Cetakan Pertama 2001 ©Kementerian Pendidikan Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah, Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Persiaran Duta off Jalan Duta, 50604 Kuala Lumpur. Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan Malaysia. Pusat Perkembangan Kurikulum Kepemimpinan dan pengurusan kurikulum di sekolah/Pusat Perkembangan kurikulum, kementerian Pendidikan Malaysia. Bibliografi: ms. 43 ISBN 983-2340 -38-1 1. Curriculum planning 2. Education-Curricula. 3.Educational leadership. I. Judul. 375.001

KATA PENGANTAR
Pelaksanaan kurikulum sekolah yang disemak semula memberi penekanan atas strategi pembelajaran yang berkesan sesuai dengankehendak pendidikan masa kini dan masa depan. Sebagai usaha untuk membantu guru memahami dan mengamalkan strategi tersebut, Pusat Perkembangan Kurikulum telah menghasilkan pelbagai bahan sokongan kurikulum yang terdiri daripada beberapa modul pengajaran dan pembelajaran dan buku penerangan am tentang pengurusan dan pelaksanaan kurikulum. Modul pengajaran dan pembelajaran boleh membantu guru

mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang berkesan di samping mewujudkan suasana bilik darjah yang menggembirakan. Buku penerangan am bertujuan untuk menjadi panduan kepada pengurus dan pelaksana kurikulum dalam usaha mereka untuk melaksanakan kurikulum dengan lebih berkesan. Pusat Perkembangan Kurikulum merakamkan setinggi-tinggi

penghargaan dan terima kasih kepada semua yang terlibat dengan penyediaan modul-modul serta buku penerangan am ini. Semoga bahan sokongan berkenaan dapat dimanfaatkan oleh semua pihak yang terlibat.

Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BINTI SYED ZIN Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

.HSHPL P SL Q DQGDQ3H Q JXU X V D Q.XU L N XO X P GL6HNRODK
KANDUNGAN 1.0 2.0 3.0 4.0 Pengenalan Matlamat Objektif Kepemimpinan dan Pengurusan 4.1 4.2 4.3 4.4 5.0 Definisi Pemimpin dan pengurus utama kurikulum Cabaran kepemimpinan dan pengurusan kurikulum Kefahaman terhadap kurikulum 9 MUKA SURAT 1 2 2 3

Akta, Surat Pekeliling Ikhtisas dan Surat Pekeliling Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) Berkaitan Kurikulum 5.1 5.2 5.3 Akta Pendidikan Surat Pekeliling Ikhtisas Surat Pekeliling Kementerian Pendidikan Malaysia

6.0

Peranan dan Bidang Tugas Pemimpin dan Pengurus Kurikulum 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Pengetua Penolong Kanan Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Penolong Kanan Kokurikulum Penyelia Petang Guru -Guru Kanan Ketua Panitia

19

3XVDW 3HUNHPEDQJDQ .XULNXOXP

4 7.5 7.9 Penubuhan Jawatankuasa Kurikulum Bahan Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) Tenaga Pengajar Amalan P&P Kegiatan Kokurikulum Kemajuan Staf Kewangan Perkongsian Bestari Budaya 9.1 7..2 7.6 7.7 7.1 7.0 Penutup 42 43 10.3 7.0 Refleksi Kejayaan Kurikulum 8.3 8.6 8.0 Rujukan 3XVDW 3HUNHPEDQJDQ .0 Struktur dan Fungsi Jawatankuasa berkaitan kurikulum 7.4 8.5 8.XU L N XO X P GL6HNRODK 7.8 Struktur dan fungsi Jawatankuasa Kurikulum Struktur dan fungsi Jawatankuasa Panitia Mata Pelajaran Struktur dan fungsi Jawatankuasa Kemajuan Staf Struktur dan fungsi Jawatankuasa Peperiksaan dan Penilaian Struktur dan fungsi Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah Struktur dan fungsi Jawatankuasa Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) Struktur dan fungsi Jawatankuasa Jadual Waktu Struktur dan fungsi Jawatankuasa Penyelidikan dan Pembangunan 37 26 8.2 8.HSHPL P SL Q DQGDQ3H Q JXU X V D Q.XULNXOXP .7 8.8 8.

XU L N XO X P GL6HNRODK 1. peranan dan bidang tugas pemimpin dan pengurus. Buku Penerangan ini merangkumi bahagian yang menyentuh tentang peranan kepemimpinan dan pengurusan kurikulum.XULNXOXP .. 3XVDW 3HUNHPEDQJDQ . jawatankuasa yang berkaitan dengan kurikulum dan refleksi kejayaan pengurusan kurikulum di sekolah. Akta Pendidikan.0 PENGENALAN Buku Penerangan ini bermatlamat untuk membantu pengurus dan pemimpin sekolah mengenai bidang tugas mereka. fokus pengurusan mereka adalah lebih jelas dan seterusnya membantu pihak pengurus sekolah melaksanakan tugas dengan lebih berkesan.HSHPL P SL Q DQGDQ3H Q JXU X V D Q. Dengan adanya buku penerangan ini. Surat Pekeliling Ikhtisas dan Surat Pekeliling Kementerian Pendidikan Malaysia memberi hala tuju kepada pengurusan kurikulum di sekolah.

XULNXOXP . 3.HSHPL P SL Q DQGDQ3H Q JXU X V D Q. pekeliling ikhtisas dan surat pekeliling KPM mengenai pengurusan kurikulum untuk dilaksanakan. Menjelaskan struktur dan fungsi jawatankuasa yang berkaitan dengan kurikulum. Mengenal pasti faktor-faktor yang menjayakan pelaksanaan kurikulum.0 OBJEKTIF 3. 3XVDW 3HUNHPEDQJDQ .1 Objektif ¾ ¾ ¾ ¾ Mengenal pasti akta.XU L N XO X P GL6HNRODK 2..1 Matlamat ¾ Kepemimpinan sekolah dapat mengenali. Menerangkan peranan dan bidang tugas pemimpin dan pengurus kurikulum. memahami dan melaksanakan tanggungjawab sebagai pengurus kurikulum di sekolah dengan lebih berkesan.0 MATLAMAT 2.

(Lukman Thaib.HSHPL P SL Q DQGDQ3H Q JXU X V D Q.XU L N XO X P GL6HNRODK 4. Kepemimpinan Dalam Islam Konsep kepemimpinan dalam Islam meliputi seluruh bentuk dimensi kepimpinan. dan kepimpinan individu dengan masyarakat yang akhirnya akan membina masyarakat dan negara .XULNXOXP . 1998) 3XVDW 3HUNHPEDQJDQ .0 KEPEMIMPINAN DAN PENGURUSAN 4. Kepimpinan bermula daripada konsep kepimpinan individu dengan individu..1 Apakah Definisi Kepemimpinan dan Pengurusan? Kepemimpinan adalah satu proses mempengaruhi tingkah laku orang lain untuk menggalakkan mereka bekerja ke arah pencapaian sesuatu matlamat yang ditetapkan.

melaksanakan perancangan dan bekerjasama secara berkesan dengan orang lain. ¾¾Pengurus berusaha mencapai matlamat.. arah dan inspirasi. ¾¾Pemimpin bekerja secara betul. 3XVDW 3HUNHPEDQJDQ .HSHPL P SL Q DQGDQ3H Q JXU X V D Q.XU L N XO X P GL6HNRODK ¾¾Kepemimpinan menentukan misi. ¾¾Pemimpin menetapkan matlamat.XULNXOXP . ¾¾Pengurusan melibatkan penggubalan dan perancangan. ¾¾Pengurus melakukan perkara yang betul.

.XULNXOXP . berjiwa kepimpinan dan sebagai penghubung utama antara sekolah dengan komuniti.XU L N XO X P GL6HNRODK 4. sangat bertanggungjawab.2 Bagaimanakah Pengetua / Guru Besar Berperanan Sebagai Pemimpin dan Pengurus di Sekolah? PENGETUA/ GURU BESAR Pengetua/Guru Besar merupakan ketua organisasi bagi melahirkan staf yang komited dan sebagai seorang pengurus yang dapat membimbing mereka yang patuh kepada peraturan kurikulum.HSHPL P SL Q DQGDQ3H Q JXU X V D Q. Justeru. Pengetua/Guru Besar dilihat sebagai pengurus yang sangat penting. 3XVDW 3HUNHPEDQJDQ . sangat berpengaruh.

HSHPL P SL Q DQGDQ3H Q JXU X V D Q.XU L N XO X P GL6HNRODK 4.XULNXOXP .XUDQ J IDKDP NXUDQJ PHQJKD\D WL c c c c c 7HQDJ D SHQJDMDU WLGDN F XNXS WLGDN E HUGDVDUNDQ RSV\H Q WLGDN W HUODWLK NHWLGD NKDGLUDQ PDVDO DK GLVLSOLQ c c c 3HQJD UXK OXDU PHGLD PDVD WLDGD V RNRQJDQ LE X EDSD SHUVHN LWDUDQ 3XVDW 3HUNHPEDQJDQ ..3 Apakah Cabaran Kepemimpinan Dan Pengurusan Kurikulum? c c 3HODN VDQDDQ .XU VXV 3HQFD LUDQ LOPX SHUXQW XNDQ NHZDQ JDQ \DQJ WLGDN P HQFXNXSL c c 3HUXE DKDQ 7LGDN PH QHULPD WLGDN \DNLQ c c c -XUDQJ SHQGD SDW SHQJJ XEDO GDQ SHODNV DQDDQ NRPXQ LNDVL c c %XGD\ D VRNRQ JDQ OLVDQ WDQSD WLQGDN LNXW VRNRQ JDQ WLGDN PHQ\H OXUXK c c 6LNDS WLDGD NHVHS XQ\DDQ EHEDQ Cabaran Kepem impinan dan Pengurusan Kurikulum 0XULG WLGDN c c )L]LND O VDL] NH ODV NHPXG DKDQ WLGDN PHQFX NXSL c c c PHQJX DVDL 0 VRVLR EXGD\D WLDGD P LQDW SHOEDJ DL ODWDU EHODND QJ c c )DOVD IDKYLVL GDQ PLVL .

rohani. 1975) 3XVDW 3HUNHPEDQJDQ . nilai. kemahiran.HSHPL P SL Q DQGDQ3H Q JXU X V D Q.XU L N XO X P GL6HNRODK 4.XULNXOXP . norma.4 Apakah Yang Anda Faham Tentang Kurikulum? KURIKULUM KEBANGSAAN "…Suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan. unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani. mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan.." Akta Pendidikan 1996 [Peraturan-Peraturan (Kurikulum Kebangsaan) Pendidikan 1997] "Kurikulum adalah suatu pelan bagi pembelajaran" (Taba.1962) "Kurikulum adalah pengalaman pembelajaran dan hasil pembelajaran yang dirancang dan dibimbing" (Tanner & Tanner.

XU L N XO X P GL6HNRODK Seseorang pemimpin dan pengurus kurikulum perlu mengenali. memahami dan menghayati erti kurikulum dan menterjemahkannya dalam P&P dengan lebih berkesan.HSHPL P SL Q DQGDQ3H Q JXU X V D Q. ] ] ] 1\DWDNDQ WLJD WXJDV XWDPD 3HQJXUXV .XULNXOXP .. RUMUSAN Suatu pengalaman pembelajaran yang terancang ke arah mencapai penghasilan pembelajaran yang dihasratkan.XULNXOXP 1\DWDNDQ WLJD IDNWRU \DQJ PHQJKDODQJ NHEHUNHVDQDQ 3HQJXUXV .XULNXOXP %HULNDQ GHILQLVL NXULNXOXP 3XVDW 3HUNHPEDQJDQ .

bertanggungjaw ab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan dir i memperuntukkan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama kurikulum dan peperiksaan yang sama pendidikan yang pelbagai dan komprehensif memupuk perpaduan melalui pembangunan budaya. berketrampilan. ekonomi dan politik selaras dengan prinsip Rukunegara ƒ Mata pelajaran Teras Dalam Kurikulum Kebangsaan Kuasa Nazir ¾ bertanggungjaw ab memastikan taraf pengajaran yang memuaskan ¾ memeriksa institusi pendidikan mengikut tempoh yang sesuai ¾ menjalankan kew ajipan lain sebagaimana yang diarahkan oleh menteri ¾ memberi nasihat ke atas pengurusan institusi pendidikan dan kepada guru-guru berhubung dengan kaedah pengajaran ƒ 3XVDW 3HUNHPEDQJDQ . sosial. SURAT PEKELILING IKHTISAS DAN SURAT PEKELILING KPM BERKAITAN KURIKULUM Apakah Akta Yang Berkaitan Dengan Kurikulum? 5.0 AKTA.XULNXOXP .1 Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) Jadual Subseksyen 18(2) ƒ Kurikulum Kebangsaan ¾ berlandaskan Falsafah Pendidikan Negara ¾ untuk memperkembang potensi individu secara menyeluruh ¾ melahirkan w arganegara Malaysia yang ¾ ¾ ¾ ¾ berilmu pengetahuan. berakhlak mulia..XU L N XO X P GL6HNRODK 5.HSHPL P SL Q DQGDQ3H Q JXU X V D Q.

3/1979 Pendidikan Jasmani S S S S S Surat Pekeliling Ikhtisas Jadual w aktu pengajaran 2 w aktu seminggu. 4/1986 Panitia Mata Pelajaran S S Perlunya perubahan panitia mata pelajaran. Pengajaran Bahasa Cina dan Bahasa Tamil hendaklah disediakan jika melebihi 15 orang pelajar sekiranya munasabah. 3XVDW 3HUNHPEDQJDQ . Mematuhi peruntukan masa seperti yang ditetapkan.16/1988 Pelaksanaan Mata P elajaran Kemahiran Hidup Tingkatan 1. 1998 S S Menggunakan sukatan pelajaran baru.. Perdagangan dan Keusahawanan. 4/1987 Sukatan Pelajaran Untuk Mata-Mata Pelajaran Program Bahasa Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) Bagi Kelas Peralihan Dan Tingkatan 1. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2 Apakah Surat Pekeliling Ikhtisas Yang Masih Diguna Pakai Dalam Pengurusan Kurikulum Di Sekolah? Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.HSHPL P SL Q DQGDQ3H Q JXU X V D Q.XULNXOXP . Sains Pertanian dan Sains Rumah Tangga.XU L N XO X P GL6HNRODK 5. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Pihak sekolah dikehendaki menubuh dan memperkemaskan lagi panitia mengikut panduan yang disediakan. Guru Pendidikan Jasmani mendapat latihan khas atau berkaitan Guru Pendidikan Jasmani hendaklah memakai pakaian yang sesuai. 1988 S Mengganti pengajaran mata pelajaran elektif Seni Perusahaan. Mengadakan Ujian Daya Tenaga Asas.

3/1990 Guru Mata P elajaran Bahasa Inggeris Dan Guru Mata Pelajaran Matematik SS Guru opsyen Bahasa Inggeris dan Matematik mesti mengajar mata pelajaran tersebut. Pengagihan w aktu sidang pagi dan sidang petang. SS Melaksanakan program class readers.XU L N XO X P GL6HNRODK SS SS SS SS SS Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.HSHPL P SL Q DQGDQ3H Q JXU X V D Q. Peruntukan masa KBSM peringkat sekolah menengah rendah.17/1988 Sukatan Pelajaran Dan Peruntukan Masa Untuk Mata-Mata Pelajaran Program KBSM Bagi Kelas Peralihan. SK dan SRK.XULNXOXP . Mata-mata pelajaran bagi kelas peralihan.15/1989 Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Malaysia Dan Bahasa Inggeris SS Tarikh pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia Tahun 1 di SJKC dan SJKT. 4/89) SS Mata pelajaran Bahasa Inggeris bagi Tingkatan 1 peruntukkan 5 w aktu seminggu. SS Tarikh pengajaran dan pembelajaran Bahasa Inggeris di semua Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. SS Guru yang mengajar seboleh-bolehnya terlatih dalam mata pelajaran berikut.. Tingkatan 1 Dan Tingkatan 2 Mulai Tahun 1989 Menyenaraikan mata pelajaran teras dan tambahan. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. SS Guru yang tidak terlatih perlu diberi pendedahan mengenai kaedah P&P Bahasa Inggeris dan Matematik 3XVDW 3HUNHPEDQJDQ .5/1989 Peruntukan Masa Untuk Mata Pelajaran Bahasa Inggeris Dan Kesusasteraan Inggeris Dalam Program KBSM Bagi Kelas-Kelas Tingkatan 1 1989 (Membatalkan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Peruntukan masa KBSM kelas peralihan. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. SS Satu w aktu digunakan untuk mengajar unsur-unsur kesusasteraan dalam pengajaran bahasa Inggeris.

SS Senarai karya-karya yang ditetapkan dalam mata pelajaran Kesusasteraan bahasa Inggeris. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.11/1991 Pelaksanaan Mata P elajaran Elektif Kesusasteraan Dalam Bahasa Inggeris Sekolah Menengah Atas (Tingkatan IV 1992 Dan 1993. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. SS Syarat-syarat peperiksaan.. Kumpulan 3 (Sains) Syarat-syarat pemilihan mata-mata pelajaran elektif. Penaw aran satu kumpulan elektif pengajian Islam yang mengandungi tiga mata pelajaran.6/1991 Sukatan Pelajaran Dan Peruntukan Masa Untuk Mata-Mata Pelajaran Program Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) Bagi Sekolah Menengah Rendah Dan Sekolah Menengah Atas SS Penaw aran mata-mata pelajaran baru sekolah menengah rendah SS SS SS SS SS dan sekolah menengah atas. 3XVDW 3HUNHPEDQJDQ . Mata pelajaran bahasa Arab (Komunikasi) diajar di sekolah menengah rendah Tingkatan 1 hingga 3 sebagai mata pelajaran tambahan.XULNXOXP . Penaw aran satu mata pelajaran baru dalam kumpulan elektif kemanusiaan. Dan Tingkatan V 1993 Dan 1994) SS Pelaksanaan mata pelajaran ini mulai tahun persekolahan 1992. Jumlah mata-mata pelajaran yang boleh diambil oleh murid dan syarat-syarat. Kumpulan 2 (Vokasional dan Teknologi).XU L N XO X P GL6HNRODK Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Kombinasi mata-mata pelajaran mengikut kumpulan.8/1990 Sukatan Pelajaran Dan Peruntukan Masa Untuk Mata-Mata Pelajaran Program Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) Bagi Sekolah Menengah Atas Mulai Tahun 1992 SS Pembahagian mata-mata pelajaran elektif kumpulan iaitu SS SS SS SS kumpulan 1 (Kemanusiaan). Syarat-syarat bagi mata pelajaran elektif tertakluk kepada kemudahan yang ada.HSHPL P SL Q DQGDQ3H Q JXU X V D Q. Penaw aran mata-mata pelajaran elektif Peruntukan masa bagi mata-mata pelajaran peringkat menengah atas.

SS Guru-guru dikehendaki mengajar mengikut Sukatan Pelajaran Literasi komputer. prosa klasik. SS Pelajar w ajib mengambil sekurang-kurangnya satu mata pelajaran daripada kumpulan II (Vokasional. SS Pelajaran bermula dengan pelajar-pelajar Tingkatan 1 di 60 buah Sekolah Menengah. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. SS Genre :.novel. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. S Pengajaran 2 w aktu seminggu. 13/1991 Sukatan Pelajaran Dan Peruntukan Masa Untuk Mata-Mata Pelajaran Program Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) Bagi Sekolah Menengah Atas Mulai Tahun 1992 Syarat tambahan bagi pem ilihan mata pelajaran elektif SS Pelajar yang mengambil dua/tiga mata pelajaran Sains Tulen dibolehkan mengambil lima mata pelajaran elektif. puisi.XULNXOXP . 5/92 Pelaksanaan Mata P elajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Mulai Tahun 1993 SS Pelaksanaan mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah S Rendah mulai sesi 1992/93 di Tahun 4.XU L N XO X P GL6HNRODK Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. SS Literasi komputer sebagai satu mata pelajaran dan bukan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. drama. Teknologi). 12/1991 Buku Teks Mata Pelajaran E lektif Kesusasteraan Melayu Tingkatan IV Dan V Tahun 1992 SS Pelajar w ajib mengkaji kelima-lima teks mew akili setiap genre.HSHPL P SL Q DQGDQ3H Q JXU X V D Q. 3XVDW 3HUNHPEDQJDQ .. 2/1992 Pelaksanaan Mata P elajaran Literasi Komputer Bagi Tingkatan 1 Dan Tingkan 2 Fasa I Projek KDP Di 60 Buah Sekolah sebagai aktiviti Kokurikulum Kemahiran Hidup. Peruntukan masa ialah 2 waktu seminggu (30 minit x 2). . cerpen.

3XVDW 3HUNHPEDQJDQ .HSHPL P SL Q DQGDQ3H Q JXU X V D Q. SS Pelaksanaan masa kokurikulum mengikut jadual waktu. 9/93 Kerja kursus Untuk Penilaian Menengah Rendah SS Kerja Kursus Wajib Untuk Mata pelajaran Sejarah. SS Percetakan Buku Teks dan Buku Kerja akan dilaksanakan ikut jadual. 2/94 Pelaksanaan Bahasa Malaysia Di SRJK (C) dan SRJK (T) dan Bahasa Inggeris Di SK/SRK serta Kokurikulum di Sekolah Rendah SS Dimulakan di aw al tahun persekolahan Tahun 1 pada sesi 1993/94.XU L N XO X P GL6HNRODK Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.XULNXOXP . Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. SS Pelaksanaan kurikulum PJK Tahap I berkuatkuasa sepenuhnya sesi persekolahan 1994/95. SS Bermula dari tahun akademik 1993/94. 7/93 Penggunaan Penyeragaman Bentuk Huruf Bahasa Tamil Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil Mulai Tahun Akademik 1993/1994 SS Penyeragaman bentuk huruf Bahasa Tamil dalam pengajaran dan pembelajaran. SS Jadual pelaksanaan berkuatkuasa mulai sesi tahun 1994/1995. Geografi dan Kemahiran Hidup. SS Guru yang menghadiri kursus tentang PJK Tahap I perlu melaksanakan sepenuhnya pada sesi persekolahan 1993/94..7/1994 Peruntukan Masa KBSR Bagi Seminggu dan Jadual P elaksanaan MataMata Pelajaran KBSR SS Peruntukan masa KBSR bagi seminggu mengikut tahap yang ditetapkan.

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/98 Penggunaan Barang Permainan Elektronik Robot Kit di Sekolah Menengah SS Sebagai alat bantu mengajar bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup & Reka Cipta.XU L N XO X P GL6HNRODK Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.XULNXOXP . SS Disediakan dalam apa jua bentuk yang munasabah dan sesuai dengan teknologi semasa. SS Menerangkan peruntukan masa. pakaian guru dan murid. SS Gunakan peruntukan perkapita Kemahiran Hidup & Reka Cipta. 1/98 Alternatif Meringankan Beban Tugas Guru Kemahiran Hidup Sekolah Menengah SS Guru Kanan Seni P erusahaan diperuntukkan w aktu menyelenggara makmal sebanyak empat w aktu seminggu yang diambil sebagai w aktu bagi menjalankan tugas ini. SS Barang permainan Robot Kit yang digunakan perlu memenuhi ciri-ciri yang telah ditetapkan.3/1999 Penyediaan Rekod Pengajaran dan Pembelajaran SS Rekod pengajaran dan pembelajaran hendaklah mengandungi hanya dua unsur sahaja iaitu Rancangan Pelajaran Tahunan dan Rancangan P elajaran Harian. 3XVDW 3HUNHPEDQJDQ . Surat Pekeliling Ikhtisas Bil..HSHPL P SL Q DQGDQ3H Q JXU X V D Q. 25/98 Pelaksanaan Mata P elajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan SS Berkuat kuasa mulai sesi persekolahan 1999. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.

penghasilan bahan P&P.XU L N XO X P GL6HNRODK Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3XVDW 3HUNHPEDQJDQ .XULNXOXP .. SS Satu w aktu daripada lima (5) w aktu Bahasa Inggeris diperuntukkan untuk P&P komponen ini.HSHPL P SL Q DQGDQ3H Q JXU X V D Q. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/2000 Pelaksanaan Sebutan Baku Dalam P engajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran Bahasa Melayu Di Sekolah SS Penggunaan bahasa baku di sekolah hanya untuk tujuan P&P mata pelajaran Bahasa Melayu sahaja. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. peperiksaan dan lain-lain. 2/2000 Peruntukan Waktu Untuk Mata P elajaran Sains Dalam Kumpulan Teras Peringkat Menengah Atas SS Melaksanakan peruntukan lima (5) w aktu semingggu bagi mata pelajaran sains teras dengan serta merta.10/1999 Senarai Istilah Sains Sekolah Rendah Dalam Bahasa Cina Dan Bahasa Tamil SS Memaklumkan kepada semua pihak yang berkenaan supaya menggunakan senarai istilah Sains dalam Bahasa Cina dan Bahasa Tamil untuk tujuan P&P.4/2000 Pelaksanaan Komponen Kesusasteraan Dalam Mata Pelajaran Bahasa Inggeris Di Sekolah Menengah (Tingkatan 1 Hingga Tingkatan 5) Bermula Tahun 2000 SS Komponen kesusasteraan dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris dilaksanakan di sekolah menengah.

3XVDW 3HUNHPEDQJDQ . Surat Pekeliling KPM bertarikh 28 Disem ber 1999 Pemilihan Mata Pelajaran Elektif Sekolah Menengah Atas SS Kombinasi mata pelajaran elektif bagi setiap pakej pengkhususan yang ditaw arkan di sekolah bersesuaian dengan kebolehan. Matematik dan Bahasa Malaysia dalam Peperiksaan Menengah Rendah masuk ke jurusan Sains Tingkatan 4 bagi mencapai matlamat nisbah 60:40 SS Pertimbangan yang sew ajarnya dilakukan semasa menaw arkan kombinasi mata pelajaran elektif bagi setiap pakej pengkhususan di Tingkatan E mpat khasnya Sains Tulen. memenuhi syarat kemasukan ke IPT dan kerjaya pelajar serta keperluan negara. kecenderungan.XU L N XO X P GL6HNRODK 5.3 Apakah Surat Pekeliling KPM Yang Masih Diguna Pakai Dalam Pengurusan Kurikulum Di Sekolah? Surat Pekeliling KPM Surat Pekeliling KPM Bertarikh 23 Nov. SS Penekanan bahawa Pendidikan Jasmani adalah mata pelajaran wajib dan w aktu yang diperuntukkan untuk mata pelajaran ini tidak boleh digunakan bagi mengajar mata pelajaran lain.HSHPL P SL Q DQGDQ3H Q JXU X V D Q.XULNXOXP . Surat Pekeliling KPM Bertarikh 20 Januari 2000 Pemilihan Pakej Pengkhusus an Mata Pelajaran E lektif di Tingkatan Empat SS Membenarkan murid yang mendapat minimum C dalam mata pelajaran Sains. SS Murid yang pencapaian baik dalam sains dan matematik digalakkan mengambil pakej pengkhususan yang berorientasikan sains SS Murid yang pencapaian akademik yang rendah digalakkan mengambil mata pelajaran Vokasional dan kemahir an di SMT / Vokasional.. 1998 Tahap Kecergasan Murid-Murid Sekolah SS Sekolah diminta menyediakan murid untuk menyertai dalam acara- acara yang dianjurkan oleh negara terutama dalam bidang sukan. SS Sekolah-sekolah hendaklah merancang dan melaksanakan aktiviti yang dapat meningkatkan tahap kesihatan dan kecergasan fizikal murid.

]] ]] $SDNDK JDULV SDQGXDQ \DQJ SHUOX GLLNXWL EDJL PHQHQWXNDQ KDOD WXMX SHQJXUXV NXULNXOXP" 1\DWDNDQ VXUDW SHNHOLOLQJ \DQJ PHQ\HQWXK WHQWDQJ SDQLWLD PDWD SHODMDUDQ 3XVDW 3HUNHPEDQJDQ .HSHPL P SL Q DQGDQ3H Q JXU X V D Q.XULNXOXP .XU L N XO X P GL6HNRODK Surat Pekeliling KPM Bertarikh 11 Februari 2000 Pelaksanaan Program Komputer Dalam Pendidikan SSGaris panduan pelaksanaan Program KDP Sekolah Menengah. Surat Pekeliling KPM Bertarikh 15 Februari 2000 Syarat dan Kriteria Penawaran Mata Pelajaran Teknologi Maklumat di Sekolah Menengah SSMenjelaskan syarat-syarat dan kriteria permohonan sekolah untuk menaw arkan mata pelajaran elektif Teknologi Maklumat..

XULNXOXP .1 PEMIMPIN KURIKULUM PEMANTAU KURIKULUM PENILAI KURIKULUM ]]Menetapkan visi dan misi kurikulum ]]Menerajui ]] ]] ]] ]] ]] ]] pelaksanaan perubahan dan inovasi kurikulum Merancang dan menentukan pelaksanaan kurikulum Menentukan jenis-jenis mata pelajaran elektif Merancang dan mengurus program pengajaran dan pembelajaran Memastikan sumber dan bahan pengajaran dan pembelajaran mencukupi Sebagai pendidik contoh meningkatkan tahap profesionalisme keguruan Membudayakan ilmu ]]Visi dan misi kurikulum ]]Mengubah suai sekolah dijayakan program dan aktiviti kurikulum bagi ]]Kursus pengajian dipatuhi mencapai visi dan misi ]]Amalan pengajaran ]]Menilai keberkesanan dan pembelajaran dipastikan relevan amalan P&P ]]Merancang.XU L N XO X P GL6HNRODK 6..HSHPL P SL Q DQGDQ3H Q JXU X V D Q.0 PERANAN DAN BIDANG TUGAS PEMIMPIN DAN PENGURUS KURIKULUM Apakah Peranan dan Bidang Tugas Pengetua / Guru Besar? 5. ]] mentadbir dan melaksanakan ujian dan peperiksaan Menilai pencapaian murid 3XVDW 3HUNHPEDQJDQ .1 PENGETUA / GURU BESAR 6.

.HSHPL P SL Q DQGDQ3H Q JXU X V D Q.2 Apakah Peranan dan Bidang Tugas Penolong Kanan? PENOLONG KANAN ] ] ] 8UXVDQ 7HQDJD 3HQJDMDU NHVHVXDLDQ RSV\HQ SHPEDQJXQDQ VWDI NRPLWPHQ WXJDV ] ] ] 8UXVDQ -DGXDO :DNWX .HODV JXUXJDQWL 8UXVDQ 3XVDW6XPEHU 6HNRODK PHPDVWLNDQ EHUIXQJVL GDQ PHQ\RNRQJ NXULNXOXP 0HQLQJNDWNDQ SHQJJXQDDQ EDKDQ EDQWXPHQJDMDU GDQ EDKDQ EDQWX EHODMDU ] ] Timbalan Kepada Pengetua / Guru Besar Pemimpin kurikulum Pemantau kurikulum Penilai kurikulum ] ] ] ] ] ] ] ] 8UXVDQ 3HQLODLDQ NHVDKDQ GDQ NHEROHK SHUFD\DDQ LWHPXMLDQ SHPELQDDQ LWHPGDQ VNLPD SHPDUNDKDQ EDQNVRDODQ SHSHULNVDDQ GDODPDQ GDQ DZDP $QDOLVLV GDQ ODSRUDQ SHSHULNVDDQ GDODPDQ GDQ DZDP 6WUDWHJL SHQLQJNDWDQ SHQFDSDLDQ DNDGHPLN ] ] ] ] ] ] 8UXVDQ 3 3 SHQJJHUDN SDQLWLD JXUXPDWD SHODMDUDQ RSV\HQ PHUDQFDQJ PHODNVDQD GDQ PHQLODL SURJUDP SHQLQJNDWDQ NXULNXOXP PHPDQWDX GDQ PHPELPELQJ SHPXOLKDQ GDQSHQJD\DDQ 3XVDW 3HUNHPEDQJDQ .XULNXOXP .XU L N XO X P GL6HNRODK 6.QGXN .

3 Apakah Peranan dan Bidang Tugas Penolong Kanan Hal Ehwal Murid dan Penolong Kanan Kokurikulum? PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID ]] ]]'LVLSOLQ %LPELQJDQ NDXQVHOLQJ ]]6NLP3LQMDPDQ ]]%XNX7HNV 5DQFDQJDQ ]] ]] ]] ]] ]] ]] ]] Menyokong pengurusan & pelaksanaan kurikulum .HEDMLNDQ .XU L N XO X P GL6HNRODK 6.XULNXOXP .DQWLQ .HFHULDDQ .HSHPL P SL Q DQGDQ3H Q JXU X V D Q.HSHPLPSLQDQ PXULG .NOLP GDQ EXGD\D ]]Persatuan PENOLONG KANAN KOKURIKULUM ]] ]] Akademik dan Kelab Persatuan Beruniform Sukan 3XVDW 3HUNHPEDQJDQ . Ahli dalam Jawatankuasa kurikulum 0DNDQDQ 7DPEDKDQ %LDVLVZD $VUDPD . Melaksanakan tugas pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah..

QGXN ]].4 Apakah Peranan dan Bidang Tugas Penyelia Petang? PENYELIA PETANG 8UXVDQ 7HQDJD SHQJDMDU .HSHPL P SL Q DQGDQ3H Q JXU X V D Q.HODV ]]*XUXJDQWL 8UXVDQ -DGXDO ZDNWX 8UXVDQ 3XVDWVXPEHU VHNRODK 0HPDVWLNDQ EHUIXQJVL GDQ PHQ\RNRQJ NXULNXOXP ]] Timbalan kepada Pengetua / Guru Besar (sesi petang) Pemimpin kurikulum Pemantau kurikulum Penilaian Kurikulum ]] ]] ]] ]] ]] ]] ]] ]] ]]3HQJHUDN SDQLWLD ]]*XUXPDWD RSV\HQ ]]SHODMDUDQ 0HPDQWDX GDQ PHPELPELQJ ]]3HPXOLKDQ GDQ SHQJD\DDQ 8UXVDQ 3 3 8UXVDQ 3HQLODLDQ NHVDKDQ GDQ NHEROHK SHUFD\DDQ LWHPXMLDQ SHPELQDDQ LWHPGDQ VNLPD SHPDUNDKDQ EDQNVRDODQ $QDOLVLV GDQ ODSRUDQ SHSHULNVDDQ GDODPDQ GDQ DZDP 6WUDWHJL SHQLQJNDWDQ SHQFDSDLDQ DNDGHPLN 3XVDW 3HUNHPEDQJDQ .HVHVXDLDQ RSV\HQ 3HPEDQJXQDQ VWDI .RPLWPHQ WXJDV ]] ]] ]] ]].XU L N XO X P GL6HNRODK 6..XULNXOXP .

XU L N XO X P GL6HNRODK GURU KANAN BAHASA GURU KANAN SAINS DAN MATEMATIK 6.Tindakan susulan ~pemulihan & pengayaan Kemajuan staf .Melaksanakan pemantauan .Mematuhi SP .Mengurus bilik-bilik khas .Menilai program .Merancang.Melaksanakan HSP .Merancang.Memastikan penyertaan guru dalam seminar..Merancang dan melaksanakan penilaian .Membuat analisis keperluan .Menyediakan bahan bantu mengajar dan bahan bantu belajar .Mengajar mengikut opsyen .Agen perubahan/ inovasi .XULNXOXP .HSHPL P SL Q DQGDQ3H Q JXU X V D Q. menyedia dan memastikan penggunaan bahan . melaksanakan.Guru contoh Pemimpin dan Pengurus kurikulum .Merancang dan melaksanakan program latihan dalaman .Analisis peperiksaan .5 Apakah Peranan Guru-Guru Kanan? GURU KANAN VOKASIONAL DAN TEKNIK GURU KANAN KEMANUSIAAN c c Melaksanakan tugas P&P .Koleksi Pusat Sumber Sekolah c c 3XVDW 3HUNHPEDQJDQ . menyelia dan menilai P&P . bengkel dan kursus Penyediaan bahan .Mengurus dan mengerakkan panitia .Mengurus jadual waktu .

menyelia dan menilai P&P Mengurus dan mengerakkan panitia Mematuhi SP Melaksanakan HSP Agen perubahan/ inovasi Merancang. menyedia dan memastikan penggunaan bahan Mengurus jadual waktu Mengurus bilik-bilik khas Melaksanakan pemantauan Merancang dan melaksanakan penilaian Analisis peperiksaan Tindakan susulan ~pemulihan & pengayaan Membuat analisis keperluan Merancang dan melaksanakan progr am latihan dalaman Menilai program Memastikan penyertaan guru dalam seminar.HSHPL P SL Q DQGDQ3H Q JXU X V D Q. melaksanakan.6 Apakah Peranan Ketua Panitia? ccMelaksanakan tugas P&P - Mengajar mengikut opsyen Guru contoh Merancang.XULNXOXP .. bengkel dan kursus Menyedia bahan bantu mengajar dan bahan bantu belajar Koleksi Pusat Sumber Sekolah ccPemimpin dan Pengurus kurikulum ccKemajuan staf ccPenyediaan bahan - - 3XVDW 3HUNHPEDQJDQ .XU L N XO X P GL6HNRODK 6.

XU L N XO X P GL6HNRODK ]]%HULNDQ VDWX SHUDQDQ \DQJ SHUOX GLPDLQNDQ ROHK SHQJHWXD VHEDJDL SHQ\HOLD NXULNXOXP ]]%HULNDQ WLJD WXJDV 3. SHSHULNVDDQ SHQLODLDQ" ]]6HEDJDL SHQLODL SURJUDP SHQGLGLNDQ DSDNDK SHUDQDQ \DQJ EROHK GLPDLQNDQ ROHK SHQJHWXD" ]]1\DWDNDQ WLJD WXJDV SHQJHWXD VHEDJDL SHPLPSLQ SHQGLGLNDQ ]]1\DWDNDQ WLJD SHUDQDQ 3.HSHPL P SL Q DQGDQ3H Q JXU X V D Q. +(0 GDODP SHQJXUXVDQ NXULNXOXP ]]%ROHKNDK SHQ\HOLD SHWDQJ GLOLEDWNDQ GDODP -.. EDJL PHODNVDQDNDQ WXJDV GDODP SURJUDP SHQGLGLNDQ ]]1\DWDNDQ WLJD WXJDV XWDPD *XUX .XULNXOXP .DQDQ GL VHNRODK PHQHQJDK 3XVDW 3HUNHPEDQJDQ .

XULNXOXP .0 STRUKTUR DAN FUNGSI JAWATANKUASA BERKAITAN KURIKULUM 7.XU L N XO X P GL6HNRODK 7.1 Struktur Jawatankuasa Kurikulum PENGERUSI PENGERUSI (Pengetua/Guru Besar) NAIB PENGERUSI (Penolong Kanan) NAIB PENGERUSI (Penolong Kanan HEM) NAIB PENGERUSI (Peny elia Petang) NAIB PENGERUSI (Penolong Kanan Kokurikulum) SETIAUSAHA AHLI c c c c c c c c c c c c Semua Guru Kanan Semua Ketua Panitia Guru Penyelaras Jadual Waktu Guru Penyelaras Pusat Sum ber Guru Penyelaras SPBT Setiausaha Peperiksaan Aw an /Dalaman Kaunselor Guru Penyelaras Tingkatan Guru Pakar Penyelaras Teknologi Maklumat & Komunikasi (ICT) Setiausaha Kemajuan Staf Setiausaha Program Peningkatan Akademik 3XVDW 3HUNHPEDQJDQ ..1.1 Apakah Struktur dan Fungsi Jawatankuasa Kurikulum? 7.HSHPL P SL Q DQGDQ3H Q JXU X V D Q.

XULNXOXP . Merancang program pemantauan.2 Fungsi Jawatankuasa Kurikulum Menyelaraskan segala dasar kurikulum sekolah. melaksana dan menilai program staf di sekolah.XU L N XO X P GL6HNRODK 7. Menyediakan laporan pemantauan dan mengambil tindakan susulan. Berusaha memperbanyakkan dan mempelbagaikan bahan bantu belajar dan bahan bantu mengajar.HSHPL P SL Q DQGDQ3H Q JXU X V D Q.1. memantau pengajaran dan pembelajaran dan pengurusan panitia mata pelajaran dan pelaksanaan aktiviti rancangan tahunan. Memastikan pusat sumber diurus dengan sempurna dan dapat membantu program peningkatan akademik. Menetapkan sistem pengurusan peperiksaan dan penilaian sekolah. Menetapkan kaedah penyediaan rancangan pelajaran tahunan dan harian.. Menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan untuk menjayakan pelaksanaan kurikulum sekolah. Menentukan panitia mata pelajaran berfungsi dengan berkesan. Menetapkan jadual w aktu persekolahan. Merancang. merancang. Menyediakan mesyuarat JKS. Menetapkan kursus/pengajian di sekolah. 3XVDW 3HUNHPEDQJDQ . melaksana dan menilai aktiviti program peningkatan akademik.

XU L N XO X P GL6HNRODK 7. +(0 3.RNXULNXOXP 3HQ\HOLD 3HWDQJ *XUX .HSHPL P SL Q DQGDQ3H Q JXU X V D Q.1 Struktur Jawatankuasa Panitia Mata Pelajaran PENGERUSI (Ketua Panitia) NAIB PENGERUSI (Penolong Ketua Panitia) SET IAUSAHA AHLI (Guru -guru mata pelajaran) *&DWDWDQ  3HQJHWXD 3. 3..DQDQ MXJD VHEDJDL DKOL PHQJLNXW PDWD SHODMDUDQ RSV\HQ GL VDPSLQJ WXJDV VHEDJDL SHQDVLKDW 3XVDW 3HUNHPEDQJDQ .XULNXOXP . .2 Apakah Struktur dan Fungsi Panitia Mata Pelajaran? 7.2.

. Memilih dan mencadangkan buku teks dan buku kerja jika perlu kepada pihak jaw atankuasa kurikulum.XU L N XO X P GL6HNRODK 7. Mengurus dan menyemak buku stok.XULNXOXP . menganalisis keputusan peperiksaan dan menyusun strategi mengatasi kelemahan murid. 3XVDW 3HUNHPEDQJDQ . Mengurus perolehan mengikut tatacara kew angan. Menyedia dan memastikan prosedur keselamatan dipatuhi Memastikan bilik khas berada dalam keadaan kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran. Menyedia dan menyelaraskan rancangan pelajaran. Mengadakan mesyuarat panitia mata pelajaran Merancang dan melaksanakan program peningkatan prestasi akademik. Menyelaras soalan ujian dan peperiksaan. Memastikan fail-fail panitia berada dalam keadaan kemas kini.2 Fungsi Panitia Mata Pelajaran Memperoleh sukatan dan huraian sukatan pelajaran yang terkini. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran ahli panitia mata pelajaran yang berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran. Memilih dan mencadangkan buku bacaan tambahan untuk kegunaan panitia mata pelajaran dan pusat sumber sekolah.HSHPL P SL Q DQGDQ3H Q JXU X V D Q.2. Menyediakan anggaran perbelanjaan untuk pelaksanaan kurikulum. Menyedia dan memperoleh bahan bantu mengajar Merancang program khas murid bermasalah 3M.

(GSTT) 3XVDW 3HUNHPEDQJDQ . Penyediaan dokumentasi.3 Apakah Struktur dan Fungsi Jawatankuasa Kemajuan Staf? PENGERUSI (Pengetua/Guru Besar) NAIB PENGERUSI (Penolong Kanan) NAIB PENGERUSI (Penyelia Petang) SET IAUSAHA AHLI c c c c c c PK HEM PK Kokurikulum/Ketua Bidang / Guru Kanan Setiausaha /JK Kurikulum Pengerusi JK Staf Sokongan Guru Pakar Penyelaras ICT Merancang dan melaksanakan program 7.XU L N XO X P GL6HNRODK 7..3. bertukar opsyen dan guru sandaran yang tidak terlatih. Memberi motivasi.1 Struktur Jawatankuasa Kemajuan Staf 7. bimbingan dan kaunseling.3. Menjalankan tindakan susulan. Memberi latihan dan pendedahan kepada guru yang baru dilantik. Membuat penilaian program latihan.2 Fungsi Jawatankuasa Kemajuan Staf kemajuan staf. Meningkatkan kecekapan dalam mengurus sumber. bertukar ke sekolah.HSHPL P SL Q DQGDQ3H Q JXU X V D Q.XULNXOXP .

XULNXOXP ..4 7.1 Struktur Jawatankuasa Peperiksaan dan Penilaian Apakah Struktur dan Fungsi Jawatankuasa Peperiksaan dan Penilaian? PENGERUSI (Pengetua/Guru Besar) NAIB PENGERUSI (PK ) SET IAUSAHA PEPERIKSAAN (Setiausaha) AHLI ccGuru Kanan ccKetua Panitia ccPenyelaras Merancang dan melaksanakan penilaian dan 7.XU L N XO X P GL6HNRODK 7.2 Fungsi dan Jawatankuasa Peperiksaan & Penilaian peperiksaan di peringkat sekolah: ccjadual w aktu ccpeperiksaan/penilaian cckumpulan sasaran ccmenentukan kesahan dan kebolehpercayaan ujian ccmemastikan jadual penentu ujian (JPU) ccpengaw asan ccsyarat kelulusan ccmenganalisis keputusan peperiksaan ccmemberi maklum balas kepada jaw atankuasa kurikulum ccmenyediakan bank soalan di peringkat sekolah 3XVDW 3HUNHPEDQJDQ .4.HSHPL P SL Q DQGDQ3H Q JXU X V D Q.4.

XU L N XO X P GL6HNRODK 7.HSHPL P SL Q DQGDQ3H Q JXU X V D Q..5 Apakah Struktur dan Fungsi Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah? 7. mengkatalog dan mengurus bahan bantu mengajar ]] Menyedia bahan dan sumber pendidikan ]] Menjalankan aktiviti Kemajuan Staf berkaitan PSS ]] Menilai keberkesanan PSS 3XVDW 3HUNHPEDQJDQ .XULNXOXP .2 Fungsi Jawatankuasa PSS ]] Merancang dan melaksanakan program peningkatan akademik ]] Mengelas.5.1 Struktur Jawatankuasa PSS PENGERUSI (Pengetua/Guru Besar) NAIB PENGERUSI (PK ) SET IAUSAHA (Penyelaras PSS) AHLI ccPK HEM ccPenyelia Petang ccKaunselor ccGuru Kanan / Ketua Panitia ccGuru Pakar ccPenyelaras ICT 7.5.

HSHPL P SL Q DQGDQ3H Q JXU X V D Q.6 Apakah Struktur dan Fungsi Jawatankuasa Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) 7.6.1 Struktur Jawatankuasa Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) PENGERUSI (Pengetua/Guru Besar) NAIB PENGERUSI (Penolong Kanan / Penyelia Petang ) SET IAUSAHA Penyelaras ICT AHLI ccKetua Bidang ccGuru Penolong Kanan ccGuru Pakar 7.XU L N XO X P GL6HNRODK 7..6.XULNXOXP .2 Fungsi Jawatankuasa Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) Merancang ICT sekolah Mengurus kemudahan ICT Menyediakan kemahiran ICT guru dan murid Membudayakan ICT sekolah 3XVDW 3HUNHPEDQJDQ .

.2 Fungsi Jawatankuasa Jadual Waktu Guru Kanan Guru-guru yang dilantik Menyediakan jadual w aktu dan melaksanakan mengikut dasar yang ditetapkan Menetapkan pengagihan tugas-tugas mengajar dan bilangan waktu mengajar.XULNXOXP .XU L N XO X P GL6HNRODK 7.7.1 Struktur Jawatankuasa Jadual Waktu 7.HSHPL P SL Q DQGDQ3H Q JXU X V D Q. 3XVDW 3HUNHPEDQJDQ .7. Menyediakan jadual w aktu guru ganti.7 Struktur dandan Fungsi JK Jadual Waktu? Waktu? PENGERUSI (Pengetua/Guru Besar) NAIB PENGERUSI (Penolong Kanan / Penyelia Petang ) AHLI cc cc 7.7 Apakah Apakah Struktur Fungsi Jawatankuasa Jadual 7.

merancang. 3XVDW 3HUNHPEDQJDQ .HSHPL P SL Q DQGDQ3H Q JXU X V D Q. Mengadakan latihan dalaman untuk menghasilkan penyelidikan baru. memantau dan menilai aktiviti.8.8 Apakah Struktur dan Fungsi Jawatankuasa Penyelidikan dan Pembangunan? 7..1 Struktur Jawatankuasa Penyelidikan dan Pembangunan PENGERUSI (Pengetua/Guru Besar) NAIB PENGERUSI (Penolong Kanan) AHLI ccPenolong Kanan HEM ccPenyelia Petang ccGuru Kanan ccGuru Pakar ccPengerusi Panitia ccKaunselor 7.2 Fungsi Jawatankuasa Penyelidikan dan Pembangunan Mengenal pasti bidang penyelidikan dan pembangunan. Cadangan tindakan susulan. melaksana.XU L N XO X P GL6HNRODK 7.8. Menyediakan laporan / dokumentasi.XULNXOXP .

XULNXOXP VHNRODK" $SDNDK SHUDQDQ NHWXD SDQLWLD" %HULNDQ WLJD IXQJVL SDQLWLD PDWD SHODMDUDQ 1\DWDNDQ GXD SHUDQFDQJDQ GDODP SHQJLVLDQ SURJUDP NHPDMXDQ VWDI %HULNDQ GXD SHUDQDQ -.XULNXOXP GDODP PHQHWDSNDQ GDVDU NXULNXOXP VHNRODK 3XVDW 3HUNHPEDQJDQ .XU L N XO X P GL6HNRODK ]] ]] ]] ]] ]] 6LDSDNDK \DQJ EROHK GLODQWLN VHEDJDL VHWLDXVDKD -.HSHPL P SL Q DQGDQ3H Q JXU X V D Q. ..XULNXOXP . .

1. 6. Berkesan HASIL(OUTCOME) ~ sumber tenaga/kew angan. 4. Cukup 2. Cekap 2. Penubuhan Jawatankuasa Kurikulum Bahan P&P Tenaga Pengajar Am alan P&P Kegiatan Kokurikulum Kemajuan Staf Kewangan Perkongsian bestari Budaya HASIL(OUTCOME) ~ P&P yang berkesan ~ Pembelajaran yang menyeronokkan ~ Meningkatkan kecemerlangan akademik 3XVDW 3HUNHPEDQJDQ .XU L N XO X P GL6HNRODK 8. 2. masa dan kemudahan dapat diurus dan digunakan sebaik mungkin.1 Penubuhan Jawatankuasa Kurikulum 1. Boleh digunakan 3..XULNXOXP . 5. Mesra pengguna 8.2 Bahan pengajaran dan pembelajaran 1. 3. 8.0 REFLEKSI KEJAYAAN KURIKULUM Apakah Faktor-Faktor Yang Menjayakan Pelaksanaan Kurikulum? 8. Bersistematik 3. 7. Berasaskan teknologi 4.HSHPL P SL Q DQGDQ3H Q JXU X V D Q. 9.

XU L N XO X P GL6HNRODK 8. 8. 3. P&P terancang 2. 9. Mencukupi 4.HSHPL P SL Q DQGDQ3H Q JXU X V D Q. Penubuhan Jawatankuasa Kurikulum Bahan P&P Tenaga Pengajar Am alan P&P Kegiatan Kokurikulum Kemajuan Staf Kewangan Perkongsian bestari Budaya HASIL(OUTCOME) ~ P&P yang berkesan ~ Kecemerlangan akademik ~ Cekap dalam penyelesaian masalah 3XVDW 3HUNHPEDQJDQ . 7. Komited 5. 5. kreatif dan inovatif i if HASIL(OUTCOME) ~ P&P yang berkesan 8.3 Tenaga Pengajar 1. 4.4 Amalan pengajaran dan pembelajaran 1. Pelbagai teknik berpusatkan murid 3.XULNXOXP . Menghayati FPK 2. Berminat. Terlatih 3. 2. 6.. Penilaian berterusan 1.

2.XU L N XO X P GL6HNRODK 8.XULNXOXP . Terancang Bersesuaian Kepelbagaian Penilaian berterusan HASIL/OUTCOME ~ P&P yang berkesan ~ Menambah minat ~ Kepemimpinan ~ Mencungkil bakat 8. Kesejawatan ‘peer teaching’ 1.HSHPL P SL Q DQGDQ3H Q JXU X V D Q. 7. 4. 2.5 Kegiatan Kokurikulum 1. Penubuhan Jawatankuasa Kurikulum Bahan P&P Tenaga Pengajar Am alan P&P Kegiatan Kokurikulum Kemajuan Staf Kewangan Perkongsian bestari Budaya HASIL/OUTCOME ~ P&P yang berkesan ~ Berbudaya ilmu 3XVDW 3HUNHPEDQJDQ . 9. 1. 6.. 3. 8. Latihan dalaman 4. Analisis keperluan latihan 2. Perancangan dan pelaksanaan 3.6 Kemajuan Staf 1. 5. 4.

1. Merancang dan 2. 5.8 Perkongsian Bestari 1. 3. Membina rangkaian dengan agensi pendidikan.XU L N XO X P GL6HNRODK 8. 7. 2. Penubuhan Jawatankuasa Kurikulum Bahan P&P Tenaga Pengajar Am alan P&P Kegiatan Kokurikulum Kemajuan Staf Kewangan Perkongsian bestari Budaya HASIL(OUTCOME) ~ P&P yang berkesan 3XVDW 3HUNHPEDQJDQ . agens bukan kerajaan dan swasta. 6. menyediakan anggaran perbelanjaan Agihan mengikut prioriti Perbelanjaan mengikut prosedur dan tatacara kewangan HASIL(OUTCOME) ~ P&P yang berkesan melalui pengurusan kewangan yang efisien 8. 2. 4. Memperoleh sumber dan bantuan. 3.HSHPL P SL Q DQGDQ3H Q JXU X V D Q.XULNXOXP . 8..7 Kewangan 1. 9.

Mengamalkan nilai murni 4. 4.9 Budaya 1.XU L N XO X P GL6HNRODK 8. 7. Penubuhan Jawatankuasa Kurikulum Bahan P&P Tenaga Pengajar Am alan P&P Kegiatan Kokurikulum Kemajuan Staf Kewangan Perkongsian bestari Budaya  $SDNDK NULWHULD \DQJ SHUOX GLDPELONLUD XQWXN PHQMD\DNDQ NHJLDWDQ NRNXULNXOXP GL VHNRODK"  $SDNDK EXGD\D \DQJ SHUOX DGD XQWXN PHODKLUNDQ LNOLP VHNRODK \DQJ NRQGXVLI"  %DJDLPDQD SHUNRQJVLDQ EHVWDUL GDSDW GLDPDONDQ ROHK SLKDN VHNRODK XQWXN PHZXMXGNDQ SHUPXDIDNDWDQ GDODP SHQGLGLNDQ"  7HUDQJNDQ IDNWRUIDNWRU \DQJ PHPEROHKNDQ SHQJDMDUDQ GDQ SHPEHODMDUDQ GLODNVDQDNDQ GHQJDQ EHUNHVDQ GL VHNRODK 3XVDW 3HUNHPEDQJDQ . Perbincangan profesionalisme 3. 6. 3. 5. 2. 9. Kesepunyaan 5. 8. Membudayakan ilmu 2.XULNXOXP . Semangat sepasukan HASIL(OUTCOME) ~ P&P yang berkesan melalui iklim yang kondusif 1..HSHPL P SL Q DQGDQ3H Q JXU X V D Q.

XULNXOXP .0 PENUTUP Buku penerangan ini diharap dapat memberi keyakinan kepada pemimpin dan pengurus kurikulum dalam menjalankan tanggungjawab dengan efisien agar dapat menjamin peningkatan kualiti pengajaran dan pembelajaran secara berterusan. 3XVDW 3HUNHPEDQJDQ ..XU L N XO X P GL6HNRODK 9.HSHPL P SL Q DQGDQ3H Q JXU X V D Q.

Oxford: Heinemann. Jld. The Leadership Challenge – A Call For the Transformational Leader. Mohd. Ashari. 3. Asarudin bin Hj. Jurnal Pendidikan Persatuan Kebangsaan Pengetua-Pengetua Sekolah Menengah Malaysia. Jurnal Kurikulum. Pengurusan Strategik : Satu Pengenalan kepada Peranan dan Amalan Konsepnya dalam Pengurusan Sekolah. Kuala Lumpur. Jld. Azmi Zakaria.XU L N XO X P GL6HNRODK RUJUKAN 1. Tichy & David O. 1999. Indikator Kepimpinan Cemerlang: Satu Analisis Pengurusan .. IBS Buku Sdn. 3XVDW 3HUNHPEDQJDQ . Mac/Apr. 5. Kepimpinan Pendidikan : Cab aran Masa Kini. Kuala Lumpur. 1984.26. 20-25 David Potter dan Graham Powell. 10. AL 1999. 4. Salleh bin Lebar.5 Bil. 1993. Chan Yuen Fook. 21.1. Bhd. Vol. 2. Managing A Better School . 9. Kementerian Pendidikan Malaysia. Bhd. 6. Jurnal Pengurusan Pendidikan IAB. Muhamad Bustaman bin Haji Abdul Manaf. Hussein Mahmood. Dewan Bahasa dan Pustaka. Khidmat. Buku Panduan Profesional Sekolah Menengah . 1995. Kepimpinan Pengetua / Guru Besar Ke Arah Pelaksanaan Kurikulum Yang Berkesan . 1992.XULNXOXP . Ulrich. 34:22-27. Pengurusan Strategik Di peringkat Sekolah. Sloan Management Review. Kepimpinan dan Keb erkesanan Sekolah. Ismail Adnan. No. 1 Disember 1995. Jurnal Pengurusan Pendidikan 7(1):14 Noel M. Pengurusan Strategik Ke Arah Sekolah Berkesan. Jemaah Nazir Sekolah Persekutuan. 1996. Kurikulum Pendidikan Malaysia: Perkemb angan dan Haluan. Fall 1984. Reprinted with permisson. Wan Fatimah Mohamad & Quek Bong Cheang. Ramaiah. 1997. 8. 1 Tahun 1998. Berita Publishing Sdn. 7. 1993. 11.HSHPL P SL Q DQGDQ3H Q JXU X V D Q.

Johari bin Jaafar En.HSHPL P SL Q DQGDQ3H Q JXU X V D Q. Kashry bin Ab.XU L N XO X P GL6HNRODK PANEL PENULIS Penasihat : Dr.. Rani Pn. Mat Jaafar bin Mat Zain En. Hj. Rohani bte Abdul Hamid Timbalan Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum En. Faridah bte Ismail (Ketua) Tn.XULNXOXP . Sharifah Maimunah bte Syed Zin Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum Dr. Rusilawati bte Othman Pusat Perkembangan Kurikulum Pusat Perkembangan Kurikulum Pusat Perkembangan Kurikulum Pusat Perkembangan Kurikulum Pusat Perkembangan Kurikulum 3XVDW 3HUNHPEDQJDQ . Salleh bin Mohd Husein Pusat Perkembangan Kurikulum Pengerusi : Naib Pengerusi : Ahli Panel : Pn.

SENARAI NAMA MODUL DAN BUKU PENERANGAN AM Modul dan buku penerangan am yang dihasilkan oleh PPK. c c c c c c c c c c c c Kemahiran Berfikir Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Aplikasi Teori Kecerdasan Pelbagai Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Penggunaan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pengajaran Berasaskan Kajian Masa Depan Pembelajaran Secara Konstruktivisme Pembelajaran Secara Kontekstual Pembelajaran Akses Kendiri Pembelajaran Masteri Belajar Cara Belajar Falsafah Pendidikan Kebangsaan Matlamat dan Misi. Kementerian Pendidikan Malaysia Kepimpinan dan Pengurusan Kurikulum Di Sekolah Penilaian Kendalian Sekolah .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful