ஹ7ேமா

1 of 3

ேளாப ைன அதிக8#பத%

3 weeks ago ஹ 7ேமா

எள"ய வழி

http://dwarak82.blogspot.in/2013/07/blog-post_9767.html

ேளாப ைன அதிக8#பத%
எள"ய வழி

உடலி அதிகமான அசதி. எ த ெசயைல ெச ய ேவ
மானா
,
ப ற ெச
ெகா ளலா எ ! த ள"#ேபா
மனநிைல.
உ%சாகமி ைம, எதி
ஆ'வமி ைம, உ
பத% (ட எ)
ேபா
உ*கா'

ண ேவ
ேம, எ ! எ
ண, ேதா ! ! எ#ெபா)
பா',தா
கைள#-, ./கேவ
ேபா இ12
, ஆனா
ப ,தா .2க வரா . .2க வராததா உட ஓ 5 ெபறாம
ஏ%ப
உட வலி, அதனா ஏ%ப
அசதி. எ)
ேவைல ெச ய
ேசா ேபறி,தன . இ த நிைலய தா இ ! பலேப' இ12கி றன'.
இ த நிைலைமைய ந72க, ம1, வ8ட ெச ! இத% ஏதாவ
மா,திைர, ம1
வா/கி சா#ப டலா எ !, ம1, வமைனய
வ8ைசய
கா,தி1
அவைர பா',தா பல ப8ேசாதைனகைள
ெச ய9 ெசா
வா'. அவ' (றிய ப8ேசாைனக அைன,
ெச
,
அ த ப8ேசாதைனக அைன,
அவ8ட கா
ப ,தா , உ/க:2
ர,த,தி ஹ7ேமா ேளாப
ைறவாக இ12கிற எ ! (!வா'.
நா உ/க:2 மா,திைர, ம1
எ)தி,த1கிேற . ஆ! மாத/க
சா#ப /க ச8யாகிவ
எ பா'. அவ' ெகா 2
அதிக
வ ைல< ள மா,திைரகைள< , ம1
கைள< வ ைல ெகா ,
வா/கி, அவ12 8ய க*டண,ைத< ெகா , , ஆ!மாத
சா#ப *டா
ஏேதா சிறி பரவாய ைல எ ! ெசா
அளவ %
உ ளேத தவ ர, ம!ப=< பைழய நிைலய
பாதி(ட ச8யாகவ ைல.
நம உடலி ஹ7ேமா ேளாப
ைற< ெபா) அ த அ?2க
ைற த ர,த உட @)வ
உ%சாகமாக ஓட @=வதி ைல. நம
உடலி பாக/க A!A!#பாக இய/க@= வதி ைல. உட கைள#அைடகிற . ப, ேப'க ெச யேவ
=ய ேவைலைய இ1வ'
ெச வா'களானா , எBவள5 தாமத ஆ ேமா, எBவள5 தட/க
ஏ%ப ேமா, அேத தட/க
, தாமத@ ந உடலி ஏ%ப கிற .
உடலி
ஹ7ேமா ேளாப
ைற< ெபா)
ைறபா க: ஏ%ப* உட நல

ேமேல றி#ப *ட அ,தைன
பாதி2க#ப கிற .

நம உட அத% ேதைவயான ச, 2கைள, நா உ*ெகா :
ஆகார,திலி1
ப 8, எ , 2 ெகா :கிற . எBவள5 ச, 2க ,
எ ெத த ச, 2க ேதைவேயா, அ த அள5 ம*
உறிCசி
எ , 2ெகா
, மDத ி உ ளவ%ைற கழி5 ெபா1*களாக உடலி1
ெவள"ேய%றி வ கிற . அதிகமான ச, 2கைள நா உ
டா
,
அ,தைன அள5 ச, 2கைள< உட ஏ%!2ெகா வதி ைல. மDத ிைய
கழி5# ெபா1*களாக த ள"வ கிற .
ர,த,தி ஆ
க:2 ஹ7ேமா ேளாப
14 - 18 கிரா அளவ
,
ெப
க:2 12 - 16 கிரா அளவ
இ12கேவ
. 8 கிரா
அளவ % கீ ேழ ைற< ெபா) , இர,த ேசாைக எ ற ேநா< , ம%ற
த7வ ரமான ேநா க: வ1வத% ச த'#ப/க உ1வாகி றன.
ர,த,தி எBவள5 அள5 ஹ7ேமா ேளாப
இ12கிற எ பைத
ேசாதைன9 சாைலய
ர,த,ைத ப8ேசாதி2
ெபா) ெத8யவ1 .
ஹ7ேமா ேளாப
இ12க ேவ
=ய அளவ %
ைற< ெபா) , உட
ெமலி
, கைள#-, இயலாைம @தலியன ஏ%பட ஆர ப 2கி றன.
ர,த,தி ஹ7ேமா ேளாப
அதிக82
ெபா) ர,த ந ல சிக#நிறமாக5 , உடலி ர,த ஓ*ட,தி ேபா FைரயGர 2 9 ெச ! நா
H9A2 கா%ைற உ ேள இ)2
ேபா , அ த H9A2 கா%றி உ ள
ஆ2ஸிஜைன ர,த ஏ%! உ%சாக ெப!கிற . ப ற ர,த உட
@)வ
A%றி வ1 ெபா) , த ன" ஏ%
கழி5# ெபா1*கைள
கா'ப ைட ஆ2ûஸ ஆக மா%றி, FைரயGர 2 தி1 ப வ
ெவள"ேய%!கிற . ப ற உ%சாக ர,த ஓ*டமாக மாறி உட 2
ச2திK* கிற . ேம
நா உ
? உணவ
ள ச, 2கைள
ர,த,தி ஏ%!2ெகா
, உடலி உ ள பல Aர#ப க:2 வழ/கி,
அைவகைள ந
இய2கி, உட 2 ேவ
=ய திரவ/கைள உ%ப,தி
ெச ய ைவ2கிற .

8/8/2013 7:41 PM

2 ெகா :/க .தி ஹ7ேமா ேளாப ப8ேசாதி. மாைல 6 மண . காைல ஒ1 பழ. ஒ1 ட ள8 த ண'7 நிைறய எ .உல' த திரா*ைச பழ கிைட2 . 2. 4.த. = 12.த. 1. ஒ1 ட ள8 த ண'7 நிைறய எ . பழ ஊறிய ந7ைர =</க . 2. 3. #பா1/க . 3. 4.தி ஹ7ேமா ேளாப க தி1#தியான அளவ உய' இ12 . 4.html உடலி ர. 2ெகா அதி @த நா H ! பழ/கைள மாைல 6 மண 2 ந78 ேபா* இர5 @)வ ஊறவ /க . அதி @த நா H ! பழ/கைள மாைல 6 மண 2 ந78 ேபா* இர5 @)வ ஊறவ /க . வன#ேபா உட மிள"1 . = 6. 1. இேத மாதி8 கீ ேழ உ ள ப*=யலி றி#ப *டப= பழ/கைள தி !வ * . 4. இ#ெபா) உ/க ர.தி கல ஹ7ேமா ேளாப க உ1வாக காரணமாக இ12 ெசல5 அதிகமி லாத இ த எள"ய வழியா உடலி ஹ7ேமா ேளாப ைன அதிக82கலா .ைத தி !வ * .த. காைலய 6 மண 2 ப ல2கி வ * . = 12. பழ ஊறிய ந7ைர =</க . வலிேவா . சிறி பழ ஊறிய ந7ைர =</க . காைல ஒ1 பழ.blogspot. 4. 4. இேத மாதி8 கீ ேழ உ ள ப*=யலி றி#ப *டப= பழ/கைள தி !வ * . அவ%ைற வா/கி 72 ந ல க1#. இ#ப= ெச இ1 க1#. = 6. சிறி பழ ஊறிய ந7ைர =</க . -3. 1. ேதைவயானா ம!ப=< ஒ1 தடைவ ப*=யலி றி#ப *டப= ெச பா1/க .ஹ7ேமா 2 of 3 ேளாப ைன அதிக8#பத% எள"ய வழி http://dwarak82. காைலய 6மண 2 ப ல2கி வ * . 2 ெகா . மதிய 12 மண . 2.திரா*ைச ஊறிய ந7'. 3.in/2013/07/blog-post_9767. 4. 1-வ 2-வ 3-வ 4-வ 5-வ 6-வ 7-வ 8-வ 9-வ நா நா நா நா நா நா நா நா நா 1.ைத தி !வ * . = 3. 2. 3.ைத தி !வ * . ப ற மதிய 12 மண 2 ஒ1 பழ. ர. உடலி உ%சாக ெப1 .தி ஹ7ேமா ேளாப ைன அதிக8#பத% எள"ய வழி இ12கிற . மாைல 6 மண 2 கைடசியாக உ ள பழ. மாைல 6 மண 2 கைடசியாக உ ள பழ.த. 4. 4.த ப ற .ைத தி !வ * மDதி< ள ந7ைர =</க . 1. சிறி பழ ஊறிய ந7ைர =</க . = 9. 3.ைத தி !வ * மDத ி< ள ந7ைர =</க . மதிய 12 மண 2 ஒ1 பழ.ர. 2. சிறி பழ ஊறிய ந7ைர =</க . நா* ம1 கைடகள" க1#. ஒ ப நா*க ெச @=. 3. Posted 3 weeks ago by DWARAKANATH REDDY Labels: ம1. இ த ஹ7ேமா ேளாப உய'5 நம2 பல வ யாதிகைள வராம த 2 . வ View comments 8/8/2013 7:41 PM .ைத தி ! வ * . நா*க காைல 6மண . = 9. 2.உல' த திரா*ைச பழ/கைள எ . 1. = 12.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful