Uz 14-godi{njicu na{eg lista

Glas „Sporta“ je glas sportista
Broj 1548 Sarajevo, utorak, 14. decembar/prosinac 2010. „Sport“ na licu mjesta u Antaliji

[ev~enko se raspitivao o na{im igra~ima
Zvjezdan Misimovi} iznenada u Minhenu

Safet Su{i} nakon prijateljskog me~a u Antaliji

Nema mirenja Had`ija i Misketa

Trener me i dalje ne zanima
U januaru se okupljaju najbolji rukometa{i

Pripreme u Tesli}u, ~eka se Ra|in spisak
Padaju odluke u Ligi Evrope

Muslimovi} ili Halilhod`i} idu dalje
Adnan Had`imuratovi} otkriva

Amir Rizvanovi} novi predsjednik FK Sarajevo

Aktuelno
Uz 14-godi{njicu na{eg lista

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 14. decembar/prosinac 2010.

2

Glas „Sporta“ glas sportista
Prvi broj iza{ao 14. decembra 1996. godine
Koincidencija je htjela da se uz ovaj broj „Sporta“ (1548) ve`e datum 14. decembar, mnogima obi~an dan kao i svaki drugi, ali nama u redakciji sigurno poseban. Naime, prije ta~no 14 godina, u utorak 14. decembra 1996. godine u okviru kompanije „Avaz“ iza{ao je prvi broj prvog bh. sportskog lista „Sport“. Sve ove godine koliko smo sa Naslovnica prvog broja „Sporta“ svojim vjernim ~itaocima nastojali smo da budemo istinski glas sporta i sportista, da donesemo sadr`aje koji }e afirmirati pozitivnu stranu ovog segmenta dru{tvenog `ivota. Na stranama „Sporta“ prodefilovala je armada najpoznatijih bh. sportskih zvijezda, ali i svjetskih vedeta koji su ekskluzivno govorili za na{e ~itaoce, ~ime smo postali regionalno priznata i cijenjena novina. Ono po ~emu se „Sport“, kao najutjecajnija i najtira`nija sportska novina u BiH izdvaja je svakako prostor koji se poklanja afirmaciji i razvoju sporta me|u najmla|im kategorijama, koji svoje po~etke ve`u za na{ list. U nizu akcija koje smo poduzeli sa ciljem afirmacije sportskih dostignu}a u Bosni i Hercegovini, izdvajamo izbor „Sportske li~nosti godine“ u saradnji sa „Dnevnim avazom“. Sve vrijeme nastojali smo biti uz sportiste i sportske kolektive, navija~ke skupine, podr`avali smo i afirmirali vrhunska sportska dostignu}a, ali najve}u zahvalnost dugujemo upravo vama dragi ~itaoci bez kojih ne bismo zabilje`ili ovu vrijednu godi{njicu. Stoga je i ovaj na{ mali praznik, praznik i va{ razlog za skromno slavlje u duhu vremena u kojem `ivimo.

„Sport“ na licu mjesta
Reprezentacija Bosne i Hercegovine remizirala u Antaliji protiv Poljske

Za{to je Smuda ostao smu{en?
Ovakve provjere svakako mogu iznjedriti ako ne odmah novog „A“ reprezentativca, onda svakako novog bh. internacionalca Mnogi menad`eri iz cijele Evrope na tribinama
zra~i hladno}om i ozbiljno{}u, po zavr{etku prijateljskog ogleda s Poljskom (2:2), odavalo je izraz zadovoljstva i sre}e. S druge strane, Franti{ek Smuda bio je ogor~en. Njegova „faca“ bila je tmurna. Izgledao je kao da se vra}ao sa sahrane. Kao da je reprezentacija Bosne i Hercegovine razbila njegove izabranike i kao da su primili pet komada. zrazi lica dvojice selektora neposredno po okon~anju utakmice u Antaliji, jasno su pokazali ko je zadovoljan, a ko ne. Su{i}evo lice, koje ina~e

I

Nisu najgori
Me|utim, za{to je Smuda bio smu{en nakon me~a, a Su{i} veseo i zadovoljan, razlo-

ga je mnogo. Prije svega, poljski selektor je stigao sa trojicom standardnih reprezentativaca iz udarne postave i ~etvoricom koja se redovno pozivaju u „A“ tim. Dakle, na raspolaganju je imao gro „A“ ekipe. S druge strane za protivnika je imao igra~e sastavljene iz, kako to neki stru~njaci ka`u, „najgore lige na svije-

^olakovi} uru~io poklone
Predsjednik NSBiH Suljo ^olakovi}, u dru{tvu dopredsjednika Ilje Dominkovi}a, uru~io poklone poljskoj delegaciji. Oni su imali zajedni~ki ru~ak, a zajedno su i posmatrali prijateljski ogled na stadion „Mardan Palace“ Balji}: Magnet za turske navija~e

Blic iz Antalije

Balji}a okupirali konobari
Najve}i magnet u superluksuznom hotelu „Cornelia“ za konobare bio je Elvir Balji}. Ulaskom u ovaj kompleks, Balji}u su odmah prilazili konobari, ali i ostali gosti, koji su prepoznali jednog od najboljih igra~a Galatasaraja i Fenerbah~ea. Tra`ili su autogram i zajedni~ku fotografiju. Su{i}ev pomo}nik ostao je ogroman trag u turskom fudbalu, zbog ~ega i dan-danas u`iva vrhunski status. ^olakovi} sa ~elnikom NS Poljske

Semir Kerla uspje{no debitovao u reprezentaciji

Nadam se novom pozivu
Ovo je bila odli~na prilika za nas igra~e koji trebamo da se doka`emo i mislim da treba vi{e ovakvih utakmica - ka`e Kerla
Semir Kerla protiv selekcije Poljske upisao je prvi nastup u nacionalnom dresu. Kerla je odigrao jedno poluvrijeme i u dva navrata uspio je spasiti ~iste pogotke u na{oj mre`i, kada je izbijao loptu sa gol crte. - Bilo je zaista prelijepo, ali ja nisam pretjerano zadovoljan svojim nastupom samokriti~an je Kerla. Imao sam problema zbog bolova u aduktoru, te sam propustio nekoliko treninga prije samog okupljanja. Mo`e to jo{ mnogo bolje. I pored ~injenice {to su se novi reprezentativci okupili svega dva dana prije utakmice, Kerla isti~e da svi mogu biti zadovoljni rezultatom. - Mi smo se na okupljanju prakti~ki i upoznali. Znali smo se iz Premijer lige, ali nismo znali kako ko igra. Ipak, na kraju je sve dobro ispalo. Ovo je bila odli~na prilika za nas igra~e koji trebamo da se doka`emo i mislim da treba vi{e ovakvih utakmica. Ako bude prilike, ve} na sljede}em me~u }e to biti mnogo bolje - rekao je novi stoper gr~kog Panseraikosa. Nastup u nacionalnom dresu san je svakog nogometa{a. Semiru Kerli se taj san ispunio u 23. godini. - Ovo je bilo ne{to novo u mom `ivotu i jedno odli~no iskustvo, prelijep osje}aj. Prvi trening vodio je Bor~e Sredojevi}, dok smo drugi dan radili sa selektorom Safetom Su{i}em. Vidi se da je veliki stru~njak i da je profesiona-

Odli~no prihva}en
Kerla je odmah nakon utakmice otputovao za Gr~ku gdje se priklju~io treninzima novog kluba. Isti~e da je odli~no prihva}en u novoj sredini. - Zaista su me svi prihvatili na najbolji mogu}i na~in. Veliki profesionalizam vlada ovdje. Ve} sam imao gostovanja na televiziji, radiju, zovu novinari... Jo{ se te{ko snalazim, komuniciram samo na engleskom jeziku, a tu su jo{ dva igra~a iz Srbije i jedan iz Hrvatske pa mi i oni dosta poma`u - ka`e Kerla. lac u svom poslu - pri~a Kerla. Na pitanje da li se nada novom pozivu, nekada{nji igra~ @eljezni~ara odgovara: - Tek sam pre{ao u novi klub u novu sredinu. Nadam se novom pozivu u reprezentaciju, ali se naravno moram prvo dokazati u Panseraikosu i nastaviti sa igrama koje su me i dovele do ove pozicije - istakao je Kerla. M. TRBONJA

Kerla: Dva puta izbijao loptu sa gol crte

Aktuelno

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 14. decembar/prosinac 2010.

3

Vrhunski smje{taj za bh. reprezentativce
Prijateljski ogled sa Poljskom organizirala je jedna menad`erska agencija, koja je za na{e reprezentativce obezbijedila vrhunski smje{taj u superluksuznom hotelu „Cornelija“ s pet zvjezdica. Na{i igra~i izuzev udobnog smje{taja imali su „ol inkluziv“ sa bogatim {vedskim stolom, te na raspolaganju bazene, saune, d`akuzi, hamame, masa`e, fitnes-centar... U ovome hotelu bile su smje{tene vrhunski evropski klubovi kao i reprezentacije, a centar je poznat po golf terenima.

Moderan stadion u „d`ungli“
Stadion „Mardan Palace“ na kojem se igrala utakmica s Poljskom, vlasni{tvo je jednog azerbejd`anskog bogata{a. Vrhunski stadion s liftom i svim ostalim najmodernijim prate}im sadr`ajima, posjeduje 23 pomo}na terena. Na ovome stadionu Antalijaspor privremeno igra prvenstvene me~eve, a direktor stadiona ne dozvoljava ekipama koje su na pripremama da koriste glavni teren izuzev reprezentacija. Ipak, ono {to nas je najvi{e iznenadilo jeste njegov smje{taj i put do kojeg se dolazi na stadion. Od odmarali{ta u Beleku gdje je odsjela reprezentacija vozi se 40 minuta po izuzetno lo{em i mra~nom putu, koji nas je na trenutak posjetio na BiH. Ipak, kada smo stigli na stadion, shvatili smo da je to ipak Turska. mogu iznjedriti, ako ne odmah novog „A“ reprezentativca, onda svakako novog bh. internacionalca. Odlaskom u neki evropski klub, imat }e bolji rad, te kvalitetnije i ja~e utakmice, {to }e Su{i}u olak{ati posao. Zna Pape da }e te{ko ijedan od pozvanih u Antaliju imati mjesta u kvalifikacijama. Ali, ako prona|u euro-destinaciju, onda svakako za godinu ili dvije BiH }e dobiti kvalitetne reprezentativce. Zato, ovakve akcije svakako su za svaku pohvalu. M. SULJAGI]

Klupa na{e reprezentacije u Antaliji protiv Poljske tu“. Mo`da je bh. liga i jedna od najgorih prema organizaciji, infrastrukturi, pla}ama igra~a, pa ako ho}emo i su|enju, ali igra~i iz takve lige poja~ani Misimovi}em, sjajno su parirali daleko vrednijim i skupljim Poljacima. Zbog Grosickog (broj 10) u Tursku su stigli pomo}ni treneri Birmingem Sitija, {to dovoljno govori kome su dostojno parirali Suba{i}, D`akmi}, Puri}, Vi{}a, D`afi}... Poljaci su stigli na jug Turske na 12 dana da treniraju u vrhunskim uslovima, gdje }e imati tri super provjere, dok su [ehi}, Maleti}, Kerla, Bari{i}, Adilovi}..., do{li s bh. terena koji su svakako me|u najneuslovnijim u Evropi i to na dva dana. Nije ni ~udo {to su toliko respektovali Poljake, da se stekao dojam nakon pet minuta da }emo primiti „petardu“. Ovakve provjere svakako

Aston Vila, Dortmund, Roma...
Prijateljski ogled s Poljskom pratilo je svega pet, {est navija~a iz Poljske, te stotinjak ostalih gledalaca i to uglavnom skauta, menad`era, trenera, direktora i predsjednika klubova. Tako su ovaj duel posmatrali predstavnici Aston Vile, Birmingema, Kelna, Dortmunda, [alkea, Glazgov Rend`ersa, Lacija, Rome, kao i gotovo svih turskih klubova (Galatasaraj, Fenerbah~e, Trabzonspor, Konijaspor, Sivasspor), kao i nekoliko ukrajinskih, ruskih i azerbejd`anskih klubova.

Dobri, a jeftini
U Antaliju je stiglo na desetine predstavnika evropskih klubova, koje su najmanje zanimali Poljaci, jer nijedan od njih ne vrijedi manje od milion maraka na tr`i{tu. Bosanci su dobri, a jeftini.

[ev~enka zanimale pla}e na{ih igra~a
U hotelu „Cornelija“ u kojem su boravili bh.reprezentativci, bili su smje{teni i fudbaleri Dinama iz Kijeva. Oni su se pripremali za sudar sa moldavskim [erifom u okviru Euro lige. Naravno, pored Leandra, Vukojevi}a, Milevskog..., najve}u pa`nju prisutnih u hotelu privla~io je Andrej [ev~enko. Nekoliko na{ih reprezentativaca tra`ilo je njegov autogram i zajedni~ku fotku, a nekada{nji napada~ Milana i ^elzija, zauzvrat se raspitivao o pla}ama bh.igra~a.

Sabitovi}, Kurtagi}, Idrizovi}, Husari}...

[ev~enko na treningu u Antaliji U Antaliji su bili i bh.zastupnici koji su stigli kako bi transferirali nekog od svojih pulena. Tako smo na stadionu „Mardan Palace“ zatekli Edvina Kurtagi}a, AshadaAska Idrizovi}a, zatim Ned`ada Ibrahimpa{i}a, Jasenka Sabitovi}a, Muamera

Sabitovi} sa menad`erima iz Ju`ne Koreje Zuki}a, te Adu Husari}a. Svaki od njih je u kontaktu sa nekolicinom klubova koji se zanimaju uglavnom za usluge mladih igra~a koji su pozvani u „A“ tim i to [ehi}a, Suba{i}a, Puri}a, Vi{}u, D`afi}a, Hamzagi}a, Zahirovi}a...

„Sport“ jedini bh. medij u Antaliji
Samo je „Sport“ imao svog predstavnika na ovoj utakmici od svih bh.medija. Izuzev nekoliko poljskih medijskih ku}a koje redovno prate reprezentaciju svoje zeNa{ tim u Antaliji mlje, tako je prvi bh. sportski list bio na licu mjesta i zabilje`io najva`nije detalje u vezi sa gostovanjem na{e reprezentacije u Antaliji.

Misimovi} predvodio bh. nade
Na{a „A“ reprezentacija prvi puta je zaigrala u ovome sastavu, a predvodio ju je Zvjezdan Misimovi}. Onako, ba{ kapitenski. Nijednog momenta nije pokazao kako su ostali igra~i manje vrijedni od njega. U maniru pravog kapitena. Ostali su u po~etku izgledali dosta upla{eno, a {to je me~ odmicao, pokazivali su sve ve}i kvalitet.

[ehi} i D`afi}: Skrenuli pa`nju na sebe

Su{i}eva nagrada
Ibrahim [ehi} i Adin D`afi}, dvojica doju~era{njih U21 reprezentativaca BiH, za dobre nastupe u ovom nacionalnom timu, dobili su nagradu od selektora Su{i}a i priliku u „A“ selekciji. Iako nisu briljirali, svakako da su skrenuli pa`nju na sebe. Selektor zna da bi odlaskom van granica BiH svakako jo{ vi{e napredovali.

Aktuelno

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 14. decembar/prosinac 2010.

4

Zvjezdan Misimovi} kratko boravi u Minhenu

Had`i me ne zanima!
Ne mogu vi{e gledati patnju Galatasaraja sa tribina stadiona ka`e Misimovi} Zaslu`io sve pohvale za nastup u Antaliji i odazivanje selektoru Su{i}u
vjezdan Misimovi} u petak je bio u Antaliji, gdje je protiv reprezentacije Poljske u prijateljskom me~u predvodio igra~e iz Premijer lige, da bi ve} u subotu oti{ao u Njema~ku.

Z

Patnja s tribina
Bh. reprezentativac je stigao u kra}u posjetu porodici u Mi-

nhenu. Donio je odluku da iz Antalije ne ode u Istanbul i na stadionu Ali Sami Jen pogleda jo{ jednu blama`u rumunskog trenera Georga Had`ija (Haggi), kada ve} nije mogao biti na terenu. - Bolje je {to nisam oti{ao u Istanbul i gledao me~. Te{ko mi padaju porazi Galatasaraja, a ne mogu im pomo}i. Ne mogu vi{e gledati patnju s tribina. Si-

Had`i na utakmici sa Gen~lerbirligijem

Pritisak na Rumuna
Na internet stanici izuzetno ~itanog turskog sportskog lista „Fanatic“ postavljena je anketa u kojoj posjetitelji mogu glasati na pitanje „da li je Zvjezdan Misimovi} nepravdo izostavljen iz ekipe“. U ponedjeljak ujutro glasalo je preko 55.000 posjetitelja, a ~ak njih 72 odsto smatra da je Misimovi}u u~injena nepravda, dok preostalih 28 je na strani rumunskog trenera Goerga Had`ija (Haggi).

tuacija nije nimalo dobra - ka`e Misimovi}. U Turskoj se poja~ava pritisak na Had`ija da vrati Misimovi}a da ponovo trenira sa prvom ekipom. Misimovi} ima svoje mi{ljenje. - Had`i me ne zanima, neka radi {ta ho}e. Ovakva situacija ne}e dugo trajati. Sve bi se trebalo rije{iti do januara. Mo`da i ranije, ali sada }e pauza - ka`e Misimovi}. U Minhenu }e ostati do utorka. Imao je u planu posjetiti Edina D`eku u Volfsburgu i ostale igra~e s kojima je pro{le sezone briljirao u Bundes ligi i drugu godinu zaredom progla{en za najboljeg asistenta u njema~kom {ampionatu. - Velika je zima, avioni slabije lete, pa sam na kraju odustao. A tako sam `elio da odem da ih vidim. Moja posjeta ne bi imala nikakve veze sa mogu}im povratkom u Volfsburg. Jednostavno sam ih `elio sve vidjeti. Sada kada je „spucao“ minus, kada je cijela Njema~ka „okovana“ ledom, to je otpalo. Posjetu sam odgodio za neku drugu priliku - kazao je Misimovi}.

Misimovi}: Sa ponosom nosio dres reprezentacije BiH

Uni{teno preko 1.000 stolica
Navija~i Galatasaraja bili su ogor~eni nakon novog poraza njihovih ljubimaca. Ovaj put bodove sa Ali Semi Jen stadiona bodove je odnio Gen~lerbirligi (0:2) u ~ijim redovima zbog povrede nije igrao na{ reprezentativac Ermin Zec. Ogor~eni navija~i Galate su pred kraj susreta po~eli uni{tavati inventar na stadionu, da bi na kraju susreta cifra pre{la preko 1.000 uni{tenih stolica. Nakon susreta mnogi od njih su navijali da }e tra`iti ostavke kako trenera Had`ija, tako i uprave, ali je okupljanje odgo|eno zbog ekstremne hladno}e. smo i dobro odigrali - rije~i su Misimovi}a, koji iz dana u dan ima sve ve}u podr{ku turskih navija~a, novinara da se vrati treninzima sa prvim timom Galatasaraja. A. SOKOLOVI]

Navija~i Galate su bili ogor~eni
mo da bi mnogi igra~i okrenuli le|a, javili u NSBiH „da su zauzeti i da ne mogu do}i zbog neodlo`nih obaveza“. - Momci su bili super, odu{evili su me. Utakmica je pokazala da u na{oj ligi ima potencijala. Sada je na selektoru Su{i}u da procijeni {ta je najbolje, koji igra~i mogu konkurisati za „A tim. Meni je bilo drago da sam s njima, a na kraju

Lijepe uspomene
Iz Antalije nosi lijepe uspomene. Na stranu {to se odmah odazvao na poziv Safeta Su{i}a. Nije mu bilo nezgodno igrati sa igra~ima iz Premijer lige. Zna-

Muhamed Suba{i}, reprezentativac BiH iz Olimpica

^eka ponude iz Aston Vile i Dortmunda
Prvih desetak minuta smo bili u gr~u, a poslije toga, dok smo se malo uigrali, bilo je puno bolje
Suba{i}: Vjerujem Zuki}u i Graci}u
Reprezentativac BiH iz Olimpica Muhamed Suba{i} u Antaliji je bio pod lupom skauta desetak inostanih ekipa - od Aston Vile, Rome, Borusije iz Dortmunda, Glazgov Rand`ersa, do Galatasaraja i jo{ nekoliko turskih i belgijskih ekipa. - Kompletan posao oko transfera prepustio sam zastupniku Muameru Zuki}u i predsjedniku Olimpica Nijazu Graci}u. Vjerujem im, tako da oni vode sve pregovore - ka`e Suba{i}, koji je u Antaliji postigao prvi gol za „A“ tim Sada ve} standardni ~lan „A“ tima zadovoljan je svojom igrom, ali i rezultatom u Antaliji. - Prvih desetak minuta smo bili u gr~u, a poslije toga, dok smo se malo uigrali, bilo je puno bolje. Uglavnom, nismo odigrali lo{e. Na pitanje za{to je prvo poluvreme me~a u Antaliji igrao na poziciji stopera, a ne na lijevom boku, Suba{i} odgovara: - Selektor mi je rekao da ima problema na stoperskim pozicijama, po{to Emir Spahi} i ostali kandidati za tu poziciju imaju kartone, te je htio da vidi moje kvalitete i na toj poziciji. Kako mi je rekao selektor, ve} je upoznat sa mojim kvalitetima na lijevom boku. Tako|er, nije tajna da selektor ve} du`e vrijeme, pored Spahi}a, tra`i drugog stopera. Podsjetimo, Suba{i} je u Lakta{ima, po potrebi, igrao na mjestu lijevog stopera. - Nisam zadovoljan mojom igrom na otvaranju me~a, ali kasnije je bilo bolje. Ipak, dugo, vi{e od dvije godine, nisam igrao na toj poziciji - za kraj ka`e Suba{i}. S druge strane, kako smo saznali u razgovoru sa Suba{i}evim zastupnikom, njegov pulen je najbli`i odlasku u Englesku i Njema~ku. - Suba{i} je trenutno najbli`i Aston Vili i Dortmundu. Nadam se da }u do kraja sedmice dobiti i pismene ponude. Ipak, liga{ka takmi~enja u Engleskoj, Njema~koj i [kotskoj su jo{ u toku, ka`e Suba{i}ev zastupnik Muamer Zuki}, koji je u Antaliju doveo skaute Aston Vile, Glazgov Rend`ersa i Borusije iz Dortmunda.

G. [UMAR

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 14. decembar/prosinac 2010.

5

Safet Su{i} po povratku sa prijateljske utakmice protiv Poljske iz Antalije

Nadam se da ne}u morati pomiriti Misimovi}a i Had`ija
Imao sam namjeru posjetiti Istanbul, razgovarati sa Had`ijem, ali se sada nadam da ova situacija ne}e dugo potrajati - ka`e na{ selektor U Antaliji ga niko nije razo~arao, ali ne `eli govoriti o imenima
afet Su{i} se u nedjelju nave~er iz Istanbula vratio u Pariz. U petak je bio na klupi na{e reprezentacije u Antaliji, gdje su igra~i sastavljeni iz Premijer lige predvo|eni Zvjezdanom Misimovi}em odigrali 2:2 u prijateljskom susretu protiv Poljske. U razgovoru za „Avazov Sport“, Su{i} nije `elio otkriti igra~e koji su ispunili njegova o~ekivanja, ali je podvukao da ga niti jedan reprezentativac u Antaliji nije razo~arao.

S

kcija nakon primljenog prvog i drugog gola. Zadovoljan sam pona{anjem, igrom, pa i rezultatom.
U Misimovi}evoj igri se nije primjetilo odsustvo sa terena?

je{iti, jer ne vidim razloga zbog ~ega bi ovo trebalo dugo trajati.
^udno je da jo{ uvijek trener Galatasaraja, Georg Had`i (Haggi) {uti oko njegovog odnosa sa Misimovi}em?

u konflikt sa igra~em, da ga skloni{ na neko vrijeme, ali je u Misimovi}evom slu~aju ~udno da se sve desilo bez razloga, {to je nepo{teno i nekorektno.
[ta Vam je kazao Misimovi} za njegov „sukob“ sa Had`ijem?

- S obzirom na to da ne igra ve} neko vrijeme Misimovi} je bio dobar. Nadam se da }e se situacija brzo ri-

- Najlak{e je skloniti nekog igra~a. Mo`e{ opet do}i

Realan rezultat
- Vidjela se da ne postoji velika razlika u kvalitetu poljske i na{e lige. Oni su mo`da imali bolje {anse, malo vi{e dominirali terenom, ali je kona~an rezultat realan - ka`e Su{i}.
Koje ste pojedince upisali u svojoj bilje`nici?

- Pri~ao sam s Misimovi}em oko „sukoba“ sa Had`ijem. Misimovi} mi je kazao da je Rumun do{ao samo do njega nakon jednog treninga i kazao mu „ne ra~unam na tebe“. U redu, to se mo`e desiti, ali mu je Had`i isto tako morao dati kondicionog trenera, jer je, ipak, Misimovi} igra~ koji je s velikom pompom do{ao u Galatasaraj. Skupo je i pla}en.
Do nas je do{la informacija da }ete mo`da oti}i u Istanbul i razgovarati direktno sa Had`ijem?

Su{i}: Misimovi} je potvrdio da je na{ va`an igra~

Va`no je da Pjani} igra
Pjani} je pobijedio, Spahi} remizirao u posljednjem kolu francuske Lige1?

- Pjani}a sam gledao protiv Tuluza, jer sam ba{ u vrijeme njihove utakmice stigao ku}i. Igrao je nekih 80 minuta, dosta dobro. Va`no je da igra. Spahi}a nisam mogao gledati, zbog obaveza u Antaliji, ali sam ~uo da su odigrali 0:0 sa Brestom. Lion je sada dva boda od vrha i Monpelje je tu - komentira Su{i}. mo`e dugo trajati, ali ne treba ni dodatnim izjavama pogor{ati Misketovu situaciju.
Postoji li mogu}nost da je Had`i dobio upute da skloni Misimovi}a, jer je skupo pla}en iz Volfsburga ili da je dobio sugestije iz Rumunije? Antaliji?

Hasagi} na utakmici protiv Trabzona

(Foto: Ibbspor.tr)

- Ne bih sada govorio o pojedincima. Uglavnom, niko me posebno nije iznenadio. Poznavao sam ve}inu igra~a koji su igrali u Antaliji. Nisam ni o~ekivao ne{to posebno, a najva`nije je da me niko nije razo~arao.
Raduje ~injenica da su se na{i reprezentativci oba puta vratili u igru nakon primljenog gola.

Hasagi} je super branio
^uli smo da ste sa Elvirom Balji}em posmatrali duel izme|u Istanbula i Trabzona. Kakav je bio Kenan Hasagi}, da li ste se vidjeli s njim?

- Nisam imao priliku da se sretnem sa Hasagi}em, jer sam `urio na avion za Pariz. Na poluvremenu sam morao napustiti stadion, ba{ u vrijeme kada je sudija svirao malo sumnjiv penal za Trabzon. Hasagi} je super branio, Istanbul je bio bolji tim - ka`e Su{i}.
Zar je toliko Trabzon superioran, da bje`i Feneru, Be{ikta{u, Galati?

- Susret su po~eli sa strahom. To se odmah vidjelo, jer se nije smjelo desiti da nam odmah daju prvi gol. Ipak, raduje me dobra rea-

- Oni ne igraju dobro, ali imaju stra{nu publiku. Iz Trabzona je stiglo vi{e od 30.000 navija~a. Oni ve} 30 godina nisu bili {ampioni i sada silno `ele iskoristiti gre{ke Fenera, Galate, Be{ikta{a... Nemaju neku ekipu, to je moje mi{ljenje - ka`e Su{i}.

- Imao sam takvu namjeru, ali se sada nadam da ova situacija ne}e dugo potrajati. Had`ija poznajem onoliko koliko i on mene. Znamo se iz vremena kada je on bio u Galati, a ja trener u Turskoj. Znam i dosta ljudi u Galatasaraju. Sada{nji sportski direktor Galate je moj prijatelj iz Istanbulspora. Te{ko je sada insistirati, tra`iti da se promijeni odnos prema Misimovi}u, kada mnogo toga ne {tima u klubu. Kada se sve sabere, smatram da }e Misketovom problemu brzo do}i kraj. Ovakvo stanje ne

- Ne vjerujem da je Had`i dobio direktivu da skloni Misimovi}a, da li iz Galate ili Rumunije. Takvih primjera ima dosta u nogometu, ali smatram da u ovoj situaciji to nije slu~aj. Znam samo da je Misimovi} potreban reprezentaciji. To se vidjelo u Slova~koj, pa sada u Antaliji.

- Koliko sam primjetio novinari na po~etku nisu bili naklonjeni Misimovi}u. Sada je pritisak prestao, mnogi su za to da se Zvjezdan vrati u ekipu i izvu~e Galatasaraj iz ove te{ke situacije. Nadam se da }e njegovim problemima, u narednim danima do}i kraj.
Kakvi su Va{i planovi do Nove godine?

Pritisak prestao
[ta ka`u turski novinari s kojima ste razgovarali u

- Ostat }u u Parizu. Sada }e pauza u skoro svim {ampionatima, tako da ne}u imati mogu}nosti da pratim na{e reprezentativce. U svakom slu~aju me raduju posljednja dva rezultata iz Bratislave i Antalije. Znam da }e biti jo{ bolje. Ovo je tek po~etak - kazao je Su{i}.
A. SOKOLOVI]

Bh. reprezentativac strijelac za Makabi

Medunjanin golom donio bod
Na{ internacionalac sa pet golova prvi strijelac ekipe
Haris Medunjanin jedini je od na{ih reprezentativaca bio strijelac proteklog vikenda. Bh. internacionalac golom u 82. minuti donio je bod (1:1) svom Makabiju iz Tel Aviva u 14. kolu izraelskog {ampionata protiv Makabija iz Petah Tikve. Gosti su u prvom dijelu (32. minuta) do{li u vodstvo, od 70. minute su imali igra~a manje (isklju~en Damari), da bi nedugo zatim na{ reprezentativac uspio realizirati dobru akciju navalnog reda tima iz Tel Aviva. Remi je skupo ko{tao Medunjanina i njegovo dru{tvo. Izgubili su ~elnu poziciju i sada su pali na ~etvrto mjesto sa dva boda zaostatka za vode}im Makabijem iz Haife. Medunjanin je u igru u{ao po~etkom drugog poluvremenu, a u duelu sa Makabijem iz Petah Tikve postigao je peti gol u sezoni. Sa pet golova je ubjedljivo prvi strijelac svoje ekipe. Narednog ponedjeljka Makabi je gost u Ber [evi A. S. kod Hapeola.

Radost Medunjanina nakon izjedna~enja

Aktuelno
Intervju

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 14. decembar/prosinac 2010.

6

E{ef Ja{arevi}, nekada{nji igra~ Slobode i Galatasaraja
Ja{arevi}: Zvijezda }e ostati premijerliga{

Igrao sam sa Fatihom Terimom
Karijeru po~eo u rodnom Grada~cu Treneri cijenili njegovu univerzalnost Kada je u pitanju na{a reprezentacija, `elje su jedno, a realne mogu}nosti ne{to drugo - ka`e Ja{arevi}

S

Razgovarao: Miralem DEMIROVI]

E

{ef Ja{arevi} se rodio 5. februara 1951. godine u Grada~cu. Sklonost ka fudbalskoj igri vi`ljastog momka je veoma brzo uo~ena. Prve fudbalske lekcije u~i u mati~nom FK Zvijezda, a najve}e uspjehe i igra~ka priznanja sti~e kao ~lan tuzlanske Slobode. Odigranih 275 utakmica, svrstalo je Ja{arevi}a u skupinu igra~kih legendi tima sa Tu{nja. Isticao se izvanrednim tehni~kim sposobnostima i uro|enom fizi~kom spremom. Za iskazivanu borbenost i zalaganje, ~esto je nagra|ivan aplauzima na otvorenoj sceni. Bio je vrlo cijenjen u fudbalskim krugovima, ali skromnost i nenametljivost je bila razlogom daleko manje medijske prezentacije kakvu je, objektivno, Ja{arevi} zaslu`ivao. Nastupao je i za FK Napredak iz Kru{evca, a inostranu karijeru je vezao za Galatasaraj. Zabilje`io je ukupno {est nastupa za reprezentaciju Jugoslavije, od kojih dva imaju tretman zvani~nih. Danas Ja{arevi} `ivi i radi u rodnom Grada~cu, a ogromno fudbalsko znanje nesebi~no prenosi na najmla|e u omladinskim pogonima NK Zvijezda. A od ovog fudbalskog barda se ima {ta nau~iti.

vanih mladi}a na tuzlanskoj regiji. Tako sam i ja u decembru 1972. godine, a posredovanjem Nazifa [ehi}a i Reufa Faki}a, postao ~lan Slobode.
Punim {est sezona ste nastupali u timu sa Tu{nja. Koje takmi~arske uspjehe posebno izdvajate?

- U Slobodi, koja je u to vrijeme imala generacije fudbalera za svaki respekt, pr-

- Slo`io bih se sa vama da se igrao daleko kvalitetniji fudbal. Vi{e je razloga koji idu u prilog ovoj tvrdnji. Prije svega, mnoge stvari administrativne prirode su bile sistemski regulisane. Iako i tada uslovi za rad nisu bili optimalni, ipak se igralo sa puno vi{e ljubavi i entuzijazma. Stadioni su bili posje}eniji, a prisustvo ve}eg broja gleda-

oveo sam zaista nezaboravne godine. Nastupati u tada{njoj Prvoj ligi je ve} bio svojevrstan uspjeh imaju}i u vidu kvalitet fudbala koji se tada igrao. Ipak, kao najve}i klupski uspjeh mo`emo smatrati nastupe u Kupu UEFA u sezoni 1976/77. godine.
U toj zoni, Tuzlaci su imali izvanrednu generaciju koja je bila neugodan rival i timovima iz tada{nje „velike ~etvorke“. Koji trener Vas je predvodio, te sa kojim saigra~ima ste najbolje sara|ivali?

Igrati protiv Partizana, Dinama, Crvene zvezde i Hajduka je za nas iz manjih klubova bilo posebno inspirativno. Za mene li~no, pojedinci koji su mi zadavali najvi{e problema su bili Branko Oblak i Franjo Vladi} laca je uvijek bio dodatni motiv za bolju igru. Objektivno, igralo se sporije, ali tehni~ki dotjeranije. Danas se vi{e pa`nje posve}uje snazi i brzini, a nepostojanje zakonskih regula je dodatni problem.

Eser, potom Metin, te Jusuf Hatuni} koji je do{ao iz Partizana. Na moju `alost, turski savez je donio propis kojim se zabranjuje nastup stranaca, te u maju 1979. godine napu{tam Istanbul. Bilo je to za mene veliko iskustvo, a prelijepa sje}anja nosim na vrijeme provedeno u Turskoj.
Nakon te internacionalne epizode, poja~avate redove FK Napredak iz Kru{evca. Kakva sje}anja Vas ve`u za skoro ~etverogodi{nji boravak u gradu i klubu koji je gajio izuzetne sportske odnose sa Slobodom?

zvani~ne utakmice. Kada ste ostvarili debi nastup?

Prelazak u Galatasaraj
Odigrali ste veliki broj prvenstvenih utakmica. Koji timovi i pojedinci su Vam bili posebno neugodni?

- Na insistiranje lege-

- Bilo je to 1977. godine na utakmici protiv Kolumbije, a koja je odigrana u Bogoti. Savezni kapiten Ivan Toplak mi je ukazao povjerenje u 70. minuti susreta kada sam na poziciji desnog krila zamijenio Iliju Zavi{i}a iz Partizana. Zanimljivo je da sam u sezoni 1977/78. godine, a po anketi beogradskog „Sporta“ progla{en za najbolje desno krilo u dr`avi. Iako to nije bila moja prirodna pozicija, treneri i novinari su me smatrali univerzalnim igra~em.

okolnosti u~inio da je ne zavr{im. Bavio sam se poslovima koji nisu bili vezani za sport, ali sam paralelno amaterski trenirao mla|e kategorije {to i danas radim. Zahvaljuju}i podr{ci i razumijevanju ~elnih ljudi u klubu, imamo odli~nu omladinsku {kolu, {to potvr|uju i postignuti rezultati. Velikih trenerskih ambicija jednostavno nisam imao.
Vjerujemo da sa pa`njom pratite de{avanja u na{oj Premijer ligi. Kakve su ambicije Va{eg kluba u drugom dijelu prvenstva, znaju}i da je za {efa struke postavljen Dragan Jovi}?

Nastupi u Kupu UEFA
Va{ fudbalski po~etak je vezan za FK Zvijezda iz Grada~ca, a karijeru nastavljate kao ~lan tuzlanske Slobode. Zahvaljuju}i kome ste obukli „crveno-crni“ dres?

- Uistinu smo tada imali respektabilan tim koji je gajio prepoznatljivu, tehni~ki dotjeranu igru sa puno ma{tovitosti, te smo bili rado vi|eni na svim stadionima nekada{nje Jugoslavije. Trener nam je bio \or|e Gerum koji je naslijedio Mi}u Duvan~i}a kojeg je anga`ovao splitski Hajduk. Sa svim igra~ima sam imao dobru saradnju jer smo preferirali kolektivnu igru, a ako bih nekoga izdvajao, bili bi to Fuad Mulahasanovi} i Mustafa Huki}.
Tada{nja Prva liga je va`ila za jednu od najkvalitetnijih i u evropskim razmjerama. Po Vama, koji su osnovni razlozi za veliku kvalitativnu razliku u korist fudbala koji se igrao u Va{e vrijeme i klupskog fudbala koji se prezentira danas?

- U to vrijeme su se izdvajali klubovi koji su sa~injavali takozvanu „ veliku ~etvorku“. Igrati protiv Partizana, Dinama, Crvene zvezde i Hajduka je za nas iz manjih klubova bilo posebno inspirativno. Za mene li~no, pojedinci koji su mi zadavali najvi{e problema su bili Branko Oblak i Franjo Vladi}. Osim {to su bili fudbalski majstori, odlikovali su se velikim radijusom kretanja.
Na vrhuncu igra~ke karijere, odlazite u jedan od najboljih i najpopularnijih turskih klubova, Galatasaraj. Po ~emu je karakteristi~an taj period Va{e karijere?

ndarnog trenera Tomislava Kaloperovi}a, pristupio sam FK Napredak. Za Kru{evac, te sve ljude u klubu, a posebno navija~e, ve`u me nezaboravne uspomene. Klub je sa velikim ambicijama nastupao u Prvoj ligi, a u tom intervalu smo postigli i najzna~ajnije takmi~arske rezultate.

Za reprezentaciju sam debitovao 1977. godine na utakmici protiv Kolumbije, a koja je odigrana u Bogoti. Savezni kapiten Ivan Toplak mi je ukazao povjerenje u 70. minuti susreta kada sam na poziciji desnog krila zamijenio Iliju Zavi{i}a iz Partizana
Kojih reprezentativnih saigra~a se rado sje}ate i da li ste u kontaktu sa nekima od njih?

- Sa nepunih 14 godina po~eo sam trenirati fudbal u lokalnom klubu. Vjerovatno sam svojom marljivo{}u, ozbiljno{}u i iskazanim potencijalom skrenuo pozornost ljudi ~iji je zadatak bio „pra}enje“ talento-

- U oktobru 1978. godine sam pre{ao u Galatu, a interesantno je da sam igrao sa Fatihom Terimom koji je nastupao na poziciji stopera. Osim njega, u ekipi su bili i tada poznati golman

Najbolje desno krilo
Podsjetite nas na trenere i saigra~e iz tada{njeg kru{eva~kog prvoliga{a.

Branio protiv Geteborga
Stariji ljubitelji fudbala prisjetit }e se zanimljive epizode kada ste jedno poluvrijeme bili i ~uvar mre`e.

- Istina je. Bilo je to na utakmici Sloboda - Geteborg u okviru Rapan kupa. Na samom kraju prvog poluvremena, a u jednom duelu sa protivni~kim igra~em, na{

golman Mirza Had`i} je do`ivio potres mozga. Po{to je trener Gerum dozvolio rezervnom golmanu Divanefendi}u odsustvo, pitao nas je ko bi stao na gol. Ja sam se javio, obukao golmansku opremu i posre}ilo se da odli~no odigram tu rolu. To je rezultiralo na{om pobjedom od 1:0.

- Pored pomenutog Kaloperovi}a, treneri Napretka su bili Miljenko Mihi} i Milovan \ori}. Od igra~a bih pomenuo Zorana Simovi}a, Stanislava Karasija, Jovicu [koru, Dragoljuba Kosti}a i Du{ana Pe{i}a. U to vrijeme oni su zaista bili velika fudbalska imena.
Odigrali ste za A reprezentaciju Jugoslavije dvije

- Najradije se sje}am Sre}ka Bogdana, Zlatka Kranj~ara i D`evada [e}erbegovi}a. Sa njima se povremeno ~ujem, a sa [e}erbegovi}em se i ~esto vi|am prilikom utakmica omladinskih selekcija NK Zvijezda i Sloboda. Uz kafu se rado podsjetimo na to nezaboravno vrijeme. Imao sam priliku igrati i sa D`emalom Had`iabdi}em, Ratkom Svilarom, Dra`enom Mu`ini}em, te Ivanom Katalini}em.

- Postavljeni ciljevi NK Zvijezda u jesenjem dijelu prvenstva nisu ostvareni, te smo osvojili pet bodova manje od planiranog. Primarni zadatak je konsolidacija kluba i o~uvanje premijerliga{kog statusa. Ne sumnjam da }emo zajedni~kim radom i naporom nadoknaditi propu{teno, a Dragana Jovi}a smatram stru~nim, iskusnim i kompetentnim za posao koji mu je povjeren.
Kakve su Va{e prognoze u pogledu plasmana na{eg najboljeg tima za naredni Euro?

Sa~uvati status
Aktivnu igra~ku karijeru ste zavr{ili u mati~nom FK Zvijezda. Niste iskazali poseban interes za trenerski posao. Za{to?

- Svojevremeno sam upisao Vi{u trenersku {kolu u Novom Sadu, ali je splet

- Za razliku od mnogih, ja }u izraziti skepsu koji baziram na realnosti. Zbivanja oko Saveza ne idu u prilog potrebnom miru i optimalnim uslovima koji selektor i njegovi izabranici moraju imati. Safet Su{i} je bio veliki igra~, ali trenerski rezultati koje je do sada postigao ne potvr|uju njegov igra~ki kvalitet i klasu. Ni reprezentativci na terenu ne igraju sa `arom i borbeno{}u koja se mora iskazati kada se brane boje dr`ave. Ako se do konca marta, kada igramo sa Rumunijom, ve}ina stvari popravi, onda }u se i ja svrstati u optimiste - naglasio je Ja{arevi}.

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 14. decembar/prosinac 2010.

7

Vahid Halilhod`i}, trener aktuelnog prvaka Hrvatske pred me~ sa PAOK-om

Huligani me ne mogu otjerati iz Dinama
Na{ stru~njak je svjestan {ta ~eka njegov tim Za mene je dobra vijest {to u timu PAOK-a ne}e biti Muslimovi}a

V

ahid Halilhod`i}, na{ stru~njak odveo je ekspediciju zagreba~kog Dinama u Rovinj. Tu }e se plavi spremati do srijede i historijske utakmice protiv predstavnika Gr~ke PAOK-a u oviru 6. kola Evropske lige. - Molim Vas za{to govorite da je ovo historijska utakmica. Pa Dinamo je kroz svoju bogatu historiju ve} osvajao evropske trofeje. To me boli, kada neko ka`e da ovu utakmicu po svaku cijenu moramo dobiti.

Baka je zaslu`io {ansu
Znamo da ne volite komentirati de{avanja u Hajduku, ali recite nam kako gledate na ovu informaciju da je va{ nekada{nji saigra~ Bla` Sli{kovi} navodno kandidat za trenera tima iz Splita?

- O tome sam ne{to pro~itao u medijima. Baka je zaslu`io {ansu u Hajduku i ja li~no bih volio da postane novi trener ekipe iz Splita, mada je i on sam demantirao mogu}nost da se to desi sada - kazao je Halilhod`i}.
Va{ naredni rival je u okviru prvenstva Gr~ke u posljednjem kolu ostvario minimalnu pobjedu nad Iraklisom (1:0).

- To ne dolazi u obzir. Nije to moj na~in.
Koliko su vas pogodila posljednja de{avanja na utakmici protiv Osijeka u okviru Kupa Hrvatske?

jest u moru lo{ih. Kao {to znate ne}u mo}i ra~unati na kapitena Bi{~ana, a na povredu se `ale jo{ dva ili tri igra~a. Upitan je nastup Vr{aljka, koji je itekako va`an igra~. Njegov izostanak }emo te{ko nadoknaditi. Ipak, sve u svemu optimista sam. O~ekujem i ogromnu podr{ku na{ih navija~a. Mojoj mladoj ekipi, ona }e itekako biti potrebna.
U slu~aju pozitivnog rezultata, gdje }ete proslaviti veliki uspjeh?

Ipak, pobjeda nam PAOKom ostavlja va{ tim na evropskoj sceni.

- To je ta~no. Svjestan sam {ta me ~eka. U Solunu smo nesretno izgubili. Taj Muslimovi} je prevario moju odbranu. Kasnije smo iz tog prekida primili gol. Me|utim, to je sada pro{lost. Ne `elim o tome sada pri~ati.

- ^ekam da dobijem DVD sa te utakmice, da vidim, kako su igrali, mada, znam da oni imaju ~vrstu odbranu. Te{ko primaju golove. Uostalom, to su i pokazali u dosada{njim utakmicama u okviru Evropske lige.
Ho}ete li mo`da tra`iti savjet od Du{ana Bajevi}a?

- Huligani me ne mogu otjerati iz Dinama. To im sada u javno poru~ujem. To slobodno napi{ite.
U Zagreb }e, ali kao turista doputovati Zlatan Muslimovi}, na{ reprezentativac i ~lan PAOK-a.

- To je za mene dobra vi-

- Ma o tome uop}e nisam ni razmi{ljao. Samo da mi pobijedimo, a bit }e vremena za slavlje. U ovakvim utakmicama se postaje igra~ istakao je Halilhod`i}, zbog kojeg }e Bosanci i Hercegovci navijati za Dinamo u srijedu nave~er uz direktan prijenos na TV OBN od 18.55 sati. Z. ]OROVI]

Halilhod`i}: Gr~ki tim te{ko prima golove

Zlatan Muslimovi} o premiji za odlu~uju}i me~ sa Dinamom

Novi posao za biv{eg selektora BiH

Mi igramo nogomet, nas lova ne zanima
Znam da }e svi igra~i PAOK-a iskrvariti na terenu, samo da do|u u srijedu do cilja, bez obzira na visinu premije - ka`e Muslimovi}
Zlatan Muslimovi} }e u srijedu biti u Zagrebu. Na{ reprezentativac ne}e mo}i igrati za PAOK u odlu~uju}em me~u protiv Dinama, ali }e svoje suigra~e bodriti sa tribina stadiona u Maksimiru. PAOK i Dinamo u srijedu igraju presudnu utakmicu za plasman u daljnje takmi~enje u Ligi Evrope, a gostima iz Gr~ke za prolaz odgovara i nerije{en rezultat. - U dobroj smo formi u posljednje vrijeme, tako da se mo`emo nadati uspjehu. Dinamo nije bolji tim od nas, {to }e moji suigra~i i dokazati u srijedu - kazao je Muslimovi}, koji }e propustiti maksimirski susret jer je nedavno u Njema~koj operirao i drugu preponu. PAOK je u petom kolu Lige Evrope na svom terenu propustio da do|e na korak od plasmana u nastavak takmi~enja. Da su uspjeli dobiti Klub Bri`, u Zagrebu bi im odgovarao bilo koji poraz od dva gola razlike. - Sami smo krivi. Primili smo gol u fini{u susreta, kada smo tri boda imali u d`epu. Imamo dobru odbranu, ali su morali bolje reagirati prije gola Bri`a - ka`e Muslimovi}. Gr~ki mediji su poslje-

^estitke momcima iz Antalije
Muslimovi} je u Solunu imao priliku da putem interneta prati prijateljski susret izme|u BiH i Poljske, koji je igran u Antaliji. - Momci su me odu{evili, ovom prilikom im ~estitam. Vidjelo se da `ele, pa i ako je bilo manjih pogre{aka, treba im oprostiti, jer su prvi put nosili dres na{eg tima. Jo{ jednom su potvrdili da BiH ima potencijala - kazao je Muslimovi}. dnjih dana izvje{tavali da ~elnici PAOK-a pripremaju basnosnovne sume novca za prolaz dalje. Muslimovi} je to demantirao: - Mi igramo nogomet, nas novac najmanje zanima. Lijepo je kada se dobije premija, ali je to, vjerujte mi, zadnja stvar koja nam je na pameti u ovom trenutku. Znam da }e svi igra~i iskrvariti na terenu, samo da u srijedu do|u do cilja. Znam da i to mogu ostvariti, bez obzira na „opasne“ poruke iz Zagreba. A. S.

Bla`evi}: Preuzeo olimpijsku selekciju

]iro vodi Kineze u London
Miroslav Bla`evi} je imenovan za selektora Olimpijske reprezentacije Kine, javila je agencija Hinhua. Fudbalski savez Kine je Bla`evi}a, biv{eg selektora BiH, Hrvatske i Irana, izabrao na ovu funkciju nakon {to je otpustio Kineza Suna Veija, poslije lo{ih rezultata ove reprezentacije na Azijskim igrama. Bla`ebi} je potpisao dvogodi{nji ugovor koji va`i do decembra 2012. godine, tako da }e vjerovatno voditi Kinu na OI u Londonu. Prvi asistent }e mu biti Li Bing. Ove sezone je ]iro u kineskom prvenstvu vodio tim [angaja i osvojio tre}e mjesto, a prilika da preuzme Olimpijsku selekciju mu je stigla kada su Kinezi ostali ogor~eni porazima svoje U23 reprezentacije od velikih rivala Japanaca i Ju`nih Korejanaca.

Muslimovi}: Sti`e u Zagreb, ali samo kao navija~

Evropska liga
Ove sedmice se zavr{ava grupna faza

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 14. decembar/prosinac 2010.

9

[esto kolo Grupa A
^etvrtak, 16. decembar (19:00): Salcburg - Leh, Juventus Man~ester siti.
1. Man. siti* 2. Leh* 3. Juventus 4. Salcburg 5 5 5 5 3 2 0 0 1 2 5 2 1 1 0 3 10:5 10:8 6:6 1:8 10 8 5 2

Ko }e prezimiti u Evropi,
Halilhod`i} ili Muslimovi}?
Dinamo ne mo`e ra~unati na svog kapitena Igora Bi{}ana, Grci vjerovatno bez Zuele, Vitole te bh. reprezentativca
o{ je {est nepoznanica {to se ti~e plasmana u drugu fazu natjecanja Evropske lige, a jedna od definitivno najzanimljivijih utakmica posljednjeg 6. kola je sraz u Maksimiru izme|u doma}eg Dinama i gr~kog PAOK-a. Rije~ je o sudaru izravnih suparnika za plasman dalje u kojem je gostima iz Soluna dovoljan i bod, dok mom~adi Vahida Halilhod`i}a igra samo puni plijen, odnosno pobjeda. Dinamo ne mo`e ra~unati na svog kapetana Igora Bi{}ana koji je zaradio isklju~enje na pro{loj utakmici s Viljarealom, a upitan je i nastup jo{ jednog pouzdanog obrambenog igra~a Leonarda Kufrea koji je lak{e povrije|en. Grci vjerojatno ne}e mo}i ra~unati na povrije|ene Zuelu, Vitola te Muslimovi}a, me|utim u najavama iz njihovih redova u ovoj utakmici najvi{e o~ekuju od odli~nog Vierinje, a velike nade pola`u i u sjajnog 30godi{njeg hrvatskog vratara Darija Kre{i}a vjeruju}i ka-

Grupa B
^etvrtak, 16. decembar (19:00): Aris - Rosenborg, Leverkuzen - Atletiko.
1. Bajer* 2. Aris 3. Atletiko 4. Rosenborg 5 5 5 5 3 2 2 1 2 1 1 0 0 2 2 4 7:1 5:5 8:6 3:11 11 7 7 3

J

Duel Vierinje i Kelave mo`e odlu~iti pobjednika ko }e ih Hrvat spasiti od Hrvata! Drugi susret Grupe D igraju Klub Bri` i Viljareal. [panski predstavnik se ve} plasirao dalje, dok su Belgijanci ispali iz svih kombinacija, no ipak se mo`e o~ekivati da „`uta podmornica“ pru`i svoj maksimum budu}i da vjerojatno `eli zadr`ati prvo mjesto u Grupi. Pred eliminacijom iz natjecanja je i branitelj naslova Atletiko iz Madrida, jer mu slijedi gostovanje u Leverkuzenu kod Bajera, koji je ve} osigurao prvo mjesto u Grupi B, dok Aris do~ekuje Rosenborga, koji se pak ve} oprostio od daljnjeg natjecanja. Grci pobjedom prolaze dalje, pa ne treba sumnjati kako }e propustiti jednu takvu priliku za ostvarenje odli~nog rezultata na me|unarodnoj pozornici. Sporting iz Lisabona sa 12 osvojenih bodova ve} je osvojio prvo mjesto u Grupi C, pa rastere}eno mo`e u goste Levskom, koji se ve} oprostio od daljnjeg natjecanja, no zato }e biti zanimljivo vidjeti sraz Lila i Genta. Gostima treba bod, a doma}ima pobjeda za prezimljavanje u Evropi. U skupini G ruski Zenit ima maksimalnih 15 osvojenih bodova u pet odigranih utakmica, pa i oni poput Sportinga mogu rastere}eno u goste kod atenskog AEK-a, koji ima veliku priliku pro}i dalje, jer mu je za ne{to takvo dovoljan bod u ovom susretu, a pro{ao bi ~ak i s porazom ukoliko Anderleht u Br-

Bojsi bez motiva
[tutgart je doma}in danskom Odenseu, a {vicarski Jang Bojs na{ih trenera Petkovi}a i reprezentativne uzdanice Luli}a gostuje kod Hetafea, no i u ovim utakmicama upitno je ko }e se koliko truditi s obzirom da je sve jasno izuzev toga ko }e biti tre}i, a ko ~etvrti?

iselu ne pobijedi splitskog Hajduka. Mo`da i najatraktivniji bit }e sraz Sevilje i Borusije iz Dortmunda koji }e na San~ez Picjuanu me|usobno ukrstiti rukavice i voditi borbu za prolaz, a doma}ini su sigurno bli`i tom uspjehu s obzirom da u utakmicu ulaze s bodom prednosti {to zna~i da im je i nerije{en ishod dovoljan za osvajanje drugog mjesta, dok najboljoj mom~adi Bundeslige igra samo pobjeda. PS@ je ve} pro{ao dalje, me|utim bez obzira na to Pari`ani su favoriti i u gostima kod Karpata, koji nisu osvojili ni boda u dosada{njem dijelu natjecanja. Pored ovih nepoznanica ima jo{ samo jedna, a vezana je za Grupu K gdje je Liverpul ve} osigurao prvo mjesto, no borba se vodi za poziciju broj dva izme|u Napolija i Steaue. Doma}inu treba pobjeda, a Rumunima bod. Liverpul }e na doma}em travnjaku protiv Utrehta vjerojatno izvesti jedan kombinirani sastav, ali i kao takvi favoriti su u toj utakmici. U drugim Grupama nema nepoznanica, ali daleko od toga da ne}e biti nezanimljivih utakmica. Tako }e Semir [tili} i Jasmin Buri} sa svojim Lehom gostovati u Salcburgu. Dok }e do prve pobjede u toj Grupi A poku{ati do}i Juventus koji je zanimljivo u svih pet utakmica remizirao i oprostio se od daljnjeg natjecanja, me|utim upitno je mo`e li „Stara dama“ i do te po~asne pobjede s obzirom da im u goste sti`e Man}inijev Man~ester Siti. D. IVANKOVI]

Grupa C
^etvrtak, 16. decembar (19:00): Lil - Gent, Levski - Sporting.
1. Sporting* 2. Gent 3. Lil 4. Levski 5 5 5 5 4 2 1 1 0 1 2 1 1 2 2 3 14:5 8:10 5:6 5:11 12 7 5 4

Grupa D
Srijeda, 15. decembar (19:00): Dinamo Zagreb - PAOK, Klub Bri` - Viljareal.
1. Viljareal* 2. PAOK 3. Dinamo Z 4. Klub Bri` 5 5 5 5 3 2 2 0 0 2 1 3 2 1 2 2 6:4 4:3 4:4 3:6 9 8 7 3

Grupa E
Srijeda, 15. decembar (19:00): Dinamo Kijev - [erif, AZ Alkmar - BATE.
1. Dinamo K* 2. BATE* 3. AZ Alkmar 4. [erif 5 5 5 5 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 10:6 11:8 5:10 5:7 10 10 4 4

Grupa F
Srijeda, 15. decembar (19:00): Sparta - CSKA, Lozana - Palermo.
1. CSKA* 2. Sparta* 3. Palermo 4. Lozana 5 5 5 5 5 2 1 0 0 2 1 1 0 1 3 4 17:2 11:11 6:11 5:15 15 8 4 1

Grupa G
^etvrtak, 16. decembar (21:05): Anderleht - Hajduk, AEK - Zenit.
1. Zenit* 2. AEK 3. Anderleht 4. Hajduk 5 5 5 5 5 2 1 1 0 1 1 0 0 2 3 4 15:615 9:10 6:8 5:11 15 7 4 3

Grupa H
^etvrtak, 16. decembar (21:05): [tutgart - Odense, Hetafe - Jang Bojs.
1. [tutgart* 2. Jang Bojs* 3. Hetafe 4. Odense 5 5 5 5 4 3 1 1 0 0 1 1 1 2 3 3 11:5 10:9 3:8 7:9 12 9 4 4

Grupa I
^etvrtak, 16. decembar (21:05): Debrecen - Sampdoria, PSV - Metalist.
1. PSV* 2. Metalist* 3. Sampdoria 4. Debrecen 5 5 5 5 4 3 1 0 1 1 2 0 0 1 2 5 10:3 9:4 4:5 2:13 13 10 5 0

Jirgen Klop, trener Dortmunda

Lista strijelaca Golovi
7 - Falkao (Porto) 5 - Necid (CSKA Moskva), Boni (Sparta Prag), Milevskij (Dinamo Kijev) 4 - Dumbia (CSKA Moskva), Degen (Jang Bojs), Rudnevs (Leh), Adebajor (Man. siti), Kavani (Napoli), Andreasen (Odense)

Mo`emo pro}i preko Sevilje
Trener dortmundske Borusije Jirgen Klop smatra da je njegov tim na dobrom putu ka narednoj fazi Evropske lige, iako u odlu~uju}em susretu odlazi na gostovanje u [paniju. Vode}i klub Bundes lige, Dortmund, za prolaz me|u 32 kluba u zavr{nici ovog takmi~enja mora pobijediti Sevilju, jedan od najuspje{nijih klubova u nekoliko proteklih sezona Kupa UEFA i EL. - Upravo ovo smo pri`eljkivali, da mo`emo pro}i dalje sa jo{ jednom pobjedom, iako znamo da }e biti nevjerovatno te{ko. Ali, velika je stvar {to dr`imo svoju sudbinu u svojim rukama. Poku{at }emo iskoristiti tu svoju {ansu, uvjeren sam da nas ~eka veliki izazov - ka`e Klop.

Grupa J
Srijeda, 15. decembar (21:05): Karpati - PS@, Sevilja - Dortmund.
1. PS@* 2. Sevilja 3. Dortmund 4. Karparti 5 5 5 5 3 3 2 0 2 0 2 0 0 2 1 5 8:3 8:5 8:5 3:14 11 9 8 0

Grupa K
Srijeda, 15. decembar (21:05): Napoli - Steaua, Liverpul Utreht.
1. Liverpul* 2. Steaua 3. Napoli 4. Utreht 5 5 5 5 2 1 0 0 3 3 4 4 0 1 1 1 8:3 9:10 7:9 5:7 9 6 4 4

Asistencije
5 - Eremenko (Dinamo Kijev) 3 - [tili} (Leh), Boka ([tutgart), Skoko (AEK), Suter (Jang Bojs), Sorensen (Odense), Maraci (Lozana), Sahin (Dortmund)

Grupa L
Srijeda, 15. decembar (21:05): Be{ikta{ - Rapid, Porto CSKA Sofija
1. Porto* 2. Be{ikta{* 3. Rapid 4. CSKA Sofija 5 5 5 5 4 3 1 1 1 1 0 0 0 1 4 4 11:3 7:6 5:10 3:7 13 10 3 3

Klop: Iskoristiti {ansu

Sa svih strana

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 14. decembar/prosinac 2010.

10

Kre{imir Kordi}, napada~ Slovana na odmoru u Mostaru

Ozljeda me usporila, ali sam ipak zadovoljan
Dok sam bio ozlije|en u klubu su bili vrlo korektni, ali ja sam se osje}ao kao da sam nekoga prevario, izjavio je Kordi}

O

dmah po zavr{etku pro{le sezone najbolji strijelac Zrinjskog Kre{imir Kordi} stavio je potpis na trogodi{nju vjernost Slovanu, najtrofejnijem slova~kom klub za koji je debitirao tek polovinom desetog mjeseca. Razlog je neugodna ozljeda koja ga je izvan travnjaka odvojila na ~ak ~etiri mjeseca. - Da, ozljeda me usporila, ali ja sam ipak zadovoljan. U fini{u jeseni sam igrao u svakoj utakmici, postigao tri pogotka u Kup utakmicama i dokazao da vrijedim. Dok sam bio ozlije|en u klubu su bili vrlo korektni, ali ja sam se osje}ao kao da sam nekoga prevario. Nakon {to mi je prvi put stradao mi{i} poku{ali smo po`uriti moj povratak zbog evropskih utakmica, ali dogodilo se jo{ gore. Obnovio sam ozljedu i zbog toga propustio gotovo ~etiri mjeseca

Tu`an zbog Zrinjskog
Prvi strijelac u povijesti Zrinjskog ne krije razo~aranje zbog rezultatskog pada mostarskog kluba u ovoj sezoni. - Zrinjski definitivno mora puno bolje, kako zbog svog rejtinga, tako i zbog navija~a. S obzirom na silne odlaske, nekako sam predosje}ao da bi se pad mogao dogoditi, iako je jasno da nisam mogao ni pomisliti da }e Zrinjski biti ovako nisko, izjavio je Kordi}. sezone.
Prvi dio sezone okon~ali ste na petom mjestu?

navija~i u svakoj sezoni o~ekuju borbu za naslov prvaka. Iako tabela to ne potvr|uje, ja sam mi{ljenja da u ovom trenutku imamo najkvalitetniju mom~ad, ali pratilo nas je puno pehova i to se odrazilo na plasman. Primjerice, u jednom dijelu sezone nismo imali nijednog napada~a na raspolaganju.
Konkurencija u napadu je jaka?

- Filip [ebo i Juraj Halenar su dva vrhunska napada~a. [ebo je standardni reprezentativac koji je jedno vrijeme proveo u Glazgov Rend`ersu, dok je i Halenar tako|er upisao nekoliko nastupa za reprezentaciju. Ne poma`e mi ni {to trener forsira sustav igre s jednim napada~em, ali najva`nije mi je da sam zdrav.
Zanimljivo je da si jedan od najstarijih igra~a u klubu?

Kordi} iz vremena dok je nosio dres Zrinjskog od mene je stariji samo Branislav Ob`era koji ove sezone nije ni igrao zbog ozljede.
Slovan je privatni klub.

- To je za na{e navija~e kao da smo posljednji. Slovan je najtrofejniji slova~ki klub i

- Iako sam 29-godi{njak,

- Klub je u privatnom vlasni{tvu jednog od najbogatijih Slovaka Ivana Kmotrika, a kojeg mi igra~i prakti~ki ne

vi|amo. Ipak, dogovorena primanja su redovna, a to je najva`nije, zaklju~io je Kordi}. M. P .

Ajdin Maksumi} raskinuo ugovor sa Dinamom iz Bukure{ta

Samir Merzi}, odlazi iz Slova~ke

Prioritet inostranstvo Tra`e me klubovi iz Belgije,
Jedini klub za koji bih igrao u BiH je Sarajevo, ka`e Maksumi}
Biv{i fudbaler Sarajeva i potencijalni reprezentativac BiH Ajdin Maksumi}, koji je ljetos odselio u Bukure{t, raskinuo je ugovor sa Dinamom. - Ljetos sam potpisao {estomjese~ni ugovor sa opcijom produ`enja, me|utim, nismo dogovorili nastavak saradnje, ka`e Maksumi}
Kakvi su Vam planovi? Sarajevo?

Turske i Rusije

- Niko me nije zvao iz kluba sa Ko{eva, niti iz bilo kojeg drugog bh. kluba. Ipak, jedini klub za koji bih igrao u BiH je Sarajevo.
Zna~i li to da nije isklju~eno da se vratite na Ko{evo?

- Imam nekoliko inostranih ponuda. Uglavnom, prioritet mi je inostranstvo.

- Ponavljam, prioritet mi je inostrani anga`man - oko sebe imam ozbiljne ljude, odnosno menad`ere, a {ta }e na kraju biti, vidjet }emo. G. [UMAR

Maksumi}: Imam nekoliko inostranih ponuda

Bosanac napu{ta Zagreb

Peji}na transfer listi
Miroslav Peji}, nekada{nji mladi reprezentativac BiH i ~lan Zagreba, sasvim iznenada se na{ao na transfer listi, jer trener ekipe iz Kranj~evi~eve Luka Pavlovi} nije bio zadovoljan igrama ovog igra~a. Da stvar bude gora Peji} uop{te nije igrao u prvom dijelu sezone, jer se nalazio na rehabilitaciji nakon {to je imao te`u povredu. - @ivot ide dalje. Istina je da odlazim iz kluba. Samo, jo{ ne znam u kojoj }u zemlji karijeru nastaviti - kazao je Peji}. Miroslav je za na{u mladu selekciju igrao za vrijeme ere Nikole Niki}a. Radi se o igra~u sredine terena, koji je ranijih sezona sa puno uspjeha igrao u dresu Zagreba. Z. ].

Nakon izuzetno uspje{ne polusezone, ali tako|er i dosta naporne u kojoj je sa svojim klubom napravio veliki uspjeh, Samir Merzi} je stigao u rodni Mostar. Vrijeme najvi{e provodi u dru{tvu porodice, prijatelja te djevojke Alme, o~ekuju}i rasplet oko eventualnog odlaska iz Senice. Naime za Merzi}a su ozbiljno zainteresovani pojedini klubovi iz Belgije, Poljske te Rusije i ne bi bilo iznena|enje da ve} od ove zime karijeru nastavi u jednoj od ovih dr`ava. - Ugovor sa Senicom mi je istekao i postoji mogu}nost odlaska. Nekoliko klubova je pokazalo interes i vidjet }emo {ta }e od svega biti. Senica je ove sezone napravila veliku stvar. Jesen su zavr{ili na drugoj poziciji. odmah iza jesenjeg prvaka @iline. - Odigrali smo zaista dobru jesen. Sve je funkcionisalo odli~no i nijedna ekipa nas nije posebno nadigrala. Cilj Senice na kraju sezone je

Merzi}: Ugovor mi je istekao izlazak u Evropu i mislim da smo na dobrom putu da taj cilj i ostvarimo. Prema Merzi}evim rije~ima pobjeda na{e reprezentacije nad Slova~kom je u ovoj zemlji imala pravi odjek. - Slovaci su zate~eni kvalitetom na{e reprezentacije. I danas u tamo{njim medijima na sva zvona hvale na{u igru, posebno igru Edina D`eke i Miralema Pjani}a kazao je Merzi} koji je jesenas bio najstandardniji igra~ svog kluba i jedan od najbolje ocijenjenih defanzivaca u Slova~koj. A. De.

Peji}: @ivot ide dalje

Aleksandar Kosori}, nekada{nji mladi reprezentativac BiH i biv{i igra~ Slavije, a sada Rada nalazi se blizu odlaska sa Banjice. Naime, gazda kluba sa Banjice je kako stvari stoje prona{ao novi klub za na{eg defanzivca. Radi se o ekipi iz Belgije, ali Kosori} nam nije `elio otkriti ime njegovog novog kluba.

FleS

Premijer liga

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 14. decembar/prosinac 2010.

11

Amar Osim, menad`er @eljezni~ara o poja~anjima

Koliko para, toliko muzike
Nismo u sjajnoj finansijskoj situaciji, a tako|er nije ni pametno dovoditi veliki broj igra~a u zimskom prijelaznom roku - ka`e Osim
Osim: Kod nas nema ni{ta novo

A

mar Osim, menad`er @eljezni~ara odmara u Sarajevu. Sa plavima je jesenas postigao dobre rezultet, jer je aktuelni prvak prvi dio sezone zavr{io na drugom mjestu, a tako|er tim sa Grbavice se plasirao i u polufinale Kupa BiH. Amar se najprije osvrnuo na igru igra~a @eljezni~ara ([ehi}a, Vi{}e, Vasili}a i Kerle, ve} sada biv{eg stanovnika Grbavice) u dresu reprezentacije BiH u prijateljskom susretu protiv Poljske. - Svi su se trudili. To im niko ne mo`e zamjeriti. Me|utim, niko me posebno nije odu{evio.
Ipak, izvukli smo remi.

Odmor u inostranstvu
Gdje }ete provesti naredne praznike?

- Koliko para, toliko muzike. Nismo u sjajnoj finansijskoj situaciji, a tako|er nije ni pametno dovoditi veliki broj broj igra~a u zimskom prijelaznom roku, jer treba vremena da se oni uigraju.
Nermin Jamak je najavio povratak iz zeni~kog ^elika?

- Ni{ta ne znam. Sve je mogu}e. Pa i to da otputujem negdje. Za sada jo{ ni{ta nisam planirao, ali nije isklju~eno - rije~i su Osima, najtrofejnijeg stru~njaka plavih u historiji kluba. la u ovom sastavu. U svakom slu~aju bila je to dobra provjera.
Potom se trofejni stru~njak dotakao stanja u plavom taboru.

- Valjda }e se dogovoriti sa ~elnicima kluba.
Drugi dio sezone otvarate doma}om utakmicom protiv Olimpica.

- Prvo treba da se dobro spremimo. Mislim da nema potrebe da sada pri~amo o toj utakmici.
@eljezni~ar u nastavku sezone ima velike ambicije u Kupu BiH.

- Ljudi su bili bolji od nas. Mi smo dali gol iz jedne {anse, a penal je bio sumnjiv. Ipak, treba imati u vidu da je reprezentacija prvi put igra-

- Nema ni{ta novo. Sada smo na pauzi. Sa pripremama kre}emo 19. januara.
Ho}e li biti novih igra~a u timu sa Grbavice?

- Te utakmice se igraju tek u aprilu. Od na{e forme }e mnogo toga zavisiti. Svejedno je koga }emo dobiti za rivala - kazao je Osim. Z. ].

Jedna dilema manje na Grbavici

Manuel Varea opet na meti Hajduka

Popovi} bez novog ugovora
Jo{ nedokazani napada~ @eljezni~ara Lazar Popovi} }e na kraju sezone napustiti tim sa Grbavice. Naime, ovom igra~u u prolje}e naredne godine isti~e ugovor, a prema na{im saznanjima, novi mu ne}e biti ponu|en, jer stru~ni {tab {ampiona na{e zemlje `eli se u budu}nosti osloniti na mla|e snage Pehilja, Balji}a, \ipa, Hod`i}a... To je i opravdan potez, jer Pehilj je velika nada @eljezni~ara. Sli~no va`i i za Balji}a, dok je \ip, golgeter juniorskog tima, a Hod`i} je prva zvijezda kadeta ne samo @eljezni~ara, nego i cijele BiH. Ve} mnogi ga porede sa Edinom D`ekom, koji je tako|er napravio prve korake u plavom dresu. Z. ]. Popovi}: Odlazi iz @eljezni~ara

Na Pecari ~ekaju slu`benu ponudu
Dva Argentinca [evrot i Anivole dolaze na probu

Varea: Propustio ve}i dio prve polusezone zbog ozljede Mediji su opet po~eli {pekulirati da je splitski Hajduk zainteresiran za dovo|enje Juana Manuela Varee, napada~a [irokog Brijega koji je propustio ve}i dio jesenjeg prvenstva zbog neugodne ozljede. - Iskreno, ima ne{to, ali sa~ekat }emo. Glupo je sada ne{to konkretno izjaviti, a kasnije se posao izjalovi, izjavio je Jadranko Vladu{i}, menad`er argentinskog napada~a koji je Vareu i doveo na Pecaru. - Slu`bena ponuda nije stigla s Poljuda, ali to ne zna~i da ne}e. Prijelazni rok jo{ uvijek nije ni po~eo, dodao je Vladu{i}. Na Pecari ove informacije ne `ele komentirati, budu}i da se radi samo o „{pekulacijama“. - To je samo pri~a, u ovom dijelu godine ne{to sasvim normalno, izjavio je Ivo I{tuk. - Ipak, mogu re}i da bi eventualni odlazak Varee bio udarac za nas, budu}i da smo se ve} rastali s jednim napada~em, Bo{kom Perajicom, dodao je I{tuk. Na Pecari su potvrdili da }e pripreme sa [irokim Brijegom po~eti dva Argentinca, ali to ne zna~i da }e i ostati u mom~adi Ive I{tuka. Naime, 23-godi{nji Maksimiliano [evrot i 25-godi{nji Ignasio Anivole dolaze na probu. - Dolaze na probu, pro}i }e pripreme s nama, pa }emo vidjeti, izjavio je {irokobrije{ki strateg Ivo I{tuk, ne `ele}i se odmah uvu}i u pompozne izjave da }e to biti velika poja~anja za [iroki. [evrot je ~lan mom~adi Ferokaril Sud, sudionika ~etvrte regionalne lige Argentino B, a Anivole regionalnog tre}eliga{a (Argentino A) pod nazivom Taleres de Kordoba. Kako je re~eno, [evrot je centralni vezni igra~, dok je Anivole ofenzivni veznjak. M. P .

Premijer liga

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 14. decembar/prosinac 2010.

12

Adnan Had`imuratovi}, predsjednik Skup{tine FK Sarajevo

Amir Rizvanovi} novi predsjednik „ko{evske vlade“
Mislim da smo na{li svjetlo na kraju tunela. A ako jo{ uspijemo prodati, naprimjer, Muhameda D`akmi}a, ko{evskoj krizi bi napokon mogao do}i kraj, ka`e Had`imuratovi}
redsjednik Skup{tine i potpredsjednici Upravnog odbora FK Sarajevo, Adnan Had`imuratovi}, odnosno D`evad Be}irevi} i Mensud Ba{i}, ju~er (ponedjeljak) su obavili jo{ jedan krug razgovora sa kandidatima za novog predsjednika „ko{evske vlade“, Munirom Talovi}em i Amirom Rizvanovi}em. Podsjetimo, Talovi} je ostao ~lan Upravnog odbora FK Sarajevo, koji su u finu{u minule polusezone napustili predsjednik Zijad Bleki}, te Vlastimir Mijovi}, Mustafa Du~i}, Sead Ba{i}, Re{ad Muratovi}, Almir Be}arevi}... a Rizvanovi} je direktor Vakufske banke. - Istina, Talovi} i Rizvanovi} su najozbiljniji kandidati za novog predsjenika. Vidjet }emo ko }e po-

P

Sukob interesa
Talovi}, koji je ina~e prodekan Fakulteta za sport i tjelesni odgoj u Sarajevu, direktor Edukacionog centra N/FSBiH, te predsjednik Tehni~ke komisije NS/FBiH, ispred Saveza za bolju budu}nost BiH izabran je u novi saziv Skup{tine Kantona Sarajevo. - Talovi} je uvijek govorio da je spreman preuzeti odgovornost, ali je, tako|er, u svakom na{em razgovoru isticao da }e pomo}i svakom budu}em predsjedniku i Upravnom odboru, ka`e Had`imuratovi}.

bijediti u foto-fini{u, ka`e Had`imuratovi} - Izbor smo sveli na dva kandidata, s tim {to jo{ moramo provjeriti ima li Talovi} sukob interesa. Naime, on je u Skup{tini Kantona Sarajevo, a FK Sarajevo se dijelom finansira i iz kantonalnog bud`eta. Po{to FK Sarajevo iz kantonalnog bud`eta dobija vi{e od 5.000 KM mjese~no, odnosno 60.000 KM godi{nje, Talovi} ne mo`e biti predsjednik kluba sa Ko{eva.

- Ako je do 5.000 KM, onda nema smetnje. Jer, odlu~ujete na jednoj strani, a dajete novac „firmi“ u kojoj ste prvi ~ovjek, ka`e Had`imuratovi} - U svakom slu~aju, Talovi} }e biti ~lan Upravnog odbora, jer za to nema nikakvih prepreka. Tako|er, tu }e i dalje biti Mensud Ba{i}, te nekolicina privrednika i predstavnici dvije predratne {ampionske generacije, uposlenika i medija, a D`evad Be}irevi} }e pomagati „sa strane“.

Had`imuratovi}: Talovi} }e biti ~lan Upravnog odbora

I za kraj Had`imuratovi} dodaje i ovo: - Mislim da smo na{li svjetlo na kraju tunela. A ako jo{ uspijemo prodati, naprimjer, Muhameda D`akmi}a, koji je odigrao odli~nu utakmicu za dr`avni tim protiv Poljske (2:2) u Antaliji, ko{evskoj krizi bi napokon mogao G. [UMAR do}i kraj.

Vanredna skup{tina FK Sarajevo na programu je 28. decembra (17 sati op}ina Centar). - Uskoro }emo odr`ati i tre}i sastanak radne grupe za pripremu Skup{tine FK Sarajevo, na kojem }emo sve zaokru`iti, ka`e Had`imuratovi}. - Najmanje 14 dana prije zasjedanja smo morali objaviti datum Vanredne skup{tine i poslati pozive. S druge strane, skup{tinki materijali }e biti podijeljeni neposredno prije zasjedanja... Tako|er, u igri je i varijanta da za svaku poziciju u Upravnom odboru predlo`imo po nekoliko kandidata, te da se do kona~ne odluke do|e tajnim glasanjem. Ili }e radna grupa formirati jedinstvenu listu o kojoj }e se izjasniti skup{tinski delegati.

FleS

Mirza Vare{anovi}, {ef stru~nog {taba bordo tima

Muhamed D`akmi}, kapiten Sarajeva

D`akmi} blizu odlaska u Koreju
Koreanci su „zagrizli“ 95 posto. Jednostavno, oni `ele da ga anga`uju, ali mi }emo do kraja sedmice dr`ati „status kvo“, jer ~ekamo odgovore iz Turske, ka`e Vare{anovi}
Kapiten Sarajeva Muhamed D`akmi} nalazi se na izlaznim vratima iz bordo svla~ionice. Podsjetimo, D`akmi} je do ljeta vezan ugovorom za Sarajevo... - Do kraja sedmice znat }emo vi{e, ali istina je da je D`ami} blizu odlaska, ka`e {ef stru~nog {taba Sarajeva Mirza Vare{anovi}.
Gdje }e kapiten Sarajeva nastaviti karijeru? Pohanga, ^unama... Jasenko Sabitovi}?

Vi{e bih volio oti}i u Tursku
Muhamed D`akmi} je u Antaliji, kako ka`e, razgovarao sa skautom i menad`erom jednog korejanskog kluba. - Razgovarali smo, ali nismo dogovorili sve detalje, ka`e D`akmi}. Na pitanje gdje bi vi{e volio da nastavi karijeru, kapiten Sarajeva kao iz topa odgovara: - U Turskoj. Bli`e je, turska liga se kod nas vi{e prati od korejanske. Jednostavno, u Turskoj si na oku svima, a ja se nisam odre- D`akmi}: Nismo se obrukali u kao reprezentativnog Antaliji dresa. Nakon ~estitki za odli~nu igru u Antaliji, D`akmi} dodaje: - Nije bilo lo{e, s obzirom da ve} dvadesetak dana nismo trenirali sa saigra~ima iz ekipa. A prije utakmice smo odradili samo dva zajedni~ka trening, ka`e D`akmi}. - Najva`nije je da se nismo obrukali... I u Premijer ligi BiH ima „materijala“ za na{ najbolji dr`avni tim. Najbolji dokaz za to su D`akmi}, Muhamed Suba{i}, Edin Vi{}a... G. [.

- Koreanci, koji su ga gledali protiv Poljske, zadovoljni su njegovom igrom u Antaliji. Uostalom, kao i svim mi, me|utim, jo{ ~ekamo povratne informacije iz Turske.
O kojim klubovima se radi?

- Ne, transfer ne ide preko njega, tajnovit je Vare{anovi}. - Koreanci su „zagrizli“ 95 posto. Jednostavno, oni `ele da ga anga`uju, ali mi }emo do kraja sedmice dr`ati „status kvo“, jer ~ekamo odgovore iz Turske. Navodno, prema prvim povratnim informacijama, i Turci su zadovoljni D`akmi}evom igrom, te da je blizu realizacija transfera. A i nama i D`akmi}u bi vi{e odgovaralo da karijeru nastavi u Turskoj.
Za{to?

- Ne bih jo{ spominjao imena klubova... Me|utim, ~injenica je da je jako blizu realizacija D`akmi}evog transfera u Koreju.
Ko radi transfer, biv{i fudbaler Zagreba, te korejskog

- Zbog toga {to Turci mogu platiti ve}u od{tetu od Koreanaca.
Koliko ko{ta D`akmi}eva ispisnica?

- Jo{ nismo odredili cijenu, tajnovit je Vare{anovi}. G. [.

Vare{anovi}: Do kraja sedmice znat }emo vi{e

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 14. decembar/prosinac 2010.

13

Milan Stupar, desni bek Borca, ne razmi{lja o odlasku

Ovu prilikumoramo iskoristiti
U Borcu mi je super, imamo sve {to i drugi veliki klubovi, ka`e Stupar

Crtice iz Zrinjskog

T

e{ko je u timu lidera Premijer lige BiH izdvojiti bilo kojeg pojedinca jer se radi o zaista kvalitetnom skupu fudbalera kojima je kolektiv na prvom mjestu. [ef stru~nog {taba Borca Vlado Jagodi} dobro je poslo`io karike, uklopio razli~ite profile igra~a i na kraju dobio ma{inu koja je protutnjala kroz prvi dio {ampionata. Jedan od nezamjenjivih dijelova Bor~eve ma{inerije je

Trivunovi} kandidat za sportistu godine
Kapiten Banjalu~ana Vule Trivunovi} nalazi se me|u kandidatima za najboljeg sportistu Republike Srpske. Pro{le godine ovo priznanje dobio je biv{i igra~ Borca Nemanja Bilbija, a s obzirom da su crveno-plavi u ovoj kalendarskoj godini imali jo{ bolje rezultate o~ekivati je da upravo Trivunovi} bude najbolji me|u najboljim.

Stupar u duelu sa Zahirovi}em

uslovi u gradu na Vrbasu su zasta fantasti~ni. - Borac je institucija, a Banjaluka je zaslu`ila da ima {ampiona. Grad i mnogobrojni navija~i su uz nas, tako da postoje svi preduslovi za osvajanje prvog mjesta. Sada je sve do nas... Svjesni smo da ovu priliku moramo da iskoristimo - dodao je Stupar. Na kraju prvenstva ovom fudbaleru isti~e ugovorna obaveza sa Borcem, ali on jo{ uvijek ne razmi{lja o odlasku. - U ovom trenutku najva`nije mi je da se dobro odmorim. Zimske pripreme uvijek su te{ke i `elja mi je da se {to bolje spremim za po~etak prvenstvene trke. U Borcu mi je super, imamo sve {to i drugi veliki klubovi - zaklju~io je Milan Stupar. D. CURA]

Duro poja~ava vezni red
Mjesec dana prije po~etka priprema za proljetni dio prvenstva Zrinjski je doveo prvo poja~anje za proljetni dio prvenstva. Rije~ je o iskusnom Samiru Duri, 33-godi{njem veznjaku koji je nakon isteka ugovora sa ^elikom odlu~io prihvatiti ponudu mostarskog kluba. Iako simpatizeri Zrinjskog zbog njegovih godina nisu previ{e odu{evljeni njegovim dovo|enjem, o~ito je kako Pod Bijelim brijegom smatraju da Durino iskustvo mo`e pomo}i u borbi za opstanak, a koja je, zbog katastrofalnih rezultata u prvom dijelu sezone, postala realnost mostarskog kluba. - Ljudi iz Zrinjskog pokazali su iskrenu `elju da me dovedu u svoje redove i zbog toga sam prihvatio ponudu. Nakon pet-{est vrhunskih sezona u kojima je Zrinjski u svakoj igrao jednu od glavnih uloga u bh. nogometu, rezultati u ovoj su daleko ispod o~ekivanja, ali cilj je vratiti klub na pravi put. Vjerujem da svojim iskustvom mogu pomo}i i da }u opravdati o~ekivanja, izjavio je Duro koji je sa Zrinjskim potpisao dvogodi{nji ugovor. Zanimljivo da je Duro bio `elja Dragana Jovi}a u zimskom prijelaznom roku 2008., odnosno nakon {to je ovaj veznjak postao slobodan igra~ nakon odlaska iz Me|imurja. Pod Bijelim brijegom su tada potvrdili da su u pregovorima s Durom, ali on se na kraju ipak vratio u Sarajevo iz kojeg je godinu dana ranije i oti{ao u Me|imurje.

desni bek Milan Stupar. Za ovog neumornog fudbalera nema lakog protivnika, niti lake utakmice, a svojim zalaganjem doprinio je tome da postane jedan od miljenika banjalu~ke publike. - Jesen smo odradili onako kako treba. Igrali smo najbolje i zaslu`eno osvojili pr-

vo mjesto. Naravno, ne zanosimo se da je sve ve} gotovo jer do kraja prvenstva ima jo{ mnogo. Moramo ulo`iti jo{ vi{e napora kako bismo i na kraju osvojili titulu. Optimista sam i uvjeren sam da }emo biti {ampioni - rekao je Stupar. Prema njegovim rije~ima,

Stan~eski u selekciji Makedonije
Fudbaler Borca Perica Stan~eski pozvan je u reprezentaciju Makedonije za prijateljski me~e sa Kinom, koji je na programu 23. decembra. Selektor Makedonaca Mirsad Jonuz na spisak ga je uvrstio umjesto prvotimca Lokomotive iz Kazastana Vlade Lazarevskog. Ovim pozivom Borac je dobio jo{ jednog reprezentativca, po{to su prethodno protiv Poljske dres bh. selekcije nosili Asmir Avduki}, Darko Maleti} i Boris Raspud}.

Mirsad [iljak, veznjak Travnika

Ned`ad Selimovi}, trener „vezira“

Mo`emo i do Evrope
Nogometa{i Travnika odmarat }e do 10. januara, a iskusni prvotimac Mirsad [iljak, koji je po mnogima klju~ni igra~ u vezi, pauzu provodi u rodnom Turbetu. - Trener Selimovi} je iz ove ekipe izvukao maksimum. Sretan sam {to sam bio dio tima koji je jesenas postigao najve}i uspjeh u historiji kluba (peto mjesto op.a.). Imamo povoljan raspored u drugom dijelu prvenstva, tako da bi mogli zadr`ati visoku poziciju. Ukoliko se poja~amo sa dva, tri provjerena igra~a, trebali bi se uklju~iti i u borbu za izlazak u Evropu. Ko zna, mo`da i ostvarimo na{ san, ka`e [iljak. Kao i ve}ina nogometa{a Travnika, i on odmor provodi radno. - Ujutro tr~im, a nave~er sam u dvorani. Sa kolegama iz Travnika i biv{im saigra~em @eri}em igram istovremeno na dva malonogometna turnira. Ovdje u Turbetu i Novom T ravniku... Uskoro }u krenuti i sa individualnim programom rada, tako da }u spreman do~ekat po~etak priprema. [iljak je ljetos bio na izlaznim vratima Pirote. Me|utim, nakon nekoliko kola priklju~io se ekipi, te sa {est asistencija i ~etiri gola doprinjeo mirnoj pauzi. - Ljeto se sigurno ne}e ponoviti. Ljudi koji sada vode klub ispo{tovali su sve prema nama, tako da nema razloga da razmi{ljam o promjeni sredine. Svima nam je u interesu da nastavimo tamo gdje smo stali. Samo dobra inostrana ponuda mogla bi me ove zime odseliti iz Travnika. Normalno, ni{ta ne bi radio klubu iza le|a, {to zna~i da bi i Travnik trebao biti zadovoljan eventualnim transferom, za kraj ka`e [iljak. I. ISOVI]

Oporavljeni Kara|uz i Lihovac poja~avaju konkurenciju
Izabranici Ned`ada Selimovi}a se o eventualnim zahtjevima za promjenu kluba moraju izjasniti do 20. decembra. Trenutno, na Piroti o~ekuju povoljnih vijesti iz Poljske, jer bi mogli mogli profitirati prodajom Nusmira Faji}a, a rubrika odlasci, odnosno dolasci, i Selimovi}, Lihovac i Torlak: dalje je prazna. - Sa skromnim „Vezirima“ su potrebna poja~anja kadrom postigli smo mnogo. Me|utim, o~ekujem promjene kako bismo zadr`ali kontinuitet dobrih partija i tako ponovo vratili publiku na Pirotu. Realno, poja~anja su nam potrebna. Razmi{ljamo o nekim igra~ima, ali iz razumljivih razloga njihova imena ne}emo spominjati. U svakom slu~aju, tak kada vidimo ko `eli oti}i, poduzet }emo konkretne poteze, ka`e Selimovi}. Stru~ni {tab namjerava prvoj ekipi priklju~iti nekolicinu nadarenih omladinaca, a prvim seniorskim treninzima mogao bi se nadati Rifet Meli}, 16-to godi{njak koji je protekle jeseni postigao {est golova za kadete Travnika. Tako|er, realan je povratak oporavljenih Lihovca i Kara|uza, od kojih se o~ekuje da poja~aju konkurenciju u veznom i napada~kom redu. I. I.
Kadeti Travnika su prvi dio prvenstva u grupi Sjever okon~ali na skromnom osmom mjestu. Tri puta su pobjedili, dva puta igrali nerije{eno i deset puta bili pora`eni, uz gol razliku 15:29, te }e prezimiti sa samo 11 bodova. S druge strane, juniori su bolje plasirani. Radovali su se pobjedama {est puta, jednom remizirali i osam puta izgubili. Postigli su 19, a primili 26 golova, te sa 19 bodova trenutno zauzimaju {esto mjesto. Ina~e, veliku mrlju na NK Travnik ostavio je Adnan Hod`i}, trener juniora, u me~u sedmog kola protiv Kozare (42. minuta - 2:1 za Travnik) kada je fizi~ki napao glavnog sudiju Adnana Grabusa.

Musa: Treba nam jo{ jedan veznjak
Vijest da je Samir Duro potpisao za Zrinjski, Slaven Musa je saznao u Njema~koj, gdje je u ponedjeljak zavr{io sta`iranje u Hofenhajmu. - Duro je iskusan igra~ od kojeg }emo imati koristi u proljetnom dijelu sezone, a vrijeme }e pokazati ho}emo li na njega mo}i ra~unati dugoro~nije. S obzirom na situaciju u kojoj se nalazimo, nama su u proljetnom dijelu sezone potrebni igra~i koji odmah mogu upasti u sastav, a Duro je zbog svog iskustva sigurno takav, izjavio je Musa. - U veznom redu jesenas smo imali dosta problema i Duro sigurno ne}e biti jedino poja~anje u sredini. Treba nam barem jo{ jedan kvalitetan veznjak, dodao je trener Zrinjskog.

Svaki igra~ ka`njen sa 5.000 KM
Zbog katastrofalnih rezultata u prvom dijelu sezone ~elnici Zrinjskog odlu~ili su kazniti igra~e i to s visokih 5000 maraka. Ka`njeni su samo igra~i s profesionalnim ugovorom, a apsurdno je da su svi ka`njeni istim iznosom, neva`no na visinu ugovora. - Ne znam {to re}i, osim da smatram kako je kazna previsoka s obzirom na na{a primanja, izjavio je kapiten Zrinjskog Mario Ivankovi}. U obrazlo`enju kazne stoji da se ona, osim na igra~e, odnosi i na ~lanove stru~nog sto`era, {to naravno izaziva nejasno}e kada se zna da su Mostarce u petnaest proljetnih kola vodili Dragan Jovi}, Marijan Bloudek i Slaven Musa. M. P .

FleS

[iljak: Trener Selimovi} je iz ove ekipe izvukao maksimum

Premijer liga
Sloboda dobila novog predsjednika

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 14. decembar/prosinac 2010.

14

Isabegovi} mijenja [abovi}a
Na nedavnom sastanku predstavnika SD Sloboda sa op}inskim na~elnikom Imamovi}em Op}ini je ponu|eno da predlo`i svog kandidata za predsjednika kluba
akon {to je ostavku na mjesto predsjednika Upravnog odbora FK Sloboda podnio Salih [abovi}, privremenu ulogu prvog ~ovjeka kluba preuzeo je Mustafa Isabegovi}, dosada{nji potpredsjednik tog klupskog tijela. Kako je najavljeno iz kluba sa Tu{nja, on }e do predstoje}e Skup{tine, koja }e biti odr`ana po~etkom naredne godine, rukovoditi aktivnostima vezanim za pripreme i prijelazni rok, dok }e se kasnije izabrati novo klupsko rukovodstvo. Dosada{nji predsjednik Tuzlaka Salih [abovi}, koji

N

je odstupio zbog sukoba interesa, najavio je svoj ostanak uz klub, ali na nekoj drugoj funkciji. - Nije bitno da li }u biti na nekoj funkciji ili ne, ali ostat }u uz klub. Do sada sam pomagao, ne vidim razlog za{to to ne bi ~inio i ubudu}e. Dat }u sve od sebe u Skup{tini TK-a, gdje sam vije}nik, da vi{e sredstava do|e do klubova, istakao je [abovi}, koji je, u posljednje ~etiri godine koliko je bio na ~elu kluba, bio najve}i finansijer Slobode Na nedavnom sastanku predstavnika SD Sloboda sa op}inskim na~elnikom Jasminom Imamovi}em, gdje

Sadikovi} vra}a navija~e
Navija~ka skupina „Fukare“najavila je povratak na Tu{anj. Naime, ve}i dio navija~a Slobode u protekloj godini bio je nezadovoljan stanjem u klubu, te je bojkotovao utakmice Slobode. Me|utim, dobre igre i druga~iji pristup dresu kluba, koji je bio evidentan u posljednjim utakmicama pod vodstvom Denisa Sadikovi}a, o~igledno je da su motivisale najvatrenije navija~e kluba sa Tu{nja da se vrate na tribine. je i najavljena [abovi}eva ostavka, Op}ini je ponu|eno da predlo`i svog kandidata za predsjednika kluba, ali i da preuzme vi{e obaveza prema FK Sloboda. Naredna sjednica Skup{tine FK Sloboda tako }e donijeti odogovore na pitanja da li su u Op}ini odlu~ili uplesti svoje prste u klupsku upravlja~ku strukturu ili }e uz nekoliko rokada u vrhu klub funkcionisati kao do sada. N. ]. [abovi}: Ostat }u uz klub

Hasanovi} na meti Slobode
Pored Jahi}a i Zrnanovi}a iz Budu}nosti, na Tu{nju je obavljen razgovarli i sa Eldarom Hasanovi}em, biv{ih igra~em @eljezni~ara, koji je odigrao odli~nu polusezonu u Mostaru. - Volio bih Eldara vidjeti u Tuzli jer ga poznajem iz kadetske reprezentacije. On bi sigurno bio dobitak za nas, rekao nam je Denis Sadikovi}, {ef struke na Tu{nju. S druge strane, odgovor od Jahi}a i Zrnanovi}a se o~ekuje do 20. decembra.

^elik u pauzi prvenstva

Adnan Kadri}, iskusni prvotimac „ro|enih“

Imamo kvalitet za opstanak
Kada sam dostigao optimalnu formu, odjednom sam postao rezerva, ka`e Kadri}
I dok Uprava i klupska administracija Vele`a poku{avaju svoj dio posla obaviti na najbolji mogu}i na~in, u svla~ionici „ro|enih“ je mirno. Igra~i su na odmoru, a iz svojih domova oslu{kuju vijesti iz kluba. - Nadam se da }e se stvari kona~no pokrenuti sa mrtve ta~ke, te da za Vele` dolazi vedro razdoblje u kojem }emo mi igra~i ispuniti ono {to se od nas o~ekuje, a to je opstanak u Premijer ligi, ka`e jedan od najiskusnijih igra~a „ro|enih“ Adnan Kadri}. Podsjetimo, on se ljetos, nakon kra}eg izbivanja, vratio u Vele`. Na po~etku sezone je bio standardan, kasnije je dobijao sve manju minuta`u, a u fini{u jesenjeg dijela nije ga bilo u kombinacijama trenera Adisa Obada. - S tim ne mogu biti zadovoljan, ali trener je taj koji donosi odluke. Kada sam dostigao optimalnu formu, odjednom sam postao rezerva. Pravo obja{njenje nikada nisam dobio. Ipak, po{tujem sve trenerove odluke i ne `elim ni{ta ru`no re}i ni o kome. Kadri}: Po{tujem sve odluke trenera Kadri} najavljuje da }e se od prvog dana priprema za proljetni dio prvenstva boriti za mjesto u timu. O~ekuje bolje igre i rezultate svog tima drugom dijelu sezone. - Posljednji smo na tabeli i ne mo`emo nikako biti zadovoljni. Me|utim, dat }emo sve od sebe kako bismo pobjegli sa dna. Vjerujem da }emo taj cilj ispuniti i na kraju izboriti opstanak. Mislim da imamo kvalitet za to, potrebno je samo da se nekoliko stvari poklopi na pravi na~in, ka`e za kraj Kadri}. A. De. Beganovi}: U Sarajevo ponovo sa doma}im snagama

Blic iz Vele`a

Upitan dolazak Mitrovi}a
Iako se ~inilo da }e gotovo sigurno novistari trener Vele`a biti Milorad Mitrovi}, anga`man srbijanskog stru~njaka na klupi Vele`a je pod velikim znakom pitanja. Navodno, problem je finansijske prirode, odnosno Mitrovi}evi zahtjevi su previsoki za trenutno stanje u kasi Vele`a. Ipak iz Titove 87 su najavili nastavak pregovora, a u momentu zaklju~enja ovog broja „Sporta“ Vele` jo{ nije imao {efa struke.

Zeni~ani ostali bez vezne linije
Oti{li Duro i Jamak, a o~ekuje se odlazak Puri}a
Iako jo{ nema mnogo drame na Bilinom polju, za o~ekivati je da do|e do nje. Ni dalje nije izvjesno sa kojim igra~kim kadrom Zeni~ani namjeravaju u}i u proljetni dio takmi~enja. Odlazak Samira Dure u Zrinjski i Nermina Jamaka u @eljezni~ar, uz eventualan odlazak Daria Puri}a, ostavio bi ^elik gotovo bez vezne linije. Koga nema, bez njega se mora i mo`e, ali ipak, ~injenica je da klub pre`ivljava te{ke finansijske trenutke. Direktor Nermin [abi} fakti~ki je prepu{ten sam sebi... Imaju}i sve ovo uvidu, za o~ekivati je ofanzivniji nastup u izboru novog Upravnog odbora, koji bi koliko-toliko ubla`io trenutno stanje. - Komisije trenutno rade na pripremi spiska kandidata za ~lanove Skup{tine kluba, s obzirom da }e iz pro{log saziva ostati svega njih desetak. Planirali smo odr`ati sjednicu Skup{tine sredinom januara. Do tada menad`ment kluba na ~elu sa diretorom [abi}em obavlja svoje redovne zadatke. Ko od igra~a misli da mu je bolje negdje drugo, neka ide - rekao je predsjednik Skup{tine NK ^elik Mirsad Ibrakovi}. Zeni~ani narednog vikenda u~estvuju i na Bo`i}nom turniru u Sarajevu. - U Sarajevo }emo voditi iste igra~e koji su igrali i na pro{lom turniru u Sarajevu. Dakle, uglavnom doma}e snage, jer ne `elimo prekidati odmor igra~ima koji nisu iz Zenice. Pozvat }emo i Emira Obu}u, dok smo, nakon odluke Jamaka da napusti klub, u dilemi da li da zovemo i njega. U novinama sam pro~itao njegovu odluku - kazao je Elvedin Beganovi}, asistent Abdulaha Ibrakovi}a, koji }e voditi ekipu u Sarajevu. M. P .

Navija~i tra`e ostavke
Na adresu na{e redakcije, povodom posljednjih de{avanja u FK Vele`, dospjelo je saop{tenje Kluba navija~a Red Armi Mostar,. - Kao {to je poznato, KN Red Armi je ve} sedam mjeseci, zbog odnosa Uprave prema klubu, primoran bojkotovati utakmice

Vele`a. Vrijeme i rezultati kluba pokazali su da je na{ potez opravdan, ali ljude bez morala nije natjerao niti da po~nu raditi, niti da odstupe sa svojih funkcija. Vrhunac njihovog nerada o~it je posljednjih dana, kada javnost poku{avaju obmanuti predstavljaju}i se kao tobo`nji spasioci Vele`a, a nakon {to su ga uspjeli dovesti na samo dno. Zato im sad jasno dajemo do znanja da im ovaj put ne}e pro}i, a u ovoj borbi KN Red Armi nije usamljen. Podr{ku su nam ve} iskazalli navija~i - veterani, te veliki broj simpatizera „ro|enih“. Zajedno, odlu~no kre}emo u borbu za spas Vele`a. U ovom trenutku zahtijevamo {to skoriju i u javnosti na vrijeme najavljenu Skup{tinu kluba, na kojoj o~ekujemo podno{enje ostavki rukovodstva. @elimo u Vele`u vidjeti sposobne, kvalifikovane i moralne ljude koji }e nas ponovno u~initi ponosnim {to volimo i navijamo za ovaj klub. Na Skup{tinu pozivamo sve navija~e i simpatizere kako bi izabrali novo rukovodstvo koje }e raditi na ozdravljenju i izgradnji jedinog nam kluba, navodi se u saop{tenju KN Red Armi.
A. De.

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 14. decembar/prosinac 2010.

15

Hamdija Spahi}, sportski direktor „vukova“

Olimpic je na pravom putu
Ako uspijemo dovesti planirana, poja~anja neki igra~i }e dobiti odrije{ene ruke, ka`e Spahi}
Dok su fudbaleri Olimpica na zaslu`enom zimskom odmaru, agilna Uprava radi punom parom. Nakon analize prve polusezone, u kojoj je „izvagan“ u~inak svakog igra~a, ali i ~injenice da su „pritisnuti“ ponudama za nekolicinu igra~e, pa`nja je trenutno fokusirana na tra`enje adekvatnih poja~anja. - Op{ta ocjena struke i ~lanova Uprave je da su nam neophodna poja~anja. Do sada smo dogovorili dolazak Admira Ra{~i}a i Nedima Hiro{a, a u narednih nekoliko dana }emo poku{ati realizovati transfere sa jo{ nekim igra~ima. Jedno je sigurno, tra`imo kvalitetne igra~e koji }e biti istinska poja~anja i pomo}i nam u ostvrenju na{ih ambicija, rekao je sportski direktor Olimpica Hamdija Spahi}. Muhamed Suba{i}, Vedran Je{e i Milo{ Vidovi} su blizu odlaska sa Otoke. - Njihov odlazak je izvijestan i ne}emo ih lako nadoknaditi. Me|utim, oni su pokazali kako se igrama u „malom kluba“ mo`e do}i u fokus interesovanja klubova iz jakih evropskih liga. T o se posebno odnosi na reprezetativca Suba{i}a i mladog Vidovi}a, koji imaju konkretne ponude. Iskusni Je{e je pod lupom nekoliko klubova, me|utim, ako na realizuje transfer, trebao bih ostati. S druge strane, Spahi} ne krije da ima i igra~a koji svojim igrama nisu opravdali o~ekivanja struke. - Nikoga se jo{ ne}emo odricati. Zbog povreda ili kartona, jesenas smo u pogonu imali samo 13 - 14 igra~a. Ako Kolar i Spahi}: Odlazak Suba{i}a, Je{ea i Vidovi}a ne}e biti lako nadoknaditi uspijemo dovesti planirana poja~anja neki igra~i }e dobiti odrije{ene ruke. Moramo imati u vidu i to da i neki drugi igra~i, koji su pod ugovorom sa Olimpicom, imaju odre|enih ponuda i zbog toga nam je svaki igra~ potreban. Olimpic je jesenas afirmisao nekoliko mladih igra~a. - To je ono na {to smo posebno ponosni i {to nam pokazuje da smo na pravom putu. Suba{i} je postao „A“ reprezentativac, Muji} je ~lan mlade selekcije, a na putu pune afirmacije su Velagi}, Bukvi}, Durak, ali i sedamnaestogodi{nji Had`anovi}. Sve to je doprinjelo i punoj afirmaciji kluba kao stabilnog premijerliga{a, za kraj ponosno ka`e Spahi}. F. A.

Blic iz Slavije
Bjelica: Uprava ispo{tovala dogovor
Od posljednjeg dana pro{le sedmice na odmoru su i fudbalere Slavije. Svi su slo`ni da je on zaslu`en, jer je plasman na {estu poziciju (22 boda) omogu}ava topliju zimu i mirniji nastavak {ampionata. Zadovoljstvo me|u igra~ima je ve}e jer je Uprava prije polaska na odmor isplatila dio zara|enog novca - Dogovor je ispo{tovan... Jesenas je bilo pote{ko}a u funkcionisanju kluba, ali na kraju je, ipak, sve ispalo kako treba, ka`e Dragan Bjelica, {ef stru~nog {taba Slavije. - Prvu prozivku u novoj godini zakazao sam za 15. januar... Slavija je osigurala lijepu bodovnbu zalihu, ali kako ka`e Bjelica, ne}e biti opu{tanja. - Cilj je da {to prije uplovimo u sigurnu luku, sve ostalo bi}e ~ist dobitak, a vjerujem da mo`emo mnogo. Pokazali smo to u prvih 15 kola, ali treba imati u vidu i to da nas na prolje}e o~ekuje jedna utakmica vi{e na strani. Tako|er, u prva dva kola gostova}emo Slobodi i Sarajevu koje smo pobijedili na na{em stadionu, dodaje Bjelica.

Neizvjesno prolje}e
Fudbaleri Slavije su svjesni da ih o~ekuje neizvjesno prolje}e, a `elja im je da u pauzi prvenstva Uprava „slo`i kockice“. Ipak, tokom jeseni je bilo trenutaka kada su fudbaleri bili prepu{teni sami sebi. S druge strane, rukovodstvo kluba trebalo bi da okrene stranu kako se u klubi iz Isto~nog Sarajeva ne bi ponovo vukli nepopularni potezi, a jedan od njih bio je {trajk igra~a zbog lo{e finansijske situacije. G. I.

Cilj plasman u Evropu
Na pitanje kakvi su zaklju~ci Uprave kada su u pitanju jesenji rezutati, Spahi} odgovara: - Taj u~inak smo sagledavali sa vi{e apekata, a na{ zaklju~ak je da ima razloga za zadovoljstvo Rezultatski smo, kada je liga u pitanju, malo podbacili, ali smo plasmanom u polufinale Kupa BiH napravili veliki rezultat. Na{ cilj je plasman u finale, ~ime bi najvjerovatnije izborili izlazak na evrospku scenu, {to i jest na{ ovosezonski cilj.

Aleksandar Kiki}, veznjak Prijedor~ana, vaga ponude

Alvin Karad`a, biv{i stoper Slobode

Prvo }u razgovarati sa ~elnicima Rudara
Sigurno je da mi ponude gode, ali jo{ uvijek je rano pri~ati o njima, ka`e Kiki}
Fudbaleri Rudara jesenji dio sezone zavr{ili su na osmom mjestu (21 bod). Plasman u sredinu tabele je bio jedan od glavnih ciljeva prije po~etka sezone, a ukoliko i na prolje}e nastave sa dobrim igrama ne bi bilo iznena|enje da ostvare plasman u sami vrhu. Jedan od najzaslu`nijih igra~a za odli~ne rezultate premijerliga{a iz Prijedora je brzonogi vezista Aleksandar Kiki}, koji vjeruje da njegova ekipa mo`e popraviti plasman. - Jesenji dio sezone smo odigrali veoma dobro, a podatak da poslije Borca i Sarajeva imamo najmanje poraza u ligi dovoljno govori. U gostima smo savladali [iroki i remizirali sa Borcem, tako da je i to pokazatelj kvaliteta ekipe, ka`e Kiki}. - Prije po~etka {ampionata svi su nas vidjeli kao ekipu koja }e se gr~evito boriti za opstanak, ali mi smo svima dokazali da imamo kvalitet za gornji dio tabele. Da smo imali vi{e sportske sre}e, te da nije bilo problema sa povredama i kartonima, za dva ili tri mjesta bili bi bolje plasirani. Kada su moje igre u pitanju, naravno da moram biti zadovoljan. Publika cijeni to {to tr~im do posljednjeg atoma snage i dajem svoj maksimum. Dobre igre nisu pro{le nezapa`ene, pa su ga neki klubovi ve} kontaktirali. - Bilo je nekih nezvani~nih kontakata, ali jo{ uvijek imam ugovor sa Rudarom, te }u prvo razgovarati sa ~elnicima kluba iz Prijedora. Sigurno je da mi ponude gode, ali jo{ uvijek je rano pri~ati o njima. Kontaktirali su me ~elnici moga mati~nog kluba Drine, kao i jo{ jednog premijerliga{a sa kojim sam bio u ozbiljnim pregovorima prije odlaska u Prijedor. Ima jo{ dovoljno vremena da o svemu dobro razmislim i donesem pravu odluku, ali ponavljam, prvo }u razgovarati sa ljudima iz Rudara - zaklju~io je Kiki}. R. J.

Crtice iz Drine
Kiki}, Jevti}, U{umovi}, Muminovi}... na listi `elja
Fudbaleri Drine, poslije jesenjeg dijela sezone u kojem su zauzeli pretposljednju poziciju na tabeli, nalaze se na zaslu`enom odmoru. Na prolje}e im predstoji gr~evita borba za opstanak, pa u klubu razmi{ljaju o dovo|enju poja~anja. [ef stru~nog {taba Drine Darko Vojvodi} predao je upravi spisak `elja. - U toku zimske pauze ekipa }e pretrpiti odre|ene promjene, a planirali smo dovo|enje poja~anja u svim linijama tima. Prva `elja nam je vra}anje Aleksandra Kiki}a i Marka Jevti}a iz Rudara, kao i dovo|enje {topera Bojana U{umovi}a iz Proletera. Zainteresovani smo i za usluge Radana Muminovi}a koji je pro{le sezone bio najbolji igra~a Prve lige RS, a postoji mogu}nost da u vezni red dovedemo Nikolu Mojovi}a iz novosadske Vojvodine, ka`e Vojvodi}. - Na meti nam je i jedan mladi {pic igra~ iz Prve lige Federacije BiH, ali i jo{ nekoliko iskusnih i kvalitetnih igra~a. Pored dovo|enja igra~a poku{a}emo da zadr`imo Roberta Karvalja i Nemanju Obradovi}a koji su na pozajmici u Drini. Na prolje}e ne ra~unam na Predraga Proti}a i Svetozara Vuka{inovi}a kojem }e biti ponu|eno mjesto u stru~nom {tabu - rekao je Vojvodi}.

Karad`a: Sanirao povredu

Spreman sam za nove izazove
Biv{i stoper Iskre (Bugojno), Zrinjskog, [ibenika, Slobode, ali i reprezentacija BiH U-17 i U-19, Alvan Karad`a, ljetos je, zbog povrede, ostao bez anga`mana. - U godinama (1984. godi{te - op.a.) sam kada mogu pru`iti najvi{e. Ne fali mi motivacije, ve} naprotiv, ka`e Karad`a. - Spreman sam za nove izazove. Na{i igra~i su trenutno na odmoru, a ja i dalje treniram u Bugojnu sa Mesudom Durakovi}em. Fizi~ki sam spreman za prvenstvene utakmice, a uskoro o~ekujem i realizaciju transfera. A da li }u karijeru nastaviti u Njema~koj, Austriji, [vajcarskoj, Belgiji ili BiH, jo{ ne znam. K. B.

Vojvodi}: Na startu prolje}a pobje}i sa dna
Zvorni~ani }e pripreme za prolje}e po~eti sredinom januara. - Prvi dio priprema }emo odraditi na na{em terenu i teretani. Planirali smo odigravanje nekoliko kontrolnih susreta sa kvalitetnim protivnicima, a ono {to je sigurno je da }u dosta pa`nje posvetiti fizi~koj pripremljenosti igra~a. Bez obzira na situaciju na tabeli u kojoj se trenutno nalazimo, optimista sam po pitanju opstanka. U prvih nekoliko susreta na prolje}e imamo {ansu da pobjegnemo sa dna. Ubje|en sam da }emo u tome i uspjeti - zaklj~io je Vojvodi}. R. J.

Kiki}: Dobre igre nisu pro{le nezapa`eno

Odbijen zahtjev kapitena Man~ester Sitija

Tevez ne mo`e ku}i
Rukovodstvo Man~ester Sitija odbilo je zahtjev kapitena Karlosa Teveza (Carlos) da bude stavljen na transfer listu. Trenutno drugi strijelac Premier lige je kao razlog naveo nostalgiju i `elju za promjenom sredine, nakon ~etiri godine provedene u Engleskoj. Jedan od razloga su i brojne rasprave s trenerom Robertom Man}inijem (Mancini). Dvadeset{estogodi{nji napada~ je zahtjev uputio odmah nakon susreta s Vest Hemom, u kojem je njegova ekipa pobijedila 3:1. - Odbili smo zahtjev na{eg kapitena. Man}ini, kao i svi ostali ~lanovi tima uvijek su pokazivali razumijevanje zbog Karlosove razdvojenosti od poro-

Ove sedmice se igra FIFA Svjetsko klupsko prvenstvo 2010

Njema~ka
Rezultati i strijelci 16. kola: Hanover - [tutgart 2:1 (Konan 35, 76 - Nidermajer 74), Bajern - St Pauli 3:0 (Altintop 17, Lam 71 penal, Riberi 79), Kajzerslautern - Volfsburg 0:0, Keln Ajntraht 1:0 (Klemens 56), Hofenhajm - Nirnberg 1:1 (Komper 55 - Ajgler 86), Hamburg - Bajer 2:4 (Vidal 48 autogol, Elia 79 Sam 30, Vidal 61, Augusto 66, 78), Dortmund - Verder 2:0 (Sahin 9, Kagava 70), Frajburg Borusia Menhengladbah 3:0 (Sise 19, 59, Bart 41), Majnc [alke 0:1 (Farfan 30).
1. Dortmund 2. Bajer 3. Hanover 4. Majnc 5. Frajburg 6. Bajern 7. Hofenhajm 8. Ajntraht 9. Hamburg 10. [alke 11. Nirnberg 12. Verder 13. K’lautern 14. Volfsburg 15. St Pauli 16. Keln 17. [tutgart 18. Borusia M 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 14 9 10 10 9 7 6 7 6 5 5 5 5 4 5 4 3 2 1 5 1 0 0 5 6 2 3 4 4 4 3 6 2 3 3 4 1 2 5 6 7 4 4 7 7 7 7 7 8 6 9 9 10 10 39:9 33:23 24:24 26:17 23:23 26:17 30:20 23:21 25:27 22:24 19:27 22:33 25:26 23:24 14:26 18:30 29:30 25:45 43 32 31 30 27 26 24 23 21 19 19 19 18 18 17 15 12 10

Azijski prvaci nepoznanica i prva prijetnja Interu
Sama ~injenica da smo do{li u priliku da se takmi~imo sa takvim timom je velika ~ast za nas - rekao je Tae Jong [in, trener Seongnama Ovako kvalitetni igra~i ne mogu preko no}i izgubiti talenat - ka`e Benitez
rvak Azije, ju`nokorejski Seongnam Ilhva, je pobjedom 4:1 nad doma}inom Al Vahdom osigurao polufinalnu utakmicu protiv Intera, predstavnika Evrope na Svjetkom klupskom prvenstvu koje se ove sedmice odr`ava u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. U ~etvrtfinalnom susretu pred preko 30.000 doma}ih navija~a, su Korejanci u potpunosti nadigrali Al Vahdu koju vodi Austrijanac Josef Hikersberger i do{li do
Tevez sa k}erkom i sinom: Te{ko mu pada razdvojenost

P

ubjedljive pobjede. Pogocima Moline, zatim azijskog igra~a godine i kapitena Sa{e Ognenovskog, ^oi Sung-Ku-

dice - stoji u saop}enju rukovodstva kluba. Siti je Tevezu ponudio i poseban finansijski bonus kako bi ga privolio na ostanak, ali je Argentinac, koji je u redove Sitija do{ao u ljeto 2009. i potpisao petogodi{nji ugovor, odbio.

^etvrtfinale
Mazembe (Kongo) - Pa~uka (Meksiko) 1:0 (Bedi 21) Al Vahda (UA Emirati) - Seongnam (J. Koreja) 1:4 (Bajano 27 - Molina 4, Ognenovski 30, Sung 71, Dong 81)

Polufinale
Mazembe - Internacional (Brazil)
Sa treninga Intera u Abu Dabiju

Koreanac prelazi u Francusku

Okser dovodi Jung Jo-goka
Francuski prvoliga{ Okser dovodi napada~a iz Ju`ne Koreje Jung Jo-goka, objavile su agencije pozivaju}i se na izjavu igra~evog zastupnika. Jung je do sada igrao za Seul, a potpisat }e ugovor nakon {to pro|e medicinske testove i sa francuskim klubom po~eti saradnju u januarskom roku. Njegov klub Seul je po~etkom ovog mjeseca osvojio titulu prvaka Ju`ne Koreje nakon deset godina ~ekanja, a Jung je bio strijelac u finalsnom susretu. Ovaj 26-godi{nji napada~ je postigao 12 prvenstvenih golova ove sezone.
Tae Jong [in: Velika prilika

}e Benitez zazirati. [panski stru~njak je izrazio respekt prema korejskom klubu, ali je svjestan da rezltat najvi{e zavisi od njegovih igra~a. - Okupiran sam svojim timom, a to zna~i velikim radom na treninzima. Kao svi klubovi na svijetu, i mi prolazimo kroz te{ke periode. Ali, ubije|en sam da }emo sebi olak{ati situaciju i ve} u narednim sedmicama osjetiti mnogo vi{e zadovoljstva - dodao je Benitez. Pobjeda na FIFA klupskom SP je minimum koji navija~i Intera o~ekuju nakon brojnih razo~arenja u proteklim sedmicama, kao {to su porazi od Totenhema i Verdera u Ligi prvaka, a na doma}em planu od Milana i Lacija. - Ovdje }emo do`ivjeti mnogo bolje dane. Svjetsko prvenstvo je

1. Arsenal 2. Man. siti 3. Man. junajted 4. ^elzi 5. Totenhem 6. Sanderlend 7. Bolton 8. Njukasl 9. Liverpul 10. Blekpul 11. VBA 12. Stouk 13. Blekburn 14. Aston Vila 15. Everton 16. Birmingem 17. Fulem 18. Vigan 19. Volves 20. Vest Hem

Euro
16 17 15 17 17 17 17 17 17 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 10 2 9 5 8 7 9 4 7 6 5 9 6 8 6 4 6 4 6 4 6 4 6 3 6 3 5 5 3 9 3 9 2 10 3 7 4 3 2 6 4 3 0 4 4 3 3 7 7 6 7 8 8 7 5 5 5 7 10 9

lige
34:18 24:13 35:16 31:12 25:22 20:18 30:24 27:26 21:22 24:29 24:29 21:22 22:27 19:28 18:20 17:20 16:20 13:28 18:30 15:30 32 32 31 31 27 24 26 22 22 22 22 21 21 20 18 18 16 16 15 12

1. Milan 2. Juventus 3. Napoli 4. Lacio 5. Palermo 6. Roma 7. Inter 8. Sampdoria 9. Udineze 10. \enoa 11. Kaljari 12. Kievo 13. Fiorentina 14. Bolonja 15. Katania 16. Parma 17. Bre{a 18. Le}e 19. ]ezena 20. Bari

16 16 16 16 16 16 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 16

11 8 9 9 8 7 6 5 7 6 5 5 5 5 4 4 4 4 3 2

3 6 3 3 2 5 5 8 2 3 5 5 4 5 6 6 3 3 3 4

2 2 4 4 6 4 4 3 7 7 6 6 7 6 6 6 9 9 9 10

29:12 31:16 25:17 21:14 28:21 21:20 20:14 18:13 19:18 13:15 19:15 18:18 16:17 16:23 13:18 14:20 12:20 16:33 10:20 10:25

36 30 30 30 26 26 23 23 23 21 20 20 19 19 18 18 15 15 12 10

Austrija
Rezultati 19. kola: Kapfenberger - Linc 2:2, Rapid - Insbruk 3:3, Matersburg - Austrija 1:2, Rid - Noj{tat 1:0, Salcburg [turm 2:1. Poredak: Rid 37, [turm i Salcburg po 33, Austrija 32, Rapid 30...

[panija
Rezultati i strijelci 15. kola: Atletiko - Deportivo 2:0 (Aguero 8, 35), Sevilja - Almeria 1:2 (Kanut 83 - Vargas 48, Pjati 81, 90+1), Hetafe - Viljareal 1:0 (Albin 89), Herkules - Malaga 4:1 (Trezege 66, Drente 69 penal, Paz 72, Kiko 81 - Fernandez 12), Majorka - Rasing 0:1 (Serano 90+2), Sporting - Levante 1:1 (Eguren 80 - Kaisedo 72), Atletik - Espanjol 2:1 (Ljorente 73, Lopez 78 Osvaldo 33), Saragosa - Real Madrid 1:3 (Gabi 54 penal - Ezil 15, Ronaldo 44, Di Marija 47), Barcelona - Real Sosiedad 5:0 (Vilja 9, Iniesta 33, Mesi 47, 87, Krki} 90+1). Valensija - Osasuna (igrano sino}).
1. Barcelona 2. Real M. 3. Viljareal 4. Espanjol 5. Valensia 6. Atletiko 7. Hetafe 8. Atletik 9. Sosiedad 10. Majorka 11. Sevilja 12. Herkules 13. Deportivo 14. Rasing 15. Osasuna 16. Levante 17. Almeria 18. Malaga 19. Sporting 20. Saragosa 15 15 15 15 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 15 15 15 15 15 13 12 9 9 7 7 7 7 7 6 6 5 4 5 4 4 2 4 2 1 1 2 3 1 3 2 2 1 1 3 2 3 5 2 3 3 7 1 5 6 1 1 3 5 4 6 6 7 7 6 7 7 6 8 7 8 6 10 8 8 46:8 38:12 27:13 17:17 19:15 24:19 23:20 23:26 21:24 15:17 21:26 18:22 12:18 13:23 12:17 17:24 13:22 20:32 12:23 14:27 40 38 30 28 24 23 23 22 22 21 20 18 17 17 15 15 13 13 11 9

(igrano kasnije) Srijeda, 15. decembar (17:00): Seongnam - Inter

Finale
Abu Dabi. Stadion [eika Zajeda. Subota, 18. decembar.

Tri stranca me|u Koreancima
Tim Seongnama je sastavljen od izvrsnih korejanskih igra~a i trojice internacionalaca. Izvrsni Australijanac Sa{a Ognenovski je ~ak postao i kapiten tima, a pored njega su stranci jo{ 27-godi{nji crnogorski napada~ D`enan Radon~i}, te iskusni, 30-godi{nji Kolumbijac Maurisio Molina. Sva trojica su nastupila u susretu sa Al Vahdom, uz pogotke Ognenovskog i Moline.

Jo-gok: Sti`e iz Seula

Promjena u [tutgartu

Labadia umjesto Kelera
[tutgart je smijenio Jensa Kelera i na njegovo mjesto postavio Brunu Labadiju, kao tre}eg trenera ovog kluba ove sezone. Keler, koji je naslijedio Kristiana Grosa, je vodio [tutgart u svega devet utakmica u kojima je sakupio samo devet bodova u Buneds ligi. Poraz u Hanoveru u posljednjem odigranom prvenstvenom kolu je bila kap koja je prelila ~a{u i time je zavr{ena Kelerova avantura. Keler je tako postao tre}i trener koji je ove sezone smijenje u BuLabadia: Te`ak zadatak ndes ligi, poslije Grosa i Zvonimira Solde iz Kelna. Labadia, 44-godi{nji biv{i njema~ki reprezentativac je bio bez anga`mana otkako je u aprilu dobio otkaz u Hamburgu. - Svjestan sam kako te`ak zadatak me o~ekuje, ali sam uvjeren da }u ostvariti cilj - rekao je Labadia kojeg u [tutgartu, njema~kom prvaku iz 2007. godine, o~ekuje borba za opstanak.

Radon~i} u me~u sa Al Vahdom

ka i ^o Dong-Geona su Korejanci osigurali plasman u polufinale, a ujedno je tim iz Seongnama i potvrdio kvalitet dostojan azijskog {ampiona. - Na{i protivnici imaju nekoliko dobrih individualaca, ali kolektivno smo mi bili daleko bolji. Bez obzira na rezultat utakmice sa Interom, sama ~injenica da smo do{li u priliku da se takmi~imo sa takvim timom je velika ~ast i ujedno izvrsna prilika za nas - rekao je Tae Jong [in, trener Seongnama. Ipak, naredni protivnik }e Korejancima zasigurno predstavljati mnogo te`u prepreku na putu ka finalu SP . Evropski i italijanski prvak je zasigurno prvi favorit turnira, na koji je otputovao pod pritiskom da mora osvojiti trofej, nakon ne{to slabijih rezultata u posljednje vrijeme, kako u prvenstvu tako i u Ligi prvaka. Igra~i i trener Intera su ubije|eni da imaju sposobnosti da naprave `eljeni rezultat, ali je pitanje mogu li ih u ovom trenutku iskoristiti na najbolji mogu}i na~in i pro}i dalje preko potpune nepoznanice, {to su biv{i prvaci Ju`ne Koreje.

Gomez (Totenhem) je u nadoknadi odbranio penal Drogbi

Francuska
Rezultati 17. kola: Monako St Etien 0:2 (Betls 20, Sako 78), Lion - Tuluz 2:0 (Lisandro 5, Gomis 35), Arl - Lil 0:1 (De Melo 90+3), Nansi - So{o 1:0 (Luiz 74), Kaen Nica 0:0, Lorien - Lens 3:0 (Amalfitano 49, Kitambala 56, Mvuemba 74), Brest - Monpelje 0:0, Valensien - PS@ 1:2 (Abubakar 82 - Nene 47, 84), Okser - Marsej 1:1 (Birsa 40 penal - Remi 8), Bordo - Ren 0:0.
1. Lil 2. PS@ 3. Lion 4. Ren 5. Marsej 6. Brest 7. Bordo 8. Monpelje 8. So{o 10. Lorien 11. Tuluz 12. St Etien 13. Nansi 14. Okser 15. Nica 16. Valensien 17. Monako 18. Kaen 19. Lens 20. Arl 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 8 8 8 7 7 7 6 7 7 7 7 6 6 4 5 4 2 3 3 1 7 6 5 7 6 5 7 4 3 3 3 7 4 9 6 7 9 6 6 4 2 3 4 3 4 5 4 6 7 7 7 4 7 4 6 6 6 8 8 12 32:20 28:17 24:19 17:11 26:16 19:14 21:18 14:18 27:20 22:21 17:18 23:19 19:26 23:20 13:17 19:19 15:17 16:26 15:30 10:34 31 30 29 28 27 26 25 25 24 24 24 25 22 21 21 19 15 15 15 7

Holandija
Rezultati 18. kola: Graf{ap - PSV 0:0, Breda - Utreht 3:1, Nijmegen - Viljem II 3:1, Roda Den Hag 1:1, Herakles - Venlo 2:2, Vitese - Ajaks 0:1, Fejenord - Ekscelzior 1:0, Groningen Alkmar 2:0, Herenven - Tvente 6:2. Poredak: PSV 38, Tvente 37, Groningen 36, Ajaks 35, Alkmar 32, Roda 29...

Kordoba i Benitez: O~ekuju bolje dane

[kotska
Rezultati 15. kola: Harts Aberdin 5:0, Invernes - Rend`ers 1:1, Sent Miren - Sent D`onston 1:2. Seltik - Kilmarnok, Dandi Madervel, Hamilton - Hibernian odgo|eno. Poredak: Rend`ers 38, Seltik 35, Harts 29, Invernes 26, Madervel 23...

- Ovako kvalitni igra~i ne mogu preko no}i izgubiti talenat. I sam sam nakupio dovoljno iskustva na velikim takmi~enjima i poznato mi je da je jedini put do uspjeha te`ak rad - rekao je Rafael Benitez, trener Intera na obra}anju novinarima u Abu Dabiju. Seongnam zasigurno po imenu i tradiciji nije protivnik od kojeg

ne{to posebno. Do sada sam igrao mnoge velike turnire, ali ovdje se osje}am kao da sanjam. Naravno, osje}amo pritisak jer znamo da je u pitanju jedna utakmica, poslije koje nema popravnog. Ali, ako budemo igrali punim srcem, mo`emo napraviti ono {to svi o~ekujemo - ka`e Ivan Kordoba, N. C. Interov vice-kapiten.

Belgija
Rezultati 19. kola: Genk Eupen 5:1, Standard - Sent Truiden 1:0, Vesterlo - @erminal 1:1, Serkl Bri` - Varegem 1:3, Gent [arlroa 2:1, Mehelen - Bri` 0:1, Anderleht - Lokeren 0:0, Kortrijk - Lirs 3:1. Poredak: Genk 42, Anderleht 41, Gent 38, Standard i Lokeren po 33, Bri` 30...

Platini nije protiv zimskog Mundijala Adrianu tre}i put „Zlatna kanta“
Nacionalni {ampionati bi se u slu~aju pomjeranja morali igrati tokom ljeta
Predsjednik Evropske fudbalske unije (UEFA) Mu{el Platini (Michel Platini) izjavio je da se u na~elu ne protivi ideji da Svjetski kup u Kataru 2022. godine bude odr`an zimi, umjesto ljeti. - Sla`em se da bismo na taj na~in izbjegli igranje na ekstremno visokim temperaturama. Tako ne{to bilo bi mogu}e uraditi - rekao je Platini poslije sastanka u`eg rukovodstva UEFA u Pragu. Predsjednik UEFA je, me|utim, dodao da bi pomjeranje Mundijala sa juna na januar prouzrokovao dosta problema, jer bi onda nacionalni {ampionati morali da se igraju tokom ljeta. Ideju da Svjetski kup u Kataru bude odr`an u toku zime, umjesto ljeti, prvi je iznio Franc Bekenbauer (Franz Beckenbauer), koji je nedavno saop}io da se povla~i iz Izvr{nog komiteta FIFA. Platini je podr`ao izbor Katara za organizatora zavr{nog turnira prvenstva svijeta, uz obrazlo`enje da je Mundijal u Americi 1994. godine tako|er odr`an po ekstremno visokim temperaturama. Napada~ Rome, Brazilac Adriano, tre}i put je dobio neslavnu nagradu „Zlatna kanta“, koja se dodeljuje za najve}e razo~arenje u godini. Adriano, koji se ljetos vratio u Italiju iz Flamenga, odigrao je do sada samo tri utakmice u Romi. Osim ~estih povreda, glavni razlog za izostanke Adriana je trener Klaudio Ranieri, jer u njegovoj postavci igre zna~ajno mjesto zauzimaju Fran~esko Toti, Marko Borielo i Mirko Vu~ini}. Neslavna priznanja pripala su Adrianu jo{ dva puta, 2006. i 2007. godine. „Srebrnu kantu“ dobio je reprezentativac Italije brazilskog porijekla Amauri, koji svake godine igra sve slabije i trenutno je daleko od prvog tima „stare dame“. Italijanski navija~i, koji biraju
Adriano: Najve}e razo~arenje

Predsjednik UEFA-e promijenio mi{ljenje

Izbor italijanskih navija~a

Engleska
Rezultati i strijelci 17. kola: Aston vila - Vest Bromvi~ 2:1 (Dauning 25, Heski 80 - [erner 89), Everton - Vigan 0:0, Fulem Sanderlend 0:0, Stouk - Blekpul 0:1 (Kempbel 48), Vest Hem Man~ester siti 1:3 (Tomkins 89 Jaja Ture 30, Grin 73 autogol, A. D`onson 81), Njukasl - Liverpul 3:1 (Nolan 15, Barton 80, Kerol 90+1 - Kujt 50), Bolton - Blekburn 2:1 (Muamba 65, Holden 88 Diuf 87), Vulverhempton - Birmingem 1:0 (Hant 45), Totenhem - ^elzi 1:1 (Pavlju~enko 15 - Drogba 70). Man~ester junajted - Arsenal (igrano sino}).

Italija
Rezultati 16. kola: Palermo Parma 3:1 (Pinilja 51, Mikoli 61, Zakardo 89 autogol - Lukareli 7), Udineze - Fiorentina 2:1 (Armero 63, Di Natale 80 - Santana 31), \enoa - Napoli 0:1 (Ham{ik 25), Bolonja - Milan 0:3 (Boateng 9, Robinjo 35, Ibrahimovi} 60), Roma - Bari 1:0 (Huan 30), Bre{a Sampdoria 1:0 (Kordova 13), Kaljari - Katania 3:0 (Nene 11, 27, 71), Le}e - Kievo 3:2 (Ofere 16, Pjati 45+1, 69 - Bolja~ino 55, Mandeli 90+4), Juventus - Lacio 2:1 (Kielini 2, Krasi} 90 - Zarate 14). Inter - ]ezena (odgo|eno).

Turska
Rezultati 16. kola: Bu~aspor - Manisaspor 1:1, Galatasaraj - Gen~lerbirligi 0:2, Karabukspor - Antalijaspor 2:0, Eski{ehirspor - Be{ikta{ 2:0, Sivaspor - Konjaspor 1:0, Bujuk{ehir - Trabzonspor 1:3, Gazijantepspor - Kajzerispor 2:0, Ankaragud`u - Fenerbah~e 2:1. Poredak: Trabzonspor 39, Bursaspor 31, Fenerbah~e 30, Kajzerispor 29, Be{ikta{ 27, Karabukspor 24...

Platini: I u SAD-u 1994. je bilo ekstremno vru}e

dobitnike, su ove godine kivni na Brazilce, pa je i tre}e mjesto u ovom izboru, koji je svojevrsna parodija „Zlatnu loptu“, pripalo jo{ jednom „karioki“ - Ronaldinju iz Milana. Pro{le godine „Zlatnu kantu“ dobio je reprezentativac Brazila Felipe Melo koji je kao veliko poja~anje do{ao u Juventus iz Fiorentine, ali nije opravdao o~ekivanja.

Odbijen zahtjev kapitena Man~ester Sitija

Tevez ne mo`e ku}i
Rukovodstvo Man~ester Sitija odbilo je zahtjev kapitena Karlosa Teveza (Carlos) da bude stavljen na transfer listu. Trenutno drugi strijelac Premier lige je kao razlog naveo nostalgiju i `elju za promjenom sredine, nakon ~etiri godine provedene u Engleskoj. Jedan od razloga su i brojne rasprave s trenerom Robertom Man}inijem (Mancini). Dvadeset{estogodi{nji napada~ je zahtjev uputio odmah nakon susreta s Vest Hemom, u kojem je njegova ekipa pobijedila 3:1. - Odbili smo zahtjev na{eg kapitena. Man}ini, kao i svi ostali ~lanovi tima uvijek su pokazivali razumijevanje zbog Karlosove razdvojenosti od poro-

Ove sedmice se igra FIFA Svjetsko klupsko prvenstvo 2010

Njema~ka
Rezultati i strijelci 16. kola: Hanover - [tutgart 2:1 (Konan 35, 76 - Nidermajer 74), Bajern - St Pauli 3:0 (Altintop 17, Lam 71 penal, Riberi 79), Kajzerslautern - Volfsburg 0:0, Keln Ajntraht 1:0 (Klemens 56), Hofenhajm - Nirnberg 1:1 (Komper 55 - Ajgler 86), Hamburg - Bajer 2:4 (Vidal 48 autogol, Elia 79 Sam 30, Vidal 61, Augusto 66, 78), Dortmund - Verder 2:0 (Sahin 9, Kagava 70), Frajburg Borusia Menhengladbah 3:0 (Sise 19, 59, Bart 41), Majnc [alke 0:1 (Farfan 30).
1. Dortmund 2. Bajer 3. Hanover 4. Majnc 5. Frajburg 6. Bajern 7. Hofenhajm 8. Ajntraht 9. Hamburg 10. [alke 11. Nirnberg 12. Verder 13. K’lautern 14. Volfsburg 15. St Pauli 16. Keln 17. [tutgart 18. Borusia M 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 14 9 10 10 9 7 6 7 6 5 5 5 5 4 5 4 3 2 1 5 1 0 0 5 6 2 3 4 4 4 3 6 2 3 3 4 1 2 5 6 7 4 4 7 7 7 7 7 8 6 9 9 10 10 39:9 33:23 24:24 26:17 23:23 26:17 30:20 23:21 25:27 22:24 19:27 22:33 25:26 23:24 14:26 18:30 29:30 25:45 43 32 31 30 27 26 24 23 21 19 19 19 18 18 17 15 12 10

Azijski prvaci nepoznanica i prva prijetnja Interu
Sama ~injenica da smo do{li u priliku da se takmi~imo sa takvim timom je velika ~ast za nas - rekao je Tae Jong [in, trener Seongnama Ovako kvalitetni igra~i ne mogu preko no}i izgubiti talenat - ka`e Benitez
rvak Azije, ju`nokorejski Seongnam Ilhva, je pobjedom 4:1 nad doma}inom Al Vahdom osigurao polufinalnu utakmicu protiv Intera, predstavnika Evrope na Svjetkom klupskom prvenstvu koje se ove sedmice odr`ava u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. U ~etvrtfinalnom susretu pred preko 30.000 doma}ih navija~a, su Korejanci u potpunosti nadigrali Al Vahdu koju vodi Austrijanac Josef Hikersberger i do{li do
Tevez sa k}erkom i sinom: Te{ko mu pada razdvojenost

P

ubjedljive pobjede. Pogocima Moline, zatim azijskog igra~a godine i kapitena Sa{e Ognenovskog, ^oi Sung-Ku-

dice - stoji u saop}enju rukovodstva kluba. Siti je Tevezu ponudio i poseban finansijski bonus kako bi ga privolio na ostanak, ali je Argentinac, koji je u redove Sitija do{ao u ljeto 2009. i potpisao petogodi{nji ugovor, odbio.

^etvrtfinale
Mazembe (Kongo) - Pa~uka (Meksiko) 1:0 (Bedi 21) Al Vahda (UA Emirati) - Seongnam (J. Koreja) 1:4 (Bajano 27 - Molina 4, Ognenovski 30, Sung 71, Dong 81)

Polufinale
Mazembe - Internacional (Brazil)
Sa treninga Intera u Abu Dabiju

Koreanac prelazi u Francusku

Okser dovodi Jung Jo-goka
Francuski prvoliga{ Okser dovodi napada~a iz Ju`ne Koreje Jung Jo-goka, objavile su agencije pozivaju}i se na izjavu igra~evog zastupnika. Jung je do sada igrao za Seul, a potpisat }e ugovor nakon {to pro|e medicinske testove i sa francuskim klubom po~eti saradnju u januarskom roku. Njegov klub Seul je po~etkom ovog mjeseca osvojio titulu prvaka Ju`ne Koreje nakon deset godina ~ekanja, a Jung je bio strijelac u finalsnom susretu. Ovaj 26-godi{nji napada~ je postigao 12 prvenstvenih golova ove sezone.
Tae Jong [in: Velika prilika

}e Benitez zazirati. [panski stru~njak je izrazio respekt prema korejskom klubu, ali je svjestan da rezltat najvi{e zavisi od njegovih igra~a. - Okupiran sam svojim timom, a to zna~i velikim radom na treninzima. Kao svi klubovi na svijetu, i mi prolazimo kroz te{ke periode. Ali, ubije|en sam da }emo sebi olak{ati situaciju i ve} u narednim sedmicama osjetiti mnogo vi{e zadovoljstva - dodao je Benitez. Pobjeda na FIFA klupskom SP je minimum koji navija~i Intera o~ekuju nakon brojnih razo~arenja u proteklim sedmicama, kao {to su porazi od Totenhema i Verdera u Ligi prvaka, a na doma}em planu od Milana i Lacija. - Ovdje }emo do`ivjeti mnogo bolje dane. Svjetsko prvenstvo je

1. Arsenal 2. Man. siti 3. Man. junajted 4. ^elzi 5. Totenhem 6. Sanderlend 7. Bolton 8. Njukasl 9. Liverpul 10. Blekpul 11. VBA 12. Stouk 13. Blekburn 14. Aston Vila 15. Everton 16. Birmingem 17. Fulem 18. Vigan 19. Volves 20. Vest Hem

Euro
16 17 15 17 17 17 17 17 17 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 10 2 9 5 8 7 9 4 7 6 5 9 6 8 6 4 6 4 6 4 6 4 6 3 6 3 5 5 3 9 3 9 2 10 3 7 4 3 2 6 4 3 0 4 4 3 3 7 7 6 7 8 8 7 5 5 5 7 10 9

lige
34:18 24:13 35:16 31:12 25:22 20:18 30:24 27:26 21:22 24:29 24:29 21:22 22:27 19:28 18:20 17:20 16:20 13:28 18:30 15:30 32 32 31 31 27 24 26 22 22 22 22 21 21 20 18 18 16 16 15 12

1. Milan 2. Juventus 3. Napoli 4. Lacio 5. Palermo 6. Roma 7. Inter 8. Sampdoria 9. Udineze 10. \enoa 11. Kaljari 12. Kievo 13. Fiorentina 14. Bolonja 15. Katania 16. Parma 17. Bre{a 18. Le}e 19. ]ezena 20. Bari

16 16 16 16 16 16 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 16

11 8 9 9 8 7 6 5 7 6 5 5 5 5 4 4 4 4 3 2

3 6 3 3 2 5 5 8 2 3 5 5 4 5 6 6 3 3 3 4

2 2 4 4 6 4 4 3 7 7 6 6 7 6 6 6 9 9 9 10

29:12 31:16 25:17 21:14 28:21 21:20 20:14 18:13 19:18 13:15 19:15 18:18 16:17 16:23 13:18 14:20 12:20 16:33 10:20 10:25

36 30 30 30 26 26 23 23 23 21 20 20 19 19 18 18 15 15 12 10

Austrija
Rezultati 19. kola: Kapfenberger - Linc 2:2, Rapid - Insbruk 3:3, Matersburg - Austrija 1:2, Rid - Noj{tat 1:0, Salcburg [turm 2:1. Poredak: Rid 37, [turm i Salcburg po 33, Austrija 32, Rapid 30...

[panija
Rezultati i strijelci 15. kola: Atletiko - Deportivo 2:0 (Aguero 8, 35), Sevilja - Almeria 1:2 (Kanut 83 - Vargas 48, Pjati 81, 90+1), Hetafe - Viljareal 1:0 (Albin 89), Herkules - Malaga 4:1 (Trezege 66, Drente 69 penal, Paz 72, Kiko 81 - Fernandez 12), Majorka - Rasing 0:1 (Serano 90+2), Sporting - Levante 1:1 (Eguren 80 - Kaisedo 72), Atletik - Espanjol 2:1 (Ljorente 73, Lopez 78 Osvaldo 33), Saragosa - Real Madrid 1:3 (Gabi 54 penal - Ezil 15, Ronaldo 44, Di Marija 47), Barcelona - Real Sosiedad 5:0 (Vilja 9, Iniesta 33, Mesi 47, 87, Krki} 90+1). Valensija - Osasuna (igrano sino}).
1. Barcelona 2. Real M. 3. Viljareal 4. Espanjol 5. Valensia 6. Atletiko 7. Hetafe 8. Atletik 9. Sosiedad 10. Majorka 11. Sevilja 12. Herkules 13. Deportivo 14. Rasing 15. Osasuna 16. Levante 17. Almeria 18. Malaga 19. Sporting 20. Saragosa 15 15 15 15 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 15 15 15 15 15 13 12 9 9 7 7 7 7 7 6 6 5 4 5 4 4 2 4 2 1 1 2 3 1 3 2 2 1 1 3 2 3 5 2 3 3 7 1 5 6 1 1 3 5 4 6 6 7 7 6 7 7 6 8 7 8 6 10 8 8 46:8 38:12 27:13 17:17 19:15 24:19 23:20 23:26 21:24 15:17 21:26 18:22 12:18 13:23 12:17 17:24 13:22 20:32 12:23 14:27 40 38 30 28 24 23 23 22 22 21 20 18 17 17 15 15 13 13 11 9

(igrano kasnije) Srijeda, 15. decembar (17:00): Seongnam - Inter

Finale
Abu Dabi. Stadion [eika Zajeda. Subota, 18. decembar.

Tri stranca me|u Koreancima
Tim Seongnama je sastavljen od izvrsnih korejanskih igra~a i trojice internacionalaca. Izvrsni Australijanac Sa{a Ognenovski je ~ak postao i kapiten tima, a pored njega su stranci jo{ 27-godi{nji crnogorski napada~ D`enan Radon~i}, te iskusni, 30-godi{nji Kolumbijac Maurisio Molina. Sva trojica su nastupila u susretu sa Al Vahdom, uz pogotke Ognenovskog i Moline.

Jo-gok: Sti`e iz Seula

Promjena u [tutgartu

Labadia umjesto Kelera
[tutgart je smijenio Jensa Kelera i na njegovo mjesto postavio Brunu Labadiju, kao tre}eg trenera ovog kluba ove sezone. Keler, koji je naslijedio Kristiana Grosa, je vodio [tutgart u svega devet utakmica u kojima je sakupio samo devet bodova u Buneds ligi. Poraz u Hanoveru u posljednjem odigranom prvenstvenom kolu je bila kap koja je prelila ~a{u i time je zavr{ena Kelerova avantura. Keler je tako postao tre}i trener koji je ove sezone smijenje u BuLabadia: Te`ak zadatak ndes ligi, poslije Grosa i Zvonimira Solde iz Kelna. Labadia, 44-godi{nji biv{i njema~ki reprezentativac je bio bez anga`mana otkako je u aprilu dobio otkaz u Hamburgu. - Svjestan sam kako te`ak zadatak me o~ekuje, ali sam uvjeren da }u ostvariti cilj - rekao je Labadia kojeg u [tutgartu, njema~kom prvaku iz 2007. godine, o~ekuje borba za opstanak.

Radon~i} u me~u sa Al Vahdom

ka i ^o Dong-Geona su Korejanci osigurali plasman u polufinale, a ujedno je tim iz Seongnama i potvrdio kvalitet dostojan azijskog {ampiona. - Na{i protivnici imaju nekoliko dobrih individualaca, ali kolektivno smo mi bili daleko bolji. Bez obzira na rezultat utakmice sa Interom, sama ~injenica da smo do{li u priliku da se takmi~imo sa takvim timom je velika ~ast i ujedno izvrsna prilika za nas - rekao je Tae Jong [in, trener Seongnama. Ipak, naredni protivnik }e Korejancima zasigurno predstavljati mnogo te`u prepreku na putu ka finalu SP . Evropski i italijanski prvak je zasigurno prvi favorit turnira, na koji je otputovao pod pritiskom da mora osvojiti trofej, nakon ne{to slabijih rezultata u posljednje vrijeme, kako u prvenstvu tako i u Ligi prvaka. Igra~i i trener Intera su ubije|eni da imaju sposobnosti da naprave `eljeni rezultat, ali je pitanje mogu li ih u ovom trenutku iskoristiti na najbolji mogu}i na~in i pro}i dalje preko potpune nepoznanice, {to su biv{i prvaci Ju`ne Koreje.

Gomez (Totenhem) je u nadoknadi odbranio penal Drogbi

Francuska
Rezultati 17. kola: Monako St Etien 0:2 (Betls 20, Sako 78), Lion - Tuluz 2:0 (Lisandro 5, Gomis 35), Arl - Lil 0:1 (De Melo 90+3), Nansi - So{o 1:0 (Luiz 74), Kaen Nica 0:0, Lorien - Lens 3:0 (Amalfitano 49, Kitambala 56, Mvuemba 74), Brest - Monpelje 0:0, Valensien - PS@ 1:2 (Abubakar 82 - Nene 47, 84), Okser - Marsej 1:1 (Birsa 40 penal - Remi 8), Bordo - Ren 0:0.
1. Lil 2. PS@ 3. Lion 4. Ren 5. Marsej 6. Brest 7. Bordo 8. Monpelje 8. So{o 10. Lorien 11. Tuluz 12. St Etien 13. Nansi 14. Okser 15. Nica 16. Valensien 17. Monako 18. Kaen 19. Lens 20. Arl 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 8 8 8 7 7 7 6 7 7 7 7 6 6 4 5 4 2 3 3 1 7 6 5 7 6 5 7 4 3 3 3 7 4 9 6 7 9 6 6 4 2 3 4 3 4 5 4 6 7 7 7 4 7 4 6 6 6 8 8 12 32:20 28:17 24:19 17:11 26:16 19:14 21:18 14:18 27:20 22:21 17:18 23:19 19:26 23:20 13:17 19:19 15:17 16:26 15:30 10:34 31 30 29 28 27 26 25 25 24 24 24 25 22 21 21 19 15 15 15 7

Holandija
Rezultati 18. kola: Graf{ap - PSV 0:0, Breda - Utreht 3:1, Nijmegen - Viljem II 3:1, Roda Den Hag 1:1, Herakles - Venlo 2:2, Vitese - Ajaks 0:1, Fejenord - Ekscelzior 1:0, Groningen Alkmar 2:0, Herenven - Tvente 6:2. Poredak: PSV 38, Tvente 37, Groningen 36, Ajaks 35, Alkmar 32, Roda 29...

Kordoba i Benitez: O~ekuju bolje dane

[kotska
Rezultati 15. kola: Harts Aberdin 5:0, Invernes - Rend`ers 1:1, Sent Miren - Sent D`onston 1:2. Seltik - Kilmarnok, Dandi Madervel, Hamilton - Hibernian odgo|eno. Poredak: Rend`ers 38, Seltik 35, Harts 29, Invernes 26, Madervel 23...

- Ovako kvalitni igra~i ne mogu preko no}i izgubiti talenat. I sam sam nakupio dovoljno iskustva na velikim takmi~enjima i poznato mi je da je jedini put do uspjeha te`ak rad - rekao je Rafael Benitez, trener Intera na obra}anju novinarima u Abu Dabiju. Seongnam zasigurno po imenu i tradiciji nije protivnik od kojeg

ne{to posebno. Do sada sam igrao mnoge velike turnire, ali ovdje se osje}am kao da sanjam. Naravno, osje}amo pritisak jer znamo da je u pitanju jedna utakmica, poslije koje nema popravnog. Ali, ako budemo igrali punim srcem, mo`emo napraviti ono {to svi o~ekujemo - ka`e Ivan Kordoba, N. C. Interov vice-kapiten.

Belgija
Rezultati 19. kola: Genk Eupen 5:1, Standard - Sent Truiden 1:0, Vesterlo - @erminal 1:1, Serkl Bri` - Varegem 1:3, Gent [arlroa 2:1, Mehelen - Bri` 0:1, Anderleht - Lokeren 0:0, Kortrijk - Lirs 3:1. Poredak: Genk 42, Anderleht 41, Gent 38, Standard i Lokeren po 33, Bri` 30...

Platini nije protiv zimskog Mundijala Adrianu tre}i put „Zlatna kanta“
Nacionalni {ampionati bi se u slu~aju pomjeranja morali igrati tokom ljeta
Predsjednik Evropske fudbalske unije (UEFA) Mu{el Platini (Michel Platini) izjavio je da se u na~elu ne protivi ideji da Svjetski kup u Kataru 2022. godine bude odr`an zimi, umjesto ljeti. - Sla`em se da bismo na taj na~in izbjegli igranje na ekstremno visokim temperaturama. Tako ne{to bilo bi mogu}e uraditi - rekao je Platini poslije sastanka u`eg rukovodstva UEFA u Pragu. Predsjednik UEFA je, me|utim, dodao da bi pomjeranje Mundijala sa juna na januar prouzrokovao dosta problema, jer bi onda nacionalni {ampionati morali da se igraju tokom ljeta. Ideju da Svjetski kup u Kataru bude odr`an u toku zime, umjesto ljeti, prvi je iznio Franc Bekenbauer (Franz Beckenbauer), koji je nedavno saop}io da se povla~i iz Izvr{nog komiteta FIFA. Platini je podr`ao izbor Katara za organizatora zavr{nog turnira prvenstva svijeta, uz obrazlo`enje da je Mundijal u Americi 1994. godine tako|er odr`an po ekstremno visokim temperaturama. Napada~ Rome, Brazilac Adriano, tre}i put je dobio neslavnu nagradu „Zlatna kanta“, koja se dodeljuje za najve}e razo~arenje u godini. Adriano, koji se ljetos vratio u Italiju iz Flamenga, odigrao je do sada samo tri utakmice u Romi. Osim ~estih povreda, glavni razlog za izostanke Adriana je trener Klaudio Ranieri, jer u njegovoj postavci igre zna~ajno mjesto zauzimaju Fran~esko Toti, Marko Borielo i Mirko Vu~ini}. Neslavna priznanja pripala su Adrianu jo{ dva puta, 2006. i 2007. godine. „Srebrnu kantu“ dobio je reprezentativac Italije brazilskog porijekla Amauri, koji svake godine igra sve slabije i trenutno je daleko od prvog tima „stare dame“. Italijanski navija~i, koji biraju
Adriano: Najve}e razo~arenje

Predsjednik UEFA-e promijenio mi{ljenje

Izbor italijanskih navija~a

Engleska
Rezultati i strijelci 17. kola: Aston vila - Vest Bromvi~ 2:1 (Dauning 25, Heski 80 - [erner 89), Everton - Vigan 0:0, Fulem Sanderlend 0:0, Stouk - Blekpul 0:1 (Kempbel 48), Vest Hem Man~ester siti 1:3 (Tomkins 89 Jaja Ture 30, Grin 73 autogol, A. D`onson 81), Njukasl - Liverpul 3:1 (Nolan 15, Barton 80, Kerol 90+1 - Kujt 50), Bolton - Blekburn 2:1 (Muamba 65, Holden 88 Diuf 87), Vulverhempton - Birmingem 1:0 (Hant 45), Totenhem - ^elzi 1:1 (Pavlju~enko 15 - Drogba 70). Man~ester junajted - Arsenal (igrano sino}).

Italija
Rezultati 16. kola: Palermo Parma 3:1 (Pinilja 51, Mikoli 61, Zakardo 89 autogol - Lukareli 7), Udineze - Fiorentina 2:1 (Armero 63, Di Natale 80 - Santana 31), \enoa - Napoli 0:1 (Ham{ik 25), Bolonja - Milan 0:3 (Boateng 9, Robinjo 35, Ibrahimovi} 60), Roma - Bari 1:0 (Huan 30), Bre{a Sampdoria 1:0 (Kordova 13), Kaljari - Katania 3:0 (Nene 11, 27, 71), Le}e - Kievo 3:2 (Ofere 16, Pjati 45+1, 69 - Bolja~ino 55, Mandeli 90+4), Juventus - Lacio 2:1 (Kielini 2, Krasi} 90 - Zarate 14). Inter - ]ezena (odgo|eno).

Turska
Rezultati 16. kola: Bu~aspor - Manisaspor 1:1, Galatasaraj - Gen~lerbirligi 0:2, Karabukspor - Antalijaspor 2:0, Eski{ehirspor - Be{ikta{ 2:0, Sivaspor - Konjaspor 1:0, Bujuk{ehir - Trabzonspor 1:3, Gazijantepspor - Kajzerispor 2:0, Ankaragud`u - Fenerbah~e 2:1. Poredak: Trabzonspor 39, Bursaspor 31, Fenerbah~e 30, Kajzerispor 29, Be{ikta{ 27, Karabukspor 24...

Platini: I u SAD-u 1994. je bilo ekstremno vru}e

dobitnike, su ove godine kivni na Brazilce, pa je i tre}e mjesto u ovom izboru, koji je svojevrsna parodija „Zlatnu loptu“, pripalo jo{ jednom „karioki“ - Ronaldinju iz Milana. Pro{le godine „Zlatnu kantu“ dobio je reprezentativac Brazila Felipe Melo koji je kao veliko poja~anje do{ao u Juventus iz Fiorentine, ali nije opravdao o~ekivanja.

Prva liga
Idealan tim jeseni Prve lige RS

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 14. decembar/prosinac 2010.

18

Mladen Boji} (Modri~a)

Najboljih 11 iz {est klubova
Dalibor Kozi} (Kozara)
Vratar Kozare imao je blistavu jesen. ^etiri puta progla{avan je za igra~a utakmice, a sigurno }e dugo pamtiti susret u Bosanskom Novom kada je svojim bravuroznim odbranama dao najve}i udio u osvajanju sva tri boda, {to je na kraju odlu~ilo o tituili u direktnom sudaru. Negova mre`e se jesenas tresla samo devet puta.

Po tri igra~a iz Kozare i Modri~e, dva iz Slobode, te po jedan iz Podrinja, Radnika i Famosa
Pauza izme|u dvije polusezone prilika je da se mjeri u~inak svih koji su u~estvovali u kona~nom uspjehu svoje ekipe. Pojedinci su ~esto bili prevaga prilikom ostvarenja uspjeha u kona~nom plasmau jeseni. U na{em izboru prednost su imali mla|i pred kojima je karijera u odnosu na starije i iskusnije. Tako su se u idealnom timu za jesenji dio prvenstva u prvoj ligi RS mjesto na{li: Dalibor Kozi} (Kozara), Bo{ko Takovac (Radnik), Mirko Tica (Sloboda BN), Muhamed Jusufovi} (Podrinje), Miodrag Gigovi} (Kozara), Bojan Pup~evi} (Modri~a Maxima), Spasoje Savki} (Modri~a Maxima), Ernest [abi} (Sloboda BN), Sr|an Vitkovi} (Famos), Mladen Boji} (Modri~a Maxima) i \or|e Topi} (Kozara). Trener ovog tima bio bi {ef struke Kozare, Vinko Marinovi}. B. MAKSIMOVI] Provjereno ime sa Premijerliga{kih terena. I u te{kim situacijama ostao je vjeran Modri~a Maximi, te nastavlja sa dobrim igrama i u Prvoj ligi. Boji} je ove jeseni odigrao sve utakmice za Modri~u i uspio posti}i sedam pogodaka, {to ga svrstava na drugo mjesto liste strijelaca lige, a prvo svog kluba. Boji} sa svojih 28 godina mo`e biti primjer mla|im igra~ima kako se bori za boje svoga kluba.

Bo{ko Takovac (Radnik)

Muhamed Jusufovi} (Podrinje)
Veteran kao poletarac. Svojim iskustvom uzdanica je trenera Tonkovi}a, te }e sigurno pamtiti jesen koja je bila u njegovom znaku. Siguran u odbrani, a svojim izletima ~esto je bio opasnost za protivni~ke golmane. Dva puta se upisao u strijelce, a njegov pogodak donio je pobjedu u susretu sa liderom prvenstva Kozarom.

Spasoje Savki} (Modri~a) \or|e Topi} (Kozara) Junior me|u
seniorima Modri~a Maxime. Da nije bilo povreda njegov jesenji u~inak bio bi jo{ bolji. Posebno }e se pamtiti njegove igre protiv Lakta{a i Slobode iz Mrkonji} Grda kada je odlu~io susrete. Njegove igre nisu ostale nezapa`ene pa je na oku menad`era koji mu `ele obezbjediti klub gdje bi njegov talenat mogao do}i jo{ do ve}eg izra`aja.

Ponovo se na{ao na na{oj listi najboljih igra~a Prve lige RS. Bo{ko Takovac je kao i prethodnih sezona bio vo|a odbrane tima iz Bijeljine. Iako je propustio nekoliko utakmica, Takovac je uspio dva puta pogoditi za svoj tim, ali u odbrani zajedno sa Sapanjo{em i Jovanovi}em, Takovac je ~inio neprelazan bedem ispred \or|i}evog gola i svakako mu pripadaju velike zasluge u osvajanju tre}eg mjesta.

Miodrag Gigovi} (Kozara)
Štoper Kozare neprelazni je bedem ispred sigurnog Kozi}a. Tokom jeseni svalno konstatntan izostao jedan susret zbog kartona, u fudbalu jo{ nije rekao sve. Prolje}e je nova {ansa i prilika da sa Kozarom od jeseni zaigra i na terenima Premijer lige.

Ernest [abi} (Sloboda BN)
Veteran kao mladi}. U pro{loj sezoni nije ga bilo u redovima Slobode iz Novog Grada koja je kolo prije kraja prvenstva obezbjedila opstanak. Ljetos se vratio u ekipu trenera Jelisavca, postao je vo|a tima tako da se Sloboda do poslednjeg kola borila za titulu. Vrstan organizator igre, a i strijelac tri pogotka.

Ttrener jesenjeg prvaka, Marinovi} ne mo`e da zamisli svoju ekipu bez ovog fudbalera. Igra~ sa iskustvom pred kojim je fudbalska karijera, paker i strijelac tokom jeseni uspio se ~etiri puta upisati u strijelce. Sa Kozarom prolje}e ~eka na prvom mjestu i nada se da }e od jeseni na terene Premijer lige.

Mirko Tica (Sloboda BN)

Vinko Marinovi} - trener (Kozara)

Bojan Pup~evi} (Modri~a)
Alfa i omega u podmla|enom timu Modri~a Maxime. Svojim iskustvom i zalaganjem na terenu plijenio je sve. Pored odbrambenih zadataka uspio se tri puta upisati u strijelce od kojih je u dva slu~aja omogu}io Modri~i da do|e do pobjede. Iza njega je bezbroj odigranih utakmica koje su najava da }e ih jo{ biti.

Sr|an Vitkovi} (Famos)
Prvi strijelac lige sa osam pogodaka, i sretan i `alostan. Sretan jer je prvi strijelac, `alostan {to njegovi pogotci nisu pomogli da Famos ne zavr{i na posljednjem mjestu. Prolje}e je prilika za oboje. Pro{ao je omladinsku {kolu Slavije i nada se da }e mu golovi omogu}iti da se tamo i vrati, te ponovo zaigra na terenima Premijer lige.

Iako ima jo{ dosta da igra ve} je ostvario zapa`enu karijeru. U nogama ima dosta utakmica me|u kojima i one iz elitnog razreda BiH. Tokom jeseni isticao se po`trtvovanom igrom u odbrani pri ~emu se i dva puta upisao u strijelce, te je jednom progla{avan za igra~a utakmice. Tica je igra~ koji bi ve} u zimskom prelaznom roku ponovo mogao me|u premijerliga{e.

Nema trenera koji ne bi po`elio da sa klupe predvodi ovih jedanaest startera i osmoricu koji ~ekaju priliku sa klupe. Marinovi} je kompletan trener, biv{i fudbaler sa najve}im internacionalnim iskustvom i to vi{e nego uspje{no prenosi na svoje fudbalere. Vjeruje u mlade koje je uspje{no ukomponovao sa nekoliko iskusnih fudbalera. Garancija toga su stru~an rad, mlada i poletna ekipa kao i izuzetno povoljan prolje}ni raspored.

Klupa za rezerve Ni{ta manje ne bi pogrije{ili da su svoje mjesto me|u starterima na{li i rezervisti

Igor Sabo (Radnik)
Golman Radnika dao je veliki doprinos u osvajanju tre}eg mjesta. Ove jeseni branio je na 11 utakmica, a svega je osam puta vadio loptu iz svoje mre`e.

dijelu jer njegovi saigra~i u napdu nisi bili precizni. Sve je do{lo na svoje u drugom dijelu prvenstva kada je njegova ekipa ~iji je bio predvodnik ostvarila pet pobjeda u nizu.

spa{avao svoj tim.

Muhamed Sajtanovi} (Podrinje)
Jo{ jedan ~lan iz ekipe Podrinja. Sajtanovi} je ove jeseni bio jedan od klu~nih igra~a, a ~etiri puta uspio se upisati u listu strijelaca.

Dra`en Filipovi} (Sloga)
Odbrambeni Sloge iz Doboja, koja je osvojila slabo 11 mjesto, i koji je bio jedina svijetla ta~ka u timu dobojlija. Sa pet golova je prvi strijalac ekipe i ne~esto je upravo on

Bojan Saponja{ (Radnik)
Bio je siguran u odbrani ispred \or|i}a i Sabe, me|utim to nije bilo dovoljno u prvom

Rade Rakonjac (Drina HE)
Prvi strijelac Drine sa {est pogodaka bio je glavni igra~ ovog kluba. Rakonjac je bio

udarna igla trenera Radovi}a i pripadaju mu velike zasluge za solidno {esto mjesto. Zoran Niki} ljetos je iz Radnika do{ao u Podrinje, svojim igrama i pogocima potvrdio je da njegov dolazak nije bio uzaludan. Dobrim igrama doprinjeo je da Podrinje kao debitant jesen zavr{i na petoj poziciji. Trener Tonkovi} ra~una da }e njegov u~inak u nastavku prvenstva biti jo{ bolji, ima kvalitet koji }e na prolje}e jo{ vi{e potvrditi.

Nogomet
Zav{en 4. me|unarodni bo`i}ni turnir u Kiseljaku

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 14. decembar/prosinac 2010.

19

Novi Grad bolji i od Partizana
Dje~aci Novog Grada u finalu pobijedili [F Piksi sa Pala, a tre}e mjesto zauzela ekipa beogradskog Partizana
Selekcija U - 13 FC Novi Grada iz Sarajeva, pobjednik je 4. Me|unarodnog Bo`i}nog turnira „Bubamara 2010.“, kojii je minulog vikenda odr`an u Kiseljaku. Oni su u finalnoj utakmici, rezultatom 1:0, pobijedili [F Piksi sa Pala, a strijelac jedinog gola bio je Mufid Sal~inovi}. Tre}e mjesto zauzeo je beogradski Partizan koji je pobijedio ekipu [irokog Brijega. Organizacija turnira bila je na vrhunskom nivou pa ne ~udi {to ovaj turnir, iz godine u godinu, nudi sve bolji kvlaitet noogmeta i privla~i pa`nju ekipa iz regiona. Na`alost, zbog ranije planiranih obaveza, ekipa zagreba~kog Dinama nije branila titulu pro{logodi{njeg pobjedika. Osim pomenutih ekipa, u~e{}e na turniru uzeli su i Konavljanin (]ilipi), Beta club Sarajevo, NK Kiseljak i doma}in i organizator turnira Bubamara iz Kiseljaka.

Pred njima je pao i Partizan
Pobjedni~ka ekipa turnira, koju je predvodio trener D`evad [ari}, nastupala je u sastavu: Tarik Abdulahovi}, Nedim Musi}, Mufid Sal~inovi}, Anel D}aferovi}, Haris Halvad`ija, Ermin Ahmetspahi}, Semir Smajlagi}, Mirza [ubo, Edis Tahmaz, Haris Hajdarevi}, Emil Malagi} i Haris Osmi}. FC Novi Grad: Jo{ jedan trofej u vitrinama Epitet najkvalitetnije i Dje~aci iz Novog Grada imanajuzbudljivije utakmice tu- li su vi{e koncentracije pa su rnira, pune rezultskog preo- realizovali sva tri penala, dok kreta, ponio je polufinalni su Beogra|ani jedan prosusret izme|u Novog Grada i ma{ili. Ovom pobjedom, gePartizana koji je zavr{en rezu- neracija U-13, u{ala je u istoltatom 2:2. Partizan je vodio riju FC Novi Grad, jer je po1:0, Novi Grad 2:1, ali su fi- stala prva selekcija ovog klunalistu odlu~uli penali. ba koja je pobijedila ekipu be-

ograskog Partizana. Epitet najboljeg igra~a turnira ponio je Lazar Babi} iz [F Piksi, najbolji strijelac turnira je Luka Cucin iz Partizana sa 5 postignutih golova, a najbolji golman bio je Tarik Abdulahovi} iz Novog Grada M. Tr.

Startao tradiconalni turnir „Dubica 2011“

Uspje{an start branitelja naslova
Sa pro{logodi{njeg takmi~enja

Poznati u~esnici 21. „Memorijala Andrije Ankovi}a“

Na otvaranju ovogodi{njeg tradicionalnog turnira u malom fudbalu „Bosanska Dubica 2011“, na kojem u~estvuje 38 ekipa, od toga osamnaest seniorskih ekipa iz Slovenije, Hrvatsk i BiH, koje su raspore|ene u ~etri grupe, te {est veterana i jedanaest ekipa kadeta i pionira. Turnir je startao ovog vikenda, a zavr{etak je planiran za 9. januar 2011. godine, kada }e znati pobjednik ovog tradicionalnog turnira u Bosanskoj Dubici. U prvoj utakmici na otvaranju ovogodi{njeg turnira „Dubica

2011.“ otvorio je sastav u GRUPI A., pro{logodi{njeg pobjednika ekipa KB Elnos Mersi (BL), pobjediv{i ekipu SFRJ (Aginci) sa visokih 6:1. U ostalim utakmicama ove grupe igrali su: KB Astorija (KD) - Pekara Klas (KD) 2:1, Foto Japan (KD) - STR \ukanovi} (KD) 3:5. GRUPA B: Jo{ne (Kostajnica) - Nemamo sponzora (BL) 1:3. GRUPA D: Forto Flex (Gr.) - KB Kalipso (KD) 8:2, Kamel (Brezi~ani) - Max Mayr (KD) 4:2. GRUPA C: Lignoprogres (PD) - KB Bistro (KD) 4:1. S. St.

Elnos: Pro{logodi{nji pobjednici

Dinamo, Split i [iroki igraju u Gabeli
Moramo sa~ekati posljednji ogled Dinama sa PAOK-om, kako bi vidjeli da li }e oni nastaviti takmi~enje u Europi - ka`e Pavlovi}
Dvadeset prvi po redu „Memorijal Andrije Ankovi}a“, na programu pred kraj januara naredne godine, ugostit }e ponovo atraktivne klubove. Po ~etvrti put u nizu zaigrat }e pro{logodi{nji pobjednik zagreba~ki Dinamo, prvak Hrvatske, zatim Split, najve}e iznena|enje HNL-a i [iroki Brijeg. - Split i [iroki su nam ve} dali pismene potvrde o u~e{}u, dok od Dinama imamo samo usmeni potvrdan odgovor, ali ne sumnjamo da }e „modri“ ponovo zaigrati na stadionu Podavala - ka`e predsjednik GO[K-a Pero Pavlovi}. Od nastupa Dinama, koji je i posljednjih godina najvi{e uticao na pomjeranje turnira iz februara u januar, zavisit }e i datum odr`avanja presti`ne manifestacije. - Moramo sa~ekati posljednji ogled Dinama sa PAOK-om, kako bi vidjeli da li }e oni nastaviti takmi~enje u Evropi. Ukoliko pobijede i zaslu`e „prolje}e u Evropi“, pripreme }e zapo~eti 5. januara, {to }e vjerojatno pomjeriti i na{ turnir, koji }emo morati prilagoditi Dinamu, kao najatraktivnijem u~esniku manifestacije. U slu~aju da ne ostanu u Europskoj ligi s pripremama }e krenuti 10. januara - poja{njava Pavlovi}. Er. B.

Mirza Mustedanagi}, velika nada bh. fudbala iz Bosanske Otoke

Dinamo `eli jo{ jednog Bosanca
Mirza Mustedanagi}, iako tek petnaestogodi{njak, ve} godinu dana je u notesu skauta zagreba~kog Dinama, koji kontinuirano prate igru i razvoj nadarenog dje~aka iz Bosanske Otoke. Po~eo je pod trenerskom palicom Seada Kurtovi}a u mati~nom klubu Sloga, gdje se istakao desetinama golova i dobrim partijama, {to je privuklo i pa`nju Amira Japaura, trenera u stru~nom {tabu U-15 selekcije BiH. Talentirani Kraji{nik, (visok 183. cm, op.a.) brzo se preselio u Bosanski Novi, gdje ga nastavio brusiti trener Predrag Medi}. Istovremeno, {ef Slobodine struke, Zlatko Jelisavac ni{ta ne prepu{ta slu~aju, te i on na|e slobodnog vremena da posveti pa`nju nogometnom biseru sa Une. - Znam da me ljudi iz Dinama redovno prate. S druge strane, svjestan sam da je sve do mene, da moram daleko vi{e i odgovornije trenirati i slu{ati svoje trenere, posebno gospodina Jelisavca koji dodatno radi sa mnom. Obradovao bih se pozivu za naredno okupljanje najboljih kadeta BiH, {to bi me posebno stimulisalo na jo{ ja~i rad istakao je najbolji kadet Slobode. I. I.

Mustedanagi}: Blizu {ampiona Hrvatske

Bo{ko Radovi} mladi napada~ Sutjeske prvi je igra~ koji je u zimskoj pauzi napustio redove fo~anskog prvoliga{a. Radovi} }e na prolje}e nastupati u redovima Famosa. - Nalazim se na studijima u Isto~nom Sarajevu i kako bi uskladio obaveze prema fakultetu ispalo mi je najbolje rije{enje da pre|em u Famos. Dogovor sa ~elnicima ekipe iz Vojkovi}a je bio korektan na obostrano zadovoljstvo - istakao je novi igra~ „motorista“ Bo{ko Radovi} S. V.

FleS

Ko{arka

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 14. decembar/prosinac 2010.

20

Klju~ni me~evi za na{e internacionalce
Euroliga
deveto kolo
U slu~aju pobjede Virtusa nad Unikahom i poraza [arleroa od Olimpijakosa, klub za koji nastupa na{ reprezentativac Nihad \edovi} bi i zvani~no obezbijedio prolaz u drugi krug takmi~enja
devetom kolu Eurolige Kaha Laboral, u kojoj igra Mirza Teletovi, putuje u Kaunas gdje }e odmjeriti snage sa @algirisom, u kojem igra Mirza Begi}. U slu~aju poraza „bankari“ bi {anse za prolaz u Top 16 fazu takmi~enja sveli na minimim. Prokom, u kojem igra centar bh. reprezentacije Ratko Varda, gostuje u Beogradu. Poljski prvak u slu~aju pobjede nad Partizanom ostaje u teoretskoj utrci za plasman dalje, dok bi ih poraz definitivno izbacio iz svih kombinacija. Virtus, za koji nastupa Nihad \edovi}, igra veoma va`nu utakmicu kao doma}in protiv Unikahe.

U

Parovi devetog kola
Grupa A: @algiris - Kaha Laboral, Partizan - Prokom (15. decembar), Makabi - Himki, (16. decembar). Poredak: 1. Makabi 7-1, 2. @algiris 5-3, 3. Partizan 4-4, 4. Kaha Laboral 3-5, 5. Himki 3-5, 6. Prokom 2-6. Grupa B: [arleroa - Olimpijakos (sino}), Bamberg - Real, Virtus - Unikaha (15. decembar). Poredak: 1. Olimpijakos 5-3, 2. Real 5-3, 3. Unikaha 5-3, 4. Virtus 4-4, 5. [arleroa 3-5, 6. Bamberg 2-6. Grupa C: [ole - Cibona, Montepaski - Fenerbah~e (15. decembar), Lijetuvos Ritas - Barselona (16. decembar). Poredak: 1. Montepaski 7-1, 2. Fenerbah~e 6-2, 3. Barselona 6-2, 4. [ole 3-5, 5. Lijetuvos 2-6, 6. Cibona 0-8. Grupa D: Efes Pilsen - Panatinaikos (15. decembar), Olimpija - CSKA, Milano - Valensija (16. decembar). Poredak: 1. Panatinaikos 6-2, 2. Olimpija 5-3, 3. Milano 53, 4. Efes Pilsen 4-4, 5. Valensija 3-5, 6. CSKA 2-6. U slu~aju pobjede rimske ekipe, a poraza [arleroa od Olimpijakosa, rimski klub bi i zvani~no obezbijedio prolaz u drugi krug. Lijetuvos Ritas, u kojem

igra kapiten bh. reprezentacije Kenan Bajramovi}, je doma}in Barseloni. Litvanskoj ekipi odgovara samo pobjeda jer u slu~aju poraza {anse za prolaz bi svela na puku teoriju. Fenerbah~e Emira Preld`i}a, koji je obezbijedio prolaz me|u 16 najboljih klubova, u ovom kolu gostuje u Sijeni gdje }e poku{ati do}i do pobjede nad Montepaskijem, sa kojom bi izbio na prvo mjesto grupe C. Olimpija, koju sa klupe vodi biv{i trener Bosne Jurij Zdovc, u ovom kolu je doma}in CSKA. Ljubljan~ani su ve} obezbjedili Top 16 i pobjeda im odgovara da se {to bolje plasiraju u kona~nom zbiru. Valensija, koju sa klupe

\edovi}: Virtus nadomak Top 16 faze

predvodi biv{i ko{arka{ i trener Bosne Svetislav Pe{i}, }e poku{ati da pobijedi u gostima Milano kako bi ostala u utrci za Top 16. Tako|er bi bilo dobro za {pansku ekipu da pobijedi

sa ve}om razlikom od 11 poena, koliko je iznosila pobjeda Milana u prvoj me|usobnoj utakmici, kako bi u slu~aju istog broja bodova bila bolje plasirana od italijanske ekipe. E. ^.

Eurokup peto kolo

Euro~elend` peto kolo

Gordi}: Podgori~ani do~ekuju [iauliai

Bav~i} igra dvome~ sa Makabi Haifom
U petom kolu Euro~elend`a Spartak, u kojem igra Henri Domerkant, do~ekuje Gravelin i u slu~aju pobjede obezbijedio bi prolaz me|u 16 najboljih ekipa u ovom takmi~enju. Himik, u kojem igra bh. reprezentativac Edin Bav~i}, odigrat }e dvije utakmice protiv Makabija iz Haife. Prva je na programu 14. decembra u Ukrajini, a druga (zaostali me~ drugog kola) dva dana kasnije u Izraelu. Zagreb, u kojem igraju Ante Ma{i} i Miralem Halilovi}, do~ekuje Krku Gorana Ikoni}a. Hrvatski klub je bez {ansi za prolaz, dok bi slovena~kom prvaku pobjeda osigurala prolaz u narednu rundu takmi~enja. Eta Dejana ]upa }e poku{ati pobjedom u Turskoj nad Kar{ijakom da kolo prije kraja sa ve}om pobjedom od sedam poena razlike obezbijedi prolaz dalje. E. ^.

Parovi petog kola
Grupa A: Uniks - Oldenburg, Le Man - Banvit. Poredak: 1. Uniks 3-1, 2. Banvit 2-2, 3. Le Man 2-2, 4. Oldenburg 1-3. Grupa B: Getingen - Asvel, Hemofam - Be{ikta{. Poredak: 1. Getingen 3-0, 2. Hemofarm 2-2, 3. Asvel 1-3, 4. Be{ikta{ 1-2. Grupa C: Budivelnik Gran Kanarija, Budu}nost - [iauliai. Poredak: 1. Budivelnik 3-1, 2. Gran Kanarija 3-1, 3. Budu}nost 22, 4. [iauliai 0-4. Grupa D: Galil Gilboa Cedevita, Azovma{ - Aris. Poredak: 1. Aris 3-1, 2. Cedevita 2-2, 3. Azovma{ 2-2, 4. Galil Gilboa 1-3. Grupa E: Galatasaraj Groningen, Panelinios Kantu. Poredak: 1. Galatasaraj 3-1, 2. Kantu 2-2, 3. Panelinios 2-2, 4. Groningen 1-3. Grupa F: PAOK - Estudijantes, Roan - Beneton. Poredak: 1. Beneton 4-0, Estudijantes 2-2, 4. PAOK 2-2, 4. Roan 0-4. Grupa G: Kahasol - Nimburk, Riga - Hapoel. Poredak: 1. Hapoel 3-1, 2. Kahasol 2-2, 3. Nimburk 2-2, 4. Riga 1-3. Grupa H: Kaserta - Samara, Alba - Anvil. Poredak: 1. Alba 4-0, 2. Kaserta 2-2, 3. Samara 2-2, 4. Anvil 0-4.

Gordi} i Ne{ovi} spa{avaju Budu}nost
U petom kolu Eurokupa, koje se igra u utorak, Oldenburg Olivera Stevi}a igra odlu~uju}u utakmicu protiv Uniksa. U slu~aju pobjede njema~ki klub bi ostao u utrci za drugi krug takmi~enja. Hemofarm, koji trenira bh. trener @eljko Lukaji}, je doma}in Be{ikta{u, u kojem igra Alen Ajverson. U slu~aju pobjede Vr{~ani bi obezbijedili prolaz u narednu rundu takmi~enja. Budu}nost sa bh. dvojcem Gordi}-Ne{ovi} za prolaz dalje mora pobijediti u Mora~i otpisanu ekipu [iauliaija. Cedevita, u kojoj igra Vedran Princ, }e poku{ati pobijediti Galil Gilbou i tako ste}i realne uslove za prolaz me|u 16 najboljih ekipa. Samara Ernesta Bremera tra`i pobjedu nad Kasertom u gostima sa ve}om razlikom od deset poena kako bi obezbijedila prolaz me|u 16 najboljih ekipa, po{to su u u prvoj me|usobnoj utakmici pora`eni kao doma}ini sa 75:85. Anvil, kojeg odnedavno vodi bh. trener Emir Mutap~i}, evropski debi imat }e protiv svog biv{eg kluba Albe, kluba sa kojom je osvojio tri naslova prvaka Njema~ke. Na`alost, Anvil je bez {ansi za prolaz u drugi krug takmi~enja. E. ^.

Bav~i}: Himik pobjedama ide u drugi krug 3. Lugano 1-3, 4. Turk Telekom 1-3. Grupa E: Zagreb - Krka, Prostejov - Bon. Poredak: 1. Krka 3-1, 2. Prostejov 3-1, 3. Bon 2-2, 4. Zagreb 0-4. Grupa F: Dinamo - Lokomotiv, Antverp Steaua. Poredak: 1. Lokomotiv 3-1, 2. Steaua 2-2, 3. Antverp 2-2, 4. Dinamo 1-3. Grupa G: Apoel - Zadar, Kar{ijaka - Eta. Poredak: 1. Kar{ijaka 3-1, 2. Eta 2-2, 3. Zadar 2-2, 4. Apoel 1-3. Grupa H: Nansi - Deksija, Orlean - Ostende. Poredak: 1. Nansi 3-1, 2. Deksija 2-2, 3. Ostende 2-2, 4. Orlean 1-3.

Parovi petog kola
Grupa A: Ni`nji - Solnok, Spartak - Gravelin. Poredak: 1. Spartak 3-1, 2. Solnok 31, 3. Gravelin 2-2, 4. Ni`nji 0-4. Grupa B: Skajlajners - Tartu Rok, Himik Makabi. Poredak: 1. Ventspils 3-1 2. Makabi 2-1, 3. Himik 1-2, 4. Skajlaners 1-3. Grupa C: Lukoil - Tartu Rok, Lugano Benfika. Poredak: 1. Lukoil 3-1, 2. Benfika 3-1, 3. Lugano 1-3, 4. Tartu Rok 1-3. Grupa D: Lije` - Telekom, Nor~eping Elicur. Poredak: 1. Elicur 3-1, 2. Lije` 3-1,

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 14. decembar/prosinac 2010.

21

Ratko Varda, centar bh. reprezentacije i poljskog Prokoma

Imamo minimalne {anse

za Top 16 Eurolige
Ako budemo kompletni, mo`emo biti iznena|enje Evropskog prvenstva - smatra Varda

C

entar bh. reprezentacije i poljskog Prokoma Ratko Varda progla{en je za najkorisnijeg igra~a osmog kola Eurolige. On je u porazu svoje ekipe od @algirisa (69:72) postigao 25 poena uz osam skokova i dvije ukradene, lopte te je imao koeficijent od 31 indeksni bod. - Bilo bi bolje da sam postigao mnogo manje ili da nisam dao ni jedan ko{, a da smo pobijedili.

ijed predavati - ka`e Varda.
Prokom igra sve bolje?

Ambicije Prokoma nala`u borbu za Top 16?

- Na po~etku sezone smo igrali ne{to slabije zbog toga {to smo bili dosta neuigrani, ali sad je mnogo bolje. U Euroligi smo pobijedili Kahu Laboral u gostima, {to govori o kvaliteti na{e ekipe, a mislim da imamo kvalitet za Top 16. Na`alost, u pojedinim utakmicama nismo imali sre}e.

- Ambicije su nam bile da se plasiramo me|u 16 najboljih ekipa u Euroligi i sad }emo vidjeti {ta }e do kraja biti. Tako|er, kao i uvijek imamo ambicije da osvojimo duplu kruu u Poljskoj. Trenutno imamo dva poraza i ne}e nam biti lako jer su odli~ne ekipe Slask, koji ima tri odli~na Amerikanca, te Turov.

Varda: MVP osmog kola Eurolige
Vi ste jedini bh. igra~ u Poljskoj?

lopiti jake sastave, no liga je mnogo bolja nego {to se to misli.

Nismo imali sre}e
Jednostavno, nismo imali sre}e, a ona je u ko{arci veoma bitna. Sad su nam {anse za prolaz u Top 16 fazu svedene na minimum jer do kraja moramo slaviti u obje utakmice. No, ne treba se unapr-

Navikao na slatku hranu
U Poljskoj ste skoro godinu dana. Kako Vam je tamo?

- Klub je najbogatiji u Poljskoj, a Poljaci vole sve sportove, a naro~ito ko{arku u koju mnogo ula`u. Na po~etku mi je bilo malo neobi~na njihova hrana. Ona je slatka u odnosu na na{u, ali sam se ve} privikao. Najvi{e se dru`im sa Njemcem Jaglom kao i sa Bugarom Videnovom sa kojim pri~am na na{em jeziku - ka`e Varda.

- Pro{le sezone je ovdje igrao Mujo Tuljkovi} i to odli~no, a sve ~e{}e se spominje njegov povratak u poljsku ligu. On je veoma cijenjen ovdje. Krajem pro{le sedmice Emir Mutap~i} je preuzeo Anvil i mislim da bi oni sa njim trebali mnogo dobiti i biti u konkurenciji za prvaka. U poljskoj ligi samo nekoliko klubova ima kvalitet, dok ostali zbog finansija ne mogu sk-

Imamo dobre igra~e
Reprezentacija BiH naredne godine igra na Eurobasketu i Poljskoj. Kakve su nam {anse?

- To je te{ko re}i u ovom trenutku jer ima vi{e od pola godine do starta Eurobasketa. Trebamo sa~ekati kraj sezone a ako budemo kompletni, mo`emo biti iznena|enje Evropskog prvenstva. Imamo dobre igra~e, Mir-

zu Teletovi}a, Nihada \edovi}a, Kenana Bajramovi}a... Sa svima sam, manjevi{e, u kontaktu, ali najvi{e se ~ujem sa Nemanjom Gordi}em i Milanom Milo{evi}em. Dobro je za reprezentaciju {to se Gordi} vratio nakon povrede. Mo`emo posti}i mnnogo, samo moramo biti u najja~em sastavu i trebamo napraviti odli~ne pripreme smatra centar bh. reprezentacije i poljskog Prokoma Ratko Varda. E. ^.

Kojadinovi}: Svestrana partija

Francuska PRO A liga

Dabl-dabl Krupalije, Tulon pora`en
U desetom kolu francuske PRO A lige Tulon je kod ku}e izgubio od euroliga{a [olea sa 67:79, no odli~nu partiju je pru`io povremeni bh. reprezentativac Damir Krupalija. On je u toku utakmice odmorio svega dvije minute, te je ostvario dabl-dabl u~inak od 16 poena (1/3 za dva, 3/11 za tri, 5/8 slobodna), deset skokova, ~etiri asistencije i jednu ukradenu loptu. Treba ista~i i da nije napravio nijedan prekr{aj, dok su ga protivni~ki igra~i nepropisno zaustavljali ~etiri puta. Tulon je ovim porazom pao sa sedme na osmu poziciju sa omjerom 5-5. E. B.

Gr~ka A1 liga

Kojadinovi}
bolji od Jazvina
U osmom kolu gr~ke A1 lige Marusi je u gostima nadigrao Iraklis sa 68:59, a najbolji igra~ pobjedni~ke ekipe je bio na{ reprezentativni bek Feliks Kojadinovi}. Kojadinovi} je imao najve}u minuta`u na me~u (35) uz svestran u~inak od osam poena (2/3 za dva, 1/3 za tri, 1/2 slobodna), {est skokova, tri ukradene lopte, dvije asistencije i ~ak {est pretrpljenih prekr{aja za indeks korisnosti 17. U redovima pora`ene ekipe debitovao je centar bh. reprezentacije Ermin Jazvin, koji je stigao u Solun ~etiri sata prije po~etka me~a, te je za pet minuta postigao jedan poen i uhvatio tri skoka. Bari{a Krasi} je sa svojim Ikarosom izgubio od Peristerija u gostima (62:75), a biv{i bh. reprezentativac je za 22 minute postigao pet poena uz tri skoka. Terel Kastl je odigrao devet minuta (pet poena) u pobjedi svoje Kavale nad AEKom 89:86. Kavala se nalazi na visokom tre}em mjestu sa omjerom 5-3, dok su osmoplasirani Ikaros i devetoplasirani Marusi na omjeru 4-4, a Iraklis se nalazi u opasnoj zoni sa omjerom 2-6. E. B.

Teletovi}: Sakupio indeks minus pet

[panska ACB liga
Krupalija: Upisao 16 poena i deset skokova

porazu Kaha Laborala
Mirza Teletovi} je odigrao, sasvim sigurno, najlo{iju utakmicu u dresu Kaha Laborala. U jedanaestom kolu njegovi „bankari“ su izgubili na gostovanju kod Bilbaa sa 99:95, a od 95 poena Kahe Laborala Teletovi} je postigao samo dva. Na{ krilni centar na parketu je proveo 19 minuta pogodiv{i samo jedan od ~etiri {uta za dva poena (proma{io je i tri puta iza linije 6,75) i uhvatio je dvije lopte za ukupnu valorizaciju od minus 5. Na taj na~in Real Madrid (koji je savladao Zaragozu sa 84:65) je ostao usamljen na ~elu sa omjerom 9-2, dok je ekipa iz Vitorije na omjeru 8-3. E. B.

Teletovi} lo{ u

Ko{arka
Igra~i [iroki TT Kabela pognute glave napustili Kragujevac

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 14. decembar/prosinac 2010.

22

Presudio napada~ki skok doma}ina
Bez obzira na odli~an {ut Radni~kog za tri poena, mislim da smo utakmicu izgubili jer smo slabije odigrali napad - ka`e trener bh. prvaka Veli}
Ko{arka{i [iroki TT Kabela pora`eni su u okviru 11. kola NLB lige u Kragujevcu od doma}ina Radni~kog sa 90:92. Trener aktuelnog prvaka Bosne i Hercegovine Ivan Veli} o ovom porazu ka`e: - Bez obzira na odli~an {ut Radni~kog za tri poena, mislim da smo utakmicu izgubili jer smo slabije odigrali napad. Tako|er, nismo uspjeli da zaustavimo napada~ki skok doma}ina, pa nam je to davalo dodatne probleme u na{oj igri. Znao sam da svi igra~i Radni~kog mogu da otvore reket, pa zbog toga nisam ni koristio Ivana Grgata. Mislio sam da bi on bio slab u odbrani „pick-and-rolla“, ali se i mla|i ko{arka{i nisu pokazali kao dobro rje{enje. Nisu uspjeli da zaustave Stivena Markovi}a. Izgubili smo od kvalitetnijeg protivnika kojem u budu}nosti `elim mnogo sre}e - ka`e trener [irokog Ivan Veli}. U 12. kolu NLB lige [iroki do~ekuje drugog bh. predstavnika u NLB ligi, Igokeu.

RADNI^KI [IROKI

92 80

Dvorana Jezero u Kragujevcu. Gledalaca: 2.500. Sudije: Dubravko Muhvi} (Hrvatska), Ognjen Joki} (Crna Gora) i Mario Majki} (Slovenija). Rezultat: Radni~ki - [iroki 92:80 (33:22, 17:18, 16:18, 26:22). RADNI^KI: Stoja~i}, Li 27, Maksimovi}, Mileti} 6, Markovi} 34, Mijatovi} 11, Gejdfors, Dra{kovi}, [pica 7, ^akarevi} 4, Stoja~i}, Raki} 3. Trener: Miroslav Nikoli}. [IROKI: [temberger 5, Planini} 6, Pilepi} 16, Naletili} 2, Bilinovac, Ramljak 8, Per{i}, [pralja 23, Novak, Bara} 2, Morovi} 18, Grgat. Trener: Ivan Veli}. - Igokea je odli~na ekipa. Pobijedili su ubjedljivo u pro{lom kolu Hemofarm. Iz utakmice u uta-

Grgat: Nije igrao iz takti~kih razloga kmicu su sve bolji. Ipak, mi igramo pred svojim navija~ima i trebali bismo uraditi sve da ostvarimo pobjedu kako bismo u nastavak sezone u{li mirnije. Za pobjedu nam treba detaljna priprema tokom cijele sedmice - ka`e trener na{g prvaka Ivan Veli}. E. ^.

Aleksandrov~ani savladali Hemofarm

Muhamed Pa{ali}, kapiten Bosna ASA BH Telecoma

Probat }emo ostati na dva poraza
U narednom kolu Lige 13 „studenti“ u srijedu gostuju u Isto~nom Sarajevu
Ko{arka{i Bosna ASA BH Telecoma u okviru 11. kola Lige 13 su u Sarajevu kao doma}ini pobijedili Hercegovac sa 94:77. Jedan od najboljih u doma}oj ekipi bio je kapiten Muhamed Pa{ali}, koji nam je rekao: - Lo{e smo otvorili utakmicu, malo smo potcijenili protivnika, pa smo zbog toga imali samo ~etiri poena prednosti nakon prvog poluvremena. U nastavku smo mnogo ozbiljnije u{li u utakmicu, pa smo napravili razliku koju smo do kraja odr`ali - ka`e Pa{ali}.
U narednom kolu Bosna u srijedu gostuje u Isto~nom Sarajevu, gdje }e poku{ati tra`iti bodove nad doma}om Slavijom.

Klipa: Kona~no smo pokazali {ta mo`emo

Igokea u najboljem izdanju
Igokea je protiv Hemofarma pokazala najbolji igru od kada se takmi~i u NLB ligi i uvjerljiva pobjeda nije izostala. Samo je prva ~etvrtina protekla u znaku bolje igre ko{arka{a iz Vr{ca. Od 12. minute, kada su Brajan ^ejs i Mladen Panti} poenirali za prvo vo|stvo Aleksandrov~ana 27:26, prednost je stalno rasla, a na isteku tre}e ~etvrtine iznosila je i plus19 (75:56). ^estitam svojim igra~ima, ali i publici na velikoj podr{ci koju nam je dala. Zadovoljan sam igrom, posebno u napadu. Kona~no smo pokazali {ta mo`emo. Da smo ovako igrali mo`da bismo bili u vrhu tabele. Nadam se da }emo ovako nastaviti - reakao je Slobodan Klipa, trener Igokee. @eljko Lukaji}, trener Hemofarma, prije dvije godine vodio je Igokeu u prvenstvu BiH. Na ra~un svog biv{eg kluba uputio je komplimente. - Igokea napreduje iz godine u godinu i zaista mi je drago zbog toga. Unato~ poraza, bilo je lijepo igrati u Lakta{ima. Doma}in je pokazao vi{e `elje i bolje odigrao, te zaslu`eno pobjedio. U rezultaskoj krizi smo i pred nama je te`ak zadatak da se vratimo u pravu formu i krenemo sa pobjedama. Nadam se da }e uskoro sve biti bolje - naglasio je Lukaji}. Na kraju dodajmo kako je novo poja~anje na{eg viceprvaka Florens D`ejms (Florence James). Ovaj 22-godi{nji 186 cm visoki plejmejker bi trebao popuniti mjesto organizatora igre nakon {to su raskide ugovora dobili Lens Heris (Lance Harris) i Branko Mirkovi}. Z. G.

- U toj utakmici nemamo {ta tra`iti osim pobjede. Poznajem sastav Slavije i mislim da su neugodni kad igraju kao doma}ini, a kao i svaka ekipa dodatno se „napale“ kad igraju protiv nas. ^uo sam da su promijenili trenera i to daje ekipi dodatnu snagu. ali mislim da smo kvalitetniji od doma}ina.
O kvaliteti Lige 13 kapiten „studenata“ ka`e:

- Liga je dosta kvalitetna i izjedna~ena. Svako svakoga mo`e da pobijedi. Na{ cilj je da do kraja Li-

Pa{ali}: Kvalitetniji smo od Slavije ge 13 probamo ostati na dva poraza i da kao prvoplasirana ekipa u|emo u Ligu za prvaka - ka`e Muhamed Pa{ali}, kapiten Bosna ASA BH Telecoma. E. ^.

Na{ reprezentativac napustio Banju Luku

Jovanovi} odlazi u Iran
Reprezentativac Bosne i Hercegovine Zlatko Jovanovi} je pred utakmicu sa Mladosti neo~ekivano dobio poziv iz Irana da u ekipi Tozin Elektir, koju trenira Vlado \urovi}, nastavi igra~ku karijeru. Tako, tek {to se poslije tri godine vratio u Borac Nektar, Jovanovi} ponovo odlazi. - Iskren da budem, sve se odigralo munjevito. Dvije no}i nisam ~estitao spavao i samo sam razmi{ljao o ponudi. Uslovi su izvanredni, takva ponuda jednostavno se ne odbija i odlu~io sam ponovo oti}i. Hvala rukovodstvu kluba koje je pokazalo razumjevanje i odborilo raskid ugovora. Mogu jo{ dugo igrati, mo`da karijeru zavr{im u Borcu Nektaru za koga me ve`u najljep{e uspomene - rekao je Jovanovi}. U Borcu Nekaru nastoje hitno popuniti upra`njeno mjesto na kome jo{ igra poletarac Sr|an Lon~ar. Najozbiljniji kandidat je Filip Adamovi}, koji je prije dvije goidine igrao u Borcu, a sada nastupa za Servicijum iz Bosanske Gradi{ke, lidera Prve lige RS. Z. G.

Hercegovac se dobro nosio sa „studentima“

Pad u posljednjoj ~etvrtini
Ko{arka{i Hercegovca su upisali novi poraz na gostovanju. Ovog puta bolja je bila ekipa Bosne koja je na kraju slavila rezultatom 94:77. Ruku na srce, malo ko je o~ekivao da se mo`e vi{e uraditi protiv biv{eg evropskog prvaka. Kako je istakao Zoran Glomazi}, strateg Bile}ana, njegova ekipa je imala veliki pad u posljednjoj ~etvrtini. - Kada se sve sabere, mislim da smo dosta dobro odigrali ve}i dio me~a protiv favorizovanog i renomiranog rivala. Ipak na{a tanka klupa i optere}enost li~nim gre{kama znatno su uticale na na{u igru. Bosne je dosta jak tim i pored odre|enih problema koje ima u posl,ednje vrijeme. Mi se moramo okrenuti ekipama na{eg kvaliteta i tu tra`iti nove pobjede - ka`e Glomazi}. Novu priliku za trijumf Hercegovac }e imati ve} danas (utorak) kada u Bile}i gostuje Borac Nektar. - Iskreno, nadam se pobjedi na ovom me~u. Borac je slabija ekipa od Bosne. Ako pru`imo igru kao u prve tri ~etvrtine protiv Sarajlija mo`emo se nadati novom trijumfu kod ku}e. Najva`nije je da nekako izdr`imo ovaj naporan ritam utakmica, i da se na pauzi poja~amo. Potrebna su nam dva igra~a kako bi imali potrebnu {irinu klupe - istakao je Zoran Glomazi}. D. A.

IGOKEA HEMOFARM

99 82

Sportska dvorana u Lakta{ima. Gledalaca: 2.750. Sudije: Sr|an Do`ai (Hrvatska), Robert Viklicki (^e{ka) i Alfred Jovoci} (Crna Gora). Rezultat: Igokea - Hemofar 99:82 (23:26, 21:12, 31:18, 24:26). IGOKEA: \erasimovi} 7, Dozet 13, \urica 2, Na|feji 5, Rako~evi} 9, Vu~enovi}, Vitkovac 11, ^ejs 30, Panti} 4, Joksimovi} 8, Harvi 10. Trener: Slobodan Klipa. HEMOFARM: Pavkovi}, Mitrovi}, Abdul Hamid 9, [utalo 17, Ma~van 16, Savovi} 15, Borisov 2, Kne`evi}, Petrovi}, D`ordan 8, Mara{ 2, An|u{i} 13. Trener: @eljko Lukaji}. Jovanovi}: Novi ~lan Tozina

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 14. decembar/prosinac 2010.

23
18 18 18 17 17 17 17 17 16 16 16 16 14 14

^apljina Lasta nakon Kaknja na samom vrhu

NLB liga
Rezultati susreta 11. kola NLB lige: Zagreb CO - Budu}nost 75:85, Nimburk - Union Olimpija 72:85, Crvena zvezda - Cedevita 82:77, Igokea - Hemofarm 99:82, Krka - Cibona 87:64, Radni~ki - [iroki TT Kabeli 92:80, Zadar - Partizan 91:88.

Niz potvrditi protiv

Varde

Dosta nas je iscrpio ritam posljednjih nekoliko utakmica - ka`e plejmejker Zdravkovi}
re}om gostuju}om pobjedom (104:95 protiv Kaknja) ko{arka{i ^apljina Laste su se pridru`ili dvama sastavima koji su nakon deset kola na osamnaest upisanih bodova, Mladosti iz Mrkonji} Grada i sarajevskoj Bosni. Do novog trijumfa ^apljinci su do{li uz veliki anga`man kompletne ekipe u kojoj su svoj doprinos dali svi igra~i. - Od stvarno odli~nog Jovana Zdravkovi}a, preko ostalih startera do igra~a s klupe, koji su dosta pomogli, svi su odigrali maksimalno borbeno. Zavr{ili smo utakmicu bez petorice ko{arka{a, {to zbog pet li~nih, {to zbog ozljede Krunoslava Rimca. Znali smo da }e biti te{ko u Kaknju protiv iskusne ekipe doma}ina. Zadovoljan sam igrom, a na kraju je najva`nije da smo pobijedili - rekao je trener Hrvoje Vla{i}. ^apljinci su bolje otvorili me~ i nakon prve dionice imali deset poena prednosti, ali su na odmor ipak oti{li sa

T

rezultatom 42:42. Odigrali su gosti bolje i tre}u ~etvrtinu, nakon ~ega je uslijedio pad. - Imali smo prednost stalno, a onda nam je protivnik pet minuta prije kraja oti{ao na osam poena vi{ka. U tim trenucima se ~inilo da je utakmica izgubljena. Ipak brzo smo se vratili s nekoliko trica, te u zavr{nici imali novo vodstvo (86:84). Prema razlici u poenima se ~ini da smo lagano dobili produ`etak, me|utim to ni u kom slu~aju nije bilo tako - izjavio je najbolji igra~ utakmice, plejmejker Jovan Zdravkovi}. Ve~eras (19 sati) je na programu novi susret kontra vi{egradske Varde, koja u ^apljinu sti`e kao autsajder. - Dosta nas je iscrpio ritam posljednjih nekoliko utakmica, ali sada trebamo savladati i Vardu kako niz od ~etiri pobjede ne bi bio uzaludan. Moramo maksimalno ozbiljno pristupiti me~u, ali i poku{ati sa~uvati svje`inu pred gostovanje Bosni - kazao je Jovan Zdravkovi}. Er. B.

1. Krka 2. Budu}nost 3. Olimpija 4. Cedevita 5. Hemofarm 6. Zagreb 7. Radni~ki 8. [iroki 9. Partizan 10. Igokea 11. Cibona 12. Nimburk 13. Zadar 14. Zvezda

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

7 7 7 6 6 6 6 6 5 5 5 5 3 3

4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 8 8

850:777 854:806 815:792 851:824 905:903 822:835 908:924 853:890 889:835 802:799 857:881 842:869 876:894 827:922

Parovi 12. kola: ZAGREB: Cedevita - Radni~ki (20.15) (17. decembar), PODGORICA: Budu}nost - Cibona (19.15), BEOGRAD: Partizan - Krka (19), VR[AC: Hemofarm - Zadar (18), [IROKI BRIJEG: [iroki - Igokea (21), LJUBLJANA: Olimpija - Crvena zvezda (20), ZAGREB: Zagreb - Nimburk (17) (18. decembar).

Liga 13 za mu{karce
Rezultati susreta 11. kola Lige 13: ^elik - Zrinjski HTM 91:90, Kakanj - ^apljina Lasta 95:104, Varda HE - Slavija 86:72, Bosna ASA BHT - Hercegovac 94:77, Borac Nektar - Mladost 85:78, Sloboda - Leotar 94:62. Slobodno je Brotnjo.

1. Mladost 2. ^apljina 3. Bosna 4. Borac 5. Leotar 6. Sloboda 7. Kakanj 8. ^elik 9. Zrinjski 10. Hercegovac 11. Varda 12. Brotnjo 13. Slavija Vla{i}: Znali smo da }e biti te{ko u Kaknju

10 10 10 10 11 10 10 11 10 10 10 10 10

8 8 8 7 5 5 5 4 4 5 3 2 2

2 2 2 3 6 5 5 7 6 5 7 8 8

811:712 799:722 784:718 778:722 810:791 756:743 812:825 703:795 780:760 715:751 702:733 755:836 653:741

18 18 18 17 16 15 15 15 14 14 13 12 11 (-1)

Parovi 12. kola: Brotnjo - ^elik (18), Hercegovac - Borac Nektar (19), ^apljina Lasta - Varda HE (19) (14. decembar), Zrinjski HTM - Kakanj (18), Slavija - Bosna ASA BHT (18.30), Mladost - Sloboda (19) (15. decembar). Slobodan je SL IAT Leotar.

Mladost izgubila u Boriku

Borac Nektar savladao Mladost

Liga 10 za `ene
Rezultati susreta osmog kola Lige 10: Tomislav - @eljezni~ar 69:91, Trebinje - Sloboda 52:94, Borac - Jedinstvo 76:73, Rudar - Banovi}i 47:60. Susret Mladi Kraji{nik - Igman je odgo|en.

Sladojevi} optimista
Iako su najavljivali iznena|enje i nastavak niza pobjeda u taboru Mladosti nisu bili suvi{e razo~arani zbog poraza u Boriku. Goran Sladojevi}, trener ko{arka{a iz Mrkonji} Grada ~estitao je Borcu Nektaru zaslu`enu pobjedu, a uzroke poraza pravdao je napornim ritmom odigravanja utakmica. - Susret je prakti~no odlu~en u prvom poluvremenu kada je doma}in pogodio osam trojki. Poku{ali smo u nastavku to sti}i, ali nismo imali snage za preokret. Stigao nas je umor zbog ubita~nog tempa odigravanja utakmica. U rotaciji imam osdam igra~a i to nam ote`ava posao. Osim toga, ispraznili smo se emotivno i fizi~ki protiv Bosne i te{ko je bilo ponoviti uspjeh - smatra Sladojevi}. Sloboda je naredni protivnik Mladosti. - Dva dana pauze moramo iskoristiti da osvje`imo igra~e, al i spremni do~ekamo renomirani sastav gostiju. Optimista sam i nadam se novoj pobjedi koja }e nas zadr`ati na vrhu tabele - naglasio je strateg Mladosti. Z. G.

Karali} zadovoljan pobjedom
Ko{arka{i Borca prekinuli su niz od pet uzastopnih pobjeda Mladosti i borbu za vrh tabele u~inili jo{ neizvjesnijom. Izabranici trenera Drage Karli}a cijelim tokom utakmice bili su u vo|stvu i njihova pobjeda nije bila upitna. Zbog povrede nije igrao Sini{a Kova~evi}, a Zlatko Jovanovi} bio je isuvi{e optere}en ponovim odlaskom iz Borca, {to je bio hendikep za doma}ina. Me|utim, sve su to nadoknadili prije svega raspolo`eni Nemanja Vranje{ (pogodio pet trica), Slobodan To{i} i Marko Jagodi} Kurid`a.Utakmici je prisistvovalo oko 600 gledaoca, a poloivina je bila iz Mrkonji} Grada. - Zadovoljan sam prije svega zbog pobjede. O ostalim detaljima mo`e se dosta govoriti. Imali smo dosta oscilacija u igri, ~esto smo bez potrebe komplikovali situacije kada smo imali veliko vo|stvo i tako produ`avali nadu protivniku. Ipak, nije mala stvar zaustaviti zahuktalu Mladost i zbog toga pobjedi ne treba gledati u zube - ka`e trener banjalu~ke ekipe Drago Karali}. Borac Nektar ve} danas (utorak) igra sa Hercegovcem, u kome je Karali} dugo bio uspje{an krmilar. - Dobro znam protivnika, ali bez obzira na to u Bile}i se Kova~evi}: Upitan za me~ u Bile}i te{ko osvajaju bodovi. Ne znam kako }emo odlaskom Jovanovi}a zatvoriti mjesto plejmejkera, upitan je i nastup Sini{e Kova~evi}a, ali unaprijed se ne predajemo. Idemo u Bile}u po pobjedu - poru~io je strateg banjalu~kih ko{arka{a. Z. G.

1. @eljezni~ar 2. M. Kraji{nik 3. Jedinstvo 4. Igman 5. Banovi}i 6. Sloboda 7. Tomislav 8. Borac 9. Rudar 10. Trebinje

7 7 8 7 8 8 7 7 7 8

7 6 5 5 4 4 3 2 2 0

0 1 3 2 4 4 4 5 5 8

537:381 591:413 577:531 493:467 542:521 513:532 447:455 499:543 433:518 406:698

14 13 13 12 12 12 10 9 9 8

Parovi devetog kola (18. decembar): @eljezni~ar - Borac, Banovi}i - Tomislav, Sloboda - Rudar, Igman - Trebinje, Jedinstvo - Mladi Kraji{nik.

Kakanjci pali u produ`etku

Skupo pla}en pad koncentracije
Ko{arka{i Kaknja bili su na domaku tre}e uzastopne pobjede. Na`alost, pali su u produ`etku u kojem je iskusniji ^apljinci do{li do punog izra`aja i zaslu`ene pobjede pobjede. U ekipi Kaknja itekako se osjetilo neigranje Mirze Ahmetba{i}a jer Ned`ad Muli} nije imao adekvatne zamjene. - Lo{e smo otvorili utakmicu, ali smo u drugoj ~etvrtini uspjeli preuzeti dominaciju i na veliki odmor oti}i u egalu (42:42). ^ak smo u zavr{nicu u{li sa sedam poena razlike i bili u situaciji da odlu~imo

U ~etvrtak se igra prvi me~ Eurokupa za `ene

„Plave“ do~ekuju ruski Dinamo
@eljezni~ar u okviru {esnaestine finala Eurokupa u ~etvrtak igra prvu utakmicu protiv . ruske ekipe Dinama iz Kurska. - To je odli~na ekipa koja je tipi~ni predstavnik „ruske“ {kole ko{arke. U grupnoj fazi su dva puta pobijedile [ibenik i moram re}i da su nam predstavnici hrvatskog kluba pomogli u skautiranju. Na nama je da se {to bolje pripremimo i da poku{amo da ih savladamo. Kad smo mogli savladati litvanski klub Leminkainen, mislim da mo`emo i Ruskinje - ka`e trener @eljezni~ara Vesna Bajku{a. Utakmica @eljezni~ar Dinamo Kursk igra se u ~etvrtak sa po~etkom u 20 sati i 30 minuta. E. ^.

Hasagi}: Lo{e smo otvorili utakmicu me~. Na`alost, pad koncetracije i ishitrenost pojedinaca ko{tao nas je poraza kazao je trener Kaknja Irfan Hasagi}. M. K.

Rukomet
Premijer liga BiH

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 14. decembar/prosinac 2010.

24

„Studentima“ jesenja titula, Borcu i Izvi|a~u nada
Zaostalu utakmicu iz 10. kola u srijedu }e u @ivinicama igrati Konjuh i Bosna Prevent
a stopostotnim u~inkom (deset od deset) rukometa{i Bosna BH Gasa okon~ali su prvi dio sezone. U posljednjem kolu aktuelni prvak Bosne i Hercegovine savladao je na gostovanju Gra~anicu rezultatom 28:23, mada su doma}i rukometa{i na poluvremenu imali prednost od plus 3 (12:9). Do desete pobjedu Bosnu su predvodili Kara~i} i Kapisoda koji su postigli po osam golova, dok se kod doma}ina istakao golman Omerovi} sa 18 odbrana. Derbi izme|u Borca i Izvi|a~a opravdao je epitet. U veoma zanimljivom susretu, koji je odigran pred oko 1.500 gledatelja, rukometa{i Borca su u dramati~nom fini{u slavili sa 27:26, zahvaljuju}i golmanu Bla`evi}u koji je u posljednjim sekundama zaustavio {ut Mati}a. Najefikasniji kod Borca bio je Miki} sa sedam golova, Kara~i} je upisao jedan manje. Boras sa sedam i Mati} sa {est pogodaka bili su najraspolo`eniji kod Izvi|a~a. Ovom pobjedom Borac je preuzeo drugu poziciju od Izvi|a~a, kojem je ovo drugi poraz u sezoni. Jo{ jedno razo~arenje priredili su rukometa{i Sloge svojim navija~ima. Nakon remija sa Gra~anicom, identi~nim rezultatom (24:24) zavr{ili su i utakmicu sa Konjuhom, te se na kraju jeseni moraju zadovoljiti osmom pozicijom. Nerije{eno je bilo i na utakmici izme|u Prijedora i Gora`da (26:26), mada su gosti u

Tabela
Rezultati zaostalih utakmica mu{ke rukometne Premijer lige Bosne i Hercegovine: 11. kolo: Borac m:tel - Izvi|a~ Mi Grupa 27:26, Prijedor: Prijedor - Gora`de 26:26 3. kolo: Gra~anica: Gra~anica Index Bosna BH Gas 23:28 9. kolo: Doboj: Sloga - Konjuh 24:24 10. kolo: Konjuh - Bosna Prevent (15. decembra)
1. Bosna BH Gas 2. Borac m:tel 10 10 0 0 278:208 30 10 9 0 1 282:240 27

S

prvom dijelu susreta imali preS. [. dnost od ~etiri gola.

BORAC M:TEL 27 IZVI\A^ MI GRUPA 26
Dvorana „Borik“ u Banjoj Luci. Gledalaca: 1.500. Sudije: Amar i Dino Konji~anin (Visoko). Sedmerci: Borac m:tel 4 (4), Izvi|a~ MI Grupa 6 (5). Isklju~enja: Borac m:tel 14, Izvi|a~ MI Grupa 8 minuta. Rezultat: Borac m:tel - Izvi|a~ Mi Grupa 27:26 (13:14). BORAC M:TEL: Bla`evi} (6 odbrana, 1 sedmerac), Dejanovi} (7 odbrana), Mali}, Gari}, Pucarevi}, Sablji} 2, Pani} 3, Prskalo 1, Halilbegovi} 3, Kulenovi}, Miki} 7 (4), Trkulja, Vranje{ 1, Kara~i} 6, Ili}, Meli} 4. Trener: Dragan Markovi}. IZVI\A^ MI GRUPA: B. Buri} (4 odbrane), Bumbak (12 odbrana), Mili~evi}, Malinovi} 5, Zelji} 2, Herceg 1, Mati} 6, ^olak, Boras 7 (5), Zadro, Bo{njak, D`eba 1, Grbavac, Lovrinovi} 1, Grui~i} 2, S. Buri} 1. Trener: Silvijo Ivandija.

3. Izvi|a~ MI Grupa 10 8 0 2 299:242 24 4. Gora`de 5. Grada~ac 6. Bosna Prevent 7. Prijedor 8. Sloga 9. Konjuh 10. Krivaja 11. Gra~anica 10 5 2 3 263:259 17 10 4 0 6 256:269 12 9 3 1 5 247:260 10 10 3 1 6 258:302 10 10 2 2 6 271:277 8 9 2 2 5 205:233 8 10 2 0 8 265:301 6 10 1 2 7 251:283 5

Kara~i}: Predvodio Bosnu do desete pobjede
Gra~anica Index - Bosna BH Gas 23:28 (12:9). GRA^ANICA INDEX: Hasi}, Ferhatbegovi} 6, Mehanovi}, Salki} 3, Bajramovi} 1, Pijetlovi} 2, Alibegovi} 3, Pura~, Osmanhod`i}, Omerovi} (18 odbrana), Ov~ina 8, D`afo, Ahmeta{evi} (1 odbrana), Morali}. Trener: Esad Suba{i} BOSNA BH GAS: Uvodi} (14 odbrana), Me|i} 2, Memi}, Pucelj, Kara~i} 8, ^aki}, ^elica, Rakovi} 1, Efendi}, Kapisoda 8, Neki}, Divkovi}, Vra`ali} 6, Savi}, Mesari} 3, Pucelj. Trener: Irfan Smailagi}

SLOGA KONJUH

24 24

GRA^ANICA INDEX 23 BOSNA BH GAS 28
Gradska sportska dvorana Luke. Gledalaca oko 800. Sudije: Predrag Dejanovi} i Elvis Mar~eti} (Prijedor). Delegat: Zahid Mehagi} (Cazin). Isklju~enja: Gra~anica 12, Bosna 6 minuta. Sedmerci: Gra~anica 4(2), Bosna 3(3). Rezultat:

Dvorana Srednjo{kolskog centra u Doboju. Gledalaca: 200. Sudije: Vejsil Be{irevi} (Biha}) i Emir Dautovi} (Cazin). Delegat: Zdenko Alpeza (Mostar). Sedmerci: Sloga 10 (5), Konjuh 3 (2). Isklju~enja: Sloga 4, Konjuh 8 minuta. Rezultat: Sloga - Konjuh 24:24 (12:13). SLOGA: Kati~i}, Risti}, Radi} 2, Buljugija 2, Antonovi} 3, Stankovi}, Mandari} 1, Doki} 6 (3), Radulovi}, Pavlov 4 (2),

[abanovi} (9 odbrana, 1 sedmerac), Pani}, Manji} 3, Belji} 3. Trener: Zoran Doki}. KONJUH: Kamberovi}, Had`iomerovi} 3, Bozoljac 9, Memi} 1, Hamzi}, ^irak, A. Muhi} 1, Be{irovi} (13 odbrana, 2 sedmerca), Smaji}, M. Muhi}, Jagodi} 2, Husi} 4 (1), Mujanovi} 4 (1), Alji}, Zild`i}, Ro`ajac. Trener: Nikola Markovi}.

PRIJEDOR GORA@DE

26 26

Sportska dvorana Mladost u Prijedoru. Gledalaca:800. Sudi-

je: Vladimir Kri`anec (Banja Luka) i Mladen Dragi~evi} (Doboj). Sedmerci: Prijedor 4(1), Gora`de 8(8). Isklju~enja: Prijedor:10, Gora`de 10 minuta. Rezultat: Prijedor - Gora`de 26:26 (12:16). PRIJEDOR: Ran|elovi}, [kori} 8, Stani}, Vuji~i}, Mandi}, M. Davidovi} 1, Kaurin, S. Davidovi} 1, Zgonjanin, Prole 10, Blagojevi} 1, Te{i}, Jokanovi} (17 odbrana), Radakovi} 1, Un~anin 5. Trener: Aleksandar Milju{. GORA@DE: D`ananovi}, Bukva 4, Biljaka 5, Gra|an, Glavonji}, Jamak, Dedovi} 5, Mari}, Deli} 11, Savi} (19 odbrana, 3 sedmerca), Fidahi} 1, Halilovi}, Pilav, Grbi}. Trener: Milanko Savi~i}.

Borac od Izvi|a~a preuzeo drugu poziciju

U Prijedoru se `ale na su|enje

Markovi}: Zadovoljni smo u~inkom Dragi~evi} je izmislio sedmerac?
Postignuti rezultati su stimulans da radimo jo{ bolje, naglasio je trener Banjalu~ana Ni gostuju}i rukometa{i i vodstvo kluba nisu bili zadovoljni krajnjim ishodom
Dramati~no je bilo i na utakmicu u Prijedoru. Pri rezultatu 26:25 za doma}u ekipu, kada su svi vidjeli pobjedu osam sekundi prije kraja sudija Mladen Dragi~evi} dosudio je sedmerac za Gora`dane kojeg Deli} pretvara u remi. Doma}ini su dugo su protestvovali, a trener Prijdora na kraju je izjavio: - Ne potcjenjujemo igru i kvalitet ekipe Gora`da, koja nam je o~itala lekciju u prvom dijelu susreta. Znatno smo popravili igru u nastavku i bili pred pobjedom, ali sudija Mladen Dragi~evi}, koji je tokom utakmice imao jo{ nekoliko spornih odluka na na{u {tetu, je izmislio sedmerac. Istina da je igra~ koji {utirao na gol imao slobodne obje ruke, ali je unio na{eg igra~a u {est metara i sudario se sa golmanom Jokanovi}em. To ne mo`e biti sedmerac, naprotiv probijanje ili u krajnjem slu~aju ni{ta. Ako se u obzir uzme broj sedmeraca dosu|en gostima i nama, onda je sve jaRukometa{i Borca m:tel pobjedili su Izmi|a~ MiG i tako osvojili naslov jesenskog viceprvaka. Derbi je nadma{io o~ekivanja, donio je `estoku i rezultatski neizvjesnu borbu. Do fini{a utakmice Mario Bla`evi} bio je gotovo nezapa`en, a na kraju slovi kao jedan od junaka utakmice. Prvo je kod rezultatat 25:24 odbranio sedmerac Anti Borasu, a zatim uz zvuk sirene i {ut Marku Mati}u. - Svi smo junaci, samo se desilo da je jedna odbrana odlu~ila pobjednika. Ovo je rezultat na{eg `estokog rada i nije nam `ao ulo`enoig truda. Bitno je da smo pobjedili i sada sa vi{e optimizma do~ekujemo prolje}e - rekao je golman banjalu~kih rukometa{a. Niti iskusni strateg Dragan Markovi} nije mogao kriti radost zbog pobjede. - ^estitam mojim momcima za ono {to su pokazali na terenu, posebno u drugom poluvremenu. Sve je bilo vrhunsko, od igre oba tima, do atmosfere i sjajnog dekora u dvorani. Zado-

Kritike na ra~un sudija nisu izostale
sno - ogor~en je bio {ef stru~nog {taba i golman Prijedora Miodrag Ran|elovi}. Interesantno, ni gostuju}i rukometa{i i vodstvo kluba nisu bili zadovoljni krajnjim ishodom. Mo`da i opravdano, s obzirom da su tokom prvog dijela susreta imali zna~ajnu V. V. prednost.

Detalj sa susreta u Banjoj Luci: Halilbegovi} u akciji
voljnji smo jesenskim u~inkom, postignuti rezultati su stimulans da radimo jo{ bolje - naglasio je Markovi}.

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 14. decembar/prosinac 2010.

25

Zavr{en prvi dio Premijer lige BiH

Dominacija Bosne, kraj @eljezni~ara i napad na Smajlagi}a obilje`ili jesen
S obzirom na kvalitet Borca i Izvi|a~a za o~ekivati je ne{to napetije prolje}e u odnosu na prethodne sezone
z jesenji dio prvenstva mogu egzistirati epiteti poput neregularan, razo~aravaju}i, odu{evljavaju}i i nekvalitetan, ali poslije nekoliko godina ne mo`emo nikako re}i i dosadan.

U

Smjene trenera
U doma}oj ligi bar jedna stvar uvijek se nikad ne mijenja. ^esto su de`urni krivci treneri. Tako ni ova polusezona nije mogla pro}i bez smjene. Prvo je sa klupe Gra~anice Index oti{ao Jasmin Unki}, a na njegovo mjesto je stigao Esad Suba{i}. Poslije katastrofalnih rezultata klupu viso~ke Bosne napustio je Aleksandar Savi}, a privremeno je Viso~ake preuzeo Mirza Hand`i}. dvaju na{ih najve}ih klubova. Aktuelni prvak i dalje }e ostati glavni kandidat za titulu, s tim {to ga na prolje}e ~eka mnogo te`i raspored. Gostovat }e svim svojim ozbiljnijim pratiteljima - Borcu, Izvi|a~u i Gora`du. Izvi|a~ je zimu do~ekao

Vra}a se rivalitet
Prvenstvo je po~elo u stilu. U sedam utakmica, Markovi}ev novi Borac i evropski orijentirana Bosna BH Gas, Irfana Smajlagi}a, upisali su isto toliko pobjeda. Pod napadima dva glavna kandidata za naslov prvaka, redom su padali protivnici. Do{ao je red na me|usobni duel, a Bosna je, iako mo`da nakon 22:20 ne izgleda tako, lak{e od o~ekivanog slavila na Mojmilu. Ta pobjeda je „studentima“ i donijela titulu jesenjeg prvaka, ali i najavila da se vra}a pomalo izgubljeni rivalitet

na tre}em mjestu, no najve}i pljesak zaslu`uju zbog nadahnute igre. Promjenom svoje transfer politike Izvi|a~ je podmladio svoju ekipu. Namu~ili su Bosnu i Borac, a trener Ivandija, pa Mati}, Boras, Milanovi} i njihovi saigra~i ugodno su „za~inili“ ovu rukometnu jesen u BiH. Kao prvo, ali ne i jedino iznene|enje, isti~e se Gora`de, koje je na ~elu s Milankom Sav~i}em zasvijetlio punim sjajem, i nizom kvalitetnih nastupa, osiguralo sebi ~etvrto mjesto i bezrezer-

Rukometa{i Bosne: Stopostotan u~inak u deset utakmica vnu podr{ku cijelog grada. Pred sam po~etak sezone Gora`dani su uglavnom svr{tavani u negativan kontekst. No, u deset odigranih utakmica, sakupilo je pet pobjeda, dva remija, dok je tri puta pora`en. Ako }emo tra`iti razo~arenje jeseni onda je to bez sumnje Sloga. Najavljivana kao ekipa koja }e se boriti za sami vrh, uz bok Bosni, Borcu i Izvi|a~u, razo~arala je sve i to ne samo svoje navija~e. Kritika uslijed lo{ih rezultata fokusirala se, nakon mr{avog boda sa Konjuhom, i na trenera Zorana Doki}a. Ali, jasno je da Doki} nije jedini odgovoran za rezultat. Igra~i su ti koji na terenu moraju trenerove zamisli prenijeti u djelo, a ~injenica je da prvotimci ekipe iz Doboja ne daju ono {to se od njih o~ekuje. BH Gasa. Navodno, zbog nezadovoljstva statusom u klubu Riste Arnaudovskog, on je fizi~kim putem poku{ao rije{iti nesuglasice sa trenerom Irfanom Smajlagi}em, koji je na kraju pro{ao sa lak{im tjelesnim povredama. Arnaudovski je nakon ovoga protjeran iz kluba. Tu`no je kako je na kraju zavr{io RK @eljezni~ar iza kojeg su navodno stali kvazi. Nakon {to zbog problema sa finasijama i registracijom igra~a plavi nisu otputovali na dvije gostuju}e utakmice, po propozicijama takmi~enja uslijedilo je isklju~enje iz Premijer lige, a njihovi rezultati bili su poni{teni. Ve} tradicionalno, „najgledanija“ ekipa je Gora`de. Ovaj klub na doma}im utakmicama gleda u prosjeku 1.000. Dvorama „Mirsad Huri}“ bila je najposje}enija kada je u Gora`du gostovala Sloga, a utakmicu je pratilo blizu 1.500 navija~a. S. [A^I]

Ne{to i slu`bene statistike
U 54 odigrane utakmica, doma}ini su pobijedili 36 puta, gosti 13, dok je pet utakmica zavr{eno remijem Listu strijelaca predvodi uvjerljivi Fahrudin Meli} sa 78 golova, zatim slijede Slaven [ijakovi} 68, Elvis Brki} 65, Muhamed Mustafi} 60, Igor Kara~i} 57... Najbolji napad ima Izvi|a~ sa 299 postignutih golova, a najlo{iji Konjuh sa 205 golova (utakmica manje) Najbolja odbrana je Bosne BH Gasa. Primili su 208 golova, dok je najlo{ija ona Prijedora, sa 302 primljena pogotka u deset utakmica.

Gora`de najgledanije
Meli}: Prvi na listi strijelaca Na`alost, jesen }e ostati upam}ena i po incidentu koji se desio na treningu Bosna

Sloga opet remizirala na svom terenu
Doki}: Poziva i ostale da preuzmu odgovornost

Doki} prihvatio dio odgovornosti
Ljetos sam imao malo vremena da sastavim tim za novu sezonu, a potvrdilo se da sve {to se radi na brzinu kratko traje, ka`e trener Dobojlija
Nakon Gra~anice i Konjuhu je uspjelo da osvoji bod u Doboju. Zanimljivo je da je i rezultat u oba susreta bio identi~an 24:24. Sa cijelim plijenom su se ove jesni iz Doboja vratili prvoplasirani timovi prvenstva Bosna BH Gas i Borac. Jedine dvije pobjede na svom terenu Sloga je ostvarila u duelima protiv Prijedora i Krivaje, pa }e zimovati pri dnu liga{ke tabele. - Obistinila se moja prognoza da }e biti te`ak me~, a i rezultatski smo lo{e pro{li. Izgubili smo jo{ dva boda na doma}em terenu koja bi Slogi mnogo zna~ila u generalnom plasmanu. Sada smo zaista u nezavidnom polo`aju, gdje i ja kao trener preuzimam dio odgovornosti. Istovremeno i druge pozivam da i oni preuzmu svoj dio odgovornosti. Ljetos sam imao malo vremena da sastavim tim za novu sezonu, a potvrdilo se da sve {to se radi na brzinu kratko traje. Moja deviza je da sve {to se dugo radii priprema, to }e dugo i trajati, istakao je po zavr{etku me~a protiv Konjuha Slogin trener Zoran Doki}. G. S.

Rukomet
Bh. rukometa{i u Evropi

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 14. decembar/prosinac 2010.

26

Za veterana nema problema
Mato{evi}: Bio pred vratima Bosne

Toromanovi} i Ja{ki} najefikasniji
[ari} sa Barcelonom, uz maksimalan u~inak, osvojio titulu jesenjeg prvaka [panije

N

ekoliko bh. rukometa{a koji nastupaju u ligama {irom Evrope imali su ponovo zapa`en vikend. U derbiju 15. kola hrvatske Premijer lige snage su odmjerili Nexe i Zagreb, a na kraju vi{e sre}e su imali izabranici Nenada Kljaji}a koji su slavili sa 30:29. Najefikasniji igra~ susreta bio je Adnan Ja{ki} sa osam postignutih golova, dok je Deni Veli}, koji brani boje Nexea, postigao dva. U Danskoj je Kolding do{ao do uvjerljive pobjede na gostovanju kod Mitjlanda (34:27). Najefikasniji igra~ utak-

Toromanovi}: Postigao devet golova

Mato{evi} novi golman Libeka
mice bio je bh. reprezentativac Muhamed Toromanovi} sa devet pogodaka. Bjeringbro Silkeborg slavio je ku}i protiv Lemvika sa 35:24, a u pobjedni~koj ekipi u sastavu nije bilo Adnana Harmandi}a. U [paniji su odigrane utakmice 15. kola Asobal lige, a Puerto Sagunto je zabilje`io veoma va`nu pobjedu na gostovanju kod Aratea. Ekipa Nikole Prce slavila je sa 26:21, uz sedam golova na{eg reprezentativca. Barcelona je o~ekivano trijumfovala na gostovanju kod Antekvere (35:28), a golman Danijel [ari} zabilje`io je dvije odbrane od 12 upu}enih {uteva. Ovom pobjedom Barcelona je osvojila titulu jesenjeg prvaka sa maksimalnih 30 bodova iz 15 utakmica. Pobjedu je zabilje`io i CAI Aragon, Vuka{ina Stojanovi}a. Ekipa iz Saragose savladala je na doma}em terenu Kvenku sa 37:31, a krilo bh. reprezentacije postigao je jedan gol. U Ma|arskoj je Vesprem Mirsada Terzi}a zabilje`io i 13 pobjedu. Ovaj put aktuelni branitelj naslova slavio je protiv Plera sa uvjerljivih 44:28, a kapiten bh. tima postigao je dva gola. Ferencvaro{ Nikole Kele~evi}a pora`en je na gostovanju kod Tatabanje (24:16). Kele~evi} je sa pet golova bio najefikasniji igra~ svoje ekipe. Vesprem je vode}i na prvenstvenoj tabeli sa 26 bodova, ~etiri vi{e od Pik Segeda. S. [. Rukometni veteran Valter Mato{evi} potpisao je {estomjese~ni ugovor s njema~kim prvoliga{em Libekom gdje bi trebao zamijeniti povrije|enog Nikolu Bla`i~ka. Jedan od najboljih rukometnih golmana u historiji hrvatske reprezentacije vlasnik je zlatnih olimpijskih medalja iz Atlante i Atene te svjetskog zlata iz Portugala, a do prije pola godine branio je za rije~ki Zamet. Treba napomenuti da je Mato{evi} u ljetnom prijelaznom roku bio vrlo blizu dolaska u redove Bosna BH Gasa, no na kraju se ipak odlu~io za Zamet. U karijeri je branio boje Zagreba, Zameta, Veclara, San Antonia, Vilhelm{afena, a posljednji inozemni anga`man bio mu je danski Kopenhagen.

[amberi bez poraza
U Francuskoj je kompletirano 11. kolo, a do jako te{ke pobjede stigao je [amberi na gostovanju kod Pariza (35:34). Ponovo je klju~nu ulogu odigrao Edin Ba{i} koji se pet puta upisao u listi strijelaca, a Neboj{a Grahovac sakupio je sedam odbrana. [amberi je i dalje stopostotan, vode}i je sa 20 bodova, koliko ima i drugoplasirani Monpelje, ali koji ima i utakmicu vi{e u odnosu na klub na{ih reprezentativaca.

Drugi krug EP za `ene

U januaru se okuplja reprezentacija BiH

Pripreme u Tesli}u, ~eka se Ra|in spisak
U periodu od 8. do 18. januara na{ najbolji tim trebao bi odigrati nekoliko utakmica sa premijerliga{kim ekipama
Za reprezentativce BiH ne}e biti zimske pauze. Naime, nakon nedavno odr`ane BiH kvalifikacije nastavlja u martu sjednice Izvr{nog odbora RSBiH, na kojoj je podnio izvje{taj o radu reprezentativnog tima u proteklom periodu, selektor Vojislav Ra|a odlu~io je okupiti najbolje rukometa{e u periodu od 8. do 18. januara sljede}e godine. Tako }e desetodnevne pripreme reprezentacije biti odr`ane u Tesli}u, a u tom periodu na{ najbolji tim bi trebao odigrati i nekoliko kontrolnih utakmica sa premijerliga{kim ekipama. U kratkom razgovoru, selektor bh. tima je najavio kako }e za koji dan objaviti spisak igra~a na koje ra~una za ove pripreme. Ve}ih izmjena u odnosu na utakmice sa Ma|arskom i Makedonijom ne}e biti, tako da }e selektor u januarskom okupljanju ra~unati na najbolje. Reprezentacija BiH kvalifikacije za plasman na Evropsko prvenstvo 2012. nastavlja u martu sljede}e godine, kada je o~ekuju dvije utakmice protiv selekcije Estonije. S. [.

[ve|anke smirile napad doma}e ekipe

Prvi poraz Norve`anki
U Nedjelju je, u Lilehameru, zapo~elo takmi~enje u ~etvrtfinalnoj grupi 2 Evropskog prvenstva za rukometa{ice, a dogodio se i prvi poraz doma}e reprezentacije. U tvrdoj utakmici su [ve|anke sa 24:19 pobijedile Norve{ku i tako sa {est bodova predvode ekipe na vrhu tabele. Najbolja je igra~ica kod pobjednica bila Torstenson sa sedam pogodaka, dok je jedan manje postigla Freden. Kod Norve{ke je najbolja bila Alstad sa pet pogodaka. U druga dva dvoboja su do minimalnih, ali vrijednih pobjeda, stigle igra~ice Francuske, odnosno, Ma|arske. Francuska je bila bolja od Holandije sa 23:21, a Lejnaud, Dembele i Deron postigle su po tri gola za Francusku. Ma|arska je uz {est golova [u{~anski bila bolja od Ukrajine 26:25. Danas su na programu utakmice drugog kruga, a sastaju se Norve{ka - Ukrajina, Holandija - Ma|arska, Francuska [vedska.

Rezultati i tabela
Holandija - Francuska 21:23, Ukrajina - Ma|arska 25:26, [vedska - Norve{ka 24:19
1. [vedska 2. Norve{ka 3. Ma|arska 4. Holandija 5. Francuska 6. Ukrajina 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 82:61 86:59 60:77 64:61 63:75 63:84 6 4 4 2 2 0

Mozaik

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 14. decembar/prosinac 2010.

27

U Zenici odigrano drugo kolo Premijer bokserske lige BiH

Radnik grabi ka tituli
Borbe posmatralo oko 1.000 ljubitelja boksa Tre}e kolo po~etkom februara
sali Prve gimnazije u Zenici u tehni~koj organizaciji BK ^elik iz Zenice odigrano je drugo kolo Premijer bokserske lige na{e dr`ave. Za razliku od Bijeljine u drugom kolu na ringu su se pojavilo pet ekipa: Radnik Bijeljina, Zrinjski iz Mostara, Ljubu{ki, KBS iz Banovi}a i doma}in ^elik. U ringu je odboksovano 11 me~eva, a u pet kategorija bokseri nisu imali protivnike, pa su poene dobili bez borbe. - Prikazan je kvalitetan boks i za sada smo imali i nabolju posjetu, jer je borbe posmatralo oko 1.000 ljubitelja boksa. Vrhovni sudija Zikret ^ongo iz Sarajeva je sa svojim pomo}nicima uradio dobar posao, pa na su|enje niko nije imao primjedbi - kazao je Nusret Zuko, predsjednik Takmi~arske komisije BSBiH. Zbog novogodi{njih i

U

Isklju~ena Slavija
Skup{tina Bokserskog saveza Bosne i Hercegovine donijela je odluku o isklju~enju BK Slavija iz Banje Luke iz teku}e sezone Premijer lige BiH. ^lan Upravnog odbora i predsjednik Takmi~arske komisije BSBiH Nusret Zuko izjavio je da je odluka donesena zbog poku{aja opstrukcije rada Upravnog odbora i Skup{tine BSBiH od predstavnika Slavije, koja je aktuelni prvak BiH. Predrag Bartula i Branislav Stevanovi} su na Skup{tini izabrani za nove ~lanove Upravnog odbora BS BiH iz Republike Srpske umjesto Bla`a Buli}a i Sa{e Kaurina - javila je Fena. ostalih praznika u decembru i januaru, tre}e kolo Premijer lige BiH u boksu odigrat }e se po~etkom februara 2011. godine, a o doma}inu ovog kola odlu~it }e UOBSBiH i Takmi~arska komisija. Doma}i bokseri, poput Kenana Penji}a, Fadila Pa{ali}a, Mahira Selimovi}a i Miralema Dudi}a, su kvalitetnim borbama obradovali zeni~ku publiku, tim prije {to su na kraju u ringu iza{li kao pobjednici i za svoj tim koji `eli titulu viceprvaka kao i protekle takmi~arske sezone, osvojili dragocjene poene. Nakon odigranog drugog kola na prvom mjestu je i dalje ekipa Radnika iz Bijeljine koja je sakupila 22 boda, drugi je zeni~ki ^elik sa 13, tre}i Zrinjski iz Mostara sa 10 bodova. Na ~etvrtoj poziciji je Ekipa Radnika: Uvjerljivo vodstvo KBS iz Banovi}a sa {est bodo- ^embi} ( Radnik) 1:1, do 69 va, a posljednja je ekipa Lju- kg: Ivan Pavlovi} (Ljubu{ki) bu{ki sa pet bodova. - Kenan Penji} (^elik) 0:2, do Rezultati borbi: do 56 kg: 69 kg: Velibor Vidi} (Radnik) Du{an Veleti} (Radnik) - Ra- - Mihovil Tomi} (Zrinjski) miz D`afi} (KBS) 1:1, do 60 2:0, kg: Adnan Had`ihajdi} (Raddo 75 kg: Vinetu Saletovi} nik) - Jovica Jovanovi} (Zrin- (KBS) - Ivan Lajkert ( Rajski) 2:0, do 64 kg: Sandro dnik) 0:2, Armin Kuki} Stani} (Zrinjski) - Said Softi} (Zrinjski) - Fadil Pa{ali} (KBS) 0:2, do 64 kg: Sa{a Ja- (^elik), do 81 kg: Mirnes ki} (Ljubu{ki) - Miroslav D`enadi} (KBS) Benjamin

Ba{karad (^elik) 1:1, do 81 kg: Emil Marki} (Zrinjski) Mirko Pavlovi} (Ljubu{ki) do 91 kg: Tomislav @uljevi} (Zrinjski) - Dejan Stanojevi} (^elik) 2:0. Poene bez borbe su dobili: Mahir Selimovi}, Miralem Dudi} (^elik), Jure Maji} i Kre{imir Dedi} (Zrinjski) i Jasmin Hasi} (KBS). S. KAHRIMANOVI]

Visoke ambicije boksera Zrinjskog Emila Marki}a

U Azerbejd`an po medalju
Krajnja ambicija svakog boksera je okititi se medaljom na Svjetskom prvenstvu, {to }u i ja poku{ati - ka`e Marki}
Bokser Zrinjskog, vi{estruki prvak BiH u polute{koj kategoriji (do 81 kg), Emil Marki} je u posljednje vrijeme imao vrlo zahtjevan program boks me~eva, ali i vrlo zapa`ene nastupe nanizav{i devet uzastopnih pobjeda. Sa uspjesima je zapo~eo na me|unarodnoj reviji u Bijeljini gdje je savladao trostrukog prvaka Srbije Marka Nikoli}a, zatim na memorijalnom turniru „Danijel Kladanj“ u Velikoj Gorici gdje je dobio Darka Ku~uka, kapitena banjalu~ke Slavije. Na ovom turniru je progla{en i najboljim takmi~arom. Na EABA Me|unarodnom turniru „Adem Ja{ari“ u Pri{tini, gdje su nastupili borci iz deset zemalja, Marki} je na{ boks tako|er predstavljao u najboljem svijetlu. Progla{en je najboljim tehni~arem, te osvojio zlatnu medalju poslije trijumfa nad Tomislavom Planini}em, reprezentativcem Hrvatske. - To je bila zaista kvalitetna priredba sa odli~nim borcima. Vremena za odmor nema puno s obzirom da Zrinjski ve} sljede}eg vikenda o~ekuje drugo prvenstveno kolo u Zenici - rije~i su Marki}a. U otvaraju}em prvenstvenom kolu Emil Marki} je sa-

Vlado Majstorovi}, sudija kome se vjeruje u ringu

Poja~anja iz Travnika
Zrinjski od ove sezone nastupa uz ~etiri poja~anja iz Travnika. Jovica Jovanovi}, Almir Kuki}, Tomislav @uljevi} i Ivan Mad`ar bore se za Zrinjski. S druge strane klub je bez pomo}i Damira Belje, koji sa Milanom nastupa u Svjetskoj ligi (World Series Boxing). Liga{ko takmi~enje se odr`ava u osam kategorija, a Zrinjski ove sezone predstavljaju sljede}i borci /do 60 kg/: Sandro Stani}; /do 64 kg/: Kristijan Pavlovi}, Jovica Jovanovi}; /do 69 kg/: Mihovil Tomi}, @anel Puce; /do 75 kg/: Adrijan Kne`evi}, Almir Kuki}; /do 81 kg/: Emil Marki}; /do 91/: Tomislav @uljevi}; /preko 91/: Ivan Mad`ar. vladao D`emala Bo{njaka, prvaka BiH u polute{koj kategoriji. - Bo{njak me je dobio u okviru dr`avnog prvenstva na Ilid`i, pa je ovo bila dobra prilika da mu vratim za poraz, {to sam i napravio. Ina~e upravo D`emal Bo{njak i Darko Ku~uk, koje sam obojicu savladao u posljednje vrijeme, predstavljaju mi najve}u konkurenciju u dr`avi - poja{njava Marki}. Sa nizom od devet pobjeda Marki} je broj svojih uspje{nih borbi pove}ao na 85, od ukupno 105 u koliko je nastupio. Sa Zrinjskim ove godine }e se kao bokser i trener u klubu boriti za titulu klupskog prvaka BiH. Marki} ima poziv za borbu na „Zlatnom gongu“ u Tuzli, me|utim o u~e{}u na ovoj borila~koj manifestaciji jo{ se nije pozitivno izjasnio. - Moj primarni cilj je ostati u dobroj formi naredne godine do Svjetskog prvenstva, koje je na rasporedu u septembru, a odr`at }e se u Bakuu (Azerbejd`an). Krajnja ambicija svakog boksera je okititi se medaljom na Svjetskom prvenstvu, {to }u i ja poku{ati - zaklju~io je Marki}. Er. B.

Majstorovi}: Primijer za kolege

Bio sam menad`er velikom Marijanu Bene{u
Ima grb EABA i ~esto ga delegiraju i na me|unarodne me~eve
Za Vladu Majstorovi}a biv{eg boksera Pule i banjalu~ke Slavije ka`u da je sudija u ringu za primjer. Rijetko se dogodi da nakon zavr{enog ne~a u ringu na njegovo su|enje imaju primjedbi. Uvijek je dobrodo{ao na susrete koji se organizuju {irom BiH i inostranstva. Ina~e, Vlado je EABA sudija i ~esto ga delegiraju i na me|unarodne me~eve, a u Sudijskog organizaciji BSBiH slu`i drugima za primjer. Zvani~no boksersku karijeru zavr{io je 2005. godine kada se posvetio dijeljenju pravde u ringu. U bokserskoj karijeri imao je 138 me~eva, od ~ega je 98 pobijedio 32 izgubio i osam me~eva je zavr{io nerije{enim rezultatom. Osvojio je devet medalja i dva pehara. Vlado je bio najmla|i bokserski menad`er na prostorima bi{e dr`ave. - Sa 22 godine bio sam menad`er proslavljenom bokserskom asu Marijanu Bene{u Sudio sam na brojnim me~evima pred raznim delegatima iz cijelog svijeta i od strane nadle`nih nekoliko puta sam progla{en za najboljeg sudiju {to je za mene i moje kolege zaista velika ~ast - kazao je Majstorovi}. S. K.

Marki}: Pobjede u nizu

Odbojka
Utakmice 10. kola Premijer lige BiH

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 14. decembar/prosinac 2010.

28

Modri~i pobjeda u Mokrom, Kakanj nedodirljiv
ompletirano je 10. kolo odbojka{ke Premijer lige BiH u kojem su postignuti uglavnom o~ekivani rezultati. Kakanj je prili~no lako iza{ao na kraj sa ekipom Radnika. Aktuelni prvak odigrao je zrelo te dovoljno kvalitetno da protiv Radni~kog ostvari veliku pobjedu od 3:0. Br~ko Jedinstvo je slavilo na gostovanju kod Napredka sa 3:1. Iako su doma}i u ~etvrtom setu imali priliku me~ napraviti neizvjesnim, odbojka{i Br~kog nisu dozvolili iznena|enje te na kraju upisali veoma va`nu pobjedu. Gostuju}u pobjedu uknji`ila je i Modri~a, koja je u Mokrom bila bolja od Studenta, ne dozvoljavaju}i doma}inu ni da osvoji jedan set (3:0). Modri~ani su dosta lako rije{ili prva dva seta u svoju korist kada su doma}inu dozvolili da skupi 15 odnosno 17 poena, a ne{to ja~i otpor indisponirani Student BO pru`io je u tre}em setu, ali nedovoljno da ubjedljiv poraz bude neminovan. Domaljevac je o~ekivano savladao Ljubinje sa 3:0, koje je ostalo najozbiljniji kandidat za ni`i rang takmi~enja. S. [.

Domaljevac o~ekivano savladao Ljubinje, koje je ostalo najozbiljniji kandidat za ni`i rang takmi~enja

K

KAKANJ RADNIK

3 0

STUDENT BO MODRI^A OPTIMA

0 3

Sportska dvorana u Kaknju. Gledalaca 100.Sudije: Du{ko Ovuka (Banja Luka) i Nikola Kozi} (Ljubinje). Rezultat: Kakanj - Radnik 3:0 (25:11, 25:18, 25:20). KAKANJ: Aganovi}, Salihovi}, Ru`i}, [atora, Mustedanovi}, Mari}, Kova~evi}, \akovac, ^eremid`i}, Luki}, Krivokapa. Trener: Almir Begi}. RADNIK (Bijeljina); Mili~evi}, Novokmet, Vasi}, Kojanovi}, Kvrgi}, Stoli}, Janji}, Gojkovi}, Deli}, ^ekli}. Trener: Darko Manojlovi}.

Dvorana: O[ „Mokro Pale’’. Gledalaca: 100. Sudije: Desko Pavi} (Bijeljina) i Milan Nikoli} (Br~ko). Delegat: Rade Barali} (Vi{egrad). Rezultat: Student BO - Modri~a Optima 0:3 (15:25, 17:25, 21:25) STUDENT BO: B. ^voro, Skakavac, Matovi}, Peri{i}, D. ^voro, Aleksi}, Furtula, Tadi}, Pelemi{, Tomi}, Dejanovi}, Sladoje. Trener: Vladan Savi}. MODRI^A OPTIMA: D. Milo{evi}, Blagojevi}, Koji}, Cvijanovi}, B. Milo{evi}, Mitrovi}, Simi}, Radi}, Dro-

Tabela
Rezultati 10. kola Premijer lige BiH za odbojka{e: Napredak - Br~ko Jedinstvo 1:3 (23:25, 13:25, 25:20, 25:27), Mladost - 7 Lukavac 3:1 (25:22, 24:26, 25:17, 25:22), Kakanj - Radnik 3:0 (25:11, 25:18, 25:20), Student BO - Modri~a Optima 0:3 (15:25, 17:25, 21:25), Domaljevac - Ljubinje 3:0 (25:22, 25:22, 25:19) Provi 11. kola, 17/18. decembar: Domaljevac - Napredak, Ljubinje - Student BO, Modri~a Optima - Kakanj, Radnik - Mladost, 7 Lukavac - Br~ko Jedinstvo

1. Kakanj 2. 7. Lukavac 3. Br~ko Jedinstvo 4. Mladost 5. Radnik 6. Student B.O. 7. Modri~a O. 8. Domaljevac 9. Napredak 10. Ljubinje

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

10 0 7 7 6 6 4 4 4 2 0 3 3 4 4 6 6 6 8 10

30:4 25:11 25:14 22:16 20:20 14:19 16:20 16:21 11:25 2:30

29 21 20 19 16 13 12 12 8 0

Va`na pobjeda za Modri~u bnjak, Mehi}, Vidovi}, Kuzmanovi}. Trener: \or|e Milo{evi}.

MLADOST 7 LUKAVAC

3 1

Dvorana Gimnazije u Br~kom. Gledalaca: 200. Su-

dije: Darko Kruni} (Ljubinje) i Ned`ad Imamovi} (Kalesija). Delegat: Fuad Had`iabdi} (Biha}) Rezultat: Mladost - 7 Lukavac 3:1 (25:22, 24:26, 25:17, 25:22). MLADOST: Simiki}, Paji}, Peri}, S. Skeli}, Vasiljevi}, I.

Skeli}, Keserovi}, Zimonji}, \oki},Toholj, Koji}, Teodorovi}. Trener: Mirsad Keserovi}. 7 LUKAVAC: K. Ba{i}, Memi}, Imamovi}, M. Ba{i}, Kambi}, Had`i}, Bezdrob, Muharemovi}, Burgi}, Gojkovi}.

Odigrano 10. kolo `enske Premijer lige BiH

Jedinstvo u problemima sa povredama

Jedinstvo i Jahorina bez problema
Nakon osigurane titule jesenjeg prvaka, odbojka{ice Jedinstva nastavile su s nizom pobjeda. U desetom kolu Br~anke su na doma}em parketu savladale go{}e iz Biha}a koje u ovom susretu i pored velike `elje i truda nisu uspjele da ostvare bolji rezultat. Drugoplasirana Jahorina slavila je u Bile}i protiv Hercegovca sa 3:0, a o~ekivanu gostuju}u pobjedu zabilje`ila je i ekipa Kula Grada~ac koja je sa laganih 3:0 savladala Glasinac. Tako su odbojka{ice Glasinca ostale prikovane za dno tabele sa svega jednim osvojenim setom u deset odigranih utakmica. Radnik je u Bijeljini slavio nad Gackom sa 3:1, te tako zadr`ao ~etvrtu poziciju na tabeli, dok je Tuzla bila bolja od Bosne sa 3:0. S. [. Imamovi} (Kalesija) i Darko Kruni} (Ljubinje). Delegat: Fuad Had`iabdi} (Biha}). Rezultat: Jedinstvo - Biha} Preminger 3:0 (25:9, 25:21, 25:18). JEDINSTVO: O`egovi}, Mitrovi}, Vasi}, Risti}, Okuka, Bujak, Blagi}, Omerhod`i}, Vidovi}, Milanovi}, Selimovi}, Kosti}. Trener: Goran Had`i}. BIHA] PREMINGER: Mufti}, Binjo{, Lipova~a, Alibegovi}, M. Jusi}, Sivi}, L. Jusi}, He}i}, Turni}. Trener: Zlatan Ibuki}.

Tabela
Rezultati 10. kola Premijer lige BiH za odbojka{ice: Glasinac - Kula Grada~ac 0:3 (12:25, 14:25, 18:25), Hercegovac - Jahorina 0:3 (16:25, 14:25, 23:25), Radnik - Gacko 3:1 (25:22, 25:22, 23:25, 25:15), Tuzla - Bosna 3:0 (25:19, 25:21, 25:14), Jedinstvo - Biha} Preminger 3:0 (25:9, 25:21, 25:18) Parovi 11. kola, 17/18. decembar: Jedinstvo - Glasinac, Biha} - Tuzla, Bosna Radnik, Gacko - Hercegovac, Jahorina - Kula Grada~ac 1. Jedinstvo 2. Jahorina 3. Kula Grada~ac 4. Radnik 5. Biha} Preminger 6. Gacko 7. Hercegovac 8. Tuzla 9. Bosna 10. Glasinac 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 8 6 4 4 4 6 2 1 1 2 4 6 6 6 6 8 28:3 28:11 26:9 24:19 15:20 16:22 15:21 17:22 11:24 1:30 27 25 24 19 13 12 12 11 7 0

Had`i}: Jedna od najte`ih sezona
Ve} nekoliko sedmica br~anska ekipa ima velikih problema sa povredama igra~icama, a pored njih tu je i nekoliko igra~ica koje zbog bolesti nisu u mogu}nosti da igraju. Ovu ekipu u nastavku prvenstva o~ekuje veliki broj utakmica u doma}em prvenstvu i Had`i}: Zabrinut stanjem kupu BiH, a uz to i susret kupa CEV-a zbog ~ega strateg ove ekipe, Goran Had`i} postaje zabrinut. - Ovo je za na{u ekipu, s obzirom na povrede igra~ica, jedna od najte`ih sezona. Pored povreda zbog kojih nekoliko igra~ica jo{ uvijek nemo`e da nastupi tu je i bolest pojedinih igra~ica. O~ekuje nas mnogo prvenstvenih nastupa za koje moramo biti spremni, a pored toga }emo poku{ati da se plasiramo u finalni turnir kupa BiH. Naravno da razmi{ljamo i o na{em prvom nastupu u kupu CEV-a zbog kojeg smo veoma sretni. Imat }emo priliku da se susretnemo sa jednom od vode}ih ekipa Evrope {to je za na{ sastav veliki ispit - rekao je Had`i}. Br~anke }e danas (utorak) na doma}em parketu ugostiti sastav Kule iz Grada~ca sa kojim }e odigrati uzvratni susret ~etvrtfinala kupa BiH. U prvom me~u koji je odigran pro{le sedmice u Grada~cu sastav Jedinstva je ostvario pobjedu. J. B.

RADNIK GACKO

3 1

0 10

JEDINSTVO 3 BIHA] PREMINGER 0
Dvorana Gimnazije u Br~kom. Gledalaca: 200. Sudije: Ned`ad

Dvorana Knez Ivo od Semberije u Bijeljini. Gledalaca: 50. Sudije: Anel Deli} (Tuzla) i Adnana Muzur (Hrasnica). Delegat: Hazim Sara~evi} (Sarajevo). Crveni karton: Ivan Miljevi} trener Gacka. Rezultat: Radnik Gacko 3:1 (25:22, 25:22, 23:25, 25:15) RADNIK: Sekulovi}, Stevanovi}, Derikonja, Tomi}, Modrakovi}, Bogdanovi}, J. Vojnovi}, Djoki}, Blagojevi}, Hr-

njez, S. Vojnovi}, Simi}, trener: Miroslav Mi}i} GACKO: Gaji}, [oji}, Koprivica, Slijep~evi}, Sladi}, Bijekovi}, [akoti}, Maljevi}, Popovi}, Pu{ara. Trener: Ivan Maljevi}

TUZLA BOSNA

3 0

Dvorana Mejdan. Gledalaca 100. Sudije: Mirjana Lozanovi} (Zvornik) i Jasmin Husejnovi} (Sarajevo). Delegat-

kontrolor: Slavko Grgi} (Breza). Rezultat: Tuzla - Bosna 3:0 (25:19, 25:21, 25:14). TUZLA: Mehi}, Barakovi}, Aganovi}, Bozoljac, Softi}, D.Ke{ina, R.Ke{ina, Srebrenica, Osmi}, Had`i}, Bezdrob. Trener: Alen D`ambi}. BOSNA: Softi}, Tosunbegovi}, [ari}, Kari}, D`afi}, Burek, An.Tubi}, Kurti}, Bukvar, Ad.Tubi}, Osmanovi}, Juki}. Trener: Ra{id Tubi}.

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 14. decembar/prosinac 2010.

29

Kakanj pred novim evropskim ispitom

Nemogu}a misija u Austriji
Austrijanci su nakon 3:0 iz prvog susreta u velikoj prednosti, ali nije jo{ sve gotovo, optimista je trener Begi}
da nemaju {ta izgubiti i da }e igrati rastere}eno, bez imperativa i pritiska kao {to je bilo u prvoj utakmici, kada su podlegli atmosferi i potpuno podbacili. - Austrijanci su, nema dvojbe, u velikoj prednosti, ali nije jo{ sve gotovo, ka`e trener odbojka{a Kaknja Almir Begi}. Posojilnica je favorit, ima iskusnu i uigranu ekipu, koju predvode poznati internacionalci Divis, Grut, Kir{ev i Valov, koji su nam i u Kaknju zadali najvi{e problema. Odbojka{i Kaknja ve~eras (utorak) u 18 sati igraju revan{ utakmicu ^elend` Kupa protiv Posojilnice. Austrijanci su u velikoj prednosti jer su u prvoj utakmici ostvarili maksimalnu pobjedu i ve} su korak do osmine finala.

Autobusom za Blajburg
Odbojka{i Kaknja su ju~e u ranim jutarnjim satima autobusom otputovali za Austriju. U Blajburgu su sino} imali trening, a ve~eras u Prevalji pola`u novi evropski ispit. Ustvari, znala~ki su kaznili sve na{e gre{ke i stigli do velike prednosti. Me|utim, mi }emo poku{ati jednom mirnom i strpljivom igrom izvu}i {to povoljniji rezultat. Ne}u biti pretenciozan ako ka`em da mo`emo iznenaditi i sti}i do pobjede - rije~i su trenera Begi}a, koji je ubije|en da }e njegovi izabranici pru`iti mnogo bolju igru i ako ni{ta dostojno se oprostiti od evropskog natjecanja. Kapiten Almir Aganovi}, koji uz Armnina Mustedano-

Odbojka{i Kaknja: Nada posljednja umire
vi}a i Samira Salihovi}a, predstavlja udarni trio Kaknja, obe}ava da }e njegova mom~ad u~initi sve kako bi iznenadila Austrijance. mo`emo samo profitirati. Na{u {ansu vidim u opu{tenoj atmosferi, `elji za revan{om za neo~ekivani poraz u Kaknju. Siguran sam da }emo pru`iti ja~i otpor, da }e proraditi blok koji je u prvom susretu potpuno izostao, te da }emo imati bolji servis, koji je jedan od na{ih aduta - isti~e kapiten i najiskusniji igra~ Kaknja Almir Aganovi}.

Rastere}eno protiv favorita
Na{i vi{estruki prvaci ne gube nadu i vjeruju da mogu prirediti iznena|enje. Svoj optimizam grade na ~injenici

Tra`i se bolji servis
- Vjerujem da }e igra~i Posojilnice u utakmicu u}i malo opu{tenije i tu vidim na{u {ansu. Mi ustvari nemamo {ta izgubiti,

M. KOM[O

Jedinstvo u drugom kolu Kupa CEV-a

Turski prvak sti`e u Br~ko
Prvi susret igra se 5. januara naredne godine
[ampionke na{e zemlje, odbojka{ice br~anskog Jedinstva, prvo kolo ovogodi{njeg kupa CEV-a trebale su odigrati pro{le sedmice sa sastavom gr~kog Panatinaikosa. S obzirom da su Grkinje u zadnji ~as odustale od nastupa na ovogodi{njim evropskim takmi~enjima, Br~anke su ostvarile pravo nastupa u drugom kolu kupa CEV-a. Protivnik ekipi Jedinstva }e prema svemu sude}i biti turski prvak, sastav Galatasaraja koji je u prvom kolu odigranom u Atini savladao doma}i sastav Olimpiakosa. Sutra (srijeda) ekipa Galatasaraja }e na doma}em parketu odigrati uzvratni susret sa predstavnicama Gr~ke i s obzirom na prvi me~ u kojem su zabilje`ile pobjedu, nastaviti ovo takmi~enje. Prvi susret }e odbojka{ice Jedinstva odigrati u Br~kom 5. januara naredne godine, dok }e uzvratni susret biti odigran sedam dana kasnije. Odbojka{icama iz grada na Savi }e ovo biti prvi nastup u kupu CEV-a, a s obzirom da }e nastupiti u drugom kolu ovog takmi~enja u slu~aju poraza ne}e imati pravo nastavka takmi~enja u ^elend` kupu. J. B.

Kup BiH

Tuzlanke uvjerljive u dvome~u sa Gackom

Pred prvakinjama novi izazovi

Tuzla prva izborila polufinale
U srijedu revan{ - utakmice u obje konkurencije
Odbojka{ice Tuzle prve su koje su se plasirale u polufinale Kupa Bosne i Hercegovine, a nakon {to su i u drugom susretu bile bolje od ekipe Gacka sa 3:0. Ina~e, u srijedu su na programu i preostala tri me~a ~etvrtfinala. Biha} Preminger }e, nakon 0:3 iz prvog susreta, imati te`ak zadatak protiv Jahorine, ba{ kao i Kula Grada~ac koja je u prvom susretu pora`ena od Jedinstva sa 1:3. Znimljivo bi moglo biti u Kalesiji gdje }e Bosna ugostiti

Zavr{en prvi dio sezone u Prvim ligama FBiH

Gora`du i ^apljini jesenje titule
Proteklog vikenda odigrane su zaostale utakmice posljednjeg kola Prve odbojka{ke lige FBiH. U mu{koj konkurenciji epitet jesenjeg prvaka ponijela je ekipa ^apljine, koja je u fini{u polusezone slavila u Zenici sa 3:1. Titula jesenjih prvakinja pripala je odbojka{icama Gora`da koje su u subotu slavile protiv Mladosti sa 3:2. Rezultati zaostalih utakmica: ODBOJKA[I: Zenica: Zenica - ^apljina 1:3 (25:22 13:25 18:25 13:25). Poredak: 1. ^apljina 27, 2. Bosna Kalesija 23, 3. Bosna Sarajevo 18, 4. Ilija{ 18 bodova itd. ODBOJKA[ICE: Gora`de: Gora`de - Mladost 3:2 (23:25 25:21 22:25 25:23 15:9) Zenica: @eljezara - ^apljina 1:3 (25:23

Tuzla - Gacko 3:0
Dvorana Mejdan. Gledalaca 100. Sudije: Jasmin Husejnovi} (Sarajevo) i Mirjana Lozanovi} (Zvornik). Delegat-kontrolor: Slavko Grgi} (Breza). TUZLA: Barakovi}, Aganovi}, Bozoljac, Mehi}, Softi}, D.Ke{ina, R.Ke{ina, Srebrenica, Osmi}, Had`i}, Bezdrob. Trener: Alen D`ambi} GACKO: Gaji}, [oji}, I.Koprivica, G.Koprivica, Slijep~evi}, Salati}, Bijekovi}, Ko{uti}, Maljevi}, Popovi}, Pu{ara. Trener: Ivan Maljevi} Radnik. U prvom susretu slavile su odbojka{ice Radnika sa tijesnih 3:2. Jedinstvo - Kula Grada~ac (3:1) Mu{karci Mladost - Bosna (3:1) Student BO - Br~ko Jedinstvo (0:3) Napredak - Gacko (3:0) U mu{koj konkurenciji na pragu polufinala su odbojka{i Br~ko Jedinstva, Napretka i Mladosti. U prvim utakmicama pomenute ekipe napravile su zna~aj korak ka zavr{nici, nakon uvjerljivih pobjeda protiv Mladosti, Studenta i Gacka. Modri~a Optima i Kakanj prvu ~etvrtfinalnu utakmicu odigrat }e 22. decembra.

Revan{ - utakmice
Odbojka{i ^apljine: ^etiri boda vi{e od Bosne
22:25 17:25 23:25) Poredak: 1. Gora`de 20, 2. Mladost 19, 3. ^apljina 17, 4. Lukavac 16 bodova, itd.

@ene Tuzla - Gacko 3:0 (prvi me~ 3:0) Biha} Preminger - Jahorina (0:3) Bosna - Radnik (2:3)

Mozaik
FIA usvojila nova pravila u Formuli 1

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 14. decembar/prosinac 2010.

30

Ukinuta zabrana namje{tanja trka
Odluka donesena nakon osam godina zabrane
e|unarodna automobilisti~ka federcija (FIA) je ukinula zabranu namje{taja trka, koja je bila na snazi u prethodnih osam godina, ali prakti~no nikada nije bila po{tovana. Poslije sastanka Savjeta FIA u Parizu, saop}eno je da

M

}e naredne sezone {efovi timovi mo}i neka`njeno da tra`e od svog voza~a da nemarno propusti klupskog kolegu. Ove godine Ferari je ka`njen sa 100.000 dolara zbog toga {to je na trci za Veliku nagradu Njema~ke Felipe Masa (Massa) u posljednjem krugu namjerno usporio i omogu}io Ferna-

ndu Alonsu da ga pretekne i prvi pro|e kroz cilj. Nare|enje da to uradi dobio je posredstvom radio veze. FIA je zabranila timovima da na taj na~in namje{taju trke i prvenstvo svijeta ~ine potpuno neregularnim 2002. godine, nakon {to je na trci za Veliku nagradu Austrije {ef Ferarija naredio Rube-

Masa je propustio Alonsa, a Ferari je ka`njen sa 100.000 dolara nsu Barikelu (Barichelo) da prepusti pobjedu Mihaelu [umaheru (Michael Schumacher), kome su bodovi bili neophodni za osvajanje titule.

Bolest sprije~ila nekada{nju slavnu teniserku

Sru{en rekord gledanosti hokeja

Najnovija istra`ivanja stru~njaka u Bostonu

Navratilova nije mogla na vrh Kilimand`ara
Pri usponu dobila akutni visinski edem plu}a
Biv{a teniserka Martina Navratilova izjavila je da je zbog bolesti odustala od penjanja na vrh planine Kilimand`aro u Tanzaniji. P laninari su po~eli penjanje u ponedjeljak i planirano je da za {est dana stignu do vrha najvi{e afri~ke planine, ali je 53-godi{nja Navratilova morala da prekine put ~etvrtog dana. Navratilova je dobila akutni visinski edem plu}a, zbog ~ega je preba~ena u bolnicu u prijestonici Kenije, Najrobiju. Ina~e Navratilova se donedavno lije~ila od raka dojke i, kako je rekla, nakon 28 kemoterapija misli da je pobijedila zlo}udnu bolest. - Razo~arana sam {to nisam u mogu}nosti da zavr{im ovo nevjerovatno putovanje. To je ne{to {to sam toliko dugo `elela da uradim, ali nije mi su|eno - saop}ila je biv{a teniserka. Navratilova je predvodila ekipu od 27 planinara da bi prikupili sredstva za humanitarnu organizaciju. Rodjena ^ehinja, koja je dobila ameri~ko dr`avljanstvo 1981. godine, osvojila je 18 gren slem titula. Ona je jedan o ~lanova Svjetske sportske akademije Laureus, koja okuplja najve}e sportske legende, koji kroz sport u~estvuju u rje{avanju nekih od najve}ih izazova sa kojima se suo~avaju mladi {irom svijeta, kao {to su sida, bolesti zavisnosti, kriminal i nasilje.

Biciklizam podsti~e mu{ku neplodnost
Mu{karci koji voze bicikl najmanje pet sati sedmi~no mogu imati manji broj spermatozoida
Ve}ina vrsta fizi~ke aktivnosti nema mnogo veze s kvalitetom i kvantitetom sjemene te~nosti, me|utim, mu{karci koji voze bicikl najmanje pet sati sedmi~no su pod pove}anim rizikom da imaju manji broj i manje aktivne spermatozoide od onih koji se ne bavi tom rekreacijom, upozoravaju ameri~ki stru~njaci s Bostonskog univerziteta. Ve} ranije je profesionalno bavljenje biciklizmom dovo|eno u vezu s genitalnim i urinarnim problemima, ali ovo je prvi put da se ti problemi povezuju i s amaterskim biciklizmom, prenosi Rojters. Bostonski stru~njaci su prou~ili 2.200 prosje~nih mu{karaca koji su posje}ivali klinike za lije~enje neplodnosti. Svaki od njih je dao uzorak sperme i odgovorio na pitanja o svom op}em zdravlju i fizi~koj aktivnosti. Po{to su uzeti u obzir faktori kao {to su konzumiranje multivitaminskih preparata, tjelesna te`ina, krvni pritisak, izbor donjeg rublja itd, autori studije su utvrdili da osobe koje su redovno fizi~ki aktivne, ~ak i intenzivno aktivne, nisu pod ve}im rizikom od problema s kvalitetom ili kvantitetom spermatozoida od onih koji nikad nisu fizi~ki aktivni. Jedini izuzetak je vo`nja bicikla. Ispostavilo se da su u~esnici ovog istra`ivanja, koji su prijavili da najmanje pet sati nedjeljno voze bicikl, pod dvostruko ve}im rizikom od problema sa spermom.

Najve}a posjeta do sada: Sa utakmice u An Arboru

(Foto: AP)

Dva Mi~igena igrali pred 113.411 gledalaca
Hokeja{ka utakmica izme|u koled` timova Mi~igen i Mi~igen Stejt oborila je rekord po broju gledalaca. Me~ je odigran na stadionu u gradu An Arbor, a prisustvovalo mu je 113.411 gledalaca. Hokeja{i iz Mi~igena su tako nadma{ili rekord koji je u maju ove godine postavljen na stadionu u Gelzenkirhenu, kada su na Svjetskom prvenstvu u hokeju reprezentacije Njema~ke i SAD igrale pred 77.803 gledaoca.

Navratilova tokom uspona: Nije joj bilo su|eno

Povjerenje selektoru francuske Dejvis kup reprezentacije

For`e predvodi „trikolore“ jo{ dvije godine
Francuska teniska federacija (FFT) produ`ila je mandat na jo{ dvije godine aktuelnom selektoru Dejvis kup tima Giju For`eu (Guy Forget), koji je na toj funkciji od 1999. godine. For`e }e biti na ~elu reprezentacije naredne dvije godine - 2011. kada }e u prvom kolu predvoditi tim protiv Austrije u Be~u, i 2012. na Olimpijskim igrama - navodi se u saop}enju FFT. For`e je do sada ~etiri puta dovodio „trikolore“ u finale Dejvis kupa - 1999, 2001. 2002. i 2010. godine, a jednom je osvojio trofej - 2001. U posljednjem finalu Dejvis kupa u Beogradu Francuska je sa 3:2 izgubila od selekcije Srbije, koja je prvi put u historiji osvojila „salataru“.

For`e sa ekipom koja je igrala finale u Beogradu

Kod profesionalaca dolazi do urinarnih problema

Koktel
Pliva~i Bosne i GKVS Sarajevo najuspje{niji na Kupu „Novi Grad“

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 14. decembar/prosinac 2010.

31

Palo {est dr`avnih rekorda
Pobjednicima po 46 medalja Lamija Daci}, Amina Rov~anin, Negra Ahmetspahi} i Iman Em{o oborile apsolutni rekord na{e zemlje
Olimpijskom bazenu Otoka u nedjelju je odr`an Me|unarodni pliva~ki miting Kup „Novi Grad“ Sarajevo 2010., u organizaciji Pliva~kog kluba Novi Grad. U~estvovalo je 569 takmi~ara iz 28 klubova (jedan klub iz Bugarske, ~etiri kluba iz Srbije i 23 kluba iz Bosne i Hercegovine). Najuspje{niji su bili takmi~ari Pliva~kog kluba Bosna i Gradskog kluba vodenih sportova Sarajevo koji su osvojili po 46 medalja. PK Bosna je progla{en najboljim klubom, a trener Muhamed Vare{anovi} je primio pehar za najboljeg trenera na mitingu. Oboreno su rekordi na{e zemlje u sljede}im disciplinama: Zlatko Ali} (Bosna) u

U

disciplini 100 metara delfin u juniorskoj konkurenciji, Anida Mahini} (Vele` - Mostar) u disciplini 50 metara le|no u konkurenciji mla|ih kadeta, Iman Em{o (Gradski klub vodenih sportova Sarajevo) u disciplini 100 metara le|no u konkurenciji kadeta, An|ela ^u~kovi} (Leotar - Trebinje) u disciplini 50 metara delfin u konkurenciji mla|ih kadeta, - Ana ^u~kovi} (Leotar - Trebinje) u disciplini 100 metara prsno u konkurenciji kadeta, grupa 3 (Lamija Daci}, Amina Rov~anin, Negra Ahmetspahi} i Iman Em{o) Gradskog kluba vodenih sportova je oborila apsolutni rekord na{e zemlje Pehare za najuspje{nije takmi~are su dobili: Maja Mastikosa (22. april - Banja Luka) i Kenan ^ampara Mladi pliva~i Bosne sa peharom (GKVS Sarajevo) 1995. i stariji; Amina Kajtaz (Vele` - Mostar) i Arman Bra{nji} (Sloboda - Tuzla) 1996. godi{te, Lejla Ahmetspahi} (Zenica) i Strahinja Mi{i} (Novi Sad) 1997. godi{te; Ana ^u~kovi} (Leotar - Trebinje) i Edvin Teskered`i} (Bosna - Sarajevo) 1998. godi{te; Negra Ahmetspahi} (GKVS Sarajevo) i An|elo [imi} (Bosna - Sarajevo) 1999. godi{te; An|ela ^u~kovi} (Leotar - Trebinje) i Faris Be~i} (Zenica) 2000. godi{te; Ana Popovi} (Leotar - Trebinje) i Marko Vranje{ (22. April Banja Luka) 2001. godi{te; Hena Me{i} (Bosna - Sarajevo) i Dimitrije Komadini} (Cigota - Zlatibor) 2002. godi{te; Iman Rebi} (Sport Time - Sarajevo) i Kerim Sadikovi} (Vele` - Mostar) 2003. i mla|e godi{te.

Rov~anin, Em{o, Ahmetspahi} i Daci}: Doplivale do rekorda

U srijedu u „Holiday Innu“ u organizaciji „Nezavisnih novina“

Svjetski kup u brzom klizanju

Progla{enje sportiste BiH Brankovi} na 16. mjestu
U Kongresnoj sali hotela „Holiday Inn“ u Sarajevu, u srijedu sa po~etkom u 20 sati, odr`at }e se sve~ano progla{enje najboljih sportista na{e zemlje u jubilarnom Desetom izboru koje organiziraju „Nezavisne novine“. Nominovani za najboljeg sportistu BiH su: Damir D`umhur (tenis), Ratko Varda (ko{arka), Nermin Potur (karate), Edin D`eko (nogomet), Mufid Isakovi} (tekvando), Amir Katana (tekvando), Mario Koji} (biciklizam), Mirza Teletovi} (ko{arka), Nedim ^ovi} (atletika), Alen Kupusovi} (karate), @eljko Prpi} (sportski ribolov), Miralem Pjani} (nogomet), Mitar Mrdi} (d`udo), Franjo Zadro (d`udo) i Asmir Avduki} (nogomet). U konkurenciji za najbolju sporta{icu BiH je 11 kandidatkinja: Merima Softi} (karate), Mirsada Suljkanovi} (karate), Larisa Ceri} (d`udo), Dragana Kne`evi} (rukomet), Valentina Be{li} (tekvando), Emina Had`iahmetovi} (stoni tenis), Dijana Vasi} (odbojka), Lusija Kimani (atletika), Maja Klepi} (alpsko skijanje), @ana Novakovi} (alpsko skijanje) i Almira Lizde (dizanje tegova). Stru~ni `iri razmatrao je prijedloge i za najbolju ekipu, odnosno najboljeg trenera u 2010. godini. Najboljim sportistom, odnosno „kraljem sporta“ u 2009. godini progla{en je Edin D`eko, a titulu kraljice ponijela je d`udistkinja Larisa Ceri}. Edin Brankovi}, seniorski reprezentativac Bosne i Hercegovine u brzom klizanju (short-track), ~lan Kliza~kog kluba Bosna, osvojio je 16. mjesto na Svjetskom kupu odr`anom od 10. do 12. decembra u [angaju (Kina). Postignutim plasmanom u trci na 1.500 m sa vremenom 2:19.239, u konkurenciji najboljih brzokliza~a svijeta iz 24 zemlje, Brankovi} je osvojio i 90 novih bodova {to ga i po tom osnovu svrstava u sam vrh brzog klizanja. Brankovi} je pro{log vikenda u Changchunu tako|er ostvario dobar rezultat osvojiv{i 14. mjesto, {to je dokaz da se radi o istinskom profesionalcu ~ija forma i kvalitet ve} sada obe}avaju da se uz malo sre}e i neophodne podr{ke mo`e kvalifikovati na ZOI 2014. godine i pored toga {to trenira i nastupa bez trenera i druge adekvatne pomo}i, saop}eno je iz Saveza kliza~kih sportova BiH.

Pozdrav za najbolje novine. ^itam vas od 1998. godine. Mene samo zanima za{to se igra Premijer liga u rukometu kada i ptice na grani znaju koja su prva tri mjesta rezervisana za Regionalnu ligu. Bosna BH Gas, Borac i Izvi|a~. Sramota je kako se sve {tima. Mahir iz Visokog. SPORT: Prenijeli smo Va{u poruku. Pozdrav za Visoko. Veliki pozdrav za najbolje sportske novine. Zanima me stanje u Odbojka{kom klubu Kakanj. Za{to je bh. prvak doveo samo jedno kvalitetno poja~anje za novu sezonu? Kako je mogu}e da igraju samo sa sedam igra~a, da li su im gradske vlasti okrenule le|a. Dobro znamo {ta Kakanj zna~i u bh. odbojci. SPORT: U nadi da }e biti jo{ poja~anja sportski pozdrav za Vas i ~elnike OK Kakanj. Pozdrav za „Sport“. Mo`ete li objaviti ne{to o Asmiru ^ulovu, igra~u FK Gora`de. Ema. SPORT: Ema, objavit }emo. Pozdrav za Vas. Pozdrav redakciji „Sporta“. @elim pru`iti podr{ku Ameru Hastoru - Hati, majstoru zelenih terena u {to br`em oporavku od operacije desne noge. Tvoj @vaka. SPORT: I redakcija „Sporta“ se pridru`uju `eljama za brz oporavak nogometa{a. Sla`em se sa osobom koja smatra da treba smijeniti nogometne selektore mla|ih kategorija, do sada nisu imali nikakvog uspjeha, jer igraju samo tatini sinovi. Pozdrav za „Sport“. SPORT: Prenijeli smo Va{e mi{ljenje. Da li je reprezentacija BiH prihvatila poziv za igranje na turniru u Dalasu i Detroitu? SPORT: Kako smo pisali u pro{lom broju „Sporta“, prema rije~ima Jasmina Bakovi}a, generalnog sekretara NSBiH, reprezentacija je po~etkom februara igrati na turniru u SAD-u. Pozdrav. Gdje trenutno igra Nemanja Supi}? SPORT: Supi} je bio na probi u poljskom Krakovu. Trenutno ima ugovor sa rumunskim Temi{varom. U potrazi je za novim klubom, s obzirom da su Rumuni jo{ pro{le sezone poru~ili da ne ra~unaju na njega. Pozdrav.
* Poruke neprimjerenog sadr`aja, i one u kojima se tra`i upoznavanje sa na{im reprezentativcima, u budu}nosti redakcija lista ne}e objavljivati.

Ceri} i Barbarez na pro{logodi{njem progla{enju
Prvi bh. sportski list. Izdava~ „avaz-roto press“. Glavni i odgovorni urednik: Ergin HAD@IOSMANOVI]. Zamjenik glavnog i odgovornog urednika: Almir SOKOLOVI]. Redakcija: Sead Had`ifejzovi}, Zlatan ]orovi}, Samir [a~i}, Goran [umar, Elvis Buni}, Mirza Trbonja, Ned`ad Cviko, Amra Tabakovi}, Edin ]izmi}, Berina Dora~i}.

Brankovi}: Jo{ jedan dobar rezultat

Fotoreporter: Ahmed Bajri} Blicko. Grafi~ka oprema: Larisa Hasanbegovi}, DTP: studio „avaz-roto press“ Direktor Dru{tva: Sanja ISANOVI] [tampa: GIK „OKO“ d. d. Sarajevo, ul. D`emala Bijedi}a br. 185, tel: 033/455-333. Telefoni: Urednik: 281-464, Redakcija 281-429. Fax: 281-425. Marketing: 281-356. Oglasna slu`ba: 281-405. Plasman i prodaja: 281-364.

Adresa redakcije: Te{anjska 24b, Sarajevo. e-mail: sport@avaz.ba. List „SPORT“ je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kluture i sporta i informisanja Republike Bosne i Hercegovine pod brojem 576 od 25. 4. 1996. godine u skladu sa Zakonom o javnom informisanju. Broj PDV registracije: 200934630002

Transakcijski ra~uni: HVB-Central profit banka dd Sarajevo 1291041001611381, SWIFT: BACXBA22. Hypo Alpe Adria Bank d.d. Mostar: 3060510000030742. SWIFT: KLHBBA22 Poziv na broj 3751001481. CBS Bank dd Sarajevo (KM) 1731001000313154 (devizni) 5020120-21100031702 SWIFT:CMCBBA22.

Bajern produ`io sa vezistom

[vajn{tajger postao najpla}eniji igra~ u Njema~koj P. S.
B
a{tian [vajn{tajger (Bastian Schweinsteiger je objavio da je sa Bajernom produ`io ugovor do ljeta 2016. godine, potpisav{i novi ugovor koji ga ve`e sa Bavarcima na jo{ pet godina. Kako su javili njema~ki mediji, 26-godi{nji [vajn{tajger je za potpis novog ugovora dobio 10 miliona eura godi{nje pla}e. Tako }e Nijmeac u pet idu}ih sezona zaraditi 50 miliona eura, te }e postati najpla}eniji igra~ u povijesti kluba i njema~kog nogometa. Ta~nije, dijelit }e to mjesto sa Francuzom Frankom Riberijem (Franck Ribery), koji je ranije produ`io ugovor do ljeta 2015. godine. Tre}e mjesto na listi primanja Bajerna dr`i Filip Lam (Philipp Lahm), koji je tako|er jesenas produ`io ugovor do ljeta 2016. godine za devet miliona eura godi{nje pla}e. Bajern je ove jeseni tako|er produ`io saradnju i sa trenerom Luisom van Galom (Louis van Gaal) koji }e tako ostati do ljeta 2012. godine. - Osvojiti Ligu prvaka sa Bajernom za mene je ljep{i osje}aj nego {to bi to bilo sa Realom ili Interom. Moje srce kuca za crvenu boju - rekao je [vaj{tajger, koji ve} 12 godina nastupa za klub iz Minhena. [vajn{tajger: Godi{nje 10 miliona

[kot najdu`e menad`er Man~estera

Hrvatska pliva~ica pokazala seksipilnu stranu

Jovanovi} gola ispred objektiva
Najtrofejnija Dubrovkinja Sanja Jovanovi}, 24-godi{nja evropska pliva~ka prvakinja u disciplini 50 metara le|no, skinula je kupa}i i usko~ila u Evin kostim. Bez njenog radnog odijela, kupa}eg kostima, kapice i nao~ala, kao od majke ro|ena stala je pred objektiv fotografa ~asopisa „Globus“ i pokazala svoju drugu, seksipilnu stranu. Iako se zbog bolesti {titnja~e bori s osam kilograma vi{ka, to je nije sprije~ilo da svoje obline poka`e {iroj javnosti. Dubrovkinju nismo navikli gledati u ovakvom izdanju, no mora se priznati da izgleda odli~no, ~ak i sa osam kilograma vi{ka!

Jovanovi} izgleda odli~no i sa osam kilograma vi{ka
(Foto: B. [tajduhar/Globus)

Rafael van der Vart u komori na - 90 Celzijusa

Moj glavni organ se skupio, nikad nije bio manji!
Ferguson: U{ao u 25. godinu

Fergusonu 500.000 funti nagrade
Vlasnici Man~ester junajteda su odlu~ili da nagrade menad`era Aleksa Fergusona sa 500.000 funti. ^lanovi porodice Glejzer su odlu~ili pove}ati zaradu dugovje~nom [kotu zbog ~injenice da je upravo postao menad`er sa najdu`im sta`om u ovom klubu. Ferguson je ovih dana izjavio kako nikada nije pomi{ljao da }e po sta`u na klupi „|avola“ presti}i svog zemljaka Meta Basbija, pa ni kada je preuzimao ovu funkciju nakon dolaska iz Aberdina 1986. godine. Od 19. decembra te godine, kada je prvi put vodio klub u me~u protiv ^elzija, Ferguson je na funkciji ve} du`e od 24 godine, a upravo je ovog mjeseca pretekao Basbija, koji je bio na kormilu Junajteda u dv navrata, od oktobra 1945. do januara 1969. godine, te od decembra 1970. do juna 1971. godine. - Nikada nisam zami{ljao da }u nadma{iti sta` Sir Meta. Kada sam do{ao u klub, jedina `elja mi je bila da osvojim titulu. Ni da `ivim milion godina ne bih pomislio da }u u}i u 25. godinu menad`erskog rada u Man~esteru - rekao je Ferguson.

Holan|anin Rafael van der Vart (Van der Vaart) povrijedio se protiv Liverpula, a doktori su mu najavili da }e zbog problema sa zadnjom lo`om morati mirovati najmanje mjesec. No, on je uzeo stvar u svoje ruke i posjetiti kontroverznog doktora, Dika van Torna (Dick van Toorn), koji ima prili~no nesvakida{nje metode lije~enja. Ovaj moderni {aman i nekada{nji fizioterapeut Fejnorda, uspje{no u svojoj klinici u specijalnoj hladnoj komori lije~i igra~e na temperaturi od - 90 stepeni Celzijusa! - Mogao sam do`ivjeti sr~ani udar! Takav {ok nisam nikad do`ivio - izjavio je nakon Van der Vart i dodao: Moj najva`niji organ se skupio na najmanju mogu}u mjeru. Ali moja noga je puno bolje, za dvije sedmice }u opet mo}i igrati. U narednim danima o~ekujemo da se oglasi i Silvija van der Vart (Sylvie van der Vaart), supruga holandskog nogometa{a i jedna od najljep{ih `ena svijeta, kako bi nas izvijestila da li je brak sa slavnim nogo- Van der Vart: Za dvije sedmice meta{em upao u krizu. na terenu

Sada ~ekamo odgovor Vartove supruge Silvije

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful