gradinu iz Srebrenika (M.Smajlovi}), da bi sastav Ora{ja (D.Mi{kovi} 2, M.Te{i}) u dobroj partiji s 3:2 pobijedio drugoliga{a Mramora (A.Fejzi}, M.Klimenti}). U borbi za tre}e mjesto Gradina je s 2:1 (H.Ordagi}, M.Smajlovi}) dobila Mramor (M.Jusi}). Finalni susret izme|u dva federalna prvoliga{a, Ora{ja i Omladinca, nije donio pogotke, da bi sa „bijele ta~ke“ nogometa{i Ora{ja bili bolji i tako, nakon dvije godine, vratili pobjedni~ki pehar u svoje vitrine. Na`alost, uz mali broj gledatelja, dosta slabosti je pokazao i sam organizator, pa su sudionici ostali bez predvi|enih trofeja za najboljeg igra~a, strijelca i vratara turnira. Za sastav Ora{ja u finalu nastupili su: Ili{kovi}, Svitlica, M.Peji}, Kova~evi}, G.@ivkovi}, I.Peji}, Mi{kovi}, Ivanovi}, Ze~evi}, Leti}, Koba{, te u nastavku P .@ivkovi}, ^ejvanovi}, Kamberovi}, Luka~evi}, Prgi},Maskaljevi}, Te{i}. A. D.

Sloboda iz Bosanskog Novog, koja ove godine slavi veliki jubilej-vijek postojanja, na samom kraju prelaznog roka dobila je veliko poja~anje za naredno prvenstvo Prve lige RS. Na stadion Mlakve stigao je iskusni ve-

Goli}: Stigao iz Rudara

znjak Igor Goli}, koji je do sada branio boje Premijerliga{a BiH prijedorskog Rudara. - Nastavili smo uspje{nu saradnju s kom{ijama iz grada na Sani, na posudu je do{ao i mladi igra~ Mile Krivaja, a vratio nam se i na{ nekada{nji golman Milan Kondi} - rekao je predsjednik „crvenih“ Brane Umi}evi}. Razloga za zadovoljstvo ima i {ef stru~nog {taba Zlatko Jelisavac, koji nagla{ava: -Zna~it }e nam Goli}evo iskustvo, a poja~anja su nam svakako povratnik Ernest [abi} i Mujo ^au{evi} (Sloga, Bosanska Otoka), te Anando Krecelj i Nemanja Male{evi} iz Omarske. Me|u 30 kandidata za prvi tim Slobode, koji su na raspolaganju Jelisavcu, njegovom asistentu Nedi Zdijelaru i treneru golmana Goranu Kondi}u je i ime Ajdina Musedanagi}a, koji je stigao iz Bosanske Otoke, registrovan je, ali mu je zagreba~ki Dinamo produ`io boravak, po{to je na probi u redovima {ampiona Hrvatske. N. \.

Nogomet
Selkcija U-11: Odbranili titulu

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 6. avgust/kolovoz 2010.

24

Selekcija U-12: Zaslu`eno do prvog mjesta

Novi uspjeh mladih igra~a FK Novi Grad

Ponosni ambasadori na{e dr`ave i fudbala
Pobjedni~ki pehar osvojili su igra~i selekcija U-12 i U-11, a u najmla|oj takmi~arskoj kategoriji U-10 zauzeli su drugo mjesto
svajanjem dva prva i jednog drugog mjesta na 6. INTER SPORT Youth Football Festivalu, koji je odr`an u ma|arskom Kapo{varu, mladi fudbaleri FK Novi Grad iz Sarajeva postli su najuspje{niji kolektiv ovog presti`nog turnira. Pobjedni~ki pehar osvojli su igra~i selekcija U-12 i U11, a u najmla|oj takmi~arskoj kategoriji U-10, zauzeli

O

su drugo mjesto. Ovim rezultatima, napravljen je novi iskorak u afirmaciji kluba, dr`ave i na{eg fudbala jer su na turniru u~estvovale ekipe iz 37 zemalja kao {to su: Italija, Hrvatska, Srbija, Slovenija, Poljska, Kipar, ^e{ka... - Rezultatima na ovogodi{njem turniru `eljeli smo dokazati da na{ pro{logodi{nji uspjeh nije bio slu~ajan, a sada smo ostvari-

li jo{ bolje rezultate. Mojim igra~ima motiva nije falilo jer su `eljeli do}i do titule pobjedika koja im je izmakla u pro{logodi{njem finalu kada smo izgubili u dramati~noj penal zavr{nici. Veliki pehar je sada stigao u nape vitrine - rekao je, trener U-12 selekcije, D`evad [ari}. Selekcija U-11 odbranila je titulu pro{logodi{njeg pobjednika, a u svom prvom nastupu na ovom turniru, se-

Selekcija U-12
Tarik Abdulahovi}, Nedim Musi}, Mufid Sal~inovi}, Benajmin [etki}, Tarik Saletovi}, Ermin Ahmetspahi}, Semir Smajlagi}, Mirza [ubo, Edis Tahmaz, Haris Hajdarevi}, Kerim Sali}, Ajdin Kla~ar, Emil Malagi} i Haris Osmi}. Trener D`evad [ari}.

lekcija U-10, stigla je do finala i osvajanja drugog mjesta. - Jo{ jednom smo na najbolji mogu}i na~in bili ponosni ambasadori na{e zemlje i fudbala. Evropi smo prezentirali sav rasko{ na{eg talenta i mogu}noti ovih dje~aka. Komplimenti i pozivi za u~e{}e na turnirima koje smo dobili od mnogih u~esnika, najbolja su nagrada klubu i za na{ dosada{nji rad - rekao je Edin Be}ar, tr-

ener selekcije U - 11. Uspjeh bosanskohercegova~kog fudbala upotpunili su i igra~i [kole fudbal KLUB 7 iz Tuzele koji su igrali u dva finala, ali su oba izgubili. Selekcija U-13 pora`ena je od \akova 1:3 a selekcija U12 pora`ena je od Novog Grada sa 0:4. Na ovom turniru u~estvoavli su i maldi igra~i HNK Ora{je ali nisu ostvarili zapa`enije rezultate. F. A.

Svjetsko prvenstvo policijskih agencija u nogometu na pijesku

Bh. policajci prvaci svijeta
Ekipe Ora{ja U-13 i U-15 koje su nastupile na turniru u Ma|arskoj

„Labudi}i“ vrlo dobri na turniru u Ma|arskoj

Ora{ke nade osvojile tre}e mjesto
Ora{ke dvije mla|e selekcije sudjelovale su na Me|unarodnom turniru u ma|arskom Kaposvaru. U konkurenciji preko 150 ekipa iz 23 zemlje, Ora{ani su polu~ili vrlo dobre rezultate. Uzrast U-13 , koju vodi trener Marko Luka~, osvojila je odli~no tre}e mjesto. Nakon {to su u skupini svladali Kiparski Olimpiakos i doma}i Kaposvari sa 3:1, odigrali su protiv \akova (2:2), da bi u osmini finala savladali |akova~ku Croatiju s 1:0, a u ~etvrtfinalu ukrajinski Gazovik Karkov sa 3:0 nakon penala. U polufinalu su Ora{ani pora`eni od \akova, kasnijeg pobjednika, sa minimalnih 0:1. Ora{ki pioniri U-15 su u skupini svladali engleski Besakar (1:0), \ursholm iz [vedske (2:0), igrali nerije{eno protiv Klub Asad Venezolana (1:1) i ukrajinskog Vostoka (1:1), dok su poraz (0:3) do`ivjeli od ekipe RTK iz Ma|arske. U zavr{nici su labudi}i svladali s 1:0 doma}i Kaposvari, te izgubili u ~etvrtfinalu nakon 1:1 na penale od {vedskog \ursholma. Tako su izabranici trenera Tunje Damjanovi}a - Janka zavr{ili na dobrom petom mjestu. A. D.

Malonogometna reprezentacija policijskih agencija BiH osvojila je prvo mjesto u nogometu na pijesku (beach soccer) i malom nogometu na Svjetskom prvenstvu u Vavreu (Belgija). Tim povodom reprezentativce je primio zamjenik ministra sigurnosti BiH Mijo Kre{i}.

Kru`ik: Branio za BiH

- Ovo je jedno lijepo iskustvo na kojem su na{i reprezentativci stekli nove prijatelje i razmijenili iskustva. BiH je ~lanica Vispa asocijacije, tako da }e i ubudu}e sudjelovati na takmi~enjima kazao je on. Golman reprezentacije, inspektor u MUP-u KS-a i biv{i profesionalni golman @eljezni~ara Miroslav Kru`ik smatra da je takmi~enje bilo veoma te{ko te da je reprezentacija BiH zaslu`eno osvojila prvenstvo. U takmi~enju, ~iji je organizator Svjetska malonogometna policijska asocijacija (Wispa), u~estvovalo je vi{e od 40 zemalja svijeta. Naredno prvenstvo bit }e odr`ano idu}e godine u Ju`noafri~koj Republici. Reprezentacija BiH u proteklih deset godina, koliko se odr`ava ovo takmi~enje, nije u~estvovala samo u Novom Zelandu, a ove godine je ostvarila svoj najve}i uspjeh.

Bibi}: Prvi strijelac turnira

Zavr{en memorijalni turnir „[ehidi Koline“

Sarajevska Bosna prva
Memorijalni 13-ti turnir „[ehidi N.K. Koline“ koji je odr`an u sklopu manifestacije Ustikoljansko ljeto, pripao je ekipi Bosne iz Sarajeva. Na turniru su u~estvovale ekipe Gora`da, Bosna Sarajevo, LOT NSE Germany i doma}in N.K. Kolina Ustikolina. U finalu su igrali Gora`de - Bosna Sarajevo, rezultat je bio 2:1 za Bosnu Sarajevo. Tre}e mjesto je osvojila ekipa N.K. Kolina, koja je pobjedila LOT NSE Germany sa 12:2. Najbolji strijelac turnira je igra~ N.K. Koline Matovi} Sr|an sa 6 golova. Za najboljeg igra~a progla{en je igra~ Bosne Sarajevo Bibi} Elvis.

NBA
[akil O’Nil potpisao za Boston Seltikse

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 6. avgust/kolovoz 2010.

25

O’Nil je peti strijelac NBA lige svih vremena (28.255 ko{eva) i njen ~etrnaesti skaka~ (12.921)
Slu`bena potvrda potpisa za Boston Seltikse nekada nezaustavljivog ko{arka{a pod obru~ima NBA lige [akila O’Nila (Shaquille O’Neal) stigla je sa slu`benih internetskih stranica trofejnog kluba. Kao i obi~no u ovakvim situacijama, svi detalji ugovora ostali su sakriveni. - Ne pridodaje se igra~ njegova kalibra svaki dan u ekipu. Njegova historija govori sama za sebe, a mi vjerujemo da }e se sjajno uklopiti u na{ roster - kazao je Deni Ejnd` (Danny Ainge), direktor kluba. Jo{ 1996. godine, kada mu je bilo samo 24, O’Nil je uvr{ten me|u 50 najboljih ko{arka{a svih vremena. Bio je najmla|i u tom izboru koji je kasnije potvr|en s ~etiri prstena NBA prvaka, 15 Ol-Star utakmica (tri puta MVP)... i rijetko vi|enom dominacijom u reketu. - ^ast mi je {to sam do{ao ovdje. Igrao sam protiv Pirsa (Pierce), Alena (Allen), Garneta (Garnett), Ronda i O’Nila (O’Neal) dugi niz godina, a sjajno je to {to }u ih sada zvati saigra~ima. Jedva ~ekam da krenemo u lov po naslov izjavio je prvi izbor drafta iz 1992. godine ~iji su prosjeci karijere 24,1 poena, 11,0 skokova i 2,3 blokade po utakmici. O’Nil je peti strijelac NBA lige svih vremena (28.255 ko{eva) i njen ~etrnaesti skaka~ (12.921). Tako [ak potpisom za Boston demantovao glasine da bi mogao oti}i u Evropu. Pro{le sezone je 38-godi{nji centar igrao u Klivlend Kavalirsima. U karijeri je osvojio tri NBA prstena s Los An|eles Lejkersima i jo{ jedan s Majami Hitom.

U lov na novu titulu
O’Nil: ^ast mi je {to sam do{ao u Boston

Lejkersi i slu`beno imaju trenera za idu}u sezonu

D`ekson potpisao ugovor
Najtrofejniji trener u historiji NBA ko{arke, Fil D`ekson (Phil Jackson), stavio je paraf na jednogodi|{nje produ`enje ugovorne saradnje s LA Lejkersima. Aktuelne prvake NBA lige D`ekson je obe}ao nastaviti voditi jo{ prvog jula nakon pozitivnih ljekarskih pregleda kojima se podvrgnuo, no ugovor nije formalno produ`io sve do kraja pro{log mjeseca, navodi ESPN. Trener koji }e u septembru proslaviti 65. ro|endan i vlasnik 11 NBA titula (6 s ^ikago Bulsima, 5 s LA Lejkersima) svojim je potezom u stru~nom {tabu automatski zadr`ao kompletnu dosada{nju postavu. Jednogodi{nje su ugovore tako|er potpisali njegovi dugogodi{nji saradnici Brajan [o (Brian Shaw), Frenk Hemblem (Frank Hamblem) i D`im Klimons (Jim Cleamons), kao i posebni saradnik ^ak Person (chuck), nekad sjajno nisko krilo Indijana Pejsersa.

Majami }e igrati pred punim tribinama

„Nagrada“ za prodava~e paketa sezonskih ulaznica Majamija

Otkaz dobilo 30 ljudi
Nakon {to su se u prijelaznom roku ko{arka{a iskazali rastro{no{}u dovo|enjem Lebrona D`ejmsa (LeBron James) i Krisa Bo{a (Chris Bosh), ~elnici Majami Hita pokazali su i drugu stranu dav{i otkaze tridesetorici zaposlenih na prodaji sezonskih ulaznica. Zbog smanjenja tro{kova posao je u NBA klubu iz Majamija izgubilo 30 ljudi. Svi su bili zaposleni na mjestu prodava~a paketa sezonskih ulaznica koji, zapravo, vi{e niti ne postoje. Naime, nakon {to je klub obznanio pripajanje velikih zvijezdi u roster, sve su godi{nje ulaznice odmah prodane, a jo{ je 6000 zainteresiranih ostalo na listi ~ekanja. U klubu su potom, o~ito, zaklju~ili da nema smisla davati tim zaposlenicima naknadu za rad koji zapravo vi{e i ne postoji.

Haus: Vratio se u svoj prvi NBA klub

Iskusni {uter `eli jo{ jedan prsten

Hit doveo Hausa
Ekipa koja se najvi{e poja~ala ovog ljeta, Majami Hit vjerovatno je zavr{ila s dovo|enjem igra~a za narednu sezonu. Sve je dogovoreno sa {uterom Edijem Hausom (Eddie House), kojega su izabrali na draftu 2000. godine. Haus je protekle tri sezone uglavnom igrao u Boston Seltiksima, s kratkim izletom u Nikse za koje je odigrao samo 18 utakmica. Majami je potpisao Hausa na dvije godine tokom kojih }e zaraditi ne{to manje od 3 miliona, {to je veteranski minimum. Iako je igra~ imao brojne druge opcije, koje su mu nudile vi{e novaca on se ipak odlu~io za topli Majami kako bi osvojio jo{ koji prsten prvaka. Jednoga je ve} osvojio, 2008. godine s Bostonom. Ovaj 32-godi{njak karijeru je zapo~eo u Majamiju prije 10 godina, a u toliko godina promijenio je devet ekipa i sada se ponovo vra}a u ekipu za koju je proveo po~etne tri sezone karijere. Prosjeci karijere mu iznose 7 poena i po jedan skok i asistenciju po utakmici, no ono {to se od njega o~ekuje je dodatna energija s klupe te nekoliko pogo|enih trica koje mogu promijeniti tok utakmice u samo nekoliko napada.

Predstavljen raspored NBA sezone 2010/2011

Majami gostuje Bostonu na otvaranju sezone
Iz NBA organizacije objavili su parove prvog dana nove sezone profesionalne ko{arka{ke lige u Sjevernoj Americi, koja po~inje 26. oktobra. Majami Hit, novoformirana superekipa sa Lebronom D`ejmsom (LeBron James), Dvejnom Vejdom (Dwyane Wade) i Krisom Bo{om (Chris Bosh), gostovat }e te ve~eri u Bostonu kod veiceprvaka Seltiksa, dok }e par sati kasnije u Stejpls Centeru prvaci LA Lejkersi do~ekati Hjuston Roketse. Poznati su i parovi bo`i}nog termina, 25. decembra, kada }e biti odigrano pet dvoboja. U {lageru ve~eri Majami }e gostovati kod LA Lejkersa. U dvoboju finalista doigravanja Isto~ne konferencije pro{le sezone Boston }e posjetiti Orlando, dok }e ^ikago Bulsi gostovati kod Njujork Niksa, Denver Nagetsi kod Oklahoma Siti Tandera, a Portland Trejl Blejzersi kod Golden Stejt Voriorsa.

D`ekson: U septembru }e proslaviti 65. ro|endan

Košarka

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 6. avgust/kolovoz 2010.

26

@enska reprezentacija BiH po~ela kvalifikacije evropske B divizije porazom

Bajku{a: [vicarska je zaslu`eno slavila
Znamo da nas u subotu ~eka po kvalitetu najja~i sastav u grupi, Estonija - ka`e selektor bh. reprezentacije

@

enska ko{arka{ka reprezentacija Bosne i Hercegovine po~ela je takmi~enja u kvalifikacijama evropske B divizije od 2. kola (po{to je na startu bila slobodna), porazom od [vicarske (64:71) u sjajnom ambijentu u dvorani u Bosanskom Novom. Trijumf go{}i je svakako zaslu`en, iako su na minut i 29 sekundi prije kraja sudije pri rezultatu 64:64 zaustavile u naletu na{eg kapitena Anju Stupar, kada je „ukrala“ loptu smatraju}i da jes njom pre{la aut-liniju, a nisu bili u pravu.

nas tokom cijelog me~a bodrili i oni su ustvari pobijedili, a mi im se nismo odu`ili. Odigrali smo lo{e, dopustili smo go{}ama da naprave 12 skokova u napadu, imali puno izgubljenih lopti i bez `elje da izgaramo do kraja do{li u situaciju da nam mada Anesa Ham{i} odlu~uje umjesto iskusnijih igra~ica - ne tra`i alibi selektor bh. vrste. Od samog po~etka rival je kontrolisao rezultat, po~etkom druge ~etvrtine stekao prednost od 10 poena

(14:24). [to, mo`da, ve} do velikog odmora nije uspio da se jo{ vi{e odlijepi zaslu`na je Alma Kova~evi}, koja je, ulaskom, prije poluvremena sa 100-postotnim u~inkom sa tri dvojke u nizu odr`avala rezultatski priklju~ak. Iako s njom u igri sti`e i prvo vo|stvo na{ih djevojaka u tre}em periodu i orupcija odu{evljenja na tribinama trojkom kapitena Anje Stupar (50:48) u posljednjoj ~etvrtini me~a Kova~evi} je sjedila na klupi.

Bajku{a: Ne idemo sa predati unaprijed Dodu{e, bila su jo{ dva minimalna vo|stva (62:60 i 64:62), ali... - Presudan je bio ukupan omjer skokova 21 na{, naspram 33 protivni~ka, a izgubili smo utakmicu na onom, na ~emu sam, od po~etka priprema, 28. juna, stalno i uporno insistirala, zagra|ivanju, jer svaka lopta odlu~uje. Istina je da su go{}e gotovo sve {to su bacile i pogodile, imale bolju realizaciju slobodnih bacanja (10 od 11) u odnosu na na{ih 10 od 18, uz to nismo bili agresivni na lopti osim Zvjezdane Gagi} -analizirala je uzroke poraza Bajku{a. osjetit }e ko{eve. Naravno, jo{ bitniji je psiholo{ki povratak. - Razo~arana sam. Sa ovakvim pristupom ne bismo pobijedile ni ekipu moje mjesne zajednice u Sarajevu. Ne znam {ta je trebalo vi{e i kakva motivacija od podr{ke punih tribina. Nema opravdanja, ali, iako znamo da nas ~eka po kvalitetu najja~i sastav u grupi, ne idemo sa predati unaprijed, ve} odigrati {to bolje najavljuje selektor bh. reprezentacije Vesna Bajku{a. N. \.

Lo{a igra
Potom je najefkasnija igra~ica utakmice Mirel @iru (Mirele Giroud) pogodila za dva i, pod faulom, izborila dodatno bacanje (64:67), a svi napori izaranica Vesne Bajku{e da ostvare pobjedu ostali su uzaludni. - [vicarska je zaslu`eno slavila pobjedu. Zahvalila bih se publici, prije svega divnoj grupi fanatika koji su

BiH [VICARSKA

64 71

Duel u Talinu
Ve} danas (petak) na{e reprezentativke avionskim letom iz Zagreba kre}u put Talina, gdje ih sutra u 16 sati o~ekuje te`ak ispit protiv selekcije Estonije, koja je ostvarila dvije pobjede i svakako joj pripada epitet favorita. Tim prije {to bi na{e djevojke na odredi{te trebalo da stifnu ve~eras oko 23 sata, a u jutarnjem terminu Tomi}, Tuzlak, koji `ivi u Bijeljini, a ve} tri godine je selektor reprezentacije ove zemlje. - Moja ekipa je limitirana, jer BiH ima vi{u ekipu, ali nadomjestili smo taj nedostatak disciplinom i odgovorno{}u. Odigrali smo izuzetno borbeno, vjerovali u pobjedu i taj motiv nas je dr`ao do kraja i pored ogromne podr{ke publike doma}inu - istakao je Tomi}. N. \.

Dvorana u Bosanskom Novom. Gledalaca: 1.000. Sudije: Sini{a Herceg (Hrvatska) i Ru{tu Nuran (Turska). Rezultat: Bosna i Hercegovina -[vicarska 64:71 (14:21, 24:19, 14:13, 12:18). BOSNA I HERCEGOVINA: Deura 14, [urlan, Kajtaz, Gagi} 8, Stupar 13, Kova~evi} 8, Tavi} 7, Omerba{i}, Kecojevi}, Demirovi} 6, Rado{, Ham{i} 8. Selektor: Vesna Bajku{a. [VICARSKA: Volpe 5, Milenkovi}, Kasongo 4, Moldvaji, Vufli, @iru 22, Rol 15, Turin 9, Jakab, Tvehues 11, Volmeler 5, Klement. Selektor: Milenko Tomi}.

Nata{a Ba{ovi}, koordinator bh. selekcije hvali doma}ine
Igra~ice se nisu odu`ile navija~ima na pravi na~in

Goran [ehovac, selektor juniora

IZJAVE AKTERA Anja Stupar

Divizija B

Ispunili smo cilj
Mu{ka juniorska reprezentacija BiH osvojila je osmo mjesto na EP divizije B koje se odr`ao u Tel Avivu. Selektor reprezentacije Goran [ehovac po dolasku u Sarajevo je rekao: - Zavr{ili smo na osmom mjestu a mogli smo biti i bolji, mo`da peti ili {esti jer smo odlu~uju}oj utakmici u borbi od petog do osmog mjesta izgubili od Velike Britanije sa tri poena razlike, a imali smo vodstvo od {est poena i loptu na tri minute do kraja. U toj utakmici na`alost proradilo je neiskustvo u na{oj ekipi. Ipak mogu biti zadovoljan jer smo ispunili cilj a to je bio prolazak grupnog takmi~enja - ka`e [ehovac. [ehovac ka`e da su ve}ina igra~a oscilirali u igri na ovom EP . - To je normalno jer je veliki napor da mladi ko{arka{i odigraju u deset dana osam utakmica na visokom nivou, u jednoj utakmici postignu 30 poena, dok u drugoj samo pet poena. Generalno, nikoga ne bih izdvojio ali po statistici najbolji su bili Ernad Muji}, Mirza Buli} i Marko Mileti} - ka`e selektor bh. juniora Goran [ehovac.

Bez rje{enja za zonu

Grupa A
Parovi prvog kola (7. avgust): [vedska - Slovenija (16), Portugal - Norve{ka (18).

Grupa B
Rezultati drugog kola: Luksemburg - Estonija 47:73, BiH - [vicarska 64:71.
1. Estonija 2. [vicarska 2 2 2 2 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 1 200:80 137:120 103:139 64:71 33:127 4 4 2 1 1

Zvjezdana Gagi}

@ao mi je navija~a
Kapiten Anja Stupar je, uz Milicu Deuru, bila najefikasnija u bh. timu, a njih dvije su ijedno imale i najve}u minuta`u na parketu. - U{le smo lo{e u me~, pomalo i s tremom, zbog velikog broja gledalaca. Nekako smo stizale prednost, ali na kraju nismo na{li na~ina da odgovorimo njihovoj zonskoj odbrani - konstatovala je Stupar. N. \.

Organizacija za ~istu desetku
Prva me|unarodna zvani~na utakmica u sportskoj historiji Bosanskog Novog svim prisutnima u dvorani, i pored poraza na{ih najboljih ko{arka{ica, ostat }e u lijepoj uspomeni. Iznad svega pravo sportsko navijanje najvatrenijih simpatizera BiH, koje su i djevojke po zavr{etku susreta pozdravile. Gromoglasno su pjevali tokom cijeloig me~a i svi poklonici `enske kraljice igara su aplaudirali zajedno sa njima. - Navijanje je bilo fenomenalno, organizacija utakmice za ~istu desetku. Posebno kada se zna da je to ljudima iz @KK Sloboda i dvorani prvi put. Gosti su prezadovoljni, komesar Vladimir Smirnov iz Srbije nije imao ba{ nikakve zamjerke, a one se ~esto tra`e u sitnicama. Bosanski Novi je pravi primjer za budu}nost, jer se u ovakvim sredinama na pravi na~in promovi{e sport, a i predstavlja ugled BiH, jedino je ostala podr{ka s na{e strane da se svima odu`imo - jasna je bila u rezimeu svega vi|enog Nata{a Ba{ovi}, koordinator N. \. bh.selekcije.

3. Luksemburg 4. BiH 5. Albanija

Parovi tre}eg kola (7. avgust): Estonija - BiH (16), Albanija - Luksemburg (20.30). Iako najstarija u na{oj selekciji, Zvjezdana Gagi} (29) bila je najborbenija i jo{ jednom potvrdila da uma veliko srce. - Zaista mi je `ao navija~a koji su `eljeli pobjedu, kao i mi. Ipak, preostalo je jo{ sedam utakmica u kvalifikacijama, idemo dalje. Borit }emo se do kraja da ostvarimo cilj, jer nije sve izgubljeno jednim porazom rekla je Gagi}. N. \.

Milenko Tomi}, selektor [vicarske

Vjerovali smo u trijumf
Ko{arka{ice [vicarske je do pobjede predvodio Milenko

E. ^.

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 6. avgust/kolovoz 2010.

27

Nihad \edovi}, bek bh. reprezentacije, respektuje Ma|are

Ne smijemo im dozvoliti otvorene {uteve
Ma|arska reprezentacija je, poput na{e, spoj mladosti i iskustva - smatra \edovi}
Jedan od najmla|ih igra~a u bh. reprezentaciji je Nihad \edovi}, ~lan Barselone, koji je pro{lu sezonu igrao za \akobeo. Jedan od najboljih mladih igra~a na Starom kontinentu isti~e sjajnu atmosferu u reprezentaciji. - ^etiri godine sam u reprezentaciji i mogu Vam re}i da je atmosfera u ekipi odli~na. Ovo je spoj mladih i starijih igra~a, ali na terenu i van njega dobro se sla`emo i nema podjela ni u kakvom smislu - ka`e \edovi}.
U okviru drugog kola kvalifikacija za EP u Litvaniji, bh. selekcija putuje u goste Ma|arskoj, gdje }e u Solnoku (19 sati) u nedjelju odmjeriti snage sa izabranicima Branislava D`uni}a.

Nova posudba
\edovi} dodaje kako narednu sezonu ponovo ne}e zaigrati u ACB ligi u dresu katalonskog giganta. - Kako trenutno stvari stoje, opet }u biti na posudbi u nekom drugom klubu. Vidjet }emo koji }e to biti klub, ne `uri mi se. Najvi{e bih volio ostati u [paniji, a ako se to ne desi, onda bih volio igrati u ekipi koja nastupa u evropskim takmi~enjima - ka`e \edovi}. ja je, poput na{e, spoj mladosti i iskustva. Igrao sam ranije protiv njih, prije dvije godine smo igrali u kvalifikacijama za Eurobasket 2009. godine i tad smo ih pobijedili u gostima, dok su oni nas savladali u Cazinu. Pro{le godine smo igrali dva puta u pripremnim utakmicama i oba puta smo bili bolji. Sad su malo podmladili ekipu za razliku od tih utakmica.
\edovi} cijeni ekipu Ma|arske, za koju ka`e da ne}e biti lagan protivnik u predstoje}em susretu.

tetna ekipa. Za njih se moramo dobro spremiti i u tu utakmicu moramo u}i maksimalno anga`ovano kako bismo ostvarili pobjedu.
Na{ ko{arka{ ka`e da Ma|ari znaju biti neugodna ekipa, pogotovo ako ih krene {ut.

- Ma|arska reprezentaci-

- Iako su u prvom kolu izgubili kao doma}ini od Velike Britanije, mnogi misle da }e biti lagan protivnik, mada ja mislim da tako ne}e biti. Oni su, ipak, dosta kvali-

- Glavna snaga na{eg protivnika je {ut i stoga moramo odigrati kvalitetnu odbranu i ne smijemo im dozvoliti da do|u u priliku za otvorene {uteve. Najbolji igra~i su im bek David Vojvoda i krilo Adam Hanga, koji je protiv Britanaca imao deset skokova. Ako njih dvojicu zaustavimo, onda smo blizu pobjedi - smatra Nihad \edovi}, bek reprezentacije Bosne i Hercegovine. E. ^.

\edovi}: Ma|ari nisu lagan protivnik

Sejo Bukva dobro poznaje na{eg narednog protivnika

Sabit Had`i}, selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine

Ma|arska, naredni protivnik na{e reprezentacije

Prva {ansa za pobjedu u gostima
U okviru tre}eg kola kvalifikacija grupe B za Eurobasket 2011. godine u Litvaniji na{a reprezentacija putuje u Ma|arsku. gdje }e odigrati protiv doma}e selekcije. Selektor na{e reprezentacije Sabit Had`i} smatra da je ovo {ansa na{e selekcije da ostvari prvu gostuju}u pobjedu. - Mislim da je ovo na{a {ansa da poku{amo da ih iznenadimo. Za prolaz na Eurobasket trebaju nam, pobjede u gostima, a ovo ja na{a prva {ansa - ka`e Had`i}. O protivniku selektor Sabit Had`i} ka`e: - Ma|arska je spoj mladosti i iskustva i odli~na su ekipa. U tu utakmicu trebamo u}i maksimalno koncentrisano, pa zbog toga se nadamo najboljim igrama. Uskoro }emo moj pomo}nik Marko Trbi} i ja gledati neke snimke njihovih utakmica, gdje }emo im poku{ati na}i slabe strane - ka`e Had`i}. E. ^.

Bukva: Veliki prijatelj sa selektorom Ma|arske

Ne bismo trebali imati problema sa Ma|arima
Jedan od bh. ko{arka{a koji su ostavili najve}i trag u ma|arskoj ko{arci je svakako legenda Bosne i bh. reprezentacije Sejo Bukva, koji je u zemlji na{eg narednog protivnika igrao deset godina. Bukva je, ina~e, veliki prijatelj sa selektorom ma|arske reprezentacije Branislavom D`uni}em. - Ku}ni smo prijatelji. Igrali smo zajedno tri godine u Kapo{varu, a on je igrao u ^eliku kad su Zeni~ani bili ~lanovi Prve lige biv{e Jugoslavije. Uz sve to, povezan je sa BiH jer je o`enio sestru Ivice Mari}a, biv{eg ko{arka{a ^elika i hrvatske reprezentacije - ka`e Bukva. O sastavu ma|arske reprezentacije, koju dobro poznaje, Bukva ka`e da je podmla|en, ali pred kojim je lijepa perspektiva. - Ma|ari imaju veoma mlad sastav. D`uni} je dosta dobro podmladio ekipu, a glavni igra~ im je moj biv{i saigra~ iz Debrecina Peter Lorant, koji je sad ~lan Burgosa. Pored visine od 207 cm posjeduje i odli~nu brzinu. Dosta je eksplozivan. Tako|er, moramo obratiti pa`nju na Adama Hangu, koji je odli~an {uter. Pred njim je lijepa perspektiva smatra Bukva. Sejo Bukva govori da smo mi, ipak, bolji od Ma|arske i da smo u ovoj utakmici favoriti. - U ovom sastavu smo bolji od Ma|ara, iako su oni doma}ini. Ma|ari nisu ne{to „ludi“ za ko{arkom pa se ne}e ni osjetiti da igramo u gostima. Ne bismo trebali imati problema jer smo kvalitetniji i bolji od njih - ka`e Sejo Bukva, koji je, mo`emo slobodno re}i, legenda ma|arske klupske ko{arke. E. ^.

Lorant: Najbolji igra~

Podmla|ena selekcija bez imperativa
Ma|arska reprezentacija ne spada u sami ko{arka{ki vrh, iako su u svojoj ko{aka{koj historiji imali dosta dobre pojedince. Selektor reprezentacije Ma|arske je Srbin Branislav D`uni}, koji preferira kolektivnu igru. Ovaj ko{arka{ki stru~njak zahvalio se starijim seniorima, Martou Baderu i I{tvanu Nemetu (Nemeth), te je dao {ansu mla|im ko{arka{ima, tako da u kvalifikacijama nemaju imperativa plasmana u Litvaniju. U sastavu Ma|arske sve su doma}i ko{arka{i sem Petera Loranta koji je ~lan {panskog prvoliga{a Burgosa. Klubovi iz ma|arske lige su osrednje kvalitete sa dosta stranaca koji su ve}inom Amerikanci, ~iji su kvaliteti pod velikim znakom pitanja.

Had`i}: Ma|ari su odli~na ekipa

Bek reprezentacije BiH Henri Domerkant (Henry Domercant) potpisao je jednogodi{nji ugovor sa ruskim Spartakom iz St. Petersburga. Protekle dvije sezone Domerkant je nosio dres Montepaskija iz Sijene, a u Rusiji je ve} nastupau u sezoni 2007/08 kada je igrao za Dinamo iz Moskve. U Euroligi pro{le sezone Domerkant je imao prosjek od 10,5 poena po utakmici uz {ut za tri poena od 50 posto.

FleS

Ko{arka
Bosna ASA BH Telecom uskoro po~inje sa pripremama

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 6. avgust/kolovoz 2010.

28

„Studenti“jo{ uvijek tragaju za poja~anjima
osna ASA BH Telecom nekoliko dana pred po~etak priprema jo{ uvijek ne zna sa kakvim }e sastavom u}i u novu sezonu. Izvijesno je da su prva dva poja~anja Filip Kru{lin i Marko Radi}, dok bi novi ~lanovi trebali postati Mar-

B

ko Batina i Dino Hod`i}. Marko Batina je karijeru po~eo upravo u Bosni, a pro{le sezone nastupao je za Split. Dino Hod`i} je izdanak zeni~kog Kengura, a u karijeri je nosio dres Cibone i Ka{tela, gdje je igrao pro{le sezone.

Prema na{im saznanjima, oba igra~a bi u narednom peroidu trebala i zvani~no postati ~lanovi „studenata“, a uprava sarajevskog kluba je u potrazi za novim igra~ima koji bi mogli obu}i dres na{eg predstavnika u Euro~elend`u. S druge strane, klub }e,

veoma je izvijesno, napustiti Suad [ehovi}, Bo`o \urasovi} i Zlatko Jovanovi}. Pregovori se vr{e sa Seidom Hajri}em, no {anse za njegov ostanak su veoma male jer, kako smo saznali, on ima veoma primamljivu ponudu iz Poljske. E. B.

\urasovi}: Ho}e li ostati?

Igokea dobila poja~anje na centru

Plej @eljezni~ara promijenila sredinu

Potpisao Mladen Panti}
U Igokei su nastavili sklapati tim za novu sezonu. Uz ranije prido{le Rako~evi}a i Mirkovi}a jednogodi{nji ugovor potpisao je i Mladen Panti}, 210 cm visoki centar, koji je protekle sezone igrao za Radni~ki iz Kragujevca u NBL ligi. Prije toga bio je ~lan beogradskog Atlasa, berlinske Albe i FMP @eleznika u vrijeme kada je klub vodio Slobodan Klipa. Aleksandrov~ani su produ`ili saradnju sa Markom \erasimovi}em koji je proteklu polusezonu igrao za Igokeu na pozajmicu od Lukoila, te Markom \urkovi}em i tako pro{irili broj igra~a na koje se ra~una. Na meti Igokee je i ^edomir Vitkovac, krilni igra~ koji je tokom karijere nastupao za Vojvodinu, Crvenu zvezdu, Partizan i Budu}nost. Njegovim dolaskom Aleksandrov~ani bi zaklju~i spisak igra~a na krilnim pozicijama, dok je i dalje otvoren konkurs za mjesta plejmekera, beka i centra. Po~etak priprema zakazan je za 16. avgust, a do tada trener Slobodan Klipa `eli da kompletira sastav. Z. G.

Vran~i} potpisala za suboti~ki Spartak
Irena Vran~i}, plej @eljezni~ara, potpisala je ugovor sa Spartakom iz Subotice. Ova mlada ko{arka{ica u karijeri je igrala za Mladi Kraji{nik, a u @eljezni~ar je do{la prije dvije sezone. Nakon {to su propali pregovori povremene reprezentativke Bosne i Hercegovine sa na{im prvakom, mlada Banjalu~anka se odlu~ila na odlazak u Srbiju. U Spartaku iz Subotice svojevremeno je igrala biv{i krilni centar @eljezni~ara Minja [iljegovi}. E. ^.

Bakovi}: Najvjerovatnije odlazi

^apljina Lasta pred po~etak priprema

Nu`no poja~anje na poziciji beka
Nekolko dana prije po~etka priprema za novo prvenstvo ^apljina Lasta jo{ nema kompletiran tim, iako bi sve dileme (kakav je ranije bio plan i nastojanje) ipak mogli otkloniti do ponedjeljka kada }e novi trener Hrvoje Vla{i} okupiti sastav. Iako je dosta ko{arka{a napustilo klub, Uprava je uspjela sa~uvati mahom one koji su i bili nositelji igre ^apljina Laste tokom najuspje{nije takmi~arske 2009./2010. godine. Tako su iz pro{losezonske ekipe oti{li uglavnom igra~i s klupe, perspektivni devetnaestogodi{njak Ante Prce je pre{ao u Zrinjski, izdanak doma}e ko{arka{ke {kole, Mario Jerki}, imenovan za tim menad`era u klubu i prestao s igranjem, dok saradnja nije produ`ena ni s Daliborom Opan~arem. Ipak, klub je napustio i Vladimir Radovanovi}, koji je bio prvi izbor pro{losezonskog trenera Ante Nazora na mjestu playmakera tokom Lige 12, dok bi najve}i gubitak mogao biti kona~ni odlazak Ivana Bakovi}a, ~iji trenutni status ukazuje kako je ipak bli`e odlasku nego ostanku u ^apljini. Osim njega neizvjesno je daljnje igranje ko{arke \ure Ragu`a, koji bi zbog povrede koljena trebao na operaciju. Za prvenstvo u kojem ^apljinci imaju zadatak potvrditi kvalitet i odr`ati kontinuitet u vrhu bh. ko{arke Uprava je za sada anga`ovala dva prava poja~anja u iskusnim ko{arka{ima, playu Jovanu Zdravkovi}u, koji je za klub nastupio i na prolje}e kroz mjesec dana igranja Lige 6 i play-offu, te Mladenu Gligori, krilnom centru i pro{le sezone najboljem igra~u Zrinjskog. Pored njih prvoj ekipi }e biti priklju~en i {esnaestogodi{nji Valentin Jurkovi}, talentovani 204 cm visoki ~lan kadetskog pogona, koji ovih dana na Europskom prvenstvu u Crnoj Gori nastupa za Hrvatsku. Er. B. Vran~i}: Napustila @eljezni~ar

Dugo o~ekivana sjednica UO Slavije nije odr`ana

Zadnji rok 15. avgusta
Neizvjesnost oko sudbine Ko{arka{kog kluba Slavija se nastavlja. Dugo o~ekivana sjednica, koja je trebala da najavi svjetlije dane Slavije, nije odr`ana zbog nedostatka kvoruma. - Desilo se ono ~ega sam se pribojavao. Sada je klub mnogo bli`e ga{enju nego {to je o~ekivati da }e nastaviti da egzistira. Neki ~lanovi UO od sedam izabranih na martovskoj Skup{tini kluba, su javili da su na moru, neko da ima privatnih obaveza a neki nisu bili ni dostupni na telefon. @alosno je da je samo jedan bio spreman uz mene da prisustvuje zakazanoj sjednici. Bojim se da klub koji jo{ uvijek nema izabranog predsjednika a samim tim nije poznato jo{ pet ~lanova UO, ne do`ivi ono najgore. Poku{a}emo jo{ jednom do 15 . augusta odr`ati sjednicu, ako i tada ne uspijemo Slavija }e najvjerovatnije prestati da egzistira. To je krajnji rok, pripreme treba da krenu najdalje do 25. augusta, a igra~kog pogona nema ni na vidiku - rekao je Zdravko [avija, predsjednik Slavije u tehni~kom mandatu nakon martovske skup{tine kada je podnio ostavku. G. I.

Panti}

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 6. avgust/kolovoz 2010.

29

Nekada{nji trener Bosne prona{ao novi anga`man

Vukoi~i} preuzeo Mega Vizuru
Mislim da uz veliki anga`man i odricanja mo`emo da napredujemo tokom sezone - smatra Vukoi~i}
lada Vukoi~i}, nekada{nji trener FMP @eleznika, Hemofarma, Ostendea i na{e Bosne, preuzeo je srpskog prvoliga{a Mega Vizuru. Vukoi~i} u „riznici“ ima Jadransku ligu, Kup Radivoja Kora}a, Kup Bosne i Hercegovine, a vodio je FMP do polufinala ULEB kupa. Mega Vizura, sa druge strane, poznata je kao klub

V

koji slu`i za razigravanje talenata ili kao „odsko~na daska“ za veterane bez anga`mana. - Prijedlog je da do daljeg budem tu i da se na neki na~in odr`im u formi. Pri preuzimanju bilo kojeg posla, mogu se izvesti i plusevi i minusi, pa je tako bilo i u ovom slu~aju - rekao je Vukoi~i} srbijanskim medijima. Po zavr{etku prethodne

sezone, opredjeljenje je bilo da se tra`i anga`man u Evropi, ali su se neke izgledne varijante izjalovile - {to zbog promjene strategije pojedinih klubova, {to zbog finansijske krize. - Za mene je i rad u Mega Vizuri jedna vrsta izazova, iako ne}e biti klasi~ne „jurnjave“ za rezultatom. Ekipa }e sigurno biti mlada, uslovi korektni i mislim da uz veliki anga`man i odricanja

Vukoi~i}: Izazov u domovini mo`emo da napredujemo tokom sezone - istakao je Vukoi~i}.

Podsjetimo, Mega Vizura je sredinom juna promovisala Dejana Milojevi}a u spor-

tskog direktora, dok je iskusni plejmejker Branko Milisavljevi} vra}en u klub.

Ameri~ko krilo ostaje u Evropi

Grin Kuban zamijenio Samarom
D`erald Grin (Gerald Green), 201 cm visoko krilo, idu}u }e sezonu braniti boje Samare (Krasnije Krilja), kluba koji je igrao finale Euro~elend`a, gdje izgubio od njema~kog Getingena (83:75), a ove sezone igra u Eurokupu. Grin (25) je najpoznatiji po tome {to je prije tri godine osvojio takmi~enje u zakucavanjima na NBA OlStar vikendu u Las Vegasu. U NBA ligu stigao je izravno iz srednje {kole nakon {to ga je draftirao Boston. U sezoni 2006/07 bilje`io je 10,4 poena po susretu za Seltikse, pa godinu kasnije preselio u Timbervulfse. Nije se ni tamo usre}io, kao ni u Roketsima i Maveriksima nakon toga, pa je preplivao Atlantik i do{ao u Lokomotiv Kuban. U ruskom je prvenstvu zabijao po 17,4 poena uz ~etiri skoka po susretu, a bio je dijelom jednog od najboljih takmi~enja u zakucavanjima ikad.

Kasun: Dvogodi{nji ugovor

Veliko poja~anje za „mrave“

Kasun u Zagrebu
Hrvatski reprezentativac Mario Kasun potpisao je dvogodi{nji (1+1) ugovor sa Zagrebom. Klub iz Trnskog jo{ uvijek nije zvani~no potvrdio vijest, ali ugledni sportski dnevnik saznaje i da je popularni Kas dobio veliku godi{nju platu izme|u 500 i 700 hiljada eura. Vrijednost Kasunovog ugovora nije lako procijeniti iz razloga {to }e mu klub dobar dio zarade dati kroz nekretnine. Sna`nog centra i nekada{njeg hrvatskog reprezentativca imali su na listi `elja mnogi evropski klubovi poput Kahe Laboral, Makabija, Unikahe i italijanske Kaserte, ali on se izgleda odlu~io za povratak u domovinu i od oktobra }emo ga gledati u NLB ligi. Mario Kasun (30 godina) je pro{le dvije sezone odigrao za Efes Pilsen, prethodno je nosio dres Zrinjevca, univerziteta Gonzaga, Rajn Energi Kelna, Frankfurt Skajlajnersa, Orlando Med`ika i Barselone. Ingli{: Pro{le sezone bilje`io 10,5 poena po susretu

Kanadski reprezentativac napustio Kahu Laboral

Grin: Pobijedio u zakucavanjima 2007. godine

Ingli{ novi ~lan Huventuda
Kanadski reprezentativac Karl Ingli{ (Carl English) potpisao je jednogodi{nji ugovor s Huventudom. Ingli{ je pro{le sezone za Kahu Laboral zabijao 10,5 poena po susretu. [uter je ro|en prije 29 godina u Kanadi, a nakon neuspje{nih poku{aja s Pejsersima i Supersoniksima, prelazi u Evropu. S ove strane Atlantika nastupao je za bolonjski Virtus, pa preselio u Zadar. Po balkanskim je parketima odradio 46 utakmica u sezoni 2006/07 uz prosjeke od 21,6 poena, 4,1 skokova i 2,8 asistencija. U cijeloj sezoni imao je tek dvije utakmice u kojima nije zabio dvoznamenkast broj poena (oba puta protiv Union Olimpije). Gran Kanarija ga je tada potpisala na dvije sezone, pa je pro{log ljeta postao novim ~lanom Kahe Laboral. Sezona u Huventudu bit }e mu ~etvrta u najja~oj evropskoj ligi.

Du{an Ivkovi}, selektor Srbije, skratio spisak

Prekobrojni Marjanovi}, Popovi} i Radenovi}
Marjanovi}: Vi{ak na poziciji centra Selektor reprezentacije Srbije Du{an Ivkovi} skratio je spisak kandidata za Svjetsko prvenstvo u Turskoj sa 17 na 14 imena, uo~i po~etka serije pripremnih utakmica na turnirima u Istanbulu, Mariboru i Ateni, a prekobrojni su Boban Marjanovi}, Bojan Popovi} i Ivan Radenovi}. - U Kovilovu smo zavr{ili tre}u fazu priprema, radili smo jako kvalitetno i pohvalio bih sve igra~e. Podsje}am, na{a osnovna zamisao je bila da jo{ u Folgariju idemo sa 16, a ne 17 igra~a, ali zbog situacije sa Nenadom Krsti}em ostali smo do danas sa ~etiri igra~a na poziciji centra, sa isto toliko „~etvorki“, uz devetoricu bekova. Da bismo u{li u pripremne me~eve sa 14 kandidata morali smo da se zahvalimo po jednom igra~u na poziciji pet, ~etiri i na beku - rekao je Ivkovi}.

Magazin

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 6. avgust/kolovoz 2010.

30

„Sport“ na pripremama boksera Mostara i Sarajeva na Bora~kom jezeru

Bruse formu za nove trijumfe
Uvjeren da }e na{i borci biti kvalitetno spremni za ring - ka`e Hamid [emi}, trener Mostara

U

predivnom ambijentu Bora~kog jezera, takmi~ari novog bh. premijerliga{a Bokserskog kluba Mostar i prvoliga{a BK Sarajevo do ponedjeljka, 9. avgusta bruse formu za po~etak liga{kih takmi~enja, ali i za susrete na me|unarodnom ringu.

Odli~ni uslovi
Kako nam je potvrdio Hamid [emi}, selektor kadetske reprezentacije BiH, koji je ujedno zadu`en za treniiranje boksera ova dva sportska kolektiva, na Bora~kom jezeru se ukupno nalazi tridesetak boraca. - Radimo po dva puta u toku dana. Takmi~ari su podvrgnuti, prije svega, kondicionim pripremama, ali ovo je prilika da se {to bolje pripreme i tokom visinskih priprema u ambijentu Bora~kog jezera. Predivne staze

i usponi iznad jezera dobro do|u u realizaciji plana priprema, pa sam uvjeren da }e bokseri koji odu sa ovog mjesta biti kvalitetno spremni za ring - rekao je Hamid [emi}. Posebna pa`nja se poklanja bokserima od kojih se o~ekuje dobar rezultat na me|unarodnim takmi~enjima, prije svega na: Adu Krvavca, Armela [a{kovi}a,

Anela Coki}a, Muhameda Husi}a, Hamzu Mari}a, Mirzu Kazazi}a, Mirzu Sefu, Orhana Zuki}a, Elvira [endru, Azera Pervana, Harisa Omanovi}a iz BK Mostar, te Sarajeva: Nadira i Alema ^olpu i Nihada Ivazovi}a.

Kvalitetni treninzi
- S posebnom pa`njom o~ekujemo po~etak liga{kog Trener [emi} sa bokserima Mostara i Sarajeva takmi~enja, a Upravni odbor BSBiH i Takmi~arska komisija }e najvjerovatnije prihvatiti prijedloge klubova da se od ove godine krene sa turnirskim sistemom takmi~enja u Premijer i Prvoj bokserskoj ligi BiH. Mislim da }e tako bokseri iz bh. klubova imati priliku da se doka`u na ringu i da se nametnu selektorima reprezentacija za u~e{}e na turnirima koji slijede do kraja ove godine - dodao je [emi}. Ina~e, Na bora~kom jeze-

Prijateljski me~evi
Nakon Bora~kog jezera takmi~ari }e nastaviti sa pripramama u svojim klubovima, a saznali smo da }e BK Mostar ve} 29. avgusta u~estvovati na prijateljskom me|unarodnom boks me~u kojeg organizuje BK Ljubu{ki, dok }e Sarajevo nasturu [emi}u poma`e u radu pomo}ni trener Novica Spasi}, a Samir Sefo, predsjednik BK Mostar, je uvjeren piti na me~evima u na{em glavnom gradu, memorijalu „Hakija Turajli}“, a nije isklju~eno da zajedno sa selektorom pionirske reprezentacije BiH, Enesom Pe{tekom, odu i do Gora`da na prijateljski boks me~ izme|u BiH, Srbije i Crne Gore. da }e ovo biti najkvalitetnije pripreme Mostara i Sarajeva koje su ikada do sada obavljene. S. K.

Detalj sa priprema na Bora~kom jezeru

Udru`enje „Maraton“ 19. septembra organizuje 4. me|unarodni polumaraton

Bh. bokser ve~eras (petak) se predstavlja publici u Fojnici

Erhard Kebo spreman za pobjedu
Kebo iza sebe ima pet profi me~eva i u svima je trijumfovao, od ~ega tri puta nokautom
Fojni~ki „Aquareumal“ bit }e doma}in ve~era{njeg bokserskog spektakla u kojem }e o~i javnosti najvi{e biti uprte u Adnana Buharaliju koji }e u me~u ve~eri ukrstiti rukavice sa rumunskim bokserom Konstantinom Armegom. Prethodno }e na programu biti pet izuzetno zanimljivih borbi u kojima }e se bh. publici po prvi put predstaviti 27-godi{nji Erhard Kebo, Mostarac koji `ivi u Hamburgu i kome bokserski stru~njaci predvi|aju veliku karijeru. Kebo se prije boksa bavio tekvandoom u kojem je bio prvak Evrope. Osim toga vrijedi spomenuti da je vrlo blizak Adnanu ]ati}u koji je svojevremno za Kebu izjavio da }e se ubrzo pojaviti novi bosanski bokser koji }e pokoriti Evropu. Kebo iza sebe ima pet profi me~eva i u svima je trijumfovao od ~ega tri puta nokautom. Erhard se za ve~era{nji me~ u Fojnici pripremao u rodnom Mostaru u dvorani BK Mostar. Nakon Fojnice, nova prilika za dokazivanje je u septembru kada }e Kebo nastupiti pred prepunom Arenom u Kolnu u predborbi Adananu ]ati}u. A. De.

Detalj sa pro{logodi{nje utrke

O~ekuje se rekordan broj u~esnika
Mapa staze ovogodi{njeg polumaratona

Udru`enje „Maraton“ (Marathon) iz Sarajeva, organizator 4. me|unarodnog Intesa Sanpaolo Olimpija polumaratona, kojim se ujedno obilje`ava i Me|unarodni dan bez automobila, uveliko je u pripremama ovog slo`enog zadatka u koji je uklju~en i veliki broj mladih ljudi koji }e imati priliku da u~estvuju u ovom doga|aju 19. septembra ne samo kao u~esnici utrke, nego i kao osoblje ili volonteri.

U Udru`enju vlada odli~na atmosfera, jer je ve} dosada pristigao rekordan broj prijava za ovaj me|unarodni sportski i ekolo{ki doga|aj, te se o~ekuje da }e biti prema{en o~ekivani broj od 400 u~esnika. Udru`enje Marathon Sarajevo bilje`i dosada i rekordan broj online prijava sa preko 100 registracija putem oficijelne web stranice utrke www.sarajevomarathon.ba.

Kebo: Pohvale od Adnana ]ati}a

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 6. avgust/kolovoz 2010.

31

U Sarajevu po~elo Evropsko prvenstvo u hrvanju gr~ko-rimskim stilom za kadete

Hod`i}: Konkurencija je jaka, ali }emo ostvariti dobre rezultate
Reprezentativci na{e zemlje svoje prve nastupe imat }e ovog vikenda
U Olimpijskoj dvorani „Huan Antonio Samaran“ u Sarajevu sve~anom ceremonijom otvaranja po~elo je najve}e me|unarodno sportsko takmi~enje koje se ove godi-

Reprezentacija BiH
Na{u zemlju na Evropskom prvenstvu u hrvanju gr~ko-rimskim stilom predstavljaju slijede}i kadeti: Ajdin Brki} (kategorija do 55 kilograma), Elvir ]osi} (do 96 kg), Hasib [ehovi} (do 50 kg), Haris A~kar (do 79 kg), Sadik Gabelji} (do 50 kg), Armin [livo (do 80 kg) i Kemal Hasanovi} (do 55 kg). ne organizuje u Bosni i Hercegovini - Evropsko prvenstvo u hrvanju gr~ko-rimskim stilom u kadetskoj konkurenciji. Ovo je najve}i doga|aj u bogatoj historiji bh. hrva~kog sporta koja u na{oj zemlji ima tradiciju dugu 80 godina. Reprezentativci Bosne i Hercegovine svoje prve nastupe imat }e ovog vikenda. Prema rije~ima selektora Fahrudina Hod`i}a, atmosfera u na{em taboru je odli~na. - Svi takmi~ari `eljno i{~ekuju svoj nastup na Evropskom prvenstvu. Sa njima vrijedno rade treneri Islam Sadikaj i Bajro Brkani}. Konkurencija }e biti izuzetno jaka, ali siguran sam da }emo ostvariti dobre rezultate - rekao je Hod`i}. Na Evropskom prvenstvu u hrvanju za kadete nastupa 39 reprezentacija i vi{e od 850 takmi~ara. - Moram ista}i da su svi na{i gosti prezadovoljni uslovima i organizacijom koja je na vrhunskom nivou - dodao je Hod`i}. B. D.

Hod`i}: Odli~na atmosfera

Detalj sa takmi~enja u dvorani „Huan Antonio Samaran“

(Foto: S. Saletovi})

^lanovi KBA Ilid`a spremaju se za nastup na Svjetskom juniorskom prvenstvu

Muratovi}, Musi} i Brajlovi} u Beogradu
Svjetsko prvenstvo odr`at }e se od 19. do 26. septembra
Takmi~ari Kik-bokserske akademije (KBA) Ilid`a predvo|eni trenerom Nerminom Ba{ovi}em, redovno se pripremaju za nastup na predstoje}em Svjetskom prvenstvu u kik-boksu za juniore koje }e se odr`ati od 19. do 26. septembra u Beogradu (Srbija). - Na{ klub na ovom prvenstvu, koje je najva`nije u ovoj godini, trebali bi predstavljati Haris Muratovi} (kategorija do 60 kilograma), Semir Musi} (do 71 kg) i Dino Brajlovi} (do 81 kg). Oni svakodnevno treniraju dva puta dnevno kako bi {to bolje predstavili BiH na ovom presti`nom takmi~enju rekao je Nermin Ba{ovi}. ^lanovi Ilid`e prezadovoljni su uslovima u kojim treniraju. - Jutarnje treninge imamo na Vrelu Takmi~ari KBA Ilid`a

Odr`ana redovna skup{tina Bokserskog kluba Radnik

Odli~ni rezultati
Takmi~ari KBA Ilid`a u ovoj godini ostvarili su odli~ne rezultate. - U na{em klubu imamo tri seniorska i dva juniorska prvaka Bosne i Hercegovine. U~estvovali smo na brojnim doma}im i me|unarodnim takmi~enjima gdje smo pokazali na{ kvalitet. Krajem godine, o~ekuje nas jo{ jedno velilko takmi~enje. Rije~ je o Evropskom seniorskom prvenstvu u kik-boksu koje }e se odr`ati u Azerbejd`anu, gdje }e na{ klub predstavljati Elmir Mehi} u te{koj kategoriji (-91 kg) - kazao je Nermin Ba{ovi}. Bosne, dok smo u ve~ernjem terminu u na{oj sali u KSC Ilid`a gdje, zaista, imamo odli~ne uslove - dodao je Ba{ovi}, koji je istakao da }e se zajedni~ke pripreme juniorske kik-bokserske reprezentacije odr`ati najvjerovatnije krajem avgusta ili po~etkom septebra. - Zbog nedostatka finansijskih sredstava, klubovi moraju finansirati odlazak svojih takmi~ara na SP , jer savez nije u mogu}nosti. Na nama je da se {to bolje pripremimo i nadamo se da }emo se iz Beograda vratiti sa medaljama - kazao je Ba{ovi}. B. D.

Vidi}: Priznanje za najboljeg boksera

Veliboru Vidi}u nagrada za najuspje{nijeg borca
Mikailo Lazi} novi predsjednik
U Bijeljini uz prisustvo mnogobrojnih gostiju i sportskih radnika odr`ana je redovna skup{tina bokserskog premijerliga{a BiH BK Radnik. Na ovom skupu u Bijeljini dodijeljena je i nagrada najuspje{nijem bokseru Radnika i reprezentacije BiH Veliboru Vidi}u. Na Skup{tini je za predsjednika izabran Mikailo Lazi}, dok je povjerenje predsjednika UO povjereno Lazaru Avakumovi}u, za potpredsjednika UO izabran je Zlatko Maksimovi}. - Zadovoljan sam izborom ~elnih ljudi na{eg premijerliga{a i smatram da }e oni pomo}i u ostvarivanju na{ih planova na ringu kako u zemlji tako i inostranstvu. Na nama je da u klub dovedemo jo{ nekoliko dobrih boksera i da budemo {to spremniji za novo liga{ko takmi~enje. Cilj nam je osvajanje nasloav prvaka BiH - kazao je trener BK Radnik Milenko Tomo}. S. K.

Rukomet
Dobojska Sloga krenula s pripremama za narednu sezonu

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 6. avgust/kolovoz 2010.

32

Doki} otkrio adute
Od avgusta pro{le godine Slogu je napustilo deset igra~a, a tim osvje`en sa {est novih imena

Z

ajedni~kim sastankom i odra|ivanjem prvog treninga na natkrivenom Stadionu sportskih igara, gdje se tradicionalno odr`ava Me|unarodni rukometni TV turnir {ampiona, u ponedjeljak su zvani~no otpo~ele pripreme rukometa{a dobojske Sloge za novu sezonu.

[abanovi}: Opravdati povjerenje
Reprezentativac Adnan [abanovi} tako|er nije krio radost {to je obnovio ugovor sa dobojskim timom i {to je dobio kvalitetne saigra~e. - Ambicije Sloge su uvijek visoke i nema sumnje da }emo zajedni~kim snagama poku{ati da opet budemo u samom vrhu tabele. Svakom sportisti godi kada vidi ambicioznu Upravu i veliko povjerenje koje sportska javnost u Doboju ima prema svojim rukometa{ima. Trudit }emo se svim silama da to povjerenje i opravdamo kroz doma}e i evropsko takmi~enje - poru~io je reprezentativni ~uvar mre`e. zauzeti, tim prije {to u novu sezonu ulazimo sa malim igra~kim fondom. Ono {to raduje jeste podatak da su svi igra~i `eljni afirmacije i gladni pobjeda - rekao je trener Sloge Zoran Doki}. On je precizirao da je od avgusta pro{le godine Slogu napustilo deset igra~a, a da je tim osvje`en sa {est novih imena. - Pored golmana Radula Radulovi}a i srednjeg beka Bernarda Mandari}a, anga`ovali smo iskusno lijevo krilo Milana Pavlova, koji je uspje{no nastupao za Crvenu zvezdu, Kolubaru, Jugovi} iz Ka}a i jo{ neke klubo-

[abanovi}, Pavlov i Doki} na pres-konferenciji ve. Poja~ali smo se i sa bekovima Darkom Radi}em, Goranom Andrija{evi}em i sa na{im biv{im igra~em koji se ponovo aktivirao Nemanjom Risti}em. Strateg Sloge je pojasnio da }e cjelokupne pripreme biti obavljene u Doboju, a da }e njegov tim odigrati ukupno devet ili deset kontrolnih me~eva, uklju~uju}i i ~etiri na Me|unarodnom rukometnom TV turniru {ampiona. Igra~i s nestrpljenjem o~ekuju prve nastupe, jer se u uvodnim danima uglavnom radi na sticanju fizi~ke snage. - U ime svih „prido{lica“ `elim da se zahvalim upravi Sloge i svim ljubiteljima rukometa u Doboju na sjajnoj dobrodo{lici. Osje}amo se kao da smo ve} dugo ovdje i mogu samo da obe}am da }emo se radom i zalaganjem truditi da opravdamo povjerenje ljudi koji su nas doveli u redove Sloge - rekao je u prvom obra}anju novinarima najzvu~nije Slogino poja~anje Milan Pavlov. G. S.

Visoke ambicije
Tome je prethodila pres konferencija, na kojoj su predstavljena poja~anja dobojskog tima. - O~ekujem da opravdamo reputaciju koju smo stekli u prethodnim sezonama, {to govori da su ambicije kluba opet visoke. Nezahvalno je u ovom trenutku prognozirati koje }emo mjesto

Kontrolne utakmice
Na poziciji pivota anga`ovali smo Milana Kuzmana, od koga o~ekujemo da dostojno olak{a posao Veliboru Manji}u - precizirao je Doki}.

Prijedor skuplja snagu na Kozari

Zlatko Josi} izvr{io prozivku u @RK Miri

U novu sezonu s dva poja~anja
Redove Prijedor~anki poja~ale Anita Kosi} i Milica Lalovi}
Trener Mire Zlatko Josi} je izvr{io prozivku @RK Mire koja }e u novoj sezoni biti poja~ana sa dvije rukometa{ice. Rije~ je o iskusnom golmanu Aniti Kosi}, biv{em ~uvaru mre`e banjalu~kog Borca i Milici Lalovi} koja je stigla iz Nik{i}a. Uz ostale prvotimke iz minule sezone uprava }e poku{ati da ponovo aktivira Nevenu Bogdanovi}, koja je prije dvije godine, iz porodi~nih razloga, odlu~ila da prekine igra~ku karijeru. Poslije prve faze rada predvi|ene su osmodnevne pripreme na Kozari, a potom }e uslijediti ciklus pripremnih utakmica i u~e{}e na jednom rukometnom turniru u Hrvatskoj. Igra~ki kadar @RK Mire znatno je poja~an u odnosu na prethodnu sezonu pa je realno o~ekivati da i plasman bude ne{to bolji od petog mjesta. Ono {to je bitno nijedna od rukometa{ica nije napustila ekipu {to je prethodnih sezona bilo simptomati~no. V. V.

Raca: Otpao na spiska trenera

Ran|elovi} odabrao 18 igra~a
Za Prijedor~ane u novom prvenstvu ne}e nastupati golmani Dejan Stankovi} i Miodrag ^utura, te Goran Raca s kojima nije produ`ena saradnja
Novi trener RK Prijedora, Miodrag Ran|elovi}, poslije desetodnevnih priprema u dvorani Mladost u Prijedoru odveo je 18. igra~a na visinske pripreme na vrh Mrakovicu na Kozari gdje }e se `estoko raditi do 13. avgusta. Druga faza priprema zahtjeva raznovrstan trodnevni trening od po 90. minuta, poslije kojih bi prvotimci bili spremni za najte`e izazove koji ih o~ekuju u predstoje}oj prvenstvenoj trci najboljih u BiH. - @elimo maksimalno spremni u}i u takmi~enje za bodove. Osim ~etiri - pet ekipa u Premijer ligi, ostale su podjednakih kvaliteta i borba za o~uvanje statusa }e biti te{ka i neizvjesna. Uvjeren sam da imamo kvalitet i iskustvo da ispunimo postavljene zadatke i obavezu da RK Prijedor izbori ostanak u eliti. Uskoro }e po~eti i faza uigrvanja. Predvidjeli smo da odigramo pet-do {est utakmica sa jakim ekipama iz Hrvatske i Srbije te jedan turnir u Srbiji za koji smo primili poziv, koji }emo vjerovatno prihvatiti. Mo`da pred prijedorskom publikom odigramo najvi{e dvije test-utakmice i to sa jakim ekipama iz Hrvatske i Srbije - ka`e Miodrag Ran|elovi}, koji pored trenerskog posla }e stajati i na golu novog premijerliga{a. Za Prijedor~ane u novom prvenstvu ne}e nastupati golmani Dejan Stankovi} i Miodrag ^utura, te Goran Raca, s kojima nije produ`ena saradnja. V .V .

Pani}: Najefikasniji u prvom susretu

Borac nastupa na [parkasen kupu u Njema~koj

Pobije|en drugoliga{ Genzungen
Rukometa{i banjalu~kog Borca, nakon mnogobrojnih problema sa vizima i prijevozom, ipak su stigli u Rotenburg, jedan od njema~kih gradova gdje se odr`ava tradicionalni „[parkasen kup“. Rukometa{i Borca, su odmah po dolasku u Njema~ku, morali na teren, a za protivnika u drugom kolu imali su drugoliga{a Genzungena. Iako umorni od napornog putovanja Banjalu~ani su slavili rezultatom 35:31. Najefikasniji u redovima bh. viceprvaka bio je reprezentativac Marko Pani} sa sedam postignutih golova, a sa po pet pogodaka pratili su ga Meli}, Trkulja i Pucarevi}. Grupnu fazu takmi~enja rukometa{i Borca zavr{ili su sino}, utakmicom sa Bundesliga{em Melsungenom.

Josi}: Ja~i nego lani

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 6. avgust/kolovoz 2010.

33

Rukometa{i Bosna BH Gasa sa pripremama nastavili u Hrvatskoj

U Pulu po skupljanje snage
„Studenti“ }e u Istri boraviti do 19. avgusta, a u me|uvremenu }e u slovenskom gradu Velenju nastupiti na „Memorijalu Jarnovi~“

K

ako su se po~etkom ove sedmice vru}ine vratile na sarajevski asfalt, tako su rukometa{i Bosna BH Gasa pobjegli u svje`inu Pule. Tamo }e, ve} po tradiciji, skupljati snagu za predstoje}u sezonu, koja po~inje po~etkom septembra. Ta~nije, onaj glavni, evropski dio starta potkraj septembra, ali va`no je prvo prikupiti snage, a onda poraditi na taktici. Trener Irfan Smajlagi} na ove pripreme poveo je 17 igra~a, od kojih je ~ak osam novih - @ikica Milosavljevi}, Igor Kara~i},

Kosta Savi}, Ivan Divkovi}, Amir ^aki}, Danijel Mesari}, Kiril Mozorov i Josip Pa`in. Od starih tu su kapiten Petar Kapisoda, Faruk Vra`ali}, Tarik Me|i}, Peter Pucelj, Sandro Uvodi}, Damir Efendi}, Josip Neki}, Risto Arnaudovski, a iz omladinskog pogona povu~en je i talentovani desni bek Edis Memi}. „Studenti“ }e u Puli boraviti do 19. avgusta, u me|uvremenu }e odigrati i nekoliko kontrolnih utakmica s tim {to }e u periodu od 13. do 15. avgusta nakratko preseliti u Sloveniju, ta~nije Velenje, gdje }e nastupiti na dosta ja-

kom turniru „Memorijalu Jarnovi~“. Pored Bosne BH Gas, na ovom turniru su u~e{}e uzeli i Celje PL (Slovenija), Kadeten [afhauzen ([vicarska), Nexe Na{ice (Hrvatska), Tremblej (Francuska) i doma}in, RK Gorenje. Povratak za Sarajevo planiran je za 19. avgust, no rukometa{i bh. prvaka ne}e imati mnogo vremena za odmor. Bosna BH Gas }e od 24. do 28. avgusta nastupiti na tradicionalnom TV turniru {ampiona u Doboju, gdje }e u sklopu grupe A odmjeriti snage sa Monpeljeom, Vardarom i ^ehovskim Medvedima. S. [.

Prvaka BiH o~ekuje i nekoliko kontrolnih utakmica

Zagreb CO tra`i zamjenu za Franka Lokea

Na probi Slovak Kop~o
Hrvatski prvak Zagreb CO doveo je slova~kog reprezentativnog pivota Mihaila Kop~u, koji je proteklu sezonu branio boje ma|arskog Dunefarea. Slovak bi trebao popuniti prostor na crti nakon {to je iz kluba oti{ao Norve`anin Frank Loke. Naime, Luke se nikako nije mogao dogovoriti s klubom u vezi sa svojim statusom, pa je tako odlu~io potra`iti novu sredinu. Kop~o jo{ uvijek nije potpisao nikakav ugovor sa Zagrebom, a kako pi{u hrvatski mediji prvo }e morati pro}i pripreme te odigrati dvije kontrolne utakmice. Tek nakon toga uprava }e odlu~iti ho}e li krenuti u razgovore sa Slovakom.

Sakib Omerovi}, nakon {to je poja~ao redove Bosna-Preventa

Omerovi}: U Bosnu do{ao zbog ambicija Te`ak poraz Bosninog protivnika

U Rusiji odigran turnir „Rosnefti“

„Medvedi“ u finalu pomeli Nevu sa + 21
Rukometa{i ^ehovskih Medveda osvojili su turnir pod nazivom „Rosnefti“ koji se proteklih nekoliko dana igrao u Rusiji. Medvedi su u finalnom susretu pomeli Nevu iz St. Petersburga, jednog od protivnika Bosna BH Gasa u Ligi prvaka, rezultatom 43:22. Treba napomenuti da je turnir u Rusiji igran po pravilima tamo{nje rukometne federacije, a glavna promjena je u tome {to je napad ograni~en na 35 sekundi. Bosna BH Gas }e u prvom kolu (22. do 26. septembar) grupe D Lige prvaka gostovati upravo kod ruskog viceprvaka, Neva St. Petersburg.

Bit }emo hit sezone
Igraju}i za druge klubove gostovao sam u Visokom i znam koliko ljudi ovdje vole rukomet, ka`e nekada{nji reprezentativac BiH
Rukometa{i Bosne-Prevent su otputovali na bazi~ne pripreme u Bugojno, ali su prije odlaska dobili jo{ jedno vrijedno poja~anje. Nakon Begi}a, San~anina i Lasice, te trenera Savi}a, stigao je i iskusni Sakib Omerovi} koji }e itekako biti poja~anje, posebno kada je odbrana u pitanju. Omerovi} je proteklu sezonu proveo u ekipi Lokomotive, a u viso~ku Bosnu je kako sam ka`e do{ao najvi{e zbog velikih ambicija koje klub ima ove sezone: - Ve} samo dovo|enje ovolikog broja poja~anja zna~i da Bosna-Prevent ima velike ambicije i da `eli povratak u vrh BH rukometa, gdje objektivno i pripada. Za mene li~no je velika stvar da mogu biti dio tima koji }e sigurno juri{ati na jedno od prva tri mjesta koja vode u regionalnu ligu, a samim tim izboriti i plasman u evropske kupove. Igraju}i za druge klubove gostovao sam u Visokom i znam koliko ljudi ovdje vole rukomet, ali i kako znaju biti kriti~ni prema igra~ima koje podr`avaju. Me|utim, isto tako znam da kada pru`aju podr{ku, obi~no budu prevaga i zato jedva ~ekam da po~ne prvenstvo i da istr~imo pred pune tribine, poka`emo da na{ anga`man nije bio slu~ajan i da }e Bosna-Prevent ove sezone biti hit prvenstva kojeg }e biti jako te{ko pobjediti - rekao je Sakib Omerovi} poja~anje Bosne-Prevent za novu sezonu D. B.

Kop~o: Prvo kontrolne utakmice

Francuski viceprvak dobija poja~anje
Francuski viceprvak [amberi i novi klub bh. reprezentativca Neboj{e Grahovca odlu~io je potra`iti poja~anje na mjestu lijevog krila, a izgleda da je odluka pala na Olivijea Maruksa, koji }e najvjerovatnije sa [amberijem potpisati trogodi{nji ugovor. Maruks, koji je nedavno napunio 24 godine, dvije godine nosio je dres Ivrija, a u pro{loj sezoni je bio ~etvrti strjelac francuskog prvenstva sa 147 postignutih golova. U decembru pro{le godine, na utakmici izme|u Ivrija i [amberija, Maruks je postigao 13 golova svom sada ve} novom klubu.

Rukomet
David Barufet dobio nasljednika

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 6. avgust/kolovoz 2010.

34

Na| prvi stranac kapiten Barcelone
Ma|arski rukometa{ se priklju~io Barceloni na po~etku sezone od 2000/01., kada je stigao kao 20-godi{njak iz Pik Segeda

M

a|arski desni bek Laslo Na| prvi je ne{panski igra~ u historiji Barcelone kojem je pripala ~ast biti kapiten katalonskog kluba. Na| je mjesto kapitena naslijedio od legendarnog golmana Davida Barufeta, koji se na kraju pro{le sezone povukao sa rukometnih terena. - Kada kapitensku traku naslijedite od veli~ine kakva je David Barufet, onda zaista morate pru`iti pravi primjer ostalim igra~ima. Trener mi je rekao da od mene o~ekuje da uvijek ka`em svoje mi{ljenje. Otvoreni dijalog unutar ekipe jako je va`an. Osje}am se izvrsno me|u saigra~ima, a i sa trenerom imam jako dobar odnos - rekao je Na| {panskim novinarima. Na| se priklju~io Barceloni na po~etku sezone od

Alu{evski: Poja~ao redove najve}eg Vardarovog rivala

Makedonski prvak anga`irao iskusno krilo

Alu{evski u Metalurgu
Na|: Velika ~ast 2000/01. kada je stigao kao 20-godi{njak iz Pik Segeda. Klub je izvijestio da je odluku da odgovornost kapitena preuzme ma|arski reprezentativac donio sa svim osobljem kluba i da je taj izbor pao prije svega zahvaljuju}i Na|ovoj korektnosti prema klubu, ali i po godinama sta`a koje ovaj rukometa{ ima u slavnoj Barceloni. Stev~e Alu{evski novi je igra~ Metalurga. Iskusno krilo makeodnske reprezentacije nastavlja svoju karijeru u redovima najve}eg suparnika Vardara za koji je Alu{evski nastupao proteklih sedam sezona. Alu{evski je jedan od igra~a koji su vjerovali da ima zajam~eno mjesto u Vardaru, ali uprava kluba mu se zahvalila na uslugama, nakon ~ega je postao slobodan igra~. Iako mu je 38 godina, ne smatzra kao je vrijeme za opro{taj. - Sretan sam {to sam {to }ui ve} u poznim rukometnim godinama postati ~lan n ajbolje organiziranog kluba u Makedoniji. Postigli smo dogovor na jednogodi{nju saradnju i nadam se da }u svojim iskustvom biti od pomo}i Metalurgu pred kojim su velike utakmice, posebno u Ligi prvaka - rekao je Alu{evski.

Ni{ta od uvoda u evropsku sezonu

Juniorsko Evropsko prvenstvo EHF odustaje od Champions trophy Slovenija u polufinalu
Evropska rukometna federacija je odlu~ila da se ni ove godine ne}e igrati Kup prvaka (Champions trophy), koji je trebao biti uvod u novu rukometnu evropsku sezonu. Turnir je i mu{koj i u `enskoj konkurenciji trebao biti odigran po~etkom septembra, me|utim, kao ni pro{le godine, EHF nije uspjela uskladiti ta~an datum, pa je odlu~ila da se ne igra. Na Champions trophy trebali su igrati pobjednici Lige prvaka (Kil), Kupa pobjednika kupova (Gumersbah) i Kupa EHF (Lemgo), te jo{ dvije ekipe koje bi dobile pozivnice. Kako stoji u saop}enju EHF-a, na`alost nije bilo mogu}e osigurati turnir za `ene i mu{karce ove godine, a klubovi su na vrijeme obavije{teni o ovoj odluci. Juniorska reprezentacije Slovenije, pobjedom nad [panijom 27:25, izborila je polufinale Evropskog prvenstva koje se igra u Bratislavi. Igra~i koje predvodi trener Slavko Ivezi}, imaju lijepu priliku da do|u do borbe za zlato, s obzirom da za protivnike imaju hit prvenstva, ali ne i najbolju ekipu, selekciju Portugala. U drugom polufinalu, sastat }e se Njema~ka i branitelj naslova iz 2008. godine, Danska. Danci su u tijesnoj zavr{nici savladali Island sa 33:32, u direktnoj borbi za plasman me|u najbolje ~etiri selekcije u Evropi. Polufinalni me~evi na pr-

Metli~i}: Ni{ta od povratka

Zagreb ostaje „kratkih rukava“

Du{ebajev ne pu{ta Metli~i}a
Trener Siudad Reala Talant Du{ebajev izjavio je da se ni po koju cijenu ne namjerava odre}i usluga Petra Metli~i}a te da mu biv{i hrvatski rukometni kapiten itekako jo{ uvijek treba. Tako je trofejni trener Siudada odbacio u posljednje vrijeme ~esta naga|anja oko dolaska Metli~i}a u redove hrvatskog prvaka. U Zagrebu su se nadali da bi mogli mijenjati Kiru Lazarova za Metli~i}a te da bi Siudad jo{ ne{to i nadoplatio. Ovako je sigurno da Zagreb ne}e dovesti Metli~i}a, ali odlazak Kire jo{ je mogu}. Naravno, ako Siudad uplati 150.000 eura na ra~un Zagreb CO.

Zavr{nica preko vikenda ogramu su u subotu, 07. avgusta, dok }e se finale Evropskog prvenstva za juniore odigrati dan kasnije.

Danci po~eli s lobiranjem za organizaciju EP 2014
Klubovi obavije{teni o odluci

Kako do 25 glasova?
Danski Rukometni savez krenuo je u lobiranje za dobijanje Evropskog prvenstva 2014. godine u mu{koj konkurenciji, a kao glavne konkurente imat }e Hrvatsku i Ma|arsku, zemlje koje su zajedno aplicirale za organizaciju ovog takmi~enja. Predsjednik DHF-a Per Rasmusen izjavio je kako mu je potrebno 25 glasova na predstoje}em septembarskom Kongresu EHF-a, na kojem bi i trebala pasti odluka o organizatoru Evropskog prvenstva. Zanimljivo, Kongres }e biti odr`an u Kopenhagenu, {to Dancima svakako daje prednost uo~i odluke. - Kre}emo u jaku ofanzivu po pitanju lobiranja. Ukupno 49 zemalja }e odlu~iti kome }e pripasti organizacija, a ako se oslonimo na obe}anja ~elnika velikog broja federacija koje nas podr`avaju, onda }e se EP sigurno igrati u Danskoj - rekao je Rasmusen, koji je proteklih dana boravio u Rusiji, Ukrajini i Bjelorusiji gdje je tra`io glasove za Dansku. Istovremeno, selektor danske reprezentacije Ulrik Vilbek, boravi na juniorskom EP koje se igra u Slova~koj, gdje je ve} i obavio razgovore sa ve}inom predstavnika saveza zemalja koje u~estvuju na ovom takmi~enju.

Njema~ki stru~njak odlu~io

Brand se povla~i na ljeto 2013.
Legendarni njema~ki stru~njak Hajner Brand je medijima poru~io da }e najbolje nema~ke rukometa{e, odnosno reprezentaciju, voditi sve do isteka ugovora, {to zna~i da }e Nijemci na ljeto 2013. godine morati potra`iti novog selektora. Hajner Brand je najbolju njema~ku reprezentaciju preuzeo jo{ na ljeto 1997. godine i u dosada{njem periodu vodio ju je dosta uspje{no na velikim takmi~enjima. Izme|u ostalih, osvojio je evropsko (Slovenija, 2004) i svjetsko (Njema~ka 2007) zlato, a na Olimpijskim igrama je do{ao do srebra. Brand je jo{ uvijek jedini koji je osvojio naslov svjetskog prvaka svoje zemlje kao igra~ i trener.

Brand: Povla~i se nakon isteka ugovora

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 6. avgust/kolovoz 2010.

35

Krivaja krenula s pripremama za novo prvenstvo

Ba{i}: Mo`da budemo i ja~i nego pro{le sezone
Oti{li Omerovi} i Divkovi}, do{ao Bjelobrkovi}, vratili se Nermin Ba{i}, Osmi} i Tursi}

U

ponedjeljak s pripremama za novu sezonu startali su i rukometa{i Krivaje. Prvom treningu, koji je protekao u ohrabruju}oj atmosferi, prethodilo je

Igra~ki kadar
T rener Ba{i}, u igra~kom kadru ve} ima golmane Had`ihasi}a i Selimbegovi}a, te Brki}a, Bjelobrkovi}a, [anti}a, Nermina Ba{i}a, Puri}a, Avdi}a, Memi{evi}a, Zveki}a, zatim Osmi}a i Tursi}a, nekoliko nadarenih juniora, a do kraja sedmice trebaju se priklju~iti jo{ Ali} i Omer~evi}. kratko obra}anje igra~ima trenera Adnana Ba{i}a i v.d. predsjednika Nikice Juki}e. Osim igra~a prisutni su jo{ bili sekretar Josip [porer i pomo}ni trener Adis Hu-

mki}. Me|u 20 igra~a na prozivci u zavidovi}koj dvorani bila je ve}ina aktera prethodne sezone. Jo{ tokom prelaznog roka, bilo je izvjesno da dres Krivaje ubudu}e ne}e nositi Jasmin Omerovi} (pre{ao u @eljezni~ar) i Ivan Divkovi} (Bosna BH Gas). Istovremeno, opravdano su izostali Amir Ali} i Isak Omer~evi}, koji }e navodno jo{ nekoliko dana ostati na moru. Novajlije su Maglajlija Alen Bjelobrkovi}, koji je stigao iz dobojske Sloge, zatim Nermin Ba{i}, povratnik iz Katara, te Armin Osmi} iz @ep~a i Zlatan Tursi} iz Sarajeva, ina~e biv{i omladinci Krivaje. - Prema planu, kompletne pripreme }emo obaviti u sportskoj dvorani i nogometnom stadionu, te okolnim brdima. Iskoristit }emo maksimalno slobodne termine, i svaki dan trenirati ujutro od 9 i nave~er od 18 i30 sati. Optimista sam, igra~ki smo mo`da i ja~i nego na kraju pro{le sezone.

Adis Humki}, Adnan Ba{i} i Nikica Juki}: Sa prozivke igra~a O~ekujem da se Bjelobr- od kojih je prva planirana 11. kovi} brzo uklopi u na{ si- avgusta. Izvjesno je i u~e{}e stem rada. Ve} smo dogovor- na jednom od turnira krajem ili pet pripremnih utakmica, mjeseca. Za razliku od bli`e

pro{losti, tra`i}u od igra~a dosta vi{e discipline u radu, odnosno ozbiljnosti u dvorani, ali i izvan terena - nagla-

sio je trener Ba{i}. Nikica Juki} je posebno insistirao da igra~i krajnje odgovorno u|u u pripreme, kako bi ekipa u svakom pogledu odgovorila zahtjevnim obavezama u novom prvenstvu. - @elim da pripreme pro|u bez povreda i da zadr`imo dana{nju komunikaciju i ubudu}e. Te`it }emo igri koja }e donijeti dobar rezultat, u koji se mora ugraditi svaki pojedinac. Posebno od na{ih talenata o~ekujem da se uozbilje, jer bez treninga nema rezultata. Kao i do sada, igrat }e najbolji. Svim igra~ima treba biti ~ast {to su ~lanovi Krivaje, a posebno mladima koji se trebaju boriti za mjesto na klupi. Zavisno od kona~nog dogovora sa sponzorom, postoji mogu}nost da se poja~amo sa jo{ jednim kvalitetnim bekom. Rezultatskog imperativa nema. Ipak, na kraju sezone planiramo poziciju do {estog mjesta - dodao je prvi ~ovjek RK Krivaja. I. ISOVI]

Sloboda Solana po~ela sa pripremama

Posjetioci „ihf.info“ izabrali

@ivini~anke na prozivci sa novim trenerom

Ceca Kiti} najbolja svih vremena
@enski Ivano Bali}, svojevremeno reprezentativka Jugoslavije i BiH, u anketi na zvani~nom sajtu dobila ~ak 84,1 posto glasova
Svetlana Kiti} je najbolja rukometa{ica svijeta svih vremena. U anketi na zvani~nom sajtu IHF dobila je ~ak 84,1 posto glasova, a drugoplasirana Anja Anderson, samo 10,3 posto. Tre}e mjesto pripalo je Njemici Voltrud Kre~mar sa 3,7 posto. @enski Ivano Bali} je igrala rukomet do nedavno, jer se 2008. aktivirala kako bi pomogla Radni~kom. Me|utim, na vrhuncu je bila 80-ih godina pro{log vijeka. Sa Radni~kim je dva puta bila prvak Evrope, 1980. i 1984, a 1986. osvojila je i Kup pobjednika kupova. U kolekciji medalja ima zlato sa OI 1984, srebro sa OI 1980. i bronzu sa SP 1982. Svjetska rukometna federacija u svom izboru proglasila je Cecu za najbolju na planeti 1988. godine. Svjetlana Kiti} je ro|ena je 7. juna 1960. u Tuzli, a u karijeri je nastupala za Radni~ki iz Beograda, Jedinstvo iz Tuzle, te reprezentaciju Jugoslavije i Bosne i Hercegovine. Kiti}eva je aktivnu igra~ku rukometnu karijeru okon~ala u 2006. u svojoj 46. godini nastupaju}i za tuzlansko Jedinstvo. Od 2006. do 2008. godine Kiti}ka je obavljala du`nost sportskog direktora `enske bh. rukometne reprezentacije. Memi{evi}: Do prvenstva spremni

Davor Kadi}: Vra}a li se u mati~ni klub

Rizah Memi{evi} preuzeo prvi tim
Pomo}nik biv{em uspje{nom rukometa{u Konjuha bit }e Anto Pra`ak
Nakon ljetne pauze i rukometa{ice @RK @ivinice po~ele su pripreme za novu sezonu u Premijer ligi BiH. Na prvoj prozivci 3. avgusta predstavljen je novi trener @ivini~anki Rizah Memi{evi}, biv{i uspje{ni rukometa{ Konjuha i trener mla|ih selekcija ovog kluba. Njegov pomo}nik bi}e Ano Pra`ak, koji je vodio @ivini~anke u nekoliko posljednjih kola pro{log prvenstva. ^lanovi uprave kluba Hamzalija Bajri} i [erif Avdakovi} su u svom obra}anju istakli da }e ekipu sa~injavati iskusnije rukometa{ice iz ranijih sezona, kao {to su kapiten ekipe Zirajeta Mujagi}, Zorica Bo{kovi} i Melina Zveki}a, a priliku da zaigraju za prvi tim dobit }e nekoliko mla|ih rukometa{ica, koje do sada nisu imale priliku da se iska`u. - Ekipu je napustila Amela Suljanovi}, koja }e karijeru golmana nastaviti u Gora`du, dok je Jasmina Alji} rije{ila napustiti rukomet. Priliku }e dobiti Marina Mi{i}, Melisa Jamakovi}, Almira Puzi} i Lejla Bajri}.Trenira}emo dva puta dnevno i bit }emo spremni do 19. septembra, kada po~inje prvenstvo - ka`e nam novi trener Memi{evi}. Sa nekoliko iskusnijih rukometa{ica i osloncem na vlastiti podmladak @RK @ivinice }e nastojati osigurati ostanak u Premijer ligi BiH. [. G.

Uprava `eli Jahi}a i Kadi}a
Ekipi se priklju~ili novajlije Mutap~i}, Traki}, Br~aninovi} i Jahi}
Mladi rukometa{i Sloboda Solane su po~eli priprema za predstoje}u sezonu u okviru prve lige FBiH. Tereni stadiona Tu{anj, te tuzlanskih izleti{ta Slane Banje i Ilin~ice u narednim sedmicama }e biti svakodnevnica za izabranike trenera Mirze Buli}a, sa kojim od nedavno radi i kondicijski trener, tako|er nekada{nji rukometa{ Jasmin Zahirovi}. Igra~kom kadru Slobode, od nedavno su se priklju~ili biv{i igra~i Kenan Mutap~i} i Nedim Traki}, te Alen Br~aninovi} i Bakir Jahi} koji su do{li iz Banovi}a. Me|utim, nova Uprava u svojim redovima `eli i iskusne biv{e igra~e kluba, pa su tako aktuelitizirani pregovori sa Jasminom Jahi}em i Davorom Kadi}em, biv{im igra~ima Slobode sa velikim premiejrliga{kim i inostranim islustvom. Uspiju li „Solari“ dovesti ova dva igra~a ili druga poja~anja njihovog kvaltiteta, povratak u dru{tvo najboljih, bio bi izvjestan ve} ove sezone. N. ].

Svetlana Ceca Kiti}: Veliko priznanje

Odbojka

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 6. avgust/kolovoz 2010.

36

Neizvjestan po~etak priprema odbojka{a sa Pala

Student BO pred ga{enjem
[to se ti~e na{e uprave i tu treba povu~i rezove - ka`e trener Vladan Savi}
gra~i Odbojka{kog kluba Student BO iz Pala u pro{loj sezoni obezbijedili su opstanak u Premijer ligi BiH, {to je bio i primaran cilj ovog kluba. Iako su Paljani tokom sezone imali velikih proble-

I

ma koji su uostalom prouzrokovali i odlazak dugogodi{njeg trenera Darka Kalajd`i}a i nekoliko prvotimaca te klub doveli gotovo do ga{enja, zadr`an je premijerliga{ki status. - Student BO je postao prepoznatljiv u odbojk-

Igra~i ~ekaju rasplet
Trener Savi} isti~e da je igra~ki kadar na okupu. - Igra~i ~ekaju rasplet, ali njih nekoliko ima ponuda i ako do|e do rasipanja i to }e doliti ulje na vatru. Bojim se da }e ~ak do}i do ga{enja kluba, a opet vjerujem da }e svijest ljudi, prije svega op{tinskih i gradskih struktura proraditi i imati razumijevanje da ne do|e do najgoreg, a to je raspad odbojka{kog kluba koji je s dosta uspjeha predstavljao Pale i grad Isto~no Sarajevo - kazao je Savi}.

a{kim klubovima BiH. Imali smo problema, ispadali u ni`i rang, ali kao {to su ovi sada nismo mogli ni zamisliti. Dakle, rezultatom u pro{loj sezoni smo prezadovoljni. Ostvarili smo opstanak u eliti, s obzirom da moji igra~i nisu dobili ni feninga u protekloj sezoni, {to zna~i da su igrali ~isto iz ljubavi prema klub - rekao je Vladan Savi}, trener Student BO. Finansijska situacija se nije pomakla ka boljem boljem. - Strah da ako se stvari finansijski ne pobolj{aju ulijeva sumnju da li }emo se uop{te takmi~iti. Od ~ega

Odbojka{i Student BO: Neizvjesna sudbina platiti kotizaciju, a kamoli samo formalno, tako da smo igra~e. [to se ti~e na{e upra- prepu{teni sami sebi. Priprve i tu treba povu~i rezove. eme treba da krenu za koji Niko ni{ta ne radi, oni su tu dan, a jo{ se uvijek ni{ta ne

zna, pa ni pribli`an termin okupljanja. Neznam, koliko }e igra~i imati strpljenja dodao je Savi}. G. I.

Br~aci 9. avgusta startaju sa pripremama

Risti}: U nastupaju}oj sezoni sa istim sastavom
Odbojka{i Br~ko Jedinstva }e pripreme za nastupaju}u sezonu zapo~eti 9. avgusta za kada je zakazano i prvo okupljanje. Razlog zbog kojeg pripreme po~inju upravo ovog datuma jeste povratak juniorskih reprezentativaca sa nastupa na Balkanijadi. Kao i u ve}ini klubova na{e zemlje i ova ekipa ima financiskih problema koji imaju veliki utjecaj na igra~ki kadar za nastupaju}u sezonu. Br~ko Jedinstvo je prema rije~ima Ljubi{e Risti}a, trenera ove ekipe dobilo obe}anje Vlade Br~ko distrikta da }e dobiti odre|enu nov~anu pomo} ali jo{ uvijek od toga nema ni{ta. - Nadamo se da }e Vlada na{eg grada ispuniti obe}anje koje su nam dali jer sa tim novcem bi uspjeli da platimo dugove od pro{le sezone. U toku narednih desetak dana o~ekujemo da }emo uspjeti da rije{imo ove pro-

Kontrolni me~evi
U toku priprema koje }e ova ekipa obaviti u Br~kom, poku{at }e da odigraju i nekoliko kontrolnih me~eva sa nekim od ekipa iz doma}eg prvenstva. Pored toga br~aci }e iskoristiti susrete koje }e odigrati u toku Memorijalnog turnira, a sve kako bi se {to bolje pripremili za nastupaju}u sezonu. bleme, te da zapo~nemo pripreme za nastupaju}u sezonu. Bez obzira na sve na{a ekipa }e u narednu sezonu u}i u istom sastavu koji je nastupao pro{le godine. Mislim da posjedujemo kvalitet sa kojim i u nastupaju}oj sezoni mo`emo napraviti kvalitetan rezultat - rekao je Risti}. J. B. Kari} i Aganovi}: Ostali vjerni klubu

@OK Polo: Trostruki dr`avni prvaci

Hasan U{~upli}, osniva~ tima iz Kalesije

OK Kakanj rije{io pitanje trenera

Zbog odnosa Op}ine i Kantona Polo vi{e ne postoji!
@enski odbojka{ki klub Polo iz Kalesije, trostruki dr`avni prvak, vi{e se ne}e takmi~iti. Hasan U{~upli}, vlasnik i osniva~ ovoga kluba, donio je odluku o ga{enju kluba zbog, kako je naveo, ma}ehinskog odnosa op}inskih i kantonalnih vlastio prema ovome klubu. - Moja firma je jedan od najve}i poreskih obaveznika u Kalesiji i na Kantonu, mi smo punili bud`ete i nezamislivo je da bud`etskih sredstava namijenjenih sportu vi{e dobiju oni koji nisu poreski obveznici, koji ni marku ne daju u bud`et, nego @OK Polo. S ovakvim odnosom prema sportu u cijeloj dr`avi, ja vi{e ne `elim u tome u~estvovati. U Kalesiji sam napravio dr`avnog {ampiona. Nikome od 1958. godine, otkako postoji ova op}ina, to nije uspjelo. Izgleda da je to nekome smetalo. Meni je najva`nije da nikome nisam ostao du`an - kazao je Hasan U{~upli}. Da je njegova odluka kona~na govori i ~injenica da je igra~icama podijelio ispisnice. Mnoge od njih ve} su se skrasile u drugim klubovima. Tako je Amila Gopo oti{la u Kulu iz Grada~ca, Seada Sivi} u Biha}, Selma Omerovi} u Br~ko, a Samra D`afi} u kalesijsku Bosnu. U narednom periodu }e vjerovatno i ostale igra~ice potra`iti novu sredinu. F . S.

Begi} s ve}im ovla{tenjima
Situacija nije najpovoljnija, ali nema razloga za paniku - ka`e predsjednik Sikira
Na posljednoj sjedenici Uprave Odbojka{kog kluba Kakanj donesena je odluka da Almir Begi} i naredne sezone bude na ~elu struke aktualnog prvaka i osvaja~a Kupa. Begi}u su date odrije{ene ruke u izboru suradnika, ali i igra~kog kadra, {to nije bio slu~aj prethodnih godina. Po~etak priprema zakazan je za 20. avgust, do kada }e trener Begi} pripremiti plan rada i spisak potencijalnih poja~anja o kojima }e kona~nu odluku donijeti upravba kluba. - Situacija nije najpovoljnija, ali nema razloga za paniku. Ja vjerujem da }emo prona}i adekvatne zamjene, jer nam se nude brojni igra~i iz Srbije i na{ih premijerliga{a. Na treneru Begi}u je da predlo`i potencijalne kandidate i mi }emo u~initi dodatne napore da popunimo sva deficitarna mjesta i stvorimo respektabilnu ekipu koja }e ponoviti pro{losezonski uspjeh istakao je predsjednik kluba Edin Sikira. Bez obzira na masovan odlazak klju~nih igra~a i te{ku financijsku situaciju, stanje u redovima na{eg najtrofejnijeg odbojka{kog kluba nije tako crno kao {to je izgledalo prije mjesec dana, kada su mnogi skeptici predvi|ali totalni raspad i ga{enje kluba. M. Ko.

Uspjesi kluba
@enski odbojka{ki klub Polo iz Kalesije osnovan je 1997. godine. Ve} 2001. izboren je nastup u najelitnijem takmi~enju, a naredne godine osvajaju i prvu titulu dr`avnog prvaka. Iste godine igrali su i finele Kupa BiH. Druga titula osvojena je 2003. godine, a tre}i {ampionski pehar osvojen je 2005. godine. Nekoliko igra~ica ovoga kluba, poput Merime Tosunbegovi}, Erne Sinanovi} i Amile Gopo je nastupalo u dresu sa dr`avnim grbom. Zna~ajne rezultate Polo je ostvario i u mla|im kategorijama.

Kari} i Kari{ik nemaju definiran status
S obzirom da su Kakanj ve} napustili Abdel Zolota, Luis Hernandez, @eljko ]ori}, Ivan Kne`evi} i Luka [uljagi}, trener Begi} na raspolaganju ima samo kapetana Almira Aganovi}a, tehni~ara Ermina Lepi}a, korektore Selmira Be{li}a i Samira Salihovi}a, te srednje blokere Selvedina Kari}a i Aleksandra Kari{ika, ~iji status tako|e nije definiran jer im nisu podmirene obveze iz prethodne sezone i nastupa u ^elend` kupu.

Risti}: U planu i kontrolni me~evi

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 6. avgust/kolovoz 2010.

37

Danas (petak) po~inje 18. Gran pri za najbolje svjetske odbojka{ice

Brazilke kre}u u novu odbranu titule
Na zavr{ni turnir (od 25. do 29. avgusta) u kineski Ningbo }e se plasirati pet najboljih ekipa, te selekcija doma}ina.
Utakmicama grupa A, B i C danas (petak) po~inje 18. po redu Gran Pri za najbolje svjetske odbojka{ice. Za presti`nu titulu najbolje `enske selekcije svijeta borit }e se 12 reprezentacija reprezentacija, a na zavr{ni turnir (od 25. do 29. avgusta) u kineski Ningbo }e se plasirati pet najboljih ekipa, te selekcija doma}ina. Tokom prva tri dana takmi~enja (od 6. do 8. avgusta) igrat }e se tri turnira. Branilac titule Brazil, koji je ujedno i prvi favorit ovogodi{njeg izdanja Gran Prija, }e biti doma}in selekcijama Italije, Japana i Kineskog Tajpeha u grupi A u Sao Karlosu. Brazilke su osvojile prethodna dva izdanja Gran Prija, a het-trik su ve} ostvarile od 2004. do 2006. godine. Poljska je doma}in veoma izjedna~ene grupe B u Kielceu i ugostit }e Njema~ku, SAD i Dominikansku Republiku i u ovoj grupi se o~ekuju veoma neizvijesni dueli Selekcija Kine, koja }e nevezano za plasman u grupnoj fazi takmi~enja igrati na zavr{nom turniru, biti doma}in grupe C u ^engduu ekipama Holandije, Tajlanda i Portorika. Grupe D, E i F igrat }e se od 13. do 15., a G, H i I od 20. do 22. avgusta. E. B. Brazil je dvostruki uzastopni {ampion

Grupa A (Brazil, Sao Karlos)
Prvo kolo (6. avgust): Brazil - Kineski Tajpeh, Italija - Japan. Drugo kolo (7. avgust): Brazil - Japan, Kineski Tajpeh - Italija. Tre}e kolo (8. avgust): Brazil - Italija, Japan - Kineski Tajpeh.

Grupa B (Poljska, Kielce)
Prvo kolo (6. avgust): Dominikanska Republika - SAD, Poljska - Njema~ka. Drugo kolo (7. avgust): Poljska - Dominikanska Republika, SAD - Njema~ka. Tre}e kolo (8. avgust): Poljska - SAD, Njema~ka - Dominikanska Republika.

Grupa C (Kina, ^engdu)
Prvo kolo (6. avgust): Holandija - Tajland, Kina - Portoriko. Drugo kolo (7. avgust): Portoriko - Holandija, Tajland Kina. Tre}e kolo (8. avgust): Tajland - Portoriko, Kina - Holandija.

U @OK Tuzla bez konkretnih dogovora sa poja~anjima

Br~anke po~ele sa pripremama za nastupaju}u sezonu

Odbojka{ice Biha}a po~ele sa treninzima

Prozivci se odazvale sve odbojka{ice
Po~etkom ove sedmice odbojka{ice br~anskog Jedinstva su se odazvale prozivci koja je ozna~ila i po~etak priprema za nastupaju}u sezonu. Prema rije~ima Gorana Had`i}a, trenera odbojka{ica Jedinstva sve igra~ice su prisustvovale prozivci i sve su spremne za po~etak rada. - U ponedjeljak, kako je i planirano, imali smo prvo okupljanje na{e ekipe. Pored ~lanova stru~nog {taba i uprave kluba, prozivci su prisustvovale sve odbojka{ice na{e ekipe. Radit }emo jednom dnevno sve do odlaska u Tesli}, kada }emo imati ne{to ja~e treninge. U Br~kom }emo odraditi bazi~ni dio kondicionih priprema, jedan dio u dvorani, a drugi na gradskom stadionu. Na{e nove ~lanice, Arijana Okuka i Selma Omerovi} }e u toku priprema imati poseban tretman treninga jer `elimo da se {to bolje pripreme za nastupaju}u sezonu. Odmah na po~etku na{eg rada nam se desio jedan peh, povrijedila se Sonja Milanovi}, tako da }e naredne dvije sedmice morati da pauzira rekao je Had`i}. Nakon prvog dijela priprema u Br~kom, ekipa Jedinstva }e se 16. avgusta preseliti u Tesli} gdje }e nastaviti sa radom do 25. avgusta za kada je planiran povratak u Br~ko. J. B.

Bezdrob: Uskoro u Tuzli?

Fati}: Znat }emo vi{e naredne sedmice
U redovima @OK Tuzla uveliko rade na pripremama za narednu sezonu, ali konkretnih potpisa najavljivanih poja~anja, jo{ uvijek nema. Nakon zavr{etka sezone predsjednik Fati} je najavljivao veliki broj poja~anja, no ~ini se da po~etni planovi polako postaju upitni. - Imamo odli~nu volju da napravimo dobru ekipu, ali mogu}nosti su ograni~ene. [ta mo`e ekipa za godi{njim bud`etom do 20.000 KM? Ali, poku{avamo na}i {to bilja rje{enja sa ovim {to raspola`emo - rekao nam je Alija Fati}, predsjednik @OK Tuzle. U odbojka{kim krugovima se moglo ~uti da su tuzlanskom klubu blizu Amela Bezdrob i Amila Barakovi}. Fati} nam to nije mogao potvrditi, niti je `elio opovrgnuti mogu}nost njihovog dolaska. - Ni{ta nisu potpisale, a u razgovorima smo sa njima. Ima tu mnogo stvari koje se trebaju poklopiti, a koje ne zavise samo do nas. Vi{e o tome }e se znati ve} naredne sedmice - bio je tajnovit Fati}. N. ].

Zajedni~ka fotografija odbojka{ica Biha}a sa prozivke

Nakon priprema slijede me~evi u Istri i Dalmaciji
Novi ~lanovi Premijer lige su odbojka{ice Biha}Premingera iz Biha}a. Nakon du`e stanke, izvr{ena je prozivka svih kao i poja~anja, a dobrodo{licu i uspjeh kao debitantima u ligi za`eljeli su direktor Nijaz Lipova~a, sekretar Ismet Hod`i}, te treneri Zlatan Ibuki} i D`evad Feli}. Prisutne je direktor Lipova~a upoznao o planu priprema koje }e biti odra|ene u Biha}u, a kasnije na takti~kom planu i odigravanju utakmica u Dalmaciji i Istri. Cilj je {to bolje uigrati ekipu i osigurati opstanak u ligi. - Prve tri sedmice radit }emo na stadionu i teretani na sticanju snage koja }e biti potrebna. U hodu }emo raditi s loptom na takti~kom planu, a krajem augusta po~eti sa odigravanjem utakmica. Ako uspijemo dovesti jo{ jednog korektora, imamo {anse da u jakoj bh. ligi obezbjedimo opstanak kao debitanti, a naredne sezone imamo druge ciljeve. Za sada imamo ugovorenih nekoliko utakmica sa ekipama iz RS-a, a u septembru kada se ekipa iskristalizira, odlazimo u Istru i Dalmaciju gdje imamo u planu odigrati nekoliko utakmica sa ekipam hrvatske lige - kazao je trener Zlatan Ibuki}. M. L.

Pregovori i sa trenerima
Niti pitanje trenera u ovom klubu nije rije{eno. Prema trvrdnjama prvog ~ovjeka kluba, na klupi ne}e sjediti provitni pik Hamid Suba{i}, dok }e se sa Alenom D`ambi}em, tako|er biv{im trenerom pregovarati u narednim danima.

Odbojka{ice Jedinstva: U Tesli}u od 16. avgusta

Mozaik
Teniski turniri u SAD

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 6. avgust/kolovoz 2010.

38

Tomas Berdih te{ko protiv Tursunova
U San Dijegu, na WTA turniru vrijednom 700.000 dolara, eliminisana prva nositeljica Jelena Jankovi}
e{ki teniser Tomas Berdih, prvi nosilac na turniru u Va{ingtonu, plasirao se ju~er u tre}e kolo nakon pobjede nad Rusom Dmitrijem Tursunovim od 7:6 (7:2), 4:6, 6:1. Srbijanski teniser Janko Tipsarevi} posljednji je koji se plasirao u tre}e kolo ovog turnira, po{to je savladao Amerikanca Sema Kverija

^

Rezultati
David Nalbandijan Stanislav Vavrinka 6:1, 6:3, Andrej Golubev - Kristof Fligen 6:2, 7:6 (9:7), Markos Bagdatis - Horacio Sebalos 7:6 (7:3), 7:6 (7:5), Alehandro Falja Lejton Hjuit 7:5, 3:2 (predaja Hjuita), Marko Kudineli - Radek Stepanek 6:1, 6:3, Janko Tipsarevi} - Sem Kveri) 7:6 (7:3), 6:3, Ilja Mar~enko Ernest Gulbis 6:1, 1:0 (predaja Gulbisa)

sa 7:6 (7:3), 6:3. Protivnik Tipsarevi}u u nastavku takmi~enja bit }e Alehandro Falja kome je me~ drugog kola predao Australijanac Lejton Hjuit pri rezultatu 7:5, 3:2 za Kolumbijca. Marin ^ili} otvorio je s lako}om se plasirao u tre}e kolo. ^etvrti nositelj tamo{njeg turnira savladao je u dva seta Uzbekistanca Denisa Istomina 6:4 i 6:2. Merdi Fi{ je opravdao ulogu favorita u susretu protiv Viktora Troickog savladav{i ga sa 6:4, 6:3. Problema nije imao Endi Rodik koji je igrao protiv Slovenca Grege @emlje i slavio u dva seta (6:4, 6:4). U San Dijegu se igra WTA turnir vrijedan 700.000 dolara, a u ~etvrtak ujutru po na{em vremenu, Jelena Jankovi} kao prva nositeljica turnira zavr{ila je sa svojim nastupom. Najbolju teniserku Srbije savladala je Ruskinja Alisa Klejbanova rezultatom 7:5, 6:2 poslije sat i 52 minuta igre. U narednom kolu Kle-

^ili}: Lako sa Ukrajincem Istominom jbanova }e igrati protiv bolje iz duela izme|u \i @eng i Danijele Hantuhove. Prethodno je i Ana Ivanovi} eliminisana od Indijke [ahar Per. Preostale tri nositeljice u dva su seta uspje{no pro{le svoje prepreke u drugom kolu. Samantha Stosur je sa 6:4, 6:4 bila bolja od doma}e teniserke Melanie Oudin, dok je Agne{ka Radvanska savladala Dinaru Safinu sa 6:1, 6:3. Posljednja nositeljica koja je ju~er iza{la na teren u San Diegu je Izraelka Shahar Peer. Ona je pobijedila Kazahstanku Jaroslavu [vedovu tako|er u dva seta i to sa 7:5, 6:4.

Finansijski problemi nekada{njeg hrvatskog tenisera

Najbolja teniserka svijeta razo~arana

Goran Ivani{evi} ostao bez jahte zbog nepla}anja lizinga
Mjese~na rata navodno iznosila vrtoglavih 12.000 eura
Biv{i hrvatski teniser Goran Ivani{evi} ostao je bez svoje vi{e od dva miliona eura vrijedne jahte „Sansiker predator 72“, koju je, zbog nepla}anja lizinga, zaplijenila kompanija „Hipo lizing Kroacijen“. Tek dvije godine stara jahta, nazvana „Amber“, od srijede je u zvani~noj ponudi prodaje u „Jadran jahti“, sestrinskoj kompaniji „Hipo lizinga“. Luksuzna crno-be` jahta zaplijenjena je, kako nezvani~no saznaje zagreba~ki „Jutarnji list“, zbog problema s otplatom mjese~ne rate lizinga, koja je navodno izno-

Otplovila iz Splita
U ACI Marini Split, od direktora Ede Karuze, doznaje se da je jahta „Amber“ tamo bila usidrena do prije nekoliko dana, kada je otplovila u nepoznatom smjeru. Sada je brod u {ibenskoj marini Mandalina, svojevrsnom stoku „Hipo lizinga“ za brodove koji ~ekaju kupca. sila vrtoglavih 12.000 eura. Jahta je duga vi{e od 22 metra, {iroka gotovo 5,5 metara, ima ~etiri kabine i opremljena je najsavremenijim navigacionim ure|ajima, ali i ma{inama za pranje su|a i ve{a, fri`iderom i zamrziva~em... Ivani{evi} nije bio dostupan za komentar, a u „Hipu“ nisu htjeli komentirati vijest, {tite}i bankarsku tajnu. Potvrda da je rije~ o jahti Gorana Ivani{evi}a do{la je u vidu zvani~ne ponude za prodaju, gde se na fotografiji jasno vidi ime jahte, nazvane po AmberMariji, k}eri Gorana i Tatjane Ivani{evi}. Ovaj neugodni doga|aj nastavak je u~estalih {pekulacija o tome da je porodica Ivani{evi} ve} neko vrijeme suo~ena sa finansijskom krizom, mada se ovaj par zajedno sa djecom ~esto vi|a u najluksuznijim hotelima i restoranima u Hrvatskoj. Ivani{evi}evi glavni prihodni dolaze od u~e{}a na veteranskim turnirima, {to mu donosi godi{nje oko milion eura. Tako|er, prodao je i neke od brojnih nekretnina koje posjeduje, tako da sigurno ne mo`e zavr{iti na prosja~kom {tapu. Viliams: Tra`ili joj da plati kartu

Serena pozvala na bojkot turnira u Los An|elesu
Najbolja svjetska teniserka, Serena Viliams, `eljela je pogledati nekoliko me~eva na pro{losedmi~nom ATP turniru u Los An|elesu. Zatra`ila je od organizatora besplatnu VIP-propusnicu, me|utim, {okirala se kad je shvatila da ljudi iz organizacije `ele da plati stotinu dolara za kartu, i to toliko da se na njih obru{ila putem svog T witter-profila, na kojem ima 1.7 miliona pratitelja. - @ele mi naplatiti 100 dolara za kartu, a reklamirala sam ih. Pih! Poslat }u im ra~un za reklamu - napisala je uvrije|ena diva. Pred po~etak turnira, Serena se odazvala pozivu D`ejmsa Blejka te je zajedni~kim fotografiranjem pomogla u promociji. Zato ju i jest zasmetalo {to su joj htjeli naplatiti ulaznicu. - Da ih nisam reklamirala, platila bih im i 1000 dolara, ali ovako?! Ljudi, ko god od vas da je iz Los An|elesa, neka ne ide na turnir - dodala je u kasnijim dvjema porukama 28-godi{nja ameri~ka teniserka, javno pozvav{i pratitelje da bojkotiraju teniski doga|aj.

Ivani{evi} sa suprugom Tatjanom : Nedostupan za komentar

Da li ima kakvih novosti iz Man~ester junajteda? Pozdrav. M. N. SPORT: Ukratko, Vidi} je kazao „da nikada nije pomislio napustiti Man~ester“... Runi je prije nekoliko dana uslikan kako pu{i i urinira na javnom mjestu nakon no}nog provoda, te je imao kra}i razgovor sa Fergusonom. Pozdrav. Veliki pozdrav „Sportu“. @elim vas samo podsjetiti na raspored Prve lige FBiH u kojoj igra Rudar iz Kaknja. Unaprijed hvala. SPORT: Raspored susreta u obje Druge lige }emo sigurno objaviti, samo kada se usvoji kalendar takmi~enja. I Vama veliki pozdrav. Pozdrav redakciji „Sporta“, uredni{tvu i svim ~itateljima. Zamolio bih vas za poja{njenje kako je mogu}e da na{i pojedini klubovi iz Premijer lige igraju doma}e utakmice na svojim stadionima (Zvijezda, Rudar, Slavija...), a kada je op}e poznato da nemaju uslove za to i da nisu dobili licence da igraju doma}e susrete na svojim stadionima! Unaprijed zahvalan, Enis Br~ko. SPORT: Enise, Izvr{ni odbor NSBiH je svim klubovima koji nisu dobili licence za doma}e utakmice, ostavio mogu}nost da do drugog dijela {ampionata isprave sve nedostatke na svojim stadionima. U suprotnom, na zimu „lete“ iz Lige. Pozdrav. Pozdrav sportskim novinama. Za{to ne posvetite vi{e pa`nje svojoj TV ku}i. Hvala vam na svemu {to ste proteklih dana uradili za svoje ~itaoce. Hasan iz Kaknja. SPORT: Hasane, „Sport“ nema svoju tv ku}u. Imamo saradnju sa TV Alfom i oni odli~no rade sportske aktuelnosti. Hvala na lijepim rije~ima. Pozdrav. Da li je normalno da treneri mjese~no za dodatne nepostoje}e treninge uzimaju od igra~a 50, a od golmana 100 KM ili je to iznuda? Konkretno mislim na Denisa Sadikovi}a i Mirzu Had`i}a iz FK Sloboda. Pozdrav iz Tuzle. SPORT: Dodatni treninzi su se uvijek posebno pla}ali, ali nije normalno uzimati novce za nepostoje}e. Kontaktirajte FK Sloboda i poku{ajte rije{iti problem. Pozdrav za Tuzlu. Pozdrav za redakciju „Sporta“. Da li mo`ete objaviti tr`i{nu vrijednost igra~a i klubova iz Premijer lige u nekom od narednih brojeva? Osim toga sugerirao bih selektoru Su{i}u da za utakmicu sa Katarom pozove Bunozu i Vranje{a da se doka`u na toj utakmici. SPORT: Tr`i{ne vrijednosti }emo objaviti u nekom od na{ih narednih brojeva, a {to se ti~e Bunoze i Vranje{a odluku prepu{tamo selektoru Su{i}u. Pozdrav. Po{tovana redakcijo „Sporta“, vidim da ste objavili ~lanak o najboljoj sporta{ici Hrvatske, Blanki Vla{i}. I vama puno hvala za to, jer sam mislio da ne}e objaviti ~lanak o njenoj zlatnoj medalji iz Barselone. Ja sam njen najve}i fan, pratim sva njena de{avanja. Postoji li mogu}nost da objavite njen poster? Koliko ima godina? Znam da je iz Splita, ali ne znam kada je ro|ena? Pozdrav iz Gra~anice. SPORT: „Sport“ je najtira`nija sportska novina u BiH, koja je veoma cijenjena i ~itana i u regionu, pa je i normalno da smo donijeli veliki ~lanak o Va{oj ljubimici. Blanka je ro|ena u Splitu, 8. novembra 1983., ali na `alost, poster nismo u mogu}nosti objaviti. Pozdrav. Kada }ete objaviti rubriku do{lioti{li u Premijer ligi, a mogli biste napisati i cijele sastave ekipa, kao {to ste to nekada radili. SPORT: Postoji mogu}nost da rubriku do{li - oti{li kompletiramo 31. avgusta kada se zavr{i prijelazni rok. Pozdrav. * Poruke neprimjerenog sadr`aja, i one u kojima se tra`i upoznavanje sa na{im reprezentativcima, u budu}nosti redakcija lista ne}e objavljivati.

Iz raznih sportova
Plivanje

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 6. avgust/kolovoz 2010.

39

^etiri bh. predstavnika na EP-u u Budimpe{ti

Hercegovine Arnela Duji}a i Benjamina Bu}u koji su svojim u~e{}em podigli kvalitet ovog takmi~enja. Pomenuta dvojica su ispunili norme za za Evropsko prvenstvo koje }e se odr`ati u Budimpe{ti. I. N.

Na Svjetskom prvenstvu u strelja{tvu

Boks

Bra}a Pavlovi} ru{e sve prepreke
Od 2004. godine, kada je osnovan Bokserski klub Ljubu{ki u ringu su i bra}a Pavlovi}, Ivan i Mirko, koji su

Na{i 23. u ga|anju malokalibarskom pu{kom
Selekcija BiH u sastavu Fazlija, Lazi} i Kasipovi} ostvarila je rezultat od 3.441 krug i tako oborila 16 godina star dr`avni rekord
Reprezentacija Bosne i Hercegovine osvojila je 23. mjesto ekipno u ga|anju malokalibarskom pu{kom - trostav na Svjetskom prvenstvu u strelja{tvu koje se odr`ava u Minhenu. Na{a selekcija u sastavu Ned`ad Fazlija, @arko Lazi} i Nikica Kasipovi} ostvarila je rezultat od 3.441 krug i tako oborila 16 godina star dr`avni rekord. Kada je u pitanju pojedina~ni plasman najuspje{niji je bio Ned`ad Fazlija sa 1.163 kruga. @arko Lazi} je pogodio 1.152 kruga {to mu je najbolji rezultat u karijeri, dok je Nikica Kupusovi} ostvario rezultat od 1.126 krugova. U Minhenu je okon~ano i takmi~enje u disciplini trap, u kojem je reprezentacija BiH osvojila 28. mjesto. Na programu je bilo i ga|anje malokalibarskom pu{kom - 50 m trostav gdje je na{ predstavnik Ned`ad Fazlija osvojio je 24. mjesto. Fazlija je u osnovnoj seriji pogodio 1.169 krugova i tako postavio novi dr`avni rekord. Bh. strijelac je do posljednjeg hica bio u igri za plasman u finale, me|u osam najboljih u ovoj disciplini. No, u zadnjoj seriji pogodio je svega 93 kruga, {to ga je ko{talo borbe za odli~ja. Za ulazak u finale Fazliji su nedostajala samo tri kruga. Drugi bh. predstavnik u ovoj disciplini @arko Lazi} osvojio je 67. mjesto s 1.148 krugova. U Minhenu nastupa vi{e od 2.500 stijelaca iz 103 zemlje, po ~emu je ovo najve}e svjetsko prvenstvo dosad.

Hajder: Nastupa u devet disciplina
U Budimpe{ti (Ma|arska) po~elo je Evropsko prvenstvo u plivanju na kojem }e na{u zemlju predstavljati ~etvorica takmi~ara. Boje BiH branit }e Benjamin Bu~a (GKVS Zenica), Arnel Dudi} (@eljezara-Zenica), Nenad Simi} (22. april-Banja Luka) i Ensar Hajder (Zmaj-Alpamm Tuzla) koji }e nastupiti u ~ak devet disciplina: 50 i 100 m delfin, 50, 100, 200 i 400 m slobodno, 400 mje{tovito i u {tafeti 4x100 m mje{ovito. Na{i predstavnici nastupit }e u periodu od 9. do 14. avgusta.

Bra}a Pavlovi}
do sada bezbroj puta iza{li na ring i u takmi~arske knji`ice upisali brojne me~eve na doma}em i me|unarodnom ringu. - Boks je ne{to {to smo od malih nogu voljeli. Kad smo i{li u osnovnu {kolu ma{tali smo da budemo dobri borci. Uzor su nam bili: Mate Parlov, Marijan Bene{, Ante Josipovi}, Tadija Ka~ar i Slobodan Vujin. Ovdje u Ljubu{kom imamo dobre trenere, idealne uslove za rad, pa zato `elimo da na ringu poka`emo koliko se uistinu dobro radu u ovom klubu - ka`e Ivan Pavlovi}. Na nedavno odr`anim prijateljskom me~evima u Splitu i Zadru ova dva kolosa ostvarili su pobjede. - Sada smo u najboljoj formi, pa se nadamo da }emo posti}i rezultate o kome }e se dugo pri~ati - kazao je Mirko Pavlovi}. S. K.

Tuzlaci najuspje{niji

Odbojka
Dudi}: Prvi na 100 m slobodno
U organizaciji pliva~kog kluba Lisi~i}i na Jablani~kom jezeru odr`an je 15. jubilarni memorijalni pliva~ki miting „Suljo i Mujo“ koji je posve}en {ehidima i poginulim borcima ovog kraja. U~estvovalo je preko 100 pliva~a i pliva~ica Sarajeva, Zenice, Lukavca, Mostara i Konjica. Najuspje{niji su bili ~lanovi Pliva~kog kluba Sloboda iz Tuzle. Odr`ano je ukupno 13 pliva~kih utrka u starosnim kategorijama.Posebno treba ista}i reprezentativce Bosne i

Banja Luka doma}im me|unarodnog turnira
Prvi Me|unarodni turnir u odbojci na pijesku „Banja Luka 2010“, bit }e odr`an ovog vikenda na terenima Vodenog parka „Akvana“. Nagradni fond turnira iznosi 10.000 KM, a kotizacija po ekipi 30 KM. Promoter turnira je biv{i reprezentativac Srbije i nekada najbolji odbojka{ svijeta, Vladimir Grbi}.

Fazlija: Osvojio 24. mjesto
zub u Sarajevu. Penjat }e se u parovima po dva takmi~ara i tako naizmjeni~no osiguravati jedno drugo do vrha. Vrijeme se po~inje mjeriti kada prvi penja~ krene, a zaustavlja se kad drugi do|e do cilja. Prema rije~ima Adnana ]ati}a, predsjednika Kluba ekstremnih sportova „Red Point“ koji je organizator ovog skupa, o~ekuje se u~e{}e {est timova po dva penja~a. - Pored sportista iz Sarajeva, Mostara i Zavidovi}a imamo najavu dolaska predstavnika iz Srbije, Austrije i Francuske. Moram naglasiti da }e se dvije djevojke ravnopravno nadmetati u kategoriji seniora. Svojim kvalitetom i iskustvom velika su konkurencija mu{karcima. Imamo i takmi~enje za na{e najmla|e od pet do 14 godina, koji }e se penjati u parovima. Tako|er, bit }e odr`ano i nadmetanje amatera. Svi zainteresovani mogu se prijavit na dan takmi~enja. Nema ograni~enja {to se ti~e godina - kazao je ]ati}.

[ah

Kasparov dolazi u [iroki Brijeg

U Cazinu odr`ane tradicionalne sportske igre

Fata Salki} najpreciznija
Na igrama su bile zastupljene discipline mali nogomet za pionire i veterane, te strelja{tvo
U organizaciji Sportskog saveza, a u okviru obilje`avanja Dana op}ine, u Cazinu su odr`ane tradicionalne sportske igre „Cazin 2010“. Na igrama su bile zastupljene discipline mali nogomet za pionire i veterane, te strelja{tvo. Prvo mjesto u strelja{tvu, ga|anje vazdu{nom pu{kom, u `enskoj konkurenciji zauzela je Fata Salki}, druga je bila Rusmira Kova~evi}, a tre}a Finka Kasupovi}. U mu{koj konkurenciji pobijedio je Sulejman Memi}, ispred Fadila Li|ana i Elmira Dautovi}a. Kada je malonogometno takmi~enje u pitanju, tu je u konkurenciji veterana i pionira nastupilo po osam ekipa. Prvo mjesto kod veterana zauzela je ekipe MZ Gnjilavac PVC D`aja, koja je u finalu sa 4:1 pobijedila Gornju Koprivnu. Najbolji golman je Muhamed Pionirska Omanovi}, najbolji strijelac Ramo Lipovi}, dok je najboljim igra~em progla{en Jasmin Topi}, svi iz ekipe Gnjilavca. U pionirskoj konkurenciji, najuspje{nija je bila ekipa [turli}a, koja je u finalu pobijedila Ostro`ac sa 6:1. Najboljim golmanom progla{en je Said Dizdarevi}, a najboljim strijelcem Zemir Dervi{evi}, oba iz ekipe [turli}. Epitet najboljeg igra~a ponio je Amar Akmad`i} iz ekipe Ostro{ca. S. J.

Veslanje
Kasparov
[irokobrije{ki {ahisti osvojili su mnoga priznanja i trofeje, a sada }e mo}i igrati i protiv najboljeg {ahiste svih vremena, Garija Kasparova koji je svoj dolazak u ovaj grad najavio 10. avgusta. - @elja nam je upoznati jednu tako va`nu osobu iz svijeta {aha s ciljem popularizacije {ahovske igre ne samo u [irokom Brijegu, nego i u cijeloj dr`avi. Eto, davna `elja ~lanova na{ega kluba }e se ispuniti jer je on mnogim {ahovski uzor, pa i moj - kazao je @eljko Bogut, predsjednik [ahovskog saveza Herceg Bosne, ~lan [ahovske unije BiH i {ahist s ispunjenim velemajstorskim balom. Dolaskom Kasparova u [iroki Brijeg bit }e i svojevrsni pokazatelj uspje{nog rada [ahovskog kluba, kao i kompletnog hercegbosanskog [ahovskog saveza. Tog dana Kasparov }e odigrati i simultanku s ~lanovima [K [iroki Brijeg. - Svoj dolazak Gari Kasparov nije ni~im uvjetovao, ja }u podr`ati stav [ahovske unije i tu }u biti do kraja lojalan - dodao je Bogut. D. I.

Ilhan Mehi} najbr`i
U Lisi~i}ima kod Konjica, na Jablani~kom jezeru, u okviru Memorijalnog pliva~kog mitinga „Suljo i Mujo“ odr`ana je i tradicionalna vesla~ka regata drvenim ~amcima, koja uvijek privla~i najvi{e pa`nje na ovom mitingu, kojeg organizuje Sportsko dru{tvo Lisi~i}i. Poslije vi{e nego uzbudljive i neizvjesne utrke, prvo mjesto osvojio je pro{logodi{nji pobjednik Ilhan Mehi}, koji je osvojio i nov~anu nagradu u iznosu od 500 KM. Drugo mjesto, na vesla~koj regati osvojio je 65-godi{nji Salko Lihi}, dok je tre}i bio brat pobjednika regate Ilhana, Halid Mehi}. E. N.

Zerem i Graho oborili rekord staze
U sklopu manifestacije „Jablani~ko ljeto“, na Jablani~kom jezeru odr`an je 7. tradicionalni vesla~ki maraton „Ismet Kova~evi}-Gagula“ u organizaciji nevladinog udru`enja Omladinskog kluba „Pod istim suncem“, a pod pokroviteljstvom Op}ine Jablanica. U veoma zanimljivoj utrci drvenih ~amaca, na stazi dugoj 4.210 metara i u konkurenciji 30 ~amaca, najvi{e uspjeha imao je dvojac Nihad Zerem i Ramo Graho u rekordnom vremenu od 28 minuta i 16 sekundi, a i na taj na~in do{li do prve nov~ane nagrade vrijedne 600 KM. Drugo mjesto zauzeli su pro{logodi{nji pobjednici maratona Muhamed Pozder i Fikret Husrep, koji su osvojili nov~anu nagradu od 400 KM, dok su tre}e mjesto zauzeli Ragib Vo|o i Zijad Kova~evi}, koji su dobili nov~anu nagradu od 200 KM. E. N.
skladu sa Zakonom o javnom informisanju. Broj PDV registracije: 200934630002 Transakcijski ra~uni: HVB-Central profit banka dd Sarajevo 1291041001611381, SWIFT: BACXBA22. Hypo Alpe Adria Bank d.d. Mostar: 3060510000030742. SWIFT: KLHBBA22 Poziv na broj 3751001481. CBS Bank dd Sarajevo (KM) 1731001000313154 (devizni) 5020120-21100031702 SWIFT:CMCBBA22.

Sportsko penjanje

]ati} o~ekuje spektakl na Babinom zubu
ekipa [turli}a
Redakcija: Sead Had`ifejzovi}, Zlatan ]orovi}, Samir [a~i}, Goran [umar, Elvis Buni}, Mirza Trbonja, Ned`ad Cviko, Amra Tabakovi}, Edin ]izmi}, Berina Dora~i}. Fotoreporter: Ahmed Bajri} Blicko. Grafi~ka oprema: Larisa Hasanbegovi}, DTP: studio „avaz-roto press“ [tampa: GIK „OKO“ d. d. Sarajevo, ul. D`emala Bijedi}a br. 185, tel: 033/455-333. Telefoni: Urednik: 281-464, List „SPORT“ je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kluture i sporta i informisanja Republike Bosne i Hercegovine pod brojem 576 od 25. 4. 1996. godine u

Tre}e me|unarodno takmi~enje u brzom penjanju „Big Wall Speed Climbing Babin zub 2010.“ odr`at }e se sutra (subota) sa po~etkom u 14 sati na lokalitetu Babin
Redakcija 281-429. Fax: 281-425. Marketing: 281-356. Oglasna slu`ba: 281-405. Plasman i prodaja: 281-364. Adresa redakcije: Te{anjska 24b, Sarajevo. e-mail: sport@avaz.ba.

Prvi bh. sportski list. Izdava~ „avaz-roto press“. Direktor dru{tva: Sanja ISANOVI] Glavni i odgovorni urednik: Ergin HAD@IOSMANOVI]. Zamjenik glavnog i odgovornog urednika: Almir SOKOLOVI].